Vous êtes sur la page 1sur 32

El canvi tecnolgic en les prctiques

agrcoles que sintrodueixen dins una


finca per transformar-la en un sistema
ecolgic i la reorganitzaci ecolgica que
sesdev, s el que anomenem etapa de
transici o de
conversi a la producci agrria
ecolgica. Lobjectiu de la reconversi s
assegurar la productivitat a llarg termini i
la sostenibilitat de la finca.
Abans diniciar la transici, conv que
lagricultor faci lanlisi segent:
Quins sn els avantatges i els riscos que
comporta el sistema ecolgic de
producci?
Quines possibilitats de mercat tenen els
productes ecolgics?
Quins canvis en les infraestructures
haur demprendre per adaptar la seva
finca?
Quines aportacions externes
ecolgiques haur de menester i podr
aconseguir a la comarca o comarques
venes?

EN QU CONSISTEIX LA PRODUCCI
AGRRIA ECOLGICA?
La intensificaci i lespecialitzaci de la
producci agrria, aix com les exigncies
de competitivitat resultat de la globalitzaci
de leconomia, han originat nombrosos
riscos ecolgics, econmics i socials
que han fet pals que el desenvolupament
basat en lagricultura convencional no
sempre s plenament sostenible. Davant
daquesta realitat, lagricultura ecolgica
es presenta com una alternativa vlida
amb un gran nombre davantatges. Lagricultura
ecolgica, que es basa a produir
de manera harmnica amb la naturalesa,
assegura a llarg termini la conservaci
dels recursos naturals per a la producci
agrria i lobtenci daliments sans i nutritius
per nodrir persones i animals.

01 La producci agrria ecolgica


gestiona els recursos de manera
acurada i eficient
Lagricultura ecolgica guanya en eficincia a la
convencional en la utilitzaci dels recursos del
sl, de laigua i de latmosfera. A ms, permet
fer un gran estalvi denergia perqu no empra
productes fitosanitaris dorigen quimicosinttic,
ni fertilitzants dalta solubilitat. Aquesta major
eficincia en ls dels recursos disponibles s
un indicador important de la sostenibilitat del
sistema de producci. No obstant aix, alguns
productors de Catalunya i molts dEuropa
empren ms capital en infraestructures i
maquinria per disminuir la m dobra.
Mitjanant la fertilitzaci orgnica, lacurada
llaurada del sl i la no-utilitzaci de productes
fitosanitaris nocius, lagricultor afavoreix la
diversitat i el desenvolupament de gran
quantitat de microorganismes. Aquests fan que
els nutrients incorporats al sl estiguin aviat
disponibles i, en conseqncia, safavoreix que
les plantes assimilin els nutrients. Alhora,
aquests microorganismes enriqueixen el sl

amb humus, que en millora lestructura i en


redueix lerosi.

03 La producci ecolgica incrementa


la fertilitat del sl de manera
permanent
La fertilitat del sl es relaciona amb la capacitat
de generar vida; per aix s el principal capital
productiu de lagricultor, que s qui sha de
preocupar de mantenir-la i dincrementar-la.
La fertilitat del sl est relacionada,
principalment, amb una elevada activitat
biolgica.
Mitjanant la fertilitzaci orgnica, lacurada
llaurada del sl i la no-utilitzaci de productes
fitosanitaris nocius, lagricultor afavoreix la
diversitat i el desenvolupament de gran
quantitat de microorganismes. Aquests fan que
els nutrients incorporats al sl estiguin aviat
disponibles i, en conseqncia, safavoreix que
les plantes assimilin els nutrients. Alhora,
aquests microorganismes enriqueixen el sl
amb humus, que en millora lestructura i en
redueix lerosi.

