Vous êtes sur la page 1sur 63

Politechnika lska w Gliwicach

Wydzia Budownictwa
Katedra Inynierii Budowlanej

Projekt z Budownictwa Przemysowego


Zadaszenie hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach

Wykona:
Tomasz DUDA
KBiI-4
Semestr 6
Rok akademicki 2011/2012

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Oglny opis obiektu


Przeznaczenie obiektu
Projektowana hala widowiskowo-sportowa Podium" w Gliwicach w zaoeniu jest
nowoczesnym kompleksem widowiskowo - sportowym, zapewniajcym odpowiedni standard
uytkowania zgodny z midzynarodowymi wytycznymi i normami. Zaproponowany sposb
rozmieszczenia elementw konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, zosta przyjty z myl o
zapewnieniu jak najwikszej elastycznoci kompleksu. Szeroko rozumiane problemy
bezpieczestwa budynku i widzw oraz warunki organizacji i obserwacji wydarze odbywajcych
si w hali uznano za gwne determinanty projektowe i to one, przede wszystkim, wpyny na
ukad funkcjonalny kompleksu. Ponadto za niemniej istotne uznano wymogi federacji
sportowych, ktre zadecydoway nie tylko o rozmiarach areny sportowej, ale rwnie o sposobie
organizacji widowni, miay one rwnie kluczowy wpyw na rozmiar i sposb rozwizania
zapleczy szatniowo - magazynowych.
Przyjte rozwizania umoliwiaj przeprowadzenie zarwno zawodw hokejowych,
lekkoatletycznych, jak i innych dyscyplin halowych, jak: tenis, siatkwka, koszykwka, boks i
inne. Hala jest rwnie w peni dostosowana do organizacji imprez masowych, koncertw,
konwencji i kongresw, a take innych wydarze o charakterze wystawienniczo-targowym.
Lokalizacja
Hal widowiskow zlokalizowano we wschodniej czci miasta Gliwice na styku z pozosta
czci aglomeracji lskiej. Dogodny dostp zapewni planowane i zrealizowane nowoczesne
inwestycje komunikacyjne - Autostrady A4 i A1 z wzem Sonica, a take Drogowa Trasa
rednicowa, ktra stanie si gwnym elementem poczenia komunikacyjnego i integracji miast
aglomeracji lska.
Wizualizacje

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Opis konstrukcji dachu


Zadaszenie zostao zaprojektowane w postaci siatki cigien nonych i napinajcych
tworzcych wsplnie klasyczny ukad siatki cignowej. Ciegna none maj strzak wygicia w
d i pracuj przenoszc obcienia pionowe skierowane w d (ciar wasny, obcienia stae,
obcienia eksploatacyjne, obcienia niegiem). Prostopade do nich w planie cigna
napinajce maj strzak wygicia w gr i pracuj przenoszc obcienia pionowe skierowane
w gr (obcienie wiatrem). Cigna none i napinajce wsppracuj ze sob stabilizujc
konstrukcj dachu.
Cigna none rozstawione s w planie co 6,0m. rodkowe cigno ma najwiksz strzak
zwisu i wynosi ona 6,825m, co stanowi 1/18 dugoci ciciwy cigna. Pozostae cigna none
zmniejszaj swoj strzak zwisu wraz ze zwikszaniem odlegoci od rodka i zmniejszaniem
dugoci swojej ciciwy.
Cigna napinajce, podobnie jak cigna none, rozstawione s co 6,0m. rodkowe
cigno napinajce ma najwiksz strzak wybrzuszenia i wynosi ona 3m, co stanowi 1/41
dugoci ciciwy cigna. Pozostae cigna napinajce zmniejszaj swoj strzak wybrzuszenia
wraz ze zwikszaniem odlegoci od rodka i zmniejszaniem dugoci swojej ciciwy.

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Zaprojektowano pokrycie dachu w postaci blachy trapezowej TR 160/250 gr.1.5mm


opartej na ceownikach stalowych C260 (S235) uoonych poziomo rodnikami do gry na
cignach napinajcych. Termoizolacja z niepalnej weny mineralnej z membran hydroizolacyjn.
Ponadto do lin nonych podwieszono pomosty technologiczne stae oraz w celach serwisowych
zapewniono moliwo przemieszczania si pod dachem za pomoc wzkw lub pomostw
technicznych.

Materiay
Sploty wykonane s ze stali o waciwociach:
Rm=1 860 MPa - nominalna wytrzymao na rozciganie
Pv=279 kN - sia zrywajca lin
Ev=19510 GPa - wspczynnik sprystoci
A=6% - minimalne wyduenie
Ring elbetowy zaprojektowano jako elbetowy monolityczny o przekroju 420x140cm
wykonany z betonu C35/45, zbrojony podunie prtami ze stali typu A- IIIN.

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Model konstrukcji w Robot Structural Analysis

Rzut dachu:

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Widok prostopady do cigien napinajcych:

Widok prostopady do cigien nonych:

Ukad i numeracja kabli napinajcych:

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ukad i numeracja kabli nonych:

Model powsta z dyskretyzacji ukw i skada si z pojedynczych prtw o pocztkach i


kocach na przeciciach si kabli. Prty te zostay poczone w tzw. superprty o
numerach 10001 do 10019 dla kabli napinajcych oraz 20001 do 20019 dla kabli nonych.
Kademu superprtowi nadano charakterystyk przekroju kabla. Kable zaprojektowano jako
elementy ze stali o waciwociach:
Rm=1 860 MPa - nominalna wytrzymao na rozciganie
Pv=279 kN - sia zrywajca lin
Ev=19510 GPa - wspczynnik sprystoci
A=6% - minimalne wyduenie

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Numer
superprta
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
20001
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019

Prty skadowe
Kable napinajce
323do332
309do322
293do308
275do292
257do274
237do256
217do236
197do216
177do196
1do20
21do40
41do60
61do80
81do100
101do118
119do136
137do152
153do166
167do176
Kable none
478do487
464do477
448do463
430do447
412do429
392do411
372do391
352do371
333do351 508
488do507
509do527 664
528do547
548do567
568do587
588do605
606do623
624do639
640do653
654do663

Przekrj
NA_1_19
NA_2_18
NA_3_17
NA_4_16
NA_5_15
NA_6_14
NA_7_13
NA_8_12
NA_9_11
NA_10
NA_9_11
NA_8_12
NA_7_13
NA_6_14
NA_5_15
NA_4_16
NA_3_17
NA_2_18
NA_1_19
NO_1_19
NO_2_18
NO_3_17
NO_4_16
NO_5_15
NO_6_14
NO_7_13
NO_8_12
NO_9_11
NO_10
NO_9_11
NO_8_12
NO_7_13
NO_6_14
NO_5_15
NO_4_16
NO_3_17
NO_2_18
NO_1_19

Tomasz Duda - KBiI-4

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Zestawienie przekrojw kabli:

Nazwa kabla
NO_1_19
NO_2_18
NO_3_17
NO_4_16
NO_5_15
NO_6_14
NO_7_13
NO_8_12
NO_9_11
NO_10
NA_1_19
NA_2_18
NA_3_17
NA_4_16
NA_5_15
NA_6_14
NA_7_13
NA_8_12
NA_9_11
NA_10

Lista prtw

Przekrj AX (cm2)

478do487 654do663 839 857 859 877 914 915 942 943 978do980 999
1000do1057K19 1020 1039 20001 20019 20020
464do477 640do653 840 856 860 876 916 917 944 945 976 977 981
998 1002 1018 1021 1037 1040 1056 20002 20018
448do463 624do639 842 855 861 875 918 919do1003K28 946 974 982
997 1017 1022 1036 1041 1055 20003 20017
430do447 606do623 843 854 862 874 920 921 948 949 972 973 983
996 1004 1016 1023 1035 1042 1054 20004 20016
412do429 588do605 844 853 863 873 922 923 950 951 970 971 984
995 1005 1015 1024 1034 1043 1053 20005 20015
392do411 568do587 845 858 864 872 924 925 952 953 968 969 985
993 1006 1014 1025 1033 1044 1052 20006 20014
372do391 548do567 846 852 865 871 926 927 938do941 954 955 966
967 986 992 1007 1013 1026 1032 1045 1051 20007 20013
352do371 528do547 847 851 866 870 928 929 936 937 956 957 964
965 987 991 1008 1012 1027 1031 1046 1050 20008 20012
333do351 508do527 664 848 850 867 869 930 931 934 935 958 959
962 963 988 990do1047K19 1011 1030 1049 20009 20011
488do507 849 868 932 933 960 961 989 1010 1029 1048 20010
167do176 323do332 781 799 800 818do820 838 841 912 913 10001
10019 20021 20039
153do166 309do322 782 798 801 817 821 837 878 879 910 911 10002
10018 20022 20038
137do152 293do308 783 797 802 816 822 836 880 881 908 909 10003
10017 20023 20037
119do136 275do292 784 796 803 815 823 835 882 883 906 907 10004
10016 20024 20036
101do118 257do274 785 795 804do834K10 884 885 904 905 10005
10015 20025 20035
81do100 237do256 786 794 805 813 825 833 886 887 902 903 10006
10014 20026 20034
61do80 217do236 787 792 806 812 826 832 888 889 900 901 10007
10013 20027 20033
41do60 197do216 788 791 807 811 827 831 890 891 898 899 10008
10012 20028 20032
21do40 177do196 789 793 808 810 828 830 892 893 896 897 10009
10011 20029 20031
1do20 790 809 829 894 895 10010 20030

