Vous êtes sur la page 1sur 4

GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH - osiem istotnych propozycji do

RAPORTU (Komisja ITRE)


Trwaj prace nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego. Bdzie to istotny
dokument w kontekcie wdraania wszystkich narzdzi, ktre zgodnie z oczekiwaniami maj
sta si czynnikami pobudzajcymi zmian ksztatu gospodarki europejskiej w przyszoci.
Oznacza to, e, mylc o przyszoci technologii cyfrowej, naley przyj caociowe
podejcie i wypracowa wszechstronne rozwizania. W wietle prac nad Europejskim
Pakietem Cyfrowym naley zaj si dogbn analiz zwizan z dokumentem Komisji
Europejskiej dotyczcym gospodarki opartej na danych (EC, Communication: Towards
a thriving data-driven economy, Brussels, 02.07.2014).
Gdy rozpocznie si debata dotyczca nowej strategii Komisji Europejskiej w maju,
powinnimy mie moliwo uzupeniajcego spojrzenia na niektre aspekty
jednolitego rynku cyfrowego. Jednym z najbardziej istotnych czynnikw dla rozwoju
gospodarki cyfrowej jest moliwo przetwarzania danych, ktra sprawia, e nowy
model gospodarki zwizany ze zdolnoci przyczeniow i przyszoci Internetu
rzeczy, a take nowymi rodzajami usug na wielu polach jest duo bardziej
spersonalizowany. Umiejtno przechowywania, zarzdzania i analizowania
ogromnych iloci danych i tworzenia nowych usug i miejsc pracy w wyniku tej
dziaalnoci jest niezwykle wana dla UE z punku widzenia jej konkurencyjnoci na
poziomie globalnym w zakresie gospodarki opartej na danych w przyszoci.
Powinnimy poszerzy wiedz w kontekcie gospodarki opartej na danych, wyzwa
i warunkw, ram - regulacyjnych i pozaregulacyjnych, wszystkich konsekwencji
i potencjalnych dziaa.
Zaproponowany Raport rozjani sytuacj i bdzie dopenieniem pracy nad pakietem
Komisji dotyczcym jednolitego rynku cyfrowego.
Ta propozycja odnosi si do wyzwa wynikajcych z uycia danych i sposobu
przezwycienia tych wyzwa w celu stworzenia nowych moliwoci w zakresie
technologii i biznesu dla europejskiego przemysu i sektorw gospodarki.
Najwaniejsze ujte kwestie maj zapewni, e wrd pracownikw dostpne bd
niezbdne warunki techniczne i wiedza specjalistyczna, a take odpowiednie
rodowisko biznesu i polityki w celu wykorzystania tych moliwoci dla Europy
i przywrcenia jej konkurencyjnej pozycji na poziomie globalnym.
S pewne istotne wymiary rozwoju gospodarki opartej na danych, ktre powinny zosta
poddane analizie w Raporcie - punkty 1, 2, 3 nakrelajce kontekst Raportu.
Po pierwsze, ma on due znaczenie w zakresie pakietu ochrony danych (regulacja
i dyrektywa), co powinno przyczyni si do tworzenia zaufania jako podstawy dla relacji
pomidzy konsumentami/obywatelami a przedsibiorcami/instytucjami publicznymi
w trakcie uywania i przetwarzania danych. Powinnimy przeanalizowa i stara si
zrozumie wszystkie formy wpywu wdraania rozwiza prawnych w zakresie rozwoju
biznesu (szczeglnie w przypadku maych i rednich przedsibiorstw) i postawy
konsumentw.
Po drugie, jest to fundamentalna rola waciwej infrastruktury dla rozwoju gospodarki opartej
na danych w Europie wobec dziaalnoci globalnej. Jest to zwizane z dostpem do
szybkiego Internetu poprzez wiatowodowe cza szerokopasmowe, poprzez modu LTE
i rozwoju w kierunku formuy 5G. Jednak, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie

informacji i danych wymaga wydajnej infrastruktury obliczeniowej i bezpiecznego systemu


przechowywania danych, co czy si z rozwojem technologii chmury obliczeniowej
w Europie. Ostatnim istotnym czynnikiem wpywajcym na przyszo rozwoju gospodarki
opartej na danych jest infrastruktura platform i ich cechy charakterystyczne: bogate
rozwizania technologiczne, neutralno, dostpno, otwarto na uczciw konkurencj
i wolne wybory konsumentw. Wszystkie te aspekty infrastruktury niezbdnej dla gospodarki
opartej na wiedzy bd rwnie wane dla przyszoci Internetu rzeczy.
Po trzecie, gospodarka oparta na danych zmieni wymagania rynku pracy w szczeglnoci
poprzez skupienie si na niektrych profesjach z okrelonymi umiejtnociami w zakresie
pracy z danymi (Europa potrzebuje centrw rozwoju kompetencji wspierajcych
pracownikw w tym zakresie) i poprzez zapewnianie profesjonalnych umiejtnoci
w zakresie pracy z danymi w dziaalnoci maych przedsibiorstw i start-upw. Celem jest
w tym przypadku efektywna, twrcza wymiana talentw i umiejtnoci, ktra doprowadzi do
zniwelowania rnic pomidzy regionami - jak zostao to okrelone w komunikacie Komisji
Europejskiej. Jest to szczeglnie wane z punktu widzenia wdraania maych i rednich
przedsibiorstw i start-upw w kwestie zwizane z nowymi trendami i rozwojem gospodarki
opartej na danych. Istotna jest wiedza na temat rodzaju korzyci i zalet, jakie moe przynie
wkad w gospodark opart na danych w kontekcie wzrostu maych i rednich
przedsibiorstw.
Istnieje kilka istotnych punktw, ktre powinny by w centrum uwagi w kontekcie pracy
nad Raportem - punkty 4, 5, 6, 7, 8.
Po czwarte, gospodarka oparta na danych potrzebuje interoperacyjnoci jako niezbdnych
ram dla osigania korzyci w zakresie przepywu zbiorw danych, ktre wynika mog
z jasnych zasad, transgranicznych mechanizmw i otwartej wymiany danych midzy
administracj, biznesem i spoeczestwem obywatelskim. Podstaw tego rozwizania jest
program ISA 2 na rzecz rozwiza interoperacyjnych dla europejskich administracji
publicznych i odpowiednie i dobrze dopasowane wdraanie programw dotyczcych
interoperacyjnoci w Europie. Jednake przede wszystkim dotyczy ona sprawniejszego
przeprowadzenia procesu cyfryzacji administracji publicznej i usug publicznych
w Pastwach Czonkowskich.
Po pite, wane jest, aby zrozumie i oceni istot polityki otwartych danych i jej narzdzi
w Pastwach Czonkowskich, a take na poziomie europejskim. Oczekiwania ze strony
konsumentw, obywateli i przedsibiorcw s zwizane z uyciem pierwotnym i ponownym
wykorzystaniem informacji publicznych i wszystkich rde danych publicznych uywanych
w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Powinnimy zbudowa oglnoeuropejsk
infrastruktur usug cyfrowych w obrbie otwartych danych i zapewni dziaanie punktu
kompleksowej obsugi (one-stop-shop) w tym zakresie na terenie UE. Potrzebujemy
wsplnego dostpu do publicznych danych otwartych, jednake potrzebujemy rwnie
jasnych zasad, ktre odpowiedz na pytanie, jak sprawi, aby te dane stay si owocnym
wkadem w kontekcie nowych moliwoci analizy danych. Powinnimy rwnie zrozumie,
e doprowadzi to z jednej strony do stworzenia duo bardziej otwartych rzdw w Europie,
co jest istotne z punktu widzenia odwieenia demokracji i zwikszenia efektywnoci pastw.
Z drugiej strony taki rozwj wypadkw stworzy nowe moliwoci dla biznesu i, mam
nadziej, dla nowych inicjatyw w ramach innowacyjnego biznesu (rwnie poprzez rozwj
inkubatorw otwartych danych). Znalezienie synergii pomidzy duymi zbiorami danych
(big data), ochron danych, ich bezpieczestwem i otwartymi danymi jest podstaw dla
nowego rozwoju EU w kierunku technologii cyfrowych. Wszystkie te elementy s ze sob

wzajemnie powizane i wszystkie powinny by brane pod uwag w procesie wyznaczania


kierunkw rozwoju gospodarki opartej na danych.
Po szste, naley zawiza wspprace pomidzy podmiotami majcymi wkad w gospodark
opart na danych, liderami w tym zakresie, a take sektorem naukowym i bada. Kwesti
kluczow jest wypracowanie tego rodzaju gbokiej wsppracy pomidzy zainteresowanymi
stronami ze spoecznoci naukowych dziaajcych na rnych polach takich jak zdrowie,
energia, przemys, motoryzacja, rodowisko, sektor spoywczy, transport, brana
geoprzestrzenna, zarzdzanie w sytuacji kryzysowej, nauki spoeczne, sektor oficjalnych
statystyk. Dziaanie takie powinno otworzy nowe obszary dla przetwarzania danych
i przeprowadzania eksperymentw w celu wypracowania metody zbudowania synergii
pomidzy rezultatami gospodarki opartej na danych. Oczywiste jest wystpowanie
wzajemnych zalenoci miedzy ideami i celami programu Horizon 2020, ktre powoduj, e
zachodzi konieczno pogbionej wsppracy.
Po sidme, bezpieczestwo jest wanym elementem rozwoju gospodarki opartej na danych.
Jest to zwizane z poczuciem, e ochrona rnego rodzaju danych jest istotnym warunkiem
przewarzania danych. Wie si to rwnie z zagwarantowaniem, e wszystkie przetwarzane
dane s bezpieczne i w trakcie procesu ich analizy, przepywu, wymiany, porwnywania pod
wzgldem rnych algorytmw i, e procesy te odbywaj si zgodnie z jasnymi standardami
we wszystkich systemach gromadzenia danych. Bezpieczestwo i ochrona danych s
warunkami budujcymi zaufanie jak rwnie fundamentem wzrostu przemysowego opartego
na danych. Kluczowe s ramy instytucjonalne i prawne dla potrzeb ochrony danych i oceny
jakoci istniejcych i wypracowywanych rozwiza. Najprawdopodobniej potrzeba dogbnej
analizy - naley wypracowa nowy model bezpieczestwa: bezpieczestwa opartego na
danych.
Po sme, ostatni i niezwykle wany punkt zwizany jest z moliwoci stworzenia
spoecznoci zorientowanej na rozwj gospodarki opartej na danych. Potrzeba w tym zakresie
otwartej wsppracy wszystkich zainteresowanych stron, co byo powodem do ustanowienia
partnerstwa publiczno-prywatnego w padzierniku 2014 roku. Partnerstwo publiczno-prawne
w obrbie danych jest kluczowym czynnikiem dla budowania odpowiedniego ekosystemu dla
gospodarki opartej na danych. Ksztatowanie takiej spoecznoci powinno umoliwi rne
rodzaje dziaalnoci gospodarczej w celu zaangaowania si w wyzwania razem
z przedstawicielami wadz publicznych i organizacji spoeczestwa obywatelskiego. Bdzie
to swego rodzaju europejski "plac zabaw" dla potrzeb rozwoju przemysu danych, chocia
moe lepiej powiedzie, dla celw wikszego wczenia wszystkich przemysw, wszystkich
czci gospodarki europejskiej w rozwj bdcy wyznacznikiem zmian, ktrym moe by w
szerszym ujciu gospodarka oparta na danych.
Gwnym celem zaproponowanego Raportu jest przegld moliwych narzdzi dla rozwoju
gospodarki opartej na danych. Kolejnym celem jest wskazanie rodzajw niezbdnych ram
w obszarze potrzeb regulacyjnych i pozaregulacyjnych (ktre s kluczowym elementem dla
ksztatowania lepszej atmosfery dla wzrostu w tym zakresie, a take si napdow
gospodarki). Powinien on by czynnikiem uzupeniajcym dla kluczowej dyskusji na temat
europejskiego jednolitego rynku cyfrowego Komisji Europejskiej.
Rozwj gospodarki opartej na danych wymaga swego rodzaju planu dziaania, jeeli chcemy
sprawi, e europejscy przedsibiorcy i konsumenci bd w peni korzystali z dynamiki
sektora duych zbiorw danych i, e stanie si to wyznacznikiem zmian dla naszej
gospodarki i przyniesie korzyci w zakresie konkurencyjnoci. Ostatnim istotnym
dziaaniem, jakie naley podj w trakcie przygotowywania Raportu, jest dyskusja

ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat opracowania niezbdnego planu


dziaania.
Micha Boni
Pose do Parlamentu Europejskiego

Évaluer