Vous êtes sur la page 1sur 16

zm retir

KPR GENLEME DERZLER VE MESNETLER

www.arfen.com

BRIDGE EXPANSION JOINTS AND BEARINGS

Arfen pot (anak) mesnetler, sismik izolatrler ve sismik hidrolik koruma cihazlar
konusunda Agom Uluslararas (talya) firmasnn Trkiye temsilcisidir.

Arfen is the disburitor of Agom International (Italy) in Turkey about pot bearings,
seismic isolators, seismic hydraulic protection devices.

zm retir

1999 Ylndan itibaren yap sektrnn hizmetinde olan firmamz Hadmky-stanbulda kurulu 6500m2
kapal alandaki fabrikamzda profesyonel mhendisler ve teknik kadromuzla hizmetlerine devam
etmektedir. Yksek kaliteli ve ada tasarml zmler reterek, gvenilir ismimizi gelecek nesillere
tama amacyla alan irketimiz yap dilatasyonlarnda oluturduu tecrbesine ilave olarak yetkin
mhendisler ve niversite ibirlii ile kpr genleme derzleri ve kpr mesnetleri retiminde de hak
ettii yere gelmitir.
Starting from the year of 1999, we are giving service for the sector of construction on the 6500m2 closed area in
Hadmky-ISTANBUL.We are providing these services with our professional engineers and experienced technical staffs.with
high quality products and modern design solutions we are planning to carry our reliable name to the next generations.In
additional to our experiences in the construction expansion joints we ride high in the sector of bridge expansion joints and
bearings with the cooperation of both university and engineers.
Sayglarmzla, Best Regards,
Arfen naat / Construction

KPR MESNETLER

BRIDGE BEARINGS

ELASTOMERK MESNETLER

ELASTOMERIC BEARINGS

elik Plaka takviyeli Kauuk Mesnetler / Reinforced rubber bearings with steel plates

Arfen Kpr mesnetleri; Su geirimsiz kauuk ve elik plakalardan oluup, st yapdan gelen ykleri doru ve
uygun ekilde kpr ayaklarna aktarmada kullanlrlar. Bu sistemler fabrikamzda tabii kauuk (NR) veya kloropren
(CR) plakalar (baz durumlarda sadece kauuk) ve elik plakalarn yksek s ve basn altnda birletirilmesi ile
oluurlar. elikten mamul kuvvetlendirme plakalar kauuk malzeme ile vulkanize edilerek kompozit ve yklere
dayankl bir sistem olutururlar. Bu retim sistemi sonucu, ARFEN kpr mesnetleri korozyona kar garantili
uzun mrl bir zm sunar. Kauuk yzey ya, gres, petrol, gne nlar kar ve tuzlama kimyasallarna kar
dayankldr .
Btn bu mesnetler yapdaki st yapya gelen her trl ykleri (trafik yk, deprem yk, rzgar yk vb)
uygun bir ekilde kpr ayaklarna aktaracak ekilde son teknoloji nda dizayn edilir ve retilirler.
Arfen bridge bearings, consisting of a waterproof rubber and steel plates which transfers the loads rightly from
upper structure to the bridge columns . This system produces in factory under high temperature and pressure with
natural rubber (NR) or chloroprene (CR) plates (in some cases only rubber) and steel plates . Steel plates vulcanized
with rubber material therefore compozite and strong system has been obtained for loads. This production system
is giving to ARFEN bridge bearings, corrosion-guaranteed long-lasting solution. Rubber is strong against to
surface oil, grease, oil, chemicals, resistant to uv rays, snow and salt.
All of these bearings designed and manufactured accordance with recent technology to transfer every kind of
loads (traffic load, seismic load, wind load, etc.) from the upper structure to the legs of the bridges.

BRIDGE BEARINGS

KPR MESNETLER

ELASTOMERIC BEARINGS

ELASTOMERK MESNETLER

Kayc mesnet talep edilmesi halinde standartlara uygun PTFE ve paslanmaz elik kullanlarak yetkin
mhendislerimiz tarafndan dizayn edilir.
If sliding bearing requested, it can be designed according to standards using PTFE and stainless steel by our
professional engineers.

rnlerimiz BS 5400 , DIN 4141 , TS EN 1337-3 VE AS 5100-4 standartlarna uygun olarak retilebilmektedir.
Mesnet seimi aadaki abaklardan yaplabilir. Yada ilgili proje deerlerini firmamza ileterek zel olarak
rettirebilirsiniz.
Our production is manufactured in accordance with BS 5400, DIN 4141, TS EN 1337-3 and AS 5100-4.
Bearing selection can be done from table below or related design needs can be submitted to our company to
produce special sizes for your need.