COM ENS PODEM PREPARAR PER


A LA TRANSICI?
El procs de transici a la producci
agrria
ecolgica comporta molts canvis en
els
aspectes humans, tcnics i
productius. Per
aquesta ra, una acurada preparaci
ajudar a minimitzar les dificultats i
donar una oportunitat a la
innovaci.1

01 La productivitat i els rendiments


disminueixen
Lexperincia ha demostrat que els
conreus
ecolgics no assoleixen els nivells de
productivitat que presenten els conreus
convencionals. Sestima una disminuci
mitjana en la produccin dun 20 %. En
conreus especfics com la patata, aquesta

disminuci pot ser fins i tot superior. Aix


s resultat de la menor quantitat de
materia orgnica disponible en les
finques ecolgiques i duna gesti
fitosanitria menys agressiva que la
convencional.
Lestabilitat de la productivitat es pot
millorar
mitjanant lincrement sistemtic de la
fertilitat
del sl i duna gesti especfica dels
nutrients
(rotacions amb una alta proporci de
lleguminoses, aplicaci dadobs segons
les necessitats dels conreus i del sl).
Laplicaci de fertilitzants comercials
ecolgics noms es justifica en el cas de
conreus que presenten una alta
rendibilitat, com succeeix en la producci
hortcola, per exemple.
Si a la finca hi ha una crrega ramadera
excessiva i/o si hi ha menor rendiment en
la produccin de farratge, shauran
deliminar animals per contrarestar la
menor quantitat daliment. Noms aix es
podr tenir una provisi daliments
equilibrada o b tenir els animals prou
provets de farratge. La incorporaci de
fems que provenen
daltres finques ecolgiques noms ser

viable si es troben properes, a causa del


cost
del transport. El rendiment lacti pot
disminuir a causa de la reducci de la
quantitat daliments concentrats en la
raci; per aix shaur dincrementar la
superfcie farratgera i, en conseqncia,
disminuir altres tipus de produccions. La
compra daliments concentrats ecolgics
per al bestiar bov de producci lletera
noms es pot justificar en casos molt
especials.

QU SHA DE TENIR PRESENT A


LHORA DE COMERCIALITZAR ELS
PRODUCTES?
El mercat de productes ecolgics
presenta
un creixement sostingut, amb taxes
variables segons el producte, que no
es manifesta en els productes
convencionals, i un creixement mitj
del 20 % anual els darrers anys.

Aquest augment s atribuble a la


conscincia que han pres els
consumidors sobre els beneficis
nutricionals i ambientals daquests
productes, i als temors que han
sorgit davant de possibles amenaces
a la salut relacionades amb la
produccin daliments. Aquest
creixement est convertint
la producci ecolgica en un sector
cada vegada ms important del
mercat
daliments. Tot indica que Catalunya
t un
mercat potencial al propi territori, a
lEstat
i als mercats dexportaci.

01 Mercat ecolgic catal


Les primeres iniciatives dagricultura ecolgica
es produeixen durant la dcada dels anys
setanta, a partir de petits grups de naturistes i

vegetarians catalans que van establir


contactes amb el moviment de lagricultura
biolgica francesa. Els
primers productes biolgics que es
consumeixen provenen de Frana i els
importen una srie de famlies de Barcelona
que formen el collectiu
Vida Sana. Al voltant de lescola agrria Torre
Marimon, de Caldes de Montbui, sarticula un
grup de tcnics, estudiants i algun productor
que sorganitzen entorn dun seminari destudi
de lagricultura biolgica i dunes parcelles
experimentals, del qual posteriorment sorgeix
la Coordinadora dAgricultura Ecolgica. El
desenvolupament inicial del sector, doncs, no
prov dels agricultors ni sadscriu a lideari de
cap corrent poltic concret, sin que sinicia
per influencia de tcnics i universitaris que
van actuar dintermediaris, especialment sota
el guiatge dalguns tcnics (com ara Serafn
Sanjun i lvaro Alts) que van traduir
articles i llibres dautors francesos (Jean-Marie
Roger, Claude Aubert, Jean Pain, Xavier Florin).
Aquesta imatge encara perdura en
determinats sectors convencionals que no han
aconseguit descobrir els avantatges
econmics i ambientals i, en conseqncia,
encara no figura com una activitat rellevant a
Catalunya. El seu desenvolupament actual es
deu principalment a lactivitat de productors
amb visi de futur i a lactivitat elaboradora,
comercialitzadora i exportadora dempresaris
agrcoles.

