Vous êtes sur la page 1sur 61

NEXUS NOWE CZASY

Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać do
trudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.
NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.

ROK IV, NUMER 5 (19) • WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


NR INDEKSU 346 179 EDYCJA POLSKA ISSN 1506-0284

WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3 NAUKA: przegląd interesujących nowinek


Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nie z pogranicza nauki 30
czytaliście. W tym numerze Jerry Decker wyjaśnia nieporozumie-
nia narosłe wokół poglądów wynalazców dążących do
Michel Chossudovsky skonstruowania generatorów darmowej energii.
USA FINANSUJĄ WOJNĘ NA BAŁKANACH 7
Obie strony toczącego się obecnie w Macedonii kon- Martin Ebon
fliktu między mniejszością albańską i Macedończykami BADANIA NAD WZMOCNIENIEM MOCY MÓZGU
są potajemnie finansowane przez Pentagon przy wydat- W BYŁYM ZSRR, cz. 1 34
nej pomocy ONZ i NATO, między innymi za pomocą Związek Radziecki przez dziesięciolecia prowadził in-
pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, któ- tensywne badania w dziedzinie zjawisk paranormal-
rych główny szlak przerzutowy do Europy Zachodniej nych dążąc do wykorzystania ich wyników w celach
wiedzie przez Bałkany. militarnych znacznie wyprzedzając na tym polu Stany
Zjednoczone i ich sojuszników.
Susan Bryce
NAPROMIENIOWYWANIE ŻYWNOŚCI 11 Dr Peter Lindemann
Wspierane przez ONZ i rządy różnych państw między- GDZIE, U LICHA, JEST TA DARMOWA
narodowe korporacje żywnościowe wprowadzają na ENERGIA? 41
masową skalę napromieniowywanie produktów spoży- Finansowe elity oraz rządy różnych państw blokują
wczych nie przeprowadziwszy wcześniej długofalo- informacje na temat istniejących od dziesięcioleci ge-
wych, kompleksowych badań wpływu tej metody kon- neratorów darmowej energii w obawie przed utratą
serwowania żywności na zdrowie ludzi. władzy oraz gigantycznych dochodów czerpanych
z dotychczasowych źródeł energii.
Joseph G. Hattersley
LECZNICZE WŁASNOŚCI PEŁNOSPEKTRALNEGO Wm Michael Mott
ŚWIATŁA 18 MIESZKAŃCY GŁĘBOKICH
Wbrew szeroko rozpowszechnionej opinii, aby zacho- PODZIEMI, cz. 3 (dokończenie) 48
wywać dobre zdrowie, nasze ciała powinny być regular- Liczne religie oraz mitologie starożytnych kultur ob-
nie wystawiane na działanie świata słonecznego zawie- fitują w opisy spotkań ludzi z mieszkańcami podziem-
rającego pełne spektrum widma, włącznie z uważanym nych światów, które wykazują wiele podobieństw do
za szkodliwy ultrafioletem. relacji ze współczesnych spotkań z obcymi istotami
i Ludźmi w Czerni.
Harry Mason
ROZŚWIETLONE NIEBO – CZYŻBY TESTY STREFA MROKU: dziwne opowieści
SUPERTAJNYCH BRONI?, cz. 4 24 z nie tego świata 52
Obserwacje ognistych kul oraz zjawisk świetlnych z to- W tym numerze przedstawiamy przepowiednie Indian
warzyszącymi im eksplozjami stały się w ostatnich Hopi, relacje z odkrycia podziemnej bazy UFO w Kana-
latach zjawiskiem o zasięgu globalnym. Czy są one dzie oraz zatopionego starożytnego miasta u wybrzeży
następstwem testów broni wykorzystujących teslowskie Kuby, a także inne ciekawostki.
fale skalarne, czy może efektem jakiegoś niejawnego
konfliktu toczonego za ich pomocą? LISTY DO REDAKCJI 60

POWIEDZ SWOIM PRZYJACIOŁOM O „NEXUSIE”!


WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 1
WYDAWCA OD REDAKCJI
Agencja Nolpress Energia atomowa reklamowana w latach pięćdziesiątych, a potem sześćdziesiątych jako
Skrytka pocztowa 41 dobrodziejstwo ludzkości, które miało uwolnić nas od wielu trosk, a zwłaszcza problemu
15-959 Białystok–2 kurczenia się zasobów kopalnych źródeł energii, staje się naszym przekleństwem. Za jej
tel. (085) 6535511 sprawą cywilizacja Zachodu szykuje sobie samozagładę, za którą kryje się głupota i niepoha-
e-mail: listy@nexus.media.pl mowana chciwość. Całe szczęście, że doszło do katastrofy w Czernobylu (oczywiście
www.nexus.media.pl wątpliwe to szczęście, biorąc pod uwagę ogrom skażeń oraz sporą liczbę osób, które zginęły
lub zmarły z tego powodu, a także zdeformowanych dzieci, które urodziły się w następstwie
REDAGUJE
genetycznych mutacji!), ponieważ dzięki temu można w końcu zamknąć usta wielu głup-
Ryszard Z. Fiejtek kowatym lub przekupnym zwolennikom energii atomowej, która w ludzkich rękach jest tym,
WSPÓŁPRACA czym granat w ręku małpy.
Mirosław Kościuk Energia elektryczna uzyskiwana w elektrowniach atomowych miała być najtańsza, niemal-
Jerzy Florczykowski że darmowa, w rzeczywistości zaś okazuje się najdroższą ze wszystkich. Reklamowanie jej
dr Elżbieta Pląskowska jako najtańszej opiera się na prostym oszustwie, które polega na tym, że mówi się o samym
procesie wytwarzania energii, pomijając zupełnie kwestię gigantycznych kosztów budowy
DRUK elektrowni i towarzyszącej jej infrastruktury, który jest wyższy od kosztu budowy kon-
Drukarnia „Perfekt” wencjonalnej elektrowni. Kolejnym elementem znacząco rzutującym na ogólny koszt wy-
Janusz Banasiewicz tworzenia energii jest koszt utylizacji i składowania odpadów. Poza tym jest jeszcze element
ul. Połczyńska 99 kosztów, który zwala się na barki całego społeczeństwa, dbając jednocześnie o to, aby ukryć
01-303 Warszawa jego związek z elektrowniami atomowymi. Jest nim leczenie osób, które chorują na różnego
Zam. 41/2001 rodzaju choroby będące następstwem skażenia środowiska przez elektrownie atomowe
———————————— (szkodliwe promieniowanie jonizujące, często zdarzające się radioaktywne wycieki etc.).
Takich kosztownych efektów ubocznych energii atomowej jest więcej.
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ O elektrowniach atomowych mówi się ponadto, że są bardzo bezpieczne. Jest to
Duncan M. Roads najzuchwalsze i najbezczelniejsze kłamstwo. Z elektrowniami atomowymi jest tak samo, jak
P.O. Box 30 z transportem lotniczym, o którym również mówi się całkowicie kłamliwie, że jest najbez-
Mapleton, QLD 4560 pieczniejszy. Rzecz w tym, że kiedy już dochodzi do awarii, jej skutki i skala są przerażające,
Australia co pokazała katastrofa w Czernobylu. Analogicznie jest z transportem lotniczym. Ze stłuczki
tel. +61 75442 9280 samochodowej wychodzi się najczęściej z życiem, natomiast kiedy rozbija się samolot, prawie
fax +61 75442 9381 zawsze mamy same trupy. (Gdybyśmy obliczyli wskaźnik liczby śmiertelnych ofiar wypadków
e-mail: editor@nexusmagazine.com samochodowych w odniesieniu do ogólnej ilości przejazdów samochodami dokonanych na
www.nexusmagazine.com całym świecie w ciągu roku i porównali ze wskaźnikiem liczby śmiertelnych ofiar wypadków
lotniczych w odniesieniu do ilości przelotów samolotami w takim samym okresie, ciekawe
GRAFIKA NA OKŁADCE
który rodzaj transportu okazałby się wówczas bezpieczniejszy). Za usuwanie skutków awarii
John Cook
elektrowni atomowych zawsze płaci całe społeczeństwo. To także należy doliczyć do kosztu
e-mail: jscook@ozemail.com.au
wytworzenia energii elektrycznej.
O Dążąc do obniżenia kosztu wytworzenia energii elektrycznej w celu sprostania konkurencji
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW innych typów elektrowni, elektrownie atomowe muszą szukać oszczędności, co najczęściej
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechniania czynią obniżając koszt składowania swoich odpadów. Jakiś czas temu krętacze promujący
zamieszczanych w Nexusie informacji. energetykę jądrową wymyślili, że zamiast szukać nowych składowisk, lepiej je sprzedawać do
Zabrania się jednak powielania publikowanych dalszego wykorzystania. W ten sposób zrodziła się koncepcja napromieniowywania artykułów
w nim artykułów, zarówno w formie spożywczych, mającego służyć rzekomo naszemu zdrowiu, o czym pisze Susan Bryce
drukowanej, jak i elektronicznej (z Internetem w artykule „Napromieniowywanie żywności”. Jest to genialny pomysł na dojenie ludzi. Z jednej
włącznie) bez pisemnej zgody redakcji! strony energetyka jądrowa pozbywa się bardzo kłopotliwych odpadów, suto na nich przy tym
zarabiając, z drugiej zaś ręce zaciera przemysł medyczno-farmaceutyczny, któremu będzie
O przybywała co roku armia klientów zapadających na nowe nieznane choroby. I oczywiście nikt
Wszystkie opinie wyrażane na łamach nie będzie wiedział, skąd się one biorą. W ślad za tym będą płynęły miliardy dolarów
Nexusa są opiniami ich autorów społecznych pieniędzy na finansowanie badań mających ustalić etiologię tychże chorób
i niekoniecznie odzwierciedlają punkt i szukanie metod ich leczenia. I tak się kręci ten biznes. Jedni trują, drudzy udają, że leczą, trzeci
widzenia wydawcy. udają, że nie wiedzą, gdzie tkwią przyczyny i za duże pieniądze pozorują ich szukanie. A kto za
to wszystko płaci? Oczywiście my wszyscy! I tak oto cywilizacja Zachodu zmierza systematycz-
O nie z arogancko zadartą głową do samozagłady, ciągnąc za sobą resztę świata. I
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Ryszard Z. Fiejtek
za treść zamieszczanych na łamach
Nexusa reklam i ogłoszeń. Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresie
redakcji bądź za pośrednictwem Internetu (listy@nexus.media.pl lub listy@ufo.com.pl).

FILIE
WIELKA BRYTANIA EUROPA NOWA ZELANDIA USA
NEXUS Magazine NEXUS Magazine NEXUS NEXUS Magazine
55 Queens Road, East Grinstead P.O. Box 372 RD 2, Kaeo 2940 E. Colfax, #131
West Sussex, RH19 1BG 8250 AJ Dronten Northland Denver, CO 80206
Wielka Brytania Holandia Nowa Zelandia USA
tel. +44 (0) 1342 322854 tel. +31 (0)321 380558 tel. +64 (0)9 405 1963 tel. +1 303 321 5006
fax +44 (0) 1342 324574 fax +31 (0)321 318892 fax +64 (0)9 405 1964 fax +1 603 754 4744
e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com e-mail: frontier@xs4all.nl e-mail: nexusnz@xtra.co.nz e-mail: nexususa@earthlink.net

2 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


BRYTYJSKIE SAMOLOTY metrów pod powierzchnią lodowca.
SPECJALNIE BOMBARDOWAŁY Na najlepszych jego zdjęciach, po-
NIECELNIE W CZASIE chodzących z kosmosu, widać do-
KONFLIKTU W KOSOWIE kładnie jego kontur. Ostatnie bada-
ząd Wielkiej Brytanii sprzeci- nia radarowe dowodzą, że głębo-
R wia się zarzutom o usiłowanie
ukrycia przed opinią publiczną ra-
kość wody w jeziorze dochodzi miej-
scami do 600 metrów, zaś nad jego
portu mówiącego, że spośród 150 powierzchnią znajduje się (wyżło-
zrzuconych w czasie konfliktu w Ko- biona w lodzie) kopuła o wysokości
sowie przez brytyjskie samoloty nie- dochodzącej do 800 metrów.
sterowanych bomb burzących tylko Analiza natężenia światła na po-
3 trafiły w cel. wierzchni jeziora wskazuje, że jego
Raport sporządzony przez Agen- jasność odpowiada «światłu poran-
cję Obrony ds. Oceny i Badań (De- ka» w czasie letnich miesięcy na
fense Evaluation and Research Antarktydzie. Termografy wykazują
Agency; w skrócie DERA) podległą zadziwiająco wysoką średnią tempe-
brytyjskiemu ministerstwu obrony raturę wód wynoszącą 10 stopni Ce-
głosi, że zaledwie 40 procent wszyst- lsjusza, która miejscami dochodzi
kich bomb zrzuconych w czasie tej do 18 stopni. Można to przypisać
kampanii przez samoloty RAF-u jedynie podziemnym, geotermicz-
(Królewskie Lotnictwo Wojskowe) nym źródłom ciepła. Przy 480 kilo-
trafiło do celu. Laboratory; w skrócie JPL) – nie jesteśmy metrach długości i 80 kilometrach szero-
W związku z tymi danymi rodzi się jednak w stanie potwierdzić, czy tak jest kości zamknięta nad jeziorem atmosfera
podejrzenie, że liczba ofiar cywilnych rzeczywiście. Druga z tych wiadomości po- powinna mieć zdolność do samooczysz-
i zniszczeń dóbr materialnych została chodzi ze strony internetowej ‹www.cybers- czania się w wyniku reakcji z wodami
znacznie zaniżona. paceorbit.com›. jeziora oraz, co również możliwe, w wyni-
(Źródło: The Independent, 15 sierpnia 2000; ku oddziaływania na nią roślinnych form
strona internetowa: ‹www.idependent.co›) „Jak wynika z ogłoszonego dzisiaj (21 życia.
lutego) krótkiego komunikatu, NASA Istnieje także możliwość oddziaływań
MODLITWY DO ZWALCZANIA i JPL przerwały dalsze badania Jeziora środowiska jeziora z atmosferą poprzez
MOCY KOŚCIOŁA Wostok położonego w południowej czę- coś, co określono jako «geotermiczne
est całkiem prawdopodobne, że mie- ści Antarktydy. zagotowania». Są to tysiące baniek po-
J szkańcy Cesano, północnych przed-
mieść Rzymu, modlą się prosząc o inter-
Najwyraźniej w wyniku przejęzyczenia
się, rzecznik Debra Shingteller powiedzia-
wietrza występujących w pokrywie lodo-
wej rozmieszczonych na obszarze około
wencję boską wobec rosnącej liczby przy- ła, że ze «względu na bezpieczeństwo 520 kilometrów kwadratowych tak zwa-
padków raka. państwa» Agencja Bezpieczeństwa Naro- nych «lodowych wydm» odkrytych przez
Według danych statystycznych liczba dowego (National Security Agency; nieżyjącego już rosyjskiego naukowca
przypadków guzów złośliwych jest w tej w skrócie NSA) przejęła pełną kontrolę Iwana Toskowoja, który stacjonował
społeczności o 30 procent większa od nad niegdyś międzynarodowym zadaniem, w bazie badawczej Wostok aż do momen-
średniej krajowej. W wyniku tego w ciągu którego celem było zbadanie olbrzymiego tu zaginięcia w marcu 2000 roku. Pomiar
ostatnich sześciu lat zmarło tam na tę jeziora położonego pod lodowcem w po- wielkości baniek wykazał, że ich średnice
chorobę 7 500 osób, co spowodowało bliżu rosyjskiej stacji badawczej Wostok. wynoszą od kilku do kilkuset metrów.
wdrożenie oficjalnego dochodzenia, któ- Po tych słowach pani Shingteller zo- Równie niezwykłe, jak dotychczas uja-
re ustaliło, że powodem jest Watykan, stała natychmiast sprowadzona z po- wnione fakty, jest odkrycie dokonane
który nadaje na cały świat swój program dium, zaś jej miejsce zajął doradca, który przy pomocy skanowania magnetyczne-
radiowy przy pomocy lasu anten zlokali- odpowiadając na dalsze pytania powta- go, które wykazało, że przy końcu północ-
zowanych w Santa Maria di Galera w po- rzał niezmiennie jedno zdanie: «badania nej linii brzegowej jeziora znajduje się
bliżu Cesano. przerwano ze względu na wymogi ochro- bardzo silne źródło energii magnetycznej.
Elektromagnetyczne skażenie powo- ny środowiska». Jak na razie nikt nie pokusił się o wyjaś-
dowane przez Radio Watykan jest we- Oficjalni przedstawiciele pozostawili nienie tej magnetycznej «anomalii».
dług dochodzenia prowadzonego przez w sali tłum oburzonych reporterów, zaś Nie dawniej niż w lutym 2000 roku co
władze regionu Lazio prawie trzykrotnie pani Shingteller ignorowała wielokrotnie najmniej dwa międzynarodowe zespoły
większe od dopuszczalnego przez stoso- ponawiane próby skontaktowania się nosiły się z zamiarem opuszczenia sond
wne przepisy. Niestety, ograniczenie z nią”. do jeziora. Obie sondy składały się z po-
emisji radiowych nie będzie łatwe. Ofic- dobnych automatycznych czujników, któ-
jalny przedstawiciel Watykanu utrzymu- owyższe słowa wypowiedział oficjal- re miały być opuszczone sztolniami, któ-
je, że zgodnie z konkordatem z roku
1951 ustanawiającym eksterytorialność
P ny rzecznik prasowy JPL, który był
obecny przy wygłaszaniu wspomnianego
re zamierzano wywiercić w lodzie. Ze-
społy, z centrum dowodzenia na Uniwer-
kompleksu radiowego jego radiostacja oświadczenia. Poniżej zamieszczamy sytecie Cambridge, były sponsorowane
nie podlega jurysdykcji włoskich sądów. część listu skierowanego do redaktora przez rządy Wielkiej Brytanii i Stanów
Mieszkańcom Cesano nie pozostaje znanego magazynu popularnonaukowe- Zjednoczonych i wspierane technologicz-
nic innego, jak tylko czekać, aż ich modły go, Scientific American, który prosił nie przez NASA.
okażą się silniejsze od prawnej potęgi o niepodawanie jego nazwiska. Związane Z niejasnych powodów zamiary obu
Kościoła Rzymsko-Katolickiego. z tym zdjęcie (patrz strona internetowa: zespołów odłożono na półkę, zaś NASA
(Źródło: Life & Soul, Wielka Brytania, nr 19, ‹www.cyberspaceorbit.com›) zostało udo- zaprzeczyło jakiemukolwiek związkowi
lato 2000, ‹www.lifeandsoul.com›) stępnione przez NASA w styczniu 2001 z tą sprawą. Co więcej, oba rządy powo-
roku – najwyraźniej przez niedopatrze- łują się na «wymogi ochrony środowis-
CZYŻBY NASA PRZERWAŁA nie. Nie można go już w tej chwili uzys- ka». Pewne niezależne źródło, które od-
NAUKOWE MISJE NA kać z oficjalnego archiwum. wiedziło norweską bazę położoną 240
ANTARKTYCZNYM JEZIORZE? „W przybliżeniu 480 kilometrów od kilometrów na wschód, oznajmiło, że
Pierwsza z poniższych wiadomości jest po- bieguna południowego istnieje bardzo w ciągu ostatnich sześciu miesięcy do
dobno oświadczeniem prasowym Laborato- duże jezioro. Nosi ono nazwę Jezioro rosyjskiej bazy Wostok napłynęło mnóst-
rium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Wostok i znajduje się na głębokości 1 200 wo nowego sprzętu i personelu. Biorąc

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 3


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
pod uwagę nieciekawą sytuację finanso- Jest to następstwo uzyskania dodatkowe- wpływ na utratę poczucia bezpieczeńst-
wą Rosji, sprawa ta wygląda bardzo inte- go dochodu w wysokości 290 milionów wa, jest uzasadniony”.
resująco. dolarów przez producenta leku, firmę Minister planowania Nick Raynsford
Ostatnia sprawdzona wiadomość po- Merck & Co., na tyle bowiem szacowane napisał do samorządów ubiegłego lata,
chodzi z australijskiej stacji badawczej są wpływy firmy Merck w rezultacie prze- doradzając im, aby ignorowały względy
Casey. Mówi ona, że para żądnych przy- dłużenia jego sprzedaży na prawach wy- zdrowotne przy określaniu swojego sto-
gód kobiet usiłowała miesiąc temu prze- łączności. sunku do masztów, jeśli są one zgodne
jechać kontynent na nartach. Zostały one Lek firmy Merck o nazwie Pepcid miał z międzynarodowymi wymogami, nato-
zdjęte z trasy w ostatniej fazie swojej w październiku utracić ochronę paten- miast pełnomocnik prawny grupy nacis-
wyprawy i odtransportowane samolotem, tową, co otwierało drogę do jego sprze- ku Mast Action UK (Akcja przeciwko
mimo iż wcale nie prosiły o pomoc. daży w konkurencyjnych warunkach po masztom, Wielka Brytania) stwierdził, że
Po protestach australijskiego zespołu niskich cenach, lecz w nagrodę za prze- takie decyzje dałyby władzom pretekst
z Casey obie panie wywieziono bezzwło- prowadzenie pierwszych formalnych ba- do ignorowania rady Raynsforda, która
cznie nadprogramowym lotem na pokła- dań zastosowania tego leku u niemowląt narusza jego zdaniem Ustawę o Prawach
dzie samolotu należącego do Sił Specjal- rząd federalny przedłużył firmie Merck Człowieka (Human Rights Act).
nych Marynarki Wojennej Stanów Zjed- okres ochrony patentowej o pół roku. — Inspektorat, w przeciwieństwie do
noczonych bazującego w Samoa Amery- W przypadku innych spółek zamierza- Raynsforda, postępuje zgodnie z pra-
kańskim. jących uzyskać korzyści z ustawy uchwa- wem, to znaczy respektuje paragraf 8 Eu-
Według tej ostatniej informacji kobiety lonej w roku 1997, która zachęca do ropejskiej Konwencji Praw Człowieka,
chciały usilnie donieść o czymś nadzwy- wypróbowania na polu pediatrycznym le- który mówi o obowiązku respektowania
czajnym, co zauważyły. Według najnow- ków przeznaczonych dla dorosłych, zyski praw rodziny, oraz paragraf 6 dotyczący
szych doniesień obie panie odpoczywają mogą być jeszcze większe. prawa do uczciwego i właściwego wy-
w „odosobnieniu”. Zachęcając producentów leków do tes- słuchania — oświadczył Meyer.
(Źródło: różne strony internetowe, w tym: towanie ich na dzieciach, prawo to two- Rzecznik RTPI, David Rose, oświad-
‹www.cyberspaceorbit.com/antmag.html› rzy dla pediatrów furtkę dotyczą przepi- czył:
i ‹NASANews@hq.nasa.gov›) sywania leków, twierdzi Urząd ds. Żyw- — Decyzje te dadzą pretekst do wy-
ności i Leków (Food and Drug Adminis- wierania nacisku na władze, aby odma-
PROMIENIOWANIE WYDZIELANE tration; w skrócie FDA). Do chwili obec- wiały wydawania zezwoleń na stawianie
PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE MA nej zmieniono już etykietki na 14 rodza- masztów, lecz trzeba być stukniętym, że-
ZWIĄZEK Z RAKIEM OCZU jach leków, tak by odzwierciedlały nowe by pozwolić im na określanie szkodliwo-
o raz pierwszy w wyniku badań usta- dane. Niektórzy pediatrzy są uszczęśli- ści lub nie poszczególnych masztów.
P lono istnienie związku między telefo-
nami komórkowymi i rakiem. Badania,
wieni wynikami i starają się stworzyć
lobby na rzecz przedłużenia działania
Rząd musi ostatecznie ustalić, czy wszys-
tkie one są bezpieczne.
które wykazały trzykrotny wzrost przypa- nowego prawa, które obowiązuje tylko (Źródło: The Journal of the Royal Town Plan-
dków raka oczu u osób często posługują- do końca roku. ning Institute (Magazyn Królewskiego Instytu-
cych się tym urządzeniem, przeprowadził Dokładne przyjrzenie się temu prawu tu Planowania Miast), Wielka Brytania, 16
zespół medyczny z Uniwersytetu w Essen ukazuje pewne nie zamierzone skutki, lutego 2001)
w Niemczech. z których najbardziej rzucającym się
Zespół ten badał raka oka o nazwie w oczy jest znaczny wzrost dochodów BRAK POPARCIA AUSTRALIJSKIEGO
czerniak jagódkowy (uveal melanoma), firm farmaceutycznych. SPOŁECZEŃSTWA DLA TESTOWANIA
w którym guzy formują się w warstwie (Źródło: Wall Street Journal, Nowy Jork, 5 lu- LEKÓW
tworzącej tęczówkę i siatkówkę. Wyniki tego 2001, http://interactive.wsj.com/artic- iędzynarodowe spółki farmaceuty-
badań opublikowano w magazynie medy-
cznym Epidemiology.
les/›) M czne używają tysięcy australijskich
pacjentów w charakterze świnek mors-
Dr Andreas Stang, który kierował ba- SKARGI POD ADRESEM MASZTÓW kich pozbawionych praw chroniących ich
daniami, oświadczył, że poddał nim 118 TELEFONICZNYCH W OPARCIU interesy.
pacjentów z czerniakiem jagódkowym, O KARTĘ PRAW CZŁOWIEKA Intelektualnie ułomni, niezdolni do
którzy udzielili mu również informacji na wie znaczące decyzje wydane wyrażania zgody w swoim imieniu męż-
temat częstotliwości używania telefonów
komórkowych. Wyniki porównano z gru-
D
torat
w Wielkiej Brytanii przez Inspek-
Planowania (Przestrzennego)
czyźni i kobiety włączani są do prób,
których głównym celem jest testowanie
pą kontrolną liczącą 475 ludzi wolnych udzieliły poparcia decyzjom władz plani- nowych leków przeznaczonych na amery-
od tej przypadłości. stycznych zakazującym stawiania masz- kańskie i europejskie rynki.
Mechanizm powstawania raka pod tów telefonicznych na podstawie obaw Spółki farmaceutyczne płacą prywat-
wpływem promieniowania emitowanego okolicznych mieszkańców o zdrowie. In- nym lekarzom do 6000 australijskich do-
przez telefony komórkowe nie jest jesz- spektorat odrzucił dwa podania spółek larów za każdego pacjenta, którego na-
cze dokładnie poznany, niemniej przypu- telefonicznych, w których odwołują się kłonią do badań, przy czym pacjenci nie
szcza się, że ma on związek ze zwięk- one od odmów wydanych w oparciu są informowani o finansowej stronie
szoną absorpcją promieniowania przez o obawy społeczeństwa o zdrowie. To związanych z tym procederem transakcji.
wodnistą zawartość gałki ocznej. pierwszy przypadek, kiedy inspektorzy Liczba testów leków prowadzonych
(Źródło: The Times, Londyn, 14 stycznia 2001) poważnie potraktowali obawy przed mo- w Australii zwiększyła się od roku 1990
żliwymi niekorzystnymi wpływami na dwudziestokrotnie, a wiele z nich prze-
PEDIATRZY TESTUJĄ NA DOROSŁYCH zdrowie przekaźników telefonicznych prowadza się mimo braku zgody na próby
LEKI PRZEZNACZONE DLA DZIECI umieszczanych na masztach. danego leku. Niektóre testy przerywa się,
ary Robinson, technolog filadelfij- Inspektor, który podtrzymał odmowę jeśli w Australii lub gdzie indziej występu-
M skiego ośrodka rentgenowskiego,
otrzymała 300 dolarów i bon wartości 50
londyńskiego okręgu Harrow na ustawie-
nie przez firmę Orange telefonicznego
je duża liczba niekorzystnych efektów
ubocznych i zgonów pod wpływem danego
dolarów jako zachętę do zgłoszenia swo- masztu w dzielnicy mieszkalnej Stanmo- leku lub z powodu jego nieskuteczności.
jej siedmiomiesięcznej córeczki do prób re, oświadczył: „Pogląd rady, że obawy Dochodzenie przeprowadzone przez
leków przeciwko pewnej formie niestra- mieszkańców w sprawie wpływu na zdro- dziennik Sydney Morning Herald ujaw-
wności, na którą zapadają małe dzieci. wie odnośnych urządzeń będą miały duży niło, że Urząd ds. Dóbr Terapeutycznych

