Vous êtes sur la page 1sur 38

###############################################

############################
MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE
www.muktabodha.org
2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights R
eserved.
E-texts may be viewed only online or downloaded for private st
udy.
E-texts may not, under any circumstances, be copied, republish
ed,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered for
m, without
the express permission of Muktabodha Indological Research Ins
titute in writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha under the direction of
Mark S. G. Dyczkowski.
Catalog number : M00133
Uniform title: kmadhenutantra
Editor : r m caopdhyya
Description:
Transcribed by the staff of Muktabodha.
Notes:
Transcribed by the staff of Muktabodha under the supervision o
f Mark S. G. Dyczkowski.
Revision 0: Sept. 22, 2008
Publisher : unknown-pree 1900 Bengali Script
Publication country : India
###############################################
############################

oM namaH paradevatAyai
kAmadhenutantram
prathamaH paTalaH
zrIpArvatI uvAca
devadeva mahAdeva sarvAgamavizArada |
adhunA devadeveza paJcAzadvarNamuttamam || 1/1 ||
tattvarUpaM mahAdeva kathayasva dayAnidhe |
kRpayA kathayezAna yadyahaM tava vallabhA || 1/2 ||
zrImahAdeva uvAca
adhunA saMpravakSyAmi rahasyamatigopanam |
yena vijJAtamAtreNa jIvanmukto bhavennaraH || 1/3 ||
ajJAtvA mantratattvAni mahAvidyAM japettu yaH |
sarvaM tasya vRthA devi kiM tasya japapUjanaiH || 1/4 ||
dhyAnAvadhAraNe caiva tathA yogasamAdhinA |
varNajJAnaM yadA nAsti kiM tasya japapUjanaiH || 1/5 ||
mama kaNThe sthitaM bIjaM paJcAzadvarNamadbhutam |
nAnAvarNayutaM zuddhaM tantrANAM sAramuttamam || 1/6 ||
paJcAzanmAtRkAM devIM nAnAvidyAmayIM sadA |
nAnAvidyAmayIM devIM mahAvidyAmayIM tathA || 1/7 ||
sarvavarNamayIM devIM sarvadevamayIM parAm |
sarvadevamayIM saumyAM brahmANDajananIM parAm || 1/8 ||
praNamya bahudhA bhaktyA nigadAmi zRNu priye |
akArAdikSakArAntA mAtRkA bIjarUpiNI || 1/9 ||
visargazcaiva binduzca trizaktibrahmavigrahaH |
varNAttu jAyate brahmA tathA viSNuH prajAyate || 1/10 ||
rudrazca jAyate devi jagatsaMhArakArakaH |
mama kaNThasthitA yA sA zAradA vAmalocanA || 1/11 ||
tasyA garbhasthitA devi bIjAni vividhAni ca |
vidhRtya kaNThadeze tu zivo'haM kamalAnane || 1/12 ||
zRNu tattvamakArasya atigopyaM varAnane |
zaraccandrapratIkAzaM paJcakoSamayaM sadA || 1/13 ||
paJcadevamayaM varNaM zaktitrayasamanvitam |
nirguNaM triguNopetaM svayaM kaivalyamUrtimAn ||
bindutattvamayaM varNaM svayaM prakRtirUpiNI || 1/14 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde prathamaH paTalaH ||

dvitIyaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
AkAraM paramAzcaryaM zaGkhajyotirmayaM priye |
brahmaviSNumayaM varNaM tathA rudraM svayaM priye || 2/1 ||
paJcaprANamayaM varNaM svayaM paramakuNDalI |
ikAraM paramAnandaM sugandhakusumacchavim || 2/2 ||
haribrahmamayaM varNaM sadA rudrayutaM priye |
sadA zaktimayaM devi gurubrahma svayaM tathA || 2/3 ||
sadAzivamayaM varNaM paraMbrahma samanvitam |
haribrahmAtmakaM varNaM guNatrayasamanvitam || 2/4 ||
ikAraM paramezAni mUrtirvai kuNDalI svayam |
IkAraM paramezAni svayaM paramakuNDalI || 2/5 ||
brahmaviSNumayaM varNaM tathA rudramayaM sadA |
paJcadevamayaM varNaM pItavidyullatAkRtim || 2/6 ||
caturjJAnamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA |
ukAraM paramezAni tAra kuNDalInI svayam || 2/7 ||
pItacampakasaMkAzaM paMcadevamayaM sadA |
paJcaprANamayaM devi caturvargapradAyakam || 2/8 ||
akAraM devadevezi bIjaM paramadurlabham |
zaGkhakundasamAkAraM svayaM paramakuNDalI || 2/9 ||
paJcaprANamayaM varNaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANayutaM varNaM tathA trayaguNAtmakam || 2/10 ||
bindutrayayutaM varNaM pItavidyullatA yathA |
dharmArthakAmamokSaM ca sadA sukhapradAyakam || 2/11 ||
RkAraM paramezAni kuNDalI mUrttimAn svayam |
atra brahmA ca viSNuzca rudrazcaiva varAnane || 2/12 ||
sadAzivayutaM varNaM sadA IzvarasaMyutam |
paJcaprANamayaM varNaM caturjJAnamayaM sadA || 2/13 ||
raktavidyullatAkAraM RkAraM praNamAmyaham |
RRkAraM paramezAni svayaM paramakuNDalI || 2/14 ||
pItavidyullatAkAraM paJcadevamayaM sadA |
caturjJAnamayM varNaM paJcaprANamayaM sadA || 2/15 ||
trizaktisahitaM varNaM praNamAmi sadA priye |
lRkAraM caJcalApAGgi kuNDalI paradevatA || 2/16 ||
atra brahmAdayaH sarve tiSThanti satataM priye |
paJcadevamayaM varNaM caturjJAnamayaM sadA || 2/17 ||
paJcaprANayutaM varNaM tathA guNatrayAtmakam |
bindutrayAtmakaM varNaM pItavidyullatA yathA || 2/18 ||
lRRkAraM paramezAni pUrNacandrasamapramam |
paJcadevAtmakaM varNaM paJcaprANAtmakaM sadA || 2/19 ||
guNatrayAtmakaM varNaM tathA bindutrayAtmakam |

caturvargapradaM devi svayaM paramakuNDalI || 2/20 ||


ekAraM paramaM divyaM brahmaviSNuzivAtmakam |
bandhUkakusumaprakhyaM paJcadevamayaM sadA || 2/21 ||
paJcaprANAtmakaM varNaM tathA bindutrayAtmakam |
caturvargapradaM devi svayaM paramakuNDalI || 2/22 ||
iti zrIkAmadhenutantre dvitIyaH paTalaH ||

tRtIyaH paTalaH
aikAraM paramaM divyaM mahAkuNDalinI svayam |
koTicandrapratIkAzaM paJcaprANamayaM sadA || 3/1 ||
brahmaviSNumayaM varNaM tathA rudramayaM priye |
sadAzivamayaM varNaM bindutrayasamanvitam || 3/2 ||
okAraM caJcalApAGgi paJcadevamayaM sadA |
raktavidyullatAkAraM triguNAtmAnamIzvaram || 3/3 ||
paJcaprANamayaM varNaM namAmi devamAtaram |
etadvarNaM mahezAni svayaM paramakuNDalI || 3/4 ||
raktavidyullatAkAraM aukAraM kuNDalA svayam |
atra brahmAdayaH sarve tiSThanti satataM priye || 3/5 ||
paJcaprANamayaM varNaM sadAzivamayaM sadA |
sadA IzvarasaMyuktaM caturvargapradAyakam || 3/6 ||
aMkAraM bindusaMyuktaM pItavidyutsamaprabham |
paJcaprANAtmakaM varNaM brahmAdidevatAmayam || 3/7 ||
sarvajJAnamayaM varNaM bindutrayasamanvitam |
zaktitrayamayaM varNaM svayaM paramakuNDalI || 3/8 ||
aHkAraM paramezAni visargasahitaM sadA |
aHkAraM paramezAni raktavidyutprabhAmayam || 3/9 ||
paJcadevamayo varNaH paJcaprANamayaH sadA |
sarvajJAnamayo varNa AtmAditattvasaMyutaH || 3/10 ||
bindutrayamayo varNaH zaktitrayamayaH sadA |
kizoravayasaH sarvA gItavAdyAditatparAH ||
zivasya yuvatI etA mUrttimat kuNDalI svayam || 3/11 ||
adhunA saMpravakSyAmi kAratattvamuttamam |
rahasyaM paramAzcaryaM trailokyAnAM ca saMzRNu || 3/12 ||
vAmarekhA bhaved brahmA viSNurdakSiNavIthikA |
adhorekhA bhavedrudro mAtrA sAkSAnmahezvarI || 3/13 ||
kuNDalI aGkuzAkArA madhye zUnyaH sadAzivaH |
javAyAvakasaMkAzA bAmarekhA varAnane || 3/14 ||
zaraccandrapratIkAzA dakSarekhA ca mUrtimAn |
adhorekhA varArohe mahAmArakatadyutiH || 3/15 ||
zaGkhakundasamA kIrtirmAtrA sAkSAt sarasvatI |

kuNDalI aGkuzA yA tu koTividyullatAkRtiH || 3/16 ||


koTicandrapratikAzA madhye zUnyaH sadAzivaH |
zUnyagarbhe sthitA kAlI kaivalyapadadAyinI || 3/17 ||
kakArAjjAyate sarvaM kAmaM kaivalyameva ca |
arthazca jAyate devi tathA dharmazca nAnyathA || 3/18 ||
kakAraH sarvavarNAnAM mUlaprakRtireva ca |
kakAraH kAmadA kAmarUpiNI sphuradavyayA || 3/19 ||
kAminI yA mahezAni svayaM prakRtisundarI |
mAtA sA sarvadevAnAM kaivalyapadadAyinI || 3/20 ||
UrdhvakoNe sthitA kAmA brahmazaktiritIritA |
vAmakoNe sthitA jyeSThA viSNuzaktiritIritA || 3/21 ||]
dakSakoNe sthito bindU raudrIsaMhArarUpiNI |
jJAnArthA sAtu cArvaGgi kena catuSTayAtmikA || 3/22 ||
icchAzaktirbhaved brahmA vipNuzca jJAnazaktimAn |
kriyAzaktirbhaved rudraH sarvaM prakRtimUrttimAn || 3/23 ||
AtmavidyAzivaistattvaiH sadAsArApratiSThitaiH |
AsanaM tripurAdevyAH kakAraM paJcadevatAm || 3/24 ||
Izvaro yastu devezi trikoNe tasya saMsthitiH |
trikoNametat kathitaM yonimaNDalamuttamam || 3/25 ||
kevalaM prapade yasyAH kAminI sA prakIrttitA |
oM zayanAgArasindUrasadRzIM kAminIM parAm || 3/26 ||
caturbhujAM trinetrAJca bAhuvallIvirAjitAm |
kadambakorakAkArastanadvayavibhUSitAm || 3/27 ||
ratnakeyUrAGgadaizca bhUSaNairupazobhitAm |
ratnahAraiH puSpahAraiH zobhitAM paramezvarIm || 3/28 ||
evaM hi kAminIM jJAtvA kakAraM dazadhA japet |
praphullaJca tato dhyAtvA japasya phalabhAg bhavet |
etatte kathitaM devi kakAratattvamuttamam || 3/29 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde tRtIyaH paTalaH ||

caturthaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
kakAraM paramezAni kuNDalItrayasaMyutam |
khakAraM paramAzcaryaM zaGkhakundasamaprabham || 4/1 ||
koNatrayayutaM zUnyaM bindutrayasamanvitam |
guNatrayayutaM devi paJcadevamayaM sadA || 4/2 ||
trizaktisaMyutaM varNaM khakAraM praNamAmyaham |
gakAraM paramezAni paJcadevAtmakaM sadA || 4/3 ||
nirguNaM triguNopetaM nirIhaM nirmalaM sadA |

paJcaprANamayaM varNaM sarvazaktyAtmakaM priye || 4/4 ||


aruNAdityasaGkAzaM kuNDalIM praNamAmyaham |
ghakAraM caJcalApAGgi catuSkoNAtmakaM sadA || 4/5 ||
paJcadevamayaM varNaM aruNAdityasannibham |
nirguNaM triguNopetaM sadA triguNasaMyutam || 4/6 ||
sarvagaM sarvadaM zAntaM ghakAraM praNamAmyaham |
GakAraM paramezAni svayaM paramakuNDalI || 4/7 ||
sarvadavamayaM varNaM triguNaM lolalocane |
paJcaprANamayaM varNaM GakAraM praNamAmyaham || 4/8 ||
cavarNaM zRNu suzroNi caturvargapradAyakam |
kuNDalIsahitaM devi svayaM paramakuNDalI || 4/9 ||
satataM kuNDalIyuktaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANamayaM varNaM paJcaprANAtmakaM sadA || 4/10 ||
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM priye |
chakAraM paramAzcaryaM svayaM paramakuNDalI || 4/11 ||
satataM kuNDalIyuktaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANamayaM varNaM trizaktisahitaM sadA || 4/12 ||
tribindusahitaM varNaM sadA IzvarasaMyutam |
pItavidyullatAkAraM chakAraM praNamAmyaham || 4/13 ||
jakAraM paramezAni yA svayaM madhyakuNDalI |
zaraccandrapratIkAzaM sadA triguNasaMyutam || 4/14 ||
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM priye || 4/15 ||
jhakAraM paramezAni kuNDalI mokSarUpiNI |
raktavidyullatAkAraM sadA triguNasaMsthitam || 4/16 ||
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANAtmakaM sadA |
tribindusahitaM varNaM trizaktisahitaM sadA || 4/17 ||
sadA IzvarasaMyuktaM JakAraM zRNu sundari |
raktavidyullatAkAraM svayaM paramakuNDalI || 4/18 ||
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM sadA || 4/19 ||
TakAraM caJcalApAGgi svayaM paramakuNDalI |
koTividyullatAkAraM paJcadevamayaM sadA || 4/20 ||
paJcaprANayutaM varNaM guNatrayasamanvitam |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM sadA || 4/21 ||
ThakAraM caJcalApAGgi kuNDalI mokSarUpiNI |
pItavidyullatAkAraM sadA triguNasaMyutam || 4/22 ||
paJcaprANAtmakaM varNaM paJcaprANamayaM sadA |
tribindusahitaM varNaM trizaktisahitaM sAdA || 4/23 ||
DakAraM caJcalApAGgi sadA triguNasaMyutam |
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA || 4/24 ||
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM sadA |
caturjJAnamayaM varNaM AtmAditattvasaMyutam || 4/25 ||
pItavidyullatAkAraM DakAraM praNamAmyaham |