La taula 3 recull la superfcie dedicada a


la producci ecolgica, que ha augmentat de
manera sostinguda, fins a arribar el desembre
de 2007 a 60.095 hectrees, amb la
distribuci dorientacions. La taula tamb
recull el nombre de finques que tenen
incorporada la ramaderia.
A Catalunya el 43% dels productes ecolgics
certificats es queda a Catalunya mateix, el
31% va cap a la resta dEspanya, el 20% es
ven a la Uni Europea i noms el 5% sexporta
a tercers pasos.
Lescs desenvolupament de lagricultura
ecolgica a Catalunya s, alhora, causa i
conseqncia dun deficient desenvolupament
de la comercialitzaci dels productes ecolgics
en el mercat intern i dun consum escs. A
ms,
el suport a la producci ecolgica per part de
lAdministraci, fins ara, ha estat minso,
particularment en els mbits de distribuci,
comercialitzaci i consum. Malgrat que
Catalunya disposa duna proporci de consum
intern de productes ecolgics superior a la
daltres comunitats autnomes de lEstat, cal
estendre hbits que sn clau per donar sortida
a la variada produccin ecolgica del nostre
pas i per al futur del sector. Malgrat que
Catalunya disposa duna proporci de consum
intern de productes ecolgics superior a la
daltres comunitats autnomes de lEstat, cal
estendre hbits que sn clau per donar sortida
a la variada produccin ecolgica del nostre

pas i per al futur del sector. e fidelitzaci i


ampliaci dels consumidors la introducci de
lalimentaci ecolgica en menjadors
collectius aix com la promoci dels trets
diferencials dels productes ecolgics.
Malgrat que Catalunya disposa duna
proporci de consum intern de productes
ecolgics superior a la daltres comunitats
autnomes de lEstat, cal estendre hbits que
sn clau per donar sortida a la variada
produccin ecolgica del nostre pas i per al
futur del sector. En el context actual, la
generaci deconomies descala s
imprescindible per poder competir i obtenir
bons resultats.

COM FUNCIONA LA INSPECCI,


LA CERTIFICACI I LATORGAMENT
DE SEGELLS ECOLGICS?
Una o dues vegades lany, una finca
ecolgica
o una indstria de productes ecolgics
s inspeccionada per un especialista que
pertany a una empresa certificadora
acreditada.
A Catalunya el Consell Catal de la
Producci Agrria Ecolgica (CCPAE) s
lautoritat de control de Catalunya i la
seva funci s auditar i certificar els
productes agroalimentaris ecolgics a
Catalunya. Aquest fet afavoreix la
confiana dels consumidors i de les
autoritats, a ms de ser una exigncia de
totes les normatives internacionals

La garantia de la certificaci
La certificaci ecolgica garanteix que els productes han
estat produts o elaborats seguint les normes de
lagricultura ecolgica, i que han estat controlats en tot el
seu procs de producci, elaboraci, envasat i
comercialitzaci.

La produccin agroalimentaria ecolgica


es un sistema de produccin encaminado
a la obtencin de alimentos de elevada
calidad nutritiva y organolptica
mediante la aplicacin de mtodos
productivos sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente y el entorno rural,
sometidos a un estricto sistema de
control y certificacin. Catalua ha sido
pionera, dentro del Estado espaol, con
respecto a la introduccin y el desarrollo
de las producciones ecolgicas. Ahora ya
hace doce aos desde la creacin del
Consejo Cataln de la Produccin Agraria
Ecolgica (CCPAE), organismo pblico
encargado del control, la certificacin y la
promocin de los productos agrarios y
alimenticios ecolgicos en Catalua. A lo
largo de estos aos el sector ecolgico ha
experimentado un notable crecimiento, la
superficie certificada en produccin
ecolgica se ha multiplicado por diez y el

nmero de empresas relacionadas con la


obtencin de alimentos ecolgicos lo ha
hecho por cinco. El sector ecolgico
cataln, en consecuencia, ha ganado
capacidad productiva y se ha
incrementado y diversificado la oferta,
mientras que la industria agroalimentaria
ecolgica de Catalua se mantiene
puntera a nivel estatal, tanto por lo que
respecta al nmero de empresas
elaboradores como por la diversificacin
de sus actividades.
A pesar de este comportamiento positivo,
hay que decir que el crecimiento de
las producciones ecolgicas catalanas no
ha ido acompaado de un crecimiento
equivalente en el consumo interno, y que
las tasas de crecimiento tampoco han
sido equiparables a las que se han
producido en otras zonas de nuestro
entorno. Por todos estos motivos, y
considerando el inters estratgico y
social que supone el desarrollo de este
tipo de producciones, hemos considerado
necesario impulsar la elaboracin de este
Libro blanco, como herramienta de
anlisis y estudio
de la situacin del sector agroalimentario
ecolgico en Catalua, para comprender

