Vous êtes sur la page 1sur 13

RAMOWY PLAN VI MIDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

NAUKOWEJ:

BEZPIECZESTWO WIELORAKIE PERSPEKTYWY


CZOWIEK SPOECZESTWO PASTWO W SYTUACJACH KRYZYSU
24 wrzenia 2013 (wtorek)
Od 15 Przyjazd, rejestracja i kwaterowanie goci konferencji Hotel na Podzamczu
25 wrzenia 2013 (roda)
00
8 900 niadanie Hotel na Podzamczu
800 930 Rejestracja uczestnikw, sprawy organizacyjne SEKRETARIAT Hotel na Podzamczu
930 1000 POWITANIE UCZESTNIKW, WYSTPIENIA OKOLICZNOCIOWE, ROZPOCZCIE
OBRAD:
00

REKTOR WYSZEJ SZKOY BEZPIECZESTWA z siedzib w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK


Kryzys samowiadomoci jako rdo wielorakich, wspczesnych kryzysw
DZIEKAN WYDZIAU STUDIW SPOECZNYCH w Gliwicach mgr Helena MAREK
WJT GMINY PILCHOWICE mgr Joanna KOOCZEK-WYBIEREK

1000 1130 PIERWSZA SESJA OBRAD PLENARNYCH


WSPPRZEWODNICZ: prof. dr Gabriela KOWALSKA; dr Dobiesaw DERDA; mgr Anna BILECKA
L.P
.

TEMAT WYSTPIENIA

1.

Spoeczne komunikowanie si we wspczesnej edukacji

2.

Analizy scenariuszowe w przewidywaniu kryzysw


spoeczestw i pastw

3.

Modzi ludzie w sytuacji spoeczno-politycznej transformacji


krajobrazu pastwa i wiata

4.

Dowiadczenie graniczne a pytanie czowieka integralnego

5.

rodowiskowe zagroenia zdrowia a bezpieczestwo

AUTOR
PODGRECKI Jzef prof.
zw. dr hab.
DANILUK Piotr prof. dr
hab. in.
LYMAR Andrew doc. dr
KURKIEWICZ Anna prof.
dr
PILARSKA Agnieszka

INSTYTUCJA
Uniwersytet Opolski
Dolnolska Szkoa Wysza
Rosyjski Pastwowy Technologiczny
Uniwersytet im. K.E. Ciokowskiego w
Moskwie
Wysza Szkoa Bezpieczestwa z siedzib
w Poznaniu
Uniwersytet Mikoaja Kopernika

6.

zdrowotne ludnoci Polski


Wspdziaanie administracji publicznej w procesie wdraania
Polityki Ekologicznej Pastwa

mgr
KULISZ Marek Zbigniew
prof. dr hab. in.

Dolnolska Szkoa Wysza

1130 1200 Przerwa na kaw - Hotel na Podzamczu


1200 1330 DRUGA SESJA OBRAD PLENARNYCH
WSPPRZEWODNICZ: prof. dr hab. in. Piotr DANILUK; prof. dr Anna KURKIEWICZ; mgr Oksana
OSZOWSKA
L.P
.

TEMAT WYSTPIENIA

AUTOR

INSTYTUCJA

1.

Zarzdzanie bezpieczestwem pod presj czasu

LIMASKI Andrzej prof.


dr hab.

Wysza Szkoa Zarzdzania


Marketingowego i Jzykw Obcych w
Katowicach

2.

Od zarzdzania sytuacjami stresowymi do zwalniania


pracownikw (Etyka komunikacja zarzdzanie)

KULIK-JSIEK Agnieszka
dr

Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu

3.

Wpyw komunikatu na przebieg sytuacji kryzysowej w


kontekcie konfliktu rosyjsko-czeczeskiego

DOMASKI Micha dr

4.

Corporate Social Responsibility jako koncepcja wzmacniajca


bezpieczestwo pracownikw teoria i praktyka

BILECKA Anna mgr

5.

Bezdomno dzieci i modziey. Analiza statystyczna zjawiska i


jego implikacje w kontekcie bezpieczestwa materialnego

SZCZYGIE Elbieta dr

Orodek Szkolenia Sub Lotniskowych


Przedsibiorstwo Pastwowe Porty
Lotnicze
Wysza Szkoa Bezpieczestwa z siedzib
w Poznaniu
Stowarzyszenie "Centrum Wspierania
Edukacji i Przedsibiorczoci" w
Rzeszowie