DhakAraM paramArAdhyaM yA svayaM kuNDalI parA || 4/26 ||


paJcadevAtmakaM varNaM paJcaprANamayaM sadA |
sadA triguNasaMyuktaM AtmAditattvasaMyutam |
raktavidyullatAkAraM DhakAraM praNamAmyaham || 4/27 ||
NakAraM paramezAni svayaM paramakuNDalI |
pItavidyullatAkAraM paJcadevamayaM sadA || 4/28 ||
paJcaprANamayaM devi sadA triguNasaMyutam |
AtmAditattvasaMyuktaM mahAmohapradAyakam || 4/29 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde caturthaH paTalaH ||

paJcamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
takAraM caJcalApAGgi svayaM paramakuNDalI |
paJcadevAtmakaM varNaM paJcaprANamyaM tathA || 5/1 ||
trizaktisahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam |
tribindusahitaM varNaM pItavidyutsamaprabham || 5/2 ||
thakAraM caJcalApAGgi kuNDalI mokSarUpiNI |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM sadA || 5/3 ||
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANAtmakaM sadA |
aruNAdityasaMkAzaM thakAraM praNamAmyaham || 5/4 ||
dakAraM zRNu cArvaGgi caturvargapradAyakam |
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA || 5/5 ||
trizaktisahitaM devi tribindusahitaM sadA |
AtmAditattvasaMyuktaM svayaM paramakuNDalI || 5/6 ||
raktavidyullatAkAraM dakAraM hRdi bhAvaya |
dhakAraM paramezAni kuNDalI mokSarUpiNI || 5/7 ||
AtmAditattvasaMyuktaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANamayaM devi trizaktisahitaM sadA || 5/8 ||
tribindusahitaM varNaM dhakAraM hRdi bhAvaya |
pItavidyullatAkAraM caturvargapradAyakam || 5/9 ||
nakAraM zRNu cArvaGgi raktavidyullatAkRtim |
paJcadevamayaM varNaM svayaM paramakuNDalI || 5/10 ||
paJcaprANAtmakaM varNaM hRdi bhAvaya pArvati |
ataH paraM pravakSyAmi pakAraM mokSadAyakam || 5/11 ||
caturvargapradaM varNaM zaraccandrasamaprabham |
paJcadevamayaM varNaM svayaM paramakuNDalI || 5/12 ||
paJcaprANamayaM varNaM trizaktisahitaM sadA |
truguNai rahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam || 5/13 ||
mahAmokSapradaM varNaM hRdi bhAvaya pArvati |

phakAraM zRNu cArvaGgi raktavidyullatopamam || 5/14 ||


caturvargapradaM varNaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANamayaM varNaM sadA triguNasaMyutam || 5/15 ||
AtmAditattvasaMyuktaM tribindusahitaM sadA |
bakAraM zRNu cArvaGgi caturvargapradAyakam || 5/16 ||
zaraccandrapratIkAzaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANAtmakaM varNaM tribindusahitaM sadA || 5/17 ||
trizaktisahitaM varNaM sadA cAmRtanirmitam |
svayaM kuNDalinI sAkSAt satataM praNamAmyaham || 5/18 ||
bhakAraM zRNu cArvaGgi svayaM paramakuNDalI |
mahAmokSapradaM varNamaruNAdityasannibham || 5/19 ||
paJcaprANamayaM varNaM paJcadevamayaM sadA |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM priye || 5/20 ||
makAraM zRNu cArvaGgi svayaM paramakuNDalI |
aruNAdityasaMkAzaM caturvargapradAyakam || 5/21 ||
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM sadA |
AtmAditattvasaMyuktaM hRdisthaM praNamAmyaham || 5/22 ||
yakAraM zRNu cArvaGgi catuSkoNamayaM sadA |
palAladhUmasaMkAzaM svayaM paramakuNDalI || 5/23 ||
paJcaprANamayaM varNaM paJcadevamayaM sadA |
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM tathA || 5/24 ||
praNamAmi sadA varNaM mUrtimAn (?)mokSamavyayam |
iti zrIkAmadhenutantre devadvIsaMvAde paJcamaH paTalaH ||

SaSThaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
rakAraM caJcalApAGgi kuNDalIdvayasaMyutam |
raktavidyullatAkAraM paJcadevAtmakaM sadA || 6/1 ||
paJcaprANamayaM varNaM tribindusahitaM sadA |
trizaktisahitaM devi AtmAditattvasaMyutam || 6/2 ||
sarvatejomayaM varNaM satataM praNamAmyaham |
lakAraM caJcalApAGgi kuNDalItrayasaMyutam || 6/3 ||
pItavidyullatAkAraM sarvaratnapradAyakam |
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANAtmakaM sadA || 6/4 ||
trizaktisahitaM varNaM tribindusahitaM hi sA |
AtmAditattvasahitaM hRdi bhAvaya sarvadA || 6/5 ||
vakAraM caJcalApAGgi kuNDalI mokSamavyayam |
paJcaprANamayaM varNaM trizaktisahitaM sadA || 6/6 ||
tribindusahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam |

paJcadevamayaM varNaM pItavidyullatopamam || 6/7 ||


caturvargamayaM varNaM sarvasiddhipradAyakam |
trizaktisahitaM devi trizaktisahitaM sadA || 6/8 ||
zakAraM paramezAni svarNavarNaM zucismite |
raktavarNaprabhAkArA svayaM paramakuNDalI || 6/9 ||
caturvargapradaM devi zakAraM brahmavigraham |
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANAtmakaM priye || 6/10 ||
rajaHsattvatamoyuktaM tribindusahitaM sadA |
trizaktisahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam || 6/11 ||
SakAraM zRNu cArvaGgi koNaSaTkamayaM sadA |
raktacandrapratIkAzaM svayaM paramakuNDalI || 6/12 ||
caturvargapradaM varNaM sudhAnirmitavigraham |
paJcadevamayaM varNaM paJcaprANamayaM sadA || 6/13 ||
rajaHsattvatamoyuktaM tribindusahitaM param |
sarvadevamayaM varNaM hRdi bhAvaya pArvati || 6/14 ||
sakAraM zRNu cArvaGgi zaktibIjaM parAtparam |
koTividyullatAkAraM kuNDalItrayasaMyutam || 6/15 ||
paJcadevamayaM devi paJcaprANamayaM sadA |
rajaHsattvatamoyuktaM tribindusahitaM sadA || 6/16 ||
trizaktisahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam |
praNamya satataM devi hRdi bhAvaya sundari || 6/17 ||
hakAraM zRNu cArvaGgi caturvargapradAyakam |
kuNDalItrayasaMyuktaM raktavidyullatopamam || 6/18 ||
rajaHsattvatamoyuktaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANAtmakaM varNaM trizaktisahitaM sadA || 6/19 ||
tribindusahitaM varNaM hRdi bhAvaya sundari |
kSakAraM zRNu cArvaGgi kuNDalItrayasaMyutam || 6/20 ||
caturvargamayaM varNaM paJcadevamayaM sadA |
paJcaprANAtmakaM varNaM trizaktisahitaM sadA || 6/21 ||
tribindusahitaM varNamAtmAditattvasaMyutam |
zaraccandrapratIkAzaM hRdi bhAvaya sundari || 6/22 ||
akArAdikSakArAntaM svayaM paramakuNDalI |
sarvaM carAcaraM vizvaM varNAttu jAyate dhruvam || 6/23 ||
nAnAzAstraM purANaJca itihAsaJca sundari |
vedaJca smRtizAstraJca anyAni yAni kAni ca || 6/24 ||
akSarAjjAyate sarvaM paraM brahma svayaM priye |
iti kAmadhenutantre devadevIsaMvAde SaSThaH paTalaH ||

saptamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca

rahasyaM paramAzcaryaM sadAa mama hRdi sthitam |


ataH paraM pravakSyAmi mantratattvaM pRthak pRthak || 7/1 ||
mAtRkAyA varArohe sAvadhAnAvadhAraya |
ataH paraM japenmantraM paJcAzanmAtRkAM pRthak || 7/2 ||
atastvamadhikArI syAnnAtra kAryA vicAraNA |
iti te kathitaM devi prayogaM mantramuttamam || 7/3 ||
etanmantraM vinA devi iSTaM mantraM japennaraH |
sarvaM tasya bhavedvyarthaM sarvaM vyarthakadarthanam || 7/
4 ||
etanmantraM prathamato dazadhA prajapet priye |
tatastu praNavaM dattvA mAtRkAM prajapet pRthak || 7/5 ||
prayogaM paramAzcaryaM sAvadhAnAvadhAraya |
tadyathA - oM, a/ oM, oM AM oM, oM i/ oM, oM I/ oM, oM u/ o
M, oM oM oM, oM R/ oM, oM R/ oM, oM
lR/ oM, oM lRR oM, oM e/ oM, oM ai/ oM, oM o/ oM, oM au/ o
M, oM aM oM, oM aH oM, oM kaM oM |
evaM kSakAraparyantaM praNavaiH puTitaM sadA |
pratyekamevaM cArvaGgi dazadhA dazadhA japet || 7/6 ||
pratyekaM japamAtreNa pratyekaM dhyAnamAcaret |
athavA sarvavarNAnAmekIkRtya varAnane || 7/7 ||
prajaped dazadhA mantraM svamantraM prajapettataH |
tathA ca sarvavarNAnAM dhyAnaM vakSyAmi saMzRNu || 7/8 ||
koTicandrapatIkAzAM puNDarIkoparisthitAm |
bhramadbhramaralIlAbhAM nayanatrayarAjitAm || 7/9 ||
nAnAzAstrapravaktrIM ca vidyAbhyAsamayIM sadA |
nAnAvAdyamayIM devIM zvetAMzukapariSkRtAm || 7/10 ||
zuklAbharaNadIptAGgI zuklavastrottarIyiNIm |
brahmANDaM darpaNe yasyA vAmahastasya pArvati || 7/11 ||
tadvacchukazizuM prekSya kSudradarpaNamucyate |
evaM dhyAtvA jagaddhAtrIM mAtRkAM jagadambikAm || 7/12 ||
prajapeddazadhA mantramekadhA vA japettu yaH |
sarvasiddhimavApnoti nAtra kAryA vicAraNA || 7/13 ||
eSA te kathitA vidyA mAtRkA paramAtmikA |
yat kRtvA sAdhako yAti durlabhaM mokSamavyayam || 7/14 ||
pratyekenAthavA devi ekaikaiva varAnane |
rahasyaM zRNu cArvaGgi sugopyaM bhuvanatraye || 7/15 ||
iSTavidyAM sakRt smRtvA manasA paramezvari |
yasya mantrasya yaddhyAnaM kRtvA devi prayatnataH || 7/16 ||
tanmantraM dazadhA japtvA iSTadhyAnaM tataH priye |
iSTamantraM prajaptvA vai sarvasiddhiM tato labhet || 7/17 ||
anena vidhinA devi mantrazcaitanyamApnuyAt |

