Vous êtes sur la page 1sur 10

STUDIA LICENCJACKIE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Przedmiot
Matematyka

Sygn.
11049

Punkty
ECTS
8

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MIESI


Przedmiot
Algebra
Analiza matematyczna
Deterministyczne modele bada operacyjnych
Ekonometria*)
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Metody ekonometryczne
Rachunek prawdopodobiestwa

Sygn.
12100
12101
12014
12106
12027
12029
12128

Punkty
ECTS
6
6
3
6
3
3
3

PRZEDMIOTY DO WYBORU ZWIZANE Z KIERUNKIEM MIESI


Punkty
Przedmiot
Sygn.
ECTS
Modele Markowa w analizach ekonomicznych
13627
1,5
Probabilistyczne modele bada operacyjnych
13631
3
Wprowadzenie do metod numerycznych
13642
3
Wstp do statystyki aktuarialnej
13645
3
Metody optymalizacji
13189
3
Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii
13045
3
Symulacje przy wykorzystaniu arkusza
13249
3
kalkulacyjnego
Metody analizy decyzji
13181
3
Indukowane reguy decyzyjne
13246
6

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE NA INNYCH KIERUNKACH


Przedmiot
Badania operacyjne
Matematyka finansowa

Sygn.
12102
12119

Punkty
ECTS
6
3

SPECJALNOCI NA KIERUNKU MIESI


Ekonometria
Analiza szeregw czasowych i prognozowanie
Ekonometria finansowa I
Ekonometria stosowana
lub
Teoria ekonometrii
Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Sygn.
13201
22204
22205
lub
13101
13045

Punkty
ECTS
6
3
3
lub
3
3

Metody analizy decyzji


Metody optymalizacji
Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii
Indukowane Reguy decyzyjne
Symulacje przy wykorzystaniu arkusza
kalkulacyjnego

13189
13045
13246

3
3
6

13249

SPECJALNOCI MIDZYKIERUNKOWE
Badania operacyjne i decyzje
Tryb studiw: stacjonarne, niestacjonarne popoudniowe
Koordynator: dr Micha Bernardelli
czna liczba punktw ECTS: 21
Sygn.
Przedmioty obowizkowe
Analiza matematyczna
Deterministyczne modele bada operacyjnych
Probabilistyczne modele bada operacyjnych
Wprowadzenie do metod numerycznych
razem
Przedmioty fakultatywne
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Lub
Matematyka finansowa
Ocena projektw inwestycyjnych*)
Metody wyceny przedsibiorstw*)
Badania marketingowe*)
Metody optymalizacji
razem

Punkty
ECTS

12101
12014
13631
13642

6
3
3
3
15

12027

12119
13143
13154
12011
13189

3
3
3
3
3
6

*) Przedmioty prowadzone przez pracownikw spoza Instytutu Ekonometrii.

Wprowadzenie do metod aktuarialnych


Tryb studiw: stacjonarne, niestacjonarne popoudniowe, niestacjonarne sobotnioniedzielne
Koordynator: prof. dr hab. Maria Podgrska
czna liczba punktw ECTS: 19,5 lub 21
Punkty
Sygn.
ECTS
Przedmioty obowizkowe
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
12027
3
lub
lub
lub
Matematyka finansowa
12119
3
Wstp do statystyki aktuarialnej
13645
3
Ubezpieczenia yciowe
13225
3
Wprowadzenie do ubezpiecze komunikacyjnych
13643
3
razem
12
Przedmioty fakultatywne**)
Matematyczne modele ryzyka i ich zastosowania
13041
3
Ubezpieczenia*)
12126
4,5
Ubezpieczenia gospodarcze*)
13106
3
)
Ubezpieczenia pielgnacyjne*
13183
3
Produkty ubezpieczeniowe*)
13070
3
)
Prawo ubezpieczeniowe*
13067
3
razem
7,5 lub 9
*) Przedmioty prowadzone przez pracownikw spoza Instytutu Ekonometrii.
**) Do wyboru trzy przedmioty za 3 ECTS (razem 9 ECTS) lub dwa przedmioty:
Ubezpieczenia oraz dowolny za 3 ECTS (razem 7,5 ECTS).
3

ALFABETYCZNY WYKAZ PRZEDMIOTW


Przedmiot

12100
12101
13201
12102
12014
12106
22204
22205
13041
11049
12119
12027
13181
12029
13189
13045
13631
12128
13246

Punkty
ECTS
6
6
6
6
3
6
3
3
3
8
3
3
3
3
3
3
3
3
6

13249

13101
13225
13642
13643
13645

3
3
3
3
3

Sygn.

