Vous êtes sur la page 1sur 11

Succesvollekunsttransformeertdekijkerineenkunstenaar

Eenvisieopdekunstpraktijkenhetkunstonderwijs

YvettePoorter
26/05/2015

Succesvollekunsttransformeertdekijkerineenkunstenaar

Kunstiseenbewusteervaringvankijkenendoen,nieteentechniekofwijzevankijkenen
doen.Kunstkaneenvormaannemen,bijvoorbeeld:woordenoppapier,bewegingenvan
deenemenstegenoverdebewegingenvandeander,eenreflectievanhetlicht,een
onaantastbaaridee.Kunstheeftgeenspecifiekevormnodig,maarmoeteensociale
overeenkomstvormen.Vormishetcontactmomenttussenkunstenaarenbeschouwer,
maardezevormhoeftgeenobjecttezijn.

Alseenkunstenaareenbepaaldetechniekofmanierwilgebruiken,moethijofzijdat
oefenenofimproviseren.Alsdietechniekzoietsisalsplakkenmetspuugnahetetenvan
eenkoekje,oflassenmetstaal,ofsprekenmeteenhogestem,ofeenweeklangelkuur
eenkoproldoen,danishetomdatdekunstenaardatgekozenheeftuitnoodzaakende
toeschouwerhetherkentalseencontactmoment.

Wecanalwaysaskabouttheplaceoftheartist,butperhapsthemorepertinentquestionishowbig,
howexpansiveisthatplace?

BarrySchwabsky(
linknaarvolledigetekst
)

Ikvindhetwoord'kunstenaar'moeilijk,omdathetntypevertegenwoordigtdatzich
onderscheidtvananderetypes.Bijvoorbeeld,eenkunstenaarisgeenwetenschapper,een
kunstenaarisnieteenaccountant,eenkunstenaarisnieteenbadmeester.Ofnetzo,een
dierenartsisnieteenkunstenaar,treinconducteurszijngeenkunstenaars,ambtenaren
zijngeenkunstenaars.Infeite,misschienmoethetwoordkunstenaareenactieof
werkwoordzijn.Omietstekunstenarenzouietsofiemandbezielenmetdemogelijkheid
voorkunst.Nadatdebeschouwer(ambtenaarofbadjuf)inaanrakingisgekomenmeteen
contactmomentheeftzij/hijzijn/haareigenvormbezield.Eenvormdieheelanderskan
zijndatwatdekunstenaarhadbezield.Zoudebadmeesterzijnbezieldevormwillen
aanpakken,ishijkunstenaargeworden.

Nowwereallsupposedtobeourownboss,ourownbusiness:ourownagentourownlabelourown
marketing,production,andaccountingdepartments.Entrepreneurialismisbeingsoldtousasan
opportunity.Itis,byandlarge,anecessity.Everybodyunderstandsbynowthatnobodycancountonajob.

WilliamDeresiewicz

(
linknaarvolledigetekst
)

Rewildinghetkunstvak

Ikvinddathetkunstvakeenrewildingnodigheeft.Indevormvankruisbestuivingtussen
vakken.Rewildingwerdontwikkeldalseenmethodeomecosystementebehoudenen
hetverliesaanbiodiversiteitteverminderen.Hetiseenvisiewaarindezelfregulerende
natuurcentraalstaat,onafhankelijkvanmenselijkhandelen.Kunstmoetdusgecultiveerd
kunnenwordenbuitenhetkunstvak.Desocialediversiteitvankunstenaarsmoet
aangemoedigdwordenomeenrijkelijkecosystemtecreeren.LeesmeeroverRewilding
inFlevoland,NederlandinRecalloftheWildin
TheNewYorker
.

Everyyear,moreandmoreartistsarequittingtheartworldframeorlookingforandexperimentingwith
viableexitstrategiesratherthanbroadeningitfurther.Andthesearesomeofthemostexciting
developmentsinarttoday,fortoleavetheframemeanssacrificingonescoefficientofartisticvisibility
butpotentiallyinexchangeforgreatcorrosivenesstowardthedominantsemioticorder.

