Vous êtes sur la page 1sur 14

1

DAY O N E
,HJOZ\JJLZZP]LST0]LKVUL^P[O/HUZ0]L[YPLK[VPU]VS]LOPTH[HULHYSPLYHUKLHYSPLYZ[HNL(KKPUNT\ZPJ[VHSTKVLZU[^VYRMVYTLP[Z[OLYLHZVU0JHU[[LTWH
TV]PLLKP[\ZPUNZVTLV[OLYTV]PLZT\ZPJ[VILYLWSHJLKSH[LY;VTL[OLT\ZPJOHZ[VILHM\UKHTLU[HSPUNYLKPLU[UV[HJVUKPTLU[[VILZWYPURSLKVU[OLUPZOLKTLHS
;V[OPZLUK0JHSSLK/HUZILMVYL0KL]LUZ[HY[LK^VYRVU05;,9:;,33(9HUKWYVWVZLKHYHKPJHSUL^HWWYVHJO[VV\YJVSSHIVYH[PVU0HZRLKOPT[VNP]LTLVULKH`VM
OPZ[PTL0KNP]LOPTHULU]LSVWL^P[OVULWHNLHWHNLL_WSHPUPUN[OLMHISLH[[OLOLHY[VMT`UL_[WYVQLJ[;OLWHNL^V\SKJVU[HPUUVPUMVYTH[PVUHZ[VNLUYLVYZWLJPJZ
VMWSV[TLYLS`SH`V\[[OLOLHY[VM[OLTV]PL[VIL/HUZ^V\SKVWLU[OLLU]LSVWLYLHKP[Z[HY[^YP[PUNHUKH[[OLLUKVM[OLKH`OLKWSH`TL^OH[L]LYOLKHJJVTWSPZOLK
;OH[^V\SKIL[OLIHZPZVMV\YZJVYL
/HUZHNYLLK0[OPUROLZOHYLKT`MY\Z[YH[PVU^P[O[Y`PUN[V^YHUNSL[OLTLJOHUPJZVMHTHZZP]LSTYPNO[H[[OL[HPSLUKVMH`LHYZSVUNWYVJLZZVMJVUZ[Y\J[PVU[OLZOLLY
KPJ\S[`VM[Y`PUN[VZLLWHZ[^OH[`V\]LHSSI\PS[HUKNL[IHJR[V[OLILH[PUNOLHY[VM[OLZ[VY`HZHNYLH[ZJVYLT\Z[/L\UKLYZ[VVK[OH[^OH[0^HU[LK[VKV^HZ[\YU
OPZ\Z\HSWYVJLZZPUZPKLV\[NP]PUNOPZT\ZPJHSHUKLTV[PVUHSPUZ[PUJ[ZMYLLYLPNUZV[OH[[OLZLLKMYVT^OPJO[OLZJVYL^V\SKL]LU[\HSS`NYV^^V\SKILM\ZLK^P[O[OL
UHYYH[P]LH[P[ZLHYSPLZ[Z[HNL
:\JOL_WLYPTLU[ZYHYLS`NL[IL`VUK[OLJOH[[PUNWOHZLI\[/HUZ[VVRTLH[T`^VYKHUKZL]LYHSTVU[OZSH[LYOLNH]LTLT`KH`MVYJPUNTL[VZ[HY[T`V^UJYLH[P]L
QV\YUL`I`ZP[[PUNKV^U[V^YP[LV\[T`WHNL0OHUKLKP[V]LYHUKSLM[/HUZ[VOPZ^VYR[Y`PUNUV[[VJV\U[[OLOV\YZ([HIV\[UPULWTOLJHSSLK;OLKYP]L[VOPZZ[\KPV
