Vous êtes sur la page 1sur 17

Zniszczenie promu kosmicznego "Columbia" przez UFO

Witam na stronie prezentujcej materia dowodowy na ogromnie dla nas gorzki


fakt, e prom kosmiczny "Columbia" zosta celowo zniszczony przez UFO.
Materia ten podpiera dowodami gwn tez totaliztycznej strony zo
(http://www.totalizm.org.pl/evil_pl.htm) stwierdzajc e ludzko w chwili
obecnej jest skrycie wyniszczana przez szataskich UFOnautw wygldajcych
identycznie do ludzi. Ponadto materia ten dodatkowo uzupenia i poszerza
dokumentacj dowodow z jeszcze innej strony o tytule 26ty dzie
(http://www.totalizm.org.pl/day26_pl.htm). Wszake tamta strona dowioda m.in.,
e owo tragiczne tsunami z Oceanu Indyjskiego z dnia 26 grudnia 2004 roku,
ktre zabio okoo 300 000 ludzi, rwnie zostao wywoane celowo przez
UFOnautw jako jedna z faz ich nieustajcego zamczania i wyniszczania
ludzkoci.
***
Wszystko, co na stronie tej zaprezentowano wynika z moich osobistych bada
przeprowadzonych o oparciu o teori statku kosmicznego z napdem magnetycznym,
nazywanego "magnokraftem" - ktry to statek ja osobicie wynalazem. Wicej na temat
owego statku wyjanione zostao na odrbnej stronie internetowej, ktra w "Menu 2" lub "Menu
4" dostpna jest pod nazw "magnokraft". Z kolei opisy niszczycielskiej kampanii zamczania
ludzkoci, ktr UFOnauci wanie prowadz na Ziemi, zawarte zostay w podrozdziaach A3 i
O8.2 z tomw (odpowiednio)
1 oraz 12 monografii [1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/xext_1_4.htm), a take na
caym szeregu odrbnych stron internetowych, np. na stronach:

zo (http://www.totalizm.org.pl/evil_pl.htm),
obsuwiska ziemi (http://mozajski.freewebspace.com/landslips_pl.htm),
Katowice (http://mozajski.freewebspace.com/katowice.htm),
Katrina (http://mozajski.freewebspace.com/katrina_pl.htm),
tornado (http://mozajski.freewebspace.com/tornado_pl.htm),
WTC (http://mozajski.freewebspace.com/wtc_pl.htm),
Columbia (http://mozajski.freewebspace.com/shuttle.htm),
26ty dzie (http://mozajski.freewebspace.com/day26_pl.htm),
podmiecy (http://mozajski.freewebspace.com/changelings_pl.htm),
plaga (http://mozajski.freewebspace.com/plague_pl.htm), czy
ludobjcy (http://mozajski.freewebspace.com/predators_pl.htm).
Oto poszczeglne kategorie materiau dowodowego okrelajce celowe zniszczenie promu
Columbia przez UFO, a take moje wyjanienia udzielane zaraz pod nimi.

#1. Co naprawd zniszczyo prom "Columbia":


Oficjalnie si twierdzi, e prom kosmiczny "Columbia" zosta zniszczony przez fragment
"foamu" (osona piankowa), ktry oderwa si podczas jego startu. Dla tych, co typowo nie
wierz w oficjalne wyjanienia, opracowane te zostao ortodoksyjne wyjanienie "naturalne",
tj. takie, ktre unika uycia sowa UFO. Zgodnie z tym alternatywnym wyjanieniem
ortodoksyjnym, prom kosmiczny Columbia zniszczony zosta przez silne wyadowanie
atmosferyczne (zwykle po angielsku nazywane "Megalightning"). Faktycznie jednak prawda
jest jeszcze inna. Mianowicie w rzeczywistoci prom kosmiczny Columbia zniszczony zosta
celowo przez UFOnautw. Zniszczenia tego UFOnauci dokonali dla osignicia a kilku celw.
Przykadowo starali si przez nie wprowadzi atmosfer zagroenia do bada kosmosu, (co
zreszt si im doskonale udao). Zniszczenie promu Columbia byo te jedn ze skadowych
wielo-frontowego ataku UFOnautw na ludzko, ktry to atak ma na celu cakowite
zniszczenie naszej obecnej cywilizacji technicznej. (Ten atak UFOnautw na ludzko opisany
jest dokadniej na odrbnych stronach internetowych o nazwach
ludobjcy (http://mozajski.freewebspace.com/predators_pl.htm),
26ty dzie (http://mozajski.freewebspace.com/day26_pl.htm),
oraz zo (http://www.totalizm.org.pl/evil_pl.htm),
jakie przegldn mona za porednictwem
"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm) lub
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm).)
Poniej, na zdjciu oznaczonym jako "Fot. #1", omwiony zosta najwaniejszy przykad
fotograficznego materiau dowodowego ktry potwierdza bezporedni udzia UFO w
zniszczeniu promu Columbia.
***
Zauwa e mona zobaczy powikszenie kadej ilustracji z niniejszej strony internetowej.
W tym celu wystarczy zwyczajnie klikn na t ilustracj. Ponadto wikszo tzw. browser'w
ktre obecnie s w uyciu, wczajc w to popularny "Internet Explorer", pozwala na
zaadowanie kadej ilustracji do swojego komputera, gdzie mona jej si do woli przyglda,
gdzie daje si j zredukowa lub powikszy, a take gdzie j mona wydrukowa za pomoc
posiadanego przez siebie Software graficznego. (Jak dokona owego zaadowania wyjanione
to zostao na odrbnej stronie internetowej, w
"Menu 1" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2.htm)
uruchamianej pod nazw "replikuj ".)
***
Jeli kto yczy sobie przesun jak ilustracj (tj. dowoln fotografi lub rysunek) znaczy jeli zechce przemieci t ilustracj w inne miejsce ekranu z ktrego wanie ten kto
czyta jej opis, a jednoczenie jeli w kto zechce pomniejszy lub skonfigurowa odrbne
okienko w ktrym ilustracja ta si ukae, wwczas powiniene uczyni co nastpuje:
(1) klikn na t ilustracj aby spowodowa jej pojawienie si w odrbnym nowym okienku,
(2) upewni si e to nowe okienko jest przeczone na moliwo jego
przekonfigurowywania i przemieszczania (w tym celu naley rzu okiem na rodkowy

kwadracik z owych trzech kwadracikw obecnych w jego prawym grnym rogu kwadracik ten powinien zawiera w sobie obraz tylko jednego ekraniku, jeli wic
widniej tam a dwa ekraniki wwczas trzeba na nie klikn tak aby zmieni je w jeden
ekranik),
(3) zmniejszy wymiary tego odmiennego okienka (z danym zdjciem lub rysunkiem)
poprzez "zapanie" mysz jego prawego-dolnego naronika i przesunicie tego
naronika w gr-lewo aby otrzyma rozmiar tego odrbnego okienka jaki sobie
yczymy mie (odnotuj e kiedy raz zmniejszymy rozmiar pierwszej takiej ilustracji,
wwczas wszelkie nastpne kliknite ilustracje pojawi si ju w owych zmniejszonych
rozmiarach - chyba e je ponownie powikszymy w taki sam sposb), a nastpnie
(4) przemie to odmienne okienko z ilustracj w miejsce strony, w ktrym zechcemy je
oglda. (Aby je przemieci naley zapa je mysz za ten niebieski pasek na jego
grnej krawdzi). Odnotuj te, e jeli przesuniemy (suwakiem) tekst danej strony kiedy
go czytamy, wwczas owo nowe odrbne okienko z dodatkowym rysunkiem nagle
zniknie. Aby je ponownie przywrci w nowe pooenie strony musimy klikn na jego
"ikonk" (nazw) istniejc w najniszej czci ekranu.

Fot. #1: UFOnauci przyapani na gorcym uczynku! Oto mj artystyczny szkic sytuacyjny
ktry wykonaem aby dokadniej opisa wysoce dowodowe zdjcie. Zdjcie to zdoao
bowiem utrwali przygotowania wehikuu UFO do strcenia promu kosmicznego Columbia.
Najwaniejszy fragment powyszego szkicu pokazuje jak pierwszy wehiku UFO podlatuje do
promu Columbia. Fragment ten obramowaem przerywan lini i oznaczyem napisem "Photo".
To wanie ten obramowany fragment zosta uchwycony na fotografii i nastpnie szeroko
rozpropagowany po wiecie w formie zdjcia. W Internecie znalazem informacj e owo
ogromnie dowodowe zdjcie wykonane zostao przez amerykaskiego astronoma amatora z
San Francisco, Peter'a Goldie. Zdjcie to daje si odszuka w Internecie relatywnie atwo za
porednictwem polecenie search, po wpisaniu hase "lightning bolt", czy niektrych sw z
jego opisu, np. "taken in San Francisco on February 1, 2003 during the Columbia Shuttle reentry" lub hase referujcych do jego rozpropagowania przez TV program "Megalightning"
(credit: David Monaghan Productions/HTV West) - kliknij tutaj aby zobaczy ow fotografi.
Jak czytelnik sam moe to sobie sprawdzi, zdjcie to wcale nie rni si przy tym zbytnio od
obramowanego powyej fragmentu mojego artystycznego szkicu. Niemal jedyne co jest w nim
drastycznie inne, to e schodkowata trajektoria UFO oraz prosta jak strzaa trajektoria promu
Columbia na zdjciu wyszy jako wietliste smugi na tle czarnego nieba.

Powyszy szkic pokazuje, jak wehiku UFO zaczai si w pobliu przewidywanej trajektorii
przelotu promu Columbia. (Prosta jak strzaa trajektoria lotu promu oznaczona jest na szkicu
symbolem "Columbia". Z kolei miejsce zaczajenia si pierwszego z dwch wehikuw
kosmitw oznaczone jest symbolem "UFO". Zwr uwag na schodkowat trajektori lotu tego
UFO zanim w punkcie "X" przysysa si ono do boku promu Columbia.) Kiedy Columbia
przelatywaa w pobliu owego UFO, w pozaziemski statek charakterystycznym dla niego
lotem po schodkowatej trajektorii podlecia do promu, za poczwszy od punktu oznaczonego
"X" lecia ju dalej z promem. Ju poza obszarem utrwalonym na owej wysoce dowodowej
fotografii, do promu podleciao w podobny sposb z przeciwnej strony drugie UFO na szkicu
oznaczone jako "UFO 2". W jaki czas pniej oba wehikuy UFO rozerway wsplnie ten prom
- tak jak opisano to na niniejszej stronie.
Popularne powiedzenie stwierdza, e "Bg przydziela wiadka do kadej zbrodni". Od
tego co w wiadek potem uczyni, zaley czy zbrodnia ta zostaje rozwizana. Zdjcie
zilustrowane na powyszym szkicu zostao pstryknite wanie przez takiego wybranego przez
Boga wiadka zbrodni popenianej przez UFOnautw na promie Columbia. wiadek ten ju
doskonale przysuy si ludzkoci poprzez rozpropagowanie tego zdjcia po wiecie. Zdjcie
zdoao uchwyci moment kiedy wehiku UFO oczekujcy wzdu trasy ldowania promu
Columbia podlatuje do owego promu i doczepia si do niego, aby potem zaindukowa
sekwencj niszczenia promu opisan w dalszych punktach niniejszej strony. Wielka szkoda,
e prawa copyright nie maj jakiej klauzuli ktra eliminowaaby ich moc w sytuacjach jak ta
omawiana tutaj - tj. kiedy opublikowanie danego zdjcia ley w interesie bezpieczestwo
naszej cywilizacji. Mgbym bowiem wwczas pokaza tutaj owego wysoce dowodowego
zdjcie. Tymczasem w ich obecnym sformuowaniu prawa copyright broni interesw
UFOnautw zamiast suy interesom ludzkoci. Prawa te efektywnie wytumiaj wszake
swobodne upowszechnianie materiau dowodowego na temat szataskiej dziaalnoci
UFOnautw na Ziemi.
UFOnauci maj ogromnie brzydki zwyczaj, e zawsze niszcz oni warto dowodow
wszystkiego co demaskuje ich szataskie dziaania na Ziemi. To wanie z powodu tego ich
zwyczaju tak trudno ludzkoci si zorientowa e jest okupowana, rabowana i wykaczana
przez wasnych krewniakw z UFO - tak jak to wyjaniono na stronie internetowej "zo".
(http://www.totalizm.org.pl/evil_pl.htm),
Oczywicie, kiedy ilustrowane powyej wysoce dowodowe zdjcie demaskujce strcenie
Columbii przez UFO pojawio si w Internecie, natychmiast caa chmara "podmiecw"
zacza podwaa jego warto dowodow. Pierwsz form tego podwaania byo, e
eksperci prawdopodobnie reprezentujcy UFOnautw, ktrzy sprawdzali ow wysoce
dowodow fotografi, oficjalnie konkludowali e powstaa ona w rezultacie poruszenia aparatu
fotograficznego w momencie wykonywania owego zdjcia. Oczywicie, jest to ogromnie pytkie
wyjanienie, co do ktrego ja sam nie mog zrozumie jak mogo ono wyj od "eksperta"
ktry przecie zwykle opacany jest za co dzienne uywanie logiki. (Chyba e w "ekspert"
faktycznie by UFOnaut i gwnie mia na celu zadbanie o interesy UFOnautw na Ziemi.)
Wszake, gdyby aparat faktycznie zosta poruszony, wwczas rwnie prosta trajektoria
promu Columbia powinna wyj na zdjciu pozakrzywiana. Tymczasem sam prom porusza si
po linii prostej jak strzaa.
Kiedy UFOnautw zawiodo twierdzenie, e omawiane tutaj zdjcie jest jedynie
poruszeniem aparatu, wymylili oni inny wybieg aby podway jego warto dowodow.
Mianowicie wydedukowane zostao i upowszechnione wyjanienie, e zdjcie to jakoby
uchwycio potny piorun ktry uderzy w prom Columbia w pocztkowej fazie ldowania.
Wyjanienie to stao si potem osi artykuu o tytule "Columbia downed by Megalightning" (tj.
"Kolumbia zestrzelona przez Megapiorun"), ktry w dniu 25 lutego 2005 roku dostpny by w
Internecie m.in. na stronie o adresie "www.holoscience.com/news.php?article=cc6y424y"

Jednak rwnie i to wyjanienie owego schodkowatego zygzaka jako pioruna nie trzyma si
kupy. Wszake jeli kto przygldnie si oryginalnemu zdjciu, lub chocia powyszemu
szkicowi ilustrujcemu co zdjcie to przedstawia, cokolwiek uformowao w schodkowy
zygzak, przylgno potem do promu Columbia i dalej leciao ju z promem. Tymczasem piorun
albo po uderzeniu by zanikn, albo te by kontynuowa swoj zygzakowat drog. Ponadto,
piorun zwykle ma albo zaostrzony pocztek, albo te zbiega si z kilku mniejszych iskier, a nie
przyjmuje ksztat UFO-podobnego dysku uwidocznionego na pocztku uchwyconej powyej
zygzakowato schodkowanej linii. Jedyne wic poprawne wyjanienie, co waciwie omawiane
tu zdjcie zdoao uchwyci, jest tym samym ktre ju od pierwszej chwili zniszczenia owego
promu w sobot dnia 1 lutego 2003 roku, publikuj w podrozdziale O8.2 z tomu 12 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm) dostpnej nieodpatnie m.in. za
porednictwem niniejszej strony internetowej. Wyjanienie to stwierdza, e na prom Columbia
zaczaiy si dwa wehikuy UFO, jeden z ktrych uchwycony zosta na omawianym tutaj wysoce
dowodowym zdjciu. Po doczepieniu si do promu wehikuy te zniszczyy go w dosy unikalny,
bo magnetyczny, sposb. Aczkolwiek prezentacji materiau dowodowego na poparcie owego
wyjanienia powicona jest caa reszta niniejszej strony, w tym miejscu chciabym zwrci
uwag czytelnika na zdjcie "Fot. 2" zaprezentowane poniej. Ujawnia ono bowiem, e ruchy
wehikuu UFO na tle ciemnego nieba pozostawiaj na fotografii wanie takie wietliste
trajektorie jaka uchwycona zostaa rwnie na omawianym tutaj zdjciu. Ponadto, jak to
wyjania podrozdzia F6 z tomu 3 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm)
oraz potwierdzaj liczni obserwatorzy UFO, w przypadku kiedy wehiku UFO zmuszony jest si
porusza w niewygodnym dla siebie kierunku, jego automatyczny pilot wysteruje dosy
poszarpany, bo schodkowy lot, dokadnie podobny do zygzakowatego lotu uchwyconego na
omawianym tutaj dowodowym zdjciu.
***

Fot. #2: Dwie zasadnicze odmiany typowych wietlistych trajektorii pozostawianych noc na
filmie przez poruszajce si wehikuy UFO.
Trajektorie takie utrwalane s na zdjciach pstrykanych z nieruchomych aparatw przy dugich
czasach nawietlania. (Zauwa, e drzewa widoczne na tym zdjciu posiadaj nie rozmazane
ksztaty, co dowodzi e owe wietliste trajektorie s faktycznie odzwierciedleniem ruchu UFO,

a nie np. poruszeniami aparatu fotograficznego.) Powysze zdjcie pokazuje wietliste


trajektorie dwch rnych wehikuw UFO sterowanych na dwa odmienne sposoby. Wyszy z
tych dwch UFO sterowany by rcznie przez pilota. Dlatego pynnie zatoczy on kilka duych
okrgw, pozostawiajc po sobie bardzo pynn, agodnie zagit wietlist trajektori.
Natomiast niszy wehiku UFO pilotowany by przez automatycznego pilota. Dlatego jego ruch
nastpuje w sposb "schodkowy", wzdu kilku linii prostych poczonych wzajemnie pod
ktami rwnymi niemal 90 stopni. Ta nisza "schodkowa" trajektoria jest bardzo typowa dla
lotw UFO sterowanych automatycznymi pilotami. Jest ona raportowana przez niezliczonych
widzw tych obiektw, a ponadto utrwalana na wielu zdjciach. W tym przypadku potwierdza
ona, e na poprzednim zdjciu "Fot. 1", faktycznie uchwycony zosta taki wietlisty
"poschodkowany" lad pozostawiony przez wehiku UFO sterowany automatycznym pilotem.
Wehiku ten najpierw oczekiwa zaczajony w pobliu przewidywanej trajektorii przelotu promu
Columbia, potem za podlecia i doczepi si od dou do przelatujcego promu aby go
nastpnie celowo zniszczy. (Odnotuj, e podczas tego czekania na przelot promu, wehiku
UFO pozostawi doskonale widoczny na zdjciu "Fot. 1", charakterystyczny zarys
dyskoidalnego UFO, widoczny na samym pocztku owej zygzakowatej trajektorii.)
Warto te wiedzie, e spora liczba fotografii pokazujcych typowe wietliste trajektorie
formowane nocami poprzez ruch jarzcych si wehikuw UFO, opublikowana jest w
doskonaej ksice ktra w tomie 13 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm)
oznaczona jest symbolem [1P2]. Ksika ta nosi nastpujce dane wydawnicze: Adolf
Schneider, Hubert Malthaner: "Das Geheimnis der unbeakannten Flugobjekte" (means: "The
secret of the unidentified flying objects", znaczy "Sekret niezidentyfikowanych obiektw
latajcych"), Hermann Bauer Verlag KG Freiburg im Breisgau, West Germany, 1976, ISBN 3
7626 0197 6.

#2. Dlaczego powtarzalnie pomija si UFO podczas analizowania


zniszczenia promu Columbia:
Jak to wyjaniem dokadniej na stronie internetowej Bg, dostpnej za porednictwem
"Menu 2"( http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm) lub
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm) , UFOnauci s bardzo bliskimi
krewniakami ludzkoci. Wszake UFOnauci wywodz si z tej samej rodzimej planety "Terra"
co ludzko. Sporo ich ras wyglda te dokadnie tak samo jak ludzie. Podobiestwo
niektrych z nich do ludzi jest tak ogromne, e kiedy zmieszaj si z tumem na ziemi,
pozostaj nie do rozpoznania. Faktycznie te gdyby UFOnauta by naszym koleg z biura,
naszym ssiadem, naszym przeoonym, czy przywdc naszego pastwa, oprcz niego
samego, a take oprcz innych UFOnautw, nikt inny - w tym rwnie ludzie obcujcy z nimi
na co dzie, nie byby w stanie si domyli e NIE jest on czowiekiem. Niestety, w ostatniej
fazie swojej ewolucji, cywilizacja UFOnautw zdegenerowaa si moralnie. Zamiast wic
pracowa samemu na swoje utrzymanie, UFOnauci zaczli wie ycie "kosmicznych
bandytw i rozbjnikw" ktrzy dysponuj ogromnie zaawansowan wiedz i technik, jednak
ktrych moralno jest cakowicie zgnia. Owa konfederacja rozbjniczych krewniakw ludzi z
czasem przeja kontrol nad Ziemi i obecnie bezwzgldnie, chocia w niewidzialny dla ludzi
sposb, eksploatuje i wyniszcza ona ludzko. W dzisiejszych czasach znamy ich pod nazw
"UFOnautw". Z uwagi jednak na ich niemoralne zachowanie, oszukaczo, wybuchowo,
zoliwo i dzikie okruciestwo, dawni ludzie nazywali ich "diabami". Do jakich (skrytych)
dziaa owi diaboliczni UFOnauci s zdolni, wyjanione to zostao dokadniej na odrbnych
stronach internetowych o nazwach

26ty dzie (http://mozajski.freewebspace.com/day26_pl.htm),


oraz "UFOnauci" (http://ufonauci.w.interia.pl/malbork_de.htm).
Poniewa - jak Biblia to nam od dawna zapowiadaa, umczona ludzko przyblia si wanie
do czasw kiedy bdzie w stanie owych szataskich UFOnautw zrzuci ze swojego grzbietu,
UFOnauci ci postanowili nie dopuci do usamodzielnienia si ludzkoci. Dlatego zaplanowali
oni cay acuch rzekomo "naturalnych" katastrof, jakie nastawione s na cakowite
zniszczenie cywilizacji technicznej na Ziemi. Zniszczenie promu Columbia byo propagandowo
istotnym skadnikiem owego morderczego acucha.
Poniewa UFOnauci w sposb niewidzialny cile kontroluj wszystko co si dzieje na
Ziemi, oczywicie nie pozwalaj ludziom aby w jakichkolwiek oficjalnych dziaaniach ci choby
tylko rozwaali udzia UFO. Wszake aby efektywnie eksploatowa ludzko, UFOnauci
musz pozostawa dla ludzi nierozpoznani. Skoro za UFOnauci oficjalnie nie istniej,
formalnie nikt na stanowisku odpowiedzialnoci nie odway si choby tylko wzi ich pod
uwag jako powodu jakiegokolwiek zdarzenia na Ziemi. Wszake gdyby wyszo to na jaw, kto
taki natychmiast straciby swoj prac (w podobny sposb jak ja straciem swoj prac ju
kilka razy wanie z powodu swojego zaangaowania w powane badania UFO - o czym
dokadniej pisz w podrozdziale A4 z tomu 1 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/xekst_1_4.htm).) Dotyczy to take i owych
zdarze, w ktrych - tak jak w opisywanym tutaj zniszczeniu promu kosmicznego, w
odparowaniu budynkw WTC w Nowym Jorku, czy w opisywanym na oddzielnej stronie "26ty
dzie " (http://mozajski.freewebspace.com/day26_pl.htm) zamordowaniu okoo 300 000
ludzi w dniu 26 grudnia 2004 roku, udzia UFO jest oczywisty i jako pierwszy natychmiast
rzuca si w oczy.
Wicej faktw na poruszane tutaj tematy pozna mona z podrozdziaw A3 i O8.1 z
tomw (odpowiednio) 1 i 12 monografii naukowej
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/xekst_1_4.htm), ktrej gratisowe kopie sprowadzi
sobie mona zupenie nieodpatnie z pozycji "Monografia [1/4]" w "Menu 1"
(http://mozajski.freewebspace.com/menu2.htm) lub
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm) z lewego marginesu niniejszej
strony.

Fot. 3: Tzw. "krg zboowy" uformowany przez ldujce UFO w zbou Anglii.

Ilustruje on tylko kolejn z niezliczonych kategorii dowodw materialnych na nieustanne,


aczkolwiek skryte, operowanie wehikuw UFO na Ziemi. Jak to dokadnie wyjaniem w
podrozdziale VB4.3.1 z tomu 17 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/xekst_1_4.htm), aby ukry przed ludmi e owe
"krgi zboowe" s faktycznie pozostaociami ldowa UFO w zbou, UFOnauci wymylili i
upowszechnili za porednictwem oddanych sobie pachokw, cae morze najrniejszych
wyjanie. W ten sposb wdroyli oni w ycie swoj typow strategi ukrywania ladw, ktr
najlepiej wyraa ich wasne powiedzenie "jeli chcesz ukry drzewo, posad wok niego cay
las". Jak nam doskonale wiadomo, strategia ta doskonale dziaa nawet w Polsce. Nawet
bowiem w Polsce UFOnauci zdoali upowszechni wrd ludzi najrniejsze wyjanienia
"naturalne" dla takich krgw zboowych, adne z ktrych nie wspomina o udziale UFO w ich
formowaniu. A Polska jest przecie krajem w ktrym narodzia si idea magnokraftu i std,
ktry posiada obecnie historycznie najdusze podbudowanie teoretyczne dla wyjanienia
faktycznego pochodzenia tych i innych materialnych dowodw dziaalnoci UFO na Ziemi.
Jeli jednak kto zdoa oderwa swe pogldy od owych narzucanych nam przez samych
UFOnautw "naturalnych" wyjanie, wwczas si okazuje e pochodzenie owych krgw
zboowych jest bardzo proste - co dokadnie wyjania nastpna ilustracja "Fot. 4". Krgi te s
bowiem formowane przez wirujce obwody magnetyczne zwykle niewidzialnych dla ludzi
wehikuw UFO ldujcych w zbou. Jeden z takich niewidzialnych dla ludzkich oczu
wehikuw UFO, przyczajony na podobnym "krgu zboowym", zosta nawet sfotografowany w
Polsce. Jest on pokazany na caym szeregu stron internetowych dostpnych poprzez
"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm) i
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm),
np. na stronach: "Telekineza" (http://mozajski.freewebspace.com/telekinesis_pl.htm),
"Wehikuy czasu" (http://mozajski.freewebspace.com/immortality_pl.htm),
"UFO" (http://mozajski.freewebspace.com/explain_pl.htm), lub
"Tekst [4c]: 1" (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_4c.htm)
(patrz tam zdjcie "Z_2_B2" oryginalnie opublikowane w traktacie [4c]).

#3. Strategia UFOnautw: "jeli chcesz ukry drzewo, posad


wok niego cay las":
W swoich wysikach maskowania wszelkich ladw dziaalnoci na Ziemi, UFOnauci
wdraaj zasad "jeli chcesz ukry drzewo posad wok niego cay las". Dlatego te w
przypadku zniszczenia promu kosmicznego przez UFO, podobnie jak w przypadku kadych
innych dowodw materialnych jakie UFOnauci pozostawiaj na Ziemi, ich dziaanie maskujce
polega na mnoeniu "ortodoksyjnych wyjanie", kade z ktrych starannie omija udzia UFO.
I tak oficjalnie zniszczenie promu przyporzdkowuje si odpadniciu kawaka "foamu". Dla
tych co nie wierz owej oficjalnej wersji, wymylono ju nastpne wyjanienie ortodoksyjne
bazujce na rzekomym uderzeniu promu przez potny piorun. Wkrtce za zapewne pojawi
si kolejne wyjanienia ortodoksyjne zainspirowane przez samych UFOnautw, z ktrych
adne nawet nie wspomni sowa UFO.

Fot. 4: Rysunek F13 z tomu 3 monografii [1/4]. Wyjania on jak ldujcy klaster UFO
formuje w zbou ldowisko o ksztacie pokazanym na poprzedniej ilustracji "Fot. 3"
Jak to wida na powyszym rysunku, taki klaster wehikuw UFO, w tym przypadku zoony z
dwch odrbnych kompleksw kulistych UFO typu K6, otoczony jest niewidzialnymi dla
ludzkich oczu pkami linii si pola magnetycznego. Pki te przebiegaj pomidzy wylotami z
jednych pdnikw UFO a wlotami do innych pdnikw UFO (patrz "wyjanienie pola
magnetycznego jako cyrkulujcego strumienia przeciw-materii", zawarte w podrozdziale H5.2
z tomu 4 monografii [1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm)). W tomie 3
monografii [1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm) takie pki linii si
otaczajce wehiku UFO nazywane s "obwodami magnetycznymi" tego statku. Owe obwody
magnetyczne mog by wprawiane przez napd UFO w stan wirowania. Niektre z nich
wirowa wwczas bd wok obwodu jednego (lub obu) z dyskoidalnych wehikuw UFO,
inne za wiroway bd wok swojej wasnej osi. Z kolei kiedy obwody te wiruj, wwczas po
obnieniu si wehikuw UFO ponad pole pokryte zboem (na powyszym rysunku poziom
tego pola oznaczony jest lini "G-G"), owe wirujce pki linii si pola magnetycznego, jak jakie
pdzelki niewidzialnych miote przygniataj do ziemi poszczeglne dba zboa, formujc
bardzo charakterystyczny ksztat ldowiska. W ldowisku tym kady rodzaj obwodw
magnetycznych UFO formuje odmienny i charakterystyczny dla siebie lad. Powysza
ilustracja pokazuje ktre dokadnie obwody magnetyczne klastera UFO o pokazanym tutaj
ksztacie s odpowiedzialne za formowanie poszczeglnych ladw w zbou. Oczywicie,
klastery UFO o innych ksztatach uformuj odmienne rodzaje ldowisk w zbou. Nazwy
poszczeglnych kategorii pokazanych tutaj obwodw magnetycznych, oraz ich funkcja w
klasterach UFO, opisane zostay dokadniej w podrozdziale F3.1.6 z tomu 3 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm), ktrej nieodpatne egzemplarze
mona sobie zaadowa z niniejszej strony, lub ze stron wyszczeglnionych w
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm),

#4. Jaki przebieg miao zniszczenie promu Columbia przez UFO:


Dowodow cz tej strony zaczn od opisania jak najprawdopodobniej dwa wehikuy
UFO nalece do okupujcej Ziemi, bandyckiej cywilizacji kosmicznej, zniszczyy prom
Columbia. (Zauwa, e zdjcie z "Fot.1" prezentuje podejcie to promu tylko jednego z nich drugi wehiku UFO zapewne podlecia do promu Columbia nieco pniej, ju poza obrbem
zdjcia "Fot. 1".) W sobot dnia 1 lutego 2003 roku, okoo godziny 7:50 CST, kiedy prom
Columbia podchodzi do ldowania, dwa wehikuy UFO zaczaiy si na jego przewidywanej
trajektorii. Kiedy prom je mija, kady z nich podlecia do jego przeciwstawnej strony. Poniewa
kierunek lotu promu by skony w stosunku do przebiegu linii si ziemskiego pola
magnetycznego, aby utrzymywa si na tym samym kursie co prom, oba wehikuy UFO
musiay lecie w trybie wiru magnetycznego jaki opisany jest w podrozdziale F6.3 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm). To wanie w wir spowodowa,
e jeden z tych wehikuw uchwycono na zdjciu pokazanym tutaj jako "Fot. 1". Silne jarzenie
si owych UFO otoczonych wirem magnetycznym, spowodowao e UFO te zostay te
odnotowane przez wielu naocznych widzw - patrz punkt #8 poniej. Ponadto, na przekr e
UFO tak si ustawiy w stosunku do promu, i siedzcy w promie astronauci nie odnotowali ich
obecnoci, pobliska obecno tych UFO odnotowana zostaa przez czujniki temperatury
promu. Wszake wir magnetyczny UFO zaindukowa silne prdy wirowe w metalowych
czciach promu, za prdy owe podniosy temperatur jaka zarejestrowana zostaa przez
czujniki. O 7:52 CST czujniki te zaraportoway na Ziemi pierwszy wzrost temperatury
spowodowany zblieniem si owych UFO. Pocztkowo wehikuy UFO usioway obrci ciki
prom jego bokiem do kierunku lotu. UFOnauci wiedzieli bowiem, e ochron termiczn prom
ten posiada jedynie dla lotu czoowego. Przy locie za bocznym jest on bezbronny. Jednak
okoo godziny 7:59 CST, automatyczny pilot promu odpali jego silniki korygujce,
udaremniajc ow prb UFOnautw. Wobec niepowodzenia prby obrcenia promu bokiem i
spowodowania jego samozniszczenia, UFOnauci uyli sprawdzonego ju wielokrotnie sposobu
niszczenia naszych wehikuw latajcych. Wczyy wic pen moc swojego pola
magnetycznego, w ten sposb kompletnie niszczc urzdzenia cznociowe i elektroniczne
zainstalowane na promie. Nastpnie wczyy one pen moc swojego wiru magnetycznego.
Wir ten, na zasadzie "pancerza indukcyjnego" opisanego w podrozdziale F10.1 z tomu 3
monografii [1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm), zamieni metal promu
w materia wybuchowy. Prom ten zacz si wic rozpada, podczas gdy jego pdzce
odamki zaczy by odchylane polem magnetycznym UFO na ksztat wachlarza. Reszt za
znamy ju z prasy i telewizji.
Oczywicie, wielu ludzi moe zapytywa, jak to si dzieje, e NASA nie odnotowaa tak
oczywistego dziaania UFO. Wszake dwa wehikuy UFO manewrujce koo tego promu
zostay odnotowane nawet przez naocznych widzw. (Niestety potem zinterpretowane jako
przedwczenie oderwane odamki promu.) Odpowied jest prosta. UFOnauci celowo podsunli
NASA bdn lini mylenia, poprzez spowodowanie odpadnicia podczas startu jakich nic
nie znaczcych kawakw osony "foamu" z zewntrznego zbiornika paliwa i uderzenie tymi
kawakami w skrzyda promu. W rezultacie, zamiast na szukaniu faktycznych przyczyn
katastrofy, ledztwo NASA skupio si wycznie na poszukiwaniu zwizku pomidzy owymi
odpadajcymi kawakami osony i katastrof promu. Sam zreszt dyrektor programu promu
owiadczy, cytuj: "od pocztku przyjmujemy zaoenie, e zewntrzny zbiornik paliwa
by rdem problemu jaki spowodowa utrat promu Columbia" (w oryginale
angielskojzycznym: "We're making the assumption from the start that the external tank was
the root cause of the problem that lost Columbia." - patrz artyku [1O8.2] "Nasa looking for the
missing link" opublikowany na stronie B16 gazety "New Straits Times" (Malaysia),
Wednesday, 5 February 2003). Oczywicie, zgodnie z polskim powiedzeniem "kiedy kto chce
uderzy psa, kij zawsze si znajdzie", wobec braku innych linii mylenia i skupieniu si

wycznie na tym podsunitym NASA bdnym kierunku, NASA zwizek ten musiaa znale.
Wszake w takich sytuacjach usuni UFOnauci zawsze podsuwaj ludziom wymagany
kawaek materiau dowodowego. Z kolei jeli kto nawet nie rozpatruje moliwoci, jaka
zawiera w sobie prawd, jake w kto ma ustali gdzie prawda owa ley.
Przejdmy teraz do wyszczeglnienia materiau dowodowego jaki zdoaem zidentyfikowa,
a jaki dokumentuje, e to UFO spowodowao eksplodowanie promu Columbia. Oto
najwaniejsze skadowe tego materiau.
#5. Sygnay przegrzania promu Columbia:
Zasada na jakiej UFO zmuszone byo niszczy prom Columbia, opiera si na dziaaniu
wiru magnetycznego opisywanego w podrozdziale F10.1 z tomu 3 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm). Wir taki powoduje bowiem
raptowne zagotowanie si metalu w caej jego objtoci, a tym samym zamian tego metalu w
materia eksplozyjny. Pechowo jednak dla UFOnautw, wir taki pozostawia te po sobie lady.
Jednym z nich s dziury i pory obecne w metalu odparowanym takim wirem. Drugim takim
dowodem jest rwnoczesny wzrost temperatury w caej objtoci metalowych czci promu
Columbia. Na krtko te przed rozpoczciem si kopotw na promie Columbia, faktycznie
wszystkie czujniki tego promu odnotoway rwnoczesny i raptowny wzrost temperatury. Jest to
bardzo wyrany dowd zadziaania wiru magnetycznego UFO. Gdyby bowiem prom ten
rozpad si np. z powodu uszkodzenia jego ekranu termicznego, wwczas wzrost temperatury
pocztkowo pojawiby si tylko w tym obszarze promu Columbia, gdzie w ekran faktycznie
zawid.

#6. Zablokowanie komunikacji radiowej z promem:


Faktycznie te cakowicie uniemoliwio ono czno promu z ziemi poczwszy od chwili
kiedy UFO wczyo dziaanie swojego "pancerza indukcyjnego". Blokowanie takie jest ju
doskonale znane z innych atakw UFO na ludzi. Przykadowo, wystpio ono rwnie podczas
odparowywania WTC przez UFO - jak to opisaem w podrozdziale O8.1 z tomu 12 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm). Pojawio si ono take podczas
ataku UFO na rosyjski TU154 - te opisanego w owym podrozdziale O8.1 z
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm). Nie wspomn ju tutaj, e zanik
cznoci radiowej jest pierwsz oznak pobliskiej obecnoci UFO we wszelkich
uprowadzeniach do UFO - co bogato jest raportowane w literaturze UFOlogicznej.
Zablokowanie cznoci radiowej promu z Ziemi a na kilka sposobw dowodzi
zamierzonego ataku UFO. Po pierwsze, gdyby prom faktycznie rozpad si z powodu
odpadnicia od niego pytek izolacyjnych, w ogle ono nie powinno wystpi. W rzeczywistoci
bowiem urzdzenia cznoci radiowej promu Columbia s tak doskonale zaprojektowane, tak
ekranowane, oraz posiadaj tak niezalene zasilanie i systemy backup'u (automatycznego
przywracania), e w normalnych okolicznociach powinny one dziaa i transmitowa dane ku
ziemi nawet po tym jak prom ju rozpad si na czci. W normalnym wic przypadku, niektre
odamki promu cigle powinny nadawa swoje dane a do chwili kiedy uderzyy one o ziemi.
Po drugie, utrata owej cznoci nastpia jeszcze zanim prom otrzyma gwne uderzenie
atmosfery. Jeli wic obciy za ni win rzekome odpadnicia pytek termicznych, owa
utrata cznoci nie miaa prawa nastpi a tak wczenie, jak faktycznie nastpia.

#7. Bble i otwory w odamkach promu Columbia:


Kiedy w telewizji pokazywano odamki promu Columbia, moim pierwszym zadaniem byo
ustalenie, czy maj one charakterystyczne pory, bble i otwory, jakie pojawiaj si kiedy metal
odparowany zosta wirem magnetycznym UFO. (Dokadny opis skd owe bble i pory musz
si bra, oraz jaki jest mechanizm ich powstawania, zawarty jest w podrozdziaach F10.1 i
P2.7 z (odpowiednio) tomw 3 i 13 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm).) Faktycznie te na niemal kadym
metalowym odamku promu jakiego zblienie pokazywali w telewizji, otwory te i pory wyranie
day si odnotowa. Bble te i otwory s te wyranie widoczne na zdjciu fragmentu promu,
jakie publikowane byo w [2O8.2] gazecie malezyjskiej "New Straits Times", wydanie z
Monday, February 3, 2003, strona B18. W tym wzgldzie odamki promu Columbia byy wic
identyczne do odamkw rosyjskiego samolotu TU154 opisanych w podrozdziale O8.1 z tomu
12 monografii [1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm).

#8. Naoczne zaobserwowanie przez obserwatorw dwch


wehikuw UFO leccych rwnolegle do promu Columbia:
Wrd licznych raportw naocznych widzw eksplodowania promu Columbia, najbardziej
ewidencyjny jest raport niejakiego Gary'ego Hunziker. By on m.in. publikowany w [3O8.2] na
ostatniej (nr 20) stronie Malezyjskiej gazety "New Sunday Times", wydanie z soboty, 2 lutego
2003 roku. Raportujcy obserwowa prom Columbia zanim prom ten dokona wejcia do
ziemskiej atmosfery. Oto kluczowe sowa tego raportu. "Mogem dostrzec dwa jasne obiekty
lecce po kadej jego stronie. Zakadaem, e s to myliwce odrzutowe." (W oryginale
angielskojzycznym: "I could see two bright objects flying off each side of it. I just
assumed they were chase jets".) Oczywicie, pamita naley, e myliwce nie mog
wspi si w kosmos poza ziemsk atmosfer. Ponadto ponad atmosfer prom nie mg
dokonywa jeszcze swego rozpadu, czyli nie mogy to by jego wasne odamki. Owe dwa
jasne obiekty byy wic dwoma wehikuami UFO, jakie przygotowyway si do zniszczenia
promu. (Jeden z owych dwch wehikuw UFO zosta te utrwalony na fotografii pokazanej
powyej jako "Fot. 1".)
Te same dwa wehikuy UFO lecce po bokach promu Columbia i odnotowane tak
wczenie jak ponad Kaliforni, zaobserwowane take byy przez innych astronomw
amatorw, ktrzy przygldali si powrotowi promu na Ziemi. Wzmianka na temat owych
"upstream debris" zawarta jest we wzmiankowanym powyej artykule [1O8.2]. Niestety, przez
ekspertw z NASA objaniane s one jako odamki odpade od promu Columbia znacznie
wczeniej od innych. Jednak, jak narazie, nie natknem si jeszcze aby podano gdzie
wyjanienie co mogo spowodowa tak wczesne oderwanie si od promu odamkw, zanim
prom ten otrzyma gwne uderzenie atmosfery.

#9. Rozpadanie si promu na ksztat wachlarza:


W normalnych przypadkach, jeli jakie ciao uderzajce w atmosfer zaczyna si
rozpada, rozpad ten ma charakter objtociowy. Praktycznie to oznacza, e odamki
odpadaj od niego we wszystkich moliwych kierunkach, formujc w powietrzu rodzaj kuli.
Tymczasem metalowe odamki z promu Columbia wszystkie odpaday oraz odchylay si od
pocztkowego kierunku lotu, cigle lecc w tej samej paszczynie poziomej. Zamiast wic
kuli, uformoway one rodzaj paskiego wachlarza. To za znaczy, e jaka sia utrzymywaa je

w tej samej paszczynie i odchylaa na boki, nie pozwalajc jednoczenie ich trajektoriom lotu
odchyla si w pionie. Owa sia ukadajca metalowe odamki promu na ksztat wachlarza, to
powizane ze sob obwody pola magnetycznego dwch wehikuw UFO, jakie leciay po obu
stronach tych odamkw i jakie rozcigay je na boki. Ksztat wic wachlarza uformowany z
odamkw promu Columbia i widziany przez wiele tysicy naocznych obserwatorw, jest
jednym z licznych dowodw, e niemal a do momentu uderzenia o ziemi, odamki te byy
niszczone przez mciwe UFO.

#10. "Cudowne ocalenie" skrzynki z zapisami danych lotu promu,


czy te fabrykacja UFOnautw:
W poniedziaek dnia 9 lipca 2006 roku, o godzinie 21:30 do 22:35, w programie "Prime"
telewizji nowozelandzkiej nadany zosta program dokumentalny "Seconds from Disaster" w
ktrym omawiano wyniki dochodzenia nad przyczynami katastrofy promu Columbia. Jak te
wynikao z owego programu, wszelkie wnioski ktre komisja badajca przyczyny owej
katastrofy wycigna, wynikay z praktycznie jednego rda. rdem tym okazaa si tzw.
"czarna skrzynka" (tj. re-entry data recorder") zawierajca tam z zapisami danych z lotu
powrotnego promu Columbia. Gdyby nie owa "czarna skrzynka" i nie owe dane, wwczas
wyniki ledztwa w sprawie owej katastrofy mogy zawiera cakowicie odmienne wnioski.
Problem jednak z ow "czarn skrzynk" jest taki, e wszystkie dane na jej temat
wskazuj i zostaa ona celowo podrzucona badaczom przez UFOnautw, za zapisy zawarte
na jej tamie zostay celowo przez UFOnautw tak sfabrykowane, aby natychmiast wskazay
proste wyjanienie co z promem si stao. UFOnauci maj wszake dug tradycj
fabrykowania materiau dowodowego w taki sposb, aby odpowiedzialno za swoje zbrodnie
zrzuca na kogo, lub co, innego.
Oto materia dowodowy jaki sugeruje, e zarwno fakt znalezienia owej "czarnej
skrzynki", jak i jej zawarto, zostay celowo sfabrykowane przez UFOnautw aby odwrci
uwag ludzi od sprawdzenia moliwoci e to wanie UFOnauci zniszczyli prom kosmiczny
Columbia:
(1) Miejsce znalezienia owej "czarnej skrzynki". Owa "czarna skrzynka", z ktrej potem
wycignito wszelkie daleko-idce wnioski na temat przyczyn katastrofy promu Columbia,
zostaa znaleziona na duej polanie w lesie. Leaa ona w dobrze widocznym miejscu ktre
uprzednio byo ju dokadnie przeszukiwane. Fakt jej znalezienia w ju uprzednio
przeszukiwanym i dobrze widocznym miejscu tumaczy si jej uprzednim "przeoczeniem".
Trzeba jednak bra te pod uwag, e ten sam fakt moe rwnie oznacza jej pniejsze
"podrzucenie" na owo miejsce przez UFOnautw.
(2) Stan techniczny owej "czarnej skrzynki". Wszystkie odamki promu Columbia po
opadniciu na ziemi okazyway si popalone, poamane, oraz technicznie niesprawne.
Jednak owa "czarna skrzynka" zostaa znaleziona w stanie dziaajcym, niemal jak nowa czy
prosto z fabryki. Take jej zapisy okazay si nieuszkodzone i nadaway si do odczytania. w
fakt odnalezienia jej a w tak doskonaym stanie technicznym tumaczy si "cudem". Trzeba
jednak te wzi pod uwag, e w "cud" mg po prostu by zadbaniem UFOnautw ktrzy
skrzynk t podrzucili aby ludziom udao si odczyta wszystko co w niej zostao
spreparowane.
(3) "Nawiedzony" sposb na jaki owa "czarna skrzynka" zostaa znaleziona. Z duym
zainteresowaniem ogldaem histori znalezienia owej "czarnej skrzynki". Okazuje si bowiem,
e znalazc tej skrzynki co "tkno" aby si zgosi na ochotnika do ponownego
przeszukania obszaru ktry by ju raz przeszukiwany. Potem co ponownie go "tkno" aby

pj w miejsce gdzie ona leaa, na przekr e inni nie chcieli tam i. Mi to wyglda
dokadnie jak telepatyczne sterowanie tego czowieka przez niewidzialnych UFOnautw.
(4) Jednoznaczno i wymowno z jak zapisy w owej "czarnej skrzynce" wskazyway
na powd katastrofy. W rzeczywistym yciu prawda jest zawsze gboko ukryta. W Polsce
doskonale opisuje to przysowie "prawda na dnie studni si chowa" (znaczy, e aby odkry
prawd, zgodnie z tym przysowiem najpierw trzeba wyczerpa ca zawarto studni). W celu
wic ustalenia prawdy konieczne jest jej dugie tropienie i pokonywanie licznych przeszkd.
Tymczasem zapisy w owej "czarnej skrzynce" natychmiast i bez kopotw wskazyway niemal
czarno na biaym co dokadnie si stao i w jakiej kolejnoci. Tak oczywiste wskazwki s zbyt
nieprawdopodobne aby byy czymkolwiek innym ni celowymi fabrykacjami.
(5) atwo eksperymentalnego potwierdzenia zapisw w owej "czarnej skrzynce".
Zapisy w "czarnej skrzynce" wskazay w ktrym dokadnie panelu skrzyda promu Columbia
bya dziura. Po podstawieniu tego RCC panelu 8 pod obstrza prbkami "foamu", faktycznie
pojawia si w nim dziura. Wszystko to mona by wic uzna za przekonywujce, gdyby nie
pokaz amerykaskiego magika David'a Blaine. W jednym ze swoich pokazw telewizyjnych
zademonstrowa on bowiem jak na oczach licznych widzw i sprawdzaczy wykona
praktycznie tak wanie dziur bez widocznego dotknicia uszkadzanego obiektu. Jeli za
David Blaine mg dziur tak spowodowa "trickiem" bez zostania przyapanym jak to
uczyni, znaczy e podobn dziur w trakcie eksperymentw z owym panelem mogli rwnie
wykona UFOnauci za pomoc swojej wysoce zaawansowanej technologii. Wszake skryte
wykonanie przez UFOnautw takiej dziury na oczach wielu wiadkw i kamer konklusywnie
wykluczao ich z podejrze e to oni spowodowali ow tragedi promu Columbia.
***
W naturze czasami zdarzaj si "korzystne zbiegi okolicznoci". Jak jednak z powyszego
wida, w sprawie owej "czarnej skrzynki" tych "korzystnych zbiegw okolicznoci" byo a tak
duo, e naprawd przypadkowe ich zaistnienie okazuje si niemoliwoci. To za oznacza,
e caa sprawa owej skrzynki zostaa sfabrykowana przez UFOnautw. Suya ona wszake
typowemu dla UFOnautw "podsuniciu" ludziom dogodnego wyjanienia dla zbrodni ktr
wanie popenili.
Oczywicie, powyszy przypadek "wymanewrowania" materiau dowodowego w formie
"czarnej skrzynki", moim zdaniem jest tylko jednym z dugiego acucha podobnych skrytych
sabotay dokonywanych przez UFOnautw na Ziemi. Jako przykad innego sabotau tego
typu (moim zdaniem te spreparowanego po cichu przez UFOnautw) mona zapewne
wskaza niewyjanione "zniknicie" oryginalnych filmw NASA rejestrujcych pierwsze kroki
ludzi po Ksiycu. O zaginiciu tego filmu raportowa artyku "Small oversight for Nasa a giant
loss for mankind" opublikowany w nowozelandzkiej gazecie "The New Zealand Herald",
wydanie z wtorku (Tuesday), August 15, 2006, strona B3. Jakim dziwnym zbiegiem
okolicznoci film ten zagin w samym rodku okresu intensywnej dyskusji na temat czy
faktycznie ludzie dotarli do Ksiyca, czy te dotarcie to byo jedynie propagandow fabrykacj
(dyskusja ta zaindukowana zostaa pokazem w telewizjach wielu krajw filmu dokumentarnego
"Did man land on the Moon").

#11. Powtrzenie przez UFO tego samego wzorca zniszczenia, jaki


ju raz zosta uyty na samolocie TU154:
Swoich atakw UFOnauci zawsze dokonuj sprawdzonymi w dziaaniu metodami. Metody
te s wic przez nich powtarzane wielokrotnie. Metoda ataku uyta na promie Columbia, jest
dokadnym powtrzeniem metody ataku UFOnautw uytej w dniu 4 padziernika 2001 roku
na rosyjskim TU154 z turystami izraelskimi (w atak na TU154 opisany jest dokadnie w
podrozdziale O8.1 z tomu 12 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm). Rwnie wic i w tym przypadku,
samego zniszczenia promu Columbia prawdopodobnie dokona nie UFOnauta, a jaki
przeszkolony przez UFOnautw w pilotowaniu wehikuu UFO fanatyk ziemski. To w fanatyk
wzi te w ten sposb na siebie karm za to odbieranie ycia. To wanie dla wikszego
umotywowania tego fanatyka, uyta zostaa zapewne obecno astronauty izraelskiego na
pokadzie promu. Podobnie te jak w przypadku ataku na TU154, UFOnauci zawczasu
przygotowali sobie "koza ofiarnego" czyli dogodne wyjanienie dla przyczyn tragedii, jakim w
tym przypadku byy odamki z zewntrznego zbiornika paliwa. To w "kozio ofiarny" mia by
obciony odpowiedzialnoci za cae nieszczcie.
Jednym z powtarzalnych elementw wzorca atakowania ludzi przez UFOnautw jest, e
natychmiast po takim ataku ucinany jest dostp "nieoficjalnych" badaczy do materiau
dowodowego. Przykadowo, kiedy wehikuy UFO odparoway gmachy WTC w Nowym Jorku,
co dokadniej wyjaniem w podrozdziale O8.1 z tomu 12 monografii
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm)., niemal natychmiast cay materia
dowodowy zosta popiesznie przetopiony. Nawet oficjalni badacze owej katastrofy narzekali
wwczas publicznie, e nie pozostawiono im niemal nic do przebadania. Kiedy za 26 grudnia
2004 roku tsunami zaindukowane przez UFO umiercio okoo 300 000 ludzi wok Oceanu
Indyjskiego, dostp do miejsca katastrofy zosta zablokowany najrniejszymi sposobami
legalnymi, zdrowotnymi, oraz propagandowymi. Z kolei publikatory nie podaway niemal
adnych konkretnych faktw, poza opowiadaniami ofiar ktre przeyy owo tsunami. Podobnie
te dziao si po katastrofie promu Columbia. Tych z ludzi, ktrych przyapano na choby
dotykaniu opadych odamkw promu, natychmiast wiziono i przykadowo karano. Zaraz te
potem odamki te poznikay aby nigdy nie by udostpnione zainteresowanym "nieoficjalnym"
badaczom. A szkoda, bo ja sam chtnie "rzucibym na nie okiem".
***
Dla mnie osobicie powyszy materia dowodowy jest ju wystarczajco wymowny aby
wprowadza pewno, e katastrofa promu Columbia zostaa celowo zaaranowana przez
UFOnautw. Podobnie zreszt miaa si rzecz z wikszoci innych katastrof trapicych
ostatnio ludzko. Osobicie te wierz, e kombinacja tak jednoznacznych dowodw jak te
zaprezentowane powyej, w sposb niepodwaalny wskazuje na bezporedni udzia
UFOnautw w strceniu promu Columbia. Niemniej jestem rwnie wiadomy, e obecne
absolutne panowanie UFOnautw nad pogldami ludzkimi i nad sytuacj w naszych
ortodoksyjnych instytucjach naukowych, faktycznie uniemoliwi oficjalne choby tylko
rozwaenie udziau owych szataskich istot pozaziemskich w tym tragicznym dla caej
ludzkoci zdarzeniu.

#12. Jeli zaprezentowane tutaj wywody kogo zainteresoway:


Wicej faktw na poruszane tutaj tematy pozna mona z podrozdziaw A3 i O8.2 z
tomw (odpowiednio) 1 i 12 monografii naukowej
[1/4] (http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm)., ktrej gratisowe kopie sprowadzi
sobie mona zupenie nieodpatnie z pozycji "Monografia [1/4]"
(http://mozajski.freewebspace.com/tekst_1_4.htm) w
"Menu 1" (http://mozajski.freewebspace.com/index.htm) lub
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm) z lewego marginesu niniejszej
strony. Tematy okupacji Ziemi przez UFO oraz naszej obrony przed t okupacj omawiane s
take na ywo na blogu totalizmu dostpnym pod adresem
totalizm.blox.pl/html/ (http://totalizm.blox.pl/html/).
Odnotuj te, e czytelnicy mog sobie zaadowa do wasnego komputera replik
rdow niniejszej strony, tak jak to zostao wyjanione na stronach FAQ - czste pytania lub
replikuj dostpnych przez "Menu 1" (http://mozajski.freewebspace.com/index.htm) i
"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm). (Aby sobie zaadowa t
replik, wystarczy w
"Menu 1" (http://mozajski.freewebspace.com/index.htm klikn na pozycj rdowa replika
tej strony.)

#13. Inne strony o podobnej tematyce:


Tych z czytelnikw, ktrych przekona zaprezentowany tutaj materia dowodowy, e UFOnauci
strcili prom Columbia, chciabym poinformowa, e istniej dalsze strony na ten sam temat
jakie ja (tj. dr Jan Pajk) take autoryzuj. Najwaniejsza z nich jest strona internetowa
wyjaniajca obrazowo jak to si stao e UFOnauci s a tak szatascy jacy faktycznie s.
Stron t mona wywoywa za porednictwem
"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm). i
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm), gdzie wystpuje ona pod nazw
"zo" (http://mozajski.freewebspace.com/evil_pl.htm). Z kolei inna strona o nazwie
"ludobjcy" (http://mozajski.freewebspace.com/predators_pl.htm) podsumowuje
najwaniejsze sposoby mordowania ludzi przez UFOnautw jakie ostatnio UFOnauci uyli na
Ziemi. Nastpna strona powicona jest opisowi szokujcej zbrodni UFOnautw, czyli tsunami
i trzsienia ziemi technicznie zaindukowanych przez UFOnautw w dniu 26 grudnia 2004
roku. Stron t te mona wywoywa za porednictwem
"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm) i
"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm), gdzie wystpuje pod nazw "26ty
dzie". Jeszcze inna strona o nazwie
"tornado" (http://mozajski.freewebspace.com/tornado_pl.htm) opisuje jak UFOnauci
niszcz ludzko poprzez techniczne indukowanie morderczych tornad, huraganw i tajfunw.
Kolejna strona o "UFO-chmurach" opisuje relatywnie czsty sposb ukrywania si wehikuw
UFO przed wzrokiem ludzi. Ponadto czytelnikw moe te zainteresowa strona powicona
interpretacjom zdj UFO, a take zdj tych kosmitw. Jeszcze inna strona o chiskim
sejsmografie dziaajcym na zasadzie energii "chi" (rwnie dostpna poprzez

"Menu 2" (http://mozajski.freewebspace.com/menu2_pl.htm i


"Menu 4" (http://mozajski.freewebspace.com/menu.htm) wyjania e od niemal 2000 lat
znane jest ludziom urzdzenie techniczne, ktre ostrzega o zbliajcym si trzsieniu ziemi na
dugo zanim owo trzsienie ziemi zdoa do nas dotrze. Jednak UFOnauci blokuj zbudowanie
tego urzdzenia. Wszake nie byliby wwczas w stanie nas ju tak atwo niszczy i mordowa.

#14. Emalie i dane kontaktowe autora tej strony:


Aktualne adresy emaliowe autora tej strony, tj. dr. in. Jana Pajka (a przez okres 2007
roku - Prof. Dr. in. Jana Pajka), pod jakie mona wysya ewentualne uwagi, zapytania, lub
odpowiedzi na zadane tu pytania, podane s na stronie internetowej o mnie (Dr Jan Pajak)
(http://mozajski.freewebspace.com/pajak_jan.htm). Tam rwnie dostpne s adres
pocztowy i numery telefonu autora.
Prosz te odnotowa, e z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo
niechtnie odpowiadam na emalie, ktre zawieraj TYLKO wykonawczo czasochonne proby,
jednoczenie za dokumentuj zupen ignorancj ich autora w tematyce ktr ja badam.

#15. Copyrights 2010 by Dr Jan Pajk:


Copyrights 2010 by Dr Jan Pajk. Wszelkie prawa zastrzeone. Niniejsza strona
stanowi raport z wynikw bada jej autora - tyle e napisany jest on popularnym jzykiem (aby
mg by zrozumiany rwnie przez czytelnikw o nienaukowej orientacji). Idee
zaprezentowane na tej stronie s unikalne dla bada autora i dlatego w tym samym ujciu co
na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE byy jeszcze
publikowane przez adnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee ktre
stanowi intelektualn wasno jej autora. Dlatego jej tre podlega tym samym prawom
intelektualnej wasnoci jak kade inne opracowanie naukowe. Szczeglnie jej autor zastrzega
dla siebie intelektualn wasno odkry naukowych i wynalazkw opisanych na tej stronie.
Zastrzega wic sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei
zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji,
urzdzenia, dowodu, itp.), powtarzajca osoba oddaa peny kredyt autorowi tej strony,
poprzez wyrane wyjanienie i autorem danej idei i/lub bada jest Dr Jan Pajk, poprzez
wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod ktrym idea ta i strona oryginalnie byy
opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty
wskazywanej poniej).