Tomasz Duda - KBiI-4

63,00
63,00
63,00
75,00
63,00
63,00
82,50
82,50
82,50
82,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50

10

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ring elbetowy
Zaprojektowano ring elbetowy do kotwienia cigien nonych i napinajcych dachu.
Przekrj prta ringu zaprojektowano z betonu B45 o wymiarach przekroju poprzecznego
400x140cm. Ring zaprojektowano jako monolityczny bez przegubw.

Podparcie ukadu:
W modelu obliczeniowym nie zamodelowano supw elbetowych podpierajcych ring
elbetowy. Supy te bd poczone monolitycznie ze stropami elbetowymi na kilku
poziomach. Uznano wic, e na etapie projektu budowlanego mona pomin ich podatno w
kierunku poziomym. Podparcie ringu zamodelowano zatem w miejscach planowanych supw.
Wszystkie podpory blokuj przemieszczenia pionowe ringu oraz przesuw poziomy w kierunku
promienicie do rodka, a take blokuj momenty zginajce w paszczyznach pionowych
promienistych.

Tomasz Duda - KBiI-4

11

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Nazwa
podpory
Podpora_1
Podpora_2
Podpora_3
Podpora_4
Podpora_5
Podpora_6
Podpora_7
Podpora_8
Podpora_9
Podpora_10
Podpora_11
Podpora_12
Podpora_13
Podpora_14
Podpora_15
Podpora_16
Podpora_17
Podpora_18
Podpora_19
Podpora_20
Podpora_21
Podpora_22
Podpora_23
Podpora_24
Podpora_25
Podpora_26
Podpora_27
Podpora_28
Podpora_29
Podpora_30
Podpora_31
Podpora_32
Podpora_33
Podpora_34
Podpora_35
Podpora_36
Podpora_37
Podpora_38
Podpora_39
Podpora_40

Lista wzw

446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

Warunki podparcia

UX UZ RY ALFA=4,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=13,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=22,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=31,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=40,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=49,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=58,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=67,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=76,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=85,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=94,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=103,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=112,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=121,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=130,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=139,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=148,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=157,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=166,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=175,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-175,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-166,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-157,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-148,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-139,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-130,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-121,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-112,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-103,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-94,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-85,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-76,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-67,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-58,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-49,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-40,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-31,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-22,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-13,5 (Deg)
UX UZ RY ALFA=-4,5 (Deg)

Tomasz Duda - KBiI-4

12

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Zestawienie obcie
Zaoenia obcieniowe konstrukcji dachu:

ciar wasny konstrukcji


obcienia stae od pokrycia dachowego o wartoci ~46kg/m2
obcienie stae podwieszonym do dachu skybox'em o masie 2800 kg
obcienia stae od pomostw roboczych lokalnie wzdu pomostw o wartoci
480kg/m.
obcienia niegiem wg 3 rnych schematw obliczeniowych wg PN-EN 1993
1-3. Obiekt znajduje si w 2 strefie obcienia niegiem.
obcienia wiatrem wg 4 rnych schematw obliczeniowych wg PN-77/B02011. Obiekt znajduje si w 1 strefie obcienia wiatrem.
obcienia temperatur: rwnomierne ogrzanie cigien T=+30C oraz
rwnomierne ochodzenie cigien T=-300C wzgldem umownej temperatury
montau.
obcienia eksploatacyjne pomostw roboczych lokalnie wzdu pomostw
roboczych o wartoci 160 kg/m
obcienia eksploatacyjne od instalacji podwieszonych na caej powierzchni
dachu o wartoci 20kg/m.

1 ciar wasny (1 : STAN_0)


Obcienie ciarem wasnym wygenerowane automatycznie w programie Autodesk
Robot.
2 obcienie stae (1 : STAN_0)
Obcienie od warstw pokrycia dachowego i pomostw roboczych przyoono do kabli
napinajcych.

0,06

1,35

Obc. obl.
[kN/m]
0,081

Wyroby z weny mineralnej - pyta ptwarda

1,20

1,35

1,62

Blacha fadowa stalowa o wysokoci fady 100


mm (T-100), gruboci 1,25 mm

1,13

1,35

1,5255

0,38

1,35

0,513

4,80

1,35

6,48

7,57

1,35

10,22

Obcienie:

Ciar pokrycia membranowego


2

Obc. char.
[kN/m]

0,01kN/m * 6m
1 kN/m3 * 0,2m * 6m
0,19kN/m2 * 6m

Profil stalowy C260


0,38kN/m

Ciar pomostw roboczych


0,8kN/m * 6m

RAZEM:

Tomasz Duda - KBiI-4

13

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Poza powyszymi obcieniami pod rodkow czci dachu znajduje si Skybox o masie
2800kg podwieszony do pocze cigien.

Tomasz Duda - KBiI-4

14

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

3-5 obcienie niegiem (3 : SN_sym; 4 : SN_niesym1; 5 : SN_niesym2)


Obliczenia przeprowadzono wg. PN-EN 1991-1-3.
Obiekt ley na wysokoci A=220m n.p.m.
Strefa 2 obcienia niegiem gruntu
sk=0,9kN/m2
Rozpatrzono posta obcienia niegiem dachu w przekroju wzdu kabli nonych, tzn. w
postaci uku wklsego. Dla takiego ukadu przyjto przyblienie do schematu normowego
PN-EN 1993-1-3, za.B2:

b1=b2=62m b3=124m h=7m


Jako wspczynnik 1 przyjto najmniejsz z poniszych wartoci:

Ostatecznie przyjto wspczynnik 1=2,0


Ze wzgldu na wypaszczenie dachu w dalszych czciach poza rozpatrywany przekrj przyjto
wspczynniki na kocach przekroju o wartoci 1=0,8 jak dla dachw paskich.

Tomasz Duda - KBiI-4

15

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ostatecznie przyjte wartoci obcienia niegiem na 1 mb kabla:

Ce=0,8 - budynek jest wystawiony na dziaanie wiatru


Ct=1,0 - wspczynnik przenikania ciepa pokrycia dachu <1W/m2K
R=6m - rozstaw kabli napinajcych
Obcienie:

nieg (II strefa) - krace przekroju


0,8 * 0,8 * 1,0 * 0,9 kN/m2 * 6m

nieg (II strefa) - rodek przekroju


2,0 * 0,8 * 1,0 * 0,9 kN/m2 * 6m

3,46

1,50

Obc. obl.
[kN/m]
5,19

8,64

1,50

12,96

Obc. char.
[kN/m]

Schemat obcienia kabli nonych [kN/m]:

Ponadto zastosowano dwa niesymetryczne schematy obcienia niegiem, gdzie z jednej strony
kabli zmniejszono obcienie o poow:

Tomasz Duda - KBiI-4

16

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

6-9 obcienie wiatrem (6 : WIATR 1_a; 7 : WIATR 1_b; 8 : WIATR 2_a; 9 : WIATR 2_b)
Projektowany obiekt znajduje si w I strefie obcienia wiatrem wg PN-77/B-02011.
qk=0,25kN/m2

Vk=20m/s

W celu dokadnego okrelenia wartoci obcienia wiatrem, przeprowadzono dokadne


obliczenia wspczynnika dziaania poryww wiatru wg PN-77/B-02011. Obliczenia
bazowano na czstoci I postaci drga wasnych zadaszenie obliczonej za pomoc programu
Autodesk Robot.
Obliczenie wspczynnika poryww wiatru:

n=0,12 Hz
r=0,08 teren typu A
L=150m
H=34m
Ce=0,9+0,015*z=0,9+0,015*34=1,41 - teren typu A

