Vous êtes sur la page 1sur 36

àm• àne ¼×íÖ] èm†¿ßÖ Ù^_eŸ]

á^m•¢] àÚ å†nÆæ Ý¡‰Ÿ]

Š·B‚ÆxsZ+Š
Åá|ze
œg»bÃë!
Æ]uz
‚m‡çeœ ²]‚f àe †Óe înŽ×Ö V ÌnÖ^i

 ÐvÖ]•^•…] înŽÖ] è×n–Ê VäÛq†iæ•…]

èߊÖ]æ ᕆÏÖ]…]•V †•^Þ


V àŽm;m] 8nÞ†9Þ]

á^jŠÒ^µ -ߊn‰æ†µ ^9mJ ;Ö…æ Ü׊Ú

http://www.muwahideen.tz4.com

http://www.muwahideen.tk

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comÜi]æ ( äÛi]æ ^ßÖ ! äÞ^vf‰ ! ä×ÛÒ^Ê ( Üãn× ä×#Ö] ÜÃÞ] àm„Ö] ½]†‘ ( ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö] ^Þ]‚â p„Ö] ( ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×#Ö ‚ÛvÖ]
Üi^ì äe &Ãeæ( ä×fÎ Äñ]†ŽÖ] ÄnÛrÖ ^í‰^Þ (膕æ àm‚Ö] ØÓÖ ^Ûi^ì ä×Ãqæ ä×â] àÚ ^ß×Ãqæ (^ßm• ^ßÖ än•…æ ( èÛÃßÖ] ^ß³n׳ ä³e
áçÏji ÜÓ×ÃÖ äe ÜÒ^‘æ ÜÓÖƒ ä×nf‰ à ÜÓe цËjÊ ØfŠÖ] ]çÃfji Ÿæ åçÃfi^Ê ^ÛnÏjŠÚ o³›]†³‘ ]„³â á]æ V  ]‚ÛvÚ ä׉…æ äñ^nfÞ]
Ý¡ŠÖ] Øf‰ äÞ]ç•… Äfi] àÚ ä#×Ö] äe p‚ãm !ànfÚ h^jÒæ …çÞ ²] àÚ ÜÒ ð^q ‚Î ™ èßrÖ]æ ä×#Ö] á]ç•… Väjm^ãÞ ØÃqæ (wM QOKÝ^³Ã³ÞŸ]y
l^ßq l^ßÚ©ÛÖ]æ ànßÚ©ÛÖ] ²] ‚Âæ ™ ówMR(MQKé‚ñ^ÛÖ]y — ÜnÏjŠÚ ½]†‘ oÖ] Üãm‚ãmæ äÞƒ^e …çßÖ] oÖ] l^Û׿Ö] à³Ú ܳãq†³í³mæ
(MSNKèeçjÖ]y — Ün¿ÃÖ] ‡çËÖ] çâ ÔÖƒ †fÒ] ²] àÚ á]ç•…æ à l^ßq oÊ èfn› àÒ^ŠÚæ ^ãnÊ àm‚Ö^ì …^ãÞŸ] ^ãjvi àÚ p†³r³i à³Â
Ù•y —áçÃq†i änÖ]æ ^â†Ò æ ^Âç› š…¢]æ l]çÛŠÖ] oÊ àÚ Ü׉] äÖæ áçÇfm ²]†nÇÊ]™ Vå†Ú] ÌÖ^ì àÚ o׳ …^³Ç³‘]æ èÖ„³Ö] سóqæ
wTOVá]†ÛÂ
ÃXXìi§»Y 1¸X Hy' × Ç6ž¹ ZÜÐx™z¯LZ…ä ÏZXì Û{ »] Ñ»ÀŽXì nÆvZY zz£ÅnC Ù
# Š n } g øgzZX ì Hwâ Ñâ Ð VzŠ Z®Ñz ] *
LG
èE ˆZ lyZ LZ Ì…gzZX ì Zi ZâÐ x Z™ Zz x ÅZ LZ ä kŠZ ‹Z f kZ
ÑZx â Z ä h] Z f ÏZX c
Ym Û c™ÃVkÑ—‚x ÓgzZ õsÑÐ i Z ³ZÆkÜZ ZY ZßX ‰z ï
Šg Z Œ G Û I Ãxs Z
L !Z …gzZX 1â •
¬~N @ »vZtÔì žèE L #GŠ "Z °Ž Xì 3 Zg Z÷xs Z èE# ŠÔ +Š¸žÔ ,Š™{ Ç WÃVÍß\ WžX ~Š]g t
LG Ã ÆÔZ ?{
B‚B‚ÆkZgzZXÐN YágzŠÐ hèE# ŠÃ \ Wyc
LG Š Z}uzŠ:gzX g:6+ŠgzZ ËZÎÆkZXƒg ì‡6+Š ÏZžì
X슰z[£»kZ¸gzZì ~ŠÛpgzZ ŸgÅvZ~ÏZgzZì k‚ ZÅ+ŠklkZ¸Xß™xiÑnLZ ~g ÇÌ6zò ¾
C`6{ Zg Å! x»gzZ äsÃh(¤ŽX ì _ W[ ãZzgzZ e
Z@§âÐ s§~÷k0 Û ä ]Ñ»[g
Šâ•
}g vžXì c
gzZ VzŠ%g Z0 á g Z »vZX • D YW~ Ýzg ÅyZZ™òÐ Vzƒ0
ZZž :ì Š • ZƬz ÕÐ =ÂÅ„g LZ vß„,ZgzZX ì
X }_s ™gzZXÐVƒá Zz•gåå {z V˜ • „gË,1nÆXì c
]P{ À 0 Û {°z »VkävZÐ VÂgú
â•
á g Z »vZX ì ! x» ~(Ð ƒ
Š•  ¸X ì q ~(Ð ƒ
 ~qŸg ÅvZgzZX Ð Vƒ~ ¼
 à Zz „ŽX Ð Vƒ Á )Æ yZ
Û ÅÏZƒ
ñƒÑ ~ ~g ZŠÎâ •  á Zz}igzZá Zz Vâ • Wx ÓèÑqX •~ lˆÅ+ŠgzZ ËZÎÆ+ŠÆ\¬vZvß{z H :ì
s !
Y^ßs§ÅÏZy
Xì * Û ,@
gzZX •Vâ •  ~Ùp *
ÆÏZƒ ÙpX •

:»Š·¡ª
äxsZX •~Š·Š Z%* z‚$ {zX Zƒwi * XX •̈ ¤Æ{ CÅvZн65 ZgÆVÍßñƒÆ åE
…»vZ6 &LÐhèE# Šë
LG
x ZwóL
Þ ‡Æ Y m
Z ói !
.ólZ F
ycóá Zz% 1 ^ÑtX • á Zz ä™[ ‚g Z » ]ZŠ ¬z ]»w S Û [:ï
Šg Z Œ
ð•ZŽXì c GL!Z 7Z
»yZ Šó Áz •~¹ÅyZ ñƒ} «~[ •z[ Z±ÆvZgzZgzŠÐ Øg ÅvZ ó][ZÖ6gîàŠÔg ë¤
~ ÒÅ]ØgzŠÎgó p
ž7u ZgŠ Zz kˆZ » {çzspË7ZX •lƒæb Z~¬z ÉuKZ• x £z: 1» ~i !
ÒózŠ YyÆyZgzZk
¦ÅŠzaz #Š +Š
{Zz6ÅyezÇ ó~g ZŠ¸g~} g !
Æ yZZ IZX ì x Zw¿tèÑqX ìr{h
I »yZ #z d
†ÅY m
ZX • ìg™¿#žt
yEZ V; ÆyZX • D™wìÔŠ CZÐZt ÂñW™á ] ! $z . ó‰
Ås »Zz w°gzZ ã! Ü Zœz hðä Æ yZX D™7
Z k0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ƒ sfgz‚ Z (Ð ƒ ZŠz q=q
 ŽX ì {z * Æ yZX • D™I Ã]ZŠ ¬ ?fz ÖtÉ X 7wz ðÃÅ›z mÜZ óðZz
Š 4
@'Æ yZÔ ñƒ" ze ~ ] ¬z O g @ ÔÃßx ¸t ~ *ŠX ì e*
Ô ]¡$ N » ¿][Z ÐË~Š· èx ¸žt Â]!
Ås »ZX
yZXáZz¶ŠÐ ]zZ°z]z°!$  ̈Z½ÑÔu7g e ð•ZÔ(Æ ï
» •zyˆZÔ ~g ¬Ð + z ¹‚~}ÑçŠptgzZg ZŠ1$
58E
GÒOE 
Æ ¶Š ]úŠÃ…ÆvZ ´g ] ©: *zŠÐ yZX 7ëÑÆ Ìgz { ZggzZ 4zŠÔ \ 5 éx ¸+ZX ì @
Y cŠ § î~ í!
0 Ù ªÆ
zC
Xì sŠ Zá

:¡ZuzŠ
ÑÑ øZuzÔg ÇŠgz6u 0
}B‚Æ ] Z f q vZŽX ì ( ð|)!Ih$
{zX ì @WÃZƒ @
™g e6»á|gzZX ì Zƒ !
ze ~ „ZeŽ
yZ~}g !
Ækl] Z f Å]Ñ» þLÅ{X • ñƒ± Ð ž¹ ZÜŠpt Xì @ Ñ~>
ZIq Ø •á Š !
ÅvZ ÌÃ *%{-Zz ÅyZgzZ 
Ìx ¸t ~ yZöÅw°X • ìgƒgzZ • `ƒ pô~ +
 ̈Z õg @
ó *
g » {z(tÆ yZX ì Lg @
ƒg ÖZ » ]Ü âi *
Ð Vâ !

Y*
»V¢Zt²Xì x Zwz^ ÜïÐy!
i]Ü•, Z~}g ! 
Æ]Z f ÅvZXì _¤ f ð•ZgzZXì _¤
~äzª   ̈Z½Ñ
Ð+
ðÃÅkZ „:gzZì Š ÑzZ ÅË{z:X ì i *" z « u 0 Û ~ç Åv Zà  *%)H{-Zz ÅyZgzZ g
vZèÑqX ì êŠg Z Œ »vZà  }!I
, Z~}g ! Ù ÃvZx ¸t²Xì 7'
Æ] Z f ÅvZ äVrZXì ~g ï ZÐ ä™tZ (ÐËC zŽ ðûkZì « z ñ Z {zXìŠ ÑzZ
Z'
» yZX ì ÁñY ¹Ì¼Ž ~}g ! g h N X N Y O y• Wz }iÐ TX • ¾ ]܆
Æ} oÆ VÍßyZX N Yƒ {mg { m
Û »zÎf », ZƒÒÅvZX HÎHŽÐ*%~çKZ™FZÐÏ™à Zzª
Æä™Oà }Ž Ô6+• °zÑKZ ä\¬vZžì {o
D™N ¬Štt ‚ÆyZX •Cƒà Zz8
gŠgizcuŽ ,k
 Vzg Z- ŠX *
¦î6 ™]Š „Å ( UkZ™ )ÇXì +Š »yZtX ñƒ 9gŠ
 Í »k
“ òX Á Û x™z3g6
[ZÑžìt+Š »yZÔâ • ëX} Š™s ç{k
}g øÔ}Štig…{-ZzÅ ( Šq)vZ}g ø} Z :•ëgzZX •
x ZwÃTgzZXì w'{z} ŠÈw'ÃTuÔ\7»yZX • … â w'ÃVzq vßt {)zŽ¶;X *
™]Š „ÅÏnX *
Zz™: úX *
3
X ÇñÑŠ] •ÃyZÐ3„zgzZXì @ ÆyZ „zX} ŠÈuŽXì „z'<Ñz+ŠXì x Zw{z}ŠÈ
™s ç{k

:¡ZŠ
HÅäyZgzZXƒ+Š" ŽgzZXƒ @
ª Ù X •g ÇÔÆ{CÅkZÐ u 0
™]Š „Åy-Ôv WÔVGŽÐ y̈Z {ZekZC vZ ë
äâ : hÃxs Z èE# ŠŽ gzZX ì ~g ïZ »]>Zˆ ‡z ]y
LG WÔ VkÑÅVßÎg {h
¦'ÆvZŽ X • _â {C ÅvZ ë ÌÐ Vz ]úŠ F
 6
Û Z »© ÂÔ]Š „+u ¸Ô+$
X •D™g Ö Zzg Z Œ ¬‰X} ™: yÒzg Ö Z »© Âz]Š „ŽgzZXì ©!
»+ŠÆY •zng Z´ âŽgzZX

:¡åa
áZz äJ m®ÅkƒKZÃV@gzZ V“ÔVƒ â KZXáZz ä™ bzêÃV¤g klÔi *"Ð sÑz ÑÅhèE LG# Šx ¸t :ÏX
(
Ùâ[ ZÑX ðZæÆuñXìr[8»yZ *O*ÇX •ñƒ} ¤ ñ0  ÐV ðG3ŸFYgzZVƒ Ñ{KZÔ
zZ~g ¸ÆäXáZzä™~g »$
 zŠ ~® CZÃy-gzZ *
kZ yTz sg ¬ìt X '„
zh$
Åx ¸‚$ ™{>ÃkZ™™ŠqCZÐZ™°v WX ì +Š »yZ *
3g ZŠ% X
Xì x ¸Öz+ F
$ Ø è~Š ÑzZ Å xŠ WŽ X
Ðp ÒÆ+Šz<

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:¡VZv0
Û „: gzZX • n
… â ÃVßÎggzZ V1ÂÔ V¤• g yZZ 6 Ø èÔ +Š " ÌtX •<™z ‘Š *
vZ Â: Ž • a#åCÑ$NÐ g ±ZÆ < it
Š 4
»] Ñ»q ÆyZX … â 7ÌÃY •ZzY Z’Z Å] Ñ»kZgzZX D™7tÌÃyŠÆ] ‡5Ð \¬vZX •”
ÌÆZwzZ b
Ä- X •
Z@Å *ŠÔÑZz¶Š¬» „Zâz%ZÔ ÑZzp
e Ù Ô}™Îì eŽX ÑZzp
gD» —C Ù Xì ´ â »g (Z ´Ž Xì 7[g ðÃ
g]gŠ~g76ÚC
„vZ Û{z ´ â »gñZ}g ‚tµšÔÑZz ¶Š Zw6ä™[‚g Z » ðZ'
gzZ[ Z N6nÑZz ä™wi *
ÁÂgz Z ÑZz ä™_¬ÃVßÎg nÆ
G
4Ó¨“( 10) kŠ ( y• Wz) u#Z ( 9) âž•ëtŽ •Ð~7Z Ì+ æ¾O¨E!tXì +Š „zc E
èG Š C¼Ž äVzg›ZŠÔVzæ¾O¨!q
Š 4
ÆyZì
tÐZgÅz =gzZÔ ë›X ì Yƒ Âtû Vâ Z-ŠgzZ VŠYÔ V‰ 0
t ì ðCgzZ ð¯ K
 F
z IF
Ž Å] Ñ» ä VrZX • y»g Zg eÔ
D™7wJz
н6V2Zg ã -ƒ
 yZgzZÔc
XÐ Ìz O g @ Hz „ZekZ …ä XX • D™yÒ •Âz p°Å„vZ ë:
gzZÔ ª
~Š·tGX Zƒwi * Ü zC
…Z¾6X`:65ZgÆVÍßyZ…´ â zÛ{}g ø} ZžX •ñƒñ¯Zg –à ¬ŠkZ‰ Ù ÂëX 3gpô
•Jz & 0
i {zì +Š"Ž {z¤
q Š hgÞ¹ ZÜä VrZgzZ ñƒ{ZevߎgzZX •
ZgzZX • ð|tµšÔ ñƒg D» „nz„ ZegzZ c
Ž X • êñ{z • g »zcgzZ dYÆ yZŽ gzZX `: Ì65 ZgÆ VÍßyZ …´ â }g øÔ• ñƒ±
‚$ Ð „
 Zg ÓZg Ìt
Ìvßt gzZX ì·ù» V
¶z •
 h Ì3 Zg » kXgzZX ì t‘+F ÆŠŽ zÆ=°Z [gvZ
Ì{z `6{ Zg ÅyZ ÌðÃŽ Z®X • ”
$
ä™d ‚gz ]úŠ ÅyZgzZáZzp
†Åª g ]zZ°z •Ð Y m
ZX • uægzZ• ~g ù ÌÆ VGtX • {g » *
Ð p ÒÆ} o
X •á Zz
¿Z b!ÔÃz ÕŽ X ðâ • Û «ªzŠ Å<ÑòsZ …™ XÐ V2Zg ã -x ÓyZ …ä TX • nÆ„vZ =°ƒ 
ÇzgÐ Éuz ]zŒÔ CŠ c Ô ÙJÔ ãc
iz ÕÔ] Z” ²Ô òsZ ïG $ ÑX ì C™SÅyˆZgzZ s »Zz w°Ž X ì ]úŠ Åõ÷ZñgzZ›z
L šG
‹Z f ÏZëX Å «E¯z¤gzZ ÏÈzsÑ6VáZx Ó…gzZ Zi ZâÐ] * z$
ˆZz] â ÅZlyZÐx™zaLZ ävZª ÅTXì
XÇg ìZŠzì‡6ž¹ ZÜkZ…{zž•D™qŽgs§ÅÏZgzZ•g Z ¦
]Æh'

u 0
Ð ] c Ù {zXì Ñ!
½Å[ f »zë!
C ZvZžVƒ êŠ „ ZÍy´ÑZZ~gz Z
Ñ »kZ ðÃ~]Ìz] Z f ÅkZXì q
z—{zX 7q
Xì u 0 Ù , Zì @
{zÌÐuÑÆuæC ¯q OE
Ñ »kZŽ~t‘Xì { çE.(z
Ý
ô ] àøvFfû ‰ö ½˜õÃû eø o×FÂø Üû`ö –öÃû eø ¡] ø]Ãø Öø æø Ðø×øìø ^Ûø eô äõ ÖF]ô Ø% Òö gøaø „øÖ$ ]ƒ÷]ô äõ ÖF]ô àûÚô äü Ãø Úø áø^Òø ^Úø æ$ ‚õÖøæ$ àûÚô ²
^Û$ Âø ² ö ] „øíøi$] ^Úø
áøçû Òö†ôŽûmö ^Û$ Âø o×FÃF jøÊø éô •ø ^`ø Ž$ Ö] æø gônû ÇøÖû] Üô×ô ÂF (áøçû Ëö’ômø
hzŠ| m
@ }uzŠq
6 Ù gzZX @
ZC Ù :gzXìŠqZuzŠ ðÃ:gzZX c
Qn nÃt‘KZŠqC ¯7g
CZÃËävZž
F {zÐkZ•D™uÑŽ vßtgzZXì ÑZz+ Yâqz(C
Ñ! Ù {zgzZXì i *"z« ~]Ìz]Z f KZvZX
þ 92D 91:yëð0.ÅZ ÿXì
gzZX • }ZÆ ÞZ ö09zgzZ aZz {h
¦  ̈Z ~g7X • wÎggzZ }È ÆvZ  ·žVƒ êŠ „ZÍIŠ 8
'Ð ~ t‘z + Ñ ~gzZ
ÛZ ð×Z •Z'z bÑŠ ~ TX • ñƒ _¬™á <Ñz +Š ÑZz ä™o¢ÃmB‚ÆvZ m» VzÈX • œ‡zÉÆvZ
Ü ZœÅT Ñ {zX • ñW™0 ?Š Å hs§ÅVZŒŠÔ V- àÔ V½ÔVç²Ô V†Ô Vâ ̈ZÆ ]Ñ» À  \ WgzZX •

J
ƒ Ö Z KZ ä ÑC
  }™á Ð xŠ W²Z1ZX ~Š¸Ã# Ù ~} g !
Æ TX • ŠŽ ñ~ V1 㕠W«V×r Ū
‚gz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Žˆ }÷VÍß:cÛ ä *%0}[ »žì H™f ~ p ÖZ yZ ä *™ÈWŒ
â• Û w¸»  *%0}X HyÒí™f »\ Wä Y m Z
\
êL Zò *
( )Xì£Zò Z¤ Ä*
»kZì ;g WwÎg
\Z ]úŠ ä hñf~ V”Ô V¸´ ZX Nƒ " U, g ZŒ~Š ˜ aÅy ZX H qzÑîpÒ] »k
g »zk
g Žä xs Z ñfˆ Æ kZ
Þ £ åLO$ÆyZX Hg âƒzg ZËÃ#
Ö Z)g fÆ+-Z °îªG©EG
J
ÿL &ÑŠ äxs Z ñfÂX ðƒx ¬g »Åa#gzZVŠYÔVzJÔVh0 iZ. $gzZvZ
gzZX H[ !
åLO]»VK*Šzh
] Š|0
x Ó6¯ÅTX c ! Zt ‚ÆVzg Z-Š ~Š1gzZ³*
Èo¢q x ÓyZgzZX H œg »yZB‚Æ‡
zë!
nÆ Vâ ›X Zƒ úzgB‚Æ Vh§h
]z *Šx ÓŽ ~sz ~„ÒzçgzZX Zƒ— ¸¨zgØ »Ç! fÔ xi Z yg e â Ô xi Z ¯ÎÔ xi Z°•Z

ÆVâ ›~g Zig »È ZyZ vßtX ˆ Wt ‚~]gßÅ#Š u +pq Z nÆVâ ›zxsZŽX ¶öâ i W~(¹Ð p Ò~C Ùª
ãi£X ì k\Z œ ÿLE&‡~8Š { h
Š Å yZ 6VØi ‚ u 0 Ù b » C)" z ð˜e ð•Z ÂX • Dƒ } 9yW.
yZ• D™ {C
* Þ £ åLO$
E6
o¢Æxs Z è+ŠgzZXÐN Yƒ[ x»~ä™ 0
+F 'Š Y~xsZgzZ Vzg ZgŠ {zž ¢
™tQgzZ … ]Z ð©. X+ZÐ Vâ !
iKZX *

u 0
*
KZ vßtžƒ k*
ø Ø z¡ÅyZ ÌQX c
»òOŠ ? Š™xzø8Ð + Û Z,ZXÐ ,Š™g Uó
 ̈Z½Ñä #gz Z #Š +ŠÃŠ Z•
Û »z D
y›gzZX ,Š ¯• %7ZgzZX ,Š™gz$ÃVâ ›gzZX ,Š !
Š † »VÇZæÆ+ŠÐ j§ËžX ìgÑ ~ä™[x»ÃVØi ‚
zh6¯ÏZX ,™: c ¥s§ÅxsZ LQ
X Zƒi ¸W»VÃcÆë!
]çû Âö ^_øjø‰û] áô]ô ÜûÓößômû •ô àûÂø ÜûÒöæû •% †ö mø oj#uø ÜûÓöÞøçû ×öiô ^Ïømö áøçû Öö]ˆø mø Ÿø æø
þ 217>ÂZÿX ,Š™D
%Ð+Š »ÂnƒÐy Z¤ VŒXЕg D™ðZ±Ð?vßt
ZžJ
ð•çø ‰ø áøçû Þöçû ÓöjøÊø ]æû †ö ËøÒø ^ÛøÒø áøæû †ö ËöÓûiø çû Öø ]æû •% æø
þ 89:Y ûZ ÿX ƒ Yƒ'
Z'
zV 7ƒ Û »Šp{z‰Ï䙬Ì?ž•T e{z
 ?QX ••
Š 5 ÃxsZ gzZ á|Ô e
ñYc Š· ª,Š™o‘b! Š Z x Óž ( yc
Ãyc Š Z ¹‘tÃ) H[ NZ » 5 Zg kZ ä òg »z Š· 6¯ ÏZ
~\zgÆ4zŠ ÷ä VrZgzZXì +Š {”c™Zƒ Ñ$
{z( òg »zŠ·) •6yc
Š ZXvßtèÑqXì @
C7Z/i ‚tty-X
g £òsZ » #ŠgzZ 4zŠX {oÏ‚ Zz ~Š ã
„:gzZX ;g: ¹! »xs ZgzZX Š ZuJ
™e Ù ~ÚÍC
uË~àz ÂC Ù ~ äÃC
Ù ŽX c


V”z V¡k#•‚ŠpÅyZgz Z Vzg ZŠ Z ~•Æg ñyZžX Z 7* ì ß]Š „Åt‘ž Š
ƒg6QÃVâ ›gzZ 9c 3g wìt ~ ]ZŠ „
/i ‚ÅyZ6gî6´ZzvX ñZz™} ™ ZèdŠ .x *
X N ¯Vì ZX H qzÑŸ »Iлz] ¬½Z äáI C¨¤kZX 4â „Ð
ÓÎÅähgyZygzZu ¸ 7Z ÂX Š  i Zg » VØi ‚gzZ Vß e ÅyZX ì ãZz Ânç » + JgzZ òg »zŠ·èY‰~•¹
ƒ lÃZ
¾ä VrZžX ð¯ IF
d ZÆ™ Wzh
gz Zq '× {]ZŠ »]úŠ ä VrZQX ðW7‰
Ü Š ~(~®
•á Zz ózF Š·ÃyZQX
Åá|z e
Ð ¹ í~Š™sÜ]¸~g7 6-F
Åb‚gz à CúŠ KZ ~ŸkZX c ÃÐ ãZŠ *
VZ {Z ˜z "
ÅyZgz Z ª ¾ÅVÍß~ V¸´
Åg ññƒ} 9JZ nÆ ®
•á Z ÅkZQX 1è~ r â Šz wŠ LZÃtÃkZgzZ ‰ ú~ wYÆ yc
Š Z ¹ ‘ ¾
tÃkZ y›d
XÑ ä™ÏÒúÅyZgzZXÑ%1V11
]úŠ ÅyZgzZ 'â ÃVÂ!
ÅyZ »Vâ ›XЕg D™ ãZŠ¤ è ŠJ
z¥Ðxs Z+ gzZЕg ¶xÝÆòg »zŠ·J
“ “
 y›t
li ‚Åä™: [gzZgzŠÐ xsZ|gŠ * ™g Zû{Zg nÆòg »zŠ·gzZ *
;Ãb‚gzÃÅyZgzZ * ™úæ~V”LZÃyZgzZ IŽ6
B¯ ð|z ~Š· 7Z™ J m
8 Š· 6Vâ ›ž @
g »á|gzZ e • D Ñg » ñz'n kZÃb‚g LZgzZX • ›){zèÑqX ì
gŠkZÃxs Z Vð; ÆVâ ›yZŠ * ŠÄg~ s Ýq
yZX c Û ä VrZžX ‰ x J
Z™ ZVÃgZÔ > Zg ÂÔ yWŒ ukZ y›‰èÑqX