caitanyarahitaM mantraM vidyA vA surapUjite || 7/18 ||


sarva vyarthaM bhaveddevi biphalaM sa japo bhavet |
zrImAhadeva uvAca
aparaM zRNu cArvaGgi vargASTakamanuttamam || 7/19 ||
vargASTakaM vinA devi koTipurazcaraM yadi |
sarvaM tasya vRthA devi ante ca narakaM brajet || 7/20 ||
akacaTatapayazA ityetadaSTavargakam |
mantrasyAdau ca ante ca akAraM bindusaMyutam || 7/21 ||
dattvA tameva bhaktyA ca aSTottarazataM japet |
anena vidhinA devi AdityAbhaM samAcaret || 7/22 ||
tAvajjaped varArohe yAvallakSaM samApyate |
tato mantraM varArohe dhruvaM jIvatvamApnuyAt || 7/23 ||
jIvatvaM hi vinA devi na purazcaraNaM caret |
jIvatvaM hi vinA devi yadi kuryAt purazcaram || 7/24 ||
viphalA tasya sA sarvA pUrvapuNyaM vinazyati |
vargASTakena sahitaM pratyahaM prajapet zatam || 7/25 ||
sadaiva sahasA bhadre sarvaM mantraJca sidhyati |
kiM tasya dhyAnapUjAyAM purazcaryAJca kiM punaH || 7/26 ||
kRtvA tu jIvaM mantrasya vidyAJca varavarNinI |
vidyAyAzca tathA devi yaH kuryAt prANanirNayam || 7/27 ||
tatkSaNAd yAnti cArvaGgi purazcaryAM zataM zatam |
vizeSataH kaliyuge jambUdvIpasya bhArate || 7/28 ||
prANanyAsaM vinA devi na japet sAdhakaH kvacit |
vaiSNaveSu ca mantreSu zaiveSu zaktimantrake || 7/29 ||
gaNezasauramantre ca prANanyAsaH prazasyate |
kiM tasya japapUjAsu homAdiSu ca kiM priye || 7/30 ||
prANatattvaM mahezAni yo jAnAti sa pUjakaH |
prANatattvaM vinA devi dehanyAsaM karoti yaH || 7/31 ||
sa bhraSTaH sa ca pApiSTho rauravaM narakaM vrajet |
Alokya tanmukhaM devi sUryadarzanamAcaret || 7/32 ||
iti kAmadhenutantre devadevIsaMvAde saptamaH paTalaH

aSTamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
etatte kathitaM bhadre rahasyaM paramAdbhutam |
yannoktaM sarvatantreSu mAtRkAyAH pRthak pRthak || 8/1 ||
paJcAzadvarNasaMketaM paJcAzattattvamuttamam |

sarvadevamayaM tattvaM sarvajJAnamayaM tathA || 8/2 ||


bindutattvamayaM devi ahaMtattvamayaM tathA |
sarvazaktimayaM tattvaM sarvaprANamayaM tathA || 8/3 ||
garbhatattvamayaM devi kevalaM kalikA tathA |
kusumasya yadA devi kalikAM gandhasaMyutAm || 8/4 ||
adRzyaM sarvabhUtAnAM tathA gandhaM sucismite |
puSpasya kalikAmadhye yathA jyotiH pradIpyate || 8/5 ||
tathaiva kalikAbIje navatattvaJca vidyate |
koTividyutpratIkAzAM mAtRkAM praNamAmyaham || 8/6 ||
nirAbAdhAM nirguNAJca guNAnAM guNamAtRkAm |
mAtA sA sarvavidyAnAM sarvAgamapratiSThitA || 8/7 ||
sarvAsAM vedavidyAnAM brahmANDAnAJca pArvati |
mAtA sA gIyate devi paJcAzanmAtRkA ca sA || 8/8 ||
mantratattvaJca vidyAJca sarvavarNavinizcayam |
paJcAzadyuvatIrUpA mAtRkA zavamavyayA || 8/9 ||
mAtRkA paramezAni kAlI sAkSAnna saMzayaH |
kuto brahmA kuto viSNuH kuto rudrazca IzvaraH || 8/10 ||
sadAzivaH kuto devi te sarve zavavat priye |
zavavat sarvadevAzca brahmANDaM zavavat sadA || 8/11 ||
ata eva varArohe viSNumantraM yathA tathA |
zivamantraM yathA devi gaNezaM saurameva ca || 8/12 ||
zaktimantraJca vidyAJca paJcAzadyuvatImayam |
purANaJca tathA vedaM smRtizAstraM tathaiva ca || 8/13 ||
etattattvaM varArohe yuvatIrUpamadbhutam |
brahmA viSNuzca rudrazca Izvarazca sadAzivaH || 8/14 ||
te sarve caJcalApAGgi mAtRkAjjAyate (?) priye |
samastajananI devi mAtRkA jananI parA || 8/15 ||
kaTAkSalakSasaMyuktA mahAzaktiH pragIyate |
mAtRkAvarNarahitaM brahmANDaM zavavat priye || 8/16 ||
gItaM vAdyaM zrutirnATyamAlApaM varavarNinI |
sarvaM hi yuvatIrUpaM dhyAnamArge pratiSThitam || 8/17 ||
etatte kathitaM devi kAlikAbIjamuttamam |
ubhayoH saMgamaM devi praphullaM bhavati priye || 8/18 ||
bahavaH saGgame devi praphullaM mokSamavyayam |
yanna mantreSu vidyAsu praphullaM bhavati dhruvam || 8/19 ||
praphullaM zRNu cArvaGgi japayajJaM samAcaret |
praphullarahitaM devi vidyAmantraM yadi priye || 8/20 ||
kevalaM kAlikAbIjaM varNairvarNaiH pRthak pRthak |
dhyAtvA siddhimavApnoti nAnyathA surapUjite || 8/21 ||
praphullAt kalikAdvApi kRSNAdi jAyate dhruvam |
yuvatI yA samAkhyAtA sA mahAkuNDalI parA || 8/22 ||
varNarUpamayI devI kuNDalI paradevatA |
paJcAzadvarNatattvaM ca vidyAmantraM japettu yaH || 8/23 ||
sarvaM hi viphalaM tasya zavavat tajjapo bhavet |

caitanyarahitaM devi tajjapaM zavameva tat || 8/24 ||


jJAtvA praNamya kurvIta japapUjAdikaM priye |
harirhi nirguNaH sAkSAt saguNA parakuNDalI || 8/25 ||
tasmAttu yuvatIdehAt harerutpattireva ca |
sarvAsAM devadevInAM bIjaM janmasthalaM sadA || 8/26 ||
bIjAttu jAyate brahmA zUnyarUpI sanAtanaH |
ata eva mahezAni brahmaNaH kAraNaM parA || 8/27 ||
jJAtvA tantramidaM devi japapUjAM karoti yaH |
prANanyAsavidhiM kRtvA japapUjAM karoti yaH || 8/28 ||
sa zivaH paramaM brahma sa eva puruSottamaH |
sa eva divyo vIrazca sa eva bhairavaH svayam || 8/29 ||
sa eva dhanyo devezi trailokye sacarAcare |
sa sUryo devi pUjyazca sadguruzca na cAnyathA || 8/30 ||
uddhartuM caiva saMhartuM samarthaH so'pi nAnyathA |
ajJAtvA tantrametattu japayajJaM karoti yaH || 8/31 ||
sarvaM tasya vRthA devi pazureva na saMzayaH |
sarveSu ca gururdevi ziSyo'pi pazuvat sadA || 8/32 ||
zrutvA tasya mukhe vidyAM mantraM vA naganandini |
sikto bhavati cArvaGgi kiM tasya japapUjanaiH || 8/33 ||
evaM vidhaM guruM tyaktvA zrutvA pazumukhAt priye |
pUrvamantraM parityajya gRhNIyAd gaNanAparam || 8/34 ||
sa bhraSTaH sa ca pApiSThaH kathaM mantramupAsmahe(?) |
mantrasya gaNanAddevi yat pApaM prApnuyAnnaraH || 8/35 ||
tat pApaM zRNu cArvaGgi narakaJcottarottaram |
yat pApaM prApnuyAd devi svayaMbhUliGgacAlane || 8/36 ||
tat pApaM koTiguNitaM gaNanAddevamantrayoH |
tasmAttu gaNanAM devi varjayenmatimAnnaraH || 8/37 ||
tyaktvA zaivavaiSNaveSu saure gANapate tathA |
anyat sarvAsu vidyAsu gaNanAM varjayennaraH || 8/38 ||
iti zrI kAmadhenutantre devadevIsaMvAde aSTamaH paTalaH ||

navamaH paTalaH
zrImAhAdeva uvAca
adhunA saMpravakSyAmi rahasyaM guhyamuttamam |
yajjJAtvA sAdhako yAti durlabhaM brahmamandiram || 9/1 ||
iDayA pUrayed vAyuM suSumnAntargataM tataH |
recayet piGgalAmArge prANAyAmakramAt priye || 9/2 ||
anulomena cArvaGgi mAtRkAM yuvatIM smaret |
paJcAzanmAtRkAvarNaM sabinduM nAdasaMyutam || 9/3 ||
uccArya pUrakeNaiva tata iSTaM samuccaret |

tatastu mAtRkAvarNaM vilomena japet priye || 9/4 ||


suSumnAmadhyadeze tu citriNI suvarAnane |
anulomavilomena mAtRkAM yuvatIM smaret || 9/5 ||
iSTamantraM tato japtvA vilomaM kuru yatnataH |
anenaiva vidhAnena recayet piGgalApathe || 9/6 ||
evaM dvAdazadhA kRtvA pratyahaM varavarNini |
trisandhyAM caJcalApAGgi yaH kuryAt kamalAnane || 9/7 ||
jIvanyAsaM bhavettasya mantrasiddhizca nAnyathA |
ekadhA vA mahezAni kalau saMkhyA caturguNA || 9/8 ||
pratyahaM dazadhA kRtvA zivatulyo bhavennaraH |
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde navamaH paTalaH ||

dazamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
lalATatattvaM cArvaGgi akAraM sarvadA priye |
AkAraM mukhatattvantu zRNuSva varavarNini || 10/1 ||
ikAraM dakSanetraJca IkAraM vAmanetrake |
ukAraM dakSakarNe syAdUkAraM vAmakarNake || 10/2 ||
RkAraM dakSanAsA ca RkAraM vAmanAsike |
lRkAraM dakSagaNDaM syAt lRRkAraM vAmagaNDakam || 10/3
||
ekAraM adharaM tattvaM aikAraM oSTha eva ca |
okAraM UrdhvadantaM syAt aukArazcAdhodantakam || 10/4 ||
aMkAraM zirasastattvaM aHkAraM mukhamaNDalam |
kakArAdi paJcatattvaM dakSabAhau prazasyate || 10/5 ||
vAmabAhau cakArAdi paJcatattvaJca tiSThati |
dakSapAde TakArAdi paJcatattvaM varAnane || 10/6 ||
takArAdi paJcatattvaM vAmapAde pazasyate |
pakAraM dakSapArzvaJca phakAraM vAmapArzvake || 10/7 ||
bakAraM pRSThatattvaJca bhakAraM nAbhireva ca |
makAraM udaraM tattvaM yakAraM hRdayaM tathA || 10/8 ||
rakAraM skandatattvaJca lakAraM vAmameva ca |
ghaTitattvaM vakAraJca zakAraM dakSabAhuSu || 10/9 ||
vAmabAhau SakAraJca sakAraM dakSapAdakam |
vAmapAdaM hakAraJca kSakAraM zirasopari || 10/10 ||
akAraM bIjatattvaJca takAraM praNavena ca |
makAraJca sakAraJca maNDitaM hi tathaiva ca || 10/11 ||
ahaGkAraH pakAraM syAt phakAro manasastathA |
nakAraM zabdatattvaJca daM dhaM rUpaM prazasyate || 10/12 |

|
gakAraM pAdatattvaJca chakAropasthameva ca |
ukAramAkAzatattvaJca UkAraM zrotrameva ca || 10/13 ||
tvaktattvaJca jakAraH syAd jhakAraH pAdameva ca |
kakAraH pRthvItattvaM khakAro jJAnatattvakam || 10/14 ||
zakAraM hRtpuNDarIkaM SakAraM tattvamaNDalam |
sakarAJca tathA candraM rakAraM vahnimaNDalam || 10/15 ||
parameSThi tathA tattvaM SakAraH surapUjite |
lakAraM pRthvItattvaM hakAraJca zirastathA || 10/16 ||
yakAraM vAyutattvaJca kakAraM svargameva ca |
etayoryogamAsAdya kSakAraM tattvavigraham || 10/17 ||
tena a ta ma sa pa pha na da dha ga cha u U ja jha ka kha za Sa
sa ra ya la ha kSa
||
akArAdikSAntavarNaM tattvaJca paJcaviMzatiH |
sarvatattvamatiguhyaM paramAtmA sulocane || 10/18 ||
mAtRkAyA varArohe kramAnnAmAni saMzRNu |
brahmANI caNDikA raudrI gaurIndrANI tathaiva ca || 10/19 ||
kaumAro vaiSNavI durgA tathaiva nArasiMhikA |
kAlikA muNDamAlA ca zivadUtI tathA parA || 10/20 ||
varAhI kauSikI caiva tathA mAhezvarI priye |
zaGkarI ca jayantI ca maMgalA kalimardinI || 10/21 ||
pAlikA caiva medhA ca zivarUpA ca zAmbhavI |
bhImA zAntA ca ugrA ca bhrAmarI rudrarUpiNI || 10/22 ||
ambikA bahurUpA ca kSemA kSemaGkarI tathA |
dhAtrIrUpA svadhA svAhA tathaiva vahnirUpiNI || 10/23 ||
aparNA ca tathA mAyA ghorarUpA priyaMvadA |
brahmANDavANI brAhmI ca paJcAzanmAtRkAH smRtAH || 10/2
4 ||
ityetat kathitaM samyak kevalaM tava bhaktitaH |
etAstu mAtRkAdevyo brahmANDaM sacarAcaram || 10/25 ||
vyApya tiSThanti cArvAGgi nAnAmUrttidharAvyayAH |
zaktimantre viSNumantre zaive saure ca pArvati || 10/26 ||
anyasarveSu mantreSu gaNeze varavarNini |
mAtRkA yuvatIrUpA mantravigraharUpiNI || 10/27 ||
brahmA viSNuzca rudrazca Izvarazca sadAzivaH |
te sarve caJcalApAGgi nizcalAzca nirindriyAH || 10/28 ||
devAdInAM varArohe mantraM nAsti kadAcana |
zabdabrahma yadA yAti tantraM mantraM tadA bhavet || 10/29 |
|
paJcAzadyuvatI sarvA zabdabrahmasvarUpiNI |
brahmaNaH kAraNaM nAsti prakRterasti bhAvini || 10/30 ||

