Vous êtes sur la page 1sur 29

Arkturiaskie Objawienia

Czas informacji dla ludzkoci

Ramaathis-Mam

z jzyka angielskiego tumaczya


Anna Burakowska

Wydawnictwo Nameya
2011

Spis treci
Prolog
Wstp Ewolucyjnych Mentorw Arktura.

Cz pierwsza
Rozdzia 1 Wnikliwo.
Rozdzia 2 - Midzywymiarowe portale
Rozdzia 3 - Rasa Kumara.
Rozdzia 4 - Przysze czakry Ziemi
Rozdzia 5 - Miasta wewntrz Ziemi w Meksyku.
Rozdzia 6 - Bazy oceaniczne
Rozdzia 7 - Statki kosmiczne..
Rozdzia 8 - Krgi zboowe.
Rozdzia 9 - wite energetyczne miejsca na Ziemi.
Rozdzia 10 - Przysze miejsca duchowoci.
Rozdzia 11 - Energia Bogini.
Rozdzia 12- Nocne Podre
Rozdzia 13 - Moc dwiku
Rozdzia 14 - Rada Karmy i okres przejcia.

Cz druga
Rozdzia 15 - Cywilizacje wnoszce najwikszy wkad w proces ziemskiej ewolucji.
Arkturianie - Mentorzy Ewolucji Arktura..
Antares - Ksi Metatron
Syriusz - Arasmaht..
Plejady - Komendant Samjese.
Orion - Alswaram
Andromeda Mereswasthas
Wielka Duchowa Hierarchia - Dyrektorzy Wszechwiata..
Konfederacja Intergalaktyczna Komandor Asthar Sheran

Cz trzecia
Rozdzia 16 - Pracownicy wiata..
Rozdzia 17 Dzieci
Rozdzia 18 Gaja
Rozdzia 19 - Wieloryby, delfiny i wiadomo wody
Rozdzia 20 - Soce i Ksiyc.
Rozdzia 21 - Nierozwizane tajemnice..
Rozdzia 22 - Proces wzniesienia
Rozdzia 23 - ycie w stanie wiadomej percepcji
Rozdzia 24 - Ludzkie ciao.
Rozdzia 25 Poza chorob.
Rozdzia 26 - Siy ciemnoci.
Rozdzia 27 - Prawdziwa natura zota
Rozdzia 28 - Przyszo mioci.
Epilog - Mistrz Menok

Prolog
Drodzy czytelnicy, oddaj w wasze rce objawienia przekazane mi przez Mentorw
Ewolucji z Arktura, gwiazdy znajdujcej si w konstelacji Wolarza.
Po raz kolejny dano mi sposobno uczestniczenia w duchowym projekcie stanowicym
mj wkad i sub dla wszechwiata oraz ludzkoci. Kada ksika, ktrej treci jestem
przekanikiem, stanowi mechanizm duchowej aktywacji, ktrej musz rwnie osobicie stawi
czoa.
Najtrudniejszym dla czowieka zadaniem jest skonfrontowanie si z samym sob.
Wymaga to ogromnej uczciwoci, szczeroci i odwagi. Wyzwanie polega na odnalezieniu
ukrytych pod mask ego aspektw, ktre skrywaj nasz prawdziw duchow tosamo. Czy ten
proces ewolucyjnej metamorfozy oczyszcza nas z duchowych cieni ewolucji? Tak. Ale czsto nie
jest wygodny ani te atwy do zintegrowania. Wykracza daleko poza struktury ycia, ktre
uwaamy za podstawy naszego istnienia. Skoro jednak znajdujemy si ju na tym poziomie
ewolucyjnego dowiadczania warto sprbowa. Podejmujemy ryzyko zagbiajc si w nasze
wewntrzne obszary, o ktrych czsto nic nie wiemy. Lk, jako projekcja umysu, testuje nasz
determinacj, szczero, wytrwao i pragnienie odkrywania duchowej niemiertelnoci.
Mamy w sobie pami wszystkich ewolucyjnych dowiadcze zgromadzonych w
poprzednich yciach. Teraz, na pocztku trzeciego tysiclecia, dana jest nam sposobno, by w
peni przejawi wynik ewolucyjnych lekcji, ktre odbylimy. Echo dawnych czasw mocno odbija
si w naszych yciach wywierajc wewntrzne cinienie, zmuszajce nas do poszukiwania
odpowiedzi i zakaczania procesw. Czasami lk przed nieznanym paraliuje nas do tego
stopnia, e popadamy w zakopotanie a nawet panik. Ostatecznie wszystkie te emocje
uaktywniane s przez umys i pobudzaj nas do szukania rda, ktre odzwierciedla nasz
dualn egzystencj.
To dla mnie wielki zaszczyt mc wsppracowa z naszymi pozaziemskimi brami i by
instrumentem przekazujcym wskazwki od nich dla nas. Pomimo e znajduj si oni na znacznie
wyszym poziomie duchowym, kierujc si duchow wraliwoci, braterstwem i solidarnoci,
wchodz z nami we wzajemn relacj poprzez swoje nauczanie. S specjalistami w tej dziedzinie.
Wiedz, w jaki sposb, ze zrozumieniem, wspczuciem i mioci, podzieli si sw wiedz, by
pobudza nasz ewolucj. Jako rzecznik pozaziemskich istot, musz przyzna, e zrozumienie
przekazywanej przez nich wiedzy i dostrojenie si do ich wibracji nie jest atwe. Wyprzedzaj nas
o okoo dwiecie pidziesit tysicy lat. Ich poziom ewolucji jest dla nas niepojty, poniewa my
zatrzymalimy si na etapie koncepcji pierwotnych. Powinnimy uwaa siebie za szczliwych
otrzymujc przewodnictwo i wsparcie braci i sistr z gwiazd, ktrzy wykazujc si ogromn
tolerancj i wspczuciem, prbuj pomc nam przeistoczy si w niemiertelne istoty wiata.
To trudne zadanie, poniewa my pozostajemy uwizieni w reakcyjnym zachowaniu z tendencj
do cakowitego odrzucania jakiegokolwiek rodzaju wewntrznej przemiany. Korygowanie istot
opierajcych si zmianie, stanowi olbrzymi, trudn do wykonania prac.

Zawarto i format tej ksigi objawie wykracza poza charakter informacyjny. Jednak, by
odczyta prawdziwe przesanie, musicie wyj poza ludzki kontekst kulturowy i gboko zanurzy
si w przestrzeni kosmicznej ewolucji. Nie prbujcie klasyfikowa informacji w sposb dualny,
racjonalizujc z paszczyzny mentalnego ego. Jeli naprawd chcecie pozna przesanie ksiki,
powinnicie otworzy si duchowo, tak by Wysze Ja mogo je odkodowa. Niektre fragmenty
mog si wyda wam niewiarygodne. Pamitajcie jednak, e wasze kryteria stanowi
mechanizm, ktrego mentalne ego uywa, by ocenia i manipulowa. W uniwersalnej machinie
ewolucyjnej wszystko jest moliwe. To, co nasi przodkowie uwaali za niemoliwe, dla nas dzi
stao si rzeczywistoci.
Mam nadziej, e docenicie objawienia, a one pomog wam dostrzec te aspekty waszego
ycia i ewolucji, ktre stanowi rdo nieporozumie oraz konfliktw.
Pragn, bycie wszyscy czerpali ogromn rado z tej podry inicjujcej w misteria
ludzkiej ewolucji i waszego powizania z caym kosmosem. Dziki wiedzy integrujemy w naszym
yciu dowiadczenia i mdro, ktra pozwala nam przyspieszy duchowe wzrastanie oraz
zrozumie cel naszego istnienia i ewolucji we wszechwiecie. Moim pragnieniem jest, bycie
odnieli jak najwiksze korzyci z przedstawionych informacji, by duchowa wiadomo moga
prawdziwie zacz rzdzi naszym wiatem bdu i niezgody.
Bez gbokiej i prawdziwej przemiany, przycignicie najwyszej czstotliwoci Mioci,
czcej nas z naszym boskim pochodzeniem i niemierteln natur, nie jest moliwe. Zapraszam
was do przeniesienia si na najwyszy poziom wspaniaej rzeczywistoci, jednoczcej i
harmonizujcej ludzk niezgod.
Niech wiato, bogosawiestwo i sia wyszych sfer spyn w wasze serca, bycie
poznali, co oznacza bycie czci wiecznego planu nieskoczonej mdroci. Jestem zawsze z
wami, w subie wszechwiatowi i Boskoci.

Wasz kosmiczny przyjaciel,


Ramaathis Mam
Luty 2004

Wstp
Ewolucyjnych Mentorw Arktura

Pozdrowienia dla was wszystkich, drodzy czytelnicy. Porozumiewamy si z wami z


konstelacji Wolarza, z gwiazdy, ktr wy nazywacie Arkturem. Rzutujemy teraz nasz
harmonizujc wibracj interakcji.
Ten podrcznik objawie to przewodnik, ktry ma odpowiedzie na pytania zwizane z
tajemnicami waszych czasw. Doskonale wiemy, jak bardzo lubicie odsania sekrety
pobudzajce ciekawo i ekscytujce wasz ludzk natur. Inteligencja i umys ludzki potrzebuj
staej informacji, by odkrywa gr ewolucji poprzez niewyjanione zjawiska majce miejsce na
Ziemi. Jest to absolutnie normalne. Jestecie przecie zindywidualizowanymi boskimi
inteligencjami poszukujcymi celu ycia i ewolucji.
My, Arkturianie, kochamy wchodzi we wzajemne relacje z cywilizacjami znajdujcymi
si na progu ewolucyjnego przejcia i ekspansji wiadomoci, poniewa nasz specjalnoci jest
duchowa edukacja. W wiecie, w ktrym yjemy, jestemy Ewolucyjnymi Mentorami.
Kierujemy przeznaczeniem naszej cywilizacji. W waszym wiecie istnieje prawo legislacyjne. W
naszym istnieje podobna dziedzina, jednak ma odmienne cele i funkcje istnienia.
Jestemy grup istot poczon z Centralnym Sensorem umoliwiajcym komunikacj z
kadym na Arkturze poprzez nasz kolektywny umys. Odpowiadamy za ukierunkowywanie,
pobudzanie i harmonizowanie ewolucyjnego procesu naszej cywilizacji. Rada Rektorw, ktrej
czci jestemy, liczy dwunastu czonkw. Wszyscy oni wzili udzia w tym projekcie poprzez
projekcj i holograficzn syntez naszego energetycznego Makrohologramu.
Dla Ramaathis-Mama, stanowicego pomost pomidzy nami i wami, byo to niezwyke,
nieatwe dowiadczenie. Musielimy dokona przewymiarowania jego niszych cia, by mg
wej w relacj z nasz czstotliwoci wibracji. Wy, w trzecim wymiarze, wibrujecie w
czstotliwoci 12,5 w skali Shumanna, podczas gdy my, w wymiarze trzynastym, wibrujemy z
czstotliwoci 128,9.
Ksika stanowi wysiek grupy istot kierujcych przeznaczeniem cywilizacji istniejcej
poza czasem i przestrzeni, ktre znacie. Dla nas byo to wspaniae dowiadczenie przekazania
informacji, ktre wnios swj wkad w rozwj waszej ewolucji. Odpowiedzi, przez nas
przekazane, nie s jedynymi, albo definitywnie jedynymi. Zgodnie z waszym poziomem
ewolucji stworzylimy i przystosowalimy te aspekty, ktre s dla was atwe do zrozumienia.
Odpowiedzi na te same pytania, zadane przez istoty znajdujce si na wyszym poziomie
ewolucji, miayby inn tre i form. Dostarczylimy kluczy dla waszej duchowej orientacji.
Pomog one wam przyczy nowe koncepcje ewolucyjne w Trzecim Tysicleciu, a zwaszcza w
pierwszej poowie 21 wieku. Wiele tysicy lat temu kierowalimy pewnymi aspektami waszej