KPR MESNETLER

BRIDGE BEARINGS

ELASTOMERK MESNETLER

ELASTOMERIC BEARINGS
Tabaka says
Number of layers

Kalnlk (mm) / Thickness (mm)


Boyutlar
Dimensions
axb (mm)/D
100x150

Yklenmi mesnet
Loaded bearings

Elastomer(toplam)
Elatomer (sum)

En kk
Minimum

En byk
Maximum

En kk
Minimum

En byk
Maximum

Elastomer
Tabakalar
Elastomer
Layers

30

41

16

24

Takviye
Plakalar
Steel Plates

En kk
Minimum

En byk
Maximum

100x200

30

41

16

24

150x200

30

52

16

32

200

30

52

16

32

150x250

30

52

16

32

150x300

30

52

16

32

250

30

52

16

32

200x250

41

74

24

48

200x300

41

74

24

48

200x350

41

74

24

48

300

41

74

24

48

200x400

41

74

24

48

250x300

41

85

24

56

350

41

85

24

56

250x400

41

85

24

56

300x400

57

105

36

72

12

400

57

105

36

72

12

300x500

57

105

36

72

12

450

57

105

36

72

12

300x600

57

105

36

72

12

350x450

57

121

36

84

12

500

57

121

36

84

12

400x500

73

137

48

96

12

550

73

137

48

96

12

400x600

73

137

48

96

12

450x600

73

153

48

108

12

600

73

153

48

108

12

500x600

73

169

48

120

12

10

650

73

169

48

120

12

10

600x600

94

199

64

144

16

700

94

199

64

144

16

600x700

94

199

64

144

16

750

94

199

64

144

16

700x700

94

220

64

160

16

10

800

94

220

64

160

16

10

700x800

94

220

64

160

16

10

850

94

220

64

160

16

10

800x800

110

285

80

220

20

10

900

110

285

80

220

20

10

900x900

110

285

80

220

20

11

* Farkl ller talep edilmesi halinde firmamz ile irtibata geiniz ltfen.
* If you need different sizes please contact with our technical department.

POT BEARINGS

ANAK (POT) MESNETLER

anak mesnetler dey ykleri, yatay ykleri, boyuna ve enine hareketleri ve dnme kombinasyonlarn tamak
iin tasarlanmtr. Bu tip mesnetler 50,000 kN gibi ok yksek ykleri tayabilmektedir. Doal kauuk tampon
tamamen elik anak iine yerletirilir. Yksek basn altnda kauuk bir sv gibi davranr. Kauuun elastikiyeti
yatay eksende pistona eik hareket (dnme) verir. Mesnet tipinin sabit , ynlendirilmi kayc ya da serbest
kayc olmasna bal olarak, anak (pot) mesnet dikey ykler ve buna karlk gelen yatay kuvvetlere bal olarak
uzunlamasna ya da enine ynde harekete uygundur.
Pot bearings are designed to carry combinations of vertical loads, horizontal loads, longitudinaland transversal
movements, and rotations.
This type of bearing can carry very high loads of over 50,000 kN. A completely encased natural rubber pad
is positioned in a steel pot. Under high pressure the pad behaves like a liquid. The elasticity of the rubber allows
tilting movement (rotation) of the piston in the horizontal axis.Depending on whether the bearing is fixed, guided
sliding or a free sliding, pot bearings accommodate vertical loads and corresponding horizontal forces, as well as
movements in longitudinal or transversal directions.

1- Sabit tip; Bu mesnetler bir pot/piston grubunun iinde bir elastomerik disk kapsll ve bir anti-ekstrzyon
kapatma cihazndan olumaktadr. Yk altnda bu kapatlm elastomerik disk, anaklarn birbirlerine gre dnmesini salayan bir sktrlamaz sv gibi ilev grr. Yap hareketleri yatay olarak snrlandrlm iken bu mesnetler,
herhangi bir ynde dn salar. anak (pot) ve piston paralarnn ilevi kpr gvde yapsna mesneti sabitlemek ve korumak iindir.
2- Serbest kayc tip; Sabit tipten farkl olarak, bu ok ynl mesnetlere kaydrmay salamak iin PTFE levhaya temas eden paslanmaz stenitik levha ile donatlmlardr.
3- Ynlendirilmi kayc tip; Ynlendirilmi kayc mesnetler serbest kayc mesnet ile yap olarak ayndr
ancak ayn zamanda snrlandrmak iin bir tane ya da daha fazla klavuz ile donatlmtr.
1- Fixed Type; These bearings consist of a pot / piston assembly within which an elastomericdisc is encapsulated and fitted with ananti-extrusion sealing device. Under loadthis encapsulated elastomeric disc acts in a
similar manner to a nuncompressible confined fluid, enabling the pot and piston to rotate relative to each other.
These bearings enable rotation in any direction while at the same time the structure is constrained horizontally.
The pot and piston feature fittings for securing the bearing to the bridge structure.
2- Free sliding Type; Identical in construction to the fixed bearings, these multi-directionaldevices are fitted
with a virgin PTFE sheet in contact with an austenitic steelplate, enabling the bearing to slide inall directions.
3- Guided sliding Type; Guided sliding devices are identical inconstruction to free sliding bearings butare
also fitted with one or more guidesto limit the bearings movement to only one direction.

