Vous êtes sur la page 1sur 63

www.wkrf.

net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)


3 ~Š IzwßZ[ ZŽ ~Š IzwßZ[ZŽ

™ ] ¬çñ g Ñ•
)l 3 Š- ·/1Z#Z )l 1
Ünu†Ö] á^Ûu†Ö] ä×Ö] ÜŠe 10 ½@·#Z Â7 2
͆•] o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö] ‚ÛvÖ] 12 
¬» q nZŽ Z'ZI 3

ànÃÛq] äfv‘æ äÖ• o×Âæ ‚ÛvÚ ^ßfnfu àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞŸ] 16 [ ZŠ Wz]ZŠ „gzZr
 ™~æ¸ 4

= ‚Ãe ^Ú]! 19 Š q Zg ¶ ZgzZr


 ™~æ¸ 5
21 ¹! ²gzZr  ™~æ¸ 6
Å `gÎÆ yŠgzZ×zg#â Å0 eÆ,ƒŠa +  ›ÅxsZ + Š x Z™Mg ‡ 29 Y~W»kZgzZ~æ¸x¯~-
{^ ! ZÅy! i 7
4J5G
"
H·_ »òC1èG ÒpÅ ( ~
 )vZwÎgZ
 gzZXì g ZÖgzZ ãZz b§ 33 
[|Z]g0 Û
gzZ.y WΠ8
Û *™yWŒ
ò¸‚ÝZ Åqy ‡• Û ªZzžì CYƒ tZg ~ wŠ ] !
t ÂñY 40 ÛH 9
?ì yZöyWŒ

Xì YY™eÃqzÖðZ' Š q Zz
gzZ ðYZ)gfÆò4ZgzZì g 43 •Åy WŒ
Hzh Û Ðg
u 10
47  ™~æ¸~]Y Z Œ
tûr Û Z 11
Š .x *
Æ xsZh ‰sÜ * Û yZŠ Z® ~(q
Ž ì Å V¸• Z ~¢qgzŠ ` W
+-B G 55 nZ ‹Z»r ó óswZ îœE
 ™~æ¸6 ILG
4]L Lì " u 12
£Z ¥0 öG´æ 0Zw• á ´ â% ) }x «$özx Z™[ZÉ •g ZŠ} úŠ 60 òC
ƒ6
~Ù ²Z[Þ0Zx âZ 13
•T e* Ñ]] Ì~°Z¸zwßZyZ {Š™A %Æ( åE G 0
5!ˆÆyZgzZ ~gg N 63 ]¡+ŠgzZr
 ™~æ¸ 14
EG
`WgzZ¸D™ c Û ýG3š{$zdÅòz g
â• Š q Zîzxñf~ Ýzg ÅXž 68  ™~æ¸ 15
`ôã• WgzZr
VßßZy ZgzZì @ 3G
Y ™YŠgz w ðE©ÅZ®ðÃg U Š q Z)g fÆVßßZ 4Z Ì
Wz g 73 ïGE  ™~æ¸ 16
4O]wßZÆr
kZ ä +®Š .x * [ZÐ xgzŠ6ŠÅ
ÆÀ` Wì ;g W` q )Z xJ 81 uwßZÆr
g  ™~æ¸ 17
~•ÅV¯¸z"Ã\WLZÆ™òúŠ »¶~VßßZyZgzZÆ™¿#Å q )Z 94 Û ~g
t• GE
ugzZ ï 4O] 18

9ÌÅkZŠp•ìg wïÐì LZ {z ]Z`Žžìt ] !


NŠì H Z9Ñ 97 Š q Z9 19
=gzZg
105 Z6wßZÆ$ö 20
Ãq
~ VßßZ yZžì ›]! V˜ gzZ n
t Âì m» VßßZ yZ J g 7Äc
*ZzgÐG™»$ö 21
™e
Û ÝZgŠ wßZtèYì Yƒ yÕzp»nË * Ë ƒ žz ¶ÅnË*
110
y WŒ gzZì $
118 *
ƒž~zZg 22
6ÜÑmÀg]zU%»y„fp â Ð<
„gzZxwßZtžìzz¸ì F z
125 U Z%zgŠ r 23
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
5 ~Š IzwßZ[ ZŽ 4 ~Š IzwßZ[ZŽ

ƒ
Å (#" )vZ wÎgŽ ¿{z :ì @ Ù b »y\Zz
™ Z9Ñ~ V$Åoo{C ž B™+¦
Y ~ yJ f Z LZÐ j§hZÃ] !
kZ x Z™Mg ‡X • n Æ
žceÃkZì @
™kC`wc Ƽ 0Ð kZ~wŠ LZc
7s 2»Sq Ë Y ÅÝq] ³gzZäs|gŠ „ ™^65ZgÆ( ~
gzZì $  ) wÎg<

E
wŠÆ TèYXì Šƒ `g {Ð} ç,tÆݸ{zèY ñoíÅyZZ LZ Û Ã] Þz@
nÆ .yWŒ ë! - Š ÒZ™™uF
gzZ• ã*  vߎ
à 5gÆt·<
 )vZ wÎg6kZƒ yZZ Ì'
à ¬vZgzZì ~gz¢~zcgzZ qnZ Å ( ~ Z'{gf ~ Xì ~Š™gl»yZðZÎggzZª
f ä=°Z[gvZ•D CZ
q nZx°Å\ WgzZ ì ozæB‚ÆwÎg q nZ›Å
Xì¬̄ !
xs Z+ŠŽžvß{z Âq zŠÃVÍßyZ~¢q)
Zì YY H„~ Vƒz¤
Z »xsZ y =Š s ÜÆ òsZ <ÑgzZ xsZ ~¢qgzŠ
Ž ì `Ÿq ÏKZŽ vß{z}uzŠgzZ•9gŠÆä™xâÃxsZÝZÆ™xâÃVßßZÆ
º6xŠîÆyǸ¦
LZ ä VrZ• y)ƒ6j§Æ( ~
 )vZ wÎg yZ ÌLZ
 gzZ • T e * Å xsZ +Š Æ™ÒÃ
ZryY KZ Ð V-È0
\ Wžì It » yZ ì H7tû y WÅ!
Y rZ ]gz¢t ‚Æ VÍß ñƒ ÑZe hñÃV⊤
ÅyZ sÜ*
ä‰Ü z ñf Š
HkCÃ] c
Ãë!
Æ Vz@
 Ÿz ðÃÅkZ13gt ‚ÆVÍßÃvZ[ÂgzZÞZx •ä( ~
t X Å7s ) ]c
Ãë!
Æn¾t X}™uh ÃyZvZX cÍ ZÐ a
Š; i KÑÅyZÉ
ÃVâ !
iŠŽz!
 )x™Z wÎgÆs%Z ã!
(~ Û
ÆyZXì ;gŠŽñ~g ZzŠ Z òs Zx Ó‘• ~uzŠ Âìg D»VKgzZT Ö Zs§q
rZðsZ#  ` WX • D Wá
ZZ
u“6j§Æ ( ~ )\ WgzZ *
™ ÜÃVÂ!“ Þ ‡*
 ZŠ'. !
" Å< Å gzZ• ìg™ÒÃÅK
 ~ V$ÅVâ›Qû%q
Z‘0
izŠ Z D
g ZgzZŠ ÒZs§
E
„g lz»žœÅ yZ * Ù i yxgŠÆ0#
™Ù0
C Ö Z b§ÏZ * -dIz
™g 飄Z » ] é£E Z F
Mq 6yzÅZzígzZ/ôÆ \W( ~ ÑZ x â Z ÃTž ) <ÑwßZ
 ) Ym
X Cƒ7~VߊÆyZŽ ë]!
{zÐVâ !
i b§ÏZXì Æ :àvßt |gŠX • ìg™ÒÃÅ ä™ *( å c
ŠK
 F
ä®)
< gzZ ~nKZ ä VÍßyZ•†^úÆyZ™ƒ WOÐ ]c
 Ã=³* Ã
@
™7“  ZŠ'æZì È»•z힎 {ÑçòsZžì x¥! l] !
' tæZ
ƒ ¬ZñÆ =( ~  ) ~t<¤ Zž ì 3g ¯ g £ » iYÆ( ~ )wÎg
ÃïGG3G 
$0
©G Û ~ P°Z ~Š !
iz¬Æ yZ ~¢„ ¹gzZì êŠg ZŒ Ã~úŠ ë!
kZê ZÉ ƒ
gzZ KZ vßt Æ™ Åz ƒ6(#  • ï Š™Šg:¤
" ) ~t< z • D™wJ
Xì @
Ñ6
x ©
ÐìLZÃgâÆvZŽž•¬ogzZJÆ¢qgzŠv߸ „Å]c
Ãë!
LZ
eC Ù t ÅyZgzZ • ìg™x » {Š6: nÆ w”Æœ£xzè LZ {zgzZ : VYg ZÍ *
] ! Z Ç}™ Zg7 ÃgâLZ =°Z [gvZ1• T e *
t Ãg ñp¤ u
Û u‡Ã~Š Iz wßZ òs Z™wZ e ] é£E
gZΠ-I
dz —~ VßŠÆ VÍßžì ÒÃ
îÈ‚°!
gzZ G yZZg¦»vZ! yZZž … Y 7tžì w qt »VzJyZX}g ¦ 
Š q ZÅ ( ~
g  )vZwÎgm{Š c 
i »Ï0iÅVÍßž ¬Š äVrZZ
 ! ,Š}Š 6Vzq zŠ Y ,gzZ Sqž n kZ Y7„ƒ Zg7 % äâ Áqà ( ~
 )\W
ñƒ9gŠÆäZ¤
 u ) Ï0
Ã( wÎg g iwßZ kZ äVrZ Âì ÝB‚Æ yZZx°Ì6Z ËÐ~VâzŠyZX ( ~
q Û ( 1)•s ¸ñ
 )vZwÎg ( 2) yWŒ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
7 ~Š IzwßZ[ ZŽ 6 ~Š IzwßZ[ZŽ

gzZ\g- 1•f »xsZ yxgŠ}g øŽ •vß{zt •D™ ïZƒs ÜÆ


 x * k
! H7J¦
ÐäÑnúgzZspzp’ÅkZäVrZgzZ
:Ž •ìghg+ q+ZyxgŠ}g øvß{zgzZ•¥6
Vâ Zp,ŠÆVzm
ôZ
WÅÄpgzZ×! ²gzZ 3gt ‚ÆVÍßÃ[¾I Zg °Zö¼äVrZgzZ
Û t G ä y§g7}g ø:gzZì ”Lä ë
s§Å „Ze…gzZì {Ze‘•
Þ ‡Ô wëÔ + 4q
ëÑgzZ p°. i i§! ¾ä VrZ b§ÏZX ÅyÒ
ZÃÏ0
v6 Ù iyxgŠ}gøb§ÏZXì ;g‡Š
ëÐ Vh§FÞZ̀LZÆ™Ù0
C
X c Û i§~
Šg Z Œ Z
Xì ;g™
ãjZ+-Zw) ~g ZŠ)f Å ä™y• á 0
gzZ ä\Æ„kZ~ ´ ˜[²
 ä:àÃX*
Q H `z%0Æ< ™Ü~y! -I
izŠg ZÃ] é£EdyZ( 1) GÒ]I
tg1ZŠúgzZ] ð3 ŠúÔ¹œ=ÂÔ}Z£ZÔŸgæg¦gzZ {†·m{Š¤ á ÆkZgzZ
•
)g fÆkZgzZ ~Š™¶¼ ~ kZgzZ c
Š J(
¼ ( Ð s§KZ ) ~ kZ ä VrZ +A Å
å) Zw ZZY ZçÑZgzZxsÑZ ³ÔxsÑZò‰ÁÂgzZÝÔZËäVrZgzZX 1ä
Ö Z )ÃqË{z´ÆyWŒ
Æ# Û ä( ~
 )wÎgÆvZž„ eð« Ö Z
Åðs Z#
Ù nÆw”Æœ£xñèLZÐ)g fÆX XX {)zt
X ÅÒÃeC
Xn YHŠ OZ6Tž Zhg7( yxgŠ
g ZŠ'DÆ„kZX ì ÅÒÃÅäVZ {Z
Ã ä VrZ ÌÐ ùZg f}uzŠgzZ
~ yZ )gzZ Ã]c
©gzZ ]c 
ZzggzZ Hx¤uÃVØz» KZ ä ®
 ) kZ( 2)
X슎ñw q @
~´ ˜[²Š¤
Šg ZÆkZgzZ^
ïY âZ {z ( Ð ÃyZ)ÃVÍßyZž @ðƒ ~9n Æ Î yY ň( ŠŽñ
YE!
¦ÃV Â!
À
KÑgzZ]çH¡ 5 äVrZQƒ ._Æ( planning) aÎÅy ZŽ N Y Ûq
ZƒZa ‘•Z¬•z ÁÐkZ cÛq
yŒZ~´ ˜}uzŠ {z´Æ[²%Z
Š ózF
c Ðs§KZ nÆn¾CZ f LZ ä'
» ZáZzäPgzZ { ZeÆyZŽ H X 'gzZì * ÛJ
àÃ*™yWŒ  )\WžìtÃt»T
VÍßsÜÑ» ( ~
Ãi ZzWkZ KZ vßt gzZ ì 1x »Ð - ì d{Š c
i ¹ ä VrZ ~ kZgzZ ì Ö }
+-Z £ZÔ ~ß ZØ vZ†~g ZŠ )f Å # gŠ V Z¤
kZ ~ yz u 0
R'
E $
-4›G
ƒ XÐ( ~tg Š q Z öE {Šƒ" yZÃxs Z ! Vâ ›} Zž • s YZ
) ( V Â! Š ‡£Z xÝgzZ m
ÃVz;LZ ä VrZ b§ÏZ Xì à ä ãc z6£Z xÝÔ~<%Z
X nÆyZì ! Zy
gzZ6
yZì k\ZX ´fðvZ!
fÍ ŠÖ
‰xs Z ñfäà ¬vZ~Y z ZÏZX cVð; Æt¾+ mgzZxsZy=Š
~}g ! Ö Z kZ~ VßŠÆ Vâ›x ¬( 3)
Æ $ögzZ +¬z Y fÆ # D~ Vâ Zyx Óä hñfÔ Zg @
Z ~ yZy~ ]gᏠ{)z ~<%Z vZ Y z
Û ž 7ëÑ kZ ( î)z $ö)tž H Za Ã] é£E
Å yZ n Æ ûÅyWŒ -dIz — Š[ ZŽg7½»úu *
X c yZg ZŠ'
çkZÆyZgzZH¨£»ë! 
X ñYH qŽgs§ ™SyÎ 0
E
À ` W] òhI$ Å •qÆ„i§kZžì t ]!
Å k\Z} (
nƪ@
ÅwßZ°Z¸•â Æœ£ LZgzZÉg óKZ ( vßt) ( 4) V°³* Û yZ c
ÅyZŽ }Z•  {zgzZì „gƒ~cZ™gzZgƒ Ñ
6gî´Ð wÎg<
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
9 ~Š IzwßZ[ ZŽ 8 ~Š IzwßZ[ZŽ

y ZžVƒ &~gz¢t ~p7g ïZ » kZì ;g}Š x •ZuÃx » kZ {z´Æ yZ H~ó ó• Š%ÌëgzZ • Š%Ì{zLž
L ñƒ D™¿6}°‡kZ ñƒ} 9
Û ÆkZgzZ ~渣Zh
&• zY!‚gtgzZVz™s Z‹Z »]â}( Å ð¸@·) Å ZgzZ ƒ 7Š%( Ç) ?gzZ¸ Š% ( Ç) {zž Vƒ
Â,™Ð y Z: i Zñ Zg vë¤
½¸¦ä ~Žž ) Å] ! kZ ~÷Xì ŠH; òG & ~ ŠgÆ wßZzg °ZÆ yZ wßZ( •‚Šp )}gvùQ Â7ÌÅ ~hÃq
Zt ‚ÆyZ w~g v
Ù »[cÁ{ nkZ {zgzZì :%q
Æ nC Z »VØz» ÅyZt gzZì ?Š ãZz ( ì ™~úŠ » ~'
™ß ~g v*  ~ VßßZ VâzŠ yZ¡• M
Z' ƒ'
Z'
ÆVßßZÆ
Ð s§ÅËzxsZÃVâ ZŽ âyZvZ•ìg™¨ £Ð Vh§ZgzZb‚z Xì YVB;b§¾,Zì ?Š ÅdÁgzZ
Û wJ~p9ÃVØz»ÅyZgzZ}ŠíñZb
Æy ZyŠ kZÃ]øÆy ZgzZ ñâ• 
yzŒ Û »TžX] d’Å b§kZ~ ]q ˜Z ãWŒ Û ( ä VÍßyZ) ( 5)
à Š ÑzZz w â yŠ TžÇg ~ y Zö
Æ vZŽžÆ kZ ñZÎÐVƒ: q {Z I!
g ðžg t ~ }Ñ çòsZgzZ M 7ŠŽz ðÃ( ~ äâiÆ s sZ ª) ~ èâ
kZ™NŠÃ]â }
Ã]! 4z]
ÅyZ~ yZykZ ä~ ñW™á лt ‚
]
xs Z h Ö Z Ã VØz» KZ ä VrZ ž Š
n Æ 0 # Š™
 c

X Vz™k’¼™Ägt ‚ÃVèÅyZÐàŠ lp™™ólpKZ~ž HI
Š™sÜ~ ózFÅ ( modern islam)
B; ñƒ £ yZ xsZ ñfp c

ZgzZÐ s§ÅvZ • [Zßz ht ¤
Z • G È ¯]Üt ä ~ Â ë!  ) Å y=Š áZz
Æ yZgzZ«£Ð yZ {zÉ ìg: lñ{t ‚Æ ®
Xì Ðs§Åy -gzZ„ @
Ã~÷Â7[ Zßz á z°» ~(
gzZ °• ( nÆxs Z+ Š ) ÅyZìg7gŠ7nÆ䙊g »]c
Ã
Ù k0
KgzZb‚zÆnC LZ {zž ~Š =ÂÃY fy Z ä à¬vZ G• ]â}
{g‡
™ ¬ŠÐ *ÆZ l²Z [gvZ ~
 Æ lz» kZ {zžVƒ @
Æ yZgzZ}÷:
gzZX ,™ q Ê »<  ) Ñ LZ)gfÆ ]Zø ox ¬ugzZ ]â Z¤
 Å (~ z6~z
xsZgzZ ug I]úŠ kZ …{zž VƒÍ ¬Š Ð vZ ~gzZ X}Š½Ã]øy Zö
ÆnC Ù gzZ]ÑDZx ÓÆ( wÎggu )y=Š yZÐð‚ggzZœ~( ~x c Zy Z
ì gŠ ‡6kZgzZì IZ » kZ {z G}Š ¯ yzç »}uzŠ q Ö }
Z~ # ÅËz
Hì‡Ã ó óc&
I
t gzZì Š ƒ Ã g
uDL L{g ZŠ Z n Æ ä™ o‚ »] é£E
-dz —
/ôx ÓƒØggzZ6  ) Ñ}g \ }g øƒØgÐs§ÅvZgzZ
w WÅy ZgzZ( ~
~ yZyÌËР䙨 £ »xs Z y=Š ( šÅc&
ƒ Ã g
uDª) vß
X6
x Z™
~z KÃxs Z y=Š ä VÍßyZgzZ6gî~Š ZÐZ c
ƒ6gZ {zì eìg:ú
( }W ) Š™l0
DŽ !‚g dt gzZ c ~ ÖWx ¬ugzZ ]Zøo ~k
l0  z6
’gzZ ] âZ¤
~ yZykZ ÅXì Hk
 
’ã Zôki Å ð¸@·åÃä šÅc&
ƒ Ãg
u
Š-·/1Z #Z
Û kZÆ0#
Ãðñn• Ö Z ¶‚Æ yZgzZ {zž• ]â } á z °»
{g‡gzZœ°•
(ðsÑZ–! Zì Yk
æ)
¿Ž X •7gŠ7nƶŠx •Zu~gzŠî6kZ6gîm{gzZ~¢q)
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
11 ~Š IzwßZ[ ZŽ 10 ~Š IzwßZ[ZŽ

Z¬»yZ~[!
Xì q Æ® ¤Z
Xì ¬Ìg Ù b§ÅyWŒ
u 9C Û ž Zƒx¥
Â7
ñƒgzWú:à` W6TÏA c6°Z¸à ßZ yZÃ\W~ [ ÂkZ LZy̈Zž @
ì @ Ù Åy̈ZŽì ] §‚ Ÿåq
™ðÉg6hñC ZxsZ+Š

Šã
ÅX• w=wßZ „z ~ ( [Z1ZÆ)g
uwßZž Ç ñY H"
U
gzZ • _¬Ã~ WLZ ävZ nÆŠÅÑkZ‰nãÃíx •Z
·]|Ñ ~y

¼ {z6 Ü z*
uwßZèYì q M»‰
g ™çF ò ö
~VßßZyZ[ ZgzZ¿gä$ Û y'
XN â• × Ç65ZgÆe
Z@™w ïЄ ZeÃ+
 ̈Zž @
cÛ
â•

X 7öRÅçF Ö ªžì Š
#
~kZJ – +Š ( ì @ u& ) )gfÆk
Y ¹g   *™Ñ
½gzZ Ô ÷Ô w¸LZ ä ~

„6VßßZ 4ZÐZ Âì @ Zì |É 7~úŠ ¡t


™lz» ðÃÌ` W¤ á g Zž 6ðâ •
gŠ •
:ì ã! Ûs
 ŸzÅxs Z

Û Æ$öm»w YgèY fƒp


ÏZ åÐäâ• gt ‚°Z¸„zgzZǃ*
g¦Ð ( 44X ìZ) ÜãnÖ] ÙˆÞ^Ú Œ^ß×Ö ànfjÖ †Ò„Ö] ÔnÖ] ^ßÖˆÞ]æ

]5çyZ~ 7
]gz¢Å ïÅwYg~x c Ü z
Z4ZgzZ~ 7]gz¢Åw Y°ZY •Z‰ X6VÍß,Š™s
 ŸzmZ\Wž @
Zg@
Z™fts§Å\WäëgzZ:ÀF

vZY ¶ Ù Ž ñ¯2Z ¸ä$ö™NŠÃ


ZX fƒ°»nÆgzŠC c
‰ªŠ Û ž Zƒx¥
 x™ ZÑx »x» ±ÂgzZô=Å*™yWŒ
Î)fÆ~
‰Æg "ZË%ì <Ñ~
ò$Ìg Ù b§ÏZì <Ñ~
u 9C Û
ò$*™yWŒ
½@·#Z
Ù ~}g !
 ` Wì ¬gzZìvZ[ Âtžì {o¸ »y›C
J Û
ƈyWŒ
( c&
î Ãg
uD•
i
m
6) 6
ËqZËy›x ¬~}g !
ÆgŠ q Zpì ;g q )Z6]!
kZ »Vâ ›
{z•٠ŠÃs sZ LZës Ü'
ÆkZp•w²â~XkZ{z•7¦
_______________ X¸… â ¬Ìg Ù b§Å*™yWŒ
u 9C Û
Û xò x
•D â • 0Z
^Ûâæ ˜Ãe oÖ] Í^–Ú ^ã–Ãe xnv’Ö] †fíÖ]æ ᕆÏÖ]æ
ÜÓu ^ÛãÛÓuæ oFÖ^Ãi ä×Ö]‚ß àÚ^ÛãÞ] oÊ ‚u]æ ®n•
àn$‚vÛÖ] ‚Â]çÎE ^ÛãÖ èÂ^_Ö] hçqæ h^e oÊ ‚u]æ
DOUL ävË‘
•Ð s§ÅvZVâzŠ {zž~qkZ•„q
Zg Û :ÀF
u 9gzZyWŒ 
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
13 ~Š IzwßZ[ ZŽ 12 ~Š IzwßZ[ZŽ

( 123X ìZ ) XX^Ënßu Üna]†e] è×Ú Äfi] á] ÔnÖ] ^ßnuæ] Ü$ZZ

X z™~zcÅ•Z' 
ZIžs§~gvÅkzäëQ:ÀF

ävZ¬»qTžì ]!  Ñ ]+Z[gvZVŒ


òi ÑgzZì ¥#Ð~ IŠ Z%Ð<
 b ˜Zq
ZÅr
 ™~æ¸
Ö Z ~g7 ¿» ~
{Î Z n Æ #  ÑgzZX ǃ HÌ¿ä ~ ŠÃÑ LZ
 \W6kZ c
:ì ugzZ:% Y»½ Z'Z
{^
çqö†ûmø áø^Òø àÛø(Ö èºßøŠøuø éºçø‰û]. äô×#Ö] Ùôç‰ö…ø oûÊô ÜûÓöÖø áø^Òø ‚ûÏøÖø
WÔ[ Z x
( 21e ÑZ >gÎ) !]÷†nû%ôÒø äø×$ Ö] †øÒøƒøæø †øì
ô «Öû] ÝøçûnøÖû]æø äø×$ Ö] :~æ¸wßZ
G
ÆkZì:%+4~Ï0
iÅ ~
'

 wÎgÆvZn}g é£+ GL L:ÀF  Ñ&ì e
‰Å kZ ä ~
zh Z +Š Š Z% ~g ø Ð <
Zzg {z Å ½ Z' 
ó Xó ì@ g¢6]y
™Ð ]Ò™f »vZgzZÔì ‚ Wx- gzZ6vZŽ n ~g YÐwÅ+Š~VßZz+ â LZB‚ÆV ¯ŸZ‰~ kZˆÆb & Z

ì CƒÐ<
 Å~
 ÑÄcŽ Z'
ZIžì CYƒãZz]!
tÐkZ :ì ZƒyÒb§kZnÆ\ W¬»kZ~y WŒ Û Xì câ•Û

ÆŠ q Z )XŠ q Z c
~æ¸~}g ! Š q Z k0
ƒFZáì e â)g fÆg }g øžŽ àøÚô áø^Òø ^Úøæø ^÷Ënûßôuø Üønûaô]†øeûžô èø×$Úô Äûfôi$ ] áô]* Ô
ø nûÖøžô ^ßønûuøæû]* Ü$ $ö

ZX ÏñWÐWcÅkZì wßZŽ »r


( vZY ¶ ™ ( 123e WÔìZ >gÎ)X à ë nÒô†ôŽûÛöÖû]
Ç!
VÃægzZ åÎq 
Žz™~zcÅ•Z'ZIžÅkz»äëQ:ÀF
½ Z'Z Ië¤ •)© Š Z%Ð ½ Z'
ZèYì ( Z  W{gÃè( 2)
Z I~ e ( 10 mÔ~Š IzwßZ)X å7Ð~
Ö è ÅuÑgzZ ] mZ »© Â…~ yZ Â,™·_gN »]c
# W´Ð qnZ Å
:ì @ ƒŠ • á g Z~*™y WŒ Û }ì Q :[ ZŽ
WÔ >ÂZEXXäöŠøËûÞø äøËô‰ø àÚø Ÿ$ žô Üønûaô]†øeûžô èô×$ Ú( àÂø g
( 130e ö Æø†ûmø àÚøæøZZ
X ÇVƒe * zŠ0Ðb ˜ZkZ~
™™f'!
ó Xó ƒs ¸z"¡Ž Ç}™„zAg"Ð •Z' 
ZIL L:ÀF
Zì Å7e
ë¤ WŽ nÆä™"
U  ™~æ¸( 1)
ÕñkZ LZ är
Z »]c
ÂñY H·_gN¤ W&â½à ZzˆÆkZgzZÃe
WkZ ! x Z™Mg ‡ zŠ… Â,™g¨6kZ
•Cƒx¥'!
Åg "Z ä ëì =°Z„g© Š Z%Ð •Z'
ZIžì CYWt ‚™µ]!
t
ì @Û \¬vZ
â•
X 136@ WÅ >ÂZ>gÎ<±5nÆ,H7™f »]c
131•e WyZ§{
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
15 ~Š IzwßZ[ ZŽ 14 ~Š IzwßZ[ZŽ

Ù^Î àÚ ÙçÎ h]ç’Ö^e p‚ß ÔÖƒ oÊ ànÖçÏÖ] oÖæ]æZZ WkZ~yWÅZx ©Z‚KZ?


:e ò Œ Û x â Z VZ' h ' ×
^ãßÚæ膕^ß×Ãq ÜÚŸ]^ãm] ÜÓßÚ è×Ú Øâ] ØÓÖV å^ßÃÚ àøÚô áø^Òø ^Úøæø ^÷Ënûßôuø Üønûaô]†øeûžô èø×$Úô Äûfôi$ ] áô]* Ô
ø nûÖøžô ^ßønûuøæû]* Ü$ $ö
( 710mÔ 4`Ô ~d‚) XX^q ( 123e WÔìZ >gÎ) !à ø nÒô†ôŽûÛöÖû]
Zq
q Ù žì ¸w¸[ZßgzZ hq
Z<ÑÅII ZC Š 4
}÷ž L L:ÀF
‚ñ^ÏÃÖ] oÊ Å^fiŸ] xnv’Ö]æZZ •i ZBgñƒD™yÒ~‚Å
ó Xó ì( µ Zµ Z )
è÷Âø†û•ô ÜûÓößÚô ^³ßø³×û³Ãø³qø Ø) ³Óö³Öô V oFÖ^³Ãi ä³Öç³Ï³Ö Å憳˳Ö] áæ• Å†³ŽÖ]
Û ±5BVP
:N â • X ( 145mÔ 5`Ô ?ÅZ‚) XX^÷q^ ø̀ ßûÚôæø
 t·<Ñ1 X å^
gzZx Zw~~ Y~VkѸ¦
½{>( 1)
Û ž : ì ~ © ¬» q nZ Å ( •'
òÀ) qz• Z I)ž ì t ]!
9
WÔŠ->gÎ)Xì ë!
X ( 100e
?ä ëž LÀ
L F
ì Å7e Û x â Z~ ?Š Å] !
Wt ä ?Œ kZXì ~( b)
å ·<Ñ1å^
t Y~<Ѹ¦ Ü zà ÃV“zŠ ( 2)
´g~b ï‰
Ù ~VkѸ¦
ÑC x Z™Mg ‡X ó ì
ó c ZgzZg2Š n q
¯i§q Ù Ð~
Z ËC
WÔY ̈>gÎ)Xì x Zw~
( 30e
Û ZÃx?Zm
ZX¸ ‰ G «]â ©Z ¦z•
‰x Zw,q ‰~ <Ñq
Ö Z1åx ZwnÆV áZ¸¦
t·# Ôw â z“ Û ( 3)
 Í » ã!
Œ
+Š pf~ ~uzŠ ¶h
Ÿ~X Ë~ ‰X ‰w '~ <Ñ ~uzŠ
XŠ Š™w'ÃkZnÆ~
c 
kZX ì © žŽ ¶„ q
Z ]úŠ ÅY m  p ÒkZ åF
Zƒ 6© ª åq
Z »ƒ

kZÔXy Òt ‚Æ\ Wä ëŽ ‰BV}Šznq
ZPt! x Z™Mg ‡ :ì CWÌ~~g g9g
uq
ZÅy*
Š™i Z0
Xì c ZÃÐspƪ
ZîäëÃXž•BVFÌgzZÜ XX‚u]æ ^ßßm• l¡ÃÖ éçì] ð^nfÞŸ]†•^ÃÚ àvÞZZ
ó Xó ì q
Z+Š Zg øÔ•ð¸C´® 
Zë L L:ÀF
___________________________________
 ) ÅY m

1VƒZÂN â ÅXž•Dƒ {z ð¸C´


Z\ !
»yZžt ÈXƒq
Z+Š
X ‰ZjÑ1å„q

x â Z•¸¸gzZX ( 130mÔ îªG©EÅZ wßZ °ãZß Z)ì ½äòv0Zƒq] ! ¸


:•D â •Û sßñx â ZÔì » ~ çE 
.•ÅZk̀0Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
17 ~Š IzwßZ[ ZŽ 16 ~Š IzwßZ[ZŽ

[ZŠ Wz]Š „gzZr


»gâ Y™á x *
 ™~æ¸
XÉ E »vZ( 2)

* ZžŽ ÃxsZ +Š r
™g¸~ Vzq P ì ]§‚Ÿ åq  ™ ~æ¸
Ù Øz yi ~ kÎ ¬gzZ t :z b ï Â » ] 5çì mJ
ÆC V ˜ • T e :~æ¸wßZ
™ðÉg ~g øxsZ+ Š~X•]5çvŠ {z {z´Æ[AZÐ]©
Xì @
t{zì 5…+ŠŽ)g fƽ Z'
ZIž•i ZBgr
 ™~æ¸
X {)z]5çÆ| Û zh
 z• y
gzZ+-Zzt £ž 6
X :•]ZŠ „
Ö wÅVzqg e yZ „g ] !
Ž • ,q FÌ{z´Æ kZ ÂÅ# V˜ gzZ
J x c Û ( 5)Ô{/ze ( 4)s MZ {izg ( 3 )¡‘œgzZÔ>Ãi ( 2)Ôi ú( 1)
ZgzZ ã!
Œ
~æ¸ ÃTì ŠŽñ~ g Û {™E
u 9p7Š Žñ~ˆ yWŒ » X• x Zw X ,rÅ& =
 ™ ~æ¸ y*LZ ë™f »T• ïŠ x *
,™~ ]¡gzZ r ™
»]¡r
ZXÐ
vZY ¶ X :[ ZŽ
ì Œ+Š „ÃY âZyZsÜ~x|Æ]ZŠ „ä r
 ™~æ ¸ž7x¥
X :~æ¸wßZ
Z•~ŠÉBVPg• c
ZgzZ7nZ ‹ZV ZP … •èÆwVg•¤
ÅyZ¤
~XX •18⽊ Z®ÅXì H™f »[ZŠ W¼ är
 ™~済ÆkZ ì Wz Z(x|»]Š „ž n kZì .ß ÅyZt • ]ZŠ „gñZ ¸ sÜŠ Z%
gzZix?Z‰Ü zÆ]‡5( 2) Á* 3ÐB; N ZŠ™á x *
»vZ ( 1)•tPÐ p• D WÃD Î ^g Å•Z' Ù r
Z I(C  ™ ~渞ì ]!
Å ]ªgzZ
ÆŠßñâ ( 4 ) IvZ ë)9k
~[ ZŽÆkZgzZvZ:Z6äW¥ ( 3) [ZŽ »kZ Š 4
I q
à ‡Ã© ¿{h  Æ•Z'
ÆvZgzZÁgë ZЃ ZIäsßñ
Ö ‡Z~N !
X {)zI# gzZyZf Z~y»N ZŠ ]c Û 0Æ Tw yzŠ ˜ b§ÏZgzZì c
ZiÐ Îg e ã½~ yWŒ
WZ Š ™i Z0
Z
Z Å]Š „b§ÏZX c
 zsîq
„ Š™i Z0  ™~æ¸ •ŠŽñ
ZÃÌÃyZ ä r
X :[ ZŽ  ™ ~済ÆkZX • ìg™7¶g VŒ Ð spÆ ª
r ZîëÃTžì
7t+ŠÃkZ ñYƒ"
U  ™~æ ¸žì ]!
qŽÐuZz¸r Å]ª Ù Øz yi Ô ] 0Æ yZgzZ t :z b ïÔ~ sf™|0
mÆC !
[ !
»]Ñ çä
ÕñLZpì ;g WÐWž 6D™
U
ìgá Zg – »u Zz¸nÆä™" !
X •Å™f} qP™|0 »lâŠgp b§ÏZ•ÅÜ[ AZÐ
[!
~ y»ÆŠßñâž 6ì ®Ð t§x ÓŽ • ìg™7Ãe
Zzg kZÉ •
Ö wÅgâ Y‰ G %f™áx *
X# gzZÔgZŠ%ÔypÔgÎ( 1)
»gzZËZÎÆZ}
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
19 ~Š IzwßZ[ ZŽ 18 ~Š IzwßZ[ZŽ

ó zó ñ:ÃugzZ„ h ZŠ ~÷ð¸}÷} Z ( ¹Ð .
ð ñäy
ð zg ;) L L:ÀF Åx Ó{z•ŠŽñ~ g
uÃ] c
Zzg ÌÎ~}g ! Ö ‡ZgzZ bŠ yZf Z
kZ I#
WÔ©>gÎ)
( 94e Xì @ Z »dºÅr
Yƒ{ i Z0  ™~æ¸Ð]!
kZ•®x Ó

„ h ZŠžì Cƒ iá] !tÐ eWÅyWŒÛ gzZ g zgq !x Z™Ng ‡


u Ñ! ™f »]! Å]ª~uzŠgzZ
 ™~渞ìt ]!
kZ~ Vzq 18yZ ä r
™Ç™™gŠ â çLG.cIÃ<
 xkZ r
 ™ ~æ ¸1Xì {FZá< Åx?Z :Y m Z  ™ ~æ¸tèY• ®tZzgx Ó{Š™7~ ]oÆT c
•ñÆr Š™
X‰ U
•ñÆyZtèYXì " Ðg kZp•._Æ
u 9Ž H7™f »]!
Š q Z 9]o » T Sh ZŠÔ †Xì s ÜÆ
ì ~ ~g gž 6ì MÐ g
Š q Zg ¶ ZgzZr
 ™~æ¸ :cÛ ä~
â• Ñ

X :~æ¸wßZ
XX h…]çŽÖ] ]çËu]æ ( ov×Ö]]æ†Êææ( ànÒ†ŽÛÖ] ]çËÖ^ìZZ
X z™ - à Vsñ gzZ zŠ hg à Sh ZŠ gzZ z™ ¿# Å Wæ
+ Šž ì t 0Æ( ~ Š q Z ª) Š q Zg ¶ Ztà » r
 wÎg g  ™ ~æ¸ ( 428™10¢ ¸Zì~g g9)

ZzgŽ Z'
( •ë e   ™~æ¸ÃT<
r
Z< Û ª)VzqzŠyZsÜ
 zyWŒ
:ì ~›9gzZ
( [ ZŠ WxÎgÔlâŠgpÔ ]ÑçÔ ]ZŠ „ª)™f »Vzq Xž• ëgzZì x *
»
à³Ú†³ŽÂ"
# 䳳׳Ö] Ù糉… Ù^³³Î k³³Ö^³³ÎzèŽñ^³³Â à³³Â
Ö ZgzZ/ô6ÏZgzZXì ¸<
ðÃ{z´ÆkZgzZì ;g q )Z »#  ì H6
™¸*
ð^ÛÖ] Ñ^Žßj‰]æ Õ]çŠÖ]æènvÖ] ð^ËÂ]æ h…^ŽÖ] “Î鳆³_³Ë³Ö]
¢zgŠ Ltžìt {o»yZ~}g !
V7J ÆŠ q Z g
Š q ZgzZ7+ Šq
èÞ^³ÃÖ] Ð×uæ ¼³eŸ] ÌjÞæ ܳq]†³fÖ] سŠÆæ…^³³Ë³¾Ÿ] “³Îæ
Å+Š ÏZg¸~< Û @
 zy WŒ Ë
ƒ7̆ŸZ »¿z {oËÐ kZ~ +ŠgzZ $
Ô >g 飊ÅZ[ ÂÔ›9) XXð^ÛÖ] ”^ÏjÞ]æ
uÔ >[Zwá[ !
( 604g
ì „z {]ZŠ »g
u ì y Ò »õ{ÎZÆ ~
 Ñ nÆ ¿6kZgzZ•z ƒ
]¡,qkŠ cÛ ä~
â• Û È
 vZwÎgž•Câ • ñ ¬(Ýð0.ÅZx Z ):ÀF
Åg Ë ƒg
u¡:gzZì $ Ù !
u:qðÃÅC Ð} ]ZŠ kZÐwÅ+ŠpO ™s çÄ h ZŠ ( 2) *
ª) * ™-†ñ(1)X •Ð~

( 11my Zö~Š IzwßZÔ )ì YY HwJÐ Z6 Šã
 o*
ÆiZ ( 6)ÙZ F (5) *ã0
Jm ~u* ™uZz(3) (bŠ hg
(4) *
™ ¼Z (9) -&
X * ñw!
s*

k Í Zw!
i (8) *
; ðŠ hŽ
Æ•( 7) *
X :[ ZŽ
:슎ñ éS}O$E ~ˆy WŒ Û ™f »<  xÜ„h ZŠ
„ŠpÃ\W Â,™·_Ðg¨»wßZkZÆr
 ™~æ¸\W¤
Zx Z™Mg ‡ XXoû‰ô]+†øeô Ÿøæø oûjônøvû×ôeô „ûìö+^iø Ÿø Ý$ ]. àøeû] ^mø Ùø^ÎøZZ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
21 ~Š IzwßZ[ ZŽ 20 ~Š IzwßZ[ZŽ

Ü×ÃÖ] ÅçÎæ gqçjŠmæ à¿Ö] oÞ^Ã³Ú Ø³Ò Ø³mˆ³m ä³jv³‘ Ùç³fÏ³Ö  ™ ~æ¸ Âs§q
®r Z Ï ñYƒ x¥|Å wßZ Æ r
 ™ ~æ¸
- {Ò É !
̄ ]Z!Zf152mÔ Ô¬Z öAEî@ÑŒ{ zg•ZxE ) XXä³³³³³³³e o³³³³³³ß³³³³nϳ³³³nÖ] {z s§~uzŠ ( bŠ yZf Z~ y »Æ až 6)•ìg™tz »+ŠÃg
Š q Z
g 7pðà *
‚ ƒ ~»yZˆÆ äYƒ " U ¡ÅŠ q Zg ¶ ZL L( 39mÔ ï 4DÄZ
IG3I ÆŠ q Zg ¶ ZŽ g
Vƒ 9Ð p ÒÆ•{zì e•CY ãYÐx *
wJVƒ: c Š q Z
• bZiÃpÆó{z •_ ZÑŽ nÆ¡ÅkZgzZqJÅg
uèY X •ìg™g ïZÐ+ â +ŠÐZgzZ7g »nÆä™
}oÆnË~ +ŠÐŠ q ZŠ ¶ Zž] !
¿c „ggzZ X •îŠ {Z
û DDgzZ
Ë ™7HÅ y WŒ
~uzŠ $ Ûg Û tr
už• D â •  ™ ~æ ¸ s§q
Z
Û äv
Šâ •
:•i ZBgsßñƒqÔì c ò 0Zƒq !Zi Z»µkZÂ@
ƒ7†ŸZ»
X •ìg™HÅe WkZÅyWŒ Û Šps§
äq†ím ÜÖçÖæ x‘^Ú ØÛÃÖ] hçqæ o× ð^Û×ÃÖ] ÐËi]ZZ
•{gÎ ) ]çãjÞ] ^Ê äß ÜÒ ^ãÞ ^Úæ åæ„íÊ Ù牆Ö] ÜÓiF ! ^Úæ
G
 åC-ÊZ°Z ¸) XX á^ínŽÖ]
( 87™ŠIg W
( 7e

¡ÅTìZ
U
"  Zz¿6 Ù žì t· Z6
ukZC
g ]! 
kZ»Y f:ÀF X ƒ YWi ! 
Ð kZ,™IÐqTgzZßáÐ Z,ŠwÎg»¼ŽgzZ :ÀF
XƒÅ: ä( ›z~g g)y8óCÅkZp¤
Z ñYƒ
ÅuZz¸ c
ƒ ~ ]gßÅ F Ù ¬t
u 9C
Zá¸{z ì e ì x ¬ 0Ð g
ÌÅ ~hÃzŠ q
Š 4
Æ t · ZÆ DIZ wßZ •‚Špt » r
 ™ ~æ¸ Z åE<XÅ ™+ ŠÃVìZzggzZg
Š q ZÅÈgzZè%KZär
 ™~æ¸pXƒ~]gß
g7w
X‚ Š 4
uq
Ãg Ær Û ™ CZÐZgzZ™
 X ~Š™HŬkZÆyWŒ
 ™~æ¸Z
Û ŠpÃr
Š ä¾h»HÅyWŒ
X c Û {zž7ht
 ™~æ¸Â}™HÅyWŒ
¹!²gzZr
 ™~æ¸
ƒÝqDŽÐŠ q Zg ¶ ZžÅwßZkZÆr
@  ™~æ¸ì ]!
V˜gzZ
J
X :~æ¸wßZ ƒ7†ŸZ »¿z {oËÐ yZ~ +ŠgzZ YV7âzgŠ L{zì
~æ¸X @
+G' Û òx x
¢Dtž•D â •  ÆuZz¸èYì wßZ•‚Špt »r
0Z~}g ! ™
Û UåG
y WŒ Û'
5 gzZ • G ™f wßZ¼ 0Ð y WŒ
Ÿ ~Š Iä r
D  ™ ~æ¸
\W¤  Zz ¿6kZgzZ •îŠ {Z
Z( 138™1¢x © ÑZ wßÑZ °x © ÑZ )ì Z à »
ëÐ Tì Å c¿6äƒ x¯ CZ7Æ kZgzZ º  b! ²Åˆ
 šz s
 žìt Š Z%Ð óVŒ Å$öÂì ¹~ÐZ ä $ög/ž}
Z
y ZJ
 ™~æ¸ÐWX •D™t · Z
X :•i ZBgr
gzŠÃót•ozÑŽ Åäƒ" U A
¡èYì ~t J ñYƒ: " U¡Å
Û
-AEr
ž7µ~kZì Q~]
{ fÆ/ôg U Š q Zy !
WgzZg itˆÆˆyWŒ ÙçÏ×³Ö o³ß³Ã³ÚŸZZ •D™™f~[ÂKZ Ô¬Z ö ËZ ež 6X •îŠ™
{ f yZÐzzŲ!
i[Z&ì „z Zhð¹ »]
¡z•~ ïÅy! Zzg
e änÊ ½†j•]^Ú á¢ äjv‘ lçf$ ‚Ãe p•^³uŸ] &³m‚³v³Ö] ènß³¿³e
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
23 ~Š IzwßZ[ ZŽ 22 ~Š IzwßZ[ZŽ

[ —‚Z .Þ » »[ ÂkZ äÑX ,Š Zz™5Z {g!zŠ g


Š q Z {z™ Z•ÃA
» " q O n Æ tzf I Z ì ¹!
̼ At pì YY H7Ð wÅ
)X ¶ðƒ7µZzuaÅswq
( 137mÔ 1`Ôp é¨EBÄZ>™E Z~kZÂHÐ ( 14mÔ~Š IzwßZ )Xì ·

å cÛ yÒÂtž ZƒµtªÅkCuawÈŠðÃ~g


â• ue
Zzg¤
ZgzZ
X :[ ZŽ
žÆkZŠŽz! Û Ü„p ÖZVâzŠ {zÆä™ÜÂq
X •Š â • Z ËñOÂX Âtc
už ZƒµÃ~zZg~e
ðñÂ~g Z †X¸sŠ Zápëp ÖZVâzŠ {z
Zzgq gzZì Q„~]{ f WzÆ/ôg U Š q Zy!
WgzZg Û µš
i! ²ˆÆˆyWŒ
Š™ÜÃp ÖZ VâzŠ n Æ ¶Š™ »Ç!
c õä gu ~zZg ·ñ c ì c
W •~ ïÅy! „z Zhð¹Ðzz Ų!
i [Z&ì ;g ¹! Zzgž It
e
 ™~渊Ž z!
ÒZž It»r Æo ôZgŠkZX •sŠ Zá éSE
5š!p ÖZVâzŠèÑqX —~ ~ wÎg gŠ q Z gzZ F
6dÁ ð•Z ì @
Y H7Ð w Å uz
ugzZ dÁ• Nƒ w ®²!
ÐWX ì HgzZ Â7ƒÐ wÎg g ] c
z% ¼ ~ ñ/ôwZ ¸ZgzZ g -I
Š q Zž 7— ~ kZ ì wßZ ÑZz ä™ Za ] é£Edz

i kZˆ(ñ/ôg U
 »y !
ƒ  wÎg g
WgzZ ~ u )Æ kZ L L• i ZBg r
 ™ ~æ¸ kZì 7w®²! u {íf x Ó1• Nƒ w®²!
Zzg g
e Zzg ]c
e z%
â Z(
( 14™y Zö~Š IzwßZ) ó Xó ì [²x¯~ Ð Òç¾n Æ ä™yÒ î•E
©EÒE  wÎgÆvZ ä x Z™/ôž n
& Ãw Z¸ZÆ ~
Z ä yZz%žì g•Z (
û%q Z 0Æñk
§Zz q Ù 1Z ]|ž 6Xì ðâ•
C Û
@
W•»[²x¯ˆÆ g Û ~ ¹ž• 5ÌëÐ ]!
u 9z yWŒ kZ
{ñk
Ù 1ZÔÎä™w ZÎÐñ {k
C Ù 1Z™ ènÆð0
C Z•Ã {ñk
» LZgzZ c
g eÃA Ù 1Z
C
ž • ìg 5å 6]!
kZ[Zž [Š Zz ¹ž • ˜ h
'× r
 ™ ~æ¸ Xì
p=Ð V;z ñ{k
Ù 1ZQ ;g q ´nÆð0
C Š q Z )] !
» {zà ( g
geA ZŽÆ
Y ¯ Å ”!
e Û
ZzggzZ Ü¡Ž gzZì YY HŠ OZ6Tì x¯¸ˆÆ yWŒ
» ÏZgzZ 5 Z•QÃ ñ{k
}Š6ÃA Ù 1Z ä yZz%ˆÆ äg ¦
C w‚q
Z‰ á
gwÅuz•~ïÅy !
( 16™y Zö~Š IzwßZ )ì ‚ i6
zŠÐñ{k
qzÑ Þ 7{g ! Ù 1ZÃ]ÑZΉ i7w‚¸¦
C Š èúÆ
äyZz%gzZ c
ZŽ yZä {ñ kÙ 1Zžì yÒ»A
ƒ Z”gzZng¬~x¯Ær
 ™~æ¸ : ¶: Å CŠ c Š q Z) ]!
i: ~( g C Š™
»kZ Âc
5E
( 522mÔ 3`ÔY ÕäE4ÉZx´Z§)X ÅyÒúqðÃ:gzZÅyÒÐWqðÃ

X :~æ¸wßZ x â Zž 6X • ÅÜ„ î•E


©EÒEZzg ä x Z™É@
&e Ð x Z™/ô b§ÏZgzZ

uy!
g Û ž• ìg â•
it ˆÆˆyWŒ Ûr
 ™ ~æ ¸(q
Z! x Z™Mg ‡ <Z†0x ÷ÑLž L •i ZBg~p é¨EBÄZ >™E
Ifx âZ0Æ~ òC
Ù ²Z[ Þ0Z

{ fÆñ/ôg U
(~uzŠgzZ~ [²x¯ˆÆ kZQgzZì Q~]  ~t
WgzZ ~ Ù ix â Z {g !
Ã~C zŠˆÆ¹q Ù ix â Zä
Š q ZÎg eã½Ð~C
ZQgzZN Zz™5Zg

Û ž•ìg â •
Š OZ6Tì x¯¸ˆÆˆyWŒ Û 0Æ( {)zg ÃZ )[²x¯ Ù ix â Z,Š Z•{g !
ä~C zŠÐZì ˆƒ ùŸ¶ðZ•ä\WŽ [Â{zž ¹gzZ c
Z•
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
25 ~Š IzwßZ[ ZŽ 24 ~Š IzwßZ[ZŽ

Ì ãç Æ x¯ }g vgzZ ‚Å [ Â ~g v~ yZž n kZ ì H yZ- Š ( 16Ô15mÔ~Š IzwßZ)Xì YY H


( 17mÔ~Š IzwßZ!Zf459mÔ 1`Ô~z é}E 4ÉZ) ó ó•
G3E
X :[ ZŽ
ÅTì HÜw¸»ñk„0vZ†Ðá ZjÆ G Ù çE,ÅZ b§ÏZ
îœEÒÉZxE °C
ñ[æ0/~‚KZäò~z¡XÐ,™±5~],Œ Z\ WvZY ¶ Z, ì YY Hg ±Zù6kZ Âì ng ”~ :Wx¯ »Šp »r
 ™ ~æ¸ Z

Ù çE,ÅZ )[ÂKZ äï±x â Zw¸»k
°C ñ „0vZ†b§ÏZì HÜ•%w ¸» aÎKZ År Û 6ÏZžÅ[²x¯] !
 ™~æ¸t Âì YY HŠ OZˆÆyWŒ „g
EG
» ýG3š{$z}ÂÅTì HÜÐáZjÆ( ~g mZ–! Ñ•ßZ[Â~( G îœEÒÉZxE ïÅy! iˆÆˆyWŒ Û É •ìg}Šx *
»t · ZÆ[Š Zz¹[Z {zÃTì
Û ž•ìgÈr
qYÄ ) [²x¯ˆÆˆyWŒ  ™~æ¸ Âs§q
Z 7Ø Ù çE,ÅZ ) ¶ Šì w¸»[Š Zz¹DIZ¸gzZì <
C  Å~  Ñ6ZgŠ}uzŠ~
Å”!
ZzggzZ ( *
e Zzgª)Ü¡Xì YY HŠ OZ6
ƒ 9»e Tì „( {)z îœEÒÉZxE °
( 88™1¢ïðG4hÒÉG
 ™~æ ¸s§~uzŠgzZì u~ïÅy!
7wZ ¸Z {zr Ù ÐzzkZgzZ6¯ E.Å A™.Å
iC Û ~( 5™g
ž•D â • •Z d ©
¾‚° ÿ Z êEZ )[ ÂKZ ˜pZ·ËZ e
}
ÅgzŠ Â¡É ( 7c
»•ì ]! •9{z ª)7„Ø»¡ÅT•ìg™ 6•}ŠQX ì y!  ˆÆx¯ÆvZgzZì ¹g
i EÐ ƒ u Å ~
Ñ
• ‰ G ܲ!
c e ~uzŠgzZ 7Ø „
Zzg w Z¸ZtžØ 7Ìtžìt ]! } úŠ LZ är
IG
 ™~æ¸ÐWX ì YY HŠ é£g4]Z~¹Ð Tì [²x¯
Æ™õÖñOÆb &Z ÅVÍßr
 ™~渞ì @
ƒx¥Ð kZ ”!
Zzg
e L –ÐáZjÆó ó[Š ÑZèÞ]ˆ³³³ìL LnÆä™"
iÐx¯TL ì
Æy! U
Ã
X •ìg™ÒÃÅä™{ ZeÃVÍß ]gßÅÄŽ ZuzŠgzZ]gßÅÄq
Z•9zŠ ÅkZì @
Y HŠ PZ~A ç
 „<
ì 4Ð ƒ  Å~ Û ¹žì V È] !
 Ñ n ÆKÃyWŒ t Ð xsZ¡ªì H„~ ]4g e ä DI ZÃn«Ð ~ yZX ì 7~
EE&
gzZxsZäVMó ó} ç¸B L LZuzŠX ó ƒ 4¨GÅZƒ%ZL‰
ó ZgzZ øG
ÛM
 »‚ž•D â •
žìti§YZЃ ò 0Zx â ZåZƒwi *
6 Û èY
4ZyWŒ L ì »qYY ZÄƬ
 Å~
Æ< Û¤
 Ñ‚ÅkZ Âì w) Z~yWŒ Û ‚ÅyWŒ
ZgzZñYÅÐyWŒ Û Æ ]4VâzŠ yZXX X X X X X y ˆgzZe‰X ì c
}g ! : â i » VâzŠ qY
0
¢M0Z‚)ì s Û<
 ŸzÅkZgzZ bÑÅy WŒ Å~
 ÑèYñYÅ)g f ÐkZ( 17mÔ~Š IzwßZ ) ( 3/1) ó Xó ÇñY HŠ PZÐg ÃZÆyZžì q )Z
( 6™1 Ð( {)z qYÄ ) [²x¯žì q )Z6]! kZžì Cƒ ãZz] !
¸ sÜ
IG
ðƒwi * WtÅyWŒ
e ÛZ žì CYƒãZzgzZ] ! ÐwVkZ ~æ¸QgzZXìŠ OZ6 Û i Zˆžì q )Z6]!
x¯¸yWŒ kZž: ÇñY HŠ é£g4]Z
ÜãÖ Ôò?Öæ]XXÜ׿e ÜãÞ^Ûm] ]çŠf×m ÜÖæ ]çßÚ! àm„Ö]ZZ HÜw¸» ñ /*
¦Ðá ZjÆ ~z¡ ‚~G@ ™
Å•ñLZÐWä r
Wx ÅZ{gÎ ) ó Xá æ‚jãÚ Üâæ àÚŸ]
( 8 2e Zg øY7 äVÍßÔЃga Ð „Zeƒg D™«™ÅyZ- Š LZvß ? Lž

www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
27 ~Š IzwßZ[ ZŽ 26 ~Š IzwßZ[ZŽ

Æ yZ {z • ÁÂ Å! ²*Št ‚Æ D̈¤ Ëžì @ ñW1


ƒx¥ (ZQ c  wÎgÆvZ} Zž ¹gzZñWk0
ðÃÐ~ë ~ Æ~ x™ZÑxñ Z™/ôÂ
s6Zg e•{g Ñi‚)xâ ¶ Š )X ì ;g™v~k
’KZ ]Zg 7Zz]$¿ Ð kZɃìg™?Ž 7Õ{zt cÛ ä~
â•  Ñ Âƒ @
™: Õ6ÑKZŽ 7(Z
X(27•™Ô2007 ŠÃd
X åc ð %¬»ä™:ÆTì Õ{zŠ Z%
 L Z äy
Wy%{gÎ ) Dä×Ö^e Õ†Ži Ÿ oße^mE
( 13e

:V ™e~Vzk  ™~æ¸
’KZÅr 
1¢yZÑZ[ Â ~g g) Xì ÕZ(  uÑ Gž *
Ѓ }÷} Z
™: uÑd
u
( 109™Ô 13g
†õ³³³³³Ë³³³³Îø•õ]çø³³³³³eôZZ5•S1•™„ ZÁZ@ZØbÑy*LZr  ™~æ¸
E  bÅ[²p¸Ð ~ [²“žŽ x Z™/ô
 šz s
x ¬q Z•‰ ™t~èeq Zr ™~æ ¸g0 ZÆ öG %kZó ó l
§3r“ õ ^føÏôÂøæƒö äƒ@g ¬Æº
kZ õJ/G ƒ XXl^fϳ pƒZZ É 7XXl^fϳ æƒZZV Œžì } YyZŠ ! ²
43X e * uÅ ~
qŽgs§Åg  Ñ ä VrZZ
 X n™:Ãe Û ŠŽz!
WkZ ÅyWŒ Æ
Æ°Z ¸! ²Xì ÚÅkZ XXl^³³³fϳ³Â æƒZgLzZìgzêXX•]æZZ sßñžn »ûŹ! ²žì ãZz b§Åg ŒZYç]! ƒ ãZE
t Z® Š WkZ ÂH
z x|»e
ž
Ì XXgrvi^³Ú †³%Ò]ZZb§ÏZ õJ/G 4X3 eビ_! Z²Z~Úsßñ._ ]gz¢Å<  Ñ {Š c
 Å~ iÐ ( qYÄ )[²x¯Ãê ŹãWŒ Û 6gîm{
Þ é¨G.ÐE &ÆkZèYX åõJ/4X3 e * HŠ OZ6ÏZ {Š c Û ÌÌZgzZì HŠ OZ6ÏZäxågzZì
 ˆÆyWŒ
iЃ
. G ƒ XX g³r³v³i^³³Ú] †³³n%Ò ZZÝZ•Âkâ â)
G
( 62eWÔ›Z ) ó óyz™E 5Ò ¡ L ì
â ÕäG L Zƒ~yWŒ Û wEZ »Tì XX ^Ú ¡n×ÎZZ X ÇñY

ŠŽñV ™~Š ã
+Zg0
ZÆ ]Zk
 Š Z (Z! x Z™Mg ‡
’KZ ÅT ~½gzZ d d!‚J‚ KZ• … ZŠ¤
dŠ ZgzZ ~½ Z(¹ÏLZÊpr
 ™ ~æ¸
Ë Y Å7ÌÐ D̈¤ðZ’Zq
Ð [²x¯{z $ ZÆ[Š Z! ²µÂÅTž• ~ b‚g ZžŽ •‘~ ! ²],K!ZsÜä VrZg0
Îq ZÆ Ï0
i
Â}™ Åz ƒ6! ² • z ¹{Š™yÒ Å òÉ@
zñ/ôgzZ}™} úŠÆŠ PZ á ~]gßÅ}p
kCϦ1Ð ! ²{Š™wEZ~}pyZX •ñƒ ù•
 ¡wÅ]c
Xì ÏÅ]zš Š ZŠ .x *
½Å~½gzZd ,Z ž•D â• Û ~z0 ZyZçg¦ËZ eX •wEÑZuzáp ÖZ F {Š c
i~ kZì Cƒ
Ð x * A’ªó óî*A’L L~ y!
Æ ïGG3.E i ! ²Žì Í{z~ yÒ i Z0
ZÆr  ™~æ¸
E
òúŠt Zg ø ÂñY c Û nÁ!
Š ¯ Ã[²x¯gzZ¹sÜg Zæ »ƒÅˆy WŒ Z
¤
i! ²tžì @
[|ZÆy! ½Zkˆ Zt™| 7,k
 YHŠ c
’! ²ÅyZ „B‚ì @
¾zÐgŠkZgzZÏñY {g™0w CZ[i !
] %=d Û žì
ƒz‚ňyWŒ
Œ£ZÔ @©Ô ™ • á £Z ŠúY !
Š Z g•Æ ~œ ,• ä VrZ • ¸" Ð
 ~Vs9Ê ÒZz¬~}Ñ ç=g fÆXžÏN YW~ŠŽznc§ ·z
»K
V'Š ZÆ ¿Z%gzZ [²~Š:t Z²b§ÏZgzZ {)z ~z éŒE á 0
3…ZÔ• gŽ£ZÔ]c i
X ÇñYïµñ EE{ !
4¨3 gzZ
ÅϦ1ÐTž @ ƒ: (Z[|Z »! ²ÅyZ:gzÔì ;77ÃVzk 
’Å èEG
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
29 ~Š IzwßZ[ ZŽ 28 ~Š IzwßZ[ZŽ

ó ó>+ L LÂÂ,™Ð¹gzZˆyWŒ
Û sܱÂzô=Å ó ó>+L LÂë¤
Z }
Y~WeZgzZx¯ »r
X :{ ^  ™~æ¸~-
!
ZÅy!
i
ì @Û Š•
â• á g Z ~ ˆ y WŒ
Û =°Z [gvZX Ç ñY {g™w$
„ x|z pÝZ »
X :~æ¸wßZ p» XXéçבZZ Âë¤ ZX Dé†Ïeé…ç‰EXXé^ÒˆÖ]çi]æ éç׳’³Ö] ç³Û³nÎ]ZZ
G
ž ( y ×g >gÎ) ó óyiß Z ðG3. ZzL Lì ŠŽñ(q Û Â,™lˆ~ˆ yWŒ
Z~ yWŒ Û
` ™Wë6kZì H7tà CZŽ 0Ð ¹! ²ä r
 ™ ~æ¸
X VƒÆä™ì‡yizpÆXXéç×’Ö] çÛnÎ]ZZ žì Yƒz™ì‡yiz
i ! ²{z~TXì J0
y ! !
[ !!
»- Z Åy!  ™~済ÆkZX •
iär
g7"
B Z¾ÅÎâËg0
Z LZqðÃÅkZÐp ÒÆy!
i :•i ZBg0Ð Û ë¤
·_»ˆyWŒ Z?Ã]Ñ»x Óc
ì ÃVâ ̈Zsܬ»ä™ì‡>+[ Z

( 18 my Zö~Š IzwßZ) X :ì ~*™yWŒ Û ž 6Xì @ ™ì‡>+Ì\¬vZž ÇñWÃ… Â,™


XX èºÛøuû…øæø Üû ồ e(…$ àÚ( l ø òô³þÖøæ].ZZ
º ]çø×ø‘ø Üû ồ nû×øÂø Ô
X :[ ZŽ WÔ{ÂZ)XìCYÈØggzZ]Z+Ðs§Å[gÆyZ6
(157e Ýñ:ÀF

~ :W6V»Z~ kZ • Dƒ•‚Šp ~Š Iz wßZÆ y̈Z Z


 c
Y~ ¹¤ ™ ZŠ Z >+Ì\¬vZžì @
ZgzZX ì @ WkZ[ Z
ƒx¥t Ð e
ƒŠ §
¼nçÌ6VŒX •Å™f6] ,¸*ä ëBVP ÅkZgzZXì @  ™ ~æ¸ ðÃ[ Z¤
r ZX • ÌÆ( W*
) äg â opÆ>+~ ¹ÂñY
Û ¹6VŒ r
Z¾~ y WŒ
ª)X • ìg™g ïZ »"  ™ ~æ¸Xì Ð b§ÏZ 6gîÆ?ŠgzZ}™ * ‚Å XXéç×’Ö] çÛ³nÎ]L gLzZƒZ9JZ t» b§Å
Ç a *
0vZ†äVrZ~G@
Å•¸LZ6 Û
¾qðÃ~yWŒ
™¸*²( 7d Û
WtÅyWŒ
:}™7e

Û {z~TXì H7w¸q
:•D â • ñ „
Z»k º ÃôÖø ^nøÞû‚% Ö] éö^nøvøÖû] ^ÛøÞ$ ]* ]çÛö×øÂû]ZZ
XXç û̀ Öøæø g
oÊ å çŠÛj×Ê á•†ÏÖ] gm†Æ àÚ oò• à ÜjÖª‰]ƒ]ZZ •Z >gÎ)ó ó•
WÔh
(20e á Óö„ì Ï0
iÅ *ŠžßyYL L:ÀF

!XXh†ÃÖ] á]çm• †ÃŽÖ] á^Ê †ÃŽÖ] Z >+žÐ}¸ G?Ð,Š [ZŽ H »kZë Â


Tžì b ˜Z mºq
gÃZ‹YÃkZ ƒe'Ã[|Z c Û?
¾) bZ ËnLZ~yWŒ
Â( d ÿq 6¾gzZŠ@Ô qÃgÔx ªžÏñY ÅÐ <
ZF  gzZg
usܱÂz‚Å
á ¸žnkZz™lˆ~
~Š IzwßZ )Xì yZ- Š »[²I Z|gŠ ~²•
Xì F [ ZßgzZh]!
6 ¸gzZXì @
Y¹ >+
( 17myZö
Û Šp ±Âz ƒÅyWŒ
Š q Zˆ ƈ yWŒ
ÅÐ ògzZ g Û žìt x¯žÜ
 ™~æ ¸~Xì HyÒ»]g „! ²kZ ä r
r  ™~渎ìÀF
{zt
Xì YYc ÃÌÐ[²x¯Š PZzw Ñ+ Zg•gzZX ÏñY
VZ{Z
á ¸ ) b§ÏZ ?ìÀF»]g „¾( n LZ) žVƒ Ø 7 Ð
|gŠ ~²•
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
31 ~Š IzwßZ[ ZŽ 30 ~Š IzwßZ[ZŽ

o³³Þ^³³³fÛ³Ö] Ñ^³³³³Ë³³i]ZZ [ Âg•Å¹z[Š Z6qçñkZ{°‡! •Dƒ c »Tì @


GÀF ƒ nÆN @
Ž Zƒw EZ ( ÉS ) ÂVŒ?ìÀF»Â¾(
E
ó óèEG á ¸ÀF» ( É S ) »r
"
0yÑßg1Z L LýE
45E 3O{!ÆTXì ˆèÐx * Æ XXoÞ^ÃÛÖ] Ñ]†³jÊ]æ ì ßÇ! * ™~²•  ™~æ¸pXì @ Y H{)zµš
!
ä¿ËÖ ÐËi] ^ÚZZì J0 [ !
0ÐqçñkZ~[ÂkZKZäVMX • ƒ ~ Â éM)E
@ 'MOS ~ y!i ! ²Ž ì @ 5µùó ó¸ L LÂèYXì -
ƒ w EZ õ/GÍG ìgzZ
[ Â{gÃèAŠ ) ãçZÆÂq
ZªÐx *
Æ XX å^³³³ß³³Ã³³Ú Ì׳³³jì]æ X ~ ì‡S ž:Xì
ÆçWpÆÐ H76gîÆw Và ( Ð) Âä '~ [ ! kZ ( 105m
¾Â~ kZgzZXì H76
d gîÆ ?Š KZ ä r
 ™ ~æ¸ Ãw ¸kZ
WkZž 6•DƒÌ
WÔ12Š- >gÎ XXä³ßFn k³–ù³ne]æZZ )~žg Ie
e
U
²X •ìg™" Ûì
ÃyWŒ GLE
"Z¾r ™~æ ¸žì ¸Ø Ð Tì Zƒw EZ
ÌÆ`Æã0
pÆÐgzZIƒC@W( Åx?Zm[© ) éZgzZ( 84
Â756•‡ËLZ „Špr  • ìg™g ï Z eZ s§~uzŠ
 ™ ~æ¸ Z
WkZž 6„Dƒ
t( 5Ô76O-Z) XXä×Ö]•^fÂ^ãe h†Žm ^ßnÂZZE~žg Ie
J5F
" Ü z kZ Ã#
]gz¢ë Z ‰ Ö Z ÅTX • M
 ™ Za Š ŽZgzZ t · Z b§¾~ VÍß
X}ÈÆvZÐ è4G Z
ÐkZì*q

E.G'
Ð Vƒ „Æ éZppÆ öW -OgzZ Vzg @  ™ ~æ¸ Z®
pÆ Üž It » r
ÐÂ~ VìWVâzŠ {gÃèž • y7 Ð r  ™ ~æ¸ ë:¤
zì F
6ª
˜ X :~æ¸wßZ
E G'
Æ öW -O.gzZÜÂŽì w ì¸ ÌVŒ»r
?ì ~}g !  ™~æ¸Hì ZƒwEZ Ù ~‚zÀF
C  ™ ~æ¸ ñƒ D™yÒ ,h
ÆkZpO:• ˜ r '×
I

y ÒÆ K1 pÆ Ü~ ç?EZzâZž• ˜~‚KZ ~Si s ¤r
™ wJsz@ Ø Ð yZX ’ e•gÃ7„ pszcÆp ÖZ kZ(
ðÃÅkZ™?
( 442mÔ 4`s ç Z‚AŠ ) •K Ë Y Å7
X$
ƒÆ„Vzg *pÆâZ~( 55y×°Z :á]‚rŠm †rŽÖ]æ ÜrßÖ]æE
M
‚tgzZX •… â x â Z} (¹Æ¹Špr  ™~æ¸Îì‚ÅyZt EG '
E Xì „yâg ZgzZéZpx|» öW -.p ÖZ~( 52X 22:ÝZ) ó ó oFßÛi ]ƒ] Ÿ]L L•
Û Ôž 6ì Å+ çlO©!ÒZ
X {)z~NÔM0ZÔ?Œ
( 19Ô18:yZö~Š IzwßZ )
I!
¹ Æ ¹žŽ ägà0Z ~ ( [²Z y —)[Âg ðžg Å ¹ b§ÏZ
y —¶ Š ) • D™yÒ ¸ pÆâZ VŒ • 'Æ [  ÏZgzZ • Ý ¬} (
 X :[ ZŽ
( 159mÔ 14`[²Z
G  šzs
ÅkZgzZº i Å ïGE
 bÅì y ! Û žŽ y!
4O]z yWŒ i ! ²r
 ™ ~æ¸
E . '
é Zpž:ì ZƒwEZ „~pÆ]zˆ ó óöW L LÂ52•e
-O Wž ÝZ >gÎgzZ Z~Tì y!
pFÆÂq Z! ²X •ìg™ÒÃÅä™ »ÃÝz
i Wzq
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
33 ~Š IzwßZ[ ZŽ 32 ~Š IzwßZ[ZŽ

-.G
Û
E '
Û Ô öW O²) • D™™f ~ s éhI
O ±‚KZ ~Si¹x â Zž 6XÆ yâg Z c

ª( P Œ
]g0[|ZgzZ .yWŒ :H7ÌÄt6gîÆ å˜• á gzZ•Æä™]zˆgzZä™]PŒ Û pÆ öW
E
-O.G'

XXè×nÖ Ùæù] ä×Ö] h^jÒ oFßùÛiZZ


X :~æ¸wßZ
XX؉… o× …çeˆÖ]•¨]• oFßùÛiZZ
X •˜ ñƒD™ ô=h
'× Å~Š IzwßZ LZr
 ™~æ¸ ( 167mÔ 3` s ç Z‚)

KÃkZžt wÍZ•t {zì @


™£» »V Â! Û)
XÐ V9̈¤LZ( yWŒ žìgÃè~[²Zy—b§ÏZÇgzZ
w q ]gß{zgzZ2 »{z©: {z ªñY ÅÒÃÅKÃwj â Æ kZ n Æ oFßÛi ]ƒ] Ÿ]ZZ ØmˆßjÖ] oÊæ äfjÒæ 圆Πh^jÓÖ] oFßÛiZZ
Û nÆkZì ðƒwi *
Ð yWŒ Û ™ÄgÃ7ÃTñY Å¥
]gßðÃÅyWŒ èn$†Ú oÊ Ù^Îæóóóó ¡iæ œ†Î p]XX äjnßÚ] oÊ á^_nŽÖ] oÏÖ]
Û Šp,q ƒ
•CYƒ ãZz~ Ýzg Å„ yWŒ Ù !
 t X Cƒ 7]gz¢Åq ËÅC XXè×nÖ Ùæ] ä×Ö] h^jÒ oFßÛiZZ zá^Û%Â
ÆVÓgzZ/zk
 e6ÂÂÆkZì @
iÆV/ì mZ e Zk ™'
D ÛZ
6yWŒ òŠ W XX …•^ÏÛÖ] Ý^Ûu oΟ å†ì•æZZ
203™13¢[²Zy —¶ Š )
™ÒÃÅKÃnzgŠ
D YWt ‚B‚Æ! pkZx¯ µZñÆ{gÎ}g7 Âì @ •Zd
( 312™4¢g ¾°tŒZgzZ 204@

Å?ŠgzZ ËQ n Æ yZž• DY 0?Š „ \W b§kZ6ŠŽ z LZgzZ • gzZuz•~ ïÅy!


iÃ[²x¯zg ÃZž6r
 ™ ~æ¸ì ]ªp
( 21X 20™y Zö~Š IzwßZ ) X Sg7]gz¢ X •ìg™~igzs ÜÅÏZQzZ•… âà{Š c  ˆÆyWŒ
iЃ Û
EG '
X :[ ZŽ  ™~æ ¸ž• •Š™ãZzÐ [²èx¯zg ÃZ ä ëpÆ öW -O.Â
»Tr
Ãyž L Lå ¹ 9ä ËXì ;gƒŠg »wßZ•‚ŠpÆ yZÐ kZ• ìg™g ï Z
~æ¸ ]!
«Ð ƒ Š ~ VÂgßF[ZŽ » VÂg „{”k
 ì YY c ’yZ óu
ó ÆÏZ _ÑÅÏZžBÈV- c Æyˆµv W
Ðr Zl
ž]! Ù !
~uzŠX ì ?Š HÅkZ7]gz¢ÅqËC Û ž•ë r
Ð yWŒ ™
ëWŽ •Bëpì Å7w Vh × ÅV/&zŠÐWär
'  ™~æ¸
Û c
y WŒ Û nÆKÃVç»Æ kZgzZ©:z wjâ Æ yWŒ
{z´Æ y WŒ ÛZ
 E G
'
|Ð Tì °•
gzZì ˆƒ ãZz Ç! .
á z °»ì Å6( âZ öW ) V/zŠ y Z ä
-O
 ™~æ¸Â¶] !
r ¸¤Zžì @ Ù !
ƒ Zat wZÎ ÂX 7]gz¢ÅqgzZ ËC Ð
ƒÌs ÏZ»VÕìÅr
Xì Š  ™~æ¸
Û + -ZqgzZ ó óyWŒ
„ Z• Û'
DL L[ÂÅk&ZŒZ'
 Ûä
» Z LZnÆû9ÅyWŒ
( 19™yZö wßZ ) ? ðÑŠ VY (Fs§ Å {)zó óyWÅZ 2‚ Z L L[ Å
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
35 ~Š IzwßZ[ ZŽ 34 ~Š IzwßZ[ZŽ

ÅyZŽzŠ™s
 ŸzÅkZ?ž @
Hwi *
Ùf kZs§~g väëgzZ :ÀF ÛZ
䙄zg¨6yWŒ ž ðW7]gz¢ HÅ™ y#Z‚Ãr
 ™ ~æ¸h
'×
WÔìZ >gÎ) óì
( 44e ó Š
Zg@
Zs§ kZì CYƒ ãZz „Šp]!
 ™ ~æ¸ [ ZŽ »] !
[£Ð r t ‚ÆáZz
Wq
:ìgÃèe Û}
Z~yWŒ Ù !
»qÅC Û nÆ.yWŒ
ÐyWŒ Ûr
 ™~æ ¸žì @
ƒD»]!
kZÐVŒì
XXÔe(…ø †ôÚû*^eô Ÿ$žô Ùö $̂ ßøjøÞø ^ÚøæøZZ ÅyZÐ kZ•ìgÈ~gz¢)™}Šx *Ù !
»C Û {zÃTp•f
Ð yWŒ  Zg –
WÔ*%>gÎ) óÐ
(64e ó ¬Æ„g}g v1D FZ7ëgzZ L L:ÀF ÃwZ ¸Z z Y Zg WÅ' Ù !
» Z LZC Û žì ] !
Ð y WŒ Å k\Zì ~ uŠ Z%
 wÎg g
u%e
g Wt Â,™g¨6e
WkZQgzZ ,™·_ » e
WIÐ kZ ë¤
Z Û Ã~
g ïZ Ð + â bÑÅ y WŒ  wÎg g Û
up• ìg yâ n ÆKyWŒ
ÐO !
G
?VY#Š âZÐ~ uy
 wÎgg W•ìg™
w EZ\Æ ê ¹1 ¦~eWIÐkZgzZ~e WkZžn kZì e*'Æ
:ì @ â•Û \¬vZIÐe WkZ}X •ñƒ x¥©: »kZ c Û Špr
w q]gßÅ]gÎË~ Ýzg Å„ yWŒ  ™~æ¸
XX^÷nùÏôiø áø^Òø àÚø ^Þø•ô^føÂô àûÚô ' ö …ôçÞö oûjô$Ö] èöß$røÖû] Ô
ø ×ûiôZZ
Üæ c ÅgzŠ Â*
6(¾]gÎtž Cƒ7ãZz ÌtÉì ] !
~l ðƒwi * ƒ
GE
éŽ •D ¯ÃyZÐ~VzÈLZë_g Zz»Tì ï {zt:ÀF
3O8E
~ ]gÎkZ ä =°Z [gvZì ]gÎÏKgq Û 7Z >gÎ}X ~
ZˆyWŒ
WÔ*%>gÎ) ó ó•
( 63e
Û Zg7 ì w )Z {C " g0
| 7ˆ yWŒ ZƧZz kZgzZì H™f » î Zz mºq
Z
:슎ñÌe WtˆUg ¯ÆkZgzZ á Z ZuzŠg )gŠ Â,ŧZzkZÆ7Z[ôZÌ6}N Y
[ôZž M7Ì{g •
XXÔe(…ø †ôÚû*^eô Ÿ$žô Ùö $̂ ßøjøÞø ^ÚøæøZZ kZ ~g ø?ñƒ uh Ðzz ¾gzZ H( Hä VrZ¸ yÃ7Z
gt ‚Ã]!
n
WÔ*%>gÎ) óÐ
(64e ó ¬Æ„g}g v1D FZ7ëgzZ L L:ÀF Û ) •7gNÃ]g „kZ År
XÐ V9̈¤ LZ yWŒ
»VÂ!  ™ ~æ¸ ñƒ
ñY ÅÒÃÅKÃwjâ ÆkZ nÆKÃkZžt w ÍZž•t {zì @
™ Ÿ»
Û Æg
ž ǃtÈ »kZ ÂñY HiÃkZ~ÝzgňyWŒ u%¤
Z[Z
Û ™ÄgÃ7ÃTñY Å¥w q ]gß{zgzZ2 » {z©: {z ª
ðÃÅyWŒ
sܲX @
ƒ7wi *
%ƬÆkZ{zgzZì „g ðÃÌ»vZ XXä³×Ö^³eƒç³Ã³ÞZZ
, qƒ Ù !
 t Cƒ7]gz¢Åq ËÅC Û nÆ kZƒ ðƒ wi *
ÆyWŒ ]gÎ
:ì ~~g g9ž 6Ôì C™ãZzÃwDZkZ „g
u
Û Šp
( 21X 20mÔ~Š IzwßZ:•'YƒãZz~ÝzgÅ„yWŒ
Øm†frÖ " # ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î Œ^f àe] àÂZZ
†ôÚû*^eô Ÿ$žô Ùö $̂ ßøjøÞø ^ÚøæøZZVkÖˆßÊ^Þ…æˆi ^ÛÚ †%Ò]^Þ…æˆi á] ÔÃßÛm^Ú ™7Šp,zs
)ftÉ @ Û ! x Z™Mg ‡
 ŸzÅ]ÑDZz]ÑZÎyZˆyWŒ
uÔ *%>g΂ԑZ[ÂÔ ~g g9) XXÔe(…ø
( 4731g :ì Š • á gZ »\¬vZž 6ì ˆ{ÎÃ~  ÑÆvZ~g ZŠ
]g c
i]Ò~g øž cÛ Ðsƒä~
â• ñ „0Z L L
 wÎgÆvZžì~z%Ðk XX Üû ồ nûÖøžô Ùøˆ( Þö ^Úø Œô ^ß$ ×Öô àøn(føjöÖô †øÒû„( Ö] Ô
ø nûÖøžô ^ßøÖû ø̂ Þ]*æøZZ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
37 ~Š IzwßZ[ ZŽ 36 ~Š IzwßZ[ZŽ

ó Xó ЬƄg}g v1D F
Z7ëžðƒwi *
WtA
e ?ì »zgäq¾»Ð
X :[ ZŽ
Æs Û žì ˆƒ ãZz Ç!
 Ÿz Å] ÑDZ z w)ZŠŽñ~ yWŒ ] !
t Z®
m{ ðÊ Z%Ð kZpì @ Û ž7— ðÃ~ kZ
ƒgÃèÂx ¬ ðÃ~ y WŒ
X Ç} 7*  wÎgg
™qŽg˜i Ñs§Å ~ Ù !
uªC Û …n
ÐyWŒ
2Ô`Ô y WÅZxE ° y»ÑZ) ä òï±+-Z °)´ž 6• DƒŠ Z•
Û ZP c 
{z¤
WkZ6gîÆwVgzZì H™f~( 32Ô31ÔmÔ
ÜãÖ Ù^Î àm„Ö]E ì H7Ãe X :~æ¸wßZ
WÔ yZ/w W>gÎ ) DùÜÓÖ!!!!]çÃÛq ‚Î Œ^ßÖ] á] Œ^ßÖ]
( 173e

G ìg™yÒ b§kZ¼tÃCZ ñƒ D™™f »m{z x ¬ r


 ™~æ ¸ÐW
'
Z nƨ £}g é£+äVÍß :µšž ¹ä VÍßÃVë‡t
Hg »HZ(q :•

Û X ñY Hi q
Hw EZ(([|Zt ~yWŒ Ð Z~ m{z x ¬ÆkZžt xÎ
Û Z ‰Š Z%Ð kZpì Zƒ wEZ Âx ¬ ( kÜZ) ~žg Ie
• Š Z• WkZ žì ãZzB‚ÆD~g7ª Ù „žì Š
ÑŠ Åt òzt (p•x ¬C 
Ù !
ÅC Û …nÆÄcÅ]!
ÆyWŒ kZpÌá Zz äƒ ¦gzZ ÌáZzì Û Xì 7x ¬Š Z%Ð kZ
»™f » *Š ~g ‚pXì H ( kÜZ) yWŒ
²ÐkZ ;g !
Û ì Le*
ÐkZ{z´ÆyWŒ Ù É Ç} 7
™ÝqÄcÅkZŽÃ¿C Zg –»q
¢ ™g (Z¨Å (²+-Z Z) {z X Dƒ 7Ã7Æ kZ Ìv߃
ì @  Æ[
¿T : @  Ÿz Å]!
™7s Û èYX u7¢
kZŠpˆ yWŒ Ù !
Zg – »q gzZ ËC pì @

™wEZp ÖZÆ ( yà çl. Z) {zX ©
7Š Z%yc
ŠZƒ
 Æ*ŠÐ kZp
uÅ\W{z σ›Ð~
ÅkZgzZX Ç}™ÝqÃÄckZÐ g  wÎgÃ Æ ( [ 2Z I Z ðyZz) {z X @  7Z
™7wEZ ~ pÆ Vß Zz ä™uу
á ävZÃT Çäâ Ã bÑ
ðVZ Ì~g ZŠ)f Å«™Å bÑkZgzZ 5™ ¯ bg • ÂÆ( y ̈ÑZ) {zX Dƒ7 [ÂIZÆݬ}g7Š Z%Ð kZpì @
Ñp Ö Z
» Z LZÃT@'
‚Zz'
s§ÅY Zg Wzw Z¸ZÆyZ {zσ›Ð{E ÆkZgzZXì ƒ7Š°™f »xŠ WŠ ÑzZ ~g ‚ÐkZpì @
X @ ™yÒ¬æ CZÐ
?ì ß c
ì 9] ! ÅXX Ç}™qŽg
JðÃÅ] !
{zž7- Û Âìg: pŤ
 ŸzzbÑÅyWŒ
»1~s Ze Ût
¬gÅTì [|Zx ¬»y WŒ
Xì 4{z H ?ì yÃ4Ð~VâzŠy Zž,™ê„Šp\Wx Z™Mg ‡ 
kZžìk¦ Z®Xì CYV]!
* }Ð}gzZì @
Y{g™ƒë!
Ç!
YA
 wÎgÆvZÃT{zc
y ZgzZì ›Ð~ ?ì ›Ðx¯ÆyZgzZ'» Z LZà ٠p ÖZÆkZ#
ì‡~wqC Ö ÓÅt òzt (ÆkZgzZs²ÆyWŒ
Û ~A ç
?ì @
™›Ðx¯Æ ( 23ÔmÔy Zö~Š IzwßZ ) X ñ Y¿g

Æ yZŽ ì H™f ÃVìWyZ؃ D ™y Ò ÃwßZ kZ ä r


 ™ ~æ¸
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
39 ~Š IzwßZ[ ZŽ 38 ~Š IzwßZ[ZŽ

kZ Âì Cƒq m{ ðÊ Z%Ð kZpì @ Û¤


ƒŠg Zz Âx ¬ðÃ~ yWŒZ Z® X •s ÜÆbÃ
Û }uzŠ ËÄcÅ
WkZgzZXì CƒÐbÑŠgzZíZ Œ
XXä×Ò àm‚Ö] o×ÂZZe
WkZìtûr
x Ó~e  ™~æ¸ Dä×Ò àm‚Ö] o³×³ÂEe
Wtž 6
°»6äƒ x ¬Æ kZÉX 7?Š ðÃŤSÅkZgzZì Zƒ™f ûE ©EÅx ¬ ~
uZužŽX c
ë! Š Zx ÓxsZžªX •7Š Z%y c
W7nÆäƒ̈¸6yc ŠZ
X •ŠŽñbÑŠ
'
h × Å ] !
kZXì c Š Z x ÓxsZ +ŠèYXì tÃ
Wn Æ äƒ ̈¸6yc
 ™~æ¸b§ÏZgzZ
XXh^³³³³jÓ³³³Ö] س³³a] à³³³Ú á]æZZ ž•ër w W ) XXÝ¡‰Ÿ] ä³×Ö]‚߳ à³m‚³Ö] á]ZZì CYƒÐžg Ie
WkZs
 Ÿz
Xì 7Š Z%[ ÂIZÆÝ ¬}g7~( 1594Ôe
WÔY ûZ) WÔyZ/
( 1 9e

uËì @
6ì 9J ÑŠ Ì6¤SÂx ¬žwßZt»r
™ª  ™~æ¸ Xì „xsZsÜ+Šq
Š 4 
ÆvZ G:ÀF

:žì Å7w VäVrZŽ1ì [YH ãZzž h+Š ðÃ{z´Æ kZgzZì h+Š q


Š 4
ÆvZ sÜ„xsZ + Š Z
 Z®
XXäôiôçûÚø ØøfûÎø äôeô à$ ßøÚô©ûnöÖø Ÿ$ žô h
ô ^jøÓôÖû] Øôaû]* àûÚ( ážôæøZZ ¸Xì ̈¸6ƒ  y ZxsZgzZ• [¦gzZ•ë! Š Zx Ó{z´ÆkZÂ7
yc
E
Ô2Ô`Ô~SiX 2Ô`Ôs ç Z) ¶ Š Xì Å yÒ~ e
W kZ ä + çG.n©!‚
ì s ÜÆwßZ kZuZuw Vt • 7Š Z%[ IZÆ Ý¬}g7 ~ kZ
Û }ì @
y WŒ Û nÆ ä™m{ÃÂx ¬ ÌËèY
Y ¬ŠÃbÑŠgzZ@ZØz íZŒ 0Z ‚gzZ 45ÔmÔ4Ô `Ô?ÅZ‚gzZX 1356ÔmÔ 6Ô` Ô ~ çE
.•Å Z‚gzZ X 253Ôm
Z~Xì ÅÐ ì " Š q Z FG@
IG kZ äM0Zx âZgzZ ( 20ÔmÔ3Ô`ÔM
Å]!
:ì Š •á g Z~ˆ q

ø ^ß$ Ö] áøæ‚öŠövûmø Ýû]*ZZ


XXäô×ô–ûÊø àÚô äö×ùÖ] Üöaö^iø• ^Úø o×øÂø Œ :ìt
qkZ•D™ŠÐ VÍß (Š·)tH:ÀF
«ÐaLZÃyZävZŽ6 Ù牅 kÃÛ‰ VÙ^Î äß oFÖ^Ãi ä×Ö] o•… p…]‚Ö] ÜnÛi àÂZZ
WÔY ûZ >gÎ) ó Xó ì Å
(54e Õ†jm Ÿæ …^ãßÖ] æ Øn×Ö] È×e^Ú†ÚŸ] ]ˆâ àdz׳fnÖ Ùç³Ï³m"
# ä³×³Ö]

k  ·m{Š Z%Ð kZpì x ¬ó ókÜZL LÂ [Z
̀0Z x â Zž 6• ~ ‚³³Û³³u] ‚³³ß³³³ŠÚEXXî³³³Ö]!!!!†³³³³eæ Ÿæ…‚³³³Ú k³³³³ne ä³³³³³³×³³³Ö]
:•D â • Û ÜÐáZjÆk ñ „0Z ~ ò dZ DMRõTUP!&m‚u!NMM(”(MO(t(
Üöaö^iø• ^Úø o×øÂø Œ ø ^ß$ Ö] áøæ‚öŠövûmø Ýû]*ZZV zŒ^f àe] àÂZZ (kZx Ó+Štž ‹Ð~
Çã6 Û ~gZŠ±L L
 vZwÎgä~ž•D â •

( 141mÔ4` Ô ~ çE
EG
.•ÅZ ~ çl©3ÅZ ) XX"
# ]‚ÛvÚ oßÃmXXäô×ô–ûÊø àÚô äö×ùÖ] :ÃxsZ+Š \¬vZV˜Çìg7(Z y ™ c
¿ ðÕí]ZgyŠ6V˜
ó Xó ÕZX X X N à
I Z~óX h W{Š™7År
ô ^³jøÓôÖû] Øô³aû]* àû³Ú( ážôæøZZVe  ™~渞Z

www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
41 ~Š IzwßZ[ ZŽ 40 ~Š IzwßZ[ZŽ

( 23X 22™yZö~Š Iz Ôñk„0Z ä ò~ çE 


.•ÅZk̀0Zx â Zž 6X •„[ ÂI ZÆݬx ÓŠ Z%Ð [ Â
]ñÅy Z6ðögG[ ÂI ZC Ù žì H™fÐá ZjÆë)z)MgzZ ~y ŒÔò@W
4‘
X :[ ZŽ .•ÅZ‚)X ÇñÑyZZ¬Ð
( 359Ô358mÔ 4`Ô~ çE

á wÅkZgzZì •‚Šp•ñt »r
Ð yZèYì b§Å f •  ™ ~æ¸ ž: • [  IZ 0Š Z%Ð [ ÂI Z VŒžì Cƒx¥]!
t Ð kZ Â
„:gzZ H7y Ò Ã ( yZö) x * Û ä¬c
kZÆ yWŒ _öËÐ~ DIZ¬ X •[ ÂIZ‰
ì ÅyÒ 6  ™ ~渞 6ÅyÒ b§kZ‚Åe
zZ ä r WkZ ä¬Ë
~æ¸èa ì ?Š ãZz6ö WGwz4 Ö ªe
g4‘ ¬ Ð # Wt ÝZgŠ ! x Z™Ng ‡
» kZ Âì @ Z( z) ÂZ
ƒ wEZ(ˤ i!²
 p• x lZ FÅ ( z) Â~ y! 4‘
WkZ ä VrZÐzz ÏZ • D™g ïZ » ögWGwz4
Æ™ »Ã¬x ¬Æ e ™
r
Û Ë c
Å ¶Œ ?Š ( ì n Æ ‚c
n Æ n( z)tž ) n Æ ä™ç
Xì ÅÒÃx » * á ~m{
Åä™ï•
á g Z~*™yWŒ
ƒŠ •
ä×Ö] àÚ ÜÒ ð«³q ‚³ÎZZ ì @ Û 6
gîÆwVì Cƒ]gz¢

Û
ªgâÐs§ÅvZk0 W5{Z
}g vG( 15e ÓZ ) XX ànfÚ h^³³jÒæ …ç³Þ
èYì nÆ‚ì ( z)Ž ~ yxgŠÆ ó ó[ Âgâ L 6 L VŒ ó ì ó ðWŽ[Â
yZögzZyWŒ
ó/ó L LVŒó ì
ó êŠ e
Z@)g fÆkZvZ óv
ó Z/~å£G
( Lì
L @ á g Z~e
ƒŠ • W‹ZÅkZ
X :~æ¸wßZ
Z[ÂgzZgâžì ?Š ãZzÅ]!
q „q kZŽì ZƒwEZ+»™èŠG;ª
(Å ó/ó L L ÂCƒ ,q µ Z µ ZVâzŠ [ÂgzZgâ¤
ZèYì‚Ågâ[ ÂgzZ• Û Æ~
}Z•  Ñ c Û ™f »yZ Âc
ì M~ˆyWŒ • x * Û
ÌæƈyWŒ
X @ ƒó óûL L
¸½;ª@
ƒw EZ+»T  ™~æ¸pŠ
•ë r HxÎñÐ x * Û ÃyWŒ
Æ{)zsÝgzZy‡• Û ì M~
WkZäVrZnÆä™"
ì H7Ãe U
ÃkZgzZì ÌyZöx * Û
Z »yWŒ
q
H ãZzB‚Æ?Š VŒ b§T
ì Zƒw EZ nÆ‚( z) Âžì Š
WkZ( 17e
»e W42~gŸZ) á]ˆnÛÖ]æ ÐvÖ]^e h^jÓÖ] ÙˆÞ] p„³Ö] ä³×³Ö]ZZ
~æ¸pD™s  Ÿz Å]! KZB‚Æ ?Š {zž åce Ìt Ãr
 ™ ~æ¸
ì HV- är
 ™~æ¸ÀF
‚( z)~ó óyZ çE
.-ÅZzL L ž•ìgÈÐ?Š%™ƒg6Ð]Š ¬KZär
G ™
X óì
ó Hwi * Z[ÂB‚ÆhäTì„zvZ L L
yZöª~g@
ÆyZ?Š ðÃÅkZèYì x³»] !  ™~æ¸ Z®ì ZƒwEZ nÆ
t År
Û¤
t ÂDCZÃj§Æ s sZgzZ _7Ðg¨ÃyWŒZ r
 ™~æ¸Xì 7k0 .-ÅZz Ô ~ e
yZ çE
G  ™ ~æ¸ ñƒ D™s
WkZ : • i ZBg r  Ÿzh
'× mZ
Ûr
Zg – »q ~uzŠ Ë%ÐZgzZ„zg¨ˆyWŒ ™ ~æ¸ ÂÃVzuzŠ X CW: "
â wßZ )ì yÒ»„[2 ZVŒÝZgŠy Z çE G.-ÅZ b§kZÔì nÆ‚( z)¬Ð
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
43 ~Š IzwßZ[ ZŽ 42 ~Š IzwßZ[ZŽ

gzZg »" ñYƒŠg »] !


ë! Å4ZŠpgzZ ñY0+»]!
Ð T‚+Z ~ ó óyZ çE
.-ÅZzL LX ì @'
G nZ ¿»yZŠpp• ìg}Š (F
Å"7% n
Xì u{gÎ?Š ãZzÅ]!
tÅh ègzZnÆÕ( z)
kZì ZƒwEZnÆ]k
W
h^jÓÖ] ÜãÃÚ ^ß³Öˆ³Þ]æ l^³ß³nfÖ^³e ^³ß³×³‰… ^³ß³×³‰…] ‚³Ï³Ö ZZ!ì e

Æ \W{gÃèò}:¤ Û žì ¸ ]!
z • ,q {e{ezŠ y ZögzZ yWŒ 9
yZgzZ 5™}Š PŠ ?ÃVz9LZäë G( 25e u{gÎ ) XX á]ˆ³nÛ³Ö]æ
W57h
7Ìr V ŒÇäâ 7Ìy›‚ ÌŠ Z ðÃà ò}yZ•t ‚
 ™~渞J
ó óð
è â•
Û wi *
y ZögzZ[ ÂB‚Æ
XÐ3â
ZÝZgŠŽ ì Zg @
q Û nÆ ë!
Z yWŒ z hä \¬vZ • ë r
 ™ ~æ¸
Û
•ÅyWŒ
Hzh nÆ% ÂgzZë! Ù ž @
HgzZì hq HžnNŠ™wÂ6kZ¿C ì w°yZö
Xn YÑÂÐZ6T7qgzZðÃ~*Š {z´ÆkZì q¸
X :~æ¸wßZ ( 23™y Zö~Š IzwßZ )

Û : • ˜ ñƒ D™s
ňy WŒ  Ÿzh
'× Å*Zçz°Z¸LZ r
 ™ ~æ¸ [gvZžì ãZz ]! WÅh
t ~ kZì Å7 ä ëŽ 25•e u {gÎ

Û '!
Æ yWŒ Ž 6Š ã Û"
Å kZ Z®ì ~Šg Z Œ n LZŠpä kZŽ Ô wt
U X cÛ wz4»yZögzZ[ÂÌB‚ÆVßÎgvŠ ä]+Z
â•

X •t{z’ e$â wßZg•~}g ! X •ä .-ÅZz¤


b§kZ ò} Âì nÆ‚( z)~yZ çE
G Z

ì Zƒwi * TÌ9» Z}
t6 žJ
VŒ£c Ù !
ëkzðÃC Û žt«
ÐyWŒ Ì{z I~g @ Z}uzŠÉ @
Z ÁÂŽ 6Y m Û m{ ( 1)
Y {g 7y Zö„ yWŒ
Ù ~+Š Y™7pzçF
»wJzŠgÆqC ðÃ~kZc •Å¬ËÆkZÔ
Hzh X •CY0yZö
( 24™yZö~Š IzwßZ ) ǃ~ÝzgÅ]Ó
]c
WÅkZê
ì YYc zh™w ÂÃqËÌ6V1ÂyZ ( 2)
ÎØ»ë!
{zì HyÒ ™|0
!
[ ! Û gzZ g
» yWŒ u ä r
 ™ ~æ ¸Ã] !
Å b§ÏZ
6 Û ì @
T7q+Z ðÃ{z´ÆyWŒ ƒŠg Ì»]!  ™~æ¸( 3)
kZ År
Hzh Û Ðg
•ÅkZgzZ ¬Æ yWŒ užìt [ZŽ » wZθE a : • i ZBg
ž X ñYÑÂÐZ
µZzÐ}uHzh •c 
¬ðû b§ÏZì³»'ºgzZ ê YΡXt»
D
ñ0 Û `Ðp ÒËì y‡•
g ZŒ Û gzZyZö{zžwtÅy WŒ
Û ÐkZž ðƒ7„ ? å Hwi * Û Ì6VßÎgvŠ ä \¬vZ H Âì y Zö„ yWŒ
yWŒ Û¤
ZgzZ( 4 )
( 36yZö~Š IzwßZ) X åZƒwz4»yZöz[ÂÌ6
yZèY
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
45 ~Š IzwßZ[ ZŽ 44 ~Š IzwßZ[ZŽ

( 44yZö~Š IzwßZ ) óƒ
ó :'
Z'
Æ7ÅwJ e7ÅkZªÆ
X :[ ZŽ
Š™x Zwg ZŠ%6
c á g Z~ˆyWŒ
ƒŠ •
? XX èjnÛÖ] ÜÓn× kÚ†³uZZ ì @ Û gzZ
 vZ wÎg• ìg™yÒ wßZÆ?Š%r
\WgzZ ~  ™ ~æ¸ Ì6V Œ
ukZ HŬkZr
Ðg  ™~渲ì x ¬Ì¬t( 3e
W5 {Z
ÓZ ) Š

?Š HÅ]! ™7¬c
kZ ÂM Hzh Û¤
•ÅnË~ yWŒZ g
uÅ ~

( 42yZö~Š IzwßZ ) ~ Q
gzZ T•w '}Š%zŠ n}g vL L•ìg™
wßZ} (
ãZp•ìg™yÒr Zty
 ™~æ ¸ÃŽì wßZ Z(¹q WXì
vZwÎg c
~ ëkzðÞ•ìg™g ïZ»]!
£c  ™~æ¸s§q
kZr Z •‚Šp »r kZX bŠ: ?Š mZˆÆä™yÒ Ã
 ™~æ¸tžì ]o»] !
Û )g fÆ g
Å yWŒ  vZ wÎgŠpQgzZ X , ™h
u Å ~ Û Šp
•z HÅ y WŒ ~æ¸ ~ Âì HyÒ ä u0 Û ŠpwßZtž }r
yWŒ  ™ ~渤
Zì wßZ
 Ñž• … â Ã]!
~  ™ ~渞ì @
kZ r ƒx¥Ð kZ •ìg™H ???ƒZƒyÒwßZt~T,Š 3Še Ûq
W+ZÅyWŒZžVƒØ7Ðr
™
tž•ìgÈt ñOÆh
•z HÃkZ {zp¤
Z•M
™h Û
•z HÅyWŒ
Û » c
ðà b§ÏZ• Û ( 2)
Zgz~ˆy WŒ
ƒy›_g Zz ðÃì eì ¬x ¬»V
Û Žì ¨Å ¬æ ÅkZ
kZ sÜt( 41 yZö~Š Iz wßZ)ìž~p ÖZÆyWŒ
u kZ n Æ HŬkZ ä r
ŸZZ ì H7Ãg  ™ ~æ¸ pX _gñ
N ZŠ y»¤
ZèY Ôƒ ._Æ È c
tÃÆ y ZŽ ñY * kZžÐzz
â Ã] !
Û »ËÐ~yZy›: XX Ü׊ÛÖ] †Ê^ÓÖ]Ÿæ †Ê^ÓÖ] ܳ׳ŠÛ³Ö] '†³m
Æ•
Z]!
~æ¸b§ÏZì ; gYÄ y » Zñì „q Ð s§N !
c
,ñÐ s§
Û »:gzZÐVƒ_gZz
( 41yZö~Š IzwßZ)XÆy›Ë•
X •ìg}Š ZuzŠx * Û Ðg
ÃkZp•ìgyâ ÃHÅy WŒ ur
™
Û b§ÏZ
^Ûãm‚m] ]ç³Ã³_³Î^³Ê èÎ…^³ŠÖ]æ Ñ…^³ŠÖ]æ ZZ ì ~ˆyWŒ
Û ÂÐg
Ã]¡ ã̈Z²•ì™g ï Z »HÅy WŒ ur
 ™~æ¸( 3)
ÓZ) !!!
W5{Z
( 38e
á g Z~ˆyWŒ
ƒŠ •
7 x ÅZ {gÎ )ì @ Û 6gîÆw V•ìg} Š h»HÅkZ
ó ózŠ^»B;Æ]gúgagzZŠ%gaL L:ÀF

W
( 145e
äÛÃ_m ÜÂ^› o× ^Ú†vÚ oÖ] ouæ] ^Ú oÊ ‚q]Ÿ ØÎ ~æ¸p{Š c
i c ƒ ÅnË~ga ì eì x ¬ ¬t [ Z
ƒ ~hðƒ Åq Ë c
‹q… äÞ^Ê †mˆßì ÜvÖæ] ^uçËŠÚ ^Ú• æ] èjnÚ áçÓm á] Ÿ] ukZnÆHÌŬkZär
†Û³$ o³Ê ij_³Î ŸZZì H7Ãg ™
W7x ÅZ{gÎ ) äe ä×Ö] †nÇÖ Øâ] ^ÏŠÊæ]
( 145e Ä_ÏÖ^Ê àm †vfÖ]æ] |]†ÛÖ] å]æ• ]ƒ^Ê ( Øfq èŠm†u oÊŸæ Ð×ÃÚ
{zŽqðÃ6áZzä3ËìðWs§~÷Ž~kzkZ Â~zŠÈ :ÀF ( 1518Ô ¤ ð0.ÅZ) àrÛÖ] àÛ$ È×fm ^ÛnÊ

tGó “
ó Í »gÎc
 yp Zƒc ƒg ZŠ%{zžÆkZñZÎ@
·c 0
7x Zwì @
3 »:B;~kZ ÂáZl
N Ð Z ðÃgzZƒfm
6
h N ~–c6
ƒ•  gŠ {ñL L
|
»B;ÂñYW~y—{ñgzZ ñYV~} h !
ñ YN ZV;X ÇñY
~–¤
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
47 ~Š IzwßZ[ ZŽ 46 ~Š IzwßZ[ZŽ

W2>•{gÎ ) XX änfÏ o× g×Ïßm àÛÚ Ù牆Ö]


( 142e XƒŠ × *
Š™Š'
c Û *
ÆvZ)ñƒD™ ãâ • ÅvZ c
ì u0
*

ÅwÎgyÞ3Yëž @
ž åc
¯nkZ (kYZš 
 )‚ªäë :ÀF  ™ ~æ¸p
J¢ÔèÔ è Xž 6• G ™f ]â øŽ {z´Æ kZ ä r
YQVƒ 0
Xì @ z ZyÃgzZì @
™ q nZ wßZ ) ì C™ ðÉg 9Å kZ xk!
]¡t Å y̈Zž ¹t n Æ *’Å {)z
Û
 ÃVâ›ä]+Z[gvZž ÇA 7}t~ˆyWŒ
s§ÅkYZš ( 37yZö~Š Iz
Û Ã~
y WŒ  Ñ LZ \¬vZžì Cƒx¥]! Š ¬»"7i úÆ™ì
t Ð T c ŬËÆ kZì Zƒ wi * Û 6T9 » Z}
yWŒ žÆ r
 ™~æ ¸w– Z

Û ÃVâ ›]+Z[gvZZ
Ñ LZ {z´Æy WŒ  gzZX å@ Š ]â© Z Ì{z´Æ
™ c Û ž c
HŬËÆyWŒ Š ä¾htÃ]¡Åy̈Zx ¬ÂY™7Hzh
•
Û Âì Y}Š ¬»q Ë)g fÆ ~
)g fÆ Ñ LZÐ ¬Ë{z´Æ yZ Œ  ??}™
X YZz™7VY ¬»kZ c Û
HŬËÆyWŒ
c™Ã¬Ën Z c Û Ð s§LZ ä ~
HÅyWŒ  wÎgÆvZ¤
Z( 4 )

]Z PíZÆr Û
 ™~æ¸gzZ]Ã%Z~]PŒ á g Z ~ *™yWŒ
Š• Û ]+Z [gvZp‰¶CW~™]!
År ™ ~æ¸ ÂD™
x™ ZÑ XX ouçm ouæ Ÿ] çâ á] ( pçãÖ] à г_³ß³m ^³ÚæZZì @Û
â•
X :~æ¸wßZ Cƒ kz6y Z ( Ð s§ÅvZ) Ž • s1 „z 1s1 7Ð éZp KZ ~

ouçm ^Ú Ä³fi] ^³Û³Þ] سÎZZì @ á g Z(~uzŠ ( 3Ô4e
ƒŠ • W53Ü{gÎ )Xì
L L•ìg™y ÒwßZ•‚ŠpLZ ñƒ D™W6qçñkZr
 ™~æ¸ Åkz( Ðs§ÅvZ )6íŽ Vƒ@ kZsÜ~£ŠÈ XX o³³Ö]
™~zcÅ]!
Û žìt [ ZŽ »w ZΪ
PÆ[f&gzZì œ~ÜŽì „z sÜyWŒ
W7s Z²Z{gÎ)Xì CY
( 203e
Ü z kZe
]zˆtì „g™]zˆ‰ Ö Z~ *Š ~g7™hgÃV¸´
ÒZxÅ0#
Û ÐZ: gzZì yWŒ
Å y WŒ Û : ] PŒ
Û ðà ZÎÆ kZ ì CY Å ._Æ ]PŒ
ÛT ðÄ:gzZ¸ D™: ]!  x™Z Ñžì VÈ]!
ðÃÐ s§KZ ~ t Z®

( 26my Zö~Š IzwßZ )Xì YYH7Ðw kZgzZ¸D™¿gzZ¸s1\W ÂCƒkzÐs§ÅvZZ


 p¸D™¿

Û är
X •Å7tW¼ ÅyWŒ  ™~済ÆkZ kz}uzŠ ËLZ ¬eZgzZ HŬ{Š™kz ËLZvZž7s
 DðÃ~] !