4 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
(Therapeutic Goods Administration; w takim samym stopniu groźna dla zwie- magisterskich w Ośrodku Historii Nauki, Te-
w skrócie TGA) został zobowiązany do rząt, jak silne przeziębienie dla człowie- chnologii i Medycyny (Centre for History of
bezpośredniego nadzoru jedynie dwóch ka”, i zadaje pytanie: „Po co ta cała Science, Technology and Medicine) na Uni-
spośród 1712 klinicznych prób, jakie wrzawa?” wersytecie Manchesterskim w Wielkiej Bry-
przeprowadzono w ubiegłym roku w Au- — Pryszczyca opanowała ten naród, tanii. W roku 1996 uzyskała dyplom wetery-
stralii. zaś strach przed chorobą wydaje się być narza).
W ramach prób prowadzone są testy równie silny, jak sama choroba. Nie róż-
na pacjentach z demencją, hormonowych nicujemy pryszczycy na podstawie jej ob- PAJĘCZY JEDWAB Z KOZIEGO MLEKA
kremów na kobietach z menopauzą oraz jawów, lecz na podstawie tego, co robi- – GENETYCZNY KOSZMAR
nowych szczepionek na dzieciach. my, by ją opanować: ograniczeń w ruchu, betonowym bunkrze w przysypanej
Profesor John Simes, dyrektor ośrod-
ka badań klinicznych Państwowej Rady
wyrzynania zwierząt, palenia zwłok. Na
podstawie paniki w mediach można by
W naftaliną lotniczej bazie w Plat-
tsburghu w stanie Nowy Jork dwie nige-
ds. Klinicznych Badań Medycznych, po- wnioskować, że to najgorsza z możliwych ryjskie karłowate kozy o imionach Mille
wiada, że brak w Australii publicznie chorób, mimo iż bardzo rzadko zabija i Muscade radośnie wcinają trawę i sior-
dostępnego centralnego rejestru prób ona zwierzę nią zarażone. Niemal wszyst- bią wodę. Co ciekawe, są chronione
oznacza, że nie ma praktycznego sposo- kie zwierzęta wracają do zdrowia w ciągu przed niepożądanymi gośćmi przez stra-
bu uzyskania danych na temat tego, kto kilku tygodni. Prawie nigdy nie zarażają że i druty kolczaste.
i jakie próby prowadzi. się nią ludzie, a jeśli nawet, to jest to Te liczące sobie zaledwie 20 tygodni
Międzynarodowe spółki farmaceutycz- infekcja o charakterze bardzo łagodnym. siostrzane bestie są otoczone ścisłą taje-
ne pospieszyły do Australii, kiedy w Eu- Mięso zwierząt, które chorowały, można mnicą, ponieważ ich mleko ceni sobie
ropie i USA zaczęły narastać protesty spożywać. W kategoriach klinicznych wysoko sektor wojskowy USA. Ich liczą-
przeciwko prowadzonym w ten sposób pryszczyca jest w takim samym stopniu ce 70 000 genów chromosomy zostały
próbom oraz z powodu stosunkowo nis- groźna dla zwierząt, jak silne przeziębie- zmodyfikowane poprzez włączenie do
kiego kosztu i dużej łatwości uzyskania nie dla człowieka. Po co ta cała wrzawa? nich genu małego pająka, który wysnuwa
zgody na ich prowadzenie. I czemu wyrzynanie zwierząt stanowi za- najmocniejsze naturalne włókno. Bada-
(Źródło: The Sydney Morning Herald, 13 sadnicze przeciwdziałanie? Obawy mają, cze „hodują” pajęczy jedwab w gruczo-
lutego 2001, www.smh.com.au) oczywiście, charakter ekonomiczny. To łach mlecznych Mille i Muscade.
kwestia finansowa, w której wcale nie Włókna tego jedwabiu o grubości zale-
ŚLEDZENIE I KONTROLA SAMOCHODU chodzi o dobro zwierząt lub zdrowie dwie trzech mikronów, są trzykrotnie
PRZEZ GPS I INTERNET człowieka. Nikt za granicą nie przyjmie mocniejsze od odpornego na kule kew-
irma Immobliser Inc. z siedzibą mięsa, jeśli istnieje możliwość, że jest laru firmy DuPont. Spleciona z tego włó-
F w Houston w Teksasie wprowadza
pierwszy na świecie jawny, radiowy system
ono zarażone pryszczycą, zaś rozciągają-
ca się na cały świat strefa zakazu wyrasta
kna lina o grubości ludzkiego kciuka jest
w stanie unieść ciężar szerokokadłubo-
śledzenia i kontroli pojazdów mechanicz- z brytyjskiej polityki w dawniejszych cza- wego pasażerskiego samolotu odrzuto-
nych przy użyciu Internetu i Globalnego sach. To właśnie my (Brytyjczycy) byliś- wego. Po uszlachetnieniu jedwab będzie
Systemu Określania Położenia (Global my tymi, którzy pod koniec XIX wieku stosowany do produkcji leciutkich kulo-
Positioning System; w skrócie GPS). zdecydowali, że nie da się żyć z prysz- odpornych kamizelek, nici chirurgicz-
Nowy produkt o nazwie GPS Vision czycą, że należy ją wyeliminować, odizo- nych i sztucznych ścięgien.
pozwoli właścicielom pojazdów na całym lować sanitarnymi kordonami, to właśnie Kozy są przedstawicielkami nowego
świecie na śledzenie i kontrolę ich poło- my w latach pięćdziesiątych XX wieku kierunku w kontrowersyjnej dziedzinie
żenia przy pomocy Internetu. System byliśmy tymi, którzy zachęcili najpierw transgenetyki, nauki zajmującej się wpro-
włącza się poprzez kliknięcie myszą Kontynent (Europę), a potem resztę wadzaniem genów jednego gatunku do
i w chwilę potem właściciel pojazdu uzys- świata do wyżej wymienionego sposobu genomu innego gatunku. Po wprowadze-
kuje przez Internet dane dotyczące jego podejścia, zaś teraz to my jesteśmy tymi, niu ojcu Mille i Muscade pajęczego genu
lokalizacji z dokładnością do ulicy, nu- którzy muszą ponosić konsekwencje ta- firmie Nexia Technologies udało się wy-
meryczną mapę z jego położeniem, jego kiego do niej stosunku. Pryszczyca nie hodować kozy żeńskiej płci, których gru-
prędkość i kierunek przemieszczania się. powoduje zmniejszenia wydajności zwie- czoły mleczne wytwarzają skomplikowa-
Właściciel może zdalnie otworzyć lub rząt ani pod względem mleczności, ani ne proteiny, z których składa się pajęczy
zamknąć drzwi, może włączyć i wyłączyć tempa przyrostu mięsa. Nie istnieją dane jedwab. Mleko tych kóz wygląda i sma-
silnik, może być powiadomiony przy po- wskazujące, w jakim stopniu wpływa ona kuje zupełnie normalnie, ale kiedy odfilt-
mocy pagera lub telefonu komórkowego, na ich zmniejszenie, częściowo dlatego, ruje się zawarte w nim proteiny i w pro-
że został uruchomiony alarm... i to wszys- że od lat dwudziestych nie było w Wiel- cesie oczyszczania doprowadzi je do po-
tko bez względu na to, w którym miejscu kiej Brytanii epidemii tej choroby. W po- staci białego proszku, można z niego
na kuli ziemskiej znajduje się pojazd. jedynczych przypadkach zwierzęta nią wytwarzać bardzo mocne nici.
Kiedy więc nasz samochód zostanie skra- zakażone były natychmiast wyrzynane. Jeffrey Turner, genetyk molekularny
dziony, będziemy mogli wstukać jego nu- U korzeni polityki eliminacji leży strach odpowiedzialny za ten kozi gambit i dyrek-
mer do telefonu komórkowego i uzyskać przed zmniejszeniem produktywności, tor do spraw produkcji firmy Nexia Biote-
informację, gdzie się aktualnie znajduje, strach przed niewielkimi stratami ekono- chnologies, wpadł na ten pomysł w roku
po czym poinformować policję, wyłączyć micznymi. I tenże strach jest przyczyną 1992, w czasie gdy wykładał na Uniwersy-
silnik, zablokować drzwi i czekać. olbrzymich kosztów ekonomicznych, ja- tecie McGilla w Montrealu, po tym, jak
(Źródło: Wireless Developer Network, 5 lu- kie obecnie ponosimy. Wcale nie musiało dowiedział się, że naukowcom udało się
tego 2001, www.wirelessdevnet.com/news/ być tak jak jest. Polityka kontroli zwie- wyizolować trzy geny pajęcze zawierające
2001/35/news5.html) rząt była w znacznej mierze wynikiem kod protein pajęczego jedwabiu.
względów ekonomicznych, a nie biologi- — To było czysto przypadkowe od-
EKONOMICZNY RACJONALIZM cznych. W obecnych warunkach handlu krycie. Gruczoły przędne pająków i gru-
PRYSZCZYCY światowego jest to sprawa niemal nie do czoły mleczne kóz są prawie identyczne.
bigail Wood, weterynarz i pracownik odwrócenia. Sutki wymion są odpowiednikiem paję-
A badawczy pracujący na rzecz Wel-
come Trust na Uniwersytecie Manches-
(Źródło: The Times, Londyn, 1 marca 2001.
Autorka artykułu, Abigail Woods, jest obec-
czych kądziołków przędnych.
(Źródło: Forbes Global, 19 lutego 2001,
terskim, twierdzi, że pryszczyca „jest nie stypendystką Welcome Trust studiów www.forbes.com/global/2001/02/19/061.html)

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 5


. . .WIEŚCI Z GLgBALNEJ WIOSKI. . .
CO SIĘ KRYJE ZA PROGRAMEM WTO?
Peter Montague

J ak wszyscy już zapewne wiedzą, Kon-


ferencja Ministerialna Światowej Or-
ganizacji Handlu (World Trade Organiza-
strzeżenia praw własności, zapewnienia sta-
łej waluty, zapewnienia systemu prawa słu-
żącego rozwiązywaniu spornych kwestii
oraz sprzedawać jego mieszkańcom swoje
produkty i usługi.
Weźmy jako przykład Stany Zjednoczo-
tion; w skrócie WTO) w Seattle (trwała od oraz utrzymania sił militarnych zapewniają- ne. USA mocno naruszyły własne zasoby
30 listopada do 3 grudnia 1999 roku) zo- cych pokój wewnętrzny i międzynarodowy. takich surowców, jak ropa naftowa, chrom,
stała zakłócona przez przeciwników globali- W systemie laissez faire rząd ma jeszcze kobalt, magnez, nikiel, cyna i wiele innych.5
zacji, których akcja była niemal pokojowa. jedną ważną rolę do spełnienia. Do utrzy- Jest więc istotne dla amerykańskich kor-
Nadmierna reakcja miejscowej policji do- mania takiego rodzaju ekonomii musi nie- poracji, aby mieć nie ograniczone niczym
prowadziła do „Bitwy o Seattle”. W konsek- ustannie wybijać swoim poddanym z głowy prawo do eksploatacji złóż tego rodzaju
wencji tej przesadzonej reakcji szef policji tendencje demokratyczne. Jeśli rząd nie surowców w krajach Trzeciego Świata
w Seattle podał się do dymisji.1 będzie skutecznie przeciwstawiał się ten- i przewożenia ich w inne miejsce. Co więcej,
Głównym celem konferencji WTO dencjom demokratycznym, ludzie mogą go Ameryka produkuje z roku na rok coraz
w Seattle było rozpoczęcie nowej rundy w końcu zmusić do, na przykład, ogranicze- więcej żywności, znacznie ponad swoje po-
rozmów międzynarodowych, tak zwanej nia długości dnia pracy, zagwarantowania trzeby. Przeto korporacje spod znaku „ag-
Rundy Milenijnej, która miała trwać trzy prawa do zrzeszania się w związkach zawo- robiznesu” potrzebują „nowych rynków
lata. Cel ten został udaremniony. Podbudo- dowych i opieki zdrowotnej oraz do ustano- zbytu” w innych częściach świata, aby móc
wany częściowo przez postawę przeciwni- wienia minimalnych poborów, co stoi sprzedać tam nadwyżki swojej produkcji,
ków globalizacji na ulicach Seattle Trzeci w ostrej sprzeczności i narusza laissez faire. konkurując z lokalnymi rolnikami.6
Świat cieszy zaniechanie przez WTO nowej Z tego właśnie względu ekonomia typu Kiedy obce rządy ociągają się z impor-
rundy spotkań.2 laissez faire nie jest kompatybilna z politycz- tem amerykańskiego, faszerowanego hor-
Tak więc Runda Milenijna nie rozpo- ną demokracją. Ekonomia laissez faire nie monami, mięsa lub oliwy z modyfikowanych
cznie się, przynajmniej w najbliższym cza- powstaje spontanicznie i może być podtrzy- genetycznie roślin, amerykańskie korpora-
sie. Opóźnienie nowych negocjacji dało po- mana, jeśli państwo będzie agresywnie tłu- cje agrobiznesowe podnoszą krzyk, że rządy
smak słodyczy zwycięstwa przeciwnikom mić tendencje demokratyczne. te ograniczają ich wolność i zwracają się do
globalizacji i ważne potwierdzenie niepod- WTO nie chodzi tylko o handel, ale WTO, aby przywołała je do porządku. I
ległości krajów Trzeciego Świata. Nie po- o ogólnoświatową ekonomię, w ramach któ-
winniśmy jednak dać zwieść się pozorom. rej klasa posiadająca uzyskuje prawo do Przełożył Jerzy Florczykowski
WTO jest wciąż nienaruszone. Przeciwnicy podejmowania wszelkich decyzji bez jakiej-
globalizacji nie zmienili jej w żadnej mierze. kolwiek ingerencji ze strony rządów lub Przypisy:
Co ważniejsze, cele i potęga twórców WTO kogokolwiek innego. Dziś podstawową in- 1. Sam Howe Verhovek, „Seattle Police Chief
pozostały nietknięte. stytucją klasy posiadającej jest korporacja, Resigns in Aftermath of Protests” („Rezygnacja
Ludzie, którzy powołali do życia WTO, przeto celem WTO jest umocnienie kor- szefa policji w Seattle w następstwie protes-
tów”), New York Times, 8 grudnia 1999, str. A13.
mają jeden cel: zintegrowaną globalną gos- poracji w taki sposób, aby mogły one pode-
2. Joseph Khan, David E. Sanger, „Seattle
podarkę nie ograniczaną przez restrykcje jmować decyzje bez żadnych nacisków z ze- Talks on Trade End with Stinging Blow to US”
poszczególnych rządów. Globalizacja świa- wnątrz. („Rozmowy w Seattle w sprawie handlu skoń-
towej gospodarki nieustannie postępuje do Innymi słowy, głównym celem WTO nie czone kąśliwym ciosem w USA”), New York
przodu i nikt nie może powstrzymać tego jest promocja światowego handlu, ale znie- Times, 5 grudnia 1999, str. A1, A14.
procesu. Światowa ekonomia jest pętana sienie praw stworzonych przez rządy, które 3. Paul Krugman, The Return of Depression
(lub ujarzmiana) przez technologie teleko- ograniczają swobodę korporacji do pode- Economics (Powrót ekonomii depresji), W.W.
Norton, Nowy Jork, 1999.
munikacyjne (radio, TV, telefon, kable jmowania decyzji wpływających na produk- 4. Tamże.
światłowodowe, satelity, komputery etc.). cję i siłę roboczą. Prawa rządów są przed- 5. US Geological Survey (Służba Geologiczna
Nowe wynalazki systematycznie splatają stawiane jako „restrykcje w handlu”, lecz za Stanów Zjednoczonych), Minerals Yearbook:
(lub skuwają) włókna światowej ekonomii tą „handlową” frazeologią kryje się „ograni- Metals and Minerals 1996 (Rocznik minerałów
w jedną, potężną sieć współzależności. czenie swobód korporacji”. – metale i minerały 1996), vol. 1, US Printing
Nikt nie jest w stanie powstrzymać glo- Podsumowując, WTO nie jest zaintere- Office, Waszyngton, 1998.
balizacji. Tym niemniej poszczególne rządy sowane wyłącznie handlem, ale tym, „kto 6. David Burboza, „Is the Sun Setting on
Farmers?” („Czy słońce przyświeca rolni-
są w stanie podejmować kroki zmniejszają- będzie decydować”. Kiedy rządy zostaną kom?”), New York Times, 28 listopada 1999, str.
ce jej niszczycielskie skutki w stosunku do osłabione, korporacje wzmocnią się. WTO Ci, C4.
konkretnych społeczności.3 Niestety, twórcy założono właśnie w celu osłabienia roli rzą-
WTO są przeciwni jakiejkolwiek ingerencji dów. Od wydawcy:
rządów. Mają własną utopijną wizję: zglo- Są jeszcze dwa fakty, o których należy Powyższy artykuł jest przedrukiem z 679 nu-
balizowana ekonomia nie ograniczana pamiętać, jeśli chce się ustalić, co kryje się meru Rachel’s Environment & Healt Weekly
przez interwencje rządów – globalny wolny za WTO: z 9 grudnia 1999 roku wydawanego przez En-
rynek. Ekonomiści mają już dla niego od- 1) wyczerpanie przez kraje rozwinięte vironmental Research Foundation, PO Box
powiednią nazwę: laissez faire. W ramach własnych zasobów surowcowych, 5036, Annapolis, MD 21403, USA, strona inter-
tego systemu właściciele kapitału mają ab- 2) zbudowanie zbyt dużego potencjału netowa: ‹www.monitor.net/rachel/›, e-mail:
‹erf@rachel.org›.
solutną swobodę podejmowania decyzji wytwórczego i brak nabywców na wszystkie
Zainteresowanych szczegółowszymi informa-
w sprawie, co i jak produkować, skąd brać dobra, które jest on w stanie wyproduko- cjami na temat WTO i jej celów odsyłam do
surowce, kogo zatrudnić (na jakich warun- wać.4 dwuczęściowego artykułu Corporate Europe
kach i z jaką płacą) oraz gdzie sprzedawać Zatem, aby utrzymać względną opłacal- Observatory zatytułowanego „Pułapki Świato-
wytworzone produkty i usługi. W systemie ność produkcji, korporacje muszą położyć wej Organizacji Handlu” zamieszczonego w 12
laissez faire rola rządów ograniczona jest do łapę na złożach surowców Trzeciego Świata (4/2000) i 13 (5/2000) numerze Nexusa.

6 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Stany Zjednoczone i Armia Wyzwolenia Kosowa stoją na gruncie
tych samych zasad i wartości człowieka... Walka na rzecz Armii
Wyzwolenia Kosowa jest walką o prawa człowieka i amerykańskie wartości.
— senator Joseph Liberman
Washington Post, 29 kwietnia 1999 roku

USA, ONZ i NATO P opierając oficjalnie byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Waszyngton
pompuje jednocześnie za kulisami pieniądze i sprzęt wojskowy do Armii
Wyzwolenia Kosowa prowadzącej obecnie przygraniczną wojnę z macedońskimi
są współwinni siłami bezpieczeństwa.
Zgodnie z makiawelicznymi zasadami Waszyngton zbroi i doradza zarówno
eskalacji nowej agresorom z Armii Wyzwolenia Kosowa, jak i macedońskim obrońcom, a dzieje się
to w oparciu o ustawy w sprawie wojska i wywiadu zaaprobowane przez kongres.
fali terroryzmu W ramach pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej agencja o nazwie Profesjonal-
ne Zasoby Wojskowe (Military Professional Resources Inc.; w skrócie MPRI)
i walk etnicznych będąca handlową spółką na usługach Pentagonu pomaga Macedonii „w odstrasza-
niu zbrojnej agresji w obronie terytorium Macedonii”. W tym samym czasie MPRI
w Kosowie służy również radą i wyposaża Armię Wyzwolenia Kosowa, która jest odpowiedzial-
na za terrorystyczne napady na Macedonię. W wojnie tej amerykański konglomerat
i Macedonii, wojskowo-wywiadowczy pociąga za sznurki „po obu stronach płotu”. O co tu chodzi?
Armia Wyzwolenia Kosowa, przekształcona we wrześniu 1999 roku pod auspicja-
które w znacznej mi ONZ w Korpus Ochrony Kosowa, to siła stojąca za terrorystycznymi atakami
w macedońskim regionie Tetovo i w południowej Serbii. W Macedonii napady są
części finasowane realizowane przez zbrojne ramię Armii Wyzwolenia Kosowa – Ushtira Clirimatre
Komtare (UCK) lub Narodową Armię Wyzwoleńczą. Terroryści operują z baz Armii
są za pomocą Wyzwolenia Kosowa położonych w Kosowie, czyli będących pod ochroną sił KFOR.
Armia Wyzwolenia Kosowa i jej różnorodne odnogi, wspomagane przez Stany
pieniędzy Zjednoczona, są bardzo dobrze wyposażone. Jak twierdzi Carl Bildt (specjalny
koordynator ONZ na Bałkanach), Macedońskie Siły Bezpieczeństwa „nie mogą się
pochodzących równać” z rebeliantami, jako że „...partyzanci stanowią kompetentną organizację
wojskową... Posiadają kadrę doświadczonych żołnierzy, są doskonale ufortyfikowa-
z handlu ni, najwyraźniej doskonale przygotowani i – co bardzo prawdopodobne – kont-
rolują większą część zaplecza”.
narkotykami. Skąd biorą na to pieniądze? Na podstawie relacji zachodnich mediów można
odnieść wrażenie, że Narodowa Armia Wyzwoleńcza przekształciła się z dnia na dzień
w nowoczesne siły rebelianckie dokonując tego spontanicznie, „ni stąd, ni zowąd”,
oraz że przywódcy NATO nie utrzymują kontaktów z Armią Wyzwolenia Kosowa.

OENZETOWSKI PROGRAM UTRZYMANIA POKOJU FINANSUJE TERRORYZM


Jak podaje londyński Sunday Times, „Amerykańscy agenci przyznają, że szkolili
Armię Wyzwolenia Kosowa przed bombardowaniami NATO”.1 Z przeglądu
dokumentów kongresu Stanów Zjednoczonych wynika, że wsparcie CIA dla AWK
wcale nie ustało po zakończeniu wojny.2
Co więcej, utrzymując bliskie związki zarówno z CIA, jak i narkotykowymi
Michel Chossudovsky syndykatami zaangażowanymi w handel narkotykami na Bałkanach, Armia Wy-
Copyright  2001 zwolenia Kosowa, przemianowana na Korpus Ochrony Kosowa, została pod-
niesiona do rangi organizacji oenzetowskiej czerpiącej fundusze z legalnych źródeł
Profesor ekonomii poprzez oenzetowskie i bilateralne kanały.
Uniwersytetu Ottawskiego Zaopatrzenie w sprzęt wojskowy, szkolenie Armii Wyzwolenia Kosowa oraz
w Kanadzie dostarczanie wojskowych doradców powierzono Profesjonalnym Zasobom Wojs-
kowym (MPRI). Metody działań przypominają te, które stosowano w Chorwacji
oraz w Bośniackiej Muzułmańsko-Chorwackiej Federacji, gdzie Pentagon wdrożył
fax: +1 (514) 425 6224 programy o nazwie „wyposaż i szkol”.
chossudovsky@videotron.ca Sprawdzone w Chorwacji i Bośni koncepcje szkoleniowe MPRI polegają na
wdrażaniu „taktyk ofensywnych... jako najlepszej formy obrony”.3 Celem tej tak

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 7


zwanej „doktryny defensywnej” w odniesieniu do Kosowa narkodolarów stanowią od czasu wojny sowiecko-afgańskiej
sprowadzającej się do terrorystycznych działań w południowej integralny element tajnych operacji CIA.
Serbii i Macedonii jest przekształcenie paramilitarnej Armii Zgodnie z dokumentami amerykańskiego Urzędu do Wa-
Wyzwolenia Kosowa w nowoczesne siły zbrojne, które służy- lki z Narkotykami (Drug Enforcement Agency; w skrócie
łyby realizacji strategicznych zadań sojuszu (NATO). W roku DEA) „członkowie cieszącej się złą sławą albańskiej mafii
1999 MPRI podało, że „w Bośni i Hercegowinie pracuje 91 mają powiązania z kartelem zajmującym się szmuglem nar-
byłych, wysoko doświadczonych specjalistów wojskowych”.4 kotyków”, którego siedziba mieści się w Pristinie, stolicy
Liczba wojskowych oficerów pracujących na kontrakcie w Ar- Kosowa. Kartel ten zarządzany jest rzekomo przez rdzennych
mii Wyzwolenia Kosowa nie została ujawniona. Albańczyków, członków Frontu Narodowego Kosowa, które-
Jest jednak wyraźna nić łącząca wszystkie te ślady. Naczel- go zbrojnym ramieniem jest Armia Wyzwolenia Kosowa.
ny dowódca Armii Wyzwolenia Kosowa, Agim Ceku, który Będące w posiadaniu DEA dokumenty dowodzą podobno, że
wcześniej służył w Chorwackich Siłach Zbrojnych, jest od jest to „najpotężniejsza ze światowych organizacji zaangażo-
dawna zaangażowany we współpracę z MPRI. Współpracę tę wanych w handel heroiną”, zaś jej dochody przekazywane są
Ceku rozpoczął w roku 1995 w czasie planowania operacji Armii Wyzwolenia Kosowa na zakup broni.10
„Storm” („Burza”) w Chorwacji, która doprowadziła do Były agent DEA i autor, Michael Levin, opisał to następu-
etnicznych rzezi i wyrzucenia ponad 200 000 Serbów z chor- jąco: „Dziesięć lat temu zbroiliśmy i wyposażaliśmy najgorszy
wackiego regionu Krajina. Fakt, że Ceku jest „potencjalnym element spośród Muhadżedinów w Afganistanie – handlarzy
zbrodniarzem wojennym” – takie określenie figuruje w ak- narkotyków, szmuglerów broni i antyamerykańskich terrorys-
tach Trybunału Haskiego, ciała podległego sekretarzowi ge- tów. Obecnie robimy to samo w przypadku Armii Wyzwole-
neralnemu ONZ – zdaje się nie przeszkadzać nikomu spo- nia Kosowa, która ma powiązania ze wszystkimi znanymi
śród „społeczności międzynarodowej”.5 kartelami narkotykowymi Środkowego i Dalekiego Wschodu.
Ceku jest posiadaczem paszportu ONZ (laissez-passer), Interpol, Europol i prawie wszystkie europejskie służby spec-
który zapewnia mu w Kosowie dyplomatyczny immunitet. jalne oraz agencje antynarkotykowe mają teczki dotyczące
Według oskarżyciela ICTY (Inter- syndykatów narkotykowych. Z zawa-
national Criminal Tribunal for the Wystarczająco dobrze rtych w nich dokumentów wynika ze
Former Republic of Yugoslavia mają one bliskie związki z Armią
– Międzynarodowy Trybunał Ściga- udokumentowany bałkański Wyzwolenia Kosowa i albańskimi
nia Zbrodni Wojennych na terenach handel narkotykowy służy gangami tego kraju”.11
byłej Jugosławii), Carli del Ponte, finansowaniu etnicznej wojny Podczas gdy pomoc amerykańska
reputacja i prawość Ceku są jednak – połączona z pieniędzmi pochodzą-
nieposzlakowane, ponieważ prowa-
przy znacznym udziale cymi z handlu narkotykami – jest
dzone przez Trybunał Haski „do- Stanów Zjednoczonych i NATO. przekazywana do Armii Wyzwolenia
chodzenia... dotyczą okrucieństw Kosowa, zarówno Waszyngton, jak
popełnionych [przez Ceku] w Kraji- i Bruksela nonszalancko potępiają
nie... pomiędzy rokiem 1993 a 1995... natomiast prowadzenie terrorystyczne ataki inicjowane przez Narodową Armię Wy-
się Ceku w samym Kosowie jest bez zarzutu”.6 zwolenia Tetova i jednocześnie spokojnym tonem zaprzeczają
Kryjąc się za fasadą międzynarodowej dyplomacji, sekre- istnieniu powiązań między agresorami i Armią Wyzwolenia
tarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Kosowa. Były sekretarz generalny NATO, Javier Solana, ujął
Annan, z całą świadomością i wolą zaaprobował – na polecenie to następująco: „...negocjowanie byłoby błędem; terrorystów
Waszyngtonu – nominację „przypuszczalnego zbrodniarza należy izolować. Wszyscy musimy ich potępić i izolować. Przy
wojennego” do udziału w misji pokojowej ONZ. Inaczej pomocy gwałtu niczego nie można osiągnąć...”
mówiąc system oenzetowski to nic innego jak „finansowanie NATO zobowiązało się do „zagłodzenia” rebeliantów,
terroryzmu” rodzące paskudny precedens w historii tego odcinając ich linie zapatrzenia wiodące z sąsiedniego Koso-
szacownego międzynarodowego organu: „Organizacja Naro- wa.12 Potępiając terrorystów, NATO – poprzez ONZ – „pod-
dów Zjednoczonych wypłaca pensje wielu gangsterom”, którzy niosło pilną potrzebę dokonania tego ograniczenia przy po-
są obecnie zaangażowani w terrorystyczne ataki w Macedonii.7 mocy sił macedońskich”.13
Ta dwulicowość jest oczywiście formą politycznego kamuf-
RECYKLING NARKODOLARÓW lażu: mówi się, że jest się przeciwko terroryzmowi, a następ-
Wsparcie udzielane przez Stany Zjednoczone Armii Wy- nie popiera go poprzez Armię Wyzwolenia Kosowa, dostar-
zwolenia Kosowa (AWK) jest tylko jednym z wielu źródeł jej czając broni, amunicji i doradców wojskowych i opłacając to
finansowania. Wiele islamskich organizacji pompuje pienią- wszystko z amerykańskiego budżetu publicznego.
dze i sprzęt wojskowy do Armii Wyzwolenia Kosowa. Jeszcze
przed rozpoczęciem wojny w roku 1999, „pojawiły się donie- FINANSOWANIE OBU STRON
sienia o szkoleniu Armii Wyzwolenia Kosowa w taktyce Jest jednak coś jeszcze, coś jeszcze bardziej przerażającego,
partyzanckiej i dywersji przez niemieckich, tureckich i afgańs- o czym nie wie opinia publiczna. Wojna partyzancka w regionie
kich instruktorów”.8 Macedonii noszącym nazwę Tetovo jest finansowana, a więc
Muhadżedyńscy najemnicy z wielu krajów walczyli w Ko- również kontrolowana, przez Waszyngton, i to po „obu stronach”
sowie przeciwko serbskim siłom bezpieczeństwa ramię w ra- granicy. Podczas gdy Waszyngton pompuje pieniądze do Armii
mię z Armią Wyzwolenia Kosowa. Jak podaje Sunday Times, Wyzwolenia Kosowa, drugim odbiorcą amerykańskiej pomocy
ostatnie ataki plenipotentów Armii Wyzwolenia Kosowa finansowej i szkolenia wojskowego jest (posłuszny klient) była
w macedońskim regionie Tetovo „zostały sprokurowane Jugosłowiańska Republika Macedonii. Macedonia jest człon-
przez najemników z Afganistanu i Arabii Saudyjskiej”.9 kiem natowskiego programu o nazwie Partnerstwo dla Pokoju
Wystarczająco dobrze udokumentowany bałkański handel (PfP) i aspiruje do uzyskania pełnego członkostwa w tym pakcie.
narkotykowy służy finansowaniu etnicznej wojny przy znacz- Ta sama grupa amerykańskich doradców wojskowych,
nym udziale Stanów Zjednoczonych i NATO. Wzorce skryte- która jest zakontraktowana przez Armię Wyzwolenia Koso-
go wsparcia opierające się na wprowadzaniu do obiegu wa, pomaga również Macedońskim Siłom Zbrojnym. Asys-