ewolucji. Dzi powrcilimy, lecz ju z innymi zadaniami. Czasy si zmieniy i moemy teraz
wchodzi z wami w kontakt w sposb bardziej bezporedni.
Jedna czwarta populacji Ziemi to dawni jej mieszkacy, ktrzy uczestniczyli w prawie
wszystkich procesach ewolucji. Pozostae trzy czwarte pochodzi z rnych czci wszechwiata i
znajduje si w ziemskiej szkole znacznie krcej, to znaczy okoo 75 000 lat. Jak widzicie nie
jestecie tu nowi. Od dawna powtarzacie te same lekcje, zakotwiczeni w reakcyjnych grach
duchowej ewolucji. Dlatego wanie, zgodnie z ludzko-planetarnymi potrzebami, zgodzilimy si
wzi udzia w tym projekcie pod auspicjami i przewodnictwem Duchowej Hierarchii naszej
Galaktyki. Jestemy wiadomi rozproszenia i niecierpliwoci ludzkiego umysu, dlatego
opracowalimy ten projekt w sposb, ktry powinien skupi wasz uwag i wpyn na
racjonaln wiadomo. Znamy doskonale wasze cechy i mamy o was najwiesze wiadomoci.
Stworzylimy odpowiedni format, bycie si z nami nie nudzili i zyskali maksymalne korzyci
oraz wskazwki dziaania.
By nasz kontakt by moliwy, odbylimy podr do waszej czasoprzestrzeni nie w
gwiezdnych statkach, lecz poprzez zapisy w ksidze Akaszy udostpnione nam przez Hierarchi
Galaktyki. Musielimy zbada poziom waszej ewolucji i po wysaniu rnych ideoholograficznych projekcji stworzylimy program informacji. Czas i przestrze, w ktrych my
yjemy, s archetypowe. Formy myli rzutowane s z tego miejsca i podruj do innych
wiatw, jak na przykad wasz, by generowa ewolucyjn transformacj. Mimo waszych
niewaciwych zachowa, udzielono wam votum zaufania i wsparcia ze strony Duchowej
Hierarchii Galaktyki, oraz naszej.
Mamy nadziej, e objawienia te owietl drog duchowego rozwoju waszej cywilizacji i
z godnoci stawicie czoa nowym, ewolucyjnym wyzwaniom Epoki Wodnika. Pragniemy by
waszymi przewodnikami, zainspirowa i wesprze was na ciece prowadzcej do nowego
wymiaru ewolucyjnego, w ktrym bdziecie zdolni wibrowa w zgodnoci z planet, yciem i
kosmiczn ewolucj. Musicie oczyci wszystkie swoje struktury psychiczne, fizyczne,
energetyczne i emocjonalne, by uzyska dostp do nowej, kosmiczno-duchowej panoramy oraz
wizji. To przyniesie wam dobre samopoczucie w waszych niszych ciaach, a take dostatek,
pokj, harmoni i braterstwo waszej ludzkoci. Pamitajcie, e to wy jestecie gwiazdami tego
spektaklu. Powinnicie dobrze nauczy si scenariusza, by nie zepsu swojej roli.
Poprzez nasze objawienia, dostarczamy wam narzdzi do uaktywnienia waszej
kosmicznej wiadomoci w wieku Wodnika. Zostalicie obdarowani wielk sposobnoci i nie
powinnicie jej zmarnowa. Naszym yczeniem jest, abycie odnieli maksymalne korzyci i
uzyskali dobre samopoczucie po przeczytaniu przekazanych tu informacji.
Pamitajcie, my rwnie nie pozostajemy tylko biernymi obserwatorami: jestemy
zaangaowani w wasz proces ewolucyjny i bylimy z wami w rnych erach ewolucji. We
wszechwiecie zwie si nas Ewolucyjnymi Ogrodnikami, a nasz status to Inynierowie
Hologramw. Dlatego skonstruowalimy ten przekaz tak, by informacje zostay zakodowane w
waszym hologramie ewolucyjnym. Wy powinnicie tylko zastosowa je w praktyce poprzez

introspekcj i analiz. Zintegrowanie si z nimi sprawi, e transformacja bdzie moga


prawdziwie nastpi w waszym yciu.

Rozdzia 1

Wnikliwo
W obecnych czasach, jednym z najwikszych wyzwa ludzi jest rozwijanie wnikliwoci.
Przez wiele lat mielicie do swej dyspozycji lawin rnorodnych informacji, ktre napyway
do was w odpowiedzi na wasz potrzeb zrozumienia, dokd tak naprawd zmierzacie. Wiele z
tych informacji jest produktem istniejcego zamieszania. Chcemy w ten sposb powiedzie, e
teraz jest czas, by nauczy si waciwie uywa swej wnikliwoci. W tym celu musicie
poczy si ze swoj Istot Esencjonaln.
Ze wzgldu na szczeglne okolicznoci i wielkie wyzwania, przed ktrymi stoi planeta i
ludzko, grupy niezrzeszonych istot inwolucyjnych infiltruj informacj. Ich celem jest
oczywicie sabotowanie waszego procesu ewolucyjnego. Istniej rwnie inne istoty, ktre
niewiadomie, z powodw ich wasnych bada, ingeruj w wasz proces ewolucji. Jednak grupa
Illuminati jest najsilniejsza i najbardziej aktywna. Ich rol jest oczywicie bycie katalizatorem
waszej ewolucji, bycie mogli teraz uzna i zintegrowa nowe wartoci, odpowiednie dla
ludzkoci w Trzecim Tysicleciu.
Rne poziomy informacji
Nie kada przekazywana informacja jest prawdziwa, ani te nie wszystkie informacje
pochodz z planw wiata. Niezrzeszone, inwolucyjne istoty maj do was atwy dostp z
powodu saboci waszego magnetycznego pasa energetyczno-wibracyjnego. Wiele z tych istot to
po prostu obserwatorzy zachodzcego na Ziemi procesu ewolucyjnej mutacji. Jednak w sposb
poredni wpywaj one na przyczynowy i astralny plan waszej planety. Ich czstotliwo
wibracji jest wysza w stosunku do waszej. Niewiadomie emituj psychiczno-emocjonalne
zaburzenia, ktre wpywaj jednak na wasze nisze ciaa. Niektre z informacji, ktre przekazuj
zawieraj skomplikowane treci naukowe, ale praktycznie nie maj duchowej esencji. Tego
rodzaju informacja kodowana jest w taki sposb, e z atwoci moecie wyczu, i jest dla was
niewaciwa. Zawiera terminy i czstotliwoci zaprogramowane tak, by wpywa na wasze
mentalne ego i trjwymiarow psychik. Wiele osb bdcych kanaami tego rodzaju informacji
nie zdaje sobie sprawy, e znajduje si pod kontrol tych wanie istot. Z tego powodu
wprowadzamy w ycie strategie majce na celu stopniowe demaskowanie i podwaanie tego
rodzaju rde informacji. W jaki sposb moecie uzyska pewno, e informacja pochodzi z
planw wiata? Jest to kwestia duchowego oczyszczenia i poczenia ze sw Istot
Esencjonaln, ktrej kanaem poczenia jest wita intuicja emanujca z waszego czwartego
generatora emocjonalnego, inaczej czakry. Skutki nastpujce w waszym yciu w rezultacie
kontaktu z okrelonymi energiami stanowi dowd na to, skd przekazywane informacje

pochodz. Gdy wchodzicie w kontakt z energi wiata efekt zawsze bdzie dla was
rewitalizujcy, harmonizujcy, introspektywny i wietlisty.
Zachcamy was, bycie otworzyli drzwi prowadzce do boskiej, kosmicznej integracji i
poczenia ze sw Istot Esencjonaln. Wygenerujcie stan lekkoci, spokoju, siy i wewntrznej
mocy, ktry pobudzi was do zanurzenia si w najgbsze rejony waszego Stanu Obecnoci.
Wykreujcie stan nadzwyczajnego szczcia, pozytywnego nastawienia, otwartej wiadomoci i
wraliwoci, by rozpali pragnienie transformacji i dostpu do nowej Wodnikowej wiadomoci
kosmiczno-planetarnej solidarnoci oraz braterstwa. Stan ten powinien wzbudzi w was ducha
harmonizujcej, bezwarunkowej Unii indywidualnoci Kosmicznego Ja w ramach sieci ewolucji.
Wane jest, bycie przyzwyczaili si do codziennej, osobistej dyscypliny przyczyniajcej
si do rozwoju waszej wnikliwoci. Dziki temu nie padniecie ofiar duchowych naduy, tak
powszechnych w dzisiejszych czasach. Jedynym wymogiem jest cakowita uczciwo, godno i
absolutna szczero. Reszta zostanie uczyniona przez Wysze Ja kierujce wasz ewolucj.
Samodyscyplina jest gwnym narzdziem, ktre pozwoli wam stopniowo rozwija umiejtno
rozrniania. Wnikliwo mona nazwa inaczej mdroci w praktyce. Posiadacie j ju w
sobie. Moecie by zwodzeni przez oszustwo energii i informacji tylko wwczas, gdy nie
jestecie dostrojeni do swego Esencjonalnego Ja i Prawdy Kosmiczno-Duchowej Ewolucji.
Duchowe Narzdzia dla Nowej Ery
Aby uatwi wam to zadanie, przekaemy metod nazywan wietlisto-Harmonizujc
Selekcj i Poczeniem. Dziki temu procesowi bdziecie zdolni do dostrojenia swej zdolnoci
wnikliwoci, zrwnania si ze swoim Wyszym Ja, jak rwnie z Alpha-Prima, znan jako
siedziba Wyszej Jani. Metoda ta moe by zastosowana we wszystkich sytuacjach, ktre
wymagaj rozeznania energii i ich wewntrznych komponentw.
1. Zanim wejdziecie w kontakt z jakim rodzajem informacji, wydarzeniem czy
energetycznym dowiadczeniem, powinnicie poprosi swoje Wysze Ja, by otoczyo
was fioletow piramid w celu transmutacji wszystkich niezgodnoci. Nastpnie
poprocie o umieszczenie niebieskiej piramidy nad fioletow, aby zamkn wszelkie
szczeliny, czy te sabsze punkty waszych niszych cia. Na koniec niech otoczy was
piramida srebrno-biaa, z lustrami z kadej strony, by adna nieharmonijna energia,
myl ani fala mentalna nie mogy wnikn do waszego pola.
2. Nastpnie zwizualizujcie wielk zoto-rubinow kul, ktra wnika poprzez czubek
waszej gowy do czakry serca, gdzie znajduje si bkitny trjkt. To jest kana
komunikacji z waszymi przewodnikami.
3. Nastpnie mentalnie powtarzajcie przez kilka minut kod wibracyjno-transmutujcy:
Iramiel-Sebayoh-Aramyas
4. Przywoajcie stan Penej Obecnoci, by zakodowana energia moga zej z waszej
Alpha-Prima i wskaza wam, czy rzeczywicie potrzebujecie danej energii czy te