mejor la problemtica y las debilidades


que sufre este sector, pero tambin las
oportunidades y las fuerzas de que se
dispone. El anlisis de los diferentes
temas tratados acaba con el
establecimiento de unas propuestas
genricas que servirn
de orientacin para el establecimiento del
primer plan de Accin para el fomento de
las producciones ecolgicas en Catalua
que est redactando en estos momentos
el Departamento de Agricultura,
Ganadera y Pesca.Deseo que la lectura
de este documento ayude y sirva al
objetivo de conseguir
unas producciones alimenticias cada vez
ms comprometidas con la exigencia de
calidad y con respeto al medio ambiente
que piden los consumidores catalanes.

1.1. Definicin
La Produccin Agraria Ecolgica (PAE) es un
sistema de obtencin de productos agrarios y
alimenticios que pone un especial nfasis en la
utilizacin de productos y tcnicas lo ms naturales
y sostenibles posibles, excluyendo todas
aqullas que potencialmente pueden deteriorar la
calidad del producto final o el medio ambiente en
que se realiza esta obtencin.
La PAE surge, fundamentalmente, como un
movimiento ideolgico de reaccin ante ciertos
excesos y problemas derivados de la intensificacin
e industrializacin
excesivas de las producciones agropecuarias, del
trato dado al ganado, de la utilizacin sistemtica
de ciertas tcnicas y aditivos por parte de la

industria alimentaria y, en consecuencia, de los


posibles efectos negativos sobre
la salud, el medio y la sociedad.
La produccin agraria ecolgica, tambin conocida
como agricultura ecolgica o biolgica, se sita
dentro de las llamadas agriculturas alternativas, las
cuales, en general, buscan un modelo productivo
que integre los elementos locales y socioculturales
en un sistema racional de obtencin de productos
agrarios y alimenticios
sostenible a largo plazo, utilizando tecnologas
apropiadas, energticamente y ambientalmente
eficientes.
Los objetivos principales de este sistema de
produccin son:
Obtencin de productos alimenticios de elevada
calidad nutritiva y organolptica en suficiente
cantidad, es decir, obteniendo unos rendimientos
que no se alejen demasiado de los rendimientos
medios del conjunto de las producciones agrarias
generales.
Evitar la presencia de elementos potencialmente
txicos para la salud humana en los productos
agrarios y alimenticios finales, ya sea durante la
fase de produccin agrcola o ganadera, o bien
derivada de sus sistemas de conservacin,
elaboracin o envasado.
Evitar todos aquellos procedimentos que se
traduzcan en una prdida de calidad de los
productos finales, escogiendo aqullos que mejor
conserven sus
aspectos caractersticos.
Asegurar la conservacin del medio ambiente y el
funcionamiento a largo
plazo de los ecosistemas agrarios, mediante la
aplicacin y el desarrollo de tecnologas apropiadas

que armonicen esta necessidad con la obtencin de


unas producciones econmicamente rentables.

1.5. La PAE en Catalua


Las primeras iniciativas de agricultura ecolgica se
producen durante la dcada de los aos 70, a partir de
pequeos grupos de naturistas y vegetarianos catalanes
que establecieron contactos con el movimiento de la
agricultura biolgica francesa. Los primeros productos
biolgicos que se consumen como tales provienen de

