Vous êtes sur la page 1sur 3

EGZAMIN z Geografii Ekonomicznej

(co roku ten sam)


1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pastwa, ktre wstpiy do EWG (Europejska


wsplnota wgla i stali)

Niemcy, Francja, Wochy,


Belgia, Holandia, Luksemburg
Jaki kraj (kontynent) ma najmniejszy przyrost
naturalny?

A. Afryka B. Azja C.
Ameryka aciska D.
Oceania
Kiedy powstao NATO?

4 kwiecie 1949 r.
Organizacja Wsplnego Handlu (Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego Handlu)

EFTA
Najwikszy problem dla rozwoju
cywilizowanego wiata?

Ludno
Jambos to mieszaniec rasy

Czarnej i tej
Najwikszy importer ropy naftowej?

USA
Ile czonkw liczy ONZ?

191 krajw z caego wiata


Ile % ludnoci zamieszkuje miasta?

48%
Najduszy okres wegetacji ma

Ry 100 dni
Organizacja, ktra ma gwn siedzib w Hadze?

Midzynarodowy Trybuna
Sprawiedliwoci
Komunikacja to:

czno i transport
Porwnanie eksportu i importu to:

Bilans patniczo-handlowy
Rzdy, gdzie szefem rzdu jest gowa pastwa?

Republika Prezydencka
Organizacja, ktra najpierw bya pod nazw
Organizacji Wgla i Stali?

Unia Europejska
Czy pogowie owiec od pogowia trzody
chlewnej jest:

A. nisze B. wysze C.
bardzo niskie D. wyrwnane
Stosunek urodze do zgonw to:

Przyrost naturalny
ANEKUMENA to:

Teren nie zamieszkay przez


czowieka i nie
wykorzystywany gospodarczo
Teren nie zamieszkiwany, ale okresowo
wykorzystywany przez czowieka to:

SUBEKUMENA
Wymie pastwa zaoycielskie UE

Niemcy, Francja, Wochy,


Belgia, Holandia, Luksemburg
Ile wynosi liczba ludnoci w Tokio?

Ok. 35 mln
Urbanizacja to:

Proces tworzenia si obszarw


miejskich lub przemiana
terenw o charakterze
wiejskim w tereny o
charakterze miejskim
Najczciej uprawiane roliny oleiste?

Soja, bawena, rzepak,


orzeszki ziemne, olejowa,
sonecznik
Jakie tereny najwicej ludnoci?

Najwysze zaludnienie maj


obszary okoozwrotnikowe

Najwiksze zaludnienie maj


Chiny i Indie
Ile jest ludnoci o wyznaniu chrzecijaskim?

Liczb chrzecijan na wiecie


szacuje si obecnie na 2 mld
ludzi co stanowi ok. 1/3
zaludnienia wiata
Najczciej uprawiane zboe?

Pszenica 37% (581 mln ton)

Ry 24% (585 mln ton)

Kukurydza 21% (603 mln


ton)
Stosunek byda do trzody chlewnej?

Bydo 1 367 000 sztuk

Trzoda chlewna 924 800 sztuk


Najwiksze znaczenie spord
wszystkich zwierzt gospodarskich ma
bydo. Jest hodowane w wikszoci
pastw wiata
Hodowla trzody chlewnej na wiecie
rozwina si na mniejsz skale ni
hodowla byda. Due natenie chowu
trzody chlewnej wystpuje w krajach
europejskich oraz USA, Chinach i
Brazylii.
Transport rdldowy:

Jest opacalny na duych


odlegociach

Jest najwolniejszym sposobem


przemieszczania adunkw

Pozwala na jednorazowy
przewz znacznych iloci
towarw

Aby go udoskonali
wybudowano cay szereg
kanaw i luz

Najczciej transportowane s:
kruszywa, materiay
budowlane, rudy metali,
paliwa

egluga morska jest


podstawowym rodkiem do

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

prowadzenia handlu
midzynarodowego
Co to jest FAO?

Organizacja do spraw
Rolnictwa i Wyywienia
(dziaa w ONZ)
Organizacja Pastw Eksporterw Ropy
Naftowej?

OPEC zaoona w 1960 r. ,


siedziba w Wiedniu, 11 pastw
Ilo czonkw Unii Europejskiej?
Czy gsto kolei zmalaa czy wzrosa?

Zmalaa
Gdzie najwicej goduje ludzi?

Afryka (Etiopia, Kongo, Sierra


Leone, Burundi, Nepal)
System Sprawowania wadzy przez przywdcw
religijnych?

Teokracja
egluga nieregularna>

Tramping
Kilka aglomeracji poczonych ze sob to:

Konurbacja
Najpopularniejsza rolina wknista to:

Bawena
Najbiedniejsze kraje (PKB)?

Kongo
I

Etiopia
II

Burundi
III

Sierra Leone IV

Liberia
V

39. Rok zaoenia Unii Europejskie?


40.
41.
42.