informacji dla swej duchowej ewolucji. Przez kilka minut pozostacie w mentalnej
ciszy. Odpowied przyjdzie poprzez wasz czakr serca w postaci balsamu i
odwieajcego ognia obejmujcego cae ciao i przynoszcego twierdzc
odpowied. Jeli takie doznanie nie pojawi si, bdziecie wiedzie, e informacja czy
energia, o ktr pytalicie nie jest waciwa dla was i nie pochodzi z planw wiata.
Najwaniejsze jest wasze szczere pragnienie, by zawsze wibrowa w najbardziej
wzniesionej czstotliwoci wiata, na poziomie, na ktrym przebywa wasze Wysze Ja.
Wszystko, czego szukacie, ju w was istnieje. To tutaj znajduje si kana poczenia z boskim
planem wiata. adne medium, kana ani uzdrowiciel nie moe da wam dowodu. Wiele z tych
osb nie wibruje w odpowiedniej czstotliwoci dostrojenia do tego wewntrznego kanau i
zupenie nie s one tego wiadome.
Nowe kody
Przekazywane wam obecnie informacje wydaj si by odmienne od dawniejszych.
Pojawiaj si pene mocy narzdzia, medytacje i kody wibracyjne. W przekazie Kroma,
Wielkiego Centralnego Soca Wszechwiata, nie tylko moecie podrowa po wszechwiecie,
dostajecie rwnie specjalne kody do powtarzania. Niektrym osobom kody te mog wydawa
si nieco niepokojce. Niepokj powstaje dlatego, e nie rozumiecie, co oznaczaj. Rodzi si
wic obawa przed ich zastosowaniem.
Wy, ludzie, w fazie ewolucyjnego oczyszczania, zawsze stawiacie opr zmianie.
Znajdujecie si na tej planecie, by dokona transmutacji swych wstecznych tendencji do
stagnacji, ktra przeszkadza wam w uzyskaniu dostpu do kosmicznej dynamiki staej mutacji.
Wnikliwo nieodcznie powizana jest z dowiadczeniem. Aby wiedzie, czy co jest
rzeczywicie pozytywne i konstruktywne, trzeba tego dowiadczy. Pamitajcie, e znajdujecie
si na planecie, ktrej infrastruktura zapewnia eksperymentowanie w ewolucji. Kody przekazane
wam w Przesaniu KROMA nie maj tumaczenia. Nie poszukujcie ich specjalnego znaczenia
sownego, poniewa takiego nie posiadaj. S to elektromagnetyczne kody zaprojektowane dla
waszych cia energii, mentalnych i podwjnych eterycznych. Przecie uywacie wielu
technologii, ktrych zupenie nie pojmujecie. Robicie to ze wzgldu na ich korzystne dla was
dziaanie nawet, jeli nie jestecie w stanie w peni ich zrozumie. Analogicznie, nie powinnicie
by tak niepewni w stosunku do tego, co oferuje wam Wielkie Centralne Soce, poniewa
pomoe to wam dokona wielowymiarowego skoku w waszej ewolucji. Jeli kto rzeczywicie
chce pozna smak miodu, potrzebuje tylko go sprbowa. Wszelkie inne badania nie s tu
niezbdne.
Liczby s archetypowymi symbolami, ktre oznaczaj i uaktywniaj regeneracj, rozwj,
rwnowag, harmoni, a take niszczenie pewnych struktur energetyczno-wibracyjnych.
Kody te s wane tylko dla waszej ludzkoci w specyficznej sekwencji ewolucji
galaktycznej i uniwersalnej. Dano je wam, poniewa uzyskalicie optymalny poziom ewolucji.

W przeciwnym razie nie otrzymalibycie dostpu do tych wanie kodw wibracyjnych. Wielkie
Centralne Sonce i Hierarchia Wszechwiata wiedz doskonale gdzie, kiedy i jak zastosowa
nowe programy i projekty ewolucyjne, poniewa na tym wanie polega ich praca. Mylicie, e
Wielkie Centralne Sonce nie jest cakowicie i doskonale wiadome tego, co dzieje si w caym
wszechwiecie? Nie powinnicie zapomina, e ono jest wszechwiatem i my wszyscy w Nim
si zawieramy.
W zalenoci od poziomu ewolucji, otrzymujecie nowe wskazwki, adekwatne do
waszych aktualnych potrzeb. Czy wyobraacie sobie, bymy mogli przekazywa te informacje
trzysta lat temu? Mylicie, e co z nich pojlibycie? Gdy zaczynacie opowiada maemu
dziecku o trygonometrii i arytmetyce moecie zaobserwowa jak wchodzi ono w stan
wewntrznego zamieszania i zaburze, a cakowicie si zablokuje. Wysze Sfery doskonale
wiedz, czego ludzko potrzebuje w tych momentach, poniewa jest kierowana, prowadzona i
ochraniana wanie przez te Sfery. S one jak dobry nauczyciel, ktry troszczy si i dba o swych
studentw, by mogli harmonijnie rozwija si, dojrzewa moralnie i etycznie oraz ulepsza
nastpnie przyszo ludzkiego spoeczestwa. Jedyn now informacj jest to, e mutujecie
przyczajc nowe wzorce ewolucji, ktre ju istniej w waszym ciele wiata i duchowych
genach. Naszym jedynym zadaniem jest otworzy drzwi, gdy przejawiacie gotowo, by wej w
now sekwencj ewolucji. W swojej esencji jestecie doskonali, ale teraz znajdujecie si w stanie
duchowego odzyskiwania samych Siebie. To wszystko. Nie ma nic nowego, tylko sposb, w
ktry wyraacie oraz integrujecie mdro i doskonao, ktra ju znajduje si wewntrz
waszego Esencjonalnego Ja.
Osoby bdce kanaami i uzdrowiciele
Mimo e Ziemia wchodzi teraz na wyszy poziom wibracyjny, nie oznacza to wcale, e
wszystkie osoby bdce kanaami i uzdrowicielami osigaj ten poziom. Jest on uzaleniony od
indywidualnego planu ewolucji, wibracyjno-energetycznych potrzeb Ziemi oraz energii ewolucji
koniecznej do osignicia poziomu czwartego-pitego wymiaru. Na waszej planecie, gdzie
dominuje biegunowo, dualno i relatywno, istniej wspaniae warunki dla wchodzenia we
wzajemne interakcje wielu rnych energii i poziomw ewolucji. Zawsze byli tu geniusze i
osoby przecitne. Wasza planeta ewolucyjnego eksperymentowania wymaga tego, by zapewni
sta kompensacj energetyczno-wibracyjn. Czasami wystpuj tu pewne nieskompensowania
biegunowoci, niektre bardziej, inne mniej odczuwalne. Wynika to z konkretnych celw i
procesw ewolucji. Ziemia bdzie dalej planet-szko, ale przechodzi na wyszy poziom, ktry
moemy porwna z poziomem uniwersyteckim. Jednake nie oznacza to, e wszyscy uczniowie
bd prezentowa wielki potencja intelektualny, poniewa planeta jest planet niszej ewolucji i
kolektywny wzorzec wysokiego poziomu tu nie istnieje. Zawsze bd osoby znajdujce si na
wyszym poziomie ni pozostali. Rozpoznacie, kto wibruje w najwyszej czstotliwoci poprzez
swoj wnikliwo, dowiadczenie i analiz.

Osoba, ktrej przeznaczeniem jest by medium, jest nim ze wzgldu na swj ewolucyjny
kontrakt, czyli karmiczn przeszo. Istniej ludzie, ktrzy w ten sposb otrzymuj sposobno
do szybkiego zrwnowaenia swego niezharmonizowanego bagau, jak rwnie rozwijanie w
sobie bezinteresownej suby. W rzeczywistoci ludzie bdcy kanaami przekazw nie s
najbardziej owieconymi, jak moecie czasami myle. Przeciwnie, przewanie s zazwyczaj
najbardziej duchowo nieharmonijni. Poniewa jednak zgromadzili w przeszych yciach rwnie
ewolucyjne zasugi, dano im sposobno do zharmonizowania i zrwnowaenia ich reakcyjnego
bagau karmicznego poprzez bezinteresown sub. Bycie kanaem, jak rwnie
uzdrowicielem, nie powinno w adnym wypadku oznacza bycia centrum uwagi, czego ego
poszukuje dla swej ekspansji poprzez saw, pienidze, presti i inne egoistyczne wirusy.
Powinno sta si rodkiem do ewoluowania poprzez sub. Takie podejcie do zagadnienia nie
dominuje jednak jeszcze w obecnym momencie.
To, e pewne osoby, bdce kanaami, przekazuj nieharmonijne informacje, stanowi
kwesti osobistego wyboru, ewolucji i sposobu, w jaki wszechwiat, Hierarchia i ich Boska
Obecno ich uywaj. Mentalne ego jest stale gotowe i chtne do bycia w centrum uwagi.
Trzeba niezwykej uczciwoci, szczeroci i integralnoci, by wykry jego rnorodne
przejawienia. Czasami, wy, ludzie, skrywacie w sobie nieharmonijne pragnienia i wwczas
mentalne ego, siy inwolucyjne i Wielka Kosmiczna wiadomo pozwalaj wam ich
dowiadczy. Nie jest to nic negatywnego; wrcz przeciwnie: jest to budujce i owiecajce.
Poprzez biegunowo odkrywacie Kosmiczn Niezmienn Jedno. Wszystkie nieharmonijne
mechanizmy na waszej planecie s niczym innym jak ewolucyjnymi katalizatorami, ktre
pomagaj wam zrozumie, dowiadczy, poczu i wibrowa w Niezmiennej Rzeczywistoci
waszego Boskiego-Alchemicznego Ja. Zawsze pamitajcie, e Ziemia jest planet, na ktrej
wolna wola stanowi si napdow, pobudzajc i przyspieszajc wasz ewolucj. Poprzez
niezgodno, negatywno, ciemno i ignorancj odkrywacie to, kim naprawd jestecie, a
wwczas wasze wewntrzne ja, wibrujce w doskonaej i harmonijnej komunii z Nieskoczon
Zasad Boskiej Mioci, zaczyna si pomau przejawia. W rzeczywistoci, jest tylko doskonae,
harmonijne i pene mioci wiato Stwrcy, ktre przejawia si w wielu swych celach, by
pobudza was do odzyskania swego boskiego pochodzenia. Wszystko przyczynia si do waszego
duchowego oczyszczenia i nie powinnicie lamentowa, gdy czasami dowiadczacie
znieksztaconego odbicia Wielkiego Stwrczego wiata Wszechwiata wibrujcego w was jako
Cichy Obserwator.
Stanie si kanaem lub uzdrowicielem
Bycie w procesie ewolucji i cyklu inkarnacyjnym jest w kadym istnieniu szans na
zintegrowanie wyszej wiadomoci i duchowoci. Oczywicie, istniej parametry Rady
Karmicznej, ktre naley wzi tu pod uwag. S one stosowane, by pewne jednostki powracay
na Ziemi ze specjalnymi darami takimi jak moliwo bycia kanaem informacji, uzdrawiania i
bycia medium. Jak wspomnielimy wczeniej, dary te - specjalne moce - dane s tym, ktrzy