Algebra
Analiza matematyczna
Analiza szeregw czasowych i prognozowanie
Badania operacyjne
Deterministyczne modele bada operacyjnych
Ekonometria
Ekonometria finansowa I
Ekonometria stosowana
Matematyczne modele ryzyka i ich zastosowania
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Metody analizy decyzji
Metody ekonometryczne
Metody optymalizacji
Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii
Probabilistyczne modele bada operacyjnych
Rachunek prawdopodobiestwa
Reguy decyzyjne I
Symulacje przy wykorzystaniu arkusza
kalkulacyjnego
Teoria ekonometrii
Ubezpieczenia yciowe
Wprowadzenie do metod numerycznych
Wprowadzenie do ubezpiecze komunikacyjnych
Wstp do statystyki aktuarialnej

Algebra
12100
Podstawowe pojcia z algebry liniowej stosowane w analizie matematycznej, ekonomii
matematycznej i zagadnieniach optymalizacyjnych. Przedmiot jest podstaw wielu
innych wykadw, od analizy matematycznej przez rachunek prawdopodobiestwa po
metody optymalizacyjne i ekonomi matematyczn. W pierwszej czci przedstawione
s podstawowe pojcia matematyczne z algebry liniowej (grupy, ciaa, liczby
zespolone,
przestrzenie
liniowe,
przeksztacenia
liniowe,
podprzestrzenie
niezmiennicze, wielomiany charakterystyczne, wartoci wasne i wektory wasne). W
czci drugiej omwione s funkcjonay dwuliniowe, formy kwadratowe, iloczyn
skalarny i jego zastosowania. Na kocu przedstawione s tematy z pogranicza algebry
i analizy matematycznej dotyczce zbiorw wypukych i stokw.
dr Micha Bernardelli
dr Marek Kwas
dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH
Analiza matematyczna
12101
Uzupenienie wiadomoci z matematyki z pierwszego semestru studiw. Rozszerzenie
materiau dotyczcego cigw i szeregw liczbowych, rachunku rniczkowego
i cakowego funkcji jednej zmiennej. Rachunek rniczkowy i cakowy funkcji wielu
4

zmiennych. Wasnoci odwzorowa przestrzeni skoczenie wymiarowych. Elementy


teorii miary i caki Lebesgue'a.
dr Micha Bernardelli
dr Jzef Laszuk
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Analiza szeregw czasowych i prognozowanie
13201
Metody analizy i prognozowania ekonomicznych szeregw czasowych. Dekompozycja
szeregu czasowego. Analiza trendu. Prognozowanie na podstawie jednorwnaniowych
modeli ekonometrycznych. Modele ARMA i ARIMA. Analiza sezonowoci. Modele VAR.
Wprowadzenie do modeli ARCH i GARCH.
prof. dr hab. Marek Gruszczyski
dr Jacek Kotowski
dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
Badania operacyjne
12102
Decyzje optymalne. Optymalizacja liniowa. Przepywy w sieciach. Zarzdzanie
projektem. Zarzdzanie zapasami. acuchy Markowa. Modelowanie ekonometryczne.
Ilociowe metody prognozowania. Przedmiot kierunkowy kierunku Zarzdzanie.
dr Joanna Klimkowska
dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH
Deterministyczne modele bada operacyjnych
12014
Historia bada operacyjnych. Programowanie liniowe. Optymalizacja w transporcie.
Optymalizacja nieliniowa. Programowanie dynamiczne: zastosowania w ekonomii
i zarzdzaniu.
dr Joanna Klimkowska
dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH
dr Micha Lewandowski
Ekonometria
12106
Modele ekonometryczne. Prognozowanie ekonometryczne. Ekonometria szeregw
czasowych. Modele makroekonomiczne. Problemy decyzyjne. Jest to rwnie
przedmiot
kierunkowy
kierunkw
Ekonomia,
Finanse
i
rachunkowo,
Midzynarodowe stosunki gospodarcze.
prof. dr hab. Marek Gruszczyski
dr Jacek Kotowski
dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
dr Micha Rubaszek
dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
dr Marcin Topolewski
dr Bartosz Witkowski
Ekonometria finansowa I
22204
Modelowanie zjawisk finansowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem modeli
finansowych szeregw czasowych. Metody weryfikacji koncepcji rynkw efektywnych.
Jednowymiarowe modele stosowane do opisu warunkowych wartoci oczekiwanych
oraz wariancji stp zwrotu, modele ARCH i GARCH. Koncepcja zmiennoci rynkw
finansowych. Value at Risk, testowanie, miary ryzyka. Zastosowania empiryczne.
dr Katarzyna Bie-Barkowska
dr Dobromi Serwa
dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
5

