Vous êtes sur la page 1sur 5

Zasady ksztacenia:

Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada

pogldowoci
przystpnoci nauczania
systematycznoci
wiadomego i aktywnego uczestnictwa
ksztatowania umiejtnoci uczenia si
czenia teorii z praktyk
indywidualizacji i zespoowoci
trwaoci wiedzy
ustawicznoci ksztacenia

Zasada pogldowoci
zwana take bezporednioci
wskazuje na konieczno zdobywania wiedzy o rzeczywistoci przez bezporednie
poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarze i procesw lub przez zetknicie z ich
"zastpnikami" czyli pomocami naukowymi, takimi jak obrazy, modele, sowa,
wykresy, tabele.
Reguy dydaktyczne:

przechod od tego, co bliskie uczniowi, do tego co uczniowi nie znane


zaczynaj nauczanie od znanego i doczaj do tego to, co uczniowi nie
znane

Zasada przystpnoci nauczania


Zasada ta polega gwnie na stopniowaniu trudnoci, wyraa konieczno
dostosowania treci i metody nauczania do rozwoju i moliwoci uczniw
Z zasady tej wynika, e w nauczaniu naley:

przechodzi od tego, co jest blisze, do tego, co dalsze,


przechodzi od tego, co jest dla uczniw atwiejsze, do tego, co trudniejsze,
przechodzi od tego, co jest uczniom znane, do tego, co nowe i nieznane
uwzgldni rnice w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce
poszczeglnych uczniw

Zasada systematycznoci
Zasada ta zostaa wyprowadzona z analizy procesu ksztacenia i powinna by
stosowana zarwno:

przez uczniw w procesie uczenia si,


jak i przez nauczyciela przy kierowaniu prac uczniw.

Dwie postacie systematycznoci:


1. Pierwsza z nich, zwana rytmicznoci wymaga:

od nauczyciela:
rwnomiernego rozoenia treci programowych z uwzgldnieniem
logicznej kolejnoci tych treci,
rwnomiernego tempa pracy, zgodnego z moliwociami uczniw
niedopuszczania do zaistnienia u uczniw luk w treciach uznanych
za konieczne do opanowania
od uczniw:
sumiennoci w staym (rytmicznym) wypenianiu codziennych
obowizkw zwizanych z prac na lekcjach oraz wykonywanie
okrelonych zada domowych
2. Druga posta systematycznoci, nosi miano systematyzacji
ujmowanie treci ksztacenia w powizane ze sob caoci,
a tym samym tworzenia w wiadomoci uczniw stopniowo
rozszerzajcego si i pogbiajcego systemu poj, regu, zasad i praw
technicznych oraz ksztatowania umiejtnoci dziaania w typowych
dziedzinach techniki
Zasada systematycznoci w nauczaniu techniki
W nauczaniu techniki brak systematycznoci (rytmicznoci) przejawia si m.in.
w tym e.
- W cigu roku zostaj pominite lub wyranie zaniedbane niektre grupy
zagadnie programpwych
- niektre zagadnienia zostaj zbdnie rozbudowane ze szkod dla innych,
bardziej istotnych

Zasada wiadomego i aktywnego uczestnictwa


polega na wiadomym i aktywnym stosunku ucznia do celw uczenia si, jest
jedn z najwaniejszych w postpowaniu dydaktycznym nauczyciela.
Zasada wiadomoci i aktywnoci uczniw odnosi si do wszystkich momentw
procesu nauczania, w szczeglnoci dotyczy:

wiadomego stosunku uczniw do celw uczenia si i stawianych im w tym


wzgldzie zada
wiadomego oraz aktywnego ich udziau w opanowywaniu wiadomoci i
umiejtnoci
wiadomego i aktywnego udziau w kontroli uzyskiwanych wynikw

Reguy dydaktyczne:

nauczyciel powinien stara si poznawa indywidualne potrzeby


spoeczestwa, kultury oraz zadania edukacji
nauczyciel powinien stawia uczniw w sytuacjach wymagajcych od nich
dostrzegania i wyjaniania podobiestw i niezgodnoci midzy
obserwowanymi faktami a posiadan wiedz;

nauczyciel powinien stwarza warunki sprzyjajce wdraaniu uczniw do


zespoowych form pracy

wiadome uczestnictwo suchaczy w procesie dydaktycznym pojawia si wtedy,


gdy zaczynaj oni kierowa si wasnymi motywami i realizuj wasn aktywno
poznawcz.
Zasada wiadomego i aktywnego uczestnictwa w nauczaniu techniki:
Przestrzeganie zasady wiadomoci i aktywnoci uczniw w nauczaniu techniki
obowizuje w realizacji wszystkich treci:

poznawczych (teoretycznych), jak i umiejtnociowych (praktycznych)


chodzi o to, aby aktywno motoryczn uczniw wiza moliwie jak
najcilej z ich aktywnoci intelektualn

Koniecznym warunkiem wielostronnej aktywnoci uczniw jest uwiadamianie im


celw uczenia si techniki.
wiadomo i aktywno uczniw wyraa si najczciej w szukaniu przez nich
odpowiedzi na podstawie przez nauczyciela ( a jeszcze lepiej przez siebie
samych) pytania w rodzaju: jak to jest ... dlaczego? jak to zrobi inaczej, lepiej..?
co si stanie, jeeli ..?
Samodzielno i aktywnoci uczniw w kontroli uzyskiwanych wynikw obejmuje
nie tylko ocen wykonanej pracy czy zachowa w jej toku itp.
Zasada ksztatowania umiejtnoci uczenia si
jest to zasada wana dla rozwijania umiejtnoci pracy umysowej i
przygotowywania do samoksztacenia.
Rwnolegle z rozwijaniem umiejtnoci nabywania i rozumienia informacji naley
ksztatowa sposoby wykorzystywania nabytej wiedzy, w formach waciwych od
przyszej: aktywnoci zawodowej, ycia spoecznego i kulturalnego
Zasada czenia teorii z praktyk
suy w procesie dydaktycznym przygotowaniu uczniw do racjonalnego
posugiwania si wiedz w rozmaitych sytuacjach praktycznych, do
przeksztacenia otaczajcej ich rzeczywistoci
zwana te czsto zasad wizania poznania z dziaaniem
Wiedza oderwana od praktyki to czsto co odlegego, nierealnego, a wiec i
bezwartociowego.
Niezbdne jest wizanie mylenia i poznawania treci o charakterze praktycznym
z myleniem i treciami o charakterze teoretycznym, jak rwnie wizania
procesu opanowywania wiadomoci z jednoczesnym ich stosowaniem, czyli
posugiwanie si nimi przy rozwizywaniu zada praktycznych.
Konieczne jest wizanie nauki przedmiotw cisych z technik, wyjanianie
dziaania mechanizmw za pomoc teorii i praw naukowych.
Stosowanie niniejszej zasady:

uatwia nauk
przyspiesza zrozumienie i opanowanie treci

Zasada czenia teorii z praktyk w nauczaniu techniki


Wytwarzanie okrelonych przedmiotw musi si opiera na wiadomociach
dotyczcych:

wasnoci materiau
budowy i dziaania odpowiednich narzdzi i urzdze
regu wykonywania potrzebnych operacji technologicznych i montaowych
oraz zasad organizacji pracy

Wykonywanie szkicw, czy rysunkw technicznych musi by poprzedzone


poznaniem: odpowiednich norm i zasad z tej dziedziny.
Konstruowanie urzdze technicznych lub ich dziaajcych modeli. Posugiwanie
si sprztem technicznym nie moe mie charakteru prb i bdw.
Zasada indywidualizacji i zespoowoci
kieruje uwag na indywidualne moliwoci ksztaccych si, a w zwizku z tym,
podkrela te znaczenie zespoowoci w nauczaniu.
Wszelka praca w grupach, w zespoach ma wysokie wartoci dydaktyczne.

Zasada trwaoci wiedzy


wskazuje na konieczno uatwienia uczniowi trwaego zapamitywania
poznanych przez niego wiadomoci i opanowywanych umiejtnoci.
Oznacza konieczno takiego organizowania procesu dydaktycznego, aby
uczniowie umieli go odtworzy i posugiwa si rezultatami w praktycznych
sytuacjach.
Reguy skutecznej realizacji zasady:

odpowiednio ukierunkowa zainteresowania uczniw do nowego materiau


i wytworzy pozytywne motywy uczenia si,
zapewni kademu uczniowi aktywny udzia - pod wzgldem
organizacyjnym i dydaktycznym,
wiczenia utrwalajce - sprawdzenie wiedzy, czy uczniowie dobrze
zrozumieli,
czstotliwo powtrze,
informacje naley czy w ukady logiczne,
uczniw wdraa do naukowej weryfikacji praw, zasad i regu,
systematyczna kontrola wynikw nauczania i oceny pracy ucznia.

Zasada trwaoci wiedzy w nauczaniu techniki


Wanym zadaniem nauczyciela jest:

obudzi,
ukierunkowa
i rozwija zainteresowania techniczne uczniw przez:
sugestie sowne,
rnego rodzaju obrazy,
dziaania techniczne uczniw,,
sytuacje, ktre budz ciekawo

Na motywacj opanowania okrelonych zagadnie ma duy wpyw:


dobr tematw zada technicznych
Zainteresowanie uczniw wynika z:
dostrzeenia przez uczniw rzeczywistej, a nie tylko uzasadnianej przez
nauczyciela, potzreby wykonania danego wytworu
zaciekawienia odmienna od powszechnie znanej konsstrukcji
Utrwalanie wiadomoci i umiejtnoci:
powtarzanie poprzednio opanowanych wiadomoci
utrwalenie umiejtnoci technicznych i stopniowe przechodzenie ich w
nawyki

Zasada ustawicznoci ksztacenia


Wyraa, przede wszystkim to, e proces dydaktyczny nie jest incydentalny, a
tworzy systematyczny i wiadomie prowadzony krg dziaa poznawczych i
wychowawczych w celu staego rozwijania wiedzy i osobowoci
Edukacja ustawiczna charakteryzowa si winna:
otwartoci - dostpnoci do rnych programw i zakresw ksztacenia,
wspdziaaniem z formami pomocy i opieki owiatowej.