†ãrÖ] Ü×Ãm äÞ] ( ä×Ö] ð^• ^Ú Ÿ] ( oFŠßi ¡³Ê Ôñ†³Ï³ß³‰ DME X }Š Zz™)g fÆ~
 Ñ LZЬ{Š™

WZÑZ {gÎ )
( 7 X 6Ô e FoËím^Úæ :ì @Û Š•
â• á g Z]+Z[gvZ
ì evZŽ „z1ÔÐßÈ7?ÂÐ,Š J 7»( Zg7)ë (Ð Z )d
kL L Äfjm àÚ Ü×ÃßÖ Ÿ] ^ãn× kßÒ ojÖ] è×fÏÖ] ^ß×Ãq ^Úæ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
49 ~Š IzwßZ[ ZŽ 48 ~Š IzwßZ[ZŽ

Û ž: ñY c
 z yWŒ
Ã< ¯ÃtÃLZ ._Æ< Û ž’ et Â*
 z yWŒ ƒèÑqì Ü zkZŽ ÌÃkZì }Y—" {zÔÇ
? )Ž ÌÐ ZgzZìt ‚ ( }gv)‰
X ñYÑJ e ._ÆØÃLZ Ôì ZƒÖ(Ð

äÞ•†Îæ äÃÛq ^ßn× á] ( äe Ør³Ã³jÖ ÔÞ^³ŠÖ ä³e Õ†³v³i Ÿ( 2)


X :~æ¸wßZ
WX)gZ{gÎ )Ô äÞ^ne ^ßn× á] Ü$ ( äÞ •†Î Äfi^Ê äÞœ†Î ]ƒ^Ê(
( 16X 19e
+ zD
  F
zK Û ~ VìWyZ:•i ZBgr
ÅkZgzZwz4»y WŒ  ™~æ¸ÐW
¦ÃkZ ƒ `: ~¢6kZÃy! 0
i KZ ( 9} Z ) nÆh Û ) kZ
¢Ã ( yWŒ
( 27Ô26ÔÏZ)ìt{zì ðƒyÒYZŽ Å\¬vZ0Ð
kZ ( ~g ø) Â(  n kZXì ~g ZŠ)f „ ~g ø ƒ
 | 7ÃkZëZ  t *
‹gzZ *

Ž Ð ,™™f » VÂ!  ™ ~æ ¸ ë6VŒ:Ò
4Z 0Ð YZ kZ Å r Û
Z n }g v )žì )f „}g øQz™~zc Å]PŒ
ÅkZ ( ƒ ]gz¢}¤
X •ðÎ)fÆ\¬vZÐs§KZäVrZ ( 26y Zö~Š IzwßZ )X ,Š™s
 Ÿz

Ü z kZ~ wz4
„g Y ʼn Û Ž ÅkZ :• Dâ •
: âiÆ kZ ]PŒ Ûr
 ™ ~æ¸
X :[ ZŽ
Û ~uzŠq
~ kZ•ÆÕKZ \¬vZ6µñkZσ]PŒ Z ÅkZˆÆkZì
AÄ Ð $
žÐ,Š J 7b§kZÃ\Wt ˆÆä™ »ÐZ ÂЕe * Zq ðÃÐ
™ »¤ »Ô ç¡EZ ê ›G: ZÔ•ìgá x »Ð -
ì~ÀF
Æu0 Ûr
yWŒ ™ ~æ¸
\ WpôÇ! ~ ]gß~y
WKZgzZ Çìg: ¹! z ðž\Ë~ kZ
ykZ ðà »yl Ü zkZŽ ÌÃkZì } Y—"{zÔ•ìg™ÀF
~æ¸L LXìt ‚( }g v)‰
Š™á ZjÆ
X ÇñYc XìÀF Ü zkZótó r
»Â¾‰ ™

Û ] PŒ
ZÆ™ ¦ÃyWŒ
~ ]gßÅ[ Âq Û ~uzŠtžì Š
c
C Ã\W:3U Q L L•ì™ b§kZÀF» ó äÞ^ne ^³ß³n׳ á] ܳ$Zr
 ™~æ¸b§ÏZ
ÆkZ\W„B‚ÆkZgzZ ÏñY ňƶŠ™A
{ÒWžÐN YƒÈ0 % Zn}g v)žì)f „}g ø
( ƒ]gz¢}¤
Û Å¬Ð kZˆÆkZÐ,™~zc Å]PŒ
\ W -7ÃkZ ._Æ]PŒ Û ÏZ c Z n}g v) ó ó,Š™s
ì x|»]g „¾( ƒ]gz¢}¤  ŸzÅkZ
YnÆ
X ǃ: ^ Û (Z ̈Ã
Xì Ho ^Z»]g „kZÐTìÜŒ
I
 ŸzzbѤ
{z Âσ]gz¢Ås Û žì Š
Z 0Ð ¬ËÆyWŒ Ct: éS5ÅU
c Û ._ÆYZ KZŽ • Dƒ,Z vß¼ìt ]!
D™ÀF»y WŒ ÝZgŠ
s§Å„á Zzä™wi *ÆkZŠp[ Âtb§kZgzZ ÏñY ~Š™6 µñkZ Ì
G
E Û c
 ™~渕s J e ._ÆtÃLZÃyWŒ
H b§ÏZ¼ VŒÌär •
-٤$
Ù ˆÆ•z êGgzZK
( 27ÔsZ )X ÏñYƒåÐp ÒC  F

www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
51 ~Š IzwßZ[ ZŽ 50 ~Š IzwßZ[ZŽ

‹Ã\Wû%zŠt
c

X :[ ZŽ
( 27y Zö~Š IzwßZ)

U
Æä™"  ™~渞ì ]!
ÕñLZr Åk\Z „ Äx Z™Mg ‡
 Ñžì ÅÒÃÅä™"
Ã~ U Zzg kZ ä r
tÆ™7Ãe  ™ ~æ¸
žŽ îœE Û \W¤
4] ]PŒ Z r
 ™ ~æ¸ X • ìg|0
!
^Ñ6\¬vZ b§¾n
Û ¸ {z Š
ì œ~ÜŽì ]PŒ c Û w ‚Æ]Ãz Å\ WÐ ]PŒ
‹yWŒ ÛT
Û X Hä'
yWŒ » ZÆ\ Wb§T  b§kZgï Z »kZ Â… â 7ÕFZá
Û yZ c
V ÂPŒ Û Ž {z´ÆkZgzZ• ë)¬c
'â Ãy Z• 'PŒ Û ë&gzZ
5]PŒ
6]Z f Å \¬vZ Ã^ÑkZ r Z l» ¶]z¢ HÅ"0
 ™ ~渤 !
^Ñ6
Y[ Z-7
X 7^ Û~
y WŒ
þ @
ì Û à ¬vZX s| 7Ãe
â• Û ¬Ðä™Y Z í Z
WkZňyWŒ
1ZÐ áZjÆ ó óyJ_Z L Ln Æ s
 Ÿz ÅXkZ ä r
 ™ ~æ ¸QgzZ W%²Z) ( ^e„Ò ä×Ö] o× p†jÊ] àÛÚ Ü×¾] àÛÊV
( 32X e

Xì H™fw ¸»}Zy×°Z† X óñ
ó 0
!^Ñ 6vZŽ ì Yƒ yà gzZ ݪ {Š c
i Ð kZ
àm†q^ãÛÖ]æ ke^$ àe ‚m‡æ †ÛÂæ †Óe oe] 霆ΠkÞ^Ò ZZ
Û „Šp Âñ 7Ð'
~ Ýzg ÅyWŒ D Û¤
zg¨ðÃÃyWŒZ•ë r
 ™ ~æ¸
( 273/1Ég²Zy J_Z) XXîÖ]!!! é‚u]æ …^’ÞŸ]æ
gzZf77]z¢Ås Û QgzZì CYƒ s
 Ÿz Åq ˈÆyWŒ Ù
 Ÿz ÅqC
Û {z¶„q
) ¬ ] PŒ Û Åg»Zz+̀'x ÓgzZ"
Z]PŒ 0h
U iy¢/z–1Z
 • ìg™s
Z  Ÿz Å kZì ðƒ yÒ YZŽ ~ VìWyZ r
 ™ ~æ¸ w–
Û „ztX¸_7yWŒ
Tì]PŒ
vZwÎg6
Æ]ÃzKZä~ Û ._Æ
 ™~æ¸Â7]z¢ÅqËnÆs
ÅYZkZär Ù !
 ŸzÅkZC Û
Ð yWŒ
ŠŽñÌ" 0h
U Û kZ Å{íZ£²Ô c
i~]PŒ Û û%zŠÃ}Zsƒw‚
‹yWŒ
X¸D J 7 Û ._ÆÏZÃVÍß{zJ
yWŒ äƒÁgÐ *ŠX¸
Û ÌA?ì ðƒ yÒ ~ VìWyZ r
g¨Ãy WŒ  ™ ~æ ¸ w– Ž ÅVY s
 Ÿz

( 28 y Zö~Š IzwßZ)
tèY σ 7ÄcÅYZ {Š™yÒ År
 ™ ~æ ¸ ÌQ ñY 1| 7Ð'
D
z
X ~Š™[™s§Å]Z f Å\¬vZäVrZŽìYZ•‚ŠpÅr
 ™~æ¸
ZÐá ZjÆó óy»ÑZL L»+§0Zb§ÏZ
é³³œ†³³³³Ï³³³Ö] ZZì H™fw ¸q
Ôy»ÑZ) îÖ]!!!!p„Ö] Ý^ÃÖ] oÊ "
# ofßÖ] o× k•†Â p„Ö] ñ{k
Ù 1Z L ì
C uq
L H™f »g ZÐW~G @  ™ ~æ¸
Å•ñkZ LZ ä r

Û „ztŠ
ì ]PŒ c Û 6]PŒ
‹y WŒ Û Tw ‚Æ] ÃzÅ\ WÃ~
 Ñ ( 509/1ï-Z Û
:•D â •

Û Ì‰
( 29Ôy Zö~Š IzwßZ )X •ìg™]zˆÅyWŒ Ü zkZvß._ÆT š†ÃÊ é†Ú Ý^ ØÒ á•†ÏÖ]"
# ofßÖ] o× š†Ãm á ^Ò
( 4712Ô ¶g ~g g) änÊ ˜fÎ p„Ö] Ý^ÃÖ] oÊ àni†Ú än×Â
ä~ Û Tû% ~y
 Ñ ._Æ ]PŒ Wžì ãZz ] !
t ~ w Z¸Z yZ ( 1) w‚Æ]ÃzÅ\WpÔå@
Yc
‹™| 7 Û û%q
yWŒ Ù Ã~
Zw‚C vZwÎg
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
53 ~Š IzwßZ[ ZŽ 52 ~Š IzwßZ[ZŽ

Š OZ » Vâ ›Æ äâ i kZ x Ó6kZ ñYƒ "


U
¡Ð( Vñâ Z ] ‚) kZX ì ãZz Ì]! Û {z HgzŠ Ð }Z sƒ
tB‚B‚Æ kZp¶)¬ ] PŒ
X •D™ Û ~uzŠ¬ Ð {íZ£²ä ~
sƒ~ VÂPŒ Û Å{íZ£²
 Ñ Ì{z´Æ ]PŒ
Û ~ w‚Æ ]Ãz ÂCƒ]PŒ
Ž »yWŒ Û „q Û¤
ZyWŒ Û Ð }Z
ZèY HgzŠ »y WŒ
ÜÂw Z¸ZÆ È LZÐ á ZjÆó óy»ÑZ L Lä r
 ™ ~æ¸ b§ÏZ
̬ Ð kZžì È »kZ ?¶]z¢ HÅs
 Ÿz Å{íZ£²~ kZ ZƒgzŠ
òï±x â Zž 6Xì s ÜÆtÃÆ y ZŽ c
Š™i Z0
Z ÃÃwZ ¸Z y Z p•Š™
Ã]!
kZ Ìr
 ™ ~æ¸h
•á gzZ ¶ŠŽñ'PŒ
Û ¼ Ì{z´Æ ]PŒ
Û Å {íZ£²
Û
:•D â •
Û Å{íZ£²sÜÐFZÂÆÉ@
w ®] PŒ gzZ/ô•ë {zpX •D™t
àÚ oò• oÊ ØÛÃiŸ é ð ]†ÏÖ] èÛñ]æ oÞ]‚ùÖ] Ù^Î ZZ
Û vŠ Z®ì
bÑŠ ÌæèYì .ß ~(¹ ÅyZt gzZX 7i ZŽ ðà »VÂPŒ
c
ène†ÃÖ] oÊ ‹nÎ Ÿ]æ èÇ×Ö] oÊ oŽÊŸ] o× ᕆÏÖ] Íæ†u
Û Å ¹!
I'PŒ ž7™f »] !
kZ Ì}~yZ•G™f är
 ™~æ¸wZ ¸Z
kjf$ ]ƒ]æ ( ØÏßÖ] oÊ x‘Ÿ]æ ( †$ ¢] oÊ kf$Ÿ] o× Øe
ƒx Zw-7»y Z[ Zc
XŠ Iƒ
è߉ é ð]†ÏÖ] á Ÿ( èÇÖçŽÊŸæ ène†Â Œ^nÎ ^╆m ÜÖ èm]æ†Ö]
XX^ãnÖ] †n’ÛÖ]æ ^ãÖçfΠ݈×m( èÃfjÚ U
žñYƒ" tÐT, ™7?Š ãZz +Zq
]! ZðÃr
 ™~æ¸( 2
( 153m1¢y »ÑZ)
Û x Ó{z´Æ] PŒ
?•c™'PŒ Ûq
Z
:ÀF
• G 7w Z¸ZÐ á ZjÆó óy »ÑZ L LgzZ ó óyJ_Z L Lä r
 ™ ~æ¸ ( 3)
gzZi§g•Æy! Û x â ZÆ]PŒ
i~swËÆyWŒ Û Xž•D â •
Û ãZŠ L L
ât Â_7J 77Ðg¨ÃV1ÂVâzŠ yZp
 ™~æ ¸CW: "
yJ_Z) är
U
gzZ {”" Zzg{zÉ D™7¿¦
Ð)gfÆe Ù 6{°‡kªÆÔ²
C
ZzggzZ•D™t]!
]gßÅîÅ]o»e ðƒãâ 9ÐôZzÆÜ äÉgix â ZŽ ¬Š 7Ãw ¸kZpc
Š™7Âw¸»}Zy×°Z†1ZÐáZjÆ
Û èY M
] PŒ ™7ŠgÌððZ ¸Æš  ²gzZÈg•Ð ãZŠy! iÐ Z~ à k³v³‘ ^³³ã×³Ò Ä³fŠÖ] l ð]†³³Ï³Ö] ZZ ì Hy Òb§kZ~[ÂKZ
ëï±x â ZÐWì Z  Zz»6 kZgzZxiÑ* 3G
™wJ»Tì îœE  +Zq
4$< Z ( 227m1` Ég²ZyJ_Z ) XX "
# Ù ç‰ …
ó óG 3G
4$ îGE 0h
U
0_> PÅZ :w‡" iùîE 4]°gµ0G `y
0E Pº L L•
 ™ b§ÏZ ó ó• " Û V‚ L L
îœE
Égix âZ yJ'r U  vZ wÎg 'PŒ
9Ð ~
26™68guyWÅZbc[ 2¢gµ0GòX 153m1¢y»ÑZ )
Û ì H™f q )Z »Vâ ›6îœE
áçÛ׊ÛÖ] ÄÛq] ‚Îæ ZZ•D â • Ûä
4]]PŒ
ZzgÐZä•x â Z~•òÉì 7~gµ0Gò» G
He 3G
îœE4$
m1`yJ_Z) XX Üãß x‘ ^Ú o× …^’Ÿ] å„â oÊ •^ÛjŸ] o׳Â
Z> PÅZ[Žz[! u539™2¢•ò¶ Šì
> ðÒ}ÅZ[Â 3995g
Û T( 227
y ZÅ]PŒ
(G 4hÅZswÑZðw4
îœE â
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
55 ~Š IzwßZ[ ZŽ 54 ~Š IzwßZ[ZŽ

Û VâzŠtgzZŠ
M0Z‚z130™1¢?ÅZ‚)•FZá'PŒ J 7 Ì àm‚³Ö] :ÀF
X ñƒ7spp~V ÂPŒÛ yZp( 98™1¢~ çE .•ÅZ‚z25™1¢ 0h
U
" i~òKZägµ0G (~G @
Å•ñkZ )žVƒH~L L
 ™~æ¸Z®ì <
It»r  à ZzäYÅ~zcq Û žÔì Åe
Z]PŒ ZzgÐ
swZîœE ILG
4] ì  ™~æ¸
" ugzZr Û x Ó{z´Æ)¬]PŒ
Xì³»dÁÅyZ•ß'PŒ Ûž

Û L L•ë r
yWŒ 7³»XÐ "7w¸zŠ q
 ™~æ¸ÐWX À ZèY
X :~æ¸wßZ
B‚ÆD~g7 Ì@ZؽZŠÆkZ ÂñY H'

D Z6ˆ
~ Ýzg ÅÄÆkZ¤
X ì ÅW6kZgzZì H™f§Zz »œ0x éhI™gzZ/]|ä r
 ™ ~æ¸ ( 29y Zö~Š IzwßZ ) •D ‹ê¸

Æ sf ~}g !
ÆeZzg kZ: • i ZBgˆÆ ä™ÜÃrkZ r
 ™ ~æ¸
Û¤
Ð @ZؽZŠ Æ yWŒZ • ìg™]!
¾z Ð „ ¹ r
d  ™ ~æ¸
&ì e
Zzg p" „Ç!
Ztžì @
q Z ë›P
Yƒ ãZz s ™Â•Ã7¤
 ™~æ¸Z
tt r  žì @ Û ÏZsÜ
ƒZat w ZÎ Âì CƒÄcÅ)¬] PŒ
Þ ‡¦
X ’ e'7²Z. Ù ~ckZ
C
Û Ì{z´Æ)¬ ]PŒ
 Ñ H ¶]PŒ
~ äâ iÆ/ôgzZ ~ Û kZž• D™
Zx|»kZpì ðƒy Ò~Ã]'Z Åg
q up¤
Z e
Zzgtžt wzZ Ù âƹ! ²ŽÃ/ô@ZؽZŠt c
14` Wp?nƒ: x¥¸ +C Û ZuzŠ
? åyWŒ
X eƒ7[x»~ ä™iL~ õg @ Ö Z kZ ¿ðÃ&ì z (Z
~g7 Å# ?n™x¥ä¿! ²)q
Zˆw‚Î
• G Ü~ ó óy»ÑZ L L[ KZ wZ ¸Z dÛ Æ :e~ çÅkZ ä ï±x â Z
Œ
Û Zžì Ìt nZ‹Zq
ZÌpÐ ]PŒ Û y Z »r
Z6VÂPŒ  ™ ~æ¸
( 30yZö~Š IzwßZ)
 ™~æ¸Ìt•DYƒ
XìÐ~o ÝZÆr

X :[ ZŽ ZÃÂËžìtx|»Tì H™f~~g ]Z ìäòv0Zƒq


Ð"7
Z pÉ Dƒ7spc
( 34™9¢~g]Z ì)•Tg „q Zpn Z
ÐZÆ™Üw¸»ï±Ðá ZjÆ´ Z£Zk
  ™~æ¸
àÐWÆkZ är
Z~ çÆq Ëìt ]!
¤ á ~ ]·?
 X ì ÅÒÃÅä™ï•
«Ð ƒ òºò•¶ Š )ì HÜw ¸»+§0Z~òºòä •x â Z b§ÏZ
6gîÆwVƒmƒ:iqtž7tÈeZ ¦
٠ƒ]ÒÅw Z¸Z
C ( 39™2¢

Û ?Œ
•D â • Û x â Z XX à³³nÛ³³Ö^³³³Ã³³³Ö] h…ZZì ~e
W«ÅBÖZ >gÎ Û 6gîÆwV
Ýçm Ô×ôÚøZZÃkZ XX àm‚Ö] Ýçm ÔÖ^³Ú ZZì ~ˆyWŒ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
57 ~Š IzwßZ[ ZŽ 56 ~Š IzwßZ[ZŽ
G-Ê
5Ÿ+ ZgzZ Ô46 Ô 27 m9 ` ~g ]Z ìgzZ Ô52Ô 35m1` ~ çE
¤¸ bÑ åG .•ÅZ‚) ¶ Š ?ÅZ‚) ( ]†n%Ò ^Ê¡jì] D ànÛÖ^ÃÖ]E oÊ ØmæªjÖ] Øâ] Ì׳jì] ZZ
( 654Ô 625m3` x â Z~ çnZgzZì s%Z¹ ~ çÆ ( =°Z )  »+¬( 128m1¢
žÐ}¸~}g !
ÆeWyZr Û
 ™~æ ¸H•G™f ÌwZ ¸ZPä?Œ
Ð ä™s%Z ~ kZ c ~uzŠ
u~™Å VÍßžt ]!
Ð äW: g
eYH7iÐZ
?ì Ð~] ·?tc
WkZ c
Æe ñW: ~™ÅVÍße Û b§T CYƒ7ß g
WðÃÅyWŒ u
X CYƒ7ße Û Â,™s%Zvß~ç
WÅyWŒ WÅ >ÂZ >gÎ b§ÏZ
~çÅ XX o_‰çÖ] éç׳’³Ö] ZZ~238~e
ìgzZ158m2¢?ÅZ‚) ¶ ŠX •G™f ä+¬w Z¸ZZ ZiÐ kZ c {g VZ
X :~æ¸nZ ‹Z äƒ ] ÒÅw Z¸Z~ çÆ ó óVz > & L L kZp ( 256 k1 ¢ ã» ðI 
iÒÉk;Z

Ë ƒ ðä
$ Û är
ZäÂw ëuZzÅkZžtxzŠž L L•ìg â•  ™~æ ¸ÐW W] ·?c
?ˆƒe W{”i)tHÐ
ˆƒe

•Ù Š ëpñY Hwú6VMgzZ] ¸ZÆV1²~kZÃswZîœE 4]ž¶ Û \¬vZì ŠŽñÌieZ ÂñYƒs %Z¤


ˆyWŒ Z~XÆ+Š Ë
Ù ì ꊙh
VâzŠ Xtzg Ã/gzZ x éhI™žì } Y ¿C Š F Zzgž
ÅkZ „ Q» e WY ̈{gÎ )ì @
( 5 9e Û Š•
â• á g Z~
Ù ª~X•7Œ
žìC Û VâzŠ {zì Zƒ~e
ZzgkZ™f »s %ZÎ! 
ÆVÍg ) XX Ù牆Ö]æ ä×Ö] oÖ] åæ•†Ê oò• oÊ Üj‡^ßi á^ÊZZ
( 31y Zö~Š IzwßZ )X YYH7g¦»s%ZËÆb§kZ zŠ N
ßs§ÅwÎgn ZgzZvZÐ ZÂñYƒs%Z~qËyxgŠ}g v¤
Z

X :[ ZŽ qŽg s§Å< Û žì ¸ i»kZ ÂñYƒ s%Z~q ˤ


 z yWŒ Z Z®
Í Â} Š™g ï Z »inZÐzz Ås %Z] Ò~q Ëðä
äkZ c ZX ñY H
b§ 9ÐZŠŽz!
Æ "7Ðg¨Ãg
u kZ r
 ™ ~æ¸ì ]!
Å]ª Š™g ïZ»e
X c Û
WkZÅ*™yWŒ
X ñ0
:™
ä™iÃVìWyZÐwßZkZ+¬ŠŽz!
Æs %Z~VìWy Zb§T
c
j§Æ è%KZ ] zˆ c Û ÅyWŒ
] PŒ Û t p¸ 7Œ
Û ! ôVâzŠtp ¤
Z X ‰ƒ[ x»~
u kZÉ X¸ ìg| 776ì Æ ¹I ZÆ x ¸KZ
 Ÿz ~ g
žì s
gzZ +¬z $öŠŽ z!
Æ s%Z~ çÆ gu à Zz swZ îœE
4] b§ÏZ
vZwÎg= XX^ãnÞ œ†Î] "
~ # ä׳Ö] Ù糉… á^³ÒæZZ•ìgÈ/]| G

5Ÿ+ Z ä_Z†0Z 6ˆƒ[ x»~ ä™ijZÐ wßZ kZ®  ) ÅDRZ
j§Æ è%KZxñ Z™/ôžì @ Û {gÎ )t ä
åG
ƒx¥Ð kZ ¶ðJ 7Šp ( y‡•
X ì H™f ~ ~ çE
.•ÅZ‚ä ~ çE 
.•ÅZk̀0ZgzZ~ ~g ]Z ì ä v0ZƒqgzZ~
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
59 ~Š IzwßZ[ ZŽ 58 ~Š IzwßZ[ZŽ

igzZxñ Z™/ôvŠ äñy¢]|ì Cƒ ÌÐ e


0h ZzgkZs
 Ÿz Å]!
kZ( Û ~
Å yWŒ  vZ wÎg Ð j§TÉ ¸ D™ H 7]zˆÅ *™yWŒ ÛÐ
+ЛG
$
ž
y ! Û ÃkZ ÂñYƒs%ZyxgŠÆ"
i Å÷Œ U 0h
igzZ}g v¤ ñ U
Z ¹Ð "
 yZ/wZ ) ó ó[ 2Z ê z L ¸ Û {zÐ j§ÏZ D2]zˆ
L D™ H]zˆÅyWŒ
G -
AE4Ó É
¶g 538 m 2` ö§ XG~«Z ò ) ì Zƒ wi *
~ y! Û èY •~
i Å yZ y WŒ W
( 164e
Û¤
y WŒ Û Ì{z´Æy!
ZèYì Zƒwz4»yWŒ Û ž Zƒx¥Ð kZ ( 3993
i Å÷Œ
VâzŠ 'gzZ -7 Û ~½kZ•ïŠ ½Åy WŒ
yWŒ Û ÃVÍß ~
vZwÎggzZ
X @
ƒ: Za „w ZÎ »äƒs%Z Â@
ƒwi *
~y! Û sÜ
iÅ÷Œ
Û Ð j§µ Z µ ZÃ/ô7Œ
yWŒ Û VâzŠ ä ~
 vZ wÎg¤ á '!
Z Z®X • ï•
t Ð T7ŠŽñ?Š +Z ðÃì ]!
U ÏyÃàZzK* Š 2-7
~ kZ Âc
X :~æ¸nZ ‹Z "
Û Ð j§„q
kZ ä \¬vZɃ ð2]zˆÅyWŒ ZÃ/ôävZ wÎgž Zƒ
y ZZyŠÆl ìœ0x éhI™žìt nZ ‹Z åa 6g
ukZ »r
 ™~æ¸ Ñ ã‚ WÐ j§T&ž @
Hwi * Û nÆã‚ WÅ#
4]ÃyWŒ
~ swZîœE Ö Z
VŒ/ôg;ZYp;g @
]|J ƒwi *
~swZîœE Û ž²ãZ ÂX ñÑ
4]yWŒ Xƒ: c Û Ðj§kZ
ƒL{z»\nZì eá| 7Ãy WŒ
kZ7ZˆÆl ìgzZ¸n
žì eùtZƒD»] ! kZ Ìñ/
g7D»]!
/ôJ
?ƒðƒ’Ðx « á²ãZ] !
~(
âZ X :~æ¸nZ ‹Z
ì Zƒ wEZ Â » ó ów 4 u kZž • ë r
Z L L~ g  ™ ~æ¸ 6™ÏZ
X :[ ZŽ
 ™~æ¸ÌtXì Zƒwi *
.ßÅr ~y! Û yWŒ
iÅ÷Œ Û ì ãZz] !
tèÑq
/ôèY7]!
e* Y " VŒ r
ðÃtèÑq • ìg™]!  ™ ~æ¸ Xì
Xì ðƒÄcÅ]â ©Z´Š óg’Ãx Z™
X :[ ZŽ
¹äZ]| ÂX c äñ/]|6gîÆw V
Š ¬»äÎu6]gúãZiÉ0
y Zª)•ÌZq ¯%m¾ZÆn&žž … Y7\WHÝð0.ÅZ÷Z} Z
u ðÃ6 Û ~bÑÅXX ^›©Ú ‚nãÛjÖ]ZZ _Z†0Z
ÙçÎ †Û çe] Ù^Î ZZ•Dâ •
ñ/]|ˆÆG
G-Ê
g ut ñYW: =ÐZJ VŒ ì É0 Z~ T ( 7
q 5Ÿ+ Z) XX g×ÆŸ] oÊ p‚ß ^ßÃÚ •m†Î èÇ×e ÙˆÞ á•†ÏÖ] á] V Ù^Î ^Ú
åG
ÅA+
( 473Ô472m12¢Šz•Z[Š ðAXEZw &
ìŠ ƒ ZŠ1Z) c
Š hgÃ]gúÉ0
kZä ( 630m3¢

~(´Ã~kZ ÂZƒˆž²°»Ã/]|D»] ! 4]b§ÏZ


à ZzswZîœE Š 4
pÆkZq }÷Zƒwi *
~y! Û yWŒ
i Å÷Œ Û It»Ëž•ë/1Z
Ë Y Å7tŽì ]!
X$ Zƒ wi *
~ y! Û Zg7 ž: ) Zƒ wi *
i Å ÷Œ ~ y! Û yWŒ
i Å ÷Œ Û 9z ÒZž•
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
61 ~Š IzwßZ[ ZŽ 60 ~Š IzwßZ[ZŽ

GE
ò O²Z[ é£\0Zx â Z
Y fò[ é£\0Zž • ë /
 ~ y»Zz ¡gzZ • Ð ~ Y 飧¢gzZ É@
I
ò 1Z I
ƒ6
ƒ
( 3m3¢ åG
G
-+ Ê
5Ÿ Z )•xlÐ
~
Ü oÆ ò~O²Z [ é£\0Z
Z • w Z¸Z ãZÆ w Yg[Z ~ }ÂÅy ZgzZ ˆ
¤
I
X :~æ¸W
X ÏñYƒg»[Âåq Š™Ü7Z
ZÂñYc I
[ é£\0Z ¹Zt ~ b ô:• i ZBg 0Ð •Åe
Zzg kZ r
 ™ ~æ¸
I
 yYäz ÌZ Å[ é£\0Z Âf
f ™·_ »wZ ¸Z yZ r
 ™ ~渤
Z Û Â>%» ` ZgŠ ZgzZ:D
•„ ïŠg Z Œ 7ZwYg[ZX •ðWЦ‚zÅ~Oi
X D™:ƒ6
yZgzZ ( 31yZö~Š IzwßZ )
I
zz Å ~O²Z [ é£\0ZÃg
us ÜÆtÃLZžìt Â] !
0Z ]ªgzZ
X :[ ZŽ
Û » ËÐ ~ yZ y›: L Lg
_g Zz Æ • Zgz² • ìg™Šg Ð
u kZ ~ V
Zzgt²ì HwÑ+Z Ðó óÆ y›Ë• Û »t : gzZ fƒ
I
Æ [ é£\0Z Ìe Y ¬Š 7Ãw Z¸Z zŠ q
@ Z {Š™ b̀6~zZgžì ãZz ] ! uwßZ
t~ g
 Ÿz Å 46ÈÅr
s  ™~æ¸h × Ð kZì ŠŽñ~ ~g g 9Ð j§
' ~æ¸ pX ì @Y Hê ˆ Æ Ú Š Ã]Ñq }g7 Æ ~zZg gzZ w Z¸Z x ÓÉ
ò O²Z [ é£\0ZÐ è%KZ ;e Z
I I
u {Š™yÒ Å ~
 gzZ 1yâ Ãg
Z  žì Cƒ •Z °x âZÆ?Š Ë%ñƒ º6xŠîÆŠ *Z LZ är
[ é£\0Zg ™
Š™g ïZ;e
X c X c Û bzêà ~
Š}Šg ZŒ ò O²Z
G
ò é£\0Z »Ä0 ïG Ûw
òj
I I
Æ[ I3ÅÐ á ZjÆ èEG ¢ Z x´Z ä r
4›>  ™ ~æ ¸ÐW  {Š c
X å7ðÃÑZz+ YÃ< iÐ[ é£\0ž
Z •D â •
Ä0 ïG [
I3Å~ b)Z ò é£\0Zžìt x|¿äì HÜw¸q
I
Z~}g ! ò §0ZgzZŒ
7ÃË6~Oiä~p´B‚Æ+ ò ~ž•ë òà åE˜
ƒ´Ú~:W~VÐgzZ Cƒ Ån&ñZgÅyZ ÂD™WÐ
kZ7ZgzZì @ X ¬Š
~Š Iz wßZ) • ìgÈ H[ZgzZ¸ ìgÈ H¬ {zž @
ƒ 7kˆ Z » ]!
k0 }g v¤ Z ¹äòm+Z†0/Ðíž•D â • Û!
ò g ÏZÔ0yÑ
( 32y Zö G-Ê
5Ÿ+ Z )X ßx åÐ ï¢Ð Vð; VâzŠ LZÐZ ÂñWe
åG Zzg ðÃЕÅò~Oi
Š™uF
c uÅ ~zZgÐ T7]!
Ãg +Z ðÃtžìt ]! 
«Ð ƒ ( 6Ô4m3¢¤¸ bÑ
X ñY òg bŠ0z/gzZ ò~Oig Zæzg ZŠ »]pD~i s•D â •
)ì6
>™E Û ò´=Z0Z
( 139m1¢p é¨EBÄZ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
63 ~Š IzwßZ[ ZŽ 62 ~Š IzwßZ[ZŽ

Û É 7ˆÆyWŒ
ì xlÐ y WŒ Û<
žt xzŠ L L•i ZBgs§~uzŠ²  vZ wÎgž: ì B‚Æ ñZg Å yZ m» ] !
Å~ ~uzŠ
kZ ì t ] !
( 51Ô sZ) Š q Z ¡ž•`™ës
¹Cq »\W~ g kZgzZB‚Æg
 Ÿz Å]! u
B‚4"ze Âë L L ‰ž7gzŠ ðÃ] !
tgzZ Cƒg
u b§TD™y Òb§ÏZÃg
ugzZ å!
ó"
ó ze™áÌÃ? Y7 Ð y Z~}g !
Æe Û Ž • Dƒ,Z vß
WÌË• DƒƒqÆ yWŒ
ƒ7x¥ÃyZ•D Y wÈ™Ägq ðÃs§~uzŠ²•ïŠ CZg ¯ÂñY
ž @
~æ¸ Ð y!  ™ ~æ¸ ~ 76uÆ 7Z CŽ Å r
i År  ™ ~æ ¸ Z®
Xì ¿gV¹q{zäVrZ
Þ ‡*
b̀Å 4Zì wJ. ]!
År ™ ~æ ¸ :}jbzêz yjŠpr
™
t à ò[ é£\0Zr
I
{Š™
Xì ]! Zž•ìg™ƒ™È]!
qË{z¤  ™~æ¸] !