^HZW\YLHU[PJPWH[PVU(Z0ZH[KV^UVUOPZJV\JOHNSHUJLH[OPZZJYLLU[VSKTL[OLYL^HZH[YHJR[OLYLH[SLHZ[[OYLLVYMV\YTPU\[LZVMT\ZPJ/LOP[WSH`HUK0ZTPSLKHZ0
OLHYKHKLJLW[P]LS`ZPTWSLWPHUVTLSVK`[LSSTL[OLLTV[PVUHSZ[VY`0^HZHSYLHK`Z[Y\NNSPUN^P[OVU[OLWHNL6\YWLJ\SPHYL_WLYPTLU[OHK^VYRLKIL[[LY[OHULP[OLYVM\Z
JV\SKOH]LOVWLK;OLU0OHK[OL\UPX\L[OYPSSVMYL]LHSPUN[VHJVSSHIVYH[VY^OVOHKHSYLHK`ZWVRLU[V[OLOLHY[VM[OLZ[VY`[OH[[OLWYVQLJ[^HZPUMHJ[HTHZZP]LZJPLUJL
J[PVUWYVQLJ[[OLIPNNLZ[ST^LK`L[\UKLY[HRLU/HUZ^HZKLSPNO[LK^P[O[OLKPZWHYP[`IL[^LLU[OLO\THUPU[PTHJ`VMT`VULWHNLHUK[OLV[OLY^VYSKS`[OYPSSZVM[OL
V]LYHSSSTMVY^OPJO[OLT\ZPJ^V\SKZLY]LHZLTV[PVUHSN\PKL/LNH]LTLH*+^P[O[OL[YHJRVUP[/LKJHSSLKP[+H`6UL
>L[V`LK^P[O[OLPKLHVMHKH`[^VVYKH`[OYLLI\[ZVTLOV^^LRUL^[OH[[OLZLLK^HZHSYLHK`WSHU[LKHUK[OH[0HUKT`V[OLYJVSSHIVYH[VYZULLKLK[VKVV\YWHY[
ILMVYL/HUZJV\SKNVM\Y[OLY0SPZ[LULK[V+H`6ULJV\U[SLZZ[PTLZHZ0^VYRLKVU[OLZJYPW[HUKHZ^LZOV[0[ZLY]LKHZT`LTV[PVUHSHUJOVYQ\Z[HZP[ZLY]LZHZ[OL
LTV[PVUHSHUJOVYMVY[OLLU[PYLJVTWSL_HUK[OYPSSPUNZJVYL[OH[/HUZ^LU[VU[VJYLH[LHSTVZ[[^V`LHYZSH[LY-L^HY[PZ[Z^V\SKZVJOLLYM\SS`OH]LLTIYHJLKZ\JOHKPYLJ[
JOHSSLUNL[V[OLPY\Z\HS^VYRPUNTL[OVKZI\[[OLWYVK\J[P]L\ZLVMWYVJLZZ[VPUMVYTPUZWPYH[PVUPZVULVM[OLTHU`[OPUNZ[OH[0OH]LSLHYULKMYVT/HUZOPTZLSM/LPZ
HJYLH[VY^OVLTIYHJLZ[OL[OYPSSHUKTLZZVMYLHSP[`ZKPZYLNHYKMVYHIZ[YHJ[PU[LU[PVUZ[OLTHRPUNVM[OL[OPUNPZ[OL[OPUNP[ZLSM-VY05;,9:;,33(9/HUZW\SSLK
V[OL\S[PTH[L]LYZPVUVMOPZKLZPYL[VZULHR\WVUOPZ^VYR0[TPNO[IL[OPZ[OH[OHZTHKLP[VULVMOPZTVZ[PU[PTH[LHUKPUKP]PK\HSZJVYLZL]LUHZP[[HRLZ\ZHJYVZZ[OL
]HZ[ULZZVMZWHJLHUK[PTL

