Vous êtes sur la page 1sur 68

Erna ku nde

BEIJING+10

4t

Txostena: emakumeen
egoera munduan.
Euskadin, lanak eginda.
Testimonios. Yo estuve all.
"

IZASKUN M O Y U A ,

Directora de Emakunde:
" A Emakunde le corresponde quitar la
venda en torno al espejismo de la
igualdad".

Gdl

MCYlChll
netako

Orun 1.919) eu&kal artean

bat da; izan ere &ari handiak

horien artean.

Pinturako

koako Foru Aldundiak


nengo emakumea

garrantzit&ue-

ja&o ditu bere bizitzan

Sari Nazionala

tzen zuen lehen emakumea

arti&ta

ig6oan

zehar.

(&ari hau

e&kura-

izan zen) eta joan zen martxoan

emandako

Urrezko Domina.

orduan

Gipuzere lehe-

zeiarik.

Biogra\jia zabai eta kement&ua

e&keintzen

Gal. Ga&par Monte& Iturriozen

e&kutik ha&i zen Udai Marrazki

demian
zuen

bederatzi

urte zituela

gazte-aroa.

aukera

izan

eta Pari& eta Madrii

Bi hiriburu

zuen.

haia

digun arli&ta da

hoetan

nola.

Amedee

Ozenfiant

tan izan dira a&kotan bere in&pirazio


Duela gutxi.

Irungo Amaya

ireki dizkio

eta ian horren

arraka&tat&ua
tutako

artean

biiakaera
aurkitu

ezagutzeko

kubi&ta,

Andre

Bida&oa eta Baz-

bere lan zabaiari

iku&teko

aukera

monograjjiko

honek.

dugu

aldizkari

ateak

eman

du

Zintziiika-

honen

azalean

obra.

Menctiu

Gal

m& importante&
lo corroboran

Onm

1.919) e& con&iderada

que ha tenido

mujer

en ganar

1.960, y tambin

koa. el pa&ado me& de

la Academia

Municipal

Par& y Madrid,

donde

pintor

de Dibujo de la mano
tuvo ia oportunidad

Ozenjjant.

Daniel Vzquez

en el ao

de Oro de Gipuz-

e inten&a. Se inici en ia pintura

ao& y pa& &u adole&cencia

a otro& pro^e&ore&y

cubi&ta Amde

de Pintura,

marzo.

e& muy exlen&a

con nueve

a lo largo

cabe de&tacar que frue la

en recibir la Medalla

Su biografa
turrioz

que ha recibido

el Premio Nacional

la primera

una de la& arti&ta&

el arte va&co en &u hi&toria y a&

lo& numero&o& galardone&

de &u vida. Entre &u& condecoracione&,


primera

junto

igaro

itur.

etxeak

izan den eraku&keta

ian horien

duzuen

kultur

Aka-

artean

arti&ta handiak

Derain. Mati&&e eta Daniel Vdzquez Diaz pintorea.

Mentxu

en

de Ga&par

Monta

y juventud

entre

de conocer y

aprender

arti&ta& de&tacado& de la poca, como el


Andr

Derain,

el jjauvi&ta Matine,

y el

Daz. Entre &u& cuadroi

cabe de&tacar lo&

numero&o& y colorido& pai&aje& de la comarca

del Bida&oa y del

Baztan.
El centro
intere&ante

cultural

Amaya

de Irn ha reunido

mue&tra de &u trabajo.

recientemente

una

DIRECCIN:

EMAKUNDE
Instituto Vasco de la Mujer

COORDINACIN: Arantzazu Zugasti

- Editorial-Editoriala

DISEO GRFICO

- Lola V a l v e r d e :

Y MAQUETA:

Javier Lpez Altuna

FOTOGRAFA:

Karlos Corbella
Eva Zubero
Archivo Diario Vasco
Archivo Kutxa
Archivo Deia
Archivo ONU
Miguel Ribacova
Archivo Emakunde
Archivo "Argazki"
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
/ Mikel Arrazoia
Nlcola Foroni

EDITA:

EMAKUNDE
Instituto Vasco de la Mujer
MANUEL IRADIER , 36
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945-016700
Fax 945-016701
E-mail: emakunde@e|-gv.es
www.emakunde.es

02

Benditos aniversarios

04

BEIJING+10
- N e w Yorkeko bileran, aldarrikapenak tinko
- Entrevista: Gertrude

06

Mongella

Teresa Sala

08

- Beijing+10. Crnica d e u n d e b a t e e n N Y
Alicia Oliver y Mara Jos Ruiz

11

- BEIJING+10. Txostena/lnforme
Mujeres y pobreza

14

E m a k u m e a r e n hezkuntza eta trebakuntza

16

DEPOSITO LEGAL VI-356-89

La m u j e r y la s a l u d

18

I.S.S.N.: 0214-8781

E m a k u m e a r e n aurkako indarkeria

20

IMPRIME A . G . ELKAR, S. Coop

La m u j e r y los c o n f l i c t o s a r m a d o s

22

EMAKUNDEk egiten dituen artikuluak berridatzi daitezke, bai


bere osotasunean, bai zatika, baina nondik atera diren aipatu
behar da beti

E m a k u m e a eta e k o n o m i a

24

EMKUNDEk ez ditu bereganatzen derrigorrez artikulu eta


kolaborazioetan agertzen diren iritziak. Bere iritzia editorialetan ematen da ezagutzera.
EMAKUNDE permite la reproduccin total o parcial de sus artculos siempre que se cite su procedencia.
EMAKUNDE no se identifica necesariamente con las opiniones
incluidas en los artculos y colaboraciones. La opinin de la
misma se vierte en sus editoriales.
PORTADA: Menchu Gal
Foto portada: Karlos Corbella

La m u j e r e n el ejercicio d e l p o d e r
y la a d o p c i n d e d e c i s i o n e s

26

D e r e c h o s h u m a n o s d e la m u j e r

28

E m a k u m e a k eta hedabideak

30

La m u j e r y el m e d i o a m b i e n t e

31

Las n i a s

32

Otras cuestiones

33

- Entrevista: Hania Zlotnik


Araceli Fernndez

34

- Elkarrizketa: S h e r e Hite
Araceli Fernndez

36

- E u s k a d i : la d c a d a p o s t e r i o r
Ana Alberdi

38

- T e s t i m o n i o s . Yo estuve

all

Carmen R. de Garibay

42

Administrazioa martxan
- E n t r e v i s t a : Izaskun M o y u a . Directora d e E m a k u n d e
A. Zugasti Arizmendi

46

- A r g i l a n S a r i a : b e r d i n t a s u n a lan m u n d u a n
Karlos Dronda

50

- A n d e r e o Elbira
Resu Abaslo eta Juana Lpez de Muniain

52

- R e d d e M u n i c i p i o s p o r la i g u a l d a d y
c o n t r a la v i o l e n c i a hacia las m u j e r e s
- S a r e 2005: Nias

son,

mujeres

sern

55
57

Asociaciones de Mujeres - Emakume elkarteak


- Reflect-Ekintza
Arantza Ruiz de Larrinaga. Elhuyar
- Liburuak

60
62

- A r t i s t a s e n perfil: Idoia L a r r a a g a
Urkiri Salaberria

64

"Pekin genero-diskriminazioak errotik ateratzeko


gobernuek hartutako konpromisoa izan da; baita
komunean egindako apustua ere norabide horretan
lan egiteko. Euskadik munduko mapan toki oso
txikia baldin badu ere, Konferentzia horretako
emaitzek gure Erkidegoan abian ipinitako estrategiak baliagarriak direla ziurtatzeko balio izan dute;
bai eta hark onetsitako bidetik goazela baieztatzeBerdintadun
Legea onartuta eta hark
ko ere". Horrelaxe azaldu zuen Emakunde aldizkariak editorialean Beijingen 1995. urtean egin zen
dioen guztia garatzeko bidean
deia,
Emakumeen Munduko Laugarren Konferentziak
Cudkadi, gizonezkoen
eta
emakumeen
zuen esanahi politiko nahiz sozial ikaragarria.
arteko berdintadunean
ere,
aurrera
Konferentzia munduko emakumeen aldarrikapenen une gogoangarria izan zen; izan ere, munduko
doan herria dela e&an dezakegu.
agenda publikoetan eta politikoetan emakumeek
aukera berdintasunen alorrean aurrera egiteko
zuten beharra nabarmendu zen. Era berean, Konferentziari esker, mundu osoan zen demokrazia defizita begi-bistan ipini
zen populazioaren erdiak eskubide sozialak eta politikoak bermatuta ez zituela adierazita.
Hamar urtean mundua aldatu egin da. Agian hobe litzateke adieraztea gertaera ugari eta garrantzitsuak gertatu direla, eta
horietako batzuek munduko zati esanguratsu bati eragin dietela gero eta globalizatuago dagoen panoraman. Egia da, hala
ere, ongizatearekin eta herritarren eskubideak betetzearekin zerikusia duten ardura nagusiek ezkutuan jarraitzen dutela.
Beijingeko konferentzia hura izan zen globalizazioaren aroaren hastapenetako hitzordua. Eta mundu osoko emakumeek
arazo berak zituztela eta eskubide berak ukatzen zitzaizkiela baieztatu zuen konferentziak; ez zitekeela garapen sozialaz
hitz egin emakumeen garapenik gertatu ezean, ezinezkoa zela demokrazia planteatzea emakumeek herritar moduan bete
ahal izango zituztela beren eskubideak bermatu gabe, eta benetako demokraziarik ez zela emakumeek gizonezkoen pare
parte hartu ezean.
Faktore horiek guztiak konstanteak dira gaur egun diren kezken artean; halaxe nabarmendu zuten Nazio Batuek joan den
udaberrian egin zuten bileran. Bilera hartan Emakundeko ordezkaritza batek parte hartu zuen, eta Beijingen onartutako
Jarduera Planak azken hamar urteetan zein helburu lortu dituen errepasoa egin zuten. New Yorken jorratu zutenaren ondorioak dira Emakunde aldizkari honen eduki nagusiak; Emakundek hainbat kezka-eremuren azterketa egin du, NBek txostenean nabarmendu zituen gaien inguruan, hain zuzen ere.
Baina "arazo globalak, tokiko erabakiak" arauari jarraituz, garbi dago Beijingen adostu zenaren inguruan badagoela guregandik gertuko errealitatetik, Euskaditik, irakurketa eta balantzea egitea. Editorial honen hasieran zehaztuta bezala, Erkidego Autonomoak ziurta zezakeen Euskadiko berdintasun-politika Laugarren Konferentzian adostutakoarekin uztar
zitezkeela. Hamar urte pasatu ondoren, gure lana berretsita dugu; izan ere, planteatutako estrategietako ugari gure eskumen-esparruan aplikatzen ari gara. Duela gutxi onartutako Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legea beste
pauso garrantzitsu bat da zeregin honetan aurrera egiteko, eta arau horrek ikuspuntu integraletik heltzen diola auziari kontuan hartuta, erabat betetzen du Beijingen planteatu zen kontzeptu garrantzitsuenetako bat; hau da, maistreaminga.
Berdintasunerako Legea onartuta eta hark dioen guztia garatzeko bidean dela, Euskadi, gizonezkoen eta emakumeen arteko berdintasunean ere, aurrera doan herria dela esan dezakegu.

" P e k n ha significado el c o m p r o m i s o de los g o b i e r n o s de actuar


para la erradicacin de la discriminacin en funcin de g n e r o y
una apuesta en c o m n de trabajar en esta direccin. E n E u s k a d i
- a pesar de ocupar una parte m u y p e q u e a del m a p a m u n d i a l - l o s
resultados de esta Conferencia han servido para ratificar la valid e z de las estrategias puestas en m a r c h a en nuestra C o m u n i d a d y
para constatar que e s t a m o s en lnea con lo a p r o b a d o all". D e esta
m a n e r a explicaba hace diez a o s la revista E m a k u n d e en su e d i torial el e n o r m e significado poltico y social de la C u a r t a C o n f e rencia M u n d i a l de las Mujeres q u e se c e l e b r en 1995 en Beijing
y que represent un hito en las reivindicaciones de las mujeres
del m u n d o ya que logr situar en la a g e n d a pblica y poltica
m u n d i a l las necesidades de las mujeres para a v a n z a r en igualdad

ya hace diez ao&, nuestra

de o p o r t u n i d a d e s y constatar el dficit d e m o c r t i c o q u e exista en

poda asegurar

t o d o el m u n d o ante la e v i d e n c i a de q u e la mitad de la p o b l a c i n

etaba desarrollando

n o tena garantizados sus d e r e c h o s sociales y polticos.

aprobado

En diez aos el m u n d o ha c a m b i a d o . Q u i z sera mejor sealar

pu.

q u e se han p r o d u c i d o g r a n d e s y n u m e r o s o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e

muchas

han afectado -algunos de ellos- a una parte importante del m u n d o


y en un p a n o r a m a c a d a vez m s g l o b a l i z a d o . A u n q u e t a m b i n es

Comunidad

que la& polticas

de igualdad

tarea

ha ido

de la& estrategias

siendo aplicadas

y diez aos

ratificada

planteadas

en nuestro mbito

ya
ya

desque
estn

competencial.

u n a constatacin de q u e siguen latentes las principales p r e o c u p a ciones q u e tienen q u e ver con el bienestar y con el ejercicio de
los d e r e c h o s c i u d a d a n o s . A q u e l l a conferencia d e Beijing fue una de las p r i m e r a s citas de la n u e v a era d e la globalizacin y c o n s tat que las mujeres de t o d o el m u n d o sufran los m i s m o s p r o b l e m a s y que se les n e g a b a n los m i s m o s d e r e c h o s , que n o se poda
hablar de desarrollo social sin el desarrollo de las m u j e r e s , que era i m p o s i b l e plantear la d e m o c r a c i a sin garantizar el ejercicio ciud a d a n o de las mujeres y q u e n o exista la d e m o c r a c i a v e r d a d e r a sin la participacin de ellas en pie de igualdad.
T o d o s estos factores son una constante entre las p r e o c u p a c i o n e s d e hoy en da y as lo e v i d e n c i a r o n las N a c i o n e s U n i d a s en la reunin q u e celebraron la p a s a d a p r i m a v e r a en la q u e particip una d e l e g a c i n de E m a k u n d e y en la q u e se hizo un repaso a los objetivos a l c a n z a d o s en estos diez ltimos aos en el c u m p l i m i e n t o del P r o g r a m a de A c c i n a p r o b a d o en Beijing. L a s conclusiones de
lo tratado en N u e v a York representan el principal c o n t e n i d o de esta revista E m a k u n d e q u e h a c e un repaso a las distintas reas de
p r e o c u p a c i n en las q u e la O N U ha clasificado su informe.
P e r o , s i g u i e n d o la m x i m a de " p r o b l e m a s g l o b a l e s , soluciones l o c a l e s " est claro q u e t a m b i n existe un lectura y un balance de lo
a c o r d a d o en Beijing d e s d e la cercana de nuestra propia realidad, d e s d e E u s k a d i . Tal c o m o se seala al c o m i e n z o de este editorial,
ya h a c e diez a o s , nuestra C o m u n i d a d A u t n o m a poda asegurar q u e las polticas d e igualdad q u e estaba desarrollando iban en la
m i s m a lnea de lo a p r o b a d o en la C u a r t a C o n f e r e n c i a y d i e z a o s d e s p u s , nuestra tarea ha sido ratificada ya q u e m u c h a s d e las
estrategias planteadas ya estn siendo aplicadas en nuestro m b i t o c o m p e t e n c i a l . D e h e c h o , la reciente a p r o b a c i n de la L e y para
la Igualdad de Mujeres y H o m b r e s es un p a s o m s , un p a s o m u y i m p o r t a n t e , para a v a n z a r en esta tarea y d a d o q u e esta n o r m a abarca el t e m a de la igualdad d e s d e una ptica integral, c u m p l e de lleno con u n o de los c o n c e p t o s estrella q u e se plantearon en Beijing
c o m o es el del m a i s t r e a m i n g .
C o n la L e y para la Igualdad a p r o b a d a y todo su desarrollo p e n d i e n t e de cumplir, p o d e m o s decir aquello de q u e E u s k a d i , tambin
en la igualdad de mujeres y h o m b r e s , es un pas en m a r c h a .

que

iban en la mioma Lnea de lo

en la Cuarta Conferencia

nuestra

Autnoma

Beijing+10

Texto: Lola Valverde

Bendito
aniver&ano

Artikitlo

honetan

ten dio azken


borrokari.
go izan

hogeita

Pekingo
du

go kobazutotako
tan eUi-etsian,

aiko

atzerago

unibert&itateko
biztanleak
gurekin

gaurkota&una

iraka&leak

gogoratu

bere eguneroko

hiziki defjendatu
eg'tn haino,

bat

eman.

"ez ditut

nahia-

hamar

nahiean.

ditu-

Urteurrenak

imaginatzen
oraingo

Feminidmoa
ez direla
tjemini&tak

ez
Ckain-

urte egin zen

"femini&tak
bizimoduan

hamar

bizi izan

baina

egiduten

berak

hartuz,

o&patzen",

dugu duela

errepa&oa

hirurogei-hirurogeita

bi&tadizo

nahi izan du bere testuan

eta adko baitira

eta

Comuni

UPV-EHU

Argazkiak: Fototeca Kulxa


Karlos Corbella

abiapuntu

urtemugak

batera

cacin.

emakumeek

bota

Contempornea.

Fac. de CC Sociales y

eta ikerlariak

errepa&oa

eta aurrerapau&oei

ditu 060 gogoko

aldarrikatu

urtetan

&ortu zen mugimendua

aldaketa

biltzarraren

hamar

hiMoriagiie

mundubiltzarrari

begirada

hamarkadetan
gun

Lola Valverde

Dpto. de H

honemundu-

hitza
e&an

bera
arren,

direnak".

Beijing+10

Nunca he entendido muy bien la mana que tenemos de conmemorar los aniversarios pero
admito que es una costumbre de las que podramos calificar de inmemorial. No me veo a los
habitantes de la cueva de Ekain celebrando cumpleaos, ni bodas de plata y oro, ni el centenario de la batallita con los de la cueva ms prxima. Pero no mucho ms tarde los antiguos imperios ya empezaron a conservar la memoria de ciertos acontecimientos y a celebrarlos en determinadas fechas. En este nmero de Emakunde recordamos que ya han pasado 10 aos desde la Cuarta Conferencia sobre las Mujeres, de Beijing (Pekn, de toda la vida).
La costumbre quiere que conmemoremos cuando se cumplen nmeros redondos pero dara
lo mismo hacerlo cuando han pasado doce aos, nueve o setenta y cuatro para poder hacer
un balance. El caso es que se trata de una inmejorable ocasin para echar una mirada atrs.
Porque de vez en cuando es necesario ver el camino que se ha recorrido: corto, largo, torcido, escabroso, llano, con peligros, victorias, compaas, tropezones, escollos insalvables (de
momento), o tiempos muertos. Y entonces, las opiniones, generalmente, se dividen en dos
grandes bloques: en un lado se colocan las que constatan lo mal que estamos. Se pone el

Urteak

pa&a

dira

baina

acento en que se avanza muy poco, nada ms bien, la importancia de los logros es minimizada y sobre todo se ve lo que queda por andar. Las mujeres que adoptan esta postura las

jjemlni&ta

hitzak

oraindik

ere ez du jjama onik.

Oina-

rzko

ideiekin

bat

egon

muchas mejoras y alcanzado muchas reivindicaciones, aunque tambin son plenamente

arren,

a&ko

dira

bere

conscientes del largo camino que tenemos por delante. S o n , para las primeras, sospechosas

burua

^emini&tatzat

ez

duten

emakumeak.

ms de las veces lo hacen desde la percepcin de s mismas como de mantenedoras de unos


slidos principios feministas de los que no se abdica. Son necesarias. Las que se colocan en
el otro lado y constatan de buen grado los avances realizados, piensan que se han logrado

de blanditas y acomodaticias, quizs menos exigentes y por supuesto ms conformistas. Tambin son necesarias. Porque ambas formas de mirar se complementan y conforman dos
aspectos autnticos de la realidad.
De todos modos, en el camino hacia la igualdad, las que tenemos ms aos y al mirar atrs
no slo vemos el hito de Pekn (diez aos no es nada), sino un recorrido mucho ms largo
por el que hemos transitado, somos quizs las que mejor podemos valorar lo mucho conseguido. Desde dnde partimos. Q u e ya no era cero, no lo olvidemos, porque hubo mujeres
anteriores a nosotras que lucharon por ver reconocidos sus derechos, especialmente el de ciudadana. Nuestra mirada abarca en torno a treinta aos. Al comienzo ramos pocas y conscientes de que muy poca gente comparta nuestros planteamientos. Posiblemente uno de los
hechos ms destacables de lo ocurrido en estos aos sea el que algunas de aquellas ideas tan
minoritarias y tantas veces mal acogidas, hayan llegado a ser hoy en da difundidas de forma
mayoritaria. Ya s que todava permanecen instalados mltiples prejuicios y algunas muestras
flagrantes de ello las tenemos desgraciadamente muy cerca, al alcance de la mano. Pero no
es menos cierto que muchos de los planteamientos que entonces sonaban tan rompedores
hoy son moneda corriente y aceptada con normalidad.
Sin embargo hay muchas mujeres que, an compartiendo el ideario bsico y ms comn de
lo que entendemos por feminismo, no quieren que les tachen de feministas. Se aceptan las
deas pero no la etiqueta, que sigue sin tener buena prensa. Podramos buscar y sealar a los
culpables de que esto sea as pero en definitiva no hemos sabido o no hemos podido explicarnos, no hemos conseguido quitar al trmino las connotaciones peyorativas con que otros
lo han cargado. Probablemente no importe demasiado. Estamos rodeadas de feministas que
ignoran serlo. Q u ms da? Lo que importa es la manera en que se ven a s mismas y cmo
enfocan sus vidas.
Las mujeres ya no nos reconocemos en esos seres sensibles cuya finalidad en este mundo era
desarrollar exclusivamente la esfera del amor, afecto y cuidados, papel que se nos asign a
partir de la Ilustracin y del que hoy en da todava no hemos podido desprendernos. Para
que podamos ser las mujeres que querramos ser, mucho ms completas, sencillamente para
superar el modelo, es preciso que ese rol pase a ser compartido por las instituciones, la familia y los hombres en general. Mientras tanto estamos atrapadas en una trampa de la que no
podemos salir. Para que cambie todo ello, tiene que haber tambin profundos cambios en el
sistema laboral. Un fuerte movimiento en torno a esas cuestiones debera ser impulsado.
Toda ideologa reivindicativa aspira a extinguirse por haber alcanzado sus objetivos. Queda
feminismo para rato.

Beijing+10

Informe de la 49 sesin
de la Comisin de la
Condicin Jurdica y
Social de la Mujer de la
ONU,

Beijing+10

New yorkeko
aldarrikapenek

bileran,
tinko

Ms de 35.000 mujeres pertenecientes


a miles de organizaciones
humanitarias,
asociaciones
de mujeres, ONG-s y entidades de todo tipo, representantes
oficiales de los gobiernos representados
en las Naciones Unidas y un espritu de cambio y de ilusin por asistir a un momento histrico en el avance de las mujeres,
fueron los ingredientes
de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres que
tuvo lugar en la capital china hace ya diez aos. Tras este periodo, la ONU convoc la primavera pasada una sesin especial para analizar la evolucin habida desde la aprobacin de la Plataforma
de Accin de Beijing y aprob una
Declaracin -que reproducimos en este artculo- en el que se reafirman los compromisos asumidos hace diez aos y se hace un llamamiento
a seguir
trabajando. Porque, a pesar del gran impulso que represent la Conferencia de Beijing,
ia igualdad real est an muy lejos de alcanzarse.

Beijing+10

"Emakumearen Estatusaren Batzordeak berrogeita

bederatziga-

abian jartzeko oztopoak eta erronkak bere horretan daudela; horri

rren saioan eginiko adierazpena

dagokionez, lehenbailehen eta erabat bete daitezen etorkizunean

Gu Emakumearen Estatusaren Batzordeak egiten duen


berrogeita bederatzigarren saioan N e w Yorken bilduriko gobernu
ordezkariak gara. Saio hori Emakumeei buruzko Laugarren
M u n d u Biltzarraren laugarren urteurrena ospatzeko egin da, hura
1995ean Beijing-en egin baitzen, Biltzarraren emaitzak aztertzeko, baita "Emakumeak 2000: genero berdintasuna, garapena
eta bakea X X I . menderako" izena hartu zuen Batzar Orokorraren
hogeita hirugarren saio bereziaren emaitzak aztertzeko ere.
Horrez gainera, saio berezi horrek Nazio Batuen Milurteko Adierazpena aztertzeko Batzar Orokorrak 2005eko irailaren 14tik
16ra arte egin beharreko goi-mailako osoko bilkurari egingo dion
ekarpena ere aztertu zuen. Adierazpen hauxe egiten dugu:

ere egin beharrekoa egingo dugula hitz ematen dugu.

1 . - Honako hauek berresten ditugu: Beijing-eko Adierazpena, Emakumeei buruzko Laugarren M u n d u Biltzarrean sortutako Ekintzarako Plataforma

eta Batzar Orokorraren

hogeita

hirugarren saio bereziak emandako emaitzak.


2.- Gaur arte genero berdintasunaren bidean eginiko
aurrerapausoa pozik hartzen dugu. Bestalde, nabarmendu nahiko
genuke Beijing-eko Adierazpena, Ekintzarako Plataforma eta B a tzar Orokorraren hogeita hirugarren saio bereziaren emaitzak

CONCLUSIONES A UNA DECADA DE TRABAJO

3.- Nabarmendu nahiko genuke, Beijing-eko Adierazpena eta Ekintzarako Plataforma erabat eta modu eraginkorrean
ezartzea ezinbestekoa dela nazioartean adostu diren helburuak
lortzeko, Milurteko Adierazpenean aipatzen direnak barne. Bestalde, Milurteko Adierazpena aztertzeko goi-mailako osoko bilkuran generoaren ikuspuntua txertatuta egon dadin ziurtatzeak
duen garrantzi handia aipatu nahiko genuke.
4.- Onartzen dugu, Beijing-eko Adierazpena, Ekintzarako Plataforma eta Emakumeen Aurka Edozein Diskriminazio Mota
Desagerrarazteko Itunak aipatzen dituen betebeharrak ezartzeak
gero eta gehiago hurbiltzen gaituela genero-berdintasuna lortzera eta emakumeek boterea irabaztera.
5.- Dei egiten diegu Nazio Batuen sistemari, nazioarteko
eta erlijio erakundeei, gizarte zibileko alor guztiei, gobernuz kanpoko erakundeak barne, baita emakume eta gizon guztiei ere,
konpromisoa har dezaten Beijing-eko Adierazpena, Ekintzarako
Plataforma eta Batzar Orokorraren hogeita hirugarren saio bereziaren emaitzak abian jartzeko, eta euren ekarpenak handitzeko
ahalegina egin dezaten".

sobre la igualdad de gnero a nivel nacional. En los diez aos


transcurridos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la

Durante los ltimos 10 aos, la condicin y la funcin de la


mujer han experimentado un cambio significativo a escala mundial, aunque no al mismo ritmo en todas las regiones. A u n q u e
es difcil efectuar comparaciones directas entre pases, se podr-

Mujer, han tendido a institucionalizarse y aplicarse mejor los


principios y enfoques polticos ms importantes de la Plataforma
de Accin, incluidos los principios de igualdad de gnero y los
derechos de la mujer como derechos humanos. Los gobiernos

an discernir algunas tendencias generales. El nivel de sensibili-

reiteraron su compromiso con la incorporacin de las cuestiones

zacin de los gobiernos y el pblico en general ha aumentado

de gnero a la actividad general como estrategia principal para

significativamente en lo relativo a las cuestiones de igualdad de

conseguir la igualdad de gnero y obtener la participacin plena

gnero; cada vez se reconocen ms los efectos sobre la mujer de

e igualitaria de la mujer en todos los mbitos del desarrollo.

las principales tendencias mundiales, incluidas la globalizacin,


la liberalizacin del mercado, la privatizacin, la migracin y el
uso de nuevas tecnologas como las tecnologas de la informacin y las comunicaciones. Aument la participacin de la mujer
en la vida pblica, disminuy la mortalidad maternoinfantil, y
mejor el acceso a la educacin y la alfabetizacin de mujeres y

Existe una tendencia clara a promulgar ms legislacin para eliminar la discriminacin y promover la igualdad entre los gneros. Durante los ltimos 10 aos, los gobiernos han revocado o
revisado leyes discriminatorias y han reconocido progresivamente la importancia crtica de la Convencin sobre la eliminacin

nias en todo el mundo.

de todas las formas de discriminacin contra la mujer como


marco para fomentar la igualdad de gnero y la potenciacin
L o s gobiernos tratan cada vez con ms frecuencia cuestiones

del papel de la mujer.

que antes se consideraban privadas, como todas las formas de


violencia contra la mujer. La trata (de mujeres) se reconoce como
un gran problema mundial. Se presta ms atencin a problemas

Persiste una gran brecha entre las polticas y la prctica en la

que afectan a un nmero

creciente de mujeres, como el

promocin de la igualdad de gnero. Las respuestas al cuestio-

VIH/SIDA. Cada vez se tiene ms en cuenta la situacin de la

nario ilustraron la necesidad de enfoques integrales y pluridi-

mujer con necesidades especiales y desventajas mltiples.

mensionales para responder a las limitaciones y las dificultades


que an existen. En lo que respecta al adelanto de la mujer y la

T a m b i n existe una mayor conciencia de la dependencia rec-

igualdad de gnero, la actitud del pblico no ha cambiado al

proca entre todas las esferas de especial preocupacin y de la

mismo ritmo que la poltica y los marcos, jurdico e institucional.

necesidad de establecer una relacin ms estrecha entre las pol-

Es crucial atacar expresamente las actitudes estereotpicas y las

ticas, la legislacin, los marcos institucionales y los programas

prcticas discriminatorias a fin de lograr la plena aplicacin de la

operativos procuran que se complementen mejor. Los marcos

Plataforma de Accin y los resultados del vigsimo tercer pero-

regionales e internacionales han ejercido una influencia positiva

do extraordinario de sesiones.

GERTRUDE
MONGELLA

Presidenta de la Conferencia de Beijing (1995)

"Beijing supuso un punto de


inflexin importante en el avance
hacia la igualdad"
Entrevista: Teresa Sala
Fotos: Archivo DV - Archivo Emakudc

Gertrucle
da

Ibengxve Mongella,

emakumearen

duten

adierazten

Hor

daude

poiitika

eta baita

egoerek

kortzeke

dagoen

neurri

anairjabeti&mo

igaro

dira

gabeziak

jada,

Nazioarteko

Tanganyikako
hamar

bertan

urte

zuzendari

ezaguna
emakume

pobrezia...
deritzon

gi&a egindako

etxetik

eta bere izena a&kotariko


afjkarra

izaki,

ren aide, de&berdinta&un

Cta hor dago


kontzeptua,

urte

Cgun

haieberro-

Geroztik,

entzun

borrokan

baita

Hamar

e&ker, mundu

eta inju&tizien

ere.

zeinen

emakumeak

eremuetan

eguneroko

iuzea

Cmakumearen

o&o urruti.

iana

bizi

finantzarioetan,

o&patu zenetik.

irian jaiotako

bete zituen

bidea

Beijing-en

Konjjerentzia

Ukemere

oro har

de&berdinta&unak

ari diren.

iraiiean

mintzo

propo&atu

laguntza

a&ebetetzen

iggseko

Laugarren

zuzenak
ta&ak,

heziketan.

"empoiverment"

aipatu

beteta&unez

eta

po&tu erabakitzaiteetan,

bitartez

Beijing,

aukera

Aita,

aukeraketan,

emakumearen

geita

du,

HlCSa,

baiiabideen

tan,

e&kubide,

aurrerapau&oetaz.

deia

Mama

eta

o&oan
da.

dihardu

erauzketagatik.

da

Gaur,
bakea-

Beijing+10

Se cumplen diez aos desde la conferencia de Beijing


que usted dirigi. Qu resaltara?
Beijing supuso un punto de inflexin importante en el avance de
la igualdad. De all salieron algunos conceptos nuevos como el de
empowerment. Se plasm algo muy importante como el hecho
de que la desigualdad es algo comn en mujeres de diferentes
culturas, y tambin se aprob el Plan de Accin.
Hoy existe la necesidad de ir ms all y de enfatizar las necesidades estratgicas de las mujeres. De fijarnos en esas leyes que niegan o excluyen el acceso de las mujeres a recursos, a la poltica, a
prcticas culturales. En esas leyes que, a da de hoy, no favorecen
avances igualitarios y relaciones de poder. Hay nuevos poderes en
la sociedad que tienden a entorpecer la velocidad del Plan de
Accin de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, y este
hecho incluye: desigualdad en y entre naciones; incremento del
terrorismo global y de los conflictos polticos; SIDA y pobreza.

Cmo valora aquel Plan de Accin? Dnde se han


dado los mayores avances?
El Plan de Accin es el documento respecto a la mujer que con
mayor fuerza ha surgido de las Naciones Unidas. Este documento ha impulsado un nmero de acciones destinadas a elevar el
status de la mujer. Tambin ha fortalecido la aplicacin del concepto de Corriente de Gnero - Gender Mainstreaming ( G M ) .
Este concepto se ve reflejado a menudo en el desarrollo de polticas de organizaciones nacionales e institucionales, y en instituciones gubernamentales. Yo valoro el Plan de Accin como una
herramienta para la liberacin y el empowerment de las mujeres.
El progreso se ha hecho para extirpar las desigualdades. Muchos
gobiernos han promulgado leyes favorables a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y tambin han estabilizado maquinarias nacionales para asegurar la paridad y la igualdad. Las mujeres son ahora mucho ms visibles en foros, posiciones electorales,
altos puestos de gestin, son dueas de compaas... Organizaciones internacionales han prestado gran atencin al status y el
rol de las mujeres. Una pequea demostracin de los logros del
Plan de Accin es ms que suficiente para suscitar una concien-

Nazio

ciada rea crtica.

landu

Teniendo en cuenta las grandes diferencias de los distintos pases, Cules son, en su opinin, los factores
que garantizan el avance en la igualdad de oportunidades?
Sin duda, el mayor acceso de las mujeres a facilidades para la

Batuetan
den

doku-

menturik

garran-

tzit&uena

eta era-

ginkorrena

izan

educacin, la salud, crditos, derechos humanos y derechos laborales, junto con economas fuertes, mejorar sustancialmente el
status de las mujeres

zen duela lau urte

El hecho de que las diferencias entre pases desarrollados y no desarrollados siga en aumento, no supone una dificultad aadida para el avance de la igualdad?

tako

Beijingen

onartu-

Ekintza

tafjorma.