potrzebuj odkupi swj przeadowany baga karmiczny. To specjalny przywilej przyznawany


pewnym jednostkom przez Rad Karmy, by mogy one uzyska przyspieszenie i przemian tak
szybko, jak tylko jest to moliwe w ramach jednego ycia.
Media, jak rwnie uzdrowiciele i osoby bdce kanaami przekazu, mog zosta
odczone, jeli nie wywizuj si z umowy i ami prawa ewolucji oraz bezinteresownej suby.
Na waszej planecie znajduje si wiele osb, ktre zostay rozczone, jednak nie s tego
wiadome. Czasami, jeli nie s ze sob szczere i uczciwe, siy inwolucji zaczynaj uywa ich
dla przekazywania informacji nieharmonijnych.
Oszustwo stanowi narzdzie, ktre jest w zasigu waszej rki. Uywane jest przez tych,
ktrzy przejawiaj silne pragnienie mocy ekonomicznej, rozpoznawalnoci, wyrniania si i
znajdowania si w centrum uwagi. Przechodzicie przez przemian, w ktrej stare parametry
duchowoci, wibracji i energii nie s ju wane, a to generuje zamieszanie, niepokj i lk.
Dlatego siy inwolucji, wiadome caego zachodzcego procesu, aktywnie projektuj
niestabilno przekazujc informacje poprzez pewne osoby - ofiary ich wasnej ignorancji i
wewntrznej nierwnowagi. Jednake pamitajcie, e dzieje si tak dla waszego wzmocnienia,
abycie mogli uczy si i rozeznawa, co jest autentyczne, budujce oraz owiecajce i
odrnia to od tego, co generuje konflikt, zamieszanie, wyzysk, bl i manipulacj. Oczywicie
wszystko jest kontrolowane przez Wielk Hierarchi Wszechwiata i w konsekwencji posuszne
celowi i inicjujcej przyczynie, ktr stopniowo odkryjecie.
Powinnicie zrozumie, e na waszym planie dominuje negatywno i mierno. Kady z
was musi dokona ich repolaryzacji. Jeli waszym wiatem rzdzi dysharmonia, to jest tak
dlatego, e istnieje ona w was i to wy generujecie j wiadomie i niewiadomie. Dostajecie to,
czego potrzeba wam dowiadczy dla swego duchowego wzrastania. Na niebie jest wiele
gwiazd, ale to Ksiyc wieci najjaniej na nocnym niebie. Nie ma znaczenia jak wiele miernoci
jest na Ziemi. Wane s jednostki poczone ze swym Wyszym ja, kosmicznym Prawem
Mioci i bezinteresown sub. To wanie te jednostki dokonaj transmutacji i rozproszenia
caej ciemnoci planety. Dla waszej informacji i pocieszenia moemy powiedzie, e stopniowo
wiato bdzie wzrasta poprzez te osoby, ktre pozostaway anonimowe a do tej pory.
Wszechwiat i Bosko nigdy was nie opuciy, a ju na pewno nie w tych kluczowych
momentach ewolucyjnego skoku.
Prawdziwy uzdrowiciel, medium czy kana moe by rozpoznany poprzez duchowe
zasady, ktre stosuje w swym codziennym yciu. Jest symbolem Boskiego wiata. Jego styl
ycia stanowi przykad dla wszystkich, a myli, sowa oraz dziaania zawsze wibruj w
najbardziej wzniesionej unii i komunii z Bogiem. Nieprzywizywanie si, bezinteresowna
suba, braterska wsppraca, hojno we wszystkich obszarach, mdro, uczciwo, tolerancja,
wewntrzna pogoda ducha i samokontrola s cechami charakterystycznymi tych osb. Ciche i
pokorne osoby odzwierciedlaj ducha wielkich mistrzw i uniwersalnych wartoci. Dziki tym
wskazwkom moecie rozezna, kto naprawd przejawia taki poziom duchowy, a kto nie.
Wicej wiata dla Wnikliwoci

Chcemy wnie wicej wiata w kwestii wnikliwoci. Omwimy ten temat z


perspektywy ewolucyjnej. Informacja, ktra nie pochodzi ze wiata, nie musi by informacj
nieprawdziw. Oznacza to tylko, e emituje czstotliwoci blisze niszym planom ewolucji. W
najbardziej absolutnym znaczeniu ewolucji, nie istnieje nic, co moe by okrelone jako ze.
Wszystko jest czci doskonaego programu ewolucji skonstruowanego, by przebudzi i
podsyca wiadomo oraz wibracj duchowych istot reakcyjnych.
W zalenoci od tego, na jakim poziomie si znajdujecie, przycigniecie do siebie
informacje, ktrych wasze eksperymentalne Ja potrzebuje, by zintegrowa wicej mioci,
pikna, harmonii, wspczucia i zrozumienia.
Istniej we wszechwiecie istoty, ktre ze wzgldu na swj karmiczny proces ewolucyjny
oraz cechy charakterystyczne przycigane s do fragmentarycznej informacji, ktra nie pobudza
kosmicznych wartoci duchowych. Ich duchowy poziom emocjonalny nie jest rozwinity, ani te
oczyszczony. Potrzebuj wicej fizycznych i mentalnych dowiadcze, by w przyszoci
wykreowa dostrojenie i duchow integracj. Te istoty pragn racjonalizowa, analizowa i
strukturyzowa ycie oraz ewolucj poprzez symbole mocy podsycajce ego. Wszyscy to znacie.
wiadomie pragn dowiadczy braku poczenia z boskim twrczym rdem ycia i ewolucji
reprezentowanym przez Moc Stwrcz Wielkiej, Wszechmocnej Absolutnej wiadomoci
wszechwiata. S istotami podzielonymi, poszukujcymi swej tosamoci poprzez rne
procesy, dane i informacje, ktre potwierdzaj ich prymitywne emocje oraz fikcyjn wadz,
kontrol i moliwoci manipulacji bosk energi twrcz. Uparcie buntuj si przeciwko
podporzdkowaniu si kosmicznemu porzdkowi. Jest to gwna przyczyna cigego
poszukiwania przez nie emocji zapeniajcych wewntrzn pustk i dezorientacj skrywan pod
maskami nauki i technologii.
Nauka i technologia, jako instrumenty ewolucji, s ograniczone, poniewa znajduj si w
spektrum wiedzy fragmentarycznej. Globalna, holistyczna wizja zostaa zastpiona w nich
czciow, ograniczon wizj ycia i ewolucji. Dlatego wanie uzyskane efekty s
niewystarczajce, powolne i podatne na bdy. Najbardziej wzniesiona, owiecajca i doskonaa
wiedza ju istnieje. Nie jest to co, co ma by wynalezione i opracowane. Dostp do niej stanowi
kwesti poddania si i suby. Ego takiego podejcia nie uznaje. Czysta, doskonaa wiedza jest
niezmienna. Nigdy nie zostaje zaburzona jej boska, doskonaa wibracja. To tylko odbiorca nie
jest w stanie jej odebra albo te nie dekoduje jej waciwie. Wszystko jest kwesti szczeroci,
uczciwoci, pokory i poddania. Niestety, nie uznajecie jeszcze w peni takiego podejcia, a cech
tych nie zintegrowalicie w swoim yciu. Nie podporzdkowujecie si zasadom gry ewolucji i
dlatego wanie znajdujecie si w wiatach ograniczajcej ewolucji, w ktrych macie moliwo
konfrontacji z wasnym buntem i ignorancj. Tylko prawda uczyni ci wolnym, jak powiedzia
wielki Mistrz Epoki Ryb - Jezus Chrystus. Jest to uniwersalny aksjomat, ktrego cigle nie
pojlicie. By nie sucha tej czci mentalnego ego, ktra wibruje w dostrojeniu do oszustwa,
zapomnienia i pozostaje odczona od Pierwotnego rda Mioci, potrzeba wiele szczeroci,
uczciwoci, pokory i poddania.

Ci, ktrzy powicili si najbardziej wzniesionemu, boskiemu planowi bezwarunkowej


suby bd zawsze wibrowa w czystoci, doskonaoci i wietlistej czstotliwoci prawdy swej
niemiertelnoci i nieskoczonej radoci. Wolicie rzdzi w piekle, ni suy w niebie jak
powiedzia jeden z mentorw legionw inwolucji i wanie dlatego cigle eglujecie po
wzburzonych, niszczycielskich wodach zamieszania, bdu, blu i oszustwa. Kiedy prawdziwie
uznajecie, e zostalicie poczci jako jednostki bezinteresownej, boskiej suby, otrzymujecie
przewodnictwo i informacje niezbdne dla przyspieszenia i umocnienie swej duchowej ewolucji.
Gdy takiego podejcia nie uznajecie, bdziecie wystawieni na wszelkiego rodzaju natrctwo
informacyjne, ktre zamiesza wam w umysach stajc si przyczyn frustracji i odcigajc od
podania ciek duchowego wzrastania.
Niektrzy ludzie, w pewnych momentach danej sekwencji ewolucji, uzyskuj dostp do
informacji, ktrej nie s w stanie poj. Nie oznacza to, e jest dla nich niewaciwa, ale tylko to,
e na swym obecnym poziomie nie mog dostroi si do wibracyjnej czstotliwoci tej
informacji i bd musieli jeszcze poczeka, aby si z ni zrwna. Niektrzy, dziki swym
duchowym zasugom i cechom charakterystycznym, mog korzysta z ewolucyjnych autostrad.
Inni musz poda polnymi drogami pozwalajcymi im zintegrowa wiksze iloci
dowiadcze, emocji i informacji. W przyszoci rwnie bd mogli uzyska dostp do
autostrad. To bardzo proste porwnanie, dziki ktremu moecie lepiej zrozumie zagadnienie.
Wszystko uzalenione jest od waszych zdolnoci rozwijajcych si poprzez osobiste
dowiadczenia. Dziki nim gromadzicie dane emocjonalne niezbdne dla waszej ewolucji.
Najczciej bdziecie dostraja si do informacji o waszej czstotliwoci. Nie oznacza to jednak,
e nigdy nie dostroicie si do czstotliwoci wyszych. Aby to uczyni, musicie si oczyci,
przygotowa do dostrojenia i pobudza sw duchow ewolucj. Ten proces wymaga wielu
inkarnacji i karmicznego oczyszczania, ktrego wszyscy musicie dowiadczy. Nikt jednak nie
jest wykluczony z uzyskania dostpu do wyszej wiedzy, ktr tylko bardzo szczeglna
mniejszo moe poj, uaktywni i zintegrowa. Dziecko w szkole podstawowej nie moe
obj ani zrozumie wiedzy z liceum, a licealici nie rozumiej wiedzy uniwersyteckiej. Jest to
kwestia stopniowo rozwijanej duchowej dojrzaoci.