1.

2.

1993 r.
Rok powstania ONZ?

1945 r.
Brutto-Netto to:

Bilans handlowy
Najbogatsze kraje wiata?

Luksemburg I

Szwajcaria
II

Norwegia
III

USA
IV

TEST 1
Gwne kierunki bada geografii ekonomicznej
to:
ekologiczny
regionalny
przestrzenny
Determinizm geograficzny oznacza:
B)cakowite uzalenienie czowieka od rodowiska
naturalnego

3.
Wskanikiem podstawowym statystyki
regionalnej moe by:
b)wydobycie wgla kamiennego w KWK Piast: w
styczniu

1.

4.

Klasyfikacja technologiczna z surowcw


mineralnych to:
b)podzia z uwagi na przydatno surowcw do
konkretnej gazi przemysu

5.

Metoda bonitacyjna polega na:


B)ustaleniu skali oceny rodowiska w postaci tzw.
Szeregu bonitacyjnego

6.

Ekologia to:
a) nauka o ochronie i ksztatowaniu rodowiska

7.

Destruenci s to:
C)bakterie i grzyby

8.

Teoria Thunena dotyczy:


c)lokalizacji produkcji rolnej

9.

Aspekty urbanizacji to:


c)demograficzny, ekonomiczny, przestrzenny,
spoeczny, ekologiczny

TEST 2
Gwne funkcje wspczesnej geografii ekonomicznej to:
c)optymistyczna
e)diagnostyczna

2.

Gsto zatrudnienia w poszczeglnych departamentach


Francji przedstawi mona:
B)miernikiem relatywnym statystyki regionalnej

3.

Analiza kartometryczna to:


b)okrelanie ilociowych, przestrzennych cech obiektw
na mapach

4.

Heterotrofy s to:
B)organizmy cudzoywne

5.

Zdolnoci rolin do rejestrowania zmian zachodzcych w


rodowisku wykorzystano w metodzie:
b) geobotanicznej

6.

W skad przestrzeni geograficznej wchodz obszary:


c)produkcji pierwotnej, konsumpcji

7.

Najczciej stosowane klasyfikacje z surowcw


mineralnych to:
c)morfologiczna, technologiczna, genetyczna

8.

Polityka lokalizacyjna opiera si na przesankach:


b)ekonomicznych, spoecznych, biologicznych

9.

1.

Z uwagi na czas tworzenia migracje mona podzieli na:


b)stae sezonowe, wahadowe, okresowe

TEST 3
Funkcja optymalizacyjna w geografii ekonomicznej
polega na:
c)minimalizacji kosztw i strat w rodowisku i
maksymalizacji zyskw przy realizacji inwestycji

2.

W statystyce regionalnej stosowane s mierniki:


a)podstawowe
c)wzgldne

3.

Analiza graficzna polega na:


b)tworzeniu profili, przekrojw, diagramw na bazie
map

4.

Autotrofy s to:
c)samoywne skadniki ekosystemw zdolne do
pochaniania energii sonecznej,

5.

Podstawowym zasobem naturalnym jest:


a)
woda, powietrze, surowce

7.

Podstawowe zasoby gospodarki wodnej w Polsce to:


c)kompleksowo, przestrzenno, perspektywiczno

8.

Klasyfikacja technologiczna z surowcw mineralnych


jest to:
c)podzia z uwagi na technologi ich przetwarzania

9.

Izodapany s to:
b)linie czce punkty o jednakowych minimalnych
kosztach transportu

10.

Reemigracja oznacza:
c)powrt z emigracji do poprzedniego miejsca
zamieszkania

1.

TEST 4
Badaniem wzajemnych oddziaywa spoeczestwa na
rodowisko zajmuje si w geografii ekonomicznej
kierunek:
ekologiczny
diagnostyczny
przestrzenny

2.

Nihilizm geograficzny oznacza:


b)uznanie niezalenego rozwoju czowieka od warunkw
rodowiskowych

3.

Za pomoc relatywnego wskanika statystyki regionalnej


przedstawi mona:
b)gsto zaludnienia w gminach

4.

Klasyfikacja genetyczna z surowcw mineralnych to:


c)przyjcie jako kryterium podziau, warunki tworzenia
si z w litosferze

5.

Metoda geobonitacyjna polega na:


c)analizie ukadu florystycznego siedlisk jako odbicie
warunkw naturalnych

6.

Sozologia jest to:


c)nauka o ochronie i ksztatowaniu rodowiska
przyrodniczego

7.

Substancje abiotyczne s to:


d)podstawowe pierwiastki i zwizki chemiczne

8.

Zakres kosztw teorii Webera dotyczy:


c)surowcw, siy roboczej, transportu

9.

Repatriacja oznacza:
c)powrt z przymusowej emigracji do ojczyzny