Pla-

Beijing+10

Un paradigma bien pensado para la interaccin e integracin de


pases desarrollados y pases en vas de desarrollo en el proceso
de la globalizacin podra ser una oportunidad para nuevas reas
de cooperacin y, de esta forma, para el empowerment de las
mujeres

GERTRUDE IBENGWE
MONGELLA

Las mujeres africanas, quiz desconocidas para la opinin pblica internacional, ocuparon un papel protagonista en aquella conferencia. Qu rasgos destacara de la mujer africana?, Qu papel ejerce en esta
lucha?
Las mujeres africanas llevaron a Beijing dignidad y respeto para
luchar por la paz, contra las persistentes desigualdades de gnero y el subdesarrollo. Las declaraciones del forum facilitaron cambios respecto a la designacin de discriminacin de gnero, a la
desobediencia, a la opresin y dominacin, a travs de un acercamiento en comn entre hombres y mujeres. Las mujeres africanas lucharon por un cambio en estas desigualdades, como proveedoras que son de las tres cuartas partes de la economa de
subsistencia de frica.

El SIDA es una lacra que afecta a millones de mujeres


y nios, especialmente en frica. La falta de medios
sanitarios y de prevencin est provocando, incluso,
una situacin tan injusta como el que las mujeres y
los nios y nias sean vctimas y no agentes activos
de la enfermedad. Cmo cree que se puede hacer
frente a este tema?
Son imprescindibles las siguientes acciones: prevencin del SIDA
a travs de la educacin y otras iniciativas que faciliten la comprensin de los factores que estn conduciendo hasta la pandemia, sus consecuencias, la adopcin de responsabilidades y de
oportunidades para la accin; Fortalecimiento de los servicios
esenciales o mnimos: cuidado, tratamiento y manutencin de
aquellos afectados por el SIDA y de aquellas personas que conviven con la enfermedad; Desarrollo de polticas, de programas y
proporcin de guas tecnolgicas; Documentacin y diseminacin

Mujer, feminista, madre, profesora y


poltica

Gertrude

Ibengwe

Mongella

naci en la isla de Ukewere,


Lago Victoria de Tanganyika,
parte

de Tanzania.

es madre
doce

cuando

para estudiar

hijos.

en un colegio de las

ms tarde se gradu

en

Educacin

por la Universidad

de

Dar-es-Salaam

y en 1975

su andadura

poltica

bro de la Asamblea
Este de frica.
conocida

comenz

como

Mongella

como

miem-

Legislativa

virti en una figura

del

se con-

internacional

Mama

Beijing,

gracias a su labor como

presiden-

ta de la Cuarta Conferencia
dial sobre

las Mujeres

Mun-

celebrada

en 1995.

Durante

paginado

su vocacin por la ense-

aos, ha

anza y los derechos


africana

relacionados
poltica.

con

trabajos

mes de

presidente

mento Pan Africano

Construccin intelectual, lograda gracias a la expansin del acce-

embajadora

so de chicas a la educacin, incremento del nmero de alumnas


en las escuelas y la reduccin del analfabetismo entre las mujeres
es la primera accin.

Mundial

de la Salud

mejorar

las

maternidad

directamente

El pasado

fue elegida

de

com-

de la mujer

Cmo definira los rasgos del proceso de empowerment de la mujer africana?

aplicacin de la corriente de gnero y en polticas y planes de


desarrollo.

Tena

dejo su casa

misiones,

mo, desarrollo de las capacidades del personal para que puedan


realizar este trabajo.

nicacin y la Informacin; acceso a crditos y otro tipo de ayudas


financieras; a la tierra y posibilidad de controlarla y, por ltimo, la

hoy

Est casada y

de cuatro

aos

de informacin sobre experiencias y mejores prcticas; y, por lti-

Adems de todo esto, hay otras medidas estratgicas que tambin son cruciales, como el acceso a las Tecnologas de la C o m u -

en el

del

cargos
con la
marzo
Parla-

y, adems, es

la

Organizacin
en aras a

condiciones

de

la

en frica y reducir

el

ndice de mortalidad

en la parto.

Beijing+10

IJING+io
Crnica
debate

de
en

T e x t o : Alicia Oliver y M Jos Ruiz


Red Europea de Mujeres

Periodistas

un
1TY

Joan zen martxoan, Emakumearen egoera juridikoa


eta
soziala
aztertzen
duen lazio Batuetako erakundea
bildu
zen
New
York-en
eta
Beijingen
onartutako neurrien egoera aztertu zuen.
Beijing+10 izenez ezaguna
egin den bilera honetan
12 puntutan zehaztu ziren
genero
desberdintasunak
ezabatzeko neurriak. Hona
hemen,
bilera
hartan
eztabaidatutakoaren kronika laburra.

Del 28 de febrero al 11 de marzo se realiz en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la 49 sesin de la Comisin de la Condicin Jurdica y Social de la Mujer ( C S W ) , ms conocida como
Beijing+10. Esta sesin de la C S W sirvi para examinar los progresos realizados desde la IV Conferencia sobre Mujeres realizada
en la capital china en 1995, donde se aprob la Plataforma de
Accin de Beijing (PAM), un amplio programa basado en 12 reas
para erradicar las desigualdades de gnero y avanzar en la situacin jurdica, poltica, social y econmica de las mujeres."Hace
diez aos las mujeres se reunieron en Beijing y dieron un enorme
paso hacia delante. En consecuencia, el mundo reconoci explcitamente que la igualdad de gnero es fundamental para el desarrollo y la paz de todos los pases. Diez aos despus las mujeres
no slo son ms conscientes de sus derechos sino que tienen una
mayor capacidad para ejercerlos". Con estas palabras Kofi A n n a n ,
Secretario General de la O N U , inauguraba este perodo de sesiones de la C S W .
Con una visin positiva de los avances realizados por las mujeres
en esta ltima dcada -especialmente en el campo de la educacin de las nias y en los derechos jurdicos de la mujer- Annan
tambin quiso sealar los nuevos desafos a los que nos tenemos
que enfrentar como son la trata de mujeres y nias, cada vez ms
extendida, o el crecimiento del VIH/SIDA, fundamentalmente,
entre las mujeres jvenes.
Empezaba as una conferencia que se iba a desarrollar durante
dos semanas y que responda a la Declaracin Poltica aprobada
en el 23 perodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (Beijing+5) donde los gobiernos haban acordado evaluar de
forma peridica el estado de la aplicacin de la Plataforma de
Accin de Beijing y que en el 2005 se reuniesen todas las partes
interesadas para poder analizar el progreso alcanzado y examinar
nuevas iniciativas 10 aos despus de la aprobacin de la P A M .
En esta 49 sesin se invitaba a participar a todos los Estados
miembros y observadores de la O N U y a las organizaciones no
gubernamentales (ONG's) acreditadas ante el Consejo Econmico
y Social. Tambin se invit a participar a aquellas organizacionesque, aunque no tuvieran estatus consultivo ante el Consejo,
hubieran participado en la Conferencia de Beijing y Beijing+5,
como fu el caso de Emakunde. Para ello deban tener una carta
de invitacin de la O N U , imprescindible para poder acreditarse.
Muchas organizaciones de mujeres que cumplan el requisito no
recibieron la invitacin y, por tanto, no pudieron asistir al encuentro, con lo cual, el nmero de mujeres no fue tan elevado como
en otras ocasiones. En total asistieron unas 2.600 representantes
de ONG's de todo el mundo. La participacin oficial cont con la
presencia de unos 80 ministros y ministras y ms de 1.800 representantes de delegaciones gubernamentales

de

165

Estados

miembros, as como la presencia de siete Primeras Damas procedentes de Burkina Faso, Repblica Dominicana, Mali, Mxico,
Panam, Sudfrica y Suriname.

Intervenciones en el plenario

La primera en intervenir fue Marie-Jose Jacobs, ministra luxemburguesa y representante de la Unin Europea que explic, entre
otras cosas, como los estados miembros de la UE han acordado
reforzar las medidas necesarias para hacer frente a la trata de
mujeres y nias.
Por el Estado espaol intervino Soledad Murillo, Secretaria G e n e ral de Polticas de Igualdad, que manifest la firme postura de
Espaa en la reafirmacin de la Plataforma de Accin. "Hemos
trabajado mucho para llegar hasta aqu. Ahora no es tiempo de
volver a discutir lo sucedido, sino de consolidarlo y avanzar cada
da un paso ms en la direccin que ya tenemos trazada", seal
en clara alusin a la postura de E E . U U . que quera modificar el
texto aprobado en Beijing.
Por su parte, Carolyn Hannan, Directora de la Divisin para el
Adelanto de la Mujer afirm que " s e han alcanzado progresos en
algunas esferas, especialmente la educacin de las nias y los
derechos jurdicos de la mujer. Pero hay muchos indicadores negativos a los que es necesario prestar una atencin urgente, como la
violencia sistemtica contra la mujer, la falta de oportunidades
econmicas y la representacin desigual en el proceso de adopcin de decisiones. Los resultados han sido desiguales en los diferentes pases y regiones, y es evidente que necesitamos redoblar
los esfuerzos"
Por otra parte, el gobierno de los E E . U U . present dos enmiendas
al borrador del texto de la Declaracin que se discuta: una, para
impedir que el aborto se incluyese dentro de la lista de derechos
de la mujer y otra, en la que aclaraba que la P A M no debe crear
nuevos derechos internacionales. Tras duras negociaciones, y ante
el poco apoyo que suscit la propuesta estadounidense (avalado
por el Vaticano, slo cont con algn pas centroamericano que
se vio presionado por la administracin Bush) la delegacin norteamericana acab retirando las enmiendas y al finalizar la primera semana pudo aprobarse una Declaracin en que se reafirmaban los compromisos asumidos en Beijing y se haca un llamamiento a que los gobiernos siguieran adoptando medidas. KyungSha Kang, presidenta de la Comisin Jurdica y Social de la Mujer
afirmaba que "esta declaracin concisa y enrgica es una reafirmacin sin reservas e incondicional de la Declaracin y la Plataforma de Accin de Beijing, y una promesa de futuras medidas
encaminadas a aplicar cabal y aceleradamente los documentos
aprobados en Beijing".
Durante la 49 sesin de la C S W tambin hubo tiempo para la conmemoracin ya que el 4 de marzo se celebraron los 30 aos de la
primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Mxico en 1975. Para rememorar este acontecimiento se cont con la
presencia de las Premio Nobel Rigoberta Mench y Wangari
Maathai, as como de los testimonios de las ex Secretarias G e n e rales de las cuatro Conferencias Mundiales: Helvi Sipila, Lucille
Mair, Leticia Shahani y Gertrude Mongella.
Asimismo, en el transcurso de la segunda semana se aprobaron
10 resoluciones (ver recuadro) que reafirmaban los compromisos
asumidos en Beijing.

Durante la primera semana se realiz la sesin plenaria de alto


nivel donde las diferentes delegaciones oficiales iban detallando

El papel de las ONG's

los progresos alcanzados en la situacin de las mujeres durante el


ltimo decenio.

Es importante destacar el papel realizado por las organizaciones


de mujeres de todo el planeta que, una vez ms, demostraron

cmo se pueden establecer redes para avanzar y presionar en los


temas que nos afectan. Gracias a su trabajo y esfuerzo lograron
influir sobre las delegaciones oficiales y consiguieron, en muchas
ocasiones, que las resoluciones aprobadas tuvieran importantes
modificaciones en el lenguaje, en especial, en las resoluciones
propuestas por E E . U U .
Paralelamente a las reuniones oficiales, las ONG's organizaban sus
propios encuentros: eran los caucus donde se abordaban diferentes temas. Segn Carolyn Hannan, el nivel de participacin de las
ONG's en esta 49 sesin sugiere "la enorme contribucin de la
sociedad civil al adelanto de los derechos de la mujer en los ltimos 30 aos y su colaboracin permanente es un elemento fundamental en el citado proceso".
Tambin se realizaron concentraciones delante del edificio de la
ONU donde de forma espontnea, las consignas y las intervenciones eran traducidas a varias lenguas en un intento de que el idioma no se convirtiera en un obstculo para la comunicacin ni para
la defensa de las reivindicaciones comunes. Hablaron mujeres que
provenan de estados donde la persecucin poltica llegaba a
extremos violentos; algunas de ellas incluso haban tenido que
refugiarse en otros pases. Una mujer birmana record la situacin
de la Premio Nobel A u n g San Suu Kyi y pidi que, desde todos los
grupos de mujeres, se le ayudara para acabar con su arresto domiciliario que ya dura 16 aos, por luchar contra la dictadura militar
que existe en su pas. Especial significacin adquirieron el grupo
de "Catlicas por el derecho a decidir", que defendan el derecho
que tienen tambin las mujeres catlicas de controlar su propio
cuerpo y reivindicaron su derecho a la interrupcin voluntaria del
embarazo. La frase " A Mara tambin le pidieron su opinin" era
uno de los lemas que apareca en las pancartas que portaban. La
voz de los grupos llegados de todo el sur y del centro del continente americano intentaba conseguir que se entendiera que en

importante vnculo entre la Plataforma de Accin y la Declaracin


del Milenio, que ser objeto de revisin en la prxima Cumbre prevista para Septiembre de 2005. A lo largo de la reunin del C S W
los gobiernos reconocieron que los Objetivos de la Declaracin del
Milenio (entre otros erradicar la pobreza en el planeta antes del
2015) no se pueden lograr sin el avance de los derechos humanos
y el empoderamiento de las mujeres. Ahora nos quedar por ver
qu deciden sobre este tema, los jefes de estado y de gobierno en
esta prxima Cumbre del Milenio donde, nuevamente, volveremos
a ver el magnfico trabajo que desempean las organizaciones y
redes de mujeres en su lucha diaria por construir una sociedad
ms justa, igualitaria y en paz.

Resoluciones adoptadas durante la 49


sesin de la CSW
I

Resolucin sobre la mujer, la nia y el VIH/SIDA

D Resolucin sobre la reduccin de la demanda en la trata


de mujeres y nias para todas las formas de explotacin.
I

Resolucin acerca de un Relator/a Especial sobre leyes

los ltimos aos, lejos de cumplir las premisas plasmadas en la Plataforma de Beijing, la presin de algunos grupos religiosos fundamentalistas estaba socavando los sistemas educativos de algu-

que discriminan a las mujeres.

nos de sus pases con el objetivo de hacer desaparecer de los pla-

gnero en todas las polticas y programas del sistema de las

nes educativos todas las referencias a la educacin sexual de la


Infancia y la juventud.

Naciones Unidas.

Otro aspecto a destacar fue la creacin de un pool de medios de

mujeres que, en distintos idiomas, estuvo funcionando durante la


sesin de la C S W . Este pool de medios surgi como una iniciativa

gnero en el trabajo de auxilio a las vctimas de catstro-

Resolucin sobre la incorporacin de una perspectiva de

Resolucin sobre la incorporacin de una perspectiva de

fes, particularmente en las secuelas del desastre causado

de Radio Internacional Feminista de Costa Rica a la que se sumaron ms de 60 organizaciones de mujeres y comunicadoras de

por el tsunami en el Ocano Indico.

todo el planeta. Medios escritos y audiovisuales vinculados a


ONG's de mujeres de todo el mundo pudieron seguir y dar las

informaciones de todo lo que aconteca en la sede de la O N U , a


diferencia de los grandes medios de comunicacin que le dedicaron -cuando lo hicieron- muy poco espacio. A lo largo de las dos
semanas que funcion el pool se llegaron a enviar casi 300 notas
de prensa, artculos, entrevistas, fotografas y otras informaciones.

Resolucin sobre la situacin de la mujer palestina y la

asistencia en su apoyo.
I

Resolucin sobre fortalecimiento del Instituto Internacio-

nal de Investigaciones y Capacitacin para la Promocin de


la Mujer (INSTRAW)
I

Resolucin sobre el progreso econmico de las mujeres.

Resolucin sobre la situacin de mujeres y nias en el

V a l o r a c i n d e la C S W
La Declaracin adoptada en la 46 sesin de la C S W no ha significado un paso atrs como pretenda EE.UU o el Vaticano pero apenas aade nada nuevo, salvo la reafirmacin de los compromisos

Afganistn.

realizados hace 10 aos en Beijing. No obstante, se establece un

) Resolucin sobre mujeres indgenas.

La a b r u m a d o r a

m a y o r a d e los pases r e u n i d o s e n N u e v a

Y o r k , e s p e c i a l m e n t e los pases e n desarrollo,

situaron

la

e r r a d i c a c i n d e la p o b r e z a e n t r e sus prioridades n a c i o n a l e s

Mujeres y
pobreza

y r e c o n o c i e r o n q u e las m u j e r e s se v e n a f e c t a s d e m a n e r a
d e s p r o p o r c i o n a d a por la p o b r e z a . D e h e c h o , la m a y o r a d e
los pases r e c o n o c i e r o n q u e las m u j e r e s son la m a y o r a d e
los p o b r e s . A d e m s , existen d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s ya q u e ,
por

ejemplo,

en

algunas

partes

de Amrica

Latina,

la

pobreza u r b a n a supera al rural. E n Brasil, la m a y o r a d e las


p e r s o n a s m s p o b r e s v i v e n e n f a v e l a s pero e n la m a y o r a
del frica s u b s a h a r i a n a , Asia O r i e n t a l y el P a c f i c o , las pers o n a s m s p o b r e s e s t n e n z o n a s rurales agrcolas.

'995 urtez geroztik gero eta onartuago dago

V a r i o s pases e n desarrollo

gizonek

integrar

eta emakumeek

ez duteia

berean bizi pobrezia, eta pobre

modu

bihurtzea-

d e s t a c a r o n la i m p o r t a n c i a

de

las polticas m a c r o e c o n m i c a s y las sociales y la

m a y o r a d e los g o b i e r n o s
positivo del m i c r o c r d i t o

hicieron

referencia al

y la m i c r o f i n a n c i a c i n

impacto
s o b r e la

batzuentzat

situacin d e las m u j e r e s p o b r e s . Sin e m b a r g o , la m a y o r a

eta be&teentzat. Cmakumeek gizonek baino

s i g u e h a b i e n d o f a c t o r e s culturales, e c o n m i c o s , jurdicos y

ren proze&ua ezberdina

deia

de

arazo gehiago dituzte pobreziari ihe& egiteko; izan ere, baztertu


arduretan,

egiten dira,

hezkuntza ja&otzeko

trebakuntzan

etxeko

aukeretan,

eta enpieguan, poiitikako eta

ekonomiako erabakietan eta horreiako kontuetan.

Cra berean,

dago genero
deia

gero eta

berdinta&una

berdinta&unezko

onartuago

erabakigara

ekonomia

garapen

ja&angarria

iortzeko. Pobrezian bizi diren

emakumeen

arazoa ekonomia

baiiabideen

las d e l e g a c i o n e s

gubernamentales

polticos q u e c o n t r i b u y e n

confirmaron

que

a q u e el p o r c e n t a j e d e m u j e r e s

p o b r e s sea c a d a v e z mayor.
D e s d e 1 9 9 5 se ha v e n i d o r e c o n o c i e n d o c a d a v e z m s q u e
las m u j e r e s y los h o m b r e s v i v e n la p o b r e z a d e f o r m a distinta y q u e el p r o c e s o d e e m p o b r e c i m i e n t o

es d i f e r e n t e

para

u n a s y otros. Las m u j e r e s t a m b i n t i e n e n m s dificultades


q u e los h o m b r e s para salir d e la p o b r e z a p o r q u e se las discrimina e n lo q u e respecta a la divisin d e las responsabilid a d e s del hogar, al a c c e s o a la e d u c a c i n , la c a p a c i t a c i n y
el e m p l e o , y a la a d o p c i n d e d e c i s i o n e s e c o n m i c a s y polticas. A l m i s m o t i e m p o , se r e c o n o c e c a d a vez m s q u e la
i g u a l d a d d e g n e r o es decisiva para el c r e c i m i e n t o e c o n m i c o sostenible y e q u i t a t i v o .
H a y u n a t e n d e n c i a positiva a c o n s i d e r a r q u e la situacin d e
la m u j e r q u e v i v e e n la p o b r e z a es u n f e n m e n o m s c o m -

gabeziatik

haratago dagoen arazo

konpie-

xuagoa deia pent&atzeko joera dago. Izan


ere, kuiturarekin,

plejo q u e la m e r a falta d e recursos e c o n m i c o s . S e est trat a n d o c a d a v e z m s d e e n c a r a r los a s p e c t o s m u l t i d i m e n sionales d e la p o b r e z a al nivel d e polticas, h a c i e n d o h i n c a -

iegediarekin eta poiitika-

pi e n la p r e v e n c i n d e la m a r g i n a c i n y la exclusin social

rekin iotuta dauden aiderdiak daude tarte-

d e los p o b r e s e n g e n e r a l y d e las m u j e r e s e n particular. Los

an, pobreak diren emakumeen kopurua gero

d e sta s o b r e las m u j e r e s y los h o m b r e s , incluidas las r e d u c -

eta gehiago hazten iaguntzen

dutenak.

pases h a n a n a l i z a d o la g l o b a l i z a c i n y el d i f e r e n t e

efecto

c i o n e s d e las p r e s t a c i o n e s sociales q u e a f e c t a n d e m a n e r a
desproporcionada

a la m u j e r y o b s t a c u l i z a n

los e s f u e r z o s

Munduan

zehar

emakumeak

dlra pobreen artean

pobreenak.

e n c a m i n a d o s a m e j o r a r la p r e s t a c i n d e servicios sociales
bsicos c o m o la e d u c a c i n , la salud y las g u a r d e r a s . C a d a
vez s o n m s los pases q u e t r a t a n d e e l a b o r a r y p o n e r e n
prctica polticas y p r o g r a m a s n a c i o n a l e s q u e t e n g a n e n
c u e n t a c o n s i d e r a c i o n e s d e g n e r o c o n miras a erradicar la
pobreza e i n c o r p o r a r la perspectiva d e g n e r o e n el c u m p l i m i e n t o d e los objetivos d e desarrollo del M i l e n i o relativos
a la e r r a d i c a c i n d e la p o b r e z a .
Si bien la m a y o r a d e los pases s e a l a r o n q u e g r a n p a r t e d e
los p o b r e s son m u j e r e s , slo a l g u n o s pases p u d i e r o n

pre-

s e n t a r p r u e b a s e m p r i c a s al r e s p e c t o .
Las e s t i m a c i o n e s a g r e g a d a s d e la incidencia d e la pobreza
raras v e c e s se d e s g l o s a n por sexos y n o s u e l e n reunirse ni
a c t u a l i z a r s e d a t o s s o b r e las m u j e r e s q u e v i v e n e n la p o b r e za, lo q u e i m p i d e q u e se t e n g a n e n c u e n t a c o n s i d e r a c i o n e s
d e g n e r o e n la e l a b o r a c i n d e polticas, la a p l i c a c i n d e
m e d i d a s para erradicar

la p o b r e z a

y el s e g u i m i e n t o

de

stas.
H a y q u e seguir t r a b a j a n d o para q u e la m u j e r t e n g a m a y o r
a c c e s o a recursos p r o d u c t i v o s y al c a p i t a l , y para un m a y o r
c o n t r o l s o b r e ellos. Y t a m b i n para q u e p u e d a

participar

m s e n la a d o p c i n d e d e c i s i o n e s polticas y e c o n m i c a s ,
e l e m e n t o s a m b o s e s e n c i a l e s para reducir la p o b r e z a e n t r e
las m u j e r e s . S e requiere la a p l i c a c i n sistemtica y c o h e r e n te del anlisis d e g n e r o para a s e g u r a r q u e e n las polticas
y p r o g r a m a s d e e r r a d i c a c i n d e la p o b r e z a se siga p r e s t a n d o a t e n c i n a las prioridades y n e c e s i d a d e s t a n t o d e las
m u j e r e s c o m o d e los h o m b r e s . A u n q u e e n la P l a t a f o r m a d e
A c c i n se d e s t a c la i m p o r t a n c i a vital d e la d e s i g u a l divisin d e las r e s p o n s a b i l i d a d e s familiares e n t r e las m u j e r e s y
los h o m b r e s , e n el c o n t e x t o d e la e r r a d i c a c i n d e la p o b r e za se ha h e c h o p o c o h i n c a p i e n c o m b a t i r esas limitaciones.
" S e p u e d e a p r o v e c h a r la o p o r t u n i d a d q u e brinda el t e m a
d e la e r r a d i c a c i n d e la p o b r e z a e n el c o n t e x t o d e la D e c l a racin del M i l e n i o y los objetivos d e desarrollo del M i l e n i o
para prestar m a y o r a t e n c i n a la s i t u a c i n d e las m u j e r e s
q u e v i v e n e n la pobreza si se h a c e h i n c a p i e n la i n c o r p o racin d e la perspectiva d e g n e r o e n el c u m p l i m i e n t o d e
los objetivos d e desarrollo del M i l e n i o relativos a la e r r a d i c a c i n d e la p o b r e z a " afirma el d o c u m e n t o a p r o b a d o e n
N u e v a York.

Emakumearen
hezkuntza eta
trebakuntza

E k i n t z a r a k o P l a t a f o r m a n g o b e r n u e i e s k a t z e n zaie p e r t s o n a
guztiek

oinarrizko

hezkuntzara

sartzeko

aukera

izatea

ziurta d e z a t e l a , eta 2 0 0 0 . u r t e r a k o g u t x i e n e z n e s k a t i l e n

80k l e h e n h e z k u n t z a a m a i t z e a lor d e z a t e l a . H o r r e z g a i n e ra, 2 0 0 5 e r a k o


an

l e h e n eta b i g a r r e n

generoarekin

lotuta

dauden

hezkuntzarako

sarbide-

ezberdintasunak

gaindi

daitezela e r e e s k a t z e n z a i e , eta 2 0 1 5 . urtea b a i n o l e h e n a g o herrialde guztietan oinarrizko hezkuntza pertsona

guz-

tiei e m a t e a . B e s t a l d e , g o b e r n u e i e s k a t z e n zaie e m a k u m e en analfabetismo

Aunque

muchos

tancia

que tienen

para

estados

la igualdad

mujer,

la educacin
de gnero

y los avances

maria,

el

reconocieron

seala

la necesidad

gnero

en

adoptar

de recursos

medidas

oportunidades

nias

estudien

disciplinas

nias,

las mujeres

otros
seala

como
grupos

diferencias

al acceso

acadmico

empleo.

aprovechar
cin.
dades

de la capacitacin

as de la informacin
ayudar
cuanto

a eliminar
al

empleo".

edo
lurre-

tatik a l d e e g i n b e h a r izan d u t e n e d o u r r i t a s u n a k d i t u z t e n
e m a k u m e e n a r t e a n e r e . P l a t a f o r m a k b e s t e gai b a t z u k e r e
j o r r a t z e n d i t u ; hala n o l a , l a n b i d e h e z i k e t a , zientzia eta t e k n o l o g i a , eta diskriminaziorik g a b e k o h e z k u n t z a e t a t r e b a kuntza sistemak martxan jartzea.
B a t z a r N a g u s i a r e n h o g e i t a h i r u g a r r e n saio b e r e z i a n a t e r a t a k o o n d o r i o e t a n , o z t o p o gisa a i p a t z e n dira, b a l i a b i d e eta
b o r o n d a t e f a l t a , baita k o n p r o m i s o falta e r e ,
azpiegiturak hobetzeko

hezkuntzako

eta h e z k u n t z a e r r e f o r m a k

en cuenta

las

kasleen
beste

trebakuntza

hainbat

bera

hezkuntza

ere.

abian

betebehar-ereduak,

generoan

de mujeres

tzen

aparte

indgenas

y migrantes

falta, hezkuntzarako

marginados".
acabar

la mujer

que

Se

con

y el
el

hombre
rendimien-

oportunidades
con

la

de

persistencia

impiden

al mximo

a la

mujer

capacita-

las

posibili-

de

tecnolog-

y las comunicaciones
diferencias

las

de gnero

para
en

dira.

Horietaz

Bestalde, eskoletan

erakundetan

especficos

en materia

las

e r r e f u x i a t u a k diren e m a k u m e e n a r t e a n , baita e u r e n

didc-

su educacin

aprovechar

erdira

etorkinak

y del material

acabar

plenamente

jasotakoaren

girokoak,

m i n a z i o a k j a r r a i t z e n d u e l a , aurreiritziak d a u d e l a , baita ira-

y tener

que

las

1990ean

elimi-

acceso

de gnero

Hay que

para

a la educacin,
el

la

de

kopurua

e r e , nekazaritza

no tradicionales;

entre

"Cs necesario

de estereotipos

incrementar

es preciso

que existen

en cuanto
to

que

secundaria.

batez

j a r t z e k o ; horrez g a i n e r a , o z t o p o gisa a i p a t z e n dira, diskri-

desfavorecidos

asimismo

de

jaistea,

las

de gnero;

de grupos

j/orfc

la educacin
reales

de estudio

necesidades

pri-

Nueva

para

para

crear

de la

las diferencias

primaria

nias;

tico los prejuicios

en

de eliminar

" preciso

capacitacin

en la enseanza

aprobado

asignacin

impor-

y la potenciacin

la enseanza

nar de los planes

y la

logrados

documento

ia

erabiltzen

oinarritzen

aipatzen

materialean

direnak,

dira,

generoan

hezkuntza

zentroetan

lan m e r k a t u

47aren dinamikaren

aipa-

haurtzaindegi
oinarritutako

e r e d u a k o r a i n d i k ere e r a b i l t z e a , e t a , a z k e n i k ,
goi-mailako

eta
diren

emakumea

matrikulatzearen
artean d a g o e n

eta

loturari

arretarik ez jartzea.
Milurteko A d i e r a z p e n e a n eta Milurteko g a r a p e n helburuetan

aitortzen

denez,

lehen hezkuntzako
katu

beharra

2015erako

mutikoek

eta

neskek

ziklo o s o a a m a i t u a h a l izateko

dago.

Era h o r r e t a n ,

neskatilek,

borro-

mutikoek

b e z a l a x e , h e z k u n t z a maila g u z t i e t a n e g o t e k o a u k e r a berberak izango dituzte. Helburu


tzako

Hezkuntzari

buruzko

batzuk 1990eko

Munduko

Guztien-

Adierazpenarekin

b a t e r a f i n k a t u ziren.
H e r r i a l d e a s k o t a n ; hala n o l a , E g i p t o n , El S a l v a d o r r e n , L i b e rian, M a r o k o n , M a u r i t a n i a n , S e y c h e l l e e t a n eta Y e m e n e n ,
Beijingeko Ekintzarako Plataforma abian jartzerakoan
kuntza

gairik

garrantzitsuenetarikoa

izan

zen.

hez-

Azken

"Hay que ir eliminando


gnero

io& estereotipos

para no limitar

de las mujeres

las

de

posibilidades

en el merado

laboral"

h a m a r urteetan g a r a p e n bidean d a u d e n herrialde g e h i e netan

lehen hezkuntzako

matrikulazio kopurua

handitu

e g i n d a . H e r r i a l d e b a t z u e k adierazi z u t e n , o i n a r r i z k o h e z k u n t z a j a s o t z e k o a u k e r a biztanleria

osoari e m a t e a lortu

zutela.
H e r r i a l d e a s k o k g e n e r o b e r d i n t a s u n a l o r t z e k o eta e m a k u m e a r e n p a p e r a b u l t z a t z e k o h e z k u n t z a k eta t r e b a k u n t z a k
d u t e n g a r r a n t z i a o n a r t u b a z u t e n e r e , eta l e h e n h e z k u n t z a n a u r r e r a p a u s o a k e g i n b a d i t u z t e e r e , l e h e n eta b i g a r r e n
hezkuntzan

genero

ezberdintasunak

desagerrarazteko

b e h a r r a n a b a r m e n d u n a h i izan z u t e n .

" B e h a r r e z k o a da

neskatilen hezkuntzarako baliabideak gehitzeko

neurriak

h a r t z e a ; n e s k a t i l e k b e t i k o diziplinetatik k a n p o t r e b a d a i t e z e n b e n e t a k o a u k e r a k sortu b e h a r dira. I k a s k e t a p l a n e t a tik

eta h e z k u n t z a r a k o m a t e r i a l e t a t i k

g e n e r o aurreiritziak

k e n d u b e h a r dira. B e s t a l d e , g o g o a n izan b e h a r dira h a i n b a t e m a k u m e eta neskatila t a l d e z e h a t z e n b e h a r r i z a n a k ;


hala n o l a , e m a k u m e i n d i g e n e n a k e d o m i g r a t z a i l e e n a k , eta
baita b a z t e r t u t a e d o e g o e r a t x a r r e a n bizi diren b e s t e h a i n bat talderenak " .
B e s t a l d e , g i z o n a r e n eta e m a k u m e a r e n a r t e a n

hezkuntza

jasotzeko aukerei, a k a d e m i errendimenduari eta e n p l e g u rako aukerei dagokienez, d a u d e n ezberdintasunak desagerrarazi b e h a r direla a i p a t z e n d a . " B e h a r r e z k o a da e m a k u m e e i t r e b a k u n t z a , a h o l k u l a r i t z a eta l a n b i d e - o r i e n t a z i o a
eskaintzea; hartara, gaur e g u n g o lan-merkatuek eskatzen
duten lanerako gaitasuna garatu ahal izango dute. B e h a rrezkoa da e m a k u m e a r i h e z k u n t z a e t a t r e b a k u n t z a a h a l i k
eta g e h i e n a p r o b e t x a t z e a g a l a r a z t e n d i o t e n g e n e r o e s t e r e o t i p o a k a m a i t z e a . I n f o r m a z i o a r e n t e k n o l o g i a n eta k o m u n i k a z i o a n t r e b a k u n t z a a u k e r a k a h a l i k eta g e h i e n a p r o b e t x a t u b e h a r dira, e n p l e g u a r e n a l o r r e a n g e n e r o a n o i n a r r i t u tako ezberdintasunak desagerrarazteko ".
H o r r e x e g a t i k , argi e t a g a r b i e s a t e n d u : " E z i n b e s t e k o a da
hezkuntzan g e n e r o a r e n gaia lantzeko a z k e n h a m a r urteet a n e g i n diren e r r e f o r m a k
ikuskatzen

duten

nola e r a m a t e n d i r e n

erakundeetako

tresnak

aurrera

hobetzea".