Rozdzia 2

Midzywymiarowe portale
Midzywymiarowe portale s niezwykle istotne w zachodzcym na Ziemi procesie planetarnej
transformacji. Jednym z celw ich istnienia jest moliwo przepywu informacji z wyszych poziomw
ewolucyjnych.
Siedem portali midzywymiarowych poczonych jest z siedmioma czakrami Ziemi, ktre przemieciy
si z ich oryginalnych miejsc z powodu modyfikacji zjednoczonych pl planety. Drzwi te, tak jak czakry,
stanowi generatory energii utrzymujce funkcjonowanie niszych cia ludzi. cz was z kosmiczn
wiadomoci i przyspieszaj rozwj planetarnej wiadomoci kosmicznej. Tak jak kada z waszych czakr peni
specyficzne funkcje w ramach energetyczno-wibracyjnej struktury niszych cia, tak rwnie portale maj
swoje zadania w stosunku do waszej struktury wibracyjnej. Czakry nie pracuj indywidualnie, s wspzalene i
wszystkie tworz energetyczno-wibracyjn jedno, dajc spjno waszym niszym ciaom. Analogicznie,
siedem drzwi midzywymiarowych jest wzajemnie powizanych z czakrami Ziemi, ktre stanowi rdo
energii i czstotliwoci wibracji dla waszych czakr.
Gdy wszystkie nowe drzwi otworz si, nastpi wielkie zmiany w ewolucji waszej ludzkoci i planety.
Bdziecie ich stopniowo dowiadcza. Tak jak kada czakra uaktywnia wzorce ewolucyjne, tak samo czyni to
portale midzywymiarowe. Komunikuj was i cz z wyszymi planami wszechwiata. Jako
mikrowiadomoci, prowadzeni jestecie do odnowy i przyjcia duchowych parametrw pozwalajcych wam
uzyska dostp do nowego, bardziej oczyszczonego, kreatywnego i duchowego modelu egzystencjalnego.
Wszystkie wasze czakry stanowi jednostki reprezentujce rne aspekty ewolucji. Wsplnie tworz
indywidualno w stanie dowiadczania, w jej procesie staej transmutacji, a do osignicia najbardziej
wzniosego wymiaru istnienia. yjecie w stanie fragmentacji. Oznacza to, e funkcjonujecie jako jednostki
niespjne. To, czym jestecie w swej esencji, przejawia si poprzez rne kanay emocjonalne, mentalne,
psychiczne i fizjologiczne. Nie uwiadamiacie sobie w peni, e wszyscy jestecie zjednoczon caoci. Ja
zawiera specyficzn zjednoczon czstotliwo wibracyjn. Wyraajc si poprzez nisze ciaa rnicuje si, by
wchodzi w symultaniczne interakcje na planach dualnej ewolucji, a dochodzi do punktu spjnoci i unifikacji,
jako jednostka suby w stanie wznoszcej ewolucji. Za kadym razem, gdy ma miejsce transformacja, gdy
czycie si coraz bardziej ze sw Zindywidualizowan Kosmiczn Ekspresj, zachodz przeksztacenia w
waszych czakrach. Oznacza to dla was dostp do nowych pogldw, koncepcji, postaw, zrozumienia i wartoci
waszej duchowej egzystencji jako Boskich Obecnoci dynamicznej ewolucji wszechwiata.
Midzywymiarowe portale generuj wielkie zmiany i transformacje w zjednoczonych polach planety
Ziemi, w waszych niszych ciaach i kosmicznej wiadomoci. Przyzwyczajenia, koncepcje, wartoci,
ideologie, postawy i sposb postrzegania ycia zmieniaj si w obecnych czasach w niezwykym tempie.
Wszystkie mechanizmy pobudzane, projektowane i programowane z Wyszych Sfer generuj przeksztacenia i
zmiany w mikro i makrohologramach planet, cia oraz galaktyk. Oznacza to, e przestaniecie dziaa jak ludzie,
poniewa wasze geny zintegruj nowe wzorce stanu Kumara - czwartego poziomu ewolucyjnego planety Ziemi
i ludzkoci.

Uniwersalna sie
Portale stanowi cz wielkiej sieci intergalaktycznej komunikacji czcej wszystkie systemy
soneczne waszej Galaktyki z innymi systemami oraz galaktykami. Wszechwiat jest jak wielka sie autostrad
czcych si ze sob. W zalenoci od potrzeb ewolucji i ruchu midzygwiezdnego, dokonywane s nowe
otwarcia. To wanie dzieje si dla siedmiu midzywymiarowych portali, ktre moemy rwnie nazwa
drzwiami midzygwiezdnymi. Su one nie tylko komunikacji i midzygwiezdnemu ruchowi, ale take jako
kanay dla bezporedniego kosmicznego promieniowania filtrowanego przez plazmowe centrum Galaktyki.
Energia pochodzi gownie z centrum waszej Galaktyki. Pynie do was rwnie dodatkowa energia pochodzca z
innych stref wszechwiata, takich jak Antares, Andromeda, Orion, Plejady, Kasjopea, Syriusz i Arktur.
Stanowi one siedem drzwi odpowiadajcych siedmiu poziomom, lub inaczej mwic, wibracyjnym strukturom
wszechwiata czcym si, by kreowa holistyczn, ludzko-planetarn struktur. W tym momencie nie
moemy jeszcze przekaza wam informacji o dokadnej lokalizacji tych portali, poniewa proces ich
cakowitego otwarcia jeszcze si nie zakoczy. Moemy jednak powiedzie, e zawsze bd one powizane z
czakrami Ziemi.
Energia z nich pochodzca, nie jest tylko energi uzdrawiajc. Przede wszystkim przepywa przez nie
energia zmian transformacyjnych, ktre dotykaj nie tylko samej Ziemi, ale rwnie niszych cia ludzi. Ta
nowa mutacja prowadzi do wyonienia si kolejnego etapu w ziemskiej ewolucji, czyli stanu Kumara nadczowieka. Kiedy my mwimy o energii uzdrawiajcej, nie mamy na myli tylko odbudowy i harmonizacji
jakiego obszaru na biologicznym, emocjonalnym, uczuciowym i psychicznym poziomie, ale rwnie
przemian wiadomoci. wiadomo jest kluczem do ewolucji i to jej wanie dotyczy caa ta metamorfoza
energetyczno-wibracyjna planety i ludzi.
Jak wspomnielimy wczeniej, Ziemia znajduje si w fazie intensywnej przebudowy, a to oznacza
przemieszczanie si i zmiany w jej czakrach. Stare czakry nie bd ju jako takie funkcjonowa. Energia
koncentruje si w innych regionach, co pozwoli na nowe uporzdkowanie na poziomie geofizycznym,
geomagnetycznym i geotermalnym Ziemi, generujc nowy systemem genetyczny zgodny z ewolucyjnym
procesem ludzkoci. Oznacza to, e niektre gatunki rnych krlestw znikn. Nastpi zmiana w molekularnej i
atomowej strukturze mineraw, ktra rwnie wpynie na was. Pewne grupy ludzkie, ktre nazywacie
aborygenami lub kulturami staroytnymi, rwnie znikn, poniewa zakocz swj cykl ewolucyjny na
planecie. Z drugiej strony, inne, nieznane wam formy ycia, pojawi si na Ziemi w jej nowej strukturze
energetyczno-wibracyjnej. Wyoni si rwnie nowa rasa ludzi - rasa Kumara. Bdzie to rasa ponadludzka.
Lata otwierania si portali
Pierwsze midzywymiarowe drzwi otworzyy si w roku 2002. Nastpne otwarcia, jeli wszystko
logistycznie pjdzie zgodnie z planem, bd uaktywniane w latach 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 i 2017
(przekaz zosta spisany w roku 2004 przyp. tumacza). Jest to ewolucyjny program stworzony dla waszej
ludzkoci i planety. Stopniowo bd nastpowa kolejne wielkie zmiany w ludzkiej wiadomoci.

Rozdzia 15

Cywilizacje wnoszce najwikszy wkad w proces ziemskiej ewolucji


- Podczas caej naszej podry bylimy prowadzeni. Wiemy ju, e bracia i siostry z gwiazd stale
pomagali nam zza zasony. Teraz nadszed czas, by si nam ujawnili. Ten rozdzia w caoci bdzie powicony
tym, ktrzy wnieli najwikszy wkad w proces naszej ewolucji.
Arkturianie
Reprezentowani przez Mentorw ewolucji Arktura

Pozdrowienia dla Was wszystkich. Chcielibymy powiedzie kilka sw na temat naszej wsppracy na
rzecz waszego procesu ewolucyjnego. Powiedzmy najpierw, e Arkturianie stanowi grup istot znanych jako
Wielowymiarowi Ewolucyjni Ogrodnicy. Jestemy ekspertami w wielu rnych dziedzinach i chcielibymy je
wam przedstawi. S to midzy innymi kwestie genetyki i ekosystemw planet oraz galaktyk w stanie
ekspansji, ale rwnie bezinteresowna suba w caym wszechwiecie. Pracujemy w wielu dziedzinach
ewolucji, wszdzie tam, gdzie nasza interwencja moe okaza si korzystna. Poniewa mamy zdolno
adaptacji do kadego poziomu energetyczno-wibracyjnego potrzebujcego harmonizacji, nasza obecno jest
zawsze podana w tych procesach ewolucji i na tych planetach, ktre przechodz transformacj.
Nasza forma nie jest staa. Zmienia si w zalenoci od specjalnoci i wkadu, jaki moemy wnie dla
jakiej planety. Na Ziemi rwnie obserwujecie rne porzdki fizyczne. Mona to odnie do wszystkich
planw wszechwiata.
Wszyscy mieszkacy Arktura yj w trzynastym wymiarze. ycie Arkturianina jest bardzo odmienne od
ycia ludzkiego i istot innych cywilizacji. Wszystko zaley od poziomu wiadomoci i wkadu ewolucyjnego w
funkcjonowanie wszechwiata. Jestemy prowadzeni przez wzorce harmonii, rwnowagi i ewolucyjnego
braterstwa. Nasza skonno do osobistej transformacji jest niezwykle silna, poniewa jestemy bardzo
wiadomi, e ma to wpyw na ca nasz konstelacj. Oczywicie mamy na myli konstelacj Wolarza.
Lubimy prowadzi badania w takich dziedzinach jak wiadomo oraz integracja w jednoci z ewolucj
kosmiczn. To esencja naszej pracy, poniewa wiemy doskonale, e wszystko jest wzajemnie ze sob
poczone i przenika si. Geny ewolucyjne s programowane w wielkich laboratoriach badawczych zwanych
VHAREMNS-YOSMIS - kompleksy dojrzewania ewolucyjnej mutacji. Wszdzie, tak jak i w waszym wiecie,
istniej wielkie centra badawcze, ktre my, Arkturianie, rwnie posiadamy.

Innego rodzaju aktywnoci przeznaczone s dla grupy naszej populacji, ktr wy nazwalibycie
modymi. Tworzymy dla nich specjalne miejsca, by mogli odbywa sw edukacj i przygotowywa si do
pniejszego dziaania na rzecz rozwoju caej spoecznoci.
Istniej u nas rne grupy spoeczne, jednak maj wsplny cel: dobro Arktura. Wszystkie s czci
wielkiego Centralnego Sensora ewolucji wibrujcego na planie kolektywnym, a nie indywidualnym. adna
istota nie jest odseparowana ani marginalizowana. Nie staje si ofiar segregacji, jak dzieje si to na waszej
planecie. Trudno to wam wyjani, poniewa nie macie parametrw odniesienia. ycie Arkturian w adnym
wypadku nie jest walk o przetrwanie. Nie musimy walczy z adn wadz ekonomiczn, polityczn czy
religijn. Podstaw dziaania w naszym spoeczestwie jest braterska i solidarna jedno dla cznej ewolucji
planety, konstelacji, galaktyki i kosmosu, do ktrego przynaleymy. Kada istota odzwierciedla stan swej
Obecnoci i w konsekwencji nie ma midzy nami adnych rnic. Kady jest czci tej samej wiadomej
ekspresji kosmicznej, opartej na bezwarunkowej subie zapewniajcej dobrobyt, harmoni i mio
kolektywowi uniwersalnemu.
Tak jak inne rozwinite cywilizacje wszechwiata, podrujemy do rnych jego obszarw, by
pracowa i robi badania. Przemieszczamy si w gwiezdnych statkach Konfederacji wsppracujc z istotami z
innych cywilizacji. Wykonujemy bardzo rnorodne zadania. Mamy gwiezdne bazy w pewnych punktach tego
kwadrantu Galaktyki, w ktrych yjemy. W bazach tych wsppracujemy z istotami nalecymi do Wielkiej
Kosmicznej Rady i Konfederacji Intergalaktycznej.
Kada jednostka ma swoje zadania do wykonania i przynaley do jakiej grupy, zgodnie z jej poziomem
ewolucji. Istnieje Centralne Zgromadzenie Kierujce, nadzorujce wszystkie nasze spoecznoci. Jednym z
porzdkw jest dobrze znany wam porzdek Bkitnych Rycerzy Melchizedeka. Istnieje take Porzdek IshasTerok - Harmonizujcych Stranikw Ewolucyjnych. Inn grup stanowi Nimuskromeck - Wielowymiarowe
Procesory. Istnieje take porzdek Traeonic Pentacle, ktrego czonkowie s duchowymi doradcami Arktura i
grupa Dhamiems czonkowie Kosmologicznego Nadzoru. Na planecie jest tylko jedna kultura, a jej cel
stanowi utrzymywanie ewolucyjnych celw mieszkacw i planety, zjednoczonej jako zarodkowa komrka we
wszechwiecie w stanie ewolucji. Moemy zdefiniowa t kultur jako zintegrowany wielowymiarowy proces
ewolucji dla harmonizujcej Konwergencji wiatw znajdujcych si w stanie holistycznej ewolucji.
Porzdek Bkitnych Rycerzy Melchizedeka znany jest we wszechwiecie ze swego duchowego
przewodnictwa i dziaa na rzecz zarodkowych genw galaktyk. Ich metody pracy oparte s na znajomoci
witej geometrii i dwikowych archetypw ewolucyjnej mutacji. Maj swoich reprezentantw w Wielkiej
Radzie Kosmicznej i zawsze znajdziecie ich przy pracy w tych wiatach, w ktrych proces ewolucyjnego
przejcia jest jeszcze w fazie pocztkowej. S stranikami duchowych wartoci w caym wszechwiecie i
monitorami procesw regeneracji ekosystemw planet i galaktyk znajdujcych si w procesie ekspansji i
regeneracji.
Podsumowujc, czonkowie tego porzdku, wraz z czonkami porzdkw Zotego Smoka, Traeonic
Pentacle i Siilium Vyriahnis s duchowymi przewodnikami wszechwiata.
Na Ziemi Arkturianie monitoruj i ledz rozwj rnych kultur, ktre czy wsplny czynnik
zjednoczonej kosmologii. Wielkie tajne stowarzyszenia, ktre istniay na waszej planecie, byy inspirowane i
monitorowane przez nas. Najwaniejsze z nich to: Rokrzyowcy, Zakon Maltaski, Rycerze wityni, Zakon
witego Grala, Zakon Synw Soca, Zakon Bkitnych Rycerzy, Zakon Orw Soca, Zakon Zotych

Smokw. Niektre z nich cigle istniej, inne ju nie. Wszystko wypenia swj cel zarwno we wszechwiecie,
jak i w ramach ewolucji ludzkoci. One rwnie odegray swoj rol w procesie waszego rozwoju. Generoway
rwnolegy prd, ktry przyczynia si do jednoczenia rnych ras planety.
Wasze pojmowanie matematyki jest ju nieco przestarzae. Nasza nauka oparta jest nie tylko na
matematyce, jak znacie, ale rwnie na innych systemach astro-geomagnetycznego przetwarzania, ktre
pozwalaj nam kreowa dwikowo-magnetyczne technologie korzystne dla naszej ewolucji. Jestemy znani
jako Super Naukowcy Galaktyki, ale nie oznacza to, e jestemy jedynymi. Andromeda, jako bardziej
rozwinita konstelacja, wsppracuje z nami w kwestii utrzymania programw regeneracji i restrukturyzacji
energetyczno-wibracyjnych struktur planet. W ramach prac na rzecz Konfederacji Intergalaktycznej, wraz z
innymi siostrami i brami, dzielimy odpowiedzialno za opiek nad Midzygwiezdnymi autostradami.
Nadszed moment, by wyjani, e to nie my, Arkturianie, jestemy istotami nadzorujcymi proces
przejcia, gdy istota ludzka opuszcza swe fizyczne ciao.
Gdy czowiek z waszej planety koczy inkarnacj, musi stan najpierw przed Rad Karmiczn, ktra
znajduje si na orbicie Koa Susumna. Ten obszar, czy wymiar, istnieje dla repolaryzacji niszych cia. Znany
jest rwnie jako plan Arbhionys; tam oczyszczane s wszelkie nieharmonijne adunki, ktre pozostay w ciele
astralnym i podwjnym eterycznym jednostki. My nie nadzorujemy tego procesu ewolucji, jego nadzorowanie
to obowizek Rady Karmy. W naszej gestii ley zajmowanie si ksigami Akaszy waszej Galaktyki.
Oczywicie, w stratosferze i podziemnych miastach Konfederacji na Ziemi, jest wielu Arkturian. W tym
szczeglnym czasie wszystkie wane cywilizacje s obecne na waszej planecie. Gdy ich misja si zakoczy,
powrc do miejsc swego pochodzenia. Generalnie, Arkturianie pracuj na waszej planecie w logistyce.
Czasami kontaktuj si z ludmi poprzez media, aby przekaza wiadomoci w odniesieniu do procesw
psychiczno-bio-energetycznych, ktre teraz nastpuj. Jestemy ekspertami w wielowymiarowej biopsychologii.
Na naszym poziomie ewolucji nie potrzebujemy specyficznego programu duchowego rozwoju. Jest ju
czci naszej dynamiki egzystencjalnej w ramach kosmicznej ewolucji. Programy duchowej ewolucji
stosowane s w przypadku tych grup, ktre nie osigny jeszcze Wielkiej Kosmicznej Harmonizujcej
Spjnoci, tak jak dzieje si to w waszym przypadku. Ci, ktrzy znajduj si na planetach rektyfikacji i
ewolucyjnego dowiadczania musz nauczy si respektowa pi podstawowych zasad:
1. Szacunek dla ycia
2. Szacunek dla wszystkich stworze, ktre zamieszkuj wasz planet i dziel z wami przestrze
ewolucyjn.
3. Szacunek dla natury jako instrumentu ewolucji rnych istot.
4. Szacunek dla kosmicznej zasady Jednoci i Braterskiej Wsppracy.
5. Bezinteresowna i bezwarunkowa suba dla pobudzania porzdku, solidarnoci i mioci pomidzy
cywilizacjami i istotami wszechwiata.
My nie praktykujemy rytuaw tak, jak wy je znacie. Praktykujemy proces aktywacji,
dynamizacji i materializacji ewolucyjnych wzorcw, ktre przyczyniaj si do naszego wzrastania i
duchowej integracji.

Jako cywilizacja progresywna, ewoluujemy tak samo jak wy, z tym wyjtkiem, e my ju
zintegrowalimy i przetransmutowalimy gstsze aspekty Ewolucyjnego Obserwatora. Gdy jednostka
dokona transmutacji i zintegruje wszystkie ciaa w jedno oraz osignie jedn wibracj pulsujcego
harmonizujcego wiata, wtedy nastpuje stan kosmicznej jednoci. Jest to stan doskonaoci, ktry
posiadaj Wielkie Kosmiczne Umysy Logosy Wszechwiata.
Kady plan ewolucji odpowiada planowi istnienia - rzeczywistoci kosmicznej. Jest dwanacie
planw istnienia, ktre odpowiadaj dwunastu poziomom hierarchii wszechwiata. Wszystkie te
rzeczywistoci s manifestacj wiadomoci twrczych i skadaj si na wehikuy wzniesienia istot, a
do doskonaoci i integracji ze wiatami boskimi porzdku kosmicznego. Zgodnie z wnikliwoci i
wiadomoci osignit na jakim poziomie ewolucji, nastpuje przeniesienie do tej sfery istnienia.
Teraz jest dla was czas na spotkanie z innymi cywilizacjami, ktre tak bardzo pragn podzieli
si z wami sw wiedz. Tak wic mwimy wam - do zobaczenia.

Antares
Ksi Metatron
Jestem Ksi Metatron i rwnie mam przyjemno wnie swj wkad w przekaz informacji
dokonywany przez naszych przyjaci z Arktura. W ten sposb otrzymacie jeszcze wicej wsparcia i
wskazwek dziaania na nastpne lata.
W rzeczywistoci to, co wam przekazujemy nie jest nowe. S to parametry, ktre wszechwiat stosuje w
swoich cyklach ewolucyjnych. Ja, jako reprezentant i rzecznik Hierarchii waszej Galaktyki oraz istota
odpowiedzialna za proces ewolucji na waszej planecie, czuj potrzeb przekazania wam mego uczucia i
wibracyjnego kodu zmiany, ktrego Ziemia tak bardzo potrzebuje w tym czasie.
Byem wiadkiem Genezy wszechwiata, rnorodnych mutacji, ktre przechodzi i tego, w jaki sposb
wpyno to na cywilizacje, wymiary, galaktyki i planety go ksztatujce. To, czego wy dowiadczacie w tej
sekwencji Uniwersalnego Teraz, zadziao si ju w innych kwadrantach wszechwiata. Wy otrzymujecie efekt
procesu, ktry zaistnia w rejonie wszechwiata diametralnie przeciwnym do waszego.
Istniej repliki wiatw mniej rozwinitych, ktre opanoway ju wielkie aspekty ewolucji. Teraz wy
musicie stawi im czoa. Bardziej rozwinita replika Ziemi zintegrowaa ju wszystkie procesy energetycznowibracyjnej stabilnoci planety i grupy ludzkiej. Replika ta jest doskonalsz wersj wartoci, koncepcji i stylu
ycia, ktre wy macie teraz rozwin.
Wyzwanie, ktre musicie podj w pierwszej fazie tego tysiclecia, to transmutacja wszystkich
nieharmonijnych tendencji bdcych przyczyn waszego blu, cierpienia, chaosu, frustracji i lku. Musicie
rozpuci ideologiczne rnice powodujce separacj ludzi, niezrozumienie, brak solidarnoci, braterstwa,
wsppracy i mioci.
Otrzymalicie precyzyjne informacje. Jednak z naszej kosmicznej perspektywy, brak jest jeszcze w peni
optymalnej i konstruktywnej odpowiedzi ze strony tych, ktrzy proklamuj wartoci duchowe Trzeciego
Tysiclecia. Wiele z informacji wprowadzio zamieszanie zamiast jednoci i harmonii. Nie widzimy programu