CHRISTOPHER NOLAN

6J[VILY

0[HSSZ[HY[LK^P[O*OYPZPKLH!/V^HIV\[\ZPUNHWPWLVYNHUMVY[OPZZJVYL&
*O\YJOVYNHUZOH]LL]VS]LKV]LYO\UKYLKZVM`LHYZHUKZ[HUKHZHUL_HTWSLVMV\YYLZ[SLZZZJPLU[PJPUNLU\P[`[VJVTL\W^P[O[LJOUVSVNPJHSZVS\[PVUZ)`[OL[OJLU[\Y`[OLWPWLVYNHU
^HZ[OLTVZ[JVTWSL_THUTHKLKL]PJL!HKPZ[PUJ[PVUP[RLW[\U[PS[OLPU]LU[PVUVM[OL[LSLWOVULL_JOHUNL(]HZ[JYHa`KPaa`PUNS`JVTWSL_THaLVMWPWLZSL]LYZHUKRL`IVHYKZZ\YYV\UKPUN
[OLVYNHUPZ[ZP[[PUNSPRLHUHZ[YVUH\[PUOPZJOHPY^P[OZ^P[JOLZHUKWLKHSZH[OPZMLL[;OLLUVYTV\ZWV^LYVMHPY^P[OPUP[ZILSSV^ZW\ZOPUN[OYV\NO[OV\ZHUKZVMO\NLWPWLZJYLH[LZH
ZV\UKZVTL[PTLZZVSV^HUKWV^LYM\SP[ZSPRLHZ[W\UJOPUNPU[V`V\YZVSHYWSL_\ZHUKH[V[OLY[PTLZ[OLZV\UKPZZVTL[OPUNZVILH\[PM\SHUKMYHNPSL[OH[P[MLLSZSPRLHJOPSKYLUZJOVPY;OLZL
^LYL[OLYZ[KPNP[HSRL`IVHYKZ^P[O[OLTPUKVMHZ`U[OLZPaLY(UKVMJV\YZL[OPZ^HZ[OLWLYMLJ[TL[HWOVYPJHSPUZ[Y\TLU[MVY^YP[PUN[OLT\ZPJMVY05;,9:;,33(9
)\[YZ[0OHK[VUKVUL
0KVU[JVTWVZLVUWHWLY0^YP[LZ[YHPNO[PU[VHJVTW\[LY^OPJOPZLZZLU[PHSS`HT\ZPJHS^VYKWYVJLZZVY[OH[HSSV^Z*OYPZHUKTL[VOLHY[OLT\ZPJYPNO[[OLYLHUK[OLU]PY[\HSS` 0[Z
NLULYH[LKLSLJ[YVUPJHSS`HUKZ`U[OLZPaLK)LJH\ZLJVTW\[LYZOH]LNP]LU\Z[OPZHIPSP[`[OLZ[HY[[VLHJOUL^WYVQLJ[[\YUZPU[VHTHKO\U[MVYZV\UKZ[OPUNZ[OH[0ZHTWSLVYZWLUKKH`Z
Z`U[OLZPaPUNPUT`SHIVYH[VY`[OH[[OLUILJVTL[OLWHSL[[LVMZVUPJJVSVYZMVY[OLST
,HYS`PU0^HZPU[YVK\JLK[V)YL[[4PSHUHNLU[SLTHU^OVOHKYLJVYKLK[OL[OV\ZHUKZVMWPWLZVM[OL:HSPZI\Y`*H[OLKYHS-H[OLY>PSSPZ6YNHULHJOWPWLPUKP]PK\HSS`HUKOHK
WYVNYHTTLK[OPZ]HZ[KH[HPU[VZVTL[OPUN[OH[JV\SKILWSH`LKMYVTHRL`IVHYKPU[VT`JVTW\[LY0[OHK[HRLUOPT^LSSV]LY[^V`LHYZ[VKVZV;OL-H[OLY>PSSPZPZHTHNUPJLU[HUK
H^LZVTLZV\UKPUNTHJOPUL@V\MLLS[OLNYLH[YHZWPUNIYLH[OPUZPKL[OLILSSV^ZSPRLHTVUZ[LY^HRPUNKLLWPUZPKL[OLLHY[O([V[OLY[PTLZ[OLZO`LZ[NLU[SLZ[PU[PTH[LZV\UK^V\SK
TVYWOPU[V[OLTPNO[`YVHYVM[OL[LTWLZ[\USLHZOLK@V\MLLS[OH[LHJOUV[LPZZOHWLKHUKNP]LUSPMLI`NYLH[N\SWZVMHPYSPRL\ZO\THUZL_PZ[PUNI`[OLNYHJLVMIYLH[O[VIYLH[O;OL
HJV\Z[PJZJYLH[LKHYV\UK[OPZVYNHUI`[OLJH]LYUV\ZLU]PYVUTLU[VM:HSPZI\Y`*H[OLKYHSHTWSPLZ[OPZ]HZ[ZV\UKZJHWLZ\JO[OH[P[ILJVTLZ[V[HSS`PTTLYZP]L@V\ULLKTVYL[OHU[OL
VYNHU@V\ULLK[VHJ[\HSS`MLLS[OLZWHJLP[ZLSM
-VYTL[OPZ^HZHOVTLJVTPUNVMZVY[Z0HS^H`ZZ\ZWLJ[LK[OH[HSSTV]PLZHIV\[[OLM\[\YLHYLHJ[\HSS`UVZ[HSNPJHUKPU[LUZLS`WLYZVUHS0NYL^\WPUHZTHSS]PSSHNLPU.LYTHU`6\YOVTL
^HZJSVZL[VHTLKPL]HS[V^LY[OH[OHKILLUJVU]LY[LKI`HULSKLYS`VYNHUPZ[[VOV\ZLHWPWLIHYVX\LVYNHU/L^HZHMHTPS`MYPLUKHUK0KYLN\SHYS`HZH]L`LHYVSKNVHUKSVZL
T`ZLSMHSSKH`WSH`PUNT\ZPJPUOPZYLTHYRHISLOVTL4`MLL[JV\SKU[X\P[LYLHJO[OLWLKHSZ`L[I\[0]P]PKS`YLTLTILY[OL[YP\TWO^OLUT`SLNZOHKUHSS`NYV^USVUNLUV\NO[VZ[VTW