G i z a r t e zibilaren p a r t e - h a r t z e a k t i b o a k e k a r p e n g a r r a n t z i tsua e g i n d e z a k e . Elkartze berritzaileek,

esate baterako,

leku b a k o i t z e k o eta k o m u n i t a t e e t a k o a g i n t a r i p o l i t i k o e k i n
bat egiteak, egoerarik txarrenetan d a u d e n hainbat talderekin e g i n b e h a r r e k o lana e r r a z a g o a bilaka d e z a k e t e " .

En la Plataforma de A c c i n de Beijing se reiteran las r e c o m e n


daciones de la Conferencia

Internacional

sobre Poblacin y

Desarrollo (1994) relativas a la salud de la mujer, y se f o r m u l a n


nuevos compromisos. S e destacan cinco medidas y objetivos
estratgicos: f o m e n t a r el acceso de la mujer durante toda su

La mujer y
la salud

vida a servicios de atencin de la salud y a informacin y servi


cios conexos a d e c u a d o s , de bajo costo y de buena calidad; for
talecer los programas de prevencin; tomar iniciativas en q u e
se tenga en cuenta el gnero para hacer frente a las e n f e r m e
dades de transmisin sexual, el V I H / S I D A y otras cuestiones de
salud sexual y reproductiva; promover la investigacin y difun
dir informacin

sobre la salud de la mujer; y a u m e n t a r

los

recursos para la salud de la mujer.


Casi la mitad d e los pases dijeron que se haban revisado, for

Nahiz eta azken hamarkadan


egin diren, emakumeak

ahaieginak

o&a&unaren

ingu-

ez daude

behar

ruan dituen beharrizanak

bezata beteta, eta gainera ez zaizkio e&kubi-

talecido y e n m e n d a d o planes de accin, polticas y acuerdos


relativos a la salud a fin de incorporar la perspectiva de g n e
ro. Las medidas a d o p t a d a s para ello fueron muy diversas y por
poner unos ejemplos, citamos estos q u e retratan el esfuerzo
realizado por algunos pases en este c a m p o :
- A l g u n o s pases establecieron comits encargados de incorpo
rar la perspectiva de gnero en los programas y polticas nacio

deak erabat aitortu.

Ugalketarekin

lotuta

nales de salud.

o&a&unak &ortzen dituen beharrak ez dira

- Mxico introdujo un sistema d e presupuestacin teniendo en

behar bezala betetzen, eta haurrak eduki-

equitativo y no discriminatorio a los servicios de salud.

tzearen ondorioz emakume a&ko hittzen da

- A l g u n o s pases asignaron recursos para grupos especficos. El

cuenta consideraciones de gnero a fin de asegurar el acceso

oraindik

ere herrialde

a&kotan.

Haurdun

proyecto quinquenal de investigacin del C a n a d sobre la dia


betes destina casi la mitad de sus recursos a las c o m u n i d a d e s
aborgenes, ya q u e esta e n f e r m e d a d es c o m n entre las muje

getditzen

diren

nerabeen

kopuruak

bere

res indgenas

horretan dirau, eta, are gehiago,

kopurua

- Otros pases recurrieron a los seguros mdicos obligatorios

zertxobait

daiteke.

Jordania, proporcionaron atencin mdica gratuita a las perso

para garantizar el acceso, mientras que otros, c o m o Argelia y

hazi

deta

ere e&an

Horrek nerabeen ugatketa-o&a&unari arreta


gehiago jarri behar zaiota adierazten

du.

Beharrezkoa da hirien eta nekazaritza

ingu-

ruen

artean

zerbi-

tzuak

edukitzeko

ugaiketa-o&a&unerako

ezberdinta&unak

aukeren

artean

dauden

de&agerraraztea.

arteko e&perientzia

Orain

iku&ita, nabarmena

garapen bidean dauden herriatdeetan

da

abor-

nas q u e no podan sufragarla


- En 11 pases se promulgaron o actualizaron leyes o polticas
para asegurar o mejorar el acceso, particularmente de las muje
res jvenes y las personas de las zonas rurales.
- Bolivia, los Estados Unidos de A m r i c a , Mxico, el Per y Tai
landia mejoraron el acceso de la mujer a seguros de salud. Los
Estados Unidos ampliaron la cobertura de salud prenatal para
mujeres de bajos ingresos y sus hijos e hijas.
- Pases c o m o Bahrein, C h i n a , Kirguistn, M a r r u e c o s , Namibia,
Uzbekistn y Viet N a m mencionaron el acceso a agua potable
y servicios de s a n e a m i e n t o a d e c u a d o s entre las medidas de
salud importantes para la mujer.

tu kopurua a&ko jait&i deia; horrek adieraz-

- En la mitad de las respuestas se hizo referencia a programas

ten duenez,

lencia contra la mujer, en especial la mutilacin genital f e m e n i

familia

plangintzak

gehitzea

de salud materna; en un 2 8 % se abord la cuestin de la vio


na; y en un 2 5 % la reduccin de la mortalidad materna tras el

eta abortuak gutxitzea uztarturik

daude.

aborto.

Beijing+10

- M u c h o s pases dieron prioridad a la ampliacin de la cober-

Lan handia egin da

tura y el acceso d e la mujer a la salud sexual y reproductiva


- En 18 pases se increment el uso de anticonceptivos. En Burkina Faso ste a u m e n t del 8 , 3 2 % en 1995 al 1 4 , 4 8 %

en

2 0 0 2 ; e n Egipto, del 2 4 % en 1980 al 5 6 % en 2 0 0 0 ; y en U z b e kistn, del 1 3 % en 1980 al 6 2 , 3 % en 2 0 0 3 . En algunos pases


el uso de anticonceptivos fue bajo, c o m o en el caso de la R e p blica Centroafricana, en d o n d e solamente el 7 % de las mujeres utilizaban mtodos anticonceptivos m o d e r n o s , a u n q u e el
5 8 % tena relaciones sexuales antes de los 15 a o s . En Chile
disminuyeron las tasas de f e c u n d i d a d , etc.
Pese a los esfuerzos realizados en la ltima d c a d a , las necesidades de la mujer respecto de la salud no estn cubiertas a n
ni sus derechos plenamente reconocidos. Las necesidades de la
salud reproductiva se cubren d e manera inadecuada y la mortalidad derivada de la maternidad sigue siendo alta en m u c h o s
pases. La persistencia e incluso el a u m e n t o de los e m b a r a z o s y
abortos entre las adolescentes en algunos pases indican q u e es
necesario prestar ms atencin a las necesidades de salud
reproductiva de este grupo. Es preciso acabar con las diferencias en el acceso a los servicios d e salud reproductiva q u e existen entre las zonas rurales y urbanas. Entre la
adquirida

experiencia

c a b e mencionar q u e la notable reduccin de los

abortos en los pases en transicin indica una clara correlacin


entre el a u m e n t o del acceso a la planificacin familiar y la disminucin d e los abortos. D a d o q u e las mujeres, especialmente
las jvenes, siguen muriendo c o m o consecuencia d e abortos
practicados de forma clandestina e lcita, los pases deberan
elaborar directrices sobre atencin primara para complicaciones resultantes de los abortos. Es preciso q u e los pases h a g a n
un mayor esfuerzo por motivar a las mujeres para q u e se realicen exmenes con el fin de prevenir el cncer y para q u e recurran a los servicios disponibles.
Si bien se ha progresado n o t a b l e m e n t e en la integracin d e las
perspectivas de gnero en las polticas de salud pblica, en particular en lo q u e respecta a la salud reproductiva, es necesario
q u e haya ms esfuerzos concertados para tener en cuenta
otros problemas y e n f e r m e d a d e s q u e afectan a la salud de la
mujer a lo largo de su vida, c o m o son la tuberculosis, el paludismo, la nutricin, la salud mental y los peligros ambientales.
Es preciso tambin seguir e x a m i n a n d o los derechos a la salud
de grupos de mujeres vulnerables, c o m o son las pertenecientes
a minoras, pueblos indgenas, personas con discapacidad, personas d e e d a d , sin hogar, vctimas de la trata d e personas,
migrantes, refugiadas y presas.
A d e m s , el d o c u m e n t o d e Nueva York constata q u e " e s f u n d a m e n t a l q u e el hombre participe d e manera activa en la mejora de la salud de la mujer. Los gobiernos d e b e n seguir inform a n d o , f o r m a n d o y concienciandoa los hombres acerca d e la
igualdad d e g n e r o , y en particular en lo q u e respecta a la
salud reproductiva y la violencia contra la m u j e r " .

balna ezin e&an


meak o&a&un
ak eta beharrak
dituenik

emaku-

e&kubidebeteta

2 0 0 3 a n l e h e n aldiz, B a t z a r O r o k o r r a k e m a k u m e a r e n a u r k a

Emakumearen
aurkako
indarkeria

etxean

gertatzen

den

indarkeriaren

o n a r t u z u e n , e t a indarkeria

aurka

ebazpen

m o t a berezi hori g e h i t u

bat
egin

zion h a i n b a t g a i e i b u r u z e g i t e n d u e n a z t e r k e t a r i ; hala n o l a ,
e m a k u m e e n salerosketari, e m a k u m e eta neskatilen osasunari k a l t e e g i t e n d i e t e n o h i t u r a z k o e k i n t z e i , e m a k u m e a r e n
a u r k a o h o r e a g a t i k e g i t e n diren d e l i t u e i , eta e m a k u m e e n
a u r k a k o e d o z e i n indarkeria m o t a d e s a g e r r a r a z t e a r i b u r u z ko a z t e r k e t e i , h a i n z u z e n .
G a i n e r a , a z a r o a r e n 2 5 a , E m a k u m e a r e n a u r k a k o Indarkeria
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna, 1999an Batzar Oro-

Los pa&e& han avanzado

mucho

en la

korrak o n a r t u z u e n a , h e r r i a l d e e t a n n o i z b e h i n k a

eztabaida

zabala egiteko aukera da. Horrez g a i n , m u n d u o s o a n egi-

ltima

dcada

violencia
contra

en la eliminacin

contra

la mujer.

la mujer

incluida

La

en todas

la violencia

de la
violencia

&u&

formas,

en el hogar y las

prcticas

tradicionales

perjudiciales,

se

reconoce

ahora como una forma de dis

t e n d e n " g e n e r o - i n d a r k e r i a r e n a u r k a 16 e g u n e t a k o e k i n t z a " kanpaina ere aipa daiteke, 1991tik aurrera

munduko

inguru guztietan g o b e r n u z k a n p o k o erakundeek

antolat-

zen dutena.
Herrialde

askotako

kode

penaletan

xedapen

orokorrek

e m a k u m e a r e n a u r k a k o indarkeriazko ekintzak tipifikatzen


dituzte, baina d a g o e n e k o herrialde askok b a d a u k a t e e m a k u m e a r e n a u r k a k o d e l i t u e n l e g e d i a z e h a t z a eta o s o a e r e .

criminacin
violacin

por razones de gnero y una


de los derechos

mujer. Muchos
posiciones

humanos

de la

pases han aprobado

legales

para

ella, han hecho esfuerzos

luchar
para

dis

contra
prevenir

G e r o e t a h e r r i a l d e g e h i a g o o h a r t u dira e m a k u m e a r e n a u r k a k o indarkeria

familiarteko

b a t e n eskutik

etortzen

dela

s a r r i e n , e t a , h o r r e g a t i k , g e r o eta herrialde g e h i a g o k e u r e n
l e g e d i e t a n indarkeria hori e z e z a g u n b a t e k e g i n i k o a b e z a i n
larria dela d i o t e .
Egia e s a n , h e r r i a l d e e k urrats h a n d i a e g i n d u t e a z k e n h a m a r
urte h a u e t a n e m a k u m e a r e n a u r k a k o indarkeria d e s a g e r r a razte a l d e r a . E m a k u m e a r e n a u r k a k o i n d a r k e r i a , d e n m o t a t a k o a dela e r e , e t x e k o indarkeria eta o h i t u r a

kaltegarriak

b a r n e , g e n e r o a n o i n a r r i t u t a k o d i s k r i m i n a z i o gisa j o t z e n d a ,

la mediante

la educacin,

cin y la creacin
trabajado

la

de capacidad

concienciay

para ayudar a las vctimas

han
de

eta e m a k u m e a r e n giza e s k u b i d e a k u r r a t z e n
da.

katzeko

violencia,

cin

con

a menudo

organizaciones

en

colabora

no

guberna

lege xedapenak

dituzte,

eta

prebentzio

sortzearen

bitartez.

Gainera,

indarkeria

mota

h o r r e n b i k t i m e i l a g u n t z a e m a t e k o lan e g i n d u t e , sarritan
g o b e r n u z k a n p o k o e r a k u n d e e k i n b a t e r a lan e g i n e z .
Indarkeriaren

mentales.

onartu

uste
borro-

lana e g i n d u t e , h e z k u n t z a r e n , k o n t z i e n t z i a z i o a r e n , eta g a i tasuna

dicha

dituela

H e r r i a l d e a s k o k indarkeria m o t a h o r r e n a u r k a

egingo

die

zergatiak

herrialdeei

eta

ondorioak

indarkeriaren

ulertzeak

aurka

posible

borrokatzeko

e s t r a t e g i a e g o k i a k s o r t z e a . H e r r i a l d e e k g e r o eta g a r r a n t z i
handiagoa

ematen

diote

arazoa

ikuspegi

orokorretik

a z t e r t z e a r i , eta e u r e n politikak e t a e k i n t z a - p l a n a k

koordi-

n a t z e n ari dira. E r a s o t z a i l e a k a r r e t a r e n g u n e b i l a k a t u

dira

eta z i g o r r a k e g o k i t z e n ari dira d e l i t u e n l a r r i t a s u n e r a . G a i nera,

birgaitze p r o g r a m a k m a r t x a n j a r t z e n hasi dira, d e l i t u

g e h i a g o e g o n ez d a d i n p r e b e n i t z e k o , g e n e r o a r e n g a i a a i n tzat h a r t z e n d u t e n p r o g r a m a k , h a i n j u s t u e r e .
G o b e r n u e k lana a z k a r t u b e h a r k o l u k e t e , i n d a r k e r i a r e n a u r kako estrategia globalak abian jartzeko, eta

horretarako

beharrezko finantziazioa eta e p e zehatzak eduki b e h a r k o


lituzkete, g a i n e r a . E s t r a t e g i e n b a r n e a n e g o n b e h a r k o dira
legedia

marko

globalak,

biktimen

babesa,

beharrezko

d e n e a n a b o k a t u e n l a g u n t z a eta a t e r p e t x e e t a n e g o t e k o eta
langile e s p e z i a l i z a t u a k d i t u z t e n b e s t e h a i n b a t

zerbitzuren

laguntza jasotzeko aukera.


Erasoak

jasotzeko

nekazaritza

arrisku

inguruetan

handiena

e t a leku

duten

emakumeak,

apartatuetan

bizi

diren

e m a k u m e a k b a r n e , b a b e s t u e g i n b e h a r dira. E t x e k o indarkeria sufritzeko arriskua d u t e n e m a k u m e e k b a b e s a e d u k i tzeko


behar

eta e r r e k u p e r a t z e k o
dituzte;

adibidez,

berehalako baliabideak

erasotzailea

bikotearen

eduki
etxetik

urruntzeko aginduak.
B e h a r r e z k o a da e t e n g a b e a h a l e g i n a k e g i t e a , g e n e r o a r e n
e s t e r e o t i p o a k d e s a g e r r a r a z t e k o , eta baita e m a k u m e a g i z o n e z k o a b a i n o g u t x i a g o d e n i d e i a r e k i n h a r t z e n d i r e n kultur
j o e r a k s a i h e s t e k o e r e ; h o r i e x e k baitira g i z a r t e a n e m a k u m e a r e n a u r k a k o indarkeria o n a r t z e a b u l t z a t z e n d u t e n a k . A l d e
h o r r e t a t i k , b e h a r r e z k o a da h e r r i a l d e e k a h a l i k eta a z k a r r e n
h e z k u n t z a r a k o eta g a i a g i z a r t e a n z a b a l t z e k o

baliabideak

e d u k i t z e a , g i z a r t e k o kide g u z t i e k g a i a r e n i n g u r u a n

duten

kontzientzia g e h i t z e k o ; baita g i z o n eta h a u r r e n k o n t z i e n tzia e r e , gai h o n e n i n g u r u a n a l d a k e t a e g o n d a d i n

"Lo& gobiernos
an duplicar

para poner en marcha


polticas

H e r r i a l d e e k b e h a r r e z k o d u t e kalitate h a n d i k o d a t u a k e d u -

luchen

kitzea, eta d a t u horiek s e x u e n a r a b e r a b a n a t u t a e g o t e a ;


iristen

d e n ikusiko d u t e . G a i n e r a , a b i a n j a r t z e n diren politikek zer


n o l a k o e m a i t z a k e k a r t z e n d i t u z t e n eta e r a g i n k o r r a k
ala ez e b a l u a t z e k o tresna e g o k i a k b e h a r d i t u z t e .

e&fjuerzo

modu

aktiboan parte hartu behar baitute.

h a r t a r a , e m a k u m e a r e n a u r k a k o indarkeria n o r a i n o

deber

diren

globale

que

contra la vio

lencia de gnero"

En la P l a t a f o r m a d e A c c i n d e Beijing se e s t a b l e c e n seis
objetivos

La mujer
y los
conflictos
armados

estratgicos: incrementar

la p a r t i c i p a c i n

d e la

m u j e r e n la s o l u c i n d e los c o n f l i c t o s a niveles d e a d o p c i n
d e d e c i s i o n e s y p r o t e g e r a las m u j e r e s q u e v i v e n e n situac i o n e s d e c o n f l i c t o s a r m a d o s o d e otra n d o l e o bajo o c u pacin extranjera;

reducir

limitar la d i s p o n i b i l i d a d

los g a s t o s militares excesivos y

de armamentos; promover

formas

n o v i o l e n t a s d e s o l u c i n d e c o n f l i c t o s y reducir la i n c i d e n cia d e las v i o l a c i o n e s d e los d e r e c h o s h u m a n o s e n las situac i o n e s d e c o n f l i c t o ; p r o m o v e r la c o n t r i b u c i n d e la m u j e r al


l o g r o d e u n a cultura d e p a z ; p r o p o r c i o n a r p r o t e c c i n , asistencia

y capacitacin

a las m u j e r e s

refugiadas,

mujeres desplazadas q u e necesitan proteccin

otras

internacio-

nal y a las d e s p l a z a d a s i n t e r n a m e n t e ; y p r o p o r c i o n a r

asis-

t e n c i a a las m u j e r e s d e las c o l o n i a s y los territorios n o a u t nomos.

Cmakumearen

eta

gaietan

zertxobait

arteko

komunitateak,

gatazka

armatuen

aurreratu

da.

Nazio-

gobernuek,

nuz kanpoko erakundeek

gober-

eta gizarte

H a n a u m e n t a d o las iniciativas s o b r e la m u j e r y la paz y la


s e g u r i d a d e n las q u e se a b o r d a el p r o b l e m a d e la violencia
c o n t r a la m u j e r y la n e c e s i d a d d e p o n e r fin a la i m p u n i d a d
d e sus a u t o r e s , se p r o m u e v e la p a r t i c i p a c i n d e la m u j e r e n
las l a b o r e s r e l a c i o n a d a s c o n la p a z y la s e g u r i d a d y se a c l a ran e n m a y o r m e d i d a las d i m e n s i o n e s d e los c o n f l i c t o s rela-

zibi-

c i o n a d a s c o n el g n e r o y se r e s p o n d e a ellas. D e h e c h o , se

konpromi&oari

d e la i m p u n i d a d por delitos c o m e t i d o s c o n t r a la mujer, e n

han intensificado

ieko taldeek

hartu duten

los e s f u e r z o s para p o n e r fin a la cultura

e s p e c i a l la v i o l e n c i a sexual y por r a z o n e s d e g n e r o

e&ker lortu da araudiak

zabaltzea,

poliLa r e s o l u c i n 1 3 2 5 ( 2 0 0 0 ) del C o n s e j o d e S e g u r i d a d d e las

tikak ere bai, baita

nazioarteko

epaite-

N a c i o n e s U n i d a s s o b r e la m u j e r y la paz y la

seguridad

c o n s t i t u y e un hito e n e s t e m b i t o . E n ella se insta a la par-

gietako

juri&prudentzia

emakumearen
dituzten
an

ere.

Gainera,

e&kubideak

ekintzak

modu

dokumentatzen
eta

eta

orain.

Gero

ematen

zaie gizarte

urratzen

&i&tematikoago&alatzen

garrantzi

dira

handiagoa

t i c i p a c i n d e la m u j e r e n pie d e i g u a l d a d c o n el h o m b r e y
a su p l e n a i n t e g r a c i n

e n t o d a s las labores d e

manteni-

m i e n t o y p r o m o c i n d e la paz y la s e g u r i d a d . S e r e a f i r m a la
n e c e s i d a d d e p r o t e g e r a las m u j e r e s y las nias f r e n t e a v i o l a c i o n e s d e sus d e r e c h o s h u m a n o s , incluida la v i o l e n c i a por
r a z o n e s d e g n e r o y se insta a q u e se a d o p t e n

medidas

para i n c o r p o r a r la p e r s p e c t i v a d e g n e r o e n la p r e v e n c i n
d e c o n f l i c t o s , las n e g o c i a c i o n e s d e paz y la e t a p a posterior
a los c o n f l i c t o s .

zibilean

o&aturik dauden

elkarteei,

benitzeko

duten

bitartekari
baitute.

egin

emakumez

gatazkak

pre-

ekarpenagatik:

eta bakegile papera

betetzen

Ha h a b i d o ciertos p r o g r e s o s e n el m b i t o d e la m u j e r y los
conflictos a r m a d o s .
El c o m p r o m i s o c o l e c t i v o d e la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , los
gobiernos,

las o r g a n i z a c i o n e s n o g u b e r n a m e n t a l e s y los

g r u p o s d e la s o c i e d a d civil es p a t e n t e e n la a m p l i a c i n del
m a r c o n o r m a t i v o y d e polticas, as c o m o e n la n u e v a jurisprudencia

d e los t r i b u n a l e s

i n t e r n a c i o n a l e s . A d e m s , las

Gatazkak
nitzeko
taldeek
iana

prebeemakume
e$in

duten

azpimarratu

v i o l a c i o n e s d e los d e r e c h o s d e la m u j e r se d o c u m e n t a n y

nahi izan du Neiv

d e n u n c i a n de manera ms sistemtica.
Hay

un

reconocimiento

c r e c i e n t e d e la c o n t r i b u c i n

de

o r g a n i z a c i o n e s d e la s o c i e d a d civil i n t e g r a d a s p o r m u j e r e s
a la p r e v e n c i n d e los c o n f l i c t o s , d e s e m p e a n d o u n p a p e l
d e m e d i a d o r a s y c o n s o l i d a d o r a s d e la p a z . La asistencia
humanitaria

se presta

de

manera

ms

rpida

eficaz,

s e g n lo a c o r d a d o por los pases r e u n i d o s e n N u e v a Y o r k


para h a c e r b a l a n c e d e los 10 a o s t r a n s c u r r i d o s d e s d e la
Conferencia de Beijing.
La c o n c i e n c i a c i n y los c o m p r o m i s o s
s i e m p r e se h a n t r a d u c i d o

d e las polticas

en mejoras tangibles

m u j e r e s q u e se e n c u e n t r a n

en situaciones de

no

para las
conflicto.

P o c a s m u j e r e s p a r t i c i p a n e n p r o c e s o s d e paz oficiales: su
a u s e n c i a o baja r e p r e s e n t a c i n limita la eficacia d e s t o s e n
el e s t a b l e c i m i e n t o del p r o g r a m a c o r r e s p o n d i e n t e . El c o n o c i m i e n t o m s p r o f u n d o d e la r e p e r c u s i n q u e t i e n e n s o b r e
las m u j e r e s y las n i a s t o d a s las f a s e s d e los

conflictos

a r m a d o s y la e t a p a p o s t e r i o r a ellos n o se aplica d e m a n e ra c o n s i s t e n t e y s i s t e m t i c a e n la p r c t i c a . S i g u e e x i s t i e n d o
la v i o l e n c i a c o n t r a la m u j e r e n los c o n f l i c t o s a r m a d o s . H a s t a
la f e c h a , la existencia d e u n m a r c o j u r d i c o

internacional

m s slido o r i e n t a d o a a c a b a r c o n la i m p u n i d a d y a s e g u r a r
la r e n d i c i n d e c u e n t a s slo ha d a d o lugar a a l g u n o s v e r e dictos d e c u l p a b i l i d a d . La c o n t i n u a falta d e c o n s i d e r a c i n
del d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l h u m a n i t a r i o por las p a r t e s e n los
c o n f l i c t o s p e r p e t a la v i o l e n c i a p o r r a z o n e s d e g n e r o e n
nuevos conflictos.
Por t a n t o , se a s e g u r a , es n e c e s a r i o seguir t r a b a j a n d o

para

a c a b a r c o n t o d a s las f o r m a s d e violencia c o n t r a la m u j e r e n
los c o n f l i c t o s a r m a d o s , p o n e r fin a la i m p u n i d a d y llevar a
los a u t o r e s d e la v i o l e n c i a a n t e la justicia.

Los g o b i e r n o s

d e b e n prestar c o n s t a n t e a p o y o a los t r i b u n a l e s
nales. A d e m s , es n e c e s a r i o a d o p t a r

enfoque

internacionuevos y

c o h e r e n t e s para a u m e n t a r la p a r t i c i p a c i n p l e n a y e f e c t i v a
d e la m u j e r e n t o d o s los a s p e c t o s d e los p r o c e s o s d e p a z .
" E s preciso dar a las m u j e r e s q u e d e s e m p e a n un p a p e l
a c t i v o a nivel c o m u n i t a r i o n u e v a s o p o r t u n i d a d e s d e particip a r e n la p r e v e n c i n y r e s o l u c i n d e c o n f l i c t o s , p o r e j e m p l o
proporcionndoles

apoyo financiero

y logstico

para

pro-

m o v e r la l a b o r d e m e d i a c i n , c o n c i e n c i a c i n e influencia d e
la mujer. A s i m i s m o , los pases d e b e n i n c r e m e n t a r el n m e ro d e m u j e r e s e n los c o m p o n e n t e s civil, militar y d e polica
d e las o p e r a c i o n e s d e p a z c o n s i s t e m a s d e

reclutamiento

i n n o v a d o r e s y c o n la a m p l i a c i n d e las o p o r t u n i d a d e s
f e s i o n a l e s d e la m u j e r " .

pro-

yorkeko

biitzarrak.

Beijingeko Ekintzarako P l a t a f o r m a n e m a k u m e a r e n i n d e p e n dentzia bultzatzearekin eta e m a k u m e a r e n e k o n o m i eskubideekin zerikusia zuten hainbat gai jorratu zituzten. Globalizazioaren ondorioz

e m a k u m e a k dituen

zailtasunak eta

aukerak

aztertu zituzten, eta beharrezkotzat jo zen ikerketa


egitea

emakumearen

egoera

ekonomikoan

berriak

globalizazioak

izandako eragina zein zen jakiteko. G e n e r o ikuspegia hartzea

Emakume a
eta
ekonomia

pentsatu z e n , gizon e m a k u m e e n arteko berdintasuna bultzatzeko, eta, bereziki, e m a k u m e a r e n e k o n o m i a potentzialari eta


e k o n o m i a independentziari dagokienez.
H a m a r urte b e r a n d u a g o , N e w Y o r k e n eginiko bileraren o n d o ren egin zen iritzi-bilketari g o b e r n u e k bidalitako erantzun guztietan, e m a k u m e a r i eta ekonomiari
Herrialde

gehienek

emakumeak

buruz

hitz egiten zen.

ekonomian

parte

hartzea

lehen mailako gai gisa hartu z u t e n , g e n e r o e n berdintasuna eta


e m a k u m e a r e n aurrerapena lortzeko.
Herrialde batzuek adierazi zuten e m a k u m e a r e n e g o e r a r e n gainean

Los pases

han realizado

bles en la promocin
pendencia

econmicos

mayora
gnero

destinados

a fomentar

propia.

pases

estn

lanik

bat jarri

g a b e geratu

zuten

ziren

abian,

formazioa

de

y mujeres

ha

la participacin

medidas

al empleo

menos

en

atencin

de la mujer en la formulacin
de decisiones

pie

a las

participacin

horien

arabera

iritzi-bilketa
gero

egin

beharrak

etxebizitzak,

haurtzaindegiak eta osasun eta hezkuntza zerbitzuak

planifi-

katzeko. M a l i n e m a k u m e a r i laguntza e m a t e k o diru laguntza

por

asegu-

se presta

jakiteko,

batean

bat sortu z e n , e m a k u m e a r e n debaluazioak zituen eragin kal-

de los

y el apoyo

ziren

ingurune

tegarriei aurre egiteko. Uzbekistanen Tashkent-eko unibertsi-

resultados
para

zeintzuk

Filipinetako

de la

y el empleo
los

zuten

lanpostuak

emakumeei

con una perspectiva

con el hombre

y la adopcin

Etiopian ahalegin

z u t e n , langile e m a k u m e z k o e n eta euren haurren

empresarios,
polticas

rako,

murriztean

de

de la mujer

de igualdad

makroekonomikoek

variedad

Si bien la mayora

adoptando

rar el acceso

Cn

politika

emateko.

embargo,

han sido desiguales.

inde-

eta

la

remunerado

Sin

consideray la

mujer.

a hombres

en el empleo

cuenta

la

la amplia

y polticas

contribuido
mujer

de

de los pases

programas

progresos

de los derechos

globalizazioak

eragina gutxitzeko neurri zehatzak hartu zituztela. Esate b a t e -

a la
de

econmi-

t a t e a n d a g o e n Informazio Teknologia Ikastegiak zentro


rekin.

Herrialde askotan hainbat e m a k u m e taldetan e n p l e g u a bultzatu zen: e m a k u m e gazteak, nagusiak, indigenak,


etnikoetakoak,

inmigranteak,

ingurune

gutxiengo

apartatuetako

eta

nekazal giroko e m a k u m e a k , familiako buru zirenak, e m a k u m e


ezkongabeak,

haurdun

zeuden

n e r a b e a k , erasoen biktima

izan ziren e m a k u m e a k , gaizkile izandakoak, etxerik ez zutenak, drogen m e n d e k o t a s u n a zutenak e d o alkoholikoak


urritasun fisikoa zutenak. Eslovakian, esate baterako,

cas.

berri

bat sortu z u e n , alor horretan e m a k u m e a k trebatzeko a s m o a -

eta

neurri

bereziak jarri ziren martxan e p e luzera E r r u m a n i a k o e m a k u m e e n artean z e g o e n langabezia gutxitzeko.

Los estereotipos
que la mujer

de gnero
desempee

siguen

cargos

impidiendo
Baziren beste e k i m e n batzuk, bizitzako une zailak bizitzen ari

altos

ziren e m a k u m e e i zuzenduak: ogibide b a t e a n pentsatzen hasi

en el sector
segregacin
servicios

privado
vertical

impide

las mujeres
l"\ rwn i

una

y el gobierno.
y horizontal
presencia

en la formacin

Persiste

la

y la falta

de

equitativa

de

y en el

mercado

berri ziren e m a k u m e a k , halabeharrez lanera itzuli behar ziren


a m a k e d o lanbidez aldatu nahi zuten eta langabezian z e u d e n
emakumeak.

Herrialde askotan eta askotan

ekartzen zuten

diskriminazioa

lan x e d a p e n a k aldatu zituzten.