Francia y los importan una serie de familias de Barcelona


que forman el Colectivo Vida Sana. En torno a la escuela
agraria Torre Marimon, de Caldes de Montbui, se articula
un grupo de tcnicos, estudiantes y algn productor, que se
organizan alrededor de un
seminario de estudio de la agricultura biolgica y de unas
parcelas experimentales, del que posteriormente surge la
Coordinadora de Agricultura Ecolgica. El desarrollo inicial
del sector, pues, no proviene de los agricultores ni se
adscribe al ideario de ninguna corriente poltica concreta,
sino que se inicia por influencia
de tcnicos y universitarios que actuaron de intermediarios,
especialmente de la mano de algunos tcnicos (com Serafn
Sanjun i lvaro Alts) que tradujeron artculos y libros de
autores franceses (Jean-Marie Roger, Claude Aubert, Jean
Pain, Xavier Florin). El trabajo de estos grupos se realiz sin
llamar casi la atencin de la opinin pblica ni del sector
agrario oficial, ste ltimo inmerso en un contexto de
intensificacin y industrialitzacin de sus producciones.
Durante esta poca, los productos ecolgicos se movan en
circuitos cortos de comercializacin,
muchas veces se vendan a travs de cooperativas de
consumidores, la primera de les cuales fue El Brot,
fundada en el ao 1979, sin certificacin, ya que los
consumidores conocan de primera mano a los productores.
Los productos comercializados a travs de comercios o
destinados a la exportacin iban a menudo
certificados con el aval proporcionado por la asociacin
Vida Sana. En el ao 1990, cuando entr en
funcionamiento el Consejo Regulador de la Agricultura
Ecolgica (CRAE), rgano pblico estatal de certificacin de
los productos ecolgicos espaoles, los primeros
productores y elaboradores que recibieron la certificacin
fueron catalanes. Si nos fijamos en la evolucin de las
superficies dedicadas a la produccin ecolgica,
observamos que desde el ao 1995 al ao 2000 se produce
un crecimiento anual medio en torno al 15% (figura 8). En el
ao 2001 la superficie inscrita se multiplica por cinco, a
causa de la inscripcin de casi 40.000 hectreas de pastos
y prados de las comarcas occidentales de los Pirineos,
consecuencia de la publicacin y promocin de la ayuda
agroambiental de la ganadera ecolgica. Durante 2 aos el

crecimiento sigue al mismo ritmo anterior a las ayudas,


pero los
ltimos dos aos se frena, e incluso disminuye durante el
2005.
Sin embargo, en referencia a nuestro entorno inmediato,
esta evolucin resulta bastante diferente, ya que las
superficies ecolgicas en Catalua, desde una posicin
inicial de predominio, han ido retrocediendo posiciones, y
actualmente slo suponen el 7% del total de la superficie
ecolgica total en Espaa (figura 9).
Con respecto a la estructura de los aprovechamientos
ecolgicos en Catalua, la superficie dedicada a cultivos no
llega al 18%, mientras que el resto son prados y pastos
(60%) y zonas de bosque y recoleccin silvestre (22%).
Mientras que el 4,2% de la SAU (superficie agraria til, que
incuye las reas de cultivo ms los prados y los pastos) est
certificada en produccin ecolgica por encima del 3,54%
de media de los 25 pases de la Unin Europea, si se
considera slo la superficie dedicada a cultivos su
incidencia baja en torno al 1% (a finales de 2004). En
cuanto a la distribucin territorial, resulta bastante
desigual: mientras que ms del 70% de la superficie y casi
la mitad de los productores se
encuentran en la demarcacin de Lrida, en las comarcas
gerundenses slo hay un 6% de la superficie y menos del
9% de los productores. La produccin catalana se orienta
sobre todo al olivo (26%), los cultivos extensivos anuales
(cereales, leguminosas de grano y cultivos industriales, con
un 22% de la superficie total de los cultivos ecolgicos), la
via (14%), los cultivos forrajeros (10%), la fruta seca (9%)
y las hortalizas (3%) (figura 10). Predominan los productos
mediterrneos, que tienen un prestigio creciente en el
mercado mundial, lo cual perfila un futuro prometedor de la
agricultura ecolgica catalana. En cuanto a la ganadera, se
trata todava de un sector pequeo dentro del conjunto de
las producciones ecolgicas. Las producciones ms
destacadas son las de carne, principalmente de bovinos, y
territorialmente vuelven a destacar las comarcas leridanas.
El sector productivo ecolgico presenta un dficit de
materias primas, tanto en la ganadera como en la
agricultura, sobre todo con respecto a semillas y planteles,
piensos y ganado de reposicin.