Ekonometria stosowana
22205
Rozszerzenie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym. Zastosowania ekonometrii
i praktyczne
problemy
modelowania.
Gwne
zagroenia
modelowania
ekonometrycznego. Przegld obszarw zastosowa.
Jest to przedmiot kierunkowy kierunkw Ekonomia oraz Midzynarodowe stosunki
gospodarcze.
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
dr Bartosz Witkowski
Matematyczne modele ryzyka i ich zastosowania
13041
Matematyczne modele suce ilociowemu opisowi ryzyka, gwnie w ubezpieczeniach
i ich zastosowania. Miary ryzyka i porzdki stochastyczne. Modele zalenoci i miary
zalenoci midzy rnymi rodzajami ryzyka. Uzupenienie wiedzy z zakresu teorii
prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej, m.in. rozkady zoone, warunkowe.
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH
Matematyka
11049
Elementy logiki matematycznej. Wprowadzenie do teorii funkcji. Funkcje jednej
zmiennej. Cigi liczbowe. Pochodna I-go i II-go rzdu. Zastosowania ekonomiczne
pochodnej. Caka pojedyncza. Wektory oraz podzbiory. Macierze. Ukady rwna
liniowych.
dr Micha Bernardelli
dr hab. Agata Boratyska, prof. SGH
dr Monika Ddys
dr Dorota Juszczak
dr Barbara Kowalczyk
dr Marek Kwas
dr Jzef Laszuk
dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Matematyka finansowa
12119
Procent prosty. Dyskonto i stopa zwrotu. Kapitalizacja i procent skadany. Warto
pienidza w czasie. Renty. Modele ratalnej spaty zaduenia. Metody oceny decyzji.
Wycena obligacji i innych instrumentw finansowych. Wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego Excel.
Jest to przedmiot kierunkowy kierunku Finanse i rachunkowo.
dr Anna Gutkowska
dr Joanna Klimkowska
dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH
prof. dr hab. Maria Podgrska
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
12027
Matematyka finansowa: oprocentowanie i dyskontowanie, rwnowano stp
procentowych i dyskontowych, rwnowano kapitaw, rachunek rent, modele spaty
dugw, ocena inwestycji finansowych. Matematyki aktuarialna: zasady kalkulacji
skadek, jednorazowa i okresowa skadka netto w wybranych ubezpieczeniach na ycie
i rentach yciowych.
dr Anna Gutkowska
dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH
prof. dr hab. Maria Podgrska
6