ƒ Õ»}uzŠ q
kZ 7ZgzZ @ Ù Ð ~ XgzZ @
ZC ƒ » b§& Â ï Š [ZŽ »
u à Zz ( Ÿ ]‚)swZ îœE
g 4]žì Ð.ß ~(¹Ãr ™~æ¸:Ò
X •ìgÈ H[ ZgzZ•`È H¬ÐkZ {zž @
ƒ: Ìkˆ Z»] !
t ÌÐ > Zzg vŠ {z´Æò[ é£\0ZèÑq ì ðWÐ WZzÆò[ é£\0Z sÜ
I I
G-Ê
5 + Z gzZÔ537 m 2 ¢ • ò) < 9â n Æ ,ì ~z% g
åGŸ u  ™~æ¸èYì ;gƒÐy !
r  ™~渊pƒt²
i Å4Z6] Zf År
uÔ2`Ô£ZµÔ635mÔ3¢
( 8372g kZ7ZgzZì CƒÅÕ}uzŠ] !
È H{zž7ÌkˆZ »] ! Ù ÅŠpÅ
ZC
q
tž• ìgÈr  ™ ~æ¸(q Z6gîÆ w VX • ìgÈ H[ZgzZ •`
òC
w ®Ð> ZzgvŠ {z´Æ~Ù ²Z[Þ0Z·gzZX •97‚ Zx ÓÅ]c
ZzgyZ E
~i Zgx âZ ?•¬6xðž§!ÆkZª
ÑŠ Åp ÖZÆyWŒÛ žì $
Ë Y ½b§¾] !
X•
^ãnÞ^Ã³Ú o³×³Â Á^³Ë³ÖŸ] èÖŸ•ZZ ì Å b§ÏZ‚KZ6k
½ÅwZÎkZä

]¡+ŠgzZr
 ™~æ¸ ( 25yZö~Š IzwßZ )ì ~6x|ÆyZª
ÑŠ Åp ÖZ XXènß¾

Z wìt ÌnÆx q
Za ¤ Z ~}g ! Û (~uzŠ²
Æ y Z : • ìg â •
X :~æ¸wßZ p" Ç!
qCÙ Ð~yZ Âì 7¬6x|LZª
ÑŠ Åp ÖZÆyZžñYƒ
( 34Ô33ÔyZö~Š IzwßZ) ÏñY{g™ƒ
Ö Zs sZ ~
x Z™/ô# â ~xs Z+ŠŽ är
â {z•Gg (Z ~  ™~Eæ¸
-!
&Ð ÷žEÆÉ@
‰•{eÿ¹ÒE : xlÃq Ë6kZžì È0
¿CÙ L L• ìgÈ~}g ! Û (q
Æ y WŒ Z
( 23Ô sZ) ó óñZj
Û pOX • i ZBg ñƒ D™s
y WŒ  Ÿz ÅtÕ‚ŠpLZ r
 ™ ~æ¸
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
65 ~Š IzwßZ[ ZŽ 64 ~Š IzwßZ[ZŽ

}g !
Æ”|Z0Z b§ÏZgzZ ( 197m3¢g
•Z d
¾° îG
!ŒZ( ƒ Å bæ Å
G  ( 2 )]¡+Š ( 1)ìt {zì Cƒ qzÑÐ ]â £XÃ7ÆkZ]úŠ Å
<
c Ö èÅkZ ª)ƒ *
( ƒ Å# ä<ÑÃTì x *
Y Z' Ù ”
»qkZC :•˜~ Z
X `ôÆV1( 30äZ'
•Zd
( 100m5¢g ¾° G!ŒZ )XƒÅyÒ:Z™ c
îG Ö wÅkZ
#
ZÆ kZgzZì Ð ë›~Š ã
{zÃ{ } (q Æ t Ü Zz yZZm»q «
ì CƒÐ <ÑÉ 7Ð ]¡KZ Åy̈ZÄcÅ]!
~'gzZ hZ Z® wÅí~ ]¡ ã̈ZŽ '!
{z ªì @ z szc~ b ˜Z KZ
™¨Ð”
Z »äƒZc¿6<ÑtÉ 7zðû<Ñ]¡Åy̈ZgzZ
Xì=g fq Û ì ŠZ'
ðÃÅyZ yWŒ 7ZgzZì C™ !
Z ]¡Ð X{zgzZ • CY ãTÐ
z szcÐ „ Z’Z y̈Zž™yâ Ã|kZÉ @
”  z ú â z ìY
™77„
Û ] !
Æy WŒ tÅkZ ÂðZz™7ä<ÑyTÅ” Ù ž¾ ðä
zszcC Z
Ãszc{zžì @ B‚ÆgÅ}g7ÃVâzŠ
™c_Ð kZì } Tµ Z µ ZÇ!
Û ²ì @
ì HyWŒ +Šv!
Y {g™ƒ å* fÍÐ ] !
kZ Å kZèYì s Ü
˜Ãe ð^nÖæ] ˜Ãe l^ß³Úç³Û³Ö]æ áç³ß³Úç³Û³Ö]æZZ}Š hgÔ
gzZñCZ
W{Z
}g vn}g v` Wäë ( 3e ÓZ) XX ÜÓßm• ÜÓÖ k×ÛÒ] ÝçnÖ]ZZ
gzZŠ%ðñgzZ( 79Ô71/pZ ) XX †ÓßÛÖ] à áçãßmæ Íæ†ÃÛ³Ö^³e á憳ڪ³m
Û ]ÌÅVëñžì @
yWŒ Š™åà ( xsZ) +Š
ƒ Za ÌwZÎtQÐ kZgzZX c
gzZ • D™ÃÅszcvŠ ë !
Д t • =gÆ}uzŠ q
Z 'gúðñ
ÝñvZ! gzZ • ïŠ ¬» szc{zžì ðƒ yÒ ~
fÍ H • È zgД
( 49Ô48myZö~Š IzwßZ )X •È zg
X •ïŠ¬»qgzZË{z´Æ< Û
 zyWŒ

]!
hZÃÝñQ Â @
YƒÐ ]¡Å kZÃy̈Z D» ]!
~'hZ¤
ZgzZ :[ ZŽ
xz°Z {gΪe ZgzZ ?¶]z¢HÅä™{Ç WÐ]!
Wà Zz]¡¤ ~'
gzZ ÅäC
)HgzZì ~¡q HpX ì +Š ~¡q
ZxsZ +Šž7— ðÃ~ kZ
~e ÂBŠÐ ÃÅ„zg¨Ã 30•e
WkZ \¬vZì CYƒ VÈgzZ] ! WÅ
Ë ™76gî~Š ZÐZ]¡KZ Åy̈Z ðÉg ÅkZ ~¡
+Š ðÉg 9ÅkZÉ X $
6T]¡{zÅ\¬vZXX ^ãn× Œ^ßÖ] †_Ê ojÖ] ä×Ö] l†_Ê ZZ³³ ì @Û
â•
Xì @ Û )xs Z
 zyWŒ
™ (<
¹V- ªì Ås§KZŠpä\¬vZÚÅ]¡VŒó ì
ó H ZaÃVÍßäkZ
y Y 7ÃvZ ]¡Špë þ} Y 7ðÃ{Š c
iÐvZÃ]¡ÅvZ ÂL L]¡ÅvZž CYãTÐwÅí~]¡ ã̈ZŽì q{z”
zszcžì 9] !
t
Û ä \¬vZŽ Z®ì c
~ yWŒ e~}g ! 
Æ]¡kZ…ä \¬vZÉ X M ZgzZì x » »<Ñt *
¤ zszcpì ŠZ'
Zz™yTÅ” ]¡Î{zgzZì
q Ž Z®ì ]¡+Š ¸ ì c Û yÒ ~ yâ •
Š â• Û Æ yZ)gfÆ wÎg LZgzZ Xì CYƒãZzgzZ³7p°Å”
zszcë
Ù :c
^C Û ä~
â•  Ñì <Ñ{z}™y Ò]¡Ž:ì ]¡{z}™yÒ<Ñ Ù szc:•D â•
qkZª) HI ä<ÑÃT•ëÃq kZC Û |Z0Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
67 ~Š IzwßZ[ ZŽ 66 ~Š IzwßZ[ZŽ

X 7g (Z ðÃÃ]¡~¹z*’Å<ÑnºZ Ù ( xz°Z {g΂‘Z[  ~g g 9)ì @


Æäƒ Za 6]¡^C ƒ Za 6]¡
D™ ðÉg~}g !
kZ ÅkZ} (Æ kZÉ ‚ gzZ hZŠŽz!
g 7™Åq ~'
Tžì HŠg » g Û »]¡ä r
Š q Z yZ™ ¯ wßZ {ŠÎ•  ™ ~æ¸ ÝZgŠ
Û xsZgzZì xsZ ]¡žì ¸ Ø Ð T•
 z yWŒ
» ðÉg Z®X • ëÃ<
p0 Ö wgzZ ÔÅq ÌËä ~
}X • G yÒwßZÆ#  wÎgÆvZ~
Xì ã ̈Z]¡ž:ì < Û~
 zyWŒò$ÝZ
ƒ x Zw » VzgâY áZz } *
g ZŠ uâ b§ÏZÔ * ƒ w ' »} h˜Ô*
ƒ x Zw »ñ¢
X {)z* 
ƒx Zw»Vz06
á Zzl ( • ïŠ x *
» ]¡t ÃT ) ñƒ D ¯ wßZ •‚Šp CZ r
 ™ ~æ¸
Û ävZÃ#
~ y WŒ Ö wÅy Zž• gâ Y,Zt È gzZñ¢è éž• D â•
Û
Š q Zx ÓyZ=g fÆ]¡wßZ ä r
ÅÒÃÅä¯ u‡Ãg  ™ ~æ¸
Ö wÅyZèY ª7]gz¢Åä™yÒ
Y^Ð]¡ã̈ZØ»#
Xì @

P… ÂBŠÐg¨ÃwßZkZÆy Zë¤
]ÑZÎPgzZ•Cƒx¥'! Z
ã ̈Z¤
Zì c Û x Zwä<ÑÃT ¤îž Zƒt È »]¡wßZkZ[Z
ŠgZ Œ
.•DƒZa ~‚f}g ø
c 
 } {0gŠ ðä
Z b§ÏZX ì Y Y H wzÚÆ ™†
 zg ÃkZ Âì e ]¡
Ø e Å ( ]¡~æ¸)]¡ ã̈Zì x ZwÐ bzgÆ <ÑŽ {)zc
Ð> ƒ  ̈Z ]¡ÄcÅw 'z x Zw¤
Æ V1ÂgzZ ƒÅVßÎg ÂCƒÐ + Z ( 1
XXXÔÖ]ƒ àÚ ä×Ö^eƒçÃÞZZì Yƒw ' X ¶]gz¢HÅwz4

Œ}ZŠ *Z LZÃr
 ™ ~æ¸ Âì @
YƒÐ ]¡Ø »q ~'hZ¤
Z( 3 Z • ~¡)t Hì s
ÅyZ Â7¤ Ö wÅVzq X~ yWŒ
 Ÿz Å# Û (2
]ggz¢HÅä™{Š .ZÐyZc
X ~ 7 ~Š¤
•á Åk&Z Zhg7VY6]¡ÃyZˆÅVYs
XŠ  Ÿz

Ö wz ÔÅTgâ Y {zž•˜ r
Å]¡z=Ëê »#  ™~æ¸ÐW Û x ZwÃg ZŠ%äy WŒ
Šg ZŒ
w ZÎ[ ZX ì ŠßÐZ Ì]¡ ã̈ZgzZì c Û}
?Š [k
òHX ˆ~Š™s Ö wÅy Zåe*
 ŸzÅ# nÆy ̈Z¢
™~ðÉg ä =°Z„gvZ Âì „g™tßÐZ Ì]¡Åy ̈Zx ¬Z
 žì @
ƒ Zat
X 7x ZwÐ?Š ~¡c Ö wz Ôžì ¸ È » kZ ?Hx ZwVY™}Š x *
ðà »]¡~ # ãZzÐZ
Xì 74Š¿
س³v³³³mæEì ÅyÒ Ú b§kZÅ ~ Û ä\¬vZ
 x™ ZÑ~ˆyWŒ
Ö wÅkZä <Ñ b ð©i!xŠ b§ÏZ
E
Ws Z²ÑZ) D &ñ^fíÖ] Üãn× ݆vmæ l^fn_Ö] ÜãÖ
( 1 5 6e ]¡ ã ̈Zì H™f éS}$E»#
Zhg76
Ö wzÔÅqkZ ÂXì @ Ö wÅqÖ
E
x™ ZÑ# Y^Ø6gîC¡»# ì C™g¦{h
I* ð•Z ]¡ ã̈Z x ¬ à ( yp Zƒ c) b ð©i!xŠ èÑqXì
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
69 ~Š IzwßZ[ ZŽ 68 ~Š IzwßZ[ZŽ

4J&!
5G
Æ ÿE Ü z kZŽ •±{zq~Š L L•i ZBg
~]gßÅgZgzZg1i] Zg ‰ X ˆ7 
]gz¢HÅä™s§Å~
Š™ù Ÿp¤
ì c Zzq Æ yZ • ŠŽñ~ `ô·ù
Z »yZ ä •q ë$
Ë Y Å7Ð ( g
Â$ Û Æ~
Š q Z) }Z•  vZ wÎg HÅu0 Û¤
y WŒZ ( 4
gzZÕ{Š™wi *
Å\¬vZŠŽz!
ÆkZp•~Š™Ì]d’¼ ¹ ~ yZgzZ
@ ™w ',q u 0
™x Zw,q ÖgzZì @ Û ž ¹7VY b§kZ ävZ
y WŒ
ì YY1NŠ~yZÌ[ZX ~y Ò2‚ Zm{Æ\¬vZ: Z•
Z (
»<Ñ
,qÖgzZ•D™w ',qu 0  x™Z Ñž ¹VYV- gzZì
nÆyZ ~
( 50mÔyZö~Š IzwßZ)
X •D™x Zw

X :[ ZŽ Xw 'nÆyZ ä ~
yZ ,q ÖgzZ ,q { À 0  x™Z Ñž Zƒx¥
Ts§ÅyWŒ Û ž: Ås§Å ~
 x™ Z Ñ ÚÅx Zwz w 'ªXx ZwnÆ
|Ç! {ŠŽñž•ìg™t]!
tgzZì {”p’ª!  ™~æ¸
tr
GI  Ñž ( nÆÐ=) =r
347Å ~
sÜïG Ù ì CYƒ ãZz ] !
 ™C tÐ
:•ïŠG Ü]‚½Z¼Ðª!
ë6
gîÆw VXì
X ‰ Ç™ ¯>ÎZgzZÑ6gîå{zÉ ¶: Å post manq
Z
Ó zŠ ÅkZgzZ ÎY6
ûÐZèY‰B‚ÆkZVÃ h N ™òÐûð oßgzZL L
KgäKUA
Ñ•g~g ¸q Ó VâzŠ ÅkZgzZ {zgzZ Îg e „~
ZVÃ
}g ø._Æg2ŠÆ*ŠŽ 7Š%ðÃ6 \!
}igzZìJ % Zgøž ¹Ð
Ð \!
LZž @
Vƒl¨WëÐ kZgzZNöóÃ\!
LZë î WÔñWk0  ™~æ¸
`ôã•WgzZr
Z KUgzZðöóÃ\!
LZgzZ ˆg0 LZ]ZgÏZäVrZÎOg ¹!
±
X NƒnqÐ\! Ó VâzŠ Å ð oßÎX ðƒl¨WëÐ\!
L ZV à X :~æ¸wßZ
WÔ19•[!
( 36X 30e ÔöZa [ÂÔª!
)
 ™ ~æ ¸
Ž CZ 0Ð( {)z gZ ]Zg ÂÁ ëª) `ô ã•Wr
]Š „ÅkZÐLZu Zµ™ ¯Zôäð yzg;._ÆyÒƪ!
b§ÏZ
Ö Z• D™]!
Æ# ~æ¸gzZì s ÜÆ< Û Ç!
 z y WŒ •ìg™yÒtÃ
( 6Ô4•e Ô`zy
WÔ32•[! [ÂÔª!
)X ðZz™
Xì s ÜÌÆkZtÃt²Å q )ZgzZ F

ª!
•G 7t ‚Æ\ WäëŽ ]‚ ½Z¼Æª!
•t! x Z™Ng ‡
 ž•… â J
Z Ü zkZ1•Â… â ÃqC
‰ Ù {zžì ]Š ¬År
 ™~æ¸
» ]Ñ»Z wç[  \W}X • ŠŽñ] ZpgzZ ]d’lyZ Å b§ÏZ ~
… â 7ÐZ ƒ: ._ÆtÃÆ yZ¤
ZgzZƒ ._ÆtÃÆ y Z q {z J

~渞 ì ]! '
Å ]ªX fƒ ]ÃÏZ Æ b§kZ h × 6\W Â,™·_
ž 6• … âz »t·<ÑÌÃ`ô{”wi *
6Y m
Z¸*r
 ™ ~æ¸X
Xì @ Z(»<ÑgzZÕ~x¯søkZÃr
WÃ: Z • ™
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
71 ~Š IzwßZ[ ZŽ 70 ~Š IzwßZ[ZŽ

à Zzä™& ¤( 1) ci Ù »kZžì YYc


Z *C ÎÐ]! Z »wKZÅ ( ª!
kZ {i Z0 )x¯kZ
Xì @ Z¸*
ƒZÐci
ƒõ ( 2 )
&
s çO? kZ1ì Cƒ kC! |Z *  »g Â~ wÎg g
gzZ • uÃr
 ™ ~æ¸
™7& ¤Å`ô{ŠŽñåˆyWŒ
Åx¯ÏZÉ @ Û žìtŠ Z%Йfw ÍZ
•DWÃÐ åO$z åO]I~(yÒ2‚Zm{Æ\¬vZ~x¯
B‚Æ: âi§z%Xì ŠŽñ ö:XZx¯~]c
Å
] c
WÝZ Ū! WXžì @™& ¤
Û sÜ~
y WŒ â gzZ U%ÝZ » ð‚g J
]c  *
WyZXì ˆ {g ™ƒ 4 Ç!
Ì {ŠŽñž ðWù ]!
Å \¬vZ ÌÌZ~ ª!  ™ ~æ¸y
t ~ DÆr W
uz
X •‰ {g „g ??슎ñ: Z•
Z(»Õz<Ñ{Š™wi *
-Ÿ&
V1 ëªì Ìó óÁqgzZÔ@•
á Ô }ZÔƒõL L( è ) y WŒ
E.G Û ž]!
„ggzZ »yZgzZ•ŠŽñ~< Û • +Z '!
 z yWŒ ¼ì Yƒt [ZŽ w ë»kZ
ÃT ǃê* Û )<ÑkZn kZì ðƒ Ìpzp’èY~
 zyWŒ
ê» ( < ÅvZ 7Z• ._Æ < Û ,q Ž ~ ª!
 z yWŒ ªì M Ì~ ª!
™f
-Ÿ&
Ðzz ÏZ •pÝZÆó ó èE.GL L¸gzZXì ë!
¹! Û 9t
ì 9„z Ï}Šg ZŒ Û~
yWŒò$ÝZ »yZp7µz—ðÃ~äƒ<ÑÆyZÉì @
Y¹<Ñ
Š¬»ä™ê._Æ<Ñ{Š™wi *
c  Ñ}g \ LZ]+Z[gvZ
ÏZÃ~ ¶Š]úŠ ÅxsZÛ)Ëc ÅyZsÜá ZjÆ`ôã•WXì „<
G@ z
Æ<ÑÏZyxgŠÆyZ\W:X XXä×Ö] ÙˆÞ]^Ûe ܳãß³ne ܳӳu^³Ê:cÛ
â• Ð xsZ +ŠgzZª
˜'â ?Š6gîxÃ`ô ã•Wp•M
YG 7~
Xì {Š™wi * »Ž ,™ê._
( s§Å\ W )vZ+ Xì s ZžZ

ÐvÖ]çâæ ‚ÛvÚ o× و³Þ^³Û³eZZZƒwi * ÑŽì „zhgzZ


6
~ :ì @Û Š•
â• á g Z\¬vZ~Tže
W{Š™7År
 ™~æ¸] !
„g
Å[gÆyZ „zì Zƒwi *
6·Ž •n
~ gyZZ6ÏZvß{zgzZ XX Üãe… à³Ú àÚ äm‚m àne ^ÛÖ^΂’Ú ÐvÖ^e h^jÓÖ] ÔnÖ] ^ßÖˆÞ]æZZ
W·{gÎ)Xì hÐs§
( 2e XXä×Ö] ÙˆÞ]^Ûe Üãßne ÜÓu^Ê än× ^ßÛnãÚæ h^jÓÖ]
Û wi *
V1‹ZÐLZŽ ðâ • [ÂtB‚Æhs§Å\WäëgzZ:ÀF
™tugzZ?ŠÃqgzZË™hgÃhkZgzZ
ÐvÖ]‚Ãe]ƒ^Û³ÊZZì „Ze *
Ž <êÐqkZyxgŠÆyZ:ìƒõÅyZgzZìà Zzä™& ¤Å
{g HˆÆhgzZ ó XÙ¡–Ö]Ÿ]
W÷- {gÎ)XÆ„ZeSì Š
( 33e
W{Z
( 48e Û wi *
â {gÎ)Xì ðâ • (s§Å\W )ävZ

Û VŒ
zŠ 0ƈyWŒ
•ˆ½'!
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
73 ~Š IzwßZ[ ZŽ 72 ~Š IzwßZ[ZŽ

Ë ƒwëù]!
??ì $  ™~æ ¸>σù bÑ Âσ7„[Â
tr
X :~æ¸wßZ
~g ZŠ)f Å«™Åg
Š q ZèÑq•ï Š™Šg™È~Ãg Š q Zr
 ™~æ¸
á LZ ä r
Zßò AZžt xÎ: •i ZBgì H7ÃtÃf •  ™~æ¸ÐW
Wv{gζ Š )ì ðVZä\¬vZ
Wt ÕäŒÅZ{gÎgzZ 9e
( 10e
Æ b§ kZgzZ V ¤¦
 ZÔ õg @Å ~g »zŠ· 2‚Z m{ Æ
u LZu Z µ Y m
µZzp’~yZgzZ ðVZ7ävZ«™ÅX•ìgyâ Ã`ôyZp á Zz 2‚ZÆ yWŒ
,Åw) ZÆ kZgzZKÃ] Zg • Û 0Ð ] ¬çñ}uzŠ
ì hZg7» Zg7Žì „< Û sÜì Hë!
 zyWŒ gzZ Hh~yZ7x¥gzZ ˆƒ ( 52mÔyZö~Š IzwßZ)ÐVƒ~
â ÝZ„ ±*ŠnÆ
+E
ä ]Z|³ ¸Zg e {z• èG 5BEZg eŽgzZXì ¹hÐZ „ ä\¬vZèY
4ÓG

X •è X :[ ZŽ
^ßÖˆ³Þ]æZZ ì @Û \¬vZ~ˆyWŒ
Û ì s ÜÇ! Û Ì]!
Æ*™y WŒ
~Š I»r
â• t
 'D
<  ™~æ¸ Hwi *
Ùfs§~g väëgzZ XXÜãnÖ] ÙˆÞ^Ú Œ^ß×Ö ànfjÖ †Ò„Ö] ÔnÖ]
s§ÅyZŽz™yÒ( , ) mZ?ž @
Hwi *
Xì Š
X :~æ¸wßZ
á Zz 2‚ZÆ*™yWŒ
,Åw )Zn ZgzZ]Zg • Û žì „g™s
 ZÜe
Wt
ƒ ._ÆwßZgzZtÃLZê ZŽ <
 {zp•Â… â Ã<
r
 ™~æ¸
*Šž: ( ì ŠŽñ~ g
Š q Z {ífŽ )ì ÅyÒ )g fÆ ~
 Ñ L Z ä vZ
 ä VrZ n kZ
t wßZ ª: • i ZBg {z• G 7wßZ¼ nÆ + â <
á Z *™yWŒ
» ,Åw )ZÆ kZgzZKÃ2‚Zz ]Zg • Û Z®X )g fÆ V[
Û ƒ +Š Ð p ÒÆ ÎâKZŽ ì $
~nç kZ yWŒ Ë ƒ q „z sÜ<
 žì
Û Æ~
yZ/w Z{gÎ) XXèÛÓvÖ]æ h^jÓÖ] ÜãÛ×ómæZZ •}Z•  Ñ~
â ÝZ
X¸ñƒ_¬nÆ„äà+Š »kZ ~
 ÑÆ\¬vZžì ãZzÇ!
Û ~ ½kZ•ïŠ ½ÅkZªX •D 2[ÂÃyZ ~
yWŒ  ÑgzZ ( 164e
W
( 63yZö~Š IzwßZ)
áƒ
~æ¸pX •ï• á Zz2‚ZÆkZgzZ -7
 ,Åw) Zn ZgzZ'»]Zg •
Û ÐWñƒ D™yÒ ÃwßZ ÏZ
 vZ wÎgžì x¥pOL L• D â •
ä~ Û èÑq•±*Š~
»yWŒ Û ž•ìgÈÆ?Š%r
â ÝZ »,Åy WŒ ™
ð¯ Kì H^6VŠzZ• G wEZÌZ}uzŠÆ b§kZgzZg ZŒz¾~ k
 ]!  ™ ~æ¸ p Zƒ ˆ Æ `ô ã •WyZ wz4
s ÜÆ ]¡z Ð=r
 ™ ~æ¸ÐWì K0
™f BVP b§ÏZ r Ð VàÆgL¿Å kZ Âì X ðƒwi *
~ˆ[ ÂgzZ ˆƒwi *
¬bÑÅ[ ž•ìg™
( 64y Zö~Š IzwßZ )X 7< Û Æ™
 qÌðÃ~yZ•ìg â •
 ì CY Å bÑmZˆn ZQì CY è[ ¬žìt ÂwßZèÑq
Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
75 ~Š IzwßZ[ ZŽ 74 ~Š IzwßZ[ZŽ

9~A çƦÛ@ Š {gtq


Ž å c Z~nçƦÛ@
ä~ Ñ6VŒ
X :[ ZŽ
U
X Zƒ" 7
h
Å<•á Âf Û ¬Ðä™äzwßZt¤
™·_» *™yWŒ Zr
 ™~æ¸
~ kZì Å7äëe Û žì Cƒ "
WŽ ÅyWŒ U
]!
âZsÜÐ kZ Â
ä×Ö] Ù牅 oÊ ÜÓÖ á^Ò ‚ÏÖZZì @Û Š•
â• á g Z \¬vZX CYW~™p°9
 Ÿz Å] !
¿{z ñZΞì s kZ~ g Ù Æ~
ugzZì ¬» ~zc Å¿C Ñ
W[Z x
( 21e Z{gÎ) XX†ìŸ] ÝçnÖ]æ ä×Ö]çq†m á^Ò àÛÖèߊu éç‰]
¦Û@ ì ñZg CZ f ~÷tž,Š™Šp ~
kZž 6ì {gtc  Ÿz ÅT
 Ñs
Ù ì( ŠŽñ) ä%{•~~
Æ¿kZC 
vZwÎgn}gvG:ÀF
X ~Š™s
 Ÿzä\W~§ZzkZÆ
Ö ªgzZ Å\¬vZŽ n
gµÂÅ#
Xì ‚
Û \¬vZžìt] !
ܳӳi]^³³ÚæZZ ì ;g}Š¬ÃVâ ›~ˆyWŒ ~uzŠ
Û ñƒ D™W 0Ð pÆó ó {ÎZL L~ ‚KZ ò?Œ
• Dâ• Û xâZ
WáZ) XX]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^ãÞ^Úæ æ„íÊ Ù牆Ö]
( 7e
äe p‚jÏnÊ äe pˆÃjm p] äe o‰ªjm^Ú é牟]æé³æ‚³Ï³Ö] é³ç³‰Ÿ]ZZ
X ƒ YWi !
ÐkZ,™I{zÐTgzZßáÐZ, Š»~
vZwÎg¼Ž of›†ÏÖ] †nŠËiE Ù]çu] ÄnÛq oÊ äe pˆÃjmæ Ù^ÃÊ] ijnÛ³q o³Ê
DMMQ ävË‘S ‚×q
r Š™i Z0
 ™~æ¸èY c ZÃjZ ä r
 ™~æ ¸pì x ¬¬t » \¬vZ
(F
Å]!  ™~æ¸ÂÃVzuzŠ D™7¿Šp6kZ•ï ŠÃVzuzŠ¬Ž
kZr  Ñ ~ wZjZz wdZ x Óžìt {ÎZÔìtžÜ » ]!
Å~ Û xâZ
kZ Å ?Œ
D™ì‡ñZg ðÃ~}g !
Æe Û {zž•ìg ÑŠ
WËÅkZgzZ D ŒBÃy WŒ  vZ wÎgžì „g™s
w Z¸Z x ÓÆ ~  Ÿz Å ] ! WtX ñY Å ~zc
kZ e
är  ™ ~æ¸~§ ZZ ] 'Z yZ BZ egz¢Ã6Ã] 'Z Å‚Ái Z Á‰ Ü z  ™~渎 Åg
LZ ä r ukZ Å›z ~g g „g]!
V˜ •<
J  w dZz
IE&
X ó ós ç Z L LÅ~ çlBigzZ ( 3)‚Å~i Zg ( 2)‚Åk
̀0Z( 1)ì H™f »§ ·& žì CƒVÈ]!
ÂñYHg¨6gî9¤
Z~kZì Å7n ä™"
U
Õñ
+Š }gv~ Z
 Vƒ „ y̈Z q
Z Ì~L L cÛ ™ƒ¥#Ð/ôä ~
â• Ñ
à Z e:Ã6  ™~渊p]Z &
§ ·y Z¬Ð ä™ì‡ñZg KZ ä r p
IE&
˜~‚Å XX]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^ãÞ^Úææ„íÊ Ù牆Ö] ÜÓi]^³ÚæZZ~çlBi  gzZßáÐZ ÂVzŠ¬ðÃ0Æ
kZ Ìw~÷ÂV¼¼Ð ñZg KZ~Z
Å bSZ ?¶½]!
ZÐ} i Z0
q Z~ž7¼ {Š c
Z ä ~ Vƒ y̈Zq iÐ
oãÞæ "
# Ù牆Ö] oi]^Ú ØÒ oÊ ^Ú^ áç³Ó³m á]•ç³qŸ]æZZ•
6ñZggzZyᎠƒ Zj: {Š [ZŽ=6V Â!
 V ; ƒF
¼Ðs§Å\¬vZ~ Z
( 507mÔ4`Ôs ç Z) XXäßÂ
4Ã] 5ç~EŠ LZ ?ÇVð0
!
: ^ÑL6vZ~žn kZßáÐZ ÂV¼
vZwÎgŽ~qkZì x ¬( ÆHË%)¬t»vZžt]! 
hZЃ ( 64yZö~Š IzwßZ!ZfÔ3462Ô2361Ô 2263›)ƒ… Y
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
77 ~Š IzwßZ[ ZŽ 76 ~Š IzwßZ[ZŽ

ÌÒB‚ÆVzi úòi Ñõ 0
gzZÔ•S7  ( 158e
Åizgz‘ W{ÂZ{gÎ D]÷†nì  ™ ~渤
w ¸LZ r ZX ,™ I~ Ù gzZ ,Š ~
 vZ wÎgÐ T~q kZC 
Û Ò•Og Ì} izgÒ{z´ÆVzizgÆy pg
y Zpì ÅÌã!
Œ $ ÌÐ ¿#Åe
WkZgzZ CYW~™9] !| 7Ã ó ós ç ZL L._Æ
Âf
D™7¿Šp6
Tƒë VY]!
{z?ž D áç×ÃËiŸ^Ú áç³Öç³Ï³i ܳÖED Y
 ~wkZKZÌqðÃ~
Xì 7<
WX # Z )
( 2e
• ðW6gîÆ]¡y Ò¡Ž ,q {z :žìt wßZV Zv0 ™~æ¸
»r
äß ÜÒ^ãÞ^Úææ„íÊ Ù牆Ö] ÜÓ³i]^³ÚæZZ¬t»vZžìt]!

 Ì{z
X •7<
uHÅkZr
²X •ìg™VYÐg  ™~æ¸Âì x ¬Z
 X X]çãjÞ^³Ê
 Ñ Ž ‰ƒ 7<
ä~  Ì,q {z :žì t wßZ Ù » r
 ™ ~æ¸ Ë ƒ7HŬËÆyWŒ
VŒZ®$ Û Ðg
u._ÆtÃÆr
 ™~æ¸
B‚ÆD~g7„ÎâÅ ðÉg kZp•ÂðC7Z nÆðÉg ÅVÍß Špr
 ™ ~渞ìzz Hy
W• ìg™¿#ÅwZ ¸Z „ LZ r
 ™ ~æ¸ Ì6
ZÅkZ7„Ã7Æ\W*
i úw Vq ™~g Y6gîÆ<
 7Zžì „g™ãZz * Å¿,ZgzZ?• D™¿#Å kZ „ŠpQgzZ • D¯ yâ ‡„
â ùÃ]!
X •g »f ZÆ}ƒ~ ™¿s ÜÆyZ „ŠpQÆ™ì‡wßZ•‚ŠpLZŽžñY
Xì @

@ U
ƒ 7" Û b§T :žìt wßZ VZ ‚ » r
Ð u Zz¸y WŒ  ™ ~æ¸
X :~æ¸wßZ
( 65yZö~ IzwßZ)X Cƒ7"
U
ÐkZÌ<
 b§ÏZ
»wßZ¬ ÆyZt• G yÒ wßZ ]‚~'
D
Æ< är
 ™ ~æ¸
r
~渕ë wßZÉgÆ< ™~æ¸Î•wßZ]‚Æ<
 {zt
žìt wßZ ZuzŠ L L•˜ ñƒD™ ±Âh
m»< '× ÅwßZ LZ {zì {^
Y
{^  ë• G 7Æ ?Š Ë%wßZ Ég ä r
Y »VßßZ yZ¬ Ð ƒ ™
b§kZgzZwz4
y•á õg @
{ozD•Å䙎 , q{z ªì Ð Ï0
i iF

 ™~æ¸ì Åy ÒäY •z$öŽ ,™yÒÃp°kZÅ<
r  QgzZÐB
 ÐVzq~uzŠ Å
X 7mðû<
Xì Åc-äë6wßZ¬Æ
Ì,q{zÅÎâižtwßZ ZŠ:•i ZBg~wßZ}Šr
 ™~æ¸
X :[ ZŽ Û ñOÆ9Y Z’ZÅX‰ƒ7<
Xì CƒÐyWŒ 

 m»{ozD._ÆwßZ}uzŠÆr
ÅyZtì 7Ð<  ™~æ¸ <  :žì wßZ åa »r
 5ðÃ{z ÌР䙿q«g•6<  ™ ~æ¸
WÅ•{gÎgzZ 21•e
t Ð( 7•e WÅ[Z x
ÑZ >gΪ) VìW¸*ì dÁ 
Åç_i à³ÚæE{zž•Æ~0 á g ZkZä~
Š •
zZ}  Ñž•… Yë CY07
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
79 ~Š IzwßZ[ ZŽ 78 ~Š IzwßZ[ZŽ

Û Æ~
x¥„Ð }Z•  vZ wÎg …,ƒ »B; q
 t ñY N N YL»
Z c 
ì ¹{ÎZ ÃÏ0i F  Ñ n Æ Vâ ›ä \¬vZì ãZz Ç!
x ÓÅ ~ ] !
s  {Š™yÒž 6ÏNB„<
 Ÿz~p°Å<  ,qx ÓtQgzZì Cƒ Š¬»ä™~
c Ù Æ~
ZìC  Ñ b§ÏZпc
ƒÐ}ozDm»kZì e
Xì ðƒ áƒ
Z®• ï• Š ¬» vÐ ] !
 ¿{oz D~ kZgzZì c Ù Å ÑgzZ
{Š™ IC
Û
 gñZx ÓtÐzgÅ*™yWŒ
X •<
~æE ¸G~• ìg¾ ¬»yWŒ Û Ã~g ¢ÅVØ!
zZ6VŒ ä r
 ™ ~æ¸
-٤ $
êGÅyWŒ Û Ã] â© ZyZr
 ™~æ¸?ì ¹~ˆyWŒ Û ¬tVƒ Ø7Ð r
™ c
ì wßZ ZŠ»r Û Y Z’Z ÅT¿{zì e
 ™~渞 6ƒ CƒÐ yWŒ
X •7g »Ã+ â Ã<
 VYäY *
p•ìg™¨Ðõ{ÎZgzZ•z ì wßZ åa »r
ÑŽ {z c  ™ ~渞 6ƒ H¿q«g•ä ~
 Ñ { zì e
… ³7Ãp°9Å<
 ë¤
ZX c
C ÃVÍßn Æ ðÉg ÅVÍß ä ~

Û ( 1) à ~ VÂgßzŠ J
( 2 )Ôˆ yWŒ  ë +Š ž • ë r
 ™ ~æ¸
Û |ÑZ0Zì Qs
Ø‘Ÿ]æ ^ãß³Ú Í†³’³jm ^³Úæ èß³ŠÖ]ZZ•D â•  Ÿzh
'×

( 9yZö~ IzwßZ )Ô<
EG äe†Ú]^Ú ^ãe•]†m ^ÛÞ^Ê Å†ŽÖ] oÊ kÏ×›œƒ]æ é†nŠÖ]æ èÏm†_Ö] ^³ãnÊ
-G٤$
{Î ZgzZ •z ê ÅyWŒ Û {zÐ T• ìg™†ŸZ» ]gß~Š6VŒ ² ä³e Ð_ßm ÜÖ^ÛÚ¡ÃÊæŸç³Î ä³³nÖ] h‚³Þæ 䳳߳ o³ãÞæ "# o³fß³Ö]
?Tg7VYì‡6ñZgq  ™~æ¸y
ZËKZr W•ìgÈõ ( 368m2¢g •Zd¾° îG !ŒZ) XXˆmˆÃÖ] h^jÓÖ]
G
 ÍÆñ¢Vp0
Å“ 
gzZVz06áZz wÏ Ô Vz0
gŠáZz }r
 ™~æ¸ Ù ) t :Z »<
q kZ ( C  ~<ÑgzZ•Æ]§gzZ j§pÝZÆ<

 p• ìgÈyÒ »]¡ÃkZ • ] â© ZŽ 0РƘ
g ï ZÐ + â < ƒ ½]! ƒ H IÐ q T c
Ìðà c Š ¬» ä™ä ~
ƒ c  ÑÃTì @
ƒ6
Vzq yZžƒ x¥t Ð Tì ?Š +Z ´Ã c
ìeW+Z ´Ãy
W• ìg™ X @ Ûs
™7m³y WŒ ŸzÅTƒ H¿ÌðÃc
Ö wc
??ì ¬~Š™yÒ»y̈Z]¡# ƘŠ( {)zñ¢V p0
)
ÅX7Ì{z<
žì Cƒ"
U
ßÌ]!  ™~æ¸Ðp°kZ
tÅr
~ +Š wÅ]¡ž• `™ ãZz ~ y*0Ð ]¡+Š ëgzZ Û Y Z’Z
ž 6ƒðƒÐy WŒ
hZ)gfÆ kZ y̈Zžì ÚZ sÜx » »]¡É 7Å?Š x
Åq ~'c
zZ•}gâ } hÃÃVEZi•L »B; ÆVzga ä\W
ì Hg ¢ÃVØ!
X ñά»x Zwzw'c
ízÑ6qËž:n™yT
 qÌðÃÐ~kZžì I »r
X 7<  ™~æ¸{)z{)z
Ð kZ Ì<
 b§ÏZ @ U
ƒ7" Û ÐuZz¸b§Tžt ]!
yWŒ „ggzZ
c Û Â¬»äg â } hÃÃVEZigzZ U»B;ÆVzgar
Š „äyWŒ  ™~æ¸
~uzŠgzZ D Y ñ¯7wßZÐkªgzZì kª »r
 ™~æ¸tÂCƒ7"
U
B; VâzŠ N Y L »6~ga XN Y L » Ä N Y L » b§¾B; pì
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
81 ~Š IzwßZ[ ZŽ 80 ~Š IzwßZ[ZŽ