Legedietan,

politiketan, eta p r o g r a m e t a n gero eta g e h i a g o borrokatu zen


lanbide segregazioan oinarritutako

diskriminazioaren

aurka,

gizon

e m a k u m e e n arteko

soldata

ezberdintasunen

aurka,

sexu jazarpenaren aurka, eta h a u r d u n z e u d e n e d o t a haurrei


bularra e m a t e n zieten e m a k u m e e n a u r k a k o diskriminazioaren
aurka. Hainbat herrialdetan neskatilek lana egitearen aurka
ere hasi ziren lanean.
H a i n b a t herrialdetan sortu ziren O m b u d s m a n batzordeak, j u n tak

eta

bulegoak,

g e n e r o berdintasunaren

inguruko

gaiez

arduratzen zirenak.
O n d o r i o m o d u r a esan daiteke herrialdeek a u r r e r a p a u s o h a n dia egin dutela, e m a k u m e a r e n eskubideak bultzatzeko

eta

haren independentzia e k o n o m i k o a lortzeko b i d e a n . Herrialde


g e h i e n e t a n generoaren ikuspegiarekin gizon eta e m a k u m e e i
z u z e n d u zaizkien programak eta politikek l a g u n d u egin d u t e
e m a k u m e e k soldatapeko lana izan d e z a t e n eta e u r e n aldetik
lan egin d e z a t e n . Hala ere, emaitza ezberdinak e g o n dira.
Herrialde g e h i e n a k neurriak hartzen ari dira e m a k u m e e k gizon e n e n p l e g u aukera berberak izan ditzaten eta e n p r e s a b u r u
diren e m a k u m e e i babesa e m a t e k o . Hala ere, arreta txikiagoa
jartzen zaio politikak sortzerakoan e d o e k o n o m i a k o erabakiak
hartzerakoan e m a k u m e a k izan beharreko parte hartzeari.
G e n e r o a r e n estereotipoek oraindik

ere e m a k u m e e k sektore

pribatuetan eta g o b e r n u a n goi-mailako karguak betetzea eragozten d u t e . Segregazio bertikala d a g o oraindik

ere, baina

baita horizontala e r e , izan e r e , m e r k a t u a k lanbidea a u k e r a t z e rakoan posibilitateak m u g a t z e n baititu. Herrialde askok adierazi zutenez, zerbitzu publikoen gabeziak, eta batez ere haurtzaindegien faltak, e m a k u m e e i lana bilatzea eta

formazioa

jasotzea e r a g o z t e n die.
Beharrezkoa da neurri zehatzak hartzea, e m a k u m e e k kredituak lortu ahal izateko, batez ere mikrokredituak, eta a p a r t e
hartu ahal d e z a t e n , e k o n o m i a k o sektore egituratuan eta ez
e g i t u r a t u a n . G a i n e r a , g o b e r n u e k gero eta g e h i a g o bultzatu
nahi izan dituzte gizonezkoak e m a k u m e a r i lagun diezaioten,
eta ordainik ez duten etxeko lanak bana ditzaten. Ahalik eta
ohiturarik

onenak

lortu behar dira, eta, gainera,

ohitura

horiek lana familia giroarekin batera aurrera ateratzean lortzen d e n esperientziarekin bateratu behar dira.
Horrez gainera, beharrezkoa da e m a k u m e a r i buruzko programa eta politikek d u t e n eragina h o b e t o aztertzea. Bestalde,
kontzientzia sortu behar da gizartean, e m a k u m e a k e k o n o m i a
garapenari egin diezaiokeen e k a r p e n a z , e m a k u m e a k erabaki
e k o n o m i k o e t a n eduki beharreko parte hartzeaz eta g e n e r o
berdintasunaren gaia hobetzeaz. G a i n e r a , sektore

pribatuan

g e n e r o a r e n gaiari e m a t e n zaion arreta ere aintzat hartu b e h a -

la hora de sear

rreko gaia da. Bestalde, e m a k u m e a eta ekonomiari d a g o k i e nez egin diren aurrerapausoak aztertzeko a u k e r a k gehitu dira,

econmicas

d a t u estatistikoak eta adierazleak h o b e t u direlako, eta gai hori


ere landu beharra d a g o .

jjoca

&e presta

atencin

al papel

ejercen las mujeres


asentes

polticas

econmicos.

muy
que

como

La Plataforma de A c c i n de Beijing a g r u p las r e c o m e n d a c i o nes en dos objetivos estratgicos: en primer lugar, garantizar
a la mujer igualdad de acceso a las estructuras de poder, for-

La mujer en
el ejercicio
del poder y
la adopcin
de decisiones

mulando

una poltica de accin afirmativa,

promoviendo

protegiendo los derechos polticos de la mujer y reconociendo


la importancia

de q u e el h o m b r e y la mujer c o m p a r t a n las

labores y las responsabilidades familiares; y, en s e g u n d o lugar,


a u m e n t a r la c a p a c i d a d de la mujer de participar en la a d o p cin de decisiones proporcionndoles capacitacin para o c u par puestos directivos y f o m e n t a r su autoestima, aplicando criterios transparentes para los puestos de a d o p c i n de decisiones a fin de garantizar q u e los r g a n o s selectivos t e n g a n una
composicin equilibrada entre mujeres y hombres y sensibiliz a n d o a la opinin pblica sobre las cuestiones d e g n e r o .
Diez a o s d e s p u s , e n N u e v a York, casi todos los gobiernos
informaron de la a d o p c i n d e medidas en esta esfera d e e s p e cial inters. La mayora de los pases informaron de un cierto
a u m e n t o en la participacin de la mujer en varios niveles de
los procesos d e a d o p c i n de decisiones y en distintas estructuras de poder; no o b s t a n t e , la tendencia ms clara es una
falta constante de participacin en pie de igualdad. El anlisis

iggsetik

aurrera

mugimendua
boterean

demokratizazioaren

gertatzen
eta

aideko

a den arren,

erabakiak

hartzean

emakumeak

gizonek

bezaia

de las respuestas puso de manifiesto q u e los progresos son


muy lentos y desiguales.
E f e c t i v a m e n t e , a pesar del movimiento

generalizado a favor

de la democratizacin q u e se viene produciendo desde 1995,

parte

har dezan

egin

eta ezberdinak

izan

diren
dira.

lorpenak

Ohiturek,

odo

geldoak

tradizioek

eta

los avances logrados para q u e la mujer participe en pe de


igualdad en el ejercicio del poder y los procesos de a d o p c i n
de decisiones siguen siendo muy lentos y desiguales. Las cos-

e&tereotipoek.

eguneroko

barneratuta

daudenak.

gehiago

har dezan

bizitzan

eta

emakumeak

iegedian

t u m b r e s , las tradiciones y los estereotipos, arraigados en la

boterean

rutina diaria o en la legislacin, siguen siendo los obstculos


ms c o m u n e s y persistentes para una mayor participacin de

ditzan

parte
oztopo

nagu&ia

eta
izaten

erabaki
jarraitzen

gehiago

har

la mujer en el ejercicio del poder y los procesos de a d o p c i n

dute,

eta

de decisiones y es necesario hacerles frente de forma explcita. A u n q u e en la mayora de los pases existe la igualdad de

aurre

egin behar

gizonaren

zaie

gogor.

eta emakumearen

Herriaide
arteko

gehienetan
e&kubide

ber-

derecho entre el h o m b r e y la mujer, e n m u c h o s todava no se


ha materializado de h e c h o . Las mujeres no estn presentes en
igual n m e r o a los hombres a ningn nivel.

dinta&una
a&kotan

badagoen
ez da gauzatu.

emakumearen

arren,
Maiia

pre&entziarik

oraindik
guztietan
eza.

ere
nabari

ieku
da

En el ltimo d e c e n i o , slo se ha observado un incremento relat i v a m e n t e constante de la participacin de la mujer en los procesos de a d o p c i n de decisiones a nivel local. La descentrali-

Mundu odoan ez dago botere


mallak

emakumeen

gizonezkoen
orekatuta

parte

eta
hartzea

dagoenik

zacin, y la consiguiente transferencia de poder y recursos,


parecen estar abriendo ms o p o r t u n i d a d e s
participacin

ms significativa

para lograr

una

de la mujer. La entrada de la

mujer e n la poltica local desafa con frecuencia los estereotipos relativos a su c a p a c i d a d para ejercer el poder y es necesario a p o y a r la entrada de la mujer en nuevas esferas d e poder
y a d o p c i n d e decisiones.
A u n q u e m u c h o s pases proporcionaron

informacin sobre la

participacin de la mujer en este mbito, las diferencias en los


informes dificultaron la determinacin de t e n d e n c i a s globales.
A 25 de octubre de 2 0 0 4 , haba n u e v e J e f a s d e Estado y de
Gobierno:

seis presidentas

(Filipinas,

Finlandia,

Indonesia,

Irlanda, Letonia y Sri Lanka) y tres primeras ministras ( B a n g l a desh, M o z a m b i q u e y N u e v a Zelandia). En 1999 haba 10 J e f a s
de Estado y de G o b i e r n o (Antillas Neerlandesas, B a n g l a d e s h ,
Bermuda,

Irlanda,

Letonia,

Nueva

Zelandia,

Panam,

Sri

L a n k a 6 6 y Suiza).
" E s preciso seguir estudiando los vnculos entre la participacin e c o n m i c a y la representacin poltica. Es f u n d a m e n t a l
eliminar los obstculos q u e dificultan la igualdad e n el acceso
al e m p l e o y los recursos productivos a fin de crear un e n t o r n o
propicio

para

la potenciacin

econmica

y poltica

de

la

mujer".
Lo q u e s se ha c o n s t a t a d o es q u e se ha prestado m u c h a a t e n cin a la mejora del acceso de la mujer a cargos d e decisin
poltica. Sin e m b a r g o , se ha prestado m u c h a m e n o s atencin
a la permanencia de la mujer en instituciones polticas oficiales y a su c a p a c i d a d de rendir con eficacia y realizar los c a m bios necesarios. " S e debera dar prioridad a los estudios sobre
la repercusin de la participacin de la mujer en la transformacin de las instituciones, los procesos y los resultados. La
atencin a la participacin de la mujer debera ir m s all de
las cifras y abarcar la relacin q u e existe entre el logro de objetivos d e igualdad entre los gneros y objetivos d e desarrollo
sostenible. La marginacin c o n s t a n t e d e la mujer e n los procesos d e a d o p c i n de decisiones ha sido t a n t o una causa
c o m o un efecto de los lentos avances realizados e n m u c h a s
esferas del desarrollo. Es necesario seguir estudiando los e f e c tos de la exclusin de la m u j e r " .

La Plataforma de A c c i n determina tres objetivos estratgicos


en la esfera de especial preocupacin

relacionada con los

derechos d e la mujer: promover y proteger los derechos h u m a nos de la mujer, m e d i a n t e la plena aplicacin de todos los inst r u m e n t o s de derechos h u m a n o s , especialmente la C o n v e n cin sobre la eliminacin de t o d a s las formas de discriminacin
contra la mujer; garantizar la igualdad y la no

discriminacin

a n t e la ley y en la prctica; y f o m e n t a r la adquisicin de c o n o cimientos jurdicos elementales.


Diez a o s d e s p u s , se constata q u e m u c h o s gobiernos han
d a d o prioridad al logro de los d e r e c h o s h u m a n o s de la mujer.
Esto resulta evidente d e la a d o p c i n de mejores disposiciones
constitucionales

y legislativas para asegurar la igualdad

de

derecho de la mujer y el cumplimiento de la C o n v e n c i n sobre


la eliminacin de t o d a s las f o r m a s d e discriminacin contra la

Dere ehos
humanos
de la mujer

mujer. Las nuevas leyes contribuyeron a crear un marco jurdico en q u e se tuviera ms en cuenta el gnero y se resolvieron
las lagunas existentes en materia de proteccin de los derechos h u m a n o s de la mujer. S e mejoraron los mecanismos de
aplicacin y d e supervisin. S e logr q u e las mujeres fuesen
ms conscientes de sus d e r e c h o s y tuviesen ms c o n o c i m i e n tos jurdicos y mejor acceso a la justicia, incluso por m e d i o d e
m e c a n i s m o s d e c o m p e n s a c i n internacionales. S e concienci
al pblico, a la sociedad civil y a los funcionarios

guberna-

mentales respecto de los derechos h u m a n o s de la mujer con


actividades de f o r m a c i n , e d u c a c i n y p r o m o c i n . M u c h a s d e
estas actividades se llevaron a c a b o por medio de asociaciones

Gobernu

a&kok

lehenta&una

eman

diote

ema-

entre gobiernos, organizaciones no g u b e r n a m e n t a l e s nacionales e internacionales y grupos de mujeres.

kumeen

giza e&kubideak

kon&tituzioetan
ezarri

eta legedietan

dituzte,

Lege berriek
tagundu

duena,

eta

nahian,

edozein

di&krimina-

Hitzarmena

zuzenbide

betea-

tienen efectos discriminatorios

en esferas c o m o la condicin

de la persona y el d e r e c h o p e n a l , laboral y comercial; las normas q u e regulan el matrimonio y las relaciones familiares; y la
legislacin en materia de nacionalidad. La coexistencia de distintos sistemas jurdicos t a m b i n perjudica

a las mujeres. A

berria
hartuko

cultural t a m b i n dificultan el ejercicio de los d e r e c h o s d e la

e&kubideak

mujer, perpetan deas estereotipadas de ella, y la coloca en

aintzat
giza

Al mismo t i e m p o , en m u c h o s pases existen disposiciones q u e

m e n u d o stas no c o n o c e n sus derechos y no p u e d e n ejercer-

e&parru

dute, generoa

emakumearen

ere,

hobeak

ziurtatu

de&agerrarazteko

razteko.
&ortzen

aurkako

Izan

xedapen

berdinta&una

eta emakumearen
zio mota

bultzatzea.

los e n la prctica. Los m o d e l o s de c o m p o r t a m i e n t o

social y

una situacin de inferioridad respecto de los hombres. N o

habe&teko
dira.

zeuden

Lege horiek

hut&uneak
aplikatzeko

bete

ahai

izan

eta

iku&-

tre&nak

siempre existen m e c a n i s m o s d e c o m p e n s a c i n y de haberlos


p u e d e n no ser eficaces porque el sistema judicial no est sensibilizado con respecto a los problemas de la mujer, o porque

katze-tre&nak
ek euren
baita

hobetu

e&kubideez

legeen

dira. Gainera,

emakume-

gehiago jabetzea

ezagutza

handiagoa

lortu

eduki

da,

dezate-

las mujeres no p u e d a n a c c e d e r a l debido a motivos e c o n micos o de otra ndole.


" L o s pases deberan examinar sus disposiciones

constitucio-

nales y legislativas sin d e m o r a y corregir todos los aspectos

ia eta ju&tiziara
tzuetan

nazioarteko

hurbitdu

daitezeia

konpent&azio

ere,

ba-

mekani&mo-

q u e sean o p u e d a n ser discriminatorios para la mujer. La reforma de las constituciones es necesaria en particular para asegurar el pleno cumplimiento de la C o n v e n c i n . La legislacin

en

bitartez.

nacional debera consagrar la igualdad entre el h o m b r e y la

mujer y prohibir la discriminacin, c o n f o r m e a lo establecido


en el artculo 1 de la C o n v e n c i n . Tambin debera disponer la
a d o p c i n de medidas especiales de carcter temporal e n c a m i nadas a acelerar la igualdad de facto entre el h o m b r e y la
mujer. D e b e n existir medios para presentar recursos y o b t e n e r
c o m p e n s a c i n en caso de violacin

de los derechos de la

mujer q u e sean eficaces, e c o n m i c o s y accesibles, incluidos

"Di&kriminaziok
gabeko ingurua

iortze-

ko ezinbedtekoa

da

tribunales q u e t e n g a n en cuenta consideraciones d e g n e r o " .


A d e m s , en el d o c u m e n t o a p r o b a d o en la reunin d e Nueva
York se seala q u e " e s preciso t o m a r medidas urgentes para
lograr la ratificacin universal de la C o n v e n c i n y a u m e n t a r el
nmero de Estados partes en el Protocolo Facultativo y otros
tratados internacionales y regionales de derechos h u m a n o s
relativos a los derechos de la mujer. Los Estados q u e h a n form u l a d o reservas d e b e n seguir examinndolas con miras a retirarlas".
Para q u e el marco jurdico f u n c i o n e e f i c a z m e n t e es necesario
q u e existan polticas y planes d e accin c o m p l e m e n t a r i o s , relativos a los derechos de la mujer, as c o m o q u e se establezcan
indicadores q u e permitan medir los progresos realizados. Los
pases t a m b i n d e b e n establecer y afianzar m e c a n i s m o s institucionales para: supervisar la aplicacin de la C o n v e n c i n , los
objetivos estratgicos d e la Plataforma de A c c i n y los planes
d e accin y las polticas nacionales; resolver las d e n u n c i a s de
discriminacin; y e m p r e n d e r una reforma legal.
Para avanzar en esta lnea se plantea q u e los Estados d e b e n
velar porque el estudio exhaustivo de los derechos h u m a n o s
f o r m e parte d e los programas d e estudio d e t o d o s los niveles,
y t a m b i n d e b e n acabar con los estereotipos tradicionales y
culturales m e d i a n t e programas de informacin

y sensibiliza-

cin del pblico. La labor de e d u c a c i n e informacin

debe

dirigirse a todos los miembros de la sociedad, en particular a


los funcionarios pblicos, el personal judicial y los d o c e n t e s ,
para q u e presten mayor a p o y o a la igualdad de g n e r o y f a v o rezcan un a m b i e n t e no discriminatorio. C o n e d u c a c i n e informacin las mujeres conoceran sus derechos y sabran q u e
p u e d e n reivindicarlos.
D e b e n promoverse a d e m s , actividades generales y de colaboracin entre los funcionarios g u b e r n a m e n t a l e s , las o r g a n i zaciones no g u b e r n a m e n t a l e s nacionales e internacionales y
las asociaciones d e mujeres. D e b e hacerse un uso mayor d e los
medios de difusin y las tecnologas de la informacin y las
c o m u n i c a c i o n e s para llegar a las mujeres d e toda c o n d i c i n ,
sobre t o d o las q u e se enfrentan a mltiples f o r m a s d e discrim i n a c i n . Los hombres y los nios t i e n e n un papel esencial en
la creacin de un e n t o r n o no discriminatorio e n q u e se t e n g a n
en cuenta consideraciones de g n e r o . Por ello d e b e n participar a c t i v a m e n t e en iniciativas para lograr la realizacin d e los
derechos h u m a n o s de la mujer.

gizonen eta
e&ku hartzea"

mutikoen

B e i j i n g e n d u e l a h a m a r urte o n a r t u z e n E k i n t z a r a k o P l a t a f o r m a n bi h e l b u r u d e s k r i b a t z e n dira ardura berezia e s k a t z e n d u e n e m a k u m e a eta h e d a b i d e e n gaiari b u r u z . L e h e n


h e l b u r u a e m a k u m e a k h e d a b i d e e t a r a k o s a r b i d e h o b e a izat e a d a , h a r e n ideiak h e d a b i d e e n bitartez g e h i a g o a d i e r a z t e a , eta h e d a b i d e e i d a g o z k i e n e r a b a k i e t a n g e h i a g o p a r t e
hartzea. Bigarren helburua, bestalde, hedabideetan e m a k u m e a r e n irudi o r e k a t u a eta e s t e r e o t i p o e t a n e z o i n a r r i t u a
e m a t e a da. Helburu horiekin batera, g o b e r n u e k , e r a k u n d e
a r a u - e m a i l e e k , h e d a b i d e e k eta g o b e r n u z k a n p o k o e r a k u n d e e k h e l b u r u horiek lortzeko h a r t u b e h a r r e k o n e u r r i a k e r e
a z a l t z e n dira.
Hirurogeita

hamasei

herrialdek

eman

zuen

informazioa

e m a k u m e a r e n eta h e d a b i d e e n gaiari buruz. G e n e r o berdintasunaren

esparruan

emakumearen
barne,

Emakumeak eta
Hedabideak

hainbat

hedabideetan

parte-hartzeari
herrialdeetan

p l a n g i n t z e t a n zati g a r r a n t z i t s u a

eta

dituzten

edukiei

genero

arauak,

buruzkoak

berdintasunerako

dira.

A g e r i k o a da g e r o eta e m a k u m e g e h i a g o k

komunikazioaren

s e k t o r e a n lan e g i t e n d u t e n a r r e n , e m a k u m e e k ez d u t e l a
b o t e r e r a iristeko a u k e r a g e h i a g o izan, ez eta h e d a b i d e e t a n
erabaki

gehiago

hedabideek

hartzeko

ez d i o t e

aukera gehiago ere. G a i n e r a ,

g e n e r o a r e n gaiari

arretarik

jartzen

politikak a b i a n j a r t z e r a k o a n , eta hori e t e n g a b e k o a r a z o a


d a . B e s t a l d e , g e n e r o e s t e r e o t i p o a k eta e m a k u m e a r e n irudi
txarra sarritan e m a t e n dira.

C constatable
de mujeres

que el nmero
que trabajan

cada

vez

en el sector

mayor
de

las

G a i n e r a , p o r n o g r a f i a eta e m a -

k u m e a k sexurako erabiltzen dituzten materialak estereotip o e n eta irudi txarren a u r k a k o b o r r o k a n b e s t e o z t o p o

bat

dira.

comunicaciones

no se ha

traducido

en

un
" H e z k u n t z a r a k o eta t r e b a k u n t z a r a k o

mayor

acceso

adopcin

de las mujeres

de decisiones

al poder y a la

en los medios

de

difu

programa

orokorrik

g a b e , g i z a r t e k o eta k u l t u r a k o o z t o p o e k e t e n g a b e e r a g o t z i ko d i e e m a k u m e e i l a n b i d e a n a u k e r a k izatea, eta h e d a b i d e e t a n b e r d i n t a s u n e z p a r t e h a r t z e a . H e d a b i d e e t a k o politikak

sin.

Adems,

ciones

la desatencin

de gnero

a las

en las polticas

considera

de ios

medios

erabakitzen dituztenei
da,

emakumeek

duten

de informacin
los

estereotipos

negativas

es un problema
de

gnero

son comunes.

constante

las

Adems,

la

imgenes
pornogra

heziketa e m a t e k o lana e g i n b e h a r

gizonekin

eskubidea aintzat

berdintasunean

har d e z a t e n , eta

lan

eta e s t e r e o t i p o a k h e d a b i d e e t a t i k e r a b a t k a n p o r a t z e a zein
garrantzitsua d e n ohar d a i t e z e n " .
Gainera garrantzitsua

da b e t i k o h e d a b i d e a k g e h i a g o e r a -

biltzea, e s a t e b a t e r a k o , irratia eta i n p r i m a t u t a k o

fa y el material
te a las mujeres

en que se explota
constituyen

sexualmen-

egiteko

diskriminazioa

materiala,

b a t e z e r e herrialde a s k o t a k o n e k a z a l i n g u r u n e e t a n .

Gara-

en

p e n b i d e a n diren h e r r i a l d e e t a n , l e k u a n l e k u k o h e d a b i d e a k

imgenes

razio b a t e r a , e n p l e g u a r e n , h e z k u n t z a r e n , eta i n g u r u k o g e r -

otro problema

izan o h i dira k o m u n i t a t e k o b e r r i e n iturri b a k a r r a k . K o n p a -

la lucha
negativas.

contra

ios estereotipos

y las

t a k a r i e n berri e m a t e n d u t e , eta e m a k u m e e i eta neskatilei


parte hartzeko aukera e m a t e n die.

En la P l a t a f o r m a d e A c c i n se s e a l a la e s t r e c h a nterrelac l n e n t r e la p o b r e z a y la d e g r a d a c i n a m b i e n t a l , as c o m o
la n e c e s i d a d d e e r r a d i c a r la p o b r e z a a fin d e a l c a n z a r u n
desarrollo s o s t e n i b l e . E f e c t i v a m e n t e , e n Beijing se pidi a
los G o b i e r n o s y a o t r o s a g e n t e s q u e p r o m o v i e r a n la incorp o r a c i n d e las c u e s t i o n e s d e g n e r o e n t o d a s las polticas
y los p r o g r a m a s .
Diez a o s d e s p u s , del p o r c e n t a j e m s e l e v a d o d e r e s p u e s tas r e c a b a d a s e n t r e los pases r e p r e s e n t a d o s e n las N a c i o nes U n i d a s relativas a la m u j e r y el m e d i o a m b i e n t e se d e s p r e n d e c l a r a m e n t e q u e se h a n realizado p r o g r e s o s t a n t o e n

La mujer
y el medio
ambiente

materia de participacin

d e la m u j e r e n los p r o c e s o s d e

a d o p c i n d e d e c i s i o n e s a m b i e n t a l e s c o m o e n el f o m e n t o
d e la i n c o r p o r a c i n del g n e r o e n el s e c t o r a m b i e n t a l .
A p e s a r d e q u e se realizaron a l g u n o s a v a n c e s e n el f o m e n t o d e la p a r t i c i p a c i n d e la m u j e r e n la a d o p c i n d e d e c i s i o n e s a m b i e n t a l e s y e n la i n c o r p o r a c i n d e la p e r s p e c t i v a
d e g n e r o e n las c u e s t i o n e s a m b i e n t a l e s , persisten i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s . A l g u n o s pases i n d i c a r o n q u e el p r o b l e m a m s g e n e r a l i z a d o es la falta d e c o n c i e n c i a pblica a c e r ca d e las c u e s t i o n e s a m b i e n t a l e s . O t r o s pases s u b r a y a r o n
a s i m i s m o la falta d e sensibilizacin s o b r e los e f e c t o s perju-

"Garrantzit&ua
da batiabide
naturalen
inguruan hitzarmenetan
aurkezten diren
txo&tenetan generoaren gaia &artzea. Garapen ja&angarria lortzeko bidean aurrerapau&o handiagoak egitea tortzea po&ible litzateke, gobernuekin eta gizarte zibilarekin
elkartana areagotuz, batez ere. emakumeen
etkarteekin eta &ektore pribatuarekin".

diciales q u e s o b r e la m u j e r t i e n e n el c a m b i o a m b i e n t a l y la
d e g r a d a c i n a m b i e n t a l ; la i m p o r t a n c i a

d e la

participacin

d e la m u j e r e n la o r d e n a c i n y c o n s e r v a c i n a m b i e n t a l e s ,
as c o m o e n la a d o p c i n d e d e c i s i o n e s al r e s p e c t o y los
b e n e f i c i o s q u e para el f o m e n t o d e la p r o t e c c i n

ambiental

p o d r a e n t r a a r la i g u a l d a d d e g n e r o .
" H a q u e d a d o d e f o r m a m u y clara la i m p o r t a n c i a d e t o m a r
e n c u e n t a p e r s p e c t i v a s d e g n e r o e n t o d o s los a s p e c t o s del
ciclo del p r o y e c t o ; d e utilizar d a t o s d e s g l o s a d o s por sexos
e n la p l a n i f i c a c i n ; d e incluir t a n t o h o m b r e s c o m o m u j e r e s
e n t o d a s las a c t i v i d a d e s d e g e s t i n ; y d e i n c o r p o r a r los a n lisis d e g n e r o e n la s u p e r v i s i n y e v a l u a c i n , p o r e j e m p l o
e n las e v a l u a c i o n e s del i m p a c t o a m b i e n t a l .
T a m b i n es i m p o r t a n t e , se s e a l a ,

incorporar perspectivas

d e g n e r o e n la p r e s e n t a c i n d e i n f o r m e s a c e r c a d e c u e s t i o n e s relativas a los c o n v e n i o s s o b r e recursos n a t u r a l e s . S e


p o d r a n lograr m a y o r e s p r o g r e s o s e n pro d e un desarrollo
sostenible

con

una

cooperacin

ms estrecha entre

los

g o b i e r n o s y la s o c i e d a d civil, e n particular las o r g a n i z a c i o nes d e m u j e r e s , y el s e c t o r p r i v a d o .

Las ninas
Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 8,4 millones
de nias y nios de todas las edades son objeto de las peores for-

Datu gutxi dago ne&kato ela umeen


egoeraren
inguruan eta intjormazio e&ka&i horrek zaiidu egiten du programen garapena.
Generoaren
ataia
konlutan
hartzen duen ikerketen beharra dago
egun, batez ere IHCSa, drogak, pro&tituzioa
eta
kateko umeen gaiei begiratzen badiegu.
Haiere,
New yorken iku&i zen herri gehienek lan handia
egin duteia hezkidetza ataiean, "batez ere lehen
hezkuntzan".
Bigarren hezkuntzan
oraindik ere
hut&une handiak daudeia azpimarratzen
zuen
onartutako
txo&tenak.

mas de trabajo Infantil.


Con estos precedentes, los informes presentados en la reunin de
Nueva York muestran que se han logrado importantes avances en
la situacin de las nias, en especial en el reconocimiento de sus
derechos.
Los Estados Miembros han ratificado tratados internacionales que
protegen los derechos de las nias y han reforzado las leyes nacionales que tienen por objeto

proteger

la salud reproductiva

sexual de las jvenes, prohibir los abortos selectivos por sexo,


combatir el trabajo infantil, aumentar la edad mnima para contraer matrimonio y hacer frente a la violencia contra las nias,
incluida la prostitucin infantil, la trata, la pornografa y el abuso
sexual. En particular, se han hecho avances en materia de acceso

La Plataforma de Accin de Beijing contempla polticas, programas y medidas legislativas amplias dirigidas a promover los derechos de las nias; a eliminar todas las formas de discriminacin y
actitudes y prcticas culturales negativas y a fomentar una mayor
sensibilizacin sobre sus necesidades y potencial. A d e m s , prohibe la discriminacin contra las nias en la educacin y en la for-

de las nias a la educacin.


Los pases procuraron reducir las diferencias de gnero en la educacin, en especial en la enseanza primaria, y fomentaron la creacin de un ambiente educativo que tuviera en cuenta las necesidades de las nias, tanto en trminos de seguridad como de contenido.

macin profesional; propugna la eliminacin de la explotacin


econmica del trabajo infantil y la proteccin de las nias que tra-

" E s necesario realizar mayores esfuerzos para asegurar un acceso

bajan y fomenta la erradicacin de la violencia contra las nias y

ms equitativo a la enseanza secundaria y para que los estudios

su sensibilizacin y participacin en la vida social, econmica y

se plasmen en oportunidades laborales. Tambin es preciso un


mayor grado de esfuerzo y compromiso para erradicar el trabajo

poltica.

sexual comercial realizado por menores de edad y la participacin


En el documento final del vigsimo tercer perodo

extraordinario

de sesiones de la Asamblea General se hace un llamamiento a


adoptar nuevas medidas dirigidas a mejorar la salud reproductiva
y sexual de las adolescentes; a eliminar el abuso sexual y la explo-

de stos en el turismo sexual. Debe hacerse ms hincapi en la


reintegracin de las nias despus de los conflictos armados,
especialmente de aqullas que han sido obligadas a seguir a las
fuerzas armadas y han sido objeto de explotacin sexual".

tacin de las nias, la pornografa infantil y la trata de nios y


nias; y a poner fin a prcticas dainas como la seleccin prena-

La insuficiencia de datos sobre la juventud en general y sobre las

tal del sexo, la preferencia de un sexo sobre el otro, el infanticidio

nias en particular dificulta la elaboracin de nuevos programas y

de nias, la mutilacin genital femenina, los matrimonios preco-

normativas para atender a las necesidades concretas de esos gru-

ces y los crmenes de honor.

pos. Debe hacerse un trabajo de investigacin participativo sobre

Tanto la Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de


discriminacin contra la mujer como la Convencin
de los Derechos del Nio y de la Nia prescriben

la juventud, teniendo en cuenta las cuestiones de gnero, especialmente en materia de VIH/SIDA, uso indebido de drogas, prostitucin infantil y nios y nias de la calle.

una amplia gama de medidas dirigidas a

"Los conocimientos necesarios para la vida cotidiana, la educa-

asegurar la eliminacin de la discriminacin

cin sexual y los programas de potenciacin son de fundamental

contra las nias. El protocolo

facultativo

importancia para reducir la cantidad de embarazos de adolescen-

de la Convencin sobre los Derechos del

tes y los ndices de infeccin del VIH/SIDA entre las jvenes y las

Nio relativo a la venta de nios y nias,

nias. Las campaas en los medios de comunicacin y otras acti-

la prostitucin infantil y la utilizacin de

vidades de sensibilizacin deben estar dirigidas a los jvenes de

la infancia en la pornografa

ambos sexos y han de utilizarse enfoques mediticos y tecnologa

los

mecanismos

perfecciona

internacionales

en

de la informacin y la comunicacin innovadores. Se debe prestar

materia de derechos humanos a fin

especial atencin al fomento del potencial de liderazgo de las

de proteger a las nias de la violen-

nias y a su participacin en las organizaciones de jvenes, inclui-

cia y los abusos. La Organizacin

das las deportivas".

Otras

cuestiones

sin que impiden que las mujeres indgenas disfruten plenamente de sus derechos. La ausencia de datos sobre mujeres indgenas
desglosados por sexo, razas y origen tnico sigue dificultando la
formulacin de polticas efectivas y la adopcin de medidas
correctivas. Es fundamental que las mujeres indgenas participen
plenamente y de forma eficaz en todas las fases de la elaboracin
y aplicacin de estas polticas y que tengan acceso efectivo a los
procesos de adopcin de decisiones.

Trata de mujeres y nias


Se han hecho muchos progresos en la lucha contra la trata y los
pases estn dando cierta prioridad a este problema. En particular,
se cuenta con instrumentos y mecanismos internacionales, y
muchos pases han aprobado legislacin de lucha contra la trata
y adoptado las necesarias medidas normativas.
Sin embargo, los progresos no son uniformes en los diferentes
pases y regiones: mientras que muchos pases, en particular de
Europa occidental y oriental, Amrica del Norte y Asia, han adoptado diversas medidas para luchar contra la trata o prevenirla, en
otras regiones no se ha dado prioridad a esa lucha.
Para combatir con xito la trata, los Estados deben adoptar y aplicar activamente estrategias generales, multidisciplinarias y que
tengan en cuenta consideraciones de gnero. Estas estrategias
debern incluir la aprobacin y aplicacin firme de legislacin de
lucha contra la trata que se ajuste a los instrumentos internacionales de los que los Estados sean parte, y la aplicacin de medidas normativas destinadas a prevenir la trata, castigar a los culpables y proteger a las vctimas.

La mujer y el VIH/SIDA
En la mayora de las respuestas de los pases se documentaban
progresos en la proteccin de los derechos de las mujeres seropositivas, el aumento del acceso al tratamiento, el establecimiento
de mecanismos nacionales de coordinacin y la reduccin de la
vulnerabilidad de la mujer al VIH/SIDA, incluso mediante la promocin de la participacin del hombre. Los gobiernos reconocieron cuan complejas eran las tareas de abordar e investigar los factores que contribuyen a propagar la pandemia y aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al SIDA, como son la desigualdad de las
relaciones entre los gneros, la discriminacin y el estigma, la violencia contra la mujer, y las tradiciones y normas sociales.
A u n q u e se han hecho esfuerzos por prevenir la transmisin de
madre a hijo, no se ha logrado an aplicar un enfoque integrado
que tenga en cuenta consideraciones de gnero para luchar contra el VIH/SIDA. Es necesario garantizar el acceso de las mujeres
en situacin de riesgo a los medicamentos antirretrovirales, independientemente de si estn embarazadas o no. Es necesario
seguir prestando atencin especficamente a los vnculos fundamentales que existen entre la violencia contra la mujer y el
VIH/SIDA. Tambin debe prestarse ms atencin a las actitudes y
la conducta de los hombres, y a la promocin de relaciones sexuales responsables.

Mujeres indgenas
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la c o m u nidad internacional han contribuido a mejorar la situacin de las
mujeres indgenas y han adoptado medidas para proteger sus
derechos y libertades. No obstante, en vista de los muchos obstculos y dificultades que siguen existiendo, entre los que figuran
numerosas formas de discriminacin por motivos de gnero, raza
y origen tnico, y de las repercusiones de la globalizacin y la
degradacin ambiental, deben aplicarse medidas generales para
abordar todas las formas de discriminacin, marginacin y exclu-

Tecnologa de la informacin y las comunicaciones


Es necesario que se conozcan mejor las dimensiones de gnero
del acceso a la tecnologa de la informacin y las comunicaciones
y su empleo y la forma en que puede utilizarse como instrumento para promover la igualdad de gnero. Es imprescindible elaborar indicadores y estadsticas fidedignas desglosados por sexos,
edades y lugar de residencia y que este enfoque se adopte en los
estudios nacionales.
La accesibilidad y los costes son dos de los principales factores que
dificultan la utilizacin de la tecnologa de la informacin y las
comunicaciones por parte de las mujeres. Los pases y las partes
interesadas deberan estudiar el modo en que se asignan los
recursos relacionados con la tecnologa de la informacin y las
comunicaciones en los proyectos y polticas. Especial atencin
merecen las polticas de acceso universal, los recursos destinados
a la capacitacin de la mujer en materia de tecnologa de la informacin y las comunicaciones y la creacin de capacidad con este
fin, y la utilizacin de fondos para proyectos dirigidos a mujeres y
nias.
El acceso de la mujer rural a la tecnologa de la informacin
depende en muchos pases de la ampliacin de servicios de uso
corriente, como los telecentros, locutorios telefnicos y otros
medios de acceso pblico en lugares a los que las mujeres puedan
acceder fcilmente. El bajo ndice de alfabetizacin impide que las
mujeres opten a puestos de trabajo relacionados con la tecnologa de la informacin y que puedan hacer uso de ella. Las mujeres necesitan ms Iniciativas de creacin de capacidad y las organizaciones no gubernamentales de mujeres y las organizaciones
de la sociedad civil necesitan recursos que sirvan de apoyo a su
labor de promocin y potenciacin del papel poltico de la mujer
mediante el uso de la tecnologa de la informacin y las comunicaciones.

Los hombres y los nios


Las labores para involucrar a los hombres y nios en la lucha por
la igualdad de gnero se encuentran todava en sus comienzos. Se
han logrado progresos con las campaas generales de concienciacin, los programas de licencia de paternidad y los debates
sobre el papel del hombre en la eliminacin de la violencia por
razones de gnero. Para progresar hacia la igualdad de gnero no
basta con cambiar las leyes y poner en marcha programas, t a m bin hay que cambiar actitudes y comportamientos profundamente arraigados. Los Estados Miembros pusieron de manifiesto
la importancia del sistema educativo y los medios de comunicacin para cambiar los estereotipos y las imgenes de gnero. Tambin es importante la colaboracin con organizaciones no gubernamentales, el sector privado y dirigentes de todos los sectores de
la poblacin, incluidos dirigentes religiosos. Es necesario intercambiar experiencias, prcticas recomendadas e investigaciones.
Queda mucho por aprender. A u n q u e las medidas adoptadas en
pases y contextos especficos son esenciales, se puede lograr un
progreso considerable mediante el intercambio de experiencias y
prcticas recomendadas entre regiones.

IV

A\

TT

JAI

Directora de

A\

la Divisin de

JA

ss -*

ZLOTNIK
"Las mujeres migrantes terminan enca
jando en las ocupaciones peor pagadas"
Texto: Araceli Fernndez
Polos: Eva Zubero
Karlos Corbella

Migrazioen
Batuetako

mugimentuak
Zuzendaritzako

karra. ig46an
horretara

aztertzen

Nazio

buru da Hania Ziotnik

zuzendaritza

mexi-

hau &ortu zenetik,

iri&ten den lehenengo

behar bada horregaitik,

dituen

emakumea

ardura

da bera eta

berak inork baino hobeto

uier

dezake bere herritik be&te batera ian eta bizimodu

dui-

nago

baten

emakumek

bila

bizi duten

gutxi eta azkenaidi


dortarazi
ginen

munduan

duten
berarekin.

zehar

egoera.

dabiitzan

Biibon

miioika

izan zen

honetan

biztaniegoaren

fenomenoari

buruz

dueia

migrazioek

6oia&ean

aritu

En su intervencin en la Conferencia Internacional sobre migraciones, organizada por el Observatorio de Inmigracin del
Gobierno Vasco, ofreci una conferencia bajo el ttulo "La migracin sur a norte: Tendencias y caractersticas". En ella se refiri a
la femenizacin de la migracin, a la escasez de estadsticas en las
que se recojan los datos por razn de sexo, las desigualdades
salariales que afectan, de manera ms acusada, a las mujeres
inmigrantes, y a la segregacin ocupaconal, que tambin en los
pases de acogida delimita la posibilidades laborales de las mujeres migrantes, ocupando a este colectivo, de manera general, en
la atencin de nios y nias y personas ancianas y en las tareas
domsticas.
A su paso por Bilbao, Hania Zlotnik intervino en la Conferencia
desde su responsabilidad de Directora de la Divisin de Poblacin
del Departamento de Asuntos Econmicos y Sociales de la O N U .
Licenciada en Matemticas en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autnoma de Mxico y doctorada en
Estadstica y Demografa por la Universidad de Princeton, cuenta
tambin con el respaldo de 23 aos de ejercicio profesional, y
observa la evolucin demogrfica del planeta con criterios realistas y, a la vez, optimistas.
Desde su posicin de demgrafa y con la importancia que concede a las cifras, considera que el anlisis de la realidad a travs de
los datos estadsticos plantea deficiencias, porque "al menos el 10
por ciento de la poblacin del mundo vive en pases donde no
existen estadsticas ni indicadores sobre su sexo o edad". Sin
embargo, apunta una cierta tendencia a resolver esta situacin
porque "ahora cada vez ms se enfatiza en este sentido".
Tambin en el informe Beejing+10 se detecta esa carencia, y se
destaca la importancia de que el peso de la mujer en el mundo se
refleje en las estadsticas. En ese sentido, el documento indica de
manera explcita que "los datos desglosados por sexo resultan
imprescindibles para llevar a cabo la asignacin y planificacin
presupuestarias teniendo en cuenta las cuestiones de gnero y
revisten especial importancia para cumplir plenamente los objetivos de desarrollo del Milenio".
En relacin a la presencia de mujeres y nias en los movimientos
migratorios, los ltimos estudios de la Divisin que Zlotnik dirige
indican "que la participacin de la mujer en inmigracin ha sido
muy amplia desde siempre. Hace algo ms de tres dcadas el
46% de los movimientos correspondan a mujeres o nias. Para
2000 la tasa haba subido hasta el 49%. Hay una cierta feminizacin de la inmigracin",

asegura la Directora.

Las oportunidades de acceso a un trabajo tambin son objeto de


inters para esta experta que, en la entrevista concedida a E M A KUNDE indica que es la mujer migrante quien percibe los menores ingresos por el rendimiento del trabajo. "Los hombres nacio-

"Beti egon dira emakume


baina

azken urteoatan

fjeminizatu

etorkinak
emigrazioa

egin dela e&an

daiteke".

natorio, que afecta de un modo especial a las mujeres procedentes de otros pases, en busca de una oportunidad.
"La mayor parte de los migrantes tienen bajas cualificiaciones profesionales y entran en trabajos poco deseados. Est muy dividida
la distribucin porque lo ms comn es importar gente para los
trabajos que los nacionales no quieren hacer, ya sea porque no tienen prestigio, porque tienen horarios muy exigentes, de cuidados
a personas enfermas, trabajos nocturnos, cuidado de nios y
nias... Es ah donde se insertan las mujeres migrantes", en tareas
que tradicionalmente han correspondido a las mujeres.
En este sentido, las conclusiones del encuentro Beejing+10 indican que "se requiere un esfuerzo constante para eliminarlos estereotipos de gnero y las actitudes culturales que perpetan

ideas

Al

de inferioridad de la mujer y son los responsables de la aceptacin


en la sociedad de la violencia contra la mujer".

mismo tiempo, los hombres nacionales tienen mayores ingresos


que los migrantes, y los ingresos de las mujeres nacionales son
mayores que los percibidos por las migrantes. O sea, las mujeres

Zlotnik quiere hacer notar la existencia de "un nmero, relativamente pequeo pero importante de inmigrantes, que a lo mejor
les va mejor que a los nacionales, o les va igual que a los nacio-

migrantes

nales de igual cualificacn.

nales tienen

mayores ingresos que las mujeres

terminan

encajando

nacionales.

en las ocupaciones

peor

paga-

das", explica Hania Zlotnik.


La Directora de la Divisin de Poblacin aade, respecto a las diferencias salariales: "No estoy segura de que sea ms amplia entre
los acogidos que entre los nacionales, porque los pases no han
mejorado demasiado en cuanto a la paridad de remuneracin en
el empleo. Cuando se hacen estudios entre personas nacidas en
el pas se encuentra que a los hombres se les paga ms que a las
mujeres, en trabajos que son equiparados. A lo mejor hay tendencias a la convergencia, pero son relativamente dbiles. Los
migrantes estn reproduciendo el esquema, en ocupaciones
no son muy deseadas por los nacionales".

que

As, adems de las diferencias retributivas, Hania Zlotnik introduce otro elemento de diferenciacin, tambin de carcter discriml-

Y eso existe en todos los pases, pero

las mujeres estn muy poco representadas en estos grupos. Se


trata de mujeres profesionales y cuando se dan, esos casos son
muy importantes. Son modelos que vale la pena resaltar".
Tambin en este aspecto las deficiencias detectadas desde la O N U
por esta Directora coinciden con las hechas pblicas en el documento elaborado diez aos despus del encuentro de Beejing. En
l se apunta la necesidad de "tomar medidas para eliminar las
diferencias salariales por razn de gnero". En este sentido, el
documento propone a los estados que tomen las medidas oportunas para "ampliar las posibilidades de carrera de las mujeres y
las nias al aumentar sus oportunidades de recibir educacin tcnica y capacitacin profesional y de trabajar en sectores no tradicionales".

SHERE
\

Aholkularia eta genero


gaietan aditua

i i
J
j

"Emakumeak etxetik kanpo lanik egin ez


dezan eta enpresa handiak zuzendu ez ditzan geroz eta propaganda gehiago dago"
LTkarrizkela: Araccli Fernandez
Argazkia: Archivo Diario Vasco

Shere Hite e convirti


cuestiones
lidad

de gnero

femenina

en Europa

en un referente
cuando

hace

algunos

hombre y preenta
en el mundo

ocupa

la valoracin

extrada

U propia

"Ahora parece

cho de la mujere.

Parece

mentale

tradicionales".

donde

ndica

pacin

econmica

obstculos
ductivo

y la representacin

que dificultan

la igualdad

de la mujer.

la mujer

a cargos

atencin

Se ha prestado
de decisin
de rendir

que coincide
hablar

produci-

a lo valore

a la violn
lo vnculo

que

el

entre

E fundamental

con

de lo derefundaInforme

de la mujer al poder e poco

poltica.

que

en lo

la

triunpartici-

eliminar

lo

en el acceo al empleo y lo recuno


propicio
mucha

poltica.

a la permanencia

les y a U capacidad

actual

lo avance

un retroceo

En cuanto

eguir estudiando

a fin de crear un entorno

poltica
menos

que "e precio

un dficit

e analizan

Beejing* 10 hace del proceo de incorporacin


falista,

relaciones

a U presencia

que no et de moda

que e oberva

sexuaalineada

en la

violn de la situacin
y repecto

apunt

sobre

sobre la

americana,

profundizando

de la economa

en el documento

dos a partir de Beejing.


bico

sigue

En U pao por Eukadi

decisorios.

informe

La invetigadora

ao,

la mujer

de la investigaciones

&u ya legendario

a 'male de lo etenta.

dede

entre mujerey
pueto

en el mbito

escribi

para

la potenciacin

atencin

Sin embargo,

de la mujer

con eficacia

a la mejora

econmica

del acceso

de

se ha prestado

en instituciones

y realizar

polticas

lo cambios

pro-

mucha
oficia-

necearlo".

Elkarrizketa: Shere Hite

Shere Hitek emakumea ekonomia munduan eta postu erabakiorretan non kokatua dagoen ikusi ondoren, duen ikuspegia aurkeztu du. Bilbon defizita ikusi du eta Beejingen ondoren izandako aurrerapenak biltzen dituen txosteneko balorazioarekin bat
dator.
"Orain badirudi emakumeen eskubideei buruz hitz egitea ez
dagoela modan. Are gehiago atzerapausoa ikus daiteke oinarrizko baloreetan, balore tradizionaletara hurbiltzen ari gara. Lehen
egindakoaz kezkatu gabe, orain borroka egin behar dugunaren
ideiarekin pixka bat kezkatuta nago. Orain gertatzen ari dena
nabarmendu behar d u g u . Europako B a t a s u n e a n , bai eta
Espainian ere, emakumezkoen soldatak gizonezkoenak baino
% 2 0 baxuagoak dira, eta hori gaur egungo arazoa da. Horregatik
kezkatu
behar
gara
egungoaz",
azaldu
du
Hitek
EMAKUNDErekin izandako elkarrizketan.
Horren inguruan txostenak ondokoa dio: "Herrialdeek aurrerapen
adierazkorrak egin dituzte emakumeen eskubide eta independentzia ekonomikoaren sustapenean". Dena dela, Hitek onartu
du emaitzak "erabat ezberdinak" izan direla. Txostenaren arabera, herrialde horietan "emakumea lan munduan sartzeko neurriak hartzen" ari dira. "Emakumeak gizonezkoaren maila bera
izango du eta emakumezko enpresaburuen alde egingo d u t e " ,
adierazi du. Dena den, ondokoa ere gehitu du: "Generoaren
estereotipoa oraindik bizirik dago, ordea, eta emakumeek goi
karguak betetzea eragozten ari da; bai sektore pribatuan, bai
Gobernuan".
"Emakumeak ez daude gizonezkoak bezain presente edozein
mailatan. Azken hamarkadan, emakumearen parte-hartze etengabe samarra ikusi dugu, baina, herri mailako erabakiak hartzeko garaian. Dezentralizazioa, eta ondorengo botere eta errekurtsoen transferentzia, badirudi aukerak zabaltzen ari dela emakumeak parte-hartze adierazgarriagoa izan d e z a n " , dio azken
hamarkadan egindako aurrerapenen balantzeak.
Horri buruz, Hite harrituta dago. " Emakume bakarra aurkitu dut
munduko gizarte ekonomiko handien aurrean lanean eta lanpostua galdu egin du Hevvlet Packarden duela hilabete batzuk. Hori
ikaratzeko modukoa da. Orain ez dago emakumerik postu horret a n " ziurtatu du.
"Orain, berriz, banku-kontuak ditugu eta guk lortutako hainbat
eskubide dauzkagu, beraz, aukerak izan baditugu. Baina erabili
egin behar ditugu eta lan egin beharko dugu; izan ere, askotan,
emakumeak aurrerapausorik eman ez duenaren sentsazioa du
gizarte honetan. Lana utzi, haurrak izan, eta nire senarra zaintzearen ideia erromantikoak erakargarria dirudi, baina ez da horrela.
Agian izan liteke gutxi batzuentzat, baina, gehienentzat ondoko
arazoak dakartza: zeure dirurik ez izatea, etxeko indarkeria eta
hori guztia" adierazi du.

Gainera, ondoko teoria mantendu du: "Gobernuaren eta erlijioaren ideia da familiak oinarrizko modeloa izaten jarraitu behar
duela. Emakumea ama bezala baloratuta zegoen, ugalketarako
balio zuen. Eta ikono horren analisiak erakutsiko du emakumeak
zergatik galdu duen bere lekua eta garrantzia gizartean. Familia
santuan ez dago alabarik, alabak ez du lekurik munduan. Semea
bakarrik dago. Emakumeak Mariaren papera egingo du, emaztearena eta A m a Birjinarena".
" D u e n egitekoa 'bere' gizonezkoak zaintzea da. Gizonezkoak dira
familiako garrantzitsuenak. Eta, hala, sexuari uko egingo dio.
Badirudi azken urte hauetan balore tradizionaletara itzuli garela,
adibidez: emakumea berriro itzuli da etxera, etxekoandre eta amaren papera betetzera", gaineratu du.
Aditu horren arabera, gaur egun, gero eta propaganda gehiago
dago emakumeak etxetik kanpo lanik egin ez dezan eta enpresa
handi bat zuzen ez dezan. II. M u n d u Gerraren ondoren emakumeak "etxean geratu" behar zutela zioten propaganda kantitate
ikaragarria zegoen eta horrek presionatu egiten zituen -eta hori,
gerra garaian emakumeek edozertan lagundu zutela eta edozein
motatako lanak egin zituztela kontuan hartuta, lan mekanikoak
eta ingeniaritza lanak ere b a k Propaganda hark, haurra izateak
sorrarazten duen gozamena eta poztasuna nabarmentzen zuen,
etxea polit ipintzea (bai dibertigarria da, baina, urteetan gauza
hori bera egin behar dute? Eta nork ordainduko luke?). Gaur
egun, garai hartan bezala, propaganda mota hori ikus dezakegu.
Egunkarietan argitaratzen diren hainbat artikulutan zera irakur
dezakegu: "Karreradun emakumeak, guztia utzi eta euren etxea
eta familia zaintzen hasi dira. Orain, inoiz baino zoriontsuagoak
dira". M u n d u osoko politikoek duten kezka da, euren gizartean,
ugalketa eta jaiotza indizeak baxuak direla; Espainiako, Italiako eta
Europako hainbat herrialdeetako indizeak hain baxuak izanda,
biztanleria gainbehera doa. Uste dute (Frantziako Presidenteak
berak ere, Jacgues Chiracek, hobeto jakin beharko luke) erantzun
errazena emakumeak haur gehiago izan ditzaten konbentzitzea,
eta erakustea "lan egitea" baino karrera hobea dela amatasuna
dela. Zenbait politikok uste du ekuazio argi bat dagoela langileak
diren emakumeen eta haurrak dituzten emakumeen artean: edo
bata edo bestea. Gainera, uste dute ez dela "ezer txarra" prentsa
bidezko kanpaina bat egitea eta emakumeari erakustea hobe
izango litzatekeela "bere benetako ama funtzioa" egitera itzultzea. Baina hori ez da politikoen arazoaren erantzuna.
Emakumeak etxetik kanpo lan egiten du soldata izan dezan eta
dirua izan dezan; ez dute euren senarrei edo euren gurasoei
" p a g a " edo dirua eskatzera itzuli nahi. Emakumeek ere gai direla
erakutsi nahi diote gizarteari eta izan ahal duten guztia izan nahi
dute. Hegan egin nahi dutel.
Beejing+10 txostenak emakumeak boterera iristeko erakusten
duen ikuspegia ez da batere triunfalista. Ondokoa adierazten du:
"Beharrezkoa da parte hartze ekonomikoaren eta errepresentazio

Ardura duten erakundeak


Hitek uste du emakumeak eremu pribatura mugatzeko joera
transmititu duela elizak eta erantzukizunaren zati bat onartu
behar duela. Azken Aita Santua aukeratzeko prozesuan, emakumeari ipinitako mugak argi ikusi dira eliza barruko alor horretan
eta beste hainbatetan ere. "Vatikanoan emakume bat abesten
ikusi dut 'Nik Aita donna bat nahi dut', oihukatu zuen emakume
batek. Oso kuriosoa iruditu zitzaidan emakume hura, gaztea, oso
modu klasikoan eta tradizionalen jantzita eta emakumezko Aita
Saindua nahi zuela a b e s t e n " , gaineratu zuen.

politikoaren lotura aztertzea. Nahitaezkoa da lana lortzeko eta


errekurtso produktiboetarako garaian, berdintasuna lortzeko dauden oztopoak deuseztatzea; hala, ingurune egokia sortzea emakumearen ekonomia eta politika sustatzeko. Arreta handia ipini da
erabaki politikoak hartzeko karguetan emakumeak sar daitezen.
Hala ere, arreta gutxi ipini zaio instituzio politiko ofizialetan emakumearen iraunkortasunari eta efikaziaz bere lana betetzeko eta
behar diren aldaketak egiteko duen gaitasunari. Lehentasuna
eman beharko litzaieke emakumeak parte hartu duen erakundeetako transformazioetan,
ondorioen ikerketei".

prozesuetan eta emaitzetan

izandako

Euskadi. La dcada posterior

T e x t o : A n a Alberdi. E m a k u n d e

Hamar

urte

hauetan

Eu&kadin

berdinta&unaren

in$u-

ruan egin den ianari errepa&oa egitera datorte&tu


tan Ana Alberdi,
arduraduna.

Emakundeko

Ikerketa

Bera ere Beijingen

landu

eta Cu&kal Crkidegoan

lantzen

Urte haietan

eta gizonen

ren aldeko

lana berdinta&un

zen: egun e&trategiak zabaldu


tre&na gehiagoz
e&aterako.
orain

Halere,

deia hamar

da erronka
kena:

baliatzen

de, kolektibo,

talde,

bat

zetoztela.

arteko

berdinta&una-

plangintzetan

laburbiitzen

egin dira eta erakunde

Alberdiren

anali&iaren
orain

aidatzeko

edukinak

gara. Berdinta&unerako
baita

honi benetazko

egoera

ziren

ari zirenak

urte,

iku&ten dut. ta boteila

Dokumentazio

izan zen eta han iku&i

ahal izan zuen Mundubiltzarrean


emakume

eta

bultzadakada

nahia.
betetzeko

eman

"Nik boteila

erdi

pre&t gero eta

nago".

eta
legea

arabera,

ere, tre&na

enpre&a eta pert&ona gehiago

la iku&irik, itxaropent&u

hone-

bai

bakarra
diezaiobeteta
erakundagoe-

H a c e diez a o s E m a k u n d e t u v o la e x c e l e n t e o p o r t u n i d a d d e
participar e n la IV C o n f e r e n c i a M u n d i a l s o b r e las m u j e r e s .
Un

acontecimiento

de

estas

caractersticas, a d e m s d e

s u p o n e r u n r e c o n o c i m i e n t o y un i m p u l s o , a nivel m u n d i a l ,
del c o m p r o m i s o

poltico y social c o n los d e r e c h o s d e las

m u j e r e s , es una o c a s i n d e i n t e r c a m b i o , d e a c e r c a m i e n t o a
o t r a s r e a l i d a d e s , d e c o n t r a s t e d e p o s i c i o n e s y lneas d e
actuacin;

en

definitiva,

una

oportunidad

de

construir

conocimiento.

a q u e l l o s m b i t o s e n los q u e su p a r t i c i p a c i n era baja, se


t r a t a b a d e r e m o v e r los o b s t c u l o s q u e i m p e d a n o dificult a b a n e s e a c c e s o , p e r o el o b j e t i v o d e las polticas e r a n las
p r o p i a s m u j e r e s . El s e g u n d o p l a n , m a n t e n a e s t o s o b j e t i v o s
p e r o i n c o r p o r a , a d e m s , u n a n u e v a p e r s p e c t i v a d e la i g u a l d a d . E n su i n t r o d u c c i n seala q u e la i g u a l d a d e n t r e m u j e res y h o m b r e s , n o es slo un d e r e c h o j u s t o y d e m o c r t i c o
sino u n a n e c e s i d a d e s t r a t g i c a para la c o n s t r u c c i n

polti-

c a , social y e c o n m i c a d e la C o m u n i d a d A u t n o m a

de

Euskadi.

E m a k u n d e llevaba ya u n o s a o s t r a b a j a n d o por los d e r e c h o s d e las m u j e r e s , p o r el f o r t a l e c i m i e n t o

d e sus a s o c i a -

c i o n e s e i m p u l s a n d o polticas d e i g u a l d a d e n n u e s t r a s a d m i nistraciones y o r g a n i z a c i o n e s sociales. H a b a f i n a l i z a d o ya el


p e r i o d o d e v i g e n c i a del primer Plan d e A c c i n Positiva, se
h a b a n e v a l u a d o sus resultados y e s t a b a ya p r e p a r a d a , tras
un largo p r o c e s o d e d e b a t e y p a r t i c i p a c i n d e p r o f e s i o n a l e s

Esta dea f u e , t a m b i n , u n o d e los a v a n c e s cualitativos m s


significativos

para

las

mujeres

que

se

produjo

en

la

C o n f e r e n c i a d e P e k n , la t o m a d e c o n c i e n c i a definitiva d e
q u e la s o c i e d a d del f u t u r o y el p l e n o desarrollo e c o n m i c o
y social n o se p r o d u c i r n

sin c o n t a r c o n la

participacin

plena d e las m u j e r e s .

d e t o d o s los m b i t o s , la p r o p u e s t a del II P l a n , q u e c o m o

O t r o s p l a n t e a m i e n t o s q u e resultaron c l a r a m e n t e r e f o r z a d o s

a l g u n a s r e c o r d a r n , sali a d e b a t e p b l i c o el m e s d e s e p -

e n la C o n f e r e n c i a M u n d i a l f u e r o n la n e c e s i d a d d e la incor-

t i e m b r e d e e s e a o y f u e a p r o b a d o , p r i m e r o , p o r el C o n s e j o

p o r a c i n del c o n c e p t o d e la i g u a l d a d e n t r e m u j e r e s y h o m -

de

Direccin

de

E m a k u n d e y,

posteriormente,

por

el

bres e n t o d a s las e s f e r a s d e la poltica y a t o d o s los niveles

un

d e g o b i e r n o y del e m p o d e r a m i e n t o d e las m u j e r e s , o b j e t i -

m o m e n t o i m p o r t a n t e para el Instituto y la C o n f e r e n c i a brin-

v o s q u e se r e c o g a n , t a m b i n , e x p r e s a m e n t e e n el s e g u n d o

d a b a la o p o r t u n i d a d

plan.

Consejo

de

Gobierno

en

diciembre.

Era por

tanto

d e c o n t r a s t a r y reforzar los p l a n t e a -

mientos recogidos en aquel Plan.

Pekn s u p u s o p u e s , a d e m s d e u n a experiencia h u m a n a -

La dea c e n t r a l del primer plan haba sido los d e r e c h o s y la

m e n t e e n r i q u e c e d o r a y un a c o p i o d e e n e r g a e m e r g e n t e

p r o m o c i n d e las m u j e r e s , posibilitar el a c c e s o d e stas a

del r e c o n o c i m i e n t o

mutuo

e n t r e las m u j e r e s del

mundo,

u n a legitimacin d e los objetivos y lneas d e a c t u a c i n q u e

Del mainstreaming

venamos desarrollando y planteando en Euskadi.

a la Ley

S e haba realizado u n t r a b a j o i m p o r t a n t e pero se o b s e r v a -

E m a k u n d e c o n t i n u por t a n t o t r a b a j a n d o e i m p u l s a n d o el

b a , t a m b i n , u n a m a y o r t e n d e n c i a al desarrollo d e m e d i d a s

desarrollo del p l a n c o n la certeza d e estar e n el b u e n c a m i -

e s p e c f i c a s y u n a resistencia o m a y o r dificultad d e a v a n z a r

no.

en

e n la lnea d e i n c o r p o r a r el o b j e t i v o d e la i g u a l d a d d e m u j e -

nuestra

res y h o m b r e s a t o d a s las polticas pblicas. A v a n z a r e n esta

La e v a l u a c i n d e a q u e l s e g u n d o

1995,

mostr

que

los O r g a n i s m o s

p l a n , realizada

pblicos

de

C o m u n i d a d h a b a n llevado a c a b o 2 . 8 4 0 a c t i v i d a d e s , m u y

lnea f u e por t a n t o u n o d e los objetivos c e n t r a l e s p e r s e g u i -

por e n c i m a del d o b l e d e las realizadas e n el p e r i o d o a n t e -

d o s al p r e p a r a r el t e r c e r Plan d e A c c i n Positiva para las

rior c o r r e s p o n d i e n t e

al primer

p l a n . A d e m s del

propio

m u j e r e s e n E u s k a d i , plan q u e f u e a p r o b a d o e n 1 9 9 9 y e n

Instituto, los d e p a r t a m e n t o s del G o b i e r n o , las D i p u t a c i o n e s

c u y o ttulo se i n c o r p o r

Forales

e n las polticas p b l i c a s " a fin d e resaltar la n e c e s i d a d d e

un

nmero

cada

vez

ms

elevado

de

A y u n t a m i e n t o s se implican e n el t r a b a j o por la i g u a l d a d d e

esta

m u j e r e s y h o m b r e s . Estas a c t i v i d a d e s son v a r i a d a s , t i e n e n

E m p e z a b a a e x t e n d e r s e el uso d e la palabra

objetivos

diferentes

y se dirigen,

tambin,

colectivos

r e c e p t o r e s d i f e r e n t e s . P o d e m o s d e s t a c a r la a m p l i a labor d e
sensibilizacin d e i n f o r m a c i n y d e f o r m a c i n , dirigida a la
s o c i e d a d e n g e n e r a l , la a d e c u a c i n y a m p l i a c i n d e recursos dirigidos a c o l e c t i v o s c o n c r e t o s e n los q u e se m a n i f i e s t a n las s i t u a c i o n e s d e d e s i g u a l d a d y d e d i s c r i m i n a c i n

de

m o d o m s a g u d o , las s i t u a c i o n e s d e p o b r e z a , d e m a l t r a t o ,

nueva

visin

en

la expresin " E n f o q u e d e g n e r o
las

responsabilidades

pblicas.

Mainstreaming

para referirse a e s t e m o d o d e hacer. P o r s u p u e s t o e s t e tercer

Plan n o o l v i d a b a

la n e c e s i d a d d e seguir

trabajando

d e s d e la a c c i n positiva por los d e r e c h o s d e las m u j e r e s , su


e m p o d e r a m i e n t o y m a y o r participacin social y poltica, ni
t a m p o c o otras m u c h a s m e d i d a s r e l a c i o n a d a s c o n t o d o s los
m b i t o s d e la vida: la c u l t u r a , la e d u c a c i n , el e m p l e o , la
s a l u d , etc.

d e dificultades d e a c c e s o al e m p l e o , las s i t u a c i o n e s d e dis-

Estamos ahora, de nuevo, en periodo de evaluacin y pode-

criminacin

mos

e n el s e n o d e las e m p r e s a s , e t c . , n u m e r o s a s

decir

con

cierto

grado

de

satisfaccin

que

la

princi-

A d m i n i s t r a c i n V a s c a ha s e g u i d o t r a b a j a n d o y ha a m p l i a d o

p a l m e n t e , d e las a d m i n i s t r a c i o n e s y d e la e n s e a n z a y una

y diversificado sus a c t u a c i o n e s . P r x i m a m e n t e e s t a r n los

extensa

d e las a s o c i a c i o n e s d e

r e s u l t a d o s definitivos d e esta e v a l u a c i n d e la q u e y a p o d e -

m u j e r e s , a t r a v s del a s e s o r a m i e n t o , d e la f o r m a c i n y el

mos avanzar algunos datos. Cerca de 4.500 actuaciones,

a p o y o , t a n t o t c n i c o c o m o e c o n m i c o , e n el desarrollo d e

u n a u m e n t o c e r c a n o al 7 0 % c o n r e s p e c t o al p e r i o d o a n t e -

actividades de formacin
labor

dirigidas a p r o f e s i o n a l e s ,

de fortalecimiento

sus a c t i v i d a d e s .

rior, u n a clara diversificacin d e las a c t u a c i o n e s , u n a m a y o r


c o o r d i n a c i n e n las polticas y e n los recursos y un cierto
g r a d o d e m a i n s t r e a m i n g , a n d e f o r m a t m i d a , e n las polticas sectoriales y g e n e r a l e s y un inters e implicacin crec i e n t e por la i n c o r p o r a c i n d e las m u j e r e s y la i g u a l d a d e n

el m b i t o d e las e m p r e s a s y o r g a n i z a c i o n e s privadas.
La a m p l i a labor d e sensibilizacin

realizada e n t o r n o a la

t o m a d e c o n c i e n c i a del inters y b e n e f i c i o social d e la i g u a l dad de mujeres y hombres, de formacin de profesionales,


j u n t o a la c r e a c i n d e m e c a n i s m o s institucionales dirigidos
al desarrollo d e polticas d e i g u a l d a d , - a c t u a l m e n t e el 7 5 %
d e la p o b l a c i n d e E u s k a d i habita e n m u n i c i p i o s q u e h a n
a p r o b a d o un plan d e i g u a l d a d - h a n posibilitado las c o n d i c i o n e s suficientes para q u e u n a Ley para la I g u a l d a d d e
Mujeres

Hombres

haya

sido

aprobada

por

nuestro

Parlamento.
La p r e p a r a c i n d e esta Ley ha c o i n c i d i d o c o n el p r o c e s o d e
e v a l u a c i n d e la i m p l a n t a c i n
realizado

por

d e la P l a t a f o r m a d e P e k n ,

la O N U . E n la C o n f e r e n c i a

en

q u e t i e n e n d e r e c h o a su i n t e g r i d a d fsica, a la e d u c a c i n , al

N u e v a Y o r k la d e m a n d a p r c t i c a m e n t e u n n i m e d e los dis-

celebrada

e m p l e o , a una v i v i e n d a , a recursos para cubrir las n e c e s i d a -

t i n t o s pases se c e n t r a b a e n la n e c e s i d a d d e reforzar el c o m -

d e s bsicas d e la vida, e t c . ; s a b e n q u e el m a t r i m o n i o es una

p r o m i s o poltico, la e l a b o r a c i n d e n o r m a t i v a , la m e j o r a d e

e l e c c i n y no u n a n e c e s i d a d , q u e la m a t e r n i d a d

las estadsticas y la a m p l i a c i n d e los m e d i o s t a n t o

huma-

e l e c c i n y n o u n a o b l i g a c i n s o c i a l ; l u c h a n por conseguir,

n o s c o m o e c o n m i c o s c m o e s t r a t e g i a s para a c e l e r a r la

t a m b i n , n u e v o s d e r e c h o s c o m o es el del c u i d a d o . S a b e n ,

m e j o r a d e la situacin d e las m u j e r e s . Tanto la propia a p r o -

t a m b i n , q u e el ejercicio d e estos d e r e c h o s se

b a c i n d e la Ley, m x i m a expresin del c o m p r o m i s o

polti-

todava con importantes obstculos y saben que pueden y

c o , c o m o b u e n a p a r t e d e sus c o n t e n i d o s e s t n e n t o t a l c o n -

d e b e n exigir a los p o d e r e s pblicos m e d i d a s para s u p e r a r -

s o n a n c i a c o n esta d e m a n d a .

los. Q u e d a a n u n largo c a m i n o para a l c a n z a r la plena

En t o d o e s t e t i e m p o ha do c a m b i a n d o y m e j o r a n d o , t a m -

igualdad.

es u n a

enfrenta

b i n , la s i t u a c i n d e las m u j e r e s ; su participacin e n la pol-

A m e n u d o , c u a n d o n o s p a r a m o s a v a l o r a r la s i t u a c i n , n o s

tica, e n la e d u c a c i n , e n el e m p l e o , su a c c e s o a recursos e n

p r e g u n t a m o s a q u e l l o d e si v e m o s la botella m e d i o llena o

s i t u a c i o n e s d e n e c e s i d a d , e t c . A n a l i z a r la e v o l u c i n e n c a d a

m e d i o v a c a . Lo q u e r e a l m e n t e c o n s i d e r a m o s

m b i t o sera largo y n o es e s t e el lugar d e s t i n a d o a ello.

m s all del nivel q u e c a d a c u a l , d e s d e su posicin subjeti-

U n o d e los a v a n c e s m s significativos y q u e m e r e c e s e a l a r

va aprecia e n la botella, es q u e c a d a da s o m o s m s - p e r s o -

importante,

es la t o m a d e c o n c i e n c i a s o b r e sus propios d e r e c h o s por

nas, c o l e c t i v o s , instituciones, o r g a n i z a c i o n e s - q u i e n e s n o s

p a r t e d e las m u j e r e s , y t a m b i n , d e la s o c i e d a d . Las m u j e -

s u m a m o s a llenarla. Y esta es r e a l m e n t e u n a b u e n a y e s p e -

res se r e c o n o c e n c o m o sujetos d e p l e n o d e r e c h o , s a b e n

ranzadora constatacin.

YO
ESTUVE
ALL

Duela hamar
ziren

urte, 38 iagunek

gehienak

Nazio Batuek
takoa

bertan
antolatu

oraindik

egin zen
zuten

ere gogoan

izan hani tuke Cmakunde


hementxe

o&atu zuten

mundubiltzar

biitzar

ofiziaia

dute gehienek
atdizkaria,

dira han izandako

Beijingera

gehienak

joan zen eu&kat ordezkaritza.

atternatiboan

ere iku&i eta bizitzeko

eta, hamar

Txinan

parte

hartzeko.
aukera

urte pa&a ondoren,

izandako

eta hona hemen

gehienak
e&an

biitzea

Huairou-ra

Be&te gutxi

izan zuten.
oroitzapen

Han
horren

iortu ez badugu

joan
batzuk,
&entitutekuko

ere,

digutena.
Testimonios recopilados por
Carmen l{. de (Jaribav

Mara Jos Arana


No cabe duda de que la cuestin de los derechos e
igualdad de la mujer en la sociedad es un camino sin
retorno. Sin embargo necesita de empujones y motivaciones. Indudablemente, Pekn fue uno que ha marcado con fuerza y ha Impulsado el camino a nivel mundial.
Volvemos la vista atrs y encontramos en Pekin una
energa singular y un impulso innegable. Sin embargo,
esto lo sentimos as en unas latitudes y pases, mientras
que hay que constatar que en la mayora del globo no
ha tenido el mismo resultado. No hace mucho 6.000
activistas feministas se reunan en la sede de la ONU
para culpar a los gobiernos por no haber cumplido las
promesas de mejorar las condiciones de las mujeres que
acordaron en 1995. Muchos gobiernos ni siquiera lo
intentaron. Por otra parte, en 10 aos nos encontramos
con nuevas circunstancias y retos que obligan a resituar,
reformular y reimpulsar la cuestin. La globalizacin, el
aumento del trfico sexual y del SIDA, las nuevas formas de pobreza, la siempre desigual situacin mundial... Todo ello incide en las condiciones de las mujeres
y reclaman otra llamada de atencin mundial volveremos a tener un II Pekn?.

A n a Alberdi
Recuerdo la Conferencia de Pekn, el encuentro de las
mujeres del mundo en Huairou, como una gran exposicin sobre el trabajo de miles de mujeres en el mundo
por conseguir y defender sus derechos humanos, por
mejorar su situacin. Trabajo que se realiza con escasos
recursos y numerosos obstculos. Fue, tambin una

oportunidad de empoderamiento de las mujeres y sus


organizaciones, de contraste y enriquecimiento de
nuestros planteamientos y lneas de trabajo.
Hoy 10 aos despus resulta difcil no preguntarse por
qu avanzamos tan lentamente cuando tantos pases
han constatado la existencia de esta enorme injusticia
que es la discriminacin de as mujeres y se han comprometido con su erradicacin?

Mertxe Agndez
Fueron unos das inolvidables en los que compartimos
experiencias e inquietudes entre mujeres de diferentes
lugares y condiciones y sin embargo, tantsimas cosas
en comn. Estbamos convencidas de que nuestras
hijas e hijos viviran en un mundo ms justo e igualitario. Nos comprometimos a involucrar a nuestros
compaeros y responsables polticos en la consecucin de la igualdad entre mujeres y hombres.

Txaro A r t e a g a
A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de la
Conferencia de Beljn, sigue vivo en quienes tuvimos la
oportunidad de compartir aquel hecho histrico, por su
trascendencia en la vida de las mujeres de todo el
mundo, aunque muchas de ellas, posiblemente la
mayora, no tengan la percepcin de que los cambios
que han tenido lugar en sus vidas tienen mucho que
ver con lo que all se acord y con los compromisos que
los 185 gobiernos participantes adquirieran de cara a
eliminar la discriminacin y a remover los obstculos

que existen para el avance de las mujeres y a intervenir


de forma activa en la consecucin de unas sociedades
por gnero. Todas volvimos con la agenda repleta de trabajo y mucha ilusin en el corazn y en estos aos
hemos hecho los deberes y no hemos perdido la ilusin
de seguir trabajando.
Sabemos que el objetivo final est todava lejos, pero ya
queda menos.

Charo B e o b i d e A g u i r r e
La primera en la inauguracin, en aquel grandioso estadium donde estbamos miles de mujeres de todo el
mundo. Me embarg la emocin porque no poda contar lo que estaba viviendo a mi hijo recientemente fallecido.
Posteriormente fue un crecimiento personal, cada
momento un aprendizaje de todas las conferencias y
talleres en os que particip.
Y lo que me traje es la fuerza que podramos transmitir
las mujeres, y que en mi edad que casi nos sentimos
jubiladas, la sensacin de que todava tenemos muchas
cosas que hacer y transmitir. Para mi especialmente significativa la fuerza de esas mujeres africanas que sufren
en sus caminos tantas vicisitudes.
Ojal lo pueda vivir otra vez.

Luca Barrutia
Hace diez aos, y gracias a la subvencin de Emakunde,
tuve la gran oportunidad de viajar a Pekn con motivo de
la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres representando a la Asociacin Mendi Alde de Ortuella. Lo que
ms me Impresion fue percibir la energa positiva de
miles de mujeres de todo el mundo con un objetivo
comn: luchar por hacer realidad que las mujeres ocupemos el lugar que nos corresponde en igualdad con los
hombres y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo.

Victoria Barrutia
Han pasado diez aos desde aquel maravilloso viaje a
Pekn en el que fui como miembro de la Asociacin de
Amas de Casa Mendi Alde de Ortuella. A lo largo de
todo este tiempo ha visto cmo el tejido asociativo de
mujeres ha ido creciendo y fortalecindose, cumplindose as uno de los mltiples objetivos de la conferencia a
la que acudimos.

Jess Conde

Fueron unos das muy especiales, pero desde el recuerdo de hoy, tal vez lo ms impactante de Beijing fue presenciar cmo cientos de mujeres de todas partes del
mundo, de pases Industrializados y de pases en desarrollo, de diferentes etnias, ideologas, credos e historias
de vida, negociaban y buscaban con ahnco consensos
para producir un documento que sirviera a hombres y
mujeres para avanzar hacia un mundo ms justo, ms
solidarlo y con mayores niveles de desarrollo humano.
Las negociaciones de las delegaciones hasta altas horas
de la madrugada, los atuendos llamativos de las mujeres
africanas y las carreras de los y las comunicadores, ansiosos por contar al mundo cmo se estaba elaborando el
documento ms completo de la historia de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las mujeres, hacan vibrar
y llenaban de luz tanto las dependencias oficiales como
los pequeos puestos de todo tipo habilitados al aire
bre a su alrededor. En lo personal, Beijing me dio adems la oportunidad de hacer buenas amigas.

Esperanza Ezquerecocha
Personalmente, lo que ms me interes del Foro fue la
posibilidad de tomar contacto directo con organizaciones de mujeres de otros pases de difcil acceso. En concreto, las argelinas proyectaron en su carpa un vdeo
sobre la situacin de la mujer en su pas. Al coloquio
posterior acudieron mujeres pakistanes, afganas y de
otros pases de influencia islmica. Recuerdo que las
mujeres pakistanes advertan a las afganas y al resto de
las mujeres de pases musulmanes del peligro que corran de perder sus libertades por una aplicacin fundamentallsta de la religin. Diez aos y dos guerras
(Afganistn e Irak) despus, la situacin no parece
haber mejorado sino al contrario, aunque recientemente se empiezan a ver atisbos de mejora, como puede
ser la regulacin por parte de Ruanda de que un 30%
de los cargos han de ser ocupados por mujeres y una
mayor permlsibilldad, o quizs sea mejor decir menor
represin, en sitios como Kuwait, pueden hacernos ser
algo menos pesimistas.
Otro tema de inters planteado en el Foro fue el de la
explotacin sexual de mujeres y nios, especialmente
en Asia. Tampoco parece que ese problema est en vas
de solucin y, por el contrario, en Europa, ha crecido
alarmantemente el trfico de mujeres que son obligadas a ejercer la prostitucin.
En resumen, diez aos despus, siguen siendo muchos
y muy graves los temas de gnero en relacin con los
derechos humanos, pese a que "no hay derechos
humanos sin derechos de gnero".

Begoa Fernndez Alcalde


Beljing-Hualrou, en septiembre de 1995, fue para m un
encuentro histrico e Inolvidable, en el que compartimos opiniones y experiencias y donde las organizaciones feministas intentamos expresar nuestras reivindicaciones. Diez aos ms tarde, la re-lectura de la declaracin de Pekn me deja un sabor agridulce: demasiados
logros pendientes todava, pero tambin avances que
no tienen vuelta atrs, y -sobre todo- el empoderamiento de las mujeres como estrategia de cambio
social.

Itziar F e r n a n d e z M e n d i z a b a l
Indar berrituta itzuli ginen denok Euskal Herrira. Uste
genuen baino mugimendu handiagoa aurkitu genuen
han eta emozioa eta lan egiteko gogoa lehenik bagenuen ere, munduko baztarretan hainbeste lan egiten ari
ziren emakumeen ejenploak, urrats berriak ireki zizkigun. Munduan indar berri bat sortzen ari zelaren lekuko ginen. Atzerapausorik ez zuen indar berri bat. Gero,
Biltzar ofiziala etorri zen eta han hartutako erabakiak ez
ziren denen gustokoak izan baina bidea irekitzen zitzaigula ikusi genuen eta han esandakoak betetzeko asmotan hartu genuen etxera bueltatzeko martxa. Ondoren
sortu diren iniziatiba eta neurri askok Beijingen eman
zituzten lehenengo urratsak baina maila politikoa alde
batera utzirik, munduko indar berri baten parte sentituarazi zigun Beijingo bilerak.

Silvia F e r n n d e z
No cabe duda de que la Conferencia de Pekn supuso
un paso importante en la lucha por los derechos de las
mujeres en el mundo. Pero el hecho de que los acuerdos no fueran vinculantes ha hecho que en muchos pases la situacin de las mujeres no haya mejorado e
Incluso haya retrocedido. Sera necesaria otra
Conferencia en la que se expresara el movimiento asociativo de las mujeres del mundo y se llegara a compro-

misos mnimos que garantizasen los derechos humanos


para todas las mujeres del mundo.

clara de la situacin de las mujeres y llevar actuaciones


de solidaridad para resolver problemas. Pekin fue un
escaln, seguimos en marcha.

Rosa M a r a Gallarzagoitia
Sigo pensando como lo hice a mi regreso de aquel viaje,
que hay un antes y un despus de Bejing. Como mujer,
no s si todas las expectativas que pusimos en aquella
reunin se han visto cumplidas, sobre todo para las
mujeres europeas, no as para las africanas, que llegaron
pisando fuerte y hoy en da -siguiendo su trayectoriacreo que sus voces se escuchan en todos los foros internacionales, demostrando que aunque les queda mucho
por conseguir, estn en ello. No obstante, mi opinin es
que todas las ponencias, redes, lobys, etctera, el
esfuerzo que supuso todo el trabajo all realizado se ha
visto reflejado en un avance positivo para las mujeres.
Creo que es el momento de hacer realidad esa frase tan
repetida irnicamente "el futuro tiene nombre de
mujer".

Kati Gutirrez
Pekn 1995? Lo que ms me impresion? El magma
de mujeres de todo el mundo dispuestas a luchar unidas por la dignidad humana. El comprobar adems que
mujeres africanas y asiticas (muchas de ellas "del pueblo", no slo de las lites) tenan las cosas muy dantas,
ms all de sus dificultades. Hoy el feminismo est,
afortunadamente, en la "agenda" poltica oficial.
Esperemos que los gobiernos no jueguen al marketing
y se lo tomen realmente en serio.
En aquella poca yo era parlamentaria vasca y asist al
Foro de Pekn a ttulo individual, ya que el Parlamento
Vasco deneg un viaje de parlamentarias de los distintos grupos

M i r e n Gallarzagoitia

Sonia H e r n a n d o

Hace diez aos, representando a Emakunde Abertzale


Bulegoa, tuve la gran oportunidad de participar en la IV
Conferencia Mundial celebrada en Beijing. Supuso para
m una gran satisfaccin conocer a mujeres provenientes de todos los rincones del mundo y poder contactar
con ellas, unidas todas en la consecucin de un mismo
proyecto. Debemos insistir en lograr los objetivos que se
plantearon y no olvidarnos el mensaje que nos transmiti Gertrude Mongella: la revolucin est en marcha y ya
no tiene vuelta atrs.

Diez aos? Estamos seguras? S, las fechas nos dicen


que ya han pasado diez aos as que no vamos a ponerlo en duda. Podramos ser escpticas respecto a otras
cosas, por ejemplo, al hacer repaso de las grandes palabras y compromisos que se cerraron en Pekn y ver diez
aos despus todo lo que queda por recorrer; lo que
tena plazo y lo que quedaba en una declaracin un
tanto ambigua. Pero parafraseando a una buena amiga
que, por cierto, tambin estuvo en Pekn, siempre hay
que verlo medio lleno. La verdad es que en nuestro
entorno estn cambiando muchas cosas; por primera
vez tengo la sensacin de que las leyes van incluso un
poco ms rpido de lo que la sociedad le exige y de que
son stas las que van a servir para concienciar y dar
ejemplo. Ese sentimiento de optimismo es el que debe
guiarnos a partir de ahora y porque queda lo ms difcil; el reto ahora est en la esfera privada, donde las
leyes ni saben ni deben intervenir excepto en casos de
delito. Y por supuesto, el otro gran objetivo, ste de
ms grandes consecuencias y de mucha ms difcil resolucin: el que sucede por la estrecha relacin entre
pobreza y discriminacin, y el empeo de las diferentes
religiones en no tenernos ni siquiera en cuenta.

M a r a n g e l e s Garca
Ha transcurrido una dcada desde que miles de mujeres
nos reunimos en Beijing, una experiencia que marc
nuestras vidas. De all trajimos conocimientos, amistades
y la satisfaccin de haber participado en un intenso trabajo que conllev la aprobacin de compromisos y principios fundamentales en la defensa de la mujer. Desde
entonces se ha trabajado significativamente, pera an
nos queda mucho camino por recorrer. El dcimo aniversario es un buen momento para que la comunidad
internacional y los gobernantes revisemos aquellos compromisos que quedan pendientes y adoptemos las medidas oportunas para que el espritu de Bejing sea una
realidad.

Maite Mateos
Una mirada eusko-cntrica

Justine Gestosdo
Parece mentira que hayan pasado ya diez aos; recuerdo muy vivamente ese eslogan tan sugerente que recoga el encuentro "mirar el mundo a travs de los ojos de
mujer", pero todava recuerdo con ms intensidad la
sensacin de compartir la estancia con miles de mujeres
de otros pases, culturas y razas. Pareca que cualquier
cambio poda ser posible y volvas con el espritu lleno.
Yo estuve all y fue toda una experiencia.

Begoa Gorospe
Cuando recuerdo nuestro viaje a Pekin me sigue dando
fuerza y energa. En estos diez aos transcurridos creo
podemos decir que las mujeres de este pas hemos
experimentado un avance, en lnea con muchas de las
cosas que all planteamos, que los problemas, presencia
y actividades de las ciudadanas es ms amplia y visible
de lo que era. Creo que algunas situaciones injustas que
hace diez aos se mantenan en el terreno de lo privado, ya son consideradas problemas sociales a resolver
desde la perspectiva de los derechos humanos. A nivel
internacional las redes que a partir de all se crearon,
creo nos han permitido que tengamos una visin ms

Creo que aqu, nosotras, hemos avanzado; es un avance que parece lento precisamente porque son cambios
que intentan incidir en las estructuras. Algunos de estos
cambios, incluso, se estn produciendo al margen del
Movimiento Feminista (que no de feministas) como la
equidad de las mujeres lesbianas en el acceso al matrimonio.
Pero "nuestro mundo" no es el Mundo: el feminicidio
se ceba en guerras, enfermedades, hambres y pobrezas
sin sentido. Y por ello, todava merece la pena seguir
apostando por un mundo ms equitativo, que implica
un mundo ms seguro, ms saludable, ms gozoso para
la vida

Garbie Medizabal Furundarena


La Conferencia de Beijing supuso un punto de llegada y
un punto de partida. Esta experiencia innolvidable est
incorporada profundsimamente en mi vida, culmin
una etapa de mi actividad feminista y a la vez me ofreci la oportunidad de conocer mujeres de todo el planeta y ver el mundo a travs de los ojos de todas ellas.
Me obsequiaron con nuevas herramientas para continuar con la lucha para el logro de la igualdad real en

este milenio. Agradezco de todo corazn a todas las


mujeres que con su presencia y esfuerzo hicieron este
milagro posible y que an hoy me sigue guiando y animando.

C a r m e n Prez
Somos cerca de 35.000 mujeres en el Foro de Huairou
provenientes de todos los puntos del planeta y nos
organizan por regiones, en los debates y en los talleres
tenemos pocos puntos en comn, estamos muy lejos el
Norte y el Sur, el Este y el Oeste, venimos de unas realidades sociales, culturales y econmicas tan distintas
que tengo la sensacin de que mi experiencia vale de
poco.
Descubro en Internet una herramienta para la comunicacin y el debate que puede posibilitarnos el acercamiento entre los diversos colectivos, el tiempo ha
demostrado que no ha sido as.
Beijing, Houairou, cierran una etapa del Movimiento
Feminista Europeo

Pilar Prez Fuentes


Beijing 95 fue una Conferencia de Naciones Unidas que
marc un antes y un despus en las estrategias del
feminismo en la medida en que se elabor un programa mundial de igualdad, orientado a proteger los derechos humanos de las mujeres con independencia de sus
caractersticas individuales de raza, etnia, edad, condicin social, estado civil, religin y cultura. Esta plataforma de accin sigue nutriendo las agendas polticas de
los gobiernos de los pases miembros de la ONU , de los
organismos internacionales, y de las organizaciones de
mujeres. Pero tanto o ms importante fu la conferencia paralela de organizaciones de mujeres. All nos sentimos hermanas en un mundo globalizado y fu una
experiencia de empoderamiento y de confianza en que
un futuro ms justo era posible si estbamos juntas.
Tambin comprendimos las feministas occidentales
hasta qu punto las diferencias culturales determinan
las formas de expresin del patriarcado y las estrategias
de las mujeres en la lucha por los derechos y libertades
fundamentales. Para m fu una experiencia inolvidable.

Rosa Rico
Adems de disfrutar enormemente y sentirme privilegiada por asistir al encuentro, hay dos recuerdos que
valoro especialmente. En una reunin mundial donde la
mayora de las participantes quizs provenamos del
mundo occidental, la fuerza del encuentro resida en las
mujeres africanas, orientales y en general, de pases que
se denominan "en vas de desarrollo". Por ejemplo, la
carpa de informtica donde se dispusieron ordenadores
para promover el uso de internet era usada por mujeres
de pases donde todava se lavaba a mano en el ro, con
las mismas habilidades y dificultades que tenamos las
de los pases donde estas tecnologas estaban entrando
recientemente. Pens y mantengo la opinin, de que
haba una gran potencialidad para transformar el
mundo por medio de la comunicacin entre las mujeres. Cre ver la parte positiva de la globalizacin.
El otro recuerdo es la visin de miles de mujeres que de
camino a las reuniones, conferencias, encuentros y
talleres, ejercan una actividad incesante de venta y
compra de artculos elaborados por ellas o en sus pases. En aquel momento, con cierto complejo de culpa
que con el paso del tiempo he modificado, observaba el
consumismo innato de las mujeres que ramos incapaces de pasar de largo ante las bellsimas artesanas, pinturas chinas, telas exticas, etc....Me llam la atencin
que en la prensa no se comentara nada de esta actividad, tan ocupados estaban los medios en desprestigiar

el encuentro y la organizacin por parte del gobierno


chino. Ahora, con el paso del tiempo, me parece ms
relevante el tremendo potencial econmico de las mujeres, capaces de producir riqueza, de crear redes, de promover intercambios econmicos y sin embargo, se nos
sigue negando la posibilidad de compartir la direccin
del mundo.

K o l d o b i k e Urirarte
Cuando viaj a Pekn mi hijo menor tena apenas unos
meses ... Hoy tiene ya 10 aos y una personalidad conformada: es creativo, independiente y entusiasta; casi
tanto como aquellas reivindicaciones de igualdad que
compartimos mujeres y hombres en la conferencia de
hace una dcada. Viendo a mi hijo, que entonces tambin era slo un proyecto, me pregunto si aquel sueo
de igualdad se ha traducido, ya en pleno siglo XXI, en
un compromiso generalizado de cambio en nuestra
sociedad. Me temo que habr que admitir que hemos
avanzado poco en estos 10 aos si consideramos que,
por ejemplo, se sigue negando el derecho de aprender
a leer y escribir a 576 millones de mujeres: un colectivo
equivalente a la poblacin total de Estados Unidos,
Mjico y Canad juntos.

Lola V a l v e r d e
Despus de 10 aos de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, de Pekn, no podemos decir que la miseria, el
analfabetismo y la violencia contra las mujeres hayan
desaparecido o estn camino de desaparecer en los 189
pases participantes en ella. Sin embargo, la marcha
hacia la igualdad, aunque lenta, lentsima en algunos
mbitos, es un hecho. Se han producido avances en
acceso a la educacin y participacin poltica. Pero hay
ms mujeres pobres y ms enfermas de sida. Al no ser
obligatorios los compromisos que all se adoptaron,
plasmados en la "Plataforma para la accin", slo
queda la vigilancia y la presin que hagamos las mujeres para obligar a los gobiernos a cumplirlos.

Amaia Zabaleta
Ahaztu ezinezkoa da mundu guztiko emakumeak (arraza, kultura, erlijio, adin....guztietakoak) emakume eta
gizonezkoen berdintasuna jorratzeko Txinan bildu ginala gizarte honi ejenploa emonez. Eta hamar urte geroago garbi daukagu emakumeok borrokan jarraitu behar
dugula gure eskubideak lortu ahal izateko.

A r a n t z a z u Zugasti A r i z m e n d i
Fui cargada de trastos a China y volv con lo puesto. Es
literal. En el aeropuerto enviaron mi maleta a otro destino, porque el operario no saba cmo resolver el gritero de tanta mujer agolpada intentando cargar el avin
con cientos de kilos de ms. Nosotras adems, tratbamos de ayudar a varias amigas saharauis a las que el
pobre hombre negaba la facturacin porque sus bultos
-ellas haban do a mantener viva la llama de su lucha y
llevaban una buena carga- era una sobrepeso inadmisible. Huelga decir que al final nos salimos con la nuestra. Pero mi maleta termin en Bruselas y llegu de
madrugada a casa con la mochila de mano. Y siempre
he asociado esa vivencia a lo que de verdad sent en
Pekn, porque ningn documento ni ningn recuerdo
podra sustituir a esa sensacin maravillosa de haber
compartido un pedazo de mi corazn con miles de
mujeres con las que me cruzaba en aquellas polvorientas calles a medio asfaltas y a las que seguro, jams volver a ver. El resto de mi corazn lo haba conquistado
ya mi hijo Beat que, sin yo saberlo, hizo este mismo
viaje en mis entraas. El futuro es suyo...y nuestro.

Administrazioa
m a r t x an

IZASKUN
MOYUA

Directora
de EMAKUNDE

"A Emakunde le corresponde quitar


la venda en torno al espejismo de la
igualdad"

Entrevista: Arantzazu Zugasti


Fotos: Karlos Corbella

Sei urtez Zmakundeko


gero,

bertako

zuzendari

lehendakariak
Iza&kun

Idazari Nagu&iko lana bete eta

Gobernu

Moyua

izandatu

berria

Pinitlo&,

zuen

o&atu

Oatin

zuenean.

jaio

zen

Ga&teizen bizi da; bere e&ku egon da azkenean,


Arteagak kargua utzi ondoren

erakunde

Txaro

honetan

izan den 'tran&izio la&ai' hau. Ilu&io handiz,


beterik

eta

indar

Beredinta&un

berrituekin

legea jorratzeko

a&moa du eta bere izendapena


hitzak

hartu

du

eta
biii
gogoz

kargua.

erronka

betetzeko

egin zenean

botatako

dira bere tjilo&otjia eta lan egiteko era tabur-

biitzen dituenak:

"Aintzineko

emakumeen

an/nire

garaian

bizi diren emakumeekin/eta

zunean

etorriko direnentzat/Cmakunderen

ritzatik

tinko ian egingo dut".

oroitmeneetorkizuzenda-

C o n q u espritu a s u m e esta n u e v a r e s p o n s a b i l i d a d ?
Con muchsima ilusin y con mucha fuerza. Tambin con buena
dosis de tranquilidad y con la riqueza de la solidaridad de todas las
personas que trabajan por la Igualdad de mujeres y hombres.
Ya dije en mi toma de posesin en Ajuria-Enea que ha sido un
honor ser la Secretarla General y que es todo un honor estar en
este nuevo Gobierno como Directora de Emakunde. Creo que el
Lehendakari me ha colocado en la mejor atalaya desde donde
observar e incidir en las polticas que el Gobierno va a disear y
ejecutar y, en este sentido, me considero una privilegiada.

El h a b e r e s t a d o c o m o S e c r e t a r i a G e n e r a l e n los l t i m o s seis
a o s y h a b e r p o d i d o h a c e r u n a t r a n s i c i n t r a n q u i l a , e s sin
duda una ventaja n o ?
S. Durante estos aos he podido conocer el funcionamiento del
Instituto y eso me da cierta facilidad para asumir esta nueva responsabilidad. Tengo la suerte de conocer bien el equipo de
Emakunde, su forma de trabajar y eso me da mucha tranquilidad.
Por otro lado traigo el bagaje de haber trabajado codo con codo
durante estos aos con Txaro Arteaga y eso me ha permitido
conocer de cerca el trabajo que se ha realizado desde la Direccin.

enfoque de gnero. Hemos desarrollado 3 Planes de Accin


Positiva que han sido evaluados y con todo este recorrido nos
hemos colocado en un escenario donde podemos regular por Ley
las medidas que nos permitan reducir y hacer desaparecer las discriminaciones que sufren las mujeres.

L a L e y v a a f e c t a r a la o r g a n i z a c i n i n t e r n a d e E m a k u n d e ,
tal c o m o la c o n o c e m o s a h o r a ?
S, porque la Ley lo que hace es dotar a Emakunde de nuevas tareas que ahora no realizamos, referidas fundamentalmente a informar de los planes de accin que se vayan a realizar en el mbito
local y foral, nuevas funciones de coordinacin entre las unidades
de Igualdad, evaluaciones de impacto de gnero, etc., de ah que
Emakunde tendr que adecuarse a estas nuevas necesidades. En
otoo comenzaremos a trabajar con Funcin Pblica para que nos
acompaen en esta adecuacin y poder responder as a las necesidades que nos marca la Ley.

Q u p a p e l a d j u d i c a la L e y al m o v i m i e n t o a s o c i a t i v o d e las
mujeres?
En la Ley hay un artculo en el que se hace referencia expresa a ese
rgano que desde las administraciones pblicas tenemos que

Q u o b j e t i v o s se ha m a r c a d o p a r a los s i g u i e n t e s a o s ?
El objetivo fundamental es el desarrollo de la Ley. La Legislatura
pasada acab dejando el listn muy alto en materia de Igualdad
con la aprobacin en el Parlamento Vasco el pasado mes de febrero de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres. Y a este nuevo
Gobierno le queda el trabajo de continuar el camino que iniciamos
al final de la Legislatura, desarrollando en su totalidad la Ley. Eso
quiere decir que tenemos que realizar la correccin del articulado
y acompaar a la Ley con los mecanismos necesarios para su ejecucin. Tenemos que dotar a las Administraciones de un nuevo
Plan de Accin en esta materia que contemple medidas que permitan el avance de la igualdad para esta nueva Legislatura.

Q u ha s u p u e s t o la L e y d e I g u a l d a d ?
Creo que es el mejor instrumento

del que se puede dotar un

gobierno y un pas para avanzar en serlo en polticas de igualdad.


Ha supuesto un paso muy importante, muy valiente y cargado de
lgica. En este pas llevamos 18 aos tomando iniciativas importantes desde las Administraciones para desarrollar polticas con

impulsar. Vamos a trabajar conjuntamente con las asociaciones de


mujeres en el diseo del rgano que servir de Interlocucin con
las administraciones. Un rgano que tenga voz propia tanto en
materia de las polticas de Igualdad de mujeres y hombres como
en la Interlocucin para que las voces y los Intereses de las mujeres tengan su influencia en los otros mbitos sectoriales de la
administracin. Las asociaciones de mujeres han tenido y deben
tener un papel fundamental en toda esta tarea. Yo siempre he
dicho que probablemente slo desde Emakunde somos conscientes de la importancia que tiene que las voces de las mujeres se
escuchen all donde se toman las decisiones y se planifican programas que afectan a toda la ciudadana. En este sentido, aunque
le corresponde a la Administracin disear este rgano, tenemos
claro que sern las propias asociaciones de mujeres quienes ofrecern desde su propio debate y riqueza interna, las propuestas
ms acertadas para su constitucin.
En el ao 98 se cre la Comisin Consultiva de Emakunde para
establecer un cauce de comunicacin entre el Instituto y las
Asociaciones de mujeres y posibilitar un espacio comn donde
realizar propuestas y aportaciones. En aquel momento las

Administrazioa
m a r t x a n

Asociaciones de Mujeres tomaron parte activa en la configuracin


de este rgano. Ahora el proceso metodolgico

puede ser el

mismo, ya que queremos que todos los movimientos de mujeres


participen en l.

R E M A R EN LA M I S M A DIRECCIN
Tras 16 a o s d e t r a b a j o d e u n o r g a n i s m o c o m o E m a k u n d e
da c o m o p a r a h a c e r u n b a l a n c e d e la t a r e a r e a l i z a d a Q u
destacara?
El gran logro de Emakunde ha sido aclarar y definir muy bien cules son los objetivos y las estrategias que tenemos que utilizar para
que desde las administraciones vascas podamos trabajar a favor
de la Igualdad de mujeres y hombres. Yo creo que presenta un
balance muy positivo porque ha podido hacer un trabajo transversal desde el lugar donde se encuentra ubicado el organismo,
en la Lehendakarltza y, desde ah, ha podido crear las estructuras
necesarias, tanto a nivel poltico como tcnico que permitieran un
avance ms eficaz en materia de igualdad. El diseo mismo del
propio Instituto, por lo tanto, ha sido un acierto total. Y el segundo acierto ha sido el haber tenido muy claras las estrategias de trabajo y, algo que para mi ha sido muy importante que eran las
metodologas de trabajo que se han llevado a cabo. Se han Invertido muchos esfuerzos para que, en un pas donde a menudo no
prevalece la cultura de colaborar por un bien comn, en el que
muchas veces se Imponen los intereses partidistas sobre intereses
generales, se busquen consensos y se aunen voluntades. Han sido
metodologas particlpativas que han permitido que la lucha por la
igualdad se mantuviera como lo que es, algo en lo que todo el
mundo tiene que remar en la misma direccin.

Los i n f o r m e s q u e v i e n e r e a l i z a n d o E m a k u n d e d e s d e sus inicios, m a r c a n las m i s m a s c o n s t a n t e s a la h o r a d e s e a l a r los


m b i t o s d e la d e s i g u a l d a d : t r a b a j o , e d u c a c i n , sensibilizacin social, m a l t r a t o , m b i t o s d e d e c i s i n . . . C m o marcara
u s t e d s u r a n k i n g , los m b i t o s q u e e n su o p i n i n s o n los
realmente prioritarios? Q u prioridades estratgicas plan-

juntos la sociedad. El mundo est para compartir. Y, finalmente,


hay otro aspecto fundamental Importante a desarrollar en esta
Legislatura que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Es un reto del Instituto el Impulsar el empoderamiento poltico, social y econmico de las mujeres en esta sociedad. La Ley ha
previsto ya la presencia de las mujeres en el mbito poltico - a h
est la configuracin actual del Parlamento Vasco que yo creo que
ha sido un paso muy importante, pero necesitamos seguir adelante. Adems de garantizar la presencia, tenemos que garantizar
que las polticas pblicas se realicen teniendo en cuenta las desigualdades y diseando las medidas necesarias que disminuyan la
brecha que hoy existe entre mujeres y hombres.
Una sociedad que avanza en progreso, en democracia, tolerancia
y participacin no se puede permitir apartar a las mujeres de la
toma de decisiones polticas y econmicas. Las necesita, yo dira,
que urgentemente.

U s t e d hizo u n j u r a m e n t o c u a n d o a s u m i s u c a r g o . N o s lo
p u e d e recordar y con q u objetivo se a n i m a hacerlo?
De alguna manera lo hice con la dea de que, si yo estoy aqu, es
gracias a tantas mujeres que me han precedido, gracias a tantas
mujeres contemporneas que me acompaan en esta tarea y si
estoy aqu es para trabajar y devolver el trabajo de las mujeres
pasadas y actuales a las mujeres venideras. Quera hacer un reconocimiento a las mujeres que nos han precedido en la historia, a
las conocidas y a las desconocidas porque todas han trabajado
duro y han permitido que lleguemos hasta aqu. De la misma
manera, me veo en esta tarea con el acompaamiento de las
mujeres, y tambin de los hombres, ya que necesitamos de todas
las complicidades y alianzas. Sueo con dejar a mis hijas y a mi
hijo una sociedad ms libre y ms justa. Con todas esas ideas hice
un guio en mi toma de posesin desde mi identidad de mujer
que fue este texto en euskara: "Alntzineko emakumeen oroitmenean/nire garalan bizl diren emakumeekln/eta etorkizunean etorrlko direnentzat/Emakunderen zuzendaritzatik tinko lan egingo
dut".

teara?
E n e s e m i s m o a c t o d e t o m a d e p o s e s i n , u s t e d hizo t a m b i n

La verdad es que ahora estamos en un buen momento para marcar las prioridades estratgicas porque estamos ante la elabora-

a l u s i n a q u e la C o m u n i d a d A u t n o m a Vasca se ha c o n v e r -

cin del IV Plan de Accin Positiva y contamos con evaluaciones

t i d o e n r e f e r e n t e a la h o r a d e v a l o r a r el t r a b a j o a f a v o r d e
la i g u a l d a d A q u cree u s t e d q u e s e d e b e ?

de los planes anteriores que nos va a permitir encarar este nuevo


Plan de manera diferente. Yo creo que en una lnea de marcar
lneas estratgicas prioritarias, que se refieren a elementos tractores que pueden tener un efector multiplicador, hay un mbito fundamental de actuacin para desarrollar programas de actuacin
en materia de Igualdad y es la educacin. El mbito educativo
ocupa un lugar prioritario en los procesos de socializacin de las
personas y dispone de una condicin correctora y preventiva de
comportamientos contrarios a la Igualdad. Otro mbito es el del
trabajo y ah el gran reto es continuar con el acceso de las mujeres al empleo y su mantenimiento y su promocin. Tenemos una
gran cita con la mentalidad, las costumbres y las culturas que
tenemos en esta sociedad y que directamente Inciden en la incorporacin de los hombres al mbito privado. El trabajo productivo
y el trabajo reproductivo son dos caras de la misma moneda y
deben ser repartidas entre las personas que vivimos y constituimos

Pues yo creo sinceramente que se debe a la seriedad con la que


se ha trabajado, por un lado, y por otro, a que ha habido - c o n
sus ms y sus menos- un apoyo por parte de la sociedad y de
las administraciones para que se convirtieran en realidad planes
como los de accin positiva y programas sectoriales que van
abriendo muchas puertas. Este pas tambin es pionero en la
integracin de planes a nivel local y foral, tenemos un movimiento asociativo muy fuerte con una larga trayectoria de trabajo en la reivindicacin de los derechos de las mujeres y en
sensibilizacin social...en fin, yo creo que con todas estas variables se da un marco propicio para el anlisis de gnero de la
realidad social. Si adems, tenemos en cuenta que hemos a v a n zado sin miedo con la elaboracin y aprobacin de una ley pionera, que abarca la desigualdad de una manera Integral, pues
quizs sean motivos suficientes para que nos consideren refe-

Izaskun Moyua, Emakundeko zuzendaria

rentes o, al menos, para ser observados de una manera especial. En cualquier caso esto no afecta a nuestra vanidad sino a
nuestra responsabilidad como organismo pblico encargado del
impulso de las polticas pblicas sensibles al gnero.

P e r o t a m b i n e n E u s k a d i , c o n el n i v e l d e b i e n e s t a r q u e ha
a l c a n z a d o la g r a n m a y o r a d e la s o c i e d a d , e x i s t e el p e l i g r o
d e v i v i r e s e e s p e j i s m o d e la i g u a l d a d q u e t a n t o se cita y q u e
s u p o n e u n a n e g a c i n d e q u e la d i s c r i m i n a c i n s i g u e existiendo...
Yo creo que uno de los grandes avances que se han logrado es el
de identificar un problema y yo no creo que toda la sociedad haya
identificado que existe una desigualdad estructural entre mujeres
y hombres. Es algo en lo que hay que seguir trabajando para ver
de qu manera estamos viviendo hombres y mujeres en cada uno
de los mbitos y a partir de ah es la sociedad la que tiene que ver
dnde estn los problemas porque nicamente en la medida en la
que identifiquemos los problemas, podremos solucionarlos. Las
mujeres lo hemos percibido histricamente porque hemos sido las
vctimas de la discriminacin pero a lo mejor la sociedad, en su
conjunto, no ha acompaado a las mujeres en esta percepcin. En
las sociedades occidentales en las que vivimos con cierto bienestar y en la que se piensa que ya hemos conseguido la plena democracia, tenemos la propensin a no querer ver los problemas que
estn en casa. En ese sentido, yo creo que en este pas somos
valientes y tenemos otros problemas tambin a los que estamos
haciendo frente y yo espero de la sociedad que siga teniendo esa
valenta para identificar que existe esta discriminacin. A este
organismo le corresponde quitar la venda en torno al espejismo
de la igualdad y a veces eso molesta porque no estamos hablando de un problema matemtico, ya que afecta a la parte ms ntima de la convivencia y de las personas.

T x a r o A r t e a g a ha e s t a d o al f r e n t e d e E m a k u n d e d e s d e q u e
se cre y a b u e n s e g u r o e s o s u p o n d r u n a i m p r o n t a m u y
p e r s o n a l a la h o r a d e dirigir u n o r g a n i s m o c o m o s t e Q u
ha s i g n i f i c a d o la l a b o r d e s e m p e a d a h a s t a a h o r a y q u ha
s i g n i f i c a d o para u s t e d el h a b e r c o m p a r t i d o la t a r e a d e dirigir E m a k u n d e ?
Para mi ha significado una etapa de seis aos muy gratificante. He
podido ver la capacidad de entrega y de lucha de una persona por
un trabajo y por una causa tan justa y eso es muy importante.
Habra que destacar la generosidad con la que Txaro ha dirigido el
Instituto en pocas mucho ms difciles que ahora, cuando la
sociedad, en general, estaba muy lejos de las reflexiones que se
realizaban desde Emakunde. La generosidad y la capacidad de
entrega y de lucha que ha demostrado Txaro Artega en esta tarea,
pocas veces se puede ver. Y a nivel personal ha sido un enriquecimiento muy grande porque, como he dicho antes, estamos tratando los temas que afectan al mbito ms ntimo y personal y
trabajar en la dificultad anima y une mucho a las personas. Creo
que hemos hecho un buen equipo y yo me he sentido muy unida
a Txaro, me he sentido muy apoyada por ella y le agradezco enormemente su confianza. Ya le dije en mi toma de posesin, que no
creo que hubiera una capitana del barco de la igualdad ms atrevida, responsable y elegante que ella.

UNA MIRADA PUESTA EN


LOS PROBLEMAS DE LAS
PERSONAS
Madre de dos hijas y un hijo, casada, con
dos carreras a cuestas (Psicologa y
Periodismo), Izaskun Moyua Pinillos lleg
de su Oati natal a Gasteiz en el ao 81
y es en esa primera poca
profesional
cuando se introdujo en temas sociales,
especialmente en el rea de minusvalas
"que me permiti conocer la vida de las
personas, el da a da, que te da la mejor
visin poltica de la realidad que te puedes imaginar. He aprendido mucho de las
personas a las que he tratado de ayudar
porque ellas me han enseado mucho y
porque es en las dificultades serias de la
vida donde se puede ver toda la riqueza
humana que tienen las personas". Hizo la
carrera de periodismo cuando ya haba
formado su familia "porque para mi era
como una asignatura pendiente,
pero
nunca ejerc de periodista y creo adems
que un buen aprendizaje de esa poca
fue comprobar que las asignaturas hay
que aprobarlas en la vida cuando se presentan". Considera que la vida la ha ido
tejiendo como feminista annima y se
siente agradecida a las grandes maestras
tericas que le ayudan a analizar la realidad con mirada nueva y a todas las mujeres que escriben en su da a da el anhelo
de libertad.
Cuando se adentr
en
Emakunde, una de las cosas que ms le
sorprendi fue comprobar la resistencia
que an se tiene a los cambios "algo que
racionalmente
s que es as, pero me
cuesta entenderlo". Partidaria de dignificar la labor pblica, reconoce que es una
mujer con aspiraciones polticas, "si ello
significa querer trabajar para mejorar la
vida de las personas".

Administrazioa
m a r t x a n

Argilan Saria:
berdintasuna
lan munduan

Texto: Karlos Oronda

El Departamento de Promocin Econmica


del Ayuntamiento de Gasteiz ha constitui
do el Premio Argilan-Empresa y Empleo en
Igualdad, que en su primera edicin ha
sido para la empresa Ega Master, la inven
tora y fabricante de la denominada "llave
alavesa". Este galardn nace para recono
cer y potenciar la labor desarrollada en el
mbito empresarial a favor de la integra
cin y la promocin de las mujeres en el
mercado de trabajo, superando los tpicos
que obstaculizan la insercin femenina en
el mundo laboral. El Premio Argilan es una
iniciativa del Ayuntamiento gasteiztarra.

Responsable
de Gestin
de Calidad de
Ega Master

"Batzuetan enpresetan uste dute zeregin batzuk ez direla egokiak


emakumezkoentzat, baina zenbait emakumek ere uko egiten
diete lanbide batzuei, gizonezkoen enpleguak direlakoan". Hauxe
da Marian Mesanza Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako
Saileko teknikariak egunero ikusten duen errealitatea, nahiz eta,
zorionez, gauzak pixkanaka hobetuz doazela gaineratzen duen.
Hala ere, generoak lanarekiko ikuspegia baldintzatzen du oraindik
neurri handi batean, eta hori oztopo bihurtzen da emakumea lan
merkatuan sartzen saiatzen denean. "Industriak aukera onak
ematen ditu egun, laneskua behar duelako eta soldata onak
eskaintzen dituelako, baina emakume gehienek merkataritzan,
ostalaritzan edota ezkutuko ekonomian lan egiten dute, sektore
horietan ordutegiak txarrak eta soldatak eskasak diren a r r e n " ,
nabarmentzen du Mesanzak. Aurreiritziak aldatzea, argi dago, ez
da erraza, eta Gasteizko teknikariak ederki daki: "Esaterako, autobusak gidatzeko ikastaro bat egin genuen emakumeekin eta
gehienak lanean daude jada; gero, ordea, kamioiak gidatzeko
beste bat antolatzen saiatu gara eta emakume bik baino ez dute
izena eman; emakumezkoek ez dute euren burua ikusten kamioi
bat gidatzen eta garraio konpainiek ere gizonak nahiago dituzte".

"Nos fijamos
en el trabajo
de cada persona,
no en su sexo"

Amaia San Martn, responsable de Gestin de Calidad


de Ega Master, fue la encargada de recoger el Premio
Argilan, un galardn que, a su juicio, viene a demostrar
que "estamos haciendo las cosas bien y tenemos que
seguir por este c a m i n o " . A la hora de otorgar el premio,
el jurado tuvo en consideracin el elevado porcentaje de
mujeres en la plantilla de esta empresa de Gasteiz, as
como el hecho de que tambin son mujeres las que ocupan varios puestos de responsabilidad y otros que han

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten


duten 10-250 langile bitarteko konpainiak saritzeko asmoz,
Ekonomia Sustapenerako Sailak Argilan Saria sortu du aurten,
Emakunde, SEA-Empresarios Alaveses eta Emakume Enpresarioen
Elkartearen ( A M P E A ) laguntzaz. Horixe da, hain zuzen, bere helburu nagusia: emakumezkoak lan merkatuan sartu eta sustatzearren Gasteizko enpresek eginiko lana aitortzea eta irekitako bide
horri jarrai diezaioten bultzatzea. Ekainaren 16an banatu zituzten
sariak Gasteizko Europa Jauregian: Ega Masterrek lehenengo saria
(6.000 euro) irabazi zuen; Industrias Dimok, bigarrena (3.000
euro); Centro Reprografico San Martinek, hirugarrena (3.000

sido tradicionalmente " d e hombres". San Martn ase-

euro), eta Solunicak, ohorezko diploma.

casi al 5 0 % porque, en palabras de su responsable de

gura que se trata de "una poltica natural de la empresa, no es algo que se haya dado puntualmente este ao,
sino que se vive de forma muy natural, no hay una presin especial para que sea as". Es ms, la promocin
interna funciona de manera que " m u c h a s reas estn
lideradas por mujeres", aade San Martn, entre ellas el
departamento de lser, uno de los ms importantes en
la compaa.
La plantilla de Ega Master la forman hombres y mujeres

Gasteizko Udaleko Ekonomia Sustapenerako Sailak sei urte baino

Gestin de Calidad, "al margen de estereotipos y de

gehiago daramatza lanean emakumeak lan merkatuan benetan


dagokion lekua bete dezan. laz, enpresa batzuekin batera, ikerketa bat egin zuen, emakumezkoak ez kontratatzeko erabili ohi

sona, y no en su sexo, en si es hombre o mujer". Eso s,

diren argudioak aztertzeko asmoz. "Emakumeak kontratatzeko

que " h a y determinadas actitudes que quiz se relacio-

oztopoak zeintzuk diren eta benetakoak diren ala ez jakin nahi


g e n u e n " , azaltzen du Marian Mesanzak. Ikerketaren ondorioak
argiak izan ziren: enpresarioek emakumezkoen gaitasunen ingu-

valorar ms. Igual son ms responsables en el trabajo,

ruko topikoak

(indarrik

eza, lanaldiaren murrizketa eskatzeko

joera, lantokiz aldatzeko zailtasunak...) aitzakia gisa erabiltzen


dituzte emakumeak ez kontratatzeko, errealitatea oso bestelakoa
bada ere.
Egoera errotik aldatzeko, Asturiaseko Metal Fundazioaren adibidea eredugarria izan daiteke. Argilan Sarien banaketa zela-eta,
erakunde honek bere esperientzia aurkeztu zuen Gasteizen, emakumezkoek metalgintzan ere lan egitearen aldeko kanpaina, hain
zuzen ere. Marian Mesanzak adierazi duenez, "Asturiaseko adibide honen bitartez, hemen ere hori posiblea dela erakutsi nahi izan

prejuicios, intentamos fijarnos en el trabajo de cada perconsidera que las mujeres aportan valores aadidos ya
nan ms con la cultura femenina y s que se pueden
tienen ms capacidad de orden y de organizacin y
ponen ms nfasis en el empeo de llegar hasta el final,
de acabar las cosas b i e n " .
Otro de los motivos para otorgar a Ega Master el primer
Premio Argilan ha sido su apuesta por facilitar la conciliacin de la vida familiar y laboral, una cuestin no
demasiado habitual en las empresas pero que, en opinin de San Martn, tiene beneficios indudables t a m bin para las propias compaas. Al respecto indica que
"todos tenemos una vida aparte al margen del trabajo

diegu sindikatuei, empresarioei eta, oro har, jende guztiari, bakarrik gogoa behar dela. Erakunde hori orain egiten ari dena gu ere

y, si das facilidades y reconoces ese tipo de cosas, con-

egiten ari gara aspaldidanik, baina kanpoko batek esaten baldin


badu, sinesgarritasun handiagoa duela dirudi batzuetan".

y ms a gusto en el trabajo, es un beneficio que luego

sigues que la gente est ms satisfecha, ms motivada


ves a corto y a largo plazo".

Administrazioa
m a r t x a n

Andereo
ELBIRA

Testua: Rcsu Abaslo eta


J u a n a Lpez de Muniain
Argazkiak: Aitxiboa

Las profesoras Resu Abaslo y Juana


Lpez de Muniain han profundizado a
travs de un libro de reciente publicacin, en la figura de Elviria Zipitria,
legendaria "andereo", euskalzale y
creadora de muchas de las enseanzas que hoy se aplican en los centros
de Euskadi. A travs de este artculo,
las dos autoras nos ofrecen un resumen de sus investigaciones y un acercamiento la figura de Elviria Zipitria
(Zumaia, 1906), con sus luces y sus
sombras.

Elbira Zipitria Irastortzak

G i p u z k o a k o lehen euskal- etxe-

idealista, p e d a g o g i a n progresista, sabinista, integrista

izan

eskola sortu z u e n 1 9 4 6 . u r t e a n , F r a n c o r e n d i k t a d u r a g a r a i a

zela e r e e s a n d a i t e k e , e s t u a , n o r t a s u n z o r r o t z e k o a ,

puri- p u r i a n zela.

aztertzailea. O s o e x i g e n t e a b e r e b u r u a r e k i n eta b e s t e e n a r e -

E s p a i n i a k o gerra aurretik, e t a , b a t e z e r e ,

mente

gerra o n d o r e n g o e u s k a l e s k o l e n h a s i e r a n izan z u e n e r a g i -

kin, bakartia eta l a g u n e z i n g u r a t u a beti. L a n e a n e r e

n a g a t i k e s a n d a i t e k e Elbira Zipitria dela e u s k a l e s k o l a r e n

dako harremanak beste esparru batzuetara zabaldu zituen.

gerra a u r r e k o eta gerra o n d o r e n g o m u g i m e n d u a k

lotzen

d i t u e n a . Eskola librea, m o d e r n o a , e u s k a l d u n a , e u r o p a r r a ,
berria... b e h a r z u e n Euskal Herriak, eta b e h a r
abiatuz

erein z u e n

e u s k a l eskola

izango

horretatik

zenaren

lehen

hazia; g a r a i h a r t a k o h e z k u n t z a sistema i l u n e a n b e r e lekua


egin

zuen.

Halaber, hizkuntzaz

g a i n , e d u k i z eta f o r m a z

euskalduna

berezia i z a n g o z e n

zen

eskolaz

irakaskuntza

egin-

O s o ibiltari o n a , m e n d i z a l e a ; O r h i m e n d i r a i g a n d e r o a b i a t z e n z e n D o n o s t i a n bizi izanda e r e , b e r e kaiku eta t x a p e l a rekin jantzita. P i r i n e o a k e r e a t s e g i n z i t u e n . Ekologista z e n .


Basaliliak

izaten zituen

beti

bere etxeko

kutxa g a i n e a n .

U r g u l l e k o b i d e a n , g a u r e g u n Elbira Zipitria Ibilbidea, h a r t u takoak.

nahi z u e n .

N o r t a s u n s a k o n e k o a , isila, b a k a r t i a , autoritaria,

Elbira Zipitria Irastorza, 1 9 0 6 k o m a i a t z a r e n 2 8 a n jaio z e n

k o k e t a , l a g u n a s k o zituen b e r e s i n i s m e n e k i n b a t z e t o z e n a k .

Z u m a i a k o "Torrea" izeneko zimentu olan. Gutxi esan daite-

B e r e estiloa, l a n e k o a , o s o irekia z e n . G i z a r t e a r e k i n k o n p r o -

ke b e r e familiaz.

Ahizpa monja Marsellan. A n a i a , pintorea,

m e t i t u a . X e d e a ikasleak bizitzarako

indartsua,

hezitzea z u e n . L a g u n

b o h e m i o a zeritzona, erretratista A m e r i k e t a n , P o r t u g a l e n . . .

g u t x i k o a n a h i z eta beti j e n d e z i n g u r a t u t a e g o n b e r e h a r r e -

ibili o n d o r e n O n d a r r a b i n hil z e n . Elbira o s o e r r e s e r b a t u a

man

z e n . G a i h a u ez b a i t z u e n inorekin

kin m o l d a t z e n z e k i e n a , .

Lehen

Hezkuntzako

Hezkuntzako

ikasketak

ikasketak

hasi

konpartitzen.
egin

ondoren,

zituen

16

profesionalarengatik.

Urria a p a i n g a r r i e t a n , diru gutxiA r g a l a , txikia, m o u a r e k i n o r r a z -

t e n z e n . O s o polita, bizia. Kristau zintzoa

eta f e d e d u n a .

Orixe

urteak

Bigarren

urte

zituela

D o n o s t i a k o T e r e s i a n o e n b a r n e t e g i a n . O n d o r e n , garai har-

ikastolan

e m a n zituen

azkeneko

jubilazioa

h a r t z e k o . U r t e latzak izan ziren h a u e k . O s o n a h a s i a zebilen

t a n lau u r t e k o i r a u p e n a z u e n " M a e s t r a d e P r i m e r a e n s e -

eta l a n k i d e e k i n a r a z o ugari z i t u e n . G a u z a berrien a u r r e a n

a n z a " hasi z u e n , 1 9 2 2 a n . Ikasketa horiek b e k e n l a g u n t z a z

tristetu e g i t e n z e n . A z k e n u r t e e t a n o s o petral ibili z e n l a n -

e g i n z i t u e n . Elbirak ikasteko a p a r t e k o grina erakutsi z u e n ;

kideekin, depresioarekin, burua galduta. Donostiako hospi-

h a r e n e s p e d i e n t e k o kalifikazioak b i k a i n a k izan ziren.

talean

O n d o r e n , Toribio A l z a g a z u z e n d a r i z e n D o n o s t i a k o Euskal
Izkera eta I z t u n d e e s k o l a n aritu z e n bi ikasturtez,
ak

"goiena"

kalifikazioarekin

amaitu

ikasturte-

zituelarik.Hala

Elbiraren g o r e n t a s u n a e s p e d i e n t e a k a d e m i k o t i k

ere,

haratago,

izan z u e n intuizioagatik eta l a n e r a k o erakutsi z u e n g r i n a gatik

datorkio.

aurrerakoia,

eta

iritziz e m a k u m e s e n d o a z e n , k a r a k t e r

sentibera,

sibarita,

nortasun

errespetuosa, ekimen handikoa,

handikoa,
intelektuala,

zen

1982ko

bakardadean

abenduak
iritxi

26an,

zitzaion

76

urterekin.

eriotza.

Sollubeko M a u auzoko kanposantuan dago

Bizkaiko

lurperatuta.

E t z u e n n a h i inork jakin z e z a n n o n h i l o b i r a t u k o z u t e n baina


b e r a k e s k a e r a e g i n a zion a u z o h o n e t a k o .
L a g u n intelektual ugari izan z i t u e n : K o l d o M i t x e l e n a , Orixe,
Joxe

L a g u n eta e z a g u n e n
gogorrekoa

hil

Egundoko

Migel

Barandiaran, Resurreccion Maria

de

Azkue,

Faustina Carril. B e n e t a n b e r e bizitzan zehar, ikasteko grina,


h a u s n a r k e t a r a k o g a i t a s u n a eta militantzia politikora e m a tea u z t a r t u z i t u e n o h i k o a e t z e n b i z i m o d u a e g i n e z .

Administrazioa
m a r t x a n

Metodoa

Ikasketa prozesua globala eta a k t i b o a z e n , o s o . G e l a n h a u -

Elbira Zipitria b o k a z i o z irakaslea izan z e n eta s e n e z guztiz


eraberritzailea.

Bere

metodoa

bere

euskal-etxe-eskolan

sortu z u e n eta h a n e r e b u r u t u eta jarraitu.

n a g u s i a : h a u r r e k e u s k a r a erabili eta ikas z e z a t e l a . Elbirak


l a n e a n e g i n d a k o ibilbideak bi z u t a b e izan z i t u e n : e u s k e r a
p e d a g o g i k o a . E t x e a n b a k o i t z a k b e r e lanak

e g i t e a d e f e n d a t z e n z u e n . N e s k a k eta mutilak b a t e r a izaten


zituen g e l a n eta d e n e k erabiltzen zituzten b e r t a k o tresna
eta

jostailuak:

bazen

pala,

bezelaxe

panpina,

Elbiraren

erratza...Gerrarik

gelan

ikasleek

izan

parte

ez

hartzen

z u t e n . H a l a k o Espainia h a r t a n e u s k a l eskola sortu zela sinisteak

lanak

proiektu

bat

ditu.

Frankismoko

abiarazteko

urte

adorea

gogorretan

eta

halako

irakaskuntzarako

b o k a z i o a b e h a r z e n , eta Elbirak bietatik z e u k a n s o b e r a n .


" O g i b i d e a j a r d u n a d a , ofizioa, berriz, p a s i o a " .
Elbirarentzat, i r a k a s k u n t z a ,

mahaia hormatik

jeitxi eta z a b a l t z e n

zuten.

Klasea e t z e n h e m e n b u k a t z e n . Sarri a t e r a t z e n z e n i n g u r u a k

aldi b e r e a n m a g i a eta

ko e g o e r a t i k a b i a t z e n z e n , h a i e n interesa pizten
beti. O n d o r e n , arreta bizituko d u t e n ilustrazioekin

logika
zuelako

atontzen

z u e n mintzaldia,

z e n b a t eta h a r r i g a r r i a g o , h o b e . H o r r e l a ,

logikari jarraituta

prestatzen z u e n e s k o l a r e n e g i t u r a : sarreG a i a k elkarrekin lotzen saia-

t z e n z e n , k o n t z e p t u a k eta ideiak e r r e p i k a t z e n ,

O s t e g u n a r r a t s a l d e r o e r e , ikasleekin U r g u l l e k o g a z t e l u r a n t z
igotzen z e n . P a s e a t u eta haizea hartzeaz g a i n , ikastera j o a t e n ziren. B e s t a l d e , D o n o s t i a k o a z o k a e r e sarri

bisitatzen

zuten,

baitzuen.

irakaskuntzarako

bitartekotzat

hartzen

Ekintza h a u e k , a u r r e z o n g i p r o g r a m a t u o n d o r e n

burutzen

z i t u z t e n . A b e s t u z j o a n o h i ziren b i d e a n . B i t a r t e a n h a u r r e k
gaztainak,

oztoak,

goroldioa,

untza,

loreak,...

aurkitzen

z u t e n guztia biltzen z u t e n . G e r o e s k o l a n h a i e t a z baliatzen


ziren

azterketa

eta e x p e r i m e n t a z i o a k

burutzeko.

Eskolaz

k a n p o k o ekintza bat b u r u t u eta g e r o ikastolan gaiari b u r u z ko lantxo bat e g i t e n z u t e n . K o n t z e p t u a k eta g a i a k b a r n e r a t z e k o b e h a k e t a e z i n b e s t e k o a z e n Elbirarentzat. B u r u z ikasitakoa gutxiegi g e r t a t z e n z e n .

b e h a r d u e n artea d a . G e h i e n e t a n ikasleek bizi d u t e n g e r t u -

ra, g a r a p e n a eta o n d o r i o a k .

r a k o zizeilu

behatzera: azoka, mendiak, kaleak...

H a u r r e k i n l a n e a n hasi o r d u k o f i n k a t u t a z u e n b e r e h e l b u r u

eta berrikuntza

rrak lurrean e s e r t z e n ziren, eta idazketa egin b e h a r z u t e n e -

M a t e m a t i k e t a n ere aukeratutako

bideak beti

konkretutik

a b i a t z e n ziren g e r o a b s t r a t o r a p a s a t z e k o . H o r r e t a r a k o e r a biltzen

zituen

materialak:

x a g u a k e . a . ziren

txotxak,

eta k a n t u e n eta

kanikak,

goxokiak,

j o l a s e n bidez lantzen

zituen.
Hizkuntzari garrantzi h a n d i a e m a t e n z i o n . B e r e ustez hiz-

abstrakzio-

k u n t z a r e n a b e r a s t a s u n a olerki eta abesti e d e r r e t a n a u r k i -

ei b u r u z g o g o e t a e g i n a r a z t e n zien ikasleei, iritzia e m a n a -

t z e n z e n . H o r r e g a t i k b e r e ikasleek 100 abesti b a i n o g e h i a -

r a z t e n , e z t a b a i d a t z e n , b u r u z i k a s a r a z t e n , t e s t u e n interpre-

g o zekizkiten. K a n t a k o s o o n d o a z t e r t u a k zituen eta l e h e -

tazioarekin h a r r e m a n e t a n jar z i n t e z e n .

n e n g o k u r t s o k o e i abesti m o t a batzuk irakasten zizkien eta


heldutxoagoei beste batzuk.

E u r o p a n z e u d e n j o e r a a u r r e r a k o i e n e n berri b a z u e n , baina
badirudi a u t o d i d a k t a izan zela b a t e z e r e p e d a g o g i a m a m i -

Elbirarentzat erligioa b e s t e arlo garrantzitsu b a t z e n . B e r e

t z e r a k o a n . Elbirak eskola bizia e g i t e n z u e n . B e r a k e s a t e n

ustez heziketa o s o a izateko erligioa e r e erakutsi b e h a r z e n .

z u e n b e r a r e n t z a t garrantzi h a n d i a zuela g e l a n e t x e k o giro-

Ez z e g o e n g u n e berezirik erligioa e m a t e k o baina

arekin jarraitzea. A r e g e h i a g o , b e r e e t x e a n z e g o e n e z a u k e -

erligioa bizi e g i t e n z e n , f a m i l i e n i n g u r u k o e g o e r a k a p r o b e -

ra g u z t i a k erabiltzen zituen e t x e k o g a u z a k eta l a n a k e g i t e n

txatuz:

ikasteko.

Berak esaten zuena:

eriotzak,

bataioak,

ospakizunak,

" o t o i t z a ez zela A i t a

ikastolan

jaunartzeak...
gurea

esatea

Elbira Zipitria andereoa

Introductora de nuevos mtodos de


aprendizaje

Elbira Zipitria J.M. Barandiaranen

laguna

izan zen (goian) eta bere garaiko

intelek-

tual askorekin izan zuen

harremana.

Elbira Zipitria naci en una familia bastante pobre y


creemos que esto la marc un tanto. Apenas tuvo
relacin con la familia. Tena un hermano y una hermana y por diversos motivos nunca vivieron juntos.
Curs sus estudios mediante becas. Era una persona
solitaria que no comparta las emociones ntimas con
nadie. No se cas, ni tuvo novio. Estuvo vinculada a
la poltica a travs de Emakume Abertzale Batza y al
inicio del levantamiento de Franco la polica fue en
su busca y pas a Francia en una barca donde pas
los tres aos de la guerra. A su vuelta inici en su
propia casa su proyecto de enseanza en euskara
con procedimientos nuevos vinculados a los principios del movimiento renovador de la escuela nueva.
Viaj a Francia en ms ocasiones y conoca bien el
francs, el castellano el euskara y en cierta medida el
italiano: era cosmopolita y polglota en la medida de
sus posibilidades. En los ltimos das de su vida perdi sus facultades mentales y muri tal como haba
vivido, pobre y sola. Su antiguo alumnado se ocup
de los funerales y del entierro mediante aportaciones
econmicas.

Etxe eskolak

bakarrik, gaztelura igo eta handik ikusten ziren gauza ederrengatik Jainkoari eskerrak ematea baizik". Eremu honetan ere garaiko pentsakerekin ez zetorren bat.
Elbira Zipitria, haize berriak mamitzerakoan autodidakta izan
bazen ere, ekarpen handia egin zion irakaskuntza metodologiari. Inguruan sistema guztiz atzeratuak eta autoritarioak erabiltzen zirenean, bera Europako joera modernoenak
erabiltzen saiatu zen. Batez ere matematiketan, hizkuntzetan eta experientzietan.
Berrogeigarren hamarkadan gaude. Estatu espainolean une
horretan ez zegoen hezkuntza berriztatzeko mugimendu
berritzailerik eta Elbirak ideia horiek pedagogiako liburuetatik jaso zituen. Horrez gainera, Elbirak, jarduera horien
bitartez, interes eta jakin-minezko jarrerak eta behaketarako eta esperimentaziorako zaletasuna sustatzea lortu zuen.

Cuando acab los estudios de Magisterio empez a


trabajar en la ikastola Muoa de Donostia donde
toda la enseanza se imparta en euskera. A la vuelta del exilio, dentro del pramo intelectual que era la
escuela en pleno franquismo, crea en su propia la
primera etxe-eskola. En este espacio desarrolla un
nuevo estilo de aprendizaje basado en el protagonismo del alumnado, en la importancia de las lenguas,
se aprendan el euskara, el castellano y el francs
desde los primeros momentos, de las ciencias naturales y de las matemticas. Las salidas a los mercados, al monte, los paseos por la ciudad...para trabajar la recogida de informacin mediante la observacin directa, las colecciones de hojas, de plantas, la
utilizacin de las cosas sencillas de la casa, los palillos, los animalitos domsticos... le servan para
ejemplificar sus explicaciones. Segn los setenta cuadernos de clase analizados hemos deducido los principales principios de su mtodo, basado en Mara
Montessori, Dcroli, Piaget, Pestalozzi a los que
conoca bien. Otro aspecto a remarcar es la importancia que daba al contacto con las familias.
Utilizaba los propios cuadernos del alumnado para
enviar las notas, bien de felicitacin, bien de recriminacin por el trabajo desarrollado en el aula, a las
familias. Un contenido que trabaj muy especialmente fue el cario por la lengua y la cultura vascas.
Para ello se sirvi, no de doctrinas, sino del rico folclore de Pas: los cantos y las danzas tradicionales
fueron practicados asiduamente por alumnas y
alumnos de Elbira Zipitria .

/Vdministrazioa
m a r t x an

Red de
Municipios por
la igualdad y
contra la
violencia hacia
las mujeres

35 udaletako ordezkariak Emakundek


Gasteizen duen egoitzan, bildu ziren
"Berdintasunaren
alde
eta
Emakumeen aurkako Biolentziaren
kontrako Euskadiko Udalen Sarea"
bultzatzeko antolatu zen bileran.
Sare hau tratu txarrak eta agresio
sexualen biktimei eskeintzen zaien
laguntza hobetzeko 2001 an sinatutako erakundeen arteko akordioaren
barne eta Emakunde eta Eudelen
arteko lankidetza
hitzarmenaren
kontestuan kokatu behar da.

En 2001 se firm en la Comunidad Autnoma Vasca un acuerdo


entre todas las instituciones implicadas en la atencin del maltrato y violencia de gnero de una enorme importancia estratgica
dado que se establecan los protocolos y actuaciones que se tienen
que poner en marcha para que exista una atencin coordinada en
estos casos. En este Acuerdo interinstitucional para la mejora en la
atencin a mujeres vctimas de maltrato domstico y agresiones
sexuales se planteaban compromisos de actuacin para todas las
instituciones vascas implicadas en la materia.
Consecuencia de este acuerdo, la Comisin de Seguimiento que se
cre estableci la necesidad de que, desde el mbito municipal, se
elaboren acuerdos de colaboracin y protocolos de actuacin que
desarrollen, concreten y adecen a sus respectivas realidades lo
dispuesto en el documento inicial. Con este apunte, se quera
sealar la importancia del papel que ejercen los ayuntamientos en
la atencin ciudadana ya que son la primera y ms cercana institucin para gran parte de la poblacin.
As, esta Comisin de Seguimiento integrada, entre otras instituciones, por EUDEL, Asociacin de Municipios Vascos , aprob el 22
de noviembre de 2002 un Plan de Seguridad para las mujeres vctimas de maltrato domstico (2002-2004) entre cuyas medidas se
recoge la de "Constituir una Red de Municipios Vascos contra la
Violencia hacia las Mujeres que promueva, en el mbito local,
tanto la implantacin de programas y actuaciones dirigidas a combatir este tipo de violencia y a apoyar a sus vctimas, como el intercambio de experiencias, la coordinacin y actuaciones conjuntas".
Entendiendo que EUDEL como Asociacin de Municipios Vascos es
la entidad ms idnea para liderar y gestionar la constitucin de la
Red, en el mes de febrero del 2005, esta entidad y E M A K U N D E
suscribieron un Convenio de Colaboracin para la puesta en marcha de una Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la
Violencia hacia las Mujeres, convenio que fue difundido el pasado
15 de Julio en una Jornada que tuvo lugar en la Sede de
Emakunde y a la que se inscribieron representantes de 35 municipios vascos.

Red de municipios por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. EUDEL

Alto grado de inters por parte de los Ayuntamientos


vascos
La Jornada fue inaugurada por Izaskun Moyua Pinillos, Directora
General de Emakunde, quien realiz una exposicin centrada en
los antecedentes de la puesta en marcha de la Red de Municipios
Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. En
este sentido, se hizo alusin al Acuerdo Interinstitucional y a la
Comisin de Seguimiento del mismo como marco y origen de la
iniciativa de la Red y a la Jornada "Municipios vascos contra la violencia hacia las mujeres" celebrada el 23 de junio de 2004 en el
marco del Programa NARO donde se pretenda, tal y como expuso la Directora General de Emakunde "por una parte, facilitar un
primer marco de encuentro para conocer lo que se est desarrollando tanto dentro como fuera de la Comunidad Autnoma de
Euskadi y, por otra parte, propiciar un proceso de reflexin, anlisis y valoracin conjunta sobre la posibilidad y factibilidad de creacin de la R e d " .
Esta jornada sirvi tambin para conocer los aspectos claves de las
tres redes de Municipios contra la Violencia hacia las Mujeres existentes a nivel estatal y ubicadas en la Comunidad de Madrid,
Valencia y Andaluca. Se comentaron tambin los resultados de los
cuestionarios enviados a todos los municipios vascos para detectar el grado de inters y expectativas existentes para la puesta en
marcha de esta Iniciativa, resultados que han sido muy favorables
y que ponen de manifiesto un contexto adecuado para que la Red
de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia Hacia
las Mujeres pueda desarrollarse con xito.
Por su parte, el Intervencin que realiz Mar Zabala Mardaras,
Directora General de EUDEL, se encarg de presentar el proceso
previsto para la puesta en marcha de esta Red de Municipios
Vascos e hizo alusin a las recientes medidas normativas aprobadas en materia de igualdad y a las obligaciones que se derivan de
ella para los Ayuntamientos. Tambin puso sobre la mesa cmo
desde los Ayuntamientos se viene constatando que "efectivamente el desarrollo de una eficaz poltica local a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de lucha contra
la violencia, precisa, entre otras cosas, de un espacio en la gestin
intermunicipal, capaz de diagnosticar los problemas, detectar las
demandas, disear programas e impulsarlos, coordinar actuaciones y evaluar sus Impactos. EUDEL como Asociacin de Municipios
Vascos, se hace eco de la preocupacin de los Ayuntamientos y
pretende responder de forma efectiva a esta necesidad en el
impulso de la igualdad y lucha contra la violencia hacia las mujeres desde el mbito local a travs de la puesta en marcha de la
Red".
Desde la perspectiva de EUDEL, se hizo especial nfasis en la necesidad de tener en cuenta los recursos competenclales y materiales
de que disponen los Ayuntamientos, de tal forma que la Red se
constituya en un espado operativo y activo, donde las carencias
de unos disminuyan a travs de las fortalezas de otros, fomentndose de esta manera las potencialidades de todos.
La constitucin formal de la Red se prev para finales de ao y
existe una propuesta de objetivos y estructura a la que pueden
adherirse los Municipios y Mancomunidades que previsiblemente
se elaborar para el 25 de Noviembre, conmemorando el Da
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

M i r e i a Espiau es la t c n i c a de i g u a l d a d q u e
va a d i n a m i z a r la p u e s t a e n m a r c h a de esta
R e d y e x p l i c a as la tarea q u e va a d e s a r r o llar: " L a R e d de M u n i c i p i o s Vascos por la
I g u a l d a d y c o n t r a la V i o l e n c i a H a c i a las
M u j e r e s p r e t e n d e c o n v e r t i r s e en u n a herram i e n t a q u e , t e n i e n d o en c u e n t a las c o m p e t e n c i a s y o b l i g a c i o n e s d e las a d m i n i s t r a c i o n e s locales v a s c a s e n la l u c h a c o n t r a la
v i o l e n c i a h a c i a las m u j e r e s , a y u d e a desarrollar u n a a c c i n m u n i c i p a l eficaz,

inte-

gral y c o o r d i n a d a . D e esta f o r m a , a d e m s
de a c o m p a a r y fortalecer el trabajo q u e se
v i e n e h a c i e n d o en este m b i t o d e s d e algunos a y u n t a m i e n t o s v a s c o s , la futura

Red

p r e t e n d e o p t i m i z a r los r e c u r s o s d e s t i n a d o s
al trabajo

c o n t r a la v i o l e n c i a h a c i a

las

mujeres posibilitando que aquellos munic i p i o s con

m e n o r c a p a c i d a d instalada y

servicios m s

l i m i t a d o s en este

mbito,

p u e d a n beneficiarse d e un m a r c o de actuacin c o n j u n t o , b u e n a s p r c t i c a s sistematiz a d a s y criterios c o m u n e s de abordaje de la


v i o l e n c i a c o n t r a las m u j e r e s " .

Para ms informacin sobre la puesta en marcha


de la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y
contra la Violencia hacia las Mujeres, pueden dirigirse a EUDEL:
tfno: 944231500
fax: 944243947
we b: www. e u d e I. n et

Sare'05

SARE 2005: "Nias


son, mujeres sern"

Se celebrar los
das 8 y 9 de
noviembre en el
Kursaal de
Donostia

Aurtengo

S A R E biltzarra a z a r o a r e n 8 eta 9 a n e g i n g o da

Donostiako

Kursaal a r e t o a n eta " E g u n g o n e s k a k , e t o r k i z u n e k o e m a k u m e a k " gaiari


e u - tsiko dio.
Ekimen h o n e n helburua identitatearen eraikuntzan generoak duen eragina aztertzea d a . Eta h o r r e t a r a k o h a i n b a t arlo a z t e r t u k o dira: familia,
eskola,

komunikabideak

eta

afektibitatea.

Azken

finean,

generoak

l e h e n e n g o sozializazio p r o z e s u a n d u e n e r a g i n a z h a u s n a r k e t a e g i n nahi
d a . Eta hortik a b i a t u z , e t o r k i z u n e k o e m a k u m e e n b u r u j a b e t z a

indartu.

H e z k u n t z a n , s o z i o l o g i a n , h e d a b i d e e t a n eta n a z i o a r t e k o e r a k u n d e e t a n
g e n e r o ikuspegia k o n t u t a n izanik l a n e a n d a b i l t z a n izen h a n d i k o a d i t u a k
b i l d u k o d i t u , Ibarretxe L e h e n d a k a r i a k eta Izaskun M o y u a E m a k u n d e k o
zuzendariak
Ondorengo

azaroaren
orrialdean

8an

dator

inauguratuko
topaketa

duten

hauen

biltzar

egitaraua

honek.

eta.

Izen

e m a t e k o e p e a eta x e h e t a s u n g e h i a g o b e h a r izanez g e r o , E m a k u n d e r a j o
dezakezue.

Palacio Kursaal. Donostia


8 - 9 noviembre 2005

Sare'05

8 noviembre

9 noviembre

09:00

Coordinacin: Da. Marije Apodaka Ostaikoetxea


Grupo de Gnero. Escuela de tiempo libre Urtxintxa. Bilbao

09:30

Entrega de documentacin
Apertura
E x m o . J u a n J o s Ibarretxe M a r k u a r t u

09:00

L e h e n d a k a r i del G o b i e r n o V a s c o

P a n e l II: C o n t i n u a c i n
" G r u p o s d e a m i s t a d y socializacin d e g n e r o "

lima. Izaskun M o y u a Pinillos

D a . Gloria A r e n a s F e r n n d e z . D e p a r t a m e n t o

Directora d e E m a k u n d e / l n s t i t u t o V a s c o d e la

d e Didctica y O r g a n i z a c i n Escolar. U n i v e r s i d a d

Mujer

de M l a g a

Coordinacin: Da. Isabel Bartau Rojas. Dpto.


Investigacin y Diagnstico en Educacin. Universidad del
Pas Vasco. San Sebastin

" M o d e l o s comunicativos y de relacin"


D a . M e r c e d e s B e n g o e c h e a B a r t o l o m . Deca
na d e la F a c u l t a d d e Filosofa y Letras. U n i v e r s i d a d
de Alcal d e Henares

10:00

Ponencia inaugural:
" R e p r o d u c c i n social d e las i d e n t i d a d e s d e

gene

ro: d e nias a m u j e r e s "


D a . Victoria S a u S n c h e z . P e n s a d o r a , escritora

10:30

Coloquio

11:00

Descanso

11:30

P a n e l III: L i t e r a t u r a y m e d i o s d e c o m u n i c a c i n

y profesora jubilada d e Psicologa diferencial e n la

Los c u e n t o s q u e nos c u e n t a n . . . y los q u e n o nos

Universidad de Barcelona
11:00
11:30

c u e n t a n s o b r e las m u j e r e s

Descanso

" L e y e n d o las i m g e n e s d e los libros i n f a n t i l e s "

P o n e n c i a : " N i a s d e aqu, nias del

D a . A d e l a Turin. A s o c i a c i n e u r o p e a " D u c t

mundo"

des f i l i e s " . Pars

D a . Francoise G r u l o o s . R e s p o n s a b l e d e Planifica

" A p r e n d i z a j e s s e x u a d o s e n los m e d i o s a u d i o v i s u a

cin. Sede de U N I C E F en Ginebra

les"
12:30

D a . M e r c Coll C a n t n . C o o p . p r o m o t o r a

P a n e l I: M a r c o f a m i l i a r
A p r e n d i e n d o a ser m u j e r e n la familia: m o d e l o s y

medios audiovisuales " D r a c M a g i c " y Codirectora

e x p e c t a t i v a s d e vida adulta

de la " M u e s t r a I n t e r n a c i o n a l d e Films d e D o n e s " .

" G n e r o y m o d e l o s e n la f a m i l i a "

Barcelona

Da. M

n g e l e s Espinosa B a y a l . D p t o . Psicolo

ga Evolutiva y d e la E d u c a c i n . U n i v e r s i d a d

Auto

noma de Madrid

14:30

Pausa

Coordinacin: Da. Itziar Cabieces Ibarrondo. Psicloga


en el Centro de Salud de Leioa (Bizkaia)

" E l j u e g o y la i d e n t i d a d d e g n e r o "
Da. Ana Vega Navarro. Centro Superior de

15:30

E d u c a c i n . U n i v e r s i d a d d e La L a g u n a . T e n e r i f e
14:00

Coloquio

14:30

Pausa

N i a s q u e se q u i e r e n , m u j e r e s q u e r i d a s , mujeres
que quieren
"El cuerpo c o m o campo de batalla"
D a . M e r c e d e s Oliveira M a l v a r . Profesora e n el

Coordinacin: Da. Ana Eizagirre Garate. Coordinadora


de BIGE (Federacin de Madres y Padres de Bizkaia)
15:30

P a n e l IV: C u e r p o , a f e c t i v i d a d y sexualidad

Instituto d e E n s e a n z a S e c u n d a r i a A l e x a n d r e
Bveda. Vigo

P a n e l II: M a r c o Escolar

" O t r o s m o d e l o s a m o r o s o s y erticos para el c a m

La e s c u e l a : e n t r e la r e p r o d u c c i n y el c a m b i o

bio"

social

D a . C h a r o A l t a b l e V i c a r i o . Profesora e n el Insti

" L a i d e n t i d a d d e g n e r o e n el m a r c o e s c o l a r "

t u t o d e E n s e a n z a S e c u n d a r i a Burjassot. V a l e n c i a

D a . Becky Francis. V i c e r r e c t o r a del Instituto para

17:00

Estudios e n E d u c a c i n ( I P S E ) . U n i v e r s i d a d L o n d o n
Metropolitan.

proble

m t i c a s e m e r g e n t e s e n el c a m p o social y e n las

Londres

relaciones de g n e r o "
D a . Gloria B o n d e r . C o o r d i n a d o r a G e n e r a l d e la

" A p r e n d i e n d o a ser nias d e s d e la e s c u e l a "


D a . M a r i n a Subirats i M a r t o r i . Presidenta

Ponencia final:"La educacin interpelada:

Ctedra Regional U N E S C O .

del

Instituto M u n i c i p a l d e E d u c a c i n . A y u n t a m i e n t o

F a c u l t a d L a t i n o a m e r i c a n a d e C C . Sociales ( F L A C

de Barcelona

SO), Argentina

17:30

Coloquio

18:00

Pausa

18:00

Clausura

Reflect-ekintza,
emakumeen jabetze-prozesuetan
ere giltzarri
Testua: Arantza Ituiz de Larrinaga
Elhuyar

Aholkularitza

Argazkiak: Nicola Foroni

Han pasado
Beijing.
cial

ya w aos

desde

Cn ella se tomaron

relevancia,

de decisiones.

como

que en iggs

importantes

es la mujer

La Conferencia

de Beijing

de la mujer

decisiones,

no slo es una exigencia

dad,

desarrollo

se vuelve
miento

cada

en su proceso

en todos

y paz. En este
vez ms

integral.
de

bsica

urgente

para

marco

del proceso

conseguir

facilita

participacin

de adopcin

los objetivos

de

de las

Reflect-Ckintza

de Cuskal

espe-

adopcin

o democracia,

procesos

de

de

y la

que la

el empoderamiento

La rea Reflect-Ckintza
formacin.

un tema

del poder

de justicia

y necesario.

en redes,

la Conferencia

sobre

reafirm

los niveles

indispensable

que estructurado

de carcter

decisiones

en el ejercicio

igualitaria

que es una condicin

&e celebr

de

es un

de
sino
igual-

mujeres
movi-

empoderamiento
tierna

est

ahora

Euskal Herrian aspalditik ari da Elhuyar Aholkularitza bere proiektuetan Reflect-Ekintza ikuspegia erabiltzen. Eraldaketa-prozesuak
bideratzeko lan-ikuspegi koherente baten beharra sentitu eta
horregatik hasi ginen Europako Sarean parte hartzen. M u n d u mailan sortu zen sarea da Europakoa, lehenago mugimendu hau
Latinoamerica, Afrika eta Asian hasi zen duela hamar urte eta
2000. urtetik aurrera zabaldu zen Europan.
M u n d u mailan 60 herrialde baino gehiagotan erabiltzen da
Reflect-Ekintza ikuspegia prozesu, proiektu eta programak lantzeko. Horietako gehienak herri-mugimenduetako erakundeek bultzatutakoak dira, baina badira, hala ere, ikuspegi hau bere egin
dituzten gobernu-mailako erakunde eta programak.
Jabetze-prozesuak bideratzeko lan-metodo eraginkorra da komunean duguna sarean parte hartzen dugun 600 erakundeek.
Jorratzen ditugun gaiak oso desberdinak izan daitezkeen arren lan
egiteko modua da elkarrekin konpartitzen duguna.
Gure lan-prozesuetan pertsona izaten da abiapuntua eta taldearen kohesioa landuta sortzen ditugu eraldaketa-prozesua martxan
jartzeko baldintzak. Gero hausnarketa dator, taldearen bizipenetan oinarritutako hausnarketa, subjektibitatea kontuan hartu eta
lantzen duena. Jakin badakigulako, baldintza objektiboak bakarrik
lortuz, ez dugula aldaketa ahalbidetuko. Gure inguru sozialak nola
eragiten digun aztertzen dugu, hasierako hausnarketa zabalduz.
Prozesua ulertzea izango da hurrengo urratsa eta horrekin batera
datoz aldaketak, bai pertsonalak eta bai taldearenak ere. Egoera
ez da abiapuntukoa izango, eraikuntza kolektiboaren bidez garatutako prozesu interesgarri horrek parte-hartzaileak prozesuaz
jabetzea lortuko du. Prozesuan zehar botere-harremanak, kultur
arteko harremanak eta genero-harremanak aztertzen dira bereziki.
Artikuluaren sarreran aipatu dugu emakumeek erabakiak hartzeko prozesuen fase guztietan egotea behar-beharrezkoa dela berdintasuna lortzeko. Hori lortzea ez da gauza erraza, baina ezta ezinezkoa ere, lan handia egin beharko dugu guztiok eta makina bat
prozesu jarri beharko dira abian. Emakumeek protagonismo berezia hartu dute Reflect-Ekintza ikuspegiaren baitan eta hori ez da
kasualitatetzat jo behar; neurri batean beste era eta eredu batzuekin alderatuta parte hartzeko, lan egiteko eta nahi duen hori
adierazteko aukera gehiago du eta horrek sintonia moduko bat
sortzen du. Horregatik da, hain zuzen ere, interesgarria ReflectEkintza ikuspegia emakumeekin bakarrik edota emakume eta
gizonekin lan egiteko.

SAREAN ANTOLATUTA
Hasieran aipatu dugu sare bidez antolatuta gaudela, sareko kide
izateko interesa eduki behar da lehenik, formazioa beharrezkoa da
horrelako prozesuak teknikoki bideratu ahal izateko eta garrantzitsuena, praktikan jartzeko aukera. Praktikan jartzea da interesgarriena, praktikatik ikasteko aukera amaigabea delako.
Europako sarean Erresuma Batuko, Belgikako eta Euskal Herriko
erakundeek parte hartzen dute. Sei hilean behin elkarrengandik
ikasteko topaketak antolatzen ditugu, lehenengoa Euskal Herrian
izan zen 2002an, eta ordutik txandaka herrialde bakoitzean egin
dira topaketa bat baino gehiago. Urtean behin M u n d u mailako
topaketak egiten dira. 2000. urtean izan zen lehendabizikoa

Bost eguneko lana izan zen, lan mardula bezain polita eta interesgarria. Bost egunetan praktikan jarri genuen gure lan egiteko
modua eta emaitzekin oso pozik geratu ginen. Astean zehar, gainera, ekitaldi ireki bat antolatu zen eta, Txaro Arteaga ere tartean
zelarik, gizarte-aldaketa bultzatzeko emakumeek izan duten egitekoa aztertu zuten munduko hainbat ordezkarik.
Laburbilduz, gizartean hobekuntzak lortu nahi baditugu, prozesuetan oinarrizko elementutzat
identitatea eta subjektibitatea
hartu beharko ditugu eta, beraz, prozesuaren abiapuntu gisa jarn

Erresuma Batuan eta harrezkero horietan ere txandaka, Hego

beharrekoak aldaketaren subjektu diren pertsonak horiexek izango dira.

Afrikan, Brasilen eta Bangladeshen egin dira topaketa horiek.


2005ean Europaren txanda izan da berriro ere, eta sareak hala
erabakita V M u n d u mailako topaketa Euskal Herrian izan da,

Argibide gehiago:
www.reflect-accionla.org (gaztelaniaz)

Gipuzkoako Zerain herrian. Ekainaren 6tik 10era Afrika, Asia,


Amerika eta Europako 19 herrialdeetako 30 ordezkari Zerainen
elkartu ziren elkarrekin lan egiteko. Topaketak Reflect-Ekintzako
koordinazio-taldeak antolatu zituen Europako sarearekin batera.
Euskal Herrian izan denez, Elhuyar Aholkularitza ere buru-belarri
aritu da antolakuntza-lanetan.

www.reflect-action.org (ingelesez)
Harremanetarako:
Nicola Foroni (Europako sareko ordezkaria)arantza@euskalnet.net
eta Agurne Barruso (Elhuyar Aholkularitzako
Herriko sareko ordezkaria) agurne@elhuyar.net

kide eta

Euskal

Liburuak

BEKATUAK
Ana Urkiza
E l k a r argitaletxea
B e k a t u a r e n ideia b a d i r u d i d e s t e r r a t u a d u g u l a g e u r e b u r u t i k : m o d e r n o a k g a r a , u t i k a n s i n e s k e r i a
h o r i e k ! A l a b a i n a , e g u n e r o k o b i z i t z a n e t e n g a b e s o r t z e n z a i z k i g u z a l a n t z a k , t e n t a z i o a k , nola j o k a tu ez d a k i g u n e g o e r a k . Eta g e r o k o n t z i e n t z i a r e n harra dator, azpitik h a z k a eta h o z k a . A n a U r k i z a k
hainbat " b e k a t u " m o t a bildu ditu Iiburu h o n e t a n : h a r r o k e r i a , m e n d e k u a , d e s l e i a l t a s u n a , inbidia,
faltsukeria, lapurreta, t r a i z i o a . . . A s m o a , b a i n a , ez da k a t a l o g o bat e g i t e a , ezta g e u r e b i z i m o d u a
a n t o l a t z e k o a h o l k u a k e m a t e a e r e , i p u i n a k a s m a t u baititu e g i l e a k gai h o r i e n i n g u r u a n . Istorio zirikatzaile b e z a i n k i t z i k a t z a i l e a k dira b i l d u m a h o n e t a k o a k , e d e r r a k eta s u j e r i k o r r a k , giza k o n d i z i o an a r a k a t u eta z e r p e n t s a t u a e m a t e n d u t e n a k , a z k e n e a n irrio bat s o r t z e k o a h o a n , e d o k e z k a bat
arima barrenean.
A n a U r k i z a i n f o r m a z i o z i e n t z i e t a n l i z e n t z i a t u a da eta e n p r e s a - k o m u n i k a z i o a n e s p e z i a l i z a t u a ;
E u s k a l I d a z l e e n E l k a r t e k o idazkari k u d e a t z a i l e a da eta D e u s t u k o U n i b e r t s i t a t e t a n i r a k a s l e .

20 AOS DE POLTICAS
Judith Astelarra
Ed. Ctedra

DE

IGUALDAD

El r g i m e n franquista fue un e j e m p l o , sin e u f e m i s m o s , d e un m o d e l o patr ia r ca l . El m o v i m i e n to f e m i n i s t a de los a o s setenta f o r m p a r t e d e las fuerzas sociales y polticas q u e trajeron la
d e m o c r a c i a y el c a m b i o social en el E s t a d o e s p a o l y s u s r e i v i n d i c a c i o n e s en c o n t r a d e la disc r i m i n a c i n de las m u j e r e s c o n t r i b u y e r o n a la c r e a c i n d e instancias institucionales y a la i m p l e m e n t a c i n de polticas de i g u a l d a d p a r a t e r m i n a r c o n la h e r e n c i a franquista. Veinte a o s d e s p u s
se p u e d e h a c e r u n b a l a n c e p a r a q u h a n s e r v i d o e s t a s polticas y q u c o s a s h a n c a m b i a n d o y c u les n o . Este libro r e c o g e u n a parte d e la e x p e r i e n c i a del p r o c e s o institucional y social d e c a m bio de la realidad d e las m u j e r e s . E s u n a m i r a d a a las l t i m a s d o s d c a d a s del siglo X X c o n
v o c a c i n d e ser til para a b o r d a r los p r o b l e m a s del siglo X X I .

BIDARIARIK

LUZEENAK

A m a i a Iturbide
Erein argitaletxea
Izarra b e z a i n urrun eta e r a n t z u n a b e z a i n h u r b i l , b a i n a beti h a r r i g a r r i a r e n a t a l a s e a n , h o r t x e d a g o
ipuina. Errituz z i p r i z t i n d u t a k o k u t x a t i l a , e s k u sotilak i d a t z i t a k o e s k u i z k r i b u a , k o m e t a b a t , erretinan e z t a n d a egiten d u t e n t x i n p a r t a , g a u z a bitxien t a u p a d a , h o r i x e d a i p u i n a . I p u i n a k b i d a i a txart e l a i e n z e h a z t a s u n a izan b e h a r d u , t r a p e z i o - h a r i e n eta errailen p a r t u - z e n t z u a , lore a r r a r o a r e n
p o z i o a , o d o l tanta b a t e n m i s t e r i o a , filmaren d i s d i r a , k a r t a p a r t i d e n b i d e g u r u t z e a , harribitxien
i m a n a . X e h e t a s u n guzti h a u e k h a r r a p a t z e k o i p u i n l a r i a k b a r r u t i k e s p l o r a t z a i l e z j a n - tzi b e h a r r a
d a u k a , i p u i n a k b i d a i a r i k l u z e e n a k izaten baitira.
A m a i a Iturbide B i l b o n j a i o z e n 1 9 6 I e a n eta b e r t a k o D e u s t u k o U n i b e r t s i t a t e a n egin zituen E u s k a l
Filologia I k a s k e t a k . Hiru p o e m a liburu argitaratu d i t u , s a i a k e r a k e r e bai eta sariak e r e e s k u r a t u
ditu, X a b i e r L i z a r d i saria eta B e c e r r o d e B e n g o a saria.

Libros

LAS MUJERES

Y LAS TECNOLOGAS

DE LA

INFORMACIN

Cecilia Castao
A l i a n z a Editorial
E n q u m e d i d a y p o r q u vas e s t n c o n t r i b u y e n d o las t e c n o l o g a s d e la i n f o r m a c i n a la p l e n a
i n c o r p o r a c i n d e las m u j e r e s a la a c t i v i d a d e c o n m i c a y s o c i a l , as c o m o a la v i d a p b l i c a y poltica? E s t n a p a r e c i e n d o n u e v a s f o r m a s d e d e s i g u a l d a d d e g n e r o ligadas al a n a l f a b e t i s m o digital? s t a s son las g r a n d e s p r e g u n t a s q u e C e c i l i a C a s t a o a b o r d a e n este libro y para ello e x a m i na los efectos de las t e c n o l o g a s d e la i n f o r m a c i n d e s d e la p e r s p e c t i v a de g n e r o , e s decir, d e s d e
las d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s . " L a a l f a b e t i z a c i n y e d u c a c i n f e m e n i n a
h a n s i d o la m e j o r h e r r a m i e n t a para la m o d e r n i z a c i n s o c i a l , s e g n a s e g u r a la a u t o r a . Si la s o c i e d a d d e la i n f o r m a c i n se c o n s t r u y e sin las m u j e r e s , se c o r r e el r i e s g o d e construirla a p e s a r d e
ellas y tal v e z , s o b r e f u n d a m e n t o s p o c o r e a l e s " .

EL PLACER DE SER
Margarita Rivire
Editorial Sntesis

MUJER

E s t e libro p r e s e n t a la tesis bsica d e q u e el p l a c e r e s libre y c a d a cual lo c o n s t r u y e a su m a n e r a .


S u a u t o r a , p e r i o d i s t a y e n s a y i s t a , h a b l a p o r p r i m e r a v e z d e su v i d a , d e c m o p a s d e n i a b u r g u e s a d e s t i n a d a a g a n a r s e el c u e l o e n otra vida a intentar e n c o n t r a r l o a q u e n la tierra; e s el relato del p r o p i o aprendizaje del p l a c e r d e ser mujer, a b r i e n d o u n h o r i z o n t e p o s i t i v o . N o s l o d e q u e j a s v i v e n las m u j e r e s . " E l p l a c e r d e s e r m u j e r se a c u m u l a e n t o d a s las e d a d e s d e la vida e n u n a
a v e n t u r a d e largo a l c a n c e q u e h o y se a b r e p a s o e n t r e los a m b a g e s del a m o r , la felicidad, el s e x o ,
los h o m b r e s , el e g o , la e n t r e g a a los d e m s y el p a r a s o c o n s u m i s t a " .
M a r g a r i t a R i v i r e ( B a r c e l o n a , 1944) h a p u b l i c a d o u n a v e i n t e n a d e libros y e s c o l a b o r a d o r a habitual d e los m e d i o s d e c o m u n i c a c i n . Varios d e s u s e n s a y o s a b o r d a n t e m t i c a s d e g n e r o .

LA GRAN DIFERENCIA

Y SUS PEQUEAS

CONSECUENCIAS.

..PARA LAS LUCHAS

DE LAS

MUJERES
Celia Amors
Editorial C t e d r a - F e m i n i s m o s
L a a u t o r a d e H a c i a u n a crtica d e la r a z n patriarcal y d e T i e m p o s d e F e m i n i s m o r e c o g e e n esta
o b r a d e f o r m a s i s t e m t i c a , s u s reflexiones a c e r c a del p o d e r , la i n d i v i d u a l i d a d , la i g u a l d a d y la
diferencia. El libro e s un r e c o r r i d o p o r u n a v e n a p o l m i c a , q u e c o n t r a p o n e el f e m i n i s m o histric o al " p e n s a m i e n t o d e la diferencia s e x u a l " e n los p l a n o s o n t o l g i c o y p o l t i c o , as c o m o u n a
arteria c o n s t r u c t i v a . P o r esta l t i m a va circula u n a p r e o c u p a c i n s i s t e m t i c a e n t o r n o a la artic u l a c i n d e las i n d i v i d u a l i d a d e s en los m b i t o s d e la p a r i d a d y la i n d i s c e r n i b i l i d a d d e los sujetos individuales e n los e s p a c i o s d e la i m p o t e n c i a . El t e m a f o u c a l t i a n o d e la relacin e n t r e el
p o d e r y la subjetividad e s a b o r d a d o a q u e n c l a v e s d e e x i s t e n c i a l i s m o tanto s a r t r e a n o c o m o b e a u v o i r e a n o y m o d u l a d o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a c e n t r a d a e n la r e l a c i o n e s d e los s e x o s .

IDOIA LARRAAGA
(Donostia.

Texto: Urkiri Salaberria


Fotos : Karlos Corbella

1971)

Artista margolari-kaligrafa

Idoia Larraaga es una de esas artistas que dicen mucho hablando


poco. Sin apenas hacer ruido vemos cmo su obra va entrando en nuestras vidas. Ha realizado encargos para la Diputacin Foral de Gipuzkoa,
compradores annimos atesoran sus obras,... Estudi Bellas Artes en
Leioa, en las especialidades de Restauracin y Pintura. Desde que acab
en 1996, esta artista pasaitarra (de S. Pedro) no ha parado de investigar
y de innovar y en la actualidad se halla inmersa en el mundo de la caligrafa artstica. Tras abordar la caligrafa occidental, se ha sumergido en
la oriental, para ms seas, en la caligrafa china.

IMolakoa izan da zure ibilbidea arte m u n d u a n ?


Arte Ederrak ikasi nuen Leioan eta bi arlotan aritu nintzen: Zaharberritzea eta
Margoa. Bigarren espezializazioa gozada bat izan zen berez karrera bukatua
nuelako eta bakarrik margotzera joaten nintzelako. Behin amaituta, hainbat
erakusketatan parte hartu nuen eta ezin kexatu... ia dena saldu nuen-eta...
Dena saldul?

"Artisten lanak orain arte


egon diren 'pedestaletik'
jaisten ari dira"

Bai; gogoan dut Araba aretoan (Gasteiz) norbaitek erosi zuela nere obrarik
kuttunetako bat, nere anaiari egindako ipuin bat, eta oraindik ez dakit zein
izan zen... erosle anonimoa, ... egia da nahiko arrakastatsua izan zela
Eta, zer dela eta ez zenuen jarraitu margotzen?
Badakizu, denbora behar da eta hortik bizitzea zaila denez, beste lan batean
hasi nintzen: margoa, eskulanak, zaharberritzea eta kaligrafia klaseak kultur
etxeetan eta ludoteketan. Eta noski, margotzeko denborarik ez
"Sartaldeko" (Occidente) artearen m u n d u a n zuk egiten duzun gauzarik
bitxienetako bat kaligrafia artistikoa da. Nola lotzen dituzu kaligrafia
eta a r t e a ?
Txikitatik oso gustukoa izan dut kaligrafia, nere aitari esker. Orduak eta orduak
ematen nituen berak jarritako ariketak eta halako "Rubio" koadernotxoak egiten, baina ez nion garrantzirik ematen. Gero, Arte Ederrak amaituta konturatu
nintzen zein lotura handia zegoen marrazkia, diseo eta kaligrafiaren artean.
Entzunda daukat kaligrafoen elkarte bat dagoela...
Hala da, nik sortua, gainera. Kaligrafia ikastaroak ematen hasi nintzenean ikusi
nuen ez nintzela bakarra kaligrafia ikuspuntu horrekin eta elkarte bat sortu
nuen: "Aekarte" koadernaketa eta kaligrafia lagun elkartea. Gure oraingo
asmoa Estatu mailako lehiaketa bat egitea da.
Kaligrafiaren haria hartuta, "Ekialdeko" kaligrafia txinatarra egiten
zabiltza...
Bai, hasi berria naiz! Baina zoratzeko modukoa da. Piktograma bakoitzak
soinu eta esanahi bat dauka. Gure eskema guztiak apurtzen dira eta oso barnekoa da. Adibidez, simetria ez zaie axola eta dute bilatzen berdintasuna "piktogramen" artean.
Eta zure izena idazteko?
Hori bai dela dibertigarria, zentzugabeko gauzak ateratzen direlako. Adibidez
Idoiak hiru soinu ditu, l-do-ia, orduan piktogramen soinuen arabera hiru hartzen dituzu eta nere kasuan esanahia zen "My fair Lady dotore asko"...(barreak)
O r d u a n , ez da pagotxa izango ikastea...
Ez horixe. Ez da bakarrik hizkuntza eta idazkera ikastea baizik eta filosofia, izateko eta bizitzeko erak... imajinatu... Beraientzat hemen jaioa izatea zure aurreko bizitzatik oso sari handia jaso duzulako da ... eta gu hemen beti kexukal!
Eta gaur e g u n g o gizarteak zein harremana du artearekin?
Nere ustez asko aldatzen ari da bai artisten eta bai "jendearen" jarrera, onerako gainera. Pixkanaka artisten lanak orain arte egon diren "pedestaletik"
jaisten ari dira, baita jendearen "itxiera" irekitzen ere. Gure gizartean, dena
den, beti izango ditugu marketing produktuak batetik, eta merkatutik kanpo
aritzen garenok, bestetik...
Artista margolari-kaligrafo baten edozein eguna, nolakoa d a ?
Oso, oso gogorra. Bizitzeko beste lan bat egin behar dut eta geratzen zaidan
denbora apurra nere gustuko lanak egiteko da. Arteaz bizitzea ez da erraza eta
esan duguna edo merkatuan sartzen zara edo...
Zein personaiarekin izan nahiko zenuke afari "luze" bat?
Bat bakarrik?... nere artista kuttunarekin: Friedrich Hundervvasser arkitektoa.

s&ns
m

o
fM

Berdin casaera
ko gune
eia
Espacios
y tiempos
para la
Space
ana time for
equalicy

garaiak
igualdad

Egungo n e s k a k ,
etorkizuneko e m a k u m e a k
Nias s o n , mujeres sern
Girls today,
w o m e n tomorrow

nenia
EMAKUNDE
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

www.emakunde.es

EUSKO JAURIARITZA

Lin paiS en marcha


f ' . GOBIERNO VASCO
J

EMAKUNDE

l=riki:r-.c!a Autonomiaduna

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO