Vous êtes sur la page 1sur 9
De laatste dans Annie M.G. Schmidt Harry Bannink 4=85Nc, Bom/F ae Straks gaan de lich-ten uit Dit is de laat-ste dans In heel Eu- 5 Bhu/F Db Dy ro-pa gaan de lich-ten uit, dit wordt de laat-ste dans, Dit is de laat-ste keer Dit is de 8 Gpesusty G Ghm Di/Ab zwa-nen-zang De mug-gen dan-sen bij zons -on-der-gang _-Mor-gen zijn we er niet 12 Ayoub FA Bom BY meer Er is maar wei-nig tijd dus doe je mooi-ste kle-ren aan La-ten we nog één keer Swing = 100 16 ‘Db6/Ab NC. ‘Bom(@4d2)F7 Bpm(add2) F7~ Bhm‘adday F 3 dan-sen gaan —_Dan-sen op een vul - kaan Al Ie-maal om de kra-ter, we 21 Bbmaciay Ebm: Bbm(adz) Ebm rE Fr Fy i 3— ho-ren een dof ge-luid Het staat als een pal bo-ven wa - ter Mor-gen barst ie uit 24. Bom Bom/Ab EbmyG> BonyF Eom BomyD> m3 - Al-le-maal om de kra - ter het rom-melt o-ver-al ‘De _it-bar-sting komt la -ter met een 27 rc Fe Bom Ehm - Bh/D> Fyc.:. FI 3 oem en een flits en een knal, Maar we trek-ken ons er niks van aan We be- 30. Bbm FP Bom Eom Bom/D> F/C Bbm gin-nen weer van vo-ren af aan Het {8 al-tid 20 ge-gaan, nooit iets an-ders ge daan Fe 34. Fr Bom FT Bada) Bm(aét2) Fe 3 Dan-sen op de vul - kaan Al-le-maal om de kra-ter al 38 Bradtay Em Bm Em BH Fe Bm BnyA is het on-der-hand zo'n tach-tig ja-ren la-ter het rom-melt nog constant Zo-vee! ja-ren later 42. Em/G BayFt Em BryD Foch FP Bm = cen geld als wa-ter en de ar-memen-sen aids. Maar we zien we het nog-steeds De 45 Em BayD FR/Ch Fe Bm FY Bm trek-ken ons er niets van aan__ Het is al le-maal zo ver hier-van- dan Het is 9 Em BayD HCE Bm FR Bm FF - al-tijd zo ge-gaan nooit iets an-ders ge - daan_-—-Dan-sen op een vul kan Vul kaa 53. Cm Coating? = De world on-line Yul kaan____ Vul kaan_ $7 Cm) Frm cm Fn Fe @ cm Cm/Bb ACE. X. Op een draf naar de beurs om te han-de-len in niks We dan-sen naar het eind De 61 Fm/ab Cm/G Fm CoB Gp @ cm we-reld gaat te-loor De 0-zon-leag ver-dwijnt en de broci-kas broeit maar door ‘Maar we 64 «Fm Coy/Bb GSD GT Cm a Cm trek-ken ons er niks van aan We ver - gif-tig-en ons ei-gen be- trek-ken ons er niks van aan We ver - gif-tig-en ons ei-gen be- trek-ken ons er niks van aan We ver - gif-tig-en ons ei-gen be- trek-ken ons er niks van aan We ver - gif-tig-en ons ei-gen be- staan Het is as Fm Cm/B> ap Cm. G 20 ge-gaan, nooit iets 70 ge-gaan, nooit iets ge-gaan, nooit iets an-ders ge-daan al-tijd 20 ge-gaan, nooit iets an-ders ge-daan Dan - sen op een vul- kaan 7 en Dim Dm oe Vul kan ‘Vul kan Vul-kaan 75 Dm'add) A) Dla) Ga Dm Gm ae al ‘gar ik maar kijk Ik zie Keer op keer een vent die zijn ge-ljk on-derstreept met een ge-weer es DnyC Gm/Bb Dm/A Gm Dmy/F Al-tijd oog om oog All -tijd tand om tand On-ze viag om-hoog en de 82 AYE AT Dm Eom Bhm/D> Abm/Ch Ebm/Bb hun-ne in de brand In-di-vi-du-eel voor een flo-ris-sant-er lot of 85. Abm Ebmy/Gb BYE BY Ebm Abm Ebm/G> fun-da-men- teel_ __na-mens een of andre God.Maar we trek-ken ons er niks van aan trek-ken ons er niks van aan Maar we trek-ken ons er niks van aan 88. ByTSUHYF BBT | Bbm By Eom ‘bm Ebm/Gb Ook alkraait er in de ver-te een haan Het is al-tijd zo ge-gaan, nooit iets Ook alkraait er in de ver-te een haan Het is al-tijd zo ge-gaan, nooit iets = Ook alkraait er in de ver-te een haan Het is al-tijd zo ge-gaan, nooit iets 9 BYE Eom By Eom subp Abm Ebm an-ders ge-daan Dan-sen op een vul kaan__ En al-les la-ten waai-en en al-les la-ten waai-en en an-ders ge-daan Dan-sen op een vul kaan__ al-les la-ten waai-en en an-ders ge-daan Dan-sen op een vul kan En _al-les la-ten waai-en en 96. Abn Ebm Abm — Ebm Abm Ebm Abm Ga Cc ko-ning kraai-en en op-ties graai-en en zui-pen en naai-en en dangauw naar de Cos-ta Bra - va ————————— ko-ning kraai-en en op-ties graai-en en zui-pen en naai-en en dangauw naar de Cos-ta Bra -va SS ko-ning kraai-en en op-ties graai-en en 2ui-pen en naai-en en dangauw naar de Cos-ta Bra -va ————————— ko-ning kraai-en en op-ties graai-en en zui-pen en naai-en en dangauw naar de Cos-ta Bra - va 101 Ebm? Ay? Db Db En’ ay Fn! By blo-te voe-ten door de La-va la-va la-va blo-te voe-ten door de La-va la-va la-va Rit, blo-te voe-ten door de La-va la-va la-va_ la - va op blo-te.voe-ten door de la - va La-va la-va la-va 106 EBS Bb Abm EbnyG> — BIXSUS)/F BAT Em. By ‘A tempo la = va Desi -re-nes zijn al lang ge gan Maar we trek-ken ons er niets van aan A tempo ‘Maar we trek-ken ons er niets va De si - re-nes zijn al lang ge gaan A tempo, c — la - va Desi - re-nes zijn al lang ge gaan Maar we trek-ken ons er nicts van aan A tempo la - va Desi -re-nes zijn al lang ge gaan Maar we trek-ken ons er niets van gan 0 Ebm Abm EbmyG> BoE Ebm Bo? al-tijd zo ge-gaan, nooit iets an-ders ge-daan Dan-sen op een vul kaan Dan-sen op een vul kaan al-tijd zo ge-gaan, novit iets an-ders ge-daan al-tijd zo ge-gaan, nooit iets an-ders ge-daan Dan-sen op een vul kan Het is al-tijd zo ge- gaan, nooit iets an~ders ge-daan Dan-sen op een vul kaan 1g Ebm E? Am Em/G — BISUH/FE BT Em B trek-ken ons er niks van aan We be-gin-nen weer van vo-ren af aan trek-ken ons er niks van aan We be-gin-nen weer van vo-ren af aan trek-ken ons et niks van aan______ We be -gin-nen weer van vo-ren af aan ‘Maar we —niks van aan Weer van voor af tee 9 U8 Em Am En/G BYFE Em Br Em Het is al-tijd zo ge-gaan, nooit iets an-ders ge daan Het is al-tijd 20 ge-gaan, nooit iets an-ders ge dan Dan-sen op de vul - kaan Het is al-tijd zo ge-gaan, nooit iets an-ders ge daan Dan-sen op de vul - kaan aan An + ders ge - dan Dan-sen op de vul - kaan