Metody analizy decyzji


13181
Przedstawione zostan elementy procesu podejmowania decyzji, struktura problemu
decyzyjnego i typowe bdy strukturyzacji. Omwione zostan przykadowe typy
sytuacji decyzyjnych i metody ich rozwizywania. Poruszone zostan zagadnienia
behawioralnych i psychologicznych aspektw zwizanych z podejmowaniem decyzji.
Celem jest dostarczenie umiejtnoci analitycznego podejcia do praktycznych
problemw decyzyjnych i zrozumienie kolejnych faz procesu decyzyjnego.
dr Micha Jakubczyk
Metody ekonometryczne
12029
Metoda najmniejszych kwadratw z warunkami pobocznymi. Uoglniona metoda
momentw. Modele dynamiczne. Model korekty bdem (ECM). Metoda najwikszej
wiarygodnoci. Modele wielorwnaniowe.
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Metody optymalizacji
13189
Klasyczne typy problemw optymalizacji nieliniowej, bez ogranicze i z
ograniczeniami. Procedury numeryczne poszukiwania decyzji optymalnych w
problemach nieliniowych. Praktyczne zastosowania problemw optymalizacyjnych.
dr hab. Bogumi Kamiski
Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii
13045
Modelowanie zachowania si mikropodmiotw w systemie gospodarczym. Analiza
rde danych statystycznych do analiz ekonometrycznych zjawisk i procesw
mikroekonomicznych. Mikroekonomiczne podstawy konstrukcji i wasnoci funkcji
uytecznoci, produkcji i popytu konsumpcyjnego. Modelowanie produkcyjnych
struktur rynkowych.
dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH
Probabilistyczne modele bada operacyjnych
13631
Przegld probabilistycznych modeli optymalizacji decyzji, metody rozwizywania,
wnioskowanie. acuchy i procesy Markowa - klasyfikacja, wasnoci, zastosowania
m.in. w modelach odnowy, kolejek, zapasw. Rozwizywania problemw w arkuszu
kalkulacyjnym.
dr Anna Decewicz
prof. dr hab. Maria Podgrska
Rachunek prawdopodobiestwa
12128
Klasyczna i aksjomatyczna definicja prawdopodobiestwa. Prawdopodobiestwo
geometryczne. Niezaleno zdarze losowych. Twierdzenie o prawdopodobiestwie
cakowitym i twierdzenie Bayesa. Jednowymiarowa zmienna losowa. Rodzaje
zbienoci cigw zmiennych losowych. Twierdzenia graniczne.
dr Elbieta Getka-Wilczyska
dr Dorota Juszczak
dr Barbara Kowalczyk
dr Jzef Laszuk
Indukowane Reguy decyzyjne
13246
Praktyczne wykorzystanie regu decyzyjnych. Komputerowe algorytmy i aplikacje do
generowania
regu decyzyjnych z duych baz danych. Identyfikacja sytuacji
decyzyjnych w praktyce gospodarczej, budowa reguy, interpretacja, weryfikacja
poprawnoci.
dr Przemysaw Szufel

Symulacje przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego


13249
Wspomagania decyzji metod symulacji stochastycznej. Prezentacja zaawansowanych
funkcji arkusza kalkulacyjnego. Symulacje komputerowe na przykadach praktycznych
zastosowa.
dr Przemysaw Szufel
Teoria ekonometrii
13101
Rozszerzenie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym. Ekonometryczne modele
jedno- i wielorwnaniowe. Estymacja parametrw, weryfikacja modelu. Zapis
korelacyjny modeli ekonometrycznych.
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Ubezpieczenia yciowe
13225
Charakterystyka typw ubezpiecze yciowych. Metody aktuarialne oraz modele
demograficzne
w
wycenie
ubezpiecze
yciowych,
rezerwach
technicznoubezpieczeniowych oraz w analizie rentownoci. Wypacalno zakadu ubezpiecze na
ycie. Zastosowanie ubezpiecze yciowych w zabezpieczeniu spoecznym.
Jest to rwnie przedmiot do wyboru kierunku Polityka spoeczna.
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH
Wprowadzenie do metod numerycznych
13642
Elementy teorii bdu. Wybrane metody numeryczne algebry liniowej i analizy
matematycznej. Metody rozwizywania rwna liniowych, nieliniowych i ich ukadw metody iteracyjne. Aproksymacja i interpolacja. Prezentacja obliczeniowych pakietw
komputerowych: Octave, Matlab, Mathematica, R.
dr Micha Bernardelli
Wprowadzenie do ubezpiecze komunikacyjnych
13643
Zagadnienia zwizane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, w szczeglnoci ocena
ryzyka a priori i a posteriori. Narzdzia modelowania systemw bonus-malus. Analiza
portfela polis pod ktem zmiennych taryfowych oraz taryfikacji za pomoc systemw
bonus-malus. Analiza i porwnanie skutecznoci dziaania systemw bonus-malus.
dr Barbara Cielik
prof. dr hab. Podgrska Maria
dr Marcin Topolewski
Wstp do statystyki aktuarialnej
13645
Metody statystyczne wykorzystywane w analizie danych w ubezpieczeniach
majtkowych, reasekuracji, ubezpieczeniach na ycie; nauka estymacji aktuarialnych
modeli statystycznych i wnioskowania na podstawie danych.
dr hab. ukasz Delong, prof. SGH

