Vous êtes sur la page 1sur 5

Filozofia polityki zagadnienia:

2)21/10 Znaczenie kategorii bytu politycznego


4)25/11 Przedstaw histori i znaczenie pojcia pastwo w dyskursie
politycznym
6)16/12 Przedstaw zasadnicze elementy filozofii politycznej Arystotelesa
8)19/01 Czym jest imperium i na czym polegaj jego historyczne transformacje?
Imperium Rzymskie a Civitas Dei.
10)24/02 Krlestwo-regnum Na czym polega, z punktu widzenia filozofii polityki,
swoisto civitas jako krlestwa?
Przedstaw najwaniejsze elementy myli politycznej Jana z Salisbury i w.
Tomasza.
12)10/03 Przedstaw konstrukcj modelu umowy spoecznej wedug Hobbesa.
Przedstaw konstrukcj modelu umowy spoecznej wedug Locke a.
14)24/03 Na czym polega umowa spoeczna wedug Rawlsa i jakie ma znaczenie
polityczne?
W jaki sposb koncepcje Rawlsa wpyny na uksztatowanie si wspczesnej
filozofii polityki?
16)14/04 Czym wyrnia si nowoczesny wzr pojcia wadzy i jakie s jego
uzasadnienia?
18)28/04 Przedstaw wybrany model wojny i jego teoretyczne uzasadnienie.
20)12/05 Jakie wartoci wystpuj w polityce i na czym polega ich specyfika?
22)19/05 w jaki sposb filozofowie przedstawiali dobry ustrj
24) 04/11 W jaki sposb pami funkcjonuje w polityce, i jak jest w niej
wykorzystywana?

24) W jaki sposb pami funkcjonuje w polityce, i jak jest w niej


wykorzystywana?

4)25/11 Przedstaw histori i znaczenie pojcia pastwo w dyskursie


politycznym

Wspczenie dokonao si utosamienie pastwa, ujmowanego dotychczas


neutralnie, jako podmiot, materii politycznych dziaa, w tym take ustrojowych, z
jedn wybran form ustrojow, czyli ustrojem demokratycznym.
Zbir zestaw zorganizowanych instytucji, ktre s w pewnym stopniu spjne lub
wzajemnie powizane, co pozwala opisa je w jednolitych terminach. Dziaaj na
okrelonym obszarze zamieszkiwanym przez spor populacj posiadaj
zdolno organizowania owej populacji co sprawia ze przeksztaca si ona w
odrbne spoeczestwo.
Pastwo state der Staat letat lo stato. Polskie rozumienie rni si od
pozostaych. Pojcie ktrego uywa si dzisiaj w sownikach politycznych wywodzi
si z jzyka woskiego. Jego powstanie wie si z sytuacj w Italii w XV i XVI
wieku, kiedy bya ona bardzo rozdrobniona. Za twrc uwaa si Machiavellego.
Sowo to miao oznacza podstaw dla tygla jakim bya wczesna Italia. Los tato
oznaczajce gwnie stan, pooenie, ktre wczeniej czono rwnie z miastami
(stato di Firenze). Sowo los tato oznaczao wic stanie, podstaw, pooenie,
nastpnie miejsce zatrzymania si. Pastwo z kolei (znaczenie polskie) wywodzi
si ze sowa pan, ktre jest powizane z panowaniem Awarw, konkretniej
urzdnika wybierajcego daniny. Pan by wic odpowiednikiem dominus-wadcy.
By te przykad pastwo, nad ktrym kto ma pastwo, albo panuje, kraj, kraina,
wo, majtno. Los tato oznaczao jedynie to co zostao ustanowione i trwa
samo z siebie i jako takie moe przybiera rne formy np. republiki czy
monarchii. pastwo to podmiot w sensie podstawy
Znamienne jest to, e w Polsce stan (czyli co stojcego, ustanowionego)
zamieniono na pastwo w okresie, gdy zostaa ona pozbawiona stanu
politycznego, czyli w okresie zaborw
W nowoczesnym dyskursie politycznym pastwo stanowi kategori pierwsz,
fundujc wszystkie pozostae, wyznaczajc przez to miejsce innym kategoriom i
pojciom. <prby jego podwaenia oznaczj odrzucenie dotychczasonych.wych
koncepcji polity

6)16/12 Przedstaw zasadnicze elementy filozofii politycznej Arystotelesa

Dobro jednostki i pastwa maj te sam natur (zasadzaj si na cnocie) ale


waniejsze, pikniejsze i bardziej boskie jest dobro pastwa. Wynika to z tego, e

czowiek jest zoon politikon (zwierze polityczne i spoeczne) i nie jest zdolny do
ycia w izolacji i by by sob musi mie odniesienie do innych.
Natura podzielia ludzi na mczyzn i kobiety, ktrzy cz si ze sob, by
stworzy pierwsz wsplnot, tzn. rodzin (oikos-domostwo) w celu prokreacji i
zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Oikos nie dostarcza jednak warunkw do ycia doskonaego, to znaczy ycia
moralnego. Te form ycia, ktr mona nazwa duchow mona realizowa
jedynie w pastwie, to w nim bowiem jednostka wychodzi ze swojego egoizmu i
zaczyna y wedug tego co obiektywnie, a nie subiektywnie dobre. Dlatego te
pastwo, ktre w porzdku chronologicznym jest ostatnie w porzdku
ontologicznym jest pierwsze. Ukazuje bowiem si jako cao, ktrej czciami s
rodzina i wioska, a z ontologicznego punktu widzenia cao wyprzedza czci.
Pastwo powstaje na drodze naturalnego rozwoju, jest bowiem celem do ktrego
si zmierza, natura za jest celem do osignicia