prakRteryA varArohe sA dIkSA sarvasammatA |


dIkSAyAM caJcalApAGgi prazastA yuvatIkalA || 10/31 ||
paJcAzanmAtRkA yA sA yuvatI parigIyate |
yuvatIrahitaM devi kuto vidyA kuto manuH |
nirguNaM paramaM brahma pradhAnA yuvatIgaNAH || 10/32 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde dazamaH paTalaH ||

ekAdazaH paTalaH
zrIziva uvAca
yathA jale sUryatattvaM tathA mantre pratiSThitam |
devInAM jyotiSaH puJjo vartante prakRteH kalAH || 11/1 ||
athAntarAtmA paramaM jJAnAtmA suvarAnane |
vartante yuvatIrUpAH SoDaza prakR(tiH?teH) parAH || 11/2 ||
prakRtiM hi vinA devi jJAtA brahmA sanAtanaH |
ata eva varArohe sa eva zrIsadAzivaH || 11/3 ||
jAgrat svapnasuSuptiryA turIyA varavarNini |
tAstAH sarvA varArohe yuvatI paramAparA || 11/4 ||
kAryakAraNakAle ca gaNanIyA varAnane |
zUnyAt zUnyaM paraM zUnyaM zUnyarUpaM niraJjanam || 11/5
||
koTisUryapratIkAzaM nirmalaM jJAnamuttamam |
hRdi bhAvaya cArvaGgi tejaHpuJjaM mahAprabham || 11/6 ||
dalitAJcanapuJjAbhaM varNarAjaM varAnane |
tribhaGgalalitAkAraM cArucUDAvirAjitam || 11/7 ||
zikhipucchayutaM cUDaM bhramaraiH zobhitaM param |
pItAMzukaparIdhAnaM vanamAlAvibhUSitam || 11/8 ||
ratnakuNDalasaMyuktaM sphuradgaNDamanoharam |
kadambakusumopetaM zravaNaM janamohitam || 11/9 ||
zrIvatsakaustubhoddIptaM AjAnubAhurAjitam |
AraktanayanadvandvaM koTividyutsamadyutim || 11/10 ||
AraktacaraNadvandvaM nUpurArAvasaMyutam |
AraktakaratalasvacchaM guJjamAlAvirAjitam || 11/11 ||
zabdabrahmamayaM viSNuM ikAraM zabdajalpitam |
evaMrUpaM samutpannaM hRdi madhye varAnane || 11/12 ||
jAyate kAmabIjAttu zUnyamadhye sulocane |
zUnyamadhye sthitA devi kAmabIjasvarUpiNI || 11/13 ||
lakArasaMyutA yA sA kRSNamAtA pragIyate |
sarveSu viSNumantreSu kAmabIjaM parAtparam || 11/14 ||
hRdi zUnye mahezAni viSNormantraM japet priye |

tato vai kAmabIjAttu jAyate viSNuvigraham || 11/15 ||


ataM kAmamayaM viSNuM hRdi bhAvaya pArvati |
kAminI yA mahezAni viSNumAtA pragIyate || 11/16 ||
ato viSNumAtRvarNaM varNarAjamavApnuyAt |
kakAraH kAminI sAkSAd lakAraH pRthivIzvarI || 11/17 ||
ratistu mardinI sAkSAd nAdastu yonirUpiNI |
binduH kuNDalinIrUpaM zivazaktimayaM priye || 11/18 ||
idaM bIjaM mahezAni viSNumAtA parAkSarA |
nirakSaro viSNudevo hyakSarAjjAyate dhruvam || 11/19 ||
ata eva varArohe brahmaNaH kAraNaM parA |
klIMkArabIjarUpA yA sA parA parigIyate || 11/20 ||
parAtparatarA sA'pi vahnimaNDalasaMyutA |
kAminI sA mahezAni pRthivI tasya Asanam || 11/21 ||
kadAcit pRthivImadhye kadAcid vahnimaNDale |
vasate kAminI devI bindutrayasamanvitA || 11/22 ||
janmalabdhA mahAviSNuH kUrcabIjaM japet priye |
anena prajapenmantraM huMkAraM varavarNini || 11/23 ||
viSNorvigrahaNe tattu svayaM prakRtimUrtimAn |
prakRtiH paramArAdhyA devAnAM naganandini || 11/24 ||
huMkAraM paramAzcaryaM bIjarantaM zRNu priye |
SaSThasvaraH paricayo viyadbIjaM zaziprabham || 11/25 ||
tasyopari varArohesadAbinduM vibhAvaya |
kAmamanmathakandarpam akSaradhvajasaMjJakam || 11/26 ||
mInaketurmahezAni paJcabIjaM prakIrtitam |
mAyAkUrcaM vadhUbIjaM lakSmIbIjaJca pArvati || 11/27 ||
praNavaJca mahezAni svayaM caturdazaM tathA |
sapiNDavattathA devi yeSu yAsu ca vidyate || 11/28 ||
tanmantramatisiddhaM syAt paraH prakRtirUpiNI |
evaM bIjaM sakRd dhyAtvA sarvAsAM bhavati priyaH || 11/29 ||
tanmantraM prajapeddevi bIjadhyAnaM punaH priye |
evaM hi dazadhA kRtvA mantrANAM bIjasAdhanam || 11/30 ||
tasmAd bIjAt samAkRSya devatArUpamudbhavam |
devadhyAnaM tataH kRtvA iSTamantraM tato japet || 11/31 ||
punardhyAnaM devatAyAH punarjApaM kuru priye |
evaM hi dazadhA kRtvA devAdhiSThAnameva ca || 11/32 ||
tataH saptacchadAM japtvA kullukAM dazadhA japet |
Adyante setumantraJca datvA aSTottaraM japet |
tanmantraM prajapeddevi evaM siddhimupAlabhe || 11/33 ||
iti kAmadhenutantre devadevIsaMvAde ekAdazaH paTalaH ||

dvAdazaH paTalaH

zrImahAdeva uvAca
aparaikaM pravakSyAmi rahasyamatigopanam |
akRtvA dhyAnatattvaJca aSTatattvaM tathaiva ca || 12/1 ||
akRtvA vyarthatAM yAti nAtra kAryA vicAraNA |
tato jIvatvamApnoti mantraH sidhyati tatkSaNAt || 12/2 ||
athavA paramezAni mantravarNaM yathA tathA |
praNavapuTitaM kRtvA anulomavilomataH || 12/3 ||
tadaiva paramezAni jIvatvaM prApyate manuH |
ekadhA vA tridhA kRtvA yadi kuryAd varAnane || 12/4 ||
tadA siddhimavApnoti nAnyathA surapUjite |
jIvatvaM hi vinA devi yadi mantraM japet sudhIH || 12/5 ||
tajjapaM caJcalApAGgi zavameva na saMzayaH |
sadA nidrAturo mantrI jIvahInazca pArvati || 12/6 ||
zrIM klIM hrIM huM strIM zrIM om |
kathaM siddhimavApnoti nidrAyAM varavarNini |
jIvanyAsena cArvaGgi nidrAbhaGgo bhaved dhruvam || 12/7 ||
bindutattvaM prajapyAtha jJAnatatvaJca sundari |
prANatattvaJca cArvaGgi devatattvaM tathaiva ca || 12/8 ||
japatattvaM mantratattvaM dhyAnatattvaM sulocane |
akSare akSare devi ajJAtvA prajaped yadi || 12/9 ||
saMyogaM yad bhaved yogaM praphullaM tadudAhRtam |
kevalaM kalikAbIjaM tadvarNaM surapUjite || 12/10 ||
AgataM mama vaktrAd yad gataM tava mukhe sadA |
mataM zrIvAsudevasya iti te kathitaM priye || 12/11 ||
etanmantraM mahAguhyaM IzAnamukhasaMyutam |
etanmantraprabhAvAddhi kAlakUTaM pibAmyaham || 12/12 ||
etAstu mAtRkA varNAH suSumnAmadhyavartinaH |
ete varNA varArohe mahAyogamayAH sadA || 12/13 ||
akSaraM hi vinA devi na yogo jAyate mama |
yogamArge bhaktimArge muktimArge ca sundari || 12/14 ||
dhyAnamArge tu pUjAyAM japamArge tathaiva ca |
etAstu yuvatIvarNAH kAryakAraNarUpiNaH || 12/15 ||
etanmantramavijJAya na japtavyaM kadAcana |
etanmantramavijJAya purANaM saMhitAM smRtim || 12/16 ||
paThannarakamApnoti pitRbhiH saha nAnyathA |
sarvadharmeSu yatkarma sarvayajJeSu yatphalam || 12/17 ||
sarvadAneSu tIrtheSu yatphalaM prApnuyAd dvijaH |
tatphalaM samavApnoti varNAnAM dhyAnamAtrataH || 12/18 ||
varNadhyAnamavijJAya varNatattvaM tathaiva ca |
purANavAcako yastu dhruvaM narakamApnuyAt || 12/19 ||

koTivaMzAn samAdAya sa dvijo narakaM brajet |


yathA vaktA tathA zrotA dvayorapi phalaM samam || 12/20 ||
kathamajJAnato mUrkho'jJAtvA varNavinirNayam |
purANAni paThitvA vai nizcayaM narakaM vrajet || 12/21 ||
nizcayaJca mahezAni dAridryaM ghoramApnuyAt |
nizcayaM rogamApnoti jambUdvIpasya bhArate || 12/22 ||
sa syAt sanAtano devo vANI tripurasundarI |
sarvAsAM yuvatInAJca bhavAnI cAdhidevatA || 12/23 ||
dhyAyed devIM mahAmAyAM mAtRkAM jagadIzvarIm |
raktapadmAsanagatAM raktAMzukapariSkRtAm || 12/24 ||
raktacandanaliptAGgIM raktavastrottarIyiNIm |
raktabimbaphalAbhAsAM rAkAcandramukhIM parAm || 12/25 ||
bhramadbhramaralIlAbhanayanatrayarAjitAm |
kaTAkSazatasaMyuktAM cArucUDAvinodinIm || 12/26 ||
raktAlaGkArasubhagAM tribhaGgilalitAkRtim |
hAsyayuktAM praphullAsyAM jyotsnAjAlasamacchavim || 12/27 |
|
mRNAlasadRzAkArabAhuvallIvirAjitAm |
kaJculIsaMyutAM ramyAM kadambakorakastanIm || 12/28 ||
nakhAnAM kiraNodyotairbhuvanaM parimohayan |
evaM dhyAtvA mahAmAyAM bhavAnIM zivamohinIm || 12/29 ||
aparaikaM pravakSyAmi rahasyaM pramAdbhutam |
hRtpadme dvAdazadale varAhopari bhAvayet || 12/30 ||
yasyadevasya yadbIjaM praphullakalikAM tathA |
dhyAtvAdevIM yathAzaktyA tasmAdAvirbhavet svayam || 12/31 ||
zaktirvA viSNudevo vA zivo vA sUrya eva vA |
bIjAdutpadyate devi paraMbrahma niraJjanam || 12/32 ||
bIjadhyAnaM vinA devi kathamutpadyate hariH |
sadAzivo mahAdevaH kathamutpadyate svayam || 12/33 ||
sadAzivasya jananI bIjarUpA sanAtanI |
iti yo vetti sa jJAnI sa eva vIrasattamaH || 12/34 ||
gururyogyaH sa eva syAt sa eva paramaH zivaH |
sarveSAJcaiva bIjAnAmevaM dhyAnaM samAcaret || 12/35 ||
zuklavidyutsamAkArAM nayanatrayadhAriNIm |
kaTAkSavizikhairyuktAM caturbAhusamanvitAm || 12/36 ||
tribhaGgalalitAkArAM cArucUDAvirAjitAm |
puNDarIkopaviSTAJca rAkAcandramukhIM parAm || 12/37 ||
nAnAgandhapraliptAGgIM sugandhimAlyasaMskRtAm |
nAnAbharaNadIptAGgIM meghAMzukapariSkRtAm || 12/38 ||
vINAvAdyavinodena ullasantIM jagattrayam |
AdyAM brahmamayIM devImiSTabIjasvarUpiNIm || 12/39 ||
brahmAdyA devatA yasyAzcaraNe patitA bhuvi |
bhaje'haM mAtRkAdevIM vedamAtA sanAtanIm || 12/40 ||
anena vidhinA dhyAtvA sarvAsAM bhavati priyaH |

