Vous êtes sur la page 1sur 20

Marsiyya

Seex Ibra Faal


Seex Muusaa Ka
(1891 - 1966)
Transcription :
Serigne Mback Dieng
Rvision et amlioation :
drouss.org
1436 h / 2015 - www.drouss.org
Tous droits de reproduction rservs, sauf pour distribution
gratuite sans rien modifier du texte.
Pour toutes questions, suggestions, ou erreurs, veuillez
nous contacter par le biais de notre site internet :
www.drouss.org

Quelques indications
Wolof
per
rus
caam
am
xol
jibi
njaay
nday
aam
gm =

e=
u = ou
c = th
= gn
x = kh
j = dj
nj = nd
nd = nd

= eu
= (plus dur) = rr
o = au
gor
q = xx
suqali
ii - uu - oo - aa ee (tirer sur le son) ;
Ex : biir - suur -xool - gaal - xeer

Franais
pr
rous
thiam
gnam
khol
djibi
ndiaye
ndeye
(machoire)
geum
perdu
gaure
soukh khali

Marsiyya(1) (dfinition) :
Dans la littrature arabe, le Marsiyya ou Rasa est un texte
crit pour exprimer, sans exagrer, son angoisse, sa dtresse
voire sa peur la suite de la disparition dune personne. Il met
en exergue les qualits du dfunt. Il chante son courage, sa
bonne conduite, le donnant ainsi en exemple la postrit. Il
peut tre compos :
soit pour regretter un proche disparu. Cest le vrai marsiyya.
Il nat de linquitude, exprime la dtresse sincre et
communique langoisse lauditoire ;
1 c.f. LE MARSIYYA, Par Cheikh Amadou Kabir MBAYE

2 - Marsiyya Seex Ibra Faal

soit pour clbrer, toujours dans un contexte de dtresse,


les rois et les peuples antrieurs valeureux rappelant ainsi le
pass glorieux ; - soit pour prsenter ses condolances dans
la douleur et les pleurs en insistant sur les qualits du disparu
et langoisse suscite par sa mort ou plus frquemment pour
transmettre la sagesse populaire en abordant les thmes de
la vie et de la mort.
Dans le wolofal mouride, le marsiyya reste un pome lyrique
exprimant des sentiments mlancoliques provoqus par un
deuil mais rserv la clbration dun hros, un cheikh ou
disciple trs en vue, disparu. Il sinspire du Huqqal-buka-u
(Faut-il [les] pleurer ?). Ce pome mystique constitue le
modle fondamental pour le genre. Cheikh Ahmadou Bamba
y dcrit les caractristiques des Matres soufis.
Prcisions :
Les vers que nous avons encadrs sont incertains. On les ne
les retrouvent pas dans tous crits que nous possdons ; aussi
ni dans toutes les bandes sonores.

Marsiyya Seex Ibra Faal - 3

Bismi-l-laahi-r-Rahmni-r-Rahmi
Wa Sallallhu anla Seyidina Muhammadin wa sallama taslman
ddina ndax day bgg a jeex
am gaa yu baax yeey bgg a jeex
am mbr yu ndaw yeey bgg a seex
Moo gaa yi xam naka pexe ?
ka xamlewon ag tarbiya
ak ka xamon ag tarbiya
moo bu demee ba surga ya
ku leen di wax nag luy pexe ?
ka wootewon ci dduna
ba pp wuysi fddu na
nan jem a dddu dduna
te jem a wuyji mooy pexe
Seex Bmba dem ci Wamsashi
Seex Ibra dem ci Tamsashi
Moo i fi des kuuy dese ?
yeenu muriid naka pexe ?
4 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Ab set du dem ba doomi dikkeem


Seex Ibra Faalay doom dikkeem
moo rawi bokk, rawi doom
topp mi waaj leen mooy pexe
Ab set moroom yaay topp ma
sri muriid yaay topp ma
jem leen a wlli sen po ma
te ba po mii ngeen di fexe
Seex Ibra gm ga lndi na
moo tax mu dddu ddina
fekki na Bmba sotti na
wcci na aljanay texe
Mas nay xibaar ag jbbuloom
ba wax ne Ylla mi ko moom
moo ko ne Bmba moo la moom
raasi ko jox ko say pexe
Tegtalko yoon wa ab muriid
di aw ba raw pexem Mariid
ba am ngrm bariy muriid
te dootu ree di tex-texi

Marsiyya Seex Ibra Faal - 5

Mu dal di dem Tayba-Daqaar


Ngir dgg Bmba di fa xaar
seet na Sri Tayba-Daqaar
cim njng lay xame pexe
Mu tdd guddi listixaar
ba mu xyee ba tusubaar
Sri Mataar Turee fa jaar
leeram ga wan ko lay pexe
Mataar Turee nga yori jor
yanu ko jm Mbkke-Kajoor
Sri bi ynni ko ca Mbuur
Seex Ibra topp cay fexe
Mu jis fa Seex Aadama Gy
Snni mbiram dal di ca oy
Mu wan ko Bmba mbr mu ry
Sri ba naa ko foo fxe ?
Mu wax ko tegtal ya fa moom
Sri Bmba wan ko la fa moom
mu xam ne jis na ka ko mom
mu dal di fab mbiram joxe

6 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Ma wax la bis ba ndax mu wor


aar fukki fan ci weeru koor
bisub diber la mbir ma wor
Seex Ibra yaa ryi pexe
Mu sobu far ba jiitu leen
Seex Bmba ne kii pp na leen
leeram gu ry gi wr na leen
fum toll xol bay nux-nuxi
Wax na ne tuuti kon mu dem
fekk Sri bi lm mbiram
ba ken du jot ci baatinam
ludul ca bis ba uy texe
Jaaraama Seexi Ibra Faal
Lmp bi Sayxii Bmba taal
leeral nga rewmi yaa kamaal
yal na nga dolliy berxi
Ba mu wee Mbkke-Kajoor
fekkon na daara ja di suur
moo jkk a yalwaani di woor
u di ko ree di tex-texi

Marsiyya Seex Ibra Faal - 7

Yendoo liggey, fanaane root


gaa yay nelaw ba naa xuret
ba luy ganaar ne kurkureet
moo ko xewal daawul doxi
Moo fa xewal nuyoo di raam
moo nu teree wuyu ne naam
fekkon na uy jng fa maam
moom muy muriitu di fexe
Fekkon na daara ja di riir
moo dindi llarbaak diber
lu Bmba wax mu dal di buur
lum mas am dal di joxe
Moo fa xewal soli sagar
moo fa xewal sqal kawar
moo fa xewal saxoo sikar
daawu fa bay di rux-ruxi
Ba mu demee Mbkke-Bawol
daf ne na waa kr ga ba wol
naay soq tey rooti di wol
booleek liggey di ko joxe

8 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Lu bmba wax mu dal di naaw


forem ju ry ja sant Saaw
naa ko da ngay dellu gannaaw
jnggil muriitu du pexe
Mbooleem muriid ya di ko soow
mu mel ne dof bu mat a yeew
ba mujj far pp ne siiw
Meloom ya far di ko doxe
Mu jiitu far amul moroom
far gni bokk gni doom
jaaraama jaaraama xadiim
wcc nga wccaaleeg texe
Yaw masulaa juuyook ndigal
naka nga jg t nga ndugal
ku aw sa mboor du ko mbugal
garmi yi yaa tax uy texe
Yaa jkk a jbbale sa xol
fekkon nga gaa ay xorxoral
aley setal aley nxal
yaa wane ngr mi iy doxe

Marsiyya Seex Ibra Faal - 9

Yaa xam Sri bi yaa xere


daawoo weranteekub sri
bjjo bi yaa bariy njari
waane wi ygg ngaa naxe
Am ngay grm ba am drm
fab ngay drm jndey ngrm
loo mas a am tbbal kram
ay junni daal nga daa joxe
Joxe nga ddiyay gilem
yu safi ngurdu safi koom
soldaar sa yaa joxe sa doom
Faadilu Faal am na ag texe
Sa ndaw da daa dem ba Gabo
di ybbu ay saaku yu ro
di war ca gaal ya yori bo
doo denci lf ba muy maxe
Moo tax nga mel ne ag saxaar
ku nar a dem da na fa jaar
kuy aani paas na seeti gaar
bum ng ba naa na ko pexe ?

10 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Ndegam da nga xebat sa paas


way-wata yaa nga fa garaas
seetal ma wax jii te xiyaas
ndegam da ngaa am looy joxe
Baayay saxaar doomay wata
kuy xamle Ylla du fi t
ku ji ndaar gob cay mata
jiyal ci taw buy bx-bxi
Seex Bmba taawloo Mustafaa
Seex Ibra taawbay Mustafaa
Diggante Marwataak Safaa
Kuy aji warnafaa doxi
Seex Bmba am nam Faadilu
Seex Ibra am nam Faadilu
ku xam na faale Faadilu
kon ag mujam du toroxi
Seex Bmba bgle nam Basiir
Seex Ibra bgle am Basiir
Mbg moo ci dem lekk ba suur
jegeel ma kay toggiy joxe

Marsiyya Seex Ibra Faal - 11

Seex Bmba am nam Abdulaay


Seex Ibra am am Abdulaay
abdu mu nekk mat na waay
bul weddi cebu kaay texe
Yal na u aw seen tnki baay
ba mujj donnu seeni baay
ba mujj boole seeni gaay
aamiina ndax pp texe
Seex Ibra dem na wcci na
lum mas a aajo faju na
ba xy ne cipp jjana
nan farlu tey ndi pexe
Ken masl a jis sasam wu booy
du daw kakoy muslook a njuuy
moo jar a way te jar a jooy
moo ddinaa man a naxe
Dglul ma lim fi ay ndamam
ba gaa yi dollee xam mbiram
ba xol yi bg ba dellu gm
leegi ragal yi yox-yoxi

12 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Jaaraama Ndey Saynabu Njaay


la Soxna Jaara yor di jaay
yaa ko mosal waa Njare-Njaay
saw rot na yaa texe
Diggante Njukki ak Njamatil
da daa dajey naani butel
yaa tax u jbbulu ca teel
Faal Njaga yaa ryi pexe
Mbulaki Sqaki Sugeer
da daa falook a fali foor
yaa tax ba dine di fa leer
toxal nga pon ma daa tuxe
(2)

Doomi Dmmeel ya fa newon


yaa dm(m) mbir ma u newon
tay pp pp a ngi fi nun
ken amatul lu muy fexe
Yaa ybbu Mbaaxaan ca Xafor
yaa tax ba xol ba dootu fuur
yaa tax mu snni yatu nguur
fab yatu gm di laaj pexe
2 ou (da daa falook a soli buur)

Marsiyya Seex Ibra Faal - 13

Te xam ne mas naa yor junjung


fumu jm gwal ya naa kundung
muy xas di bkku cid goro
tay mu yam ak nun ay pexe
Yaa tax ba Abdulaahi Xaar
taxaw fi bunt di fa xaar
woyaflu bay lekk daqaar
ngir sopp Bmba miy joxe
Te xam ne moo doon doomi buur
lum mas a wax u dal di buur
la dale Mbaakol ba Kajoor
moo amewoon seeni pexe
Yaa tax ba Soxna Mbenda Faal
ak Gasireeki Llla Faal
gn doomi soxna yii fi taal
diine ju ry ji uy doxe
Te xam ne seeni baay a moom
Fedarba taalagut kanoom
koo mas a jis ay jamonoom
xolam ba daawul yox-yoxi

14 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Yaa tax ba Abdulaay axib


lmbi ndigal far na ko ub
la gaa ya giiroo moo ko xab
tabax na ay kr di joxe
Te xam ne mas naa dox fi moom
tay jii mu mat skk boroom
ka denci doomam dib goroom
lii doy na xarbaax duy pexe
(3)

Seex Ibra Faal amul moroom


skk na mbr yuy roy ci moom
leeral na penkkoom ak sowoom
luy yq dootul uy-uxi
La dale Ndar ba ca Dakaar
jll gannaaw yoonu saxaar
mbr mu fa ry ba u ne kaar
Seex Ibra lay laaj pexe
Ndar la ko doomi Jaara may
leeral na bopp jaara tay
waykat wa Smba Jaara Mbay
moo tax dnnam bay bx-bxi
3 ou (tay jii mu mat sng ak boroom)

Marsiyya Seex Ibra Faal - 15

Mu jg fa agsi Ndnd-Faal
jpp fa doomi Ngone Faal
def ko ne lmp bu u taal
tay Ngingineew moo fay fexe
Leeram ga sar ba agsi Kees
ku w mu duy la ba nga fees
luy nit ku uul ak ku xees
ppay bawoo fa Ngaay-Mexe
Sri bi w Njurbl mu w
gddaay kram ya te du daw
guddeek bccg am ya di w
Ba Bmba xy skk pexe
[jant a ngi jooy weer a ngi jooy
mbooleem biddiw ypp a ngi jooy
suuf ak asamaan a ngi jooy
ku nekk naan na ka pexe]
Mbooleem muriid ypp glam
ken xamatul kuy Sriam
kune na ngej a dal di dem
ddina sppiy jx-jxi

16 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Mu dal di oy ci Mustafaa
ngir xam ne am na listifaa
mag pp dem moom mu ne faa
Masl a tuxooki yox-yoxi
Ba xy na wuyji ab sanggam
tuubaa la toggewoon aam
Bmba a ko jiiteloo oam
diggante Biib gaak Guy-Texe
Ma ngay janook tooli drm
meat mu gn junniy drm
jis na lu weesu mbetam
am na lu raw lam doon fexe
Bmba xaroo na koy ngrm
Ridwaan tijjil na koy krm
o huuru-hiineeng fa wetam
jis na lu raw yoolub joxe
Ngrm la Yonnen bay gram
Abaabakar ma jkk a gm
la Sayxu Bmba di gram
Seex Ibra mooy jkk a texe

Marsiyya Seex Ibra Faal - 17

Medaay ba Yonnen bay takkal


Abaabakar ngirug dggal
la Sayxu Bmba di takkal
Seex Ibra Faal bisub texe
Mnto ba Yonnen bay solal
Abaabakar yor paresol
jl saadixiinaya tofal
yal na ko Bmba fab joxe
[Bmba a ko jl dal di ko fal
mbooloo ma dar ko muy dggal
Jaaraama Seexi Ibra Faal
yaa jar a xam bisub texe]
[Yaw ku la sopp daal di baax
yaw ku la weddi dootu baax
waa joo grm muy gn di baax
kii ku ba day toroxi]
[Nan jem a toppi ndigalam
te jem a moytu ay tereem
te jem a roy ci ay jikkoom
moo am njari bisub texe]

18 - Marsiyya Seex Ibra Faal

Muusaa la way wii wolafal


yal na ko Shayxii Bmba ful
te boolekook gaa yu dggal
yoo xam ne ken du yox-yoxi
Aamiina aamiina ne leen
aamiina ndax u boole leen
ci mboti woy wi ba lu geen
skkooti am ca ag pexe
Aamiina aamiina ne leen
aamiina ndax u boole leen
ci wax fi Muusaa ba lu ngeen
skkooti am ca ag pexe
Allaahuma Salli anla Seyidinaa Muhammadin wa
Sallim

Marsiyya Seex Ibra Faal - 19