A
B
C

Tomasz Duda - KBiI-4

17

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

=0,0755

=1,64

Rozstaw kabli: R=6m

Tomasz Duda - KBiI-4

18

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

- Wiatr rwnolegy do kabli napinajcych - zastosowano schemat wg PN-77/B-02011, Z1 -4:

B=122,85m
F=6,825m

Tomasz Duda - KBiI-4

19

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Wariant 1_a:
a => Cz=-4*(0,325-f/B)=-4*(0,325-6,825/122,85)=-1,734
pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,734)*1,64*6m=-6,02kN/m
b => Cz=-0,45-1,5*(f/b)=0,45-1,5*(6,825/122,85)=-0,533
pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,533)*1,64*6m=-1,85kN/m
Cz=-0,4
pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,4)*1,64*6m=-1,39kN/m

Wariant 1_b:
a => Cz=-3,5*(f/B-0,2)=-3,5*(6,825/122,85-0,2)=-0,506
pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,506)*1,64*6m=-1,76kN/m
b => Cz=-0,45-1,5*(f/b)=0,45-1,5*(6,825/122,85)=-0,533
pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,533)*1,64*6m=-1,85kN/m
Cz=-0,4
pk=0,25kN/m2*1,41*(-0,4)*1,64*6m=-1,39kN/m

Tomasz Duda - KBiI-4

20

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

- Wiatr rwnolegy do kabli nonych


Z uwagi na brak odpowiedniego schematu dachu wklsego parabolicznie w PN-77/B02011, przyjto schemat najbardziej zbliony, czyli Z1-9

a=6,15

Tomasz Duda - KBiI-4

21

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Wariant 2_a:
a => Cp=1+0,04* = Cp=1+0,04*6,15=1,246
pk=0,25kN/m2*1,246*1,64*6m=4,32kN/m
b => Cz=1-0,1*(-15)=1-0,1*(6,15-15)=-1,885
pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,885)*1,64*6m=-6,54kN/m

Wariant 2_b:
a => Cz=1-0,04*=1-0,04*6,15=0,754
pk=0,25kN/m2*1,41*0,754*1,64*6m=2,62kN/m
b => Cz=1-0,1*(-15)=1-0,1*(6,15-15)=-1,885
pk=0,25kN/m2*1,41*(-1,885)*1,64*6m=-6,54kN/m

Tomasz Duda - KBiI-4

22

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

10-11 obcienie temperatur (10 : TEMP(+); 11 : TEMP(-))


Zaoono temperatur montau rwn 10C
10: Najwysza temperatura wystpuje latem i wynosi 30C, najwiksza rnica temperatur:
+Tk=(ti+t0)=(30-10)=20C
11: Najnisza temperatura, przy ktrej odbywa si produkcja, rwn -10C, rnica temperatur:
-Tk=(ti+t0)=(-10-10)=-20C

12 obcienie eksploatacyjne (12 : uytkowe)


Przyjto obcienia eksploatacyjne pomostw roboczych przyoone do wzw siatki
wzdu wystpowania pomostw:
Obcienie:

Obcienie uytkowe
2 kN/m2 *0,8m* 6m

Obc. char. [kN]

9,60

f
1,40

Obc. obl.
[kN]
13,44

Rozmieszczenie pomostw:

Tomasz Duda - KBiI-4

23

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Przyjto obcienie eksploatacyjne dodatkowymi instalacjami podwieszonymi do zadaszenia.


Obcienia przyoono do wzw siatki:
Obc. char. [kN]
Obc. obl.
Obcienie:
f
[kN]
Obcienie uytkowe
7,20
1,40
10,08
0,2 kN/m2 *6m* 6m

Kombinacje obcie
Lista przypadkw wykorzystanych do kombinacji
Nr

Nazwa przypadku

Natura

Typ analizy

STAN_0

ciar wasny

Statyka NL PD

Wspczynnik
obliczeniowy
yf
1,35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

STAE
SN_sym
SN_niesym1
SN_niesym2
WIATR_1_a
WIATR_1_b
WIATR_2_a
WIATR_2_b
TEMP(+)
TEMP(-)
uytkowe

stae
nieg
nieg
nieg
wiatr
wiatr
wiatr
wiatr
temperatura
temperatura
zmienne

Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD
Statyka NL PD

1,1
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,4

Definicja kombinacji obcie:


natura
stae

nieg

wiatr

temperatura
eksploatacyjne

skrt
G1(i)
G2(i)
S1(albo)
S2(albo)
S3(albo)
W1(albo)
W2(albo)
W3(albo)
W4(albo)
T1(albo)
T2(albo)
Q1

przypadek
1 : STAN_0
2 : STAE
3 : SN_sym
4 : SN_niesym1
5 : SN_niesym2
6 : WIATR_1_a
7 : WIATR_1_b
8 : WIATR_2_a
9 : WIATR_2_b
10 : TEMP(+)
11 : TEMP(-)
12 : uytkowe

Tomasz Duda - KBiI-4

24

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Nacig wstpny kabli nonych i ich przyjte pola przekrojw:

20001

NO_1_19

Y1860

58,66

Dylatacja
wzgldna
-0,00420

20002

NO_2_18

Y1860

76,90

-0,00420

20003

NO_3_17

Y1860

90,03

-0,00420

20004

NO_4_16

Y1860

100,07

-0,00410

20005

NO_5_15

Y1860

107,87

-0,00400

20006

NO_6_14

Y1860

113,87

-0,00400

20007

NO_7_13

Y1860

118,33

-0,00390

20008

NO_8_12

Y1860

121,43

-0,00400

20009

NO_9_11

Y1860

123,25

-0,00360

20010

NO_10

Y1860

123,86

-0,00380

20011

NO_9_11

Y1860

123,25

-0,00360

20012

NO_8_12

Y1860

121,43

-0,00400

20013

NO_7_13

Y1860

118,33

-0,00390

20014

NO_6_14

Y1860

113,87

-0,00400

20015

NO_5_15

Y1860

107,87

-0,00400

20016

NO_4_16

Y1860

100,07

-0,00410

20017

NO_3_17

Y1860

90,03

-0,00420

20018

NO_2_18

Y1860

76,90

-0,00420

20019

NO_1_19

Y1860

58,66

-0,00420

Numer

Przekrj

Materia

Dugo [m]

Tomasz Duda - KBiI-4

25

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Naprenia w kablach nonych w przypadku 1 STAN_0

Prt/Wze/Przypadek
20001/370/
20001/371/
20002/368/
20002/369/
20003/365/
20003/367/
20004/362/
20004/364/
20005/360/
20005/361/
20006/358/
20006/359/
20007/355/
20007/357/
20008/353/
20008/354/
20009/352/
20009/374/
20010/372/
20010/373/
20011/375/
20011/406/
20012/378/
20012/381/
20013/382/
20013/385/
20014/386/
20014/389/
20015/390/
20015/393/
20016/394/
20016/397/
20017/398/
20017/401/
20018/402/
20018/403/
20019/404/
20019/405/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sx (MPa)
-695,93
-695,93
-661,72
-661,72
-640,38
-640,38
-613,16
-613,16
-22,67
-22,67
-565,45
-565,45
-501,82
-501,82
-495,93
-495,93
-416,90
-416,90
-448,43
-448,43
-416,90
-416,90
-495,93
-495,93
-501,82
-501,82
-565,45
-565,45
-22,67
-22,67
-613,16
-613,16
-640,38
-640,38
-661,72
-661,72
-695,93
-695,93

Tomasz Duda - KBiI-4

26

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Nacig wstpny kabli napinajcych i ich przyjte pola przekrojw:

10001

NA_1_19

Y1860

58,66

Dylatacja
wzgldna
-0,00500

10002

NA_2_18

Y1860

76,90

-0,00250

10003

NA_3_17

Y1860

90,03

-0,00300

10004

NA_4_16

Y1860

100,07

-0,00270

10005

NA_5_15

Y1860

107,87

-0,00250

10006

NA_6_14

Y1860

113,87

-0,00270

10007

NA_7_13

Y1860

118,33

-0,00250

10008

NA_8_12

Y1860

121,43

-0,00250

10009

NA_9_11

Y1860

123,25

-0,00250

10010

NA_10

Y1860

123,86

-0,00250

10011

NA_9_11

Y1860

123,25

-0,00250

10012

NA_8_12

Y1860

121,43

-0,00250

10013

NA_7_13

Y1860

118,33

-0,00250

10014

NA_6_14

Y1860

113,87

-0,00270

10015

NA_5_15

Y1860

107,87

-0,00250

10016

NA_4_16

Y1860

100,07

-0,00270

10017

NA_3_17

Y1860

90,03

-0,00300

10018

NA_2_18

Y1860

76,90

-0,00250

10019

NA_1_19

Y1860

58,66

-0,00500

Numer

Przekrj

Materia

Dugo [m]

