Vous êtes sur la page 1sur 7

POLSKI KOMITET

POLSKA NORMA
NORMALIZACYJI, MIAR
I JAKOCI
Obcienia budowli

PN-87/B-02013

Grupa katalogowa

Obcienia zmienne rodowiskowe


0702
Obcienie oblodzeniem
Actions on building
structures

Actions sur les btiments et les ouvrages dart

Actions variables environmentals


Variable environmental
actions

Action de verglase

Atmospheric icing action

UKD 624.042
Zgoszona przez Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakoci dnia 27 marca 1987 r. jako
norma obowizujca od dnia 1 stycznia 1988 r. (Dz. Norm. i Miar nr 5/1987, poz. 14)
Przedruk dozwolony tylko za zgod Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakoci.

1. WSTP
1.1. Przedmiot normy.
Przedmiotem normy jest obcienie oblodzeniem, ktre naley przyjmowa w obliczeniach
statycznych budowli i ich czci.

1.2. Zakres stosowania normy.


Norm naley stosowa do metalowych konstrukcji cignowych i prtowych, z wyjtkiem
takich, dla ktrych obcienie oblodzeniem jest okrelone innymi normami projektowania.

1.3. Okrelenia
1.3.1. oblodzenie
- produkt kondensacji pary wodnej w postaci sadzi lub gooledzi.
1.3.2. wspczynnik ksztatu

- wspczynnik uwzgldniajcy zaleno gruboci warstwy oblodzenia od ksztatu przekroju


elementu konstrukcyjnego.
1.3.3. wspczynnik wysokoci nad terenem
- wspczynnik uwzgldniajcy wpyw wysokoci nad terenem na grubo warstwy
oblodzenia.

1.4. Podstawowe oznaczenia


b - warto charakterystyczna gruboci warstwy oblodzenia na wysokoci 10 m nad terenem,
m,
d - rednica elementu konstrukcyjnego o przekroju koowym (w przypadku liny - rednica
koa opisanego na jej przekroju), m,
gk - warto charakterystyczna obcienia oblodzeniem, kN/m,
h - wysoko pooenia rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego nad terenem, m,
s - efektywna grubo warstwy oblodzenia, m,
u - obwd zewntrznego konturu elementu konstrukcyjnego o przekroju innym ni koowy,
mierzony w poowie efektywnej gruboci warstwy oblodzenia, m,
- ciar objtociowy oblodzenia, kN/m3,
f - wspczynnik obcienia,
- wspczynnik ksztatu,
- wspczynnik wysokoci nad terenem.

2. ZASADY OKRELANIA OBCIENIA


OBLODZENIEM
2.1. Zasady oglne.
Obcienie oblodzeniem naley traktowa jako obcienie mas rozoon rwnomiernie
wzdu elementu konstrukcyjnego.
Ustalajc obcienie oblodzeniem ukadu konstrukcyjnego naley rozway moliwo
wystpienia obcienia niesymetrycznego i przyj do oblicze obcienie bardziej
niekorzystne, symetryczne lub niesymetryczne.

2.2. Obcienie charakterystyczne.

Warto charakterystyczn obcienia gk, na jednostk dugoci elementu konstrukcyjnego,


naley oblicza w kN/m, wg wzorw:
- dla elementw o przekroju koowym (rur, prtw, lin)
gk = s(d + s)
(1)
- dla elementw o innych przekrojach
gk = s u
(2)
We wzorach (1) i (2) naley przyjmowa = 7 kN/m3, a warto s oblicza, w m, wg wzoru
s=b
(3)
w ktrym: b - wg rozdz. 4, - wg rozdz. 5, - wg rozdz. 6.

2.3. Obcienie obliczeniowe.


Warto obliczeniow obcienia oblodzeniem g, naley oblicza w kN/m, wg wzoru
g = gk f
(4)
w ktrym: f = 1,5.

3. OBCIENIE OBLODZENIEM W
KOMBINACJACH OBCIE
Konstrukcje naraone na oblodzenie naley sprawdza na dwa rodzaje kombinacji obcie:
bez oblodzenia i z oblodzeniem.
Kombinacje obcie bez oblodzenia naley ustala zgodnie z PN-82/B-02000.
Do kombinacji obcie z oblodzeniem naley przyjmowa obcienie stae, obcienia
zmienne technologiczne oraz obcienie oblodzeniem wraz z wystpujcymi jednoczenie z
nim obcieniami: wiatrem i temperatur.

Jednoczesne obcienie oblodzeniem, wiatrem i temperatur naley traktowa jako jedno


skorelowane obcienie rodowiskowe, wprowadzane do oblicze ze wspczynnikiem
jednoczesnoci obcie 0 = 1.
Na obcienie to skada si:
a) obcienie oblodzeniem wg rozdz. 2 niniejszej normy,
b) obcienie wiatrem wg PN-77/B-02011, w ktrym naley przyjmowa:
- warto cinienia prdkoci wiatru rwn 0,25qk,
- warto wspczynnika ekspozycji, bez zmian,
- wartoci wspczynnikw aerodynamicznych i wielkoci powierzchni obcionych wiatrem
z uwzgldnieniem wpywu warstwy oblodzenia na wymiary gabarytowe i stan powierzchni
konstrukcji; powierzchni oblodzon uwaa si za powierzchni chropowat,
- warto wspczynnika dziaania poryww wiatru z uwzgldnieniem wpywu zwikszonej
przez oblodzenie masy konstrukcji na podstawowy okres drga wasnych;
c) obcienie temperatur wg PN-86/B-02015, w ktrym naley przyjmowa:
- na obszarach pooonych na wysokoci nie wikszej ni 1000 m npm, gdy rozpatrywany
element konstrukcyjny znajduje si na wysokoci nad terenem:
,
;
- na obszarach pooonych na wysokoci wikszej ni 1000 m npm
te = -10C.
We wszystkich rozpatrywanych przypadkach naley przyjmowa warto amplitudy dobowej
temperatury powietrza zewntrznego a = 0C.

4. WARTOCI CHARAKTERYSTYCZNE
GRUBOCI WARSTWY OBLODZENIA
Wartoci charakterystyczne gruboci warstwy oblodzenia b na wysokoci 10 m nad terenem,
naley przyjmowa dla poszczeglnych stref obcienia oblodzeniem wg tablicy.
Na pograniczu stref, w pasach o szerokoci nie wikszej ni 5 km po obu stronach granicy,
mona przyjmowa wartoci b z jednej lub drugiej strefy.
Wartoci charakterystyczne gruboci warstwy oblodzenia

Strefa

b, m

0,012

II

0,018

III

0,024

W strefie III, na obszarach pooonych na wysokoci ponad 1000 m npm, zaleca si okrela
warto charakterystyczne gruboci warstwy oblodzenia na podstawie danych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub na podstawie wynikw specjalnych bada.

5. WARTOCI WSPCZYNNIKA
KSZTATU
Wartoci wspczynnika ksztatu naley przyjmowa dla:
a) ksztatownikw = 0,5,
b) profili zamknitych, skrzynkowych = 0,7,
c) elementw o przekroju koowym, jeeli

(5)
Mapa stref obcienia oblodzeniem

6. WARTOCI WSPCZYNNIKA
WYSOKOCI NAD TERENEM
Wartoci wspczynnika wysokoci nad terenem naley przyjmowa w zalenoci od
wysokoci h pooenia elementu konstrukcyjnego nad terenem wg wzoru

(6)
lecz nie mniej ni 0,8,
Zamiast rozkadu wartoci zmiennego wg wzoru (6) mona przyjmowa rozkad o skokowo
zmieniajcych si wartociach staych, odpowiadajcych wysokoci nad terenem poowy
rozpatrywanego odcinka.
Odcinki o staej wartoci nie mog by dusze ni 10 m.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujca norm


- Centralny Orodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Oglnego.
2. Normy zwizane
PN-82/B-02000 Obcienia budowli. Zasady ustalania wartoci
PN-77/B-02011 Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienie wiatrem
PN-86/B-02015 Obcienia budowli. Obcienia zmienne rodowiskowe. Obcienie
temperatur
3. Dokumenty midzynarodowe i normy zagraniczne
IEC Overhead line tower loadings, Draft 1982
SSR SN 730035 Zatieni stavebnich konstrukci, 1976
ZSRR
NRD TGL 13480 Stahlbau. Stahlerne Antennentragwerke. Berechnung, Bauliche
Durchbildung
4. Autorzy projektu normy
mgr in. Andrzej Sobolewski, mgr in. Jerzy Antoni uraski - Centralny Orodek BadawczoProjektowy Budownictwa Przemysowego BISTYP.
5. Wydanie 2
- stan aktualny: grudzie 1993 - bez zmian.