8 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


tując Armii Wyzwolenia Kosowa w jej terrorystycznych wypa- Wyzwolenia Kosowa, Agimem Ceku, z którym łączą go
dach, MPRI jest również obecna za liniami nieprzyjaciela długotrwałe związki sięgające operacji „Storm” w Chorwacji
w Macedonii w ramach tak zwanego Programu Odstraszania w roku 1995. Ceku wchodzi w skład sieci „starych chłopaków”
i Stabilizacji, którego celem jest „wspomaganie Macedońs- MPRI. Był on wspólnie z MPRI jednym z głównych architek-
kich Sił Zbrojnych... w odstraszaniu zbrojnej agresji i w wypa- tów operacji „Storm”. Działał w niej jako dowódca dywizji
dku gdyby ono zawiodło, wspomaganie ich w obronie teryto- artylerii, która w bezwzględny sposób ostrzeliwała serbską
rium Macedonii”.14 Krótko mówiąc, amerykańska spółka, ludność cywilną w Krajinie.17
której przydzielono mandat „obrony granic”, doradza rów- Problem nie polega na tym, że stacjonujący w Kosowie
nież Armii Wyzwolenia Kosowa, w jaki sposób najlepiej personel MPRI jest w bezpośrednim kontakcie ze swoimi
„atakować granicę”. kolegami w Macedonii, ale że cały personel polowy MPRI
Czyż ta gra nie jest przejrzyście jasna? Ta wojskowo- składa sprawozdania bezpośrednio Richowi Griffittsowi, Cro-
wywiadowcza sztuczka polega na finansowaniu obu stron sbiemu Saintowi i Carlowi Vuono (prezes MPRI) urzędują-
konfliktu, dostarczaniu wojskowej pomocy jednej ze stron cym w Alexandrii w stanie Wirginia w USA. Crosbie Saint,
i finansowaniu poczynań drugiej strony, a następnie napu- który odpowiada za International Group (Międzynarodowy
szczaniu ich na siebie, aby się ze sobą tłukli. To złowroga Zespół), koordynuje wszystkie operacje MPRI w Kosowie,
wojskowo-wywiadowcza gra, „operacja od wewnątrz” z dora- Macedonii, jak również w Chorwacji i Bośni. Będąc niegdyś
dcami wojskowymi USA z tej samej spółki (MPRI) po obu szefem wywiadu wojskowego, pozostaje także w stałym kon-
stronach. Macedoński Program Odstraszania i Stabilizacji takcie z Pentagonem, dowództwem sił KFOR i CIA.18
jest w rzeczywistości utrzymywany głównie ze środków po-
chodzących z wyprzedaży amerykańskiego sprzętu wojskowe- UKRYTE CELE
go za granicę (Foreign Military Sales; w skrócie FMS). To Cóż więc jest to za wojna? Obie walczące w macedońskim
MPRI odpowiada za dostarczanie (a właściwie złomowanie) konflikcie przygranicznym strony pozostają pod kontrolą USA.
Macedońskim Siłom Zbrojnym przestarzałej broni i sprzętu, Amerykańscy specjaliści wojskowi z tej samej prywatnej spółki
którego chce się pozbyć Departament Obrony Stanów Zjed- zajmującej się werbunkiem najemników stacjonują po „obu
noczonych. stronach płotu” i wspomagają swoich miejscowych odpowied-
Co więcej, przy różnorodnych źródłach finansowania (nar- ników w prowadzeniu wojny pod dyktando Waszyngtonu.
kotyki, organizacje islamskie, amery- Jeśli ta wojna będzie kontynuo-
kańska pomoc wojskowa, datki od Od momentu zakończenia wana, niewątpliwie doprowadzi do
albańskiej emigracji w Stanach Zjed- Zimnej Wojny Waszyngton stale eskalacji etnicznej nienawiści, wzros-
noczonych), Armia Wyzwolenia Ko- tu liczby cywilnych ofiar i uciekinie-
sowa i jej macedońskie ramię, Ushti- angażuje się w tajne finansowe rów, co z kolei doprowadzi do poli-
ra Clirimatre Komtare, znalazły się wspieranie i wywoływanie wojen tycznej destabilizacji i społecznych
u szczytu. Ilość pieniędzy przekazy- domowych w różnych częściach niepokojów, zarówno w Macedonii,
wanych z różnych źródeł, w tym z han- jak i Jugosławii, dostarczając Wa-
dlu narkotykami, znacznie przekra- świata, w tym w Afryce szyngtonowi i NATO pretekstu do
cza skromne przydziały ze środków Środkowej, na Kaukazie bezpośredniej interwencji pod szyl-
FMS przekazywane Ministerstwu i w Środkowej Azji. dem „utrzymania pokoju” i „budowy
Obrony Macedonii w postaci dodat- zaufania”. Wśród ukrytych celów
kowego sprzętu wojskowego.15 znajduje się również mobilizacja et-
Serdeczne i przyjazne spotkania w Skopje w lipcu 2000 nicznych Albańczyków z Macedonii do popierania lub wręcz
roku między amerykańskim generałem Henrym H. Shel- wstąpienia do którejś ze struktur Armii Wyzwolenia Kosowa.
tonem, Szefem Połączonych Sztabów, z jego macedońskim Inaczej mówiąc, Waszyngton „finansuje etniczną wojnę”
odpowiednikiem, generałem Jovanem Andrevskim, stanowią traktując ją jako środek do osiągnięcia szeroko zakrojonych celów
niewątpliwie zasłonę dymną. Podczas gdy najwyższej rangi geopolitycznych, strategicznych i ekonomicznych przy wykorzys-
amerykański dostojnik wojskowy składa kurtuazyjną wizytę taniu Armii Wyzwolenia Kosowa w charakterze siły zastępczej.
swojemu partnerowi i sojusznikowi w ramach PfP (Partnerst- Tymczasem „międzynarodowa społeczność” w obawie
wo dla Pokoju), Armia Wyzwolenia Kosowa – przy poparciu przed „katastrofą humanitarną” wysłała armię obserwatorów
albańskiej społeczności w Ameryce – z wigorem rekrutuje i ekspertów od praw człowieka, zlecając im ochronę politycz-
obywateli Stanów Zjednoczonych jako ochotników do walki nych i społecznych praw etnicznych Albańczyków. To w mak-
przeciwko Macedońskim Siłom Bezpieczeństwa.16 lerskim stylu „pojednanie” – wymuszone przez NATO pod
Proszę pamiętać, że ten wzorzec „finansowania obu stron” auspicjami ONZ – przyjmuje za podstawę pogląd, że etniczni
nie ogranicza się do Bałkanów. Od momentu zakończenia Albańczycy są w Macedonii uciskaną mniejszością, co nie
Zimnej Wojny Waszyngton stale angażuje się w tajne finanso- tylko potęguje społeczno-etniczne podziały wewnątrz Mace-
we wspieranie i wywoływanie wojen domowych w różnych donii, ale dostarcza uzasadnienia na istnienie sponsorowa-
częściach świata, w tym w Afryce Środkowej, na Kaukazie nych przez Armię Wyzwolenia Kosowa „bojowników o wol-
i w Środkowej Azji. Finansując obie strony konfliktu Stany ność”, jak również umacnia sympatię do nich międzynarodo-
Zjednoczone mają decydujący wpływ na końcowy wynik wojny. wych mediów. Wszystko to ma na celu dyskredytowanie
Macedońskich Sił Bezpieczeństwa, a wiec osłabienie ich
MPRI NADZORUJE CAŁE PRZEDSTAWIENIE zdolności do walki z Armią Wyzwolenia Kosowa.
MPRI, która zatrudnia szeroki wachlarz ekspertów do Podczas gdy Waszyngton wspiera zakulisowo terrorystów,
spraw wojskowych i wywiadu zarejestrowanych w jej bazie sojusz wojskowy stara się zyskać opinię bezstronnego media-
danych obejmującej były personel wojskowy, kierowana jest tora. Z kolei Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
przez garstkę byłych generałów oraz byłych oficerów CIA. ropie – nieformalny rzecznik NATO – wini rząd w Skopje,
Emerytowany generał Rich Griffitts, odpowiedzialny za wzywając „legalne władze byłej Jugosłowiańskiej Republiki
program MPRI w Macedonii, prowadzi rozmowy z macedoń- Macedonii, Presewa i Kosowa, aby działały na rzecz przy-
skim szefem sztabu. Rozmawia również z dowódcą Armii wrócenia pokoju i bezpieczeństwa... by wszystkie sektory

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 9


macedońskiego społeczeństwa współpracowały pokojowo i... nicznej: ‹chossudovsky@videotron.ca›. Niniejszego artykuł, którego
budowały międzyetniczne zaufanie”.19 oryginalny tytuł brzmi „Washington Finances Ethnic Warfare in the
Oddelegowanie (w ramach natowskiego programu Part- Balkans” („Waszyngton finansuje etniczną wojnę na Bałkanach”),
nerstwo dla Pokoju) oddziałów bułgarskich do Macedonii znaleźć można również na stronie internetowej Emperor’s Clothes:
w celu zwalczania rebeliantów może wzniecić jeszcze potęż- ‹http://emperors-clothes.com/articles/choss/fin.htm›.
niejszy pożar w tym regionie. Podobne etniczne starcia,
również sprowokowane przez Waszyngton, wybuchły w Czar- Przełożył Jerzy Florczykowski
nogórze, która posiada liczbowo istotną mniejszość etnicz- Przypisy:
nych Albańczyków. Działające w Czarnogórze wysoce stron- 1. Tom Walker, Aiden Laverty, „CIA aided Kosovo Guerrilla Army” („CIA
nicze partyzanckie siły policyjne (MUP) cieszą się z kolei wspomagało kosowskich partyzantów”), Sunday Times, Londyn, 12 marca 2000.
wsparciem Chorwackich Sił Zbrojnych, które także są szkolo- 2. Patrz „Intelligence Authorisation Act for Fiscal Year 2000” („Zatwier-
dzenie wydatków na cele wywiadowcze w ramach budżetu roku 2000”), HR
ne przez MPRI w ramach tak zwanego Programu Gotowości 1555, dział 308 zatytułowany „Report on Kosovo Liberation Army” („Raport
i Szkolenia Chorwackich Sił Zbrojnych. Podobnie żądania w sprawie Armii Wyzwolenia Kosowa”), dostępne pod adresem: ‹http://www.se-
„autonomii” dla etnicznych Węgrów w północnej Wojewodi- nate.gov/search/index.html›.
nie są częścią natowskiej intrygi przy udziale znacznej liczby 3. Tammy Arbucki, „Building a Bosnian Army” („Tworzenie armii bośniac-
kiej”), Jane’s International Defence Review, sierpień 1997.
oddziałów NATO stacjonujących po węgierskiej stronie gra- 4. Military Professional Resources, Inc., „Personnel Needs” („Potrzeby
nicy. Ogólnie rzecz biorąc, różne formy pomocy militarnej w zakresie personelu”), MPRI, strona internetowa ‹http://www.mpri.com/›.
dostarczanej Chorwacji, Bośni i Armii Wyzwolenia Kosowa 5. Michel Chossudowsky, „United Nations Appoints Alleged War Criminal”
są w ostatecznym rozrachunku wymierzone w Serbię.20 („Organizacja Narodów Zjednoczonych mianuje prawdopodobnego zbrodniarza
wojennego”), Emperor’s Clothes, marzec 2000, http://emperors-clothes.com/ar-
Mimo podporządkowania się rządów w Belgradzie i Sko- ticles/chuss/unandthe.htm›.
pje żądaniom Waszyngtonu, amerykańska polityka zagranicz- 6. Tom Walker, „Kosovo Defence Chief Accused of War Crimes” („Szef
na stawia sobie za ostateczny cel zniszczenie politycznych obrony Kosowa oskarżony o zbrodnie wojenne”), Sunday Times, Londyn, 10
instytucji i pozbycie się partii politycznych, które są przeciwne października 1999.
7. John Sweeney, Jen Holsoe, „Kosovo Disaster Response Service Stands
dominacji duetu Stany Zjednoczone-NATO. Dąży on do Accused of Murder and Torture” („Siły Reagowania na Katastrofę w Kosowie
rozczłonkowania tego, co jeszcze zachowało się z Jugosławii, postawione w stan oskarżenia o morderstwa i tortury”), Observer, Londyn, 12
w coś, co bałkański wysłannik ONZ, Carl Bildt, nazwał marca 2000.
„zlepkiem protektoratów” na „kosowsko-bośniacki wzór” 8. Michela Chossudowsky, „Kosovo Freedom Fighter Financed by Organi-
zed Crime” („Kosowcy bojownicy o wolność finansowani przez zorganizowaną
pod nadzorem oenzetowskiego programu „utrzymania poko- przestępczość”), Covert Action Quarterly, jesień 1999, oraz Emperor’s Clothes,
ju”, czyli pod wojskową okupacją.21 ‹http://emperors-clothes.com/index.htm›.
Wzór traktatu w stylu tego z Dayton został przyjęty jako 9. Tom Walker „NATO Troops Caught in a Balkan Ulster” („Oddziały NATO
podstawa do rozczłonkowania i zniszczenia istniejących in- zaangażowane w bałkański Ulster”) (Ulster to historyczny region i starożytne
królestwo w północnej Irlandii zaanektowany przez angielską koronę, obecnie
stytucji państwowych, łącznie z jeszcze kruchym, tym niemniej podzielony między Irlandią i Północną Irlandią; miejsce zajadłych napaści
działającym systemem parlamentarnym. Jeśli chodzi o Mace- o charakterze terrorystycznym – przyp. tłum.), Sunday Times, Londyn, 18 marca 2001.
donię, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 10. Tak podają dokumenty DEA ujawnione i cytowane w opracowaniu R.
do współpracy z rządem w Skopje oddelegowała tam am- Chandrana, „US-backed KLA Linked to Heroin Network” („Związki wspieranej
przez USA Armii Wyzwolenia Kosowa z siecią handlu narkotykami”),
basadora Roberta Frowicka. Jego punkt widzenia jest prze- ‹http://www.voz-rebelde.de/ipan51.htm›. Także: Michel Chossudovsky, „Kosovo
jrzysty. W roku 1996 był on odpowiedzialny w ramach Trak- Freedom Fighter Financed by Organized Crime” („Kosowcy bojownicy o wol-
tatu z Dayton za wdrożenie „demokracji” w Bośni-Her- ność finansowani przez zorganizowaną przestępczość”).
cegowinie. „Konstytucja” Bośni – opracowana pierwotnie 11. New York Times, 24 marca 1999.
12. New York Times, 20 marca 2001.
przez amerykańskich prawników w bazie sił powietrznych 13. Tymczasowa Misja Administracyjna Narodów Zjednoczonych w Kosowie
w Dayton w stanie Ohio – została dołączona do sprokurowa- (United Nations Interim Administration Mission In Kosowo; w skrócie UN-
nych przez USA w roku 1995 Ogólnych Zasad Porozumienia MIK), oświadczenie dla prasy, 29 marca 2001.
(General Framework Agreement).22 14. Strona internetowa MPRI, ‹http://www.mpri.com/subchannels/int-europe.html›.
15. Program amerykańskiej pomocy wojskowej dla Macedonii w ramach FMS
wyniósł w roku budżetowym 2000 4 miliony dolarów, zaś na rok 2001 przewidzia-
OBNAŻENIE NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA no sumę 7,9 miliona dolarów. Ostatnio USA oświadczyły, że w przygotowaniu
Terrorystyczne ataki w Macedonii i południowej Serbii jest dodatkowa pomoc w wysokości 13,5 milionów dolarów przeznaczonych na
służą strategicznym celom Waszyngtonu i w sposób rażący pomoc wojskową. (Komunikat Ministerstwo Obrony Rządu Macedonii z 21
marca 2001 roku; dokumenty kongresu USA zatwierdzające budżet w dziale
gwałcą prawo międzynarodowe. NATO coraz bardziej dys- operacji zagranicznych na rok 2001, ogłoszone przez Sekretarza Stanu, Zaso-
kredytuje się w oczach światowej opinii publicznej. Kłamstwa bów, Planów i Polityki, Departament Stanu USA, 19 marca 2001).
i fałsz wypływają na wierzch, zaś Jugosłowianie są coraz 16. New York Times, 19 marca 2001.
bardziej zdeterminowani w obliczu amerykańskiej agresji do 17. Michel Chossudovsky, „NATO has Installed a Reign of Terror in Kosovo”
(„NATO utworzyło królestwo terroru w Kosowie”), lipiec 1999, ‹http://emerors-
utrzymania swojej suwerenności. clothes.com/indexe.htm›.
Amerykańska polityka zagraniczna skierowana przeciwko 18. Strona internetowa MPRI...
tak zwanym „awanturniczym państwom” cierpi na brak wiary- 19. Deklaracja Severina, przewodniczącego Parlamentarnego Zgromadzenia
godności, zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i na Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w sprawie byłej Jugo-
słowiańskiej Republiki Macedonii i Kosowa z 23 marca 2001 roku;
międzynarodowym forum. Ludzie na całym świecie przy- ‹http://www.osce.org/news/generate.php3?news–id=1563›.
glądają się Jugosławii i odwadze jej ludu, który waży się 20. Michel Chossudovsky, „The War Against Yugoslavia Is Not Over”
przeciwstawić wciśnięciu go w ramy Nowego Porządku Świa- („Wojna przeciwko Jugosławii nie została zakończona”), czerwiec 2000,
ta. Kłamstwa na temat wojny przeciwko Jugosławii zostały ‹www.emperors-clothes.com/articles/chuss/warnot.htm›.
21. Oświadczenie Carla Bildta, ‹http://www.usip.org/oc/cibriefing/bildt-
ujawnione już milionom ludzi na całym świecie. I cib.html›. Bildt był Wysokim Wysłannikiem w Bośni w wyniku przyjęcia w roku
1995 Traktatu z Dayton.
O autorze: 22. Aby przyjrzeć się dyskusji na ten temat, patrz artykuł Michela Chossudov-
Michel Chossudovsky jest profesorem ekonomii na Uniwersyte- sky’ego zatytułowany „Dismantling Yugoslavia, Recolonizing Bosnia” („Demon-
taż Jugosławii – rekolonizacja Bośni”) zamieszczony w Covert Actions Quarterly,
cie Ottawskim w Kanadzie i autorem książki Globalization of Poverty wiosna 1996, a także w Emperor’s Clothes na stronie ‹http://emperors-clot-
(Globalizacja ubóstwa) wydanej w roku 2001 przez Common Coura- hes.com/indexe.htm›. Tekst Konstytucji Bośni jest dostępny pod adresem:
ge Press. Można się z nim skontaktować za pomocą poczty elektro- ‹ttp://www.bosnia.co.uk/dayton.html›

10 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


CO TAM MAMY W JADŁOSPISIE?

N a śniadanie dostarczane przez New World Order Food Company w roku 2005
będziemy mieli w pierwszej kolejności miskę Perkie Pops – przesłodzone
„świeże” płatki z kartonowego pudełka. Jego główne składniki to genetycznie
modyfikowana kukurydza, pszenica i ryż z dodatkiem kilku chemikaliów, które mają
powstrzymać utlenianie tłuszczów. Telewizyjna reklama utrzymuje, że Perkie Pops
jest naprawdę najlepszym śniadaniem, ponieważ pudełko przyozdobione jest znakiem
Jak dotąd nie Radura – międzynarodowym symbolem napromieniowywanej żywności.
Perkie Pops można przybrać odrobiną pokrojonych w plasterki napromieniowa-
udowodniono, że nych Sanitary Strawberries (nazwa handlowa truskawek), które siedzą w pudełku już
trzy tygodnie, a następnie polać to wszystko zimnym, pasteryzowanym Electro Moo
napromieniowywana Milkiem (nazwa handlowa mleka). Jeszcze jesteśmy głodni? No to popijmy sobie
naświetlonego promieniami rentgenowskimi Neutron Power Orange Juice’a (nazwa
żywność jest zdrowa. handlowa soku pomarańczowego), w czasie gdy będziemy smażyć liczącego sobie 21
dni Triple T-bone’a (nazwa handlowa potrawy mięsnej) składającego się z trzech części
Dlatego powinniśmy mięsa i pół części tłuszczu, wyhodowanego z pomocą hormonów wzrostu i genetycz-
nych manipulacji. Możemy sobie również zrobić filiżankę całkiem bezpiecznej herbaty,
być bardzo ostrożni która jest wolna od wszelkich paskudnych bakterii dzięki bombardowaniu jej liści
promieniami jonizującymi. Jeśli zaś chodzi o wodę, to już nie ma najmniejszych obaw
wobec deklaracji – została wysterylizowana promieniami rentgenowskimi w miejscowych wodociągach!
Przejdźmy teraz do lunchu. Mamy tu Big Rada, wygodnego, gotowego do
agend ONZ, zjedzenia hamburgera z zafoliowaną świeżością sprzed dwóch lat. On również został
potraktowany promieniami i może trwać w nieskończoność na półce magazynowej.
ekspertów ds. Wystarczy wrzucić go do kuchenki mikrofalowej, zbombardować przez 30 sekund
mikrofalami i jazda do żołądka!
zdrowia oraz Proszę nie zapomnieć o kupieniu kilograma Grays Gourmet Chook Patties (nazwa
handlowa klopsików) na obiad, które poddano działaniu promieni radioaktywnych
międzynarodowych w Gamma Fire Powerze, czyli lokalnym napromienniku żywności, który znajduje się
tuż obok w przemysłowym kwartale przy tej samej ulicy, zaledwie 200 metrów od
korporacji szkoły, do której chodzą twoje dzieci. Traktowane promieniami Chook Patties są
z całą pewnością absolutnie sterylne i można je bezpiecznie jeść. Nie należy również
twierdzących, że zapominać o Poppas Perfect Round-up Potatoes (nazwa firmowa ziemniaków).
Siedzą one w worku już od sześciu miesięcy i wciąż nie kiełkują! Znajdą się w menu
nie powinniśmy się dzisiejszego wieczora wraz z Chook Patties. Pod koniec dnia pozwólmy sobie jeszcze
na kieliszek New Clear (nazwa firmowa wina), doskonałego wina wyprodukowanego
jej obawiać. z napromieniowanych winogron rozlewanego do potraktowanych promieniami bute-
lek i zakorkowanych napromieniowanymi korkami.
Czyżby brzmiało to odrażająco? Czyżby komuś zbierało się na mdłości? To
przecież tylko próbka tego, co przemysł promieniotwórczy, międzynarodowe or-
ganizacje, przepisy państwowe i międzynarodowe kartele żywnościowe trzymają dla
nas w swoich magazynach.
Napromieniowywanie żywności znajduje się w międzynarodowym programie
i wkrótce państwa będą bezsilne, nie mogąc utrzymać napromieniowanej żywności
z dala od swych granic. Aby sprostać międzynarodowym „normom” dyktowanym
Susan Bryce przez organa globalnego rządu, niepodległe państwa zostaną zmuszone do na-
Copyright  2000-2001 promieniowywania żywności.
wydawca W niniejszym artykule zastanowimy się nad pędem do napromieniowywania
Australian Freedom & Survival Guide żywności. Czym ono jest, komu jest potrzebne i dlaczego? Jaki jest wpływ na-
promieniowywania na żywność? W artykule jest również mowa o tym, co my,
PO Box 66 zainteresowani konsumenci, możemy zrobić, aby powstrzymać nuklearną masakrę
Kenilworth, Qld 4574 naszego pożywienia.
Australia
sbryce@squirrel.com.au CO SIĘ DZIEJE W ZAKŁADZIE NAPROMIENIOWUJĄCYM?
www.squirrel.com.au/~sbryce/ Napromieniowywanie żywności to technologia robiąca użytek z radioaktywnych
izotopów (odpadów nuklearnych) lub z akceleratorów liniowych zdolnych do wy-

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 11


twarzania promieniowania równoważnego temu, jakie byłoby poddawane temu procesowi przez 5 do 8 minut, natomiast
potrzebne do wykonania od 10 do 70 milionów prześwietleń w przypadku mrożonych kurczaków trwa to aż 20 minut.
klatki piersiowej. Kiedy żywność zostaje wysterylizowana, pro- W nowoczesnych napromiennikach żywność można ładować
mieniowanie inicjuje złożoną sekwencję reakcji, które dosłow- do nich na standardowych paletach. Kiedy już znajdzie się ona
nie rozdzierają jego strukturę molekularną. W procesie tym w środku, otrzymuje wymaganą porcję promieniowania, czyli
powstają nowe – często zupełnie nieznane – chemikalia, któ- ilość promieni wchłoniętą przez żywność wewnątrz komory
rych nieszkodliwości nikt dotąd nie dowiódł. Witaminy i en- napromieniowywania. Dawka ta jest zazwyczaj mierzona w jed-
zymy zostają zniszczone, zaś świeża żywność staje się martwa.1 nostkach noszących nazwę gray (Gy). Poprzednio jednostka
Napromieniowana żywność została określona jako ta, „którą napromieniowania nosiła nazwę rad (1 Gy = 100 radów).4
można przechowywać przez wieczność”, ponieważ proces na-
promieniowania jest stosowany w celu wydłużenia życia „maga- PROMOTORZY NAPROMIENIOWYWANIA ŻYWNOŚCI
zynowego” oraz zabicia bakterii i insektów. Badania dotyczące napromieniowywania żywności rozpo-
W procesie napromieniowywania stosowane są dwie najbar- częto na początku XX wieku, jednak tak naprawdę problemem
dziej toksyczne substancje znane człowiekowi: kobalt-60 (sze- tym zajęto się dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy to
rzej stosowany) oraz cez-137. Pozbycie się radioaktywnego amerykańska armia zaczęła prowadzić intensywne badania
kobaltu i cezu stanowi obecnie poważny problem dla przemysłu w ramach lansowanego przez prezydenta Eisenhowera pro-
nuklearnego ze względu na ilość tych pierwiastków wytwarza- gramu pod nazwą „Atom w służbie pokoju”. Jego celem było
nych jako odpady w elektrowniach jądrowych oraz długi czas konserwowanie żywności, tak aby oddziały liniowe mogły otrzy-
ich dezaktywacji.2 mywać zawsze „świeże” pożywienie. Większość rozwiniętych
Parcie ku napromieniowywaniu żywności zawsze pochodziło krajów prowadziło swoje własne badania w zakresie napromie-
od establishmentu nuklearnego, któremu chodziło o wydłuże- niowywania żywności.
nie procesu użytkowania paliwa nuklearnego. Dlatego wysunię- W latach siedemdziesiątych pojawiła się dobrze zorgani-
to pomysł, aby nuklearne odpady rozproszyć w wychwalanych zowana i finansowana kampania promująca napromieniowy-
składowiskach odpadów nuklearnych, takich jak na przykład wanie żywności jako dopuszczalne narzędzie w procesie jej
promienniki żywności, zamiast magazynować je w kilku wiel- wytwarzania.
kich składowiskach nuklearnych, w których już niedługo za- Głównymi graczami, którzy kształtują program napromie-
braknie miejsca. Na początek zawsze promuje się stosowanie niowywania żywności, są agendy Organizacji Narodów Zjed-
radioaktywnego kobaltu, przy czym są zamiary przejścia na noczonych, ponadnarodowe spółki wytwarzające żywność i twó-
radioaktywny cez. rcy rządowych przepisów. W czołówce zwolenników napromie-
W środku zakładu napromieniowywania żywności znajduje niowywania znaleźli się czterej kluczowi członkowie „rodziny”
się błyszczący wieszak z około 400 prętami kobaltu-60, emi- Narodów Zjednoczonych: Międzynarodowa Agencja Energii
tującymi promienie gamma, z których każdy ma 47,7 cm Atomowej, Organizacja do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO),
długości i średnicę grubej kredki woskowej. To wysoce ra- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organiza-
dioaktywne źródło jest umieszczone w komorze otoczonej cja Handlu (WTO).5
betonową ścianą o grubości 1,83 metra. Kiedy urządzenie FAO i WHO argumentują, że proces napromieniowywania
nie pracuje wieszak z prętami jest zanurzony w basenie o głę- jest konieczny do walki z głodem oraz w celu ograniczenia
bokości 4,57 metra wypełnionym chłodzoną wodą, która po- przypadków zatruć pokarmowych. FAO twierdzi, że poprzez
chłania promienie gamma. zabicie szkodników i mikroorganizmów napromieniowanie
Przyciśnięcie odpowiedniego włącznika uruchamia hydrau- zmniejszy straty powstające podczas magazynowania i pomoże
liczny podnośnik, który podnosi wieszak z kobaltem z zabez- w ten sposób w zwiększeniu całorocznych dostaw „zdrowej”
pieczającego przed promieniowaniem basenu. Następnie do żywności. Dowody na poparcie tego twierdzenia są bardzo
komory napromieniowywania wjeżdżają wysokie metalowe po- wątłe i można z równym powodzeniem twierdzić, że znacznie
jemniki wypakowane żywnością przeznaczoną do konsumpcji, więcej dałoby się uzyskać poprzez poprawę procesu wytwarza-
podwieszone do jednoszynowego transportera biegnącego nad nia oraz wyposażenie magazynów w środki uniemożliwiające
komorą. Pojemniki przemieszczają się przez komorę zygzako- dostęp gryzoni i innych szkodników do przechowywanej w nich
watym torem wokół wieszaka z radioaktywnymi prętami, aby żywności.
umożliwić dotarcie promieni gamma do wszystkich zakątków.3 WHO jest entuzjastycznym zwolennikiem napromieniowy-
Czas napromieniowywania jest różny: świeże truskawki są wania żywności jako środka umożliwiającego zmniejszenie licz-
by chorób pokarmowopochodnych.
Wiele składników łańcucha pokar-
osłona radiacyjna
mowego zostało skażonych takimi
pomieszczenie napromiennika organizmami, jak salmonella, i koszt
odkażenia całego procesu byłby
transporter szynowy ogromny. Jest to szczególnie widocz-
ne w przypadku choćby drobiu.
aluminiowe pojemniki
filtry W wyniku zaniedbań wiele krajów
dopuściło do skażenia salmonellą
procesu wytwarzania drobiu. Orga-
zbiornik nizm ten ma charakter endemiczny
chłodzący
dla środowiska farm drobiu. Zasied-
pulpit sterowniczy la nie tylko materiał hodowlany, ale
zbiornik również pomieszczenia i środki
dejonizacyjny
pręty kobaltowe
transportu. Zamiast prób wprowa-
dzenia właściwego reżymu hodowla-
sprężarka
nego oraz upewnienia się, że stado
Przekrój przez napromiennik kobaltowy jest wolne od salmonelli i stale utrzy-

