Vous êtes sur la page 1sur 175

Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22.

9:13

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
/0தர கா1ட"

கட34 வா567

அல:க;< =>?" @A"ைம அர3 என, Eத" ஐ07"


Gல:Hய GகாரI பாJK> ேவ?பாM உ'ற PQக",
கல:Rவ7 எவைரQ க1டா<? அவ$, எ>ப$ - 'ைக G< ஏ0T,
இல:ைகU< @Vதா$ அ>ேற, மைறகWQR இ?T ஆவா$!'

1. கட< தா3 படல"

7றQக நாJைட இல:ைக எ>? அZம> ஐ['?6 ெத]த<

ஆ1தைக, ஆ1M, அ^ வா_$ 7றQக நாM அVH< க1டா>;


'ஈ1M, இ7தா>a< ேவைல இல:ைக?' எ>? ஐய" எAதா,
ேவ1M அV G1ணாM எ>b" ெமA"ைம க1M, உ4ள" dJடா>;
'கா1 தR a4ைக உ"ப$ இ<' என, கV674 a1டா>. 1

இல:ைகையQ க1ட அZம> ஆ$6த<

க1டன>, இல:ைக ef$Q கK @g< கனக நாhi<


ம1டல மTj", a'ற வாUj", மkU> ெச Aத
ெவ1 தளQ களப மாட PT[", mற3" எ<லா";
அ1டn" Tைச க4 எJM" அTர, =4 aJK ஆ$6தா>. 2

அIo7 மேய0Tர மைலU< pக50த RழIப"

வ> த0த வr a4 நாக", வய:R அழ< உst" வாய,


@> த0த n ைழக4=?" uற67 உராAI uர1M ேப$வ-
p>?, அ0த" இ<லா> ஊ>ற-ெநr07 w5 அt07" xலQ
R>ற" த> வU? w(I m7:Hன Rட$க4 மான. 3

uக< அV" n ைழ[4 7h/" @:R உைளy zய" @:H,


உக< அV: RVT கQH, உ4Wற ெநr0த; ஊg>,
அக< இV" பரைவ நாண அர'?? Rரல ஆH,
பக< ஒ] கரIப, வாைன மைற6தன, பறைவ எ<லா". 4

|A உ? ெச Gக4 தாG n7R உற, n ைற கா< த4ள,


ைம அ? G/"m}M ps$0த வாலTய, மhi>
ெமA உற6 த~இய, ெம<ெல> mK•M", ெவVவ€M",

Page 1 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

ைம அ? G/"m}M ps$0த வாலTய, மhi>


ெமA உற6 த~இய, ெம<ெல> mK•M", ெவVவ€M",
ைக உற மர:க4 ப'(, m](ன-க] ந< யாைன. 5

@> mற5 iமயQ •M @K[ற, @([" i0த,


s> mற5 RMsQ R>ற" ெவr0 உற Gr[" ேவைல,
u> uற மUV" Eவா, க1uல" uற67 நாறா,
வ> பற5 வாU< க^G, வ<;ய" இr0த மா=. 6

ேதQR உ? iகரQ R>ற" Tr07 ெமA0 ெநr07 i0த,


fQR? =ல$, வாள$, 7rத6T> எt0த ='ற",
தாQR? ெச VG<, ேந$0தா$ தா4 அற Pச, தாG,
ேமQRற Gைச 6தா$ எ>னI @;0தன$-Ghைச ேவ0த$. 7

தாரைக, /ட$க4, ேமக", எ>? இைவ தGர6 தா507,


பாrைட அt07H>ற பட$ ெநM" ப‚ மாQ R>ற",
ƒ$ உH$ Rவ36 =ளா> ƒ"u என, Rsg, @:க
ஆ$ க; அtவ67 ஆt" கல" என< ஆU'? அ>ேற! 8

தா7 உR ந? ெம> சா0த", R:Rம", R;க", த1 ேத>,


o7 உR @ல> தா7, எ>? இ6 „டQக6த யா3" Ei,
d7 உ? /ைன x$ ஆK, அVG oA உலH> P5வ,
ஓTய R>ற" w1M RVT x$ †rவ7 ஒ6த. 9

'கட< உ? ம67 இ7' எ>ன, கா$ வைர Tr["காைல,


sட< உ? uல>க4 ெவ>ற ெமA6 தவ$ G/"m> உ'றா$;
Tட< உ? HrU< த"த" ெச AGைன n'(, n'றா
உட< உ? பாச" Pசா7, உ"ப$ ெச <வாைர ஒ6தா$. 10

ெவU< இய< R>ற" w1M ெவK6தj", நMQக" எAT,


மU< இய< த]$Q ைக மாத$ த~இQ aளI @;0த வா_$,
அU< எU'? அரQக> அ4ள6 Tr0த நா4, அண:R u<லQ
கUைலU< இV0த ேதைவ6 த‚6 த‚ கM6த< ெச Aதா$. 11

ஊ(ய நற3" உ'ற R'றn" உண$ைவ உ1ண,


z(ய மன6த$, ெதயவ மட0ைதய$ ஊட< ‡$3'?
ஆ(ன$, அh/H>றா$, அ>பைர6 தtG உ"ப$
ஏ(ன$, இJM x6த ைப: H]QR இர:RH>றா$. 12

ேதவ$ nத€$ Gைடதர அZம> கடைலQ கடQக Gைரத<

இ6 Tற" pகt" ேவைல, இைமயவ$, n‚வ$, ம'?"


n6 Tற67 உலக6தாV", n ைற n ைற GைரG< |A6தா$,
„67 உ? மலV", சா07", /1ணn", இைனய fG,

Page 2 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

n6 Tற67 உலக6தாV", n ைற n ைற GைரG< |A6தா$,


„67 உ? மலV", சா07", /1ணn", இைனய fG,
'G6தக! ேச (' எ>றா$; PரZ", Gைரவ7 ஆனா>. 13

'R?n‚ RK6த ேவைல RIuற" a4ைக67 ஆத<


ெவ?G7; Gசய" ைவR" Gல:க<-=4 அல:க< Pர!
"i(7 இ7" எ>? இகழ'பாைல அ<ைல; x ேச (' எ>னா,
உ? வ;6 7ைணவ$ †>னா$; ஒVIபJடா>, @VIைப ஒIபா>. 14

காைல ஊ>( எt0த o7 மைலUj" கட;j" pக50த மா?த<க4

'இல:ைகU> அளG'? அ>றா<, இ^ உV எM6த ='ற";


Gல:க3" உள7 அ>?' எ>?, G1ணவ$ Gய07 ˆQக,
அல:க< தா5 மா$ப> n> தா507, அK6 7ைண அt6த€M",
@ல> ெகt மைல[" தாW" Eதல" uQக மா=! 15

வா< Gைச 67 எM67, வ> தா4 மடQH, மா$u ஒMQH, மாைத


=4 Gைச 6 7ைணக4 @:கQ கt6Tைனy /VQH, f1M"
கா< Gைச 6 தடQ ைக xJK, க1uல" க7வா வ1ண"
ேம< Gைச 67 எt0தா>, உyi Grhச> நாM உrhச-Pர>. 16

ஆயவ> எtத€M", அV" பைண மர:க4 யா3",


ேவA உய$ R>?", ெவ>( ேவழn", mற3", எ<லா",
'நாயக> பk இ7' எ>னா, ந]$ கட< இல:ைக, தாn"
பாAவன எ>ன, வான" பட$0தன, பtவ" மான. 17

இைச [ைட அ1ண< ெச >ற ேவக6தா<, எt0த R>?",


பைச [ைட மரZ", மா3", ப< உU$Q Rலn", வ<ேல
Tைச உறy ெச >? ெச >?, ெச ( கட< இல:ைக ேச V"
Gைச இலவாக, த4] P5வன எ>ன P50த. 18

மா‰M மரZ", ம1b", வ<;[", ம'?" எ<லா",


oவ7 ur[" Pர> Gைச Uனா<, uணr o$Qக6
fGன; wt" ேமj" f$6தன; /VT அ>ன
ேச வக> zறாn>ன" ேச 73" இய>ற மா=! 19

w1ட7 ேவைல ந< x$; w5 உறQ Hட0த நாக$


ேவ1Kய உலக" எ<லா" ெவ]Iபட, மkக4 s>ன,
ஆ1தைக அதைன ˆQH, 'அரGZQR அரச> வா53"
கா1தR தவ6ெத> ஆேன> யா>!' எனQ கV674 a1டா>. 20

ெவAT> வா> iைறUனா< x$ ேவைலையQ Hgய Pi,


ŠAT> ஆ$ அnத" a1ட ˆ>ைமேய ‹வj" நாக$,
'உA7" நா" எ>ப7 எ>ேன? உ? வ;Q கjழ> ஊg>

Page 3 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

ŠAT> ஆ$ அnத" a1ட ˆ>ைமேய ‹வj" நாக$,


'உA7" நா" எ>ப7 எ>ேன? உ? வ;Q கjழ> ஊg>
எATனா> ஆ"' எ>? அhi, ம?Qக" உ'?, இrய<oனா$. 21

74]ய மகர d>க4 7KIu அற, /ற3 f:க,


ஒ4]ய பைனd> 7h/" Tவைலய, ஊgQ கா;>,
வ4 உH$ Pர> ெச <j" Gைச @ர ம?H, வாr
த4]ய Tைரக4 n07'?, இல:ைகேம< தவ50த மா=. 22

வா‚< ெச <j" அZம‚> ='ற"

இMQR உ? @V4க4 எ> ஆ"? எ1 Tைச /ம0த யாைன,


நMQR உற G/"m< ெச <j" நாயக> fத>, நாக"
ஒMQR? காைல, வ> கா'? அK•M" ஒK6த அ0 நா4,
nMQRறQ கட;< ெச <j" n6தைலQ Hr[" ஒ6தா>. 23

aJu? uரG6 ெதAவQ ƒ$ ‹TQ R;ச6தா'R",


க1uல> க7வ< ஆகா ேவக6தா>, கடj" ம1b"
உJபடQ ƒK அ1ட" உற உள ெச லG>, ஒ'ைறI
uJபக Gமான"தா> அ^ இல:ைகேம< oவ7 ஒ6தா>. 24

G1ணவ$ ஏ6த, ேவத n‚வர$ Gய07 வா56த,


ம1ணவ$ இைறhச, ெச <j" மாVT, மற" உ4 ƒர,
'அ1ண< வா4 அரQக> த>ைன அnQRெவ> இ>ன"' எ>னா,
க1bத< ஒgயy ெச <j" ைகைலஅ" Hr[" ஒ6தா>. 25

மாk ஆ" ேவட" தா:H, மல$ அய'R அ(3 மா1M, ஓ$


ஆk ஆA உலRQR எ<லா", அற" @V4 pரIu" அ1ண<,
ேச 1 உய$ ெநM நா4 ‡$0த Trதைலy i?வ>த>ைனQ
காkய, GைரG< ெச <j" கனக மா< வைர[" ஒ6தா>. 26

மைழ Hg67 உTர, d>க4 ம( கட< பாய, வான"


Rைழ3ற, Tைச க4 wற, ேமV3" Rj:க, •JK>
n ைழ[ைடQ Hrக4 n'ற, nKQRவா>, nK3Q கால67
அg3றQ கMQR" ேவக6 தாைத[" அைனய> ஆனா>. 27

தடQ ைக நா<-ஐ07 ப676 தைலகW" உைடயா>தாேன


அடQH ஐ" uல>க4 ெவ>ற தவI பய> அ?த€M",
ெகடQ R( ஆக, மாக" HழQR எt வழQR x:H,
வடQR எt07 இல:ைக ெச <j" பrT வானவZ" ஒ6தா>. 28

uற67 உற< அhi, ேவ? ஓ$ அரண" uQR உைறத< ˆQH,


மற6 „g< அரQக> வாt" மா நக$, மZG> வ0த
Tற6 தைக இராம> எ>Z" ேச வக' ப'(, ெச <j"

Page 4 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

மற6 „g< அரQக> வாt" மா நக$, மZG> வ0த


Tற6 தைக இராம> எ>Z" ேச வக' ப'(, ெச <j"
அற6தைக அரச> T1 o$ ஆg[" அைனய> ஆனா>. 29

ேக5 உலா" nt pலாG> Hள$ ஒ] இVைளQ wற,


பாg மா ேமV நாண, G/"u உறI பட$0த =ளா>,
ஆg Œ5 உலக" எ<லா" அV: கன< nV:க உ1b"
ஊg நா4, வட பா< =>?" உவா nt மT[" ஒ6தா>. 30

அட< உலா" THr மாய'R அைம0த த> ஆ'ற< காJட,


Rட< எலா" அ3ண$ i0த, R>? எனQ R(67 p>ற
Tட< எலா" „ட$07 ெச <ல, ேச 1 G/"u ஒ7:க, ெதAவQ
கட< எலா" கல:க, தா3" கjழZ" அைனய> ஆனா>. 31

வாைல உய$6T அZம> வா‚< ெச >ற காJi

நா;_M உலக" e>?" நMQRற, அMQR நாக$


ேம;> ேம< p>றகா?" ெச >ற ƒல6த>, 'G1M
கா;னா< அள0த வான nகJைட[" கடQகQ கால
வா;னா< அள0தா>' எ>? வானவ$ மVள, ெச >றா>. 32

ெவ]67I m> ேவைல தா3" Pர> வா<, ேவத" ஏAQR"


அ], 7Im> அZம> எ>? ஓ$ அV0 7ைண ெப'றதா[",
க]67Iu> „g<ேம< p>ற அரQக$ க1b?வரா" எ>?,
ஒ]67, m> ெச <j" கால பாச6ைத ஒ6த7 அ>ேற. 33

ேமVைவ nt7" Œ507, d7'ற ேவக நாக",


கா$ pற67 அ1ண< ஏவ, கjழ> வ07'ற காைல
•$3? மன6த7 ஆH, /'(ய /'? x:HI
ேப$3?H>றவா?" ஒ6த7, அI mற:R ேப5 வா<. 34

அZம‚> ேவகn", ைகக]> ='றn"

R>ŽM RkQR" a'றQ Rவ36 =4 RரQRy zய",


ெச >?? ேவக6 T1 கா< எ(தர, ேதவ$ ைவR"
s> „ட$ வான67 ஆன Gமான:க4, Gைச U> த"s>
ஒ>ŽM ஒ>? உைடய6 தாQH, மாQ கட< உ'ற மா=. 35

வல: ைகU> வUர ஏT ைவ6தவ> ைவR" நாM"


கல:Hய7, 'ஏRவா>த> கV67 எ>a<?' எ>Z" க'பா<;
'Gல:R அU< எU'? Pர> nMHய ேவக" ெவA•$
இல:ைகU> அள3 அ>?' எ>னா, இ"ப$ நாM இr0த7 அ>ேற. 36

'ஓசைன உலIu இலாத உட"u அைம07ைடய' எ>ன6

Page 5 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

'ஓசைன உலIu இலாத உட"u அைம07ைடய' எ>ன6


ேதசn" •j" †<j" Ts:HலHல:க‘M",
ஆைச ைய உ'ற ேவைல கல:க, அ>?, அ1ண< யாQைக
Piய கா;> P07 sத0தன, d>க4 எ<லா". 37

@V அV" உVவ67 அ>னா> oH>ற @t7, ேவக"


தVவன தடQ ைக, த4ளா ps$yiய, த"n4 ஒIப,
ஒV3 அV: Rண67 வ4ள< ஓ$ உU$6 த"m எ>Z"
இVவV" n>ன$y ெச >றா< ஒ6த, அ^ இர1M பாj". 38

கட;< இV07 எt0த ைம0நாக6ைத உ0TGJM, அZம> ெச <jத<

இ0 நாக" அ>னா> எ( கா< என ஏR" ேவைல,


T0 நாக மாG<, ெச ( w56 Tைச Q காவ< ெச A["
ைக0 நாக", அ0 நா4 கட< வ0த7 ஓ$ காJi =>ற,
ைம0 நாக" எ>Z" மைல வா> உற வ0த7 அ>ேற. 39

d ஓ:R ெச "@> nK ஆUர" s> இைமIப,


ஓயா அVG6 Tர4 உ6தrய6ைத ஒIப,
‡•$ உள$ ஆHயகா<, அவ$ ‡ைம ‡$Iபா>,
மா•> மகரQ கட< p>? எt மா1ப7 ஆH, 40

எt07 ஓ:H G1’M ம1 ஒQக, இல:R" ஆK


உt07 ஓM கால6Tைட, உ"பr> உ"ப$ ஓ:HQ
at07 ஓK p>ற at: R>ைற Gய07 ˆQH,
அt:கா மன67 அ1ண<, 'இ7 எ>a<?' எனா அU$6தா>. 41

'x$ ேம< படரா, ெநM: R>? ps$07 p'ற<


z$ ேம< படரா7' என, i0ைத உண$07, ெச <வா>,
ேவ$ ேம<பட வ> தைல w5Iபட •QH, G1“$
ஊ$ ேம< படர, கK7, உ"பr>d7 உய$0தா>. 42

ைம0நாக" மா‚ட வKG< வ07 உைர6த<

உ0தா n> உைல07, உய$ ேவைல ஒ]6த R>ற",


i0தாRல" உ'ற7; m>னV" ‡$3 இ< அ>பா<
வ07 ஓ:H, ஆ1M ஓ$ i? மா‚ட ேவட" ஆH,
'எ0தாA! இ7 ேக4' என, இ>ன இைச 6த7 அ>ேற; 43

'ேவ'?I uல6=> அெல>; ஐய! "Gல:க< எ<லா"


மா'?y iைற" எ>?, அr வyiர" மாண ஓyச,
P'?I பட •(ய ேவைலU>, ேவைல உA67,
கா'?QR இைறவ> எைனQ கா6தன>, அ>u கா0த. 44

Page 6 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

P'?I பட •(ய ேவைலU>, ேவைல உA67,


கா'?QR இைறவ> எைனQ கா6தன>, அ>u கா0த. 44

'அ>னா> அV: காதல> ஆத;>, அ>u f1ட,


எ>னா< உனQR ஈ1M ெச ய'R உr67 ஆய7 இ>ைம,
@> ஆ$ iகர67, இைற ஆ(ைன oT எ>னா,
உ>னா உய$0ேத> - உய$G'R" உய$0த =ளாA! 45

'"கா$ ேமக வ1ண> பk E1டன>; கா;> ைம0த>,


ேத$வா> வVH>றன>, z ைதைய; ேதவ$ உAயI
ேப$வா> அய< ேச (; இT< ெப?" ேப? இ<" எ>ன,
x$ ேவைல[" எ>ைன உைர6த7 - xT p>றாA! 46

GV07 உ1M ெச <ல ைம0நாக" ேவ1Mத<

'"ந< தாUZ" ந<ல> எனQR இவ>" எ>? நாK,


இ'ேற, இைற எATைன, ஏA6த7 •K, எ>னா<;
@>-தா$ அக< மா$ப! த" இ<jைழ வ0தoேத,
உ'றா$ ெச ய< ம'?" உ1” ?' என, உ'? உைர6தா>. 47

d1M வV"o7 GV07 உ1ெப> என ƒ( அZம> அக<த<

உைர6தா> உைரயா<, 'இவ> ஊ? இல>' எ>ப7 உ>‚,


Gைர6 தாமைர வா4 nக" GJM Gள:க, Pர>
ir6தா>, அளேவ; i(7 அ6 Tைச ெச <ல ˆQH,
வைர6 தா4 ெநM" @> RMs6 தைல, மாM க1டா>. 48

'வV0ேத>; அ7 எ> 7ைண வானவ> ைவ6த காத<;


அV0ேத> இ‚ யா7", எ> ஆைச pரIm அ<லா<;
ெபV0 ேத> mg சாj" p> அ>u mk6த oேத
இV0ேத>; ‹க$0ேத>; இத>ேம< இ‚ ஈவ7 எ>_? 49

'n>m< iற0தா$, இைட உ4ளவ$, காத< n'றI


m>m< iற0தா$, Rண" ந>?; இ7 ெப'ற யாQைகQR
எ>m> iற0தாய7 ஓ$ ஊ'ற" உ1M எ>ன< ஆேம?
அ>m> iற0தாய7 ஓ$ Eச ைன யா$க1 உ1ேட? 50

'ஈ1ேட கK7 ஏH, இல:ைக Gல:க< எAT,


ஆ1டா> அKைம6 „g< ஆ'(, எ> ஆ'ற< a1ேட,
d1டா< ‹க$ெவ> p> GV07' என ேவ1K, ெமA"ைம
E1டா> அவ> க1uல" m>பட, n>u oனா>. 51

x$ மாQ கட<ேம< ps$H>ற ps$yi ˆQகா,


'பா$ ேம< தவ5 ேச வK பாA நடவாI பத67, எ>

Page 7 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

x$ மாQ கட<ேம< ps$H>ற ps$yi ˆQகா,


'பா$ ேம< தவ5 ேச வK பாA நடவாI பத67, எ>
ேத$ ேம< RTa1டவ>, இ6 Tற> i0ைதெச Aதா>
ஆ$ேம<a<?' எ>? எ1k, அVQகZ" ஐய" உ'றா>. 52

/ரைச =>?தj", அZம> அவைள ெவ>? Gைரதj"

e>? உ'ற தல6Tைட n'(ய 7>ப" PIபா>


ஏ>?'? வ0தா> வ; ெமA"ைம உண$67 x ' எ>?,
ஆ>?'ற வா_$ Rைற ேநர, அரQH ஆH6
=>?'? p>றா4, /ரைச I ெபய$y i0ைத fயா4. 53

ேப5 வாA ஒ$ அரQH உVQaM, ெபJm> ஓ:H,


'•4 வாA அrU> Rல6தாA! aM: ƒ'?" உJக
வா5வாA! எனQR ஆsட" ஆA வVவாAa<?' எ>னா,
x4 வாA G/"u" தன7 உyi ெநVQக p>றா4. 54

'‡ேய என< ஆய பiImk ‡$6த< ெச AவாA


ஆேய, Gைர3'? எைன அ1sைன, வ1ைமயாள!
xேய இ‚ வ07, எ> pண" a4 mண:R எU'(>
வாேய uRவாA; வg ம'? இைல, வா‚>' எ>றா4. 55

'ெப1பா< ஒV x; பiI •ைழ ஒ?Qக Š0தாA;


உ1பாA என7 ஆQைகைய; யா> உதவ'R ேந$வ<-
G1பாலவ$ நாயக> ஏவ< இைழ67 d1டா<,
ந1பா<' எனy †<;ன>, ந< அ(வாள>; நQகா4, 56

'காA07, ஏ5 உலக:கW" காண, p> யாQைகத>ைன,


ஆ$0ேத பi ‡$ெவ>; இ7 ஆைண' எ>? அ>ன4 †>னா4;
ஓ$0தாZ", உவ07, 'ஒVேவ>; pன7 ஊ5 இ< ேப5 வாA
ேச $07 ஏRH>ேற>; வைலயா"எ‚> T>(M' எ>றா>. 57

அQகாைல, அரQH[", அ1ட" அன0த" ஆகI


uQகா< pைறயாத uைழI ெபV வாA Tற07,
GQகா7 Gt:க p>றா4; அ7 ˆQH Pர>,
TQR ஆ$ அவ4 வாA i(7 ஆ" வைக ேச k< x1டா>. 58

x1டா> உடேன /V:கா, ps$ வா4 எU'(>


ஊ1தா> என உ'?, ஒ$ உU$Iu உUராத n>ன$,
d1டா>; அ7 க1டன$ G1 உைற–$க4; 'எ"ைம
ஆ1டா> வல>' எ>? அல$ fஉA, ெநK7 ஆi †>னா$. 59

G1ணவ$ ஆi[ட> அZம> ேம'ெச <ல<

Page 8 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

G1ணவ$ ஆi[ட> அZம> ேம'ெச <ல<

s>ேம< பட$ ˆ>ைமயனாA உட< PQக" x:H,


த> ேம‚யளாA, அவ>, தாUZ" அ>u தாழ,
'எ> ேம< nKயாதன?' எ>?, இ‚7 ஏ6T p>றா4;
@> ேம‚யZ" ெநK7 ஆi uைன07, oனா>- 60

wத:க4 இைச 6தன$ H>னர$; wத" p>ற


ேபத:க4 இய"mன$ ேபைதய$; ஆட< sQக
Eத:க4 „ட$07 uக50தன; E/ேரச$
ேவத:க4 இய"mன$; ெத>ற< GV07 ெச Aய, 61

ம0தார" உ07 மகர0த" மண0த வாைட


ெச 0தாமைர வா4 nக6T< ெச ( ேவ$ iைதIப,
த"தா" உலக6Tைட Ghைச ய$ பாk த4W"
க0தார P ைணQ க] ெச h ெச GQ கா7 ‹:க. 62

வgைய அைட67 p>ற அ:காரதாைரைய அZம> Gனவ<

ெவ: கா$ pறI uணr ேவேற[" ஒ>? அI


@:R ஆ$க;I uன< தரI @;வேத o<,
'இ:R ஆ$ கட6T$ எைன?' எ>னா, எt0தா4,
அ:காரதாைர, ெபr7 ஆலால" அ>னா4. 63

காதQ கM: R( கண67 இ?T க1ணா4,


பாதy iல"m> ஒ; ேவைல ஒ; ப"ப,
ேவதQ ath /டைர நாK, ெநM ேம<நா4,
ஓத6T> ஓM" ம7ைககடவைர ஒ6தா4. 64

71டI mைற6 7ைண எனy /ட$ எU'றா>;


க1ட6TைடQ கைற[ைடQ கட34, ைக"மா
n1ட67 உr6த உrயா<, nளrவ0தா>
அ1ட6TZQR உைற அைம6தைனய வாயா4. 65

p>றா4 ps$07, அைல ெநM: கட;> x$ த>


வ> தா4 அல"ப, nK வா> nகM வ^வ;
அ>?, ஆATற6தவ>, 'அற6ைத அV‘M"
T>றா4 ஒV6T இவ4' எ>ப7 ெதr0தா>. 66

ேப5 வாயக67 அல7, ேப$ உலக" eM"


x4 வானக6T‚ைட ஏR ெந( ேநரா
ஆ5வா>, அbQக>, அவ4 ஆ5 mல வU'ைறI
o5வா> pைன67, இைனய வாA|g uக>றா>: 67

Page 9 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

o5வா> pைன67, இைனய வாA|g uக>றா>: 67

'சாயா வர" தtGனாA; தgய m>Z",


ஓயா உய$0த Gைச க1M" உண$H<லாA;
வாயா< அள07 ெநM வா> வg அைட6தாA;
x யாைர? எ>ைன இவ1 p>ற pைல?' எ>றா>. 68

'ெப1பா< எனQ கV7 ெப'( ஒg; உ'றா<,


G1பாலவ$QR", உU$ PM?த< ெமAேய;
க1பா< அMQக உய$ கால> வVேமZ",
உ1ேப> ஒV6T; அ7 ஒgIப7 அr7' எ>றா4. 69

அவ4 உதர674 uR07, Rட$ a1M வா>வg ஏRத<

Tற0தா4 எU'ைற, அவ4; அ1ண< இைட ெச >றா>;


அற"தா> அர'(ய7, அய$07 அமர$ எA6தா$,
இற0தா> எனQ aM; ஓ$ இைமIu அத‚> n>ன",
mற0தா> என, ெபrய •4 அr ெபய$0தா>. 70

க4 வாA அரQH கதற, Rட$ கண6T<


a4, வா$, தடQ ைகய> G/"m>sைச a1டா>;
n4 வாA @VIm> n ைழ எAT, sக ŠAT>,
உ4 வா5 அரQ aM எt T1 கjழ> ஒ6தா>. 71

சாகா வர6 தைலவr< Tலக" அ>னா>,


ஏகா, அரQH Rட$ a1M, உட> எt0தா>,
மா கா< Gைச Qக, வட" ம1k< உற, வா€M
ஆகாய" உ'ற கத;QR உவைம ஆனா>. 72

ஆ$6தா$க4 வானவ$க4; தானவ$ அt:கா


ேவ$6தா$; GrhசZ" Gய07, மல$ ெவ4ள"
f$6தா>; அக> கUைலU< „ைல3 இ€Z"
பா$6தா>; n‚6 தைலவ$ ஆiக4 பக$0தா$. 73

மா1டா4 அரQH; அவ4 வாA வU?கா?"


w1டா>; இைமIm‚ைட ேமV Hr wழா
x1டா>; வயQ கT pைனIm> ெநK7 எ>னI
E1டா>; அVQக> உய$ வா‚> வg oனா>. 74

இராம நாமேம இட$க4 T$Iப7 எ>? அவ> உ?T Ebத<

'†'றா$க4 †'ற „ைக அ<ல 7ைண ஒ>Ž?


n'றா nK0த ெநM வா‚‚ைட, n0x-
r< தாG, எ'? எ‚Z", யா> இ‚ இல:ைக

Page 10 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

n'றா nK0த ெநM வா‚‚ைட, n0x-


r< தாG, எ'? எ‚Z", யா> இ‚ இல:ைக
உ'றா<, Gல:R" இைட—?' என, உண$0தா>. 75

'ஊ?, கK7 ஊ?வன; ஊ? இ< அற" உ>னா,


ேதற< இ< அரQக$ ur ‡ைம அைவ ‡ர,
ஏ?" வைக எ:R உ4ள7? "இராம!" என எ<லா"
மா?"; அT> மா? m(7 இ<' என வ;6தா>. 76

பவள மைலU< பாA07, அZம> இல:ைகைய ˆQக<

த/"uைடQ கனக நாhi< கK மT< தk67 ˆQகா,


அ/"uைடI mரச6 ெதAவQ க'பக நாJைட அ1s,
G/"mைடy ெச <j" Pர> Gல:H ேவ?, இல:ைக ef$I
ப/h /ட$y •ைல67 ஆ:R ஓ$ பவள மா< வைரU< பாA0தா>. 77

ேமQRறy ெச <–> பாய, ேவைலேம< இல:ைக ெவ'u


•QR?67, அ:R" இ:R" த4Wற, ‹ட:R" ˆ>ைம,
oQHZQR இைட—? ஆகI uய˜M @T0த வாைட
தாQRற, தக$07 சா[" கல" என6 தQக7 அ>ேற. 78

ம1 அK உ'?, d7 வா> உ? வர"m> த>ைம


எ1 அK அ'ற R>(< pைல67 p>? எAத ˆQH,
G1kைட, உலக" எ>Z" ெம<;ய<, ேம‚ ˆQகQ
க1ணK ைவ6த7 அ>ன இல:ைகைய6 ெதrயQ க1டா>. 79

sைகI பாட<க4

ெச >றன>, இராம> பாத" i0ைதU< p?6T-T1 =4


வ> Tற" அZம> - வாr கடQRமா? உள6T> எ1k,
@> Tk iகர •K மேய0TரI @VIm> ஏ(,
p>(M" த>ைம எ"மா< pக56தலா" தைகைம67 ஆ™?

இைமயவ$ ஏ6த வாt" இராவண> எ>Z" ேம€>


அமம TV நகைரy Œ50த அளQகைரQ கடQக, Pர>,
/ைம ெப? iகர •K6 „< மேய0Tர6T>, ெவ4]y
iைமயேம< p>ற ேதவ> த>ைமU>, iற07 p>றா>.
[இ^GV பாட<க4 இI படல6T> nத' ெச A[ளாHய 'ஆ1தைக ஆ1M' என6 7வ:R"
பாட;> n>ன$Q காணIபMH>றன. இவ'ŽM HJH0தா கா1ட6T> மேய0TரI
படல6T> இ?TUj4ள நா>R ெச A[JகW" (26-29) வrைச n ைற மா([" ஒV
/வKU< உ4ளன.]

ெபVh iல"u அைறU> வாt" ெபV வ; அரQக$ யாV"-


@V" iன மட:க< Pர> @76Tட sT6த€M"-

Page 11 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

ெபVh iல"u அைறU> வாt" ெபV வ; அரQக$ யாV"-


@V" iன மட:க< Pர> @76Tட sT6த€M"-
அVh iன" அட:H, த"த" மாதைர6 தtG, அ:க"
ெநrh/ற, கட;> P50தா$, ெநMh /றா மகர" ‹:க, 7-1

•< ஏ07 ேக4G ‹கரா$, uல> ˆQக< உ'றா$


o<, ஏ0T p>ற த‚யா4 ெமA @றா7 x:க,
கா< ஆ507 அt0TQ கட< uQRg, கyச" ஆH,
மா< ஏ0த ஓ:R ெநM ம0தர ெவ'u மான, 40-1

த4ள'R அV ந< iைற மாM தைழI@M ஓ:க,


எ4ள'R அV ந< pற" எ<ைல இலாத u<ல,
வ4ள< கடைலQ ெகட xQH, மV07 வ^G,
உ4 உ'? எt" ஓ$ உவண67 அரேச [" ஒQக, 40-2

ஆ>? ஆ5 ெநM xr ைட, ஆT•M அ0த" ஆH6


=>றா7 p>றா> அV4 =>(ட, n07 =>(,
e>? ஆ" உலக6„M", n'? உU$ ஆய ம'?",
ஈ>றாைன ஈ>ற /வண6 த‚ அ1ட" எ>ன, 40-3

'இ0 xr>, எ>ைன6 தV" எ0ைதைய எAT அ>(,


ெச 0 x$ைம ெச Aேய>' என, i0தைன ெச A7, ŠAT>
அ0 xr< வ0த nத< அ0தண> ஆT நா4 அ"
n0xr< e5H, தவ" n'( n ைள6தவாo<, 40-4

Eவா< இைட—? uR07, @றாத ெநhi>


• ஆ" n‚ z(ட, ேவைல R]6த எ<லா"
eவா nத< நாயக> dள nய>ற அ0 நா4,
ேதவா/ர$ ேவைலU< வ07 எt T:க4 எ>ன, 40-5

pற" R:Rம" ஒIபன, x< pற" வாA0த xr>


இற:R" பவளQ aK /'(ன, ெச " @> ஏA0த
mற:R" iகர" பட$ n>(<„?", mணா–M
உற:R" மகர:க4 உU$I@M உண$07 ேபர, 40-6

ƒ> Œ< nT$ இIm RைரQக, pைர6த பாi


வா> Œ< மைழ ஒIப, வய:R ப]:R n>(<,
தா> Œ; நா]< தைக n6த" உU$6த ச:க"
d> Œ5வV" அ" nt ெவ1 மT P?, wற, 40-7

ப< ஆUர" ஆUர" கா/இன" பாM இைமQR"


க< ஆ$ iமய6 தட: ைக6தல" x1M காJK,
„< ஆ$க;[4 uக e5H, வய:R ='ற67
எ< ஆ$ மk ஈJட" nக07, எtH>ற7 எ>ன, 40-8

Page 12 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

„< ஆ$க;[4 uக e5H, வய:R ='ற67


எ< ஆ$ மk ஈJட" nக07, எtH>ற7 எ>ன, 40-8

மைனU< @; மாக ெநM: aK மாைல ஏAIப,


GைனU> Tர4 ெவ4 அVG6 Tர4 f:H Pழ,
pைனG> கடšM எழ€M", உண$07 x:காy
/ைனU<, பைனd> Ts€M „ட$07 74ள, 40-9

aM நாவ˜M இர1M RலI பைக, R'ற" e>?",


/M ஞான" ெவ]Iபட, உA0த 7யQR இலா$o<,
Gட நாக" n ைழ6தைல G"ம< உழ07, P:H,
ெநM நா4, @ைற உ'ற உU$Iu ps$07 p'ப, 40-10

ெச ^ வா> கTV", R]$ T:கW", ேதவ$ ைவR"


ெவ^ ேவ? Gமானn", dœM ேமக", ம'?",
எ^ வாA உலக6த3", ஈ1K இV0த; த"s>
ஒ^வாதன ஒ6Tட, ஊg ெவ: காj" ஒ6தா>. 51-1

வா4 ஒ67 ஒ]$ வா< எU? ஊg> மV:R இைமIப,


x4 ஒ67 உய$ வா;>, G/"u pர"u ெமAய>,
•4 ஒ6த @> ேம‚; G/"u இV ƒ? ெச A["
நா4 ஒ6த7; ேம< ஒ] w5 இV4 உ'ற, ஞால". 52-1

G1“$ அ7 க1டன$, உ4ள" Gய07 ேம<ேம<


க1 ஓKய ெநhiன$, காத< கவ'றலாேல,
எ1“M இைய07 7ைண ஆR" இயQH ஆய
ெப1“M இைற இ>னன ெப'( உண$6Tனாரா<. 52-2

பர3Q Rர<, பkலQ Rர<, பைணU> Rர<, பைறU>


Gர3Q Rர<, /VTQ Rர<, GசயQ Rர<, Gரவா,
அரவQ Rல" உU$ உQR உக, அச‚Q Rர< அM o$
உர3Q கVடZ" உJHட, உU$QH>றன-ஒVபா<. 62-1

வா_$ ப/0 தVG> மா மல$க4 fவ,


ஏ_V" p>?, 'சய" உ1M' என இய"ப,
தா> ஓ$ ெபV: கVட> எ>ன, எT$ தாGI
oனா>, Gைர07, கKேத oR" எ<ைல, 62-2

ந< நக$ அதைன ˆQH, ந]னQ ைக" ம(67, 'நாக$


@>னக$ இதைன ஒQR" எ>ப7 u<;7, அ"மா!
அ0 நக$ இத‚> ந>ேற<, அ1ட6ைத nt7" ஆ4வா>
இ0 நக$ இV07 வா5வா>? இ7 அத'R ஏ7' எ>றா>. 79-1

'"மா1ட7 ஓ$ நல6T'? ஆ"" எ>? உண$67த< வாAைம67 அ>றா<;

Page 13 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

'"மா1ட7 ஓ$ நல6T'? ஆ"" எ>? உண$67த< வாAைம67 அ>றா<;


ேவ1Kய ேவ1K> எAT, ெவ?Iu இ>(, Gைழ07 7AQR"
ஈ1ட அV" oக இ>ப" ஈ? இல7 யா1MQ க1டா",
ஆ1M அ7 7றQக"; அஃேத அV மைற6 7k3" அ"மா! 79-2

'உJ uல" எt •? எ>ப$ ஓசைன; உலக" e>(<


ெதJu? @V4க4 எ<லா" இதZைழy ெச (0த எ>றா<,
‹1uல" ‹ண:R ேக4G ‹ைழGன$ எ‚Z", ˆQR"
க1uல" வர"m'? ஆேம? காJi[" கைரU'? ஆேம? 79-3

எ>? த> இதய67 உ>‚, எ?5 வ;6 தட0 =4 Pர>


p>றன>, ெநKய ெவ'm>; pைனIப அV" இல:ைக ef$
ஒ>(ய வKவ" க1M, ஆ:R, உள6TைடI @?Qக<ஆ'றா>;
R>? உற5 uய67 ேம€> m>னV" R(Qகj'றா>. 79-4

2. ஊ$ ேதM படல"

இல:ைகU> மாJi

'@> a1M இைழ6த? மkையQ aM @T0த?


s> a1M அைம6த? ெவUைலQ aM ச ைம6த?
எ> a1M இய'(ய என6 ெதrHலாத-
வ> a1ட< GJM மT nJMவன மாட". 1

நாகாலய:கžM நாக$ உலR", த"


பாR ஆ$ மV:R 7U<ெவ>ன உய$ ப1u;
ஆகாய" அhச, அக< ேமVைவ அZQR"
மா கா< வழ:R i? ெத>ற< என p>ற. 2

'மா காr> s> aK மடQHன$ அMQH,


dகார" எ:கb" ந?0 7க4 GளQH,
ஆகாய க:ைகUைன அ:ைகU‚> அ4],
பாR ஆய ெச h †லவ$ P/பM கார". 3

'பhi ஊJKய பரJM, இைச Q H1HkI ப7மy


ெச h ெச Gy ெச t" பவள6T> ath /ட$ iத(,
மhi> அhiன pற" மைற67, அரQHய$ வK6த
அ" i< ஓT•M உவைமய ஆQRற அைமவ. 4

'நான நா4 மல$Q க'பக ந? Gைர நா>ற


பான" வாA உற ெவ?6த, தா4 ஆ?ைடI பறைவ
ேத> அவா" Gைரy ெச t: கtx$6 7U<ெச Aய,
வான யா? த" அரsய6 தல"„?" மMIப. 5

Page 14 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

ேத> அவா" Gைரy ெச t: கtx$6 7U<ெச Aய,


வான யா? த" அரsய6 தல"„?" மMIப. 5

'Rழj" P ைண[" யாt" எ>? இைனயன Rைழய,


மழைல ெம> |g, H]QR இV07 அ]QH>ற மக]$,
/ழj" ந< ெநM0 தட மky /வ$„?" 7வ>?"
pழj", த"ைம[", ேவ'?ைம ெதr3 அV pைலய, 6

'இைனய மாட:க4 இ0Tர'R அைமவர எM6த


மைனU> மாJiய எ>‚>, அy †<j" மா/1b";
அைனய7 ஆ" எ‚>, அரQக$த" TV3QR" அளைவ
pைனயலா"? அ>(, உவைம[" அ>னதாA p'R"! 7

'மkக4 எ67ைண ெபrய3", மா< TV மா$m>


அk[" காiZQR அக>றன உள என< அrதா<;
Tk[" ந< ெநM0 TVநக$, ெதAவ மா6 தyச>
7kG> வ0தன>, „JM அழR இைழ6த அ6 „g<க4. 8

'மர" அட:கj" க'பக"; மைன எலா" கனக";


அரமட0ைதய$ iலTய$, அரQHய$QR; அமர$
உர" மட:H வ07 உைழயராA உழ<Rவ$; ஒVவ$
தர" அட:Rவ7 அ>? இ7; தவ" ெச Aத தவமா<. 9

'ேதவ$ எ>பவ$ யாV", இ6 TV நக$QR இைறவ'R


ஏவ< ெச Aபவ$; ெச AHலாதவ$ எவ$ எ>‚>,
eவ$த"nW" ஒVவ> அ:R உைழயனா nயj"!
தா இ< மா தவ" அ<ல7, m(7 ஒ>? தR™? 10

'"o$ இய>றன ='ற" எ>? இக5த;>, uற" oA


ேந$ இய>ற வ> Tைச „?" p>ற மா p'க,
ஆrய" த‚ ஐ: கரQ க]?", ஓ$ ஆgy
Œrய> த‚6 ேதவVேம, இ0 நக$ „காத. 11

'வாt" ம> உU$ யாைவ[" ஒV வg வாt"


ஊg நாயக> TV வU? ஒ67ள7, இ^ ஊ$;
ஆg அ1ட6T> அVQக>த> அல:R ேத$I uரG
ஏt" அ<லன, ஈ1M உள RTைரக4 எ<லா". 12

'தழ:R ேபrU> அரவn", தைக ெநM: க]?


nழ:R" ஓைத[", er x$ nழQaM nழ:R";
at: Rழ< u7Q Rதைலய$ •uரQ Rரj",
வழ:R ேப$ அVh சTகW", வU>„?" மைற[". 13

'மரகத6TZ", ம'? உள மkUZ", வைன0த

Page 15 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

'மரகத6TZ", ம'? உள மkUZ", வைன0த


Rரகத6 தட0 ேத$இன"அைவ பU< aJK<
இரG ெவ4க p>? இைமQH>ற இய'ைகய எ>றா<,
நரக" ஒQRமா< ந< ெநM0 7றQக", இ0 நக$QR, 14

'TVR ெவh iன67 அரQகV" கV pற" ‡$0தா$;


அVR oH>ற T:கW" ம? அ'ற7; -அழைகI
பVR" இ0 நக$6 7> ஒ] பாAத;>, -ப/" @>
உVRH>ற7 o>? உள7, உலR Œ5 உவr. 15

'ேதZ", சா0தn", மா>மதy ெச ( ந?h ேச ?",


வான நா4மல$Q க'பக மல$கW", வய மா6
தான வாr[", xŸM மM6த;>, த~இய
dZ" தாZ" ஓ$ ெவ( மண" கமt", அ^ ேவைல. 16

'ெதAவ6 தyச ைனI uக57™? ெச : க1 வா4 அரQக>


ெமA ஒ67 ஆ'(ய தவ6ைதேய Gய67™? Grhச>
ஐயIபாM இலா வர6ைதேய மT67™? அ(யாத
„Aய< i0ைதேய", யாவைர எ^வைக 7TIேப"? 17

'xV", ைவயn", ெநVIu", ேம< ps$ ெநM: காj",


வாr வானn", வழ:கல ஆR", த" வள$yi;
ஊr> இ0 ெநM: •uர67 உய$yi க1M உண$0தா<,
ேமV எ:ஙன" Gள$QR™, ntn'?" ெவ4H? 18

'n>ன" யாவV", "இராவண> n‚[" எ>? எ1k,


@>‚> மா நக$ dy ெச லா> கT$" எனI uக<வா$-
க>‚ ஆைரU> ஒ]U‚<, க1 வtQR?த<
உ>‚, நா4„?" Gல:Hன> oதைல உணரா$. 19

'"‡ய ெச ARந$ ேதவரா<; அைனயவ$ ேச V"


வாU< இ<ல7 ஓ$ வர"u அைமQRெவ>" என மTயா,
காய" எ>Z" அQ கணQR அ? பத6ைத[" கடQக
ஏ[" ந> மT< இJடன> - கUைலைய எM6தா>. 20

"கற:R கா< uகா; கTரவ> ஒ] uகா; மற;


மற" uகா7; இ‚, வானவ$ uகா$ எ>ைக வ"ேப!
Tற"u கால674 யாைவ[" iைதUZ", iைதயா
அற" uகா7, இ0த அk மT< HடQைகp>? அக6T>!" 21

'a1ட வா> TைரQ Rைர கட< இைடயதாA, RMs


எ1 தவா G/"u எJட p>?, இைமQH>ற எgலா<,
ப1M அரா-அைணI ப4]யா> உ0TU< பய0த

Page 16 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

எ1 தவா G/"u எJட p>?, இைமQH>ற எgலா<,


ப1M அரா-அைணI ப4]யா> உ0TU< பய0த
அ1டேம[" ஒ67 இV0த7, இ^ அk நக$ அைமT. 22

இல:ைக மா0தr> ெபVsத ெச <வ வா53

'பாMவா$ பல$ எ>‚>, ம'? அவrZ" பலரா<


ஆMவா$க4; ம'? அவrZ" பல$ உள$, அைமT
ƒMவாr ைட இ>‚ய" aJMவா$; nJM இ<
PM கா1R?" ேதவரா< Gt நட" கா1பா$. 23

'வான மாத¡M இகjவ$ Ghைச ய$ மக]$;


ஆன மாத¡M ஆMவ$ இயQHயவ$; அவைரy
•ைன வா$ Rழ< அரQHய$ „ட$Rவா$; „ட$0தா<,
ஏ ைன நாHய$ அV நடQ Hr ைய ஆA0TVIபா$. 24

'இைழ[" மாைல[" ஆைட[" சா0தn" ஏ0T,


உைழய$ எ>ன p>?, உத3வ pTய:க4; ஒVவ$
Gைழ[" oகேம, இ:R இ7? வாAaM Gள"m>,
Rைழ["; ெநhiனா< pைனUZ", மா/ எ>? a4W". 25

'@>‚> மா< வைரேம< மk @g0தன @Vவ,


உ>‚ நா>nக67 ஒVவ> p>? ஊ5 n ைற உைரQக,
ப>‚, நா4 பல பk உழ07, அrT‚> பைட6தா> -
†>ன வானவ$ தyச> ஆ", இ0 நக$ 7TIபா>. 26

'மகர P ைணU>, ம0தர wத6T>, மைற0த,


சகர ேவைலU> ஆ$ க;; Tைச nக" தட3"
iகர மா]ைக6 தல"„?" ெதr ைவய$ ‡'?"
அகV fம6T> அt0Tன, nH' Rல" அைன67". 27

'ப]QR மா]ைக6 தல"„?", இட"„?", ப/0 ேத>


7]QR" க'பக6 த1 ந?h •ைலக4=?",
அ]QR" ேதற< உ1M, ஆMந$ பாMந$ ஆH,
க]QH>றா$ அலா<, கவ<H>றா$ ஒVவைரQ காேண>. 28

'ேதற< மா0Tன$; ேத> இைச மா0Tன$; ெச ^ வாA


ஊற< மா0Tன$; இன உைர மா0Tன$; ஊட<
ƒற< மா0Tன$; அைனயவ$6 „t7, அவ$ •ப67
ஆற< மா0Tன$-அரQHய$QR உU$ அ>ன அரQக$. 29

'எ(6த R:Rம67 இள n ைல எtTய „AU<


க?6த ேம‚U< @;0தன; ஊட;< கன>?
ம(6த ˆQHய$ மல$ அK மh/ளI பhi

Page 17 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

க?6த ேம‚U< @;0தன; ஊட;< கன>?


ம(6த ˆQHய$ மல$ அK மh/ளI பhi
R(6த •ல:க4 @;0Tல, அரQக$த" Rhi. 30

Gளry †<;ய$ வாUனா<, ேவைல[4 sைட0த


பவளQ காM எனI @;0த7; பைட ெநM: க1ணா<,
RவைளQ •Jடக" கM6த7; R]$ nகQ Rtவா<,
nளrQ கானn" ஒ6த7-nழ:R x$ இல:ைக. 31

'"எt0தன$ Tr07 ைவR" இட6ததாA, இ>?கா?"


Hg0Tல7 அ1ட"" எ>Z" இதைனேய HளIப7 அ<லா<,
அg07p>? ஆவ7 எ>ேன? அல$ உ‘> ஆTயாக
ஒg0த ேவ? உU$க4 எ<லா", அரQகVQR உைற[" oதா. 32

'காய6தா< ெபrய$; Pர" கணQR இல$; உலக" க<j"


ஆய6தா$; வர6T> த>ைம அள3 அ'றா$; அ(த< ேத'றா
மாய6தா$; அவ$QR எ:ேகZ" வர"u" உ1டா™? ம'?ஓ$
ேதய6தா$ ேதய" ேச ற< ெத? G€$ ெச VG< ேச ற<. 33

'கழ< உலா" காj", கால ேவ< உலா" ைக[", கா07"


அழ< உலா" க1b", இ<லா ஆடவ$ இ<ைல; அ>னா$
Rழ< உலா" க] வ1M ஆ$QR" Rhiயா<, பhi R>றா
மழைல யா5Q Rதைலy ெச ^வாA மாதV" இ<ைல மா=. 34

'க4 உறQ க‚0த ப:H அரQகைரQ கM6த - காத<


u> உற6 „ட$வ, ேம‚ uலா< உறQ கK7 oவ,
ெவ4 உ?Iu எU'ற, ெச Aய தைலயன, கrய ெமAய,
உ4 உறQ க]6த, R>(> உய$yiய,-ஓைட யாைன. 35

'வ4] ‹1 மV:R< எ>ன, வானவ$ மக]$, உ4ள"


த4Wற, பாk த4ளா நட" ur தட: க1 மாத$,
ெவ4]ய n?வ< =>?" நைகய$, தா" ெவ4RH>றா$-
க4 இைச அரQக$ மாத$ க] இM" Rரைவ கா1பா$. 36

'ஒ?6த€ p'க; ம'?, ஓ$ உய$ பைடQR ஒV:R இ^ ஊ$ வ07


இ?6தj" எ]தா"? ம1k< யாவ$QR" இயQக" உ1ேட?
க?6த வா4 அரQHமாV", அரQகV", கg67 Pi
ெவ?6த E1 ெவ?Qைகயாேல fV", இ^ PT எ<லா". 37

'வட:கW", Rைழ[", Eb", மாைல[", சா07", யாைனQ


கட:கW", க;ன மா Gலாg[", கணQR இலாத
இட:க]> இட:க4=?" யா'¢M" எM6த எ<லா"
அட:Hய7 எ>‚<, எ>ேன! ஆgU> ஆ50த7 உ1” ? 38

Page 18 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

அட:Hய7 எ>‚<, எ>ேன! ஆgU> ஆ50த7 உ1” ? 38

'G' பைட ெபr7 எ>ேக_? ேவ' பைட sR" எ>ேக_?


ம' பைட உைட67 எ>ேக_? வாJ பைட வ;7 எ>ேக_?
க'பண", த1M, m1Kபால" எ>? இைனய கா07"
ந> பைட ெபr7 எ>ேக_? - நாயக'R உைரQR" நா]<.' 39

R?Hய வK3ட> அZம> பவளQ R>(< த:Rத<

எ>றன>, இல:ைக ˆQH, இைனயன பல3" எ1k-


p>றன>; 'அரQக$ வ07 ேநrZ" ேந$வ$' எ>னா,
த> தைக அைனய ேம‚ /VQH, அy சரளy சார<
R>(ைட இV0தா>; ெவA•> Rட கட< R]Iப7ஆனா>. 40

ெச (0த ேபrV4

எA Gைன இ?T இ< ெச <வ" எATனா>,


ஆAGைன மன67 இலா>, அ(ஞ$ †< aளா>,
PGைன pைனQHலா>, ஒVவ>, ெமA இலா>,
‡Gைன என, இV4 ெச (0த7 எ:Rேம. 41

கr6த e>? எUjைடQ கkyi வானவ>,


எr6தைல அ0தண$ இைழ6த யாைனைய,
உr6த ேப$ உrைவயா< உலRQR ஓ$ உைற
ur6தனனா" என, @;[" @'பேத. 42

அண:R அரா அரச$ •>, அள3 இ< ஆ1M எலா",


பண" Hள$ தைல„?" உU$6த பாA Gட"
உண:க< இ< உலR எலா" n ைறU> உ1M வ07,
இண:R எr uைக•M" எt0த7 எ>னேவ, 43

வ1ைம x:கா ெநM மரm> வ0தவ>


ெப1ைம x:காத க'uைடய ேபைதைய,
T1ைம x:காதவ> iைற ைவ6தா> எZ",
ெவ1ைம x:Hய uக5 Gr0த7 எ>னேவ, 44

இV]j" அரQக$ இய:Rத<

அ^ வg, அ^ இV4 பர0த ஆUைட,


எ^ வg மV:HZ" அரQக$ எATனா$;
ெச ^ வg ம0Tர6 Tைச ய$ ஆைகயா<,
ெவ^ வg இV4 தர, sT67, dy ெச <வா$. 45

இ0Tர> வள நக$QR ஏRவா$; எg<

Page 19 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

இ0Tர> வள நக$QR ஏRவா$; எg<


ச0Tர> உலHைனy சா$Rவா$; சல67
அ0தக> உைற[ைள அbRவா$; அU<
ெவ0 „g< அரQகன7 ஏவ< ேமUனா$. 46

@>னக$ மட0ைதய$, Ghைச I Eைவய$,


ப>னக வ‚ைதய$, இயQக$ பாைவய$,
n>‚ன பk n ைற மா( n07வா$,
s> இன" sைட0ெதன, G/"m> dy ெச <வா$. 47

ேதவV", அ3ணV", ெச : க1 நாகV",


ேமவV" இயQகV", Ghைச ேவ0தV",
யாவV", G/"u இV4 இrய ஈ1Kனா$,
தா அV" பk n ைற தt3" த>ைமயா$. 48

i6TரI ப6TU> ேதவ$ ெச >றன$,


'இ67ைண6 தா56தன"; n‚["' எ>?, த"
n6T> ஆர:கW", nK[", மாைல[",
உ6த£ய:கW", சrய ஓMவா$. 49

pலG> @;3

‡1ட அV0 ‡Gைன ‡Qக6 ‡07 oA,


மா1M, அற உல$0த7, மாVTI ெபய$
ஆ1தைக மாr வ07 அ]Qக, ஆUைட,
ஈ1M அற" n ைள6ெதன, n ைள6த7 இ07ேவ. 50

'வ0தன> இராகவ> fத>; வா50தன>


எ0ைதேய இ0Tர> ஆ"' எ>? ஏnறா,
அ0த" இ< w56 Tைச அளக வா4 ‹த<
/0தr nக" எனI @;07 =>('ேற. 51

க'ைற ெவ1 கவro<, கட;> ெவ1 Tைர


/'?" p>? அலமர, @;07 =>('றா<-
'இ'ற7 எ> பைக' என, எt0த இ0Tர>
a'ற ெவ1 Rைட எனQ R]$ ெவ1 T:கேள. 52

ெதr07 ஒ]$ T:க4 ெவ1 Rட6Tனா<, Tைர


nr07 உய$ பா'கட< nக07, er வா>
†r0தேத ஆ" என, 74W" dœM"
Gr0த7, ெவ1 pலா, ேமj" wt ேம. 53

அV0 தவ> /ரmேய ஆT வா>sைச

Page 20 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

அV0 தவ> /ரmேய ஆT வா>sைச


Gr0த ேப$ உதயமா, மK ெவ1 T:களா,
வV0த< இ< n ைல கT$ வழ:R தாைரயா,
†r0த பா< ஒ6த7 pலG> ='றேம. 54

எ1bைட அZம> ேம< இg0த E மைழ


ம1kைட P5Hல, ம(67" oHல,
அ1ண< வா4 அரQகைன அhi, ஆA கT$
G1kைட6 „6Tன o>ற, d> எலா". 55

எ<;U> ps$ இVJ Rைற[", அ^ இV4


க<;ய pலG> ெவ1 n([", க^Gன;
u<;ய பைக எனI @Vவ o>றன-
ம<;ைக மல$„?" வT0த வ1M எலா". 56

P/? ப/: கT$Q க'ைற ெவ1 pலா


ஆ/ற எ:கb" ‹ைழ07 அளாய7,
கா/ உ? கK மT< இல:ைகQ காவ< ஊ$6
f/ உைற இJட7 o>? =>('ேற. 57

இக53 அV" ெபV: Rண67 இராம> எAத7 ஓ$


பகgU> ெச ல3 என, அZம> ப'(னா<,
அக5 uR07, அர1 uR07, இல:ைக, அ>னவ>
uக5 uR07 உலாய7 ஓ$ @;3" o>றேத. 58

மT;> மா1u க1M அZம> Gய6த<

அ^ வg, அZமZ", அbகலா" வைக


எ^ வg எ>பைத, உண$G> எ1kனா>;
ெச ^ வg ஒ7:Hன>, ேதவ$ ஏ6தI oA,
ெவ^ வg அரQக$ ஊ$ ேமவ< ேமUனா>. 59

ஆg அக5 ஆக, அVகா அமர$ வாt"


ஏ5 உலH> ேமைல ெவ]கா?" nகM ஏ(,
ேக5 அrய @> aM ச ைம6த, Hள$ ெவ4ள67
ஊg Tr நாW" உைலயா, மTைல உ'றா>. 60

'"கல:க< இ< கM: கT$க4, d7 கK7 ஏகா,


அல:க< அU< வhசகைன அhi" எ‚>, அ>றா<;
இல:ைக மT< இ:R இதைன ஏற< அr7 எ>ேற,
Gல:H அக<H>றன, Gைர07' என, Gய0தா>. 61

'ெத^ அள3 இலாத; இைற ேதற< அr7 அ"மா!

Page 21 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

'ெத^ அள3 இலாத; இைற ேதற< அr7 அ"மா!


அ^வள3 அக>ற7 அர1, அ1ட" இைட ஆக
எ^ அளG> உ1M ெவ]! ஈ?" அ7!' எ>னா,
ெவ^ வள அரQகைன மனQ aள Gய0தா>. 62

மட:க< அrஏ?" மத மா< க]?" நாண


நட07, த‚ேய uR7" ந"m, ந‚ ef$-
அட:R அrய தாைன அU< அ0தகன7 ஆைணQ
கM0 Tைச U> வாA அைனய - வாU< எT$ க1டா>. 63

'ேமVைவ p?6T ெவ] ெச Aத7a<? G1“$


ஊ$ uக அைம0த பMகா<a<? உலR ஏt"
•$3 இல pைலQக நM இJட7 ஒV f“?
x$ uR கட'R வg•?' என pைன0தா>. 64

'ஏ5 உலH> வாt" உU$ யாைவ[" எT$0தா<,


ஊg> n ைற இ>(, உடேன uR"; இ7 ஒ>Ž?
வாgய$ இய:R வg ஈ7 என வR6தா<,
ஆg உள ஏg> அள3 அ>? பைக' எ>றா>. 65

வாU< காவைல அZம> Gய6த<

ெவ4ள" ஒV •¢M இV •?" sைட Pர$,


க4ள Gைன ெவ^ வ; அரQக$, இV ைக["
'n4 எU?" வாW" உற, n>ன" n ைற p>றா$;
எ4 அrய காவ;ைன அ1ணj" எT$0தா>. 66

Œல", மt, வாžM, அU<, =மர", உலQைக,


கால வr G<, பகg, கIபண", n/1K,
•<, கைணய", ேநs, R;ச", /r ைக, R0த",
பால", nத< ஆ[த" வல6Tன$ பr6தா$. 67

அ:Rச", ெநM: கவ1, அM67 உட< வiQR"


ெவ: Rைச ய பாச", nத< ெவAய பU< ைகய$;
ெச : RVT அ>ன ெச ( Rhiய$, iன6=$,
ப:R‚ மல$07 ஒ]$ பலாச வன" ஒIபா$. 68

அளQக அr7 ஆHய கணQaM அய< p'R"


GளQRஇன" இVJKைன Gt:H ஒ] கால,
உளQ கKய கால> மன" உJR" மk வாU<,
இளQக" இ< கட'பைட இVQைகைய எT$0தா>. 69

'எ^ அமர$, எ^ அ3ண$, ஏவ$ உள$,-எ>ேன!-

Page 22 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

'எ^ அமர$, எ^ அ3ண$, ஏவ$ உள$,-எ>ேன!-


க^ைவ n7 வாU;> ெநM: கைட கடIபா$?
ெத^வ$ இவ$; ேச ம" இ7; ேச வகZ" யாn"
ெவ^ அம$ „ட:HK>, எனாA Gைள["?' எ>றா>. 70

கV: கட< கடIப7 அr7 அ>?; நக$ காவ'


ெபV: கட< கடIப7 அr7; எ1ண" இைற ேபr>,
அV: கட> nKIப7 அr7 ஆ"; அம$ HைடQH>,
ெநV:R அம$ GைளIப$ ெநM நா4' என pைன6தா>. 71

அZம> மT<ேம< தாGy ெச <ல nய<த<

'வாU< வg ேச ற< அr7; அ>([", வல6=$;


ஆU<, அவ$ ைவ6த வg ஏக< அழR அ>றா<;
காA கT$ இயQR இ< மTைலQ கK7 தாGI
oA, இ0 நக$ uQHMெவ>' எ>?, ஓ$ அய< oனா>. 72

இல:ைகமாேதG அZமைன6 தM6த<

நா4 நாW" தா> ந<Hய காவ< ந‚ ef$


வா5நா4 அ>னா4-oவT> ேமேல வg p>றா4,
f1 ஆ" எ>Z" =4 உைடயாைன,-/ட¡ைனQ
காணா வ0த கJெச G எ>னQ கன< க1ணா4. 73

எJM6 =ளா4; நாj nக6தா4; உலR ஏt"


„JMI ேபV" •T pற6தா4; /ழ< க1ணா4;
nJKI or<, eஉலக6ைத nத€M"
கJKy z?" கால> வல6தா4; /ைம இ<லா4; 74

பாராp>றா4, எ1 Tைச =?", 'பல$ அIபா<


வாராp>றா¡?' என; மாr மைழேயo<
ஆராp>றா4; •uர" அyச" தV தாளா4;
ேவரா p>றா4; s>‚> இைமQR" s]$ Eணா4; 75

ேவ<, வா4, Œல", ெவ: கைத, பாச", G] ச:க",


•<, வா4, சாப", a1ட கர6தா4; வட R>ற"
o<வா4; T:க4-og> எU'றா4; uைக வாU<
கா<வா4; காk>, காலZ" உJR" கத" sQகா4. 76

அh/ வண6T> ஆைட உM6தா4; அர3 எ<லா"


அh/ உவண6T> ேவக" sR6தா4; அV4 இ<லா4;
அ" /வண6T> உ6தrய6தா4; அைல ஆV"
அ"/ வ4 ந6T> n67 ஒ]$ ஆர67 அk a1டா4; 77

Page 23 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

அ" /வண6T> உ6தrய6தா4; அைல ஆV"


அ"/ வ4 ந6T> n67 ஒ]$ ஆர67 அk a1டா4; 77

i07 ஆர6T> ெச y ைச அk0தா4; ெத] •< யா5


அ" தார6T> ேந$ வV †<லா4; அைற 7"m
க0தார6T> இ> இைச பாKQ க] ƒV"
ம0தார6T> மாைல அல"u" மRட6தா4; 78

எ<லா" உJR" ஆg இல:ைக இக< ef$


ந<லா4; அ^ ஊ$ ைவR உைற ஒQR" நயன6தா4;-
'p<லாA! p<லாA!' எ>? உைர ேநரா, pைனயாn>
வ<ேல ெச >றா4; மாVT க1டா>, 'வVக' எ>றா>. 79

'ஆகா ெச AதாA! அhச ைல oj"? அ(3 இ<லாA!


சாகா eல" T>? உழ<வா$ேம< சல" எ> ஆ"?
பாR ஆ$ இhiI @> மT< தாGI பைகயாேத;
oகாA' எ>றா4-@:R அழ< எ>னI uைக க1ணா4. 80

அZமZ" இல:காேதG[" உைரயாMத<

க]யா உ4ள67 அ1ண<, மன6T< கத" eள,


G]யா p>ேற, xT நல6T> Gைன ஓ$வா>,
'அ]யா< இ^ ஊ$ காb" நல6தா< அைணH>ேற>;
எ]ேய> உ'றா<, யாவ7 உனQR இ:R இழ3?' எ>றா>. 81

எ>னாn>ன", '"ஏR" என, ஏகா7, எT$ மா'ற"


†>னாேய? x யாவ> அடா? „< uர" அJடா>
அ>னாேரZ" அh/வ$, எAத'R; அ] உ'றா<,
உ>னா< எA7" ஊ$a< இ^ ஊ$?' எ>?, உற நQகா4. 82

நQகாைளQ க1M, ஐய>, மன67 ஓ$ நைக a1டா>;


'நQகாA! x யா$? ஆ$ †ல வ0தாA? உன7 ஆG
உQகா< ஏ7 ஆ"? ஓடைல?' எ>றா4; 'இ‚, இ^ ஊ$
uQகா< அ>(I oகெல>' எ>றா>, uக5 a1டா>. 83

இல:காேதGU> i0தைன

'வhச" a1டா>; வானர" அ<ல>; வV கால>


7h/", க1டா< எ>ைன; இவ> Œ5 Tைர ஆg
நhச" a1ட க1bதைலIo< நRH>றா>'
ெநhச" க1ேட, க< என p>ேற, pைனH>றா4; 84

இVவV" @Vத<

Page 24 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

இVவV" @Vத<

'a<வா"; அ>ேற<, •W?" இ^ ஊ$' என< a1டா4,


'ெவ<வாA xேய<, ேவ(' என, த> Gg=?",
வ< வாA=?", ெவ: கன< @:க, மT வா‚<
ெச <வாA' எ>னா, eGைலேவைலy ெச ல GJடா4. 85

தK67 ஆ" எ>ன6 த> எT$ ெச <j" தழ< ேவைலQ


கK6தா>, நாக" G1k< nrQR" கjழ>o<,
ஒK6தா> ைகயா<-உ"ப$ உவIப, உய$ கால"
mK6தா4 ெநhச" 71ெணன,-எ1ண" mைழயாதா>. 86

இ'?y Œல" x? எழ< காணா, எr ஒIபா4,


ம'?" ெதAவI ப< பைட a1ேட மைலவாைள
உ'?, ைகயா<, ஆ[த" எ<லா" ஒgயாம<
ப'(Q a4ளா, G1k< எ(0தா>, பg இ<லா>. 87

வழ:R" ெதAவI ப< பைட காணா4, மைலவா>ேம<,


nழ:R" ேமக" எ>ன nர'( n‚H>றா4-
கழ:R" ப07" R>?aM ஆM" கர" ஒyi6
தழ:R" ெச 0 ‡y i0த அK6தா4 - தக3 இ<லா4. 88

அZம> அைறய இல:ைகமாேதG ம1k< P5த<

அKயாn>ன", அ" ைக அைன67" ஒV ைகயா<


mKயா, 'எ>ேன? ெப1 இவ4; a<;> mைழ' எ>னா,
ஒKயா ெநhச67 ஓ$ அK a1டா>; உU¡M",
இKஏ? உ1ட மா< வைரo<, ம1kைட P50தா4. 89

Gt0தா4 Š0தா4; ெவ: RVTy ெச "uன< ெவ4ள67


அt0தா p>றா4; நா>nகனா$த" அV4 ஊ>(
எt0தா4; யாV", யாைர[", எ<லா உலக67",
„t" தா4 Pர> f7வ> n> p>?, இைவ †>னா4: 90

இல:ைகமாேதG த> வரலா? ƒற<

'ஐய! ேக4; ைவய" ந<R" அய> அV4 அைமT ஆக


எAT, இ" ef$ காIப>; இல:ைகமாேதG எ> ேப$;
ெச A „g< இtQHனாேல Tைக67, இ0தy i?ைம ெச Aேத>;
"உAT" எ>?, அ]6TஆU>, உண$67வ< உ1ைம' எ>றா4. 91

'எ6தைன கால" காIப>, யா> இ0த ef$? எ>?, அ"


n6தைன GனGேன'R, "nர1 வ;Q Rர:R ஒ>? உ>ைனQ
ைக6தல"அதனா< ‡1KQ காA0த அ>?, எ>ைனQ கா1K;

Page 25 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

n6தைன GனGேன'R, "nர1 வ;Q Rர:R ஒ>? உ>ைனQ


ைக6தல"அதனா< ‡1KQ காA0த அ>?, எ>ைனQ கா1K;
i6Tர நகர", m>ைன, iைதவ7 T1ண"" எ>றா>. 92

'அ>னேத nK0த7; ஐய, "அற" ெவ<j"; பாவ" ='R""


எ>Z" ஈ7 இய"ப ேவ1M" தைகய=? இ‚, ம'?, உ>னா<
உ>‚ய எ<லா" n'?"; உனQR" n'றாத7 உ1”?
@> நக$ uRT எ>னாI uக507, அவ4 இைறhiI oனா4. 93

இல:ைக[4 அZம> uRத<

PரZ", GV"m ˆQH, 'ெமA"ைமேய; Gைள3" அஃ7' எ>?,


ஆrய> கமல பாத" அக67 உற வண:H, ஆ1M, அI
Erய$ இல:ைக ef$I @> மT< தாGI uQகா> -
zrய பா;> ேவைலy i? mைர ெத(6த7 அ>னா>. 94

இல:ைகU> ஒ]y iறIைப Gய6த<

வா> „ட$, மkU> ெச Aத, ைம அ?, மாட •K


ஆ>ற ேப$ இVைளy z67I பக< ெச Aத அழைக ˆQH,
'ஊ>(ய உதய67 உyi ஒ'ைற வா> உVைள6 ேத¡>
=>(ன> a<€?' எ>னா, அ(வZ" 7bQக" a1டா>. 95

'|A" மk மாட ef$ nt7 இV4 அக'றாp>ற


ெமA"ைமைய உண$07, நாணா, "sைக" என Gல:HI oனா>;
இ" மT< இல:ைக நாIப1 எA7ேம<, த> n> எA7"
s>s‚ அ<ல_, அ^ ெவU< கT$ ேவ0த>? அ"மா!' 96

'@i3? ப/" @> R>(<, @> மT< நMவ1 E67,


வைச அற Gள:R" •T மkUனா< அைம0த மாட67
அைச 3 இ< இ^ இல:ைக ef$, ஆ$ இV4 இ>ைமயா€,
piசர$ ஆUனா$, இ0 ெநM நக$ pVத$ எ<லா"? 97

நகrZ4 அZம> மைற07 ெச >ற வைக

எ>றன> இய"m, 'PT ஏRத< இtQக"' எ>னா,


த> தைக அைனய ேம‚ /VQH, மா]ைகU< சார,
ெச >றன> - எ>ப ம>_ - ேதவVQR அnத" ஈ0த
R>? என, அ•6T ேவ0த> uக5 என, Rல3 =ளா>. 98

ஆ6 7? சாைல=?", ஆைனU> ƒட"=?",


மா6 7? மாட"=?", வாiU> ப0T=?",
கா67 உ? •ைல=?", கV: கட< கட0த தாளா>,
E0„?" வாGy ெச <j" @( வr வ1K>, oனா>. 99

Page 26 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

கா67 உ? •ைல=?", கV: கட< கட0த தாளா>,


E0„?" வாGy ெச <j" @( வr வ1K>, oனா>. 99

ெபrய நா4 ஒ] a4 நானாGத மkI m6TI ப6T


†r[" மா pழ< அ:க:ேக /'றலா<, கா;> =>ற<,
கrய>ஆA, ெவ]ய> ஆH, ெச Aய> ஆA, காJM"-கா1ட'R
அrய>ஆA, எ]ய> ஆA, த> அக67 உைற அழகேனo<. 100

அZம> ப'பல pைலUj4ள அரQக$கைளQ காbத<

ஈJMவா$, தவ" அலா< ம'? ஈJKனா<, இையவ7 இ>ைம


காJKனா$ GTயா$; அஃ7 கா1H'பா$ கா1s> அ"மா!-
EJM வா$ n ைல @றாத @A இைட ைநய, E x$
ஆJMவா$ அமர$ மாத$; ஆMவா$ அரQக$ மாத$. 101

கானக மU<க4 எ>ன, க] மட அ>ன" எ>ன,


ஆைனQ கமலI o7 @;தர, அரQக$ மாத$,
ேத> உR சரளy •ைல, ெதAவ x$ ஆ'(> ெத1 x$,
வானவ$ மக]$ ஆJட, மhசன" ஆMவாைர- 102

'இலQகண மரm'R ஏ'ற எt வைக நர"m> ந< யா5,


அல6தக6 த]$Qைக ˆவ, அள07 எM67 அைம0த பாட<
கலQRற nழ:H'?' எ>? ேச Kய$ க>‚மா$க4,
மல$Qைகயா<, மாட67 உ"ப$ மைழU> வாA @67வாைர- 103

ச0தI E" ப0த$ ேவA0த தம‚ய அர:H<, த"த"


i0T6த7 உத3" ெதAவ மk GளQR ஒ]V" ேச Qைக,
வ07 ஒ67" pVத மாQக4 Gள"mன ெந( வழாைம
க0த$Iப மக]$ ஆM" நாடக" கா1H>றாைர- 104

TV6Tய ப]QR ேவT, ெத4]ய ேவ<க4 எ>ன,


கV67 இய<u உைரQR" உ1 க1 கV: கய<, ெச "ைம காJட,
வV0Tய atந$ த"பா< வர"u இ>( வள$0த காம
அV6Tய பU$QR x$o<, அV நற3 அV07வாைர- 105

•7 அ? Rவைள நாJட" atந$ க1 வ1ண" a4ள,


f7ள: க‚ைய ெவ>? 7வ$6த வாA ெவ1ைம =>ற,
மாதV" ைம0த$ தாn", ஒVவ$பா< ஒVவ$ ைவ6த
காத<அ" க4 உ1டா$o<, n ைற n ைற க]QH>றாைர- 106

G< பட$ பவளI பாத67 அல6தக" எtT, ேம‚


@'u அள3 இ<லா வாசI uைன ந?: கலைவ Ei,
அ'uத வKQ க1 வா]QR அhசன" எtT, அ" @'
க'பக" aMQக வா:H, கல> ெதr07 அkH>றாைர- 107

Page 27 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

அ'uத வKQ க1 வா]QR அhசன" எtT, அ" @'


க'பக" aMQக வா:H, கல> ெதr07 அkH>றாைர- 107

u; அM ம7ைக ைம0த$ u7I mைழ உUைரI uQR


ந;Gட, அnத வாயா< நy/ உU$67, அU< க1 ந<லா$,
ெம;3ைட மV:R< s>‚> அலமர, iல"u G"s
ஒ;பட, உைதQR"=?", மU$I uளR உ?H>றாைர- 108

உ4Wைட மயQகா< உ1 க1 iவ07, வாA ெவ1ைம ஊ(,


74 இைடI uVவ" •JK6 7KIப, ேவ$ @KIப, fய
ெவ4]ைட மV:Rலா$, த" மTnக" ேவ? ஒ>? ஆHQ
க4]ைட6 =>ற ˆQH, கணவைரQ கன<H>றாைர- 109

ஆைலU<, மைலU> சார< n ைழU‚<, அnத வாry


•ைலU<, 7வச$ இ<;<, •னக$ மைனU<, fய
ேவைலU<, aள ஒணாத, ேவ'கணா$ Rnதy ெச ^ வாA
வா< எU'? ஊ?, ‡" ேத> மா0Tன$ மய:Rவாைர- 110

நல> உ? கணவ$ த"ைம நைவ உறI mr07, G"n"


n ைல உ? கலைவ ‡ய, n4 இலா nளry ெச : ேக5
மல$sைச மல$ E6ெத>ன, மல$Qைகயா< வதன" தா:H,
அலமV" உUr_M" ெநK7 உU$67 அய$H>றாைர- 111

ஏTஅ" atந$ த"பா< எATய காதலாேல,


தா7 இய:R அம]y ேச Qைக, உU$ இலா உட;> சாAவா$,
மா 7ய$Q காத< f1ட, வgU>ேம< ைவ6த க1ணா$,
fTய$ n?வ< ˆQH, உU$ வ07 7KQH>றாைர- 112

ச:aM, iல"u", •j", பாத சாலகn" தாழ,


@:R ப< nரச" ஆ$Iப, இ< உைற ெதAவ" o'(,
a:R அல$ ƒ0த<, ெச ^ வாA, அர"ைபய$ பாk aJK
ம:கல wத" பாட, மல$I ப; வRQH>றாைர- 113

இைழ „ட$ G<j" வாW" இVžM மைலய, யாண$Q


Rைழ „ட$ நயன" ƒ$ ேவ< Rமர$ ெநh/ உVவQ •JK,
n ைழ „ட$ ச:R, ேபr, nH< என nழ:க, er
மைழ „ட$ மhைஞ எ>ன, Gழா‰M வVH>றாைர- 114

ப4]U<, ைம0த¡M" ஊKய ப1u x:H,


ஒ4]ய கலGI Eச< உட'?த'R உV6த ெநhச$,
ெம4ளேவ இைமைய xQH, அhசன இt7 ேவA0த
க4ள வா4 ெநM: க1 எ>Z" வா4 உைற கgQH>றாைர- 115

ஓGய" அைனய மாத$ ஊKன$, உண$–M உ4ள"

Page 28 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

ஓGய" அைனய மாத$ ஊKன$, உண$–M உ4ள"


ஏGய கரண" ம'?" atந¡M ஒgய, யாண$6
fG அ" ேபைட எ>ன, s> இைட 7வள, ஏH,
ஆG[" தாnேம uQR, அV: கத3 அைடQH>றாைர- 116

H>னர s7ன" பாட, Hள$ மைழ Hg676 =>?"


s< என, தரள" ேவA0த ெவ1 pற Gமான" ஊ$07,
ப>னக மக]$ /'(I பலா1M இைச பரவ, ப1ைணI
@> நக$ PT=?", u7 மைன uRH>றாைர- 117

•ைவ[" Rைழ[" s>ன, a1ட;> nரச" ஆ$Iப,


ேதவ$ p>? ஆi ƒற, n‚வ$ •பன:க4 ெச Iப,
பாைவய$ Rழா:க4 Œழ, பாJ¤M வான நாJMI
Eைவய$ பலா1M ƒற, u7 மண" uண$H>றாைர- 118

அZம> R"பகVணைனQ காbத<

இயQHய$, அரQHமா$க4, நாHய$, எh/ இ< Ghைச


nய< கைற இலாத T:க4 nக6Tய$, nத;_ைர-
மயQR அற நாK ஏR" மாVT, மைலU> ைவR",
கயQக" இ< 7U'iQ R"பகVணைனQ க1k> க1டா>. 119

ஓசைன ஏ5 அக>? உய$0த7; உ"பr>


வாசவ> மk nK கG6த ம1டப"
ஏ/ற Gள:Hய7; இVைள எ1 வைக
ஆைச U> pைலெகட, அைலQக< ஆ>ற7. 120

அ>னத> நMவ1, ஓ$ அம] dsைச ,


ப>னக அர/ என, பரைவதா> என,
7> இV4 ஒVவg6 „Qக7 ஆ" என,
உ>ன அV0 ‡Gைன உVQ a1ெட>னேவ, 121

n>‚ய கைன கட< ntH, eவைக6


த> இய< கT•M தtG, தா7 உR
ம> ெநM: க'பக வன67 ைவHய
இ> இள0 ெத>ற< வ07 இtH ஏகேவ. 122

வானவ$ மக]$ கா< வVட, மா மT


ஆனன" க1ட, ம1டப674 ஆA கT$Q
கா< நR, கா0த" dQ கா>ற காம$ x$6
f pற ந?0 7] nக6T< f'றேம. 123

eiய உU$Iu எZ" nMR வாதn",

Page 29 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:13

eiய உU$Iu எZ" nMR வாதn",


வாச;> uற6Tைட p?G, வ>ைமயா<,
நாiU> அளைவU> நட6த, க1டவ>
ƒiன>; RT6தன>, GT$6த ைகUனா>. 124

EgU> „ைக G/"u அணவI oAI uR"


ேக5 இ< ெவ: aKயவ> உU$Iu-ேகM இலா
வாgய உலR எலா" 7ைடQR" மாVத"
ஊgU> வர3 பா$67 உழ<வ7 ஒ6தேத. 125

பைக என, மTUைனI பR67, பாM உற


அைக இ< ேப5 வாA மM67 அV07வா> என,
uைக•M nழ:R ேப$ உU$IuI @:Hய
நைக இலா nt nக67 எU? நாறேவ, 126

தைட uR ம0Tர" தைக0த நாக"o<,


இைட uக< அrய7 ஓr உறQக" எATனா> -
கைட [க nK3 எZ" கால" பா$67, அய<
uைட ெபயரா ெநM: கடj" oலேவ. 127

3. காJiI படல"

அ•கவன674 அZம> uRத<

மாM p>ற அ" மk மல$y •ைலைய மVG,


'ேதK, இ^ வgQ கா1ெபேன<, ‡V" எ> i?ைம;
ஊM க1Kெல>எ>‚>, m>, உrய7 ஒ>? இ<ைல;
PMேவ>, ம'? இ^ Gல:க<ேம< இல:ைகைய PJK.' 1

எ>?, •ைல uQR எATன>, இராகவ> fத>;


ஒ>( வானவ$ E மைழ @g0தன$ உவ0தா$;
அ>?, அ(^)வா4 அரQக> iைற அ^ வg ைவ6த-
7>? அ< ஓTத> pைல இ‚y †<jவா> 7k0தா". 2

z ைதU> 7யர pைல

வ> மV:R< வா4 அரQHய$ ெநVQக, அ:R இV0தா4;


க< மV:R, எt07 எ>?" ஓ$ 7] வரQ காணா
ந< மV07o<, நல> அற உண:Hய ந:ைக,
ெம> மV:R<o<, ேவ? உள அ:கn" ெம;0தா4. 3

7U< எனQ க1க4 இைம6தj" nH56தj" 7ற0தா4;


ெவU;ைட6 த0த GளQR என ஒ] இலா ெமAயா4;

Page 30 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

7U< எனQ க1க4 இைம6தj" nH56தj" 7ற0தா4;


ெவU;ைட6 த0த GளQR என ஒ] இலா ெமAயா4;
மU< இய<, RU< மழைலயா4, மா> இள" ேபைட
அU< எU'? ெவ" u;Q Rழா67 அகIபJடத>னா4. 4

Gtத<, G"nத<, ெமAஉற ெவ7"uத<, ெவVவ<,


எtத<, ஏ:Rத<, இர:Rத<, இராமைன எ1k6
„tத<, •Vத<, 7ள:Rத<, 7ய$ உழ67 உU$6த<,
அtத<, அ>(, ம'? அய< ஒ>?" ெச ARவ7 அ(யா4. 5

தைழ6த @> n ைல6 தட" கட07, அVG oA6 தாழI


uைழ6த oல, x$ pர0தர" @gH>ற @;வா<,
இைழQR", ‹1kய மV:Rலா4, இைண ெநM: க1க4,
'மைழQக1' எ>ப7 காரணQ R( என வR6தா4. 6

அrய மhi_M அhசன" nத< இைவ அTக"


கrய கா1டj", க1k> x$ கட< uகQ கj5வா4;
உrய காத;> ஒVவ¡M ஒVவைர உலH<
mr3 எZ" 7ய$ உV3 a1டால>ன mkயா4. 7

7Imனா< ெச Aத ைக•M கா< ெப'ற 7] மh/


ஒImனா4 தைன pைன„?", ெநM: க1க4 உR6த
அImனா< நைன07, அV0 7ய$ உU$Iuைட யாQைக
ெவImனா< uல$07, ஒV pைல உறாத ெம> 7Hலா4. 8

'அr7-oக–, GT வ; கட6த<!' எ>? அhi,


'பrTவானவ> Rல6ைத[", பgைய[", பாரா,
/VT நாயக>, வV" வV"' எ>ப7 ஓ$ 7kவா<
கVT, மாTர" அைன6ைத[" அளQH>ற க1ணா4. 9

கைமUனா4 TV nக67 அய< க7Iu உறQ க^G,


/மம[ைடQ க'ைற, pல6TைடQ Hட0த f மTைய
அைமய வாU< ெபA7, உs5H>ற அU< எU'? அரG>,
Rைம[ற6 Tர1M, ஒV ச ைட ஆHய Rழலா4. 10

ஆG அ" 7H< uைனவ7 ஒ>? அ>( ேவ? அ(யா4;


fG அ>ன" ெம> uன;ைட6 =AHலா ெமAயா4;
ேத3 ெத1 கட< அs57 a1M அன:கேவ4 ெச Aத
ஓGய" uைக[1டேத ஒQH>ற உVவா4. 11

a<லா7 a<j" pைன3க4

'க1Kல> aலா" இளவj"? கைன கட< நMவ1


உ1M இல:ைக எ>? உண$0Tல$? உலR எலா" ஒ?Iபா>

Page 31 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'க1Kல> aலா" இளவj"? கைன கட< நMவ1


உ1M இல:ைக எ>? உண$0Tல$? உலR எலா" ஒ?Iபா>
a1M இற0தைம அ(0Tலரா"?' எனQ Rைழயா,
u1 Tற0தT< எr ‹ைழ0தாெலனI uைகவா4. 12

'மா1M oUன> எVைவகJR அரச>; ம'? உள¡,


யா1ைட எ> pைல அ(3?Iபா$க4? இI mறIm<
கா1ட€ அr7' எ>?, எ>?, G"n?"; கல:R";
d1M d1M uQR எr ‹ைழ0தாெலன, ெம;வா4. 13

'எ>ைன, நாயக>, இளவைல, எ1ணலா Gைனேய>


†>ன வா$6ைத ேகJM, "அ(3 இல4" என6 7ற0தா_?
n>ைன ஊ5Gைன nK0த=?' எ>?, எ>?, n ைறயா<
ப>‚, வாA uல$07, உண$3 ேதA07, ஆ$ உU$ பைதIபா4. 14

'அV07" ெம< அடR ஆ$ இட அV07"?' எ>? அt:R";


'GV07 க1டo7 எ> உ?™?' எ>? G"n";
'மV07" உ1Ma< யா> a1ட ˆAQR?' எ>? மய:R"-
இV0த மா pல" ெச < அr67 எழ3" ஆ1M எழாதா4. 15

'"வ>க1 வhச ைன அரQக$, இ67ைணI பக< ைவயா$;


T>ப$; எ> இ‚y ெச ய6தQக7?" எ>?, ‡$0தா_?
த> RலI @ைற த> @ைற என6 தk0தா_?
எ>a< எ1bேவ>?' எ>Z"-அ:R, இராI பக< இ<லா4. 16

'ெப'ற தாயV", த"m[", ெபய$67" வ07 எAT,


a'ற மா நக$Q a1M இற0தா$க‘? R(67y
†'ற ஆ1M எலா" உைற0த>(, அ0 நக$ 7>னா>,
உ'ற7 உ1M' எனா, பட$ உழ07, உறாதன உ?வா4. 17

'nர> என6 தR" |A"m_$ n> @Vதவ$o<,


வரZ", மாயn", வhசn", வர"u இல வ<€$
@ர pக50த7 ஓ$ Eச< உ1டா"?' எனI @Vமா,
கர> எT$0த7 க1டன4 ஆ" எனQ கவ<வா4. 18

இராமைனI ப'(ய பைழய pைன3க4

'ெத^ மட:Hய ேச 1 pல"'-ேககய$-


த" மட0ைத-'உ> த"mய7 ஆ"' என,
n" மட:R @;0த nக6Tன>
ெவ" மட:கைல உ>‚, ெவ7"uவா4. 19

'ெமA6 TVIபத" ேம3' எ>ற oTZ",


'இ0 TV6 7ற07 ஏR' எ>ற oTZ",

Page 32 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ெமA6 TVIபத" ேம3' எ>ற oTZ",


'இ0 TV6 7ற07 ஏR' எ>ற oTZ",
i6Tர6T> அல$0த ெச 0தாமைர
ஒ6TVQR" nக6Tைன உ>Zவா4. 20

ேத:R க:ைக6 TVnKy ெச :கணா>


வா:R •ல வடவைர வா$ iைல,
ஏ:R மா6Tர67, இ'? இர1டாA Gழ
P:R =ைள pைன07 ெம;07ளா4. 21

இ>ன< அ"பர ேவ0த'R இய'(ய


ப< நல" பTனாUர" பைட,
க>ன< e>(<, களI பட, கா< வைள
G< நல" uக507, ஏ:H ெவ7"uவா4. 22

ஆழ x$Q க:ைக அ"m கடாGய


ஏ ைழ ேவடZQR, 'எ"m p> த"m; x
=ழ>; ம:ைக at0T' எனy †>ன
வாg ந1mைன உ>‚, மய:Rவா4. 23

ெமA6த தாைத GV"mன> xJKய


ைக6தல:கைள, ைகக]> xQH, ேவ?
உA6த o7, தVIைபU< ஒ1 பத"
ைவ6த ேவTைகy ெச AT மனQa4வா4. 24

உர" a4 ேத மல$y ெச >‚, உrைம சா<


வர" a4 @> nK, த"m வைன0Tல>,
Tர:R ெச h ச ைட கJKய ெச AGைனQR
இர:H ஏ:Hய7 எ1k, இர:Rவா4. 25

பr6த ெச <வ" ஒgயI படV" நா4,


அV6T ேவTய'R ஆ> Rல" ஈ07, அவ>
கV6T> ஆைச Q கைர இ>ைம க1M, இைற
ir6த ெச Aைக pைன07, அt ெச Aைகயா4. 26

மtG> வா‚ன>, ம>னைர e-எt


@tT< •(, uல3 உ? u1k> x$
ntHனா> தவ |A"@M er G<
தt3" ேம>ைம pைன07, உU$ சா"uவா4. 27

ஏக வா] அ^ இ0Tர> காத< ேம<


oக ஏG, அ7 க1 @K6த நா4,
காக" n'?" ஓ$ க1 இல ஆHய
ேவக ெவ>(ைய6 த> தைலேம< a4வா4. 28

Page 33 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

காக" n'?" ஓ$ க1 இல ஆHய


ேவக ெவ>(ைய6 த> தைலேம< a4வா4. 28

ெவ^ Gராதைன ேம3 அV0 ‡Gைன


வ^G, மா'ற அVh சாபn" மா'(ய
அ^ இராமைன உ>‚, த> ஆ$ உU$
ெச ^Gரா7, உண$3 ஓA07, உட< ேத"uவா4,- 29

Trச ைட தGர mற காவ< அரQHய$ 7U< a4Wத<

இV0தன4; Trச ைட எ>Z" இ> †;>


TV0Tனா4 ஒgய, ம'? இV0த ‡Gைன
அV0 Tற< அரQHய$, அ<j" ந4 உறI
@V0தj", 7U< நைறQ க] @V0Tனா$. 30

z ைத ந< ps6த" ப'( Trச ைடUட" ƒற<

ஆUைட, Trச ைட எ>Z", அ>mனா<


தாUZ" இ‚யவ4த>ைன ˆQHனா4,
'fய x ேகJK, எ> 7ைணG ஆ"' எனா,
ேமய7 ஓ$ கJMைர Gள"ப< ேமUனா4; 31

'நல" 7KQH>ற=? நா> ெச A ‡Gைனy


சல" 7K67, இ>னn" தVவ7 உ1ைம•?-
@ல0 7K மV:RலாA!-uVவ", க1, nத<
வல" 7KQH>(ல; வVவ7 ஓ$Hேல>. 32

'n‚•M sTைலU< nத<வ> n07 நா4,


7‚ அ? uVவn", =W", நாJடn",
இ‚யன 7K6தன; ஈ1M", ஆ1M எ>
ந‚ 7KQH>றன; ஆA07 ந<RவாA. 33

'மற0தென>; இ73" ஓ$ மா'ற" ேகJKயா<:


அற" தV i0ைத எ> ஆG நாயக>,
mற0த பா$ ntவ7" த"mேய ெபற6
7ற07, கா> uR0த நா4, வல" 7K6தேத. 34

'நh/ அைனயா>, வன67 இைழQக ந1kய


வhச ைன நா4, வல" 7K6த; வாAைமயா<
எhசல; ஈ1M தா" இட" 7KQRமா<;
"அhச<" எ>? இர:RவாA! அMIப7 யா7?' எ>றா4. 35

Trச ைட ந'R(I பய> உைர6த<

Page 34 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

Trச ைட ந'R(I பய> உைர6த<

எ>றj", Trச ைட, 'இைய0த •பன"!


ந>? இ7! ந>?!' எனா, நய0த i0ைதயா4,
'உ> 7ைணQ கணவைன உ?த< உ1ைமயா<;
அ>([", ேகJK' எ>?, அைறத< ேமUனா4: 36

'உ> pற" பசIu அற, உU$ உU$Iuற,


இ> pற6 ேத> இைச , இ‚ய ந1mனா<,-
s> pற மV:RலாA! - ெச GU<, ெம<ெலன,
@> pற6 7"m வ07, ஊTI oயதா<. 37

'ஆய7 ேதr>, உ> ஆG நாயக>


ஏய7 f7 வ07 எTV" எ>Zமா<;
‡ய7 ‡வ$QR எAத< T1ண"; எ>
வாய7 ேக4' என, ம(67" ƒ?வா4: 38

'7U<இைல ஆத;>, கன3 =>றல;


அU<Gg! அைனய க1 அைம07 ˆQHேன>;
பU<வன பt7 இல; பtT> நாM என;
ெவU;Z" ெமAயன Gள"பQ ேகJKயா<; 39

'எ1ெணA @> nK„?" இtH, ஈ? இலா6


T1 ெநM: கtைத ேபA E1ட ேதr>ேம<,
அ1ண< அ^ இராவண>, அர6த ஆைடய>,
ந1kன>, ெத>uல"-நைவ இ< க'mனாA!' 40

'மQகW", /'றn", ம'?‘$கW",


uQகன$ அI uல"; o0த7 இ<ைலயா<;
iQR அற ˆQHென>; ‡ய, இ>னn"
sQகன, ேகJக' என, Gள"ப< ேமUனா4: 41

'ஆ1 தைக இராவண> வள$QR" அ^ அன<


ஈ1Kல; mற0தவா<, இன" a4 ெச h iத<;
f1ட அV மk GளQR அழj" „< மைன
w1டதா<, வான ஏ? எ(ய, wைழ நா4. 42

'mK மத" mற0தன; mற:R ேபr[",


இK என nழ:Rமா<, இரJட< இ>(ேய;
தK[ைட nH'Rல" இ>(, தா இ< வா>
ெவKபட அTVமா<; உTV", d> எலா". 43

'G<-பக< இ>(ேய, இர3 G1M அற,


எ< பக< எ(67ள7 எ>ன6 =>?மா<:

Page 35 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'G<-பக< இ>(ேய, இர3 G1M அற,


எ< பக< எ(67ள7 எ>ன6 =>?மா<:
ம< பக மல$0த =4 ைம0த$ ŒKய
க'பக மாைல[" uல3 காjமா<. 44

'Tr[மா<, இல:ைக[" மTj"; TQR எலா"


எr[மா<; க0த$Iப நகர" எ:கb"
ெதr[மா<; ம:கல கலச" i0Tன
Gr[மா<; GளQHைன Gt:Rமா<, இV4. 45

=ரண" n([மா<, 7ள:H; Œg மா<


வாரண" n([மா<, வல6த வா4 மVIu;
ஆரண ம0Tர67 அ(ஞ$ நாJKய
Eரண Rட67 x$ நற;> @:Rமா<. 46

'G1 „ட$ மTUைனI mள07, d> எt";


u1 „ட$ RVTU> @g[மா< மைழ;
த1¤M, THr, வா4, தZ, எ>? இ>னன,
ம1M அம$ ur[மா<, ஆg மா? உற. 47

'ம:ைகய$ ம:கல6 தா;, ம'ைற•$


அ:ைகU> வா:Rந$ எவV" இ>(ேய,
a:ைகU> P50தன; R(6த ஆ'(னா<,
இ:R, இT> அ'uத", இ>Z" ேகJKயா<: 48

'ம>னவ> ேதG, அ" மய> மட0ைதத>


m> அG5 ஓT[", mற:H P50தன;
7> அVh /ட$ /டy /?Qa1M ஏ('றா<;
இ>ன< உ1M எZ" இத'R ஏ7 எ>பேத. 49

எ>றன4 இய"m, 'ேவ? இ>Z" ேகJKயா<,


இ>?, இவ1, இI@t7, இைய0த7 ஓ$ கனா:
வ> 7ைணQ •4அr இர1M மா? இலாQ
R>(ைட உtைவஅ" RtQ a1M ஈ1Kேய. 50

'வர"u இலா மத கr உைற[" அ^ வன"


pர"uற வைள0தன; ெநVQH ேந$0தன;
வர"u அ? mண"படQ a>ற; மா? இலாI
uர" uக இV0த7 ஓ$ மUj", oயதா<. 51

'ஆUர" TVGளQR அைமய மாJKய


ேச •] GளQக" ஒ>? ஏ0T, ெச Aயவ4,
நாயக> TVமைனp>?, ந1bத<
ேமUன4, Pடண> •U<;-ெம> †லாA! 52

Page 36 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

நாயக> TVமைனp>?, ந1bத<


ேமUன4, Pடண> •U<;-ெம> †லாA! 52

'@> மைன uQக அI @V இ< oT‚<,


எ>ைன x உண$6Tைன; nK0த7 இ<' என,
'அ>ைனேய! அத> Rைற கா1' எ>?, ஆUைழ,
'இ>னn" 7U<க' என, இV ைக ƒImனா4. 53

z ைதU> இVQைகைய அZம> காbத<

இ^ இைட, அ1ண< அ^ இராம> ஏGய


ெவ^ Gைட அைனய o$ Pர6 fதZ",
அ^ இைட எATன>, அrT> ˆQRவா>,
Š^ இைட மட0ைதத> இVQைக ˆQHனா>. 54

அரQHய$ 7Ujண$07 z ைதையy /'( p'ற<

அ^ வU> அரQHய$ அ(3'?, 'அ"ம–!


ெச ^ைவ இ< 7U< நைமy ெச R6த7 ஈ7!' எனா,
எ^ வU> மV:HZ" எt07 P:Hனா$-
ெவ^ அU<, மt, எt, Œல ெவ: ைகயா$. 55

எ1kZQR அளGட< அrய ஈJKன$,


க1kZQR அளGட< அrய காJiய$,
ெப1 எனI ெபய$ aM Tr[" ெப'(ய$,
71ெணன6 7U< உண$07, எt07 /'(னா$. 56

z ைத ேத"uதj", மர6T>ேம;V07 அZம> காbதj"

ஆUைட, உைர அG07, அழக> ேதG[",


x அைனயவ$ nக" ˆQH6 ேத"mனா4;
நாயக> fதZ", GைரG< ந1kனா>,
ஓAGல>, உய$ மரI பைனU> உ"பரா>. 57

'அரQHய$; அU< nத< ஏ07" அ:ைகய$;


ெநVQHய RtGன$; 7Uj" x:Hன$;
இVQRந$ பல$; இத'R ஏ7 எ>?' எனா,
@VQெகன அவrைடI @V0த ˆQHனா>. 58

Gr மைழQ Rல" Hg67 ஒ]V" s> என,


கV pற67 அரQHய$ RtG<, க1டன>-
RV pற67 ஒV த‚Q a1ட< ஊgயா>
இV pற67 உ'றேவ'R இைய0த கா0த6ைத. 59

Page 37 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

இV pற67 உ'றேவ'R இைய0த கா0த6ைத. 59

'கடQக அV" அரQHய$ காவ< /'? உளா4,


மடQ aKy z ைதயா" மாதேரaலா"?
கட< 7ைண ெநKய த> க1k> x$I ெபV0
தட6Tைட இV0த7 ஓ$ அ>ன6 த>ைமயா4. 60

அரQHய$ நMG< இVIபவ4 z ைததா> என அZம> அ(த<

'எ4 அV" உVG> அ^ இலQகண:கW",


வ4ள< த> உைர•M மா? a1Kல,
க4ள வா4 அரQக> அQ கமலQ க1ணனா$
உ4 உைற உUr ைன ஒ]67 ைவ6தவா! 61

eவைக உலைக[" n ைறU> xQHய


பாG த> உU$ a4வா> இைழ6த ப1u இதா<;
ஆவேத; ஐய" இ<; அரG> x:Hய
ேதவேன அவ>; இவ4 கமலyெச <Gேய. 62

அZம‚> Rfகல"

'PKன7அ>? அற>; யாZ" Pகேல>;


ேதKென> க1டென>; ேதGேய!' எனா,-
ஆKன>; பாKன>; ஆ1M" ஈ1M" பாA07,
ஓKன>; உலாGன>;-உவைக6 ேத> உ1டா>. 63

z ைதU> fAைம க1M அZம> Gய6த<

'மா/1ட மk அனா4, வய:R ெவ: கT$6


ேத/1ட T:கW" எ>ன6 ேதA07ளா4;
கா/1ட ƒ0தலா4 க'u", காதj"
ஏ/1ட7 இ<ைலயா<; அற67QR ஈ? உ1” ? 64

'uைன கழ< இராகவ> @> uய6ைத•?


வ‚ைதய$ Tலக6T> மன6T> மா1ைப•?
வைன கழ< அரசr> வ1ைம sQHM"
சனக$த" Rல6ைத•? யாைதy சா'?ேக>? 65

'ேதவV" mைழ6Tல$; ெதAவ ேவTய$


ஏவV" mைழ6Tல$; அறn" ஈ? இ>றா<;
யாவ7 இ:R இ‚y ெச ய< அrய7, எ"mரா'R?
ஆவ! எ> அKைம[" mைழIu இ>றா"அ¡. 66

'"ேக5 இலா4 pைற இைற w1டதா" எ‚>,

Page 38 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'"ேக5 இலா4 pைற இைற w1டதா" எ‚>,


ஆgயா> n‚3 எZ" ஆg dQaள,
ஊgU> இ?T வ07?"" எ>? உ>‚ேன>;
வாgய உலR, இ‚ வர"u இ< நா4 எலா"! 67

'ெவ: கன< ntH[", uனj4 PQH[",


‹:Rவ, அV07வ, xQH, ˆ'பவ$
எ:R உள$?-Rல6T< வ07, இ<;> மா1uைட
ந:ைகய$ மன6 தவ" நGல'பால=? 68

'ேபண ˆ'ற7 மைனI mறG, ெப1ைமo<


நாண" ˆ'? உய$0த7, ந:ைக =>றலா<;
மாண ˆ'?, ஈ1M இவ4 இV0தவா? எலா"
காண ˆ'(ல, அவ> கமலQ க1கேள! 69

'n‚பவ$ அரQHய$, n ைறU> x:Hனா$;


இ‚யவ4தா> அலா7, யாV" இ<ைலயா<;
த‚ைம[", ெப1ைம[", தவn", இ>னேத!-
வ‚ைதய$QR ஆக, ந< அற6T> மா1u எலா"! 70

'தVமேம கா6த=? சனக> ந< GைனQ


கVமேம கா6த=? க'm> காவ€?
அVைமேய! அVைமேய! யா$ இ7 ஆ'?வா$?
ஒVைமேய, எ"ம_$QR, உைரQக'பால=? 71

'ெச <வ™ அ7? அவ$ ‡ைம• இ7?


அ<;Z" பக;Z" அமர$ ஆJ ெச Aவா$,
ஒ<j™ ஒVவ$QR ஈ7? உ?க1 யா7 இ‚?
ெவ<j™ ‡Gைன, அற6ைத ெமA"ைமயா<?' 72

இராவண> அ:ேக =>?த<

எ>?, இைவ இைனயன எ1k, வ1ண வா>


@> Tk ெநM மரI @7"ப$ uQR, அவ1
p>றன>; அ^ வg pக50த7 எ> எ‚>,
7>? Eh •ைலவாA அரQக> =>(னா>. 73

இராவண‚> ெபVsத6 ='ற"

iகர வ1 RMs ெநM வைர எைவ[" ஒV வg6 Tர1டன iவண,


மகrைக வUர R1டல" அல"u" T1 Tற< =4 uைட வய:க,
சகர x$ ேவைல தtGய கTr>, தைல„?" தைல„?" தய:R"
வைகய @> மRட" இள ெவU< எ(Iப, க:Rj" பக<பட, வ0தா>. 74

Page 39 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

சகர x$ ேவைல தtGய கTr>, தைல„?" தைல„?" தய:R"


வைகய @> மRட" இள ெவU< எ(Iப, க:Rj" பக<பட, வ0தா>. 74

உVIபi உைடவா4 எM6தன4 „டர, ேமனைக ெவ4ளைட உதவ,


ெச VImைன6 தா:H6 T€6தைம ெச <ல, அர"ைபய$ Rழா" uைட /'ற,
கVIuரy சா07", கலைவ[", மலV", கல07 உs5 பrமளக0த",
மVIuைடI @VIu ஏ$ மாTரQ க]'(> வrQைக வாA eQHைட மMIப; 75

நான ெநA GளQR நா<-இV •K, ந:ைகய$ அ:ைகU< ஏ0த,


ேம< pவ07 எt0த மk[ைட அkU> Gr கT$ இV4 எலா" Gt:க,
கா< nத< „ட$0த •uர" iல"ப, H1Hk கைல•M" க;Iப,
பா< pற67 அ>னQ Rழா" பட$0ெத>னI ப'பல ம:ைகய$ படர; 76

'அ0தர" uR0த7 உ1M என,n‚3'?,அV0 7U< x:Hனா>;ஆ1ைடy


ச0Tர வதன67 அV0தT இV0த த1 ந?h •ைலU> தைன•?
வ0த7 இ:R யா=? யாŸM" o™?' எ>?, த" மன" ம?Rதலா<,
இ0Tர> nத€$, இைமImலா நாJட67 யாவV", உU$Iu அG0TVIப; 77

x< pறQ R>(> ெநK7 உற6 தா50த x6த ெவ4 அVGU> ps$0த
பா< pறI பJK> மாைல உ6தrய" ப1uற, ப/"@> ஆர6T>
மா< pற மkக4 இைட உறI mற507 வள$ கT$ இள ெவU< @Vவ,
Œ< pறQ a1eQ Hg67 இைட 7KQR" s> என,மா$m< •<7ள:க;78

=4„?" „ட$0த, மகrைக வUரQ H"ur வலய மாy /ட$க4


நா4„?" /டV" க; ெகt G/"m<, நாžM •]ைன நQக,
நா4„?" „ட$0த தழ:R @'கழ;> தைக ஒ] ெநM pல" தடவ,
ேக4„?" „ட$0த n?வ< ெவ1 pலG> nகமல$ இரGZ" Hளர; 79

த> pற6=M மா? த07 இைமQR" xG அ" தைழபட உM6த


@> pற6 f/, கV வைர மV:H< தtGய u7 ெவU< @Vவ;
s> pறQ கTr> /'(ய ப/" @> Gர<தைல அG$ ஒ]Q காi>
க< pறQ க'ைற, ெநM pழ< E6த க'பக nt வன" கGன; 80

ச>னPர6த •ைவ ெவ1 தரள", ஊgU> இ?TU< த‚6த


@> ெநMவைரU< „6Tய •W", நாW" ஒ67, இைட இைட @;ய;
s> ஒ]$ ¥; உதய மா<வைரU> dIபட$ ெவ: கT$y ெச <வ$
ப>‚VவrZ", இVவைர6 தG$3'?, உT6த7 ஓ$ பK, ஒ] பரIப; 81

பU< எU'? இரJைடI பைண மVIu ஒKய, பKU‚< பrபவ" /ம0த


மU< அK67 ஒtQH> அைனய மா மத6த மாTரQ காவ< மா< யாைன,
கUைலU> Tர1ட nர1 „ட$ தட0 =4 கனகன7 உய$ வர" கட0த
அU< எU'? அrU> /வM த> கர6தா< அைள0த மாQகrU>, p>? அhச;82

அ" கய< கV: க1 இயQHய$, 7யQR இ< அர"ைபய$, Ghைச ய$QR அைம0த

Page 40 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அ" கய< கV: க1 இயQHய$, 7யQR இ< அர"ைபய$, Ghைச ய$QR அைம0த
ந:ைகய$, நாக மட0ைதய$, i6த நாrய$, அரQHய$, nதலா",
R:RமQ a"ைமQ RG n ைல, க‚வாA, •Hல" 7ய$0த ெம> Rதைல,
ம:ைகய$ ஈJட" மா< வைர த~இய மhைஞ அ" Rt என மய:க; 83

„ைள உ? uைழ ேவA6 f:R இைச Q கான" 7யjறா7 ஒV pைல „டர,


இைளயவ$ sட?" இ0 pைல இைச Iப, H>னர$ n ைற p?67 எM6த
Hைள உ? பாட<, i<லrI பா1K< தtGய nழ‰M ெகts,
அைள உ?" அர3" அn7 வாA உRIப, அ1டn" ைவயn", அளIப; 84

அ>ன Eh ச7Qக", சாமைர, உQக" ஆTயா" வrைச U> அைம0த,


உ>னV" @>‚>, மkU‚> uைன0த இைழQ Rல", மைழQ கV: கைடQ க1,
s> இைட, ெச ^ வாA, RG n ைல, பைண6 =4 P:R ேத$ அ<Rலா$ தா:H,
ந< pறQ காr> வர3 க1M உவQR" நாடக மU< என நடIப; 85

த0Tr ெந(U< தாQR? கVG fQHன$ எtGய சTU>,


n07? Rk€M இைய3? RறJK<, i<லrI பா1K;<, n ைறU>,
ம0தர wத67 இைச I பத" „டர, வைக உ? கJடைள வழாம<,
அ0தர வான67 அர"ைபய$, கV"m> பாடலா$, அVR வ07 ஆட; 86

அ0TU<, அந:க>, அழ<பட6 7ர0த அU>nகI பகg வாA அ?6த


ெவ07? u1k> ேவ< ‹ைழ0ெத>ன, ெவ1 மTI ப/: கT$ Gரவ,
ம0த மாVத" oA மல$„?" வாr வய:R x$ ம"மr> வVேத>
i07 ‹1 7]U> zகர6 Tவைல, உVQHய ெச "u என6 ெத(Iப; 87

இைழ uைர மV:R< இ?" இ?" என3", இ?கலா வன n ைல இரJைட


உைழ uR ெச Im> ஒ]தர மைற6த உ6தrய6Tன$ ஒ<H
Rைழ uR கமல" •JKன$ ˆQR", R? நைகQ Rnத வாA மக]$
மைழ uைர ஒ1 க1 ெச : கைட ஈJட", மா$mZ" =]Z", மைலய; 88

மாைல[", சா07", கலைவ[", Eb", வய:R ‹1 f†M, கா/",


•ைலU> „tTQ க'பக6 தV3", pTகW", a1M m> „டர,
பா;> ெவ1 பரைவ6 Tைர கV: Hr ேம< பர0ெதனy சாமைர பைதIப,
ேவைலp>? உயV" nய< இ<ெவ1 மTU>,ெவ1Rைட d7றGள:க;89

ஆ$க; அகg, அV வைர, இல:ைக, அK ெபய$67 இM„?" அt0த,


ேந$தV" பரைவI mற5 Tைர, தவ507 ெநM0 தட0 Tைச „?" psர,
சா$தV" கMG> எU?ைடI பR வாA அன0தZ" தைல தMமாற,
er x$ ஆைட இV pல மட0ைத, n7R உWQR'றன4 nரல; 90

ேகடக6=M, மt, எt, Œல", அ:Rச", கIபண", HM•M,


ஆடகy /ட$ வா4, அU<, iைல, R;ச" nத;ய ஆ[த" அைன67",
தாடைகQR இரJK எ?5 வ; தைழ6த தைகைமய$, தட வைர @?QR"

Page 41 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆடகy /ட$ வா4, அU<, iைல, R;ச" nத;ய ஆ[த" அைன67",


தாடைகQR இரJK எ?5 வ; தைழ6த தைகைமய$, தட வைர @?QR"
Rடக6 தடQ ைக, /M iன67, அM o$, அரQHய$ தைல„?", /மIப; 91

Grத]$, n ைக, E, a"u, அைட, nத<, ேவ$ இைவ எலா", மk, @னா<, Gr0த
தV உய$ •ைல Tைச „?" கrய6 தழ< உs5 உU$Iu n> தவழ,
TVமக4 இV0த Tைச அ(0TV07", TைகIu? i0ைதயா>, ெகM6த7
ஒV மk ேநM" ப< தைல அரG>, உைழ„?", உைழ„?", உலாG; 92

இைனய7 ஓ$ த>ைம எ?5 வ; அரQக$ ஏ0த< வ07 எA7H>றாைன,


அைனய7 ஓ$ த>ைம அhச ைன i?வ> க1டன>, அைம3ற ˆQH,
'Gைனயn" ெச யj", ேம< Gைள @VW", இ^ வg Gள:R"' எ>? எ1k,
வைன கழ< இராம> ெபV" ெபய$ ஓT இV0தன>, வ07 அய< மைற0ேத. 93

ஆUைட, அரQக> அர"ைபய$ Rt3", அ<ல3", ேவ? அய< அகல,


ேமUன>, ெப1k> GளQR எZ" தைகயா4 இV07g; ஆ1M, அவ4, ெவVG,
oUன உUரளா" என நM:H, @( வr, எ?5 வ;, uைகQ க1,
காA iன, உtைவ T>‚ய வ0த கைல இள" mைண என, கைர0தா4. 94

eவ$ மனpைல

ƒi ஆG Rைல3?வாைள[",
ஆைச யா< உU$ ஆ/ அgவாைன[",
கா/ இ< க1 இைண சா>? எனQ க1டன>-
ஊச< ஆK உைள[" உள6Tனா>. 95

அZம> சானHைய6 த> மன674 வா567த<

'வாg சானH! வாg இராகவ>!


வாg நா>மைற! வாgய$ அ0தண$!
வாg ந< அற"!' எ>? உற வா56Tனா>-
ஊg=?" uT7 உ?" w$6Tயா>. 96

இராவண> z ைதைய இர6த<

அ^ இட67 அVR எAT, அரQக>தா>,


'எ^ இட67 எனQR இ> அV4 ஈவ7?
Š^ இைடQ RUேல! ‹வ<க' எ>றன>,
ெவ^ Gட6ைத அs57 என ேவ1Mவா>. 97

ஈச'R ஆUZ" ஈM அg3'?, இைற


வாiIபாM அgயாத மன6Tனா>,
ஆைச IபாM" அ0 நாZ" அட$6Tட,
ƒiQ ƒi, இைனயன ƒ(னா>: 98

Page 42 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆைச IபாM" அ0 நாZ" அட$6Tட,


ƒiQ ƒi, இைனயன ƒ(னா>: 98

'இ>? இற0தன; நாைள இற0தன;


எ> Tற" தV" த>ைம இதா<; எைனQ
a>?, இற0தm> ƒMT•?-Rைழ
ெச >?, இற:H, மற" தV ெச : கணாA! 99

'உலக" e>?" ஒV:Rட> ஓ"u" எ>


அலR இ< ெச <வ67 அரiய< ஆைணU<,
Tலகேம! உ> Tற67 அன:க> தV
கலக" அ<ல7, எ]ைம[" கா1K•? 100

'E0 த1 வா$ Rழ< @> at0ேத! uக5


ஏ07 ெச <வ" இக50தைன; இ> உU$Q
கா0த> மா1Kல>, காM கட07 oA,
வாA07 வா5வ7 மா‚ட வா53 அ>Ž? 101

'ˆ'H>றா$கW", ‹1 @V4 ‹1kT>


பா$QH>றாV", ெப?" பய> பா$6Tேய<,
வா$Q R>றா n ைல! எ> †<, ம3;யா<
ஏ'H>றாŸM உட> உைற இ>பமா<. 102

'@VW", யாt", Gளr[", Eைவ[",


மVள, நாW", மழைல வழ:RவாA!
ெதVW" நா>nக> ெச Aத7, உ> i0ைதU>
அVW", s> மV:R", அr7 ஆQH•? 103

'ஈ1M நாW", இளைம[", d1Kல;


மா1M மா1M m(7 உ?" மாைலய;
ேவ1M நா4 ெவ(ேத G]0தா<, இ‚,
யா1M வா5வ7? இட$ உழ07 ஆ5T•? 104

'இழ3, எனQR, உU$QR எATZ" எA7க,


Rைழ nக67 p> i0தைன •Kனா<;
பழக p'u?" ப1u இைவ, காம6=M,
அழHZQR, இ‚ யா$ உள$ ஆவேர? 105

'ெப1ைம[", அழR", mறழா மன6


T1ைம[", nத< யாைவ[", ெச Aய ஆA,
க1ைம[" @V0T, கVைணI படா
வ1ைம எ>a<, சனகr> மட0ைதேய! 106

'PJM" கால67 அல(ய ெமAQ Rர<

Page 43 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'PJM" கால67 அல(ய ெமAQ Rர<


ேகJM", கா1ட'R இV6Ta<?- H4ைள! x-
நாJM:கா<, ெநM ந< அற6T> பய>
ஊJM" கால67, இக5வ7 உ?"a€? 107

'தQக7 எ> உU$ PM எ‚>, தா5Hலா6


„Qக ெச <வ" „ைல["; "ஒV6T x
uQR உய$0த7" எZ" uக5 oQH, ேவ?
உQக7 எ>Z" உ? பg •K•? 108

'ேதவ$ ேதGய$ ேச வK ைக„t"


தா இ< eஉலH> த‚ நாயக"
ேம3H>ற7, ‹>க1; GலQHைன;
ஏவ$ ஏ ைழய$ p>‚>, இல:HழாA? 109

'RKைம e>? உலR" ெச [" a'ற67 எ>


அKைம •K; அVWTயா<' எனா,
nKU> d7 nH567 உய$ ைகUன>,
பKU> ேம< Gt0தா>, பg பா$Qகலா>. 110

z ைத †>ன ெவAய மா'ற:க4

காA0தன சலாைக அ>ன உைர வ07 க7வாn>ன",


‡A0தன ெச Gக4; உ4ள" Tr0த7; iவ0த •r
பாA0தன, க1க4; ஒ>?" பr0Tல4, உU$QR"; ெப1ைமQR
ஏA0தன அ<ல, ெவAய, மா'ற:க4 இைனய †>னா4: 111

ம< அM Tர4 =4 வhச> மன" m(7 ஆR" வ1ண",


க<˜M" „ட$0த ெநhச", க'm>ேம< க1ட7 உ1” ?
இ<˜M" „ட$0த மாத$QR ஏAவன அ<ல, ெவAய
†<; இ7 ெதrயQ ேகJK, 7V"u!' எனQ கன>?, †>னா4. 112

'ேமVைவ உVவ< ேவ1K>, G1 mள07 ஏக< ேவ1K>,


ஈ$-எt uவன" யா3" n'?G6TMத< ேவ1K>,
ஆrய> பகg வ<ல7; அ(07 இV07, -அ(3 இலாதாA!-
zrயஅ<ல †<;, தைல ப67" i07வா•? 113

'அhiைன ஆதலா>, அ>?, ஆrய> அ'ற" ˆQH,


வhச ைன மா> ஒ>? ஏG, மாையயா< மைற07 வ0தாA;
உhச ைன oT ஆU>, GMT; உ> Rல67QR எ<லா"
நhiைன எT$0தo7, ˆQRேம pன7 நாJட"? 114

'ப67 உள தைல[", =W", பல பல பகg fG,

Page 44 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ப67 உள தைல[", =W", பல பல பகg fG,


G6தக G<;னா'R, TVGைளயாட'R ஏ'ற
i6Tர இலQக" ஆR"; அ<ல7, ெச VG< ஏ'R"
ச6Tைய oj"?'-ேம< நா4, சடா[வா< தைரU< P50தாA! 115

'='றைன பறைவQR அ>?; 74W x$ ெவ4ள" ெச >‚


ஏ'றவ> வாளா< ெவ>றாA; அ>?எ‚>, இற6T அ>ேற?
ˆ'ற ˆ>u, உைடய வா5 நா4, வர", இைவ ‹‚6த எ<லா",
ƒ'(ZQR அ>ேற? Pர> சர6T'R" R(6த7 உ1” ? 116

'ெப'?ைட வாW" நாW", mற07ைட உரZ", m>Z"


ம'?ைட எைவ[", த0த மல$ அய> nத€$ வா$6ைத,
G< „ைட இராம> •67 GMதj", GலQR1M, எ<லா"
இ'? இைட07 இ?த< ெமAேய; -GளQH> n> இV4 உ1டா™? 117

'R>? x எM6த நா4, த> ேச வKQ at0தா< உ>ைன


ெவ>றவ> uர:க4 ேவவ6 த‚y சர" 7ர0த ேமV,
எ> 7ைணQ கணவ> ஆ'ற'R உர> இலா7, இ'? P50த
அ>? எt07 உய$0த ஓைச ேகJKைல oj" அ"மா! 118

'"மைல எM67, எ1 Tைச காQR" மாQகைள


pைல ெகM6ேத>" எZ" மா'ற" ேநV" x,
iைல எM67 இைளயவ> p'கy ேச $0Tைல;
தைல எM67, இ>னn", மக]$6 தா5T•? 119

'ஏ ைழ! p> ஒ]67ைற இ>ன7 ஆ" என,


வாg எ" •மக> அ(ய வ0த நா4,
ஆg[" இல:ைக[" அgய6 தாt™?
ஊg[" Tr["; உ> உUŸM ஓ[™? 120

z ைத நய|gகளாj" அறெந( காJMத<

'ெவh iன அரQகைர PA67 P[™?


வhச ைன x ெச ய, வ4ள< z'ற6தா<,
எhச< இ< உலR எலா" எh/", எh/"! எ>?
அh/H>ேற>; இத'R அறZ" சா>?அ¡! 121

'அ:க1 மா ஞாலn", G/"u", அhச வா5


ெவ:கணாA!-u> „g< GலQH ேம'aளாA;
ெச : க1 மா<, நா>nக>, iவ>, எ>ேற aலா",
எ:க4 நாயகைன[" pைன0த7?-ஏ ைழ, x! 122

'"மாZய$ இவ$" என மனQ a1டாAஎ‚>,

Page 45 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'"மாZய$ இவ$" என மனQ a1டாAஎ‚>,


கா> உய$ வைர pக$ கா$6தPrய> -
தா> ஒV ம‚தனா< தள$07ளா> எ‚>,
ேத> உய$ ெதrயலா> த>ைம ேந$Tயா<. 123

'இVவ$ எ>? இக50தைன எ>‚>, யா1M எ<ைல,


ஒVவ> அ>ேற உலR அgQR" ஊgயா>;
ெச V வV"காைல, எ> ெமA"ைம ேத$Tயா<-
@V அV0 TV இழ07, அநாய" @>?வாA. 124

'@'கணா>, த"m, எ>? இைனய o$6 „g<


G< a4 நா1 @Vத =4 அ3ண$, ேவ? உளா$,
ந'க1 ஆ$ ந< அற" 7ற0த நா]Z",
இ'கணா$ இற0Tல$; இற07 x:Hனா$. 125

'EG€> ஆTயாக, uல>க4 o" ெந(U< oகா6


ேதவ¡, அ3ண$தா™, pைல p>? GைனU> ‡$0தா$?
ஏவ< எ^ உலR" ெச <வ" எATனா$ இைச U>, ஏழாA!
பாவ™? n> x ெச Aத தVம™? ெதrயI பாராA! 126

'இI ெபVh ெச <வ" p>க1 ஈ0த ேப$ ஈச>, யா1M"


அI ெபVh ெச <வ" 7AIபா>, p>? மா தவ6T> அ>ேற?
ஒIu அV0 TV3" x:H, உற‰M" உலQக உ>‚,
தIuT அற6ைத; ஏழாA! தVம6ைதQ காsயா•? 127

'மற" Tற"பா7 =லா வ;Uன$ எ‚Z", மா1டா$,


அற" Tற"mனV", மQகJR அV4 Tற"mனV" அ>ேற?
mற07 இற07 உழj" பாசI mணQRைடI mkU> ‡$0தா$,
7ற07 அV" பைகக4 e>?" 7ைட6தவ$, mற$ யா$? †<லாA! 128

'ெத> தs5 உைர6=> n>னா6 ‡7 ‡$ n‚வ$ யாV",


"u> „g< அரQக$QR ஆ'ேற"; ˆ'Hெல"; uR0த oேத,
a>? அV4; p>னா< அ>னா$ Rைறவ7 சரத"; •ேவ!"
எ>றன$; யாேன ேகJேட>; x அத'R இையவ ெச AதாA. 129

'உ>ைன[" ேகJM, ம'? உ> ஊ'றn", உைடய நாW",


m>ைன இ^ அரQக$ ேச ைனI ெபVைம[", n‚வ$ ேபky
†>னm>, உ:ைக eQR", உ"mய$ =W" தாW",
i>னm>ன:க4 ெச Aத அதைன x i0Tயா•? 130

'ஆUர" தடQைகயா< p> ஐ0 நா>R கரn" ப'(,


வாA வg RVT •ரQ R6T வா> iைறU< ைவ6த
fயவ> வUர6 =4க4 7k6தவ> „ைல0த மா'ற"

Page 46 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

வாA வg RVT •ரQ R6T வா> iைறU< ைவ6த


fயவ> வUர6 =4க4 7k6தவ> „ைல0த மா'ற"
x அ(0Tைல•?-xT pைல அ(0Tலாத xசா! 131

'கKQR" வ< அர3" ேகJR", ம0Tர"; க]QH>Žைய,


"அMQR", ஈ7 அடா7" எ>?, ஆ>ற ஏ7–M அ(3 காJK,
இKQRந$ இ<ைல; உ4ளா$, எ1kய7 எ1k, உ>ைன
nKQRந$; எ>றo7, nK3 அ>( nKவ7 உ1” ?' 132

இராவண‚> z'ற"

எ>? அற6 7ைற ேகJடj", இVப7 நயன"


s> TறIபன ஒ6தன; ெவU< GM பR வாA
R>? இற6 ெதg67 உரImன; R(Iப7 எ>? காம6
T> Tற6ைத[" கட0த7, z'ற6T> தைகைம. 133

வள$0த தா]ன>; மாTர" அைன6ைத[" மைறG67


அள0த =]ன>; அன< †r க1kன>; 'இவைளI
mள07 T>ெப>' எ>? உட>றன>; ெபய$0தன>; ெபயரா>;
Hள$0த z'றn", காதj", எT$ எT$ HைடIப. 134

இராவணன7 pைல க1ட அZம> உள67 எt0த i0தைன

அ>ன காைலU<, அZமZ", 'அV0தTQ க'm>,


எ>ைன ஆWைட நாயக>, ேதGைய, எ> n>,
†>ன xச>, ைக „Mவத>n>, 7ைக67 உழQH,
m>ைன, p>ற7 ெச ARெவ>' எ>ப7 mK6தா>. 135

'த‚ய> p>றன>; தைல ப67" கK7 உக6 தாQH,


ப‚U> ேவைலU< இல:ைகையQ w5 உறI பாAyi,
u‚த மா தவ67 அண:Hைனy /ம0தென> oெவ>,
இ‚T>' எ>ப7 pைன07, த> கர" mைச 0TV0தா>. 136

z'ற" தk0த இராவண> z ைதைய ˆQH d1M" ேப/த<

ஆ1M, அ(^) வா4 அரQக> அக67, அ1ட6ைத அgIபா>


e1ட கால ெவ0 ‡ என n'(ய z'ற",
x1ட காம x$ x6த6T> P3ற, pைலU>
d1M p>?, ஒV த>ைமயா< இைனயன Gள"u": 137

'a<ெவ> எ>? உட>ேற>; உ>ைனQ a<Hெல>; R(67y †>ன


†< உள; அவ'?QR எ<லா" காரண" ெதrயy †<;>,
"ஒ<வ7 ஈ7; ஒ<லா7 ஈ7" எ>?, எனQR" ஒ>? உலக67 உ1” ?
ெவ<வ7" ='ற<தாZ" GைளயாJK> Gைள0த, ேம<நா4. 138

Page 47 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

"ஒ<வ7 ஈ7; ஒ<லா7 ஈ7" எ>?, எனQR" ஒ>? உலக67 உ1” ?


ெவ<வ7" ='ற<தாZ" GைளயாJK> Gைள0த, ேம<நா4. 138

'ஒ>? ேக4, உைரQக: "p'R ஓ$ உU$ என உr•>த>ைனQ


a>? •4 இைழ6தா<, x p> உU$ GK>, ƒ'ற" ƒM";
எ>த> ஆ$ உUV" x:R"" எ>பைத இையய எ1k,
அ>? நா> லhச" ெச Aத7; ஆ$, எனQR அமr< ேந$வா$? 139

'மா> எ>ப7 அ(07 oன மா‚ட$ஆவா$, d1M,


யா> எ>ப7 அ(0தா< வாரா$; ஏ ைழைம, எ1k ˆQக<;
ேத> எ>ப7 அ(0த †<லாA! ேதவ$தா" யாவேர, எ"
•> எ>ப7 அ(0த m>ைன, Tற"uவா$, RைறU> அ<லா<? 140

'ெவ>ŽV" இVQக; யா$QR" ேமலவ$, G]3 இலா=$,


எ>ŽV" இVQக; அ>ேற, இ0Tர> ஏவ< ெச Aய,
ஒ>றாக உலக" e>?" ஆ4H>ற ஒVவ>, யாேன!
ெம> =ளாA! இத'R ேவ? ஓ$ காரண" GrIப7 உ1” ? 141

'eவV" ேதவ$தாn" nர1 உக n'?" a'ற",


பாைவ! p> @VJKனா< ஓ$ பg ெபற, பய> ‡$ ˆ>m>
ஆ இய< ம‚த$த"ைம அMHேல>; அவைர ஈ1MQ
ƒG p>?, ஏவ< a4ேவ>; காbT-Rதைலy †<லாA! 142

'i'(ய<, i?ைம ஆ'ற<, i? „g<, ம‚த¡ேட


n'(ய தா இ< Pர n‚3 எ>க1 GைளயாேதZ",
இ'ைற, இI பக;<, ŠAT>, இVவைர ஒV ைகயாேல
ப'(ென>aணV" த>ைம காbT;-பgIu இலாதாA! 143

இராவண> z ைதைய அy/?6Ty ெச <jத<

'பதGய ம‚தேரZ", ைப0„K! p>ைன6 த0த


உதGைய உணர ˆQH>, உU$Q aைலQR உrய$ அ<ல$;
iைத3ற< அவ$QR ேவ1K>, ெச A Tற> ேந$0த7 எ1k>,
இத> pனQR ஈேத ஆH>, இய'?வ<; கா1K! இ>Z", 144

'ப4ள x$ அ•6T ந1k, பரதேன nத;_$, ஆ1M


உ4ளவ$த"ைம எ<லா" உU$ RK67, ஊg6 ‡U>
ெவ4ள x$ sTைல•ைர ேவ$அ?67, எ]T> எATQ
a4ெவ>, p> உUV"; எ>ைன அ(0Tைல-Rைற0தநா‘A!' 145

ஈ7 உைர67, அழ>? @:H, எr கT$ வாைள ˆQH,


'‡7 உU$QR இைழQR" நாW" T:க4 ஓ$ இர1K< ேதA0த7;
ஆத;>, m>ைன, xேய அ(0தவா? அ(T' எ>னா,
o7 அrQ க1kனாைள அக67 ைவ67, உரImI oனா>. 146

Page 48 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆத;>, m>ைன, xேய அ(0தவா? அ(T' எ>னா,


o7 அrQ க1kனாைள அக67 ைவ67, உரImI oனா>. 146

‡ய அரQHமா$க4 z ைதைய அதJMத<

oUன> அரQக>; m>ைன, @:R அரா ‹:HQ கா>ற


fய ெவ1 மTய" ஒ6த =ைகைய6 „ட$07 /'(,
‡ய வ< அரQHமா$க4, ெதg67, இg67, உரIm, i0ைத
ேமUன வ1ண" எ<லா" Gள"uவா>, உட>? sQகா$. 147

n> n> p>றா$, க1 கன< i0த nMR'றா$;


s> s> எ>Z" Œலn" ேவj" sைச ஓyi,
'a<s>! a<s>! a>? Rைற67, Rட$ ஆர6
T>s>! T>s>!' எ>? ெதg6தா$, iல$ எ<லா". 148

'ைவய" த0த நா>nக> ைம0த> மக> ைம0த>,


ஐய>, ேவத" ஆUர" வ<€>, அ(வாள>,
ெமA அ>u உ>பா< ைவ67ள7 அ<லா<, Gைன ெவ>Ž>
ெச A[" u>ைம யா7a<?' எ>றா$, iல$ எ<லா". 149

'ம1k< ‡ய மாZய$ த6த" வg•M",


ெப1k< ‡•A! p> nத< மா[" mk ெச AதாA,
u1k< •< இJடாலன †<;; @7 ˆQகா7
எ1kQ காணாA, ெமA"ைம["' எ>றா$, iல$ எ<லா". 150

'uQக வgQR", o0த வgQR", uைக ெவ0 ‡


ஒQக GைதIபா> உ'றைன அ>Ž? உண$3 இ<லாA!
இQ கண" இ'றாA; உ> இன" எ<லா" இ‚ வாழா;
iQக உைர6ேத"' எ>? ெதg6தா$, iல$ எ<லா". 151

Trச ைட †<லா< z ைத ேத?த<

இ>_ர>ன எATய கால67, இைட p>றா4,


'n>ேன †>ேன> க1ட கனாG> nK3, அ"மா!
m>ேன, வாளா ேப7?P ேர<, mைழ' எ>றா4,
'அ>ேன, ந>?!' எ>றா4; அவ$ எ<லா" அைம3'றா$. 152

அ(0தா$, அ>ன nyச ைட எ>பா4 அ7 †<ல;


m(0தா$ z'ற"; ம>னைன அhiI m(H<லா$;
ெச (0தா$ ஆய ‡Gைன அ>னா$ ெதற< எ1ணா$;
ெந(07 ஆ$ ஓTI ேபைத[" ஆG pைல p>றா4. 153

sைகI பாட<க4

Page 49 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

sைகI பாட<க4

எU;> உJபM நகr> •ச ைன எt-•?"


அU;‚> பட$ இல:ைக ம'? அட:கj" அbH,
மய< அற6 த‚ ேதKய மாVT, வனசQ
RU< இV0த அy •ைல க1M, இதய6T< R(6தா>. 1-1

அhசன67 ஒ]$ அமலைன மாையU> அக'(,


வhசக6 „g< இராவண> வ^Gன> aMவ07,
இhi உJபM" இல:ைகU> iைறU< ைவ6Tட, ஓ$
தhச" ம'? இைல; தா> ஒV த‚ இV07 அய$வா4. 2-1

க1k> x$I ெபV0 தாைரக4 n ைல6 தட" கட07


ம1k>dTைடI uன< என வg07 அைவ ஓட,
G1ைண ˆQR?"; இV கர" RGQR"; ெவA7 உU$QR";
எ1b"; மா? இலாI mkUனா< இைவ இைவ இய"u"; 10-1

'மாய மா‚>m> „ட$0த நா4, "மா1டன>" எ>?


வாUனா< எM67 உைர6த7 வாAைம a4 இைள•>
oA, அவ> ெச ய< க1M, உட< @>(ன> ஆR";
ஆய7 இ>ன7 எ>? அ(0Tேல>' எ>? எ>?" அய$வா4. 16-1

இ>ன எ1k, இட$ உ?வா4 மV:R,


உ> ஒ$ ஆUர •K அரQHய$
7>Z காவj4, fய Trச ைட
எ>Z" ம:ைக 7ைண இ>(, ேவ? இலா4. 29-1

தVம xT தtGய i0ைத a1M


உrய Pடண> த0தV4 ஒ1¤K,
Trச ைடQ aK, நா4„?" ேத'? †<
அV]னா<, தன7 ஆG ெப'? உA07ளா4. 29-2

அ>ன4 ஆய அV0தTQ க'mனா4


ம>Z •ைலU< மாVT[" வர,
த> இட" 7K67 எA7ற, சானH
எ>Z" ம:ைக, இ‚7 இV0தா4அ¡. 29-3

'தாJi இ>?' எ>, Trச ைட[", 'சால3"


மாJiU> அைம0த7, மல$ உளா4 „t"
காJiயாA! இQ R( கV7" காைலU<,
ஆJiேய கட> என அ(07 ந<RவாA. 32-1

dJM", அ6 Trச ைட எ>Z" ெம> †லா4,


'=4 தட" @V Rைழ6 „1ைட6 fA|g!

Page 50 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

dJM", அ6 Trச ைட எ>Z" ெம> †லா4,


'=4 தட" @V Rைழ6 „1ைட6 fA|g!
ேகJK; ெவ: கM எனாQ Hள$ உ'பாத"ஆA,
நாJKைன; யாவV" நMQக" கா1Mமா<. 53-1

வU'(ைட வாUன$; வைள0த ெந'(U<


RU'(ய GgUன$; aKய ˆQHன$;
எU'(ZQR இைட இைட, யாைன, யா], ேபA,
7U< a4 ெவ" mல> என, „Jட வாUன$. 55-1

ஒVப7 ைகUன$, ஒ'ைறy ெச >‚ய$;


இVப7 தைலUன$, இர1M ைகUன$;
ெவVவV ='ற6த$; Gகட ேவட6த$;
பVவைர என, n ைல பல3" நா'(ன$. 55-2

iர" ஒV e>(னா$; TVQR e>(னா$;


கர" ஒV e>(னா$; காj" e>(னா$;
உர" உ? வன n ைல ெவrp> e>? உளா$;
@V அV" உலைக[" uைதQR" வாUனா$. 55-3

Œல", வா4, சQகர", =JK, =மர",


கால ேவ<, கIபண", க'ற ைகUன$;
ஆலேம உV3 a1டைனய ேம‚ய$;
பாலேம தr6தவ> ெவV3" பா>ைமயா$. 55-4

கr, பr, ேவ:ைக, மாQ கரK, யா], ேபA,


அr, நr, நாA, என அk nக6Tன$;
ெவr0 உ? nக6Tன$; Ggக4 e>(ன$;
urதV aMைமய$; uைக[" வாUன$. 55-5

எ>ன வா56Tய மாVT, 'ஈ7 நா"


இ>Z" கா1M"' என, மைற07 எATனா>;
†>ன வா4 அரQக> /M ‡y /M"
அ>ைன ைவR?" அ^ இட67 ஆUனா>. 96-1

'இ>? நாைள அVW" TVவV4


எ>? a1M, இதனா< அgேவைன x
a>? இற0தைன ƒMT•? Rைழ
T>? உற:H மற" தவாy ெச <Gேய! 99-1

எ>றன>, எU? T>னா, எr எழ Gg67 ˆQH,


p.....ல6 தாG pல> ஒ] கல‚< =ய,
s>தைன s> Œ50ெத>ன அர"ைபய$ Œழ, ெம<லy
ெச >?, அவ> த>ைனy சா$0தா4, மய> அV4 Tலக" அ>னா4. 145-1

Page 51 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

s>தைன s> Œ50ெத>ன அர"ைபய$ Œழ, ெம<லy


ெச >?, அவ> த>ைனy சா$0தா4, மய> அV4 Tலக" அ>னா4. 145-1

@VQெகன அவ‚....க....aK n?வ< EIப,


அரQக$ •மகைன ˆQH, 'ஆ1ைம அ>?; அழR" அ>றா<-
ெச VQR உ? தவ6ைத, க'm> ெதAவ6ைத, TVைவ, இ>ேன
ெவVQ aளy ெச Aவ7! ஐயா!' என, இைவ Gள"பj'றா4: 145-2

'ெச " மல$6 TVG> நாW" iறIu உ? Tலத" அ>னா$,


ெவ"ைம உ'? உ>ேம< P5வா$, ெவ4Hேய நைக ெச A7 ஓத,
த" மன67 ஆைச ேவŽ$ தைலமக'R உைடயா4த>ைன
அ"மல'? இைறh/" ேவJைக ஆடவ'R உrய7 அ>ேற. 145-3

'uல6Tய> மரm> வ07 u1kய" ur0த ேம>ைமQ


Rல67 இய<uஅதZQR எ>?" பg அ>Ž? எ>?" a4ளாA!
வல67 இய< ஆ1ைமQR ஈ7 மா/' என, மTIm ..........
......................................................................................... 145-4

'வாச ெம> Rழ;னாரா<, ம1k‚<, வா‚<, யா$QR"


நாச" வ07 ஏ>?....... மைறகேள ந;j" மா'ற",
Eச< வ1M உைற[" தாராA! அ(07" x, uகழா<, @'பா<,
ேத/ைடயவ‘, எ>‚>, z ைத["?............................ 145-5

'அh/G6தாZ", ஒ>றா< அ(3ற6 ேத'(யாZ",


வhiU> ெச ^Gயாைள வi67, எ>பா< வVP$; அ>ேற<,
நh/ உமQR ஆெவ>' எ>னா, நைக இலா nக67, ேப5 வாA,
ெவh iன67 அரQHமா$QR, ேவ?ேவ? உண$6TI oனா>. 146-1

எ>றா$; இ>Z" எ6தைன †< a1M இத" மாறQ


க>றாp>றா$, காj" எU'றா$, கன< க1ணா$;
ஒ>Ž? ம'?" ஆUர •K உள$ அ"மா!
@>றா வhச" a1டவ$ இ>Z" uக<H>றா$; 151-1

a<வா> உ'Ž$ ெப'([", 'யா7" Rைறயாதா>


ெவ<வா>, ந"•>; T>Zs>; வ"!' எ>பவ$ ெமA[",
வ< வாA ெவA•> ஏவj", எ<லா" மன" ைவ6தா4,
ந<லா4; ந<ல க1க4 கj50ேத நRH>றா4. 151-2

‡•$ ெச AைகதாZ", இராம> ஒV ேதG6


தாயா4 7>u", மாVT க1ேட தள$3 எAT,
மாயா7 ஒ>ேற அ>(, மன6ேத ம; 7>ப67
ஓயா7 உ>‚y •$பவ> ஒ>? அ:R உண$3'றா>. 153-1

4. உVQ காJM படல"

Page 52 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

4. உVQ காJM படல"

அZம> Ghைச யா< அரQHய$ உற:Rத<

'கா1ட'R ஒ6த காலn" ஈேத; ெத? காவ<


f1ட'R ஒ6த i0ைதUனாV" 7U<H<லா$;
ேவ1ட6 7hசா$' எ>?, ஒV Ghைஞ Gைன ெச Aதா>;
மா1M அ'றாரா" எ>(ட, எ<லா" மய$3 உ'றா$. 1

f:காத காவல$ f:Rத< க1ட z ைதU> uல"ப<

7hசாதாV" 7h/த< க1டா4; 7ய$ ஆ'றா4;


ெநhசா< ஒ>?" உA வg காணா4, ெநRH>றா4;
அhசா p>றா4, ப< ெநM நாW" அg3'றா4,
எhசா அ>பா<, இ>ன பக$07, ஆ:R, இட$ உ'றா4. 2

'கV ேமக", ெநM: கட<, கா அைனயா>


தVேம, தsேய> என7 ஆ$ உU$ தா>?
உV"ஏ? உs5 ெவh iைல நா1 ஒ;தா>
வVேம? உைரயாA, வ;யாA வ;ேய! 3

'க<லா மTேய! கT$ வா4 pலேவ!


ெச <லா இரேவ! i?கா இVேள!
எ<லா" எைனேய n‚P$; pைனயா
G<லாளைன, யா7" G]6T;¡? 4

'தழ< Pi உலாவV வாைட த~இ


அழ<P$; என7 ஆG அ(0T;¡?
pழ< P ைர அனாZடேன ெநMநா4
உழ<P$; aK¦$! உைரயாK;¡? 5

'வாரா7 ஒgயா> எZ" வ1ைமUனா<,


ஓ$ ஆUர •K இட$QR உைடேய>;
‡ராA ஒV நா4 வ; -ேச வகேன!
நாராயணேன! த‚ நாயகேன! 6

'தV ஒ>(ய கா> அைடவாA; "தG$ x;


வVெவ> iல நா]‚<; மா நக$வாA
இV" எ>றைன; இ> அV4தா> இ7–?
ஒVெவ> த‚ ஆGைய உ1bT•? 7

'ேபb" உண$ேவ! உUேர! ெபV நா4


நா1 இ>? உழ<P$; த‚ நாயகைனQ

Page 53 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ேபb" உண$ேவ! உUேர! ெபV நா4


நா1 இ>? உழ<P$; த‚ நாயகைனQ
காb" 7ைண[" கgP$அ;$; நா>
Eb" பg•M @V07வ=? 8

'nKயா nK ம>ன> nK0Tட3",


பK ஏt" ெநM0 7ய$ பாGட3",
மKயா ெந( வ07 வள" uR7"
aKயா$ வV" எ>?, Rலா3வ=?' 9

z ைத உU$ Gட6 7kத<

எ>? எ>?, உU$ G"s, இV07 அgவா4,


s> 7>Z" மV:R< Gள:R இைழயா4;
'ஒ>? எ> உU$ உ1Mஎ‚>, உ1M இட$; யா>
@>?" @t ேத, uக5 Eb"' எனா, 10

'@ைற இV07 ஆ'(, எ> உUV" o'(ேன>,


அைற இV: கழலவ' காb" ஆைச யா<;
pைற இV" ப< பக<, pVத$ x4 நக$y
iைற இV0ேதைன, அI u‚த> ‡1M™? 11

'உ>‚ன$ mற$ என உண$07", உA07, அவ$


†>னன †>னன ெச GU< f:க3",
ம> உU$ கா67, இV: கால" ைவHேன>;
எ>‚>, ேவ? அரQHய$, யா1ைடயா$a€? 12

'†< mrயாI பg /ம07 f:Rேவ>;


ந< mறIu உைடைம[" நாb" ந>?அ¡!
க'uைட மட0ைதய$, கைதU< தா> உ‘$,
இ< mr07 உA0தவ$, யாவ$ யா> அலா<? 13

'"mற$ மைன எATய ெப1ைணI ேபbத<


Tற> அல7" எ>?, உU$QR இைறவ> ‡$0தன>;
uற> அல$, அவ> உற, o7 oQH, யா>,
அற> அல7 இய'(, ேவ? எ> a1M ஆ'?ேக>? 14

'எI @t7, இI ெபV" பgU> எATேன>,


அI @t ேத, உU$ 7றQR" ஆைணேய>;
ஒIu அV" ெபV ம? உலக" ஓத, யா>,
7Iu அg07 உAவ7, 7றQக" 7>ன–? 15

'அ>u அg i0ைதய$ ஆA ஆடவ$,


வ> பg /மQHZ" /மQக; வா> உய$,

Page 54 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'அ>u அg i0ைதய$ ஆA ஆடவ$,


வ> பg /மQHZ" /மQக; வா> உய$,
7>u அg, ெபV" uக5Q Rல674 =>(ேன>;
எ> பg 7ைடIபவ$, எ>‚> யாவேர? 16

'வhச ைன மா‚> m> ம>ைனI oQH, எ>


மhச ைன ைவ7, "m> வgQ a4வாA" எனா,
நh/ அைனயா> அக" uR0த ந:ைக யா>
உAhச ென> இV6தj", உலக" a4W™? 17

'வ< இய< மறவ$, த" வMG> ‡$பவ$,


ெவ<;Z" ெவ<க, o$; G]07 PMக;
இ< இய< அற6ைத யா> இற07 வா50த m>,
†<;ய எ> பg அவைரy /'?™? 18

'வV0த< இ< மான", மா அைனய மாJiய$


ெபV0 தவ" மட0ைதய$ n>u, ேபைதேய>,
'கV0 த‚ nH;ைனI mr07, க4வ$ ஊ$
இV0தவ4, இவ4' என, ஏச p'ெப_? 19

'அ'uத>, அரQக$த" வVQக" ஆ/ அற,


G< பk a1M, அVh iைறU> dJட நா4,
"இ< uக6 தQகைல" எ>‚<, யாZைடQ
க'mைன, எI பr/ இைழ67Q காJMேக>? 20

மாதGI @7"ப$ uQக z ைதU> n>, அZம> =>?த<

'ஆதலா>, இற6தேல அற6T> ஆ?' எனா,


'சாத< காIபவV" எ> தவ6T> சா"mனா$;
ஈ7 அலா7 இடn" ேவ? இ<ைல' எ>?, ஒV
o7 உலா" மாதGI @7"ப$ எATனா4. 21

க1டன> அZமZ"; கV67" எ1kனா>;


a1டன> 7bQக"; ெமA ‡1டQ ƒ/வா>,
'அ1ட$ நாயக> அV4 fத> யா>' எனா,
„1ைட வாA மU;ைன6 „t7, =>(னா>. 22

'இராம> fத> யா>' என அZம> |gத<

'அைட0தென> அKயேன>, இராம> ஆைணயா<;


Rைட07 உலR அைன6ைத[" நாM" aJmனா<
sைட0தவ$ உலIu இல$; தவ6ைத ேமவலா<,
மட0ைத! p> ேச வK வ07 ˆQHேன>. 23

Page 55 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

மட0ைத! p> ேச வK வ07 ˆQHேன>. 23

'ஈ1M x இV0தைத, இடr> ைவR?"


ஆ1தைக அ(0Tல>; அத'RQ காரண"
ேவ1Mேம? அரQக$த" வVQக" ேவŸM
மா1Kல; ஈ7 அலா<, மா? ேவ? உ1” ? 24

'ஐ[ற<; உள7 அைடயாள"; ஆrய>


ெமA உற உண$6Tய உைர[" ேவ? உள;
ைகஉ? ெந<;ய: க‚U> கா1Kயா<;
ெநA உ? GளQR அனாA! pைனய< ேவ?' எ>றா>. 25

அZமைனQ க1M ெத]0த z ைத அவைனI ப'( Gனவ<

எ>? அவ> இைறhச ˆQH, இரQகn" n‚3" எAT,


'p>றவ> pVத> அ<ல>; ெந( p>?; @(க4 ஐ07"
ெவ>றவ>; அ<லனாH<, G1ணவ> ஆக ேவ1M";
ந>? உண$3 உைரய>; fய>; நைவ இல> oj"!' எ>னா, 26

'அரQகேன ஆக; ேவ? ஓ$ அமரேன ஆக; அ>(Q


RரQR இன67 ஒVவேனதா> ஆRக; aMைம ஆக;
இரQகேம ஆக; வ07, இ:R, எ"mரா> நாம" †<;,
உVQHன> உண$ைவ; த0தா> உU$; இT> உதG உ1” ?' 27

என pைன67, எAத ˆQH, 'இர:R" எ> உ4ள"; க4ள"


மன> அக67 உைடய$ ஆய வhசக$ மா'ற" அ<ல>;
pைன3ைடy †'க4 க1§$ pல" uக, uல"பா p>றா>;
Gன3த'R உrய>' எ>னா, 'Pர! x யாவ>?' எ>றா4. 28

அZம> த> வரலா? ƒற<

ஆய †< தைலேம< a1ட அ:ைகய>, 'அ>ைன! p>ைன6


fயவ> mr0த m>u ேதKய 7ைணவ>, „<ைலQ
காA கT$y ெச <வ> ைம0த>, கGQRல" அவ'?QR எ<லா"
நாயக>, /QH£வ> எ>?உள>, நைவU> ‡$0தா>. 29

'ம'?, அவ> n>_> வா;; இராவண> வ; த> வா;>


இ'? உகQ கJK, எJM6 Tைச UZ" எt07 பாA0த
ெவ'(ய>; ேதவ$ ேவ1ட, ேவைலைய, Gல:க< ம6T<
/'(ய நாக" ேதய, அn7 எழ கைட0த =ளா>. 30

'அ>னவ>த>ைன, உ" •>, அ"u ஒ>றா< ஆG வா:H,


m>னவ'R அர/ ந<H, 7ைண எனI mK6தா>; எ:க4
ம>னவ>தனQR, நாேய>, ம0Tர67 உ4ேள>; வா‚>

Page 56 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

m>னவ'R அர/ ந<H, 7ைண எனI mK6தா>; எ:க4


ம>னவ>தனQR, நாேய>, ம0Tர67 உ4ேள>; வா‚>
ந< ெநM: கா;> ைம0த>; நாமn" அZம> எ>ேப>. 31

'எtப7 ெவ4ள" a1ட எ1ணன; உலக" எ<லா"


தtG p>? எMIப; ேவைல த‚6 த‚ கடQR" தாள;
RtGன, உ"•> ெச AயQ R(6த7 R(Im> உ>‚,
வt இல, ெச Aத'R ஒ6த - வானர" வா‚> x1ட. 32

'7Iu உ? பரைவ ஏt", Œ50த பா$ ஏt", ஆ50த


ஒIu உ? நாக$ நாM", உ"ப$p>? இ"ப$கா?",
இI uற" ேதK p>ைன எT$0Tலஎ>‚>, அ1ட67
அI uற" o[" ேதட, அவTU> அைம07 oன. 33

'u> „g< அரQக> a1M o0த நா4, @T07fi<


R>(> எ" மV:H> இJட அkகலQ R(Uனாேல,
ெவ>(யா> அKேய>த>ைன ேவ? a1M இV07 ƒ(,
"ெத> Tைச y ேச (" எ>றா>; அவ> அV4 iைதவ7 ஆ™? 34

'a'றவ'R, ஆ1M, காJKQ aM6த o7, அM6த த>ைம,


ெப'(U> உண$த'பா'Ž? உU$ pைல m(7" உ1”?
இ'ைற நா4 அள3", அ>னாA! அ>? x இg07 x6த
ம'ைற ந< அkக4கா1, உ> ம:கல" கா6த ம>_! 35

'ஆயவ> த>ைம p'க; அ:கத>, வா; ைம0த>,


ஏயவ> ெத> பா< ெவ4ள" இர1K_M எt07 ேச ைன
ேமUன பட$07 ‡ர, அைனயவ> GM6தா> எ>ைன,
பாA uன< இல:ைக ef$QR' எ>றன>, பgைய ெவ>றா>. 36

அZம> இராம‚> வKவழைக Gவr6த<

எA7 அவ> உைர6த€M", எt07, ேப$ உவைக ஏற,


ெவA7 உற ஒM:R" ேம‚ வா> உற G"s ஓ:க,
'உAத< வ07 உ'ற=?' எ>? அVG x$ ஒtR க1ணா4,
'ஐய! †<, ஐய> ேம‚ எIபKQR அ(T?' எ>றா4. 37

'பK உைர67, எM67Q காJM" பK67 அ>?, பKவ"; ப1m<


nK3 உள உவம" எ<லா" இலQகண" ஒg[", n>ன$;
7Kஇைட! அைடயாள6T> „ட$ைவேய „ட$T' எ>னா,
அKnத< nKU> கா?", அ(3ற அZம> †<வா>. 38

'"ேச Uத56 தாமைர" எ>?, ேச 1 உ‘$


ஏUன$; அத> 7ைண எ]ய7 இ<ைலயா<,
நாயக> TVஅK R(67 நாJM(>;

Page 57 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஏUன$; அத> 7ைண எ]ய7 இ<ைலயா<,


நாயக> TVஅK R(67 நாJM(>;
பாA TைரI பவளn" RவைளI ப1m'றா<! 39

'தள" ெகt க'பக nHt", த1 7ைற


இள: aKI பவளn" HடQக; எ> அைவ?
7ள:R ஒ] Gர'R எT$, உTQR" Œrய>
இள: கT$ ஒQHZ" ஒQR"-ஏ0TழாA! 40

'i(ய3" ெபrய3" ஆH, T:க‘,


ம? இல ப67 உளஅ<ல; ம'? இ‚;
எ( /ட$ வUர™ TரJi எATல;
அ(Hெல>, உH$QR, யா>, உவம" ஆவன. 41

'@V0Tல pலœM, o07 கா‚ைட


வV0Tனஎ‚>, அ7 •ைல மா? a1M
இV0த7; p>ற7, uவன" யாைவ["
ஒV:R உட> uணர; அஃ7 உைரQக'பால=? 42

'தா:R அைணI பkலn" வைள[" தா:R x$


P:R அைணI பksைச ேமக" அ>னவ>
E: கைணQகா'R ஒV பr/தா> @V,
ஆ" கைணQR ஆவ™, ஆவ7? அ>ைனேய! 43

'அற" Hள$ பறைவU> அரச> ஆM எg<


mற:R எV67 அைணவன ெபயV", @'uைட,
மற" Hள$ மத கrQ கரn" நாkன,
Rற:HZQR உவைம, இ^ உலH< ƒM™? 44

'வல" கg67 ஒtR x$ வழ:R க:ைகU>


@லh /g எ>றj" u>ைம; E‰M
pல" /g67 எt மk உ0T ேந$, இ‚,
இலhi[" oj"? ேவ? உவைம யா1Mஅ¡? 45

'@V அV மரகதI @ல> a4 மா< வைர


ெவV3ற Gr07 உய$ Gல:க< ஆக6ைதI
mr3 அற ˆ'றன4 எ>‚>, m>ைன, அ6
TVG‚> TV உளா$ யாவ$? ெதAவேம! 46

'xM? w56 Tைச p>ற யாைனU>


•M உ? கர" என, i(7 ƒறலா",
=M உ? மல$ எனy /V"u /'? அறா6
தா4 „M தடQ ைக; ேவ? உவைம சாjேம? 47

Page 58 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

தா4 „M தடQ ைக; ேவ? உவைம சாjேம? 47

'பyiைல6 தாமைர பக< க1டா< எனQ


ைகy ெச ( nH5 உH$, கனக> எ>பவ>
வyiர யாQைகைய வH$0த வ> „g<
pyசய"; அ>? எ‚>, ஐய" xQRேம? 48

'Tர1Kல; ஒ] இல; TVG> ேச $3 இல;


nர1 தV ேமV G< nrய er நா1
uர1Kல; uக5 இல; @VIu எ>? ஒ>? o>?
இர1M இல; uய:கWQR உவம" ஏ'R™? 49

'"கட' பM பkலn", க>‚I Eகn",


sட'(ZQR உவைம" எ>? உைரQR" ெவ4]•$QR
உட>பட ஒ1b™-உரகI ப4]யா>
இட67 உைற ச:க" ஒ>? இVQக, எ:களா<? 50

'அ1ண<த> TV nக" கமல" ஆ" எ‚>,


க1kZQR உவைம ேவ? யா7 காJMேக>?
த1 மT ஆ" என உைரQக6 தQக=,
ெவ1 மT @;07 அ7 ெம;07 ேத[மா<? 51

'"ஆரn" அHj" xG அக>ற =4 அமல> ெச ^ வாA


நார" உ1M அல$0த, ெச : ேக5 ந]ன"" எ>? உைரQக நாb";
ஈர" உ1M, அnத" ஊ?" இ> உைர இய"பாேதZ",
eர< ெவ1 n?வ< EவாI பவள™, |gய'பா'ேற? 52

'n6த" a<€? nt pலG> n(U> Tற_? n ைற அnதy


†6T> 74] ெவ4] இன" „M6த a<€? 7ைற அற6T>
G67 n ைள6த அ:Rர"a<? ேவேற iலa<? ெமA" nH56த
„6T> „ைகa<? யா7 எ>? ப<jQR உவைம †<jேக>? 53

'எ4ளா pல67 இ0Tரxல67 எt0த at07 மரகத6T>


G4ளா nt மா pழ' mழ"u" ேவ1ட ேவ1M" ேம‚ய=?
த4ளா ஓT •ப6ைதQ ¨வ வ07 சா$0த73"
a4ளா, வ4ள< TV eQH'R; உவைம m>Z" RkIu ஆ™? 54

'ப‚Qக, /ர67, கர> nத€$ கவ0தI பைட[", ப< ேப[",


த‚Q ைகy iைல[", வானவV", n‚வ$ Rt3", த‚ அறZ",
"இ‚Q கJடg0த7 அரQக$ Rல"" எ>Z" /VT ஈ$-இர1M",
R‚Qக, R‚6த uVவ67QR உவம", xேய, •Kயா<. 55

'வV நா4 =>?" த‚ ம?3", வள$3", ேதA3", வா4 அரவ"


ஒV நா4 க^3" உ? •W", இறIu", mறIu" ஒg3'றா<,

Page 59 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'வV நா4 =>?" த‚ ம?3", வள$3", ேதA3", வா4 அரவ"


ஒV நா4 க^3" உ? •W", இறIu", mறIu" ஒg3'றா<,
இV-நா< பக;> இல:R மT, அல:க< இV]> எg< pழ' w5I
ெபV நா4 p'm>, அவ> ெந'(I ெப'(67 ஆகI ெப?" ம>_! 56

'x1M, Rழ>?, ெநA67, இV1M, ெந(07, ெச (07, ெநM xல"


E1M, ur07, சr07, கைட /V1M, uைக[" ந?" E3"
ேவ1M" அ<ல என, ெதAவ ெவ(ேய கமt" ந?: Rhi,
ஈ1M ச ைட ஆUன7 எ>றா<, மைழ எ>? உைர6த< இg3 அ>Ž? 57

'u<ல< ஏ'ற TVமகW", E3", @V0தI u; ஏt"


எ<ைல ஏ'ற ெநMh ெச <வ" எT$0த ஞா>?", அஃ7 இ>(
அ<ல< ஏ'ற கானக67", அgயா நைடைய, இgவான
ம<ல< ஏ'(> உள7 எ>றா<, ம6த யாைன வV0தா=?' 58

இ>ன |gய, அ" |g ேகJM, எrU> இJட ெமtR எ>ன,


த>ைன அ(யா7 அய$வாைள, தைரU> வண:H, 'நாயகனா$
†>ன R( உ1M; அைடயாளy †<j" உளவா<, அைவ, =ைக
அ>ன நைடயாA, ேகJக!' என, அ(வ> அைறவா> ஆUனா>. 59

இராம> உைர6த அைடயாள |gகைளy z ைதQR அZம> ƒ?த<

'"நட6த< அr7 ஆR" ெந(; நா4க4 iல; தாய$QR


அM6த பk ெச A7 இவ1 இV6T" என, அy †'R,
உM6த 7H€M", உU$ உQக உட€M",
எM6த n‚–M", அய< p>ற7" இைச IபாA. 60

'"x1ட nK ேவ0த> அV4 ஏ0T, pைற ெச <வ"


E1M, அதைன x:H, ெந( oதj? நா]>,
ஆ1ட நக$ ஆைர•M வாU< அகலாn>,
யா1ைடய7 கா>?" என, இைச 6த7" இைச IபாA. 61

'"எ4 அrய ேத$ தV /ம0Tர>! இைச IபாA,


வ4ள< |g வாசக"; மன6 7ய$ மற0தா4;
H4ைள•M Eைவக4 வள$6த< Hள" எ>Z",
m4ைள உைரU> Tற" உண$67T, ெபய$67". 62

இராமmரான7 TV ஆgையI ெப'ற z ைதU> மH5yi

'"dJM" உைர ேவ1Mவன இ<ைல" என, ெமAI ேப$


‡JKய7; ‡Jட அrய ெச Aைகய7; ெச ^ேவ,
xJM இ7" என, ேந$0தன>' எனா, ெநKய ைகயா<,
காJKன> ஓ$ ஆg; அ7 வா4 ‹த; க1டா4. 63

Page 60 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

காJKன> ஓ$ ஆg; அ7 வா4 ‹த; க1டா4. 63

இற0தவ$ mற0த பய> எATன$a< எ>•?


மற0தவ$ அ(07 உண$3 வ0தன$a< எ>•?
7ற0த உU$ வ07 இைட „ட$0த7a< எ>•?
Tற" ெதrவ7 எ>ைனa<, இ(0)ந< ‹த; ெச Aைக? 64

இழ0த மk u'? அர3 எT$0த7 என< ஆனா4;


பழ0 தன" இழ0தன பைட6தவைர ஒ6தா4;
Rழ0ைதைய உU$6த மலKQR உவைம a1டா4;
உழ07 Gg ெப'ற7 ஓ$ உU$I @ைற[" ஒ6தா4. 65

வா:Hன4; n ைலQ RைவU< ைவ6தன4; iர6தா<


தா:Hன4; மல$Q க1sைச ஒ'(ன4; தட0 =4
P:Hன4; ெம;0தன4, R]$0தன4; ெவ7IoM
ஏ:Hன4; உU$6தன4, இ7 இ>ன7 என< ஆேம? 66

™QR"; n ைல ைவ67 உற nய:R"; ஒ]$ ந< x$


xQH, pைற க1 இைண த7"ப, ெநM xள"
ˆQR"; ‹வலQ கV7", ஒ>?" ‹வ<H<லா4;
ேமQR ps$ G"மல4; Gt:கj?H>றா4. 67

x1ட Gg ேநr ைழத> s>‚> pற" எ<லா"


E1ட7, ஒ]$ @> அைனய @"ம< pற"; ெமAேய!
ஆ1தைகத> ™Tர" அM6த @V4 எ<லா"
‡1M அளG<, ேவTைக ெச A ெதAவ மka<€? 68

இV07 பiயா< இட$ உழ0தவ$க4 எA7"


அV07" அn7 ஆHய7; அற6தவைர அ1n"
GV07" என< ஆHய7; P[" உU$ dW"
மV07" என< ஆHய7; வாg மk ஆg! 69

z ைத அZமைன வா567த<

இ6 தைகய4 ஆH, உU$ ஏnற Gள:R",


n6த நைகயா4, GgU< ஆ; n ைல n>(<
த6T உக, ெம> Rதைல த4ள, 'உU$ த0தாA!
உ6தம!' எனா, இைனய வாசக" உைர6தா4: 70

'n"ைம ஆ" உலக" த0த nத<வ'R" nத<வ> f7 ஆA,


ெச "ைமயா< உU$ த0தாAQRy ெச ய< எ>னா< எ]ய7 உ1ேட?
அ"ைம ஆA, அIப> ஆய அ6தேன! அV]> வா5ேவ!
இ"ைமேய ம?ைமதாZ" ந<Hைன, இைச •M' எ>றா4. 71

Page 61 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

இ"ைமேய ம?ைமதாZ" ந<Hைன, இைச •M' எ>றா4. 71

'பாgய பைண6 =4 Pர! 7ைண இேல> பr3 ‡$6த


வாgய வ4ளேல! யா> ம? இலா மன6ேத>எ>‚>,
ஊg ஓ$ பகலாA ஓ7" யா1M எலா", உலக" ஏt"
ஏt" P3'ற ஞா>?", இ>? என இV6T' எ>றா4. 72

இராம இலQRவைரI ப'(y z ைத Gனாவ, அZம> Gைட ƒற<

d1M உைர Gள"பj'றா4, 'Gtsய Rண6=A! Pர>


யா1ைடயா>, இளவ€M"? எ^ வg எAT'? உ>ைன?
ஆ1தைக, அKேய> த>ைம யா$ †ல, அ(0த7?' எ>றா4;
f1 Tர4 தட0 =ளாZ", உ'ற7 †<லj'றா>: 73

'உைழQ Rல6 ‡ய மாய உV3 a1M, உ?த< ெச Aதா>,


மைழQ கV pற67 மாய அரQக>, மா£ச> எ>பா>;
இைழ6 தட மா$ப67 அ1ண< எAய, oA, ைவய" ேச $வா>
அைழ6த7 அ^ ஓைச ; உ>ைன மயQHய7 அரQக> †<லா<. 74

'"இQ Rர< இளவ< ேகளா7 ஒgக" என, இைறவ> இJடா>


ெமAQ Rர< சாப"; m>ைன, Gைள0த7 GTU> ெவ"ைம;
"@AQ Rர< இ>?, @<லாI @V4 m>u பயQR"" எ>பா>,
ைகQ Rர< வr G<லாZ", இைளயவ> வர3 க1டா>. 75

'க1ட m>, இைளய Pர> nக6Tனா< கV6ைத ஓ$0த


u1டrகQ கணாZ", உ'ற7 uகலQ ேகJடா>;
வ1M உைற சாைல வ0தா>, p> TV வK3 காணா>,
உ1M உU$, இV0தா>; இ>ன< உழIபத'R ஏ7 ஒ>Ž? 76

'ேத1K ேந$ க1ேட>; வாg! ‡7 இல> எ" •>; ஆக"


E1ட ெமA உUேர oக, அI @A உU$ oேய p>ற
ஆ1தைக ெநhi< p>?" அக>(ைல; அg3 உ1டா™?
ஈ1M x இV0தாA; ஆ1M, அ:R, எ^ உU$ GM" இராம>? 77

'அ0 pைல ஆய அ1ண<, ஆ1M p>?, அ>ைன! p>ைன6


7> இV: காZ" யா?" மைலகW" „ட$07 நாK,
இ> உU$ இ>( ஏR" இய0TரI பKவ" ஒIபா>,
த> உU$ uக5QR G'ற சடா[ைவ வ07 சா$0தா>. 78

'வ07, அவ> ேம‚ ˆQH, வா> உய$ 7யr> ைவH,


"எ0ைத! x உ'ற த>ைம இய"u" என, இல:ைக ேவ0த>,
/0தr! p>ைனy ெச Aத வhச ைன †<லy †<ல,
ெவ0தன உலக" எ>ன, ps$0த7 z'ற ெவ0 ‡. 79

Page 62 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ெவ0தன உலக" எ>ன, ps$0த7 z'ற ெவ0 ‡. 79

'z(, "இ^ உலக" e>?" ‡07 உக, iன வாA அ"பா<


•?ெவ>" எ>?, ைக G< ˆQHயகாைல, ˆQH,
"ஊ? ஒV i(•> ெச Aய, n‚T• உலைக? உ4ள"
ஆ?T" எ>?, தாைத ஆ'ற;> z'ற" ஆ(, 80

'"எ^ வg ஏH['றா>? யா1ைடயா>? உைற[4 யா7?


ெச ^G•A, ƒ?க!" எ>ன, ெச Iuவா> உ'ற ெச ^G,
ெவ^Gய GTU> aJபா<, PKன> கtH> ேவ0த>,
எ^Gய வr G' ெச : ைக இVவV", இடr> P50தா$. 81

'அய$6தவ$, அrT> ேத(, ஆ1 „g< தாைதQR, ஆ1M,


ெச ய6 தR கட>ைம யா3", ேதவV" மVளy ெச Aதா$;
"கய6 „g< அரQக> த>ைன நாK, நா" கா1M"" எ>னா,
uய< „M RMsQ R>?", கானn", கK7 oனா$. 82

'அ^ வg, p>ைனQ காணா7, அய$6தவ$ அrT> ேத(,


ெச ^வg நயன", ெச <j" ெநM வg ேச ? ெச Aய,
ெவ^ அழ< உ'ற ெம<ெல> ெமtR என அg[" ெமAய>,
இ^ வg இைனய ப>‚, அ(3 அg07, இர:கj'றா>. 83

'க>ம6ைத ஞால6தவ$ யா$ உளேர கடIபா$?


@> |A6த =ளா>, மய< a1M, uல>க4 ேவறாA,
ந< ம6த" நாக67 அய< ŒKய ந"பேனo<,
உ>ம6த> ஆனா>, தைன ஒ>?" உண$0Tலாதா>. 84

'"o7 ஆUனo7, உ> த1 uன< ஆட< @A•?


zதா, பவளQ aK அ>னவ4-ேதK, எ>க1
x தா; தVH'(ைலேய<, ெநVIu ஆT!" எ>னா,
•தாவr ையy iன" a1டன>, a1ட< ஒIபா>. 85

'"R>ேற! கK7 ஓKைன, •மளQ a"ப$ அ>ன


எ> ேதGையQ காJMT; காJடைலஎ>‚>, இ^ அ"u
ஒ>ேற அைம[", உZைடQ Rல" உ4ள எ<லா"
இ>ேற mளவா, எrயா, கr ஆQக" எ>றா>. 86

'"@> மா> உVவா< iல மாைய uண$Qக அ>Ž,


எ> மா> அக<3'றன4 இI@t7 எ>க1!" எ>னா,
ந> மா>கைள ˆQH, "‹" நாமn" மாAIெப> இ>ேற,
G< மா1 aைல வா]U>" எ>?, ெவR1M p>றா>. 87

'ேவ?'ற மன6தவ>, இ>ன Gள"m ˆவ,


ஆ?'ற ெநhi> தன7 ஆ$ உU$ ஆய த"m

Page 63 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ேவ?'ற மன6தவ>, இ>ன Gள"m ˆவ,


ஆ?'ற ெநhi> தன7 ஆ$ உU$ ஆய த"m
ƒ?'ற †< எ>? உள •7 அ? ந< மV0தா<
ேத?'?, உU$ ெப'?, இய<u" iல ேதறj'றா>. 88

'வ0தா> இைளயாœM, வா> உய$ ேதr> ைவR"


ந0தா GளQH> வV" எ" Rல நாத> வாt"
ச07 ஆ$ தட: R>(‚<; த> உU$Q காத€Z",
ெச 0 தாமைரQ க1ணZ", நJடன$ ேதவ$ உAய. 89

'உ1டாய7", உ'ற7", n'?" உண$6T, உ4ள"


u1தா> என ˆA உற G"n?H>ற, o5T>,
எ1தா> உழ07 இJட ‹" ஏ07 இைழ, யா:க4 காJட,
க1டா>, உய$ oதn" ேவதn" கா1Hலாதா>. 90

'தkH>ற ந" †< „ட$ த>ைமய7 அ>? த>ைம;


7k a1M இல:R" /ட$ ேவலவ>, fய p>க1
அk க1Mgேய, அnத" ெத]6தாj" ஆறாI
mk a1ட7; ப1M அ7 உ1M ஆUZ", ேப$Iப7 அ>றா<. 91

'அய$3 உ'?, அrT>, ெத]07, அ" மைலQR அI uற67 ஓ$


உய$ @> Hr உ'? உள>, வா; எ>? ஓ:க< ஒIபா>,
7ய$3 உ'? அ^ இராவண> வா;ைடI ப1M f:க,
மய$3 உ'ற @VI@M, மா< கட< தாG வ0தா>. 92

'ஆயாைன, ஓ$ அ"m‚< ஆ$ உU$ வா:H அ>m>


fயா>வU>, அ^ அர/ ஈ0தவ>, "/'? ேச ைன
ேமயா> வVவா>" என GJடன>; ேம3கா?"
ஏயா>, இV0தா>, இைட6 T:க4 இர1M இர1M". 93

'm> ƒKய ேச ைன ெபV0 Tைச m>ன ஆக,


G< ƒM ‹த< TV! p>‚ைட ேமவ ஏG,
ெத'R ஊMVவQ கK7 ஏGன> எ>ைன' எ>ன,
n> ƒKன ƒ(ன>, கால" ஓ$ e>?" வ<லா>. 94

இராமன7 pைல எ1kய z ைதU> மன pைல

அ>mன> இ^ உைர உண$6த, ஆrய>


வ> @ைற ெநhiன> வV6த" உ>Zவா4,
எ>u உற உVHன4; இர:H ஏ:Hன4;
7>பn" உவைக[" /ம0த உ4ள6தா4. 95

கட< கட0த7 ப'( z ைத Gனவ அZம> Gைடய]6த<

Page 64 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கட< கட0த7 ப'( z ைத Gனவ அZம> Gைடய]6த<

ைந[? i0ைதய4, நய> வாrU>


„Aய< ெவh /gUைடy /gQR" ேம‚ய4,
'ஐய! x அளIப அV" அளQக$ x0Tைல
எATய7 எI பr/? இய"uவாA!' எ>றா4. 96

'/V:Rஇைட! உ> ஒV 7ைணவ> fய தா4


ஒV:Rைட உண$G_$, ஓA3 இ< மாையU>
ெபV: கட< கட0தன$ ெபயV" ெப'(o<,
கV: கட< கட0தென>, கா;னா<' எ>றா>. 97

'இ6 7ைணy i(ய7 ஓ$ ஏ1 இ< யாQைகைய;


த6Tைன கட<; அ7, தவ6T> ஆய=?
i6TU> இய>ற=? ெச IuவாA' எ>றா4-
n6TZ", pலGZ", n?வ< n'(னா4. 98

அZம> கட< கட0த த> ேப$ உVைவQ காJMத<

/JKன>, p>றன> - „tத ைகUன>;


GJM உய$ =]ன>; G/"m> ேமQR உய$
எJட அV ெநM nகM எAT, xWேம<
nJM" எ>?, உV‰M வைள0த e$6Tயா>. 99

'ெச ^ வgI ெபVைம எ>? உைரQR" ெச "ைமதா>,


ெவ^ வgI Eத" ஓ$ ஐ0T> ேமல=?
அ^ வg67 அ>?, எ‚>, அZம> பால=?
எ^ வg67 ஆR"?' எ>? எ1b" ஈJடேத. 100

ஒ67 உய$ கனக வா> HrU> ஓ:Hய


ெமA6 7? மர"„?" s>s‚Q Rல"
|A67 உளவா" என, n>Z" m>னV",
„6Tன தாரைக, மUr> /'? எலா". 101

க1தல" அ(‰M கட0த காJiய,


G1தல" இV uைட Gள:R" ெமA"ைமய,
R1டல" இர1M", அQ •]> மாy /ட$
ம1டல" இர1¤M", மா? a1டேவ. 102

'ஏ1 இல7 ஒV Rர:R ஈ7' எ>? எ1ணலா


ஆkைய, அZமைன, அைமய ˆQRவா>,
'ேச 1 உய$ ெபVைம ஓ$ Tற6த7 அ>?' எனா,
நா1 உ?" - உலR எலா" அள0த நாயக>. 103

Page 65 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ேச 1 உய$ ெபVைம ஓ$ Tற6த7 அ>?' எனா,


நா1 உ?" - உலR எலா" அள0த நாயக>. 103

எ1 Tைச மV:HZ", உலக" யாGZ",


த1ட< இ< உU$ எலா" த>ைன ˆQHன;
அ1ட" எ>றT> உைற அமர$ யாைர["
க1டன>, தாZ", த> கமலQ க1களா<. 104

எt07 உய$ ெநM0தைக இர1M பாதn"


அt07ற அt6த;>, இல:ைக ஆ5 கட<
Gt0த7; pலsைச Gr0த ெவ1 Tைர
தைழ0தன; uர1டன dன"தா" எலா". 105

ேப$ உVைவ ஒMQRமா? அZமைனy z ைத ேவ1Mத<

வhiஅ" மV:R< அ" ம? இ< க'mனா4,


கhசn" uைரவன கழj" க1Kலா4;
'7hiன$ அரQக$' எ>? உவQR" Œ5yiயா4,
'அhiேன> இ^ உV; அடQRவாA' எ>றா4. 106

'ntவ7" இ^ உVQ காண n'(ய


Rt இல7 உலR; இ‚, R?RவாA' எ>றா4,-
எtGZ" எg< இல:R இராம> =4கைள6
தtGனளா" என, த]$QR" i0ைதயா4. 107

எ]ய உV3 காJKய அZமைனy z ைத பாராJMத<

ஆ1தைக அZமZ", 'அVள7 ஆ"' எனா,


d1டன>, G/"u எZ" பத6ைத dy ெச <வா>,
கா1டjQR எ]ய7 ஓ$ உV3 காJKனா>;
f1ட< இ< GளQR அனா4 இைனய †<;னா4. 108

'இட0தாA உலைக மைல•M", எM6தாA G/"ைப, இைவ /மQR"


பட" தா5 அரைவ ஒV கர6தா> ப(6தாA, எ‚Z", பய> இ>றா<;
நட0தாA இைடேய எ>றாj", நா1 ஆ" pனQR; ந]$ கடைலQ
கட0தாA எ>ற< எ> ஆR"?-கா'ேற அைனய கMைமயாA! 109

ஆg ெநM: ைக ஆ1தைகத> அVW", uகt", அg3 இ>(,


ஊg பல3" pைலp?6த'R, ஒVவ> xேய உைள ஆனாA;-
பாg ெநM0 =4 Pரா!-p> ெபVைமQR ஏ'ப, பைக இல:ைக
ஏt கட'R" அI uற6த7 ஆகாTV0த7 இg3 அ>Ž? 110

'அ(3" ஈேத, உV ஈேத; ஆ'ற< ஈேத, ஐ" uல6T>


ெச (3" ஈேத, ெச ய< ஈேத, ேத'ற" ஈேத, ேத'ற6T>

Page 66 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'அ(3" ஈேத, உV ஈேத; ஆ'ற< ஈேத, ஐ" uல6T>


ெச (3" ஈேத, ெச ய< ஈேத, ேத'ற" ஈேத, ேத'ற6T>
ெந([" ஈேத, pைன3 ஈேத, xT ஈேத, pனQR எ>றா<,
ெவ(ய$ அ>Ž, Rண:களா> Grhச> nதலா" ேமலா_$? 111

's> ேந$ எU'? வ< அரQக$ PQக" ˆQH, Pர'RI


m>ேன mற0தா> அ<ல7 ஓ$ 7ைண இலாத mைழ ˆQH,
உ>னாp>ேற உைடH>ேற>, ஒg0ேத> ஐய"; உU$ உU$6ேத>;
எ>ேன? pVத$ எ> ஆவ$, xேய எ" •> 7ைண எ>றா<? 112

'மா1ேட> எ‚Z" பt7 அ>ேற; இ>ேற, மாயy iைறp>?"


d1ேட>; எ>ைன ஒ?6தாைரQ Rல:க‘M" ேவ$ அ?6ேத>,
E1ேட> எ" •> @ல: கழj"; uகேழ அ>(, u> பg["
‡1ேட>' எ>?, மன" மH50தா4, TVG> nக676 TV ஆனா4. 113

அZம‚> பk|g

அ1ண' ெபr•>, அK வண:H, அ(ய உைரIபா>, 'அV0தTேய!


வ1ணQ கட;‚ைடQ Hட0த மண;> பலரா<; வானர6T>
எ1ண'R அrய பைட6 தைலவ$, இராம'R அKயா$; யா> அவ$த"
ப1ைணQR ஒVவ> எனI o0ேத>; ஏவ< ƒவ< பk ெச Aேவ>. 114

வானரI பைடU> iறIைப அZம> எM67ைர6த<

'ெவ4ள" எtப7 உள7 அ>Ž Pர> ேச ைன? இ^ ேவைலI


ப4ள", ஒV ைக x$ அ4]Q RKQக, சாj" பா>ைமய=?
க4ள அரQக$ கK இல:ைக காணாத ஒg0ததா< அ>Ž,
உ4ள 7ைண[" உள7 ஆவ7? அ(0த m>Z" உள7 ஆ™? 115

'வா; இளவ<, அவ> ைம0த>, மU0த>, 7s0த>, வயQ Rnத>,


xல>, இடப>, RnதாQக>, பனச>, சரப>, ெநMh சா"ப>,
கால> அைனய 7>மVட>, கா"ப>, கயவ>, கவயாQக>,
ஞால" அ([" நள>, ச:க>, G0த>, 7G0த>, மத> எ>பா>; 116

'த"ப>, fம6 த‚I ெபய¡>, தTU> வதன>, சதவ; எ>?


இ"ப$ உலaM எ^ உலR" எMQR" sMQக$, இராம> ைக
அ"m> உத3" பைட6 தைலவ$; அவைர ˆQH>, இ^ அரQக$,
வ"m> n ைலயாA! உைற இட3" oதா$; கணQR வர"u உ1” ?' 117

sைகI பாட<க4

/'(ய aK ஒ>ைற6 7k67, fய4, ஓ$


@> தட: a"m‚< EJK, 'Esேய!
ந< தவ" உைடய4 யா>ஆH>, நாயக>

Page 67 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

@> தட: a"m‚< EJK, 'Esேய!


ந< தவ" உைடய4 யா>ஆH>, நாயக>
ெவ'( ேச $ TVவK ேம3ேவ>' எ>றா4. 21-1

எ>? அV0தT, மன67, எ"ைம ஆWைட6


7>ற அV: க'mனா4, /VT நாயக>
@> தV மல$I பத" வt6T, E: aK
த> த‚Q கt6Tைட6 தrQR" ஏ<ைவU>. 21-2

எATன4, m>Z" எ1ணாத எ1k, 'ஈ:R


உA Tற" இ<ைல!' எ>? ஒVIபJM, ஆ:R ஒV
aA த]$Q a"mைடQ aK இJேட தைல
ெபATM" ஏ<ைவU<, தவ6T> ெப'(யா<, 21-3

=>(ன>, தன7 உVQ காண; fயவ>,


e>? உலHZQR" ஓ$ அ>ைன, |A" மல$
ேத> Tக5 TVவK ெச >‚யா< „t7,
ஆ>ற ேப$ அ>u a1M, அைறத<ேமUனா>: 22-1

'ˆQHேன>; அரQHய$, ‹‚Iu இ< •Kய$,


xQHன$ 7U;ைன; p>ைனQ காbத'R
ஆQHய கால" பா$67, அய< மைற07, m>
தாQR அண:R அவ$ 7U< க1M, சா$07ேள>. 23-1

'pைல ெபற, அய> இV07, இய'? xல6T>


iைல மk வ4ளn" உவைம ேச $கல;
"அலவ>, அ7" எ>பரா<, அ(3 இ€$; அவ$
உைல3 அ? TV nழ:காjQR ஒIu உ1” ? 43-1

'எ4ள'R அrய pைல ஆH, இைய07 த"s< இைண உV ஆA,


த4ளIபடாத தைக ஆH, சா$ க6Tr ைக வைக ஒtகா,
அ4ள' ப4ள67 அக> uன< Œ5 அக>ற வாGQR4 p>ற
வ4ைள6 த1K> வனIu அg6த, மகர" ெச (யாQ Rைழ' எ>றா>. 49-1

தவ" த0த ெநhi> தன7 ஆ$ உU$6 த"m•M",


நவ" த0த R>?", aM: கானn", நாK ஏH,
கவ0த> தன7 ஆG கவ$07, ஒVQகாj" x:காy
iவ" த07, ெமA"ைமy சபrQR6 ‡$07 வ0தா>. 88-1

'ெச >ேற> அKேய>, உன7 இ>ன< i(ேத உண$67" அ67ைண["


அ>ேற, அரQக$ வVQக" உட> அைடவ7; அ<லா7, அrU> ைக
ம>ேற கமt" „ைட அ>ேற, pVத$ Rt3" மாநகV"?'
எ>ேறஇைறhi,m>னV",ஒ>?இைச Iபா>உண$0தா>,ஈ?இ<லா>.117-1

Page 68 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

எ>ேறஇைறhi,m>னV",ஒ>?இைச Iபா>உண$0தா>,ஈ?இ<லா>.117-1

5. ŒடாமkI படல"

z ைதைய இராம‚ட" ேச $Qக எ1kய அZம‚> G1ணIப"

'உ1M 7ைண எ>ன எ]= உலH>? அ"மா!


u1டr ைக oj" இவ4 இ>ன< urH>றா4;
அ1ட nத< நாயகன7 ஆG அைன யாைளQ
a1M அக<வேத கVம"' எ>? உண$3a1டா>. 1

'ேகJK, அKேய> உைர; n‚0தVள<; ேக4 ஆA!


PJKUM" ேம<, அவைன ேவற< Gைன அ>றா<;
ஈJK இ‚ எ> பல; இராம> எT$, p>ைனQ
காJK, அK தா5ெவ>; அ7 கா1K; இ7 கால"; 2

'@> Tk @ல:aK! எ> ெம> மU$ @V0T6


7>(ய uய67 இ‚7 இVQக; 7ய$ GJடாA,
இ> 7U< GைளQக; ஓ$ இைமIm>, இைற ைவR"
R>(ைட, உைனQ aM RTIெப>; இைட a4ேள>. 3

'அ(07, இைட, அரQக$ „ட$வா$க4 உளராேம<,


n(07 உTர •(, எ> மனy iன" nKIேப>;
ெந(0த Rழ<! p> pைலைம க1M", ெநK•>பா<,
ெவ?: ைக ெபயேர> - ஒVவராj" G]யாேத>. 4

'"இல:ைக•M" ஏRTa<" எ>‚Z", இட07, எ>


வல" a4 ஒV ைக6தைலU< ைவ67, எT$ தMIபா>
Gல:Hனைர •(, வr ெவh iைலU_$த"
@ல: a4 கழ< தா5Rெவ>; இ7, அ>ைன! @V4 அ>றா<. 5

'அV0தT! உைர6T-அழக'R அVR ெச >?, "உ>


மV07 அைனய ேதG, ெநM வhச$ iைற ைவIm<,
ெபV0 7யr_M", ஒV PM ெப?H<லா4,
இV0தன4" எனI பகr>, எ> அKைம எ> ஆ"? 6

'u1 „ட$3 அக'(ய uய6TœM uQேக>,


G1டவ$ வல6ைத[" Gr67 உைரெச Aேக_?
"a1M வVH'(ெல>; உU$QR உ?T a1ேட>;
க1M வVH'(ெல>" எனQ கழ?ேக_? 7

'"இVQR" மT< Œ5 கK இல:ைகைய இைமIm>


உVQH எrயா<, இக< அரQகைன[" ஒ>றா
nVQH, pVதQ Rல" nK67, Gைன n'(I

Page 69 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

உVQH எrயா<, இக< அரQகைன[" ஒ>றா


nVQH, pVதQ Rல" nK67, Gைன n'(I
@VQக அக<க" எ>‚Z", அ7 இ>? urH>ேற>. 8

'இ07‹த<! p>œM இவ1 எAT, இக< Pர>,


i0ைத உ? ெவ0 7ய$ தG$07, ெத]–M",
அ0த" இ< அரQக$ Rல" அ'? அGய •(,
ந0த< இ< uGQக1 இட$, m> கைளத< ந>றா<. 9

'ேவ? இ‚ Gள"ப உளத>?; GTயா<, இI


ேப? ெபற, எ>க1 அV4 த0தVW; m> oA
ஆ? 7ய$; அ" †< இள வhi! அKய> =4
ஏ?, கK7' எ>?, „t7 இ> அK பk0தா>. 10

அZம‚> ேவ1M•ைளy z ைத ம?6த<

ஏய ந< |g எAத Gள"mய


தாைய n>‚ய க>? அைனயா> தனQR,
'ஆய த>ைம அrய7 அ>றா<' என,
fய ெம>†< இைனயன †<jவா4; 11

'அrய7 அ>?; p> ஆ'றjQR ஏ'றேத!


ெதrய எ1kைன; ெச Aவ7" ெச ATேய;
உrய7 அ>? என ஓ$H>ற7 உ1M, அ7, எ>
ெபrய ேபைதைமy i< மTI ெப1ைமயா<. 12

'ேவைலU>‚ைடேய வ07, ெவAயவ$,


•;, p>œM" ெவh சர" •6தo7,
ஆல" அ>னவ$QR அ<ைல, எ'R அ<ைலயா<;
சால3" தMமா?"; த‚ைம•A! 13

'அ>([", m(7 உ4ள7 ஒ>?; ஆrய>


ெவ>( ெவh iைல மா/b"; ேவ? இ‚
ந>( எ>ப7 எ>? வhi6த நாAக]>
p>ற வhச ைன, x[" pைன6T•? 14

'a1ட or> எ" a'றவ> G< „g<


அ1ட$ ஏவV" ˆQக, எ> ஆQைகையQ
க1ட வா4 அரQக> Gg, காக:க4
உ1டo7 அ>(, யா> உெள> ஆெவ_? 15

'ெவ'( நாbைட G<;ய$ G< „g<


n'ற, நா1 இ< அரQHய$, eQaM"
அ'ற நாkன$ ஆUன o7 அ>(,

Page 70 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

n'ற, நா1 இ< அரQHய$, eQaM"


அ'ற நாkன$ ஆUன o7 அ>(,
ெப'ற நாணn" ெப'(ய7 ஆR™? 16

'@> mற:க< இல:ைக, @V0தல$


எ>u மா< வைர ஆHலேதஎ‚>,
இ'mறIu", ஒtQR", இtQக" இ<
க'u", யா> mற$QR எ:ஙன" காJMேக>? 17

'அ<ல< மாQக4 இல:ைகய7 ஆR™?


எ<ைல x6த உலக:க4 யா3", எ>
†<;னா< /Mேவ>; அ7, fயவ>
G<;> ஆ'ற'R மா/ எ>?, Piேன>. 18

'ேவ?" உ1M உைர; ேக4 அ7; ெமA"ைம•A!


ஏ? ேச வக> ேம‚ அ<லா<, இைட
ஆ?" ஐ" @( p>ைன[", "ஆ1" எனQ
ƒ?"; இ^ உV6 ‡1Mத< ƒM™? 19

'‡1Kனா>எ‚>, இ6தைன ேச 1 பக<


ஈ1M™ உU$ ெமAU>? "இைமIm>n>
மா1M ‡$ெவ>" எ>ேற, pல" வ> ைகயா<
w1M a1M, எt07 ஏHன>, w5ைமயா<. 20

'"ேம3 i0ைத இ< மாதைர ெமA „K>,


ேத3 வ> தைல i07க x" என,
EG< வ0த uராதனேன uக<
சாவ" உ1M; என7 ஆ$ உU$ த0ததா<. 21

'அ>ன சாவ" உள7 என, ஆ1ைமயா>,


s>Z" ¥;ய>, ெமA"ைமய>, Pடண>
க>‚, எ>வU> ைவ6த கVைணயா4,
†>ன7 உ1M, 7bQக" அக'?வா>. 22

'ஆய7 உ1ைமU>, நாZ" - அ7 அ>? எ‚>,


மாAெவ> ம>ற;-அற" வtவா7 எ>?",
நாயக> வ; எ1k[", நாZைட6
fAைம காJட3", இ67ைண f:Hேன>. 23

'ஆ1Mp>?", அரQக> அக507 a1M,


ஈ1M ைவ6த7, இளவ< இய'(ய
x1ட சாைல•M pைலp>ற7;
கா1K, ஐய! p> ெமA உண$ க1களா<. 24

Page 71 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கா1K, ஐய! p> ெமA உண$ க1களா<. 24

'‡$Gேல>, இ7 ஒV பகj"; iைல


Pர> ேம‚ைய மாZ" இ^ P:R x$
நார நா4மல$I @Aைகைய ந1bேவ>,
•V" ஆ$ உU$ காQR" 7kGனா<. 25

'ஆதலா>, அ7 காrய" அ>?; ஐய!


ேவத நாயக>பா<, இ‚, d1டைன
oத< காrய"' எ>றன4 Eைவ; அQ
•7 இலாZ", இைனயன ƒ(னா>: 26

அZம> z ைதையI uக507, 'இராம‚ட" யா7 ƒறேவ1M"' என Gனவ<

'ந>?! ந>?! இ^ உலRைட நாயக>


த> 7ைணI ெபV0ேதG தவ6 „g<'
எ>? i0ைத க]67, உவ07, ஏ6Tனா> -
p>ற ச:ைக இடŸM x:Hனா>. 27

'இVW" ஞால" இராவணனா<; இ7


ெதVW", x இ‚y i< பக< த:R(>;
மVW" ம>னவ'R, யா> †j" வாசக"
அVWவாA' எ>?, அKU> இைறhiனா>. 28

அZம‚ட" z ைத மன" கச07 †>ன ெச ATக4

'இ>Z", ஈ1M, ஒV T:க4 இVIப< யா>;


p>ைன ˆQHI பக$0த7, xT•A!
m>ைன ஆG mKQகHேல>; அ0த
ம>ன> ஆைண; இதைன மனQ a4 x. 29

'"ஆர" தா5 TV மா$ப'R அைம0த7 ஓ$


தார"தா> அலேளZ", தயா எZ"
ஈர"தா> அக67 இ<ைல எ>றாj", த>
Pர" கா6தைல ேவ1M" எ>? ேவ1MவாA. 30

'ஏ67" ெவ>( இைளயவ'R, ஈ7 ஒV


வா$6ைத ƒ?T: "ம> அVளா< எைனQ
கா67 இV0த தனQேக கட>, இைட
•6த ெவh iைற PM" எ>? ƒ?வாA. 31

'"T:க4 ஒ>(> எ> ெச A தவ" ‡$0ததா<;


இ:R வ0Tலேனஎ‚>, யாண$ x$Q
க:ைக யா'ற:கைர, அKேய'R", த>

Page 72 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

இ:R வ0Tலேனஎ‚>, யாண$ x$Q


க:ைக யா'ற:கைர, அKேய'R", த>
ெச : ைகயா< கட> ெச Aக" எ>? ெச IuவாA. 32

மாsய$QRy †>ன ெச AT

'"iறQR" மாsய$ eவ$QR", z ைத ஆ1M


இறQH>றா4 „tதா4" எZ" இ>ன †<,
அற6T> நாயக>பா<; அV4 இ>ைமயா<
மறQR"ஆUZ", x மறேவ<, ஐயா! 33

d1M" இராமZQRy ெச AT †<jத<

'வ07 எைனQ கர" ப'(ய ைவக<வாA,


"இ0த, இI mறGQR இV மாதைரy
i0ைதயாj" „ேட>" எ>ற, ெச ^ வர"
த0த வா$6ைத TVy ெச G சா'?வாA. 34

'"ஈ1M நா> இV07, இ> உU$ மாUZ",


d1M வ07 mற07, த> ேம‚ைய6
‡1டலாவ7 ஓ$ ‡Gைன ‡$ வர"
ேவ1Kனா4, „t7" எ>? Gள"uவாA. 35

'அர/ P'(V07 ஆள3", ஆA மkI


uரைச யாைனU> PTU< oத3",
Gர/ •ல:க4 காண GT இேல>;
உைர ெச A7 எ>ைன? எ> ஊ5Gைன உ>Zேவ>. 36

'த>ைன ˆQH உலக" தள$த'R"


அ>ைன ˆAQR", பரத> அ:R ஆ'??"
இ>ன< ˆAQR", அ:R ஏRவ7 அ>(ேய,
எ>ைன ˆQH, இ:R, எ:ஙன" எA7™? 37

'எ0ைத, யாA, nத;ய Hைளஞ$ யா$QR", எ>


வ0தைன Gள"uT; கGU> ம>னைன,
"/0தர6 =ளைன6 „ட$07, கா67I oA,
அ0த" இ< TV நக$QR அரச> ஆQR" எ>பாA. 38

அZம> z ைதைய6 ேத'?த<

இ6 Tற" அைனயவ4 இய"ப, 'இ>னn",


த67ற< ஒg0Tைல, ைதய< x!' எனா,
எ6Tற67 ஏ73" இைய0த இ> உைர,
ஒ6தன, ெதr3ற உண$6Tனா>அ¡: 39

Page 73 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

எ6Tற67 ஏ73" இைய0த இ> உைர,


ஒ6தன, ெதr3ற உண$6Tனா>அ¡: 39

'PவாA, x இவ1; ெமA அஃேத?


ஓAவா>, இ> உU$, உAவானா"!
oA, வா> அ0நக$ uQR அ>Ž?
ேவAவா> ¥;["? ெமA அ>Ž? 40

'ைக67 ஓM" iைற, க'oைய


ைவ6=> இ> உU$ வா5வானா"!
@A6=$ G<;க4 oவாரா"!
இ6=M ஒIப7 யா7 உ1ேட? 41

'ந<€A! p>ைன ந;0=ைரQ


a<€", எ" உU$ a1M அ:ேக
எ<€n" ெச ல, எ" •Z"
G<€M" ெச ல ேவ1டா–? 42

'x0தா இ>ன;< x0தாேம,


ேதA07 ஆறாத ெபVh ெச <வ"
ஈ0தாZQR உைன ஈயாேத
ஓA0தா<, எ"s> உய$0தா$ யா$? 43

'"ந>? ஆA ந<Gைன ந<€ைர6


T>றா$ த" Rட$ ேபA T>னQ
a>றா< அ<ல7, a4ேள> நாM"
எ>றாZQR, இைவ ஏலா–? 44

'மாJடாதா$ iைற ைவ6=ைய,


"dJடா"" எ>Hல" d4வாேம<,
நாJடா$, ந<லவ$, ந< •j"
ேகJடா$, இ^ உைர ேகJபா¡? 45

'"E1டா4 க'uைடயா4 @Aயா4,


‡1டா வhசக$ ‡1டாn>,
மா1டா4" எ>?, மன" ேத(
d1டா<, Pர" Gள:கா=? 46

'ெகJேட>! x உU$ ேகத6தா<


GJடாAஎ>(K>, ெவ^ அ"பா<,
ஒJடா¡M, உலR ஓ$ ஏt"
/Jடாj", „ைலயா அ>Ž? 47

'n>ேன, a<வா> eஉலR",

Page 74 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'n>ேன, a<வா> eஉலR",


@>ேன ஓ:Hய o$ G<லா>,
எ>ேன! p> pைல ஈ7 எ>றா<,
m>ேன, ெச "ைம mKIபா_? 48

'•4 ஆனா$ உU$ •‘M",


eளா ெவh iன", n'? ஆகா;
dளாேவ<, அய< ேவ? உ1” ?
மாளா= uG வா_M"? 49

'தாg6 த1 கட<த"™M",
ஏtQR ஏ5 உலR எ<லா", அ>?,
ஆgQ ைகயவ> அ"u, அ"மா!
ஊg6 ‡ என உ1ணா–? 50

'"பM6தா>, வானவ$ ப'றாைர;


தM6தா>, ‡Gைன; தQ•ைர
எM6தா>; ந<Gைன, எ0 நாW"
aM6தா>" எ>?, இைச a4ளா•? 51

'i< நா4 x இட$ ‡ராதாA


இ>னா ைவக;>, எ<€V"
ந< நா4 காbத< ந>? அ>Ž-
உ>னா< ந< அற" உ1டானா<? 52

'u]QR" க1டக$ u1§V4


R]QR" ேபA Rைட["=?",
ஒ]QR" ேதவ$ உவ07, உ4ள"
க]QR" ந<Gைன காணா•? 53

'ஊgU> இ?TU> உV" எ(0ெதன,


ேக5 Hள$ /M கைண Hg6த u1 @g
தா5 இV: RVTயா<, தர:க ேவைலக4
ஏt" ஒ>றாக p>?, இைரIபQ கா1Kயா<. 54

'Œ< இV" ெபV வU? அைல67y •$3?"


ஆ;அ" க1kய$ அ?67 x6தன,
வா;[" கடIப அV வனIப, வா> உய$
தா; அ" ெபV மைல தய:கQ கா1Kயா<. 55

'G1k> x]ய ெநM: கt7", ெவh iைற


எ1k> x]ய ெபV" பறைவ ஈJடn",
u1k> x$I uணrU< பK07, Eைவய$

Page 75 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

எ1k> x]ய ெபV" பறைவ ஈJடn",


u1k> x$I uணrU< பK07, Eைவய$
க1k> x$ ஆ'(‚< R]IபQ கா1Kயா<. 56

'கர" பU< nர/இன" /ற:க, ைக „ட$


நர"u இய< இs5 இைச நGல, நாடக"
அர"ைபய$ ஆKய அர:H>, ஆ1 „g<
Rர:Rக4 n ைற n ைற n‚IபQ கா1Kயா<. 57

'uைர உ? u> „g< அரQக$ u1 |g


Tைர உ? RVT யா? ஈ$Iபy ெச <வன,
வைர உ? mணI ெபV" mறQக" ம1Kன,
கைர உ? ெநM: கட< f$IபQ கா1Kயா<. 58

'Gைன[ைட அரQக$ ஆ" இV0ைத ெவ07 உக,


சனH எ>? ஒV தழ< நMவ1 த:கலா>,
அனக> ைக அ"u எZ" அள3 இ< ஊைதயா<,
கனக" xM இல:ைக p>? உVகQ கா1Kயா<. 59

'தாQR இக< இராவண> தைலU< தாGன,


பாQHய" அைனய p> பgIu இ< ேம‚ைய
ˆQHய க1கைள, ‹T a4 eQHனா<,
காQைகக4 கவ$07 a1M, உ1ணQ கா1Kயா<. 60

'ேம< உற இராவண'R அg07 ெவ4Hய


x< உ? Tைச Q கr Tr07 p'பன
ஆ< உற அைனயவ> தைலைய வ^G, G<
கா< உ? கைண தK07, இMவ கா1Kயா<. 61

'x$67 எt கைண மைழ வழ:க, xல வா>


ேவ$6த7 எ>? இைட இைட P/" f/o<,
o$67 எt @ல: aK இல:ைக, Eg•M
ஆ$67 எt கt7 இைர67 ஆடQ கா1Kயா<. 62

'x< pற அரQக$த" RVT x6த" x$


ேவைல sQR, ஆ'¢M dள, ேவைல Œ5
ஞால" n'?? கைட[க67 நy/ அறாQ
காலZ", ெவ?67, உU$ காலQ கா1Kயா<. 63

'அண:R இள மக]ŸM அரQக$ ஆM?"


மண" Hள$ க'பகy •ைல வாGவாA,
mண:R? வா< n ைற mK67, மாைலய
கண" aM RரQRஇன" R]IபQ கா1Kயா<. 64

Page 76 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கண" aM RரQRஇன" R]IபQ கா1Kயா<. 64

'ெச Iuற< எ> பல? ெதAவ வா]க4,


இI uற67 அரQகைர nVQH ஏHன,
nI uற67 உலைக[" nKQக eJடலா<,
அI uற67 அரQகV" அGயQ கா1Kயா<. 65

'ஈ1M, ஒV T:க4, இ^ இடr> ைவRத<


ேவ1Mவ7 அ>?; யா>, GைரG> PரைனQ
கா1டேல Rைற; mZ" கால" ேவ1M™?
ஆ1தைக இ‚ ஒV @t7" ஆ'?™? 66

'"ஆG உ1M" எ>Z" ஈ7 உ1M; உ> ஆ$ உU$y


ேச வக> TV உV6 ‡1ட, ‡A0TலாI
E இைல; த]$ இைல; @r07 ெவ0TலாQ
கா இைல; aK இைல;-ெநKய கா> எலா". 67

'•க" வ07 உ?வ7, ெத]3 =A07 அ>Ž?


ேமக" வ07 இK67 உV"ஏ? P5HZ",
ஆகn" uய:கW" அt0த, ஐ0தைல
நாக" வ07 அட$ImZ", உண$3 நா?™? 68

'ம67 உ? தU$ என வ07 ெச >?, இைட


த67?" உUŸM uல>க4 த4W?"
m67, p> mrG‚< mற0த ேவதைன,
எ6தைன உள? அைவ எ1b" ஈJட–? 69

'"இ0 pைல உைடயவ4 தrQR"" எ>(ேய<,


@A0 pைல கா1K; யா> uக>ற யா3", உ>
ைக0 pைல ெந<;ய:க‚U> காJMேக>;
ெமA0 pைல உண$07, x Gைடத07 ஈ' எ>றா>. 70

'‡$6தZ", கGQ Rல67 இைற[", ேதG! p>


வா$6ைத ேகJM உவIபத> n>ன$, மாQ கட<
f$6தன, இல:ைகையy Œ507, மாQ Rர:R
ஆ$6த7 ேகJM, உவ07 இV6T, அ>ைன! x. 71

'எ1ண அV" ெபV" பைட, நாைள, இ0 நக$


ந1kய @t7, அத> நMவ1, ந:ைக! x,
G1 உ? கjழ>ேம< Gள:R" G1MG>,
க1ணைன எ> ெநM" ெவrp< கா1Kயா<. 72

'அ:கத> =4sைச , இளவ<, அ" மைல


@:R ெவ:கT$ எனI @;ய, o$Iபைட

Page 77 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'அ:கத> =4sைச , இளவ<, அ" மைல


@:R ெவ:கT$ எனI @;ய, o$Iபைட
இ:R வ07 இ?QR"; x இடV" ஐயn"
ச:ைக[" x:RT; த‚ைம x:RவாA. 73

'Rரா வV" Rழ;! x R(6த நா]ேன,


Gரா3 அV ெநMh iைற dJHலா>எ‚>,
பரா வV" பg•M" பாவ" ப'?த'R,
இராவண> அவ>; இவ> இராம>' எ>றன>. 74

அZம> உைரயா< z ைத ேத( ƒற<

ஆக இ" |g ஆ/ இல ேகJM, அ(3'றா4;


ஓைக a1J க]QR" மன6த4, உய$0தா4;
'oைக ந>? இவ>' எ>ப7, u0TU> ைவ6தா4;
=ைக[", iல வாசக" இ>னன †>னா4: 75

'ேச (, ஐய! Gைர0தைன; ‡யைவ எ<லா"


ேவ(; யா> இ‚ ஒ>?" Gள"பெல>; ேம€A!
ƒ?H>றன, n> R( உ'றன, •மா'R
ஏ?"' எ>?, இைவ †<;ன4 இ>†< இைச Iபா4: 76

'நாக" ஒ>(ய ந< வைரU>தைல, ேம<நா4,


ஆக" வ07, எைன, அ4 உH$ வா]> அைள0த
காக" ஒ>ைற n‚07, அய< க< எt u<லா<,
ேவக ெவ" பைட GJட7, ெம<ல GrIபாA. 77

'"எ> ஓ$ இ> உU$ ெம> H]QR யா$ ெபய$ ஈேக>?


ம>ன!" எ>றj", "மா/ அ? ேககய> மா7, எ>
அ>ைனத> ெபய$ ஆக" என அ>mœM, அ0 நா4,
†>ன ெமA"|g †<jT-ெமA"ைம „ட$0=A! 78

z ைத Œடாமkைய அZம‚ட" aM6த<

எ>? உைர6த, 'இ‚7 இ6தைன ேப$ அைடயாள";


ஒ>? உண$67வ7 இ<' என எ1k உண$0தா4,
த> TV6 7H;< @T3'ற7, தாேன
ெவ>ற7 அy /ட$, ேம˜M w5 உற ெமAயா<, 79

வா:Hனா4, த> மல$QைகU<; ம>னைன n>னா,


ஏ:Hனா4; அ^ அZமZ", 'எ>a< இ7?' எ>னா,
P:Hனா>; Gய0தா>; உலR ஏt" Gt:H6
f:R கா$ இV4 n'?" இr0த7 /'?". 80

Page 78 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

f:R கா$ இV4 n'?" இr0த7 /'?". 80

'மh/ அல:R ஒ]•Z", இ" மா நக$ வ0தா>,


அhசல>' என, ெவ: க1 அரQக$ அU$6தா$;
சhசல" ur சQகரவாகnட>, தா5
கhசn", மல$3'றன; கா0Tன கா0த". 81

ƒ0த< ெம> மைழ a4 nH<ேம< எt •]>


ேவ0த> அ>ன7, ெம<;ய<த> TVேம‚
ேச 0த7, அ0த" இ< ேச வக> ேச வK எ>னQ
கா07H>ற7, காJKன4; மாVT க1டா>. 82

'ŒைடU>மk க1 மk ஒIப7, „< நா4


ஆைடU>க1 இV0த7, ேப$ அைடயாள";
நாK வ07 என7 இ> உU$ ந<Hைன, ந<€A!
•K' எ>? aM6தன4, ெமAI uக5 a1டா4. 83

Œடாமk ெப'ற அZம> Gைடெப'?y ெச <jத<

„t7 வா:Hன>; /'(ய fiன>, n'றI


பt7 உறாவைக ப0தைன ெச Aதன>; வ0T67,
அt7, n"ைம வல" aM இைறhiன>; அ>oM,
எt7 பாைவ[", ஏ6Tன4; ஏHன> இIபா<. 84

sைகI பாட<க4

'ேச 1 தவா ெந( ெச < பக< ‡:R அற,


d1M, த"m[" PரZ" ஊ$ uக,
E1ட ேப$ அ>m_Vட> oTயா<!
ஈ1M யா> வர" ேவ1Kென>, ஈ? இலாA!' 31-1

எ>? உைர6TMT; m>, அ•6T எATனா<,


ெவ>( ெவh iைலUனா> மன" Gைழ0Tடா7;
அ>(ேய, மைற ெந(QR அVக> அ<லனா<;
@> Tk ¥;[" uைனத< இ<ைலயா<. 38-1

'"a'றவ> சர6Tனா< RைலRைல07 உக,


இ'ற7 இ^ இல:ைக" எ>?, இர:H ஏ:கேவ,
ம'? ஒV மய> மக4 வU? அைல67 உக,
@'¢K! x[" க1M, இர:கI oTயா<.' 65-1

'"அ:R, அ7 அhi, நM:H, அய> பT அ1s,


"இ:R p> வர3 எ>ைன" எனQ கன<3 எAத,
ம:ைக ப:கœM எ1 Tைச [" ெச ல, ம'Ž$

Page 79 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

"இ:R p> வர3 எ>ைன" எனQ கன<3 எAத,


ம:ைக ப:கœM எ1 Tைச [" ெச ல, ம'Ž$
த:க4 த:க4 இட:க4 ம?6தைம ைதIபாA. 77-1

'இ0Tர> தV" ைம0த> உ?" 7ய$ யா3"


அ0தர6T‚< p>றவ$ க1M, "இ‚, அ0=!
எ0ைதத> சர1 அ>(, ஒ$ தhசn" இ>றா<;
வ07 அவ> சர1 P5க!" என உ'ற7" ைவIபாA. 77-2

'"ஐய p> சரண" சர1!" எ>?, அவ> அhi,


ைவய" வ07 வண:Hட, வ4ள< மH50ேத,
"ெவAயவ> க1 இர1¤M oக!" என, GJட
ெதAவ ெவ" பைட உ'?ள த>ைம ெதrIபாA. 77-3

'"எ0ைத, p> சரண" சர1!" எ>ற இதனா<,


n0ைத உ> Rைற[" @ைற த0தன"; n07 உ>
ச0த" ஒ>? aK6 Tர4 க1க4தமQேக
வ07 ஒ$ ந> மk p'க!" என, ைவ6த7" ைவIபாA. 77-4

'ேவக" G1M சய0த> வண:H, G/"m<


oக, அ1ட$க4 க1M, அல$ a1M @g0தா$;
நாக ந"ப> இள: Hைள ந>R உணராத,
பாR த:Hய ெவ>(U>, இ> †< பkIபாA. 77-5

6. @g< இ?6த படல"

Gைடெப'ற அZம‚> உ4ள pைல

ெந(Q •M வடQR உ?" pைனIm‚< ps$0தா>,


@(Q Rல மல$I @g;ைடQ கK7 oவா>,
'i?6 „g< nK67 அக<த< ‡7' என<, ெதr0தா>;
ம(67" ஓ$ ெச ய'R உrய காrய" மT6தா>. 1

'ஈன" உ? ப'றலைர எ'(, எU< ef$


dன pைலய6T> உக Pi, Gg மாைன
மானவ> மல$Q கழ;< ைவ67"இெல> எ>றா<,
ஆன@t7, எI பri>, நா> அKய> ஆேவ>? 2

'வhச ைன அரQகைன ெநVQH, ெநM வாலா<


அhiœM அh/ தைல =4 உற அைச 6ேத,
ெவh iைறU< ைவ67"இெல>; ெவ>?"இெல>; எ>றா<,
தhச" ஒVவ$QR ஒVவ$ எ>ற< தR" அ>Ž? 3

'க1ட pVதQ கட< கலQHென>, வல6T>

Page 80 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'க1ட pVதQ கட< கலQHென>, வல6T>


T1 Tற< அரQகZ" இVQக ஓ$ Tற6T>
ம1ட3தர6தவ4 மல$Q Rழ< mK67,
a1M iைற ைவ6TMத;< Rைறவ7 உ1”? 4

'dJM" இ‚, எ1b" Gைன ேவ?" உள7அ>றா<;


ஓJK இ^ அரQகைர உைல67, எ> வ; எ<லா"
காJM" இ7ேவ கVம"; அ>னவ$ கM" o$
eJM" வைக யாவ7a<?' எ>? nய<H>றா>. 5

'இI @g;ைனQ கK7 இ?QRெவ>; இ?6தா<,


அI ெபrய Eச< ெச G சா$தj", அரQக$
ெவIu? iன6த$ எT$ ேம<வVவ$; வ0தா<,
7Iu உற nVQH, உU$ உ1ப<, இ7 Œதா<. 6

'வ0தவ$க4 வ0தவ$க4 d4Hல$ மK0தா<,


ெவ0 Tற< அரQகZ", GலQக அV வல6தா<
n07"; எ‚>, அ>னவ> nK6 தைல ni67, எ>
i0ைத உ? ெவ0 7ய$ தG$67, இ‚7 ெச <ேவ>.' 7

அ•க வன6ைத அZம> அg6த<

எ>? pைனயா, இரG ச0Tர> இய:R"


R>ற" இV =4 அைனய த> உV3 a1டா>;
அ>?, உலR எU'(ைட a4 ஏன" என< ஆனா>;
7>? கK காGைன, அKQaM 7ைக6தா>. 8

nK0தன; mள0தன; nr0தன; ெநr0த;


மK0தன; @K0தன; ம(0தன; n(0த;
இK0தன; தக$0தன; எr0தன; கr0த;
ஒK0தன; ஒi0தன; உT$0தன; mT$0த. 9

ேவŸM ம(0த iல; ெவ0த iல; G1k<


காŸM ெச (0த iல; கா;œM ேவைல6
fŸM ப(0த iல; 7"m•M வா_$
ஊŸM மைல0த iல; உQக, iல ெநQக; 10

•ைன nத< ம'றைவ /ழ'(ய Tைச I o$


ஆனன ‹கரQ RளV" ஆன; அK ப'றா
ேம< psர GJடன, G/"m> வg dI oA,
வானவ$க4 ந0தன வன6ைத[" மK6த. 11

அைல0தன கட< Tைர; அரQக$ அக< மாட"

Page 81 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அைல0தன கட< Tைர; அரQக$ அக< மாட"


Rைல07 உக இK0தன; RலQ Hrக‘M
மைல07 @K உ'றன; மய:H ெநM வான67
உைல07 Gt" d‚œM ெவ1 மல$ உT$0த. 12

nடQR ெநM ேவŸM nக07 உலக" n'?"


கடQR"வைக Piன, க]6த Tைச யாைன,
மடI mKUZQR உதவ ைமU> ps$ ைக ைவ67
இMQHயன ஒ6தன, எU'(> இைட ஞா<வ. 13

Ghைச உலக6TZ", இயQக$ மைலேமj",


7h/த< இ< வானவ$ 7றQக நகர67",
பhi அK வhiய$க4 |A6தன$, ப(6தா$,
நhச" அைனயாZைடய •ைலU> ந?" E. 14

@> Tk மkI பV மர>, Tைச க4 oவ,


s> Trவ ஒ6தன; ெவU< கTV" ஒ6த;
ஒ>(œM" ஒ>? இைட uைட67 உTர, ஊg>
த> Tர4 ஒtQH, Gt தாரைக[" ஒ6த. 15

u4]œM வ1M", s©?", கKa4 E3",


க4W", n ைக[", த]$க‘M இ‚ய கா[",
ெவ4ள ெநM ேவைலUைட, d>இன" Gt:H6
74]ன; மர> பட, ெநr0தன 7K6த. 16

fGய மல$6„ைக /ம07, Tைச =?",


EG> மண" நா?வ, uலா< கம5Hலாத,
ேதGய$க‘M" உய$ ேதவ$ இ‚7 ஆM"
ஆG என< ஆய, Tைர ஆ$கGக4 அ"மா! 17

இட0த மk ேவT[", இ?6த கK கா3",


„ட$0தன 7ர0தன பK07, ெந( fர,
கட07 ெச ல3 எ>ப7 கட0த7, இV காலா<
நட07 ெச ல< ஆR" என< ஆHய7, ந< x$. 18

ேவ‚< GைளயாM /ட¡‚> ஒ] G"n"


வா‚‚ைட Piய இV" பைண மர6தா<,
தானவ$க4 மா]ைக தக$07 @K ஆய-
வா> இKயா< ஒK[" மா< வைரக4 மான. 19

எ1 இ< தV •Kக4 எ(0தன ெச (0ேத,


த1ெண> மைழo< இைட தைழ0த7; சல6தா<,
அ1ண< அZமா>, 'அட< இராவணன7, அ0 நா4,

Page 82 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

த1ெண> மைழo< இைட தைழ0த7; சல6தா<,


அ1ண< அZமா>, 'அட< இராவணன7, அ0 நா4,
G1kZ" ஓ$ •ைல உள7 ஆ"' என, GT6தா>. 20

ேத> உைற 7]Iப, pைற u4 பல iல"ப,


E pைற மk6 தV G/"m‚ைட oவ,
d> n ைற ெநVQக, ஒ] வாžM G< Pச,
வா‚ைட நடாய ெநM மான" என< ஆன. 21

சாக" ெநM மாI பைண தைழ6தன; த‚I o$


நாக" அைனயா> எ(ய, ேம< ps$வ-நாW"
மாக ெநM வா‚ைட இg07, uன< வாV"
ேமக" என< ஆய-ெநM மா கட;> P5வ. 22

ஊன" உ'(ட, ம1k> உT6தவ$,


ஞான" n'?u ந1kன$ PM என,
தான க'பக6 த1டைல G1தல"
oன, uQகன, n> உைற @>னக$. 23

மk a4 RJKம" மJK67, ம1டப"


7k பM67, அய< வாGக4 f$67, ஒ]$
Tk /வ$6 தல" i0T, ெச A'R அV"
பk பM67, உய$ R>ற" பM67அ¡; 24

ேவ:ைக ெச '?, மராமர" ேவ$ ப(67,


ஓ:R க'பக" E‰M ஒK67 உராA,
பா:க$ ச1பகI ப6T ப(67, அய<
மா:க‚I பைண மJK67 மா'(ேய; 25

ச0தன:க4 தக$0தன-தா4 பட,


இ0தன:க]> ெவ07 எr i0Tட,
n07 அன:க வச0த> nக" ெகட,
ந0தன:க4 கல:H நM:கேவ. 26

காமர" க] வ1M கல:Hட,


மா மர:க4 மK0தன, ம1’M;
தா", அர:க அர:R, தக$07 உக,
E மர:க4 எr07 @r0தேவ. 27

Rைழ[", a"u", aK[", RU'Rல"


Gைழ[" த1 த]$y Œழj", ெம> மல$I
uைழ[", வாசI @7"u", @ல> a4 ேத>
மைழ[", வ1M", மUj", மK0தேவ. 28

Page 83 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

மைழ[", வ1M", மUj", மK0தேவ. 28

பவள மாQ aK Piன, ப< மைழ


7வW" s> என, /'(ட; Œ5 வைர,
TவW" @> பணண மா மர" ேச $0தன,
கவ4 யாைனU> ஓைடU> கா0தேவ. 29

பறைவ ஆ$67 எt" ஓைச [", ப< மர"


இற எM6த இKQ Rர< ஓைச [",
அறவ> ஆ$67 எt" ஓைச [", அ1ட6T>
uற pல6ைத[" ைக"sகI oயேத. 30

பாடல" பட$ •:aM", ப1 இைச I


பாட< அ" ப‚ வ1¤M", ப< TைரI
பாM அல"u உய$ ேவைலU< பாA0தன,-
பாM அல" ெபற, u4இன", பா$I@ேட. 31

வ1M அல"u ந< ஆ'(> மராமர",


வ1ட< அ" uன< ஆ'(> மK0தன;
G1M அல"u க" x:Hய ெவ1 uன<,
G1தல" uக x4 மர", P50தேவ. 32

தாமைர6 தட" @Aைக, ெச h ச0தன"-


தா" அைர6தன ஒ6த; 7ைக6த;>,
காமர" க] வ1¤M", க4žM",
காம$ அQ கட< EQ கட< க1டேவ. 33

i07வார" Tைச „?" ெச >றன,


i07 வா$ அ" uைர Tைர ேச $0தன;
த07, ஆர", uத‰M தா4 அற,
த" 7வார" 7க4 பட, சாA0தேவ. 34

ந0தவான67 நா4 மல$ நா(ன,


ந0த, வான67 நா4 மல$ நா(ன;
i07 அ(^) வான" Tr07 உக, ெச " மk
i0த, வா< ந07 இr0த, TைரQ கட<; 35

u<j" @> பைணI ப< மkI @> மர",


'a<j" இI@t ேத' எZ" a4ைகயா<,
எ<;< இJM GளQHய இ0Tர>
G<j" ஒ6தன, G1 உற Piன. 36

ஆைன6 தானn", ஆட< அர:கn",


பான6 தானn", பாA பrI ப0T[",

Page 84 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆைன6 தானn", ஆட< அர:கn",


பான6 தானn", பாA பrI ப0T[",
ஏ ைன6 தா$ அk ேதŸM" இ'றன-
கான67 ஆ$ தV அ1ண< கடாவேவ. 37

மயQR இ< @> Rல வ<;க4, வாr ேந$


இயQRற6 Tைச =?" எ(0தன,
ெவU< கT$Q க'ைற அ'? உற P50தன,
uய< கட<தைல uQகன o<வன. 38

ெபrய மா மரn", ெபV: R>றn",


Grய Pச;>, s> ெநM" @> மT<
ெநrய, மாட" ெநVIu எழ, x? எழ,
இrய<oன, இல:ைக[" எ:கb". 39

'"„1ைட அ" க‚ வாAy z ைத 7யQHனா< எ>ைனy /JடாA;


G1ட வானவ$ க1 n>ேன Gr @g< இ?67 PசQ
க1டைன p>றாA" எ>?, காbேம<, அரQக> காAத<
உ1M' என ெவVGனா>o<, ஒ]6தன>, உMG> •மா>. 40

கா/ அ? மk[", @>Z", கா0தn", கஞ<வ7 ஆய


மா/ அ? மர:க4 ஆகQ RU'(ய மதனy •ைல,
ஆைச க4=?", ஐய> ைககளா< அ4] அ4]
Piய, GளQகலாேல, Gள:Hன உலக" எ<லா". 41

கத(ன ெவVG, உ4ள" கல:Hன, Gல:R; க1க4


Rத(ன பறைவ, ேவைல R]6தன; R]6Tலாத
பத(ன; பைத6த; வா‚< பற0தன; பற07 பா$ P507
உத(ன, iைறைய; dள ஒMQHன உல07 oன. 42

=J¤M" 7ைத0த ெதAவ மர"„?" „M6த u4த"


ƒJ¤M" 7றQக" uQக, R>? எனQ Rல36 T1 =4
ேச JM அக> பrT மா$ப> z([" ‡1ட<த>னா<;
dJM, அவ> கVைணெச Aதா<; ெப?" பத" Gள"பலா™? 43

z ைத iைற இV0த மர" மJM" அgயா7 Tக5த<

@A" n ைற அரQக$ காQR" u4 உைற u7 ெம> •ைல,


G"n?" உ4ள67 அ>ன" இVQR" அ^ GVQக" ஒ>?",
n" n ைற உலக" எ<லா" n'?ற nKவ7 ஆன
அ" n ைற, ஐய> ைவR" ஆ< என, p>ற7 அ"மா! 44

கTரவ> =>?த<

Page 85 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கTரவ> =>?த<

உ? /ட$y ŒைடQ கா/QR அரiைன உU$ ஒIபாZQR


அ(R(யாக GJடா4; ஆதலா>, வ(ய4 அ0=!
ெச ( Rழ< z ைதQR அ>?, ஓ$ iகாமk ெதr07 வா:H,
எ( கட< ஈவ7 எ>ன, எt0தன>, இரG எ>பா>. 45

வன6T> @g< அg67 p>ற அZம‚> pைல

தா5 இV" @g<க4 எ<லா" 7ைட67, ஒV தsய> p>றா>,


ஏgœM ஏt நாM" அள0தவ> எனj" ஆனா>;
ஆgU> நMவ1 p>ற அV வைரQR அர/" ஒ6தா>;
ஊgU> இ?TQ கால67 உV6Tரe$6T ஒ6தா>. 46

அZமைனQ க1M அhiய அரQHய$ Gனா3", z ைதU> ம?|g["

இ>னன pகt" ேவைல, அரQHய$ எt07 @:H,


@>மைல எ>ன p>ற u‚தைனI uக>? ˆQH,
'அ>ைன! ஈ7 எ>ைன ேம‚? யா$a<?' எ>?, அyச" உ'றா$,
ந>Zத<த>ைன ˆQH, 'அ(T• ந:ைக?' எ>றா$. 47

'‡யவ$ ‡ய ெச Aத< ‡யவ$ ெதrU> அ<லா<,


fயவ$ 7kத< உ1” , ‹"n ைடy Œழ< எ<லா"?
ஆய மா> எAத, அ"மா>, இைளயவ>, "அரQக$ ெச Aத
மாய"" எ>? உைரQகேவ[", ெமAஎன ைமய< a1ேட>. 48

அZம> ேவ4G ம1டப6ைத அg6த<

எ>றன4; அரQHமா$க4 வU? அைல67, இrய<oH,


R>றn", உலR", வாZ", கட<கW", RைலயI oனா$;
p>ற7 ஓ$ சU6த" க1டா>; 'xQRவ> இதைன' எ>னா,
த> தடQ ைகக4 xJKI ப'(ன>, தாைத ஒIபா>. 49

க1 aள அr7; d7 கா$ aள அr7; T1 கா<


எ1 aள அr7; இரா3" இV4 aள அr7; மாக
G1 aள pவ0த ேமV ெவ4Rற, ெவ7"m உ4ள"
u1 aள, உய$0த7; இI பா$ @ைற aள அr7 oலா". 50

@:R ஒ] ெநM நா4 ஈJK, uTய பா< @gவ7 ஒQR"


T:கைள நQRH>ற இV4 எலா" வாr6 T>ன,
அ" ைக ப67-இரJKயா>த> ஆைணயா<, அழR மாணI
ப:கய67 ஒVவ> தாேன, ப/" @னா< பைட6த7 அ"மா! 51

f1 எலா" /டV" கா/; /'? எலா" n6த"; ெச " @>

Page 86 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

f1 எலா" /டV" கா/; /'? எலா" n6த"; ெச " @>


ேபண<ஆ" மkU> ப6T, mட$ எலா"; ஒ]க4 G"ம,
ேச 1 எலா" Gr[" க'ைறy ேச •]y ெச <வ'ேக["
Eணலா"; எ"ம_ரா< uகழலா" @7ைம67 அ>ேற. 52

'ெவ4]ய:Hr ைய, ப1M, ெவ0 „g< அரQக>, ேவ¡M


அ4]ன>' எ>னQ ேகJடா>; அ6 „g'R இg3 =>ற,
u4] மா ேமV எ>Z" @>மைல எMIபா> oல,
வ4 உH$6 தடQ ைகத>னா< ம1p>?" வா:H, அ1ண<, 53

GJடன>, இல:ைகத>ேம<; G1 உற Gr0த மாட"


பJடன, @Kக4 ஆன; பR6தன பா:R p>ற;
/Jடன @(க4 Pழ6 7ள:Hன$, அரQக$தாn";
ெகJடன$ Pர$, அ"மா!-mைழIப¡ ேகM Œ50தா$? 54

•ைல காQR" பVவ6 ேதவ$ இராவண‚ட" ெச AT ெதrG6த<

x$ இM 7Hல$; அyச ெநVIu இM ெநhச$; ெநQRI


•rM" உVவ$; ெத'(I mண:HM தாள$; ேப5 வாA,
ஊ$ இM Eச< ஆர உைள6தன$; ஓK உ'றா$;-
பா$ இM பtவy •ைல பா;QR" பVவ6 ேதவ$. 55

அr பM z'ற6தா>த> அVR ெச >?, அKU> P50தா$;


'கr பM Tைச U> x1ட காவலாA! காவ< ஆ'Ž"!
Hr பM Rவ36 T1 =4 Rர:R இைட Hg67 Pச,
எr பM 7H;>, ŠAT> இ'ற7 கK கா' எ>றா$. 56

'†<;ட எ]ய7 அ>றா<; •ைலைய, கா;>, ைகU>,


u<˜M 7கW" இ>(, @Kபட •(, @>னா<
G< இM ேவர"த>ைன ேவŸM வா:H Pச,
i< இட" ஒgய, ெதAவ இல:ைக[" iைத0த7' எ>றா$. 57

இராவண> இக507 நRதj", காவல$ அZம> ெச Aைல Gய07 ƒறj"

'ஆடக6 தVG> •ைல @K பM67, அரQக$ காQR"


ேதட அV ேவர" வா:H, இல:ைக[" iைத6த7 அ"மா!
•டர" ஒ>ேற! ந>? இ7! இராQகத$ a'ற"! †'ற<
eடV" |gயா$' எ>ன ம>னZ" n?வ< ெச Aதா>. 58

ேதவ$க4, m>Z", 'ம>ன! அத> உVy /மQR" T1ைமI


Eவலய6ைத அ>Ž uக5வ7! uலவ$ o'?"
eவr> ஒVவ> எ>? uக<HZ", nK3 இலாத
ஏவ", அQ Rர:ைக, ஐய! காbT இ>ேன' எ>றா$. 59

Page 87 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

eவr> ஒVவ> எ>? uக<HZ", nK3 இலாத


ஏவ", அQ Rர:ைக, ஐய! காbT இ>ேன' எ>றா$. 59

அZம‚> ஆரவார"

ம1தல" Hg0த வாU< ம( கட< ™ைழ ம1ட,


எ1 Tைச /ம0த மா3", ேதவV" இrய<oக,
„1ைட வாA அரQHமா$க4 Œ< வU? உைட07 •ர,
'அ1டn" mள07 G1ட7 ஆ"' என, அZம> ஆ$6தா>. 60

sைகI பாட<க4

எனI பத" வண:H, அ>னா$ இய"mய வா$6ைத ேகளா,


கனQ Rர< உVn Pழ, கனமைல iதற, ேதவ$
மன67 அ(3 அg07 •ர, மாQ கட< இைரIu6 ‡ர
iன67 வாA மK67, ‡•>, நைக67, இைவ ெச Iபj'றா>. 57-1

7. H:கர$ வைதI படல"

அZமைனI mK67 வர இராவண> ஆைணUMத<

அV வைர n ைழU< nJM" அச‚U> இKIu", ஆg


ெவVவV nழQR", ஈச> G< இ?" ஒ;[", எ>ன,
RV மk மRட •K nK6 தைல Rj:R" வ1ண",
இVப7 ெச GU}M" ‹ைழ0த7, அ^ எt0த ஓைச . 1

u<;ய n?வ< =>ற, @றாைம[" i(7 @:க,


எ<ைல இ< ஆ'ற< மாQக4 எ1 இற0தாைர ஏG,
'வ<ைலU> அகலா வ1ண", வாைன[" வgைய மா'(,
a<ல;$ Rர:ைக, ŠAT> ப'?T$, aண$T$' எ>றா>. 2

அரQக Pர$ oVQRy ெச <jத<

Œல", வா4, nசல", ƒ$ ேவ<, =மர", த1M, m1K,


பாலேம nதலா உ4ள பைடQகல" பr6த ைகய$;
ஆலேம அைனய ெமAய$; அக;ட" அg3 ெச A["
கால" ேம<எt0த erQ கட< என, கK7 ெச <வா$. 3

'நா‚ல"அத‚< உ1M o$' என நG;>, அy †<,


ேத‚Z" க]Iuy ெச A[" i0ைதய$, ெதr07" எ>‚>,
கா‚Z" ெபrய$; ஓைச கட;Z" ெபrய$; w$6T
வா‚Z" ெபrய$; ேம‚ மைலUZ" ெபrய$ மா=! 4

TVR?" iன67, ேதவ$, தானவ$, எ>Z" ெத^வ$

Page 88 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

TVR?" iன67, ேதவ$, தானவ$, எ>Z" ெத^வ$


இV R?"u எ(07 p>ற இைச Uனா$; 'வைச ஆ", ஈ7 ஒ$
@V R?"u ஏ>?, ெவ>( uண$வ7; E உ1 வா5Qைக
ஒV R?: Rர:R!' எ>? எ1k, ெநK7 நா1 உழQR" ெநhச$; 5

கJKய வாள$; இJட கவச6த$; கழல$; TQைக6


தJKய =ள$; ேமக" தடGய ைகய$; வாைன
எJKய nKய$; தாளா< இட(ய @VIப$; ஈJKQ
aJKய ேபr எ>ன, மைழ என, Rn?" †<லா$; 6

வானவ$ எ(0த ெதAவ அM பைட வMQக4, ம'ைற6


தானவ$ 7ர0த ஏT6 தt"@M தய:R" =ள$;
யாைன[" mK[" வாr இM" mல வாய$; ஈ>ற
ƒன<ெவ1 mைறU> =>?" எU'(ன$; aTQR" க1ண$; 7

சQகர", உலQைக, த1M, தாைர, வா4, பrச", ச:R,


n'கர", n/1K, m1Kபால", ேவ<, Œல", nJ•<,
@> கரQ R;ச", பாச", uக$ மt, எt @> R0த",
G<, கV: கைண, GJேட?, கtQகைட, எtQக4 s>ன. 8

@> p>? கஞj" ெதAவI Ekன$; @VIu6 =ள$;


s> p>ற பைட[", க1b", ெவU< GrQH>ற ெமAய$;
'எ>?' எ>றா$QR, 'எ>? எ>?' எ>றா$; எATய7 அ(0Tலாதா$;
n> p>றா$ n7R ‡ய, m> p>றா$ nMRH>றா$. 9

ெவA7? பைடU> s>ன$; G<;ன$; P/ கால$;


ைம[? G/"m> =>?" ேம‚ய$; மKQR" வாய$;
ைக பர07 உலR @:HQ கைட[க" nK["காைல,
ெபAய எ>? எt0த மாrQR உவைம சா< ெபVைம ெப'றா$. 10

'ப‚ உ? ெச யைல i0T, ேவரn" ப(6த7, அ"மா!


த‚ ஒV Rர:R oலா"! ந>? ந" தVQR!' எ>H>றா$;
'இ‚ ஒV பg ம'? உ1” இத‚>?' எ>? இைர67I @:H,
n‚3? மன6T> தாG, n07ற nMRH>றா$. 11

எ'?? nர/", G<, நா1 ஏறGJM எM6த ஆ$Iu",


/'?? கழj", ச:R", ெதg ெதg67 உரIu" †<j",
உ'? உட>? ஒ>றாA, ஓ:H ஒ;67 எt07, ஊgI ேப$G<
ந< TைரQ கட<க‘M மைழகைள, நா அடQக. 12

'ெதV இட" இ<' எ>? எ1k, வா‚ைடy ெச <H>றாV",


uVவn" iைல[" •JK, uைக உU$67 உU$QH>றாV",
ஒVவr> ஒVவ$ n0T, n ைற ம?67 உVQH>றாV",

Page 89 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

uVவn" iைல[" •JK, uைக உU$67 உU$QH>றாV",


ஒVவr> ஒVவ$ n0T, n ைற ம?67 உVQH>றாV",
'Gr3 இல7 இல:ைக' எ>?, வg ெபறா$ G]QH>றாV". 13

வா4 உைற GT$QH>றாV", வாUைன மKQH>றாV",


=4 உற6 தJKQ க<ைல6 7க4பட6 7ைகQH>றாV",
தா4 ெபய$67 இட" ெபறா7 தVQHன$ ெநVQRவாV",
•4 வைள எU? T>? ‡ எனQ aTQH>றாV", 14

அைனவV", மைல என p>றா$; அள3 அ? பைடக4 பU>றா$;


அைனவV", அமr> உய$0தா$; அக;ட" ெந]ய நட0தா$;
அைனவV", வர‚> அைம0தா$; அச‚U> அkக4 அk0தா$;
அைனவV", அமரைர ெவ>றா$; அ/ரைர உUைர அU>றா$. 15

R?Hன கவசV", s>o< Rைர கழ< உரகV", வ> o$


n?Hன @tT>, உைட0தா$ n7Hட, n?வ< பU>றா$;
இ?Hன pTU> Hழவ> இைச ெகட, அளைக எ(0தா$;
ெத?Rந$ இ>ைமU>, வ> =4, Tன3ற உலR Tr0தா$. 16

'வைரகைள இட?s>' எ>றா<, 'ம( கட< பVRs>' எ>றா<,


'இரGைய Gழ GM"' எ>றா<, 'எt மைழ mg[s>' எ>றா<,
'அரGன7 அரசைன, ஒ>Ž, தைரUœM அைர[s>' எ>றா<,
'தைரUைன எM", எM"' எ>றா<, ஒVவ$ அ7 அைமத< ச ைம0தா$. 17

f]U> ps$ படல" oA இைமயவ$ Gg 7ற, ெவ" o$


d]U> இன" என, வ> தா4 Gைர uG pைர என, G1 =A
ஆ]U> அk என, அ>ேற<, அைல கட< Gட" என, அhசா$,
வா]U> Gைச aM T1 கா$ வைர வVவன என, வ0தா$. 18

அZம> இVQR" @gைலQ H:கர$ /'( வைள6த<

@( தர Gg, உU$ ஒ>Ž? uைக உக, அU< ஒ] s>o<


'ெத( தர, உV" அT$H>றா$; Tைச „?" Gைச aM ெச >றா$
எ(தV கைட[" வ> கா< இட(ட, உMG> இன" oA
ம(தர, மைழ அக< G1o< வK3 அg @gைல, வைள0தா$. 19

அரQக Pர$ oVQR வVவ7 க1M அZம> உவ6த<

வU$ ஒ;, வைள ஒ;, வ> கா$ மைழ ஒ; nர/ ஒ;, ம1பா<
உU$ உைல3ற psV" o$ உ?" ஒ;, ெச GU> உண$0தா>;
ெவU< Gr கTரவZ" oA ெவVGட, ெவ]Uைட, G1 ˆA
கUைலU>மைல என p>றா>; அைனயவ$ வV „g< க1டா>. 20

'இத இய< இ7' என, n0ேத இைய3ற இ‚7 ெதr0தா>;

Page 90 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'இத இய< இ7' என, n0ேத இைய3ற இ‚7 ெதr0தா>;


பத இய< அ(3 பய6தா<, அT> நல பய> உள7 உ1”?
iத3 இய< கK @g< ஒ>ேற iத(ய ெச ய< தV T1 o$
உத3 இய< இ‚T> உவ0தா>,-எவrZ" அTக" உய$0தா>. 21

Pர$க4 பைடகைள ஏவ அZம> ஒV மர6தா< அவ$கைள எT$6த<

'இவ>! இவ>! இவ>!' என p>றா$; 'இ7!' என, nத; எT$0தா$;-


பவன‚> nMH நட0தா$, பக< இர3 உற sைடH>றா$-
uவ‚[", மைல[" G/"u", @V அV நகV", உட> o$6
7வ‚U< அTர, Gட"o< /ட$ GM பைடக4 7ர0தா$. 22

மைழகW", ம( கடj", oA மத" அற nரச" அைற0தா$;


n ைழக]> இத5க4 Tற0தா$; n7 uைக க7வ n‚0தா$;
mைழ இல பட அரG> =4 mட$ உற, அK இMH>றா$;
கைழ „ட$ வன" எr[1டாெலன, எ( பைடஞ$ கல0தா$. 23

அறவZ" அதைன அ(0தா>; அVH‚< அழH> அைம0தா$


இறG‚> உத3 ெநM0 தா$ உய$ மர" ஒV ைக இைய0தா>;
உற வV 7ைண என அ>Ž, உதGய அதைன, உவ0தா>;
pைற கட< கைட[" ெநM0 தா4 மைல என, நMவ1 ps$0தா>. 24

பVவைர uைரவன வ> =4, ப‚மைல அVG ெநM: கா<


†rவன பல என, ம1 =A 7ைற @V RVT †r0தா$;
ஒVவைர ஒVவ$ „ட$0தா$; உய$ தைல உைடய உV1டா$-
அV வைர ெநrய Gt" ேப$ அச‚[" அைச ய அைற0தா>. 25

அZமைன எT$67, அரQக Pர$ பல$ இற07பMத<

பைற uைர Ggக4 ப(0தா$; பKUைட ெநK7 பK0தா$;


mைற uைர எU?" இழ0தா$; mடŸM தைலக4 mள0தா$;
Rைற உU$ iதற ெநr0தா$; RடŸM RVT Rைழ0தா$;-
n ைற n ைற பைடக4 எ(0தா$-n ைட உட< ம(ய n(0தா$. 26

uைட•M GM கன;> காA @(Uைட, மU$க4 uைக0தா$;


„ைட•M n7R 7k0தா$; /gபM RVT †r0தா$;
பைட இைட ஒKய, ெநM0 =4 ப( தர, வU? Tற0தா$;
இைட இைட, மைலU> Gt0தா$-இக< @ர nMH எt0தா$. 27

uைதபட இV]> sைட0தா$, @KUைட ெநK7 uர1டா$;


GைதபM" உUர$ Gt0தா$; G]•M Gg[" இழ0தா$;
கைத•M nTர மைல0தா$, கைண @g iைலய$ கல0தா$,
உைதபட உரZ" ெநr0தா$; உUŸM RVT உs50தா$. 28

Page 91 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கைத•M nTர மைல0தா$, கைண @g iைலய$ கல0தா$,


உைதபட உரZ" ெநr0தா$; உUŸM RVT உs50தா$. 28

அய<, அய<, மைல•M அைற0தா>; அM பைக அளைக அைட0தா$;


Gய< இட" மைறய Gr0தா$; sைச உலR அைடய sைட0தா$;
uய< „M கட;> Gt0தா$; uைட uைட iைத‰M ெச >றா$.
உய$3ற Gைச U> எ(0தா>; உட˜M" உலR 7ற0தா$. 29

ப'(6 தாžM =4 ப(67 எ(0தன>; பாr>,


இ'ற ெவh iைற ெவ'uஇன" ஆ" எனQ Hட0தா$;
a'ற வா;ைடQ aM0 „g< அரQகைர அட:கy
/'( Pச;>, ப"பர" ஆ" எனy /ழ>றா$. 30

வா4க4 இ'றன; இ'றன வr iைல; வUர6


=4க4 இ'றன; இ'றன /ட$ மty Œல";
நா4க4 இ'றன; இ'றன நைக எU'? ஈJட";
தா4க4 இ'றன; இ'றன பைட[ைட6 தடQ ைக. 31

ெத(6த வ> தைல; ெத(6தன ெச ( /ட$Q கவச";


ெத(6த ைப: கழ<; ெத(6தன iல"@M @ல0 தா$;
ெத(6த ப< மk; ெத(6தன ெபV" @(6 Tற:க4;
ெத(6த R1டல"; ெத(6தன க1 மk iத(. 32

உQக ப' Rைவ; உQகன, 7வQR எj"u உT$3'?;


உQக n'கர"; உQகன, n/1Kக4 உைட3'?;
உQக சQகர"; உQகன, உட< Tற07 உU$க4;
உQக கIபண"; உQகன, உய$ மk மRட". 33

தா4களா< பல$, தடQ ைககளா< பல$, தாQR"


=4களா< பல$, /ட$ Ggயா< பல$, „டV"
•4களா< பல$, R67களா< பல$, த" த"
வா4களா< பல$, மர:க]னா< பல$,-மK0தா$. 34

ஈ$Qக, பJடன$ iல$; iல$ இKIu1M பJடா$;


ேப$Qக, பJடன$ iல$; iல$ mK[1M பJடா$;
ஆ$Qக, பJடன$ iல$; iல$ அK[1M பJடா$;
பா$Qக, பJடன$ iல$; iல$ பயn1M பJடா$. 35

ஓKQ a>றன> iலவைர; உட< உட<=?"


ƒKQ a>றன> iலவைர; aK ெநM மர6தா<
சாKQ a>றன> iலவைர; mண"„?" தடG6
ேதKQ a>றன> iலவைர-கற:R என6 Trவா>. 36

nJKனா$ பட, nJKனா>; n ைற n ைற nMHQ

Page 92 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

nJKனா$ பட, nJKனா>; n ைற n ைற nMHQ


HJKனா$ பட, HJKனா>; Hr என ெநV:HQ
கJKனா$ பட, கJKனா>; ைககளா< ெமAU<
தJKனா$ பட, தJKனா>-மைல என6 தRவா>. 37

உறQHZ" a<j"; உணrZ" a<j"; மா< G/"m<


பறQHZ" a<j"; படrZ" a<j"; s> பைடQ ைக,
pறQ கV: கழ<, அரQக$க4 ெந(„?" @(க4
mறQக p>? எ( பைடகைள6 தடQ ைகயா< mைச [". 38

ேச ?" வ1டj" eைள[" pணnமாA6 Tkய,


x? ேச $ ெநM0 ெதV எலா" x6தமாA pர"ப,
ஆ?o< வV" RVT, அ^ அZமனா< அைலIu1M,
ஈ? இ< வாA„?" உs5வேத ஒ6த7, அ^ இல:ைக. 39

அZம> ெபV" o$ Gைள6த<

கV7 கா;Z", ைகUZ", வா;Z" கJK,


/VTேய அ>ன மாVT மர6Tைட 7ரIபா>;
pVத$, எ0Tர67 இM கV"u ஆ" என ெநrவா$;
RVT சா? எனI பாAவ7, Rைர கட< ƒ‚>. 40

எM67 அரQகைர எ(தj", அவ$ உட< எ'ற,


aK6 T1 மா]ைக இK0தன; ம1டப" Rைல0த;
தடQ ைக யானனக4 ம(0தன; •uர" தக$0த;
mKQ Rல:கW" uரG[" அG0தன, ெபrய. 41

த" த" மாட:க4 த" உடலா< iல$ தக$6தா$;


த" த" மாதைர6 த" கழலா< iல$ ச ைம6தா$;
த" த" மாQகைள6 த" பைடயா< iல$ தK0தா$;-
எ'( மாVT தடQ ைககளா< Gைச 67 எ(ய. 42

ஆட< மாQ க]? அைனயவ>, அரQHய$QR அV],


'PM ˆQHேய ெச <க' எ>?, iலவைர GJடா>;
ƒKனா$QR அவ$ உU$ எனy iலவைரQ aM6தா>;
ஊKனா$QR அவ$ மைன„?" iலவைர உA6தா>. 43

தV எலா" உட<; ெத'( எலா" உட<; ச7Qக67


உV எலா" உட<; உவr எலா" உட<; உ4ª$Q
கV எலா" உட<; காய" எலா" உட<; அரQக$
ெதV எலா" உட<; ேதய" எலா" உட<-iத(. 44

ஊ> எலா" உU$ கவ$3?" கால> ஓA07 உல0தா>;-

Page 93 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஊ> எலா" உU$ கவ$3?" கால> ஓA07 உல0தா>;-


தா>, எலாைர[", மாVT சாMைக தGரா>;-
d> எலா" உU$; ேமக" எலா" உU$; ேம< ேம<
வா> எலா" உU$; ம'?" எலா" உU$-/'(. 45

அரQக$க]> நMேவ அZம> Gள:Hய காJi

ஆக இy ெச V Gைள3?" அைமTU>, அரQக$


™க" உ'றன$ ஆ" என, n ைற n ைற n‚0தா$;
மாக" n'ற3", மாTர" n'ற3", வைள0தா$,
ேமக" ஒ6தன$-மாVT ெவAயவ> ஒ6தா>. 46

அட< அரQகV", ஆ$6த;>, அைல6த;>, அயரI


uைட ெபV67 உய$ ெபVைமU>, கVைமU> @;G>,
sட< அU< பைட s> என Gல:க;>, கல:R"
கட< pக$6தன$-மாVT ம0தர" கM6தா>. 47

கரதல6TZ" கா;Z" வா;Z" க7வ,


pைர மk6 தைல ெநr07 உக, சாA07 உU$ xIபா$,
/ர$ நMQRற அn7 a1M எt0த நா4, „டV"
உரக$ ஒ6தன$-அZமZ" கjழேன ஒ6தா>. 48

மான" உ'ற த" பைகUனா<, n‚3'? வைள0த


dZைடQ கட< உலH‚>, உள எலா" sைட0த
ஊ> அறQ a>? 7ைகQக3", ஒg3 இலா pVத$
ஆைன ஒ6தன$-ஆ4 அr ஒ6தன> அZம>. 49

அZம> GtI u1 பJM p'ற<

எAத, எ'(ன, எ(0தன, ஈ$6தன, இக;>


@Aத, R6Tன, @76தன, 7ைள6தன, o50த,
aAத, /'(ன, ப'(ன, Rைட0தன, @;0த
ஐய> ம< ெபV" uய6தன, u1 அளIu அrதா<. 50

G1ணவ$ அZமைனI uக5த<

கா$Q கV0 தட: கட<கW", மைழ nH< கணZ",


ேவ$Qக, ெவh ெச V Gைள67 எt" ெவ4 எU'? அரQக$
o$Q Rழா67 எt Eச;>, ஐயைனI uக53'?
ஆ$QR" G1ணவ$ அமைலேய, உய$0த7, அ>? அமr<. 51

ேதவ$ nத;•$ Eமாr @gத<

Page 94 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ேதவ$ nத;•$ Eமாr @gத<

ேம3" ெவh iன67 அரQக$க4, n ைற n ைற, Gைச யா<


ஏ3" ப< பைட, எ6தைன •Kக4 எ‚Z",
f3" ேதவV", மக]V", n‚வV" †r0த
E3", u1கW", ெதr0Tல, மாVT uய6T<. 52

அரQக Pர$க4 அg3

ெபய$QR" சாrைக கற:R என6 Tைச „?" ெபய$G>,


உய$QR" G1sைச ஓ:க;>, ம1k> வ07 உற;>,
அய$07 P50தன$, அg0தன$, அரQகராA உ4ளா$;
ெவய$6Tல> sைச ; உU$6Tல> - ந< அற Pர>. 53

எhச< இ< கணQR அ(0Tல"; இராவண> ஏவ,


நhச" உ1டவரா" என அZம>ேம< நட0தா$;
7hiனா$ அ<ல7 யாவV" மற6„M" „ைல3'?,
எhiனா$ இ<ைல; அரQகr< Pர$ ம'? யாேர? 54

H:கர$ மK0தைதQ காவல$ இராவணZQR உண$67த<

வ0த H:கர$ 'ஏ' எZ" மா6Tைர மK0தா$;


ந0தவான67 நாயக$ ஓKன$, நM:H,
m07 கா;ன$, ைகUன$; ெபV" பய" mடr>
உ0த, ஆUர" mணQ Rைவேம< Gt07 உைளவா$. 55

GைரG> உ'றன$; G"sன$; யா7 ஒ>?" Gள"பா$;


கரதல6Tனா<, பJட7", கJMைரQH>றா$;
தைரU< p'Hல$; Tைச „?" ˆQHன$, ச;Iபா$;
அரச>, ம'றவ$ அலQகேண உைர6Tட, அ(0தா>. 56

இராவண> Gனா3", காவல$ Gைட["

'இற07 x:Hன¡? இ>?, எ> ஆைணைய இக507


7ற07 x:Hன¡? அ>(, ெவh சம$ „ைல0தா$
மற07 x:Hன¡? எ>a< வ0த7?' எ>? உைர6தா> -
pற" ெச VQRற, வாA„?" ெநVIu உs5H>றா>. 57

'சல" தைலQa1டன$ ஆய த>ைமயா$


அல0Tல$; ெச VQகள67 அhiனா$ அல$;
uல" ெதr @AQ கr uகj" u>கணா$
Rல:க]>, அG0தன$, Rர:Hனா<' எ>றா$. 58

காவல$ உைரைய ந"பா7, d1M" இராவண> Gன3த<

Page 95 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

காவல$ உைரைய ந"பா7, d1M" இராவண> Gன3த<

ஏவ;> எATன$ இV0த எ1 Tைச 6


ேதவைர ˆQHனா>, நாb" i0ைதயா>;
'யாவ7 எ>? அ(0T;$ ojமா<?' எ>றா> -
eவைக உலைக[" Gt:க e4H>றா>. 59

dJM அவ$ உைர6Tல$; பய6T> G"nவா$;


=JM அல$ இன மல$6 „:க< ™;யா>,
'PJKய7 அரQகைர எ>Z" ெவ^ உைர,
ேகJட=? க1ட=? Hள67P$' எ>றா>. 60

'க1களா< க1டன"' எ>றன$ காவல$

'க1டன", ஒVuைட p>?, க1களா<;


ெத1 TைரQ கட< என வைள0த ேச ைனைய,
ம1டல" Tr07, ஒV மர6Tனா<, உU$
உ1ட7, அQ Rர:R; இன" ஒgவ7 அ>?' எ>றா$; 61

sைகI பாட<க4

ஓைச U> இKIu" ேகJM, ஆ:R உV67 எt iன6T> ஆH,


'ஈச> மா< எ‚Z" ஒ^வா7, ஈ7 ஒV Rர:R oலா"!
ƒiடா7 இல:ைக uQR, இQ Rல மல$y •ைல•M
மா/ அ? நகைர மாAQR" வ;ைம ந>?!' எ>ன நQகா>. 1-1

எ>றj", இV ைக ƒIm, இV pல" ‹த;< =ய,


ெச >? அK பk07, 'ம1b" ேதவV" Tைச [" உJக,
ெவ>( அ>? எ‚Z", வ<ேல Gைர07 நா" oH, PரQ
R>? அன Rர:ைகI ப'(Q aண$7"' எ>? இைச 67I oனா$. 2-1

அ7@t7, அவ$ அ7 க1டா$; அM பைட பல3" எ(0தா$;


கTaM iலவ$ „ட$0தா$; கைண பல$ iைலக4 @g0தா$;
RTaM iலவ$ எt0ேத R?Hன$, கைதaM அைற0தா$;
மT•M iலவ$ வைள0தா$; மt, அU<, iலவ$ எ(0தா$. 24-1

அZமZ", அவ$ GM பைடயா<, அவ$ உட< RVTக4 எழேவ,


iன அன< எழ, ஒV Tk மா மர"அT< உட< iத(ட3",
தZ‰M தைல7க4பட3", சர மைழ பல @Kபட3",
Tன3 உ? uய" ஒKபட3", Tைச Tைச ஒV த‚ Trவா>. 24-2

உைர6த எ1பTனாUர •K H:கர¡M


இைர67 வ0த மாI ெபV" பைட அரQக$ எ1kலைர6

Page 96 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

உைர6த எ1பTனாUர •K H:கர¡M


இைர67 வ0த மாI ெபV" பைட அரQக$ எ1kலைர6
தைர6தல6T> இJM அைர67, ஒV தsய> p>ற7 க1M,
உV67 அ^ எ1பTனாUர •Kய$ உட>றா$. 39-1

iன07 ம'? அவ$, ‡ எழI பைடQகல" iத(,


கன" 7வ>(ய7 என, கV மைல என, கட< o<-
அன0தZ" தைல 7ளQRற, அமர$க4 அரG>
மன" 7ளQRற, வைள6தன$,-எ1 Tைச மV:R". 39-2

எM67 எ(0தன$ எt மty iல$; iல$ ெநVQH6


„M67 எ(0தன$ Œல:க4; /M கைதI பைடயா<
அK67 p>றன$ iல$; iல$ அVh iைலI பகg
GM67 p>றன$-ெவAயவ$ Gைள0த ெவh ெச Vேவ. 39-3

ஒg0TM" கைட உக6T‚< உ'ற கா$இன:க4


வைள07 @> Hr ேம< Gt" இK என, மற–$
@g0த ப< பைட யாைவ[" uய6TைடI @KபJM
அt0த, ம'றவ¡M" வ07 அM6தன>, அZம>. 39-4

'கJM"' எ>றன$; 'Rர:R இ7 கKய ைகI பைடயா<


ெவJM"' எ>றன$; Gg வg ெநVIu உக, Gற€$
HJK p>? அம$ Gைள6தன$; மாVT Hள$ வா>
nJM" மா மர" ஒ>? a1M, அவVட> n ைன0தா>. 39-5

தைல ஒK0Tட அK6தன>, iல$தைம; தா]>


pைல ஒK0Tட அK6தன>, iல$தைம; ெநVQHy
iைல ஒK0Tட அK6தன>, iல$தைம; வயI o$Q
கைல ஒK0Tட அK6தன>, அரQக$க4 கல:க. 40-1

எ>றj" அரQக$ ேவ0த> எr கT$ எ>ன ˆQH,


க>(ய பவழy ெச ^ வாA எU? uQR அt0தQ க^G,
ஒ>? உைரயாட'R இ<லா>, உடலn" Gg[" ேச Iப,
p>ற வா4 அரQக$த"ைம ெநK7ற ˆQR"காைல. 61-1

8. ச"uமா; வைதI படல"

அZமைனI mk67 வVமா? ச"uமா;ைய இராவண> ஏ3த<

ƒ"mன ைகய>, p>ற R>? எனQ Rவ36 T1 =4,


பா"u இவ$ த?க1, ச"uமா; எ>பவைனI பாரா,
'வா" பr6 தாைன•M வளள67, அத> மறைன மா'(,
தா"m‚> ப'(, த07, எ> மனy iன" தk6T' எ>றா>. 1

Page 97 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

தா"m‚> ப'(, த07, எ> மனy iன" தk6T' எ>றா>. 1

ச"uமா; இராவணைன வண:H, oVQRI uறIபMத<

ஆயவ> வண:H, 'ஐய! அளIபV" அரQக$ n>ன$,


"x இ7 nK6T" எ>? ேந$0தைன; pைனG> எ1k
ஏUைன; எ>னIெப'றா<, எ>‚> யா$ உய$0தா$?' எ>னா,
oUன>, இல:ைக ேவ0த> o$y iன" oவ7 ஒIபா>. 2

ச"uமா;[ட> ெச >ற ேச ைனக4

த>Zைட6 தாைன•M", தயnக>, 'தVக' எ>? ஏய


ம>Zைடy ேச ைன•M", தாைத வ07 ஈ0த வா]>
s>ZைடI பரைவ•M", ேவ?‘$ iறIm> GJட
m>Zைட அ‚க6=M", ெபய$0தன>,-ெபV" o$ ெப'றா>. 3

உV" ஒ6த nழQH>, ெச : க1, ெவ4 எU'?, ஓைட ெந'(,


பVs6த HrU> =>?", ேவழn"-ப7ம67 அ1ண<
pVs6த எg; n'('? எ>னலா" pைலய, ேநs,
†r n6த மாைல Œt", 7H'aK, தட0 ேத$-/'ற; 4

கா'(ைன மV:H< கJK, கா< வR67, உUV" ƒJK,


ƒ'(ைன ஏ'(ய>ன RலI பr Rtவ; R>(>
f'(‚> எtIm, ஆ1M, „R6ெதன, கழ< ைப: க1ண
ேவ'? இனI u;ஏ? எ>ன Gய07 எt" பதாT ஈJட". 5

=மர", உலQைக, ƒ$ வா4, /ட$ மt, R;ச", =JK,


தா" அர" T>ற ƒ$ ேவ<, தழ< ஒ] வJட", சாப",
காம$ த1M, எtQக4, கா07" கIபண", கால பாச",
மா மர", வலய", ெவ: •<, nத;ய வய:க மா=. 6

எ6Tய அU<, ேவ<, R0த", எt, கt nதல ஏ0T,


R6Tய-TைளIப; dT< RtGன மைழ மாQ a1ட<
@67 உR @V இ< ந< x$ †rவன oவ oல,
i6TரI பதாைக ஈJட" Tைச „?" ெச (வ ெச <வ; 7

ப<;ய" 7ைவIப, ந< மாI பkல:க4 nரல, @> ேத$y


i<;க4 இKIப, வாi ir6Tட, ெச ( @> தாV"
G<j" p>? இைச Iப, யாைன nழQக" GJM ஆ$Iப, G1 =A
ஒ< ஒ] வா‚< ேதவ$ உைர ெதr3 ஒgQக ம>_; 8

s> நR Hrக4 யா3" ேமVG> Gள:H6 =>ற,


„< நக$ mற3" எ<லா" @;0தன, 7றQக" எ>ன-
அ>னவ> ேச ைன ெச <ல, ஆ$க; இல:ைக ஆய

Page 98 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

„< நக$ mற3" எ<லா" @;0தன, 7றQக" எ>ன-


அ>னவ> ேச ைன ெச <ல, ஆ$க; இல:ைக ஆய
@> நக$ தக$07, @:H ஆ$67 எt f] o$Iப. 9

ஆUர" ஐ0„M ஐ07 ஆ", ஆg அ" தட0 ேத$; அ6 ேத$QR


ஏU> இரJK யாைன; யாைனU> இரJK பாA மா;
oUன பதாT, †>ன uரGU> இரJK oலா"-
‡யவ> தட0 ேத$ /'(6 ெத'ெறனy ெச >ற ேச ைன. 10

G< மைறQ Hழவ$; நானா Ghைச ய$; வர6T> sQகா$;


வ> மறQ க1ண$; ஆ'ற< வர"u இலா வUர6 =ளா$;
„< மறQ Rல6த$; fk fQHய uற6த$; மா$m>
க< மைற67 ஒ]V" ெச " @> கவச6த$-கM0 ேத$ ஆJக4. 11

@V Tைச யாைன ஊV" u‚தைரI @V3" @'ப$;


/rபைட6 „gj", ம'ைற அ:Rச6 „gj", „Qகா$;
pVTU> mற0த Pர$; ெநVIu இைட பரIu" க1ண$;
பrTU> @;[" ெமAய$-பM மதQ க]'(> பாக$. 12

ஏ$ ெகt கT[", சாr பTெனJM", இய<m> எ1kI


o$ ெகt பைட[" க'ற G6தகI uலவ$, or<,
ேத$ ெகt மறவ$, யாைனy ேச வக$, iர6T< ெச <j"
தா$ ெகt uரG எ>Z" த" மன" தாவI oனா$. 13

அ0 ெநM0 தாைன /'ற, அமரைர அyச" /'ற,


@> ெநM0 ேதr< oனா> - @VImைட ெநVIm> @:H,
த> ெநM: க1க4 கா0த, தா5 ெபV: கவச" மா$m<
s>‚ட, ெவUj" Pச,-G< இM" எU'? Pர>. 14

=ரண வாU< ேம< ஏ(, அZம> ஆ$Iபr6த<

ந0தனவன674 p>ற நாயக> fத>தாZ",


'வ0Tல$ அரQக$' எ>Z" மன6Tன>, வgைய ˆQH,
ச0Tர> nதல வான d> எலா" தtவ p>ற
இ0Tர தZG> =>?" =ரண" இவ$07, p>றா>. 15

ேக5 இV மk[" @>Z", G/"u இV4 Hg67 xQR",


ஊ5 இV: கT$க‘M" =ரண67 உ"ப$ ேமலா>,
Œ5 இV: கT$க4 எ<லா" ='(டy /டV" •T,
ஆgய> நMவ1 =>?" அVQகேன அைனய> ஆனா>. 16

ெச <˜M ேமக" i0த, TைரQ கட< iைலIu6 ‡ர,


க< அைளQ Hட0த நாக" உUŸM Gடn" கால,
a< இய< அரQக$ ெநhi< RK uக அyச", Pர>

Page 99 of 175
Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

க< அைளQ Hட0த நாக" உUŸM Gடn" கால,


a< இய< அரQக$ ெநhi< RK uக அyச", Pர>
G< என இKQக, G1“$ நMQRற, Pர> ஆ$6தா>. 17

p>றன Tைச Qக1 ேவழ" ெநM: க]y ெச VQR x:க,


ெத> Tைச நமZ" உ4ள" 7bQெகன, i0T வா‚<
@>ற< இ< d>க4 எ<லா" E என உTர, E3"
R>றn" mளQக, Pர> uய6TைடQ aJK ஆ$6தா>. 18

அZமைன அbக nKயா7 அரQக Pர$ தG6த<

அ^ வg, அரQக$ எ<லா", அைல ெநM: கட;> ஆ$6தா$;


ெச ^ வgy ேச ற< ஆ'றா$, mணI ெபV: R>ற" ெத'(,
ெவ^ வg RVT ெவ4ள" uைட sைட07 உய$07 P:க,
'எ^ வgy ேச ?"' எ>றா$; தம$ உட"u இட( P5வா$. 19

ச"uமா; அk வR67வர, அZம> மH507 oVQR அைம07 p'ற<

ஆ1M p>?, அரQக>, ெவ^ேவ? அk வR67, அ‚க"த>ைன,


e1M இV uைட[", n>Z", n ைற n ைற nMக ஏG,
f1Kன>, தாZ" T1 ேத$; =ரண67 இV0த =>ற<,
ேவ1Kய7 எT$0தா> எ>ன, P:Hன>, Gசய6 T1 =4. 20

ஐயZ", அைம07 p>றா>, ஆgயா> அளG> நாம"


ெநA /ட$ GளQH> =>?" ெந'(ேய ெந'(யாக,
|A மU$y ேச ைன @:க, nர1 அU< உH$வா4 |A6த
ைககேள ைகக4 ஆக, கைடQ ƒைழ TV வா< ஆக. 21

அரQக$க4 பைட 7க4 பட அZம> கM" o$ ெச Aத<

வU$க4 வா< வைளக4 G"ம, வr iைல iைலIப, மாயI


பU$க4 ஆ$Iu எMIப, erI ப<;ய" Rnற, ப'(-
ெச U$ a4 வா4 அரQக$, z'ற" ெச VQHன$,-பைடக4 i0T,
ெவU<க4o< ஒ]க4 Pச, Pர> ேம< கK7 GJடா$. 22

கV: கட< அரQக$த" பைடQகல" கர6தா<


ெபV: கட< உறI uைட67, இ?67, உக, mைச 0தா>;
Gr0தன @(Q Rல"; ெநVIu என ெவR1M, ஆ1M
இV0தவ>, Hட0த7 ஓ$ எt6 ெதr07 எM6தா>. 23

இV0தன>, எt0தன>, இg0தன>, உய$0தா>,


Tr0தன>, ur0தன>, என ந‚ ெதrயா$;
Gr0தவ$, RG0தவ$, Gல:Hன$, கல0தா$,
@V0Tன$, ெநV:Hன$, கள" படI uைட6தா>. 24

Page 100 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

Gr0தவ$, RG0தவ$, Gல:Hன$, கல0தா$,


@V0Tன$, ெநV:Hன$, கள" படI uைட6தா>. 24

எ(0தன, எAதன, இK உV" என ேம<


ெச (0தன பைடQகல", இடQ ைகU> iைத6தா>,-
n(0தன ெத?" கr; nK0தன தட0 ேத$;
ம(0தன பr pைர-வலQ ைகU> மைல0தா>. 25

நா'பைடகW" அg0„gத<

இழ0தன ெநM: aK; இழ0தன இV: •M;


இழ0தன ெநM: கர"; இழ0தன Gய> தா4;
இழ0தன nழ:R ஒ;; இழ0தன மத" பாM;
இழ0தன ெபV: கத"-இV: க34 யாைன. 26

ெநr0தன தடh /வ$; ெநr0தன ெபV" பா$;


ெநr0தன ‹க" uைட; ெநr0தன அத> கா<;
ெநr0தன aKhiக4; ெநr0தன Gய> தா$;
ெநr0தன கM" பr; ெநr0தன ெநM0 ேத$. 27

ஒK0தன; உV1டன; உல0தன; uல0த;


இK0தன; எr0தன; ெநr0தன; எt0த;
மK0தன; ம(0தன; n(0தன; மைலo<,
பK0தன; nK0தன; Hட0தன-பr மா. 28

ெவR1டன$, Gய0தன$, Gt0தன$, எt0தா$;


மV1டன$, மய:Hன$, ம(0தன$, இற0தா$;
உV1டன$, உைல0தன$, உைழ6தன$, mைழ6தா$;
/V1டன$, uர1டா$, „ைல0தன$;-மைல0தா$. 29

அZம‚> o$ Gˆத"

கraM கrகைளQ களI படI uைட6தா>;


பraM பrகைள6 தல6TைடI பM6தா>;
வr iைல வயவைர வயவr> மK6தா>;
pைர மk6 ேத$கைள6 ேத$க]> ெநr6தா>. 30

eைள[" உTரn" nழ:R இV: Rழ"u ஆA


d4 இV: Rைழபட, கr Gt07 அt0த,
தாžM" தைல உக, தட ெநM: Hro<
=žM" pVதைர, வாžM"-7ைக6தா>. 31

ம<˜M மைல மைல6 =ளைர, வைள வாAI


ப<˜M", ெநM: கரI பகJ¤M", பV0 தா4

Page 101 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ம<˜M மைல மைல6 =ளைர, வைள வாAI


ப<˜M", ெநM: கரI பகJ¤M", பV0 தா4
G<˜M", அU˜M", Gற˜M", G]QR"
†<˜M", உUŸM", pல6„M",-7ைக6தா>. 32

uைக ெநM" @( uR" Tைச „?" @;0தா>;


iைக ெநMh /ட$ GM" ேத$„?" ெச >றா>;
தைக ெநM: கr„?", பr„?", சr6தா>;
நைக ெநM" பைட„?", தைல„?", நட0தா>. 33

ெவ>( ெவ" uரGU> ெவrpZ", Gரவா$


ம>ற< அ" தா$ அk மா$mZ", மk6 ேத$
ஒ>(>p>? ஒ>(Z", உய$ மத மைழ தா5
R>(Z", -கைட[க67 உV" எனQ RT6தா>. 34

mr3 அV" ஒV ெபV: •< என, ெபயரா


இVGைன 7ைட6தவ$ அ(3 என, எவ$QR"
வV n ைல GைலQR என மT6தன$ வழ:R"
ெதr ைவய$ மன" என, கற:R என,-Tr0தா>. 35

அ1ண<-அ^ அrUZQR அKயவ$ அவ> z$


ந1bவ$ எZ" @V4 நைவ அற6 ெதrIபா>,
ம1kZ", G/"mZ", மV:HZ", வ;6தா$
க1kZ", மன6TZ",-த‚6 த‚ கல0தா>. 36

aK6 தட0 ேதŸM" RரகதQ Rt ைவ


அK67, ஒV தடQ ைகU> pல6Tைட அைர6தா>;
இK67 p>? அT$ கத67, எU'? வ> @VIைப,
mK67, ஒV தடQ ைகU>, உU$ உகI mg0தா>. 37

க?67 எt pற6Tன$, எU'(ன$, கU'றா$,


ெச ?67 எr GgIபவ$, iைகQ கt வல6தா$,
ம?67 எt மற;க4 இவ$ என அT$0தா$,
ஒ?67, உV6Tர> என, த‚6 த‚ உைத6தா>. 38

சQகர", =மர", உலQைக, த1M, அU<, வா4,


sQகன ேத$, பr, Rைட, aK, GரG
உQகன; RVTஅ" ெபV0 Tைர உVJKI
uQகன கட;ைட, ெநM: கரI EJைக. 39

எJKன G/"mைன;-எtI பட எt0த-


nJKன மைலகைள; nய:Hன Tைச ைய;
ஒJKன ஒ>ைற ஒ>?; ஊM அK67 உைத07
தJMnJM ஆKன, தைல•M-தைலக4. 40

Page 102 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஒJKன ஒ>ைற ஒ>?; ஊM அK67 உைத07


தJMnJM ஆKன, தைல•M-தைலக4. 40

ேச ைனU> அg3 க1M, ச"uமா; z'ற6=M oVQR Gைரத<

காேன காவ< ேவழQ கண:க4 கத வா4 அr a>ற


வாேன எAத, த‚ேய p>ற மத மா< வைர ஒIபா>,
ேதேன uைர க1 கனேல †rய, z'ற" ெச VQHனா>,
தாேன ஆனா>-ச"uமா;, கால> த>ைமயா>. 41

கா'(> கKய க;னI uரG pVத$ கள67 உQகா$;


ஆ'?Q RVT pண6=M அM6த அ4ள< ெபV: a4ைளy
ேச '(< ெச <லா6 ேதr> ஆg ஆt"; pைல ேதரா,
P'?y ெச <j" ெவ]• இ<ைல; அ]ய> GைரH>றா>. 42

த‚67 p>ற ச"uமா;Uட" அZம> இரQகn'? |gத<

'ஏT ஒ>றா<; ேதV" அஃதா<; எ]•$ உU$ •ட<


xT அ>றா<; உட> வ0தாைரQ காQR" pைல இ<லாA!
சாT; அ>ேற<, m(7 எ> ெச AT? அவ$ m> த‚ p>றாA!
oT' எ>றா> -E6த மர"o< u1ணா< @;H>றா>. 43

ச"uமா; iன07, ப'பல அ"u எAய, அZம> எtவா< தM6த<

'ந>?, ந>?, உ> கVைண!' எ>னா, ெநVIu நக நQகா>;


'@>?வாr> ஒVவ> எ>றாA oj" எைன' எ>னா,
வ> T1 iைலU> வUரQ காலா<, வK6 T1 /ட$ வா],
ஒ>?, ப67, •?, •றாUரn", உைதIm6தா>. 44

'ெச AT, ெச AT, iைல ைகQ a1டா<, ெவ?: ைக Tr–ைர,


ŠAT> ெவ<வ7 அr=?' எ>னா, n?வ< உக நQகா>;
ஐய>, அ:R" இ:R" காலா< அg[" மைழ எ>ன,
எAத எAத பகg எ<லா", எtவா< அக<G6தா>. 45

அZம> ைக எtைவy ச"uமா; அ?67 P56த<

n'ற n‚0தா> pVத>; n‚யா, n>Z" m>Z" ெச >?,


உ'ற பகg உறா7, n(யா உT$H>றைத உ>னா,
/'?" ெநM0 ேத$ ஓJK6 „ட$0தா>; „டV" 7ைற காணா>;
ெவ'( எtைவ மtவாA அ"பா< அ?67 P56Tனா>. 46

ச"uமா;ைய அZம> a<jத<

ச;6தா> ஐய>; ைகயா<, எA[" சர6ைத உகy சாK,

Page 103 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ச;6தா> ஐய>; ைகயா<, எA[" சர6ைத உகy சாK,


ஒ;6 தா$ அமர$ க1டா$ ஆ$Iப, ேதrZ4 uQR,
க;6தா> iைலையQ ைகயா< வா:H, கt6T‚ைட இJM
வ;6தா>, பR வாA மK67 மைலo< தைல ம1kைட Pழ. 47

RT67, ேதV", •< a4 ஆW", பr[", Rழ"u ஆக


sT67, ெபய$67", ெநM0 =ரண6ைத Pர> ேம'a1டா>;
கT6 7Iu அg07 கg0தா$ ெபVைம க1M, கள67 அhi,
உT67I uல$0த =<o< உVவ67 அமர$ ஓKனா$. 48

பr07 uல"u" மக]$ காண, கணவ$ mண" ப'(,


Gr0த RVTI ேபரா? ஈ$67 மைனக4„?" Pச,
இr0த7 இல:ைக; எt0த7 அtைக; 'இ>?, இ:R, இவனாேல
சr0த7, அரQக$ வ;' எ>? எ1k, அறn" த]$6ததா<. 49

ச"uமா; இற0த ெச ATையQ காவல$ இராவணZQR அ(G6த<

uQகா$ அமர$, @ல0 தா$ அரQக> @V இ< ெபV: •U<


GQகாp>றா$; Gள"ப< ஆ'றா$; ெவVG G"nவா$;
நQகா> அரQக>; 'நM:க<' எ>றா>; 'ஐய! நம$ எ<லா"
உQகா$; ச"uவா; உல0தா>; ஒ>ேற Rர:R' எ>றா$. 50

'யாேன Rர:ைகI mKIேப>' எ>? இராவண> எழ, ேச ைன6 தைலவ$ ஐவ$ ேப/த<

எ>Z" அளG<, எr07 P:H எt0த ெவR]யா>,


உ>ன, உ>ன, உTரQ Rsg Gg—M உs5H>றா>,
'†>ன Rர:ைக, யாேன mKIெப>, கK7 „ட$07' எ>றா>,
அ>ன7 உண$0த ேச ைன6 தைலவ$ ஐவ$ அ(G6தா$. 51

sைகI பாட<க4

அ7 க1M அரQக> iன" TVH, ஆட' பகg அ?•?


nTV" வயI o$ மாVTத> uய6T< e5க GMG6தா>;
uைத[1M உVGI uற" oக, ut:H அZம> @K எt"பQ
RTa1M, அவ> ேத$ GM" பாக> தைலU< iதறQ RT6தனனா<. 45-1

9. பhச ேச னாபTக4 வைதI படல"

பைட6 தைலவ$ ஐவV" த"ைம ஏ3மா? ேவ1ட, இராவண> இைச த<

'iல0T உ1ப7 ஓ$ Rர:H>ேம< ேச (ேய<, Tற€A!


கல0த or< p> க1uலQ கM: கன< க7வ,
உல0த மா< வைர அVG ஆ? ஒtQR அ'ற7 ஒQகI

Page 104 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கல0த or< p> க1uலQ கM: கன< க7வ,


உல0த மா< வைர அVG ஆ? ஒtQR அ'ற7 ஒQகI
uல$0த மா மத" EQR" அ>ேற, Tைச I EJைக? 1

'இல:R ெவh iன67 அ" iைற எ?5 வ;Q கjழ>


உல:H>ேம< உV6ெத>ன, x Rர:H>ேம< உVQH>,
அல:க< மாைல p> uய" pைன07, அ<j" த> பகj"
Rj:R" வ> 7ய$ x:Rமா<, ெவ4]ய: R>ற". 2

'உ?வ7 எ>a€? உர> அg3 எ>ப7 ஒ>? உைடயா$


ெப?வ7 யா7 ஒ>?" கா1Hல$, ேகJHல$, ெபய$0தா$;
i?ைம ஈ7 ஒIப7 யா7? x Rர:H>ேம< ெச <;>,
n?வ< EQR" அ>ேற, p>ற eவ$QR" nக:க4? 3

'அ>([", உனQR ஆ4 இ>ைம =>?மா<, அரச!


ெவ>( இ<லவ$ ெம<;•$தைமy ெச ல GJடாA;
ந>( இ>? ஒ>? கா1Kேய<, எைமy ெச ல நய6T'
எ>?, ைக„t7 இைறhiன$; அரQகZ" இைச 0தா>. 4

பைட6 தைலவ$க4 ஆைணIபK பைடக4 TரWத<

உலக" e>('R" nத>ைம ெப'Ž$ என உய$0தா$,


Tலக" ம1 உற வண:Hன$; •U;> ‡$0தா$;
'அலR இ< ேத$, பr, யாைன•M, அைட0த o$ அரQக$,
„ைல3 இ< தாைனையQ க7ெமன வVக' எனy †>னா$. 5

'ஆைனேம< nர/ அைறக' என, வ4Wவ$ அைற0தா$;


ேபன ேவைலU> uைட பர0த7, ெபVhேச ைன;
•ைன மா மைழ nH< எனI o$I பைண 7ைவ6த;
dன வா> இM G< எனI பைடQகல" sைட0த. 6

தாைன மாQ aK, மைழ @767 உய$ ெநM0 தாள,


மான" மா'ற அV மாVT n‚ய, நா4 உல07
oன மா'றல$ uக5 எனQ கா< @ரI uர1ட;
வானயா'? ெவ1 Tைர என வர"u இல பர0த. 7

Gர3 @' கழ< Gi6தன$, ெவr0 உ'? Gள:கy


சர" ஒMQHன uJKj" சா6Tன$, ச ைமயQ
கVG uQகன$, அரQக$; மாI ப<லண" க;னI
uரG இJட; ேத$ EJKன; பVs6த EJைக. 8

ஆ? ெச Aதன ஆைனU> மத:க4; அ^ ஆ'ைறy


ேச ? ெச Aதன ேத$க]> i<;; அy ேச 'ைற
x? ெச Aதன uரGU> Rர"; ம'? அ(0) x'ைற

Page 105 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ேச ? ெச Aதன ேத$க]> i<;; அy ேச 'ைற


x? ெச Aதன uரGU> Rர"; ம'? அ(0) x'ைற
P? ெச Aதன, அI பrQ க;ன மா Gலாg. 9

வழ:R ேத$க]> இKI@M வாiU> ஆ$Iu",


nழ:R ெவ: க]'? அT$yi[", |A கழ< ஒ;[",
தழ:R ப<;ய67 அமைல[", கைட[க67, ஆg
nழ:R" ஓைதU>, n" மட:R எt0த7 nMH. 10

ஆg6 ேத$6 „ைக ஐ"பTனாUர"; அஃேத


ŒgI EJைகQR6 „ைக; அவ'? இரJKU> „ைகய,
ஊgQ கா'? அ>ன uரG; ம'? அவ'(ZQR இரJK,
பாg6 =4 ெநM" பைடQகலI பதாTU> பRT. 11

ƒA6 தV"„?", தV"„?", தாைன ெவ: RtG>


x6த", வ07 வ07, இய:HM" இட> இ>( ெநV:க,
காA67 அைம0த ெவ: கT$I பைட, ஒ>? ஒ>? க7G,
ேதA67 எt0தன, @(Q Rல", மைழQ Rல" ‡ய. 12

அரQக Pரைர அவ$த" /'ற6தா$ தM67 இர:Rத<

„Qக7 ஆ" பைட, /r Rழ< மட0ைதய$, „KQ ைக


மQக4, தாய$, ம'? யாவV" தM6தன$, ம?H;
'ஒQக ஏR7", Rர:HZQR உU$ தர; ஒVவ$
uQR d1Kல$' எ>?, அt7 இர:Hன$, uல"m. 13

பhச ேச னாபTக4 ேச ைன•M ெச <jத<

ைக பர07 எt ேச ைனஅ" கட;ைடQ கல0தா$;


ெச Aைகதா" வV" ேதr ைடQ கT$ எனy ெச <வா$-
ெமA கல0த மா pக$வV" உவைமைய ெவ>றா$,
ஐவV", ெபV" Eத" ஓ$ ஐ07" ஒ67 அைம0தா$. 14

n07 இய" பல கற:Hட, n ைற n ைற @(க4


i0T, அ"u உ? aMh iைல உV" என6 ெத(Iபா$;
வ07 இய"u? n‚வ$QR", அமர$QR", வ;யா$;
இ0Tய" பைக ஆயைவ ஐ07" ஒ67, இைய0தா$. 15

வாசவ> வயQ R;சn", வVண> வ> கU?",


ஏ/ இ< ெத>Tைச QHழவ> த> எr n ைன எt3",
ஈச> வ> த‚y Œலn", எ>? இைவ ஒ>?"
ஊi o5வ7 ஓ$ வMy ெச யா, ெநM" uய" உைடயா$. 16

Œ$ தK0தவ> மU;ைடI ப(6த வ> „ைக,

Page 106 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

Œ$ தK0தவ> மU;ைடI ப(6த வ> „ைக,


பா$ பய0தவ> அ>ன6T> இறHைடI ப(6த
er ெவh iறR, இைட இJM6 „M6தன n?QH,
Pர ŒKைக ெந'(U> அய< இJM Gi6தா$. 17

@> Tk0த =4 இராவண> மா$@M" @Vத


அ>? இழ0த •M அr07 இM" அழR உ? Rைழயா$;
p>ற வ> Tைச ெநM: க] யாைனU> ெந'(
s> Tk0தன ஓைடU> Pர பJட6த$. 18

xT ெநM: Hழவைன ெநVQH, x4 நக$I


பT•M" ெபV0 TVI ப(6த ப1ைட நா4,
'GT' என, அ>னவ> ெவ0pJM ஓடேவ,
@T•M" வாrய @ல> a4 Ekனா$. 19

இ0Tர> இைச இழ07 ஏRவா>, இக<


த0T n> கடாGன> nMக, தா" அத>
ம0தர வா< அK mK67, 'வ<ைலேய<
உ07T, இ‚' என, வ;0த ஊ'ற6தா$. 20

'பா< p?67 அ0தண> பkய> ஆH, p>


•< pைன6Tல>' என, உலக" ƒறj",
x< pற67 இராவண> n‚3 xQRவா>,
காலைன, கா;‚<, ைகU<, கJKனா$. 21

மைலகைள நR" தட மா$ப$; மா< கட<


அைலகைள நR" ெநM0 =ள$; அ0தக>
aைலகைள நR" ெநM: aைலய$; a<ல> ஊ7
உைலகைள நR" அன< உst" க1kனா$. 22

=< Hள$ Tைச „?" உலைகy /'(ய


சா< Hள$ nழ:R எr தழ:H ஏ(Z",
கா< Hள$07 ஓ:HZ", கால" ைக[ற
மா< கட< HளrZ", சrQR" வ>ைமயா$. 23

அரQக$ பைடைய அZம> ˆQRத<

இ^ வைக ஐவV" எt0த தாைனய$,


|A Hள$ =ரண" அதைன n'(னா$;
ைக•M ைகஉற அk[" கJKனா$;
ஐயZ", அவ$pைல, அைமய ˆQHனா>. 24

அரQக$த" ஆ'றj", அள3 இ< ேச ைனU>

Page 107 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அரQக$த" ஆ'றj", அள3 இ< ேச ைனU>


தVQR", அ" மாVT த‚ைம6 த>ைம[",
oVQெகன ˆQHய uர0தராTய$,
இரQகn", அவலn", 7ளQR", எATனா$. 25

'இ'றன$ அரQக$ இI பகjேள' எனா,


க'? உண$ மாVT க]QR" i0ைதயா>,
n'?றy /லாGய nK3 இ< தாைனையy
/'?ற ˆQH, த> =ைள ˆQHனா>. 26

அZமைனQ க1ட அரQக Pரr> ஐயIபாM

'u> தைலQ Rர:R இ7 ojமா< அம$


ெவ>ற7! G1ணவ$ uகைழ ேவŸM"
T>ற வ< அரQகைர6 TVH6 T>றதா<!'
எ>றன$, அU$6தன$, pVத$ எ1kலா$. 27

அZம> ெபrய உVQ a4Wத<

ஆUைட, அZமZ", அமர$•> நக$


வாU<p>? அ^ வgQ aண$07 ைவ6த மாy
ெச •]6 =ரண67 உ"ப$, ேச 1 ெநM
d உய$ G/"ைப[" கடQக P:Hனா>. 28

P:Hய Pரைன Gய07 ˆQHய


‡:R இய< அரQகV", TVHனா$ iன",
வா:Hய iைலUன$, வழ:Hனா$ பைட;
ஏ:Hய ச:Rஇன"; இK6த ேபr ேய! 29

எ(0தன$, எAதன$, எ1 இற0தன


@(07 எt பைடQகல", அரQக$ oQHனா$;
ெச (0தன மU$Iuற"; Tன3 ‡$3றy
†(0தன$ என இV07, ஐய> f:Hனா>. 30

எtைவ ஏ0T அZம> @Vத<

உ'?, உட>?, அரQகV", உV67 உட'(ன$;


ெச '?ற ெநVQHன$; 'ெச VQR" i0ைதய$
ம'ைறய$ வV" பr/, இவைர, வ< Gைர07
எ'?ெவ>' என, எt, அZம> ஏ0Tனா>. 31

ஊQHய பைடகW", உV6த PரV",


தாQHய பrகW", தM6த ேத$கW",

Page 108 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஊQHய பைடகW", உV6த PரV",


தாQHய பrகW", தM6த ேத$கW",
ேமQR உய$ aK[ைட ேமக மாைலo<
fQHய கrகW", uரள •QHனா>. 32

அZம> ெச Aத அTசயI o$

வா$ மதQ கrக]> •M வா:H, மா6


ேத$ படI uைடQR"; அ6 ேதr> i<;யா<,
Pரைர உVJM"; அ^ Pர$ வா]னா<,
தாVைடI uரGைய6 7kய6 தாQRமா<. 33

இர1M ேத$ இர1M ைக6தல67" ஏ0T, ேவ?


இர1M மா< யாைன பJM உVள, எ'?மா<;
இர1M மா< யாைன கக இர1K> ஏ0T, ேவ?
இர1M பா;Z" வV" பrைய எ'?மா<. 34

மா இV ெநM வைர வா:H, ம1k< இJM,


ஆUர"-ேத$ பட அைரQRமா<; அg67,
ஆUர" க]'ைற ஓ$ மர6Tனா< அK67,
'ஏ' எZ" மா6Tர67 எ'( n'?மா<. 35

உைதQR" ெவ: கrகைள; உழQR" ேத$கைள;


sTQR" வ> uரGைய; ேதAQR" Pரைர;
மTQR" வ< எtGனா<; அைரQR" ம1kைட;
RTQR" வ> தைலUைட; கKQR"; R67மா<. 36

Gைச U> மா> ேத$கW", க]?" GJM, அக<


Tைச [" ஆகாயn" ெச (ய, i07மா<;
Rைச a4 பாA பr•M", a'ற ேவ˜M",
mைச [மா< அரQகைர, ெபV: கர:களா<. 37

‡ உ? @([ைடy ெச : க1 ெவ: ைகமா,


d உற, தடQ ைகயா< Pர> P/=?,
ஆA ெபV: aKயன, கட;> ஆ5வன,
பா[ைட ெநM: கல" பMவ o>றேவ. 38

தாŸM", உVžM", தடQ ைகயா< த‚


Pர> GJM எ(0தன, கட;> P5வன,
வாrU> எt" /ட$Q கட34 வானவ>
ேதr ைன pக$6தன, uரG6 ேத$கேள. 39

d உற G1kைட nJK P5வன,


ஆA ெபV0 TைரQ கட< அtவ67 ஆ5வன,

Page 109 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

d உற G1kைட nJK P5வன,


ஆA ெபV0 TைரQ கட< அtவ67 ஆ5வன,
ஓAGல uரG, வாA உTர" கா<வன,
வாUைட எr[ைட வடைவ o>றைவ. 40

வr07 உற வ<;T> /'(, வா;னா<


Gr07 உற Pச;>, கட;> P5Rந$
Tr0தன$-ெச ( கU'? அரGனா< Tr
அV0 Tற< ம0தர" அைனய$ ஆUனா$. 41

Pர> வ> தடQ ைகயா< எM67 Piய


வா$ மதQ கrU‚>, ேதr>, வாiU>,
er ெவ: கட< uகQ கKT> n0Tன,
ஊr> ெவ: RVT ஆ? ஈ$Iப ஓKன. 42

mைறQ Rைட எU'(ன, mல6T> வாUன,


கைறI uன< @(க‘M உst" க1kன,
உைறI u? பைடUன, உT$0த யாQைகக4,
மைற6தன, மகர =ரண6ைத, வா> உற. 43

R>? உள; மர" உள; Rல" a4 ேப$ எt


ஒ>? அல, பல உள; உU$ உ1பா> உள>;
அ>(ன$ பல$ உள$; ஐய> ைக உள;
@>?வ7 அ<ல7, uற67I oவ¡? 44

nt nத<, க1bத<, nVக> தாைத, ைக"


மt எனI @;07 ஒ]$ வUர வா> த‚
எtG‚>, @ல: கழ< அரQக$ ஈ1Kய
RtGைன, கள" படQ a>? xQHனா>. 45

தாைனU> அg3 க1M, ஐவV" அZமைனI @Vத<

உல0த7 தாைன; உவ0தன$ உ"ப$;


அல0தைல உ'ற7, அ^ ஆg இல:ைக;
கல0த7, அt" Rர;> கட< ஓைத;
வல" தV =ளவ$ ஐவV" வ0தா$. 46

ஈ$67 எt ெச "uன< எQக$ இtQக,


ேத$6 7ைண ஆg அt0Tன$, ெச >றா$;
ஆ$6தன$; ஆUர" ஆUர" அ"பா<
f$6தன$; அhச ைன =>றj" p>றா>. 47

எAத கM: கைண யாைவ[", எAதா


ŠA7 அகj"பK, ைகக]> •றா,

Page 110 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

எAத கM: கைண யாைவ[", எAதா


ŠA7 அகj"பK, ைகக]> •றா,
@A7 அகM ஒ>? @V0T, ெநM0 ேத$
ெச Aத கM" @( ஒ>?, iைத6தா>. 48

உ'? உ? ேத$ iைதயாn> உய$0தா>,


n'(ன Pரைன, வா‚< n‚0தா>;
@> Tர4 x4 எt ஒ>? @?6தா>,
எ'(ன>; அஃ7 அவ> G<;‚< ஏ'றா>. 49

ஐவV4 ஒVவ> அமr< இற6த<

n(0த7 er G<; அ" n(ேயaM,


எ(0த அரQக> ஒ$ ெவ'ைப எM6தா>;
அ(0த மன6தவ>, அ^ எtேவ aM
எ(0த அரQகைன இ> உU$ உ1டா>. 50

ேச ைன6 தைலவ$ நா<வVட> மாVT ெச Aத கM" o$

ஒg0தவ$-நா<வV", ஊg உV6த
at07? ‡ என, ெவA7? aJப$,
@g0தன$, வா]; uைக0தன க1க4;
Gt0தன •r, அ^ Pர> மk6 =4. 51

ஆUைட PரZ", உ4ள" அழ>றா>;


மாய அரQக$ வல6ைத உண$0தா>;
d எr உAIப7 ஓ$ க< ெச லGJடா>;
‡யவ$ அy iைலையI @Kெச Aதா$. 52

நா<வV4 ஒVவ> sTபJM மாA0தா>

„M6த, „M6த, சர:க4 7ர0த;


அM67, அக> மா$m> அt0T, அக>ற;
sட< „gலா>, GM ேதŸM ŠAT>
எM67, ஒVவ>தைன, G1k< எ(0தா>. 53

ஏA07 எt ேத$ இs5 G1kைன எ<லா"


x0Tய7; ஓK ps$0த7; ேவக"
ஓA0த7; P5வத>n>, உய$ பாr<
பாA0தவ>ேம<, உட> மாVT பாA0தா>. 54

மT6த க]'(‚< வா4 அrஏ?


கT6த7 பாAவ7o<, கT a1M
RT6தன>; மா< வைர ேம‚ Rழ"ப

Page 111 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கT6த7 பாAவ7o<, கT a1M


RT6தன>; மா< வைர ேம‚ Rழ"ப
sT6தன>-ெவh iன PரV4 Pர>. 55

எhiய eவV" n ைன07 @Vத<

e1ட iன6தவ$ eவ$ n‚0தா$;


f1Kய ேதர$, சர:க4 7ர0தா$;
ேவ1Kய ெவh சம" ேவ? GைளIபா$,
'யா1M இ‚ ஏRT?' எ>?, எT$ ெச >றா$. 56

இVவைர6 ேதVட> எM67, மாVT G1k< P/த<

Tர1M உய$ =4 இைண அhச ைன i:க",


அர1 தV G1 உைறவா$கW" அhச,
nர1 தV ேத$ அைவ ஆ1M ஒVe>(‚<
இர1ைட இர1M ைகU>aM எt0தா>. 57

fQHன பாA பr; Œத$ உைல0தா$;


P:Hன =ளவ$ G1k> Gைச 6தா$;
ஆ:R, அ7 க1M, அவ$ oA அகலாn>,
ஓ:Hன> மாVT, ஒ<ைலU> உ'றா>. 58

G1‚< உ'ற இVவV", அZமZட> ம'o$ ெச A7 மKத<

கா< ps$ ெவh iைல ைகU> இ?6தா>;


ஆனவ$ fk[", வாW", அ?6தா>;
ஏ ைனய ெவ" பைட இ<லவ$, எhசா$,
வா‚ைட p>?, உய$ ம<;> மைல0தா$. 59

ெவ4ைள எU'ற$, க?67 உய$ ெமAய$,


m4ள Gr6த ெபV" mல வாய$,
a4ள உV67 அட$ •4 அர3 ஒ6தா$;
ஒ4]ய Pர>, அVQகைன ஒ6தா>. 60

தா"u என வா;> வr07, உய$ தா‘M


ஏ"ப< இலா$இV =4க4 இ?6தா>;
பா"u என x:Hன$, பJடன$ P50தா$-
ஆ"ப< ெநM" பைகo< அவ> p>றா>. 61

எhiய ஒVவைன[" அZம> ஒg6த<

p>றன> ஏ ைனய>; p>ற7 க1டா>;


R>(ைட வா3? •4 அr oல,

Page 112 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

p>றன> ஏ ைனய>; p>ற7 க1டா>;


R>(ைட வா3? •4 அr oல,
s> Tr வ> தைலd7 RT6தா>;
@>(, அவ>, uG, ேதŸM uQகா>. 62

வhசn" கள3" ெவஃH, வg அலா வgேம< ஓK,


நhiZ" aKய$ ஆH, நைவ ெச ய'R உrய xரா$,
ெவh iன அரQக$ ஐவ$; ஒVவேன!-ெவ<லIபJடா$
அh/ எj" uல>க4 ஒ6தா$; அவZ", ந< அ(ைவ ஒ6தா>. 63

ெநA தைல உ'ற ேவ' ைக pVத$, அy ெச VG< ேந$0தா$,


உAதைல உ'? d1டா$ ஒVவV" இ<ைல; உ4ளா$,
ைக தைலI Eச< @:கQ கMHன$; கால> உJR"
ஐவV" உல0த த>ைம, அைனவV" அைமயQ க1டா$. 64

பைட6 தைலவ$ இற0தைத காவல$ இராவணZQR அ(G6த<

'இ?QR?", இ>ேன ந"ைம, Rர:R' என இர:H ஏ:H,


ம?QR?H>ற ெநhi> மாதைர ைவ7 ˆQH,
உ?QR?" †<லா>, ஊg6 ‡ என உலக" ஏt"
/?Q aள ˆQRவா>த> ெச G6 „ைள ‡ய, †>னா$. 65

'தாைன[" உல0த7; ஐவ$ தைலவV" ச ைம0தா$; தாQகI


oனவ$ த"s< d1” " யா", அம$ urHலாைம;
வாைன[" ெவ>?‘ைர வ<ைலU> மKய •(,
ஏ ைனய$ இ>ைம, •"m இV0த7, அQ Rர:R"' எ>றா$. 66

sைகI பாட<க4

ப1 மkQ Rல யாைனU> uைட„?" பர0த


ஒ1 மkQ Rல" மைழUைட உV" என ஒ;Iப,
க1 மkQ Rல" கன< எனQ கா07வ; க7Im>
த1 மkQ Rல" மைழ எt" கT$ என6 தைழIப. 12-1

எ>? அவ$ ஏ3 சர:க4 இ?6ேத,


'@>?G$ x$, இ7 o7' என, அ:R ஓ$
R>? இV ைகQ aM எ(07, அவ$ a'ற"
இ>? nK0த7 என6 த‚ ஆ$6தா>. 56-1

அI@t7 அ:R அவ$ ஆUர •K


ெவIu அைட ெவh சர" Piன$; Pi,
7Iu? ெவ'u அதைன6 7க4 ெச Aேத,
ெமAIபM மாVTேம< சர" GJடா$. 56-2

Page 113 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ெமAIபM மாVTேம< சர" GJடா$. 56-2

GJட சர6ைத GலQH, அ(^) Pர>,


வJட G/"u? மா மர" வா:H6
„JM எ(த'R n(>)ேன, 7களாகI
பJKட, ெவAயவ$ பாண" GM6தா$. 56-3

10. அQகRமார> வைதI படல"

இராவண‚ட" அQகRமார> த>ைன அZIபேவ1Mத<

ேகJடj", ெவR] ெவ0 ‡Q Hள$07 எt" உU$IபனாH,


=JM அல$ ெதrய< மாைல வ1¤M" /?Qa1M ஏற,
ஊJM அரQR உ1ட oj" நயன6தா> ஒVIபJடாைன,
தா4-7ைண „t7, ைம0த> தM67, 'இைட தVT' எ>றா>. 1

'nQகணா> ஊ$T அ>ேற<, e>? உலR அKU> தா•>


ஒQக ஊ$ பறைவ அ>ேற<, அவ> 7U< உரக" அ>ேற<,
TQகய" அ<லேத<, u> Rர:H>ேம< ேச ( oலா"!
இQ கட> அKேய'R ஈT; இV6T ஈ1M இ‚T>; எ0தாA! 2

'"அ1ட$•> த>ைனI ப'(6 தVக" எனா, அKேய> p'க,


a1டைன எ>n> த>ைனI பk என, ெநhச" •ட<
உ1M; அ7 ‡V" அ>ேற? உர> இலாQ Rர:R ஒ>ேறZ",
எ1 Tைச ெவ>ற xேய, ஏ3T எ>ைன' எ>றா>. 3

'aA த]$ •7" வா5QைகQ •டர67 உV3 a1M,


ைகதவ" க1k, ஈ1M ஓ$ i? பg இைழQR" க'பா>,
எATனா>, இைமயா nQக1 ஈசேன எ>ற o7",
ŠAT‚> ெவ>?, ப'(6 தVRெவ>, ŠKU< ‹>பா<. 4

'f1ட6 f1 அக676 =>?" •ளr, /ட$ ெவ1 •JM


ம1 „6த ps$0த ப>( ஆUZ", மைலத< ஆ'றா;
அ1ட6ைதQ கட07 oH அI uற67 அக;>, எ>பா<
த1ட6ைத இMT அ>ேற, p>வU> த0Tேலேன<!' 5

அQகRமார> Gைட ெப'?I oVQRI oத<

என, இைவ இய"m, 'ஈT Gைட' என, இைறhi p>ற


வைன கழ< வUர6 T1 =4 ைம0தைன மH507 ˆQH
'7ைன பr6 ேத$ேம< ஏ(y ேச (' எ>? இைனய †>னா>;
uைன மல$6 தாrனாZ", o$ அk அk07 oனா>. 6

ஏ(ன> எ>ப ம>_, இ0Tர> இக;> இJட,

Page 114 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஏ(ன> எ>ப ம>_, இ0Tர> இக;> இJட,


•¢M •? E1ட Š(< வயI uரG ˆ> ேத$;
ƒ(ன$ அரQக$ ஆi; Rn(ன nரசQ a1e;
ஊ(ன உர36 தாைன, ஊg ேப$ கடைல ஒIப. 7

@V கட< மகர" எ1k<, எ1ணலா" EJைக; @:H6


Trவன d>க4 எ1k<, எ1ணலா" ெச " @> T1 ேத$;
உV உ? மணைல எ1k<, எ1ணலா" உர36 தாைன;
வV Tைர pைரைய எ1k<, எ1ணலா" வா3" வாi. 8

ஆ?-இர1M அM6த எ1k> ஆUர" Rமர$, ஆG


ேவ? இலா6 =ழ$, ெவ>( அரQக$த" ேவ0த$ ைம0த$,
ஏ(ய ேதர$, Œ50தா$-இ?TU> யா3" உ1பா>
z(ய கால6 ‡U> ெச ( /ட$y iைகக4 அ>னா$. 9

ம0TரQ Hழவ$ ைம0த$, மT ெந( அைமyச$ மQக4,


த0Tர6 தைலவ$ ஈ>ற தனய$க4, mறR", தாைதQR
அ0தர67 அர"ைபமாr< =>(ன$ ஆT ஆ_$,
எ0Tர6 ேதர$, Œ50தா$-ஈ$-இர1M இலQக" Pர$. 10

=மர", உலQைக, Œல", /ட$ மt, R;ச", =JK,


ஏ மV வr G<, ேவ<, •<, ஈJK, வா4, எt, GJேட?,
மா மர", P/ பாச", எt n ைள, வUர6 த1M,
காமV கைணய", R0த", கIபண", கால ேநs. 11

எ>?, இைவ nதல ஆய எ(தV பைடக4 ஈ1K,


s> Tர1டைனய ஆH, ெவU˜M pல3 Pச,
7>? இV0 f] @:H6 7?தலா<, இ?Tெச <லாI
@> Tk உலக" எ<லா", Eதல" ஆய மா=! 12

காகn", கtR", ேப[", காலZ", கணQR இ< கால"


ேச R உற GைனU> ெச Aத ‡ைம[", „ட$07 ெச <ல;
பாR இய< HளGy ெச ^ வாAI பைட GgI பைண6த ேவA6 =4
=ைகய$ மனn", „Qக 7"m[", „ட$07 /'ற; 13

உைழQ Rல ˆQHனா$க4, உல0தவ$QR உrய மாத$,


அைழ67 அt Rர;>, ேவைல அமைலU>, அரவy ேச ைன
தைழ67 எt" ஒ;U>, நானாI ப< இய" 7ைவQR" தா இ<
மைழQ Rர< இKU>, †>ன மா'ற:க4 ஒgIப ம>_! 14

ெவU<, கரமkக4 P/" Gr கT$ Gள:க, ெவAய


அU< கர அkக4 xல அG$ ஒ] பVக, அஃ7",
எU'? இள" mைறக4 ஈ>ற இல:R ஒ] ஒ7:க, யாண$,

Page 115 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அU< கர அkக4 xல அG$ ஒ] பVக, அஃ7",


எU'? இள" mைறக4 ஈ>ற இல:R ஒ] ஒ7:க, யாண$,
உU$QR உல3 இர3" அ>?, பக< அ>? எ>? உண$3 =>ற; 15

ஓ:RஇV0 தட0 ேத$ E1ட உைள வயI uரG ஒ<H6


f:Hன Pழ, =W" க1கW" இட676 74ள,
P:Hன ேமக" எ:R" RVT x$6 74] P5Iப,
ஏ:Hன காக" ஆ$Iப, இV]< G1 இKIப மா=; 16

ெவ4ள ெவh ேச ைன Œழ, G1 உ‘$ ெவVG G"ம,


உ4ள" Š07 அZ:H, ெவAய ƒ'றn" உ?வ7 உ>ன,
74]ய /ழ< க1 ேபAக4 =4 uைட67 ஆ$Iப, =>?"
க4 அG5 அல:கலாைனQ கா'(> ேச A வர3 க1டா>. 17

அQகRமாரைனQ க1M அZம> ஐ['? ˆQRத<

'இ0Tரi6=? ம'? அ^ இராவணேன•?' எ>னா,


i0ைதU> உவைக a1M n‚3'ற RரQRy zய",
'வ0தன>; nK0த7 அ>Ž மனQ கV67?' எ>ன வா56T,
/0தர6 =ைள ˆQH, இராமைன6 „t7 †>னா>: 18

'எ1kய இVவ$ த"n4 ஒVவேன<, யா> n> ˆ'ற


u1kய" உளதா"; எ" •> தவ6„M" @V0Tனாேன;
ந1kய நாZ" p>ேற>; காலZ", நbH p>றா>;
க1kய கVம" இ>ேற nKQRெவ>, கKT>' எ>றா>. 19

'பg இல7 உV எ>றாj", ப< தைல அரQக> அ<ல>;


Ggக4 ஆUரn" a1ட ேவ0ைத ெவ>றாZ" அ<ல>;
|gU>, ம'? அவ$QR ேமலா>; nர1 „g< nVக> அ<ல>;
அg3 இ< ஒ1 Rமார> யா¡, அhசனQ R>ற" அ>னா>?' 20

அZமைன அQகRமார> எ4] நைகQக, ேத$Iபாக>, 'அ7 தகா7' என<

எ>றவ>, உவ07, G1 ˆA இ0Tர சாப" எ>ன


p>ற =ரண6T> உ"ப$ இV0த ஓ$ xTயாைன,
வ> „g< அரQக> ˆQH, வா4 எU? இல:க நQகா>;
'a>ற7 இQ Rர:R oலா", அரQக$த" Rழா6ைத!' எ>றா>. 21

அ>னதா" நR †< ேகJட சாரT, 'ஐய! ேக1™!


இ>னதா" எ>ன< ஆ™ உலHய<? இகழ< அ"மா;
ம>ன_M எT$0த வா; Rர:R எ>றா<, ம'?" உ1” ?
†>ன7 7kG< a1M ேச (' எ>?, உணரy †>னா>. 22

அQகRமார‚> வhiன"

Page 116 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அQகRமார‚> வhiன"

Gட" Tர1டைனய ெமAயா>, அ^ உைர Gள"பQ ேகளா,


'இட" uR07 இைனய ெச Aத இதœM z'ற" எhேச >;
„ட$07 ெச >? உலக" e>?" 7VGென>, ஒg3றாம<
கட07, m> Rர:R எ>? ஓ7" கVைவ[" கைளெவ>' எ>றா>. 23

அரQக$ பைடைய எT$07 அZம> @Vத<

ஆ$67 எt07, அரQக$ ேச ைன, அhச ைனQR உrய R>ைறI


o$6த7; @g0த7, அ"மா! @V பைடI பVவ மாr;
ேவ$6தன$ Tைச காIபாள$; ச;6தன G1b" ம1b";
தா$6 த‚ Pர>, தாZ" த‚ைம[", அவ$ேம< சா$0தா>. 24

எ(0தன pVத$ ெவAT> எAதன பைடக4 யா3"


n(0தன; Pர> ேம‚ nJKன er யாைன
ம(0தன; மK0த, ேதV", வா3" மாQ Rt3"; ஆG
ெந(0தன வர"u இ< யாQைக, இல:ைக த> pைலU> ேபர. 25

காA எr, n] u< கா‚< கல0ெதன, கா'(> ெச "ம<,


'ஏ' எZ" அளG< a<j" pVத$QR ஓ$ எ<ைல இ<ைல;
oயவ$ உUV" oH6 ெத> uல" பட$த< @Aயா7;
ஆUர •K fத$ உள$a€ நமZQR அ"மா? 26

வர உ'றா$, வாராp>றா$, வ0தவ$, வர"u இ< ெவ" o$


@ர உ'ற @t7, Pர> n" மட:R ஆ'ற< @:க
GரGI oA, கT¡> ஊg இ?TU> ெவAய> ஆனா>;
உர36 =4 அரQக$ எ<லா", எ>u இலா உU$க4 ஒ6தா$. 27

m4ளIபJடன ‹த< ஓைடQ கr, mற5 @> ேத$, பr, mைழயாம<,


அ4ளIபJM அg RVTI @V uன< ஆறாக, பK ேச ? ஆக,
'வ4ளIபJடன மகரQ கட< என மT< /'(ய பT மற;QR ஓ$
a4ளIபJடன உU$' எ>Z"பK a>றா>-ஐ" uல> ெவ>றாேன! 28

'ேதேர பJடன' எ>றா$ iல$; iல$, 'ெத? க1 ெச " nக வUர6 =4


ேபேர பJடன' எ>றா$; iல$ iல$, 'பrேய பJடன ெபr7' எ>றா$;
'காேர பJடன ‹த< ஓைடQ கட கrேய பJடன கK7' எ>றா$;
ேநேர பJடவ$ பட, மாேட, த‚, p<லா உUŸM p>றாேர. 29

ஆgI @V பைட pVதI ெபV வ; அட€$, ஆAமக4 அM ேப5 வாA6


தாgI பM தU$ ஒ6தா$; மாVT, த‚ ம67 எ>ப7 ஓ$ தைக ஆனா>;
ஏ5 இI uவனn" sைட வா5 உU$கW", எ( ேவ< இைளயவ$ இன" ஆக,
ஊgI ெபய$வ7 ஓ$ uன< ஒ6தா$; அன< ஒ6தா>; மாVத" ஒ6தாேன. 30

Page 117 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஏ5 இI uவனn" sைட வா5 உU$கW", எ( ேவ< இைளயவ$ இன" ஆக,


ஊgI ெபய$வ7 ஓ$ uன< ஒ6தா$; அன< ஒ6தா>; மாVத" ஒ6தாேன. 30

அQகRமார‚> ேதைர[" பைடகைள[" அZம> அg6த<

a>றா> உட> வV Rt ைவ; iல$ பல$ RைறH>றா$, உட< RைலH>றா$;


m>றா p>றன$; உTரI ெபV நT ெபVகாp>றன; அVR ஆV"
p>றா$ p>(ல$; த‚ p>றா>, ஒV ேநs6 ேதŸM", அவ> ேநேர
ெச >றா>; வ> Tற< அU< வாA அ"uக4 ெதrH>றா>; Gg எrH>றா>. 31

உ'றா> இ0Tரi67QR இைளயவ>; ஒV நாேள பல$ உU$ உ1ணQ


க'ŽZ" nக" எT$ ைவ6தா>; அ7 க1டா$ G1ணவ$; கi3'றா$;
'எ'றா" மாVT pைல?' எ>பா$; இ‚ 'இைமயா GgUைன இைவ ஒ>Ž
ெப'றா"; ந<ல7 ெப'றா"' எ>றன$; m(யா7 எT$ எT$ ெச (H>றா$. 32

எAதா>, வா]க4, எr வாA உs5வன, ஈ$-ஏ5; எT$ அைவ பா$ ேச ரI


@Aதா>, மk எt ஒ>றா<; அ>?, அ7, @KயாA உT$3ற, வK வா],
ெவAதாUன, பல GJடா>; PரZ", ேவ? ஓ$ பைட இல>, மாறா ெவ:
ைகதாேன @V பைட ஆக, „ட$ கா< ஆ$ ேத$ அத> ேம< ஆனா>. 33

ேதr< ெச >?, எT$ •< a4வா> உU$ T>றா>; அI @V ெச ( T1 ேத$,


பாr< ெச >ற7; பr பJடன; அவ> வr G< i0Tய பகgQ •<,
மா$m< ெச >றன iல; @> =]ைட மைற3'றன iல; அற–Z",
ேநr< ெச >?,அவ> வUரQ R‚iைலப'(Q a1M,எT$ உற p>றா>.34

ஒV ைகயா< அவ> வUர6 T1 iைல உ'?I ப'றj", உர–Z",


இV ைகயா< எT$ வ;யாn>ன", அ7 இ'? ஓKய7; இவ$ @> =]>,
/r ைகயா< அவ> உVGQ R6தj", அதைன, †< aM வV fத>,
@V ைகயா< இைட mT$G6தா>, n( @( ஓM"பK ப(யாேவ. 35

ஆ[த" இழ0த அQகRமார> அZமZட> ம'o$ ெச A7 மKத<

வாளாேல @ர< உ'றா>, இ'? அ7 ம1 ேச ராnன", வUர6 T1


=ளாேல @ர nMHI uQR, இைட தtGQ •டj", உட< n'?",
x4 ஆ$ அU< என மU$ ைத6Tட, மk ெநM வா< அவ> உட< ps$3'?
dளாவைக, uைட /'(Qa1ட7; ப'(Q a1டன> ேமலானா>. 36

ப'(Q a1டவ>, வK வா4 என ஒ]$, ப< இ'? உக, ps$ பட$ ைகயா<
எ'(, a1ட;> இைட p>? உs5 /ட$ இன s> இன" Gtவன எ>ன,
n'(Q R1டல" nத< ஆ" மk உக, n ைழ நா< அர3 இவ$ Rட$ நால,
a'ற6 T1 /வ<, வUரQ ைகaM R6T, uைட ஒV RTa1டா>. 37

x67 ஆA ஓKன உTரI ெபV நT xராக, iைல பாராக,


oA6 தா5 ெச ( தைச அr i0TனபK @:க, @V" உU$ oகாn>,

Page 118 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

x67 ஆA ஓKன உTரI ெபV நT xராக, iைல பாராக,


oA6 தா5 ெச ( தைச அr i0TனபK @:க, @V" உU$ oகாn>,
d6 தா" ps$ /ட$ வUரQ ைகaM mKயா, G1’M ம1 காண,
ேதA6தா>-ஊgU> உலR ஏ5ேதUZ",ஒV த>uக5 இைற ேதயாதா>.38

எhiய பைடக4 அhi ஓMத<

u1 தா5 RVTU> ெவ4ள67, உU$ aM uQகா$ iல$; iல$ @T ேபU>


ப1டார6Tைட இJடா$ த" உட<; பJடா$ iல$; iல$ பய" உ0த,
T1டாK6 Tைச அ(யா ம?Hன$; ெச 'றா$ iல$; iல$ ெச ல3 அ'றா$;
க1டா$ க1ட7 ஓ$Tைச ேய Gைச aMகா<GJடா$;பைடைகGJடா$.39

d> ஆA, ேவைலைய உ'றா$, iல$; iல$ ப/ ஆA வg„?" ேமA3'றா$;


ஊ> ஆ$ பறைவU> வK3 ஆனா$ iல$; iல$ நா>மைறயவ$ உV ஆனா$;
மா> ஆ$ க1 இள மடவா$ ஆUன$ n>ேன, த" Rழ< வH$3'றா$
ஆனா< iல$; iல$, 'ஐயா! p> சர1' எ>றா$; p>றவ$ 'அr' எ>றா$. 40

த" தாரn", உ? Hைள[", தைம எT$ தt3"„?", '‹ம தம$ அ<ேல";


வ0ேத", வானவ$' எ>?, ஏHன$ iல$; iல$, 'மாZய$' என, வாA GJடா$;
ம0தார" Hள$ @g<வாA வ1Mக4 ஆனா$ iல$; iல$ மV4a1டா$;
இ07 ஆ$ எU?க4 இ?G6தா$ iல$; எro< Rhiைய இV4G6தா$. 41

அரQHமாr> அவலpைல

R1டலQ Rைழ nகQ R:RமQ a:ைகயா$,


வ1M அைல67 எt Rழ< க'ைற கா< வVடேவ,
G1M, அல6தக GைரQ Rnத வாA Grதலா<,
அ1ட" உ'?ள7, அ^ ஊ$ அtத ேப$ அமைலேய! 42

கT$ எt0தைனய ெச 0 TV nகQ கணவ>மா$


எT$ எt07, அK Gt07, அt7 •$ இள நலா$
அT நல" •ைத ேச $ ஓT•M, அ>?, அ^ ஊ$
உTரn" ெதrHலா7, இைட பர07 ஒtHேய! 43

தா இ< ெவh ெச V pல6Tைட, உல0தவ$த(")ேம<,


ஓGய" uைர நலா$ Gt„?", iல$ உU$67,
ஏ3 க1கW" இைம6Tல$களா"; இ7 எலா"
ஆG ஒ>?, உட< இர1M, ஆயதாேலaலா"? 44

ஓKனா$, உU$க4 நாM உட<க4 o<; உ?Tயா<


PKனா$; PKனா$ sைட உட< Rைவக4வாA,
நாKனா$, மட நலா$; நைவ இலா ந1பைரQ
ƒKனா$; ஊKனா$ உ"ப$ வா5 a"u அனா$. 45

Page 119 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ƒKனா$; ஊKனா$ உ"ப$ வா5 a"u அனா$. 45

‡JM வா4 அைனய க1 ெதr ைவ, ஓ$ TV அனா4,


ஆJK<p>? அய$வ7 ஓ$ அ? தைலQ RைறUைனQ
ƒJK, 'p> ஆ$ உU$6 7ைணவ>, எ" •ைன, x,
காJMவாயாT' எ>?, அt7 ைக ƒImனா4. 46

ஏ0Tனா4 தைலைய, ஓ$ எtத அV: a"u அனா4;


கா0த> p>? ஆMவா> உய$ கவ0த6Tைன,
'ேவ0த! x அலiனாA; GMTயா< நட"' எனா,
E0 த]$Q ைககளா>, ெமA உறI u<;னா4. 47

இராவண> காலKU< Gt07, ம1” தr nத;•$ அt7 uல"uத<

கய< மH5 க1 இைண கjg கா>? உக,


uய< மH5 ur Rழ< @K அளா3ற,
அய> மக> மக> மக> அKU> P50தன4,
மய> மக4; வU? அைல67 அல( மா5Hனா4. 48

தா அV0 TV நக$6 ைதயலா$ nத<


ஏவV", இைட Gt07 இர:H ஏ:Hனா$;
காவல> கா<sைச Gt07, காவ< மா6
ேதவV" அtதன$, க]QR" i0ைதயா$. 49

sைகI பாட<க4

தMைவU> மர:க‘M சகைடக4 Tsைல தாQக


உMஇன" ஆன7 எ<லா" உT$0த, E உT$0த7 எ>ன;
அM u; அைனய Pர$ அkகல ஆ$Iu", ஆைன
ெநM மk nழQR", ஓ:H, ம1bலR அT$0த7 அ>ேற. 12-1

ப6TU< ேத$க4 ெச <ல, பவளQ கா< uைடக4 /'ற,


n6T‚< கGைக Œழ, nH< என nரச" ஆ$Iப,
ம6த ெவ: கrக4 யா3" மைழ என இV1M =>ற,
த6Tய பrக4 த>‚> சாமைர தைழIப,-oனா>. 15-1

‡ய வ< அரQக$ த"s< iல$ iல$ ெச " @' i>ன"


வாU> ைவ67 ஊத, Pர$ வg இட" ெபறா7 ெச <ல,
கா[" ெவ: க]?, காலா4 கM" பr, கMHy ெச <ல,
நாயக> fத> தாZ" ˆQHன>; நைக[" a1டா>. 16-1

u;I o6T> வயவ$ எ<லா"-@V கr, பr, ேத$, @:க,


க;6தா$க4 உ"ப$ ஓட, கைட[க67 எ([" கா;>
ஒ;67, ஆg உவா3'ெற>ன உ"ப$ =ரண6ைத nJட-

Page 120 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

க;6தா$க4 உ"ப$ ஓட, கைட[க67 எ([" கா;>


ஒ;67, ஆg உவா3'ெற>ன உ"ப$ =ரண6ைத nJட-
வ;6தா$ T1 iைலக4 எ<லா"; ம1Kன சர6T> மாr. 23-1

எM6தன> எt ஒ>?; அ:ைக எM67 இக< அரQக$ i0தI


@K6தன>; இரத", வாi, @V க]?, இதைன எ<லா"
nK6தன>, ŠKIm<; m>Z", e/ o$ அரQக$ ெவ4ள"
அM67 அம$ •ல, ேம>ேம< அM பைட fG ஆ$6தா$. 24-1

ெச ( நா1 உV" ஒ; a1டா>; ஒVப7 Tைச வாA Hgபட அழ<H>றா>;


'இ?வாA, இ7 @t7' எ>றா>; எr கைண எt கா$ மைழ @gவ7 oல,
@(வாA Tைச „?" s> தாரU> pைல @;யy iன|M @gH>றா>;
உ?மாVT உட< உகெவ:RVTக4 ஒgயா7, அவœM மைல3'றா>.32-1

மைலo< உ? uய வ; மாVT iன" வ07 ஏ(ட, எ0Tரn" ேத$6


„ைலயா7 அவ> GM சர மாrக4 பல 71டIபM" வைக s1K, த>
வ; ேச $ கர"அT< எtவா< nt ைத[" ம1K6 7க4 பட மKG6தா>;
u;o< அM iன pVத> க1M அழ< @:HI @V iைல GைளG6தா>. 32-2

'மாA0தா>, மாVT ைகயா<, அHலn" உைடயா> மக>' என வா_$ க1M,


ஓA0தா$இல$, RT a1டா$; உவைகU> ஒgயா ந? மல$ †rH>றா$;
சாA0தா$ pVத$க4 உ4ளா$ தம$ உட< இட(6 Tைர sைச Gழ ஓK6
ேதA0தா$ iல$; iல$ mடr< RTயK பட ஓKன$; iல$ ெச ய< அ'றா$. 33-1

இ>னன pக53g, இராQகதQ Rழா"


ம>‚ய •T[", அரQக> ைம0தZ",
த> pக$ அZமனா< இற0த த>ைமைய
n>‚ன$ †ல, அவ> n>u ேகJடன>. 47-1

அ^ வைக க1டவ$ அமர$ யாவV",


'உAவைக அr7' என ஓK, ம>னவ>
ெச < அKஅத>sைச P507 ெச Imனா$,
எ^ வைகI ெபV" பைட யா3" மாA0தேத. 47-2

ஈ7 ம'? இைச 3ற, இ7 க1M ஏ:Hேய,


மா 7யர6„M ம?R ெநh/ைட6
fத$ உ'?ஓKன$; „t7, ம>னZQR
ஓTன$; ஓத< ேகJM, உள" 7ள:Hனா>. 47-3

நாKனா$; நாKேய, நைன வV" a"u அனா$


வாKனா$; கணவ$ த" மா$u உற6 தtGேய
PKனா$; அ^ வU>, ெவVG G1ணவ$க4 தா"
ஓKனா$; அரச> மாJM அbH p>?, உைர ெச Aவா$: 47-4

Page 121 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஓKனா$; அரச> மாJM அbH p>?, உைர ெச Aவா$: 47-4

'"ைம0தைன மK6த7 Rர:R" எ>? ஓத3"


வ0த7 oj", ந" வா53 ந>?!' எனா,
i0ைதU> அழ>?, எr Gg67, 'ெச >?, x$
இ0Tர> பைகஞைனQ aணVP$' எ>றா>. 49-1

எ>றj", ஏவjQR உrய$ ஓKேய


ெச >?, ம'? அவ> அK பk07, ‡ைம வ07
ஒ>(ய Tற:கW" உைர67, '‹6ைத["
இ>? உைனQ ƒGன>' என3" †<;னா$. 49-2

11. பாசI படல"

இளவ< இற0த7 ேகJM, இ0Tரi67 iன67ட> oVQR எtத<

அ^ வg, அ^ உைர ேகJட ஆ1தைக,


ெவ^ Gg எr உக, ெவR] P:Hனா> -
எ^ வg உலகn" Rைலய, இ0Tர6
ெத^ அgதர உய$ Gசயy z$6Tயா>. 1

அர" /ட$ ேவ< தன7 அZச> இ'ற †<


உர" /ட, எr உU$67, ஒVவ> ஓ:Hனா> -
uர" /ட வr iைலI @VIu வா:Hய
பரh/ட$ ஒVவைனI @V3" பா>ைமயா>. 2

ஏ(ன>, G/"mZQR எ<ைல காJMவ


ஆ?-இV•? ேபA E1ட ஆg6 ேத$;
ƒ(ன ƒ(ன †'க4 •6தலா<,
•(ன ெநM0 Tைச ; mள0த7 அ1டேம. 3

ஆ$6தன, கழj" தாV" ேபr[", அச‚ அhச;


ேவ$67, உU$ Rைலய, ேம‚ ெவ7"mன>, அமர$ ேவ0த>;
'z$6த7 oV"' எ>னா, ேதவ$QR" ேதவ$ ஆய
e$6Tக4தாn", த"த" •க6T> nய'i GJடா$. 4

த"mைய உ>Z"=?", தாைர x$ த7"u" க1ணா>,


வ"u இய< iைலைய ˆQH, வாA மK67 உV67 நQகா>;
'a"u இய< மாய வா5QைகQ Rர:Hனா<, Rர:கா ஆ'ற<
எ"m• ேதA0தா>? எ0ைத uக5 அ>Ž ேதA0த7?' எ>றா>. 5

இ0Tரi6ைத வ07 Œ50த பைடU> ெபVQக"

ேவ< Tர1டன3", G<j sைட0த3", ெவ'u எ>றாj"

Page 122 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ேவ< Tர1டன3", G<j sைட0த3", ெவ'u எ>றாj"


ƒ? இர1M ஆQR" வா4 ைகQ Rt ைவ[" RkQக< ஆ'ேற";
ேச ? இர1M அVR ெச A[" ெச ( மதy i? க1 யாைன,
ஆ?-இர1M அh/•'(> இரJK; ேத$6 „ைக[" அஃேத. 6

இராவண> மா]ைக ெச >?, இ0Tரi67 அவZட> ேப/த<

ஆய மா6 தாைனதா> வ07 அ1sய7; அ1ம, ஆ1ைம6


‡ய வா4 pVத$ ேவ0த$ ேச $0தவ$ ேச ர, ேதr>
'ஏ' எZ" அளG< வ0தா>; இராவண> இV0த, யாண$
வாU< =A •U< uQகா>;-அVG •$ வUரQ க1ணா>. 7

தா4 இைண P50தா>, த"mQR இர:Rவா>; த?கணாZ"


=4 இைண ப'( ஏ0T6 தtGன>, அt7 •$0தா>;
வா4 இைண ெநM: க1 மாத$ வU? அைல67 அல( மா5க,
d]o< |A"mனாZ" GலQHன>; Gள"பj'றா>: 8

'ஒ>? x உ?T ஓராA; உ'(V07 உைளயH'(,


வ> Tற< Rர:H> ஆ'ற< மரu] உண$07", அ>_!
"ெச >? x$ @VT$" எ>?, Tற6 Tற" ெச j6T, ேதயQ
a>றைன xேய அ>Ž, அரQக$த" Rt ைவ எ<லா"? 9

'H:கர$, ச"uமா;, ேகM இலா ஐவ$, எ>?இI


ைப: கழ< அரQக¡M" உட> ெச >ற பRTy ேச ைன,
இ:R ஒVேபV" d1டா$ இ<ைலேய<, Rர:R அ7, எ0தாA!
ச:கர>, அய>, மா<, எ>பா$தா" எZ" தைகய7 ஆேம! 10

'TQகய வ;[", ேம<நா4 Truர" ‡யy ெச 'ற


nQகண> ைகைல•M" உலR ஒV e>?" ெவ>றாA;
"அQகைனQ a>? p>ற Rர:Hைன, ஆ'ற< காJK,
uQR இ‚ ெவ>?"" எ>றா<, uல"u அ>(, uலைம67 ஆ™? 11

இராவண‚ட" Gைடெப'?, இ0Tரi67 o$QRy ெச <jத<

'ஆUZ", ஐய! ŠAT>, ஆ1 „g< Rர:ைக, யாேன,


"ஏ" எZ" அளG< ப'(6 தVRெவ>; இட$ எ>? ஒ>?"
x இ‚ உழQக'பாைல அ<ைல; xM இV6T' எ>னா,
oUன> -அமர$ •ைவI uக«M a1M o0தா>. 12

ஆgஅ" ேதV", மா3", அரQகV", உVQR" ெச : க1


Rg ெவ: •ப மா3", 7வ>(ய pVத$ ேச ைன,
ஊg ெவ: கட;> /'ற, ஒV த‚ நMவ1 p>ற
பாg மா ேமV ஒ6தா>-Pர6T> ப>ைம ‡$Iபா>. 13

Page 123 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஊg ெவ: கட;> /'ற, ஒV த‚ நMவ1 p>ற


பாg மா ேமV ஒ6தா>-Pர6T> ப>ைம ‡$Iபா>. 13

ெச >றன> எ>ப ம>_; Tைச க‘M உலக" எ<லா"


ெவ>றவ> இவ> எ>றாj", Pர6ேத p>ற Pர>,
அ>? அ7 க1ட ஆg அZமைன, 'அமr> ஆ'ற<
ந>?' என உவைக a1டா>; யாவV" நMQக" உ'றா$. 14

o$Q கள" ˆQHய இ0Tரi6T> மன pைல

இைல Rலா" EkனாZ", 'இV" mணQ RVT ஈர67,


அலR இ< ெவ" பைடக4 ெத'(, அளGட'R அrய ஆH,
மைலகW", கடj", யா?", கானn" ெப'?, ம'? ஓ$
உலகேம ஒ6த7, அ"மா! o$I ெபV: கள"' எ>? உ>னா, 15

ெவIu அைடH<லா ெநhi<, i(ய7 ஓ$ G"ம< a1டா>;


'அIu அைட ேவைல அ>ன ெபVைமயா$, ஆ'ற€M"
ஒIu அைடH<லா$, எ<லா" உல0தன$; Rர:R" ஒ>ேற!
எI பைட a1M ெவ<வ7, இராம> வ07 எT$QH>?' எ>றா>. 16

க1 அனா$, உUேர ஒIபா$, ைகI பைடQகல6T> காIபா$,


எ1ண< ஆ" தைகைம இ<லா$, இற07 எT$ Hட0தா$ த"ைம
ம1bேள ˆQH p>?, வாA மK67, உV67, மாயாI
u1bேள •< இJட>ன மான6தா<, ut:RH>றா>. 17

கா‚ைட அ6ைதQR உ'ற R'றn", கரனா$ பாM",


யாZைட எ"m P0த இMQகb", mற3" எ<லா",
மா‚ட$ இVவராj", வானர" ஒ>(னாj",
ஆனேத! உள எ> Pர" அgH'ேற அ"ம!' எ>றா>. 18

இற0த த"mU> உடைலQ க1M, •கn" •பn" a4Wத<

xIu1ட உTர வாr ெநM0 TைரI uணr =>ற,


ஈ$Iu1ட'R அrய ஆய mணQ RவM இட(y ெச <வா>;
ேதAIu1ட த"m யாQைக, iவIu1ட க1க4 ‡U<
காAIu1ட ெச "m> =>ற, க?Iu1ட மன6த>, க1டா>. 19

தாVக> RVT அ>ன RVTU<, த‚ மாy zய"


ƒ$ உH$ Hைள6த a'றQ கனக> ெமAQ Rழ"m> =>ற,
ேத$ உக, ைகU> Pரy iைல உக, வUரy ெச :க1
x$ உக, RVT i0த, ெநVIu உக உU$67 p>றா>. 20

'ெவ^ இைல அU< ேவ< உ0ைத ெவ"ைமையQ கVT, ஆG


வ^3த< ƒ'?" ஆ'றா>; மா? மா? உலH> வா5வா$,

Page 124 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ெவ^ இைல அU< ேவ< உ0ைத ெவ"ைமையQ கVT, ஆG


வ^3த< ƒ'?" ஆ'றா>; மா? மா? உலH> வா5வா$,
அ^ உலக67 உளாV", அh/வ$ ஒ]Qக; ஐயா!
எ^ உலக6ைத உ'றாA, எ"ைம x67, எ]T>? எ0தாA!' 21

ஆ'றல> ஆH, அ>பா< அ(3 அg07 அயV" ேவைல,


z'ற" எ>? ஒ>?தாேன ேம< ps$ ெச லG'? ஆH,
='(ய 7>ப ˆைய உ4Wற6 7ர0த7 அ"மா!-
ஏ'ற" சா< ஆkQR ஆk எT$ ெச லQ கடாய7 எ>ன. 22

இ0Tரi6ைத ˆQHய அZம‚> i0தைன

ஈ1M இைவ pக53g, இரG ேத$ என6


f1M? ேதr>ேம< =>?" =>றைல,
e1M nIuர" /ட nMR" ஈச‚>,
ஆ1 தைக வைன கழ< அZம>, ˆQHனா>. 23

'ெவ>ேற>, இத> n>, iல Pரைர எ>Z" ெமA"ைம


அ>ேற nMHQ கK7 எAத அைழ6த7 அ"மா!
ஒ>ேற, இ‚ ெவ<jத< ='ற<; அMIப7 உ4ள7
இ>ேற ச ைம["; இவ> இ0Tரi67!' எ>பா>. 24

'கJM ஏ?, ந?: கம5 க1k, இQ காைள எ> ைகI


பJடா<, அ7ேவ அ^ இராவண> பாM" ஆR";
"ெகJேட"" என எ1k, இQ ேகM அV: க'mனாைள
GJM ஏR"; அ7 அ>(, அரQகV" ெவ"ைம ‡$வா$. 25

'ஒ>Ž இதனா< வV" ஊTய"? ஒ1ைமயாைனQ


a>ேற> எ‚>, இ0TரZ" 7ய$Q •]" x:R";
இ>ேற, கK ெகJட7, அரQக$ இல:ைக; யாேன
ெவ>ேற>, அ^ இராவண> த>ைன[", ேவŸM' எ>றா>. 26

அரQக$ பைட[ட> அZம> @Vத<

அQ காைல, அரQகV", யாைன[", ேதV", மா3",


nQ கா< உலக" ஒV e>ைற[" ெவ>? n'(I
uQகா‚> n> uQR, உய$ Eச< ெபVQR" ேவைல.
sQகாZ", ெவR1M, ஓ$ மராமர" a1M sQகா>. 27

உைத[1டன யாைன; உV1டன யாைன; ஒ>Ž?


sT[1டன யாைன; Gt0தன யாைன; ேம< ேம<,
uைத[1டன யாைன; uர1டன யாைன; oரா<
வைத[1டன யாைன; ம(0தன யாைன, ம1ேம<. 28

Page 125 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

வைத[1டன யாைன; ம(0தன யாைன, ம1ேம<. 28

nK0த ேத$Q Rல"; n(0தன ேத$Q Rல"; nர1 இ'?


இK0த ேத$Q Rல"; இ'றன ேத$Q Rல"; அy/ இ'?
ஒK0த ேத$Q Rல"; உQகன ேத$Q Rல"; ெநQRI
பK0த ேத$Q Rல"; ப(0தன ேத$Q Rல", பKU<. 29

iர> ெநr0த3", க1 மk iைத0த3", ெச ( தா4


தர> ெநr0த3", n7R இறy சாA0த3", தா$ E1
உர> ெநr0த3", உTர:க4 உs50த3", ஒ]$ @'
Rர> ெநr0த3", aM: கt67 ஒK0த3" - RTைர. 30

mK[1டா$கW", mள6தj1டா$கW", ெபV0 =4


ஒK[1டா$கW", தைல உைட0தா$கW", உVவQ
கK[1டா$கW", கt67 இழ0தா$கW", கர6தா<
அK[1டா$கW", அyசn1டா$கW"-அரQக$. 31

வJட ெவh iைல ஒJKய வா][", வயவ$


GJட GJட ெவ" பைடகW", Pர>ேம< P50த,
/Jட வ< இV"u அைடகைலy /Mகலாத7 o<,
பJட பJடன Tைச •M" @(•M" பர0த. 32

iைக எt" /ட$ வா]க4, இராQகத$ ேச ைன,


sைக எt" iன67 அZம>ேம< GJடன, ெவ07,
uைக எt0தன, எr0தன, கr0தன oத,-
நைக எt0தன, R]$0தன, வா> உ‘$ நாJட". 33

இ0Tரi67QR" அZமZQR" ெபV" o$ pக5த<

ேதV", யாைன[", uரG[", அரQகV", i0TI


பாr> P5தj", தா> ஒV த‚ p>ற பைண6 =4
Pர$ PரZ", n?வj" ெவR][" P:க,
'வாV", வாV"' எ>? அைழQH>ற அZம>ேம< வ0தா>. 34

uர0தர> தைல @T$ எ(0Tட, uய< வா‚<


பர0த ப< உV"ஏ'?இன" ெவ(67 உU$ பைதIப,
pர0தர" uG ntவ7" /ம0த xM உரக>
iர" 7ள:Hட, அரQக> ெவh iைலைய நா1 ெத(6தா>. 35

ஆ1ட நாயக> fதZ", அயZைட அ1ட"


w1டதா" என, Hr உக, ெநMpல" Hgய,
x1ட மாTர" ெவKபட, அவ> ெநMh iைலU<
E1ட நா1 இற, த> ெநM0 =4 uைட67 ஆ$6தா>. 36

Page 126 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

E1ட நா1 இற, த> ெநM0 =4 uைட67 ஆ$6தா>. 36

'ந<ைல! ந<ைல! இh ஞால674, p> ஒQக ந<லா$


இ<ைல! இ<ைலயா<! எ?5 வ;QR யாŸM" இகல
வ<ைல! வ<ைல! இ>? ஆR", x பைட67ள வா5நாJR
எ<ைல! எ<ைல!' எ>?, இ0Tரi673" இைச 0தா>. 37

'நாWQR எ<ைல[", pVதராA உலக6ைத ந;["


•WQR எ<ைல[", aM0 „g'R எ<ைல[", aK¦$!
வாWQR எ<ைல[" வ0தன; வைக a1M வ0ேத>
=WQR எ<ைல ஒ>? இ<ைல' எ>? அZமZ" †>னா>. 38

'இy iர6ைதைய6 „ைலIெப>' எ>?, இ0Tர> பைகஞ>,


பyiர6த" வ07 ஒtHட, வானவ$ பைதIப,
வyiர6TZ" வ;யன, வUர வா> கைணக4,
அy iர6TZ" மா$mZ" அt6தj"-அZம>. 39

R(7 வா> எ>? Rைற0Tல>, ெநMh iன" a1டா>,


ம([" ெவ1 Tைர மா கட< உலR எலா" வழ:H,
i(ய தாA †>ன TV|g ெச >‚U< ŒK,
ெந(U< p>ற த> நாயக> uக5 என, ps$0தா>. 40

பாக" அ<ல7 க1Kல>; அZமனனI பா$6தா>;


மாக வ> Tைச ப6„M" வர"u இலா உலH'R
ஏக நாதைன எ?5 வ;6 =4 mk67 ஈ$6த
ேமக நாதZ", மய:Hனனா" என Gய0தா>. 41

x1ட PரZ", ெநM0 தடQ ைககைள xJK,


ஈ1M ெவh சர" எAதன எATடாவ1ண",
d1M oA Gழ Pi, ஆ:R அவ> sட< தட0 ேத$
E1ட ேப•M, சாரT தைரIபட, uைட6தா>. 42

ஊgQ கா'? அ>ன ஒV பr6 ேத$ அவ1 உதவ,


பாg6 =ளவ>, அ6 தட0 ேத$sைச I பாA0தா>;
ஆgI ப< பைட அைனயன, அளIப அVh சர6தா<,
வாgI o$ வ; மாVT ேம‚ைய மைற6தா>. 43

உ'ற வா]க4 உர67 அட:Hன உக உதறா,


a'ற மாVT, ம'றவ> ேத$sைச Q RT67,
ப'( வ> ைகயா<, ப(67 எt07, உலR எலா" பல கா<
n'( ெவ>ற o$ er ெவh iைலUைன, n(6தா>. 44

n(0த G<;> வ< ஓைச oA nKவத> n>ன$,


ம(07 or ைட வgQ a4வா>, வUர வாJ பைடயா<

Page 127 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

n(0த G<;> வ< ஓைச oA nKவத> n>ன$,


ம(07 or ைட வgQ a4வா>, வUர வாJ பைடயா<
ெச (0த வா> ெபV மைலகைளy iறR அறy ெச Uரா
எ(0த இ0Tர> இJட, வா> iைலUைன எM6தா>. 45

•? •? o$ வா], ஓ$ „ைட aM, ŠAT>,


மா? இ< ெவh iன67 இராவண> மக> iைல வைள6தா>;
ஊ?, த> ெநM ேம‚U<, பல பட, ஒ<H,
ஏ? ேச வக> fதZ", i(7 o7 இV0தா>. 46

ஆ$6த வானவ$ ஆRல" a1M, அ(3 அg0தா$;


பா$6த மாVT, தாV ஒ>? அ:ைகU< ப'(,
f$6த வா]க4 7kபட n ைற n ைற /'(,
o$6த @> ெநM மk nK6 தைலUைடI uைட6தா>. 47

பார மா மர" nK[ைட6 தைலUைடI படj",


தாைரU> ெநM: க'ைறக4 †rவன தய:க,
ஆர மா< வைர அVGU> அg at: RVT
•ர p>?, உட< 7ள:Hன> - அமரைர6 „ைல6தா>. 48

p>?, oத" வ07?6தj", pைற mைற எU'ைற6


T>?, ேதவV" n‚வV" அ3ணV" TைகIப,
R>?o< ெநM மாVT ஆகn" Rj:க,
ஒ>? o<வன, ஆUர" பகg •67 உA6தா>. 49

உA6த ெவh சர" உர6TZ" கர6TZ" ஒ]Iப,


ைக6த i0ைதய> மாVT, ந‚ தவQ கன>றா>;
G6தக> iைல GM கைண Gைச UZ" கMH,
அ6 தட" ெபV0 ேதŸM" எM67, எ(07, ஆ$6தா>. 50

க1k> dy ெச >ற இைம இைட கலIபத>n>ன",


எ1k> dy ெச >ற எ?5 வ;6 Tறjைட இக€>,
u1k> dy ெச >? @g uன< ப/" uலா< @KIப,
G1k> dy ெச >?, ேதŸM" பா$sைச P50தா>. 51

Gt07 பா$ அைடயாnன", s> எZ" எU'றா>,


எt07, மா G/"u எATன>; இைட, அவ> பைடU<,
ெச t0 T1 மா மk6 ேத$Q Rல" யாைவ[" iைதய
உt07 ேப$வத>n>, ெநM மாVT உைத6தா>. 52

இ0Tரi67 ேவ? வgU>( அய> பைடைய GM6த<

ஏ? ேத$ இல>; எT$ p'R" உர> இல>; எrU>,


z? ெவh iன" TVHன>, அ0தர" Trவா>,

Page 128 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஏ? ேத$ இல>; எT$ p'R" உர> இல>; எrU>,


z? ெவh iன" TVHன>, அ0தர" Trவா>,
ேவ? ெச Aவ7 ஓ$ Gைன m(7 இ>ைமU>, Grhச>
மா? இலாI ெபV" பைடQகல" „MIபேத மT6தா>. 53

E3", E pற அU‚[", ‡பn", uைக[",


தா இ< பாவைனயா< aM67, அVyச ைன ச ைம6தா>;
ேத3 யாைவ[", உலகn", TV6Tய ெதAவQ
•G< நா>nக> பைடQகல" தடQ ைகU< a1டா>. 54

a1M, a'ற ெவh iைல ெநM நா’M" ƒJK,


ச1ட ேவக6த மாVT =žM" சா6T,
ம1 7ள:Hட, மாTர" 7ள:Hட, மT =A
G1 7ள:Hட, ேமV3" 7ள:Hட, GJடா>. 55

அய> பைடQR அட:Hy சாA0த அZம‚> அVH< இ0Tரi67 வVத<

தkIப அV" ெபV" பைடQகல", தழ< உs5 த?க1


பkQ Rல:கWQR அரiன7 உVGைனI ப'(,
7kQக உ'?, உய$ கjழZ" 7bQRற, /'(I
mk6த7, அI ெபV மாVT =4கைளI mற:க. 56

T1ெண> யாQைகைய6 Tைச nக> பைட ெச >? TVக,


அ1ண< மாVT, அ>?, த> m> ெச >ற அற6T>
க1k> xŸM", கனக =ரண6„M", கைட நா4,
த1ெண> மா மT •žM" சாA0ெதன, சாA0தா>. 57

சாA0த மாVT, ச7nக> பைட எZ" த>ைம


ஆA07, 'ம'? இத> ஆைணைய அவமT67 அகற<
ஏA0த7 அ>?' என எ1kன>, க1 nH567 இV0தா>;
'ஓA0த7 ஆ" இவ> வ;' என, அரQக> வ07'றா>. 58

அரQக$ பைட ஆரவாr6த<

உ'ற காைலU>, உU$aK Tைச „?" ஒ7:H


அ'ற" ˆQHன$ p'H>ற வா4 எU'? அரQக$-
/'?" வ07, உட< /'(ய „ைள எU'? அரைவI
ப'( ஈ$6தன$; ஆ$6தன$; ெதg6தன$-பலரா<. 59

'RரQR ந< வல" Rைற0த7' எ>?, ஆவல" aJK


இைரQR" மா நக$ எ( கட< ஒ6த7; எ" மV:R"
TைரQR" மா/ண" வா/H ஒ6த7; ேதவ$,
அரQக$ ஒ6தன$; ம0தர" ஒ6தன>, அZம>. 60

Page 129 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அரQக$ ஒ6தன$; ம0தர" ஒ6தன>, அZம>. 60

க?6த மா/ண", கனக மா ேம‚ையQ கJட,


அற67QR ஆ:R ஒV த‚6 7ைண என p>ற அZம>,
மற67, மாVத" @Vத நா4, வா4 அரா அர/
uற67y /'(ய ேமV மா< வைரைய[" o>றா>. 61

இல:ைக மQக]> மH5yi

வ07 இைர0தன$, ைம0தV", மக]V"; மைழo<,


அ0தர6TZ", G/"mZ", Tைச „?" ஆ$Iபா$;
n0T உ'ற ேப$ உவைகQR ஓ$ கைர இைல; |gU>,
இ0Tர> mkIu1ட நா4 ஒ6த7, அ^ இல:ைக. 62

sைகI பாட<க4

ப6TU< ேத$க4 ெச <ல, பவளQ கா< Rைடக4 /'ற,


n6T‚> iGைகத>ைன nH< என6 ேத$க4 /'ற,
ம6த ெவ: கrக4 எ<லா" மைழ என இV1M =>ற,
த6Tய பrக4 த>‚> சாமைர பைதIப,-வ0தா>. 12-1

ச:Rக4 nழ:க, ேபr சகைடக4 இKU> Pழ,


ெவ: Rர< Tsைல•M கMைவU> மர:க4 P:H,
„:க;> Rழாn" f] ெவ4ளn" G/"ைப6 f$Qக,
T:க]> Rைடக4 EIப, Tைச Q க]? இrய, - வ0தா>. 12-2

‡U‚< ெச ^ேவ ைவ6த i>ன:க4 ேவ? ேவ?


வாU‚< ஊ7 Pர$ வgUட" ெபறா7 ெச <ல,
தாயவ> †< மாறா7 தவ" ur07 அற6T< p>ற
நாயக> fத> தாZ", ˆQHன>; நைக[" a1டா>. 12-3

ெச " @‚> ேதr> பா:க$y ெச :Rைட6 „:க' காM",


உ"பr> a"ப$ ஒ6த, ஒV mK ‹/Im>, ெச ^வாA,
வ"u அG5 Rழ;னா$க4 சாமைர uைத67 Pச,
a"@M" •M தாைர Rட$ ப(67 ஊத வ0தா>. 12-4

„:க;> காM •றாUர" எ>ப$; =ைகI myச",


ப:க" இ< பkல" ப67I ப67 •? ஆR" எ>ப$;
ெச : Rைட ெவ1ைம; xல", பyைச •M இைனய எ<லா"
@:R ஒ] ம>Z •K uர0த ஆT6த$ /'ற. 12-5

‡ எt @>‚> i>ன" ேமG P5 அரQக$ ேச ர


வாAக]< ஊத, ம1b" வானn" ம?Hy •ர,
'ஆய7 nK3 கால"; Hள$0தன$ அரQக$' எ>?

Page 130 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

வாAக]< ஊத, ம1b" வானn" ம?Hy •ர,


'ஆய7 nK3 கால"; Hள$0தன$ அரQக$' எ>?
வாAக]> ேபi வா_$ ம1Kன$, மைலத< ˆQH. 12-6

அர"ெத?" அU;> காM", அழ< உs5 R0தQ காM",


சர" தV iைலU> காM", தானவ$ கடj", இ>ன
pர0தர" ச:R தாைர pல மக4 n7ைக ஆ'றா4;
'uர0தரi67 வ0தா>' எ>றன, @>‚> i>ன". 12-7

u;6 =;> பலைக எ<லா" @V கட< uரG எ>னQ


க;67 ஓK, உ"பŸM" ஓKன, கால> அhச;
ஒ;67 ஆg உலா3'ெற>ன உ"ப$ =ரண6ைத nJட,
வ;6தா$ T1 iைலக4 எ<லா"; ம1Kன சர6T> மாr. 12-8

தMைவU> மர:க‘M சகைடக4 Tsைல தாQக,


உMஇன" ஆன7 எ<லா" உT$0தன, E இ7 எ>ன;
அM u; அைனய Pர$ அமr‚< ஆ$Iu", ஆைன
ெநM மknழQR", ஓைத ம1ணக" pைற0த7 அ>ேற. 12-9

எ1பனாTUர •K இVh iைல


u1 பU< ெவh சர" EJKன$, ஒ>Ž?
G1 uR =ரண" ெம<ல மைற0த;
ம1 uக5 z$6Tய> மாVT வா50தா>. 12-10

பா? எt வாJ பைட ப6TV ெவ4ள";


ஆ? இV •KU> ேவ;> அைம0தா$;
ƒ(M ெவ4ள" sைட0த7 R0த";-
P?ைட மாVTேம< வV ேச ைன, 12-11

ப07 என ஆKய பாA பr எ<லா";


i0ைதU> n0Tன ேத$க4 ெச (0த;
அ0TU> ேம‚ய ஆைனக4 எ<லா"
வ0தன, ம1ைண அK6 7க4 மாAIப. 12-12

ச:aM தாைரக4, சyசr, i>ன",


எ:R" இய"mன; ேபr இK6த;
ெவ: Rர;> பைற G1k< pைற0த;
@:H அரQக$ @VQெகன வ0தா$. 12-13

பா$6தன பா$6தன பாA பr எ:R";


ேத$6 Tர4 ேத$6 Tரேள Tைச எ:R";
கா$6 Tர4 ேம‚U> இ> கய" எ:R";
ஆ$6தன$ ம1M" அரQக$க4 எ:R". 12-14

Page 131 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆ$6தன$ ம1M" அரQக$க4 எ:R". 12-14

‹க" பM ேத$ அைவ •'? இV •K;


[க" m(7 ஒ>? வ07 உ'ற7 எ>ன,
அக" பM காG< அரQக$க4, இ>ன"
அக"பK Pர$க4 ஐ-இV ெவ4ள". 12-15

ெவ4ள" ஓ$ •?ைட G' பைட எ>பா$;


74]ய வாJ பைட †<;ட ஒ1ணா;
@4ள< தV" கரI EJைக[" அஃேத;-
க4ள அரQகைனy /'(ன$ காIபா$. 12-16

ஆய ெபV" பைட ெச <வ7 க1M


மாய" sR" Tற< வானர Pர>,
நாயகைன6 Tைச ˆQH நய6தா<,
ேமய7 ஒ$ இ>ப" Gள:Hட p>றா>. 12-17

ஆgU> ஆய அரQக$ ெபV" பைட


ஏ5 உலR" இட" இ< என ஈ1Ky
Œt" எt0தன$ =>(ன$ த"ைமQ
•gU> ஒQRறQ ƒGMH>றா>. 12-18

மாVT ƒவ மH50தன> ஆH,


ƒrய u0TU> •வ> R(QaM,
கா$ அன ேம‚ அரQக$க4 காணா,
வாrகªM மM6தன வா]. 12-19

f] sைட07, உV6 =>றல ஆH,


யா] அனாைன அ(0Tல> ஆH,
Œtற ˆQHன>, •தைன ெப'றா>;
•4 அைம07 அ>னைவ ƒ?தj'றா>. 12-20

இ0Tர> n>u" இM" Tர4 •Ty


ச0Tர ெவ1Rைட தா> எT$ க1டா>;
அ0த"இ< ேக4Gய> ஆைனக4 காணா,
i0ைத உவ07, ir67 உட> p>றா>. 12-21

i0ைத உவ0தவ> ஆH அரQக>


n0T எt07 n‚0தைம ˆQH,
'ெவ0 TறலாA! GைரG> வVக!' எ>றா>;
'இ0Tரi67 இவ>' எ>ப7 இைச 6தா>. 12-22

எ>? அவ> மா'ற" இய"uத< ேகJM,


R>ற" எZ" uய வானர Pர>,

Page 132 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

எ>? அவ> மா'ற" இய"uத< ேகJM,


R>ற" எZ" uய வானர Pர>,
'ந>? இ7! ந>? இ7!' எ>ன நய0தா>;
ெச >? அைண3'ற7 அரQகன ேச ைன; 12-23

ஊg எt07 உலக6ைத ஒMQக,


ஆ5 இய< தாைன அரQக$ அட:க,
ஏ5 உலR" இட" இ<ைல எZ"பK
ஆg Hள$0தன எ>ன அைழ6தா>. 12-24

'ச0Tர> அVQகœM தாரைக இன:க4


i0Tட எt07, Tைச ஈ1ட, எT$ ெச ^ேவ
வ0த இ^ அரQக$ Rt வ>ைம இ7 எ>றா<,
இ0Tரைன அ>( உலR ஏt" ெவj"' எ>றா>. 12-25

உைட0த வ<இV4 ˆ'?, ப< உVQaM, அQ கT$Q Rழா:க4


sைட0தன sைலyiயா:R, ெமA அk பல3" s>ன,
Rைட07 ெவ" பைகவ$ ஊ> =A a'றI o$ வா4 G< Pச,
அைட0த, கா$ அரQக$ தாைன, அக;ட" இட" இ>? எ>ன, 12-26

எ>ேற, 'இவ> இI@t7 எ> ைகUனா< மK0தா<,


ந>ேற மல$ேம< உைற நா>nக> ஆT ேதவ$,
"@>Ž" இ‚ எ>?"; இV07 உU$ o'?த'R
p>ேற 7ய$ ‡ர p?6Tன>" எ>ப ம>_.' 24-1

எt0தா>; எt0த @t7, அ:R அரQகV" எ1 இ< •K


@g0தா$ பைடக4; அைவ யாைவ[" @K07 i0TQ
கg07 ஓKட, த> ைக மராமர" a1M Pi,
ெச t0 தா$I uய67 அ1ண< ெச ?67, உட> ™தj'றா>. 27-1

ெச ?67 எt0TM" அரQக$க4 Tைச Tைச ெநVQH,


ம(67 ெவh சம$ மைலதj", மாVTQ கட34
க?67 வhசக$ iர6„M கர" uய" iத(I
@(6 ெத(6TடI uைட6தன>, @V பைண மர6தா<. 33-1

uைக07 அரQக$க4 GM" aM" பைடகைளI @(U>


தைக07, ம'? அவ$ உட<கைள6 தைலகைளy iத(,
sR" Tற< கr, பr, மk6 ேத$, இைவ G]ய,
uR07 அK6தன>, மாVT; அைனவV" uர1டா$. 33-2

எM67 நா1 ஒ; எtImன>; எ1 Tைச Q கr["


பK6 தல:கW" ெவK பட, பHர1ட" உைடய,
„M6த வானவ$ iரதல" 7ள:Hட, iன" a1M
அM67, அ" மாVT அய$0Tட, அM சர" 7ர0தா>. 45-1

Page 133 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

„M6த வானவ$ iரதல" 7ள:Hட, iன" a1M


அM67, அ" மாVT அய$0Tட, அM சர" 7ர0தா>. 45-1

12. mk PJM படல"

கJMIபJட அZமைனQ க1ட அரQகr> pைல

'எA[s>; ஈVs>; எ(s>; ots>;


aA[s> Rடr ைன; ƒ? ƒ?க4
ெச A[s>; ம1kைட6 ேதAs>; T>Zs>;
உA[ேம<, இ<ைல ந" உU$' எ>? ஓMவா$. 1

ைம6 தட: க1kய$, ைம0த$, யாவV",


ைப6 தைல அர3 எனQ கன>?, 'ைபதைல
இ6தைன @t7a1M இVIப=?' எனா,
|A6தன$; aைல ெச Aய nய<H>றா$, iல$. 2

'நy/ அைட பைடகளா< ந;[" ஈJட=,


வyiர உட<? ம( கட;>வாA மM67,
உyiU> அt67s>, உV67; அ7 அ>?எ‚>,
Hyiைட இM"' எனQ HளQH>றா$ iல$. 3

'எ0ைதைய எ"mைய, எ" n_$கைள6


த0தைன oக' என, தMQH>றா$ பல$;
'அ0தர67 அமர$த" ஆைணயா<, இவ>
வ0த7' எ>?, உU$aள ம?Hனா$ பல$. 4

'ஒ:க<அ" ெபV வ; உUr> அ>பைர


x:கல"; இ>¢M x:Hனா"; இ‚
ஏ:கல"; இவ> iர67 இV07 அலா< TV
வா:கல"' எ>? அt" மாதரா$ பல$. 5

a1டன$ எT$ ெச j" a'ற மா நக$


அ1ட" உ'ற7, ெநK7 ஆ$QR" ஆ$Iuஅ7-
க1ட" உ'?ள அV: கணவ$QR ஏ:Hய
R1டல nக6Tய$ உவைக ƒரேவ. 6

இல:ைகU> அg3கைள ˆQHQa1ேட அZம> ெச <jத<

வK[ைடQ கன< பைட வயவ$, மா< கr,


aK[ைட6 ேத$, பr a1M Pச;>,
இK படy iைத0த மா< வைரU>, இ< எலா"
@KபடQ Hட0தன க1M, oUனா>. 7

Page 134 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

@KபடQ Hட0தன க1M, oUனா>. 7

வgU< அZமைனQ க1ட அரQக$க]> pைல

nU? அைல67 எt n7 மர6T>, |A"u =4


கU? அைலIu1ட7 க1M", கா1Hலா7,
எU? அைல67 எt" இத5 அரQக$ ஏ ைழய$
வU? அைல67 இrய;>, மய:Hனா$ பல$. 8

ஆ$Iu உற அhiன$; அட:Hனா$ பல$;


o$Iuறy ெச ய;ைனI uக5H>றா$ பல$;
பா$Iuற, பா$Iuற, பய6Tனா< பைத67,
ஊ$I uற67 இrயj'? ஓMவா$, பல$. 9

'கா07? கத5 எU'? அரG> கJM, ஒV


E0 7ண$ ேச $6ெதனI @;[", வா4 nக";
ேத$07, உ? @V4 ெபற எ1k, ெச A[s>;
ேவ07 உற< பt7' என Gள"uவா$, iல$. 10

'ஒ] வV" நாக67QR ஒ<H, அ>?, த>


எ]வர3; இ>? இத> எ1ண" ேவ?' எனா,
'க] வV i0ைதயா< கா1K! ந:கைளy
/]Hைலயா"' என6 „tH>றா$, iல$. 11

அZமைனy /'(ய நாகபாச6ைதI ப'( இt67y ெச <j" அரQக$க]> த>ைம

ைப: கழ< அZமைனI mk6த பா0தைள,


H:கர$, ஒVuைடQ Hள$07 ப'(னா$-
ஐ"பTனாUர$, அள3 இ< ஆ'றல$.
|A"m‚> எ?5 வ;Q கVள> n"ைமயா$. 12

அZம‚> pைலையQ க1”r> கV67

'T1 Tற< அரQக$த" ெச VQRy i07வா>,


த1ட< இ< த> உVQ கர0த த>ைமயா>,
ம1M அம$ „ட:Hன>, வானர67 உVQ
a1டன>, அ0தக>a<?' எ>றா$ பல$. 13

அரsய6 தல"„?", அ" @> மா]ைக6


தர" உ? pைல„?", சாளர"„?",
nர/ எ( கைட„?", இைர67 |A6தன$-
pைர வைள மக]V", pVத ைம0தV". 14

'கUைலU> ஒV த‚Q கkyi வானவ>,

Page 135 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'கUைலU> ஒV த‚Q கkyi வானவ>,


மU< இய< z ைதத> க'm> மாJiயா<,
எUjைட6 TV நக$ iைதIப எATன>,
அU< எU'? ஒV Rர:R ஆA' எ>பா$, பல$. 15

அர"ைபய$, Ghைச நாJM அளக வ<;ய$,


நர"mZ" இ‚ய †< நாக நாKய$,
கV"u இய< i6Tய$, இயQக$ க>‚ய$,
வர"u அ? /"ைமய$, தைலமய:Hனா$. 16

அரQகV" அரQHய$ Rழாn" அ<லவ$


கரQHல$, ெநM மைழQ க1k> x$; அ7,
GைரQ Rழ< z ைதத> ெம;3 ˆQH•?
இரQக™? அற6Tன7 எ]ைம எ1k•? 17

அட:Hy ெச <j" அZம‚> கV67

ஆ1 „g< அZமZ", அவŸM ஏHனா>;


d1Kல>; ேவறj" GV"பj'(ல>;
'ஈ1M இ7ேவ „ட$07oA இல:ைக ேவ0தைனQ
கா1டேல நல>' எனQ கV6T> எ1kனா>. 18

'எ0ைதய7 அV]Z", இராம> ேச வK


i0ைத ெச A நல6TZ", z ைத, வானவ$,
த07 உள வர6TZ", த?க1 பாசn"
i07ெவ>; அய$3? i0ைத zrதா<; 19

'வைள எU'? அரQகைன உ'?, ம0Tர67


அள3? nTயV" அ(ய, ஆைணயா<
GைளGைன Gள"mனா<, sTைல நாKைய,
இளHன>, எ>வU> ஈத< ஏ[மா<; 20

'அ<லfஉ", அவZைட6 7ைணவ$ ஆUனா$QR


எ<ைல[" ெதr3?"; எ1b" ேதறலா";
வ<லவ> pைலைம[" மனn" ேத$07, உைர
†<j" த" nக" எZ" f7 †<லேவ; 21

'வா;த> இ?T[", மர67QR உ'ற7",


ƒல ெவh ேச ைனU> RkIu இலாைம[",
ேமலவ> காதல> வ;[", ெமA"ைமயா>,
x< pற67 இராவண> ெநhi< p'Rமா<. 22

'ஆதலா>, அரQகைன எAT, ஆ'றj"

Page 136 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ஆதலா>, அரQகைன எAT, ஆ'றj"


xT[" மனQ aள p?G, p>ற3"
பாTU> ேம<ெச ல •(, ைபIைபயI
oதேல கVம"' எ>?, அZம> oUனா>. 23

இ0Tரi67 அZமZட>, இராவண> மா]ைகQR ஏRத<

கட3ள$QR அரசைனQ கட0த =>றj",


uைட வV" ெபV" பைடI uணr o$67 எழ,
Gைட mkIu1ட7 oj" Pரைன,
Rைட ெகt ம>ன> இ<, a1M oUனா>. 24

f7வ$ ந'ெச AT †<ல, இராவண> அவ$கWQRI பr/ அ]6த<

f7வ$ ஓKன$; „t7, „<ைல நா4


மாTர" கட0தவ' R?H, 'ம>ன! p>
காதல> மைர மல$Q கட34 வா]யா<,
ஏT< வானர" mkIu1டதா"' எ>றா$. 25

ேகJடj"-Hள$ /ட$ ெகJட வா> என


ஈJM இV4 Gt:Hய மா$m>, யாைனU>
•JM எT$ @Vத ேப$ ஆர" a1M, எT$
xJKன> - உவைகU> ps$0த ெநhiனா>. 26

Rர:ைகQ a<லா7 aணர இராவண> ஆைணUட<

எ<ைல இ< உவைகயா< இவ$0த =]ன>,


u<jற மல$0த க1 RnதI EGன>,
'ஒ<ைலU> ஓK, x$ உைர67, எ> ஆைணயா<,
"a<லைல தVக" எனQ ƒ?P$" எ>றா>. 27

அ^ உைர, fதV", ஆைணயா<, வV"


ெத^ உைர xQHனா> அ(யy ெச Imனா$;
இ^ உைர pக53g, இV0த z ைதயா"
ெவ^ உைர x:Hனா4 pைல Gள"uவா"; 28

அZமZQR உ'றைத6 Trச ைட z ைதQRQ ƒ?த<

'இ?6தன> கK @g<, எ1k€$ பட


ஒ?6தன4' எ>? a1M உவQH>றா4, உU$
ெவ?6தன4 •$3ற, Pர'R உ'றைத,
க?6த< இ< i0ைதயா4 கவ>? ƒ(னா4. 29

Page 137 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

க?6த< இ< i0ைதயா4 கவ>? ƒ(னா4. 29

z ைத வV0TI uல"uத<

ஓGய" uைக[1ட7o<, ஒ]$


EG> ெம<;ய< ேம‚ @K உற,
பாG ேவட> ைகI பா$Iu உற, ேப7?"
fG அ>ன" அ>னா4, இைவ †<;னா4: 30

'உ'? உ1டாய G/"ைப உVGனாA,


n'?1டாA; கைல யாைவ[" n'?றQ
க'?1டாA; ஒV க4ள அரQகனா<
ப'?1டாA; இ7– அறI பா>ைமேய? 31

'கட< கட07 uR0தைன; க1டக$


உட< கட07" p> ஊg கட0Tைல;
அட< கட0த Tர4 uய67 ஐய! x
இட$க4 த0தைன, வ07 இட$ ேமjேம? 32

'ஆg காJK, எ> ஆ$ உU$ காJKனாAQR,


"ஊg காJMேவ>" எ>? உைர6ேத>; அ7
வாg காJM" எ>? உ1M; உ> வைரI uயI
பாg காJK, அV" பg காJKனாA. 33

'க1M oUைன, x4 ெந( காJKட,


"ம1M or< அரQகைன மாA67, எைனQ
a1M ம>னவ> o"" எZ" a4ைகைய6
த1KனாA-எனQR ஆ$ உU$ த0த x!' 34

ஏய ப>‚ன4 இ>னன; த> உU$


ேதய, க>? mK[ற6 ‡:R உ?"
தாையI oல, தள$07 மய:Hனா4-
‡ையy /Jட7 ஓ$ க'u எZ" ‡Uனா4. 35

இ0Tரi67 அZமைன இராவணன7 அர1மைன[4 a1M ேச $6த<

ெபV0 தைகI ெபr•ைனI mk6த o$


nV0த>, ம'ைற உலR ஒV e>ைற["
அV0 தவI பயனா< அர/ ஆ4H>றா>
இV0த, அI ெபV: •U< ெச >? எATனா>; 36

இராவண> அரசைவU< P'(VQR" காJi

தல:க4 e>('R" m(7 ஒV மT தைழ6ெத>ன,

Page 138 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

தல:க4 e>('R" m(7 ஒV மT தைழ6ெத>ன,


அல:க< ெவ1Rைட6 த1 pழ< அG$ ஒ] பரIப,
வல" a4 =]னா> ம1p>?" வா> உற எM6த,
@ல" a4 மா மk, ெவ4]ய:R>? எனI @;ய, 37

u4 உய$6தவ> THr[", uர0தர> அUj",


த4 இ< nQகணா> கkyi[", தாQHய தt"u",
க4 உU$QR" ெம> Rழ;ய$ nH5 Gர< கT$ வா4
வ4 உH$I ெபV: R(கW", uய:க]< வய:க, 38

7>? ெச " மU$y /ட$ ெநM: க'ைறக4 /'ற,


p>? TQRற pர<படQ கT$Q Rழா" psர,
ஒ>? z'ற6T> உU$Iu எZ" ெபV" uைக உU$Iப,
ெத> Tைச QR" ஓ$ வடவன< TV6Tய7 எ>ன, 39

மரகதQ at: கTŸM மாkQக ெநM வா4


நரக ேதய674 நMQRறா இVைள[" நQக,
iர" அைன6ைத[" Tைச „?" Tைச „?" ெச j6T,
உரக$•> இ‚7 அர/ P'(V0தன> ஒIப, 40

RG6த ப< மkQ RIைபக4 கைல•M" agIப,


சGy /ட$Q கல> அk0த @> =žM தய:க,
uG6 தட" பட$ ேமVைவI @> nK எ>னQ
கG67, மா< இV: கV: கட< இV0த7 கMIப, 41

i07 ராக6T> ெச ( 7H< கy†M ெச (ய,


ப0T ெவ1 n6T> அkகல> nt pலாI பரIப,
இ07 ெவ1Rைட xழ;<, தாரைக இன" E1M,
அ0T வா> உM67, அ<j P'(V0ததா" எ>ன, 42

வ1ைமQR", TV மைறகJR", வா‚Z" ெபrய


T1ைமQR", த‚ உைற[ளா" nt nக", Tைச U<
க1 ைவQR"„?", க]'¢M மாTர" காQR"
எ1ம$QR" ம'ைற இVவ$QR" ெபV" பய" இய'ற, 43

ஏகநாயக> ேதGைய எT$0தத> m>னன,


நாக$ வா5 இட" nத< என, நா>nக> ைவR"
மாக மா< G/"u ஈ? என, நMவண வைரIm<
=ைக மாத$க4, ைம0தr> =>(ன$, /'ற, 44

வானர:கW", வானவ$ இVவV", ம‚த$


ஆன u> „g€$ என இக5H>ற அவV",
ஏ ைன p>றவ$ இVKய$ iல$, ஒg07 யாV",

Page 139 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆன u> „g€$ என இக5H>ற அவV",


ஏ ைன p>றவ$ இVKய$ iல$, ஒg07 யாV",
f நG>ற ேவ< அரQக$த" Rt‰M /'ற, 45

ƒM பாkU> இைச •M", nழ‰M" ƒட,


=M z? அK Gg மன" ைக•M „டV"
ஆட< ˆQR(>, அV0 தவ n‚வ$QR" அைம0த
PM dJR?" ேமனைகேம<, நைக Gள:க, 46

@7"ப$ ைவR ேத> uQR அV07த'R அக" uலV"


மத" ெபA வ1M எனy சனHேம< மன" ெச ல, ம?H
ெவ7"uவா$, அக" ெவ07 அgவா$, நH< Gg x$
த7"uவா$, Gg6 தாைர ேவ<, =4„?" தாQக, 47

மா? அளாGய, மகர0த நற3 உ1M மக]$


P? அளாGய nH5 n ைல ெமtHய சா0T>
ேச ? அளாGய i? ந?h zகர6 ெத>ற<,
ஊ? அளாGய கM என, உட;ைட ‹ைழய, 48

T:க4 வா4 ‹த< மட0ைதய$ ேச யr Hட0த


அ" கய6 தட0 தாமைரQR அலr•> ஆH,
ெவ: க1 வானவ$ தானவ$ எ>? இவ$ GrயாI
@:R ைகக4 ஆ" தாமைரQR இ07ேவ o>?, 49

இராவணைனQ க1b'ற மாVTU> மன pைல

இV0த எ1 Tைச Q Hழவைன, மாVT எT$0தா>;


கV0 T1 நாக6ைத ˆQHய கjழ‚> கன>றா>;
'TV07 =]ைட PQHய பாச6ைதy i0T,
உV07 நh/ o<பவ>வU> பாAெவ>' எ>? உட>றா>. 50

'உற:RH>றo7 உUV1ட< R'ற"' எ>? ஒg0ேத>;


mற:R @> மk ஆசன67 இVQக3" ெப'ேற>;
Tற:க4 எ> பல i0TIப7? இவ> தைல iத(,
அற" a4 a"mைன dJM, உட> அக<ெவ>' எ>? அைம0தா>. 51

'ேதவ$, தானவ$, nத;ன$, ேச வக> ேதG


காவ< க1M இவ1 இV0தவ$, க1uல> க7வ,
பாவகாr த> nK6 தைல ப(6Tெல>எ>றா<,
ஏவ7 யா> இ‚ேம< ெச [" ஆ4Gைன?' எ>றா>. 52

'"மாM இV0த ம'? இவ> uண$ ம:ைகய$ மய:H


ஊM இr0Tட, nK6 தைல Tைச „?" உVJK,
ஆட<a1M p>? ஆ$QH>ற7; அ7 aK7 அ"மா!

Page 140 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஊM இr0Tட, nK6 தைல Tைச „?" உVJK,


ஆட<a1M p>? ஆ$QH>ற7; அ7 aK7 அ"மா!
ேதK வ0த7, ஓ$ Rர:R" எZ" வாசக" i(=? 53

'x1ட வா4 எU'? அரQகைனQ க1க]> ேநேர


கா1ட< ேவ1K, இ^ உU$ /ம07, எT$ iல கழ(,
d1ட o7 உ1M வைச I@V4; ெவ>(ேல>எ‚Z",
மா1ட oTZ", uக5 அ>( ம'?" ஒ>? உ1” ?' 54

எ>?, =]ைட இ?QHய பாச" இ'? ஏக,


R>(>ேம< எt •4 அrஏ? என, RTU>
ெச >? ƒMவ< எ>ப7 i0தைன ெச Aயா-
p>?, 'காrய" அ>?' என, xTU> pைன0தா>. 55

'a<லலா" வல6தZ" அ<ல>; a'றn"


ெவ<லலா" தர6தZ" அ<ல>; ேமைல நா4
அ< எலா" Tர1டன pற6த> ஆ'றைல
ெவ<லலா" இராமனா<; mறV" ெவ<வ¡? 56

'எ>ைன[" ெவல'R அr7 இவZQR; ஈ1M இவ>-


த>ைன[" ெவல'R அr7 எனQR; தாQHனா<,
அ>னேவ கால:க4 கg["; ஆதலா>,
7>ன அVh ெச V6 „g< „ட:க< fய=? 57

'"ஏ5 உய$ உலக:க4 யா3" இ>uற,


பாg வ> uய:க‘M அரQக> ப< தைல,
EgU< uரJட< எ> EkIu ஆ"" என,
ஊgயா> Gள"mய உைர[" ஒ>? உ1டா<. 58

'"இ:R ஒV T:க‘ இVIப< யா>" என,


அ" க1 நாயக>தன7 ஆைண ƒ(ய
ம:ைக[" இ> உU$ 7ற6த< வாAைமயா<-
@:R ெவh ெச VGைடI @t7 oQHனா<. 59

'ஆதலா>, அம$6„g< அழH'? அ>?; அV0


fத> ஆ" த>ைமேய fA7' எ>?, உ>‚னா>;
ேவத நாயக> த‚6 7ைணவ>, ெவ>( சா<
ஏT< வா4 அரQகன7 இVQைக, எATனா>. 60

இராவண‚ட" இ0Tரi67 அZமைனI ப'(Q ƒ?த<

‡JKய வா4 என6 ெத? க1 ேதGய$


ஈJKய RtGைட இV0த ேவ0த'RQ
காJKன>, அZமைன-கட;> ஆ$ அn7

Page 141 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஈJKய RtGைட இV0த ேவ0த'RQ


காJKன>, அZமைன-கட;> ஆ$ அn7
ஊJKய உ"பைர உைலய ஒJKனா>. 61

uவன" எ6தைன அைவ அைன67" o$ கட0-


தவைன உ'?, 'அr உVவான ஆ1தைக,
iவ> எனy ெச :கணா> எனy ெச A ேச வக>,
இவ>' எனQ ƒ( p>?, இV ைக ƒImனா>. 62

இராவண> அZமைனy iன07 ˆQH, 'x யா$?' என Gனா3த<

ˆQHய க1களா< Š(< கன<-@(


fQHய அZம> ெமA" மU$ /?Qa4,
தாQHய உU$I@M" தவ50த ெவ" uைக
PQHய, அவZட< Gi6த பா"mேன. 63

அ>ன ஓ$ ெவR]ய>, அமர$ ஆTய$


7>‚ய 7>னல$ 7bQக" /'?ற,
'எ> இவ1 வர3? x யாைர?' எ>?, அவ>
த>ைமைய GனாUனா>-ƒ'(> த>ைமயா>. 64

'ேநs•? R;i•? ெநM: கkyi•?


தாமைரQ Hழவ_? த?க1 ப< தைலI
Es தா:R ஒVவ_?-@V7 n'?வா>,
நாமn" உVவn" கர07 ந1kனாA! 65

'p>? அைச 67 உU$ கவ$ xலQ கால_?


R>? இைச 67 அU< உற எ(0த a'ற_?
ெத> Tைச Q Hழவ_? Tைச p>? ஆJiய$
எ>? இைச QH>றவ$ யாV4, யாவ> x? 66

'அ0தண$ ேவ4GU> ஆQH, ஆைணU>


வ07ற GM6த7 ஓ$ வய ெவ" Eத™?
n07 ஒV மலV‘>, "இல:ைக n'?றy
i07" என6 TV6Tய ெத? க1 ெதAவ™? 67

'யாைர x? எ>ைன, இ:R எA7 காரண"?


ஆ$ உைன GM6தவ$? அ(ய, ஆைணயா<
•$Gைல †<jT' எ>னy †<;னா>-
ேவŸM" அமர$த" uக5 Gt:Hனா>. 68

அZம‚> Gைட

'†<;ய அைனவV" அ<ெல>; †>ன அI

Page 142 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'†<;ய அைனவV" அ<ெல>; †>ன அI


u<;ய வ;U_$ ஏவ< E1Kெல>;
அ<; அ" கமலேம அைனய ெச : க1 ஓ$
G<;த> fத> யா>; இல:ைக ேமUேன>. 69

'அைனயவ> யா$? என, அ(TயாTேய<,


n ைனவV", அமரV", eவ$ ேதவV",
எைனயவ$ எைனயவ$ யாவ$, யாைவ[",
pைன3 அV" இV Gைன nKQக, p>?‘>; 70

'ஈJKய வ;[", ேம<நா4 இய'(ய தவn", யாண$Q


ƒJKய பைட[", ேதவ$ aM6த ந< வரn", aJu",
‡JKய வா53", எAத6 TV6Tய வா53" எ<லா",
xJKய பகg ஒ>றா<, nத˜M xQக p>றா>; 71

'ேதவV" mறV" அ<ல>; Tைச Q க]? அ<ல>; TQH>


காவல$ அ<ல>; ஈச> ைகைலஅ"Hr[" அ<ல>;
eவV" அ<ல>; ம'ைற n‚வV" அ<ல>; எ<ைலI
Eவலய6ைத ஆ1ட uரவல> uத<வ> oலா"; 72

'oதn", @V07 ேக4GI uைர அ? பயZ", @A ‡$


மா தவ" சா$0த ‡ரா வர:கW", ம'?", n'?",
யா7 அவ> pைன0தா>, அ>ன பய6தன; ஏ7 ேவ1K>,
ேவதn" அறZ" †<j" ெமA அறe$6T, G<€>; 73

'காரண" ேகJKஆU>, கைட இலா மைறU>க1b",


ஆரண" காJடமாJடா அ(GZQR அ(3", அ>னா>;
o$ அண:R இட:க$ க^வ, @7 p>?, "nதேல" எ>ற
வாரண" காQக வ0தா> அமரைரQ காQக வ0தா>; 74

'eலn" நM3" ஈ?" இ<ல7 ஓ$ n"ைம67 ஆய


காலn", கணQR", x6த காரண>-ைக G< ஏ0T,
Œலn" THr ச:R" கரகn" 7ற07, „<ைல
ஆலn" மலV" ெவ4]I @VIu"GJM,-அ•6T வ0தா>; 75

'அற" தைலp?6T, ேவத" அV4 /ர07 அைற0த xT6


Tற" ெதr07, உலக" Eணy ெச 0 ெந( ெச j6T, ‡•$
இற07 உக •(, தQ•$ இட$ 7ைட67, ஏக, ஈ1MI
mற0தன> - த> @>-பாத" ஏ67வா$ mறIu அ?Iபா>. 76

'அ>னவ'R அKைம ெச Aேவ>; நாமn" அZம> எ>ேப>;


ந>Zத< த>ைன6 ேதK நா' ெபV0 Tைச [" o0த
ம>னr<, ெத>பா< வ0த தாைனQR ம>ன>, வா;-

Page 143 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ந>Zத< த>ைன6 ேதK நா' ெபV0 Tைச [" o0த


ம>னr<, ெத>பா< வ0த தாைனQR ம>ன>, வா;-
த> மக>, அவ>த> fத> வ0தென>, த‚ேய>' எ>றா>. 77

அZம‚ட" இராவண> வா;U> நலைன உசா3த<

எ>றj", இல:ைக ேவ0த>, எU'(ன" எg; நாIப1


s> Tr0ெத>ன நQR, 'வா; ேச A GM6த fத!
வ> Tற< ஆய வா; வ;ய>a<? அரi> வா5Qைக
ந>?a<?' எ>ன€M", நாயக> fத> நQகா>. 78

வா; மK0த ெச ATைய அZம> ெதrG6த<

'அhச ைல, அரQக! பா$ GJM அ0தர" அைட0தா> அ>ேற,


ெவh iன வா;; dளா>; வாj" oA G]0த7 அ>ேற;
அhசன ேம‚யா>த> அM கைண ஒ>றா< மா5H6
7hiன>; எ:க4 ேவ0த>, Œrய> =>ற<' எ>றா>. 79

நட0த pக5yiக4 R(67 இராவண> ேகJட<

'எ>Zைட ஈJKனா>, அ^ வா;ைய எ?5 வாA அ"பா<


இ> உU$ உ1ட7? இIo7 யா1ைடயா> இராம> எ>பா>?
அ>னவ> ேதGத>ைன அ:கத> நாடj'ற
த>ைமைய உைரெச Aக' எ>ன, சdரண> தனய> †<வா>: 80

pக50தனவ'ைற அZம> Gவr6த<

'ேதGைய நாK வ0த ெச :கணா'R, எ:க4 •மா>,


ஆG ஒ>? ஆக நJடா>; "அV0 7ய$ 7ைட6T" எ>ன,
ஓGய$QR எtத ஒ1ணா உVவ6த>, உVைம•M"
• இய< ெச <வ" n>ேன aM67, வா;ைய[" a>றா>; 81

'ஆயவ> த>œM, ஆ1M, T:க4 ஓ$ நா>R" ைவH,


ேமய ெவh ேச ைன Œழ P'? இ‚7 இV0த Pர>,
"oU‚$ நாM"" எ>ன, o0தன", uR0த7 ஈ7' எ>?,
ஏயவ> fத> †>னா>. இராவண> இதைனy †<வா>: 82

இராவண> /QH£வ> nத;•ர7 ெச Aைகைய இக5த<

'உ" Rல6 தைலவ>, த>_M ஒIu இலா உய$yi•ைன


ெவ: aைல அ"m> a>றா$QR ஆ4-„g< ேம'a1¬ேர<,
எ:R உலIu?" ‹" z$6T? ‹"|M" இைய0த7 எ>றா<,
ம:R;> @;0த ஞால" மா7ைம உைட67 மா=! 83

Page 144 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ம:R;> @;0த ஞால" மா7ைம உைட67 மா=! 83

'த"n ைனQ a<G67, அ>னா' a>றவ'R அ>u சா>ற


உ" இன6 தைலவ> ஏவ, யா7 எமQR உைரQகj'ற7?
எ" n ைன6 f7 வ0தாA! இக< ur த>ைம எ>ைன?
‹"sைனQ a<லா"; ெநhச" அhச ைல; ‹வ<T' எ>றா>. 84

அZம> இராவணைன ˆQH உைர6த<

7ண$6த தாரவ> †<;ய †'கைளI


uண$67 ˆQH, '@7 p>ற xTைய
உண$6Tனா<, அ7 உ?"' என, உ>ன அV:
Rண6TனாZ", இைனயன ƒ(னா>: 85

'f7 வ0த7, Œrய> கா>n ைள


ஏ7 ஒ>(ய xT இைய0தன;
சா7 எ>? உண$H'(ேய<, தQகன,
•7 இற0தன, p> வU> ƒ?வா": 86

'வ(7 P56தைன வா5Qைகைய; ம> அற"


i(7" ˆQகைல; ‡ைம TV6TனாA;
இ?T உ'?ள7; ஆUZ", இ>Z" ஓ$
உ?T ேகJK; உU$ ெநK7 ஓ"uவாA! 87

'"oA இ'-$, ‹" uல> ெவ>? o'(ய


வாU< ‡$3 அrதாHய மா தவ"-
காU> ‡$3 அV: ேகM அV: க'mனா4,
‡U> fயவைள6 7ய$ ெச Aததா<. 88

'"இ>? P0த7; நாைள, i(7 இைற


p>? P0த7; அலா<, pைற p'R™?
ஒ>? P0த7, ந< உண$ உ"பைர
ெவ>? P:Hய PQக", sR6ததா<. 89

'"‡ைம ந>ைமைய6 ‡$6த< ஒ<லா7" எZ"


வாAைம xQHைன; மா தவ6தா< வ0த
fAைம, fயவ4த>வU> =>(ய
ˆAைமயா< 7ைடQH>றைன; ˆQகலாA! 90

'"Tற" Tற"mய காமy ெச VQHனா<


மற07, த"த" மTU> மய:Hனா$,
இற07 இற07, இg07 ஏ?வேத அலா<,
அற" Tற"mன$, ஆ$ உள$ ஆUனா$? 91

Page 145 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அற" Tற"mன$, ஆ$ உள$ ஆUனா$? 91

'"நாம67 ஆ5 கட< ஞால67 அG0தவ$,


ஈம6தா< மைற0தா$, இள மாத$பா<
காம6தா< இற0தா$, க] வ1M உைற
தாம6 தாrன$, எ1kZ" சா<வ¡? 92

'"@VW", காமn", எ>? இைவ oQH, ேவ?


இV4 உ1டா" என எ1ணல$; ஈதj",
அVW", காத;> ‡$தj", அ<ல7, ஓ$
ெதV4 உ1டா" என எ1ணல$ - zr•$. 93

'"இyைச 6 த>ைமU‚< mற$ இ<;ைன


நyi, நாW" நைக உற, நா1 இல>,
பyைச ேம‚ uல$07, பg ப®உ"
ay ைச ஆ1ைம[", z$ைமU< ƒM™? 94

'"ஓதx$ உலR ஆ1டவ$, உ> 7ைணI


oத xTய$, ஆ$ உள$ oUனா$?
ேவத xT GT வg ேம<வV"
காத< x அற67 எ<ைல கட6T•? 95

'"ெவ?Iu உ1டாய ஒV6Tைய ேவ1Kனா<,


ம?Iu உ1டாயm>, வா5H>ற வா5G‚>,
உ?Iu உ1டாA நM ஓ:Hய நாiைய
அ?Iu1டா<, அ7 அழR என< ஆRேம. 96

'"பாைர ¯?வ ப' பல @' uய",


ஈ$-ஐh¯? தைல உள; எ>‚Z",-
ஊைர ¯?" கM: கன< உJ@T
z ைர ¯?, அைவ-ேச ம" ெச j67™? 97

'"uர" mைழIu அV0 ‡I uகI @:H•>,


நர"u இைழ6த p> பாட;> ந<Hய
வர" mைழQR"; மைற mைழயாதவ>
சர" mைழQR" எ>? எ1bத< சாj™? 98

'"ஈ? இ< நா1 உக, எhச< இ< ந< TV


•(, ŠATைன ஆH, ‹ைழT•?-
ேவ?", இ>Z" நைக ஆ" Gைன6 „g<
ேத(னா$ பல$ காsQR" ெச ^G•A! 99

'"mற07ளா$, mறவாத ெபV" பத"


iற07ளா$, ம'?" ேதவ$QR" ேதவ$ ஆA

Page 146 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'"mற07ளா$, mறவாத ெபV" பத"


iற07ளா$, ம'?" ேதவ$QR" ேதவ$ ஆA
இற07ளா$, mற$ யாV", இராமைன
மற07ளா$ உள$ ஆHல$; வாAைமயா<. 100

'"ஆதலா<, த> அV" ெபற< ெச <வn",


ஓ7 ப< Hைள[", உUV" ெபற,
z ைதைய6 தVக" எ>? எனy ெச Imனா>,
•Tயா> மக>, p'R' எனy †<;னா>. 101

fதனாHய x அரQகைரQ a>ற7 ஏ> என இராவண> Gன3த<

எ>றj", 'இைவ †<;ய7, எ'R, ஒV


R>(> வாt" Rர:Raலா"! இ7
ந>?! ந>?!' என மா நைக ெச Aதன> -
ெவ>( எ>? ஒ>?தா> அ>( ேவ? இலா>. 102

'RரQR வா$6ைத[", மா‚ட$ a'றn",


இVQக; p'க; x, எ>a<, அடா! இV"
uர6TZ4 தV" f7 uR0தm>
அரQகைரQ a>ற7? அஃ7 உைரயாA!' எ>றா>. 103

அZம> அ]6த Gைட

'காJMவா$ இ>ைமயா<, கK காGைன


வாJKேன>; எ>ைனQ a<ல வ0தா$கைள
PJKேன>; m>Z" ெம>ைமUனா< உ0த> -
மாJM வ0த7, காb" மTUனா<. 104

iன" sQக இராவண>, 'அZமைனQ a<s>' என, Pடண> தM67 உைர6த<

எ>Z" மா6Tர67, ஈ1M எr x1M உக,


s>Z" வா4 எU'(>, iன" P:Hனா>;
'a<s>' எ>றன>; a<;ய$ ேச $தj",
'p<s>' எ>றன>, Pடண> xTயா>. 105

ஆ1M, எt07 p>?, அ1ண< அரQகைன,


x1ட ைகய> வண:Hன>; 'xTயாA,
e1ட •ப" n ைறய7 அ>றா"' எனா,
ேவ1M" ெமA உைர ைபய Gள"mனா>: 106

'அ0தண>, உலக" e>?" ஆTU> அற6T> ஆ'ற<


த0தவ>, அ>uQR ஆ>ற தவ ெந( உண$07, தQ•A!
இ0Tர> கVம" ஆ'?" இைறவ> x: "இய"u f7

Page 147 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

த0தவ>, அ>uQR ஆ>ற தவ ெந( உண$07, தQ•A!


இ0Tர> கVம" ஆ'?" இைறவ> x: "இய"u f7
வ0தென>" எ>ற m>Z", •(•, மைறக4 வ<€A? 107

'EதலI பரIm>, அ1டI @RJKZ4, uற674, @A ‡$


ேவத" உ'? இய:R ைவIm>, ேவ? ேவ? இட67 ேவ0த$,
மாதைரQ aைல ெச Aதா$க4 உள$ என வrZ", வ0த
fதைரQ a>?ளா$க4 யாவேர, „<ைல ந<€$? 108

'பைகI uல> நbH, உA6தா$ பக$0த7 பக$07, ப'றா$


sைகI uல> அடQH, ெமA"ைம Gள"uத< Gரத" E1ட
தைகI uலQ கVம6=ைரQ •ற;>, தQகா$ யா$QR"
நைகI uல> m(7 ஒ>? உ1” ? ந" Rல" நைவ இ>றாேம! 109

'n6 தைல எஃக>, ம'ைற nரா0தக>, n‚வ>, n>னா


அ6 தைல ந"ைம ˆனா அமர$QR", நைகU'றாமா<;
எ6 தைல உலR" காQR" ேவ0த! x, ேவ'Ž$ ஏவ,
இ6 தைல எATனாைனQ a<jத< இtQக"; இ>Z", 110

'இைளயவ4த>ைனQ a<லா7, இV ெச G eQaM ஈ$07,


"Gைள3 உைர" எ>? GJடா$, Pர$ ஆA, ெமA"ைம ஓ$வா$;
கைளTேய< ஆG, ந"பா< இவ> வ07 க1k> க1ட
அள3 உைரயாம< ெச AT ஆT' எ>?, அைமயy †>னா>. 111

அZம> வாைலy /JM, m> 7ர67மா? இராவண> ஆைணUட<

'ந<ல7 உைர6தாA, ந"m! இவ> நைவேய ெச Aதா> ஆனாj",


a<ல< பtேத' - 'oA அவைரQ ƒ(Q aண$T கK7' எ>னா,
'„<ைல வாைல eல" அறy /JM, நகைரy Œ5oQH,
எ<ைல கடQக GMs>க4' எ>றா>; p>றா$ இைர67 எt0தா$. 112

அய> பைடைய இ0Tரi67 GMGQக, அரQக$க4 கU?களா< அZமைனI mk6த<

ஆய கால67, அய> பைட•M இVIப, ஆகா7 அன< இMத<;


fய பாச" எைனI பல3" aண$07 mks> =4' எ>னா,
ேமய ெதAவI பைடQகல6ைத dJடா>, அமர$ o$ ெவ>றா>;
'ஏ' எனாn>, இைடuQR, „ைட வ> கU'றா< mk67 ஈ$6தா$. 113

நாJK>, நகr<, நM உ4ள கU? நGj" தைகைமயேவ-


PJK> ஊச<, ெநM" பாச" அ'ற; ேதV", Gi 7ற0த;
மாJM" uரG ஆய" எலா", மVG வா:R" „ைட அg0த;
EJM" வ<; eJ” M" uரைச இழ0த, o$ யாைன! 114

ம1k< க1ட, வானவைர வ;U> கவ$0த, வர" ெப'ற,

Page 148 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ம1k< க1ட, வானவைர வ;U> கவ$0த, வர" ெப'ற,


எ1ண'R அrய ஏ ைனயைர இக;> ப(6த-தமQR இைய0த
ெப1k'R இைச [" ம:கல6T> mk6த கUேற இைட mைழ6த-
க1k< க1ட வ> பாச" எ<லா" இJM, கJKனா$. 115

அகமH53ட> அZம> அவ$QR அட:H, உட>oத<

'கட34-பைடையQ கட07 அற6T> ஆைண கட0ேத> ஆகாேம


GMG67 அ]6தா$, ெத^வேர; ெவ>ேற> அ>Ž இவ$ ெவ>(;
/MGQH>ற7, "இ^ ஊைரy /Mக" எ>? உைர6த 7k3' எ>?,
நM உ'? அைமய உற ˆQH, n'?" உவ0தா> - நைவ அ'றா>. 116

ŠAய பாச" uற" mkIப, ˆ>ைம இல>o< உட< ‹ண:H


ெவAய அரQக$ uற67 அைலIப, PM" உண$0ேத, Gைர3 இ<லா
ஐய>, Ghைச தைன அ(07" அ(யாதா> o<, அGhைச எZ"
@Aைய ெமAo< நKQH>ற •H o>றா>; oH>றா>. 117

அZம> வா;< அரQக$ ‡Uட<

ேவ0த> •U< வாU˜M GைரG< கட07, ெவ4]ைடU>


o07, uற" p>? இைரQH>ற @ைற ‡$ மறவ$ uற" /'ற,
ஏ07 ெநM வா< Hg /'(, n'?" =A6தா$, இt7 எ1ெணA;
கா07 கM0 ‡Q aW6Tனா$; ஆ$6தா$, அ1ட" கK கல:க. 118

ஒQக ஒQக உட< Gi6த உலIu இலாத உரI பாச",


பQக" பQக" இV ƒ? ஆA, •றாUரவ$ ப'(னா$;
uQக பைடஞ$ uைட காIo$ uணrQ கணQக$; uற" ெச <–$,
TQH> அளவா<; அய< p>? கா1o$QR எ<ைல ெதr3 அrதா<. 119

'அ0த நகV" கK கா3" அgG67, அQக> nதலா•$


i0த •(, z ைத•M" ேபi, ம‚த$ Tற" ெச Iப
வ0த Rர:H'R உ'றதைன, வ"s>, காண வ"' எ>?,
த"த" ெதV3", வாU<„?", யாV" அ(யy சா'(னா$. 120

ெச AT ேகJMy சானH வV0T, '/டாேத' என எrைய ேவ1Mத<

ஆ$6தா$, அ1ட67 அIuற67" அ(GIபா$o<; அ:•M இ:R


ஈ$6தா$; nரச" எ'(னா$; இK6தா$; ெதg6தா$, எ" மV:R"
பா$6தா$; ஓKy சானHQR" பக$0தா$; அவW" உU$ பைத6தா4;
ேவ$6தா4;உல0தா4;G"sனா4;Gt0தா4;அtதா4;ெவA7 உU$6தா4.121

'தாேய அைனய கVைணயா> 7ைணைய, ஏ7" தைக3 இ<லா


நாேய அைனய வ< அரQக$ ந;யQ க1டா<, ந<கா•?

Page 149 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'தாேய அைனய கVைணயா> 7ைணைய, ஏ7" தைக3 இ<லா


நாேய அைனய வ< அரQக$ ந;யQ க1டா<, ந<கா•?
xேய உலRQR ஒV சா>?; p'ேக ெதr[" க'u; அத‚<
fேய> எ>‚>, „tH>ேற>,-எrேய!-அவைனy /ட<!' எ>றா4. 122

அன< R]$0தைம க1M அZம> மH5த<

ெவW6த ெம> தைகயவ4 Gள"u" ஏ<ைவU>,


ஒ]6த ெவ: கனலவ> உ4ள" உJHனா>;
த]$6தன மU$I uற" i;$Iப, த1ைமயா<,
R]$0த7, அQ Rri< வா<, எ>u ƒரேவ. 123

ம'? இ‚I பல எ>? ேவைல வட அன<, uG அளாய


க'ைற ெவ: கன;, ம'ைறQ காய6 ‡, n‚வ$ காQR"
n'?? n"ைமy ெச 0 ‡, nIuர" nV:கy /Jட
a'றவ> ெந'(Q க1k> வ>‚[", R]$0த அ>ேற. 124

அ1டn" கட0தா> அ:ைக அன;[" R]$0த7; அ:HQ


R1டn" R]$0த; ேமக67 உV" எலா" R]$0த; a'றy
ச1ட ெவ: கTர ஆH6 தழ:R இV4 Gt:R" தா இ<
ம1டல" R]$0த; dளா நரகn" R]$0த மா=. 125

ெவ'mனா< இய>ற7 அ>ன வா;ைன Gt:H, ெவ0 ‡


p'mZ" /டா7 p>ற x$ைமைய pைனG< ˆQH,
அ'm> நா$ அறாத i0ைத அZமZ", 'சனக> பாைவ
க'mனா< இய>ற7' எ>பா>, ெபrய7 ஓ$ க]Iப> ஆனா>. 126

அரQக$ காJட, இல:ைக நக$ nt7" அZம> காbத<

அ'ைற அ^ இரG<, தா> த> அ(Gனா< nt7" உ>னI


ெப'(ல> எ‚Z", ஆ1M, ஒ>? உ4ள7 mைழ உறாேம,
ம'? உ? @( n> ெச <ல, மைற07 ெச < அ(3 மான,
/'(லா அரQக$ தாேம காJட;>, ெதrய, க1டா>. 127

அZம> G1k< எழ, ப'(y ெச >ற அரQக$க4 =4 அ'? Gtத<

ntவ7" ெதrய ˆQH, n'?" ஊ$ nKG< ெச >றா>,


'வt உ? கால" ஈ7' எ>? எ1kன>, வ;T> ப'(6
த5Gன>, இர1M •றாUர" uய6 தடQ ைக தா"oM
எt என நால, G1ேம< எt0தன>; Gt0த எ<லா". 128

G/"m< @;0த அZம‚> ='ற"

இ'ற வா4 அரQக$ •றாUரவV", இழ0த =ளா$,

Page 150 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

இ'ற வா4 அரQக$ •றாUரவV", இழ0த =ளா$,


n'(னா$ உல0தா$; ஐய>, |A"m_M உடைல e5கy
/'(ய கU'(_M" =>?வா>, அரG> /'ற"
ப'(ய கjழ> எ>ன, @;0தன> G/"m> ஓ$பா<. 129

இல:ைகைய எr—Jட அZம> த> வாைல நக$d7 xJMத<

7>னவ$ uர6ைத n'?" /M „g< „<ைல•Z",


ப>‚ன @VW", நாண, 'பாதக$ இVQைக ப'ற,
ம>னைன வா56T, m>ைன வய:R எr மMIெப>' எ>னா,
@> நக$ dேத, த> o$ வா;ைனI oக GJடா>. 130

அIu உற5 ேவைலகா?" அல:R ேப$ இல:ைகத>ைன,


எI uற67 அள3" ‡ய, ஒV கண67 எr6த aJபா<,
7Iu உற5 ேம‚ அ1ண<, ேமV G< Rைழய, =ளா<
nIuர67 எAத •ேல ஒ6த7-அ" erI o$ வா<. 131

ெவ4]U> @>‚>, நானா Gள:R ப< மkU>, Ghைச


ெத4]ய கட34-தyச> ைக nய>? அrT> ெச Aத
த4ள அV மைனக4=?", n ைற n ைற தாGy ெச >றா>;
ஒ4 எr•M", R>ற67 ஊg P5 உV|M ஒ6தா>. 132

இல:ைக நகைர எr[1bத<

x< pற pVத$, யா1M" ெநA @g ேவ4G xQக,


பா< வV பiய>, அ>பா< மாVT வாைலI ப'(,
ஆல" உ1டவ> ந>? ஊJட, உலR எலா" அgG> உ1b"
காலேம எ>ன ம>_, கன;[" கKT> உ1டா>. 133

sைகI பாட<க4

'xr ைடQ க1 7U< ெநKய ேநs[",


தாVைட6 த‚ மல$ உலH> தாைத[",
ஓ$ உட<a1M, த" உVவ" மா'(ன$,
பாrைடI uR0தன$ பைக67' எ>பா$ பல$. 16-1

இைனயன ப'பல$ இைச Iப, ெவ0Tற<


அZமைன அம$Q கள" p>?, வhசக$
uைன TV நகrைடQ a1M oதைல
pைனUன$, ெநK7ற ெநVQH ேந$07ளா$. 16-2

நர"u க1ணக674 உைற நைற, pைற பா1K<,


pர"u i<லrI பாk[", RறM", p>? இைச Iப,

Page 151 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

நர"u க1ணக674 உைற நைற, pைற பா1K<,


pர"u i<லrI பாk[", RறM", p>? இைச Iப,
அர"ைப ம:ைகய$ அs57 உR6தால>ன பாட<
வர"u இ< இ>‚ைச , ெச G„?" ெச G„?" வழ:க, 45-1

ஊKனா$ nக67 உ? நைற ஒV nக" உ1ண,


ƒKனா$ nகQ க] நைற ஒV nக" RKIப,
பாKனா$ nக67 ஆ$ அn7 ஒV nக" பVக,
ஆKனா$ nக67 அk அn7 ஒV nக" அV0த, 46-1

ேதவŸM இV07 அரiய< ஒV nக" ெச j6த,


eவŸM மா ம0Tர" ஒV nக" nயல,
பாவகாrத> பாவக" ஒV nக" பUல,
Eைவ சானH உVெவ] ஒV nக" @V0த, 46-2

'கா0த4 ெம< Gர< சனHத> க'u எZ" கடைல


x0T ஏ?வ7 எ:ங>?' எ>? ஒV nக" pைனய,
சா07 அளாGய a:ைக ந> மக]$ த'Œ50தா$
ஏ07" ஆKU> ஒV nக" எg;ைன ˆQக, 46-3

எ>னQ ேகJட அரQகZQR ஈ? இலா6


த> ஒ$ ஆ'ற;> மாVT சா'?வா>:
'எ> ஒ$ நாயக> ஏவ;>, வாrT-
த>ைன6 தா1K வ0ேத>, உைனQ காணேவ'. 103-1

த> இைறQR உ?க1 ெவA•$ தா" இய'றj" ேகJM, 'இ>ேன,


அ>னவ$QR இ?T ஆக, அk நக$ அgIப<' எ>னா,
ெச 0 pறy iைகய ெவ" o$ மt, m>ன$y ேச ற< ஒQR"-
அ< pற67 அ1ண< fத> அன< ெகt a'ற x4 வா<. 130-1

உகQ கைட, உலக" யா3" உண:Rற, ஒV த> நாJட"


iைகQ at: கனைல P/" ெச ய< nன" பU<வா> oல,
sைக67 எt ‡ய$ ஆ•$ Gr நக$ Pய; o$ வா<-
தைக6த< இ< ˆ>ைம சாj" த‚ Pர> - ேச k< உA6தா>. 131-2

13. இல:ைக எr—JM படல"

மா]ைகக]< ‡I ப'ற, நகர மா0த$ Eச;JM ஓMத<

aKையI ப'(, Gதான" aW6Tேய,


ெநKய fைண6 தtG, ெநMh /வ$
nKயy /'(, nt7" nVQH'றா<-
கKய மா மைன=?" கM: கன<. 1

Page 152 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கKய மா மைன=?" கM: கன<. 1

வாச< இJட எr மk மா]ைக


eச nJK, nt7" nVQகலா<,-
ஊச;Jெடன ஓK, உைல07 உைள
Eச;Jட - இய< uர" எலா". 2

வ‚ைதய$ வV0Tய வைக

மkU> ஆய வய:R ஒ] மா]ைக,


mkU> ெச h /ட$Q க'ைற ெபVQகலா<,
Tk a4 ‡ உ'ற7, உ'(ல, ேத$Hலா$
அk வைளQ ைக ந<லா$, அைம07ளா$. 3

வானக6ைத ெநM" uைக மாA6தலா<,


oன TQR அ(யா7 uல"mனா$-
ேத> அக6த மல$ பல i0Tய
கானக67 மU< அ>ன காJiயா$. 4

தைல nKU< ‡I ப'(ய7" ப'றாத7" ெதrயாைம

ƒA, at" uன<, RhiU<, ƒ0த;<,


dy †r0தன$, PரV", மாதV";
ஏA6த த>ைமUனா<, எr இ>ைம[",
‡Q aW0Tன3", ெதrH>(லா$. 5

‡[" uைக[" ஓ:HI பர3த<

இ<;< த:R வய:R எr யாைவ[",


†<;> ‡$0தன o<வன, „< உVI
u<;Q a1டன-மாையI uண$Iu அறQ
க<;, த" இய<u எA7" கV6த$o<. 6

ஆய7 அ:R ஓ$ Rற4 உV ஆA, அK


தாA அள07, உலக:க4 தரQ a4வா>,
d எt0த கrயவ> ேம‚U>,
oA எt07 பர0த7-ெவ" uைக. 7

xல" p>ற pற6தன, w5 pைல


மா;> ெவh iன யாைனைய மாZவ;
ேம< Gt07 எr n'?" Gt:கலா<
=< உr07 கழ>றன, =< எலா". 8

d7 இம" கல0தால>ன ெவ" uைக,

Page 153 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

d7 இம" கல0தால>ன ெவ" uைக,


•T ம:கல6 ‡•M /'றலா<,
ேமT ம:R;> P5 uன<, P5 மட
ஓTம:க]>, மாத$ ஒ7:Hனா$. 9

@K67 எt0த ெபV" @( oவன


இKQ Rல:க]> P5தj", எ:கb"
ெவK6த; ேவைல ெவ7"mட, d> Rல"
7K67, ெவ07, uல$07, உU$ •$0தவா<. 10

பVR ‡ மM67, உ4WறI ப'றலா<,


அVR xKய ஆடக6 தாைரக4
உVH, ேவைலU> ஊM uQR உ'றன,
TVR @> ெநM0 த1K> Tர1டவா<. 11

உைரU> n07 உலR உ1b" எrஅதா<,


வைர pவ0தன ப< மk மா]ைக
pைர[" x4 ெநMh •ைல[" p'R™?
தைர[" ெவ0த7, @> எZ" த>ைமயா<. 12

க<;Z" வ;தா" uைகQ க'ைறயா<


எ<; ெப'ற7, இைமயவ$ நாM; இய<
வ<; •; pவ0தன; மா மky
i<;•M" Tர1டன, ேத$ எலா". 13

ேபய ம>(‚< p>?, mற:R எr,


மாய$ உ1ட நற3 மM6ததா<;
fய$ எ>(ல$ ைவR இட" 7>‚னா<,
‡ய$; அ>([", ‡ைம[" ெச Aவரா<. 14

தt3 இல:ைக தழ:R எr தாAy ெச ல,


வt இ< ேவைல உைலU> ம?Hன;
எt ath /ட$Q க'ைற ெச >? எAதலா<,
Rt3 த1 uன< ேமக" aTQகேவ. 15

EQ கr07, n(@( ஆA, அைட


நாQ கr07, iைன ந?h சா"ப$ ஆA,
dQ கr07 ெநM" பைண, ேவ$ உறQ
காQ கr07, கV: கr ஆனேவ. 16

தைள aW6Tய தா3 எr, தாமk


n ைள aW6T, nக6Tைட |A6த ேப$
உைள aW6த, உல07 உைல3 உ'றன-

Page 154 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

n ைள aW6T, nக6Tைட |A6த ேப$


உைள aW6த, உல07 உைல3 உ'றன-
வைள RளIm> மk pற வாiேய. 17

அரQகV" அரQHயV" உ'ற அவல"

எt07 @> தல67 ஏற;>, x4 uைகQ


at07 /'ற, உU$Iu இல$, •W" உற
அt07 பJMள$ ஒ67, அய$0தா$, அழ<
Gt07 n'(ன$-ƒ'ைற Gt:Rவா$. 18

•iக6 7H< உ'ற at: கன<


fi> உ6தrக6„M /'?றா,
வாச ைமQ Rழ< ப'ற மய:Hனா$-
பாiைழI பரைவI பட$ அ<Rலா$. 19

pல3 இல:Hய 7H;ைன ெநVIu உண, pVத$,


இலGZ" iல n67 உள எZ" நைக இைளயா$,
uலGU> கைர க1டவ$, அn7 உகI uணV"
கலGU> /ைர க1Kல$, ம1Kன$ கட<ேம<. 20

பhசர6„M, ப/ pறQ H] ெவ07 பைதIப,


அhசனQ க1k> அVG x$ n ைல n>(< அைலIப,
Rhசர67 அன atநைர6 தt3?" aTIபா<,
மhiைடI uR" s> என, uைகUைட மைற0தா$. 21

வைரUைனI uைர மாட:க4 எr uக, மக]$,


uைர இ< @> கல> G<;ட G/"mைடI oவா$,
கைர இ< ‹1 uைகI படைலU< கர0தன$; க;:க6
TைரUZ4 @; i6TரI பாைவU> ெச யலா$. 22

ந0தனவன:க4 nத;யன ெவ0„g0த காJi

அகV3" ந?h சா0தn" nத;ய, அேனக"


uக$ இ< ந< மர67 உ? ெவ(, உலR எலா" o$Iப,
பகV" ஊgU< கால ெவ: கM: கன< பVR"
மகர ேவைலU>, ெவ0தன-ந0தனவன:க4. 23

sன< பர07 எt ath /ட$ உலR எலா" Gt:H,


pைன3 அV" ெபV0 Tைச உற GrH>ற pைலயா<,
iைனI பர07 எr ேச $0Tலா p>ற3", iல ெவ:
கன< பர0த3", ெதrHல -க'பகQ கான". 24

eW" ெவ" uைக Gt:க;>, /'?ற nt x$

Page 155 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

eW" ெவ" uைக Gt:க;>, /'?ற nt x$


மாW" வ1ண", மா மைல ெநM0 தைல„?" மய:HI
Eைள PA0த>ன oவன, uணrU< uன< d>
dள, யாைவ[" ெதr0Tல, nH< கண" Gைச Iப. 25

sQக ெவ" uைக Gt:க;>, ெவ4]ய:Hr[",


ஒQக ெவ'm_M; அ>னn" காQைகU> உVவ;
பQக ேவைலU> பKய7, பா'கட<; nKG<
TQகய:கW" கய:கW" ேவ'?ைம ெதrயா. 26

கனjQRI பய07 கட;< P5த<

கr07 i0TடQ கM: கன< „ட$07 உட< க7வ,


உr0த ெமAUன$, ஓKன$, xr ைட ஒ]Iபா$,
Gr0த ƒ0தj", Rhi[" sைடத;>, தாZ"
எr07 ேவH>ற ஒ6த7, எ( TைரI பரைவ. 27

மV:H>ேம< ஒV மக3 a1M, ஒV த‚ மகைவ


அV: ைகயா< ப'(, ம'¢V மக3 m> அர'ற,
ெநV:H x1KM ெந( Rழ< /?Q aள x:HQ
கV: கட<தைல P50தன$, அரQHய$, கத(. 28

ஆ[தசாைலU< பைடQகல6 Tர4க4 அgத<

G<j", ேவj", ெவ: R0தn" nத;ய GறகாA


எ<jைடy /ட$ எனI uக$ எஃR எலா" உVH,
„<ைல ந< pைல „ட$0த, ேப$ உண$3 அ>ன „gலா<
i<; உ1ைடU> Tர1டன பைடQகல6 Tர4க4. 29

எr ப'ற, யாைனக4 ஓMத<

ெச A „ட$Q கன வ<;[", uரைச [", i0T,


ŠAT>, இJட வ> த( ப(67, உட< எr ‹ைழய,
|A தடy ெச G p?6T, வா< n7H‚< n?QH,
ைக எM67 அைழ67 ஓKன - ஓைட ெவ: க] மா. 30

பறைவக4 கட;< Gt07 மாAத<

ெவVW" ெவ" uைகI படைலU> ேம'ெச ல ெவVG,


இVW" ெவ: கட< Gt0தன, எt0Tல, பறைவ;
மV]> d> கண" Gt:Hட, உல0தன-மன67 ஓ$
அV4 இ< வhச ைர6 தhச" எ>? அைட0தவ$ அைனய. 31

Page 156 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அV4 இ< வhச ைர6 தhச" எ>? அைட0தவ$ அைனய. 31

இராவண> மைனU< ‡I ப'?த<

xைர வ'(டI பVH, மா ெநM pல" தடG,


தாVைவy /JM, மைலகைள6 தழ<ெச A7, த‚ மா
ேமVைவI ப'( எrH>ற கால ெவ: கன<o<,
ஊைர n'?G67, இராவண> மைன uQக7 - உய$ ‡. 32

வான மாதV", ம'?ள மக]V", ம?HI


oன oன TQR அ(Hல$, அைனவV" oனா$;
ஏ ைன p>றவ$ எ:கb" இr0தன$; இல:ைகQ
•> அ^ வானவ$ பT a1ட நா4 எனQ Rைல0தா$. 33

நாG[", ந?: கலைவ[", க'பக" நQக


E3", ஆரn", அHj", எ>? இைனயன uைகய,
ேத3 ேத> மைழ ெச ( ெபV: Rல" என6 Tைச U>
பாைவமா$ ந?: Rழ<கW", பrமள" கம50த. 34

Œt" ெவh /ட$ „ட$0Tட, யாவV" „டரா


ஆg ெவh iன67 ஆ1 „g< இராவண> மைனU<-
ஊg ெவ: கன< உ1Kட, உலக" எ>? உய$0த
ஏt" ெவ0ெதன-எr0தன, ெநM pைல ஏt". 35

@> TV6Tய7 ஆதலா<, இராவண> uைர ‡$


R>ற" ஒ67 உய$ தட ெநM மா pைலQ •U<,
p>? /'? எr பVHட, ெநH53ற உVH,
ெத> Tைச QR" ஓ$ ேமV உ1டா" என, ெதr0த. 36

இராவண> nத;•$ ெவ]ேயற, இல:ைகைய எr[1ண<

அைனய காைலU< அரQகZ", அrைவய$ Rt3",


uைன மkI @; uJபக Gமான67I oனா$;
pைன[" மா6Tைர யாவV" x:Hன$; pைன["
Gைன இலாைமU>, ெவ0த7, அ^ Gல:க<ேம< இல:ைக. 37

இல:ைக எr['ற காரண6ைத இராவண> Gன3த<

ஆg6 ேதரவ> அரQகைர அழ< எழ ˆQH,


'ஏtQR ஏ5 என அMQHய உலக:க4 எr["
ஊgQ கால" வ07 உ'ற=? m(7 ேவ? உ1” ?
பாg6 ‡y /ட ெவ0த7 எ>, நக$?' எனI பக$0தா>. 38

'Rர:R /Jட7' எ>? அரQக$ |gய, இராவண> iன07 ir6த<

Page 157 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'Rர:R /Jட7' எ>? அரQக$ |gய, இராவண> iன07 ir6த<

கர:க4 ƒImன$, த" Hைள TV‰M" காணா$,


இர:RH>ற வ< அரQக$ ஈ7 இய"mன$: 'இைற•A!
தர:க ேவைலU> ெநKய த> வா< இJட தழலா<,
Rர:R /Jட7 ஈ7' எ>றj", இராவண> aT6தா>. 39

'இ>? u> „g< Rர:Rத> வ;Uனா<, இல:ைக


p>? ெவ07, மா x? எtH>ற7; ெநVIu6
T>? ேதQHMH>ற7; ேதவ$க4 irIபா$;
ந>?! ந>?! o$ வ;' என, இராவண> நQகா>. 40

'ெநVIைப[", Rர:ைக[" ப'?s>' எ>? இராவண> ஆைணUட<

'உ1ட ெநVIைபQ
க1டன$ ப'(Q
a1M அைணக' எ>றா> -
அ1டைர ெவ>றா>. 41

'உ'? அகலா n>,


ெச 'ற Rர:ைகI
ப'?s>' எ>றா> -
n'?" n‚0தா>. 42

அZமைனI mKQக Pர$க4 Gைரத<

சா$ அய< p>றா$,


Pர$ Gைர0தா$;
'ேநV7"' எ>றா$;
ேதrன$ ெச >றா$. 43

எ<ைல இக0தா$
G<ல$; ெவR1டா$
ப< அTகார6
„<ல$, „ட$0தா$. 44

x$ ெகt ேவைல ps$0தா$;


தா$ெகt தாைன ச ைம0தா$;-
o$ ெகt மாைல uைன0தா$
ஓ$ எt Pர$ - உய$0தா$. 45

G1kைன, ேவைல G]"u ஆ$


ம1kைன, ஓK வைள0தா$;

Page 158 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

G1kைன, ேவைல G]"u ஆ$


ம1kைன, ஓK வைள0தா$;
அ1ணைல நாK அைண0தா$;
க1k‚> ேவ? அய< க1டா$. 46

அரQக$க4 த>ைனy Œ5த< க1M, அZமZ" அவ$கWட> orட<

'ப'?T$! ப'?T$!' எ>பா$;


'எ'?T$! எ'?T$!' எ>பா$;
n'(ன$, n'?" n‚0தா$;
க'? உண$ மாVT க1டா>. 47

ஏ<aM வhச$ எT$0தா$;


கா<aM ைகaM, கா$o<,
ேவ<aM •;ன$; ெவ0 ‡
வா<aM தாZ" வைள0தா>. 48

அZமZட> orJM அரQக$ பல$ மKத<

பாதவ" ஒ>? பR6தா>;


மாTர" வா;> வைள6தா>;
™Tன>; ™த, n‚0தா$
ஏT[" நாW" இழ0தா$. 49

•(ட மாVT, Š0தா$


ஊ(ட, ஊ> இM u1§$,
ேச ? இட, ஊ$ அM ெச 0 ‡
ஆ(ட, ஓKன7 ஆறாA. 50

='(ன$ 7hiன$ அ<லா$


ஏ'? இக< Pர$, எT$0தா$;
கா'(> மக>, கைல க'றா>,
ƒ'(Z" n"மK a>றா>. 51

மh/ உற5 ேம‚ய$ வ> =4


|A"mன$ Pர$ nK0தா$
ஐ"பTனாUர$; அ<லா$,
ைப" uன< ேவைல பK0தா$. 52

=A6தன> வா<; அ7 =யQ


காAyiன ேவைலகல0தா$,
oAy iல$ @>(ன$ oனா$
'ஏy/' என, ைம0த$ எT$0தா$. 53

Page 159 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'ஏy/' என, ைம0த$ எT$0தா$. 53

/'(ன> ேதrன$ =லா


G< „g< Pர" Gைள6தா$;
எ'(ன> மாVT; எ'ற,
உ'? எt–V" உல0தா$. 54

அZம> z ைதU> பாத:கைள வண:H, இல:ைகGJM dWத<

GJM உய$ Ghைச ய$, 'ெவ0 ‡


வJட n ைல6 TV ைவR"
u4 Tர4 •ைல uற67"
/JKல7' எ>ப7 †>னா$. 55

வ0தவ$ †<ல மH50தா>;


ெவ0 Tற< Pர> Gய0தா>;
'உA0தென>' எ>ன, உய$0தா>,
ைப0„K தா4க4 பk0தா>. 56

பா$6தன4, சானH, பாரா


ேவ$67 எr ேம‚ R]$0தா4
'வா$6ைத எ>?' 'வ0தைன' எ>னா,
o$6 „g< மாVT oனா>. 57

'ெத4]ய மாVT ெச >றா>;


க4ள அரQக$க4 க1டா<,
எ4Wவ$, ப'?வ$' எ>னா,
ஒ4 எr•Z" ஒ]6தா>. 58

sைகI பாட<க4

ெதAவ நாயH க'u எZ" ெச 0 தழ<


ெபA7 மாVT வா;ைடI ேபkேய,
@A a4 வhசகI u<ல$ uர" எலா"
ெவAT> உ1ட தைகைம Gள"uவா".
['aKையI ப'(' எ>ற பாJK> n>, இI படல6T> nத' ெச A[ளாக உ4ள7.]

ஊ‚< ஓM" எr•M உய:Rவா$,


'கா‚< ஓM" ெநM" uன< கா1' எனா,
வா‚< ஓM" மக]$ மய:Hனா$,
ேவ‚< ஓM அV0 ேதr ைட P50தன$. 15-1

ேத> அவா" @g< ‡I பட, i0Tய


•ைன மா மல$6 7"m, '„ட$07, அய<

Page 160 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ேத> அவா" @g< ‡I பட, i0Tய


•ைன மா மல$6 7"m, '„ட$07, அய<
oன ‡y /ட$ u1டrக6 தட:
கான" ஆ"' என, P507, கr0தேவ. 15-2

'ந< கட> இ7; ந" உU$ நாயக$


ம'கட" ெதற மா1டன$; வா53 இல";
இ< கட07 இ‚ ஏகல" யா"' எனா,
G< கட0த ‹த< iல$ PKனா$. 15-3

கா$ ntQக எt" கன< க'ைற oA


ஊ$ ntQக ெவ7Iப உVHன;
•$ ஒtQக" அறாைமU>, 7>? @>
ேவ$ GMIப7 o>றன, G1 எலா". 16-1

ெநVQH d sைச ஓ:R ெநVIu அழ<


ெச VQR" ெவ1 கT$6 T:கைளy ெச >? உற
உVQக, ெமAU> அnத" உR6தலா<,
அரQகV" iல$ ஆG ெப'றா$அ¡. 16-2

பVT ப'( ps$07 எt ைப: கன<,


கVH n'?" எr07, எt கா$ மைழ,
அVR /'?" இV0ைதயதாA, அT>
உVR @> - Tர4 ஒ6தன>, ஒ1 கT$. 16-3

ேத$ எr0தன; எr0தன Tர4 பr எைவ[";


தா$ எr0தன; எr0தன தVQR உ? மதமா;
x$ எr0தன; எr0தன pTQ Rைவ; இல:ைக
ஊ$ எr0தன; எr0தன அரQக$த" உடல". 31-1

எr0த மா]ைக; எr0தன இல:R ஒ]I E1க4;


எr0த E0 7H<; எr0த7 nர/இன" nதலாA;
எr0த மா மkI ப0த$க4; எr0த7 கK கா;
எr0த சாமைர; எr0த7 ெவ1 Rைட6 „RT. 31-2

ஆM அர:Rக4 எr0தன; அரQHய$ i?வ-


¡M எr0தன$; உலIm< ப< aKகW" எr0த;
ேதM அV" மky iGைக•M அV0 Tற< அரQக$
PM எr0தன; எr0Tடா7 இV0த7 எ>, GனG<? 31-3

இைனய காைலU< மயZ" n> அைம6தத'R இரJK


uைனய, மாVT ˆQHன>, இ>னன uக<வா>;
'வைன[" எ> உV6 7வச" x ெப?க' என, மH5–M
அைனய> x:Hட, அன;[" ம?பK உ1டா>. 31-4

Page 161 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'வைன[" எ> உV6 7வச" x ெப?க' என, மH5–M


அைனய> x:Hட, அன;[" ம?பK உ1டா>. 31-4

'தா இ< ேமலவ$QR அV0 7ய$ Gைள6TK>, தமQேக


ேம3", அ6 7ய$' எZ" @V4 ெமA[ற, ேம<நா4
ேதவ$த" பTQR இராவண> இJட ெச 0 தழ< o<,
ஓGலா7 எr67 உ1டைம உைரIபத'R எ]=? 37-1

ம'? ஒV •Kய$ வ0தா$;


உ'? எT$ ஓK உட>றா$;
க'? உ? மாVT காA0ேத,
/'(ன> வா<aM, f:க, 52-1

உ'றவ$ யாV" உல0தா$;


ம'? அ7oT‚< வா_$
ெவ'( a4 மாVTdேத
@> தV மா மல$ o$6தா$. 54-1

'வ> Tற< மாVT ேக1™!


p>(K>, x பt7; இ>ேற
ெச >(MவாA!' என, ேதவ$
ஒ>(ய வா‚< உைர6தா$. 54-2

G1ணவ$ ஓTய ெமA"ைம


எ1k, 'இராமைன இ>ேற
க1bறேல கட>' எ>?, ஆ:R
அ1ணj" அ^ வU> d1டா>. 54-3

வா;T> ஞான வல6தா<,


மாj?" ஐ" பைக மாA6ேத,
ேம< கT ேம3?" ேம€$
o<, வய மாVT oனா>. 57-1

14. TVவK „tத படல"

வா> வg dW" அZம>, மேய0Tர6T< RT6த<

'x:Rெவ> GைரG>' எ>Z" pைனGன>, மV:R p>ற7


ஆ:R ஒV RMsQ R>ைற அVQக‚> அைண0த ஐய>,
P:Hன>, உலைக எ<லா" Gt:Hன> எ>ன; Pர>
E: கழ< „t7 வா56T, G/"mைடQ கK7 oனா>. 1

ைம0நாக" எ>ன p>ற R>ைற[", மரm> எAT,


ைக0 நாக" அைன•> உ'ற7 உண$6Tன>, கண6T> காைல,

Page 162 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ைம0நாக" எ>ன p>ற R>ைற[", மரm> எAT,


ைக0 நாக" அைன•> உ'ற7 உண$6Tன>, கண6T> காைல,
ைப0 நாக" pக$QR" Pர$ த> ெநM வர3 பா$QR",
aA0 நாக" ந?0 ேத> i07", R>(ைடQ RT[" a1டா>. 2

வானர Pர$ அZமைனQ க1M மH5த<

oA வV" கVம" n'('? எ>ப7 ஓ$ @"ம< @:க,


வாA ெவ£இ p>ற ெவ>( வானர Pர$ ம>_,
பாAவV xள67 ஆ:க1 இV0தன பறைவI பா$Iu6
தாA வரQ க1டத>ன உவைகU> த]$6தா$ அ"மா! 3

அtதன$ iலவ$; n> p>? ஆ$6தன$ iலவ$; அ1s6


„tதன$ iலவ$; ஆK6 74]ன$ iலவ$; அ4]
nt7ற Gt:Rவா$o< |A6தன$ iலவ$; n'?"
தtGன$ iலவ$; a1M /ம0தன$ iலவ$, தா:H. 4

'ேதœM Hழ:R" கா[" ந(யன அrT> ேதK,


ேம< n ைற ைவ6ேத"; அ1ண<! ‹க$0தைன, ெம;3 ‡$T;
மான வா4 nகேம ந:கJR உைர6த7 மா'ற"' எ>?,
தா" ‹க$ சாக" எ<லா" n ைற n ைற iலவ$ த0தா$. 5

அZம> உட;< u1க4 க1M, வானர$ வV07த<

தா4க]<, மா$m<, =]<, தைலU‚<, தடQ ைகத"s<,


வா4க]>, ேவ;>, வா] மைழU‚> வH$0த u1க4,
நா4க4 ேம< உலH< ெச >ற எ1 என, ந"m க1ண
ஊ5 aள ˆQH ˆQH, உU$ உக, உைள07 உU$6தா$. 6

அZம> அ:கத> nத;•ைர வண:H, z ைத ƒ(ய ஆiைய6 ெதrG6த<

வா; காதலைன n0ைத வண:Hன>; எ1H> ேவ0ைதQ


காjறI பk07, m>ைன, கட>n ைற, கட–$QR எ<லா"
ஏjற இய'(, ஆ:க1 இV07, 'இவ1 இV0=$QR எ<லா",
ஞால நாயக> த> ேதG †<;ன4, ந>ைம' எ>றா>. 7

அZம> நட0த ெச ATகைளQ ƒ?த<

எ>றj", கர:க4 ƒIm எt0தன$, இைறhi6 தாழா-


p>றன$, உவைக @:க G"மலா< ps$0த ெநhச$,
'ெச >ற7 nதலா, வ0த7 இ?Tயாy ெச Iப'பாைல,
வ> Tற< உர–A!' எ>ன, †<jவா> மV6T> ைம0த>: 8

ஆ1 தைக ேதG உ4ள67 அV0 தவ" அைமயy †<;,

Page 163 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ஆ1 தைக ேதG உ4ள67 அV0 தவ" அைமயy †<;,


E1ட ேப$ அைடயாள" ைகQ a1ட7" uக>?, or<
x1ட வா4 அரQக¡M pக50த7", ெநVIuy i0T
d1ட7", Gள"பா> - தா> த> ெவ>(ைய உைரIப ெவ4H. 9

ƒறாதவ'ைற[" R(Iபா< உண$0த வானர$, அM67 ெச Aவ7 R(67 அZமைன


Gன3த<

'@Vதைம u1ேண †<ல, ெவ>றைம o0த த>ைம


உைரெச ய, ஊ$ ‡ இJட7 ஓ:R இV" uைகேய ஓத,
கVதல$ ெபVைம ேதG d1Kலாy ெச யேல காJட,
ெதrதர உண$0ேத"; m>ன$, எ> இ‚y ெச A7"?' எ>றா$. 10

அZம> †'பK, யாவV" இராமைனQ காண Gைரத<

'யாவ7", இ‚, ேவ? எ1ண< ேவ1Mவ7 இைற[" இ<ைல;


ேச வக> ேதG த>ைனQ க1டைம GைரG> ெச Im,
ஆவ7, அ^ அ1ண< உ4ள67 அV0 7ய$ ஆ'றேல ஆ";
oவ7 uலைம' எ>ன, @VQெகன எt07 oனா$. 11

வானர Pரr> உைரIபK, இராம‚ட6T'R அZம> n0Ty ெச <jத<

'ஏத நா4 இற0த; சால வV0Tன7 இV0த ேச ைன;


ஆதலா< GைரG> ெச <ல< ஆவ7அ>?; அ]ய" எ"ைமy
சாத< ‡$67 அ]6த Pர! தைலமக> ெம;3 ‡ரI
o7 x n>ன$' எ>றா$; 'ந>?' என அZம> oனா>. 12

n6 தைல எஃHனா'R" nKIப அV: கVம" n'(,


G6தக6 fத> d1ட7 இ?TயாA Gைள0த த>ைம,
அ6 தைல அ(0த எ<லா" அைற0தன"; ஆgயா>மாJM
இ6 தைல pக50த எ<லா" இய"uவா> எM67Q a1டா". 13

/QH£வ> ேத'ற, இராம> ேத?த<

கா$ வைர இV0தன> கTr> காதல>,


zrய †'களா< ெதVJட, ெச : கணா>
ஆ$ உU$ ஆUர" உைடய> ஆ" எனா,
•$„?" •$„?", உU$676 =>(னா>. 14

'த1ட< இ< ெநM0 Tைச e>?" தாUன$,


க1Kல$ மட0ைதைய' எ>Z" கJMைர,
உ1M உU$ அக67 என ஒ?Qக3", உள>,
T1 Tற< அZமைன pைன[" i0ைதயா>. 15

Page 164 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

உ1M உU$ அக67 என ஒ?Qக3", உள>,


T1 Tற< அZமைன pைன[" i0ைதயா>. 15

ஆrய>, அV0 7ய$Q கடj4 ஆ5பவ>,


'zrய7 அ>? ந" ெச Aைக; ‡$3 அV"
er ெவ" பg•M" nK0ததா"' என,
Œrய> uத<வைன ˆQHy †<jவா>: 16

/QH£வைன ˆQH, இராம> 7யVட> ேப/த<

'R(6த நா4 இக0தன R>ற, ெத> Tைச


ெவ(Q கV: Rழ;ைய நாட< ேமUனா$
ம(67 இவ1 வ0Tல$; மா1Mளா$a€?
m(67 அவ$QR உ'?ள7 எ>ைன?-ெப'(•A! 17

'மா1டன4 அவ4; "இவ4 மா1ட வா$6ைதைய


d1M அவ$QR உைர6த;>, G]த< ந>?" எனா,
E1ட7 ஓ$ 7ய$ aM @>(னா$ a€?
ேத1Kன$, இ>னn" TrH>றா$ a€? 18

'க1டன$ அரQகைர, க?3 ைக"sக,


ம1M அம$ „ட:Hனா$, வhச$ மாையயா<
G1தல"அத‚< ேமUன$a<? ேவ? இலா6
த1ட< இ< ெநMh iைற6 தைளI பJடா$a€? 19

'"ƒ(ன நா4, அவ$ இVQைக ƒடல";


ஏற< அh/7"" என, இ>ப 7>ப:க4
ஆ(ன$, அV0 தவ" அய$H>றா$a€?
ேவ? அவ$QR உ'ற7 எ>? Gள"uவாA!' எ>றா>. 20

அZம> இராமைன அைட07, z ைதU> pைலையQ R(Iபா< உண$67த<

எ>ug, அZமZ", இரG எ>பவ>


ெத> uற67 உள> என6 ெதrவ7 ஆUனா>;
@> @g தடQ ைக அI @V இ< PரZ",
அ>u? i0ைதய>, அைமய ˆQHனா>. 21

எATன> அZமZ"; எAT, ஏ0த<த>


|A கழ< „tHல>; nளr x:Hய
ைதயைல ˆQHய தைலய>, ைகUன>,
ைவயக" த~இ ெநK7 இைறhi, வா56Tனா>. 22

அZம‚> R(Imனா< ெச AT உண$0த இராம‚> மH5yi

Page 165 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

அZம‚> R(Imனா< ெச AT உண$0த இராம‚> மH5yi

T1 Tற< அவ> ெச ய< ெதrய ˆQHனா>;


'வ1M உைற ஓT[" வ;ய4; ம'? இவ>
க1ட7" உ1M; அவ4 க'u" ந>?' எனQ
a1டன>, R(Imனா< உணV" a4ைகயா>. 23

ஆ:R அவ> ெச Aைகேய அளைவ ஆ" எனா,


ஓ:Hய உண$Gனா<, Gைள0த7 உ>‚னா>;
P:Hன =4; மல$Q க1க4 G"sன;
x:Hய7 அV0 7ய$; காத< x1டேத. 24

z ைதையQ க1M வ0த ெச ATைய அZம> இராம‚ட" ƒ?த<

'க1டென>, க'mZQR அkைய, க1களா<,


ெத1 Tைர அைல கட< இல:ைக6 ெத> நக$;
அ1ட$ நாயக! இ‚, 7ற6T, ஐயn"
ப1M உள 7யV"' எ>?, அZம> ப>Zவா>: 25

'உ> ெபV0 ேதG எ>Z" உrைமQR", உ>ைனI ெப'ற


ம> ெபV மVH எ>Z" வாAைமQR", sTைல ம>ன> -
த> ெபV0 தனைய எ>Z" தைகைமQR", தைலைம சா>றா4-
எ> ெபV0 ெதAவ"! ஐயா! இ>னn" ேகJK' எ>பா>: 26

'@> அல7 இ<ைல @>ைன ஒIu என, @ைறU< p>றா4,


த> அல7 இ<ைல6 த>ைன ஒIu என; தனQR வ0த
p> அல7 இ<ைல p>ைன ஒIu என, pனQR ேந$0தா4;
எ> அல7 இ<ைல எ>ைன ஒIu என, எனQR" ஈ0தா4. 27

'உ> Rல" உ>ன7 ஆQH, உய$ uக5QR ஒV6T ஆய


த> Rல" த>ன7 ஆQH, த>ைன இ6 த‚ைம ெச Aதா>
வ> Rல" ƒ'?QR ஈ07, வானவ$ Rல6ைத வா5G67,
எ> Rல" எனQR6 த0தா4; எ> இ‚y ெச Aவ7, எ" ™A? 28

'G' ெபV0 தட0 =4 Pர! P:R x$ இல:ைக ெவ'm<,


ந' ெபV0 தவ6த4 ஆய ந:ைகையQ க1ேட> அ<ேல>;
இ' mறIu எ>ப7 ஒ>?", இV" @ைற எ>ப7 ஒ>?",
க'u எZ" ெபயர7 ஒ>?", க] நட" urயQ க1ேட>. 29

'க1kZ" உைள x; ைதய< கV6TZ" உைள x; வாU>


எ1kZ" உைள x; a:ைக இைணQ Rைவ த>‚> ஓவா7
அ1ண< ெவ: காம> எAத அல$ அ"u „ைள6த ஆறாI
ப1kZ" உைள x; p>ைனI mr0தைம @V0T'? ஆ™? 30

Page 166 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

ப1kZ" உைள x; p>ைனI mr0தைம @V0T'? ஆ™? 30

'ேவைல[4 இல:ைக எ>Z" Gr நக$ ஒVசா$, G1 =A,


காைல[" மாைலதாZ" இ<ல7 ஓ$ கனகQ க'பy
•ைல அ:R அத‚< உ"m u<;னா< „M6த fய
சாைலU< இV0தா4 - ஐய! - தவ" ெச Aத தவ" ஆ" ைதய<. 31

'ம1’M" a1M oனா> - வா> உய$ க'mனா4த>


u1kய ேம‚ ‡1ட அh/வா>, உலக" E6த
க1 அக> கமல67 அ1ண<, "கV6Tலா4-„M6த< க1k>,
எ1 அV: ƒறாA மாAT" எ>ற7 ஓ$ |g உ1M எ>பா$. 32

'‡1Kல> எ>Z" வாAைம-Tைச nக> ெச Aத nJைட


w1Kல7; அன0த> உyi Hg0Tல7; எt07 ேவைல
d1Kல; /ட$க4 யா3" Gt0Tல; ேவத" ெச Aைக
மா1Kல7;-எ>Z" த>ைம வாAைமயா<, உண$T ம>_! 33

'•க6தா4 ஆய ந:ைக க'mனா<, „tத'R ஒ6த


மாக6தா$ ேதGமாV", வா> iறIu உ'றா$; ம'ைறI
பாக6தா4, இIo7 ஈச> மRட6தா4; ப7ம6தாW",
ஆக6தா4 அ<ல4, மாய> ஆUர" ¥; ேமலா4. 34

'இல:ைகைய nt7" நாK, இராவண> இVQைக எAT,


@ல: Rைழயவைர எ<லா" @73ற ˆQHI o0ேத>,
அல:R த1 •ைல uQேக>; அ^வg, அண:R அ(>)னாைள,
கல:R ெத1 TைரU'? ஆய க1k> x$Q கட;<, க1ேட>. 35

'அரQHய$ அள3 அ'றா$க4, அலைகU> Rt3" அhச


ெநVQHன$ காIப, p>பா< ேநயேம அyச" xQக,
இரQக" எ>ற ஒ>? தாேன ஏ0Tைழ வKவ" எAT,
தVQR உய$ iைற உ'ற>ன தைகய4, அ6 தsய4 அ"மா! 36

'ைதயைல வண:க'R ஒ6த இைட ெப?" த>ைம ˆQH,


ஐய! யா> இV0த காைல, அல:க< ேவ< இல:ைக ேவ0த>
எATன>; இர07 ƒ( இைறhiன>; இV07 ந:ைக
ெவA7 உைர †<ல, z(, •ற< ேம'a1MGJடா>. 37

'ஆUைட, அண:H> க'u", ஐய! p> அVW", ெச Aய


fய ந< அறZ", எ>?, இ:R இைனயன „ட$07 காIப,
oUன>, அரQHமாைர, "†<js> @7G>" எ>?, ஆ:R
ஏUன>; அவ$ எலா" எ> ம0Tர67 உற:HU'றா$. 38

'அ>ன7 ஓ$ @tT< ந:ைக ஆ$ உU$ 7றIபதாக


உ>‚ன4; aK ஒ>? ஏ0T, a"@M" உைறIபy /'(,

Page 167 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

'அ>ன7 ஓ$ @tT< ந:ைக ஆ$ உU$ 7றIபதாக


உ>‚ன4; aK ஒ>? ஏ0T, a"@M" உைறIபy /'(,
த> மkQ கt6T< சா$67" அளைவU< தM67, நாேய>,
@> அK வண:H p>?, p> ெபய$ uக>ற o5T<, 39

'"வhச ைன அரQக$ ெச Aைக இ7" என மனQa1ேட[",


"அhசன வ1ண6தா>த> ெபய$ உைர67, அ]ைய, எ>பா<
7h/? @tT< த0தாA 7றQக"" எ>? உவ07 †>னா4 -
மh/ என, வ> ெம> a:ைக வgH>ற மைழQ க1 xரா4. 40

'அ(3ற6 ெதrயy †>ன, ேப$ அைடயாள" யா3",


ெச (3ற ˆQH, நாேய> i0ைதU< TVQக" இ>ைம
n(3 அற எ1k, வ1ண ™Tர" காJட, க1டா4;
இ?TU> உU$ த07 ஈ[" மV07 ஒ6த7, அைனய7-எ0தாA! 41

'ஒV கண67 இர1M க1ேட>; ஒ] மk ஆg, ஆ>ற


TV n ைல6 தட67 ைவ6தா4; ைவ6தj", ெச <வ! p>பா<
Gரக" எ>பத‚> வ0த ெவ: at0 ‡Uனா< ெவ07
உVHய7; உடேன ஆ(, வ;6த7, R]$Iu உ4 ஊற. 42

'வா:Hய ஆgத>ைன, "வhச$ ஊ$ வ0ததா"" எ>?,


ஆ:R உய$ மைழQ க1 xரா< ஆUர" கலச" ஆJK,
ஏ:Hன4 இV0த7 அ<லா<, இய"பல4; எA6த ேம‚
P:Hன4; Gய0த7 அ<லா<, இைம6Tல4; உU$Iu G1டா4. 43

'அ>னவ$QR, அKயேன>, p' mr0த m> அM6த எ<லா"


†< n ைற அ(யy †<;, "=ைக! x இV0த Œழ<
இ>ன7 எ>? அ(Hலாேம, இ67ைண தா56த7" எ>ேற,
ம>ன! p> வV6தIபாM" உண$6Tென>; உU$Iu வ0தா4. 44

'இ:R உள த>ைம எ<லா" இையu] இையயQ ேகJடா4;


அ:R உள த>ைம எ<லா" அKயேன'R அ(யy †>னா4;
"T:க4 ஒ>? இVIெப> இ>ேன; TV உள" ‡$0த m>ைன,
ம:Rெவ> உU¡M" எ>?, உ> மலரK ெச >‚ ைவ6தா4. 45

z ைத த0த Œடாமkைய அZம> இராம‚ட" ேச $6த<

'ைவ6தm>, 7H;> ைவ6த மா மkQR அரைச வா:H,


ைக6தல67 இ‚T> ஈ0தா4; தாமைரQ க1க4 ஆர,
G6தக! கா1K!' எ>?, aM6தன> - ேவத ந< •<
உA67ள கால" எ<லா" uக«M" ஓ:H p'பா>. 46

Œடாமk ெப'ற இராமன7 pைல

Page 168 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

Œடாமk ெப'ற இராமன7 pைல

ைப ைபயI பய0த காம" பrணs67 உய$07 @:H,


ெமA[ற ெவ7"m, உ4ள" ெம;3? pைலைய GJடா>;
ஐயZQR, அ:H n>ன$, அ:ைகயா< ப'?" ந:ைக
ைக என< ஆU'? அ>ேற - ைக uQக மkU> காJi! 47

@K6தன உ¡ம"; o07 @g0தன க1§$; @:H6


7K6தன, மா$u" =W"; =>(ன Gய$G> 74];
மK6த7, மk வாA; ஆG வVவ7 oவ7 ஆH6
தK6த7, ேம‚; எ>ேன, யா$ உள$ த>ைம ேத$வா$? 48

ேமேல ெச Aவன R(67 இராம> Gைரத<

ஆ1ைடU>, அVQக> ைம0த>, 'ஐய! ேக4, அrைவ ந"பா<


கா1டjQR எ]ய4 ஆனா4' எ>றj", 'கால" தாழ,
ஈ1M, இZ" இV6T oலா"' எ>றன>; எ>ற€M",
f1 Tர1டைனய =ளா>, @VQெகன எt07 †>னா>. 49

/QH£வ> கJடைளIபK வானர ேச ைன uறIபMத<

'எtக, ெவ" பைடக4!' எ>றா>; 'ஏ' எZ" அளG<, எ:R"


nt nர/ எ'(, a'ற வ4Wவ$ nMQக, n0T,
@g Tைர அ>ன ேவைல uைட பர0ெத>னI @:H,
வtவ< இ< ெவ4ள6 தாைன, ெத> Tைச வள$0த7 அ>ேற! 50

PரV" GைரG< oனா$; Gல:க< ேம< இல:ைக, ெவA•>


ேப$3 இலாQ காவ'பாM", ெபVைம[", அரb", a'றQ
கா$ pற67 அரQக$ எ>o$ nத;ய, கkIu இலாத,
வா$ கழ< அZம> †<ல, வg ெநK7 எ]T> oனா$. 51

ப>‚V நா]< அைனவV" ெத> கட< ேச $த<

அ0 ெந( ெநK7 ெச <ல, அrQ Rல67 அரச_M",


ந< ெந(Q Rமர$ oக, நய07 உட> uண$0த ேச ைன,
இ0 ெநM" பtவQ R>(< பக< எலா" இ?6த m>ன$,
ப>‚V பக;< ெச >?, ெத> Tைச I பரைவ க1டா$. 52

sைகI பாட<க4

oUன$ க]Im_M", u:கவ> iைலU>p>?"


ஏUன பகg எ>ன எt07, G1 பட$07, தாG,
காA கT$Q கட34, வான67 உyiU< கல0த காைல,
ஆUன PரV" oA, ம7வன" அT< இ?6தா$. 11-1

Page 169 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

காA கT$Q கட34, வான67 உyiU< கல0த காைல,


ஆUன PரV" oA, ம7வன" அT< இ?6தா$. 11-1

'"ஏத நா4 இற0த சால" எ>ப7 ஓ$ வV6த" ெநhச67


ஆதலா>, உண$3 ‡$07 வV0Tன", அ]ய"; எ"ைமy
சாத< ‡$67 அ]6த Pர! த0தV4 உண3"' எ>ன,
'o7" நா", வா; ேச Aபா<' எ>?, உட> எt07 oனா$. 11-2

அ:கத> த>ைன அ1s, அZமZ" இV ைக ƒIm,


'a:R த:R அல:க< மா$ப! p>ZைடQ RரQRy ேச ைன,
ெவ: கத" ஒg07 சால வV0Tன, ேவைட ஓK;
இ:R, இத'R அ]6த< ேவ1M", இறா< உs5 mரச"' எ>றா>. 11-3

'ந>?' என, அவZ" ேந$0தா>; நரைல[" நM:க ஆ$67,


ெச >?, உ? mரச" f:R" ெச t வன" அத‚}ேட,
ஒ>(> n> ஒ>?, பா["; ஒKQR"; ெம> mரச" எ<லா"
T>? T>? உவைக ƒV"-ேத> ‹க$ அ]U> |A6ேத. 11-4

ஒVவ$ வாAQ a4W" ேதைன ஒVவ$ உ1M ஒgவ$; உ1ண


ஒVவ$ ைகQ a4W" ேதைன ஒVவ$ a1M ஓKI oவ$;
ஒVவ¡M ஒVவ$ ஒ>ற6 தt3வ$; Gtவ$; ஓK
ஒVவ$ேம< ஒVவ$ தாG ஒ<ெலன உவைக ƒ$வா$. 11-5

இ>னன pகt" காைல, எr Gg67, எt07 z(,


அ0 ெநMh •ைல காQR" வானர$ அவைர ˆQH,
'ம> ெநM: கT¡> ைம0த> ஆைணைய ம?67, xU$,
எ> pைன07 எ>ன ெச A‡$? ‹" உU$QR இ?T' எ>ன. 11-6

'n‚[மா< எ"ைம, எ" •>' எ>?, அவ$ |g07 o07,


'க‚[" மா ம7வன6ைதQ கJடg6TJட7, இ>?,
ந‚ தV கGU> தாைன, ந1ணலா$ ெச Aைக நாண;
இ‚ எ"மா< ெச ய< இ>?' எ>னா, தTnக'R இய"mனாேர. 11-7

ேகJடவ>, 'யாவேர அ" ம7வன" ேகM Œ50தா$?


காJK$' எ>? எt0தா>; அ>னா$, 'வா; ேச A nதல க'Ž$
ஈJட" வ07 இ?6த7 ஆக, அ:கத> ஏவ< த>னா<,
மாJKன, கGU> தாைன, ம7வள$ உலைவ ஈJட"'. 11-8

'உர" Hள$ ம7ைகயா> த> ஆைணயா<, உ?T a1ேட,


Rர:R இன" த"ைம எ<லா" GலQHன"; aMைம ƒ(;
கர:களா< எ'ற Š0ேத"; காவ€A!' எ>ன€M",
'தர" Hள$ தாைத பJட7 அ(0Tல> தனய> oj".' 11-9

என உைர67, அச‚ எ>ன எt07, இைர67, இர1M •K

Page 170 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

என உைர67, அச‚ எ>ன எt07, இைர67, இர1M •K


கைன Rர< கGU> ேச ைன 'க<' எனQ கல07 u<ல,
uைன ம7y •ைல uQகா>; ம7 ‹க$ u‚தy ேச ைன,
அனகைன வா56T, ஓK அ:கத> அKU< P50த. 11-10

'இ0Tர> வா;QR ஈ0த இ> /ைவ ம7G> கான";


அ0தர6தவ$QR" ˆQக'R அrய எ> ஆைணத>ைனy
i0Tைன; கT¡> ைம0த> Tற;ைன அ(T அ>ேற?
ம0தர" அைனய =ளாA! இ'ற7 உ> வா5Qைக இ>ேற. 11-11

'ம7வன" த>ைன இ>ேன மாJMG6தைன, x' எ>னா,


க7ெமன வா; ேச Aேம< எ(0தன>, கV: க' பாைற;
அ7தைனI uற:ைகயாேல அக'(, அ:கதZ" z(,
தTnக> த>ைனI ப'(Q R6Tன>, தடQைகத>னா<. 11-12

R6Tன> எ>ன€M", Rைல0TM" ெமAய> ஆH,


ம'? ஒV R>ற" த>ைன வா:Hன>, ம7வன6ைதy
ெச 'றன>ேமேல ஏGy ir6தன>, தTnக> தா>;
'இ'றன>, வா; ேச A' எ>? இைமயவ$ இய"u"காைல, 11-13

ஏ'? ஒV ைகயா< R>ைற இV07க4 ஆQH, ைம0த>


மா'? ஒV ைகயா< மா$m< அK6தj", மா1டா> எ>ன,
ƒ'(> வாA உ'றா> எ>ன, உ"ப$ கா< RைலயI பாZ
ேம< Tைச உ'றா> எ>ன, Gள:Hன>, ேமV ஒIபா>. 11-14

வாA வgQ RVT •ர, மkQ ைகயா< மல:க ™T,


'oA |g, கT¡> ைம0த'R' எ>?, அவ> த>ைனI oQH,
‡ எt" ெவR] @:க, 'ம'? அவ> ேச ைனத>ைன,
காA கன< @g[" ைகயா< R67T$, கJK' எ>றா>. 11-15

mK6தன$; aKக4 த"மா< mk6தன$; m>Z" n>Z"


இK6தன$, அச‚ அhச, எ?5 வ;Q கர:க4 ஓyi;
7K6தன$, உடல" •$0தா$; '†<j" oA, xV"' எ>னா,
GM6தன>, வா; ைம0த>; GைரGனா< oன ேவைல, 11-16

அைல uன< Rைட[மா o<, ம7Q Rைட07 ஆK, த"த"


தைலவ$ கJR இ‚ய ேதZ" க‚கW" mற3" த0ேத,
உைல3? வV6த" ‡$0TJM, உபவன67 இV0தா$; இIபா<
iைல வைள67 உல3" ேத¡> ெத?" ெவU< தk3 பா$6ேத. 11-17

'ேச '? இள மைர மல$6 TVைவ6 ேத$க!' எனQ


கா'(> மா மக> nத< கGU> ேச ைனைய,
நா'(ைச மV:HZ" ஏG, நாயக> -

Page 171 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

கா'(> மா மக> nத< கGU> ேச ைனைய,


நா'(ைச மV:HZ" ஏG, நாயக> -
ேத'(ன> இV0தன> - கTr> ெச "மேல. 12-1

'ˆQH> ெத> Tைச அ<ல7 ˆQRறா>,


ஏQR'? ஏQR'? இரG Rல67 உளா>,
'வாQH< fய அZம> வV"' எனா,
oQHI oQH, உU$QR" @Vமலா>. 14-1

எ>? உைர67, இட$ உழ07 இVQR" ஏ<ைவU>,


வ> Tற< தTnக> வானேரச> n>,
த> தைல @gதV RVTத>œM",
R>? எனI பk0தன>, இV ைக ƒImேய. 19-1

எt07 p>?, 'ஐய! ேக4, இ>? நாைள•M


அg0த7 ம7வன" அைடய' எ>றj",
வg0TM RVTU> வதன" ˆQHேய,
'|g0TM, அ:R யா$ அ7 nK67‘$?' என, 19-2

'xலZ", RnதZ", ெநKய R>றேம


o< உய$ சா"பZ", uணr o$6ெதன
ேம< எt ேச ைன[", GைரG> வ07 உறா,
சா<uைட ம7வன" தைன அgIபேவ. 19-3

தைக0த அy ேச ைனைய6 த4], p>ைன[",


இக507 உைர67, இைய0தன> வா; ெச A; மனQR
உக0தன uக>ற அ^ உைர @றாைமேய,
uைக07, ஒV பாைறU> uண$Iu xQHேய, 19-4

'இைம6த< n>, "வா; ேச A, எg< a4 யாQைகையy


ச ைம6T" எ>? எ(தர, uற:ைகயா< தைக07,
அைம6தV கன< என அழ>?, எ' ப'(ேய
Rைம67, உU$ பைதIப, "x ƒ? oA" எ>றா>. 19-5

'இ>? நா> இJட பாM இய"ப n'?™?'


எ>? உட< நMQக™M இைச QR" ஏ<ைவU<,
அ>? அவ> உைர6த< ேகJM, அVQக> ைம0தZ"
ஒ>(ய i0ைதU< உண$0TJடா> அ¡. 19-6

ஏ"ப€M எt07 p>?, இரG கா>n ைள,


பா"u அைண அமலைன வண:H, '"ைப0„K
ேம"பM க'mன4" எ>Z" ெமA"ைமைய6
தா" uக>(Jட7, இy சல"' எ>? ஓTனா>. 19-7

Page 172 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

தா" uக>(Jட7, இy சல"' எ>? ஓTனா>. 19-7

'ப1 தV HளGயா4 த>ைனI பா:RறQ


க1டன$; அ>ன7 ஓ$ க]Imனா<, அவ$
வ1M உைற ம7வன" அg67 மா0Tய7;
அ1ட$ நாயக! இ‚ அவல" ‡$க' எ>றா>. 19-8

'வ0தன$ ெத> Tைச வாGனா$' என,


u0T Š07, 'எ>ைனa< uகல' பால$?' எ>?,
எ0ைத[" இV0தன>; இரG கா>n ைள,
Š0த அ6 தTnக> த>ைன ˆQHேய, 19-9

'யா$ அவ1 இ?6தவ$, இய"uவாA?' என,


'மாVT, வா; ேச A, மU0த>, சா"பவ>,
•$3 அ? பTெனt–$க4 7>‚னா$,
ஆ$க; நாண வ07 ஆ$QR" ேச ைனயா$.' 19-10

எ>?, அவ> உைர6த o7, இரG காதல>,


வ> Tற< தTnக> வதன" ˆQHேய,
'ஒ>? உனQR உண$67வ7 உள7; வா; ேச A,
u> „g< ெச Aைக ேச $ uண$Iப> அ<லனா<.' 19-11

'a'றவ> பk தைலQa1M, ெத1 Tைர


/'(ய Tைச எலா" 7VG, =ைகையI
ப'(ய பைகஞைரQ கK07, பா:க$ வ07
உ'றன$; அவைர யா" உைரIப7 எ>ைன•? 19-12

'அ>([", வா; ேச A அர/ அ7; ஆத;>,


m>?த< ‡7அ¡; mண:R" i0ைதயாA!
ஒ>?" x உணரைல; உ?T ேவ1M ேம<,
ெச >?, அவ>தைனy சர1 ேச $T, d1M' எ>றா>. 19-13

எ>ற அ0 தTnக> த>ைன, 'ஏ ைனய


வ> Tற< அர/ இள: Rri< ைம0தைனI
m>?த< அவைன எ> ேபச' பா'? x;
இ>? oA, அவ> அK ஏ67வாA' எ>றா>. 19-14

வண:Hய ெச >‚ய>; மைற6த வாUன>;


உண:Hய i0ைதய>; ஒM:R" ேம‚ய>;
கண:க‘M ஏH, அQ கான" ந1kனா>-
மண" Hள$ தாrனா> ம(67" வ07அ¡. 19-15

க1டன> வா; ேச A; க?3 ைக"sக,


'G1டவ>, ந" எT$ d1Mளா>எ‚>,

Page 173 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

க1டன> வா; ேச A; க?3 ைக"sக,


'G1டவ>, ந" எT$ d1Mளா>எ‚>,
உ1KMR7" உU$' எ>ன, உ>‚னா>;
'„1M' என, தTnக>, „t7 =>(னா>. 19-16

'o50தன யா> ெச Aத Rைற @?Qக!' எனா,


P50தன> அKsைச ; Pழ, வா; ேச A,
தா507, ைகI ப'(, ெமA த~இQa1M, 'உ"ைம யா>
Œ50த7" @?Qக!' எனா, nகம> †<;னா>. 19-17

'யா" nத< R(6த நா4 இற6த< எ1kேய


ஏnற, 7ய$ 7ைட67, அ]6த ஏ'ற"o<,
தாமைரQ க1ணவ> 7யர" த4ள, x$
o"' என, „t7, n> அZம> oUனா>. 19-18

'வ> Tற< Rrij" n‚3 மா(னா>;


ெவ>( a4 கTV" த> ெவ"ைம ஆ(னா>'
எ>?a1M, யாவV", 'எt07 oதேல
ந>?' என, ஏHனா$, நைவQக1 x:Hனா$. 19-19

இIuற67 இராமZ", இரG ேச Uைன


ஒIuற ˆQH, 'வ07'ற தாைனய$;
தIu அறQ க1டன" எ>ப¡? தகா7
அIuற67 எ>ப¡? அைறTயா<!' எ>றா>. 19-20

வைன கV: Rழ;ையI mr0த மா6 7ய$


அனகZQR அவ4 எT$ அைண0ததா" எZ"
மன pைல எt0த ேப$ உவைக மாJi க1M,
அZமZ" அ1ணjQR அ(யQ ƒ?வா>: 23-1

'மா1 mற07 அைம0த க'm> வாbத< p>பா< ைவ6த


ேச 1 mற07 அைம0த காத<, க1க]> ெதGJK, ‡ராQ
கா1 mற0தைமயா<, xேய, க1 அக> ஞால" த>Z4,
ஆ1 mற07 அைம0த ெச <வ" உ1டைனயாT அ>ேற? 35-1

'அU$Iu இல$, கா1பா$; n>Z" அ(0Tல$ எ‚Z", ஐய!-


எU< uைன இல:ைக ef$ இ0Tர> யாQைகQR ஏ'ற
மU< uைர இய;னாV", ைம0தV", நாW" அ:ேக
உU$I@M", உUr_M", ஊச< p>? ஆMவாV".' 35-2

ஆUைட, கGக‘M", அ:கத> nத;னா•$


ேமUன$, வண:HI uQகா$, Pரைன, கGU> ேவ0ைத;
oUன கVம" n'(I uR0த7 ஓ$ |"ம<த>னா<,
ேச UV மTய" எ>ன6 Tக5தV nக6த$ ஆனா$. 47-1

Page 174 of 175


Kamba Rámájana (5Sundara) 2008.04.22. 9:14

oUன கVம" n'(I uR0த7 ஓ$ |"ம<த>னா<,


ேச UV மTய" எ>ன6 Tக5தV nக6த$ ஆனா$. 47-1

xலைன ெநK7 ˆQH, ேநsயா> பkIபா>: 'ந"த"-


பா< வV" ேச ைன த>ைனI பைகஞ$ வ07 அடரா வ1ண",
சா<uற n>ன$y ெச >?, சr ெந( 7VGI oT,
மா< தV க]? oj" பைடஞ$ m> மV:R Œழ.' 49-1

எ>? உைர67 எt0த ேவைல, மாVT இV ைக ƒIm,


'u> „g< Rர:R எனா7 எ> =]ைடI uRT' எ>னா,
த> தைல பKU< தா50தா>; அ1ணj", சரண" ைவ6தா>;
வ> Tற< வா; ேச [" இளவைல வண:Hy †>னா>: 49-2

'x இ‚ எ> த> =4ேம< ஏ?T, pமல!' எ>ன,


வாA uைத67 இைறhi p>ற வா; காதலைன ˆQH,
நாயக'R இைளய •3", 'ந>?' என அவ>த> =4ேம<
பாAதj", தைகIu இ< தாைன பட$ ெந(I பர0த7 அ>ேற. 49-3

கVட‚< GைடU< =>?" இVவV" கMIப, கா;>


அV4 தV Rமர> =4ேம<, அ:கத> அல:க< =4ேம<,
@V4 தV" Pர$ oத, @:R ஒ] G/"m< த:R"
ெதV4 தV uலவ$ வா56Ty i0Tன$, ெதAவI @' E. 49-4

'ைவயக" அத‚< மாQக4 மய:Rவ$, வய ெவh ேச ைன


எATK>' எ>ப7 உ>‚, இராகவ> இ‚T> ஏவ,
ெபA க‚, Hழ:R, ேத>, எ>? இைனயன ெப?த'R ஒ6த
ெச Aய மா< வைரேய ஆறாy ெச >ற7, தைகIu இ< ேச ைன. 49-5

Page 175 of 175