VU[OLIHZZWLKHSZHUKTHRL[OLOV\ZLZOHRL[V[OLYHM[LYZ>OH[[VT`WHYLU[Z^HZQ\Z[[OLPYJOPSKTHRPUNHUH^M\SUVPZL^LYL[Y\S`KHYPUNOHYTVUPLZ[VV\YMYPLUK/L^HZLUKSLZZS`
LUJV\YHNPUNHUK[OPZOHKHNYLH[PU\LUJLVUTLILJVTPUNHT\ZPJPHU
0OHKU[[V\JOLKHWPWLVYNHUZPUJL[OVZLLHYS`KH`Z)\[SVJRPUNT`ZLSMPU[VT`YVVTHUK\USLHZOPUN[OL:HSPZI\Y`*H[OLKYHS6YNHU[VVRTLIHJR[V[OH[WSHJLH^VYSKVMZV\UKHUK
WSH`M\SULZZPUHTHNPJHSZWHJL0ILJHTLHOLYTP[0SVJRLKT`ZLSMPU[VT`^YP[PUNYVVTZ[VWWLKNVPUNV\[HUKZ[VWWLKZWLHRPUN^P[OV[OLYWLVWSL0^YV[L^LU[OVTL^LU[[VILKMVYNV[
[VLH[HUKNV[IHJR[OLUL_[KH`[V^YP[LTVYLVIZLZZP]LS`([[PTLZ*OYPZ^V\SKJVTLI`HUK0KWSH`OPTZVTLUL^PKLHZ^OPJO^V\SKZWHYRLUKSLZZJVU]LYZH[PVUZHUK`L[TVYLPKLHZ
6\YZVUPJ^VYSKILJHTLTVYLHUKTVYLKLULKHUKTVYLZWLJPJK\YPUN[OLZLKPZJ\ZZPVUZTHPUS`I`LZ[HISPZOPUNY\SLZHIV\[^OH[^LKPKU[^HU[[VKV5VIPNLWPJHJ[PVUKY\TZ.VUL
^LYL[OLWYVW\SZP]LZ[YPUNVZ[PUH[P[OH[OHK^VYRLKZV^LSSMVY\ZV]LY[OLWHZ[[LU`LHYZ[VILYLWSHJLKI`SHYNLZLJ[PVUZVM^VVK^PUKZMV\YJVUJLY[NYHUKWPHUVZOHYWHUKTHYPTIHZ0
Z[HY[LKZ`U[OLZPaPUNZV\UKZVMHPYHUK^PUK3HYNLJOVPYZILJHTLHUPU]LZ[PNH[PVUVML_OHSLZYH[OLY[OHUTLSVKPLZHUKJYLH[PUNPTWVZZPISL[VZPUNZVM[OHYTVUPLZ^OPJOZLY]LKHZHO\THU
YL]LYIMVY[OLWPHUVZ,]LY`KH`L]LY`TLL[PUNHUKL]LY`JVU]LYZH[PVU^HZHIV\[W\ZOPUNIV\UKHYPLZHUKL_WSVYPUNUL^[LYYP[VYPLZI`IV[OVM\ZMVY[OLST
0UL]LYNV[[VUPZOHZPUNSLWPLJL4\ZPJ^V\SKILHIHUKVULKPUTPKJOVYKI`V\YPTWH[PLU[L_JP[LTLU[HIV\[[OLUL_[)PN0KLH>OLUL]LYHWPLJL^HZL]LUOHSM^H`KVUL*OYPZ^V\SK
[HRLP[[V[OLJ\[[PUNYVVT^OLYLOL3LL:TP[OHUK(SL_.PIZVU^V\SK[P[[VHZJLUL0UL]LYOHK[OLHJ[\HSSTPUT`Z[\KPV[VSVVRH[^OPSL0^YV[L*OYPZHUK0SPRL[OLT\ZPJHUK[OL
PTHNLZ[VV^PU[OLPYV^UH\[VUVTV\ZYO`[OTHUKZWHJL(UKYH[OLY[OHUOH]PUNV\YPTHNPUH[PVUJVUZ[YHPULKI`[OLTLJOHUPJZVM[OLJ\[0^YV[LI`YLJHSSPUN[OL]LY`WLYZVUHSLTV[PVUZ
0OHKOLSKVU[VMYVT[OLYZ[[PTL0YLHKOPZ^VYKZPU[OLZJYPW[;OPZPZMHYMYVTYHUKVT0[MVYJLZ\Z[VJVUZ[HU[S`YLJHSS[OLLTV[PVUHSOLHY[VM[OLZ[VY`HUKVUS`KLHS^P[O[OL[OPUNZ[OH[
[Y\S`YLZVUH[L^P[OPU\Z
)`[OL[PTL3LLHUK*OYPZUPZOLK[OLPYJ\[^LOHKJVTWSL[LK[OLT\ZPJHUKK\IILKP[PU[V[OLST^P[OL]LY`UV[LWSH`LKZVSLS`I`TL;OPZJYLH[LKHUPU[LYLZ[PUNKPSLTTHMVY\Z;OLYL
^HZZVTL[OPUNL_[YLTLS`WV^LYM\SPU[OLZPUN\SHYP[`VMLHJOUV[LVM[OLVYJOLZ[YHILPUNWLYMVYTLKHUKZOHWLKI`VULWLYZVUVUS`<Z\HSS`HZPUNSLWLYZVUZJVTWVZP[PVUILJVTLZHTVYL
KP\ZLKLTV[PVUHSPU[LYWYL[H[PVUI`HSS[OLTLTILYZVM[OLVYJOLZ[YH4`VULTHUIHUKNH]L\ZHU\U\Z\HSS`SHZLYZOHYWLTV[PVUHSMVJ\Z^OPSLZ[PSSTHRPUNHIPNVYJOLZ[YHSZV\UK^P[O
HUPU[LYLZ[PUNTLSHUJOVSPJSVULSPULZZ
4

