Vous êtes sur la page 1sur 154

www.Ahnaf.

com

WZxè âZ ýL G3E o
4}G
m $ Z}Ôº Z}
$•Ô ûiE
.f c
ÀÄâZ é QÃÔ wÍ Zx â ZÔ wÍZž

n a è ZŠ ×Ô•~zZgƺ Z}
WZx â Z0
h WZÄâ Z åQE
G
5.Ð& ¬Ô•~zZgÆ ûiE
G $ Z}

.A
w
w
w À F

ºÑZ îªG©EÅP
 û Z z ¨ Z I Z …ñ ƒ D ™xaC Z ä T • n Æ à ¬v Z =°x Ó
ð É Zg s§Å 5 Zg Æ ®
ñ ô Z gz Z w
[ ñ W5 Wgz Z X • : %+ 4 »õ t Ü ZŽ6" Û
# ·wÎg [8Æ à ¬v Zƒ xsz Š zgŠ [ ˆzu" gz Z ; ð â •
I!
; • { Zg ÿL ›i n ƽ6ž¹ ZÜn Æ *Š ~g ‚Ž 6
D ) Z ‹ ZŠ N Z [ !
ª
o • … o × e ^ Ó Ö ] o Ê ç Ó Ö ] k e ^ $ à e á ^ Û Ã Þ ä Ë n ß u ç e ] á ^ Ú ˆ Ö ] Ý ^ Ú ] Ý ^ Þ Ÿ ] é æ ‚ Î ( Ý ‚ Î Ÿ ] æ Ü í Ê Ÿ ] Ý ^ Û â … æ ] Ü ¿ ³Â ] Ý ^ ³Ú ]
Û äß o Ö^à i ä×Ö]
:ž• D â •
—6 n Ú ‚ñ ^ ÏÂ o Ö ^ Û q] 1 Òè Â^ Û rÖ ] æ èß Š Ö ] Ø a ] ™
1 :•{o
y !
i K Z » ] ! Ù ž : ì t sg ¬ à ) Z e Zì ¸ Ø » äƒ „
kZ òŠ WC  gŠÆ Z
•Ð X' !
{ z Å ] * Z Zgz Z Ô © Â
Û ZÐ
ä ×# Ö ] àø Ú å †ù • æ ǻ † n ì … ‚ Ï Ö ] æ l ç Û Ö ] ‚ à e &ô à f Ö ] æ ä × ‰ … æ ä f j Ò æ ä́ j Ó ò ×F Ú æ ( ä ×# Ö ^ e kö ß Ú • :ž} ™& ¤Ð wŠgz Zg Z Œ
Û Æ k Z Ô6à ¬v Z~ ª äü × Ò Ð' u … ^ ßù Ö ] æ è ßù r Ö ] æ á ] ˆ n Û Ö ] æ h ^ Š v Ö] æ o Ö^ Ã i
VßÎg} g ‚n Z Ô V1 Âx ÓÅk Z Ô V ¤•
Ô [ Âz [ ˆÆ w qZ ˆ Æ ä%gz Z Ô äƒÐ s§Å \ ¬v Z k
 zŠ ˆ Æ ä%gz Z Ô
gz Z hZ Ô ä Y ñ V Z {g !
¼ ~'
Åv Z ' !
x Ótž Vƒ @ Û Z » ] !
™g Z Œ Ñ y ZZ6äƒ ŠŽ ñÆ c izŠ z ¼
kZgz Z ; c  gz Z Ô y Zö à Zz ä Yá ÂÆ w q Z
; 7— ðÃ~ Ë~ y Z • hgz Z Ô • Ð s§
'' ' '' ' '' '
www.Ahnaf.com
]
³‚h ~ ä â i {ŠŽ ñp ¤
Z ;ƒ C™: c
ƒ C™x » =ã ̈Z ~KÆ ] !
kZ { Zpì xi Ñ *
Ñ y ZZ . _Æ !Å à ¬v Z : ^ â
gz Z ; ì Ü ‡ Ð KÆ y Z ‚f » VÍß x ¬ ŠŽ z !Æ kZ ì c
Š™ ãZz b§ Å ×zg izg ÃV Â !~Š ã
Å ] * Z Z y Z ä xE

o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
* ZZ gz Z ñ O Å äƒzás§Å à ¬vZ vßž } Q @
Åe
.f c
™y Ò ] ù ³‚ + Z é Z ~ x ¬ …{ z :ž 7â i ] !
t ÃÝ ¬ Ë
N Y {g™Ï Z~ w ‡²Ñ"gz Z] ù ³‚™hgÃV  !

n a • 9g e Å à ¬~g ! © Â:© Âx lZ
GG3G
h Û Z »] !
:ï  1 g© Â: 1
©Å{gz Z š

.A
ƒ ( vsibal ) à Zz äƒ kC] Ñ» { z { Zp ;ì à ¬v Z ÑZzp
g ì‡gz Z Ô [g e Zgz Z Û{ »] Ñ» ~g ‚ž} ™g Z Œ
B‚Æ kZj ã ̈Z : ( 2 )n Y ÅkC) g fÆ kZj ã ̈Z : ( 1 ) • 9zŠ Å] ѻРp ÒÆ äƒ kCgz Z ( unvisible ) kC) c
;
kZ y ̈Z

w ì Œ6n& *
Y HkCgz Z ;n Y: ÅkC
w Ù ªL Z y ̈Z þ 1 ÿ
mZgz Z : } ™kC)g fÆKkZj~C
• x lZ õ 0

c
ž 6Š
w ™ÅVß Zz ä Œc
Ö ªy ̈Zžì Š •
o Ê ^ ßù Ò ^ Ú Ø Ï ³Ã ³Þ æ ] Ä³Û ³Š Þ ^ ³ß ³Ò ç ³Ö : Ǿ yŠÆ #
¯ùgz Z ˜Ãy ̈Z~ *Šgz Z ; f
á g Z » à ¬vZ‰Ôì C Wx »~G
Æ y ̈Z ] ¸t :e ‚] ¸( 1‰1 )
ÅVß Zz ä ‹~ *Š ëk\Z} Z ª W † ³n à ³Š$ Ö ] h ^ ³v ³³‘ ]
 Í] !
Ôf
H Za nŠ ¢
 &ÅÚ Šgz ZG á gZ
Š•
 Ãy ̈Z ä ëª ÷]† n ’ e ^÷ à n Û ‰ å ^ ß × Ã r Ê V ì à ¬~g !

''' '''' '''' '''


G!W‰ c
îG ; ‹gz Z Ô … 3Š [g} g ø } Z W ^ ß Ãû Ûô ‰ æ ^ Þ † ³’ø ³e ] ^ ³ß ³e … : cÛ ä à ¬vZ‰ ;ì CWx »ÆÚ ŠÆ y ̈Z ] ¸t : {Ü !
â• ] ¸( 2‰1 )
] ƒ ] æ : cÛ ä à ¬v Z‰ì C Wx »Æ ä ñq kC) c
â• kCËÆ y ̈Z ] ¸t : îp!Ñ ] ¸ ( 3‰1 ) ì ZƒgÃè à ¬ ~g !á g Z ~ {gÃè
Š•
ñ Zg vÂZ ñä ?Z
å# â ÅVÍß'Y *  gz Z ª à m … ^ f q Ü öj Ž _ e Ü jö Ž _ e
á ] ¸( 4‰1 )
à Ú g n › œ ÷] † f ß Â Ÿ æ ^÷ Ó Š Ú ¼ Î ^÷ v m … kö Û Û ³• ^ ³Ú ì w ¸»Å à ¬vZ èg ´ â 0÷Z‰ì C Wx »ÆØÎÆy ̈Z ] ¸t :) •
¶CƒÒpÅÕ Æ~
 v Z wÎg‰@Š 7+ ZÒpŵgz Z {Lä ~ ; äù j Š Ö ] ä q † ì ] W "
# ä×Ö] Ùç ‰… xm…
á g Z » à ¬vZ‰ ;ì C Wx »Æ™ H Z fÆ Y â Z ZÆ y ̈Z ] ¸t :B Z f ] ¸( 5‰1 )
] ç Þö ^ Ò ^ Ûø e ^÷ ñ ] ˆ ³q ‚ ³× ³íö ³Ö ] h ] „ ³Â ]ç ³Îö æ ƒö æ :ì Š •
;ì³»w q Z} '} g vŽƒg} 7~ [ Z± EZŠ » à ¬v^ Þ ç×ö ÛøÃû mø
Æ y ̈Z þ 2ÿ
é Z :KkZjm!
• 9õ 0
~fÑ] ! ¯ ~yu£ Z • ã U ³ Z Šë]|‰ s¦[Z 1ì 7D  = g fp ¤ Š 4
Z q  û Z z ¨ Z I Z ` ®t
Æ®
Ä
@Y H™fB‚Æg " ZæZ Z åE<XÅ• D ™g Ñ ã qzg z m!
Dù Zg f æZ ~D } Z îG*ÀC Z [  K Z ~i Zè+ - Zgœ 5 •‰ xs Z, î0*J' Zgz Z Ô
'''''''''''''''' `®gz Z ;ì @Y ¹[Ãy ZÐzz ÅäƒÄ ®~ y Zì
Å» ã ̈Z 9Vv 0
• Ï õ 0 ò U
tã ³ ZŠëw– gz Zì õ 0
ÌŠ Z®Å
á g Z » à ¬vZ‰ ; {)z ð *
äô ³×# Ö ] †ô ³³Ò „ô ³e Ÿ ] V ì Š • ZŠ z™; Ï À 0
z >g Ó †ì Cƒ w E Z nÆœ £Š¼~ y ̈Z ft : »[ ( 1‰2 )
ƒ y \Z~ VߊРŠ c
ì @ Å à ¬vZÅgŠ cW h ç ×ö Ïö Öû ] à% òô Û _ i
Û \ WÑ
v Z b zgž £Š â • å } Z o e … † Ú ] à Ú | æ † Ö ] Ø ³Î : ì ~g !á g Z‰ì C Wx »~KÚ Š x  ~z *Š ‰à ¬vZ ft b zg[ ( 2‰2 )
Š•
ì g Ö Z »% ZÆ à ¬
ëZgz Zuà ¬v Z—" o Ë ì ] æ † Š Ö ] Ü × Ã ³m ä ³Þ ]: ì ~0
z Z} Û ‰ ;ì CWx »~K' !
y â • Å(Ô i Zg —Æ à ¬v Zft : çOaL[( 3‰2 )
www.Ahnaf.com
• … YÃV z i ZgÆ
ä 3Š ] Z WZÆ {)z ] Y Zg+ Z zŠ Y ] â Z™] Z7& ì C Wx »Æ q Ëi~ *Š ‰Å à ¬vZ ft : ë[ ( 4‰2 )
x »Æ ä ™ c
m
„YŸ—Æ V lgz Z {æ7 Ð V\WŽ ì ] Z f { z à ¬vZ ª W … æ ‚ö’% Ö ] o Ëô íû öi ^ Ú æ à n  Ÿ ] è ß ñ ^ ³ì Ü³× ³Ã ³m :ì à ¬ ~g !
o á g Z‰ ;ì C W
Š•

.f c
ëZgz Zuà ¬v Zµz — š o ËF ì ] æ †ù Šôù Ö ] Üö × ³Ã ³m ä ³Þ ] : ì ~0
z Z} Û ‰ì C™ Za•gz Z/ _
y â • »] Ñ»h~ y ̈Zft : ëZ[( 5‰2 )
ì

n a • … YÃV z i ZgÆ

h
.A ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: [ ò Z ã ̈Z ¦¡þ 3ÿ
w ; • Dƒx¥y ZgzŠÆ ] ! i Å *ŠŽ • D Y Gg Ñ[ ò Zx Ó{ z ~ kZ
ŠZÆÏ0
w ] Ñ WÆ nk ˆx Óá Zz äƒ w E Z~ ] & Zñ8~ kZ ( 1 )
w g Z i z Zx ÓÆ ] î| Šgp ( Micro research)gz Z ( 2 )
• D ƒ w E Z y ZgzŠÆ c6WŽ g Z iz Zx Ó{ z ( Micro Surgical instruments) ( 3 )
( heavy telescope ) à Zz äƒ w E Z~ ®‚ ð Ügz Z ; ~•à Zz äƒ w E Z~ ( Space sciences )] îð Ügz Z ( 4 )
}"á Zz äƒ w E Z nÆ ] îÅ] § ~g«gz Z ( 5 )
Æ Dw”Æ y ̈Z ; {)z ] Ñ W ( sensitive) k ˆui Zá Zz äƒ w E Z nÆœ £ Y ¯Æ ( Military sciences)x Ógz Z ( 6 )
E G3.O²
;ì DDž:ì ~DÐg ± ZÆ ïGG3O©G3µgz Z ï G DÑ Zz äƒÝq)g fÆ ] Ñ Wy Zg z Z ; • [ ò Z ¦¡
Š q© Â c
:e : ß Z© Â: 2
Ù gz Z ;ì g Zz ZwÃu 0
Å nC ] Z f Å à ¬v Z sÜ{ z ~Š °)gz Z ic Ù :žì t Ñ » nkZ
ƒ ~Š °gz Z Ç{ z { Zp]Š „nC
& ¤Å] !
kZÐ í! Û ZÐ ¿z y !
z »gz Zg Z Œ i »] !
kZgz Z ; ñ Y *
Ygz Z Œ: Y Kgz Z ~z ò$C ZÃ] Z fgz Z ËZÎÆ à ¬vZ ~ ] )
] Z f Å à ¬v Z sÜŠ qgz Z[ Zž ñ Y Å
;ì u 0
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: ] Ìgz Z Y • Z© Â: 3
Û –gz ZgHn L ZŽ ] Ìgz Z Y • Zx ÓÆ à ¬v Z :žìt Ñ »]Š „ÅnkZ
Ñ ðà » à ¬v Z~ kZ • ñ â •
ì 7¯z q
á g Z » à ¬v Z‰ ; • sz c{ Š c
å ç Âö • ^ Ê o ßF Š vö Ö ] ðö « ³Û ³‰ Ÿ ] ä ³×# ³Öô æ : ì Š • } â '~ y Z ; • g Ñ" x *
ix * C Ìgz Zì v Zx *
C Z f » kZgz Z ;
; ƒ ¯= g f » äg åÆ kZÃVñ *y Z Z åE<XÅ• x *
i Zi Z} g ‚¹Æ à ¬vZgz Z W ^ ã e
:% Zg z Z¬© Â: 4
á g Z‰ƒ ´ Š ¬{ z { Zp ; •% WÇÆgñZ x Ógz Z ; Á q -ZÆ ] â © Z x Ó„ à ¬v Z :žìt È »nkZ
Š•
Õ ^ ß × Ã q Ü $ : ì ~g !
; , ™ q n Z ÅkZ \ Wž @
ì ÅgH<Ñn Æ\ Wä ëQ W ^ ãà f i ^ Ê † Ú Ÿ ] à Ú è à m † • o × Â
Ù ª W Ü nù Ïø ûÖ ] àö m ‚ôù Ö ] Ôø Ö ƒF å ^ m$ ] Ÿ$ ] ] æ‚ö fö Ã i Ÿ$ áû ] †ø Úø ø] ä ×# ³Ö Ÿù] Üö ³Ó ³vö ³Öû ] áô ] : ì ~g !
Æ à ¬v Z sÜg ( Z » ¶Š ¬b§C á g Z‰ƒ ~z *Š ¬{ z c
Š•
;ì ³ + Š ¸ z™: ]Š „Å ËZÎÆ kZž c
Š ¬• Z ;ì n
Û { Š Zg Z » ä Ñ~ŠŽ zÆ% Z Ëà ¬vZ Z á g Z&ƒ ´@% Z c
À
êL 7 • D â • Š•
 W á ç Óö nø Êø àû Òö äö ³Ö Ùö ç Ïö ³m ^ ³Û ³Þù ^ ³Ê ÷] † ³Úû ø] o ³–F ³Î ] ƒ ] :ì à ¬ ~g !
www.Ahnaf.com
~Š ~ŸpÅŠ Ñz ZæZ~/Åk' Z Å {g ‚ ~ç é Zgz Z/Åk'kŠ Îq
Îq ð Z'Z b§ÏZgz Z ;ì @
Z Å• Û þ Yƒ ÿ
Yƒ b§ÏZx » { z • D â •
kZ øPg ‚]|6TÔ ˆ
''''''''''''''''Î~ž'ä™À6] !
Ã+ @gz Zk
¼Åv Z ÂH : ÎìÐ øPg ‚]|¸•
o m
Û ª ; ä ×# Ö ] †ô Ú ]ø à Úô àø n fô r ³Ã ³iøø] ]ç ³Öö ^ ³Î : cÛ äº•
â• Û ~ [ ZŽÆ T ?σŠ Ñz ZÃS%
! ‚

.f c
;ì g¼»% ZÆg ÇŠgz6}÷b zgt W o eù … †ô Ú ø] à Ú |ö æ†ù Ö ] :ì à ¬ ~g !
Ãä W~ŠŽ z
?Še*
á g Z‰ƒgŠ ™% Z ðÃÐ Y Ÿg Å à ¬v Z c
Š•
a á g Z‰ƒ ö™G=% Z c
Š•
º ´ Ä W ÷] † Ó öÞ ^ø e ] „ Âø ^ âø ^ ß eû „$ Â æ ÷]‚ m ‚ • ^÷ e ^ Š uô ^ â ^ ß fû ‰ø ^ vø Ê ä × ‰ö … æ ^ ã eù … †ô Ú ø] àû Âø k jø Â èõ mø †û Îø àû Úôù à mù ª ³Ò æ : ì à ¬ ~g !
n
$

*
~ õ/E
h
d õkZgz Z H' õ » nJï Z ä ëQ ; ì g D ™g ï ZÐ + â ] â © ZÆ Vß Zz ä Ñ x • n Zgz Z% ZÆg ÇŠgz6L ZŽ ¸ , Z

.A Š™gHgz Zgl~k
c
;ì Š 
Š™Y 2~ [ Z±Æ nÐæZÐzz Åä Yƒx »
; c
¼ : ¬» à ¬v Zgz ZW ]÷… æ ‚ Ï Ú ÷]… ‚ Î ä × Ö ] † Ú ] á ^ Ò æ Vì à ¬ ~g !á g Z‰ƒ ~k
Š• ¼% Z c
: ~zc Å] â © ZÆ Vß Zz ä Yg ¦w
Ðugz ZW à n Êô † Š Ûö Ö ] †ø Ú ] ] ç Ãö ³n _ ³i Ÿ æ ì w ¸» à ¬vZ‰ì uÑÌ*ÑÃË» à ¬vZ~ ¬gz Z
™q
ðÃ] !
kZ k0
6 WÑ w
å } Z W Ü ãö eø „ù Ã mö æ ] Ü ã n × Â hø çjö m æ ] ð o •ø †ô Ú Ÿû ] àø ³Úô Ôø Ö ‹ø ³n Ö : à ¬~g !
w ¸‰ì ¸g ( Z » à ¬vZ Ì~% Zgz Z ;z™
w ;ì h» à ¬v Z sÜ̬gz Z% Zž Zƒx¥;} Š [ Z±æZ c
} ™w J/Âé Zž7% Z c
¤ ( Z
 Z%Æ© ÂÄc
:A
• ZgŠ &Æ îG
0;XÅRZÄcgz Z ~0
z Z}
© Â
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
÷] ‚ Ûù v Úö áù ] ‚ö ã • ] æ ä ³×# ³Ö ] Ÿù] ä ³³ÖF ]ô Ÿù á ] ‚ö ³ã• ] :ž} ™& ¤Å] ! Û ZÐ y !
kZÐ wŠgz Zg Z Œ i òŠ W~ Tìû%{ zt :© ÂÅk Ü Zx Zú: 1
} È Æ à ¬v ZÅzmv Z -v Z wÎg·]|žt gz Z 7ëÑÆ]Š „ðà ZÎÆ à ¬vZžVƒ ê Š „ ZÍÅ] !
kZ~ W ä Ö ç ‰ … æ å ‚ö ³f Â
ÏZgz Z ;ì xŠª s§ÅÄcÅ à ¬v Zt g z Zì @Yƒ 4ZŠ ~Š zu Åy ZZ™òÐ ¬òŠ Wžìt {Z Û Z kZ Ô • wÎgÆ kZgz Z
à »g Z Œ
© ÂsÜgz Z sÜŠ ã
6à ¬ ~g ! ÅTì @Y 0 t Z] » Þ Z ]nkZg z Z ;ì @Y W~ VzuuÅ y ZZ™òÐ Š zu Å uÑòŠ WÐ
B‚ L Z à ¬v Zž7— ðÃ~ ] !
kZ W ð ^ Ž m à Û Ö Ô Ö ƒ á æ • ^ Ú † Ë Ç m æ ä e Õ † Ž m á ] † Ë ³Ç ³m Ÿ ä ³× ³Ö ] á ] : ì à ¬~g !á g Z‰Ôì ˆ¿g
Š•
; • ï Š j• eÃT. _Æ !K Z ¹ !
gz Z ; Ú7Ãá Zz ä™uÑ
 ,ÅX ; N Y òW fg t Ü Z™ƒ Za {qt Ü ZÐzz Å Z}
sf ø Æ òŠ Wì t { zgz Z : © ÂÅ VÍß m{ : 2
sp~ í!
ì
: {qt Ü Z
;ì kŠŠ Z®Åy Zgz Zì ?Š Å ã qzg w ¾Ð ä Y ñ 0
~ y ̈ZÆX{qt Ü Z
A\Ngz Z öAO\M+ Z~ { Çg !
kZžz™/ Â öF á g Z‰ :g l Zz/ Â: 1
Š•
Åv Zß Zz y ZZ} Z ª W ^÷ u ç’ö Þ$ è÷ eø çû iø ä ×# Ö ] o Öøô] ] çeö ç iö ] ç ßö Ú • à ³m „ô ³Öù ]^ ³ãmù] « ³m :ì ~g !
F
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
; ñ W: Ìg¦ » { k
ˆÆ
~g ! á g Z‰ì ̀Z Z (¹ Ð s§ÅvZ e Z ; } ™ññ O Å ä™ • z { W~ ¤gz Z 1C
Š• Ù à Zz ä WÐ s§Å à ¬v Z ªñ : 2
x â Z nÆ ŠÅgñ Z L Zgz Z e î%¬ ä ëÃVÍßy Zzz Åä™ñQ W ] æ†ö fø ‘ ^ Ûù Ö ^ Þø † Úû ^ø eô á æ ‚öã mù è÷ Ûù ³ñ • Ü ³âö ^ ³ßø ³× ³Ã ³r ³Ê : ì à ¬
Z@ Åk Ü Z G
Š¯
; c
Ç ñ Yƒ èZgÐ ?v Z Âz™]?¤ á g Z‰ *
Š•
Z ª Ü Ó Ö ä • † m ] æ † Ó Ž i á ]æ : ì à ¬~g ! Ù gz Z ‰
™]~ w qC Ü zC
Ù » à ¬vZ : Y Ÿgz]3
www.Ahnaf.com
Û ä à ¬vZ‰ƒ @ Ü z! Ž spgz Zg e ( Z » à ¬v Z ª : Þ S G
E
àô Âø ‹ ³Ë ßù Ö ] o ãøÞø æ ä ³eù … Ý ^ ³Ïø ³Úø Íø ^ ³ìø à ³Úø ^ ³Úù ] æ V c
â• ™kCy ̈Z ‰ 0kI8z sp 4
îG
 *
¼ 1» kZ ; g ÂzgÐ kƒ ƒ ZƒÃÑL Zgz Z Ô Zg eÐ kZÃ7Æx £gz Z ] ³Æ[g L Z ¿Ž gz ] W p æF ª Ûø ûÖ ] oø âô è ßù ³rø ³ûÖ ] á$ ^ô ³Êø p çF ³ãø ûÖ ]

o m ; ǃ

.f c
Øg Å=° Z [gv Z ª W á ç Ö% ^ –$ Ö ] Ÿùô] ä eù …ø èô Û u …$ à Úô ¼ö ß Ï mù à Ú æø Ùø ^ ³Îø V cÛ ä à ¬vZ‰Ç gy Z Å]nÐ à ¬vZ ª : Y Ygzy Z : 5
â•
; • Dƒ k- â „ vß { ZeÐ
a
äô ³³³³³³×# ³³³Ö ] o ³³³³×F ³³³Â Ø ³³³Òù çø ³³³jø mù à ³³³Úø æ V c
n Û ä à ¬vZ‰} ™•z½6à ¬vZ ñƒ D ™~g7 ~g ZŠ) f K Z~ ÂC
â• Ù ; !ºz À Â: 6
''''''''''''''''vZ~ ðƒ ~™CÙ ÅkZì @
h
™À Â6à ¬vZ ¿Žgz ] W ä fö Š uø ç ãö Êø

.A
ä ×ù Öô Ü ã ß m • ] ç ’ × ìû ø] æø ä ×# Ö ^ e ] ç Ûö ’ øj Âû ]æø ] ç vö × ‘ûø] æø ] ç eö ^ ³øi àø ³mû „ô ³$Ö ] Ÿùô] V c
â•
; • D Yƒ ° »ÃkZ à ¬
Û ä à ¬v Z‰} ™nÆY Ÿg Å à ¬v ZØ{¿C
Ù C Z ªmÜ Z : 7
w
v߸ Ô Hg ( Z mÜ Z~n çÆ + Š L Zgz ZŠ OZ J0 Z6à ¬v Z ä VrZgz Z Å b & Zgz Z/Âä VMvß{ z1 W à n ßô Ú © Ûö Ö ] Ä Ú Ô ò Ö ¨ ^ö Ê
w ; • Ð ~ y Z Z I ZÝZ
w
¡øn Óø ³³³³Öô V cÛ ä à ¬vZ‰} ™g ( Z Y = Zgz Z@ iÐ V zy Z Vƒ ˆÅ: Y «?Žgz Zt ]e Z6V z{Š™Y «ÅvZ : Y =S z@ - : 8
â•
6y Z N Y ï?Ž gz Z Ô ÏY k\Z„  Š6Y â Z à ZzY: Ð s§Å à ¬v Z ?ƒ: ( Z }žt W Ü Òö ^ iø • ^ Ûø eô ] ç uö †ø Ë iø Ÿ æø Ü Óö i ^ Êø ^ Úø o × Âø ç ‰ø ª iø
; ƒ •:á YÐ Ùp
Ü ³ãö Þ ç ³³fù v ³³mö V ì ã ! á g Z‰ƒ qŽ g s§ÅÏZ~ ]gz¢C
gŠ • Ù gz Zƒ: ›Ðgz Z Ë{ z ´Æ à ¬v Z : ~g ! ›gz Zv Z à Z qŽgz Ô " * Z:9
D ™›h ”B‚Æ à ¬v Z y Z Z I Zgz Z Ôì C Y Å›Ð à ¬vZ‰• D ™›Ð y Z { z W ä ×# Ö ^ f& u ‚ù • ø] ] ç ßö Ú • à m „ô ùÖ ] æø ä ×# Ö ] gù ³vö ³Òø
gz Z .Æ kZgz Z Ô ƒ q s§Åg ÇŠgz6+ WL Z ?gz Z W äü Öø] ç Ûö × ‰û ø]æø Ü ³Ó ³eù … o ³ÖFô] ]ç ³fö n Þôø]æø V ì à ¬~g !á g Z ñƒ D ™{™ E
Š• »"
*
Zgz Z ; •
Û
; ƒ Y 0} È g ZŠÎ â •
÷] † Úû ø] ä ³×# Ö ] oø –ô ³Ïû ³nø Öôù àû ³Ó ³ÖF æø V ì à ¬~g ! Û ‰ì g lpy ̈Z6kZƒ è%g z Zê ÌŽ » à ¬v Z nÆ y ̈Z : à ¬~g !
yâ• Y ,'
Y Ÿg : 1 0
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ì Lg „™ƒ Zg7 { zgz Zƒ Zg7 % Z » à ¬vZž n kZg z Z W Ÿ÷ ç Ãö Ëû Úø áø ^ Òø
:W fg t Ü Z þ
Ö ´ Åw Zz iÆ +
;ì kŠŠ Z®Åy Zgz Zì #  qzg ã ̈Z *
Y c
0
»y Z~ y ̈ZèYÔ N Y R™W fg t Ü ZÐ í!
Æ y ̈Zgz Z
Ü zC
s 1 Ñ" gz Z ‰ Ù : x ¯ ‹ Ò ( 1‰1 ) • g e ] ÷ Zp ã Kgz Z ;} ™ Ì6gz Z [ A Z Ð ã Kgz Z ã ^] ÷ Zp ª ]á ( 1 )
] Ò ( 4‰1 ) xg Y 2 ~ :gz Z xg D Î ‰ Ü zC Ù :’ ‹ Ò ( 3‰1 ) xg D 3 × Ëš ]gz¢š ‰ Ü zC Ù : lâzŠy
‹ Ò ( 2‰1 ) xg
] ÷ ZpK Zgz Z W ä ×# Ö ] Ø nû fô ‰ø àû Âø Ôø ×ù –ô nö Êø p çF ãø Öû ] Äô ³fô jù iø Ÿø æø V cÛ ä à ¬vZ‰ ; *
â• ƒ ] ÒÅV 2zŠ {g Zz WÔg ZŠ) f)ÔÑ" Ô I Y : V *zŠ è
Ž gz Z W p æFª Ûø Öû ] oø âô èø ßù rø Öû ] áù ^ Êø p çF ã Öû ] àô Âø ‹ Ë ß$ Ö ] o ãøÞø æø ä eù …ø Ýø ^ Ïø Úø Íø ^ ³ìø à ³Úø ^ ³Úù ]øæø : Ï, Š U Ð 3 ZgÆ w r Zz fv Z+ W{ z:gz z™: q n Z Å
g eÐ kZ™y YÃx £Æg ÇŠgz6L Z ¿
 x £ e Z Â ; g ÂzgÐ ã ^] ÷ ZpÃÑL Zgz Z Š
; ǃ ¼
Û » à ¬vZ‰ : ì @
y ̈Z H W o ß# Ûø ³øi ^ ³Úø áô ^ ³Šø Þû ¡ô ûÖô Ýû ø] V ì y â • ™ÒÃ{Š c
iÐ { Š c
i~ŠÅ] ÷ ZpK Z y ̈Z : kƒ ƒ Zƒgz Z Ó Ñz mw: 2
;} ™ Õ{ z ÅTì Yï¼ ƒ
 { zÃ
Ù !
ܳøÖ Ü ³ãô –ô ³nû Çø ³eô ] æ †ö ³Ëø ³Òø àø ³mû „ô³³$Ö ] äö ³³³×# ³³Ö ] •ù …ø æø V ì w ¸» à ¬v Z‰ñ YƒC Ð \ WL Zgz Z ñ Y W×zz"zzÃy ̈Z : …z t: 3
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
www.Ahnaf.com
™7ÝqíL{ zgz Z ; c
;M Š™ŠgæZ à ¬vZÐzz Å…z tÆg ñgz Z W÷] † nû ìø ] ç öÖ ^ øß mø
y Zg z Z • D Y 0
1 ‡6Vž• vß, Zá Zz y ZZgz Z W Œô ^ $ß Ö ] àô Âø àø n Êô ^ Ãø ûÖ ] æø Àø n Çø ûÖ ] àø n Ûô ³¾ô ^ ³Óø ³Öû ]æø :‰Zƒ ã ! á g Z nÆ Vß Zz y ZZgz Z
gŠ •

o m ; • D ™g ¦
gŠ z,Ð VÍßá Zz ä™ CŠ c
i z ÕB‚Æ
v Z ;ì @
7SÃV Nä Y: ~ v Wðƒ ð ° mZgz Zì Lg kš
.f c
gz Z Pn¾Å ð Z'Ë0 Z y ̈Z ~ ]Š ¬ kZ : •gz Zaz Š : 4
Z „g0
Ù ~ £ŠÈ\ WÑ} Zgz ] W ‚ Š u ] ƒ ] ‚ ‰ ^ u † • à Ú æ ý Ð × Ë Ö ] h † e ƒ ç  ] Ø ³Î V c
ZC
~ { C Å[gá Zz ä™i ¸ WÆ q q Û Š•
â• á g Z äà ¬

n a ; N Yƒ { Š â W6䙊{ z Z
 ÐÑÆ + ‡ qgz Z' Vƒ @W
@ Z Ôì C Yƒ »Ì×Åx Zwz w '~ kZì @
Yƒ lp Âñ Yƒ Ýq é Zp¤ ™lˆ~ Y â Z èg ¬ Å *Š ›K Z y ̈Z : w â z { Y r
 :5
h
Ü â ] ƒ ] ^ ã ß Ú ] ç _ à m Ü Ö á ] æ ] ç • … ^ ã ß Ú ] ç _  ] á ^ Ê l ^ Î ‚ ’ Ö ] o Ê Õ ˆ Û × m à Ú Ü ãß ³Ú æ V cÛ ä à ¬v Z‰ì 4䙑zgØ6Y:gz Zì
.A
â•
ÂzŠ:¤
; • D Yƒ nZg * Zgz Z • D Yƒ lp ÂÔzŠ} Š w ât æZ¤
Z• n
g Ó Ñ~ w â Æ‘œ‰~ VÍßy Zgz Z W á ç _ í Š m
w
Ç g ñ ¯ ]Š ¬ gz Z { ì C Z Ã•É } ™: ~g7 Ð j§ƒ gz¢K Z ŠŽ z !
 o] c  k 0
Æ äƒ¼ ƒ Æ y ̈Z ª Ï<z k : 6
w ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
w
gz Z ae ZÐ s§Å à ¬v Zgz Z W Ü ã Ö †ù • ç âö Ø e Ü ã Öù †º n ì ç â ä × – Ê à Ú ä ×# Ö ] Ü âö ^ i • ^ Û e á ç × í f m à m „ Ö ] à f Š v m Ÿæ V ì à ¬~g !
™: ZŠ Z h»w âÉ Ôìín ê ZÐ s§ÅvZt • Bgz Z • D ™kÌ6ä Y ïw â
gz ZÑn ê Z Â *
;ì Z'
á g Z‰
Š•

VÍßÆ nkZ} ™ ay
 Ñ" Ð j§ƒ  o)ñ O Å ä™ ay  6gî 9Ãw â ñƒØŠÆ à ¬vZ y ̈Z : c y w ‰z s Zu S : 7
; • ð ¸Æ y -á Zz ä™c y Û » à ¬v Z} g !
w ‰GW à n › ^ n Žù Ö ] áø ] ç ì ] ] ç Þ ^ Ò à m … „ù f Û Ö ] á ] V ì y â • Æ
~Ä •w– gz Z} Q @
™ð Z (K Z y ̈Z ª :°zgz¾: 8
Š™g ë¤
Òy Z0
) Š™g Zp Zg s i Z ³° C
Û » à ¬vZ nÆ VÍß, Zgz Z ; c
• Ûi Ÿæ Œ ^ ßù × Ö Õ ‚ù ì † Ãù ’ i Ÿ æ V ì y â • Š Zz™~{ » ä {{Æ Ògz Z c Š™g Zpz ? fÃy -ä°ª
á Zz ä™°ËvZ^™š Z6} i „:gz Z¢: ñƒ D ™°Ð VÍß {n C Zgz Z W … ç íö Ê Ùõ ^ j í Úö Øù Ò gù v mö Ÿ ä ×# Ö ] áù ] ÷^ ³u † ³Ú š
ô … Ÿ ] o ³Ê
;D • Û 7I Ãá Zz ä™{ z îŠgz Z
\N
á g Z‰ ; ñ Y HÐ n¾Å} z îŠÆ VÍß¿C
Š•
ÜÓ i ^ Î ‚ ‘ ] ç × _ ³f i Ÿ V ì ~g ! Ù gz Zƒ Ÿg ÅVÍßÑ1* ™nª : { z îŠgz Z ü. z Y c g:9
Å à ¬vZŽ b§ÅVÍßy Z Ôz™: ù Ÿgz Zë! Zgz Z ä Œ y ˆ Z] ‡œL Z W Œ ^ ßù Ö ] ð ^?ñ … äü Ö ^ Úø Ð Ë ß mö à m „Öù ^ Ò p ƒF Ÿ ] æ àù Û Öû ^ ³e
Ð ã ‚g Y Z j
w â C Z nÆ} z îŠÆVÍßñ O
; • D ™ ay
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
] æ † ³Òù ƒ ] ƒø ]ôæ á æ † ³í ³³Š m æ kø ³³f r ³³Â Ø ³³e : ì ~g !á g Z‰ : @
Š• ™°~ wŠ L Z y ̈Z ª : ð ZgŠpz ïEE
™7g Ö Zt ‚Æ Ë e Zgz Z @ B’N: 1 0
ŠÂ• Ù Š ã ¶ Zgz Z D ™7Š c
ðä Ãà ¬vZgz Z • D ™Š™ƒY 2~ =vßg ñÉ W á æ † ³í ³Š j Š m è÷ m • æ ¨ …ø] ƒ ] æ ( á æ †ö ³Òö „ ³³m Ÿ
• ” ä™
© ÂÅVÍßm Ó Z m{ : 3
I
á ] V ÃkZgz Z ñ Yƒ ^ Ã6Š ðAXgÅZ ]uz x £ c ŠŽ ß Z ]uz x £ {Èžì t È » kZgz Zìû% ~y W » ~0 z Z}Äcgz Z© Ât
» W ‚ m … ç Ö ] Ø f u à Ú ä n Ö ] h † Î ] à v ³Þ : nÆ à ¬vZ~} È gz Z ñ Yƒ Ýq ^iÅ W Õ ] † m ä Þù ^ Ê å ] † i à Ó i ÜÖ á ^ Ê å ] † i Ô Þ ^ Ò ä × Ö ] ‚ ³f à ³iø
Û Š•
•D â • á g Z~ ~šò
ò zg + - Z w °x â Z~} g !
Æx £ ÏZ‰ñ Yƒg ZË k ˆ Z å
Š1 vZ†xòi Zp ¤
 Š 1 vZ ñ&z Z ñ& C
www.Ahnaf.com
J
O Ŭn Zgz Z D ™~È 0
Å] â © ZÆà ¬vZ ªW á æ † Ú ©m ^ Ú á ç × Ã Ë m æ Ü â † Ú ] ^ Ú ä × Ö ] á ç ’ à ³m Ÿ gz Z • t ‘ã Zg âÅ à ¬vZt :vZ G
îÂ& 5
Ö ª% Z C W7]ñ6y Zì sz^~ ~g z W O Ån•
Ì6y Z yŠÆ # Û LZq Ù gz Z • x lZ Fé Z Ô • T g sz^‰
ZC Ü z! ~ ~gz W
6x £ L Zê Z,Åb) ¹ !
o m
é ZÐzz Åä™]Š „Å à ¬vZ b§ÅV â ̈Z Dƒ 7/
gz Z Ôì Cƒ ¹ F ¸™èt gz Z Ô Ïñ W]ñ

.f c ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
‰5 W

ð ñ]|; ±kŠ6ð• Z'


6Ï Z ]|; ±M66 
n a
ð ]|; ±kŠ6ðxŠ W]|;‰ˆÅw i * Ð s§ÅvZ Ãg eÎq
ÅR
Z À: ö:X Z Ã
Û ; gZ6ðögG‘]|;g1 i6Šð z ZŠ ]| W o ‰ ç Ú æ ܳn a ] † ³e ] Ì v ³‘ V ì Š •
á g Z » à ¬v Z¸ ñƒ w i *
·]|*™y WŒ
4
h á g Z ;¸ ñ â •
Û w i *
̱¼gz Z e  äW Â

g8E
.A Š•
Ùõ ç‰ †ù Ö ] à Ú ^ ß ³× ³‰ … ] ^ ³Ú æ :ì ~g ! ±gz ZÃ~ V â !
èG4) 7+ Zx ¸ðÃ~ *Š ª ; †º m „ Þ ^ ã n Ê ¡ ì Ÿ ] èõ Úù ö] à Úù á ] æ : ì Š •
i sz cx ÓŬ Ð ~
á g Zgz Z ; å 5™ ¯ Ñ ~ y !
 x™ Z Ñ ä à ¬vZ ; Åzmv Z -
i Åx ¸mZÃÑCÙ ä ëª W ä Ú ç Î á ^ Š × e Ÿ ]
w
y ZZÐ q ø é Zgz Z ;ì xi Ñ x Z •Z »] †x Hgz Z i dÆ V á Zx ÓIÐ ~
 vZ wÎg n kZ ;ƒ 5: Ñ Zz ä Zg e ðÃ: ðà C Z ä ë
w Û « ™Åy ZZ} g øgz Z ~g ø à ¬v Z ;ì {ç » äƒ bZ iÆ
;ñâ •
w
;ì ˆÅÜ~ {Š c
iÐ kZŠ Z®~ ] c
Î&ª'Z'Æg ZlÅ]ß ¤[ ôZ c
Ù äa Ä Ñ q
Zzg ‰² ;ì g ZD ZŠ Z®ÅY m kZ » ðg ¸y ›: Ëg ƒ m
Z ;žì q ) Z6] !
[ ôZŠ Z®ÅVßÎg~ y Z ; • ÅzmvZ -·]|Ñ} g ø ~y
g$
Z
Wgz ZðxŠ W]|¬ ~ y Z
ð ñ]|; ð• Z'
]|; ðögG]|; Ï Z ]|; ðb â]|{ zgz Zì Ì~ *™y WŒÛ {™ E
4‘
~ VßÎg y Z ; ¶: 31 3{¾
ï Zgz Z • x+Zßz Z õ 0
ÄP
· ]| ; ð - ]|; 𠳕 Z ]|; ÷ ™ ]|; 𠊃 ]| : • Ð [² Ñ õ 0Ð ~ Y m Z y Z gz Z ; • ~
·
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

•~
l Ÿ ]ç‰ oÏŽÚ
?• H{ zì òi Ñ' â »Y â Z ] ‚XnÆä Ñy ZZ à ) Z : 1
?, ™y Ò ~ p Ö Z L Zx|»© Â: 2
?• ÏyÃyÃgz Z • x l Z XÅ© Â: 3
• . _Æ<Ñx  ~g/ ò Zg~ *Š H ?Š Z% HÐ ~0
?ì s % ZÐ kZ c z Z}
¬gz Z% Z© Â: 4
! , ™k
’y*-q Û Æv Z : 5
Z6V ¤•
Û ~Ëggz Z Y m
?N C Š Z®éZgz Z t • Z : 6
ÆV1 Âg •gz Z ;Š Z®Åà {”w i *
?N C x * Ð s§Å à ¬v Z : 7
?¶ðƒ w i *
[  ðÃÌ{ z ´Æe ð ñ]| : 8
 äW Â6Ï

 Zuz Å à ¬v Z ( 2 ) :•{o
+
zŠž• u ZzÐ p ÒkZ à ¬v Zž ñ Y ¹V- ž ; 7Ð p ÒÆŠ Z®+
É • 7& c  Zuz 5 W1• u Zz \ ¬v Zgz Z
žì Ð p ÒkZ * ƒu Zz » à ¬v ZžÐ , ™y Ò V- È »u Z z ë ; 7ƒ  oÌ* ™™f »Š°~ +  Zuz Å à ¬v Z
ä Ö à Ó m Ü Ö æ ‚ Ö ç m Ü Ö æ ‚ × m Ü Ö ‚ Û ’ Ö ] ä × Ö ] ‚ u ] ä × Ö] ç â Ø Îö V cÛ Š•
â• á g ZŠp~ *™y WŒ
Û ä \ ¬v Z n ÏZ ; 7q
Ñðà » k Z
ðÃÐ kZ „:gz Z ; Zƒ 7Za Ð Ë{ z ;ì i *" Ð q Ù { zgz Z Ôì ñ Z \ ¬v Z £Š â •
ZC Û \W !Ñ
å } Z ª W ‚ u ]÷] ç Ë ³Ò
;ì 7ðÃŽ » kZgz Z ;ì ðƒ Za ,gz Z
www.Ahnaf.com

¹ xÐ à ¬v Z ( 3 ) :•{o

o m
kZq ðÃ:gz Z Ôì/ xÆq { Š™ Za ËK Z à ¬v Z: gz Z ;ì 7q ðÃ# â Å ] Ìgz Z ] Z f Å à ¬v Z kZgz Z
;ì/ xÆ
.f c ( 4 ) :•{o

n a
; Çì gå gz Zì Ðå É x Óy Z Lc
Vƒ C Z f { Zp] Ìz Y • Z x ÓL Z à ¬v Z { z
] ÌC Z f Å \ ¬v Z ( 5 ) :•{o
h
.A
ˆÅY «Ð s§Å Ëž7( Zì C Z f Å à ¬v Z Ï0
• sfzgq] ÌC Z f Å à ¬v Zgz Z
igz Z 7cåå \ ¬v Z ª é ^ n v ³Öø] ( 1 )
it gz Z Çì ggz Zì { 0
w
w Ü zC
Ù 6qC
Ù » \ ¬v Z ª : é … ‚ Ï Ö ] ( 2 )
ƒ

w • gŠ ‡Æ ã . 6gz Z ~g6Ëš ‰
Ù gz Z ] !
ì D6gîà i Zgz Z EZŠ » —C Ù Ã\ ¬v Z ª V Ü × Ã Ö ] ( 3 )
C
• 1ÆŠ zu ~g6Ëš Ð w i Z \ ¬v Z ª Ý ¡ Ó Ö ] ( 4 )
Æ \ ¬v Z ª V Ä Û Š Ö ] ( 5 )
ì ˜ÝZ „zžÚÅG
Ü zC
ì ´ â »ÚÅÚ Š ‰ Ù Ãq Ù gz Z äƒùÆ \ ¬v Z ª V † n ’ f Ö] ( 6 )
ZC
Ü z Ë~ { Š Zg Z L Z { zžÚÅä ™{ Š Zg ZÆ \ ¬v Z ª V å • ] … Ÿ ] ( 7 )
; 7` ZÆ y kgz ZXÔ ]gz¢Ô ‰
E
0Ò›¢] ÌÅ \ ¬v Z ( 6 ) :•{o
îG
E
• s fzgqq ZP Ð ~ X• îG 0Ò›¢] ÌÒ Z Å \ ¬v Zgz Z
Ù v Z ª Ðn× íjÖ ]( 1 )
• á Zz ä ™ Za gz Z Û {ÆqC
ì ` Z» t igÆ ÏZ nÆ Y ’ K Zq Ù gz Z • á Zz ¶ Š t igÃq
ZC Ù \ ¬v Z ª Ð m ‡ † j Ö ] ( 2 )
ZC
ƒ: ̼ Âì e: { z¤ é gz Z ~ F
Zì 5yƒ%Æ !Å à ¬v Z% Ù gz Z nC
ð(ÅqC Ù ~ ] Ñ» ª ð ^ Ž Þ Ÿ ] ( 3 )
'''''''''''' Åv Z i ¸ W » kZgz Z *
™ Za »¿c Ù ª Å] ‚eŸ ] ( 4 )
q 5C
»] Ñ»t Â} Š™~ p~ kZ { z¤ Ù Å] Ñ»Ðzz Å à ¬vZ kZgz Z 7` Z» Ë~ ] Ìx ÓK Z à ¬v Z : ^ â
Zì ~ ^{ŠŽ ñqC
C » ègz Z Ô C Z h Z Zƒ Ô @ Ôì C °v W‰Ô • ï Š³Ðzz Å] Z f ÏZ • D ™~
· ã 0 x  { ŠŽ ñ
Z 볎 Ð w q Zx Ógz Z ñ Y w$
n Æå ~ ] Ñ»t Â} Š w$
» v Wˆ n Zgz Z ; ñ Y w$ 6gîxc z6c
èg ¬Ãx Z¤ ( schedule )kZ à ¬ ~g ! Zgz Z ;ì
‹ Z f¤
ð Z'Z v W} Z ª Ü n â ] † e ] o × Â ^ Ú ¡ ‰ æ ] • † e o Þ ç Ò …ö ^ Þ ^ m : žy â •
~QnÆ • Û » äƒ ZQÃv W» à ¬vZ‰ ; Çñ Y w$
*
· » ã 0
ÔS
¬Ãì ß) g fÆŠð z ZŠ c Û » ä Y 0ã 0
‰zg â 6ß_Ñ K Z Ïñ} ZžÔ † r v Ö ] Õ ^ ’ Ã e h † • ] : y â • ð ñgz Z ! Yƒ à Z z äsgz Z
Ãß) g fÆ Ï
Š™x3
; c nÆ x? ZmŠ z ZŠÃì ßä ëgz Z W ‚mû ‚ô vø ûÖ ] äö øÖ ^ ùß øÖø] æ :ì @
ƒ à ¬ ~g !
ì ÑZ z ä™x » D g Zgz Z Ô ~¤
~g » Åk Z Ôì @¯ jZ „ zgz Zì Ð +
Y
Û g » ~vg »gz Z ÅÅÏZ s§C
{)zì â • Ù ~ ] Ñ» ª Ä ß ’ Ö ] ( 5 )
www.Ahnaf.com

• * Š] ÌÅ \ ¬v Z ( 7 ) :•{o
;ì 7_Š q Ú c
o m
ÌZ ðà » y Zgz Z ;Ð • gå gz Z • Ðå Ð p ÒÆ ] Ìgz Z ] Z f K Z à ¬v Z
( 8 ) :•{o
.f cì Úà i Z Å \ ¬v Z Dgz Z ; • Ý ¬Ð D„ L Zgz ZÝ ¬Ðå \ ¬v Z

n a ' '' ' '' ' '' ' '' '

h Zg z Z 7` ZÆ Ëà ¬vZ ~ ÚkZ : ^ â


p Ö Z y Z ÚK Z ä à ¬vZèYÔ ë 7Ø ZÝ ¬jZ ë ƒ Ý ¬ »D{Š™Y «Æ Ëðä

.A
™ ijZgz Zƒ èZg { z6ä™{ Ç WÃXÆ VßÎg y Zn Z ñ ZÎÔ Yƒ 7{ Ç W¿ðÃÐ V Â!
* ðƒ ’gz Z (ê Zgz Z • ~ Ø Z Ý ¬
Û y Ò~
à ¬v Z ª ó ÷]‚ ‘ …ø ä Ëô ×û ìø àû Úô æø ä mû ‚ø mø àô n e àû Ú Ôö ×ö Š m ä Þù ^ Ê Ùõ ç ‰ …ù à Úô o –F iø …û ] àô Úø Ÿùô] ( ÷] ‚ uû ]ø ä́ f n Æø o ×F  †ö ã¿ mö ¡ø Ê gô n Çø ³Ö ] Üö ³Ö ^ ³Â : ì ð â •

w Û gHy ˜úÐ Wn Z c « ™1ì e


;ì ê Š â •
w ( 9 ) :•{o
w Ôì Ð ~ ] ÌEZŠgz Z à i Z ÅÏZ *
ƒgŠ ‡gz Z • gŠ ‡B‚Æ ]g Š„ K Z à ¬v Zgz Z
( 1 0 ) :•{o
;ì ÚEZŠgz Z à i Z Å \ ¬v Zx¯gz Z • 1Ð x¯ „ L Z \ ¬v Zgz Z
( 1 1 ) :•{o
ZÐ ~Ä ™ à i Z Å à ¬v Z ðgz Z • Û {Ðzz ÅðÚK Z \ ¬v Zgz Z
ì Úq
( 1 2 ) :•{o
ZÐ ~ ] Ìà i Z Å \ ¬v Z ÷gz Zì ¶ÃÐzz Å÷L Z \ ¬v Zgz Z
;ì Úq
'' ' '' ' '' ' '' '
Û » à ¬vZž 6gz Z ;ì L e { z‰ì @
Ô e … Øø Ãø Êø Ì n Ò † ³i Ü ³Ö ] V ì y â • ™„, zvZ ª ‚ m † mö ^ Ûø ³Öô Ùº ^ ³Ã$ ³Ê cÛ ä à ¬vZž 6 : ^ â
â•
? ¬ Š 7ä  Hª ( Ø n Ë Ö ] h ^ vø ‘ ^ e Ô eù … Øø Ãø Êø Ì n Ò † i Ü ³Ö ] : cÛ gz Z ? Hn ç HB‚ÆŠ ¬x ¸ä [g}¾ž ? ¬ Š 7ä  H ( • ^ à e
â•
? Hn ç HB‚Æ >[ ôZ ä [g}¾ž

|Å÷gz Z wB¶Ã ( 1 3 ) :•{o


ZÐ ~ ] Ìà i Z Åv Z ÷gz Zì ] Z f Å \ ¬v Z ¶Ã~ V sÇgz Z
Ð ~ ] ‡‘Å à ¬v Z wBx Ógz Zì Úq
• _Š q)gz Z t ‘)w d ZÆ à ¬v Z² ; • g¼»gñZÆ kZgz Z t ‘q
Z
( 1 4 ) :•{o
; • t ‘)gz Z _ö)Ô ã Ã)Ô à i Z ] Ìx ÓÅv Zgz Z
¬» + â _Š qÃà ¬~g !
] Ì( 1 5 ) :•{o
ðÃ~ ¿ # c
k Zñn Z ªÇ gt û 䙕 Â~ } g ! • _Š q c
k Z c t ‘] ÌÅ \ ¬v Zž¾ ¿Ž Z åE <XÅ
www.Ahnaf.com

Æ äƒ_Š q c
;ì ÑZ z ä ™¬B‚Æ \ ¬v Z { z Â} ™—~} g ! ‰} ™: ì ‡ñ Zg
* ŠÆ ] ÌÅv Z c

o m ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ý
~ kZ : ^ â
• •õ 0

.f c Û H~ ] Ìz ] Z f ÅvZžt c «
?ì t •
] Z f „:gz Z • Ð » à ¬~g !

n a
] Z f Â: ] Ìžìt >o» è  ^ Û r Ö ] æ è ß ³Š Ö ] Ø ³a ] ~ kZ ?Š § c
gŠŽ z xC Z™ƒ Z]
ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à Š v Ö ] ç e ] Ý ^ Ú ] n ÏZ ; • B Ð
ì t · Z~ ] Ìz ] Z f Å à ¬v Z ª

Y • Zt gz Z ;ì b§Å„Å] Ì„mZgz Zì x * h Û p †Ã •Ÿ]


] ÌÌZ ª ( l ^ Ë ’ Ö ] Ü n Š Ï i ä Û Š Î æ è Ë ’ Ö ] ç â Ü ‰ Ÿ ] á ] : • D â •
» „ ~g !
IÐ ] !
.A
Zt ÂÑ ä ™Š c
kZ ä à ¬vZ n ÏZ ì uÑ » nq Z ; • ] Z f Špž: • îŠ Ø » ] Z f q
™™] Z f æZ ðä Z ] Ìgz Z
} hgÄg „Špä ?Ž • x *
w Û
sÜ Âtƒ D ™]Š „{ z ´ÆvZ ?Ž ª W ^ â ç Ûö jö n Ûù ‰ ^÷ ñ ^ ³Û ³‰ ] Ÿ ] ä ³³Þ æ • à ³Ú á æ ‚³f à ³i ^ ³Ú : ¹ñƒ D â •
x ³f ‰ : c
â•
w
Û ñƒ D UzÂÐ s§ÅkZ ä à ¬vZgz Z ; • ï Š™ q zÑ]Š „mZ™™] Z fÃx *
Û ~g !
vß] ‡z Z ‰ž `Ø t Ð kZ Â; •

w  ™ž 6• ï Šg Z Œ
>•r
à â Ñ Z P$ ] Z f):gz Z ] Z f ÐÃ] Ìë6Y ¯ ÏZ‰z™ H ÄÅZÑZ [gv Z ª W o ³³× ³³Â Ÿ ] Ô e … ܳ³³‰ ]
Û
: •D â •
þ Ë Þû ] ] ƒø å ] ç³ ‰þ ÷]† ³ nþ ³ þÆø Ÿ æ
Ù́ ^ ³ ’ lõ ] ƒ àø n  kû Š n Ö ä ù× Ö ] lö ^ Ë ‘
gŠŽ z xC Z™ƒ Z]
•B Ð ~g !
] Z f „:gz Z • à ¬ ~g !
] Z f Ð Â: ] ÌÅ à ¬v Z ª
: c ~uzŠ
?_Š q c
• * Šà ¬ ~g !
] Ìb§Å ~g !
] Z fžìt
• h ZzÐ ] ÌÑ Zz ] Z fŽ ] Ì{ z ( 2 ) ÃÐ ÷ÚŽ ] Ì{ z ( 1 ) • 9zŠ Å ~g !

# â Å ~g ! Û % Z‰ • * Š b§Å à ¬ ~g !
] Z f ] Ìh ZzÐ ] Z f : ì t t • ] Z f ~ {o} g ø Â] Ìà Z z äƒh Zz Ð ] Z f ( 1 )
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
• _zugz ZŠ‰š gz Z * Šgz Z EZŠ
G-Ê
W Ñ ‡ ] † Ö ] W Ð Ö ^ í Ö ] ‰Vƒ ÃÐ ÷n«kZ ( Repetition forever)• Š åOE
C !* Š~ y Z : • ÃÐ ÷Ž ] Ì{ z ~uzŠ² ( 2 )
W …ç ’ Û Ö ]
Š 4
tq Æ èm•çqçÖ] 邳uæ ä³Û³ñ]²Ôì @
ƒ à ¬ Z} Ù ªÐ à ¬~g !
)1 e Zgz Z • CƒC Š 4
] Z f ] Ìt q Æ äm•ç`ŽÖ] 邳uæ ä³Û³ñ]
Û à â Ñ Z P$
:•D â • >•r
 ™n ÏZ ;ì @ Ù ªµ Z • C Y ^ß~ ] Z f™ƒC
™g¼t ‚Æ VÍß@Ñ Zz äƒC Ù ªÐ ~g !
]Z f] Ì
Ù́ ] æ $̂ ³ Öþ ] lö ^ øÞ ç ’ö Úø lº ^ Ûm ‚ Î
÷] † ›ö Ùô ^ Ã Ê Ÿ ] æ lô ]„ù Ö ] lö ^ Ë ‘
E
Zgz Z ; • u 0
Vƒ ÃÐ ÷Æ)ˤ Ù Ô • * Šgz Z EZŠ t :Ñ Z ZG
Ð ~ pzpg z Z w Zz iÆ nC Vƒ• Z f {p] ÌÅ à ¬v Z : ª
0Ò›¢c
îG
;ì @
ƒ t ‘b§Åt ‘Ì÷» t ‘gz Zì Ð t ‘É ì 7Ð à ¬~g !
] Z f me ZèY 7à i ZtW … ç Ó Ž Û Ö ] W • ç f Ã Û Ö ] ‰
?ì XŠ Z®Å] ÌÅ à ¬vZžt : c ~Š
Øì• ^a^’u] àÚ é‚u]æ †nÆ èñ^Ú^÷Û‰] áçÊiæ èÊi ä³×³Ö á]: • D Âgz Z w ®Ð 9Ügz Zì t · Z »[Zx Ó6X] Ì{ z Å à ¬vZ
w‚Ûu] ( äq^Ú àe] ( p„Ú†jÖ] ( Ü׊ÛÖ] ( p…^ífÖ] äq†ì]y èßrÖ]

ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý à Ú: ì ~tŠ •á g Z~} g !
Æ X• ¸gz Zì } z 'Š Z®é Z
o × Â l ^ Ú æ ^ â ‚ Ï ³ jþ  ] æ o Ö ^ à i ä ×# Ö ] ð « ³Û ³‰ ] Í † ³Â à ³Ú : Š Z%Р䙊 c
gz Z Ô Çƒ 4ZŠ ~ ¼
 { z 1™Š c
æZ ä Tª ( è ß r Ö ] Ø ì • ^ â ^ ’ ³u ]
www.Ahnaf.com
 J¦{ z ñ W]ñjZ6ÏZgz Z Ô ñ ¯ {oC Z . _n Z Ô} ™Š c
v Z { z ´n Z:gz ; Ç ñ Y ~ ¼ Ô ä YæZŽ ª ( è ß r Ö ] Ø â ] à Ú çã Ê Ô Ö ƒ
p Ö Z y Zx¯D[Z sg ¬ »] Z f Åv ZèYì C Y Å™f ÌJ Ù &Š Z®é Z‰• D „:gz Z 7w ®Ð 9ÜŽ • Y • Zg Ñ"Æ à ¬
g ZD
x *
o m
»] ÌÑ Zz ] Z f kZv Z ª ( Ù]æˆÖ]æ “ÏßÖ] à åˆßÛÖ] ( Ù^ÛÓÖ] l^Ë’Ö] ÄnÛrÖ ÄÛrjŠÛÖ] ( •çqçÖ] gq]çÖ] l]„Ö Üº× ä׳Ö]:• D Zz™~

.f c
Ù gz Z Ôì ì Y ÅD ¾] Ìx Ógz Z Ôì ŠŽ ß Z Z
7–Š Z®Å] ÌÅ à ¬vZž Zƒ x¥Ð kZ‰ì {2gz Z ZÞÐ w Zz iz ÚC
‚m‚• (hçjÖ] Øe^Î (…^’eŸ]æ hç×ÏÖ] g×ÏÚæ (l^q…‚Ö] ijnÊ…:‰7gÃè ~ ] Ì} â 'y ZŠŽ z !
 Z zŽ : ì
Û ] ÌFèYÔì
Æ äƒgÃè ~ y WŒ
% Z ñ Z̀S Â;ì Û {Ðzz ÅðÅt ‘K Z à ¬v Z Z a
 b§ÏZ ( Øn×Ö] oÊ…^ãßÖ] sÖçÚ W…^ãßÖ] oÊ Øn×Ö] sÖçÚ ( t…^ÃÛÖ]æƒ (•†ÃÖ] æƒ (h^ÏóÖ]
n
] ̹ !
{ z ´Æ ] Ì} â 'y Z ; • nÆ ] Z f ÏZ ] ÌÅ% Zgz Z »! ßy Y V † Ú Ÿ ] æ Ð × ³í ³Ö ] ä ³³Ö Ÿ ] : cÛ n ÏZ ;ì Ì% WÐzz Å
h á ~ ] ÌÅ à ¬v Z ƒ: ð Z'ðä
â•
Z~ ä™t : Z6kZÐ p ÒÆ ã çªÏVƒt s
.A
; ÏVƒï •
?• Xx l Z Å] ÌÅ à ¬v Zž : c ¶a
w
W ºð o ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³• V ‰• ` ZÅ] Z f sÜnÆg Ö Z L ZŽ ] Ì{ z : ( 1 )
w ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ýý ý ý
w Y ¹• Z f ] ÌæZ • h ZzÐ ] Z f1 ` ZÅ ã ç n Æ äƒ ì‡gz Zh ZzB‚Æ ] Z f Å à ¬vZŽ ] Ì{ z V D N E
WZgz Z ¿» y Zì @
W ‚ Û ‘ W lº ] ƒ W •º ç q ç Ú

á Ë& • J WŠ Z®é ZX ì h ZzÐ „ ] Z f


V ì HÄV- 䲕
†û ’ f Ö ] Ä Ú lö ^ Ë ‘ ĺ Û ‰ äü öi • ] … ] éº … ‚ Î æù ܺ × Â Ü $ ݺ ¡ Ò éº ^ n u
† ³ ¿þ $ß Ö ] ÄÚ †ô f u ‚ ß Â ðº ^ Ï e ‚ø m ‡ô æ
Ðõ Ï v Ú Ø Ò ‚ø ß Âô ä ÖF Ÿ ] lô ] „ Ö
;ì 7Š qðà ZÎn Zì {0
i { z ; çâ Ÿ ] ä Ö ] Ÿ o v Ö ] : cÛ ä à ¬vZ‰7` ZÆ Ëv Z~ > § K Z ªì où v Ö ] V M { z ª
â•
ð ñä à ¬v Zgz Z W ^ Û n × Ó i o ‰ ç Ú ä × Ö ] Ü × Ò æ :ì ~g !
O ì Ü × Ó j Û Ö ] b§ÏZ Hx¯Ð Ï á g Z‰ *
Š• ƒ1» à ¬v Z ªÚÅ Ý ¡ Ó Ö ] V N
Ì í i ^ Ú æ à n  Ÿ ] è ß ³mÿ ^ ³ì Ü ³× ³Ã ³m : cÛ ä à ¬v Z‰ *
â• ƒ: 6z ZÐ DÆ à ¬v Zn ç ðÃg z Z ; *
ƒÝ ¬ ~$Zgz Z à i Z » à ¬vZ ª Ü Ö ^ ³Ã ³Ö ] V
Ù g z Z qC
C Ù ‰
Ü zC Ù » à ¬v Z ª é … ‚ Ï Ö ] V P Ý ¡ù Ã Ö ] ( Ü n × ³Ã ³Ö ] b§ÏZì { Ç WÐ Vz i Zg| ~J
gz Z Ô -
 ìÅV\Wà ¬vZ ª W …æ ‚ ’ Ö ]
Š™glÐk
c
ÏZ ;ì Š  Ù » à ¬v Zgz Z ; ] … æ‚ Ï Ú ] … ‚ Î ä ³³× ³Ö ] † ³Ú ] á ^ ³³Ò æ : c
¼% ZC Û Š•
â• á g Z ä à ¬vZ‰ *
ƒgŠ ‡Y ZÅ}uzŠ Ëš 6q
Z
á g Z » à ¬vZ‰ *
T eŽ à ¬v ] ó ‚ m † m ^ Û Ö Ù ^ Ãù Ê :ì Š • ƒ Ñ Zz è%Š Z i Wgz Z >Š Zg Z r
 ™ » à ¬v Z ª é • ] … Ÿ] V Q ì … ‚ j Ï Û Ö ] ( † m ‚ Ï Ö ] : b§
Ü zC
' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ‰ Ù à ¬v Z ª Ä n Û Š Ö ] V R ì ‚ m † Û Ö ] b§ÏZ • D ™•
ì Ä Ú ^ Š Ö ] b§ÏZ ; • á ZzÚ Šg z Zá ZzG á g Z‰ ; • á ZzG
Š•
 à ¬vZ G ó ] † n ’ e ^ Ã n Û ‰ á ^ Ò ä × Ö ] á ] V ì à ¬~g ! Ù gz Z
 ~ w qC
Ù ¡ r Ö ] æƒ Ô e … ä ³q æ o Ï ³f m æ á ^ ³Ê ^ ³ã n × ³Â à ³Ú Ø ³Ò : ì ~g !á g Z‰ *
Š• ƒ ¹ ! ƒ ÑZzÚ Š » à ¬vZ ª † n ’ ³f Ö ]: 7
» à ¬vZ ª ð ^ Ï ³f Ö ]V T *
ZY Zg Z Åx Z™[Z~} g !
Æ Ú, ^ P~• Z f Úgz Z ;Е g ì‡gz Z ¹ ! Ù ; Ý ] † ³³³Ò Ÿ ] æ
ÉÑgz Z w ° L Z à ¬vZì +6qC
; • C Z fgz Z à i Z nÆà ¬vZ ] Ìx Ót gz Z ?7c
ì• Z f ] Ìt c
Zž•
ì † Ê ^ Ç Ö ] gz ZÐ Ö ^ í Ö ]‰• ` ZÅ÷ËnÆg¼L ZŽ ] Ì{ z : ( 3 )
Zgz Z à i Zt ƒ » y ̈Z ÷t gz Zƒ Y ZÅ÷n Æ Ä Ÿ Z j] Ì å z : ( 4 )
gz Z Û{Æ Ý ¬ kZ6gîà i ZvZž It % Z ; 7] Ì ~$
 gŠ • t i Zg
;ì Ð ~D i Z ] ÌtèYì „
?ì HŠ Ò Z~ ] ÌÅv Z : c , v 0
™ ¯ ] ÌÐ s§K Z ; ñ Y H™f ï Zgz Z Ô HŠ c Û y Ò n L Z ä VrZŽ ] Ì{ z Å à ¬vZžì È » kZ
g z Z J 7æZ • ð â •
www.Ahnaf.com
• gŠ ‡6% 1 ^Ñà ¬vZ c
Æ6Ï™à ¬v Z ?7c ?7c
•ng ]g Š6ä ¯ éC Z à ¬v Z‰ ; ñ Y H: [™s§Å à ¬vZ
Ú c
x * Ù Š Z%Ð kZ ! ”Њ ÒZ~ Vñ *
( ZC Û » à ¬v Zž 6 ?7c
Æ à ¬vZ ª ; ä ñ ^ Û‰ ] o Ê á æ ‚ v × m à m „Ö ] … ƒ æ: ì y â • • ñƒ
]Š „Åt ‘~ T
'''''''''''''''' kZ ;ƒ Zaµ»` â Ð t ‘c
o m
x| ï Z { Zp ;ì e *
¾Ôg »uÔ w 0
{È Ô i Z âd ÒÔ y Î MÔ j m @
.f c
™Ì6Ð ä™w E Z n Æ ] Z f Å à ¬vZÆ y Z Vƒ ‰ ƒ sz cn Æv Z)x *
ZŠ Ô ¤Â\ ñ‰ : ’ e * ™Ì6Р䙊 c
‰ ’ e *
, Z c ™Ì6Ð
Ãà ¬vZÐ Y • Z y Z ;ƒ: VY ™z Zg ŠT
{ zžì {ç Â} ™w E Z n Æ vZ ¿ðä
n a
Z ; • Dƒ w E Z x * { zt {)z ;ŒŠ Ô WÑ Z _ ¨Ô i Z â
g • n Æ v Z) èSgz õŽ • x *

h
ä Yá 1 ÃkZ6¯ Åäƒ w E ZÐ ] ÒnÆ V â ̈Z1Ô • ‘ z Z¹ ã çÆ Y • Z y ZŠŽ z !  ñ» ð ^ Û‰ Ÿ ] o Ê •^ v Ö]
;ƒ: Z
E

.A
Ž Ï ñ Wxi Ñ • ÂÅ k¼z à ¬ ~g !
] Z f Â, ™w E Z ÃY • Z y Z n Æ à ¬v Z¤ Š Z% „ Z}
Z [ Z ;ì © çLG
.–Ð kZ ì ‚ c
~g ‡gß¾6
‰ì xi Ñ *
™Ì6Ð kZ ;ì y ZZ y vZ
ñ
w Y• Â~ b)X
?ì ^
w
Zƒ x¥•Â~ b)XÐ r  gŠ ¦
 ™x â Z ; 7„ Ù *
C  gŠ *
•D²ì „
™•Â~X ËÆZ ™•Â~ b)¦Ñ‰
w Ü z HŠ Z%Ð kZž~} g !
;ì ‰
• s fzgq{ zì
Æ p°Å † â • : ( 1 )
'Z'Ð Vƒ ÇxÑV âzŠ K ZŽ ÂZ è: ( 2 )
ì ~ ¬ÆòŠ W{ zž~ b)n Z} ™[ %
ì ~ ¬Æ ]gúc
 ÂN Yƒ ] ¯~ ‚¤
'' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '~ ¼ Û »gz Z uæ: ( 3 )
Z aÆ V z •
?ñ Y H~/¾ž~} g !
Æ‰Ü zÆ&X 4~ 3c
ÐN Y
;~} g !
Æ äƒ u 0
*
c
u 0
VŽÆñ ¢ : ( 5 )
Ð ä YÇ gÈ yŠ Ä ©%à Zz ä 3Ïn : ( 6 )
ì Cƒ u 0
ǃ [ Z NæZ6ä Ñ y ZZÆ ] » : ( 7 )
7c
; 7c ZÀ5 : ( 9 ) ; Ç ñ Y ŒZƒ 5“
• aZÐ Y m  { zgz Zì |
 Ù HÅy' : ( 8 )
?¸ 7c
¸ á Zz y ZZ { zž~} g !
Æ@å +
è - Zz : ( 1 0 )
Zgz Z Ŭ] ù Â} â 'ÅTƒ m1 ¬‹ Ü¿ðä
ä Âq  gŠ c
Z : ( 1 2 ) ; ì 7„ ì„ gŠ *
™Ò6kZž~ } g !
Æhm: ( 1 1 )
Š 7c
; Ç ñ Y c Š ~ : »¬6kZƒ Åy ZZ
Çñ Y c
ˆ ~ {g !
Æ ‰gz Z ; å Š
Wt ‚ê î~ˆ Z ƒ »• Â » y Zg z Z • ŠŽ ñY Zg WÅ r
 gz Z å Š  ™x â Z Â6b)‰~ y Z : ï
 ™x â Z ~ b) ¹ !
sz c~z ëÆ r ²ì sz c• Â~ {g !
Æ 1 2gz Z Ô 8 Ô7 Ô 6 Ô 5 Ô 4Ô 2Ô 1•XÐ gîm {~ y Z ; g • ÂÌ~
 ™x â Zž 6~ KÆZ
;ì ~º Z}Ð r •ž: ì ] i Y Z~ b)¦ÑsÜÅ•Âgz Z ; •
[ ‚ñ^ÏÃÖ] àÚ ^òn• Ü×Ãm ÜÖ ]ƒ] ÜÓu
‚rm á] oÖF]ô W oÖ^Ãi ä×Ö]‚ß hö]ç’Ö]çâ^Ú Ùô^vÖ] oÊ ‚øÏjÃm á] äÖ oÇfßm äÞ^Ê W l^Ë’Ö] æ ‚ônuçjÖ] Ü× Ðôñ^Ε àÚ ðºo• àÚ©ÛÖ] áô^ŠÞŸ] o׳ سÓø³•œ ]ƒ]æ
ýýýýýýýýýýýýýýýýý ^÷ÛÖ^Â
’ ejZ Âñ Y W7Â~XËÆ ] Ìz© ÂDÃy ̈Z ˤ
Z ª ( ÌøÎøæ áô] †ËÓmøæ änÊ ÌÎçøÖ^e …„øÃmöŸæ W g×_$ Ö] †nì^iø äÃöŠmŸæ W äÖö^òøŠnÊ
» VßÎn Zgz Z} Š Œ] !
jZŽ } Š™ q zÑ * Ü z ÏZgz Z óì Š N Z Z÷6kZì „
™lˆÅÝ ¬ ˉ  gŠ V ; Æ à ¬vZŽ ž
L ¾ D ÒZ °
ñ Y Å[Å¿, Z Â} ™: zŠ z K
 ðÃ~} g ! Zgz Z ;} ™: :¦
kZgz Z ñ YÖÆ™•Âðä Ù ~} g !
C Æ kZgz Z} Š [ ZŽ
www.Ahnaf.com
 ™x â Z ]|Ð n¾Å ä™ »Ã• ÂÏZg z Z c
År Û Š•
â• á gZ är • Z åE<XÅ ; Ï
 ™x â Zž 6ì ¬ qÜ•Âèa ~ b)x ÓÆZ
;n Y HpôÃVÍßÐ kZì ¬Z  ˜ ~ eÆZ
 ñgz Zì ª •Ž ~ k Ü Zx Zúž @ zŠg Z »[ Â
ì ; g Y HÀ F

o m l Ÿ ] ç‰ o ÏŽ Ú

.f c Û H~ ] Ìgz Z] Z f Å à ¬vZ : 1
?ì t •
Û ~ y Zgz Z• ã ç HÆ _Š qgz Z * Š : 2
?ì Ht •

n a ?• Xgz Z ´Ã] ÌC Z f Å à ¬vZ : 3

h  ™w E Z nÆv Z)• g Zz ZwÃà ¬vZŽ ] Ì+ Z H : 4


•M

.A û ~} g !
?7c
ì^Y ƒÑ * •: 5
™• Â~XËÆZ

Æx¯ÆkZgz Z [  Åà ¬vZ ü
w Û ( 1 6 ) :•{o
w ì t ‘)gz Z x¯ » à ¬v Z *™y WŒ
Û gz Z
w i ã ̈Zgz Z Ôì pô~ VßŠÆ VÍßá Z z y Z Zgz Z Ô Zƒ –~ ^ÅÜŽ *™y WŒ
Ñgz Z ;ì ÑZE Y J 7Ð V â !
;ì x¯ » \ ¬v Z { z Ôì {”w i *
6"
#

( 17 ) :•{o
- 7Zg ø gz Z Ô ì t ‘* Û Zg øgz Z ; ì t ‘{ z • D ™Èy ZgzŠÆ " 7y WŒ
™ ð –Å *™y WŒ Û ëŽ p Ö Z } g øgz Z
Û ² ;ì _Š qgz Z t ‘
;ì _Š q)gz Z t ‘)ì x¯ » \ ¬v ZŽ *™y WŒ
' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ä VrZŽ ì à ìx { ÅV â Z0‚t 1?ì Lg pô~ V ƒ cn Æå Ü1 c
*
™Èy ̈Z :žì 9t b‚h
]p ¤
Z : ^ â
~ Y cÃy Z • Ç ÐìÆ y ̈Z Ð n¾ÅÑËŽ ÃVz i Zz Wx Óy Z \ ¬v Zì t Å kZ |; ì Lg pôn Æåtž H ~úŠ
î Š ð ‹ i Zz Wgz Z ¸ Ø » [ æÃ¥ #Ð Tì C™^ iîi Zz W ˜ À² ;ì @ƒ <²c éS¨G.’É 7i î *
Y Hpôt gz Z ;ì @
Y 1™pô
?Š Å äƒ EZŠ Æ x¯ t  n Y c
‹ c‹ x¯ »g Z0
Y cy ̈Z Ë Æ * Š : â iˆ Æg }
 ]î ; ì
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
‰ G ~ * Š: â i b§kZgz Z ñ Yƒ x ¬ ]g Š6G éS¨G.’~ T ñ WÌ( Z: â i ðÃì eÐÉ ;ì 7
 Ãx¯‰ G pô <²c
Z ª ( ^ ãø Ö o uF æø] Ô eù … áù ^ e ( ^ â … ^ f ì ] 'ö ‚v i „õ ò Ú çm : x¯Æ à ¬vZgz Z ( Çì gÃûÌQ1» kZgz Z: â i »x ¯kZp ¤
q Z )n Y ‹Ãx¯
~SÈ Zy ä \ ¬vZ « ™t gz Z ; Ç} Š™kz ÃV â ̈Zi § » kZ ÇŠgz6Zg vg z Z ; Ï N Y ~Š™y Ò , ¸Å (žž Ç ñ W ( Z yŠ
Š ‹ÃkZ Ç} ™g ï Z »w q Z} '
\zggz Z ËQ ; Ç ñ Y c Ö ªgz Zì ÅnÆ [ Â[ ˆ
L Z y ̈ZŽÆ™ <² i îÃi Zz WÏZQ yŠÆ #
gz ZŠŽ ñt ‚ê Z w q ZÆ V â ̈Z ª ; ]÷† •ô ^ uø ] ç ×ö Ûô Âø ^ ³Ú ] æ ‚ö ³q æ æø :ì à ¬~g !á g Zž 6Ïñ Y ~Š ¯ Zw c
Š• x Å Z »3c
 ™w$
¼ ~
. _Æ Y AÅ à ¬vZ% Z 7¦
; Çì g m$ Ù EZŠ ~ ^K Zì«6è%Å à ¬vZŠŽ z »w q Zgz ZÐ N Y ñ Š™¢ q
C

/////
Û ( 1 8 ) :•{o
|ňgz Z ] u Zz ã WŒ
Û 0Æ +Zz y ú•
¼ Ž ~ *™y WŒ Û b§ÏZgz Z Ô • ‰ G ™f ] u ZzÆ Y m
Z}uzŠgz Z ð .ñ~ *™y WŒ
Û Žt g z Z
www.Ahnaf.com

Û ž: ì H™f »] u Zz y Z n Æ ¶Š¸Åw Zj ZÆ y Z ä à ¬v Zgz Z ;ì x¯ » \ ¬v Z x Ót ì c


¤Å+Zz yú• W
;Ðzz Å

o m |ÅkZgz Z x¯ » \ ¬v Z ( 1 9 ) :•{o
.f c ð ñ²ì 7_Š qgz Z t ‘x¯ » \ ¬v Zgz Z
;ì _Š qgz Z t ‘b§Å] ‡‘~uzŠ x¯ » .

n a ( 20 ) :•{o
Û gz Z
ì 7b§Åx¯Æ VÍßt gz Zì * Šgz Zx¯ » \ ¬v Z *™y WŒ
h
.A÷ Û Š•
á g Z ä \ ¬v Z‰ å ‹x¯ » \ ¬v Z6gî{ Ãä .
( 21 ) :•{o
ð ñgz Z
w
ä \ ¬v ZB‚Æ .ñª ( ^Ûnû×Óøi o‰FçÚ ä³×# ³Ö] ܳ×ù³ÒæV c
â•

w Ô Hx¯ óg’

w ( 22 ) :•{o
¸: á Z z ä ™x¯ ð .ñ²¸ éÐÆ ÚÅ ä™x¯ \ ¬v Z ̉
Ü z k Qgz Z
' '' ' '' ' '' ' '' '
kZgz Z ;ì ðƒ à Z egŠ e Åx ZzŠ 6x¯ L Z ä \ ¬v Z² Ç ñ Yƒ c
ìŠƒ +gz Zì Zƒ Ö ~ } Š6Æ _zux¯ » .ñèY : ^ â
;ì @Z'
ƒ' ð ñ¸á Zz ä ™„ \ ¬vZ Âx¯žì ¹n
Æ äƒ: ~ŠŽ z L Zq _Š qèY¸: .
þþþþþ
l Ÿç ‰ oÏ ŽÚ
Û :1
?ì x ¯ » à ¬v ZÐ p Ò¾*™y WŒ
Û H~ äƒ * Šgz Z_Š qÆx¯ : 2
?ì t •
?ì @ Z H : 3
ƒx¯ » à ¬vZ x¯ »Y m
Û {”w i *
ì ¬H »x ¯Æ+Z z yú• Û :4
~ *™y WŒ
à ðÃx¯pôÆy ̈Z H : 5
?ì {Z

— 6 nÚ c… ^ e 1 Ò Ðn× íi … æ] l ^Ë‘ oÒ oÖ ^Ã i ä×Ö ]™


• à i Z ] ÌÅ \ ¬v Z ( 23 ) :•{o
7q ðÃ# â Å à ¬v Z ª ; Ü n × Ã Ö ] Ä n Û Š Ö ] ç â æ ð o • ä × % Û Ò ‹ n Ö : gz Z ; åÛ { „¬ ÌÐ ðÅ] ‡‘K Z \ ¬v Zgz Z
;ì Ñ ZzÚ Šgz Z ÑZ zG
 „zgz Z
( 24 ) :•{o
 .ñäv Z Z
;ì Ð ~ ] Ìà i Z Å à ¬v ZŽ å„ zx¯t ÂHx¯Ð ~  gz Z
( 25 ) :•{o
www.Ahnaf.com

Ù Ð kZÉ 7b§Å] ÌÅ] ‡‘] ÌÅ \ ¬v Zž’ e ã ƒx¥] !