wzajemnej wsppracy pomidzy wami. Nie oznacza to, e jestecie odpowiedzialni za te rozbienoci. Nie jest
atwo stworzy jednolity plan dla ludzkiej grupy bazujcej na koncepcyjnych rozbienociach.
Musimy rwnie doda, e kanay przekazujce informacje znajduj si na rnych poziomach
ewolucji, a ich wibracyjna czstotliwo nie zawsze jest najbardziej harmonijna. To blokuje czysty przepyw
informacji. Oczywicie istnieje take cay sektor informacji, ktra nie pochodzi z planw wiata. Jest to co,
czego nie moemy kontrolowa, poniewa wolna wola nie moe by naruszana we wszechwiecie. Pozwala
jednak nierozwinitym istotom dziaa w ramach waszej jurysdykcji. W rzeczywistoci nieliczni zostali
wybrani przez plany wiata, by wypeni misj przekazywania przesa, ktrymi pragniemy przyczyni si do
rozwoju waszej ludzkoci. Obecnie istnieje wiele duchowego oszustwa. Powinnicie uczy si uywa swej
mocy wnikliwoci, by wybiera waciwe dla siebie informacje.
My, istoty z Antares, zawsze bylimy obecni w ewolucji waszego wiata i ludzkoci, jako logistyczne
wsparcie uywane przez Wielk Hierarchi Wszechwiata dla wypenienia celw Kosmicznego Planu Ewolucji.
Jestemy znani jako istoty anielskie albo stranicy tych ludzkoci, ktre zdobywaj duchowe cele kosmicznej
ewolucji.
Budujemy struktury pl holograficznych planet i stworze je zamieszkujcych. Jestemy rwnie
odpowiedzialni za zakotwiczanie anielskich pomieni dla Trzeciego Tysiclecia emitowanych z Antares oraz za
waciwe ukierunkowywanie kosmicznego promieniowania oddziaujcego na wasze zjednoczone pola.
Wikszo waszych duchowych stranikw pochodzi wanie z Antares, poniewa wasza struktura
energetyczna jest podobna do struktury aniow std pochodzcych. Dlatego znani jestecie jako upade
anioy. Nie oznacza to, e pochodzicie z Antares, ale, e jako istoty wiata, niewaciwie uywacie swej
duchowej wnikliwoci i to zagszcza wasze ciaa.
Jestem jednym z Hierarchw waszej Galaktyki i promotorem nowej Zotej Cywilizacji waszej planety.
Nazywamy was Zotymi, poniewa cay kontyngent istoty pitego i szstego wymiaru inkarnuje teraz na waszej
planecie. Pochodz ze Skorpiona, Andromedy, Oriona, Plejad, Wielkiego Psa i Alpha Centauri w konstelacji
Centaura.
Najwaniejsze, e wspuczestniczymy w modyfikacji waszych genw. Nowe kody, lub inaczej mwic
te, ktre mielicie zanim inkarnowalicie na Ziemi, otwieraj si. My te wielowymiarowe kody nazywamy
Bahluaris. Jest to stan Bycia - Kosmicznej wiadomoci, ktry wszystkie istoty wszechwiata musz
osign w czasie tego programu ewolucji i wy nie stanowicie tu wyjtku. Cae legiony anielskie zostay
wysane na wasz planet, by generowa piercie magnetyczno-wibracyjnego wiata, ktre transmutuje
radioaktywne oddziaywania emanujce z plazmowego centrum Galaktyki i waszego Soca. Soce stanowi
dla was drzwi dostpu do wiatw Sfer wiata.
Dodatkowo jestemy odpowiedzialni za projektowanie i ponowne programowanie waszych Merkab
cia wiata - ktrych uywacie, aby przej do wielowymiarowej ewolucji. Jedynym, co oddziela was od reszty
wszechwiata jest wasza nieharmonijna koncepcja dualnoci, w ktrej uznajecie nierzeczywiste parametry
mentalnego ego, ktre ono ustala jako podstawy dziaania i zachowania swej egzystencji. Nie jestecie tym,
czym mylicie i jest to co, co musicie poj, zintegrowa i czego macie dowiadczy w waszym codziennym
yciu. Nie moecie czeka na cud, ktry nagle si wydarzy.
Klucz do caej gry ewolucji spoczywa w Stanie Obecnoci. Jest to duchowy wymiar, ktremu
powinnicie powici ca sw energi. Musicie odkry transcendentaln wiadomo w najbardziej tajemnym

miejscu swego istnienia. Moe by to osigane poprzez dostrojenie si do Prawdy waszego Esencjonalnego Ja.
Dostrojenie ma miejsce, gdy pozostajecie w doskonaej komunii z Boskoci. Nie mona tego stanu osign
intelektualizowaniem, poprzez racjonaln wiadomo, lecz tylko przez czyste, boskie uczucia rezonujce w
waszym wewntrznym sanktuarium, ktre stanowi drzwi do Jedynej Zjednoczonej Rzeczywistoci.
Musicie odkry i zrozumie, e wszystko, czym jestecie, ma wzniosy i wspaniay cel istnienia, bdcy
przeciwiestwem do iluzorycznego planu Rzeczywistoci. Nie jestecie tylko istotami biologicznymi ze
zdolnociami poznawczymi bardziej wyrafinowanymi ni reszta stworze planety. Wasze istnienie nie jest
tylko i wycznie przetrwaniem. Jestecie wielkimi, duchowymi alchemikami, ktrzy przejciowo zapomnieli o
ostatecznej prawdzie: ustanowieniu swego utraconego poczenia z Boskoci. Jako najdoskonalsze i czyste
ekspresje stwrczej, wspaniaej mocy Boga, powinnicie dziaa w oparciu o rozpoznanie siebie jako nosicieli
Niezmiennego Pomienia Boskiej Mioci. Wszystko obraca si wok tego niezwykego, kreatywnego i
rewitalizujcego uczucia, nadajcego cel istnienia wiadomym elektronom, ktrymi w esencji jestecie.
Nadszed dla was czas, aby z godnoci stawi czoa temu, o czym zawsze wiedzielicie; czas, by
odzyska status wiata, ktry zakrylicie poprzez swe nieharmonijne dziaania. Moecie by promotorami
Trzeciego Tysiclecia, jeli taki bdzie wasz wybr. Jednake musicie pokaza waciwe zachowania i wartoci
tych, ktrzy znaj boskie wiato mioci w kadym momencie, w kadych okolicznociach i w kadym
miejscu. Wasz wiat to dualny labirynt, w ktrym kady z was ma odkry, co oznacza by jednym ze Sob i
Boskoci. Odzyskacie w ten sposb wolno wibrowania w czstotliwoci bezwarunkowej suby dla Boskiej
Mioci.
Zawsze mielicie ochron i przewodnictwo waszych sistr i braci wszechwiata. Pragn oni, abycie
wypenili cel swej ewolucji: wniesienie wiata, mioci, braterstwa i suby dla wszechwiata i cywilizacji go
ksztatujcych. Monitorowalimy wasz proces i teraz, bardziej ni kiedykolwiek, odczuwamy potrzeb i
pragnienie, by przekaza wam cae nasze braterskie, solidarne i pene uczu wsparcie. Bycie byli w stanie
osign te cele, dostarczamy wam wszelkich rodkw, przewodnictwa i ochrony. Jednake musicie podj
wysiek, zrozumie i wspiera proces, ktrego Ziemia i ludzko musz dowiadczy. Miejcie w sobie
pewno, e Metatron oraz moje anielskie legiony zawsze troszcz si o wasze dobro. Prowadzimy was poprzez
ycie penym mocy wiatem, kiedy jestecie zrwnani z Kosmicznym Prawem Mioci i Bezinteresownej
Suby.
Jednym z najwikszych programw realizowanych teraz jest zakotwiczanie Anielskich Pomieni w
pewnych punktach planety i bdzie to kontynuowane do roku 2012. Kadego miesica otwieramy bramy
anielskiego promieniowania, ktre oddziauje na zjednoczone pola waszej planety. Dlatego prosimy was o
poczenie, zwaszcza pierwszego dnia kadego miesica, abycie mogli otrzyma cae transmutujce dziaanie
tych promieni.
Na zakoczenie chciabym raz jeszcze podkreli znaczenie klucza do caej gry ewolucji, ktrym jest
Stan Obecnoci powizany ze wiadomoci. To jest klucz do ewolucji. Aby go zdoby musicie przekroczy
ograniczenia swego mentalnego ego, poniewa manipuluje ono i zaburza proces transmutacji, ktry uwzniola
wasze nieharmonijne tendencje. Obserwacja, introspekcja, kontemplacja, medytacja i dynamizacja stanowi
narzdzia, ktrych stale powinnicie uywa w swym codziennym yciu. Tylko w ten sposb ustanowicie stan
Staej wiadomoci umoliwiajcy dostp do najbardziej subtelnego, wietlistego i czystego stanu
Kosmicznego Ja.

Zakocz w ten sposb, majc nadziej, e moje sowa s dla was rdem pokoju, radoci, pogody
ducha, inspiracji i mioci. Pamitajcie, e Metatron zawsze troszczy si o swe siostry i braci w wietle na
planecie Ziemi.