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ˆÅn[pÅkZgzZ6V»x ¬gz ZÔFg7*ZÔ „gE-X ‰ ñ¯(q
Z: {6Ôy Y¤ Û (ZÃîσ!
ÔKžÔ5r z• ›ÃgzZ àyv
VYÑe ÅV26ë! Z h ZVºŠ Åîσ!
yZgzZXì @ ›ÃkZŽX z™·_»u 0 Û Ôßx »ÐgÅz=¼ ?ì wq H Zg v! â ›} Z
yWŒ
XЃ YGg Ñ~V2!
7Z~•È Zy:gzz™:Š !ÃGz*Š KZgzZzŠ hgÃ/f »›ÃkZz™/ÂXì @
' ™¸!
ÐVØi ‚gzZÔV-g ÈÔ
??ì [ ZŽ H Zg v~}g !
ÆtÃkZxsZ ñf} Z
IF
Ö }
:ì # 4&[ZŽ
øL G
gú1úÎÔgÅz=¼ŽÃ¿kZC
¼gzZXì ‚ Ù ì ~gz¢ÌbŠ[ ZŽgz Z ~gz¢Ì*
™wZÎn kZX ZƒÌg•gzZ Zƒì‡tÃt G
}g !
ÆwÎgzvZ]¡$t Xì hq
Z6y›C Ù Ð~t £ÆvZtgzZXì ŒÌ]ù¼ Åxs Z èE # Š ävZgzZXì ‚
LG g ƒ ÎÐD
“z¾gzZ wdZz wqZ 2Ô‘Š ™•Z'
gz Z‡bÑŠžX ǃe=tX ì { i ZzgŠ Z (Ѓ
 »Š ˜t s ÜÆg ñ²X • D™ ãi£~
tX ƒ Yƒq  ?žXì @
Z™ƒ•ƒ ÆäZŠÆðZgq
™ðÉZg[p H¬»vZX σ: Ì'Z' Z wÅyZZ:gzX ñYZg —ÃyZB‚Æ
X z™ÝquZgŠ Zzû»kZgzZõXð7ÃvZ[ ?Z
 X ǃe=

Xì Hk’~]â £&ä~,'¯X VzŠB‚Æ•Z'
zyÒgzZbÑŠzu[ ZŽ »Vß ZÎyž
Z Xì Hêtä[ Â ïE
L 8™
X Nƒ ~gzŠ *Šzh
}g7 ž { » wZΞ @ ]Ž Ùx¥/i ‚ {zgzZX Zƒ µZzùgzZX ðƒ qzÑ“
 õg @
ÅtÃkZ :x £ª
X ñY•~‚f6

Š i) Z[ ZŽ »x £kZ
X ñYc :x £ZuzŠ
* ÆtÃkZ ._Æ VßßZ òs Zž,ÅkZgzZ Zƒ b§¾ƒ ; »tÃkZžì c
ƒ H{oZg ø ~}g ! Š [ ZŽ :x £ZŠ
Xì ~gz¢VY *
™uF
Ão ‘›ÃkZgzZ’ e

:x £ª
z ] â ´ÂtXì » òg »zŠ·tÃtX ì H[!
zz ÅVh§z VE¶ tgzZX ì Hw]g @
åLO]z ZzZæ»kZgzZX Zƒ qzÑ“ ÅtÃkZ
zŠ ÅxsZÐ Vâ ›žì ÒÃÅyZgzZX ì [™e
°pñY à ᪠٠Ðzz kZX ì *Ð
Zu„ztÃt 6gîå~ Vâ ›(C
ñƒ} 9JZ™0 ÔŠ s ÜÆ Vâ ›gzZ xsZ ƒ Æ yZgzZ òg »zŠ· gzZX ì *Šz *
 t gzZX • Be ÅVƒz¤ Z6tÃt "Z
Xì ; g W`Ði ZgŠd²q
ZtÃtžì ¸ØÂÐg ZzŠ ZziZ%]g @
tÂ,™lˆë¤
ZX •

iZ%g etÃt
ì Œ6
!gzŠ » *™wÎg :³%ª
uÑz¬Æ™: Ç"ÐxsZÃyZgzZIÅnÆä™{ZeÃVâ ›Ž /i ‚z Be Åòg »zŠ·~[ ÂœzklKZ ä \¬vZ
:IÅlÃÅä ¶s§Å
á g Z »\¬vZ
:ìŠ •
Üö`ö Öø àøn$fø iø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚôù Üû `ôŠôËöÞû]ø ‚ôßûÂô àûÚôù ]‚÷Šøuø] t ]…÷ ^Ë$ Òö ÜûÓöÞô^Ûømû ]ô ‚ôÃû eø àûÚôù ÜûÓöÞøæû •% †ö mø çû Öø gôjFÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚôù †ºnû %ô Òø •$ æø
1ב

º†mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø ²ø] á$ ]ô ½ ǻ†ôÚû ^øeô ²ö] oøiô ^ûmø oj#uø ]çû vöËø‘û] æø ]çû ËöÂû ^Êø t Ð% vøÖû]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


zŠ hggzZz™s ç?X •T e* ¯Å•zŠ¡ŠŽz!
UÐyZZ»6 ÆäYƒãZzhvßÒZÆ[ ÂIZyZ
þ 109:>ÂZ ÿXì ÑZzp
g]gŠ6
qCÙ vZGX ñWá¬CZvZžJ
VŒ
ø ×ûiô ½ p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çaö áø^Òø àûÚø Ÿ$]ô èø$ßrøÖû] Øøìö‚ûm$ àûÖø ]çû Öö^Îø æø
(àønû Îô ‚ô‘F ÜûjößûÒö áû]ô ÜûÓöÞø^aø †û eö ]çû iö^aø ØûÎö Üû`ö n% Þô ^Úø ]ø Ô
½

” Ñ
áøçû Þöˆø vûmø Üûaö Ÿ] ø] æø Üû`ônû ×øÂø ]Í]º çû ìø Ÿ] ø] æø ä́eùô …ø ‚øßûÂô åü †ö qû]ø ?äü ×øÊø ຊôvûÚö çø aö æø äô ×# Öô äü `ø qûæø Üø×ø‰û]ø àûÚø o×Feø
?Š ðà ƒF ?¤
Zž¼ÐyZX •Nzig WÅy ZsÜtX ÇñY7ðÃgzZ ZÎÆòg »zŠ·~¼
 ž•ët
kZX Ç}Š!$
ðÃ:6 Zg7[g »kZÃkZ—"}Š qt ‚Æ\¬vZB‚ÆmïÃ\ WLZÌŽ !’X z™7
þ 112D 111:>ÂZÿX σÏZŠ Z ðÃ:gzZ§:ì sp
á g Z »\¬vZ
:ìŠ •
½
øànû Òô†ôŽûÛö Öû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ½ ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû ]ô èø×$ Úô Øûeø ØûÎö ]æû ‚öjø`û iø p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çaö ]çû Þöçû Òö ]çû Öö^Îø æø
ZgzZ•á Zz½ Z'
Ø{(  )•Z' Z ïG { Zg 9ɼ?XЃ Y 0
L Ò$6 Z@ÂX ƒ Y0òg »zŠ·?ž•ëvßtž
e
þ 135:>ÂZ ÿX¸: uæ{zgzZX¸g *6
Æ„vZ
zzpX N Y $Ð dÛ z(Æ VÇ|gz Z V-Š·ÔVz•
• Û » {zž @ Û ] c
X • _7y›ŽX • ŠŽñ~ˆyWŒ Wg Ñ" Å b§kZ
X 1VZuä VrZ ÂZƒ»gzŠ+4ªyzÅZyzí„VŽpX å[[ŠŽt6

VZuätÃë!
c gzZŽkZˆÆäg¦
: â i »yzÅZí:³%ZuzŠ
ÏZt xsZ ïG L Ò$ÔŠ· ïG
L Ò$gzZ òg » ï
G ¯ s ¸ç ÃVŠYgzZ Vâ ZŠ *
L Ò$ž c X XqzÑVc
g ÈgzZ Vc
g kÔ /i ‚ KZ ä VrZQg !
Z
q
( 203&4òz2 Z) Xì @ Ø Zè¨g e~Vâ ›b§TX •b§
 yZgzZX •<
Ys§„\¬vZ3 Zg »ƒ
: [ Ð xsZ èE # ŠgzZX N Y7~ —z ëz y›ž @
LG H7™hz%h ÂÃbÑŠgzZX I½'!
Š ípzfgzZ‰ G Za ]2b§kZ
¸n gŠ NZ {otŽ ñWx+z¦ZŠ,ZQ Š Zi Zâ7ZÐ] ! •
ØZd Û æF
%N} ( gzZX ‰ •Š ÓÑ} (} (ÃVâ ›X N Yƒ
} (
Ä
w ð ZÔŠ ŽZÔŠŽß Z>uz
Ò C
•ZzgÆ nà ¸gzZX ‰ ñ0 á Ô^Ž X • 5ßåQCLÑ$tN èÑqX Ñ “
~ V¸´Æ YgzZ kg ÃÔ x • úŠÆ xsZ áZzp
 g Zh g {ot
äƒð|z~Š·Ž X •,Z Â¼É X c Û^
Šg Z Œ  òg »zŠ·ä +Jž Zƒwqt »VÍ߉{z´ÆyZgzZX ¶_g Zzz ´ â( Û)
YÓ
I$
W̈¸,6VÍßyZž Zƒ n kZtX ñƒ>%Æx̀z t~(¹t™wZ e 1 øL F
VÍßyZQX Š Ãxs ZX • ï Š¤z E¯Ã
~[ ÂKZ ä Š0Zx â ZxsZ ÑZ •XìtŠ Z D
g ZgzZÉÑÔt¬{otèÑqX •+ÆŠ ŽZzwÖ{ ~
oŽX •[{zaZЃ
x â Zì ŠŽ ñ œg~( 283D 282mgzZ 268D 100D 98&1Ô523&28Ô 168D164&14Ô208D 203&4: òz2 Z)X ,ŠÄg™1VºŠ Å}o: ZJÆ yZ
Þ £Æxs Z ñfŽ ]úŠ Å}ot¬kZgzZX c
]úŠtµšgzZX ¶. Š™ ZŠ Z hÆ™ Ž ¹»bÃ: ZJÆ yZgzZ +D
%yZ ä sßñ
ÉÃz à ¸ä >y›{z´ÆyZgzZX X Çìg ìZŠz ì‡å {z 啸òsZŽ »Š0ZxsZ ÑZ •gzZXì { Zg ÅŠ Z D g Zz¬s ÜÆxs Z
gŠŽßZ]uz{oÔ ó ómð{©ÅZ L L[ ÂÅð¤0·! ²0ZgzZ ( | 309w>gµ0@` ÕäO7)ž 6X H œgÐbÑŠz]¸ÃVÍßÆn
E
ÑZzp
JmyZz6~gzŠ}g øÉÑzt¬{otX • á Zzp g {ot¬vßÐ ¹ gzZ {z´Æ kZ| 699 °áèEG 4]0ZgzZ| 638 °á¿t
4›E

Y ð^NÒokZ Z®X • D t[pØ7 ¦KZ nÆp


g ì‡z {0
 Ãä™ÚKZ s§ÅtŠ Z D
iÃkZX • Bg ŒZ ïIL“! g Z ÒokZvßJX

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


h» ~—uÅkZgzZ q Ê »xs Zž @ ƒÌÜæB‚B‚Æö&Xì ~g ZŠ)f AzZ Åhñf*
’ e* ™g ZŠ¸gzZ * ÙÐ
XÃx ¬z m{C
XnYHue{Š6»V1µã-ÆyZgzZ WZÆyZž @
XnƒZŠ Z
ZƒqzÑ~bZzZÆ~œ,ðŠa㽎 :³%ZŠ
s !
VrZy Xìg D Ö Š ÒZz¬~ VߊgzZ D™òúŠx *
ñZ'»xs ZŽ X •g {æ7 /i ‚Á{nt ~ VߊÆVÍßJ
i ZgŠž²q
Z
»TX åŠznÅŠ ÒZz¬Ñ »TX ¶x OZçLG Û )6Îâ ^q
% iÆV- Š·Ž X ˆðZ™sg ”6Rò Z ¸ÑZ Î^tX ð¯( Á~• Z ä
 á Zz + â ÃvZèYX zŠ hgƒ´Šz IèžX H— {Èd
ƒ Û æF
• ZQgzZX 劰*
%Nq ;ÐZgzZX å * Š Z &{Š6:Ñ
™g e6»yc
g ZŠ% Zƒ ¸6{ Zg K Z ÏZ ŽX å ãjZ +-Z w) òŠ W ª Ð ƒ
 ~ ÅFÑZz äƒ g D » ]úŠ dÛ 6Å yZ gzZX • ð¸
•
Œ0 øZ†·Š¤
ã¾F •á »kZgzZ wá]ˆnÛÖ] oÞ^ÇÊ] Ù^Ûq h^jÒæ OPQK” äq†ÛÖ] oße ÐÊçÛÖ ˜m†ÛÖ] سq†³Ö] çF³v³‘ h^³jÒÿ( | 1314) Zƒ
ƒy›~ˆX åð| iÍ ZŽ X åã Zk
ÅkZX Š  ‡»Tð¯®
Z Zi÷Z ZÐ ¦)z ÒÃKZ ä øZ†0·X ~tg\Z 333°á
 )q
»Xgm†ÏjÖ]æ ÌnÖ^³jÖ] ènó۳qx ¯ð¯~]zÛ®
 )q
ZäáZzp Z FáZzìŽ6]úŠ
g„zaθ b§ÏZX •+-Zw)q
á ~Š·gzZ môZÔ ãZk
Ý^ÚŸ] ƒ^³j‰Ÿ] î³m…^³i)[ Â,ÅkZX¸ï• Z‰~®
 )z‹ kZX å* Û ~:WÃyc
Œ
™d Ù „Ñ
Š Z&C
( ³âþ MOQP oÊçjÚ ^•… ‚n•… ‚ÛvÚ ÌnÖ^i TMSITNUKM
ž 6X Zƒ Îâ Æ ]Z| ~gŠ 0 á œgzZ ~ m
Ð ‘•
¼ »¯ »z ŽX H qzÑŸ » ] sZ%g×Z¤ g t² ~(ä øZ†·)´
kZÎâÆoZñgzZ5#Xì H ¦ä{g q·•ÃkZX슎ñ~( OROIORTKNL åü‚f ‚ÛvÚ înŽ×Ö è×Ú^³Ó³Ö] Ù^³Û³ÂŸ])[ Â
6
•{g Ñ( ènÂçf‰Ÿ] èn‰^nŠÖ] è׳۳q)!ZfX¸ ~z‡ÕZŠ ZœZ†gzZ ~zZ å˜@qÔ«@·øZ†·q Ñ~]ÓkX ðƒ}Šá[p
àÓÛm Øâÿ:ñƒù • á ÐyZÄkZ] Ñ£t~| 1458D7 D 485D 484•{g Ñw'Z G îªE t
G3B Ì~b‚gá ZzˆÆkZgzZ| 1351#Óâ 2821
ã kÌÎâÆV-gŠ 0 4¨EÅZvZ†Ô†²·Ô ~]
‰gzZ à »Z ~z éhIG zh
•Û ·gzZì e*Z »mgzZxs Z H w èvnŠÛÖ]æ Ý¡‰Ÿ] ‚nuçi
ƒq
p Ò~Š â z´Š Âä‡ß•Z'Z ãZ¾Xì e*
*Z »á|gzZxsZžñYc
ƒq kZž ZƒqzÑnkZ] sZ%MtgzZX ñƒ
Š[ ZŽ »] !
ZèYX ì Hez y‚ W *
q Z n Æ ÔrzŠ ¢Æ V”Æ VÇ|gzZ Vâ ›pXì c
ƒq Û e*
Šg Z Œ *Z ~ VÂgßVâzŠÐ
ƒq
4
 yZx ªÔ]ñÔï( Šq)[Zà *%0 ögG‘¤
•… â à ÅVzuzŠ™hgÃVÂ!
ZX Byâ ÃVÂ! KZžX 7g » Òg eðÃ{z´Æäƒ
XÐN Y0y›ƒ
 •… â Ñ »vZà *%0}¤
ZgzZ îYƒð|ƒ
Q
~¢qçL¸“]úŠÅtÃ:³%åa
ZÃV- Š·gzZVÇ|óVâ ›Ž Zƒy´Z »]úŠ +F•z†Åòg »zŠ·~| 1416~œ,ðŠa
»]úŠkZX} Š™ ¦6+Šq
3gx *
'äƒ/i ‚ÐVñ* zVh§Zb§kZX N Yƒ+Šq ƒ  ~·gzZ ~{ó~Îñží V-c g eg W®gzE( ‚m‚rÖ] oÛÖ^ÃÖ] Ý^_ßÖ])
G GE GG
yxgŠÆVÇ|gzZVâ ›Ž ð¯®
 ) +Zq Š ÑZÎ[g é¨G3ÅZX ´-Z ïE{š3ÅZ åE
ZgzZ ´-ZY {ÑZX yc 5"X yc
E Š ÑZ Îd
 ç«3ÅZ à Z >ú-Z }X
l]•^fÃ×Ö ð^ß³n‰ èu]… p•]æ) c
¯œ
 Š ÑZ …3gx *
%»kZyc Z » b§ÏZQ å( ^{O‡ÁZy éE
gzZq é5š.9E
5kIÅZ] G 
)œ%»kZ} ™ÒÞœ
•s ÜÆêñá|gzZxs ZžÐx * ZQ ( ènv³nŠÛ³Ö]æ ènÚ¡³‰Ÿ] èÎ]‚³’³Ö])ì szhá|zxs ZžÐx *
gzZq kZQ ( è$¡³%Ö]
gzZ"wgzZ FnÆä`6{Zg ã -gzZnÆä™{ ZeÃVÍßä+D
x *  Û »yZQ ( ènÂçnŽÖ] ‚• ovnŠÛÖ] oÚ¡‰Ÿ] àÚ^–jÖ])
%gzZ+ •
:}X G wEZ
á^m•Ÿ] é‚uæ I

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á^m•Ÿ] ‚nuçi I
è$¡%Ö] á^m•Ÿ] ‚nuçi I
ènÛa]†eŸ] I
ènÛa]†eŸ] è×ÛÖ] I
oãÖFŸ] àm‚Ö] é‚uæ I
áçßÚ©ÛÖ] I
áæ‚vjÛÖ] áçßÚ©ÛÖ] I
áæ‚vjÚ Œ^ßÖ] I
ènÛÖ^ÃÖ] èÞ^m‚Ö] I
á^m•Ÿ] àne •m^ÃjÖ] I
áçn×ÛÖ] I
á^m•Ÿ] ‚nuçiæ ènÛÖ^ÃÖ] I
( OSMIOSLK” èn¿Ë×Ö] oâ^ßÛÖ] ÜrÃÚ äÖ]çve)
,Š ã Åxs Z {Š6øL F
z ,a $ Æ kZ |gŠgz Z N Y0
] •Ð VeŠ x Ó ¹! Ø Zè x ÓÆ¢q çL¸“ž n kZ
Š Zz <
Z yc
X N Yƒq
X ñY3g~s Ýq Û žS(
Z ŠÆ™ TÃgZÔ> Zg ÂÔ*™yWŒ VŒ„tXì [£zŠ°»yZ *
J ™?Å
,i úC
Zƒ
 ž @ ZÃVßZz + â Æyc
X H ¦(q Ø Zg} (Ð ƒ
Š Zx Óä < Z ÿ
 ÆVÇ|žÔ ˆÅli ‚{z(1]gß[pgzZq
Ö â ZX ˆS7Ã27D 10D86õg Ci út ~OZ ªZVƒ ÇX ˆS7i ú.ZzX ñY0:%z wVnÆVÍß}uzŠ¿t »yZž @
# X ,™ ZŠ Z
Û »ËŽ ¶i ú«{ztX ðJ 7i útä~gŠ 0
X ðJ 7ÃVâ ›ä•  ŸzÅkZpX ðZ™ä\7
s§Å‚ÐyÞˆÅ7s
Ñ~i úkZ äVMž6Vâ ›yZk\ZœX ˆðJ 7Ðx *
kZ Å• YiŠq
Æk;Z bzgi ú6~h N Å ( KD 2) ™~y0 Zgz Z
Ýzg Å+ŠŽ xsZÝ ¬X Zƒ qzÑŸ» ÏÎY nÆkZX Bá ~ª3 LZÃVâ ›ž @ X ‰ Gg (Z j§z [|Z ÌgzZ {z´Æ
G
Ð+Š ãUÑ,ZXì äszðZ „ Zpíz ~Šg^ÔyˆZz w°ÔyˆZz nÔ ~'Z'z]Zz)Ô {g e ð¸X ~Š Zi W~+ ŠkZXì é5½$Šz- Ð
( ^+
Vâ ›ž @ Û )ž 6X Š
Îâ Á~• Hì‡~ ]gßÅVòg zZ VIZgzZ V¡ŽX ;g ¸Ÿ ã -t nÆ ä™sÅ
úÆVzÈyZpÔ‰ G— } i ZzWgzZ} Èd • Û 6} (} (n kZÔ N Y™\E Ù gzZ B™ ¦ª zŠz wâ ƒ »V-Š·gzZ VÇ|Ô
H7™ ¯ ]gzpgzZ æ6™ J h Z {Š ] »xs Z æLJ%Ã&ì : Z§•
Š á gzZ: Zg kgŠ¾i Z0
Z » yZ ¶ Š [ ZX 劰» yZ R » ,a
Åxs Z
— zgX ›— zg ª * 0I
ƒ¢q » b zg îG
G 0rz°Z ]úŠ ÅyZ n ÏZ +
4&•Z îG
G G Û g¨Xì
 ̈ZÔ Øg x?ZÔ ] Zz)Ô {g e ð¸Ô ]p Z Ô~Š Zi WÔ • â •
Xì B zäSÃxs ZŽXì ]úŠ ãètgzZX •q
g ìZ ³ÆäZ¤  ~ f1— zgX ~Š·— zgX ãZ¾
Zƒ
+G
.•EB X G
b Zzg ÑZ çG î%Z å˜ >úŠX G0I
îG4G 08z°ZX [  KZì @·Š *Z ÑZz ä™{Ç Wzg ZŠ¸Ð kZX ì ~ • Å]*
&•Z îG
G vz ] ZçŽ xs Z
•t {zñƒA %]Z W
ZŽ6Vâ ›gzZxs ZÆtÃkZžXì Š HyÒ-~ G îG0.Å°Z îG" ðG3;X|Å!
0E
G G
îÏuzX
Û »y›X ñYƒ»/$
hg ´g #Šz]z Z°gzZ •z]ÐÐ Vz• Šz-
g »Vâ ›ž @ Š‡Šs§ Å] )ÃVâ › D
X ñYc

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 ̈Z x ¬gzZ xs Z èݬ {zgzZXì Z
Å
gzZì Ég n Æ + Š Z x Ó{zžX H7t ‚Æ *Š êL ¬Ã\ WLZ ä \7 D
‡Ièz ãqzg » yc
‚g
Xì ïq »ª
X åyŠ »}g eð¸x ¬tgzZ c Û yŠ »ÏnÆyc
Šg Z Œ Š Zx ÓÃ+ŠÆ27D 10D86ä\7 D
gzZuZz[Z U Z F
Xì Ì\ ! x * kZXÑ "7vßx Ó&Š
»äZ F Hg »: Z F
ZQ D
q
]úŠ Å+Š q
ZŽX I~Š úÈ)gzZX ‰ ñZ™}™èÔã kX k°ZX νZ ~xsZ ݬ x ÓnÆä;ÃtÃkZ D
X , ™Š ZZ »ÖWz…õgzZX ,Š
áZz 䙕Ñ~ kZX Zƒ ~à\ Œ Û k°ZtX Š c Z™ sg ” ½ Z'ÑZÖð0.ÅZ x *
» kZX Zƒ k°ZÃx1987 ~gz• Û B15@B 12 
ñƒã kz}™ ZèÐ x * ÆG 0.6XZ'
îG ÑZ >uÒà z-Zg Z£ZÖ¸~ k°Z {ÂkZX ¸ ï• á Ìy›gzZ º• Û m! Ô •• ZÔ ãc Š ‡Ô ~Š·
I
ۜ
ì‡ðsÑZ_b ÕI É\ Œ%ÔòsÑZ D é¨G3ÅZ œ
 3g ( \g- ) !
ÔZ b§ÏZ Š Š ÑZ >uß\ Œ
gzZ °yc Û mx * c
»kZX Š ¯{ ZgŠ ZgzZq
Z {z´ÆkZ
ñY0# Ö ´Å >uzK Z· Z~yc Š Zx Óž åt`ë Z »Š ZZÆkZX åŠzg YÝzg ð|q Zzz=»@çz] G é5š.9Ez k°ZyZX ‰ G
þ núÝ°Z†·yc
Š ÑZzxsÑZx<Ä •eZ¤z~Šzg ÎZ ÿ[ÂN â •
Û ±5X
( Š ŽZ »Ý¸@¬) Š
3gyz•yë ð0.ÅZx *
»kZX ˆð¯®  )q ZÃx 1987agâB3& 
Hm?+ åG
XŠ 5kIÅZ ~Š *
5.ÅZ[ éE »Tˆð¯®
x *  )gzZq
Z 
3g ( yz•kÜZ )x *
XŠ »kZ ˆð¯®
 )gzZq
Z~¹Æs6Z b§ÏZ 

Ð Z Ž yxgŠ ÆV- Š·Ô VÇ|gzZ Vâ ›ž åt s å˜z i q


»7Z • s ™zZ ~i q Ð Z » XX I ð¯ .z °+Z 

Š 4
q ÆyZ n kZX ì I*
ð•Z7ZŽ Xì @ Ð Zq
™ »z c™ÃׂgzZÃVkÑ]{zžìt •z ~i q Š™
Z »xs ZèY ñYc
XŠ Š ÑZ >uzx *
3gyc »TŠc Z™kÙzggzZx *Z n kZX å~gz¢*
q ƒ¦6+Š•‚Špq
Z
ì°Z e800‰000 {zgzZì »yz•yë ð0.ÅZwÓZ k Pg »®
) 
XÐVƒ¦k0 ÆV¡ÅVzy Y¤  ŽÐVƒ( nÆUkZ™i g )ÙÑZ ïG
E3Ò}ÅZtgzZXÐN YG ¦b‚zzwâ ~wqC Ù 