; • ZÐ p ÒC gz Z

o m |Å] ÌC Z f Å \ ¬v Z ( 2 6 ) :•{o
7( ZB‚Æ à ¬v Z² » V- È u Å[ ò Zì ` Z'Y Zg øž n k Z Ô 7b§Å + Y} g ø 1• … Y \ ¬v Z
.f c ì

n a ( 27 ) :•{o
Ô Cƒ 7b§Å]g Š~g øn »]g Š5 Wgz Z • n
g ]g Šà ¬v Zgz Z
h
.A ( 28 ) :•{o
 Z 9 Š Zg øèY 7b§ÅÚ Š } g ø 9 Š » \ W1• Ù g à ¬v Z
 Z à ¬v Z²ì ` Z» b g ZŽ z Y ¡
Å b g ZŽ z Y ¡
w
w Ô • — Ð{

w ( 29 ) :•{o
7b§Åä ™x¯} g ø1• D ™x¯ { z
( 30 ) :•{o
 } g ø1• F
; 7b§ÅG  { zgz Z
ì s zwz ] ÑW%x¯ » \ ¬v Z ( 31 ) :•{o
''''''''''''''' ] Z zŠ Zz s zwgz Z Y ¡
 Z z ] ÑWx¯ { z • D ™x¯ëŽ gz Z
Ûx¯ » à ¬vZžƒ Za w ZÎt ~ ‚fÆ Ë ZŠ I : ^ â
ÏZ Dƒ 7szwz ] Ñ W~ kZ‰ ; ì b§Åx ÂÆ ( Computers)R
ƒ ` Z» ( Keyboard ) eg1 Å~ ä ` x  Zg7 ( Computers )R
©ì @ ƒx¥1; Dƒ 7szwz ] Ñ WÌ~ y Z b§
Ûž’ e *
~•Å b§ËÄ Â ‰ » à ¬v Z²Ôì ` Z~ ä™ ( Upload) eß\ Z c
ä™ ( Download) eßy î Z e bÃ6,
Ú Z Ô ä™.
6ž
; • F
Ñ ! — ÌÐ Vß VÅnkZ \ ¬v ZÉ ; • 7` ZÆ ( driver ) c
gz Z F ( operator ) Ëgz Z# â Å
; • D ™x¯Æ s zwgz Z ] ÑW% \ ¬v Z² ; • ` Z Æ s zwgz Z ] Ñ W~ x¯ L Z ëž= Z • D ™B‚Æ
( 32 ) :•{o
;ì 7t ‘x¯ »v Z²• t ‘{ Š™ Za Å \ ¬v Z Ô x¯] Ñ Wgz Z s zwx Ógz Z
7q ðÃéÅ \ ¬v Z ( 33 ) :•{o
I
Ù Ž š gz Z ( physical body)Ÿš q Žžìt È » ö0\gz Z • 7# â Å ËÐ ~ Y â Zx ¬1• o ò ³• \ ¬v Zgz Z
)C
Å k Z ðÃgz Z ; 7Š zö~ ( limits ) Š zu ] Z f Å \ ¬v Zgz Z ;ƒ ì ‡gz Z "
U
Æ ( Attributes ) n²š gz Z ( Energy
& Ñ » kZ ðÃÔ ñ Y 1y YÃkZ) g fÆ¡ž7( opposite )¡
; 7éÆ kZ ðÃgz Z 7( Partner )g » ëLG
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Þ £ » à ¬vZgz Z t~ (¹t 1;ì y -x *
' Y ÃËÐ ~ ] ‡‘mZ . Ü ¤.
»‰ Þ £æ Å à ¬v Zžì g•6gîx ¬ ] !
t:^â
 Åy -gz Z Ôì y -x *
É 7Ð à ¬v Z k Þ £æ Åy ̈ZÉ ; • á Zz + â à Z}
»] ¸. zŠ Ž ì {o» VÍßy Zt gz Zì ¬ q Ü
www.Ahnaf.com
;ìB‚Æ y ̈Z

— á ^ n e ^ Ò | … ] ç q æo
m
ð^– Â] 1 Ò oÖ^ Ãi ä×Ö] h ^e ™
.f c Ñgz Z { n ÔB; » \ ¬v Z ( 34 ) :•{o
v Z ̼ Žt gz Z ;ì cÛ Š•
â•
n a
á g Z ~ *™y WŒ
Û ä \ ¬v Zž 6Ô ì " Ñgz Z Ô {n gz Z ÔB; n Æ \ ¬v Zgz Z
 U
 { zì c
; • ] ÌT š Å \ ¬v Zƒ Û {™ E
â• »} n gz Z Ô ÑÔB; ªY ¡ Û ä\¬
 Z L Z~ y WŒ
h
Ð kZèYì Úï
GL ^Š c
.A G
]g Š ïL ^Š » kZŠ Z%ÐB; Æ à ¬v Zž M
È7t ~} g !  ZÆ à ¬v Z
Æ b g ZŽ z Y ¡
( 35 ) :•{o

w Z Å \ ¬v Z
; 5 Yƒ bZ iÚq
w Û ! 3gz Ztg Š î0G
L ^ŠŠ Z%Ð kZž• ët { zgz Zì ÅVÍßÆ ‘• Û ñ Zgt ¢  Š c
Ú„  ŠŠ Z%Ð „  Šg z Z
G
ï
w ;ì T š Ž ì Úq
£•
Z Å à ¬v ZŠ Z%Ð k Zžìt ] !
]g Š„
ÝZp;ì Úï L ^Š c
G ]g Š
|Å Ÿggz Z …Æ \ ¬v Z ( 3 6 ) :•{o
; • ªš b§Å] ÌvŠ Å \ ¬v Z V âzŠt gz Z • õzŠÐ ~ ] ÌÅ \ ¬v Z Ÿggz Z …
Ù \ ¬v Z ( 37 ) :•{o
• Û {Æ qC
¯ ÃY â Zx ÓÆŠæ Å¿c
ì c q ~uzŠ Ëš ä \ ¬v Z
( 38 ) :•{o
H7ÌZa Ãy Z ÌZÃY â Z y Z² ; • … YÃY â Zx ÓK ZÐå à ¬v Zgz Z
;åŠ
—Ð n× íi …æ ] k nŽ Ú † m ‚ Ïi o Ò oÖ^ Ãi ä × Ö]™
( 39 ) :•{o
;ì C™êgz Z k
 Ù Å] Ñ»Ž ì ] Z f { z „ à ¬v Z
¼ÅÚC
( 40 ) :•{o

%Æ ä Y‘ ~ pô— ßgz Zk W ƒ *Šgz Z
¼ Å k Zgz Z ÔŸÆ kZgz Z Ô DÆ kZ Ô !Åv ZŽ 7+ Z q ðÃ~ ]y
sÜž: ì –~ pôb ßÆ™ÈB‚Æ ( Qualities ) s ™z Z x ÓÃq k Z \ ¬v Zp; ñ Y W~ŠŽ z nc
;ì –B‚Æ ¬
( 41 ) :•{o
• šš z ªšB‚ » äƒ à i ZŽ • ] Ì+ Z Å \ ¬v Zg Šgz Z Y ,Åk Zgz Z !Å à ¬v Zt gz Z
( 42 ) :•{o
www.Ahnaf.com

ž• … Y Ìt gz Z • … YÃkZ à ¬v Zgz Z ;ì @ ƒ Ö ~ V zŠ6Æ x°Z


ƒ ~ DÆ à ¬v Z Ì{ zì @  xzn ðÃ
g HˆÆ ä W~ŠŽ z xznt

o m ; Ç} ™g ( Z \ zgz 8
( 43 ) :•{o
+ŠŽ z { zž• … Y ÌÃ] ! .f c
kZgz Z ~ ]gßÅä W~ŠŽ zgz Z¬ Ð ä ™g ( Z \ zg »ŠŽ zÊŽ ñà ¬v Z b§ÏZgz Z

n a ; σù +ÅkZgz Z ǃ ÷ˆÆ äƒ

h ' ' '' ' '' ' '' ' '' '
; Vƒxzn~ Dgz ZÃÅ ( existences ) ] ‡‘Ž • ] ‡‘x ÓŽ { zŠ Z%Ð xzn : ^ â
.A
¿ kZì 7|ðÃÅxznª W õ® Ž e ‹ n Ö Ý æ‚ Ã Û ³Ö ] æ: ì I »x¯D[Zž 6ì 7xznq ðÃ] Ñ»~ Dgz ZÃÅ à ¬v Z:gz
w
+ Z xznž σt Š Z% Âñ Y Å s§Å] ‡‘ÚÅ kZ¤
Zg z Z ;ì 7„ŠŽ z » xznžì t ÈÐ ä™[™s§Å à ¬vZÃ
w DZ à ¬v Zz ;n W: ~ k,Š ã ̈ZŽ ì x *
»] ‡ß (

w Æ° ‡gz Z ì ‡ ( 44 ) :•{o
D» à ¬v Z} g !
 q Åx ª L Z ì‡gz Z
ì ~ DÆv Z~ ª
( 45 ) :•{o
DÆ à ¬v ZÆæ WÅD6 c
w Zz iÆ D— ‚% D»ˆÆ á Ü z » ä YÖÆ kZ Âì @YÖ { z Z
 gz Z ‰  쇸gz Z
;ì ~ DÆ ] Ì\ Zz ] Z f Å à ¬v Z _zuzpšÉ ;ì @
ƒ~
B‚Æ ] ‡‘gz Z ì Úq ~ w q}uzŠ Ð w q q
ZÐ ~ ] ÌÅ ] ‡‘t Ü$ Z » w Zj Z Zgz Z ~ pzpt gz Z
;ì L g @
ƒ wpzpb§ÏZ
ýý ýý ýý ýý ýý ýý ýý ý
Ù ª] !
Ð ¬ { z ì CƒC  gz Zì 7D-;ì @
5ðÃZ ƒ Dà ) Z { zì Ýq DŽ Ãà ¬vZž• b‡Æ ] ! Û ‰: ^ â
kZ º •
Û « ™~g øÐZ
ñâ • •Æ VÍßÆnkZ à ¬vZ Cƒ 7~ DÆ à ¬vZ
ŠŽ ñÌZ ¿{ zž¬ ÌÐ kZì ÝqÐ ¬D»wpzpg z ZŠ´z x ªÃà ¬v Zžìt ~} g !
kZ {o» : k ^ Û r Ö ] æ k ß Š Ö ] Ø ³a ]
ƒgzŠ ÌÐ µ%Æ äƒ

— Ðn ×í i o Ò 7 ç Þ ^ Š Þ] … æ ] † Ë Ò … æ ] á ^ Û m ] ™
Ù ( 46 ) :•{o
]¡Åá Zz äƒ Za C
Š ¬» V Â!
z Z c ‰Ãy Zgz Z ; H¥ #Ãy Z ~ ( k ³Š Ö]ø Ü ³Ö ^ ³³³Â )Q ;ì H Za Ý ‚Ð y Z Zgz Z¬ä \ ¬v ZÃy ̈Z q Ù
ZC
 t gz Z ; Å¿ #Å dz Và ¬ h~g ° Zgz Z ÷z w ¸L Z ä á Zz ä ™¬ˆ n Z ; H IÐ ‰g
s§Å \ ¬v Z¼ ƒ
= Â{ Š™ «Ãk ZÐ s§Å \ ¬v Zgz Z Ô & ¤gz Z ÷z ¿L Z ÑZ z ä Ñy Z Zgz Z Ôì ZƒÐzz ÅY: = ÂÿkZÐ
ì ¯ ÑZ z y Z ZÐ Šægz Z
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
www.Ahnaf.com

Zžì t È » ä™ Za 6]¡Åxs Z : ^ â
{gz Z {Ñ çg z Z wj â ¤
ÿLuZ ¿{ z Â, ™: WOÐ ` Zzg z ÌgÆ nËÃkZ ] Z WZ ã Z0
Û Zg z Z ; ì xs Z x *
• Z ÅnV âzŠ y¸z o Z• Û Z y xgŠ Æ ¿z w ¸C
Ù :èY Ô ì ‚
½Ô ` Zzg xÎg Ô wj â Ô y Z0 Ì F
{ : 0
» v Ð y¸z o Z•

o m g q Z ï» Å äƒ y ›~ ]¡
Ü ÁÆ ] Z WZgz Z ; • Cƒ Za ~ y ̈ZÐ ] Z WZÆ wj â Ž ;ì î Š U Ð „
 Zg Ó ZgÃy ̈Z ~I
Ü׉ àÚ Üö׳ŠÛö³Ö]:cÛ ä"
â• # v Z wÎgž 6 ; »• g {0
.f c
iÐ ¿ Zgz Z›gz Z Ô žo ZÜg z Z Ô w ZŠZ Ó Zgì x * Zgz Z
xs Z² ;ì ½i Z0

x â Z ]|gu q Z gz Z ; ì g pô y › ZuzŠC
n a
'''''''''''''''' 9ª ( å‚mæ äÞ^ŠÖô àÚ áçÛ׊ÛÖ]
Ù Ð Zj Z à Zz îÐ y ! i gz Z Ô ef Z à Zz îÐB; Æ Tì { z y ›~ V s
ìŠ
G
'
h Û Ü~ p Ö Z y Z ä r
H Za 6]¡ÃV zŠ Ñz Z ~g é£+ª : Ü â æ „ Ç i Ÿ æ † Û í Ö ^ e Ü a æ] ‚ i ¡ Ê é † _ Ë Ö ] o × ³Â ] æ ‚ö ³Ö æö Ü ³Ò • Ÿ æ ] áù ] : ð â • ™

.A
gz Z ¿ ZÐ kZ Ì¿gz Z ðÃÐzz ÅVÇZ'
á g Z~ g
Ž Ô 7í ðÃ~ ¿, Z ª ( Ì Ö ª mö Ÿ æ Ì Ö ª m Ÿ à Ú o ³Ê † ³n ì Ÿ :ž ZƒŠ •
mZgz Z Ô @
uq Š Y Z½g •:gz Z Ô ð ZzŠg •: [ ZÑæZ Z åE<XÅ
Zgz Z Ôz™ c
½7xŠ » Ïg e ð ¸ gz Z 4zŠ Å Ëgz Z Ô ‚
g 7¿ Z ~ wŠ L Z nÆ Vzgz Z ¿
w á g Zž 6 H Za . _Æ 2 Z ¸Æ ]¡ H Za äv ZÃTy ›Z åE<XÅÔ @
Š•
Ø ³³³n f Šù Ö ] åö ^ ³³³³³ß ³³³m ‚ ³³³³â ^ ³³³³³³ùÞ ] :ì à ¬ ~g ! ½7xŠ »›
* w Û *
Yƒx¥Ôá ™g ( Z¬Ó ZgÆ™ ã â • z ~]*Ô y ZZ Ó ZgÆ™~g Z *]{ z [ Z Ô ð 3Š e
c Z@ { Zg ä ëÃy ̈Z ª ( ]÷… ç Ë Ò ^ Úù ]æù ]÷† Ò ^ • ^ ³Úù œ
w ä Y 6y Z ZzgŠ ˆ Æ kZ1;ì @
n Æ ä ™g ( Z¬Ó Zg c xs ZÆ Øgz Z 1 Ëš ÃòŠ W~ /ð Z’Z :ž ’ e
Yƒ Ýq y ZZ c
;ì C 7ã ™úgz Zœs§V âzŠ

g f Åxð Š W ( 47 ) :•{o
ðÅw qZÆ y Zgz Z e
g f ~g ‚ é Z ~ ^ÅV zg fÐ 1 Åxð Š Wä \ ¬v Zgz Z
kö ³³³³³³Š Ö ] :% Z L ZÃy ZQ Ô Z i Z âÐ ÚÅ=æZQ Ô à ïe
gz Z Ô cÛ IÐ ä ™g ( Z¬{ Zggz Z c
â• Û gŠ ™¬» ä Ñ y ZZÃy Zgz Z c
â• ¯ ¥ #» ( ?7žVƒ [g Zg v~ H E Ü Ó ³eù † ³³e
; å * Û Z »] ‡‘y Z~ § Z§ zŠ t gz Z Ô Hg Z Œ
Ñ y ZZ ~ÝZg Z Œ Û Z »š
 1 g Å \ ¬v Z™ïä ƒÜ z kZ
‰
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Z Ü Ó e † ³³e k ³³Š Ö ] : çL'Z : ^ â
Å
ÅV zg f L gL g~ b Z zg Z êL ¬¬ Ð ðÅä YÇ~ *Š kZÐ V â ̈Z ä à ¬v ZŽ Ô å{@ çq
Vƒ[g Zg v~ Hª [ ÜÓeùô†øeô ök³ŠÖ]: Y 7 Æ™¥ #Ãy Zgz Z H ¦(q Z~ ^ÅVz ¨ fÃV â ̈Zƒ  ; å HB‚Æ ä™ Za ~ ^
1Çt Z
åL<X’Ãä â i kZ Š Š [ ZŽ y !
 ; • [g} g ø „ \ WV ; ª ! ^ßeù…øæ o×Fe]çÖö^³Î: å c  !
iq ä V â ̈Z ú} ¨ f ƒÜ z kZ  ?7c
‰
Dƒ + ' × Ð ÚÅ y ZZ y ̈ZŽ ~ *Š kZg z Z Ôì @Y ¹§ Z çL'Z Zƒ Î â Æ Ýg [ggz Z y ̈ZŽ Ãg Z Œ
Û Zg z Zg § Z k Zg z Z ; • ë § Z
E
š ÃV 2zŠ L Z s§Å y ZZgz Z ; • ë § Z çL«± : ÃkZ • D Y {g y Z Z" ~ *Š kZ vߎ gz Z ; • ë § ZæLI
Å kZgz Z * % Z : ÃkZ •
E
Ôì @B§ ZæL°f * ™Ãz÷ ZzÃVÍßnÆÑÏZg z Z ;ì § Z æL¾¡ * ™x ¬ ]úŠ
( 48 ) :•{o
Ãy ̈Z k Z ä ë ) ª ( ]…çËÒ^Ú]æ÷]†Ò^•^Ú] سnfŠÖ] å^³ß³m‚³â^³Þ]: cÛ ä \ ¬v Zž 6 ; H Za 6]¡ÏZÃ
â•  y Z[ Z
Û *
; ( ‰ƒy â • ]~ y Z ‰Ô ~Š W
¼gz Zg Z ¦  Z@ s§Å 5 Zgñ ¦
( 49 ) :•{o
Û *
Ô Å ~ pgz Zp~ ]¡{ Š™Y «Ð s§Åv Z ä kZ Ô Hg ( Z3 Zg Ñ Zz ã â • Ìä TˆÆ V Ü Ó e † e k
ö ³ŠÖ ] :% Zgz Z
{ Š™ «Ð s§Å ÏZgz Z Ô ; g xŠ"
U  Zg Ó Zggz Z Å ö¼ Å ]¡{ Š™ «Ð s§Åv Z ä k Z c
6„ Ñ y ZZ ¿Ž gz Z
U
Ô Åg ( Z „gz Z ; gxŠ" 6{ Zg
www.Ahnaf.com

|Ń ~ y Z Zgz Z¬ ( 5 0 ) :•{o

o m ; H7Za g66y ZZ c
¬Ãy ̈Z Ëä \ ¬v Zgz Z
( 5 1 ) :•{o
;ì Å~ i Z0 .f c
ZÆ ] †åz ï» ðÅq Ù ä \ ¬v Z% Zì Hð6¬ c
ZC y ZZÃy Z „:gz Z

n a ( 5 2 ) :•{o

h • ñƒ Gg ( Z) g fÆ žä VrZŽ Ô • w d Z L ZÆ VzÈ y Z Zgz Z¬²

.A Û »tž• … Y „¬ Ð ä ™g ( Z¬Ã•
Û »Ðzz ÅDï» L Z \ ¬v Z1
( 5 3 ) :•{o
Âì @
w
Ñ y Z Z ¿{ zˆÆ kZ Z
 gz Z Ô Çƒ•

w  Ô Çƒ 𸠻zgŠ ¾¿tž• … Y Ìû%gz ZzgŠ » y Z Zn Zgz Z äƒ6y Z ZÆ kZ \ ¬v Z


~ DÆ \ ¬v Zž Z

w ; Cƒ 7µ Zz ~ pgz ZpðÃ
—k Ï n Ï u o Ò Ù ^Ã Ê ] 1 Ò 7ç Þ^ Š Þ ] ™
( 5 4 ) :•{o
GG
Û {Æ w q Z x Ó » y Z² ; • 6~g ZŠ) f „ K Zgz Z ð ¾K Z Å y Z éG
5©G3©8w d Z x ÓÆ y Zgz Z ] Z
gz Z ] »wx ÓÅV â ̈Z
• à ¬v Z Ç
( 5 5 ) :•{o
; • D W~ŠŽ z ¸cÐk
¼Åk Z gz Z ]g ŠmZgz Z ŸÆ ÏZgz Z ÔDÆ k Zgz Z ; !Å à ¬v Z w qZ x Ót gz Z
 ¤ Z ( 5 6 ) :•{o
Cgz Z ®

k¼ÅkZgz Z Ô ,ÅÏZgz Z Ô !Å ÏZ Ô DÆ ÏZgz Z Ô Ÿg Å ÏZgz Z% ZÆ ÏZ ] ¬ ¤ Z x Ó{ Š™Z
 ZzÐ s§Å Å à ¬v Z
; • D W~ŠŽ z ¸cÐ ä™glÆ
( 57 ) :•{o

Ð !Å kZgz Z Ô ä ™glÆk Û *
¼ Å kZgz Z Ô Y , Å kZgz Z Ðzz Åï» DÆ à ¬v Z V * â • cgz Z àçx Ógz Z
{k
% Z » k Z „:gz Z Ÿg:gz Z ›Å à ¬v Z Â: ~ äƒgŠ ™Æ { k  ; • D W~ŠŽ z nc
gz Z àçÆ y ZÐ V zÈžZ
;ì @ á
ƒ w qï •
l Ÿ]ç‰ o ÏŽÚ
E
0Ò›¢] ÌÅ à ¬vZ : 1
?• à i Z îG
Ù Ž Ÿ: 2
?ì È H »n²g z ZC
?ì |HÅ {n gz ZÑB; nÆ à ¬vZ : 3
?ì ]gß HÅY Ÿggz Z …Æ à ¬v Z : 4
www.Ahnaf.com

?ì Åglùk¼ä v Z : 5
Û H~ŠŽ ñgz Zxzn : 6 þ
?ì t •

o m ?ì @ gz ZùÃà ¬vZ »Y â Z à Zz• g r$


ƒD“ : 7

.f c Ù :8
H Za 6]¡¾ÑZz äƒ Za C
?ì Š
?ì | HÅg ( Zgz Zƒ : 9

n aû x Z™/ ôgz Z Y 1z Zgz ZY m


Z ü
h * Z ( 58 ) :•{o
ƒx9»Y m
ÌÐ ] Z
.A
z ] »wegz Z V Â ! O.(gz Z u 0
•gz Z ¬ b§ÏZ Ô • Z çE Ù x? Z :Y m
{Lgz Z {RÆ nC
Ð Vƒ k Z x Ógz Z

w ; • D ƒ pô
w ( 5 9 ) :•{o
w • C YƒŠ iutà ©~gñ Z ~z *Šgz Z ua wÈÐ y Z LV ;
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
-ZÑ »ƒ ÅY m
ZèY ; @ ÃkZì CƒÐ ~ *ŠgñZ { zgz Zì CƒŠ iu tà ©gz Z ua wÈŽ Ð Y m
Y ¹7{ k Zžƒ ãZz : ^ â
] ! ŠæZ ~ *Š gñZ² , Š™ {Š â Z õÆ ¿Zl
Ž gz Z , ™bâ s§Å ] ! Û Æ à ¬vZ ~ + Š ÃV â ̈Zžì @
z ya " 6~ Z• ƒt
; , ™g ( Z~ Ï0
i K Zgz Z 3 Y4ÃkZƒÝqÐ ] !
Š
ÃkZ <ÑÌÂñ Yƒ ua wÈ ðÃ~" ŠkZ¤
g Ñ{ k Z n kZì @
ƒ * ŠÑ-Zèa ~ *Šgñ Z »x Z™Y m
™bâ s§Å] ! Zgz Z
s ç{ k Ö Z ~÷ª V á ^ ³nø Š ùß Ö ] æø ª ³_ ³í ³Ö ] o ³j Úù ö] à ³Â k ³Ã ³Ê …ö : c
á Zz äƒÐ ua wÈgz Z tÐ # Û ä"
â• # vZ wÎgž 6 C™7
• ‰ ñ Š™

# Ñ} g ø ( 6 0 ) :•{o
¤Å"
¦
Ô • ñ ƒ W Æ k Zg z Z { h  zŠÆ à ¬v Z "
'Æ kZ Ô ÑÆ kZgz Z wÎgÆ kZgz Z} È Æ kZ Ô „ #v Z wÎg·gz Z
H7uÑÐ à ¬v Z Ì'Z'Æg ZlÅ= # \ Wgz Z ; Å7Y7 ÅV G L~ Ï0
 , Lä " i ~g ‚ä "
# \ Wgz Z
{L c
;ì H[ ‚g Z » { k i ~g ‚K Z ä \ W„:gz Z ;
{RÏ0
Z ( 6 1 ) :•{o
 ˆÆY m
aZÐ ƒ
ñ » Z–1 Z * Ö ZˆÆ x? Z:Y m
E
ˆÆ y Z ; • & ¦]| ( w z Z î0ªE
3Ò7 ) x *
G » ,aZÐ ƒ  ~# Z x Ó
ñ zg Ö Z [ éŒBÄ Z0/ *
E E
ˆ ê Z ; •t ¦]| ( xzŠ î0ªG
E
3Ò7 )
ñ g‡ Z z f y A0y ¢ * E E
ˆ ê Z gz Z ; + ¦]| ( xÎ î0ªG3Ò7 )
E
; • ŽZ:vZ y Zçg ¨Ô Z ̈ ¤1 Z 0 Z* ¦]| ( xg X î0ªGE
3Ò7 )
( 6 2 ) :•{o
D ™›Ð y Zgz Z n  zŠ C ZÃ
g„  y Z ëgz Z ;¸á Zz• gxŠ" Ù gz Zá Zz• g3 6hŽ
6h~ ] )ÅnC
U
www.Ahnaf.com

;•
ñ ô ( 6 3 ) :•{o
o m
D ™7Æ i Z0
»/
{™ E
å Îg ƒ ôZ ëgz Z
» ! ôËÐ ~ w
Zi Z ñ ZÎ{ ™ E
.f c
( ì ˆÅ~ ¼ Š e Ÿ ] ä ÏË Ö ]c -6q çñk Z )

—6 nÚ c… ^e 1 Ò å^ ß+ 1 ÓÞ] … æ] áçÞ^Û ×Š Ú™

n a ( 6 4 ) :•{o
X »[Åðñg … k
{ z4z @ { zp ¤
;ƒ: VY „ {LÓ k
h
Z Ô D ™7[Å kZÃ7Æzz Å { k
ÌË c Ð y ›Ëëgz Z
] ÒÅVƒ k

.A Ygz Z w 'Ã{ k
;} ™™™^
}ð¸~ V sÇÃy Z ëÉ • ï Šê » äƒ Y 2~ ¬gz Z äƒ bZ iÆ y Z ZÆ kZÐ y ›Ëë „: gz Z
k Z { zž} ™~ i Z0
Z kZ { k
[ ‚g Z ¿

w
w ;Ð

ĥ
w
Û » ñƒ D ƒÆ y Z Z L Z 𸞠Yƒ 7t 1ƒ ÌÉÃgz Zƒ Ìð¸¿ðÞì Yƒt q
Š 4
} g øèY
( 6 5 ) :•{o

;ñY
C6V z iñ ( 6 6 ) :•{o
; , ™ C6V z iñgz Z -^
YÃ C™™<
 6V z iñëžìt Ð ~ VE ¶
Å®
 û Z z ¨ Z I Z b§ÏZ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: • _ ZÑP Åä™ C6Vz iñ: ^ â
Û <¤
ƒ n• Z% Z Ô Vƒ ‰ ê ˆ Æ ä™ ³ ƒg± ¦Ñ¤
Zgz Z {)z çz ªÔ Vƒ ‰ ê ˆ Æ äƒ Ýq ]g Óﻞt : oÑ«
; Vƒ‰ êˆÆ ä™<
B Ö ÃV ƒ 0
V âzŠ J ‚} (ã Z} iñžìt : oÑ~uzŠ
V 'žVƒÆ ^
ú â ~ ½: gz Z H: gz Z úÂ: Ì6½ Ú Zž Vƒ ã Z o ¢gz Z ;ƒ e» J
éq
Z FZ á~ y Zˆ Æ Ü Ãy Zžì t : oÑ ~Š
; Vƒ
Z ÔƒÐ(Š¼ c
¤ Z { Zpg Zlt gz Z ; Vƒ pôÐ Lg Zl{ Š c
;ƒÐ(q iÐ k Z cVèZ Kg&ÅV ƒ 0
} iñžì t : oѶa
g Zl{gÃè Ly Zg zŠÆ Ü
; Ç ñ Yƒ‡ à CÂñ Y VJ
Ü ¤ „ K Zžƒ g Š kZ Šp‹ Z &
6‰ ñÅ y Zžì t ª ; • g ( stick ) J Š lŠ p6V ƒ 0
ð N { z Æ ( grip ) ñ Åq Ëš : oÑ, v 0
4ZŠ 0 ~ŠuÃkZ g z Zƒ @
ZÆ Zƒ c ™ ~g7 oÑ {gÃè Ž { i ñ » nkZ ¤
Z % Z Ô ñ W: 7 ]gz¢Å ä ñg z Z " 0 g z Z • g 3 ~ V ƒ 0
!
Š| 0
 D ðÃ~ k Z ¬Ñ Âñ Y c
;ì 7s n Æ ƒ X Ð äƒ
!
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
á Z s§Å ï¢gz Z ð N
Æ Cžƒ: ( Z { i ñª ; ì { g • ñÅ} iñÐ k Z ; ñ 0 V ƒ 0™g ¦
î: J Ð } iñ ã 0
žì t : oÑ”
Z ñ Y `g0
ǃ ú â Ð ä ™ C Zƒ ( Z¤ Ð } iñy Zg zŠ
Z ã 0
; ǃ 7^ Zƒ É„Ð ' V ƒ 0
Y C6Vz iñ~ ]gß+ Z ƒ:6gî Cg Š c g ZlÅ iZ &Ái Z Á½ » V ƒ 0
Zgz Zƒ ¹ !
¤ gz Z : oÑ, ‚
www.Ahnaf.com
Vä nf ß i p …æ †•
E
è;X Ìq
(
]gßkZ Z åE<XÅÔ C Y ð 0  ™ C6V1 Z̀ðƒ à K Z òŠ Wžì Š
ZÐ ~ VîÑ] ‚ {gÃè² ; • f ¬ Š x ¬ •t À ` WX 1
uÅ"
(o ñ ^Š ß Ö ] (p „ Ú† j Ö ] äq† ì] y à n × Ã ß Ö ] æ à n e … çr Ö ] o × Â xŠ Ú: g
o m
# g—~ KÆ i ZŽg z Z ; ’ e * Y *
ƒ 7^ ™ C6Vz iñ~ w q
 s Ý» ^
I ‚Æ V ƒ 0 Ð } lž å ` Zzg~ ä â i kZ » VÍß[²:žìt [ ZŽ » kZ ÂÔì @
JI
d .f c Š! Zj » w ‚ Û u ] ( ä q ^ Ú à e ] ( • æ ] • ç³e ]
Y c
} l b§ÏZgz Z ; ñ Y 1XjZá Ö gz Z} ™—à ö- ËŽ ª ä́ Šô fù × jø eô ðö oû Ž$ Ö ] o ³Ëù ³ìø ^ ³Úø :žìtzz Åì (gz Z ;¸ ë ýO 8ÃkZ¸
E

ë [ Z̀ÃkZ Cƒ w E Z nÆœ £vŠ c g pôà Kzg ] ‡z Z ‰Ž $Kgq


p
n a ZÉ Ô ¶Cƒ:# â ÅV ƒ 0 ^z ¯ ÅkZ1D ¯ Ð
ZuzŠ » y Z { z ´ Æ kZ f
 w Z e ~ V ƒ 0n Æ ƒ X Ð ~Šu L gz Z f  6Vð; L Ã kZ gz Z Ô ¸
 Jm
h
izŠg Z1Ô å“
[ Z̀~ y ! .A Û (q
 âzŠgpÈ â ‚~ [ Z̀~÷ª X èº Çø –û Úö o eô ] †ø qô o Êô æ L• D â • Z ~òk

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
w] â £ ïEL 8 ™n ÏZ Ô åÌw E Z
Ïá $
\I w
: |Å ö0 Ð ( similarity ) / •Æ x *Z åE<XÅÔ Î äƒ w E Z n Æ YÚ à Zz ä Y à n Æ ƒ X Ð ~Šu~ V ƒ 0 »
žVY ; ’ e *™7[ Zy wÃi úK Z™ W~¾ Æ Ë Z åE<XÅ; N Y ð 0 : ~g7 _ ZÑ~g ‚4z @ Î6q ~uzŠ ¬»q q
; Ç ñ Y c Z „:gz Z
7] ! w Š™ ù Ÿ¿C Z™N ŠÃËžì ] !
Å ~q=t gz Z c Å ã ZŠ *
~ (¹t ; ǃ {$ Ù ~E¬
ZŽ gz Zg ZŠ) fŠp »G:gz Z G L Z ¿C
 ˜ Ð }uÉ
;ì ª

/////
~ ug M Z y pg ( 67 ) :•{o
ôz Z F
 ÃkZgz Z D ™ ZŠ Z ôz Z F
• B< i ú~ V ÂZgx ÓÅy pgžì Ìt Ð ~ ] Ñ ©Æ ®
 û Zz ¨ Z I Z
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
: • •s fzgq~ [ !
kZ : ^ â
ÎzæÅ ôz Z F
wz Z c
ª ( ~g ‡ Z ) ä f Þ ƒ à Ú Ý ‚ Ï i ^ Ú ä Ö † Ë Æ ^÷ e ^ Š j u ]æ ^÷ Þ ^ Û m ] á ^ – ³Ú … Ý ^ ³Î à ³Ú : cÛ ä"
â• # v Z wÎgžg ŠkZ sÜ{ zì x¥Ž ~ KÆ ôz Z F
Û s ç{ k
Ð,Š â • x Ó¸*Æ kZ à ¬v Z Ô 3g ~g Y w ©» y pg Ä ª ñƒ D ™]Š „Å à ¬vZgz Z' õL Z ~ y pg ä ¿T
y pg ä \ ¬vZ ª D ‚ Û u ] E ä Úø ^ n Î kö ß ‰ æ áø ^ – Ú … Ý ^ n ‘ š † Ê Ø q æ ù̂ Â ä ³×ù ³Ö ] áù ] : cÛ Š•
â• á gZä" # u 0Ñ~ g ugz Z q
Z b§ÏZ Ô
; Vƒ @ ™ ïGE Û 6?} izgÆ
4O]x ª » y pg6?~gz Z • G n•
 ) xzŠ c
ôz Z F
®
i úyŠ¸a c
Å kZgz Z ñ Ñ 7p=n Æ ôz Z F } Šgz Z ¶„ 7ôz Z F i ~g7 K Z ä#
i ú~ V ÂZg &sÜ~ Ï0 " x™ Z§ —
y pgž Zƒx¥Ð ] c
Zzgx Óy Z ( ~g ‡ Z ) Ü Ó n ×ø Âø š Û Š•
ø †ô Ë iø á ]ø k n Žô ìø o Þù ]ôŸ ]ô Ü Ó n Öø ]ô tô æ † í Ö ] àø Úô o ßô Ã ßø ³Û ³mø Ü ³Öø æ : ð â • á g Z~ p Ö Z y Zzz
ñ Ä Ü : â i ñ Z’Zgz Z Ä Ü Åñ–1 Z ]| Z̀â „ t gz Z Ô ì 7"
/ U # x™ Z § —] Îg › ® Å ôz Z F~
gz Z ³Ð "
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
w ©» äƒB‚Æ ® LE
 ) ôz Z FïG4] V- gz Z c Û ¦Ã/ ôx Ó6Y Z M Z Å ª
Š â• ñ 0 ! Z ]|ä /
ñ ]|ˆ Æ kZì g ] Ñ q ¸ ~
]|ª ( ~g ‡ Z ) gõ Ãû Òø àø eûô] où eø ] o × Âø Üã Ãø Ûø rø Êø Ü ã Úø ø̂ Âø Ü $ ( Ø % Ú ø] áø ^ Óø Öø ‚õ uô ] æø ðõ p …ô ^ Îø o × Âø ð Ÿø © âø k à Ûøqø ç Öø p …øø] o Þù ]ô z† Û Â Ùø ^ Ï Ê : Zƒ q zÑ
ÃVÍ߃ hZ ¹t ÂV zŠ™ ¦n Æ ôz Z F
 gz Z Hê » kZQ ; σ ] ! ZÃVÍ߃
~ Y Z M Z Å ~g ‡q ¤
Zž eÎä ~ : cÛ ä ñ/
â•
www.Ahnaf.com
; c Û gŠ ™¬» ôz Z F
Šâ• Z
~ Y Z M Z Å ~g ‡q
] ÎgŠ Z®Å ôz Z F
xÎc
gøÃÒ àôe oeö] hô^_ùíÖû] àôe†³Û³Âö†³Úøø]:• D â •
o m
Û gz Z ;ì w ®ôz Z F ] Îg {g Š äh ò m0T
  ‚]| ?• ] Îg Xôz Z F žìt w ZÎ[ Z

.f c ñ éŒBÄ Z0/]|ª ( è÷ÃÒ… †ø³ŽøÂø pF‚³u^³³eô Œô^³³ß$³×³Öô^³³Úøç³Ïö³mø áù] pz…]‚ù³Ö] Üõ³nÛ³iæø


E
i ú] Îg {g Š ÃVÍßž c Š ¬Ã~g Z- Z±gz Z ª0! Z ä [
(·ò x â Ze
Z z' ø ¡ø$ø áø^–øÚø…ø oÊô hõ^_$ ìø àôe†øÛÂö àôÚø‡ø oÊô áøçÚöçÏömø Œ^ßùÖ] áø^Òø:žì Ð y â zg0h
Z ) èõÃøÒû…ø àÚô éø†øŽøÂøæø '
´ â zy Zzg ~uzŠ ; N ; 7
m: e
x â Z Y Zg WÅ b§ÏZgz Z ó• ] Îg äg ZlÅ ôz Z F
n a i ú L :ž å q ) Z6] ! kZ » x Z™[Zg/Æ # Ö Z ~ ä â i Æ [ éŒBÄ Z 0ñ/]|
E

Ü z LZƒ
uxEgz Zg ·[ WÆzgŠ dZ} (Æ ‰
}xEÔ g ò 1 Z WZ x â Zgz Z Ô £
ƒ x¥ Z åE<XÅÔ • Å•
 tž ’ e * ò Zx â ZÔ w
ò •
á x â ZÔ ´
ò â
h
kZ Ð zz ÏZ 7 x¥ ] Îg Š° m { ðà Šôz Z Fi ú Ð ~ Ù â Æ y WŒ
 v Z wÎg èa ;¸ + C Û xEgz Z
.A ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
] Îg ä~ ôz Z F w
i ú1Ôì à Zz ] ÎgŠ Z®ä~uzŠgz Z {g Š Š q Z ZzŠ ~} g !
Z~ X : • Qg
q kZgz Z ;ì Zƒ Za s % Z~
w Þ ‡ñ Zgt 6Y ¯ ÏZgz Zì B
ì ¿. Ö Z™ƒï •
gzgŠ »?Š ~ ¸Å¿nÆ0# á#Ö Z q ) Zgz Z ï¬B‚Æ
w ñ ¬ ]|Ž ì g
á ^ ³³Ò ^ ³³³Ú :žì ~z%ÐÈ u { z ?Š + F
o ¢é Z • ¦ZŠgz i6Æ äƒ ] ÎgJ WÆ ôz Z F
i úŽ [ x Z { z
Û ~zi úgz Z ôz Z F
t• i úxg Xc

Hžì @ utzz ~Š ã
ƒ Za t w ZÎp;ì g Å ñ Zg s % Z6q çñkZ ( ~g g ) è Ã Ò … † Ž Â p ‚ u ] o × Â å † n Æ o Ê Ÿ æ á ^ – Ú … o Ê ‚ö m ˆ ³m
 ; C B ôz Z F Cƒ ~ y pg sÜi út ¤
y pg)gz Z y pg i útž Z ZèY ?7c ì Y Y ¹ ôz Z F
Ãi úkZ w ®~ u 0u
g
™y Ò õ&O fÆ ¦æ ÏZ ?Š Å ~úŠ kZ ¶z~ y pg)gz Z ôz Z F
* Z Ôì „g Y S7Ð x È Z kZ ~ V âzŠ
~ y pg i útž ñ Y ¹¤
 v Z wÎg ~ Y Z’Zèa gz Z ¶zi út :žì t ] !
z6~ Ðzz Å äƒ ?Š š ~úŠ:gzì @
ÝZ² ; ǃ ë! ™~úŠt Ž ì @Wxi Ñ
á ~ ] Îg äÃ] ÎgJ Wy Z ~h
] Îg £Æ ™ï • ]w ¸L Z ä ´ â x â Zgz Z å{ Š c
ig ŠÏZ Ìx È Z » kZÐzz ÏZ ¶ˆÅxi Ñ
: Z i zgzi ú²ì Ð y pg { â sÜm» ôz Z F
i úž• 56] !
kZ x Z™[ Wx Óžìt ] ! Û Š•
ë Z ~uzŠgz Z ; • ð â • á g Z ôz Z F

''''''''''''''''g—g z Z Ô ¶CY S7
; ¶ˆÅxi Ñ6"
# x™ Z
V ÂZg &sÜ{ z ì S7i úŽ 6gîÆ ôz Z F
ä"# x™ Zg —~ ug M Z y pgžì t Â] !
ÝZ ~ } g !
Æ ôz Z F
²
: ì » ôz Z F
X ° % Z²Ô ôz Z F u à ZzñÈ ¬ ]|% Z Ô 7ŠŽ ñs
i úž: ì i úÅzg  Ÿz¼ { Š c
iÐ kZì w ®*
Y S7~
} Š ?Š Âä ~ž ñ Y ¹™| 7g i»XkZÐ Tä Ñ „ + Z Ì?Š ƒ s % Z~X ËZ
u ðà :žt :ƒ À  gz Z ; »zž
X , ™¿6kZ \ W[ Z 'ì ~Š
~ y pg :ž ǃ Za w ZÎ Â; ñ Y * gŠ *
â„ Y Hw Ñ+ Z6äƒ ] ÎgJ WÆ ôz Z F
Ðe ñ ¬ ]|nÁ !
Zzg! ®ÐÈ gz Z
ž ǃ Za w ZÎ Â;ì ôz Z F Z ?¶H{ z ˆS7i ú] ÎgJ WŽ ~ y pg)ªD å † ³³n Æ o ³³³Ê Ÿ æ E 1• ôz Z F
{ zž ñ Y ¹¤ ] ÎgJ Wt Â
J W ôz Z F
~g Zž Çñ Y WŠ §~ g
uq Š q Z Âb§kZgz Z ?¶H{ z Å]Š „yŠ &Ž ~ {‚~y
WÆ y pg ä "
# x™ Zg—
6?ävZ ª ( äüÚ^nÎ ÜÓÖ kö߉ æ ÜÓn×Âø á^–Ú… Ý^n‘ š†øÊ ä³ù׳Ö] á]:ì gÃè ~ g
uŽt gz Z ;ì {™ E ' Zg &~ ~uzŠgz Z
»" 7ôz Z F
u tèY ?ì Ñ H » g
~ y pg g u kZ ǃ Za w ZÎ[ Z Ôì H< Û } izgÆ y pg
 n } g vx ª » kZ ä ~gz Z G n•
U
ì „g™" ñ ¬g
 Æ( zi úª ) Ø n Ö ] Ý ^ n Î È
Ãäƒ< ÑŠ6äƒ<
ugz Z ?ì C™ª  Æx ª
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
www.Ahnaf.com
Š q Z x Óà Zz ] Îg {g Š
g Û ~ äƒ <
ž, Z { z X ì t • t Ð c ~g ‚ kZ Z åE<XÅ:Ø {
 Å? Z x ªgz Z y pg Ä ªžì Cƒt x¥] !
Y ¿Žgz Z ;¸ D â •
{zI Û x È Z m{Ðzz kZ ¶xi Ñzi ú6" g—~ y pgèa Ô • C™™f » w ©Æzi úÆ " #x™ Z§ —
Ä ªX ; g ; @
™7g ï Z »] ! Û ðà »0ï
k ZŠ • G!OZgz Z ; Š
o m #
™g ( Z Ì Z m{¿t Ðzz Å©: ÏZ ; å @  \ WÌ
™x È Z~ q n Z Å ~
I ZÆ ] 5 ç ´ ŠÆ #
.f c
Ö Z Ô x Z™/ôx Óˆ Æ kZgz Z ; å Zƒ q zÑ~: â iÆ /
;ì xi Ñ *
ñ ]|w ©» ] Îg äÅ kZ  » ôz Z F
™¿6ÏZgz Zì ; g W` J
i úªy pg
 ` Ww ©¸gz Z 1™g ( ZÃÏZ ä-z i

n a ¬e Zgz Z ôz Z F
i úi §c , v 0
Ù gz Z ; N Y G ZŠ Z ( • ëqz F
+ +
] Îgg e ~ õA Gz Z F žìti § » ä™Y ZŠ ZÆ ôz Z F
ô ùÆ ] Îgg e ) õA Gz Fõ 0
6ÏZgz Zì { — ¸<

C
h
è i útžt ¬e Zgz Z ; N Y Å ZŠ Z ôz Z F
] Îg äB‚Æ VñskŠ V- ; ñ Y Z¢xsˆÆ ] Îg zŠC
i úgz Z
Ù gz Z ; Vƒ
w ¸t É ì 7ò : c .A
¿6kZ • ~ ¬Æ ÒJ Wg z Z {— ¸ ï GLE Š 4
4] ] Îg {g !
q Zgz Z ; ì ò :
Æ s ¦ Z[ Wžƒ ñ Zg Å ¿Ë¤
w ; Ç ñ Y H7tnÆ ¿Ãw ¸jZì bŽ%
w ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
w Û C Z ä ëž • Bgz Z ; • D Y - ™| 7ôz Z F
kZ Z åE<XÅ ;ì 1™ ZŠ Z n• W~ Ú Š xk!
] ÎgJ Wvßžì c Z À ` W
` Z zg q
Ò ~gz¢

ƒ x¥Ãy Z Â;ì à ™~g7 i úK Z ä ëž• ì g™gz Z ;ì H ( Z ñƒ … Y ôz Z F


’ e * Ã] ÎgJ Wä VrZ¤
Zžƒ ãZz ~} g !
Þ ‡ gz Z w J .
; g 7¿. Þ ‡ Ì~gzŠ Ë gz Z ~ : â i Ë ¿z w ¸ » ôz Z F] Îg J WèY ; • ì g ™ [ ‚g Z » ®
$
{ z ž
Ì] Îg :  Z c Z ; • ] Îg äŠ Z®Å ôz Z F
¤ä[W‰p ¤ Ö Z èq ) Z *
Ái Z Áw ®~ q ) ZèY ;ì s ÜÆ # ™ ( Z ï Zgz Z ;
Ö Z » ) Z1ƒ Â?Š !
g ŠkZ ~ ¿6kZƒ s ÜÆ # Ö Z » ) Z c
; ñ Y H?Š š s ÜÆ #
c Ù gz Z ;• ðâ •
# g—Ž ¿{ zC
" Û Š•
á gZ
* Ö Z s ÜÆ g
Yƒ q ) Z » # u 9èY Ô Ç ñ Y c Û®
Šg ZŒ$
¿( Z ÂÑ ä Y H y jÃá Zz ä™: ¿ž ñ Y c
Zz™gz Z Hx È Z
$
®~ y ! •gz Z Ô \ z Z ½ ÜÔ b Ž%¿6kZì _ƒ c ™g
i ÅZ u { zžì ; g™„0
¶Å] !
kZ q ) Z { z ª ; ä í Š Þ oF × Â Ù ] • ç ³â:
Zgz Z ;ì ®
I Z ¿ðä ¿t Ðzz Åäƒ c™1ƒ „g™G @
$ up ¤
ÅkZ g Z Ôì *  gz Z Ô *
™¿s ÜÆ q ) Zgz Z < ™[ ‚g Z »6
; Çñ Y Œgz Z * $
Y [ ‚g Z »®gz Z Zƒ U Ð 5 ZgÆ ¨ Z I Z {o» kZÇ g {oC Z s ÜÆZ
•¦) ZÆ ®
 û Zz ¨ Z
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
. _Æ ®ñ O ;4nÏ~ hð. _Æ ï
$ GE4O]ª (è‚fÖ^e†ºn%Ò ØõÛ àÚ†ºnì èùߊùÖ^e Øn×ÏÖ] ØÛóÖ]:’ e *
Yƒx¥gz Z : x¯d Ü
Ù { zgz Zì Zƒ ´ •»x Z™ î0E
C ZÃä™s ÜÆ ¿kZC 7ƒ Î ¯Ð ñx Z™ î0E
!ô~ VßŠÆ y Z c !ôÃX[ x Z { zgz Z ;Р䙿{ Š c
i
ñ + Šž• ë V- ~ i Z0
/ Zt õ} (vß, Z ;ƒ [ ƒ q ) Z~gzŠÆ ànÃÛq] Üãn× ä×Ö] á]ç•… Ý]†³Ò î0E Û ´Š
!ô6T• B9 •
Û ‚{ C Єgz Z a Î+ ZvZ … â 7Ã+ ŠÆ/
‰ñ â • ñ • … â Ã+ ŠÆ" #·c
# ·ëX »" ì»
/////
Ö â Z Å̀Ãz ÉÃ ( 6 8 ) :•{o
¬» #
I Z { z ì Hs ÜÆ kZ Ž gz Z ; ì ^ Š 4
Y q Æ® Ù gz Z
 û Z z ¨ Z I Z - 7i ú~ Y Z M Z Åá Z z y ZZ ̀Ã z ÉÃC
 û Zz ¨ Z I Zgz ZÐ ~ ®
ì Zƒ U Ð 5 ZgÆ ® $

ì yÃ5EZŠ ( 6 9 ) :•{o
www.Ahnaf.com

Ãð¸Ëž ë 7t vßx ÓÆ ®
; ǃ 7y vðÃÐ [ ‚g ZÆ { k  û Zz ¨ Z I Z ëgz Z
Å y Z Z Ð *ŠªÆ Çì g~ 3å Ðzz Å äƒ̀Ãgz Z Éà { zžt c
; ǃ 74ZŠ ~ 3{ zž ë 7Ìt ëgz Z

o m q
;ƒ Zƒ Ág~ ª
.f c
X ì 5EZŠ { zžìê ¸ ~} g !
Æ kZ ƒ ð W:6y Z Z ] ñÅk Z¤
Z V ;

n a gz Z w=V ) ( 7 0 ) :•{o


s ç{ k
» y Zgz Z I »ä% î0GÛ 6Ð Vƒ s çgz¢{ k
£• } g ø gz Z ; • w= ˜ i Ñ V ; Æ à ¬v Z V )~g øž ë 7Ìt ë
h Û ä% Zg øgz Zì Ý
.A ;ì 7mðÃÐ ‘•
( 7 1 ) :•{o
Ž Z åE<XÅ;ì Š
c
w
Š™y Ò Ðgî×ÃkZgz Zì _ƒ ãZz |ÅXžì t w ¸»®
 û Zz ¨ Z I Z ~} g !
kZp
w
;ƒ pôÐ [ ò Zá Zz ä ™ë!
c
ä ™‡ Ãÿgz Z ; u 0 Ù ¿( { z » kZgz Zì @
w Ð [Û¦ÑÆ nC
: Z zgÐ *Š k ZB‚Æ äsÅy ZZ%G ‡ ÃÿL Z ) g fÆ [ ‚g ZÆ ¿ËÆŠ Z D
g Z c
™¿( ¿
¬ˆÆ y ZZ {È gz Z
; Ç} Š [ Z Ngz¢y Z6kZgz Z Ç} ™w JÃy ZÉ Ç} ™7ù Ÿ¿kZ à ¬v Z ÂZƒ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
v Zgz Z • •Å[ Z Nz̀Z} g7 V )~g øg z Z w$
» Vƒ k } g øž• ëgz Z Ô • D ™xi ÑÃw°6v ZŽ ì Å ¿I Z ñ Zgt c
:^ â )
6t gz¢ûLJ$ ZÑx Ó{ zgz Zƒ @
™ Ô™¿¿Žžì C Ù ªgz Z ãZzX : ì t • ¸ »® Zg7 » kZžxi Ñ6
 û Zz ¨ Z I Z² ( } ™Y «!$
Ð *Š ~ w q ÏZ òŠ W{ zgz Zƒ H: ë!
Ãw q Z L Z ÌÐ Š Z D
g Zz¬ä ¿kZgz Z Ôƒ à {Ð [Ûx Óá Zz ä™ë! FZ Zg7
ÿg z Z ;ƒ @
Æ \ ¬vZ [ Z Nt gz Z ; Ç} ™W
 Á[ Z Nz̀Z Zg7 jZgz Z Ç} ™w JÃy ZÉ Ç} ™7ù ŸÃ¿Æ kZ \ ¬v Z ;ì ð¸{ z  Š
ƒ Ág
̀Z Zg7 ÃkZž c
0 Û g Z, »̀Z kZ { zž • Š x •Zuw q Zi Z ã Z ä kZ ª ;Ðzz Å äƒg Z,Æ òŠ WkZž: ì Ðzz Åx™z a
gZŒ
;’ eN

( 7 2 ) :•{o
Å à ¬v Zê » k Z Âñ Y%%G/ ÂðñðÃˆÆ ä ™Æ y Z¤
Z • { k
æ { z ´Æ ¬gz Z uÑž ’ e *
ƒ x¥gz Z
™s ç » kZgz Z ;} Š [ Z± » 3ÃkZ Âì egz Z} Š™s çÃkZ Âì e \ ¬v Z¤
Åv Z Ì* Ø e gz Z !
Zì «6>
Ø e
X } Š: „ ZwjZÐ }užì«6>
ì C™ë! g ( 7 3 ) :•{o
Ãw qZ Y c
á ~g » c
̀ZÆ ¿kZÐ }u{ z Âñ Yƒ ï• g~ ¿} (Ð } (á Z z äƒgŠ ™Ð y ̈Zž’ e * ƒ x¥Ìt gz Z
ì ê Š™ ù ŸÃ̀ZÆ w q Z ÌïEE
B’Nb§ÏZgz Z ;ì î Š™ë!
Ã
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
n ÏZX * à » *Š6¿Ë‰ G n Æ ]y
™Ýq { Z Wì x *
Y c
ggz Zì @ Æû Z ¿Ñ Zz îŠgz Z Y c
Y HxÎñÐ x * Š q Z : ^ â
g~ g
\ ¬vZ {È ì x * g ª W é † ì ¤ ] Ø Û Ã e •ø ^ f Ã Ö ] ‚ f Ã Ö ] é • ] … ] ð ^ m † Ö ] : • D Zz™Ð p Ö Z y Z sg ¬ »Y c
Y c g ( | 245 °õ Z ) ´ ÏZ _g ÒZ1 Zx â Z
www.Ahnaf.com
Ð ]Š „ Å w ©K Z y ̈Z ~ ~g » Y c
g gz ZX ì ¡ Å mÜ Z t gz Z ; } ™ Ýq ~Š Ûpz Ÿg Å VzÈ Ð Vñ » á Zz ®
 ¤Z Å

%Æ {çÆ ~g »Y c
o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Z w ”» mÜ Zgz Z ;} ™ÝqÃmÜ Z ª¡mZìt ` ´ e Zgz Z Ô Vƒ y ̈Zg ÇÌ6Z (~ž @
g¤ Ù ªt 6VÍß
™C

.f c ;ì -ZŠ °nÆ VëñtèY ;ì ]Š „̃


:i § »mÜ Z w”

n a :ì { zgz Zì œi §ª X 1 • j§zŠÆä ™ÝqÆkZ

h ƒ [ 0gz Z ðÃ{ z ´Æ à ¬v ZÑt ‚Æy ̈Z¤


Z ( 1 )

.A Dä×Ö]Ÿ] p•ç’ÏÚŸ W ä×Ö]Ÿ] äÖ]Ÿ E


ƒ [ 0gz Z ðÃ[ £{ z ´Æà ¬vZ¤
Z D N E
w Dä×Ö]Ÿ] oeç×_ÚŸ W ä×Ö]Ÿ] äÖ]ŸE
w ~›Ågz Z Ë{ z ´Æà ¬vZ¤
ƒ [ ƒg ë¤ Z D O E
w Dä×Ö] Ÿ] oeçfvÚŸ W ä×Ö] Ÿ] äÖ]ŸE
~ ËVƒ T gx] Ñ ì¤
ƒ: ðÎq Zgz Z D P E
Dä×Ö] Ÿ] o eçÆ†Ú Ÿ W ä ×Ö] Ÿ ] äÖ] ŸE
ƒ WM¹Ð ] ZŠ X Zz [ ò ZÆ *Š¤
Zgz Z D Q E
} ™Ð ] ÒŠgz » D ä × Ö ] Ÿ ] ä Ö ] Ÿ E
Û ì Y A „t gz Zì g ©
~ *™y WŒ SÅg » f Z™f Ð kZgz Zì g ~ š Å} È 4Æ à ¬v Z Ëžì { zgz Zì ™i § ZuzŠ X 2
 F
Û Æ \ ¬vZ
ƒB‚Æ VÍßtŠ ™gz Zz™g ( Z ~ ¾ß Zz y Z Z} Z ª W à³nΕ^³’³Ö] Ä³Ú ]ç³Þç³Òæ 䳳׳Ö] ]ç³Ï³i] ]ç³ß³Ú] à³³m„³³Ö]^³³ãm]^³³m:ž »y â •
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
gz Z ; ƒ Y
Û Ì( i §ª )
WÅ *™y WŒ
Ôz™™f » à ¬v ZÐ ] Òß Zz y ZZ} Z ª(]†n%Ò ]†Òƒ ä×Ö]æ†Òƒ]]çßÚ] àm„Ö]^ãm]^mVe
Wy Z ;z™ H ¬ŠÐà ¬vZ)g fÆyZ•x *
x¥Ð ] c á g Z6x £}uzŠgz Z
+4FÆà ¬vZgzZ W^ãe åç•^Ê oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] ä³×³ÖæVì Š •
ì @
ƒ
b§ÏZgz Z
á g Z Z åE<XÅì . _ÐÆ è%gz Z Y AÆ à ¬vZ Ì( i § ZuzŠ )
Š•
y ZZ} Zžt ànÏm•^’Ö] ÄÚ ]çÞçÒæ ä×Ö] ]çÏi] ]çßÚ] àm„Ö] ^ãm] ^mì à ¬~g !
ß hŽ Ð VÍßF Ð p ÒÆ í!Ù ªgz Z :Š ™mC ZvZzg eÐ à ¬vZß Zz
zC
ä×Ö]^ÃßjÚÔì @ Ù Ž ( Z mÜ ZèYì k
Y 0MÐzz ÅkZ Ì¿Z hðžìC Å¿Ë„Ð mÜ Zž’ e ´gŠ c
 1 g Ó Çg !
Ì Z~ š gz Z
ànÚ• ^Û`·†e
l Ÿ] ç‰ oÏŽÚ
?Ky*q
Z6¤SÅx? ZmÑ : 1
 ˆÆ Y m
?ì yÃaZÐ ƒ Z : 2
?ì @ Û » ð¸Ðzz Å { k
Yƒ• Ë H : 3
www.Ahnaf.com
Ûk
?N â •’b)Æ C6V z iñ: 4
?K^ â×q
Z6ôz Z F
i ú: 5

o m ] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™] Z7þ 1 0 ÿ [ !

.f c ÐybÑŠ *Ù ª »] Z7Ð ôPZ™Y m


( 7 4 ) :•{o
 U
;•"
a U
] â Z™nÆ x Z™Y 1z Z² ;ì "
n
ƒC
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Z

h
6Y ¯ ÏZ ;ì QÐzz Å ~zc ï» Å" Ö Z™Ã¿TèY ; • Dƒ „ ] Z 7Æ x Z™Y m
# Ñ { zì Q# Z~ ÝZ ] â Z™Åv ZY 1z Zgz Z
» x Z™Y m
.A
Zt É ; Ã} Š x •Zu) * ÅvZ Y 1z Z:gz ; • D ™t{ 7» ðY m
g » ( Z ðÞ Cƒ 7q Zgz Z Ì Z ðÊp‹ Z & Z ÃkZ ë
#
w
Ö Z™V- g z Zì @ ƒ „Ãèy é
îŠ WZ C Z6¿á Zz ä™ q n Z Åy Zgz Z ì Lg ~g Y Ì~ˆ Æ ä Y - Ð Y *Š kZÆ y ZŽ ì @

w ;ì Cƒk
5g¼

~Äg
w -Í‘
žG
Æ y Z Ž Z ê v Z îGE
Š q Z Å 6~} g ! Û +Z‰• ÔŠÆ à ¬v ZŽ » VÍßy ZX ; ggz Z
0šÅw YŠgz Z y ú•
( 7 5 ) :•{o

ƒ ~g7 ]gz¢gz Z ~g W'~


ë *  q ÅV zÈ ëx * ] Z 7Ãy Z ë% Z ; ǃgz Zì Zƒ ( zì Šg Zz
»y Z% Z ë 7] â Z™ c
C Y Å Y Zg+ Z ~g W'
~ q Åg ñgz Z • D ™~g7 ] c ƒÐzz kZ¼ ƒ
 à ¬v Zì @
gz¢gz Z ] Y q Ń  t gz Z ; •
gz Z Éu{ Š c
igz Z • D ÃY 2~ÆðŠ { Š c Ü ¤ k Zg z Z ì
ƒ b Š ZwÃy ZŠ °Ð ä Y ñ ŠÃy ZÆ ‰
igz Z { zÐ Tì @
Y V ; Æ à ¬v Z ƒ
ì egz Z ^ Š 4
 tq Æ® û Zz ¨ Z I Zgz Z • D Yƒ Y 2~¬
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
N Š ÃV Â !
y Z vߎ gz Z 7?Š Å+ Ü ¤h.
 ›Åy Z ì ` Zg+ ZÐ s§Å à ¬v Zt ì ~Š ‰ Þ ‡ *
Ù „ ÃM% Z‰w V{ 0
C i ÅkZ )
« ™ ~g ø à ¬vZ Ð V Uâ i WÅ nkZ • Dƒ ~ Š i ÅÛ D
vÅ kZ gz Z ö â i WÅ à ¬vZ ~ ÝZ { z • D ™ ù Ÿ y ZZ C Z ™
Û
(ñâ •

( 7 6 ) :•{o
Ù à ¬v Zgz Z
ŠŠŽ zÃkZgz Z ñ Y ÅðÅq ËžÆ kZ I• Û {Æ qC
; ñ Y c
( 77 ) :•{o
, Š t igÃkZžÆkZ I• ï Š t igÃq Ù à ¬vZgz Z
ZC
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ƒ x¥ž @
n kZì @
ƒ: %gz Z1 » ðÅ à ¬vZ Ì] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™z ] Z7èY Š
Hn kZ {™ E zŠ »77 ;7 6 {oV Œ
{g !
uzŠgz Z ñ Yƒ: bâ s§Å¬™™w ¾ »g ñÃkZ Ñ Zz y ZZgz$ ðÃgz Zì Ðzz ÅðÅ à ¬vZ¼ ƒ
6ä à ¬vZžt ] !  tž ñ Y
Æ Éugz Z ã ?ŬL ZÃg ñà ¬vZg z Z * Ù ì x *
™ ½[ ò Z ~gz¢nÆ• g ~g ‚z ~g Y ~ *ŠÃ¿C ƒ b Š t igÃq
t iggz Zì @ Z
™è» »« ™Åy ZZÃVß Z z y ZZgz Zì ê Š [ ò Z ~gz¢n
; ÜnÏjŠÚ ½]†‘ oÖ] ð^Žm àÚ p‚ãm oÖ^Ãi ä×Ö]æ ì @
www.Ahnaf.com

( 7 8 ) :•{o
t gz Z ;Ð BŠ Ð V\Wˆ~Š }u L ZÃà ¬vZ ~ ¼
 ð¸gz ZÐ N YAŠ ~ ]y m
Wà ¬vZgz Z
o
: ÌÄ ) ðÃy xgŠÆVzÈ gz Z à ¬vZ y ZgzŠ kZgz Z ÇƒÆ Sš gz Z ª%gz ZU% 9 ŠÃà ¬v Z
.f c ; σ

n a— l^ Ú ‡ ]ç Ö 1Ó Þ ] …æ ] Ý ¡‰ ] á ^Û m ] ™
h xs Z Ô y ZZ ( 7 9 ) :•{o
Ð r â Š z wŠB‚B‚Æg Z Œ .A
Û Z Ð y !
i ª ; *
™ & ¤ mZ Ð Y ¡ Û Z » y ZZ ] â i ZßÐ y !
 Z gz Z Ôg Z Œ i : ì x *
y ZZ
w ;ƒ Ì& ¤
w ( 8 0 ) :•{o
w ƒ 7{ Š c
p ÒÆ & ¤gz Z ¢% Z ; @ i c Ñ y ZZ6Y â Z X
Áy ZZ » ng Z z Y •I Z x ÓÐ p ÒÆ ä Ñ y Z Z6kZì xi Ñ*
ì Cƒ CŠ c
i c
¶~ y Z ZÐ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
y ZZŽèYì @ ƒ 7t : Z »S!k6Tì q å • ^ ³³Û ³Ö ] à ³Â• † ³³³r ³³Ú † ³³³aç ³³q q
ƒ t : Z »ª!k6kZ% Z ; @ Z y Z Zž n kZ
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
p ÒkZì xi Ñ * Ñ y Z Z6Y â Z XpÔì t • Û G ~ ªÅ ¿á Zz Ø ! y ZZgz Z Ô ªÅ kZ ǃ { ZÍh Š 0» ] c
gz¢à Zz ä Ñ
Zg z Z Ô ¬ Š Ã\ ¬v Z ~ ` Zc ïE
q L ^Ip ¤
Z ä" ƒ ªš gz Z ÔŠŽ ñÔ q
# vZ wÎg X {)z * Z » \ ¬v Z‰ ; Ç} 77WZ ðÃ6y Z ZÐ
Û » WZx â Zgz Z Ô • … â q
žì y â • ZUz ªš à Z}
qZ V âzŠt Ð p ÒkZ ;ì c » à ¬v Z sÜä òŠ Wx ¬
Ñ y ZZ6kZgz Zì ‹x *
ŽèYì Cƒ CŠ c
i ¶~ kZÐ p ÒkZì xi Ñ * Ë ƒ 7CŠ c
Ñ6Y â ZXy ZZ% Z ; $ i c Ñ y ZZ6Y â ZX
¶~ y ZZÐ p ÒkZì *
Û gz¢Ð p ÒÆ ª~ y Z Zgz Z ¢Æ y Zƒ [ ÍsÜŽg z Zƒ [ N ŠÃ\ ¬vZ ¿
ì t•
•A Z%&Ð p Òƪ¢gz Z y ZZ : ^ â
4¨G
èEG 4¨G
G3ÅZ D: 3èEG G3ÅZÐ : 2èEG 4¨G
G3ÅZ h: 1
ì èEG 4¨G
G3ÅZ DªÅä Ñy ZZ™Íq  Åy Z ñ Ñ y ZZgz Z [' ! Å] * Z Z Ð "
# vZ wÎg ä ݸx ¬ ª : èEG 4¨G
G3ÅZD( 1 )
Ýq ªÅgœ bÑÃy Zž J V Œ c Š wÅB » y Z n Æ xs Z ä \ ¬v Zgz Zì gB‚Æ ~  x™ Z Ñ xñ Z™ î0E!ôgz Z : èEG 4¨GG3ÅZ Ð ( 2 )
;ì èEG 4G
¨G3ÅZ Ðt ˆƒ
GÅ GÅ 4¨G
G3ÅZ h( 3 )
kZgz Z èEG4¨G3 Z Dn Æ ¿T Z åE<XÅ;ì èEG4¨G3 Z ht ¬ Š Ð V\WÃà ¬vZ ä x Z™Y m Z}uzŠ ‰c #
" · ] | ~ Y 
m Z : E
è G
G G
''''''''''''''''ÆkZ Zƒ Zg7 û% » èEG4¨G3ÅZ hˆÆkZgz Z èEG4¨G3ÅZ ЈÆ
6zgŠ Á{ z ~û%˜Æ y Z Z ƒ ‚ g èEG 4¨G
G3ÅZDsÜ¿ðä Zgz Z ;ƒ ™z ZÐ ƒ
 ¿t ~ A  Z%˜Åy ZZžÐ }V- ë~} g !
X ì Cƒ CŠ c
i ¶Ð p ÒÆ ªÉ 7CŠ c
i ¶Ð p ÒÆ S~ y ZZž• ì g { e *
Œ] !ò ™x â Z(kZ ;ì

tr

• ~z )~ y ZZ ðñx Ó ( 8 1 ) :•{o
www.Ahnaf.com

¤Ãy Z 6}uzŠ q
Z Ð zz Å CŠ c ð¸x ÓÐ p ÒÆ iZ%Æ ä ÑÆ © Âgz Z y Z Z
Z'
i ¶~ w qZ % Z • '
ì CƒÝq

o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ZÃà ¬v Zá Zz + â ƒ
ì gy â q  èY Ô ; g: t •
Ù ; 3â q
.f c
Û ðÃ~ + â Š qgz Z Ô q Û Z e Zgz Z J 7ä ³× ³Ö ] Ÿ ] ä ³³Ö ] Ÿ ä ¿T }
ZÃà ¬vZ  Hg Z Œ
Ù gz Z ; •
Z6á Zz + â C
) f Üq
~ ªgz Z ;ì c Û'
Š } Šg Z ŒZ'
n a
ZÃà ¬v ZÐi §„ q
Zžì xi Ñ Ìt Ã
Ù Ð p ÒÆ ª c
ÿá Zz ä Ñ y ZZC
 gz Z 3 â „ q
ZÃà ¬v Z { zžì xi Ñ6q
ZC
S~] kZ ä WZx â Z :ž Y Y ¹7t ;ì CƒÍ Ñ ~g ZŠ
;ì xi Ñ6gî'Z'6m ¾Z=~ f ƒh Û ~A
 y ZZxz ²V Œ % Z ;ì t •  Z%Æ VëñÐ p ÒÆ w q Zgz Zì CƒÐ w q Z ¶ c
†ŸZ

.A Û ~ + Šgz Z y ZZ xs Z ( 8 2 ) :•{o
t•

w
Æ \ ¬v Z gz Z Ô » ä ™á ZjÆ kZ n Æ äƒ ~g7 è%gz Z ! Å à ¬v Z + WL Zgz Z gz Z Ô ÏŠ4ì x *xs Z gz Z
w Ô » ä™ntçLat ‚Æ ïZúgz Z ] â © Z
w
Æ xs Z% y Z Zgz ZÆ y Z Z%xs Z ªì »xz²gz Z ¬ Z Âm~ V âzŠ p;ì t •Û ~ xs Zgz Z y ZZ Â6gî~½ Z åE
<XÅ
; Y Y H7g¦ »#Æ ù %gz Z Ô ù Æ#% ªì # â Åm~ : WÆ ù gz Z# w VÅkZgz Z ; D Y ñ 0
7
( 8 3 ) :•{o
GI
 y Z » ä ™¿6ÜÑ] â © ZB‚B‚Æ ] Ñ é)-o!Æ V âzŠ y Z Zgz Z xs Zì x *
; Ç ñ Y ¹+ Š™5à : + Šg z Z
— á^n e ^Ò kÊ †ÃÚ oÒ oÖ^ Ãi ä×Ö] ™
h»Äc ( 8 4 ) :•{o
] ÌK Z ä \ ¬v Z b§Tì b§ÏZ6à ¬v Z y ZZ Zg øgz Z ; • … T J
u Å Òà ã ̈Z åÄcÅ à ¬v Z ë
Û y Ò ~ [ Â K ZŠ p
 ™ÝqÄc„ . _Æ ] Ìx Óy Zgz Z ; • ð â •
;•M
( 8 5 ) :•{o
kZ sÜ]Š „ÅkZ ëp;ì I Z à ¬v Z »Tì Y™]Š „+ Z „: gz Z Y™7ZŠ Z h» ]Š „Å \ ¬v Z ¿ðÃgz Z
Û ð É Zg ~g ø ) g fÆ <
;ðâ •  ÅVßÎg L Zgz Z~ [  K Z ä \ ¬v Zž 6• D ™nÆ ŠÅ] â © ZÆ
•' ~Äcðñ ( 8 6 ) :•{o
Z'
›Ô v Z ZÀ ÂÔ ï» ¢ Ô ö:X Z Äcðñx Ógz Z
Å
äƒy Z6Ð à ¬vZgz Z Ô Z}
spÔ Y Ÿg Å à ¬v Z Ô ~g !
Û ~ y ZÐ p ÒÆä ™~g7 ~g ZŠ) f ÅÜÑøZ•
ì t• Û x Ó ¹ !
ˆÆ ä Ñy ZZ² ; • 'Z'~
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Zå ª
Âì Sg Ïq  q ſˤ
Z~ ] Ìy Z ;} ™ ¹ F Ù ª: ^ â
~ y Zgz Z} ™ÒÃÅ ä™ÝqÃ] Ì{gÃèžì xi Ñ6¿C
v Z% Z ;ì ˆƒ ~g7 ~g ZŠ) f mZž ñ Y Œt ™ VV ˜ 7( Z x £ ðÃ~ y Zgz Z ñ Y ` k(Ð W~ w i oy ZÉ ì ~ } ç{ z
Ù ªÆ xs Z { z ´Æ y Z Zt gz Z ;ì CYƒŽ ‚ ~g ZŠ) fˆÆ ä™ Zg7 ] â © Z ‰ ñ ŠÐ s§Å \ ¬
g mÐ ] â © Z ~C
‰• n
Û >Ãi6¿÷Z²ì 7xi Ñ >Ãi6kZ Âì d
xi Ñ { i zg6!% b§ÏZ ;ì n• ¾¿ðÃ[ Z ; ] 5 çi Z Ô ] ZŠ „Ô >Ãi Ô e Ô { izg Ô i ú
www.Ahnaf.com
;ì xi Ñ6q¡7
 ™x â Z~ ]g „kZ ;ì '
r Z'
Æ k Ü Zx ¬ ~û%{ z Âñ Y @
™ ¹ F
~ ] â £Æ ›c 
ò ¾L Z sž 7Èt ¦Ù » kZ
C
c
ƒq¡{ z Ôì *
ƒ) fÆ y ̈Z » ] â £ y Z c
o m
-(Ð W~ ] â £ y Zžì t ] !  ˜ ´g ñ Zg ÅnkZgz Z 7Ñt »
ÝZÉ ì ª
Û Ð p ÒÆ A
t• Û ~ w q Z ¹ !
 Z%Ð t •
.f c
gz Z ;ì g @ Ù Mc
ZC
™ÒÃÅw ”Æ ] â £y Z { zžì) fÆ q á Š !
ƒ{ • ¾c
Ôd ƒg Z- â Ôg F
; Çñ Y 7

n a w°z a( 87 ) :•{o

h Ù ê ZB‚Æ V zÈ gz Z ; • á Zz ä â •
ËL Z à ¬v Z Lgz Z ; • á Z z ä ™s » Z ~n çC Û a6VzÈ \ ¬v Zgz Z
L Z à ¬v Z Lgz Zì @
.A
ƒÐzz ÅaÆ à ¬v Z ¡t gz Z ; • ï Š} Š̀Z { Š c
Û s çÃy Z ñ ƒ D â •
Û ã !
iÐzz ÅaL Z6¿} hðÆ } È

w ;•ï Š â • $gz Z a6y Z Lgz Z • ï Š ZwÃV zg Ç { k


Ã7Æ w°

w — k  ^ Ë • o Ò ð ^ v × ‘ … æ ] ëð ^ n f Þ ] ™
w ( 88 ) :•{o
;ì sgz Z h* Ë ÅV zg Ç { k
™® Ö Z K Z~ { Çg !
Æ # Ö ª »xð Z™Y m
Åv Z yŠÆ # Z
( 8 9 ) :•{o
, Z c
» [ Z±Æ \ ¬v Z Ž { k { z { Zp n Æ V ëñg Ç { k
Vƒ >%Æ {Lg … k ® Ë Å#" Ñ } g ø gz Z
ì" gz Z h®
U  Ë~ { Çg ! ñ
Å à ¬v Z n ê Z Vƒ Z
Y ÑÂ »w q Z ( 9 0 ) :•{o
*
 gŠgz Z h*
;ì „ Ö ª
Y ÑÂ »w q ZÆ y ̈Z yŠÆ #
( 9 1 ) :•{o
Åy Z ¬ Ð ƒ øjgz ZÐ , ™w L Z » y Z 6W
 6W øj#  MZ
"x™ Z § —ÂÐ N Y s§Å ¼  b§ÏZ gz Z
 gŠt Ô Ïƒ ~ i Z ây ¶
X • hgz Z„
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
t ~gzŠÆ ` W1; ǃù { z • … Y 4 à ¬v ZtÉ Çƒ 7Ðzz ÅÄ Ñé Z *
Ð x Zg W} (] ! Y Ñ Â » w q Zž ’ e ´gŠ c
:^â
Zgz Zì @
kZ¤ Yƒ Â*
™x »gz Z ðÃ6kZ Ô * zŠ6kZ1ê Š 7¼ ð 3Š ~ ‹ e ( computer )R
™ ð –{g ! Û} ;ì à Zz ä Y W™
7ergz Z¼ 6kZ [ Z ì 7(h
'× ~ ( Dis k or F lop p y ) 8 # c
‹ e Å \ Wžì ê ŠÈR
Û Â'3™ ð –ðÃ6
â ™N ŠÃ ( Hard Drive ) ‹ e eg ; gz Z ( RAM ) *g ~R
žì Y Y * Û b§ÏZ ; @W7Ö̼ 6kZ Âñ Y ¬ Š ÃkZ² ;
pôù¿ðÃÐ kZ >ì »Û {Æ Û {Æ x  kZŽ x Â4}Ð kZgz Z ; Y Y 7¬ Š ;ì ŠŽ ñ ( system ) ( Z~ *Š ªZz
Ö ªÀª W÷] † • ^ u ] ç × ³Û³Â ^ ³Ú ] æ ‚ ³q æ æ : c
t ‚Æ \ ¬v ZÃw q Z L Z ?yŠÆ# Û ~ *™È WŒ
â• Û ä à ¬v Z n ÏZ ;ì Y{gÐ äƒ
; σ 7ðƒ’] ! ƒ 0
ðÃgz Š l !
¢q

( 9 2 ) :•{o
www.Ahnaf.com

h„t gz Z ; Ç } 7b Š !$
» CŠ c
i Å kZ Ãá Zz ä ™ CŠ cÙ yŠ Æ #
iC Ö ª • D ƒ Š Ygz Z } ×g Š T ~ *Š
 gŠgz Z

o m ;ì „
( 9 3 ) :•{o
CŠ c mZ ÂÏ Vƒ: V )k 0
i³V × Z' .f c i Ð T³V )Ð y ̈Zgz Z
Š ÃkZ σ Å CŠ c
Zgz Z ; Ï N Y ~h
Æ kZ¤
;ì . _ÐÆ ñ Zg Å® a
 û Zz ¨ Z I ZZ
n
 gŠgz Z h] !
•gz Zì „ t gz Z ; ÏN Y ~Š} ŠÃá Zz ä ™
( 9 4 ) :•{o
h
.A ; žƒ 7+LŽ • ðƒ Å Za ä à ¬v Z c izŠ z ¼

( 9 5 ) :•{o
w Þ Zƒ ¯ 63gz Z
;ì ŠŽ ñgz Z hÌo ZÜ>
w iå { z ; Ïñ W: ]ñLÃV zgjż
w Ï• g { 0  gz Z
( 9 6 ) :•{o
; ǃ EZŠgz ZåÉ Çƒ 7+L{ zÐ , Š [ •z [ Z NjZ c
Ð, Š Y Z b ZwÿT\ ¬v Zgz Z
c
lŸ]ç‰ oÏŽÚ
Û H~ ` Zg+ Zgz Z #
?ì t • Ö Z™{ 7: 1
?ì ñ Zg H5 W~} g !
Æeƒ g ÅvZ : 2
ƒ { Š c
?ì @ i ÁÐ p Ò¾xs Z : 3
?ù •'Z'ð¸x Óp ÒÆ y Z Z : 4
 ™ ZŠ Z hë »ÄcÅv Z H : 5
?• M
?• ] ⠣РyÃyÃÆÄc: 6
Û H~ w°gz Z aÆvZ : 7
?ì t •

Z@ ( 97 ) :•{o
„ Zegz Z e
ê Š™{ ZeÃkZ ñƒ D ™w° C Zì L e ÃTgz Z ;ì ê Š} Š W
 Z@ ÃkZ ñƒ D ™aC Z6kZì L e ÃT à ¬v Z

( 9 8 ) :•{o
 U Ð kZB; »è%K Z \ ¬v Z Z
X •f  ì @Ü z kZ *
ƒ‰ ƒ { Ze » ¿Ëgz Z
( 9 9 ) :•{o
; • D ƒ s ÜÆ è%Åk Zgz Z Y AÅ \ ¬v Z x »á Zz äƒgŠ ™Ð } Èžì t È » ä Y w$
» è%Å à ¬v Z
à ¬v Z Ì{ zƒ @ gz Zƒ xzøÐ Šæ Å à ¬v Z ¿Ž b§ÏZgz Z ;ì @
™[ ‚g Z » àçz { k ƒÐzz Åw°Æ \ ¬v Zt gz Z
ƒ •» ZwÐzz Åw°Æ
;ì @
www.Ahnaf.com

' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
g » " 6 í ñ Y õ Â } ™a

o m ;ì @Y H7V- Ãw ìÆ @g ° Z y Î]|Ð 9


g »u} (} (Vƒì g ,
 oÏZ : ^ â
» Â} ™w°

.f c °g Z (ì ÂÔ ~¾ ì Úaz w°
gŠ Z (V ¹ y
g ! W Æ hg Ã}¾ gŠ

n a ( 1 00 ) :•{o
h Ü ¤gz Z Uƒ ä y -ž7^
ì 1áy Z ZÐ } È ñƒ D ™ ð â i W‰ Y I] ! Š 4
t …q Æ® û Zz ¨ Z I Z

.A á = ÂÅ \ ¬v ZžÐ }V- ëp;


y Z ZÐ } È kZ ä y -V- gz Z Z hgy ZZ ä } È Ðzz Å äƒ: w qï•

w ; 1™t
w ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
w
ä hgy ZZÆ y ̈Z ~Š™~g7 è%Åy -ä ~y Z *
Þ ‡kZ { z „: gz Zì 7k 0
» ¯ªy Z Zgz Z ; Zƒ I ZÆ ä ™ty ZZ » kZÐ } Èžì . 
Æy-¦Ù ‰
C Ü ¤ ÅN
 ™ty ZZ
Ë ƒ 7k,Š ðÃÃy -6Tì x *
& 1;} Š hg: Špi Z y ̈Z4z @
gz Z k òG $
0zz Åä™ty ZZÆ} È y -gz Z Š
;Š 0zz Å

— l^ Ú ‡ ]çÖ c Œ] … æ] †f Ι
 ( 1 0 1 ) :•{o
æ W~GÅ,gz Z”
* Û zŠ,gz Z”
W »V ¤•
™w ZÎÐ y ̈Zgz Z * ˆÆ ä +Š { Š%~G
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
• D Y G ] Ñ ZÎ&Ð } È ~Gì @ Š q Zgz Z
W~ g
?ì yÃ[g Z¾ª Ô e … à Ú : ( 1 )
?ì H+ Š Z¾ª Ô ß m • ^ Ú : ( 2 )
?ì yõ Z¾ª Ô n f Þ à Ú : ( 3 )
ž Ç} Š [ ZŽ „
 gŠ ð¸gz Z
ÔvZ [g Z÷ W o e … ä × Ö ] V ( 1 )
ì xs Z + Š Z÷gz Z o ß m • Ý ¡ ‰ Ÿ ] æ V D N E
ÏZ§ Zz Zg ‚t gz Z ; Çn } Š: [ ZŽ ðÃ1ÇAŠ N ! Ù •
N ZŠÐ À~ [ ZŽÆ w ZÎC Û »² ; • Ñ}÷·
å "
# o n f Þ ‚ ³Û ³v ³Ú æ V D O E
Û Üg
ðâ • u~7 R Z ì Y ä r Y 3gÃ{Š%~ Tgz Z ;ì CY ð ¯ ~ y *GŽ Ç ñ W7~G~z *Š
 ™x â Z6qçñkZ ) ;ì @

i ÅG ( 1 0 2 ) :•{o
Ï0
 gŠ *
;ì hÐgz Z„ Y c
N
ßs§ÅŸ~G » b zg
( 1 0 3 ) :•{o
www.Ahnaf.com
E!
Š ÃV zg Ç { k
c y ›úš gz Z * Š Ãg ñx Ó[ Z ± » kZ gz Z ;~ ~Gn Æ V â ›g Õ‰gz Z n Æ g ñx Ógz Z
Y c
 gŠgz Z h*

o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ì„ Y

Ð p ÒÆ bÑŠ [% Z Y Y H7"
U
GE
.f c
0Ò¨$bÑŠ ñ ZÎÃTì Ð ~ b)B Zgz Z Ây ZÆ + Š :X »Gƒ Z Nz • Z± : ^ â
Æ îG
•{ &Æ Ÿã ̈Z6gî~Š ã
Æ b zg { Š c
n a
iÐ kZ ;ì g¼»% ZÆg ÇŠgz6}÷b zg ª ( o ³e … † ³Ú ] à ³Ú | æ † ³Ö ] Ø ³³Î : ì à ¬~g !
Š•
:žì Y Y ¹g ŠÏZ sÜ
á g Z~} g !
Æ T : b zg : ( 1 )

h ¯ Ðg âÃÀ5 ä à ¬v Z% Z ; ˆ~Š 7] â ¥~ <Ñ~} g !


ì @Y ¹ ( spirit ) ~ ~ môZÃkZ ;ì c

.A
{g â ZѪ ð ç Š% Ö ^ e éº … ^ Úù ¢ ‹ Ë ³ùß ³Ö ] á ] : c
Û ™f »X• 9g e mZgz Zì ( soul ) Ñq ~uzŠ ~ Ÿã ̈Zgz Z ( 2 )
ì V- ~ *™È WŒ
Û ä à ¬vZž 6ì Sg C™bâ s§Å ð Z'Ãy ̈Z‰
Ü z! Ž ì n{ z ÅÑt : {g â Z Ñ: ( 1 )
w â•
ì @ Ãy ̈Z
™bâ s§Å ð Z'
w
Š•
w
á g Z ä à ¬vZ‰ì C™g Ö Z » Ùpgz Z sÛ 6äƒgŠ ™Æ ð Y Zgz Z ì C™#
•
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Ö 56ð Z'Ãy ̈ZŽ ì n{ z ÅÑt :) ZßÑ( 2 )
Å) Z ðOÅÑVƒ @
V Zn~ ª ( ä Ú ] çù Ö ‹ Ë ùß Ö ^ e Ü Š Î ö] Ÿ æ: ì c Û
â•
E
E
Ù ªÆ Tì n{ z ÅÑt : îE 0J4)Š! øL © ( 3 )
$
ä à ¬vZž 6ì C Yƒ Za Ég8Ð ngz Z ]Ð8Ð ð Z'~ Ë ã ̈ZÐ ä YƒC
s§Åg ÇŠgz6L Z Y ^ßîE0J4)Š!Ñ} Z ª Vä ßù òô Û _ Ûö Ö ] ‹ö Ë ßù Ö ] ^ ãj m ] c
: cÛ
â•
‹õ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³Ë ³³³³³³³³³³Þ æ : cÛ ä à ¬v Zž 6 ;ì Lg { Ç WÐ ð Z'gz Z ð Y ZÐzz ÅÄhZŽ ì Ñ{ zt :Ñzí î0*:XÐ$Ñ( 4 )
â•
ZkÓÅx l Z Vzg et gz Zì Š H Za ™} Š ¢ &Åä™G6~$ gz Z n;Ñ{ zgz Z ª ( ^ â ç Ï i æ^ â …ç r ³Ê ^ ³ã Û ³ãÖ ^ ³Ê ^ ³â ] çù ³‰ ^ ³Ú æù
8 zg- gz Z ×™ ~ Z é¨GšÅZ Dzy x * é¨GšÅZ D ð | à kZ ; • Dƒ i Z0
» ÏZ Ô • ë ( soul ) ~ Z Z WZ Ð i Z0 Z Z~ y â ̈Z
G á K Z ä w D Z·uÃÏZgz ZÐ x *
î%¬gz Z ;ì H¨Ð ( ~Šp ) ~ ~² • Æ ( super ego)~ ;# ( Metaphysical philosophy)
wŠÃÏZ k Ü Z
• ë é Zp c
Ù ¤
C
{ &Æ z b Z : S•xs0vZDx â Z w– ; Zƒgz Z èã 0 Zg e Ÿt gz Zì Ÿ~Š â e Z ~ y ̈Zq ~Šgz Z ( 3 )
v Wì·ù » Y Z b
Ð }uzŠ ] :SÅ q Ù Ð ~ y Z g z Z • x l Z Á i Z Át • D Y Wt ‚ y ̈Z Æ x lZ ( 81= 3x3x3x3 ) N Y G n•
Z C Û
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Zg7 Ãy Zgz Z ; * gz¢~ Ÿ: • Š»Ð }uzŠ ] : { Åq
™ Za » ] ÷ Zpgz Z ] c Ù Ð ~ y Z ; Ïñ W6x £ L Z ,j; • Z
ZC
;ì x » »Ÿ* Z ¯Ð á Z½Å *Š kZgz Z ;ì x » » b zg *
ƒi z0 ™ Za u ZgŠ ZzgÅ~ y ̈Zgz Z ;ì @
3Š Ñ{ Zg Åä™
|Å] §z ]ñ
W ^ ãÚ ^ ß Ú o Ê k Û i Ü Ö o j ùÖ ] æ ^ ã i ç Ú à n u ‹ø Ëö Þû Ÿøû ] o Êù ç ³j m äö ³×ù ³Ö ] :žì cÛ Š•
â• á g Z ä \ ¬vZ ;ì Ð~ (|Å] §gz Z ]ñã ̈Z
ŠŽ ñg0
ZÆ ÏZ ÌZ b zg²Ôì Cƒ’t Â, Š Ÿ: Zz Ѥ Zgz Z ÔƒŠ °b Š ]ñÃkZ Z
 •f
 w ïÑÐg0 ZÆ y ̈Z à ¬vZ ª
e{ Š . Z ~ ] â i Zßz [ ò Z èg ¬Æ *Š Ð ÏŠŽ ñÅ kZ1ì @ ƒgÅ~ kZžì k V- ¼ ÎâÅ ] §z ]ñ ã ̈Z Z åE<XÅÔì Sg
ƒ V Ègz Z ãZz { Š c
zz ¸ ;ì @ i ] §zgÅ{ z ~« £Æ *Š ] ‡z Z ‰É ;ì @
ƒŠŽ ñ6gîå~ èkZ u ZgŠ ZzgÅp ¤
Z @
ƒ7
Ãy ̈Z ]ñ¤
Z ;ì @ Š [ Z±Ðzz Åä zgÆ: { I ZÃèª ( ~g g ) ä × â ] ð ^ Ó f e h „ù à m kö ³n Û ³Ö ] :žò Z¤
Y c á g Z »"
› • #v Z wÎgžì
ä#"vZ wÎg™ Y k0 È Zy ~
Æ V ðÅg ñ~g$ Zgz Z ; • 7pðÃÆ ä Y ñ Š [ Z±ÃkZ Â} Š ¯ b§Åß
 vZ wÎgû%q
www.Ahnaf.com
?ì 1 0 ƒ Zg7 {°z »[g L Z ä ?H ( ^ ³³³³³³³³³³³³Ï ³³³³³³³u Ü ³³³³³³³Ó ³³³³³³³e … ‚ ³³³³³³³Â æ ^ ³³³³³³³³³³³³³Ú Ü ³³³³³³³³i ‚ ³³³³³³³³q æ Ø ³³³³³³³³â : Y7
Zƒ @

{ Š c
iÐ ?{ z ª W Ü Ó ß Ú Ä³Û ³‰ ] Ü ³a :ž cÛ Š•
â• á g Z õ) #
E
o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
å Æv Z} Zž Y7 Ð Àä xñ Z™/ ô Â
 i Zz W5 Wt HÑ
" x™ Zg—Â ?• F

.f c
Ô Ç} Š ð ‹: VYÃy Z Âì Š
ƒ {Š c
iÐ ¬ k ˆ Zgz ZgÅ~ y Z [ Zž ¶t Š Z% ; • F

Z Å Ï0
w Vgz Zq i —
y Z : ~uzŠ ; p Ö Z á Zz äƒ w E Z Ð y !
n a
i ã ̈Z : «Ô • Cƒ w E Z Ïg !
 , q &~ x¯Æ kZ :žì t |Å x¯Æ y ̈Z
q

h
( t r a n s f e r ) v~ í!Æ y ̈Z }uzŠ y ̈Z q
ZŽ Ìcg âÑ Zz äƒ w E Z ~ I Z Fy Z : ~Šgz Z ; I Z FÅ p Ö Z
gz Z ;ì @
.A
ƒ yj~ wŠ gz Z y EZ ¯Ð G
 ' ! Æ VÍß(Ðzz ÏZ @
Å \ ¬vZ k 0 ƒ 7k ˆ Z Ò Z » ] !
|Å kZ ˆ Æ ä%% Z ; ¸ 7Ø ~ *Š » Ìz g â kZ ;ì Cƒ ( disturbance ) l ¬g Z ~ ï
GG3šE
kZÃy ̈Zgz Z ;ì @
3…Ð G
 ] !Å VÍß ‰

w
o Êô àû Úø Äõ Ûô Šû Ûö eô kø Þû ø]^ Úø æø ðö « Žø m$ àû Úø Äö Ûô ³Šû mö äø ³×# ³Ö ] á$ ]ô: cÛ {g •
â• á ZB‚Æ p Ö Z y Z ä à ¬v Z s§Å|Å] !
s§ÏZ ;ì C Y Á6y ̈Z
Ž ì @ w  Í7Špi Z { z1ì @
wx  ‰ ( Z » à ¬vZˆÆ ä%Æ y ̈Z :žìtzz ; M
Y W~• ‹ÃVzŠ%\ ¬v Z ª D † › ^ Ë Ö ] E …ô çûfö Ïö ûÖ ]
e*
* w
W~™Å ~g ‡x ¬ » c ~g ‚kZ ?ì ; gƒ H :ž7x¥ ‡|ÅkZÿ{0 ƒ ,@
i ËÔì @ Æ è%gz Z DÆ \ ¬v Z sÜ
'''''''''''''''' ä \ ¬vZ n kZ ;ì gz¢ÂÂ7
x £kZ ÅgÅÆ òŠ Wx ¬èa ; 7J
J V ; z ð ‚g ÅgÅ} g vª ( á æ † ³Ã ³Ž i Ÿ à ³³Ó ³³Ö æ :žì cÛ ~} g !
â• i ÅˆÆ ]ñ
Æ Ï0
G
3©ÅZ Ùvß ‰ž 6 ; Ñ äƒ x¥¼ Ï0
Æ g ðE i ň Æ ä%ÃkZ Âá ™— ÃgÅL Z ¿ðÃì eÐÔ ì ˆÅ ÔÅ ð ‚g
ƒ 7¼ wßz ÝqÐ ä™zŠ z K
~Gn ÏZ ; @ ÅkZgz Z ä™ÝqÆ kZgz Z ; 7-Z› °] ¸t 1; • ” + Y ' !
‰)g f
;ì h*Š V ´ Åy ̈Z »GÏZ Ô *
! Y c
N
ß~GÏZ » b zg ã ̈Z Ô *
ƒ[ Z±
{0 ` ~ Y Z4g ZŠ { z [ Zgz Z ;ì ˆ~Š ™~ p~ x  ã ̈ZB‚Æ ]ñÅy ̈Z :žìt Š Z%Ð ä Y ñ N
iÃkZ V ; zì Š ßà b zg : ^ â
{ z ´ÆvZ|ÝZ:gz ÑÅ6WákZ ä \ ¬vZŽì y Ò¿t Ôì ÑZzå ™ H~ *Šžñ Y c
 H³»kZgz Z ; g @ Zz™gz !
ž @
ì @
YH
; ǃˆÆä%DÇ»kZ } Y 7ðÃ
Ù ªV ; Æ Y 5ß²• D ™ê™N Š ÃùC
n ZB‚ÆC
3gÃæ ÌÃí! Ù ªY •èYì q i p
Ð y xgŠÆ Y 5ßgz Z Y •Xt : ^ â
v Zgz Z ;ì ò » * gz Z ! x »ÝZ ! x » ÅV ˜ ’ e ã ™œ~ ~g » Å]y
ÝZ ò » * Æ *Š kZ ;ì @Y
WK Z ñ O Åä 7~ Šq Z 4
Û pôÐ ò » *
;ñâ • Û i Z•
gz Z ñ â • Û uÐ ! x » ÅV ; zvZž ’ e xg D ™ ¬Šå Ð

— åæ¡ Â 1 Ò oe †Â l^ Ë‘æ ð^ Û‰ ] 1Ò oÖ ^à i ä ×Ö ]™
( 1 0 4 ) :•{o
Ð y !i K Z » x Óy Z • ~ } g !
Æ à ¬ ] Ìgz Z ~g !] Z f Ž • Å y Ò ä Ïg à ñ fŽ ] Ìx Ó{ z Å à ¬v Zgz Z
Ëgz ZUÌ~ kZ1ì „  gŠ I ( Z}
ñ zg ) Z åE
<XÅÆ ä ™w E Z ~ y !  Š )h
i Ïg ÃÃ ( „  gŠ *
ñ ZÎ ;ì „ ÛZ
™g Z Œ
ǃ: w È Z »ª
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ƒŠg Zz Ú~ à ¬~g !
{ z Âñ Wxi Ñ * Z ( 1 ) • 9zŠ ÅkZ • ˆÅ™f ] ÌŽ ~ y !
‹ Z f) g fÆ Úˤ igz Z Ë c
Ïg à Š\ ¬vZ
~g !
] Z fƒ @
W: xi Ñ Ígz Z Ú~ à ¬ ~g !  gŠ *
] Z fÐ X] Ìx Ó{ z ´Æ kZ ( 2 )ì 7„ ™w E Z nÆ ] Z f Å à ¬vZ Ú
www.Ahnaf.com
ÈV- } ; 7„
•• M ™w E Z nÆ à ¬v Z Â óZ}
 gŠ * „ ŠÀ
L F»ä × Ö ] ‚ ³mø ~ y !  gŠ *
i Ïg É ; žƒ„ ™w E Z nÆ à ¬
Ygz Z „
^ ™w E Z n Æ à ¬v Z ] ܉ {)z þ B; »vZ ÿ c
 gŠ * þ Z}
„ Š ÿ ǃ ªš gz ZUš o ‚t 1Ô t ‚Æ \ ¬ ñ Z}
ž

o m ;ì 7

; ñ Y à Š Z%O Š 4c
.f c Û ( 1 05 ) :•{o
|ňgz Z [ Œ
Û Ð Ë» à ¬v Zgz Z
~gzŠÐ p ÒÆ Ä )Ð kZž ǃ 7~ V sy Zˆgz Z [ Œ

n a ( 1 0 6 ) :•{o
t 1;ì @Œ
ƒd h
Û Æ \ ¬v Z6gîD{È g ZŠÎ â •
Û » à ¬v Zgz Z .Z åE
<XÅ;ì Cƒ ª
2zg Š c  f Š Z%Ð k Z
] ³gz Z ª
Û *
š ~gzŠ Å ã â • .A Û Å .gz Z ;ì @
g z Z RŒ ƒgzŠ Ð à ¬v ZÆ ªËš ¿g Ç { k Û *
gz Z y â • Û
gz Z ; ì ª" [ Œ
w ;ì 7~ V sÆgzŠ c
Œ
d Û ~ *Š ;ì CƒUš gz Z ª
w ] Ý Åg ZŽ z s ¸z ( 1 07 ) :•{o
w
5 ä Å à ¬v Z kZgz Z ; • ] Ý à Z z 䃊g Z z6á Z z ä ™] Y ot * Û » à ¬v Z
ƒzás§Å Ëgz Zˆ » kZgz Z [ Œ
; • Ð ~ ] ̪" Å à ¬v Z Ì*
It ‚Æ kZgz Z
— 6 nÚ k×n –Ê oÒ l ^m• … æ] á• †Î kÏ nÏ u™
( 1 08 ) :•{o
;ì ŠŽ ñt ‚} g øgz Z Š
–~ ^ÅÜq Û „ zt Ôì Zƒ w i *
ZŽ ì *™y WŒ å Z w ÎgŽ : *™È WŒ
6v Û
( 1 0 9 ) :•{o
; • 'Z'] c Ûƒ
W ã WŒ ~ ¤z Ñg z Z ; • x¯ » \ ¬v Z ~ |] c Û x Ógz Z
W ã WŒ
W‰ ( 1 1 0 ) :•{o
¤Å] c
WkZ Ã] c
~ y*Æ e W‰gz Z ; ì ¤Ð p ÒÆ ™f Ð s§Å à ¬v Z Ã] c
W‰ :ž ’ e *
ƒ x¥t gz Z
~ e
H {™ E ] Z f :žì Ðzz k Z { zgz Z Ô ¤Å ÏÆZ e
WkZ » ~g ! W‰ ;ì ¤Ðzz Å] Z f à Z z äƒgÃè
ˆƒ ¦wzŠ ~ e
WkZÐ p ÒkZ ;ì w ° Z » ] ÌÅ kZgz Zì Ñz ¤Å] Z f Å \ ¬v Z ~ kZgz Z ;ì Š

‹ Z f ªgÃè ZuzŠgz Z ; ¤Å™f q
; ¤Å \ ¬ ~g ! Z •
Û gîÆ w V ; Cƒ 7Ç !
~ *™y WŒ ¤Å ,{gÃè gz Z ì Cƒ ¤Å™f sÜ~ ‰Ð ~ ] c
Wx ¬:gz
Û ™f ä à ¬v Z ~ *™y WŒ
kZ ; • ð â • Ûe
Wtž b§kZ { zì ¤Å™f sÜ~ kZì {™ E »g ñ6] â £ ‰
; • Ð ~g ñ î0ªGE
3…Âvß { zèY7û%gz Z ¤ðÃÃ,{gÃè ~
ÑÅ] Ìz Y • Z ( 1 1 1 ) :•{o
Û gz Z ]z · ðÃ~ y Zgz Z • 'Z'
„: gz Z ;ì 7t • ~ ¤gz Z ÑÔ ] Ìx ÓÅk Zgz Z x *
x ÓÆ \ ¬v Z b§ÏZgz Z
;ì C Y ð 0
~ F ~²~ Ë
c
'
www.Ahnaf.com

—Ü ×‰ æ än× Â ä×Ö] o× ‘ Ùç‰ … •Ÿæ ] … æ] à m‚Ö] æ ™

o m  q Åy ZZ + - ZzÆ "
; • ñƒ ] ¯~ª
ñ - ZzÆ§å — ( 1 1 2 ) :•{o
y ZZ » +
#x™ Z§ —
.f c ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

n a
( Z ðÃ6kZ „:gz Z ; ì — ðà Â: ~ ñ Zg kZgz Z ;¸ ñƒ Ág Ð *Š kZ ~ ª
 q Åy ZZ ~
 Ñ + - Zz :žì t ñ Zg q
Z ( 1 )
 ™x â Z :ž’ e xgŠ c
; • Q] Zg „Å b§&6XkZ~º Z}Ð r :^â

¸ ` Ñ y ZZ6Ñ ‰ G _ ¬s§Åx ¸ c
\ L Z { z¤ h
Z ñƒ ] ¯vߎ IÐ ]Š Ñz Åå\ WèY ;ì ƒ: [ ZŽ » kZž nZ ‹Z
.A ; Ç ñ Y Œð¸µz —Ëš 7Z

w  Ñ + - Zz :žìt ñ Zg ~uzŠ ( 2 )
; ðƒ6]¡]ñÅ ~

w Û ~ p Ö Z y Z WZx â Z s
: •D â •  Ÿz Å]¡

w é † _ Ê o × Â ‚ Ö çm •õç Ö ç Ú Ø% Ò V N M
ܳ³³â † ³³³³Ú ] æ Ü ³³³ãö f ›ø ^ ³³³³³ì Ü ³³³$ W á ^ ³³³³³Û ³³³m Ÿ ] æ †ô ³³³³Ë ³³³Óö ³³³Ö ] à ³³³Ú ^÷ ³³³³³Û ³³³n × ³³³‰ Ðø ³³³× ³³³í ³³³Ö ] o ³³³³Ö ^ ³³³³³Ã ³³³i ä ³³³³³³× ³³³Ö ] Ð ³³³× ³³³³ì
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Ð y ZZgz Z¬ì x * Í Â; ñ Š ] â © ZÆ „ Z âz% ZæZQgz Z Ôì H Za Ý ‚Ð ¬g z Zxs Z Ã] ‡‘x Óä à ¬v Z : ª W Üâ ^ ³ã Þ æ
]¡ c
ñ Y Œ„ y ›{ z ƒ6]¡+ Š c } ™¿6„ Z âz% Zz ZÆ à ¬v Z ¿ðä »]¡+ ŠŠp] Z &
Z Z åE<XÅÔì x * xs Z² ; » äƒ} gz
Æ VÍßy Z *
Ñ y ZZ6ÏZ » VÍßÆ ä â i kZ Š Ù gz Z å Š
5ÑŽ s§Åx ¸gz ZFC 57wÎg ðÃ{° ‡ !
n Æ ä â i kZèYÔ Ç
kZ Ô wj â Qì @ Ù ª W é † _ Ê o × Â ‚ ³Ö ç ³m •õ ç ³Ö ç ³Ú Ø ³Ò : ì @
ƒ Za ? ]¡ÅkZ ÑZz äƒ Za C už‰ ; ¶?Š Åäƒg ZŠ y ZZ
W~ g
Þ ‡ñ Zg Åxs Z ~} g !
w J. ê Z Ã7Æ ] ! ^6ÏZ { zgz Z • D ` 6¤
~g ‚ kZ ;ì À e q
ZÃkZ Ô ` Zzg ÌgÆ kZ Ô y Z0
{ »
Þ ‡gz Z
;ì ¿.
; ðƒ6¬] Ãz Å ~
 Ñ + - Zzžt ñ Zg ~Š ( 3 )
Û g êg ZŠ r
^ i ^ Ú ä m ‚ Ö ] æ á ] à Ú ä Ï Ë Ö ] o ³Ê ^ ³Ú æ : • D â •  ™ž 6 ;ì ðƒ p’~ kZì ]g „t ůT :ž’ e ¢
y Y ~} g !
kZ
gz Z ]g „ÝZ² ;ì p’~ Qt Ôì ðƒ6¬]ñÅ+ - ZzÆgå —ì ~º Z}žXŽt ª ( Ý ^ Ú Ÿ ] o × Â Œ ç ‰ ‚ Û Ê † Ë Ó ³Ö ] o ³× ³Â
; ì b§
è m † ’ ÛÖ ] g j Ó Ö ] …] ‚ e à n j v Š Þ o Ê X ^ iø ^ Úø ^ ³Úø Z À ³Ë ³Ö k ³m œ … ä ³× ³Ö ] ‚ ³Û ³v ³e o ³Þ ]æ : • D ™Ü~ þ ~g Ø Z Zx â Ñ Z ÿ á £ L Z ã ˆ ¸• Z'
Z •
g ZŠv:Z ä ~ ªÔ è ò ³³³› ^ ³³³³³³í ³³³Ö ] è í ³³³Š ß ³³³Ö ] o ³³³³× ³³³Â ä ³³³³³³³u † ³³³³³• o ³³³³³ß ³³³³e p … ^ ³³³³³³³Ï ³³³³Ö ] o ³³³³³× ³³³³Â æ à ³³³³n j Û ³³³³m ‚ ³³³³Î
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
Û ~Ë ² Z y% •ž Zƒ V- r » p’t gz Z ;¸ p Ö ZÆ ( ^ i ^ Ú ^ Ú ) ~ XAŠ ° zŠ ~t ^^ Z
E
õ§‹{!0£ ZŠ * Z L Z ä ~ž• D â •
-ÍCÄZ
è í Š Þ k  ] „ Ê ^ a „ v Ê é ‚ ñ ] ‡ ^ Û â‚ u ] á ] à ¾ ^ i ^ Ú ^ Ú o ³Ê ^ ³Ú … † ³Ó ³i p œ … ^ ³Û ³Ö î ³‰ ^ ³ß ³Ö ] á ] : ¬ Š Zƒ –6x £kZƺ Z}ÐB; Æ öE
~ *Š¯ÑZz tt gz Z c þ ^ Úøÿ q
Š™s v Z i þ ^ Úø ÿ q
Z ä kZ Z åE<XÅì Z Zž c Z™N Š þ ^ÚÿzŠÆ þ ^iø^Úø^Úøÿäá Zz™ ª ( è ò › ^ í Ö ]
Î { i Z0
ƒx ¬¯t Ð TÅ7œ{Š c
;Š á }uzŠgz Z ~g Ø Z Z5 ; Š
i~ oÅV ¶ä ±g • ’
6x £kZ1 W á ^ Û m Ÿ ] o × Â ^ i ^ Ú ä × ³Ö ] Ù ç ³‰ … ] ‚ ³Ö ] æ :žì cÛ Üb§ÏZ Q»h
â• i¯~º Z}bÑä ~g Ø Z Z5 ñƒ D ™tÃkZgz Z
 ; ðƒ6¬%¯5 Wž ~ŠÃ] !ÏZ ß F
ˆZ ä VrZ
www.Ahnaf.com
Û ŠpY EZ bÑ"~y
x ‘ Ÿ ] æ W Ù ] ç Î ] ä ³n Ë Ê ä ³m ç³e ] æ W ä ³³Ú ¡ ³‰ ] x ³’ ³m Ü³Ö g ³Ö ^ ³³› ç ³e ] æ : • D â • WK Z ÂZƒ ãZz nÆ y ZX~
Åy Zžìt ñ Zg + F91; • w Z ¸ZŠ¼~ äƒ ð¸Æ#" wÎg + - Zz ª ( è Ú Ÿ ] à Ú è × q Ÿ ] ä n × Â Ð Ë ³i ] ^ ³Ú o ³× ³Â ^ ³Û ³ã Ú ¡ ³‰ ]
q Å• ¸ L Z ä VrZ Â å• ¸ª » ~g Ø Z Z5 Z
Z ~G @
o m Ö Zgz Zì ðƒ6xs Z ] Ãz
 gz Z ; ì ¸ Ìñ Zg Å` Wg; Z YÆ #
gz Z ; 1w$
.f c
•¸ C ZˆÆ ä Yƒx¥w q|~ˆ 1–Ìþ Ý¡ŠÖ] än× Ù牆Ö] pçeœ oÊ Ý^ÚŸ] èËnßu o³eœ‚³Ï³jÃ³Ú èÖ•œÿ! ‚g
; ~ŠÉÌs
 Ÿz ÅkZ~ Y EZ bÑ

n a ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
~ V s °²xs Z V- gz Z ; c
0
h
7]t: â i L Wª ǃ ~½¬Š Z%é ZÐ kZ Âñ Y 1y â Ì9Ãñ Zg à Zz¬ÅZ5¤
Z w ÏZz nÁ !
gz Z

.A
h² ; ¸ á Zz ä Ñ y ZZ ~ ä â iÆ g—‰ • 7y ›, z \ Wgz Z ; @
6 Wž ðƒ gÃè ~ QŽ ì { z ] ! W7tŠ ™6\ W
Ë Y @Š ~ 1F Ë _ ’ Û Ö ] p ‚ Ö ] æ à Â ð ^ Ë Ž Ö Z [ Â ~g ø nÆ ,h
;ì $ '× ; ðƒ6y Z Z ] Ãz Å+ - Zz
w ( 1 1 3 ) :•{o
w Ü zy
‰
; å H7w Jy ZZ J ñ ]|gz Z R Æ \
Wä VrZgz Z Ôì ðƒ6¬] Ãz Å̈ ¤1 Z- ZzÆ yÔ Z Z å Wgz Z
w 
dÆ " # x™ Z§ — ( 1 1 3 ) :•{o
-Í‘
žG
;¸ d ñ Z'
 ê v Z y Zçg ;• Ùñ ¤Ô Ì
Zgz ZC ñ ‡Æ \
å W
Ó Å"
VÃ # x™ Z§ — ( 1 1 3 ) :•{o
Ó Å~
; ‰V Ã ñ igz Z xñ ßx Q Ôµ
 \ Wx Ót 5
 ñ g ÔÒ
ñ Ã]|gz Z
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
4hIG
• … â Š Ñz Z Ŭ Ð ]tÊ Ñz Z ~g ‚ { z ´Æ îG*„à >¦ ¿I Z1• 5à Å] Z| üG

î” û Zz w Z I Z x Ó6kZgz Z : ^ â
Z I Zg z Z G
ñ igz Zµ
Â~ äƒ- ZzÆ 5
 ñ g Ôxñ ßèx Zgz Z- ZzÆÒ
ñ Þ ’ e ムx¥|ÝZ² ; • ï Šg Z Œ
Û ¤zz6~
 ÑŠ Ñz Z ƒ
 ÃÏZgz Z
 x™ Zg—ž 6¸ ~ ègz Z ã 0
~ x ?ZmxŠ WZ
 ¸~ Ü z kZ Â\
 Ñ Ì‰ å W² ; Zƒ~/Åk': e Â]tÈ ´ Z »\ Wgz Z 7—
¤ c Ü z kZ~¸ ~ ^Å~ ègz Z ã 0
Hzz : Z åE<XÅ; åÑ~ ̉ xð Š WZ
 ª W à n _ Ö ] æ ð ^ Û Ö ] à n e Ù ‚ r ß Ú Ý • • æ^÷ n f Þ k ß Ò : cÛä
â•
ÝZ™hgÃxñ Z™/ô} g ‚q
Š 4
Æ y Zèa ;ì * ñ »Ò
ƒ b ïÐ Z ñ à ¤zz ~uzŠ V ; ÆÛ] Z|% Z ;ì 7{ Z
à ðæ
Ù Ð
C
ñ ]|¤
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ï Z ; ì ÅZ
Z Ë ÂÃË:gzì [" gz Z ã Áé Zt gz Z ; c
q Š™g ï ZÐ V zuzŠ Ðzz ÅV .y Zg z Z c ZÆñÒ ÃäÝZ ä VrZ b§
Š™È g0
; Çì g 7Ð }u Z× Âñ Y 1™tÌÃkZ¤ Ë ƒ¤6}uzŠ q
Z ;ì $ Ü z
Z~ ‰
lŸ ]ç‰ oÏŽÚ

 ~ ] ÌÅ à ¬vZ : ( 1 )
?ì ´ÃÚaZÐ ƒ
ZX: ( 2 )
»y -g ñ~ ] c
?ì ¤ Hé Zì {™ E
Û ÆvZ : ( 3 )
?ì È H »ˆg z Z [ Œ
Ûk
?N â • Z6Ï0
’^ âq i ÅG : ( 4 )
?ì Cƒzz HÅäƒ { ZeÆ y ̈Z : ( 5 )
www.Ahnaf.com
?ì ñ Zg H5 Z~} g !
Æ"# Ñ + - Zz : ( 6 )
?¶K Ó Xgz Z d
 FH~/é Zgz Z V Ã  ÄÆ \ å W: ( 7 )

o m ©$EH~} g !
?ì Ãî0•G Æ~ ÑŠ Ñz Z » ¿I Z : ( 8 )

.f c
— Ü Óu ^ Ò 1Þ†Ò ÌÎç i 6n Ú ‚ñ^ Ï™
( 1 1 6 ) :•{o
n a
; ñ W: ~™Å kZgz Z ñ Yƒ Â'] !
‹ ̉Xgz Z ðà c ðÃÐ ~ Và g !•Dgz Z© ÂD6¿Ë¤
ÅZ Z
h  gŠ ] !
Ž :žÇ g { ot gz Z ;á y â ÃkZƒ C W~™Ð j§„
v Z ] ! Ž w Ò Z °ž ’ ejZ ƒ ; g W:™X » ~g !
.A  gŠgz Z 9V ; Æ \ ¬
 ~ˆ gz Zì { o„zgz Z ;ì y Z Z Z÷6kZì „
kZ ƒ Y™„z -Å kZŽ A Ý ¬ ( Z ðÃZ
w  gŠ ñ Zg K Z™b 7 Ð
( 1 1 6 ) :•{ oá ™„
ÿLE w
&‡V ; Æ à ¬v Zg±t » k Z Âá ™g ( Z • Â6kZ ¿ðä  gŠ *
Zgz Z ; ì 7„ 
™kŠ¦
Ù ~ ä ™x¥ÆX k Z
C
w Š ¬»¬~} g !
; ñ Y c  ™• Â6XÆZ
Æ kZ~ð s Z <ÑÐ h •kZgz Z ; ǃ: w J
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
 gŠ *
ì„ ™g ( Z •Â~ V Âgßs fzgqÅb)¦Ñ ! V ; : ^ â
Vƒ'Z'bÑŠÆ èEG5E
4E"
Z ( 1 )
Y ~Xˤ
 gŠ »XË ( 2 )
ƒ Yƒ: x¥[ ZŽ „
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
;• n  gŠ V ; ÆvZ‰ :ž’ e It 6gî~g ¯~ [ ZŽÆ b)y Z ;ƒ ‚
g y ZZ ë6kZì ] !
„ gmÐ wß Z b){ z :žt ( 3 )
U
ä Ëgz Z ;ì " • Â~ b){g !
Ðrñ ™x â ZŠpž 6 ; ’ e ã Y à ™ oK Z™b 7 Ð kZA Ý ¬ Ñ Zz ä C „
  gŠ ðĉ1
:ì ¹V- ñƒ D ™ÄÉР~ b)y Z
á ^Û Ãß Ö ^ e ä Ï ËÖ ] o Ê p ‚ j Î] ‚ Ï Ê å …‚ m Ü Ö ^Â p … •] Ÿ Ù ^Î à Ú
ú Î æ æ Ù ^ Ë › ] Øú v Ú æ ä e ] çq Õ ] „ Ò oú % ß í Ö ] æ † aú‚ Ö ] o Ê
ä Þ^jì k
–V- Ãb)y Z ä x â Z}uzŠ q
Zgz Z
áô ^ Â hõ ] ç q o Ê Ìô Îù ç jù Ö ] gö f ‰ áô ^ Û Ã ß%Ö ] Üô ¿ Â Ÿ ] Ýô ^ Ú ¡ Ö ^÷ Â … ææ
W áô ^ Û m Ÿ ] o × Â où ùß q h ú ]ç$æ W èõ Ö ¡ q Øú • ^ Ë e W …ô ^ Û v Ö ] ú… © ‰
ú Î æ æ W ^ Ë Ó Ö ] úè m …ƒ
á^jì k Ä Ú Ü $ W Ü × Ã ÛÖ ] g
ú × Ó Ö ] æ W ú† a‚ Ö ] æ
• Âñ O Å ¶Š [ ZŽ » b) FÌä VrZèY ;ì ; g™ Z M Z ÅWZ x â Z ~} { z  } Y 7{ z ;¾ ~gŠ Z Ñ ~ ] !
+ Z ¿Ž ª
Hg ( Z
?ì Š Z%: â i HÐ C Ù Š kZ Â ÇVz™: ] !
Ð V #~CÙ Š ã Z~ž} ™] ! Z ª ( 1 )
t ðä
E
I-4E
h» V
 Zgz ™ Î ¬» ]gúc Y òŠ W~ b)Æ V
ñ Y *  Zgz ÃkZ} ™[ % 'Z'Ð Vƒ ÇxÑV âzŠ K ZŽ Z è( Z ª : Â ö ( 2 )
7

Û g ZŠ
Šg Z Œ
?ñ Y c
'''''''''''''''' ñ Zg H~} g !
Æ V” Ú !
*
{”] ¯Æ Wægz Zg ñ ( 3 )
www.Ahnaf.com
Ô~ 3c  { zž ñ Y ¿g
ÐN Y~ ¼
 at c
?Ð Vƒ y …Æ ¼ Û gz Z ; ¶à â •
â• Û s pñ Zg K Z ä x â Z~ˆ6XkZ

o m  ™J
?• M /¾& ( 4 )

.f c gz Z • ñƒgÃè6z ZŽ • „ z Âb)¼ ~Ä}uzŠ


?ìt ,Åb) ¹ !
?u 0
*
c
ì u 0
VŽ »ñ ¢ c
W( 5)

n a ?5Y ªu 0
ÐpgÈ yŠ Ä ©%à Z z ä 3Ïn ( 6 )
ǃ[ Z NæZÐ ä Ñy ZZÆ ] » ( 7 )
? ǃ 7c
h ?ñ Y ŒÃ¾  Zƒ c
1ªy' ( 8 )
.A ; • s fzgqì H™f æZ ä[Z ‰g z Z Ô • { z ´n ZŽ b)¼gz Z
w ?7c Û ( 9)
Z º •
• aZÐ Y m
w ; ’ e 9 Š V ; z nÆ ,gz Zì ˆ~Š™~º Z}Qs
 Ÿz mZ ?6¬ c å +
ñƒ] ¯6y ZZ @ è - Zz ( 1 0 )

w ’ e b Šê »¬6kZƒ Åy ZZä Âq
?7c
? Y Z c ñ z ç0h
Ô ’ e I Z'Ãt
Zgz Z Ŭ] ù Â} â 'ÅTƒ m1 ¬ î0*Ю( Z ¿ðä
m( 1 1 )
Z ( 1 2 )
Ø ñ ^ŠÚ x nÏß i
 ™x â Z6b)‰Ð ~ y Z
''''''''''''''''gz Z ;ì ˆƒx¥ñ Zg îÅr
y v c •D»Xb) { z ;ì "
ñm{ ðÃ~ y ZZÐ ä ™g ( Z •Â~ y Zg z Z 7mÐ b)à ß ZÆZ U
• Â~ b)‰
² ;ì ] i Y Z Å ä™g ( Z • Â~ y Zgz Z • b)¦Ñèa t gz Zì sz c•Â~ {g !
¹ ! Æ 1 2gz Z 1 1 Ô 8 Ô7 Ô 6 Ô 5 Ô 4Ô 2Ô 1•}7
x â Z Ì~ b)vŠžì eÐp ¤
Z ;ì x¥gz ZŠŽ ññ Zg ãZz ~} g ! g mÐ Z
ê ZÐ x â Z • n •èY 1 2Ô 1 0Ô 9 Ô 3:•b)
 ˜ ~ eÆ Z
»Ãª zŠg Z » [  Šr
•~ k Ü Z x ZúÀ F  ™x â Zgz Z ?ì Y Y H7g± HY ZÎÆ ¶d1ƒŠŽ ññ Zg Å r
™
Û ~¬g z Z y Z ZŽ ;ì ; g Y HÐ n¾Åä™
;ì=g f » ä™t •

™g ï Z » k Zgz Z ` Z c ( 1 1 8 ) :•{o
*
ëÐ åTgz Z ~Š ä T¸Å ` Zc
™g ï Z » kZ ¿Žgz Z ;ì sgz Z h .Zzt ; • D ™& ¤Æ kZ ë âJ
{ Ze{ zì @
gz Z
;ì •$
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
ã K~ ôÜgz Z h1; • b‡Æ äƒ ã qzgÆ kZ[W‰? ã qzg c
 v Z wÎg ` Zc: ìt ] ! å ã K ` Zc c Wžìt w ZÎ : ^ â
å Wgz Z ;ì Zƒg !
g8
} i V  ‚ ÉÔ Z êL EL Z ä \ Wªì ã K ` Zcž { » \ FÃ# Z F  ` Zc ã qzg:g z ; å
" x™ Z§ —gz Z Y m
» kZ ; ñƒx¯ëÐvZ L Zgz Z @Š c i zŠgz Z ¼
ì ` Zcx *  Qgz Z ; V â • WV Â ‚gz Z

Ö ª] â ´vŠgz Z w YŠ ( 1 1 9 ) :•{o
#
ì sgz Z hƒ
 t *
ƒ q ƒ`gÎÐ s§Å[ fgz Z ; *Ù ¤Â
ƒC » `Ž ò$`Ž òG » w YŠ
&g z Z Ô Â
x ? Zm [w z 4
z> §
; • sgz Z h• x¥Ð 䃊g Zz g Ö ª] â ´x ÓvŠgz Z ; *
Š q Z 9Ž # FZÐ y • Wd
ŒÛ#
Ö ª »x? Zm []|
www.Ahnaf.com

Ö ªƒ
; Ï• g™ƒ µ Z z G ¬ Ð #  { zgz Z

» w YŠ V ; z y ZgzŠ kZ ;Ð N Y kY Z š o m
''' '''' '''' '''
 P ; ǃg¼~ {gëÜ æ gz Z)(l »ÅvZ èg ~u]|¬ Ð ƒ
 ~ ] â ´y Z : ^ â

.f c
ñ ux â Zgz Z ; fƒ w i *
, ™O, ZÃw YŠ gz Z ;Ð , ™ ZŠ Z i úÅòB‚Æ ~ 6{g o ¹æÆKì Y Å wŠ x? Zm []|; ǃg¼
Ð , ™̈ ¸~ *ŠÃxs ZˆÆ kZ ; Ç ñ Y ( melt ) £ b§Åä Y ( mix ) ã~ ã 0
Š™Ok
ñ Y c
n a Æ #{ zÐ TÐ , ™g Zz q
kZ ðÃgz Z ; Ïñ Y ~Š h ÂÇ; Ça : ð | c
òÔ Çì g: Ñ Zz Ü Ãy ¶ Û » ðÃ~ Ï0
~Š· •
Z6kZžÐ
i Åx? Zm []|ž ©;

h
Z ~–gz Zèž ©; ǃ x ¬ {g e ð ¸ gz Z ›; ǃ: 0z ÕðÃÔ Çƒ {gzŠgzŠ » s » Zz w°6} i ; ÇA : Ñ Zz ä 3ÃkZ ¿ðÃ[ Z Ç
„q
Å \ W gz Z Ô Çƒ ~ Ï0
.A
i ! ‚ : e Å ð } ]| ¼ ƒ
 t gz Z Ô Ð Œ ã 0 ? ^ v

w Ù ª `Ž ò$ `Ž òG
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '

w
mv Z¶g ~ux â Z gz Z fƒC & ˆ n Z ; fƒ y ¯æ B‚ÆÅv Z èg –1 Z gz#
Z "x™ Z g—~ {gëÜ æ ˆ Æ ] Ãz
x *
w
»v Zgz Z ;Ð N Yƒ »ð¸x ÓÐ *Šˆ n Z ; Ï} ™' !
`gÎ~ [² Òk
Å [f ; ǃ ‚¤ b
b§é ZÐ V â ̈Z t ‘ò * !ZŠ ; V ZðŠ ;Ð , Š™uh æZÐ ¬Š
ng Ñ Z îGE
Û ; Ç a : ðÃÌÑ Zz h
g z Z [fÔ tæ;Ð N Y n w ïÐ V lgz Z V1  p Ö ZÆ *™y WŒ 
; Ïñ Yá ™‡Š s§ÅSy ZyÃVÍߎ φ v WÐ ^~y
W; ǃ q ƒ`gÎÐ s§
ä nf ß i p …æ †•
1â9 08 ] Ãz ã c
Š ‡£ ZxÝ~ [ º1• ì gQ D ™— e
u ÒÈ c Ù b§ÅVÕ C‚']ty Èæ Â, z
]tñ ¸ ¨s§C
;ì { Š c  gØ »
iÐ ƒ
K Zx? Zm }]| ( 1 )èY ;ì ; g™7à *Š ~g ‚ „ ZÍÅäƒ N
ÑÆ ZÇL Zg z Z ;ì ; g™ÏÒú¿åa (ÅkZ [ Z : ] !
«
á Zz ä™x »~ V X × LZ} k
gz Z Vúg Z' e z Ô ~g å˜a x Óá Zz + â Æ r ™̈ ¸ s »Zz w°~ *Š ~g7 ~ Ï0
 ™y Z1; å * i
Ù Å] !
… â {Š úñ [ëÃTž• ï Š „ ZÍiizgC Y Rßw â ï Z ñƒ … Y ›)ÃV â ›gz Z ; • D ™Õ6s Š I Z
kZgz Z Ô • B^
-o!
W ä ™ x ¬ Ã Õ ¿ t ² ¸ ñ W ä™ x ¬ Ã s » Z z w° ÷PG èY ; å N
k Ü Z îG%¬ ; c Ñ qÜ { z •
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
:ž • T gö, Z ~ VŠ z„x ZŠÆ y Z ì N
Ñ¿tžÆ ä Yƒ x¥ŠŽ z !i ~g ‚1• D Y W~ V Â!
Ï0  Å VÍß y Z
~ñ )
‹ „: k
;ì k Œ Q
; Ïñ Y ~Š h ÂÇ; ǃ:t b
6ËÇì g: ð |~Š· ~ *Šž ‚å *
™x ¬Ãxs Z + Š ~ Ï0 ~uzŠ
i K Z ä x ?Zm []| : ] !
 Íx Zw; ‰ ñ ZØ~ Ý ¬} g7 } k
ž ‚Zƒ x ¬ “ QÆ Ç; ðƒ x ¬ eCÙ Š ~ *Š ~ Ï0i Å¿kZ² ;Ð N Y ñ Š™Ok ò
t „B‚Æg¼1¸ y ›[g Z q Z¤Z ~ *Š IÐ g¼ê Z ;Ñ ä Y ñ ¯ xg ÃÆg ð0^;Ñ ä Y G^Vq~ lˆÅ“  Íw '
1• ` ƒ w ‚ 9 3ñƒ ] ¯Ãsßñ Z åE<XÅ ; σ ~ VÅÑZ
•á Š Z®jm ¾ZP ñƒ ñ Ñ y ZZ6y Z ñ ZΉ 0 •
Û » y ›} g ‚
Û » v߃
ñ Ñ y ZZ6kZŽžì t I » sßñèY ; • •  ) é Z w– Æ y ZèY ; Zƒ { Š c
 { z ´Æ ® i¬ˆÆ ä Y - gz Z ä Wê Z
Û » { z} ™g ï ZŽgz Zì y ›{ z
;ì •
zŠ ~ ä â iÆ e Û Åª
u „úŠ ê Zgz Z ä WÆ sßñ1; ¶ã Yƒ ã Zz Z• Ù Ð ä WÆ x?Zm []|: ] !
zŠ y â Z ðZ s§C ~Š
gz Z ; ~Š™ q zÑ ã X ª Ù k#Zz "
zŠ K ZÐ ¶Š >Ãi ä VÍß Zƒx ¬ s§C ¾;ƒ y â Zz ðZ V ˜ ì o ‚yÃ~ *Šgz Z ; (
 ƒ (@ ¬
''''''''''''''''ŠŽ ñÌ` W~g Zl•Û Zz s§CÙ á Zz` â >Ãi
www.Ahnaf.com
;•
Ù w YŠž • ]o ôÜ » ] !
 x™ Z Ñž 6 ;Ð •g D Wgz Z ; • ì g D W~: â iC
ä~ ò Zúg z Z òÀt : x¯d Ü
kZ ' !
~#
o m
Ö Z ~÷ˆ }÷ª W p ‚ à e o f Þ Ÿ à n n f ß Ö ] Ü i ^ ì ^ Þ ] æ ä × Ö ] o f Þ Ü ã Þ ] á ç Û ˆ m Ü ã × Ò á ç e ] „ Ò á ç Ö ^ q • á ç $ ¡ $ o j Ú ] o Ê á ç Ó ³n ‰ : cÛ
â•

} ™& ¤é Z ~úŠ š ê Zgz Z Ïá y YÃy ZŠ lŠp® .f c


W~žt gz Z ; Ç} ™~úŠ »]tq
; Ç ñ W7Ñ ðÈ }÷Vƒ Ñ ~y
Z Åݸ ; Ç} ™7Ÿ » » ~úŠ c
 )q
Ù ~ y Zgz ZÐ N Ww YŠ M
ZC
y ´ Z Ëw z 4»x ?Zm}]|gz Z

n a Ï

h ( 1 20 ) :•{o

.A ì êŠ W
 Z@ s§Å 5 Zgñ ¦ì L e&Ž ì ] Z f { z „ à ¬v Zgz Z

w v !
Ñ Z ? Ââ z

w <<<<<<<<<

w lŸ ] ç ‰ o ÏŽÚ

Y *
?ì ^ ™• Â~ b)Æn¾: ( 1 )
? H• Â~ b)ÁÁä WZx â Z : ( 2 )
?ì ¬H » ~t ` Z c: ( 3 )
?, ™k
 Z6w YŠ : ( 4 )
’^ â×q
?, ™k
 Z6x? Zm []|: ( 5 )
’y*q
141 D ) Z‹ ZŠ N Z [ !
ª X1
142 ^â X2
G
142  1 g© Â X 3 »
: ïGG3©Å{gz Z š
143 Kk Zjm!
Æ y ̈Z X 4
144 : [ ò Z ã ̈Z ¦¡ X5
145 Šq© Â c
:e : ß Z© Â X6
145 : ] Ìgz Z Y • Z© Â X 7
146 :% Zgz Z¬©  X 8
148 © ÂÅk Ü Z x Zú X9
148 © ÂÅVÍßm{ X 1 0
149 : {qt Ü Z X 11
151 :W fg t Ü X 1 2
155 © ÂÅVÍßm Ó Z m{ X 1 3
www.Ahnaf.com
J
155 vZ G îÂ& 5 X 1 4
ÅR
ö:X Z Ã X 1 5

o m155

156 Ëg ƒ m
Z X 1 6
.f c 157
EG
] Ñ ZÎ b X 17

n a 158 ~ y Ò Æ îG
G 5{©$] ZŠ N Z : xzŠ [ ! X 1 8
0ÒG
 Zuz Å à ¬v Z X 1 9
+
h 158

] Ìgz Z ] Z f Å à ¬v Z X 20
.A
158

158 ] ÌC Z f Å \ ¬v Z X 21
w 159
E
0Ò›¢] ÌÅ \ ¬v Z X 22
îG
w ?èg ¬ c
• * Š] ÌÅ \ ¬v Z X 23
w 160

161 |Å÷gz Z wB¶Ã X 24


161 ¬» + â _Š qÃà ¬ ~g !
] Ì X 25 þ
162 Û H~ ] Ìz ] Z f Åv Zžt c « X 2 6
?ì t •
163 _Š q c ] Z f : c ~uzŠ X 27
• * Š] ÌÅ ~g !
143 ?ì XŠ Z®Å] ÌÅ à ¬v Zžt : c ~ŠX 28

165 ?• Xx l Z Å] ÌÅ à ¬v Zž : c ¶a X 29
166 ?ì HŠ Ò Z~ ] ÌÅv Z : c , v 0X 30
167 ?ì ^Y • Â~ b)X X 31
168 ?Z 4]IêЛG
é¨GšÅZ ð éJ5G
$
Ý Z f Z ¬ X 32
169 ] Ñ ZÎ b X 33
170 Û xÎ þ 3ÿ [ !X 34
*™y Z Œ
170 Û X 35
ì t ‘)gz Z x¯ » à ¬v Z *™y WŒ
170 x Z zŠ » i Z z Z ^ â X 3 6
171 Û X 37
|ňgz Z ] u Zz ã WŒ
171 |ÅkZgz Z x¯ » \ ¬v Z X 38
172 ] ÑÎ b X 39
173 Å à ¬v Z þ 4ÿ [ !X 40
] ̹ !
E
173 • à i Z b§Å] Ì~uzŠ îG
0Ò›¢‹ ÌÅ \ ¬v ZX 41
173 |Å] ÌC Z f Å \ ¬v Z X 42
www.Ahnaf.com

173 ì s zwz ] Ñ W%x¯ » \ ¬v Z X 43

o m173

174
^ â X 44
ì 7q ðÃéÅ \ ¬v Z X 45
.f c 174 Ñgz Z {n ÔB; » \ ¬v Z X 46

n a 175 |Å Ÿggz Z …Æ \ ¬v Z X 47
Ù \ ¬v Z X 48
• Û {ÆqC
h 175

!Å à ¬v Zgz Zg Šz Y , þ 5 ÿ [ !X 49
.A
175

175 |Å!gz Zg Š ƒ ,Æ \ ¬v Z X 5 0
w 176 D+gz Z Y ’ ÅŠŽ ñgz Z xzn X 5 1
w zŠ Z%Ð xzn : ^ â X 5 2
w 176

176 D» à ¬v Z} g !
Æ° ‡gz Z ì‡ X 5 3
177 • 6]¡] &Åv Z þ 6 ÿ [ !X 5 4
177 Ù X 55
]¡Åá Zz äƒ Za C
177 ^â X 56
178 g f Åxð Š W X 57
ðÅw q ZÆ y Zgz Z e
179 ^ â X 58
180 |Ń ~ y Z Zgz Z¬ X 5 9
180 |mZgz Zg Šzƒ þ 7 ÿ [ !X 6 0
180 • ¶ÃŠpw d Z L Z y ̈Z X 6 1
180  ¤ Z X 62
¬»Cgz Z®
181 ] Ñ ZÎ b X 6 3
182 x Z™/ ôgz Z x « Z þ 8 ÿ [ !X 6 4
Y m
182 * Z X 6 5
ƒx9»Y m
182 ^ â X 66
182  Ñ} g ø X 67
¤Å ~
182 ] †+ F
aZˆÆ Y m
Z X 6 8
183 • D ™Š c ñ ôC
Zi ZÃ!
Ð i Z0 Ù ë X 69
þ 9 ÿ [ !X 7 0
183 v Z I Z ] â ´gz Z¬Ðzz Å { k

183  X71
X »[Åðñg … k
www.Ahnaf.com

183 *
™ C6V z iñ X 7 2

o m184

185 ôz Z F
:Ò ~gz¢ X 7 3
~ ug M Z y pg X 7 4
.f c 186 ÎzæÅ ôz Z F
wz Z c X 7 5

n a 186  ) xzŠ c X 7 6
ôz Z F
®
] ÎgŠ Z®Å ôz Z F
xÎc X 77
h 187

Û ~zi úgz Z ôz Z F
t• i úxg X c X 7 8
.A
187

189 Ø{ X 7 9
w 190 ¬e Zgz Z ôz Z F
i úi §c , v 0X 8 0
w Ò ~gz¢ X 8 1
w 190

192 ¬»i úúÆ̀Ãz Éà X 8 2


192 x g~ 36gîEZŠ ðñ X 8 3
192 gz Z w JV )~g ø H X 8 4
Ð Vƒ s ç{ k
192 ^â X 85
193 ™~g7 !Åv Z Ñ Zz ä ™ ð Z'
ì @ Ù X86
C
193 ì C™ë!
Ãw q Z Y c
g X 87
193 ^ â X 88
194 i § » mÜ Z w ” X 8 9
195 ] Ñ ZÎ b X 9 0
196 ] Y Zg+ Zgz Z ] â Z™] Z7þ 1 0 ÿ [ ! X 9 1
196 ¬»] â Z™gz Z ] Z 7 X 9 2
196 ] â i Zßê Zgz Zxs Z y ZZ þ 1 1 ÿ [ !X 9 3
196 CŠ c
igz Z ¶~xs Z Ô y ZZ X 9 4
197  Z% p ÒÆ ª¢gz Z y ZZ X 9 5
A
198 • ~z )~ y ZZ ðñx Ó X 9 6
199 Û ~ + Š g z Z y Z Z x s Z X 97
t•
199 ] â £n Zgz ZÄcÅv Z þ 1 2ÿ [ !X 9 8
199 h» k Zgz Z ÄcÅ \ ¬v Z X 9 9
www.Ahnaf.com

200 Z'
•' ~Äc‹ â £ðñx Ó X 1 00

o m200

201
^â X 101
ì Ð s§Æv Z w°gz Z a X 1 0 2
.f c 201 Z þ 1 3ÿ [ !X 1 0 3
 Ë ÅY 1z Zgz Z m
®

n a 201  Ë ÅY 1gz Z Yð m
® Z X 1 0 4
øjgz Z y iz »w q Z X 1 05
W
h 201

^â X 106
.A
202

202 fƒ7w q Zê Zt ‚ƃ Ö ª X 1 07


 yŠÆ #
w 203 • EZŠ ?Å c izŠgz Z ¼
 X 1 08
w ] Ñ ZÎ b X 1 0 9
w 203

204 ƒ ty ZZgz Z „ Ze þ 1 4ÿ [ !X 1 1 0


*
204 Z@ X 1 1 1
ì Ð s§Å à ¬v Z „ Zegz Z e
204 ìŠã
Å Zwgz Z „ ZeÔ *Ø »è%Åv Z X 1 1 2
Y?
205 Y™7xzøðÃÐ y Z Z { z ´Æv Z X 1 1 3
205 gz ZG[ Z± þ 1 5 ÿ [ !X 1 1 4
,”
205  X 115
æ W~GÅ,gz Z”
206 [ Z Nz [ Z± » kZgz Z Ï0
i ÅG X 1 1 6
207 |Å] §z ]ñ X 1 17
208 Z Å Ï0
w Vgz Z q i — X 1 1 8
209 ^â X 119
210 »] ÌÅ à ¬v Z þ 1 6 ÿ [ !X 1 20
{™ E
210 i ~uzŠ Åv Z X 1 21
] Ì~ V â !
210 Û Æ à ¬v Z X 1 22
|ňgz Z [ Œ
211 Û X 1 23
] Ý Åg ZŽ z s ¸z ;ˆ gz Z [ Œ
211 ~ ¤Å] c Û w z 4þ 17 ÿ : [ !X 1 24
Wgz Z y WŒ
211 Û X 1 25
|mZgz Z w z 4» *™È WŒ
211 ¤Å] c
W‰ X 1 2 6
212 ÑÅ] Ìz Y • Zx ÓÆ \ ¬v Z X 1 27
www.Ahnaf.com

212 Åzmv Z -wÎgŠ Ñz Zgz Z + - Z z þ 1 8 ÿ [ !X 1 28


y Z Z » R gz Z + - ZzÆ xå ™ Z§ — X 1 29

o m212

212 ^ â X 1 30
.f c 213 >¡Z-- áKßñÀ X 1 31

n a 215 Ó gz Z d
VÃ Æ ~
 x™ Z§ — X 1 32
^ â X 1 33
h 215

.A 216

•ÃËZ
? ÂVƒ: ] â ¥0ÆZ
] Ñ ZÎ b X 1 34
 X 1 35
w 217

^ â X 136
w 217

b) º X 1 37
w 219

220 *
™g ï Z » kZgz Z ` Z c X 1 38
220 ^ â X 1 39
220 Ö ª] â ´vŠgz Z w YŠ X 1 40
#
220 x? Zm [w z 4
z > § X 1 41
221 ^ â X 1 42
222 Ò ~gz¢ X 1 43
222 ] !
« X 1 44
222 ~uzŠ X 1 45
] !
223 ] !
~Š X 1 46
224 ] Ñ ZÎ b X 1 47

x¯DgzZWZx â Z
; @

~‰Z£ Zæg ?
www.Ahnaf.com

o m
. c
G
î
aG
f
! ‰ Z G
î œ !Î Z„
h n
! Z â Z̀Íz Z 8 Y 6 3…z Z 8
.A
w ~‰Z£ Zæg ?? £
w w è m ‚ m †i ^ Û Ö ] æ è m †Ã • Ÿ ] ‚ ñ ^ Ï Â o Ê y é † f jÃ Û Ö ] á ç j Û Ö ]

w zŠg Z ! ²îªG©EÅZ z ³Z [  : 2
wÜ×jÛ Ö] æ Ün ×à jÖ] … æ]( o×’ ÛÖ ] ènßÛÖ ]æ oÞ]‚ nÒ ä ‘ ¡í Ö] V o× è×Û jŽ Ú y
Ïg ÃzŠg Z ½wßZ òs Z : 3
D ä Ë n ß u ç e ] ä Û ñ Ÿ ] Ý ^ ÚŸ E † fÒ Ÿ] ä Ï Ë Ö ] ·ù: 4
þ è n ‘ ç Ö ] h ^ j Ò W Ü × Ãj Û Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ] W ¼Š e Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] W † f Ò Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] Vo × Â è× Û j Ž Ú y
~‰Z£ Zæg i Z : zŠg Z Ô i ZgŠu·zZpi Z : Ïg Ãz ; ~h
Fâ •i Z : ! ² W ¼ Š e Ÿ ] ä ÏË Ö ] V Q
zŠg Z ¼Z ~1 ZùY E Z : 6
zŠg ZÀ F
z ô=º Ñ Z îGª©EÅZ : 8 ; zŠg ZÀ F
ÔtgŠ ‡t £Z Ÿ : 7
3.Å
ЛG
zŠg Z ô=zÀF: ê ZzÝ °Z : 10 ;zŠg Z ô=zÀF: ûiE $ ÑZ îªG©EÅZ : 9
! ²x â ÑZ >§ °x ÅÑZ : 1 2zŠg Z ô=zÀ F: îG 0rß Z [ Â : 1 1
G
z Šg Z ] â }
~ x¯DÅWZ x â Z : 1 3
zŠg Z ! ² Ü m † Ó Ö ] o f ß Ö ] à Â à n Ú Ÿ ] Ý^ ÚŸ ] à Â à m † Ž Ã Ö ] VM P
Å E
ïzÀ F zŠg Z öÐ}. Z G 04$: 1 5
îG
gƒÑyzN
wDZ)´uš yZ%» 28ðsÑZx‰Z„

zŠg Z
À F

¼ûŠøeûŸø û] äöÏûËôÖû]ø
ke^$ àe á^ÛÃÞ èËnßuçe] Ü¿Â] Ý^Ú]
oí×e oÖ^Ãi ä×Ö] ‚f àe ÜÓu Än_Úçe] pæ]…
pç×ÃÖ]‚Ûu]‚n•… ‚ÛvÚçe] ojËÚäÛq†i
6na ÁçËvÚ kÂ^f›æ äÛq†i ÑçÏu ä×Ûq
www.Ahnaf.com

û ' /' ü

o m h^ŠjÞ]
.f c èÚŸ] t]†‰æ äÛñ] Ý^Ú]^Þ‚•†Úæ ^Þ‚n‰ Ý^Ú] l†–u

n a oÛni o×e^Ò oÊçÒ ke^$ àe á^ÛÃÞ äËnßuçe]

h VänÊ ØnÎ

.A àÛu†Ö]^•… oÊ èÚ^nÏÖ] Ýçm äi•‚Â]^Ú l]†níÖ] àÚ ofŠu

w á^ÛÃßÖ] gâ„Ú p•^ÏjÂ] Ü$ p…çÖ] †nì ‚ÛùvÚ ofßÖ] àm•

w 4}G
Àxè â Z ýL G3E M¢EÔº Z îªG
M¢E

w $ • Ô ûiE $ Z îªG
ÀÄ â Z é Q [ Â Ô w Í Z x â Z Ô w Í Z îG
GE
0©L¢
WZ x â Z 0 Šè × Ô • ~ z Z gƺ Z îªG M¢E
M¢E
$ Z îªG
ÀÄ â Z ” ¬Ô • ~ z Z g Æ ûiE

Y 1z Ñ Z x â Z Ô Ý ¬ s Ä â Z • •1
Y Ì !
Ñ Z x â Z n Z x â Z •
Ym Ž ~ * Š} ™é Z Y Z M Z
X : ã U
«
GGO! 3E
4$Ô•1
Y 1 z ÆI Z Kg Ô Ý ¬ Ô ö§3 Y Ìz t œ ü0E
°ÃÕz DŒä T " žÔ hy ) F
w$

: Wá) l
C Yƒ (6Ï Z ™ƒ q zÑÐ é" ] Z f Ï Z =°t g z Z ì Ñ Z z ä ™ Za » V¶°Ž • n Æ ] Z f Ï Z =°x Ó
̄ ! Zg gz Z x Zg Wn Æ * Š I Z ™ƒ –n Æ w Îg ~y
»s gz Z ¤gg Ñ" gz Z ; •
W‰ ÇÐ s§ mZ Q'
V ¯ Ô V/Ô V ÂäEZŠ à *Š I Z 1; ñ ƒ Šg Z z n Æ x ª èg ¬ ³x • EZŠ » ¹Wz ðZ ~ *Š èg ¬ k Z Ž Ô Vƒ
~z *Š ; x Z™[ ôZ 6 We n Æ *Š I Z gz Z *Š w Wà Z z • g ~g Y J
 Z @ r Zl #Ö ª izg i · 0 Ù g»
5 Wg z Z Ô ‰ ¯ zC
G
Ù Í ñ _ Æ ê ›z ½~ Ï0
Ð$
C i n Æ VÍß x ¬ gz Z } Z Å Ï0 i ˜Å \ Wgz Z ; š
 I Z 6 W ̄ !
»“  iz d i
Z 6 Å *Š I Z œ~ ðZŠ L ZÃV â™ ðƒ ~)~ ] Ñ» ~g7 Å]tg âÔ ànßÚ©³Û³Ö] l^³³`Ú]V ]
~È { i ZèÐ i Z0
t Z]g z Z B z Z ~Š ¾ Z Ä £g ZŠuÆ V ñ â Zgz Z m {~ y Zgz Z ; àm‚`jrÚ äÛ³ñ]á Z z ä ™
Ý^Ú]]|ÆÔ Z¦]g t
è ð^ß%Ö]æ ènvjÖ] än× t t<
w Z ëÆ Ù jÔ o×e^ÓÖ] oÊçÓÖ] ke^%Ö] àe á^ÛÃÞ äËnßuçe] èÚŸ] t]†‰ èÛ³ñŸ]
 z à ¬v Z [ Â ñ ZgC
www.Ahnaf.com

Ð s§Å] Z f k Z ¤gŠ Z®Ñ6Vß Z z ä ™ q n Z Å\ WB‚Æ mÜ Z J


; Vƒ w i * Ö ªgz Z ;ì ðƒ ~ FZ ~g7 6
#
Cƒ 7µ Z z ¶' ä ZŠÆ ð Zg ÌˆÆ „~g ‚k Z ~ V â Z •ÆT
ì { Š c o
i Ð MŠ Z® Å ? £ 5 W; ¸ ) ÆäNZ ` Zu . _Æ ~tg
m Z' 
ug z Z Ô[Ñ Z x â Z Æ ä â i L Z•1 Z WZ x â Z
: • Á Â ZzŠ Å x *k Z 6gî ~Š ã
; • ‰ ñ 0.f c
° F~ *Š Æ û º Ñ Z îªG©EÅZ ü [  ˆÅ ÜÐ r ™ x â Z1

Ưk Z Âì ð Y Z ðä n a
~ V ¶y Zg z Z ;ì w ®) g fÆ V- z Zg F¯{ Š™Ü» ‹ à ¬v Z†0 ¬ .1 ZŠ¤
•á Æ WZ x â Z ~ s f î0<Egq
Z ~ k Z ; ì ˆÅ ÒÃÅ ŠÅ ° kZ ™Äg t ‚ÃV ¶Š¼ Z åE <XÅ; ì Ìs % Z } g Š
k Z g Zƒz c Ëš ÂA ÃÚ Š Úc hZgz Z ì Ð zz Å aEZŠ Æ à ¬v Z ¡c
¶ ðä Ô WZ x â Z ] |'ÝZ
.A ¬t g ZŠó f »
.ì b
w
á] ^Þ]ç• †ì• æ ànÃÛöÖ] æ ÐÊùçÛÖ] çâæ ^ße… p†Þ oju^ßÖ^ÛÂ] l^ònù‰ àÚæ ^Þ^ŠËÞ] …憕 à³Ú ¡³Âæ Øù³q ä³×#³Ö] ^³Þƒ^³Â
w àønÛôÖ^ÃøÖ] hù… ä×ùÖ ‚ÛvÖ]
w û ' /' ü
: •Å[ Â
Û ~ W
‚f àe ÜÓuä V r Z g z Z Ð ovm àe †’³Þ ä ͆_Ú àe ovm ^m†Ò‡ç³e]à ¼ŠeŸ] äÏËÖ];ž • D â • È Z@ Z i •
 Z z g Ð oí×fÖ] ä×Ö]
;ì He
ànŠu àe ànŠu ä×Ö] ‚³fÂç³e]; à oËŠßÖ] ÙçvÓÛÖ] ‚ÛjÃÚ àe ‚ÛùvÚ àe áçÛ³nÚ à³nó۳Ö] ç³e]:žì V - •· ,~ Q²
àe o× ànŠuç³e]: æ Z ; ä o×jíÖ] Üùu†’Þ àe á]†³’³Þ ÔÖ^³Ú ç³e]: æ Z ( • s z cÐ ÄÆ ¯Z Ž ) ä p†Ç•^Ó³Ö]
änÏÊ ovm àe†’³Þä V r Z g z Z ; Ð o‰…^Ê o‰çÚ àe ‚Ûu] ànŠuç³e] ä V r Z g z Z ; H y Ò ä oÖ]ˆÆ ‚ÛùvÚ àe à³nŠu
Û { z :ž ‹ Ð oí×fÖ] ä×Ö] ‚f àe ÜÓu Än_Úçe] ä V r Z g z Z ; Ð
•D â•
û ' /' ü
( 1)
X : .1 Z
ñ U
?• ë î¾t g z Zì HÈ »º Z}ž Y7 Ð "
 0 y ˆ•1 Z
X : WZ x â Z
c
Ð p ÒÆ Ñz Ïg ) VƒÐ p ÒÆ© Âg z Z ; j !
c Ù ª ; êY • 1 c
Vƒ UC Vƒ êY Z’ Z { z { Zp• n Æ à ¬v Z =°x Ó
$Ñ c G
; • g Z z Zw „Ãà ¬— Z ƒ  t VƒÐ p ÒÆ Vßß Z ö™G
 Ń ;Ð p Ò îGªG
G3©8 c
Ð p ÒÆ {ogz Z
Ññz ‡ W} g ø ƒ xszŠ zgŠg z Z ;ì •» ] d °¬ ÌÐ w ìzg¦Æ V zÈ Ž • n Æ à ¬v Z Ï Z =°x Ógz Z
ñ WÅ\ Wg z Z n Æ "
nÆ w # à ¬v Z w ΰ Z·]|
Û »Ã¿ËÐzz Å[ ‚g ZÆ { k
; ñ Y Å ÔÅy Z Zn ZÐ ¿ËÐzz kS „: g z Z ; ñ Y ¹: • : cÛ gz Z
â•
www.Ahnaf.com

; ñ Y Z ñxi ÑÃ æ¾5. Z ù4gz Z s zH !
% Zžt gz Z
; Y7uzg ðÃÃkZ ÂìÑ c
m Zž ñ Y 3g ¢6] !
í ðÃÐ s§Å à ¬ à ¬v Z ~glÆ ¿Ë¤

o
k Zg z Z
; Y7¯ gl ðÃj Z 7glŽ gz Z ;ì 6g™ W{ zì ã W~glÆ y ̈ZÑz펞 ' Yt gz Z
.f c X : cÛQ
â•

a
—kÏnÏu oÒ Œ] …æ] oñ^Þ]• …æ] ka^ÏÊ™
n ì Cƒ Å b§zŠ ð *
ZŠgz Z}
h ; * Ø N~ I ç´ Š : ( 1 )
ZŠ g z Z >
™Ýq ð *
.A ; * Ø N~Ü•
Z Šg z Z >
™Ýq ð * Û ÜÑx © Z : ( 2 )
w
k Zgz Z } ™ù ]Š „ Åg ÇŠg z6L Zž ì ©
y Y t òŠ WÐ k Z èY ì qŠÎgz Z j œ{ Š c
i™¯ Z w z Z ~ y Zgz Z
w Ë ƒ ¦] â ¥{ h
;•$ i sÜÐ ä ™Ýq { Š c Û»
i D»<Ѳ} ™Ýqù [ Œ
w ( 2)
X : ò .1 Z
ZŠq œ{ Š c
?ì H ð * Û t\W
 :N â •
iÐ ƒ
: WZ x â Z
s§Å à ¬v Zg z Zƒ Ìy Z Ñ ! Ø Ng z Z ð *
 ™ y ̈Zžì t Â|ÝZ >
Ý ¬g z Z Ôƒ ( fatheful ) y Z Z r ZŠ
u 0
Ô^ Y Ô x Zww 'Ð T )ƒ { Ç WåÐ Š zu ¦Ñ mZ gz Zƒ ‚
Y *
^ g D]g z¢g”g z Z òi Ñ » <Ñ { ”w i *
Ð
~ ä ™~zc Å + Šž @
ƒ „ Ç WÐ k Zì H³< Ö QKZä"
 { Zg Ž n Æ # #Ñg z Z ( ñ Yƒ { Ç WÐ u 0
*
gz Z
Ù g z Z ñ W7: ~g Z ØŠ ðÃ
 »x ? ZmÑgz ZŠ zu Å+ ŠÃ+ Š ÇC
;n ƒ x¥i §<
Å Ýq ð Ég 9Ð b) y Z ~ ] Ñ q { æ W7 6 Ëž @ ƒ D» b) ° % ZÆ ò#
Ö Z[ Wžt ] !
ë ZÐ ƒ gz Z
ûGî*9g îG% Ñ Z s % Z üì Š
cÛ èY ;n Y X Ð ã á$
â• Ån~} g ! Ù Ðzz Å ] Ã % Z ~ : Wê Zgz Zn Y
ê ZC
0E
 ñ »Øg Å à ¬ à ¬v Z s % Z » : W~ îG
;ì Z G4G Ö Z
& Š b) » #
— l ^Ú¡Â … æ] kÏ nÏu oÒ Œ] …æ ] á^Ûm ] ™
( 3)
X : .1 Z
? • C¼ ~} g !
Æ Ì Z Åy Z Z = \ W
: WZ x â Z
cÛ ˆÆ ä ™™f •K Z
â•
u )
( wzZg

ñ 0 Z ä VrZžì ~ T ð â •
Æ + Š= \ W Y7 Ð /
|Å kZžØ C ~ } g ! Û Üg Z Ðòç,™G
u q $ 0m
www.Ahnaf.com

?ì H
+ Šž Ç- Ø »ÂßJ b§hZæZ ?Z Ûä ñ 0Z
 g z Zì xi Ñ G' !

o m
~gz¢´Ð y Z Z6\ W c
â•
;ì q Hy Z Zgz Z
X :/

.f c ?ì H|Åy Z Z Y7 ~ :òç,™G
$ 0Z

¸B‚} ÷ +
 Y ~uzŠ v)
Æ òŠ Wvg )
 v Z w ÎgŽ ‰ á k 0
Æ~
n
t gz Z å~ +
a
Y q
Zgz Z Z ñB; Z÷¬ Ð ¶ Š [ ZŽ » k Z ä
{ ¦g/q
Z Å ~ C ä ñ/0 Zgz Z ¸ ï •
 v Z wÎg ~ :ž c á g$
{ z çB‚
X : /0 Z

h
?ì Ø 7 ~} g !
Æ |Åy Z ZÐí ¿t ; ¹Ð y Z ä /0 Z™ è~ +
Yq
Z Åk Z= gz Z
6u ; w ! .A
E ]g zpÆ T Zƒ 4ZŠ ¿q } g ø Y z Z , gŠž¸ ñ ƒ Æ k 0
Z k 0 Æ~ v Z wÎgû%q
Z ë
w
ðÃÐ ~ ë jZ èY Ç ƒ c Ö }
M Ð ] Œ Š Ë¿bZ { zž ¸ ì g a Ît ë Ô Zƒ ¢ q ~ ~t # ñ 0
!
)q
w  v Z wÎg Zƒ ‡\ñ +Æ VÍß { z å } Y 7
; Îìg z Z ´ Yt ‚Æ ~
w ?ì Hy Z Z à ¬v Z w Îg c X : Šg Z z â
# ·]|gz Z ; 7Š q ðà ZÎÆ à ¬— Zž b Š „ ZÍ Å ] !
x Ógz Z ; • wÎg g z Z } È n Z " kZ X : gå —
yŠÆ ]y
M c ŸÆ$ Ù gz Z ; VßÎg ‰ ÇÐ s§Å k Z ; V1  { ”w i *
z (C Ð s§Å k Z ; *
Ñ y Z Z6À5
; *
Ñ y Z Z6äƒÐ s§Å à ¬— ZÆk
 hZgz Z ;6
¼ ~'
¹ s ä \ W : Šg Z z â
# — Z w Îg „Špg z Z ì ; g™ w ZÎ „Š pì òŠ M C Œ Šž Zƒ ÀZ (… : ñ/0 Z
 t ‰ ì ; g™ & ¤ Å"
¼ƒ
;ì } Y
?• H] â i ZßÆ xs Z : Šg Z z â
Ô * » <g z Z Ô *
™" ™ì ‡i ú : ¹ä X : gå —
 Ô ´g} i zgÆ y pg Ô b Š >Ãi Ô *
™ e »— Z š
c # — Z w Îg gz Z Ôì òŠ M C Œ Šž Zƒ À…6T Å & ¤Å k ZQ ä kZ
Í ; ì ; g ™ & ¤Å" : /0 Z
å W
;ì ; g} Š ½Ã\
?ì q Hy ˆ Z X : Šg Z z â
Zì ; gN ŠÃà ¬ à ¬v Z ‰™, Z ( ]Š „. _Æ e
7, Z¤ Zgz Z ) ¿n Æ à ¬v Z Â:žì t y ˆ Z X : gå —
 Z zg q

; • ì gN Š »{ z‰z™, Z ]Š „mZ Â Yƒ
#
?Ï ñ M “ Ö ªžN Ct \ M [ Z ;ì ¹ s ä \ WX : Šg Z z â
g 7D{ Š c
;‚ iÐ á Z z ä ™w ZÎÑ Z z ¶ Š [ ZŽ ~} g !
Æ k Zž cÛ ä X : gå —
â•
 ¸ { z 1ì ¿y ÃBŠž ñ ƒzás§Å mZ vß Z
ÃËg z Z å [ ƒ T `g z Z V Z ¿{ zˆ Æ k Z X : /0 Z
 ;Š
`O—{ zž Zƒ: x¥
?ì Š
:ž cÛ Â • ì g™®~} g !
â• ÆŠg Z z âk Zž@Š ª
 qt ÅVÍß ä ~
 g —Z

www.Ahnaf.com

;¸ ñ Ñ p=Ð s§Å à ¬— Z n Æ ä 2y »g Z ~Š ã ð ƒt
Æ + Š n } g vŽ ¸ L

?ì ð¸¿{ z Hƒ @ Û Z » V  !
™g Z Œ o m k Z ¿Ž X : .1 Z
g ¢ å6] !
x Óy Z Å] * Z Zg z Zƒ ‚
(4)

.f c : WZ x â Z

n a
;ì ð¸{ z ƒ @ Û Z » V  !
™g Z Œ  V;
x ÓÅk Zgz Z } â Ãy »g Z x ÓÆ xs Z ¿ðÃZ
'''''''''''''''
h Û Ãy ˆ Z : ^ â

.A
u { zì @
Ø ~ {gÃè g ƒ Za ~ ËÅy ̈ZŽ WZ c
³» kZg z Z ; • ë s ¦ÃÏZ s ¦[Zg z Z mÜ Z c Š q Z ;É H
;@ i ~ g ~ *™y M Œ
ƒ g~ ]y
;ì CƒÝq ~g !
e ZÆ y ̈Z ~ *ŠÐ kZžì ¸
WÐ Tì Cƒ Za ª{ zg0
* Û Z Ð y !
™g Z Œ w
i ( 1 ) • y »g Z zŠ sÜÆ y â Z q
Š 4  ™x â Z ]|ž Zƒ x¥Ð [ ZŽ Æ w ZΉ G Ð s§Å .1 Z x â Z : ^ â
î*9g r
Æm à ¬v Z G

w ™& ¤Ð & ¤Ð wŠg z Z ( 2 )


*

w »ñ~ ÏŠŽ ñ~ V s9Åy ZZ ÏŠŽ ñÅ ~uzŠg z Z ÏŠŽ ñx° Åq


g z Z ; σ̄ !
ñ Zg ¸ g z Z … â 7z b ©$E» r
» y ZZ ÿ{ zžì t Ãî0•G  ™x â Z ]|~ } g !
Z c
í @
kZ ì s % Z ~ ¨ Z I Z[Z ~ kZ 7c
 , q V âzŠtž• ~gz¢g z Z
z *¼Åy Z Vƒ Ç Zgz Z Ïg !
q
•z » y Z Z ¿žXt ; g
ì h¸g z Zì Åt h
Fâ ¨ Z I Z[ Z

û ' /' ü
û *
™s z @
c Û ]â©Zü
 ˜ ÐÄ•
—~ kZ ª
( 5)
Ù ªdÑ ~ } g !
7~ž¾ ñ ƒ D ™C Æ á Z z ä ¯ Æ q Ë c ZX : .1 Z
} ™g ï Z » q ËÅ ] * Z Z ¿ðä
?ì ¬H » k Z ÂÔì yÃÛ { » k Z } Y
: WZ x â Z
:ì w ¸» \ ¬— ZèYì •Û » ¿{ z
Ù \ ¬— Z ) (61:%²Z )û ;ðõo• ØùÒ ÐöÖ^ì ä×#Ö]™
( • Û {Æ qC
t g z Z ì Û { Ìg z Z ðÃ{ z ´Æ à ¬— Z ì ; gÈ { zžì t È »g ï Z Ðzz Å dÑÆ ¿k Zgz Z
ì ¬ q Ü] !
mµÐ s§ Å à ¬ — Z { zgz Z ; ì g z Z ðà { z ´ Æ à ¬ à ¬ v Z Û { » Y â Z y Z ž ì ; g È t ¿{ z c
Í
;ì ZƒgÃè 6z ZÐ á ZjÆ%i è0gΞ 6ì ; g™g ï Z » V  !
Û » Ì{ z ì H n•
t èY Ç ñ Yƒ • Û Ô >Ãig z Z { i zg Ô i ú6z Z } ÷ä \ ¬— Zž } Y 7~ž¾ Ž ¿{ z b§ÏZgz Z
Û
;ì ¬g ï Z »¿mµÌËg z Z ; • mµÐ s§Å à ¬ à ¬v Z øZ •
á g Z ~} g !
:ì Š • Æ i ú » \ ¬— Z
( z™ ZŠ Z >Ãig z Z z™ì ‡i ú E DSSVsvÖ]E —éçÒ ù̂ Ö] ]çi•æ éç×’Ö] ]çÛnÎZ ü
á g Z ~} g !
:ì Š • Æ V z i zg » à ¬ à ¬v Zgz Z
www.Ahnaf.com

Û } izg6? EDMTOVé†ÏfÖ]E—Ý^n’Ö] ÜÓn× gjÒ™


( • ‰ G n•

o m á g Z b§Ï Zg z Z
Š•
: ì à ¬ ~g !
ô …Ÿø]æ lô]çøÛøŠùÖ] oÊô ‚öÛûvøÖ] äøÖæ áçvf’³i à³nu æ áçŠÛi ànu ä×#Ö] á^v³fŠÊü
Å— Z ?ÂEDMSVÝæ†Ö]E —áøæ†ö ồ ¿ûiö àønûuôæø ^÷nùŽôÂøæø š
Æx • .f c
á =°x Ó• n Æ ÏZg z Z ~ V•ig z Z V â • Wx Óì Cƒ£Å ÏZgz Z ‰
Ü z } ðg z Z ‰
Ü zÆ x •
á z™y Ò Å 0

n a Ü z
( P z Š i Zˆ g z Z ‰
Û » n k Zì ; g™g ï Z6Y ¯ Å ä ™—~ ä ƒ n•
Û Æ V z i ú õ 0
h ;ì • { zg z Z
( 1)

E!
~ x 𞧠L Z Âe
Wq
.A
Zg z „ @Y ï]o» kZÐ ] c
WZ1cÛ 7ä \ ¬— Zp ¤
G
Z é58 ZÜ~ *™y WŒ
''' ''' ''' ''' '''
Û {™ E
» V z i ú õ 0
w â• X :^â ( 1)

Ðgîm {~ y Zg z Zz™« ™ÅV z i ú Ý ^ Û i E Dé † Ï f Ö ] E — F o_‰çÖ] éç×’Ö]æ é]ç×’Ö] o× ]ç¿Ê^u ™ V ^ m ^ Ú † Ê 1 Þ o Ö ^ à i o Ö ^ à i ä × Ö ] ì ãZ z ~ (


w ( z™« ™Åi ú ã xgŠ
w ì ~g z¢ ' YÆ Ÿ&¬ n Æ ^oÆ V z i ú õ 0
E!
Ð kZgz ZKÐgî 9Ãx ðž§ Æ e
Wk Z
Wk Z Z åE<XÅ;ì @Y Ñ1 n Æ &Ái Z ÁÂ » ¦~ y !
`t Ø Ð e i ! ²gz Zì ¦—é³³³]ç³³³×³³³³‘™Â~e
WñZ’ZV Œ : 1 îG•E

Û , i úâZ6z Z} g ø { z ´Æ— o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] ™ ž
;ì &Ái Z Ág ZlÅX• n•
@Yƒ ÛÛ™ƒ„~ V ”' zŠ ñŠ°èY ; ’ e ムñ6gî¦ù, i ú ¹ !
Z' { z ´Æ — o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ ³Ö ] ™ : 2‚ Ÿ
k Z Âì ~g z¢n Æ ¦Ái Z ÁŽ Vƒ &, i ú{ z¤ Yƒ Zg7 x|» e
Z ;ì @ WÐ p
g — o ³_ ³‰ ç ³Ö ] é ³ç ³× ³’ ³Ö ] ™ V ; zgz Z ;ì
Û À¤
ªg e Š Z® Å V z i ún• Z gz Z ; 7¦ { zgz Z ì C Y { g zŠÉ Sg 7¦Š Z® ÅV z i ú ¹ !
ÂN ¯ y xgŠ ¤ ƒ 7y xgŠ »
Zg z Z @
ƒ 7y xgŠ »Š°zŠg z Z • D Yƒ'
žì ~g z¢ Z åE<XÅ@ Z'{ zŠèY Sg 7i úðÃ7— o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] ™ Ð x|kZ Âñ Y
; Àt
g z Zn ƒ t : Z » Â » ¦6y Zž ’ e ã ƒ Y ZŠ Ñ Z Z
 Z zó fÆ [ ̈Z , i úâZ ¹ !
™w ï — o ³_ ³‰ ç ³Ö ] é ³ç ³³× ³³’ ³³Ö ] ™ : 3‚ Ÿ
ƒ Zg7 ‚ Ÿt ~Š Z®{ Š c
{ z ƒ @ ZèYì Š° » õ 0
iÐ k Z ÅV z i ú¤ Ái Z Át g z Z ;ì g „ Vz(K Z — o _ ‰ ç ³Ö ] é ³ç ³× ³’ ³Ö ] ™
;N â •Û î~E8 5 m
ò é}E BÄy WÅ Z x © Z n Æ ,h
'× ;ì 7-ZŠ °Zg ø
Û { Š c
Ð k Z З Z w Îg „ : gz Z Zƒ 7b‡¿ð à » øZ • Û Å V z i ú õ 0
i Ð kZ ;ì 6†• Ö Z ~g7 g z Z : #
Ìq ) Z » # Ö Z q)Z
ì QN @ Û { Š c
ÅV z i ún• i
Z : nZ ‹Z! Z i Z
?ì nÆ ¦ ( æ ) ~ — o _ ‰ ç Ö ] é ç × ’ Ö ] æ ™ V Œž ñ Y ¹¤
ª ;ì @  F
Yƒ ãZz x|» kZ Âñ Y ã â nÆ K Z D æ E V Œ % Z ; @
¤ ƒ 7ãZ z x|» — o _ ‰ ç Ö ] é ç ³× ³’ ³Ö ] ™ ~ ]gßk Z
ìg „ ¦ » > Z+ t ~ ]gß Å ä ™: cä ™ ¦ à Vz ~ ¦ > Z + Â
;ì ¬g ï Z » V z i ú õ 0
žŠ¹6Y ¯ Ï Z ;ì -ZŠ °Zg ø ~ c kZ „t g z Z Ç ¶:½ c
ŠGÔ Ç
( 6)
?ì ¬H~} g !
n Z } Y 7s z òG ZX : .1 Z
g y Z Z6] cM y Z ~ž¾ ¿ðä
& gz Z‚mZ1Vƒ ‚
: WZ x â Z
~‚g z Z s z òG Zì ‚
& é Z { zp ¤ g Ây Z Z6äƒ w i *
Ð s§Å à ¬— ZÆ ] c Û »Ãk Z
Wy Z { zèY Ç ñ Y ¹7•
www.Ahnaf.com

;ì Ñ Z z ä ™t
û ' /' ü
m
o —ÜÓu^Ò 1ÞŸ á^Ûm]6nÚ†ËÓÖ]…]•^m h†vÖ]…]•™
.f c ( 7)
Ð ÜÑ] â © Zgz Z Ôð s Z øZ •
n a
Û % Z Ô} ™g Z Œ
Û Z » V  ! g x ª ~ [ž Z g ZŠ ¿ðä
x ÓÅ ] * ZZƒ ‚ Z X : .1 Z
Å \ ¬— Z { z% Z ;ì } YÃ] â i ZßÆ y Z Z „: gz Z Ôì } Y¼ Ð ~ ] â © ZÆ— Z [  „:g z Z Ôì • Z z *
Ç !
h Û Z » y Z Z6k Zgz Z© Â
.A ǃ ð¸{ z Hñ Y%¿( Z¤
?7c Z Ôì @
™g Z Œ
: WZ x â Z
w Û Z• ZèY ǃ „ ð¸{ z V ;
;ì Å & ¤g z Zg Z Œ
w
w
?ì ð¸{ z ÌQ H Š
%{ z¤ Û Z » y Z ZžÆ k Z ñ ZÎ H¿: gz Z HÝq D• Z Â:ž ¹ä ~X : .1 Z
Zì Hg Z Œ
(8)

: WZ x â Z
X ì ð¸{ z Ç !
V;
— á ^ Û m ] & u ^ f Ú äÿ ‘ ¡ ì ™
( 9)
Æ y Z Z=ž Hw ZÎЕ1 Z x â Z ä ~X : .1 Z
?ñ C ~ { g !
: WZ x â Z
à ¬— Z } Š „ ZÍg z Z ; 7q
Ñ ðà e Z Ôì ñ Z { z Ô 7Š qðÃ{ z ´Æ à ¬— Zž} Š „ ZÍ Å] !
k Z Â:žì t y Z Z
Æ c izŠ g z Z ¼
~ } g !  t ‘mZ ; ~ } g ! Æ V1 Â Å k Z ; ~ } g !
Æ VßÎgÆ k Z ; ~ } g ! ÛÆ
Æ V ¤•
; ì y Z Z ~Š ã
b Š „ ZÍ ÅäƒÐ s§Å à ¬ à ¬v ZÆ q ~' Ù gz Z ; ~} g !
gz Z hZC Ö ª;
Æ yŠÆ #
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''
Û ~h
•D â• Fâ g µ1 Z x â Z ~ ô=Å q çñk Z
Û » ¿{ zì @
;ì • Û ZÐ y !
™7g Z Œ Z— Zžì } Tt Ð wŠ ¿ŽèY ; y !
i1Ôì q igz Z wŠ • Y ¡
 Z zŠÆ ŠÅy Z Zž ! ßy Y
iì n ç » wŠ sÜ *
ðÃ~ kZ Ãy ! ™7& ¤Ð wŠ 1ì @
Ñ y Z Zžì Ht ¿Ž g z Z ; ì ¬ o { z @ Û Z ÂÐ y !
™g Z Œ i ¿Ž g z Z
ì$ Ë Y Åî~E8 5~;ß Z [ Â År
 ™x â Z Åw ) Z kZ , ;ì ‚
g mÐð Z™‘ • Û ¿{ zì 74Š
s % Z ~} g !
Æy ZZ |
ì Zƒ s % Z ~ { g !
Æ ¿gz Z y Z Z~ VÍßg z Z
$
; ì Å®I Z ñ Zgt gz Zì x * » äƒÆ w q ZÐ Y ¡ Û ZÐ y !
 Zg z Z Ô & ¤Ð wŠ Ôg Z Œ i y Z Zž ë ä VÍ߉: ( 1 )
0.:XE
k Zg z Z ( ì ) VI Zgz Z îG Û t Ô D ™74Š ~ k ZÃg Z Œ
9‘• Û ZÐ y ! » & ¤Ð wŠ y ZZžì t ñ Zg Å VÍß ‰: ( 2 )
igz Zì x *
www.Ahnaf.com
ì ñ Zg ÅY 5ßI Y ‰Æg zŠ
á & ¤Å wŠ ~ Tg Z Œ
Å wŠ à { @'Æ k Zgz Z ; ì k oƒ: ï • Û Z Ð y !  gŠ ~ } g !
i à { :žì t ñ Zg + F

;ì ^9Åy Z Z Ôg Z Œ
o m
Û ZÐ y !
ig z Z & ¤Ð wŠ ªÁg V âzŠ² ;ì ¬ƒ: g Z Œ
k Zg z Z ( 3 )
Û Z »y !
i~ T & ¤
k Z¤
Û ZÐ y !
Æ & ¤Å wŠ Ôg Z Œ .f c
Zg z Z • ë ( Ü ³â • ] ) { (Ãk Zƒ { (¤
Z ; • ë ( g ³Ã ³• ] )CÃkZ ƒC Z h˜¤ ƒ Z h˜ Z.&žì V- w VmZ
ZèY ;ì @
iž : ì w q ]gßÅ y Z Z V Œ b§ÏZgz Z ; • ë Z. ª ( œ Z ) ÃkZ Vƒ V âzŠ „ (gz Z ~C~

n a Û ZÐ y !
;ì y ZZ ÂVƒ V âzŠ & ¤Ð wŠg Z Œ Û ZÐ y !
i ;ì ¬ ƒ: g Z Œ ƒ & ¤Ð wŠ ;ì t Î%
iƒ: c
ÑÑ { uz ñ Z q
Z \ ¬— Z :ž} ™& ¤Å+ Û Z ( ZÐ y !
 Zuz Å \ ¬— ZÐ wŠgz Zg Z Œ i K Z òŠ Pì t : p°ï» Åy Z Z
k Z ;ì q
zŠg z Zì Yy Y Â' !
' !
h
zŠ .ñ} Z :ž cÛ ~ [ ZŽ Æ ] Y oÅx ? Zmy Z/0 .ñä \ ¬— Zž 6 ; $
Ë Y 7ã Y ªÅ
.A
â•
Ô Yy Y 7
w Yy Y 7Âê~÷1Vƒ h'Š q~ :žì Yy Yt ÂX : ( 1 )
w ; Vƒ ê Š t ig VYgz ZÐ V ¹ž Yy Y 7t Â1Vƒ t Z ig ~ :žì Yy Yt Â: ( 2 )

w ì 7]g z¢Å { Š c
iÐ k Zì ° » nÆ ä™ ãZ zÃ] !
,t

û ' /' ü
û y Ò »!ÅkZgz Zk
¼Å à ¬ à ¬v Z ü
:ž cÛ ä WZ x â Z
â•
g z Z ;ƒ: Ñ Z z{ 7 Ð y Z ðÃ, Q D ™• eŽžG 7Š4Æ Ëw q Z ä à ¬ à ¬v Z zŠ „ ZÍ Å] !
kZ ?
ä ™ Zg7 Æ x Z¤
z6~g YÆk
 Ù žt g z Z • ñ ƒÑ ~ ŠÅÑ!L Z vßx Óž • ï Š „ ZÍ Å ] ò Z
¼¿C
Ù gz Zì Zƒ Î~
;ì s z^~ ä ™ Zg7 ÆÑÏZ òŠ WC
( 10)
X : .1 Z
Û Z » V Â !
Z ì ¹ „ ~÷ è%g z Z !ž ¾ t { z p} ™ g Z Œ
y Z Z Vƒ e ~¤ Z : Y7 ä ~
x Ó y Z ¿ðä
ì w ¸t » \ ¬— Z Å k Z ?Šgz Z ; V ƒ Ñ: y Z Z ÂVƒ e: ¤
Zg z Z V ƒ Ñ
?Ð , Š [ ZŽ H » k Z ë  ( } ™¬ì eŽ g z Z ñ Ñ y Z Zì eŽ E DNUVÌãÓÖ]E—†ËÓn×Ê ð«• àÚæ àÚ©n×Ê ð«•à Û Ê ™
: WZ x â Z
V¬ Š 7y â •Û t » \ ¬— Z ä k Z H ;ì N
Ñ~ a ÎK Z ¿t
;Ç gŠ c
Ãk Zì eŽ ì Ãt ÅgŠ c
) DQR³³PV†$‚³Û³Ö]E — ä×Ö] ð«Žm á]Ÿ] áæ†Ò„m^Úæ å†Òƒ ð^• àÛÊ é³†³Ò„³i äü³Þ]¡³Ò™
Ã » Tì @
( • T e \ ¬— Z { Z Ã » k Zgz Z
ƒÃÏZ { Z
: ì à ¬…g !á g Z(…uzŠ
Š•
Ø e ~g và { Ôì { Z
( 7Åx » Ë> Ø e ~g v ì e à ¬— Z E DNQV†mçÓjÖ]E—ä×Ö] ð^Žm á]Ÿ] á¨^Ži^Úæü
ü » >
www.Ahnaf.com

( [ ZŽ » nZ ‹Z )
E
: ä V rZŽ x ðž§! ï Zgz Z
m
o E
ZÐ ( } ™¬g z Z ñ Ñ: y Z Zì eŽ g z Z ñ Ñ y Z Zì eŽ
H~ —†ËÓn×Ê ð^• àÚ æ àÚ©n×³Ê ð^³• à³Û³Ê™
.f c
DNUVÌãÓÖ]E

n a
y Z • ÅÐ *Š ~g ‚ à ¬ à ¬v Zžì Š cŠ Z z Zg egz ZÏzÃVÍßÐ s§Å à ¬— Z ~ e
 Wk Zžìt [ ZŽ » k Z
(E
;ì ~Š} Š ] i Y Z Å ä ™g ( Z¬Ãg ñä à ¬v ¹7¦  Ù Èt » k Z è;X { Z z Z6ðÃÅ ËÃ
h C
Û ä k ZèY Ç ñ Y ¹7•
Û »Ã¿{gÃè k Z6Y ¯ Ï Z gz Z
.A
& gz Z‚Å k Z % Z H7ŠgÃe
k Z ~ s z òG  Wk Z Å *™y WŒ
 gŠ { zg z Zì ÐtÃ
x|„
; e™7Ýq ð ‚gJ
w
w
k Z = ä — Z „ : gz Z ì 7Ð s§Å— Z ì Ð zz K Z ~÷ { z ì C W¤Ž 6íž ¾ t ¿ðä
ZX : .1 Z
( 11)

w ?7c Û » ¿á Z zp
Ç ñ Y ¹• g a ÎÅnk Z H Â;ì ð ¾ÅVð; L Z} ÷É ì HY 2~
: WZ x â Z
Û »jZ
X Ç ñ Y ¹7•
( 12)
WX : .1 Z
?ì zz HÅk Zy
: WZ x â Z
Vì cÛ ä \ ¬— Zžìtzz Å k Z
â•
Å ð ¾ÅVð; L Z} g v{ zì C M ¤ ÃÌÿT E DOLVp…çŽÖ]E —ÜÓm‚m] kfŠÒ ^ÛfÊ èߊu àÚ ÜÓe^‘]^³Úæ™
( ì C M Ðzz ÅVƒ k
L Z} g vÔì Ðzz
Vcâ•Û Š•
á g Z ä \ ¬— Z(~uzŠgz Z
C M 6?~ ^Å ð Y ZŽ ¤ åæ†aE DSUVð^ŠßÖ]E —ÔŠËÞ àÛÊ èòn‰ àÚ Ôe^‘]^Úæ ä×#Ö] àÛÊ èߊu àÚ Ôe^³‘]^³Ú ™
\ ¬— Zg z Z ( ì @
ƒ w ! Æ ÑL Z } g v{ z ì Cƒ ~ ]gßÅ ð Z'
z » Vƒ k Ž gz Z ;ì Cƒ Ð s§Å— Z { z ì
;ì @
ƒ ( ZÐ ä ™glÆ
'' ' '' ' '' ' ''
c Û ä \ ¬— Zžì Ìt ?Š q
â• Z Å kZ : ^ â
( Ïñ Y ð ` ð Z'mZ s§Åá Z z ä™ ð Z'EDE—ä×â^øeŸ] ðoùŠ$ Ö]†öÓûÛøÖ] ÐnvmŸæ ™
( 13)
VcÛ Š•
â• á g ZŽ ä \ ¬— Zg z Z : .1 Z
www.Ahnaf.com

ê Š} Š e
 Z@ ì L eÃTg z Z ;ì ê Š™{ Zeì L eÃT— Z E DOMV†³$‚³Û³Ö]E —ð^Žm àÚ p‚ãmæ ð^Žm à³Ú ä³³×# ³Ö] س–³m™

o m ?ì È H e Z ( ì
: WZ x â Z
k Z g z Z ;ì Bg z Z } Y ì Cƒ Å }] ! .f c
Ð zz Å tÅ s z òG  gŠ( K Z ] !
& g z Z ¨1ì „ tž cÛä
â•

n a  gŠ »
; @W~™7x|„

h (14)

.A :žì HÈ » w ¸k Z : .1 Z
Yƒ bq y xgŠÆ wŠn Zgz Z y ̈Z \ ¬— Z E DNPVÙ^ËÞŸ]E—äf×Î æ œ†ÛÖ] àne Ùçvm ä×# Ö] á]™
( ì @
w
w : WZ x â Z
Û »g z Z¬g z Z ð¸ à ¬— Z :žì t x|» k Z
w
ƒ b Š ä ™: Ã} È ¿c
ä ™w J7y Z ZÕ
x »Ž g z Z ; • D Yƒ bq y xgŠÆ y Z Zg z Z •
E
Û »gz Z ï Š ä ™7g ( Z ¬Ãð¸žt x ðž§!» kZ ~ p Ö Z }uzŠ • ï Š uzgÐ k Z à ¬v Z
;ïŠ
û ' /' ü
E
û ~ˆ c
ì ¬ Ð ¿q ¸z Ô ¿þLGÂü
3 ¢
X : ì w ®V- ]g „~ °·,Æ ÁŠÐ WZ x â Z
~gz W O Å Z} Û ;ì ®
y â •  , Z ¸ îE $ { zì @
4›E
0G ™[ ‚g Z » Vƒ k Ü ¤g z Z ®
y ̈Z) g fÆ T‰  , Z { z —"
Ü ¤t à ¬— ZèY ÔÐ , ™Þb 7 6w E ZÆ ®
~}È ‰  , Z ÏZ à ¬— Z Ð òŠ W;ì Y Y H w E Z n Æ
Û *
x •Zux »Æ ã â • gz Z { k Û gz Z ®
ž: , ™g ( Z 3 Zg » ~g ZŠÎ â • Š ¬Ãk Z Æ™ Za
 ¤ Z ñ ƒ D ™w E Z Ãk Zž c
 , ZÃ¿Æ { k
; Ç ñ Y H[™s§Å® k Zž: ÇA Ãá Z z ä ™Æ k Z!$
 Ç} ™x »Æ { k Zgz Z Ô , Š
y ̈Z¤
C
b ÙC
Ù » ¿ž n k Z ; ÷i Z ˆ „ : g z Z ¬ Ð ÷: ì CƒB‚Æ ÷‰
Ü ¤ » „Š x •Z Å ÷ž • ë ë6Y ¯ Ï Z
;ì @ƒgŠ ™¿Âì Q‰Ü ¤Z B‚Æ ®
 ì Zƒ Z a  ,Z
E
X : ì w ®V- ~ ÁŠŠ !
Wg©·,îGG0E5k8 î0@E
4G $ WZ x â Zgz Z

äƒgŠ ™Æ ÷: gz Zì ¬ Ð ÷: ì 'Z'Ð s§V âzŠ = ÂÅ äƒgŠ ™Æ ÷žì ~gz¢ ' Yt n Æ ¿C Ù


g mÐtƒ î0G
= Âg z Z ¬ ÷:ž¾ t ¿Ž g z Z ;ì ‚ Û { z ì Cƒ ÷q ¸z i Z I÷= ž¾ t ¿Ž [ Z ;ˆ Æ
£•
g mÐt g Š î0G
;ì ‚ Û { zì Cƒ ~ˆ ÷
£•
( 15)
¿, Z • ï Š ÌZwæZ Y ¯ Ï ZQg z Z • D ™xi Ñ VYÃ{ k Z : .1 Z
[ ‚g Z6V zÈ à ¬— Z :ž¾ t Ñ Z z ì ðä
Š [ ZŽ HÃ
? Ç ñ Y c
www.Ahnaf.com

: WZ x â Z
Ë ƒ w E ZÐ gîV 7 ~ ð Y Zgz Z ~ ð Z' Ü ¤ ä à ¬— ZÃy ̈ZÐ }ë ñ ƒ ï Š [ ZŽ Ãk Z
Ž ì ~Š ‰
}È$

o m
n L Z { È Hg7 Ð } È k Z [ Zgz Z ;ì Å w E Z ~ ð Z' Ü ¤t ä k Zžì t x̀»
gz Z C ñ O Æ n ‰
.f c ?7c
ì ´ â » œc
yv

n a  ¤ Z1;ì g6 Â~ y vg z Z œž} Št ?Šg z Z ; 7ž¾ ¤


g7 Ð k Z \ M Â;ì 7g6~ Cg z Z ®
?ä g z Z Ë c
Z
ì H Za ÃÑä à ¬— Z H
h
³»ÑÏZg Ö Z » C Âì Å Za ä à ¬— ZѤ Š™ŠgŠp » ] !
ZèYì c Z
K Z ä k Z Â;ì H Za à ¬— Zž¾ ¤
.A ;ì
cw
Û Š•
â• á g Z ä à ¬— ZèYì ; g™¬Ð à ¬— Z { zB‚Æ w ¸k Z ÂÅ7Za ä à ¬— ZÑž¾ ¤
Zgz Z
w
Za à ðŽ Vƒ @ å } Z E DN(MVÐ×˳Ö]E —Ð×ì^Ú †• àÚ Ð×ËÖ] h†e ƒç³Â] سΙ
W~ { C Åg ÇŠgz6k Z L Z ~ £ ŠÈ\ M Ñ
w Ù { Š™ Za mZgz Z ;ì @
( Vƒ ‡ â { C ÌÐÑÅqC ™
( 1 6)
á V âzŠ y Z Zgz Z¬~ !Å— Zž ë 7t ?Hži 7 ðä
?• ï • ZX : .1 Z
: WZ x â Z
X ì „, Z Â] !
V ; Ð }ë
: ìt Âw ¸» ä à ¬— ZÉ 7( Zž¾ t { z¤Z : w ZÎ
( ì ´ â » V âzŠ >ngz Z ~ ¾à ¬v Z { z E DQRV†$‚ÛÖ]E—é†ËÇÛÖ] Øâ]æ pçÏjÖ] Øa]ça ™
ì „, Z ] !V ; Ð }ëX : [ ZŽ
( 17 )
?Ð , Š [ ZŽ Hë Â;ì I Z Ì»¬{ z H Ǿ { zX : .1 Z
: WZ x â Z
Û ‚®
1ì I Z Â » ä â •
; 7»¬gz Z { k  ¤ ZÃk Zì L e n Æ T à ¬v Z :ž IV- Ãk Z
û ' /' ü
û ã Ò [ ˜6k Zg z Z G0kI!Ô ]g ŠÅ à ¬v Z ü
îG
( 18 )
Š [ ZŽ HÃy Z Âñ Y Ñ1 ^Ñ6y Zž T e 7à ¬— Zž¾ t ¿ðä
?ñ Y c ZX : .1 Z
: WZ x â Z
ì³» ä ™x¯Æ y ̈Z Ü1 ^ Ñ Hžg7 Ð k Z
?7c
www.Ahnaf.com

? å c Û Z¤
Š ä ¾D»Y • Z x ÓÃôPŠ Mb 7 Ð k Z : Â} ™g Z Œ Z
Š ä à ¬— Z X : } Š [ ZŽ ¤

o m ; å c
ì Ðzz Åx ¯ Ï Z¬ H : g7 Ãy Z Â
?ì Ðzzg z Z Ë c
Z

.f c Ü ¤ Å ä ™x¯t ¬Ž •
?ì ê Š yÉ Û »žg7 Ð y Z Âì Ðzz Ï Z V ; ¾ ¤
Z

n a Ï ZŠ p~ x¯ L Z Â; à ¬— Z¾ ¤
ƒ Za Ð ä ™x¯g z Z% 1 ̬g z Z uÑèY Ôì Š
;ì @ Z
Ü ¤ Å% 1 Ãk Z ÂT e à ¬— Z¤
; ï Š: ‰ Zgz Z
h
.A
( 19)
X : .1 Z
w ;} ™: ì e} ™n Âì eì è%K Z ÅòŠ Mž¾ ¿ðä
Z
w : Âì e¤
?• Z •
¼ Âì e¤
Z ; ñ 3: Âì e¤
Z ñ 3¼ ì e¤
Z
w : WZ x â Z
Û g z Z N Y™g 0
t n Æ y ú• Æ L Zu Z µ ä à ¬ à ¬v Z H :žg7 t Ð ¿, Z
g«{ zž å Hêt ~ } g !
? ñ Yƒ t¾{ zž Ågl] !
( 20 )
Û HVƒ H~X : .1 Z
?ƒ: t¾{ z ÉV¹‚ L Zgz Z† ~ lˆÅ .ñž å7t ~ ]g ŠÅy ú•
; • ì g™¬B‚Æ \ ¬— Z ¶]g ŠÃk Zž , Š ~ V ; [Ž ¤
Z X : WZ x â Z
Ë{ z ´ Æ à ¬— ZèY ; • ì g™] !
s ÜÆ ] !„ K Z ¶: ]g Š Å ] ! kZ æZž, Š ~ g ï Z [ ZŽ ¤
Z gz Z
; • ì g™Ìg ï Z » k Z „ ôG-dgz Z • b‡Æ ]g ŠÅ] Z fgz Z
û xzŠ g
u ü

: .1 Z
Z zgÐ ñŠ&0 à ¬v Z†]|ä VrZg z ZÐ •• Z'
žì Å e ò 1 Z x â Zž c
Z ä V rZÐ Š ×]|ä• Ûä
â•
: cÛ ä"
â• # — Z w Îg
Ù :žì Cƒ b§k Z ðÅ ËÐ ~ ?
yŠ : e¬ Ð ä W~ * Š k Z y ̈ZC
;ì L g~ ù Æ V â ~ ^WJ
;ì á ( Z Æß ) îªGÒ‘g ZlÅž²„ ã Z { zQ
Ü zg ŠÏZQ
E
Ôì @Y 0 ( ]gßï ) îœE{! { zˆ Æ ‰
ƒ ëlpgz Z ( 4 ) h $
;ì @Y – * Ûq
» k Zg z Z ( 3 ) ;/ ( 2 ) t ig ( 1 ) » k ZŽ • ¬¸•Z s§mZ à ¬— ZQ
Z y xgŠ Æ kZ gz Z Æ 3ž J
q
¦ ™x » á Z z V/ òŠ M 7Š q ðÃ% Æ T Å ] Z f k Z ngz Z
 V Œ ì L g @
;ì @Y 0g Z Š h » ¼ Y%ñ ƒ D ™x » Ñ Z z ¼
 g z Zì @  gz Z ;ì C Y™'[ Â Å à ¬— Z Âì @Y {g, Ã »
Å à ¬v Zgz Z @Y { g , à » œ
qZ y xgŠ Æ ¼ V Œ • T g D ™ x » á Z z 3I Z òŠ M ‰gz Z
 g z Z Æ kZž J
www.Ahnaf.com

;ì @  J¦g z Zì @Y%ñ ƒ D ™x » Ñ Z z VÍß M{ zgz Zì C Y™'6k Zk


Y `~ ¼ ¼
û ' /' ü
o m û ~g !

k
(E
 öL:Xg z Z s z cçL'P ü
¼gz Z”
.f c ( 21 )
6k Z vß= g fÆ ¿kZì @ a Æ ¿k Z \ M : .1 Z
™†Óß³Û³Ö] à³Â o³`Þgz Z Íæ†ÃÛ³Ö^³³e†³Ú]¬ Ž • ë H~} g !
n
Æ k Z Âì @‚ Q6] z Œ s ÜÆ q È ZÃVÍß { zˆ Æ ä Yƒ Za Š O Z k Zg z Z • ” ä ™Š O Z
H Å\ M ~ } g !
h
.A Y ¿t » k Z c
?ì ^ Wì ñ Zg
: WZ x â Z
w Ytž c
; 7^ Û
â•
w
w Š ¬» V ñ »i Z ä ~
+ Zt g z Zì »zgÐ ð Z'g z Zì c W ¹ä ~ X : .1 Z
 w Îgn Zgz Z à ¬— Z² ?ì zz H mZy
( 22 )

Ù Ž ì ~g ZŠ) f
?ì xi Ñ ã ™ ZŠ ZÿC
: WZ x â Z
{ Š y v{ Š c
iÐ ÒÃk& Z é Z { z • T e * vß { zŠ YŽ= g fÆ Íæ†ÃÛÖ^³e†³Ú]pì „
™ 0
'  gŠ Ç !
5 W Â] !
Y w 'Ãx Zwg z Z Ç ñ Y c
; Ç ñ Y * Š YZ
· yp~ k Z Â Ç ñ Y H 0
'  èY ; •
Š Y~ {Ñ ç { z s§~uzŠgz Z ; ’ e ã Y Å p°Å y Z 6Y ¯ T• ì g ™5 ZŠ Z Å Z
 Z z { z Âs§q
Z ~X k Z
;ì e ã Y Å7Šæ é Z6T• ì g0= g f »
;ì Y Y c Š ~ : »¬ Â: n Æ Vß Z z ä ™x »Æ nk Zžì zz ¸
Î ¬» i ZŽ 6¿‡ ÃÆ y Z „: gz Zì Y Y c
á g Z » \ ¬z ug n— Z
:ì Š •
oÖ] ðøoËôøi oj#u oÇôføi ojô$Ö]] Øöiô^ÏøÊ p†FìŸö] o×Â^Ûâö‚Fuô] kÇøe á^ôÊ^Ûøãßøneø ]çvö×ô‘ø^Êç×jøøjÎ] àønßôÚ©Û³Ö] à³Ú á^³øj˳ñ«³› á]æ™
DUVl]†rvÖ]E—oÖ^Ãi ä×Ö]†ôÚø]

CŠ c
i Â} Š™ ð J m
6}uzŠ ®
 )q Zgz Z ; zŠ Z™• ry xgŠ Æ y Â, 7±~ : WÈ) zŠ ÅV ë ¸¤
Z¤ Z E
; N Y M : Z z vß { z ~u { Š™ì ‡Å \ ¬— ZžJ
V Œ z ±s ÜÆ ®
 ) à Zz ä™
( 23 )
 Ð g Z ŒB‚Æ { z¤
? Ïñ Y k HX : .1 Z
© !
: WZ x â Z
k Z Ð y Z: g z ì 4 ¹ ÂB™w JÃ b§k Z vß { z¤
Z Ç ñ Y »zg Ð ð Z' Š ¬» ð Y Z ¬ æZ V ;
g z Z Ç ñ Y c
k Zgz Z ; N Y ïÐ ®  gŠ™hg3 Zg » ] z Œ 4z @
 ) à Z z½6w° { Zgg z Z B™g ( Z ¿„ Ü z
‰
Ï ñ Y Å ð Z ±J
www.Ahnaf.com

; Ïñ Y Å7{ Z z6Åäƒ Ý ªÆ ÁZ x â Z ~ ¿} g ‚

Š 4
Yƒt q & ì 7~g z¢ *
Æ y é<XÀÓE
E
o m
'' ''' ''' ''' ''' '''
ƒ Y éŒBÄ Z ùx9» Ýð0.ÅZ÷ Z÷ Z c
ÁZ G E3Ò7Ec
îªG Š 4
ÁZ x â Z q Æ® û Zz ¨ Z I Z : ^ â

.f c
Å£k Z { È Ð [ ‚g ZÆ w q Zt ¬èYì ~g z¢[ A Z åÐ [ ‚g ZÆ w q Zt ¬% Zƒ̀à z Éà ,^
Ã6£k Zžì

n a Š ÃV â ›ä à ¬Ãg nv Z ¬» ä ™g ( ZÃTì £{ zt g z Z
ì ˆÅy Ò ¤~ (Åk Z~ ] xò s Zg z Zì c
; @Ð q Z

h u )
( xÎg

.A Vc Û Š•
â• á gZä~ — Z wÎgèY

w —å…ö‡æô äôn×øÂøæ ÜûÒö†öq] ÜûÓöÖ Ùø‚øÂø àÚø Ùº‚ûÂøŸæ …^qø àÚø…öçqø ÜÒ†ù–öm Ÿ™

w
Z ; ǃ 7̄ ! ™i z ˆÐ u K Z » á Z z ä ™ iz ˆÐ Š zug z Z ; Õ» á Z z ä ™ Õ )
» 7y vËn } g v*

w ;д Z » k Z6ä ™ CŠ c
 ˜» Zwg z Z!$ i z Õgz ZÐ óZ 0
̀ZÐ à ¬v Z ÂÐ z™ ð Y Z
û ' /' ü
ûZ
•z ] Ñ qê Zgz Z `g Zp î0GÛü
£•
( 24 )
Æ ` Zgpy Z Å\ M :ž Y 7 Ð r
{ È ^ ³Ò DoÖ^³Ãi 䳳׳֟] ܳӳv³Ö] á]) :Ž ñ Zg H~} g !  ™x â Z ä ~ X : .1 Z
&
‰ ™] z Œ Ð Z ñ ]|ˆ Æ ä Y W7Æͧ Z ztžì t zz Åì î*ÀOC ` ZgpæZ ) • D ™ ð Z' Åx Z™/ ô™ Î
( 7g z Z » Ë{ z ´Æ k Z ’ e » »— Z sܬª äô×#ÖôŸ$ô] ÜöÓûvöûÖ] áôô]: å{ Èg •ï Zg z Z¸
: WZ x â Z
; • ÖÆzgŠ} (Ð ƒ Û kZ
 ~ ` ZgpI Z vßÆ‘•
( 25 )
Û »Ãy Z H Y 7 ä ~X : .1 Z
? Ç ñ Y ¹•
: WZ x â Z
Û » æZ 7
; Ç ñ Y ¹7•
<XÅì HŠ ˜ ŠpB‚ê Z äí[Z } g øèY ;Ð , ™k
D ™ q n Z é Z Z åE  Ð y Z n Æ ä Ñ6„
 Zg { ZgæZ p
ñ ]|Ðgîm { ~í[Z y Zg z Z Ð , ™Š ˜ µ Z n Æ ä Ñ 6„
gz Z Z  Zg { ZgÃy ZžÐ , ™x »t Ìë ñ ƒ
á m à ¬—Z¶g m+Z†0/]|
; •ï•
( 26)
Û g z Z • ër~ ð Z (Å à ¬ — Z `g Zp I Z ž ¹ ä ~X : .1 Z
Ð y Z ÌQ H• D ™ ] z ˆ Å *™ y M Œ
? Ç ñ Y HŠ ˜
www.Ahnaf.com

: WZ x â Z
uÆ A >P Æ `g Zp î0GÛ V ; z ñ ƒ 4ZŠ ~K ì Y Å wŠ { z Z
 7Š c ñ â Z1 ZÃ\ W H :ž cÛä
£• u Å)
g

o m â•
;¸ ñ ƒ} 7
.f c
Æ y Z Ð \ Wž Vƒ L e ~ ?• 7vßÆ } iu 5 Wt H ! ̈ ¸ 1 Z } Z : ñ ƒ D ™¥ #Ã̈ ¸1 ZX :) â Z1 Z
{ g !

w >+ F
Ð ƒ
$  ~ y Z • ‰ G Ovß æn Æ y • M J n a
 ` Wg z Z ; È Æ v M • È Æ v M { zX : ̈ ¸ 1 Z
?• vßùt ~ ñ Zg 5 WžVg7 ~

h ;¸ ì g zg ̈ ¸1 Z ñ ƒ D ™] !
t gz Z ; •
.A ?• ì g zg VY \ M X :) â Z1 Z
w ;¸ y ›¬ Âvßt : ̈ ¸1 Z
w Û t ~} g !
?• ì g â • tžá 1 Ð À} (:) â Z1 Z
ê Z \ M HVƒ ; g Í~Ž ] !
w žì cÛ ä à ¬— Z b§TÐ ¼7] !
â• „ z \ W HX : ̈ ¸1 Z
^Úù]æ áæ†öËÓi ÜjößÒö^Ûe hø]„ÃøÖ]]çÎöæ„öÊø ÜÓöÞô^Ûmô]‚øÃe Üiö†ËøÒøø] Üãöâöçqæö l•$ ç‰û] àøm„ôùÖ]^Úù^Ê åºçqæö•ùçøŠiæ åºçqöæ ù̃ nøfûøi Ýçmø™
Ð } n } g ‚¹ ~ Tì ( Z yŠ q Z ) DMLR(SVá]†ÛóÖ]E —áæ‚ö×ìF^ãnÊô Üûâö ä×# Ö] èôÛøuû…ø oËôÊø Üãöâöçqöæö k–ù³neû] àø³m„ô³Öù]
¬ˆ Æ ä Ñ y Z Z ï Z Hzz mZ fƒ { (} n Ž g z Z fƒ h $
g z Z { (} g ‚¹ g z Z fƒg ZŠ ® Cg z Z h lp
fƒ ~ Øg Å à ¬— Z { z fƒ á Z z V zn CŽ gz Z Vƒ Y 2~ [ Z ±Ð zz Å ä ™¬ž ’ e Ãy ZQ 7*

;Ð • g n Æå ~ Øg Å à ¬v Z k Zgz Z
?¶”Ð Åzm— Z -— Z w Îg ] !
t Špä \ M H :) â Z1 Z
g !
X ¹ b§Ï Z J zŠ Ôg !
] ‚ž ‚Ôg ! Z— Z y 4X : ̈ ¸1 Z
q
: WZ x â Z
.E
Y ¯ Å k Z vßt Hx Å ZŽ çF* Z ä à ¬v ZèY ;ì Ðzz Å ä ™¬ » V zÅ à ¬ à ¬v Z * Û » ` Zgp î0G
Y ¹• £•Û
;¸Ñ ä ™~]*
Å à ¬v Z6
' ''' ''' ''' '''
ï» n ê Zg z Z ¿{ Zg å= g fÆ x Z™/ ôgz Z + Š å) g fÆ Y m ?F6y Z ä— Z ì t Š Z%Ð Úy Z¬ : ^ â
Z Ô Xw i *
Üjm‚jÎ] Üãmù^³e:ì ~Š™œ& ¤$ä xå ™ Zg —6} ÂÅT® Z Åx Z™/ ôÇê Zg z Z ; Ñá Z z ä™y Ò Ã[  k Zg z Z Ô [ Â
 )q
;Ð z Z@ z™ q C Z ÅT~ y Z ª Üjm‚jâ]
Y 0
e
™¬ » `g Zpg z Z
X ì Hg z Z Â7¬t g z Z Hg ï Z »Ú~ (âZ [ ZžÐzz ŬРV zÅ à ¬— Z *

û ' /' ü
û ¬» ä ™x »ßÐg ï Z c &ü
s z òG
www.Ahnaf.com

( 27 )
 gz Z , ™] z Œ g z Z ` zy Z vßÆ ` Zgp î0GÛ X : .1 Z
k Zgz Z , ™x¤
g Z i ! ]g ¸gz Z w]
» ~¤ z k

o m s ÜÆ V â ›¤
?Ïñ Y ~Š æZ ZwÅG ê Z H ÂN Yƒ { Š â M 6ä ™ *B‚} g ø { z¤
£•
Zˆ Æ w Zj Z ]gßx Ó
.f c : WZ x â Z
ê Z „ :g z Z ; Ç ñ Y 1 7!$
n a  y ZgzŠ { z ìZ̀Ž ˆ Æ ä Yƒ »k
ðÃ6¿ËÐ y Z Vƒ ` ™k  Ð s§y Z
 ñ » ä Y G ~g Y u ¦ÑŽ w q Z , Z ‰ G ] z Œ y ZgzŠ
ÃËg z Z Ï ñ Y Å ~g Yu ðÃ6w q Z, ZÆ y Z Vƒ Z
h ; Ç ñ Y 17m ŸÐ y Z6Y ¯ Å ä ™Oh*
.A ( 28 )
w WX : .1 Z
?N Y Å: ~g Y Ìm Ÿz zzu6y Zžì zz Hy
w : WZ x â Z
w
ž ¶C™c _® Zžt { z ; ¶ðƒ Za ~ VÍ߈ Æ ]Š ÞÅÅv Z èg y ¢]|Ž 6Y ¯ Å w Zj Z ]gßk Z
 )q
; ¶³ #Å¿k Z ®
 ) ~uzŠg z Z ñ Y 1 m ŸÐ V Œ‡Æ y Z
k Z »Ž Z :à ¬v Z y Zçgx Z™/ ô Â
ƒÂ q ) Z ~ { g !
X :ž Š
; ǃ 7xi Ñ m Ÿ6kZ ñ · yp » Ëñ ƒ D ™s z òG & ¿Ž : ( 1 )
iB‚Æ ]gúËñ ƒ D ™s z òG
; Ïñ Y Å7~g Yu¦Ñ6k Z} ™ * & ¿Ž gz Z : ( 2 )
u Åx̀Æ ä Ïw â kS 6k Qá Ïñ ƒ B^
ñ Y Å 7Ç * & w â » Ë¿Ž b çŽG3_ Zg z Z : ( 3 )
Y) g fÆ s z òG

Š N
X Ç ñ Y c ß : Z z s§Å ´ â ÝZÆ w ⠳Рk Z Âñ Yƒæ W' Æá Z z ä Ïk Z¤
w â ÝZ k 0 Z V ;
û • Š zu HÅ¬Æ •
Û »ü
( 29 )
Û »Ã•
Š [ ZŽ HÃk Z } Y 7•
? Ç ñ Y c Û »~ž¾ Ñ Z zì ðä
Zž Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z
Û » b§Å•
; ǃ • Û » Ï Z Ì{ z
( 30 )
?ì @Û » ¿ðÙ VV ¹ª ?ì Hu Å¬Æ •
ƒ• Û » } Y 7~ž¾ ¿ðä
ZX : .1 Z
: WZ x â Z
¿t g z Z ì 3* Û »ž c
1 »• Û ä à ¬— Z èY ì •
â• Û » Ð zz Å äƒ Ñ Z z ä ™g ï Z » [  Š\ ¬— Z Ì{ z
7} YjZ
www.Ahnaf.com

ûg
u ÅŠñ &0 Z z fñ ç]|6|Åy Z Z ü

à ¬v Z )ž } Š [ ZŽ { z  ? 7c o m
• ð¸ \ W Hž ñ Y H w ZÎ T• ë H ~ } g !
Æ ¿k Z \ M X : .1 Z
( 31 )

.f c ?ì } Y4 { Š c
i— Z ( DZ

n a : WZ x â Z
Û » { z6Y ¯ k Zì Ñ Z z ä ™—~ y Z Z ¿{ z
Xì •
h
.A ( 32 )
Û t \ PX : .1 Z
?ì ÌzgŠg z Z ðÃ{ z ´Æ t Îy xgŠÆ y Z Zg z Z¬ HN â •
w ¬ o c Û » c
: ( 3 )• : ( 2 ) ǃ 𸠠c ZÐ ~ &{ z
: ( 1 ) ; ǃ q
w : WZ x â Z
w ;ì 7¬ o{ z} ™—~ y Z Z L Z ¿Ž 7
( 33 )
?ì zz HÅ k ZX : .1 Z
: WZ x â Z
u à Z zŠñ &0 Zgz Z †
;ì V- ,ÅT6Y ¯ Åg ñ 0 f ç]|
u )
( xg X g

ñ 0 f ç]|Z
] ñÅ †  ¸ D ™ HÝq Dk 0
Ɔñ 0 f ç]|îÂG
5Ò$0 Z _g qž Hy Ò ä Š ×x â Z =ž
ò g q ]| Â Zƒ d
;Ñ ä zg _ ŒÛ‰
Ü z»
?ì zz HÅä zg}¾_g q} Z X : fñ ç
Ð *Š Ï0
Å Tì Ý ¬ ̈È 6 M Vƒ ø Î~ pì 4 ˜ g$ i Å ]y
M 5 M ž ì x¥ Â] !
t = : _g q
Ö }
? ÇVj™Ýq D~™{ g~ # 
™Ýq DÐ y Z *
;¢ Šñ &0v Z† ?ˆ } ÷gz Z z™ñ7] !
Y- k 0 ðÃX : fñ ç
ñ 0 f ç ; e ä à ¬v ZŽ ˆÆ k Z ; £Š â •
ÅòŠ M Ý ¬ž ¹Ìt ¤z y Zg zŠgz Z ; Ťz= † Û ¤z ðÃ= : _
ò gq
á ™ M ~ Y CÆ Šñ &0v Z†~†Ã_
ï• ò g qg z Z ; ‰ ƒ ] ¯Å— Z èg f ç]|ˆ Æ k Z ; *
g e l»dg z Z td
; ‰ ƒ s z^~ ä ™Ýq D™ƒ
Ù èY ƒ Yƒ g » n Æ ¶ Š [ ZŽ » y Z f Z ª ] !
y ›C E k Z : ¹Ð VÍß ƒ  yŠ q
 ä _g q  ðƒ y Z f Z Z Z
ž ¹gz Z ¬ Š Ð V zÃm { s§é Z ä V zŠ¤
•á Æ Šñ &0 v Z†]| ;ì Z
 Z z b Š [ ZŽ e Z Ãk Z • y Z f ZŽ
?ƒ ð¸^sÜV Œ H
! Vƒ ð¸ªZ z ~ V ; : _g q
www.Ahnaf.com

; ~Š™] ! á žÑ ä h @
ß ðÃä k ZG • V- Ð VS ò g qŠ¤
Z ÁÃ_ •á } g ‚ÆŠñ &0 Z™Í] !
t
;¸ D Y D ™N ¬Š ÅØg n Æ f ç]|y ZgzŠ k Zgz Z N W !
e @Wg z Z 1 qu C Z ~ ã . 6: _g q

o m %
ò g q ä V rZ6] ‡5 ; ˆ~Š™ÃŠñ &0 Z ]|¸Å] !
?ì 𸠞 H  HX :ž Y7 Ð _ k Z y Zg z Š Ï Z
.f c ò gq
; Vƒ ð¸ªZ z ~ V ; X : _

ðâ • n a ™g ÑÐ ~ VÍß MÃ\ WL Z žì t È »ìÆ \ W HX : Šñ &0 Z


?ì @
Û ¤z ä VrZèY ;Ñ ä ™Y ¬Š ÅØg6Å à ¬— Z èg f ç]|Š * Z L Z ñ •Å ¶ Š [ ZŽ » k Z : _
ò gq
; b Š™ q zÑ * h Û ¤z Ìt g z Z *
Æ Ëzz š :ž ¶ð â •
™:ê » äƒ ¬ o~} g ! g eÐ ua wÈÅÝ ¬ž : ¶
.A ?ì @Š tðÃä  HX : Šñ &0 Z
w ò gq
nðÃÌ{ z ´Æ V©&ÅVÍß~: â iÆ Åzm— Z -— Z w Îg HN Ct \ WVƒ ê Š nÅ— Z+ M ~ X : _
w ?¶
wË\ W~ &y Zg z Z ; ¬ oÐ p Òm!
~ { z¤ Û »Ð p ÒÆ í!
:( 3) ;• Ù ª : ( 2 ) ; ð¸Ð p ÒÆ í!
zC Ù ª:( 1)
zC
;•
; Vƒ ð¸Ð p ÒÆ í!Ù ª~ :žt { zg z Z Í[ ZŽ Z÷ Â: ì ~Š nÅ— Z ä \ M²[ Z : Šñ &0 Z
zC
Ö 56ì ] !
?ÅVY # ò gq
à Z z Vƒ ð¸ªZ z ~ž DàÚ©ÛÖ oÞù]) ~÷ä \ MQ X : _
6fñ ç]|Ìä V rZQ î Y wȸ Ãk Zgz Z ; zŠ™®Š Ãk Z „ k 0 ðà : Šñ &0 Z
} ÷g z Z ;ß™t~÷t 7] !
; ÅY ¬Š Å3g
û *  ñ Z úŠ} g !
™3c
¼ LZ ü
i Ë c
¿{ 0
( 34 )
Æ ¿k ZX : .1 Z
?VƒÐ ~ VÍß M~¾ t ÃVÍߎ ì ñ Zg H~} g !
: WZ x â Z
k ZÃk Z ;ì m1 ^Ñ¿{ z
;ì 7D¬~ { g !
g z Z fƒ 4ZŠ ~ ¼
; fƒ •Æ 3Ðzz ÅVƒ k  Ðzz Åy Z Z L Z 𸞠¹t h
'× är
 ™x â Zgz Z
( 35 )
?ì ¬H~} g ! ZX : .1 Z
Æ k Zì 5¿V # :ž¾ t ¿ðä
: WZ x â Z
Øg Å à ¬— Z ¿Ñ Z zì ] ! k ZèY ;ì m1 ^Ñ¿{ z
+ Zg z Z Ô ì 5yÃg z Z ì MyÞ 7DÃË~ } g !
t Ðzz Åäƒ k- â Ð
;ì H] !
û ' /' ü
www.Ahnaf.com

û¬»yZÑ!
ägzZ|ÅyZZü
Û är
o m
^³³³³Þ]) :¾ V- åž ’ et % Z ;} ™g Ö Z »—~ y Z Z L Zž 7ƒ  ot ÿË:ž c
á y Z DoÖ^Ãi ä×Ö] ð^• á] àÚçÚ^Þ]E:ž¾ : Ç !
; Vƒ ð¸~— Z Y •
â•  ™x â Z
t gz Z Vƒ ð¸ C~ž ( ^÷Ïu àÚçÚ
0 Z } Z Î ì W y Zg zŠg z Z cM k 0 .f c
Æ Å à ¬— Z èg k „ 0 Z ]| ¿qZ ž ì e Z zg Ð k „ 0 Z ]|
àÚ©i] ÔÚù] Ôj×Ó$E V c
n a
ñ „0 Z ]|6k Z ; Vƒ ð¸~  ; e ä— Z¤
Š [ ZŽ ä k Z DoÖ^Ãi ä×#Ö] ð^• á] àÚ©Ú ^Þ]) X : k „
y Z Z6q k Zgz Z6à ¬— Z  Hñ zg6ä%}¾gz Z ñ V Zú 1 » ]ñ~¾V â ~¾ DoÖ^Ãi ä×#Ö] àÚ ð^q^Ûeæ oÖ^ói ä³×³Ö^³e
h
ä Å à ¬— Z èg k „0 Z ]|ˆ Æ T ; V ; :ž Îì ¿{ z ì ð M Ð s§Å à ¬— ZŽ ì ; gÈ~ { g !
.A Æ
: cÛ
â•
w V S7e
 Mt ˆÆ k Z ; Vƒ ðñ å ~ D^Ïu àÚ©Ú ^Þ]E ! ™ ¹V- Â
w —]çeö^øi†mø ÜÖ Üù$ äÖç‰ö…æ ä×#Ö^eçßÚ• àm„Öù] áçßÚ©ÛöÖ]^ÛÞù]™
w DMQVl]†rvÖ]E

s§Å— Z „: g z Z wÎgÆ k Z: 6— Z: D ™7—~ k ZQ Ô6w ÎgÆ k Z6à ¬— Z ñ Ñ y Z ZŽ vß { z —"


; • D ƒ 2~µz —6q Ëðƒ ð M Ð
:ž¾ ~ y ! i Ïg à ¿ðäZ ;ì ê Š™ë! Ãy Z Z Y ] Zž?Šgz Z qZ mZgz Z
ä×#Ö] ð«• á]‚ßjŠa^`e^jÒæWoÖ^Ãi ä×ùÖ] ð«• á] •ç³e‚³a]ç³ìˆ³ní³j‰… c‡æ…æWo³Ö^³Ã³i ä³×ù³Ö] 𫳕 á] k³Ša]‚³ì™
—oÖ^Ãi ä×#Ö] ð«• á]•çe†fÛÇnµ ‚@ÛvÚæWoÖ^Ãi
á y Zg z Z ; ì Ñ Z z ä M y Š » #
ä à ¬v Z ;— Z Y • Ö ª à ¬— Z Y •
á y Zg z Z ; ì Š Ž ñ Z} á y Zž¾ t ª
à ¬— Z Y •
Û »Æ s % Z Ëš ¿Ñ Z zì, Z Â; • 9Æ à ¬— Z ~
; Ç ñ Yƒ • á y Zg z Z ; • ð â •
 ·— Z Y • Û w i *
ÁÂ
á y Z ~ y !
} ™ ~úŠ » äƒ g ZŠ y Z ZB‚Æ— Z Y • Ûr
Zž • ë ë :ž • D â •
i Ïg à ¿ðä  ™x â Z
X ì 7„ á y Z ~ y !
 gŠ Ìt Â} ™~úŠ » äƒg ZŠ y Z ZB‚Æ— Z Y • i ! ²¿ðä  gŠ Â
Z b§ÏZ 7„
á y Z :ž¾ Ã~ç K Z ¿ðä
N— Z Y • Z 7Ù Š \ M H :ž • D ™™f » b) ñ ƒ D C ,r
 ™x â Z
; • b ã Z ) f }÷Æ ¿V #— Z Y •á y Z :ž¾ t ¾ c á y Z :ž¾ Ã~ &
;ì Š Z i M — Z Y • ß c xÝ L Z cÔì t :
EI
\
ÂèY σ: xi Ñ Ìq ðÃó f õÁ}B kZ ~ V Âg߃ y Z ;ì à h y cì ëGŠ Ö q V #ä ~— Z Y • á y Z :ž¾ t c
y Z Z b§ÏZ • D Yƒ ë!
ÜÑx © ZB‚Æ— Z Y • á y Z b§Tg z Z • D Yƒ ë! ] â © Z x ÓB‚Æ— Z Y • á yZè
X ì @Yƒ ë!
Ì
''' ''' '''
; • ðñF „ vß „t ª^Ïu áçßÚ©ÛÖ] Üa ÔòÖæ]Vì à ¬ ~g ! Š•á g Z6x £}uzŠg z Z : ^ â
; • ì g™ FZÐ p Ò ¾\ Wž ñ Y Y 7 Ð k Z ÂW ä×# Ö] ð^• á] àÚçÚ ^Þ]¾ V- ¿Ž [ Z
ÇV ð04Xð¸ä×#Ö] ð^• á]À¸*~ž• T e IV- Â: • ì g™Y ] Z »èâ : â i¤
Z ( 1 )
Ü z k Z~¾ g z Z} ™Y ] Z~ w q: â ižt c
; Vƒ 𸉠( 2)
www.Ahnaf.com
{ ŠŽ ñ c
À¸*~ :ž¾ ~ {g !
Æ w q c Z ; Ç V îƒ ð¸ { ÒWÀ~ ǃ IV-  ; } ™Y ] Z ~ w: â ižt c
èâ { z ¤ (3)
á y Z~ž¾ gz Z } ™Y ] Z ~ } g !
À— Z Y • Æ w¤ Z g z Z ; Ç ñ M xi Ñ ¬ » kZB‚Æ V/zŠ y Z ÂVƒ 𸗠Z Y ¶Z ~ ‰ Ü z

o m
{ z Â7C𸿎žt ª W ^÷Ïu ÷]†Ê^Ò á^Ò ^÷Ïu^ßÚ©³Ú à³Ó³m Ü³Ö à³Ú : cÛ ä~
â•  ÑèYì ® $1ì „  gŠ ]gßt ; ÇV ð04Xð¸

.f c /////
Û»
; ǃ C•

n a ( 36)

h Û y Z Z » ð¸C
; ¨ Yƒ b§Åy Z ZÆ V ¤• Ù ~ ]gßk Z H ÂX : .1 Z

.A : WZ x â Z

w ;ì b§ÏZ Â] !
!V;

w ( 37 )

w ; n Æ ¶ Š [ ZŽ » w Z Îk Z ? ǃ ð¸ C{ z ÌQ Vƒ} hð¹ ¿Æ ¿k Z { ZpX : .1 Z


u )
( Qg

Y 7 Ð Xñ g q ]| ! ôs z cq
Z ä x ? Zm Ñ cÛ ñ ƒ D ™ w Ñ+ Z Ð g
â• u q
Z ä X : WZ x â Z
?ì Å~ w q ¾ ðä ÂX g q} Z D[kvf‘] ÌnÒ)
 q Å äƒ ð¸ Cä ~
;ì Å ð~ ª X :Xñ g q
?ì H|Åy Z Z}¾ Âì Cƒ |ðÃ: ðÃÅ] !
hCÙ èY ?ƒì gÈ HdŠ :—
å Z w Îg
yŠ Z÷ž J
~ ~g ZË ] Zg g z Z ! Ô å Îg Æ— Z } Z
ƒg Z i " gz Z Ég " Ð * Š ÑZ÷ ! w
V Œ Š X : ñ Xg q
; ì Cg *
Ù ªg z Z ã Z z l²» \ ¬— Z ~ :žìt w q Z÷gz Z
; Vƒ 8 Š6gîC
N Š D 3ð ¨~ v M ~ 3ÃVÍß 5gz Z D Y D M n Æ ]g c
i Å }uzŠ q
Z ~ ¼
 ž VÍß M~gz Z
; Vƒ ; g
; cÛ Š•
â• á g Zû%&]t g z Z x g ì ‡6k Zì Š
VJ
|Åy Z Z Â cÛ X :—
â• å Z w Îg
Æ y Z Z L Z ä à ¬— Z ÃwŠÆ TAŠ ÿ, Z :žƒ @ Z c
™I ¿ðä Û Š•
â• á gZä~
 à ¬v Z w Îgˆ Æ k Z
X áN ŠÃXñ g qž ’ eÃk Zì c
Š™gëÐ g â
; < ¬Š Å]Š Þn } ÷ !— Z w Îg c Xñ :X g q
å Z w Îg
; ðƒ ‚]Š ÞÃXg q ]|žì³» q JÅ ¬Š kZg z Z ; Å ¬Š ]Š Þn Æ y Z X :—
û ' /' ü
û ¼ ZŠ ~ ¼
 »Ý¸gz Zg ñ ü
( 38 )
www.Ahnaf.com

?ì [ ZŽ H » ¿k Z ; ǃ 74ZŠ ð¸ ðÃ~ ¼
 ž• ët vߎ X : .1 Z

o m Ö ªžzŠ [ ZŽ Ãk Z
;Ð Vƒ 4ZŠ „ ð¸sÜ3yŠÆ #
: WZ x â Z

.f c ( 39 )

n a ;Ð N Yƒá Z z y Z Z yŠ k Z v߃
Û » yŠ k Z ÂX : .1 Z
? ǃn ç H » V z •
 { z : WZ x â Z
h
.A
( 40 )
t X : .1 Z
? ðƒ x¥ù ] !
w : WZ x â Z
w VcÛ 7ä \ ¬— Z H
â•
w—^߉ªe]æ¨]…^ÛùÖ ÜãÞ^Ûm] ÜãÃËßm Ôm Ü×Ê ànÒ†ŽÚ äe^ßùÒ^Ûe^Þ†ËÒæ å‚uæ ä×ùÖ^e^ßùÚ•]çÖ^Î^³ß³‰ª³e ]樅^³Ûù³×³Ê™
DTQV†Ê^ÇÖ]E

ÑÑ { uz— Z ëÐ } Ug ¯ ÂÐ BŠ Ã[ Z ±gz Z ö â i M ~g ø vß { z Z


à ¬— Z ÃXëg z Z • D Ñ y Z Z 6q )
( Ç} Š: œðà *
Ñ y Z Zˆ Æ ä ™{ @ x » [ Z ±Ãy Z1; • D ™g ï Z ï Z¸ D ZIqÑ »
 U
; ǃ: " à ðÃn Æ y Z *
q{ Z Ü z k Z » y Z1Ç ñ Ñ y Z Z¬ { z Ç ñ Y ~ 3ÌŽ Z åE<XÅ
Ñy ZZ‰
û ' /' ü
û t•
Û ~ y Z Zg z Z¬ ü
[ ZÑ c
@
™ *
i c
@
™g ¯ z [c
@ c
™{ k m Z ež Z e c™~ga c
@ ™Oh*
@ ÃË¿Ž :ž cÛh
â•'× ä•
ñ 1 Z WZ x â Z
Û »Ð }Éà ð¸Ãk Z ƒ @Yƒ¹Ãk ZÐ Tì @
;Ð }: • ™w E Z q gz W¹+ Z ðà c™~gp
@
Š [ Z ± » 3Ð zz Å Vƒ k
w ïÐ 3jZˆ Æ ä Y M ̈ ¸ ÚÅ y Z Z6k Zg z Z Ç ñ Y c Ð s§Å à ¬v Zgz Z
;Çñ Y 1
ì HÌt 1ì Š Š ¬Ð s§Å à ¬— Z » Tì ‚
c g y Z Z6V zq x Óy Z ¿Ž :ž cÛ ä•1 Z WZ x â Z
â•
Û » ¿{ z  ?7c • w ÎgÆ à ¬— Z x ? Z @ öWPgG‘g z Z Ï
ð ñž } Y 7~ž
4
;ì •
á g Z ä— ZèYì •
Š• Û »ŠpÐzz Å ä ™g ï Z » w ¸Æ \ ¬— Z { z • 5c Û » } Y 7~žì Ht ¿Ž gz Z
• M•
! V cÛ
â•
Û »Ž vß { zg z Z E DOQV†›^Ê E — ]çiöçÛönøÊø Üûãônû×øÂø ø̃ ÏûmöŸø Üøßùãøqø…ö^Þø ÜûãöÖø ]æ†öËøÒø àøm„ôÖù]æ ™
ˆÆ ä%Ž ì v WÅ3n Æ y Z • •
ŠÃy Z
( Ç ñ Y c
Vì à ¬ ~g ! Š•á g Z(~uzŠgz Z
( ì Ñ Z z ä °Ž [ Z ± ( Z Ì{ zgz Z [ Z± » 3n Æg ñy Z E DMLVtæ†fÖ]E —Ðmû†ôvøÖ] hö]„ ÜãÖæ Üßùãøqø hö]„øÂø Üûãö×Ê ™
www.Ahnaf.com

! V ì Š •á g Z » à ¬v Z6x £}uzŠ q Zgz Z

o m ”n Æg ñy Z EDMRVp…çŽÖ]E— ‚ºm‚•ø h


( ì [ Z ±+ F
h º ]„øÂø ÜãöøÖæø ™
ì „ n Æg ñ Zwg z Z [ Z ±tž Zƒ x¥Ð ] c
Wy Z Â
.f c
X ì ; g™g ï Z6Y ¯ Å ä ™—~ ] c
Wy Z Åx¯Æ \ ¬— Z { z c
Íì @
™—~ { g !
kZ ¿Ž gz Z

n a ì t mZ ?Š
u )
( ¼g

äƒ 5Æ y Z gz Z ä Y: • h
Û »Ã•
Û » ¿Ž :žì â] !
t Ð ñ"0 G]|J
í : cÛ ä ñr
â•  ™x â Z

.A Û » b§Å 4 Z Ì{ zƒ: b‡
; ǃ •

w ( 41 )

w
ðÃÐ ~ w q Z ( „: g z Z Ô { i zg: Ô i ú: Ð ~ ] ZŠ „1ì Âg Z0 Æ ¿k Z \ WX : .1 Z
Z ZŽ N C = ~ } g !

w ?7c
ÇÆ * Z Z e Zÿ, Z Hì ê Š x •Zu¿
ƒg Z 0
: WZ x â Z
Û 3g6w qÆ kZ c
kZ ñƒ D â • } Š [ Z ±Ãk Z Âì e { zì«6è% Å à ¬— Z ]y
WmZ1ì ð¸ ÒÈ ¿{ z
Û „Å
™: g ï Z š ZÜ »q ËÐ ~ [ Â Å à ¬v Zg z Z ] * Z Z ¿Ž g z Z} Š â •
; Ç ñ Y ŒÐ ~ y Z Z I Z { zƒ @
û |Ål² Z Z~2 ZÆ à ¬v Z ü
6Y ¯ Åw ¸k Z L Z { z  ?~ V•i c Z :ž c
ì ~ V â • M à ¬— Z } Y 7~ž¾ t ¿ðä Û ä WZ x â Z
â•
VcÛ Š•
â• á g ZŠpä \ ¬— ZèY Ç ñ Yƒ •
Û»
( ‰ ƒ ~˜6l²\ ¬— Z E DQVä›E —pçj‰] •†ÃÖ] o× àÛu†Ö]™
;ì 6z ZÐ V â • M V Â ‚l²» à ¬— Z²
( 42 )
V â • W cM ?ì V ¹ l²» à ¬— Z } Y 7~ž¾ t ¿ðÃ1‰ ƒ ~ ˜6l²à ¬v Z :ž Vƒ Ht Â~X : .1 Z
?ì ¬H » kZ Âì ~ } i c
ì~
: WZ x â Z
 Mq
e Û { Š™w i *
Z Å *™y M Œ Û » { z Âì @
Ð s§Å à ¬v Z ¿{ zèYì • 
™g ï Z » äƒ ~ y • M Æ l²{ z Z
ì ; g™g ï Z »
E
 x ðž§!» ~— Š Z%Ð k Z n Æ à ¬— Z ë Z åE
f <XÅì † µ æ ] È » Tì Š
Hw E Z Ñ ç Ê Â~ *™y WŒÛ gz Z
E!
 Š Z%x 𞧠»‡ ZÐ p ÒÆ äž: •
;•f
û ] Z WZÆ{ k
6kZgz Z m»¿z y Z Z ü
à ¬v Z èg 0 f ç]|Z
 :ž• D ™Üe Z Ð †0 f ç]|B‚Æ •µK Z ä : WZ x â Z
zg q
www.Ahnaf.com
9
áÅ
Z Ð ~ + ]Z i y Z ‰ ƒ ¦n Æ Å\ WvßÐ ¹ Âñ Ñ p=~ ú.àg •Æ x •
f ç]|ä y ZŽ âq
; Y7 ÐÅ à ¬— Z èg
~ 5 ZgÆ à ¬— Z Ôì @  e Ôì ‚
™Ì— Z š o m
g { i zg Ôì k 7i úŽ ì ñ Zg HÅ\ M ~ } g !
Æ ¿k Z X : w ZÎ
~ } g !
Æ" .f c
# — Z w Îgg z Z à ¬— Z { z % Z Ôì ê Š Ì >Ãi~ 5 ZgÆ v Zg z Z Ôì @
™Š Z i M ÌxÝ Ôì @
™ ÌŠ ˜

n a ?7c
Ì• w ÎgÆv Z ~
 \ W7Ø žì @
™—
ñ 0f ç
;ì Ð ~ VÍß5¿t : †
e : Ôì ‚ h
g { izg : Ôì k 7i ú { z : ª @ g Ây Z ZŽ ì ñ Zg H ~ } g !
™ 7Ô ™ ¿1ƒ ‚ Æ ¿k Z X : w ZÎ
?ì @ .A
Ñ y Z Z6y Zg z Z @ Û Z » wÎgÆ k Zgz Z à ¬— Z { z% Z Ôì ê Š >ÃiÐ ~ w â L Z: Ôì @
™g Z Œ ™
w ;ì Ìsp » [ Z ±B‚B‚Æy Z Å]nÐ à ¬— Z ~} g ! ñ 0f ç
Æ kZ : †
w
Ï Z Ô ê Š 7{ Z
à ¿ðÃB‚Æ —Ãk Z‰žì tž Ü » ] !
5 W ( R Å †0 f ç]| ) ! Ý°†1 Z } Z X : b‚
w `g z Z V Z y ZŽ â{ zQg z Z ê Š 7y v{ k
;Š ðÃB‚Æ y Z Z b§
;ƒ: ¿g z Z ðÃg ZŠ™gz Zž{ Š c •
iÐ y ZŽ âk ZZ á ~ ~Š Z z k Z :ñ †0 f ç
û [ zZgz Z ] z Œ s ÜÆ V â ZxÝ ª ü
Û »Ãy Zž: • D ±Ðzz Å ä ™] z Œ Æ y ZB‚Æ V 2 !
ëÉ ÔÐzz ÅK• Û •1 Z x â Z
ë :ž• D â •
° » Z *á Š !
{• 
g z ; Z'u ï Zp ¤ g ì ‡mC ZB‚Æ ®
Z ; • n  ) à Z z • g ì ‡6w° ëg z Z ; • … Y „ y ›Ãy Z
ÕŽ D ƒ 7B‚Æ { z¤ © ! , Z ë b§Ï Zg z Z ;ƒ Zƒ: 4ZŠ ~Š zu Ŭg z Zƒ Ñ Z z• g ~Š zu Åy Z Z1Ñ Z z ä ™
Û ZÆ ®
Æ y Zgz ZÐ , ™Šæ ÅŠ Z •  ) Ô ™~ y Zg z Z ;ƒÐ ~ ® 3… { z { Zpƒ Ñ Z z ä ™x ¬ Ê Ygz Z
 û Z z ¨ Z I Z î0ªGE
y Z Vƒ á Z z ä ™Šæ ~¾~ ä ™ì ‡Ãhg z Z • g ì‡6h] Z|Ž g z Z ;Ð , ™Šæ é Zgz ZÐ Og ì ‡mC ZB‚
;Ð Og ì‡mC ZB‚Æ
w° I Z ñ O Å y Zg z Z ; • f
 ™g ( Z ÏeÐ y Z ë ÂN Y™g ( Z 3 Zg » ] z Œ vßÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z¤
Zgz Z
äƒ ñ ƒ D ™¿6] c  t gz Z ;Ð Og ì ‡mC ZB‚Æ y Zg z ZÐ Fz »®
Ws fzgq¼ ƒ  ) Å hI Zgz Z
: cÛ Š•
â• á g Z ä à ¬v Zžì Ðzz Å
( ƒ Y™]ós§Å k Z ?ž @
7Wz Z (Ã} i ä— Z H ) DUSVð^ŠßÖ]E —^ãnÊæ†q^ãjÊ èºÃ‰]æ ä×ùÖ] š
ö …] àÓi ÜÖ] ™
á g Z6x £}uzŠgz Z
gŠ •
;ì ã !
( z™ H]Š „„ ~÷~ k Z Z åE<XÅì Wz ¹ } i ~÷ —" ) DQRVlçfÓßÃÖ]E — áø æû ‚ö fö Âû ^ Êø pø ^ mù ^ô Êø èº Ãø ‰ô ] æø o •ô …û ø] áù ô] ™
'' ''' ''' ''' '''
ij۳jr³³mŸ :cÛ ä x ? ZmÑèY} ™¿ #Å q ) ZÆ ®
â•  û Z z ¨ Z I Z ¿ðà :ž 7ƒ
 o¦
Ù ] !
C t Ãy ›Ëg z ZX : ^ â
 û Zz ¨ Z I Z ªWZŠ ZÎn } g v: c
Ž g z Z ;ì xi Ñ »65 ZgÆ ® Û g z Z σ 7¦L6„ Ze#
â• Ö Z ~÷ª èÖ¡–Ö] o׳ o³jÚ]
www.Ahnaf.com
+ Z Å— Z w Îgg z Zì < å Z w Îg *
 Å—  )èY ;ì •$
™« ™Å® g z Z { Ze{ zì @  ) ÅV â ›F Ì¿
™g ( Z ÏeÐ ®
Û « ™Å<
:ì w ¸» \ ¬— Z 6X ì Ð ~ øZ • 

o m û Ù牆Ö]çÃn›æ oÖ^Ãi ä×Ö]çn›] ™


Š•
ì à ¬ ~g !
.f c
á g ZèY Ô z™® # w ÎgÆ kZ ~ òg z Z Ô z™®
 ¤ Z Å" Ûª
 ¤ Z Å à ¬— Z~ øZ •
—]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^ãÞ^Úæ åæ„íÊ Ù牆ùÖ] ÜÒ^i•^Úæ™
Ñžßy Yg z Z ; î Y ugÐ kZ} ™ IÐ ] !
n a  ¤ ZÃk Z , Š »] !
Tg z Z Ôßá n Æ ® Å+ Š#
ðÃÐ ~ V  ! "— Z wÎgŽ ª
bÑŠ { gÃè { z @
™7~g Z‡ 0
Å kZg ± Ëš gz Z @
™7« ™Åk Z ¿Ž g z Zì c ÛZ
Šg Z Œ Z zÃä ™ ZŠ ZB‚Æ ®
 ) i úä x ? Zm
h ZŠg z Z =Ž • ° » n Æ ¿k Z ,t g z Z Ôì •$
;ƒï q » ð * 6Y ¯ Å
.A ( Ûg
u )

Ž6} iu ËZ
 c
â• w
Û ä~ Z zg Ð Š&0 Z ]|B‚ Æ • K Z •1 Z x â Z
 — Z wÎgž • D ™ e
{ gÃè ƒ ‰w
Ü ¤gz Z ]gß ðà Š% $ Æ k Z „ : gz Zƒ : eÜ$ Ãk Zž ñ YƒC Ù ª~g Zlg z Z i Z0
Z k Z Cgz Z
w
n Æ zÅ „ Z â õ/G¼]Z g z Zgz Z ŠÅ% Z z ZÆ à ¬— Z wj â g z Z {Ñ ç ã ̈Zž @
G
+
ñ Y H w ðOB ñ ƒ D ™¿6e  M Ñ !
+ Šg z Z ñ YƒÚ
; N Yƒ Za w Zj ZÆ„Æ Z}
u )
( 2g
+G
( [ zZ ) w ðOB ~ } iu + Z ¿Žž câ• Û ñ ƒ D ™ÜÐ x ? Zm Ñ ¬ ¯%B‚Æ • K Z ä •1 Z x â Z
¢œçG.Oc ( 7 0 ) ~ w q Z) * Z » äƒ Y 2~Žñ O Å ] â © Z ò s ZÆ VÍß V ˜ ì @
Æ k Z— Z ƒ6 0 ™ Za
X • ˜̀Z »
'' ''' ''' ''' '''
:^ â
Û » à ¬— Zž 6ì aZÐ e
ìyâ • Ñ z ] YgŠÆ Y *Š ~g ‚ˆÆ Y m ZŽ ìû%q ZÐ ~ A  Z%Æ e Ñ z ï GG3G$œ
©G
û ànvÖ^’Ö]æ ð]‚ãŽÖ]æ ànÏm‚’Ö]æ ànnfßÖ] àÚ Üãn× ä×#Ö] ÜÃÞ] àm„Ö] ÔòÖFæ]ü
Z ~ y Z Hx Å Z ä à ¬— Z6X• v߸ ª
; • ÌG™g z Z • ÌY Zßgz Z • Ì¢œ• ÌY m

:^â
Ññ†³fÒŸ] 䳳ϳ˳Ö] |…^³³•n ÏZì Cƒ w E Z â Àb ˜ Z Å[ zZ À ` WsŠ ZáÆ k Zg z Z *
à ¬v ZD * ™s pì È » wA
g z ZÑ äƒ xÕÐ Á qg Z M Zu'Z
k Z Ãð ÃÅ Û* á Z s§Å] !
 žì { g • Û k ZÆ r
kZ ~ y â • á g Z » ò~‰Z
 ™x â Zžì Š •
¿Ñ Z z ä™x » ! zZ ~ ]gß+ Z ’ e b Š™ 0
; Ç ñ B: © !  ) wŠ •q
'[ zZ V ; z™ ¯ ® Z ƒ: i Z0
Z WZ6
Û ³] YgŠg e n Æ wAc
;ì ewA(ËÐzz Å] YgŠg e 4 Zgz Z • D â • [ zZ~‚ÅuZ >gÎS•— ZD *
Ññg z Z
» ÏŠ ™g » ã Š Zt Ãã Š Zg z Z ÏŠ™g » ZZt ÃZZ ǃg Zæ zg ZŠ Zg ‚ »®
ǃ ̄ ! t ÃÔ y Z Z ( 1 )
 ) k Z6T : 7Z · c
 ™Ýq » -ZŠ °L Z y ̈Z™^6k Z ; Ô ™¿c
•M Ôg »i § : ¿ÇÑ ( 2 )
 ) ë~ ]gßÅä Y G { o7 Z6»në!
ÃVð‚® nÆ ä T y v CÑ ç c
ÙçæZ ä ™x *
$ Û Z •) : hà ( 3 )
Ê Z•
; * Z@ Å• g3 6h{ Zg
™Sg z Z e
www.Ahnaf.com

•) Ð ä WFZ 6V z Ni z Z n Æ ä T y vÙç c


*
hgà ~à c
î Û Z ™ƒ WOÐ { o7 Z6kZ :ñ¤z ( 4 )
 ) »Š Z•
~g ZŠ Ãz K ZÐ : â i ] U
Š Zj¿Ž VY * g ZŠ Ã z Ð ® Û Z •) c
 ) »Š Z •
w$

o m
™SÅñÃy »g Z6 L Z 6kZ Ü$
c
*
™uF
V c
w"~ ÝZ { z} Š ™ q zÑ¿ #Å®
;ì 7! zZ c
yv
 ) c
á

.f c ( x l Z ÅV â ̈Z n Æ [ zZ )
Û Ær
: • x l Z &Ð p ÒÆ 8w Zj Z K Z ÅV â ̈Zžìtž Ü » y â • ñ ™x â Z ~ [ !
 { gÃèg z Z

n a
s ÜÆ k Zì g 5B‚Æ y ZxÝ ¤1Ç gB‚Æ!Š ¬ ® Ð: â i w Zj Zg z Zg z$ » wŠŽ òŠ W{ z : ( 1 )
 ) mC Zž ’ eÃkZì £ *

h ;} ™ÔŠ æ Ð à ¬— Z™{ g lñ {É } ™: úD Z Ï ( ðÃ

.A
̀Z »û%k Zgz Z ;} ™4z] gÃWz6: â i w Zj Zgz Z ~ ¸» wŠ Ž ¿{ z : ( 2 )
Å[ zZgz Z wAs§Å w°Ð Õž ’ e ÃkZƒ Ñ Z zp
;ì cÛ Š•
â• á g Z ~ Qä r
 ™x â Zž 6ì { Š c

w
ñ Y ` ~ ‘ ´}uzŠ ËÆ™]óÐ ‘ ´ k Z ’ e ÃkZƒ ~gz$¹ ~ Ë1ƒ Wz ~ (ÂÃ6: â i w Zj Z Å T¿{ z : ( 3 )
w ;} ™]Š „à ¬— Z™ Y V ; zg z Z
w û ' /' ü
û ¬»g ï ZÆk Zgz ZG[ Z± ü
0.:XE
îG 9¡á Z z äƒ uh g z Z Öu 0 Û •1 Z WZ x â Z
{ z ?Vƒ 7b‡ »G[ Z ±~žì H¿Ž : • D â •
*
:ì ug IŠ •á g Z » \ ¬— Z ;ì ; g™g ï Z » y â •Û Æ\ ¬— ZèY ;ì Ð ~
( Ð , Š [ Z ±g !
zŠ æZ ë ) DMLMVèeçjÖ]E —àni†ùÚ Üãe„ùÃßö‰™
Ö ªg !
; yŠ Æ # ~uzŠg z Z ~Gg !
Z
q
á g Z(~uzŠgz Z
gŠ •
:ì ã !
k Zgz ZÆ [ Z ±k Z { z ´ì [ Z ±Æ y ZW Z z G Õ 1 Þ 7 ç + ç Ö à q Ô• 1eEDPSV…ç_Ö]E —ÔÖƒ áæ•^÷e]„Â]çÛ×¾ àm„×Ö á]™
;ì G[ Z±Š Z%Ð
á g Z » à ¬— Zgz Z
Š •
ì ò Z¤
× » [ Z ± RŒ
} (ñ ZÎÐ N š Z' Ûq
ZæZ ë G z Z E DNMV邳r³ŠÖ]E—†fÒŸ] h]„ÃÖ] áæ• oÞ•Ÿ] h]„ÃÖ] à³Ú ܳã߳ϳm„³ß³Öæ™
( Æ[ Z±
Û gz Z
ì G[ Z ±Š Z%Ð [ Z ± RŒ
''' ''' ''' ''' '''
:^â
Æ ÏZ ì c Z ~ * Š ä \ ¬— Zž • e ´g Š c
¯ x Âq Ã H » Zwz Y Z b
?ì { Z ÃkZ ì Cƒ b§Åß è~Gž *
™nZ ‹Z 6k Z
ÃÐ ä™] z ·ñuÐ k Zg z Z< !
; ǃ: {Z Ø {Ð • g • â
ì ~gz¢ 'o Õs fzgqnÆKÃG[ Z ±% Z
www.Ahnaf.com
zŠ c
yÔª ƒ w â Ô b c
ƒB zg ; y v cÃ { Zp ;Ð Vƒ ~Š â Ì] Z WZ { ” A
{Z Ù ~ kZ ì *Š ~Š â t ( 1 )
%Ð kZ Z åE<XÅÔì ~Š â qC
;ì Cƒ x¥ZwÐ Y: Ô { Z Š â ƒ
ÃÐ YÆ y Z Ô • B VÅe  t Ô ~ h Ç c
ƒ
z¤
] Z ¯t gz Z Ô ì { h
o m ~ kZ ì *Š ã ^ *Š ň Æ ä% ( 2 )
» ] ÷ Zpg z Z ] Z¯ Ñ ã ̈Zgz Z ; ǃ Ð Ñã ̈Z m» Zw Y Z b
×$
{' × Ã¿q
Ã}uzŠg ZŠ }' Z q q
B‚Æ Ñ» *Š ~Š â g ŠT ǃg ŠÏZ m»ÑÐ b zg c.f c
×$
Z n ÏZ X ì Cƒ Ýq Ï' Z ; • 7~Š â ] ÷ Zpz
ƒ kâ â : ]¯ƒ kâ â ÑÐB Z f ˤ
Ÿg z Z ; ǃРÑm» Y Zw î Z b
g z Z Ï0 ;ì Cƒ x¥
i ÅG b§ÏZ Ç !
;ì ˆ~Š ‹h a ] Z f n k Z Çn ^: Ø 9» ÎâÅ Zw î Z b
âÅ áæ†ÃŽi Ÿ àÓÖæ:Ð s§Å à ¬ ~g !
n Âì b§kZn çZ
 ;ì
× !$
» kZ ~ ]y
M @ × Ð " 7i ú~ *Š& : ì Ð c i zŠ z ¼
 •Ý ¬ m» b zg ( 3 )
b§ÏZ ; ÇA ~ ^Å]¯gz Z}'
h W7Z'
× g z Z ] ¯ ã q zg
Z »] Z ¯1; ǃ mÐ b zgg z Z Ñ~ *Š »Ÿã ̈Zg ŠT ǃ 0g ŠÏZÐ Ÿg z Z Ñ1ǃÝZ  Z'
i Z0
.A
Ç ñ Y w$
„t g z Z ;ì @M xi Ñg ï Z » |Å y ZÐ + Y ã qzg Ø{ c i zŠ z ¼
á ~ ¬Ãy ̈Z ] !  ~ ]y
M g z Z Ô *
™g ï Z »G[ Z ± n k Z
w ;ì C Y
Z Z
q w
 y ̈Zg z Z ; • ZÐ }uzŠ q
ZÐ p ÒÐ |g z Z ÝZ K Z ( qÝ ¬ ; *Š Ý ¬ ; b Zzg Z Ý ¬ ) y ˜ VÐt :žì t ] !
Ç

w
; g ZD
Š ™g ï Z » kZƒ: kCŽž Y Y ¹7t ;ì C Y w$
Ž 7~g z¢èY ; ñ Y c ƒ v( ~uzŠ Ð(
ÎâÅæz ] Z ¯ Å kZì @
Ù ~ *Šž n k Z ;ì sŠ ZáÆ ä ™ ?â 6k Zj L Z b Š ™Šg » ] ‚C)Ô ñ Y c
Š ™Šg™™xzn{ z ñ M : ~ zŠu Å] ‚C
 Í) g f Æ- i
M  7N Š ë AtomV Z } ; 'ƒ 7kCŠŽ z !
g i Zz W;n ™ 7kCë GermsžZ̀; M Æ äƒ ŠŽ ñY â Z
] !%Æ k Z1• M  ™] ! Ð Ë6y ¯b! N Š 7Æ ~z K% • M
ñ; M  N Š ) g f Æ ~ z Kk
  Í7Æ- i
¦; M g%•
[ Z ±Ðzz Å y Z Z åE<XÅ; • D Y 3žðŠŠ p] Z & á Å] !
kZjgz Z ] ‚Cž• wŠ ¬@ • Ù Å kZg z Zt ; $
kZŽ • B V ; g ZD Ë Y Å7
[g ï Z »Y â Z ~uzŠ Åy Z Z c
;ì 7] ! G
:žì t cž
Ü
Š â p;ì·ù »Y â Z &y Z~ Y *Šg z ZX ì [ @
e Û Æ b Zzg Z Ý ¬ b zggz Z ð Zæ »ÑÝ ¬ Ѳì (g » ] Z ¯ ~z * Š Ÿ
" ~ t Z•
ÑÝ ¬ ] Z WZÆ y Zg z Z { z Ð Ñm» Xgz Z ;ì Ð *Š k Z mi • Dƒ A
%~G c
A %6Ÿ] Z WZ x ÓÐzz Å äƒ ̈ ¸
b§ÏZ • D ƒB‚ ÌV ; z b zggz Z Ÿ1• D ƒ
Š â ~ *Š Ðzz Å äƒ: Y Ù WÐ +
e  qzg y ̈Z1Ð Vƒ6Ÿg z Z Ñ= g fÆ b zg { zÐ Vƒ A c i zŠ Ô ¼
%] Z WZŽ ~• c 
; • èg ¬ { Š c
i ÌЄz a Î ã ̈Zgz Zg •g z Z ^ zy Š ât²ì &q ÝZÃ
ZÆ V”e
Ýzgz Z ð Z• Å * Š
Š â ì e ムx¥b§hZÃy ›q
Material ) c
e Z ] !
t
g mÐ ÑsÜŽ ì y ˜ ( Z q
g z Z ;ì ‚ Z ] „ Z Ý ¬ c
] * - Ý ¬g z Z ì @ Ø èq
™ ( Base)6} Š â sÜŽ ;ì < Z ( -ism
Š â sÜ; • ] YgŠ Fg z Z 9FÅy Z ; • D ƒ A
Æe %] Z WZÆ Y *Š ÅÀ5 Ý ¬gz Z b Zzg Z Ý ¬6Tì y ˜ µ Z q
Z +
 q zg
á x â ZÐ p Ò
: • x l Z &Ái Z Á Åy ̈ZÐ p ÒÆ u {• D ™™f x l Z ( 8 1 ) Åy ̈Z— Z à z { •
(X) nÌŠ Z u { (x) n‰ áu { (x) nZZ u {

: • x l Z &Åy ̈ZÐ p ÒÆ ã 0
b§Ï Z
»zgŠ ã Š Z (x) ã 0
(X) ã 0 »zgŠ »zgŠ ZZ
‰ Â (x) ã 0
• x l Z &Åy ̈ZÐg ± ZÆ Zƒg z Z
www.Ahnaf.com
(X) ã Š Z î0<EgŠ Y Zƒ (x) ô á î0<EgŠ Y Zƒ (x) ZZ î0<EgŠ Y Zƒ

• x l Z &Åy ̈ZÐ p ÒÆ K
 F
Åv M g z Z

o m (X) v WÅzgŠ ã Š Z ( x ) v WÅzgŠ ‰ á ( x ) v WÅzgŠ ZZ ( x )

Å b zgQgz Z ; }gt ‚x l Z ÅѤ


.f cx l Z âZ Åy ̈ZÐ p Ò ~Š âž2 ¾ (3x3x3x3=81) žìt x ¯ž Ü
Z b§ÏZgz Z ; • k
Û x lZƒ
; Çž: • è•  tžƒ ãZ z ; • C M t ‚x l ZŠ Z®Ñ Åy ̈Z b§k Z Ogt ‚Ãx l Z
a Û Š•
Å y ̈Z ~ kZžì ÝqÃxs Z sÜi Ú Zt g z Z ; • ‰ ñ â •
n á g Z „ æ V â ̈Z Ìj§Æ ä ™Ýq ð ‚g J
 à ¬— Z n Ï Z
Ø Zè x Ó { z ´ Æ k Z : gz ; ñ 0
Å y Z ~ © : Æ ] Ñ q zzg z Z ]gz¢ zz <  ~ ö â i Wg z Z x £ Ëž ì ˆ Å ð É Zg ï»
h :†
;¸ D YƒÜ ‡Ð ð É Zg ~ ä â iƈ g z Z D ™i] )
.A û ' /' ü
w û ì ¬H ï Zgz Z • yÃA Í M ü
w
w
?ì ¬H~} g ! g 7y Z Z6‚c
ÆkZ ‚ s z òG g y Z Z6] c
& Åy Zpƒ ‚ ZX : .1 Z
M x Óy Z ~ž¾ t ðä
( 43 )

: WZ x â Z
Ï Zg z Zì @ Û { z Â;ì @
™g ï Z » y WŒ Z • Y Z b
™g ï Z ï Z¤ Ûƒ
Z „Æ y M Œ t ‚g z Z s z òG Û èY Ç ñ Y ¹•
& Åy M Œ Û »jZ
Û » ¿{ zÐzz
;ì @Yƒ •
( ëŠ g
u )

#à ¬v Z w Îg X :ž c
" Û y Ò Ð ñk „0 Z ]|B‚Æ•µK Z ä•1 Z x â Z ]|= • D â •
â• Û .1 Z

; ÇV î Y: ¦Ù ~ 3; Vƒ MÂ~žDäjßrÖ] oÊ oÞ]E • ë Ž • { z vß + F
C Ö Z ~÷ c
Æ #
$ ÛÐ
â•
( ëŠ i c
u )
g

ä~ Û { zg z Z Vƒ @
 — Z wÎg :ž• D â • ™y Ò ñ ƒ D ™ e
Z zg Ð y G 4ƒE
é5E 1 Z »~ :ž cÛ är
â•  ™x â Z
{ zt : cÛ Š•
â• á g Z ä å\ M  ?• vß yÃA Í MåÑÆ— Z } Z Y7 ä Ë ! ì k\Z6A Í MÆ #
Ö Z ~÷ : cÛ Š•
â• á gZ
;ì 5¿V #gz Zì M¿V #ž}Ð s§K ZŽ • vß
( ëŠ i Z zŠ g
u )

ä#" — Z w Îg :ž ¹ ä VrZ Vƒ @C ñ ƒ D ™ e ñ 0 Z ù« *


Z zg Ð / Û X : WZ x â Z
~ :ž • D â •
Ö ªž @
— Z izgÆ # Û Z V #gz Z ~ ¼
zŠ™! ZjÆ— Zn ç ï ZÉ • ~ 3Š Z • Û Z V #Æ #
 Š Z• Ö Z ~÷ž¼:t : cÛ
â•
;} ™ê ~ {g !
Æy Z à ¬
( 늩 g
u )

} ÷• D â • Û \ ¬— Zž cÛ ä#
â• "— Z wÎgž • ë { z ì ~z%Ð ~y Œ]| c Û är
â•  ™x â Z
EH
Ù g z Z V z™ê y xgŠ Æ y Z ~ i zg Æ #
Ö ªž J
"
ZC
q 5©G3u
V Œ z™ H: ~g Y ïHG3½G »¼ ZŠ : ~ c i zŠ c
 ÃV zÈ
¼
; V zŠ àÃk Z6ÏZì x £ÝZ » k ZŽ g z Z V zŠ } Š: 1 9g z Z ƒ
 o » k ZÃ
'' ' ''
www.Ahnaf.com

:^ â
 V #• D C Ã\ M ëž• D Q D ™òúŠ™| hz Z { Š ]P» s ¦v߉ì ; gƒ x ¬Žt ~g zŠÆ ` M
ì ~ 3V #g z Z ~ ¼
Z ) g fÆ g JèÙž ’ e ´g Š c
x¥¼ Ãˤ ; • ì g ™x *
o m
gz Z u 0
$ * gŠ { À 0
Ã| ‰s ¦„B‚1„ ì Å y Z ª
˜KZ;
;ì •í!
¿xË c
~ èŠˤ
.f c
C Z » k Z6á Zz ä ™¿»g JÙ] ‡z Z ‰;n Y H ~úŠ™ÄgŠ ã
¬ Š Ìt ~ s¦I Z ‰gz Z ;ì „ Zeg z Z ßu Zuì ~ 3c
Z :žì Š
Ë6Tì F
Å] !
 { zž *
¼
ÁÐ k Z { z Âì @
Æ èÐzz Å
™ê }} g !
ƒ

ƒ x¥;ì C Y ªã Î$
n Æ èkZt n ƒ: ï •
n a
á Ðzz Åg± Ëvg )
{ z¤
Zg z Zh á vg )
âÅ„Å kZt  ‰ ƒ ï • ðÍ™ M
èg z Z z™Š c
h
Ð p Ö Zi Zz™y á Y Z Ôì ßÐ }u * g z Z ;ìz »y Z Z ´g óŒˆ Æ ä%~ w qÆ y ZZÆ èž
™ ã á$
Ù ¦Ù g z Z ;ƒg D ™ ¬Š n Æ
Ð Tñ Y ̃ x¥ªðä
.A
Zž n k Z ;ì ë!
gz Z ßì 5c ™òúŠ ~ {g !
M{ zž * 
ÆkZ ¦C 
Z Ð zz Å äƒ ~ *Š kZÆ y ̈Z gz Z ;ì 7k,ŠÃË6x  ‰Æ à ¬— Z ë @
Ð ªÃq
C
;ì Å äƒ 5ªtžƒ x¥
w
zz Å äƒ: { Ç M b§~g7 Ð x  ‰g z Z 5 â ÁK Z y ̈Z pì Cƒ/ xÆ ªK Z kZÃ}uzŠ gz Z ; ì Cƒ x¥Ð i Z0
Z Z
c w Ù ÈÐ k Zì „ ZeÅnq
Vƒ Ð ~ g §{ Zg y à ‚ m ¾ Zt ì e ì xi Ñ n Æ ¿k ZC Zt ;ì ©
™ê îÐ s§K ZÐ
ÕÅ] !w Û « ™~g ø ~ Y Ãz tŠ ™z y Ò { Zg ì Y iZ h „
k Zgz Z ñ â •  Š ~ ~Š mZ { Çg !
gz Z ;ì ~g z¢u i Z Ð |w2y ZzC
( } M ) } Š ¯ „ Zg »X Ë{ Zg6äƒi] Ýž} ™Y 2: ~ V ðI
Ù Zg
4J& â i M y Z— Zžì
iG

û¬»#
Ö âZÅ̀ÃzÉÃq
Š4
Æ® ûZz¨ZIZü
( 44 )
?ì ñ Zg HÅ\ W~} g ! Þ ‡ž Y 7 ä ~X : .1 Z
Æ " 7i úúÆ L
: WZ x â Z

 x â ZŽ gz Z ÇA ̀Z N Ðzz Åi ú}¾ Z åE


Å ä ƒ: q Z Å “ Y - 7i ú~ Y Z M ZÆ x â Z $
<XÅ;ì ^ Ù c
z (C Ûä
â•
g z Z ZwÅ äƒÐ W~ ‹ Z *
; ÇA !$ k ZÃk Z ¶ x â ZÐzz
äY^ YÃ" 7i úú Æ̀Ãz ÉÃC Ù { zž ì xi Ñ n Æ ¿C Ù ž c Û (Š•
â• á g Z ~ îG
0GE g$E) ä : WZ x â Z
5k8 î0@E
4G
•Z zg~Xk Z² ; z™ 1| 7i úúÆ̀Ãg z Z ÉÃC Ù ªD†q^³Êæ†e Ø³Ò Ì׳ì]ç³×ù³‘E ì Š • á g Z »"
# x™ Zg—èY
Y i úú Æ V ñŠ M g Ç { k
;ì ^  gŠ i úú Æ̀Ãz ÉÃ q
x Ó Z åE<XÅ; Cƒ 7„ Š 4 ê Z ì s % ZB‚} g ø »
; Cƒ 7^
Y i úúÆ •$
qŠ 4 { zž6oÑk Z1
} g øèYƒ: •$
~ V s9{ z &7^
;ì •$ Y i úúÆ̀Ãz ÉÃ ¿Ž X : cÛ WZ x â Z
â•
Ü zÆ ] ñn%ÃV zŠ¤
X : ¹‰ •á L Z ä VrZžì ÅÜe
Z zgÐ ò • Z wjx â ZB‚Æ•K Z ä r
 ™x â Z6k Z
[ Z ä ~g z Z • âB‚Æ µ•Ð ~
[ Z1X7y Ò t ‚} g vJ  v Z wÎg J
}÷Ž • + Z ' !
ge
:žt { zg z ZÅgŠ c
gz Z’Ð y ·Š Ãy Z Vƒ Î ä ™y Ò t ‚Æ \ Wn kZ Vƒ Ñ Z z ä YÐ * Š kZ ~²
Ö •
;¼# Û »jZ ÌÂ} ™[ ‚g Z » {L { k
p ¤
Z ¿ðÃÐ ~‚I Z ( 1 )
æ { Zp¿ðä
;ð7gz¢{ i » i ú6k Zƒ Zƒ ] ¯Æ™{ k ZЂI Zg z Z ( 2 )
Ù gz Z ( 3 )
ƒ „g Ö Z z [ ‚g Z »g ¯ z [Ð kZ { ZpB| 7i ú~ Y Z M Z Åx â ZC
;ƒ @
www.Ahnaf.com

Ù gz Z ( 4 )
™g z¢Š ˜B‚Æg ñ™ïB‚Æ k Z Â} Š ] úŠ ÅŠ ˜ ñ ƒ D ™ Zg7 Ã_ ZÑx ÓB‚Æg ñŽ÷ ZC
*

o m ''' ''' ''' ''' '''


:^â
Ù (C
} g vèYz™ 1| 7i úúÆ x â ZC
;ì Š p{ zzz ÅY { k
.f c
Ù ª DÜãÖ] Üãn×Âæ ÜÓiçב ÜÓÖ†q^Ê æ†eù Ý^Ú] Ø³Ò Ì׳ìç³×ù³‘)ì Š •
á g Z »#"— Z w Îg n Ï Z

n a
Ãy Z4 Z Âì ¯ x â ZÐzz Åä ™: ~g7 _ ZÑÅ“
 x â Z { z¤
Z ǃ { k
» y Z n Æ k Zg z Z i ú~g vn
:^ â
Š 4
èa q h
Æ y Z1• g ï Š x •Zuó *
g » { ( ÌÄ { Zp[ MÆ y Zì zz „t ;ì ~g z¢ *
E
ƒ Y éŒBÄ Z ùx9»x â Z q Š 4
Æ y ZèY

.A 7~g z¢ *ƒ x9»x â Zèa qŠ 4} g ø² ; … Y 7{ k { zÃkZ Z åE<XÅ• D ƒx9x â Z

w :^â
zz Å {L{ k
w
² ;Ð • g:‚I Z Â} Š ™g ï Z »q q Z‰ Vƒ n
Z ðä g y Z Z å( { Ëš )6+ ŠÆ— Z w ÎgŽ • vß { z‚I Zg z Z

w > jZ b ìi Z ®
D ƒ 74ZŠ ~¬Ð
 û Z ¨ Z I Z] â ´
• vß „ z Ì®
 û Z z ¨ Z I Zg z Z • V * ¶
] ‚ Å äƒ C c
Z@ c
e Û ä \ Mžì e
â•  Z z gÐ ~
— Z wÎg b§Ï Zg z Z
Ù !
; • D YƒC Ð Š zu Å®
 û Zz ¨ Z I Z { z … â 7Ãy ZŽ gz Z • … â ÃV Â !
] ‚y ZŽ
;ì ] !Ù ª Ât • … Y ¬ oÃy Z:g z Z ï Š 7„ ZÍÅuÑ c
~C ¬6‚I Z ( 1 )
Û n çB‚Æ y Zì eŽ { zž • D ™Š4Æ \ ¬— ZÃ] 5 ç—g z Z ' !
;ñâ• { æ7 ÅwŠ i ZgÆ y Z ( 2 )
; • _ 7{ i » i úé Z6ä Y%Æ ËÐ ~‚I Z ( 3 )
| 7~ Y Z M ZÆ x â Z$
;•f Ù g z Z ÔB‚Æ ®
z (C  ) Ô- Ô i ú õ 0
(4)
Ü z! n Æ ä ™Š ÄB‚Æ ÔŠ ñƒ D ™Y Z M Z Å Ëî0ªG
; • T gg »‰ E3Ò7E$ Ù (5)
z (C
Ås ¬g z Z b & Z é ZÐ à ¬— Zgz Z Ô , ™g ( Z ]Š ¬ Å ä ™Õ{ zp ¤
Z D ™7]z Œ = g fÆg Z Œs ÜÆŽI Z V â ZxL Z ( 6 )
; D ™7¬Š Åx •Z} æNE %gz Z• h Åy Z • D ™ ¬ Š e
Z@ n Æ y Zg z Z • ï Š ]úŠ s§Å 5 ZgÆ « ™æZB‚Æ ¬Š
t g z Z • g »" gz Z ë!
›Zgz Zì ° » nÆ ¿q=] ! Y • ZÐ Y Z’Z kƒ z ZƒèY • D Ö gz Z D !
J Ù (7)
ŠÃ] ÷ ZpÅnC
ì 7öRŵz —
Æ k Z à ¬— Z Ô Çƒ63 ZgÆ ®
 û Z z ¨ Z I Z ¿Ž cÛ Ð ñ/0Zžì e
â• Z zg ~ > jZ b ìÐ òò Î Z£ Z 0£ Z ¾1 Z x â Z
Š ! Z n Æ kZ ~ ¼
Màq Æ Æ yŠ q
 à ¬— Z ~ á $ Ù Æ kZ gz ZÐ , Š 'Z'Æ ̀ZÆ L Zu Z µ Y m
ZC Ù q
Z g ZD Ù
Z ̀Z » yŠC
Æ k Z V )kŠ ~ á $
T g ì‡6¨ Z I Z Ó Zg Ï Zg z Z Ô • C Y Å `gŠ ~ w q Z) * Æ p Ù Æ k Zg z Z ; • D ™
g gz Z ä V Z xŠC
Š!$
;ì @Y c g z Z̀Z »Lq
Z ~!$ Ù Ãk Zì k 7i ú®
Æ «gC  ) !
ì k 7i ú¿Ž ñƒ
wŠ L Z Z
 cÛ Š•
â• á g Z ä åx™ Zg — Â ?7c
ì ì‡63 ZgÆ ®  ÃòŠ M :ž Y 7 ä x Z™/ ô
 û Z z ¨ Z I Z { zž Ç- Ø ùg z Z “
ì ; g ^6{ ZgÆ ¨ Z I Z { zž ñ Y™Âƒ Zc ¿Ð y Y z wŠ ~g7 6y Zgz ZAŠ ' !
kŠ ~
} ™: ÒÃÅ ä ¯ ®
 ) K Z™hgÌ~ ]gßËî
 ) ÅV â ›ª} ™: uF )( 1)
î
:^â
Z1• Dƒ‰q
q Zì Lg ~„Å ä ¯ Kg 0
Z b)Ò ZÆ y Zp ¤ 5g z Z *
¯®
 ) 56] ! Ù ì x ¬Žt À ` M g z Z
Kg Kg¿C
www.Ahnaf.com
Û k Zgz ZB‚Æ ›vß Z åE<XÅì 
ÄgÃ7Ãt • @ƒ mÜ Z Â~ Y Z’ ZX ì C Y M ~ŠŽ z nc® ZÐzz Ås % ZÆ b)zŠ
 ) 5q
Û (Z q
ƒ 7x¥Ìt ÃXì @Y 0 ‘•
g z Z á ¸ z n¾~g øž @ Z ' ˆ Æ äƒ Ág Ð Y *Š k ZÆ { Z'
u1• T g º ™
gz Z •$
;ì gz¢ Âg Ç { k Û » { z 7~ ®
Ái Z Á c¬ oÔ uæÔ•
o m
 ) ~g ø Žž • … Y g Š Ï Z sÜ[ x ZÆ ®
 ) ; å HðÑ

~ } g !
’ e * Y 0 ‘•Û µ Zq
.f c
Z „: gz Zc e *
Y 0 7C Z fì e x g „ dÃ] Ã % Z dL ñL gžc e ´gg c
ê6gîm {gz Z ; ñ ¯ : Åz ƒŠgñÆ™y Ò Ãua wÈ ðƒ _ƒ ~ V7 0 i Åy Zg z Z } ™: ê z ƒ
I
G-d
²
 Ã! ôËžt ( 2 )
c
â i M n Æ ä < k ] » ~ ¾ä— Zî a
 ) kZ ª W Ün¿Â †q] æ é†ËÇÚ ÜãÖ pçÏjÖ Üãeç×Î ä×#Ö] àv³jÚ] à³m„³Ö] Ôò³Öæ] Vc
n Û Š pä— Z
Šâ•
x » ËÆ à ¬— Z™\ Ñ Z v Zg¾" » e  Ò Zg z Z e Z î6ÆgzŠ h
 g /~ i Z 0 ]
1; c Ûe
Áx Å Z »x̀ZæZ n ÏZ c 0
h
Û gHŠ ¶z Š zu¼ n Æ t ‘CÙ ä \ ¬— Zž ’ e ¢
â•
y Y ;ì h» ~Š Z i M ~g øtž ' Yt gz Z *
[ x» Â
E+G
¯ Wz ƒŠg ñÌÃþ g z Z
ÒC

.A
kZ • ð â •
Å:X {E“E
;ì 7¼g z ZÆ ö Z y éE 5 Šgñg z Z y Z z°z y ZÆñ ZÎ:g z ;ì ! x »~ kZgz Zì ÑÝZ »ðã ̈Z x g ì‡6y Zg z Z )g6
w  ) 6k Z „: g z Zƒ:g z Mú™á g Z ŒK Z6®
;} ™~i ‚®  ) cÛ ËÆ #
Š• Ö Z kZ ] !
(3)
w g z Z à ð Y Z „ zèY ñ P: Ãäƒ Ð s§Å „ à ¬— Z Æ k
x â Z Å k Z ,;ì ] Z f à Z z ä ™ Za à ð Z' ¼ ~'hZ gz Z ( 4 )

w ;} ™¤B‚Æ ~g !
, i Z I~ [ Â ÏZ ã !
;ì _g ¦
Û ZÆ y ZZ „: gz Z} ™: Za — b§Ë~ y Z Zgz Z ( 5 )
!Ãg Z Œ
™
i År

:^â
êgz Z ¬» t Î c ¬Ð zz Å { k
uÑ c á y ZB‚Æ y Z Z òúŠ L Zžt Âq
à ©žt }uzŠ ä Î{ Å— Z Y • Z • ÈzŠ Æ k Z
;} Š ™gŠ ™
s§Å— Z ~ VßŠÆ VÍßX èßjËÖ] ð^Çje] äßÚ äe^Ži^Ú áçÃfjnÊ Èm‡ Üãeç×Î oÊ àm„Ö]^Ú]VèY} ™: Za ] 2Ã{ “~ + Š Æ— Zgz Z ( 6 )
; • D ™ Za ] 2z u“gz Z V Â ! `n Æ ä ™ Za ö â i M gz ZŽ~ ] c Š™ Za 6 Z çHX=H
c
WÅ— Z { zì Š (gz Z ÆÐ
g Š¾{ z { ZpD ™7uF- 7{ i » i ú6kZ ñ Y% ðä
Å kZ - 7{ i » i ú6kZž n k Z ;ƒ: VY „g Ç { k ZÐ ~‚I Z ( 7 )
™ ZŠ Z h» ã ›É 7?Š Å]n
;ì *
— Zn ç » y ZÉ ; Vƒ ñ ƒŠ iu {L { k Z D ƒ 7b‡Æ ¬Æ y ZÐzz Å] ÒÅ Vƒ k
Ð y Zp ¤ Æ y ZZ I Zg z Z© ÂI Z ( 8 )
; • ï Š hg6à ¬
ðŠ ñ O Å C6Tƒ ¦Ñg±¤
ƒ ~g z¢ * Z V ; D ƒ 7b‡Æ i ZŽ x°Æ y Zgz Z D hg76gî¦Ñ * ™ C6V z iñ~|z^ ( 9 )
; … Y 7¦Ñg±Ã8g±1ì ] ! gz Zt ƒ Cƒ: tïGG3šE 3…žƒ 8g± c
Ï Z Ð 5 ZgÆ ¨ Z I Z { z ì @
hgÃV ÐP c¹q Z Ð ~ kŠ y Z ¿Ž g z Z D hg7- 7i úú Æ x â Z$ z (C Ù ( 10)
G-I
d
: ê zƒ  ~} g ! kŠ ~ ¨ Z I Z ] â ´ p†³³jŠjÖ] ä³³³×#³³Ö] ‚³³f ೳe س³`‰x â ZX ì @Y `gzŠg Š
Æ x Z™/ ô~ y Z • N C ' !
ì HÌ{ ™ E
¥ ™

û ' /' ü
û [ A ZÐ ] ¬$  )ü
g z Z q n Z Å®
: ì w ®V- ~F¯Ð r
 ™x â Z
á g Z ä x ? Zm ÑèY} ™ ~ igz s Ü Å 5 ZgÆ ®
Š•  û Z z ¨ Z I Zž 7ƒ
 o n Æ ¿á Z z y Z Z Ëgz Z
cÛ
â•
www.Ahnaf.com

z™g ( ZÃ 5 ZgÆ WZŠ ZÎ ?žì xi Ñ6z Z} g vZ åE Ë ƒ 7¦65 ZgÆ „ Ze#


<XÅ$ Ö Q ~÷ : ( 1 )
B‚Æ ®
•g} a  ) èY ; ì •$
?Šg z Z ì Ð ~ÜÑøZ • o m
g z Z { Ze ~ V s Ç{ z ì @ 3 Zg C Z Ð V â ›x ¬ ¿Ž gz Z : ( 2 )
™ Z]
Û « ™Å V ž+ Z Å x? Zm Ñg z Z ì Š Š Ð s§Åx ? Zm Ñ ¬» « ™ mZgz Z
c
.f c : cÛ Š•
â• á g Z \ W~ Tì w ¸» à ¬— Z mZ

Å V ž{ Š™gH5 W® n a å ÎgÆ k Zgz Z Å à ¬— Z ?z™®


( Åw
Û Æ kZ ®
 v Z wÎgg z Z ; Ð ä ™ Zg7 Æ øZ •
 ¤Z Å ~
 ¤ Z EDONV‚ÛvÚE—Ù牆Ö]]çÃn›]æ ä×#Ö]]çÃn›]™
 ¤ Z Å à ¬— Zžì t Š Z%Ð k Z
h ÀY&0 ZŠ Z
;ì xi ÑÐ öG
.A á g Z6x é¨G.G'uzŠgz Z
gŠ •
;ì ã !
] ! w
Tg z Z z™ 1á jZ A »Ð "
# à ¬v Z w Îg ] !
Ž EDSV†ŽvÖ]E—]çãjÞ^Ê äß ÜÒ^`Þ^Úæ åæ„íÊ Ù牆Ö] ܳÒ^³i•^³Úæ™
w ( ƒ Y ugÐ k Z , ™ I»{ zÐ
w ( 45 )
• D ƒ} 9òä ™] z Œ s ÜÆ VÍß™á , g Z ŒŽ N C ~ {g !
Æ¡k Z=ž Y 7 ä ~X : .1 Z
: WZ x â Z
 ƃ
; • 5ƒ  • x l Z ZÅy Zg z Z • Ð ~ ®I Zg z Z} È Æ ã Î] ÷ Zpvßt
$
( ëŠg X g
u )

¸‰ # Û 4 L Zu Z µ : c
 ~ V ¸• Û ä~
â•  — Z wÎgž cÛ ñƒ D ™ e
â• Z zg Ð { k
Ù 1 Z ä •1 Z x â Z
C
„ WZ Š ZÎ { zgz ZÆ WZ Š ZÎñ ZÎÐ Vƒ 5} g ‚Æ } g ‚ { zgz ZÐ N Y # Û y#
 ~ V ¸• Ö Z ~÷d
 kgz Z
 û Zz¨ ZI Z
;•®
( ëŠ 40
u )
g

~ xs Z ¿Ž cÛ Š•
â• á gZä~
 — Z w Îg :ž cÛ ñ ƒ D ™e
â• Z zgÐÅ— Z ègŠ&0 Z ]|ä WZ x â Z
Ç ñ Y ~ 3{ z Zƒ { ZeŽ ǃ { Ze{ z Ç} ™Š X Z ®5Žg z Z ; ǃ uh ~ ]y
$ W{ z Ç} {] !
~ â5
á g
( ëŠ 4• u )

+ Š ; ) ] !
c Ù g z Z ì *
5C ~ E 5~ + Š x » + F
™ Za ] ! c
$ Û ä V rZ ì e
â• Z zg Ð ñŠ&0 Z ]|
Ù gz Z „ Ze®
;ì à Z z ä Yá ~ 3„ ZeC $
CÙ g z Zì ®( ñ Y H™™+ Š xi Zß c
$ + Šzb

' ''' ''' ''' ''' '''
X :^ â
g z Z _ Zu Z ; ¶ :t ñ Y 0z » + Š™^{ Ò M c
$
ì mSxÀ~ ® Ü z kZŽ ì @Y ¹Ã] !
ƒz » + Š ‰ 5ÌË~ ¹_ Zu Z
! ß™b§hZ ;ì 7G î” $ Ù 1ì _ Zu Z G
_ Zu ZC C
î” $ Ù ª

û ' /' ü
û |Å à ¬— Zx ¯g z Z— Z [ Â ü
www.Ahnaf.com
( ë å¨E4Xg
u )

ž cÛ y ÒB‚Æ•K ZÐ ñk „0 Z ]|{ zg z Z c


â• Û m?¯y ‚ W » v Ð ®
â• g z Z _ Zu Z ä•1 Z x â Z
$
?• 2¼g z Z £Š ½= ~
 v Z Ñ c
o m
Æ— Z} Z :ž Îìgz Z cM k 0
Æ~— Z wÎg ¿q
Z

Û : c
Ýq ½Å y M Œ
.f c
Û ä åx™ Zg —ˆ Æ ¶ Š [ ZŽ t g !
â•
Û c
;™Ýq ½Åy M Œ Û Š•
â• á gZä~
Š [ ZŽ ¸Q ä \ M ¹ „t { g !
&ž ‚; c
— Z wÎg6T
zŠ ä k Z
ì hc
n a
h{ zg z Z ;ƒ Ì¿ðÃÑ Z zì Ãk Z { Zp™w JÃ] !
] ! h: cÛ Š•
â• á g Z  £Š ½= ¹ä k Z Z ¶a ™
 g !
: ÃO] h
gz Z ; Y ÌOŠ Z ñ q ÃO] Û g z Z ™Ýq ½Å y M Œ
N ½Å y Z Œ Û gz Z cÛ Qg z Z ; Ñ Z '
â• c
ƒ [8Ã\ M ¿Ñ Z z

.A ; Ì:OŠ Z ñ q

w Û
|Å kZg z Z w z 4» y M Œ
yMΠw
Û ~ |„ zì [ Y –~ ܼ Žžá y Y { zžì e ÿC
Ù žì w ®V- ~F¯Ð WZ x â Z
w :èY ;ì @ Û w z 4
™g ï Z » y M Œ Û Zƒ –~ Üžì H c
~ ÝZ { zì 7y M Œ @
™y át ¿Ž g z Z ;ì
Vì Š •á g Z » \ ¬ à ¬v Z ( 1 )
y xgŠÆ ë! Û 6} È L Z ä Tì u 0
g z Z hªy ‡• ] Z f { z EDMVá^Ά˳Ö]E—å‚f o× á^ΆËÖ] Ù ù̂ Þ à³m„³Ö] Õ…^³fi™
Û w i *
( ì ðâ • Û
[ Â à Z z ä ™t •
!V ì ã ! á g Z( ~uzŠg z Z ( 2 )
gŠ •
( ì cÛ w i *
â• } y ! Û ä ë ) DNV̉çmE —^÷ne†Â ^÷Þ•†Î å^ßÖˆÞ] ^Þ]™
i ! ²Ã*™y M Œ
Vì ã ! á g Z(g z Z q
gŠ • Z ( 3 )
( • á Z z ä ™« ™Åk Z „ ëg z Zì Hw i * Û ) DUV†rvÖ]E —áç¿öÊ^vÖ äÖ^Þù]æ†Ò„ùÖ] ^ßÖ ù̂ Þ àvÞ^Þù]™
ä ëÃ*™y M Œ
Û ~ ] c
„y M Œ Û » { zì @
M y Z  » [ ÂèYÐzz Åg ï ZÆ ] cM x Ós fzgq ;ì @Yƒ• ¿Ž Z åE<XÅ
™g ï Z » w z 4
Hw E Z n Æ
ìŠ
:ì Š •á g Z » à ¬v Zg z Z ( 4 )
( ì 7— ðÃ~ k Zì [ Ât ÔÖ„e å•]†Ûe Ü×Â] ä×Ö]) DN(MVé†ÏfÖ]E —änÊ gm…Ÿ h^jÓÖ] ÔÖƒ Ü?Ö•™
Vì ~g !Š •á g Z( ~uzŠgz Z ( 5 )
( ì Hw i *
Ð j §m {Æ ä ™w i * Û ä ë ) DNOV†a‚Ö]E —¡mˆßi ᕆÏÖ] Ôn× ^ßÖˆÞ àvÞ ^Þ]™
Ã*™y M Œ
:ì Š •á g Z » \ ¬— Zg z Z ( 6 )
( cÛ 7w i *
â• Û ä ë Vä›EDN(MVä›E —oÏŽÖ á•†ÏÖ] Ôn× ^ßÖˆÞ]^Ú ä?›? ü
y M Œ
n Æ ¬$
Vì ~g !á g Z6x £g z Z q
Š• Zgz Z ( 7 )
www.Ahnaf.com

Û Ã} Ñ Z b zg ä ë E DMUOVð]†ÃŽÖ]E —ànÚŸ] |æ†Ö] äe Ù $̂ øÞ™


( ì 5™} Š y M Œ

Û WZ x â Zèa gz Z ì b§Ï Z ] Z Œ
 Z zg Ž ] Z Œ
e
o m ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''
Û °Ã { ¾g z Z °Ã ã ‚ x â Z Ô ò •
á % ¬ 1 Z x â Zgz Z Þ¬ ù%x â Z ~ { FZ áW Û :^â
Z Œ
;ì c
â•
Ž g z Z ;ì ; g™g ï Z » äƒ w i *
.f c
Û w z 4» kZÆ } Ñ Z b zgÐ s§Å— Z ǃÀ F
Û { zì 7y Z Œ
 Y ðÆ y WŒ
Û x ¬: gz • D ™Üì { z ´Æ —
. _Æ kZì Å5x â ZŽ ] M Œ
Û { zì ~ ÜŽž} ™y á » ] ! Z
k Z ¿ðä
—Z+

n a
t 6kZ ;ì — Z [ Â „ z ì @Y Ñ1 6k Z [ Â ÂèY ; ì ; g™g ï Z » ] c
Ì] ! Û w z 4
Wx Óy Z { z } ™g ï Z » y WŒ
h Û ž c
, ™ J 7Ã*™y M Œ Û ¬ÃV zÈ ä \ ¬— Zžì C™ª
â•  ÑŠ
.A :žì ~g !
w ¸èY ( 8 )
w Û EDNLVØÚˆÛÖ]E —ᕆÏÖ] àÚ†Šni^Ú¨†Î^Êü
( n Y J 7Ð ã ‚ M g ŠTð7y WŒ
w Û { zì Zƒ –~ ÜŽž ñ Y ¹¤
Š ¬»" 7Æ q ¾…ž ǃ Za w ZÎ Â;ì 7y M Œ
?ì ; g Y c Z
w Š ¬»p
ì ; g Y c Û (~uzŠgz Z
g y ·Š s§Å kZ ª q E ZÆ *™y WŒ
:ì Š •á g Z » \ ¬— ZèY ( 9 )
ÛZ
( ƒgzás§Å k Zg z Z ’Ð y ·ŠÃk Z Âñ Y J 7y M Œ EDNLPVÍ]†ÂŸ]E —]çj’Þ]æ äÖ ]çÃÛj‰^Ê á•†ÏÖ] -†Îö ]ƒ]æ™
Š » ] !
?ì ; g Y c Z Â
¾¬Â7„ [  ŗ Zt ¤
x l Z Å kZg z Z |Å— Z x ¯
Ù ªÌÀ F» Qg z Z Ôì g •gz Z s z cx|» y M Œ
Ôì y Èg z ZC Û
Û w z 4» ex ¯6~
ex ¯g z Z ñ â •  Ñ L Zž cÛ { Š Zg Z ä \ ¬— Zž Vƒ H~ :ž• D â •
â• Ûr
 ™ x â Zg z Z
Ù g z Z ;ì x ¯i § » \ ¬— Z sÜgz Z sÜ ÂtÉ 7x¥ÃËÐ ~ t ‘i § »
ì _Š q b§Å sßñL Z ÚC
; H Za Ãi Z zg z Z s zw b§ÏZ ;ì Ð ~ ½Å] ‡‘gz Z
Æ~ ÑŠ6ex ¯Ž ; • F
 Ñ™á Ãs zwg z Z p Ö Z 4 Z s ƒQg z Z • D ™ª  Ãi Z z M g z Z s zw4 Z } Z s ƒgz Z
; • D ™g z Z F
 Ãk Z x ? ZmÑg z Z • D ‹Ãy Zg z Z D M k 0
= g f » ä ™ Za gÅg z Z ] § ~ Ÿk Zg z Z ; ì Cƒ w V Å b zg ~ ã ̈Z ̈ ‡‰ ì , Z w V Å ex¯gz Z
k
] ‡‘Å à ¬— Z i Z z M g z Z s zwg z Zƒ w V Å b zg ~ Ÿg z Z ̈ ‡‰ì B
g x £ ( Z ~ s zwgz Z i Z z M ex ¯g z Z ;ì
ZÐ ~
Æ s zwg z Z p Ö ZtÉ Y Y ¹7t ‘Ã] ÌÅk Zgz Zì ÚÐ ~ ] ÌÅ \ ¬— Z ex¯²ì t ‘q
• D Y á 1 g z Z ñ 7) g f Æ V â !  } g ø V âzŠ t gz Z ; • ï Š x » » b zgg • n
i ~g ø • pô~ J
; •= g f »™ ~ z r} g øgz Z
''' ''' ''' ''' '''
y xgŠ ì ù
{ z s§~uzŠg z Z ì m1 òŠ M q
Z s§q ƒ y ¯8‰žì 1 ¯ {ot ä VÍß ‰~g zŠÆ ` M : ^ â
ZÆ kZ ì @
ðÃÅk Z~ <Ñ:g zì . _Æ =K Z I b§k Z » y Z • D ™' !
è•Û Å b§Ï Z c Û g • ðc
;ì C™x »¸• (Elctrecity)~
www.Ahnaf.com
E&
Ð • gŠŽ ñ{ z ÇÇ g G Za J
Z
 g z Z • ñ ƒ ò Za ä à ¬— ZÐ Z Û èY ; M 7]o c
 Ð w i ZŽ ì t ðÒC { z Å— Z¸• wV
i ZÃy Z ; å: Ð }uÌŠ Ž z »y Z  å: x Ât Z  gz Z ;ì Zƒ Za ] Ñ»x Ât Ð Z
 •Ð ‰ Ü z kZÀ5tž Ç- Ø ÂBŠ Ãk Zg z Z

o m
— ZŽ ª Wáæ†Ú©m^Ú áç×ÃËmæ Üâ†Ú]^Ú ä×# Ö] áç’ómŸ:ì à ¬ ~g !á g Z‰• t ‘mZg z Z ,@
Š• ž 7Š p
Æ% Zz ZÆ à ¬— Zx ÓtèY M

Š™™f w Vg • n Æ KÃV Â !
ñ Y c .f c
Ü z! ~ zÅ¬Æ k Zg z Z ä ™ ~g ZŠÎ â •
. _Æ ¬Æ Ï Z ] Ñ» ‰Å— Zžt gz Z ; • T g sz^‰ Û Å kZ { z • ï Š ¬æZ à ¬
 *Š x ! Z Ð yi ¸ M Æ k Z
Z à ¬v Z ; ì "g z Z s z^~ ä Ñ O ¬Æ k Z J
Å nkZ ¤
G
š¢
a
;ì 7mðÃ6gî öŠ Ð xs Z + Š » a ÎÅnkZì ] úŠgz Z„Åe
n CÙ ŠÐ }u *
™g ( Z {og •Ãk Z1ì „  gŠ Â

û ' /' ü
h
.A :cÛ ñ ƒ D ™{ ™ E
â• å L Z ä \ ¬— Z b§ÏZgz Z
» y ˆ Z6Ñ
M ] ‚+ Wä ë—" gz Z EDTSV†rvÖ]E —Ü¿ÃÖ] ᕆÏÖ]æ oÞ^%ÛÖ] àÚ^Ãf‰ Õ^ßni•‚ÏÖæü
Š Ìxy M Œ
( c w
Û gz Zg !
zŠ ] c

w ; @ à ðà » k Z • ì g™{ ™ E
ƒ: >Z y ˆ Zg •Ã] ! Û ÃBà >gΤ
k Z à ¬— Z Â3 â : y M Œ Z [ Z
w :ž cÛ Š•
â• á g Z‰ ; ñ Y Z ñ:Æ ]g Ó%ÃÜžì ~0
z Z} ~uzŠgz Z
¬žt ] !
sÜ1ƒ g: Ã[ Â Å à ¬— Z ? EDSUVèÃÎ]çÖ]E —áæ†ãù_ÛÖ]Ÿ] äüŠùÛmŸü
( ~ ]gßÅ äƒ u 0
IÐ ä g ~ ]gß Å äƒ u 0
*
g z Z ä g™ƒ { À 0…ž ì @ Û Zƒ –~ z r¤
ƒ Za w ZΠƒ : y M Œ Z
?ì ; g Y HVY
ì cÛ ä à ¬— ZŽ ì x *
â• Û ž ñ Y ¹¤
» Ï Z sÜy M Œ Z : w ZÎ
Ôì c ð ƒ ä à ¬v ZŽ ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c
‹Ãs
&
Ôì cÛ w i *
â• 6~
— Z w ð^NæOÇZ å)OA ]|ä } Z ÿPG
& ƒŽ ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c
Ôì Zƒ –~ ÜŽ ì { z sÜx ¯ » à ¬v c
Ôì @ i Å ~g ‡y Zg zŠÆ " 7Ž ì { z sÜx¯ » à ¬v Z c
ƒ ~g YÐ y !
Z Ð ~ ] ÌÅ \ ¬— Z x¯ » b§k Zg z Z Ôì x ¯ » \ ¬— Z y M Œ
q Û ž• C™ S0¶
Å ] !
k Z™5 ' ! ~g ‚t
( ´ f ùà ¬— Z f ç ) à ¬— Z • _Š q  c
c Z åE<XÅ ; • D ƒ xz Fz xi Ñ Æ }uzŠ q
Z sßñg z Z Úg z Z ì Ú
• * ŠÌÜ} g ø
: WZ x â Z
Û Š•
;ì Y V s zw‹g z¢š gz Z Ô i Z z M š Ô s zwš w ¸» à ¬v Zžì t [ ZŽ Zg øž• D â • á g Z V- ~ [ ZŽ
𠃲
å ‹~ \ zgÆ Y Vg z Z i Z z M s zwÐ s§Å à ¬— ZÃk Z ä s
T™| 7b§Ï Z ñ ƒ D ™ Zg7 ¬» à ¬v Z J
c ~ Ñ} g ø ä s ƒgz Z
‹™| 7B‚Æ i Z z M g z Z _ ZÑ4 Z n Æ x Z™/ ôä xå ™ Zg—gz Z
; c
V Mx Z™/ ô{ z¼ Ð ~ y Zg z Z Ht · Z6ä ™ ¦g z Z ä ™Š c ã !iÃkZ ä x Ógz Z ‹Ãk Z ä x Z™/ ôˆ Æ k ZQ
äƒ ñ A0 y ¢ÔŠñ &0— Z†x *
 y Z • {)z ànÃÛq] Üãß ä×#Ö] o³•… yÔ Z Zg z Z + g‡ Z z f y Æ y Z H ¦ HŠ c
ä
www.Ahnaf.com

x Óy Z ñ ƒŠg Z z J Û ¦Ð y WŒ
y M Œ Û w z 4
Ž Zƒ @ Û t gz Z –~ z rÃy WŒ
ƒÐ ~ ] Ñ qgz Z ] Ý Zy Z y WŒ Û
Û ~ ] Ñ q x ÓÉ Zƒ 7Zy WŒ Û tB‚Æ äƒ ZÆ w Zj Z
𠃎 g z Z c
äs
Z *™y WŒ
X ì gz Z ; g „ q
‹Ã} Z s ƒ ä à ¬— ZŽ gz Z c o m
Û ä Ý ¡ ³Š Ö ] æ é ³ç ³× ³’ ³³Ö ] ä ³³³³n × ³³Â ÑŽ g z Z Ô c
â• Û ä \ ¬— ZŽ Z åE<XÅ
â•
é ç × ’ Ö ] ä n × ³Â Ñg z Z ; ñ Ñ n Æ ä â • .f c
Û w i * Û ä s ƒŽ g z Z ; ‹
s§Å Ý ¡ Š Ö ] æ é ç × ’ Ö ] ä ³n × ³Â Ñ ~ ^Å *™y M Œ

Û ðÃ~ y WŒ
7t • Û k ZŠŽ z ! n a
~ " 7} g øg z Z ; ~ ä ™ ¦Æ/ ôg z Z™Æ ~
Æ ] Ý ~g ‚ k Z ì „ q
Æ% $
Û ðÃ~G
 Ñg z Z ;ì 7t •  Æ s ƒ g z ZG
Æ Ý ¡ ³³³³³³³‰ Ÿ ]
Û Æ äƒ t •
Z Ð p ÒÆ ÝZ K Z y M Œ Û ŠŽ z !
h Î 76p Ö ZÆ à ¬— Z ¬» * Šg z Z _Š qÐ ä Y w$
X Y Y c Æ ] Ý y Zg z Z Z 7
.A Û t HX : w ZÎ
?ì w ¸» à ¬— Z *™y WŒ
w ! ì w ¸» à ¬v Zt V ; Y X : [ ZŽ
w tž ñ Y Y7 ¤
? å Zƒ w i *
“ Z X : w ZÎ
w ! ì g zŠ Ð Š zu Å ( “
 ) w z 4» k Z X : [ ZŽ
V ¹tž ñ Y Y7 ¤
? å Zƒ w i * Z X : w ZÎ
! ì Y Zg zÐ Š ¶ zŠ zu Å ( V ¹ ) w z 4» k Z X : [ ZŽ
? å Zƒ w i *
ùÐ s§Å à ¬— Z *™y WŒÛ t ñ Y Y7 ¤Z X : w ZÎ
! ì — ¹ Ð îG0©E
3µ‹ Ý w z 4» k Z X : [ ZŽ
G
?ì Zƒ w i *
~ ] Ñ q c
]æ c Û tž ñ Y Y7 ¤
ä â i Ä y WŒ Z X : w ZÎ
! åw q" Ð ] Ñ qg z Z Ô Z i zÐ Š ZŒ Z ÅÐ ]ægz Z Ñ ! Ù w z 4» k Z X : [ ZŽ
Ð SÅnC
ZƒÐ i Z z Ww z 4» k Zž ñ Y Y7 ¤
? å ZƒÆ i Z z Wš c Z X : w ZÎ
nËÐ k Zì •$ ™ÈÃy Z ~ Š zu Å ]ßz i Z z W¿ðä
{ z ì @ Zgz Z Ô å ZƒÆ i Z z Wš w z 4» kZß y Y ÂX : [ ZŽ
; • á Z z ä ™ ð É Zg s§Å 5 Zgñ ¦à ¬— Zg z Z ’ e *
™Ì6Ð p
g m»
û ' /' ü
û |Å% Zn Zg z Z Y Ÿg Ô !Å à ¬v Z ü
Ù èY ì Ú ~ à ¬v Z { Š Zg Zgz Z ì Ñ Z z • e Y ì Ú Å à ¬v Z !ž c
» x »C Û Š•
â• á gZ ä r
 ™xâZ
Ù g z Zh
ÚÅ à ¬v Z Dg z Z Ôì ] Z f à Z z ä ™¬Ž ì ÚÅ à ¬v Z% Zg z Zì ] Z f Å à ¬v Z à Z z ä ™{ Š Zg Z »qC %
Å
;ì éB‚Æ à i Z ÚÅ1Ž ì ÚÅ à ¬v Z x¯gz Zì ] Z f ] ð½Ó) Z z < Z Ý ¬Ž ì
cÛ Š•
â• á g Z ä \ ¬— Z
Û x A Z Ì» ~g ÇÌ6z ~ ¾gz Z Ôg ¯ z [\ ¬— Z ) DTV‹ÛŽÖ]E —^âçF Ïiæ^â…çrÊ^ãÛãÖ^Ê™
( •Dâ •
VcÛ ä \ ¬— ZÐ x ? Zm .ñ b§ÏZgz Z
â•
www.Ahnaf.com

x ¸Å\ WˆÆ ä Y6gî{ ÃÆ \ Wä ë .ñ} Z EDTQVä³³›E —p†ôÚô^³ŠùÖ] Üöãöו]æ Ղóe à³Ú ÔÚç³Î^³³ßù³jÊ ‚³Î^³³Þ]™

s§Å à ¬— Z Å ð Z'1ì ê Š „ z Ìe o m Š™{ Zeä ~% ‚æZ1c


; å c â i MÃ
™„ z Ì{ Zeg z Z ì ] Z f Å à ¬— Z ] Z f à Z z% Z e ~ ö â i W Z åE<XÅ
Z@ ì @
.f c g p Ò » [Š Z
 ™7Úñ ƒ n
;M

n a ( 46 )
: ¬» k Z1Vƒ D ™ ÂI q Ë c
?Vƒ D ™¬e Z1Vƒ D ™I *
ÃðÅq Ëà ¬— Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z
h Û
?Vƒ D â •
.A ì Yƒ ( Z V ; : WZ x â Z
w ( 47 )
w ?ì Yƒù { z Y 7 ä ~X : .1 Z
w : WZ x â Z
Û » b § Ï Zg z Z D â •
n Æ• Û 7I xs Z w J n Æ •
Û »1 ; • ï Š ¬» ä ™g ( Z Æ xs Z à ¬ — Z
Û 7gŠ ™¬» ä ™g ( Z¬ÃËÐ ~ ] ‡‘x ÓK Z1• D â •
;D â • Û I Â *
™g ( Z¬
( 48 )
, Š: ¬» ä ™g ( ZÆ k Z1Vƒ èZgÐ q Ëà ¬— Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z
Š 7¬ä à ¬v Z » ä ™g ( ZæZ • š *
à ¬— Z6ä ™¿Æ k Zgz Z c ] ZŠ „‰ì Yƒ ( Z V ; X : r
 ™x â Z
• D ƒ èZg
( 49 )
?Vƒ: èZgÐ k Z1, Š ¬»q Ëà ¬v Zžì Yƒ ( Z HX : .1 Z
: WZ x â Z
@ 
ƒ 7¦Ù (Z
C
( 50)
WX : .1 Z
?ì zz HÅk Zy
: WZ x â Z
Š ¬ä à ¬— Z »q TèY
̬» ä ™g ( ZÆ Ï Z Vƒ èZgÐ q Tg z Z Ô • D ƒ ÌèZgv ZB‚Æ k Zì c
Û
;•D â •
z Z}
Ô Y Ÿg Å k Zgz Z ~0 Š ¬» ä ™g ( Z n ZÃV zÈ g z Z • èZg Ð y Z Z à ¬v Zž ?78 Š  H
% ZèY ;ì Zƒ c
Û gz Z®
; • U ZzŠÆ ~g ZŠÈ â •  ¤ Z Å à ¬v Zt ~ ÝZ
www.Ahnaf.com

( 5 1)
ì ,@
Æ è%Åk Z !Å à ¬v Z HX : .1 Z

o m
?ì s ÜÆ è%Å kZ c
: WZ x â Z
.f c ! ì è%Åk Z „ !Å à ¬v Z

n a û ' /' ü
û zz Å[ Z±ÃV zÈ Æ à ¬v Z ü
h
.A
?• ï ŠÐzz ÅWZg *• ï ŠÐzz ÅY Ÿg K Z ( Zwg z Z ) [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z HX : .1 Z
c
( 52)

w : WZ x â Z
w Û » à ¬v ZèY} ™x » Ñ Z z WZg *
Ð zz Å¬Æ kZÕ  { Èž• ï Š6Y ¯ k Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z
Å à ¬v Z Z
ì @
w E5_
[ ‚g Z Ð V â ̈Z b§ k Z ; D ƒ 7èZg Ð ¿t 竽G
ƒ s ÜÆ è% Å à ¬v Z { k k Z 1• ï Š [ Z ±
• ï Š [ Z ±Ãàç>%6Y ¯ Ï Z ; D ƒ 7èZgÐ y Z à ¬— Zgz Z
( 53)
Ø egz Z ! é ZŽ • ï Š Ð zz Å Vñ », Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬— Z HX : .1 Z
Vƒ . _Æ >
Ð zz Å w q Z, Z c
Ø e g z Z ! é ZŽ
?Vƒ: . _Æ >
: WZ x â Z
Ø eg z Z ! é ZŽ • ï Š [ Z ±6V ñ » y Z à ¬v Z
g z Z¬zz Å [ Z ±Æ à ¬v ZèY ; • D ƒ . _Æ >
Æ{k
Û »g z Z ;ì [ ‚g Z » V ñ »
;ì Cƒ . _ÐÆ !Å à ¬v Z CÅଠb§ÏZg z Z¬n Æ •
( 54)
Å à ¬— Zgz Z ; • D W~ ŠŽ z ncÐzz Å !Å à ¬v Z w q Zt ¬gz Z àç :ž` È7] !
t \ W HX : .1 Z
?ì CƒÐzz ÅY Ÿg Åk Z !
: WZ x â Z
ncÐ zz Å è% Å à ¬v Z ] Ìx Ó { z ´Æ k Zg z Z Ôê » kZ { Š Zg Z » k Z à ¬ ~g !
! :žì „ , Z Â] !
V;
™ Ÿ » » k Z ñÅ V âzŠ !g z Z è%Å à ¬v Z ÷{ ”gŠ ™Ð } È LV ; ; • C W~ŠŽ z
G c à ¬v Z‰ì @
Û g z Z nx Ó á Z z ä Y
; x »á Z z ~g ZŠÎ â •
gŠ ™Ð y ̈Z ‰ • D ƒ gŠ ™ s ÜÆ è% mZ1B‚Æ ! Å à ¬v Z w d Z á Z z äƒ gŠ ™Ð } È Lgz Z
; w q Z} æNE á Z z äƒ
%gz Z { k
' ''' ''' '''
www.Ahnaf.com

:^ â
Û » à ¬— Zgz Z 7Ìs % Zg z Z — ðà » Ë~ k Zg z Zì H Za ÂÃg ñä à ¬v Z :žß™V- Ð w Vy ‚ WÃÏ Z
Æ•

o m
Ð y Z1G ä à ¬— Z  Za w d Z x Óá Z z äƒgŠ ™Ð ä ™w E Zê Zg z Zk
ò[ ZÑ b§ÏZì 7èZgÐ ¬
.f c ! ß™b§hZÃ] !
k Z {)zì 7èZg

n a zŠ !mZg z Z% Z » à ¬v Zž ` Ø t ÂÐ k ZX : .1 Z
?• , q : Ç Z]
( 55)

h ?ì ¬ Ð ¬Æ kZ !Å à ¬v Zž N â ç«AXG
?ì ¬ Ð !mZ ¬» à ¬v Z c
E(
Âì „, Z ] ! Z
¤
.A : WZ x â Z
w ;ì ¬ Ð ¬n Z !Å k Z
w ( 56)
w ì Ðzz Å ( . _ÐÆ è% ) Y Ÿg Å k Z !Å à ¬v Z H ÂX : .1 Z
?7c
: WZ x â Z
;ž cÛ ñ ƒ D ™™f ] YgŠÆ à ¬ ~g !
â• !ˆÆ [ ZŽ k Z ;ì Ðzz ÅY Ÿg Å à ¬v Z { z V ;
™¿. _Æ Y Ÿg Å à ¬v Z c
;ì @ ™¿. _Æ !Å à ¬v Z ¿Ž ( 1 )
Í { zì @
s » Z z w°Æ à ¬v Z { z ì @ Û z®
Ñ O ¿~ zÅ ¬n Zg z Z ~g ZŠÎ â •  ¤ Z Å k Zgz Z ! Å à ¬v Z ¿Ž ( 2 )
Ñ O ¿. _Æ Y Ÿggz Z
;ì @
Û *
Cg z Z ã â • Å à ¬v Z { zÉ @
™7¿6Y Ÿg Åv Z { z Ôì @
™¿%Æ ¬Æ k Z ! à ¬v Z ¿Ž gz Z ( 3 )
á Y Ÿg mZ ~ CÅ à ¬— Zg z Z Ôì @
ì 7ï • ™¿6
( 57 )
zŠ ) : .1 Z
( ž Hw ZÎ{ g !
?Ð , Š6V Â !
à Z z WZg *;Ð , Š6V Â !
c à Z z ~q Ÿg K Z [ Z ±ÃV zÈ à ¬v Z H
: WZ x â Z
v Z !g z Z ì ÷»} È CèY ; {)z *
™g ( Z G0{š! { Zg‰Ð , Š6[ Z ±V  !
îG à Z z WZg *
K Z V zÈ à ¬v Z
GE
B‚Æ ] ÌÅ k Z Å à ¬v Zg z Z õ?X-©rÅ à ¬
• ðƒ ~ a
( 58 )
ž• ï Š [ Z ±6Y ¯ k Z c
• D ƒ èZgÐ kZ { zž• ï Š [ Z ±6Y ¯ k ZÃV zÈ à ¬v Z H Y 7 ä ~X : .1 Z
? D ƒ nZg *
Ð kZ { z
: WZ x â Z
ñ O Å ~q Ÿg Å à ¬— Zgz Zt ¬Ž • ï Š [ Z ±6Vñ », ZÃV zÈ à ¬v ZÉ
à ¬v Z pD ƒ x »á Z z WZg *
www.Ahnaf.com

Û z ] ¬ ¤ Z Ð y Zg z Z ñ Y c
ñ Y 1x Ù Z Ð zz Å ä hgx »á Z z ~g ZŠÎ â • Š [ Z ±Ãy Zž • D ƒ èZg Â6] !
kZ
Z ¸Ðzz Å[ ‚g ZÆ àçÐ y Zgz Z

o m ; ñ Y H{ ~
( 5 9)
.f c
Ø e Å ä ™g ( ZÃw q Zt ¬n Æ ð¸¾à ¬v Z HX : .1 Z
• D ™>
?7c

• T e * n a Û » à ¬v Z ‰Ô • T e y Z Z n Æ ð¸ Ëà ¬v ZÉ 7
i n Æ ã Z i ‰g z Z Ô • T e¬ n Æ •
: WZ x â Z

h
ä ™g ( Z Æ ð Y Zgz Zí cí[ ô Zg z Z Ô Dw ”n Æ DI Z ‰gz Z Ô • T e Ã¿Æ ~ga n Æga ‰g z Z Ô
.A Ô • T eÃ
w
k Zž å H7êt ÌZ n ê Zg z Z Ô å Š Ü z k Z n Æg ñ à ¬— Zgz Z
H 7ÌZa Ãg ñ ÌZž • T e ¬Ð ‰
w ; ǃ » VÍß { Ze{ z¤ Û » { z¤
ZuzŠgz Z • q
ZÐ ~ t ‘
w ( 60)
k Z cì H Za n Æ ä ™~g7 è%K ZæZ ä à ¬v ZžÐzz k Z • ï Š [ Z ±Ãg ñà ¬v Z :ž ¹ä ~X : .1 Z
?ì 7. _Æ è%Åk Z *
™ Za ï ZžÐzz
: WZ x â Z
™ Za )Ðzz + Zì ê Š [ Z ±Ãy Z à ¬v ZÉ
;ì ZƒÐ è%mZ *
( 61)
WX : .1 Z
?ì zz HÅk Zy
: WZ x â Z
Z ; @
v Zp ¤ W~ ŠŽ z nc7Ð ~ ] M% Å à ¬v Z ¬g z Z • ï Š Ð zz Ŭ Â[ •g z Z [ Z±Ãg ñà ¬v ZèY
Û »ž • èZg Â6] !
v ZèY 7~q Ÿg Å à ¬v Z C b§ÏZ 7èZg { z Ð ¬m {g z Z , ™ðÅ• kZ à ¬
cÛ Š•
â• á gZäà¬
DSV†ÚˆÖ]E —ÜÓÖ ä•†mæ†ÓŽi á]æ†ËÓÖ] å•^fÃÖ o•†mŸæ™
Ç ñ Yƒ èZgÐ ?{ z ÂÐ z™]» à ¬v Z ?¤
Zg z Z D ƒ 7èZg6ä ™g ( Z¬Æ V zÈ L Z à ¬— Zgz Z
û y Ò » »!Å à ¬v Z ðé Zgz Z àçg z Z¬[ !
ü
( 62)
~q Ÿg Å k Z ! mZ Hg z Z • D W~ŠŽ z ncÐzz Å!Å à ¬v Z¬g z Z àçž ¹7t ä \ W HX : .1 Z
ZuzŠ »
?ì 7x *
: WZ x â Z
www.Ahnaf.com

zz Å è% Å à ¬v Z ] Ìx Ó{ z ´Æ k Zg z Z Ôê » k Z Ô { Š Zg Z » k Z Ô à ¬ ~g !
! L L:žì ¹¬ Ð k Z ä ë V ;
; • D W~ŠŽ z nc„Ð
Û g z Z nx ÓÆ à ¬v Z‰ì @
; x »á Z z ~g ZŠÎ â • o m
™ Ÿ » » V âzŠ !g z Z è%Å à ¬v Z ÷{ ”gŠ ™Ð } È LV ;
.f c
Ð y ̈Z‰• D ƒgŠ ™s ÜÆ è%Å à ¬v Z1B‚Æ à ¬ ~g !
!sÜ÷á Z z äƒgŠ ™Ð } È Lgz Z

n a ó ów q Z} æNE á Z z äƒgŠ ™
% x Ógz Z¬g z Z { k
’ e h™b§hZ ] !
Æ™g ± Z ~ y È ZÃk Z
h
ðmZ à ¬ v Z [ Z ;ì ðÅ +Z ‰ ì 7] ! Û » m { ä à ¬ v Z èY
à Z z s % Z ðÃ~ kZg z Z H Za Õ
.A ;¸: èZg ¦
Ù 6[n Z c
C ¬à ¬v Z1¸ èZg Â6
+Z ðc
w
]gßÅ b§ ÏZgz Z ¸ : èZg ~ ä ™ Za æZ m {1¸ ÂèZg à ¬— Z6ä ™ Za Æ k
ògz Z [ ZÑ b§ ÏZgz Z
w ; ’ e h™~ w d Z ã ̈Z| (Ð WÐ y È Z w Zj Z
w ( 63)
WVY Y 7 ä ~X : .1 Z
?ì Hzz Å k Zy
: WZ x â Z
Y Z ¨ZÆ V â ̈Zg z Zg ¯ z °Æ kZ1;} ™ Za 7kZž åÌèZg { zÐ ä ™ Za Æ k Zg z Z H Za Ã+Z ä à ¬v Z
y Z m { à ¬v ZÐzz Å] Z WZ } 'ê Z1å ÂèZg { z6ä ™ Za Ãk
òÔ [ ZÑ b§Ï Z ; å7èZgÐ ¿Æ ä ™
; å7èZgÐ
( 64 )
M X : .1 Z
?ì VY ( Zg z Zì zz HÅ k Zy
: WZ x â Z
Å ÏZ ~gp[ ZÑ¿{ zèY ; å’ e *  [ ZÑæZ ÂD ƒ èZg Ð [ ZÑ à ¬— Z¤
ƒ èZg ÌÐ á Z z Å Zž n k Z
 ·pì 7èZgÐzz ųg z Z w d Zê ZÐ +Zgz Z [ ZÑà ¬v Zp;ì @
Æ w q Z x Ó6 W ›Ð ~ ™Ð Ÿg
;ì èZg
û ì Å Za 6]¡Ð ]g ŠK Z ä à ¬v Z ðÅ] ‡‘ ü
ð C 9&Å t ‘K Z ä à ¬v Z Ð p ÒÆ ðñ Z’ Zž cÛ Š•
â• á g Z ñ ƒ D ™y Ò ,Å] !
ä WZ x â Z
:•
Û *
g z Z ã â •
pôÐ { k ÅnCÙ æZg z Z Ôì H Za n Æ ~g ZŠÎ â •
Û gz Z ®
 ¤ Z K Z sÜÃÀ5 x Óä à ¬v Z X : èEG 4›G3‹!( 1 )
I
E Gk!
4
;ì H Za Æ™ H ö 5 } ° ‡ÝZÆ ðÅV ¤•
- Û ¹ !Ãy ZÆ ] zg â g z Z ] zg ; ñ ZÎ ;ì H Za
H™6~
åŠ Z ñ ZÎ ;ì H Za n Æ Š Yg z ZÑä à ¬— ZÃv âx ÓX : + Š¿( 2 )
 v Z w ÎgŽ Æ y -q
\ Wgz Z å Š å W ÂÅ] ‡5Ð ~
 ŠÆ \
ƒ y ›6ug I„  Ñ ä k Z ; å‹n×e] àe ‹nÎ àe Ünâ àe Ý^â x *
ä
www.Ahnaf.com

~Š ½ÅàniƒçÃÛÖ]gz Z(”¡ìŸ]é…ç‰ (áæ†Ê^ÓÖ]é…ç‰ (†mçÓjÖ] é…ç‰ (ð^fßÖ]é…ç‰(l¡‰†ÛÖ]é…ç‰(äÃÎ]çÖ]鳅糉j Z ä ~G
Ek!
I
H Za ö-45 Ð ]¡!ÅV â -x ¬ y -t ; ¶

o m;åŠ
; H Za 6]¡é Z ä à ¬— ZÃV †gz Z V â ̈Z : èEG 4&¡ ( 3 )
G

.f c Û Za ÃV â ̈Z x Óä à ¬v Zgz Z : ^ â
y ZQ ;á ™g ( Z¬ì eŽ gz Z á ™w Jxs Z ì eŽ [ Z 3g Ý ‚Ð x s Zg z Z¬ ñƒ D â •
{k Zžt Åk Zzzì Š
æZ¤
òŠ W N
c

n a
Š ™pôÐ ]·¡ »Y m
ZèYÆ VßÎgg z Z Y m ŠÄg ~ ]¡é Z *
Z ñ ZÎ ; c É c
™{ k Û 7Za x9Ã
â•
Ñn ÏZ D ™ { ZeÃVÍßgz Z D ™]tñ ZúŠ vß L щgz Z @Yƒ µ Z z ñ~ ä T x • Æ à ¬— Z  @Y H: pôÐ
y Z y ̈Z x ¬ž @
ì ˆ¿g ^ h
YÃ7Æ Vç » ~Æ ua wÈà ©g z Z ]ún Æ V -{ À 0
y Z% Zì @Yƒ xzøÐ q Z Å]t

.A Yƒ ] ¯ÑÝZ »]tÐ k ZèY ~Š™ q zÑ ': V i][ Z t ¯ â Ã


; @

w ( 65)

w :• ë vß ~Š· Ž ì ñ Zg H5 W~ { g !
k ZX : .1 Z

w ( • ñ ƒñ ÈBJÆ à ¬v Z E DPRVé‚ñ^ÛÖ]E—Üãm‚m] k×ÆèÖç×ÇÚ ä×Ö]‚m™


;ì ½] ! ¸ èZg6w ¸kZÆ y Z à ¬v Z H Â
t Ð è%K Z ä VrZ c
: WZ x â Z
: cÛ ñ ƒ D ™s
â• á è%Å à ¬v Z ~ìÆ ] !
 Ÿz Åw ¸kZ ¶7ï• kZ 7
¸M
k Z Hgz Z ?7c Û gz Z .C Z b§ÅV ¤•
 ¯ g ZŠ'y â • Û Ãt ‘~g ‚ Âì e à ¬— Z¤
Zžâ7 Ð y Z \ M X : w ZÎ
• gŠ ‡6] !
?7c k Z à ¬— Z6] !
X : [ ZŽ
L Z ä à ¬v Z ŠpŽ • D ™] !
v ZèY ; Å 7~ } g ! Æ à ¬— Z Â;ì ê Š [ ZŽ ~ 7{ z¤
{ z ~ } g ! Z ( 1 )
: ì w ¸» à ¬
( ì Ñ Z z• g ̈ ¸6V zÈ L Z à ¬v Z { z EDMTVÝ^ÃÞŸ]E—å•^f Ñçʆâ^ÏÖ]çâæ™
á g Z6x £}uzŠgz Z
Š•
žì à ¬ ~g !
Û \ MÑ
k Zì gŠ ‡Ž ì ] Z f { z à ¬ à ¬v Z :ž £Š â • å } Z EDRQVÝ^ÃÞŸ]E —ÜÓÎçÊ àÚ^e]„ ÜÓn× &Ãfm á] o×Â…•^ÏÖ]çâ ØΙ
Û w i *
( ;} Š â • [ ±6ËÐ ~ ?ž6] !
g z Z • ì g Î x Z ²Z »N Û gz Z .K Z6à ¬v Z vß { z ì c
 ™: Za t ‘g ZŠÎ â • Š6z Z ä VrZŽ ) g f Æ [ ZŽ k Zgz Z
; • g6g z Z ` Zà ¬v Zž• ì g™~úŠ »] !
kZ
Û Ã] ‡‘ƒ
èY• gŠ ‡6ä ¯ b§Å V ¤•  à ¬v Z V ; ž }g z Z , Š ~ V ; [ ZŽ » w ZÎÑ !
zgq { z¤
Zg z Z ( 2 )
á gZ
Š•
X : ì à ¬ ~g !
Û \ W~
n Æ à ¬— Z ÂÁ ~ V s9ž £ Š â •  Ñ} Z EDMPUVÝ^óޟ]E —ànÃÛq] ÜÒ]‚ãÖ ð^•ç×ÊèÇÖ^fÖ] èrvÖ] ä³×³×³Ê سΠü
( ê Š} Š e  ? Â L e { z¤
Z@ Ã Zì "
 U
www.Ahnaf.com

á g Z6x £}uzŠgz Z
Š•
: ì à ¬ ~g !
Ö Qq
à ¬v Zp ê Š ¯ #  ? Â L e à ¬— Z¤
ZÃ

o m
Z E DPTVé‚ñ^Û³Ö]E —ÜÒ^i•^Ú oÊ ÜÒç×fnÖ àÓÖæ é‚u]æ èÚ] ÜÓ×Ãr³Ö ð^³•ç³Ö™
( • D â i WÃ ?à ¬— Z6Y ¯ Å k Zì ~ŠÃVÍße
 Z@ Ž ä
?7c
•ng ‰ .f c
Ü ¤ Å ä ¯ .g z Zg ZŠÎ â •
Û b§Å ÿPG& ƒÃ+Z à ¬v Z Hž ’ e Þ 7 Ð y Zgz Z X : w ZÎ
Š™ŠgŠp » ] !
— Zg z Z ;ì c a
K Z ä VrZ Â; n
n
k Z à ¬v Zž}gz Z , Š ~ 7[ ZŽ { z¤
g 7]g ŠÅ] ! Z X : [ ZŽ
Š™g ï Z » ] ÌÜn » ]g ŠÅ à ¬
; c
v Z ¿t » k Œ H ÂÔì @ h
Î o6,i !
u 0
Ë c ™ ~ga c
Ôì @ Ôì @ i ¿Ž :ži 7 t ¿ðä
™ * Z X : w ZÎ
.A ?7Ðzz Å!Å à ¬
w ƒ „Ðzz Å!Å à ¬v Z¼ ƒ
;ì @  t V ; X : [ ZŽ
w ?ì C Y Å ~g Y VYu6gîÆ Zw6k ZQ ÂX : w ZÎ
w
ä ™~g Yu6xêèYì C Y Å ~g Y n Æ ŠÅ% ZÆ k Zgz Zgz Z ¬» à ¬v Z Âu6k Zž Ç ñ Y ¹jZ X : [ ZŽ
Z èY Ï ñ Y Å n Æ ŠÅ ! Å k Z zÅ ¬Æ k Z Z åE
B; Ð zz Å ~ga » xݤ Š ä à ¬v Z ¬»
<XÅÔì c
: ǃ Y ¯ Å { Ž z zŠ x »t Âñ Y N
»
;ƒ ~g7 !Å à ¬v Zž @ Z )
n kZ Â( q
n k Z ( ZuzŠ )
;n ƒ« ™ b§hZ Åt £Æ VÍßž @
Þ ‡Ì*
; ǃ p°. ™s ç ï Z Â, Š™Š Z i M Ãk Zg z Z , Š™s çÃx̀Æ xêvߤ
Z [ Z
ª ; • Ð Å ! Å à ¬ v Z x » V âzŠ * ™ ~ga »ga ª x » V âzŠ t gz Z
» B; » k Z Y Zwg •~ x̀k Zgz Z *
Y N
ˆð Î n Æ ä ™ ~g7 !Å à ¬v Z Ì* ƒ ~g Yu6x̀k Zg z Z Ô ZƒÐzz Å!Å à ¬v Z { k
» k ZÐ g … k

Å¿ #ÅÜÑx © Z ~ Xx », Z x Ó Z åE
<XÅ;ì 7ï• á Ÿg ~ x »}uzŠgz Zì ï• á Ÿg Å à ¬v Z ~ x » q
Zp ¤
Z
ñ O Å ~q Ÿg mZ ŠŽ z !
nk Z L Z ¿( Zg z Z ; •= g f » WZg * Æ äƒ . _ÐÆ ! Å à ¬v Z { z ì ˆ
;ì ñ ƒ Gg ( Z Õ{ Zg ñ O Åw° { Zg~ w d ZÆ
ƒ p" gz Z ‡ Ã w ZÎt ó ó ?ì C Y Å ~g Y VYu6xê L ž
t èY ;ì Š L *
™w ZÎt [ Z Âì ˆƒ ãZ z ] ! Z
t ¤
Š 4
v Z x »} g ‚ ¹ q ê ZÉ ; D ™7"
 U
!mZ ~ V ñ »Æ: Ç} g ‚¹ Æ à ¬v Z vßá Z z ä ™w ZÎ
ã ƒ 7~g Y u6y Z VƒgŠ ™%Æ ! Å à ¬v ZŽ x », Z q
Š 4
ê Z Z åE<XÅ• D YƒgŠ ™ „%Æ !Å à ¬
: ~g Y Ìu6y Z • Ðzz Å!Å à ¬v Z } g ‚ { z • àçæÆ k Z c ™~gp[ ZÑ¿ðä
ì @ Z } ; ’ e
» ~Š Ûp mZ ¿Š
Ð ! mZ² ;ì ̄ ! Š™ ã Z z X V Œ ä r
HÐ Y Ÿg Å à ¬v Zž c  ™ x â Z² ã ƒ
» ~Š.Åk Zž7~gz¢¿Ìðà Š
;ƒ ̄ ! H
û ' /' ü
www.Ahnaf.com

û [Åݸg z © » { k
g z Z y Z Z ü

~ : »¬~ } g ! o m Û » Â: Ðzz Å { k
Æ kZ Z™y Y `g {Ð y Z ZÃk Z „: g z Z Ç ñ Y ¹•
 ™x â Z
: ì w ®~F¯Ð r
Ãð¸Ëž : ß y Ygz Z cÛ
â•
.f c
74ZŠ ~ y Z Z î0† q Z™ òÐ ¬ Ò]ZŠ6g z i Æ V> K Z ¿Ñ Z z ä ™ V )‰õ, ZÃX kZ ; Ç ñ Y c
Š
4ZŠ ~¬ Ò]ZŠ JÜ z kZ { z ì g @
‰ a
Ìæ ì e ð¸ ðà b§ÏZ ;á ™} g7 : y Z Z ] â i Zß { z4z @Yƒ
™{ k
n Û Z {° ‡ !
;á ™: g Z Œ » äƒ 4ZŠ ~¬ Ò]ZŠ J
Z
 Yƒ 7
h Û » \ ¬v Z ?Š mZgz Z ( 1 )
.A
( z™/ ÂE 5 ~ { Çg !
ì yâ •
Å à ¬v Zƒ` Ñ y Z ZŽ Íß { z} Z EDTVÜm†vjÖ]E—^uç’Þèøeçi ä×Ö] oÖ]]çeçi]çßÚ• àm„Ö]^ãm]^m™
[ ZÑ *
iÐ y Zp ¤ w
Zì ̬»/ Â~ { Çg ! Û Z » äƒg Z0
Å à ¬v Z‡ Zgz Zì Ìg Z Œ Z ZÆ Vß Z z y Z Z ~ e
 M kZ [ Z
w Ù ‰ {)z ~gp
Æ nC
;ì ; gƒ [ ‚g Z » Vƒ k
»· N|
w
 gŠ Ï * ðxŠ WÐ tZ
 gz Z å Š
G
 gŠÃx ? ZmxŠ W~ x ? ZmxŠ M î0~¢ b§ÏZ ( 2 )
H IÐ ä 3V » |
VcÛ Ð p ÖZy Z {™E
â• Û ä \ ¬— Z Â 1 3V
» k Z ~ y M Œ
~} g ! 5I
Æ Y éE4ÉZ z x ? Zm éE4E
5G Û *
"Zz xŠ W6x £ k Z ; Å ã â •
5E Å à ¬[g L Z ä xð Š M ) DMNMVä›E —pçÇÊ äüe… Ý•• o’F³Âæ™
; H¬ »g ÇŠgz6L Z ä ôPŠ M ª WÝ••†ËÒæ : Š
¹7t
M Ã[ Z ± ~z *Š ä VrZ Ð s§Å— Z  ; H { Š Zg Z » *
]y igz Z ; 8 [ ZÑZ
 ä ] zg â g z Z ] zg ; b§ÏZgz Z ( 3 )
¿Ž b§ÏZ ì Š
Ñ Z z ä ™[ ‚g Z » { k Û » 7Z „: gz Z ; Š
¹• Š 7ê »¬6¿k Z ê Z g z Z ; ~Š ß F
c 6[ Z ±Æ
; Ï ñ Y Å:[Å k Zì
Z@ ~ *Š : c
] ‚Å ä ƒ C c
e Û Š•
â• á g Zä~
 \ Wì ~z%~ p Ö Z y ZÐ ~
 v Z w Îg e
Z zg q
Z b§Ï Zg z Z ( 4 )
g >oc
{zì‚ @
™ ¿s ÜÆ V Â ! Z • ] â ´ Å ®
ÎÐ ~ y Z ¿ðä  û Z z ¨ Z I Z ¸g z Z : • V * ¶

] ‚ { zg z Zì g zŠ 5 ZgÆ ®
; • s fzgq' !  û Zz ¨ Z I Z „ Ú Z
~ : » Ô k o c
Ô uÑÔ¬~ } g ! Ñ y Z Z {z oÑ Ëš 6+ Š ñ ƒ ñ Ñ Æ ~
Æ ( ì @  g —Ž ª ) ‚I Z ( 1 )
; ï Š 7„ ZÍ c
; • ï Š™Š4Æ à ¬v Zêg z Zn ç » y Z ñ O Åä h ðƒ ’~ Vߊ ÅVÍß ( 2 )
™ÃV  !
; • Dƒq
Ñ~ { i » i úÅk Z ñ Y% ðä
ZÐ ~‚I Z ( 3 )
; • D ™ ZŠ Z ®
 ) ! Ù Ô- g z Z , i ú õ 0
z (C
~ Y Z M Z Åx â Z $ (4)
; • D ™®
 ¤ Z Å÷ Zgz ZÑ$ Ù n Æ ä ™Š ˜ s ÜÆ xs Z ÔŠC
™C Ù ( 5)
g Z i !
b & Z n n Z % Z ÔÇ g x¤ Z ; D ™ 7] z Œ ©s ÜÆ Y ZÇg z Z x â Z ËÆ V â › ( 6 )
» 0z Õ{ zp ¤
; D ™7¬Š$  h gz Z „ n mZ Ô • T g D ™ ¬ŠÐ à ¬v Z Ås ¬Ð { Zg} 'gz Z
Å•
www.Ahnaf.com

;•F y
6ë!
J WÐ w z Z ã ^] ÷ Zpž n k Z Ô • D ™ÒÃÅ ä hgà ã ^] ÷ Zpx Ó ( 7 )

o m Û »Ðzz Å { k
? ǃ H[ ZŽ e Z¾ • ¿Ž ¹ä ~X : .1 Z
n ZÃg Ç { k
( 66)

.f c : WZ x â Z

n a Vcâ•Û Š•
á g Z V- ~} g !
:ž ñ Y ¹V- ~ [ ZŽ Ãk Z
Æ÷ ð - ]|ä \ ¬v Z ( 1 )
h
àÚ kö³ßÒö o³Þù] ÔÞ^³vf‰ö k³Þ]Ÿ] ä³Ö]Ÿ á] l^³Û׳¿ù³Ö] o³³Ê p•F^³³ß³Ê ä³³n׳…‚³Ï³Þù à³Ö á] àù³¿³Ê^³³f•^³³Ç³Ú g³³âƒƒ] áç³ß³Ö]ƒæ™
.A
{ æ W7Æ k Z ëžVƒ D ™w ìt { zZ •á ‰ - ™hgÂÐzz Å×Z  (÷ ð - ) Ñ Z z Tž EDTSVð^³³nfÞŸ]E—ànÛ³Ö^³³¿ù³Ö]
w
7Š qðà ZÎ}¾v Z } Z :žÑ ä g å ~ V zƒ0
Z 6äƒ { g D WÆ V Âg Š ~g ø { zQ Ô n
g 7]g Š6] Ñ q
w ( Vƒ ; gÐ ~ V> ª„Ðå Â~ ;ì u 0
Â
;åŠ w
5™ ¯ ÑÃÙP W~ T¸ ‰ - ™hgÃÂk Z%Æ è%Å à ¬v ZŽ ;ì Š ð - ~ ] c
H™f§ Z z { z » ÷ Wy Z
 M y Ã g Z Î6Ï~ 5 Zg ÌZ
äƒ: x¥;ì Zƒ Ç ¸ Ð ´ â L ZŽ ì ( Z ¿ðÃÐ ~ ë ¹ä VÍß Š
» ð÷- ~· Œ
6ì Æ VÍß ä V rZ6T ; • x * Û û%C
Ù gz Z Ô å^
Y ~ <Ñ Åg zŠ k ZŽ Š Û 6
Hx¥) g f Æ· Œ
Z Z
} ƒ0 Ù ð÷- [ Z ; 1 øÃ ÙP W ä k Z c
 s§C Š ¬Ã T m { qZ ä à ¬ v Z ; ~Š Î 8
ê ~g« è% K Z
E
ñ ƒzás§Å à ¬— Zà øP -$ ÂÔ å~ ] Zg à »g z Z ÔµÅg«g z Z Ô ù Æ TŽ ~ } ƒ0 Z k Z ¸ ñ ƒ} y~
Û »ì Š
¹7¬ o c
;ì Š • ð - ñƒ n
¹ð¸Ý ªÃy Z6¿k ZÆ ÷ gÃ7Ãe Û ; S7Y ¬Št gz Z
 M Å *™y M Œ
Vä VÇ ¸Æ xs ZmŠ- b§ÏZg z Z ( 2 )
ž™g l ZÐ à ¬v Z n } g ø ! \ !
} g ø } Z ä VrZ ¹ EDUSV̉çmE — ànò›^ì^ßÒ^Þ]^ßeçÞƒ^ßֆ˳˳j‰]^³Þ^³e]^³m ]ç³Ö^³Î ™
;ì Š Û »ì Š
¹7• æZÐzz Å¿} '
¹g Ç { k Æ V- ¸ V Œ ( Vƒ s çN ægz Z { k
} g ø
VcÛ ¬ä \ ¬— ZÃ*
â• å ™w Îg ]| b§Ï Z ( 3 )
Û s ç{ k
(}Šâ• ¸*g z Z { ÒW6 W\ ¬v Zž ^ i EDNVxjÊE—†ìªi^Úæ ÔfÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú ä×Ö] ÔÖ †ËÇnÖ™
¹7» ä Y ñ Š ° ç Ŭ c
;Š ¹ » ä Y G s ç { k
äƒ Y 2~¬ì Š 
Š ¬ä à ¬v Z b§Ï Z : ^ â
: c
Ð V Âgúgz Z V zŠ%ð¸x Óg z Z L Z ~
( </ ÂÐ à ¬v Z n Æ Vƒ k  Ñ} Z EDV‚ÛvÚE—l^ßÚ©ÛÖ]æ ànßÚ©Û×Öæ ÔfÞ„Ö†ËÇj‰]™
;Š Û » c
¹7» ä ™/ ÂnÆ V z • ¬L Z ~ k Z
[ ‚g Z Z åE
æÐ { k Û »ž : Š
<XÅ ; • ¹g Ç { k Z ä ð.ñZ
Ð zz Å Ok Zà y Z  H Oâ Zu Z µ q  b§ Ï Z ( 4 )
; Ç ñ Y HgŠ ™ê »¬~} g ! Û >% » tc
Šg Z Œ
k Zž: ;ì Y Y c g»
û ' /' ü
¬e Zg z Z |Å—~ y Z Z ü
www.Ahnaf.com

 : .1 Z
? Ç ñ Y ¹ H~ [ ZŽ Ãk Z Â; Vƒ ð¸~ä × Ö ] ð ^ • á ] ¾ ¿ðÃZ
Û ä : WZ x â Z

o m Ç ñ Y ¹~ [ ZŽ jZž c
â•
á g Z » à ¬v Z ( 1 )
Vì Š •
w i *
Øg6~ .f c
 Ñ à ¬v Z ªZ z EDQRVh]ˆuŸ]E —^Ûn׊i ]çÛ׉æ än×Â]ç×ù‘ ]çßÚ• àm„Ö] ^ãm]^m(ofßÖ] o× áç×’m äjÓò׳Úæ ä³×³Ö] á]™
w z 4)Š zgŠ6~ a
 ÑÐ ] ÒÌ? ! ß Z z y Z Z} Z ; • D ™ ¬ŠÐ ] Òn Æ ~
n
Û Æ à ¬v Zg z Z • D â •
 Ѻ• Û
( z™ H ¬Š Å ( à ¬ ~g !
Øg
h Zgz Zð7Š zgŠ6~
;ð7: Â7𸤠 Ñ Âƒ ð¸ ?¤
Z [ Z
.A : cÛ Š•
â• á g Z ä à ¬— Zg z Z ( 2 )
n Æ i úyŠÆ- Z w
 ß Z z y Z Z} Z EDUVèÃÛr³Ö]E— ä×Ö]†Òƒ oÖ]]çÉ^ÊèÃÛrÖ] Ýçmù àÚéç×’ù³×³Ö p•ç³Þ]ƒ]]ç³ß³Ú] à³m„³Ö]^³ãm]^³m™
w ( z 7h zŠÐ ÒÃ~g7 s§Å™fÆ— Z Âñ Y c
š
w ;ì C Yƒ »„ ] ! Z ÇƒÍ Ñ6?¬»- i ú ƒá Z z y Z Z \ M ¤
Â7á Z z y Z Z¤ Z [ Z
X :žì Ìt ?Š mZgz Z
DÜ a ‚ Ž a &m ‚u E

ë!
gz Z bZ iÃV>x ÓÅ k Z *
™— V- » k Z ì @
™— ~ { g !
Æ v Z ¿Ž : cÛ äÅv Z èg †0 f ç ]|
â•
Æy Z Å]nn Æ kZ [ Z ;ì © g z Z ì @M á y Z Z ¿Ž g z Z ;ì @Y 0 ̄ !
™g ( Z ÏeÐ Vƒ k » ä™
Æ k Z Âì eg z Z } Š™s çÃkZ Âì e v Z ª ;ì Ìsp » [ Z ±g z Z ZwÐ s§Å \ ¬v ZB‚B‚
zz Å Vƒ k
;} Š ZwjZÐ
 Ÿz Ð fñ ç ]| ä b‚X : w ZÎ
ù Ÿ V )x Óg z Z y Z Z Ð Å — ‰ž Zƒ t È e Zž ¹ ñ ƒ T e s
?• D Yƒ bZ i { k
x ÓÆ} È Ðzz Å ä Ñ y Z Z b§Ï Z • C Yƒ
™{ Š c
i Ð òŠ M k Z ä ~ ! Z{ n: ¹ ñ ƒ D ™ } Â~ i Z0
Z Æ ¶ Š [ ZŽ ä Å v Z èg f ç ]|X : [ ZŽ
; ¬ Š 7òŠ M g ZŠ
û 7c tü
Vƒ y ›~ } Y 7~ž I] !
( 68 )
; } Y 7~ž} Š [ ZŽ { zg z Z ?7c
ì ð¸ Â:ž ñ Y Y7 Ð ¿Ë¤ ZX : .1 Z
tE
:ž cÛ g z Z ;ì ð ŒÆ æ¾C Z z b§hZ ] !
â• ) g fÆ [ ZŽ z w ZÎ~} g !
Æ ¿, Z ä WZ x â Z
Ôì Ðzz Åw° ó ó } Y 7~ L L It Z¾ž ñ Y Y 7 Ð k Z X : w ZÎ
 g >ot ?ªÔÐzz ÅÕc
w° à ¬v Z :žƒ n
D ™7CŠ c
?ì ¹t ä ?6Y ¯ g z Z Ë{ z ´Æ k Z c i z Õ6Ëg z Z • D ™s » Z z
t Ðzz Å äƒ b‡Æ w°Æ à ¬v Zž¾ { z¤
;ì ½] ! Z X : [ ZŽ
ì w° T §„ z Ì~ ]y
?ì i §g z Z ðÃV ; z c M H ?ì w° T § » à ¬v Z ~ * ŠŽ :žg7 Ð k Z ÂX : w ZÎ
www.Ahnaf.com

Wz Y *Š s » Z z w°T § » à ¬v Zž¾ gz Z} Š [ ZŽ ~ V ; { z¤


ì V 7 ~ ]y Z X : [ ZŽ
Ù ( 3 ) gz Z ,”
 ( 2 ) ;G[ Z ± ( 1 ) ?:žg7 Ð k Z ÂX : w ZÎ
y Z Z6äƒ Ð s§Å à ¬v Z Æk
¼ ~'g z Z hZC

o m ?7c
ƒng
.f c X : [ ZŽ

n a  y Z ~ V ; :ž} Š [ ZŽ { z¤
g y Z Z6äƒÐ s§Å à ¬v ZÆ V  !
; Vƒ ‚ ƒ Z ( 1 )
;Ð }ð¸Ãk Z : cÛ ä : WZ x â Z
â•
h ó ó } Y 7~ L L:ž¾ ¸Q ~ [ ZŽ { z¤
Zg z Z ( 2 )
.A
Wz *Š V ; Æ à ¬v Z Ð zz ÏZgz Z Ôƒ B: Ôƒ … Y ?: :ž¼V- ~ [ ZŽ Ãk Z ž c
~g v~ ]y Û ä : WZ x â Z
â•
w ;ì 7eÌ! x »
w û ' /' ü
w û ~} g ! ü
Æ c i zŠ g z Z ¼
( 69)
; • 7ðÅ Û { Ë• Ð Š l Š pg z Z EZŠ É 7t ‘{ ” { a Å à ¬ v Z c izŠgz Z ¼
 ž ¾ t ¿Ž X : .1 Z
Ö ª c
; Ç ñ Y H Za æ Z yŠ Æ #
: WZ x â Z
; • C W~ p°Å Y ÙV ; ž¾ { z¤
Z ?7c Š 4
• C W~ p°ÅY Ùq  :žg7 Ð kZ
} g v3g z Z ¼
á g Z » à ¬v Z ( 1 ) :žzŠ C j Z Â
:ì Š •
Ù à ¬v Z EDRNV†ÚˆÖ]E —ðõo• ØÒ ÐöÖ^ì ä×Ö]ü
( • Û {Æ YÚC
á g Z » à ¬v Z ( 2 )gz Z
Vì Š •
( ì HðB‚Æk
 Ù ä ë EDPUV†ÛÏÖ]E —…‚Ïe å^ßÏ×ì ðõo• ØÒ ^ùÞ]™
ZÃY ÙC
¼ (menue) q
á g Z ( 3 )Ðzz Å äƒ { ”ðÐ ¬ Åv W{ z ´Æ k Zgz Z
gŠ •
:ì ã !
Û w Wx •
( ì C Y Å7v W6y ú• á z ðÔ [ Z±g •Ð s§Å à ¬v Z EDPRV†Ê^ÇÖ]E —^nŽÂæ ]æù‚Æö^ãn× áç•ö†Ãmö …^ßùÖœ™
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''
Ô y ̈Z& Vƒ s§q Ë ƒ „ t ‘{ z ñ YƒŠ zö~Š zu ʼn
Z { ZpŠ zu { z ; Ç} 7' â ðÃ: ðÃÌÛ { » kZg z Z ;ì $ Ü zq Ž [ Z : ^ â
;ì 7Y • Z1ì Y Z’ Z Å Ï0 ó 5 ó c i zŠ ó¼
i Åy Z :èY y …z Ôgj À 
Y +~ s Z§ Z V âzŠ é ZèY ] ‡‘~uzŠ x ÓÅ *Šg z Z ] *
Z³‰ì ÌY • Z Å k Zg z Zì ÌY Z’ Z Åy Zž • ] ‡‘{ z s§~uzŠg z Z
ànu á^ŠÞŸ] o× o³i] سâ Vì ã ! á g Z‰ ;ì x Z zŠ s§~uzŠì x°s§q
gŠ • Z6{)zÀ5 c i zŠ ¼
 y ̈Z² ;ì ðƒ âgŠ e Å
k ZQ ;ì x° » k Z „t ; ñ Y HÌ{ ™ E Þ ‡kZ { z ~ T c
» kZž: . Ü z (Zq
M 7‰ Z6y ̈Z Hª ]…çÒ„Ú ^÷òn• àÓ³m Ü³Ö †³â‚³Ö] à³Ú
c
¯ Ð -g z Z lö WÅWž y ̈Z ä ë ªW÷]†n’e^ÃnÛ‰ å^ß×ÃrÊ än×jfÞ tõ^ŽÚ] èõË_Þ àÚ á^ŠÞŸ] ^߳ϳ׳ì^³Þ]Vž cÛ ä à ¬— Z Â; 5ŠŽ zÃ
â•
www.Ahnaf.com
ZŽ æZÉ Ç ñ W7x°Ã{ÒW6kZ [ Zžì „g C ÚÅ ä Y ñ ¯ ùg z Z ˜Æ kZ ; c
Å q âq zgŠÆùz ˜Ãk ZQg z Z
à YJ
Z e Z [ Zì ˆ~Š} Š Ï0
; Ïì g C W~ p~ ªÅ kZ% Z Çì g ¸ 4- x Z z- Z ZŽ ìŸq i
Ì6Ë„g z Z x Z zŠ • C Yƒ ï •
o m
á ~ }%iÆ ] ‡‘Å kZÐzz Š䃊 zö~ s§Ë: Ë] ‡‘x ÓÅ \ ¬v Zžt : x¯ž Ü

.f c ;ì 7
( 69)

n a X : .1 Z

h  ž¾ t ¿ðä
; ÏN Yƒ +3gz Z ¼ Z : w ZÎ

.A :ì c Û Š•
â•
G
á g Z V- ~} g !
Æ V zÅ]y
WK Z ä à ¬v Z :ž¼Ð k Z Â: [ ZŽ

w
y ZˆÆYÆ y Z „: gz Z žƒ »( q ð‹©! ) Â: { z ÏŽÐ s§Å à ¬— ZŽ ?{ z EDOOVèÃÎ]çÖ]E —èºÂçßÛÚŸæùèÂç_ÏÚŸ™

w ( σ ú â q ðÃ~ w ”Æ

w ; ÏN Yƒ + c i zŠg z Z ¼
 ˆÆ äƒ 4ZŠ ~ 35g z Z ~ ¼
 Mž¾ ðä
Zgz Z X : w ZÎ
äƒ EZŠ Æ [ Z ±n Zg z Z V zÅ à ¬v Z ¿{ zèY ;ì ; g™¬Ð à ¬— Z6¯ Å w ¸k Z L Z ¿{ zX : [ ZŽ
Å äƒ EZŠn Z ( à m ‚ ³Ö ^ ³ì )6äƒ 5Æ VÍß 5gz Z ¼ Û ä \ ¬v Z²ì ; g™g ï Z »
 Æ VÍß M~ *™y M Œ
;ì ; g™¬Ð à ¬v ZÐzz Åä ™g ï Z » „mZg z ZŠ ïÆ 3g z Z ¼
 ¿t g z Zì ð Î{
û ' /' ü
û u ŽÅk Zg z Z { Z
Ã »x¯D ü
( 70)
:ž cÛ ä WZ x â Z=ž• D â •
â• Û X : .1 Z
g z Z ;Æ™[ ZŽ ÑÃ¥ #ž @ 
ƒ 7t ¦Ù Ñ » kZ ; ñ Y Å G
C é5Ÿ&ð Ég 9jZ ñ Y Å] !
Ð Tžì t Ñ »x¯D
; ñ Y 1™! x »ÃÏ Z
) „ : g z Z @ Š 7ÃY m
Y c Z)t ì @ ŠÃY m
Y c Z sÜÐ s§Å à ¬v Z { 7g z Z ì @
ƒ > 7Â *
™[ ZŽ ÑÃËèY
; ñ Y 0 & §Ñ Z z Y m
Z ~ x¯ é ZÐ T, ™g ( Z x¯i § ( Zì â i ] ! Z
t ÃY m
t ] !
ë Zg z Z ;ì gz¢Â Â7e*
* Æ k Z [ Z • ŠŽ ñ3g z Z ¼
™[ ZŽ ÑÃË~ } g ! qŠ 4
} g ø²gz Z
Ç ñ Y y â Š lŠ p{ z ' ! Âñ Y ~Š ] úŠ Å ä Ñ y Z Z6à ¬v ZjZžì
~g ‚ ¹ !
û#
Ö ªizg Ò™ E
ü
ì [ Y Hðj Z „: gz Zì 7ŠŽ ñ{ z w q @
Š 4
q Ö ªizg ë6Y ¯ ÏZgz Z
È7D ð o • E Ã#
} g øèY M
Cƒ µ Z z ] ñ6¿{ 0
i ËZ
 % Z @ Ù ª { z6VÍß { 0
ƒ 7C ip ¤ Ö ªi zgž • ë vß! 3²
Z ì [ Y H ð#
Ù ª#
k Z ?Š é Zgz Z ;ì C YƒC
%¿Ž ª ;ä³jÚ^³nÎ kÚ^³Î ‚³Ï³Ê l^³³Ú à³Ú ì t ~} g !
ÅkZ Š Ö ª n Æ k Z Âì
Û Z » 䃊Ž ñ » k Zƒ: 6m ¾ Z { 0
;ì q p" g Z Œ Ö ª
i WZ »q T• ët ë² ; ˆƒ µ Z z #
www.Ahnaf.com

Š™ { Š ¤ c
k Z 1¨ Y c Ù ª~ G Âw q » ] z ° c
 ž ì ǃC
ßÃG4 Z Z ]Š X n Æ k Z :ž Ð }V- ëgz Z
Ü z »Y!$
Zg7 »
ñ Y à ï~ Ý ¬ Ƭ c
y Z Z b zg Å y ̈Z c Š¯J¥
; ñ Y c » 3 c
r ! o
 n Æ k ZÃGmZ Z
»¼
m ~uzŠ
 žt ] !
c
W7ÌZ ‰

.f c ;ì 5c
ì Mtžì @Yƒ { i Z0
ZÃk Z ÌÐ k Z

Ö ªž It Z åE
# <XÅì 7¦ 
 Ãx ªÆ #
~)~ V•ig z Z V â • W Â{ zƒ f
n a
Ö ª ?~ V sXÐ }V- ë6gîÆ [ ZŽ ÃVÍßÆ ‘•
Ù ( Z1¸ ÂØ » ÏŠŽ ñÅ k Z( Ë: Ë Â Cƒ ŠŽ ñ¤
C Z ;ì 7Š zö(q
Û ! 3gz Z
Z Ëì ðƒ
h  gŠ ì ŠŽ ñ
;ì 7„
.A û ' /' ü
w û ] Ìz ] Z f Å à ¬ à ¬v Z ü
w
w
… » à ¬— Zgz Z ; • D ƒ èZg ; • D ƒ×à ¬v Zg z Z ; Y Y H7éB‚Æ ] ÌÅ t ‘¦
Ù ¦
C Ù Ã\ ¬v Z
C
X : WZ x â Z

;ì @ » [ Z Nz̀ZÐ s§Åy Z *
ƒ ̄ ! ƒ èZg » y Zgz Z Ô ZwÐ s§Å k Z
:ž Û {™ E
þ •D â • »] ÌK ZŠ p] Z &
à ¬v Z& • D ™ b§k Z { ™ E
» ] ÌÅ à ¬v Z ëgz Z
Û \ W~
à ¬v Z Ô • ! Z à ¬v Z { zž £Š â •  Ñ} Z ED”¡³³ìŸ]E — ‚ºuø]ø ]÷çËööÒ äüøÖ àûÓöøm ÜûøÖæø ‚ûøÖçûöm ÜûøÖæø ‚û×ôøm ÜûøÖ ‚öÛø’$ Ö] äö×#Ö]ø ‚ºuø]ø äö×#Ö] çøöa ØûöΙ
i { z ;ì 7Ž ðà » à ¬— Zg z Z ; • Ð ~Š Ñz Z Å Ë{ z „ :g z Z Ôì Š Ñz Z ðÃÅ k Z : Ô • i * "
]g Š { z Ô • { 0
á g Z‰ • Y ¡
Š•  ZÆ à ¬v Zgz Z ( • á Z z + Y { zg z Z Ô • á Z zÚ Š Ôá Z z ä ™{ Š Zg Z { z Ô • á Z zG
 { z Ô•á Zz
;ì à ¬ ~g !
( ì 6z ZÆB; Æ ƒ
 B; » k Z EDMLVxjËÖ]E—Üãm‚m] ÑçÊ oÖ^Ãi ä×Ö]‚m™
 ZvŠ] ðŽ ì B; ( Z „ :g z Z ;ì 7b§ÅB; Æ t ‘B; » k Z p
åg z Z ï» { z à ¬v ZÉ ;ƒ Ð ~ Y ¡
V zn ] Z f { z É ;ì 7b§ Å } n Æ ] ‡‘{ n » k Z p• á Z z ä ™ Za à V zn gz Z Vð; Ž • ] Z f
; ì à Z z ä ™ Za Ã
á Z z ä ™ Za ÃV$x Ó{ zÉ ì 7b§ÅÑÆ ] ‡‘Ñ» k Z1ì Y Y Ht : Z »Ñ6Tì + Z ] Z f { zgz Z
: cÛ Š•
â• á g Z ~} g !
L Z ä à ¬v ZŠpÅ• ] Z f + Zgz Z ; •
 ~ ÝZgz Zì 7] Z f ðÃÐ p ÒÆ ] Ìg z Z ] Z f# â Å k Z EDMMVp…çŽÖ]E —†n’fÖ] ÄnÛŠÖ]çâæ ðo³• ä³×³%Û³Ò ‹³³nÖ™
G
( ì ] Z f „ z à Z z + Yg z Z
: WZ x â Z
Û Š•
:•D â • á g Z ~ i Z0
ZÆ ä Œä
?ì H[ ZŽ » k Z ¸ V ¹¬ Ð ðÅ] ‡‘\ ¬v Zži 7 Е¿ðä
Zžì e ÎLä Â HX : w ZÎ
www.Ahnaf.com

Ü z k Z ñ ¯ Ãy Zg z Z } ™ðÅ ] ‡‘ž¬ Ð k Z \ ¬— Z X : [ ZŽ
k Z à ¬v Zž ƒ C Ãy Zgz Z ;¸ „ z à ¬v Z ̉
Ü zq » t ‘~uzŠ Ëg z Z ; å: Ìy ¶ Ü z
» } i²¸ ̉
~g !  å‰
] Z f ~ ] Ñ» ÀZ Zgz Z Ô å: Ìy ¶
Š•
;ì à ¬ ~g !
z x *

o m
á g Zž 6ì ´ â gz Ø { ÅqC
z x *
Ù ì ] Z f „ zg z Z ; å: ŠŽ z » •gz Z Ë{ z ´Æ
.f c Ù Ž • ] Z f { z EDMLNVÝ^ÃÞŸ]E—ðõo• ØÒ ÐÖ^ìçaæ™
;ì á Z z Û { ÅqC

n a å ; eB‚Æ !K Z ä á Z z• e Hži 7 ðä


? å J eÆ ! š c Z X : w ZÎ
Ù B‚Æ ]g Š „ K Zg z Z ì gŠ ‡à ¬— Zgz Z ; å ; eB‚Æ ÚK Z ä à ¬v Zž¼V- ~ [ ZŽ \ WX : [ ZŽ
6q C
h
; • ´ âB‚Æ ! „ K Zg z Z • ´ â à ¬ à ¬v Zgz Z ;ì Ý ¬B‚Æ D„ L Z { zgz Zì Ý ¬ à ¬v Zg z Z ;ì gŠ ‡
> .A
Ø e Å k Z Hg z Z Ô Hg Ö Z » ]g Š„B‚Æ !g z Z Ô ; eB‚Æ !K Z ä à ¬v Z H :ž ñ Y Y 7 ¤
Zgz Z X : w ZÎ
w ì ,@
?7c Æ DÆ k Z
w V ; :žzŠÈ~ [ ZŽ \ WX : [ ZŽ
w
Ø e Å à ¬v Z1T e 7¼ ?g z Z ª Wä×Ö] ð^Žm á]Ÿ] á¨^Ži^Úæ:ì à ¬ ~g !
„ˆ Æ > á g Zg z Z ;ì ,@
Š• Ù èY )
Æ !Å à ¬v ZqC
Ø e ~g v
( ì g ± Z »>
?ì V ¹8 » y Z Z
Û Åy Z Z ~ Ÿã ̈Z
?ì V ¹{ Çg Z Œ X : w ZÎ
á Åk Z ~ Ÿ} g ‚²ì wŠ(Åg Z Œ
; • ðƒ #ñ• Û ÝZg z Z: 1 » k Zž• D â •
Û WZ x â Z : [ ZŽ
?ì y Z Z Ì~ iZ ~¾ Hži 7 ðä
Z X : w ZÎ
;ì y Z Z Ì~ iZ V ; ž} ŠÈ Â~ [ ZŽÆ k Z Â : [ ZŽ
( 72)
X : .1 Z
Š ^ »ÃiZ¤
ì @Y ` V ¹y Z Z Âñ Y c Z
: WZ x â Z
;ì y &gz Z ynÝZ » k ZŽ s§ÅwŠžÈ Â~ [ ZŽÆ kZ
?B‚Æ Ÿc B‚Æ b zg y Z Z » kZ Âì @Y%{ È Z
ì Lg Z a  X : w ZÎ
Å y Z Z ~ } È Ð Tžì @ ƒ 7ÌB‚Æ ËÐ ~ V âzŠ y Z ZÐ }ë
ƒ ~ w q, ZÉ ; @ X : [ ZŽ
™]Š „Å à ¬v Z ~ Ï0
Å à ¬v Z ̈ Æ ä%Ð i §ÏZ ; å @ i { z Ð Ti §„ zg z Z n B𸙃 q Z
B‚Æ k Z y Z Z & §k Z ;n ƒ I ZÆ ]Š „
;ì L g Z a
û h» à ¬v Z6V zÈ gz Z h»V zÈ 6à ¬v Z ü
• D ™c _ »q ËÐ V zÈ \ ¬v Z H X : w ZÎ
; D ™7c _ »q ËÐ y Z à ¬v Z 7 X : [ ZŽ
www.Ahnaf.com

?ì hH6} È » à ¬v Z X : w ZÎ
Ñ » k ZÃq Ëgz Z Ô , ™]Š „ Å k Zžì ht 6V zÈ » à ¬v Z
Zgz Z ; N ZI: q
Å à ¬v Z vߤ
 U
;Ç g xŠ" o m
Ãy Z6k ZÆ™]nÅy Zžì h» à ¬— Z Â, ™x »t n Æ ~q Ÿg
X : [ ZŽ

.f c á g Zž 6• D ƒ ÌnZg *
Š•
ì à ¬ ~g ! gz Z èZgB‚Æ V ë ¸à ¬— Zgz Z

( ¸ ì g™³ Å ~ n a
 gŠ { z Z
 ÑnÆ |
DMTVxjËÖ]E —é†rŽÖ] kvi ÔÞçÃm^fmƒ] ànßÚçÛÖ] à ä×Ö] o•…‚ÏÖü
Ü z Ï ZB‚Æ V ë ¸mºà ¬v Z )
 ¸ ‰ ƒ èZg ‰
ì t È » WZg * h
Ð g ñg z Z ì m {B‚Æ g ñsÜWZg * Å à ¬v Z 1; • D ƒ ÌnZg * à ¬v Z b§ÏZgz Z
.A
ë6Y ¯ Ï Z Z åE<XÅ ; ñ Y 3g xŠ "
 U 6+ Šg z Z hÃy Z :žì t È » ~q Ÿg Ð V ë ¸g z Z ; ¨ Y c
Š [ Z ±Ãy Z :ž
w • nZg *  ·à ¬v Z :ž• ë
Ð +Z² ; • èZgÐ ~
w ' ''' ''' ''' ''' '''
w • x l Z õ 0
ų6gîð Z’ Z : ^ â
žì @ ðÃZ
ƒt Ñ » ³ k Z ñ Y ų nÆ ä hŽ mã qzg C ZÐ k Z ÂA •vg )  :žìt È » k Z : •
 '³ ( 1 )
ÃÐ ÄÅy Z6gî ã qzg y ̈Z
;Ç g ì‡Ð y Z mã qzg C Zgz Z ñ V Z { Z
Û ;ì Š
t• ™³ Å kZ Â} ™ ~úŠ » “
™g ( Z \ zg » ^ z z · M Ž ; *  Ýð0.ÅZ÷Z ¿ðä Zžì t È » k Z : Ä Ü ³ ( 2 )
Zg z Z ; • D ™³ m ¾Z‚ Î~ Ä Üx  ò s Z² ;ì @
³ ¦Ñg± š ¿ðä u Ñ Z z‚ 5 1 ~ ^ zŠžì @
ƒ { Z' ƒ Ú Z sÜ
ì @
Y Œ© !
{ z  @
™7
× *
á ™Š' Ñà kZp q ½ Z » V â ›þ 1 ÿ ì C Yƒ ÂÐ i §q á x â Zg z Z
Z ËÐ ~ V h§&ÜÑÄ Ü w– Æ v Z à z { •
~ V Âgßy Zg z Z ; } Š™ ~úŠ » äƒ ÁZÑÆ™ï ~ ‘ ´ Ëz i ! y ›ðÃþ 3ÿ ; } Š™Š'
gz ) × *
ÑÃˈ L ZÑ— ‚ þ 2ÿ
; B™t6gîÆ ÁZÑÃkZ vß
Z »/ ÂÐ y Z ÂN YƒŠ iu{ k
;ì C Y Å/ ³Р•( Ën Æ Ti §q Ð y ̈Z¤
Z :/ ³ ( 3 )
q zÑÐ g §³ { z ì ‚ ŸŽ n Æ ä™ ¹ Fã qzg K Z ñƒ D ™g ° Z ã qzg ~ s¦ŸÌË~ ÝZ : g §³ ( 4 )
;ì @Yƒ
y Zž C Y à ³ 6ä ™®
 ¤ Zgz Z + â Æ ] â © Z y Z Ð x Z™/ ô6w z 4  ¤Z ³( 5 )
Æ ] â © Z 6 s§Å à ¬v Z Ž : ®
ƒ {ˆÆ ä Yá p=Ð *ŠÆ ~
;ì Š  v Z wÎgi § »³t 1;Ð , ™7s ZžZ Ð kZgz ZÐ • g … â Ã] â © Z

û ‚Å] c
W‰ ü
VcÛ ~ Tì Š •
â• á g ZŽt » à ¬v Zgz Z
( • ì gN Š »ÉV p} g v»à ¬v Z —" z™¿ƒ eŽ ? EDPLVk×’ÊE—†n’e áç×ÛÃi^Ûe äÞ] Üjò•^Ú]ç×ÛÂ] ™
;ì ÆÏzg •Ð s§Å à ¬v Z ¬t g z Zi §q
Z » ä Zg eÐ s§Å \ ¬v Z ~ ÝZ
:ìt È » w ¸Æ à ¬v Zg z Z ( 2 )
Û êt ä v Z ) DNOVð]†‰Ÿ]E—å^mù]Ÿù]]æ‚öföÃiŸ áù] Ôeù… o–FÎæü
( z™: ]Š „Å Ë{ z ´Æ kZžì 1 â •
www.Ahnaf.com

;ì ] Z f à Z z ä ™ê q Ù g z Z Åg Šz Y , à ¬v Zžì ` Ø Ð e
ZC Wk Z

o m
( ¶~Š} Š e
:ì w ¸» à ¬v Z ( 3 )
Z@ Ê Vx ¸ Âä ë ) DMSVk×’ÊE—Üâ^ßm‚`Ê•çÛ$^Úù]æ™
Š™ ãZ zg z ZC
; å c .f c
Ù ªn Æ y Z3 Zg J¦g z Z , Š wÅ@ M Åy Z n Æ ½6„
 Zg { Zg :žìt » k Z È Â

n a :È » w ¸s fz
gqÆ \ ¬v Z% Z ( 4 )
ç Ž g z Z ñ Ñ y Z Zì e ¿Ž ) DNUVÌ`ÓÖ]E—†ËöÓn×Ê ð«• àÚæ àÚ©n×Ê ð«• àÛÊ™
( } ™g ( Z 3 Zg »¬ì e ¿
Û „Š y ¶
•ìg â • h á Å à ¬v ZŽ ; • p Ö ZÆÏz c
ÅY = Z y • ŽÐ s§Å à ¬v Z ~ e
h Wk Z
.A X : ì w ¸» à ¬v Zgz Z ( 5 )
w Ù Ð ~ V â ̈Zg z Z V †ä ë ) DQRVl^m…]„Ö]E —áæ‚öföÃnÖŸ] ‹ÞŸ]æ àrÖ] kÏ×ì^³Úæü
z6ñ ƒØŠ ) ]Š „sÜÃt ‘C
x Z¤
b‡Æ ã ! w
g© ™ hg uÑÆ x l Z x Ó { z :ž ì Š Z% Ð ]Š „gz Z ( ì H Za n Æ ( ä g Z ¦ i . _Æ
Ï0
w N Yƒ
( ì Y Y cÛ ± 5~ ~‰Z£ Zæg ?2 ¸À F
â• zŠg Z c
ô=! ²Åº Ñ Z îªG©EÅZ [  ÅWZ x â Z x l Z ÅuÑ c
;© Âx l Z )

û ì glÐ s§Å à ¬v Z x »g z ZqC


Ù ü
ƒ Šgz Z , è » k Z ; ð Z'g z Z ð Y Z Åq k Zg z Z ì @M ~g ¼B‚Æk
œe Zg z Z ; * Ù g z Z qC
¼ Å \ ¬v Z x »C Ù p
Ù Z ;ì (Ê› 0 
Ð ð É Zg mZgz Z ] i Y Z mZgz Z !Åk Zgz Zk ƒ { Š y v c
¼Å à ¬v Z ; *
á g Z ( 1)
gŠ •
:ì ã !
Zg z Z ) DMMNVÝ^ÃÞŸ]E —ä×ùÖ] ð«Žmù á]Ÿùô]]çßöÚôçnöÖ]çÞ^Ò^Ú¡föÎö ðo•ø ØùÒö Üãn×Âø^Þø†Žuæ oiFçÛÖ] ÜãÛ×ÒæèÓñ¡ÛÖ] Üãn×Â^ßÖ ù̂ Þ^ß³Þù]ç³Öæü
ëp ¤
~ y Z ÌÂÔ D ™{ 0
i { g ! Ù t ‚ê Zg z Z ; D ™x ¯} Š çN'B‚Æ y Z c
zŠ ëÃqC ; D ƒ G w i *
Ú•Û s§é Z ä
Æ T¿k Z ñ ZÎ @
( ñ Ñ y Z Z { zžVƒ T e » ä Ñ y Z Z \ ¬v Z ~} g ! Ñ: y Z Z ¿ðÃÐ
á g Z( ~uzŠg z Z ( 2 )
gŠ •
Vì ã !
Zgz Z ) DUUV‹ÞçmE —ànßôÚô©Úö]çÞöçÓöm ojùu Œ^ßùÖ] åö†Óiö kÞªÊøø]^÷ÃnÛôqø Üãö×ùÒ š…Ÿ] oÊ àÚ àÚ¤ Ôe… ð^•ç³Öæ™
} i ÂT e à ¬— Z¤
( Ð • g D ™I * y Z \ M ÂNÑ: y Z Z vß} g ‚J
à  H ; D M á y Z Z vß} g ‚Š !
Z W6
á g Z » \ ¬— Zgz Z ( 3 )
Š •
X :ì ò Z ¤
t Ãy Y Ëg z Z ) DMLLV‹ÞçmE —oÖ^Ãi ä×Ö] ცeŸ] àÚ©i á] ‹ËßÖ á^³Ò^³Úæü
y Z Z „%Æ ] i Y Z Å \ ¬v Z { z :ž7â i ] !
; ( ñ Má
X :ì Š • á g Z » à ¬— Zg z Z ( 4 )
Z ) DMMTV•çâE —ÜãÏ×ì ÔÖ„Öæ Ôe… Üu… àÚŸ] ànË×jíÚ áçÖ]ˆmŸæé‚u]æèÚùö] Œ^ßùÖ] ØÃr³Ö ä³×ù³Ö] 𫳕ç³Öæü
x Ó ÂT e \ ¬— Z¤
$g z Z 3g \ ¬— Z6Xê Z ñ Z ÎÐ • g D ™ s % Z å ~ : Wt 1Ô ï Š ¯ ®
{ Zg „ z } ™ y !  )q
ZÃVÍß
( Ç ñ M 6„
 Zg
www.Ahnaf.com

Ù ä à ¬v Z n ÆÑÏZgz Z b§ Ï Zgz Z ( • Æ !Å à ¬v Z pÆ Üø ³³³uô …ø )gz Z


Ð ~q Ÿggz Z !K ZÃqC
Ù g z Zì H Za

o m ;ì QÐ !Åv Z Ì„ Zeg z Z e
Z@ Ãq
ZC
X : c
â•Û ä \ ¬— Zgz Z ( 5 )
.f c
 ?žt ) DORVØvß³Ö]E —èÖ¡–ùÖ] äôn× kÏùu àÚø ÜãößÚæ ä×ùÖ] p‚âø àÚø ÜãößÛôÊ lçÆö^_ù³Ö]]ç³fß³jq]æ ä³×³Ö]悳föÂû] áôø]ü
Å à ¬v Z s܃
Æ VÍß ¼g z Z Ô ~Š } Š e a Ù g z Z Ô z™ ]Š „
 Z@ ÃVÍß ¼ ä à ¬— Z6Y ¯ ÏZ Ô z™Ì6gz Z [ A Z Ð ] ¨¤ ë!
n
C
( ì _ƒxi Ñ „ Ze~gl
h Û Š•
V• D â • á g Z à ¬v Z6x £}uzŠg z Z ( 6 )
.A
( ì ¹Å \ ¬— Z Âè%ÝZÉ Ô ¹7è%g z Z ! ~g v ) DNUV†mçÓjÖ]E—ä×Ö] ð«Žmù á]Ÿ] áæ¨^Ži^Úæ ™
w ; • D ™ c
 x »Ð ä ™glÆ ÏZ ª

w
X : ì cÛ Š•
â• á g Z ä à ¬v Z Ô ñ ƒ D ™{ ™ E » ð^ß%Ö]æ ènvjÖ] än×Âæ^ßnfÞ o×Â-]|~ *™y M Œ Û b§Ï Z ( 7 )
w
ðo• ØÒ^ßeù… ĉæ^ße… ä×Ö] ð«Žmù á]Ÿ]^ãnÊ•çÃÞ á]^ßÖ áçÓm^Úæ ^ãßûÚô ä×ùÖ]^Þ^rùÞ ƒû]‚Ãe ÜÓj×Ú oÊ^Þ‚Âö á]^÷e„ôÒø ä³×³Ö] o³×³Â^³øß³m†ø³øjÊû]‚ô³Îø ™
ï: Z z6» ] •Ð s§Å à ¬— ZÃ\ WŠŽ z ! ëž @ì J0 ! y czz š 6à ¬v Z ä ë—" ) DUTVÍ]†³³ÂŸ]E —^÷³Û³×û³Âô
1N Y ^ß6<Ø è cI— ‚ L Z ë :ž 7~ '} g ø ] ! t gz Z Ô , Š N Ø è gz Z I— ‚ˆ Æ ä Y
ß s§Å <
( • ~ z q) g fÆ Dï
G Ù ÇŠg z6Zg øg z Z ;ì g ÇŠgz6Zg ø „ zèYÐ !g z Z >
L š^z K Z6qC Ø e Å à ¬v Z
Vì ã ! á g Z ã !
gŠ • i Åx ? Zm b â]|g z Z ( 8 )
WZ ðÃ: 6VÍß ?»Ã~÷ ) DOPV•çâE —áçÃq†iö änÖô]æ ÜÓeù… çâö ÜÓmçÇmö á]‚m†mö ä×Ö] á^Ò á] ÜÓøÖ x’øÞø] áô] ov’Þö ÜÓÃöËßmŸæ™
Zê » „ Ze ~g vÐ s§Å à ¬v Z1ì *
b & Z ~g v¿ðà  [ ƒ¤ Z { Z
™ b & Z ~g vÑ Z÷p ¤ Ã: gz Zì
( ì *  s§Å ÏZgz Zì g ÇŠg z6Zg v{ zèY Y™7
Y ^ß ä ƒ
á g Zg z Z ( 9 )
Š•
:ì ~g !
Q Ô c Zt ‚Æ Ï™mZ ä ëg z Z Ô c
Zß e ÑŸq â i M ÃìP Ñä ë ) DOPV”E —h^Þ] Ü$ än‰†Ò o×Â^ßnÏÖ]æ á^Ûn׉^ßjÊ‚³Ï³Öæ™
( ð 3Š { Zg Åä ™iX 9Ãk Z
! V ì V- y ! i Åx ? ZmŠ- ]|~g ! á g Z6x £g z Z q
Š• Zg z Z ( 1 0 )
} g !
ÆŠð - Âä l i ªZ z ) DOPV̉çmE —ð«ŽvËÖ]æœçŠ% Ö] äßû Íø†ô’øßÖô ÔÖ„Òø äeù… áø^âø†eö pœ…ù á]ŸçÖ^ãe Üâæ äe kûÛ³â‚³Ï³Ö ™
Za w ì ( Z ðÃÌ~ ‚ fÆ ðŠ- ì Yƒ  f
N Š: ð É Zg ãZ z ðÃÐ s§Å à ¬— Zgz Z Ô å 1™{ Š Zg Z » ð Z'~
( • D ™gzŠÃ~$ Ù Ð y Zg z Z ; • D ™g zŠÃ{ k
gz Z ÍC g z Z ð Z'
Ð k Z ëÐ j §Ï Z Ô @Yƒ
û • œgz Z wŠ ¬ ~ w d Z L Z à ¬v Z ü
( 72)
X : .1 Z
www.Ahnaf.com

• Ìœgz Z wŠ ¬ ~ ðÅw d Z L Z \ ¬v Z H :ž Y 7 ä ~
?7c

o m ; • œg z Z wŠ ¬ ~ V ñ » y Z à ¬v Z V ;
: WZ x â Z

.f c ( 73)

n a
" ÃËg z Z w â Ñ â Ð ÚÅ=ÃË;MÃËg z Zg Z- â ÃËg z Z ; Z HÃ}uzŠ J0 Z „ ä à ¬v Z H :ž Y 7 ä ~
ZÃq
X : .1 Z

h ?ì H Za s ¸z
.A : WZ x â Z
Z { zžì 7Z
¿q w
 Z zt 6à ¬v ZèY ì @ $g z Z aÁ6Ëgz Z { Š c
ƒ ( Z Ð zz Å ã ! i6ËÐ s§Å à ¬v Z
w
è%K Z ´ â ï Zgz Z Ô Vƒ xÝÆ Ë‰• , Zt ‚Æ à ¬v Z ] ‡‘~g ‚} Š: Ú{ zÃ}uzŠgz Z} Š ÚðÃÃ
w ;ì Yƒ ̈ ¸ yÃ6è%g z Z !mZ} Š: Ã}uzŠgz Z} h
Š q ðÃÃxÝq ƒŠ Z i W~
Z Âì e { zì @
///

~‰Z£Zæg ??£
w è m ‚ m † i ^ Û Ö ] æ èm † à • Ÿ ] ‚ ñ ^ Ï Â o Ê y é † f j Ã Û Ö ] á ç j Û Ö ] V M
w o Þ]‚nÒ ä‘¡íÖ]V o× è×ÛjŽÚy; Ïg à ;~ m ôZ ;zŠg Z ;! ²:> ðÒ}ÅZ[  :2
zŠg Z½wßZ òs Z :3
DäËnßuçe] äÛñŸ] Ý^ÚŸE†fÒŸ] äÏËÖ]·ù:4
þ èn‘çÖ] h^jÒ WÜ×ÃjÛÖ]æ ÜÖ^ÃÖ] W¼ŠeŸ] äÏËÖ]W†fÒŸ] äÏËÖ]Vo× è×ÛjŽÚy
Fâ •i Z :! ²W¼ŠeŸ] äÏËÖ] |†•VQ
~h
&
i ZgŠuå)OAzZpi Z :Ïg üŠeŸ] äÏËÖ] |†•VR
zŠg Z ¼Z ~1ZùY EZ :7
zŠg ZÀFÔtgŠ ‡t£Z
Ÿ:8
zŠg ZÀF ª©EÅZ :9
zô=º ÑZ îG
zŠg Z : ûiE
$ ÑZîªG©EÅbÑ Z :10
Ð G.Å
zŠg Z ô=zÀF: ê ›3 ZzÝ °Z :1 1
zŠg Z ô=zÀF: îG 0rß Z[ Â :12
G
! ²x â ÑZ >§ °x ÅÑZ :13
zŠg Z] â }
~x¯DÅWZx â Z :14
zŠg Z ! ² Üm†ÓÖ] ofßÖ] à ànÚŸ] Ý^ÚŸ] à àm†ŽÃÖ]VMQ
www.Ahnaf.com
Ð Å 0E
zŠg Z ö }.Z îG
ïzÀF G4$:16
p ç × Ã Ö ] ‚ Û u ] ‚ n • … è Û q † i Ø i ^ Ï Û Ö ] ç e ] p æ ] … è Ë n ß u ç e ] Ý ^ Ú ] Ü ×ù Ã j Ûö Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ]
á g z Z y a ;^{ z ´Æ y *zy g z Z ;ì { ™ Zè dЕ
x•
o m
ñ 1 Z x â ZŠ * Z L Z » ; Ï „y ñ â U â i ° õ Z p{ ‚ ß Î † Û Š Ö ] á ^ Û n × ‰ ^ m Ü × ‰ à e “ Ë u Ø i ^ Ï Ú ç e ] x â Z ]|~B; Æ \ W
zŠ g Q Å k Z ; å Zƒ ù •
ä Ï Ë Ö ] , i Z I; ì [ Â ¶a ~ ] â } .f c
á Ð È - Š ~ Y 1â 9 6 3Zƒ H » ã ×g ˜ Z†[ » Ð x *
Æ x â Ñ Zg U
~ x ¯DÅ WZ x â ZŽ ì ; g Y HÀ F
WÀ F i zŠg Z e Zg z Zì [ ¾Ð x *
u Z z ~ y ! Æ Ü × Ã j Û Ö ] æ Ü Ö ^ Ã Ö ] g !
c x ¬ ÒŠ Ã ZÆ¡y ZŠ zŠ g Z Z åE<XÅ; å: e{ Š . ZÐ zz Å ä ƒ: ®  S { g !
FJ[ Z ~
z Šg z Z * Š
; ñ ¯ C c
{ Zg Ã{ Zg îG
Y
00kI±Ë) g fÆ ? £•
'
! '
y Z Åx â Z •!

n a Û x @
gzZ ;ñ â • ÃÆ k Zì ¬Š Ð à ¬v Zg z Z ; Š
g z Z x ¬ Ã{ Z HÀ F» è n ‘ ç Ö ] h ^ j Ò W ¼ Š e Ÿ ] ä Ï Ë Ö ] W † f Ò Ÿ ]
! }W

h Ü nu† Ö] à Ûu †Ö ] ä×Ö ] Ü Še

.A Ù ; 7] ñL4 Zì { 0
ìZŠ z ì ‡å ; 7]g z¢Å ä 3jZ ì i * " Ð qC iŽ • n Æ à ¬v Z kZ =°x Ó
Ù { z ; 7]g z¢Å’jZì
w
K Z ; Y™7q i Ú ðÃÐ k Zì Ñ Z zg ( Z { z ; Yá7ðÃ̼ Ð kZì ´ â »YÚC
Ù Ð DL Z ä k Z ; Çì g b§Ï Z J
w
gz Z ;ì ÅY Z’ Z ÅqC y
Wg z Z Ôì [ Z „ ( z å~ Y Z’ Z 6~ ] Ìx Ógz Z ] Z f
e w Ù gz Z ;ì ÅgHk
ZuD» ÏZ ~ Y ÙC  Ù B‚Æ ]g ŠK Z• Z ;ì Zƒ H .C ZÃ
¼ÅqC
 o)gz ZŠ § ðÃ~ ] &mZgz Z ;ì ñ ƒ G© q Z »qC
79
 y ZÐ ÕK Z ä kZ
Ù De Zg z Z ;ì Ç * Ù g z Z ;ì ñ ƒ G
Y , mZ6qC
G
4Ó¨“ÅV \¬ Ð ð ‚g J
mZg z Z ; • C Yƒ V ±g z Z V s èG V Âg ŠmZg z Z ;ì 7ñðÃ~ ~¤ ~g » mZgz Z ;ì
Û { ZgÐ •mZg z Z ; • C Yƒ {홃 Y 2~ ~y *
W Î »g Z • gz Z ]‹@W„¬ Ð „ÅÚ ŠÆ ð Z (gz Z Ñ
¬„ÅV â ̈Z ñ ƒ D ™y ·Š s§Å© q ZÆ DŠ zöÑn Z ; • C Y Ì 3Š¤
~º Æ~ b Ð ~ b
¬ ¬ Ð
Y½xŠ » ~' mZ ðÄ: gz Z Ô Ñ Z z ä ™~Ž mZ ðÃ: ;ì i * " Ð q
Z' Ù Ô ñ Zgz Zu Z z { zg z Z ;ì C Yƒ [ ¦
ZC
à ¬v Zgz Z ;n a ÎÌÃ a ÎÅ ~'Z'mZž7. Þ ‡k Z Ñ Z zp
g лðÃg z Z ;ì Š Ñ z Z Å Ë{ z:g z Z- Z z ðà e Z: ;ì
Æ Ëg z Y mZ x ÓÔ x â ZÆ V zg ÇÌ6gz Z s; • w Îgg z Z Ñ ~y
Zn ù ð8EæF
%#" ·]|Vƒ ¤g Ñ" gŠ Z®Ñ Å
Û Ô Ym
à ¬v Zgz Z V ¤• Z x Ógz Z ;ì c Ù ä à ¬v ZˆÆ T ;g Z]
Š™Ø { » ]tÅnC ~y
@WÆ ]tYŸg z Z Ô Y ‡ W
;ƒ w i *
Øggz Z xs e Z6V zÈ Y ‚g 0
g z Z Ô ™Æ
à nÛÖ ^Ã Ö] h… ä×Ö ‚ÛvÖ ] æ
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
! V {Ø{ i ^ Ï Ú ç e ] Ý ^ Ú ] D M E
: Ñ » ä Wk 0
Åx â Z
Ö }
aÆ \ W= ; V î V Z œd¼ Ð Ägz Z ÖW5 W:žì t Ñ » ~¢ q~ kŠ Z # 5 W} ÷ : Ý ¬} Z
Û iÃ] Ñ Z Îg z Z ] ) ~÷\ W;Ð N T œ¹ Ð kŠ Z ] Z f Å\ Wà ¬v Zžì y Z= gz Zì•z½ Zg7 6x™z
â•
Ûe
;,â •Áíñ Z b ™w ZÎÌn k ZÐ \ W~ ;Ð , Š
6¿k Z= g z ZÃ\ Wà ¬v Zž Vƒ @
: x l Z ÅVÍßÐ p Òd
www.Ahnaf.com

hÆ q T1Ô e} Š 7[ ZŽ ï Z ~ž• K w Z Î, Z¼ ä VrZgz Zì Z 7— ‚Ð VÍßÆ nF=


h:žVƒ [ y Y ä ~1¶: fÅ ¶ Š [ ZŽ ~íp ¤
Þ £Æ h² ;ì “.
ÝZ ~g z Z ;ì Ñ Z z ä 3“ë!
. Þ ‡ * o m
Z ; å Y7ÌhgjZ åÈ g »6k Z ~g z Z å¢= » äƒ
hžVƒ } â Ìt gz Z ;ì ] !
~ (Ìã ) F
z¨Å
.f c
t = g z Z ; V ƒ Yƒ Ì{ Ç W b§hZÐ y Z Vƒ &hÃV Â !
X :žVƒ &xi Ñgz Z Vƒ @ Õ g¸" Ð + Š
™I *
žì ÏÅa D̈ ¤q
» V Ó Á ZÎg} g ! n a
Z w V ~÷g z Z ; Vƒg Ù W * Ð |ÝZ é Z V z™~úŠ » V zq X~žì g ZÍ *
Ç !
L ZŽ Ôƒ b§Åy ̈Z { Šƒg z Z ä Z- Šá Z z ä ™ ðÍ { z c
k Z c
J] !
;ì L 7Hž7} Y1ì k 7
h ;ƒ @
™ ZÎg z ? f + WL Zg z Zì @
™g Ö Z
.A ; ñ ¯ x ¬= g f »x ¬ b & ZÃ\ Wà ¬v Z
wÞ ‡k Zgz Z ;ƒ ~g Y hÐ y !
Å h:žV ƒ Yƒ . i ~÷g z Z Ô V ƒ Y 0 Ñ Z z + Y »Š ã
Å hgz Z + Š ÝZ :žVƒ L et ~
w
n Æ ä ™Y 2~ ] 2z u“= ¿{ Ze ðÃg z Z y !ðä
i$ Z3 Z éà ¬v Zg z Z Ô Vjȼ ~} g !
Æ k Z ã ) F
w
Å h{ Zg k 0
} ÷Ù| » h{ Zg c
D̈ ¤ ðä Ü ¤ Å] !
Zgz Z ;n ™Ýq: ‰ ™g zŠÐ hc
k Z { z ÂÔì e * ì e I¼
•L ZŠ p~ :žt ] !
]ùz =~Z ~ (Ð k Zgz Z ; Vj Œ[ pjZ Âì e * gŠ ] !
™Ä c hgz Z ñ Y W~ lˆ
; Vjƒ tB‚Æ
¸g » [ ZŠ Z z [Š Z Äg z Z b§¾y xgŠÆ D̈ ¤g z ZŠ * Zžì ˆƒ ãZ z b§hZ ] !
t Ð y*k Z V H ç Þ
Ð } ƒ0
gëÐ g âÆ Dg z Z Ô Â ZÆ ª ™pôÃL ZÐ ] ZŠ ¬ ~'
 ˜ Ô * ™Ýq DÂÑ »Š¤
Ô * •á èY Ô ’ e *
ƒ
g z Z Ôì Ü~ F
6V zg *Å0
' e 6$
¬ ~ F
'g z Z ¤ÅÝ ¬ : ì *
™Ýqx £ { z w – Æ ~
 ÑÆ à ¬v Zg z Zì *
ƒ
; fƒ { Š c
i Ì[ ZŠ Wn ZÐ p ÒÏ Z  ǃ Ýq ™z Z Ú Zû%Z
 Ô • _g Z zÆ Y m
Z Y f : cÛ (gz Z q
â• Z
! V äz Ë n ß u ç e ] Ý ^ Ú ]
 ˜ gz Z {Z
y v »ª à »D
Ë Wx »} g vlˆg z Z [Å kZg z Z *
Ôì $ ™ÝqÃk Z :žì q + Z ªZ z { z Ôƒì g™w ZÎ ?Ž ! Y Z ¹
ƒ x¥Ìt Ng z Z ; • ,@
žì e *  Z ã ̈Z‰Ôì ,@
Æ V\WmZ Y ¡ Æ DÆ k Z ; ¿» y ̈Zžß™] !
âZ ! V ;
òŠ WÝ ¬ :
‚ Z hð:žß™V- w VmZ ;ì 7»x » ËÌ¿{ Š c
i » y ̈Z I Y² ;ì Æg z Z { Š c
i ¹ V ; Æ à ¬v Z ¿‚ Z hðZ
ƒ … Y: Ã 5 Zg1ƒ { Š c ™^65 Zg, Z Ô³{ Zg y â
i ¹ Â^y â ‚ :žÆ k Z s gÔì ƃ … Y \ WÃT *
: cÛ Š•
â• á g Z ä à ¬v Z n Ï Z ; Ç ñ Y 0 ̄ !
» ã . 6G
D UV †Ú ˆÖ]E —h ^f ÖŸ ] çÖ œ †Ò„ jm ^ÛÞ œ W áç Û×ÃmŸ à m „Ö]æ áç Û×Ãm à m „Ö] p çj Š m Ø â ØÎ ™
 ƒ'
;ì n Æ Vß Z z Ð=ì Ã~ k Zg z Z Ô ?• M Z'
Ìá Z z ª Û \#
 ˜ g z Zá Z z DH :žŠ Š â • W "Ñ} Z
þ þþ þ þ þþ þ þ
www.Ahnaf.com

—™

o m ! V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D NE


¬» ½Åx¯D
™n²] Ñ ZÎg z Z w Z ¸Zzg$
\ W; Vƒ @ .f c
zgŠÆ VÍßy Z ~ [ Z Z åE
<XÅX ì ~Š J (Ég ÅDÁ ”~÷ä \ W ! Ý ¬} Z

n a Û Š•
XN â• á g Z bÑŠê Zg z Z [ ZŽ n Æ VÍßy Z=
y Y { Š c Š 4
i Åb)y Z ?• ë v߉žt { zgz Z : ì à ©o Ö ^ à i ä × Ö ] ð ^ • á ] q }÷Ž Vƒ @ ™n²] !{ z ~ Ñê z Z
»xñ Z™/ ô6XÂe ã ™' !
h y Z ä xñ Z™/ ôèY ?z™ H: Î
.A k Z Ì»Z åE
„ z ~ [ ! <XÅ;¸ } 77Ç ! ~ V Â !
Ô å¿
w
ZŽ ì b§Å¿k Z w VÅ] Z|y Z ~ ª ZŠ ~÷g z Z Ôì @Yƒ† Ÿ Z ~ÄŠgz Z §} ÷Ð w ZÎk Zg z Z
} •} (q
w
ƒg} I(K Z :žì HÐ Z ¿ZuzŠ² ; ñ Yƒ t¾~ c
gŠ k ZÐzz Å + Y: ã i© ¨žì d
ŒÛ gz Zì ~ c

w ?z™: ÒÃÅ vÐ ã i© ¨g z Z
! VäËnßuçe ] Ý ^Ú]
ì ˆƒ x¥+ WÌ?Š Å b§q
Z s Üê Zgz Z Ôì à ™x¥Špä L W ÂV Ò Zy
¼ é Z :žìt Âñ Zg ~÷
:ž}Ð ?{ z Z
 p;
¼Ð y Z ?  ?‰° »Ãxñ Z™/ ôŽ 7° »+ W' !
{ z H : w ZÎ
ÝZ öÀE
ì t ] ! 58EÔ @
ƒ'Z'Æ x £ê Z x £ Z÷gz Z @ Z ‰° » ' !
ƒ 6ëÆ y Z ~¤ { z Ì= V ; : [ ZŽ
;¸: Ã] Z|y Z { z • 7gŠ= ] Ñ qŽ :ž
t ‚} g ø [ Za k Z Ô • … Y „
 gŠ *
™OÃëÉ • D ™ ã i£Ð y !
i sÜ: Ž ! ì Z 7ô Z zÐ VÍßy Z …
; N X z'Wz ] ³K Zgz Z B y YÃT  gŠ ëž73 Zg ðà ZÎn Z
 ™g z Zg »Y æg z Z Ô ßz „
: ~g zŠÆ xñ Z™/ ôvßt Z
 gz Z å Z 7: „ô Z zÐ x ¸+ Z Îì ÏÅVÍßy Z w VÅxñ Z™/ ô Â~ [ !
k Z²
} g øŽ ì Z 7Ð x ¸+ Zô Z z Zg ø :žìt w q ]gß~g ø²ì ßg z Z p" „ * ™ q ÊРVÍßy Z »xñ Z™/ ô ¸
;ì x » ~g z¢gz Z òi Ñ n } g ø * Þ £æé ê Z Z åE
™~g ». YÃä ™O} g øg z Z • D ™ ã i£~} g !
<XÅ; • B^
Ð kZn ç » wŠpá ™g ( Z Ùñ {™Í] !
ì ZÇ ! žì Yuzg Ây !
i K Z y ̈Z ~ ] ! Zg z Z
°%Zq
Z¤
q Z ; Ç} ™g Ö Zg z¢ »I *
g z ZI K Z ~ ] 5 çx Ó c Z ËwŠÉ Y™7¦
n çq Ù ~1 ‡L ZÃwŠ { zèY ;
C
Âì s§ÅgŽ z Õy ~ » wŠ¤ Ü z „q
Z Yƒ 7s§ÅV âzŠ ~ ‰ Z wŠ ÂVƒ Zg z ZŠ „V âzŠg z Z • U zŠÆ ] !
Å hñ O ÅÕwŠ¤  žìž { » wŠt ì >% » ÏZ ÌwŠ
Z b§ÏZ X ì L gƒ » 7Z Âì Cs§Å¡m { ËZ
7Êz ]o› 0
‰
J Ü z k Z ¿ðÞì Ðzz k Z¼ ƒ
 t gz Z ;ì @Y 0g ÇŠæ z ¥» hI Z wŠ Âì @
ƒ bâ s§
Â7𸻻 k Zgz Zì @
™y ´ Z » y Z Z ã !
i sÜ¿q Za ÏZ ;ƒ Zƒ: gŠ ™Ð »„
Z¤  Zg { Z'
{ z J
Z
(
www.Ahnaf.com

ì ð¸ ÂÐ wŠ ¿Ž g z Z ; ǃ: ð¸v Zÿ( Z


i K Z ¿Ž g z Z ;ì 7g ± Z ðà » y Z ZÆ k Z ~ *Š1ì ð¸V ; Æ à ¬v Z Ì{ z @ Û Z » k ZÐ y !
y !
Š 4
; Ç ñ Y Hg ÑÑ Z z y Z Z Ìq o m ™7g Z Œ
™& ¤mZÐ wŠgz Z @
Æ VÍßg z Z à ¬v Z { zì @
ip
Û Z » y Z ZÐ
™g Z Œ
.f c þ þþ þ þ þþ þ þ

n a —™
! VØ i^ÏÚ ç e] Ý^Ú ] D OE
h Û Š•
á g Z L W‰
.A ;ì b§Ï Z ªZ z ] !
*
c
â•
 gŠ
ƒ { Ç WÐ w q ZÆg »ßg z Z „
w  gŠÆg »„
Â; V z™: { Z z6Åy Z ~ , Q D ™• eŽžVß™ÃsÐ ¿ßg z Z„  gŠgz Zg »Y æ~¤ Û t1
Z • â •
w ? ǃ y v= e Z Hg z Z ?Vƒ Ñ Z z ä ™t~ ]gß+ Z ~ H
w ! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
V Z y vJ»Ð X• Ì+ Z 'gßFñ O mZ1; 7y vðà » k Z »žì + Z Â]gßq
* Z sÜ
; Ç} 7
Y æËg z Z Ô Ç ñ Y 1[ ˆ » w q Z L Z} g vsÜÐ ?ž ǃ: y vðà ÂÐ p Òk Z »:žì t Åg " Z k Z ,
Ô • s fzgq{ z • V ‚gg¢g z Z { Š y vŽ ' !
{ zp; Ç ñ Y Y7 : Ð } g v~} g !
Æ ~g »Y æÅg »
;ƒ n  gŠ *
g 7¸Å„  gŠ ?èYÐ î BI Y ?:žìt ] !
z„ «( 1)
;Ðj 0 ƒgö~µ¡Ì?b§ÅV zg z Z  Zƒµ~n ç Ë»¤
 Ð k Zg z Š
: 3 Zg »å ~uzŠ ( 2 )
Z :žt ] !
Ù !
;Ðjò:C Ð gz Zµk Z L?b§k Zgz Z ÷0 žƒg »ß ?žx¥7„t »èY
Z E ¬ c
Šã
L?gz Zì ] !Åy Z Zt²ì @
ƒ nZg *
n Æ ÏZ yÃgz Zgz Zì @
™›yÃn Æv ZØ { :žt ] ! ~Š ( 3 )
— ä ×ù Ö ] o Ê ö̃ Çû fö Öû ] æø ä ×ù Ö ] o Êô gù v Ö ] ü
{ Zg yÞЃ 7„ … Y ?g z Z ;Ðj™7Ýq x £— » ( *
ƒ nZg *
Ðq Ù n Æ ÏZg z Z ›c à ¬v Z Ø { )
ZC
: cÛ ä~
â• u ) ;ì ; gƒ sÅÐ k Z yÃg z Zì 6h
 v Z w Îg~ u 0
g
—á ^ÛmŸ ] Ø ÛÓj ‰] ‚ ÏÊ ä×Ö ˜ Çe ]æ ä×Ö g u] à Úü
ƒ ï» y Z Z » kZ Å] Ðn Æv Zgz Z Å›n Æv Z ä ¿Tª

þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
! VØ i^ÏÚ ç e] Ý^Ú ] D PE
?~ˆÆ ä ™' ! Š U { Š6Ð V\W~÷gz Z Ôì H «g âÃV\W~÷ªZ z Âä \ W
Ð \ W;ì c
www.Ahnaf.com

'
Ô Vƒ ; g™kC•zíÐ V\W
Å}uzŠ™ƒ ]§(

o mì wŠ ¬ŠpòŠ Wq Ûs
Z :ž • â •
Ã~$
' Y: ~$
 Ÿz¼ ~} g !
k Z \ Wp
.f c
Ý ª{ zžì } Yt : Ôì wŠ ¬ { zžì } Yt : ;ì ¸" Ç !
~} g !
Æ ³ #L Z1ì sßñÐ ] ÌhZ x Óg z Z

n a
ì Ð ~ hI Zg Ñ » k Z Hgz Z ?7c
?7c g 7ñ Zg¼ 0Æ k Z ªÔì
ì Y Y ¹{ Ç W|ÿ, Z H ; ‚
VäËnßuçe ] Ý ^Ú]
h Ð 0z ÕÆ ³ #L Zg z Zì éÐ ] ÌhZgz Z wŠ ¬ ¿Ž
;ì D»Õ„: g z Zì D» w°: Ãk Z Ôì mÑ Ç !
.A
~ y Z • òŠ Wg ežõV- w VmZ ; • vßÆ nÏ Zg Z gz Z I Y { Š c Š 4
q
iÐ ƒ }÷ž ! ÅgŠ c
] !
t ð ¸ }÷
 ™q
ër w g »} À k Zž ; ñ Y Y7 Ð ƒ
ZÐ ~ y Z Â ?ì H8  g z Z ñ Y H7 Z ÀCq
Zt ‚Æ q Ù Ð
ZC
w g { (tž• ët r
gCt Ñ1 åa ;ì »8
ì »8 gŠg it :žì H ZuzŠÐ ~ y Zì cutž•
 ™} Šì »8
w
t [ Z ?ß c
• ë 9Ç !
vßt H ?ì Hñ Zg 5 W~} g !  ™¸ gÏZ [ Z X
Æ m ¾ Z V Ðy Zž ñ Y Y 7 Ð r
Æ ¿k Z ? Â; Vƒ ë 9Ç !
¼ H~} g ! Ìvßtžì Yƒ1ì ¢ » äƒCÆ} À Â=ž¾ !
ZŽ ¿
Û » Ñ Z z ä ™ *
• ët s§~uzŠg z Z Yƒ 7• iž• ët Ž • vß { z b§ÏZ ; } Y 7¼ Ð ~Cz { (tžÐ
Tì @Y ò b§kZ y Z ZÐ »Æ k Z Âì @
™ * ã Z iž•t ëŽ Vƒ ë 9Ç !
iZ Ìvßtžì Yƒž
Tž• ë Âs§q
Z b§Ï Z ; • 7Á b§ËÐ á Z z 8
gCk Z ~ê L Z vßt ì @Y FZ Z ÀÐ y$
b§
 q ÏZg z Z H7½/1¶ ®
] 5 çx ÓB‚Æ k Zg z ZÐ }„ ð¸ëÃk Z ˆƒ ] Ãz ~ ª  , Z Å ä ™ eÃ
Š 4
ä%n Æ k ZÐ • 7{ i » i ú6k Zì ð¸ Zg7 Zg7 ¿{ z q Í ; • D ™B‚Æ ð¸ŽÐ , ™„ z
Æ y Z c
ëž• ë Ìt „B‚1, ™Ìw$
eÐ s§mZ eƒ e¤
Zg z ZÐ N Ö [ ÛÆ k Zg z ZÐ , ™g l Z/ ˆÆ
;ì Z%™ƒ + Š$ ~Š· ¿tž• ët ±™7Ìd
b§Å ã Z¾ c  †Åy Z
À6w qÆ y Z
3.6XÅy Z1• D ™] P'Ð ` Zgpvßt ; • D ™' !
Ìð Z ðE ÜV¤17ÛV zÈ At ì w q Ð » VÍßy Z
Z b§Ï Zg z Z • D ™' !
q ÅV o) VÐy Z ; • x¯ë Å4 Z 3 ! i é Z1• ë Â> Z' Ãä%vßt ; • D ™
EG
̼ì 1• D ™¼ ƒ Û Z Ô w 8 Z z t › Z ï Z b§Ï Z ; • D ™ÌûG3Ò›$ é Zg z Z … Y Ì„
 g ï Z zg Z Œ Ü z„
 gŠÃk Z ~ ‰
Z zgP f Æ t › Zgz Z ]oÆ ~z ¬Š L Z vßÆ nk Zgz Z ; D ™7
y ágz Z • D ™y Ò Ì] c
a k ZÃ ~
 g —V Wä { ëVà ¬v Zž• … Y ! l] ! t ë² ; • ~z%Ð ~ •Yg øŽž• D ™t
 Ñ { zZ
î%Zž ¶: n k Z ƒ Å ~
G  \ W; C Y Å Za ¿ Z z ›g z Z C Y Å ~È { i ZèÅ G Û ž å 5™ ¯ Øg
î% Z ñ O Å ~È ‘•
; C Y Å Za VE Z zŠ6 gg z Z t Z í Z b !
~
gz Zì t *
ðÃÐ ~ y ZèYì Zƒ ̄ ! Z zg y Z s % Z Zg ‚y xgŠÆ VÍßž• ë Špvßt s§~uzŠg z Z
Æ ] c
www.Ahnaf.com

;ì 7) f ðà Zg ø { Š c Š™y Ò Ð Wì ‹‰ Âä ëg z Z ;ì c ™ðÃ
iÐ k Z ì c
zg c
1ì gz¢ c ™z ðÃ: ðà » e e
Š q Zgz Z ] c
y Z vßg z Z ;ì „ Zes ™¿6g Z zg c ™‰ o m
 Z zg ‰; • …¸g Š¾Ð x •Zgz Z E ¬ K Z vßtžì 6] !
k Z k\Z1
Ü z k Zì [ ƒ å+ Š² ` Wgz Z • D YK y Ò ÃkZ
.f c ; • D ƒ { Ze™Ñ~ ¿L ZÃ] c
Z zg
 \ W Âì t *
ä~ e Û¤
WðÃ~ *™y WŒ
Šâ•
v Z ] Ìgz Zg ¶ Z ;ì c n a
Û y Ò c ™aÆ ƒ
Û 7b§zŠ‚Åe
Zg z Z ð â • WËä ~
 *™Ñžì x¥ G ] !
t…
Û t *
 g z Zì t ‚Æ VÍßx ¬ à c ™b§ÏZ ~Š} Šg Z Œ aÆ ƒ

h ] !
ðÃà Z z c ™~
.A ;ì w È Z z y k Z » ¬~ 4z% Zgz Zì m {~ÜÑx © Z Â c ™z t *
% Zì 7
w þ þþ þ þ þþ þ þ
w —™
w ! V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D QE
• Å { Š ¤• Zg { z ÅD~í Âä \ W• f * Z y !
$gz Z b„ ¹ Â\ WÔ} Š Y Z b
ż
 Ð s§~÷Ã\ Wà ¬v Z
{ @ Z 7{ Z z6ðÃ= [ Z , Š Œ[ p= ä \ W' !
Ãz | ß ÅVÍßy Z¤ zu'
0 ~Ð Xž
ÅVÍßy Z Ô L g Ù W *
̼ ~} g !
Æ ~Ã
; Vƒ [ ÍÐ ~Ž ì ° » ¸ ƒ: x¥
Š Z ]uz
|Åy c
Û ð Ég ~÷~} g !
g z Zgz Z ( † n % Ò ä × Ö ] à m • á ] ) • ¹ + ŠÆv Zž• ë vߎžN â • }uzŠ¼ [ Z
Æ { z¤
Šg ï Zgz Z ñ Y c
Š [ ZŽ HÃy Z ;ì xi Ñ *
ƒ IÐ V Â ! Û ~ Ve Š x Ó
™¿¿6] ZŠ „ˆÅn•
ˆÅx Zwg z Zì xi Ñ *
?ñ Y Hù
VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
Ã+ ŠÆ w Îg¬ Ð L Z Ìä ËÐ ~ y Zgz Z¸: 6y c
» ä ™uF Š Z Zx ? Z z > }Z :Y m
Z x Óžƒ … Y ?H
Æ <Ñ{ ” ò Zgg z Z w i * Ù % Z V ; ; å„ q
ÅIâ gz Zì ê Š ] úŠ Å<ÑK Z wÎgC  y Za k Z c
Z + Š »ƒ Š 7¬
á g Z‰ ; ‰Š¼g z Z ZjÑé Z b§Åx ? ZmY m
: ì à ¬v ZŠ • ZèYì @
™¬» ä hg
D PT é ‚ ñ ^Û Ö ]E —é ‚ u ] æ è Ú] Ü Ó × Ã r Ö ð «• ç Öæ W ^q ^ã ß Ú æ è † • Ü Ó ßÚ ^ß× Ã q Ø ÓÖ ™
Ö Zq
#  ? Â @
ZÃVÍ߃ Zg z Z ; ¶Å m?g §m {g z Z <Ñm { ä ëaÆ q
ƒ: gàÃà ¬v Z¤ Ù Ð?
ZC
x Óg z Z ; ï Š ¯
k Zž »© Â] úŠì x *
t Ô Vƒ:xz Z~ : Z ~} g ! { z ?ì H+ ŠŠ p cÛ ¬aÆ + Š #
â• Ö ‡ ZÃx ? ZmY m
Z
á g ZÆ à ¬v Zž 6Ô å„ q
X : • ] ZŠ • Z ( © Â] úŠ ) + Š »Y m
Z x Óž ån k Z¼ ƒ

www.Ahnaf.com

DME

m
á ] o Š n  æ o ‰F ç Úö æ Üø n a † e ] ä e ^ ß n ‘ù æ ^ Ú æ W Ô n Ö ] « ß n u æ ] p „ ùÖ ] æ ^ u ç Þ ä e o ‘ù æ ^ Ú à m ‚ Ö ] à Ú Ü Ó Ö Å † • ™
o
ì 5 Ð ) g fÆ kz k 0 Æ \ Wä ëÃTg z Z å c .f c
ð âä kZ »T HgH+ Š „ zW Z zÆ VÍß ?ä à ¬v Z
Š ¬Ã b
DM NVp … ç Ž Ö ]E —] ç Ά Ëj i Ÿæ à m‚ Ö] ] ç Û n Î]

; *
™: ~ i !
n a
‘¸~ k Zgz Z ´g ì ‡Ã+ Š k Zž ( å ¹t ÃV á Z Ń Š ¬ÃðögG‘g z Z öP\ñgz Z •
 y Zgz Z ) å c
4
ð '
Z ä ë » Tg z Z

h (2)

.A D NP V ð^ Š ßÖ ] E — á æ ‚ f  ^ Ê ^ Þ ] Ÿ ] ä Ö ] Ÿ äü Þ ] W ä n Ö ] o u ç Þ Ÿ ] Ùõ ç ‰ … à Ú Ô × f Î à Ú ^ ß × ‰ … ] ^ Ú æ ü
„ ~÷ Z åE w
<XÅ7ëÑÆ ä ƒŠ qðà ZÎ} ÷žƒ È: kzt ä ëk 0
Æ T 579 ( Z ðì Ð \ Wä ëg z Z
w ; z™]Š „
w DOE
D OM VÝ æ† Ö ]E — Ü nù Ï Ö ] à m ‚ Ö ] Ô Ö ƒ ä × Ö ] Ð × í Ö Ø m ‚ f i Ÿ ™
ƒ 7n Æ wpzp+ ŠèYì e*
; @ ~ p~ + Š ª ;ì + Š J¦¸ Cƒ 7~ p~ q Ëðƒ Å Za Å à ¬v Z
}uzŠgz Z ‰w 'aÆ VÍ߬ Ž • Q, q + Z 9 z Ò Za Ï Zì L g @
ƒgz Zì @
ƒ wpzp~ ~ <ÑV ;
žì @Y ¹n Ï Z ; Š Š™ IÐ k ZÃx ¸~uzŠg z Z Š
c Š Ãx ¸q
c Z ¬»q q Û x Zwä à ¬v ZaÆ VÍß
Z ; , Šgg Z Œ
; ÌZgz Z • ÌMjÑ
k ÏnÏu o Ò kà m† •
Åy Zg z Z * Zžß™[p] !
™¿6„ Z âz% Z z ZÆ à ¬v Z¤ t ~} g ! Û x *
Æ + Šg z Z <ÑÔì ÌøZ • ZuzŠ » „ ù ZÑ
uF*
™: Ì6Ð ] ¬ NÆ k Zg z Z * Zgz Z ;ì |Å+ Š ¸ì *
™: ¿6% Z z ZÆ à ¬v Z¤ Y ugÐ w q Z { Š™ I
B‚Æ èÔ *  Zgz ; *
™„V á ~g ñ{%i~ ]gßk Z ;ì + Š
™ b ï~ : W » y Z ~ ]gßk Zg z ZÐ N Yƒ ï•
 tèY Ï, z Yƒ x Zw, q x ÓÜy Zg z Z *
Æ V ⠛Р¬Æ à ¬v Z ] 5 çƒ 3• f » y Z ; *Ñ~ { i » i ú
ƒq
Tž• ~g YÐzz Åy Z Z ÏZ y xgŠ
o Ê & m ] ‚ u ] ~ k Z4z @ Ü z k Z ]gßt g z Z ; • D Yƒ x Z • Z .
‰
ì Sg ì ‡J Þ ‡w Z ñ Z z ypb !
Æ}uzŠ q
ZÐ
Û gz Z »ÜÑx © Zˆ Æg Z Œ
» øZ • Û ZÆ y Z ZÆ V â ›ä à ¬v Zg z Z ; N Y ~Š™: ï•
á ~ + Š™{' !
5ª à m ‚ Ö ]
;ì c
ZI•
á g Zç O
: ì à ¬v ZŠ •
D O NV Ü n a ] † e] E — éç×’Ö ] ]ç Ûn Ïm ]ç ßÚ• àm „ Ö] p •^f ÃÖ ØÎ ™
á g Z » à ¬v Z(~uzŠ , ™ H ~È 0
:ì Š • Åi ú{ zž £ŠÈÐ y Z • } È á Z z y Z Z m {} ÷Ž
www.Ahnaf.com

D M TO V é † Ï fÖ ] E — Ý^n’ Ö] Ü Ó n× gj Ò ]ç ßÚ• àm „ Ö] ^ãm] ^m ü


á g Z » à ¬v Z6x £gz Z q Û } i zg6?ß Z z y Z Z} Z
슕
o m Z ; • ‰ G n•
DM ST Vé †Ïf Ö ] E— ” ^ ’ Ï Ö ] Ü Ó n × Â gj Ò ] çß Ú] àm „Ö ] ^ãm] ^m ü
.f Vc á g Zh
ì à ¬v ZŠ • '× ì Hn•
Û m Ÿ6?ä à ¬v Z ! ß Z z y Z Z} Z ª

n a DP NV h] ˆ ìŸ] E— ä × Ö ] ] æ † Ò ƒ ] ] ç ß Ú • à m „ Ö ] ^ ã m ] « m ™

; • ŠŽ ñ~ *™y WŒ h
Û ] c
WϹ gz Z Å b§ ÏZ ; z™ HŠ c
6z Z L Z x Å ZÆ k Zg z Z à ¬v Z ! ß Z z y Z Z} Z ª

.A Û { zJ Û : ð¸Ãð¸JÜ z k Z à ¬v Z  @ Û¤
m~ : W »¿g z Z y Z Z
] c
w
Wy Z Z åE<XÅ@
ƒ [ ƒ: Zc ¿6øZ •  Dâ•
Z
á g Zž 6 ;ì c
‰ ZuzŠ » øZ •
ƒ y Z Z x *
Û y Ò Æ™µ ZÐ ¿Ãy Z ZŠpä à ¬v Zžì ¸ Ø Ð
Z

w ƒŠ •
: ì @ â•

w DO NV ‚ Â † Ö ]E —l^vÖ^’ Ö] ç×Û Â æ ] ç ßÚ] àm „Ö ] ™


á g Z » à ¬v Zg z Z ; G x »i Z ä VrZgz Z ñ Ñ y Z Z vߎ ª
:ì Š •
DM MN V é† Ï f Ö ] E — ຠŠ v Ú ç â æ ä ×ù Ö äü ã q æ Ü × ‰ ] à Ú oF × e ü
Æ ÚÅy ˆ ZÃy Z Z L Z { z ª ;ì M nú» k Zÿ, Z ƒ Ì4{ zgz Z} Š q s§Å à ¬v Z { n C Z ÌðÃŽ
á g Z( ~uzŠg z Z ; Ç ñ Y c
: ì à ¬v ZŠ • × B‚
Š̀Z Zg7 V ; Æ à ¬v ZÃkZ} ™+ '
DN LV ð ]† ‰ Ÿ ]E —àÚ©Úç âæ ^ãnÉ ^`Ö oÉ æ é†ì¤ ]• ]… ] àÚü
Ìð¸¿{ zgz Z Ç} ™Ì[+ zc e *
™[În Æ k Zgz Z ÇÇ gy Z Å ( [ Z NÐ à ¬v Z ~ ) ]y
W¿Ž g z Z
Š™µ Z µ Zÿz y Z Z ä à ¬v Z ~ e
ì c  WkZ ; Ç ñ Y H4ZŠ ~ ¼
 Ãk Z ;ƒ
» y Z Z n Æ y Z e ; { izg Ô i úé Zž: • ï Š x •Zzz Åv !
ì ̄ ! y Z Z™f » à ¬v Zg z Z e { izg i úÔ y Z Z I Z
ñ Ñ y Z Z¬ vßt ;ì @W~ŠŽ z ¿~ˆ g z Zì y Z Z¬ ª ;ì y Z Z ̄ !
¿ž: ì ¿̄ !
y Z Zžìtž Ü ;
õV- w VmZ X ì 7y Z Z ̄ !
Æ w q Zì ̄ ! Û » y Z X H¿. _Æ y Z Z ñ Ÿ »Q
Æv !y Z Z ¿6øZ •
Û Âì ê Š™ ZŠ Z nŒ
ÅnŒ Û C Z { z¤ Û Z k Zg z Zì Ìs Z ‹ Z » äƒg Z¡ Œ
Zˆ Æg Z Œ Û L ZÐ Zg z Zì g Z¡ Œ
Û ¿q
Zž
Û ) f }÷ž} ™g Z Œ
5 ZŠ Z ª ;ì nŒ Û Z ~ˆ g z Z} ™ ZŠ Z nŒ
Û w z Zž $
Ë ƒ 7]gßt @'
n Z ; ǃg ± Z » 5 ZŠ Z
Û ZÆ ÏÈ xÝž ¶ ŠÃV ñÝ b§Ï Z Ôƒ~ˆ nŒ
Å ‡ WÐzz Åg Z Œ Û 5 ZŠ Zg z Z ¬ g Z Œ
Û Zž: ì CƒÐzz Åg Z Œ
Û Z nŒ
Û
ˆ g z Zì @ Û Z¬ž n k Z ; ñ Y Œò Ýg Z Œ
ƒ s Z ‹ Zgz Zg Z Œ Û Z » y Z6ä ™#
Ö } Ö }
ƒ 7t • D Ñ O #
i zgPž @ 
Ð ~g z W O Åw q Z kZ1• D Ñ O’ ™w q ZÐ n¾Å äƒ [ x »~ ]y WòŠ WÐ ¹ b§Ï Z Ôì @Y H¿~
x *
k 0 Û Z »e
ê Z’ ™w q Z1ì ŠŽ ñ Âg Z Œ  Š ˆÅ à ¬v Z V ; ê Zž• Ì, Z v߉² ; M
È7îG G Û ZÃy Z
!Š ˆg Z Œ
;ì @
ƒ ÌQ e Û Z ï Z1 D ƒ 7ÌÃ
 Š ˆg Z Œ
þ þþ þ þ þþ þ þ
www.Ahnaf.com

—™

Û Š•
Ôì ð â • á g Zs o m Û «íñ Z b
 Ÿz + 4n } ÷ä \ Wñ â •
V Øi^Ï Ú çe] Ý ^Ú]D RE
Ã\ Wà ¬v Z6y Ò ŒkZ
.f c  Z%Æ k Zg z Z |Åy Z Z
A

n a  Z̀Å{ 7 |Åy Z Z ~ [ Z H
?Vƒ Y™W

h VäËnßuçe ] Ý ^Ú]

.A
&~ k ZÉ 7'Z'v߃
 ~ & ¤ î0E
0G Û Z Ô ¢ Ô ÄcÔ Ö !
" %g z Z ;ì »·ùÆ xs Zg z Zg Z Œ & ¤ì x *
y ZZ
Ô • D Y ñ 0
¥%
w
; • D ™Ð V âzŠ y !
igz Z wŠ & ¤Å4z% Z ] â © Z ñ WÐ s§Åy Zgz Z à ¬v ZŽ • { z Âvß¼ ( 1 )
w  †9 gŠå wŠ ï Z1ì C Y ð 0
w ;ì Cƒ d
ì Lg „ d
 †É Cƒ 7& ¤Ð y !
i1ì @
Â& ¤Ð y !
i k 0
Æ y Z • , Z vß¼ ( 2 )
zŠ Åy Z Z wŠ »Xž• D ƒ, Z vß¼ ( 3 )
ƒ m_Ð ª
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
V Øi ^ÏÚçe] Ý ^Ú]D SE
Ù •
; ¶7V Èt ‚}÷IÐ k ZŽ ì ð WÃ{ ZC á 5q
Z ÅDn } ÷Ð e
Áz li Z âÅ\ W
 Z%VÐ
¬» A
? fƒg Ñ~ ݸV ; Æ à ¬v Z vßÆ nV Ðt HžN C ] !
t=\ W
VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
™& ¤Å+ Š ñ ƒ ñ WÐ s§Å à ¬v Zgz Z Å à ¬v ZÐ V âzŠ y !
gz Z V ; Æ à ¬v Z { zì @ igz Z wŠ L Z ¿Ž ( 1 )
; ǃg Ñð¸(V âzŠ ~ ã ̈Z q ½ Z
Û » V ; Æ à ¬v ZÃk Zì @
gz Z 법 PÉ 7B‚Æ k Z ~ ä ™& ¤wŠèÑ qì @
™& ¤g Ö ZÐ y !
iŽ ( 2 )
Û Z k Zžì ~g ZŠ) f âZ sÜ Â6ë M
& ¤g z Zg Z Œ ’~ wŠÆ k Z vßëèYÐ -„ ð¸Ãk Z ?
 y Y 7] !
ëÆ ä ™êˆÆ k ZQgz ZÆÚ Š™o »X }ð¸Ãk ZÐzz Å
; • 7•
ƒ ð¸n Æ à ¬v Z wŠ e Z1ì @
Ž ì ¿{ zt gz Z ;ì @ ™¬g Ö Zt ‚Æ VÍßÐzz ËŽ ì ¿{ z n~Š ( 3 )
i ñ ƒ D Ö Ã] !
î0*ЮРy ! m!
~ Ý ¬Æ ~g61ì ‚ g y Z Z6] â © Z { ”w i *
Ð s§mZgz Z6à ¬v Z xk!
Ž
Û »Ãk ZÐgî~C
{ z V ; Æ à ¬v ZÐ p ÒÆ ÝZ K Z² Ç ñ Y ¹• Ù ª} ™] !
í!
s Ü¿Ž [ Z ;ì @Ù ª¬
™C
;ì ð¸
www.Ahnaf.com
þ þþ þ þ þþ þ þ

o m —™
V Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DTE
.f c
5µH i6íÃë ›Æ y Z ZB‚Æ s
Ô ÄcX & ¤ä \ W~ p°Åy Z Z èEÒG  Ÿz ä \ WžVƒg Z ¦ ]¹ ~

n a E
GBtz mZì 1x *
X ÇVƒ e ï ÛZ
» ¢g z Z xs Zg z Zg Z Œ

h ! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]


G
.A á »Ô} ™ b & Z ~g é£+ à ¬v Z
'
N C Ã ?ÌZ ' ! gŠ b)ÔÇ g pôÐ ] •
¢ñ ƒ D ™Ä c
Ž ä ~ X z™: ~ i !
 pì Cƒ ~gÍ * ðÃÐ ~ y Zgz Zì ¸{ Š Zg Z¤
Z
w + Z Ϲ X ßb 7 ƒ 7Œ] !
à VÍß™Íq• ' ! Z •
Ú Ÿz Åy Z
w  ™ Zg ZÍ7Z { z Âì Cƒ M
X •f

w ƒt œñÔ • D Q n n jZQì Cƒg ZÍ *


Åá Z zìžì @
Š pÔƒ: x¥…g z Zƒ‚zä Â4g z Z ðÃmZZ
•á ž , Šž0Æ ] !
 ] !
Ãy Z { z • F Zžz™:g ( Zt zg » VÍßy Z
q
k Z { z ž @
ƒ 7 Ú ZÐ VÍßy Z Ôƒ x ¬ ð Z'
Bb 7 ] !
{ zÐ Ï Z
~g7 J
: x¥] ! Z t { Š Zg Z"žì Yƒ ?ì HŠ Z% mZ X ƒ ½] !
 …X ƒ: ( Zp e Zg z Z Zƒ ˆò] ! tä T
X , ™: Z Îgzz š ÃË• g lñ {ƒ
—™
!V Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D UE
ZX Š
q W~™cÛ Š•
â• á g Z¼ Ž X • g ¹ !
• Nƒ «&&Ž Ã\ W, i Z âÐ òŠ] mgz Zí= ÂÃ\ Wà ¬v Z
Š 4
k Zƒ‚Ž q Û Z Ô ÄcÔ & ¤= V ; X , Š â •
 Z%Æ ¢ xs Z Ôg Z Œ
Æ \ Wgz Z A Û s ç™™[ ZŠ W•z *
D̈ ¤
Û { Ç WÐ
XN â•
! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
G
Û Z y ̈Zžì V- ]gßmZv !
} æ ¡~¤ì [g e Zv Zž} ™g Z Œ
¾ Z pÆ y Z1• Z] Üt Í
y Z Z ªV „ q
G G©$
Tì q Z sÜx|p• p Ö Z Zt X ì [g e Z „v ZžŒg z Zì [g e Z „v ZžÇ g è GX ì [g e Zv Zž

G 3

p Ö Z1ì ; gg å Ä q
X ™w$ Z Ñ Z z} g å X V #} Z X òŠ W} ZX ñ Y Zg å V- Ã¿Ë b§
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D MLE
Û s ç ƒ ðƒgÍ *
â• Ã\ W] ! Z Cƒù ~|V Œ  @
ðÃ~÷¤ Z X } ™3g6\ Wà ¬v Z
ƒ: k ˆ Z »dÁK Z= ¤
Z b§Ï Z X ì @
Æ I YÃÝ ¬ q 7x mà Ó
 ƒ Ó
* Zg z Zì @V Z Éúg z Z ~g ZŠ) f Å ~g F Åg F X , Š
ðä
www.Ahnaf.com

X ì @
ƒ * Ù ̄ !
™ ZgÍÃ ã . 6C
Cƒx¥‚Ð Z Z Ø ZÖÐ Z @
 ì Cƒ x¥? á g ZÆ \ W=
Zžì [ ƒ x¥Ð Š •
ìù] !
ðÃÌZ
m
 ¿I Y q

o X ì @Yƒ ´y EZ Âì
t n } g ø HžVg7 ] !
Z ƒ:§ {g ZÍ *
q ¤.f c
Z ˆ W~™* ! Û y Ò ä \ W‚Ž Å mÜ Z z ¢ Ô & ¤z y Z Z
ðâ •

n a • … Y ëè 'ì y Z Z 6Ëg z Y m
Zgz ZÀ5 y Z Z} g øžì ƒ
 oI
Û z .Æ à ¬v Z { z c
X • g ZŠÎ â • ä ë { zž
h
.A ! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
Û z .{ Š c
7Z y Z Z Zg ø X • , q µ Z ÉZ zŠ ¿g z Z y Z ZžVƒ [ C ¬ "~gz Z • g ZŠÎ â • iÐ ë { zžƒ … Y ?
w
Z ÅV z q 7Zgz Z • D ™]g Š mZ X ì Å & ¤Å[g +
Å & ¤Ìä Ëg î m  Zu Z z ä ëèY ì y Z Z 6
w Z y Z Z » y Zg z Z Z_ž Zƒ x¥…Ð V Œ ì
X ì 6q
w
à ¬v Z äÀ5èYì aZÐ ^ ZÆÀ5 y Z Z Z _žì 1 Ìt x|q
ZÐ ]g „År
 ™x â Z ä b
¬ )
AŠ% ä ëgz Zì Åy Z Z & ¤™{g ~g—Æ à ¬v Zgz ZˆÆ ä ™§Å c i zŠ ¼
 gz ZÚ Š T
¾z T
 ÚÆ
þ aZÐ p ÒÆ y Z Z ë n k Zì Å & ¤Åš
(•  1 g mZ ñ z 0{
þ þþ þ þ þþ þ þ

—änËnÒ kÏnÏu oÒ Œ] …æ] á^Ûm] ^Ò äÓñ¡Ú …æ] ]…^Ûa™


VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMME
Û «û%— Ã\ Wà ¬v Z
Xñâ•
] !
Zpì ÜÄcgz Z ¢ y Z ZÆÀ5 ÄcÔ ¢ Ô y Z Z Z_žVƒ Š
q ƒ { Ç W6|Åy Z ZÐ s
 Ÿz 5 W
?• VY ` {g z Z .{ Š c  Ÿz
iÐ ëÆ à ¬v ; zžì Ôs
Æ ÔŠ c Û zqb
ì 4ä ™ q ‚ ‰Ü zÆ ¤ c
ì @
ƒ Y 2~ ¤6VØ»K Z y ̈Z ðÃZ
 ž] !
t ÅY x ‰g z Z
?ì @ ƒ Y 2~ ã ^] ÷ Zp c
ƒÐzz Å¢ ügz Z ~gz$Åy Z Zt Âì @ ™g ( Z à Š )
ì @ ~¨ £
VäËnßu çe] Ý^Ú]
• D ™Ðzz Å + Y:‚Å¢ t : Z » y Z Z ü6V z q y Z vßI Yžìt ] !
«
;ì 7ö RðÃŵz —~ k Z [ Zžì DD ( Z »q k ZÃ\ Wžì x *
» ] !
k Z ¢ »q Ë
Tä k Zì e Ôƒ —~} g ! Zg z Z V1 Â c
Æ Ëgz m Æ à ¬v ZÃTž7ðà ( Z ~ y Z Z I Zv:Zg z Z
~} g !
Û qb
q‚ ;ì Cƒ l»ÌÐ ë• D ™w ì 6L Z ÌÃV zuzŠ ä ëg z Z Ôƒ H[ ‚g Z » Vƒ k
~ ¤ c Æ n
Í ~ ìˆÆ V- g » 0g z Z xWÆ T
~g ‚k ZpX • D Y Z<  »~« £Æ V7Šg z Z • ” ä ™
 rX • D Y ,
X @
ƒ 7µz — Ì'Z' ÆÀ5g z Z w Îgn Zg z Z à ¬v ZŠŽ z !
Zg f ~} g ! Æ w Zj Z ]gß
www.Ahnaf.com

Z ¢ ï Zg z Z ¢ Zg ø²• X`{gz Z .{ Š c
?ì 6q iÐ ë { zž] !
„gg z Z
Û g z Z .» k Zgz Z *
ƒg ZŠÎ â • ƒ { Š i sp{ Š c
X ì 6¯ Å] ; Ž zP *
 rõt Ü Z b§Ï Zì ~Š ¤6ëÐ pÚÅ]tz ª
Åñ~ ] ÒÅT o m
 ‚g 7Z ä à ¬v Z :žì t Âzz «
iÐ } g ø Ð à ¬v Z ï Z V ; Â

.f c X ì Œ¤

n a
X • xzøÐ Ú ŠÆ y Z ~ *Š k Z ëgz Zì ¬ ŠÃ] ¿ Ú~uzŠ Å à ¬v Zg z ZÀ5 ä V rZ :žìtzz ~uzŠ
X • D ™¨ £g Z z: ZŠ% » V6{ z :žì tzz ~Š
h
à ¬v Zg z Z • “ Ð [ ‚g Z Æ àçÐzz Ï Z • Ù Š { zÐ Z X • IgîÆ Zw4Ž ÃV â ̈Z :žìtzz ¶a
.A
X Vƒ D ƒgŠ ™: { k
E
Ð k Zgz Zƒ éŒBÄ Z ùx9Ž 7+ Z •ðÃ~ *Š { z ´Æ Ëg z Y m
Z X ì c
¯ x97Z ä
w —l…憕 6nÚ än†• …çÚ] oÒ Œ] …æ] kÏnÏu oÒ Œ^nΙ
w
w Û y Ò Ð Ï•¹ \ Wì „
} g øg z Z ¢Æ y Z ; sp} g øg z Z spÆ y Z= p• ì g â •  gŠ { z c
VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMNE
Û Ž ä\W
â•
X • ŒÐ w V~} g !
Æ ] Z̀~g øgz Z ] Z̀é Zg z Z ¢
X n ™b§hZ { zž @
ñ Y c ËòŠ WI Y ðä
 o Ân™: b§hZ ] !
ŒÐ Vß VÐ Zžì ¸ ƒ ZèY
VäËnßu çe] Ý^Ú]
= g fÆ w V ?žì ] !
ƒ T e '] ! hZ ¹t
¸an Zì e *
™Ýq¼ Ð ƒ Iz { ™ Zè b ! Ù
Ž ¿{ zC
ì ~g z¢¹ w VaÆ ä ô+ ] !
\
g z Z X ì ~g z¢
á aÆg Z,q
ÅwŠ ¬@ • ZŽ ì w„ z Åk ª~X Ë• ï Š™ ãZ z b§~g7 ÃhÆ h̈ ¤q
Z w V c

X ¶]gz¢ HÅ Hä 7~ k ªz w VÃY f  Cƒ: ]Š ¬ Å hg ï ZÃV Š Y¤
Z X ì Cƒ
VY äZ ág z Z `» { Š c
iÐ ë { z Ìñ ƒ D ƒ q
Z ¢ »À5gz Z Zg øžƒ T e ]gßðÃÅk ª n Æ k Z ? ÂV ;
?•
ZuzŠg z Zì gŠ · ~ ä Î 8 gŠ&ìˆq
ê ~ c ZÐ ~ y Z • … Y'
Z' Å Zc • u ZczŠžõV- w VmZ
Ç !
X ì wŠ )

 Z zŠ q
x »Ð È ~ Å
© ZaÆ V âzŠaÆ Å
Z ~ y Z Å m?Z zŠ Š„ q Z òŠ WzŠ c
 ä ÉVƒ 2~ n%„ q
Y Ð Z zŠ ZuzŠg z Zì
ì ] Zl
' ''' ''' ''' ''' ''
] â i ZßÆ k ª
E 8E
Ö Zgz Z É @ Û ~ öguwß Z L Z ögux â Z
8
ÜÑ] ™µŽ x © Z, Zžìt ñ Zg Å+ Š` Z x Ógz Z G™Æ # g z Zx Z™/ é£tž : • D â •
x *  á Z z ä™ ã i sw~ ¿ #Åk Zg z Z ;ì Ð ~ ¦Ñgñ Zgz Z ^
» ¿¬ Ð ƒ Y *Z x © Z ñ ƒ D ™k ª6y Z VƒÐ ~
™~
www.Ahnaf.com
Ù !
`C
Š Ð { ]ZŠÆ x s ZÐzz ÏZg z Z å ~̀Z (~ ä ™ Åz ƒ6s s ZÐzz Å k ªŽ åà 3x = Zg G
é5kÅZ 0• Z'
Z
8E

Ö Z k Z » à ¬v Z ¸g z Zì ; g @Y c
Z6#
xq
o m
Š x £6gîÆ ¦Ñwß Zq
ZÃk ª~gzŠC
1 1 9 xzŠ : öguwß Z

Ù V ; Æ xs Z[Z Âñ Y ¬ Š¤
ZÐ p ÒkZ Â
Æ y Z n Æ ä ™iÃb) { æ W7h
]
.f c
Æ ¶ðƒÐzz k Z p’~— ‚y c
Š Z:g zì mƒ 7p’~ x s Z + ŠÐ Tì y ˆ Z
å: wß Z ðÃk 0

n a ™· _ »y Z V ; z • ŠŽ ñ~ i Z0
; ’ e * Z ×~ ÃÅ}wß Z t
 I-6XkZ

h —kÏnÏu oÒ Œ] …æ] h]ç$ æ†q] ^Ò Ù^ÛÂ]™

.A VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMOE

w ì + 4¹ ªZ z‚Å\ W

w
?7' [ Z N » y Z ZÆ y Zg z Z y Z Z} g ø H Âì '
Z' Z'
Åy Z ZÆ Ëg z Y m
Z y Z Z Zg ø¤
Zž • Ct = p

w
y Z Z Zg ø² ?ì 7ÕôÜt H Â Zƒ Á[ Z N Z_¤
Z ¾6ë7Z Âì ( Z¤
?ì ˆŒ¤~ i Z0
Zg z Zc e x g V 7 [ Z N~ ]y
W Âñ Yƒ'
Zg z Z
y Z Z ~ *Š Z
Z' 
Û ~ k Z Âñ WÅ[ Z N~g !
Š w Z e t•
?ñ Y c  pƒ'
Z Z'
y Z ZÆ y Z Â
!VäËnßuçe] Ý^Ú]
Z'
èYì ' y Z Z »Ëgg z Z y Z Z Z_žx¥7t »H ; z™nZ²ZÐ ã i ~ :~ ~ i !
¢pì w ZÎë Z Z (w ZÎ Zg v
Ù É y Z Z sÜ: ëÃ] Z|y ZŠŽ z !
Æ ]Š „C g y Z Z Ìë67Z ñ Ñ y Z Z {)z wÎg6V z q X
ÆkZX • n
]t£Ãy Z b§TèYì ˆŒ¤6V ñ »Æ V zuzŠÃx »Æ y Z n¾Ôì Ýq E ¯gz Z ¤~ [ Z N
ã ! igñ Z x Óg z Z Vƒ Çx Zg Wé Zg z Z ÷ ; g é Z V z izg é Z V z i úé Z x ¯Æ y Z b§k Zì Š
g Øg m {~ ã Ç0 He
Á
k Zg z Zì x * Š 7'
» _hÕèYì 7Õ6ët  c ZŠŽ z !
t ŸZ » [ Z Nä à ¬v Z¤
Z' á
n Zì ˆŒ¤™ƒ ï •

X ì 7Õ¦Ù t • ‰ ƒ lpëž c
C Š Ú Z …É Š
Ç c Š 7hZg ø ~
c
Ô • } ZÆ V 8g Å à ¬v Z • Z  Ì~ ~ *Š 7Z  »Ëgz Y m
‡ »íw q Z { zèY ì ¤6ƒ Zn ç ; g ¹ !
gz Z
 ZŠ '
ä ™“ spÔ ]Š „K ZŽ 7¿( Z ðÃÐ ~ VÍßg z Z
; ‚n Æ ~q Ÿg Å à ¬v Zg z Z ~ q íz q ËÔ Z}
wpŠÆ VÍ߃
 y ZŽžì @ Š̀Z ( ZÃ
Y c  y ZÐzz Å 4 Zˆ Æ ¬Æ à ¬v Z b§Ï Zg z Zn ™~'
Z'Åy Z ~
X ì @Y 0 :
 »¼

þ S SS SS þ

—…^nÃÚ ^Ò o`ÖF] •Žíe oßnÏm …æ] h]„Â oßnÏm™


VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMPE
ìŠƒ y EZ ~Xk Z ñ â • Û «¼ ~!$ Š™ ãZ zB‚Æ s » Z z w°Xä \ W
Æ k ZÃ\ Wà ¬v Zì c
 ñ » ö:X Z [ Z ± G Ðzz Å {L{ k
Å
Z Ë{ z ´Æ uÑžì x¥Ã\ W HžV z™n²Ð \ W~ ] ! ~uzŠ q
Zp
www.Ahnaf.com

? ǃ
E
•Ž • w q ZÐ y Ã{ zÐ N Y •Ð ~ k Z ‰Ž Âè;X(ƒ Zg z ZÐ N Y ñ Š™s çƒ

o m
¤  t ~ w ìÆ \ W c
ÐN Y
.f c VäËnßuçe] Ý^Ú]
} g !
Æ ] !
n a
k Z ~ „:g z ZÐ , Š [ Z ±ÐgîDà ¬v Z6T } Y 7( Z { k
ðÃ~ { z ´Æ uÑÐ ~ Vƒ k

• , Z ‰Р~ y Zg z Z ;Ð , Š [ Z±Ð gîD6{ k
gz Z Ë{ z ´Æ uÑÃËÐ ~‚I ZžVƒ Y} Š „ ZÍ~
h á g Z » à ¬v ZèY Y™7 ”é ZpÐ , Š â •
XìŠ • Û s ç à ¬v ZÃy Z
.A —ÜÓi^n‰ ÜÓß †ËÓÞ äß áçãßi ^Ú †ñ^fÒ ]çfßjri á] ™
w L g} g vÐ , Š Së Âì Š
;{ k
DOLVð^ŠßÖ]E

H I»Ð XÐ Vƒ k } (y Z z™Ì6?¤ Z


w E-!
à ¬v Z YƒžyY‰ •7Ð yÃg z Z 7yÃg z Z • • ‰ õfIBEyÃ~ y Zž Y C 7] ºg z Z ]·x ÓÃ\ W~ [ Z
w ì ~0 á g ZèY , Š j{ k
Š •
z Z} Ù { z ´Æ uÑ
C
DPSVð^ŠßÖ]E — ð^Žm àÛÖ ÔÖƒ áæ• ^Ú †Ë,m æ äe Õ†Žm á] á]†ËÇm Ÿ ä×Ö] á]™
{ z ǃgàaÆ T• { k
æg z Z Z ÎÆ k Zg z Z ñ Y c Ûq
Šg Z ŒÑÃËB‚Æ y ZžÐ ©: ] !
k Z à ¬v Z —}
Ð , Š j{ k

Ð • e 7„žg z ZÐ • e „žР~ V zÈ à ¬v Zžx¥7] !
t=gz Z
þ S SS SS þ

—ÜÓu ^Ò l†ËÇÚ oÒ å†nÇ‘ …æ] å†nfÒ gÓi†Ú™


VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMQE
Û ]nÅL
Æ V âzŠ y Z \ W Hg z Z , Š [ Z ±Ãá Z zÚ ŠÆ ¿k Zg z Zg z Z , Š â • Þ ‡à ¬v Zì Yƒž } Y 7t  H
?7]ng Z zy Z6gîV 7 ~} g !
!VäËnßu çe] Ý^Ú]
Ñ Z zÚ Š¤
Zg z Z ;ƒ „Åk Zžì •{ Š c Û ]nÅL
k Z Ñ Z zÚ Š sÜ Â, Š â •
i » ] ! Þ ‡à ¬v Z¤
ZžVƒ } Yt Â~
á g Z » à ¬v ZèYƒ [ Z ±Ãk Zžì •{ Š c
XìŠ • i »] ! Þ ‡ Âì •»[ Z ±
kZ L
( 1 2: ] ZÆ Z ) —ÜÒ^Ïi] ä×Ö]‚ß ÜÓÚ†Ò] á]™
X ƒg ÇÌ6{ Š c Þ ‡{ Š c
 Ž ì „ z *ƒ.
iÐ ƒ Š 4
q
iÐ ƒ Æ à ¬v ZÐ ~ ?—"
X ǃg ZŠ h{ Š c Þ ‡t n k Z 17z~ Oä á Z zÚ Šèa g z Z
i »z X ÚÅL
: Ây Z Å]nn Æ V âzŠ „g
k Zì ]ng z Zy Z { Š c {R~} g !
i ¿Ñ Z z { k èY 7'
ÆÆ { k V âzŠ q
Z' Š 4
} ÷~} g !
Æ ]nkZ
www.Ahnaf.com

1ì Âsp »Ä¤


{k Æ V âzŠ y Z ~p ¤
gz Z [ Z±Ð à ¬v Z ~} g ! Zgz Zƒ ]ng Z zy Z ¿>% » {L{ k žÐ
4hE&ì ~ sp{ Š c [ Z± { Š c
ŽÆ ¿k Z ï
X ì >% » {R{ k GE

o m
4E z Z}
i ~ ~0 i ¿Ñ Z z {L
žõV- émZ
.f c ~g«ä }uzŠgz Z ZŠ Ã~1ÏKg Âq ¿zŠ
ZX~ ã 0
¶ z eÃá Z z ä ŠÃ~g«1ì $
g« ï 4h E
GE &Vƒg Z zy Z { Š c
4E n a Ë Y Å Ây Z ÅV âzŠ ~} g !
i » ƒ X ~} g !
Æ ƒ Xg z Z äƒ t¾p ¤ Š 4
Z q }÷ Â~Š Î 8ê
Æá Z z ä Š Ã~1~gz Z X ì { çÁ » ¶ z eá Z z1gz Zì { ç{ Š c

h Æá Z z ä ŠÃ~
.A
ì ]ng Z zy Z { Š c Ñ Z z {Rg z ZÐ á Z z {Rg z Zì sp{ Š c
iÆá Z z {L{ k i »[ Z ±6>%Æ {L{ k
b§ÏZ
w
X Vƒ Ì` { »[ Z ±Ð s§Å à ¬v Zgz Z Vƒ Ì]ny Z6n ê Z . _Æ w q ZÆ V âzŠ y Z ~g z Z
w þ S SS SS þ
w —kÏnÏu oÒ Õ†• W ÜÓu ^Ò ð]†fi™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú] DMRE
Û 7w VŽ ä \ W
ì ð WI u" { z ð â •
ž » Vg7 { Ð \ Wgz Z ÇV z™] P̀gz Z ~ hð[ Z
Æ {L{ k
Û ã !
™ â• ä ™ ¬Š c
$B™g ( Z • eŽ ì g ( Z ~ ä ™Òg z Zg l Z c ì Y Z { Š c
™Ò6k Z c
Ô * ig l Z6>%
Ûs
?, Š â • Ÿz Å kZ

VäËnßu çe] Ý^Ú]


~ V âzŠ y Zg z Z ;ƒÐ à ¬v Z sÜm»T { z q Z • 9zŠ Å { k
Zgz ZƒÐ ?m»Tž { z q { z ´Æ uÑ ! dŠ
Zg z Zì aZ „g l Zg z Z ¬ŠaÆ k Z} ™[ ‚g Z »T {È Ð
, Z w VÅ k Z ;Ѓ: g Õ ?ÌÂÅÒ6k Z ä ?¤
X ì Y Z { Š c
i ÂÅ7¬Š$ Š™s çÐ Z ä ?g z Z Å CŠ c
g z Z c iÐ ?ä ¿Ëžì
ñ ¬Š n Æ kZ ñ ƒ D ™*ƒÅ „ ZÍÅ à ¬v Z ä k ZŽ Âì { z ´Æ uÑpì Î â Æ Û {g z Z { È { k
¤
Zg z Z
;Ѓ:g ÕÌÂÅ ¬Š Å ~Š !
gz Z •
'  h n Æ k Z¤
Zg z Zì aZ *
™]n
JÐ ä ™ ( Z} Š™ 2~ T
…k  rÃk Zzz š Z0
z Z}
ž M
È7t pÔá!$
» { k
Æ k Z0
z Z}
žƒ M
È Ât
;Ѓg
• tz zŠ Ž Z Åg l Z n Æ kZ
;ì ð¸{ zžì aZ n k Zg l Z n Æ k Z Âzz q
Z : ( 1 )
k Z à ¬v Zžƒ ¢ » ] ! Zg z Z ;Ð , Š [ Z ±Ãk Z à ¬v Zì 7¢ » ] !
kZÃ\ W¤ k Z »žì tzz ~uzŠg z Z : ( 2 )
Û ~gz¢ c i zŠ n Æ ¿TèYì x Zwg l Z z ¬Š n Æ k Z ÂÐ , Š [ Z±Ã
n Æ ¿k Z ä à ¬v Zƒ ˆ~Šg Z Œ
www.Ahnaf.com

Í ÂÅg l Zgz Z ¬Š n Æ ¿k Z ä ˤ
Å k Z ; Hw ZÎ » ° Ü{ °zÐ à ¬v Z ä k Z c Zgz Zì cÛ IÐ g l Zgz Z ¬Š
â•
Û Š•
á g Z à ¬v Z² b Š: ] ñ= v Z} Z} ™w Z ÎÐ à ¬v Z ¿ðÉì , Z w V
•` â •

o m —l ç ÛÖ] è Ïñ]ƒ ‹ ËÞ ØÒ ™
.f c
D TP V á] † Û ÃÖ ] E

ì ) Z'× »] ñÿCÙ
Ö wÅg Z Œ
k ZÃ7Æ *ƒgz Z #
n a
Û Zgz Z ]Š ÞV ; Æ à ¬v Z Â Y ï„ ZÍg z Z ]Š ÞÅ]nÅnk Z n Æ ¿T Z åE<XÅ
;ì aZ { Š c ™ ¬Š n Æ
i „ *
h Ë ƒ 7™| (Ð ¶ Š „ ZÍgz Z ]Š ÞÅk Z ®
x ÓvŠ ~¨ £Æ „ ZÍ Å à ¬v ZèY $  ¤ Z ÌðÃn Æ à ¬v ZèY
.A Û
Ãk Zì ¼ Ž y xgŠÆ y Zgz Z } ig z Z y • WV Â ‚ Îì 7ÌâZ wÅøZ •
ZÆ z i Z F
~} ÷ q
w Ë ƒ 7~'Z'Å k Z Âñ Y ¿gq ðà KgÌÐ } &
$ Z ~} ÷}uzŠg z Z Og
Z q
w  ¤ Z ~ (Ð ¶ Š „ ZÍ Å à ¬v Z b§ÏZì 7{ k
à Z z̀Zg z Zì ® ðà Z (Ð uÑ~ *Š b§T• ë ë n ÏZ
w
X ì à ¬ ~g ! á g Z Z åE
Š• <XÅÔì cÛ 7Š •
â• á g Z ~} g ! g z Z Ë c
Æ{ k Û ¼ Ž ~} g !
â• Æ uÑà ¬v Zì 7q ðÃ
( 12: y %) — ܺn¿Â Üº×¿Ö Õø†ŽÖ] áù] ™
;¾ 7~} g ! ™uÑ—"
Ëä à ¬v Z ] ÜÆ nk Z ;ì ÕZ (¹ *
Æ{ k
ì ~0 Š •
z Z} á g Z( ~uzŠ
õ nv‰ áõ^ÓÚ oÊ xm†ùÖ] äe pç`iæ]†n_ùÖ] äËö_vjÊ ð^ÛŠùÖ] àÚ †ùì^ÛÞ$ªÓÊ ä×#Ö^e Õ†Žm àÚæ™
D30:ÝZE— Ð

Yá ~(i ZgŠgzŠ ä ZƒjZ c


B a âV ‹1 Åk Z ä V z0
6Q Z 7¤
Ð y • W{ z c
Í Âƒ @ÑB‚Æv Z ¿Ž g z Z
™q
ú
Û Š•
•D â• á g Z à ¬v Z(g z Z q
Z b§ÏZ
DTUV Üm†Ú E — ÷]‚Öæ àÛu†ù×Ö ]ç• á] W ]‚& â Ù^frÖ]†ùíiæ š…Ÿ] ÐùŽßiæ äßÚ áæ†_Ëjm lçÛŠùÖ]•^Ói™
vßt 6Y ¯ Å] ! ™^Y ^ Ih N g z Z N Y h Z} •Æ Å} ig z Z} 7O y • Wž7ê ] !
kZ Åg ñ, 7¤ tž
• D ™ÚÅŠ Ñz Z s§Å à ¬v Z
Û w i *
ðâ• Ö è ÅuÑŽ N â •
~ n¾Å# Û 7w i * } (}uzŠg z Z Oä à ¬v Z Â] c
Ìy 0Æ Vƒ k WÅnkZ

þ S SS SS þ

—™
!VØi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D MSE
Û «Y Z b
XN â• ŒZÐ + n Z ~Š J (gz Z Ég ~÷ Âä { ™ Zè kZ
 Y ÅV â ›x ÓÃ\ Wà ¬v Z ~á $
g ¿z„4 „ e
;•n Vƒ ]§( { Zp~} g !
 .g » æ c Æ V â ›x Ó\ W
www.Ahnaf.com

g ›ÅzgŠ ZZ e
•n .ŠŽ z !
Æ äƒ + F
— Ð y Z ~û%\ Wg z Z
Š ë ! Û { Ç W= Ð ] !
 Z%¤
gz Z ¤z A

o m
~ y Z HžÐ N C¼ ~} g !
Æ w°I Z= \ W HžN â •
?ì @Y c
0
t•
k Zp
Û ðÃÐ p ÒÆ Ä ZÑ
.f c ! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]

n a
• Ì~z )gz Z • Ì5w°I Z x Ó~ k Zì m» ] â wÅ à ¬v Zgz Zv Z ]ÃJ
V ˜žì V- ] !
~} g !
kZ
;ì A Û ~ k Z n ÏZgz Zì 6¯ Åw q Z L Z L Z { z : ì ] !
 Z%t • V ˜ g z Z
ŤJ
h
k Z X ì mZ• »zÂg z Z ¬ŠÐ ã !
g { Ç ! Û uÐ ª
zŠ Åu~ [ !
Æ *ƒz WÅv Z ] â wž• vß¼
.A Ãy Z X • i Z •
Ü zC
„Å ÏZ ‰ Ù ì Ãr6w qÆ #
Ö ZX • D ™x Z Š Z: Zg ZŠ) f ~ { Zg Å
žì @
ƒHðÃ. w
Þ £Æ ÔŠ‰X X X • f u L ZÃV î š ðƒ ð W6y Z X • ò ~ ÕÅÚ Š F
z— ÅV â ›X ì
'
‰(F
wG
B+
z úG3 g z Z ~g • Y Ôg ô Z à â ÔÛ Z D
m]g 'Å ~¤
 ( y .} (L g[wpX ì 5HZg7 6w L ZÆ ÔŠ
w X ì s ¸ñ6g ZŠ™z w q Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
!V Øi ^ÏÚ çe ] D MTE
Û Ât • ë jZ k ªt éE
E
ƒ ÔŠ »v ZÐ {L[ ‚g Z ð¸ H• â • 5‹$ Zg z Z k ªX Ç ñ ŒH ðÃgz Z6i §4k Z Ôv Z z
?ì ] Y
! VäË nßu ç e ] Ý ^Ú]
ƒ •Ð ÔŠÃÔŠèY} hg: ðZŠ »© žJ
ì @  Yƒ 7ÔŠ » à ¬v Z} ™[ ‚g Z » {LÌH { Zpð¸
Z
{ Š c  Ð Z „ à ¬v ZŠŽ z !
iÐ ƒ Æ k Zpì @Yƒ {L>%Lð¸žì st X Yƒ 7{ Š â W6KC Z Ð
þ Z L{ z
: g z z™~ i ZgŠ Z í Z6Z} Û »Ð wŠ F ?ž ñ Y ¹¤
Ô î Yƒ • ZÐ g … k
qZ îÂuì Yƒ b§k Z/ Še Z Ô • T g [8
Z ÂX X X X Ð î Yb Š™>Wg 2
wŠ1Ç ñ Y V~ v W{ zžì•z½6y Z Zn Z= v Z Y ¶ 
Ù bie Zg z Z X ì & Š °1 8{ Š c
X ì Y™Ì{C Û »Ð
 Ãà ¬v Z { zž Zƒ x¥Ð k Z X Çn ƒ: •
iÐ ƒ
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DMUE
L ZÃ] Z f Ëžì Y™ ( Z ðà Hì @ Û *
™VY ã â • • [ 8{ Š c
iÐ V zq x Ó{ ëV » ð¸k Z¤ ZpÔ ZƒŠ •á gZO
E d
A-¼
X ì @™ ã ZŠ ¤
zgÐ% Z z ZÆ kZQgz Zì éG
5ŸE n
ƒ
äË nßu çe ] Ý^Ú]
www.Ahnaf.com

 ŠŽ z !
ƒ Û *à ¬v ZÃð¸ b§Ï Zì @
Æã â • Û *
™ ãâ• ÌQ Cƒ 7[8q ðÃ{ h
iÐ \ ! ì @
Ãd ƒ(ZV ;
á Š !
»{• ¿qZžõÐ b§g z Z q
çE
Z w VmZì @
.F o m
™Ðzz Å„Æ ] ÷ Zp Â[ ‚g ZÆ àçgz Z • [8{ Š c
á Š !
* pì ê Š Zwu Ú‡Ôì ê Š™w z dÐ Z { • Ðzz ËX ì 3

ƒ xŠ {
gÍ cì @
.f c  žV Ñ q Ô Ç} ™•
X ì } Y¼ ƒ  w„ zQ Â Š
~] Š™w b6{ Ç
c
a
X ì C™é ZpÅa ˆ Æ º
n
Û Ð k Z ÌQì $
• Ë ƒ 1 Hg z Z { h
iÐ ]Š ÑzaÆ ]gúdŠ
þ þþ þ þ þþ þ þ
h
.A Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNLE
—™

w Æ Ì6x ? Z ?Š î ZŠ z xŠ W *
Æ ð¸k Z= pZƒ„ » e
E
¦Ô ‰ ƒ [ ðÒ}!sgz Z$
¬ Ä Ðzz Åe
Æ Ôì 9Ç !
w ?ì Y™[ ‚g » CÌt Hì } Y [ pÃ[ Z ±Ž • C ~} g !
w äË nßu çe ] Ý^Ú]
{ zžt }uzŠ 5 Yƒ „žì Sgy ZÐ Z Âq zŠ n Zpì Y™[ ‚g Z ñ ƒ … YÃ Zwg z Z [ Z ±V ;
Z • ̄ !
Çá ™/ ¬ Ð ] ñg z Z ~g F
[ ‚g Z » w d Z¸" Ð x •Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNME
x •Z »Tžì Y™•
?ƒx¥¬k Z $  w+ Z ¿ðà H Â
( =g z Z p°Å¬
ôG
äË nßu çe ] Ý^Ú]
gŠ¤
~ c ™x Z Š Z ÌQì { Š y v *
Z Ôì @ gŠg z Z w yt Á
FZ ~ c 3žì &y ̈Z ] ‡z Z Î ì ©
t * ™V ; X X X X X
»•  ] z Z ä ŠÃ~ c
Ñ~ k gŠ @
Ô @  0
ƒ: ¢ » -  Cƒ: y Z Å] •Ð t¾Ãá Z z ä ŠÈ
„Ãá Z z ä ™k
X @
™: ÌLx Z Š Z
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNNE
3ÌQ ì { Š y va } ÷ * ™~ž• T g D W7] u Z zÆ nk Z ÌB‚} ÷ c
3tžVƒ © â•Û„
 gŠ Ç !
= V ; @0
ƒ ™7ñ Âì @  Qpv *
Wt ‚Z ™ÇaÆå gz Z Vƒ @D èE!Wˆ Ô Vƒ ©
z™: ( Z [ ZžVƒ © 
www.Ahnaf.com

X σ li Z â, Š C Ìô=gz Z p°Å¬\ W

o m
¬X @Y Ñ1 76ÌZ}uzŠ Ë ZÎL ZŽ ì x * »÷m {qZ¬
äË nßu çe ] Ý^Ú]

Û ÔX • s 1 6µñÆg ï Zj Z y !
*™y WŒ .f c
i I Zì  » y ! B9zg ï Z¬žì t ‚Å
 †gz ZŠ ðE
i ! ²Ø {¬X • ë Ãd

n a ~Ž ! ²
X Ð , 7ä ™g ( Z p¸ n k Z Zƒ w i *
Û t [ Z H7ZŠ Zp 1™ Âg Z Œ
nŒ Û Z » nŒ
Û ä k Z ÂG Ôä { ZpnŒ
ÛZ Ü zg z Za nŒ
 6{ gH‰ Û B zg¼ ä ¿Ë†
Û ËZ
h Û » Yž7t pÅw âw N
 ð¸ b§ÏZ Ô Hg ï Z ä k ZžÔ ã • B‚}÷ä kZžì Yž V- { Zp
%Ãn•
.A Û » [ Zg z Zì ”
Xì• Û Æ à ¬v Z { z  c
 » ø• Š™Ìg ï ZB‚B‚Æ ä gg ï Z
w þ þþ þ þ þþ þ þ
w —™
w Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNOE
¹6gî O Âì @Y ¹¤
Zg » æÃg » ægz Z t]Ãt]Ô”
Ô

?ì ] eƒ ð¸ Hì @  ‚g Å ~
™g ï Z »ª  v Z w Îg1ì @ Û Z » à ¬v Z© ¿q
™ Âg Z Œ Zpì @Y
äË nßu çe ] Ý^Ú]
Û Z »‰ Z¾ v Z© ÂÐ Zžì m1 ^ ÑÇ !
ì s Z ‹ Z zg Z Œ Û » ¿( Z Z Ẫ ( Z nÁ !
{ z Ôì • Zg z Z Y7ƒ ( Z ÂÑz Z
¤
» à ¬v Z
Û »Ðzz Åg ï ZÆ ~
~g »X ƒ•  g8Wž7t X ì ?Š ~ (Ð ƒ
 Ŭn Z ¸ì Yƒ”
» ~
 *™ » Ñ „”

Ð Ík ZŽ ~ ZIŠ Ñz Z n Æ ] Z f + Z q
V,Z Ôì u 0 Z ä V,Zžì n k Z¬ » y Z1• e
 ™g ï Z » ~
 g8W
Z Š¤
X ì ¬¸ * ( { z¤
q
Z » & ) ~X •¬
 U Ãk Z ä
Ž H¬B‚Æ qŠ zŠ ZŽ , Z q ZX 7ô„  Š z ` ZLŽ H¬B‚Æ "] Z Z f + Z u Z ä V,Zžìn ç »Š ðAXG -8§ÏZ
I4$ (E
VÍß y Z Ô 7ÿ ðà ä H¬B‚Æ { •
5
G á Š ! E4
G <
, Z u ZÔ è Š Ñz Z r
X  ™Ž H¬B‚Æ [g, Z u Zì g zŠ VÎÃÐ k
Û e ZÃ ê h Zmk
ÐÅ
Ñz Z ¹^ë » y ̈Zj Z ¹0
i• ³ *¦Ô ¹ñ ƒñ È ÃVð; n Z ̄ ! Æ kÔ ¹MÃÃw r Z z f 0
z Z}
ä
Æ à ¬v Zž• ” 7 Ãv W c eŽ ì Å VÍßy Z w q ]gße X ì Ìwš !
`gÎ0 Z ä HîÏÓE
¬³q &¬ä V,Z
X ì ¬B‚Æ x ? Zm9¬B‚
á gZ
gŠ •
ì ã !
( 46 : ]¶Z ) —á æ†Ê ^ÓÖ]Ÿ ] ^ß i ^m^e ‚rvm ^Úæ ™
X @ Û » ( ~¡ ) iÐ Vì W~g øg z Z
ðÃgz ZÆ V z •
ƒ 7”
á g Z( ~uzŠ
ìŠ •
www.Ahnaf.com

(64:YûZ) —^Ûn׊içÛ׊mæ kn–Î^Ú^q†u ÜãŠËÞ] oÊ ]æ‚vm Ÿ Ü$ Üãßne †r•^ÛnÊ ÕçÛÓvm oju áçßÚçmŸ Ôe…æ¡Ê™
Z™YÐ \ Wvß~ k Zƒ µ Z z Z ׎ ~ : Wê Zžƒ: ] !Z
tJ

o m
 fƒ:g Z0
Z Z vßtž Å[gÆ \ Wì nQ
: ;~ Vߊ L ZÐYk Z \ WQ , Š
, ™x ’Zg7 Zg7 gz Z , z 0
§ä{ zž ¹ä ¿q
: ²
ZžõV- w VmZX Ð }• .f c
Û »Ðzz Å äƒ w Îg”
jZ Âì uñ{ zž} ™~úŠt ¿Ž [ Z
JX
Ãà ¬v Z è4) ¾ V- ¿q
Z c
n a
Ç ñ V Zù§ä> Âì g6ÌÐ ä V Z§zŠ { zž èE4WXì gN Š ëgz Zì ] e V Zá
Û Z » k Z= pVƒ } Y h
y ̈Zž7g Z Œ
y
ñž 6ì ã ¶ Š'ig z Zì ã ¶
„ h
u Z ÌŠŽ z » wÎg Ôì g ï ZÐ ] Z f Å7Z„  Zg { Z'
g ï ZÐ V â ¶
Å à ¬v Z
.A X ì [gg ï Z X wÎgg ï Z n k Zì V ÈC Ù ªs ™Ð îG !W™¯ Z
G
Z c
¿q w
ì t ‘ì ¼ Ž ZÎÆ à ¬v Zž @ y TÃà ¬v Zt ¤
ƒ ¢Ãk Z Âì © Zì Z ^ÑtžÐ }ëì t (Å ÏZ
w
v WŽ ~ V- Ç@V z %t p Vƒ ; gN Š Â r Zl
ì HÔì „g u¿Ìv W„ d
ŒÛ Ç !
g z Zì Ì r Zl
t ‚Æ
w
{ Š c k Z v Wž å~g z¢ 9 Š »v W Â 8 Š r Zl
iÐ r l { z¤ Ñ G Ð Z ? Â C W7Ã { zì „g µ
ZèY Ð ¼ N
Ôì ×zg

þ þþ þ þ þþ þ þ

—OY { Š Zg ZŠŽ z !
Æ & ¤ÅY m
Z ™
ØjÏÚ çe] Ý^Ú ] DNPE
á g Z H~ [ !
ì L e Y Z÷1Ô • h'w Îg \ WVƒ } Yžì Ht Ð w ÎgŽ ì Š • Æ ¿k Z [ Z ~ ǃ ãZ z ÂXt
V zŠ™OÃ\ W
äË nßu çe ] Ý^Ú]
Zž ì w õt : gz • Æ VÍß& ~b)t X X X X X X
¿q
ì ; gžÐ ¶‚ L ZŽ ì ÜòŠ Wk Z Âw VmZ X ƒ é ZpÅ ä T 1 c
] ñgz Z OÌQ • w ÎgÆv Ztžƒ } Y
G
'
 Í Zg é£+Æ™OÐ Vð; L Z »žì L î Y pƒ [ 8{ Š c
X V î Y 3“ iÐ VÍßx Ó= ?ž
Z X ƒg Z i W9 gŠŠŽ z !
ªZ zÃw Îgn Zg z Zv Z ¿t ¤  ‚g Å ~
n Zƒ b‡ »ª  ·g z Z +
 Zuz Å à ¬v ZŽ 7¿( Z ðÃ
iÐ V ˜ } g ‚aÆ k Z Ât X ] e™7Zg ZÍ~ hê Z ] !
x Hg z Z m³{ Š c à ©Ð à ©Ât g )gŠ ÂOÂì } Y
! Z²ZÃ\ Wt Ã7Æ n Ù Z z ÍX •
 Ùc
] ež7Ì„
á g Z » à ¬v Z
;ì Š •
( 7 9: Y û Z ) —ä×Ö] Å ^› ] ‚ÏÊ Ù ç‰ †Ö] Ä_ m àÚ ™
 ¤ Z ÅwÎg ä ¿T
 ¤ Z à ¬à ¬v Z ä k Z Å®
Å®
www.Ahnaf.com

á g ZX X X ì c
;ì Š • Û gz Zì c
¯ } Z » òz øZ • ‡ » t (x Óg z ZXz ÷ ZÃ~
¯Z  wÎg ä à ¬v ZèY

ug ?Ì~ x © Zgz Z w d ZX ì ¬¸ p Ö Z x ð.™E o m ( 6 : áZ ) —]ç `j Þ ^Ê ä ß Â ÜÒ^` Þ ^Úæ å æ„í Ê Ùç ‰†Ö ] ÜÒ ^i ] ^Úæ ™


 Æ ) q Tg z Z z™ 1á { z , Š¼ Ž à ?w Îgg z Z
$g z Z ) Xzgà ?Р( h

.f c X z™ c
Y

n a þ þþ þ þ þþ þ þ

ƒ s 2»Š Ñ z Z Åv ZˆÆv Z Äc ™
—*
h
ì Hgz Zì @
™g Z Œ .A
Û Z »ÄcÅv Z ¿ŽžN Ct X Ç ggë~ #
Ö ªÃ3 ZgÆ \ Wà ¬v Z Å «]ù= ä \ W
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNQE

w Æ k Z V î Yƒ b‡ »Š Ñz Z Å à ¬v Zì L e Yž
? Ç ñ Y ¹ H~ [ !
w
w G EG
š3!
ZpX ¸ Ì] Ñ ZÎÆ èG }uzŠÆ nÏZgz Zt X • 7 q
ž ?H0ž î C ] !
q E4 5 Z V âzŠXw Z z6z Zg z ZXt H
äË nßu çe ] Ý^Ú]

E
ÐG B&
X Yƒ 7s 2zH »Š Ñz Z n Ɖ Z¾uñu Z ÂMž7t ?¤ 5
Z X ì Cƒ ê èÔƒ M 
þ þþ þ þ þþ þ þ

—t •Û ~g zŠÆ ` Wg z Z¬g z Z t Î * Š ™
Ø i^ÏÚ çe] Ý^Ú ]D NRE
Û ¼ ~¬Æ¬ gz Z¬Æ ` Wgz Z t ÎƬ g z Z Z Z t ÎÆ ` W HX 7Ww W~ k Z • ] Ñ ZÎÆ V zIÑt Z{
t•

äË nßu çe ] Ý^Ú]
t Î"[ Zž’X ì xs Z 6¬ Ìxs Z » ` WžVYì ¬ ‚ „¬ ¬ » ` Wg z Zì t Î 6¬ t Î » ` WX X X X
ÑwŠg z Z ñ Yƒ y Z Z t & ¤ ã !
X]gßt X ƒ: y Z Z z & ¤q iž ¶t |Åt ÎÀVƒ ; g C |ÅA z Z
á g Zt ~} g !
슕 g z Zì Ì` W¶À~ VÍß
Æ ¬ og z Z t Î » à ¬8 ~g !
—ä×Ö Ù ç‰ †Ö Ô Þ]‚ã Ž Þ ]çÖ ^Î áç ÏÊ^ß ÛÖ] Õ ð^q ]ƒ] ™
( 1: y ¦‚Z )

• wÎgÆv Z —" \ Wž• ï Š „ ZÍ ( õfÅ Š ) ëž• ë • D Woot k 0 Æ \ WZ 


Ûh
X •D â•Š F  †ÅV 8$
gz Z d y Zˆ n Z
( 1 : y ¦‚Z ) —á çe „Ó Ö à nÏÊ^ß ÛÖ ] á] ‚㎠m ä×Ö]æ ٠牆 Ö ÔÞ ] Ü×Ãm ä×Ö]æ ™
Š „ ZÍv Z ( n ZŠŽ z !
žì ] c )gz Z ( C Y Å7d
 †Åw ¸ê Z ›Z ) • w ÎgÆv Z \ Wž ì x¥Ãv Z Ât g z Z
X • L Ñ ( ~ì k Z ) oo
Û à ¬v ZÃÏ Z X å: 6y !
â• i å~ wŠ¼ ì s ZžZ »0 Z ig z Z wŠ d
 †g ZæÉ ˆÅ7Ðzz Å% 1 ^Ñd
 †é Z
www.Ahnaf.com

X •ì g

B:F
L Z • õG/F
(
DV é † Ïf Ö ]E

o m
—á æˆ `j Š Ú àv Þ ^ÛÞ ] ÜÓ ÃÚ ^Þ ] ]çÖ ^Î Üã ßn › ^n• o Ö]] ç×ì ]ƒ ] ^ß Ú] ]çÖ ^Î çß Ú] à m„Ö ] çÏ Ö ]ƒ] ™
 g z Z • ñ W á y Z Z ë• ë • ñ Wá y Z ZŽ Ð VÍßy Z oo{ z • X Z
X ~ ] ïZ  gz Z
.f c G
'
X • D ™ H Z¬ Z sÜ Âë•B‚} g é£+ ë—" • ë Âk 0 Æ V zg ZŠuçG
.* Ñ
G

n a þ þþ þ þ þþ þ þ

—zz Åì ð¸gz Z •Û » ™
h
.A ;ì ] !
!Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] D NSE
Ås » Z Ç !
t ì 9Ç !
w
?• ë VY p Ö Zt Ð V â ! Û »g z Z ð¸~ [  K ZÃV â ̈Z ä à ¬v Zž • Ct = \ W[ Z
i K Z ëg z Z ?ì ¹VY•
w
w Û n ÏZ•
{ æ7 ÅVߊ { zž• D â •
i é Z ëgz Z • { Ç W! lÐ V Â !
g z Z & ¤Ð y ! Û »gz Z ð¸à ¬ à ¬v ZÃV â ̈Z
äË nßu çe ] Ý^Ú]

)žVƒ … Yt sÜ~} g !
~] • ë ~} g !
Æ VÍß¼¤ Û » c
Æ+ ƒ• ð¸™N Š & § gîÆ d
†
: VY „ ã Z¾gz Z ~Š · Ð t · Z { zì eÐ , ™xs7ZÐ }y ›7Z • _ 7i ú™ƒzg‚gz Z • D Y D W
„•Û »~ { Çg ! Å à ¬v Z { zgz Z¸ ë „ ðN ÌÃy Z y ›ñ ƒ Ù Š w q ~C Ù ª » V ¦ o~ w ÎgÇ b§ÏZ X Vƒ
Ù ªÆ VÍß람t ëÐ DX ¶x¥d
À&
{ z { Zp}ðN ñ ƒ õG/Ÿ ÓG
{ Çg ! Š Ãw qC  †à Š é ZÃà ¬v ZèYX ¸
t gz Z Vƒ ð¸~ ö:X Z { Çg ! Û » 7Z™N Š & §gîÆg ñ~ VÍß}uzŠ ë b§ÏZ Ô Vƒ • Û »~ ~0
Å
{ z { ZpÐ }• z Z}

X Vƒ _ 7i ú™¾Ð ë { zžì Yƒ Ì
• ëÆ + Yg Zu Z { æ7 Æ Vߊ X X Ð , ™7{ Z ~
Z ñ e Z à ¬v ZÐ ë n ÏZ • { æ7 Ð ë] Õä7Rx ÓtžVa
›Ð y Z™N Š & §gîÆ k Z ~ VÍßž èE4WXgz¢•n Z V ; Ô 7
ÌÕ» â Z™¬¸g z Z X ] DZv Z z • ggzŠÐ y Z ÂVƒ [ Zy
– ! Ù ª¤
] Ñ q ~C Zgz Z , ™u|ò s ZB‚ê Z X + ™
b Š C kz= g &7Z¤ • … Y „v Z sÜ»] 'èY BŠ ] Ñ q ~C
Z • … Y wÎg c Ù ªÆ VÍßsÜ { zžì
ÑV 9 ò ö:X Z D{ z c
Å
ZB‚n Z X ì ¦æ »•
gz Z Ë{ z¤ Í Âì } YŸÆ Vߊ { zž H ~úŠt kz š ä ˤ
Z Ô yƒ ‰
Û » Âì Ì¦æ » äƒ x¥Æ q T
X ì c izŠ ëÑg z Z • ¸
þ þþ þ þ þþ þ þ

—™
Øi^ÏÚ çe] Ý^Ú ] DNTE
! ì cÛ ] !
â•  gŠgz Z: ÑŠ ¬ Ç !
„ ä\W
|ÅY Yg Z
www.Ahnaf.com

Ë Y ÅY Yg ZÐ à ¬v Zgz Zí @
?ì $ ~ ¶ Šê î~} g !
Æ VÍßÁg z Z ?ì Hx|ÝZ »Y Yg Zž N Ct = [ Z

Û x¥x|» y Zž @
gz Z ; ñ â • o m
 Ôì CƒÐÀ5 Z’ Z ÅY Yg ZÐ p ÒÆ ÝZ
ò 7Y • ZP t ‚ÆÀ5 ä à ¬v Z Z
äË nßu çe ] Ý^Ú]

.f c : ¹ä à ¬v Z

n a DO Lé † Ï f Ö ]E — ð Ÿ© â ð ^Û‰^e oÞ © fÞ ]ü
ðÃDšž ;ì g lñ {Ð g eÆ tÀ5  ( ƒ C ] : {g z Zg UWÆ y Zgz Z ) x *
Æ V zq y Z= : cÛ ä à ¬v Z : ª
â•
h Š [ ZŽ ˆ Æ • Âg ŠËQ ; åk\Z Jy Z6k Z1}] !
:ž c
.A D O M V é † Ï f Ö ] E — ^ ß j Û × Â ^ Ú Ÿù ] ^ ß Ö Ü × Â Ÿ Ô Þ ^ v f ‰ ™

w ;ì 7DðÃY ZÎÆ Dñ ƒ ñ Š6 W Â… ; • u 0
Â\ W ! v Z} Z
} Y: Ç !
w k Z { zgz Zi 7 XÐ òŠ WI Y Ë¿ðÉ ; D ¯ 7] !
~} g ! Ð s§K Z b§ÅòŠ WI Y k ZÀ5
w : Ì{ Z z6Å}uzŠ Ëg z Z ;} 7w1 n Æ ¶ Š [ ZŽ ŠŽ z !
Æ k Zƒ
¤ Š: [ ZŽ 9Ç !
Zg z Z ; Ï ñ Yƒ Œy Y mZ™Èg »Y æÃk Z  c Z [ Z ; Çd Î H~} g !
ä k Z¤ Æ kZ { zž} ™
D%gz ZŒd Κ ] ! Š x •Zux » Y Z ðÃä k Zž Ç ñ Y ¹7t  c
{ z ¹Ž ä k ZèYX ì c Š [ ZŽ „
 gŠ ä k Z
; cÛ ¬Ã~
â•  g—ä à ¬v ZÐzz Ï Z ;ì îÂO&G N ÂÐ:g z Z¾ e Z ÂÐ Y6§ñ¤Z [ Z Ôì ð Z h ZÆ
D O Q Vð ]† ‰ Ÿ] E — Ü × ä e Ô Ö ‹ n Ö^ Ú Ì Ï i Ÿ æü
á g Z » à ¬v Zgz Z X ƒ: DD » k Z k 0
:ì Š • 6 Wg z Z Vƒ … Y: ŠpÃ\ WÃTVƒ: 9 gŠÆ q k Z \ å Wª
D O Q V ð ] † ‰ Ÿ ] E — Ÿ÷ ç ò Š Ú ä ß Â á ^ Ò Ô òô Ö æ œ Ø
ù Ò • ] © Ë Ö ] æ † ’ f Ö ] æ Ä Û Š Ö ] áù ] ™
ž ˆ~Š 7] i Y Z Å] ! Ö ª )Ð ¿C
 \ WX σÞb 7 ( yŠÆ #
k ZÃ ~ Ù ~} g !
Æ wŠg z Z V\W; V â »èY
—¡%Æ ¢ Ë6VÍß}uzŠQ c
; B w ñ#ŠÐ k Z c
; , ™] !
ðÃ~} g !
ÆÐ Ë%Æ ï» ¢ \ W
H » VÍßy Z Â;ì »o ô Zg Šk ZB‚Æ Yð m  a Î[ Z ; • gÑ ~ ðŽ [ Û c
Zn çZ Zg z Z
N Î y c Ð } i Z0
gz Z D ™ ðŽ Í~} g !
Æ ËÐ w ìz Ù c Z L Z sÜÆ ] !
ég z Z} i Z0 DËš Ž Ç ¶
X • D Îy c
‚Å• Â6Y Yg Z
c ì w 't c
;ì x Zw c Æ Ti 7 ] !
Wž7D»~} g ! + ZÐ ?¿ðÃZ
 :žì t ‚Å• Â6Y Yg Zg z Z
ZÐ s§K Z ~ [ ZŽÆ k Z ?: Â} ™w ZÎ ðÃ~} g !
t ÃkZ ñ O Åä Î { i Z0 ÅVÍß} g *~ ä â i ä Z6
] ! » VñŠ W&k 0
ðÃ{ z¤  b§Ï Zg z Z ;ì } Y { Š c
Æ \ WZ Æ k Z ªX Ü × Â ] ä × Ö ] zŠ [ ZŽ
i à ¬v Z ~} g !
Æv Zj Z Ân ƒ „6Y ¯ Å k ªg z Z/ Š[ ZŽ » kZ: g z Zƒ: x¥Ã\ W~} g ! gŠ
Æ k Zg z Z ; ñ Wn Æ ä ™Ä c
æ Zh
; , ™: V Wz + '× ~ kZg z Z , Š™s ¸ñ6ÏZ ] !
g z Z ; , Š™Š4
www.Ahnaf.com

w q Ï Zg z Z Vƒ ~ w qi Z} ({ zžƒ ñ ƒ} yy xgŠÆ VÍß, Z¼ ?Z


 :žì V- { z Â; »‚ÅY Yg ZX ; gg z Z
k Z ?X • g • u' ~ : Wgz Z • ‰ 0 { z¤ zŠ { zžì Qq : Z »ˆÆž²¼ ;ƒ D Yƒ: Z zg }™hgæZ ?~
G
'
ˆ } g é£+ Zƒ Z × ð Z ±¼ Ž Ô å Z hgÃy Z ä ?6T• 6ª o m
 q ÏZ { zž ¬ Š V ; z ä ? Âã V ; z6ä 0
q : Z Å] !
.f c ÛC
Æ y Z { z ´Æ y ZŠ pg z Z ; • x¤ë Îì & •
7{ ZÍg z Z ðÃk 0 Ù 6ä ™Ä c
gŠg z Z )Ån çX Zƒˆ } g vZƒ

ì 7w J. n a
Þ ‡Ì„ ZÍ~ : Wé ZèYì ¹ n Æ \ W * Û zg U
` Ø »x¤z Ý ª[ Zp;ƒì gN Š M Z Œ W
Æ w yz O~ : Wê ZŠp ?gz Z ;

kZ ?žì ƒ
¢ » ] ! h
 o¸ n } g v[ Z X • ³ #Æ}uzŠ q Û V âzŠ { zèY
Zg z Z • Ìm¦ægz Z ̦æ & •
ì 6tgz¢q .A
; • g » æV âzŠ c
ZÐ ~ y Z c : • 'gß„ zŠ [ Z ; M Û V âzŠžß™
 gŠ ~ ñ Zg K Z & •
 ƒ 7„
w
\ WèY ;} ™• Â~n çk Z ñ O Å ä ™~¢~ ä ZIxFÃq
Z Ë~ y Zžì 4t n Æ \ Z ~ ]gß+ Z ;
w  gŠÃV âzŠ „: g z Z ; Ìx¤g z Zƒ ÌÝ ªq
[ Z ;ì Y Y ¹„ Ù Ð ~ y Zž M
ZC  ™7ì ‡Ìñ Zgt ~} g !
Æy Z
w
Ë ƒ64gŠ ~uzŠg z Z6tq
;ì $ Z c Ë ƒ6tV âzŠ Âì C™ ð Z ±Ð ®
;•$  ) ~uzŠ ®
 )q Ù ª
Z :žì ] !
C
; ñ Y H• Â~n çk Zžì ~ ÏZ s ¬
~úŠ » äƒ Ô Mc
qizŠê Zgz Z Ôƒgy Z æF Å à ¬v ZÃ ?~} g !
N% ~ { Çg ! Ë ƒ Ìt ‚ÅY Yg Zg z Z
:žì $
Æ V zg … k
Æ y Zì e‰ { zg z Z ; zŠ™á ZjÆ à ¬v Zn ç » äƒ qi zŠ c
;ì è%Åk Z} ™ê ~} g ! M» y ZÉ z™:
 Z%Æ VÍß
:A
:•A Š 4
 Z%'Æ VÍßq } g øèY
MÌ{ zì Ñ Z zì MÃ m Ù gz Z ; • M{ zžìt ñ Zg î~g ø ~} g !
ZŽ ¿{ zC Z Âû%Bz Z ( 1 )
ê Zg z Zì » Y m

; • qi zŠ ƒ  { zž• ï Š „ ZÍt ë~} g !
 ƃ Æ y Z : ì »Wæû% ZuzŠ ( 2 )
{ zžt : gz Z • M{ zžÐ }t % Ü~} g !
ê Z Â: ª ;Ð , ™• Âë~} g !
ê Zg z „ » + å7Oñû%Š ( 3 )
B‚Æy Z k Zg z Z ; Ç} Š™s çgz¢Ãy Z { zžÐ Ogy ZÐ à ¬v Z1;Ð , Š hg6à ¬v Zn ç » y ZÉ • qi zŠ
Û » à ¬v Z n ÏZgz Z ; ñ Yƒ Ĥ
:y â • Ð s§mZžƒ: ( Z }ž ǃ Ìsp » ð c º Å à ¬v Z
D M L N V è e ç j Ö ] E — Ü ` n × Â h ç j mù á ] ä ×# Ö ] o Š Â ^÷ nù ‰ † ì ] æF ^÷ v Ö ^ ‘ ¡
÷ Û Â ] ç _ö × ì ™
Û Øg6w qê Z à ¬v ZZ
é Z ñƒ D â • •á ;ì 6y ZÐ à ¬v Zn ç » y Z ÂG ¿¥ A } '
g z Zi Z ä V Mª
Û w J/ Âé Z™ â •
Ws fzgqg z Z ; N â •
: Ð • gy Z6Ð à ¬v Z6Y ¯ Åe Û q Ž g s§
D PR V ð^ Š ßÖ ] E — ð« Ž m à ÛÖ ÔÖƒ áæ • ^Ú†ËÇm æ äe Õ† Žm á ]†ËÇm Ÿ ä×Ö] á ]ü
g z Z X Ð N YØ Š j{ k
ƒ
 ¹ !
ZÎÆ k Zg z Z ñ Y c ÑÃËB‚Æ y ZžÐ ©: Ã] !
ZYq kZ à ¬v Z —" ª
Ð s§Å à ¬v ZžÐ • g D g eÐzz ÅVƒ k
X ñ Yƒ: Ĥ g z Z àçy Z6Y ¯ ÏZ
' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' '
www.Ahnaf.com
0 y ¢: x â Zgz Z + Š Ý ¬ sz cÆ {y¤
•áq ZÆ WZ x â Z n Æh
'× ,1ì Š
ƒ ãZ z b§hZÐ [ ZŽÆ WZ x â Z Y Yg ZXp ¤ Z
G
: ì @Y H7~ s fzgq[ ZŽ -» WZ x â Z~ [ ZŽÆ w ZÎÆ| 1â 43: ° õ Z ö EÉZ y Ñ
-4

o m oj f Ö] á ^Û %Â o Ö] è Ënß u o e ] àÚ
.f c = Ôn× ݡ‰]
á Z z ¶Š Y Z b
~g7 Å¿C

n a
Ù g z Z ; • á Z z ä™' õ{ Š c
i ¹ à ¬v Zžt g z Z ; Vƒ @  ¤ Zgz Z Þ Z ÄÃ ? > +z£i Zˆ
™ÃÅv Z ®
;•
h : ZŠg^ Ž ~ k Zg z Z ;ì Š
L –t ~ ⎠ä ?g z Z ; Vƒ [ ™b§hZÃy Z • è~ ä \ W' !
ÔsÜÑ »™ â L ž ïâ Zg v

.A á ~ä% î0GÛ } ÷»ž –(q


; Vƒ 8 ŠÐ { óÅg Š ~ (~ÃkZ ó óì „ Zpíg z Z e
 Z@
Ì{ Zeð¸ :žVƒ ¦æ »] !
w
kZ ~ž B q : ZÃ\ Wžt 2 ;ì B q : Z Å äƒ ï • £• Z ä ?g z Z

w g z Z ; • ðƒ ̄ ! t gz Z ;ì Yƒ
6Ëg z Z 1 nÆ \ WÐ s§~÷' !
» ã Z¤


w
Ü Zœg z Z e
Z@ { Zg LÐ V  ! Ë 0 7g±6gî¦Ñ{ zƒ ̄ !
ðƒ ð ¯ Ð s§K Z y ̈Zgz Z ; $
; Hg66™ âÃ\ Wä V  !
» ~g zŠÐ à ¬v Zq Žž ! ’[ ZŽ Z åE<XÅ
4Z

 wÎg <
: ( ~Š ) ~  ( ~uzŠ ) e Û :( q
 Z@ ã WŒ Ë 0q ðä
Z ) • , q &sÜ{ z Âì $ Z ß î0*Юg z Z /Z îG*Ю6gî¦Ñ ; Y 0
7
; • C W~ p°Å®
$ Zgz Z ;ì Š X Z ÅV zȼ ƒ
Ð p Òq ñ ôZ
 { z ´Æ kZ ; ¿»v Z wÎg [
Û gz Z®
~g ZŠÎ â • Û pôÐ ~g F kZ …à ¬v Z ; z™[ A ZÐ ] ÷ Zp ã -g z Z ~I Š p ;ð7ÐzÂ~g7 Ã[ ¯kZ
 ¤ Z L Zg z Z ñ â •
Û ‚= ÂÅ
 ¤ Zg z Z Øg Å ÏZ ëg z Z ; ñ â •
• g ÇÔÆ = ÂÅ®
Z ~ ] Z f K Z à ¬v Z , Š „ ZÍž ~Š ] úŠÃVÍßgz Z ñƒ _¬™á x s Z ] úŠgå 8WZ
q  ¸ uæv߬ Ð ƒ Ågå 8W ! ’
6V â ›yp » kZ Zƒ ~'
Ð uÑ{ z Š Û Z » kZ • ñ ÑÐ s§Å à ¬v Z¼Ž ~
ƒ 4ZŠ ~ xs Z Ì¿Ž : , ™g Z Œ  g8Wg z Z •
Û » { z H: w JÃ] úŠ Åx ? Zmg—ä ¿T@'Æ k Z ; ˆ~Šg Z Œ
Ð y Z Zg z Z ; • Û ~gz¢#
Ö wz ] ³Å kZ6V â ›x Ógz Z Zƒ x Zw
g z Z t £Æ V â ›ˆÆ kZ ¶$ Ë ƒ 7• r̄ !
Ð kZq ðÃ{ z ´Æt bc Oåw 'c V â ›ypg z Z w â » kZ : Z åE<XÅåg zŠ
: ‰ ƒ ~g z¢Ìw q ZB‚Æ y Z Zg z Z Zƒ w z 4» u 0
] c
W~} g ! Û
Æ øZ•
—l^vÖ^’Ö] ç×ÛÂæ çßÚ• àm„ÖZü
á g Z6x £}uzŠ ; G x »( ä VrZgz Z ñ Ñ y Z Z vߎ
ì à ¬v ZŠ •
— ^ø v Ö ^ ‘ Ø Û Ã m æ ä × Ö ^ e à Ú ç m à Ú ü :
á g ZÐ ¹‰k Zg z Z : ì @
: » k Zg z Z & ¤Åy Z Z ÅòŠ WÐ ä hgÆ w q Zi Zp• ] ZŠ • ™¿(gz Zì @
Ñ y Z Z6v Z ¿Ž
l»y Z ZÐ kZ Â @
ƒ Ì& ¤g z Z y Z Z xzø( ðñ ) y ̈ZxzøÐ ¿q
Z¤
Zì _ƒÝq%Æ X X X X Ô & ¤èY : @W7xi Ñ *
ƒ
Û » b§Å¬ vßx Ó, Zg z Z hðÃ: Sg ¹ !
X D Yƒ• Ö w: X @
# Yƒ »B‚B‚ Ìt : Z z
Û X X ë !
t• ~ y ZÐzz Å & ¤„: gz Zì s % Z ðÃ: Ð p ÒÆ & ¤ÅVÍßžì Ìg z Z q
Zzz Å äƒ µ Z µ ZÆ ¿z y Z Z
á g Z X ì @
Xì Š • ƒ „q Û g z ZËg z m
Z + Š » V ¤• Z • T g D ƒ Zw q Zì @ Û X Yƒ A
 Z%t •
ƒ~ w q Z A  Z%z
— ä n Ê ç Î † Ë j i Ÿ æ à m ‚Ö ] ç Ûn Î ] á ] o Š n Âæ o ‰ç Ú æ Ü n a] †