;OLYLMVYLHSTVZ[L]LY`VULHYV\UK\Z[OV\NO[^L^LYLUPZOLKL_JLW[[OH[*OYPZHUK0OHKHS^H`ZWSHUULKZVTLNYHUKL_WLYPTLU[HST\ZPJHSL_WLKP[PVU[V3VUKVU[VZLL^OH[[OL
L_[YHVYKPUHY`T\ZPJPHUZHUK[OLTHNUPJLU[HJV\Z[PJZVM[^VNYLH[JO\YJOLZJV\SKIYPUN[VV\YWYVQLJ[>L^LYLWYL[[`L_OH\Z[LKI`[OPZWVPU[HUKP[^HZ[LTW[PUN[VHNYLL[VQ\Z[Z[H`^P[O
T`LSLJ[YVUPJZJVYL)\[PUL]P[HIS`[OPZSTHUK[OPZZ[VY`P[ZLSMILJHTL[OLZ\I[L_[HUKKYP]PUNMVYJLPUOV^^LHWWYVHJOLKV\Y^VYR;OPZTV]PL]PY[\HSS`KPJ[H[LZ[OH[`V\YLJRSLZZS`
[OYV^L]LY`[OPUNPU[OH[`V\W\[L]LY`[OPUNVU[OLSPULRLLW[OLSHIVYH[VY`KVVYZ^PKLVWLUHUKL_WLYPTLU[[V[OL]LY`LUK
:V^LIVVRLKHULUVYTV\ZVYJOLZ[YHPU3VUKVU;OLZL^LYLHSST\ZPJPHUZ^LRUV^]LY`^LSS"T\ZPJPHUZ[OH[^L]L^VYRLK^P[OVUTHU`ZJVYLZV]LY[OL`LHYZHUK[OH[^LRUL^^V\SK
OLSW\ZTHPU[HPU[OH[LS\ZP]LZPUN\SHYP[`^LOHKHJOPL]LK0VMJV\YZL^HU[LK[VNVHUKYLJVYK[OLTHSSPU:HSPZI\Y`*H[OLKYHSLPNO[`TPSLZV\[ZPKL3VUKVU0^HZX\P[LWYLWHYLK[VOH]LH
O\UKYLKT\ZPJPHUZNL[VU[OL[YHPULHJOTVYUPUN3\JRPS`T`SPMLSVUNMYPLUK[OLNYLH[JVTWVZLY9PJOHYK/HY]L`Z\NNLZ[LK;LTWSL*O\YJOYPNO[PU[OLOLHY[VM3VUKVUHUKP[ZVYNHUPZ[
9VNLY:H`LY
:L[[PUNMVV[PU[V;LTWSL*O\YJOPZSPRLZ[LWWPUNPU[VWYVMV\UKOPZ[VY`-V\UKLKI`[OL2UPNO[Z;LTWSHYZHUKZ\YYV\UKLKI`[OL3H^*V\Y[ZP[[Y\S`PZ[OLZLH[VMWV^LY>OLUHSH^`LYPZ
JHSSLK[V[OLIHYOLPZYLHSS`JHSSLK[V[OLHS[HYPU;LTWSL*O\YJO.YLH[PU[LSSLJ[\HSKPZJV\YZLTHKLV]LYJLU[\YPLZLJOVLZOLYLHUK`V\JHU[LZJHWL[OLMLLSPUN[OH[ZVTHU`KLJPZPVUZHIV\[
V\YM\[\YLHZO\THUP[`OH]LILLUTHKL^P[OPU[OLZL]LY`^HSSZ.OVZ[S`Z[VULLNPLZVM[OLRUPNO[ZHYLJHY]LKPU[OLVVYHUKNHYNV`SLZHYLZ[HYPUNKV^UH[`V\MYVT[OL^HSSZ>LZL[V\Y
Z[YPUNZLJ[PVU\WPU[OLYV\UK[V^LYH[VULLUK^P[OHZ[YPUNX\HY[L[IHSHUJPUN[OLZV\UKHUKHKKPUNPU[PTHJ`H[[OLHS[HYLUK(IIL`9VHK:[\KPVZI\PS[\ZHTHRLZOPM[JVU[YVSYVVTPU[OL
ZHJYPZ[`;LTWSL*O\YJOOV\ZLZVULVM[OLTVZ[THNUPJLU[VYNHUZPU[OL^VYSK[OH[OHKILLUWLYMLJ[S`YLZ[VYLKPU
0THWLYWL[\HS^VYYPLY<Z\HSS`^P[ONVVKYLHZVU4`NYLH[LZ[NHTISLHUKJVUJLYUZ^LYL[OLVYNHUHUKP[ZVYNHUPZ[6YNHUZHYLUV[VYPV\ZS`KPJ\S[[VWSH`PU[LTWVZPUJL[OLYLPZ\Z\HSS`H
ZPNUPJHU[[PTLKLSH`IL[^LLUWYLZZPUN[OLRL`KV^UHUK[OLTLJOHUPZTZLUKPUN[OLHPY[V[OLWPWLZ0[ZHRPU[VHIHK[YHUZH[SHU[PJWOVULJHSS^P[OHOVYYPISLLJOVVU[OLSPUL-\Y[OLYTVYL
0OHKUL]LYOLHYK9VNLY:H`LYWSH`/V^^V\SKHTHUWLYOHWZ\ZLK[VWSH`PUN:\UKH`O`TUZHUKJOVYHS^VYRZJVWL^P[OV\YT\ZPJ&0[ZUV[HZPM0KOLSKIHJR;OLYLPZUVSPTP[VU[OL