Tomasz Duda - KBiI-4

27

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Naprenia w kablach nonych w przypadku 1 STAN_0

Prt/Wze/Przypadek
10001/ 341/
10001/351/
10002/326/
10002/340/
10003/309/
10003/325/
10004/290/
10004/308/
10005/271/
10005/289/
10006/250/
10006/270/
10007/229/
10007/249/
10008/208/
10008/228/
10009/187/
10009/207/
10010/1/
10010/21/
10011/22/
10011/42/
10012/43/
10012/63/
10013/64/
10013/84/
10014/85/
10014/105/
10015/106/
10015/124/
10016/125/
10016/143/
10017/144/
10017/160/
10018/161/
10018/175/
10019/176/
10019/186/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sx (MPa)
-962,81
-962,81
-555,85
-555,85
-681,22
-681,22
-659,19
-659,19
-647,49
-647,48
-705,00
-705,00
-683,00
-683,00
-691,43
-691,43
-696,15
-696,15
-697,46
-697,46
-696,15
-696,15
-691,43
-691,43
-683,00
-683,00
-705,00
-705,00
-647,48
-647,48
-659,19
-659,19
-681,22
-681,22
-555,85
-555,85
-962,80
-962,80

Tomasz Duda - KBiI-4

28

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ekstremalne naprenia
obliczeniowych (SGN):

kablach

Prt/Wze/Przypadek

20001/371/
20001/371/
20002/368/
20002/369/
20003/365/
20003/365/
20004/362/
20004/364/
20005/361/
20005/361/
20006/359/
20006/359/
20007/355/
20007/357/
20008/353/
20008/354/
20009/352/
20009/374/
20010/373/
20010/373/
20011/375/
20011/406/
20012/378/
20012/381/
20013/382/
20013/385/
20014/389/
20014/389/
20015/390/
20015/393/
20016/394/
20016/397/
20017/398/
20017/398/
20018/402/
20018/403/
20019/405/
20019/405/

10
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
7
209
7
209
10
209
10
209
10
209
10
209
10
209
10
209
10
209
10
209

nonych

od

kombinacji

obcie

Sx (MPa)

-653,02>>
-908,79<<
-594,70>>
-979,72<<
-560,18>>
-1030,75<<
-531,73>>
-1056,07<<
-5,98>>
-596,58<<
-500,47>>
-1088,60<<
-451,24>>
-966,91<<
-453,80>>
-951,04<<
-379,33>>
-882,78<<
-412,27>>
-914,29<<
-382,45>>
-882,78<<
-460,57>>
-951,04<<
-465,64>>
-966,91<<
-528,21>>
-1088,60<<
-11,17>>
-596,58<<
-573,39>>
-1056,07<<
-598,70>>
-1030,75<<
-619,06>>
-979,72<<
-653,02>>
-908,79<<

Tomasz Duda - KBiI-4

29

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ekstremalne naprenia w kablach napinajcych od kombinacji obcie


obliczeniowych (SGN):
Prt/Wze/Przypadek

10001/ 341/
10001/341/
10002/340/
10002/326/
10003/325/
10003/309/
10004/308/
10004/308/
10005/271/
10005/271/
10006/270/
10006/270/
10007/229/
10007/249/
10008/228/
10008/228/
10009/187/
10009/207/
10010/21/
10010/21/
10011/22/
10011/42/
10012/63/
10012/63/
10013/64/
10013/84/
10014/105/
10014/105/
10015/106/
10015/106/
10016/143/
10016/143/
10017/160/
10017/144/
10018/175/
10018/161/
10019/176/
10019/176/

137
11
137
11
137
11
137
11
137
11
201
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
209
6
217
6
217
136
217
136
217
136
217
136
217
11

Sx (MPa)

-821,78>>
-1009,66<<
-317,34>>
-604,18<<
-356,60>>
-731,01<<
-275,31>>
-709,81<<
-225,65>>
-698,70<<
-240,79>>
-758,97<<
-200,15>>
-740,38<<
-188,40>>
-751,14<<
-184,56>>
-757,19<<
-189,53>>
-758,91<<
-202,30>>
-757,19<<
-220,43>>
-751,14<<
-244,94>>
-740,38<<
-303,40>>
-758,97<<
-297,33>>
-698,77<<
-361,68>>
-724,29<<
-446,30>>
-749,34<<
-393,47>>
-616,94<<
-875,65>>
-1009,65<<

Tomasz Duda - KBiI-4

30

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Wykres napre dla ciaru wasnego (1 STAN_0)

Tomasz Duda - KBiI-4

31

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Naprenia dla kombinacji obcie obliczeniowych (SGN)

Tomasz Duda - KBiI-4

32

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ekstremalne przemieszczenia punktw siatki kablowej od kombinacji


obcie charakterystycznych (SGU):

UX (cm)

UY (cm)

UZ (cm)

RX (Rad)

RY (Rad)

RZ (Rad)

MAX
Wze
Przypadek

10,0
192
209

11,9
275
137

65,0
11
7

0,000
289
10

0,000
353
78

0,000
271
137

MIN
Wze
Przypadek

-10,0
202
209

-5,0
120
178

-106,6
192
209

-0,000
124
10

-0,000
378
78

-0,000
289
137

Na kolejnych stronach przedstawiono przemieszczenia dla poszczeglnych przypadkw


obcienia.

Tomasz Duda - KBiI-4

33

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Przemieszczenia maksymalne wzw konstrukcji:

Tomasz Duda - KBiI-4

34

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

35

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

36

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

37

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

38

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

39

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

40

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

41

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

42

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

43

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

44

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

45

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Tomasz Duda - KBiI-4

46

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Ekstremalne siy wewntrzne w ringu elbetowym:

FX (kN)

FY (kN)

FZ (kN)

MX (kNm)

MY (kNm)

MZ (kNm)

MAX
Prt
Wze
Przypadek

36192,22
737
250
10

8666,67
665
407
209

2916,61
723
427
209

148,70
686
414
11

3150,19
693
372
209

11953,68
667
408
209

MIN
Prt
Wze
Przypadek

-36065,70
757
176
11

-8666,69
723
427
209

-1837,94
686
270
11

-148,67
744
434
11

-3870,93
750
428
209

-11953,82
725
428
209

Tomasz Duda - KBiI-4

47

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Obwiednia si osiowych Fx

Tomasz Duda - KBiI-4

48

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Obwiednia si poprzecznych Fy
Tomasz Duda - KBiI-4

49

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Obwiednia si poprzecznych Fz
Tomasz Duda - KBiI-4

50

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Obwiednia momentw zginajcych Mz

Tomasz Duda - KBiI-4

51

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

Reakcje przekazywane przez ring elbetowy na poszczeglne supy:


Wze/Przypadek

FX (kN)

407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
407/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
408/
409/
409/
409/
409/
409/
409/
409/
409/
409/
409/
409/

1051,30>>
51,71<<
1051,30
51,71
1051,30
51,71
1047,80
51,71
51,71
1047,80
853,32
479,85
3035,42>>
135,69<<
3035,42
135,69
2816,05
135,69
3025,82
135,69
135,69
3025,82
1440,05
2955,13
4055,35>>
49,78<<
4055,35
49,78
3750,75
49,78
4035,45
49,78
49,78
4035,45
3110,90

209
10
209
10
209
10
211
10
10
211
138
1
209
10
209
10
78
10
211
10
10
211
1
210
11
10
11
10
78
10
211
10
10
211
232

FY (kN)
13357,92
657,08
13357,92>>
657,08<<
13357,92
657,08
13313,40
657,08
657,08
13313,40
10842,31
6097,07
12643,37
565,20
12643,37>>
565,20<<
11729,65
565,20
12603,41
565,20
565,20
12603,41
5998,23
12308,98
9790,45
120,17
9790,45>>
120,17<<
9055,08
120,17
9742,41
120,17
120,17
9742,41
7510,36

FZ (kN)
5021,88
357,22
5021,88
357,22
5021,88>>
357,22<<
4811,76
357,22
357,22
4811,76
4529,14
2621,46
4602,42
361,63
4602,42
361,63
4613,35>>
361,63<<
4393,38
361,63
361,63
4393,38
2479,65
4501,34
3656,85
557,10
3656,85
557,10
3730,11>>
557,10<<
3431,10
557,10
557,10
3431,10
2952,51

MX (kNm)
4,15
-29,32
4,15
-29,32
4,15
-29,32
10,68>>
-29,32<<
-29,32
10,68
-4,76
-21,17
47,99
-30,40
47,99
-30,40
33,33
-30,40
52,72>>
-30,40<<
-30,40
52,72
-5,11
45,10
181,37
5,19
181,37
5,19
163,61
5,19
198,81>>
5,19<<
5,19
198,81
147,31

MY (kNm)
-0,33
2,31
-0,33
2,31
-0,33
2,31
-0,84
2,31
2,31>>
-0,84<<
0,37
1,67
-11,52
7,30
-11,52
7,30
-8,00
7,30
-12,66
7,30
7,30>>
-12,66<<
1,23
-10,83
-75,12
-2,15
-75,12
-2,15
-67,77
-2,15
-82,35
-2,15
-2,15>>
-82,35<<
-61,02

MZ (kNm)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>

Tomasz Duda - KBiI-4

52

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

409/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
410/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
411/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
412/
413/
413/
413/

209
11
10
11
10
78
10
211
10
10
211
11
209
11
10
11
10
70
10
11
10
10
11
6
129
11
10
11
10
70
11
11
10
10
11
19
212
11
10
11

4047,18
6053,79>>
334,71<<
6053,79
334,71
4893,61
334,71
5196,21
334,71
334,71
5196,21
6053,79
5208,39
7016,63>>
-40,61<<
7016,63
-40,61
4328,75
-40,61
7016,63
-40,61
-40,61
7016,63
3437,16
4350,89
7987,66>>
-199,26<<
7987,66
-199,26
3632,82
7987,66
7987,66
-199,26
-199,26
7987,66
3792,40
3847,87
8802,15>>
-462,71<<
8802,15

9770,73
9878,87
546,20
9878,87>>
546,20<<
7985,63
546,20
8479,42
546,20
546,20
8479,42
9878,87
8499,31
8215,40
-47,55
8215,40>>
-47,55<<
5068,31
-47,55
8215,40
-47,55
-47,55
8215,40
4024,39
5094,23
6822,09
-170,19
6822,09>>
-170,19<<
3102,71
6822,09
6822,09
-170,19
-170,19
6822,09
3239,00
3286,39
5393,95
-283,55
5393,95>>

3637,57
2973,86
787,56
2973,86
787,56
3089,57>>
787,56<<
2719,75
787,56
787,56
2719,75
2973,86
2924,54
1750,92
1052,02
1750,92
1052,02
2264,47>>
1052,02<<
1750,92
1052,02
1052,02
1750,92
1381,01
2040,71
686,52
1442,67
686,52
1442,67
1852,64>>
686,52<<
686,52
1442,67
1442,67
686,52
1643,56
1379,58
-316,86
1787,15
-316,86

191,45
176,69
12,90
176,69
12,90
160,07
12,90
182,09>>
12,90<<
12,90
182,09
176,69
178,64
280,89
26,78
280,89
26,78
182,12
26,78
280,89>>
26,78<<
26,78
280,89
152,36
185,39
236,25
10,73
236,25
10,73
112,48
236,25
236,25>>
10,73<<
10,73
236,25
118,23
125,94
139,37
19,54
139,37

-79,30
-108,27
-7,90
-108,27
-7,90
-98,09
-7,90
-111,59
-7,90
-7,90>>
-111,59<<
-108,27
-109,47
-239,91
-22,87
-239,91
-22,87
-155,55
-22,87
-239,91
-22,87
-22,87>>
-239,91<<
-130,13
-158,34
-276,62
-12,57
-276,62
-12,57
-131,70
-276,62
-276,62
-12,57
-12,57>>
-276,62<<
-138,43
-147,46
-227,43
-31,88
-227,43

-0,00<<
0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
-0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

53

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

413/
413/
413/
413/
413/
413/
413/
413/
413/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
414/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
415/
416/
416/
416/
416/
416/
416/
416/

10
10
11
11
10
10
11
10
11
11
10
11
10
10
11
11
78
78
11
1
201
11
10
11
10
10
11
11
10
10
11
201
1
11
10
11
10
10
11
211

-462,71
-462,71
8802,15
8802,15
-462,71
-462,71
8802,15
-462,71
8802,15
8611,30>>
-891,64<<
8611,30
-891,64
-891,64
8611,30
8611,30
1160,73
1160,73
8611,30
3860,28
945,25
9041,72>>
-1521,67<<
9041,72
-1521,67
-1521,67
9041,72
9041,72
-1521,67
-1521,67
9041,72
-11,87
3760,54
9771,64>>
-816,64<<
9771,64
-816,64
-816,64
9771,64
-42,69

-283,55<<
-283,55
5393,95
5393,95
-283,55
-283,55
5393,95
-283,55
5393,95
3566,92
-369,33
3566,92>>
-369,33<<
-369,33
3566,92
3566,92
480,79
480,79
3566,92
1598,98
391,53
2170,72
-365,32
2170,72>>
-365,32<<
-365,32
2170,72
2170,72
-365,32
-365,32
2170,72
-2,85
902,83
769,04
-64,27
769,04>>
-64,27<<
-64,27
769,04
-3,36

1787,15
1787,15>>
-316,86<<
-316,86
1787,15
1787,15
-316,86
1787,15
-316,86
-942,93
2249,54
-942,93
2249,54
2249,54>>
-942,93<<
-942,93
1924,14
1924,14
-942,93
653,32
1669,88
-1509,37
2627,17
-1509,37
2627,17
2627,17>>
-1509,37<<
-1509,37
2627,17
2627,17
-1509,37
1831,23
559,01
-1945,96
2615,22
-1945,96
2615,22
2615,22>>
-1945,96<<
1754,87

19,54
19,54
139,37
139,37>>
19,54<<
19,54
139,37
19,54
139,37
22,47
-25,96
22,47
-25,96
-25,96
22,47
22,47>>
-29,22<<
-29,22
22,47
-1,61
-26,79
15,69
-3,04
15,69
-3,04
-3,04
15,69
15,69>>
-3,04<<
-3,04
15,69
-1,78
6,41
-4,63
-4,11
-4,63
-4,11
-4,11
-4,63
-2,86>>

-31,88
-31,88
-227,43
-227,43
-31,88
-31,88>>
-227,43<<
-31,88
-227,43
-54,25
62,66
-54,25
62,66
62,66
-54,25
-54,25
70,55
70,55>>
-54,25<<
3,89
64,68
-65,36
12,68
-65,36
12,68
12,68
-65,36
-65,36
12,68
12,68>>
-65,36<<
7,43
-26,68
58,89
52,26
58,89
52,26
52,26
58,89
36,32

0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

54

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

416/
416/
416/
416/
416/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
417/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
418/
419/
419/
419/
419/
419/
419/
419/
419/
419/
419/
419/

49
49
211
1
209
209
10
10
209
11
10
10
211
10
211
1
11
209
10
10
209
11
10
10
211
10
211
210
1
11
10
10
11
11
10
10
211
10
211
209

3124,15
3124,15
-42,69
4478,09
-58,70
1044,21>>
51,73<<
51,73
1044,21
908,43
51,73
51,73
1040,66
51,73
1040,66
479,85
908,43
3012,25>>
135,56<<
135,56
3012,25
2745,60
135,56
135,56
3002,51
135,56
3002,51
2930,52
1440,06
4055,03>>
50,05<<
50,05
4055,03
4055,03
50,05
50,05
4002,01
50,05
4002,01
4013,95

245,88
245,88
-3,36
352,43
-4,62
-13267,95
-657,28
-657,28>>
-13267,95<<
-11542,69
-657,28
-657,28
-13222,82
-657,28
-13222,82
-6097,07
-11542,69
-12546,91
-564,63
-564,63>>
-12546,91<<
-11436,26
-564,63
-564,63
-12506,35
-564,63
-12506,35
-12206,48
-5998,29
-9789,71
-120,82
-120,82>>
-9789,71<<
-9789,71
-120,82
-120,82
-9661,71
-120,82
-9661,71
-9690,54

1278,24
1278,24
1754,87
334,53
1955,53
4835,33
357,22
357,22
4835,33
4886,27>>
357,22<<
357,22
4625,16
357,22
4625,16
2621,46
4886,27
4423,46
361,65
361,65
4423,46
4597,90>>
361,65<<
361,65
4214,37
361,65
4214,37
4321,63
2479,65
3656,91
557,05
557,05
3656,91
3656,91>>
557,05<<
557,05
3280,42
557,05
3280,42
3486,88

-5,18<<
-5,18
-2,86
-4,35
-3,39
-2,75
29,33
29,33
-2,75
12,47
29,33
29,33>>
-9,27<<
29,33
-9,27
21,25
12,47
-45,65
30,42
30,42
-45,65
-20,83
30,42
30,42>>
-50,37<<
30,42
-50,37
-42,68
5,10
-181,36
-5,24
-5,24
-181,36
-181,36
-5,24
-5,24>>
-198,01<<
-5,24
-198,01
-190,67

65,83
65,83>>
36,32<<
55,25
43,07
-0,22
2,31
2,31
-0,22
0,98
2,31
2,31
-0,73
2,31>>
-0,73<<
1,67
0,98
-10,96
7,30
7,30
-10,96
-5,00
7,30
7,30
-12,09
7,30>>
-12,09<<
-10,25
1,22
-75,12
-2,17
-2,17
-75,12
-75,12
-2,17
-2,17
-82,02
-2,17>>
-82,02<<
-78,98

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>

Tomasz Duda - KBiI-4

55

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

419/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
420/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
421/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
422/
423/
423/
423/

18
11
10
10
11
11
10
10
211
10
211
210
11
11
10
10
11
90
10
10
11
10
11
39
134
11
10
10
11
90
11
10
11
10
11
1
81
11
10
10

3014,52
6054,05>>
334,46<<
334,46
6054,05
6054,05
334,46
334,46
5172,74
334,46
5172,74
5072,84
6054,05
7016,45>>
-40,47<<
-40,47
7016,45
4533,69
-40,47
-40,47
7016,45
-40,47
7016,45
4264,28
4150,40
7987,71>>
-199,33<<
-199,33
7987,71
3859,09
7987,71
-199,33
7987,71
-199,33
7987,71
3894,50
3835,46
8802,13>>
-462,72<<
-462,72

-7277,70
-9879,31
-545,79
-545,79>>
-9879,31<<
-9879,31
-545,79
-545,79
-8441,15
-545,79
-8441,15
-8278,12
-9879,31
-8215,21
47,38
47,38>>
-8215,21<<
-5308,27
47,38
47,38
-8215,21
47,38
-8215,21
-4992,83
-4859,49
-6822,15
170,25
170,25>>
-6822,15<<
-3295,98
-6822,15
170,25
-6822,15
170,25
-6822,15
-3326,22
-3275,79
-5393,95
283,56
283,56>>

3150,80
2973,78
787,62
787,62
2973,78
2973,78>>
787,62<<
787,62
2589,45
787,62
2589,45
2744,14
2973,78
1750,98
1051,97
1051,97
1750,98
2174,24>>
1051,97<<
1051,97
1750,98
1051,97
1750,98
2129,20
1382,07
686,50
1442,70
1442,70
686,50
1781,40>>
686,50<<
1442,70
686,50
1442,70
686,50
1064,76
1684,63
-316,85
1787,14
1787,14

-124,52
-176,68
-12,86
-12,86
-176,68
-176,68
-12,86
-12,86>>
-181,55<<
-12,86
-181,55
-173,28
-176,68
-280,72
-26,76
-26,76
-280,72
-191,96
-26,76
-26,76>>
-280,72<<
-26,76
-280,72
-180,29
-183,11
-236,20
-10,69
-10,69
-236,20
-122,60
-236,20
-10,69>>
-236,20<<
-10,69
-236,20
-123,68
-120,80
-139,30
-19,51
-19,51

-51,58
-108,27
-7,88
-7,88
-108,27
-108,27
-7,88
-7,88
-111,25
-7,88>>
-111,25<<
-106,19
-108,27
-239,76
-22,85
-22,85
-239,76
-163,95
-22,85
-22,85
-239,76
-22,85>>
-239,76<<
-153,98
-156,39
-276,55
-12,51
-12,51
-276,55
-143,54
-276,55
-12,51
-276,55
-12,51>>
-276,55<<
-144,81
-141,44
-227,32
-31,84
-31,84

-0,00<<
-0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
-0,00
-0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

56

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

423/
423/
423/
423/
423/
423/
423/
423/
423/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
424/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
425/
426/
426/
426/
426/
426/
426/
426/

11
10
11
10
11
10
11
11
10
11
10
10
11
10
11
78
11
78
11
210
3
11
10
10
11
10
11
10
11
10
11
1
11
11
10
10
11
10
11
49

8802,13
-462,72
8802,13
-462,72
8802,13
-462,72
8802,13
8802,13
-462,72
8611,26>>
-891,57<<
-891,57
8611,26
-891,57
8611,26
1489,03
8611,26
1489,03
8611,26
1222,71
2939,72
9041,75>>
-1521,74<<
-1521,74
9041,75
-1521,74
9041,75
-1521,74
9041,75
-1521,74
9041,75
3760,52
9041,75
9771,59>>
-816,59<<
-816,59
9771,59
-816,59
9771,59
3124,16

-5393,95<<
283,56
-5393,95
283,56
-5393,95
283,56
-5393,95
-5393,95
283,56
-3566,90
369,30
369,30>>
-3566,90<<
369,30
-3566,90
-616,78
-3566,90
-616,78
-3566,90
-506,46
-1217,67
-2170,73
365,34
365,34>>
-2170,73<<
365,34
-2170,73
365,34
-2170,73
365,34
-2170,73
-902,82
-2170,73
-769,04
64,27
64,27>>
-769,04<<
64,27
-769,04
-245,88

-316,85
1787,14>>
-316,85<<
1787,14
-316,85
1787,14
-316,85
-316,85
1787,14
-942,91
2249,51
2249,51
-942,91
2249,51>>
-942,91<<
1851,04
-942,91
1851,04
-942,91
1642,90
924,29
-1509,38
2627,20
2627,20
-1509,38
2627,20>>
-1509,38<<
2627,20
-1509,38
2627,20
-1509,38
559,01
-1509,38
-1945,94
2615,20
2615,20
-1945,94
2615,20>>
-1945,94<<
1278,24

-139,30
-19,51
-139,30
-19,51>>
-139,30<<
-19,51
-139,30
-139,30
-19,51
-22,44
25,99
25,99
-22,44
25,99
-22,44
26,50>>
-22,44<<
26,50
-22,44
23,98
8,23
-15,68
3,05
3,05
-15,68
3,05
-15,68
3,05>>
-15,68<<
3,05
-15,68
-6,40
-15,68
4,64
4,11
4,11
4,64
4,11
4,64
5,18>>

-227,32
-31,84
-227,32
-31,84
-227,32
-31,84>>
-227,32<<
-227,32
-31,84
-54,18
62,73
62,73
-54,18
62,73
-54,18
63,97
-54,18
63,97>>
-54,18<<
57,89
19,88
-65,31
12,71
12,71
-65,31
12,71
-65,31
12,71
-65,31
12,71>>
-65,31<<
-26,64
-65,31
58,91
52,28
52,28
58,91
52,28
58,91
65,85

0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

57

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

426/
426/
426/
426/
426/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
427/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
428/
429/
429/
429/
429/
429/
429/
429/
429/
429/
429/
429/

211
49
211
209
1
10
209
209
10
209
10
211
10
211
10
1
138
10
209
209
10
78
10
211
10
211
10
212
1
10
11
11
10
78
10
211
10
211
10
1

72,53
3124,16
72,53
55,20
4478,10
-51,72>>
-1051,29<<
-1051,29
-51,72
-1051,29
-51,72
-1047,79
-51,72
-1047,79
-51,72
-479,85
-853,31
-135,69>>
-3035,43<<
-3035,43
-135,69
-2816,06
-135,69
-3025,83
-135,69
-3025,83
-135,69
-2945,64
-1440,06
-49,79>>
-4055,33<<
-4055,33
-49,79
-3750,73
-49,79
-4035,43
-49,79
-4035,43
-49,79
-2052,18

-5,71
-245,88
-5,71
-4,34
-352,43
657,11
13358,02
13358,02>>
657,11<<
13358,02
657,11
13313,49
657,11
13313,49
657,11
6097,12
10842,39
565,19
12643,46
12643,46>>
565,19<<
11729,73
565,19
12603,50
565,19
12603,50
565,19
12269,49
5998,27
120,20
9790,43
9790,43>>
120,20<<
9055,07
120,20
9742,39
120,20
9742,39
120,20
4954,40

1730,17
1278,24
1730,17
1931,12
334,53
357,23
5021,92
5021,92
357,23
5021,92>>
357,23<<
4811,80
357,23
4811,80
357,23
2621,48
4529,17
361,62
4602,45
4602,45
361,62
4613,38>>
361,62<<
4393,41
361,62
4393,41
361,62
4292,51
2479,67
557,11
3656,83
3656,83
557,11
3730,10>>
557,11<<
3431,09
557,11
3431,09
557,11
2107,11

2,91<<
5,18
2,91
3,44
4,35
-29,32
4,14
4,14
-29,32
4,14
-29,32
10,67>>
-29,32<<
10,67
-29,32
-21,18
-4,77
-30,40
47,99
47,99
-30,40
33,33
-30,40
52,72>>
-30,40<<
52,72
-30,40
49,83
-5,11
5,20
181,37
181,37
5,20
163,61
5,20
198,81>>
5,20<<
198,81
5,20
93,12

36,96
65,85>>
36,96<<
43,70
55,27
-2,31
0,33
0,33
-2,31
0,33
-2,31
0,84
-2,31
0,84>>
-2,31<<
-1,67
-0,38
-7,30
11,52
11,52
-7,30
8,00
-7,30
12,66
-7,30
12,66>>
-7,30<<
11,96
-1,23
2,15
75,12
75,12
2,15
67,77
2,15
82,35
2,15
82,35>>
2,15<<
38,57

0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>

Tomasz Duda - KBiI-4

58

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

429/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
430/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
431/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
432/
433/
433/
433/

134
10
11
11
10
78
10
211
10
211
10
210
11
10
11
11
10
70
10
11
10
11
10
201
100
10
11
11
10
70
11
11
10
11
10
211
30
10
11
11

-3097,74
-334,67>>
-6053,82<<
-6053,82
-334,67
-4893,59
-334,67
-5196,19
-334,67
-5196,19
-334,67
-5098,33
-6053,82
40,56>>
-7016,53<<
-7016,53
40,56
-4328,73
40,56
-7016,53
40,56
-7016,53
40,56
-4480,59
-3419,26
199,23>>
-7987,67<<
-7987,67
199,23
-3632,85
-7987,67
-7987,67
199,23
-7987,67
199,23
-3870,42
-3634,58
462,81>>
-8802,28<<
-8802,28

7478,60
546,12
9878,93
9878,93>>
546,12<<
7985,61
546,12
8479,41
546,12
8479,41
546,12
8319,72
9878,93
-47,49
8215,31
8215,31>>
-47,49<<
5068,29
-47,49
8215,31
-47,49
8215,31
-47,49
5246,10
4003,44
-170,15
6822,11
6822,11>>
-170,15<<
3102,74
6822,11
6822,11
-170,15
6822,11
-170,15
3305,65
3104,23
-283,61
5394,04
5394,04>>

3019,33
787,53
2973,89
2973,89
787,53
3089,56>>
787,53<<
2719,75
787,53
2719,75
787,53
2874,02
2973,89
1052,04
1750,90
1750,90
1052,04
2264,46>>
1052,04<<
1750,90
1052,04
1750,90
1052,04
2036,52
1584,53
1442,69
686,52
686,52
1442,69
1852,66>>
686,52<<
686,52
1442,69
686,52
1442,69
1398,44
1669,88
1787,14
-316,85
-316,85

146,05
12,90
176,69
176,69
12,90
160,07
12,90
182,09>>
12,90<<
182,09
12,90
173,88
176,69
26,80
280,84
280,84
26,80
182,12
26,80
280,84>>
26,80<<
280,84
26,80
191,19
148,13
10,76
236,20
236,20
10,76
112,51
236,20
236,20>>
10,76<<
236,20
10,76
126,98
112,28
19,54
139,40
139,40

60,50
7,90
108,27
108,27
7,90
98,09
7,90
111,59
7,90
111,59>>
7,90<<
106,55
108,27
22,89
239,86
239,86
22,89
155,55
22,89
239,86
22,89
239,86>>
22,89<<
163,29
126,51
12,60
276,55
276,55
12,60
131,73
276,55
276,55
12,60
276,55>>
12,60<<
148,68
131,46
31,89
227,47
227,47

-0,00<<
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

59

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

433/
433/
433/
433/
433/
433/
433/
433/
433/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
434/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
435/
436/
436/
436/
436/
436/
436/
436/

10
10
11
11
10
11
10
11
10
10
11
11
10
10
11
11
78
11
78
138
12
10
11
11
10
10
11
11
10
11
10
1
201
10
11
11
10
10
11
211

462,81
462,81
-8802,28
-8802,28
462,81
-8802,28
462,81
-8802,28
462,81
891,59>>
-8611,25<<
-8611,25
891,59
891,59
-8611,25
-8611,25
-1160,73
-8611,25
-1160,73
-1177,36
-3515,30
1521,76>>
-9041,79<<
-9041,79
1521,76
1521,76
-9041,79
-9041,79
1521,76
-9041,79
1521,76
-3760,53
11,88
816,56>>
-9771,54<<
-9771,54
816,56
816,56
-9771,54
42,67

-283,61<<
-283,61
5394,04
5394,04
-283,61
5394,04
-283,61
5394,04
-283,61
-369,31
3566,90
3566,90>>
-369,31<<
-369,31
3566,90
3566,90
480,79
3566,90
480,79
487,68
1456,08
-365,34
2170,74
2170,74>>
-365,34<<
-365,34
2170,74
2170,74
-365,34
2170,74
-365,34
902,82
-2,85
-64,26
769,04
769,04>>
-64,26<<
-64,26
769,04
-3,36

1787,14
1787,14>>
-316,85<<
-316,85
1787,14
-316,85
1787,14
-316,85
1787,14
2249,54
-942,93
-942,93
2249,54
2249,54>>
-942,93<<
-942,93
1924,13
-942,93
1924,13
1592,13
760,91
2627,18
-1509,38
-1509,38
2627,18
2627,18>>
-1509,38<<
-1509,38
2627,18
-1509,38
2627,18
559,01
1831,23
2615,22
-1945,96
-1945,96
2615,22
2615,22>>
-1945,96<<
1754,87

19,54
19,54
139,40
139,40>>
19,54<<
139,40
19,54
139,40
19,54
-25,97
22,48
22,48
-25,97
-25,97
22,48
22,48>>
-29,24<<
22,48
-29,24
-25,35
-3,99
-3,07
15,71
15,71
-3,07
-3,07
15,71
15,71>>
-3,07<<
15,71
-3,07
6,40
-1,80
-4,11
-4,64
-4,64
-4,11
-4,11
-4,64
-2,85>>

31,89
31,89
227,47
227,47
31,89
227,47>>
31,89<<
227,47
31,89
-62,69
54,26
54,26
-62,69
-62,69
54,26
54,26
-70,58
54,26>>
-70,58<<
-61,20
-9,64
-12,77
65,43
65,43
-12,77
-12,77
65,43
65,43
-12,77
65,43>>
-12,77<<
26,67
-7,48
-52,17
-58,96
-58,96
-52,17
-52,17
-58,96
-36,26

-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

60

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

436/
436/
436/
436/
436/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
437/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
438/
439/
439/
439/
439/
439/
439/
439/
439/
439/
439/
439/

19
211
19
209
1
10
209
10
209
11
10
10
211
211
10
11
1
10
209
10
209
11
10
10
211
211
10
1
212
10
11
10
11
11
10
10
211
211
10
196

-3341,07
42,67
-3341,07
58,68
-4478,09
-51,73>>
-1044,21<<
-51,73
-1044,21
-908,43
-51,73
-51,73
-1040,66
-1040,66
-51,73
-908,43
-479,85
-135,55>>
-3012,26<<
-135,55
-3012,26
-2745,62
-135,55
-135,55
-3002,52
-3002,52
-135,55
-1440,07
-2920,89
-50,06>>
-4055,01<<
-50,06
-4055,01
-4055,01
-50,06
-50,06
-4002,00
-4002,00
-50,06
-3217,09

262,95
-3,36
262,95
-4,62
352,43
-657,31
-13268,04
-657,31>>
-13268,04<<
-11542,75
-657,31
-657,31
-13222,92
-13222,92
-657,31
-11542,75
-6097,11
-564,62
-12546,99
-564,62>>
-12546,99<<
-11436,35
-564,62
-564,62
-12506,43
-12506,43
-564,62
-5998,33
-12166,42
-120,85
-9789,68
-120,85>>
-9789,68<<
-9789,68
-120,85
-120,85
-9661,70
-9661,70
-120,85
-7766,74

1120,87
1754,87
1120,87
1955,53
334,53
357,23
4835,37
357,23
4835,37
4886,30>>
357,23<<
357,23
4625,19
4625,19
357,23
4886,30
2621,48
361,65
4423,49
361,65
4423,49
4597,94>>
361,65<<
361,65
4214,40
4214,40
361,65
2479,67
4112,75
557,06
3656,90
557,06
3656,90
3656,90>>
557,06<<
557,06
3280,42
3280,42
557,06
2865,06

-5,31<<
-2,85
-5,31
-3,38
-4,35
29,33
-2,74
29,33
-2,74
12,47
29,33
29,33>>
-9,26<<
-9,26
29,33
12,47
21,25
30,42
-45,66
30,42
-45,66
-20,83
30,42
30,42>>
-50,37<<
-50,37
30,42
5,10
-47,40
-5,24
-181,36
-5,24
-181,36
-181,36
-5,24
-5,24>>
-198,01<<
-198,01
-5,24
-154,37

-67,46
-36,26>>
-67,46<<
-43,00
-55,24
-2,31
0,22
-2,31
0,22
-0,98
-2,31
-2,31
0,73
0,73>>
-2,31<<
-0,98
-1,67
-7,30
10,96
-7,30
10,96
5,00
-7,30
-7,30
12,09
12,09>>
-7,30<<
-1,22
11,38
2,17
75,12
2,17
75,12
75,12
2,17
2,17
82,02
82,02>>
2,17<<
63,94

0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>

Tomasz Duda - KBiI-4

61

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

439/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
440/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
441/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
442/
443/
443/
443/

209
10
11
10
11
11
10
10
211
211
10
11
210
10
11
10
11
90
10
10
11
11
10
134
16
10
11
10
11
90
11
10
11
11
10
40
211
10
11
10

-4013,94
-334,41>>
-6054,08<<
-334,41
-6054,08
-6054,08
-334,41
-334,41
-5172,73
-5172,73
-334,41
-6054,08
-5072,82
40,41>>
-7016,36<<
40,41
-7016,36
-4533,67
40,41
40,41
-7016,36
-7016,36
40,41
-4150,38
-4348,18
199,29>>
-7987,73<<
199,29
-7987,73
-3859,13
-7987,73
199,29
-7987,73
-7987,73
199,29
-3645,97
-3990,98
462,82>>
-8802,26<<
462,82

-9690,52
-545,72
-9879,36
-545,72>>
-9879,36<<
-9879,36
-545,72
-545,72
-8441,13
-8441,13
-545,72
-9879,36
-8278,10
47,32
-8215,11
47,32>>
-8215,11<<
-5308,24
47,32
47,32
-8215,11
-8215,11
47,32
-4859,47
-5091,06
170,21
-6822,17
170,21>>
-6822,17<<
-3296,01
-6822,17
170,21
-6822,17
-6822,17
170,21
-3113,96
-3408,62
283,62
-5394,03
283,62>>

3486,88
787,58
2973,80
787,58
2973,80
2973,80>>
787,58<<
787,58
2589,44
2589,44
787,58
2973,80
2744,14
1051,99
1750,95
1051,99
1750,95
2174,23>>
1051,99<<
1051,99
1750,95
1750,95
1051,99
1382,06
2126,23
1442,71
686,50
1442,71
686,50
1781,42>>
686,50<<
1442,71
686,50
686,50
1442,71
1631,97
1330,33
1787,13
-316,84
1787,13

-190,67
-12,86
-176,69
-12,86
-176,69
-176,69
-12,86
-12,86>>
-181,55<<
-181,55
-12,86
-176,69
-173,28
-26,78
-280,66
-26,78
-280,66
-191,96
-26,78
-26,78>>
-280,66<<
-280,66
-26,78
-183,08
-184,05
-10,72
-236,14
-10,72
-236,14
-122,61
-236,14
-10,72>>
-236,14<<
-236,14
-10,72
-112,00
-131,93
-19,51
-139,33
-19,51

78,98
7,88
108,27
7,88
108,27
108,27
7,88
7,88
111,25
111,25>>
7,88<<
108,27
106,19
22,87
239,71
22,87
239,71
163,95
22,87
22,87
239,71
239,71>>
22,87<<
156,36
157,20
12,55
276,49
12,55
276,49
143,56
276,49
12,55
276,49
276,49>>
12,55<<
131,13
154,47
31,84
227,36
31,84

-0,00<<
-0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
0,00
-0,00
0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

62

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

443/
443/
443/
443/
443/
443/
443/
443/
443/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
444/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
445/
446/
446/
446/
446/
446/
446/
446/

11
10
11
10
11
11
10
10
11
10
11
10
11
10
11
78
11
11
78
111
209
10
11
10
11
10
11
10
11
11
10
217
1
10
11
10
11
10
11
19

-8802,26
462,82
-8802,26
462,82
-8802,26
-8802,26
462,82
462,82
-8802,26
891,53>>
-8611,21<<
891,53
-8611,21
891,53
-8611,21
-1489,04
-8611,21
-8611,21
-1489,04
-2571,05
-1106,96
1521,82>>
-9041,83<<
1521,82
-9041,83
1521,82
-9041,83
1521,82
-9041,83
-9041,83
1521,82
-50,69
-3760,51
816,50>>
-9771,50<<
816,50
-9771,50
816,50
-9771,50
-3341,08

-5394,03<<
283,62
-5394,03
283,62
-5394,03
-5394,03
283,62
283,62
-5394,03
369,28
-3566,88
369,28>>
-3566,88<<
369,28
-3566,88
-616,78
-3566,88
-3566,88
-616,78
-1064,97
-458,52
365,36
-2170,75
365,36>>
-2170,75<<
365,36
-2170,75
365,36
-2170,75
-2170,75
365,36
-12,17
-902,82
64,26
-769,03
64,26>>
-769,03<<
64,26
-769,03
-262,95

-316,84
1787,13>>
-316,84<<
1787,13
-316,84
-316,84
1787,13
1787,13
-316,84
2249,51
-942,91
2249,51
-942,91
2249,51>>
-942,91<<
1851,04
-942,91
-942,91
1851,04
936,04
1679,59
2627,20
-1509,39
2627,20
-1509,39
2627,20>>
-1509,39<<
2627,20
-1509,39
-1509,39
2627,20
1854,78
559,01
2615,20
-1945,94
2615,20
-1945,94
2615,20>>
-1945,94<<
1120,87

-139,33
-19,51
-139,33
-19,51>>
-139,33<<
-139,33
-19,51
-19,51
-139,33
26,00
-22,45
26,00
-22,45
26,00
-22,45
26,51>>
-22,45<<
-22,45
26,51
10,87
24,89
3,07
-15,70
3,07
-15,70
3,07
-15,70
3,07>>
-15,70<<
-15,70
3,07
1,00
-6,39
4,11
4,64
4,11
4,64
4,11
4,64
5,31>>

227,36
31,84
227,36
31,84
227,36
227,36>>
31,84<<
31,84
227,36
-62,76
54,19
-62,76
54,19
-62,76
54,19
-64,01
54,19
54,19>>
-64,01<<
-26,24
-60,08
-12,79
65,38
-12,79
65,38
-12,79
65,38
-12,79
65,38
65,38>>
-12,79<<
-4,15
26,64
-52,19
-58,98
-52,19
-58,98
-52,19
-58,98
-67,48

-0,00
0,00
-0,00
0,00
-0,00
-0,00
0,00
0,00>>
-0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
0,00>>
-0,00<<
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00>>
0,00<<
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

Tomasz Duda - KBiI-4

63

Zadaszenie Hali widowisko sportowej Podium w Gliwicach

446/
446/
446/
446/
446/

211
211
19
1
209

-72,55
-72,55
-3341,08
-4478,09
-55,22

-5,71
-5,71
-262,95
-352,43
-4,35

1730,17
1730,17
1120,87
334,53
1931,12

2,90<<
2,90
5,31
4,35
3,43

-36,90
-36,90>>
-67,48<<
-55,26
-43,64

-0,00
-0,00
-0,00
-0,00>>
-0,00<<

Bibliografia
1) PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
2) PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje, Cz 1-3: Oddziaywania oglne
Obcienie niegiem
3) PN-77/B-02011 Obcienia w obliczeniach statycznych Obcienie wiatrem
4) PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje, Cz 1-5: Oddziaywania oglne
Oddziaywania termiczne
5) PN-EN 1993-1-11 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Cz 1-11: Konstrukcje
cignowe
6) Szymon Pakowski Konstrukcje stalowe (Rozdzia 3: Konstrukcje cignowe)
7) Projekt architektoniczno-budowlany Hali widowiskowo-sportowej Podium

Tomasz Duda - KBiI-4