Û<
._Æy WŒ b ˜Z Å$öX ì @ hÂBŠ ~ Ýzg Å
Yƒ ãZz Ç!  ÅY m
Å< Û ì Ìs ÜÆ*™y WŒ
Zäà ¬vZ~ˆy WŒ Û wßZtžìt] !
Ãs ÜÆwßZ LZê ZJ Û<
VŒ s ÜÆ yWŒ wßZÆ r
 ™ ~æ¸gzZ ð^³³³qæZZì @Û Š•
â• á g Z\¬vZì H76gîÆ?ŠzuÃu Zz¸~q nZ]o
Û Æg
XÐ, ™~t• ugzZ<
 y*LZëvZY ¶
Zs
 Ÿzh
'× XÐN W ]çÃfi] àn׉†ÛÖ]çÃfi] ÝçÏm Ù^Î oÊm Øq… èßm‚³Û³Ö] ^³’³Î] à³Ú
Æàá6 W[{gÎ) XXáæ‚jãÚ Üâæ]†q] ÜÓ׳ò³ŠmŸ à³Ú
L L( 21X 20e
g ~Š I»r
u'
D  ™æ¸ q nZ ÅyZz™ q nZ ÅVßÎgx ¸~÷} Z ä kZ ¹ c hzŠ ¿q
WZƒ @ ZÐ}g )
ó ó•Cc
Z@{zgzZ _â7]̀ZÐ?Žz™
e
ä VrZ b§T• G y Ò °Z ¸¼ LZ 0Ð g
u ä r
 ™ ~æ¸
Æ+ â ?ŠÃkZ c uä VrZ b§ÏZ • G yÒ °Z ¸Æ <
ä™tÃg  6
gîÆé‡uÂnÆx ¸kZøſ! ZkZä]+Z[gvZ6V Œ
Å k\Z • G yÒ ~Š I¼ n
 ™ ~渞ì ]!
žŽ `ô ã •WÔr \¬vZžì @ Š kgŠ »<
ƒx¥Ð Tì c  ÅVßÎgÃx ¸KZ äTì H7
Ë%gzZ 2Z ¸z wßZ Ë%7‹g Ç ðÃÅ«™éZgzZ • c™gzZ {”p’ Ö Z éZà ( <
nÆ# Û u~ˆyWŒ
 )¿ÆwÎg LZgzZì êŠg Z Œ Û ÃuZz¸
â »+ŠÆ'
up•ìg™t~
*Zçz°Z ¸, Z nÆä™tÃg ~Š I
D U
Xƒ" ÐuZz¸{zp¤ z?Š
Zì HyJ'
— ~ V~f Æ VÍßgzZ ì CYƒ »ÌZ Å g
u Ð T • ìg™ äz Xì Cƒ"
U uÅuZz¸ÐX•tWF~yWŒ Û {z´ÆkZ
uŽ~‚fÆTì CY{g™0*
FZg Zg
[q -dIz
ugzZ•D YƒZa] é£E GE
 ) ÅwßZ RZgzZ 飧¢z$öŽÐ,™yÒÃp°kZÅ<
ä®  ë[ Z
ZuzŠ Z (
Ѓ »+ Š g
uèÑq}Š™g ïZ eZ} FZ7Žá™tÃkZ ÂñY
Û v0Zƒq•ÅyÒ
:•D â •
Û ‹g ÇÅäƒ9gzZpôn ZgzZì ~
Xì ŠŽñ~*™yWŒ â
ð^q^Ú èߊÖ^e äiæ¡je ‚fÃjÛÖ] ᕆÏÖ] h^jÓÖ^e •]†ÛÖ]æZZ
X :~æ¸wßZ Š Z%Ð<
 XXä×ÃËe Üùâ^Úæ äÖ^ÃÊ]æ äÖ]çÎ] àÚ"
# ofßÖ] àÂ
kZp )ƒH{Š Zg Zä\ W»÷T c
6 
k Ñ
½Å\ WgzZwZ ¸ZzwdZÆ~
• G yÒ0Ð g
uär
 ™~渎 •f Y » ~Š IyZë[Z
{ ^
¬yŠq
( {izg »ˆc ZÐkZ{gج‰Vƒñ0
™:¿
ÆïÅ• L L•D™yÒb§kZtÃCZ0Ð QÆg
ur
 ™~æ¸:
90Ð ]Ñqz öZÎê ZgzZg ZŠ™z ]§ÅV- zZgì Q» g
uq ~uzŠˆ Û v 0Z ƒq
~g ]Z ì) ì b ˜Z Å $ögzZ wßZ RZ t • D â •
~Š •
/KZ~ x » kZgzZ H7“
 Z¦ Û 6Š ðÃp¤
z• Z n Æ ð‚g J
] ⥠( 306™13¢
ŠŽ z!
•‰ {g ¹! ÆkZ Ü~¡Ì~e
ZzgÅg Ù p•
u b§Åx » ã̈ZC Û Ãp°kZ ÅwßZ RZz$ögzZ<
*™yWŒ  wßZÆr
 ™~æ¸ ë¤
Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
83 ~Š IzwßZ[ ZŽ 82 ~Š IzwßZ[ZŽ

X :~æ¸?Š Š ˜i ÑÌ~QkZ'!
X Âeø zŠtÃ7Æy Z

Æ]›Æ=zDt ~uzŠƒ: s ÜÆ< Û q ðÃ~ kZžt q


 z yWŒ Z
Ð áZjÆtZz°Z D°t é¨E½É Z L L~ G@
Å ]!  ™ ~æ¸ÐW
KZ ä r
( 69X ~Š IzwßZ)Xƒ: s Ü
‚u]ç³Ö] †³³fì سfϳm ŸæZZ•˜ ~Š Z•¿ì HÜw¸» ~Š Z•¿
èߊÖ]æ( ÜÓvÛÖ] ke^%Ö] ᕆÏÖ] ÜÓuæ( ØÏÃÖ] ÜÓu é^Ê^³ß³Ú o³Ê
X :[ ZŽ
Åç_ÏÚ ØnÖ• ØÒæ èߊÖ] p†r³Ú p…^³r³Ö] سó˳Ö]æ èÚç³×³Ã³Û³Ö]
 CY Å7wJ~]gßkZu Zz¸( 433) XXä³³³e
‹s ÜÆkZêCZ=Z tgzZ•ìgȬÃg £Æ$ö~}g !  ™~æ¸Âs§q
Æ•r Z
Žƒs ÜÆ¿Ë,Z c  ƒs ÜƬœgzZ "
)¥< U Û { z} Š
ËÆy WŒ Ù ž• ìg â •
C Û yÒQgzZ ( sZ) $
Ë Y Å7ž¶ðÃ~ kZž• ìgÈÌ
]Ão Å kZ Ð ¬?Š ËÔƒ/ w© b§Å <
wßZ) ñYƒ ãZz Ç!  ŠŽz!
X •‰ {g ¹! ÆkZ Ü~¡Ì~e
ZzgÅg
ub§Åx » ã̈Z
( 70yZö~Š Iz g £ »VâzŠ• c
ƒQX •ìg {ZjZ ñOÆäŒ]!
 ™~æ¸
r
Ë Y Å7CŠ c
™Ägt ‚Ãg £ÏZgzZ $ igzZ ¶ðÃ~ Tžì c
¯(Z ä$ö
X :[ ZŽ
Z,h
X ÏñWÐWvZY ¶ '× ì YY™YÃg Ù
uC
t Vƒ ._Æ„éZŽ • D™tÃVßßZ 4ZÆ $ör
 ™ ~æ¸
 ™~渊p0Ð äƒs ÜÆ=zDgzZ<
är Û »g
 z yWŒ ugzZ
 ™ ~渲ì 0Ðu Zz¸t • ìg™7r
kZ ä r  ™~æ ¸Ž wßZ
]›Æ =z DgzZ < Û F
 z yWŒ Z á c u 9L Âì ÅW
ƒu Zz¸ì e g
à Zz wz4
Æ yWŒ Û ~ swZ îœE
4]ž 6ì Hg ïZ Ì» F Zá¸Ã7Æ wßZ
mZ Âì Cƒ s ÜÆ =z DgzZ < Ûg
 z yWŒ Z 7„ Cƒ s ÜÆ
u ðä
Û {D1Ze
ÉgæEÎÉy;_Z) XXèÃfŠÖ] ͆uŸ^e …^fìŸ] †³i]ç³iZZ•D â• Zzg
 Ÿz mZì Cƒ~•z QAŽ 0Ð kZgzZì Åä $ös
Ås  Ÿz
( 212m1¢
6=zDc
ñY H76< Û Ãg
 z yWŒ u 9ÌËž7Ñt ¦
Ù eZpì
C
t ]!  Z®ì F
«Ð ƒ 4] swZó ó0Ð y WŒ
Zzg à Zz îœE
Záe Û wz4
LL Z]¬h
N ZÐWvZY ¶ '× ñY c
Š™Šg:gzñY1yâ ƒ“ _¤
Z ñYH7
u Zz¸meZèY @
™7G@  ™ ~æ¸x¯ » ~Š Z• ¿žì
Å•ñÆr XÏ
ÆVâzŠ FZágzZuZz¸aÎÅr
Žžì ¸ ~}g !  ™ ~æ¸gzZìB‚Æ
~uzŠì ß Â7._¤
] ! Š 4
Zì 9q ê Z {z σ ._ÆaÎéZ c
=éZ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
85 ~Š IzwßZ[ ZŽ 84 ~Š IzwßZ[ZŽ

{Š™yÒ Æ ~Š Z• ¿ ÂD™·_6gî 9» ótó é¨E½É ZL Lr


 ™ ~æ ¸¤
Z ~y ~g7 Å ~Š Z•¿ä r
WÆx¯ê ZsÜÅ7Ü]!  ™~渞ìt
ÅÈ LZ ]Š ¬ ø
Z ]!
~  ä VrZp¸ M
™Ð j§ÇÃwßZ Å1gzZ CW7~™6gîãZz ] ! ~g7 J
ñY S7: ]! Z Š™ÜÃ{
 c
 Ÿzh
Æs '× ë c
Š™i Z0
ZÃÃVßßZ}uzŠÆ~Š Z•¿~ÒÃÅä™ Û Æ u Zz¸ä ~Š Z• ¿ @
 z yWŒ
s ÜÆ =gzZ < ƒ 7VÈx|» Y A
+-B G
Æ·0 öGä~Š Z•¿&•ïŠ™ÜÃ]g „ÏZÐá ZjÆt é¨E½É Z n Û {zì ÅyÒÌAmZ~ÔÏZ~[!
Dâ• ÏZì c
CwßZŽ 0Ðäƒ
ämæ†m "
# ofßÖ] à †fíÖ] gjÓmŸ ÙçÏmZZ•˜ì HÜÐáZj ä×Ö] Ù牅 ÙçÎ †fíÖ] á] Ü×Ãm ÜÖ]ƒ] ä³Þ] ÔÖ]ƒ o³Ê è׳óÖ]æZZ•
Ÿæ èË’Ö] å„ãFe "
# ofßÖ] oÖ] †fíÖ] oâ^ßjm oFju èÏ$ à³Â ä³Ï³$ ÏZL L þ 371mtZz°ZD°t é¨E½É Z) XX äÞçÛ–Ûe Ü×ÃÖ] à³Ú ‚³Ã³e] á^³Ò "
#
à †fíÖ] kf$]ƒ^Ê |æ†rÚ Øq…Ÿæ ÙçãrÚ Øq… ÜãnÊ áç³Ó³m ñ0 Û uZz¸ª)] !
 žt {zì AŽ ~( s ÜÆ=z yWŒ
ƒ: „x¥t Z
XXèËÖ^íÚ Õ†iæ äe ØÛÃÖ]æ äÖçfÎ gqæ èË’Ö] å„ãFe "
# ofßÖ] óì
ó gzŠ¹Ðy*ÆDÂì ]!vZwÎg¸ž
Å~
( 34mÔtZz°ZD°t é¨E½É Z)
U
:" ŸkZ ~Š Z• ¿žì @
¡ÅT•ìg™]! ƒx¥Ð kZ
Z
Ðr~zZgrJ èJ
 ñY: ãâ c Z
 ¸ðÃÐ ÚÅ ~
Ñ Û ÌL¸9ì Cƒ s ÜÆ =z DgzZ <
yWŒ Û {zƒ ü~ Tªƒ
 z yWŒ
~
ðÃ: gzZ w ~zZg ðÃ~ yZ: ñY VJ  Ñ b§ÏZ •gzZ }™e
Zzg [!kZÆtZz°ZD°t é¨E½É Zs
 Ÿzh
'× Å]!
kZ Cƒ7s ÜÆ=gzZ<z
¿6kZgzZ * U
™wJjZ ÂñYƒ" Ð~ Ñg
uÐj§ÏZ¤
ZQƒbzê ~Š Z• ¿ì c Æ ógó ¶ ÑZ ng ¬L Lä ~Š Z• ¿Ž ì CƒÐ
Š úÐ x *
~g øÐ]g „kZ ( ƒu Zz¸{zì e)ì @  Zz*
YƒZ ™uF
ÿ#mZgzZ *
™ á] Ü× à³m†³fì سÒZZ•D â• Û {zž•˜Ðá ZjÆq0·~kZ
@  Zz 'â jZgzZ *
Yƒ Z ™¿6kZ ÂñYWg  žì CƒG @
u 9ðÃZ Å]! °t é¨E½É Z ) XX ^ÛãnÊ š…^ÃjÖ] Ùçì• x’m ¡Ê ^Ûãe Ü×Ói "
# ofß³Ö]
èY7s ÜÆ=zDgzZ< Û {zgzZƒ: VY)g fž„u Zz¸{zì eì
 zyWŒ U
éZ ª) •" Ð~ Ñ huVâzŠžñYƒx¥t Z
 ( 371mÔtZz°ZD
X Cƒ7s ÜÆ=zDgzZ< Û L{zƒ~gz¢'â eZgzZ*
 zyWŒ ™¿6¸T ä q0·6Ô ÏZX ì e*  gŠ Ç!
ng ¬~ :W~ yZ Â( ì „ ¡
Û
( sZ)ì H™f Ì»ng ¬B‚ÆyWŒ
gtÃt 0ƃu Zz¸{zì e g
ž• n Ù ~Š Z• ¿Z
u 9C  Z®
Û {zÃu Zz¸Tžì @
y WŒ ƒ ãZztÐ kZ Âì ~gz¢*
™¿6kZgzZ *
™wJÐZ U
" u Tž åtÃt » ~Š Z• ¿žì @
¡Å g ƒ x¥Ð kZ Â
~}g ! Þ ‡*
ÆuZz¸kZ {z•ìgÈwJ. z
s ÜÆ=zDgzZs ÜÆ< Û c
7Ls ÜÆ=zy WŒ u 9~uzŠ ˃: VY „u Zz¸{zì e ñYƒ
g
 gŠ ¡ÅT•ìgÈ
¡Å¸TžX Zƒt ÈÝZ »ìÆyZ ƒ: „ Ë ƒ
X$
Xì Cƒs ÜÆ=zDgzZ< Û {zƒ: "
 zyWŒ U
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
87 ~Š IzwßZ[ ZŽ 86 ~Š IzwßZ[ZŽ

»uZz¸ Âå~}g !
Ægu®VŒ {Š ZgZ » ~Š Z• ¿ž¾ ðä
Z
X :[ ZŽ
u6gîÇc
??¹7VYg H: VY » F
Z áHVY™f
Z• ìg™yÒ ™w J e ._Æ‚f LZÃVßßZ r
$öë¤  ™ ~æ¸
gzZƒCƒãZzÇ!
¡ÅTì 46g
ukZ¬» FZážìt[ ZŽ eZ Â
ÛJ
ãZz t•u °» Â,™:i Zñ»g
uwßZÆr
 ™~æ¸gzZ g
uwßZÆ
üž HÐzzkZ™f »uZz¸gzZ H7™f » FZán kZ Cƒ7®LFZá
X ÇñYƒ ™Å
ÿ) ZzäZ Z
 Zz {z ÂñYƒ " ¡ÅuZz¸~ Tpì @
U ƒ~u Zz¸å
Û Æ~
gzZ ì Y }Z•  \ WgzZ •z ¹! ²Åg
už7— ðÃ~ ]!
kZ X åÑ» ~Š Z•¿¸ Cƒ7s ÜÆ< Û gzZ=zDL{zgzZXì
 zyWŒ
tB‚B‚ÆkZp•Dƒ •z ¹
u 9ËXì DÌ] !
ÅnkZ~ g
Cƒ ( =z < Û s Ü c
 z yWŒ  »g Åp ÖZ c
•  bŹ! ²ª) A
¶~ s uû~Š I
:g
Xì 7„
X :~æ¸wßZ
Zì CYƒ s
p¤  Ÿz Å] ! Z·_ » wßZÆ $ö
ÂñY HÐ g¨¤
pX ñY ¬ŠÃº
 šz s
 bÅp ÖZÆg
užì ¿gpÅÌqt ä $ö • i ZBg ñƒ D™y Ò wßZh × Æg
' u'~Š Ir
D  ™ ~E
æ¸ÐW
ž
™NŠÃ¶Åº
ÐZ c  šz s
 bÅg
u 9ÌðÞ å7Èt ¦
Ù »$ö
C ( 71mÔyZö~Š IwßZ )X kÃ~Š IÆg
uê [ZˆÆkZ :
Š™Šg Æ™ kCs ÜÆ =c
ž åt È » $öÉ ñY c < Û
 z yWŒ kZó ótzf » š
~ [!  ²L Lì J0
!
[ ! Ût
 ™ ~æ¸ ™ â •
b§kZ ä r
ì Cƒs ÜÆ=gzZ< Û {zžìt yTÅ ( ðƒ~{9)ª) qçñ
 zyWŒ kZì v! ²Ìy! Û žìt q «L L• ˜ r
u b§ÅyWŒ
i Åg  ™~æ¸
 ²Åg
š Ù ž åÑt»$öž: Cƒ7º
u 9C  b~! ²ÅkZ c
 š zs y!  Ñpì ðƒ ²!
i Å/ôÆ\ WgzZ ~ {Š c
F Zzg Åg
ie už7µ~
Š™Šg™Ès ÜÆ<
X ñY c Û ÐZgzZÆ™s
 zyWŒ à ~uzŠ J
u¹ tzf r ZÐZžì „ggz¢pôâZ~ kZŠŽz!
 ™q Æ kZ
t Ð ~X• Å™f ]⠴Ϲ Åg
u qçñä ï±+-Z w°x â Z Z Ì»y!
Ð LZŽì g £m{q Û ì YyTµ ZÐVzq
ikZ b§ÅyWŒ
Åp ÖZ~yZ c ì Cƒs ÜÆÐ=c •Cƒs ÜÆ< Û {zžì Ì
 z yWŒ Æg !
g !
¥Æ g ™7Zg ZÍB‚ LZ0
užì ~gz¢tpO @ k »q ËF
Á
ïðG4hÒÉ ~zZ°Z d ) ¶ Š • Dƒ p ÖZ •z 9) ª ì Cƒ •
g D  »g ÜXX èínŽÖ]æ înŽÖ]ZZ:žB™Zag0 Z LZ]g '+ZÅy!
ikZз_
( 246Ô 245mÔ Â‰ó óæ¾E
5Å! 5ÅZ L L„:gzZƒŠŠ F
æ¾E ðÃ7Z~¶Š™Šg6Š ã
Å„y!
i¡ÃVzq
Ü Š ðÃ{z~KÃ2‚ Z
( 71mÔyZö~Š IwßZ) ,™kC‰
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
89 ~Š IzwßZ[ ZŽ 88 ~Š IzwßZ[ZŽ

zz Åw ÈZ kZ g
u Â}™7s
 ZÜÅ]! ZgzZ ÏñY ãâ 7g
kZ {z¤ u Ù ÃwßZÆtzfÆš
uC
ÆtÃLZÆ™äznÆg  ²r
 ™~æ¸
Xì ðƒ²!
ZzgžÏñYà™wJÐ
e X •ì™Šg »V(us Ü

™Šg7e
Ø ¼èY M ZzgÐzz Åäƒ ¹)Æ! ²r
 ™ ~æ¸ Z® 9c uú
ßÆ g  šz s
 bmZ ªÃtzfÆ š
 ²ä $öèÑq
²!{Š c
F ue
ig Š 4
Zzgq Ær Ë ƒ ̲!
 ™~æ¸gzZì $ Zzgž7
e  bmZgzZ š
s  ²tzf eZžì ðC yT Åg
ußÉ c
Zj7g £ » äƒ
 ™ ~æ¸ì Å7wVŽ 0Ð y*kZ ä r
)ÐZr  ™~æ¸ì ðƒ  gŠº
X Cƒ7„  šz
Ã\WLZr ™~渕ìg™g ïZÐ äƒ g u eZgzZ•ìgÈ! ²¹
²!F{Š cu e
ig Š 4
Zzg q Ær ™ ~æ¸ Z ~uzŠ gzZ
 žì t ] !
ÝZgŠ ñYc
Š™Šg6Šã
Åy! -I
i¡Ã ó óîG@E
G L •ìgÈ™™yZŠ ! ²Z(
oÅZz#ZLž ÚZ E GÒ&
]â ´Åe 4¨ E
Zzg qçñ ö-G Ã H »p
x âZèY {Z 6Ãg
uÐ wßZkZ Âì ðƒ
Wg nÆVEZi {”~Š • á Ð kZèYì s ÜÆtÃÆr ™~æ¸e Zzgt
I Û ñƒDC
ÔÖ ƒF o× قi ¡Ê ¼³Ï³Ê À³Ë³×³Ö] èÒ^³³Ò… ^³³ÚœL L•D â •
Ãp ÖZ‰ó óîG@E
-oÅZz #Z L L•7b‡ÆZwÅWgr
G  ™~æ¸gzZì CƒgHZwÅ
á] ÜÃÞ xn’Ê †nÇe ä¾^ËÖ] †nÇÊ oßÃÛÖ^e å]æ… áçÓm á] Ù^Û³juŸ
Z r
\ W¤  ™ ~æ¸ • ìgÈs ÜÆ tzf Æ š
 ²gzZ ¹)r
 ™ ~æ¸
g D
( 247mÔ~zZ°Zd ) XX hƒ^ÓÊ "
# ofßÖ] ÀËÖ àÚ äÞ^e |†‘
Û
Ã\W Â,™·_Ðg¨Ì»V1ÂŹ! ²gzZgzZ, ™·_Ðg¨» *™yWŒ
Û Ât ó ó#ZL LX ǃD»tzfÆš
w Vì Zƒw EZ Ì~ *™yWŒ  ²~ p9 u ª) 6kZt ÂÅ •
äƒ qçñÆ g  »g Å p ÖZ ì ]!
 V˜
J
W28Ô7Z ) óL
X•tWÌ{z´ÆkZ ( 23e ó • *
1Zz:ì @ á g ZgîÆ
ƒŠ • Ë ƒ ̲!
~zZgž )ì $ Zzgžì @
e ÑŠ ( 6
ƒ w ÈZt ~ kZèY C™7ª
)yWŒÛq
Š 4
ÆkZvZ!
fÍ Âì H ¹)ÃÂkZ ðä Zì Zƒw EZ Ât ~  ZÜÅ]!
Ñ p ÖZtž}™s kZ¤ Š™ ¹)7ZÆ™y Ò p ÖZ ( ä
Z V ; ƒ c
[²Z y—[ ~(Ð ƒ Źì / ¸ eZó óîG@E
I
-oÅZzL Lì ™è •Âì ¹
G ( •Dƒ¹p ÖZÆ~  \WèY )ì N
Ñ{z•Æ~ 
Û gà0Z~
än× †ã¾æ àŠÖ] ä³nÊ k³Þ^³fj‰] p„³Ö]V î³n•ZZ •D â• E4GÒ&
 ™~æ¸Ðx¯kZÆòö-G¨ Ex â Z
ƒŠg6gîå»r
Xì @
o³³%ÞŸ]æ 决³ì• o³³Ö] ‹³³³Û³ì à³Ú î³n• ç³³â س³nÎæ g³³³nŽÖ]
Xì ðƒ²! e {Š c
Zzg F Š 4
uq
ig Ær  ™~æ¸( 1)
( 254m7¢[²Zy—) XXèín•
E GÒE
kZ Å òö x âZ ( 2)
-4¨ &
 b)ª) •
s  »gp ÖZ¡Ôžì @ ƒ ãZzÐ ]! G
 ìì @
/Å | J(gzZ CŠ c
Y ¹gzZ ñYƒ ãZz 0 i Å/6Tì {z #Z L L
Ë ƒÌ²!
Xì $ ZzgžÐzzÅw ÈZkZCYƒ7ß qçñg
e uÐ(
X óì
ó CƒqzшÆw ‚k•
¾ p ÖZÆ ~ ZŠŽz!
 ÑÐZ ~zZg¤ Æs b)gzZ•
 »g Åp ÖZ ( 3)
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
91 ~Š IzwßZ[ ZŽ 90 ~Š IzwßZ[ZŽ

ã ‡g²Z bÑ ìx â Z ¤¸ ) G -I
î@E
GoÅZz #ZÐ wßZÆ \ Wä ë k r
 ™ ~æ¸ Ã ó óG -I
î@E
GdL LÂŽ •x â Z} ( Zì yÒ»x â Z} (¹Æ¹t
ƹs§q
U
" *u eZgzZº
ƒg  šz s Šz•Z[ Â 178m4`
 bÅ ( W°Z ° Y Yâ [ ! 6gî9Ð y! ZgzZ•ìgÈ•z ¹gzZ ! Š Z »! ²
i ! ²Žì ¿{z s§q
Š™
X c Wx ÅÑZ ) XX ‹³q… ä³³Þ^³³ÊZZe
» ( 145e Û äTì 7„•Zz
WkZÅy WŒ

kò¬ÐkZgzZì ŠG;~ó:ó ÃLè
L Ñq ó ó•u0
*
 tL ì
ƒ L H b§kZÀF
X :~æ¸wßZ 
»kòª) {zž ǃ b§kZÀF» kZ ì ¦ß s§Å ÏZ;gzZ ™f » “
 ÍÆ

žì t q ~uzŠ L L• ˜ ñƒ D™yÒ ~Š IÆ ûÅ g
uh
'× ÐW ñƒïŠ]o»/Zz* i! ²är
KZÐy!  ™~æ¸pì u 0
*Í
(“

Û ~ +Š ñY Œ~ Ýzg ÅyWŒ
yÒ ¬ Ð kZ ë {zì x £Ž »yWŒ Û Ãg
u Xì HÀF
ß »]g „kZ

¬gzZ î» õg @ ‚gz ]twKZ ä ~


mZ H¼ Ž ~ ª  ÑX • `™ »¹! ²ävZ ÎÅy Zì „  gŠ ]! žž,™êŠp ! x HMg ‡
Û ÅqËŽì „zÐkZm»}p9Æg
kZ q• Û Ì~
u Z®ì „yWŒ â âZ! ²ÅT{zc
E
0šÅZx â Z7Z6Y ¯ÅDÆyZgzZ HY «D{ C"
Î äY Hg Ñ~ îG
Û gzZ bÑÅkZ%AŠÃQgzZÝZì @
'à q• ƒÐ Q» bÑgzZÐ ÝZ Å X Y™7b§9ÌÀF»u 0 Û žìgz$
yWŒ
Z »y Z • Nƒ J
¤ [Z V™Ž ~KÃg
u @ Ùª
ƒ 7eb§ËžìC :m'ÆI Z0Dw ‡L LH7ÌÄt6 á ˆÆkZägà0ZgzZ
gîÆ@•
Æ Wg ~ ª
‚gÇX ì CYƒ ãZz s ™|t ÂñY 1 {^ Ü z
Y РÉ hç×› éçÏÖ ^ãÞ^Ò
 ËgzZG[ Z±O»sÑZ0ª]uZz
س³i^³³³Î] á] l†³³³Ú]ZZtZzgÅ® hç×ÏÖ] ^â†Òæ oÊ ‹fni
‰ 0̄E!
»VåZn kZx ©Z‰ XX åç×jÎ^Ê äßm• Ù‚e àÚ …æ] Œ^ßÖ] ^eæˆÂ Ý…œ o× ki^e
ž
u ˆÅ7ÒÃÅKÆ™0Ð ÝZ éZ~ yWŒ
kZ~ ê Æ g Û 7Zž hçÎ… èín• ^ãÞ^Ò
X •CYƒs ™Ç!
§Z9ÅkZ ÂñY 3gpÅÃwßZ ( 254m7¢[²Zy —)
( 71X72mÔy Zö~Š IzwßZ) -dIL Lžì @
[Zžì w ì Z÷gzZì Â ¹gzZ ! Š Zó óG
î@E
G U
Yƒ " t Ð kZ

X :[ ZŽ Æ™tÚ  Š ZgzZº
 ²tzfnZgzZ š  šz s
 bÅÂkZ ÌÃr
 ™ ~æ¸
Û „g ÃZt q
ˆ ƈ y WŒ Š 4
Ær ™ ~æ¸èY ’ e ¢
yâ Ãg
u kZ
uŒdÎ%ì ~Š™u ÅdÁä r
Ãg  ™ ~渞ì ]!
Åk\Z gwÅuz•~ïÅ ( ¹)y!
X •n i
Ûr
ž• ì g â • â ÝZ »+Š g
 ™ ~æ¸ V Œ ì ~ Û
uèÑq• ìgÈ qz•
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
93 ~Š IzwßZ[ ZŽ 92 ~Š IzwßZ[ZŽ

VâzŠ yZ ,™s Û \ W~
 Ÿz bÑÅ *™yWŒ Û Š•
 Ñ} Zì ;g â • á g Z s§~uzŠ ¬Š ,@
n Zà bÑQ Ç ñY ¬Š ¬ ÃQªì e*
'bÑ%AŠ ÃQ
pì ðƒÐ s§ÅvZ Ìs Û žì $
 Ÿz bÑÅyWŒ Ë ƒ¸ r9~VìW yZ ._Æ ]Š ¬ KZ r
 ™ ~æ¸pì @
Y ŒÐ zg Å bÑÃQ² ÇñY
Û žì ;g™ãZzÃ] !
bÑÅyWŒ kZ \¬vZ~VìWVâzŠy Z•~
 Ñ=g f eZ  ™ ~æ ¸ŠpèÑqX • ìgÈ] !
._Æ kZ ÃQQgzZ ì Å bÑä r
Û ì *
¸ ÅyWŒ ™yÒ ä ~
 \Wt ‚Æ VÍßjZpÐ ,™ës
 Ÿz Å žì HyÒ ä r
 ™~æ¸~ ]Ã%ZÆW Û ž 6ì ÅÒÃÅ% J e
 PŒ
'Ã bÑ%AŠ ÃQž I]!
t Z®ì CBg
u Å ~
 \Ws
 Ÿz bÑ qçñg ø ¶ Š )ì HÀF»] c Û ._nZQì c
WÅy WŒ Š úÃYZ KZ¬
 gŠ 0Æ bÑz Q,Z Ëì e*
Ë bÑgzZ ƒ » ËQ~ Tžì „ Û s %Z
 ™~æ¸gzZ]Y PŒ
( ] PíZÆr
Û èYì 7„
mZgzZyWŒ  gŠ It ~}g !
Æg Û pƒ Åä}uzŠ
uzyWŒ
ËQ Z Ü z kZÃ bÑZ
Y ¬Š ‰
 žì @  ™Ägt ‚Qr
 ™ ~æ¸
vZ Ì~g ZŠ)f Å«™ÅVâzŠ y ZgzZì Ð s§Å„vZ V âzŠ ( g
u ) bÑ
á ËÃD̈ ¤~] *
Ʋ• ƒZuzŠ ðÃÑZzä™ bÑgzZì @
JZž 6ì @ ƒ»gzZ
X ì à ä\ ¬
ÏZŠ *ZQ Âì ©
™ bÑÅg ÃZ yZW¤ {z Z
 gzZ ì @
Y ¹ » bÑÅg ÃZ

D%gzZ§Zz »OÆsÑZ0ª]uZzÆ Wg ä r
 ™~æ ¸~ KkZ ì @
79 ŠÃ bÑÅD̈ ¤kZ™Ägt ‚ÃQÐZ Âì @
™oÅ bÑÅD̈¤
uxÜXX Œ^ßÖ] Øi^Î] á] l†³Ú]ZZ gzZg
ÆwVÃg u0ÐOÆ X C77]gz¢Å b§kZÂ}™ bÑÅkZ „ŠpQr
 ™Z
p
Xì H76gî
bÑ mZ gzZ H wi * Û ä \¬vZ ì b§ÏZ¼nç Ì6V Œ
È yWŒ
Æ w yzŠ ˜ gzZ ZwÅ D
 Š q Z y ZÝZgŠ
%gzZ ZwÅwÎg c ø ZwÅWg~ g ì @Û Š•
â• á g Z \¬vZ ì ðâ•
Û y Ò )g fÆ Ñ LZ ä „ \¬vZŠps
 Ÿz
 ËgzZG[Z±b§ÏZgzZì ™f »]â ©Z
Xì™f »® WX75)gZ) XX äÞ^ne ^ßn× á] Ü$ZZ
Å bÑmZëžì)f „}g øQ( 19e
,™s
 Ÿz
VÍßyZ]Š ¬År
 ™~æ¸ÝZgŠ •”
ÆVzqx ÓyZr
 ™~æ¸gzZ
V(u96gîÇvß{z•D™ƒ6
eZÆ™nZ ‹Z6 Ø Ð
V(u9Ž™? Œ^ß×Ö ànfjÖ †Ò„Ö] ÔnÖ] ^ßÖˆ³Þ]æZZ ì @Û Š•
â• á g Z \¬vZ(~uzŠgzZ
hu 9ŽÉ D™7Šg » g
Š q Z 96gîÇr
 ™ ~æ¸gzZ • Šg WX 16ìZ ) XX ÜãnÖ] ÙˆÞ^Ú
( 44e
y Zž : • D ¯ wßZÆ nkZ • CWÃs ÜÆtÃÆ yZ Ãr
 ™ ~æ¸
ÅyZŽ zŠ™s
 Ÿz bÑmZ ?ž @
ì Hwi *
s§~g vÙf kZ ä ëgzZ
Ù"U t {zž @ ñYƒŠg•âÆwßZkZìtÃs ÜÆy ZžŽ »g Š q Z
Zg @
Xì Š Zs§
ì Lg „ Z ðO±{z ÌA
- Ìw e Å| Z ðO±¤
ZèÑq X 7” Š q Z {zž
Æ g
gzZì )f }g ø s Û kZžì ;gÈ\¬vZ ~ e
 Ÿz bÑÅ y WŒ Wq
Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
95 ~Š IzwßZ[ ZŽ 94 ~Š IzwßZ[ZŽ

Z ÂVâzŠtÐ N 0
q ~z)z sŠ ZáÃp ÖZÆ<
 zg
uë Â,™¿6ñZg Å| `Z ðO±ì ¹ 9ä Ëì @
Y wÈwe KZ Z ðO±ñƒ º w e Å|p¤
ZX
ÃÚ c

k½÷w ¸Ëx| »VâzŠ yZ gzZ • D Y G wEZ( Å }uzŠ wÈÌweKZw e

õg @  zg
wßZ yZÃp ÖZÆ < u¤
Z%Zì *  ]Ñ»gzu
Y Å ~
™[™+
F
x Ót • Å 76gîÆ wV~ y*kZ ä r Š q Z Ž
 ™ ~æ¸ g
¹~ w EZÆ VâzŠ yZžì CWt ‚žµ|t ÂñY ¬Š ~ Ýzg Å
-{ÒÉ ! Û Ìg
„ztÉì 7s ÜÆy WŒ Š q Z
u ðÃÐ ~yZgzZ•œgzZ•9g
Ô¬Z öAE î@ÑŒ{ z g
•Z xE ) ì @
Y c
0 Û ‚ ±Š¼ Ã7Æ b ˜Zz
Ìt•
Û ÃTì ¬æ
Xì HyÒäyWŒ
( 113mX

uŠ Z%Ð <


gzZ g  ÂñY HwEZ6gî~Š ZÐZ » ÂÆ <
 zg
u¤
Z Û ~g
t• ugzZ<

 Š Z%Ðg
Xì Cƒ< u
•Z d
gzZ( 368m2¢g ¾°tŒZ ) •Æ3 Zg c 
i§p~½Æ <
Û|
p]( èߊÖ]æ h^³jÓÖ] ņ³ŽÖ] èÖ•] o³³Ê Ù^³³Ï³mZZ •D â•ò Z0Z ]!
ðà c ugzZì @
x¯Ë~ ¹Ãg Y 1~ pÆ]] ~ ¹Ãg u²
ƒŠ Z%ÐkZÂ<
ì @ Û žì @
 zyWŒ Y ¹~bÑŠ¦ÑXX &m‚vÖ]æ ᕆ³Ï³Ö] GÅ
( 20m+z å5 ZIw Z )Xì @
Y ¹Ì
¾°tŒZ) ó óg
•Zd
( 368mÔg Û
uzyWŒ
:ì @Û Š•
â• á gZ~ˆyWŒ
Û \¬vZ
ZÔ)wÍ ZgœŽ ì ¿{zŠ Z%Ð <
ƒ ;g W`Ð Y m  žì I »VÍß¼ W%²Z ) &m‚vÖ] àŠu] ÙˆÞ ä×Ö]
( 23e

¼ ÌŠ Z%Ð <  ~Š IÆr


 éZ ÂñY H·_Ðg¨» »<  ™~渤
ZgzZX XìÅwi *
u+4ä\¬vZ
g
 gzZ g
~< uÌÂñY 1yâ Ãp°ÏZ Å<
 žVƒ H~pì b§ÏZ
ÚÅT• ë ÃÚgzZk
 Ù ~ b ˜Z pÆ g
½Ô ÷Ô w ¸kZC u
kZ Â?ì ;g W`Ðw ÍZgœ¿tžž ǃx¥b§¾…èYX @ Û {Š c
W7t• i
XƒCYÅs§Å~
g—
u…ÄcÅkZžì Yƒ¸ [ZŽ wë»
w ÍZgœgzZ σ)g fÆ„ g
Š ¬» 䙿c
Ìt gzZXƒ c  Ñ6T ÇñY HtÿÏZÆ
ƒ H¿ä ~ ÌÅ< q Š 4
Æ$ö( y éCŠÅZŠúËZe f Z ô=z p°Åg •Z b ˜Z )
-AEr E
u…
X ǃx¥Ðg 0 ö ïì ã» ðI á g Z) ì ðƒ yÒ Å g
iÒÉw ðB§ÅZ Š • uŽ ì ¸ p°k˜Z
(t'
^ãßÚæ 膕 ÜÓßÚ ^³ß³×³Ã³q سӳÖZZ ì @Û Š•
â• á g Z~ˆyWŒ
Û \¬vZ
-r
DPT km•! å‚ñ^ÛÖ]EXX^q $ö+y
̈¸ Å m<! OgzZ xk!
$öë¤ Û Ô™ öAEËZ e
Z • D â •
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
97 ~Š IzwßZ[ ZŽ 96 ~Š IzwßZ[ZŽ

Ù Ð~?äë L L
Š qZ 9
ZC
Xì HgHi§gzZ<ѵ Zµ ZnÆq
=gzZg
ñ „0Zä~
à³³³e] Ù^³³³³³³³ÎZZ :ì H™fw ¸»k ò g gx â Z~‚Åe
WkZ
akZÚt …ä =°Z[gvZì Úxq
Z {Š™Y «Å\¬vZ= ! èß‰æ ¡nf‰( ^q^ãßÚæ 膕 Œ^fÂ
ä=°Z[gvZX ,™: i Z0 Û Y«
ZÃÃðÉgÅkZ~]5çLZëžì ðâ• DRO” M‚×q á^ÛmŸ] h^jÒ xjÊ ÄÚ p…^íe xnv‘E

ÿ¹ÒE
&Â]! Z@ ÅwEZÆ =KZÃy̈Z6V»Š¼~ˆyWŒ
t ì Åe Û
 Š Z%Ðó óY ÛgzZ ( 3 Zg ) -Š Z%Ð G
kZì < î”Ñ L L• D â •Û ñk„0Z
SZâz%ZzZŽ6
]cZ@x ÓÅkZgzZK+ âÃxs Z+ŠÃy̈Zä\¬vž Z ì ãZz GÅ G
ò 0Zx â Zpì H™f éS¨G
3
H™f~ þG3Ò› Z 9Ãe
Zzg kZ äv G3Ò›$ä ~g gx âZÃw¸
Ì, Z ]5ç}g ‚¹Æ <Ñì c ZjÌ• » 䙿îE $ ì Œ6
0G4›E
9g Û ˆÆä™™fÃe
u Z åE˜L L•D â • ò 0Zƒqì c
Zzg kZv ¯wßñgzZì
™¢ï@
»h š 6]5ç„,Zì e* &ð‚g Å ã̈Z=J
ÿ¹ÒE Xž• GÅ
utó ó
3
( 25m2¢ þG3Ò› Z9)ì 9g
Ãq ˉX bŠ™,@
Æ+ŠÃ]÷ZpKZgzZ=KZ è%KZ ªy ›ì x *
w ï³gzZ H ‹z6ä r ⊠‰R
ÛÐZ H kCÐZ š ÐZ ŠÎÐZ ¬Š ÅyZvZž ¶Å ¬Š m{ ä ~
 wÎg n ÆXì ‚ÅwÎg ! ôZ yZt
Z@Åä™w EZ=KZÃy̈Z6
<Ñ1ì ˆÅe Û gzZX c
V»Š¼~ yWŒ Š Û «D( ‚)sz@
Xâ• Û gzZ}Š™Å+Š
ÅyWŒ
X †ì ܇Ç! yZ=~g øž• b§kZ ] 5ç}g ‚¹Æ
Ð îJ Û ÆyZpì q
<Ñqz• Z+Š »Y m
Zx Óž CƒVÈÌ6VŒ]!
t Z®
ÆkZ1¬Š 7ÐV\WKZ ÌLÃ\¬vZ äëžX e
ƒg Å=°Z[gvZ  Ñ6Tì „z <
ì eƒ H¿ä ~  ÝZ Âì Z( g »i§) <
 éZgzZ
™x »=ã ̈Z V˜ gzZì Šzö~(=ã̈Z• D™tÃ]Zf ÅkZ늎z!
* ÏðÃÅ\W c

k½c  ÑgzZXƒ ;g: c
w qZz wdZÆ~ ZÔ6kZ
ƒ ; g¿»Y m
c Z » =ã̈Zì CYƒ qzÑ] *qzgÐ •z ì È
Î Ìb§kZ {i Z0 Û Ðg ±Z ~½~<
ì t•  gzZg Zƒ Cƒ „Ð g
up¤ uÄcÅÚÌ
ZgzZì @
q z[W}g76y• W0
ƒ ;g®Ð[@ eZ
‰Ü zÆ]Zgžì YY Æ }uzŠ q
Z®• Dƒ wEZ ~ pë ! ZgzZ • „ q
Zt ~ b ˜Z p
ežì 9¸ =ÅkZ Âì 8 Š s§Å0
Ì0  ^yZgzŠì^"Ž ¿
e Z u„<
Xì g  gzZì <
 „g
u
e XX o³Ã³Ú Ù¡³³`Ö]ZZì!kg•»! ²ž 6Xì ;g^B‚}÷
}÷0
e Âì ¸y̈ZZ
ÆkZ0  gzZì Ð~]·$ tx Z™Mg‡ ÂX ìB‚
]!
ÂBŠ \ W¤
Z b§ÏZX ì ;g ^B‚Æ kZ0
ežì 4 (Zp¸ 7B‚
ìg«}gzŠž ǃx¥(ZÐZ {óu Âì @ Zy̈Zq
ƒ Z9~ yZyA q Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
99 ~Š IzwßZ[ ZŽ 98 ~Š IzwßZ[ZŽ

ZakZì s ÜÆ=Ì] !
ÌZŽ y̈Zq tì »ä™çz{g !
zŠÐZ gzZäYg«ÐZ {zžì Cƒ„g™g6ÐZ=1ì @ Z {z|gŠ1
ƒ[Zuq
ÅkZÐ Zƒ `zy
èÑqì @ zŠ6Y ¯ Å Zƒ `zy
™çz {g ! sÜì Zƒ rg ÃÆ™çz X}™tÐZ
Âì ¬¸ »=°Z[gvZžì @ Št [ZŽ J¦ »kZ ÂZ77W
Y c Z ðÃ6]g Ó
Û g¨ X : + i d
ÏZgzZì ˆ~Š =ÁÃy̈ZgŠkZN â •
{z6{ ¯ Å=³*

gu 9Z  ] ! ZgzZXì @
ðÄ +Z¤ Š™,@
Y c Æ( y WŒÛ ) ÞZkzÃ=VŒ
B‚Æ=6gî¬m»XgñZ¦ÑyZÃ=kZ KZgzZì @  qzg
Y™g ïZ »+
ÿ¹ÒE
& Ž ì @
ž Š™ŠgÃg
Y c u™ ¯ Š ã
Ã=gzZì CY WŠ c
=VŒ ƒ " U
Ð
¯ yZöÃ=³*
»]5ç¦ÑyZ~ yZöÏZQgzZì © KZ~ kZ @
ƒ7
Xì ÞZkzÌg
u9èYì ß
ì ꊙŠgÐZ:¤
 ™tÐZì CF
zì © Z ~g7~yZökZqŽQì @
™yiz
žì @ ŽÐ,Š[Ž »wßZkZë[Z
YHyÒÆ™[™Ð$öxk! @ Š q Z Å ~
ƒ m{ „B‚Æg  ÑÆvZsÜgzZsÜ{°‡gzZwßZt »kZgzZ
ò 0ZƒqX †ce bŠ™ŠgÐZ ƒs ÜÆyWŒ
¿)´gzZ³ Û c
=¤Z g
u Ö Zžì x¥ÐZ  Ç}™ì‡B‚Æ yWŒ
# Û ( »=) yZö¸ {z¤
ZèYì
wßZ c Û c
ƒs ÜÆy WŒ ò iœZ0ZgzZ ~
u{zžì HyÒw ¸tä~
=Ž g ò Š Z• Û • D™7wVq
ˆyWŒ Z ë~ sfzgŠX Ï}™ ƒ @
÷B‚ÆkZ0
'
kZžì ] !  ( 100™~zZ°Zd
t ¬Ð ƒ g D
)ì 79g ÐÆ
u{zƒ´p kZ ÂÂà(Åäƒ[z¾Æ`gÎ2ÅZzf Z  ž : •D â•Û Š•
á g Z \¬vZ~
Ù w¸t ( 1) ì HÜt òz t (% ä ¤2Ãw ¸
uC
Žžì 70Ð g =( CÙ „ )e Û g¨( ýŸÀÉZ >gÎ) å ;g [ze ~ A `gΞ ¬Š ä
Wt N â •
ìt qŠ 4Æg u[ZŠ Z%Ð kZÉ ñY c Š™ŠgÐZ ñWs ÜÆ=gu Z `gΞì H"
êq U
Ã]! gzZÜz
kZ ä b‚yge â ì s ÜÆ]·$
x £gzZ Hs Zî »vZ G0š±äb â‰X †)ì Cƒs ÜÆ=g
îE u qçñž ƒ qƒ~ê }uzŠ Âì @
kZ ( Bá wVÅ[g- gzZY ¨Z )ì @ ƒ[z¾~
ì s ÜÆ =gzZì e Zt [Z ( ÅY ZŠ Z i ú«gzŠúÆ •Z'
Zzg qçñq Z + Š¤ Z »ñZ]|a kZ • n
Zžì w ¸q kZ vßx ÓŠŽ z!
g ¢6]! Æ
tž7zzt sÜÅì qçñÃkZ™NŠÃg
uì ¹ qçñÃg
ukZ$ö ñ ]|ä v߉@
ÆZ å CÂ@
ƒ~{-Æ Vƒ 0 ƒx *
»=c
ñZg
Û gzZ={zžìt #
Cƒ s ÜÆ yWŒ Ö ´ Åg
u qçñÉ ì s ÜÆ = H7aÆä™gzŠ«ÝÅyZ C6V1Z̀
žì ¹gzZì HnZ ‹Z Ì6w¸kZ
Xì Ýq Ï À 0 Ö ´q
Z ëÐ Tì Å#
6f Å b§q Z¡wÅkZÉ @
Y
Ö ´q
Å# Zb§Å ÜÛù³ni ¡wÅ C6V1Z̀ wzZ•D™
žìtÂ]!
u Ëò$ö
{gÃèž 6X • D ΙNŠ ÕŠkZ ¬» qçñÃg
Ñ!
vZ6 V1Z̀
gîÇC6 ²ìB‚ƪ! ZCZm»ÜÛùnnièYì 7Ï
gzZ [˜ KZŽ ì ~zZg ÅZ 0h
i 0 y×°Z†g0ZÆ•Åg u kZì g
u
ÃÎgœZ ZCZ® {Š c
i c
ƒ Á ã0
p¤Zì "
U
ÐgŠ q Z F  ÑÆ
Z áÅ ~
 åE<G
(d • )ìg•ÐzzÅY Zí Z
X-ÊZd
<ÑÂì ꊙ `g {Zƒ¤ Û /xÆ ÜÛù³ni
&5bŠg ZŒ
Zy̈Z b§kZì ]!
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
101 ~Š IzwßZ[ ZŽ 100 ~Š IzwßZ[ZŽ

Š q Z ôÜgzZ 9Ž • DÎ ¬» qçñÌ6g ò ö
ukZ$
uwßZ
X :g ƒ s ÜÆ g
u qçñÌt • DÎ ™NŠ •É 7Q¬6g
Åg u$öÌ~ kZ
 ÑÆvZ)g fÆ X• ]q ˜Z {zŠ Z%Ð g
z wZ ¸ZÆ ~ u wßZ qçñb§ÏZX ì Cƒ s ÜÆg
u ôÜgzZ 9Å ~ Ö ´
 x™Z Ñ {zžì #
9)g fÆwßZy ZªX ì @Y HpôÐ löWÅwdZzw Z¸ZÆÑ)ÃwdZ Zzg à Zz b â‰w VÅkZž 6ì Cƒ Ìs ÜÆ] „$
~ e
_g¦ gu
G
VßßZ yZ¬ Ã~ Š q Zì @
 wÎg g .--!Ð g
Y HçE
G Š q ZAgzZ ®Ãg
Š q Z wJÃkZ ]¡z ]Š ¬ž L ì
L È » Tì b ˜Z xx ¬t ] „$
)X ì
™ Y }Qì @
Y 36Ãg Y 366gî~Š ‹Z)g fÆ
u Qˆ Æ kZì @ ( ó Xó ƒú â~ä™
u wßZ n Æ ]¬)ì 4¬» ® c
±5 [ Â Å g ¡6g
u
Ž 7t Š Z%Ð w Z¸ZÆ $öžì CYƒx¥]! zgq
t ~ ] Zg „Ñ!
Û
(N â•
=g Û c
u qçñžìt È »kZÉì qçñ{zƒs ÜÆyWŒ =gu
?ˆÅkCVY] c uwßZ
gz¢Åg u~zZg¬»äƒqçñÆkZgzZì Cƒs ÜÆ
Åäƒ[Z˜gzZ qŸzÆg
ˆÅVÒ BVÅ b§kZ }V˜ ~ V1 Šg
u wßZì @ ÎÐzz
Y c
ÐO !
„~gzŠÆ~
yzæ b§ÏZ {°‡! Š q Zžì ê h Â]!
 ]ÀW~tg t
tžƒ HŠg™Èt Ãg
u ~z%Ð • 96gîÆ ?Š ä _öÌËV;z•
~ãZôÅ\ Wž ǃ4{Š c
i ItÉ ¶CY Å" Û b§Tž¶„gƒ
ÂÅyWŒ
ì Cƒs ÜÆ=g
u qçñžì cÛ Ügz¢tÉ ì s ÜÆ=g
â• u
ZgzZ XX å^• o³e Ÿç³fjÒ] ZZž c
û%q Û û%q
â• Zä\Wž 6¶„gƒA
%
~zZgV#~•ÅkZžì cÛ x¯6•ÅkZÆ™7e
â• Zzg ðÃ6gîÆ?ŠgzZ
7¼ ZÎÆhÐìkZnÅvZz™ 1ÉÐíž c
XÀ Û Š•
â• á gZ
ì Cƒs ÜÆ=g
u qçñgzZì qçñg
utZ®ì {)z[Z˜
( ,™·_»[ÂÅ ãŒËZei Zg
uõg @
nÆ]¬)
u «™Æ™o ^ZÐ g
Ž nÆg Û ä x Z™$öX w ZÎ
uz yWŒ
Û Ãx Z™/ôÂñƒL~Š Ä]{yWŒ
ÆyWŒ Û p ™~ & œÇZ
1 Tžì @
Y HnZ‹Zt xk! Ë Y ÅçF
?ì $ ÛA
~ yZ H• ñâ •%wßZ
Û Ð}gtÆ/]|ÂZƒkC{ç »äƒ ùŸ
~^! ÂÃyWŒ
yzæ{°‡! ™A
?•M %wßZÌë b§ÏZ•M
¯wßZ{zb§
kZŠŽ z!
] ! Š™ qzÑ *
c VZuäVKˆÆ¹zg ÃÇZ
 b§ÏZÇ!
1™
Š
™t IÐ ¶Š [ZŽ » nZ‹Z kZX : [ZŽ
u wßZž ’ e ¢
• Hg
«™ÅkZ Ì6gîiB‚B‚Æä™e Š q Z É@
ZzgÃwÎg g z/ôžÆ
%n¾gzZÔ•VYÔ
X •‰ G A
( ,Š™qzÑ *
™yÒŠ ‹Z{°‡! u«™äx Z™$ö¸ìg™
nÆg
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
103 ~Š IzwßZ[ ZŽ 102 ~Š IzwßZ[ZŽ

»ÌŠ ‹ZŸ„B‚ÆkZgzZIƒpôz A
%6[Z1Z ¨gzZIƒ yzæ6gî Û Üw¸»+§0Zƒqä›x â Z~ólÆ›9
D â•
JÖ ª[ZgzZ ~Š â•
# Û œ$6kZ™ â•
ÛA
%Ãg
uwßZ Ìä $ö Â Š
ƒ
:ž•
•ggzZ•,@ u̈¤ÌæáZzäW
ÆwßZ7Z {z•®gzZ$_ög
èßjËÖ] kÃÎæ ^Û×Ê •^߉Ÿ] à áç×òŠm Œ ^ßÖ] àÓm ÜÖ
ÃV 6&x Ó._Æ o Î ã̈Z ä $öèYÐ
u«™™Ñg »Yz'
Æg
Üã%m‚u „ì©nÊ èߊÖ] Øâ] oÖ] †¿ßnÊ ÜÓÖ^q… ^ßÖçÛ‰ ]çÖ^Î
He ià ó zó L LÂÆ~zZgq
Zzg {Š c Zg0
ZÆg
uq
Z¤
ZžJ
V ŒÅ4]
ån
( Üã%m‚u „ì©m¡Ê Å‚fÖ] Øâ] oÖ] †¿ßnÊ
 ZÜåÌckZä$öÂì Zhgà ó zó L LÂä~zZg}uzŠgzZì
ÏZ ~Š™s
Z x *
ì „q » \ ! Æ ~zZg}uzŠ \ !
Æ kZ x * » kZ x * Z¤
» ~zZg q Z b§ Ûu
:ž•D â•ò g I0vZ†b§ÏZ
ãZzÇ!
Æ™w @7 õ YåÅkZä$öÌÂì „q Z {)zÚžJ VŒ XX ð^•^Ú ð«• àÚ Ù^ÏÖ •^߉Ÿ]Ÿç×Ê àm‚Ö] àÚ •^߉Ÿ]
-z x *
Ð RgzZ e 
.•ÅZk
ÏZ • x â Z¬z cgñg•~ çE Š™
̀0·Q1Z Ô † c
X •Ìr
 ™~dgzZq
Z Û~
:•D â •ò g Nyç
®• pªfÊ |¡‰ äÃÚ àÓm ÜÖ ]ƒ] àÚ©ÛÖ] |¡‰ •^߉Ÿ]

k » ZŠ ZŠÆ}uzŠgzZh
̀0Zx â Zì 0gx * mx * Û
» ZŠ ZŠÆ~dx âZžìtt•
D oÛ‰^Ï×Ö &m‚vjÖ ‚Â]çÎE! Øi^Ïm
x âZñ/]|gzZ–
ñ 1Z]|ž¾t ¿Žž¸ D™ cÛ {zgzZ•¬z_ögñ*
â•
xZg ZuzŠ gzZ ( y—) ñY c Þ ‡kZgzZì •$
Š™OÐZžì . {z ¸ 7ò† Z VZuä VKZ
ÂG qzÑ *  žì Cƒ iáÐ wZ ¸ZÆs sZ Ñ! zgq
ðƒ~| 310Ì] Ãz ÅVâzŠgzZ•Üçë !
VâzŠžì ]!
Åt · ZÔì à3z äò$öÂH qzÑ *™äz Ãg Û } (
Š q Z äV¸• 0.:XE
‰îG 9tgŠgzZ!3•Zzg

X ZƒZa~| 226xZg ZuzŠgzZñƒZa~| 224~dx âZ%Z ÛA


à q w–ž ñâ •%wßZŠD,Z# â Æ 2ÅZzf‡n Æ g
u«™

.-ÅZ y—) ä v0Zƒq~( w ZŠÑZ yZö) ä òIfƒq
» VâzŠ ~ ( yZ çE
G
5ð0.ÅZÍ0Ìä!&X HyÒ6gîc Û Îâ äVâzŠgzZì H{™E
út• {e{e ó óZh » sC
Ù ðZgzXL L
vZ† cgñxZg szcÉX ì H™f6gî{ eÃVâzŠ ~( 147GÔG146mÔ 9¢ ó óZ hgðß: ZhgÃ5: L L
G
©3"
-G
™f {e{e{eÃVâzŠ Ì~·[ !
Æ( 91Ô90ÔmÔ2¢wWZ ÷ ) äã£ÓZ
Zzg)g fÆŠ ‹Z yZ g
kZ „g Cƒ e Š q Z ; g ¸ Š ‹ZŸt J
Z
 gzZ
Xì H
Š q ZZ
åg  gzZ‰ D™A u«™äò$öJ
%ÌwßZnÆg Ü z
‰
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
105 ~Š IzwßZ[ ZŽ 104 ~Š IzwßZ[ZŽ

X }•D WÃñƒD™o ^Z*zc)g fÆVßßZ4Z gŠTaÆg


g !
kZì 1x »Ð|q u«™ä$ö! x Z™Mg ‡
Û ÂyWŒ
`ô ã• Wì y WŒ Û ÆŠ Zi W*
Ññw–‰Q7}~ ã̈Z õg @
wVÅ
Þ ‡wßZÆ $ö~ ÃÅ ( r
y ¯ yz sßñgzZX • çF
.  ™ ~æ¸)
Ýzg ~g7 ÅyŠ VŒ tàg•q
Z w– M
™7¨ £ » õg @
ÅgŠ q Z ~g ø
VßßZ 4Z nÆieÆ•g ±Z!Š q ZgzZ nƱÂzô=Å•ñLZ
Ãg
™4ZŠ¼:Ðè%KZ\ WVŒì „g| 7
™¶ðÃ:gzZ•M
X •M
Ð yZgzZ • D™gŠÅ$öÌ]Z|ÛžJ VŒ Ð •ggzZ •È0Æ
ƒz½Åüz¡Åg î%¬X •D™w Ñ+Z
u„Ð VßßZ 4Z ÂÁZ G ¶Zc¿6VßßZX®
 ) Å •+$ÁZ G w ‚Î13k\Z1
î%¬J
Xì C™Ýq ™òúŠt™JZ¿q
@ Z »gzŠÆ` W0ÆyZÔ¶C™o ^ZzwÑ+Z „ÐyZgzZ
y̈Z {zèY1ì ÁñY~ŠdŠ ZŠgŠT6Tžì Hx »„Z(ä$öžì
Ö Zï¬Âq
¯ÅTì u# Š 4  ™~æ¸)žì @
Æ( r ƒt nZ ‹Z[Z
Ü z Z® • ˆ{g ,q ϹРyZð*
$öžì£» »‰ Æ+ ̈Z Z®¸
Ûq
ò$ Æ b) ë Z‰ {)zi§ » i úgzZ ]PŒ
wßZ • B~ Û {z 6
Z Å y WŒ
¼ ~VßßZ {Š™A
YY H„ ?â 6aÎgzZ=Å¿,Z Â’ e ãƒçF %Æ
Ö Zï¬wßZ »r
kZ Â# Ö Zx Óâ½Â6g
 ™~æ¸ Âb§kZì q )Z »# u
{gzŠ »®kZì ;g™nZ ‹Z6®Tžìt Â]!
ì [ƒ »Â+zD &5ì
:Zvz Yƒc ™c ™Ð( çF
Xì @ ~guwßZ)•ñ{Šƒ"
Zzg~^~Š ‹Zg
‰CY Åe Š q ZJ
Z
 åJÜ zkZm»g
‰ u®èY
Z6
X :Ãq wßZÆ$ö Æ ÏZ Ì6g
uwßZ Z®• _ƒ A Š q Zì [ƒ »Š ‹ZŸ[Zèa
%g
VßßZÆ $öžì Ht ¿ðÈ w ‚ÎF[Z • ‰ VJ ŠîJ0G B‚
" 0
Z sÜ »p
Y • Zì {zgzZì i§„ q 6Ãg
užì @
Y Hw ìt xk!
Ë ™ HgzZ ZÎÆäZh Zt Z'
kZì $ × »kZx ¬=Âì ž¶¼ ’ e ãƒçF
~
uèÑq®:gz σ 9g
Ãg Z nNŠ ]ÑqÆ~zZg ªwY°Z
u Âìr¤
 w‚ {gG ¿q
%J Z ž ì YY ŒÌ bSZ Ð w V kZ à nZ ‹Z
u®sÜ슎ñ[  ~k
g ’q Ù gzZ•xEZ
Z6DC ZiÐÎnÆp 6
medical ƈ Æ h
 certificategzZ á™Ýq ½Å engineering
„•'ž•Btvߣ *
Ðg •ZxEîG£E
uxE ( g c) •x lZ ( 49 ) Å
yZ~ yZ•„g Y Åg »]c
zŠ ZŽtì ßi§t » ~̀
už}™nZ ‹Z6®Æ
Yƒ Z9¿ÌðÞ•D Y| 7Ì ~žðŠ kZgzZì=g fq
g e&gzZì @ Z
6\ Wët ì îŠê Hx ¬ =0Æ ¿, Z x Z™Mg ‡ Âì ¶Å Vzq
tèÑqì ꊙ7™ ¯g 6p ÖZiZ¼gzZì êŠ a
uÃx¯F x *
ÆV- zZgr
X •D hg
D™7šg•Qz•× ìe 6dÑuZu]!
ZsÜë~ sfì F
Zzgq
X• wßZ {Š™A
¶ÅnË Â: ~ yZ[Z•ŽgzZåÇ! %Æ$övZ:Z

Ñ•^’Ö] ‚ÛvÚ àe †ËÃq ^ß$‚u áçÛnÚ àe ä×Ö] ‚fÂZZ ÌŠp•D™nZ ‹Z6VßßZÆ$övߎžìt Â]! × ì$
Å}' Ë YÅ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
107 ~Š IzwßZ[ ZŽ 106 ~Š IzwßZ[ZŽ

$
Å® Zzg {Š™yÒ ÅkZgzZì CY ð0
Å kZ e $
® ðÃÅnËg0
ZÆ ~zZg Ù^Î Ù^Î ä×Ö]‚f àe †e^q àÂD äËnßu àe ‚ÛvÚE äne] àÂ
y Ò ÅkZ ÌÂì 2~g ¯z [~zZg¤ Zzg ÌÂì C™G@
ZgzZ σ ®e XXÜ×ÃÖ] g×› oÊ ]çÂ…^‰ V "
# ä×Ö] Ù牅
ñY ¬ŠtQ ÂIð0 ZÆkZ,qx Ót¤
:g0 ZgzZ ÇñY Hx¯6Zzg {Š™
e
Âì c
0
ZgzZ7c
¤ ì c
0
: â i » •ä ~zZgkZ c ZzgÐ •Tž Ç
Wžì ;g™e X :b̀
ñY ¬Š Ìt{z´ÆkZgzZ7c
ì"U
q •Ð•žÏñY Å ïÅ]!
kZ Ù „ •Åg
ZgŠ ZZÃ0·-ZzÆy ZtŠ ™Qx âZì {•u"C ukZ
H]Š Ñzõg @
Å~zZggzZì H]Ãzõg @ ZzgÐT~zZgž Ç
Å •kZì ;g™e ZzgÐ ¶Š™ `gŠx *
Æ•É CYƒ79e sÜÆyZ1•x âZm5Æ
Ð öZa Å ~zZg {zì @
™e ZzgÐ •T~zZgžì @
ƒ (Z]‡zZ ‰èYì 0vZ†ì ~zZg q
Z ~•Å kZ [ Z Ï} 7ã™w@
7õY åÅ V-zZg x Ó
®e ZzgÐzz Å q éŒG ©$E
Z~•Ì~]gßkZì @ ƒ [ %Iw‚kŠ c
õ0 b̀P {Š™A
%Æ $ö„ÃkZ ëì ¹®ÃkZ ä $öt ·Ñ!
y™
•D™e
ZzgÐv0bZz-Zz LZv0bZz0g (Z†0vZ†Ô †ì CYƒ XÐO6Ã~zZgkZ)g fÆwßZÆs®z
鳜†³Û³Ö] o³Ê ð^³q^³Ú h^³e •æ‚³v³³Ö] h^³³jÒ p„³³Ú†³³i ij³Ú^³³qE
Z fƒ ä™lˆ] ÑqÆy™0vZ†¬Ðƒ
~ Zzg ÂŽ: ]Ñq¤ 
LZ q• »v0bZz0g (Z†0vZ†èÑq DoFÞˆÖ] o× k↳ӳj‰]]ƒ]
‰ƒY ½]Ñq¤
ZgzZX ÏñYƒ®™¤
Ðg ±Zt0
ugzZ ÇñYƒw!
g
X ñƒZaˆ¹q
ZÆ]ÃzÅr
 ™-ZzLZ{zžn kZ7"
U
Ð\!
Ð s®c ZgzZÐ N Y BŠ wZ ¸ZÆ s®z b̀[Z ~}g !
b̀¤ Æ kZ
+Ç ñY ¬ŠtÂì Öæ ¤
Z7ÂÖæ ~zZgž Ç ñY ¬Š Ìt b§ÏZ b̀ ZgzZX ÏñYƒ®e
[Z¤ ZzggzZÇñYƒg˜~zZg Âeï: w¸ðÃ0
ƒîz » q•Ð XÐ p ÖZ,Z c
ƒ @ Zzgp ÖZÆ( *
ì ;g™e •
¸Z Ô zu )g Zì tŠ ™c
ÂZƒ[ f »¤ ì [ f »t }ž ǃ cÛ ¼ ~}g !
â• ÆkZ ä s®z
'
h × Âì ;g™s
 ZÜÅg
•¤
Zì ;g™e
ZzgÐ p ÖZ‰ {)z ( ™f w ‡ù) e*
Œ
d ÛdÛ žŽ ) c
Œ ŠÈtŠ ™ÃkZ ä $önÁ!
ZgzZX σ qçñe
¤ Zzg
ZgzZ Ç ñY 366y.ÆÐW
Âì ;g™Üp ÖZ q •xðñ‰( ™f w ‡ù) ¤ Cq¤ ÂCq » kZ }ž σ lˆÅ[Û}uzŠh
Z 7[ Zy '× ~ kZ Â ( ì
Wž ÇñY ¬Št Âì @
c 
Yg¦Ð y.x ÓyZ ~zZg nÁ! Zzg
X ÏñYƒ®e Ü zD™y Òe
e‰ Zzgž ÇñY¬Štc Zzg Â7Ç
X ÏñYƒg ±ÑZŽ‚e
vŠÆ tŠ ™Qx âZ c
Wì ;g™Ü~zZgt p ÖZŽ Ð tŠ ™Qx âZ )Š *ZÆ kZ yÒ e
ZzgÃkZ c
X© Ü zÆg
7Âx »Ð ê‰ •!
Zzg c
e @
™7ÂV™
Z¿#Å~zZg c
ìg™kZñ¤ •ìg™kZñÅ ~zZgkZ~ VôÖZyZ {èˆ É 77cÛ tä~
â•  \Wž ) !¾ bSZ {z } @
ƒ 7Âëz~ ä™
ág
~•™ƒ ®f • u Âì ¿#¤
ZgzZ ÇñY H qŽg s§Åy.h
'× Â• m1 7Â^Ñg0
Z Æ Ï0
i òÀg
u ~zZg c
X {)z ( cÛ t ä~
â•  \Wh
•á
• b§ÏZ ÏñYƒ " s !
®„~ y.ÆqzÑy
U 
gzZ ÏñY¤Ð g ±Z ZgzZX ǃ qçñ¬» e
kZ¤ Zzg Å kZ ÂñYƒ "
U 
~ Ï0i Ü1 ^Ñ}¤
Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
109 ~Š IzwßZ[ ZŽ 108 ~Š IzwßZ[ZŽ

E!
Û _bZ×ä$ö6Q×{z´ÆkZ ( •ï Š hg
Ñ)g fÆX•ðâ • ÿ}š Ë%•ì @
c Y ¬Š ÌtgzZ ÏñYÅ ï~}g ! ÆV-zZg}uzŠÆ
gzZ*g" ª ) *
p ÖZ S up ÖZ}ì CYƒ yT Åg
ƒ Ug g u Å ~
 ~kZ ¹Z1ì CƒµC Ù „ •ÅT•ëÃe ZzgkZ ÿÓ›!7Â{)z ÿÓ›!
nÆä™áZgs§Å+ŠÃVÍßäkZž ¢ ™s Z ‹ZŠp »g
u ~zZg ( *
ƒ ±5nÆ]¬ì H×Ð~‹Z±Š ~(Ì6kZä$öì @ ©$EZ
ƒ q éŒG
EG
á Åš
¢
y•  IZ »e
Zzg c
* *%! Z0b âî*|“1Z‰ì ~{g
ƒxZg » ~zZg c u x â Z ÿÓ›ÅZ [ÂÔ£Z x â Z ÿÓ›ÅZ [ÂÔ ö-‹g Z-Z ÿÓ›ÅZ à ) ,™
0Ñ ÿÓ›ÅZÔ ~èF
Æ ]¬ì @ Y 36Ãg u Q6X• y.FÌgzZ b§ÏZ {)z *
ƒ~ ( {)z´æ
E
g D
( ~zZ°Zd Ôï 5ÅZÔ ïIG3š.ÅZ ìÔ b &0Z)lÔ,™±5ÃÅg
G½E uxE ) n
Œ
d Û Æ 50 â½b§ÏZ¸ wßZz y.¼Æp
6Ã~zZg Ât x Z™Mg ‡
zgŠ Œc
Xì BJ u™ Y}ˆÆkZ
9g
6
X •Æp Ã~zZgsÜy.