Rozdzia 16

Pracownicy wiata
- Jak wy postrzegacie nas, pracownikw wiata?
Jestecie istotami duchowymi walczcymi z planami dualnoci, ktre stworzylicie i wybralicie dla
swego dowiadczania w ewolucji. W esencji jestecie tacy jak my, ale na obecnym etapie ewolucji pozostajecie
zakotwiczeni w karmicznych ograniczeniach, ktrych celem jest ksztatowanie na nowo waszych wstecznych
postaw. Jestecie duchowo sabi, poniewa, gdy wchodzicie do Mitycznego wiata Ewolucji, pokrywacie
samych siebie woalem duchowej amnezji. Zasona ta przesania cakowicie wasz bosk, niemierteln
wspaniao. To nadzwyczajne obserwowa, jak Duchowa Istota pozostaje uwiziona w koncepcjach,
pragnieniach i ambicjach, ktre obniaj jej wibracyjn czstotliwo i uniemoliwiaj poczenie z Wyszymi
Sferami.
W waszym prawdziwym stanie duchowej doskonaoci jestecie niezwykle pikni, peni mocy i
promieniujcy bardziej ni miliony soc. Jestecie czyst i doskona emanacj rda Pierwotnego wiata.
Jednak teraz skrylicie swe wiato w bdnych koncepcjach, pragnieniach i wstecznych postawach, ktre
pokrywaj wasz prawdziw bosk wiadomo. Gdy znajdujecie si poza jurysdykcj dualnoci i zdejmujecie
woal duchowej amnezji, jestecie fascynujcy, hojni, peni mocy, braterscy, pikni i peni mioci.
W tym momencie odgrywacie rol. W przyszoci pozwoli wam ona poj, e nie jestecie tym, czym
mylicie. Potrzebujecie poj sw prawdziw duchow tosamo. Wszystkie nieprawidowoci i negatywne
postawy, ktre przejawiacie, s tylko znieksztaconym odbiciem waszego Esencjonalnego Ja wibrujcego w
boskiej oktawie bezwarunkowej suby i braterskiej mioci.
Jak mae dzieci bawicie si na scenie gry ewolucji, ktra kiedy zniknie. Jestecie czarujcy, gdy
czasami udaje si wam dostroi do waszego Esencjonalnego Ja, ktre wprowadza wwczas swj prd
doskonaoci w fizyczn ekspresj i sekwencj ewolucji, ktrej dowiadczacie. Jednak macie rwnie to drugie
oblicze, ktre niestety dominuje, stanowic ekspresj waszego mentalnego ego, odzwierciedlajcego ciemne
atrybuty negatywnoci. Kiedy my obserwujemy wasze pola energii, widzimy projekcj waszej Boskiej
Obecnoci. Obserwujemy jak wprowadza ona wiato duchowej czstotliwoci w wasz ludzk ekspresj.
My postrzegamy wasze prawdziwe Ja istniejce poza mentalnym ego, oczekujce i pokryte woalem
zapomnienia swej prawdziwej tosamoci i poczenia z Boskoci. Odczylicie si od swego Esencjonalnego
Ja i Boga. Dlatego opanowuje was strach. Moecie dowiadcza Boskiej Mioci, ktra jest poznawczym,
radosnym i odywczym wiatem tylko wwczas, gdy pozostajecie w komunii z Nieskoczonym Stwrc.
Podnosicie wtedy wszystkie zasony duchowego zapomnienia.
Kochamy was pomimo waszych buntowniczych tendencji do amania zasad gry ewolucji. Odczuwamy
gbokie wspczucie, poniewa widzielimy jak odchodzilicie od swego statusu ewolucji. Czasami potraficie
by zoliwi jak gnomy, z tym wyjtkiem, e one wibruj w dostrojeniu do praw ewolucji, a wy nie. Macie
rwnie ogromn zdolno do niszczenia. Jest to aspekt, nad ktrym powinnicie pracowa, poniewa jeli tego
nie uczynicie, bdziecie musieli dowiadczy bolesnych skutkw swego zachowania. Podsumujemy mwic:

jestecie naszymi modszymi brami, ktrzy si teraz ksztac, by pewnego dnia by promowanymi do swego
waciwego statusu ewolucji.
Wy, tak jak wszystkie istoty wszechwiata, jestecie strukturami emisji i odbioru energii. Gdy skupiacie
uwag na specyficznej osobie, wysyacie emanacj energii, ktra, w zalenoci od intensywnoci i czystoci,
poszukuje poczenia z istot, o ktrej mylicie. Wszystkie wasze myli, pragnienia i uczucia s odbierane przez
istoty, ktrych poziom wiadomoci i pola elektromagnetyczne mog przechwyci i zabsorbowa te emanacje.
Tak samo dzieje si rwnie na ludzkim poziomie. Czasem, jeli mylicie o kim intensywnie, myl ta pynie
poprzez przestrze eteryczn, a jej pole elektromagnetyczne uderza w osob, o ktrej mylicie. To zjawisko,
waciwie uywane, kreuje mentalne poczenie nazywane telepati. My dowiadczamy tego samego, tylko na
szersz i wiksz skal. Kiedykolwiek kierujecie gdzie swe myli, pozostajc w stanie cakowitej koncentracji,
zadziaaj one z ca intensywnoci, niezalenie czy mylicie o obiekcie, miejscu, osobie czy istocie duchowej.
Wszystko we wszechwiecie jest energi i wibracj; wzajemnie si komunikuje i jest ze sob poczone.
czycie si z tym, co wibruje w czstotliwoci takiej, w jakiej wy wibrujecie.
- Jak odbieracie nasze myli? Jak moemy czy si z mistrzami i Anioami?
Energetyczne projekcje, ktre emitujecie poprzez swoje myli czy medytacje, transformuj w fale
wiata podrujce poprzez eter. Przycigaj siy mistrzw, aniow czy istot kosmicznych, ktre przepeniaj
was mioci i wiatem wprowadzajc sw moc, bycie mogli pokonywa przeciwnoci losu. Stawianie czoa
sytuacji samotnie nie jest tym samym, co czynienie tego z pomoc silniejszych punktw wiata, ktre
wzmacniaj was, ochraniaj i prowadz. Zawsze powinnicie przywoywa pomoc mistrzw, aniow i istot
kosmicznych, by osiga przyspieszenie i stawia czoa testom ewolucyjnym z wiksz si, moc i
determinacj.
Gdy kto zabiega o pomoc istot wyszych, przejawia sw pokor, mio i harmoni. Chce by
prowadzony i ochraniany przez tych, ktrych misj i odpowiedzialnoci we wszechwiecie jest wanie
czynienie tego. Apelujemy, bycie robili to jak najczciej, poniewa trudno jest stawia czoa testom i
wyzwaniom waszej ewolucji samotnie. Wszystkie te istoty s zawsze gotowe i ogromnie szczliwe, gdy s
przywoywane, by mogy nie wsparcie, si, mio i ochron. Nie bjcie si wyraa swej pokory i
agodnoci. Jeli jestecie szczerzy, zawsze otrzymacie duchow pomoc.
Pytajcie te, a otrzymacie odpowiedz od duchowej istoty, na ktrej koncentrujecie swe myli. Jeli nie
jestecie w swych pytaniach konkretni, wwczas wasi przewodnicy przejd do dziaania dajc wam pomoc,
jakiej potrzebujecie. Gdy wasze pytania s cile okrelone, przewodnicy zadziaaj jak most poczenia z
duchow istot, ktr przywoujecie.
- Co dla was jest miar poziomu duchowoci, potencjau kadego pracownika wiata?
Wysze Sfery uywaj nastpujcych parametrw:
1. Zdolno do bezwarunkowej suby.
2. Zdolno do poddania si swemu procesowi ewolucji.

Duchowa integralno i uczciwo.


Braterska i solidarna wsppraca.
Nieprzywizywanie si do wszystkiego, co przeszkadza w procesie ewolucji.
Tolerancja w stosunku do odmiennoci.
Zrozumienie i wspczucie dla tych, ktrzy cierpi, bo nie rozumiej duchowej tosamoci i
odpowiedzialnoci ewolucyjnej.
8. Zdolno do kontrolowania i transmutowania zoci, chciwoci, zazdroci, dzy, strachu, zawici,
urazw i rywalizacji.
9. Hojno i nieprzywizywanie si do wszystkiego, co moe powodowa niezgod, manipulacj i
wyzysk.
10. Kontrola umysu, zmysw, myli, emocji i sw mogcych sta si rdem niezgody wrd ludzi.
11. Szacunek i posuszestwo prawom kosmosu.
12. Zdolno przekraczania dualnoci i przenoszenia si na plany harmonijnego rezonansu ze sw Bosk
Obecnoci.
3.
4.
5.
6.
7.

Te parametry uczyni was godnymi wzniesienia i wejdziecie dziki nim na plan mistrzostwa. Aby to
osign, powinnicie potraktowa je powanie i podj wyzwanie z determinacj oraz wytrwaoci. Nie
dotyczy to tylko wybranych istot, ale wszystkich, ktrzy pragn uzyska dostp do Wielkiej Oktawy Boskiej
Mioci i Niemiertelnoci. Kada z tych cech pozostaje w was upiona. Musicie je tylko przebudzi, stopniowo
odkrywajc sw moc i duchow doskonao. W przeciwnym przypadku, nadal bdziecie bdzi poprzez plany
ewolucyjnego oczyszczania, dopki si cakowicie z nimi nie zintegrujecie.
- Co si dzieje, gdy pracownik wiata wydaje si cofa w rozwoju? Czy interweniujecie
pomagajc mu wrci na ciek, czy pozostawiacie to jego decyzji?
Kady przypadek jest inny. Czasami, z powodu braku uwagi i duchowego zaniedbania, kto odwraca si
tymczasowo od duchowoci, ale ze wzgldu na zapas transmutujcej energii wraca znw na ciek. W innych
przypadkach interwencja, to znaczy danie dawki dodatkowej energii Eksperymentalnemu Ja w postaci
kompensacji i zrwnowaenia jego ewolucyjnej karmy, staje si konieczna. Jeszcze w innych przypadkach,
respektowana jest wolna wola, poniewa takie jest yczenie osoby w tym momencie jej ewolucji. Dlatego
istotne jest, by przywoywa pomoc Wyszych Sfer i duchowych istot, z ktrymi rezonujecie. Wane, abycie
pojli, e w swym obecnym stanie ewolucji pozostajecie uwarunkowani i podlegacie wielu karmicznym
restrykcjom. Majc t wiedz, rozwiniecie postaw pokory, przywoujc pomoc rde wiata, ktre s
peniejsze mocy od was.
- Czy wy zawsze harmonizujecie kady aspekt siebie?
Harmonizacja jest wyrazem poziomu ewolucji. Poniewa wy rwnie znajdujecie si w obrbie
kosmicznej struktury, wasza wiadomo cigle katalizuje i transmutuje te aspekty, ktre nios wicej
wiata, synergii, jednoci i wsppracy z wszechwiatem i Boskoci.

- Nawet w Pracownikach wiata ego jest bardzo silne; wydaje si, e jego moc jest powszechna.
Jest wiele osb, ktre nazywaj siebie pracownikami wiata, ale w rzeczywistoci s
Pracownikami Ego". Chc tylko manipulowa i wyzyskiwa dobr wol sabszych. Przeniknli do
duchowego prdu New Age, by wzmacnia swe kompleksy niszoci, megalomani, ambicje i duchow
frustracj. Ludzie ci s oszustami i hipokrytami skrywajcymi si za faszyw aur pseudo-duchowoci,
co my z atwoci moemy wykry. Oszukuj samych siebie, generujc negatywn karm, ktr bd
musieli zharmonizowa i zrwnoway w przyszoci.
Prawdziwy Pracownik wiata to osoba, ktra zna swj poziom ewolucji, ograniczenia,
karmiczne restrykcje i moc transmutacji, gdy pozostaje zrwnana ze sw Bosk Obecnoci i
Mistrzowsk wiadomoci ewolucji. Stale podejmuje wysiek, by w ciszy i anonimowo doskonali
siebie z gbi swej integralnoci i duchowej uczciwoci. Pokora, agodno i bezwarunkowa suba
kieruj jej yciem. Nie oczekuje adnego rodzaju wynagrodzenia. Jest tak duchowo rozwinita, e
pragnie tylko suy innym. Pozostaje cakowicie wiadoma, obecna i ma mdro zrozumienia, e
wszystko stanowi ekspresj Twrczej Mocy Boga i powinno by szanowane oraz czczone. Jest
tolerancyjna i pena wspczucia dla tych, ktrzy nie rozumiej ewolucji jako celu istnienia. Wibruje w
zgodnoci z wszechwiatem i Stwrc. Jej celem jest poczenie i czysta komunia z Esencjonalnym Ja i
Bogiem. Oto wizerunek i atrybuty osoby bdcej prawdziwym Pracownikiem wiata.