:•sf `gŠg ZŠbÆVzÈgzZX •‘´z] * 


¶¼Æ] G 4›.9E
é5G ÅyZÐg ±ZkZ 

•¾g â wg »tK Z· Z > ZzRZ' ×g 

X »VÇ|ì \7tgzZ {g e𸴊 óðZ nÆxsZݬª´-ZzY {ÑZz G ×g


I4ÓÉ
îG ! çlE @ °ZxsÑZ' 

ÿE 4J&!
5G Û z k¸( {•x Z ¸Z )‰X XgHÌ] â ´z] *
ž 6XìŠ Z%Ðy¾ ã• Wb Z • LZgzZX c
¶ ¯Z}q Z CZ ä‹ kZ 

Ö ´n }g øÃ b •
Û z k ¸ä \¬vZž Zƒ: {Z
G
zŠvZžX ì c
ž 6X Ç}™7uh{g ! ¯# ÃÃyZÐ Tì ~ sz ò5ÅZ^[ !
VZ â »
ÒÅvZ Ú6yZX • s1^ÑŽ Ê·x ¸}™uh \¬vZX ÇÇ\¬vZŽ Xì {°zq Û z k¸t :X Huhà ( ) b âĸ
Z b Z •
Š™4ZŠ~«z¾æ( òg ») ä•qÆtÃkZ ÂX Zƒs ÏZ »$kZ~M%ZWZ'
X c 
žì [7¶ggzZXìg 4'
þ 27D 25m à ZçE•ÒÉ/Z`Z‹ÿ
E

X ñƒ~w…6gzZug c Æ+Š )] ¬½Zzk°ZÆnkZ


E( 6x * 

:]Z W
ZÆtÃkZ
»tÃkZ ä VÍßX ÅÝq]àà Zz ägÃV- — Åy• Wä kZµšX¸ D™•
Z ( Ñ~ kZ™™•
'ï
IL“!
gzZ ¤vߎ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


G@×ÅkZgzZÑ äYñ7} •ÆÑÅkZgzZÑ äƒ}™E
ze ÆkZ] Zg yŠX Š Š™4ZŠ~ V¸´›tÃtgzZ ‹ el
c 
G
Dƒ k°Zz q ½Z ~g »u)z ~g »ugzZX •Š wÅ} i ZzgŠ ±)z ±nÆ]úŠ ÅtÃkZ ä qZCÙ gzZX N` èG
4Ó¡gzZ BÅ3!
i~
~^X ŠZi ZâÐ ] !
ØZ} (} (ÃyZX ñƒq
Ñ~ kZ y›Ž ( wZØÓâ | 1416) ZƒÐ x * ZÐ ~ yZX ìg
Æ #ZxÑk°Z q
•z ¦ÃV5ñÔ V-Š·ÔVÇ|Ô Vâ ›žž åt Ñ » kZX Š Húæ6gîm{ÃVâ ›~ kZ ZƒÐ x * ÆGîG -4XZ'ÑZ k° ZgzZ q
0.G Z
Zƒå/µu 0
* s !
t»yZy ÛžŠ
ZÃgZÔ > Zg ÂÔyWŒ
X ñYH T~¢q Hy´Z~ ~ó1416D 10D 10ž•t³»k°Z kZX ñYH
ZgzZ èË×jíÛ³Ö] Ý¡³ÂŸ] سñ^³³‰æÿx *
•{g Ñ -]… !‚gq á ~á‚gq
»TˆÅ ù • Z¸gzZ ( v! H T~¢q
f oZ ) Š ZÃgZÔ> Zg ÂÔgzZ
13D 10D 1416õg @
B1m9316
Ý¡³ÂŸ] س³ñ^³³³³‰æÿ!‚g¸t( ž) ´gÎZgx *
»Š ÑzZ ÅVâ ›b§kZX 7`wðà ÂX ñY3gŠ·6gîm{x *
»aŠßñâ›
g7½äVrZèYX #[p~Vâ ›]úŠ Åá|ze á ~þ ³âþ MPMR á^–Ú… (ènÛÖ^ÃÖ] èÊ^v³’³Ö]gzZ èË×jíÛÖ]
Š·b§kZ Zƒù •
䃢q ~ az ÙpÔ~ +Ïg ZqIè Æ Vâ ›vßtB‚B‚Æ kZX H ay ª zŠz wâ [pgzZ G „Z
Z̀z b‚gÐ j§
IG$E
Š™ qzÑ »6xŠ øL ©Æ yZgzZÇÅyZ ä Vâ ›XÑ ä 3Š ò¤
ZŠÎ»]) ãZZ KZgz ZX c u~CÙ ªÉ *Ñ~ÖWÅyZXÑ
™•
4$G
nZtgzZ {@çyxgŠÆV”zŠ c •ë ¹· ZÃ b ˜Z ±~gzŠ kZ ª] â YZ üG3EŒX ‰ 0xÝz .ÆyZ º´›b§kZX 1™
Ø èLZtXì CƒÌÄgzæW†§zŠ nÆVÍß b (gzZ Ì!Š I§igzZ DpÔ Cg ˆÔ ~Š OZÉ 7„ Ï(sÜXì @
< ƒt ·Z6gñZÆ
: ~g ZØŠ ðÃÃVâ ›~ ä™ÇÅyZž @
X N YƒqZƒžtÃ»äƒ ¦6+Šq ZÆòg »zŠ·Xìi§y‚ W»ä™4ZŠ~
VZx› Ug6ž @ X ñW: 7ÂðÃ~ ä™ ïF  (gzZ äY äW~ {)z Vâ {6Ô Vzy Y¤
G8LÃx ©~ yZyÆ„ ÆyZgz ZXƒ
Vâ ›Š .x *
gzZX H4ZŠtÃCZ ~ Ï0 i iÅVâ ›gzZX c J ( Ÿ » k°ZgzZ ] ¬½ZÐ ~!¹QX '% 1 V11 ÅVz• Û»
KZ~Vâ ›äVz• Û »gzZXìg eg W®gzE( ªh »T HwJÃx ÂkZ äVâ ›žn kZX ~Š(~V”LZÃ
CÄZ à z-Zx = Z )x *
åE
ž @
X c
¯s@CZÃd•zg ZŠZ ´Šž¬„  (+Z Å<Ø ZègzZX ås ÜÆ0ï GL!Zx Â~g EZz! ftX N ¯°h
'× gzZ ðJ (] ¸
n kZX N Y0{Š Z-ŠÆÇÅòg »zŠ· y›gzZX nƒÇÅ[f™Áž @
X N Y à ™t] c
Zzgzg ZŠZ òs ZÐ ~ Vâ ›
Û »z D
µZñÆ ä¯ •  Þ £ åLO$Æ yZƒõ»xs Z ðÃžÆ kZ IX c
%6gîåÃVâ ›ä òg »zŠ·Xƒ Z9JZ . ¯ s@ ÃxsZ ä VrZ
Æ xsZÉ Å: uF á ~Šzg Yð´Z x ¯ ä ~Šzg Yäzg ÔŠ xs ZgzZ uæz •
á|ä kZ X H ù • Û » kZX Hy´Z ~C
Ù ªgzZX G ë Z•
Û
+Šo ‘žŽ X Åx ¬ ]úŠ Å+Š•‚Šph ]ä h$ kZX • ,i ú&É 7,i úõ0 žt }X ;g @
™g ÖZ »] Ñì •z†~}g !
Å & E.6X
Ù iÑZ •[ ZŽ h Âì » kZX Nƒ ù •
KZ ä /ZŠ YC á ~ ~ó1417 G C+Z G
îÏE C ]Z ð© z ]ÃZy
îÏE ÅkZX • 'Z'ƒ
 êñÔá|Ôxs ZX ì
Š[ZŽ Þ~~ó1417 wzÑZ ßgB6{g ÑxsÑZ! Z îGÏE
c C&G
îÈ‚g Ìäi ! 0Z •?Æ[²~Š:gzZX c Û ™} ŠIÐ ] Ãz
Š [ £Œ
z÷zÃVâ ›Ô ð|~Šzg YèÑqX å[™x » CZJ
u °» y-J ðƒx¥wq|ˆ w‚zŠ ÌÃx «
Z Ð fyZ "Z °pX
xŠ *
¹ {z Â?6VÍßwq |ÅkZˆž²¼Q Ån[pÅkZgzZ Œx HZ (ÐZ ä Vâ ›X z™g (Z òŠ" U
ž å @ ™Ã
ˆÅÒÃÐ ]”¾nÆä™Ç* Ãá|z eŠ·gzZX G ] ¬½Zz k° Z¹ ¹ÆòsÑZÖð0.ÅZ ä òg »zŠ·X ñƒ{qÑz
»TXì yc Ø Z åE)ÅZÎ G
Š ÑZz< îI Ù ‡~~ó1417D7 D 10k° Z ~y
»T Zƒ~{C
08Ix * W»yZX 劰* ÃLZ {Š6øL F
™ì‡Ã] c $ ÆkZ

Ü z kZ|wqy.6tX Zƒù •
‰ á ~~ó1417 D 4D 10B351g Ñ•G0G
îG" Zg â ÑZ b &ÑZ G C&gzZX •g™ƒ•™Vïyc
îÏE Š ZvŠgz Zxs Z ÌÑ
~g7gzZ!Š n»Äpz yÕz d kZgzZX¸`™Ìg ÖZ¼Ð y!
•Zƒk° Z ÌÐ x * igzZ¸`™•
Ñ~ k°Z kZ y›Z
?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


V»ÅFg7JZgzZ „gE- ™m{Ô N Y ñ¯(„ q
Z: {6Ô y Y¤
 Š·)ì {Ñç„q
 Z¾Ô e
KgzZ ( {)zxs Zz + Z +
 ̈Z
»ähŽB‚Æ+ Š·ÃxsZ +ŠgzZ c
 Z¾z e 'Š Y~xsZ +ŠgzZ Hg Zû3 Zg nÆtÇÃzë!
¯ 3 Zg »ä™ 0 b§kZgzZX ~
Ð ZgzZ ñYƒ {g 0
Za ] 2gzZ ñYƒ »+Š i q {g 0]uz ÅxsZ èE # Šž @
LG Î%1y!
i ÅVz•Û » ðÃC
Ù gzZì CÌ+Š » òg »zŠ·ž eÎ
òg »zŠ·yZ~78BmãèY Û] ÑÃ Âz'[ Â Å´pZÑ·ž• ë [ Â ïE
L 8™) B™wJÃtÃkZá Zz yZZgz$ž @
N Yƒ
Û ±5ì HGg â †
XN â•  7~}g !
Æúz{6zjwìzg °ZÆ
ÅÒÃÅä™ûÒ$i6¯Å]zZ°z•ÃVzq‰Åyc
xsZž @ Š ZÐVâ ·ÔV.ZgzZX¸T e[ »~p½~Š·nÏZ
>uzŽ »tÃkZì©: ]g @  tg¼»wYŠÔ*
¿tgzZ ñYƒ»|zg¦ƒ ƒ̈¸» x Z™ñm Š SÃk¼ÑÅ
ZgzZX ñYc
X¸T e * Š[ZŽÃ•qÆtÃkZ i)Z ä[Âr
ª ~wYLZÃVâ ›Ž Xì c Š ÑZ
 ™ìtûyc
:[ZŽ à )Z:x £ZuzŠ
~Š·èYXì ÑZzä™ »ÃVkÑ«x ÓŽXì h'èE
L #GŠxsZpX ˆð;]úŠ Å ( á|Ôe
Š·Ôxs Z )š•tÃt —"
Š·X ‰s ÜÆVâ ›z xs ZŽX áBe u * 5!z s éø{zX • ì‡6+Š T ð|gzZ
ç¹ ä VÇ|gzZ V- Š· pX ì w åOE
ÆÓÑÆ]úŠ d
•Û 6ÅbÃ5q
Z ä òg »zŠ·X ì F
6Š Áz •s ÜÆVâ ›gzZxs Z`{zX • ¦6y 5q
Z òg »z
Û »z D
*Ãg ZŠZ òs Z6gî´vßtX ì à Zz ¶Š™•  Þ Z »xsZ~} g !
%]úŠtžìtêT Æ]úŠztÃkZX ¿g ñÖ #Šz •ú
²N
~(ŶŠ™wâ 0 Ö wŪ
# ‚g ÅVßÎg ä VÇ)yZgzZX • T e bŠ S™ a ç¡ Ð y;f ZÆ V⠛é ÂÒoX • T e *

t »yZX ñY~Š™ë!
Ì]tÅ ·gzZX 7c™<ÑÌðëž•ëgzZ• D ZIë!Ü ZœÅyWŒ
É Û h$
tX ÅÒÃ
n kZXì ߬tÃt~Ýzg ÅÅ•Z'zbÑŠgzZì q ) Z6kZì x Zwz {z(* Û gzZXì x ZwzŠzŠ%ƒÑtÃ
 zyWŒ
™] %=+Z Å<
Ñ~ÖWz…õÅyZgzZX} ™wJ]úŠ ÅyZžì 7öRðÃÅäƒw'z^
»kZ6Vâ ›É } ™• YÆkZ nÆy›Ë
•Å[fu ZutX ì ~gz¢'i Z *
g (Z Ùñ{ ä VÍßpXì d Ä•ZÆ k ZÃVÍßgzZX ì Z
™{ Ç WÐ $  Zz *
™uF
gz Z *
hg
nÆq ÊÆVâ ›zxsZgzZX ÂzgÃVß Zz 䙕
Ñ~ÖWÅyZgzZX @ 
™ê »äƒ D  Zz6Áqy›èÑqX Å
%ÆyZžì Z
Š·$›ÃtèYX @
™Ç*Ã{0<ÑgzZX ꊙZ
 Zz nî Û ÃVß Zz 䙿#ÅkZgzZX @
 ¤Z ÅwÎgzvZgzZX êŠ ZwªZzg Z Œ ƒ Z9JZ
&
tgzZXì x³»tÐzz Åxs ZpXì htžX •ñƒ36ë! z s çO? +ŠÉ X … â 7vZ ðw çE OE
.(gzZxÃ<ÑtXì » òg »z
hxGžŽ * L #GŠÚKZÉ X ,™s§Åòg »zŠ· èE
™s§Åxs Z èE Þ ‡nÆVâ ›~]gßÌË
L #GŠÚKZž7wJ.
þ B117m°¬ZgŠ ØZ†yZÑZ[Â!Zfÿ Xì ~gz¢* Ù Xì + Š ÑZzØgzw°gz Z sz
Ð|Å]úŠ ÅkZÃy›C
ƒ¸!
XáZ e SÃhèE# Š™áx ÙZÐVâ ›gzZá áoè
LG Zg ZÔ© ÂÒoÐVâ ›ž @
Xì @ gZt ‚ÆVâ ›¡{Zet
W™w$

Õ Í zï6
 ZÅ ƒ Z= b‚zzwZñZÆVâ ›
ä™]ÐÐ}uzŠ q
Z y›ž @
*
™ Za ¹e*
b! Zz™} •zŠ Y~ Vâ ›
~ yZ)g fÆ] ÷Zpz ] 2z •gz ZÔ * 

X'
X *
™g »zúgzZï6b‚zÆVâ › 

yZ b§ÅbƒÆÈtgzZ N Yƒgz$y›ž @
X bŠ ú" µu 0Æä™ »Ã ( Š ã
* z k‚ Z ª)*Zçz°Z ¸Æxs Z 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 tgzZVƒgzWú6
X Bἃ
™½[ òZÆe
X * ¾Ãòg »zŠ·x ¸y²KZ~V¸´ZgzZ *
™ì‡*Zzgд ˜òs Z 

KZvßtÌQXì ÅäwÎgÆkZgzZvZ[ÅyZèÑqX BuzgÐä™wEZs ÜÆyZ agzZ3!


i KZ y › 

Š·:X D™7Ég'
X •D hgá|ze {g f Åä™wJxsZgzZ ûg7J
Z' VŽ6Vâ »ÆyZ D hg7lzg
X •Tgsz^] ZgyŠ~ÒÃu 0
*
Åä™gz$~« £Æ¬ÃVâ ›gzZXì c Û zx © ZòsZ äVrZ
¯s@ÃøZ• 

s ÜÆòg »zŠ·gzZX ,Š™uF


Š ˜ nÆ~—uÅxsZ y›ž @
• D ¯ s@»¿#KZ ÌÊ ˜ ~— zy;ÃÅxs Z 

X •D™.ƶŠ™Ž‚tb
gzZX , ±:
á g Z »\¬vZ
:ìŠ •
àømû„ôÖ$] àøÚô Ðùô vøÖû] àømû •ô áøçû ßömû‚ômø Ÿ] ø] æø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] Ýø†$ uø ^Úø áøçû Úö †ùô vømö Ÿ] ø] æø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû^eô Ÿ] ø] æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûmöŸ] ø] àømû„ôÖ$] ]ç×öiô ^Îø
áæû †ö Æô ^‘ø Üûaö æ$ ‚õm$ àûÂø èømøˆû rôÖû] ]ç_öÃû mö oj#uø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö
wJÃhèE Ö ªÔ6
L #GŠ:X … â 7x ZwÃ{Š™x ZwÅwÎgzvZŽgzZX DÑ7yZZ6
# vZŽ z±ÐVÍßyZ( !ß ZzyZZ )
þ 29: G!pZ ÿX ,™ZŠ Ztb
îE V ŒXì ˆ~Š[ ÂÃXÐ~yZgzZX •D™
ÐVð;LZ™ƒg Zpz?f {zžJ
ƒ]¾ÅxsZX }Š è6VߊÆg ñ-
g »Vâ ›ž @
X ðƒwi * ÆV7ŠÆVëñgzZ wÎgzvZŽÃe
~}g ! Wq
Z ËgzZ
X} Š™}QJ Xƒ?fÔŠX
ÆVë¸vZž @
á g Z »\¬vZ
:ìŠ •
ÜûÒöæ$ ‚öÂø æø ²
ô ] æ$ ‚öÂø ä́eô áøçû fö aô†û iö Øônû íøÖû] ½ô^eø …ùô àûÚô æ$ éõ ç$ Îö àûÚôù ÜûjöÃû _øjø‰û] ^Ú$ Üû`ö Öø ]æû ‚% Âô ]ø æø
Û pÃV7ŠÆvZ?b§kZXÅgg »} h˜gzZX z™~g »Ð]¸~g7nÆ«£ÆyZ ?
Ì}g vtÐÅg{Š ‚
þ 60:w ÎÑZÿX •ÔŠ
ÅŠ ˜žìt •¸ » yZX ñƒ} 9 Y6x £Æ ~Š !
'z • Û Ãg ZŠZ òs Z ä Vâ ›žì ] !
 h gzZX ÑZ e™lñZ• Åk\Z} (
ÆvZžÑ äWÃ6x £kZy›X •D™¨Ð ~Š¤ cŠÃŠ ˜ ñOÅä™wJ§ ¾ÃyZZX •D™sz òG & ÅkZX 7]gz¢
Ð{)zg ñgzZ òg »zŠ·ª)XÑ ¶Š} :Æ䙎‚tb
Ð kZ}™: wJxs ZŽgzZXÑ ä5V; ~V; Å+ D
%zg ñX V2!
Û »gzZXì Ñz]³ÅVâ ›~kZžn kZXì n•
ÅVz•
Xì ? E Û tb Z òg »zŠ·èÑq (
6yZ Â,™: wJxsZ¤
X HwE Z li ‚z weg•tÃtgzZì ]Ðz›nÆvZ~kZèYÃ#Šz 4zŠÃ{°‡z wßZÆxs Z c
Vâ ›ž @ ¯ s@ 

Ö ]Ðz^z»g bqyxgŠÆVz•
»]Ðz #ŠgzZ ]zZ°z •Ð òg »zŠ· yZ Â+ŠÝZ~ |ñY $
µ ZÐ y ZgzZXì x * Û »gzZ

X •y›„á Zz䙬Ï0i~ñ‚Æxs Z™{gê
Å
Š ZÆxs Z êL ¬™| hzZ {Š ]»yc
Ãyc Š ÑZ >uzžì li ‚ÅyZ ÌtX •ÔŠ à i ZÆxsZ6gîIèŽX Š
c
¯s@ÃVÍßyZgzZ 

á Š !
ÅyZ ÌyZxz{ • ˆÆkZX ñY’~zg {Zg"gzZ i$
~Ï0 Š™gzŠÐ<
iÅyZgzZ ñYc Û ÃVâ ›ž @
 zyWŒ Š™ c™
X ñYc
uzŠ ŽZb!
D J (xŠÆ^z»g Ë%t ‚ÆVâ Zx@¬gzZXÐN Yƒ•~]gßÅ- ›)zy›QX Ã0:^z»g~{ Zg
XÐ N Y
Û ¯ ÚZgzZÔ•
kZt gzZX ,Š™spÃkZX ì Lz o¢ð•ZŽX , Š™xznÃyWŒ á Åxs ZžX Š
Øz y• Hg (Zt/wq
ZgzZ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


&
NÑg » ñz'} N ã-x ÓgzZ" µu 0
* Š Z c™z w åOE
LZ nÆ äÑ6RÅ ~'Z'Åxs ZÃyc 5!z s çO?žì Yƒ~ ]gß
X B™ÝqÌe
×ÅV26"
ž @
XN Y
Ã])´ŠgzZ ãZZ] ¸ÅVâ ›ž @
wâ 0 ,Š™ »ÃVIz»gbqx Ó™Ñ~¿È Zyb‚zx ÓnÆä¯~Š·z ð|à *Š 

xg~V”Æ}uzŠq
Zgz Z σì‡cÅ}g eð¸b§kZgzZXÐ, Š™'" z b Û »ÃVâ ›{zb§kZž @
¬t ‚ÆVz• X , Š™
X ÇñYƒy‚ W
Å
;~*Š b§kZìžX ~Š™uÅ仿v WÅ•za Âäòg »zŠ·
»xs Z êL ¬gzZ «z ¾æîSxs ZݬÔ)(lž c 

ÐVâ ›gzZX ‰ƒ Ì[ x»J


u °»~kZgzZ ÃßÐ ã‚ W~V¸´›žñ;ä!
ä@ wŠ
b
ÆVØi ‚KZ~[²Z >k
X ~Š™qzÑ * r@¬Ï(Ô ~Š OZ óDp ó~„
 ÐVØi ‚v6Vzf õx ÓyZÔVc
™k
:è[Âq çä~Š·q
Z•Æli‚u * Z¬Ðƒ ~~ó~œ¶a
 ðƒqzÑli‚Åä™ »tb
}g ! Û z^Ñtž c
èYX ì e Z•
Ætb Š ò :ä ~ó310 °á ~dk
 Ü z Áq Z
̀0·¬ÂX Å7[ Ât t ‚Æ Y fä ‰ 
Š™Ž‚tb
c
Š w‚Æ6ž –ä ~Š· ÏZ1X ì ŠŽñ]Š ÞÅyZ ñÑxs Z ~ ~ó7ˆÆ6 잎  yç! Z 0tzç~
c Û ë!
Šg Z Œ ÐZ Ìä ~ó463~Š Z•¿X Š
Zñ^Ñ»Ùi ‚ ~Š·kZ Âñƒ] ¯w‚Ætç Òzç f ç0ÄZ
 på
q  ~( ~ó~œ, ‚ )~gzŠÆŠ0Zx â ZxsÑZ •Z
Z~ œgÆkZ ä• ˆÅÒÃÅä;Ã^ÑãZz Z  gzZì
þ 8D5m1` ~ó751°á³0Ñ)¯ZIZx ©Z,¶ Š ÿ X c Û ë!
Šg Z Œ z^ÑÐZgzZ è[ Â×
ÆkZgzZX ì x * » ~çÅ~gŠ 0Ë+R»gzZ + R».
‚ì ¤~Y #gîk
Š‘´Ž +R». ÇF
‚)* Û z^Ñ»VÇ|gz Z
?e Z•
{g Ñ >g Z-Z G
îÏE îÈ‚g!ZfÿX H äz ä ð|q
C&G ZÃkZXì {è »^Ñ)*ÇtX ˆÅ®Š~ kZ~~œ,‚{zgzZ Š c
¯y Y¤
tÐ x *
áZz ™ÃkZgz Z G äzŠpä VrZŽ ~} g ! ÇÆ òg »zŠ·X ì ˆÅc {•¹ ~ kZ þ ~óZ 400Ô 130D 124mB 3
Æ Vñ*
yZ Z®~~ó76µñÆ6ÒzçñÑyZZt²]Š ÞÅ {k
Ù 1Zž e Z•
C Û z^Ñ»yZtŠ ZeÐkZgz Z•èeY~]Z4Z ¹]Z†
3g+R».
XŠ ‚k
 Û 9x *
Šx ¯~ y Œ »TY #gîk
Š¶ ŠgzZX6µñÆ6ÒzçåŠ
ƒŽ‚tb
 •
žì d Û zžðŠt»
þ NUQ ” ݡŸ] oÊ ‚rßÛÖ]æ ð^ßn‰ †m•( å•^Ú( ‚rßÛÖ] …æ] ( TOLKM 醊nÛÖ] ène†ÃÖ] èÂç‰çÛÖ]ÿ
fX •`ƒxzn8Ð ð¾w'ñƒ} y~ÒÅŠÎŽX 7„x »®
ÆÌzª  ¤Zz †~yZX N W~ŠŽ z DZ
X ñY7gz$xsZgzZ ñYƒo¢¬ï ì x •Z »ä™•z½6=¡t•D WÃñƒñY6
L Ò$ž @
G yZwŠ !
}•
Ù ‡k°Zq
wèÛnÛßjÖ] á^ÓŠÖ] †Ûi©ÚyX ZƒÃ~ó1415D 3D 29~^{C Z
Ù ÅyZgzZ•D™ÇÅyZg Zh
~>C Û »y›žX ,™wJÃkZžXì öâ i WJ6
úŠÆxsZ‰pX N YïÐ Vz• Vâ ›t
á gzZ ˆÅ TÌgZzg1iyWŒ
ù• Û ~¢q
Zž ©X ‰ WÌy›‰~ li ‚ÅyZXƒ: VY „ÉÑzt¬]úŠt ì e• Dƒq
Ñ
X ˆÅÌ
á g Z »vZ
:ìŠ •
½
ø jößøjûÊô Ÿ$]ô oøaô áû]ô
ðö «Žøiø àûÚø pû‚ô`û iø æø ðö «Žøiø àûÚø ^`ø eô Ø% –ôiö Ô
ì‡6Z@ì eÃTgzZ}Šw Ze~„Zeì eÂÃTÐ]*
e Z¡Ðs§~¾¡§Zzt
JZ,Zì yJZq
þ 155:s Z²ÑZ ÿXÇg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ø èz {oLZŽ X ì Z (¹ {i ZzgŠ »Š ¿Zz sz@
mB 1¢òz2Z ÿ X • D™sp~ w'Ãx ZwgzZ x ZwÃw'~ < žì x¥Â]!
t
þ 66D 65
ì s ÜÆ VßßZ ´ŠtèYXì Š ¿Z » ]zŒz ãâ • Û *
t pX ÇñYƒ w'Ð x Zw¼ ¹QÂXì ^ YŠ ¿Z » b§kZ ªZz¤
Z
«™ÅxsZ èE # ŠgzZ )zgÊ YkZXì ~gz¢ *
LG ™ œg » ]Þz@
ë!  gŠ *
z‡ÃgzZX 7„ hgðZŠ » <
 z [ Â~ ]gßÌË Z®X
]c Æ V7Š1X ì Ÿ» » yZZz Dñƒ •ŠÆvZt n kZX ì *
Ãë! ™ ZŠ Z Ãz þL8ž c ™¨ £ »xsZ È =Š ]gzZ *
Í * ™ ãò0
z
 ¤ZÔ®
® $
z<
 Ô ~$ znÔ„ Zez eZ@Ôë!zðCžì htggzZX •g ezŠÐöâ i WJy›gzZX • ,a Å•µš{‡Ã]Z WZz
Š Š ;~îÏh! ï
c Ø Zèzw åOE
GL!Z öâ i Wg•§•ÃQ™îσ!
< Š™ûÒ$iÃyZ¤
" zp’ì „nz„Zeu ZutÂX ñYc
5G ZX •7'
Z'
]zŒz
] Þ z òG
& ë! Ö ª @
]ùz DÿL X3ZgzZ ( # ) Ïìg ì‡6hå ®
 )q
Z ~ x ¸y›žX n ZÆ =É yZŠ *
g 7gÅ Ú Zñ0 t 1X
™ãZz|ÅÑzíÔ „ZpíÔÃz÷zgzZXЕg D™g âƒz{ Ç WÃkÜZx ZúgzZЕg D™ Ž¹»g °ZÆ <
* Ø Zèc™Ô] d’z
Wz*Š {zŠ
X ǃ[ x»~]y Û 6yZgzZì ~g ZŠ)f ÅDÿL X3Z *
$Ð]Z WZÁ{nkZŽXì nŒ ™q ÊgzZ *
™¨ £»+Š È=ŠgzZ