bIjametanmahezAni prathamaM dazadhA japet || 12/41 ||


tanmantraM caJcalApAGgi AnandapaTale sthitam |
tato dhyAtvA punarjaptvA dazadhA varavarNini || 12/42 ||
etattattvamavijJAya prajaped yadi pArvati |
sarvapApamayaH so'pi bhavet zUkaravad dvijaH || 12/43 ||
tattvametanmahAguhyaM yogamArge sthitaM sadA |
tava bhaktyA mayAkhyAtamatiguhyaM sulocane || 12/44 ||
tantrANAM sArametattu sarvasiddhipradAyakam |
sa yogI yogavettA ca yogAtmA yoganAyakaH ||
yogAcAryo yogamAyA yogAnandapradAyakaH || 12/45 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde dvAdazaH paTalaH ||

trayodazaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
adhunA saMpravakSyAmi AnandapaTalaM priye |
zRNu tattvaM pravakSyAmi sundaraM sumanoharam || 13/1 ||
hRtpadme dvAdazadale vidyutkoTisamanvite |
bhAvayenmantrabIjAni yasya yA iSTadevatA || 13/2 ||
bhAvayet prathamaM bIjaM varATopari pArvati |
anyAni sarvabIjAni patramadhye pRthak pRthak || 13/3 ||
evaM hi dazadhA japtvA kramAd bIjaM japet priye |
dazadhA dazadhA devi prajaped bIjamuttamam || 13/4 ||
tatastu bIjamadhye tu dhyAyediSTaM sulocane |
tasmAd bIjAd varArohe devatA jAyate dhruvam || 13/5 ||
tasya devasya cArvaGgi nirIkSya dehasundaram |
caraNAt kezaparyantaM nAnAvezamayaM priye || 13/6 ||
nirIkSya manasA bhaktyA punardhyAnaM samAcaret |
tatastu prajaped bIjaM varNAnandasvarUpiNam || 13/7 ||
prajapet prathamaM bIjaM bIjadhyAnaM tataH param |
etattu prathamaM bIjaM sAdhanaM durlabhaM priye || 13/8 ||
sarveSAM bIjavarNAnAM yadi jAnAti sAdhakaH |
dhyAnaM paramakalyANaM varNe varNe pRthak pRthak || 13/9
||
ajJAtvA caJcalApAGgi mAtRkAdhyAnamAcaret |
tadevaM sahasA devi sarvAsAM jAyate dhruvam || 13/10 ||
yasya mantrasya yadvarNaM tasya dhyAnaM pRthak pRthak |
bIjAttu jAyate viSNuravatAravaraH priye || 13/11 ||
bIjAttu jAyate rAmo bIjAt kRSNaH prajAyate |
sthAvaraM jaGgamaM devi sarvaM bIjAt prajAyate || 13/12 ||

AjJAcakre vizuddhau ca mUlAdhAre tataH priye |


svAdhiSThAne tato devi maNipUre ca pArvati || 13/13 ||
anena vidhinA devi kuryAt sAdhakasattamaH |
pratyahaM kurute yastu sa siddhaH ziva eva saH || 13/14 ||
pratyahaM caJcalApAGgi SaTcakraM bhrAmayettu yaH |
sAdhanAcca mahezAni tasmAt kusumavat priye || 13/15 ||
nityaJca hRdaye kuryAdavazyaM vada kiM priye |
bIjasya caJcalApAGgi dhyAnaM mantraM pRthak pRthak || 13/1
6 ||
sAkSAt zrIH prakRtirdevI bIjarUpA sanAtanI |
sanAtanasya jananI sarvavarNamayI priye || 13/17 ||
japasya prathame kAle bIjasya tattvamuccaret |
tatastu prajapenmantraM sasetu varavarNini || 13/18 ||
bIjatattvamavijJAya prajaped yadi koTidhA |
sarvaM tasya vRthA devi araNye rodanaM yathA || 13/19 ||
tattvatrayaM pravakSyAmi mantrANAM zRNu sundari |
vibhAvya nAbhipadmeSu vAyubIjaM sabindukam || 13/20 ||
mantrasya prathamaM vAyubIjaM madhye vicintya vai |
dhyAtvA bIjaM mahezAni prajaped bIjamuttamam || 13/21 ||
dazadhA prajaped bIjaM dazadhA dhyAnameva ca |
dazatattvayutaM mantraM tadaiva sahasA bhavet || 13/22 ||
saMzoSya bIjaM cArvaGgi vahnibIje vicintya vai |
hRtpadme vahnimadhye tu dhyAtvA bIjaM hutAzanam || 13/23 ||
dazadhA prajapenmantraM dazadhA dhyAnameva ca |
viMzatattvayutaM mantraM tadaiva sahasA bhavet || 13/24 ||
mAtRsvarAttato devi galitAmRtadhArayA |
AplAvya bIjaM cArvaGgi sarvAvayavasaMyutam || 13/25 ||
tadaiva sahasA kRtvA lalATe varuNAlaye |
varuNasya tu madhye tu tadbIjaM bhAvayet priye || 13/26 ||
dazadhA ca japitvA vai bIjaJca dazadhA smaret |
tadAmRtamayaM bIjaM sahasA bhavati priye || 13/27 ||
viSNumantreSu devezi candrabIjeSu bhAvayet |
anyat sarveSu mantreSu bhAvayed varuNAlaye || 13/28 ||
triMzattattvayutaM mantraM tadaiva bhavati priye |
tattvAtItaM svadhAtItaM vAcA vidyAM japet priye || 13/29 ||
anena vidhihInaJca tajjapaM viphalaM sadA |
tattvahInaM japedyastu viphalaM satataM priye || 13/30 ||
zoSaNaM dahanaM devi amRtaM jJAnasaMjJakam |
etat tattvamayaM bhadre zIghraM siddhipradAyakam || 13/31 ||
yo japettattvarahitaM tasya hAniH pade pade |
tasmAttattvaM zubhArAdhya tasmAnmantraM japet sudhIH || 13
/32 ||
anena vidhinA devi sarvatattvamayaM manum |
kRSNamantreSu rAmeSu avatAravareSu ca || 13/33 ||

saure gaNapatau devi zaktimantre svayaM priye |


zivamantreSu cArvaGgi anyatantre tathaiva ca || 13/34 ||
triMzattattvayutaM kRtvA mantraM bIjaM sulocane |
evameva vidhAnena bIje jIvatvamApnuyAt || 13/35 ||
tasmAd bIjAd varArohe rAmakRSNAdayazca ye |
utpadyante varArohe nAnyathA varavarNini || 13/36 ||
etanmantraM sakRt kRtvA prajapedanizaM manum |
prajapedanizaM vidyAM zaucAzaucaM na cAcaret || 13/37 ||
mantre akSarabuddhiH syAd gurau tu mAnavaH priye |
devatAyAM varArohe pratimAbuddhirjAyate || 13/38 ||
kiM tasya japapUjAyAM sarvaM vyarthaM kadarthanam |
iti te kathitaM devi bIjatattvaM sugopanam || 13/39 ||
kasyacinnaiva vaktavyaM yadi kalyANamicchasi |
etajjJAnamavijJAya sa kathaM gurutAM vrajet || 13/40 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde trayodazaH paTalaH ||

caturdazaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
devadeva mahAdeva saMsArArNavatAraka |
kRpayA kathayezAna vakAratattvamuttamam || 14/1 ||
zrImahAdeva uvAca
pUrvoktaM caJcalApAGgi gAyatrItattvamuttamam |
gAyatrI yA varArohe caturvakArasaMyutA || 14/2 ||
kAntaM zeSavakAraJca varuNaM hRdi bhAvaya |
yavargaM vAyubIjaJca hRdi bhAvaya pArvati || 14/3 ||
yavargaM yattu devezi vAyubIjaM taducyate |
yakArasya caturtho yo vAyubIjaM prakIrtitam || 14/4 ||
yavargaJca vAyubIjaM mayaitannizcitaM priye |
sarvavidyAsu mantreSu varuNaM bhAvaya priye || 14/5 ||
vahnijAyAyutAnAJca pavargaM hRdi bhAvaya |
gAyatrI saMsthitA devi pApoccATanakarmaNi || 14/6 ||
pUrvoktadhyAnamArgeNa bhAvanA parikIrttitA |
dhyAnabhedena cArvaGgi vakAraM bhAvaya priye || 14/7 ||
adhunA saMpravakSyAmi kakAradhyAnamuttamam |
vizeSaM zRNu vakSyAmi kakArasyAtidurlabham || 14/8 ||
yannoktamAnandapaTale adhunA kathayAmi te |
tad dhyAtvA sAdhako yAti durlabhaM mokSamavyayam || 14/9 ||

yena dhyAnaprakAzena mantraM tantraJca sidhyati |


evaM taddhyAnamAtreNa zivatulyo bhavennaraH || 14/10 ||
kakAradhyAnamAtreNa sarvavarNaM hi sidhyati |
kakArabhAvanAccaiva sarvAsAM bhAvanA bhavet || 14/11 ||
tasmAt sarvaprayatnena kakAraM hRdi bhAvaya |
om prAtarAdityasaMkAzAM siMhapRSThoparisthitAm || 14/12 ||
raktapadmopaviSTAJca raktavastraparIvRtAm |
caturbhUjAM trinetrAJca paJcabANadhanurdharAm || 14/13 ||
varadAbhayadAtrIJca pInatuGgapayodharAm |
mRNAlasadRzAkAracaturbAhuparIvRtAm || 14/14 ||
zaGkhakaGkaNakeyUrairaGgadaiH parizobhitAm |
sugandhimallikAhAraiH kabarImadhyazobhitAm || 14/15 ||
tribhaGgalalitAkArAM cArucUDAvirAjitAm |
zikhipucchayutAM cUDAM nAnAratnasamanvitAm || 14/16 ||
ISadhAsyaprasannAsyAM muktAraJjitanAsikAm |
mANikyakiraNodyotadantapaGktivirAjitAm || 14/17 ||
pUrNacandrasamAbhAsanakhapaGktimanuttamAm |
svarNasUtrayutahAraratnacAruvinirmitAm || 14/18 ||
kaTAkSavizikhoddIptabhrUlatAparizobhitAm |
tIrthatrayayutAM ramyAM nayanatrayarAjitAm || 14/19 ||
rAmarambhAsamAkAra - UrudvayavirAjitAm |
bRhallatAsusaMyuktaratnakiJjalkazobhitAm || 14/20 ||
aSTavargaiH sevitAJca aSTavargaiH prapUjitAm |
sindUratilakodIptAmaJjanAGkitalocanAm || 14/21 ||
lalATapaTTikAzubhrAmarddhacandraparIvRtAm |
brahmAdidevatAvRndaiH zirasi dhAryate ca yA || 14/22 ||
kimAkhyAM kAminIM sAkSAt kakAravararUpiNIm |
evaM dhyAtvA varArohe prajaped yadi sAdhakaH || 14/23 ||
tadaiva sahasA siddhirjAyate tasya sundari |
varNajJAnaM vinA devi na japet pAzavaH kvacit || 14/24 ||
kiM tasya dhyAnapUjAyAM purazcaryAzataM zatam |
kiM tasya japahomena candrasUryasya parvaNi || 14/25 ||
varNajJAnaM vinA devi vaiSNavaH zaiva eva vA |
ekadA noccareddevi ajJAtvA vrNadIpanIm || 14/26 ||
sarvAsAM mantravidyAnAM dIpanI yA prakIrtitA |
sarveSAM zAstramadhye tu prazastA varNadIpanI || 14/27 ||
zaktimantre tathA saure gaNezamarcyate sadA |
jJAtvA tantraM prakurvIta dIkSAM pUjAM zucismite || 14/28 ||
zrImahAdeva uvAca
rahasyaM tatra vakSyAmi atyantagopanaM zRNu |
yatkRtvA sAdhako yAti paramaM padamuttamam || 14/29 ||
lalATe tilakaM kRtvA candanena sugandhinA |

karpUrAgurukastUrIrocanAkuGkumaiH priye || 14/30 ||


tilakaM dhArayed yatnAdekIkRtya manoharam |
trikoNaM sundaraM svacchaM tilakaM janamohanam || 14/31 ||
ekIkRtya pRthag vApi nAnAvastuSu kArayet |
rAjyArthI raktavarNena mokSArthI zvetacandanaiH || 14/32 ||
vazye rocanayA devi tilakaM kArayet sudhIH |
mohane caJcalApAGgi agurukuGkumAdinA || 14/33 ||
kRSNagandhaM varArohe zatrormAraNakarmaNi |
lalATe bAhumUle ca tathA skandhadvayeSu ca || 14/34 ||
hRtpadmapArzvayugale pRSThe nAbhau ca sundari |
Urudvaye gaNDayugme adhaH pAdadvayeSu ca || 14/35 ||
vilikhed yatnato devi kakAravarNamuttamam |
candravinduyutaM kRtvA vilikhed varavarNini || 14/36 ||
tadaiva sahasA devi vidyA mantraJca sidhyati |
mohayedakhilAn lokAn vazayediSTadevatAm || 14/37 ||
iSTadevaM vazaM kRtvA ekadA prajaped yadi |
tatkSaNAccaJcalApAGgi devatvamupajAyate || 14/38 ||
devatvaM hi vinA devi kutaH pUjA kuto japaH |
anyathA pretavat pUjA vaiSNave ca vizeSataH || 14/39 ||
lalATe tilakaM kRtvA rocanAsu zucismite |
tanmadhye vilikhed varNaM kakAraM sumanoharam || 14/40 ||
sAmAnyametat kathitaM tilakaM janamohanam |
etattu tilakaJcaiva vazayedapi kezavam || 14/41 ||
japAsanaM dazamyAntu tadArabhya ca pratyaham |
etadvarNamavijJAya viSaye samupAsmahe |
sa bhraSTaH sa ca pApiSTho rauravaM narakaM vrajet || 14/42 |
|
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde caturdazaH paTalaH |
|