JVTW\[LY[VIL[LTW[LKPU[V^YP[PUNV\[YHNLV\ZS`PU[YPJH[LHUKKL]PSPZOS`]PY[\VZPJVYNHUWHY[Z0UL]LYJLUZVYLKT`PTHNPUH[PVUI`^VUKLYPUNPMP[^HZL]LUO\THUS`WVZZPISL[VWSH`)\[
VU[OLWSHULHZ^LNV[JSVZLY[V3VUKVU0Z[HY[LKNL[[PUNTVYLHUKTVYLHU_PV\Z[OH[[OPZ^OVSLLUKLH]VYJV\SK[\YUPU[VHULTIHYYHZZPUNHUK]LY`L_WLUZP]LKPZHZ[LY0X\PL[S`JVUKLK
T`^VYYPLZ[V*OYPZ>LHNYLLK[VWYHNTH[PJHSS`SV^LYV\YHTIP[PVUZZ\JO[OH[PM^LL]LUJHTLH^H`^P[OVUS` VULPU[LYLZ[PUNZV\UKVYVULNYLH[L_WLYPTLU[[OLU[OL[YPW^V\SKOH]L
ILLU^VY[OP[
>OLU0UHSS`TL[9VNLY:H`LY0^HZPUZ[HU[S`[HRLUPUI`OPZ^HYT[OHUKO\TVY"OPZNLU[SL]VPJLHUK[OLJVUKLUJLPUOPZTHUULY;OL,UNSPZOOH]LHTHY]LSV\Z^H`VMTHRPUN[OL
PTWVZZPISLZV\UKSPRLH^HSRPU[OLWHYR[V[YP]PHSPaLKPJ\S[`HUK[VILO\TISLHIV\[[OLPY[HSLU[Z(WWHYLU[S`OLOHK[HRLUHJHZ\HSSVVRH[[OLWHY[Z^OPJOZLLTLKX\P[LHSYPNO[[VOPT
HUKZHPKTH`IL^LZOV\SKQ\Z[OH]LHSP[[SLWSH`/LJSPTILK[OLZ[HPYZ\W[V[OLVYNHUSVM[W\SSLKV\[[OLZ[VWZHUK0RUL^MYVT[OL]LY`YZ[UV[L[OH[T`MLHYZOHKILLU\UMV\UKLK
9VNLYPZHUHY[PZ[9VNLYPZH]PY[\VZV9VNLY [HTLZ[OLILHZ[ HUK9VNLY[OLX\PU[LZZLU[PHS,UNSPZO.LU[SLTHUZOYLKZ5V[VUS`JV\SKOLWSH`^P[OSPNO[UPUNKL_[LYP[`HUKWYLJPZPVU
OLPUOHIP[LKT`]LY`Z[`SLHUKWOYHZPUN^OPSLHKKPUNHSS[OLZLJYL[SP[[SL[V\JOLZVMH[Y\LTHZ[LY^OVPZ[V[HSS`PUJVTTHUK5VTVYL^VYYPLZHIV\[[LTWVHUK[PTPUN5V^VYYPLZHIV\[
KPS\[PUNT`]LY`WLYZVUHSWLYMVYTHUJLI`HUV[OLYZPU[LYWYL[H[PVU/LTHUHNLK[VJVTWSL[LS`PU[LYWYL[T`LTV[PVUHSPU[LU[-VYHNSVYPV\Z^LLR[OLTV]PLILJHTL;OL9VNLY:H`LY:OV^
4LHU^OPSLH[V\Y\Z\HSWSHJL(09:[\KPVZHUV[OLYJO\YJO9PJOHYK/HY]L`OHKJVUZLU[LK[VSLHKHUKJVUK\J[[OL^VVK^PUKHUKIYHZZZLJ[PVUZ(THZ[LYT\ZPJPHUOPTZLSMOL[OYL^
OPTZLSM^OVSLOLHY[LKS`PU[VV\Y^VYSKVMYLJRSLZZL_WLYPTLU[Z>LKPKU[Q\Z[^HU[[OLYPNO[UV[LZ5V+PYLJ[PVUSPRLJHU`V\THRLP[ZV\UKTVYLSPRLIV^LKTL[HSZOLL[Z&VYJHU^L
THRL[OLZV\UKVM^PUKOV^SPUN[OYV\NOHJVYULSK&IYV\NO[V\[OPZ]LY`ILZ[L_WSVYLYZWPYP[0[OPUR9PJOHYKZ\TTLKP[HSS\W^OLUOLZHPK!@V\RUV^*OYPZ[OL`]LZWLU[[OLPY^OVSL
SPMLSLHYUPUNUV[[VZV\UKSPRL[OPZ
)\[[OLSTYLX\PYLK\Z[VW\ZO[OLSPTP[Z;OLSPTP[ZVM^OH[T\ZPJPHUZHYLJHWHISLVM"[OLSPTP[ZVM^OH[JV\SKILYLJVYKLKHUK[OLSPTP[ZVML]LY`VULZZ[HTPUHJVTTP[TLU[HUKPU]LU[PVU
(UK0[OPUR^LNV[P[
;OPZ^HZ[Y\S`UV[PTLMVYJH\[PVU

