Vous êtes sur la page 1sur 4

WYMAGANE DOKUMENTY

studia I stopnia
Uwaga!
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja
kandydata w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl
oraz złożenie następujących dokumentów:
1. Wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dostępny
na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
2. Świadectwo dojrzałości w oryginale oraz dodatkowo kserokopia tego świadectwa
(tegoroczni absolwenci szkół średnich – zaświadczenie o przystąpieniu do matury).
W przypadku uzyskania świadectwa maturalnego poza granicami Polski
– z dołączonym apostille lub zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o równoważności
dokumentu uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz jego
tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego (oryginał
tłumaczenia).
3. Dla kandydatów na studia na Wydziale Wokalnym zaświadczenie od lekarza foniatry
o braku przeciwwskazań do pracy głosem.
4. Dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci
elektronicznej (na płycie CD o rozmiarach: 300x375 pikseli, w formacie JPG,
rozdzielczości 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem – 60 kilobajtów).
Fotografie powinny spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego.
5. Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego lub dla kandydatów
niebędących obywatelami Polski kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem
oraz wizą).
6. Dowód wpłaty za egzamin wstępny.
7. Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na kierunku
kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja – należy załączyć minimum trzy
samodzielne prace kompozytorskie.
8. Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na kierunku
dyrygentura oraz na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalności
muzykoterapia, na Wydziale Instrumentalnym oraz na Wydziale Wokalnym należy
do formularza rekrutacyjnego wpisać program utworów wykonywanych
na egzaminie wstępnym.
9. Na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej należy wpisać
do formularza rekrutacyjnego program utworów wykonywanych na egzaminie
wstępnym oraz dodatkowo wskazać wybrany instrument lub śpiew solowy
przy wyborze przedmiotów uzupełniających w drugim etapie egzaminów.
10. Na studia ENGLISH DIVISION dodatkowo certyfikat potwierdzający znajomość
języka angielskiego. Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających znajomość
języka angielskiego znajduje się w dokumencie pn. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres
egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (załącznik nr 4) dostępnym na stronie internetowej
Akademii.

11. Kandydaci niebędący obywatelami Polski dodatkowo składają dokumenty, których
szczegółowy spis znajduje się w dokumencie pn. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres
egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (załącznik nr 5) dostępnym na stronie internetowej
Akademii.
12. Dokumenty należy składać w teczkach wiązanych i opisanych (wzór prawidłowo
opisanej teczki znajduje się na ostatniej stronie niniejszego Informatora).

studia II stopnia
Uwaga!
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja
kandydata w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl
oraz złożenie następujących dokumentów:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dostępny
na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
Świadectwo dojrzałości w oryginale oraz dodatkowo kserokopia tego świadectwa.
W przypadku uzyskania świadectwa maturalnego poza granicami Polski
– zaświadczenie z Kuratorium Oświaty o równoważności dokumentu uzyskanego
za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz jego tłumaczenie na język
polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego (oryginał tłumaczenia).
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich oraz dodatkowo kserokopia przedstawianego dyplomu. Absolwenci
studiów z 2015 r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie
o ukończeniu studiów wraz z oceną.
Kandydat obcokrajowiec lub kandydat obywatel Polski, który uzyskał dyplom
ukończenia studiów za granicą Polski, składa: dyplom ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany
w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument
ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany za równoważny z polskim
dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie
umowy międzynarodowej za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci
elektronicznej (na płycie CD o rozmiarach: 300x375 pikseli, w formacie JPG,
rozdzielczości 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem – 60 kilobajtów).
Fotografie powinny spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego.
Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego lub dla kandydatów
niebędących obywatelami Polski kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem
oraz wizą).
Dowód wpłaty za egzamin wstępny.

7.

Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na kierunku
kompozycja
i teoria muzyki, specjalność kompozycja – należy przedstawić partytury trzech
kompozycji o zróżnicowanej obsadzie.
8. Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na kierunku
dyrygentura oraz na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalności
muzykoterapia,
na
Wydziale
Instrumentalnym,
Wydziale
Wokalnym
oraz na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej należy
wpisać do formularza rekrutacyjnego program utworów wykonywanych
na egzaminie wstępnym.
9. Kandydaci niebędący obywatelami Polski dodatkowo składają dokumenty, których
szczegółowy spis znajduje się w dokumencie pn. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres
egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (załącznik nr 5) dostępnym na stronie internetowej
Akademii.
10. Dokumenty należy składać w teczkach wiązanych i opisanych (wzór prawidłowo
opisanej teczki znajduje się na ostatniej stronie niniejszego Informatora).

studia III stopnia
Uwaga!
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja
kandydata w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu www.amuz.wroc.pl
oraz złożenie następujących dokumentów:
1.
2.

3.

Wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy dostępny
na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
oraz dodatkowo kserokopia przedstawianego dyplomu. Absolwenci studiów z 2015
r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu
studiów wraz z oceną. Kandydat obcokrajowiec lub kandydat obywatel Polski, który
uzyskał dyplom ukończenia studiów za granicą Polski, składa: dyplom ukończenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce
albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia
studiów wyższych za granicą, uznany za równoważny z polskim dyplomem
ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej
za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia
studiów trzeciego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci
elektronicznej (na płycie CD o rozmiarach: 300x375 pikseli, w formacie JPG,
rozdzielczości 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem – 60 kilobajtów).
Zdjęcia powinny spełniać wymagania określone dla zdjęcia do dowodu osobistego.

4.

5.
6.
7.

Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego lub dla kandydatów
niebędących obywatelami Polski kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem
oraz wizą).
Dokumentacja dorobku artystycznego (ewentualnie również pedagogicznego).
Kandydat na studia III stopnia powinien wpisać do formularza rekrutacyjnego
program utworów wykonywanych na egzaminie wstępnym.
Kandydaci niebędący obywatelami Polski dodatkowo składają dokumenty, których
szczegółowy spis znajduje się w dokumencie pn. Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres
egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (załącznik nr 5) dostępnym na stronie internetowej
Akademii.

Studium Pedagogiczne
Uwaga!
Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata właściwych dokumentów
oraz podpisanie umowy dotyczącej kształcenia w Studium Pedagogicznym
prowadzonym przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na słuchaczy Studium
Pedagogicznego:
1. Wydrukowany i podpisany przez kandydata formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
2. Jedna fotografia (format jak do dowodu osobistego).
3. Dla absolwentów Akademii Muzycznej – dyplom ukończenia studiów.
4. Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego.
Termin składania podań: 21 września 2015 r.
Studium Pedagogiczne jest płatne. Wysokość opłat będzie podana w terminie późniejszym.