StephenWright
(
linknaarvolledigetekst
)

Richtingdekunst

Mijnbelangrijkstedoelalsdocentisomdeleerlingenlostekrijgenvanhunideenover
watkunstkanzijn,wiekunstenaarskunnenzijnenwaarkunstplaatskanvinden.Kunstis
eenaanpak,hetbeoordelenvankunstisookeenaanpakenkunstenaarzijniseen
aanpak.Kunst=dichterbijkomen.

Ikhebhetmeestegeleerdvanmijnervaringenalsassistenttoenikvooreenvanmijn
docentengingwerken.Zomoestiktechniekenlerenomzijnplanneninbeeldtekrijgen.
Somswashetstomofvieswerkensomswashetsuperleukenstimulerend.Omdatik
eenopdrachthad,moestikmijfocussenopeendoelwatnietmijneigendoelwas.
Bijvoorbeeld:gietenmettandheelkundigalginaatomeenlevensgrootbeeldtemakenmet
tweeanderenassistenteneenvrijstaandhuisvan6meterhoogteindeopenbareruimte
bouwen.Doordattedoen,vroegikmevaakaf:Waaromwilhijhetzodoen?Hoezouik
hetandersdoen?Hoekanikditdoelbereikenmetdezematerialenentechnieken?Hoe
zouikdezetechniekinmijneigenwerkkunnengebruikenenzouikdatwillen?Zokijkik
nuookandersaantegendingen/manieren/aanpakkenommijheen,andersdanvoormijn
ervaringalsassistent.Ikleerdeheelveelvandezevragenenkondetechnieken
toepasseninmijneigenwerk.

Inmijnkunstpraktijkwerkikbijnaaltijdsamenmetanderekunstenaarsmisschienishet
nietzozeereenkunstpraktijkalseensamenlevingsaanpak,watikalshetbelangrijkevan
kunstzie.Alseenvormvankunstonderwijshechtikookveelwaardeaandeouderwetse
praktijkvanmeesterenprotg.Alsprotg,technicusofassistenthebjealsdoelhet
contactmomentvoorenvaneenanderteverzorgen.Kunstenaar,assistenten
beschouwerzijnallemaalindepositieomhetcontactmomentteverzorgenenbezorgen.
Succesvollekunsttransformeertdebeschouwer(entechnicus)ineenkunstenaar.Inde
lijstvanProtg,Assistent,TechnicuszouikookdefunctievanCuratorenCriticus
kunnentoevoegen.Datzoudenzezekerookwillen,wantzozoudenzeookkunstenaar
worden.

Indeklasvindikhetheelbelangrijkdatleerlingenalseengroepdenkenendatzeniet
altijdmetdezelfdeleerlingensamenzitten/werken.Ikzieelkelesalseenmaaltijdvan
verschillendegerechten.Netalscitroenmetvisandersisdancitroenineenzoetetaart,of
muntintheeeenandereplekindedagheeftdanmuntmetgarnalenenknoflookzo
probeerikrestjesenverstemengeninmijnleerlingen.Hetmoetniet30xdezelfde
gehaktbalworden.
7

Referencesandcitedworks:

RewildingModernitybyLisaBaldissara
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44186772

TheDeathoftheArtistandthebirthoftheCreativeEntrepreneurbyWilliam
Deresiewicz
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/01/thedeathoftheartistandthebirth
ofthecreativeentrepreneur/383497/

RecalloftheWildbyElizabethKolbert
http://www.newyorker.com/magazine/2012/12/24/recallofthewild

UsersandUsershipinArtChallengingExpertCulture
http://transform.eipcp.net/correspondence/1180961069#redir#redir

"DenkenoverKunst:EenInleidinginDeKunstfilosofie."(Book,2000)[WorldCat.org].
N.p.,n.d.Web.25May2015.

CollegedictatenvanOnnoSchilstra:
NetechtOvermimesisennabootsingstheorien
BesmettenenherbelevenExpressietheorien
http://www.kabk.nl/docu/Expressie.pdf
Formalisme
DionysisenApolloNietzschessynthese
SchoonheidvolgensKant
Hegeliaansedialektik

http://en.wikipedia.org/wiki/Plato
http://nl.wikipedia.org/wiki/Formalisme_(kunstbeschouwing)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoj
http://plato.stanford.edu/entries/collingwoodaesthetics/
http://www.artcritical.com/fry.htm

10