Vous êtes sur la page 1sur 64

HU MXLQ SDJH

%2QGXVDIDU 


'DKLUQGXPRKDUUHP PDL SRUWDQW


SURPXOJDWLRQ GH OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
BBBBBBBBBB
/28$1*($',(86(8/

*UDQG6FHDXGH6D0DMHVWp0RKDPPHG9,
4XHORQVDFKHSDUOHVSUpVHQWHVSXLVVH'LHXHQpOHYHUHWHQ
IRUWLILHUODWHQHXU
4XH1RWUH0DMHVWp&KpULILHQQH
9XOD&RQVWLWXWLRQQRWDPPHQWVHVDUWLFOHVHW
9X OD ORL RUJDQLTXH Q UHODWLYH DX &RQVHLO
FRQVWLWXWLRQQHOQRWDPPHQWVRQDUWLFOH HDOLQpD 
9X OD GpFLVLRQ GX &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO Q GX
KLMD  PDUV SDU ODTXHOOH FH FRQVHLO D GpFODUp TXH
OHVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGHODORLQIRUPDQWFRGHGH
UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV SXEOLTXHV QH VRQW SDV FRQIRUPHV j OD
&RQVWLWXWLRQ PDLV VRQW WRXWHIRLV GLVVRFLDEOHV GHV DXWUHV
GLVSRVLWLRQVGHODGLWHORL
&RQVLGpUDQWTXHQDSSOLFDWLRQGXGHX[LqPHDOLQpDGHODUWLFOH
GHODORLRUJDQLTXHVXVYLVpHQODORLSUpFLWpHQ
SHXWrWUHSURPXOJXpHjOH[FHSWLRQGHVRQDUWLFOHGpFODUpQRQ
FRQIRUPHjOD&RQVWLWXWLRQ
$'e&,'e&(48,68,7

(VWSURPXOJXpHHWVHUDSXEOLpHDX%XOOHWLQRIILFLHOjODVXLWH
GXSUpVHQWGDKLUjOH[FHSWLRQGHODUWLFOHODORLQ
IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV SXEOLTXHV DGRSWpH
SDUOD&KDPEUHGHVFRQVHLOOHUVHWOD&KDPEUHGHVUHSUpVHQWDQWV

)DLWj7DQJHUOHPRKDUUHP PDL 
3RXUFRQWUHVHLQJ
/H3UHPLHUPLQLVWUH
$%'(55$+0$1<286628),
/RLQ
IRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQW
GHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
BBBBBBBBBB
7,75(35(0,(5
',6326,7,216*(1(5$/(6
&KDSLWUHSUHPLHU

&KDPSGDSSOLFDWLRQ
$UWLFOHSUHPLHU
/H UHFRXYUHPHQW VHQWHQG GH OHQVHPEOH GHV DFWLRQV HW
RSpUDWLRQV HQWUHSULVHV SRXU REWHQLU GHV UHGHYDEOHV HQYHUV O(WDW
OHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVHWOHVpWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFVOHUqJOHPHQWGHVFUpDQFHVPLVHVjOHXUFKDUJHSDUOHVORLV
HWUqJOHPHQWVHQYLJXHXURXUpVXOWDQWGHMXJHPHQWVHWDUUrWVRXGH
FRQYHQWLRQV
$UWLFOH
6RQWFRQVLGpUpHVFRPPHFUpDQFHVSXEOLTXHVDX[WHUPHVGHOD
SUpVHQWHORL
OHVLPS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHVGHO(WDWDLQVLTXHOD
WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH GpVLJQpV GDQV OD VXLWH GH OD
SUpVHQWHORLLPS{WVHWWD[HV
OHVGURLWVHWWD[HVGHGRXDQH
OHVGURLWVGHQUHJLVWUHPHQWHWGHWLPEUHHWWD[HVDVVLPLOpHV
OHVSURGXLWVHWUHYHQXVGRPDQLDX[
OH SURGXLW GHV H[SORLWDWLRQV HW GHV SDUWLFLSDWLRQV ILQDQFLqUHV
GHO(WDW
OHVDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHV
OHV LPS{WV HW WD[HV GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW GH OHXUV
JURXSHPHQWV
HWWRXWHVDXWUHVFUpDQFHVGHO(WDWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
HWGHOHXUVJURXSHPHQWVHWGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGRQW
OD SHUFHSWLRQ HVW FRQILpH DX[ FRPSWDEOHV FKDUJpV GX
UHFRXYUHPHQW j OH[FOXVLRQ WRXWHIRLV GHV FUpDQFHV GH
QDWXUHFRPPHUFLDOH

&KDSLWUH,,

'HVFRPSWDEOHVFKDUJpVGXUHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
6RQW FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV SXEOLTXHV OHV
FRPSWDEOHVFLDSUqV
OHWUpVRULHUJpQpUDOGX5R\DXPH
OHVWUpVRULHUVUpJLRQDX[SUpIHFWRUDX[HWSURYLQFLDX[
OHV SHUFHSWHXUV OHV UHFHYHXUV GH UpJLRQ HW OHV UHFHYHXUV
FRPPXQDX[
OHVUHFHYHXUVGHVGRXDQHVHWLPS{WVLQGLUHFWV
OHVUHFHYHXUVGHOHQUHJLVWUHPHQW
OHV VHFUpWDLUHVJUHIILHUV GHV MXULGLFWLRQV GX 5R\DXPH SRXU
OHV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV IUDLV GH MXVWLFH
HWODWD[HMXGLFLDLUH
OHV DJHQWV FRPSWDEOHV GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV SRXU OHV
FUpDQFHV GHVGLWV pWDEOLVVHPHQWV ORUVTXH ODSSOLFDWLRQ GHV
GLVSRVLWLRQVGHODSUpVHQWHORLHVWH[SUHVVpPHQWSUpYXHSDU
OHXUWH[WHGHFUpDWLRQ
&KDSLWUH,,,

'HVPRGHVGHUHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
/HVFUpDQFHVSXEOLTXHVVRQWSHUoXHV
SDUYHUVHPHQWVSRQWDQpSRXUOHVGURLWVDXFRPSWDQW
DX YX GH GpFODUDWLRQV GHV UHGHYDEOHV SRXU OHV LPS{WV
GpFODUDWLIV
HQ YHUWX GRUGUHV GH UHFHWWH LQGLYLGXHOV RX FROOHFWLIV
UpJXOLqUHPHQWpPLVSDUOHVRUGRQQDWHXUVFRPSpWHQWV
/HVRUGUHVGHUHFHWWHFROOHFWLIVVRQWpPLVVRXVIRUPHGH
U{OHVRXpWDWVGHSURGXLWVSRXUOHVLPS{WVHWWD[HV
VRPPLHUV GH VXUYHLOODQFH SRXU OHV SURGXLWV HW UHYHQXV
GRPDQLDX[

/HVRUGUHVGHUHFHWWHVLQGLYLGXHOVVRQWpPLVVRXVIRUPHGH
U{OHV HW pWDWV GH SURGXLWV LQGLYLGXHOV WLWUHV GH UHFHWWHV RX
GpFODUDWLRQVHQGRXDQH
H[WUDLWV GH VRPPLHUV GHV GURLWV FRQVWDWpV SRXU OHV GURLWV
GHQUHJLVWUHPHQWHWGHWLPEUH
H[WUDLWVGHMXJHPHQWVRXGDUUrWVGHGpEHW
$UWLFOH
/HVGDWHVGHPLVHHQUHFRXYUHPHQWHWGH[LJLELOLWpGHVU{OHV
GLPS{WV HW WD[HV GRLYHQW rWUH SRUWpHV j OD FRQQDLVVDQFH GHV
FRQWULEXDEOHVSDUWRXWPR\HQGLQIRUPDWLRQQRWDPPHQWSDUYRLH
GDIILFKDJHjODGLOLJHQFHGHODGPLQLVWUDWLRQ
/HV U{OHV HW pWDWV GH SURGXLWV GRLYHQW rWUH DGUHVVpV DX
FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW DX PRLQV TXLQ]H  MRXUV
DYDQWOHXUGDWHGHPLVHHQUHFRXYUHPHQW
8Q DYLV GLPSRVLWLRQ HVW HQYR\p SDU YRLH SRVWDOH VRXV SOL
IHUPp HW DX SOXV WDUG j OD GDWH GH PLVH HQ UHFRXYUHPHQW j WRXW
FRQWULEXDEOHLQVFULWDXU{OHRXjOpWDWGHSURGXLWVjODGLOLJHQFHGH
ODGPLQLVWUDWLRQ&HWDYLVPHQWLRQQHOHPRQWDQWjSD\HUDLQVLTXH
OHVGDWHVGHPLVHHQUHFRXYUHPHQWHWGH[LJLELOLWp
$UWLFOH
3RXU OHV FUpDQFHV DXWUHV TXH FHOOHV pPLVHV SDU YRLH GH U{OHV
RX pWDWV GH SURGXLWV HW j OH[FHSWLRQ GH FHOOHV FRQILpHV DX[
UHFHYHXUV GHV GRXDQHV XQ DYLV HVW DGUHVVp DX UHGHYDEOH SDU OH
FRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW&HWDYLVSUpFLVHODQDWXUHGH
OD FUpDQFH OH PRQWDQW j SD\HU HW OHV GDWHV GpPLVVLRQ HW
GH[LJLELOLWp
$UWLFOH
/HV FUpDQFHV SXEOLTXHV VRQW UHFRXYUpHV DX YX GRUGUHV GH
UHFHWWH
VRLWjODPLDEOHGXUDQWODSpULRGHFRPSULVHHQWUHODGDWHGH
PLVHHQUHFRXYUHPHQWRXGpPLVVLRQHWFHOOHGH[LJLELOLWp
VRLW SDU YRLH GH UHFRXYUHPHQW IRUFp GDQV OHV FRQGLWLRQV
IL[pHVSDUODSUpVHQWHORL

&KDSLWUH,9

'HODIRUFHH[pFXWRLUH
$UWLFOH
/HVU{OHVGLPS{WVOHVpWDWVGHSURGXLWVDLQVLTXHOHVRUGUHV
GHUHFHWWHpPLVSDUOHVUHFHYHXUVGHOHQUHJLVWUHPHQWDXWLWUHGHOD
WD[H MXGLFLDLUH HW FHX[ UHODWLIV DX[ SURGXLWV GX GRPDLQH GH O(WDW
VRQW UHYrWXV GqV OHXU pPLVVLRQ GH OD IRUPXOH H[pFXWRLUH SDU OH
PLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHVRXODSHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHW
HIIHW
$UWLFOH
/HVRUGUHVGHUHFHWWHpWDEOLVDXWLWUHGHVWD[HVHWLPS{WVGHV
FROOHFWLYLWpVORFDOHVHWGHOHXUVJURXSHPHQWVDLQVLTXHFHX[pPLV
SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV VRQW UHYrWXV GH OD IRUPXOH
H[pFXWRLUH GqV OHXU pPLVVLRQ SDU ORUGRQQDWHXU GH ORUJDQLVPH
FRQFHUQp
$UWLFOH
/HVH[WUDLWVGHMXJHPHQWVHWDUUrWVVHUDSSRUWDQWDX[DPHQGHV
HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV DX[ GpSHQV HW DX[ IUDLV GH MXVWLFH
VRQW H[pFXWRLUHV GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j ODUWLFOH
FLGHVVRXV
$UWLFOH
/HVDUUrWVGHGpEHWSURQRQFpVSDUOD&RXUGHVFRPSWHVVRQW
UHYrWXV GH OD IRUPXOH H[pFXWRLUH GqV TXLOV VRQW GHYHQXV
GpILQLWLIV
$UWLFOH
6DXI GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV OHV RUGUHV GH UHFHWWH UHODWLIV
DX[ FUpDQFHV SXEOLTXHV DXWUHV TXH FHOOHV YLVpHV DX[ DUWLFOHV 
HWFLGHVVXVVRQWjODGLOLJHQFHGXFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUH
UHQGXVH[pFXWRLUHV
SRXU O(WDW SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD
SHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
SRXUOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVDLQVLTXH
OHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVSDUORUGRQQDWHXUFRQFHUQp

7,75(,,
',6326,7,216&20081(6
&KDSLWUHSUHPLHU

'HOH[LJLELOLWp
6HFWLRQSUHPLqUH/H[LJLELOLWpjWHUPH

$UWLFOH
/HVLPS{WVHWWD[HVpWDEOLVSDUYRLHGHU{OHVVRQWH[LJLEOHVj
OH[SLUDWLRQ GX GHX[LqPH PRLV VXLYDQW FHOXL GH OHXU PLVH HQ
UHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
/HV LPS{WV HW WD[HV UHWHQXV j OD VRXUFH VRQW H[LJLEOHV j
OH[SLUDWLRQ GX PRLV TXL VXLW FHOXL DX FRXUV GXTXHO OHV UHWHQXHV
DIIpUHQWHVDX[SDLHPHQWVDVVXMHWWLVRQWpWpRSpUpHV
$UWLFOH
/HV LPS{WV HW WD[HV SD\DEOHV VXU GpFODUDWLRQ SDU YHUVHPHQW
VSRQWDQpOHVGURLWVHWWD[HVGHGRXDQHOHVGURLWVGHQUHJLVWUHPHQW
HWGHWLPEUHDLQVLTXHOHVLPS{WVHWWD[HVORFDX[HWDXWUHVFUpDQFHV
GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW GH OHXUV JURXSHPHQWV VRQW H[LJLEOHV
GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OHV WH[WHV RX OHV FRQYHQWLRQV OHV
FRQFHUQDQW
$UWLFOH
/HV FUpDQFHV SXEOLTXHV DXWUHV TXH FHOOHV YLVpHV DX[ DUWLFOHV
HWFLGHVVXVVRQWH[LJLEOHVjOH[SLUDWLRQGXQGpODLGH
WUHQWH MRXUVjGDWHUGHOHXUpPLVVLRQ
$UWLFOH
/RUVTXH OpFKpDQFH GX WHUPH FRwQFLGH DYHF XQ MRXU IpULp RX
FK{PpFHOOHFLHVWUHSRUWpHDXSUHPLHUMRXURXYUDEOHTXLVXLW
/HVGpODLVSUpYXVGDQVOHSUpVHQWFRGHVRQWGHVGpODLVIUDQFV
6HFWLRQ,,/H[LJLELOLWpLPPpGLDWH

$UWLFOH
6DXI GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV HW SDU GpURJDWLRQ DX[
DUWLFOHV HW FLGHVVXV VRQW LPPpGLDWHPHQW H[LJLEOHV OHV
U{OHVHWpWDWVGHSURGXLWVpPLVjWLWUHGHUpJXODULVDWLRQHQPDWLqUH

GLPS{WVHWWD[HVGHYDQWLQLWLDOHPHQWIDLUHOREMHWGHSDLHPHQWVXU
GpFODUDWLRQ
$UWLFOH
/RUVTXH OH UHGHYDEOH FHVVH GDYRLU DX 0DURF VD UpVLGHQFH
KDELWXHOOHVRQSULQFLSDOpWDEOLVVHPHQWRXVRQGRPLFLOHILVFDOOHV
FUpDQFHV PLVHV j VD FKDUJH HW SD\DEOHV j WHUPH GHYLHQQHQW
LPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHV
6RQWpJDOHPHQWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOHVjOH[FOXVLRQGHOD
WD[HXUEDLQHOHVFUpDQFHVSD\DEOHVjWHUPHHQFDVGH
GpPpQDJHPHQW KRUV GX UHVVRUW GX FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW j PRLQV TXH OH UHGHYDEOH QH OXL DLW IDLW
FRQQDvWUH TXLQ]H  MRXUV j ODYDQFH VRQ QRXYHDX
GRPLFLOH
YHQWHYRORQWDLUHRXIRUFpH
FHVVDWLRQGDFWLYLWp
IXVLRQ VFLVVLRQ RX WUDQVIRUPDWLRQ GH OD IRUPH MXULGLTXH
GXQHVRFLpWpHWGHPDQLqUHJpQpUDOHHQFDVGHFKDQJHPHQW
GDQVODSHUVRQQHGXUHGHYDEOH
&KDSLWUH,,

'XSDLHPHQW
6HFWLRQSUHPLqUH0RGHVGHSDLHPHQW

$UWLFOH
/H SDLHPHQW GHV LPS{WV WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV SXEOLTXHV
LQWHUYLHQWVRLWSDUYHUVHPHQWGHVSqFHVRXUHPLVHGHFKqTXHVRLW
SDU YLUHPHQW RX YHUVHPHQW j XQ FRPSWH RXYHUW DX QRP GX
FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX HQFRUH SDU WRXW DXWUH
PR\HQGHSDLHPHQWSUpYXSDUODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
7RXWSDLHPHQWGRQQHOLHXjGpOLYUDQFHGXQHTXLWWDQFHRX
GXQH GpFODUDWLRQ GH YHUVHPHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OD
UpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
6HFWLRQ,,6DQFWLRQVSRXUSDLHPHQWWDUGLI

$UWLFOH
/HV LPS{WV HW WD[HV pPLV SDU YRLH GH U{OHV RX pWDWV GH
SURGXLWVVRQWSD\DEOHVDYDQWOHXUGDWHGH[LJLELOLWp

$ GpIDXW GH SDLHPHQW GDQV XQ GpODL GH WUHQWH  MRXUV j


FRPSWHU GH OD GDWH GH[LJLELOLWp OHV VRPPHV UHVWDQW GXHV VRQW
SDVVLEOHVGXQHPDMRUDWLRQGHUHWDUGDXWDX[GH
7RXWHIRLV FHWWH PDMRUDWLRQ QH VDSSOLTXH SDV j OD WD[H
XUEDLQHRXjODWD[HGpGLOLWpORUVTXHOHPRQWDQWGHODFRWHRXGHOD
TXRWHSDUW GHV GURLWV ILJXUDQW DX U{OH QH[FqGH SDV
PLOOH GLUKDPVSRXUFKDFXQHGHVGHX[WD[HV
$UWLFOH
1RQREVWDQWWRXWHVGLVSRVLWLRQVFRQWUDLUHVOHVLPS{WVHWWD[HV
pPLV j WLWUH GH UpJXODULVDWLRQ SDU YRLH GH U{OHV RX GpWDWV GH
SURGXLWVVRQWSDVVLEOHVGXQHPDMRUDWLRQGHUHWDUGDXWDX[GH
DSSOLFDEOHGqVOHXUpPLVVLRQ
$UWLFOH
/HV RUGUHV GH UHFHWWH UHODWLIV DX[ FUpDQFHV YLVpHV j
ODUWLFOH FLGHVVXV TXL QH FRPSRUWHQW SDV GLQWpUrWV GH UHWDUG
VRQWSDVVLEOHVGXQHPDMRUDWLRQDXWDX[GHODQ
&HWWH PDMRUDWLRQ HVW FDOFXOpH DX SURUDWD GX UHWDUG pFRXOp
GHSXLVODGDWHGH[LJLELOLWpMXVTXjFHOOHGHSDLHPHQW
7RXWPRLVHQWDPpHVWGpFRPSWpHQWLqUHPHQW
$UWLFOH
/HV PDMRUDWLRQV GH UHWDUG YLVpHV DX[ DUWLFOHV  HW 
FLGHVVXV VDSSOLTXHQW DX SULQFLSDO GH OD FUpDQFH H[LJLEOH j
OH[FOXVLRQGHVDPHQGHVHWGHVSpQDOLWpV/HXUPRQWDQWHVWDUURQGL
DXGLUKDPVXSpULHXU
(OOHVVRQWGLUHFWHPHQWDSSOLTXpHVSDUOHVFRPSWDEOHVFKDUJpV
GXUHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
/HV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQH OHV GURLWV GHQUHJLVWUHPHQW
DLQVLTXHOHVWD[HVHWLPS{WVORFDX[GHPHXUHQWVRXPLVDX[LQWpUrWV
HWPDMRUDWLRQVGHUHWDUGSUpYXVSDUOHVWH[WHVTXLOHVUpJLVVHQW
$UWLFOH
1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV ORUVTXH OHV
YHUVHPHQWV SUpYXV DX WLWUH GLPS{WV HW WD[HV VRQW HIIHFWXpV
VSRQWDQpPHQWVXUGpFODUDWLRQPDLVHQGHKRUVGHVGpODLVSUHVFULWV

OHV UHGHYDEOHV GRLYHQW DFTXLWWHU HQ PrPH WHPSV TXH OHV VRPPHV
GXHVXQHSpQDOLWpGH
7RXWHIRLVHQPDWLqUHGHWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpHHWORUVTXH
OH GpS{W GHV GpFODUDWLRQV HW OH SDLHPHQW GH OD WD[H LQWHUYLHQQHQW
VSRQWDQpPHQW DXGHOj GX SUHPLHU PRLV GH UHWDUG HW DYDQW
OH[SLUDWLRQ GX WURLVLqPH PRLV VXLYDQW OD GDWH GH[LJLELOLWp LO HVW
DSSOLTXp HQ SOXV GX PRQWDQW GH OD WD[H XQH SpQDOLWp DX WDX[
GH
,OHVWHQRXWUHDSSOLTXpXQHPDMRUDWLRQGHUHWDUGGHVLOH
SDLHPHQW LQWHUYLHQW DXGHOj GH WUHQWH  MRXUV j FRPSWHU GH OD
GDWHGH[LJLELOLWp
$UWLFOH
/HFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQWHVWWHQXGLPSXWHUOHV
SDLHPHQWVSDUWLHOVHIIHFWXpVHQUqJOHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
jODGHWWHTXHOHGpELWHXUDOHSOXVLQWpUrWjDFTXLWWHURXjFHOOHTXL
HVW OD SOXV RQpUHXVH SRXU OH UHGHYDEOH HQWUH SOXVLHXUV GHWWHV
pJDOHPHQWRQpUHXVHVjODSOXVDQFLHQQHHQGDWH
/HV SDLHPHQWV HIIHFWXpV VRQW LPSXWpV DX WLWUH GH FKDTXH
FUpDQFHGDQVORUGUHFLDSUqV
DX[IUDLVGHUHFRXYUHPHQW
jODPDMRUDWLRQGHUHWDUG
DX[SpQDOLWpVHWDPHQGHV
HWDXSULQFLSDOGHODFUpDQFHSRXUOHUHOLTXDW
7RXWHIRLVHQPDWLqUHGHFUpDQFHVGRXDQLqUHVOHVGLVSRVLWLRQV
GH ODOLQpD SUHPLHU FLGHVVXV QH VRQW DSSOLFDEOHV j OHQFRQWUH GX
GpFODUDQWHWGHVRQPDQGDQWVROLGDLUHPHQWUHGHYDEOHVDXVHQVGHV
DUWLFOHVHWGXFRGHGHVGRXDQHVHWLPS{WVLQGLUHFWVTXH
ORUVTXH OHV FUpDQFHV FRQFHUQHQW FRQFXUUHPPHQW FHV PrPHV
UHGHYDEOHV
$UWLFOH
/LPSXWDWLRQGRQQpHDXPRQWDQWYHUVpGRLWrWUHSRUWpHVXUOD
TXLWWDQFH RX VXU OD GpFODUDWLRQ GH YHUVHPHQW GpOLYUpH j OD SDUWLH
YHUVDQWH&KDSLWUH,,,

'XUHFRXYUHPHQWIRUFp
6HFWLRQSUHPLqUH3HUVRQQHVSRXYDQWIDLUHOREMHW
GHUHFRXYUHPHQWIRUFp

$UWLFOH
/HUHFRXYUHPHQWIRUFpHVWHQJDJpDXYXGHWLWUHVH[pFXWRLUHV
GDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUODSUpVHQWHORLjOHQFRQWUH
GHV UHGHYDEOHV TXL QDXUDLHQW SDV DFTXLWWp GDQV OHV GpODLV
IL[pVOHPRQWDQWGHVFUpDQFHVPLVHVjOHXUFKDUJH
GHVSHUVRQQHVYLVpHVDX[DUWLFOHVjFLGHVVRXV
7RXWHIRLVORUVTXXQFRQWULEXDEOHIDLWOREMHWGXQHSURFpGXUH
GH UHGUHVVHPHQW ILVFDO OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW HVW
KDELOLWp j SUHQGUH WRXWHV PHVXUHV FRQVHUYDWRLUHV GH QDWXUH j
VDXYHJDUGHU OH JDJH GX 7UpVRU VXU OD EDVH GXQ DYLV GH
UHGUHVVHPHQW HQ FRXUV pPLV SDU OHV VHUYLFHV GDVVLHWWH &HV
PHVXUHV QH GRLYHQW HQ DXFXQ FDV HQWUDYHU ODFWLYLWp QRUPDOH GH
OHQWUHSULVH
/DYLV GH UHGUHVVHPHQW YLVp j ODOLQpD SUpFpGHQW HVW DGUHVVp
DX FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW FRQFHUQp DSUqV DYLV GX
GLUHFWHXUGHVLPS{WVRXGHODSHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
6HFWLRQ,,$JHQWVKDELOLWpVjH[pFXWHUOHVDFWHV
GHUHFRXYUHPHQWIRUFp

$UWLFOH
/HVDFWHVGHUHFRXYUHPHQWIRUFpVRQWH[pFXWpVSDUOHVDJHQWV
GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU VSpFLDOHPHQW
FRPPLVVLRQQpV j FHW HIIHW ,OV H[HUFHQW FHV DWWULEXWLRQV SRXU OH
FRPSWH GHV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW HW VRXV OHXU
FRQWU{OH
$UWLFOH
/HV DJHQWV GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU VRQW
FRPPLVVLRQQpV SDU OH FKHI GH ODGPLQLVWUDWLRQ GRQW UHOqYH OH
FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX OD SHUVRQQH GpOpJXpH SDU
OXLjFHWHIIHW$UWLFOH
'qVOHXUQRPLQDWLRQOHVDJHQWVGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQ
GX7UpVRUSUrWHQWVHUPHQWGHYDQWODMXULGLFWLRQFRPSpWHQWHGXOLHX
GH[HUFLFHGHOHXUIRQFWLRQ
(QFDVGHFKDQJHPHQWGHUpVLGHQFHODIRUPDOLWpGHSUHVWDWLRQ
GHVHUPHQWQHVWSDVUHQRXYHOpH
$UWLFOH
(Q FDV GLQMXUHV GH PHQDFHV HWRX GDJUHVVLRQ FRQWUH XQ
DJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU FHOXLFL HQ GUHVVH
SURFqVYHUEDOGHFRQVWDWDWLRQHWOHUHPHWDXFRPSWDEOHFKDUJpGX
UHFRXYUHPHQW &H GHUQLHU SHXW VL QpFHVVDLUH GpQRQFHU OH IDLW DX
SURFXUHXUGX5RLSUqVOHWULEXQDOFRPSpWHQW
$UWLFOH
3RXU OH[HUFLFH GHV DFWLRQV HQ UHFRXYUHPHQW IRUFp GHV
FUpDQFHV SXEOLTXHV LO SHXW pJDOHPHQW rWUH IDLW DSSHO HQ FDV GH
EHVRLQ DX[ DJHQWV GHV EXUHDX[ GHV QRWLILFDWLRQV HW H[pFXWLRQV
MXGLFLDLUHVGHVMXULGLFWLRQVGX5R\DXPHHWDX[KXLVVLHUVGHMXVWLFH
3RXU WRXW DFWH GH VLJQLILFDWLRQ QRWLILFDWLRQ FRQVWDW RX
GH[pFXWLRQ j GLVWDQFH OHV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW
SHXYHQWUHFRXULUjWRXWDJHQWGHODIRUFHSXEOLTXHHWDX[DXWRULWpV
FLYLOHVVXUGHPDQGHDGUHVVpHjODXWRULWpFRPSpWHQWH
/HVDJHQWVYLVpVDXSUHPLHUDOLQpDGXSUpVHQWDUWLFOHDJLVVHQW
VDXIGLVSRVLWLRQVFRQWUDLUHVGDQVWRXVOHVGHJUpVHWGDQVWRXWHVOHV
IRUPHVGHUHFRXYUHPHQWIRUFp
$UWLFOH
6DQV SUpMXGLFH GHV VDQFWLRQV SUpYXHV SDU OHV ORLV HW
UqJOHPHQWV HQ YLJXHXU HW VRXV SHLQH GH GHVWLWXWLRQ LO HVW LQWHUGLW
DX[DJHQWVGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRUHWjWRXWHDXWUH
SHUVRQQH KDELOLWpH j FHW HIIHW GHQWUHSUHQGUH GHV DFWHV GH
UHFRXYUHPHQW IRUFp VDQV DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GRQQpH GDQV OHV
IRUPHVGpILQLHVSDUODSUpVHQWHORL


6HFWLRQ,,,&RQGLWLRQVSUpDODEOHVDXUHFRXYUHPHQWIRUFp

$UWLFOH
/HUHFRXYUHPHQWIRUFpQHSHXWrWUHHQJDJpTXDSUqVOHQYRL
GXQ GHUQLHU DYLV VDQV IUDLV DX UHGHYDEOH /D GDWH GHQYRL GH FHW
DYLVGRLWrWUHFRQVWDWpHDXU{OHRXVXUWRXWDXWUHWLWUHH[pFXWRLUH
FHWWHPHQWLRQIDLWIRLMXVTXjLQVFULSWLRQGHIDX[
$UWLFOH
$OH[FOXVLRQGXFRPPDQGHPHQWDXFXQUHFRXYUHPHQWIRUFp
GRQQDQW OLHX j IUDLV QH SHXW rWUH H[HUFp TXHQ YHUWX GXQ pWDW
QRPLQDWLIYDODQWDXWRULVDWLRQGpVLJQDQWOHRXOHVGpELWHXUVYLVpVj
ODUWLFOH FLGHVVXV &HWWH DXWRULVDWLRQ HVW GpFHUQpH SDU OH FKHI
GH ODGPLQLVWUDWLRQ GRQW UHOqYH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQWRXODSHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
$UWLFOH
/H UHFRXYUHPHQW IRUFp SRUWH VXU OHQVHPEOH GHV VRPPHV
H[LJLEOHVGXHVSDUXQPrPHGpELWHXU
6HFWLRQ,9'HJUpVGHUHFRXYUHPHQWIRUFp

$UWLFOH
3RXUOHUHFRXYUHPHQWIRUFpGHVFUpDQFHVSXEOLTXHVOHVDFWHV
VRQWHQJDJpVGDQVORUGUHFLDSUqV
OHFRPPDQGHPHQW
ODVDLVLH
ODYHQWH
,O SHXW rWUH pJDOHPHQW IDLW UHFRXUV j OD FRQWUDLQWH SDU FRUSV
SRXU OH UHFRXYUHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX[ DUWLFOHV j 
FLGHVVRXV

'XFRPPDQGHPHQW
$UWLFOH
/H UHFRXYUHPHQW SDU YRLH GH FRPPDQGHPHQW HVW H[HUFp DX
YXGXQpWDWIRUPDQWRULJLQDOGHFRPPDQGHPHQW$UWLFOH
/HFRPPDQGHPHQWQHSHXWrWUHQRWLILpTXDSUqVOH[SLUDWLRQ
GXQGpODLGHWUHQWH MRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGH[LJLELOLWpHW
DX PRLQV YLQJW  MRXUV DSUqV OHQYRL GX GHUQLHU DYLV SUpYX j
ODUWLFOHFLGHVVXV
$UWLFOH
/DQRWLILFDWLRQGXFRPPDQGHPHQWHVWIDLWHSDUOHVDJHQWVGH
QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU RX WRXWH DXWUH SHUVRQQH
FRPPLVVLRQQpHjFHWHIIHW
(OOH SHXW pJDOHPHQW rWUH IDLWH SDU YRLH DGPLQLVWUDWLYH RX SDU
YRLHSRVWDOHVRXVSOLUHFRPPDQGpDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQ
$UWLFOH
/H FRPPDQGHPHQW HVW UHPLV DX GHVWLQDWDLUH TXL HQ DFFXVH
UpFHSWLRQVXUOpWDWRULJLQDO
'DQV OH FDV R OH FRPPDQGHPHQW QH SHXW rWUH VLJQLILp j
SHUVRQQH ODFWH HVW UHPLV VRXV SOL IHUPp j GRPLFLOH HQWUH OHV
PDLQVGHVSDUHQWVVHUYLWHXUVHPSOR\pVRXGHWRXWHDXWUHSHUVRQQH
KDELWDQWjPrPHGHPHXUH/DSHUVRQQHTXLUHoRLWODFWHHQDFFXVH
UpFHSWLRQVXUORULJLQDO
/pWDW IRUPDQW RULJLQDO GX FRPPDQGHPHQW UHYrWX GH OD
VLJQDWXUH GH OD SHUVRQQH D\DQW UHoX ODFWH RX GHV PHQWLRQV
QHSHXWRXQHYHXWVLJQHUYDXWFHUWLILFDWGHUHPLVH
6L OH UHGHYDEOH RX OD SHUVRQQH D\DQW TXDOLWp SRXU OH IDLUH D
UHIXVp GH UHFHYRLU OH FRPPDQGHPHQW PHQWLRQ HQ HVW IDLWH VXU
ORULJLQDO/HFRPPDQGHPHQWHVWDORUVFRQVLGpUpFRPPHD\DQWpWp
YDODEOHPHQWQRWLILpOHKXLWLqPH H MRXUTXLVXLWODGDWHGXUHIXV
GHUpFHSWLRQ
6L OD UHPLVH GX FRPPDQGHPHQW QD SX rWUH HIIHFWXpH SDUFH
TXH OH GpELWHXU QD SDV pWp UHQFRQWUp QL SHUVRQQH SRXU OXL j VRQ
GRPLFLOHRXVDUpVLGHQFHOHFRPPDQGHPHQWHVWFRQVLGpUpFRPPH
D\DQWpWpYDODEOHPHQWQRWLILpOHGL[LqPH H MRXUTXLVXLWODGDWH
GHVRQDIILFKDJHDXGHUQLHUGRPLFLOHGXUHGHYDEOH'HODVDLVLH
$UWLFOH
/D VDLVLH GHV PHXEOHV HW HIIHWV PRELOLHUV GHV UpFROWHV HW
IUXLWV HVW HIIHFWXpH HQ H[pFXWLRQ GH ODXWRULVDWLRQ YLVpH j
ODUWLFOH FLGHVVXV j OD UHTXrWH GX FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW HW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FRGH GH
SURFpGXUHFLYLOH
&HWWHDXWRULVDWLRQFRPSRUWHpJDOHPHQWORUGUHGHSURFpGHUj
OD YHQWH VL OH UHGHYDEOH QH VH OLEqUH SDV DSUqV H[pFXWLRQ GH OD
VDLVLH
6DXI OH FDV SUpYX j ODUWLFOH FLGHVVRXV OD VDLVLH QH SHXW
DYRLU OLHX TXH WUHQWH  MRXUV DSUqV OD QRWLILFDWLRQ GX
FRPPDQGHPHQW
$UWLFOH
/D VDLVLH HVW H[pFXWpH QRQREVWDQW WRXWH RSSRVLWLRQ VDXI j
ORSSRVDQW GH VH SRXUYRLU GHYDQW OD MXULGLFWLRQ FRPSpWHQWH GDQV
OHVFRQGLWLRQVIL[pHVDX[DUWLFOHVjGHODSUpVHQWHORL
$UWLFOH
6RQWLQVDLVLVVDEOHVSRXUOHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVYLVpHV
SDUODSUpVHQWHORL
 OD OLWHULH OHV YrWHPHQWV HW OHV XVWHQVLOHV GH FXLVLQH
QpFHVVDLUHVDXVDLVLHWjVDIDPLOOH
 OKDELWDWLRQ SULQFLSDOH DEULWDQW VD IDPLOOH j FRQGLWLRQ TXH
VDYDOHXUQH[FqGHSDVGHX[FHQWPLOOH GLUKDPV
 OHV OLYUHV HW LQVWUXPHQWV QpFHVVDLUHV j OH[HUFLFH SHUVRQQHO
GHODSURIHVVLRQGXVDLVL
 OHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV GHVWLQpHV j OD QRXUULWXUH SRXU
XQ PRLVGXVDLVLHWGHVDIDPLOOH
 OHVDQLPDX[GHVWLQpVjODVXEVLVWDQFHGXVDLVLDLQVLTXHOHV
GHQUpHVQpFHVVDLUHVjOHXUpOHYDJH
 OHV VHPHQFHV QpFHVVDLUHV j OHQVHPHQFHPHQW GXQH
VXSHUILFLHGHFLQTKHFWDUHV
 OHV REMHWV LQGLVSHQVDEOHV DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV RX
GHVWLQpVDX[VRLQVGHVSHUVRQQHVPDODGHV$UWLFOH
/DJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU TXL VH
SUpVHQWDQWSRXUVDLVLUWURXYHXQHSUpFpGHQWHVDLVLHSRUWDQWVXUOHV
REMHWVVDLVLVVDEOHVGXGpELWHXUVHERUQHjSURFpGHUDXUpFROHPHQW
GHV REMHWV VDLVLV DSUqV VrWUH IDLW SUpVHQWHU OH SURFqVYHUEDO GH
ODGLWHVDLVLH
/LQWHUYHQWLRQ j VDLVLH HVW QRWLILpH DX SUHPLHU VDLVLVVDQW DX
GpELWHXUVDLVLHWVLO\DOLHXDXWLHUVVDLVLHWDXJDUGLHQ
&HWWHQRWLILFDWLRQYDXWRSSRVLWLRQVXUOHSURGXLWGHODYHQWHHW
RXYUHGURLWjGLVWULEXWLRQ
6LWRXVOHVREMHWVVDLVLVVDEOHVQRQWSDVpWpFRPSULVGDQVOD
SUHPLqUH VDLVLH ODJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU
SURFqGH j SOXV DPSOH VDLVLH 'DQV FH FDV OHV GHX[ VDLVLHV VRQW
UpXQLHV j PRLQV TXH OD YHQWH GHV REMHWV VDLVLV DQWpULHXUHPHQW QH
VRLWGpMjFRPPHQFpH
$UWLFOH
(Q FDV GLQHUWLH GX SUHPLHU VDLVLVVDQW OH FRPSWDEOH FKDUJp
GX UHFRXYUHPHQW SHXW UHTXpULU OD FRQWLQXDWLRQ GH OD SURFpGXUH
HQJDJpH
$UWLFOH
6LDXPRPHQWGHODVDLVLHOHGpELWHXUPDLQWLHQWVRQUHIXVGH
SD\HU ODJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU SURFqGH j
OLQYHQWDLUH GHV REMHWV j VDLVLU VH WURXYDQW GDQV OHV ORFDX[ HW OHV
PHXEOHVTXLOSHXWVHIDLUHRXYULUHWHQGUHVVHSURFqVYHUEDO
$UWLFOH
/HSURFqVYHUEDOGHVDLVLHFRPSUHQG
ODGHVFULSWLRQGHVELHQVVDLVLV
OLQGLFDWLRQGHODGDWHGHODYHQWH
HWODGpVLJQDWLRQGXJDUGLHQ
$UWLFOH
,O HVW LQWHUGLW DX JDUGLHQ VRXV SHLQH GH UHPSODFHPHQW HW GH
GRPPDJHVLQWpUrWV GH VH VHUYLU GHV PHXEOHV RX DXWUHV REMHWV
VDLVLVRXGHQWLUHUEpQpILFHjPRLQVTXLOQ\VRLWDXWRULVpSDUOH
VDLVLVVDQW$UWLFOH
/DJHQWGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRUTXLQHSHXW
H[pFXWHU VD FRPPLVVLRQ SDUFH TXH OHV SRUWHV OXL VRQW IHUPpHV RX
TXH ORXYHUWXUH OXL HQ HVW UHIXVpH HVW DXWRULVp SDU YRLH
GRUGRQQDQFH VXU UHTXrWH GpOLYUpH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU
ODUWLFOH GX FRGH GH SURFpGXUH FLYLOH j VH IDLUH RXYULU OHV
SRUWHVGHVORFDX[jXVDJHSURIHVVLRQQHORXGKDELWDWLRQDLQVLTXH
OHVPHXEOHVGDQVODPHVXUHROLQWpUrWGHOH[pFXWLRQOH[LJH
,O SHXW GHPDQGHU j FHW HIIHW ODVVLVWDQFH GH ODXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYHORFDOH
/RXYHUWXUHGHVSRUWHVHWODVDLVLHVRQWFRQVWDWpHVHQXQVHXO
SURFqVYHUEDO GUHVVp HW VLJQp SDU ODJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW
GH[pFXWLRQGX7UpVRUHWFRQWUHVLJQpOHFDVpFKpDQWSDUODXWRULWp
FRPSpWHQWHD\DQWSUrWpDVVLVWDQFH
$UWLFOH
3DUGpURJDWLRQjODUWLFOHFLGHVVXVORUVTXHOHFRPSWDEOH
FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW HVW LQIRUPp GXQ FRPPHQFHPHQW
GHQOqYHPHQW IXUWLI GH PHXEOHV RX GH IUXLWV HW TXLO \ D OLHX GH
FUDLQGUHODGLVSDULWLRQGXJDJHGX7UpVRULOGRLWVLO\DGpMjHX
FRPPDQGHPHQWIDLUHSURFpGHULPPpGLDWHPHQWHWVDQVDXWUHRUGUH
QLDXWRULVDWLRQjODVDLVLHH[pFXWLRQRXjODVDLVLHEUDQGRQSDUXQ
DJHQWGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRU
6LOQ\DSDVHXFRPPDQGHPHQWHWSDUGpURJDWLRQjODUWLFOH
FLGHVVXVOHFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW\IDLWSURFpGHU
LPPpGLDWHPHQWVDQVDXWUHIRUPDOLWpHQYHUWXGXQH[WUDLWGHU{OH
VLJQp SDU OXL &H FRPPDQGHPHQW YDXW VDLVLHFRQVHUYDWRLUH 'DQV
FHFDVODJHQWGX7UpVRUpQRQFHGDQVOHSURFqVYHUEDOOHVPHXEOHV
HWREMHWVVDLVLV
$UWLFOH
(Q FDV GH GLVSDULWLRQ RX GH GpSDUW GX UHGHYDEOH VDQV
LQGLFDWLRQGHQRXYHOOHDGUHVVHHWHQODEVHQFHGHELHQVjVDLVLULO
HVW SURFpGp j OpWDEOLVVHPHQW GXQ SURFqVYHUEDO GH SHUTXLVLWLRQ
SDUOHFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQWRXVRQUHSUpVHQWDQWHQ
SUpVHQFHGHODXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHORFDOHOHFDVpFKpDQW$UWLFOH
6LDXFRXUVGXQHVDLVLHOHUHGHYDEOHGHPDQGHjVHOLEpUHUOD
VDLVLH HVW LQWHUURPSXH SDU OH YHUVHPHQW VpDQFH WHQDQWH GH OD
WRWDOLWp GHV VRPPHV GXHV \ FRPSULV OH FRW GH OD VDLVLH HQJDJpH
OLTXLGpDXWDX[UpGXLWSUpYXjODUWLFOHFLGHVVRXV
$UWLFOH
$ GpIDXW GH ELHQV PHXEOHV VDLVLVVDEOHV HW ORUVTXLO VDYqUH
TXLO QH[LVWH DXFXQ DXWUH PR\HQ GREWHQLU OH SDLHPHQW GHV
VRPPHV GXHV SDU OH UHGHYDEOH LO HVW GUHVVp XQ SURFqVYHUEDO GH
FDUHQFH SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX VRQ
UHSUpVHQWDQWHQSUpVHQFHGHODXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHORFDOHOHFDV
pFKpDQW
$UWLFOH
/LQVROYDELOLWpGHVUHGHYDEOHVHVWFRQVWDWpH
VRLW SDU XQ SURFqVYHUEDO GH FDUHQFH WHO TXH SUpYX j
ODUWLFOH FLGHVVXV SRXU OHV UHGHYDEOHV LQLWLDOHPHQW
UpSXWpVVROYDEOHVHWFRQWUHOHVTXHOVXQHVDLVLHVHVWUpYpOpH
LQIUXFWXHXVH
VRLW SDU XQ FHUWLILFDW GLQGLJHQFH pWDEOL SDU ODXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYH ORFDOH SRXU OHV UHGHYDEOHV GRQW
OLQVROYDELOLWpHVWQRWRLUH

'HODYHQWH
$UWLFOH
$XFXQH YHQWH QH SHXW rWUH HIIHFWXpH TXHQ YHUWX GH
ODXWRULVDWLRQ SUpYXH j ODUWLFOH FLGHVVXV GRQQpH SDU OH
FKHI GH ODGPLQLVWUDWLRQ GRQW UHOqYH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
,O QHVW SURFpGp j OD YHQWH GHV PHXEOHV HW HIIHWV VDLVLV GHV
UpFROWHVHWIUXLWVSURFKHVGHODPDWXULWpTXDSUqVXQGpODLGHKXLW
 MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OD VDLVLH 1pDQPRLQV FH GpODL
SHXWrWUHDEUpJpHQDFFRUGDYHFOHUHGHYDEOHQRWDPPHQWORUVTXLO
\ D OLHX GH FUDLQGUH OH GpSpULVVHPHQW GHV REMHWV VDLVLV RX SRXU
pYLWHUGHVIUDLVGHJDUGHKRUVGHSURSRUWLRQDYHFOHXUYDOHXU/RUVTXHODQDWXUHGHOREMHWVDLVLOH[LJHLOSHXWrWUHSURFpGp
DSUqV DFFRUG GX UHGHYDEOH j OH[SHUWLVH GXGLW REMHW HQ YXH GH
OHVWLPDWLRQ GH VD YDOHXU FRQIRUPpPHQW DX FRGH GH SURFpGXUH
FLYLOH
$UWLFOH
/D YHQWH GHV REMHWV VDLVLV HVW IDLWH HQ SUpVHQFH GH ODXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYHORFDOHRXGHVRQUHSUpVHQWDQWVRLWSDUOHFRPSWDEOH
FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX SRXU VRQ FRPSWH SDU XQ DJHQW GH
QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU VRLW SDU OHV DJHQWV GHV
VHFUpWDULDWVJUHIIHVRXGHVKXLVVLHUVGHMXVWLFHjODGHPDQGHGXGLW
FRPSWDEOH
'DQVOHFDVROHGpELWHXUVDLVLHQPDQLIHVWHH[SUHVVpPHQWOD
YRORQWp OHV REMHWV VDLVLV VRQW PLV HQ YHQWH GDQV ORUGUH VRXKDLWp
SDUFHOXLFLPHQWLRQHQHVWIDLWHVXUOHSURFqVYHUEDOGHYHQWH
$UWLFOH
3DUGpURJDWLRQjODUWLFOHSUpFpGHQWOHGpELWHXUVDLVLSHXWVXU
VDGHPDQGHHWDSUqVDXWRULVDWLRQGXFKHIGHODGPLQLVWUDWLRQGRQW
UHOqYHOHFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQWSURFpGHUOXLPrPH
jODYHQWHGHVELHQVVDLVLV3RXUFHIDLUHLOGLVSRVHGXQGpODLGH
WUHQWH  MRXUV FRXUDQW j FRPSWHU GH ODXWRULVDWLRQ TXL OXL HVW
DFFRUGpH
'DQVFHFDVODYHQWHHVWHIIHFWXpHHQSUpVHQFHGXQDJHQWGH
QRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRUDJLVVDQWSRXUOHFRPSWHGX
FRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW
/RUVTXLOVDYqUHTXLO\DVRXVHVWLPDWLRQPDQLIHVWHGXSUL[
GHVELHQVPLVHQYHQWHGHQDWXUHjFRPSURPHWWUHOHUHFRXYUHPHQW
GHVVRPPHVGXHVODJHQWGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRU
VXVSHQG OD YHQWH HW HQ UpIqUH DX FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW
6LODYHQWHDOLHXOHSURGXLWHQHVWYHUVpVpDQFHWHQDQWHHQWUH
OHV PDLQV GH ODJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW GH[pFXWLRQ GX 7UpVRU j
FRQFXUUHQFHGHVVRPPHVGXHV
(Q FDV GLQVXIILVDQFH GX SURGXLW GH OD YHQWH ODFWLRQ HQ
UHFRXYUHPHQWIRUFpHVWSRXUVXLYLHSRXUOHUHOLTXDW$ GpIDXW GH YHQWH SDU OH GpELWHXU GDQV OH GpODL SUHVFULW LO \
HVW SURFpGp GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX[ DUWLFOHV j 
FLDSUqV
$UWLFOH
/RUVTXLOHVWSURFpGpjODYHQWHGHVREMHWVVDLVLVVpSDUpPHQW
RX SDU ORWV OHV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW RX OHXUV
UHSUpVHQWDQWV HW OHV DJHQWV YLVpV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV
VRQW WHQXV VRXV OHXU UHVSRQVDELOLWp GH GLVFRQWLQXHU OD YHQWH
DXVVLW{W TXH OH SURGXLW UpDOLVp VDYqUH VXIILVDQW SRXU UpJOHU
OLQWpJUDOLWpGHVVRPPHVGXHV
$UWLFOH
/HVYHQWHVRQWOLHXDX[HQFKqUHVSXEOLTXHVDXPDUFKpOHSOXV
SURFKHRXSDUWRXWRHOOHVVRQWMXJpHVGHYRLUSURGXLUHOHPHLOOHXU
UpVXOWDW
/DGDWHHWOHOLHXGHODYHQWHVRQWSRUWpVjODFRQQDLVVDQFHGX
SXEOLFSDUWRXVPR\HQVGHSXEOLFLWpHQUDSSRUWDYHFOLPSRUWDQFH
GHODVDLVLH
$UWLFOH
6DQV SUpMXGLFH GHV VDQFWLRQV SUpYXHV SDU OHV ORLV HW
UqJOHPHQWVHQYLJXHXUHWVRXVSHLQHGHGHVWLWXWLRQLOHVWGpIHQGX
DX[ FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW HW DX[ DXWUHV DJHQWV
YLVpV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV GH VDGMXJHU RX GH IDLUH
DGMXJHUOXQGHVREMHWVPLVHQYHQWHjOHXUGLOLJHQFH
&HWWH LQWHUGLFWLRQ VpWHQG j ODFTXLVLWLRQ GHV REMHWV PLV HQ
YHQWH j OLQLWLDWLYH GX GpELWHXU GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j
ODUWLFOHFLGHVVXV
$UWLFOH
/HV SLqFHV HW DFWHV UHODWLIV DX UHFRXYUHPHQW IRUFp GHV
FUpDQFHV SXEOLTXHV VRQW H[HPSWV GH OD IRUPDOLWp GH
OHQUHJLVWUHPHQW HW GX WLPEUH GH OD WD[H MXGLFLDLUH HW DXWUHV
SHUFHSWLRQV DX[TXHOOHV GRQQHQW OLHX OHV DFWHV HW SURFpGXUHV GHV
MXULGLFWLRQVGX5R\DXPH


6HFWLRQ93URFpGXUHVGHUHFRXYUHPHQWIRUFp

SDUWLFXOLqUHV

jFHUWDLQHVFDWpJRULHVGHELHQV

6DLVLHHWYHQWHGHVQDYLUHV
$UWLFOH
/D VDLVLH HW OD YHQWH GHV QDYLUHV VRQW H[pFXWpHV GDQV OHV
IRUPHVHWFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHFRGHGHFRPPHUFHPDULWLPH
(Q RXWUH SRXU WRXWH FHVVLRQ GH QDYLUH OH QRXYHO DFTXpUHXU
GRLWVHIDLUHSUpVHQWHUOHVTXLWWDQFHVRXXQHDWWHVWDWLRQGHVVHUYLFHV
GHUHFRXYUHPHQWMXVWLILDQWGXSDLHPHQWGHVLPS{WVWD[HVHWDXWUHV
FUpDQFHV SXEOLTXHV VH UDSSRUWDQW DXGLW QDYLUH $GpIDXW OH
FHVVLRQQDLUH HVW WHQX VROLGDLUHPHQW DYHF ODQFLHQ SURSULpWDLUH DX
SDLHPHQWGHVGLWHVFUpDQFHV
/HV TXLWWDQFHV RX ODWWHVWDWLRQ YLVpHV j ODOLQpD SUpFpGHQW
GRLYHQW SUpDODEOHPHQW j OD GpOLYUDQFH GH WRXWH DXWRULVDWLRQ GH
PXWDWLRQ rWUH SURGXLWHV DX VHUYLFH FKDUJp GH OLPPDWULFXODWLRQ GHV
QDYLUHV

6DLVLHHWYHQWHGHVLPPHXEOHV
$UWLFOH
(QFDVGLQVXIILVDQFHRXGDEVHQFHGHELHQVPHXEOHVLOSHXW
rWUH SURFpGp j OD VDLVLH HW j OD YHQWH GHV ELHQV LPPHXEOHV j
OH[FHSWLRQ GH OLPPHXEOH DIIHFWp j OKDELWDWLRQ GX VDLVL HW GH VD
IDPLOOHHWFHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVjODUWLFOHFLGHVVXV
/D VDLVLH HW OD YHQWH GHV LPPHXEOHV VRQW HIIHFWXpHV SDU OHV
DJHQWV GHV QRWLILFDWLRQV HW H[pFXWLRQV MXGLFLDLUHV FRQIRUPpPHQW
DX[ GLVSRVLWLRQV GX GDKLU SRUWDQW ORL GX UDPDGDQ 
VHSWHPEUH DSSURXYDQW OH WH[WH GX FRGH GH SURFpGXUH
FLYLOH

6DLVLHHWYHQWHGHVIRQGVGHFRPPHUFH
$UWLFOH
/D VDLVLH HW OD YHQWH GHV IRQGV GH FRPPHUFH VRQW H[pFXWpHV
GDQV OHV FRQGLWLRQV HW OHV IRUPHV SUpYXHV SDU OD ORL Q 
IRUPDQWFRGHGHFRPPHUFHSURPXOJXpHSDUOHGDKLUQGX
UDELL, HUDRW 0HVXUHVGH[pFXWLRQVXUOHVYpKLFXOHVDXWRPRELOHV
$UWLFOH
2XWUH OD VDLVLH HW OD YHQWH SUpYXHV DX[ DUWLFOHV j 
FLGHVVXV OHV YpKLFXOHV WHUUHVWUHV j PRWHXU DSSDUWHQDQW DX[
UHGHYDEOHV GLPS{WV WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV SXEOLTXHV SHXYHQW
IDLUHOREMHWGHPHVXUHVGH[pFXWLRQSDUYRLHGLPPRELOLVDWLRQRX
GRSSRVLWLRQ DXSUqV GHV FHQWUHV LPPDWULFXODWHXUV GDQV OHV
FRQGLWLRQVGpILQLHVDX[DUWLFOHVFLDSUqV
$UWLFOH
,OSHXWrWUHSURFpGpjOLPPRELOLVDWLRQGHVYpKLFXOHVYLVpVj
ODUWLFOHSUpFpGHQWHQTXHOTXHOLHXTXLOVVHWURXYHQW
/DJHQWGHQRWLILFDWLRQHWGH[pFXWLRQGX7UpVRUTXLSURFqGH
jOLPPRELOLVDWLRQHQGUHVVHSURFqVYHUEDOHWVLJQLILHDXGpELWHXU
GDQVOHVKXLW MRXUVXQFRPPDQGHPHQWGHSD\HUYDODQWVDLVLH
$UWLFOH
/RUVTXHOHYpKLFXOHHVWLPPRELOLVpVXUODYRLHSXEOLTXHHWj
GpIDXWGHSDLHPHQWSDUOHGpELWHXUGHVVRPPHVGXHVGDQVOHVGHX[
 MRXUV VXLYDQW OLPPRELOLVDWLRQ ODJHQW GH QRWLILFDWLRQ HW
GH[pFXWLRQGX7UpVRUSURFqGHjOHQOqYHPHQWGXGLWYpKLFXOH
8QFRPPDQGHPHQWYDODQWVDLVLHHVWDORUVQRWLILpDXGpELWHXU
GDQVOHVKXLW MRXUV
$UWLFOH
/D YHQWH GX YpKLFXOH VDLVL D OLHX FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVjGHODSUpVHQWHORL
$UWLFOH
6DQVSUpMXGLFHGHVGLVSRVLWLRQVGXGDKLUGXUDELL,,
 MXLOOHW UpJOHPHQWDQW OD YHQWH j FUpGLW GHV YpKLFXOHV
DXWRPRELOHV LO SHXW rWUH IDLW RSSRVLWLRQ DXSUqV GHV FHQWUHV
LPPDWULFXODWHXUVjOHIIHWGHPSrFKHUSHQGDQWXQHGXUpHGHTXDWUH
DQVUHQRXYHODEOHVDXIPDLQOHYpHGRQQpHSDUOHFRPSWDEOHFKDUJp
GXUHFRXYUHPHQWWRXWHPXWDWLRQDIIHFWDQWODSURSULpWpGXYpKLFXOH
DYDQW DFTXLWWHPHQW GH OD WRWDOLWp GHV LPS{WV WD[HV HW DXWUHV
FUpDQFHVSXEOLTXHVPLVjODFKDUJHGXGpELWHXU$UWLFOH
/RSSRVLWLRQYLVpHjODUWLFOHFLGHVVXVDOLHXVRXVODIRUPH
GXQH GpFODUDWLRQ FRPSRUWDQW OLGHQWLWp GX GpELWHXU OD QDWXUH HW OH
PRQWDQW GHV FUpDQFHV GXHV DLQVL TXH OHV FDUDFWpULVWLTXHV HW OHV
LQGLFDWLRQVSHUPHWWDQWOLGHQWLILFDWLRQGXYpKLFXOH
$UWLFOH
7RXWH PXWDWLRQ GH YpKLFXOH LQWHUYHQDQW DXWUHPHQW TXH SDU
YRLH GH MXVWLFH QH SHXW rWUH RSpUpH TXH VXU MXVWLILFDWLRQ GX
SDLHPHQWGHVFUpDQFHVSRXUOHVTXHOOHVLODpWpIDLWRSSRVLWLRQ
6HFWLRQ9,/DFRQWUDLQWHSDUFRUSV

$UWLFOH
/RUVTXH OHV YRLHV GH[pFXWLRQ VXU OHV ELHQV GX UHGHYDEOH
QRQW SX DERXWLU OH UHFRXYUHPHQW IRUFp GHV LPS{WV HW WD[HV HW
DXWUHV FUpDQFHV SXEOLTXHV SHXW rWUH SRXUVXLYL SDU YRLH GH
FRQWUDLQWHSDUFRUSV
,OHVWIDLWUHFRXUVjODFRQWUDLQWHSDUFRUSVVRXVUpVHUYHGHV
GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWFLGHVVRXVjOHQFRQWUH
GHVGpELWHXUVGRQWOLQVROYDELOLWpQDSXrWUHFRQVWDWpHGDQV
OHVFRQGLWLRQVIL[pHVjODUWLFOHFLGHVVXV
GHVUHGHYDEOHVYLVpVjODUWLFOHFLGHVVRXV
$UWLFOH
/D FRQWUDLQWH SDU FRUSV HQ PDWLqUH GH UHFRXYUHPHQW GHV
LPS{WV HW WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV SXEOLTXHV QH SHXW rWUH H[HUFpH
ORUVTXH
OHPRQWDQWGHVVRPPHVH[LJLEOHVHVWLQIpULHXUjKXLWPLOOH
 GLUKDPV
OH GpELWHXU HVW kJp GH PRLQV GH YLQJW  DQV RX GH
VRL[DQWH DQVHWSOXV
OH UHGHYDEOH HVW UHFRQQX LQVROYDEOH GDQV OHV FRQGLWLRQV
SUpYXHVjODUWLFOHFLGHVVXV
OHUHGHYDEOHHVWXQHIHPPHHQFHLQWH
OHUHGHYDEOHHVWXQHIHPPHTXLDOODLWHHWFHGDQVODOLPLWH
GHGHX[DQQpHVjFRPSWHUGHODGDWHGDFFRXFKHPHQW$UWLFOH
/D FRQWUDLQWH SDU FRUSV QH SHXW rWUH H[HUFpH VLPXOWDQpPHQW
FRQWUHOHPDULHWVDIHPPHPrPHSRXUGHVGHWWHVGLIIpUHQWHV
$UWLFOH
/DGXUpHGHODFRQWUDLQWHSDUFRUSVHVWIL[pHFRPPHVXLW
GH TXLQ]H  j YLQJW HW XQ  MRXUV SRXU OHV FUpDQFHV
GXQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUjKXLWPLOOH GLUKDPV
HWLQIpULHXUjYLQJWPLOOH GLUKDPV
GHXQ jGHX[ PRLVSRXUOHVFUpDQFHVGXQPRQWDQW
pJDORXVXSpULHXUjYLQJWPLOOH GLUKDPVHWLQIpULHXU
jFLQTXDQWHPLOOH GLUKDPV
GHWURLV jFLQT PRLVSRXUOHVFUpDQFHVGXQPRQWDQW
pJDO RX VXSpULHXU j FLQTXDQWH PLOOH  GLUKDPV HW
LQIpULHXUjGHX[FHQWPLOOH GLUKDPV
GHVL[ jQHXI PRLVSRXUOHVFUpDQFHVGXQPRQWDQW
pJDO RX VXSpULHXU j GHX[ FHQW PLOOH  GLUKDPV HW
LQIpULHXUjXQPLOOLRQ GHGLUKDPV
GHGL[ jTXLQ]H PRLVSRXUOHVFUpDQFHVGXQPRQWDQW
pJDORXVXSpULHXUjXQPLOOLRQ GHGLUKDPV
$UWLFOH
/D FRQWUDLQWH SDU FRUSV HVW H[HUFpH DX YX GXQH UHTXrWH
GpVLJQDQWQRPPpPHQWOHGpELWHXU&HWWHUHTXrWHGPHQWYLVpHSDU
OH FKHI GH ODGPLQLVWUDWLRQ GRQW UHOqYH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW RX OD SHUVRQQH GpOpJXpH SDU OXL j FHW HIIHW HVW
DGUHVVpHSDUOHGLWFRPSWDEOHDXWULEXQDOGHSUHPLqUHLQVWDQFHVRXV
UpVHUYHGXUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHFLGHVVRXV
/HMXJHGHVUpIpUpVVWDWXHVXUODUHTXrWHTXLOXLHVWSUpVHQWpH
GDQV XQ GpODL QH[FpGDQW SDV WUHQWH  MRXUV HW IL[H OD GXUpH
GLQFDUFpUDWLRQ FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH
VHFWLRQ
/D FRQWUDLQWH SDU FRUSV HVW LPPpGLDWHPHQW DSSOLFDEOH (OOH
HVWPLVHjH[pFXWLRQGqVUpFHSWLRQGHODGpFLVLRQIL[DQWODGXUpH
GLQFDUFpUDWLRQ SDU OH SURFXUHXU GX 5RL SUqV OD MXULGLFWLRQ
FRPSpWHQWH$UWLFOH
/HV UHGHYDEOHV FRQWUH OHVTXHOV OD FRQWUDLQWH SDU FRUSV D pWp
RUGRQQpHSHXYHQWHQSUpYHQLURXHQIDLUHFHVVHUOHVHIIHWVVRLWHQ
DFTXLWWDQWOLQWpJUDOLWpGHOHXUVGHWWHVVRLWDSUqVFRQVHQWHPHQWGX
FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW D\DQW UHTXLV OLQFDUFpUDWLRQ
GDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVFLGHVVRXV
/HUHGHYDEOHGpWHQXHVWUHPLVHQOLEHUWpSDUOHSURFXUHXUGX
5RLVXUMXVWLILFDWLRQGHOH[WLQFWLRQGHVGHWWHVRXVXUGHPDQGHGX
FRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQWDSUqVSDLHPHQWGXQDFRPSWH
DX PRLQV pJDO j OD PRLWLp GHV VRPPHV GXHV HW GXQ HQJDJHPHQW
pFULWGXGpELWHXUGHUpJOHUOHUHOLTXDWGDQVXQGpODLQH[FpGDQWSDV
WURLV  PRLV DVVRUWL GH JDUDQWLHV WHOOHV TXH SUpYXHV j
ODUWLFOHFLGHVVRXV
$UWLFOH
/H GpELWHXU TXL QH[pFXWH SDV OHV HQJDJHPHQWV j OD VXLWH
GHVTXHOV OH[HUFLFH GH OD FRQWUDLQWH D pWp VXVSHQGX SHXW rWUH
FRQWUDLQWGHQRXYHDXSRXUOHPRQWDQWGHVVRPPHVUHVWDQWGXHV
$UWLFOH
/LQFDUFpUDWLRQ GX UHGHYDEOH QpWHLQW SDV OD GHWWH7RXWHIRLV
KRUV OH FDV SUpYX j ODUWLFOH SUpFpGHQW OH UHGHYDEOH QH SHXW rWUH
UpLQFDUFpUpSRXUODPrPHGHWWH
6HFWLRQ9,,/RUJDQLVDWLRQGLQVROYDELOLWp

$UWLFOH
6RQWUpSXWpVDYRLURUJDQLVpOHXULQVROYDELOLWpRXPLVREVWDFOH
DXUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHVOHVUHGHYDEOHVTXLDSUqV
DYRLU pWp GHVWLQDWDLUHV GXQ DYLV GLPSRVLWLRQ RQW HQWUHSULV GHV
DFWHV D\DQW HX SRXU HIIHW OH GpWRXUQHPHQW GDFWLIV FRQVWLWXDQW OH
JDJHGX7UpVRUHQYXHGHOHVVRXVWUDLUHjODFWLRQHQUHFRXYUHPHQW
RXGHPSrFKHUODFFRPSOLVVHPHQWGHFHWWHDFWLRQ
$UWLFOH
/HVDXWHXUVGHVDFWHVSUpYXVjODUWLFOHFLGHVVXVVRQWSXQLV
GXQHDPHQGHGHFLQTPLOOH GLUKDPVjFHQWPLOOH 
GLUKDPVHWGXQHPSULVRQQHPHQWGHXQ jGHX[ DQVDYHFVXULV
RXGHOXQHGHFHVGHX[SHLQHVVHXOHPHQW$UWLFOH
(Q FDV GH UpFLGLYH ODPHQGH HW OD SHLQH GHPSULVRQQHPHQW
SUpYXHVjODUWLFOHFLGHVVXVVRQWSRUWpHVDXGRXEOHGDQVFHFDV
ODSHLQHGHPSULVRQQHPHQWGHYLHQWIHUPH
,O\DUpFLGLYHORUVTXHODXWHXUGHOLQIUDFWLRQDVXELGDQVOHV
FLQT DQQpHVTXLSUpFqGHQWXQHFRQGDPQDWLRQLUUpYRFDEOHSRXU
XQHLQIUDFWLRQLGHQWLTXH
$UWLFOH
/HV FRPSOLFHV GHV UHGHYDEOHV DXWHXUV GHV LQIUDFWLRQV YLVpHV
DX[DUWLFOHVHWFLGHVVXVVRQWSDVVLEOHVGHVPrPHVSHLQHV
$UWLFOH
/D GHPDQGH DX[ ILQV GH SRXUVXLWHV MXGLFLDLUHV SRXU
RUJDQLVDWLRQGLQVROYDELOLWpHVWSUpVHQWpHDXSURFXUHXUGX5RLSUqV
OH WULEXQDO FRPSpWHQW SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW
DSUqVDXWRULVDWLRQGXFKHIGHODGPLQLVWUDWLRQGRQWLOUHOqYH
$UWLFOH
/RUVTXH OH SURFXUHXU GX 5RL GpFLGH GHV SRXUVXLWHV DX WLWUH
GHV IDLWV YLVpV DX SUpFpGHQW DUWLFOH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQWRXVRQUHSUpVHQWDQWVHFRQVWLWXHSDUWLHFLYLOH
6HFWLRQ9,,,)UDLVGXUHFRXYUHPHQWIRUFp

$UWLFOH
/HV DFWHV HQJDJpV SRXU OH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV GRQQHQW OLHX j SHUFHSWLRQ GH IUDLV j OD FKDUJH GHV
UHGHYDEOHVFDOFXOpVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODUWLFOH
FLGHVVRXV VXU OH PRQWDQW GHV VRPPHV GXHV GDSUqV OHV U{OHV OHV
pWDWV GH SURGXLWV HW RUGUHV GH UHFHWWH pPLV GpGXFWLRQ IDLWH GHV
DFRPSWHVSD\pV
6RQW pJDOHPHQW j OD FKDUJH GHV UHGHYDEOHV OHV IUDLV
DFFHVVRLUHVFLDSUqV
IUDLVGH[SHUWLVH
IUDLVGHJDUGHGHVPHXEOHVRXUpFROWHVVDLVLV
IUDLVGHWUDQVSRUWGHVDJHQWVFKDUJpVGXUHFRXYUHPHQWIRUFp
HWGHVREMHWVVDLVLVIUDLV GLPPRELOLVDWLRQ HW GHQOqYHPHQW GHV YpKLFXOHV


DXWRPRELOHV
IUDLVGHSXEOLFLWp
/HVIUDLVYLVpVDX[GHX[DOLQpDVSUpFpGHQWVVDMRXWHQWGH
SOHLQ GURLW DX[ FUpDQFHV SUpFLWpHV HW VRQW UHFRXYUpV HQ PrPH
WHPSVHWGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV
$UWLFOH
/HWDULIGHVDFWHVHQJDJpVSRXUOHUHFRXYUHPHQWIRUFpHVWIL[p
FRPPHVXLW
$YLVjWLHUVGpWHQWHXU
&RPPDQGHPHQW 
&RPPDQGHPHQW YDODQW VDLVLH FRQVHUYDWRLUH 
6DLVLHEUDQGRQ
6DLVLHH[pFXWLRQ 
&RQYHUVLRQGXQHVDLVLHFRQVHUYDWRLUH
5pFROHPHQWVXUVDLVLHDQWpULHXUH
6LJQLILFDWLRQGHYHQWH
$IILFKHV
5pFROHPHQWDYDQWODYHQWH
3URFqVYHUEDOGHYHQWH
6DLVLH LQWHUURPSXH 
&HVIUDLVVRQWSHUoXVSRXUOHFRPSWHGX7UpVRUSDUOHVDJHQWV
YLVpV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV DX YX GHV pWDWV YLVpV DX[
DUWLFOHV  HW /HXU PRQWDQW HVW DUURQGL DX GLUKDP
VXSpULHXU
/HVIUDLVDFFHVVRLUHVYLVpVjODUWLFOHFLGHVVXVVRQWSHUoXV
GDSUqVOHPRQWDQWDYDQFp
$UWLFOH
1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV OHV FRPSWDEOHV
FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW QRQW SDV j IDLUH ODYDQFH GHV IUDLV GH
UHFRXYUHPHQW UHODWLIV DX[ DFWHV H[pFXWpV j OHXU UHTXrWH SDU OHV
VHFUpWDLUHVJUHIILHUV OHVTXHOV QH SHXYHQW SHUFHYRLU GDXWUHV IUDLV
TXHFHX[IL[pVjODUWLFOHFLGHVVXV/HVIUDLVTXHOHVVHFUpWDLUHVJUHIILHUVRQWDYDQFpjORFFDVLRQ
GX UHFRXYUHPHQW FRQWHQWLHX[ HQJDJp SRXU OH FRPSWH GHV
FRPSWDEOHVFKDUJpVGXUHFRXYUHPHQWOHXUVRQWUHPERXUVpVSDUFHV
GHUQLHUVVXUSURGXFWLRQGHIDFWXUHVRXPpPRLUHVGPHQWDFTXLWWpV
&KDSLWUH,9

'HVREOLJDWLRQVGHVWLHUVUHVSRQVDEOHVRXVROLGDLUHV
$UWLFOH
/HV U{OHV GLPS{WV pWDWV GH SURGXLWV HW DXWUHV WLWUHV GH
SHUFHSWLRQ UpJXOLqUHPHQW PLV HQ UHFRXYUHPHQW VRQW H[pFXWRLUHV
FRQWUH OHV UHGHYDEOHV TXL \ VRQW LQVFULWV OHXUV D\DQWV GURLW OHXUV
UHSUpVHQWDQWV RX WRXWHV DXWUHV SHUVRQQHV DXSUqV GHVTXHOOHV OHV
UHGHYDEOHVRQWpOXGRPLFLOHILVFDODYHFOHXUDFFRUG
$UWLFOH
(Q FDV GH FHVVLRQ GLPPHXEOH OH QRXYHO DFTXpUHXU GRLW VH
IDLUH SUpVHQWHU OHV TXLWWDQFHV RX XQH DWWHVWDWLRQ GHV VHUYLFHV GH
UHFRXYUHPHQW MXVWLILDQW GX SDLHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV JUHYDQW
OHGLWLPPHXEOHHWVHUDSSRUWDQWjODQQpHGHFHVVLRQHWDX[DQQpHV
DQWpULHXUHV$GpIDXWOHFHVVLRQQDLUHHVWWHQXVROLGDLUHPHQWDYHF
ODQFLHQ SURSULpWDLUH RX OXVXIUXLWLHU DX SDLHPHQW GHVGLWV LPS{WV
HWWD[HV
6LOVDJLWGHFHVVLRQSDUWLHOOHODVROLGDULWpQHSRUWHTXHVXUOD
TXRWHSDUWGHVLPS{WVHWWD[HVDIIpUHQWVjODSDUWFpGpH
$UWLFOH
(Q FDV GH PXWDWLRQ RX GH FHVVLRQ GLPPHXEOH LO HVW IDLW
REOLJDWLRQ DX[ DGRXOV QRWDLUHV RX WRXWH DXWUH SHUVRQQH H[HUoDQW
GHVIRQFWLRQVQRWDULDOHVjSHLQHGrWUHWHQXVVROLGDLUHPHQWDYHFOH
FRQWULEXDEOHDXSDLHPHQWGHVLPS{WVHWWD[HVJUHYDQWOLPPHXEOH
REMHWGHFHVVLRQGHVHIDLUHSUpVHQWHUXQHDWWHVWDWLRQGHVVHUYLFHV
GH UHFRXYUHPHQW MXVWLILDQW GX SDLHPHQW GHV FRWHV VH UDSSRUWDQW j
ODQQpHGHPXWDWLRQRXGHFHVVLRQHWDX[DQQpHVDQWpULHXUHV
7RXWDFWHGHOHVSqFHTXLVHUDLWSUpVHQWpGLUHFWHPHQWSDUOHV
SDUWLHVDXUHFHYHXUGHOHQUHJLVWUHPHQWGRLWrWUHUHWHQXSDUFHOXLFL
MXVTXjSURGXFWLRQGHODWWHVWDWLRQSUpYXHjODOLQpDSUpFpGHQW$UWLFOH
(Q FDV GH FHVVLRQ j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW GXQ IRQGV GH
FRPPHUFH GXQH HQWUHSULVH FRPPHUFLDOH LQGXVWULHOOH DUWLVDQDOH
RXPLQLqUHFRPPHHQFDVGHFHVVLRQGHOHQVHPEOHGHVELHQVRX
pOpPHQWV ILJXUDQW j ODFWLI GXQH VRFLpWp RX VHUYDQW j OH[HUFLFH
GXQH SURIHVVLRQ VRXPLVH j OLPS{W GHV SDWHQWHV OH FHVVLRQQDLUH
HVW WHQX GH VDVVXUHU GX SDLHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV GXV SDU OH
FpGDQW j OD GDWH GH FHVVLRQ j UDLVRQ GH ODFWLYLWp H[HUFpH SDU OD
SUpVHQWDWLRQGXQHDWWHVWDWLRQGXFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW
(QFDVGHQRQUHVSHFWGHOREOLJDWLRQTXLOXLHVWDLQVLIDLWHOH
FHVVLRQQDLUHSHXWrWUHWHQXVROLGDLUHPHQWUHVSRQVDEOHGXSDLHPHQW
GHVLPS{WVHWWD[HVGXVjODGDWHGHFHVVLRQjUDLVRQGHODFWLYLWp
H[HUFpH
$UWLFOH
(Q FDV GH IXVLRQ GH VFLVVLRQ RX GH WUDQVIRUPDWLRQ GH OD
IRUPH MXULGLTXH GXQH VRFLpWp DYHF RX VDQV FUpDWLRQ GXQH
SHUVRQQHPRUDOHQRXYHOOHOHVVRFLpWpVDEVRUEDQWHVRXFHOOHVQpHV
GH IXVLRQ GH VFLVVLRQ RX GH WUDQVIRUPDWLRQ VRQW WHQXHV DX
SDLHPHQW GH OLQWpJUDOLWp GHV VRPPHV GXHV SDU OHV VRFLpWpV
GLVVRXWHV
$UWLFOH
/RUVTXHOHUHFRXYUHPHQWGHVLPSRVLWLRQVGHWRXWHQDWXUHGHV
SpQDOLWpVPDMRUDWLRQVHWIUDLVGHUHFRXYUHPHQWTXLV\UDWWDFKHQW
GXV SDU XQH VRFLpWp RX XQH HQWUHSULVH D pWp UHQGX LPSRVVLEOH SDU
VXLWH GH PDQXYUHV IUDXGXOHXVHV GPHQW pWDEOLHV OHV JpUDQWV
DGPLQLVWUDWHXUVRXDXWUHVGLULJHDQWVSHXYHQWVLOVQHVRQWSDVGpMj
WHQXV DX SDLHPHQW GHV GHWWHV VRFLDOHV HQ DSSOLFDWLRQ GXQH DXWUH
GLVSRVLWLRQ rWUH UHQGXV VROLGDLUHPHQW UHVSRQVDEOHV DYHF ODGLWH
VRFLpWpRXHQWUHSULVHGXSDLHPHQWGHVVRPPHVH[LJLEOHV
/D PLVH HQ FDXVH GH FHWWH UHVSRQVDELOLWp LQWHUYLHQW j
OLQLWLDWLYHGXWUpVRULHUJpQpUDOGX5R\DXPHTXLDVVLJQHjFHWHIIHW
OHVJpUDQWVDGPLQLVWUDWHXUVRXDXWUHVGLULJHDQWVGHYDQWOHWULEXQDO
GHSUHPLqUHLQVWDQFH$UWLFOH
1RQREVWDQW WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV OH SURSULpWDLUH
GXQ IRQGV GH FRPPHUFH HVW VROLGDLUHPHQW UHVSRQVDEOH DYHF
OH[SORLWDQWGXSDLHPHQWGHVLPS{WVGLUHFWVHWWD[HVDVVLPLOpHVGXV
jUDLVRQGHOH[SORLWDWLRQGXGLWIRQGV
&KDSLWUH9

'HVREOLJDWLRQVGHVGpSRVLWDLUHV
HWWLHUVGpWHQWHXUV
$UWLFOH
/HV OLTXLGDWHXUV MXGLFLDLUHV QRWDLUHV HW VpTXHVWUHV DLQVL TXH
OHV OLTXLGDWHXUV GH VRFLpWpV GLVVRXWHV HW DXWUHV GpSRVLWDLUHV QH
SHXYHQW UHPHWWUH OHV IRQGV TXLOV GpWLHQQHQW DX[ KpULWLHUV
FUpDQFLHUVHWDXWUHVSHUVRQQHVD\DQWGURLWGHUHFHYRLUOHVVRPPHV
VpTXHVWUpHV RX GpSRVpHV TXDSUqV MXVWLILFDWLRQ GX SDLHPHQW GHV
LPS{WV HW WD[HV GXV SDU OHV SHUVRQQHV DX[TXHOOHV OHVGLWV IRQGV
DSSDUWLHQQHQW
/RUVTXHOHVVHFUpWDLUHVJUHIILHUVOHVKXLVVLHUVGHMXVWLFHHWOHV
DYRFDWV VRQW GpSRVLWDLUHV GH IRQGV SURYHQDQW GRSpUDWLRQV GH
YHQWH RX GH VpTXHVWUH MXGLFLDLUH LOV QH GRLYHQW UHPHWWUH OHVGLWV
IRQGVjTXLGHGURLWTXDSUqVMXVWLILFDWLRQGXSDLHPHQWGHVLPS{WV
HWWD[HVGXVSDUOHVSHUVRQQHVDX[TXHOOHVFHVIRQGVDSSDUWLHQQHQW
/HV GpSRVLWDLUHV YLVpV DX[ DOLQpDV SUpFpGHQWV VRQW WHQXV
QRQREVWDQW WRXWHV RSSRVLWLRQV DXWUHV TXH FHOOHV TXL VHUDLHQW
IRUPpHVSDUGHVFUpDQFLHUVWLWXODLUHVGHOXQGHVSULYLOqJHVSUpYXV
j ODUWLFOH FLGHVVRXV GH SD\HU GLUHFWHPHQW OHV LPS{WV WD[HV
HW DXWUHV FUpDQFHV TXL VH WURXYHUDLHQW GXV SDU OHV SHUVRQQHV GRQW
LOV GpWLHQQHQW OHV IRQGV DYDQW GH SURFpGHU j OHXU UHPLVH DORUV
PrPH TXH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW QDXUDLW IDLW
DXFXQHGHPDQGH
$UWLFOH
/HV FRPSWDEOHV SXEOLFV pFRQRPHV ORFDWDLUHV HW WRXV DXWUHV
GpWHQWHXUVRXGpELWHXUVGHVRPPHVDSSDUWHQDQWRXGHYDQWUHYHQLU
DX[ UHGHYDEOHV GLPS{WV HW WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV MRXLVVDQW GX
SULYLOqJHGX7UpVRUVRQWWHQXVVXUODGHPDQGHTXLOHXUHQHVWIDLWH
VRXV IRUPH GDYLV j WLHUV GpWHQWHXUV SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW GH YHUVHU HQ ODFTXLW GHV UHGHYDEOHV OHV IRQGVTXLOV GpWLHQQHQW RX TXLOV GRLYHQW j FRQFXUUHQFH GHV VRPPHV


GXHVSDUFHVUHGHYDEOHV
6RQW pJDOHPHQW VRXPLV DX[ REOLJDWLRQV YLVpHV j ODOLQpD
SUHPLHU GX SUpVHQW DUWLFOH ORUVTXLOV VRQW WLHUV GpWHQWHXUV OHV
JpUDQWVDGPLQLVWUDWHXUVRXGLUHFWHXUVGHVRFLpWpVSRXUOHVLPS{WV
HWWD[HVGXVSDUFHOOHVFL
$UWLFOH
/DYLVjWLHUVGpWHQWHXUVDSRXUHIIHWODWWULEXWLRQLPPpGLDWH
GHV VRPPHV GpWHQXHV SDU OHV WLHUV YLVpV DX[ GHX[ DUWLFOHV
SUpFpGHQWV j FRQFXUUHQFH GX PRQWDQW GHV LPS{WV WD[HV HW DXWUHV
FUpDQFHVGRQWOHSDLHPHQWHVWUHTXLV
&HW HIIHW GDWWULEXWLRQ VpWHQG DX[ FUpDQFHV j WHUPH RX
FRQGLWLRQQHOOHV TXH OH UHGHYDEOH SRVVqGH j OHQFRQWUH GHV WLHUV
GpWHQWHXUVDFWLRQQpV
$UWLFOH
/HPRQWDQWGHVTXLWWDQFHVGpOLYUpHVSDUOHFRPSWDEOHFKDUJp
GXUHFRXYUHPHQWDX[GpSRVLWDLUHVHWWLHUVGpWHQWHXUVHQSDLHPHQW
GLPS{WV HW WD[HV YLHQW HQ GpGXFWLRQ GHV IRQGV HW FUpDQFHV
UHYHQDQWDX[UHGHYDEOHVGHVGLWVLPS{WVHWWD[HV
/HV TXLWWDQFHV SUpFLWpHV VRQW RSSRVDEOHV DX[ UHGHYDEOHV
GHVGLWVLPS{WVHWWD[HV
$UWLFOH
/HVWLHUVGpWHQWHXUVRXGpSRVLWDLUHVYLVpVDX[DUWLFOHVHW
FLGHVVXVSHXYHQWrWUHFRQWUDLQWVSDUOHVPrPHVPR\HQVTXH
OHV FRQWULEXDEOHV HX[PrPHV j OH[FHSWLRQ GX UHFRXUV j OD
FRQWUDLQWH SDU FRUSV GH YHUVHU DX FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW OHV VRPPHV GpWHQXHV SDU HX[ HW DIIHFWpHV DX
SULYLOqJHGX7UpVRU
&KDSLWUH9,

'HVVUHWpVHWSULYLOqJHV
$UWLFOH
3RXU OH UHFRXYUHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV OH 7UpVRU MRXLW j
FRPSWHUGHODGDWHGHPLVHHQUHFRXYUHPHQWGXU{OHRXGHOpWDWGH
SURGXLWVGXQSULYLOqJHVXUOHVPHXEOHVHWDXWUHVHIIHWVPRELOLHUV
DSSDUWHQDQW DX[ UHGHYDEOHV HQ TXHOTXH OLHX TXLOV VH WURXYHQWDLQVL TXH VXU OH PDWpULHO HW OHV PDUFKDQGLVHV H[LVWDQW GDQV
OpWDEOLVVHPHQWLPSRVpHWDIIHFWpVjVRQH[SORLWDWLRQ
$UWLFOH
3RXU OH UHFRXYUHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV IUDSSDQW OHV
LPPHXEOHV OH 7UpVRU GLVSRVH HQ RXWUH GXQ SULYLOqJH VSpFLDO TXL
VH[HUFH VXU OHV UpFROWHV IUXLWV OR\HUV HW UHYHQXV GHV LPPHXEOHV
LPSRVpVHQTXHOTXHVPDLQVTXLOVSDVVHQW
$UWLFOH
/HVSULYLOqJHVSUpYXVDX[GHX[DUWLFOHVSUpFpGHQWVVH[HUFHQW
DYDQWWRXVDXWUHVSULYLOqJHVJpQpUDX[RXVSpFLDX[jOH[FHSWLRQ
 GHV TXDWUH SUHPLHUV SULYLOqJHV GH ODUWLFOH GX GDKLU
GXUDPDGDQ DRW IRUPDQWFRGHGHVREOLJDWLRQVHW
GHVFRQWUDWV
 GX SULYLOqJH DFFRUGp DX[ VDODULpV SDU ODUWLFOH 
SDUDJUDSKHGXGDKLUGXUDPDGDQ DRW SUpFLWp
 GXSULYLOqJHUpVXOWDQWDXSURILWGHVRXYULHUVHWIRXUQLVVHXUV
GHWUDYDX[SXEOLFVGHODUWLFOHGXGDKLUSRUWDQWORLQ
GXUDPDGDQ VHSWHPEUH DSSURXYDQWOHWH[WHGX
FRGHGHSURFpGXUHFLYLOH
 GXSULYLOqJHDFFRUGpDXSRUWHXUGH:DUUDQWSDUODUWLFOH
GHODORLQIRUPDQWFRGHGHFRPPHUFHSURPXOJXpHSDUOH
GDKLUQGXUDELL, HUDRW 
 GXSULYLOqJHGXFUpDQFLHUQDQWLHQDSSOLFDWLRQGHODUWLFOH
GHODORLQIRUPDQWFRGHGHFRPPHUFHSUpFLWpH
$UWLFOH
3RXU OH UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQHV OH
7UpVRU SRVVqGH XQ SULYLOqJH JpQpUDO VXU OHV PHXEOHV HW DXWUHV
HIIHWVPRELOLHUVDSSDUWHQDQWDX[UHGHYDEOHVHWjOHXUVFDXWLRQVHQ
TXHOTXHOLHXTXLOVVHWURXYHQW
&HSULYLOqJHTXLSUHQGUDQJDSUqVFHOXLDIIHFWpDX[LPS{WVHW
WD[HVVH[HUFHVRLWjFRPSWHUGHODGDWHGXWLWUHH[pFXWRLUHWHOTXH
ORUGUHGHUHFHWWHRXOHMXJHPHQWVRLWGHSXLVODGDWHGpFKpDQFHGH
ODFUpDQFH$UWLFOH
/H 7UpVRU SRVVqGH pJDOHPHQW XQ SULYLOqJH JpQpUDO VXU OHV
PHXEOHV HW DXWUHV HIIHWV PRELOLHUV DSSDUWHQDQW DX[ UHGHYDEOHV HQ
TXHOTXHOLHXTXLOVVHWURXYHQWSRXUOHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHV
DXWUHVTXHFHOOHVSUpYXHVjODUWLFOHFLGHVVXV
&H SULYLOqJH JpQpUDO SUHQG UDQJ DSUqV FHOXL GHV JHQV GH
VHUYLFH RXYULHUV FRPPLV HW DXWUHV HPSOR\pV SRXU OHXU VDODLUH HW
VH[HUFHjFRPSWHUGHODGDWHGpPLVVLRQGHORUGUHGHUHFHWWHRX
GHODGDWHGpFKpDQFHGHODFUpDQFH
$UWLFOH
/HVSULYLOqJHVDWWULEXpVDX7UpVRUHQH[pFXWLRQGHODSUpVHQWH
ORLQHSUpMXGLFLHQWSRLQWDX[GURLWVTXLOSHXWH[HUFHUVXUOHVELHQV
GHVUHGHYDEOHVFRPPHWRXWDXWUHFUpDQFLHU
$UWLFOH
3RXU OH UHFRXYUHPHQW GH OHXUV LPS{WV HW WD[HV OHV
FROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVRQWXQSULYLOqJHJpQpUDO
TXLSUHQGUDQJLPPpGLDWHPHQWDSUqVOHSULYLOqJHGX7UpVRUSUpYX
jODUWLFOHFLGHVVXV,OSRUWHVXUOHVPrPHVREMHWVHWVH[HUFH
GDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV
3RXUOHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVDXWUHVTXHFHOOHVYLVpHVj
ODOLQpD SUpFpGHQW OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW OHXUV JURXSHPHQWV
RQW XQ SULYLOqJH TXL YLHQW LPPpGLDWHPHQW DSUqV OH SULYLOqJH GX
7UpVRUYLVpjODUWLFOH
$UWLFOH
/HVVUHWpVHWSULYLOqJHVDWWULEXpVDX7UpVRUDX[FROOHFWLYLWpV
ORFDOHVHWOHXUVJURXSHPHQWVVpWHQGHQWDX[IUDLVGHUHFRXYUHPHQW
HQJDJpVPDMRUDWLRQVGHUHWDUGSpQDOLWpVHWDPHQGHV
$UWLFOH
3RXU OH UHFRXYUHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV HW GHV GpEHWV GHV
FRPSWDEOHVSXEOLFVOH7UpVRUDXQHK\SRWKqTXHVXUWRXVOHVELHQV
LPPHXEOHV GHV UHGHYDEOHV GRQW OH PRQWDQW GHV FUpDQFHV HVW pJDO
RXVXSpULHXUjYLQJWPLOOH GLUKDPV
/K\SRWKqTXH GX 7UpVRU SUHQG UDQJ j OD GDWH GH VRQ
LQVFULSWLRQjODFRQVHUYDWLRQGHODSURSULpWpIRQFLqUH(OOH QH SHXW rWUH LQVFULWH TXj SDUWLU GH OD GDWH j ODTXHOOH OH
UHGHYDEOHDHQFRXUXXQHPDMRUDWLRQSRXUGpIDXWGHSDLHPHQW
(OOH SHXW WRXWHIRLV rWUH LQVFULWH VDQV GpODL GDQV OHV FDV
GH[LJLELOLWpLPPpGLDWHSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHODSUpVHQWH
ORL
$UWLFOH
/K\SRWKqTXH GX 7UpVRU HVW LQVFULWH SDU OH FRPSWDEOH
GpWHQWHXU GHV U{OHV RX pWDWV GH SURGXLWV j OHQFRQWUH GHV
FRQWULEXDEOHVTXL\VRQWSRUWpVHWGHOHXUVD\DQWVGURLW
$UWLFOH
/HFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQWSHXWDXYXGHODYLVGH
UHGUHVVHPHQW YLVp j ODUWLFOH FLGHVVXV UHTXpULU OD SUpQRWDWLRQ
GXQHK\SRWKqTXHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVjODUWLFOHGXGDKLU
GX UDPDGDQ  DRW VXU OLPPDWULFXODWLRQ GHV
LPPHXEOHV
$UWLFOH
/HVSUpQRWDWLRQVHWOHVLQVFULSWLRQVGK\SRWKqTXHUHTXLVHVHQ
PDWLqUH GH UHFRXYUHPHQW GLPS{WV WD[HV HW DXWUHV FUpDQFHV
SXEOLTXHVVRQWIDLWHVJUDWXLWHPHQW
&KDSLWUH9,,

'HVUpFODPDWLRQV
$UWLFOH
1RQREVWDQWWRXWHUpFODPDWLRQRXLQVWDQFHOHVUHGHYDEOHVVRQW
WHQXVDXSDLHPHQWGHVLPS{WVWD[HVHWDXWUHVFUpDQFHVPLVjOHXU
FKDUJHGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUODSUpVHQWHORL
7RXWHIRLV OH UHGHYDEOH TXL FRQWHVWH HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH
OHVVRPPHVTXLOXLVRQWUpFODPpHVSHXWVXUVHRLUDXSDLHPHQWGHOD
SDUWLHFRQWHVWpHjFRQGLWLRQTXLODLWLQWURGXLWVDUpFODPDWLRQGDQV
OHVGpODLVSUpYXVSDUOHVORLVHWUqJOHPHQWVHQYLJXHXUHWFRQVWLWXp
GHV JDUDQWLHV SURSUHV j DVVXUHU OH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
FRQWHVWpHV
$ GpIDXW GH FRQVWLWXWLRQ GH JDUDQWLHV RX ORUVTXH FHOOHV
RIIHUWHV VRQW HVWLPpHV LQVXIILVDQWHV SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp
GXUHFRXYUHPHQW FHOXLFL FRQWLQXH OHV GLOLJHQFHV MXVTXj
ODSXUHPHQWGHODFUpDQFH$UWLFOH
/HV JDUDQWLHV YLVpHV j ODUWLFOH SUpFpGHQW SHXYHQW rWUH
FRQVWLWXpHVVRXVIRUPHGH
FRQVLJQDWLRQjXQFRPSWHGX7UpVRU
WLWUHV UHSUpVHQWDWLIV GH GURLWV GH FUpDQFHV SUpYXV SDU OD ORL
Q UHODWLYH j FHUWDLQV WLWUHV GH FUpDQFHV QpJRFLDEOHV
SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX FKDDEDQH 
MDQYLHU 
HIIHWVSXEOLFVRXDXWUHVYDOHXUVPRELOLqUHV
FDXWLRQEDQFDLUH
FUpDQFHVVXUOH7UpVRU
ZDUUDQW
QDQWLVVHPHQWGHIRQGVGHFRPPHUFH
DIIHFWDWLRQK\SRWKpFDLUH
'DXWUHV IRUPHV GH JDUDQWLHV SHXYHQW rWUH RIIHUWHV SDU OH
GpELWHXU VRXV UpVHUYH GDFFHSWDWLRQ SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX
UHFRXYUHPHQW
/HV IUDLV GH FRQVWLWXWLRQ GHV JDUDQWLHV VRQW j OD FKDUJH GX
FRQWULEXDEOH
$UWLFOH
7RXWUHGHYDEOHREMHWGXQDFWHGHUHFRXYUHPHQWIRUFpQHSHXW
\IDLUHRSSRVLWLRQTXHGDQVOHFDVRVDFRQWHVWDWLRQSRUWHVXU
ODUpJXODULWpHQODIRUPHGHODFWHHQJDJp
ODQRQSULVHHQFRPSWHGHSDLHPHQWVTXLODXUDLWHIIHFWXpV
$UWLFOH
/HV UpFODPDWLRQV UHODWLYHV DX[ DFWHV GH UHFRXYUHPHQW IRUFp
GRLYHQW j SHLQH GLUUHFHYDELOLWp rWUH SUpVHQWpHV DX FKHI GH
ODGPLQLVWUDWLRQGRQWUHOqYHOHFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW
FRQFHUQp RX j VRQ UHSUpVHQWDQW GDQV OH GpODL GH VRL[DQWH 
MRXUV VXLYDQW OD GDWH GH QRWLILFDWLRQ GH ODFWH DSSX\pHV GHV
MXVWLILFDWLRQV GH FRQVWLWXWLRQ GH JDUDQWLHV FRPPH SUpYX
ODUWLFOHFLGHVVXV$ GpIDXW GH UpSRQVH GH ODGPLQLVWUDWLRQ GDQV OH GpODL GH


VRL[DQWH MRXUVVXLYDQWODGDWHGHUpFHSWLRQGHODUpFODPDWLRQ
FRPPHGDQVOHFDVRODGpFLVLRQQHOXLGRQQHSDVVDWLVIDFWLRQOH
UHGHYDEOH SHXW LQWURGXLUH XQH LQVWDQFH GHYDQW OD MXULGLFWLRQ
FRPSpWHQWH
$UWLFOH
(QFDVGHUHYHQGLFDWLRQGHPHXEOHVHWHIIHWVPRELOLHUVVDLVLV
RX GH GHPDQGH HQ GLVWUDFWLRQ GREMHWV LQVDLVLVVDEOHV OH
UHYHQGLTXDQWGRLWDGUHVVHUXQPpPRLUHDXFKHIGHODGPLQLVWUDWLRQ
GRQW UHOqYH OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX j VRQ
UHSUpVHQWDQW DSSX\p GH WRXWHV MXVWLILFDWLRQV XWLOHV VRXV SOL
UHFRPPDQGpDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQ
$ GpIDXW GH UpSRQVH GDQV XQ GpODL GH VRL[DQWH  MRXUV j
FRPSWHUGHODGDWHGHUpFHSWLRQGXPpPRLUHVXVYLVpOHUHTXpUDQW
SHXWLQWURGXLUHXQHLQVWDQFHGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLI
/H UHFRXUV GHYDQW OH MXJH GRLW rWUH LQWURGXLW j SHLQH
GLUUHFHYDELOLWp GDQV OH GpODL GH WUHQWH  MRXUV VXLYDQW OD
QRWLILFDWLRQ GH OD GpFLVLRQ GH ODGPLQLVWUDWLRQ RX OH[SLUDWLRQ GX
GpODLGHUpSRQVHDFFRUGpjFHOOHFL
,OSHXWrWUHVXUVLVjODYHQWHGHVREMHWVUHYHQGLTXpVMXVTXjFH
TXLOVRLWVWDWXpGpILQLWLYHPHQWVXUODUHYHQGLFDWLRQRXODGHPDQGH
HQGLVWUDFWLRQ
&KDSLWUH9,,,

'HODUHPLVHGHODPDMRUDWLRQGHUHWDUG
HWGHVIUDLVGHUHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
/HPLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHVRXODSHUVRQQHGpOpJXpHSDU
OXL j FHW HIIHW SHXW DFFRUGHU j OD GHPDQGH GX UHGHYDEOH DX YX
GHV FLUFRQVWDQFHV LQYRTXpHV UHPLVH RX PRGpUDWLRQ GH OD
PDMRUDWLRQ GH UHWDUG HW GHV IUDLV GH UHFRXYUHPHQW SUpYXV DX[
DUWLFOHVHWFLGHVVXV&KDSLWUH,;

'HODSUHVFULSWLRQ
$UWLFOH
/DFWLRQ HQ UHFRXYUHPHQW GHV LPS{WV HW WD[HV GHV GURLWV GH
GRXDQH GHV GURLWV GHQUHJLVWUHPHQW HW GH WLPEUH VH SUHVFULW SDU
TXDWUHDQVjFRPSWHUGHODGDWHGHOHXUPLVHHQUHFRXYUHPHQW
3RXU OHV DXWUHV FUpDQFHV GRQW OD SHUFHSWLRQ HVW FRQILpH DX[
FRPSWDEOHVFKDUJpVGXUHFRXYUHPHQWFHWWHDFWLRQVHSUHVFULWVHORQ
OHV UqJOHV SUpYXHV SDU OHV WH[WHV TXL OHV UpJLVVHQW RX j GpIDXW
VHORQ OHV UqJOHV SUpYXHV SDU OH GDKLU GX UDPDGDQ 
DRW IRUPDQWFRGHGHVREOLJDWLRQVHWGHVFRQWUDWV
/DSUHVFULSWLRQYLVpHDX[DOLQpDVSUpFpGHQWVHVWLQWHUURPSXH
SDU WRXW DFWH GH UHFRXYUHPHQW IRUFp HIIHFWXp j OD GLOLJHQFH GX
FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX SDU OXQ GHV DFWHV SUpYXV
DX[ DUWLFOHV HW GX GDKLU IRUPDQW FRGH GHV REOLJDWLRQV HW
GHVFRQWUDWVSUpFLWp
&KDSLWUH;

'HODUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQW
GHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH
$XFXQH DXWRULWp SXEOLTXH RX DGPLQLVWUDWLYH QH SHXW IDLUH
VXVSHQGUHRXGLIIpUHUOHUHFRXYUHPHQWGHVLPS{WVWD[HVHWDXWUHV
FUpDQFHV RX HQ HQWUDYHU OH GpURXOHPHQW QRUPDO VRXV SHLQH
GHQJDJHU VD UHVSRQVDELOLWp SHUVRQQHOOH SpFXQLDLUH GDQV OHV
FRQGLWLRQVIL[pHVDXGDKLUGXFKDDEDQH DYULO VXU
ODUHVSRQVDELOLWpGHVFRPSWDEOHVSXEOLFV
7RXWHIRLV OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW RX OH FKHI
GH ODGPLQLVWUDWLRQ GRQWLO UHOqYH SHXW DFFHSWHU OD OLEpUDWLRQ GHV
UHGHYDEOHV SDU DFRPSWHV VRXV UpVHUYH GH SUpVHQWDWLRQ GHV
JDUDQWLHVSUpYXHVjODUWLFOHFLGHVVXV
$UWLFOH
/HV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW TXL RQW ODLVVp
SDVVHU OH GpODL GH SUHVFULSWLRQ VDQV HQJDJHU GDFWLRQV HQ
UHFRXYUHPHQW RX TXL DSUqV OHV DYRLU FRPPHQFpHV OHV RQWDEDQGRQQpHV MXVTXj SUHVFULSWLRQ GHV FUpDQFHV TXL OHXUV VRQW


FRQILpHVSRXUUHFRXYUHPHQWVRQWGpFKXVGHOHXUVGURLWVFRQWUHOHV
UHGHYDEOHVPDLVGHPHXUHQWUHVSRQVDEOHVYLVjYLVGHVRUJDQLVPHV
SXEOLFVFRQFHUQpV
$UWLFOH
/RUVTXH WRXWHV OHV YRLHV GH[pFXWLRQ VXU OHV ELHQV HW OH FDV
pFKpDQWVXUODSHUVRQQHGXUHGHYDEOHRQWpWppSXLVpHVVDQVDERXWLU
DXUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHVFHOOHVFLVRQWSURSRVpHV
HQQRQYDOHXUjOLQLWLDWLYHGXFRPSWDEOHFKDUJpGXUHFRXYUHPHQW
/HVFUpDQFHVLUUpFRXYUDEOHVVRQWSURSRVpHVHQQRQYDOHXUDX
PR\HQGpWDWVDSSX\pVGHVMXVWLILFDWLRQVUHTXLVHVTXLSHXYHQWrWUH
FRQVWLWXpHVVRXVIRUPHGH
SURFqVYHUEDOGHFDUHQFH
SURFqVYHUEDOGHSHUTXLVLWLRQ
FHUWLILFDWGDEVHQFH
FHUWLILFDWGLQGLJHQFH
/DGPLVVLRQ HQ QRQYDOHXU HVW VDXI GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV
SURQRQFpH
SRXU O(WDW SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD
SHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
SRXU OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW OHXUV JURXSHPHQWV SDU
ORUGRQQDWHXU DSUqV YLVD GH ODXWRULWp GH WXWHOOH
FRPSpWHQWH
SRXU OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV SDU ORUGRQQDWHXU DSUqV
YLVDGXPLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHV
/DEVHQFHGHUpSRQVHGHODXWRULWpFRPSpWHQWHGDQVOHGpODL
GXQDQjFRPSWHUGHODGDWHGHUpFHSWLRQGHVpWDWVGHVFUpDQFHV
LUUpFRXYUDEOHVYDXWDGPLVVLRQHQQRQYDOHXU
$UWLFOH
/DGPLVVLRQ HQ QRQYDOHXU D SRXU HIIHW GH GpJDJHU OD
UHVSRQVDELOLWp GX FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW VDQV SRXU
DXWDQWpWHLQGUHODGHWWHGXGpELWHXU&KDSLWUH;,

'XGURLWGHFRPPXQLFDWLRQ
$UWLFOH
/HV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW GLVSRVHQW GXQ
GURLW GH FRPPXQLFDWLRQ GHYDQW OHXU SHUPHWWUH GDFFpGHU j WRXV
GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV FRQFHUQDQW OHV UHGHYDEOHV HW TXL
VRQWXWLOHVDXUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH
2XWUHOHUHGHYDEOHOHGURLWGHFRPPXQLFDWLRQYLVpjODUWLFOH
SUpFpGHQWVH[HUFHjOpJDUG
GHV DGPLQLVWUDWLRQV GH O(WDW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW
OHXUV JURXSHPHQWV GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW GH WRXW
DXWUHRUJDQLVPHVRXPLVDXFRQWU{OHGHODXWRULWpSXEOLTXH
VDQVTXHVRLWRSSRVpOHVHFUHWSURIHVVLRQQHO
GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV HW PRUDOHV GRQW OD SURIHVVLRQ
DXWRULVH OLQWHUYHQWLRQ GDQV GHV WUDQVDFWLRQV OD SUHVWDWLRQ
GHVHUYLFHjFDUDFWqUHILQDQFLHUMXULGLTXHRXFRPSWDEOHRX
OD GpWHQWLRQ GH ELHQV RX GH IRQGV SRXU OH FRPSWH GH WLHUV
GpELWHXUV
7RXWHIRLV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV SURIHVVLRQV OLEpUDOHV OH
GURLW GH FRPPXQLFDWLRQ QH SHXW SRUWHU VXU OD FRPPXQLFDWLRQ
JOREDOHGHVGRVVLHUVGHOHXUVFOLHQWVUHGHYDEOHVGLPS{WVWD[HVHW
DXWUHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH
/HVRUJDQLVPHVHWOHVSHUVRQQHVYLVpVjODUWLFOHFLGHVVXV
VRQWWHQXVGHFRPPXQLTXHUjODGHPDQGHGXFRPSWDEOHFKDUJp GX
UHFRXYUHPHQWGDQVXQGpODLGHTXLQ]H MRXUVjFRPSWHUGHOD
GDWH GH UpFHSWLRQ GH OD GHPDQGH TXL OHXU HQ HVW IDLWH OHV
LQIRUPDWLRQVUHTXLVHVTXHOTXHQVRLWOHVXSSRUW
/D QRQ FRPPXQLFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV GHPDQGpHV GDQV OH
GpODL SUHVFULW HVW SDVVLEOH GXQH DVWUHLQWH GH FLQT FHQWV 
GLUKDPV SDU MRXU GH UHWDUG GDQV OD OLPLWH GH FLQTXDQWH PLOOH
 GLUKDPV
/DVWUHLQWHHVWUHFRXYUpHSDUYRLHGRUGUHGHUHFHWWHpPLVSDU
OHPLQLVWUHFKDUJpGHVILQDQFHV6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV LQVWLWXDQW OH VHFUHW


SURIHVVLRQQHO OH UHIXV GH FRPPXQLFDWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV
GHPDQGpHV RX OD FRPPXQLFDWLRQ GH IDX[ UHQVHLJQHPHQWV
FRQVWLWXH REVWDFOH DX UHFRXYUHPHQW DX VHQV GH ODUWLFOH GH OD
SUpVHQWH ORL HW H[SRVH OH FRQWUHYHQDQW DX[ VDQFWLRQV SUpYXHV j
ODUWLFOHFLGHVVXV
7RXWHIRLV FHV VDQFWLRQV QH VRQW SDV DSSOLFDEOHV DX[
DGPLQLVWUDWLRQV SXEOLTXHV HW DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW OHXUV
JURXSHPHQWV
7,75(,,,
',6326,7,2163$57,&8/,5(6
&KDSLWUHSUHPLHU

'HVDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHV
GpSHQVHWIUDLVGHMXVWLFH
$UWLFOH
/HV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV OHV GpSHQV HW
IUDLV GH MXVWLFH VRQW UHFRXYUpV FRQFXUUHPHQW SDU OHV FRPSWDEOHV
FKDUJpGXUHFRXYUHPHQWUHOHYDQWGHODGPLQLVWUDWLRQGHVILQDQFHV
HWOHVDJHQWVGHVVHFUpWDULDWVJUHIIHVGHVMXULGLFWLRQVGX5R\DXPH
$UWLFOH
/HVSURGXLWVYLVpVjODUWLFOHFLGHVVXVVRQWH[LJLEOHVGqV
TXH OD GpFLVLRQ GH FRQGDPQDWLRQ HVW SDVVpH HQ IRUFH GH FKRVH
MXJpH
7RXWHIRLV OHV FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV HQ PDWLqUH GH
GRXDQHHWLPS{WVLQGLUHFWVD\DQWOHFDUDFWqUHGHUpSDUDWLRQFLYLOH
VRQW H[pFXWRLUHV GqV TXH OD GpFLVLRQ OHV FRQFHUQDQW QH SRXYDQW
SOXV IDLUH OREMHW GDXFXQH YRLH GH UHFRXUV RUGLQDLUH HVW DLQVL
GHYHQXHGpILQLWLYH
$UWLFOH
'qVODSULVHHQFKDUJHGHVH[WUDLWVGHMXJHPHQWRXGHVWLWUHV
GH UHFHWWHV OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW LQYLWH OHV
UHGHYDEOHVjVHOLEpUHUGHVVRPPHVPLVHVjOHXUFKDUJHDXPR\HQ
GDYLVVDQVIUDLV$GpIDXWGHSDLHPHQWOHUHFRXYUHPHQWHQHVWDVVXUpSDUYRLH
GH FRPPDQGHPHQW VDLVLH HW YHQWH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU
ODSUpVHQWHORL
$UWLFOH
/D FRQWUDLQWH SDU FRUSV HQ PDWLqUH GH UHFRXYUHPHQW GHV
DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV GHPHXUH UpJLH SDU OHV
DUWLFOHVjGXFRGHGHSURFpGXUHSpQDOH
$UWLFOH
/HV IUDLV GH UHFRXYUHPHQW HW DXWUHV IUDLV DFFHVVRLUHV SUpYXV
SDU OD ORL Q UpJOHPHQWDQW OHV IUDLV GH MXVWLFH HQ PDWLqUH
SpQDOH SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX UDELL ,, 
 GpFHPEUH HW OHV GLVSRVLWLRQV GH ODQQH[H , GX GpFUHW
Q GX MRXPDGD ,,  GpFHPEUH SRUWDQW
FRGLILFDWLRQ GHV WH[WHV VXU OHQUHJLVWUHPHQW HW OH WLPEUH PLV j OD
FKDUJHGHVFRQGDPQpVVRQWUHFRXYUpVGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV
TXHOHSULQFLSDOGHVDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHV
$UWLFOH
6LOHVELHQVGXFRQGDPQpVRQWLQVXIILVDQWVSRXUSHUPHWWUHOH
UHFRXYUHPHQW GHV IUDLV DPHQGHV UHVWLWXWLRQV RX GRPPDJHV
LQWpUrWV OD VRPPH HIIHFWLYHPHQW UHFRXYUpH HVW DIIHFWpH GDQV
ORUGUHGHSUpIpUHQFH
DX[IUDLVGHMXVWLFH
DX[IUDLVGHUHFRXYUHPHQWIRUFp
DX[UHVWLWXWLRQV
DX[GRPPDJHVLQWpUrWV
jODPHQGHHQSULQFLSDO
$UWLFOH
3RXU OHXU UHFRXYUHPHQW OHV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV
SpFXQLDLUHVOHVGpSHQVHWOHVIUDLVGHMXVWLFHMRXLVVHQWGXSULYLOqJH
JpQpUDOSUpYXjODUWLFOHGHODSUpVHQWHORL$UWLFOH
/DFWLRQHQUHFRXYUHPHQWVHSUHVFULW
(QPDWLqUHGDPHQGHVHWFRQGDPQDWLRQVSpFXQLDLUHVDXWUHV
TXHGRXDQLqUHVSDU
YLQJW DQVSRXUOHVSHLQHVFULPLQHOOHV
FLQT DQVSRXUOHVSHLQHVGpOLFWXHOOHV
GHX[ DQVSRXUOHVSHLQHVFRQWUDYHQWLRQQHOOHV
(QPDWLqUHGHIUDLVGHMXVWLFHSDUTXLQ]H DQV
/HVGpODLVGHSUHVFULSWLRQSUpYXVFLGHVVXVFRXUHQWjFRPSWHU
GX SURQRQFp GX MXJHPHQW SRXU OHV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV
SpFXQLDLUHV
/DSUHVFULSWLRQYLVpHDX[DOLQpDVSUpFpGHQWVHVWLQWHUURPSXH
SDU WRXW DFWH GH UHFRXYUHPHQW IRUFp HIIHFWXp j OD GLOLJHQFH GH
ODGPLQLVWUDWLRQ GHV ILQDQFHV RX GHV VHUYLFHV GHV JUHIIHV GHV
MXULGLFWLRQVGX5R\DXPH
$UWLFOH
/HV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV MXJpHV
LUUpFRXYUDEOHV VRQW SURSRVpHV HQ QRQ YDOHXU DX PR\HQ GpWDWV
DSSX\pVGHVMXVWLILFDWLRQVQpFHVVDLUHV
/DGPLVVLRQ HQ QRQ YDOHXU HVW SURQRQFpH SDU OH PLQLVWUH
FKDUJpGHVILQDQFHVRXODSHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
7,75(,9
',6326,7,216',9(56(675$16,72,5(6(7),1$/(6
&KDSLWUHSUHPLHU

'LVSRVLWLRQVGLYHUVHV
$UWLFOH
7RXWH SHUVRQQH DSSHOpH GDQV OH[HUFLFH GH VHV IRQFWLRQV RX
DWWULEXWLRQV j LQWHUYHQLU GDQV OH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV HQ YHUWX GH OD SUpVHQWH ORL HVW WHQXH DX VHFUHW
SURIHVVLRQQHOGDQVOHVWHUPHVGHVORLVSpQDOHVHQYLJXHXU$UWLFOH
/HVOLWLJHVTXLQDvWUDLHQWGHODSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGH
OD SUpVHQWH ORL UHOqYHQW GH OD FRPSpWHQFH GHV WULEXQDX[
DGPLQLVWUDWLIVjUDLVRQGXOLHXROHVFUpDQFHVSXEOLTXHVVRQWGXHV
&KDSLWUH,,

'LVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHV
$UWLFOH
/HV LPS{WV HW WD[HV PLV HQ UHFRXYUHPHQW DYDQW OHQWUpH HQ
YLJXHXU GH OD SUpVHQWH ORL GHPHXUHQW MXVTXj OHXU DSXUHPHQW
VRXPLVDX[PDMRUDWLRQVGHUHWDUGSUpYXHVjODUWLFOHGXGDKLUGX
 MRXPDGD ,  DRW SRUWDQW UqJOHPHQW VXU OHV
SRXUVXLWHV HQ PDWLqUH GLPS{WV GLUHFWV WD[HV DVVLPLOpHV HW DXWUHV
FUpDQFHVUHFRXYUpHVSDUOHVDJHQWVGX7UpVRU
$UWLFOH
6RQW VRXPLVHV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL OHV
GHPDQGHVGHFRQWUDLQWHSDUFRUSVSRXUOHVTXHOOHVOHSURFXUHXUGX
5RLQDSDVGpOLYUpGRUGUHGLQFDUFpUDWLRQDYDQWODGDWHGHQWUpH
HQYLJXHXUGHODGLWHORL
$UWLFOH
6RQW UpSXWpHV DGPLVHV HQ QRQ YDOHXU OHV FUpDQFHV
LUUpFRXYUDEOHVGLPS{WVWD[HVHWDXWUHVFUpDQFHVSURSRVpHVHQQRQ
YDOHXU DQWpULHXUHPHQW DX HU MXLOOHW HW VXU OHVTXHOOHV LO QD
SDVpWpVWDWXpDYDQWODGDWHGHQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHORL
,O VHUD VWDWXp VXU OHV FUpDQFHV LUUpFRXYUDEOHV SURSRVpHV HQ
QRQ YDOHXU SDU OHV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX UHFRXYUHPHQW HQWUH OH
HU MXLOOHW HW OD GDWH GHQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH ORL
GDQVXQGpODLGXQDQjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
6RQW UpSXWpHV DGPLVHV HQ QRQ YDOHXU OHV FUpDQFHV
LUUpFRXYUDEOHV YLVpHV j ODOLQpD SUpFpGHQW VXU OHVTXHOOHV LO QDXUD
SDVpWpVWDWXpGDQVOHVGpODLVSUHVFULWV&KDSLWUH,,,

+DUPRQLVDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHODOpJLVODWLRQILVFDOH
DYHFFHOOHVGHODORLIRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQW
$UWLFOH
,PS{WVXUOHVVRFLpWpV

/HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW GH OD ORL Q 
LQVWLWXDQW OLPS{W VXU OHV VRFLpWpV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU
Q GX UDELL ,,  GpFHPEUH VRQW
DEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH/RUVTXH OHV YHUVHPHQWV SUpYXV DX[ DUWLFOHV
HW ELV FLGHVVXV VRQW HIIHFWXpV VSRQWDQpPHQW HQ GHKRUV GHV
GpODLV SUHVFULWV HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH OD VRFLpWp GRLW DFTXLWWHU
VSRQWDQpPHQWHQPrPHWHPSVTXHOHVVRPPHVGXHVXQHSpQDOLWp
GH HW OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXH SDU OD ORL Q
IRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQWGHFUpDQFHVSXEOLTXHV
$ GpIDXW GH SDLHPHQW VSRQWDQp GH WRXW RX SDUWLH GHV
VRPPHV GXHV FHOOHVFL VRQW pPLVHV SDU YRLH GH U{OH GH
UpJXODULVDWLRQDVVRUWLHVGHODSpQDOLWpGHVDQVSUpMXGLFHGH
ODSSOLFDWLRQ SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW GH OD
PDMRUDWLRQGHUHWDUGSUpYXHSDUODORLQSUpFLWpH
$UWLFOH /HV VRFLpWpV TXL FRQWHVWHQW WRXW RX SDUWLH GX
PRQWDQW GH OLPS{W PLV j OHXU FKDUJH GRLYHQW DGUHVVHU DX
GLUHFWHXUGHVLPS{WVOHXUVUpFODPDWLRQV
D HQ FDV GH SDLHPHQW VSRQWDQp GH OLPS{W GDQV OHV
VL[PRLV TXL VXLYHQW OH[SLUDWLRQ GHV GpODLV SUpYXV
UHVSHFWLYHPHQW DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV SRXU OH GpS{W
GHVGpFODUDWLRQVYLVpHVDX[GLWVDUWLFOHV
E HQFDVGLPSRVLWLRQSDUYRLHGHU{OHGDQVOHVVL[PRLV
VXLYDQWFHOXLGHODGDWHGHPLVHHQUHFRXYUHPHQWGHFHOXLFL
$SUqV LQVWUXFWLRQ LO HVW VWDWXp VXU FHV UpFODPDWLRQV SDU OH
PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD SHUVRQQH GpOpJXpH SDU OXL j
FHW HIIHW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH GH OD
ORL Q UHODWLYH j OLPS{W JpQpUDO VXU OH UHYHQX VDQV
SUpMXGLFH SRXU OD VRFLpWp UHTXpUDQWH GX GURLW GH VDLVLU OH
WULEXQDO FRPSpWHQW GDQV OH GpODL GXQ PRLV VXLYDQW OD GDWH GH
QRWLILFDWLRQGHODGpFLVLRQGHODGPLQLVWUDWLRQ$ GpIDXW GH UpSRQVH GH ODGPLQLVWUDWLRQ GDQV OH GpODL GH


VL[PRLVVXLYDQWODGDWHGHODUpFODPDWLRQODVRFLpWpUHTXpUDQWH
SHXW pJDOHPHQW LQWURGXLUH XQH UHTXrWH GHYDQW OH WULEXQDO
FRPSpWHQWGDQVOHGpODLGXQPRLVVXLYDQWOH[SLUDWLRQGXGpODL
GHUpSRQVH
$UWLFOH
,PS{WJpQpUDOVXUOHUHYHQX

,/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV,,ELV,9,,
HWGHODORLQUHODWLYHjOLPS{WJpQpUDOVXUOHUHYHQXVRQW
PRGLILpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH,/RUVTXHOHVYHUVHPHQWVSUpYXVjODUWLFOH
FLGHVVXV VRQW HIIHFWXpV VSRQWDQpPHQW HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH HQ
GHKRUV GHV GpODLV SUHVFULWV OHV HPSOR\HXUV HW GpELUHQWLHUV
GRLYHQW DFTXLWWHU HQ PrPH WHPSV TXH OHV VRPPHV GXHV OD
SpQDOLWp GH HW OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXHV SDU OHV
GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW
GHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$GpIDXWGHYHUVHPHQWVSRQWDQpGHVVRPPHVGXHVFHOOHVFL
VRQW pPLVHV SDU YRLH GH U{OH GH UpJXODULVDWLRQ DVVRUWLHV GH OD
SpQDOLWp GH YLVpH j ODOLQpD FLGHVVXV VDQV SUpMXGLFH GH
ODSSOLFDWLRQ SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW GH OD
PDMRUDWLRQGHUHWDUGSUpYXHSDUODORLQIRUPDQWFRGHGH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH ,/LPS{W JpQpUDO VXU OH UHYHQX HVW pWDEOL
SDU YRLH GH U{OH HW UHFRXYUp GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD
ORL Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV
7RXWHIRLVORUVTXHOHFRQWULEXDEOH
$UWLFOH ELV,9/H GpIDXW RX OLQVXIILVDQFH GH
YHUVHPHQW VSRQWDQp GH OD FRWLVDWLRQ YLVpH FLGHVVXV GDQV OH
GpODL SUHVFULW HQWUDvQH ODSSOLFDWLRQ GH OD SpQDOLWp HW GH OD
PDMRUDWLRQGHUHWDUGSUpYXHVjODUWLFOHGHODSUpVHQWHORL
$ GpIDXW GH YHUVHPHQW VSRQWDQp OD FRWLVDWLRQ QRQ YHUVpH
HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH HVW pPLVH SDU YRLH GH U{OH GH
UpJXODULVDWLRQDVVRUWLHGHODSpQDOLWpSUpYXHjODUWLFOHGHOD
SUpVHQWH ORL VDQV SUpMXGLFH GH ODSSOLFDWLRQ SDU OH FRPSWDEOHFKDUJp GX UHFRXYUHPHQW GH OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXH SDU
OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV
$UWLFOH ,,3pQDOLWp HW PDMRUDWLRQ SRXU SDLHPHQW
WDUGLI
/RUVTXHODEDVHLPSRVDEOHHVWUHFWLILpHGDQVOHFDGUHGHOD
SURFpGXUH SUpYXH DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV LO HVW
DSSOLTXp VXU OH FRPSOpPHQW GLPS{W H[LJLEOH XQH SpQDOLWp GH
 VDQV SUpMXGLFH GH ODSSOLFDWLRQ SDU OH FRPSWDEOH FKDUJp
GX UHFRXYUHPHQW GH OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXH SDU OD ORL
Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV
/HFRPSOpPHQWGLPS{WHWODSpQDOLWpYLVpHFLGHVVXVVRQW
pPLVSDUYRLHGHU{OH
$UWLFOH,/HVFRQWULEXDEOHVTXLFRQWHVWHQW
 OD PLVH HQ UHFRXYUHPHQW
GXU{OH
$SUqVLQVWUXFWLRQSDUOHVHUYLFHFRPSpWHQWLOHVWVWDWXpVXU
OD UpFODPDWLRQ SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD
SHUVRQQHGpOpJXpHSDUOXLjFHWHIIHW
6LOHFRQWULEXDEOHQDFFHSWHSDVODGpFLVLRQUHQGXHLOGRLW
GDQV OH GpODL GXQ PRLV j GDWHU GH OD QRWLILFDWLRQ GH FHOOHFL
SURYRTXHUXQHVROXWLRQMXGLFLDLUHGHODIIDLUHGHYDQWOHWULEXQDO
FRPSpWHQW
$ GpIDXW GH UpSRQVH
HVWSRUWpHjGHX[PRLV
,,'pJUqYHPHQWGRIILFHHWUHPLVHGHVSpQDOLWpV
 /H PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV
GRXEOHHPSORLRXIDX[HPSORLV
 ,O SHXW DFFRUGHU j OD GHPDQGH GX FRQWULEXDEOH DX YX
GHV FLUFRQVWDQFHV LQYRTXpHV UHPLVH RX PRGpUDWLRQ GHV
SpQDOLWpVHWDXWUHVVDQFWLRQVSUpYXHVSDUODSUpVHQWHORL$UWLFOH
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH

,/HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW GH OD ORL Q 
UHODWLYH j OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH SURPXOJXpH SDU OH GDKLU
QGXUDELL,, GpFHPEUH VRQWDEURJpHV
HWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH /HV UHGHYDEOHV TXL FRQWHVWHQW WRXW RX SDUWLH
GX PRQWDQW GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH PLV j OHXU FKDUJH
GRLYHQWDGUHVVHUDXGLUHFWHXUGHVLPS{WVOHXUUpFODPDWLRQ
D HQ FDV GH SDLHPHQW VSRQWDQp GH OD WD[H GDQV OHV VL[
PRLVTXLVXLYHQWOHVGpODLVIL[pVjODUWLFOHFLGHVVXV
E HQ FDV GLPSRVLWLRQ SDU YRLH GpWDW GH SURGXLWV GDQV
OHV VL[ PRLV VXLYDQW FHOXL GH OD GDWH GH PLVH HQ UHFRXYUHPHQW
GHOpWDWGHSURGXLWV
$SUqV LQVWUXFWLRQ LO HVW VWDWXp VXU OHV UpFODPDWLRQV SDU OH
PLQLVWUH GHV ILQDQFHV RX OD SHUVRQQH GpOpJXpH SDU OXL j FHW
HIIHWFRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH GH OD ORL
Q UHODWLYH j OLPS{W JpQpUDO VXU OH UHYHQX VDQV SUpMXGLFH
SRXU OH UHGHYDEOH UHTXpUDQW GX GURLW GH VDLVLU OH WULEXQDO
FRPSpWHQW GDQV OH GpODL GXQ PRLV VXLYDQW OD GDWH GH
QRWLILFDWLRQGHODGpFLVLRQGHODGPLQLVWUDWLRQ
$ GpIDXW GH UpSRQVH GH ODGPLQLVWUDWLRQ GDQV OH GpODL GH
VL[ PRLV VXLYDQW OD GDWH GH UpFODPDWLRQ OH UHGHYDEOH UHTXpUDQW
SHXW pJDOHPHQW VDLVLU OH WULEXQDO FRPSpWHQW GDQV OH GpODL GXQ
PRLVVXLYDQWOH[SLUDWLRQGXGpODLGHUpSRQVH
$UWLFOH 7RXWH WD[H GpFODUpH HW UpJOpH HQ GHKRUV GX
GpODL SUpYX j ODUWLFOH FLGHVVXV VDQV TXH FH UHWDUG H[FqGH
XQ PRLV HVW DVVRUWLH GXQH SpQDOLWp GH GX PRQWDQW
GHVGURLWVGXV
 /RUVTXH OH GpS{W GHV GpFODUDWLRQV HW OH SDLHPHQW GH OD
WD[H LQWHUYLHQQHQW VSRQWDQpPHQW DXGHOj GX SUHPLHU PRLV GH
UHWDUG HW DYDQW OH[SLUDWLRQ GX WURLVLqPH PRLV VXLYDQW OD GDWH
GH[LJLELOLWpLOHVWDSSOLTXpHQSOXVGXPRQWDQWGHODWD[HGXH
XQHSpQDOLWpGH 7RXW GpIDXW GH GpFODUDWLRQ GX FKLIIUH GDIIDLUHV WRXW


UHWDUG TXL H[FqGH WURLV PRLV GDQV OH GpS{W GH FHV GpFODUDWLRQV
RX GDQV OH SDLHPHQW GH OD WD[H H[LJLEOH WRXWH RPLVVLRQ
LQVXIILVDQFH RX PLQRUDWLRQ GDQV OHV GpFODUDWLRQV GH UHFHWWHV RX
GRSpUDWLRQV WD[DEOHV WRXWH GpGXFWLRQ DEXVLYH WRXWH
PDQRHXYUH WHQGDQW j REWHQLU LQGPHQW OH EpQpILFH
GH[RQpUDWLRQ RX GH UHPERXUVHPHQWV HVW SDVVLEOH GXQH
SpQDOLWp pJDOH DX PLQLPXP j HW SHXW DWWHLQGUH HQ FDV GH
PDXYDLVHIRLVFRQVWDWpHGHODVVXMHWWLGHODWD[HIUDXGpH
pOXGpH RX FRPSURPLVH RX GRQW OH[RQpUDWLRQ OD GpGXFWLRQ RX
OHUHPERXUVHPHQWDpWpSURYRTXpRXREWHQXLQGPHQW
'DQV FH FDV OH PRQWDQW GH OD WD[H H[LJLEOH HVW pPLV SDU
YRLH GpWDW GH SURGXLW DVVRUWL GH OD SpQDOLWp SUpYXH j ODOLQpD
FLGHVVXV
,,/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV H DOLQpD HW GH
ODORLSUpFLWpHQUHODWLYHjODWD[HVXUODYDOHXUDMRXWpHVRQW
FRPSOpWpHVHWPRGLILpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH /D WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH
GpOpJXpSDUOXLjFHWHIIHW
H DOLQpD /D WD[H pPLVH SDU YRLH GpWDW GH SURGXLWV HVW
UHFRXYUpH FRQIRUPpPHQW j OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH /H PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV SHXW
DFFRUGHU j OD GHPDQGH GX UHGHYDEOH DX YX GHV FLUFRQVWDQFHV
LQYRTXpHV UHPLVH RX PRGpUDWLRQ GHV SpQDOLWpV HW DXWUHV
VDQFWLRQVSUpYXHVSDUODSUpVHQWHORL
$UWLFOH
/DWD[HXUEDLQH

/HVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHHWGXH DOLQpDGHODUWLFOH
GH OD ORL Q UHODWLYH j OD WD[H XUEDLQH SURPXOJXpH SDU OH
GDKLU Q GX HU MRXPDGD ,,  GpFHPEUH 
VRQWDEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH /D WD[H HVW pWDEOLH SDU YRLH GH U{OH HW
UHFRXYUpH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q 
IRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV$UWLFOH  HDOLQpD $SUqV LQVWUXFWLRQ LO HVW VWDWXp VXU


FHV UpFODPDWLRQV SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD
SHUVRQQH GpOpJXpH SDU OXL j FHW HIIHW FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGHODORLQUHODWLYHjOLPS{W
JpQpUDOVXUOHUHYHQX
$UWLFOH
7D[HVXUOHVSURGXLWVGHVDFWLRQVSDUWVVRFLDOHV
HWUHYHQXVDVVLPLOpV

/HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW GH OD ORL Q 
UHODWLYH j OD WD[H VXU OHV SURGXLWV GHV DFWLRQV SDUWV VRFLDOHV HW
UHYHQXV DVVLPLOpV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX
UDELL,  RFWREUH VRQW DEURJpHV HW UHPSODFpHV
FRPPHVXLW
$UWLFOH 6L OD UHWHQXH j OD VRXUFH QD SDV pWp HIIHFWXpH
RXVLODWD[HUHWHQXHjODVRXUFHQDSDVpWpUHYHUVpHjODFDLVVH
GX SHUFHSWHXU GDQV OH GpODL OpJDO OH PRQWDQW FRUUHVSRQGDQW HVW
PLV j OD FKDUJH GHV VRFLpWpV FRQWUHYHQDQWHV DVVRUWL GXQH
SpQDOLWp GH VDQV SUpMXGLFH GH ODSSOLFDWLRQ GH OD
PDMRUDWLRQGHUHWDUGSUpYXHSDUODORLQIRUPDQWFRGHGH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH /D WD[H QRQ YHUVpH HQ WRXW RX HQ SDUWLH HVW
pPLVH SDU YRLH GH U{OH GH UpJXODULVDWLRQ DVVRUWLH GH OD SpQDOLWp
HWGHODPDMRUDWLRQSUpYXHVUHVSHFWLYHPHQWDX[DUWLFOHVHW
FLGHVVXV HW UHFRXYUpH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OH FRGH
GHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH /HV UpFODPDWLRQV GHV VRFLpWpV GLVWULEXWULFHV
VRQWDGUHVVpHVDXGLUHFWHXUGHVLPS{WVGDQVOHVTXDWUHPRLVTXL
VXLYHQWFHOXLGXSDLHPHQWVSRQWDQpGHODWD[HRXGHODPLVHHQ
UHFRXYUHPHQW GX U{OH &HV UpFODPDWLRQV VRQW LQVWUXLWHV HW MXJpHV
VXLYDQW OHV UqJOHV SUpYXHV SDU ODUWLFOH GH OD ORL Q 
UHODWLYHjOLPS{WJpQpUDOVXUOHUHYHQX$UWLFOH
7D[HGHOLFHQFH

/HVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGHODUUrWpGXGLUHFWHXUJpQpUDO
GX FDELQHW UR\DO Q GX UHMHE  RFWREUH 
UpJOHPHQWDQWODWD[HGHOLFHQFHjSHUFHYRLUVXUOHVpWDEOLVVHPHQWV
GH FRQVRPPDWLRQ GH ERLVVRQV DOFRROLTXHV RX DOFRROLVpHV VRQW
DEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH /HV SRXUVXLWHV HQ UHFRXYUHPHQW GH OD WD[H GH
OLFHQFH VRQW H[HUFpHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL
QIRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
(Q FDV GH QRQSDLHPHQW GH OD WD[H GDQV OH GpODL IL[p j
ODUWLFOH GH OD ORL SUpFLWpH OD OLFHQFH FHVVH GH SURGXLUH VHV
HIIHWV HW OpWDEOLVVHPHQW HVW FRQVLGpUp FRPPH RXYHUW VDQV
DXWRULVDWLRQ
$UWLFOH
3DUWLFLSDWLRQjODVROLGDULWpQDWLRQDOH

/HV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH ;,9 GX HU DOLQpD GX


SDUDJUDSKH ;9,,, HW GX H DOLQpD GX SDUDJUDSKH ;;, GH
ODUWLFOHELV GH OD ORL GH ILQDQFHV SRXU ODQQpH Q 
UHODWLIjODSDUWLFLSDWLRQjODVROLGDULWpQDWLRQDOHVRQWDEURJpHVHW
UHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOHELV ;,96RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GHV
SDUDJUDSKHV ;, % HW ;,, FLGHVVXV OD SDUWLFLSDWLRQ j OD
VROLGDULWp QDWLRQDOH HVW pWDEOLH SDU YRLH GH U{OH HW UHFRXYUpH
GDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUODORLQIRUPDQWFRGHGH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
;9,,, HU DOLQpD 6RQW WD[pV GRIILFH DYHF DSSOLFDWLRQ
GXQH SpQDOLWp GH GX PRQWDQW GH OD SDUWLFLSDWLRQ j OD
VROLGDULWp QDWLRQDOH OHV UHGHYDEOHV YLVpV DX SDUDJUDSKH ;9,,
TXL QH UHPSOLVVHQW SDV GDQV OHV GpODLV SUHVFULWV OHV REOLJDWLRQV
SUpYXHVSDUOHGLWSDUDJUDSKHVDQVSUpMXGLFHGHODSSOLFDWLRQGH
ODPDMRUDWLRQGHUHWDUGSUpYXHSDUODORLQIRUPDQWFRGH
GHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV;;, HDOLQpD /HV UpFODPDWLRQV VRQW LQVWUXLWHV HW


MXJpHVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGHODORL
Q UHODWLYH j OLPS{W JpQpUDO VXU OH UHYHQX SURPXOJXpH
SDUOHGDKLUQGXUDELL,, QRYHPEUH 
$UWLFOH
'URLWVGHQUHJLVWUHPHQW

/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVWHU HWGXOLYUHSUHPLHUGX
GpFUHW Q GX MRXPDGD ,,  GpFHPEUH 
SRUWDQWFRGLILFDWLRQGHVWH[WHVVXUOHQUHJLVWUHPHQWHWOHWLPEUHVRQW
DEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH WHU/H SDLHPHQW GHV GURLWV HIIHFWXp DSUqV OHXU
GDWHGH[LJLELOLWpHVWSDVVLEOHGXQHPDMRUDWLRQGHUHWDUGpJDOHj
GHOHXUPRQWDQW
&HWWH PDMRUDWLRQ HVW OLTXLGpH GLUHFWHPHQW SDU OH UHFHYHXU
FKDUJpGXUHFRXYUHPHQWDYHFXQPLQLPXPGHGLUKDPV
$UWLFOH /H UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV WD[HV HW DXWUHV
FUpDQFHV HVW HIIHFWXp SDU OH UHFHYHXU GH OHQUHJLVWUHPHQW HW GX
WLPEUH GDQV OHV FRQGLWLRQV HW VXLYDQW OHV PRGDOLWpV SUpYXHV SDU
OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV
SXEOLTXHV
/H FRQWULEXDEOH TXL FRQWHVWH WRXW RX SDUWLH GHV GURLWV PLV
j VD FKDUJH GRLW DGUHVVHU XQH UpFODPDWLRQ DX GLUHFWHXU GHV
LPS{WVGDQVOHVWURLVPRLVTXLVXLYHQWODPLVHHQUHFRXYUHPHQW
$ GpIDXW GH UpSRQVH GH ODGPLQLVWUDWLRQ GDQV OH GpODL GH
VL[ PRLV VXLYDQW OD GDWH GH OD UpFODPDWLRQ RX HQ FDV GH UHMHW
WRWDO RX SDUWLHO GH FHOOHFL OH UHGHYDEOH LQWpUHVVp SHXW VDLVLU OH
WULEXQDO FRPSpWHQW GH VD GHPDQGH GDQV OH GpODL GXQ PRLV
VXLYDQWODGDWHGHQRWLILFDWLRQGHODGpFLVLRQGHODGPLQLVWUDWLRQ
RXGHOH[SLUDWLRQGXGpODLGHUpSRQVH
/D UpFODPDWLRQ QH IDLW SDV REVWDFOH j OD SHUFHSWLRQ
LPPpGLDWH GHV VRPPHV H[LJLEOHV HW VLO \ D OLHX j OD
FRQWLQXDWLRQ GHV SRXUVXLWHV VRXV UpVHUYH GH UHVWLWXWLRQ WRWDOH
RXSDUWLHOOHGHVGLWHVVRPPHVDSUqVGpFLVLRQRXMXJHPHQW$UWLFOH3RXU OH UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV


GHQUHJLVWUHPHQWOH7UpVRUSRVVqGHXQSULYLOqJHJpQpUDOVXUOHV
PHXEOHV HW DXWUHV HIIHWV PRELOLHUV DSSDUWHQDQW DX[ UHGHYDEOHV
HQ TXHOTXH OLHX TXLOV VH WURXYHQW HW VH[HUFH GDQV OHV
FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH
'URLWVGHWLPEUH

/HV GLVSRVLWLRQV GX  GH ODUWLFOH HW GX H DOLQpD GH
ODUWLFOHGXOLYUH,,GXGpFUHWQGXMRXPDGD,,
GpFHPEUH SRUWDQW FRGLILFDWLRQ GHV WH[WHV VXU
OHQUHJLVWUHPHQWHWOHWLPEUHVRQWPRGLILpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH /H SDLHPHQW GHV GURLWV GH WLPEUH VXU
pWDW RX VXU GpFODUDWLRQ HIIHFWXp DSUqV OHXU GDWH GH[LJLELOLWp HVW
SDVVLEOH GXQH PDMRUDWLRQ GH UHWDUG pJDOH j GX PRQWDQW
H[LJLEOH
&HWWH PDMRUDWLRQ HVW FDOFXOpH GLUHFWHPHQW SDU OH UHFHYHXU
FKDUJpGXUHFRXYUHPHQWDYHFXQPLQLPXPGHGLUKDPV

$UWLFOH  H DOLQpD /H UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV


VLPSOHV SpQDOLWpV HW DPHQGHV GH WLPEUHV HVW HIIHFWXp
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLQIRUPDQWFRGH
GHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
$UWLFOH
7D[HVXUOHVSURILWVLPPRELOLHUV

/HV GLVSRVLWLRQV GHV SDUDJUDSKHV ;  HW  ;,$ H HW


HDOLQpDV HW %  GH ODUWLFOH GH OD ORL GH ILQDQFHV SRXU
ODQQpHQVRQWDEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH ;/RUVTXH OH YHUVHPHQW SUpYX DX
SDUDJUDSKH 9,FLGHVVXV HVW HIIHFWXp VSRQWDQpPHQW HQ
WRWDOLWp RX HQ SDUWLH HQ GHKRUV GX GpODL SUHVFULW OH
UHGHYDEOH GRLW DFTXLWWHU HQ PrPH WHPSV TXH OHV VRPPHV
GXHV XQH SpQDOLWp GH HW OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXH
SDU ODUWLFOH GH OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV(Q RXWUH OH UHGHYDEOH GRLW YHUVHU XQH DPHQGH pJDOH j


GXPRQWDQWGHODWD[HGXHSRXUGpFODUDWLRQWDUGLYH
$ GpIDXW GH YHUVHPHQW VSRQWDQp GH WRXW RX SDUWLH GHV
VRPPHV GXHV FHOOHVFL VRQW pPLVHV SDU YRLH GH U{OH GH
UpJXODULVDWLRQ DVVRUWLHV GH OD SpQDOLWp HW GH ODPHQGH YLVpH
FLGHVVXV VDQV SUpMXGLFH GH ODSSOLFDWLRQ SDU OH FRPSWDEOH
FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW GH OD PDMRUDWLRQ SUpYXH SDU OD ORL
QSUpFLWpH
/HV LPSRVLWLRQV pWDEOLHV GRIILFH HQ YHUWX GHV
GLVSRVLWLRQV GX H DOLQpD GX 9,, FLGHVVXV GRQQHQW OLHX j
ODSSOLFDWLRQ GH OD SpQDOLWp HW GH ODPHQGH SUpYXHV DX 
FLGHVVXV VDQV SUpMXGLFH GH ODSSOLFDWLRQ GH OD PDMRUDWLRQ GH
UHWDUGSUpYXHSDUODORLQVXVYLVpH
;,$ H DOLQpD $SUqV LQVWUXFWLRQ LO HVW VWDWXp VXU
FHV UpFODPDWLRQV SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV RX OD
SHUVRQQH GpOpJXpH SDU OXL j FHW HIIHW FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGHODORLQUHODWLYHjOLPS{W
JpQpUDO VXU OH UHYHQX VDQV SUpMXGLFH SRXU OHV UHGHYDEOHV
UHTXpUDQWVGXGURLWGHVDLVLUOHWULEXQDOFRPSpWHQWGDQVOHGpODL
GXQ PRLV VXLYDQW OD GDWH GH QRWLILFDWLRQ GH OD GpFLVLRQ GH
ODGPLQLVWUDWLRQ

H DOLQpD $GpIDXWGHUpSRQVHGDQVOHGpODLGHVL[PRLV
VXLYDQW OD GDWH GH OD UpFODPDWLRQ OHV UHGHYDEOHV UHTXpUDQWV
SHXYHQW pJDOHPHQW LQWURGXLUH XQH UHTXrWH GHYDQW OH WULEXQDO
FRPSpWHQWGDQVOHGpODLGXQPRLVVXLYDQWOH[SLUDWLRQGXGpODL
GHUpSRQVH
3RXU OHV UHGHYDEOHV QRQ UpVLGHQWV OH GpODL GH VDLVLQH GX
WULEXQDOFRPSpWHQWHVWSRUWpjGHX[PRLV
%,O SHXW DFFRUGHU j OD GHPDQGH GX UHGHYDEOH DX
YX GHV FLUFRQVWDQFHV LQYRTXpHV UHPLVHV RX PRGpUDWLRQ GH
ODPHQGHHWGHODSpQDOLWpSUpYXHVSDUOHSUpVHQWDUWLFOH$UWLFOH
,PS{WGHVSDWHQWHV

/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV H HWH DOLQpDV HW HUHW


H DOLQpDV GX GDKLU Q GX UHMHE 
GpFHPEUH UpJOHPHQWDQW OLPS{W GHV SDWHQWHV VRQW
DEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH  H DOLQpD /HV U{OHV pWDEOLV DX YX GH OD
PDWULFHVRQWDUUrWpVUHQGXVH[pFXWRLUHVHWPLVHQUHFRXYUHPHQW
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORLQIRUPDQWFRGH
GHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV

$UWLFOH  HU DOLQpD /HV FRQWULEXDEOHV TXL FRQWHVWHQW


WRXWRXSDUWLHGXPRQWDQWGHOLPS{WPLVjOHXUFKDUJHGRLYHQW
DGUHVVHUOHXUVUpFODPDWLRQVDXGLUHFWHXUGHVLPS{WVGDQVOHVVL[
PRLVTXLVXLYHQWFHOXLGHODPLVHHQUHFRXYUHPHQWGXU{OH
H DOLQpD $SUqV LQVWUXFWLRQ LO HVW VWDWXp VXU FHV
UpFODPDWLRQV SDU OH PLQLVWUH GHV ILQDQFHV RX OD SHUVRQQH
GpOpJXpH SDU OXL j FHW HIIHW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH
ODUWLFOHGHODORLQUHODWLYHjOLPS{WJpQpUDOVXUOH
UHYHQX VDQV SUpMXGLFH SRXU OLQWpUHVVp GX GURLW GH SURYRTXHU
XQH VROXWLRQ MXGLFLDLUH GDQV OH GpODL GXQ PRLV VXLYDQW OD GDWH
GH QRWLILFDWLRQ GH OD GpFLVLRQ RX GH OH[SLUDWLRQ GX GpODL GH
UpSRQVHGHODGPLQLVWUDWLRQ
$UWLFOH
7D[HVSpFLDOHDQQXHOOHVXUOHVYpKLFXOHVDXWRPRELOHV

/HVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOHGXGDKLUQGXKLMD
 MXLOOHW LQVWLWXDQWXQHWD[HVSpFLDOHDQQXHOOHVXUOHV
YpKLFXOHVDXWRPRELOHVVRQWPRGLILpHVHWFRPSOpWpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH 1RQREVWDQW WRXWH GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH WRXW
UHWDUG GDQV OH SDLHPHQW GH OD WD[H HQWUDvQH ODSSOLFDWLRQ GXQ
GURLWVXSSOpPHQWDLUH

/DVXLWHVDQVPRGLILFDWLRQ$UWLFOH
'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[IUDLVGHMXVWLFH
HQPDWLqUHFLYLOHFRPPHUFLDOHHWDGPLQLVWUDWLYH
DX[DFWHVMXGLFLDLUHVHWH[WUDMXGLFLDLUHVHWDX[DFWHVQRWDULpV

/HV GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH GH ODQQH[H , GX GpFUHW


QGXMRXPDGD,, GpFHPEUH SRUWDQW
FRGLILFDWLRQ GHV WH[WHV VXU OHQUHJLVWUHPHQW HW OH WLPEUH VRQW
DEURJpHVHWUHPSODFpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH 6L SDU VXLWH GXQH DSSOLFDWLRQ HUURQpH GHV
WDULIVRXSRXUWRXWHDXWUHFDXVHLOHVWGDX7UpVRUXQHVRPPH
DX WLWUH GH OD WD[H MXGLFLDLUH OH UHFRXYUHPHQW HQ HVW SRXUVXLYL
SDUOHVDJHQWVGHVVHFUpWDULDWVJUHIIHVGHVFRXUVHWWULEXQDX[GX
5R\DXPH FRQIRUPpPHQW j OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
7RXW UHWDUG GDQV OH SDLHPHQW GH OD WD[H MXGLFLDLUH
FRPSOpPHQWDLUH HVW SDVVLEOH GH OD PDMRUDWLRQ GH UHWDUG SUpYXH
SDUODORLQIRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHV
SXEOLTXHV
6L OLQVXIILVDQFH GXQH SHUFHSWLRQ HVW UHFRQQXH DX FRXUV
GXQHLQVWDQFHRXDYDQWTXLOQDLWpWpSURFpGpjORSpUDWLRQRX
j ODFWH UHTXLV OD MXULGLFWLRQ VDLVLH RX OH SUpVLGHQW VXLYDQW OHV
FDVGpFLGHTXLOVHUDVXUVLVVRLWDXMXJHPHQWVRLWjODFWHRXj
ORSpUDWLRQSHQGDQWXQGpODLGpWHUPLQpjOH[SLUDWLRQGXTXHOVL
OLQWpUHVVp DXVVLW{W DYHUWL SDU OH JUHIIH QD SDV YHUVp OH
FRPSOpPHQW H[LJLEOH OD UDGLDWLRQ GH ODIIDLUH HVW RUGRQQpH RX
ODUHTXrWHODLVVpHGpILQLWLYHPHQWVDQVVXLWH
/DFWLRQGHODGPLQLVWUDWLRQSRXUODUpSDUDWLRQGHVHUUHXUVHW
RPLVVLRQV GDQV OD OLTXLGDWLRQ GH OD WD[H MXGLFLDLUH HW SRXU OD
UpFODPDWLRQ GH OD WD[H GRQW OH SDLHPHQW D pWp GLIIpUp SDU
ODSSOLFDWLRQ GH ODUWLFOH FLGHVVRXV HVW SUHVFULWH j
OH[SLUDWLRQ GXQ GpODL GH WURLV DQV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OD
GpFLVLRQ MXGLFLDLUH RX GH ODFFRPSOLVVHPHQW GH ODFWH RX GH OD
IRUPDOLWpUHTXLV7RXWH GHPDQGH HQ UHPERXUVHPHQW GHV VRPPHV LQGPHQW


DFTXLWWpHV DX WLWUH GH OD WD[H MXGLFLDLUH GRLW rWUH GpSRVpH SDU
OLQWpUHVVp DXSUqV GX UHFHYHXU GH OHQUHJLVWUHPHQW FRPSpWHQW
DYDQWOH[SLUDWLRQGXQGpODLGHWURLVDQVTXLFRXUWjFRPSWHUGH
ODGDWHGHOHXUSHUFHSWLRQ
$UWLFOH
'URLWVHWWD[HVGHGRXDQH

/HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW GX GDKLU
Q GX FKDRXDO  RFWREUH DSSURXYDQW OH
FRGHGHVGRXDQHVHWLPS{WVLQGLUHFWVVRQWDEURJpHVHWUHPSODFpHV
FRPPHVXLW
$UWLFOH  /HV DJHQWV GH ODGPLQLVWUDWLRQ SHXYHQW
UpGLJHUHWQRWLILHUWRXVOHVDFWHVH[WUDMXGLFLDLUHVQpFHVVLWpV
SDU OD YHQWH GHV REMHWV VDLVLV FRQILVTXpV RX DEDQGRQQpV
HQGRXDQH
SDUOH[pFXWLRQGHVPHVXUHVGRXDQLqUHVDXWUHVTXHFHOOHV
UHODWLYHV j OD FRQVWDWDWLRQ DX UHFRXYUHPHQW HW DX
FRQWHQWLHX[ GHV GURLWV HW WD[HV GRQW OD SHUFHSWLRQ
LQFRPEHjODGPLQLVWUDWLRQ
$UWLFOH  (Q YXH GH JDUDQWLU OHV FUpDQFHV GRXDQLqUHV
GHWRXWHVQDWXUHVUpVXOWDQWGHSURFqVYHUEDX[GHGRXDQHWRXWHV
PHVXUHV FRQVHUYDWRLUHV XWLOHV SHXYHQW rWUH SULVHV j OHQFRQWUH
GHV SHUVRQQHV SpQDOHPHQW RX FLYLOHPHQW UHVSRQVDEOHV VXU OD
EDVHGHVGLWVSURFqVYHUEDX[
$UWLFOH  /H GLUHFWHXU GH ODGPLQLVWUDWLRQ SHXW
GpFHUQHU FRQWUDLQWH SRXU OH[pFXWLRQ GH OREOLJDWLRQ SUpYXH SDU
ODUWLFOHGXSUpVHQWFRGH
/DFRQWUDLQWHHVWQRWLILpHSDUOHVDJHQWVGHODGPLQLVWUDWLRQ
/D FRQWUDLQWH QH SHXW rWUH H[HUFpH DXGHOj GXQ GpODL GH
DQVjFRPSWHUGHODGDWHGHVDQRWLILFDWLRQ$UWLFOH
7D[HjOHVVLHX

/HV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH 9,,, GH ODUWLFOH GH OD ORL
GH ILQDQFHV SRXU ODQQpH Q SURPXOJXpH SDU OH GDKLU
Q GX MRXPDGD ,  GpFHPEUH VRQW
PRGLILpHVHWFRPSOpWpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH 9,,,1RQREVWDQW WRXWH GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH
WRXWUHWDUGGDQVOHSDLHPHQWGHODWD[HGDQVOHVGpODLVIL[pVDX[
SDUDJUDSKHV ,9 HW 9,, HQWUDvQH ODSSOLFDWLRQ GXQ GURLW
VXSSOpPHQWDLUH


/DVXLWHVDQVPRGLILFDWLRQ
$UWLFOH
7D[HDQQXHOOHVXUODSXEOLFLWpSDUDIILFKHV
DX[ERUGVGHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQURXWLqUHVGHO(WDW

/HVGLVSRVLWLRQVGXSDUDJUDSKH9GHODUWLFOHGHODORLGH
ILQDQFHV Q SRXU ODQQpH EXGJpWDLUH SURPXOJXpH
SDU OH GDKLU Q GX VDIDU  MXLQ VRQW
PRGLILpHVHWFRPSOpWpHVFRPPHVXLW
$UWLFOH 9 1RQREVWDQW WRXWH GLVSRVLWLRQ FRQWUDLUH
WRXW UHWDUG GDQV OH SDLHPHQW GH OD WD[H HQWUDvQH OH SDLHPHQW
GXQHPDMRUDWLRQ


/DVXLWHVDQVPRGLILFDWLRQ
&KDSLWUH,9
'LVSRVLWLRQVILQDOHV
$UWLFOH
6RQW DEURJpHV WRXWHV GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV HW QRWDPPHQW
FHOOHV
GX GDKLU GX MRXPDGD ,  DRW SRUWDQW
UqJOHPHQW VXU OHV SRXUVXLWHV HQ PDWLqUH GLPS{WV GLUHFWV
WD[HVDVVLPLOpHVHWDXWUHVFUpDQFHVUHFRXYUpHVSDUOHVDJHQWV
GX7UpVRUWHOTXHPRGLILpHWFRPSOpWpGX GDKLU GX UDELL ,,  QRYHPEUH VXU OH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVGHO(WDW
GHVDUWLFOHVHWUHODWLYHVDXSULYLOqJHGHODORLQ
UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW GH OHXUV
JURXSHPHQWV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX
UDELL,, QRYHPEUH 
GHV DUWLFOHV  HU HW H DOLQpDV HW GX FRGH GHV
GRXDQHVHWLPS{WVLQGLUHFWVSUpFLWp
GX GDKLU GX VDIDU  VHSWHPEUH VXU OH
UHFRXYUHPHQW GHV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV
WHOTXLODpWpPRGLILp
GX GDKLU GX UDELL ,,  IpYULHU VXU OH
UHFRXYUHPHQWGHVGpEHWVGHVFRPSWDEOHV
GHODUWLFOH HDOLQpD GHODORLQUHODWLYHjODPLVH
HQ RHXYUH GX IRQGV SRXU OD SURPRWLRQ GH OHPSORL GHV
MHXQHV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX VDIDU
 MXLOOHW 
GHODUWLFOH HDOLQpD GHODORLQPRGLILDQWODORL
Q UHODWLYH j ORFWURL GH SUrWV GH VRXWLHQ j FHUWDLQV
SURPRWHXUV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Q GX
UDELL, DRW 
$UWLFOH
/HV UpIpUHQFHV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV WH[WHV DEURJpV SDU
ODUWLFOH SUpFpGHQW FRQWHQXHV GDQV GDXWUHV WH[WHV OpJLVODWLIV RX
UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU VDSSOLTXHQW DX[ GLVSRVLWLRQV
FRUUHVSRQGDQWHVpGLFWpHVSDUODSUpVHQWHORL
$UWLFOH
/D SUpVHQWH ORL HQWUH HQ YLJXHXU j OH[SLUDWLRQ GX WURLVLqPH
PRLVVXLYDQWFHOXLGHVDSXEOLFDWLRQDX%XOOHWLQRIILFLHO

%2QGXPRKDUUHP PDL SDJH'pFLVLRQQGXKLMD PDUV
BBBBBBBBBB
/28$1*($',(86(8/

$XQRPGH6D0DMHVWpOH5RL
/(&216(,/&2167,787,211(/
9X OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV
FUpDQFHV SXEOLTXHV TXL OXL D pWp GpIpUpH SDU OHWWUH GX 3UHPLHU
PLQLVWUH HQUHJLVWUpH OH IpYULHU DX VHFUpWDULDW JpQpUDO GX
&RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO HW FH DILQ GDSSUpFLHU OD FRQIRUPLWp j OD
&RQVWLWXWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVRQDUWLFOHHQDSSOLFDWLRQGH
ODUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQHWGXHU DOLQpDGHODUWLFOHGHOD
ORLRUJDQLTXHQUHODWLYHDX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHO
9X OHV PR\HQV LQYRTXpV GDQV OD OHWWUH GX 3UHPLHU PLQLVWUH
UHODWLIV j OD QRQ FRQIRUPLWp j OD &RQVWLWXWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH
ODUWLFOHSUpFLWp
9X OD &RQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW VHV DUWLFOHV  
HW
9X OD ORL RUJDQLTXH Q UHODWLYH DX &RQVHLO
FRQVWLWXWLRQQHO WHOOH TXHOOH D pWp PRGLILpH HW FRPSOpWpH
QRWDPPHQWOHVSUHPLHUVDOLQpDVGHVHVDUWLFOHVHW
2Xw OH PHPEUH UDSSRUWHXU HQ VRQ UDSSRUW HW DSUqV HQ DYRLU
GpOLEpUpFRQIRUPpPHQWjODORL
&RQVLGpUDQWTXHODUWLFOHGHODORLQIRUPDQWFRGH
GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV SXEOLTXHV VRXPLV j ODSSUpFLDWLRQ
GX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOFRPSRUWHGHX[DOLQpDVGRQWOHSUHPLHU
SUpYRLWTXHHVWUpSXWpHHQpWDWGLQFRPSDWLELOLWpSRXUOH[HUFLFH
GXQH IRQFWLRQ RIILFLHOOH RX pOHFWLYH WRXWH SHUVRQQH TXL QH
VDFTXLWWH SDV GH FUpDQFHV SXEOLTXHV j VD FKDUJH GHYHQXHV
H[LJLEOHVHQYHUWXGXQWLWUHH[pFXWRLUHHWTXLQHIRQWSDVOREMHWGH
FRQWHQWLHX[ HW OH VHFRQG SUpYRLW TXH OLQFRPSDWLELOLWp HVW
OHYpHDSUqVDFTXLWWHPHQWGHVVRPPHVGXHV(QFHTXLFRQFHUQHOHPR\HQLQYRTXpGRIILFHVHORQOHTXHO
OHOpJLVODWHXUQDSDVH[HUFpVDSOHLQHFRPSpWHQFH
&RQVLGpUDQW TXH ODUWLFOH GX WLWUH SUHPLHU GH OD
&RQVWLWXWLRQ GLVSRVH TXH  WRXV OHV FLWR\HQV SHXYHQW DFFpGHU
GDQV OHV PrPH FRQGLWLRQV DX[ IRQFWLRQV HW HPSORLV SXEOLFV HW
TXHODUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQSUpYRLWGDQVOHHU SDUDJUDSKH
GX SUHPLHU DOLQpD TXH OHV GURLWV LQGLYLGXHOV HW FROOHFWLIV
pQXPpUpVDXWLWUHSUHPLHUVRQWGXGRPDLQHGHODORL
&RQVLGpUDQW TXLO GpFRXOH GHV GLVSRVLWLRQV SUpFLWpHV TXH OH
GURLW GH WRXW FLWR\HQ GDFFpGHU DX[ IRQFWLRQV HW HPSORLV SXEOLFV
HVW XQH GHV OLEHUWpV SXEOLTXHV FRQVDFUpHV SDU OD &RQVWLWXWLRQ HW
TXHWRXWHGpURJDWLRQjFHGURLWWHOOHOHFDVGLQFRPSDWLELOLWpHQWUH
XQH VLWXDWLRQ GpWHUPLQpH HW ODFFqV DX[ IRQFWLRQV HW HPSORLV
SXEOLFVUHOqYHGHODFRPSpWHQFHGXOpJLVODWHXUHWGRLWrWUHOLPLWpH
TXDQW j VD SRUWpH GpOLPLWpH TXDQW j VRQ FKDPS GDSSOLFDWLRQ
SUpFLVpH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV FRQGLWLRQV GH VD PLVH HQ
DSSOLFDWLRQ HW MXVWLILpH SDU OHV FRQGLWLRQV MXULGLTXHV HW
IRQFWLRQQHOOHV UHODWLYHV DX[ PLVVLRQV LQKpUHQWHV j OH[HUFLFH GHV
IRQFWLRQVHWHPSORLVSXEOLFV&HWWHGpURJDWLRQGRLWrWUHpJDOHPHQW
FRQIRUPHDX[SULQFLSHVFRQWHQXVGDQVOD&RQVWLWXWLRQRXjYDOHXU
FRQVWLWXWLRQQHOOH
&RQVLGpUDQWTXLOUHVVRUWGHODQDO\VHGHODUWLFOHSUpFLWp
HW GH VHV WUDYDX[ SUpSDUDWRLUHV TXH OH OpJLVODWHXU ORUVTXLO D
LQVWLWXpGHVFDVGLQFRPSDWLELOLWpHQWUHODVLWXDWLRQGHODSHUVRQQH
TXL QH VHVW SDV DFTXLWWpH GH FUpDQFHV SXEOLTXHV GHYHQXHV
H[LJLEOHV HW OH[HUFLFH GXQH IRQFWLRQ RIILFLHOOH RX pOHFWLYH
MXVWLILDQW FHWWH LQFRPSDWLELOLWp SDU OD QpFHVVLWp GH PRUDOLVHU OD
YLH SXEOLTXH QD SDV DVVRUWL FHWWH PHVXUH GHV UqJOHV
IRQGDPHQWDOHVTXLOVHGHYDLWGpGLFWHUHQUDLVRQGHODQDWXUHGHOD
PDWLqUH HW GH OD FRPSpWHQFH TXL OXL HVW GpYROXH SDU OD
&RQVWLWXWLRQ (Q HIIHW OH OpJLVODWHXU QD SDV GpILQL OHV IRQFWLRQV
RIILFLHOOH HW pOHFWLYH PDLV VHVW OLPLWp j OHV PHWWUH HQ SDUDOOqOH
VDQV HQ DYRLU SUpYX OHV FDWpJRULHV TXL HQWUHQW GDQV OH FDGUH GH
OLQFRPSDWLELOLWp(QRXWUHLOQDSDVIL[pOHVSURFpGXUHVjVXLYUH
SRXU OD GpFODUDWLRQ GH OLQFRPSDWLELOLWp QL ODXWRULWp RX OHV
DXWRULWpV FRPSpWHQWHV SRXU FH IDLUH HW TXL GRLYHQW UpSRQGUH DX[
FRQGLWLRQV GLPSDUWLDOLWp HW GLQWpJULWp SHUPHWWDQW GpYLWHU WRXW
DEXV HW JDUDQWLVVDQW OLQGpSHQGDQFH GX SRXYRLU OpJLVODWLI GDQV OHFDGUHGHODVpSDUDWLRQGHVSRXYRLUVHWGXUHVSHFWGHVDWWULEXWLRQV
GpYROXHV DX[ LQVWLWXWLRQV FRQVWLWXWLRQQHOOHV (QILQ OH OpJLVODWHXU
QD SDV GpWHUPLQp OHV SDUWLHV KDELOLWpHV j UHTXpULU OD GpFODUDWLRQ
GLQFRPSDWLELOLWpQLOHVPRGDOLWpVGHFRPPXQLFDWLRQjFHVSDUWLHV
SDUOHSRXYRLUH[pFXWLIGHVUHQVHLJQHPHQWVQpFHVVDLUHVjODPLVH
HQXYUHGHOHXUVDWWULEXWLRQVHQWRXWHREMHFWLYLWp
&RQVLGpUDQW HQ RXWUH TXH OHV GLVSRVLWLRQV VRXPLVHV j
ODSSUpFLDWLRQ GX &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO QH IRQW SDV PHQWLRQ
DYHF SUpFLVLRQ GHV VDQFWLRQV FRQVpFXWLYHV j OD GpFODUDWLRQ
GLQFRPSDWLELOLWp HW TXH OH H DOLQpD GH ODUWLFOH SUpFLWp
VWLSXODQWTXHOLQFRPSDWLELOLWpHVWOHYpHDSUqVDFTXLWWHPHQWGHV
VRPPHV GXHV SHXW VLJQLILHU TXLO UpVXOWH GH ODGLWH GpFODUDWLRQ
XQHVLPSOHVXVSHQVLRQGHODIRQFWLRQRIILFLHOOHRXpOHFWLYHMXVTXj
ODFTXLWWHPHQW GH OD FUpDQFH SXEOLTXH FH TXL HVW FRQWUDLUH DX
SULQFLSHGHODFRQWLQXLWpGXVHUYLFHSXEOLF
&RQVLGpUDQWTXLOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTXHOHOpJLVODWHXU
QD SDV H[HUFp HQ OHVSqFH VHV SOHLQHV HW HQWLqUHV DWWULEXWLRQV
ORUVTXLO QD SDV SUpYX OHV UHVWULFWLRQV SURSUHV j FLUFRQVFULUH XQH
H[FHSWLRQjOH[HUFLFHGXQHOLEHUWpSXEOLTXHGDQVGHVOLPLWHVELHQ
GpILQLHV HW TXLO QD SDV DVVRUWL OLQVWLWXWLRQ GX FDV
GLQFRPSDWLELOLWpSUHFLWpGHJDUDQWLHVOpJDOHVjPrPHGHSUpVHUYHU
OHVSULQFLSHVFRQVWLWXWLRQQHOVFHTXLLPSOLTXHODQRQFRQIRUPLWpj
OD&RQVWLWXWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHODUWLFOH
(QFHTXLFRQFHUQHOHPR\HQUHODWLIjOLQREVHUYDWLRQGHV
GLVSRVLWLRQVGHV HDOLQpDVGHVDUWLFOHVHWGHOD&RQVWLWXWLRQ
&RQVLGpUDQWTXHOHH DOLQpDGHODUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ
SUpYRLW TXH OH UpJLPH GHV LQFRPSDWLELOLWpV DSSOLFDEOH DX[
PHPEUHV GH OD &KDPEUH GHV UHSUpVHQWDQWV HVW IL[p SDU XQH ORL
RUJDQLTXH HW TXH OH H DOLQpD GH ODUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ
FRPSRUWH GHV GLVSRVLWLRQV VLPLODLUHV SRXU OHV PHPEUHV GH OD
&KDPEUHGHVFRQVHLOOHUV
&RQVLGpUDQW TXH OHV GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH VRXPLV j
ODSSUpFLDWLRQGX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOHWFHOOHVFRQWHQXHVGDQV
OHV DXWUHV DUWLFOHV GH OD ORL Q SUpFLWpH QRQW SDV H[FOX OHV
TXDOLWpV GH PHPEUH GH OD &KDPEUH GHV UHSUpVHQWDQWV HW GH OD
&KDPEUH GHV FRQVHLOOHUV GHV IRQFWLRQV pOHFWLYHV GpFODUpHVLQFRPSDWLEOHV DYHF OD VLWXDWLRQ GXQH SHUVRQQH TXL QH VHVW SDV
DFTXLWWpGHFUpDQFHVSXEOLTXHVH[LJLEOHV
&RQVLGpUDQW TXpWDQW FRQWHQXHV GDQV XQH ORL RUGLQDLUH OHV
GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH SUpFLWp VRQW QRQ FRQIRUPHV j OD
&RQVWLWXWLRQ
3$5&(6027,)6

6DQV TXLO \ DLW OLHX GH[DPLQHU OHV DXWUHV PR\HQV


FRQWHQXVGDQVODOHWWUHGHVDLVLQH
, 'pFODUH TXH OHV GLVSRVLWLRQV GH ODUWLFOH GH OD ORL
Q IRUPDQW FRGH GH UHFRXYUHPHQW GHV FUpDQFHV SXEOLTXHV
VRQWQRQFRQIRUPHVjOD&RQVWLWXWLRQ
,, 'pFODUH TXH ODUWLFOH SUpFLWp SHXW rWUH GLVVRFLp GHV
DXWUHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q IRUPDQW FRGH GH
UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
,,, 2UGRQQH OD QRWLILFDWLRQ GH OD SUpVHQWH GpFLVLRQ j
PRQVLHXUOH3UHPLHUPLQLVWUHHWVDSXEOLFDWLRQDX%XOOHWLQRIILFLHO

)DLWDXVLqJHGX&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHOj5DEDW
OHPHUFUHGLKLMD PDUV 
6LJQp
$%'(/$=,=%(1-(//281
02+$0('/28'*+,5,
'5,66$/$28,$%'(//$28,
6$',$%(/0,5
+$&+(0$/$28,
+$0,'5,)$,
$%'(//$7,)0(1281, $%'(/.$'(5$/$0, '5,66/28=,5,
02+$0('7$48,2//$+0$(/$1,1(

02+$0('02$7$66,0(6200$,5(
BBBBB

$UWLFOHV
BB

7,75( 35(0,(5'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV HUj


&KDSLWUH HU &KDPS GDSSOLFDWLRQ
&KDSLWUH,, 'HV FRPSWDEOHV FKDUJpV GX
UHFRXYUHPHQW
&KDSLWUH,,, 'HV PRGHV GH UHFRXYUHPHQW
&KDSLWUH,9 'HODIRUFHH[pFXWRLUH

HUHW

j
j

7,75( ,,'LVSRVLWLRQV FRPPXQHV j


&KDSLWUH HU 'H OH[LJLELOLWp
6HFWLRQUH /H[LJLELOLWpjWHUPH
6HFWLRQ,, /H[LJLELOLWpLPPpGLDWH
&KDSLWUH,, 'X SDLHPHQW
6HFWLRQUH 0RGHV GH SDLHPHQW
6HFWLRQ,, 6DQFWLRQVSRXUSDLHPHQWWDUGLI
&KDSLWUH,,, 'X UHFRXYUHPHQW IRUFp
6HFWLRQUH 3HUVRQQHV SRXYDQW IDLUH OREMHW GH
UHFRXYUHPHQW IRUFp
6HFWLRQ,, $JHQWV KDELOLWpV j H[pFXWHU OHV DFWHV
GHUHFRXYUHPHQWIRUFp
6HFWLRQ,,, &RQGLWLRQVSUpDODEOHVDXUHFRXYUHPHQW
IRUFp
6HFWLRQ,9 'HJUpVGHUHFRXYUHPHQWIRUFp
'XFRPPDQGHPHQW
'HODVDLVLH
'HODYHQWH
6HFWLRQ9 3URFpGXUHV GH UHFRXYUHPHQW IRUFp
SDUWLFXOLqUHVjFHUWDLQHVFDWpJRULHVGH
ELHQV
6DLVLHHWYHQWHGHVQDYLUHV
6DLVLHHWYHQWHGHVLPPHXEOHV
6DLVLH HW YHQWH GHV IRQGV GH
FRPPHUFH

j
j
HW
j

j
j

j
j
j
j
j
j

j
,,


$UWLFOHV
BB

0HVXUHV GH[pFXWLRQ VXU OHV


YpKLFXOHVDXWRPRELOHV
6HFWLRQ9, /DFRQWUDLQWHSDUFRUSV
6HFWLRQ9,, /RUJDQLVDWLRQGLQVROYDELOLWp
6HFWLRQ9,,, )UDLVGXUHFRXYUHPHQWIRUFp
&KDSLWUH,9 'HVREOLJDWLRQVGHVWLHUVUHVSRQVDEOHV
RX VROLGDLUHV
&KDSLWUH9 'HV REOLJDWLRQV GHV GpSRVLWDLUHV HW
WLHUV GpWHQWHXUV
&KDSLWUH9, 'HVVUHWpVHWSULYLOqJHV
&KDSLWUH9,, 'HV UpFODPDWLRQV
&KDSLWUH
'H OD UHPLVH GH OD PDMRUDWLRQ GH
9,,,
UHWDUGHWGHVIUDLVGHUHFRXYUHPHQW
'HODSUHVFULSWLRQ
&KDSLWUH,; 'H OD UHVSRQVDELOLWp HQ PDWLqUH GH
&KDSLWUH; UHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVSXEOLTXHV
'XGURLWGHFRPPXQLFDWLRQ

j
j
j
j
j
j
j
j


j
j

7,75( ,,,'LVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV j


&KDSLWUH HU 'HV DPHQGHV HW FRQGDPQDWLRQV
SpFXQLDLUHVGpSHQVHWIUDLVGHMXVWLFH j
7,75( ,9'LVSRVLWLRQV GLYHUVHV WUDQVLWRLUHV HW ILQDOHV
&KDSLWUH HU 'LVSRVLWLRQV GLYHUVHV
&KDSLWUH,, 'LVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHV
&KDSLWUH,,, +DUPRQLVDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOD
OpJLVODWLRQ ILVFDOH DYHF FHOOHV GH OD
ORLIRUPDQWFRGHGHUHFRXYUHPHQW
,PS{WVXUOHVVRFLpWpV
,PS{WJpQpUDOVXUOHUHYHQX
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
/DWD[HXUEDLQH
7D[H VXU OHV SURGXLWV GHV DFWLRQV
SDUWVVRFLDOHVHWUHYHQXVDVVLPLOpV
7D[H GH OLFHQFH

j
HW
j

j

,,,
$UWLFOHV
BB

3DUWLFLSDWLRQjODVROLGDULWpQDWLRQDOH
'URLWV GHQUHJLVWUHPHQW
'URLWV GH WLPEUH
7D[HVXUOHVSURILWVLPPRELOLHUV
,PS{WGHVSDWHQWHV
7D[H VSpFLDOH DQQXHOOH VXU OHV
YpKLFXOHV DXWRPRELOHV
'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVDX[IUDLVGH
MXVWLFH
HQ
PDWLqUH
FLYLOH
FRPPHUFLDOH HW DGPLQLVWUDWLYH DX[
DFWHVMXGLFLDLUHVHWH[WUDMXGLFLDLUHVHW
DX[DFWHVQRWDULpV
'URLWVHWWD[HVGHGRXDQH
7D[HjOHVVLHX
7D[H DQQXHOOH VXU OD SXEOLFLWp SDU
DIILFKHV DX[ DERUGV GHV YRLHV GH
FRPPXQLFDWLRQURXWLqUHVGHO(WDW
&KDSLWUH,9 'LVSRVLWLRQV ILQDOHV
'pFLVLRQQGXKLMD PDUV 
j