paJcadazaH paTalaH
zrIdevI uvAca
devadeva mahAdeva nIlakaNTha trilocana |
hRttatvaM kathayezAna yadyahaM tava vallabhA || 15/1 ||
zrImahAdeva uvAca
zRNu devi pravakSyAmi jJAnaM paramadurlabham |
yena vijJAnamAtreNa viSNuH syAd vaiSNavaH priye || 15/2 ||

hRtpadme dvAdazadale svavidyAM bhAvayet sudhIH |


kakAraM bhAvayedAdau varATopari pArvati || 15/3 ||
patre patre tato devi svavidyAM prajapet sudhIH |
mantrANAM prathamaM bIjaM dhyAtvAdau prajapet sudhIH || 1
5/4 ||
tasmAnmantrAttato devi jAyate devavigraham |
devatAJca tato dhyAtvA tantroktadhyAnavartmanA || 15/5 ||
dhyAnaJca trividhaM devi samAnaphaladAyakam |
kRtvA dhyAnatrayaM devi hRtpadme paramezvari || 15/6 ||
sahasradalapadmAntarmadhyasthAne gurormukhAt |
svavidyAM bhAvayeddevi koTividyutsamAkRtim || 15/7 ||
bhAvayedanizaM bhaktyA siddho bhavati tatkSaNAt |
jAyante devi bIjAttu rAmakRSNAdayazca ye || 15/8 ||
te sarve caJcalApAGgi bIjAttu prabhavanti vai |
jJAtvA sanAtanaM tattvaM AnandapaTale sthitam || 15/9 ||
pUjA kAryA ca cArvaGgi sarvasiddhimayo bhavet |
idaM sanAtanaM tattvamajJAtvA narakaM vrajet || 15/10 ||
zUdraH zUdramukhAcchrutvA vidyAM vA mantramuttamam |
rauravaM narakaM yaM yaM taM tamApnoti nizcitam || 15/11 ||
na zUdrAya matiM dadyAd na ca zUdraM kadAcana |
ubhayornarakaM devi koTikulasamAyutam || 15/12 ||
anAcAro dvijo yastu zUdrANAM gurureva saH |
yadi zUdro bhaveddevi satyavAdI jitendriyaH || 15/13 ||
sa dharme nirato bhUtvA zrutvA dvijagurormukhAt |
sarvasiddhimavApnoti zIghraM devamavApnuyAt || 15/14 ||
yaddeze vidyate zUdraH pAtakI mantravikrayI |
taddezaM patitaM manye tasya rAjA ca pAtakI || 15/15 ||
sa kathaM caJcalApAGgi jihvAyAM prajapenmanum |
tasya jihvA varArohe mUtrazoNitaviDyathA || 15/16 ||
tanmukhaM mUtraviTkUpamannaM viSThAsamaM sadA |
tajjalaM zoNitaM sAkSAccANDAlasamajAtiSu || 15/17 ||
pRthivyAM yAni tIrthAni sarvadevamayAni vai |
Alokya tanmukhaMtIrthaM tatsthAnaM tyajya(?)gacchati || 15/1
8 ||
tIrtha koTiH palAyante dRSTvA tanmukhamaNDalam |
gaGgAjalaM parityajya drutaM svasthAnamavApnuyAt || 15/19 ||
mahApAtakino ye ca brahmahatyAdisaMyutAH |
trailokyapAvanI gaGgA tAn punAti na saMzayaH || 15/20 ||
mantravikrayiNaH zUdrAH sadA narakagAminaH |
kalau tu bhArate varSe bhaviSyanti na saMzayaH || 15/21 ||
mantravikrayiNaH zUdrA jAyante vyAghrayoniSu |
tatsaMsargazca yo viprazcarmakAraH sa eva hi || 15/22 ||
cANDAlasadRzaH so'pi sa eva varNasaGkaraH |
svadharmanirataH sUdro vidyAmantraM zRNoti yaH || 15/23 ||

sa dhanyaH pRthivImadhye sa eva vaiSNavottamaH |


sa zAktaH zivabhaktazca gANezaH saura eva ca ||
etatte kathitaM devi varNajJAnavinirNayam || 15/24 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde jJAnAnande
paJcadazaH paTalaH ||

SoDazaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
aparaikaM pravakSyAmi rahasyaM paramAdbhutam |
yatkRtvA caJcalApAGgi rAvaNAdyA nizAcarAH || 16/1 ||
avApyamativRddhiJca trailokyAdhipatiH prabhuH |
sAMketaM paramaM guhyamakSarANAM pRthak pRthak || 16/2
||
etattattvaM vijAnAti harirbrahmA purandaraH |
paJcAzadvarNasaGketaM sAvadhAnAvadhAraya || 16/3 ||
akRtvA sAdhako yAti rauravaM narakaM vrajet |
rauravaM narakaM yAti punarAvRttidurlabham || 16/4 ||
vizeSaM viSNumantreSu kuryAd vaiSNavasattamaH |
akRtvA vaiSNavo yAti narakaM koTikoTizaH || 16/5 ||
mAsi mAsi varArohe zanibhaumadine priye |
prAtaH snAnaM samAsAdya kRtvA sandhyAM samApya ca || 16/
6 ||
sUryAyArghyaM tato dadyAt pAdaprakSAlanAya ca |
yAgamaNDapamAsAdya bhUtazuddhiM vidhAya ca || 16/7 ||
kuryAnnyAsaM mAtRkAyAH prANAyAmaM tataH param |
nyAsAnanyAMstataH kuryAttantramArgeNa pArvati || 16/8 ||
zuklAmbaradharaH sragvI gandhaliptakalevaraH |
raktAsanaM samAsAdya kuzAsanamathApi vA || 16/9 ||
pralipya tAmrapAtreSu sindUraM raktacandanam |
vilikhya mAtRkAvarNaM hyasmin pAtre pRthak pRthak || 16/10 ||
akArAdikSakArAntaM sabinduM candrasaMyutam |
mahApadmAntarasthAnAdAnIya brahmavaktrakam || 16/11 ||
vAmanAsApathenaiva zvAsaM puSpAJjalau kSipet |
tatpuSpaM caJcalApAGgi kuryAt puSpasya saJcayam || 16/12 ||
dhyAtvA tu pUjayeddavIM krameNaiva pRthak pRthak |
gandhairnAnAvidhairdevIM puSpairnAnAvidhaistathA || 16/13 ||
dhUpairnAnAvidhairdevi dIpairnAnAvidhaistathA |
naivedyaM vividhaM devi caturvidhamayaM tathA || 16/14 ||
dattvA nAnAphalAdIMzca pUjayet paramezvarIm |

nAnApuSpamayairhAraiH zukrAdigandhasaMyutam || 16/15 ||


mahApadmavanAntasthamaSTottarazataM japet |
prajaped mAtRkAvarNaM varNe varNe pRthak pRthak || 16/16 ||
pratipadme japenmantraM yasmin padme tu yat sthitam |
tasmin padme vanAntasthaH svavidyAM prajapecchatam || 16/1
7 ||
suprasannA mAtRkA syAt tadaiva sahasA priye |
akRtvA mAtRkApUjAM mAsi mAsi varAnane || 16/18 ||
iSTavidyAM japedyastu tasya hAniM zRNu priye |
citrAnADIgatA bhUtvA mAtRkA jagadIzvarI || 16/19 ||
sarveSAM vaiSNavAnAJca zAktAnAM varavarNini |
zaivAnAJca mahezAni anyeSAJcaiva sundari || 16/20 ||
haranti vaiSNavAadInAM nAnyathA vacanaM mama |
prazastA mAtRkApUjA dIkSA yA matta eva hi || 16/21 ||
purazcaryA hi cArvaGgi pUjanIyA pRthak pRthak |
mAtA sA sarvavidyAnAM mantrANAJca pRthak pRthak || 16/22 ||
yasmAdutpadyate vidyA mantraJca suravandite |
tasmAttu yatnato devi tAsAM pUjA vidhIyate || 16/23 ||
nAnyathA niSphalA pUjA saMvatsarakRtA ca yA |
anena vidhinA devi pUjayed yadi mAtRkAm || 16/24 ||
prasannA mAtRkA devi putratvenAnukalpate |
rahito mAtRkApUjAM japapUjanatatparaH || 16/25 ||
tasya sarvaM mahAmAyA mAtRkA jagadIzvarI |
haranti mantratejAMsi AyurvidyAyazobalam || 16/26 ||
aparaikaM pravakSyAmi rahasyaM paramAdbhutam |
anulomavilomena kathitaM zRNu pArvati || 16/27 ||
anulomavilomaJca tathaiva hi mahezvari |
sarveSAM japayajJAnAM sahasA phalabhAg bhavet || 16/28 ||
sahasA siddhimApnoti sahasA dharmamApnuyAt |
sahasA arthamApnoti sahasA mokSamApnuyAt || 16/29 ||
paurNamAsyAmamAvasyAM mAsi mAsi prayatnataH |
yaH karoti prasannAtmA sa eva zrIsadAzivaH || 16/30 ||
jJAtvA saMdIpanIM vidyAM AnandapaTale sthitAm |
ajJAtvA dIpanIM vidyAM caturvargaphalapradAm |
rahasyametadanyacca sarvaJca viphalaM vrajet || 16/31 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde
SoDazaH paTalaH ||

saptadazaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca

etattattvamavijJAya na bhAvo jAyate priye |


na devo vidyate kASThe na pASANe ca pArvati || 17/1 ||
bhAveSu vidyate devi bhAvo mokSasvarUpadhRk |
divyabhAvo vIrabhAvaH sadaiva sahasA bhavet || 17/2 ||
anyathA caJcalApAGgi pazubhAvamayaH sadA |
svabhAvena vinA devi kathaM siddhirbhavet priye || 17/3 ||
tasmAt prayatnato devi vIrabhAvamayo bhavet |
anenaiva vidhAnena mAtRkAM pUjayettu yaH || 17/4 ||
sa eva divyabhAvaH syAd vIrabhAvaH sa eva hi |
sa dhanI guNI loke mAtRkAM yastu pUjayet || 17/5 ||
zrImahAdeva uvAca
aparaikaM pravakSyAmi sAmAnyaM varavarNini |
pUrvoktadhyAnamAcarya prajapenmAtRkAmanum || 17/6 ||
kakAradhyAnamAtreNa sarvasiddhiH prajAyate |
japtvA kakAraM cArvaGgi sarvAsAM bhavati priyaH || 17/7 ||
sarvAsAM mAtRkAM japtvA kakAraM kevalaJca vA |
kakAraM sarvavarNAnAM mUlaprakRtirUpiNIm || 17/8 ||
tasmAt prayatnato devi kakAraM pUjayet priye |
pratyahaM pUjayeddevIM prathamaM pUjayet sudhIH || 17/9 ||
sarvAsAM phalamApnoti tadA bhAvamayo bhavet |
kakArapUjanAd bhadre sarvAsAM pUjanaM bhavet || 17/10 ||
pratyahaM kurute yastu pratimAsi varAanane |
divyavIraH sa eva syAt sarvapUjAphalaM labhet || 17/11 ||
akRtvA caJcalApAGgi manasApi ca saMsmaret |
sarvapUjAmayaH so'pi sarvabhAvamayaH sadA || 17/12 ||
bhAvatattvamavijJAya viSNumantraM kathaM japet |
zaktimantraM mahezAni sa kathaM pAmaro japet || 17/13 ||
zivamantraJca sauraJca gANezaM sa kathaM japet |
bhAvatattvaM vinA devi prajapedyadi koTidhA || 17/14 ||
sarvaM tasya vRthA devi narakaJca pade pade |
sa kathaM caJcalApAGgi divyavIragururbhavet || 17/15 ||
pazuvat sarvadA devi sa eva pazuguruH priye |
bhAvatattvena rahitaH sa kathaM paJcamaM yajet || 17/16 ||
vaiSNavastu varArohe makAraM paJcamaM yajet |
devatAyA varArohe zarIraM jAyate dhruvam || 17/17 ||
evaM mantraM pravakSyAmi AnandapaTale sthitam |
kAlIM chinnAdividyAJca triMzadvarNamayIM sadA || 17/18 ||
tadA siddhimayaM so'pi anyathA viphalaM sadA |
iSTadhyAnaM tataH kRtvA hRdi madhye nirIkSaNam || 17/19 ||
prathamaM kAminIM dhyAtvA praphullAM tadanantaram |
praphullAdhyAnamAtreNa jAyate devavigraham || 17/20 ||