X :x Z™Mg ‡ X :s§ÅQוD W[ Z
žÏƒˆƒ+¦
Y] ! zgq
t~gÅÆ\W GˆÆcìY1¿Ñ!
ñ¯wßZŠDgzZJF
6o ôZgŠ¾nÆõY Å ~ Š q Z$ö
vZwÎgg Y ¬Š ÌÃQˆÆw@
gzZƒs ¸ñw ¸»/ô7Â(Zžì @ 6õY Å•
ÒgzZ ~nÅ:àžìt„?Š ~(Ѓ
 ÅkZ•åÇ!
wßZtgzZ• gzZ ~Š ‹ g ðÃä ! ôc
u ë ë ]! Š™yÒ q ¯%Ð tÐZ ä ~zZg
ƒ c
yZsÜgzZsÜÌŠp{z•D™] !
ÅçF
~wßZåyZŽ vß WOÐ aÎ nä„ ~(ä $öÌ6®±Š kZ 1™e
Zzg™™g
uÃx¯x ÓkZ ä ~zZg
Ù !
Z DÑ7wßZ *ðÃÐC
y ZÂÐNѤ •D™o ^Zzw Ñ+ZÐVßßZ„ Zzgq
¨e Z }X c Û ïsÜ:Ð ~‹Z
Š™Y ZŠ Z h» ï~ Vs9É ðâ•
Ö ZvZY •
X Ï}Š™ŠgÐZ# á ] Ømæ ð糕ç³Ö] ]ç³Ç³f‰] ZZcÛ ä~
â•  \ Wì ~z%Ð{ñk
Ù 1ZÇ$#
C Ö Z
ÂCF
Z7~g76 u c
VßßZyZŽì g Zž•D™~úŠtë Z®
Xðä hg 3ÎÃV- lZKZŽì v WnÆyZz™ b§hZçz XX …^ßÖ] àÚ h^Ï¡Ö
XÐN 3ŠÆ™" ._ÆVßßZÆ$öÃkZvZY ¶
U ZëN Y ðC…{z ]çÇf‰] Ežìt{zgzZ슎ñA~kZ éSE
5G Zzgt[ Zó ó•ïŠ
4$1ì 9U•e

ò ‡+-Zw )Ø{ »cKZëgzZ


 ) Å$öž•D™Ð w ¸kZÆŠ
vZ® åÌÅkZä$ö•Æ{ñk
Ù 1Zx â ZÉ 7Æ~
C  Ñp ÖZÆ D]ç³³•ç³³³Ö]
 ÑÆvZ nÆ yZ}Š™o¢ÃVâ2Æ yZ ñJ (Ê Z®ÅyZ \¬
Æ~ Zzg ~uzŠq
ì ~e Š™ZŠ Zh»g
Zž 6c Ûs
u«™™ â • ZÜ
Æ yZ ¿Ìðà » *Š ~nç kZì ÄcmºgzZì Úm{ q
ZB‚ ZzgB‚Æp ÖZÛZð×Z
]çÇf‰] z醳m†³a o³e] à³Â ZZì w®e
ë ƒ7q
XY ÑB‚ Û {k
Dâ• Ù 1Z) XX …^ßÖ] àÚ h^ÏÂ¡Ö Ømæ Ù^Π܉^ÏÖ] ^e] á^Ê]糕ç³Ö]
C
 ZDZz> ÂmvZ!
œ ÑZ? Ââ z 3ÎÃV- l
Z KZŽì v WnÆyZ cÛ ä~
â•  ̇1ZèYÔz™ b§hZçz•
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
111 ~Š IzwßZ[ ZŽ 110 ~Š IzwßZ[ZŽ

~Tžì d` Zy
 6|É 7¾I¡p ÖZtÆàò q *
Ã$öF
ZzgÐG™Å$ö
Ññ

HÈ~} iÃÃc
Xì Š
e
gzZ (F
Ю ) Å+ å˜Ziz 1ä $öžì @
Y HnZ‹Zt xk!
`W X :nZ ‹Z
ì Å 7W§ ¾6yZgzZ ì 1x »Ð R™ Ü z D™e
°» ‰ E3™F
Zzg ~ ïG
CZ•¸JÐ JnÆg
6o ôZ ð•ZgzZ c u«™V˜ ä$ö
Y 5ßz + å˜Zi G™yZ ä $öèYì³» .ÁgzZ d*
nZ‹Zt èÑqX EE
gz$ð•Z. Þ £Æ> ZzgÛz èEG4}¢ZggzZЉzG™6•zñâ •
ÛA
%wßZF

Û Wdg7½6e
ÅyZgzZì ðâ• ZzgÅ ( ì "
U
* ue
ƒ®~g Zzg i)
‰²ì g â ½ÅV- zZgÛgzZ Љg0 VŒ Hg (Z •¸
ZÆ ®ž J
Š q Z yZ™ Î ]â© Z J‰ Z]
Ž‚Ãg ®c Š q Z òÀ{Š™y Ò
qçñ6g
Zzg Å •$
ñY H: wJÃe Ûs
gzZ xZgžì ðâ• ZÜåÅ]!
kZ ä$ö
Û ±5]‚ ½ZPXì c
XN â• Û g ±ÑZ
Šg ZŒ
Þ ‡*
X •ŠŽñ> ZzgЉ•Zzg~Xž•wJ. ]c
Zzg {zÅ®b§kZ ÂX
9ÃòŠ WTn Æg bŠÄÑ q Z~ž• D â •Ûy
ò éŒG -B+G
©ÅZG0 öG x â Z ( 1)
( tZz°ZD°t é¨E½É Z) Vƒ&7}ZÐZnÆg uq ZVƒ& X :[ ZŽ
ÅV ƒ ¬Š ÅX•{zð¸Ð¹}gø•D â • Ûy
ò ×°Z†0•gx â Z( 2) äz wßZ ŽzŠD ð•Z~ «™Åg
u ä $öž7µÃË~ kZ
Ù žžì VZ0 Û
I I
: wJÃ]Š é£\ÅyZ ë Â,Š ]Š é£\~nçË{z¤
Zp• gZzyZ ëÆ • ' w ÙZIw ‚g ZD $ g»é",Z õg@
¶Z6ó* ã̈Zž•ñâ•
( sZ ),™ ]Ãz õg @
zÔ öZa õg @ 
Å yZ Ï0 Z â½á Zz äY™
i ]ÑqÆ kÓÄÑ q
VŒÔ] Ñq Y •z Ï(ÆŠ¤
ÆJ Šg ZÆy ZÔ V c
gz$iz dÔ az DÔ]'gÔ
Û~
ÝçÎ ]÷…]†³• ܳ㿳Â] Ý^³³ŠÎ] áç³Ã³•]ç³Ö]ZZ •D â •ò zâx â Z( 3)
* *
Yƒ Ó åcƒgz$ »Vƒó ÎÅkZj c
* ƒgz$Cq ê†÷Õ ãKÆy Z
*
g D
( ~zZ°Zd ) XX èfŠu åçÃ•æ ‚â„Ö] oÖ] áçfŠßm
~ V1ÂÆ™ ï{°‡! $öÃX• Y âZ „ XÜyZgzZX {)z
ä x«
á Zz äàyv} (Ð ƒ
 ~ y Z1• x lZ ZÅg
ujZzž Š™pôzy Íæ
!Æà qw–X c
 Å[ ZNÆ ]y
Ð+ Y Œ( g »™ ) å˜ZiÃX• vß {z
WŽ {z • ¸ ì @
c
@
Ã̈ V* Ü oX X X X X XX c
YÈ 0
ÍŽ~~zZglÃH
Š q Z
X •D™äzg
C ¬Š r ZŠŽ ~[ZX X X X XX X c
c •• F Ž ~ Y x
[  ÅyZì Yƒg ïZþРÑÅyZgzZì ™zZ¹ Dt0
» à Z çx â Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
113 ~Š IzwßZ[ ZŽ 112 ~Š IzwßZ[ZŽ

~zIy×°Z† wZœWZ Š q Z•" Ì~ kZ1ì "Y Zg s Z ˜cÅs¦z å˜f +-ZxEY § Z


½Åg
G I!
 ™_ög ðžg ì g â
â½gzZ à Ze™ ïÅkZ ä ¹Z²+-Z + f)´? é}3ÅZ r
ï-Z+-Z° 3{.ÅZ à ÕäÉZ
î” ðE
G
Š q Z qçñz•" d
YÃg
X ÑZe™µ Z™. Û Æg ZD
Œ ÙqZ
~g ‡Z5 ~«Z]¬çñ
Z x6
q g á ] 4ä öÀE
Š q Z•" Åà Zçx â Z~«• 5kÅZ +-Z ` @

$öÌnÆ ä™wJÃyZì m»ò3
~gŠ q Z F
6bcV˜ gzZ ìF
6 ZiÐÎŽì J0
] ,Z !
[ !
Z! l»•ñÆyZÐX•¿g_ ZѼ ä
Xì YY1{ i Z0
( ‚m‚• †nÆ ÌÖÖ] áçÓm á]( 1) X :xZ™Mg ‡
#
" ofßÖ] oÖ] gŠßm ¡òÖ äiçf$ äe ØÛÃÖ] ‚ß ‚ÏjÃm Ÿ á]( 2)
ÅG™z+ å˜Zf +Z ä$öžì CYƒ ãZz]!tˆÆs ZÜÏ¿
(½^njuŸ] ‚ÏjÃm Øe -ž !
G
Ð yZ™ Î ¬» [|!ê [Z˜6yZÉ ÅĤ Š q Z {Š™e
sÜ: Å g Zzg
( Ý^ ؑ] kvi ^÷q…‚ßÚ ÌnÖÖ] áçÓm á]( 3)
Û G@
X ðâ • Å[AZ
(^vnv‘ ^%m‚u š…^Ãm Ÿ á]( 4)
( än× قe ^Ú èn߉ ‚ÏjÃm Ÿ á]DQE t V; XìtÃF
6.ß @ Ð yZ ä$öž ItŠŽ z!
R™
' ÆkZ1
^Ú Å†ŽnÊ ÌnÕ &m‚ve ð†ÛÖ] ØÛÃm ¡òÖ ÔÖƒ †ãjŽnÖ Ÿ á] DRE ™NŠÃ~g ZŠ+ Š ~OªgzZ]§z]gßyZäkÜx Zúì F
6
|JuË] !
(èvnv‘ è߉ äÞ] à¿nÊ Ù^ãrÖ] ˜Ãe å]†mæ]! ņŽe ‹nÖ  oÃ{ûz ×gzZµz —Æ nËgzZŠ OZ6g
1X Œ: ƒ Š q Z {Š™e
Zzg Åy Z
žG-! ä $ögzZ c
Wx * u e^: zŠ Y » qgz ~ ¾Æ y Z6$ö
» ~zZg ðƒ7g
Xƒ: {)z[|! ê wYŠÔ[Z˜ªƒ:h ”ü»~zZg ( 1)
ÆvZ]!
ßž @
7"U
Ð~ wÎgÆvZ¤tžñY3gŠ NZt( 2) Š q Z ÅY 5ßgzZG™z + å˜Z f yZžìzz ¸ X c
yZÃg Š ά» qçñ6g
u
 wÎg
Xnƒ: [™s§Å ~ Š q Z]{ðz qçñm<!
ˆÅ"nÆ ä™ ¦Ãg Ž B(~ V1Â
XƒŠŽñ~g
u¬ÝZ»¿kZì „gƒyÒg
uŽ ÅwqZbc( 3) Ô}X
u 9( 4)
Xƒ: ng çÆg G
5©šÅZ
öÐG 
]¬ç>Z >™E
 äkZ ( 5)
XŒ:<
kYZO¤0· ]¬ç>Z[Â
Z Žá Ze™qzæÿ,ZÆ™¿6g
¹ž ukZy̈Zž @
:g•¤{z( 6)
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
115 ~Š IzwßZ[ ZŽ 114 ~Š IzwßZ[ZŽ

-Bt<
 ÃkZvßÆnY Ùc
$
t¬® X 'KîG@G Xì 7qzæ

9 T ) Ì~nçkZä$öžì @ ZˆÆ䙄zg¨6_ ZÑy Z


Yƒ {i Z0
0.žE
ì {o»îG ‘•Û ž 6*
™g ïZ»]ÌÅ]+Z[gvZ ( Z)

Xì 1x »Ðo ôZgŠ¾( 1x »ÐR™žì @
Y ¹0Æ
Xìtû•ZzgžŽ* 
™wìD Û c
%ÃwÎg[ôZgzZ´g{o»p’~yWŒ ([)
Zzg {Š™yÒÅG™Xì Sg7¹!
~e |ðÃÅnZ‹Z kZ[ Z Z®
X {)zì Ý »‘Š * Zh Zt Zè»g ÃòsZ( Š )
iž 6* Ù b»ò3
X:Zvz X H{C ä$ö

$
X :[® •$ Ã {Š c
{ZeyZ {Z iÐ ƒ Ð •Æ g
9
u äzž 7g ïZÐ ]! kZ
qçñgzZ {)z•ZzgX îG0.žE
X ‘Š *
iÔ}ñƒ Za yxgŠÆËŽ c Û
VZ äV¸•
ž 6X @
7 Û ðÃ6y ZZÐ{k
7t• {LˆÆäÑyZZž ´g {ot} !
ÌŠŽz!
ÆkZ1Hw EZ nÆózF zG@Å]cÃöÀÓh z Ï( LZÃg
Š q Z
X {)z( 6) `g Zp c
( 5)tgŠ†* 
™g ïZ»k¼ÅkZIÐðÅY âZ c
( 4 )îJ08E
%
9ž 6c Û 9Ãg
Šg ZŒ Š q Z {Š™yÒÅyZgzZH ` îZÐ > Zzg •$
„yZä$ö
___________________________________ Xìg â½Å > ZzgÛ~›9gzZ•Ö%gzZYg {žŽ •> Zzg‰~~g g
9
šìgŠ ‡vZž åtû+mn ZgzZ »kZåyZ$0Ï] 0.žE( 1)
ñ»kZX : îG
ÅXžì H ` îZÐ yZ sÜÐ ~ > Zzg >%Æ ®
$
ä $ö ( 1)
{)zc
¯7vZ2Ã…Z' Zž åÌttÃq
ZgzZ {)zÆ®
 •šì ˜Æ]gŠ
[zgŠ®
X B7J $

X
gtûŠ Z D
[g CZÃZ]|gzZì ‚  Û {ztX :•Zzg ( 2)
g ZÅwÎg[ôZŽì ‘• Xƒ@
™:g e6»®
$
KZ~zZg •$
( 2)
X {)z•D™t Xƒ:~G @$
Å® u{Š™e
mZg Zzg ( 3)
gzZ]y
WŽ •vß{z& 0
 Û ~kñ‡~Š !
iž•Dâ • Û +Š]
Wiz• ñX :‘Š *
f ( 3)
Zzg mZ ƒ&w 'Ã^Ñ~G@
: wJÃe Ú èLZ ~zZg •$
ÅK ¤Z ( 4 )
Ù ªyZZgzZ•D Ö¬ CZ n
uœÃx Zwzw '•D™C g7y ZZ61g
e
XÇ H
X •B
Û ±5,ÅyZ[Z
XN â•
Ÿæ ‚mˆm Ÿ á^ÛmŸ]ZZ žì ‚ Û {zŠ Z%ÐX : îJ08E
gŠ NZtŽì ‘• % ( 4)
X 7mðÃп»yZZgzZì 7k(Q
yZZž XX “Ïßm
X •Og 6zŠÆ®
$
ä$ö
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
117 ~Š IzwßZ[ ZŽ 116 ~Š IzwßZ[ZŽ

X •‰ ñŠ] !
ZŽ ZÆkZì ̦ZŠ »®
$
KZgzZ Û ~~g —Z~å˜v0ZƒqX :tgŠ( 5)
á] ܈m àÚ äm…‚ÏÖ] ZZž•D â •
!XX å‚uæ‚fÃÖ] ØÃÊ †ŽÖ]
$
X •ÅIЮÅkZ] c
Zzgž ( 1)
Ù »y ̈ž
s§ÅvZÚÅkZXì ðKZ mZ¿C gtÃtŽ •{ztgŠ
Z •n
X å1™qŽgÐñZg KZäkZ( 2) Xì ß *

~ å˜) ì H ` îZ ~ ]…O ñOÆ wßZ Ð kZ ä ~g g x âZ ( 3) [ÅyZgzZH `zy


s ÜÆZ]|~ÍXäTì {z¤
{ztX :`g Zp ( 6)
Å
( 605™~g —Z ( ìZz ÿÓ)Z) Å

{Š c Þ £Æ g
i~ . u > Zzg }uzŠ e
Zzg Å yZžì n²0Æ `g Zp ZzgÐ y Zžì t · Z »$ög/ Â0Æ®
É ñYà : e $
™¯ZwzZ

Û ™f];ŽzkŠ äŠ0Zx â ZÅTì Š OZ.


X •ðâ • Þ ‡ ,™ î•85 n Æ ,ì @ u „ DW x *
Y µ ¬ » qçñ6g Æ yZ
g D
( ~zZ°Zd Xt é¨E½É Z )
Û »Ã¿, ZgzZ • B¬Ã% 1 ^Ñ `g Zpžt zz ~(Ð ƒ
•  ~ yZ
!
Xñ 0 ^Ñ6
~ ÑŽ •… ZŠ¤
 ÑÆvZ `g Zpžì Yƒù ƒN  gzZì Hx ÈZ »e Û •$
ZzgÐ yZ ä $ö ÂX ÅV¸• ™¯Z ãU
]!
„ggzZ
vZy̈Zq
Z¤
ZXã:J
¬®
$
}•_g ¦
ú{z•ðÎozÑŽ nÆkZ
ÆoÑkZƒ &: w 'Ã^Ñ~G @Ú èLZ ~zZg •$
ÅK ž¶t oѶa
\¬vZ•ðmZŠpw qZ}'
Æy̈Zžì HñƒD™0~Š NZÐ\¬
Š q Z „Ð> Zzg •$
X åszcy»Zztœ»Xž•à g yZsÜä$ö•
{zgzZ {)z@
ƒ7ÁÐä™wqZ}' yZZžì ‚ gtÃt c
X @ 
Z™ðZ'Ðy ̈Z
9 E\I
É ì ãZz Ç! 0.žE
Š q Z »yZ Â{)z •Zzg îG
Ü1 ^Ñ~ g ‘Š *
i ] !
„g ÆkZÉ 7¦ Ù •M

C Û »ÃkZë H ƒ ~ ¸ð•Z~y»Zª
È• Z°tœø B

, Š ;~x Zú™{g
Š q ZZ Ù g e ä ëž Hs Z‹ZŠpä‘Š *
ZiÐg ZD f‰ qzÑ~i !
~ :6kZëž7t •M
™wú6®
$
jZgzZ•M
ÈßëÃtÃ
Š q Z {Š™yÒ ÅyZ ä $ö • szczg•~ ä{g
6g u •ZzgX X ,Š™
Xì ~Š(~]¬çñÃÃyZgzZ »g
u¡ž:ì c
ά» qçñ
$
Å®mZŽ ì @ Zzg +Z c
™7e ì @
™g e6»®
$
KZ ~zZg {z¤
Z V;
ÌnZ‹ZtX {)z¸D {g
Š q ZžŽ •> ZzgÛ~®žnZ‹ZtgzZ Dž:ÐzzÅwÈZsÜÌ{zñY H7wJÃe Ü zkZ Â~kZñ
Zzg mZ‰
Xì F
6
.ßð•Z uäkž
X {)z~{g Šã
Z 6

Û »y• W}i~xZggzZîG
X ì t• Š 4
0š^Iq ÆG™x ì Yg {t( kz‡y éŒ80y Z/ ) ~zZg » ~g g 9žì @
ƒ nZ‹Z VŒ [ Z
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
119 w~Š IzwßZ[ ZŽ 118 ~Š IzwßZ[ZŽ

-š.Å e
E
ÇÃÈgzZÈÃe Ü z D™ öW !
Zzg Ç{zžì LgŠŽñY æw ÈZ ‰ Zzg ¸ D™ c
Š ¤6y ñ ¢]|ÃZ ñ ]|Ž ì {z¤
{z Š Z%Ð Zy é›G4]I
~zZgžì @ Û Z(6x|Æg
ƒx¥¸Ð kZì Y7t• uÐTX}™y Ò x• D â• -™f x â Zì Ås
Û öE  åE
 ZÜ~94™1¢d
G
£-ÊZ äv0Zƒqž 6
{zì w ÈZ»Y æZ(ZŽJ
q uY ZŠ ZÐg
g u·ž @
ì ~gz¢* u
ƒž»g Z]|ä VMx Z™/ô{)z ÔÛ ñ i Ô³
ñ Ôy
ñ ¢]|Ž vß {zÛà¸~ G™
á ZÌäv
ò Z à z{ •
á s§Å] !
Å
.- Z )¸Dƒn2gzZ D™x¯~}g !
Xì H{g • kZ ñYƒ» ( 5™1¢y Z çE
G ÆåHs %ZB‚Æ

VÍßX¬ Ð ƒ
 oÑŠ䃞 » ~zZg Ju ñZŠ ZÐ g
g u· ñ gzZŠ ZD
G3™ßZ ÅZ
Æ ïG  Û {zŠ Z%Ð •Zzg²
g ZÆwÎg [ôZx ÓŽì ‘•
Š q Z 9b)9z ÒZÆ4}žìt©: » kZ • s ¦ Z {zì ðÎ ä
g Û p’gzZb‡
gtûy WŒ
Xì n
Š q Z 9gzZ ôÜ™hŽ h  ¬ ä s ¦ Z Ðzz kZ • s ÜÇ!
LZ Ãg Æ
èY c
ά̻¡6yZÉ HwJä$ösÜ:Ãe
ZzgÅ{z¤
™¯ZwzZ
%wßZ, Z¼ Â`7x »ÌÐkZZ
A  gzZÅÒÃÅ% J e ¬ZñÆÝ
Z°ÐkZ:gzZì @
‚ª Û » ðà Â:жŠ¤6y¢]|ÃZ]|
Yĥ
ugzZyWŒ
g Û Æò$ögzZì CWÃC7^a6ÑÅxñ Z™/ôÐwßZXK
Å Ð yZ6Y ¯ ŶŠ ¤ÃZ]|ž•M
Èt ë:gzZì @ Û ðÃ6y»Zz
7t•
y
ì @
h ~–¿q Z ª ) > Z ç¸. Z ߉ì Cƒ ÔÅVßßZ ñƒK o ^ZÐ
X•> ZzgÛ„,Zg0
ZÆ®Ðzz kZ Hä $ö¸gzZ ñY Å: e
Zzg
* ™w EZ {)z|ŠzŠ » kZgzZì ‚
Z[ Zì @
™:Zz ~–{z¤ LZ yŠ &gzZ
g k0
Å º• Û ™¯Z ãU
²• 7µnÆ g uu ¬žŽ ì H ` îZ TÐ
} ŠgLq ™q
ZÃù ! Û »~
~œžì w®y â•  ] Ñ»gzu }g !
kZ Âì e I!
g ðžg ~ ä{g Š q Z •Zzgž n kZ ì c
Î ¬» qçñä $öÃ]c
Zzg
ì s ÜÆVßßZÆÃ}X » ( ì HwEZ {)z|ŠzŠ » ~–ä kZèY
gzZ•®Ž •> ZzgÛ,Z~®žì @
Yƒx³»nZ ‹Zt Z®•szcz
c Æ|ŠzŠž åcet *
Š|ŠzŠá$ utžžì I » yZ
ƒì s ÜÆ kªg
Š q Z
X •sz^~ä{g
Ð,™wJÆ™t9Ãg ZXì™f »¶ŠgLg0
ukZë¤ ZÆg
u1ñY
ZaÆ䙊gÃg
¾z Ðq
d u 9gzZ ôÜZ® ÇñYƒÈ { i ZzgŠ »kª Â
$Ð zg ÅwßZ ÏZì ~gz¢ * 
ƒž » ~zZg ~œ ue
%~ g Zzgž Z{wßZ
b§ÏZX ì Š Š hgÃe
c Û ž)Ãñ{k
Zzg ÅyZ™}Šg ZŒ Ù 1Zx â Z #
C Ö ZžÇ *
ƒž» ~zZg
 Ÿzh
Åts '× ÅwßZkZ ä ~æ ¸£Zh
zY›g›ZŠz[Š .x *
Æ¢q}gzŠ
7å{zì w ®Ðò$öp°Ž Åg
u 9ž ì nZ‹Z »VÍ߉
] ! ƒžaÆ~zZgÆ6C
Ôg¨6VŒ ì ~gz¢* Ù ~g
ue
Zzgžì
ð•ZžŽ oÑq Ž aÆ g
Z ~ _ ZÑyZ •K™f _ ZÑ õ0 u 9ä $ö
'
Xì ÅÒÃÅäçh × ÃVUñƒÆð™ çÆs ¦ Zä~減žì t
u ~zZgžakZX *
Zg
ƒ:ž¤ ƒž » ~zZgì {zgzZì CWÊ ®ì ~gz¢
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
121 ~Š IzwßZ[ ZŽ 120 ~Š Iz

|EG
3!
g ¯z [g
ÏZÐ uÑgzZ ]¬$ Ø Nì èE. ~zZg ª
u ~zZg X Ã~zZg > Z° ~ yZ•_ ZÑ õ 0 ue
ŽÆ$ö~ g Zzg ªZz HžÅwßZ kZë[ Z
Ø Nx *
6ì > »ÄcÏZgzZƒÄcåÅ+ŠÐZZ
 Çñ0 Ü z
™[ AZ‰ X 7c Ø NÅ~zZg
ì ~gz¢>

XX àm‚Ö] oÊ ä`ÏËm ]†nì äe ä×Ö]•†m àÚZZXì ò Z¤ á g Z» ~
Š•  *™Ñž
Ý^³i Ù‚ÃÖ] Øϳ߳e 傳߳‰ س’³jÖ]^³³Ú ZZX •sfzgqo zÑõ0
{z
Ø NgzZXì êŠ >
Ø NÅ+ŠÐZ Âì @
W
> ™{Š Zg Z » ð>B‚ÆT öŬvZ XX èןæƒæ„• †nÆ àÚ å^ãjßÚ oFÖ] ä×%Ú à ¼f–Ö]
» ~zZgJu Y ZŠ ZÐ g
g u·kZX »JuY ZŠ Z™á Ð g
g u·ì x *
E ƒwŠ ¬»kZX ì {z •ðÎoÑ«ŽaÆ~zZg äx Z™$ö
0ZƒqX *
Xì oÑ~Š ã
~uzŠ Å$ö* 3{ÅZx @
ƒ ûE
•i ZBg}ƒD™s
 ŸzÅw°v

Ûã
á]ç³³³³³³âæZZXžìtŠ Z%Ð~zZ°Z‚•D â• ò Õä¨iš ZÆZ0ƒÒZx â Z •]†ÛÖ]æ 騆ÛÖ]æ pçÏjÖ] èÚ‡¡Ú o× ä×Ûvi èÓ×Ú äÖ àÚ
!XXð^• oFjÚ å…^–vj‰] àÚ àÓÛjm &nve äÃÛ‰ ^Ú kf%m !è‚eæ] ЊÊæ] Õ†• àÚ èònŠÖ] Ù^ÛŸ] h^ßjq] V pçÏjÖ^e

 {zžñYƒ tZggŠkZì ‹¼Ž ä~zZgžìt Š Z%Ð ¯‚


ìeZ {Š â W6] Y z%gzZ ò ¾ÐZŽ ƒÝqLZg ] ¸{z&ì ¿{zŠ Z%Ð wŠ ¬
X }Š™ZŠ ZÐZ 
Xì [AZÐwqZ}' gzZ[ÔuÑŠ Z%Ðò ¾gzZX}™
$
‰®
EE!
ò 0Zƒq
E
ÑZzä™V™{Š c Zzgª) ~zZg ÿ¨Mš ™ ÎoÑÅ ûE
i~e 3{ÅZx @
ä$ö :–ñƒD™ãZzÃoÑŪ
Z°~_Zäv
ZZXì Š Û kZÆ~
1Ðyâ •  x™ZwÎgwßZt»$öì Hi Z•ZÐ(
è×ËÆ Ý‚Âæ pæ]†³Ö] Ñ‚³‘ o³Â‚³jŠm èÖ]‚³Ã³Ö] ½]†³j•] á]ZZ
XX^ãÃÛ‰ ^ÛÒ ^â]•]æ ^â^Âææ ^`¿ËvÊ ojÖ^ÏÚ ÄÛ‰ -†Ú] ä×Ö]†–Þ
XX!ð]•Ÿ]æ ØÛvjÖ] ‚ß è×â^Ši Ý‚Âæ
( ›z~g g {Zzg )
W Ü zÆ g
x°gzZ êx°‰
»I ™ Ü ZœÅ ~zZgoÑŪ
uY ZŠ Zz ·gzZ‰ Z°
ÃkZîE $ gzZ Å«™ÅkZ ”] !
0G4›E zFöŬvZ
~÷ä TÿkZÇg {i @
Xì C™ Ÿ»
CƒÛZ ð×ZgzZ "
U
]!
t Ð c Ñ!zgq ÂX ‹ b§T Hvb§kZ
Ø N~kZ•ˆðÎoÑŽ Å ûE
Š lŠp >
E
3{ÅZx @ Z°~•Åg
gzZª u 9žì ZzgÅuægzZ›)™ ÎoÑŪ
e Z°6
u¡ä$öX x Z™Mg ‡
g
á
Xì CYƒï• u ~zZgžì Cƒ ãZz Ì]!
ÌËm»kZì e g t Ð kZì Hi Z•ZÐ
} Y ÌÃVßßZ ~Š ã
ÆkZB‚B‚Æ] â¥åÅxsZ +ŠÃkZƒÐ 6
B‚Æ•KZ ~tZz°Z D°t é¨E½É Z "t ÃW{àKZ ~Š Z å›E
3ÅZ ¿ƒq
E
žì Cƒx¥Ì]! J04]w qZ {zž @
t Ð kZn™[AZÐg ¯gzZ [gzZ îG ƒ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
123 ~Š IzwßZ[ ZŽ 122 ~Š IzwßZ[ZŽ

Hw ZÎä ~QŠ *Z}g v G c ò xâZ å ‚


Š [ZŽ ä · g yÃ{Š c Û
i D» yWŒ ä³³nÊ á^³Ò à³³ÚZZ X 0Æ~zZgwŠ ¬•D™Üw ¸q
Z »ug MZ0ZvZ†
Æñ/ôwZ ¸Zä }QŠ *Z}g vc
Š [Ž ä·x â Z Âå ‚
gyÃD{Š c u
i »g áçÓi Ÿæ h]†ŽÖ] ]„â h†Žm Ÿæ èÂ^ÛrÖ] ‚`Žm Ù^’³ì ‹³Û³ì
4Z kªgzZ kª Š Û Z b§kZ Ì~ kZ Y7 ~}g !
{g [Z ¹ä ~Q Hg ZŒ ZÆ¿TX ó ó 
g0 o• ä×Ï oÊ áçÓmŸæ h„Óm Ÿæ èe†ì äß³m• o³Ê
y(0ÑyÈÑZ]5z)ì @
kZ +id( 136™4¢´ â x âZ {™E ƒ6yzq !y
´Š ( 3)ƒ@
™:¹( 2)ƒÈ0 i ú( 1)ì wŠ ¬¿{zVƒÏõ0
 )!
»®
0Zƒqì x *
» „DÆg Û>
ugzZy WŒØ NÝZžì Cƒx¥]!
tЧZz Û X ƒ ïq » Ð=( 5)ƒ: N
=°Z [gvZ~ *™yWŒ ZÆ kZ
Ñ( 4 )ƒ: g0
~gz¢,qŽaÆžä( 116™4¢x ©ÑZwßZ°x © ÑZ )[ÂKZäxò x
 :ì @Û Š•
â• á gZ
Û
•sf `gŠ {z•~ŠgZ Œ èÎ†Ê ØÒ àÚ †ËÞ Ÿ ç×Ê èÊ^Ò ] æ†ËßnÖ áçßÚ©ÛÖ] á^Ò^Úæ
DMNN ! äeçjÖ] é…ç‰E ! àm‚Ö] oÊ ]ç`ÏËjnÖ] èËñ^› ÜãßÚ
™^aÆ DÔ ( 2)X ƒ ‚
( 3 )ƒ @ g D» „Zâz%ZzZÆvZ ~zZg {z ( 1)
( 7 )X ƒ ÑZz + Y »wΰZ >§ ( 6) X ƒ ‚ ! ² ( 4 )ƒ } YÃ[²y—
g D»%Z¤ Z ðÃÉ ,7ò: n ÆvZ -°Š ˜ x ÓÆ x Óy›
q
Vâ ›{z¤
 vZ wÎg ( 8)X ƒ ‚
( 9) X ƒ } Y Ã] â©ZÆ ~ g ]â ¥~ }g !
Æ ~i è Ø NÅ+Š†Ð~
X}™Ýq>
 a¾ä ~
*’ˆÆxŠ ¹gzZ ~±k  vZ wÎg ( 10)X ƒïq » qgzz ò ¾
gzZì @
™yÒ wßZ sÜyWŒ Û ìB
g w0q Z Â]!
t X x Z™Mg ‡
ƒ‚ Š“
gDÌ»kZc¬»x-Z
Æ +-Z ° îªG©EG
$ ~ ^Å$ö ® )qZ ÅV⠛Рzg ÅwßZ ã WŒÛ ÏZ
Ë Y Å~
~zZg ÂX •$ ZÐ g Û sÜgzZ sÜ]â ¥x Ót vZ:Z
ugzZyWŒ Û žŽ g
ÝZ ÅyWŒ  ÑÆvZgzZ „g w'~^gzZ ]'gå a
Š q Z Å ~
X Yƒ7žb§¾{zì ÑZzä™yÒ»]â ¥x ÓyZg
u Y ZŠ Zg ZŠ™ë Z ð•Z q %6[ Z1Z ¨gzZ ä™ ¦ÃyZì ±Âz ô=
Z ~ ä™A
XH
u 9ä $öŽì 4ZŠ ~ _ ZÑyZŠ lŠpoÑÅ䃞
Æ~zZgÆg
b§T »xEvŠ {z´Æ g Û ì x *
uz yWŒ Ø N¤
> Û ~gz¢a
Z • •Š g ZŒ ë+Št)g fÆ> ZzgXžì Yƒùt ÂX »g Û ì x *
uz yWŒ xsZ+Š
à Zz äƒ Za Ð kZ Â}™)B‚Æ~– ¤
Z‰•gÃè~[ÂÅ}zz% Æ䃞™JÃVzq P{Š™y ÒÆy Z ä VM1Ã0:ž Â{z àJ

ž/ô:ž•ë ]! ì w'q{zgzZce *
t y´ÑZZë Âx Zwc ƒ Hx *
»q ÆŽ äò·x â ZÐòw•
á x â Zžì gÃè§Zzt ~ y( 0Z õg @
‰ 0g ZŠ } úŠ
X $ö:gzZ¸ ¸ ݬ} (( ò•1Z ) Š *Z}g ø ƒ Cž Hw ZÎ ( • æg”Æò•1Z x âZ )
c
ž Vƒ Ø7 ™}ŠôZz »vZ »~ cÛ ä w•
â• á x â Z( ò´ â x â Z ) Š *Z}g v
 ƃ
žƒ  $ögzZ/ôx ÓvZ:Z »g Û ì x *
ugzZyWŒ Ø N¤
> ZgzZ
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
125 ~Š IzwßZ[ ZŽ 124 ~Š IzwßZ[ZŽ

ÐbÑŠž 6¸
U
Xì [YH"

gŠ rzU Z% '
h × •… Y ! lÃkZDI Z åmb§¾Ð g
uxEgzZg
u » •gzZ
X {)zX:z=ZÔ~•Ý¬òzëtZ† Zg
Š q ZóC°tZ°Z·¶ ŠaÆ]¬
{D p†f_Ö] †m†q àe ‚ÛvÚE !! p†f_Ö] †nŠËiD1
D†{n%Ò àe] àm‚Ö] • ^ÛÂE !! †n%Ò àe] †nŠËiD2 ]c
Zzg]{ðqçñ6x *
Æ>Ø Nä•žì @
ƒx¥Ð·_ÆX
Dp†ŽíÚˆÖ] †Û àe ‚ÛvÚE !!Í^ŽÓÖ] †nŠËiD3 LZäVzg›ZŠgzZ>Š Òx *
‰Æ¢qgzŠ ì ÅÒÃŶŠx *
»xs ZÃ
{Dof›†ÏÖ] ‚Ûu] àe ‚ÛvÚE !! of›†ÏÖ] †nŠËiD4 ãVZ1t…aÆT•ÅÒÃŶŠx *
X ~ 7 »xsZðZ ¸zVßßZ
{DpçÇfÖ] •çÃŠÚ àe ànŠu ‚ÛvÚ çe]E !!pçÇfÖ] †nŠËiD5
$ö] ŸZ ‹ZÆb§ÏZ ̬РkZÉì 7] !
5ðÃ] ŸZ‹Zt
{D oÞ^ÒçŽÖ]E !!†m‚ÏÖ] xjÊD6
xÐ =ÂÅvZgzZ¸K Ìä•Pñƒ} «~Š§ ~ÇgzZ ä!36
{D p…^ífÖ] ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚE !!p…^íe xnv‘D7
Š[ZŽ h Âì»yZäG¬Z
X åc
{Dp†nŽÏÖ] t^ru àe Ü׊ÚE !! Ü×ŠÚ xnv‘D8
{D&ÕŸ] àe á^Ûn׉•¨]•çe]E !! •¨]• oe] à߉D9 X =pZvZ!
z
{D ‹Þ] àe] ÔÖ^ÚE !! ÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›©ÚD10
{DØfßu àe ‚Ûu]E !!‚Ûu] ‚ߊÚD11
{DoÏ`nfÖ] ànŠu àe ‚Ûu]E !!DoÏ`nfÖ]Ep†fÓÖ] à߉D12
{D…ç’ßÚ àe] ‚nÉE !!…ç’ßÚ àe] ‚nÉ à߉D13
{DoÞ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] ÀÊ^uE !!p…^fÖ] xjÊD14
D^÷–m]E !!Ðn×ÃjÖ] Ðn×ÇiD15
{D†fÖ]‚f àe]E !!^›©Û×Ö |†• ‚nãÛjÖ]D16
{Do›çn‰ àm‚Ö] Ù¡qE !!ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ]D17
D^÷–m]E !!pæ]†Ö] gm…‚iD18
D÷^–m]E !!èÇ×Ö] Ýç× oÊ †aˆÛÖ]D19
www.wkrf.net (Tafafuz-e-Hadees Foundation)
127 ~Š IzwßZ[ ZŽ 126 ~Š IzwßZ[ZŽ

{DoŽÒ…ˆÖ]E !!ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^â†fÖ] D20


{D oßnÏÖ^e àm‚Ö] t]†‰E !! |¡_‘Ÿ] à‰^vÚD21
{Dp]‚Çe gn_íÖ] o× àe ‚Ûu]E !!äm]æ†Ö] Ü× oÊ äm^ËÓÖ]D22
D{p…çe^ŠnÞ ÜÒ^uE !! &m‚vÖ] Ýç× èʆÃÚD23
{D oÎ]†ÃÖ] ÀÊ^u àm‚Ö] àm‡E !!|^–mŸ]æ‚nnÏjÖ]D24
D pçÞˆÆ ‚Ö^ì †9Ò]JE !! &m‚vÖ] Ýç×ÂD25
•çÛvÚ †9Ò]JE !! xm†Žiæ Ìm†Ãi oÒ &m‚u l^u¡_‘]D26
D á^v_Ö]
D xÖ^’Ö] ovf‘ †9Ò]JE !!äv×_’Úæ &m‚vÖ] Ýç×ÂD27
ovf‘äÏ Ïu{oÞ ^ÒçŽÖ]E !!Ñ¡u àe ovf‘ ÐnÏvi ÄÚ ÙçvËÖ] •^•…]D28
DÑ¡uàe

D oÛ‰^Î àm‚Ö] Ù^ÛqE !! &m‚vjÖ] ‚Â]çÎD29


!!äÏËÖ] Ùç‘] oÊ x•]çÖ]D30
!! àmæ‚jÖ] ØfÎ äߊÖ]D31
D{of⃠Ý^Ú]E !!ð¡fßÖ] Ý¡Â] †n‰D32
D^÷–m]E !! Á^ËvÖ] é†Ò„iD33
{DÜnÎ àe] ÀÊ^uE !! ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ]D34
{D oÏm†Ê] …ç¿ßÚ àe]E !! h†ÃÖ] á^ŠÖD35
D †n$Ÿ] àe] àm‚Ö]‚rÚE !! &m‚vÖ] gm†Æ oÊ äm^ãßÖ]D36
Dànße àe á^Ûn׉ Äne… çe]E !!oÞ^ÃÛÖ] Ñ]†jÊ]æ oÞ^fÛÖ] Ñ^Ëi]D37
DorÞçjÖ] ‚ÛvÚ †9Ò]JE!!p‚vÖ] gm†Æ oÊ Ø’ËÛÖ] ÜrÃÛÖ]D38
ª!
( 39