Podemos considerar que el sector ecolgico cataln es


todava un sector joven y que sigue siendo atractivo para
los productores neo-rurales. La mayor parte de los
productores ecolgicos ya eran agricultores y/o ganaderos
antes de hacer la conversin. Los factores de conciencia
medioambiental han sido tradicionalmente
el principal motivo a la hora de hacer la conversin hacia el
modelo de produccin
ecolgico y ms importantes que los factores mercantiles.
A pesar de todo, y como ya se ha dicho en el segundo
apartado de este captulo, el sector ecolgico actual es ms
diverso, y podemos encontrar, junto con estos productores
ms concienciados medioambientalmente, otros
productores que llegan a la produccin ecolgica buscando
una oportunidad y alternativa a la constante crisis del
sector agrario convencional, desde una ptica ms
profesional, as como empresarios que ven una oportunidad
de negocio y diferenciacin dentro de un mundo cada vez
ms competitivo y globalizado. Actualmente, la gran
mayora de las explotaciones de produccin ecolgica en
Catalua lo son a ttulo individual (forma jurdica de persona
fsica) y la ayuda familiar tiene un papel importante. Una
parte relevante de los jefes de explotaciones (40%)
complementan la produccin ecolgica con otras
actividades, bien sea produccin agraria convencional,
actividades de diversificacin agraria o trabajos fuera de la
explotacin. Se considera que la dimensin de las
explotaciones
ecolgicas se ajusta a la media del sector agrario.
Con respecto a la industria alimenticia y las actividades de
transformacin, vemos que el comportamiento de este
sector ha sido mucho ms regular que el de la produccin, y
su crecimiento ha sido continuado a lo largo de estos
ltimos aos, con una tasa de crecimiento anual medio
superior al 20% (figura 11).
Si comparamos la evolucin del nmero de empresas
catalanas de elaboracin de productos ecolgicos en
relacin a las espaolas, se observa que, si bien la
importancia relativa de las empresas catalanas ha
disminuido en casi 10 puntos
en los ltimos aos (ver la figura 1, pg. 158 ), ms del 20%
del total estatal se

encuentra en Catalua, ocupando as la primera posicin


con 369 operadores
inscritos, seguidos a corta distancia por Andaluca, que
tiene 320.
La industria agroalimentaria ecolgica en Catalua tiene un
peso muy importante
en el conjunto de las actividades ecolgicas, ms en
volumen econmico
que en nmero de operadores. Territorialmente predominan
los elaboradores y
transformadores de las comarcas de Barcelona, casi la
mitad del total. Las principales
actividades a que se dedican son, por orden de
importancia: la manipulacin
y el envasado hortofrutcola, la elaboracin y embotellado
de vinos, cavas
y espumosos, la comercializacin y/o distribucin de
productos y la fabricacin
y envasado de aceites y grasas. Si bien su nmero es
todava pequeo, actualmente
encontramos empresas de elaboracin de toda clase de
productos. Hay
que tener en cuenta, adems, que un gran nmero de
operadores elaboran la
propia produccin (por ejemplo, los productores
hortofrutcoles).
Con respecto al nmero de empresas que importan
productos ecolgicos de
pases terceros, observamos que ms de la mitad del total
de empresas espaolas
estn radicadas en Catalua, concretamente hay 28
empresas catalanas
que realizan importaciones.
El modelo de distribucin y comercializacin de los
productos ecolgicos en Catalua
viene condicionado por las caractersticas del sector
productivo: estacionalidad
de los productos frescos, dispersin y aislamiento de los
productores y
pequeos volmenes de productos. Esta estructura dificulta
el abastecimiento
del mercado y encarece los costes de la distribucin.