12 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


mywane w tym stanie, łatwiej dopuścić do wysokiego stopnia Alimentarius Commission górnego pułapu w wysokości 10 kGy
skażenia, a następnie zastosować napromieniowanie drobiu [10 kilograyów]”. I dalej czytamy: „...rzeczywista ilość zastoso-
w celu zabicia tych zarazków.6 wanego promieniowania jonizującego ma znaczenie drugorzęd-
W latach 70-tych Międzynarodowa Agencja Energii Ato- ne... można stosować dawki wynoszące nawet 75 kGy, jak to się
mowej połączyła swoje siły z FAO i WHO i zawłaszczyła rządy już czyni w niektórych krajach, i wynik będzie taki sam – żywość
nad globalną polityką żywieniową. Te trzy organizacje utwo- będzie bezpieczna, zdrowa i będzie posiadała odpowiednie
rzyły Połączony Komitet Ekspertów ds. Napromieniowywania składniki... biorąc pod uwagę te zachęcające wnioski Światowa
Żywności (Joint Expert Committee on Food Irradiation; Organizacja Zdrowia ma nadzieję, że napromieniowywanie
w skrócie JECFI), któremu powierzono zbadanie „zdrowotno- żywności zyska obecnie na popularności jako środek poprawy
ści procesu napromieniowywania żywności”. Wśród jego jej bezpieczeństwa”.11
członków znaleźli się między innymi przedstawiciele USA,
Australii i Indii. CO SIĘ DZIEJE Z NAPROMIENIOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ?
W roku 1976, a następnie w roku 1980 JECFI oświadczył, Ci, którzy myślą, że zamiast liczników kalorii będą musieli
że napromieniowanie dowolnego rodzaju żywności dawką nie stosować liczniki Geigera-Müllera, mogą się nie martwić! Eks-
przekraczającą 10 kilograyów nie stanowi żadnego niebez- perci twierdzą, że napromieniowana żywność nie staje się
pieczeństwa ani nie rodzi jakichkolwiek problemów żywie- radioaktywna, zaś napromieniowanie jest procesem całkowicie
niowych lub mikrobiologicznych.7 Wniosek ten ogłoszono, bezpiecznym. Ich wnioski w sprawie napromieniowywania żyw-
mimo iż nigdy nie przeprowa- ności są zawsze wyrażane
dzono wyczerpujących badań ŻYWNOŚĆ TRAKTOWANA PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM w kategoriach zalet i bezpie-
wpływu długoterminowej diety Zakładając, że napromieniowywanie jest pod właściwą kontrolą, czeństwa napromieniowanej
składającej się z napromienio- poddawana mu żywność nie powinna być promieniotwórcza. Wy- żywności. Niejasności co do
wanej żywności. sokoenergetyczne promieniowanie jonizujące może jednak spowo- bezpieczeństwa nigdy nie poja-
W roku 1983 zalecenia dować, że bombardowany nim materiał stanie się promieniotwór- wiają się w raportach między-
JEFCI zostały przyjęte przez czy. Ważne jest więc, aby do napromieniowywania żywności narodowych organizacji optu-
Codex Alimentarius Commis- używano jedynie promieniowania jonizującego o niskiej energii. jących za napromieniowywa-
Gdyby źródło promieniowania uległo uszkodzeniu, żywność mog-
sion, połączony organ FAO łaby ulec radioaktywnemu skażeniu. W ośrodkach napromieniowy- niem. Jeśli w ogóle mówi się
i WHO, jako międzynarodowa wania należy więc zachować najwyższą ostrożność. w nich o zmianach chemicz-
„norma”. Codex jest organem Przy napromieniowywaniu żywności można uzyskać następujące nych, to zbywane są one za-
służącym harmonizowaniu efekty: wsze stwierdzeniem, że są one
międzynarodowych praw do- Raduryzacja – proces napromieniowywania dawkami poniżej „mało istotne” lub znacznie
tyczących handlu żywnością, 1 kGy pozwalający powstrzymać kiełkowanie między innymi takich mniejsze od tych, jakie wystę-
ułatwiających poszczególnym warzyw jak ziemniaki i cebula. W przypadku owoców opóźnia pują w innych procesach prze-
krajom i przedsiębiorstwom dojrzewanie, co pozwala je dłużej przechowywać i transportować twarzania żywności.
prowadzenie importu i eks- na duże odległości. Proces ten pozwala też zabijać szkodniki Podczas gdy chemiczne
w przyprawach i różnych ziarnach, np. pszenicy i ryżu.
portu żywności. Codex z de- Radycydacja – proces napromieniowywania dawkami między
zmiany są podobne do tych
finicji sprzeciwia się narodo- 1 i 10 kGy pozwalający ograniczyć liczbę mikroorganizmów, takich zachodzących w innych proce-
wym i miejscowym ogranicze- jak drożdże, pleśnie i bakterie, które są przyczyną psucia się sach przetwarzania żywności,
niom, oznakowaniom i pre- żywności, w stopniu umożliwiającym znaczne wydłużenie okresu ilości wytworzonych związków
ferencjom. ich przechowywania oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zatruć chemicznych różnią się znacz-
Do narodowych komitetów pokarmowych. nie. Kiedy promieniowanie
Codexu wyznaczani są z reguły Radappertyzacja – proces napromieniowywania dawkami powy- uderza w żywność lub inny ma-
konsultanci reprezentujący po- żej 10 kGy umożliwiający całkowitą sterylizację, czyli zabicie teriał, zmienia jego energię. Te
nadnarodowe spółki żywnoś- wszystkich bakterii i wirusów. Stosuje się go głównie do produktów zmiany mogą powodować
mięsnych, co pozwala na praktycznie nieskończenie długi okres ich
ciowe oraz przedstawiciele przechowywania. ogrzanie, tak jak w przypadku
przemysłu żywieniowego. Sze- przygotowywania potraw w ku-
fem Codexu jest obecnie Tom (Źródło: T. Webb, T. Lang (Londyńska Komisja ds. Żywności) chence mikrofalowej. Przy pe-
Billy, szef Departamentu Bez- The Food Irradiation: The Facts (Napromieniowywanie żywności – fakty) wnym poziomie energii pro-
pieczeństwa i Nadzoru Żywno- Thorsons Publishing Group, 1987) mieniowanie jest w stanie wy-
ści Pochodzenia Rolniczego bić elektrony z atomów mate-
Stanów Zjednoczonych, człowiek odpowiedzialny za rozprzęże- riału, który jest bombardowany. Molekularna struktura bom-
nie przemysłu mięsnego w USA.8 bardowanego pożywienia zostaje w czasie napromieniowywania
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej koordynuje naruszona i tworzą się wolne rodniki, które mogą wchodzić
działalność Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego ds. w reakcje z żywnością i tworzyć nowe substancje chemiczne,
Napromieniowywania Żywności (ICGFI), który składa się obe- zwane produktami radiacyjnymi. O niektórych z nich wiado-
cnie z 39 członków rekrutujących się z rządów stosujących mo, że są rakotwórcze, na przykład benzen, który powstaje
napromieniowywanie żywności lub zainteresowanych tych pro- w napromieniowanym mięsie wołowym. Są też i takie, które
cesem.9 ICGFI promuje stosowanie napromieniowywania po- powstają tylko podczas napromieniowywania.
przez odpowiednie wydawnictwa i organizowanie stosownych Chociaż napromieniowanie może zabić bakterie, nie usunie
seminariów, spotkań i konferencji prasowych na całym świecie, toksyn przez nie wytworzonych. Wzmożone wytwarzanie af-
które mają na celu ukazywanie rzekomych zalet napromienio- latoksyn w wyniku napromieniowania zaobserwowano po raz
wywania.10 pierwszy w roku 197312 i potwierdzono w latach 1976 i 1978.
W roku 1997 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wypu- Aflatoksyny to bardzo silne związki powodujące raka wątroby.
ściła programowe oświadczenie prasowe w sprawie napromie- W wyniku napromieniowania niszczone są witaminy A, C, D, E,
niowywania żywności, deklarując w nim, że „nie należy wprowa- K oraz niektóre witaminy z grupy B, zwłaszcza B1, B2, B3, B6
dzać żadnych ograniczeń w stosunku do żywności napromienio- i B12. Ilość zniszczonych witamin zależy od rodzaju żywności
wanej dawkami większymi od zalecanego obecnie przez Codex i dawki promieniowania. Soki owocowe tracą więcej niż świeże

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 13


owoce, zaś te ostanie więcej niż jarzyny, ziarno i produkty nego stadium ostrzegającego przed możliwością rozwinięcia się
mięsne.13 raka – niż u tych, którzy spożywani żywność nie napromienio-
Napromieniowanie zmienia azotany w azotyny w zależności waną.
od dawki promieniowania. Mutageneza (formowanie lub roz- Kolejne badania cytowane są w ekspertyzie przedstawionej
wój mutacji – przyp. tłum.) jest wprost proporcjonalna do w czasie przesłuchań prowadzonych przez Kongres USA w cze-
koncentracji azotynu. Azotyn jest molekułą czynną chemicznie rwcu 1987 roku w sprawie napromieniowywania żywności.18
reagującą z kwasami nukleinowymi i różnymi aminokwasami Badania cytowane przez dra George’a L. Tritscha, specjalistę
zawartymi w proteinach, która tworzy znaną rodzinę związków ds. raka z Roswell Park Memorial Institute podległego Nowo-
rakotwórczych, noszących ogólną nazwę nitrozamin. Udowod- jorskiemu Wydziałowi Zdrowia, były prowadzone w roku 1975
niono, że są one zdolne do wywoływania raka u ludzi. i zostały udokumentowane w American Journal of Clinical
Entuzjaści napromieniowywania twierdzą, że proces ten Nutrition.19 Hinduscy uczeni zainteresowali się wpływem na-
zmniejsza ilość stosowanych, szkodliwych dodatków do żywno- promieniowanej żywności na niedożywionych ludzi. Badania
ści. (Interesujące, nieprawdaż? Przecież zawsze nam wmawia- przeprowadzono na grupie dziesięciu dzieci cierpiących na
no, że dodatki do żywności są nieszkodliwe). Rzecz w tym, że niedożywienie białkowo-kaloryczne, czyli ostry brak protein.
napromieniowywanie powoduje w rzeczywistości konieczność Dzieci podzielono na dwie grupy, po pięć w każdej. Przed
stosowania ekstra dodatków, które mają na celu ograniczanie rozpoczęciem badań pobrano od nich próbki krwi jako bazę
niepożądanych efektów. Tymi dodatkami są: azotyn sodu, odniesienia. Jedna z grup stanowiła grupę kontrolną, a drugą
siarczan sodu, kwas askorbinowy, BHA (biały, woskowaty poddano eksperymentowi. Dzieci karmiono identycznym poży-
fenolowy przeciwutleniacz C11H16O2 stosowany do przechowy- wieniem, z tą tylko różnicą, że grupa eksperymentalna otrzymy-
wania tłuszczów i olejów, głównie zawartych w pożywieniu wała produkty poddawane napromieniowaniu na krótko przed
– przyp. tłum.), BHT (krystaliczny fenolowy przeciwutleniacz spożyciem dawką 0,75 kGy, czyli zalecaną do dezynfekowania
C15H24O stosowany do przechowywania tłuszczów i olejów, ziarna. Po czterech tygodniach ponownie pobrano od nich
głównie zawartych w pożywieniu – przyp. tłum.), bromek próbki krwi i u czterech z pięciu dzieci spożywających na-
potasu, trójfosforan sodu, chlorek sodu i glutation. promieniowaną pszenicę wykryto wyraźną poliploidalność (o-
Pewne rodzaje żywności, zwłasz- becność kilku zestawów chromoso-
cza mleko i inne produkty nabiałowe, Entuzjaści napromieniowywania mów w komórce – przyp. tłum.) oraz
źle znoszą napromieniowywanie. twierdzą, że proces ten inne nienormalne komórki.20 Po sześ-
Często można spotkać się z takimi ciu tygodniach pobrano raz jeszcze
terminami, jak „kredowe”, „przypalo- zmniejsza ilość stosowanych, próbki krwi z grupy eksperymentalnej
ne”, „łojowate” lub „spalona wełna”, szkodliwych dodatków do i okazało się, że w porównaniu z po-
którymi opisywany jest smak i zapach żywności. (Interesujące, przednimi wynikami nastąpił u nich
napromieniowywanego mleka, nato- wyraźny wzrost liczby poliploidalnych
miast o napromieniowanym mięsie nieprawdaż? Przecież zawsze komórek w limfie. U dzieci z grupy
mówi się, że śmierdzi „zmokłym nam wmawiano, że dodatki do kontrolnej nie wykryto zdegenerowa-
psem”. Napromieniowane tłuszcze są żywności są nieszkodliwe). nych komórek przez cały okres trwa-
opisywane jako „stęchłe” lub „orze- nia doświadczeń.
chowe”.14 Aby nie narażać dzieci z grupy
Stosowanie dodatków nie ogranicza się do przypadków, eksperymentalnej na ewentualne dalsze uszkodzenia, zdecydo-
w których po zastosowaniu wysokich dawek promieniowania wano się na przerwanie eksperymentu. Badający zdali sobie
stają się wyczuwalne odrażające zapachy. Mogą być one używa- sprawę, że zdrowotność świeżo napromieniowanej pszenicy jest
ne również w przypadku niskich dawek w celu niedopuszczenia problematyczna. Zamiast dalej podawać pszenicę po dwóch lub
do utraty koloru oraz powstania innych niepożądanych efek- trzech tygodniach od momentu jej napromieniowania, magazy-
tów, takich jak krwawienie i rozpad tłuszczów w mięsie. nowano ją przez 12 tygodni przed podaniem jej nowej grupie
Rozwijane są też inne formy wykorzystania promieniowa- pięciorga dzieci. Tym razem komórki poliploidalne pojawiły się
nia. Konsumenci mają prawo czuć się zaniepokojeni procesem po raz pierwszy po upływie sześciu tygodni. Po odstawieniu
noszącym nazwę zimna pasteryzacja, w którym za pomocą napromieniowanej pszenicy, krew dzieci wróciła do normy
wiązki elektronów pasteryzuje się mleko i soki owocowe.15 dopiero po 24 tygodniach, na co wskazywało zniknięcie wszyst-
Badana jest również możliwość wykorzystania promieni rent- kich nienormalnych komórek. Zwolennicy napromieniowywa-
genowskich zamiast wiązki elektronów, poza tym wprowadzane nia usiłowali odrzucić wyniki tych badań, argumentując, że do
są nowe technologie akceleratorowe, które umożliwiają zamia- eksperymentu włączono za mało osób.
nę wiązki elektronów na promienie rentgenowskie w celu Różne dawki promieniowania wytwarzają różne ilości radio-
zwiększenia przenikania do wnętrza pożywienia.16 litów (produktów „korozji” radiacyjnej – przyp. tłum.) i różne
związki chemiczne. W wyniku napromieniowania tylko jednego
WĄTPLIWOŚCI CO DO NIESZKODLIWOŚCI rodzaju molekuł może powstać ogromna liczba nowych związ-
NAPROMIENIOWYWANEJ ŻYWNOŚCI ków. Ile zatem może ich powstawać w tak złożonym układzie,
Nieszkodliwość długoterminowej diety złożonej z napromie- jakim jest pożywienie. Teoretycznie nie można przewidzieć
niowanej żywności nigdy nie została udowodniona. Jedno z ba- charakteru i liczby nowych związków, które różnią się w zależ-
dań, często cytowane w literaturze sprzyjającej idei napromie- ności od rodzaju pożywienia oraz pory roku i miejsca, w którym
niowywania, ale zawsze bez podania źródła i odnośników, zostały wytworzone.
przeprowadzono na początku lat osiemdziesiątych. Badania W latach 70-tych amerykański Urząd ds. Żywności i Leków
cytowane w broszurze IAEA zatytułowanej Fakty na temat (FDA) zakwestionował nieszkodliwość produktów napromie-
napromieniowywania żywności17 obejmowały 400 „ochotników”, niowywanych i dokonał w oparciu o dane pochodzące z wojs-
którzy spożywali napromieniowane pożywienie przez okres od kowego programu badawczego przeglądu około 250 badań
7 do 15 tygodni i stanowili część ośmiu oddzielnych badań dotyczących substancji powstałych w napromieniowanej żywno-
prowadzonych w Chinach. U ochotników nie zaobserwowano ści. Jak się okazało, wykryto w niej około 65 łatwo prze-
rzekomo „więcej nieprawidłowości chromosomalnych” – wczes- chodzących w stan lotny substancji (FDA skoncentrował swoją

14 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


uwagę na substancjach łatwo parujących, ponieważ istniało tygodnie w przeciwieństwie do nie napromieniowanych, które
prawdopodobieństwo ich większej toksyczności niż substancji można przetrzymywać tylko od trzech do pięciu dni.
bardziej stabilnych). 23 takie substancje znaleziono również Organizacje, które wniosły swój wkład do treści broszury
w produktach poddanych procesowi obróbki cieplnej (lub FDA i przyczyniły się do jej opublikowania, to Amerykański
gotowanych), zaś 36 w innych produktach żywnościowych Instytut Mięsa, Wydział Zdrowia i Usług dla Ludności Urzędu
nie poddawanych napromieniowaniu. Tylko sześciu nie udało ds. Żywności i Leków, Instytut Promocji Żywności, Producenci
się znaleźć w literaturze naukowej jako substancji identycznych Żywności Ameryki, Stowarzyszenie Wytwórców Wołowiny,
z zawartymi w żywności, chociaż były one podobne do Stowarzyszenie Przetwórców Żywności i Amerykańskie Stowa-
tych ostatnich. Zawartość tych sześciu substancji w żywności rzyszenie Dietetyczne.
to około trzy miligramy na kilogram, co w przełożeniu Zioła, przyprawy korzenne i ziołowe znajdują się wśród
na bardziej obrazowy język oznacza, jak to określił FDA, pierwszych przewidzianych do napromieniowywania. Kanada
„trzy krople wody w basenie pływackim”, oddalając w ten pospiesznie zaaprobowała te produkty jako nadające się do
sposób jednym pociągnięciem pióra wszelkie obawy w tej tego procesu.23 Obecnie podobne kampanie na rzecz napro-
materii.21 mieniowywania prowadzi Europa i takie kraje jak Australia.
Po dziesięcioletnich debatach Parlament Europy wydał dy-
CO CZEKA NA NAS W SKLEPIE? rektywę zalecającą stworzenie legalnych podstaw dla rynku
Literatura optująca za napromieniowywaniem nie odnosi produktów poddanych napromieniowaniu promieniami jonizu-
się do niewiadomych w procesie napromieniowywania żywno- jącymi. W dyrektywie jest na razie mowa tylko o jednej grupie
ści. Z napromieniowywaniem żywności jest podobnie jak produktów – suszonych, aromatycznych ziołach i przyprawach
w przypadku związków chemicznych mogących powodować korzennych. Ostateczna lista środków żywnościowych dopusz-
raka lub wywoływać negatywne mutacje genetyczne, gdzie czonych do napromieniowania ma być rozpatrzona przez Par-
najlepiej jest przyjąć, że nie ma bezpiecznego poziomu wy- lament Europy w tym roku.24
stawiania na ich oddziaływanie. Jakiekolwiek wystawienie na W Australii przedsiębiorstwo Steritech Pty Ltd wystąpiło do
wpływ chemikaliów lub promieniowanie może być przyczyną Austarlijsko-Nowozelandzkiego Zarządu Żywności (Australia
uszkodzeń prowadzących do raka. New Zealand Food Authority; w skrócie ANZFA) o zezwole-
Napromieniowywaniu poddaje się wiele rodzajów żywności nie na napromieniowywanie ziół (świeżych i suszonych, w tym
i sprzedaje w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających czosnku, cebuli i imbiru), herbat (w tym herbatek ziołowych),
się. ICGFI jest szczególnie aktywne orzechów i przypraw ziołowych.25 Au-
w promowaniu napromieniowywania Kiedy dochodzi do dyskusji stralia miała moratorium na napro-
w krajach rozwijających się. Bangala- nad napromieniowywaniem, mieniowywanie żywności do sierpnia
desz napromieniowuje suszone ryby, 1999 roku, kiedy to odpowiedzialnej
mrożone ryby i niektóre produkty ponadnarodowe spółki mają za przepisy w tej mierze Australijsko-
zbożowe. Chiny mają ponad 60 oś- przed oczami jedynie Nowozelandzkiej Radzie ds. Standa-
rodków napromieniowywania, w któ- symbol dolara. ryzacji Żywności udało się uniknąć
rych poddaje się działaniu promienio- kwestii odnowienia zakazu, i to bez
wania różne rodzaje żywności, w tym jakiejkolwiek publicznej debaty na
czosnek, ryż, korzenie i przyprawy ziołowe, paczkowaną żyw- ten temat. Przy okazji przeforsowano także decyzję dopu-
ność, sos Sichuan, owoce i mięso. Ilość napromieniowanej szczającą genetycznie modyfikowaną żywność. ANZFA wy-
żywności liczy się tam w tysiącach ton. Indonezja napromienio- stosował do mediów szczegółową informację na temat na-
wuje suszone przyprawy korzenne, bulwy i rośliny korzenne, promieniowywania i 6 sierpnia 1999 roku umieścił ją na
ziarno, suszone ryby i mrożonki, zarówno do celów testowych, swojej stronie internetowej, lecz niewiele mediów zaintere-
jak i handlowych. W roku 1996 ogólna ilość napromieniowanej sowało się tą sprawą.
żywności przekroczyła 6 000 ton. Korea Południowa napromie- Kiedy dochodzi do dyskusji nad napromieniowywaniem,
niowuje przeznaczone na rynek przyprawy korzenne, suszone ponadnarodowe spółki mają przed oczami jedynie symbol
jarzyny i produkty wyprodukowane z żeń-szenia. W Tajlandii dolara. Przedłużenie okresu magazynowania, które umożliwia
napromieniowuje się nahm (fermentowane kiełbaski wieprzo- napromieniowanie żywności, jest dla tych internacjonałów wiel-
we), przyprawy korzenne, zioła i nie przetworzone enzymy. ce atrakcyjne, ponieważ pozwala na zwiększenie ich zysków
Wietnam napromieniowuje tytoń w celu niszczenia zalęgłych poprzez zmniejszenie strat oraz dostarczanie towaru do sklepu
w nim insektów, a także pewne rodzaje żywności, takie jak wtedy, kiedy można osiągnąć najwyższe ceny. Ułatwia im to
cebula i suszone ryby. Indie napromieniowują przyprawy ko- również transportowanie egzotycznego pożywienia do wszyst-
rzenne przeznaczone do handlu. Wiele dalszych ośrodków kich zakątków świata.
napromieniowywania jest w stadium projektowania lub budowy Przedstawiciele wiodących koncernów międzynarodowych
w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Malezji, Tajlandii produkujących żywność i współpracujących z nimi stowarzyszeń
i Wietnamie.22 wyrazili wolę stosowania napromieniowywania żywności, jako
23 lutego 2000 roku amerykański Urząd ds. Żywności że proces ten staje się rzekomo coraz bardziej akceptowany. Na
i Leków zaaprobował napromieniowywanie czerwonego mięsa. stronie internetowej organizacji Producenci Żywności Amery-
Zezwolił również na napromieniowywanie całego szeregu in- ki26 można przeczytać wypowiedź dyrektora firmy ConAgra
nych produktów spożywczych, między innymi świeżych owo- Inc., Bruce’a Rhode’a, który oświadczył: „ConAgra jest przygo-
ców, jarzyn i przypraw. W swojej broszurce zatytułowanej towana do zastosowania napromieniowania i uczyni to, gdy
Napromieniowywanie żywności – bezpieczny zakres opublikowa- akceptacja tego procesu stanie się bardziej powszechna i kiedy
nej w styczniu 2000 roku Urząd stwierdza, że proces napromie- napromieniowywanie stanie się ogólnie dostępne”. Na tej samej
niowania jest bezpieczny i efektywnie zmniejsza lub całkowicie stronie internetowej Manly Molpus, prezes i dyrektor organiza-
eliminuje niebezpieczną florę bakteryjną, jak również bakterie cji Producenci Żywności Ameryki, stwierdza: „Napromieniowa-
gnilne, insekty i pasożyty, zaś w przypadku pewnych owoców nie zostanie najprawdopodobniej powszechnie zaakceptowane
i warzyw powstrzymuje kiełkowanie i opóźnia dojrzewanie. Na przez Amerykanów i stanie się równie użyteczne w zachowaniu
przykład napromieniowane truskawki nie psują się przez trzy ich zdrowia, jak dziesięć lat temu stała się pasteryzacja mleka”.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 15


Wmówienie konsumentom przekonania o nieszkodliwości • W roku 1991 pracownik ośrodka w stanie Maryland
napromieniowywania może być jednak trudne. Owa „akcepta- doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, kiedy został wy-
cja” zostanie tak czy inaczej wymuszona na suwerennych kra- stawiony na jonizujące promieniowanie z akceleratora elektro-
jach w ramach traktatu Światowej Organizacji Handlu w spra- nów. U ofiary wystąpiły owrzodzenia i pęcherze na stopach,
wie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPM). twarzy i głowie oraz utrata palców obu rąk.
Traktat ten jest globalnym standardem czystości i sterylizacji • W roku 1988 firma Radiation Sterylizers, Inc. (RSI)
żywności i napromieniowanie jest w nim wymienione jako z Decatur w stanie Georgia zameldowała o wycieku z kapsuł
metoda dopuszczalna. Obecnie rządy mogą odmówić wprowa- cezu-137 do wodnego basenu-magazynu, w wyniku czego do-
dzania na teren swojego kraju określonych produktów. Biorąc szło do skażenia ośrodka i zagrożenia personelu. Pracownicy
jednak pod uwagę postanowienia SPM, będą musiały uzasad- zawlekli promieniowanie do swoich domów i samochodów.
niać, i to metodami naukowymi, dlaczego nie chcą wpuścić na 70 000 opakowań z wyposażeniem medycznym oraz kartonów
swój teren jakiegoś produktu. Biorąc pod uwagę powyższe z mlekiem musiano wycofać, ponieważ uległy skażeniu radioak-
postanowienia oraz to, że napromieniowanie jest publicznie tywnością.28 Koszt usunięcia skażenia wyniósł 30 milionów
popierane przez regionalne organizacje zajmujące się ochroną dolarów i ponieśli go podatnicy.
roślin oraz przez międzynarodowe organizacje, takie jak WHO • W roku 1986 Komisja Nadzoru Nuklearnego Stanów
i FAO, które utrzymują, że napromieniowanie daje gwarancję Zjednoczonych odebrała ośrodkowi firmy Radiation Techno-
utrzymania produktów rolnych w stanie świeżości, rządy będą logy, Inc. położonemu w stanie New Jersey licencję za nieprze-
miały duże trudności z przeforsowaniem odmowy wpuszczenia strzeganie przez 32 pracowników zasad BHP, w tym za wy-
na swój teren żywności poddanej napromieniowaniu, a być rzucanie radioaktywnych odpadów wraz z normalnymi śmiecia-
może w ogóle nie będą mogły tego zrobić. mi i omijanie podstawowego urządzenia zabezpieczającego.
Międzynarodowym symbolem żywności poddanej napro- W wyniku tych zaniedbań jeden z pracowników został poddany
mieniowaniu jest znak o nazwie Radura – okrągły kwiat niemal śmiertelnej dawce promieniowania.
o dwóch płatkach wpisany w przełamany pierścień. Radura jest • W roku 1982 wypadek w firmie International Neutronics
reklamowana jako znak jakości. Po raz pierwszy znak ten został w Dover w stanie New Jersey spowodował skażenie całego
zastosowany na opakowaniach napro- ośrodka i zmusił władze do jego za-
mieniowanej żywności południowo-af- mknięcia. Wanny radiacyjne były uży-
rykańskiej i holenderskiej. Znak Radu- wane do oczyszczania klejnotów, che-
ra jest koloru zielonego, co konsumen- mikaliów oraz materiałów medycznych
tom może podświadomie kojarzyć się i żywności.
ze świeżym, czystym i nieszkodliwym • W roku 1974 w jednym z ośrod-
dla środowiska produktem. W rzeczy- ków firmy Isomedix w stanie New Jer-
wistości napromieniowana żywność sey radioaktywna woda przedostała się
może być stara i sczerstwiała, zaś ośro- do toalet i skaziła rury kanalizacyjne.
dki napromieniowywania są bardzo da- Tego samego roku jeden z robotników
lekie od miana przyjaznych dla środo- został napromieniowany dawką uważa-
wiska. ną za śmiertelną dla 70 procent ludno-
Chociaż żywność może być sygno- ści. Natychmiastowa pomoc w szpitalu
wana napisem: „poddana procesowi uratowała mu jednak życie.29
napromieniowania” – lub symbolem
Radura, w chwili obecnej nie ma pew- ŚWIETLANA PRZYSZŁOŚĆ?
ności, czy nie oznakowana żywność nie Napromieniowywanie żywności sta-
została poddana temu procesowi. Na- Radura – symbol napromieniowywanej żywności nowi jedynie część świetlanej przyszło-
wet najlepsze przepisy są do niczego, jeśli nie ma środków na ści, którą międzynarodowe agencje, rządy, korporacje i prze-
ich egzekwowanie. mysł atomowy nam szykują. Są również plany zastosowania tej
Dopóki nie zostanie opracowany test wykrywający, że dany technologii w innych dziedzinach, takich jak sterylizacja gleby
produkt został poddany napromieniowaniu, a agencje, którym w celu wyeliminowania chwastów, insektów i grzybów.
powierza się czuwanie nad jakością pożywienia, nie zostaną Na szczęście, w obecnym stanie rzeczy, nie da się zastosować
wyszkolone w stosowaniu tego testu, konsumenci będą zdani na tej technologii w rolnictwie na polach. Jest jednak możliwe
łaskę producentów żywności, którzy są odpowiedzialni za właś- zastosowanie jej w przypadku paczkowanej ziemi doniczkowej
ciwe oznakowanie swoich produktów. Żaden z istniejących oraz innych temu podobnych produktów. Odkażanie przy po-
obecnie przepisów w sprawie oznakowania nie stawia wymogu mocy napromieniowania materiałów wielokrotnego użytku sto-
podawania dawki napromieniowania ani tego, ile razy dany sowanych w szklarniach (doniczek, substratów wzrostu etc.) jest
produkt poddano temu procesowi. już prowadzone na zamówienie branży szklarniowej w Holan-
dii. W wielu krajach różne importowane produkty są na-
WYPADKI PRZY NAPROMIENIOWYWANIU promieniowywane w celu pozbycia się nasion chwastów, które
Decyzja w sprawie napromieniowywania żywności pociąga mogą być w nich obecne (na przykład w pożywieniu prze-
za sobą znacznie szersze konsekwencje niż tylko te, które znaczonym na dokarmianie dzikich ptaków).
dotyczą konsumentów. Zlokalizowanie ośrodka napromienio- Wiele produktów, których używamy w naszym codziennym
wywania w jakimś miejscu oznacza obecność dużej ilości mate- życiu, jest napromieniowywanych. Medyczne materiały jedno-
riału radioaktywnego, jak również konieczność transportowania razowego użytku, waciki, roztwory do przechowywania socze-
go do i z tego ośrodka. wek kontaktowych, materiały do makijażu, korki do wina,
Od roku 1974 Komisja Nadzoru Nuklearnego Stanów Zjed- beczki na wino, butelki i plastykowe pojemniki, damskie środki
noczonych odnotowała 54 wypadki na 132 ośrodki napromie- higieniczne, ule (bez pszczół) i materiał na opakowania – to
niowywania istniejące na świecie.27 Międzynarodowa Agencja tylko niektóre z rzeczy rutynowo napromieniowywanych w celu
Energii Atomowej uznała wiele z nich za „zdarzenia operacyj- ich odkażenia. Ponieważ nie ma wymogu oznakowywania
ne”. Najpoważniejsze z nich, jakie miały miejsce w USA, to: przedmiotów nie będących pożywieniem, konsumenci są nie-