ì yÒ‰[ZŽt
VÇ|gzZV-Š·óVz•
Û »gzZXì ~Š !z „n]úŠ ÅtÃkZ n kZXì ~š
' Z Åeu +pz u ܃Žì tîzîiq
kpq ZtÃt
Xì Š Š™ãZzÃkZXì ]úŠ à Zz¶Š ¯u7g ezwŠ )
c t ‚Æ
:žÜ»kZ
gzZŠ Z D
 Ù ªt XìÐ7 » ~Š !
g Z ~C '
z „ nŽ Ô * Š Z {”p’gzZ c™ž:X ì ]úŠ Åxs Z èE
™~zc Åyc # Šz© Â]úŠ ÅVâ ›
LG
Û »gzZ Z h ÂUŠ NZÔ nÔ•Ô i¸Ã*Zçz°Z ¸ÆxsZ ä TX ì ¬ ôÜ
ŠB‚ »Vz•
ÆcÆV-g ùÆ ÇgzZX Hyz ¬B‚ÆyZX c
ãZz y̈ZèYXì HyÒ»bÑŠ ãZz~kZXì HyҞ܎ ä ~ž :• ë [  ïE á~
L 8™Xì ÔŠ î »Vâ ›ÌtX Zƒï•
Û y›Žž @
wZjZz wq6yZ • _7yWŒ ÇVz™yÒ -~ [ZX ì Cƒ Za ÏŠ â WnÆ ¿~ wŠÆ kZgzZì @
™IÃbÑŠ èEG
4E
O&z

Ù ~g øgzZXì wY»VØi ‚gzZVÂ!


Xì ]úŠtÃy›C Û »ŽX Ã$Ð] 2gzZ „ nz„Ze{zgzZX •g: {æ7
KÑÅVz•
:ì \¬~g ! Û
yâ •
áçû ßöÚô ©ûmö ä́jô mF]F æø ²
ô ] ‚øÃû eø &õmû‚ôuø pôù^øfôÊø tÐôùvøÖû^eô Ô ô ] kömF]F Ô
ø nû ×øÂø ^aø çû ×öjûÞø ² ø ×ûiô
þ 6:šÎZÿXÐNÑy ZZ6]!
¾tˆÆ] c
WÅkZgzZ\¬vZ:•ìg ‹Ð4ZgÎëX •]c
WÅvZt

[ZŽ ×:x £ZŠ


gîãZzB‚Æ*Zçz°Z ¸LzàßZ[ ZŽt
HyÒ6
Xì Š
:{°‡àßZ
•{”wi *
Ðs§ÅvZƒ Z+Š » x Z™Y m
 t•µ Z µ ZjÑq Zƒ

:{°‡~Š ã
»xsZ
ì *
™tÐZgzZ * Û Z »© ÂÒoX • ë!
™g Z Œ Š Zƒ
gzZ• c™yc  ¹!
ìqZxsZ èE# ŠžX ´g {o» äƒ „q
LG ZsÜIz +Š

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


~ŸpŽŸ CúŠz—ÔŠZzz ~gz¢žìt Ÿ» »ª
‚gz]tgzZyZZ6k
¼ÅÑzíÔ6]y Û XƒyZZ å6
Wx-Ô6V1ÂÔ6V¤• vZgzZ
ZÃVÍßÔ~ ^Ås
»VÍßÔ~ ^ÅäÑs§Ågâz ÝzgÐ Vzƒ0  ZÜz s gzZ bÑŠX ì @
 Ÿz Å‡•Z' ƒ~ ^Åä Zg egzZ
 ¤ZÔx ª »© ÂÔ~]gßÅÑP H
™~]gßÅä™ÐvZ[ ÂêyxgŠÆVÍßgzZÔ~^ÅsÐp’Ôs ZžZ~^Å®
*
kZXì Š ã
Å}otgzZì k‚ Z ÅVßÎgx ÓŽ „ Zâz%ZzZ }X ì òi Ñ´g {oÌ6yZ•~]gßZŽ x © ZÆVkÑgz ZXì
Xì „g W,Å
Z3 Zgz]úŠ Ń
ÆVzÈ gzZvZÔ wÎgz ÑtgzZÔ ZjÑpq  X cÛ _¬Ã ËgzY m
â• Zx Óä \¬vZžì {ot Zg ø
ñYƒÝq ðzy
 Wz*ŠgzZX Ã$Ð yv{zgzZƒ‚! x»z{Z
u~]y ÃÃVâ ̈Zž @
ì * ZyxgŠ
™ðÉZgx » »yZX •=g fq
}gzZ *
ZI: q ™]Š „Å „g sÜžì {zX ñW™á + Š ìY q
ÑÃËB‚Æ kZ * Z Ž X ‰ G _¬  Ëgz Y m
Z x ÓgzZX
„gˆÆ ä%ž,™ ãZz {zžì ~g ZŠ)f Å  Y m Ö /Z65 ZgÆwÎgz Ñ LZ LZgzZX ¢
ZgzZX xg ì‡Ð # x åÐ ï¢ÃvZ
XÐ,™wßz¼ HÐ] Ñ»

ìF VßßZ&Š ã
6 ÅX¶q
Z]úŠ Å Y m
Zx Ó
:vZ\S ]úŠ 
o¢ÝZ »Vâ ˜© ÂtX bŠ™uF
Ã]Š „Åîσ!
È ZŠqgzZX 7q Û ZÆ© Â
ÑðûkZ~]Š „Åu Zz„g~]mZzg Z Œ 

y̈Z ~y
X ÇìgJ Ö Z kZ™ƒqzÑÐxŠ W²Z1ZXì +Š+F
WÆ#
Ž „ Zâz%ZzZgzZ {)zŠ ˜Ô{izgÔ > 2iÔi úž 6bŠ¸Å]¬z•Û ÅVkÑŠ¼gz Z]mZÆVÂtÔ * Zz™sg ¬» 5ZgÆ\¬vZ 
G G
X *™yÒ»9F (F ÔbcÔ *™f λw°ÔnÆ>Ø Z™ c
*’Ô4ÔnÆ[ éE 0©E
[Ž z%Z‰X •g » Ò]ZŠ »îG
5B-dZ c G3Ò¹$x ©Z õ0
WÄ- yZZÔ]ñRßs§ÅvZX Ç} 7—‚ÐwZjZÁÆäYk0
?Ô] ÑqÆGÔ]y ÆvZžÃx Zúzx ¸*
Zz™sg ¬gzZ 

6kZ ! x»z b #Ô ]Š Xz ]•gzZX ì g » {]ZŠ » t‘gzZ *


™ê6VßßZ &yZ {)z [ •3¼
 Ô * 
ƒ {0iˆ Æ ]ñÔ[ Z Nz [ Z±Ô
‚g ÅVßÎggzZX ‰ G _¬nÆ`kZ ÌËgzY m
ª ZgzZXì ]!
.žŽX Nƒwi *
ÁÂx Ó6x £ÏZX 76gzZ Ëì s ¸ñ
X슰z[£¸gzZyxgŠÆVáZ
Û 
:wÎgyâ•
þ ›z~g g ÿXì q
Z+ŠgzZZN â gzZX •ð¸ð‡´X •® Zë—"
 ) Å ( ) Y m
Û ¸gzZ 
:ì =°Z[gyâ •
]çÛö nû Îô ]ø áû]ø oŠ5 nû Âô æø o‰Fçû Úö æø Üønû aô]†ø eû ]ô ä́?eô ^ßønû ‘$ æø ^Úø æø Ô ø nû Öø]ô «ßønû uøæû ]ø ?pû„ô$Ö] æ$ ^u÷çû Þö ä́eô o‘# æø ^Úø àômû‚ôùÖ] àøÚôù Üû ÓöÖø Åø†ø •ø
ö ]ø äô nû Öø]ô Üûaö çû Âö ‚ûiø ^Úø àønû Òô†ôŽûÛöÖû] o×øÂø †ø fö Òø ½äô nû Êô ]çû Îö†$ Ëøjøiø Ÿ] ø] æø àømû‚ôùÖ]
½
?û ‚ô`û mø æø ðö «Žøm$ àûÚø äô nû Öø]ô ?oûfôjørûmø ²
!gnû ßô m% àûÚø äô nû Öø]ô p
~¾äëkz î0œG Š¬Ã ( ) b âäkZ»ä™ì‡ÆTÔì c
ŽgzZ åc
$ g& Š™gH+Š „zn}g vä\¬vZ
qT ÜZ e: ^Y~kZgzZX ´gì‡Ã+Š kZž åc
ŠÃ}gzZ .ñÔ•Z' »TgzZXì ~Š Ÿs§
Zäë¬~N @
s§ÅkZÌŽgzZXì ©
¯{h
¦CZì Le&\¬vZXì Cg ¦

' VZ¤
6
WæyZÂ{z•ìggåÃy Zs§Å
þ 13:ògŸZÿXì @
™ðÉZg 9ÅkZ {z}™qŽg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ì ]Š „ÅvZsÜÑ»ðÅy̈Zž Ç- ØÂX ñYHg¨6
ðÅy̈Z¤
Z
áôæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹øÞûŸô û] æø à$ rôÖû] köÏû×øìø ^Úø æø
þ 56:]c
g Z¯Z ÿX ,™]Š „~÷sÜ{zž H Zan kZÃVâ̈ZgzZ]»ä~
Xì ~g ! Û ~} g !
Èâ• kZXì ~gz¢n kZsg ¬» žo ZÜÔI+ Šq
Z© Â2
Ÿ
Q Üû`nû ×øÂø
ô køÛûÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô(Ünû Ïô jøŠûÛö Öû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôaû ]ô
G
þ îG@+Ãÿ Hx ÅZäÂ6 X»VÍßy Z3 ZgÔ3 Zg J¦…3Š
:cÛ X c
â• Û [:gzZ { ZeÃòg »zŠ·ävZµÆkZQ ( ¢œzY ZßÔG™ÔY m
Šg Z Œ ZCc
x ÅZ )
àønû Öôù «–$ Ö] Ÿ] ø] æø Üû`ônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] †ônû Æø
G
þ îG@+ÃÿX ñƒ{ ZeŽgzZ Zƒwi *
…Z¾6
X6
5 ZgÆyZ`:
Ãz ]‡ž @ 0ÆVáZ ÅyZ ] uZzz ]ÑqÆY m Û ävZÃXX ì @
Z 2X ì HyÒ ~ yWŒ Y0ïq » V£xy̈Zgz Z
G
EOi$ ÐOhG
I
Û Zz ] mZ Æ ª
$
ݸ ª) n }g øgzZ n Æ g Z Œ  ‚gz ]tgzZ n Æ ¶Š yjz ðZ gz Z ö z ö à Vߊ Æ Y m
§ Z gzZXƒ Ýq
4]kZ ÌŽì ]Š ¬z<
5E
x •Z »kZ Ç} hgÞÿLG  ÅvZgzZ‰C™d †ÅVßÎgŽg ¶ Zzx •ZÆVñ¸yZgzZì Ãz÷z( +uñz
Û Z »© ÂÅvZÃ\ WLZ y̈Zžìt px ¬ » kZX ì „xs Z +Š ÝZgŠ + Šgz ZX ǃx •Z u ܃ „ (z Ì
 ¤Z ÅkZ ñƒ D™g Z Œ
®
kZ ]uz Å+ŠgzZXƒyZZ Ì6Y •Zz Y Z’Z Å *Š kZgzZX ñÑyZZ6VÂtgzZX }™]Y Z'È ´ZÐ WægzZX } Š q nÆ]Š „z
Û ‹ c
~6WŒ Wä\¬vZžŽ X åq Zx Ón kZXì xs Zè+ŠÔ+ŠÐg ±Z kZ]úŠ ÅËgzY m
Z-z3 Zg » ËgzY m Zx ÓÐg ±Z
yzçÆkZgzZ[ZŽ »nòî0ÂÓ$gzZ]úŠ Å yÑÔ .ñÔ& » ZŠ- Ô³• ZÔt GZÔ•Z'ZÔ b â}Xì c Û yÒ0ÆY m
â• Z
# ŠgzZX ñƒ ZŠ ZÐ y!
LG
g ±Z kZxs Z èE Û p ÖZŽ ‰
i Åyú• Ü z kZ ÂÎ äY Ht¾Z Û gzZX [ ZŽ »Vz¤
 yú• zŠ YÆyú•Û gz Z[ ZŽ »g »Zz
â ÃVkÑyZgzZX ,™Y Z MZz q nZ ÅyZx Z ¸Zž ˆÅn kZ ƒÅY m
*  {z ¸Xì +Š »Æ%zY m
ZžX • {Žzz: Zx ÓIz +Š {zÐ
Û \¬vZž 6X ñY
Xì yâ•
ø ] ]æ‚öföÂû ] áô]øŸ] ÷]çû ‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖø æø
lçû Æö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû] æø ²
þ 36:-ÿX”Ð]Š „ÅVzŠqx ÓZÎÆkZgzZX z™]Š „Å\¬vZsÜ( !Íß )ž 5wÎg~#
Ö ZC
Ù äë
Û »vZ
Xì yâ •
áôæû ‚öfö Âû ^Êø ^Þø]ø Ÿ?]$]ô äø ÖF]ô Ÿ?] ø]äü $Þ]ø äô nû Öø]ô oûuôçû Þö Ÿ$]ô Ùõçû ‰ö…$ àûÚô Ôø ×ô fû Îø àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø
~÷?:7h'
ŠqðÃZÎ}÷žX ˆÅkz¸s§ÅkZX 5äëwÎgÌŽ¬Ð•
þ 25:Y m
ÑZ ÿX z™]Š „„
Û »vZž 6Xì ½ Z'Z ï
Xì yâ • GLÒ${z|gŠxsZ èE# Š—" X Hm{Ã •Z'
LG Z ä\¬vZ
ÌÎ
^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû ]ô èø×$ Úô ]çû Ãö fôi$^Êø ²
ö ] Ñø‚ø‘ø ØûÎö
þ 95:yZ/ÁWÿX z™~zcÅIÅð•Z' vZž £ŠÈ
 ?X ì Cu 0

Š¬» ~zcÅ•Z'
X •] ;Ž zFÅkZ nkZX c GLÒ$nÏZ

Šx •Zu)*
( Z h ÂÃVG) c g » Z ( ×z]¾ä \¬vZgzZX H Ž¹»uÑäVrZX¸uñ6} (•Z'
¹žŽ Åe Z 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì \¬~g ! Û ÐzzÏZXì @
yâ • ÑZ1Z7Z nkZX Zi Zâà  •Z'ZŠè ÑzZŸ»Ãz]tä\¬vZ—"
Y¹Y m 

Üønû aô]†ø eû ]ô ÜûÓönû eô]ø èø×$ Úô


þ 78:ÝZÿXÇg ì‡Ã+ŠÆ( )•Z'
Z\!
LZ
ÑZx â ZЊ ÑzZ ÅyZgzZÔ g
·Y m ³• Zž 6X •ÐŠ ÑzZ Å •Z'Zƒ  tX H™f »x * Z ( 18) {g VZ~yWŒ
Æ»Y m Û ä \¬vZ
4
}gzZ ¼Ô c ™iÔ ÷- ÔŠ ƒ ZŠÔ ÷-Ô üiGÉZÔ k1ZÔyzg ;Ô .ñÔáZzfÔ [- ZÔ Š- Ô t GZ 0 [ © ~Š ÑzZ ÅyZgzZ t GZ g
X • *™
X c Û ßä\¬vZÃyZX •6½ Z'Z ïG
Šg Z Œ L Ò${zžX å~úŠ »òg »zŠ·•
á g Z »vZ
:ìŠ •
½ ½
ö ] Ýô]ø Üö×øÂû ]ø ÜûjöÞû]øðø ØûÎö p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çaö ]çû Þö^Òø ½ø^fø ‰ûŸø û] æø høçû ÏöÃû mø æø ÐøvF‰û]ô æø Øønû Ãô ÛF‰û]ô æø Üønû aô]†ø eû ]ô á$ ]ô áøçû Ööçû Ïöiø Ýû]ø
²
½
áøçû ×öÛø Ãû iø ^Û$ Âø ØõÊô ^Çøeô ²
ö ] ^Úø æø ²ô ] àøÚô åü ‚øßûÂô é÷•ø ^`ø •ø ÜøjøÒø àûÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø àûÚø æø
ì } Y{Š c
?c ivZžz å<X²Ñ} ZX¸ð|c
~Š·Š ÑzZÅyZgzZ( )[©gzZ³• ZgzZ•Z'Zžƒët?H
þ 140:>ÂZ ÿXì 7…¸ÐVñ»}g v\¬vZgzZ?ì YƒyÃÝ ª™| (
ÐVß ZzäÖ]Š ÞV;ÆvZX
á g Z »vZXì Hg ï Z »} ×ÆyZgzZ H œg » òg »zŠ·yZ ä\¬vZ
Xì Š •
] ø]Êø]ø ½å´ ‚ôÃû eø àûÚô Ÿ$]ô Øönû rôÞŸô û] æø éö…çûF] j$Ö] kôÖøˆôÞû]ö «Úø æø Üønû aô]†ø eû ]ô o?û Êô áøçû q% «vøiö ÜøÖô gôjFÓôÖû] Øøaû ^øm5
ðôô Ÿ?] ø]ç. â5 ÜûjöÞû^øa5 (áøçû ×öÏô Ãû iø ¡
Üönû aô]†ø eû ]ô áø^Òø ^Úø (áøçû Ûö ×øÃû iø ]Ÿø] ÜûjöÞû]ø æø Üö×øÃû mø ² ö ] æø ܺ ×ûÂô ä́eô ÜûÓöÖø ‹ønû Öø ^Ûønû Êô áøçû q% «vøiö Üø×ô Êø ܺ×ûÂô ä́eô ÜûÓöÖø ^Ûønû Êô Üûjörûqø^uø
½

!àønû Òô†ôŽûÛöÖû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ½^Û÷×ô ŠûÚ% ^Ë÷nû ßô uø áø^Òø àûÓôÖF æ$ ^n& Þô]†ø ’ûÞø ]Ÿø] æ$ ^m&•ô çû `ö mø
?’X B7ÌQ?IÅwi *
ˆÆyZÂgZz]Zg ÂèÑqXƒD ×VY~}g ! Z ?[  ÿL X3Z} Z
Æ•Z'
7?gzZì } Y\¬vZX 7D»»TXƒD ×VY~] !
kZ[ZQX åD»»Tƒ` ×~kZvß
þ 67D 65:y Z/ÁWÿX¸: uæ{zX¸›( Ø{)†§q
Z{zÉ X ð|„:gzZ¸~Š·Â:•Z'
ZX … Y
á g Z »vZ
Xì Š •
ö ] æø ½]çû ßöÚø ]F àømû „ô$Ö] æø o% fôß$Ö] ]„øaFæø åö çû Ãö fø i$] àømû„ô×$ Öø Üønû aô]†ø eû ^ô eô Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø á$ ]ô
àønû ßô Úô ©ûÛö Öû] o% Öô æø ²
ñÑyZZvߎgzZÑtgzZ *
â¹ » ( )•Z' Š 4
ZäVMX •F
q Z {Š c
Æ( )•Z'  ~VÍ߃
iЃ 
þ 68:yZ/ÁWÿXì „vZZg –zà z»Vëñ—"X
™ûÒ$iB‚Æë!
X •T e* ™{Ze™á+ŠÐVâ ›žŽÐ~[ÂI ZgzZÒÃÁk- â ÅyZ
ÃhgzZ *
Û »vZ
Xì yâ •
½ ½
æø ô²^eô ^ß$Úø ]F •çû Ööçû Îö (àønû Òô†ôŽûÛö Öû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû ]ô èø×$ Úô Øûeø ØûÎö ]æû ‚öjø`û iø p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çaö ]çû Þöçû Òö ]çû Öö^Îø æø
oøiô æû ]ö «Úø æø oŠFnû Âô æø o‰Fçû Úö oøiô æû ]ö «Úø æø ½ô^fø ‰ûŸø û] æø høçû ÏöÃû mø æø ÐøvF‰û]ô æø Øønû Ãô ÛF‰û]ô æø Üønû aô]†ø eû ]ô oÖ5 ]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ^ßønû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø
t
áû]ô æø ]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø ]F «Úø Øô%ûÛôeô ]çû ßöÚø ]F áû^ô Êø (áçû Ûö×ô ŠûÚö äü Öø àövûÞø æø ]‡ Üû `ö ßûÚôù ‚õuø]ø àønû eø Ñö†ôùËøÞö Ÿ] ø] Üû`ôeôù…$ àûÚô áøçû n%fôß$Ö]
1ב t

t t
Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] çø aö æø ² ö ] Üö`ö Óønû Ëô Óûnø ŠøÊø Ñõ^Ïø•ô oûÊô Üûaö ^Ûø $Þ^ô Êø ]çû $Öçø iø
]Š „ÅvZØ{•Z'
 {Zg 9ɼ?XЃ Y0
Z ïGLÒ$6
ZgzZX •áZz½ Z' Z@ƒ Y0òg »zŠ·ž•ët
e
qŽgzZ ˆ~g @
Zs§~g øŽ Ì6qkZgzZñÑyZZ6  ?Vâ ›gzZ¸: uægzZX¸á Zzä™
vZëž¼ƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•ŠY m
Z}uzŠgzZ( )}z.ñÐs§ÅvZ¼ŽgzZ ˆ~g @ Š ÑzZÅyZgzZ ( )[ ©t GZÔ³• ZÔ•Z'
Z6 Z
ZX •gZŠ'
Z@ÂÐNÑyZZ 6?{z¤
ÐN 0
e Û ÆvZëX D™7t•
y â• Û yxgŠÆËÐ~y ZëgzZ‰
 [p{zgzZÇ}™e
+ YgzZG ñÅ\WÐyZd
k\¬vZ•~s %ZôÜ{zÂBhñì¤
ZgzZ
þ 137D 135:>ÂZÿXì ÑZz
LZ òg »zŠ·ž ©Xì cÛ ~}g !
â• Æh‰Å•Z' # Š~XX Çñ0
LG
Z èE W{Š c
]c i¹~[ÂÅvZ¿ÑZz䙄zg¨b§kZ
D™nƶŠžðŠ¡ÚKZs§Å •Z'ZX •n g #ŠgzZŠ Áz •Ð½ Z'Z èE# Š~wŠpX •ëá Zz•Z'
LG # ŠÃ\ W
LG
Z èE
X •~g ï ZÐ+ â ¬z] !
ÅyZpX •
Û »vZ
Xì yâ •
çø aö ½Üønû aô]†ø eû ]ô ÜûÓönû eô]ø èø×$ Úô ½tõ†ø uø àûÚô àômû‚ôùÖ] oÊô ÜûÓönû ×øÂø ØøÃø qø ^Úø æø ÜûÓöfFjøqû] çø aö ´å•ô ^`ø qô Ð$ uø ²
½
ô ] oÊô ]æû ‚öaô^qø æø
Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø •‚ø`ø •ö ]çû Þöçû Óöiø æø ÜûÓönû ×øÂø ]‚÷nû `ô•ø Ùöçû ‰ö†$ Ö] áøçû Óönø Öô ]„øaF oûÊô æø Øöfû Îø àûÚô QŸ àønû Û×ô ŠûÛöÖû] ÜöÓöÛ# ‰ø
Æ+Š6?gzZXì c
LZX à Ze7;ðÃ~}g ! ¯{h
¦Ã?ävZXì h»Š ˜‰X z™Š ˜„(z~{ZgÅvZgzZ
'
ñYƒ{ZÍ6?9ž @ Û kZXì 3g›x *
X ̬ÐkZgzZ~yWŒ Zg vävZXÅgì‡Ã+ŠÆ(  )•Z'Z\ !
þ 78:ÝZ ÿX ƒ Y0{ZÍ6
VÍß ?gzZ

:•pzŠÆxsZÂ
ÆvZØ{]Š „ÅyZèYXì6½ Z'Z ï Ö Zzx ¸t ÂX -6xsZX } ™ q nZ ÅÑ LZ #
GLÒ$gzZX ì y›# Ö Zž•t Âpx ¬
# Š {zgzZX¸6½ Z'Z ïG
LG
xsZ èE L Ò$¬Ð äƒspz c %+Š » > Zg ÂÿL X3ZXƒŠ
H_¬s§ÅyZ ÑŽ q nZ Å<ÑÅÑ k QgzZ n
GLÒ$G {zX ñBy›{z ÂÅ q nZ ÅyZgzZX ñÑ yZZ6 *%0}> Zg ÂèIZŽ ÂX Š
ï  QgzZX ¸6
H_¬Ã *%0}Z
~g7 \ WX Š H_¬Ã  Y m ÑZ ?{ Z Û » {z Å d
 QX YB7y›{z ì • †Å  *%0 }ä TgzZX •6½ Z'
Z
Û » {zX Å: q nZ Å  ·<Ñä TQ ÌnÆòg »zŠ·[ Â ÿL X3ZX ñW™0wÎgÆvZ #
Ã\ WLZ {zgzZ• Ö ª@
nÆ]Ñ»
Š· ÌvZgzZX Ç}Š: {Z
}™7wJÃá|z e à ðà * ~Š· »yZgzZ6½ Z'Z ï
ƒ ð| c L Ò$„:ì ð Â: {zX YB7y›
G
¯ _g Zz »}iÕÆ \ WävZgzZX Š
gzZ Ët : Z »Tì pm{ {zt X c H_¬Ã  *™wÎg Z
 Ô6ÇxsZ ;g ¹!

