Vous êtes sur la page 1sur 83


!#"%$'&)(+*+$,-+$(./$0/,%*-!!+*2134++!576)$8576)$'")9!#19:,),;=</>(?$+9:6%81,)")A@
";4B6DC'19:E &F*G>H>/9,)")$0I4+J)*EK4+/576)$L"%$2,%!M:$6 ,;4>!9:,;%9:6/,->$(+,;4+/9:,)ON
PL//$Q?9:,-R4119EK&;4:,)*$"ST$GCD$EK&)!$Q"S4&)&)/!1U4+/9:,%V19:(?(+/*W$GR")$X")!M$(?$GCD$(Y@
1!1$X"ST$,->(+/,%$E $,-Z>/(?*Z$, :*,)*(+[")$X")!\F*(?$,->$Z19:E &F*G>H>/9,)R576)[9:,-X//$6
")$&;(]/$.E 9:,)")$4W^$G2(+$(+9:6)&^*2&;(]>J%_E $N[`a?>$,-+/9:,SW;E bE $.T/Scd+9:6DM:$,-
&)/6%+/$6)(+fegh9:,)f&^9:+?/i)!$]")$8&)(?9:6%M$(26),)$./,)*-!!>*4WD1$.(+$(+9:6)&^$E $,-2$Y26),)$
/"%$8/E &F9:(Yj,-+$#";,)]/(+$1jJ%$(+1jJ%$k")$.3'?9:/6%+/9:,lN!NHN

m 9:6%(a3k&%/6)&;4(?UWn1$f/,)*-!!>*Z,S4&)&;(+/?+$,-]&;4a";,)o/$B&)(+9:(>E E $o"lp$,D@
Q
+$/:,)$EK$,- 6rqScD1*$4NoqV$d1jJ)9:HCseg4!/1f$Y ")$d+$d&)341$( $,t19:E &)!*E $,-")$
1$f&)(+9:(>E EK$NDuv9:6%f,)9:6)f!/E !>$(+9:,%X"%9:,)1.w&)(?*+$,->$(]")$fEK*G>J)9n")$f")$#(+*x@
+9:!6%>!9:,y"Sp!,)*:/H>*8576)X+9,7k+&^*1!z;576)$EK$,7/*i)(?/576)$N{PL1T$Y'&^9:6)(+576)9
,)9:6)eg4/+9,)/$|1jJ)9:HC}")$~,)$~&)'EK$,->/9,),)$(")$6nC6%+(+$cn&^$"Sp&)&)(?9D1jJ%$
e€9:,)";4EK$,7>/$8
@B‚2+//!>4+/9:,K")$.OT9:6%+/S4,;!c7+/576)$ ƒg*G>6)"%$"%$.e€9,)1+/9:,)W)")*(+!M*$NHN!N„
@BqV$(+/?9:,),)$EK$,-]&;(](+*16)(?(+$,%1$N
PRUWl?!$ki;::$,)*1$+>4/(+$'$?#z),;/$EK$,-8?+$…'!/E !+*W;/$+6=†?$G8(+$?+$>9:6%0")$
EKbEK$8?6%‡ >E E $,-]M4?>$4N

S$Y]*Mn/"%$,-]576)$81$8576)S?6)!a,)$#(+$EK&%31$(>&;f/$a/HMn(+$o")$8(+*Ge€*(+$,)1$]+6)(f!$
+6=†?$Gfƒ€&;(ˆ$GCD$EK&)!$0‰ Š W/‰p‹ Š W/‰TŒ Š „GWEK/D†T$?&F_(+$X576)$o1jJ;416),c8>(+96%M:$(>v"%$BŽp!,7+*(?bUN

mL/$(+(+$o9(+,)?…>$/,SN
ƒŽ#1>9i)(+$‹‘‘ „
‹
 

   
 

#! "%$'&)(+*-,/.'$102(3045$6,7&)*-8).',7$14:9
-;2<>= ?A@CBEDEF +G-HJIHLK

MGNIPOQGNKSRKTIUH
2KVXWYGNITZ\[
mQ9:6%(]+9:6)f&^9:/,-+ ")$.OT$?&;1$4W;9:,d~ ;UM:$1*:/H>*0?
$2+$6)/$EK$,-v?

]_^5^5`ba\cedgfha = iF
j lkmHJnhHJo k n 6p o
9:!$,- #/$f/9:,)6)$6)(?]")$]1 4>*2"ST6), >(+/,):!$N
mL(+9:6%M$(2576)$
nqRro R oqRrk R ksRrn_t#u [ ˆƒg`v6%>(?/1jJ)$ mQ9:!9::,)$U„ wv
xy{z}|~b€y{‚
k R n R o
„f#,~
u k R u n R u o
nqRro oqRrk kNRn„ƒ n†k Rro'‡R nqRro'n ‡ oˆRrkC‡R oqo RrkC‡ kNRn'‡2R … kNRn‰‡
… … … … …
t kŠ…R kNuR… n†RrnqRro'‡ o'‡R n†R … u o†RrkC‡ R oqR … u kŠRn‰‡
ƒ u [ ksRrnqRo
ƒ u
]_^5^5`ba\cedgfha = ir‹
‘‘‘eŒT’A’‰G/“  ‘‘‘ R ‘‘‘eŒT’h’‰Gs“  ‘‘‘ O ‘‘‘”ŒT’h’‰G/“ •R ŒT’A’‰G–“  ‘‘‘ ŒŽR HLG7‘‘‘eLŒT’hHL’‰GsG/“   Œ7’h’‰Gs“  ‘‘‘ [
-„amL(+9:6DM:$(2576)$W[&^9:6)(a+9:6)]&F9/,-> 2")$.OT$?&;1$4W[9:,d 

i[„fmL(+9:6%M$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6)]&F9/,-> ŒŽHLG71H—GswHL’ G–˜wHLGl™AH


)")$.OT$?&;1$4W[9:,d 

Œ
 
 !
#"%$ &"%$ '$(
)
™ ‘ + ‘ * +0/21 ‘ + 1 ‘
, ‘‘ TŒ’L’ G“ ‘‘ O . - ->™ ‘‘ ŒT’J’ G“ R ŒT’6’1G “ ‘‘ [ 43 65
*+ ˆƒ k4&)(+_ o9:,%19:6)(?]:*,)*(> 879: „

xy{z}|C~\€y{‚
‘‘‘ ŒT’h’‰G/“  ‘‘‘ ƒ ‘‘‘ = ŒT’h’‰G7“ R ŒT’h’‰Gs“ ?>R = ŒT’h’‰G/“  ŒT’{’‰Gs“ @> ‘‘‘
-„f#,dd

‘<u=; ‘ ‘ ‘ u ; ’ ‘ ‘
O ; ‘‘>Œ7’h’‰G7“ R Œ7’h’‰Gs“  ‘‘ R ‘‘eŒ7’h’‰G7“  ŒT’h’‰G–“  ‘‘ >
u ‘‘ ŒTGs ‘‘ O = ‘‘ ŒTG/R ŒTG– ’ ‘‘ R ‘‘ ŒTG/ Œ7Gs ‘‘ >
‘‘‘”‘eŒT’h’h’‰’‰G/““  ‘‘‘ ‘ R ‘‘‘eu; ŒT’h’‰G–“ ‘e ’h‘‘‘ ’'“ O ‘‘‘”Œ7’h’h’‰G7’‰“ “ R ‘ Œ7’h’‰Gs“ ‘e’h‘‘‘’‰“ R ’‘‘‘eŒ7’h’h’‰G7“’‰“  ‘ ŒT’h’‰G–“  ‘‘‘ [
3
0$.E bE $

’
PRv/,)?R

A 5
6p
]$EK(+576)$4N o$/ ?/:,)Hz;$#576)$4W^"),)]6),d&;(>4//_/9:(>E EK$4W-3?9:EKE $8")$
/9,):6)$6)(+f")$.")$6DCd1 4>*]19:,)+*16%+!e€2,)$.")*&)+?$&;42/+9:E E $8")$
/9,):6)$6)(+f")$v"%3:9,;/$N

™ ‘ +‘ ‘
i[„B3kp&)(?_v-„GW%/lMn/$,-

*+ ‘ ‘ ŒT’L’ G“ ‘‘ O ‘‘ Œ7’h’‰G7“ R 7Œh’ ’‰Gs“  ‘‘‘ R ‘‘‘ Œ7’A’‰G7“  ’ ŒT’h’‰G–“  ‘‘‘
,
R ‘‘‘ Œ7’h’‰Gs“ ˜5R Œ7’h’‰G–“ ™ ‘‘‘ R ‘‘‘ Œ7’h’‰Gs“ ˜ ŒT’h’‰Gl“ ™ ‘‘‘
‘‘‘ ŒT’h’‰G/“  ŒT’h’‰Gs“  ‘‘‘ R ‘‘‘ ŒT’{’‰Gs“ ˜ Œ7’h’‰G–“ ™ ‘‘‘ O ‘‘‘ ŒT’h’‰G7“  Œ7’h’‰Gs“ 5R Œ7’h’‰Gs“ ˜ ŒT’A’‰Gl“ ™ ’ ‘‘‘
!,)+S576)$

’ ’ R ‘‘‘ Œ7’h’ ’‰G7“  ŒT’h’‰G–“  ŒT’h’ ’‰G–“ ˜:R ŒT’h’‰Gl“ ™ ‘‘‘


O ‘‘‘ Œ7’h’‰G7“ R ’ Œ7’h’‰Gs“ ˜ ‘‘‘ R ’ ‘‘‘ Œ7’h’‰Gs“ 5R Œ7’h’‰G–“ ™ ‘‘‘
R ‘‘‘eŒ7’h’‰G7“ R Œ7’h’‰G–“ ™ ‘‘‘ R ‘‘‘”Œ7’h’‰Gs“ 5R Œ7’h’‰Gs“ ˜ ‘‘‘
3 ™ C
* + ‘‘ ŒTG ‘‘ O * +0/21 ‘‘ ŒTG R ŒTG ‘‘ [
kT9 y
+ + 1

, 
‘ ’L’ “ ‘ . - ->™ ‘ ’J’ “ ’6’1“ ‘
2 D & E Š, 4 4:( 9GF0 0HT8IJHT8_4FLKMHNF$‰02$PORQ
5o$?>$.*Mn!")$,)1$M4',)9:6%2?$(YMD!(2w*Gji%//(o5n6%$/576)$v(?*?6)!>4>fe€9:(Y]6%>!/$N
? $ 6  

#"%$ &"%$) R" 
) 
-;2<>= ?A@CBED ‹
k  Rn  u k>n
–ekmkCHJnNnhH O … kNRn'‡  2k nh[

@ mQ9:6%(]+9:6)](+*$!
B ;9:,d~
0$
UM:$1*:/H>*-ƒ€j„B?V$2+$6)/$EK$,-v?
 gH
ƒ
 R u H
 ƒ [
@BmQ9:6D2+9:6%](?*$ ;9:,d~ )M$1*-4/!+*#+V$G2+$6%/$E $,-
+ ;
]_j ^5^5`ba\ce; dgfha = i 
9:!$,- lkmHJn
0")$6DCd(+*$/],)9,d,76)!N
k R k ™™ R k  R n R n ™™ R n  [
3
0*+$(?EK!,)$(f!$8EK!,)/E6%E ")$
n n n k k k
xy{z}|~b€y{‚
k R k ™ R k  R n R n ™ R n  k R n R k ™ R n ™™ R k  R n 
#,~

n n ™ n  k k ™ k  ƒ n R kR n ™ k n k 
UM:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72? 2k ƒ nhu [ u u
]_^5^5`ba\cedgfha = i 
mL(+9:6%M$(2576)$.&F9:6%(]+9:6)](+*$! 2H "!
™ R  R  R ™ O #; [ A 77 
 ˆƒ ]6)+?/$ „GN

xy{z}|~b€y{‚
#,~ ™ $R  R  $R  ™ O ™  R  ™
O  u# % R #  u#%
u [ u
ƒ #; 
-j ;2<>= ?A@CBE&D ' 'i )< ( dm`ba f +< *2D -d , c /; ./021 c 4; 3 d 6? 58769
lkg‰Hw[ [ [ HJ;k :gHJn6‰Hw[ [ [ HJn :
 ? 

< k  R[ [ [ARrk :> = < n  RQ[ [ [{Rrn :> = … kg n6R[ [ [{R;k :en :e‡  H
9:!$,- '"%$2(+*$/N)`0!9:(+8

 M:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72?V/$aM$1G>$6%(+
U … kg‰Hw[ [ [ HJk;:”‡
o$G … n6‰Hw[ [ [ HJn:”‡o?9:,-
19:!/,)*/(?$N

?A@B D| C B
: 
 !
#"%$ &"%$ '$(
)
 : + : + + 
#, &F9:?$
:
 +
/G ƒ * +  k * +  n –I ƒ * +  k n [  $

*  
:, + + , + 1 : + + ,
* 
+ 
+G I ƒ  k n R k n  k n u .- -): k k n n
+ 1   * +   * 0
+ 2
/ 1
+ 1 + 1
’ *,+ /21 < + 1 , 1 + ’ , + 1 + 1 ’
`0!9:(+

ƒ .- -): k + n 1 Rrk 1 n +  ’ u k k n n =


ƒ .- * + /21 -): … k n ’ k n ‡
[
3kT9 Cd319,)1!6)+!9:,SN

A]$EK(+576)$4N
5o$?>$./,%*-!!+*0&^$6%2T/,-+$(+&%(+*+$(2:*9EK*G>(+!576)$E $,-UN)mZ/h9,)Y@ ,)9:6)f";4,)
j ’ “ … kg1j HJk”hHJk”˜1‡ ’ “ … n61HLn1hHLn1˜‰‡
OT$?&;1$$6)1!/")!$,~6)?6)$ŽN

      
a$G o?9:,-2,)9:,d,n6%/W[4/9:(?aOT/,)*-!!>*v")$


’ “ 

’ “ 

’ “ 

’ “ 
… ’ “ H ’ “ ‡ ƒ … ’ “ ’ “ ‡ 
5a6)1jJ-c-@ 1jJ o(?…k>(+")6)Hf+!EK&)!$E $,-f576)$ 

UM:$1*-/H>*#?+

]_^ ^:`ba\cedfAa = i


$
’ “ ’ “ 
?9:,-v19:/!,)*U4/(+$N

‰H hHw[ [ [ H -: gH


… R :R[ [ [AR -:”‡ ;  R ;  R[ [ [{R -; :   [
mL(+9:6DM:$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6) )9:,~


xy{z}|C~\€y{‚
3 5
kp&)(?_ a6)1jJ-c-@ 1jJ o(+…  j : + 
… R :R[ [ [AR -:”‡ ;  R ;  R[ [ [{R -; :  * +  ; +

 [, 
ƒ
]_j ^ ^:`ba\cedfAa = i
lk m J
H h
n J
H A
o 
H 
m 
H 
kN# RnqRro†RNR ƒ –k  Rrn  Rro  R j  R  ƒ [
9:!$,- "%$](+*$/f+$/f576)$
$G
6)$!/$#$?23M4!$6)(fEK=CD/EK/$2")$ ƒg‚ $&%
` „ 7'29 ;"!
xy{z}|C~\€y{‚
? $ 6  

#"%$ &"%$) R" 
) '
… ksRrnqRoqRC‡  O j … < R  R  R  ‡ < k   Rrn  Ro  R  =
3kp&)(+_65a46)1jJ-c7@ 1jJ a4(+… 

ƒ ; k ; Rrn ; Rro ; R =


3 C … 
A ‡  O =
kT9 

 … ’ ‡ O g; [ ! ’
<

# O T’ O ;"! [
1Npw%NT"SN

;!
5
0NwDNp"SN
 k ƒ n ƒ o ƒ 
qˆ'M4!$6)(
;!
*Gj,-v4?>$!,->$8&^9:6)(
kŠRrn:RroˆR ƒ u H
1Npw%NT"SN k ƒ n ƒ o ƒ ƒ ! [
 
1
 R  R %  R R  2R H H [
 

77: v 77'
„amL(+9:6DM:$(2576)$W[&^9:6)(a+9:6)](+*$/ %9,~


ˆƒgPZY>9:,%/$ „
; 2 m
k J
H h
n J
H o
… ksRrn‰‡ … nqRo6‡ … oˆRrkC‡ … ksRrn o6‡ … nqRro k‡ … oqRrk n‰‡•[
‹:„amL(+9:6DM:$(2576)$+
; ; ' p
0?9:,-v!$]/9,):6)$6)(+f")$v1 >*]"Sp6%,d+(+34,):/$4W%9:,d 

’ ’ ’ : +
j  –kg1HJk”hHw[ [ [ HJ;k : *+ k g[
Œ-„ 9:H
u
6%,$,7+/$(W;$
+ 1
'"%$](+*$/f+$/f576)$

 *+ : + ,  ƒ
* +0/21 k k  k [
mL(+9:6%M$(2576)$
’ u , 
j : kg‰HJk”wH6[ [ [  HLk : : gH ƒ+ kg2Rk”†RQ[ [ [ARrk;:g[
 +  H *+ + k  … ‡ H
„ 9:!$,- 6),d$,->!$(W )$G
:
mL(+9:6%M$(

k +  [, ’ k
+ 576)$  ; *+
 ’k ’ ;
0$G 576)$ *+

 k
’ ;
, ,

ƒ kp&)(?_2`06)Y>(+/!$ ’ ; 77 Œ:„

 j
2H H " g[ 
R R  R R [
„ 9:!$,-

mL(+9:6%M$(2576)$
   
: j –kmHJnhHJo … 6p
 k>nqRrn1oˆRo'kC‡ O ksRrnqRo6‡  t … k>n†Rrn1oˆRo'kC‡•[
…
„ 9:!$,- 0/$]/9:,)6)$6)(?f")$21 4>*]"ST6), >(?3,)/$N
m (+9:6%M$(2576)$
L
9 
 !
#"%$ &"%$ '$(
)

' j lkmHJnhHJo 'p


 ksRrn ’ o†R n†Rro ’ 7sk7: R o†Rrk ’ n–O kNR nqR oA[
„ 9/$,- #!$f/9,):6)$6)(+]")$21 >*]"Sp6%,>(?3,%:/$4N
mL(+9:6DM:$(2576)$
ƒO#HcDE &)/")$0"%6mQ1Hz;576)$k4+3=>/576)$ „

9 „ j 9/$,- 2H H   [ 


'";,%
 R  R   gH
mL(+9:6DM:$(5n6%$#
ŠR’ –R’ $R’ $L")*G>$(+E /,)$(Q!$1"lp*-/H>*4N

7 „ j 9/$,- lkmHJnhHJo  +$/f576)$ T k>n1o ƒ [ 


k R n; n ; R o; o R k; O [
’ ; ’ ; ’
mL(+9:6DM:$(2576)$ ˆƒO#YI ‹‘:‘:‘:„

: ;+ :; +
j lkg‰HJk”wH6[ [ [ HLk : g[  ƒ * + k • ƒ * + k  [
,  , 
‘-„ 9:/$,7 [#,d&F9:?$ $G

* • k  ‰[
: 
mL(+9:6DM:$(2576)$
,   ’ k
’
j –kg1HJk”hHJk”˜ gH < k  Rk  Rk ˜ =  < k ™ R k ™ Rk ™˜ = [
 7 kg‰ HJk”wHJk”˜ lkM‰HLk>6Hw[ [ [ HJ;k : g6H p u
: „Y-„ 9/$,- )+$/f576)$
L
j
m (+9:6DM:$(2576)$ v?9:,-2/$f!9:,):6%$6)(?2"%$]1 +*2"ST6),d+(+/,):!$N

< k  Rrk  RQ[ [ [ARk :> =  … ‡ < k ™ Rrk ™ R[ [ [ARk ™:= [ + 1
i[„ 9/$,- '6),$,->/$(W;$G )+$/f576)$ 

— H
e H ’ ; –k HLk HJk 
'p 7 9' v 7 99
mL(+9:6DM:$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6) "%$6DCw'")$6DCd")/Y>!,)1+W)!$f,)9:Eki)(+$
+9,72!$f/9,):6)$6)(+]")$21 >*v"lp6), >(?3,%:/$4NSƒ oJ)/,)$ „ 5
j lkmHJnhHJoA˜ H ˜ -k  Rrn  ƒ < o  R  = ˜ [
o R  [j
‹:„ 9:/$,7 >$!f576)$

mL(+9:6DM:$(2576)$
k n ; ˆƒ /,%-&^9:6)(2‹‘:‘‘-„

Œ-„ j 9:/$,7 2H H " +$/]576)$


R ; R ; ƒ u [
mL(+9:6DM:$(2576)$
 77 $R ; /R 
 ’ ; R % ’ ; R  ’ ;[
;
ƒg&%(+9:&^9:+*#YI ‹„

j 2H H " H #  #/$ R lR 2[


 #  … „$ R NR ”‡•[
„ 9:/$,7 %>$/]576)$
mL(+9:6DM:$(2576)$ {ƒ€,)")$‹‘:‘ „
 

 
 S P

!#"%$'&)(+*-,/.'$102( 8 45((H74
-H & &)9 9&„0
5o$?>$o!,)*:/H>*L$YR6),%$B*GMD!")$,%1$a19:EKE $(?1//$a4#,k::,)$X&)/6%Q"Sp(?:$,-R!9:(+?576)$
Lp
OT9:, :
M $,)"}1jJ%$(.3 &)!6)8:(+,)")$'&;4(?>!$'")$',)9:.&)(?9D"%6)!+Wl$G&F$6

&)/6D ]576)$./$819:,->(+/(?$
w~i^9:, E|4(+1jJ)*4W

-j ;2<>= ?A@CBED 
lkg+OQk”–O [ [ [mO k;: –nw OQnJ–O [ [ [mOn:

9:!$,- '$G ")$6DC +6%!>$]1(+9/++,->$v")$
(+*$/N
 ")$ H Hw[ [ [ H
 H)/+9:E E $
+ +
`0!9:(+W)&;(?EKl+9:6%+$]/$f&F$(+E6%>4>!9:,)
: u
 ƒ * +
 k n $?vEK=CD/EK/$2/9:(?+576)$ ƒ K$GvE /,%/EK/$2/9:(?+576)$
;
 … %‡ ƒ , X&^9:6)(a+9:6% [
50p$?Y@ w=@ ")/’ (?$ '
 $?2EK=CD/EK/$2/9(++576)$.!$]+6)H>$2?9:,-2(>,)*$]";4,)]/$8E bE $
9:(+"%(+$W;$G2EK!,)/EK[/9:(?+576ST$!/$f?9:,-2(>,)*$]";4,)]OT9:(+")(?$819:,-+(>!(+$N

|
?A@B DC B 
5o9:E EK$8!l,S cd'5n6lp6),,)9:Ei%(+$#z;,)Xƒ
 „a")$.&F$(+E6%>4>!9:,)a&^9:?+/i%/$W;/^c~$,

j H u H6[ [ [ H 
'6),)$&F9:6%(f3576)$//$ $YvEK=CD/EK!$'ƒg(?$?&SN;EK!,)/EK!$„GN
 # 
! … %‡t … 
‡•[


K")$6DCd/,%")/1$W 1 6),%$&^+ $(?E6%>4>!9:,~")$


9:!$,-

j $ n" On … n ‡ $]+6%&)&F9+9:,)

H
576)$ %`0/9(+ 1( o$?v1(?9:/?>,->$4N
;
&% ! 

|9C
 $ …
C‡ ƒ … %‡ ' $ … %‡ … ‡
9:H [3'&^$(+Ek6%j4+/9:,~576)V19 ,%1/"%$8&;(?+9:6%vUM:$1 >46%eR&^9:6)(

)( ƒ # … k
+ 1
o$
1
1
+ ƒ k ‡ < n " n # = [

+ 8ƒ€9:,d
 

+ *1jJ;,%1 :$!$aM4!$6)(?f$, X$G D„xN


2k t k ’ –n t n "’ H ’*( H
`0!9:(+8
@X+ $ [4/9:(? ;1$.5n6%ˆ+?6)(+$576)$ 
k,Sp$?2&;

7
‘ 6 
 "( "   

+ /$4N1 # 1 +
2k ƒ k n ƒ n" H ƒ C[
E =CD/EK
K
@X+ 9:6 ;9, (
 $
j … ‡ ƒ 
`0!,)+ŽW%(?$E &)31$( y&;( ,)$8egHf&;]")!EK!,76)$(a/+9:E E $N
 … C
‡ ƒ H
 $ … ƒ ‡
 

ƒ H
 /9(+W%$,d6%>!//+,-a1$(?*+6%!j=]&F9:6%( $G >$V576)$
$
 ƒ u HHw[ [ H
9:, +$(>4EK_,)$.w'6),)$.&F$(+E6Dj4+/9:, +$/!$8576)$
; ; ; %>96%2$,d,)$8eg/+,-;
 mH
&;]")!EK!,76)$(a/+9:E E $N[#, (+*&F_G>$/9:(?a1$G++$9:&^*(+4>!9:,~&^9:6)(
; ;
’ ƒ m[

†?6)+576Spw 4++$/,%")(+$ )$vUM:$1")$]E|†?9(>4+/9:,)o+6)11$?+HM:$0")$]+9EKE $
19(+(+$+&^9:,)";4,7+$Nl#,d$,d")*"%6)!]576)$/$8EK=CD/E6%E $?v4++$!,7]&^9:6)( 
;
#, (>!+9:,),%$"%$E bE $#&^9:6)(]/$8E /,%/E6)EdN

A]$EK(+576)$4N
`
:
")$v!9:6)(+"%$6)(?f&)(+_v";4,)]3")*EK9:,%?>(+4>!9:,SW)1$8>J)*9:(+_EK$.&^$6%]p*1(+!(+$.")$
+ +
, k n
egh9:, &)/6)]EK,)/i)/$v+9:6%2/ke€9:(+E $'[qˆ'+9:E EK$ *+ $YvEK=CD/EK!$

/9(++576)$8!$]")$6DCd+6)H>$2?9:,-2(>,)*$]";4,)]/$8E bE $89:(+")(?$ ƒgE bE $8+V1$,lp$?