SEMINARIA LICENCJACKIE
Seminaria licencjackie s prowadzone indywidualnie przez promotorw lub zespoowo
przez pracownikw poszczeglnych Zakadw.
Zakad Ekonometrii Stosowanej
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/struktura/ZES/Strony/d
efault.aspx
Tematyka Ekonometria stosowana
Warunki uczestnictwa Zaliczenie przedmiotu kierunkowego Metody
ekonometryczne (sygn. 12029) oraz co najmniej jednego z przedmiotw tworzcych
specjalno dla specjalnoci Ekonometria na I stopniu studiw
Promotorzy profesorowie i adiunkci zatrudnieni w ZES
Zakad Metod Probabilistycznych
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/struktura/ZMP/Strony/d
efault.aspx
Tematyka Zastosowania metod probabilistycznych
Warunki uczestnictwa Zaliczenie jednego z przedmiotw kierunkowych
Rachunek prawdopodobiestwa (sygn. 12128)
Metody ekonometryczne (sygn. 12029)
oraz jednego z przedmiotw:
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (sygn. 12027)
Modele ubezpiecze komunikacyjnych (sygn. 23074 )
Probabilistyczne modele bada operacyjnych (sygn. 13631)
Promotorzy profesorowie i adiunkci zatrudnieni w ZMP

Zakad Statystyki Matematycznej


http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/struktura/ZSM/Strony/d
efault.aspx
Tematyka Statystyka maych obszarw, statystyka matematyczna.
Metoda reprezentacyjna w badaniach spoeczno-ekonomicznych.
Projektowanie i realizacja bada statystycznych.
Procesy stochastyczne i ich zastosowania.
Promotorzy profesorowie i adiunkci zatrudnieni w ZSM

Zakad Teorii Ekonometrii


http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IE/struktura/ZTE/Strony/d
efault.aspx
Tematyka Ekonometryczne modelowanie zmiennych rynku kapitaowego. Badanie
wasnoci modeli objaniajcych ksztatowanie si zmian indeksw giedowych
i kursw walutowych.
Promotorzy profesorowie i adiunkci zatrudnieni w ZTE

Zakad Wspomagania i Analizy Decyzji


http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kae/struktura/ie/struktura/zwiad/Strony/
default.aspx
Tematyka - Metody podejmowania i wspomagania decyzji, a w szczeglnoci:
9

ekonometryczna analiza decyzji rynkowych, symulacyjne modele sytuacji decyzyjnych,


zastosowania metod wspomagania podejmowania decyzji w praktyce gospodarczej,
problemy decyzyjne na rynku ochrony zdrowia, teoria gier w ekonomii niedoskonaej
konkurencji, kapita ludzki i spoeczny teoria i praktyka, procedury decyzyjne,
podstawy teorii wzrostu
Istnieje moliwo proponowania i uzgadniania tematw spoza wskazanych obszarw.
Warunki uczestnictwa Uzgodnienie z promotorem modyfikacji w programie
studiw (w razie koniecznoci) oraz uzyskanie redniej powyej 4.25 z przedmiotw
ilociowych
Promotorzy profesorowie i adiunkci zatrudnieni w ZWiAD

10