paphullA jAyate devi yasya yA iSTadevatA |


tadiSTaM bhAvayed devi mantroktadhyAnavartmanA || 17/21 ||
devatAyAH zarIraJca bIjAdutpadyate dhruvam |
mantrasya prathamAdbIjAjjAyate naganandini || 17/22 ||
paJcAzanmAtRkA yA sA sarvA yuvatirUpiNI |
tasmAttu yuvatIdehAjjAyate kRSNavigraham || 17/23 ||
rAmaH padmapalAzAkSaH praphullo jAyate dhruvam |
bIjAdutpadyate devi paraM brahma sanAtanam || 17/24 ||
bIjasaMyogamAtreNa zabdabrahma sanAtanam |
aparaikaM pravakSyAmi rahasyaM paramAdbhutam || 17/25 ||
paJcAzadvarNasaMketaM paJcAzattattvamadbhutam |
varNatattvaM vinA devi prajapedyadi koTidhA || 17/26 ||
sarvaM tasya vRthA devi hAnistasya pade pade |
hRtpadme dvAdazadale varATopari kAminIm || 17/27 ||
dhyAtvA prayatnato devi tadgarbhe varNabhAvanam |
akArAdikSakArAntaM trikoNamadhyamaNDale || 17/28 ||
anulomavilome na kAminyA garbhapaJjare |
ekaikaM bhAvayed devi prativarge pRthak pRthak || 17/29 ||
sarvAMsAM devadevInAM kakAraM surapUjite |
dhyAtvA prayatnato devi anulomavilomataH || 17/30 ||
paJcAzattattvasaGketaM paJcAzadvarNameva hi |
yaH karoti naro jJAtvA zIghraM vidyA prasIdati || 17/31 ||
kimasAdhyaM varArohe yasmai vidyA prasIdati |
SaTcakre paramezAni rahasyaM sthAnamuttamam || 17/32 ||
sahasrAre guroH pAde padmaM dhyAtvA prayatnataH |
paJcAzadvarNasaGketaM yaH kuryAnmAnavaH priye || 17/33 ||
kezavaM vazayeddevi rahasyenAdhunA dhruvam |
mohayeccaJcalApAGgi rudraM kAlAnalaprabham || 17/34 ||
sarvaJcarAcaraM vizvaM sahasA mohamAnayet |
etatte kathitaM devi varNamohanamuttamam || 17/35 ||
ajJAtvA mohanaM tattvaM prajaped yadi pArvati |
tasmai lokA gandharvAzca vairabhAvaM brajanti vai || 17/36 ||
pratyakSaramayaM devi kathitaM varNamohanam |
ajJAtvA mohanaM tattvaM yaH kuryAdanyamohanam || 17/37 ||
sarvaM tasya vRthA devi nAnyathA tu kadAcana |
etattatvaprabhAvAddhi acirAt siddhimApnuyAt || 17/38 ||
garbhamadhye japenmantraM anulomavilomataH |
japitvA varNamekaJca svasthAnamAnayecca tam || 17/39 ||
punarvarNaM samAkRSya kAminIgarbhamadhyataH |
prajapedakSaraM devi candrabindusamanvitam || 17/40 ||
paJcAzadakSaraJcaiva bhAvayecca pRthak pRthak |
anena vidhinA devi yo japenmantramuttamam || 17/41 ||
tasya zIghraM bhavet siddhiranyathA viphalA bhavet |
sambhAvaM likhitaM devi yathA bhavati akSaram || 17/42 ||

tattadeva varArohe japapUjA nirarthakam |


vizeSamantraM vakSyAmi AnandapaTale sthitam || 17/43 ||
mantraM zrImohanaM nAma paJcAzadvarNasaMjJakam |
jJAtvA yaH kurute devi tasya siddhiradUrataH || 17/44 ||
anyathA viphalaM sarvaM rahasyaM saphalaM nahi |
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde saptadazaH paTalaH |
|

aSTAdazaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
athAnyat saMpravakSyAmi rahasyaM paramAdbhutam |
ajJAtvA vaiSNavo yAti rauravaM varavarNini || 18/1 ||
evaM tattvayutaM devi yo japet paramezvarIm |
navatattvamayIM vidyAM yadA japati pArvati || 18/2 ||
tadaiva sahasA siddhirjAyate surasundari |
navatattvayutaM mantraM jJAtvA yaH prajapet sakRt || 18/3 ||
tadaiva sahasA devi viSNutulyo bhaved dhruvam |
prathamaM kAminIM dhyAtvA hRtpadme kamalekSaNe || 18/4 ||
uccaret prathamaM bIjaM kAminIM tadanantaram |
punarbIjaM dvitIyaJca uccared yatnataH sudhIH || 18/5 ||
kAminIJca tato dhyAtvA tRtIyaM bIjamuccaret |
anena vidhinA devi kAminIdhyAnasaMpuTam || 18/6 ||
punardhyAnaM kakArasya anulomena pArvati |
anulomaM yathA devi vilomaJca tathA kuru || 18/7 ||
evaM krameNa devezi yadyadakSarakaM priye |
kRtvA yatnAd varArohe sarvasiddhIzvaro bhavet || 18/8 ||
sarveSAM mantravarNAnAM dhyAtvA dhyAtvA pRthak pRthak |
Adyante kAminIM dhyAtvA zivazaktimayo bhavet || 18/9 ||
athavA caJcalApAGgi hRtpadme kamalAnane |
Adau madhye tathA cAnte bIjaM dattvA japet priye || 18/10 ||
tadaiva sahasA devi jAyate devavigraham |
sadA nidrAturo mantraH kalikAle ca bhArate || 18/11 ||
rahasyanena cArvaGgi nidrAbhaGgo tadA bhavet |
japedAdau varArohe trivAramanulomataH || 18/12 ||
vilomena trivAraJca dhyAtvA japtvA hRdambuje |
athAnyat saMpravakSyAmi nidrAbhaGgasya lakSaNam || 18/13 ||
prathamaM kAminIM dhyAtvA ante ca tadanantaram |
dazadhA prajapenmantraM nidrAbhaGgAya pArvati || 18/14 ||
tatastu prajaped devi praphullaM vizvamohanam |
rahasyanena cArvaGgi jAyate viSNuvigraham || 18/15 ||

zaGkhacakradharaM devaM zuddhatattvAtmakaM priye |


pItAmbaradharaM zAntaM prasannaM mukhapaGkajam || 18/16
||
AjAnulambitakaraM vanamAlAvirAjitam |
tribhaGgalalitAkAraM cArucUDAvibhUSitam || 18/17 ||
zrIvatsakaustubhoddIptaM jAyate viSNuvigraham |
avatAraM svayaM kRSNaM lalitAJjanacikkaNam || 18/18 ||
gopImaNDalamadhyasthaM nAnAsukhamayaM harim |
athavA jAyate devi tasmAdbIjAcchucismite || 18/19 ||
kAminIdhyAnamAtreNa devatA jAyate dhruvam |
rahasyametaccArvaGgi kartavyaM hRdi madhyataH || 18/20 ||
rahasyAnAJca sarveSAM sArametanna saMzayaH |
athAnyat saMpravakSyAmi rahasyaM paramAdbhutam || 18/21 ||
dhyAtvA tu kAminInArIM prathamaM hRdi madhyataH |
tadgarbhe bhAvayenmantraM manasA naganandini || 18/22 ||
tadgarbhe bhAvayed devaM dhyAnamArgeNa sundari |
punazca kAminIM dhyAtvA tasmAdAvirbhaved hariH || 18/23 ||
harirityupalakSaNaM devi sarveSAmeva nirmitam |
nidrAyuktaM mahezAni vidyAmantraM bhavet sadA || 18/24 ||
tasmAttu nidrArahitaM prajaped yadi ekadA |
japAt koTiguNaM bhadre sahasA labhate dhruvam || 18/25 ||
vAmabAhoryadA vAhastadA nidrAturo manuH |
calate ca yadA bAhordakSiNe varavarNini || 18/26 ||
tadaiva caJcalApAGgi tyaktanidraH sadA manuH |
ata eva varArohe tyaktanidraM japet sudhIH || 18/27 ||
zrIdevI uvAca
pUjAkAle mahAdeva yadi nidrAturo bhavet |
tatkathaM sidhyate mantraH kiM kartavyaM tadA prabho || 18/2
8 ||
prajapet kena vidhinA na japedvA vada prabho |
zrImahAdeva uvAca
rahasyamantraM vakSyAmi AnandapaTale sthitam || 18/29 ||
dvAdazArNamayaM mantraM nidrAbhaGgasya dIpanam |
rahasyamantraM cArvaGgi ajJAtvA viphalaM bhavet || 18/30 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde aSTAdazaH paTalaH ||

UnaviMzaH paTalaH

zrImahAdeva uvAca
sandeho naiva kartavyaH pUjAkAle zucismite |
sahasA kAminIM dhyAtvA turIyakUTamuccaret || 19/1 ||
tadaiva sahasA devi tyaktanidro bhavenmanuH |
prajaped dazadhA devi hRdaye manasApi vA || 19/2 ||
pUjAkAle mahezAni saMtyajed yadi dakSiNam |
prAyazcittaM bhavettasya mantrasya varavarNini || 19/3 ||
prAyazcittamidaM devi kRtvA mantraM japed yadi |
kiM tasya dakSiNo bAhustasya nidrAtureNa kim || 19/4 ||
rahasyamantraM cArvaGgi pUjAkAle vinirNayam |
rahasyametaccArvaGgi sarvanidrAsu maGglam || 19/5 ||
vAmabAhoryadA vAyuryadA ca dakSiNAvahaH |
rahasyametaccArvaGgi kRtvA tu prajapenmanum || 19/6 ||
tadaiva tyaktanidrA sA vidyA mantraJca nAnyathA |
yoganidrAmayI vidyA yoganidrAmayo manuH || 19/7 ||
vizeSamantraM vakSyAmi AnandapaTale sthitam |
aSTAkSarIM mahAvidyAM dIpanIM mokSarUpiNIm || 19/8 ||
sarvasiddhimayo bhUtvA rahasyaphalamApnuyAt |
prajaped yadi nidrAyAM kiM tasya japapUjane || 19/9 ||
rahasyanena cArvaGgi nidrAM tyaktvA sanAtanI |
suSumNAmadhyamArgeSu saMsthitA brahmarUpiNI || 19/10 ||
rahasyametaccArvaGgi ajJAtvA yojapenmanum |
tasya pApamahaM vakSye sAvadhAnAvadhAraya || 19/11 ||
zUdreNa likhitaM devi paTalaM yattu paThyate |
yaM yaM narakamApnoti taM taM prApnoti mAnavaH || 19/12 ||
dvAtriMzatkoTimadhyeSu narakeSu krameNa hi |
koTivaMzAn samAdAya pacyante manujAdhamAH || 19/13 ||
vipro vA kSatriyo vApi vaizyo vA naganandini |
pacyante narake ghore zUdrasya likhanAt priye || 19/14 ||
tasmAttu zUdralikhitaM paTalaM na japet sudhIH |
tasmAdAvazyakaM devi kAminIdhyAnamuccaret || 19/15 ||
tataH siddho bhaved devi vidyA mantraM na cAnyathA |
kAminIdhyAnamAtreNa sarvasiddhimayo bhavet || 19/16 ||
ekenaiva kRtArthaM syAd bahubhiH kimupAsate |
tava bhaktyA mayAkhyAtaM yadgopyaM bhuvanatraye || 19/17 ||
kAmadhenumidaM jJatvA yadi pUjAM samAcaret |
saphalA sA bhavet pUjA japaJca saphalaM sadA || 19/18 ||
anyathA pretavad dIkSA pUjA ca pretavat sadA |
prathamaM kAminIM dhyAtvA japapUjAM samAcaret || 19/19 ||
kAmadhenoH phalaM labdhvA sadAzivamayo bhavet |
viSNurUpI sa eva syAnmahAmAyA sa eva hi || 19/20 ||
zivamantre viSNumantre zaktimantre zucismite |

kAmadhenumidaM mantraM prazastaM surapUjite || 19/21 ||


etatte kathitaM devi sArAtsAraM parAtparam |
yat kRtvA sAdhako yAti durlabhaM mokSmandiram || 19/22 ||
vizeSamantraM vakSyAmi vidyAM zrIkAmarUpiNIm |
ajJAtvA kAminIdhyAnaM sahasA vyarthatAmiyAt || 19/23 ||
taddhyAnaM caJcalApAGgi AnandapaTale sthitam |
tasmAdavazyaM japtavyaM satataM kAmadIpanIm || 19/24 ||
iti zrIkAmadhenutantre devadevIsaMvAde UnaviMzaH paTalaH ||

viMzatitamaH paTalaH
zrIdevI uvAca
mantrasamarpaNaM tattvaM kathyatAM devapUjita |
kasmai samarpayenmantraM vada deva purAtana || 20/1 ||
arpayenmantratejAMsi deveza yadi zUladhRk |
nistejA sAdhako deva tadaiva sahasA bhavet || 20/2 ||
kiM japyena ca pUjAyAM purazcaryeNa kiM punaH |
tanme vada mahAbhAga kRpayA paramezvara || 20/3 ||
zrImahAdeva uvAca
sAdhu pRSTaM tvayA bhadre adhunA kathayAmi te |
japitvA caJcalApAGgi dhyAyet paramakAminIm || 20/4 ||
mantravarNaM varArohe kAminIgajagahvare |
candrabinduyutaM kRtvA ekaikaM dazadhA japet || 20/5 ||
anulome yathA devi vilomena tathA kuru |
ataH paraM varArohe jJAtvA tu kAminIM parAm || 20/6 ||
viyadbrahma mahezAni kAminIM dazadhA japet |
kAminIgarbhamadhye tu viyadvahniyutaM priye || 20/7 ||
prajaped dazadhA bhaktyA bIjatattvaM tadA bhavet |
tatastu kAminItattvaM lalATe paricintya vai || 20/8 ||
evaJca mAtRkAsthAne kAminIM bhAvayet priye |
paJcAzanmAtRkAsthAne prajapenmAtRkAmanum || 20/9 ||
bIjasya jyotiHpuJjeSu kAminIM satvaraM kuru |
dazadhA prajaped devi kAminIbIjamuttamam || 20/10 ||
kAminIgarbhamadhye tu jyotistattve japaM kuru |
jyotistattvaM varArohe svayaM jIvaH sanAtanaH || 20/11 ||
kAminIjIvatattvaM ca kRtvA vai sAdhakaH sudhIH |
sahasrAre mahApadme saMsthApya kAminIM parAm || 20/12 ||
guhyAtiguhyagoptrI tvamiti mantreNa mantravit |

devasya dakSiNe haste bAhyapUjAdi cArpayet || 20/13 ||


devyA vAme varArohe samarpya phalabhAg bhavet |
japasya sarvatejAMsi devahaste yadi priye || 20/14 ||
samarpya paramezAni teja(sya? svI) sAdhako bhavet |
kiM tasya pUjane bhadre kiM jApena varAnane || 20/15 ||
yatkiJcid dIyate devi sarvaM brahmaNi lIyate |
vidyAmantraM japed devi tatteja upajAyate || 20/16 ||
jIvatattvaM vinA devi devahaste kadAcana |
nArpayeccaJcalApAGgi devyA haste vizeSataH || 20/17 ||
tasmAt prayatnato devi jIvatattvaM kuru dhruvam |
jIvatattvaM vinA devi yadi devaM samarpayet || 20/18 ||
japaJca viphalaM devi pUjA ca viphalA bhavet |
gandhapuSpAdikaM yadyat sarvaM deve samarpayet || 20/19 ||
japatattvaM varArohe sarvatejomayaM sadA |
yadi tejo varArohe devyai devAya arpayet || 20/20 ||
yastejaH satataM jIvaH kathaM siddhiH prajAyate |
yastejastvarpayed devi punarAgamanaM priye || 20/21 ||
durlabhaM caJcalApAGgi tattejaH sAdhakasya ca |
vRthA bhayaM varArohe kurute narapAmaraH || 20/22 ||
samarpaNamavijJAya prajaped yadi koTi vA |
devatAtejamadhye tu tattejopavizet priye || 20/23 ||
bhAvayed bahuyatnena yathA sarvasvasaMpuTam |
etatte kathitaM devi jIvatattvaM sudurlabham || 20/24 ||
yat kRtvA sAdhako yAti durlabhaM brahmavigraham |
zrutvA tantramidaM devi rahasyaphalamApnuyAt |
tantrametad varArohe zRNuyAt sAdhakaH priye || 20/25 ||
iti kAmadhenutantre devadevIsaMvAde viMzatitamaH paTalaH ||

ekaviMzatitamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
candrasUryoparAge ca prajaped yadi kAminIm |
tadaiva sahasA siddhirjAyate nAtra saMzayaH || 21/1 ||
prathamaM kAminIM japtvA svavidyAH prajaped yadi |
tatastu kAminIM japtvA sarvasiddhIzvaro bhavet || 21/2 ||
ajJAtvA kAminItattvaM na japed grahaNe priye |
na japed grahaNe bhadre ajJAnAd yadi mUDhadhIH || 21/3 ||
sarvaM tasya vRthA devi pUrvadharmo vinazyati |
candraparva sUryaparva na vicAryaM kadAcana || 21/4 ||
sUryaparva varArohe na pazyed yadi pAmaraH |

astu tAvat paro dharmaH pUrvadharmo vinazyati || 21/5 ||


na pazyed yadi ajJAnAt sarvAriSTamavApnuyAt |
sarvAriSTamayaH so'pi sarvapApamayaH sadA || 21/6 ||
tasmAdavazyaM kartavyaM candraparvanirIkSaNam |
sUryaparva tathA devi nirIkSyamokSamApnuyAt || 21/7 ||
ajJAtvA yadi mUDhAtmA rAzyAdigaNanaM priye |
vicArya caJcalApAGgi na pazyed grahaNaM yadi || 21/8 ||
pUrvapUrvArjitaM puNyaM tatkSaNAdeva nazyati |
candrasUryoparAgaJca tasmAd yatnAnnirIkSayet || 21/9 ||
kiM tasya kAminIM bhadre ramyANi ca punazca kim |
grAsAdimuktiparyantaM japtvA siddhIzvaro bhavet || 21/10 ||
na japed yadi cArvaGgi rauravaM narakaM vrajet |
tatkAle caJcalApAGgi paraMbrahmasvarUpiNI || 21/11 ||
tasmin kAle varArohe kSatrAdijAtibhedataH |
AcaNDAlaprabhRtayo dvijatulyA bhavanti hi || 21/12 ||
dvijAstu caJcalApAGgi sAkSAd brahma na saMzayaH |
tatra kA gaNanA devi cANDAlAnAM varAnane || 21/13 ||
tasmAd yatnena kartavyaM candraparvanirIkSaNam |
candrakoTiguNaM devi sUryo dazaguNaM bhavet || 21/14 ||
tatra yad yat kRtaM karma japahomAdikaM priye |
akSayaM tad bhaved devi vacanaM mama nizcitam || 21/15 ||
rAzyAdigaNanaM tyaktvA yavanairdRzyate yadi |
yavanasya tathA siddhirjAyate pRthivItale || 21/16 ||
dIkSito'dIkSito vApi dRSTvA snAnaM samAcaret |
tadevamakSayaM snAnaM gaGgAsnAnaM bhavet priye || 21/17 |
|
viSThAkUpasthitaM toyaM gaGgodakasamaM smRtam |
prazastaM grahaNe kAle nAnyathA vacanaM mama || 21/18 ||
SaSThamAsAdhiko bAlo yadi syAd varavarNini |
grahaNe candrasUryasya tasya snAnaM prazasyate || 21/19 ||
akRtvA snAnadAnaJca sahasA narakaM brajet |
sa bhraSTaH sa ca pApiSThaH sahasA sUkaraH priye || 21/20 ||
tasyAnnamudakaM devi mUtraM zoNitavat priye |
jAyate nAtra sandeho mama vAkyaM varAnane || 21/21 ||
brAhmaNo'brAhmaNo vApi candraparvaNi pArvati |
cANDAlaprabhRtiH sarvo brahmagotre pravartate || 21/22 ||
brahmeti nAma sarveSAM rAzyAdigaNanaM kutaH |
tasmAttu caJcalApAGgi saMkalpaM naiva kArayet || 21/23 ||
mAsapakSatithInAM ca nimittAni ca pArvati |
na vicAryaM varArohe grahaNe candrasUryayoH || 21/24 ||
grAsAdimokSakAle tu kuto mAsaH kutastithiH |
sa kAlaH paramaM brahma sarveSAmakSigocaram || 21/25 ||
tat kathaM pAmaro loko rAzyAdigaNanaM priye |
uparAgaM parityajya yazcAnyaM paricintayet || 21/26 ||

sa bhavedraurave magno brahmaNazcAnumAnataH |


rauravAt punarAgatya pApayonau pravarttate || 21/27 ||
niSkRtirnAsti cArvaGgi tasyApi ca kadAcana |
tasmAt sarvaM parityajya candraparvanirIkSaNam || 21/28 ||
candraparve yathA devi sUryaparve tathA priye |
tatra zrAddhAdikaM tyaktvA vidyAM mantraM japet priye || 21/2
9 ||
anyathA narakaM yAti pitRRn sapta nayatyadhaH |
aparaikaM pravakSyAmi rahasyaM zRNu sundari || 21/30 ||
akArAdikSakArAntaM pratipadme nirIkSayet |
tatastu prajapet zUnyaM candrabindukasaMyutam || 21/31 ||
tatastu hRdayAkAze zUnye jyotirmayeSu ca |
anulomavilomena mAtRkAM prajapet sudhIH || 21/32 ||
tatastu sAdhakazreSTho varATopari mAtRkAm |
padmabIjaM yathA devi varNabIjaM prabhAvayet || 21/33 ||
candrabIjaM puTaM kRtvA japed varNaM prasannadhIH |
anulomavilomena japtvA'mRtamayo bhavet || 21/34 ||
kevalaM kAminIM dhyAtvA praphullavadanAntaram |
bIjAdutpadyate devo devI vA kamalekSaNe |
tatastu devatAM dhyAtvA nirIkSya devavigraham || 21/35 ||
iti zrIkAmadhenutantre mahAdevamahAdevIsaMvAde
ekaviMzatitamaH paTalaH ||

trayoviMzatitamaH paTalaH
(granthapAtaH)
....SyAM ca varArohe gaGgAyAM snAnamityaham || 22/10 ||
kariSye iti saGkalpya ziraHsnAnaM samAcaret |
arko dharmapayo devi amAdyarthazca mUrtimAn || 22/11 ||
zravaNaJca mahezAni sAkSAtkAmazca mUrtimAn |
vyatIpAte mahezAni svayaM muktiH pragIyate || 22/12 ||
mAdyastu caJcalApAGgi svayamevezvaraH priye |
etattu kathitaM devi paJcayogaM parAtparam || 22/13 ||
kAyikaM vAcikaM caiva mAnasaM pApamutkaTam |
tatsarvaM nAzamAyAti gaGgAdarzanamAtrataH || 22/14 ||
koTijanmArjitaM pApaM jalasparzAdvinazyati |
tatastu mauzalaM snAnaM koTisUryagrahaiH samam || 22/15 ||
phalamApnoti cArvaGgi nAtra kAryA vicAraNA |
Acamya caJcalApAGgi vAsaM kuryAd vizAladhIH || 22/16 ||

iti kAmadhenutantre trayoviMzatitamaH paTalaH |

caturviMzatitamaH paTalaH
zrImahAdeva uvAca
mAlArahasyaM yogendra kathayasva kRpAnidhe |
yadi pucchaM japenmantraM harettejAMsi tanmukham || 23/1 ||
mukhAd yadi japenmantraM pucchaM ca caJcalaM bhavet |
caJcale sati cArvaGgi tajjapaM niSphalaM bhavet || 23/2 ||
zrI-Izvara uvAca
paJcAzadakSaraM devi grathitaM citranADiSu |
sthApyAkSarANi pUrve vai sumeruM pucchaM tarpiNam || 23/3
||
sumeruM ca paricAryya akarAdikamAjjapet |
mAlArahasyaM cArvaGgi sugopyaM bhuvanatraye || 23/4 ||
jAtibhedaM jIvabhedaM sugopyaM ca yathA priye |
jIvamantraM pravakSyAmi sAvadhAnAvadhAraya || 23/5 ||
jIvamantraM jAtimantraM samAnamiti nirNayaH |
yathA dhyAnaM mahezAni samAnaM yAti jIvane || 23/6 ||
taddhyAnaM zRNu cArvaGgi sAvadhAnAvadhAraya |
dvibhujAM svarNagaurAGgIM pItapaTTaparicchadAm || 23/7 ||
nAnAbharaNadIptAGgIM kizorIM navayauvanAm |
kRSNagandhapraliptAGgIM sUryAsanakRtAzrayAm || 23/8 ||
tanudIrghAGgulIM bhAsvannakhacandravirAjitAm |
kadambakorakAkArastanadvayavirAjitAm || 23/9 ||
karpUrasakalonmizratAmbUlapUritAnanAm |
kaTAkSalakSasaMyuktabhUlatAparizobhitAm || 23/10 ||
sindUratilakoddIptAM kuTilAlakamaNDitAm |
sarvatraivaM mahezAni jIvaM tiSThati sarvadA || 23/11 ||
dvijAdInAM ca sarveSAmAnandapaTale sthitAm |
etatte kathitaM sarvaM kAmadhenormataM priye || 23/12 ||
iti zrIkAmadhenutantre devIzvarasaMvAde caturviMzatitamaH p
aTalaH ||
samAptamidaM kAmadhenutantram

MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE


2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights R
eserved.
E-texts may be viewed only online or downloaded for private st
udy.
E-texts may not, under any circumstances, be copied, republish
ed,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered for
m, without
the express permission of Muktabodha Indological Research Ins
titute in writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha under the direction of
Mark S. G. Dyczkowski.