&;f+9:6=†?9:6)(?f1(?9:/?>,-UW;96 +9:6=†?9:6%(+]")*1(+9:!++,-x„GW;$G2EK!,)/EK[/9:(?+576ST$!/$
+9,72(+,):*$]";,)]Žp9:(?")(+$819:,->(+/(?$8OT6),)$.")$.Op6%+(+$N

]_^ ^:`ba\cedfAa = iF 


˜ ˜
3   R 
 lZ gH W [

“ u
0*G>$(?EK!,)$(f!$8EK!,)/Ek6)E ")$ +6%(

xy{z}|C~\€y{‚
j VZ gH W < 
 ˜ 2H ˜ =  H 

u 3
9:H N[qV$]+6%!>$ $G ?9:,-vE 9:,)94>9:,)$
; ; 
 … ‡ 
 ˜ 
R  ˜ ƒ 
  „R   ƒ [
")$.E bE $8+$,%N 09:,)14W;"Sp&)(+_]OT/,)*-/H>*v")6(?*9:(?")9:,),%$E $,-

3
kp6%+(+$.&;(YUW ; = > ƒ [ 3 ; 09:,)14W;/$8E /,)!E6)E ; [
1jJ)$(?1jJ)*$?

]_^ ^:`ba\cedfAa = ir‹ ; ;


– m
k J
H h
n J
H o H
k ˜ Rn ˜ Ro ˜ k  nqRrn  oqRo  k ek>n‰oA[
mL(+9:6DM:$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6)](+*$! )9:, 

xy{z}|C~\€y{‚
   p  7k n oA[
k n o sk>n k>o n1oA[
m 4(2YcnEK*G>(+!$8")$]( :/$W;9:, &^$6%2+6%&)&F9+$(2576)$

`0!9:(+
 $G
3kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")6d(+*9(+")9:,%,)$E $,-kƒg")$6DC~e€9:!j„0
  
?   (6<
 6 :

k ˜ Rn ˜ Rro ˜ ƒ k  kŠ Rrn  n: Rro  o 


k… k>n‰nq‡MRrkNnR oq… k>Ro'‡Mo oqk R … n‰o'‡Mn
ƒ k>n‰oˆRk>o'nqRn1o'k
ƒ ek>n1o{[
2 !#"%$'&)(+*-,/.'$102( )9
)9 F 9
-j ;2<>= ?A@CBED 
lkg+OQk”–O [ [ [mO ;k : –nw OQnJ–O [ [ [mOn:

9 !$,-
: '$G ")$6DC +6%!>$]1(+9/++,->$v")$
(+*$/N
kgRrk”:R [ [ [{Rk : nwRrnJ:R [ [ [hRrn: O kg nwRrk”1nJ: R[ [ [ARk;:en: [
j kg2Rk>:R[ [ [ARr;kn6: n6n1 Rr nJ†[ [ [RQ [ [ n[{: Rrn : kg n62Rk”JnJ†RQ[ [ [{Rrk;: n:
`0!9:(+8
OW%&;(f19,7+(+$4W !9:(+8

  [
?A@B D| C B
3kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")6(?*9:(?")9:,),%$E $,-UW;?V/$]?6)!+$]+9:,-2(>4,):*$
kg nwRrk”JnJ†R[ [ [ARk;:en: ƒ kg n6 Rk”JnJ†RQ[ [ [{Rrk;: n:
";,)]!$8EKbEK$89:(?")(+$4W;9:,d~

kg nwRrk”JnJ†R[ [ [AR;k :en : kg nJ†Rk>1nJ˜:R[ [ [hRrk;:en6


[kg[ [ nwRrk”JnJ†R[ [ [ARk;:en: kg n:–Rrk”Jn62RQ[ [ [{Rrk;: n:m
 … kg n62Rk”JnJ†RQ[ [ [{Rrk;: n:e‡ … kgRrk”†RQ[ [ [ARk:e‡ … n6RrnJ:R[ [ [ARn:>‡
$,d+9:E EK,-UW)!FMn/$,7

"ST9C!$8(+*+6)Hj4N
#,&)(?9D1_")$.")$.E bE $8";,)]!$81U]9C /$]+6)H>$],)$.?9:,-v&)](>,)*$
";,)]!$8EKbEK$89:(?")(+$4N

]_j ^5^5`ba\cedgfha = i


9:!$,- lkmHJnhHJo gk[ n o 
mL(+9:6%M$(2576)$
nqRro R oqRrk R ksRrn u [
xy{z}|~b€€ y{ ‚ ~ my 
?A@B @B B!
—p -k n {o [
m(]YcDE *+(+!$8")$2( :!$W)9:, &F$6%2+6)&%&F9:?$(2576)$
‹ 6 
 "( "   

`0!9:(+8
Š
k r
R ; n O ksRr; o O n:Rr; o [
3
k R n R o N5 … kNRnqRro'‡ R R
kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")$ oJ)$i-cn+J%$M^Wl!FMn/$,7v!9:(+8

n†Ro oˆRk kNRrn ; n†Rr; o kŠRr; o kNR; n #(8
nqR; o R ksRr; o R kNR; n  … … n†Ro6‡R … oqRkC‡ R … ksRrn‰‡—‡
1Npw%NT"SN
n†R; o R kNRr; k o R kNRr; n n u … kNo Rnq Rro'‡ [
R
nqRo oqRk kŠRrn ; R … N
k R :
n r
R '
o ‡ …
[
u ksRrnqRo6‡ ƒ u
PR]z;,;!$E $,-.

 B | e€  B ~ my B !


p
m4(2YcnEK*G>(+!$8")$]( :/$W;9:, &^$6%2+6%&)&F9+$(2576)$ 7 k n oA[
`0!9:(+8
q
n r
R ; o

s
k r
R ; o

N
k 
R ; n [
3
k R n R o k R n R o
kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")6d(+*9(+")9:,%,)$E $,-kƒg")$6DC~e€9:!j„0

n†Ro k oˆRk n kNRrn o oˆ Rrk k kNRn n n:Rro o


$
n†Rro R oqRrk R kNRn kŠRrn R nqRo R ksRro
 k n R o k R o R n R k R o R n
$,d+9EKEK,-UWD/lMn/$,-

R
u n†Rro oqRrk kNRkNn R o oˆnqRRk k kNoqRRro n kNRn ksRrn n:Rro nqRo
ƒ goq[ Rrk R kŠRn R nqRro
3 C
kT9 d319,)1!6)+!9:,SN
ƒ
]_^ ^:`ba\cedfAa = i 
j lkmHJnhHJoAH gk H ˜ TkCn†Rrn1n oq˜ Rro NR>k oƒ ˜ [
9:!$,- [UM$1
 ˜
mL(+9:6DM:$(05n6%$  R R
n†RroqR oˆR–Rrk sRrkNRn kNRrn†Rro ; ; R [ RƒgmZ(?9:&^9:+*
#YI 877 ‘-„

xy{z}|C~\€y{‚ k˜ R n˜ R o˜ R ˜
nƒ qRƒ oqRn†RrmH o† Rƒ oqRoqsRRrskmRrH k ƒ –NRrRkŠkNRRnAHn ƒ kskNRrRr nqn†RR o o{[
mQ9+9:,) 


p 7k n o m[
$
m4(2YcnEK*G>(+!$8")$]( :/$W;9:, &^$6%2+6%&)&F9+$(2576)$
  
?   (6<
 6 Œ

`0!9:(+8 k :" n : o :  : V”H ; ; ; ; [


&^9:6)( )$G

k  Rn  Rro  R 


 k>n:Rrn1oˆRro NRCk ƒ [
3
0$.&)/6%W;"Sp&)(?_]OT/,)*-!!>*v")6d(+*9(+")9:,%,)$E $,-

N5
 < k ˜ Rn ˜ Rro ˜ R ˜ = R R R [
qLp!,)*-4/!+*0")$ oJ)$i-cD?J)$M19,)")6)H2/9:(?]w~
 ;
; ; ; ; ; 
k ˜ Rn ˜ Rro ˜ R 
˜ ; < k  Rrn  Rro  R  = … kŠRrn:RroqR‡
qˆE bE $8/,%*-!!+*0")9:,%,)$6)+?Z

k… Rrn Rro R


 kNRrn†RoqRC‡ ƒ „$ R ; NR –R 
 (8
#
$

3 
09:,)1

;
… R
 Š
 R s
 R ‡ R
; ; ; ; R R 
;"! ƒ ; [
 
 1 
 
j
  [ [ [ -:MH … C   [ [ [  … :
: ‰H ww+ Hw[ [ [ H + :e‡ CJH 'Hw[ [ [ H :e‡ [
„ 9:!$,- %$ ")$](+*$!N

 ‡  O *+ … ‡  [
#,19:,)+!")_(?$.6),)$.&F$(+E6Dj4+/9:, a")$
: + +
*+ … 87' 
mL(+9:6%M$(2576)$
, ’ , ’ VƒO#YI „

‹ „ 9:H
: j … k ‡  !
6),)$.+6)H>$8"ST$,-+/$(?v,)4>6)(?$!f,)9:,d,n6%/]$]")$6DCw'")$6nC
")/Y>!,)1+N;mL(+96%M:$(v576)$4W^&^9:6)(a+9:6%
: k : ;
7' 9
 ,  ,  ; [
*  * {ƒO#YI „

j –kg1HJk”hk Hw [ [ [ HJ;kk :" g[ k  k 


 R  R [ [ [R : m R : kg R)k”R [ [ [ R)k;:M[ 5
Œ-„ 9:!$,-

mL(+9:6%M$(Z576)$.
k” k>˜ ;k : kg [ƒ oJ)/,%$ 79 v 79 „

„ j –kmHJnhHJo k :  n V: [ o : k :m Rrn : m Ro : m


9:!$,- '$

nqRro R oqRrk R ksRrn [u
mL(+9:6%M$(2576)$

 j
1H hHw[ [ [ H -: g[


 [ [ [ :  …  w[ [ [ -:”‡      [
„ 9:!$,-
mL(+9:6%M$(2576)$

„ : j 9:!$,-
2H H " >$!f576)$ # ƒ [
;
6 
 "( "   

˜ R ˜ R ˜  [
mL(+9:6DM:$(v576)$K

&^9:+*#YI 8779
…
„
M‡ … R e‡ … R ”‡ … R ‡ … R ‡ … R$g‡
R QƒgmZ(?94@

; ; ; ; ; ;
 

 )) 
  P 

 … —‡sR
… ‰‡2R [ [ [ R … -:”‡
qLp!")*$ e€9:,%";E $,-j!$ $Y 576)$4W8/9:(?+576ST6),)$s$GCD&)(?$?+/9, ")$s3re€9(+E $
f")$GMD!$,-#&%/6)2:(>4,)")$|ƒg(+$+&SN^&)!6)]&F$G>!+$„f/9:(?+576)$")$6nC"%$

 … —‡CR … 1‡gRE[ [ [—R


M4(+/i)/$f+9:,-2(+$,)")6)$0&)!6)]&)(+9n1jJ)$W;>9:6Dv$,&%(+*?$(YM4,70/$f19:,->(+/,-+$2*M:$,D@

 … -:”‡  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:g[
>6)$/!$Z576)F&^9:(Y>$,-X+6%(oOT$,%+$Eki)/$]")$21$BM4(+/i)!$W:/9:(?
a4++$/,-f?9:,dE|=CD!E6)E ƒg(+$+&SN;?9:, EK!,)/Ek6)E „L576;,)"

-;2<>= ?A@CBED ' 9 ] 9&9 7


j ‰H hHw[ [ [ H -: e[
 ?
9:!$,- '"),) ;8,~
  R :R [ [ [AR -: :  h[ [ [ -:gH

UM:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72?  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:g[
?A@B D| C B
u 9:6%v4//9,)a$\F$1G>6)$(v6%,)$.+6)H>$."ST9:&F*(>4+/9:,%f5n6%V3!++$(>!$8EK$Ei)(+$8"%$
v

/k ƒ + R :R [ [ [AR -:


-6)1jJ%$!,7M4(?3,-ƒ€319:,->(>4/,->$U„o$v6):E $,-+$(>'!$8EK$Ei)(+$8"%$")(?9:!+$
‰H hHw+ [ [ [ H -:g[
j
#,,)94>$
 +

+
/E 9c:$,),)$(+H>J)E *+/576)$#"%$
1
OQkUO A H
— H
+ k + [
 >96)]/$
S ,)$.?9:,-v&)]*-6nCd/9(+W%&)6)/?576)$ ;!

 t t $ ƒ kmH 
1 1 + 1
$ ƒ R km[
$GCD/Y>$ K>$/f576)$

’
#,(?$E &)31$8!9:(+ &;( ;$G &;(
5
7k
o$?>$9:&F*(>4+/9:,~//?+$8!,)1jJ;,)*8/$8E $Ei)(?$8")$.-6)1jJ%$ ƒ€$]")9:,%1/M4/$6%(
+ 1 + 1 + 1 1 + + 1
$ $ ƒ k … R k‡ ƒ + R … kC‡ … k ‡ H
")$ n„GW)j4,)")/f576)$/$0EK$Ei)(+$.")$.")(?9:!+$86)EK$,7+$

’ ’Žk ’
PL,$G\l$GUW;9:,
/$v46%>(?$f>$(+E $f(+$?>,-0!$fE bE $N
#(W;&;(f1$?>$.9:&^*(>=>/9,SW)/$0,)9:Ei)(?$.")$ *-6DC w |6):E $,->$."ST6),)$.6),%!>*4N


: 6 
 <    < "  
+ (+*&F*G>$(]!,)")*z),)/E $,-UN 5o9:EKE $#!$8+$6% >$?2"Sp(+(?b
 , ,)$.&F9:6%(+(>'")9,)1.3'
# 
$Y2"SUM9:/(a+9:6)]/$
*-6DCFW;$2576)$.";,%21$.1U2OT/,)*-!!>*2$Y2134/(+$EK$,-
6),)$.*-/H>*4W%9:,d,)9>(?$8(+*+6)Hj4N;PRv"),)f>9:6%2!$26%+(+$21W;Žp!,)*:/H>*
$Y2?>(?/1G>$N

+ 1
A]$EK(+576)$N

+


1 R [
u
-„f#, &F96)(+(+!]46)+?{1jJ%9:/?/(f")$.(+$EK&%31$( $ &;4( ;I/2!9:(+
+$.&^9:+$(>H]6),d&)(+9:i%/_E $#")$.19:,-M:$(?:$,%1$k576)ŽW;EKbEK$0T/V&^$6%2b+(+$.(+*+9:!6
/1OWD19:,)"%6)/(+!]w'")$v19:E &)/!1U4+/9:,)X/,76%+/!$N)uv*U4,)EK9/,)W%1$G++$
>(+,)Ye€9:(+EK4>!9:, (?$?+$+(+_2!,->*(?$?>,->$&^9:6)(f(+*")6)!(+$./$#,%9:Ei)(?$"%$.M4(?3i%/$N
i[„ao!$, $,-+$,)")6lW;/$8E bE $#&)(+!,)1!&F$0&F$6%2b>(?$86%>!/!+*#UM$1"S46%>(?$]EK9c$,),)$N

]_^ ^:`ba\cedfAa = iF


‰H hHw[ [ [ H -: gH
… R :R[ [ [AR -:”‡ ;  R ;  R[ [ [{R -; :   [
mL(+9:6DM:$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6) )9:,~


xy{z}|C~\€y{‚ : + : + : 
 * +  
 + *+ + 
 : 
+ ƒ : + [
+
3
kp&)(?_ˆ` 
$
 ;
,  ;
 + ; 
: +
,

, ,


+  [
: ,
*+ *+
,  ,  ;
`0!,)+

]_^ ^:`ba\cedfAa = ir‹
j 2H  H „V  ”H  # ƒ [ …
R R R $R ŠR ; u #/R$ lR ‡[
9:!$,- ;UM:$1
mL(+9:6DM:$(
$ ˆƒŽI9:+19:6 ‹4‘:‘:‘-„

xy{z}|C~\€y{‚
O O g[
 … 2H H e‡ ƒ  R  R  R „R /R u … #/R$ lR ‡[
m4(2YcnEK*G>(+!$W)9,d&^$6Dv?6)&)&^9:+$(v576)$

’
mQ9+9:,)

 … 2H H e‡ … 2H gH ”‡ ƒ  R   R MR u … #/$R  lR ‡ u >R > 


#,dd

’  ƒ … ”‡ R <  = ’  =  u <  ’  = 


ƒ< < ’  ’ =  … Š = R < ’ / „R R  ’ R = R ; ”’ ‡ u ’ >
ƒ ’ ’ u ; u
&'
 O _O … ŠR … u g[ 
–k ƒ 2… kmH HJnhH–nHJ”n‰‡ ‡ ƒ ’ k  2RrH [ ’ ks R gH  n km HJen ‡ ” k>n  –kCn  ƒ [ ƒ g[
 (
# ")9:,)1
PR04/,)? KUM:$1*-!!>*0++
mQ9:?9:,) $ )`0!9:(+ $G
PRv9, 
ƒ R R u n’ ;
ƒ n;™ n; u ˜ ’ n 
ƒ n ; ™ < u n ’  ”n Rr˜ n R  ; =


ƒ n ; ™ … n ’ ; ‡ < u n R2n ”n R [ u n†R ; =


309:,)1 … 2H H e‡  … kmHJnhHJn‰‡ H
UM$1*-!!+*#+?
ƒ ; ƒ HJn ƒ H # ƒ H
 ƒ ƒ ƒ [
;UM:$1*:/H>*#?+
1Npw%NT"SN
; ;
  
1 ;
j –kmHJnhHJo{H    7 k>n1o ƒ [
k Rrn Rro R Rk>nqRr; k>oqRk sRrn1oˆRrnsRro  g[
„ 9:!$,- '>$/f576)$
m (+9:6%M$(2576)$
L
ƒŽ‚2(++ 7: ‹:„
;
j –kmHJnhHJo … g[ ˜ ˜ ˜ ˜ 
kNRnqRro'‡ k Rn Ro R u ekCn1oA[
‹:„ 9:!$,-
mL(+9:6%M$(2576)$
:
Œ-„ j –kg1HJk”hHw[ [ [ HJk;:„V ”H
9:!$,- *

;UM:$1 k ƒ [
 k … k ‡ O ’  : ‡ [
: … , : ;

,  ; ’
mL(+9:6%M$(2576)$
;
j l m
k J
H h
n H -n k ƒ g[
k  Rrn  R k ;  R k  [
„ 9:!$,-2")$6nC (+*$/ [UM:$1
mL(+9:6%M$(2576)$ {ƒg`v6%>(?/1jJ)$‹‘‘:‘-„

: 
 V ”H
„amQ96)( : ƒ
)9,&^9:+$
 :
R ; : ƒ R ; [ 
$

mL(+9:6%M$(2576)$.3'+6)H>$ … :e‡ ; ; … :e‡


a$Yv1(+9:!++,->$W;$G25n6%$/+6)H>$ f"%*1(?9:/?>,-+$N

: j 
„ 9:!$,-
kg R k”lk g‰HJRXk”w[H6[ [ [1[ R[ HLk : k;V : m eR [ k;: [ A gj j
6%,$,7+/$(W;$
mL(+9:6%M$(a576)$k
k”:Rrk”˜ k”˜†Rk”™ ;k :lRrkM kMRrk” lƒŽ‚ 7:7 „

„' j –kg1HJk”hHw[ [ [ HJ;k :" Tkg k”h[ [ [ ;k : ƒ [


9:!$,- >$/f576)$
;
9 6 
 <    < "  
+ :
, … u Rk ‡ [5 v
mL(+9:6DM:$(2576)$ + : {ƒ oJ)/,%$ 8797 877 ‘-„

9 j : 1H hHw[ [ [ H -: eH;$Glkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;: V [


TK … ‡
„ 9/$,- 6),d$,->!$(W ";4,)

#, &F9:?$
ƒ  [
 * ; 30*+$(?EK!,)$(f/&%/6)f:(+,)")$.19:,)?>,->$ o>$//$
,

* k … ‡ K … ‡ k  [
: :
576)$
,  ’ , 
7(
„ 5o9:E E $,-]")9:H?@9,~(+*&)(?+/(
 
i 9:6)/$f";,) iF94</>$f")$8egh9,w'E /,)!EK!+$(
^
/$8,%9:Ei)(?$8")$.&;/(?$f")$i^9:6)/$f576)ˆ&)&;4(?>!$,),%$,-vw6%,)$.EKbEK$8i^9</+$

‘-„ j 2H H
 " +$/]576)$ 
9:/$,7 R ŠR ƒ [
mL(+9:6DM:$(2576)$

R
; 

; 

R R
; ;
 M[
j  ; ; ;
‰H wHw[ [ [ H R !  h[ [ [ ƒ [
: „ 9:/$,7
u
6),d$,->!$(W;$
+ -: 1 +$!f5n6%$ -:
30*G>$(?EK!,)$(L!$]EK!,)/E6%E "%$ * + /21


.- -):   R ˜ ˜R [ '
+ + 1 1 ^ƒ 3kp&)(?_ A29:6%E|,%; /$ 77

„

j lkmHJnhHJoAH
‹:„ 9:/$,7
 +$/f576)$ 7kŠRn†RoˆR ƒ [
k>n‰o†Rrn1o NRro CksR>k>nsO ; R ; ! ; k>n1o m[ 7
 u u
mL(+9:6DM:$(2576)$ {ƒgmZ(?9:&^9:+*#YI Œ-„

j gp

1H hHw[ [ [ H -: e[
Œ-„ 9:! 6),&^9:HcD, :EK$0")$.")$:(?* w'19n$‡ 1!$,->2&^9:+H>!e€W

W  Z R W  Z RQ[ [ [{R W  - :  Z  W … ‡ Z  [


   ˜  ;
$ ";,)

mL(+9:6DM:$(2576)$
;
j lkg‰HJk”wH6[ [ [ HLk : V  H -kMRk>:R[ [ [{: Rr;k : ƒ [
 : ; C˜ kg k”h; [ [ [ ;k : • … ’ ‡gR *  k ; [ ;
„ 9:/$,7 )M$1

mL(+9:6DM:$(2576)$
; ,
 j GTHJIHJK/ H

„ 9:/$,7 576;4+(+$.&^9:/,->f?6)(]6),)$+&)J%_(+$")$.(>Uc9:, W%>$/]576)$

GNI GsK G
 I K I
 K
ƒ u ˜ [
mL(+9:6DM:$(2576)$./$#+*>(+_"%(+$ /GNI K
7' 
$?2(?*:6)!/$(NVƒgmL(+9:&^9:+*#YI „
7

: „ j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;: kg k”h [ [ [ k;: … Tkgkg Rrk>k” †RQ[[ [ [ [[{Rrk;k;:e: ‡ t [


9/$,- +$/f576)$

… g
k 2
 
R ”
k :
 
R [ [ A
[ r
R ;k :e; ‡ ’ … ’ kg—‡ … ’ k”’1‡•[ [ [ … k;:>‡ O : ; 
mL(+9:6%M$(#576)$K ; NƒŽmL(+9=@

&F9+*#YI 7 79 „
; ’ ; ’ ; ’
‹‘ 6 
 <    < "  
 

   

qV$&%(+/,%1/&^$#&)(?*1*")$,70+$.:*,)*(+/!+$8";,%2!$81U]"ST6),)$.e€9:,)1G>!9:,~19:,-M$GCD$N

  ‚m€ ~b€y{‚ !
 H;")*Gz;,)!$?6)(]6),d/,->$(?M4/!$ "%$ 2WV$?2")!+$ y{‚-C B B./9(++576)$4W
 VXW H Z\H)$]>96) 2H_V H;9:,d~
‚ ,)$8e€9:,%1>!9:,
v
&F96)(a>9:6D
 ; … „R … ‡DM‡ O  … ‡2R … ‡ … M‡ [
A2$E|4(+576)$N
; ’ ; ’
5 $/'+/,)!z;$8576)$/$8"%9:E|4/,)$

-„(o
ƒ … 2Hg‡ V   … ‡ $Yv19:,-M:$xC%$4N
 y{‚ C B $Yv19:,-M:$xC%$4NlPR]>96%21$.576)V+6)H
’
i[„]#,d"%!]576)$ $? .!9:(+?5n6%$
p";&D>$.>,%v")H‡ 16)H>*f"%6E 9:E $,-]576)$.OT9:, (+$,-M$(+?$k!$f/,%*-!!+*N

7K 
1„]#, &)(+9:6DM:$/9:(?f576)$.3e€9:,)1G>/9, $?v19:,-M$GCD$k?6)( +V$G2+$6%/$E $,-2+
/$2&^$,-+$2")$]19(+")$v")$ .+9:,-21(?9:/?>,-+$2$, e€9:,)1+/9:, ")$.!$6)(?
$GCn>(?*E !+*N
m(]?6)!+$W;+ $?2")*(?!M4i)!$8+6)(
 $ /9:(?8

K 
$?v19,7M$GCD$k?V$]?$6)!$E $,-2+ $Y21(+9/++,->$.+6%( N
PRv"),)]1$.1U4W $?v6D@ ")$?+6)2")$8>96%>$v?$fj,%:$,->$N

"[„aV$,d")*19:6)!$85n6%$?

$?2")$6DC e€9:/f"%*(+HM4i)/$0+6)(
 $ $ ! [
qˆ'e€9,)1+/9:, $Yv19:,-M:$xC%$+6)(
 ?V$2+$6)/$EK$,-v? '+6)(

k
$„f‚v,%$.e€9,)1+/9:, ?+(+!1>$EK$,-]19:,-M:$xCD$k19,7+/,76)$")E $]?9:,dE|=CD!E6)E $,d6),
&F9/,-],)9:, /,-+*(+!$6)(]w
 ƒ€$,d$\F$W;+ 
4++$!,7]?9:,dE|=CD!E6)E $, |576)V,ST$?

… k H … k ‡ ‡ … kNR H … kŠR ‡ ‡
&;]6),)$.i^9:(+,%$"%$ /9(+W%9:, &F$6%]>(+96%M:$(v6),%$19:(+"%$"lp$xCD+(+*EKH>*
7K
’ ’
a$ f576)V,lp$?v&;]6D@ ")$?+6)v")$ „GN
 
-;2<>= ?A@CBED' 'i <)( dm`ba f <+*2D•DCi6DCi 7
 ?