La demanda catalana, concentrada mayoritariamente en el


rea metropolitana
de Barcelona, todava es bastante limitada y especializada,
todo y que, en comparacin
con el resto del Estado, podemos considerar que es de les
ms desarrolladas,
se encuentra en una fase de maduracin y el mercado local
y regional
tiene ms importancia que el de otras comunidades
autnomas.
La PAE en Catalua todava contina siendo un sector poco
visible para el conjunto
de la sociedad. La escasa capacidad de los agentes
comerciales implicados
para realizar actuaciones de promocin, a causa del
limitado nmero de empresas,
generalmente de pequeo tamao, as como de la ausencia
o limitacin de
apoyo por parte del sector pblico, conduce a una falta de
difusin de la informacin
a los consumidores.
El sector de las producciones ecolgicas catalanas presenta
un dbil pero incipiente
tejido asociativo. Un factor que condiciona esta situacin
es, nuevamente,
la dispersin territorial y sectorial de los productores y el
aislamiento de stos,
por la falta actual de estructuras que conecten las
diferentes fases de la cadena
agroalimentaria (suministro dinputs*, almacenes,
transformacin de productos,
plataformas de comercializacin, etc.).
Con respecto al volumen de negocio de los productos
ecolgicos, durante el
ao 2005 las empresas catalanas facturaron cerca de 42,5
milions de euros,
contando slo los productos producidos y elaborados en
Catalua. De esta cantidad,
un 82,8% corresponde a la actividad de los elaboradores y
transformadores,

especialmente de los que se dedican a la manipulacin,


envasado y transformacin
de granos, que facturan casi un 14% del total, seguido por
los elaboradores
de preparados alimenticios, con un 13,5%, y los que se
dedican a la
manipulacin, elaboracin y envasado de frutos secos y a la
elaboraci y embotellado
de vinos, cavas y espumosos, con poco ms del 11% cada
uno de ellos.
Con respecto a la destinacin de las ventas de los
productos ecolgicos certificados
en Catalua, se estima que el 43% se queda dentro del
mercado interior
cataln, un 31% va hacia el resto dEspaa, un 20% se
vende a la Unin
Europea y slo un 5% se exporta a terceros pases.

La agricultura ecolgica creci un 20% el ao pasado


en CatalunyaLa agricultura ecolgica creci un 20% el
ao pasado en Catalunya
- El nmero de agricultores y ganaderos inscritos en la
produccin ecolgica en Catalunya creci el ao pasado un 20%
y la facturacin del sector registr un aumento anual de facturacin
del 14%, segn el balance presentado hoy en Barcelona por el
consejero de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio
Natural, Josep Maria Pelegr, acompaado del subdirector general
de Agricultura, Joan Godia, y del presidente del Consejo Cataln de
la Produccin Ecolgica (CCPE), Daniel Valls.
Desde el ao 2000 hasta ahora el sector de produccin ecolgica
ha experimentado un notable crecimiento, multiplicando por 10 la
superficie certificada mientras que el nmero de empresas
relacionadas con la transformacin y distribucin de alimentos
ecolgicos se ha multiplicado por cinco.
"La alimentacin ecolgica es un sector emergente que tiene
todava un amplio camino de crecimiento ", ha destacado Josep
Maria Pelegr. En este sentido, el consejero ha anunciado que el
Govern, y especialmente el Departamento de Agricultura, elaborar

y aplicar un nuevo programa de actuacin a partir del prximo ao.


El actual Programa de fomento de la produccin ecolgica, que se
aplica desde el ao 2012, ha incorporado una serie de nuevas
actuaciones y herramientas necesarias para el sector, como la
creacin de un Plan anual de dinamizacin territorial de la
produccin ecolgica, desarrollado por un equipo de dinamizadores
tcnicos situados en el territorio, o la creacin de un mercado virtual
de productos y servicios para la produccin ecolgica
(llotjapae.com). Entre las mejoras recientes en el sector destaca
tambin el establecimiento de una lnea de ayudas para la
investigacin aplicada en materia de produccin ecolgica o la
creacin de la Semana Bio para la alimentacin ecolgica, la
segunda edicin de la que se celebrar del 30 de mayo al 8 de junio
de 2014 .
Un sector en crecimiento
"Los datos indican que tenemos un sector ecolgico que ofrece una
gran oportunidad de negocio y un amplio abanico de salidas
profesionales, por lo que es importante continuar invirtiendo
esfuerzos en este sector ", ha afirmado el consejero.
Pelegr ha explicado que el Observatorio de la Agricultura y la
Alimentacin Ecolgica es una herramienta de informacin y
anlisis centrado en este sector con el objetivo de "sistematizar toda
la informacin y el conocimiento". Pelegr ha querido destacar "la
importancia de proporcionar a todos los emprendedores catalanes
la informacin necesaria para ayudarles a orientar los proyectos
productivos y empresariales con las mejores garantas de xito y
competitividad".
El consejero tambin ha explicado que prximamente se
incorporarn en el apartado web del Observatorio una serie de
informaciones que combinar datos del sector ecolgico cataln y
las pondr en referencia con datos generales del sector
agroalimentario cataln y tambin del sector ecolgico del conjunto
del Estado espaol.
La superficie inscrita como produccin agraria en Catalunya alcanz
el ao pasado las 112.408 hectreas (94.972 hectreas en 2012) y
los crecimientos ms importantes respecto del ao pasado se han

centrado en el cultivo de la vid, que llega a las 7.790 hectreas (un


38,74% ms), y el olivo, con 5.984 hectreas (un 29,13% ms).
La produccin ecolgica de vacuno para carne creci casi un 18 %
mientras que las actividades agroindustriales crecieron una media
del 12 %, destacando el aumento de actividades de fabricacin y
envasado de aceites (22,45% ms). Las facturaciones del conjunto
de las empresas ecolgicas catalanas del ejercicio 2013 respecto al
ao anterior fue casi del 14% y alcanz los 152 millones de euros.

Qui som?
El CCPAE s lautoritat de control de Catalunya i
la seva funci s auditar i certificar els
productes agroalimentaris ecolgics de casa
nostra.

. Aquest fet afavoreix la confiana


dels consumidors i de les autoritats,
a ms de ser una exigncia de totes
les normatives internacionals
El Consell Catal de la Producci Agrria
Ecolgica (CCPAE) s una corporaci de dret
pblic amb personalitat jurdica prpia. Aquest
rgan est tutelat pel Departament
dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
El Consell figura al llistat d'autoritats pbliques i

organismes de control que anualment publica la


Uni Europea.

El CCPAE est compost per diversos rgans:


lrgan de govern, lrgan executiu i lrgan
operatiu.
Lrgan de govern el forma la Junta Rectora, qui pren
les decisions que afecten al bon funcionament del
Consell. Aquest s el mxim rgan del CCPAE.
La Junta Rectora est composta per 12 vocals: tres
corresponen als productors, tres als elaboradors, tres
als consumidors i tres a lAdministraci, dels quals un
s elegit president. Lobjectiu s aconseguir la paritat
dinteressos marcada per la Norma UNE-EN ISO/IEC
17065:2012.
Lrgan executiu s qui executa les decisions de la
Junta Rectora a travs de la Directora Tcnica i del
Comit de Certificaci. Aquest ltim format per un
tcnic qualificat de lAdministraci i dos tcnics
certificadors del CCPAE.
Pel que fa l'rgan operatiu, aquest es divideix en
diverses rees que depenen de la Direcci Tcnica:
lrea de qualitat, l'rea d'inspecci, l'rea de
certificaci, lrea econmico-financera i l'rea de
comunicaci.
El segell del CCPA

La producci agrria ecolgica, denominada tamb


biolgica o orgnica, s un sistema de producci i
elaboraci de productes agraris naturals. Lobjectiu
principal s lobtenci daliments de mxima qualitat.
Les tcniques utilitzades en la producci agrria
ecolgica sn respectuoses amb el medi ambient i

amb les persones perqu


restringeix ls de productes
qumics de sntesi (hormones,
herbicides, adobs qumics,
plaguicides, etc.). Per tant, els
productes agraris ecolgics no
contenen residus daquestes
substncies.
La certificaci s necessria per tal
de garantir que el sistema de
producci ecolgic dels aliments
arribi al consumidor amb les mximes garanties. Per
aix, el Consell Catal de la Producci Agrria
Ecolgica (CCPAE) realitza controls exhaustius als
operadors mitjanant auditories dels sistemes de
producci i elaboraci, i pren mostres dels productes
per ser analitzats. Daquesta manera es garanteix
que aquests productes no han estat contaminats amb
pesticides ni transgnics.
Tant el sistema de producci i elaboraci com el
sistema de control s com a tots els pasos dEuropa
i est regulat pel Reglament (CE) 834/2007. A ms a
ms, la Comissi Europea publica cada any una llista
amb els organismes autoritzats per realitzar el control
i la certificaci dels productes ecolgics. A Catalunya,
el CCPAE s lorganisme de control i certificaci dels
productes agraris i alimentaris ecolgics.