YATAY YK MESNETLER

HORIZONTAL LOAD BEARINGS

Yatay yk mesnetleri, bir veya daha fazla ynde yatay ykleri karlamak iin tasarlanmtr. Bu tipler elastomerik
bir mesnet ya da serbest kayc mesnet ile birlikte kullanlabilir. Yatay yk mesnetleri yanal yatay ykleri tarlarken
elastomerik mesnetler ve / veya pot mesnetler, dey yk tarlar.
Horizontal load bearings are designed to absorb horizontal loads in one or more directions. This type of bearing
can be used with elastomeric bearings or free sliding pot bearings.
In this configuration, elastomeric bearings and / or pot bearings support the vertical load, while horizontal load
bearings restrain lateral horizontal loads.

SSMK ZOLATRLER

SEISMIC ISOLATORS

Yapnn deprem yklerinin azaltlmas kavramna dayal olarak Sismik izolasyon tasarm bir yapnn deprem
yklerinin aktarmadaki en etkili tasarm teknolojisi olarak kabul edilir. Sismik izolasyon tasarm sayesinde sadece
yeni yaplarn deil ayn zamanda eski yaplarnda temel ile st erevesi arasnda zel izolatrler yerletirilmesi
yoluyla sismik izolasyon salamak artk mmkn. Mterinin ihtiyacna gre kurun ekirdekli ve yksek snmlemi
kapatiseli tipler bulunmaktadr.
Kurun ekirdekli zolatr mesnetler; Kurun ekirdek, ar hareketler srasnda etkili snmlemeyi kolaylatrr.
Kurun ekirdein snmleme kapasitesi % 25 den byk olabilir.
Yksek snmlemeli kauuk izolatr mesnetler; Yksek snmleme kapasitesi olan kauuk mesnetler,
HDRB zel bileimli snmleme zellikli kauuk ve kauuk tabakalar arasnda elik plakal takviye edilmi oklu
katmanlardan oluur. Mteri istekleri dorultusunda dikdrtgen veya dairesel eklinde imal edilebilirler.

SEISMIC ISOLATORS

SSMK ZOLATRLER

Seismic isolation design is considered the most effective design technology for protection measures
against earthquakes as it is based on the concept of reducing the seismic forces transferred to a structure.
With seismic isolation design it is now possible to seismically isolate not only new constructions but
also existing constructions through the insertion of special devices between the base of the structure and its
foundations.
There are lead core rubber bearings and high dumping rubber bearings according to costumer s needs.
Lead Core Rubber Bearings ; The lead cylinder facilitates very effective damping during extreme
movements. The damping factor of lead core rubber bearings can be higher then 25%
High damping rubber bearings ; The high damping rubber bearings HDRB consist of multiple elastomer
layers made of special dissipative rubber compounds, separated by reinforcing steel plates moulded to the
rubber layer, and can be manufactured in a rectangular or circular shape according to customer requirements.

SEISMIC HYDRAULIC
PROTECTION DEVICES

SSMK HDROLK
KORUMA CHAZLARI

Hidrolik cihaz basit olarak hareketli bir piston ile silikon sv dolu bir silindirden oluur. Akkann pistonun bir
tarafndan dier tarafna aknn kontrol, ihtiya olan tepki kuvvetini salar. Aygt yap ile ase arasnda ya da bir
yapnn iki i dm noktas arasnda olabilir. Bulunduu balant noktalar arasna gelen yk hareketine tepki verir.
The hydraulic devices are basically composed by a cylinder filled by silicon fluid with a movable piston; controlling
the fluid flow from one side of the piston to the other it is possible to obtain the required device response law. The
device reacts to the imposed relative movement between its connection points that could be between structure
and ground or between two internal nodes of a structure.
8

ELK TAKVYEL KAUUK


KPR GENLEME DERZLER

REINFORCED RUBBER
EXPANSION JOINTS

Arfen elik takviyeli kauuk kpr genleme derzleri , su geirimsiz kauuk ve elik plakalardan oluan, genleme
hareketlerini snmleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemler fabrikamzda kauuk elemanlar ve elik plakalarn
yksek s ve basn altnda birletirilmesi ile oluurlar. elikten mamul kuvvetlendirme plakalar kauuk malzeme ile
vulkanize edilerek kompozit ve yklere dayankl bir sistem olutururlar. Bu retim sistemi sonucu, ARFEN kpr
genleme derzleri, korozyona kar garantili uzun mrl bir zm sunar. Kauuk yzey ya, gres,petrol,gne
nlar kar ve tuzlama kimyasallarna kar dayankldr.Btn genleme derzleri yapdaki hareketleri ve genlemeleri
ekil deitirerek snmlemek zere dizayn edilirler. Farkl llerdeki genleme derzleri, uygun korozyona dayankl
galvanizli ankraj civatalar ve kimyasal dbeller vastas ile betonarmeye her iki taraftan balanr ve yk ve s
reaksiyonlarn ve mekanik titreimleri absorbe ederler.Yatay ykler (Aralarn fren yapmas sonucu oluan , termal
genlemeler den kaynakl uzama ve ksalmalar ve deprem ykleri sebebiyle oluabilecek) kauuk ve beton arasnda
srtnme yolu ile kauuun ekil deitirmesine dntrlr.
Arfen reinforced rubber bridge expansion joints, consisting of a waterproof rubber and steel plates, absorbs
movements of the bridge. This system produces in factory under high temperature and pressure with rubber
plates and steel plates. Steel plates vulcanized with rubber material therefore, compozite and strong system has
been obtained for loads.This is a result of the production system, ARFEN bridge expansion joints, guaranteed
against corrosion for long-lasting solution. Rubber is strong against to surface oil, grease, oil, chemicals, resistant
to UV rays, snow and salt. All expansion joints are designed to absorb movements and expansions of the structure
by changing their shape. Expansion joints of different sizes are fixed to the reinforced concrete from both sides
by using of suitable corrosion-resistant galvanized anchor bolts and chemical anchors to absorb elastic reactions,
mechanical vibrations and other movements of the structure. Lateral loads (as a result of the vehicles braking,
seismic loads ,due to thermal expansion resulting elongation and shortening) is converted by the way of friction
between rubber and concrete by changing rubber shape.

REINFORCED RUBBER
EXPANSION JOINTS

ELK TAKVYEL KAUUK


KPR GENLEME DERZLER

ARFEN Kpr genleme derzleri elik altyap zerine de uygulanabilir. Kauuk st yzey sebebi ile ayn
zamanda daha az grlt ve titreim oluur.
ARFEN bridge expansion joints can also be applied on steel infrastructure. Also due to the rubber surface
with less noise and vibration is generated.

Deprem ykleri, rzgar , sl deiiklikler ve fren yklerinden dolay kpr kirileri hareket ederler ve bu yzden
hareketli mesnetlere ve derzlere ihtiyalar vardr.
Bridge Beams and Joints moves due to earthquake loads, wind loads, thermal changes and brake effects.
Therefore every bridge projects need of joints and bearings.

10

ELK TAKVYEL KAUUK


KPR GENLEME DERZLER

REINFORCED RUBBER
EXPANSION JOINTS

ARFEN kauuk genleme derzleri, kauuk yaps sebebiyle dey deplasmanlar da telafi eder. Dey
deplasmana sebep olan hareketler ve ykler iin bu karekteristik ok nemlidir. Bu tip kpr genleme derzleri
yry yollarnda alminyum veya kauuk dn paralar ile kombine edilebilirler.
ARFEN rubber expansion joints compensates vertical displacements because of its elastic structure. This
characteristic is very important for vertical movements and loads. This type of rubber bridge expansion joints
can be combined with aluminium or rubber at walkways.

A
D

RN
KODU

AIKLIK

KEST

B
(MM)

H
(MM)

D
(MM)

ANKRAJ

270

2000

32

220

250

M12

40

270

2000

42

220

250

M12

40

390

2000

53

300

250

M16

70

590

2000

55

500

250

M16

80

270

70

30 MM

AR BRIDGE 01

360

30

270

70

50 MM

AR BRIDGE 02

360

50

11

53

80 MM

80

590

55

110

100 MM

ARBRIDGE 04

AR BRIDGE 03

480
390

100

EXPANSION JOINTS WTH


STEEL PROFILE AND
RUBBER GASKET

ELK PROFL VE KAUUK


CONTALI GENLEME DERZLER
BE 80 GENLEME DERZ /EXPANSION JOINT

Arfen elik profil ve kauuk contal kpr genleme derzleri, su geirimsiz kauuk ve elik profillerden oluan,
genleme hareketlerini snmleyebilen bir derz sistemidir. Bu sistemdeki profiller mterinin isteine gre
ekstrzyon ekme profil veya kaynakl yapma profilden oluabilmektedir.
Arfen steel bridge expansion joints are consisting of a waterproof rubber gasket and steel profiles to absorbe
movements. This system can be manufactured according request of customer by using extrusion profiles or
made profiles.
Derz elemannda kullanlan kenar elik profil ve btn ankraj elemanlar (ankraj plakalar, ankraj etriyeleri)
minimum DIN ST 372 (EN 10025 S235JRG2) kalitesindedir. ok aklkl derzlerde boyuna orta profiller minimum
DIN ST 523 (EN 10025S355J2G3) kalitesinde seilmektedir.
Steel used in the edge of the joint element, and all the anchor elements (anchor plates, anchor hoops) minimum
DIN ST 37-2 (EN 10025 S235JRG2) quality. Multi-span joints, middle longitudinal profiles, the minimum DIN ST
52-3 (S355J2G3 EN 10025) quality is selecting.
Genleme derzi 12 mye kadar yekpare, 12 myi amas durumunda ise darenin onaylayaca boyda iki
paradan oluacaktr. Genleme derzi ek yeri tat yolu dnda olacak zorunlu hallerde tat trafii etkisinin en az
olduu kesimde bulunacaktr.
Expansion joints up to 12 m is produced one piece, when joints is exceeding 12 m length by the approval of
costumer shall consist of two parts. Necessary joints should chosen out of impact of vehicle traffic areas or
minimum impact of vehicle traffic areas.

12

ELK PROFL VE KAUUK


CONTALI GENLEME DERZLER

EXPANSION JOINTS WTH


STEEL PROFILE AND
RUBBER GASKET

Korozyona kar elik profiller yzey temizlii salanacak ekilde sa2 1/2 kalitesinde kumlama ilemi sonras
beklenmeden astar boyalar atlm olacaktr. En az 80 mikron inko esasl astar ve stne en az 100 mikron klor
kauuk veya epoksi esasl boya ile paslanma ve d etkilere kar kaplanacaktr.
Against corrosion surface cleaning of steel profiles will be sand blasted with quality of sa2 1/2 and without
waiting primers will be applied. At least 80 microns of zinc based primer and at least 100 microns chlorinated
rubber or epoxy resin coating paint will be applied against to rust of external influences.

Genleme derzi tertibatnda kullanlacak tm kauuk(NR- CR) elemanlar ilgili EN ve/veya DIN ve TSE normlarna
uygun retilmektedirler.
All rubber (NR-CR) elements of expansion joints has produced according with the relevant EN and / or DIN
and TSE standards.
Derz sistemi, su geirimsizlii tek para halinde uygun conta eleman ile salanmaktadr. Conta eleman
btn bir profil boyunca devam eden yuva ierisine birebir oturacak ekilde imal edilmektedir. Yzey sularnn
aaya akmas veya szmasn kesinlikle engelleyecek ekilde, gerektiinde (bakm, onarm, deitirme) yerinden
karlabilir nitelikte, dinamik hareketler (trafik, sismik hareketler) nedeniyle yrtlmayacak, kopmayacak, yerlerinden
kmayacak ve ara tekerlek yzeyleri ile temas etmeyecek ekilde planlanp ve imal edilmektedir.
Joints water tightness is provided in one piece with the appropriate sealing gasket. Sealing gasket made
to fit exactly into the ongoing housing along the profile.They have planed and produced in accordence to no
surface water leakage , when neccessary can be removed from locate ( for maintance ), under dynamic load will
not be tear, rupture, not come up from their locate and not contac to wheel of vehicle.
13

Sinan OLUK
T : 0312 286 00 06
M: 0507 480 75 79
E : sinancoluk@arfen.com

ZMR

ANKARA

STANBUL

Mehmet KARA
T : 0212 485 16 15
M: 0532 634 02 24
E : mehmetkara@arfen.com

Ahmet AKSULAR
T : 0232 459 72 71
M: 0533 301 89 24
E : ahmetaksular@arfen.com