1400 1500 Przerwa na obiad - Gospoda u Wrochema


1600 1800 ALTERNATYWNIE WEDUG WYBORU UCZESTNIKW:
ZWIEDZANIE Tarnowskich Gr:
Sztolnia Czarnego Pstrga, Zamek Stare Tarnowice lski Wawel
PIERWSZA SESJA OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH
Sekcja problemowa 1: AKSJOLOGICZNO PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA,
ktrej przewodnicz: prof. dr Magorzata KU oraz mgr Aleksandra OCZKOWICZ
Sekcja problemowa 2: PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA
ktrej przewodnicz: prof. dr Gabriela KOWALSKA oraz mgr Jan WASZEWSKI
Sekcja problemowa 3: SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA
ktrej przewodnicz: dr Monika AK oraz mgr Mariusz SIKORA
Sekcja problemowa 4: WSPCZESNE OBLICZE TWARDYCH ZAGROE BEZPIECZESTWA
ktrej przewodnicz: dr Krystian CUBER oraz dr Magorzata WENCLIK

KOLACJA PRZY OGNISKU

19

00

do biaego rana (dla chtnych i wytrwaych)


Gospoda u Wrochema i okolice

26 wrzenia 2013 (czwartek)


8 900 niadanie - Hotel na Podzamczu
800 930 Rejestracja uczestnikw, sprawy organizacyjne
0930 1100 ALTERNATYWNIE WEDUG WYBORU UCZESTNIKW:
DRUGA SESJA OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH
BEZPATNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY METODYCZNE NA TEMAT:
NOWE NARKOTYKI DOPALACZE rozpoznawanie zachowa, zasady postpowania
Prowadzi: prof. dr hab. Mariusz JDRZEJKO
1100 1130 Przerwa na kaw Hotel na Podzamczu
1130 1300 TRZECIA SESJA OBRAD PLENARNYCH
00

WSPPRZEWODNICZ: prof. dr hab. Wojciech HORY; doc. dr Andrew LYMAR; mgr Natalia
DBOWSKA
L.P
.
1.
2.
3.
4.
5.

TEMAT WYSTPIENIA
Narkomania i nowe uzalenienia jako zagroenie
bezpieczestwa spoecznego i zdrowotnego - perspektywa
socjologiczna i antropologiczna
Wspczesny terroryzm samobjczy, a bezpieczestwo Polski
Co buduj wspczesne media - spoeczestwo obywatelskie
czy milczcy tum? Wizja ponowoczesnego spoeczestwa w
myli Jeana Baudrillarda
Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy w wietle zmian w
zasadach organizacji ratownictwa
Andragogika paszczyzn edukacji obronnej-przykad Republiki
Czeskiej

1500
L.P
.
1.
2.
3.

AUTOR

INSTYTUCJA

JDRZEJKO Mariusz
prof. dr hab.

Wysza Szkoa Biznesu w Dbrowie


Grniczej

ZIMNY Maciej dr in.

Dowdztwo Wojsk Specjalnych

OSZOWSKA Oksana
mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa z siedzib


w Poznaniu

DANIOWICZ Robert dr
MIKA Janusz dr

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa im.


prof. E. Szczepanika w Suwakach
lski Uniwersytet w Opavie, Wydzia
Handlu i Przedsibiorczoci w Karvinie

1300 1400 Przerwa na obiad Gospoda u Wrochema


1800 ALTERNATYWNIE WEDUG WYBORU UCZESTNIKW:
TRZECIA SESJA OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH
TERENOWE OBRADY W GMINIE PILCHOWICE

TEMAT WYSTPIENIA
Powitanie Goci i prezentacja Gminy Pilchowice
Uroczyste
podpisanie
porozumienia
pomidzy
Gmin
Pilchowice a Wysz Szko Bezpieczestwa w zakresie
wsppracy i powoania do ycia Akademii Bezpieczestwa
dla Gimnazjalistw oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Podpisanie porozumienia pomidzy Gmin Pilchowice a
Komend Miejsk Policji w Gliwicach o wsppracy w zakresie
wsplnych
dziaa
prewencyjnych
skierowanych
do

AUTOR
KOOCZEK-WYBIEREK
Joanna mgr
KOOCZEK-WYBIEREK
Joanna mgr
ZDUNIAK Andrzej dr
KOOCZEK-WYBIEREK
Joanna mgr
SOWULA Krzysztof

INSTYTUCJA
Wjt Gminy Pilchowice
Wjt Gminy Pilchowice
Rektor Wyszej Szkoy Bezpieczestwa
z siedzib w Poznaniu
Wjt Gminy Pilchowice
Komendant Miejski Policji w Gliwicach

5.
6.

mieszkacw Gminy Pilchowice


Miejsce edukacji w sytuacjach kryzysu moralnego,
gospodarczego i politycznego
Owiata w Gminie Pilchowice
Walory placwki i jej konkurencyjno

7.

Unijne programy edukacyjne w Gminie Pilchowice

4.

8.
9.

Realizacja programu Edukacja dla bezpieczestwa w


gimnazjach w Gminie Pilchowice
Realizacja zada z zakresu BHP w szkoach i przedszkolach w
Gminie Pilchowice

inspektor mgr
HORY Wojciech prof.
Wysza Szkoa Bezpieczestwa z siedzib
dr hab.
w Poznaniu
OSUCH Maria mgr
Pracownik UG Pilchowice
Dyrektorzy jednostek owiatowych w Gminie Pilchowice
SKWARA Aleksandra
Pracownik UG Pilchowice
mgr
BARTLIK Aleksander
Nauczyciel Zespou Szk w Pilchowicach
mgr
Dyrektorzy jednostek owiatowych w Gminie Pilchowice

Przerwa na kaw
10.
11.

Cz artystyczna w wykonaniu uczniw Zespou Szk w Pilchowicach i pokaz musztry w wykonaniu Modzieowej Druyny OSP z
ernicy i Wilczy
Wjt Gminy Pilchowice
KOOCZEK-WYBIEREK
Zakoczenie
Joanna mgr
Dziekan Wydziau Studiw Spoecznych
MAREK Helena mgr
w Gliwicach

20

00

UROCZYSTA KOLACJA
do ostatniego gocia i jeszcze troch (dla zadowolonych i )

1000
WSPPRZEWODNICZ:

L.P
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sala bankietowa Gospoda u Wrochema


27 wrzenia 2013 (pitek)
00
8 930 niadanie Hotel na Podzamczu
1330 CZWARTA SESJA OBRAD PLENARNYCH

prof. dr hab. in. Marek Zbigniew KULISZ; dr Krystian CUBER; mgr Teresa
WGLARZ

TEMAT WYSTPIENIA
Wczesna edukacja medialna
Ksztatowanie podanych postaw za pomoc oznakowa w
przestrzeni publicznej
Bezpieczestwo ekologiczne Polski a odpowiedzialno za
naruszenie prawa ochrony rodowiska
Mode pokolenie w niegocinnym wiecie wyzwania i zagroenia

Ksztatowanie si zorganizowanych struktur przestpczych.


Zorganizowana grupa przestpcza o charakterze zbrojnym
Leszka C.
Sprawozdania z obrad w sekcjach problemowych
Oficjalne zakoczenie Konferencji i zaproszenie na nastpn w
2014 roku

AUTOR
KOSISKA Tatiana dr
MAJ Konrad dr
DRZYMAA Agnieszka
dr
WYSOCKA Ewa dr hab.
BECZYSKI Zbigniew
mgr in.

INSTYTUCJA
Uniwersytet Opolski
Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej
w Warszawie
Uniwersytet dzki
Uniwersytet lski w Katowicach

Komenda Wojewdzka Policji we


Wrocawiu

Przewodniczcy obradom w Sekcjach problemowych


Dziekan Wydziau Studiw Spoecznych
MAREK Helena mgr
w Gliwicach
DBOWSKA Natalia mgr Sekretarz Konferencji

1400 1500 Obiad Gospoda u Wrochema

SESJE OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH


SEKCJA PROBLEMOWA NR 1: AKSJOLOGICZNO PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA
OBRADOM WSPPRZEWODNICZ: prof. dr Magorzata KU oraz mgr Aleksandra OCZKOWICZ
Uwaga: Lista osb uoona jest alfabetycznie, kolejno wystpie kadorazowo bdzie uzgadniana przez
prowadzcych obrady
Lp Autor

Instytucja

BECK Oliwia mgr, HARAT Aleksandra Collegium Medicum w Bydgoszczy


1 dr, AKOMSKI Mateusz mgr,
Uniwersytetu Mikoaja Kopernika
MONASTYRSKA Ewelina mgr
w Toruniu

Tytu referatu (komunikatu)


W trosce o bezpieczestwo: etyczno-religijne aspekty transplantacji

2 DBOWSKA Natalia mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Strategia bezpieczestwa Chiskiej Republiki Ludowej

3 FLORCZAK Mariusz mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Zmiana w zakresie polityki regionalnej pastwa w kontekcie uczestnictwa Polski


w Unii Europejskiej

4 GRUSZCZYSKI Krzysztof Jerzy dr

Wysza Szkoa Menederska


w Warszawie

Obowizki pastwa przyjmujcego a bezpieczestwo misji dyplomatycznej

5 GRZESIAKOWSKA Magorzata mgr

Dyrektor Zespou Szk TechnicznoUsugowych im.Jana Pawa II w


Tarnowskich Grach

Gos w dyskusji

Wysza Szkoa Biznesu w Dbrowie


Grniczej

Kryzysy europejskie. Uprawnienia Unii Europejskiej analiza prawno-instytucjonalna

7 HASSA Mariusz mgr

Uniwersytet Szczeciski

Infrastruktura a bezpieczestwo - rola polityki rozwoju w ksztatowaniu nowoczesnej


sieci komunikacyjnej

8 JABOSKA Julita mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu, Wysza Szkoa
Bezpieczestwa z siedzib w Poznaniu

Stosowanie metody in vitro bez uregulowania ustawowego przejaw dowolnoci czy


braku bezpieczestwa prawnego?

9 JANCZUK Monika mgr

Inspektorat Wsparcia Si Zbrojnych,


1 Pomorska Brygada Logistyczna
z siedzib w Bydgoszczy

Wpyw neokonserwatywnej polityki USA na sytuacje w Iraku w latach 1991-2009

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Globalizacja w aspekcie militarnym

11 JWIAKOWSKI Pawe dr

Uczelnia Zawodowa Zagbia


Miedziowego w Lubinie

Zjawisko korupcji w spoeczestwie demokratycznym

12 KAMISKI Andrzej mgr

Komenda Miejska Policji we Wrocawiu

Status prawny eventw i innych wydarze oraz imprez w aspekcie stosowania


przepisw ustawy o bezpieczestwie imprez masowych

13 KOBUS Ireneusz dr

Wysza Szkoa Policji w Szczytnie

Uproszczenie regulacji czynnoci zatrzymania osoby przez Policj

14 KOLASZYSKI Mateusz mgr

Uniwersytet Jagielloski

Status ustrojowy wojskowych sub specjalnych w Polsce po 1990 roku

15 KUN-BUCZKO Magdalena dr

Wysza Szkoa Administracji Publicznej


im. S. Staszica w Biaymstoku

Prawne aspekty zapewnienia bezpieczestwa personelu organizacji pozarzdowych


podczas wiadczenia pomocy humanitarnej ofiarom klsk naturalnych i konfliktw
zbrojnych

16 MAJ Konrad dr

Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej


w Warszawie

Media jako niewiadomy kreator zagroe

10

HADZISKA-WYROBEK Aleksandra
dr

JANUA Eugeniusz dr
KASISKA Magorzata mgr

Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

17 KRAUSE Marcin dr in.

Politechnika lska Wydzia Grnictwa


i Geologii

Zasady organizacji ksztacenia na kierunku studiw Inynieria bezpieczestwa na


przykadzie Wydziau Grnictwa i Geologii Politechniki lskiej

18 KRAWCZYK-SAWICKA Anna mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana


Pawa II

Bezpieczestwo finansowe w dobie kryzysu

19 KU Magorzata dr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana


Pawa II, Wysza Szkoa
Bezpieczestwa z siedzib w Poznaniu

Spoeczne uwarunkowania przestpczoci

20 LUZAK Pawe mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Ewolucja koncepcji bezpieczestwa narodowego ChRL w kontekcie przemian


spoeczno-gospodarczych w Pastwie rodka

21

UKASIEWICZ-KAMISKA Agnieszka Uniwersytet Kardynaa Stefana


dr
Wyszyskiego w Warszawie

Bezpieczestwo pienidza wirtualnego

22 MAREK Helena mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Ustalenia prawne oraz proceduralne Polski i Unii Europejskiej w rozwoju systemu


ochrony infrastruktury krytycznej

23 MIKW Marzena mgr

Uniwersytet Opolski

Bezpieczestwo w dobie ponowoczesnoci. Dylematy i perspektywy

24 MIZIA Cezary Andrzej dr

lski Uniwersytet w Opavie, Wydzia


Handlu i Przedsibiorczoci w Karvinie

Funkcja kociow chrzecijaskich w sytuacji kryzysowej pastwa w Republice


Czeskiej

25 PARUZEL-CZACHURA Mariola dr

Uniwersytet lski

Czy subiektywna ocena kryzysu ekonomicznego ma zwizek z wyznawanymi przez


nas wartociami i poczuciem jakoci ycia oraz poczuciem sukcesu?

26 SANETRA-PGRABI Sabina dr

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN


w Krakowie

Przestpczo w miastach a kryzys gospodarczy

27

SIEWIERA Jacek lek.


HORY Wojciech dr hab

Farmakologiczny przymus bezporedni: perspektywy zastosowa przy realizacji


Orodek Prawa Medycznego LexMedis
zatrzyma oraz dziaa specjalnych w wietle prawa midzynarodowego oraz
Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu
aktualnej wiedzy medycznej

28 STPNICKA Nina dr

Uniwersytet Jana Kochanowskiego


w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb.

Wybrane aspekty bezpieczestwa w wietle teorii Maxa Webera

29 SZCZEPASKI Wojciech dr

Komisja Bakanistyki PAN/Oddz.


w Poznaniu

Przed trudnym sprawdzianem. Pocztki dziaalnoci prawicowego rzdu Nikoli


Grujevskiego a wyzwania polityczne, spoeczne i w zakresie bezpieczestwa
wewntrznego, stojce przed multietniczn Macedoni (sierpie 2006 r. pocztek
2008 r.)

30 TOKARSKI Mirosaw dr

Wysza Szkoa Oficerska Si


Powietrznych w Dblinie

Funkcjonowanie obrony cywilnej w aspekcie rde prawa

31 WGRZYSKA Magorzata dr in.

Wysza Szkoa Bankowa w Poznaniu

Normy prawne oraz procedury wykorzystywane przez biegego rewidenta w procesie


wykrywania przestpstw gospodarczych

32 WICHA Tomasz mgr

Wydzia Politologii UMCS w Lublinie

Zagroenia bezpieczestwa Polski i Polakw - ocena Prawa i Sprawiedliwoci rzdw


koalicji Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego

33 WIDAWSKA Edyta dr

Akademia im. Jana Dugosza


w Czstochowie

Od etnocentryzmu do etnorelatywizmu czyli o animowaniu dziaa integracyjnych

Wysza Szkoa Ekonomii i Innowacji


w Lublinie, Tarnopolski Uniwersytet
Ekonomiczny

Studenci w sytuacjach kryzysu

34

WYCHRUSZCZ Anatolij prof. zw. dr


hab.

SEKCJA PROBLEMOWA NR 2: PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA


OBRADOM WSPPRZEWODNICZ: prof. dr Gabriela KOWALSKA oraz mgr Jan WASZEWSKI
Uwaga: Lista osb uoona jest alfabetycznie, kolejno wystpie kadorazowo bdzie uzgadniana przez
prowadzcych obrady
Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

Wysza Szkoa Zarzdzania


Marketingowego i Jzykw Obcych
w Katowicach

Zarzdzanie bezpieczestwem pod presj czasu

2 DROST-RUDNICKA Magorzata dr

Uniwersytet Opolski

Wielokulturowe aspekty edukacji regionalnej modszych uczniw w opiniach


nauczycieli

3 FARYSEJ Joanna dr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa z


siedzib w Poznaniu

Dowiadczenie <<zatrutej modoci>> w poezji lat 70. a rzeczywisto socjopolityczna


doby Gierkowskiej

GABRYELEWICZ Izabela dr in.,


4 KOWAL Edward prof. dr hab. in.,
KOWAL Andrzej mgr

Uniwersytet Zielonogrski, KGHM


Polska Mied S.A.

Zdrowy rozsdek warunkiem bezpieczestwa w przedsibiorstwie

5 GSIOROWSKI Jerzy dr

Wysza Szkoa Bankowoci i Finansw


w Katowicach

Nauki o bezpieczestwie w systemie edukacji

6 GAPAROV Miroslava PaedDr. PhD.

Pedagogick fakulta Univerzity Mateja


Bela v Banskej Bystrici

Prrodovedn gramotnos ako prevencia rizikovho sprvania mladch iakov

7 GOLBIK-MADEJ Ewa dr

Gliwicka Wysza Szkoa


Przedsibiorczoci

Trudne dziecko w szkole. ADHD czy zaburzenia zachowania? Szanse i zagroenia,


a praktyki PPP

8 HORY Wojciech prof. dr hab.

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Rola edukacji w ksztatowaniu bezpieczestwa na czas kryzysu

9 HURO Lucyna prof dr hab.

Wysza Szkoa Informatyki i Ekonomii


TWP w Olsztynie

Dziaania edukacyjne nauczycieli dotyczce zapewnienia poczucia bezpieczestwa


uczniw

10 JAWOROWSKA Mirosawa dr hab

Uniwersytet Gdaski

Kryzysowe bezrobocie jako brak poczucia bezpieczestwa wrd modziey


europejskiej

11 KITLISKA-KRL Magorzata dr

Uniwersytet lski w Katowicach

Edukacja ustawiczna drog do indywidualnego poczucia bezpieczestwa (?)

12 KNOP Marcelina mgr

Uniwersytet Warmisko-Mazurski
w Olsztynie

Odpowiednie wychowanie dziewczt antidotum na kryzys rodziny - przesanie


pedagogiczne b. Marceliny Darowskiej

13 KOSSOBUCKA Anna mgr

Uniwersytet Gdaski

Ksztacenie bioetyczne w szkole ponadgimnazjalnej w kontekcie etycznego wymiaru


bezpieczestwa

14 KOWALSKA Gabriela dr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Edukacja specjalna w deniu do autonomii i poczuciu bezpieczestwa ucznia


o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz godnym funkcjonowaniu jego rodziny

15 KULIK-JSIEK Agnieszka dr

Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu

Godno pracy ludzkiej w dobie kryzysu. W krgu problematyki komunikacji, etyki,


socjologii w pracy w wietle myli Jana Pawa II

16 KUST Izabella dr

Wysza Szkoa Menaderska


w Warszawie

Edukacja ustawiczna jako wyzwanie wspczesnego spoeczestwa obywatelskiego

17 LIS Katarzyna dr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Bezpieczestwo pracy w dobie kryzysu gospodarczego

18 MAJEREK Boena dr

Uniwersytet Papieski Jana Pawa II


w Krakowie

Przejawy i wymiary niepewnoci wspczesnego czowieka

DRABIK Andrzej dr
GRZYWNA Zbigniew dr doc.

Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

19 MIKUA Natalia

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Dlaczego studiuj bezpieczestwo narodowe

20 MOCZIA Krystyna dr

Uniwersytet lski w Katowicach

Jak zapobiega intoksykacji opieki nad odmiennymi dziemi?

21 PAWELEC Iwona mgr

Akademia Wychowania Fizycznego


we Wrocawiu

Ocena ryzyka w plenerowej rekreacji ruchowej na przykadzie rnych form


narciarstwa

22 PIEKACZ Anna dr

Politechnika lska

Personalne poczucie bezpieczestwa w relacji psycholog wychowanek


instytucjonalnej pieczy zastpczej

23 PIESTRZYSKI Wojciech dr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Poczucie bezpieczestwa w sferze psychoseksualnej w kontekcie wsparcia


spoecznego

24 PRAUZNER Tomasz dr

Akademia im. Jana Dugosza


w Czstochowie

Edukacja dla bezpieczestwa w wietle aktualnych i historycznych uwarunkowa


spoeczno-politycznych

25 RUMAN Natalia mgr

Uniwersytet lski

Zadania wychowawcze ponadgimnazjalnych szk do prawidowego funkcjonowania


w spoeczestwie - kontekst Porozumienia Powiatowego Zespou Szk nr 2 im.
K. Miarki w Pszczynie a Zakadu Karnego w Cieszynie

26 TREMBACZOWSKI ukasz dr

Uniwersytet lski

Podmiotowe uwarunkowania postrzegania ryzyka przez przedsibiorcw

27 WASZEWSKI Jan mgr

Uniwersytet Mikoaja Kopernika


w Toruniu

Narzdzia kontroli spoecznej oparte na neuronauce: moliwoci oraz zagroenia

28 WGLARZ Teresa mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Praca w Polsce i za granic refleksje aksjologiczne

29 WIECZOREK Zbigniew dr

Akademia im. Jana Dugosza


w Czstochowie

Lk przed mierci a poczucie bezpieczestwa

30 WYSOCKA Ewa dr hab.

Uniwersytet lski w Katowicach

Mode pokolenie w niegocinnym wiecie wyzwania i zagroenia

31 ZDUNIAK Andrzej dr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Kryzys samowiadomoci jako rdo wielorakich, wspczesnych kryzysw

SEKCJA PROBLEMOWA NR 3: SOCJOPEDAGOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZESTWA


OBRADOM WSPPRZEWODNICZ: dr Monika AK oraz mgr Mariusz SIKORA
Uwaga: Lista osb uoona jest alfabetycznie, kolejno wystpie kadorazowo bdzie uzgadniana przez
prowadzcych obrady
Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

1 DAWIDZIUK Stanisaw prof. dr

Wysza Szkoa Menederska


w Warszawie

Innowacyjno podstaw konkurencyjnoci i bezpieczestwa we wspczesnym


wiecie

2 DERDA Dobiesaw dr

Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2


w Jaworznie

Rodzaje i rda wspczesnych zagroe bezpieczestwa rodziny

3 DERENIOWSKI Daniel lic.

Wysza Szkoa Informatyki


i Zarzdzania w Rzeszowie

Darknet zagroenie dla spoeczestwa czy miejsce prawdziwej anonimowoci


w Internecie

4 DUBISKI Piotr mgr

Uniwersytet Warmisko-Mazurski
w Olsztynie

Coaching naukowy jako najnowsze narzdzie poprawy efektywnoci sektora edukacji


w Polsce. Teoretyczne i praktyczne podstawy Coachingu politycznego

Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

5 GOBIOWSKA Klaudia mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Zagroenia bezpieczestwa osobistego kobiet w rodowisku imigrantw


muzumaskich w Europie Zachodniej

6 GRUBICKA Joanna dr

Akademia Pomorska w Supsku

Globalna przestrze bezpieczestwa spoeczestwa informacyjnego wobec zagroe


cyberterroryzmu

7 GRYBO Monika lic.

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczestwo w wypowiedziach modego pokolenia mieszkacw Warszawy

8 GURBA Krzysztof dr

Uniwersytet Papieski Jana Pawa II


w Krakowie

Rola mediatora kulturowego w komunikacji wobec sytuacji kryzysowej

9 JABOSKI Arkadiusz prof. dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana


Pawa II

Zarzdzanie wiedz a zagroenia bezpieczestwa w spoeczestwie wiatowego


ryzyka

10 KDZIOR Jolanta dr

Uniwersytet Wrocawski

Bezrobocie jako przyczyna utraty poczucia bezpieczestwa

11 KACZMARCZYK Milena mgr

Uniwersytet Warmisko-Mazurski
w Olsztynie

Maa pikno, czyli o kilkuletnich ofiarach zabaw w Internecie

12 KORNETA Krystyna dr

Wysza Szkoa Handlowa w Radomiu

Spoeczestwo informacyjne, a bezpieczestwo jednostki

13 KOSAK Agnieszka mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Wpyw i zagroenia mediw spoecznociowych wobec czowieka na przykadzie


portalu spoecznociowego Facebook

Wszechnica witokrzyska w Kielcach;


Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Przemoc w rodzinie kryzys w opinii studentw

15 MAJEWSKA Anna mgr

Uniwersytet lski, Sd Rejonowy


w Gliwicach

Bezrobocie jako sytuacja zagroenia dla funkcjonowania rodziny

16 MARSZA Katarzyna mgr

Uniwersytet dzki

Wspczesne zagroenia bezpieczestwa w dobie rozwoju Spoeczestwa


Informacyjnego

Wszechnica witokrzyska, Akademia


Ignatianum

Pseudokibice - problem chuligastwa w Polsce i metody jego zwalczania w wietle


danych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

18 MICHALAK-DAWIDZIUK Jonna dr

Wysza Szkoa Menederska


w Warszawie

Kreowanie bezpiecznego rynku pracy w wietle polskich i europejskich norm prawnych

19 NENIKA Lubomr dr

lski Uniwersytet w Opavie, Wydzia


Handlu i Przedsibiorczoci w Karvinie

Bezpenostn rizika imigrace a jejich vnmn v SR a R

20 NOWAK Aleksandra dr

Wysza Szkoa Policji w Szczytnie

Narkomania kryzys spoeczestwa

21 OCZKOWICZ Aleksandra mgr

Rezerwa kadrowa Wyszej Szkoy


Bezpieczestwa z siedzib w Pzonaniu

Ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczestwa: Przemiany rodziny w opinii


modziey - analiza wynikw bada wasnych

22 PARKES Aneta dr

Spoeczna Akademia Nauk w odzi

Spoeczestwo medialne wybrane problemy

23 PAUL Joanna lic.

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Poczucie bezpieczestwa mieszkacw gminy Sonicowice w obliczu zmian


spoecznych i kulturowych

24 PRENDECKI Krzysztof dr

Politechnika Rzeszowska

Chuligani stadionowi i pozastadionowi - zagroenie dla porzdku publicznego

25 SIKORA Mariusz mgr

Urzd Marszakowski Wojewdztwa


Zachodniopomorskiego, Uniwersytet
Szczeciski

Wojewdzkie programy z zakresu edukacji dla bezpieczestwa na Pomorzu


Zachodnim

26 SIWKO Maria dr

Politechnika Koszaliska

Subkultura kibicowska a przestrzeganie porzdku publicznego

27 SMORAWSKA Marta mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Bezpieczestwo spoeczne a istota i natura osoby oraz ycia spoecznego

28 STPA Elbieta mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Przestpczo zorganizowana jako globalne zagroenie bezpieczestwa

14

17

KOWAL Renata dr, SKAWISKA


Mirosawa dr

MAZUR Eliza dr, LAURMANJARZBEK Edyta dr

Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

29 STRZELEC Magorzata dr

Uniwersytet Jana Kochanowskiego


w Kielcach

Tosamo lokalna wyzwaniem dla modego pokolenia Mikstaczan

30 WOJCIECHOWSKA Ewelina lic.

Uniwersytet Mikoaja Kopernika


w Toruniu

Spoeczno-kulturowe aspekty migracji ludnoci muzumaskiej w Europie Zachodniej.


Wyzwania i problemy

31 AK Monika dr

Uniwersytet lski w Katowicach

Powoanie, czy rachunek ekonomiczny? Motywy wyboru suby w Policji

SEKCJA PROBLEMOWA NR 4: WSPCZESNE OBLICZE TWARDYCH ZAGROE BEZPIECZESTWA


OBRADOM WSPPRZEWODNICZ: dr Krystian CUBER oraz dr Magorzata WENCLIK
Uwaga: Lista osb uoona jest alfabetycznie, kolejno wystpie kadorazowo bdzie uzgadniana przez
prowadzcych obrady
Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

1 BK Tomasz gen. bryg. rez. dr in.

Wysza Szkoa Informatyki


i Zarzdzania w Rzeszowie

Przestpczo zorganizowana zagroeniem bezpieczestwa Polski

2 CHUDKIEWICZ Maciej mgr

Uniwersytet Kardynaa Stefana


Wyszyskiego w Warszawie

Bezpieczestwo zgromadze publicznych na przykadzie protestw zwizkw


zawodowych w Warszawie 11-14 wrzenia 2013 r.

3 CUBER Krystian dr in.

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Zarzdzanie kryzysowe w systemie bezpieczestwa narodowego

4 DERE Krzysztof lic.

Uniwersytet Mikoaja Kopernika


w Toruniu

Midzynarodowa wsppraca Polski z Interpolem w zakresie zwalczania


przestpczoci

5 DYBIOCH Agata mgr

Iwanowice

Miejsce i rola Stray Miejskich w systemie zarzdzania kryzysowego

6 JANECKI Jan mgr

Wysza Szkoa Bezpieczestwa


z siedzib w Poznaniu

Bezpieczestwo powszechne wody pitnej

7 JANKOWSKA Renata dr

Politechnika lska Wydzia Grnictwa


i Geologii

Mniejszo muzumaska we Francji - szansa czy zagroenie dla spoeczestwa


francuskiego?

8 JWIAK Agnieszka mgr

Komenda Wojewdzka w Poznaniu,


Wysza Szkoa Policji w Szczytnie

Specjalne rodki nieletalnego oddziaywania w zwalczaniu terroryzmu i terroru


kryminalnego na przykadzie jednostek kontrterrorystycznych Federacji Rosyjskiej

Urzd Gminy w Pilchowicach

Wspdziaanie administracji rzdowej, samorzdowej i organizacji pozarzdowych


w zakresie bezpieczestwa i porzdku publicznego

10 KORBA Magorzata mgr

Uniwersytet lski w Katowicach

Tubylec a bezpieczestwo lokalne - Ambiwalencje kulturowe a problem


bezpieczestwa

11 KRLICZEK Jacek mgr

Miasto Chrzw - Miasto na Prawach


Powiatu

Gos w dyskusji

12 MACIEJEWSKI Jan prof. dr hab.

Uniwersytet Wrocawski

Grupy dyspozycyjne wobec zagroe militarnych, paramilitarnych i cywilnych


w perspektywie socjologicznej

13 MAJCHRZAK-LEPCZYK Justyna dr

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Customer orientation in times of crisis

14 MALTEK Vojtch prof.

lski Uniwersytet w Opavie, Wydzia


Handlu i Przedsibiorczoci w Karvinie

Nezamstnanost jako piina ztrty pocitu bezpe

15 PAASZEWSKI Piotr mgr

Uniwersytet Wrocawski

Stosowanie ustawy o bezpieczestwie imprez masowych na przykadzie meczw piki


nonej. Uwagi de lege ferenda.

KOOCZEK-WYBIEREK Joanna mgr


PITEK Marcin dr

Lp Autor

Instytucja

Tytu referatu (komunikatu)

16 PASZKOWSKI Marek dr

Centrum Profilaktyki Spoecznej

Profesjonalizacja si zbrojnych jako przykad zmian w grupach dyspozycyjnych i ich


wpyw na bezpieczestwo pastwa

17 PCZEK Izabela mgr

Uniwersytet Jagielloski, Okrgowa


Rada Adwokacka w Rzeszowie

rodki suce zwalczaniu przestpczoci zorganizowanej w polskim Kodeksie


Karnym

18 PIETREK Grzegorz dr

Wysza Szkoa Bankowa w Gdasku

Flood control management in a voivodship as exemplified by the 2010 flood in Poland

19 PRZYBYOK Arkadiusz mgr

Instytut Archeologii Uniwersytetu


dzkiego

Bezpieczestwo miast grnolskich w pnym redniowieczu i nowoytnoci

20 PUCHAA Piotr mgr

Urzd Marszakowski Wojewdztwa


Lubuskiego

Gos w dyskusji

21 PURAT Andrzej dr

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


w Bydgoszczy

Religijny ekstremizm islamski ruchu salafickiego jako przykad zagroenia dla


globalnego bezpieczestwa

22 SAS Magorzata mgr

Uniwersytet Jagielloski

Manipulacja i wykorzystanie informacji poufnej na rynku kapitaowym dziaania


Komisji Europejskiej majce na celu przeciwdziaanie naduyciom na rynku

23 SZKUDLAREK Magdalena mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Bezpieczestwo wewntrzne a prawa jednostki krtka refleksja nad wydarzeniami na


stambulskim placu Taksim

24 SZOT Wiesaw dr

Wysza Szkoa Biznesu w Dbrowie


Grniczej

Stosunki transatlantyckie a bezpieczestwo midzynarodowe

25 SZYMONIK Wacaw dr

Wysza Inynierska Szkoa


Bezpieczestwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

Podejcie dialektyczno-procesowe i wdroenie idei oszczdnego gospodarowania


energi

26 TECAW Dominika mgr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


w Poznaniu

Bezpieczestwo gospodarcze jako element bezpieczestwa pastwa

27 TONDERA Jarosaw mgr

Akademia Obrony Narodowej

Armia federalna wobec konfliktw narodowociowych w Jugosawii w latach 1990-92

28 TYBUREK Jacek mgr

Impel Security Polska Sp. z o.o.

Partnerstwo publiczno-prywatne w ksztatowaniu bezpieczestwa miast

29 WENCLIK Magorzata dr

Wysza Szkoa Administracji Publicznej


w Biaymstoku

Instrumenty antykorupcyjne w polskim systemie prawnym w kontekcie zapewnienia


bezpieczestwa pastwa

30 WONICZKA Zygmunt prof. dr hab.

Wysza Szkoa Humanista w Sosnowcu

Ruch Autonomii lska (RAS) czy zagroenie dla bezpieczestwa pastwa?

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY: