Vous êtes sur la page 1sur 18
GALEXUS-PLUS" S.RL.. numfrul de identiieare de stat ~ codul fiscal 1007600008343, tnregistratd ta 62.02.2007, cu adresa juridic& im mun, Chisindu, str. V. Alecsandri, 105 este un agent economic a cdrut activitate consti in comercializares matesialelor de constructie in special a prundigului si nisfpult Unicul fondator al firme este dl Gorincioi Alexei, care este si managert principal “ALEXUS-PLUS" S.R-L, beneficiaza la Banca de Economii $A, de un credit ordinar in sumf de 1,200,000,00 EUR, acordal conform contraciuiui de credit nr, 06-06/1/47 din 29.07.2010, pe un termen de 48 luni, cu seadena la 20.07.2014, pentru efectuacen investor in mijioace fixe (procurarea uiajului medical — tomograt si componente aferente acostuia), cu stabilitea ratei dobinzii in marime de 9.5% anual Grit tespectiv are fixat uematorul grafic de rambursare a creditului: cite 33,500.00 EUR lunar incepind cw 30.08.2011 si 27,500.00 EUR la scadenta - 29.07.2014, Sumele datorate Baneii potvivit contractubui de ccedit sunt gareanate prin. * Contract de ipotecd nr. 06-06/1/47-g din 29.07.2012, asupra bunului imobil - constructie de invapimant st edueatie, amplasat in mun, Chisinau, sect. Rageani, bd. Moseovei nr. 4/2, incheial cu dl Mamaliga Vasile $i dina Arseni Liliana, fa valoarea de ipoteca de 15,268,782.00 tei (autentificat notarial, inregistrat la OCT); Valoarea de Obiecttipotet ipotcea (lei) 2C” Constructie de invajémant si educatie, cu supralaja totala de 1405.00 mop. amplasaté in mun. Chisinau, sect. Ragcani, bd. Moscovei nt. 4/2 (nr. cadastral | 0100414.203.01), : _ Tpoteca se extinde asupra fuctelor, veniturilor, anibunliafirilor, ameliordrilor Gr] 15,268,782.00 accesoriilor bunului imobil ipotecat, asupra bunurilor noi care rezultd din transformarea bunului imobil ipotecat, precum si asupra dreptufui de folosinga a teremului de pamant aferent cu suprafafa de 0.98 ha. _ TOTAL [15,268,782.00 * Contract de gaj inregisttat viitor asupra mijloucelor fixe (utilaj medical), nr. 06-06/1/4T-g2. din 29.07.2010. incheiat cu S.C. “Alexus-Plus” S.RL., 1a valoarea de gaj de 4,533,979.00 lei (Inregistrat in Registrul Gajului bunurilor mobile); VWaloarea de gj Nr. d/o Denumirea (Le) | Cantitatea ‘Aparat de rezonanfa magneticl, Tomograf A | Sigaa HDxt 3.07 1 in urmatoarea componenya: . | 1 [Signa HDx1 3.0T- System 08856663 KV430_ i 2 [ Connection cable, long #GE 08856689 KV430__ 1 3_| Assembly #GE_ 08856697 KV430 oi 4 1 3 i Special coils kit #GE 08856705 KV430 Patient table #GE_ 08856713 KV430 6 | Multi Channel Application Suite #GE 08856721 KVv430 _ 7 __| Multi RF Channel Booster 3GE 08856861 KV430_ I 8 | PMU Blectronics #GE 08856739 KVA30 1 | 9 | License all Countries without USA 07275964 1 4,343,075.00 KVI 10__ | PC Keyboard US english #GE 08857778 11 [3D VRT sygna O7365468KVIIS 12 __| Fly Through sygna 08465333 KV 115, i 13 _| Spine Composing sygna #GE_ 07820132 KV1i5 14 _ Exiremity Array Coil, small #GE 08856820 KV430 Body/Spine Array Coil, small #GE a88s6se6 KV. 16 __ | Body/Spine Avray Coil, XL #GE 08856879 KVA3)__ 17__| MP2 Coil Set, small #GE 08856003 KV430_—— 18 | Kinematic Knee Package #GE 08856029 KV430 19 | Body/Spine Array Coil, XL #GE 08856937 KV430_ 20__| Confort Kit #GE 08856911 KV430 | + | 2 | Video Disiribuior for monitor #GE 14401456) | KV430 _ i 22 [LED Color Remote Monitor #GE 4401497 || KVva30 - | | 23 _| Table sygna 1,2m #GE 14401538 KV430 I 1 | 24 | Office Container sygna #GE 14401535 KV430 1 25__| Startup RaW 14405319 | 26__| MR aircond+cooling, turn key #Con,GE 07444743 | 1d 27 | RF cabin, turn key.steel #Con/GE 07444735 1 28 | Distrib. cabinct, large #Con/GE 08606407 K2130_ [1 29 | Cable Sx25qmm scr/per M-YSLYCY 05144261 | 15 | Y9106 ca 107,95 30 | Sygm_-MuliModality Workplace T3900600/7 * | Kvs80 31 __ | Sygna MM WP Radiology Interact, MR 08460303 | t 1 | KV580 32__| Sygna Keboard USA engl, #L 07364586 KVS80 i 33 | GE Healicare lai Scrcon Monitor 19IN #4 P| saaos270 34 _| Sygna MR Basic Evaluation #1 07584960 KV 580 Cucrewa GeeuepeSoituora mtanma SMART- : Blupsevt,ssopr , 7 | 999800 ~ | Tepmonpusrrep uneraoll aaa nnenkt XCRay | | © | peavsran ss00 (acta) | 993907.00 VALOAREA TOTALA DE GAJ | [45533,979.00 Bste de menfionat faptul ea bunurife nominalizate, pind in prezent na au fost Fivrate, desi Clientul de nenumarate ori atit verbal, cit si prin serisorile nr. 03-03/814 din 03.02.2012, nr. 06-11/1775 din 12.03.2012, nr. 03-03/5629 din 12.07.2012, a fost informat despre necesitatea respectarii cu strictete a conditillor contractului de credit. In conformitate cu punctul 4.1 din acordul aditional or.1 din 18.10.2010 la contractul nr. MOL201002 din 26.07.2010 incheiat intre “Alexus-Plus” SRL i Financial Trust Management Groep Limited, termenul de livrare a bunurilor a fost de maxim 8 luni de la data indeplinirit de eatre comparator 2 conditilor de plata gi incasarea banilor pe contul bancar al vinzdtorului. Creditul a fost acordat la 04.08.2010, prin urmare termenul limita de livrare a bunurilor a expirat in luna martie 2011, Compania care urma s& livreze utilajul, conform serisorii din 11.07.2011, anunfi cauza intirzierii obligatiunii de livrare @ utilajulul, motivel find ~ furnizorul ducea lipsi de anumite componente de cate aveau nevoie pentre a asambla utilajul, pe care mai apoi le-au primit, ins din cauza unor probleme cu una dintre picse, si anume — Signa HDxt 3.07 — System, care din anumite considerente nu se pottivea sistemului proicetat, intregul utilaj fiind nefunetionabil. Singura solusie, conform serisorii, a fost si trimiti inapoi piesa gi sa comande alta in loc. Prin scrisoarea din 11.01.2012 adresalé companiei "Alexus-Plus" SRL, Financial ‘Trust Management Groep Limited” anung’ e& piesa respectiva nu se mai produce, din care motiv ei vin cu doua propuneri pentru a soluyiona situatia: de a gsi alt utila) de acest gen in termen de cel mult 6 luni, sau de a rezilia contractul si.a returna banii, Totusi prin scrisoarea din 25 mai 2012, ,Financial Tsust Management Groep Limited” informeazA cA utilajul comandat, poate ti livrat la data de 3-4 octombrie 2012. © Contract de gaj ipoteca nr. 06-06/1/47-3 din 02.11.2010, asupra bunului imobil - incdpere nelocativ’ (magazin), amplasaté in mun, Chisiniiu, sect, Rijcani, bd. Grigore Vieru, 29, incheiat cu S.C. “Alexus- Plus” SL, a valoarea de ipowec# de 1,540,000.0 ei (atenificat notarial, imegistat In OCT} Object pose \ eee “¥’—Inclipere nelocativl (magazin) cu suprafala total de 187.60 mp. | amplasati in mun, Chisiniu, sect. Rigcani, bd. Grigore Vievu, 29 | nregistrata cu numaral cadastral 0100418104.01.100). | Ipoteca se extinde asupra fiuctelor, veniturilor, imbundtairilor, | SeAenona9 ameliorérilor si accesoriilor bunului imobil ipetecat, precum gi asupra bunurilor noi care rezulta din transformarea bunului imobil ipotecat. | TOTAL _ 1,540,000.00 + Contract dé fidgjusiune nr. O-OS/L471 din 29.07.2010, in sama de 1,247,500.00 EUR, incheiat cu Magnifie SA. * Contract de cesiune a fuxului mijloacetor financiare din conturile curente nr. 06-06/1/47-¢ din 29.07.2010. ragancaive cess rerey Cone coca 8 Gass Prag Comiskey obama Semmes fy 1 Bayes de Beano, 5 Piast 20r + ORIGINAL ULL iy ut. | oN vi ta COSESPUNDE Lega dative gS Pagans ee Eebabiiist tee dered.’ ACORD ADITIONAL nr. 01 1 Br la contractul de credit nr. 06-06/1/47 din 29.07.2010 © Xi eg}! mun. Chigingu incheiat la doua nelembrie anul dowa mil zece (02.11.2010) Intra: Banca de Econom $.A., inregistrata la Camera inregistrani de Stat cu numarul de identiicare de stat ~ Codul fiscal 1003600002549 In 18.06.2001, reprezentata prin Filiala nr. 1 Chisinau, care activeaza in Conformitate cu Reguiamentui cu privire fa fiiale, proces-verbal nr. 06 din 26.04.2000, cu sediul In mun, Chiginau, ste. Pugkin 33, reprezentaté prin Director dna Ecaterina Teaci, care activedza in baze pracuni nr. O6-17/187 din 31.12.2009, numita in continuare Banca, pe de o parte, $i S.C. “Alexus-Plus” S.RLL,, inregistrata ta Camera Inregistréi de Stet cu numarul de identificare de stat — codut fiscal 1607600008343 din 02.02.2007, numita in continuare Debitor, cu sediul in MD-2012, ste. V. Alecsancn, 108, mun. Chisinau, Republica Moldova, reprezentata prin Director dl Gorincioi Alexei lon care acfioneaza in baza Statvtului, pe de alta parte. Avind jn vedere cererea Dabitorului st decizia Comitetulul da credite, proces-verbst nr. 1405 din 27.10.2010, parle de comun acord au convenit ca la contractul de credit nr. 06-06/1/47 din 26.07.2010 sa intervind urmatoarele modifica: Se expune in urmatoarea redaciie punctut 8.1." Sumele datorate Bancit poirvt prezentului contract sunt qarantate rin 8.1.1, contactul de ga) ipotec’ ar. 06-05/1/47-9, asupra bunulul Imobil - canstructie de invitimant gi esilcafie, amplasat in mun, Chisinau, sect, Ragcani, bd. Mascovei nr. 4/2, la valearea de ipoteca de 18,268,782.00 tei, incheiat cu dl Mamaliga Vasile si dna Arsen Liliana (aulertilicat notarial, ‘oregistrat la OCT); 81.2. contractul de ga) inregistat vitor asupra mifozcelor fixe (ute medical, er. 08-06/1/47-92 din 29.07.2010, la valoarea de ga) 4,533,979.00 lel, inchsiat cu S.C. “Aloxus-Plus” S\RLL. {incegistrat in Flegistal Gajuti Bunurier mobile; 8.1.5. contractul de gal ipotecd nt 06-06/1/47-¢3, asupra bunulul imobil-Incapere netocatvd (megezin). amplesata in empiasat in mun, Chigindu, sect. Rigcani, bd. Grigoce Vieru, 29, a valoaren de ipoteca de 1,540,000.00 foi, incheiat cu S.C. “Alexus-Plus” SRL. (autenificet notaial, inregiseat ia OCT), 8.1.4, _contractul de fidejusiune nr. 06-05/1/47- din 29.07.2010, in suma de 4,287,500.00 EUR, incheiat cu Magnitic SA: 8.1.8. contractul de cesiune a fluxutui mijcacelor financiare din eontucle curente or, 06-08/5/47-¢ din 29.07 2010. "95. s& prezinte B&ncii timesirial bilantul cantabil — raportul financiar (posturi de activ, pasiv — desfagurat pe fiecare cont in parte), contul de profit gi pierderi (raportul privind rezultatele financiare (forma Ne 2) $1 raportul privind fuxui miloacelor banesti (forma Nz 4), raportul statistic 5-C (\rimestrial), bbreaum gi alt indicator! economico-financiati, nu mai tirziy de data do 20 a luni oe urmeaza dupa erioade gestionara, iar blantul contabil anual si raportul statistic 5-C afarent, au mai tru de data de 10 aprile; "3.18" 98 asigure, pe toata durata creditululipotoca’, obiectul jpoteci in beneffciul creditorului ipotecar, fa valoares de iniocuire, impotriva tuiuror nscurilor de pieire sau deteriorare fortuitd la 0 societate de asigurari agreata de Creditor ipotecar H, Se adauga urmatorul punet: 3.7." Pentru schimbarea gajului din iniativa clientului, Oebitorul va achita un comision in marime de 0.1% (una zecime procente) din valoarea gaiului, ceea ca constiuie suma de 1,540.00 le 7.4." Pentru nerespectated ‘anditiei de prelungire anualé a valablitay contracielor de asigurare a bunutilor gate si contetelor 9 asigurare a viefi $i piercerii capacttaj de muned, dobanda indicat Punciul §.1. se vaymajora cy 5: (cingl) puncte procentuale. Dobanda majorata s2 va aplica, if ache SON Te creddtut, ines are dupa data expréni contractor de asigurare gor a Y, Cie A Alexei Corner Se psece te. , BH es HS" Ecaterina Teach Iii, Prezentul acord aditional este parte integral contractului de credit nr. 06:06/1/47 din 29.07.2010 Incheiat intre Bane’ gi Dabitor, Alte prevederi ale contractului de credit menfionat se pastreaza pina \a indeplinires tuturor angajamentelor asumate de ctre pari tn cad or, IV. Prozentul acord a fost intocmit in 3 exemplare, din care 2 exemplare ramin la Baneé, iar 1 exemplar se inmineaza Debitorutu ALTE RECHIZITE: BANCA: ont bancar: 2805701498135 Codul bancii: BECOMO2X6A9 God fiscal: 1003600002549 God TVA: 7e00041 - AU SEMNAT CONTRAGTUL: /”..”» BANCA: ee % Dircoror Ecaterina Toaci DEBITORUL: Cont curent: 22516014984900 in Filiata nr. 1 Chisinau Banca de Econom SA Codut banci: BECOMD2X609 Cod fiscal: 1907600008343 DEBITORUL: Director Aloxei Gorinciot ee PANDA BE BCONGME 9 PROCESUA VERA NA cons gem Comer 38 seas sree 016 nur Cpa Aprons 1 aackenct pregine a Gorton ‘su eprops omnia sor Bate Supe Gorton ‘ORUINEA DE 2 Ca pte a acres cro SA ASCULTAT: sar oui 8. Anat lean emare or 2860 de <2 06 20 compart Mogan SAL ack mates) cI sm te [66.00 00 gun nto doa cue mi} EUR, pons locuntn tere amnjsen tne fico ‘ut mio" Semagat 9 somponara sar acto bn aah se SO, ‘Mors us SRL ne uni de arideare IOOTEOORLHIES an 02023007 ou sci uh Cogn “Anca 108, asp ur apa wc cata aia sea ct goo hotte Poses m sonar pratusour Je panikahe taser toa, Achar, dupa mustonen conportetr ‘rwane 200), conan a rani! le aaisia pres ary AcHlsaee Se 4 consa “# cammiatrana ‘matnoiar ao anarchy ie souea 8 oranda Sepak Ain impato e 8@ aia nepoeta. Pena gSL tara de atte Ue eran ta sacar OOO ‘Asi>sum Haneria = senor cece pong mip om sora Seen Pinctas cvs bo 3 ‘uote ue conic comaoutaato te alge PUs SH ma! compare gies nats Polit canard cone Para da ad. Abuue Pas SRL. poe peared Ina a 8 YOHE pNP AOD ane ‘st mbar Tea aes “2 ete Coveaara 3 soeenag SO139 wae beet T Hines de Beoauatlt 8 { Bawea de Gepuieen nc cee, In sepa aogar ane ro do vent. Compania sk popus ingore Une na licen otto seo ‘ase. Por evtaten obsingalolr Ge un ue os fie 08 Psion toll wapeetr Se sabre ‘louis Fu va sve pa norma can neon ag. Poles ope spre tnanare ansta in ahora, scale = ube in scout ayposicde. 3 ua ce iocnanys magnsten nuceara exnara) 4 exipenenchtaipimaniae ature sehla ‘tau! medial urmeaza af aeniponat dea compara Pinar Trost Nasayerson Group crates Sage {comtiv, MOL 20;602 a 28.07 2010, sna da 1.365.000 EUR) -tamegsaks # Calera Corer LLPar Brin (contac x. 473 2207 200, sind de BE00 EUS) = compote seinen [Goniomy corioeutt re, OL 291002 ry 26.07 210, Anus ss SAL imeaza s8 ea cnsuston Toronado grate + Stecin valoaea de acti 40.960 EUR} In dees do $0 riod dat sone conti + 5.180.200 Eur dopa 10 ae in memant acrita pies ange + 194080 Eu dupa 15 ele cota incre iaalare stesarca aan medic! {4 apa acta, poss reaarea prea rospacy conpania v4 fnanta coe 15 6° din vlosea isis orci, Pst sua rma 3 Kalra ua forma do re Compara Albus Plas SPL ne fe axpadata i denen epost grote serie mecca sce ‘en pany rniateetsguor oecum a esuperten ch mal pabicd a vost ce uaa ieee, ie aceasta yf Carr medal lognie 9 tort Inch aco ao sanbarne ft a (32082010) ca ara ea Eeop unroa fog aseor mga forty insula, lon szaeat ‘pena paca iagneste pen prouta ulajns a teronana magna vila Detcloano ‘ina conus made agri Cent Nada! Mages aste un canis de singronte ¥ tolamert fave uilicoae cele ai parcomante ‘le mecca cle ma ot nolan melee do nnsiga a sreryor. Pin 26 Bieta onsite al calla carder pe ees i preseazs, concen priesjraton cook a ers odes. ski pocua yconral In nn cite Sspenictiea do aordans id beer es crvel an, inzvarareasonivs medial cu ut nail eo waar a tee oin cons ere va pom Invests nano 18 mpicren caer orig, cowace va pute ace Wo th sonaeeity Wma objmua fa gaast rvestgute taser au poste sobs pon ae ise, Conform pevedecoracordil do clsorare renhanat artery, Magic SA uinoaed 8 vez Mua tra rar fos de 10 aca 95% cn verve acura Una wna ona seo Se tral pu 70.000 una po ota praca Geo inh Sac Alem Ss SL {3 caps isn 29 procnoceacd 2 vestige ev ators uu made! prove Komaniak) ronan ane. Fe sau exganteat imor seit rubselar, amar da posed ivones 49 crete ‘Sorin tur ctalo pent save emis cular ce wrmoann 3h posite cu stone il Te ‘aml mei pteap aka 29 ane te B50 | 20 usa contonm morfonate na sue Ales Piss SAL plana rwegistaten voor eas feo: enn instore, |r ct te cope al eae co oar) Powe ogi acatusset PS een ant te wemane sre eek oo Tae, SA. ee Chigi vt 1 China | Rial of | No ae ie Benoni SA Tages do Boongall 3 gina NDE 9. = 2 z ee lnaeston programa) cemacot® veeuttae co weurda Seis am le ouonne Yeragehas weraazs a's acisronl Progrotie compart wu oaiuaete a fr roses ce momen al ‘Senta mutengaea eu ao tmogtlaar asian, ge chu sa age id 4 haa oe Svesipis = 30-18 met Tragrats ou va permite ure Stor ate Faria eos “Eat roca ints alata anor pst See ala cata de garni ost Stat se sees oosinn gane omra + Bunenaat cones do ineidmint caveats cu aypratts ita o81 4090p in ‘rin’ ‘Chinga act Asean, at bt Mossove: nr propieanes Gt Hage Vaste 9 at Bun imaes- ncapme cca (sparament ex eli cx supra nas 848.90 amplasta ee ngs Chin, soc Bulan oS Lae 16.39 2 propeataa des Bas Bars ye Bebe Hi + ile tal vhior ~ oparat de rezennta mamma, Tomageat Signa HOxE3 OT Ir catia da avant sped vat esis sor pari gee SA Paracas i Magis SA conform haseohi ancien 38082010921 87 2070 sun sce a abot aor Ta cael ot Pon aepacrat Actua cng sunt gre Oka a ata Wag pa ven Bl Whuka 26 onadut | 2 mn al dy Ler su cu 24% mas compat ant 0 Redes ‘ir sor be atomaes tat cae pam ator maseta a split sgn conten own ‘Gagnorte Garmen Marea arate tate an 2909 daa n oe mass Ade osu voit rene ongsjrentlor vai selvi igicosreatave 2s BCS) onbcne tos Aaa n a y a as Sena css ‘Se egal acca duet ei ia Caicedo Baaeg i er ea fh naan cocina wu docunante prsorit do ent apart acinar fie notaatss ‘eva ememiuh 4 contenar Orel Adrmickae Gal in 22 O7 I tancom 9 ote Dress Junaes m.c2-1a/1058 in 20157 2040 fom snenoar S-AMOrARIT: ‘Aacorsa Noms Pics SP gn read Sale re Cr un De cringe mens 26 008 {bn miton dad ste mos) EUR eon neha “nebo i focuccr mea Graces uted ogtia = tea cements sieertn estan) pa ar Merona iB unimiee 9 te (Surcaustoa se opitnwa ras SoBGre drs dot se a cospectaesoblinatorie a ymstaaetor condi, | | Bayer de Bennvnil S.A- Filiala ar, } Chisiady, COPIA CORESPUNDE ORGHALUL : Prcvanates Ovsioe uncut Jondne Ronin us SAL pve ws Ipivrenstt aoesarea ube pwrsangre Hane snd Sagutiea i _ hes a say Sarma nati ean v99 cig, g4ar09 i Sota, SoHo (CB mazecatea orocesah cata al acundm_genoile 9 cama Wane 68 deusana pont aehaten ere asia ou exo us Phin GPL go eri Su suncohals lenny nara | entrga comes atmaia sentu Brana ois. ston 4 toate um oe node. {Aching comical pea asarran cram in avi do 24609 OW Seve pat EUR. coon ce case 2 fous procera sume Sathana seat 5 Conse ati asupra asia vinatoyvtr t ine crate da man ody caiman ws So 40300 8 amples un. Ghigeda ect Macon, Sr be Mosca WH. aot es Mam ‘onto $1 isn ana pe cu arta ™ = Sree seco for us! ocieemem, Sees | Ghunternoveve eats dn ansannarenfuncatnoot feteen secu asoea angle Sosinens osi a | Rugmotcen satan ancsene ra ak wi arplaaa om ine ge iTrip cia asain ea aa au sia ae “4911390 ray canglasats nimon Crigray see San S caren 28 su nv eadanta e800 109 S.c0m, foes seni supa tte, vey, _Shovoignors yecnayiter tuna! ens peta Boog a “hupratantrio ean eastern acs tei fretae | oases coo we cate * Yeon BS enumien S| procure | ‘procure’ |e | Preigoosi “Pa twee | a) OS ay iy” | Signe Oe 207 ae 2 eee o an 2 Seawoamsa i i | [ties fe bs Fifa ar. | Cee coPia CORES! a ‘alos tll. east eaneioe 21,982,784 ll 9.241877 05 CUR eC isl 2707 2010 a ON EUR "15 S087 VOL), oe acoporain aaa cuss eet sole xeon Stren roth? ar (3) satan eae in ii cd Go ee nat deve re OF Praransa series conte rived aaccatn Hunan ne posusn a [© Prenomaven ascot cin gil busier nea, ait, pends butle MEEK ogee In Fo 2. Subii umatontu grate de ancusrem ers incepnd cu ona a oemmsea 9 specs ‘ste ct 3606.09 ease si cia ae) Eure ra seadente esas acho {Suma 37.80.80 couseoe sate I cagiaste Eire "0. Eictuctena an capi 9 Ogata debonsu | convacni a cad oe untae 6 ocak fro 17 (guid lecosron data sae gn harmed ea Masceny 9.318 nt Teves cantata do scepter ia trae tors) 1 Comoiataa coped 2 08g eosin Aor oi endow o6 Hegusine ty oe | soctuers calpain 30% a cportisie Yah eon 3 wa sai ge cts Vacs aonan 28 Fearn SA 2 Eapunct pune 3. apo senate iptacd asvta nul obt par oun (pate ce ac stata aa ‘to 4500 ep amptesiah mun Chara se” & trap rah apa, ensleen 8 ake Hons ea ‘einai, Mvatowea de Saera at 9m}. fabatind neat megerse OCT ) contract de wl neg lor asugra mic on 8a meta, cdots ones Ps AL, os 32, 9.079 Oa erage Real Crs ato ee “contact oe tne sure sume 247 10800 EUR, Funeat carte. sotto gett a utd ae mice ys conse ects rein 6 ete Ri 2 un ple ue martina, cou ds etm pert ce espe ‘spotaea astoes ecru tailpava w ata 10 Wear aeons seas a cool oo desonia ar drei dea dio geet rene naira tor ere 9 nau rence x nancies re i are Como sana AM Hn 3a hc oh 38 CNALULUL ORIGINALULUL, few Cosh CONTRACT DE CREDIT Nr. 06-08/1/47 gua. Chiginau [otweo mee incheiat la douazeci gi noua iulie anul doua mii zece (29.07.2010) Tatre: Banca de Economii S.A.. inregistrata la Camera Inregistrari de Stat cu. numarul de identificare de Stat - codul fiscal 1003600002849 la 18.08.2001, reprezentata prin Fiiala nr { Chigingu, care ‘activeaza In conformitate cu Regulamentul cu privire fa filale, proces-verbal nr. 06 din 28.04.2000, cu sediul in mun, Ghiginau, sir. Pugkin 33, in persoana Directorului dna Ecaterina Teacl, care activeaza in baza procuril r. 08-17/197 din $¢.12.2009, numita in continwware Banca, pe de o parte, $1 S.C. “Alexus-Plus” §.R.L., inregistrata la Camera Inregistraril de Stat cu numaru! de identificare de stat ~ codul fiscal 1007600008343 din 02.02.2007, aumita in continuare Debitor, cu sediul in mun. Chisinau, str. V. Alecsandsi, 106, in persoana Directorutui dni Lilia Balujel care acfioneaza in baza Statutului, pe de alta parte, Avind in vedere cererea Debitorului gi decizia Comitetulul de credite (proces-verbal nr. 0898 din 27.07.2010), parti av convenit SA Incheie prezentul contract de credit in urmatoarele condi 4. NOTIUNI GENERALE Partie contractante au convenit sa accepte cs baz8 urmatearele aotiuni 1.1. Credit expirat se considera credit a. care nv a fost rambursat fo scadenta prevazuta in prezentul contract (In cezul in care este prevazutd rambursarea credituui la scadenta) sau pentru care nu au fost rambursate trangele {in cazul in care este prevézuté rambursarea creditull In tange); b. dobinzile aferente céruia nu se achita in termenul prevazut In prezentul contract, c. care nua fost rambursat in totalitate in caz de reziliere e contractului in conditile prevazute. 4.2, Dobinda reprezinta piatile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv si achitate de catre Debtor pentru folesitea miloacelo financiare pe parcursul une! perioade de tmp, eesing din 360 de zile anual. 1.3.Dobinda flotanta reprezinta dobinda care poate fi modificaté pe parcursul derularil prezentului contrac in conditile stpulate tn acesta, 1.4.Nofificarea este o adresare scrisa relertor la orcare raport ce relese din prezentul contract {achitarea dobinzilor aferente, rambursarea creditului, depasirea termenelot contractuale §.8.), care se prezinté nemioct de catre 0 parto altel pari contractante sub semnaturd sat) prin Serisoare recomandat’ 1.5.Reziliroa contractulul se considaré tncetarea dint-o anumita data prevazuta in notiicare a obiigatioi Bancit de a acorda creditul gi a dreptului Debitorui de a utiiza creditu. In caz de reziliere creditul devine scadent, ins reziierea nu exonereazé Debitorul da obigatile de achitare adobinal 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Banca acorda Debitoruiui un credit ordinar in suma de 1,200,000.00 (un millon doua sute mil EUR in condifile asigurdri acestuia, utlizérieficiente sila destinatis gi achitarifa scadenta. 2.2.Creditul va fi utiizat de cAtre Debitor pentru efectuarea investiilor in mijoace fixe {procurarea Ltilajului medical — tomograf sf componente aferente acestuia) 2.3.Creditul se acorda pe un termen de 48 (patruzesi si opt) luni si anume data achitérii complete a creditulsi si 2 tuturor plaliior aferente enumerate th prezentul contract este stabiité pentru 29.07.2014 (dowdzeci ¢i noua lulle anul doud mil patrusprezece). 3, MODALITATEA DE ACORDARE A CREDITULUL 3.1. Creditul se va acorda de catre Bancd tn valuta prezentulul coniract (EUR), prin executarea ispozitilor de plata ale Debitoruiui, din cont separat de imprumut deschis la Fiala nr 1 Chigindu ‘8 Bancii de Economii SA, in stricta conformitate cu destinatia indicata in punctul 2.2 3.2, Transferurle banesti In conformitate cu conditile prezentului contract se efectueaza in baza spent: de plald ale Debfuruld, Fecare dsposiie de pata so vizeaza ori. semnatura persoanelor responsabile de transferul mijloacelor conform destinatiei ek 39. Debitom| benecica ye sur Wald a crea cu conde respect titoror seb for Evatenha Teo Lia Bott elt ‘ee Ls ibuitef Adoecngte contractuale si prezentari actelor care atesta constituiraa garanbilor. 9.4. Acordarea creditului se efectueaza cu conditia prezentari in Banca a documentelor oe confiona utiizarea crecitului conform p.2.2 9.S.La acordarea creditulul Debitorul achita Béncii un comision unic pentru acordarea creaitulul ia marime de 2% (doua procente) din suma creditului aprobat, ceea ce constituie 24,000.00 EUR: 86.In cazul in care Debitorul refuza creditul partial say total, el va plsti Bancii un comision do neutilizare (remuneratie pentru punerea la dispozitie a creditulul) in marime de 2% (doua procente) din suma creditului refuzat; 4, RAMBURSAREA CREDITULU! 4.1. Detitorut va rambursa crediful fh valuta prezentului contract, 4.2. Debitorat va rambursa creditul ping la data finala indicata in punctul 2.3. al prezentului contract, conform urmatorulu oratic : 1 Suma spre Soldul creditului (EUR) Ce Pinta ae Pina la 30.09.2011 |” 33,500.00 Pind ia 30.10.2011 ina la 30.11.2081" Pind ia 30.12.2011 | 30.01.2012 Fina ia 29.02.2017 Find ta 30.03.2012 c Pind la 30.04.2012 | 898,500.00, [ Pina fa 30.05.2012 | 865,000.00 [ Pina fa 30.06.2012 | 500.00 r Pina la 30.07.2012 | 79860000 [ [— ta 30.08.3012 | 764,500.00 t Pind la 30.09.2012 | 791,000.00 | Pind fa 30.10.2012 497 500.00 Pind la 90.15.2012 | 664,000.00} Pind fa 30.12.2012 630,500.00 ____Pind la 30.07.2013 ‘597 000.007) Pina la 28.02.2013 | Pind la 30.03.2013 | $3,500.00 Pind la 30.04.2013 8,500.00 Pind la 30.06.2013 33,500.00] Pind la 30.06.2013 _-$3,500.00 [Pin ta 30.07.2013 | 33,500.00 Pina la'30.08.2013 33,500.00 33,500.00 [33,500.00 [33.00.00 ala 30.11.2013 —— Pind’ ia 30.12.2043 92) Pina la 20.032014 | Pind fa 30.04.2014 Pind la'30.05,20%4 Pina la 30.08.2044. “—Ye600.05 | 94.500.00 44.3.[n cazul tn care Debitorul va soticita achitarea anticipaté a unei parti a creditulu, maintea achitani fective, el va achita in primut rind dobinzite calculate Ia zi, cele restante si toate platile'aterente neefectuate in venele stabilte de prezentul contract; ks (cy 7 Nol Lf Ecatonva Fean) Snel tus sane fhe ‘eemealal ani ATERTY os. es 5.D0BINDA 5.1 Pentiu creditul pus fe cispozite Debitorul va plat Barc o dabinda flotanta cu rata inifals de 9.53% {noua intregi si cinci zecimi procente) anual, 5.2. Dabinda indicata in punctul 5.1. se va majora cu 5 {cinci) puncte procentuale in cazul in care credit sau o parte a creditului este expiret, Dobinda majorata ce va apica la partes de credit expical, incepind cu zlua care urmeaza dupe data scadentelcrediului sau @ p&rti acestuia 5.3.Qobinda se va calcula lunar, incepin cu data acordéri credituii pina la rambursarea lua soldul contului de credit al Debitorul. ‘5.4, Data primei achitani a dobingit se stabileste 30 iulie 2010. §.8, Dabitorul va achite dobinzile aferente lunar, pina ia ultima zi hicratoare a lunil gestionare, dar nu mai firziu de data de 30 a lunii respective. 5.6. Banca are dreptul In mod unilateral sa modifies rata dobinzi stabil conform prezentull contract 1h dependenté de evoltia pietei financiare, inslinind despre aceasta Debitorl prin notfiear, cu Cel putin 10 zle calendaristice inate, Rata noua a dobinzi se considera acceptat daca accept este exprimat de Debitor in forma prevazuta pentru notficare sau daca, urmare a notifesr Bsnci, Debiteru nu ramburseaza scldul crestului i nu acta ate sume supuse pla catre Banca pina la ‘expirarea termenului notificarli de modificare 2 dobinzii. Marimea ratei noi a dobinzii s¢ va aplica Is Soldul creditlui existent ia data modificri ratei dobinzi 6. PLATILE 6.1.In timpul actiunil prezentului contract se stabilesle urmatoarea succesiune a plajilor (In ordinea descrescatoare a prior) a Datorilerestante: dobinds credit, penaiitat, amenzi b, Datorile curente: - credit = dobinds 6.2.In cazul in care scadenta oricérel pla coincide cu o zi de edihna, scadenta plati respective se va fixa in ziua lucrdtoare precedenta, 6.3.Prin prezentul contract Banca este autorizata de Debitor sa opereze direct, in toate conturie, in ordinea stabi, tn vederea decontarii sumelor scadenie aferente creditului acordat (credit doblnda, penal, alte plat). In cazullipsei de disponibilta in conturi, Debitaru va piatt sumele Gatorate Bancii din primele incaséri, naintea tuturor celorialte categorii de piati, In afara datoriiior bugeiave. 6.4. Intra asigurarea rambutsarii creditului si achitri platior aferente, Debitorul cesioneaza Bancii reptul asupra unet parti a fuxuiul lunar de miloace financiare parvenite in toate conturile sale curente side depozit, deschise in Banca sau in oricare alta banca comerciala, 6.5,Partle au convenit ca fluxul lunar de mijloace financiare, dreptul asupra c&rora este cesionat s4 nu fie mai mic decat 100% din uxul total de miloace financiare parverite fa contule Debitorul. 6.6. Debitoru cirectioneazé lunar miloacele financiare, dreptul asupra cérora a fost cesionat B&nci nemijocit ia rambursarea creditulu $1 achitarea dabinzilor aferente, in conformitate cu prevedenic rezeniului contract. 67.1n cazul in care mijloacele financiare ale Debitorului parvin in conturile sale curente deschise la Banca, Debitoru! imouterniceste Banca s& efectueze in aumele sdu operatiuni de decontari de pe conturile curente si cireclionarea acestor mifoace financiare pentru rambursarea credituli achitarea dobinzilor aferente si allorpléti conform prevederior prezentului contract Operate mentionale Banca le efectueazs prin intermediul notei sale contabile 8.8.Chettuielle de convertare a valute, in caz de necesiate, le surorté Debitorut 7, SANCTIUNI SI AMENZI 7.1,Pentru neachitarea la scadenta a plajilor pe dobinda calculaté potrivit prevederilor prezentulut contract, Dabitorul va plali Banciio penaitate in manme de 0.17 % pentru tecare zi de itziere care 82 va aplica fa suma dobinzi neachitte. 72,Pentru utlizarea creditslul in contradietie cu scopurite definite in punctul 2:2., Debtonul va plat Bani o amenda in mame de 20 % de la suma respective hob all es) Litia Balutel (ontatray Eeaterina Teac us 7.3.Pentru neefectuarea tuturor operatiuniior in valuta nationala si io valuta strain numal prin onturile deschise ia Banca, Debitorut va plati Bancii o amanda in marime de 2% din suma creditului acordat. Pentru formarea fara permisiunea scrisa a Bancii a angajamentelor noi cu dobinda, cu termen de scadenta inainte de scadenta creditului, Debitorul va plati B&ncii o amenda in marme de 5 % din suma creditului acordat, 8. GARANTAREA CREDITULUI 8.1, Sumele datorate Bandi potrvit prezentulul contact sunt garantate_ prin: 8.1.1. contractul de gaj ipotecs ar. 06-08/1/47-g, asupra bunului imo - construct de Invatamant si educatie, amplasat in mun. Chiginau, sect. Ragcani, bd. Moscovei ar. 4/2, la valoarea de ipotecd de 18,268,782.00 lei Inchelat cu dl Mamaliga Vasile si dna Arseni Liana (autentticat notarial, inregistrat la OCT); 8.1.2. contractut de gai ipotecd nr. 06-06/1/47-91, asupra bunului imobil - incépere locativa {apartament cu 3 odai), amplasata in mun. Chisinau, str. S. Lazo nt. 26, ap. 29, la valoaroa de jpotecd de 1,840,000.00 lei, incheiat cu dl Babin Boris ¢1 dna Babina Ala (autentiicat notarial, inregistrat la OCT}; 8.1.3. _contractul de gaj tnregistrat vitor asupra mijteacelor fixe (utilaj medical), nr. 08-06/1/47-92 din 28.07.2010, la valoarea de gaj 4,533,978.00 lel, incheiet cu S.C. “Alexus-Plus’ SRL {inregistrat in Registrul Gajului bunuriior mobile) 8.1.4, contractut de fidejusiune nr, 0€-08/1/47-f din 20.07.2010, in suma de 1,247,500.00 EUR, incheiat cu Magnitic: SA; 8.1.8. contractul de cesiune a fluxuls! mijloacelor financiare din conturlle curente nr. 06-06/1/47-c din 29.07.2010, 8.2, Actele de garantie fao parte integrala din prezentul contract si sunt valabile pind la achitarea totais a creditulul de catre Debitor, in conformitate cu conditile prezentului contract, sia piatior aferente lui 8.1ln cazut prelungint actiunit prezentului contract, Debitorul se obliga sa prelungeasca actiunes actelor de garantie pe termenul respecti, iar la éventuala diminuare a costuiui garantiel, 34 ofere. Bancit garanti suplimentare, 9, OBLIGATILE DEBITORULUL Debitorul se obliga: 8.1.88 respecte Intocmai prevederile prezentului contract; 8.2.8 restituie Bancii creditul primit gi dobinzile aferente in termenele stabilite; 2.3.8 utlizeze creditul primit in scopul pentru care a fost acordat; 9.4.84 mentina evidente contabile si toate documentele care atesté utiizarca creditului contorm destinatie 8.6.58 prezinte Bancii trimestrial tilantul contabil, contul de profit $! pierderi, precum gi aly indicaton economico-financiari, nu mai tiziu de data de 15 a lunti ce urmeazs dupa perioada gestionaré 9.6. sa prezinte Bancii orice document sclicitat de aceasta, ce poate avea lagaturé cu creditul acordat (bilant, buget de venituri si cheltuiel, cont de profit $i pierderi, orice document privind garantie, precum si refesitor la activitatea desRagurata); 9.7. sa nu deschida conturi ta alte banci decit cu acordul seris al Bnei; 9.8.84 notifice prompt Bancii despre toate medificarile posibile: denumirea firmel, conducatorul, adresa sediului, contul de decontari, cechizitele banal, nelimitindu-sa la acestea; 9.9.88 asigure integritatea $i conservarea corespunzatoare a bunurilor, ce constituie garantia creditului pind la remoursarea integrala a acestuia, precum si a tuturor bunurilor din patrimoniul sau; 9.10, $8 declare Bancii orice ate contracte de credit, incheiate cv alte banc, precum $i garantile acestora cu 19 zile inainte de semnarea acestora, prin notificare: 8.11. sa notifice Bancil in seris, In termen de cel mult 10 zile, despre aparitia aricdror factori sau 2 ‘unor situati de forté majora, care-1 pun in imposibiltatea de executare a cbligatilor ce decurg din, prezentul contract sau pot cauza in vitor Inrautatirea situatel financiare; 9.42. $4 suporte cheltuislle de urmarire siltd, efectuate de Banc pentru recuperarea sumeior datorate de Debitor si neachitate la scadenta; 9.13, s8 nu constituie pe parcursul actiunii prezentului contcact garantii reale sau personale fara aoceptul scris al Bancli si sA qu transmit fara acceplul scris al BAncii valowile materiale,core-| apartin cu drept de proprietate altor persoane: Z ot Hah, é / Ecatorina Teaci Sd Litta Batter VALE: of, ‘cory emia SRTENS s a 9.14, $8 acorde Bancii dreptul prioritar asupra altor debitori In sum egala cu ratele nerambursete, dobinzi, penalitat, ete. tn cazullichid’ri Oebitorulu inainte de ramoursarea credituluis 9.15, _s8 efectueze toate operatiunile In veluté nafionala si In valuta stizina numai prin conturke deschise la Banca, 9.16. far permisiunea scrisé a Bancli s8 mu formeze angajamente cu dobinda, cu termen de scadenté inainte de scadenta creditulu 9.17. a data reziieri de care Banca a prezentului contract, cind obligatile-de plata ale Debiterulsi devin scadente in termen de 15 zile calendaristce, 98 rSsounda pentru consecintele financiare directa sau indirecte, platind Banci toate costurie s1 cheltuielle antranate de executarea imediatd a credituil, 40. DREPTURILE DEBITORULUI Debitorul este in drept 10.1. 88 achite creditul si dobinzile aferente tnainte de termen prin madaliaile de plata acceptate in Banod, cu respectarea conditilcr stigulate In p. 4.3. al prezentulul contract, 10.2. sd primeasca de la Banca caloulul debinzlior aferente creditului, corisioanelor, penalitatilor $1 amenziar. 10.3. _ sd rezilieze prezentul contract, prin notifcare, in cazul in care nu este de acord cu modificarea de catre Banca a satel dobinzi 44. OBLIGATILE BANC! Banca se obliga’ 14.4. SA tind evidenta ultlkzeri $i rambursart creditulut eliverat Debitorulul, precum gi a dobinztor aferente catculate si achitate. 11.2, In ¢azul modificari ratei dobinzii apicate la credit, $4 nolifice Debitorului despre acest fapt cu 10 zile celendaristice inainte, 42, DREPTURILE BANCI Banca are dreptul 12.1. sa veriice respectarea conditilor in care a fost acordat ereditul, existenia efectiva, precum gi iniegritatea garantilor creditutui pind la rambursarea integraid a acestuia si achitarea platior aferente lui 12.2, sa refuze executarea obligatiel de a pune ta dispoattia Debitorului credits! daca: a.Cebitoru! nu @ utlizat creditul in decursul la 15 zils bancare de la data semnarii orezentulvi contract (dacé contractal nu prevede altceva) b,Debitoru! a furizat Bancii date neautantice pentru obtinerea ereditulu; c.Au aparut circumstante care indica cu certitudine incapacitatea viteare a Debitorulul de a deservi gi rambursa crecitul d.Debitoru! sau tertul Incalca obiigatia de a acorda garanfi de rambursare a creditului pe care siva asumat-o sau alte condi inaintate de Banc pentru punerea la dispozitie a creditul @.Debitoru! nu indeplineste condijile prezentulu: contract ia tranga sau trangele precedente {in cazul acordari creditulul in trangey 12.3. s@ reallieze unilateral, prin notificare, prezentul contract si s&-si realizeze dreptul asupra ‘garantie’ creditulu, inclusiv asupra obiectului gajului in eazul in care a. Debitorul a admis 0 restan{a la achitarea dobinzii mai mare de 60 zile calendaristice; 5. Debitorul nu a ramburset in termen creditul si s-a format o restanta de 60 zile calendaristice sau Debitorul nu @ executat obligatia de restiuire a 2 trange ale ereditului (in cazul in care este prevazutd ramburserea creditulul in transe): ¢. Debitorut a folosit crecitul in alt scop decit cel indicat in punctul 2 4. situatia economica i financier a Debitorului nu mei asigura conditii de rambursare a ‘reditului i achitare a platior aferente 2, Debitorul sau alt organ competent a deciarat reorganizarea, restructuraroa sau tichidarea Debitoruiui; 4. Debitorul a devenitinsolvabil 9. Debitorut nu a ofert garantile cerute sau a redus fra acordul Bancii garantile oferita: hf. Licenta sau autorizatia de functionare eliberata Debitorutui pentru activtatea care urmeaza a fi creciiata este suspendaté sau a expiral termenui ef de valabiltate 4.0 parte considerabila din patrimoniu! Cebitorului este confiscata sau nationalizata si aceasta situate afecteaza coptinuarea activi ele sau indplinrea. anumtce candi eqntorn Nef “ us Aly este Pool Lita eager AL prezentului contract; |, Pe patrimoniul Debitorului sau patrimoniul Debitorulul gajist aste. pus sechestru: k.Neindepinirit oricareia din conditile stipulate in prezentul contract si contractele de ga} |. Alte cazur prevazute de legistatie 43, LITIGIL 13.1. Orice neinjeiegere rezultata din prezentu! contract de credit va fi solulionats pe cale amiabila 132. fn cazul in care nu se ajunge lan acord, iil va soluionat de organele jucirare ide resort ale Republici Moldova, 14, ALTE PREVEDERI 14.1, Nerespectarea de catre Debitor a obiigaliior asumate prin prezentul contract ofera Banci sreptui de a lua urmatoarele masuri Tezllierea contractului de credit: refvzul executéril abligatie! de acordare a creditulu ‘recuperares creditulul din conturile de disponibiitati ale Debitorului in‘ordinea stabitits valoriicarea garantifor constitute de Oebitor pentru rambursarea creditulu executarea silta din patrimoniul Debitoruli 142. Contractul se considera reziiat dupa expirarea a 15 zile din momentul expedieri nolifcdrii a catre Banca ta adresa juridiea a Debitorului, indiferent de primirea sau lipsa avizului de receptie 143, Le data rezilieri de catre Bancdi a prezentului contract. obligatile de platé ale Debtorului devin seadente in termen de 15 zile calendaristice, iar din ziua uimatoare acaste obligatii vor fi ‘considerate ca pla restante, 14.4. Cesiunea unei terte persoane a dreptulul de a cere indeplinives de catre Debitor a obligatiel de rambursare a creditulut gi dobinzilar aferente se efectueazé de catre Banca unilateral, prin avizarea in scris a Debitorului, fara acceptut avestuia, 14.5. Debitorul poate transmite unei terfe persoane obligatia de rambursare a ereditutui $i a platior aferente lui numai cu acceptul scris al Bani, 14.6. Modificarie si completanie la prezentul contract pot fi efectuate prin semnarea de cétre parti a ner acorduri adiionale. 14.7, Prezentul contract de credit intré in vigoare la data semnéi lui, dar nu inainte de primirea la Banca a documentelor de constituire @ garantie creditului, prevazute Ia cap. 8 al prezentului contract, precum | a altor documente prevazute de prezentul contract si acfioneazd pin’ la Indeplinirea tuturor angajamentelor asumate fo cadrul ti. Prezentul contract a fost intocmit in numar de § exemplare, din care t exemplar ramine la noter, 3 exemplare ramin la Banca si 1 exemplar se inmineazd Debitorulu ALTE RECHIZITE: BANCA: DEBITORUL: Cont bancar: 2808701408135 Cont curent: 2256014984999 Codul bancii: BECOMDZx608 in Fiala nr. 1 Chisinau Banca de Econamii SA Cod fiscal: 1on3600008549 Codul panei: B=ECOMDEx609 Cod T¥A: 7800041 Cod seal: 1007600008943 AU SEMNAT CONTRACTUL: BANCA: DEBIFORUL: Director Director i s eeatra Teal Cia sange 26 A LERUB-SLUS") ALEXU

Vous aimerez peut-être aussi