Vous êtes sur la page 1sur 2

Bijlage 2

Feed-forward op lesontwerp en toelichting


(domeinexperts stap -)

Vak: Muziek

Vakdocent: Ton van Erp

Naam student: Anita Damhuis


Groep: P14EhvB

Datum feed-forward: 01-04-2015

Aanwezig
Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk
verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie
van de groep, zowel in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in
didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).

Aanpassing
noodzakelijk
x

De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie.


In de formulering ervan wordt zichtbaar dat
kennis van vakdidactiek en leerlijnen op een
logische manier is verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op


specifieke kenmerken van de groep n op
specifieke kenmerken van vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel


ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het


lesontwerp.*

NVT

NVT

De proces- en productdoelen worden expliciet


gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij


evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en sluiten
aan op specifieke kenmerken van de groep

In de toelichting op/ de verantwoording van het


lesontwerp wordt zichtbaar dat lesinhouden van
het domein (literatuur/ aanbod) aan de basis
liggen van betreffend lesontwerp

*Van belang bij tenminste 3 lesontwerpen

Opmerkingen
Beginsituatie: iets vertellen over voorgaande jaren. Waar hebben ze kennis mee
gemaakt binnen de muziek? Beschrijf voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om een
goede les te draaien. Bij Anita dr les: de kinderen zijn in staat om naar verschillende
soorten muziek te luisteren (bingo) & kennen vanuit hun eigen muzikale belevingswereld

verschillende genres
Voeg een gedragscomponent toe bij de lesdoelen.
De kinderen maken kennis met nieuwe muzieksoorten: R&B, jazz, soul, reggae, hardcore
etc.
Spelelement is sterk in deze werkvorm, maar past niet in de OGP. Zelf ontdekkend leren
en coperatief leren staat centraal. Meer ruimte voor kindsturing. Als leraar help je de
kinderen, je laat de kinderen het werk doen.
Gezien we te maken hebben met een leerkracht gestuurde opdracht: doelmatig.
NVT
Evalueren: wat hebben we geleerd vandaag. Complimenteren waar nodig. In de les is
hier geen aandacht aan besteed. Verwijs naar het voorbeeld van Ton (les van het
berenlied).
Pas je les hierop aan
Blijft onderbelicht, er is wel aanleiding om te kijken naar leeropbrengst ten aanzien van
proces en product.
Aspecten van KVB-model komen onvoldoende naar voren. Gebruik gangbare methoden
en bronnenboeken. www.lesidee.nl liever niet

Algemene opmerkingen: Zorg voor een betrokkenheid-verhogende inleiding. (boek v


Esther Carvalho)