HANS ZIMMER

6J[VILY
5

Music Composed by HANS ZIMMER


Score Produced by CHRISTOPHER NOLAN, HANS ZIMMER, ALEX GIBSON
Soundtrack Album Produced by CHRIS CRAKER, HANS ZIMMER, CHRISTOPHER NOLAN
Supervising Music Editor: ALEX GIBSON
Music Editor: RYAN RUBIN
Music Consultant: CZARINA RUSSELL
Sequencer Programming: ANDREW KAWCZYNSKI, STEVE MAZZARO

Music Production Services: STEVEN KOFSKY


Technical Score Engineer: CHUCK CHOI
Technical Score Engineer STEPHANIE MCNALLY
Technical Assistants: JACQUELINE FRIEDBERG, LELAND COX

Digital Instrument Design: MARK WHERRY


Supervising Orchestrator: BRUCE L. FOWLER
Orchestrators: WALT FOWLER, SUZETTE MORIARTY, KEVIN KASKA,
CARL RYDLUND, ELIZABETH FINCH, ANDREW KINNEY
Orchestra Conducted by: GAVIN GREENAWAY, RICHARD HARVEY

Score Recorded at: Lyndhurst Hall, Air Studios and Temple Church, London
Score Recorded by: GEOFF FOSTER, ALAN MEYERSON
Score Mixed by: ALAN MEYERSON
Score Mix Assistant: JOHN WITT CHAPMAN
Additional Engineering: CHRISTIAN WENGER, SETH WALDMANN, DANIEL KRESCO
Assistant to Hans Zimmer: CYNTHIA PARK
Studio Manager for Remote Control Productions: SHALINI SINGH
Contractor: ISOBEL GRIFFITHS

Sampling Team: BEN ROBINSON, TAUREES HABIB, RAUL VEGA


Music Preparation: BOOKER T. WHITE
Music Librarian: JILL STREATER
Score Mixed at: REMOTE CONTROL PRODUCTIONS, Santa Monica CA

AIR STUDIOS SESSIONS


Air Studios bookings: ALISON BURTON
Booth Reader: CHRIS CRAKER
ProTools Recordist at Lyndhurst Hall: CHRIS BARRETT
ProTools Recordist in Studio 1: LAURENCE ANSLOW
TEMPLE CHURCH SESSIONS
Protools Recordist at Temple Church: JOHN PRESTAGE
Assistant / Abbey Road Mobile: JOHN BARRETT
Assistant / Abbey Road Mobile: JON ALEXANDER
Technical Engineer: DAN COLE
Technical Engineer: MATT KINGDON
Booth Reader: STEVE MAZZARO
Scoring Session Photography: JORDAN GOLDBERG
Executive in Charge of Music For Warner Bros. Pictures: PAUL BROUCEK
Executive In Charge Of Music For Paramount Pictures: RANDY SPENDLOVE
Executive in Charge of WaterTower Music: JASON LINN
Art Direction and Soundtrack Coordination: SANDEEP SRIRAM
Music Business Affairs Executive: LISA MARGOLIS
Published by WARNER-OLIVE MUSIC, LLC and
PARAMOUNT ALLEGRA MUSIC (ASCAP)
HANS ZIMMER WISHES TO THANK:
Emma Thomas, Lee Smith, Jonathan Nolan, Kip Thorne, Jordan Goldberg,
Thomas Tull, Lynda Obst, Jake Myers, Paul Broucek, Hoyte Van Hoytema,
Andy Thompson, Alison Burton, John Shearer, Ian Mayes, Christopher Moger,
6IZ6SFMR+VMJXL.SRIW'SPIXXI&EVFIV6ERH]7TIRHPSZI0MWE1EVKSPMW2]0II
Christina Toth, Lucy Whalley, Susie Gillis, Ann Barnard, Richard King,
Gregg Landaker, Gary Rizzo, Brett Milan, Troels Folmann, Jonte Knif, Urs Heckmann,
Suzanne Zimmer, Peter Asher, Max Golfar, James Golfar, Patricia Golfar,
Emma Burnham, Kai Krause, Vau Teschner, Candace Carlo, Bonnie Abaunza,
Jillian Abood, Tiffany Bordenave, Kelly Bush, BeBe Lerner, Rae Murillo and the ID
team, Nick Douillard, Ari Emanuel, Sam Kubert, Chaz Lebrecque, Peter Nelson,
Amos Newman, Albert Nolasco, Matthew ODriscoll, Ryan Ouchida,
Bradley Rainey, Chris Strong, Michael Caine
For Jake, Max, Zo, Annabel, Flora, Rory, Oliver, Magnus
WATERTOWER MUSIC THANKS:
Susan Alexander, Peter Axelrad, Joseph Bill, Rocco Carrozza, Glenn Eckerle,
Kerrylyn Genetieve, Joe Kara, Kevin Kertes, Ny Lee, Kris Little, Genevieve Morris,
Jaimie Roberts, Bobby Thornburg, Raymond Walden, John F.X. Walsh, Robert Zick