&
ƒ Y0ð|c ~Š·ž ¹ÐVâ ›ä[  ÿL 3XZ Z úŠÆ+Šw åOE
 X •g Zh ƒy›ùvß{zgzZX Yƒ76+Š
5!zs çO? T•M
ÆvZ „:gzZX •á Zz•Z' B7y›vßt ` WgzZX ƒ Yƒ6•Z'
L Ò$t „:gzZ M
Z ïG Š¬ÃVâ ›ävZ
L Ò$É ¼Ð VÍßyZž c
Z ïG
tºŠ¼ÆVkÑ]!
„g D™7q nZ Å<ÑÅ  \ Wgz Z D™7tÃ]tÅ  *™ÑJ
Z  0}È ð
 X•M
Û »vZ ÂÅäƒ
Xì y â •
^q÷^`ø ßûÚô æ$ è÷Âø †û •ô ÜûÓößûÚô ^ßø×ûÃø qø Øùõ ÓöÖô
™Å
þ 48:>Z
ÓZÿXì c Š™gH ÿ) Zg2Š nÆq ZCÙ Ð~ ?
{zÂXì CG{zÇ- ~{ Zg kZ ÌŽ Xì Å^ vÆã0 UÅkZž•ë n kZ<ÑÃ<Ñžì ¹äY f‰3 ZgªVêèÂø †û •ô
Û yÞnƒyTÐp ÒÆ„Zâz%ZzZgzZXnƒ¿6x ©Zž @
yÃgz Zìg ZŠÎâ • ÑZzhãZz3 Zgzi§ªV^q÷^`ø ßûÚô X ǃu 0
gzZ ǃ[ §
Z
Û *
X yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì \¬~g ! Û
yâ •
Üõnû Ïô jøŠûÚ% p‚÷aö o×FÃø Öø Ôø $Þ]ô ½Ô
ø eôù…ø oÖF]ô Åö•û ] æø †ôÚû Ÿø û] oÊô Ô ] ø]Êø åö çû Óö‰ô^Þø Üûaö ^Ó÷ŠøßûÚø ^ßø×ûÃø qø èõ Ú$ ]ö Øùô ÓöÖô
ø ß$Âö ‡ô^ßømö ¡
* kZ7Z•á ZzäÑO{z&Xì c
™7Z×Ð\W~}g ! Š™gHi§q Ö ZC
Z»]Š „äënÆ# Ùž
þ 67:ÝZ ÿX •6 Z@\ W G• šÃVÍßs§Åg ÇŠgz6
hgzZ6e LZ\W’ e
Xì ~hÆ*™·\¬~g ! Û ( »65ZgÆkZ ª)•D™]Š „ÅkZ {zVåö çû Óö‰ô^Þø Üû aö Ô*
yâ • ™]Š „V^Ó÷ŠøßûÚø
áøçû Ûö×øÃû mø Ÿ] ø] àømû „ôÖ$] ðø •çø aû ]ø Äûfôj$iø Ÿ] ø] æø ^`ø Ãû fôi$^Êø †ôÚû Ÿø û] àøÚôù èõ Ãø mû †ô•ø o×FÂø ]Ô
ø ßF]×ûÃø qø Ü$ $ö
Ð~zcÅ]÷ZpÅVâ ZŠ * Š™ì‡6
gzZX •gÑ6ÏZ \WÎX c Ù ª) Å+ ŠÃ \W\Qž
{ Zg ( ~C
þ 18:šÎZ ÿX ,™[AZ
ÆeŠˆÅ\¬vZgzZÐp ÒÆIqZ+ Šq Z ( ~“ _zkZñ~]úŠ Å Y m Z )‰'Z'I6XnyYwßZ {zäë
ì 7w åOE" zpðÃ~T<Ñq
5G Û Z Ì»]y
ZgzZÔg Z Œ Û Z »]tgzZXì 7q
WgzZg Z Œ Ñ »kZ ðÃXì [g «uZzq
ÑÑ øZuz {zž] mZ
Xì 7ÌHzŠ ¿Z~kZXì pôzœt
:ù ZÕâZ
c6gî´ì CƒZÐ<ÑÅwÎg}uzŠ<ÑÅwÎgq Ù gzZXì ;g @
ZC ƒspz ¬»XX • Cƒ~x lZz q Zâ ZZjÑ
G
wÎg}uzŠ Âì Cƒ] ÃzÅwÎgq
ZZ
 ~}g ! 5št$ VŒgzZXì Cƒs ÜÆkZ~Vzq¼ c
Æ<ÑXì ¬~ åOE ~gñZZ
c
Xì @ ƒ¬~ã ‚ WÐ ñc
~g Zlc ªÔ6gîzz~]×b ‰;g @ƒÌ,ZwptXì  c™Ã<ÑÅwÎg¬<ÑÅ
$=\¬vZž 6~„Zâz%ZzZgzZ *
%Z ö™G ™yÒÐ p ÒiÔ à ¸<ÑÄ ©Z b§kZgzZ''''ì @ƒ¬~<ÑgzZ Ì«
QÆkZ
Ì;zpc
6gîÆ<ÑxÐg ±ZÆüz ]¸ÔÐp ÒÆù SzwZjZ~Vâ â iÆyZÔ * Ö ZC
™ì‡~# Ù žXì } YÃÕÅ
ì Iz + Š q Û t ~ Y ,gz2
Z U% » yZ~ qz• Ô yZZÔŠzuÔt:Ô b ïÔ ]5çÔ ]Š „X • Dƒ A
%[ Z1ZÆ <ÑÐg ±Z kZÔ
—‚x ÓŽìvZÃð<Ñ~y WtX • xžŽX • ‰ •Š™yÒ „Z âz%ZzZÔ iÔ à ¸~ kZX ì <Ñ~y W~xsZt akZX
Š·) [ ÿL X3Z ~ kZXƒ yZZ6ÿ]N¥Ô[ ÂÔvZX ìt |ÅyZZ ì Y ª• D™s  Ÿzh × ¼ [ ZgzZì C™ c™ÃVkÑ
'
X •á Z e h Ây»g Z&ÆyZZ äòg »z
yZZì {zì Zh Âäòg »zŠ·Ž Ágª
:\¬v!
]Š „ÅvZžX HyÒÃkZ äY m
ZgzZX Š ŠÃ Y m
c Z¬»TgzZ¸ ‰ G Za nÆTì Š°žŽ X ¶6© Š ã
Å xŠ W
Šqq
ZgzZ <ÑqZ + Šq
Z # Ö Zq Ö / ZÔŠ Z‡Ô ]¡Ô mÜZÔ© ÂÔxs Z}g ‚Ô¸6Š ã
ZÔ# ÏZ vßX â â :[ZÃËB‚ÆkZz™
]³z sÑt 7Z6¯ Å q nZ ÅÑ¡Ô¸6h<ÑÔ e  ¬ž²¼Ð b âåL<X’™á Ð xŠ W²Z1Z\ !
Z@ ƒ }g øgzZX ¸6
ÆTX ñƒg D»VØi ‚Åy-QX H0~}g !
ÆVÍß Zƒs %Z̄ ! ÆgJäVrZÔ ZƒµZz~b âx ¸uѪX ¶Ýq
ÅuÑžÑ ä™WgŠkZ~}g ! ÆVzŠç'NgzZX c
Š hgÃkZX ¶ÅÒÃÅä `6{Zg Å© ÂŽ äY m
ZX åÐ7» „nt yxgŠ
Z yxgŠÆVÍßä y- b§ÏZX Wæ+u¸X ñƒËv߉
 Å Y m
áZ eÐÎzÆähgÃq nZz< Ü z kZ‰ y~w-Š
]Š „ÅyZgzZXÑ ä¯~Ózk
z£ÅyZQXÑ á ¯¤ÂÃVzŠç'NLZ ä VÍßQX Zƒ[x»gzZ
 ™0gzW6VzGÅyZX H qzÑ *
H q zÑ6}i ÆäSÍ ZŽ åi ¸W»uÑt X ÅuÑÆVÃæ¶n«tX ¸WæÆ b âÄ ¸t XÑ ä™
ŽX • wÎg¬ {z b âgzZ Š

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ‰ G_¬s§ÅWæ
:cÛ ~}g !
â• kZ ävZ
] ø] çû Çömø Ÿ] ø] æ$ Q^Â÷ ]çø ‰ö Ÿ] ø] æ$ ]•& æø á$ …ö „øiø Ÿ] ø] æø ÜûÓöjø`ø Öô]F á$ …ö „øiø Ÿ] ø] ]çû Öö^Îø æø
Ÿ
]†÷ ŠûÞø æø Ñøçû Ãö mø æø '
þ 23:b âÿX * hg:ÃVzŠqLZ¦
hgÃë„:gzZÃtÉz_”gzZq ZÎgzZœz:gzZ* Ù žäVÍßyZ ¹
C
¯~Ózk
z£ÅyZXÆ0ŒzgzW6gJÅyZvß ÂX ‰ƒ] ¯ƒ  X¸x *
 tZ ÆVzÈ(ÆyZÔëÔtÉÔ_”Ôq ZÎÔ ÍŠ
'
ÅyZ ¡t BÝzh × ÃuÑ ÂX Ñ äƒ v~ [²o "
t QX ¶]Š „ÅVGŽ ì ]Š „«t X Ñ ä™]Š „Å yZ ™
~g g 9X H q zÑ ¢ B‚B‚ÆkZXáZ e~VߊÆyZ~i Z0
Àä•zkªë! Z]gzp} (äy-Ž X¸]2z] ÷Zp
 X¸ x *
ÅyZžX áZ eÐÎz~ VÍßÆx ¸ÅyZ ä y- ‰%t Z Û » k„0vZ†~
ÆVñŠ W(Æb âx ¸tL L:ì yâ•
pX Å: Â]Š „ÅyZ ä VrZX ¸ÆVÍg )
yZŽ ¸ x *
„zÆ yZX ¸ ë "
{zÃyZX ,™·6x £Æ…õzÖW™ ¯ V»gñ
’¬gzZ „Ze~ VÍßgzZX ˆÅ q zÑ]Š „ÅV¨¤ÔVGZ
 X ˆƒ qzÑ]Š „ÅyZ ÂX ;g: ¹!
DgzZ‰%á Zz ä¯ V»gñt Z

à³e î³×³•ç³jÚ à³e Ô⟠à³e |ç³Þ Xìt©{
o»yZX cÛ _¬Ã b â]|wÎg¬6
â• 
}iñzgÐØgm{KZ ävZ Š
ãxgŠ » b âzxŠ W*
¦gzZX  †Že ±eœ Ý•• àe]  kn• ²] ofÞ àe •çÞ] àe àßnÎ •Ÿæ] Øne¡ãÚ àe •†³m à³e( ögŠ Zª) |çßì]
¦Xì ~z%Ð k„0Z~ pÑ~g gž 6X ¸6xsZ v߃
w‚Îâñ h ‚~x ¸KZ ä b â *  ƃ Û kŠž²
 Xì y Œ
 pX ìg È zgÐ ]Š „q
yZZ [ Zž Zƒ kˆZÃ  b âZ Ù ¹!
ZC gzZX ìg ï Š ]úŠ Å]Š „Å h' ZÃVÍßgzZX c
[Z q Û xª
â•
Û ävZX ZƒqzÑŸ »VßÎgQgzZX c
ˆyWŒ Š™t¾Ãx ¸ÅyZ ävZX Å ¬Š$
äVrZ nÆyZ ÂX ÇñÑ7yZZ ðÃgzZˆÆVß Zz
X cÛ ™f »yZ~
â•
tgzZX • \zZ› ¬t gzZX¸ Ñ µZ ! ²t gzZ c Û _¬~x ¸kZXì d
â• ŒÛ Æ ^Ž ]ñ|gzZ s ›Z‘´ä \¬vZà :Šð
Û ävZ ž 6X Å ]Š „ Å VG ˆ Æ b â È Ãî ä VMX • vß ¬
9W
>gÎX 16D 15:>ãZ ê >gÎX 140D 123:Y ZÈZ >gÎ:c
â•
»yZ~VÂgÎϹgzZ {z´ÆyZ c
X H{™E Û Š•
â• á g Z~25D 21:s ›ÑZ >gÎgzZ 60D50:ŠsZ >gÎX72D 65:s Z²ÑZ
 qÅx ¸ÅyZ ävZX ñƒ_¬s§ÅŠVĸŽX • µZ ! ²žŽ • Ñ}uzŠt :Ô™*
zZgzZªzª
™f »äg â Ãï ¦
åuÑ »  •Z'  6}i ñzg ]Š „ÅVzg *X ì ~ÆZ >gΞ 6X c
Z x ¸¬ Ð ƒ Û ™f ~ VÂgÎq
â• Z F™f » ]Š „ÅVGgzZ
ÅVGgz Z Å]Š „ÅVzg *Ô `gÎÔ0
e ä WægzZ~ º´ÆyZwä<™Ô VeŠ" X ñƒŠ XZ j§h
]gz Z ;uÑZ
 pX
™]Š „ÅVzg *žX ¶n~uzŠ ÅuÑt gzZ #~ [fz tæX #
tX åuÑ » y• Wt * Ö ÓÅVâú•Û Ô VzŠz!Z Þ !
 X ~. ]Š „

•Z' Z ]|oßÑgzZX ¸ • Û »ƒ X ¸ y›oßgzZ {g ‚B‚Æ •Z'Z sÜ6}i ñzgpX ¶ˆÆ b âx ¸èE
 ¹! 4´æ
LG
gzZX cÛ _¬~ º´Æ.
â• Þ !
6Š ã ÝgzZ6Š ã
ŵ! Å+ŠØ{™ ¯wÎgY m 3BÄZx â Zà •Z'Z ä \¬vZgzZX ¸¯Æ
ÑZ1ZY é¨EE
Ðe Ö /Z ~gzŠÆ VUâi WgzZ VKÃ  •Z'
Z@z”g ävZÃyZÐ „ ‚X H Ž ¹»¬z uÑä VrZgzZ Œ# Z ä \¬vZ

•Z'Z >gÎm{gzZX cÛ ™f »ã kzWb!
â• Åg f W\ ! ¯ 2CZ~9J (
ÆyZgzZ  •Z'Z~ VÂgÎFävZ c X c
¯ wÎgQgzZ Zi Zâ
°Ð x * á Š !
Æys0Šz!Ž H{øoÐ {• Æ.Þ !
gzZX Å[zÃz$ÅVGgzZ H œg »]Š „ÅVGä•Z' Xì ~
ZZ
á Ð {̀; {¦gzZX ‰ s§Å^Q Å]ós§Åx •
gzZ Å ~Š • á ä •Z'ZQgz Z HŠ ! ZÊz!ävZX å
'z uh )g fÆŽq
Û «Ð ,Æ{g ‚  t GZgzZÐ ,Æ{̀; ³• ZX ñâ •
¶eÅ RÆyZ {g ‚ñâ • Û «0
 Û Ô™zŠÃ •Z'
i• Z ävZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


«™ÅyZ ävZgzZX Å]ós§Ål™áà ³• ZgzZ {̀qä•Z'
Z Âðƒúzg])à ZzVÂgú~{g ‚z {̀qZ
 gzZX
ävZà oß]|X •Šx •Zuó *  ä³• ZgzZ•Z'ZQX c
g » à VgzZX ÅyÅvZš Û ~g Y*»x'
â• × iƒW~xw›š gzZX ðâ •
Û
á oxz‡x ¸ÅyZ ] uZzz ] ÑqÆx ¸ÅyZX ¸ Ñ VâzŠ~‰
~ º´Æx • Ü zq
ZX ¶5B‚Æ •Z'Z R ƒÅyZX c
¯Ñ
bŠ™uhÃ~çÅyZ „B‚gz Z bŠ™uhÃyZ6¯Å$ ™g ZÜZ6]Š „ÅVGgzZX *
÷gzZ * ™g ïZЩ ‹úŠ »x ¸ÅyZ ¶dÛ ÆyŠg Z
Œ
X슎ñ{™E Û X *
»kZ -~ˆyWŒ ™ «]•ÃVß ZzäÑyZZ6yZgzZ oßgzZ
ÆM ZƒôZx ¸ÅyZX •g•Ð x * ÑZ¿  \WX H_¬™ ¯wÎg CZ s§Å+æÃ\ WävZ
ÆY m :-*
¦
á žŽ ¶k
b§ÏZXì µZz ~ s ) Zz s Z§ZÆ x • ö;g~ +æ µZ ! ²x ¸ÅyZ¸ D™ Y7 Å|
5  gŠq
Z vßtX ¶g•Ð x *
x â ZÐ³• Zgz ZX¸ÑVâzŠgzZ¸ð¸VâzŠ t GZz ³• ZŠ ÑzZ Å \ WXìg Dƒ_¬ËgzY m Z9gŠ9Ð•Z' Z›ÑzZ
E
á Ã t GZgz Z•·Y m
“ “
±Å t GZÑgzZX¸Ñ [- ZÐ úG3 ÿL hg$ zZ úG3 Њ ÑzZ ÅyZX Š
H_¬~Š¤
Šg ZgzZyZy
X x• ÑZ
á X wŠ ÿL X3ZVâzŠtH_¬™ ¯Ñ ävZÃVâzŠX¸[- Z èE
x• Û gzZX¸Ñ Ìt q
# Ztž•D â •
LE Š 4
ÆM0Zx â Z¸áZzfÐ
Z9gŠ9~LZu ZµˆÆkZX •[™s§ÅyZLZuZ µgzZ•LZuZtgzZvZÑ[ ©ÐŠ ÑzZÅyZgzZX ñW™ƒ_¬~
Ym
+G 4
™iX  SW A X  yÑX Š ƒ ZŠX ÷-X  üiGÉZX k1ZX yzg JX .ñX  Š- }X ñW™ƒ_¬Ëgz
*%0}gzZ c
X¸*%0}Ñ ~y ÑZ ?{ˆÆkZX¸
WÆLZuZ µ¬Ð\ WX ðƒƒÅ Y m

Zƒ» b§zŠuѪ~[²
]Š „ÅVzg * : X ]Š „ÅgJ : :x lZzŠÅuÑ
èÑqX ˆ’6}i]Š „ÅVzg *gzZ :]Š „ÅgJ 
+G
 pX ¸ _g ZzÆ IÅ •Z'Z \ !
SW A 0z/Z b
LZ vß~ [²{k
~lh$ t ÂX • CY ÅN ¬Š Å ð¤Âz ðZzg ~
 qÐ XX • ·" ((ž ¬Š ä kZX H^+F á ä ¦Z •
s§Åx •
$ 
³• Z èE
ÑZ ew$ # Š äTXì ¿ªtX åg ZŠu»·Z •
LG Fh$z/tgzZ ¶~g ZŠ)f Ålk0 
Æ·Z •F¬Ð÷ŒÛ èY c 
Wá "

X H qzÑä¦Z •0z/ŸtX {)zx qX îÏG ~vZš
5rzX {ìX<™}G ·"  äkZgzZX Hs ZžZЕZ'
ZIgzZX
Î:B;ÃV÷ÆkZ¿ðÃçOì nÆVGsÜž å@
X å@ Y¹gzZX å@ Š hg -zŠ|ŠzŠ »Tgâ Y{z
Yc :>ì
X D™7wEZ nÆ~g ZŠ' gz Z ~g ZÎÐZX¸ïŠ hgŠ Zi WnÆVGÃXgâ Y{z : îG
g ! 0J" ‚
E
X¸ï ŠhgnÆVG{zÌÃï zZ +Z ðƒ7& ¸Ð3 Ëû%«ÆTï zZ {z: G
îÏG5rz
¸ïŠ hgŠ Zi WnÆVGÌÐZgzZX¸f7x » » ~g ZŠ' z ~g ZÎÌÐkZ ÂDƒ`ƒa q
g ! Z FбÅT. zZ3{z :x q
X •ë Ìò qÃkZgzZ
» T å H q zÑä ¦Z •
KZ ~ 3ävZ wÎgÐZž Zƒt x •Z$ %¬ y²Ÿ» ähgŠ Zi Wgâ Y6x *
Æ V G¬ Ð ƒ

þ {Z
ÓZ>gÎçG 4¢E
.nG ~g g ÿ X ¬Š ñƒñ
 Vc
ÓZ
¶y"q
Z Å^,%t åk0 ] ÑQX å> o"
Æ`¤Ž " x HЃ ä V1²™m{ä VÍßÐ VŒ
 »yZX G Ýq"
X¸D 0
ÃVÍß™w˜2vß6 x *
ÆkZX
EE
q Ù gzZ“ "
ZC ~[²Òk
b
Q å @
YHg Ñidzx HZ (nÆVÍßÆ+ Ù !
Y¹ÑC ò çE
ÐltX å·~îÏC+„ Zzt :" O•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


q
" Ù É X¸·"
Z~ yLZ äVß Zz yC J‚Î&g0  gŠ »gLÔßÔ|
ZÆ~ b§kZÔ|  gŠX 1™É"
CZ µ Z µ Z äF
Û gz Z ]*
ž åttû¼gzZX D™]Š „ÅV¤• Z³vß¼gzZX å~ kg Ã: {6 » yZ D™-6ÅVzg *v W<™ÔkXX å 3g ¯
Ôv WÔ Ýzg ä VrZèYX¸†6¯Å}o} n{Š c
xZ (ÃÔ èÔ ã 0  6>WÏXt X •zŠ„g} g ø
i ÌÐ [²zlW枎 „
ÌZ Ø ZèzZ
•Æ yZ ‰~¸ÉÑžŽ < Ù ŠÔ<™ž 6~¸Ìgz Z {z´Æ yZX Å]Š „ÅyZgzZ Œidz
•Æ yZX {)zJÔa#ÔtC
EI
Xì ÅcF î!¸ZX¸} nð•Z
6ë›%~(ä³0Zx â Z~y é<X§ÒÉZ G

ÑZ?{
ƒÅ Y m
ÑZ ?{ gzZX c
Ym â•Û _¬™ ¯ wÎg à  *™·ävZ  ˆƒ x ¬ „Zez ª
H gzZ ] ÃZy
 Ô 46"
z ]¬$  uÑ ~ VÍß Z

½ Z'Z èE# Š]úŠ Å Æ%zY m
LG Zx Ó¬Ð\WX ~Š ~Ÿpz]g t ŃŠ\ Wä*%0}gzZ õi Z ³Z »ÆÔZz
)ÃVzGgzZX ¸ •Š™ŠzD 5 Zg x Ó,Z ä \ WgzZX åu 0
] 6© ÂØ{ +Š » yZgzZX ¶]úŠ Å
Ð uÑ̂iz ã • WX åF
G
gzZ HØ{ » kZX å òZg~ b âĸŽ ëW ñWgzZX H[ !
åLO]»̂i¿ÑgzZ Š
H IÐ "7i úÆ™ìs§ÅyZX Š H IÐ ä¯
X ¶CYÅ~•Z'ZÄ ¸-6ÅVzg *XnYH[ !
åLO]»uÑã • Wž @ Ü zÆ[ ëW»ƒ
X HIÐ"7i ú‰
X þ 613D 612m:òz2 Z qùÿ

:žÜ
ƒ ¾B‚Æ}oo¢z¢yZZt gzZXì Š°z [£ÃvZ „*
ì ] Ñ» ØLO g „vZžXì @ vZ »Vâ ̈ZÔ V†—"
ÑyZZ6
gzZXì nÆvZƒ  q c
gz]Š „zŠ´zx ªzŠ@z qÃggzZXì éÐg] Ì«g Zz dZÔw°w¾\¬vZgzZì ´ â z Û{ »ƒ
 ŽX
ƒ ¾B‚Æ·´ nZ sÜyZZgzZX ì @