22)19/05 w jaki sposb filozofowie przedstawiali dobry ustrj

U Platona i Arystotelesa koncepcje pastwa byy cile powizane z etyk. Obaj


zwracali uwag na zaleno pastwa i podmiotu moralnego.
Platon - wychodzi od zaoe Sokratesa tzn. od utosamienia natury czowieka z
jego dusz i uznania e celem duszy jest rozumno prowadzca do cnoty.
Podstaw dla Platona jest podzia duszy na rozumn, impulsywn i zmysow.
Kada z nich powinna osign odpowiednia dla niej cnot, koleino: mdro,
mstwo, opanowanie. Osignicie ich owocuje sprawiedliwoci. Sprawiedliwo
jest zarwno cnot ludzi, jak i pastwa. Najlepiej zorganizowane pastwo jest
sprawiedliwe bowiem to zapewnia trwao i szczcie.
Ustroje polityczne wedug Platona: jeeli rzdy s oparte na prawie najlepsza jest
monarchia, gorsza arystokracja, najgorsza za demokracja. Spord
niepraworzdnych ustrojw najlepsza jest demokracja, gorsza oligarchia,
najgorsza tyrania.
Arystoteles celem pastwa jest umoliwienie dobrego, etycznego ycia. Dobry
ustrj to taki, ktry ten cel umoliwia. Kiedy jednostka lub grupa wadaj ku
oglnemu poytkowi to taki ustrj jest dobry. Zwyrodniae za gdy maj na
wzgldzie wasne korzyci. Do tych pierwszych nale monarchia, arystokracja i
politeja. Do drugich tyrania, oligarchia i demokracja. rdem konfliktw w
pastwie jest nierwno. Przyczyn przewrotw jest zazwyczaj denie do
rwnoci. Istotnym czynnikiem stabilizujcym pastwo jest unikanie skrajnoci
jeeli chodzi o bogactwo. Najlepsze pastwo powinno si opiera na stanie
rednim.

Akwinita zwany Tomaszem bd te woem sycylijskim celem denia ludzkiego


jest szczcie (przyp. e w. Tomasz to Arystoteles w habicie). Czowiek nie jest
istot samodzieln, wic do osignicia tego celu potrzebuje spoeczestwa.
Pastwo to wsplnota autoteliczna majca na zadaniu zapewnienie szczcia
obywatelom. Ustroje sprawiedliwe: monarchia, arystokracja, republika,
niesprawiedliwe: tyrania, oligarchia, demokracja. Tomasz opowiada si za
monarchia jako sprawiedliwym jednowadztwem. e niby pomzaniec boy i e
Bg te rzdzi jeden, wic takie rzdy s z natury najlepsze etc. etc.
Nowoytno rozdzielenie polityki i etyki, nacisk na skuteczno sprawowoania
wadzy, rozlunienie wizw z metafizyk, umowa spoeczna itp.
Machiavelli racja stanu jako warunek trwaoci pastwa
Hobbes umowa spoeczna suweren gwarantem adu politycznego
Rawls najlepszy ustrj ma charakter konstytucyjny, jes opary na zasadzie
rzdw prawa i ma natur liberalno demokratyczn. Za zason niewiedzy ,
rozum publiczny.

8)19/01 Czym jest imperium i na czym polegaj jego historyczne transformacje?


Imperium Rzymskie a Civitas Dei.

Imperium w jzyku aciskim wyraao uprawnienie do wydawania rozkazw, ale


byo zarezerwowane do oznaczania uprawnie najwyszej wadzy zwierzchniej w
pastwie. Sprawowane pocztkowo przez krlw imperium byo od samego
pocztku delefowane przez comitia curiata rzymski odpowiednik zgromadzenia
ludowego. Wadza cho bya powiernicza miaa charakter nieomal absolutny.
Pocztkowo imperium sprawowaa jedna osoba, pniej zaczto je nadawa take
tzw. namiestnikom. To wanie z okrelenia imperium populis Romani okrelenia
wadzy sprawowanej przez rzym w prowincjach wywodzi si pniejsze pojcie
Imperium Romanum, ktre oznaczao zasig terytorialny pastwa rzymskiego. Z
kolei Imperium Romanum pozostawia po sobie pojcie imperium jako instytucji
ycia midzynarodowego. Imperium ma wic dwa znaczenia a) wadzy
zwierzchniej sprawowanej przez urzdnikw Rzymu, czyjej wadzy nad kim
b)pojcia oznaczajcego wielki obszar zamieszkiwany przez wiele ludw. *mona
te mwi o imperium jako obszarze panowania wsplnego prawa, panowania
pokoju przez si chodzi o stabilizacje sceny midzynarodowej w jednych
rkach, jako denie do podboju wiata, jako pastwo uniwersalistyczne oraz jako
nonik absolutyzmu
Chrzecijastwo potpiao wojn prowadzon w celu ekspansji. w Augustyn
czy ekspansje midzy innymi z zepsuciem moralnym.

Zdobycie Rzymu przez Alaryka (jakie ludy barbarzyskie a to ich wataszka )


Upadek Rzymu zosta odczytany jako kara bogw za zaniedbanie ich kultu.