FEATURED MUSICIANS:
Ambient Music Design: MARIO REINSCH
SOLISTS:
The Organ at Temple Church Performed by ROGER SAYER
Piano: HANS ZIMMER
Violin: ANN MARIE SIMPSON
Steel Guitar: CHAS SMITH
Tuned Percussion: FRANK RICOTTI
Harp: SKAILA KANGA
Synth Programming: HANS ZIMMER
ORCHESTRA:
Leader of the 1sts: THOMAS BOWES
Leader of the 2nds: ROGER GARLAND
First Cellist: CAROLINE DALE
First French Horn: RICHARD WATKINS
First Viola: PETER LALE
Bass: MARY SCULLY
WOODWINDS:
Flute 1: KAREN JONES
Flute / Piccolo 2: HELEN KEEN
Flute / Piccolo 3:
PAUL EDMUND-DAVIES
Flute / Piccolo / Alto 4: ANNA NOAKES
Flute / Alto 5: ROWLAND SUTHERLAND
Flute / Alto 6: SIOBHAN GREALY
Oboe 1: DAVID THEODORE
Oboe 2: MATTHEW DRAPER
Oboe / Cor Anglais 3: JANE MARSHALL
Oboe / Cor Anglais 4: JANEY MILLER
Clarinet 1: NICHOLAS BUCKNALL
Clarinet/High Eb Clarinet 2:
NICK RODWELL

Clarinet/Bass Clarinet - C Extension 3:


MARTIN ROBERTSON
Clarinet/Bass Clarinet - C Extension 4:
DUNCAN ASHBY
Clarinet/Eb Contrabass Clarinet 5:
DAVE FUEST
Clarinet/Bb Contrabass Clarinet 6:
ALAN ANDREWS
Bassoon 1: RICHARD SKINNER
Bassoon 2 LORNA WEST
Bassoon/Contrabassoon 3:
RACHEL SIMMS
Bassoon/Contrabassoon 4 :
GORDON LAING

Choir: LONDON VOICES


Choirmasters: BEN PARRY, TERRY EDWARDS
String Quartet:
RITA MANNING, EMLYN SINGLETON, BRUCE WHITE, TIM GILL
Piano Quartet:
SIMON CHAMBERLAIN, DAVE ARCH, JOHN LENEHAN, ANDY VINTER

10

11

12

13

ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK


1. DREAMING OF THE CRASH
2. CORNFIELD CHASE
3. DUST
4. DAY ONE
5. STAY
6. MESSAGE FROM HOME
7. THE WORMHOLE
8. MOUNTAINS
9. AFRAID OF TIME
10. A PLACE AMONG THE STARS
11. RUNNING OUT

12. IM GOING HOME


13. COWARD
14. DETACH
15. S.T.A.Y.
16. WHERE WERE GOING
17. FIRST STEP
18. FLYING DRONE
19. ATMOSPHERIC ENTRY
20. NO NEED TO COME BACK
21. IMPERFECT LOCK
22. WHAT HAPPENS NOW?

23. DO NOT GO GENTLE INTO THAT GOOD NIGHT


Poem by DYLAN THOMAS
Recited by JOHN LITHGOW, ELLEN BURSTYN, CASEY AFFLECK,
JESSICA CHASTAIN, MATTHEW MCCONAUGHEY, MACKENZIE FOY
Score Produced by: CHRISTOPHER NOLAN, HANS ZIMMER, ALEX GIBSON
Soundtrack Album Produced by: CHRIS CRAKER, HANS ZIMMER, CHRISTOPHER NOLAN
Executive in Charge of Music For Warner Bros. Pictures: PAUL BROUCEK
Executive in Charge Of Music For Paramount Pictures: RANDY SPENDLOVE
Executive in Charge of WaterTower Music: JASON LINN

2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Motion Picture Artwork and Photography 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. and Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

14