ë! êL i »VdÃz VŠY‰ž @ƒ7(Z yZZpX ì @ U
ƒ" yZZÐg ±Z iz dt
wÎggzZXƒ: ÌØ{© Âp¤ Z~]Š „gzZX ñYHtÌ:Ã]ÌzY • Zì eXì x * »h  1gŠŽ zÆv!
 yâ Ú yZZžXì‡ Ãz
èÑqXì Hg Ö Z »†„z ñZg ÅähŽB‚ƇÃzë! L #GŠä VM•vß{zt Xì åyZZ Zg øÔƒ: Ìq nZ Å *™
Ãxs Z èE
&
yZX • D™kZ‡ à Zz ¶Š™ë!
VÂ! O.(Ð +Š w åOE
gzZ äh ÂÃyZZpX ì Z çE Ù tgzZX ì ì‡6© Â{oŠ ã
5!z s çO?C ÅTxs Z Zg ø
X •D Yƒ} 9èzgÆŸÆVß ZzyZZÐ
EG
gñZáZzäh ÂÃyZZªyZÑZ úL ¢Zâ
vZ »V-Š· 
:ì7yZZ6
yZgzZXì Ñ! ÅyZ \¬vZèÑqX • ˆ ] Z`z ] ÃZy
z— Ð VÂ!  ÆvZgzZX • {g Z‘ »°zgz¾gzZŠ YzŠ ÒZŠ· n kZ
~} g !
X •D™g ï Z »\¬vZvßtèYXì ;g @
ƒwi * Û ~}g !
yWŒ Æ} o~Š Yz~Š ÒZÆ
Û »vZ
ÆV-Š·yâ •
:~}g !
ðö «nø ßô Æû]ø àövûÞø æ$ †ºnû Ïô Êø ²
ø ] á$ ]ô •çû Öö^Îø àømû „ôÖ$] Ùøçû Îø ²
ö ] ÄøÛô ‰ø ‚ûÏøÖø
þ 181:yZ/wWÿX •( g Z-â) "ëgzZMvZž•ëtŽ ]!
ÅVÍßyZà ÍävZ
Û »vZ
:ì yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


½ Ÿ ½
á$ ‚ømû ˆônø Öø æø öð«Žømø Ìønû Òø ÐöËô ßûmö àôjF›øçû Šöfû Úø åö ]‚F]mø Øûeø ݇Ÿ]çû Öö^Îø ^Ûøeô ]çû ßöÃô Ööæø Üû`ômû‚ômû]ø kû×$ Æö èºÖøçû ×öÇûÚø ²
ô ] ‚ömø •ö ç`ö nø Öû] kôÖø^Îø æø
ÌÎæ

½ ½
«Ûø×$ Òö èô Ûø nFÏô Öû] Ýôçû mø oÖF]ô ðø «–øÇûfø Öû] æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö`ö ßønû eø ^ßønû ÏøÖû]ø æø ]†÷ ËûÒö æ$ ^Þ÷^nø Çû›ö Ô
ø eôù…$ àûÚô Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö «Ú$ Üû`ö ßûÚôù ]†÷ nû %ô Òø
½ Ÿ
!àømû ‚ôŠôËûÛöÖû] g% vômö Ÿ] ø] ²
ö ] æø ]•÷ ^ŠøÊø šô…û Ÿø û] oÊô áøçû Ãø Šûmø æø ²ö ] ^aø ^øËø›û]ø hô†û vø×ûÖôù ]…÷ ^Þø ]æû ‚öÎøæû ]ø
yZÐzzÅw¸ÆyZgzZX •ñƒñÈB;ÆV-Š·ÉX •ñƒñÈB;Æ\¬vZ¹äV-Š·gzZ
s§Å[g}¾s§~¾¼ŽgzZXì @
™ ay
ì Leb§T{zX •AB;VâzŠÆvZÉ X ˆÅg ì
zÒ6
Ö ªg0
#
nÆJ ZÆ:W~yZäëgzZì êŠ J (
gzZ~¬gzZ~ÉuÂÃÒZÐ~yZ {zì @
YZg @

D ;ÑzŠ Y~½otXì êŠ uÐZvZ•T e*
»¿v WÅðZ±LZ Šw Ze•z]zZ°
 {zgzZXì c
þ 64:>Z
ÓZ ÿX @
™7›ÐV-Š Y\¬vZgzZX •DQ
Û »vZ
:ì yâ •
Ÿ
æ$ ˜õÃû fø eô †ö ËöÓûÞø æ$ ˜õÃû fø eô àöÚô ©ûÞö áøçû Ööçû Ïömø æø ä́×ô ‰ö…ö æø ²
ô ] àønû eø ]çû Îö†ùô Ëøm% áû]ø áøæû ‚ömû†ômö æø ä́×ô ‰ö…ö æø ²
ô ^eô áøæû †ö ËöÓûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô
t
^ß÷nû `ôÚ% ^e÷ ]„øÂø àømû †ôËô ÓF×ûÖô ^Þø‚ûjøÂû ]ø æø ^Ï& uø áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöaö Ô ø òô Ö5 æ]ö ø¡nû fô‰ø Ô ø ÖôƒF àønû eø ]æû „öíôj$ m$ áû]ø áøæû ‚ömû†ômö
Û yxgŠÆVßÎgÆkZgzZvZž•T etvߎgzZX •D™¬B‚ÆVßÎgÆkZgzZB‚ÆvZvߎ
t•
¢X Bï{ Zg ðÃÎÎÆkZž•T e{zgzZ76
‰gzZì yZZZgøÂ6
V1‰ž•ëtvߎgzZX Og
þ 1 5 1 D 1 5 0 : Y ûZ ÿ X • •
Û »ÝZGtžâ â

:ì 7yZZ6
vZ Ì»VÇ| 
Û ðZÎgzª
yWŒ Yz âiÃy̈Z ËžŽX , ŠV1ÇÃvZ ä VrZ ~g ùÆÇ( ~g ùÆV1g&) îG
f ÅyZ ävZX 7^ I
0ÒWI
&t ð|
Û y Ò~
X ðâ •
Û »vZ
:ì yâ •
àømû„ô$Ö] Ùøçû Îø áøçû ðö aô ^–ømö Üû`ôaô]çø Êû^øeô Üû`ö Ööçû Îø Ô
t
ø ÖôƒF½²
ô ] àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] p†ø ’Fß$Ö] kôÖø^Îø æø ²
ô ] àöeû ]ôá †ö mûˆø Âö •ö çû `ö nø Öû] kôÖø^Îø æø
t ‡
æø Üømø†û Úø àøeû ] xønû ŠôÛøÖû] æø ô²] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø Üû`ö Þø^fø aû …ö æø Üûaö …ø ^fø uû]ø •æû „öíøi$ ]ô ,áøçû ÓöÊø©ûmö oÞ#]ø t ²
ö ] Üö`ö ×øiø^Îø Øöfû Îø àûÚô ]æû †ö ËøÒø
½

t
!áøçû Ò†ôŽmö ^Û$ Âø äü ßvFfû ‰ö çø aö Ÿ]ô äø Ö]ô Ÿ] ]‚÷uô]æ$ ^`÷ ÖF]ô •æû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô •æû †ö Úô ]ö «Úø
ö û ø ½
$ F ]
? ]
ø

Ìt]! ŒZXì ] !
ÅVz” »vZ [•ë ð|gzZXì g
ÅìÆyZsÜw¸tXì g »vZk
³•ë ~Š·
ÃV3zgŠgzZV> ¬LZ™hgÃvZäVÍßyZX •DY ñ¶ù {z}™]g ¸7Z\¬vZgzZX •Ñ ä™Ü
{zgzZX 7ŠqðÃZÎÆTåŠ
c Š¬»]Š „ÅvZ! Zq ZsÜÃyZèÑqXà [d
Æ*%gzZXì 1¯[g
þ 31D 30: G!pZ ÿXÐäZIq
îE ÑÆyZì u 0
Û »vZ
:ì yâ •
Üømø†û Úø àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] çø aö ²
ø ] á$ ]ô •çû Öö^Îø àømû„ô$Ö] †ø ËøÒø ‚ûÏøÖø
þ 72:>Z
ÓZÿXì „vZ *%0}žì w ¸»X‰ƒ•
Û »vß{z—"
Û »vZ
:ì yâ •
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Üømø†û Úø àöeû] oŠønû Âô xönû ŠôÛøÖû] ^Ûø$Þ]ô ½Ð$ vøÖû] Ÿ$]ô ²
² ô ] o×øÂø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿ] ø] æø ÜûÓößô mû •ô oûÊô ]çû ×öÇûiø Ÿ] ø] gôjFÓôÖû] Øøaû ^øm5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ö ] ^Ûø Þ$]ô ÜûÓöÖ$ ]†÷ nû ìø ]çû `ö jøÞû]ô ]èº%ø×$F]ø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿ] ø] æø ]t ä´ ×ô ‰ö…ö æø ô²^eô ]çû ßöÚô ^FÊø äö ßûÚôù |ºæû …ö æø Üømø †û Úø oÖF]ô «`ø ÏFÖû]ø äü jöÛø×ô Òøæø
t

‚ºuô]æ$ äºÖF]ô ²
½ ½ ÌÎ

ô ^eô oËFÒøæø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äü Öø ݇Ÿ]‚ºÖøæø äü Öø áøçû Óöm$ áû]ø ?äü ßøvFfû ‰ö
½ ½
¡÷]nû Òôæø ²
Ì Îæ

vZgzZX ƒ Yg ¦
wÎgÆ\¬vZsÜ*%0}[X¼:¼gzZÆhS6  Æ+Š LZ[ ÂIZ} Z
:Ðu~}g !
 ÆkZgzZÃvZ ?nkZX •bzgÅk0
ƒ Šw Zes§Å*%&•( {”ZaÐÁ )Ý»kZgzZ
ÆkZgzZX åc
ì ëÑÆ]Š „„\¬vZXì ~4n}g v~ÏZX ƒ YWi !
ÐkZX •&\¬vZž¼:tgzZX ââ ÃVßÎg
gzZXì ~}i¼ŽgzZì ~Vâ • W¼Žì nÆkZXƒŠ ÑzZðÃÅkZžì u 0 Z{zX
ÐkZ {zgzZXì ñ Zq
þ 171:Y ûZ ÿX i ‚g »ì °»\¬vZ

7yZZ »òg »zŠ·6


TÁg ~Š ã
ZuzŠ
V1Â ã•W 
:yZZ6
ÅvZÃ[ ÂkZX ì [ Â ~y
WÐg ±ZÆwz4 Û gzZ6V1Â ã • WÔ6ËgzY m
ˆyWŒ ÑyZZX • Њ ã
Z * Å}oy»g ZÆyZZ
ÅkZ X ì [  yZôzƒõt gzZX ì à Zz ä™ c™ÃgZÔg1iÔ > Zg Âà «[ ÂtX 6 *™·ñW™á }Z LZƒÐ s§
:cÛ äu 0
â• vZXì [ Z±̄ !™g ïZ »kZgzZì [Z Nz̀Z̄ !
* q nZz]zˆ
åü ‚öÂô çû Úø …ö ^ß$Ö^Êø hô]ˆø uûŸø û] àøÚô ä́eô †û ËöÓûm$ àûÚø æø
þ 17 :ŠðÿXì 3(Å}°z~y
WÆkZX Zƒ” Û x ÓgzZ
»kZÌŽ ~V¸•
 Æ xs Z ï
¶Ô ~pz p’~ yZèYX • gZz > Zg Â{z Nƒ c™ÁÂŽ : $ ÑX ì ³ÌyÒ» kZžt |ÅZ
GLšG •gz Z
:ì cÛ ~}g !
â• ÆgZz> Zg Âä\¬vZž 6Xì uawÈgzZÔCŠ c
iz
æø ä´ eô ]æû †ö Òùô ƒö ^Û$ Úôù ^¿& uø ]çû ŠöÞø æø Ÿä´ Ãô •ô]çø Ú$ àûÂø Üø×ô ÓøÖû] áøçû Êö†ôùvømö è÷nø ŠôÎF Üû`ö eø çû ×öÎö ^ßø×ûÃø qøæø Üû`ö ß#Ãø Öø Üû`ö Îø^%ønÚôù Üû`ô–ôÏûÞø ^ÛøfôÊø
t t

½
ø ] á$ ]ô xûËø‘û]æø Üû`ö ßûÂø ÌöÂû ^Êø Üû`ö ßûÚôù ¡] ÷]nû ×ô Îø Ÿ$]ô Üû`ö ßûÚôù èõ ßøñô«ìø o×FÂø Äö×ô _$ iø Ùö]ˆø iø Ÿ] ø]
àønû ßô ŠôvûÛö Öû] g% vômö ²
¼ŽgzZ•s Zew$ Û wi *
Ð(ÅkZÃx¯{zž•Š™JwŠÆyZgzZX ðâ • ÒKZ6 Ë ÇÅyZQ
yZÐzzÅ(
Ð~yZ¼ :X Ïìg „Qq: ZN6-
ìq
Z:q
ZÅyZ•Æ>zZ(¹»kZX ¶ˆÅ7ZÃ
Û g¦
™›ÐVß Zzä™y ˆZvZ—"X N â •
Xì @ gŠgzZN Y D™s ç7Z\ WX •7‰yZ
þ 13:>Z
ÓZÿ

Û ~}g !
:y â • ÆgZ »vZ 

Ýôçû mø oÖF]ô ðø «–øÇûfø Öû] æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö`ö ßønû eø ^ßømû†ø Æû^øÊø ä́eô ]æû †ö Òùô ƒö ^Û$ Úôù ^¿& uø ]çû ŠößøÊø Üû`ö Îø^%ønû Úô ^Þø„ûìø]ø p†5 ’FÞø ^$Þ]ô •çû Öö^Îø àømû „ô$Ö] àøÚô æø
½
!áøçû Ãö ßø’ûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô ² ] ø] çû ‰øæø ôèÛønFÏô Öû]
ö ] Üö`ö òöfùô ßømö Í
Û z Z(»kZÌäVrZì 1y ezÇÌÐy Zäë•ë ð|Ã\ WLZŽgzZ
Š™lñZ•
ˆÅÃ7ZŽ X c
Ö ª@
k\¬vZX •D™t¼ŽgzZX Ïìg#
Ã\Wd ŽX ~Šw Ze]zZ°z•~:WÅyZÌäë ÂX ¶
þ 14:>Z
ÓZÿX Ç}Š C
J& B +E
Ž 7> Zg „zÇ! kŠŠ Z®Å[Z1ZÆ ÿ !
tgzZXì _ VJ 5
G
E 4 Æ> Zg ÂX • èG ZŠ¼z > Zg Âk0
gzZ}g 0 4 Ó5
G E Æòg »zŠ·Ž ` Wgz Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


á wpz p’gzZ q éŒG
oÝZgzZXì ï• ©$E
Z~Š ‹Z ÅyZèYX ¶ðƒwi * *%0}Ž 7ÌgZ „zÇ!
6 tgzZX ¶ðƒwi * 6
.ñ

Å}uzŠ q á [ZCZz s %Z ~}g !


Zt ŠpX ì ï• á wpz
Æ V1Â~ :W »[  ÿL X3ZgzZX ì ŠŽñÌs %Zz o ÝZgzZX ì ï•
kZì {”spzp’{zXì Šñ~[ {z´ÆkZŽXì c™Ðzz Åxs Z {z Âì Ì9¼~V1ÂyZ¤ Z•ïŠg Z Œ Û ßÃV1Â
nÅvZX Ð n¾ÅÃz÷z¡X; òG MÉ X 7[ Âò AZ ö09z G
& Á Âä + y 0Ò®t Z®Xì F
îSG 6[ ZCZz s %Zg » {]ZŠ » kZ n
*%0 }Ž 7ã* Z ŠŽñ~B; Æ VÇ|gzZX ðƒ wi *
Z -Z Ìã* 6 .ñŽ X 7> Zg Â-Z > Zg ŠŽñ~B; Æ V- Š·
• t ZgzZ¼Æ> Zg Â~B; ÆyZž ¬ŠÃ  tzg Ã/ä  \WZ
 ì"
U
ÌÐ *™· Â] !
tèYX ‰ðƒwi *
6

iÑ .ñ¤
ÂX N YW™ƒ {0 ZXì —~kZNHX Vƒc Æ[ æ} Z c
W™á <Ñs Ës ™~Ž ! d Û ™ƒu õä\W
â•
þ £ZX òg ZŠ ÿ X Ç} ™q nZ ~÷Ì{z
Û Z » yZZzoä VrZ H7„ wJÃyZZ ä òg »zŠ·ž n kZX Š
IZpX H7Ìg Z Œ ƒ »yZZ » òg »zŠ·6¯ Å?Š kZ
Û X H¬äVrZX •ð|{ Ze# Ö Zw
è Õä}ÅZ# Ö ZX HwJÐwŠtœîZªG8¾Ã] â i ZßÆyZZä yZZ
Ö ZX •Š· ïE{šÅZ#
E EE
H7tÃyWŒ
oÝZÔ wpz p’~ yZèÑqX • D™ÚÅ+ Š LZ s§ÅyZ :X ì k0
Æ yZ gZz > Zg ÂŽ X … â 7Ìc™ÃV1 «gzZ
~} g ! {zÅyZ•D Î6Y m
ZŽ ] Z`gzZ]ÃZy
ÆY m yc6vZtgzZX슎ñs %Zz
Zx Z²Z »[ ‚g ZÆÔz•÷gzZ•D™ÙZ F
Æ í~g »zŠ·Ôì [ ^IÔì [ƒ »yZZ » yZ6 ¯ ÅX• D™7Ð( îσ!) mÀz bÑŠt ÃXX • CW~G  Ð Vâ ! i Åy Z
E
G
Û ±5( ”mÔ¬ÿL ¨$ ) :t„î0@+nÆVßZzä™4zŠÐyZX •sf `gŠ] c
Å
XN â• ½z] ÃZy
 5µg]Ñì
Ô{6zjzîÂG
5[! WÿE
11•e 4J&!
5G X ~ b ôÑZ wzÑZ u ðÒ)ÅZ^[! 
ž 6X • D%tž ¹ä V- Š·gz ZX Å]Š „ÅVGä yÑÑ 
zŠ Y¿tèÑq ) `z¥Z^1•[ !32•e
~%‚¤ WÅ b ôZž 6X Å]Š „ÅkZgzZX c
¯Zôäyzg ;ž ¹ä V-Š· 

X슎ñrZg ‚t~u 0 Û X å»zgäÑyzg ;gzZ åHä


yWŒ
4J&!
5G
~ ÿE b ôž 6X B™Ýqíž @ Ü z{ •
X H7É á Š ! Æ •Z'Z ä V- Š· 
Ã{g ‚ ~çKZ ä •Z'Zž ¹~}g !
G
X슎ñ~12•e W+ ð 5ÅZ^ð14•[ !
½
ž 6( v!f oZ ) H * iÐeKZäVrZQ ÂX Zƒ~g ¤¹6 ÆoßÑäV- Š·
yZQX à 8[ ZÑäoßžX ¹~}g ! 
4J&! G
X슎ñ~30•[ ! WÿE
19•e 5G b ôZ+ ð½5ÅZ^
X슎ñ~11[ ! WÿE
11•e 4J&!
5G ã {ZLð.t^ 6X ñƒZa ÑyÑÂX H *iäÑŠ ƒ ZŠž ¹äV- Š· 

8•[ !
10•eWÿE 4J&!
5G X ¦- gZXì ŠŽ ~}g ! ÆyZ „ZÍÅ [qÁž 6X¸gaÑ¢ZuZ µx Óž ¹ä VÇ|gzZ 

XìŽ ñ~
J G! E
$ E
$
~10[ ! WÿE
1•e 5G ö-W gZž 6ì *
4&! i ÿL hžŽXìÐ [ ©0Z f· ÿL hžŽXì ng ÃZŠ ZŠ »Š ƒ ZŠyÑž ¹ä VÇ| 
:XG
(
( ê Z`ðv! f oZ )X슎 ñ~
6ŸÐ XX ÅÚÅVÂ! %Nð•Z s§ÅyZgzZX ÅÙZ F
~æE x Z²Zzo6ËgzY m
Z ä VMÔeï GL!ZtgzZ/:ï
GL!Z wH ï L !Zt
G
XìÐb§zŠŠ Z D
g Z »yZX •v•L ÑtnÅvZX •… â ÃgZÔ> Zg ÂëžX •ëtÃ\ WLZgzZXì @
Yƒ~g ¤{i°
Ðg ±ZÆãÒ[˜?ËgzY m
Z  XÐg ±ZÆkz 
BVi+F
klgzZ F Z Ây›èÑq• ï Š ]úŠ ÅŠ ŽZ b!
'z aZÔx(z x HÃËgz Y m ZÃ+u¸z Ëùt
gz Z Åäƒq

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


7kCVYxÑz §g Zh Ë ƒ 4zŠzŠ ŽZB‚Æ Vñ¸G
úŠÆ xsZX6VßÎg „:gzZì6V1Â: yZZ »XX ì $ Û » yZ HX •
!:z >•
îE
á ™ Zz™ TÃ*™yWŒ
ù• Û [ ÂklÅvZB‚ÆV1Ât¾yZX •{”wJz søŽ ]q ôZÔg \ZgzZ ( {”wJ) gZz > Zg ÂŽ X D™

Xì `g {ÐxsZgzZì D Û » {zì @
%z• ™t9ÃV1ÂyZŽgzZXì tgzZx̀Z (¹tÐg ±ZÆ[ •zZwX •D Z™
X 7yZZ6 Z»òg »zŠ· 
ËgzY m
á yc
Ñy• á ÅyZgzZ & ¤ÅVßÎg~Z
• gw~Š ã
•zyZZ~Ñ ËžXƒyZZ ì Y(ZXì ‚ yZZ6VßÎg~Z
•zyZZ
wÎgx Ó̼ŽgzZ9F
z (F Ô4Ô%Z }‰ G_¬nÆgñZXgzZ~®  ¤Z ÅyZgzZ cÛ qzæh»Y m
â• Z ävZž 6Xƒï•á
ñmZgzZ Å7yÒ¸ÅXgzZ ÅyÒävZ¸ÅXX -êGîÏ)9E*
ÑyZZ6ËgzY m
Zx Óžì x¥] ! ~gz¢zŠ ã
Å+ŠtgzZX ñW™á
Xì {gGÎ&Š Z®ÅVßÎggzZY m Ù äÄÑq
Zg ZD už 6Xì {Š c
Zžì ~g f1Zg i¹Š Z®Åx Z™
WgzZ•b âwÎgzѬgz Z•wÎgzÑÉ ¹ä¼X •xŠ WѬX •æ{zc
wÎgzÑ ~y Û ™f~ˆyWŒ
â• Û ävZ »XgzZ
~ x ÅZ >gÎgzZX ·X áZzfX ögŠ ZX ³• ZX -X Ô™XŠƒX xŠ WX •t ] ‚X c Û ™f6] â £ Zä \¬vZ • *™·
â•
+AG
™iX yzg JX .ñX Š-X [- ZX yÑXŠ ƒ ZŠX b âX [ ©X t GZX •Z'ZX c
X ³• ZX k1ZX *% 0 }X SW X c Û ™f » Vz9 {g VZ
â•
Û ävZ~ˆyWŒ
Û ™f »XX •wÎgx+ZßzZ õ0
4
X c
â• Ð~yZgz ZX oßX ÷- X üiGÉZ

^Î÷^%ønÚôù Üû`ö ßûÚô ^Þø„ûìø]ø æø Üømø†û Úø àôeû ] oŠønû Âô æø o‰Fçû Úö æø Üønû aô]†ø eû ]ô æ$ |õçû Þ% àûÚô æø Ôø ßûÚô æø Üû`ö Îø^%ønÚô àøńùfôß$Ö] àøÚô ^Þø„ûìø]ø ƒû]ô æø
!^¿÷nû ×ô Æø
Æ*%gzZÐ.ñgzZЕZ'
¢Ð}d ZgzZÐb âgzZÐ\Wm<!
gzZ 1ÇÐV1x Óäë²
þ 7 :[ Z x
ÑZ ÿX 1Ç
»Š ÑzZÅ[ ©ä\¬vZ ó ó ܳ³³’³³³ã•L·
ì H™fo òZx * yZä‰X ·Ô-Ô Ô™ÔŠðX •[²g eÐ~yZgzZ
L ù»Vñ*
äM0ZgzZX ¸Ñ Š- sÜ~ yZX¸d
žì ¹~M0Z õg @  {g !ÆÑ [ ©èÑqX H7™fx *
» ËgzZ {z´Æ Š- X
 z [ ÂgzZX å7Ñ ÌðÃÐ ~ yZgzZ • LZu Z µ bDz [ÅŠ Z%Ð kZì g !
Ð< g ! W{zX¸ Ñ d
™f »o òZ~X]c ƒ
b âX •t {zX 7kŠ1ñWÐ LZu Z µ Y m
Z x ÓžX ì ~z%Ð k„0ZgzZX  yâ0Ó- gzZxŠ W07 » V1zŠžì "
 x * U
ðÃ: ~ yZ¸ Ð V¸Ô VzàX ¸Æ Š Zi WÔ òŠ WwÎgz Ñ x ÓX  ·gzZ  ³• ZX [©X t GZX •Z'
ZX oßX Ô™XŠðX -X
_¬~Vñ¸ÅyZÃV1X¸ {h Iz {h
¦
'~ Vñ¸áZz t ÜZ—~]gßz ^w¾wÎgzY mZx ÓX åy7ðÃ:gzZ¸• Û : Ô]gú
E
Z¸ Y éŒBÄZùx9~ ä™ V~ äVZ ~g ZŠ)f Å]tzª
ðä  ‚ggz ZX ¸iZ „¹Ðg ±ZÆ©z ø  Ôt ÜZÔ öZaX Š H
gzZ Vâ ̈Z x Óà ·gzZ Š Ù X ¸ D™7g ZÜZ Ì6l»Ïà ©ËX ¸ D™/ÂUg ¯{z Cƒ ua wÈ
H_¬s§Åx ¸m{ÃÑC
Û _¬ÑzŠN Z LgzZwÎgq
ÐkZ LgzZ ñâ • ZgzZÑq ƒÑZz% 1y!
Z LävZgz ZX å@ Ù gzZX Š
iÅx ¸KZÑC H_¬s§ÅV†
Û _¬~‰
X ñâ • Ü zq
Z Ì{Š c
i
ÏZgzZX c
¯Ñà Š-z [ ©gzZÔ cÛ _¬Ã ³• Zgz Z tGZ~‰
â• Ü zq
Z b§ÏZ cÛ _¬~‰
â• Ü zq
ZÃ oßz•Z'
Z‰
U
" 
ßÃkZ ä k á ÅeKZ ä VM -ž Š
̀0Z1X ÅÐ .ñ~Š • ¹ÌtgzZX cÛ _¬Ã yzg ;z .ñ~‰
â• Ü zq
Z
b§ÏZX cÛ _¬Ã yÑd
â• Ü zq
ÆyZgzZŠ ƒ ZŠ~‰ Zä\¬vZ ( ì HãZz~NQLINPU ”Nt xnv’Ö] h]çr³Ö])Xì H
+G
:cÛ ~ èEjG
â• $W>gÎä\¬vZX cÛ _¬~‰
â• Ü zq
Z ävZÃ  SW A g
gzZ c
™i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


«Úø æø Ÿ^ßø×ö%ûÚôù †ºŽøeø Ÿ$]ô ÜûjöÞû]ø «Úø •çû Öö^Îø (áøçû ×ö‰ø†û Ú% ÜûÓönû Öø]ô «Þ$]ô •çû Öö^ÏøÊø &õÖô^%øeô ^Þø‡û $̂ Ãø Êø ^Ûø aö çû eö „$ ÓøÊø àônû ßø$û] Üû`ônû Öø]ô «ßø×û‰ø…û ]ø ƒû]ô
!ànû fôÛö Öû] Èö×Ffø Öû] Ÿ$]ô «ßønû ×øÂø ^Úø æø (áøçû ×ö‰ø†û Ûö Öø ÜûÓönû Öø]ô «$Þ]ô Üö×øÃû mø ^ßøe%…ø ]çû Öö^Îø (áøçû eö „ôÓûiø Ÿ$]ô ÜûjöÞû]ø áû]ô Ÿðõ oû•ø àûÚô àöÛFuû†$ Ö] Ùøˆø Þû]ø
Ü zq
wÎg&ªX ñWwÎg F~‰ Z~ÂkZ²X ,™yÒwVÅVß ZzÂq
ZªwVq
Zt ‚Æ\WgzZ
ävZž ¹gzZƒòŠ Wx ¬b§~g ø?X Åd
†ÅyZäVÍßX •ñƒÇÆvZs§~g vë ¹äVÐX ñW
}g øgzZX •ñƒÇÆkZëžì } Yg ÇŠgz6
Zg øž ¹äVrZXƒs1^Ñ qÜ?X Å7wi *
qðÃ
þ 17D 13:[ÿXì bŠ à6gîãZz)f
áZzZgŠ} (õ0
aZÐËgzY m Û «¤6}uzŠq
Zx ÓyZgzZXì ðâ • ZÃyZ ä\¬vZèYX •aZÐY m
Zx ÓwÎg
Û yZZ6vZ ~ VÂ!
V1ÂgzZ6V¤• ãZZ ìYX ¸ 56Iz + Š q
Z Ñ x ÓgzZX • aZÐ Ëgz Y m
Z x Ó ·gzZX • wÎg
X •nÆvZsÜ'Š „x Ót] ‡œÔ> 2iÔi úXì 7q
Ñ »kZ ðÃ~]Š „ÅvZXì ~gz¢X6

k¼ÅÑzíÔ6]y
WÄ-Ô6
«ävZ Âñƒ_¬B‚Æ]tzª  ‚°Z ?{Z •q Z FŠ Z®z ]‡zZÔ q Zâ ZÔªÔg Zl~]Š „ÅVkÑÅËgzY m Zx Ó
ÑZ ?{ {zž7w'z ^
Å<ÑgzZ Ë™hgÃ<ÑÅ *™·Y m Y nÆ [  ÿL X3Z) c [  ÿL X3Z òŠ WË[ ZX c
Š™ c™ÃV kÑ
Û Xì w‰zV¨Zg¿»kZXì •
:ì ÞZyâ • Û »{zÇ} ™ (ZŽgzZX} ™~zc
!]…÷ çû %ößûÚ$ ð÷ «fø aø ]äö ß×F]û Ãø røÊø ØõÛøÂø àûÚô ]çû ×öÛôÂø ^Úø oÖF]ô «ßøÚû ‚ôÎø æø
þ 23:y‡ÁZÿX c
Š™s§ÅVz¨f {n Z6
7Z™| (s§ÅyZäë¸G wqZŽ äVrZgzZ
w'z ^
Y q nZz ~zc ÅgzZ Ë{z´Æ yZ } ™ ~zc Å yZ gzZX Çg yZZ6 Ù
 Zz6•C
 wÎgz Ñ }g ø { zžì ~gz¢z Z

Û »vZX @
:ì yâ • ™~zc„~÷Ì{zÂ@ 
ƒ{0iÑ Ìðä
Z :cÛ ävZwÎgX 7
â•
óáøçû vö×ô ËûÛö Öû] Üöaö Ôø òô Ö5 æ]ö Ÿ äü?Ãø Úø ÙøˆôÞû]ö p
?û „ôÖ$] …ø çû ß%Ö] ]çÃö fø i$]æø åö æû †ö ’øÞø æø åö æû …ö $̂ Âø æø ä́eô ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$^Êø
÷ZzXx ÓƒÅ\W—"•D 0 LZ {zÃX•D™q nZÅò ZÑ ówÎg,Zvߎ
Zƒ–~gZz> Zg Âk0
þ 157:s Z²Z ÿXì nÆ
Û »vZ
:ì yâ •
óáøçû Ûö×øÃû mø Ÿ] ø] Œô^ß$Ö] †ø %øÒû]ø à$ ÓôÖF æ$ ]†÷ mû „ôÞø æ$ ]†÷ nû Žôeø Œô^ß$×Öôù è÷Ê$ «Òø Ÿ$]ô ]Ô
ø ß×F]û ‰ø…û ]ø «Úø æø
þ 28:òÿXì D"e ŸpnÆVÍßx Óäë
ÒZÅVÍßžì 9t1V;ì 5™ ¯ÑZzäZg egzZÑZzä‹Vc
á g Z »vZ
:ìŠ •
ó^Ãø nû Ûô qø ÜûÓönû Öø]ô ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø oûÞùô ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ØûÎö
þ 158:s Z²ÑZ ÿ VƒZƒ5»vZs§Åƒ
 ?~!Íß} Zž £ŠÈ\ W
Û »vZ
:ì yâ •
Ý
óÈø×øeø àûÚø æø ä́eô ÜûÒö…ø „ôÞûŸôö áö!†û ÏöÖû] ]„øaF o$ Öø]ô oøuôæû ]ö æø
þ 19:x ÅÑZ ÿX Vƒ Zg eÃ Û kZ~ž @
 ?)g fÆyWŒ ìŠ Û tk0
5kzg•yWŒ }÷gzZ
Û »vZ
:ì yâ •
½
ö ] æø Éö]¡ø]fø Öû] Ô
² ø nû ×øÂø ^ÛøÞ$^ô Êø ]çû Ö$çø iø áû]ô æø t]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ]çû Ûö×ø‰û]ø áû^ô Êø ½ ÜûjöÛû×ø‰û]øðø àøńùÚôù Ÿö û] æø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ô×$ Öôù ØûÎö æø

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ý
!•ô ^fø Ãô Öû^eô †ºnû ’ôeø
Z@GÂN Y0g Zˆ@
•áZze  ¤ZÌ?Hž £ŠÈÐVÍß| 7
Z:ƒD™®
t¤ yZgzZÐ[Â ÿL X3ZgzZ
þ 20:yZ/wWÿ Xì bŠ àsÜ6\W Â,™ ãZŠ¤
 ZgzZX
zgt¤
yxgŠÆVßÎggzZvZ äTgzZX Hg ï Z »vZ äkZž c Û » {zÂ} ™g ïZ »‰gzZ6‰ñÑyZZ c
ÍXì • } ™g ïZ »wÎg c
ÑqZŽ
èYX ‰ZjÑgzZ ¶]úŠÅ+Š „q
ZgzZª
‚gq
ZÅVßÎgx Óžn kZX ǃ: {Z
Ãðûp
gyZZ6VßÎg ¹! Û
ÃkZ ÂX Ht•
™& ¤Åá Zz¬ÑZzäW~ˆgzZ êŠ ~ŸpÅ}uzŠ ÑZz¬Ð~yZXì q
X å@ Z ÑZzä™_¬ÃyZ
Û »vZ
:ì yâ •
Ÿ
æ$ ˜õÃû fø eô †ö ËöÓûÞø æ$ ˜õÃû fø eô àöÚô ©ûÞö áøçû Ööçû Ïömø æø ä́×ô ‰ö…ö æø ² ô ] àønû eø ]çû Îö†ùô Ëøm% áû]ø áøæû ‚ömû †ômö æø ä́×ô ‰ö…ö æø ²
ô ^eô áøæû †ö ËöÓûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô
!^Ï& uø áøæû †ö Ëô ÓFÖû] Üöaö Ô ø òô Ö5 æ]ö (Ønû fô‰ø Ô ø ÖôƒF àønû eø ]æû „öíôj$ m$ áû]ø áøæû ‚ömû†ômö
yxgŠÆVßÎgÆkZgzZ \¬vZž•T etvߎgzZX •D™¬B‚ÆVßÎgÆkZgzZB‚ÆvZvߎ
{Zg ðÃÎÎÆk QgzZÆkSž•T egzZ76
‰gzZì yZZ Zg øÂ6 Û
V1‰ž•ëvߎgzZX Ogt•
þ 1 5 1 D 1 5 0 : Y ûZ ÿ X • •
Û »-Zv߃
 tžââ ¢ÂX Bï
sÜgzZ }â 7t*
»VkÑx Ó«Ã<ÑÅ \WgzZ @ ÑZ ?{gzZ wÎgz ÑÃ ·Ž n kZ
Ñ7yZZ6\ WgzZ }â 7Y m
Xì 5EZŠ¿(ZgzZ Hg ïZ »äƒŠqÆ„gäkž Û » (ZXì •
Z • Û »{zÂ@
™7q nZ Å<ÑÅ *™·
á g Z »vZX •D™g ïZ »‰gzZ•D™òúŠ »yZZ6VßÎg‰X HyÒ¬ »òg »zŠ·ä\¬vZ
:ìŠ •
Ñ
ö ] Ùøˆø Þû]ø «Ûøeô ]çû ßöÚô ]F Üû`ö Öø Øønû Îô ]ƒø]ô æø
Ð% vøÖû] çø aö æø åü ðø •…ø æø ^Ûø eô áøæû †ö ËöÓûmø æø ^ßønû ×øÂø ÙøˆôÞû]ö «Ûø eô àöÚô ©ûÞö ]çû Öö^Îø ²
!Üû`ö Ãø Úø ^ÛøÖôù^Î÷‚ôù’øÚö
Z6뎞•ë ƒ ÑyZZ6
kZèÑqXì yZZZg ø6kZˆ~g @ [  ðƒ~g @
ZÅvZžXì @  gzZ
Y ¹ÐyZZ
þ 91:>ÂZÿXì C™& ¤Å[ ÂÅyZŽ à ZzˆÆ
Û »vZ
:ì yâ •
!gõ–øÆø o×FÂø gõ–øÇøeô æûû ðö «fø Êø
þ 90:>ÂZÿ X ••Æ…6
…vßt
GG
ï ©!t Ðzz Åä™ ï Z »  *™·Zƒ …6VÇ|gzZÐzz Åä™g ï Z »  ·gzZ  *%0}Ô Zƒ …z ï ©!6V- Š·
GG
9
Ðì¾gzZ b§¾tgzZX • 5EZŠ HÐ Y m Ðzz ÅŠ ðB E
ZŽÐzz Åg ï Zz¬LZ vßt Z®X Zƒwi * z¬ÆyZ [ •z [ Z±Ô…z
X •g D»Š Yzh —Špvßt²X •D™]!
Åt · ZzŠ ŽZäƒq
ZB‚Æxs Z èE#Š
LG
:cÛ äu 0
â• wÎg—"ì g Ö ™0{Š „*
uÅ # ¦
}gzZ•wÎggzZ}ÈÆvZ·gzZ7q ÑðûkZXì ñ Z{zX 7ŠqðÃgzZ {z´ÆvZž}Šž„ZÍŽ
 Xì Ðk0
gzZì ¼ ÆkZbzgtgzZXÃ*%HY ØZŽ •{”Za ÐÁî0*ЮgzZ•wÎggzZ}ÈÆvZ Ì
¿T Ç}™4ZŠ~¼
X åÌ6  vZÐZ ÂXì h3
ÅVߊ LZ ÅyZt( gzZ¼6y!
igzZì¼ ~ wŠ I§Zz s Ü!° )ì !°ÅyZt I{È»vZà  *%0}» òg »zŠ·yZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Š ŽZ ðÃg ZŠ¸Ô g
uxz ì Y HVY m{ „Ã  *%0 }ä VrZgzZX ì uÑt( {o»[Z &) ì eyZZ » yZX • '!
D™7twÎgz ÑÃ  *™·tèYX yxgŠÆ òg »zŠ· gzZ yxgŠÆì ‚
g yZZ6 Z x ÓžŽ y›X 7]uzz
 Ëgz Y m

Û »vZž 6X
:ì yâ •
t t t
Äönû ÛôŠ$ Ö] çø aö æø ö ] Üö`ö Óønû Ëô Óûnø ŠøÊø Ñõ^Ïø•ô oûÊô Üûaö ^Ûø$Þ^ô Êø ]çû $Öçø iø áû]ô æø ]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø ]F «Úø Øô%ûÛôeô ]çû ßöÚø ]F áû^ô Êø
²
!Üönû ×ô Ãø Öû]
ñÅ\WÐyZd
Ç}™e kvZXì ~s %ZôÜ{zÂ,™g ïZ¤ Z@ÂNÑyZZ 6?{z¤
ZgzZXÐN 0
e Z
þ 137:>ÂZ ÿ Xì ÑZz+ YgzZG
[p{zgzZ
x ÙŠ Åòg »zŠ·tX {)z ZŽ Ô[ ZÑÔ* ™x »tŠ Z D
iÔ * g ZX *
¯" Z ÚÅVzq •z†„¹ ä òg »zŠ·
}X Ås§Å  Y m
ì ;g™g ï Z »vZtž cÍXì 5~$ Û » {z Â~}g !
Z ÑZzä™kZ‡+ZgzZXì • ÆÑ ËÅkZ‡+Z Ìä Tq gŠ c
X •yc i ZgŠ
X} ™Š !

' z{ ngzZX }™ ZÎ¥z?fÃyZvZXì ]Š ¬gzZg û òg »zŠ·* ZÚÅVzqe~æE
™s§Å Y m %N+Z²Ô

]!
à Zzäh ÂÃyZZ
ycÅòg »zŠ·èYXì [ƒ »yZZ » òg »zŠ·Ðzz kZXì @ ÆÅÑ ÌË~Y m
Yƒ»yZZÐ ä™Ôzg ï Z »e Z
Û »vßtž c
{Ze• Û êgzZ ÅyÒ®
â•  Ùz s Û ävZ n kZX ì6U
 DÅyZ~ˆyWŒ ]Š ¬ ÅyZ ¢
x »Ð ]d’z ãÒ[˜zÔ ÙZ F
Û X•
Æòg »zŠ·ÞZyâ •
:~}g !
àømû„ô$Ö] Ùøçû Îø áøçû ðö aô ^–ømö Üû`ôaô]çø Êû^øeô Üû`ö Ööçû Îø Ô ô ] àöeû ]ôá †ö mû ˆø Âö •ö çû `ö nø Öû] kôÖø^Îø æø
t
ø Öô ƒF ½²
ô ] àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] p†ø ’Fß$Ö] kôÖø^Îø æø ²
ö ] Üö`ö ×øiø^Îø ½öØfû Îø àûÚô ]æû †ö ËøÒø

!áøçû ÓöÊø©ûmö oÞ#]ø t ²
Œ ZXì ]!
ÅVz” „ÅìÆyZsÜw¸tXì g»vZ ó[ž•ë ð|gzZì g
»vZk
³ž•ë ~Š·
þ 30: îGE
!pZÿX •D Yñ¶ù {zX}™]g ¸7Z \¬vZXÑ ä™ÜÌtÅ]!
Û »vZ
:0ÆVÇ|yâ •
!è%×F$ø &
] ö] Öô^$ø ²
ø ] á$ ]ô •çû Öö^Îø àømû „ôÖ$] †ø ËøÒø ‚ûÏøÖøýýÜømø †û Úø àöeû ] xönû ŠôÛøÖû] çø aö ²
ø ] á$ ]ô •çû Öö^Îø àømû „ôÖ$] †ø ËøÒø ‚ûÏøÖø
Û » Gvß{z''ìvZ„ *%0[žì w ¸»XÔ‰ƒ•
Ð~&vZ ¹äVM‰ƒ• Û »vßt—"
þ 73Ô72:>Z
ÓZÿXì ZŠ
YB7ÑZz yZZ {zX • 7wÎgz ÑÆ ÷ZzXÔYz [²Ô ng ZèIZ  *™·ÆÔZz Y m
ÑZ x â Zžì HtŽ Š
ƒ »yZZ » ¿kZ
wÎggzZX ¶nÆ÷ZzXgzZYz[²:gzZ nÆn² ÿL X3Zž:X ¶nÆ[²m{]tÅ *™·žXì Ht {z¤ Z » òg »zŠ·
q
Û gzZì wHz¬ »yZtX¸: ÑÆng Z ÿL X3Zx Ó\ WªX •D™g ï Z »ª
Xì {o»yZs ÜÆyWŒ ‚gx ÓÅh'

Û »vZ
:ì yâ •
!áøçû Ûö×øÃû mø Ÿ] ø] Œô^ß$Ö] †ø %øÒû]ø à$ ÓôÖF æ$ ]†÷ mû „ôÞø æ$ ]†÷ nû Žôeø Œô^ß$×Öôù è÷Ê$ «Òø Ÿ$]ô ]Ô
ø ß×F]û ‰ø…û ]ø «Úø æø
D"e ŸpnÆVÍßx ÓÃ\ Wäë
ÒZÅVÍßžXì 9t1V;ì 5™ ¯ÑZzäZg egzZ ÑZzä‹Vc
þ 28:òÿXì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


H_¬nÆt‘~g7=ó ó áçnfßÖ] oeô Üjìöæ èÊ^Ò Ð׳í³Ö] o³Ö] k³×³‰…]L ì
?{~gzZì Š Wg Ñ" Å b§kZ
L ~›9X •] c
ÑZ
X VƒY m
Û ±5³
:N â •
&
+ ŠLz o¢gzZ CŽB‚Æ xsZ +Š *
™ 5z•Ã+Š c™w åOE 5!z s çO? Ž *  Zz6Vâ ›x Ó 
™ œgzg ïZ »tÃkZX ì Z
í! »yÈZŠz äÆòg »zŠ·gzZì ]!
¥ î*OÐh!ÅxsZ ~Š NZz¸$  tgzZì t* »VkÑ «gzZXì Z çE O.(Ð~pz p’gzZì
:cÛ Xì H~u 0
â• Û ävZ™f »yZX •T e-
yWŒ uzŠ ŽZB‚Æxs ZzB‚ÆVâ ›»+ Š·žŽtzgzwq »
 Z¾z e
1ב
Ñ $ F ö ø ö ö ø ø
.Àônû ÇøÖ] àøÚô ØøÚô ^ÞøŸø û] ÜöÓönû ×øÂø ]çû –% Âø ]çû ×øìø ]ƒø]ô æø t ^ßÚø ] •çû Ö^Î ÜûÒçû ÏÖ ]ƒ]ô æø

zzÅV•Dƒ{eÐVßZzyZZZ
 gzZñWá yZZÌë•ë •XÐVß ZzyZZtZ
 gzZ
þ 119:yZ/wWÿ X •3»}g7ÆVèZKZÐ
Û Ë[ ZgzZXì c
Š• Š™ c™ÃVkÑx Ó«äkZgz ZXì <Ñ~y
WxsZgz Z•q  Zz´gŠ NZt6}i ÿL 3XZ
Z FjÑžZ 

•D™tzwJ„xsZ IZsÜÃ|gzZX} ™]Š „ÅvZ ._Æ<ÑgzZ Ë™hgxs Z<ÑžXì 7w'z^ YnÆÆz


·<Ñ„:gzZ *%0}ï
gyZZ6
X •n $ Ñ:tèYXì Hg ï Zz¬ »|{gÃèkZ ä:Š·/:#
GLšG Ö Z
Hg (Z3 Zg »¬ÐkZgzZ Å¿#Å ~·<ÑÌäVrZèYXì Hg ïZz¬ »|kZ ÌäVÇ|:òg »w H ï L !Q
G
~·ï GLšG Û » VâzŠtX ñÑ: yZZ ‚$
$ Ñ„:gzZ6 ~·<Ñ q nZ: y ZZ: » yZX • I>• t Ì6ª
 ‚gx ¬ ìYz åkZgz ZX
Û X å Zƒ1Zg –» yZZ L Ñä VÍßyZX • … â t*
ëx ÓgzZX •Š h Â}g –¦¡}g ‚Æ yZ ä yWŒ ÅVkÑx Óà 
á g Z »vZX c
:ìŠ • Š™ c™Ã`ôz
t
] ø] ‰ûŸô û] †ø nû Æø Èôjøfû m$ àûÚø æø
àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸF û] oÊô çø aö æø äö ßûÚô Øøfø Ïûmö àû×øÊø ^ß÷mû•ô Ýô¡
W{zgzZ ÇñYH7wJ+Š »kZX Ç}™lˆ+ŠgzZ {z´ÆxsZ¿Ž
gÑ~Vß ZzäVZyv~]y
þ 85:yZ/w Wÿ X ÇñY H
¿gzZX NÑ yZZ6×gzZ ‰xs ZÆ™g Z Œ Û Z » &Š Þgz Z N Yƒ 4ZŠ ~ xsZžì Z  Zz6[  ÿL X3Z)gzZ òg »zŠ· [  ÿL X3Z
&
5!z s çO?žŽ X ,Š™uF
: ÌÚKZ s§ÅyZgzZX • w åOE ÃVkÑz ycŠ ZvŠ {z´ÆxsZgzZX ,™._Æxs Z ïG $ ÑÌq nZz
L šG
Û »vZXì uæz•
:ì yâ • Û »{z@
ƒ74ZŠ~xsZŽgzZ,™
!áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöÞû]ø æø ²
ô ] kômF^Feô áøæû †ö ËöÓûiø ÜøÖô gôjFÓôÖû] Øøaû ^øm5
þ 70:yZ/wWÿXƒD™¬VY »]c gî·ZŠ ( ÌQÆäƒb‡ŠŽz!
WÅ\¬vZ6 ) ?[ Â ÿL X3Z} Z
Š ZtžX ì 6xs Z èE
Ð ~ yc LG Ö Z û Z ¸ sÜžÇg {otX •‚ÿL X3Zz/5Z #
# ŠFgzZì 6h# Ö ZžŽì Z
 Zz6xs Z ï
GL!Z
VkÑ«x Ó~·<ÑtgzZX •wÎg ~y Û [  ~y
W *™·gzZXì [ ÂyZôzƒõŽˆyWŒ + Š ~y
WÐ~ÃgzZ h' W
ì pôz xŽ •g »zcÆÞZ ïG $ Ñy›gzZì 7w=gàvZÿðû Ë{z´Æ<ÑkZgzZX ì <Ñà Zz ä™ c™Ã
L šG
Å~·+ ŠkZ6 0# Ö ZX •g »zcÆVkÑ c™òg »zŠ·gzZì ŠŽñp’~gZÔ> Zg ÂX 劎ñs ZžZzo ÝZ~VkÑ«²
,™ ZŠ Ztb
ÂVƒ: y›¤ Û »žŽX , Š]úŠ Å hèE
ZX N Yƒy›{zž ©X • {)z òg »zŠ·Ô• # Š kZÃVáZ yZ {zžì Z
LG  Zz V
Û »vZX ǃwygzZX
:ì yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


àømû„ôÖ$] àøÚô Ðùô vøÖû] àømû •ô áøçû ßömû‚ômø Ÿ] ø] æø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] Ýø†$ uø ^Úø áøçû Úö †ùô vømö Ÿ] ø] æø †ôìôŸF û] Ýôçû nø Öû^eô Ÿ] ø] æø ²
ô ^eô áøçû ßöÚô ©ûmöŸ] ø] àømû„ôÖ$] ]ç×öiô ^Îø
!áøæû †ö Æô ^‘ø Üûaö æ$ ‚õm$ àûÂø èømøˆû rôÖû] ]ç_öÃû mö oj#uø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö
h+Š: … Y7x Zw×{Š™x ZwÅwÎgÆkZgzZvZŽ D Ñ7yZZ6 Ö ª6
yŠÆ# vZŽ z™w yÐVÍßy Z
þ 29: îGE
!Âÿ X ,™ZŠ Ztb VŒì ˆ~Š[ ÂÎÐ~VÍßyZ•D™wJÃ
ÐB;LZ™ƒZÎgz?f {zžJ
Û »vZ
:ì yâ •
½ ½
Üû `ö ßûÚô äü Þ$^ô Êø ÜûÓößûÚôù Üû`ö Ö$çø jøm$ àûÚø æø ˜õÃû eø ðö «nø Öô æû ]ø Üû`ö –öÃû eø áÙ]†ˆËßÆÚÌÌÎÎææ]ðø «nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö] æø •ø ç`ö nø Öû] ]æ„öíôj$iø Ÿ] ø] ]çû ßöÚø ]F àømû„ôÖ$] ^ãø m%^øm5
݇ŸÌÎæ

!àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû] p‚ô`û mø Ÿ] ø] ² ø ] á$ ]ô


Ç}™4zŠÐyZ ÌŽÐ~?X •„
 zŠÆ}uzŠq
Z „~:W ÂtX ƒ ¯:„
 zŠÃòg »zŠ·?!ß ZzyZZ} Z
þ 51:>Z
ÓZÿ Xì Ð~4Z—"{zX
Æ}uzŠq Û »gzZy›2ÐN Yƒ{] ©Æ›z4zŠÎâÆVz•
Z• Û »gz ZVâ ›Ðzz kZ Z®•] c
Wg Ñ" Å b§kZ
+ŠgzZ Çg yZZ6äƒ wÎgz ÑÆ·gzZ äƒ +ŠÆ xs ZgzZ äƒ „gÆvZ {zžì Z Ù XM
 Zz6y›C ƒ 7_g Zz L
Z
J  gzZ D™7g \ z 4zŠÔ]Š ðO!z›ÐvZ {)zg ñòg »zŠ·èYÇg]Ðz •Ô #Šz ]zZ°Ðg ñòg »zŠ·gzZŒ+ŠÃvZ
]zZ°z #Š Ð yZ J
‰Ü z kZ D Wá 7yZZ6äƒ wÎgz Ñ Æ·gzZ äƒ +Š Æ xs Z gzZ äƒ „g ÆvZ ! Z sÜt
Û » {z´ÆyZgzZ òg »zŠ·ŽgzZX á) ~ wŠÃxsZ Òo{zžì Z
{zµšÂVƒ: 4ZŠ~xsZ {z • ~¸• Ù X ’ e´g
 Zz6y›C
Û »vZXÐFïgZ »3ŠptÉ Xì 3: 1»yZgzZX •ÔŠ} g ø{zXì¬ï
:ì yâ • GLÒ$

könû Ûômö æø óvûmö çø aö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?]ø] š
t
ô …û Ÿø û] æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ôö×ûÚö äü Öø pû„ô$Ö]ôá ^Ãø nû Ûô qø ÜûÓönû Öø]ô ²ô] Ùöçû ‰ö…ø oûÞùô ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%^øm5 ØûÎö
óáøæû ‚öjø`û iø ÜûÓö×$ Ãø Öø åö çû Ãö fôi$]æø ä́jô ÛF×ô Òøæø ô²^eô àöÚô ©ûmö pû„ôÖ$] oùô Úôù Ÿö û] oùô fôß$Ö] äô Öôçû ‰ö…ø æø ô²^eô ]çû ßöÚô ^FÊø
á Š !
ÆkZXì ~}igzZ~Vâ • Wx Ó„ • ÅTVƒZƒ5»vZs§Åƒ
 ?~!Íß} ZÆ, å<X²( )\ W
ò QÑÆkZgzZ ƒ ÑyZZ6
žŽX6 \¬vZ:Xì êŠ]ñ„zgzZì @ 
™ «Ï0i „zXì 7ëÑÆ]Š „ðÃZÎ
þ 158:s Z²ÑZ ÿ X ƒ YW6„ X z™q nZÅyZ ?X •n
 ZgÓ Zgž @ gy ZZ6x ©ZÆk QgzZ6
\¬vZ
Û » u 0
:ì yâ• Ñ~›9
á^Ò Ÿ] ä́e k׉…ö] p„Ö^e àÚ©m ÜÖæ lçÛm Ü$ oÞ]†’Þ Ÿæ p•ç`m èÚ¢] å„âF àÚ‚u] oe ÄÛŠmŸ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æZZ
XX…^ßÖ] Øâ] àÚ
‚g ~÷gzZì ù
ª Ö ZkZ ÌŽXì yY~÷~B;ÆTÅ]Z f kZì n
0}÷Ð~òg »zŠ·#
X ÇñY~3{zÂXì @
Y%{zgzZ@
Ñ7y ZZ6
Û »Šp{z¾ : •
Æ[ Â ÿL X3Z ä \¬vZXì •
}g ! Û »Ã•
Û »Ž ì wßZ »<ÑtèYX ì •
Û »Šp{zX &7•
Û »Ãòg »zŠ·ðÃŽ Z®
:cÛ~
â•
!ÜÓöÖ$ ]†÷ nû ìø ]çû `ö jøÞû]ô
þ 171:Y ûZ ÿ Xì 4tn}g vƒ YWi !
ƒ4ZŠ~VkÑyZ ( +
Â* Š·)ìg ìZŠz ì‡6<Ñq
 Z¾z e Yz w'nÆËÐ~}i ÿL X3Z
Z ËÐ~VkÑ{zž7^

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


òg »zŠ·X Vƒ6½ Z'
 X¾ ̛ÊpgzZX } ™¿._ÆVkÑ c™yZž7^
L Ò$~ž¾t c
Z ïG YnÆ˲ì ]! ÅgzŠ
:•sf •gŠ[ òZX M
È7áZz ½ Z'Z ïG
L Ò$c
›Ã\ WLZ
ˆÆäYWòsZ ïG $ ÑXì c™Ì{zXì pôÐ p’gzZì 9¹Z hðzŽ ~ òg » ï
L šG G $ ÑgzZŠ· ï
L šG G $ Ñžn kZ
L šG 

Û ÌðÃ
X σ: wJ{z ÂX Ç}™Ì]Š „ÅvZ ._Æ<Ñ c™ÆzŠ•
.ñ+ŠÔ+ŠtèYX ñYÅ q nZ ÅyZ<YpXì x Zw*
™ÚKZs§ÅyZ n kZXì ŠŽñ~pzp’~<ÑÅyZ 


Xì 7¦Ù }z
C
c™ÃVkÑz yc Š Z x Ó¬ xs Z èE
LG# ŠgzZX6 *%0}ï Ù ¬ Ð äYWÆ ~·ïG
$ Ñ ågñâ {ÈC
GLšG $ Ñž n kZ 
L šG
Zx ÓðÃŽgzZXì6•Z'
VßÎgzY m Z ïG ™]Š „ b§kZ {ÈŽXì ÑZz¶Š kgŠ »© Âz]Š „ÅvZq
L Ò${zXì @ ZgzZXì +Š ÑZzä™
ª Û » {zÉ Xì ›z ð„:Xì6•Z'
Hz s %ZgzZì • GLÒ$: {z Âì @
Zï ÑÌyZZgzZì @
™ q nZ Å ·sÜgzZ @
Ñ7yZZ6
Û »vZXìg D»
:ì yâ •
½ ½
ô ^eô ^ß$Úø ]F •çû Ööçû Îö ànû Òô†ôŽûÛöÖû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû ]ô èø×$ Úô Øûeø ØûÎö ]æû ‚öjø`û iø p†F’FÞø æû ]ø ]•÷ çaö ]çû Þöçû Òö ]çû Öö^Îø æø
«Úø æø ²
oøiô æû ]ö «Úø æø oŠFnû Âô æø o‰Fçû Úö oøiô æû ]ö «Úø æø ½ô^fø ‰ûŸø û] æø høçû ÏöÃû mø æø ÐøvF‰û]ô æø Øønû Ãô ÛF‰û]ô æø Üønû aô]†ø eû ]ô oÖ5 ]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø æø ^ßønû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö
t
áû]ô æø ]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø ]F «Úø Øô%ûÛô eô ]çû ßöÚø ]F áû^ô Êø (áøçû Ûö ×ô ŠûÚö äü Öø àövûÞø æø ]‡ Üû `ö ßûÚôù ‚õuø]ø àønû eø Ñö†ùô ËøÞö Ÿ] ø] Üû`ôeùô …$ àûÚô áøçû n% fôß$Ö]
1ב t

t t
óÜönû ×ô Ãø Öû] Äönû Ûô Š$ Ö] çø aö æø ² ö ] Üö`ö Óønû Ëô Óûnø ŠøÊø Ñõ^Ïø•ô oûÊô Üûaö ^Ûø$Þ^ô Êø ]çû $Öçø iø
]Š „ÅvZØ{•Z'
 ZgzZX •áZz½ Z' Z ïGLÒ$6 {Zg 9ɼ?XЃ Y0 Z@ƒ Y0òg »zŠ·ž•ët
e
qŽgzZ ˆ~g @
Zs§~g øŽ Ì6qkZgzZñÑyZZ6  ?Vâ ›gzZ¸: uægzZX¸á Zzä™
vZëž¼ƒ
•ŠY m
Z}uzŠgzZ( )}z.ñÐs§ÅvZ¼ŽgzZ ˆ~g @ Š ÑzZÅyZgzZ ( )[ ©t GZÔ³• ZÔ•Z'
Z6 Z
ZX •gZŠ'
Z@ÂÐNÑyZZ 6?{z¤
ÐN 0
e Û ÆvZëX D™7t•
y â• Û yxgŠÆËÐ~y ZëgzZ‰
[p{zgzZÇ}™e
Xì ÑZz+ YgzZG ñÅ\ WÐy Zd
k\¬vZ•~s %ZôÜ{zÂBhñì¤
ZgzZ
þ 137D 135>ÂZÿ
Ûq
ZgzZ yWŒ
Ñq ZgzZX ì xsZ sÜ[ Z Â ¹! Š Z ë!
ž n kZX ñY Ho‘B‚Æ yc vŠÃxs Z èE# Šž Š
LG ƒ‡Ãz ë! Ù
tÃC
Xì 7w'z^
YÌnÆËY Z M Zzq nZ ÅyZ[ Z•c™jÑx Ó«gzZ7Ñ ðÈÆ\ WèYX •·
¬z „ZetÃtX êŠ7d ™ ‰ ZB‚q
i nÆy›Ë* Û gzZÃgZz > Zg ÂgzZ *
ZÈyWŒ Zz™ c
*•
™® á Zzíz®
 SÅgZz > Zg Â
YnÆy›ÌËX ǃg Ñ c™{zÂì Ìh¼p¤
7^ Û èYì ÑZz
Z~kZX •{”p’zyûgZz > Zg ÂgzZì hî0”ùˆyWŒ
]Š „ÌÅgzZ Ë{z´ÆvZžì s Z ‹Zt c ×ztÃä¯: {6Ô Y¤
ÍgzZX }™e ÔKÔ™yâ ]! ÅVÇ|gzZ V- Š·ÔVz• Û » {zž
´ ˜¹æsÜtÃt) •g ZgŠ {zVƒÌ6T~X •yc Š Z}iIZžXì ~ œ â ]úŠt ÅyZgzZXnƒ:̈ ¸xsZ èE # ŠgzZXn YÅ
LG
ÃXm<!
gzZ '! Hz ¬6Vâ ›x ¬ gzZ7 t*
t Ū » VkÑx Ó«xsZgzZX • V7z'Z'ƒ Š Zt gzZ ( J m
 yc yZz6~
Û »tèYX ’ e *
Á{nÅVÇ|gzZ V-Š·Vz• XÃ}uzŠq zŠzwâ ävZ
ZЕkZX Âe ãƒ7{æ7z —Xì Zi ZâÐ DgzZª
X •`uÆe )yÆvZ6}ipñY~Š ;ª
Z@] Hz„Ze~Vâ ›žX •/i ‚zBe
Û »vZ
:ì yâ •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÌÎ
óàømû‚ôùÖ] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö åö çû Âö •û ] æ$ ‚õrôŠûÚø Øùô Òö ‚øßûÂô ÜûÓöaø çû qöæö ]çû Ûönû Îô ]ø æø ¼ôŠûÏô Öû^eô oûeùô …ø †ø Úø ]ø ØûÎö
Ü zÆ{>C
]Š „ÅvZØ{gzZXÅg J¦cg CZ?‰ Ù žtgzZ »s »Zì c
Š¬ä„g}÷ž £ŠÈ ( )\W
þ 29:s Z²ÑZÿ XƒØ{nÆ„vZsÜ{zžX z™Ði Z0
ZkZ
c
y Y¤ Û ÆKìtwìzWÅyZgzZXì Z
ðÃ~g ZŽz[ Œ  Zzzz~gz¢* Ö wÅyZ•Ð~]
™wì»Ñz# )t
ÃòsZ]
ZgzZX ñXŠ]i YZ Åä¯ÆyZ~Vzàz ´ ˜òsZ:gzZX ,Š ä™:y: {6
V⠛ˆ0._ÆéZpÅVƒZeyZK¤
Š Z¤
ñY c   yZ ÂVƒ _ƒyn ÆŠ ŽZ ¦¡b!
à z]
ä{6gzZ y Y¤ )¤
Z6Vâ ›ì Z
 ZzgzZ σ :
 » yvn Æ
Û » vßtèYX
 ~gzŠÆ ÑX • ÔŠÆ +ŠgzZ ¬oÔ { ZeÔ•
yv™wZ e ^Y ~V ⠛ѻ kZX ð¯ g Z¢Kä V¦oZ
ÏN YS7JÖ ªŽ X N â •
# Û wi * Wä \¬vZX ˆ~Š Z¤
] c K{zgzZX zŠ™'Z'™ Z¤
 Š¬Ã/ôävZ wÎg ÂX å*
ÃKkZž c à
Û vZX Ï•g C™ue} Š6ÆVKgzZVØi ‚Åoozg ñŽ
:ì yâ •
Ý
æø Øöfû Îø àûÚô äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] hø…ø ^uø àûÛøÖôù ]•÷ ^‘ø…û ]ô æø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] àønû eø ^Ï÷mû†ôËûiø æ$ ]†÷ ËûÒö æ$ ]…÷ ]†ø •ô ]‚÷rôŠûÚø ]æû „öíøi$] àømû„ôÖ$] æø
½

Ýõçû mø Ùôæ$ ]ø àûÚô pçFÏûj$Ö] o×øÂø ‹ø‰ôù]ö ‚ºrôŠûÛø Öø ]‚÷eø]ø äô nû Êô ÜûÏöiø Ÿ(] ø] áøçû eö „ôÓFÖø Üû`ö $Þ]ô ‚ö`ø Žûmø ²
ö ] æø oßFŠûvöÖû] Ÿ$]ô «Þø•û …ø ]ø áû]ô à$ Ëö×ô vûnø Öø
½ ½

ô ] àøÚô pçFÏûiø o×FÂø äü Þø^nø ßûeö ‹ø‰$ ]ø àûÛøÊø]ø (àmû†ô`ùô _$ ÛöÖû] g% vômö ²ö ] æø ]æû †ö $̀ _øjømù$ áû]ø áøçû f%vôm% Ùº^qø…ô äô nû Êô äô nû Êô Ýøçû Ïöiø áû]ø Ð% uø]ø
½ ½
æø ²
Ùö]ˆø mø Ÿ] ø](àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû] p‚ô`û mø Ÿ] ø] ²
ö ] æø Üøß$`ø qø …ô^Þø oûÊô ä́eô …ø ^`ø Þû^Êø …õ^aø Íõ†ö qö ^Ëø•ø o×FÂø äü Þø^nø ßûeö ‹ø‰$ ]ø àûÚ$ Ýû]ø †ºnû ìø áõ]çø •û…ô
½

ö ] æø ½Üû`ö eöçû ×öÎö Äø_$ Ïøiø áû]ø Ÿ?]$]ô Üû`ôeôçû ×öÎö oûÊô è÷fø mû …ô ]çû ßøeø pû„ôÖ$] Üö`ö Þö^nø ßûeö
óܺnû Óôuø ܺnû ×ô Âø ²
BZe & ¸~Vzg Z0
ZZgzZX ,™'! ZZì ð¯KnÆnZ¾ZyZ•, Z‰gzZ
ŬgzZN àg¢ÃVzg Z0
ðÃ~g øgzZÆð>SžXÐN Y39gzZì ³#»wÎggzZvZ¬ÐkZŽ ,™yâ ‚»x ªÆ¿kZgzZX
w ÍZŠ ã
ÅKTX Vƒ:} 9L( ~K+Z )~kZ( )\W•L ÑÇ! 
{zžì { ZÍ\¬vZgzZ7+
ŠpŽ •òŠ W,Z~kZVƒ} 9~kZ ( )\WžXì ëÑkS {zX ¶ˆ¿g6ò ¾ÐyŠ
IÃäƒu 0
gzZ6 äg eÐvZŠ ã
Å]gqKZäTì 4¿(Zž ƒ eQXì @ à ¬vZgzZ•D™
™IÃVß Zzäƒu0
I G
øL $ W™áÃkZ {zQXƒ„gƒÃä¤
žŽ6}g )Æ KvËŠ ã
Å]g qKZäT¿{zcXƒ¿g6~ŠÛpÅvZ
6Å—6VߊÆyZå Xì ð¯äVrZŽ ]g qÅy ZêŠ 7„™ÃV> ª,Z \¬vZgzZ} 7
Šã 
¤~c izŠ
Xì ÑZzÕ~(
ÑZzDZ (
Â\¬vZ:gzíÂN Yƒl0 „wŠÆyZ1V;X Ïìg C( ™0†» )
l0
þ 110D 107: G!pZ ÿ
îE
gzZ ( y›)Ã\ WLZt gzZ à Z eŠ ã Û yZ äg EZ ÏzggzZ ~Š·Ô môZžŽ X H·_ »V¸•
ÅV¸• Û m! ™
ä ~Q • ë [ Âr
Xì li ‚Åä™{ZeÃVâ ›gzZÅäàyvÃxs ZžŽ Xì •z#ŠÔ CŠ c izÕ»yZtèÑq•D™[™s§Åxs Z
X ðƒ~~ó1â265] ÃzgzZ~~ó1â235öZa ÅkZgzZ ~ŒZ[ ! Û 
.nIÅZ·ZZi%ÚÅkZ :Ô]Z‘•
åÄ»kZ ~i Z çG
X ~~ó1â309Zƒg ZŠ%gzZX ðƒ~yZk
Z~~ó1233öZas§Å Zi÷0@Y ·ì ÚÅ :× é<XE Û 
-ÊZ‘•
X ~~ó1â325Zƒg ZŠ%ts§Å ãc Š ØZ‘•
Š ‡£ZxÝì ÚÅkZ :6c Û 
Û yZ
:¬»V¸•
Û yZgzZX c
›Ãì ]úŠztÃt »V¸• Û gŠ ™ê ¦Ñ »äƒ D
â•  Û » Ìä VáÓgzZ •D
%•  Û »ƒ
%z•  tžì q )Z »Vâ › 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:ì yÒ»y²ã! Û ~kZ ( ñYc
Æ×·‘• Š™q Š™\ 5»ë!
Z ÌÃ^ÑgzZ sgzZ ñYc Š™q
gzZ hX ñYc Š Zx Óª)o‘
ZÃyc
èYX , ™!Š n»V- ¢qgzZVÂg c
iB‚Æ}uzŠq
Z~ ä{6Ô y Y¤
 Ù žì Z
gzZ ,Š hgÃ] tÆnC  Zz6Vâ ›ªL L
B‚ÆVÇ|gzZV-Š·~Vâ {6ÔVzy Y¤
Ì{zžì hzZ
 Zz6Vâ ›™m{gzZ7{k
z `wðÃ~䙕
Ñ~V»yZ
ó Xó ÕZX ,™]g c Š ~¢q~]
igzZ,™ c )òs Z Ìòg »zŠ·b§ÏZgzZX ,™ Zƒ¢q
I
oÒÉ
E-G
þ 580D509 mã G
é5Ò›ÅZZ ÷ xsÑZ°Š •Z G0.—Z[ ÿ
îG
,™[ Õ" ÃVØi ‚ÅyZgzZX N Yƒg ZË {zžX ì Z  ˜ Hg ZŠ™ » ooä \ W ¬Š
 Zz6Vâ ›gzZxsZžŽ ì u +pz 7
X ,™¸!
п¯§: NoÆyZÃVÍßgzZX
òsZ› š Ã] †~(~(gzZX ì ˆ¿g6Š Z D
g Zz¬gzZ6#Š +ŠŠ ã
ÅTX N Y $Ð 3 Zg kZ {zžì Z
 Zz6Vâ ›gzZ 
Xì ~gz¢ÌÈÐtç‡NyZVƒÝqZ Z ¯à âž @
*
™úæ~
ðûäJ m Û » ~uzŠgzZyxgŠÆ( òg »zŠ·)[ ÂIZgzZVâ ›ž’ e ¢
yZz6Ã4zŠB‚ÆVñ¸• Ù tgzZ
yYÃy›C 

Û »vZX ’ e*
:ì yâ • ƒ._ÆVßßZòsZ Ì¿t Xì ¹! uÅ] ‡5pXì 73 Zgzi ZŽ
3 ZgJ
Ý
^ßø–öÃû eø „øíôj$mø ]Ÿø] æ$ ^ò÷nû •ø ä́eô Õø†ôŽûÞö ]Ÿø] æø ²
ø ] Ÿ$]ô ‚øfö Ãû Þø Ÿ$ ]ø ÜûÓößønû eø æø ^ßøßønû eø ðõ •çø ‰ø èõ Ûø×ô Òø oÖF]ô ]çû Öø^Ãø iø gôjFÓôÖû] Øøaû ^øm5 ØûÎö
óáøçû Ûö×ô ŠûÚö ^Þ$^øeô ]æû ‚ö`ø •û] ]çÖöçû ÏöÊø ]çû Ö$çø iø áû^ô Êø ô²] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø ^–÷Ãû eø
½

: ]Š „ÅgzZËZÎÆvZëžXì' ~?gzZ~ëŽ ƒ YWs§Å] !


Z' à Zzs »Z+Z[ÂI Z} Zž £ŠÈ\ W
ƒg { ZÍžzŠÈ ?ÂX B¢ì{z¤
Z:X B¯„gÃ}uzŠq ÑÃËB‚ÆkZ:X ,™
Z™hgÃvZ„: N ZIq
þ 64:yZ/w Wÿ X •›Âëž
Xì ˆ~Š~gZz> Zg Â]g t
ÅXX *  ¤Zzq nZ Å ·]|~x © Z ö™G
™® $ gzZ *
= ™uF
ÃuÑgzZXì© ÂÅ\¬vZtgz Z
Ãg ÃkZXƒyxgŠÆ[Â ÿL X3ZgzZxsZŽ ~} ×CÙ gzZX N ¯?Šzg é›^I Û kZÆ„g {zžì Z
LCZÃyâ •  Zz6Vâ ›tgzZ 
Xì ë! {zXƒs ÜÆg ôŠgzZ+Š kZŠ ã
gzZì ë! ÅTÒÃ+Z:gz,™:tÃ{°‡zwßZgzZ ðÙhg
Xì {°zDB‚ÆVâ ›»\¬vZgzZ•D™/i ‚s ÜÆVâ ›"Z °ŽX •`ƒx » *
] ¬½Zzk° ZÆyZ 

Û »vZ
:ì yâ •
ópƒ÷]ø Ÿ?]$]ô ÜûÒöæû †% –öm$ àûÖø
þ 111:yZ/wWÿX M Û »Ôð|Ô ~Š·)t
à7yvðÃgzZ ZÎÆä™ßsÜ»( ~¸•
Û » x HÑ
:y â •
èÂ^ŠÖ] ÝçÏi oFju ÜãÖ„ì àÚ Ÿæ ÜãËÖ^ì àÚ Ü↖mŸ ÐvÖ] o× é†â^¾ ojÚ] àÚ èËñ^› Ù]ˆiŸ
Ö ªž ©Xì Y™ZÎg:gzZ Yà7yvÑZz䙿#ðÃÃyZX Ïìg6
X ñYƒì‡# hå®
 )q
Zž
Û » \ W
:ì yâ •
ó^ãnÊ ^_Â^Ê Üâ^jrnÊ Üâ†nÆ àÚ ]÷æ‚ ojÚ] o× ¼×Šm Ÿ á] oe… kÖª‰
~÷ävZ:Xá¯xÝÃy ZŽ * Ö Z ~÷vZ}÷} ž
™:™ÔŠ ðÃ6
# Z Å ¬ŠÐvZä~cÛ ä \ W
â•
Û wJ¬Š
X àâ•

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ƒ•¸zŠÆVâ ›nÅvZgzZ
:•~gz¢*
Xn YH™^ e¨£»ÔŠž * Ü ¤z]¸+ZgzZX *
™g »‰ ™—D~Š ˜ 

X * Û °o¢zpôq
™ëZ• Z ( nÆyjzðZ )Ðj§Ðz9q
ZÃVâ ›gzZxs Z 

ÆyZ:gz ZX • ¶‚Æy-ƒ
} (  t X *Y$Ð]úŠ à Zz d
•Û zžðŠÆyZgzZX 9 Š: s§ÅVÍß{ZezßVâ ›} Z 
yZì Dz]ùÅ+ŠÃyZ:X •7î>XG©¢E
-G {zp•ë ?Ã\ WLZ {zX •g Zh Ù „Ž Q
úŠgz Z î×Æxs ZC ÅVƒZe:gzZs§ÅVÍß
á g Z »\¬vZXì (Z Âwq »
:ìŠ •
ô ] ‚ôßûÂô àûÚô çø aö áøçû Ööçû Ïömø æø gôjFÓôÖû] àøÚô çø aö ^Úø æø gôjFÓôÖû] àøÚô åö çû fö ŠøvûjøÖô gôjFÓôÖû^eô Üû`ö jøßøŠôÖû]ø áøçü ×ûm$ ^Ï÷mû †ôËøÖø Üû`ö ßûÚô á$ ]ô æø
t
æø ²
!áøçû Ûö×øÃû mø Üûaö æø hø„ôÓøÖû] ²
ô ] o×øÂø áøçû Ööçû Ïömø æø ²ô ] ‚ôßûÂô àûÚô çø aö ^Úø
t

{zÝZgŠèÑqX z™wì]g „Å„[ ÂÐZž @


Xì @
hz%y !
iKZñƒ _7 Û Žì Ì{z¤
y WŒ (Z~yZG
þ 78:yZ/w Wÿ X •s1^Ñ6
vZ6gî·ZŠ {zì 7Ð~[Â

:x !Z
+Š CÃxs ZÔ„g CZÃvZ G~X ÅÒî  , Z§”ÅÃz yÒ6 ¯ Å •{ " KZgzZÐ x™z¯}¾ä ~ ´ â }÷} Z
Š™ntçLat ‚ÆkZ ñƒ D™tÃ] !
ä~ž xg { ZÍ Â<Z ´ â } Zì c hgzZ ñƒ… â wÎg {h
¦
'»vZÃ vZwÎg·gzZ
} ZgzZ} Š™g hÐ ! x» Å]y
Wz *Š= ñƒ D i ZâÐ wJsÑÃÒÃÏHkZX ì ÅÒÃykÑZ Z ©Æä™Ñ!
w1» h+Š
zŠ Åe
w â Ñâ Ð ª Z@z äsÃyZXá XÐ ~Š !z „nkZÃyZ • } 7^65Zgƪ
' Hz „Zey›‚$ Žg ÇŠgz6}÷
gzZX N Y$Ð[ Z±¾ñƒ]g Z ¦ ] Ïw%ZÆÏ0  i~ñ‚ÆxsZ èE # Š {zX} Š™¸!
LG Ð‰Ü Zœz |Ãxs Z ÿL X3Z]gz Z} Š™
[g c Ù ¬„ Z¾gzZX ì ‚
}WX ì ~zq6ÚC Ù „ÂX ì i ‚g » „ —" X B¯7 CZÃ]â ÅZ ~$
g ]gŠzï å6qC ZÆ ¼

! }°Z

i1ZvZ†0–k
~ó1417D5D8 h ’

ùz6ðe®gz›
yÎ 0
http://www.muwahideen.tz4.com

http://www.muwahideen.tk

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com