‹
‹:‹ 6 
 (" 6


j  [
9:!$,- 6),$,->/$(W;$G
:
6),%$.e€9,)1+/9:, 19,7M$GCD$k?6)(]OT/,->$(?M4!/$

`0!9:(+W)&^9:6)(a; >96)](+*$/ •1H mwHw[ [ [ H :„V
ƒ H +$/f576)$ *
‰H wH6[ [ [ H -: V H ,  ;
;$f+9:6)


;9:,d 
: :
 *  O *  … ‡ [
,  , 

  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:[
P 2+
R $YvY>(?/1+$E $,-219:,-M$GCD$W^OT*-4/!+*01H@"%$+?6)],Sp !/$6~576)$
&^9:6)(

?A@B | C B 
mQ96)(

: 
ƒ $?v*Mn!")$,-UN[qV$.1U4
ƒ u $?23")*Gz;,)H>/9,d"%$/19:,-M$GCD!+*N

*  
; : 
#, (>!+9:,),%$$,)+6%!>$.&;4(f(+*16)(+(?$,)1$?6)(

*  R -:  -:  …
W;$,(?$EK(+576;,-2576)$

:  ‡D/R :  -: 


 , ƒ : ,  :
 ƒ
; ’
 
 , ’  ,  ’ :  ƒ ; [
 * 
UM:$1 ƒ * 
- :  
- $

; ;
A]$EK(+576)$4N

q $8>J)*9:(+_EK$ : ,ST$Y#!9:(+o5n6lp6),%$19:,)+*576)$,)1$")$.319:,)1MnH>*.")$.3
[
V
e€9:,)1G>!9:, +6%( 
‚m€ ~b€y{‚ 
j 
9:!$,-
:
N

+ u 6),$,->/$(W kg‰Hw[ [ [ HJk;: •1Hw[ [ [ H :H


'$G p")$](+*$/]?+(+!1>$EK$,-v&^9:?!>He€

, ƒ ; [
UM:$1 *+

  …
‡ ƒ

 k + [
*+
: + +
#, ")*z;,%!23ke€9:,%1>!9:,

+ …
‡ y B m‚ ‚ B Yy @ @B ,  l k
?6)( &;(

 [
q $.,)9:Ei)(?$
V o$?v3 ")$],)9:Ei)(?$ &F9:,%")*(?*$&;(
/$

PCD$E &)/$N

ƒ [ [ [ ƒ : ƒ ; !
3#,%2!$81U]9C •
: + +
 … ‡ ƒ ;  k
* + y B ‚m‚ B >@ € ~ ~\€6| B sk [
$Y0/ .")$
; ,
‹Œ
 +
 … ‡ƒ +:  y B ‚m‚ B > @ y{‚m€6| B –k [
’;
$?23 8")$


k 

,
 + : +
+
 …u ‡ ƒ


$?v3 y B ‚m‚ B 6|  @ ~b€6| B")$lk [
, 
#,E 9:,->(?$8")$.&)/6)f576)$3ke€9,)1+/9:, +$.&)(+9/9:,)$8&;(f19,7+/,76)H>*8$, g
 H;$G
: + +
… ”‡ ƒ k $Yv/ y B ‚m‚ B y ~ @ €6| B.")$–k [

576)$ 
: + 

,  -;2<>= ?A@CBED ' 'i )< ( dm`ba f < -D f BE=D. DCi i D * = ? * ?AD 769 : +

?

j lkg‰Hw[ [ HJk;: H


9:!$,- •1Hw[ [ [ H :" 
),)9:, >9:6%2*-6DCFW;$G
, ƒ ; H
*+ UM:$1

 ! … 
… ‡—‡ l[
>9:6%]zDC%*N[`0!9:(+8

“
3e€9:,)1G>!9:, o$?v?>(?/1G>$E $,-]1(+9:!+>4,7+$.+6)(

lkg‰Hw[ [ HJ;k :" gH t H …


‡ O … ‡ H
1Npw%NT"SNV

kg ƒ k> ƒ [ [ [ ƒ k:[


mQ9:6%(]+9:6) )$ )9, 

UM:$1*:/H>*#?+

?A@B D| C B z}€ @B +  B y{€ !


j k 
 
+
”[ k
 >96)]/$
S +9,72*-6DCFW;/l$?213!(a576S4/9:(?f3e€9:,)1G>/9, $?v19:,)Yj,-+$

: + +
+6)( [#,?6)&)&^9:+$EK/,->$,;,-f576)$/$ ,)$.?9:,-v&)f>9:6)]*-6DCFN

/‹ 7
8#, … … + ‡—‡ ƒ ; * +  k+ ƒ 
… ‡
PRUW;&)6)!+576)$ 
k ƒ , lk gH
&^9:6)(a>96%

 … ‡ [
ƒ
)9:,~
; +  … k ‡gk
 : + + + 

 $
… ‡ ƒ ,  + : + +
 k
m(2!/!$6)(?W ")9:,)14W;19:E EK$81H@ ")$?+6)

+:  …k ‡ , : +
+ + 

 $
… ‡ ,  : + * +  … k + ‡ + : k + [
ƒ + ƒ , ƒ , 

, 


: + 
3 lp
kp&)(+_v/(+_:/$8")$.Ž :&)!>OWn9:, $,d")*")6)!


  … … ‡ ‡ ƒ  k + 

,
‹ 6 
 (" 6

: +

#6 $,)19:(+$   … ‡
ƒ , : k + [
 + 

`0!,)+ŽW%$,&^9:>4,7 … e‡
ƒ + ,  k H)9:,d&)(+9:!9:,):$ &;4(219:,->!,n6%!>*8$,DN
 

j 9:H [
qˆe€9:,)1+/9:, 
:; + + $: ?v+ !9:+ (+ f Y>(?/1+$E $,-219:,-M$GCD$k?6)( e[ +
309:,%1  * + k ’ “ * + k ƒgOT/,%*-!!+*v$?2?+(+/1G>$.1U4(2!$k ,)$.+9:,-2&;
,  , 
k 
>96)]*-6nClN„
: + + : + +
 … ‡ ƒ *+ *+
, k ƒ … ; ‡ [
, 
3kT9Cy
j H l[

t [ t [
9:!$,- ";,%


 V [ [ [ H
 1U.)?
+
j; ƒ
 9:H
[m{9:6)(f>9:6D

%9:,&^9:?$ Tn ƒ k + [
: + + ; : + +
 
;
*+ n *+ n

3kp&)(?_v-„GW)9, 
: + + , : + + ,
  

*+ k *+ k

,  , 
50Npw%Np"lN 

 … ‡ … ‡ 
 [ ’“
9:6 $,%19:(?$ o1U4(2/ke€9:,)1G>/9, $YvY>(?/1+$E $,-

t[ t g[ V [ [ [  H
1(?9:/?>,-+$?6)(

uj 1.;+ +
ƒ9:H

[m{9:6)(f>9:6D  %9:,&^9:?$ Tn ƒ k + [ 
; : + + ; : + +
*+ n *+ n

3kp&)(?_v-„GW)9, 
: + + , : + + ,
  

*+ k *+ k

,  , 
50Npw%Np"lN 

 … ‡ … ‡ 
 ”[ ’“
9:6 $,%19:(?$ o1U4(2/ke€9:,)1G>/9, $?2?+(+!1>$EK$,-

")*1(+9/++,->$.+6%(
 !,;/$EK$,-UWn3e€9:,)1G>/9,
 $Y2?>(?/1G>$E $,-]1(+9:!+>4,7+$?6)( :W;+6)( eH;$
$!/$#$?219,7+/,76)$.$, %N 
‹ 
m(]19:,)+*576)$,-UW^$!/$#$?v?+(+/1G>$EK$,7]1(+9:!++,->$.+6)( l[
A2$E|4(+576)$N
 ! +
T k [ p
m 9:6%(
Q

kg ƒ {kg k” [ [ [ k;: [ : + + 


Sc '6),d,)9:Ei)(?$8z;,)S")$
 [mQ(f?cnE *>(?/$.")$2( :/$W)9,&^$6%2?6)&)&^9:+$(2576)$

: + + 
 … …
‡ ‡ ƒ * +  k ƒ ; k  * +  kgk  
 

`0!9:(+8
;
: + + ,
3 C … …
‡—‡ … kg ‡R * + 
,
k
kT9 
ƒ + ;  kg +
 t kgk  O [ 3 - t kgk  O [
#(W;&^9:6)(a>96% —H
;9:,d
,
09:,)1 

: + k+ : + ; k + : + 
*+ •
  R *+ 
kg ƒ : ,  + kg+  ,  ƒ ; O *+ [ ;
, 
PR

 … • ‡ O * +  k O g[
`0!,)+L
; , 
kg 
 … 
‡ ‡ ƒ … kg—‡
…

 
… ‡ ƒ {kM k> [ [ [ ;k : [
#,$,")*")6)Hfeg1!/$E $,-f576)$

5
0NwDNp"SN  
t !


7kM ƒ
 {kg k” [ [ [ ;k : [ : + + 
@BmQ9:6%(

… 
… ‡ ‡ … kg—‡R * +  k H
#,?6)&)&^9:+$.1$G++$e€9:!f576)$  

5
o9:E EK$81H@"%$+?6)W;9,~
+
 ƒ + ; ,  kM 
k — [ k
UM:$1
kg ; &^9:6)(a>96% 09,)1 3 t kg O ; [

 … ‡ ƒ
 {kg k” [ [ [ k;: [
PRv9,d?6)!2!$8(>!+9:,),%$E $,-]&)(+*1*")$,-v&F9:6%(219:,)1/6)(?$'
  … ‡ ƒ {kg k” [ [ [ ;k : 
 
… ‡ ƒ
 {kg k” [ [ [ k: [
/,)/$EK$,7#
$G
lH
   

V !
{kg k” [ [ [ ;k : t … ‡ t {kg k” [ [ [ ;k : [
 
PRv19:E EK$4W)3ke€9:,%1>!9:, $?2?+(+!1>$EK$,-v1(+9:!++,->$.+6)( V9:,'")9:,)1
&F96)(a>9:6D   

 T= i 6< , DCi c D
mQ9:6%( • ƒ [ [ [ ƒ : ƒ [
;
‹ : 6 
 (" 6


3#
 ,%21$.1U.
{kM k> [ [ [ k;: t … ‡ t … ”‡ t … ‡ t … u ‡ t {kg k” [ [ [ k: [
’;
k +
#6 $,)19:(+$ 
+:
;
 +

{ kM [ [ k;: O + :  O +  k O ; * +  k O
+ : :


 , O {kg [ [ k;: 
 
 ,
,  + ,
`ˆM:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72?S>9:6)]!$ k +9:,-2*-46DCFN

]_^ ^:`ba\cedfAa = iF


j  kmHJnhHJo   7 kŠRn†Rro ƒ [
9:!$,-f>(?9:/f(?*$/ #?+(+!1>$EK$,-v&^9:?!>He€o>$/f576)$

3
0*EK9:,-+(+$(]576)$ ksR k; R qn R n; R oqR o;  ; ; [ ;
xy{z}|C~\€y{‚ < 
 = 
 “    kNRnqRro
q e€9:,)1+/9:,
ˆ $?219,7M$GCD$k"%9:,)1W;"l&%(+_]Žp!,)*-4/!+*0")$ $,)+$,SW
9:,d~ 
; W ksR k ; R n:R ;n R oqR o; Z R ; W k ; R  n; R o; Z 


ƒ ; R ; W k ; R n;  R o; Z 


; R … k>n‰; o'‡ 
 "Sp&)(?_]`

 R 
; kŠRr n:Rro  "l&%(+_]`

ƒ >; R 


  ƒ ; ;
C kNR
k; R n:R ;n R oqR o; ; [

"ST9

]_^ ^:`ba\cedfAa = ir‹


j G-HLIHJK
9:!$,- !$2,):!$f"ST6), >(?3,)/$N


GR 
 IR 
KO   GR IR  KO [
mL(+9:6DM:$(2576)$

u u
$G
‹ '
xy{z}|~b€y{‚ 

-W gH Z 

GR 
I R 
K O 
 GR IRrK 
   H
qˆ'e€9,)1+/9:, $?219:,)1UUM$k+6%( V")9:,)14W;"Sp&)(+_]OT/,)*-/H>*v")$ $,)?$,}

 ƒ ƒ u
UM:$1*:/H>*#?+ˆ/$0+(+/,):!$#$Yv*576)//4>*(>ŽN

qˆ'e€9,)1+/9:,
 
,lp$?v,)S19,)1UUM:$,)S19:,-M:$GCD$+6)( -W H Z\[
[#,d,%$&^$6Dv"%9:,)1
5
—p TG I K7[
19:,%1/6%(+$/,%+S";4,)]/$81U42*,)*(>ŽN o$&^$,)"),-k

j G O [
m(]YcDE *+(+!$8")$2( :!$W)9:, &F$6%2+6)&%&F9:?$(2576)$

u 
@ 

W gH ZH
 GrR  IR KO  Gu RIRrK   H
mL6)/?5n6%$ $?219:,)1UUM$?6)( ;9,~

 ƒ ƒ u
j G ! #I K7[
UM:$1*:/H>*#?+ˆ/$0+(+/,):!$#$Yv*576)//4>*(>ŽN

u u 
@ ;!9:(+

TW gH ZH
 I R KO  IRrK  u G 
G [
PRv"%9:,)1W;&%6)/?5n6%$ $?219:,)1UUM$?6)( %9:,~

u u ƒ u
 GR  I R  KO GR 
 u ’ G u ƒ u u

 uG R u 
G R
3
09:,)1

ƒ ’ u 
 u G u u  ; 
ƒ ’ u u ’ u; 
R
H u
G t VZ u H Z 
 G [
 GR  IR u u K O H u ƒ u;
OT/,)*-!!>*2*>,-2?>(?/1G>$.1U( ˆ$G]")9:,)1

u
/,)/$EK$,7# [UM:$1*-!!>*0++V!$#>(?3,)/$#$?
*576)!34+*(>4ON

]_^5^5`ba\cedgfha = i 
… N
k R
lk HLnAHLo "! k  R u n  R eo  O [ †
n R e
 6
o ‡
u
mL(+9:6%M$(2576)$W[&^9:6)(a>96)

xy{z}|~b€y{‚ !
‹ 9 6 
 (" 6


kNR u †n R eo O k  R u n  R eo  H … kŠ R u n† R eo'‡  O [


3kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2$,->(?$./$]E 9c:$,%,)$v(+H>J)E *+/576)$#$G25n6)")(>=>/576)$'

k R u n R eo !
;1Npw%NT"SN

 ! 
1
~ !
B3 
lk HLn !>k Rn O … Nk Rn‰‡ [
„ 0*G>$(+E /,)$(f3'&)/6%f&F$G>!+$819:,%?j4,7+$ >$/!$#576)$K
&^9:6)(a>96)
: +
‹:„ j ‰H hH6[ [ [ H -:„V + 
9/$,- *+

+$/]576)$
ƒ [
: , ;
, ’ ’ [
mL(+9:6DM:$(2576)$ *+ + 

j lkmHJn gH k ; : V  n : ;
 : [
Œ-„ 9/$,- )$ #N
= R > R R
mL(+9:6DM:$(2576)$
n ; k u {ƒ€`06%+(+/1jJ%$k‹4‘:‘:‘-„

  –k HLnAHLo gH
;

k kR n1o R n  R n o‰k R o  R o k>n  R [ 43


„amL(+96%M:$(v576)$4W;&F9:6%(]+9:6)f(?*$! $G ;9:,d~
{ƒ k4&)(+_0#YI ‹‘:‘ „

 j
 lkmHJnhHJ o TW gH Z[ ;
„
k R ; n R o R … kC‡ … n‰‡ … o'‡ O [
9/$,- #";4,)

j 79 n†Rro†R ; oqRrksR ; kNRrn†R ; ; ’ ; ’ ; ’ ;


mL(+9:6DM:$(o5n6%$k
ƒŽ‚ ` ‘:„

: j „
 9! 6[ j H V W : R + W}H V  [
6),$,->/$( 9:/$,7 )$G

j lkg‰HJk”w; Hw[ [ [ HJ;k :  * +; k [9:!$,- '";4,)

.>$/]576)$
ƒ
:
k +
R  ,
 ;
mL(+9:6DM:$(2576)$ *+
, k ;
+ 
 ; R 

UM:$1*-/H>*#?V$]?$6)!$E $,-2+ 2kg ƒ k> ƒ [ [ [ ƒ k : ƒ ; [


' j t OQkmHJnhHJo{H H 7O C[ 
„ 9/$,-

… kNRnqRroqRNRA‡ k; R n; R o; R ; R ; O u R  [ 
! ’ 
mL(+9:6DM:$(ˆ576)$f

ƒŽ‚ j 7'' ` „GN


‹ 7

9 
„amQ96)(
; R

$,-+/$(azDC%*4W[")*+$(+E /,%$(f3&%/6)]&^$>H>$#M4!$6)(f")$./+9:E EK$
 R [ [ [{R ::
u [
/9:(?+576)$ ‰H wH6[ [ [ H -:
+9:,-2")$2(+*$!a>$!]5n6%$
;  R ;  R[ [ [AR -; : ƒ
ƒŽm{9:/9:,)$ 77 „

7 j –kmHJn gH H 
„ 9:!$,- )$G R ; ƒ [
+$/f576)$
k R n k>nh[ ;  ;
;
 
mL(+9:6%M$(2576)$

j ‰H hH6[ [ [ H -: [
‘-„ 9/$,- 
; R R ; †; R R [ [ [>R -:l; R

mL(+9:6%M$(576)$

79
R …  h[ [ [ -:”‡ 
ƒŽmL(+9&F9:?*

#YI „ ; ; ; ;
: „ j ‰H h™ H ˜w+H m™ ™ + ™   ˜ m™ ƒ [
9/$,- >$!]5n6%$

* + ˜  * + H * + +[ ; 8779
,  ,  ,  ;
mL(+9:6%M$(2576)$ ˆƒg(+, „

j 2H H < ˜ g[ ˜ ˜  <  <  < 
R R = R = R = R # = [
‹:„ 9/$,-
mL(+9:6%M$(2576)$
 $
Œ-„j H 
‰H wHw[ [ [ H  -: -: R :R 2[ [R [hR - : :ƒR[ [ [[AR -:
9/$,- %$ '+$!f5n6%$

mL(+9:6%M$(Z576)$. ; R  R  [ [ [ R -:   ; [
j H H ; ’ ; ’
„ 9/$,- 
 ; ’ V [ ’ ;
!$],)/$f"lp6), >(?3,%:/$4W%$

 : = > : R :  : = > R : = > : = >  :  [mL(+9:6%M$(2576)$
    

u  u u u u u

 j
 u
3

„ 9! 6),$,->/$(N 0*G>$(+E /,)$(f/$8E /,)!E6)E ")$

†R ˜†RQ[ [ [{ R 


R [ [ h
[ R :
R -: R ˜:R[ [ [{ R  -R :  R[ [ [AR  R  :R [ [ [ [AR -:m 77'
/9:(?+576)$ ‰H wH6[ [ [ H -:   >$!f576)$ : ƒ ˆƒ
{6)(+576)!$ „
;
Œ:‘ 6 
 (" 6

 

     
 S 
 X S

! 9GF KMH7. _&! 9GFLF ( 045$Ž8)9GF


30*z),)!+/9:,SN
j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;: 6[
–ow1HJo1hHw[ [ [ HJo : gp
9:!$,- ")$](?*$!
qV$]19n$‡ 1!$,-> ")6&^9:HcD, :EK$
:
… ‡ ƒ … „Rkg—‡ … „Rrk”1‡•[ [ [ … „Rk;:>‡ ƒ * o : 
, +
 y{‚ ~\€y{‚  ~ @ €6| B z + B ‚m~ € @B –k [


mo –k
+9:,-v&)&^$!*]/$  .")$
`0!,)+L $Y0/+9:E E $8")$]&)(?9D")6%!>f"%$
1jJ%9:/?/ ~w /ke€9:/N

o ƒ : +
#,'")9:,%1 

oh ƒ * + ; k + 1


o‰ ƒ ., - * + /21 -): k k
[[[
o : ƒ kg k>h[ [ [ ;k :[
L
U g
k 1
 L
H >
k h
 6
H [ [ [ L
H k
:
M p M p
q p!,7+b(?$")$ 1$'e€9:,)1G>!9:,)$?576)$~OT9:, ")*EK9,7+(+$ 576)$~+9:6%'&^9:!cn, EK$K?cnEK*x@

$, oh‰HLo‰wH6[ [ [ HLo :C[


>(?/576)$a$, 0&F$6%Lp$xC%&%(+/E $(2ƒ€")$oegh9:,'6),)!576)$„19:EKE $o6%,'&F9:Hcn, :E $

Œ
Œ-‹ 6 
 
  (6<
  
 %$) " $(< $) 
y{‚ ~b€y{‚  ~ @ €6| B z B ‚ 

~ € @B y B ‚m‚ B
m4(?e€9:!Wn/^$?]&%/6)B19:E EK9n")$v")$#19,)+!")*(?$(a!$
")*Gz;,)!$]&;(.
 …
 

g‡ o H


 ƒ ; o ƒ


’  ƒ H u Hw[ [ [ H [
;&F96)(

 ;

-;2<>= ?{@CBED ' 'i2<D( dm`ba f < "* D D3 f = i 7


j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:  [ 
 ? 

)V H u Hw[ [ [ H H
9:!$,-

’ ;  m   O  H
mQ96)(f>9:6% %9:,dd
;
UM:$1*-/H>*#?V$]?$6)!$E $,-2+ 2kg ƒ k> ƒ [ [ [ ƒ k:[
?A@B | C B [
 ! kMRk> 
m4(2(?*16)(+(?$,)1$?6)(
@BmQ96)(
 ƒ
;8,
u   ƒ kg k”–O u 
"l&%(+_2/$81jJ)&)!+(+$ N
j u j 

 k $ HLk $ Hw[ [ [ HJk $:m g[


@ 9:H z%CD*N 6)&%&F9:?9:,)]576)$/$#>J%*9:(?_E $8+9:HfMD(+V&^9:6)(a>96)

j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k : j
(+*$!

j
9:!$,-
+ + 7kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k : m 1
DN T//f?9:,-]>9:6)]*-6DCFW;9:,d134/(+$EK$,-fOT*-4/!+*N

7 o $H $ k H
!,)9:,SW)9,d&^$6Dv?6)&)&^9:+$(v576)$ a,)$.?9:,-v&)f>9:6)]*-6DCFN

o $m ƒ $m ƒ o $: ƒ $: ƒ g [


#, ,)9>$ !$aM4!$6)(?f19:(?(+$?&F9,)";,-06DC ;$29:, &^9:+$

+
`0!9:(+W)&^9:6)( + ƒ gH Hw[ [ [ H H + 
%9:,~
o ƒ o $ Rk;:” o $ m H ; ƒ  ’  +$ R  k;: +$ m [
+
;$]"%9:,)1
< m  = GRrI-k :RrK7k : H
G ƒ <… … g‡ … =  $ m ’ $   ƒ … … M‡  … $ ‡  …
 
m4(2?6)!+$' [UM:$1K

I ƒ  ’ /R ’ ‡ ; /R ‡  $ m ’ $ R  ’ ‡ ‡ $ C $  u … g‡ $ m $


K ƒ < ’ = ; $ C $ ; < $ m = [ ’ ’ ; ’ ; ’ ’
’ ;…  ’ < 
 $ m $ C$   $ mt  $ $ $ ‡  H $ C<  $ $ mt $ =  $ m = H $ C $  $ m $ [
#(W)"l&%(+_2OTJ-cn&F9+J)_?$.")$.(+*16)(+(?$,)1$W^9:,d~

$
  mG   …t $ ‡  HLI  $ m $ H lK  t < $ m  =  [
"%9:,)1
m4(2?6)!+$'
• < t m ’    = t#u  … $ ‡  R $ mt  ’ $ k:  < $ m =  k :
;$G
PRv/,)?
 ’ t ’ < $ $ u m  ;k : =  ’ 
ƒO g’ [  ’ 
 R"(   
G %$  Œ:Œ

3kT9C!$8(+*+6)Hj4N
A2$E|4(+576)$N
PL,deg+ HUWD1$2/,%*-!!+*a(?$?+$,-2M43i)!$aE bE $8+VŽp9,~,)$.+6)&)&^9:?$&)!6)]576)$
/$ –k
?9:,-0&^9:+H>He€N

-j ;2<>= ?A@CBEDEF' 6i2<)( dm`\a f < *2D


dmc d-, ? a i 7
2kg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:" H
 ?
 ;/9(+f9:,d 

 … 1‡ [ [ [ …  ‡  [ [ [ … :e‡ H
UM:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72? 2kM ƒ k” ƒ [ [ [ ƒ k;:[
 j?A2@BkgD| ‰CHJk”B wHw[ [ [ HJ;k :" H 
)$2"Sp&)(?_2/$f!,)*:/H>*o")$uv$ f+9:,SW;&^9:6)( O t H
m + +
 m  +  … J‡ …  ˜1‡  …  ™‰‡ ˜ [ [ [ … m  ‡ 
9:, 
 ;
   , ƒ  +    
O +  +


m   ,   O   [
3 C   O H  
kT9
  )1Npw%NT"SN
 
`{M$1*-4/!+*#+V$G2+$6%/$E $,-2+V!lc '*:/H>*#";4,)]/$f!,)*:/H>*o")$uv$ f+9:,SN 
]_j ^5^5`ba\cedgfha = iF
lkmHJnhHJo{H g[
 ƒ k>nqRk>oqRrk = N R> ˜ n1oˆ Rr= n N> R [ o  ƒ k>n1oˆRrk>nNRk>o sRrn1o m[
9:!$,- ;8,d&^9:+$
$
mL(+9:6%M$(2576)$ {ƒ€`0/!$EK:,)$U„

xy{z}|~b€y{‚ ! ˜ ˜
… 1‡ … ˜1‡ H
`{M$1/$2,%9j4+/9:,%a")6d1jJ;&)H>(+$4W;OT/,)*-!!>*2")*+/(?*$.T*1(+H
9:6d$,)19:(+$
 
;5n6%V$?26),%$"%$2/,)*-/H>*o")$I1x@ qˆ6)(?/,SN

]_j ^5^5`ba\cedgfha = ir‹


9 !$,-
: lkmHJnhHJo{H g[
mL(+9:6%M$(2576)$

k>; n R kC; o R k ; R n‰; o R n; R o ;  O k; R n; R o; R ; [
 

xy{z}|~b€y{‚
Π6 
 
  (6<
  
 %$) " $(< $) 
… C
k 1
n o 
C ‡ 
k>n1o … o sRn NRrn1oqRrk sRrk>oˆRrk>n‰‡ O … n1o NRrk>o sRrk>nNRkCn1o'‡ 
qLp!,)*:/H>*0"%*+!(+*$$?2*576)HM4/$,7+$KƒgE6)H>!&)/!1U4+/9:, &;( „aw~

 o sRrnNRn1oˆRrk NR kCo†Rrk>n n‰o ŠRkCo NRk>n sRrk>n1o 


hk>n‰o O

9:68$,)19:(?$]
 
1Npw%NT"SN™ –O ˜ H ! 
%5n6%{$?26),)$.")$v!,)*:/H>*B")$uv$ f>9:,SN

2 ! 9GF $'&)(+*-,/.‰$‰02(GF H 7*&)9GF


H

S!f!1l"lp*G>6)")!$(f!$a!,)*-4/!+*B")6~cD&^$ … ‰H wHw[ [ [ H -:”‡ g H C 


Mp …
)9 $?]6),

j ‰H
wHw[ [ [ H -:”‡ gp *
&^9:!cn, :E $#J)9EK9:_,)$8YcDE *+(+!5n6%$N
 
 … ‰H wHw[ [ [ H -:e‡ ƒ <  H "  H6[ [ [ H " : = H C 
9:H o6),&^9:HcD, :EK$4N
#, ,)9+$(+ * 29 ")*1(?!

 H u Hw[ [ [ H [ 
OT$,%+$Eki)/$'")$+9:6%+$./$&^$(?E6%>4>!9:,)#")$ Fc ~")9:,%1 >$(+E $

*   R R  ;
";,%21$?>$.+9:E E $N
m4(2$xCD$E &)/$'
ƒ u u u

*   ŠR #   –R  $R  –R  [

ƒ R
* 

# ƒ # g[

!
3
ƒ
… ‰H wHw[ [ [ H :”‡  y @B ƒ … 1H wH6[ [ [ H :”‡
0*Gz;,)!+/9:,lN
#, ")!]576)$.3'?6)!+$ ./+6)H>$

  [[[ :   [[[ :
/9(++576)$'

2R :R[ [ [AR R †RQ[ [ [AR


-„ '$G

R †RQ[ [ [AR : ƒ R :R[ [ [AR : [


i[„

1„

-;2 <>= ?{@CBEDEF F ' )= B a i dgfha = i 0 6i2)< ( dM`\a f < * D


, a ?{;2D d * 7 9
j H
 +‰H hHw[ [ [ H -:
 $G +9:,-2")$6DC +6%!>$]")$.(+*$/]&^9:+H>!e€o9:6,76)!W)$G25n6%$ EK†?9:(?$

!9:(+a&^9:6)(f+9:6)f(+*$! '?+(+!1>$EK$,-v&^9:?!>He€WD9:,dd

*   [ [ [ :  *   [ [ [ : H  ?    (6<
 " "   Π
UM:$1*:/H>*#?V$2+$6)/$EK$,72?  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:[
ƒ 9:6
 B B z  y{‚ ~ @ ~b€y{‚ !


3
j  H w
H [ [ [ H H
#,)2/$f19:,%")!+/9:,)o")6d+J)*9(+_E $W;9,d4&)&)6)!$?6)(]/$8!$E EK$#?6)!M4,-‰ 1e N Š 
 EK†?9:(+$

/9(+W)w1jJ)576)$&^$(?E6%>4>!9:,
   
"%$
u %9:, &^$6%

* <  H } Hw[ [ [ H " : = … 1H 6Hw[ [ [ H :”‡•[


+?9D1/$(26%,d(?*$ +$V576)$ 
* ;
 ƒ ;
$
 ƒ

 &^9:,)")*(+*$4N^#,~
    [ [ [ :  ƒ *      [ [ [ :  
V+6%‡v!9:(+f"ST6%+//!+$(aOT`
*
 

 *    [ [ [ :   

ƒ *

  [[[
    :   [
A2$E|4(+576)$N
m(]$xC%$EK&%/$ * 
  *  ™ Wp9646)+? * ˜
 *    g[ [ [


 


]_^5^5`ba\cedgfha = i
j lkmHJnhHJo{H g[
9 !$,-
:

 < k ˜ Rrn ˜ Rro ˜ R ˜ = k n1o†RXn k>o†RXo kCn5RXn‰o k –Rk>n o –Rk>o nm[
mL(+9:6%M$(2576)$

uxy{z}|~b€y{‚   
* k ˜ * k>n o 
 

qLp!,)*-4/!+*0")*+!(+*$.?$(?**1(+H. ƒ€";,)]/$8E $Eki)(+$

-k ˜ :

… nhHJo{H ‡ H
Šk>n o … … k HLn'‡
")$.-6)1jJ%$ &)&;(+4</ e€9/W%5n6%V$?2!$8,)9:Ei)(?$.&F$(+E6%>4>!9:,)a"%$

o{H ‡
 /9(+f576Spw ")(?9:!+$
 K&)&;4(>4<! e€9/WD")$6nCd&F$(+E6%>4>!9:,)f")$ o$G
")$6nCd&F$(+E6%>4>!9:,)a"%$ o"%9:,),)$,7v1$8+$(+E $„xN
ƒ … H gHgH”‡ ƒ H H H H
; ; u u
PL,19:,)+!")*(+,-2/f+6%!>$]"Sp$xCD&F9:+,-> B$ ;9:,
19:,%?j=>$.576)$ EK†?9:(?$ H
; ;
)$2")9:,%1Žp!,)*:/H>*2,Sp$?v576Sp6%,)$19:,)?*576)$,%1$

")/(?$1G>$.")$.OT/,)*-!!>*2")$I6)!(+J)$"SN

]_^5^5`ba\cedgfha = i
Π: 6 
 
  (6<
  
 %$) " $(< $) 
j lkmHJnhHJo [
9:!$,-
mL(+9:6DM:$( 576)$}
k ˜ Rrn ˜; Rrk>n1o R n ˜ Ro ˜; RkCn1o R o ˜ Rrk ˜; Rrk>n1o O k>;n1o [ j 2ƒg‚ `
77'„

xy{z}|C~\€y{‚
?A@B € @B ~ my B !
 , */!EK!,)$0!$]")*,)9:E /,;4+$6)(?f$29:, E6)H>!&)/!$v&;4(2‹DN[qLp!,)*-4/!+*0")*+!(+*$
#

* < k ˜ Rn ˜ Rrk>n1o = < n ˜ Ro ˜ Rrk>n1o = k>n1o


$Yv/9:(?f*576)HM4/$,-+$.w O u < k ˜ Rn ˜ Rrk>n1o = < n ˜ Ro ˜ Rrk>n1o = < o ˜ Rk ˜ Rrk>n1o =
* < k Jn‰o†R ek ™ n ™ oˆ$ R ek n  o  Rrk ˜ n ˜ o ˜ =
9:6 $,%19:(?$W[$,d")*M$!9:&)&;,-O * < k ˜ n ˜ o ˜ R u k n ˜ R ek ™ n ™ oqRk n1oˆR u k Jn  o  =
* < kn˜ k Ln  o  = 
 H
1Npw%NT"SN
u ’ u ;5n6%V$?26),%$19:,)?*576)$,%1$")!(+$1>$.")$


OT/,%*-!!+*v")$I6%/(+J%$U"d1U( BEK†?9:(+$ … HgH”‡ … H u H u ‡ [
 B | e€  B ~ m y B !  ! ˜ ˜
… k n‰‡ < k n = 7k Rrn kCn … ksRrn‰‡•H 2k ƒ nh[
’ < k  ’ HJn  … kmHJn‰‡
#,d '")9,)1 [UM:$1*:/H>*#?+
ƒO#,d6)(+!a&)646)+?{6D>/!/?$(oŽp!,)*:/H>*0"%6(?*9:(?")9:,),)$EK$,-UW;$,d+!:,;/,-

7k Rrn k n†Rn  k
˜ ˜  =
576)$./$2?6)!+$ $G a+9:,-29:(+"%9:,),)*$2";,)]/$8E bE $8+$,)N

˜k Rrn ˜; Rrk>n1o O kCn … ksRr; n‰‡2Rrk>n1o ƒ k>n‰o … kNRo nqRro'‡ [
PR2")9:,)1
V$,d")*19:6)!$8576)$K

3 0$LE bE $a ˜n Rro ˜; RkCn1o O k>n1o … kNRrk n†Ro6‡ o ˜ Rk ˜; Rrk>n1o O k>n1o … kNRn nqRro'‡ [
$G

˜k Rrn ˜; RkCn1o R n ˜ Ro ˜; Rrk>n1o R o ˜ Rrk ˜; Rk>n‰o O k>n1o oq… RrksRrnqRnqRk o6‡ ƒ kC;n1o H
PL,?9:E E|,-W%/FMD!$,-

UM:$1*-/H>*#?+ 2k ƒ n ƒ oA[
-;2<>= ?{@CBEDEFC‹ ' 'i )< ( dm`ba f < *2D 1 c ; , ;? 7
 V lkmHJnhHJo gH
 ?

k … k n‰‡ … k o'‡Rrn … n o'‡ … n k‡Ro … o kC‡ … o n‰‡ gH


mQ96)(f>9:6% 2Wˆ$ %9:,~

’ ’ ’ 2k ’ ƒ n ƒ o{[ ’ ’
 
UM:$1*-/H>*#?V$]?$6)!$E $,-2+
?    (6<
 " "   Π'
|
?A@B DC B
kmHJnhHJo{H
gH Tk n o 
qLp!,)*-4/!+*0$?v?cnEK*G>(?/576)$.$,
@X+ 
 ;9:, &F$6%]>9:6†?9:6)(+f?6)&)&^9:+$%(v")579:6),)$ 1 
@X+ 
t gH
 )9:,d&^$6%f+9:6=†?9:6)(?]+6)&)&^9:?$(25n6%$ 
3#,)2/$f")$6nCd1UW;9:,dd t kUOQnsOQo{[ 
k … k n‰‡ … k o6‡ n … n o'‡ … k n‰‡ –o … o kC‡ … o n‰‡ g[
 
’ ’ ’ ’ ’ ’
 a$ 
qV$(?*?6)!>4]$,d")*19:6)!$&)(f+9:E E $N

]_^5^5`ba\cedgfha = i
j ˜ lk˜ mHJnhHJ˜ o g[ …
k Rn Rro R ek>n1o k>n ksRrn‰‡2Rrn1o … nqRro'‡Rro‰k … oˆRrkC‡ [
9:!$,- ;mL(?9:6%M:$(v576)$

xy{z}|~b€y{‚
k … k n‰‡ … k o6‡Rn j … n o6‡ … n kC‡Rro … o kC‡ … o n‰‡ [
qLp!,)*-4/!+*0")*+!(+*$.$?v*576)!M4!$,->$.w 

5 ’
0p$?vOT/,)*-!!>*2")$ ’ k ’ n oA[ ’
1jJ76)(2";,)]!$]1U ƒ’ [ ’
qLp*-/H>*8'!/$6~?+
ƒ ƒ ;
A
* k ˜ k  nqR k>n‰o g [
2$E|4(+576)$N

j

u; ’ u; 
qLp!,)*-4/!+*0")$ 1jJ76)(2T*1(+Hv"%9:,)1

]_^5^5`ba\cedgfha = i 
 ˜ R ˜   w[ ƒ 
`{M$1/$2,%9j4+/9:,%a1A@")$++6%W[&)(+96%M:$(v576)$.";,%2!$81U ~

xy{z}|~b€y{‚ ˜ 
  R ˜  
 kNRnqRro ˜   ksRrnqRo kCn†Rrn1oqRro‰k
qLp!,)*-4/!+* 2T*1(+!

  Rrk>n1o ˜ 
9:6d$,)19:(+$ … ksRrnqRo6‡ R k>n1o … kN RnqRro'‡ … kCn†Rrn1oq R o‰kC‡
5
k … k n‰‡ … k o6‡Rn … n o6‡ … n kC‡Rro … o kC‡ … o n‰‡ [
0NwDNp"SN[4&)(+_2"%*M:$/9:&%&F$EK$,7

5 ’
0p$?vOT/,)*-!!>*2")$ ’ k j ’ n oA[ ’
1jJ76)(2";,)]!$]1U ƒ’ [ ’
qLp*-/H>*8'!/$6~?+
ƒ ƒ ;
 
1 :
 
„ 9:H j … ‡ ƒ Rkg :m R[ [ [AR;k :m „R H Mp
)6%,&^9:!cn, EK$8w19n$‡ 1/$,-+
;
Π9 6 
 
  (6<
  
 %$) " $(< $) 

(+*$!f$2&F9+!+!e€a96,76)!W;UM:$1
mL(+9:6DM:$(2576)$W;&^9:6)(a+9:6% )9:,  H
(+1!,)$](+*$!/$N

 … ‡ … „ R ‡ : [ {ƒ v9:,)(+/$
+
79 Œ-„

‹ „ 9/$,-
: j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;: gH  ;$
;
3?9:E EK$8")$]&)(+9n")6)H>f")$ sk
&)(?/ ~w /

 
e€9:!N)mL(?9:6%M:$(v576)$ 

 /:


 kM k”w[ [ [ k;:M[ VƒO#!cnE &)3"%$#")6m1!z;576)$?34+/576)$ 77 ‘-„GN

< k  Rk>nqRrn  = < n  Rrn1oˆRro  = < o l Rrk HLo‰nAkŠHLo{RH k  = … k>nqRn‰o†Rro‰k‡ ˜ [


Œ-„amL(+96%M:$(v576)$4W;&F9:6%(]+9:6)f(?*$! ;9:,d 

ƒŽmL(?9:&F9+*#YI 77 ‘-„

„j lkmHJnhHJo H Tk>n1o ƒ [


9/$,- ;UM:$1
mL(+9:6DM:$(2576)$ ˜k … n†; Ro6‡ R n ˜ … o†; Rr; kC‡ R o ˜ … kN; Rrn'‡ u [ 877 {ƒO#YI „

 j „ lkmHJnhHJoAH k g[
9/$,-
n R o R  u[
mL(+9:6DM:$(2576)$ R
n†R 7 7 u oqR  o†R u –R ek sR u ksR en kNR u nqR o 
ƒŽmL(?9:&F9+*#YI Œ-„

: j lk m J
H h
n J
H o [
nq Ro R o† Rrk R kN Rn O R R k  Rrn1o R n  Ro'k R o  Rrk>n 
„ 9/$,- ;mL(+9:6%M$(2576)$

kNk RRrnqn1Rro oA[ n Rro‰k o RkCn k; n; o; n:Rro oqRrk kNRn


$

' j 2H H g[


„ 9/$,-

mL(+9:6DM:$(576)$d … #/R lR ‡ … $R ; g‡  R … ŠR ; ”‡  R … sR ; ‡   [ Xƒ€(>,

77 : „

9 j lkmHJnhHJo … [  …
n†Rro  kC‡  R oqRrk  n‰‡   R … kŠRn  o'‡    [
„ 9/$,-

77'
mL(+9:6DM:$(L576)$8
… nqRo6‡ ’ Rrk … oqRrkC‡ ’ Rrn … kNRn'‡ ’ Ro )ƒ :&^9:, „

7 j lkmHJnhHJo ˜ gH ˜ TkN˜ Rrn†Rro ƒ  [   < ˜ ˜ ˜


k>nqRrn1oqRo'kUOQk Rrn Rro R k>n1oNOQk ; Rrn Rro O u k Rrn Ro = R kCn1oA[
„ 9/$,- [UM$1 ;mL(+9:6%M$(2576)$

!
 

 S      
 S

`06 1jJ;&)H>(+$
j 
Wˆ,)9:6%UM:9:,%k")*†+w(+$,)19,7+(+*KOT/,)*-/H>*k+(+/,):6)//(?$$OT/,%*-=@
/H>*0"%$ 5a46)1jJ-c7@ 1jJ a4(+…~ƒ€")9:,-29:, '+!:,;!*#OT/,->$(+&)(?*>4>!9:, :*9:EK*G>(?/576)$„xN;#,
")9:,),%$!1S"%$6DC6D>(+$]/,)*-/H>*a1*/*i%(+$.

-;2<>= ?A@CBEDEF ' 6i2<)( dm`\a f <+*2D ` * D>?;7


?

j H 
9:!$,- "),) R ; ƒ [
>$/]576)$
j lkg‰Hw[ [ [ HJk;: –n6‰Hw[ [ [ HJn : 
9:!$,- '$
;
;
")$](?*$!N;`v/9:(?8
: + + : +  : + 
 *+ k n O *+ k *+ n H
,  ,  ,
 

’ “ –k … k+ n  + HLk  Hw[ [ [ HJk : ‡


 M:$1*:/H>*#?+ˆ/$aM:$1G>$6)(+
U
19:!/,)*/(?$a$G25n6%$!$],)9:Eki)(+$
  a$
’ “ … n  HJn  Hw[ [ [ HJn : ‡
 
?9:,-v?9:!f+9:6)]&^9:+H>!e€o9:6 ,n6%/W;?9:!
 a+9:,-

>9:6%2,%*-4+!e€f9:6 ,76)!N

?A@B D| C B
: +  : + 
j ƒ  k
9:!$,- * +  
ƒ
 ,  
$G * + n  [
3 + + ,+ 7 +
k n O =k > R n
kp&)(+_vŽp$xCD$(+1/1$

@1jJ;&%!>(?$

W)&^9:6)(a+9:6% +W)9,~

  ; ; 
P ,?9:EKEK,-]1$](+$/4>!9:,)a$G2$,dE6)!+/&)!3,-B&;(
L
 W)9:,d9:i%+/$,-]Žp!,)*-4/!+*

")$ :!")$(N

A2$E|4(+576)$N
Π7
‘ 6 
    G<
 "G
G $) 
j ƒ ƒ uH
 )9:,d(+$G>(+96%M:$.OT/,%*-!!+*0")$ a6)1jJ-c-@ N5 1jJ o(?…N j 
-j ;2<>= ?{@CBEDEF ' 'i <)( dm`ba f <*2D
a i = 3 a 7
 VXW R W H ‰Hw[ [ [ H -:
1H6[ [ [ H -:
 ?
9 !$,-
: )$G $ ")$2(+*$/N

: + +  : +  : + 
`0!9:(+8
;
* + R$ O *+   R *+   
,  W

 M:$1*-/H>*#?+V!$fM:$1>$6)(+
U
’“ … g
k 1
 J
H ”
k ,
h
 w
H [ [
f$G [ J
H ;: ‡
k …
’ “ ‰HLn16Hw[ [ [ HJn:>‡
w
n ,
o+9,7
19//,%*U!(+$o")$.EKbEK$#?$,)N

?A@B | C B
j " 9:H '>$S576)$ R [ … ‡ [
; + ; ƒ +  + + ’ m ƒ + + 
)`v/9:(?

 H R ; ƒ + R  + ; + mR  +  + + m
O $R R R
mQ96)(f>9:6% ;9:,dd 
 

: + + :
m  :
 m =
PL,?9:E E|,-W%/FMD!$,-
+ + + + + +
*+ $ R  O *+ <   R  = R *+ <   
 R
,  ,  , 
 


: +  : + + 
#(W)"l&%(+_2OT/,%*-!!+*v")$ :/")$(W

* + <  R$ m = O * +  * + R$  m 


: + + +

,  , :  + +
  

+  , : 
*+  * + R 
ƒ , 
, 


: +  : + + 
3
0$.E bE $'
:
*+ <   $
+ +
R 
+
 m
  = O * +  *+ $ R 
,  ,  , 
 

: + : + : + + 
PRv/,)?R
: + +
* + R$ O W * +  R * +   Z * + R 
,    
  

: + ,+   : , +  : , + 
* + R$ O *+  R *+  
3 C
kT9 y

: , + + 


: , + 
 

: + , 


* + … R ‡ O *+ R *+ 
,  ,  , 
1Npw%NT"SN  N
A2$E|4(+576)$N
j … ‰H wH ˜‰‡ … C1H wH ˜J‡•H

#,?$&%31$8";,)]OT$?&;1$$6)1!/")!$, 6)?6)$ŽN o$
: + + 
 … H T‡ ƒ  *+ [ 
 
’ 
9:,d&F9:?$

 " ,


5 … G-HJI ‡+O … GTHJKT‡R … K/HJ$I„ ‡ H


qLp!,)*-4/!+*0")$I!, 9 ] n{+!:,)Hz;$#576)$
 
o$.5n6%{&^$(?EK$G]")$.&)(+96%M:$(v576)$


$?26),)$ € ~ ‚ B
;&^9:6)(a+9:6)]&^9:/,->

+
GN
T
G J
H 
I J
H /
K [
M:*(+Hz;$.OT/,)*-/H>*]>(?3,)6)3!(+$

 
1
 
j
2H H " g[
„ 9:!$,-
mL(+9:6%M$(2576)$

 R 

 R
 R … R$ ‡ … „R ”‡  R … R ‡ … ŠR ‡  R … R  ‡ … lR$g‡ 
 
 O
[
; j –kmHJnhHJo{H 
 ƒ … kNR ‡ R u … n u ‡ R … oqR ”‡  R … nqR ‡  R u … o u ‡  R … sR ”‡ 

‹:„ 9:!$,- 3
K")$2(?*$/N v*>$(+E /,)$(f/$8E /,)!E6)E ")$


R … oqR ; ‡  R u … ’ u ‡  R … ksR ”‡  R … sR ; ‡  R u … ’ k u ‡  R … nqR e‡  [


; ’ ; ’
‹ 6 
 
  G<
 "G
G $) 
 

 S  S  

 , .‰$'98 .”"%(+*T,7.‰$102(


Q(?9:6%M$(o6%,K1B"lp*-/H>*f";4,)BŽp!,)*:/H>*o*G>6)"%/*$2")9:,%,)$v&)(?e€9:!L6),)$2/,)"%/1U=>/9,
+6)(d/$ cn&^$}"ST/,)*-!!>*~")$y(+*e€*(+$,)1$ w6D>/!/?$(Naq{s&)!6)&;(Y"%$!,)*:/H>*
&)(+*+$,7+*$ /1a+9:,-K")$ *:/H>*k+]$ +$6)/$EK$,-K?f/$M4(?3i%/$'?9:,- *-!$N
309:,)14W7+[&;(Z$GCD$EK&)!$]OT*-!!+*a.//$6 6DC$xCD+(+*EKH>*X")$]OT/,-+$(?M4!/$B"Sp*G>6)"%$'ƒg$G
w1$|+6=†?$GUW!Z&F$6%bG>(+$.†?6)")/1/$6DC ")$Keg!(+$>$,)")(+$|6),)$ 9:6}&)/6)?/$6)(+M4(+34i)/$
M:$(+]1$f$GCn>(?*E !>*WDEKbEK$v";,)a!$#1U4a"ST6), /,->$(?M4/!$v96%M:$(?UW%9:6~+FOT/,)*-/H>*
*+6)")/*$B$?6),)$X/,)*-/H>*RY>(?/1+$„xW=!-&;(+4</ˆ&^$6&)(+9:i)i)/$Z576)$X/$Z(+*+6)Hj4Q1jJ)$(+1jJ)*
&)(+9Mn/$,),)$.")$.1$v!,)*:/H>*o")$.(+*e€*(+$,)1$N
m( 19:,->(+$4Wf/0s"%* †+w *+*y?/:,)/* 576ST6),)$ e€9:,%1>!9:, 4‡ ,)$ 4?>$!,- +$ i^9:(+,%$
6DC$GCn>(?*E !>*R")$fŽp!,7+$(YM4//$X"ST*+6)")$N:PLW:&)!6)R:*,)*(+/$EK$,7W576ST6),)$fe€9:,)1G>!9:,

j
19:,-M$GCD$'ƒ€(+$?&SN:19:,)1UUM$„Z4++$/,-L?9:, E|=CD!E6)E ƒg(?$+&lNpE /,)!E6)E|„Q6nC'i^9:(+,)$L")$
OT/,->$(?M4!/$]"ST*>6%")$N l1$3,ST$Y]&;a$xCD&)/9:Hji%/$W7!F(?$?+$#>9:6†?9:6)(+B&F9++!i)/$v")$
&)(+9n1*")$( &;4(~(+*16)(+(?$,)1$ ƒ€+6)( /$,)9:Ei)(?$ ")$ M4(+34i)/$j„GWB9:6 w 6),)$ *+6)")$ ")$
e€9:,)1G>/9,)ƒg")*(+HM:*$4W;M4(+3=>/9,)NHN!N„GN

2
,T&)*79 9& 0 ) 9 N ,/45$', ‰. 9GF
j
V$Y2+9:6=†?9:6%(+]&F9++!i)/$8"%$&%(+9n1*"%$(2w'6),1jJ),):$EK$,72")$8M4(?3i)!$f&^9:6)(8
@ /E &)!!z;$(oOT$GCD&)(?$?+/9,*G>6)")!*$4N
`a++$,->!9:,SW;/^eg6%v!9:(+o+$,)!(f19:E &%+$8")$/19:,-+(>!,7+$8*M$,->6)$/!$&^9:(?>,-

Œ
 
  6 R  $(
) 

j
+6%(2!$aM4(?3i)!$a"%$"%*&;(YUN
@ !EK&)!!z;$(o/19:,->(+/,-+$N

309:,%,)9:,)]")$6DCd$GCD$E &)!$]/E &F9(?j4,7+#


j kmHJnhHJo 6p
 ksRrn S o
„ V!$aM4(?3i)!$a?9:,-2/$]!9:,):6)$6)(+ #"%$]1 +*2"ST6),d+(+/,):!$N

:n Rro k
qˆ>(+!&)/$019:,->(+/,-+$
o†Rrk n &^$6DvbG>(?$,%$6%+(>!/+*$8&;(f!$81jJ;,):$EK$,-

R 
  k
  ƒ n:kNRrRo n ’ k o  n ƒ „R$u [
 ƒƒ o†Rrk ’ n o ƒ /R u 
")$8M4(+/i)!$ 1Npw%NT"SN

uv94>9:,)f576Sp!9:(+ 2H H 
’ ƒ u
'+9:,-2+$6)/$EK$,-v?6)&)&^9:+*vY>(?/1+$E $,-2&F9+!+!e€N

j –ksRrnqRo ƒ k>n1o{H -kmHJnhJH o  k ƒ


„ V/19:,-+(>!,7+$.$? [UM:$1 %N


50T$?v+96%M:$,7v3&^9:(Y>$.9:6%M$(?+$61jJ),):$EK$,72")$8M4(?3i)!$8 n ƒ [


H H &^$6%M$,-vb>(?$.19:,)?/")*(+*v19:EKE $8/$],):!$f"ST6),
oƒ 


>(?3,%:/$0/:6lW)1Npw%NT"SN H H VZ H W%$ R R ƒ [


uv94>9:,)f576Sp!9:(+ 

u
 

22 45$ F29 4 TH 8 E 54 (+9 4 8 &)9 F ( 04:$‰9


@ j VŽp$xC%&%(+$?+!9:, $?v?cnE *+(+/576)$4W;9:, &F$6%29:(+"%9:,),)$(2!$aM4(?3i)!$N 5o$/
")9:,%,)$.")$]&^9:+?/i)!!>*f+6)&%&)/*EK$,7>/(?$f";4,)]3':$Y>!9:, ")$]1U4/16%/W%9:6
&^$(+E $W)&;(f$xCD$E &)/$4W;"Sp$,-MD!>$(2OT6%>!//+4>!9:, ")$.OT/,)*-/H>*2")6
(+*9:(+"%9:,),)$EK$,729:6 ")$.Žp!,)*-4/!+*0")N $ 5oJ)$i-cD?J)$M
j
@ VŽp$xC%&%(+$?+!9:, $?v1cn1//576)$4W;9:(+"%9:,),)$(f/$fM4(?3i)!$a,lp$?v&)/6)f&^9:?+/i%/$N
m4(219:,->(?$W;9:, &^$6%]>96=†?9:6)(?21jJ%9:/?/(a1$/!$8")$]M4(+/i)!$a576)V?$(>3'&)!6)
&^$>H>$8")$8+9:6%>$ƒg9:6 3'&)!6)f:(+,)")$4W;E|!a&)(?9:i;i)!$E $,-]&;]!EK&^9:+$(a/$

j
")$6DCdw3ke€9:!j„GN
@ VŽp$xC%&%(+$?+!9:, $?vJ)9:E 9::_,)$W%9:, &F$6%]>9:6=†?96)(+
: k!$8&)(+9:i%/_E $
+
‚•y @ :  }z + € B @
+ ƒ [ 3
, ƒ
*+
, 
$,d/E &^9:>,-f6%,)$.19:,->(+/,-+$"%6dcn&^$ 9:6 #4,)v!$
; ;
?  B G  "%$  $   6
G )
&)(+$EK!$(f1W;9:, ?$E $2!9:(+o$,d+!+6;4+/9:,~"ST6%+//!+$(a/$2!,)*:/H>*Xcn&F$
$,)?$,SN
uv9+9:,)]576ST/,-M:$(++$EK$,-UW^9:, &F$6%2&;(?e€9/a(?$,)")(?$6%,)$./,)*-/H>*vJ)9:E 9::_,%$8$,
6%>!/!>,-f/19:,->(+/,-+$"%$.eg4h9:,k†?6)")!1!$6)?$N 5o$.576)V&)(+*&;(?$w6),)$.6%+/!/>=>/9,
")$.OT/,)*-!!>*2")$I6)!(+J)$"SN

DCB 5
^ ` D
j 2H H [     …   
# ”‡ [
9:!$,-
 ;   
mL(+9:6%M$(2576)$
ƒŽmL(+9&F9:?*‚ ` j 77 7 „

xy{z}|~b€y{‚
<  R  = „R <  R = NR <  R # = 
qLp!,)*-4/!+*0&)(?9:&^9:+*$$?v*576)HM4/$,-+$.wd

u u … #ŠR u lR R ‡ … R ŠR ”‡

… M‡ … ” ‡ „ R … ”‡ … ‡ NR … ‡ … g‡  g[


1Npw%NT"SN

’ ’ 2H  H  ’ ’ 2H H" [ ’ ’
uv9+9:,)]576)$ '1U(
  g[
… ‡ … g‡  g[ 3 
qˆ"%$(+,%/_(?$./,)*-/H>*v*j4,72YcDE *+(+!5n6%$W;9:,d&F$6%2+6)&%&F9:?$(]576)$
;

`0!9:(+
 ”H ’ … ’ M‡ … e‡ … ”‡ … g‡  H
0$&%/6)W)&)6)!+576)$3ke€9:,)1G>!9:, $Y01(+9:!++,->$

’ ’ ’ ’
+6)( )9:, )1(f1jJ;576)$.eg1G>$6%(
$Yv&^9:?!>He{9:6 ,n6%OW;$2576)$.1jJ;576)$.eg1G>$6%(2"%6E $Ei%(+$8")$.-6%1jJ)$.$?vEK†?9:(+*
&;(]6),~eg1G>$6%(2"%!\F*(+$,-v"),)]/$8E $Ei%(+$8")$.")(?9:!+$N
qLp!,)*-4/!+*0")*+!(+*$.")*19:6%/$.")/(?$1G>$E $,-2")$.1$v"%$6DC !,)*:/H>*N

 0

d = ?ADC? ' A? D ^ 9:B a i2= ?ADC?;7 c ; d , D f D>? B D*2D d = i 2.BE< f ? a , D#9
j

 OT6), ")$2E $Eki)(+$2"lp6),%$!,)*-4/!+*0YcDE *+(+!5n6%$6%,)$.+9:E EK$8"%$.+$(?EK$
V
?cnE *>(?/576)$v$,!$aM4(+/i)!$WD9:,d&F$6%]>$,-+$(]")$8>(+M4!/!$(o?6)(]1jJ;16),")$
1$2+$(+E $]!,)")!Mn!")6)$!/$EK$,7N

DCB ^ 5 ` D
j lkmHJnhHJo gH >k n TkCn1o ƒ [ n1o
9:!$,- ;UM$1
R R ‰o k O [
mL(+9:6%M$(f576)$'
77: „
k Rrn Rrk>n n Ro Rn‰o o Rk R o'k ;
; SƒgmZ(?9:&^9:+*#YI

xy{z}|~b€y{‚
k †Rn ƒ … kNRrn‰‡ < k ™ k ˜ n†Rrk  n  k>n ˜ Rrn ™ =
#,~

’ ’

: 
  6 R  $(
) 
…ƒ ksRrn‰‡W …  k  n‰‡ < k ˜ n ˜ = < Rr˜ k  n  ˜ Z 
… kŠRn'‡Mk n ’ H … k ’ n'‡ k n = g[
kCn O ’
;1(
k>n  ’
o k Rn Rrk>n … ksRrn‰‡Mk n RkCnUƒ kCn … ksRr; n‰‡2R ; ƒ k>n … ksRr; nqRo6‡-ƒ
3
09:,%1|

kNRnqRro
k>n R n‰o R o‰k O o R k R n
#, &)(+9n1_")$"%$E bE $#&^9:6)(]/$]6%+(+$f+$(+E $N;`0!9:(+8

k Rrn RkCn n Ro Rrn1o o Rrk [ Rro‰k kNRnqRro kNRrn†Rro ksRrnqRo


k ƒ n ƒ o{[ ƒ ;
PR2OT*-!!+*#'/!$6~+?

 ,7& $PK 8).'9 4 , -9GE,! _459GFF29


uv$o†+EK!o9:6)i%//$(a576)$1$(Yj!,)$]!,)*-4/!+*B,)$.,)*1$+?!+$,-86%16),)$
19,),;!+>4,)1$v&;4(?>!16)!/_(+$W%$Gv&^$6DM:$,-vT9:i%+$,)!(2&)(f")$]EK,)!&)6)3=>/9,)
!:*i)(?/576)$f")/(?$1+$N

DCB ^
j lkmHJD nhHJo  …5 `
k n k n‰‡2Rrn  o … n o'‡ Ro  k … o kC‡•H
9 !$,-
: #/$f/9:,%:6)$6%(+f"ST6),+(+/,):!$N

879 ’ ’ ’
mL(+9:6DM:$(2576)$ ;$2")*+$(?EK!,)$(f!$f1U4
"ST*-4/!+*NSƒO#YI Œ-„

xy{z}|C~\€y{… ‚
j kmHJnhHJo'‡ ƒ k  n … k n‰‡2Rrn  o … n o'‡Rro  k … o kC‡ [
’ ’ k … kmHJ’ nhHJo'‡•[
9:H

… kmHJnhHJo'‡ [
#,~M:*(?!z;$8eg1/!$E $,-f576)$
T
$?2/,-M4(?3,->$8&)(f&F$(+E6Dj4+/9:,~1GcD1/!5n6%$"%$

 … k HLnAHLo6‡ ƒ k … n o6‡  … nqRro ƒ k‡6RŽn … k n‰‡ … k o'‡ … kŠRn o'‡ g [


^#, &F$6%2")9:,)1.?6)&)&^9:+$(v576)$

’ k ƒ ’ n ƒ oA[ ’ ’ ’
I!4/9:(?
3 C
kT9 d319,)1!6)+!9:,SW;UM:$1*-!!>*0++

 
1
~
j ‰H wHw[ [ [ -: * + /21 + 1  [
# % ’
„Y-„ 9:!$,- ")$v(?*$/]&)&)(?+$,;,-vw 

. - -):
6)$V$?2/$8E /,%/E6)E ")$ ; ;
+
BA V W Z\H —[
’;;
i[„ ]$&)(?$,)"%(+$/$8&)(?9:i)/_EK$.UM$1 ;&^9:6)(a>96%

2 m
k J
H h
n J
H o 

k>n1o … kŠRn o'‡ … nqRo kC‡ … o†Rrk n‰‡•[
‹:„amL(+96%M:$(v576)$.+ 4/9:(?

’ ’ ’
  
 B  N$)  6 '
Œ-„ j –kmHJnhHJo
9:!$,- >$/]576)$ 7kNRnqRro ƒ kCn1oA[ 
mL(+9:6%M$(2576)$
r
R k  R ; Rn  R ; Rro  O u [ 5 779
{ƒ o9:(?*$ „
; ; ; : ;
„ j
1H hHw[ [ [ -:  
9:!$,- +$/f576)$ *+ 
 ; ƒ [
R
+
:  +
+ 
 
4 : 
 [
,
;
;
mL(+9:6%M$(2576)$
,
 j –kmHJnhHJo … 7 kNRg[nqRro ƒ kCn1oA[
 kmHJnhHJo'‡ 
„ 9:!$,- >$/]576)$
mL(+9:6%M$(2576)$

: j 
„ 9 H
:
B3 u
6%,$,7+/$(N
7K
‰H hHw[ [ [ H -: gH
 „ 0*G>$(?EK!,)$(]/&)/6)f&^$+!+$19:,)Yj,->$
- +$/!$#576)$W[&^9:6)(a+9:6)](+*$/

: + ™
%9:,d!.

* +0/21 <  R  = OQK * +


+ 1 + 1
. - -): , [
i[„fmQ9:6%(21$?>$.19:,%?j4,7+$ -K/H 77 7
)")*G>$(+E /,)$(f/$f12"Sp*-!!>*4NVƒŽ8YI „

„' j –kmHJnhHJo  7 k>n‰o ƒ [ 


9:!$,- >$/]576)$

k R n; n ; R o; o R k; O [
’ ; ’ ; ’ ;
mL(+9:6%M$(2576)$ {ƒO#YI ‹4‘:‘:‘-„
;
9 j –kmHJnhHJo g[
k R  n R  o gH [ 43
„ 9:!$,-
mL(+9:6%M$(2576)$W[&^9:6)(a>96%](+*$/ )9:,~

 k R n‰o n R o'k o R k>n tQu


ˆƒ kp&)(+_##YI ‹‘:‘ „
9 
 6 R  $(
) 
 

 

 -; dM^5a f ?AD F
ŽO = %  R > R = 
„f#,~
  R >

"ST9 C+  ’ $ R  R ; %  R ’  R$ ;  R  [
; ƒ % ;R H  R  ƒ  R  R uH
;
qLp*-/H>*2,Spc:,-f/!$6K5n6%$#+
 ƒ R ;  D$Ga")9:,%1
 ;
1$G+>$/E &^9:+?/i)!/!+*2+?6)(+$.OT/,%*-!!+*0?+(+!1>$4N

… kNRr n‰‡ … nqRro'‡ … o†Rr kC‡  k>n n1o o'k ƒ k>n1o


k k  … n o'‡ ƒ kNRrn o k nqRro
‹:„f#,~

3
/n … n†R’ k ’o … nqRo k … so ’ oq’ Rrk n oˆRrn k
0$.&)/6%
3
mk>n1o ksRrn ’ o'‡ n:Rro ’ kC‡ oqRrk n'‡ ’ ’
0$.EKbEK$ K$G

’ ’ ’
`0!,)+L
3 C
kT9 !$8(+*+6)Hj4N

 k +  … ‡Mk + … k + ‡ 2* + 1 … k + k 1 ‡ O * + 1 k + k 1 


Œ-„amQ96)( ZzDC%* 

ƒ ’ ; ’ ’ ƒ , ’ ’
 H ,
 * + : k + O * + /21 k + k 1 H C
PL,?9:EKEK,-]+6%( ;/^MD!$,-

, 
u
lkM  ƒ ’ k” ƒ [ [ [ ƒ k;: m ƒ –k;: … ‡D 2H
;"ST9 3'19:,%1/6%+/9,SN

’ ’ ;
uv9+9:,)]576)$.&F96)( $ ;9:,'OT*-!!+*W

u
1$.576){+?6)(+$.576)$ ,)$.&F$6%2b+(+$.(+$EK&)/1*8&)(]6),)$8M4/$6)(f&)/6%f:(>,%")$N

7
 ‘ 6 
 J"($(
)P" 

j+
:
 + :

+
k  [
„B3kp&)(?_50N N!W;9:,~ *+
,  : ’ +
 k
*+
, 
’ : 
*+ k 
: :
, ’ ƒ: ,  ; ’ + ; ,  ƒ : ’ ; H C ,  ’ k ’ [
#(8 *+ *+ k ;"Sp9 * + + 

*+ + k R *+ + ;
3
kp6%+(+$.&;(Y.
, 
’ k :ƒ ’ ,  : k +
 k   *+ k
: +
 ƒ [
 +
#(W)19:E EK$81H@"%$+?6).
: k +
*+
 k *+

UM$1
 
 ,
  … , , ;
, : ’ k : ’ +R ƒ : ’+ ;  ‡ [
`0!,)+ *+ + 
: + 
*+ *+ k  *+ k H *+ k   [
PL,%z;,y
 ,+  : , +  : + ,   ;"%9:,)1

: , +;
* + W k … k ‡%Z k + *+ k 
 k ƒ
*+
,:  + ’ ,  ’ , 
#(8

k + : + : +   [
 k + k + k  : ƒ
*+
,  ’
")9:,%1 

,  ’ ,  ’ ’ ;
  =    

„aqLT/,)*-/H>*v&)(+9:&^9:?*$.$Y0*5n6%!M4/$,->$.w~

 ’  R ’ > R ’  ;576)V$Y2+(+HMD//$4NgH
uv94>9:,)f576)$OT*:/H>*#'!/$6~?+ ƒ ƒ g[
:
… ksRrnqRo6‡   … k>nqRrn1oˆR o'kC‡   
„aqLT/,)*-/H>*v")$.-6)1jJ)$.$?v*576)!M4!$,->$.w 

W; … k ’ n'‡ R … n o6‡ R … o kC‡ Z g[


3 C u ’ ’ 2’ k ƒ n ƒ oA[
1Npw%NT"SN

kmHJnhHJo 
kT9 d/$8(+*+6)Hj4W;UM:$1*-/H>*#?+
uv94>9:,)f576)$319:,)1/6)?/9:, (+$?+$Mn(>4/$8&^9:6)( 576)$!19:,%5n6%$N

5
o9:E EK$ Nk HLnAHLo
 k n oAH n o kmH o k nA[
#+9:,-2/$f/9:,)6)$6)(?]")$]1 4>*2"ST6), >(+/,):!$WD9:,d  6p
’ t ’ t ’ t  )$G

… k>nqRn1oqRro‰kC‡ … kNRrn†Rro'‡ ƒ o  … k n‰‡ R„k  … n o6‡  R„n  … o k‡  g[


`0!9:(+8

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

' ƒ Nk Rn oAH R ƒ nqRro NRkm H ƒ oˆsRRk nh[
2H H –k ƒ ’ HJn ƒ ’ HJo ƒ ’ [ 
„f#,&^9:?$
`0!9:(+ " ' $ 
$ 
u … „R g‡ „u R /R u #u ƒ < „R u  = H
ƒ [
uv9+9:,)]576)$ [UM$1*-!!+*
+? 

3 kŠRn ’ oqR n† RnqRo o ’kŠR k ƒ oq Rr k R nsO O u u o R$ ƒ u nA[


`0!,)+L

 o†Rrk ’ n†R ks’ Rrn ’ oNO u ’ km[ 


0$.EKbEK$'
$

 ƒ ƒ H k ƒ n ƒ oA[
PL,?9:EKEK,-UW%9:, 9:i%>!$,-]OT/,%*-!!+*0")*+/(?*$4N
qLp*-/H>*8Uc:,-v!/$6d?+ ^14NwDNp"SN

9 –k ƒ $R HJn ƒ ŠR gHJo ƒ –R 2[


kmHJnhHJo g[
„ mQ9+9:,)
a

  R   R   … k n‰‡Mo R … n o6‡Mk R … o k‡n


`0!9:(+ [PR]9:,~

ŠR ’ –R ’ „kCR’ o n1ƒ k n1’ o n ’o ’k


ƒ R  o R k k n o
n
 k>o n1k
R k n Rro k ’ ’ ’ n oA[
u ; n o ƒ n1o n1k n1o ƒ
 k>o n1o u 
#(8 KUM:$1*:/H>*#?+

R o R nh[
u; n k k>o R n1k u; R n1o o k k n o [
3
0$.EKbEK$' #$G

PL,?9:EKEK,-UW%9:, 9:i%>!$,-
5
n o k ’ ’ ’
2k ƒ n ƒ o{H ƒ ƒ g[
o$.5n6%Q4++6%(+$.3'19,)1!6)+!9:,SN
uv9+9:,)]576)$.OT*-4/!+*#/!$6~+? )14NwDNp"SN

7 „ +6%&)&F9+9:,)]>96%2"S4iF9:(?" 5n6%$1jJ)576)$eg41>$6)(]")6dEK$Ei)(+$8"%$:6)1jJ)$+9:H
o
&F9+!+!e{9:6 ,76)ON

n R o; ƒ n n; R n‰; o ƒ n Rk n; [
’ ; ; ’ ;  ’ 
#,~
 
k R n; n R o; ƒ n k n OQn1k [
’ ; ’ ; ’ ;’
m(]?6)!+$ 
; 

n R o;  o R k; Oo‰n  o R k;  k R n; OQk>o  [
PL,&)(?9D1*";4,72")$.E bE $8&F96)(f/$v46%>(?$feg1+$6)(?W;!lMn/$,-

’ ; ’ ’ ’
$G

3 C W k R ;n ; n R o;  o R ; k; Z  O … k>n‰o'‡ ;  ƒ [
’ ; ’ ; ’ ;
kT9
;
 ‹ 6 
 J"($(
)P" 

$29:,d'OT/,%*-!!+*0")*+/(?*$4N
j k R n; t +k t –n [
’ ;
ŽW)&;(f$xC%$EK&%/$W /9(+ $G

3 mn R o;; lo; R k; g[


’ ; ’ ;
#,%21$219:,%")!+/9:,)W%9:,/9(+8 $G
`0!,)+ŽW%6),d+$6)ˆ")$feg1G>$6)(+2$Yv,%*-4+!e WD$29:,dK4/9:(?a1//(?$E $,-f3
19,)1!6)+!9:,SN
+ + 
B3 5 j + H • k …  k ‡
‘-„ &%(+_ 0N NHW^&^9:6)(a+9:6%
• k +  ;9:,~

…  k
+
‡ ’ ’ ; ’
m4(2?6)!+$'
: ’ k 
 
: ’
;
•
  ’ k ’ ;
 ; * …  k ‡ 1[

*
,  ’  ’ k ƒ
’; ; ,  ’
$2")9,)1

p Tkg OQk”sOQk”˜w[
TkMRk> Sk”˜h[
: „Y-„omQ(]?cnEK*G>(?/$.")$]( :/$W)9:,d&^$6%2+6%&)&F9+$(]576)$

< k  Rk  Rrk ˜ =  < k ™ Rk ™ Rk ™˜ =


V+6D‡ v!9:(+o")$.&)(+9:6DM:$(2576)$
#(8
… kgRrk”:Rrk”˜‰‡ … kMRrk” u k”˜1‡ … k”5Rrk”˜ kM—‡ … k”˜†Rkg k”‰‡ [
$Y0*5n6%!M4/$,->$.w~

’ ’
m 6)/?576)$8>(+9/f")$2eg1G>$6)(+]+9,7213!(+$E $,-f&^9:?!>He€WD/S$,$?2")6dEKbEK$8")6
L
3 C
576;4+(+/_EK$4N kT9 d319,)1!6)+!9:,SN
’
i[„ ?A@B € @B ~ my B !  M[
qV$.1U
ƒ 
p
*>*.&)(?9:6%M*46-„xN[#,?6)&)&^9:+$")9:,%185n6%$
Tkg‰HJk”wHLk>˜
'p
m4(2YcnEK*G>(+!$8")$]( :/$W;/F+6%‡0/9(+a")$.&)(?9:6%M$(25n6%$ 2+9,72!$

5 j
/9,):6)$6)(+f")$v1 >*]"Sp6%,d+(+34,):/$4N

… ‡ < k ™ Rk ™ R[ [ [{Rrk ™:;= t < k  Rk  RQ[ [ [ARrk :; = 
#(W)"l&%(+_2OT*,%9D1*8$ 0N NV

’ ; k  Rrk  Rrk ˜ R k  Rk  Rk ˜ R * : k ™ 


ƒ u … k  Rrk  Rrk ˜ ‡ u  … k  R , k ™  Rk ˜ ‡  : 
O … ‡ R R * k™
™
3 C < k ™  Rrk ™ Rrk ™˜ = < k  Rrk  Rrk ˜ = H
’ ; 
 ,

kT9
u t )$2/$.:„o&F$(+E $]")$.19,)1!6)(+$4N

 B | e€  B ~ my B ! 


[
j  ƒ 
m4(2(?*16)(+(?$,)1$?6)( [qV$.1U *>*.&)(?9:6%M*k6d-„xN
9:H zDC%*4W;&F96)(f/$5n6%$V9:,d+6)&%&F9:]/&%(+9:&)(?/*G>*#Mn(>!$N
 Œ

:  :  
j lkg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:   * k ™ * k [
9:!$,- >$/f576)$ 
 t  

5 ™ 
… ‡Mk :  u k :  *  k R *  k *  k t g[
:
 
 , :
™
 , :
 
’ ; ’ ’ ,
0NwDNp"SN
, ,
k :  H
5
o9:,)?/")*(>,-21$G+>$/,%*-!!+*019EKE $#6),)$.!,)*576;4+/9:, ")6d+$19:,%"")$:(+*.$,
;")$.19D$G‡K1/$,72")9EK!,;,-f?+(+!1>$EK$,-v&^9:?!>He W%!Feg6%]"%9:,)1.576)$!$


")/?1(?/E /,;,-o+9:H]?>(?/1G>$E $,-2&^9:+H>!e N
:
   : ™ :   
#(8 
ƒ * ,  k ’ … ’ ; ‡ * ,  k ’ * ,  k 
:
  : ™
 * k … ‡ * k [
`0!,)+ '/E &)/!5n6%$

+ 1 ,  
’ ; ,  
O t
t )O H
lk HLk HJk 'p ; 
qLpJ-cn&F94>J)_+$k"%$(?*16)(+(?$,)1$k?+6)(?$k4/9:(?a576)$W[&^9:6)( ;!$

—p O t
t )O R [
,)9:Ei%(+$ +9,72!$]/9:,%:6)$6%(+f")$21 >*v"lp6), >(?3,%:/$4N)m4(f?cnEK*G>(?/$
")$2( /$W)1$3'$Yv6)+?VMD(+S&^9:6)(
5
o$.5n6%Q4++6%(+$.3'19,)1!6)+!9:,SN
; ;
j
ƒ … k HLnAHLo{HC‡ V  k ˜ Rrn  ˜ ƒ < o  R  =  ˜

 … kmHJnhHJoAHC‡ ƒ o k R n [
‹:„ 9! $ 3ke€9:,%1>!9:,

 V ’ ; !
")*z),)/$.+6%( &;4(

… kmHJnhHJ< oAH˜ C‡ V ˜


 … kmHJ nhHJoAHC‡ < ˜ kmH ˜ nAH oAH  = V
V$Y2eg41/!$#")$8M:9/(f576)$W[&^9:6)(a+9:6%


 k H nhH oAH  = g[


$ '+V$Gv?$6)!$E $,-2+
$
j   … kmHJnhHJoAHC‡ V

–k Rn ƒ [ o  Ro ˜  ƒ ˜ [
,)]&^$(Y>$.")$.:*,%*(>4/!+*W)9,d&^$6Dv"%9:,)1.+6)&%&F9:?$(2576)$

Rk n ; … k>oˆRrnC‡ < o  R  =  ƒ [


$ )`0!9:(+8
3 65 j ;
   
kp&)(+_ 0N NHW;/lMn!$,-

kCo†Rrn˜ O ˜ R k 
R o n 
R < k  Rn  Rro  R  = ; [
o R u u [ ƒ u; ƒ ;
#(8

PR04/,)?R
k n k>oqRr; n ;
B3
Œ-„ kp&)(?_ 0N N!W;!lMn/$,-5 j
R
 ’ ; % ’ ;  ’ ; 
 R O „
R /
 R R
’ ; ’ ; ’ ;
 R 
#(8
’ ; R ’ ; R ’ ; ƒ ’ ; R ; R ; ƒ ; [
2 6 
 J"($(
)P" 

3kT9Cd319,)1!6)+!9:,SN
qLp*-!!>*#!/$6~++

 ’ ; ƒ  ’  ; ƒ  ’  ; ; R ; R ; ƒ u
$

 ƒ ƒ ƒ [
u
1Npw%NT"SN

„am{9:+9,) sk ƒ ; HJn ƒ ; HLo ƒ ; [


qˆ'19:,->(+/,-+$ #  #Š$ R lR 2H
[p*1(+Hv6)+?
; R ; R ; O [
PL/!$#19:,%")6)!]"%9:,)1w
3
UksRrnqRosO [
#  … R$/R ”‡ ;
;
k>nqRrn1oq R… o'kUO [     …
kp6%+(+$.&;(Y a$?2*5n6%!M4/$,->$w~

 (8
# kŠR5 n†j ; Rro'‡ ƒ kk>nqRrRrn n1oqRRo o'kUR O u k>k nq RrRn1n oˆ RRo'o kC ‡ n  Rro  Rrk 
; 
k R n  … Ro  k>nqRrn1oqRo'km[ 
PRUW;"Sp&)(?_ 0N N!W;9,~

 kCn†Rrn1oqRro‰kC‡•H C
1Npw%NT"SN
`0!,)+ )"ST9 d3'19:,%1/6%+/9,SN

 -; dg^:a f ; ?AD ‹ : + + : + +
*+ O *+ H
,  , 
„aqLT/,)*-/H>*v+9:6)J)!+*$.$Yv*576)!M4!$,->$.w  ;576)V")*19:6)!$

")!(+$1G>$EK$,7]"%$Žp!,)*:/H>*0"%6(?*9:(?")9:,),)$EK$,-UN

‹:„ j [
9!
: k
; * 
, 
3
kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")6d(+*9(+")9:,%,)$E $,-UW;9, E /,%/EK/$]/9(++576)$

kg OQk”–O [ [ [mOQk;:g[
#(W)"),)]1$v19:,)")H>/9,)WD&)6)/?576)$!$f,)9Ei)(+$ lkM‰HLk>6Hw[ [ [ HJ;k : k + 
+9:,-2")$]$,7+/$(+
: k :
?+(+!1>$EK$,-]&F9:?!+!e€a")$6DCw'")$6nCd")/Y>/,%1>W)9:,eg1!/$E $,- Z&F96)(

—[
 ,  ,  ; [
>96% [PRv/9(+ *  *

s;k :  kg‰[
?A@B € @B  ~ my ƒ B !
Œ-„am{9:+9:,%

: k + : k + : +
qLp!,)*:/H>*0"%6(?*9:(?")9:,),)$EK$,-v19:,)")6%!]")!(+$1G>$EK$,7vw~
+ *+ + *+ k H C
*+
,  
k  , k ƒ , %"Sp9 /19:,)1/6)?/9:,lN

 B | e€  B ~ my B !


;
3kp&)(+_650N
: + k  j * + : k +  k ++  O * + : k + * + : k + + 
NV

 ƒ + ,  : + k  k 
*+
,  ,  
, :
k+ * + k [
$2")9:,%1 * +
,  k  ,
@ y{€ €  B ~ my B ! +

3kp&)(+_vjNT`kN 'N!W;&^9:6)(a+9:6% ˆV Hw[ [ [ H ! k  Rrk  u k [ k +
+
 +
:
k +
+
 ; : + 
R * +  k + u * +  k [
: +
PL,?9:EKEK,-UW%/FMn!$,- *+
: , +  k  
: +
*+ k  *+ k H
, :
k + 
:, +
*+ k [
PRv19:E EK$
, 
 ƒ , 
;9:,d~ *+
,  
k  , 
— p T k n oA[
k : n : o : V H n:Rr; o oqR; k kŠR; n [
„am4(2YcnEK*G>(+!$.")$]( /$W)9:,d&F$6%2+6)&%&F9:?$(]576)$
`0!9:(+ &^9:6)( ;$G
3 :
k R n: R o: k: R n: R o:
kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")6(?*9:(?")9:,),%$E $,-UW;9:,~

nqRrok : oqRk n : kNRrno : ks Rrnk : n†Rro n : oˆRrk o :


$
n†Rro R oqRk R kNRrn o†Rrk R kNRn R nqRo [
k : R n : R o :  k : Rn : R n : Rro : R o : Rk :
PL,?9:EKEK,-UW%/FMn!$,-

nqRro oqRk kNRrn u; NkŠ5 Rn nqRro oqRk 


k : Rrn : ; <: k : m : Rrn :m = … ksRrn‰‡•H C k kN: : RRnn : : ; < k : m Rn : m = [
3
0$.&)/6%W;"Sp&)(?_]OT/,)*-!!>*v")$ oJ)$i-cn+J%$M 

u n Ro < n :m Rro :m = o Rrk u < o :m Rrk :m =
;"ST9

3
0$.EKbEK$'
n†Ro u; k : n : o : oqRr k k : m u; Rn :m Rro :m
$

$v!,)+ŽW%$,d+9EKEK,-.
nqRo R oqRk R kŠRrn u+
[
 … + ‡ —p
„ m4(2YcnEK*G>(+!$.")$]( /$W)9:,d&F$6%2+6)&%&F9:?$(]576)$3+6%!>$
a a$Yv1(+9:!++,->$N … ‡
`0!9:(+f/+6)H>$
: + + : + 
aOT$Y]*-!$E $,-UN)qZT/,%*-!!+*0")$ oJ)$i7cn?J)$M19:,%")6)!2w 
: N5
*+  *+ *+ 
+

,  ; ,  , 
: 6 
 J"($(
)P" 

+ : + 
+

:

+
 + ,  [

1Npw%NT"SN
,  , 
: p
„amQ(]?cnEK*G>(?/$8")$v( :/$W)9:, &^$6%2?6)&)&^9:+$(v576)$ O UO [
`0!9:(+
… $g‡ ; … R ”‡ O … R ”‡ ; … R ‡ O … R ‡ ; … $
R R g‡ [
3

N5 ˜
 ˜ ; ; ˜ $ R ˜ R ˜W
&)(+_]OT/,)*-/H>*2")$ oJ)$i-cn+J%$M^Wl9:,/9(+#
; ; ;
R
… RM‡ … R ”‡ … R ”‡ … R ‡ … R ‡ … $R g‡ R … R$g‡ ; … R ”‡ R
… ; R ”‡ ; … ; R ‡ R ; … R ‡ ; ; … R$g‡ Z ; ˜ ˜ ; ˜ ; ;
R$ R l R „R$NR 
; ;
R$ŠR k [
; ;
ƒ R M‡ … R ”‡ … R ‡ …
mQ9+9:,)
 ƒ ; ; ;
˜ R$ ˜ R ˜ k ˜ H k $
`0!9:(+W)"Sp&)(?_]/$2!,)*:/H>*B$,->(?$E 9c:$,),)$

ƒ … R R / R ‡2 R … R … #M ‡•”R‡ … ƒ R gH ”‡ ˜ )$

… R M‡ … R ”‡ … R ‡ O W ; Z … r
R C
k ‡ ˜[
;
`0!,)+ ˜ ; R ; ˜ R ;  ˜ ; k ˜ ƒ ;
… R M‡ … R ”‡ … R ”‡ … R ‡ ˜ … R ‡ … R M‡ … Rr! kC‡ ˜ [
k ˜;  [ ;
; ;
V+6D‡ 2")9,)1.")$.&)(+9:6DM:$(]576)$; ;
… ! Rr˜ kC‡ ˜
;

-k k ˜ ƒ ’ Rr; k H

#(W)&%6)/?5n6%$ $Gv19:E EK$
˜ ; … ;
! r
R C
k ‡ !
[UM$1

 ; ;
&! k r
R k
; H
“ ! ; ’ ; 
Y>(+!1+$E $,-21(+9/>4,7+$.+6)(
; 
9:,d … kC‡ … ‡ ƒ H )1$.576){+?6)(+$./19:,)1/6)?/9:,SN

-; dg^:a f ?AD ;


k REn  R o  R   R k>n2REk>o REk REn1o5R n R o  < k  n  o   k>n‰k>o‰k Cn1o‰nCo =


B3
„ kp&)(?_2` W%9:,'")!(+$1>$EK$,-

; ƒ < k Jn 1o =


ƒ ;; H
 
 '
kƒ nƒ oƒ ƒ [
UM:$1*:/H>*#?+

‹:„f#,
˜
… ksRrnqRo6‡ ƒ k Rr˜ n Rr˜ o R˜ k>n1oˆR < k  nqRrk  oqRn  kNRrn  oqRo  kŠRro  n =
˜ ˜ ˜ ;

k ˜ Rn ˜ Rro ˜ R ! k>n1oqR < k n o = 


kƒ Rn Ro R u! ”k>n‰oA[ !
ƒg"Sp&)(?_]` „

: 
Œ-„B3kp&)(?_2` W;9:,d")/(?$1G>$E $,-.
: :
 k … k‡ ƒ k … k‡
,  ; ’ ,  : ,  : ; ’ : :
O ; *  k ;  … ’ k ‡
*
…O   : , ‡ : , ;
’ ;
k Rn  R  R n nqR  Rrk  R 
„f#,~

k ; k ƒ  u ; k ”k
k R ”k  n ƒ ;k
’ u
UM:$1*-!!>*0++

 
u "Sp&)(+_v`
n H

3 C k  Rrn  R  R k ™ ln
kT9
k; k  ;UM:$1*:/H>*#?+
ƒ ƒ ’ u ;k [
$G

 B3 u
: m  … < R :m  = R
„ kp&)(?_2` W;&^9:6)( 

R ; ‡ R ;
’ ; ;

t ; ƒ
C ; : m ’ ; :
"ST9 
t ;
3
kp6%>(?$.&;(?
:
 < : = R 
’;  ;  : t  ; ’ R : ;  ; ƒ R ;
 
"ST9 C ’ ; t R H :; m t ; : H ;14Nw%NT"SN
: t :mJ[
 
$2")9:,%1 

 … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :”‡ ƒ k>:kMRr k”˜ R k”˜5k”Rr ke™ R[ [ [{R k:k: Rrm kg R kgk R: k” [
;
: „f#,&^9:?$
9 6 
 J"($(
)P" 

qV$]/,%")/1$f+9,7219:,)+!")*(?*2EK9n")6)!9
[
5o9:E EK$0/S,S c 576Sp6%,,)9Ei)(+$8z;,%V")$8>$(?EK$W;9:, &^$6%]+9:6=†?9:6)(?f+6)&%&F9:?$(
7kg ƒ … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:e‡•[
 ƒ [
576)$

j  lk> –k”˜hH 2k” ƒ k”˜


#, &F9:?$/9:(?

 ƒ u [ lO R u [


9:H 2OT/,%")/1$#")6d&)/6)]:(+,)" ")$2"%$6DCd,)9Ei)(+$ 2$ )$Gv? 29:,
;
&^9:+$ %`0/9(+
… ‡ +
  lk  
#, 19:,)Y>(?6)!v!,)+S6%,)$.+6)H>$ a&;(f(?*16)(+(?$,)1$|

+ + $Y019:,)?+(+6)HUW)9,d,%9>$ a+ Žp!,)")/1$#+ ")6d&)/6%f:(>,%"d"%$2,)9:Ei)(?$
–k  wH   ƒ  R 2k   ƒ k  w[
  O R u [
$ [UM:$1 +
3#,%21$219:,%")!+/9:,)0
 ƒ H   O R u H [
;
NkM ƒ k;:  ƒ  … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:e‡ H … ƒ R [
mL6)/?576)$ ;/^Mn/$,- )&^9:6)(f>9:6D
5o9:E EK$ 
 ƒ  ƒ [ O O R u ‡•[
;/S$xCD/?+$ k>$V5n6%$
; ; 
3kp9 C
 ’ [ ’ ’
`0!9:(+ 9:6
  ;
+ + +
 u … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :e‡ k k + R + +k k + R+ [ [ [{R k k + 
PRv/,)? ;
{ ƒ „ ; ; ;

u u u 
#,dK!9:(+0 ƒO‹:„

 k + k + [ [ [ k +  
u k k [[[k  
ƒg"l&%(+_]` „

ƒ u
[
 … kMJHJk”hHw[ [ [ HJ;k :e‡ ƒ H
 ƒ 
PR2&F9:6%(f5n6%$ )/Feg6%]576ST/Sc Hf*:/H>*#";4,)ƒ „o$GƒŽ‹:„GN


#(W)Žp*-!!>*v";,)ƒŽ‹:„o/E &)/!576)$#576)$.OT9:,d! >$(+E $f";,%v!$8EK$Ei)(+$

 … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :”‡ [


")$.")(?9:!+$W)1$576)V$?2/,%19:E &;4+/i)!$#UM:$1Žp*-/H>*v";,)ƒ „GN
3
09:,%1

' + —H + + 
u Rrk ƒ ; : R ; Rk + … k ‡ : [ + 
„am{9:6)(f>9:6D ;"Sp&)(?_2` W)9,~

+ … u Rk ‡  : + k ƒ : [
,  , 
PR2")9:,)1

UK … ‡ ƒ … ‡•[
’ ; 1 [ 1 1 
9„f#,d

H
eH 
ƒ [
qV$]/,%")/1$f+9,7219:,)+!")*(?*2EK9n")6)!9
mQ96)(f>9:6)]$,7+/$(+ ;9:, &^9:+$
7
:
! 1 
1 ƒ [
, 
`0!9:(+W)&F96)(a>9:6D


3kp&)(+1 _v` 1 
m  1
;
:
k … ‡ : 1 : 
 ’ ƒ : m,   k  

*1 1 *1 *

, : 1 1 ,
ƒ  * ,  k 

*1
m 1 : 1 
:, 
 ,k:
 *
,
 … ‡ 1 k 1 
ƒ ’ ; ,
  [ [ [ ƒ -:M[
3 C K … ‡ … ƒ ‡ H ƒ
UM:$1*:/H>*#?+
kT9
ƒ ’ ; ;19:E EK$84,),)9:,)1*N

*+ 
 + 
* + K :

7„f#,dM$6%vE /,)!EK!+$(
, + 1 , ƒ [ 
+9:6)]/19:,)")H>!9:,

j H
 
#,dM4eg/(?$#")6d/!+>4:$8")/?1(?$UN
T/S$xC%!?+$ K+$/f576)$
’ u + 1
eH/9:(?WD$,d$,)!$M4,-26),)$.iF96)/$8")$./

7K :  RrK :  K :  m K :   ƒ  [iF94</>$8, Z&F9:6%(f3'EK$G++(+$8";,%2/iF94</>$8, ;/$8,)9:Eki)(+$8")$.&;4/(+$f")/E /,76)$

’ ’ ’ ’ ;
")$
 

 
m(]?6)!+$W;9:, E /,)!EK!+$(+!$8,)9:Ei)(?$8")$&;/(?$f$,?+6)(+,-0576)$.!$],)9:Ei%(+$
")$.iF96)/$f";,)2")$6nC iF94</>$f")!\F*(?$,->$v,%$19:,->!$,),)$,-v&)]")$.&)/6)]")$.6),%$
6),)H>*N%VT$,?6)!]576)$1jJ;576)$i^9</+$#19:,-+/$,%")(> 9:6 i^9:6)/$N


‘-„f#,d&F9:?$
ƒ

R ; 

R ; 

R ; 
ƒ ; R ; R ; R ; R #; R ; R ; R #; 
; ; ;
`0!9:(+

3kp&)(+_v` ; R ; R ; CH C ƒ … # ; ”‡


 ;9

30$.EKbEK$' 
R ; R ;  H #; ƒ [
 ˜
 R R   R ˜ … R e‡ [
˜
;$G
#
; 
`0!,)+L
;
ƒ ;
: ‘ 6 
 J"($(
)P" 

I!W%+9:6=†?9:6%(+]"Sp&)(+_]`   „R/R ƒ 
 ˜ MH ƒ ƒ ƒ [
")9:,%1
ƒ !
[UM:$1*-!!>*v+?
;

lkmHJn gH kk  R’ kCk>n†nqRrRnn  ; H


: „aqV$EKE $N

mQ96)(f>9:6) ;9:,d~ ;UM$1*-!!+*#+? 5k ƒ nh[


?A @B | C B
k  kCn†Rrn  < k  k>nqRrn  = k  Rrk>nqRn 
k R’ k>k nq RrRn n  ; k>nhH
*576)HM46%2w 
’ 5k ƒ nh[
1Npw%NT"SN
u
;576)ˆ$Y2Mn(+/$4N;PRvŽp*-!!>*0'//$6~+?
+ 1
 … 1H hHw[ [ [ H -:e‡ ƒ .- * + /21 -): + R +˜R 1˜ R 1 H lk ƒ ˜
+ +
#, &F9:?$ ;$G &^9:6)(f>96% —[
`0!9:(+W mkg k”h[ [ [ k : ƒ [
)$W;"Sp&)(+_]/$8/$EKE $
k +
˜ r
R k 1
˜
 … ‰H wHw[ [ [ H -:>‡ ƒ ; . - * + /21 -): k  Rk k Rrk 1 + 1
+ + 1
1 k  k k Rk 
+ 1
+
ƒ . - * + /21 -): W … k Rr+ k ‡ 1 k + Rr’ k k Rk 1 Z
+ 1

; .- -): … k Rrk ‡


 * + /21
 *+ : +
ƒ ’ ; ,  k
 … ‡ … kM k>h[ [ [ ;k :e‡ 
 … ’ ; ‡ ƒg` „

ƒ ’ ; … [ ‡
3
09:,%1 … ‰H hHw[ [ [ H -:e‡ ’ ; H
[UM:$1*:/H>*0?+  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -: ƒ [
;
 … kmHJnhHJo{H ‡ ƒ k>n‰oˆRn1o sRro CkNR>k>n k>n‰o 
nƒ 1o … kNRC‡Rk  n:Rro ’ ; ; u ! ! n1o 
‹:„am{9:+9,)

#, ,)9>$.576)$ … kmHJnhHJoAHC‡


o$YvYcnEK*G>(+!576)$N
’ u
! 2n:Rro n1oNO g[
’ u !
5a], ;+
;
;
:%
˜
 … kmHJnhHJoAHC‡ OQn1o … ksRC‡ O  ƒ [ 
u;
`0!9:(+W)"Sp&)(+_v` 'W)9:,~
;
5o$.5n6%Q4++6%(+$./$8(?*+6%!j=]";,)21$.1U4N
5a],
u ! 2nqRo ’ ; u ! n1o g[
;+

s
k
`0!9:(+W)"Sp&)(+_v` 'W)9:,'1$G+>$8e€9:!8

R  k R JH nhHJoAH kNR [
 N
 … kmHJnhHJoAHC‡ On‰o … kNRC‡—R 
:
n r
R o n1o 
u ’ ;u ! ƒ u u 
 … kmHJnhHJoAHC‡ O  kŠR HJnhHJo{H kNR 
#,H>*(?$81$.&)(?9D1*")*

 kNu R kNR u


ƒ  nhH u H u HJo  1U4( $?2?cnE *>(?/576)$

O n:Rro H kNR H kŠR H nqRro 


 kNRu n†Rru o ksRu n†Ru o
ƒ u H u H u H u 

O ; H nqRo H kŠR H ; 
 nqRro u u ksR
ƒ  u H ; H ; H u 
O ; H ; H ; H ; 
ƒ [
5 u
;
o$.5n6%Q4++6%(+$./$8(?*+6%!j=]";,)21$.1U4N

+ +
… ‡ƒ k
:
H -k
+
 &^9:6)(  H lk;: g[
Œ-„f#,d&F9:?$ *+ ;UM:$1
t ;$

j ‰H hHw[ [ [ H -: g, [ 


 ƒ ‰[
-: 
j ƒ ; H  * + :
9:!$,- ^#,d&^9:?$
+ + 1
j 
 ;!Fc 1//(?$E $,-f*-/H>*4N
+  + 1

uH … ‡ƒ ,
)9:, k R u kk * + 2
/ 1 [
 ;    [
 : 
 VeH ƒ

mQ9:6%( ;9:, ,)9+$ *

,
: ‹ 6 
 J"($(
)P" 
: 
 
 ƒ ;[
  
`0!9:(+W)"Sp&)(?_]` 

 ,
:
;   ƒ 
I!]/9(+#
  : + +
k  •  R k
+ 1 + 1
k 
: +
k  R k k ƒ … ‡[
+ 1
*
, :
 * + u * + 2
/ 1 
* +
u * + 2
/ 1

3 C *   
 ,
 
 … ‡ H
 ,
  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:g[
;
kT9
 , 
[UM:$1*-/H>*#?+
;
j
ƒ … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :e‡+V :  kgRrk”†RQ[ [ [{Rrk;: ƒ 
„ 9 !
:

:
  :
$ 3ke€9,)1+/9:, ")*Gz;,)/$.?6)( &;(.
;
 … kg‰HJk”wH6[ [ [ HLk:e‡ ƒ … ‡ k R *  … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:”‡
’ ; : , + , 
C  … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :e‡
9
ƒ k ; + ,  k [
+
j lk
[/?9:,)f6), !/++:$813?+/576)$
7+ kMJHJk”
7kg t … t k”wH C … sk [
S+9:6)f/$ ,)$.?9:,-v&)]*-6nClW;!S$,d$GCD!?>$.")$6DCFW[&;(f$GCD$EK&)!$ 2+$/

 :kMJHJk”+ hHw[ [ [ HJ;k :”‡ ƒ kg2Rk>J‡g: GRr+ kg k”: JIH +


576)$ ;9 "%*+!:,)$.3E 9c:$,),)$(+H>J)E *+/576)$#")$

  … ‡ + k R * + … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJk;:e‡ H
#,d

C G + k sI
9
ƒ ,˜ $G
ƒ  ’ ; , ˜ , ˜ kg k> ƒg$]?
ƒ u
)9:,

/G ƒ –I ƒ … ‡
’
&^9:+$ $ ?„xN

 … HLkMRrk” Hw[ [ [ HJ;k :e‡ ; … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :e‡ ƒ I … … kg2Rk” ‡ kg k”1‡
`0!9:(+8
;
’ ’ ƒ Ig[ … ’ kM—‡ … k” ’ ’ ‡ ’
 
 … kg‰HJk”wHw[ [ [ HJ;k :”‡ O … H Hw[ [ [ H ‡
#, $?v$,d&)!$/,~"),)]3?!>6)4>!9:, ")6d196)(+ jNHN!N
3
kg ƒ k> ƒ [ [ [ ƒ ;k : ƒ [
09:,%1 fUM:$1*:/H>*#?+
  … ‡  ˜
#(W)!1
ƒ ; H … H  Hw[ [ [ H ‡ ƒ : : ’ ; R  :; m ƒ : [
%$2")9:,)1

PRv/,)?R :; C˜ kg k>h; [ [ [ ;k : … ’ ‡mR *  k ; H


,
UM:$1*-/H>*#?+ 2kg ƒ k” ƒ [ [ [ ƒ ;k : ƒ ; [ ;

 j „ 9:! s3'+&%J)_(?$")$.1$,->(?$ -Œ
$G2")$.(>Uc:9:, [ j G7‰H—GswHLG–˜hHLG–™
9:!$,- 2")$
: Œ

:[
+0/21 G + G 1 O
&F9/,->f")$

G G
+ 1
3kp&)(+_v` 'W;9:,d~ * + /21
˜ ;
9:6d$,)19:(+$ +0/21 G + G 1 O ˜ * + /21 G + G 1 ! H [M$1*-4/!+*#+? G
+ 1
G ƒ
19:,)Yj,->$4N
;
+ !
* + /21 G G  * + /21 = ŒTG  RrŒTG   * + /21 ŒTG + ŒTG 1 [
3
kp6%>(?$.&;(?+ 1 1 + 1
ƒ T
ΠG T
ΠG
u ’L’ “ ’w’J“ ƒ ; u ’ u ’J’ “ ’6’1“
> 
’
3
‘‘ * + ™ Œ7G + ‘‘  * + ™ Œ7G + * + ™ Œ7G + 
0$.&)/6%

‘‘‘  ’J’%“ ‘‘‘ ƒ  ’J’%“  ’—’ “


, ™* + , + * + /21 , + 1
ƒ ,  ŒTG R u + Œ7’L’ G“ 1 Œ7’w’JG “
  R * + /21 Œ7G Œ7G
ƒ u ’J’%“ ’w’L“
‘ ™ +‘
 
u’ * + /21 Œ7’—’ G“ Œ7’6’JG “ ƒ ’ ‘‘‘‘ * + ,  Œ7’J’%G“ ‘‘‘‘ O H
+ 1
m(]?6)!+$ pUM:$1*-/H>*#?+

* + Œ7G
™ + +
, ’—’ “ ƒ ’ “ _H + 1 Œ
;14NwDNp"SN $?2OT/?9:i;(Ycn1$,-+(+$.")$ G [
#,'")9:,%1  * + /21 G G  O  H
;$v!,)+ + /21 G + G 1 O ˜ <  = ˜ ƒ u ˜  H
;! lG H ! ; ; ! G G
+ + 1
Œ
ƒ 
e[ 5 /G/ GsJGs˜—G–™
 M:$1*:/H>*#?+
U $Y0Žp!+9:i)(?cn1$,->(+$8"%$ ;$G]/$2"%/?>,)1$ +9,7


>9:6D>$]*-/$]/9:(?+576)$ o$?>$.")$(+,)!_(+$.19:,)")H>/9,~+/,)!z;$8576)$
$Yv6%,d+*>(+_"%(+$.(+*:6)/!$(W)$2$,-+(>!,)$8")9:,)1.576)$ $Y0Žp!+9:i)(?cn1$,->(+$8"%$
+ + 1
G [ ;`0/,%+L + /21 G G O u ˜  H 
)M$1*-4/!+*#+? 2G7 G–JGs˜JG–™
v$Y26),d+*+(>_")(+$

5
7G7 G–JGs˜LGl™
(+*:6)/!$(N o9:E EK$8,%9:6)]+9:E E $f&;(]J-cn&F94>J)_+$";,)]/$81]"ST*-!!+*W%14p$?
")9:,)1.576)$ 0$?v6), >*+(>_")(+$.(?*:6)!/$(N

: 7k ƒ : … kMRrk”:R[ [ [hRr;k :”‡•[


k * ; ’k ƒ [
„f#,d&F9:?$

`0!9:(+ '$

 , ;
: 6 
 J"($(
)P" 

gk  k”w[ [ [ k;: … kg k” [ [ [ k:e‡ : k 


30$.&)!6). … kgRrk”†RQ[ [ [ARk:e; ‡ ’ … ’ kg—‡ … ’ k>’‰‡ [ [ [ … ;k :”‡Šƒ : …, k ‡ 

 H ;
’ ;’ ; ’ , ; ’ 

 
#(W)"l&%(+_2` 'W)&F96)(f>9:6% ;9:,d~
:
 
k ƒ * k k ƒ * +k  +k [ 
+ +

; ’ ’ , ,
: ,
 / : 
 … k ‡  k  k [[[  k    
,  +
3
, ; ’
09:,%1 

: , , :
4 : 
 

 ƒ  kH -k
, 
)1U(]1jJ;45n6%$ &)&;4(>4<!f$GC%1G>$E $,-

e€9:!N
:
k
… : , O :;  H
k‡
PRv/,)?R ;19:EKE $#")*+!(+*W[UM$1*-!!+*

, ’
2k ƒ kg ƒ [ [ [ ƒ ;
k;: ƒ R ; [

+?


-; dg^:a f ?AD

;
= >
 +Z gH1R W [
“
„aqˆe€9:,)1G>/9, $Y219:,)1UM:$+6)(
309:,%1W;"Sp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")$$,)?$,SW[9:,~
k Rn O sk Rrn H k Rrn O u … kNRrn‰‡ H 5k ƒ hn [
u u  u  u [
;1Npw%NT"SN [UM:$1*-!!>*v+?

qˆ'&)/6)f&^$+!+$819:,)Yj,-+$
ƒ u ƒ 1jJ)$(?1jJ)*$k$?2")9,)1

: +

 Z H1R W}[ *+
, ƒ ; H
“ ; ’ 
‹:„oqˆke€9:,%1>!9:, $?219:,-M:$GCD$+6)( )mL6)!+576)$
+ ; 
/$ + ;
&F$6%M:$,70+$(?Mn/(f")$ &F9:!") #";,)]Žp!,)*-4/!+*v"%$ $,)+$,SN[SMn/$,-
:
*+
, ’
+ 
; + : +
[

;’ ,
;
:
: + 
5 j
: +
* +  ;
#(W;"Sp&)(?_ 0N N!W;9:,~
: + ,  ;
*+
,  ƒ
, ’ ; :  ƒ ’ H
")9:,)1 *+ + 

UM:$1*:/H>*#?+
;
 ƒ  ƒ ; [ [ [ ƒ -: ƒ [
’ ;
;
j ! :
Œ-„X@ 
… ‡ [ :
= R k > : R “R n R R R 
qˆ'e€9,)1+/9:, o$Yv19:,-M:$xC%$+6)( )`0!9:(+8
:

n k u ; u ; :; ; k n
ƒ u

R ;u: n k  :
R
k R n H = R; k > R R n : : [
j nt k ! u n k u u ƒ u
#(8 ;")9:,)1
; ;
’ ; ƒ k : [ n :
@ 
#,&^9:+$
= R >’ R ; R :  n R k m
n k u … kŠRn'‡ … ksRrn‰‡ u ;
 
`0!9:(+ T*1(+H
; n Rk ; ksRrn
 
 
[
u u
9:6d$,)19:(+$

5
… ‡  H 
o$?>$")$(?,)/_(+$8/,%*-!!+*#$Yv6%,)$.19:,)?*576)$,)1$!EKE *"%!>$v")$.319:,-M:$GCDH>*")$

“ V g H –kmHJn
3e€9:,)1G>!9:, o+6%( ;1$576)ˆ4++6%(+$319,)1!6)+!9:,SN

 V  gH –k nh[ 
’;
uv9+9:,)]576)$.OT*-4/!+*#/!$6~+? ƒg$ 0576)$/19:,)576)$>„GW[9:6
$
’; ƒ
kNRnqRro ƒ 
„aqLp!,)*:/H>*#w&)(?9:6%M:$(]$?vJ)9:E 9::_,)$W%9:, &F$6%2")9:,)1.+6%&)&F9+$(2576)$
ƒ 4„GN

; 
’“ 
qˆ'e€9,)1+/9:, $?219:,-M$GCD$W^")9:,)1."Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2")$ $,%+$,
; 

k kR n‰o R n  R n o'k R o  R o k>n % k … k  R n1o6‡2Rrn … n  ; R o'kC‡Rro … o  R k>n‰‡


$kƒ=„0

 
k < k  R n‰o = Rn < n  R o‰k = Ro < o  R k>n = O ; R [
V+6%‡2")9:,%1"%$&%(+9:6%M$(2576)$
:: 6 
 J"($(
)P" 

1Npw%NT"SN k ˜ Rn ˜ Ro ˜ R  k>n1oNO ; R [


k ˜ Rn ˜ Ro ˜ ƒ … kŠRrn:Rro'‡ ˜ < k  n†Rrk  oqRkCn  Rrk>o  Rn  o†Rrn1o  R u kCn1o =
#(8

3
˜k Rn ˜ R o ˜ R  k>n1o ’ < k  n†Rk  oqRrk>n  Rk>o  Rrn  oqRn‰o  = R … ‡gk>n1o
09:,%1|ƒ€"Sp&)(+_ƒ4„?„0

ƒ O ; ’ k>n1oqR … ‡Mk>n1o ’ u
u
ƒ ;; R’ … ! ’ ‡gk> n1kŠo Rn†’ Rro ˜
ƒg` „

O R …  ‡   
’
ƒg` $G21U( „
;
R 
ƒ ;R ’
ƒ k; [ n o
!,;/$EK$,-UWn9:, R
k R n‰o n  R o‰k o  R k>n R W
  ;
k ƒ n ƒ oA[ 5k ƒ n ƒ o
$2Žp*-/H>*v,)$.&F$6%2UM:9:!(2!/$6~5n6%$?V$!/$.'/!$6~";,%2` 'W;1Npw%NT"SN;576)$&F9:6%(
[#(W;/l$?]eg1/!$#")$8M:*(+!z)$(]576)$W;? 0/9:(?f/^c i%/$,
*:/H>*N

 … kC‡ ƒ n†RkoqR R oqRkNn R R kNRron†R R … kC‡ … n‰‡ … o'‡ H


; ’ ; ’ ; ’
„ZmQ9:?9:,)
C nhHJo
9
; 5 ; ;

 Rr G
+9,7219:,)+!")*(?*219:E E $0z%CD$N 0T$Y06%,)$.+9:E EK$8"%$.e€9,)1+/9:,)]=‡K,%$]$2")6
T T
G J
H I g[ 5
’ “ I 
cn&F$ UM:$1 0T$?v")9:,%16%,)$.+9:E EK$8"%$.e€9,)1+/9:,)


ˆW gH Z\[
19,7M$GCD$NFV$,"%*196)/$.576)$./$8EK=CD/E6%E ")$ $Y0=+>$/,-26DC~$GCn>(?*E !>*
")$.OT/,-+$(?M4!/$v"Sp*G>6)"%$W;/1 [PL,(+/?9:,),;,-]")$.E bE $#&^9:6)(]/$]6%>(?$
;
EK=CD/E6)E $,d6),}ƒg9:6 &)!6)+!$6)(?j„a")$2J76)Hf>(?/&)!$> … kmHJnhHJo6‡ C kmHJnhHJosV gH [
M4(+/i)!$WD9:, $,")*")6%!]576)$./$8E $Ei%(+$.")$.-6)1jJ%$"%$Žp!,)*:/H>*v4++$/,-]?9:,
o9
#,~M:*(?!z;$8eg1/!$E $,-f576ST$,1jJ)16),")$.1$2+(+/&%/$+WDOT$GCD&)(+$+?/9:,d$Yv*-!$
;
w W)1$576)ˆ?+6)(?$.3'19:,%1/6%+/9,SN

: <  = $Yv19:,-M:$xC%$+6)( H
“
„ mL6)!+576)$3ke€9:,)1G>!9:,
a ;9:,ddƒg!,)*-4/!+*0")$
$,%+$,;„.
:
*+ k
R+
+
  *+

k R +

: + 

, 
k; ; ,  k; 
ƒ=„
'
:

 * + : k + R * + : + 
ƒ ; ,  ; ,  k; 
 (8
#
 H
: +
… C‡ H
 ; * +  k  ; ; * +  k ƒ ; “
-„amL6)/?576)$ ;3ke€9:,)1G>!9:, o$Y019:,-M:$xC%$+6)( )$Gv9,~
: +

, ,
gH eH;$29:,d~

 
“ ;
i[„fmL6)/?5n6%$ ;/ke€9:,)1+/9:, $Yv19:,-M:$xC%$+6)(


 
 
: 

;  k ; + : k +
* + + 

 ,,ƒ
3
*+
:
k +


R +

0$Kƒ4„xW[-„o$2i[„xW)/FMD!$,-2/E EK*")3=>$E $,-0
  R 


,3 
 k; 
;
19:EKE $8,%,)9:,)1*N

0$.&)/6%W;";,%21jJ)16),%$")$v!,)*:/H>*B")$.19:,-M$GCD!+*W[/lc~*-!!>*0+V$
: +
+$6)/$EK$,72? 2kM ƒ k” ƒ [ [ [ ƒ ;k :g[ 5 , k ƒ ; H
o9:E &%>$x@ >$,76")$./19:,)"%!>!9:, *+

9:,d$,d")*")6%!]576)$OT*-!!+*#'/!$6~+V$G2+$6%/$E $,-2+ 2kg ƒ ”k  ƒ [ [ [ ƒ k;: ƒ ; [


' … k HLnAHLo{HmHA‡
„aqV$.EK$Ei)(+$8"%$:6)1jJ)$$Yv6%,)$8e€9:,)1+/9:, 19:,-M:$GCD$$,d1jJ;16%,)$"%$
u
Tk HLnAHLo{HmH/V  H [

M4(+/i)/$N%PZ!/$.4?>$/,-]+9:,dEK=CD/E6)E $,d6),d")$ 576)!,7+6)&)!$>

j 
>$/f576)$
H 
9:H
CH V gH H HgH MH  [ ’
/$8,)9:Eki)(+$.")$8M4(+/i)!$a*-/$]w )$2")9:,%1 !$8,)9:Ei)(?$.")$.1$!/$
576)V+9:,-v*-4/$]w [UM:$1
u … ‡ … R … ‡ ‡  R  [
;
:p:HV")9:,%1L")$LE|C%!EK!+$(lOT$GCD&)(?$?+/9,
ƒ ’ ’ 
 … ‡ ƒ  R …  ‡  R …  ‡  R 

• R …  ‡  R ’ …  ‡R …’  ‡   
#(8

ƒ ’ u ’ ’ ’ 
:9 6 
 J"($(
)P" 

 … ‡ 
ƒ u R 
 … ‡ ’ ’    
… ‡ ƒ u
’ ’ ’ u 
")9:,%1 a$Y2E|=CD!E|!$v?+ $?vEK=CD/EKOW

 g[ ƒ u R 
 [
1Npw%NT"SN
ƒ u 9:6
ƒ [PRv/9(+ 

! ’ + 
9 : ƒ R R[ [ [{R  ƒ Hw[ [ [ H ! ƒ ": [
: ; + u;
„f#, &F9+$ $W;&F96)( 
+ :; ;
:  ; ƒ ; : : ƒ [
;
`0!9:(+ 
'$G *

+ 
 ƒ ;
* +j ƒ 2R : RQ+ [ [+ [{R : [ +


 , :: , ;

 * + u + + +
9:H

`0!9:(+8
 ":ƒ  

 "Sp&)(?_2` &^9:,)")*(+*$
, , : +
 
ƒ , +
 :
: +  
I!W)"l&%(+_]`  + :  ƒ [
 +



,


 ;
 H ,
3
09:,%1
 : )M$1*-4/!+*#+?  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -: ƒ [

7 B3
„ kp&)(?_2`
;
 &^9:,)")*(+*$ 
 k n
R … k ‡ … n ‡ ƒ k>nh[

 
;&! R;  
“ 
‘-„Lqˆ8e€9:,)1+/9:, $?B19:,-M:$xCD$#+6)( N7PL,|$\F$W7$/!$f$Yo")$6DC

e€9:!a")*(?!M4i)!$8+6)( 
aW;$]&^9:6)(f+9:6% ; 
DW;9:,d  $ $ … ‡ ƒ … R’  ‡ ˜ gH
 ;1(

  [ + + ;+ 
 ƒ H u H6[ [ [ H H ƒ [5 H g[
 d$Y01(+9:!+>4,7+$.+6)( 
mQ96)( )9:, &^9:+$ o9:E EK$ %9:,d
:
`0!,)+ŽW%"Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2")$ $,%+$, 
; : ;
 ; * +  ;R ƒ ; * +   ; R + ; ƒ …  h[ [ [ -; :>‡ R H
+ 
 ,  R
DUM:$1v*-4/!+*

, , 
; ; ;
;
:7

+?  ƒ [ [ [ ƒ -:M[
™* + +˜ + +˜
/G ƒ  H –G ƒ G [
’
: „f#,d&F9:?$ )$G

™* + , +
`0!9:(+ +G ƒ ;  G [
, < ˜ ˜ ˜
3
kp&)(+_v` 'W;9:,d ; G7 +  ˜ ™ = ƒ  ˜ m™ ƒ ;  [
G; ; + ƒ u HH M[
™* + +
#,&)(?9:6%M$"%$E bE $8576)$ &F96)(

PR04/,)? G  ; [ 
3 ,
™* + +˜ * + ™ + ˜
kp6%>(?$.&;(?W;"Sp&)(+_]OT/,)*-/H>*v$,->(?$E 9c:$,),)$2"ST9:(+"%(+$ '$ W;$]`  
; G ƒ ; 
;
; 
, ,™ + ™ + 
ƒ ; * + , ™  + ; * + ,  ™ +
 * + …  ˜ m™1‡
 ƒ
*+
ƒg9:,d
;  ;  „

™* + + , , ;
3 /G
, [
09:,)1

PRv/19:,%1/6%+/9,d$?v?+6)(?*$N

j
‹ „X@ VŽp6%,d"%$],)9:Ei%(+$]$?v,n6%OW)&;4(f$GCD$E &)/$
: ƒ "!
R R ˜ ˜= ˜ ˜H
qLp!,)*-4/!+*0p*1(+H

 u 
<  )576)ˆ$Y2134/(+$EK$,-aMn(>!$W;UM:$1*-!!>*

j  2ƒ H H "ƒ gƒ H
+? DN

R  = < R = <  R # = O < u   $R   R   = <  R u  R  = <  R$  R u  =


@ )9,~
< 
O W … $R  R ‡ Z ˜ ˜ 
  R  R 
ƒg"l&%(+_]` „

ƒ  
' ‘ 6 
 J"($(
)P" 

O  ˜ R ˜R ˜ 
$,-+(+$
 
ƒ€"S4&)(+_ OT/,)*-!!>*

E 9c$,),%$2"Sp9(+")(?$Œ'$G#‹„
˜ R ˜ R ˜= H
 ƒ ƒ [ ƒ 
< 
UM:$1*-/H>*#?+

&!  23
+ “ ’ : +
Œ-„Fq{ae€9:,%1>!9:, $Y{19:,-M:$xCD$N k4&)(+_{Žp!,)*:/H>*{")$ $,)?$,SW
: 
/^Mn/$,- ; *+  … ‡  ; ; *+  ƒ  ; ƒ [
3
, , ’ ; !
+  u
kp6%+(+$.&;(YUW)"Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2$,-+(+$EK9c:$,),)$v"ST9:(?")(+$ $
: + : ;
; ƒ ; * +  ; * +  

: , +
 ,
R †RQ[ [ [{R -: 
* + O H   O H
"ST9C
,  ’ ;
)$G2")9:,)1

’
1$.576)ˆ?+6)(?$!$8(+*+6)Hj4N ;

G: ƒ : = > :  R :  : = > R : = > : = >


„f#, &^9:+$
    

–I ƒ = u > u R  u = > u R = > u = > u


    

5 j u u I [u u u u
$

3
H H
M 7
G
kp&)(?_ 0N NHW;9:,d  
= >  R R <  = <  =
#(W)&%6)/?5n6%$ ?9:,-2/$]4,):/$f"ST6),+(+34,):/$4WD9,~
 

uTI ƒ [ u ’ mG7u  [ƒ u ƒ ; ’ <  = R <  =


  
 

")9:,%1
ƒ ; : ;PR04/,)?R

G :  G7 H mG:  :  [
I!]/9(+W%"S4&)(+_2Žp!,)*:/H>*2$,->(?$!$fE 9c$,),%$2"Sp9(+")(?$

$G 

  ;1Npw%NT"SN

uv94>9:,)f576)$OT*:/H>*#'!/$6~?+ˆ/$#+(+/,):!$#$Yv*576)//4>*(>ŽN

2R † RQ[ [ [{R -:[


~ my ƒ
 „f#, &^9:+$
€
?A@B @B  B !
'
D

3kp&)(+_650N
: + :
j W * +  Z W  … %‡ Z * + 
+ *+
+

:

+ 
’ , ’
NV
,
  * + : + 
,
ƒ ; ,
• * + + 
:
; 
 ,
ƒg"Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2$,-+(+$./$2E 9c:$,),)$2"ST9:(+"%(+$ $
u u
„

ƒ [
UM:$1*:/H>*#?+  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -: ƒ [
3
kp6%>(?$.&;(? ;
: +
:
 t *+ … ‡ ƒ …
+
 ‡
: +
 … ‡ *+ O …  ‡


 *+ 
: +
’ ; , ƒ ’ ; ,

*+
,  ’ ’ ; ; ,


: + … ‡
ƒg"Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2$,-+(+$./$2E 9c:$,),)$2"ST9:(+"%(+$ $ „
u
 t * +
 … ‡ O ’ ;H ; /  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -: ƒ [
’
")9:,)1 )UM:$1*-/H>*v++
 ;
+   
+ ,
:
PR2z),;/$EK$,-.

, ’  …  ’ ‡ ƒ … ; ’ ‡ H  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ
*+ VUM:$1K*-/H>*++

-: ƒ [ ; ;
 ;
 B | e€  B ~ my B ! +
 H + R +[ < ™ H ™ Hw[ [ [ H ™: =
mQ9:6%(]+9:6% ;9:,~
 ƒ ’ )`v/,)?OW)!$f?6)!+$

   ’  ’
  H  Hw[ [ [ H -: 
$
;
+9:,-2(>4,):*$v"),)]/$8E bE $#9:(?")(+$4N

3 ’ + ’ N5 ’
kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")$ oJ)$i-cn+J)$GM^Wl9:,'")9:,)1
: + +

:
™ :
, ’ ; ,  ,  ’ 
*+ + * + * + +

3  !  
“ ’
0$.&)/6%W;&^9:6)( z%CD*$W[3ke€9:,%1>!9:, $?219:,-M$GCD$N
' ‹ 6 
 J"($(
)P" 
: + : +
 : +
 
, ’ ƒ ,  … ‡ ,  ƒ  ƒ ’ H
*+ + *+ * + 
3
09:,%1 QUM:$1

  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:g[
*:/H>* ;
+?

: + 
3 kp6%+(+$.&;(YUW)"Sp&)(?_2OT/,)*-!!>*2$,-+(+$/$fE 9c:$,),)$2"ST9:(+"%(+$ $0‹DW;9:,d~

; *+  ; *+ +   ƒ ;  H
™
: +
  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:g[
[UM$1*-!!+*#+?
, : , 
, ’ ;  ’ ƒ … ; ’ ‡ [
PR2")9:,)14W *+ + 

#,~M:*(?!z;$!9:(+f576)$.Žp*-/H>*0 !/$6~&^9:6)( ;  ƒ ;  ƒ [ [ [ ƒ -: ƒ H
1$.576)ˆ?+6)(?$576)$.1$++$M4!$6)(f$?2i)!$, 6),dEK!,)/E6%EN ;
 -; dg^:a f ?AD 
 ƒ Hw[ [ [ H [
+ +
H gH
„ mL6)!+576)$/$f19D$G‡ 1/$,->2+9:,-2&F9+!+!e€a96d,76)!W;!$f(>41/,%$]+9:,-]>96%>$
a

’
?+(+!1>$EK$,-],)*-=>!M$Nl#, /$],)9>$ )M$1 )&^9:6)(
: +
+ ƒ [  ;
, 
`0!9:(+ ;PRUW;"l&%(+_2` 'W)+V!$]+9:E E $f$2&)(?9D"%6)!+f,)9:, /,)"%$GCD*
+
;
+ + + + + +
+9,72&)(?/f?6)(f>9:6%+$]/$]19:Ei%/,;!+9:,%fw */*E $,-+2&)(+E l!$ 

k ƒ * [ [ [  K : = [ [ [ > 
: + 
K : mm
+
Kƒ :   + ƒ€1U(]1jJ;576)$ &)&)(>4<! e€9:/

K : mm ,
$
K : ƒ N„

ƒ K :
: + + gH
N

`0!,)+ŽW%&^9:6)(f>96%
: + +
;!FMn/$,-

 … ‡ ƒ : R * +  k R * + K : ƒ … „R ‡ : H ;"Sp&)(?_]3e€9:(?E6)!$#")6

Mp
i)!, :E $N
, ; , ;

‹:„(5o9:E E $8";,)]OT$GCD$(+1!1$.&)(?*1*")$,-W^9,&)(?9:6%M$576)$ 
: + 
&^9:6)(a>96%

O )O H  K :  k [
 +
; ,
' Œ

K K 
: + : +  : +
k k  ƒ K K k
`0!,)+L  /: 
 
:
: :  + + :
: :  +

$W;19:E EK$ : /K ƒ K H , ,
: : )/FMD!$,-  /:  < :D = K kg k”h[ [ [ k g[
;:
,

Œ-„f#,~ < k  Rrk>nqRrn  n  Rrn1oˆRo  o  Ro'kŠRk 


= < = < =

k ˜ n ˜ R k  n  o  R k ™ n1oˆR k ˜ n  oqRk ™ n 
˜
*
ƒ 
u; u; u ; u 
… k>nqRn1oqRro‰kC‡
* k ˜ n ˜ Rrk  n  o  R ek ˜ n  o
$

ƒ 
u; 
< k  Rrk>n:Rrn  = < n  Rrn1oˆRro  = < o  Rro‰kNRrk  = … k>nqRn‰oˆRo'kC‡ ˜
")9:,)1

* k ™ n1oˆRk ™ n  ’ k no k˜no


ƒ 
u; ’ u ; ’ 
… MH u H”‡ … MH H ‡ …u Hu Hu ‡
#
… H u H ‡ [ 3
 (W;/$f+6)H>$ B$ BE|†?9:(+$,7](?$?&F$1>HM:$EK$,7v/$]+6)H>$

™k ; n1oˆRrk ™ n  k  n  o ; ; k ˜ n  o gH
$ 09:,)14W;"Sp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")$I6)/(?J)$U4"SW
*

u; ’ u; ’ 
;1$.5n6%ˆ+?6)(+$319:,)1!6)+!9:,SN

„ ?A@B € @B ~ my B !


 ,19:EKE $,%1$8&;(f(?$,)"%(+$OT*576;4+/9:,~J)9EK9:_,)$8$,*//E /,),-a3
#
19:,-+(>!,7+$N[mL(+96%M:9:,%v576)$.OT9:,d~

˜k … nq; Rro'‡ R n ˜ … †o ; RrkC‡ R o ˜ … Nk ; Rn'‡ … k> n1o'‡ [


mQ9:6%(2?/E &)/Hz;(oŽp$xCD&)(+$++!9:,SW;9:, &^9:+$ 7k ƒu ; HJn ƒ ; HJo ƒ ; [
 R  R   … # ”‡ [
qLp$xC%&%(+$?+!9:,")$GMn/$,-
ŠR sR R u
™ ˜
* < R ŠR  = *  =   R    >
#,*//E /,%$0/$f")*,%9:EK!,;4+$6)(?W)&^9:6)(]9:i%+$,)!(aOT/,%*-!!+*0*576)HM4/$,7+$'

u #(W;/$f+6)H>$ … MH gH ”‡ H … gH H 
”‡ … u H H ‡
B$ BE|†?9:(+$,7](?$?&F$1>HM:$EK$,7v/$

 H H H H H H HH [
 ; ; ;
+6)H>$
 ;  ; ;$
3
2k ƒ n ƒ o{[
09:,)1./"%$(+,%/_(?$./,)*-/H>*v")*19:6)/$.")$.Žp!,)*-4/!+*v"%$kId6)/(?J)$U"lN
uv9+9:,)]576)$.OT*-4/!+*#/!$6~+?
' 6 
 J"($(
)P" 

 B | e€ B  B ! ~ my
7k ƒ ; HJn ƒ ; HLo ƒ ; [ # ƒ [
;  R  R  [
#, &F9:?$ ;`v/9:(?

PR
k R R
˜ … n†; Rro'‡ n ˜ … oq; RkC‡ o ˜ … kN; Rn'‡/ƒ NR –R R$
5 j 
  
3
 … R$/R ”‡  [
kp&)(?_ 0N NV

NR – R R 
R  $R   R$NR —
… … Š
 R e
 ‡ R … –
 R
 2
‡ R … R
 M
 ‡ ‡
3
09:,%1 

NR – R R „ $R ŠR „$R  u [
R 
 … # ”‡ ƒ [
u R u˜ u H
PRUW;"Sp&)(?_]` 

kT93 C ˜ … R ˜
k nq; Rro'‡ n … oq; RkC‡ o … kŠ; Rrn‰‡ u ;UM$1*-!!+*#+? 5k ƒ n ƒ o ƒ [
;
 mG ƒ nqR u oqR  HLI ƒ oˆR u –R k H
K ƒ sR u ksR enhH
ƒ kŠR u n:R eoA[
„f#, &F9+$

N5 j
;$G

RG I n R K o R
 … k”GRrn1I Rro‰K#R
)‡ … kŠRrn:RroˆR‡ 
3
 k
kp&)(?_2OT/,)*-/H>*2")$ 0N NV

")9:,%1 
k R n R o R  … ksRrnqRoqRC‡ 
n†R u oqR o†R u –R ek NR u kNR en kNR u nqR eo … k>n†Rrk>oˆRk sRrn1oqRn NRro ‡
… k>nqRk>oqRrk NRn1oˆRrnNR o C‡ O … ksRrnqRoqRC‡ 
V+6D‡ 2")9,)1.")$.&)(+9:6DM:$(]576)$ 

  lO  
… 1‡ O ‰H ; !
9:6 $,%19:(?$K
1Npw%NT"SN )1$576)V")*19:6%/$./E EK*")3=>$E $,-B")$2/,%*-!!+*a")$
I1x@ qˆ6)(?/,SN

:
:n Rro … k n‰ ‡ … k o6‡ H oq Rrk … n o' ‡ … n kC‡ H
„Y-„f#,~
kN Rn
k;… o ’ kkC‡ Rr… o n1o n‰ƒ ‡ k ’ … k Rn1’ o6‡ n; ’ n Ro'k ƒ n ’ … n Rro‰’ kC‡ o; ’ o Rk>n ƒ
o3 ’ … o  Rrk>’ n‰‡
 … kmHJnhHJo'‡ ƒ k; R n; R o; k n† RrRron1o R n o†RRro‰k k R o kŠ RrRrk>n n 
09:,%1 

… k n‰ ‡ … k ’ o6‡ R … n o6 ‡ … n kC‡ R … o kC ‡ … o n‰‡


ƒ k ’ … k Rrn1’ o6‡ n ’ … n Rro‰’ kC‡ o ’ … o RkC’ n‰‡
'
mL6)/?5n6%$
… o Ck  ‡ … o n‰‡ gH
$Y2?cnEK*G>(?/576)$W;9,&^$6%2?6)&)&^9:+$(2576)$ TkOQnsOQoA[
o ’ … o R kC’ n‰‡ 5o ƒ k o ƒ nh[
 … ksRrn‰‡
`0!9:(+8 ;UM$1*-!!+*#+? |9:6

… k ‰
n  ‡ … k '
o ‡ R … n '
o  ‡ … n 
k ‡ … n  C
k ‡  … k … o ‰
n 
‡ 
R '
o ‰
n ‡ 
3
0$Z&)/6%R
gH
k ’ … k Rn1’ o6‡ n ’ … n Ro'’ kC‡ ƒ k>n … k ’ Rn1o6‡ … n Rro‰kC‡ ’
k nh[
 … k HLƒ nAHLo6‡ gH
UM:$1*:/H>*#?+

5k ƒ n ƒ oA[
/,)/$EK$,7W )1$576)V$?2OT/,%*-!!+*v")*+!(+*$4W^M$1*-4/!+*
+?

(3 j ƒ H ƒ kNRrnhH ƒ nqRroAH
 ƒ oqRrkmH ’;
i[„ kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")$ 1jJ76)(v&^9:6)(
$ ;9:,d 
ŽO … g‡ … ”‡R … ”‡ … ‡ R … ‡ … M‡
;
… k ’ o'‡ … n ’o6‡ R … n ; k‡ ’ … o kC‡ ’ R … o ; n‰‡ … k ’ n'‡ ’
ƒ o  Rr’ kNk>n Rn ’ k  Rn1’ o n:Rro ’ n  Rro‰k ’ oqRrk ’
ƒ k ks RrRrn n1o ’ o†n R Rrn†o‰k Ro o ’ RrkŠk>R n o†Rrk ’ n
"ST9 C
†
n r
R o R o†Rrk R kŠRrn ksRrnqRo{H ;UM$1*-!!+*#+?
ƒ ƒ gH [1Npw%NT"SN k ƒ n ƒ oA[
'… #/R lR ‡ < … R M‡  … NR ”‡  R … /R ”‡  … –R ‡  R … –R ‡  … RM‡ 
„f#,~
=
™ ™ ˜˜ ˜ 
ƒ * 
NR u R u lR u R ;  sR >  
 

… „$R g‡  … NR ”‡  … sR ‡  ƒ * ™  R ™ lR ˜ ˜ R ˜  –R    


$#,degHf")9:,%1"%/+&)(>4<!>(?$#/$f")*,)9EK!,;4>$6)(+W;&F96)(f9:i%+$,)!(fOT/,)*-/H>*
!
* < > ŠR ™ lR    ™  ˜ ˜ u ˜  = 
*576)HM4/$,-+$ 

… H H ”‡ ’ ’ ’ … gH u H ”‡ … gH gH ”‡ [


ƒ „


 (W;3?6)!+$
# oEK†?9:(?$#/$2"%$6DC ?6)!+$ o$G

* < > ™ ;  ˜ ˜ = g[


3
09:,)14W["S4&)(+_2Žp!,)*:/H>*2")$I6)/(?J)$U4"SW;9:,dd

’ ’
VƒO‹:„
3 

kp6%>(?$.&;(?W;9:,dMD6576)$.OT/,)*-/H>*2")$ j
1jJ76)(2T*1(?!M4H.
': 6 
 J"($(
)P" 

* 
˜R #   g[
PL
, Ek6)u !+/&)!3u ,-B1jJ;’ 576)$.>$(?EK$8&)( # gH;/lMn!$,-
; ; 
™ lR    ˜  = u
 dƒŽŒ-„
’u
* < 
`0
!,) +ŽW%$,?9:EKEK,-ƒO‹„o$kƒŽŒ-„xW)9:, 9:i%+/$,7kƒ
ƒ ƒ [
„GN
3kT9Cd319,)1!6)+!9:,SW;UM:$1*-!!>*0++
9
… n:Rro kC‡  < … oqRrkC‡  Rrn  =  < … kŠRn‰‡   Rro  =
„f#,dd

’ R … oqRk n‰‡  < … kŠRn‰‡  Rro  = < … nqRro'‡   Rrk  =


R … kŠR n ’ o'‡ < … nqRo6‡ Rk = < … oqRrkC‡ Rrn =
 ’ k R k JnqRrk ™ n  R ek ™ n1oˆR k ˜ n ˜ R k  n  o 
ƒ  
u u
*
u 
< … o†RrkC‡  Rrn  = < … kNRn'‡  Ro  = < … n:Rro'‡  Rrk  =
$

* k R k JnqR k ™ n  R k ™ n1oqR k ˜ n ˜ R k ˜ n  oqR k  n  o 


ƒ  
u; u u  
H
#, */!EK!,)$0"%9:,)18>9:6%2!$f")*,)9:E /,;=>$6%(+W;$G]19:E &%+$G@ +$,76d")619D$G‡ 1/$,-

* < ek R k 1n k ™ n  R ek ™ n1oˆR k ˜ n ˜ k ˜ n  o†$R ”k  n  o  = g[
9:, 9:i%+/$,7]Žp!,)*:/H>*0*576)!M4!$,->$ ƒ „0

u ’u u ’ ;u

j
˜ 
#(W)"l&%(+_2OT/,%*-!!+*v")$ 1jJ76)(
* 
k R ; kCn1o k n g[ 

u ; u ’
* < ”k ™ n1o ˜k n  kNR ”k  n  o  =  ”k>n1o{H
PL,Ek6)!+/&)!3,-B1jJ;576)$.>$(?EK$8&)( [/^Mn/$,-

’
ƒŽ‹:„


* < ek R k 1n
V(+$?+$"%9:,)1w'&)(+9:6DM:$(2576)$
k ™ n  k ™ n1oqR k ˜ n ˜ ”k ˜ n  o = g[
u ’u ’ u ’

… HgH”™ ‡ ˜  … MH H ‡ … gH u H ‡ H
* < ek ! k n1o k n o = g[ ; ;
#(W)/+6)H>$ XE|†?9(+$8/$f+6)H>$ B$
")9:,%1
’ … H ’ H ”‡ u ˆƒŽŒ:„ ;
3
 

0$.&)!6)W;/+6)H>$ oEK†?9:(?$#3'?6)!+$ … MH u H ”‡ H
;
''
* < ku 1n u k ™ n  = g[
’ … HgH”‡
")9:,)1 ˆƒ „
 

* < k˜n˜ ˜ n  o = [ … gH u H ‡ H
k
PRv$,%z;,SW;/'+6)H>$ XE|†?9(+$83'?6)!+$
")9:,)1
 

u ’u {ƒ „ ;

k ƒ n ƒ oA[
PL,?9:EKEK,-ƒO‹„GW/ƒŽŒ-„xW3ƒ „B$kƒ „GW)!lMn/$,7kƒ „GN[#6%e
qˆ19:,)1/6)?/9:, $,d")*19:6)!$W[UM:$1*-!!>*0++

7
oh ƒ ksRrnqRo{HJo1 ƒ k>nqRrn1oˆRo'kmH so1˜ ƒ k>n‰oA[
„o`ˆM:$1/$f,)9j=>/9,)f")6 1jJ;&)H>(?$W;9:,d&F9+$
)$G

oh o1lOQo ˜ eow o1†R o‰˜lOQow < o  u o‰ = O u < o ˜ eow o1 = R o‰˜6[
qV$]/,)*-!!>*a+96)J;H>*$]+9:,-v/9(+f*576)HM4/$,7+$2w~

o ˜ R o‰˜ ’ ”ow˜  o‰6H u ˜ R ’ ˜   6H ’


#(W;3&%(+$E /_(+$8$Gv/k>(?9:/?/_E $#?9:,-v$576)!M4!$,->$vw~

  R ˜  wH
;1Npw%Np"lN
9:6d$,)19:(+$
ƒ ! j
;")9,729:,dMn6$, &%&)/!1U4+/9:,K5n6lp$//$.*GjH
*576)HM4/$,-+$46d1
3 m w
o  1
o  o1˜wH
")$.Žp!,)*-4/!+*v"%$
kp6%>(?$.&;(?W;1$//$0")6E /!/$6 T*1(+!
1jJn6%(N
;
1Npw%NT"SN … ksR n†Ro6‡ k; R n; R o;  H )576)ˆ$Yvi%/$, 19:,),76)$|ƒg1e N;1jJ)&)!+(+$.Œ%W

&)&)!/14>!9:, 3 T9Cd319:,)1!6)+!9:,SN
„xN k

-; dM^5a f ?AD 


„V#,8&F9+$ ƒ
 R R 
 R …  R  ‡ … „R ”‡  R …  R  ‡ … ŠR ‡  R …  R  ‡ … sRM‡ 

$ 
[
 ƒ k ˜ H ƒ n ˜ H ƒ o ˜ [

PR
3
< R  = … R e‡ W < k  = ˜ R < n  = ˜ Z W < o  = R < k  = Z 
kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")$ :!")$(8

ƒ k  o  Rn  k 
ƒ … #g‡ R … ”‡ 
PRv"%9:,)1 O 
 R …  R$  ‡ … R ”‡  R … #g‡ R … ”‡ ƒ R R 
#,&)(?9D1_")$.")$.E bE $8&F96)(f/$]6%>(?$]>$(+E $f$W;$,d+9:E EK,-UW)!lMn/$,-.
  
rO R R [
 R$ R  R$ R  R$ R  ƒ
;
j –kmHJnhHJo{H l[ ƒ ksRrnqRoqRm[
 "
‹ „ 9:!$,-
: K";,% {#,d&F9:?$
3
kp&)(+_vŽp!,)*:/H>*2")$I/, 49 ] 7B
'9 6 
 J"($(
)P" 

  ƒ … ksR ‡  R u … n u ‡  R … oˆR ”‡  R … nqR ‡  R u … o u ‡  R … sR ”‡ 


 … kNRnq; R ‡  R ’ … n:Rro ”‡  R … oqRsR ‡ ; ’
…  u … u  ’…  … !  …  … 
• ƒ 
o†R ‡ R u u ‡ R kŠR e‡ R sR ‡ R u k u ‡ R nqR ”‡
 … oqRN; R ‡  R ’ … –Rrk >‡  R … kNRnqR ‡ ; ’
u u ’ !
>‡  R u …  ‡  R … R u ‡ 
PRUW[w',)9:6DM:$U46}
 ƒ R •  …  R
   R u  ’ u [
9:6 $,%19:(?$K
3  u u H

;
k ƒ n ƒ o ƒ ƒ g[
09:,%1/kM4/$6)(fEK!,)/EK!$v")$ s$? ;=+>$/,->$.&^9:6)(W)&;(f$xC%$EK&%/$W;&^9:6)(
;
-; dg^:a f ?AD 

ƒ W + Z: H


ƒ …… ‰‰HH hwHwHw[[ [[ [[ - -:e:e’ ‡‡ ; ;+ VV ’ ;  ;  H


„f#, &F9+$ 
ƒ … ‰H wHw[ [ [ -:>‡ V
U’ H ; ; … ‰H 6 Hw[[ [ [ -:>‡ * + /21 + 1 [
 & 9:6)(f+9:6%
^
 &F96)(a>9:6D
PRUW;&^9:6)( ;9:, &^9:+$
ƒ : .- : -):
  u 
 [
mL6)/?576)$ $ +9,7]z;,%/ƒg"%$1(+"%/,;6nC (+$+&^$1+!e€ $G „xW)3e€9:,%1>!9:,


 +H  O 
 [
")E $]6%,E /,)!E6)E +6%( $2+6)(
PRUW;19:EKE $ )9:,
 1H hHw[ [ [ -:H 
TW Z
 (W)&)(f(>&%&F9:(Y2w 1jJ)16),%$")$fM4(+34i)/$
# ;3ke€9:,)1G>!9:, $?

 … ‰H hHw[ [ [ -:e‡ 


 ’ ; ;… H hH6[ [ [ -:”‡
H … H wHw[ [ [ -:”‡ [
4‡ ,)$4N[PZ!/$8=+>$/,-]")9:,%1?9:,dEK!,)/E6%E ?6)( ˆ$,d6),)$.")$2$GCn+(+*E !+*

p … 
‰H ’ hHw; [ [ [ -
 :”‡ 
 [ ;
")$L1$ˆ/,-+$(?M4!/$4N`v/,)?OW
m4(2YcnEK*G>(+!$8")$]( :/$W;9:, $,d")*")6)!2576)$
m4(2?6)!+$W "%EK$G]6),E /,%/E6)E ?6)( $  ƒ ƒ [ [PL,
 

 [
&;(Y>!16)!/$(WD/'(+*&^9:,)?$6DC 576)$?>!9:,)2-„a$]i;„f$?23'E bE $WD$2/S?6%‡2")$
")*G>$(?EK!,)$(
j 9:Hf")9:,%1 … ‰H hHw[ [ [ -:e‡+ V [ j V gH Hw[ [ [ H
9:! /$8,%9:Ei)(?$8")$
 
+
*-6DC

… ‰H wHw[ [ [ -:>‡ ƒ *  ’ + 1 R * m + ; 1 R *


m + 1
w ƒg$2")9,)1W;!lc~$, *-6DC w@ „GN%`0/9(+#

Kƒ  , Rr K , :  … , , ‡
  , ,
 
<… ‡ ’ = ’[
PR2")9:,)1
ƒ u; u ’ ’
'7
j  … ‰H 6Hw[ [ [ -:>‡ 
 
 ƒ [ 
 … ‰H hHw[ [ [ -:e’‡ u ’ u R
@ $Yv&)/(W UM:$1*-!!>*v+?

@ j $? !EK&)/(W


; u
UM:$1y*-!!>*d+?
 ƒ u ; 9:6

 ƒ ’u ; [
j
j 7 k … kmHJnhHJo'‡•[ l N
k 
R n o
‹:„ !$8EK$Ei)(+$8"%$"%(+9:H>$8$Y2,)*-=>!eQ9:6 ,76)OW%OT/,)*-/H>*v?>(?/1G>$8$YvM*(?!z;*$N
V

–oqRk n
/,%9:,SW)9:,'&;(f$xC%$EK&%/$
ƒ
;S$Y013!(o576Sp/9(+
3 ’
$
’
0?9:,-vY>(?/1+$E $,-2&F9+!+!e€N 09:,%1W;/$#+(+9:!+!_E $0eg1+$6)(]$?2/6)
 m
k J
H h
n J
H o
6 p
6)?+ˆ?+(+/1G>$EK$,7]&^9:?!>He N;#, $,d")*"%6)!2576Sp/9:(? #+9:,-2/$f/9:,%:6)$6%(+

kNRn o ƒ 2HJn†Rro k ƒ R HL o†Rrk /n R ƒ –R$


")$21 4>*]"ST6), >(?3,)/$WD1$.576)V19,)")6)H261jJ),):$EK$,72")$8M4(?3i)!$8

’ 2H H –k ’ ƒ HJn ƒ ’ HJo ƒ [


… „u R ”‡ … ŠR u ‡ … – R$g‡ u # [
1Npw%NT"SN '$

 … „R ”‡ … ŠR ‡ … –R$g‡ u  u D u > ƒ # gH


qLp!,)*-4/!+*0p*1(+Hv/9:(?8

ƒ ƒ gH k ƒ n ƒ oA[ 
#(W;"Sp&)(?_]` 
UM:$1*:/H>*#?+ ;14Nw%NT"SN

Tk ƒ 2HLn ƒ HJo ƒ [


 

 „R 2H H ŠR  O 


Œ „f#,&^9:?$
-
`0!9:(+ '+9,72!$2,):!$f"ST6), >(?3,)/$8!:6SWD$2OT/,)*-!!>*2T*1(+H

u
2k ƒ n ƒ o ƒ [
1$.576)$OT9:, "%* †+w'&)(+96%M:*|ƒg1Ge N;1jJ;&SN 4&)&)/!1U4+/9:,~‹:„GN
qV$(?*?6)!>4]$,d")*19:6)!$W[UM:$1*-/H>*#?+
+
 H k ƒ+ R ; + [
:  +
„amQ96)(f>9:6% ;9:, &F9:?$
+

 t k t H ƒ ’ k H * + k ƒ [
+
+ k ;
, 
`0!9:(+ )$
; :+ 
; +
:  + … k ‡
;
+ ƒ ,  : ;  ’ + [
, 
+ k
`0!,)+L

 , 
#(W;"Sp&)(?_]`
+
k ƒ k * +



  + k H 
k 
; ’ : ,
;UM:$1*-/H>*#?+V>96)]/$ ?9:,-v*-6DCFN
,
+
   
 
, … ; ’ k ‡  ,  k [ [ [ , :  k 
3 09:,)1 +  4 : 
9 ‘ 6 
 J"($(
)P" 

4:  :+  k +: 
ƒ : ,  +
4:  + k [
:+ 
ƒ ,+
:  + … k ‡
+ ƒ ,  : ;  ’ + 4 :  H
, 
+ k
PRv/,)?

, 
UM:$1*-/H>*#?+S+9:6)]/$ kM ƒ k”  ƒ [ [ [ ƒ k;:  ƒ R ; H
1Npw%NT"SN  ƒ  ƒ [ [ [ ƒ -:  ƒ [

7k 2HJn ƒ HLo ƒ g[ ;
 2H H ƒ
 

„ #, &F9+$
f

 … 2H H ”‡  g[
`0!9:(+ '?9:,-v!$],%:/$2"lp6), >(?3,%:/$0/:6lW)$]Žp!,)*-4/!+*0p*1(+H.
 

#(W)Žp6%,d"%$v,):!$f")6 >(?3,)/$Wn&;(]$xC%$EK&%/$ 2H
;$Y0?6)&^*(+!$6)(f96*-Vw [
3 
TW  W H 

 [
u
09:,%1W;19EKE $83ke€9:,%1>!9:, $?21(?9:/?>,->$.?6)( %9:,

: + ™ + 1 
: „f#,dd
: +

* + R * + /21
ƒ  u + 1
*+
,  : , +
 *+  … s
k r
R ‰
n ‡  ”k>n
,  + 1 :
u * + /21
ƒg1( G„ƒ „

* +0/21 * 

ƒ + 1 + ,  1 
 * + /21 <  R  =
 ƒŽ‹:„

+
˜ ƒ [ [  [ ƒ -: ƒ g[ 3 u
’ u   ƒ
#,d *-/H>*v";,)ƒO‹„f?+ˆ6dE 9:/,) " $
% ?9:,-2,n6%/N[mQ(]$GCD$E &)!$W

 R  H  ƒ h[
#,%v1$]19:,%")!+/9:,)Wˆƒ o„ $?26),%$*-/H>*v++
)14Nw%NT"SN
K ƒ ; H +
!,;/$EK$,-UW
")$6DCd6%+(+$v?9:,-v*-6DCFN 
[UM:$1*-!!>*0++ˆ46E 9:/,%
’ u
")$
+9:,-2,76)/W;$2/$

' j lkmHJnhHJo Tk>n1o ƒ [


„ 9/$,- +$/f576)$
;
9%

`0!9:(+W)OT6), ")$.1$v,)9Ei)(+$]$?2?6)&F*(+!$6)(]9:6 *:ˆw W)$26),6%+(+$.$Y


N 5o9:E E $8OT/,)*-/H>*vw'&)(+9:6DM:$(2$Y21cn1!/576)$W;9,&^$6%
7kO lo [
/,%e€*(+!$6)(f9:6 *-Vw

Š; k>n1o ƒ H k n o
")9:,)1.?6)&)&^9:+$(v576)$ $
`0&)(?_2")*M$!9:&)&^$E $,-UW;$Gv19:E EK$ ;Žp!,)*:/H>*2")*?/(+*$.$?
;
*576)HM4/$,-+$w~ ksRrnqRoqRrk>nqRn‰o†Rro‰kO; lR o R k R n H
… k ‡ o; R … n ‡ k; R … o ‡ n;  [
’ ; –n ’ ; H ’ ; ’ ; +’ k  ; oA[ ’ ;
1Npw%NT"SN

Mk  … k>; o kC‡ … o ‡R … k>o ‡  … k>oqR kC‡ 


#,~(+$E &)/1$ 2&)( n$a9:, E6)H>!&)/!$a>9:6%o&;( ;#, 9i%>!$,-a6),%$#/,)*-!!>*

; ’ ’ ; ’ ; k>o ; ’ bk o
*576)HM4/$,-+$ 
3#,)21$G++$"%$(+,%/_(?$./,)*-/H>*4WD1jJ)576)$.eg1G>$6%(2$?21//(?$E $,-f&^9:+H>HeQ96d,76)ŽN

1Npw%NT"SN kƒ oƒ nƒ [
qˆ19:,)1/6)?/9:, $,d")*19:6)!$W[UM:$1*-!!>*0++ $Gƒ
ƒ ; ƒ ; ƒ ;
9:6 „GW

9 ;
 t kOQnNOQo –k>n1o ƒ [ kO OQo –k>nsO [
„ qLp!,)*:/H>*#w&)(?9:6%M:$(]$?vJ)9:E 9::_,)$8$2YcDE *+(+!5n6%$W;9:, &^$6%2")9:,%1
a
/E &F9+$( 0$ )`v/9:(? 0$
3
k  n 
#,)21$]19:,)"%!>!9:,)W)/$8E $Ei%(+$8")$.-6%1jJ)$.$?

 … kmHJnhHJo'‡ ƒ k  R R n  R R o  R
;
o  ; ;

k˜ ˜ R ˜ n ˜ R ˜ o ˜
 


ƒ k k ˜R H n ˜ H n R o ˜ [ o R 
 # ƒ ƒ H t ƒ #_O ƒ O gH O _O g[
 ,&^9:+$
#
`0!9:(+ ;$G

`0!,)+ … k HLnAHLo6; ‡ ƒ … 2H H e; ‡ ƒ R R NR  R –R 
–R t H
5
o9:E EK$89:,d'1//(?$E $,-
 ;/F+6%‡v")$.&)(+9:6DM:$(

R [ ;
576)$
R /R rt
; R R #
#(f1$1ˆ$?2*5n6%!M4/$,-0w
R  /R u … R ‡ … ŠR ‡ t
# # ;
1Npw%NT"SN
u … R ‡ … /R ‡ t … R ‡’ … N R ‡
# … R ‡ … ŠR ‡ 
 u H %   #  H t ’
9:6d$,)19:(+$ ƒ „ #
5
> # … R ‡ … Š; R ‡ t < ’ # =
o9:E EK$ )9:, )$kƒ „o$?2*5n6%!M4/$,->$w~

’
ƒO‹:„xN
9 ‹ 6 
 J"($(
)P" 

8 $ „R _O u ƒ #u 
… R ‡ … ŠR ‡ ƒ > # < #ŠR  R … „R$g‡ =
#(W ")9:,)1

> # 
O > # #/R  R #u 
… M ‡  R > #  R 
ƒO –$R  R   
#

…  R ‡
< # = <;   =   [
 ƒ
< ’ ; = … -R ‡  H
3
’
kp6%+(+$.&;(Y

… -R ‡ … ”‡ [ ’ ;gH


V$Y]eg1!/$#")$8M*(+Hz;$(]576)$ ;T*1(?!v6)?+

’
DmL6)!+576)$ 79:, $,|")*")6)Hoeg1//$EK$,-vƒO‹:„xWn$Ga/19:,)1!6D@
;
-k ƒ o ;  n ƒ oAH 
 … kmHJnhHJo'‡ ƒ u H
+!9:, ")*?/(?*$.$,d")*19:6)!$N
;
#, &^$6%',%9>$(k576)$ &^9:6)( $ {9:, Q1$ 576)

& $(+E $"S=‡K(?EK$(576)$~/$|EK$Ei)(+$|")$~")(+9!>$|,)$ &^$6%bG>(+$~(?$E &)341* &;4(6),)$
^
M4/$6)(f&)!6)f&F$G>H>$N
 

 
 

!#"%$'&)(+*'-,./102323465798:8;$(+<8)4&='(+>@?BA3CED'F#GIHKJLHMAONOPQR#SUT'"306$'V)5XWZY[0\)5"3]302^&
<_"35E]%]E
-`acbdfegfhi02j"%06Y[8k\:06lm(on!?gF#GIpmJqHMrZ>s?BA3CED[F#GIHKJqHMAON@(oe;t["%06Y[V#5E"E
uvc<-ew-x9y[464z5EY(+bfew-hi02j"30zY[8k\:06l#([<-h{}|~m]306lm(B{A3F#?'N€F#?g‚J„ƒ+A@HK…Z>s?BA3CED[F#GIHKJqHMAON@(
† 46y=7‡5"E
}ˆmc<x‡8)"3Y']3‰235E0zY(ŠoDa‹+A@…sŒF#JKƒ=PB|Žy'06Tg5E"%2E
-ac<x‡8)"3Y']3‰235E0zY(B{M‘=F#ŒF#JKƒ=Pw|Žy[06Tg5E"’2“
”v1•–-x!-e;8)y'4—#S0M(+˜1AONš™vGIpmŒ!‹gHqF=:AONX:A€ŒF#J„ƒ+@ŒF#JqHqCEDoAONOPB,_464z06t[]%5E]
-›a1œd,ŽY'V)5E4L(w9…O™#žEG6A@ŒšŸMNk™vGI kHK?:‘UN@JL…%F#J^AM‘#HMAONOP1e:t["30zY[V)5E"
¡vc,¢/8)‰“mY[]3£=&Z¤BQ!¥¢8)y[]3]%5“#yB(!¦§HK?+?+HK?:‘Nk™vGID:JLHM™v?'NOPe;t["%06Y[V#5E"E

¡)u