16 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


świadomi, które przedmioty zostały napromieniowane i jaką 4. T. Webb, T. Lang (Londyńska Komisja Żywnościowa), Food Irradiation:
The Facts, Thorsons Publishing Group, UK, 1987.
dawką. 5. Organizacja Narodów Zjednoczonych wymienia Światową Organizację
Istnieje wiele sposobów uniknięcia napromieniowanej żyw- Handlu (WTO), Międzynarodowy Fundusz Monetarny (IMF) oraz Bank Świa-
ności. Starajmy się kupować żywność miejscowego pochodzenia towy jako członków Systemu Organizacji ONZ.
i unikać importowanej, która mogła być napromieniowana. 6. W celu zapoznania się z poczynaniami amerykańskiego przemysłu mięs-
nego, przeczytaj książkę Gail Eisnitz Slaughterhouse: The Shocking Story of
W niektórych krajach pszenica, ziemniaki, cebula i owoce Greed, Neglect, and Inhumane Treatment inside the US Meat Industry (Promet-
morza mogą być napromieniowywane przed ich sprzedażą, zaś heus Books, 1997). Slaughterhouse dokumentuje obfite stosowanie przez prze-
produkty z nich wytworzone nie są oznakowywane na zawartość mysł mięsny toksycznych chemikaliów, leków, steroidów, hormonów i wytapia-
napromieniowanych surowców.30 Popierajmy naturalne rolnict- nych protein zwierzęcych (zwierzęcy kanibalizm). Książka ta porusza także
problem toksycznych odpadów przemysłu mięsnego, inżynierii genetycznej,
wo i kupujmy produkty przygotowane w sposób tradycyjny, odchodów zwierzęcych stosowanych jako tani pokarm dla zwierząt i innych
a nie te, które wyszły z taśmy produkcyjnej. Starajmy się zmusić praktyk. Patrz także ‹www.hfa.org/slaughterhouse.htm›.
rządy do wydania praw wymagających podawania na etykiet- 7. Światowa Organizacja Zdrowia, „The Wholesomeness of Irradiated Fo-
kach składników poddanych napromieniowaniu oraz tego, że od”, raport Połączonej Komisji Ekspertów FAO, IAEA i WHO, Genewa, 1977
i 1981, WHO Technical Report series, nr 604 i 659.
opakowanie również poddano tej procedurze.31 Piszmy listy lub 8. Dalsze informacje na temat Codexu znaleźć można na stronie
przesyłajmy je pocztą e-mail do supermarketów, korporacji ‹www.purefood.org/irrad/codexfaq.cfm›.
żywnościowych i producentów żywności, oświadczając, że nie 9. Członkami ICGFI są: Argentyna, Australia, Bangladesz, Belgia, Brazylia,
mamy zamiaru kupować napromieniowanej żywności. Piszmy Bułgaria, Chile, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Ek-
wador, Filipiny, Francja, Ghana, Grecja, Holandia, Indie, Indonezja, Irak,
listy do miejscowych i ogólnokrajowych gazet i dzwońmy do Izrael, Jugosławia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Kuba, Malezja,
programów radiowych zajmujących się problematyką napro- Maroko, Meksyk, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, Republika
mieniowanej żywności. Hodujmy własne jarzyny w swoim ogró- Federalna Niemiec, Republika Południowej Afryki, Syria, Tajlandia, Tunezja,
dku. Jeśli wyhodujemy je sami, będziemy wiedzieli, co są warte! Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam i Włochy.
10. Zamieszczone na stronie internetowej organizacji IAEA ‹www.iaea.org›
W swojej broszurze zatytułowanej Fakty na temat napromie- opracowanie „Catching the Wave” jest znakomitym przykładem kampanii
niowywania żywności Międzynarodowa Agencja Energii Ato- propagandowej, której poddawana będzie jeszcze przez najbliższych kilka lat
mowej podaje: „Poglądu, że konsumenci są przeciwni kupowa- opinia publiczna.
niu napromieniowanej żywności, nie da się obronić”.32 Temu 11. Pełny tekst tego oświadczenia znajduje się na stronie ‹www.who.org›.
12. Bullerman i inni, „Use of Gamma Irradiation to Prevent Aflatoxin
bezczelnemu stwierdzeniu należy się stanowczo przeciwstawić. Production in Bread”, Journal of Food Science, 1973:1238.
Musimy donośnym głosem przeciwstawiać się bezczelnej pro- 13. T. Webb, T. Lang (Londyńska Komisja Żywnościowa), Food...
pagandzie lobby optującego za napromieniowywaniem żywno- 14. Edward S. Josephson, Martin S. Peterson (pod redakcją), Preservation of
ści. Społeczeństwu należy się więcej informacji niż tylko stwier- Food by Ionizing Radiation, CRC Press, Floryda, USA, 3 tomy (vol. 1, 1982; vol.
2 i 3, 1983).
dzenie, że napromieniowana żywność jest „bezpieczna”. Społe- 15. Technologia wykorzystująca strumienie elektronów rozwinięta została
czeństwo powinno poznać stopień naukowej niepewności, jaki jako część amerykańskiej inicjatywy obronnej zwanej popularnie „Gwiezdnymi
kryje się za stwierdzeniami tak zwanych organizacji ekspertów. Wojnami”. Po wstrzymaniu finansowania tego programu naukowcy pracowali
Domy bez kuchni. Domy bez ogrodów, zakupy żywności nad nim z myślą o wykorzystaniu tej technologii do innych celów.
16. Centrum Bezpieczeństwa Żywności Urządu ds. Żywności i Leków, „Kine-
przez Internet... codziennie odbiera się nam coraz więcej tics of microbal inactivation for alternative food processing technologies – pul-
naszego własnego pożywienia i uzależnia od innych, którzy sed X-rays”, 2 czerwca 2000 roku, ‹www.mv.cfsan.fda.gov/~comm/itf-xray.html›.
dostarczają ten artykuł pierwszej potrzeby. Jeśli nie zażądamy, 17. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, „Facts About Food Ir-
aby zwrócono nam odpowiedzialność za naszą żywność i naszą radiation”, ‹www.iaea.org›.
18. Przesłuchania przed kongresem Stanów Zjednoczonych w sprawie na-
pracę, nasza przyszłość pozostanie w ich rękach. I promieniowywania żywności, Podkomitet ds. Zdrowia i Środowiska, 19 czerwca
1987 roku. Dalsze szczegóły znaleźć można na stronie Canadian Coalition for
O autorce: Nuclear Responsibility ‹www.ccnr.org/food–irradiation.html›.
Susan Bryce jest australijską dziennikarką i autorką ponad 70 19. C. Bhaskaram, „Effects of feeding irradiated wheat to malnourished
artykułów dochodzeniowych. Wydaje pismo Australian Freedom children”, American Journal of Clinical Nutrition, luty 1975, 28:130-135.
20. Poliploidalność i endoreduplikacja są powodowane przez blokadę ostat-
& Survival Guide, którego celem jest podważanie zaufania do mitu
niego stadium podziału komórki. W procesie tym chromosomy ulegają dup-
otaczającego korporacyjną kulturę konsumencką, globalizację i Nowy likacji i jednocześnie nie dochodzi do podziału komórki. W rezultacie powstaje
Porządek Świata (New World Order). Australian Freedom & Survival duża komórka z podwójnym zestawem chromosomów.
Guide zachęca do publicznej debaty i stawiania pytań dotyczących 21. Patrz ‹www..food-irradiation.com/you–asked.htm›.
22. Rozwój Rynku Napromieniowywanej Żywności w pacyficznej Azji. Skoor-
naszej przyszłości i możliwości przetrwania. Chodzi tu o zagadnienia
dynowane Projekty Badawcze FAO i IAEA, ‹www.iaea.or.at/programmes/na-
z dziedziny inżynierii genetycznej, napromieniowywania żywności fa/d5/crp/d6–2006.html›.
i tematów pokrewnych, takich jak międzynarodowa inwigilacja, potę- 23. Kanadyjskie przepisy nie uległy zmianie od roku 1989, kiedy to na-
ga korporacji i globalnego rządu oraz samowystarczalność w XXI promieniowywanie uznano za proces, a nie element składowy. Patrz.
‹www.foodincanada.com/Content/0396/F7–Features.html›.
wieku. Australian Freedom & Survival Guide można nabywać drogą
24. Parlament Europejski, wspólne uzgodnienie w sprawie żywności i dodat-
subskrypcji (6 numerów wychodzących w roku kosztuje 37 amery- ków do żywności poddawanych działaniu promieniowania jonizującego, 27
kańskich dolarów). Czeki wystawione na nazwisko Susan Bryce stycznia 1999, ‹www.dainet.de/bfe/BfeEnglish/Information/index.cfm›.
należy wysyłać na adres: Susan Bryce, P.O. Box 66, Kenilworth, Qld 25. Wniosek Steritechu można ściągnąć ze strony ANZFA ‹www.anzfa.gov.au›.
26. Patrz ‹www.gmabrands.com/pubpolicy/irradiation/index.cfm›.
4574, Australia. Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową
27. Ponad 170 firm na całym świecie napromieniowuje żywność. Wśród
‹www.squirrel.com.au/~sbryce/›. amerykańskich firm wymienionych przez Stowarzyszenie Producentów Warzyw
Przełożył Jerzy Florczykowski zajmujących się tym znajdują się: Accelerator Technology Corporation; Alpha
Omega Technology, Inc.; APA Inc./Titan Corporation; Food Technology ser-
Przypisy: vice, Inc.; Iotron Technologies, Inc. i Isomedix.
1. Patrz ‹www.dkp-ml.dk/netactivist/food–E5.htm›. 28. Patrz ‹www.ratical.com/radiation/inetSeries/partialAccLs.html›.
2. Kobalt-60 jest najszerzej stosowanym materiałem radioaktywnym w proce- 29. Patrz ‹www.sustainable-city.org/articles/irradiat.htm›.
sie napromieniowywania żywności. Amerykańska spółka GrayStar pracuje nad 30. J. Ashton, R. Laura, The Perils of Progress: Health and Environment
prototypem promiennika, który będzie generował promieniowanie gamma Hazards of Modern Technology and What You Can Do About Them, UNSW
w oparciu o cez-137, który zamierza ekstrahować chemicznie z odpadów Press, Australia, 1998, str. 166.
nuklearnych. Ta prototypowa maszyna szerokości 3, długości 2,5 i wysokości 8,5 31. Napromieniowywanie materiałów służących do pakowania żywności stale
metra ma być montowana wzdłuż linii pakowania lub przetwarzania żywności. wzrasta i właśnie tu może tkwić największe ryzyko dla zdrowia.
3. P.J. Skerrett, „Food Irradiation: Will It Keep the Doctors Away?”, 32. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, „Facts About Food Ir-
Technology Review, ‹www.techreview.com/articles/nd97/skerrett.html›. radiation”, ‹www.iaea.org›.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 17


ŚWIATŁO ULTRAFIOLETOWE – FAKTY I MITY

A meryka cierpi na fobię, nieracjonalny strach przed światłem (promieniowa-


niem) ultrafioletowym (UV). Nowy kaprys naukowy nakłania nas do bezsen-
sownych zachowań. Wynikające z niego choroby i niewłaściwe zachowanie wpra-
wiają w zakłopotanie i jednocześnie wzbogacają lekarzy, psychiatrów, dentystów,
kryminologów, a także firmy farmaceutyczne.
W wielu dziedzinach nauki i medycyny prawda pozostaje dla wielu badaczy
w związku z następnym grantem, naciskiem środowiska naukowego i walką
Właściwe o możliwość pozostania przy swoim stanowisku. Ten całkiem polityczny proces
zachodzi nawet wtedy, gdy dowody wskazują na coś przeciwnego, jak to ma miejsce
wystawianie w omawianej tu sprawie.1 Wiele badań „naukowych” uważanych jest – i to wcale nie
bezpodstawnie – za sfałszowane.2,3 Tak duża ilość sponsorowanych badań nauko-
swojego ciała wych wycelowanych niemal wyłącznie w jednym kierunku jest charakterystyczna dla
potencjalnie niebezpiecznych naukowych wybryków. Niemal wszyscy „naukowcy”
na działanie próbują udowodnić coś, co pomoże im w dalszej karierze, natomiast odkrycie
prawdy jest dla nich sprawą drugorzędną.
światła o pełnym Prognozy dotyczące natężenia promieniowania UV w dużych ośrodkach miejs-
kich podawane są obecnie już codziennie. Amerykańska Agencja Ochrony Środo-
zakresie widma wiska (Enviromental Protection Agency; w skrócie EPA) sugeruje, że przebywając
na świeżym powietrzu powinniśmy „chronić się przed promieniowaniem UV, gdy
może skutecznie tylko zauważymy własny cień”. Wielu lekarzy daje takie same ostrzeżenia swoim
pacjentom. To jest straszna rada. Gdyby człowiek był maszyną, lekarz mógłby
chronić przed naprawić lub wymienić jedną część, nie martwiąc się o resztę urządzenia. Człowiek
maszyną jednak nie jest, przypomina raczej sieć lub hologram. Każdy organ i każda
chorobami, część naszego ciała ma wpływ na wszystkie pozostałe – komórki jednej części ciała
komunikują się z komórkami pozostałych części.4
utrzymując nasz W rezultacie tego typu porad opartych na pseudonaukowych podstawach
używanie okularów przeciwsłonecznych stało się epidemią, kryjemy się za ele-
organizm ganckimi, przyciemnianymi szybami samochodowymi, pokrywamy naszą skórę
filtrami przeciwsłonecznymi, nawet w przypadku krótkiego wystawienia na słoń-
w dobrym ce. Ludzie, którzy poddają się takim praktykom, rujnują swoje zdrowie psy-
chiczne5 i fizyczne.
zdrowiu. Ta fobia zrodziła się, kiedy badacze znieczulając zwierzęta doświadczalne,
otwierali im na siłę oczy i naświetlali je intensywnym światłem UV, które
powodowało uszkodzenie siatkówek. Nadmierne wystawienie na jeden z zakresów
ultrafioletu (bakteriobójczy UVC o krótszej fali) może uszkodzić tkankę, lecz EPA
robi tu zabawny przeskok od prawdy do wniosku, że powinniśmy unikać wszystkich
zakresów UV. Natężenie UVC w świetle słonecznym wcale nie wzrasta, zaś
przypuszczenie jakoby ochronna warstwa ozonu malała zostało obalone (patrz
poniżej). UVC występuje w świetle solariów i lamp halogenowych.6 W rzeczywisto-
ści ta niewielka ilość promieniowania UV, jaka znajduje się w świetle słonecznym
jest niezbędna dla zdrowia fizycznego i psychicznego, społecznego zachowania, siły
mięśni, energii i uczenia się.7 Stosowane z umiarem światło słoneczne zwiększa
odporność organizmu i stymuluje metabolizm zmniejszając zapotrzebowanie na
pożywienie oraz wzmagając naszą inteligencję.
Joseph G. Hattersley
Copyright  1995, 2001
• Obalenie mitu zagrożenia ze strony dziury ozonowej
Poniższe ustępy i przypisy pochodzą z książki Richarda Hobdaya The Healing
7031 Glen Terra Court SE Sun: Sunlight and Health in the 21st Century (Lecznicze słońce – światło słoneczne
Olympia, WA 98503-7119 i zdrowie w XXI wieku).8
USA Nie było żadnego wzrostu zachorowań na raka skóry i choroby oczu, zaburzeń
systemu immunologicznego czy szkód w środowisku, które można by przypisać
jhattersley@aol.net wzrostowi promieniowania ultrafioletowego. Największym miastem Ameryki Połu-
www.angelfire.com/wa/jhattersley/content.html dniowej położonym w pobliżu antarktycznej dziury ozonowej jest Punta Arenas
w południowym Chile. Wbrew przeciwnym doniesieniom w Punta Arenas nie wystąpiły

18 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


żadne problemy zdrowotne związane z dziurą ozonową, zaś stwierdził ponadto: „Siatkówka jest połączona kanałami neu-
pomiary promieniowania ultrafioletowego wykazują, że jakikol- rochemicznymi z szyszynką i przysadką mózgową, nadrzęd-
wiek jego przyrost jest zbyt mały, aby mieć znaczący wpływ na nymi gruczołami całego systemu hormonalnego, które kont-
zdrowie.9 rolują produkcję i uwalnianie hormonów. Regulują w ten
Artykuł naukowy opublikowany w roku 1998 przez Europejs- sposób biochemię całego organizmu i jego wzrost, działanie
kie Forum Nauki i Środowiska [European Science and Enviromen- wszystkich organów naszych ciał, z mózgiem włącznie”.21
tal Forum] poddaje w wątpliwość powszechnie panujący pogląd, Nastawiony krytycznie czytelnik może zapytać: Kto prze-
że ilość ozonu się zmniejsza, i stwierdza, że prognozy stawiane prowadził poważne, naukowe badania potwierdzające twier-
przez naukowy establishment i media były nieuzasadnione.10 Jeśli dzenia dra Otta? Odpowiedź na to pytanie brzmi: A jak
to prawda i dziura w warstwie ozonowej jest tylko jej okresowym można zarobić promując światło słoneczne? Pomyślcie o tym.
ścienieniem w górnej atmosferze występującym wczesną wiosną,
to nie ma żadnego powodu do obaw, że promieniowanie UV I. Zdrowotne skutki pozbawienia ultrafioletu
stanie się bardziej niebezpiecznie i wywoła u ludzi raka skóry. Rozważmy najpierw wpływ całkowitego odcięcia dostępu
Nie ma jak dotąd żadnego dowodu na poparcie szeroko promieniowania UV na zdrowie.
rozpowszechnionego poglądu, że wzrost zachorowań na złoś-
liwego czerniaka w ostatnich latach ma jakikolwiek związek • Sztuczne światło i czerniak
z ubytkiem ozonu. Przyrost ten zaczął się, zanim dostrzeżono Czerniak złośliwy jest nagminnie, lecz błędnie przypi-
jakikolwiek ubytek ozonu. Opublikowany w British Journal of sywany wystawieniu na światło słoneczne. Ten niebezpieczny
Cancer artykuł pokazuje, że w Norwegii od roku 1957 do 1984 nowotwór, zwany popularnie rakiem skóry, jest śmiertelny,
ilość przypadków czerniaka złośliwe- jeśli nie jest leczony. W badaniu
go wzrosła o 350 procent u mężczyzn naukowym przeprowadzonym przez
i 440 procent u kobiet. W tym samym
Dwie godziny pełnego Marynarkę Wojenną USA więk-
okresie nie było żadnych zmian w stę- światła wieczorem mogą szość przypadków czerniaka wykryto
żeniu ozonu nad Norwegią ani żad- niekiedy uleczyć takie u ludzi, którzy przez cały czas praco-
nych znaczących zmian w rocznych wali w zamknięciu przy sztucznym
dawkach promieniowania ultrafioleto-
objawy jak wzrost wagi,
oświetleniu. Czerniak najrzadziej
wego ze Słońca.11 Przerażające histo- depresja, głód występował u tych ludzi, którzy pra-
rie, jak ta o pewnej owcy w Chile, węglowodanów, zamknięcie cowali zarówno w zamknięciu, jak
u której pod wpływem wzrostu pro- się w sobie, zmęczenie i na świeżym powietrzu. Co więcej,
mieniowania UV wystąpiła zaćma (ka- 22 w większości przypadków czerniak
tarakta), nie mają pokrycia w literatu- i irytacja. występował w tych częściach ciała,
rze naukowej. U wzmiankowanej ow- które były rzadko wystawiane na
cy wykryto później chorobę zakaźną, słońce.23 Wynika z tego wniosek, że
zaś światło słoneczne nie miało z zaćmą nic wspólnego.12,13 zarówno bardzo niskie, jak i bardzo wysokie dawki UV są
Jedno jest jednak jasne – na temat ubytku ozonu, a zarazem szkodliwe, natomiast umiarkowane działają zdrowotnie.24
opalania się, istnieje ogromna ilość opinii i komentarzy opartych
na wątłych podstawach. Jak na razie nikt nie udowodnił, że • Filtry przeciwsłoneczne i czerniak
ubytek w warstwie ozonowej jest odpowiedzialny za wzrost Filtry przeciwsłoneczne blokują tylko promieniowanie
zachorowań na raka skóry. Większy pożytek wyniknie z badań UVA i UVB, które jest nam w śladowych ilościach niezbęd-
nad rzeczywistymi przyczynami raka skóry niż z marnotrawienia ne, natomiast nie blokują potencjalnie niebezpiecznego, bak-
czasu na badania górnych warstw atmosfery i zwalania całej winy teriobójczego UVC. Nikt nie udowodnił, że handlowe filtry są
na słońce. Dieta i styl życia grają znacznie większą rolę w genezie bezpieczne.25 Ich składniki chemiczne przenikają przez skórę
raka, niż się obecnie uważa. To samo można by też powiedzieć do krwioobiegu, zwiększając ilość trucizn, z którymi organizm
o innym, coraz częściej występującym, schorzeniu, które łączone musi się uporać.26 Handlowe filtry przeciwsłoneczne zwięk-
jest z ubytkiem ozonu – zaćmie starczej. szają ryzyko czerniaka, powodując mutacje w chromosomach
Należy zauważyć, że wystawienie na nawet niewielką komórek przez interakcje chemikaliów i światła.27 Naturalne
dawkę UVB znacząco zwiększa ryzyko zaćmy14, ale tylko filtry, podobnie zresztą jak chemiczne, zmniejszają podaż
w zestawieniu z charakterystyczną dla Zachodu niezdrową niezbędnej witaminy D3 produkowanej przy udziale UVB,
dietą, bogatą w nienasycone tłuszcze i produkty ich utlenia- zwiększając ryzyko osteoporozy.
nia.15,16 Ludzie (ze mną włącznie), którzy stosują bardziej Ponadto, jak zauważa dr Lita Lee, „coraz więcej dowodów
racjonalną dietę, wzbogaconą w witaminy C i E, nie zapadają wskazuje, że wiele z nich [filtrów przeciwsłonecznych] zawiera
na zaćmę, nawet w przypadku przewlekłego przebywania na kancerogeny i że ryzyko raka skóry wzrasta wraz z ich
słońcu.17,18 używaniem. Jedynym filtrem przeciwsłonecznym, jaki mogę
polecić, jest olej kokosowy, ale wierzcie mi, nie możecie się
FOTOBIOLOGIA wysmarować olejem kokosowym i cały dzień smażyć na
Nieżyjący już dr John N. Ott19 stworzył, zaczynając od słońcu. Niewielki dodatek jodu (jodyny) do oleju kokosowego
fotografii poklatkowej jako hobby w szkole średniej, nową w pierwszym tygodniu lata da dodatkową ochronę. Nie należy
gałąź nauki – fotobiologię. Działał aktywnie na tym polu używać jednak jodu dłużej niż przez tydzień, może on bowiem
jeszcze po dziewięćdziesiątce. zakłócić prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Moim zdaniem
W swojej ostatniej wydanej w roku 1990 książce Light, jedyne bezpieczne (nie kancerogenne) filtry przeciwsłonecz-
Radiation and You: How to Stay Healthy (Światło, promie- ne, to te, które zawierają dwutlenek tytanu”.28
niowanie i ty – jak zachować zdrowie)20 napisał: „Człowiek
zaadoptował się do światła o pełnym spektrum i jego sztuczne • Światło fluorescencyjne i czerniak
zniekształcanie, takie jak złe oświetlenie będące analogią do Praca badawcza opublikowana w prestiżowym czasopiś-
nieprawidłowego odżywiania, może wywierać na nas wpływ mie medycznym Lancet oraz rosyjskie badania naukowe
biologiczny”. W wywiadzie opublikowanym w roku 1991 dowiodły, że to raczej światło fluorescencyjne [ze świetlówek]

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 19


a nie światło słoneczne ułatwia rozwój czerniaka – proporc- gorącą żarówką palnego materiału lub pęknięcia samej żaró-
jonalnie do czasu wystawienia na to światło.29,30 W badaniu wki.39,40
omówionym w Lancecie przeprowadzonym na grupie blisko
900 kobiet, u tych, które pracowały w zamknięciu, w świetle • Chlorowanie i czerniak
fluorescencyjnym, wystąpiło 2,1 raza wyższe ryzyko zapad- Picie chlorowanej wody i kąpanie się w niej również może
nięcia na czerniaka niż u pozostałych. Wśród kobiet wy- spowodować wystąpienie czerniaka złośliwego.41,42,43,44 Pod-
stawionych na działanie światła fluorescencyjnego przez 20 lat chloryn sodu używany do chlorowania wody w basenach
i dłużej względne ryzyko było 2,6 raza wyższe. Względne kąpielowych wykazuje w teście Amesa45 i innych testach
ryzyko było niższe u kobiet, które były najbardziej wystawione mutagenności46,47 własności mutagenne. Rudzielcy i blondyni
na światło słoneczne, bawiąc się na świeżym powietrzu jako są dużo bardziej podatni na rozwój czerniaka, albowiem ich
dzieci lub opalając się jako dorośli. W mniejszej grupie skóra zawiera względny nadmiar feomelanin48 w porównaniu
badawczej mężczyzn wystawionych na działanie światła fluo- do ludzi o ciemniejszej karnacji.49
rescencyjnego przez 10 lat i dłużej względne ryzyko wyniosło Franz H. Rampen z Holandii i jego współpracownicy
4,4, a u tych, którzy jako dzieci spędzali najmniej czasu na twierdzą, że światowe zanieczyszczenie rzek i oceanów oraz
słońcu, wynosiło ono 7,3. chlorowanie wody w basenach kąpielowych przyczyniają się
Jak więc widzimy, długotrwałe wystawienie na pełne do wzrostu zachorowań na czerniaka.50,51,52
spektrum światła słonecznego ze śladowym UV włącznie Innym ważnym czynnikiem wzrostu doniesień na temat
„uodporniło” częściowo zarówno kobiety, jak i mężczyzn występowania czerniaka było i jest nieustanne obniżanie
przed późniejszym rozwojem czerniaka. Te wystawienia miały przez lekarzy kryterium, po przekroczeniu którego stwierdza
miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, czyli się czerniaka (inaczej mówiąc, zmiana skórna uważana obec-
przed domniemanym zmniejszeniem się warstwy ozonu nie za czerniaka, 5 lat temu nie byłaby za niego uznana).
w górnych warstwach atmosfery. Ale jak widzieliśmy, ilość
UV przenikająca przez atmosferę wcale się nie zwięk- • Syntetyczne hormony i czerniak
szyła.31,32 A co z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i hor-
Wszystko to całkowicie obala twierdzenie, że to wystawie- monalną terapią zastępczą (hormone replacement therapy;
nie na słońce wywołuje czerniaka złośliwego. w skrócie HRT – chodzi o terapię hormonalną u kobiet po
Przez 19 lat, jakie minęły od cza- menopauzie)? Ilość przypadków
su publikacji tej pracy w Lancecie, Dr Ott odkrył również, czerniaka wzrasta szczególnie ostro
nikt nie obalił przedstawionych wśród kobiet w krajach, gdzie piguł-
w niej wyników, niemniej wielu je że światło emitowane ka antykoncepcyjna jest w powsze-
ignoruje i mogliby zarabiać jeszcze przez inny rodzaj lamp chnym użyciu – w Australii, Amery-
więcej pieniędzy, gdyby tego artyku- fluorescencyjnych – monitory ce Północnej i Europie. W badaniu
łu i informacji, jakie zawiera, po przeprowadzonym w Walnut Creek
prostu nie było. komputerowe i ekrany w Kalifornii wszystkie kobiety, u któ-
Dlaczego światło fluorescencyjne telewizyjne wywołuje przy rych przed czterdziestką rozwinął się
wywołuje czerniaka? Dlatego że „e- dłuższym wystawieniu czerniak, stosowały pigułki antykon-
misje takiego światła zawierają po- cepcyjne. W roku 1981 u kobiet
tencjalnie kancerogenny zakres
aglutynację (zbijanie się) przyjmujących pigułki ryzyko czer-
[promieniowania]”.33 czerwonych krwinek. niaka było znacząco wyższe (trzykro-
Dr Ott odkrył, że katody umiesz- tnie) niż u nie przyjmujących.53 Pi-
czone na końcach świetlówek emitu- gułka antykoncepcyjna sprzyja też
ją promieniowanie rentgenowskie i inny smog elektromag- atakowi serca poprzez znaczące obniżanie zapasów witaminy
netyczny. Rośliny żyjące pod centralną częścią długiej świet- B6 w organizmie.54
lówki rosną normalnie; natomiast umieszczone blisko końców Co więcej, komórki czerniaka mają, podobnie jak komórki
świetlówki mają wzrost nienormalny i zahamowany. Zwierzę- raka piersi, receptory estrogenowe. Tak więc u kobiet stosują-
ta laboratoryjne umieszczone w klatce blisko końców takich cych HRT jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia
świetlówek stają się agresywne i zdradzają zachowania kani- czerniaka niż u pozostałych. Przeprowadzone niedawno ba-
balistyczne. danie naukowe na grupie 52 705 kobiet wykazało, że ryzyko
Dr Ott odkrył również, że światło emitowane przez inny raka piersi wzrasta o 2,3 procenta z każdym rokiem trwającej
rodzaj lamp fluorescencyjnych – monitory komputerowe i ek- przeciętnie 11 lat kuracji HRT. Dobrą wiadomością jest to, że
rany telewizyjne wywołuje przy dłuższym wystawieniu agluty- ten wzrost ryzyka zmniejsza się po zakończeniu kuracji i spa-
nację (zbijanie się) czerwonych krwinek. Powoduje to osłabie- da do zera po pięciu latach (to znaczy ryzyko staje się takie
nie skupienia, wywołuje uczucie znużenia i zwiększa ryzyko same, jak u kobiet, które nigdy nie stosowały HRT). Autorzy
ataku serca i udaru [mózgu].34 Gdy zakończenia świetlówek badania komentują to następująco: „Te odkrycia powinny być
są ekranowane ołowiem a zakres emitowanego światła po- brane pod uwagę w kontekście korzyści i zagrożeń związa-
szerzony o śladowe UV, rośliny i zwierzęta umieszczone pod nych ze stosowaniem HRT”.55 Inni poddają w wątpliwość
świetlówką rosną i funkcjonują normalnie.35 Ekranowanie przekonanie, że HRT daje jakiekolwiek korzyści.56,57,58
końców świetlówek taśmą ołowianą jest zdaniem dra Otta
równie istotne, jak samo światło pełnego spektrum.36 II. Zdrowotne skutki działania ultrafioletu
Czerniak może też być wywołany przez zbyt intensywne Rozważmy teraz korzystne dla zdrowia skutki działania
naświetlanie lampami kwarcowymi37 (stosowanymi w sola- ultrafioletowego składnika pełnospektralnego światła.
riach). Ich promieniowanie, podobnie jak lamp halogeno-
wych, zawiera pewien zakres niebezpiecznego UVC.38 Jeśli • Światło pełnego spektrum i zdrowie dzieci
użytkownicy solariów niezdrowo się odżywiają, ryzyko czer- W roku 1973 w pięciu klasach szkoły w Sarasota w stanie
niaka wzrasta. Lampy halogenowe stanowią również poważne Floryda zainstalowano ekranowane przed szkodliwym pro-
zagrożenie pożarowe w przypadku zetknięcia się z bardzo mieniowaniem żarówki emitujące światło pełnego spektrum.

20 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


I co się zdarzyło? Kilkoro nadzwyczaj nadpobudliwych i roz- Pacjenci w ostatnim stadium raka, których dr Ott znał
kojarzonych dzieci uspokoiło się zupełnie i nauczyło czytać, osobiście, odczuwali poprawę wygrzewając się w bujanym
jednocześnie spadła ilość nieobecności. Dzieci w pozostałych fotelu na słońcu. Dr Jane Wright, kierująca w roku 1959
– standardowo oświetlonych – czterech klasach nadal źle się badaniami nad rakiem w Bellevue Memorial Medical Center,
zachowywały (co wykazały ukryte, reagujące na ruch kamery). była zafascynowana ideami dra Otta. W lecie tego roku
Ich trudności w uczeniu się i opuszczanie zajęć nie zmieniły zaleciła swoim pacjentom z rozwijającym się guzem unikanie
się.59 Po roku nauki uczniowie klas oświetlonych światłem sztucznego oświetlenia i przebywanie na świeżym powietrzu
pełnego spektrum mieli o 33 procent mniej ubytków w zębach tak długo, jak to możliwe. Nie nosili oni okularów przeciw-
niż pozostali. Myszy laboratoryjne, które cały swój czas słonecznych ani korekcyjnych, które blokowałyby promienie
aktywności spędzały w sztucznym oświetleniu o pełnym spekt- UV. Przez całą jesień u 14 z 15 pacjentów guzy się nie
rum, miały zęby w doskonałym stanie.60 O odkryciu podob- powiększyły, a kilku pacjentów odczuło wyraźną poprawę.
nych zależności donoszono z Kalifornii, stanu Washington Jedyny pacjent, którego stan się pogorszył, przebywał na
i Alberty w Kanadzie.61 W podobnym badaniu porównaw- świeżym powietrzu, ale nosił okulary korekcyjne. Ott był
czym przeprowadzonym w szkole w stanie Vermont stwier- krytykowany za przeprowadzanie badań na ludziach bez
dzono, że światło pełnego spektrum wzmacniało odpor- żadnej naukowej kontroli. A jak miał to uczynić, skoro
ność.62,63 fundusze na kontynuację tych badań zostały mu obcięte,
Dlaczego więc pod wpływem światła pełnego spektrum, ze czego doświadczał nad wyraz często.68
śladowym UV włącznie, było o tyle mniej dziur w zębach? Pewna chora na raka kobieta towarzyszyła norweskim
I dlaczego pod wpływem tego światła wzrastała odporność. rybakom [podczas połowów], jadała dużo świeżo złowionych
Zdaniem dra Otta „każda substancja odżywcza i każdy lek ma ryb i w rezultacie wyzdrowiała. Jej [chorzy na raka] przyjacie-
charakterystyczną dla siebie długość fali, którą absorbuje. le również jadali ryby, ale nie przebywali na świeżym powiet-
Jeżeli w sztucznym oświetleniu ta rzu i rak ich zabił.69 Czy gdyby
specyficzna długość fali nie występu- „chroniła” się przed UV, zauważyw-
je, człowiek wystawiony na takie
Zdaniem dra Otta „każda szy swój cień, jak zaleca EPA, też by
oświetlenie nie wykorzysta odżyw- substancja odżywcza i każdy wyzdrowiała? I czy gdyby kochający
czych lub innych korzystnych właś- lek ma charakterystyczną dla słońce mieszkańcy Arizony odrzucili
ciwości tej substancji”.64 Promienio- siebie długość fali, którą filtry i okulary przeciwsłoneczne
wanie UV pełni tu rolę substancji i opalali się przez 30 minut dzien-
odżywczej i katalizuje proces wyko- absorbuje. Jeżeli w sztucznym nie,70,71 ilość przypadków raka nie
rzystania innych substancji odżyw- oświetleniu ta specyficzna spadłaby wśród nich znacząco?
czych. długość fali nie występuje, W Chicago doniesiono nagle
Tak więc światło pełnego spekt- o przypadkach białaczki (pewna od-
rum niweluje u dzieci niedobór wita- człowiek wystawiony na takie miana raka krwi) w pewnej szkole
miny D3 (różniącej się od toksycznej oświetlenie nie wykorzysta podstawowej, których liczba prze-
formy witaminy D dodawanej do odżywczych lub innych kraczała pięciokrotnie średnią krajo-
mleka) uważanej obecnie za prohor- wą. Wszystkie chore dzieci, oprócz
mon. Umożliwia ona pełniejszą ab-
korzystnych właściwości jednego, uczyły się w klasach, gdzie
sorpcję wapnia z pożywienia tej substancji”. nauczyciele zasłaniali okna roletami
i zmniejsza ryzyko osteoporozy oraz i przez cały dzień było włączone
złamania biodra w późniejszym sprzyjające rozwojowi czerniaka
okresie życia. Przeprowadzone niedawno badanie naukowe oświetlenie jarzeniowe. Gdy tylko wpuszczono do klas tę
wykazało, że blisko połowa ludzi z wszystkich grup wiekowych cześć promieniowania UV, która była w stanie przedostać się
zażywających preparaty wielowitaminowe (zawierające zale- przez szkło okienne, to skupisko [przypadków] białaczki
cane dawki witamin) miała zbyt niski poziom witaminy D. przestało istnieć.72 (Dr Raymond Peat uważa, że światło
Gdy organizm nie jest w stanie absorbować odpowiedniej słoneczne jest lepiej absorbowane, jeśli przechodzi przez
ilości wapnia z pożywienia, pobiera go z kości.65 szkło.73)
Światło pełnego spektrum zwiększa również odporność
organizmu. Ułatwia w ten sposób ochronę, miedzy innymi • Światło pełnego spektrum kontra artretyzm i ślepota
przed stwardnieniem rozsianym, atakiem serca oraz AIDS. Na początku swojej kariery naukowej dr Ott przewrócił się
Czy powinniśmy „chronić się przed promieniowaniem UV, i stłukł okulary, wkrótce potem cofnął się u niego jego
gdy tylko zauważymy własny cień”, jak straszy nas EPA? Czy artretyzm. W roku 1996 Marion Patricia Connolly, dyrektor
słuchając EPA nie tworzymy nowych miejsc pracy dla dentys- wykonawczy Fundacji Żywieniowej Price’a-Pottengera (Price-
tów, ortopedów i onkologów, nie mówiąc już o rynku zbytu Pottenger Nutrition Fundation; w skrócie PPNF), doświad-
dla firm farmaceutycznych? czyła tego samego. Okulary korekcyjne o pełnym spektrum, to
znaczy przepuszczające wszystkie zakresy promieniowania
• Światło pełnego spektrum kontra rak UV, są bardzo trudne do zdobycia. Ja osobiście zdejmuję na
Rak nie cierpi światła pełnego spektrum. Myszy z od- świeżym powietrzu okulary, gdy tylko jest to możliwe.
miany szczególnie wrażliwej na rozwój nowotworu żyły po- Żyjący w świetle o pełnym spektrum szczurzy samiec jest
nad dwa razy dłużej pod oświetleniem o pełnym spektrum łagodny i nawet opiekuńczy dla swojego potomstwa. Ale gdy
niż pod standardowym, a u szczurów wystawionych na takie tę samą parę szczurów podda się standardowemu oświetleniu,
samo oświetlenie rozwój guza był znacząco ograniczony.66 samiec musi być usunięty przed narodzeniem następnego
Ograniczony w swoim punkcie widzenia Narodowy Instytut miotu, by zapobiec agresji i kanibalizmowi z jego strony.
Raka (National Cancer Institute) i Amerykańskie Stowa- Przeniesiony ponownie do naturalnego światła przed kolej-
rzyszenie Rakowe (American Cancer Society) ignorują te nymi narodzinami staje się znowu łagodny.74 Co prawda
potwierdzone przez sześć dużych ośrodków medycznych od- ludzcy ojcowie nie będą raczej zjadać swoich dzieci, ale czy
krycia.67 rzeczywiście potrzebujemy jeszcze więcej agresji w domach?

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 21


Zmieniające się przemiennie oświetlenie, od pełnospekt- waniach w literaturze medycznej niczego, co by podważało to
ralnego światła do kompletnej ciemności, leczy dzieci odkrycie). Kora białej wierzby (Salix alba) daje takie same
urodzone jako niewidome wskutek uszkodzenia mózgu. efekty lecznicze jak aspiryna bez drażnienia żołądka czy
Technika ta była oficjalnie zalecana przez W.H. Batesa wywoływania ślepoty, podobnie jak trzy szklanki soku z czer-
w roku 1909 i została poparta w roku 1930 przez Aldousa wonych winogron dziennie. I w przeciwieństwie do aspiryny,90
Huxleya. Jej skuteczność potwierdzono w ostatnim Rocz- flawonoidy z soku winogronowego są aktywne również przy
nym Raporcie Brytyjskiego Instytutu ds. Dzieci z Uszkodze- podniesionym poziomie adrenaliny.91 Dwie 400-miligramowe
niami Mózgu (British Institute for Brain Injured Chil- kapsułki kory białej wierzby odpowiadają jednej 300-mili-
dren).75 gramowej tabletce aspiryny92. Jedzenie dużej ilości ciemno-
Jak można to wszystko wyjaśnić? Pełnospektralne światło zielonych roślin liściastych takich jak szpinak93, jarmuż czy
wnikając przez oczy w czasie czuwania pobudza szyszynkę do brukselka również chroni przed tym schorzeniem [krwoto-
wydzielania melatoniny w czasie snu. Ten ułatwiający sen kiem siatkówkowym]94,95.
przeciwutleniacz niszczy kancerogenne rodniki hydroksylowe, Wielu dermatologów zaleca starszym pacjentom unikanie
a ponadto spowalnia starzenie się.76,77 Melatonina hamuje słońca w obawie przed rakiem skóry. Przychodzą tu na myśl
wzrost komórek ludzkiego raka piersi in vitro (w próbówce) tysiące starych ludzi ulegających powolnej degrengoladzie
i może przeniknąć do wnętrza komórki przez każdą barie- w domach opieki. Ta porada mimowolnie powoduje, że
rę.78,79 Tak więc odpowiednio długi sen – najlepiej w cał- pacjenci ci stają się jeszcze bardziej chorzy i starsi, niż
kowitej ciemności80 – stanowi terapię przeciwko starzeniu się, wskazywałby na to ich wiek. Przebywanie w domu powoduje
wolnym rodnikom, rakowi i zawało- problemy o wiele gorsze niż rak skó-
wi serca! ry. Kości starszych ludzi będą się
Z wyjątkiem nagłych przypad-
Żyjący w świetle o pełnym kruszyć i łamać (osteoporoza), zaś
ków, ludzie poniżej pięćdziesiątki spektrum szczurzy samiec oni sami stracą chęć do życia (depre-
powinni zażywać melatoninę ostroż- jest łagodny i nawet sja). Artykuły publikowane w takich
nie, jeśli w ogóle.81 U ludzi w wieku opiekuńczy dla swojego pismach, jak Cancer, Cancer Rese-
40-45 lat jeden do trzech miligra- arch i Preventive Medicine sugerują,
mów przed snem ułatwia zaśnięcie potomstwa. Ale gdy tę samą że unikanie słońca może ułatwić roz-
i zapewnia spokojny sen, nie mówiąc parę szczurów podda się wój innych rodzajów raka niż rak
o innych korzyściach.82 standardowemu oświetleniu, skóry.96,97,98
W warunkach laboratoryjnych
wirusy są osłabiane przez wystawie- samiec musi być usunięty • Światło pełnego spektrum kontra
nie ich na działanie światła o pełnym przed narodzeniem choroby neurologiczne
spektrum zawierającego śladowe następnego miotu, by Badanie naukowe przeprowa-
UV. Mikroorganizmy chorobotwór- dzone przez dra med. Reuvena San-
cze, jak na przykład powodująca za-
zapobiec agresji dyka ze stanu Connecticut wykazało,
trucie pokarmowe E. coli, również i kanibalizmowi z jego strony. że długotrwałe pozbawienie światła
nie lubią ultrafioletu.83 Morric Cen- słonecznego zwiększa ryzyko stward-
ter w Winnipeg w Kanadzie uzyskuje nienia rozsianego i choroby Parkin-
„zdumiewające” efekty lecznicze poprzez naświetlanie ran sona wskutek zmniejszonego wydzielania melatoniny przez
światłem o pełnym spektrum.84 szyszynkę. Wydaje się to wyjaśniać południkowy gradient
liczby zachorowań na stwardnienie rozsiane – im dalej od
• Światło pełnego spektrum kontra sezonowe równika, tym częściej ono występuje.99 Wszyscy chorzy na
zaburzenia emocjonalne stwardnienie rozsiane pacjenci, których badał, mieli ekstre-
Siła światła pełnego spektrum w leczeniu sezonowej de- malnie niski poziom melatoniny, a ich szyszynki były zwap-
presji – wnikającego przez oczy – była szeroko demonst- nione lub stwardniałe.
rowana, również w leczeniu depresji niesezonowej,85 choć nie Odkryte przez dra Sandyka obniżenie wydzielania melato-
tak obszernie.86 Takie światło pobudza i reguluje gospodarkę niny może mieć związek z niedoborem cynku w ADHD100
biochemiczną całego organizmu. Czy w takim razie „chronie- (attention deficit hyperactivity disorder – zespół zaburzeń
nie” milionów ludzi przed promieniowaniem UV, jak zaleca uwagi z nadmierną aktywnością). „Ponieważ melatonina sty-
EPA, nie rozszerzy jeszcze bardziej epidemii depresji. muluje syntezę serotoniny,101 a niedobór serotoniny jest
Rozważenia wymaga też odpowiednia ilość witaminy łączony z agresywnym zachowaniem,102 możliwe jest, że wyso-
D w pożywieniu. „Sezonowe zaburzenia emocjonalne były ka przewaga zachowań nieuporządkowanych i agresywnych
z powodzeniem leczone witaminą D. Niedawno przeprowa- u pacjentów z ADHD może być związana z obniżonym
dzone badanie naukowe obejmowało 30-dniowe leczenie poziomem melatoniny i serotoniny połączonym z (ale nie
porównawcze za pomocą podawania witaminy D oraz za spowodowanym przez) niedoborem cynku”.103
pomocą dwóch godzin naświetlania dziennie. W grupie otrzy- Dr Sandyk poddaje mózg [pacjenta] działaniu bardzo
mującej witaminę D depresja zniknęła całkowicie, natomiast słabego zmiennego pola elektromagnetycznego, stymulując
w grupie naświetlanej nie”.87 w ten sposób wydzielanie melatoniny, co przynosi subiektyw-
Komórki siatkówki w twoich oczach nie będą się dzielić ną i obiektywną poprawę stanu pacjentów chorych na stward-
i regenerować bez małej dawki światła ultrafioletowego. Tak nienie rozsiane i chorobę Alzheimera w ciągu 1-2 minut. Dr
więc pełnospektralne światło zmniejsza ryzyko zwyrodnienia Sandyk stosuje pole elektromagnetyczne o fizjologicznej częs-
siatkówki (retinopatii), głównej przyczyny ślepoty u starszych totliwości od 2 do 7 herców, zbliżonej do używanej w neuro-
ludzi.88 Krwotok siatkówkowy, najcięższa faza tego schorze- transmiterach mózgowych.
nia, może być również efektem długotrwałego stosowania Melatonina niszczy kancerogenne rodniki hydroksylowe
aspiryny.89 (Co prawda prominentny okulista uznał taki zwią- poprzez neutralizowanie ich prekursorów, tak więc powinna
zek za „nieprawdopodobny”, jednak Kirk Hamilton, wydawca być użyteczna w leczeniu choroby Parkinsona i Alzheimera.104
Clinical Pearls News, nie znalazł po wyczerpujących poszuki- Melatonina blokuje receptory estrogenowe w komórkach

22 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


– nadmiar estrogenu pochodzący z pigułek antykoncepcyj- skórze.116 Z kolei dr Esther John z Północno-kalifornijskiego
nych i HRT pobudza komórki piersi do hiperproliferacji Centrum Raka (Northern California Cancer Center) donios-
(nadmiernego rozrostu, czyli tworzenia nowotworu), podczas ła, że codzienne opalanie się na słońcu bez filtrów przeciw-
gdy melatonina hamuje to działanie.105 Spowalnia również słonecznych wydaje się zmniejszać ryzyko zapadnięcia na raka
starzenie się.106 Sugeruje się, że spadek poziomu melatoniny piersi.117 I
w organizmach ludzi wywołany przez zbyt dużą dzienną
dawkę światła jest jednym z możliwych czynników wyjaś- O autorze:
niających nieustanny rozwój raka w XX wieku.107,108 W roku 1953 Joseph G. Hattersley spełnił wszystkie wymagania
Niektórzy pacjenci dra Sandyka cierpiący na chorobę do otrzymania tytułu doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie
Alzheimera, migrenę i syndromy bólowe również odczuli Kalifornijskim w Berkeley, z wyjątkiem napisania pracy doktorskiej.
poprawę wskutek potraktowania ich takim polem magnetycz- W roku 1976, w wieku 54 lat, pod wpływem na pozór niezwykłych
nym, co wskazuje, że brak światła słonecznego może od- doświadczeń żywieniowych poświęcił się pisaniu na temat szeroko
grywać rolę w etiologii tych niepokojących chorób.109 rozumianego zdrowia. Stara się łączyć w jedną całość różne punkty
widzenia na dany temat prezentowane przez konkurujące zespoły
• Światło pełnego spektrum kontra choroba wieńcowa badawcze. Kilka z jego sugestii zostało kilka lat później potwier-
i infekcje dzonych przez wiodące czasopisma medyczne i naukowe. Najbar-
Całkowite unikanie słońca może również zwiększać ryzyko dziej interesuje się zapobieganiem chorobom serca i „śmierci łóżecz-
zawału serca i to bardziej niż jakikolwiek inny czynnik. Dr kowej” (zespół nagłej śmierci niemowląt).
med. David Grimes z Blackburn Royal Infirmary w Black-
burn w Wielkiej Brytanii zwraca uwagę na fakt, że zawały Przełożył Michał Berski
serca najczęściej zdarzają się w tych częściach świata, które
– jak północno-zachodnia Wielka Brytania – mają najmniej Przypisy:
1. J.S. Klapper, „Documented health benefits of light”, Townsend Letter for
światła słonecznego. Wśród azjatyckiej populacji na Wyspach Doctors, kwiecień 1993, 321-322.
Brytyjskich ryzyko śmierci na zawał serca jest tak wysokie, że 2. W. Broad, N. Wade, Betrayers of the Truth: Fraud and Deceit in the Halls
nie może być wytłumaczone względami dietetycznymi. Emi- of Science, Touchstone Books, Nowy Jork, 1982.
granci azjatyccy pochodzą z krajów, gdzie wystawianie się na 3. D.L. Ray, L. Guzzo, Trashing the Planet, Regnery Gateway, Waszyngton,
1990.
słońce, z uwagi na jego siłę, jest ograniczone do minimum, 4. J.S. Bland, Functional Med Update 1997, wrzesień.
stąd mają oni kulturową tendencję do unikania słońca. 5. Przykładem może być pewien wykwalifikowany badacz, który zawsze
Dr Grimes dopatruje się związku przyczynowego wielu chroni się przed światłem słonecznym. W swoim liście do mnie nie zgodził się ze
przypadków choroby wieńcowej (coronary heart disease; mną nazywając mnie „bękartem” i „kłamcą”, co w obu przypadkach nie jest
oczywiście zgodne z prawdą, wykazując się całkowitym brakiem dobrych manier,
w skrócie CHD) z bakterią Chlamydia pneumoniae i słabą po czym zwrócił mój list nawet go nie otwierając.
immunokompetencją (wydolnością sytemu immunologiczne- 6. K. Ceder, Healthy office lighting: A bright idea, Healthy Office Rep., 1992,
go) wywołaną niedoborem witaminy D u ludzi unikających 2:3-4.
słońca. Światło słoneczne decyduje o tym, czy skwalen, preku- 7. Z. Kime, Sunlight, World Health Publ., Kalifornia, 1980; D. Downing,
Daylight Robbers, Arrow Books, Londyn, 1988.
rsor zarówno witaminy D jak i cholesterolu, przekształci się 8. R. Hobday, The Healing Sun. Sunlight and Health in the 21st Century,
w witaminę D (w obecności wystarczającej ilości światła The Findhorn Press, Findhorn, Scotland, i Tallahassee, Florida, 1999, str.
słonecznego), czy w nadmiarowy cholesterol (przy niedoborze 42-43.
światła).110 Niedobór witaminy B6 sprzyjający zakażeniom, na 9. O.D. Schein, C. Vicencio, B. Muoz i inni, „Ocular and dermatologic
health effects of ultraviolet radiation exposure from the ozone hole in southern
przykład Helicobacter pylori i Chlamydia, uruchamia jeden Chile. Amer. Jour. Public Health, kwiecień 1995, 4:546-550.
z mechanizmów zwiększających ryzyko zawału serca.111,112 10. B. Lieberman, „Doomsday déjà vu: Ozone depletion’s lessons for global
Dr Grimes przypisuje infekcje układu oddechowego warming”, The European Science and Environment Forum, Cambridge, lis-
i chroniczny bronchit, zwany „angielską chorobą”, niskiej topad 1998.
11. J. Moan, A. Dahlback, „The relationship between skin cancers, solar
immunokompetencji wywołanej niedoborem światła słonecz- radiation and ozone depletion”, Brit. Jour. Cancer, 1992, 916-921.
nego i pogłębionej dodatkowo przez palenie tytoniu. (W 12. F. Pearce, „Ozone hole innocent of Chile’s ills”, New Scientist, 21
południowej Europie palenie tytoniu jest znacznie bardziej sierpnia 1993, str. 7.
popularne, ale nawracające infekcje układu oddechowego są 13. M. Ridley, „Taking the sting out of the sunshine myth”, The Sunday
Telegraph, 3 kwietnia 1994.
tam bardzo rzadkie). W Glasgow w Szkocji jest szczególnie 14. JAMA, 1998, 280:714-718.
dużo przypadków ostemalacji (rozmięknienia kości) i krzywi- 15. H.S. Black i inni, „Relation of antioxidants and level of dietary lipids to
cy, co dr Grimes zdecydowanie przypisuje niedoborowi świat- epidermal lipid peroxidation and ultraviolet carcinogenesis”, Cancer Research,
ła słonecznego. Dr F.A. Spencer zwraca uwagę na wzrost 1985, 45:6254-6259.
16. J.S. Bland, Func. Med. Update, marzec 2000.
ilości zawałów serca w zimie, łącząc to z niskim poziomem 17. M.C. Leske, L.T. Chylack jr i inni, „Antioxidant vitamins and nuclear
witaminy D i zimową depresją.113 opacities”, Ophthalmology, 1998, 105:1,836.
Również choroba Crohna (wrzodziejące zapalenie jelita 18. P.F. Jacques i inni, „Long-term vitamin C supplement use and prevalen-
grubego) dużo częściej występuje w pochmurnej, północno- ce of early age-related lens opacities”, Amer. Jour. Clin. Nutr., 1997, 66:911-916.
19. Dr Ott wykonywał niemal wszystkie filmy na zwolnionych lub przy-
zachodniej Anglii niż w słonecznej południowej Europie, to spieszonych obrotach dla Disneya. Nakręcił na przykład rozwój i rozkwitanie
znaczy, jeśli zgodzimy się, że choroba Crohna jest chorobą dyni, ukazując ten proces na ekranie filmowym w ciągu minuty.
bakteryjną,114 wywoływaną prawdopodobnie przez Mycobac- 20. J.N. Ott, Light, Radiation and You: How to Stay Healthy, Devin-Adair
terium paratuberculosis, co potwierdzają aktualne badania. Publishers, Greenwich, 1990.
21. J.N. Ott, „Interview by J.S. Bland, Prev. Med. Update, styczeń 1991.
Śródziemnomorskie słońce może nas przed tym chronić 22. Am. J. Psychiatry, 1991, 146:9.
wzmacniając naszą odporność.115 23. F.C. Garland i inni, „Occupational sunlight exposure and melanoma in
Są też inne zagrożenia. Pewien badacz z Alabamy wykrył, the US Navy”, Arch. Environmental Health, 1990, 45:261-267.
że niedobór światła słonecznego może zwiększać ryzyko nad- 24. The Politics of Sunlight. What Doctors Don’t Tell You, 1995, 5(12):12.
25. R. Peat, Sunlight: Using it to sustain life. From Female Hormones, PO Box
ciśnienia u murzynów i innych ciemnoskórych ludzi. Ludzie 5764, Eugene, OR 97405, USA, 1995.
z dużą ilością ciemnego pigmentu w skórze potrzebują sześ- 26. S.A. Rogers, Total Health in Today’s World, 1997, 2:4.
ciokrotnie większej dawki promieniowania UVB, aby wy-
produkować taką samą ilość witaminy D3, jak ludzie o jasnej dalsze przypisy na stronie 57

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 23


C zytelnicy poprzednich części „Rozświetlonego nieba” mogli odnieść wraże-
nie, że ogniste kule, emisje światła, elektryczne i elektromagnetyczne
eksplozje oraz/lub zjawiska sejsmiczne były obserwowane w ostatnich latach
wyłącznie na terenie Australii.
Mimo iż obserwacje „z dolnej półkuli” były liczne i zdawały się sugerować, że
Liczba raportów Australia jest wykorzystywana przez kogoś jako poligon doświadczalny, w tym
samym czasie wiele podobnych zjawisk wystąpiło również w innych krajach (tj.
na temat w latach 1985-1997), czego dowodzą poniższe, wybrane losowo, przykłady
dostarczone mi przez czytelników Nexusa i przedstawione w nieco skrótowej
obserwacji formie.
ognistych kul MANSFIELD, WIELKA BRYTANIA, 1987
Ashley Rye przesłał e-mailem do Skywatch (internetowy serwer informacyjny
i innych zjawisk poświęcony zjawisku UFO) następujący raport w sprawie zjawisk, które miały
miejsce we wczesnych godzinach 12 listopada 1987 roku w Mansfield w hrabstwie
świetlnych Nottinghamshire w Wielkiej Brytanii:
W nocy z 11 na 12 listopada 1987 roku dziwna burza lub też „piorun” uszkodził
występujących na liczne posiadłości w rejonie Kirkby, w tym jeden dom, który został całkowicie
zniszczony. Mike West, który likwidował szkody z ramienia firmy ubezpieczeniowej,
niebie stale może potwierdzić, że nie było to zwykłe zjawisko meteorologiczne. Powiedział
lokalnym mieszkańcom: „To nie ma żadnego sensu. Wszystkie szkody, jakie
rośnie. likwidowałem przez ostatnie 26 lat były logiczne i uzasadnione... ale dla tej nie ma
żadnego sensownego wyjaśnienia. To nawet nie przemieszczało się po prostej (jak
Czy te zjawiska są można by oczekiwać w przypadku pioruna przemieszczającego się wzdłuż linii
najmniejszego oporu). Zygzakowało po całym niebie. Widziano nawet, jak chowało
skutkiem testów się za wzgórza... Wyglądało, jakby cały obszar był pokryty promieniowaniem
elektromagnetycznym”. Efekty były odczuwalne na dużym obszarze. Mieszkańcy
z „broniami Mansfield zostali brutalnie obudzeni o 1.30 w nocy przez „odgłos przypominający
eksplozję”.
teslowskimi”, czy Kilku z nich oglądało w tym czasie w telewizji stary film wojenny „Bitwa
o Anglię” [„The Battle of Britain”] i dziwnym zbiegiem okoliczności eksplozja
też prowadzenia nastąpiła w czasie gdy niemieckie samoloty zrzucały bomby na brytyjskie lotnisko.
Według doniesień w czasie eksplozji lampy, które były wyłączone, samorzutnie się
„sekretnej wojny”? zapaliły, zaś te, które były włączone, eksplodowały. Część anten telewizyjnych pękła
na dwie części. Z jednej tylko ulicy wpłynęło czterdzieści zgłoszeń do firm ubez-
pieczeniowych dotyczących uszkodzenia przez piorun sprzętu wideo.
Miejscowy elektrotechnik zajmujący się naprawą sprzętu RTV, który pracował
tego dnia w domu do późna w nocy doniósł, że światła nagle przygasły, po czym
w całym domu zaczęły pękać żarówki. Co więcej, spalił się automatyczny bezpiecznik
Część 4 przeciążeniowy. Nazajutrz został zasypany telefonami od ludzi, których sprzęt
również uległ uszkodzeniu.
Niektórzy sugerowali, że przyczyną tego wszystkiego był piorun kulisty, lecz pewna
starsza kobieta widziała, jak to coś lecąc w stronę jej domu wykonywało pojedyncze
i podwójne pętle oraz inne manewry. Inny świadek, który obserwował to zjawisko
z pewnej odległości, powiedział, że widział, jak niebo rozbłysło nagle na czerwono.
Harry Mason Eksplozja była słyszana i odczuwana na obszarze 7-8 mil kwadratowych (około
Copyright  1997 18-20 km2). Była tak donośna, że wyrwała wielu ludzi ze snu. Bez wątpienia
wymagała więcej energii, niż można byłoby tego oczekiwać po zwykłym piorunie
1313 Armstrong Road kulistym.
Jarrahdale, WA 6203 Mieszkańcy obserwowali zygzakujący bardzo powoli nad Mansfield obiekt, który
Australia wył, jakby miał awarię. Potem niedaleko Blidworth, nie opodal lasu Sherwood,
zaobserwowano dwa kolejne obniżające się obiekty. Według raportów ubezpiecze-
orbitx@ois.com.au niowych obiekty nadleciały z trzech różnych kierunków i zderzyły się w powietrzu tuż
na południe od Mansfield. Jak doniesiono, leciały wprost na Kirkby1. Jeden z nich
wyglądał, jakby miał problemy, wyraźnie tracił moc i spadał na las niedaleko

24 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Blidworth. Jedno z doniesień wskazuje, że pierwszy obiekt był one podobne do tych, które można zobaczyć na wielu
pojazdem, który doznał awarii, zaś dwa pozostałe mogły być wczesnych filmach z wybuchów jądrowych ukazujących nie-
rakietami. zliczone smugi białego światła wznoszące się z ziemi i wygi-
Wielu ludzi zgłosiło uszkodzenia swoich posiadłości. Ze- nające się wokół kuli plazmy w epicentrum wybuchu. To, co
rwane zostały linie energetyczne. Co ciekawe, zapisy meteoro- wygląda jak setki małych rakiet, jest w rzeczywistości mały-
logiczne potwierdzają, że tej nocy nie było chmur, wiatru, mi kulami elektromagnetycznej plazmy wyrwanej z ziems-
deszczu ani wyładowań atmosferycznych; w rezultacie czego, kiego pola magnetycznego przez nowe pole elektromag-
wiele szkód nie zostało mimo dochodzenia uznanych. Inni netyczne o dużej gęstości powstałe wokół ognistej kuli
świadkowie mówili, że noc była spokojna i bezchmurna. nuklearnej plazmy. Jest to mechanizm tworzący impuls
Naoczni świadkowie opisali kule białego światła zmierza- elektromagnetyczny i powodujący uszkodzenie nie ekrano-
jące w kierunku UFO opadającego niedaleko Annesley Hall wanych systemów elektrycznych na dużym obszarze.
położonego na prywatnym terenie, co utrudniło dostęp do Jeśli tak było w tym przypadku, to zdarzenie to jest
dalszych informacji. O godzinie 2.15 nad ranem siedem doskonałym przykładem niecelnego uderzenia bronią elekt-
wojskowych helikopterów, w tym służący do transportu żoł- romagnetyczną – przypuszczalnie testem brytyjskim lub – co
nierzy „Chinook” otoczony przez śmigłowce typu „Gazelle” bardziej prawdopodobne – rosyjskim, który miał na celu
i „Lynx”2, przeleciało powoli nad Normanton, Sutton-in-Ash- sprawdzenie, czy władze Wielkiej Brytanii rozpoznają za-
field i Kirkby3, przeszukując teren za pomocą reflektorów. stosowaną technologię i jak zareagują (było całkiem praw-
Następnie policja odgrodziła miejsce zderzenia i rozstawiła na dopodobne, że mogli nie wiedzieć, co się naprawdę wyda-
drogach blokady, które stały przez kilka dni. rzyło).
Drzewa w miejscu uderzenia są wciąż poważnie nadpalone Bardzo wysoka aktywność brytyjskiej armii w miejscu
i wiele z nich jest oznaczonych jako przewidziane do wycięcia. zdarzenia wskazuje na jej duże zainteresowanie tego typu
Wojsko penetrowało miejsce zderze- incydentami. Przynajmniej ktoś
nia przez trzy do czterech dni. Pierw- trzymał tu rękę na pulsie, nie tak
sze uderzenie obiektu, przed jego od-
Miejscowy elektrotechnik jak nasze (australijskie) władze,
biciem, spowodowało silny pożar, zajmujący się naprawą które zdają się uprawiać politykę
który strawił część drzew, zaś pnie sprzętu RTV, który pracował chowania głowy w piasek.
innych zostały osmalone po stronie tego dnia w domu do późna W ostatnich latach takie ognis-
przeciwnej do ognia. Jak wyliczono te/świetlne kule, zygzakujące lub
na podstawie uszkodzeń powstałych w nocy doniósł, że światła poruszające się sinusoidalnie, dość
w lesie, spowodował je obiekt mie- nagle przygasły, po czym często obserwowano na niebie w re-
rzący około 60 stóp [18 m] długości, w całym domu zaczęły jonie Kimberly w północno-zachod-
co potwierdził naoczny świadek. niej Australii. Zdarzenia te wydają
Drzewa były dziwacznie powyginane pękać żarówki. się być wielkoskalowymi przykłada-
od podstawy do wysokości 6 i więcej mi oscylujących oddziaływań wy-
stóp. Szyszki sosnowe były spalone wieranych przez poruszane energią
od środka, jakby włożono je do kuchenki mikrofalowej. elektromagnetyczną kule światła kontrolowane przez sieci
Nazajutrz po incydencie na miejsce, w którym do niego fal elektrostatycznych w górnych warstwach atmosfery.
doszło, przybyły ciężkie wojskowe ciężarówki. Posterunki wojs-
kowe nikogo nie wpuszczały na ogrodzony teren. Widziano EUREKA, KALIFORNIA, USA, 1994
tam przedstawicieli rządu i samoloty zwiadowcze. W miejscu To dość typowe doniesienie nadesłała pocztą elektro-
pierwszego zderzenia usunięto wierzchnią warstwę gleby do niczną Christine Gates z Blue Lake w Kalifornii w USA:
głębokości około 9 cali [około 23 cm] i zastąpiona ją gliną, 24 września 1994 roku jechałam (sama) przez Kalifornię
którą pokryto następnie świeżą ziemią i posadzono sosny oraz z San Jose na północ, do mojego domu w Eurece, gdy
brzozy. o godzinie 21.32 ujrzałam nieoczekiwanie błękitną kulę ognia
To doniesienie jest bardzo interesujące z wielu powo- ze złotym ogonem, która pędziła wprost na mnie.
dów, głównie ze względu na bardzo silną aktywność elekt- Oto moje przypuszczenia co do jej odległości i prędkości.
ryczną i nocne zjawiska świetlne. Nocne obserwacje obiek- Nie była zbyt daleko ode mnie, jakieś 800 metrów lub coś koło
tów powinny być traktowane z ostrożnością, bowiem w wię- tego. Przemieszczała się między mną i wznoszącymi się obok
kszości przypadków obserwuje się najprawdopodobniej tyl- autostrady 101 górami. Leciała z południa na północ na
ko emisję światła, na podstawie której przyjmuje się kształt wysokości od 30 do 60 metrów nad ziemią i prędkością około
obiektu lub jego masę, co może, ale nie musi odpowiadać 320 km/h. Zwolniłam nieco, aby obserwować to piękne „coś”.
rzeczywistości. Obiekt przeleciał dalej na północ nad kolejną górą i wtedy
Incydent w Mansfield mógł być tajnym wojskowym nastąpił potężny błysk białobłękitnego światła, który rozświetlił
testem nowego eksperymentalnego systemu napędowego, nocne niebo do tego stopnia, że przez moment było jasno jak
który się nie powiódł, lub zbieżnym nocnym lotem trzech w dzień!
podobnie napędzanych pojazdów, bądź katastrofą praw- Błysk pojawił się w miejscu, w którym ognista kula znik-
dziwego, pozaziemskiego statku kosmicznego. Niewyklu- nęła za horyzontem, i stamtąd rozświetlił całe niebo. Byłam
czone również, że były to trzy odrębne „teslowskie”, plaz- około 25 minut na południe od mojego domu w Eurece. Mój
matyczne, elektromagnetyczne zgęstki energetyczne (które Boże, myślałam, że to była rakieta wycelowana w rejon Eureki.
nadleciały z trzech różnych kierunków i zderzyły się) prze- Mój mąż i dwuletnia córeczka czekali na mnie w domu! Czy
transmitowane w jedno miejsce przez wzajemne interferen- będą tam, gdy przyjadę? A może powinnam zawrócić? Czyżby
cje wywołane przez impuls elektromagnetyczny (podobny wybuchła wojna? Prawie się zatrzymałam na autostradzie
tego, jaki powstaje podczas eksplozji nuklearnej). sparaliżowana strachem! Był tam też radiowóz Kalifornijskiej
„Kule białego światła zmierzające w kierunku obniżają- Policji Drogowej i jeszcze jeden samochód. Nikt się tak
cego się obiektu” mogą być opisane jako efekt EMP naprawdę nie zatrzymał, niemniej wszyscy zwolniliśmy i w ta-
(Electromagnetic Pulse – impuls elektromagnetyczny). Są kim tempie podążaliśmy do miasta.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 25


Kiedy przyjechałam do domu, Eureka wciąż była na swoim z obserwowanych kul nie wywołała gromu dźwiękowego6.
miejscu, tak jak ją zostawiłam dzień wcześniej. Byłam zupełnie Z tego powodu podejrzewam, że żadna z tych kul nie miała
skołowana. Wbiegłam do domu i zapytałam męża, czy widział w ogóle masy (która jest niezbędna do wywołania gromu
błysk światła. Spojrzał na mnie zdziwiony i powiedział: „Tak, dźwiękowego lub fali uderzeniowej). Zakładam, że składają
widziałem go, kiedy oglądałem telewizję w salonie. Co to było?” się one ze zgęstków upakowanej „teslowskiej” energii elekt-
Nazajutrz wypytałam wszystkich znajomych i każdego nie- romagnetycznej emitujących światło (fotony) jako produkt
znajomego, jakiego spotkałam, czy widzieli błysk światła i/lub uboczny reakcji z cząsteczkami powietrza, które tworzy
ognistą kulę. O ile dobrze pamiętam, około 80 procent przypominającą hologram formę przestrzenną.
indagowanych osób widziało błysk. Większość z nich przeby- Poprzeczne fale wibracji wstrząsające – jak już opisano
wała w tym czasie w domu. Ludzie mieszkający w głębi lądu4 – domami poniżej ich trasy przelotu mogą być spowodowa-
mówili, że tuż przed błyskiem słyszeli również bardzo głośny, ne przez gwałtownie wibrujące podłużne, skalarne zgęstki
donośny dźwięk. Nikt z mieszkających na wybrzeżu nie słyszał „teslowskiej” energii elektromagnetycznej wywołujące har-
go. Co więcej, wydaje mi się, że nikt z pytanych nie widział moniczną falę sprzężoną z wiązaniami międzyatomowymi
także ognistej kuli. Dzwoniłam nawet do ludzi mieszkających (1) sąsiadujących cząsteczek powietrza lub (2) sieci krys-
w górze i na dole zachodniego wybrzeża, aby dowiedzieć się, talicznej w materiałach konstrukcyjnych domu, bądź/i (3)
jak daleko na północ i południe widziano to zjawisko. Roz- sieci krystalicznej skał podłoża.
mawiałam z ludźmi z tak odległych miejsc, jak położone na Silne, wysokoenergetyczne sprzężenia harmoniczne mogą
południu San Jose, Redding na wschodzie i Portland w połu- wywołać w przypadku „bojowej” fali mikrosekundowej wyzwole-
dniowym Oregonie5, którzy widzieli błysk. nie skoncentrowanego impulsu energii elektromagnetycznej, co
Nazajutrz, 25 września 1994 roku, na temat tego dziwnego mogłoby przypuszczalnie spowodować wybuchowe rozerwanie
zjawiska w lokalnych stacjach telewizyjnych ukazały się dwie wiązań międzyatomowych w materiale, na przykład w skałach
audycje, dwa artykuły w lokalnych gazetach i duży artykuł podłoża, budowlach położonych powyżej poziomu gruntu lub
w wychodzącym w San Francisco „Chronicle”. Wszyscy pytali, w gazach powietrza. Mogłoby to z kolei wywołać ogromną
„co to było?”. Media obiecały wyjaś- eksplozję i „prawdziwe” trzęsienie
nić tę sprawę. Sześćdziesiąt pięć procent ziemi, przypuszczalnie prawie nieod-
Następnego dnia, 26 września, nie ognistych kul opisanych różnialne od „normalnego”, albo
było już żadnych nowych doniesień. „trzęsienie powietrza” w atmosferze.
Ani jednego słowa na ten temat! 25 w doniesieniach z Australii Taka eksplozja byłaby prawdo-
września zadzwonili do mnie z lokal- wydawało podczas lotu podobnie bardzo podobna do po-
nej stacji telewizyjnej, aby powiadomić głośny, pulsujący dźwięk, dmuchu wywołanego przez reakcję
mnie, że pracują nad tym i że jedynym rozszczepienia nuklearnego niewie-
oficjalnym wyjaśnieniem, jakie mogą podobny do odgłosu lkiej mocy i mogłaby być zasadniczo
na razie przedstawić, to „magnetyczne lokomotywy dieslowskiej. związana z podobnymi, lecz wywo-
interferencje w jonosferze”. Koniec, Pozostałe kule nie wydawały łanymi elektromagnetycznie, proce-
kropka. Powiedzieli mi, że sprawdzali sami międzyatomowymi zmieniają-
na lotniskach, na policji i w stacji
żadnego dźwięku, żadna też cymi jądra atomowe i ich wiązania
meteorologicznej w Eurece – nikt z obserwowanych kul nie z sąsiednimi jądrami. Mogłoby to
niczego nie widział tej nocy i niczego wywołała gromu dźwiękowego. przypuszczalnie wywołać, jako efekt
nie było na radarach. Reporter telewi- uboczny, niewielką radioaktywność
zyjny, z którym rozmawiałam, był szczątkową spowodowaną przez li-
bardzo nieufny. Oboje zastanawialiśmy się, co to mogło być. czne rzadkie izotopy powstałe w wyniku reakcji.
Nawet jeśli był to tylko meteor, który zrykoszetował od Ten mechanizm jest przypuszczalnie powodem używania
naszej planety [a raczej od jej atmosfery – przyp. tłum.], to przez Rosjan kryptonimu „Ellipton bomb” w odniesieniu
dlaczego 25 września panowało od godziny 18 na ten temat do takich typów broni elektromagnetycznych. (Jak podano,
takie milczenie? Media nigdy już nie wróciły do tej sprawy. Władimir Żyrynowski, „kandydat prawego skrzydła KGB
To doniesienie z Eureki w Kalifornii jest identyczne na prezydenta”, użył tej nazwy grożąc bośniackim Muzuł-
z setkami doniesień z Australii, od takich szczegółów jak manom anihilacją). Szybkie przemienne elektrostatyczne
wygląd i sposób lotu ognistej kuli zaczynając, a na jej sprzężenie pola elektromagnetycznego może wywołać elip-
zachowaniu, sile eksplozji i początkowej reakcji mediów tyczne oscylacje Mohra w każdym materiale poprzez wpływ
przechodzącej w całkowite milczenie kończąc. Brak dal- na wiązania międzyatomowe. Jeśli energia początkowa była-
szych doniesień może być spowodowany przez ignorancję by wystarczająca, mogłaby ostatecznie doprowadzić do wy-
połączoną z brakiem zainteresowania albo przez blokadę buchowego rozerwania wiązań międzyatomowych, tj. eks-
informacji ze strony rządu. plozji o sile odpowiadającej wybuchowi nuklearnemu i/lub
Warto zwrócić uwagę na wiele identycznych doniesień przypuszczalnie wyglądającego naturalnie trzęsienia ziemi.
o kulach ognistych z regionów Kununurra i Tom Price
w północnej i północno-wschodniej Australii pochodzących OSTATNIE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM OGNISTYCH KUL
z października 1994 roku, zaledwie kilka dni i tygodni po W AUSTRALII
pojawieniu się ognistej kuli w Kalifornii, co wskazuje, że te Gdy w roku 1997 powstawał cykl artykułów „Rozświet-
zjawiska obejmują swoim zasięgiem całą planetę. lone niebo” (części 1, 2 i 3), nadal obserwowaliśmy wiele
znaczących przelotów ognistych kul w Australii, z których
FIZYCZNE ZAŁOŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNEJ poniższe zasługują na szczególną uwagę:
BRONI W POSTACI OGNISTYCH KUL
Sześćdziesiąt pięć procent ognistych kul opisanych w do- 1. Centralna Nowa Południowa Walia, 1 maja 1997,
niesieniach z Australii wydawało podczas lotu głośny, pulsu- późny wieczór
jący dźwięk, podobny do odgłosu lokomotywy dieslowskiej. Potężne białobłękitne światło rozjaśniło nocne niebo
Pozostałe kule nie wydawały żadnego dźwięku, żadna też nad centralną i wschodnią Nową Południową Walią późnym

26 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


wieczorem 1 maja 1997 roku. Doniesiono mi o tym w roz- sfery, czy też były to niebieskie światła poprzedzające
mowach telefonicznych oraz z mieszczącej się w Melbourne właściwą kulę ognistą.
Gorącej Linii poświęconej UFO (National UFO Hotline). Noc zamieniła się w mgnieniu oka w dzień za sprawą
Następnego dnia Kanał 10 telewizji przedstawił audycję bardzo jaskrawego światła promieniującego z kuli. Kula
opartą na depeszy Agencji Reutera z Sydney poświęconą zostawiała za sobą coś w rodzaju ogona pary lub smugi
licznym doniesieniom składanym na policję i przekazywa- kondensacyjnej11. Była bardzo szybka, lecz nikt nie słyszał
nym do obserwatoriów astronomicznych o dużej kuli ognis- gromu dźwiękowego, co wskazuje, że nie miała żadnej
tej, która z głośnym rykiem przeleciała nisko nad centralną masy, ponieważ w przeciwnym wypadku przy jej małej
Nową Południową Walią. Wydawało się, że przeleciała wysokości lotu z pewnością by on powstał.
łukiem i na linii horyzontu eksplodowała z hukiem i efek- Kula ognista, która przeleciała ostatnio nad Wiktorią,
tami świetlnymi w rodzaju fajerwerków. Z Cobar i Broken znajdowała się na kursie prowadzącym prosto do bazy Tx na
Hill doniesiono o towarzyszących temu zdarzeniu wstrzą- półwyspie Exmouth w północno-zachodniej Australii, moż-
sach ziemi. Obserwatorzy uznali, że musiał to być bolid7, liwe że leżącym na trajektorii wielkiego koła Ziemi prze-
który uderzył w centralno-zachodniej Nowej Południowej chodzącego przez Nową Zelandię, a nawet znacznie odleg-
Walii na północny wschód od Broken Hill. lejszą bazę Tx Tucano w Argentynie.
Astronomie i media orzekli, że wydarzenie to było Kula ta może być kolejnym doskonałym przykładem
jeszcze jednym upadkiem meteorytu w Australii. Jednak od testu „teslowskich” plazmatycznych zgęstków energii elek-
momentu pojawienia się tej sprawy w mediach nie nadeszło tromagnetycznej użytych w charakterze broni. Możliwe też,
żadne doniesienie o znalezieniu krateru po jego uderzeniu. że był to tylko jeszcze jeden nietypowy meteor! Kłopot
W rzeczywistości w mediach nie było ani słowa na temat tej w tym, że ostatnio widzimy zbyt wiele latających po naszym
ognistej kuli, nie licząc dnia po jej przelocie. niebie tego typu dziwadeł, które z jakichś powodów uwiel-
biają latać 1 maja (patrz część 1 omawiającą obserwację nad
2. Centralna Wiktoria, 24 czerwca 1997, godzina 6.14 Perth z 1 maja 1995 roku). Któż to celebruje ten dzień rok
czasu wschodniego po roku?
Setki naocznych świadków z Wiktorii8 i Tasmanii opisa-
ły, jak ognista kula przeleciała nad Morzem Tasmana, EKSPLOZJE KUL OGNISTYCH I INNE OKOLICZNOŚCI
następnie nad przylądkiem Mornington, północnym skra- TOWARZYSZĄCE
jem Melbourne, Ballarat i Ararat9. Leciała według świad- Ostatnia z opisanych ognistych kul eksplodowała na
ków równolegle do ziemi i na małej wysokości. pierwszy rzut oka nad zachodnią Wiktorią niczym wielki
Na trasie swojego przelotu wywołała eksplozje żarówek pokaz sztucznych ogni. Mówię „na pierwszy rzut oka”,
w domach spowodowane wzrostem bowiem dla obserwatorów najbar-
napięcia w sieci10, ściemniła reflek- Kula ognista wywołała dziej oczywiste było ujrzenie eks-
tory samochodów poprzez obniżkę plozji oślepiających fajerwerków,
napięcia w ich układach elektrycz- również podczas lotu fale po tym jak kula zniknęła za hory-
nych oraz spowodowała spadek uderzeniowe odczuwane zontem. Podejrzewam, w obliczu
mocy akumulatorów samochodo- przez obserwatorów jako relacji wielu naocznych świadków,
wych, które zachowały się, jakby którzy podawali różne trasy lotu, że
zostały w jednej chwili rozładowa-
uderzenia sprężonego był to tylko efekt elektromagnety-
ne. (Bezpośrednio po jej przelocie powietrza. Przenikliwe cznego sprzężenia w jonosferze.
światła samochodów i akumulatory fale wibracyjne dość Każdy obserwator znajdujący
wróciły do normalnego stanu. Nale- mocno trzęsły domami się, powiedzmy, na odcinku 2000
ży zwrócić uwagę, że takie oddziały- km wzdłuż trasy lotu widzi kulę
wania na dwunastowoltowe akumu- jeszcze po przejściu kuli. przelatującą nad głową, następnie
latory prądu stałego są charakterys- opadającą w kierunku horyzontu
tyczne dla oddziaływań skalarnych i znikającą w ogromnej eksplozji
fal elektrostatycznych typu Tesli, które zakrzywiają lokalną z fajerwerkami, z kolei następny obserwator ustawiony na
przestrzeń czasową). trasie lotu, powiedzmy, 200 km dalej widzi dokładnie to
Kula ognista wywołała również podczas lotu fale uderze- samo i tak dalej.
niowe odczuwane przez obserwatorów jako uderzenia sprę- Być może kula ognista (zgęstek energii elektromag-
żonego powietrza. Przenikliwe fale wibracyjne dość mocno netycznej) wchodzi w reakcję ze stratosferą i/lub jonosferą12
trzęsły domami jeszcze po przejściu kuli. Rozchodziły się (zgodnie z tezami Tesli), dając wspaniały, choć nieciągły,
pod kątem prostym do kierunku przemieszczania się kuli pokaz energii świetlnej co mniej więcej 200 km. Jest również
ognistej i wydaje się, że były silniejsze przy jej niskiej możliwe, że jest to hologram elektromagnetycznej kuli
wysokości lotu. ognistej pulsujący z niską częstotliwością, pojawiający się
Kulę tę opisywano rozmaicie, jako ogromną, jaskrawą, i znikający, przy czym w miejscu jego znikania powstaje
świecącą pomarańczowo-czerwono-biało-zielono-niebies- zapaść pola elektromagnetycznego dająca początek pozor-
kim światłem (wygląda na to, że kolor zależy w tym przypa- nej eksplozji lub, co bardziej prawdopodobne, w momentach
dku od odległości obserwatora od ognistej kuli). Jej wiel- jego pojawiania się następuje transmisja skalarnego „teslow-
kość porównywano zwykle z Księżycem w pełni. Wydaje się, skiego” pola elektromagnetycznego sprzęgającego bazę Tx
że poprzedziły ją trzy jaskrawe rozbłyski niebieskiego świat- ze stratosferą/jonosferą poprzez lokalne dielektryczne na-
ła. Wydawała bardzo głośny, pulsujący ryk. ziemne pole, dając podobną do fajerwerków eksplozję.
Nie jestem pewien, czy tym razem te niebieskie światła Jeśli chodzi o czas przelotów ostatnich kul ognistych,
były ogromnymi błyskami w górnych warstwach atmosfery, było to około godziny 22 1 maja 1997 roku nad Nową
jak podejrzewam, o jakich donosili poprzednio obserwato- Południową Walią i tuż po godzinie 18 24 czerwca 1997
rzy wielu innych „australijskich” kul ognistych i innych, nie roku nad zachodnią Wiktorią. Oznacza to, że jeśli były to
związanych z nimi rozbłysków w górnych warstwach atmo- testy z bronią, nie było żadnych prób ich ukrycia, a wręcz

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 27


przeciwnie – ludzie mieli te zjawiska zobaczyć. Bardzo to zwykłe nagranie wideo dokonane z pokładu amerykańs-
interesujące. Być może są do groźby skierowane pod ad- kiego promu kosmicznego we wrześniu 1991 roku. Nagranie
resem naszych wojskowych przez, powiedzmy, Rosjan, Ja- to zostało przesłane z promu do naziemnej stacji NASA
pończyków lub obce istoty albo nowe naturalne zjawiska w USA i przypadkowo przechwycone przed pewnego radio-
elektryczne, bądź nietypowe meteory (?). amatora z USA.
Jest oczywiście bardzo prawdopodobne, że mamy do W rezultacie jego przechwycenia i rozpowszechnienia
czynienia z serią meteorów o silnym ładunku elektrycznym, NASA zaczęła kodować swoje przekazy, a następnie cał-
o bardzo dziwnej charakterystyce lotu, które preferują loty kowicie zrezygnowała z dalszych transmisji wideo z pokładu
nad Australią i które z roku na rok pojawiają się w coraz promu.14
większej liczbie. Jak powiedział Hoagland, prom znajdował się na orbicie
Przy tych wszystkich ognistych kulach latających swobo- nad Indonezją, podążając na południe w kierunku Australii
dnie po naszym niebie – niektórych całkiem blisko Canberry Zachodniej. Jak wykazały późniejsze badania australijskich
– można by sądzić, że ktoś z władz zdenerwuje się na tyle, i nowozelandzkich ufologów, prom był w tym czasie do-
żeby coś z tym zrobić, że zostanie wydane jakieś oficjalne kładnie nad jeziorem Carnegie w centralnej Australii Za-
oświadczenie w tej sprawie, ale jak dotąd słychać tylko chodniej15 i leciał w kierunku południowo-południowo-
milczenie. wschodnim.
W ciągu minionych stuleci obserwowano na Ziemi oczy- Na filmie widać małe jasnobiałe UFO, które pojawiło się
wiście wiele meteorów, ale nigdy z tak dużą częstotliwością nad horyzontem Ziemi na wschód od Australii i leciało na
jak obecnie, o tak nietypowym wyglądzie i stylu lotu, no północ z prędkością około 87 000 km/h (te i następne dane
i bez towarzyszących im eksplozji i efektów sejsmicznych. pochodzą z obliczeń dokonanych przez Hoaglanda).
Te najnowsze kule ogniste i inne zjawiska elektryczne są W chwilę potem stratosfera lub jonosfera rozbłyskuje poni-
bardzo nietypowymi anomaliami i wydają się stwarzać po- żej promu intensywnym białym światłem. UFO najwyraźniej
ważne zagrożenie nie tylko dla mieszkańców Australii, ale zauważyło ten błysk i momentalnie wykonało zwrot o 90
i reszty świata. Tylko jedna z towarzyszących im eksplozji stopni, przyspieszając z przeciążeniem16 około 14 000 g,
lub trzęsień ziemi mogłaby całkowi- a następnie oddaliło się od Ziemi
cie zniszczyć miasto wielkości Bro- z prędkością około 320 000 km/h.
ken Hill, Kalgoorlie, Alice Springs
Inne dane wskazują Wszystkie te manewry trwały
czy Canberry, uśmiercając przy tym z kolei, że była to wymiana najwyżej sekundę. W ślad za UFO
ogromną liczbę ludzi. Byłoby to ognia z zaawansowanym w ciągu ułamka sekundy pomknęły
zbliżone pod względem siły do wy- technologicznie pojazdem dwa bardzo szybkie pulsy energii
buchu nuklearnego. w postaci jasnych, słabnących pro-
Rozważanie, czy mam rację, czy jakiejś innej ziemskiej mieni światła wycelowane z powie-
nie, co do źródła lub pochodzenia potęgi w ramach tajnej rzchni Ziemi w miejsce, w którym
tych kul, to znaczy, czy są to testy wojny oligarchów, która znajdowałoby się UFO, gdyby nie
z bronią elektromagnetyczną, zareagowało tak szybko na pierw-
UFO, meteory z ładunkiem elekt- trwa wokół nas od wielu lat. szy błysk w atmosferze.
rostatycznym, czy inne naturalne Zespoły australijskich i nowoze-
fenomeny elektryczne, nie ma tu landzkich ufologów twierdzą, że
znaczenia i nie powinno zaciemniać dyskusji na ten temat. pierwszy strumień impulsów pochodził z Exmouth położo-
Nasz rząd musi rozpocząć jawne, otwarte, szeroko za- nego w północno-zachodniej Australii, natomiast drugi
krojone i uczciwe badania naukowe nad naturą tych zjawisk. – z okolic Alice Springs leżącego w centralnej Australii,
Jeśli tego nie uczyni, będzie to w najlepszym wypadku miejsca lokalizacji Połączonego Ośrodka Kosmicznych Ba-
znaczyło, że nie jest w stanie nas reprezentować, a w najgor- dań Obronnych (Joint Defence Space Research Facility)
szym, że jest winien zdrady społeczeństwa. w Pine Gap.
Nie wierzę, żeby jakikolwiek rząd mógł być tak nie- Hoagland uważa, że to nagranie przedstawia test
odpowiedzialny, żeby dopuścić do testowania w pobliżu amerykańskiej broni generującej strumień cząstek o ko-
ludzkich siedzib potencjalnie bardzo niebezpiecznej skala- dowej nazwie Brilliant Pebbles (Błyszczące Kamyki) wy-
rnej broni elektromagnetycznej, która wymaga wysokich celowanej w supertajny amerykański antygrawitacyjny,
energii i ma wiele niewiadomych co do skuteczności jej bezzałogowy pojazd kosmiczny. Nagranie to ukazuje po-
kontroli oraz możliwego wpływu fal Tx na zdrowie społe- nadto jeszcze kilka innych orbitujących świateł, przy-
czeństwa. puszczalnie również UFO.
Niestety, w epoce prób nuklearnych w latach pięćdzie- Niedawno skontaktował się ze mną pewien mieszkaniec
siątych nieraz można było zauważyć podobnie nieodpowie- Onslow w Australii Zachodniej, który przeczytał dwie pier-
dzialne zachowanie rządów Australii, Wielkiej Brytanii wsze części cyklu „Rozświetlone niebo”. Doniósł mi, że jego
i USA. Z tego, co wiadomo, rząd ZSRR jeszcze mniej dbał syn, który polował pod koniec 1991 roku na kangury na
w tym okresie o zdrowie swoich obywateli, w związku z czym południe od Onslow w Crow Plains, około 80 km na
przypuszczam, że jest całkiem możliwe, że te nowe „zaba- południowy wschód od Exmouth, był pewnej nocy świad-
wki” wojskowe mogą być testowane wśród ludzi z podobną kiem niezwykłego zdarzenia. Razem z innym myśliwym
beztroską. widział tworzące się na ziemi ogromne niebiesko-zielono-
białe kule ogniste, które wystrzeliły w pewnym momencie
KULE OGNISTE Z BAZY EXMOUTH TX I ORBITUJĄCE w przestrzeń wzdłuż promienia światła pod ostrym kątem
UFO i z rosnącą prędkością.
Oczywiście jest też inny możliwy scenariusz, który może Obserwatorzy widzieli kule na poziomie ziemi na pół-
być przyczyną milczenia rządu. nocny zachód od siebie, co oznacza, że leżały one w jednej
Richard Hoagland, były pracownik NASA, występujący linii z bazą Exmouth Tx. Niemal na pewno pochodziły
w mediach jako kosmiczny archeolog13, przedstawił nie- z nadajnika VLF Tx Stacji Łączności Marynarki Wojennej

28 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


im. Harolda T. Holta w bazie Exmouth. Kule ogniste złóż, komputerowych technik odwzorowawczych, a także badań
widywano tam wielokrotnie, o czym donosili wcześniej sejsmicznych i elektromagnetycznych. Specjalizuje się w geologii
właściciele położonych na tym terenie owczych farm. i eksploracji zasobów mineralnych Wschodnich Pól Złotodajnych
Ta informacja dobrze pasuje do nagrania Hoaglanda położonych w Zachodniej Australii. Ostatnio sporo czasu poświęca
i odkryć ufologów z antypodów. Zgromadzone dane wska- na opracowywanie ekspertyz dotyczących tajemniczych zjawisk
zują, że baza Exmouth jest w rzeczywistości jednym z miejsc naturalnego i sztucznego pochodzenia występujących na australijs-
rozmieszczenia dużego systemu broni elektromagnetycznej, kim outbacku.
który jest w stanie co najmniej wygenerować i wystrzelić Przełożył Michał Berski
w przestrzeń impuls energii w postaci plazmy elektromag-
netycznej. Dane te wyjaśniają też dziwne błyski światła Przypisy:
w górnych warstwach atmosfery obserwowane nad dużymi 1. Kirkby, a dokładniej Kirkby-in-Ashfield, leży około 7 km na połu-
dniowy zachód od Mansfield, zaś Blidworth w takiej samej odległości na
obszarami Zachodniej Australii i nad innymi rejonami południowy-wschód od Mansfield. Las Sherwood bardzo się zmniejszył od
Australii. czasów Robin Hooda i obecnie zasługuje najwyżej na miano zagajnika.
To był ten typ zjawisk, jakie miały miejsce poniżej promu – Przyp. tłum.
kosmicznego i które zdawały się spowodować zmianę kie- 2. Chinook – Boeing Vertol CH-47 (USA) – duży dwuwirnikowy śmig-
łowiec transportowy mieszczący 2 osoby załogi i 44 żołnierzy o udźwigu
runku lotu UFO i jego ucieczkę. Zakładam, że był to (łącznie z zapasem paliwa) około 11 ton. Wersje używane przez armię
Wzmacniający Transmiter Energii Tesli (Tesla Energy Ma- brytyjską nie są uzbrojone. Gazelle – Aerospatiale Sa-342 (Francja) – lekki
gnifying Transmitter) „podgrzewający” i energetyzujący ka- wielozadaniowy śmigłowiec mieszczący od 1 do 2 osób załogi i 3 pasażerów
nał między jonosferą i powierzchnią Ziemi jako wstęp do używany w armii brytyjskiej jako śmigłowiec zwiadowczy i łącznikowy. Zasad-
niczo jest nie uzbrojony, lecz w czasie wojny o Falklandy był dostosowany do
„wystrzału” z broni elektromagnetycznej. Impuls elektro- przenoszenia pocisków rakietowych. Lynx – Westland WG-13 (Wielka Bryta-
magnetycznej energii w postaci kuli plazmowej został wy- nia) – podstawowy wielozadaniowy śmigłowiec armii brytyjskiej (występuje
strzelony w niebo przypuszczalnie wzdłuż promienia ulep- też w wersji cywilnej) mieszczący od 1 do 2 osób załogi i 10 pasażerów.
szonego lasera ultrafioletowego zbudowanego przez Grin- Występuje w wersji transportowej (bez uzbrojenia), przeciwpancernej, mors-
kiej, między innymi do zwalczania okrętów podwodnych. Może przenosić
della H. Mathewsa – laser ten „oczyścił drogę” tworząc różne typy uzbrojenia. – Przyp. tłum.
w atmosferze przewodzącą ścieżkę dla propagacji „teslows- 3. Miejscowości te leżą mniej więcej w jednej linii, która obejmuje
kich” zgęstków energii elektromagnetycznej. Niefortunnie również wspomniane wcześniej Blidworth. Z Normanton do Kirkby jest
dla zespołu broni z Exmouth UFO było technologicznie co w linii prostej około 22 km. – Przyp. tłum.
4. Eureka leży na wybrzeżu Pacyfiku. – Przyp. tłum.
najmniej o krok do przodu w stosunku do ich broni 5. San Jose leży około 430 km na południe od Eureki, Redding – około 50
impulsowej. km na wschód, a Portland – około 550 km na północ. – Przyp. tłum.
Zupełnie nie przekonuje mnie wyjaśnienie Hoaglanda 6. Grom dźwiękowy – głośny huk podobny do grzmotu wywołany przez
mówiące, że to nagranie przedstawia test broni, której obiekt przekraczający barierę (tj. prędkość) dźwięku. – Przyp. tłum.
7. Meteor o znacznych rozmiarach i dużej jasności, którego przelotowi
celem był amerykański, bezzałogowy pojazd kosmiczny. w atmosferze towarzyszą efekty dźwiękowe zbliżone do grzmotów, często
UFO zademonstrowało bardzo zaawansowane zdolności eksploduje w powietrzu rozpadając się na części, niekiedy też spada na ziemię
manewrowe i choć przyznaję, że Stany Zjednoczone są też jako meteoryt. Meteor – ciało stałe o masie od ułamka grama do kilkuset ton
zaawansowane technologicznie, to jednak wątpię, aby to poruszające się w przestrzeni międzyplanetarnej i żarzące się w atmosferze
ziemskiej – popularnie spadająca gwiazda. Meteoryt – część meteoru spadają-
UFO mogło tam rzeczywiście powstać. Znacznie bardziej ca na powierzchnię Ziemi po przejściu przez atmosferę (większość meteorów
prawdopodobne jest to, że jest ono dziełem obcych istot. spala się w atmosferze i nie dociera do ziemi). – Przyp. tłum.
Pochodzenie tego UFO jest szczególnie istotne w świetle 8. Nowa Południowa Walia i Wiktoria to stany położone w południowo-
nagrania Hoaglanda, które może wskazywać na toczenie wschodniej Australii będące jej najgęściej zaludnionymi obszarami. – Przyp.
tłum.
przez USA (i być może Australię) wojny z jakąś pozaplane- 9. Miasto położone w Nowej Południowej Walii w odległości około 100
tarną potęgą. Taki stan rzeczy dobrze tłumaczyłby (choć nie km na zachód od Melbourne. – Przyp. red.
usprawiedliwiał) milczenie rządu oraz mediów w sprawie 10. W normalnych warunkach napięcie w sieci w Australii wynosi 240 wolt.
ostatnich obserwacji ognistych kul i zjawisk świetlnych. – Przyp. tłum.
11. Pasmo skondensowanej pary wodnej w zimnym powietrzu powstające
Inne dane wskazują z kolei, że była to wymiana ognia za lecącym samolotem (zwykle na dużej wysokości). – Przyp. tłum.
z zaawansowanym technologicznie pojazdem jakiejś innej 12. Stratosfera – warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się od 10-18 km
ziemskiej potęgi w ramach tajnej wojny oligarchów, która do 45-50 km. Jonosfera – warstwa atmosfery ziemskiej sięgająca od około 600 do
trwa wokół nas od wielu lat. 1000 km; w jonosferze występuje duża liczba swobodnych jonów i elektronów.
13. Chodzi tu o dziedzinę badań naukowych zajmującą się poszukiwaniem
Jedno w tym wszystkim nie ulega jednak wątpliwości śladów pozostawionych przez przedstawicieli obcych cywilizacji na innych
– nagranie Hoaglanda nie przedstawia cząsteczek lodu ciałach naszego układu planetarnego. – Przyp. red.
przelatujących obok promu, co stara się nam wmówić 14. Podane tu okoliczności rozpowszechnienia tego nagrania nie są ścisłe.
NASA. Moje wnioski z badań nad ognistymi kulami, eks- Wspomniany przekaz z pokładu wahadłowca był transmitowany na żywo
przez państwowy kanał telewizji kablowej, co oznacza, że był ogólnie dostęp-
plozjami i zjawiskami sejsmicznymi są autentycznymi ny. Osoba, która rozpowszechniła to nagranie, po prostu przypadkowo
i uczciwymi próbami zrozumienia ich przyczyn. Nie wy- nagrała właśnie ten fragment transmisji. Temu nagraniu i jego analizie
kluczam jednak, że w przypadku pojawienia się nowych poświęcona jest w całości dostępna w prowadzonej przez Nolfilm sprzedaży
danych, będę musiał je zweryfikować. Jest to jednak nic wysyłkowej kaseta wideo UFO na orbicie, którą można nabyć za pomocą
przekazu zamieszczonego w środku numeru. Kaseta zawiera pełny zapis
wobec zgrabnych bajeczek opowiadanych przez NASA. I wideo tego nagrania. – Przyp. tłum.
dokończenie w następnym numerze 15. Największy stan Australii zajmujący 33 procent jej powierzchni położo-
ny w jej zachodniej części charakteryzujący się małą gęstością zaludnienia.
O autorze: Jezioro Carnegie leży dokładnie w jego środku. – Przyp. tłum.
16. Przeciążenie to pozorny wzrost ciężaru powstający podczas zmiany
Harry Mason jest urodzonym w Wielkiej Brytanii geologiem
prędkości i/lub kierunku ruchu pojazdu stanowiący silne obciążenie dla jego
i geofizykiem zamieszkałym obecnie w Perth w Zachodniej Austra- konstrukcji i znajdujących się w nim ludzi. Jednostką przeciążenia jest „g”,
lii. W czasie swojej trzydziestoletniej pracy zawodowej obejmują- czyli jednostka przyspieszenia ziemskiego (9,81 m/s2) – 1 g oznacza brak
cej badania złóż mineralnych odwiedził wiele miejsc na świecie, przeciążenia. Człowiek jest w stanie wytrzymać (tzn. przeżyć bez trwałego
kalectwa) w specjalnym ubiorze około 6-8 g przez kilkanaście minut, a 20 g
w tym Alaskę, Indie, Norwegię, Meksyk, Maroko i Sudan. Posiada
przez zaledwie 0,5 sekundy. 14 000 g zamieniłoby człowieka w bardzo cieniu-
rozległe doświadczenie w zakresie badań geologicznych, tworzenia tki placuszek. W warunkach ziemskich najłatwiej można doświadczyć przecią-
geologicznych map, geofizyki, geochemii, zdalnego wykrywania żenia w ostro hamującej, szybkiej windzie. – Przyp. tłum.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 29


NAUKA
WIEŚCI Z POGRANICZA NAUKI
„COŚ Z NICZEGO” RAZ JESZCZE
Jerry W. Decker

W iększość przedstawicieli główne-


go nurtu nauki błędnie mniema,
że zwolennicy nauki alternatywnej chcą
1. Pojęcie eteru lub inaczej ZPE
(Zero Point Energy – Energia Punktu
Zerowego).
lkiej odległości od siebie, którego przy-
czyną są... elektromagnetyczne fluktua-
cje próżni. ...dwie dowolne płytki, bez
„stworzyć coś z niczego”, kiedy starają 2. Generowanie energii z niczego. względu na to, czy są przewodnikami,
się dostarczyć mocy swoim urządze- 3. Termodynamika. czy izolatorami, podlegają prawu siły do
niom o charakterze perpetum mobile 4. Konwersja energii. czwartej potęgi... proporcjonalnej rów-
napędzanym „darmową energią”. nież do stałej dielektrycznej obu płytek.
Większość ludzi, z którymi się kon- „Zapomniany eter” (zwany obecnie
taktuję, poszukuje jednej rzeczy: dar- Energią Punktu Zerowego)
mowej, wolnej, ogólnie dostępnej ener- Chociaż puryści językowi wolą ter- „Nie ma powodu, aby
gii zdolnej do wykonywania pracy lub min eter, uważam, że zamiennie można ktokolwiek chciał mieć
urządzenia napędzanego siłami grawi- nazywać go nowszym terminem „ZPE”. w domu komputer”.
tacji – czegoś, co można zobaczyć, spra- Często można spotkać się również
wdzić, zbudować (lub kupić) i używać z określeniem „metryka przestrzeni”
z pożytkiem. lub „energia próżni”. Słowa „eter” nie Ken Olsen,
należy mylić z jego drugim znaczeniem prezes i założyciel Digital
określającym substancję chemiczną uży- Equipment Corp., 1977
„Maszyny latające cięższe waną jeszcze nie tak dawno do narkozy.
od powietrza są Z uwagi na te kontrowersje postano-
niemożliwe”. wiłem stosować oba terminy razem: „e- Równania są ważne jedynie dla odle-
ter-ZPE” – łącząc w ten sposób stare głości między płytkami proporcjonalnymi
z nowym. do minimalnej długości fali, przy której
Lord Kelvin, płytki są jeszcze dobrym przewodnikiem
przewodniczący Królewskiego lub gdy stała dielektryczna jest równa
Towarzystwa Naukowego, 1895 „Sądzę, że światowy rynek jedności. Dla odległości krótszych... siła
komputerowy nie przekracza przyciągania będzie... przyrastała w sto-
przypuszczalnie pięciu sunku proporcjonalnym do trzeciej potę-
Konieczność tłumaczenia i korygo- komputerów”. gi odległości dzielącej obie płytki...
wania poglądów ludzi, którzy piszą lub Najkrótszą odległość... [jaką udało
dzwonią, wyzywając innych, którzy my- się uzyskać, wynosi 14 angstremów]
ślą podobnie, od pomyleńców, dur- Thomas Watson, (czyli około pięciu atomów) uzyskano
niów, idiotów lub w jeszcze inny ba- prezes IBM, 1943 przy pomocy dwóch skrzyżowanych cy-
rdziej obraźliwy sposób, jest bardzo lindrów z miki...
nużąca. Tacy ludzie na zadają sobie Zmierzona siła między dwoma cylin-
zwykle trudu, aby dowiedzieć się cze- W dużym skrócie eter-ZPE jest ener- drami z miki wynosiła ponad dziesięć
gokolwiek o tym, co potępiają. Nie ra- getyczną „kwantową pianą” przestrzeni, ton na metr kwadratowy!”
czą zapytać, wziąć udziału w jakiejko- która istnieje i zanika w ramach nie
lwiek dyskusji lub przeczytać jakiego- kończących się „fluktuacji”, zaś w okre-
kolwiek opracowania na ten temat. sach istnienia wytwarza zjawisko grawita-
„Latające maszyny będą
A mimo to nie mają żadnych hamu- cji, inne energie oraz ich skupienia (wy- w końcu szybkie, będzie się
lców w pisaniu obelżywych, napastli- trącanie się energii), które tworzą mate- ich używać w sporcie, lecz
wych listów w przekonaniu, że najle- rię. Tak jak materię można – zgodnie ze jest niemożliwe, aby mogły
piej wiedzą, co jest właściwe i praw- wzorem E = mc2 – przekształcić w ogro- służyć do komercyjnego
dziwe. Na czym polega ich błąd? mne ilości energii, tak energię można
Często myślałem nad założeniem wi-
przewożenia ludzi”.
skupiać i wytrącać w postaci materii.
tryny internetowej wyjaśniającej istotę Casimir odkrył olbrzymie ciśnienie
problemu w kategoriach zrozumiałych wywierane na dwie płytki dielektryczne Octave Chanute,
dla „krytyków” i właśnie taki jest cel (złe przewodniki prądu elektrycznego), pionier lotnictwa, 1904
niniejszej strony. które błędnie nazwano „przyciąganiem”.
Intencją tego opracowania jest omó- Oto cytat z mojego opracowania zatytu-
wienie czterech kluczowych spraw, któ- łowanego „Porządkowanie chaosu”: Nie będę powtarzał wywodu na te-
re uważam za podstawę wytwarzania „Siła Casimira to przyciąganie mat eteru-ZPE, zważywszy, że całość
energii: dwóch ciał znajdujących się w niewie- dostępna jest w sieci, niemniej chciał-

30 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


bym powiedzieć coś ponadto. Natura miast, że można ją ekstrahować z mag- najmniej ogólnie dostępnych), który
dąży do równowagi. Kiedy równowaga netycznych sił przyciągania i odpycha- byłby wolny od wpływu eteru-ZPE i gra-
zostaje zakłócona powstaje polaryzacja, nia, z grawitacji oraz z wszechobecnego witacji, poza tym aby dodać energię do
rozdział na dwie różne siły: dodatnią eteru-ZPE. tego układu, konieczne są dodatkowe
falę ciśnieniową i ujemną falę próżnio- Nie ograniczajmy jednak naszych siły spoza niego, które dostarczą mu
wą. Obie siły starają się połączyć, aby poszukiwań tylko do tych trzech źródeł. energii, którą można przechwycić
przywrócić stan równowagi, który jest Rozciągnijmy je również na dowolną i przekształcić.
zgodny z otoczeniem. energię lub gradient sił, wiedząc, że
Kiedy mamy do czynienia z biegu- spolaryzowanie (biegunowość) – jeśli
nowością, mamy gradient każdego z bie- zaaranżuje się je we właściwy sposób „Samoloty to interesujące
gunów. Można uważać, że gradient ten – musi się połączyć, aby wytworzyć stan zabawki, lecz z wojskowego
ma największą intensywność po zewnęt- naturalnej równowagi. punktu widzenia
rznej stronie fali, tam gdzie jest najdalej Bieguny przesuwają się po to, aby się bezużyteczne.”
od poziomu zerowego otoczenia. połączyć, zaś my pragniemy przeprowa-
Grawitacja maleje wraz z oddala- dzić je poprzez tryby naszych maszyn
niem się od Ziemi. Oznacza to, że jest w taki sposób, aby wykonały użyteczną Marszałek Ferdynad Foch,
ona największa w najbliższej odległości pracę. Możliwe jest również wykorzysta- głównodowodzący sił
od Ziemi. A więc mamy gradient, który nie siły, która powoduje zakłócenie rów- sojuszniczych w końcowej fazie
można wykorzystać do wykonania pracy nowagi, jako że w każdym procesie roz- I wojny światowej, 1918
stosując przyrost grawitacji wraz ze padu, czyli zakłóceniu stanu równowagi,
zmniejszaniem odległości (wysokości). następuje cykl rozszerzania i zapadania.
Czy jest ktoś, kto by przeczył, że
Nieodwracalna entropia i układy grawitacja przenika przez każdy układ?
zamknięte Gdyby tak nie było, nasz układ uleciałby
„W przyszłości komputery Dwa zasadnicze błędy współczesnej w kosmos, ponieważ nie byłoby niczego,
mogą ważyć nie więcej niż nauki polegają na ślepym trzymaniu się co by go utrzymywało na Ziemi. Czyż to
1,5 tony”. praw zawartych w pierwszym i drugim nie oznacza również, że eter-ZPE także
„prawie” termodynamiki. przenika układ zamknięty?
Musimy nauczyć się przemieniać do-
Popularna Mechanika, 1949 datkową energię (eter-ZPE, grawitację
„Telefon ma zbyt wiele itp.) w postać, którą potrafimy spożyt-
wad, aby traktować go serio kować, czyli w energię mechaniczną,
jako środek służący do elektryczną etc. Właśnie to robi wiele
Wszechobecny eter-ZPE również porozumiewania się. To tak zwanych urządzeń nieskończonego
posiada różne gęstości stwarzające gra- urządzenie nie przedstawia ruchu napędzanych darmową energią,
dienty. Płytki Casimira nie zbliżają się zaś my (z KeelyNet) staramy się je
do siebie, nawet kiedy są oddalone o 2,5
dla nas żadnej wartości”. odtworzyć i uczynić możliwymi do wy-
cm, ale kiedy zbliży się je na odległość korzystania na całym świecie.
14 angstremów, nacisk sił ZPE, jak już Notatka służbowa Western Jeśli chodzi o punkt 2, głosi on, że
wcześniej podałem, wytwarza ciśnienie Union, 1876 zawsze ma miejsce przyrost entropii, co
10 ton na metr kwadratowy. ściąga układ w kierunku chaosu i osta-
Czyżby tej siły nie dało się zamienić tecznie powoduje zatrzymanie go.
na ciśnienie i wykorzystać, jak to robi Pierwsze prawo głosi, że ogólna ene- Oznacza to, że entropia jest nieodwra-
Maclay pod auspicjami NASA w ra- rgia, w tym ciepło, jest w zamkniętym calna i nie może być mowy o żadnej
mach wynoszącego 300 000 dolarów układzie zachowywana. Pojęcie „za- odnawiającej układ sile.
grantu (stypendium), jaki mu na ten cel mknięty” określa tu układ, który jest
przyznano. całkowicie odizolowany od otoczenia, „Bezprzewodowe muzyczne
Nadchodzi nowa wiedza, która zrewo- tak że nie wnikają do niego ani z niego pudełko [radio] nie ma
lucjonizuje świat w stopniu, jakiego nie nie wydostają się żadne substancje oraz żadnej wartości handlowej.
jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. energia.
Drugie prawo termodynamiki głosi, Kto chciałby płacić za
Geneza energetycznego że w przypadku procesów spontanicz- przesłaną bezosobowo
nieporozumienia nych następuje przyrost entropii. To wiadomość?”
Chodzi tu o powszechnie uznany drugie prawo jest prawdopodobnie naj-
konsensus, który głosi, że poszukujemy bardziej błędnie interpretowanym Współpracownicy Davida
„czegoś z niczego” i staramy się wytwo- z naukowych praw. Oto dwa oczywiste Sarnoffa w odpowiedzi na jego
rzyć z tego energię. To podstawowe przykłady jego błędnego zastosowania: namowy do inwestowania
i błędne założenia tkwi korzeniami w cza- 1. Maszyny o nie kończącym się ru- w radio w latach 20-tych
sach Isaaca Newtona, który powiedział chu (perpetum mobile);
onegdaj: „Poszukiwacze nieustannego 2. Stwierdzenie: „Ewolucja nie jest
ruchu usiłują uzyskać coś z niczego”. możliwa, jako że entropia nie może się W bliżej nie zdefiniowanych jak do-
Według mnie i wielu innych, z który- zmniejszać”. tąd warunkach powinna być możliwa
mi się kontaktuję, trudno o coś dalszego Jeśli chodzi o punkt 1, należy pod- zmiana parametrów działania układu
od prawdy. Nikt, z kim dyskutuję na te kreślić, że obecnie nie ma możliwości w taki sposób, aby jego działanie prze-
tematy, nigdy nie twierdził, że energia zbudowania zamkniętego układu z ma- biegało przy minimalnych oporach i aby
jest tworzona. Wielu z nas uważa nato- teriałów i sił obecnie dostępnych (przy- korzystał on z wprowadzonej doń (i

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 31


zmienionej w inną formę) zewnętrznej prowadzić do pojedynczej formy, czysto Nie ma najmniejszych wątpliwości,
energii (jak w prawie 1) w formie grawi- dodatniej lub ujemnej. Zagadnienie to że grawitacja jest siłą i w rzeczywistości
tacji, eteru-ZPE etc. omówiłem szczegółowo w swojej pracy czerpiemy z jej zasobów, kiedy na przy-
Według mnie wygląda na to, że „Porządkowanie chaosu”. kład zamieniamy przepływ wody przez
wszystko wpisuje się w fale lub ruch, tamę na energię mechaniczną, a tę z ko-
gdzie połowa fali lub ruchu jest doda- Konwersja kontra kreacja lei na prąd elektryczny. Zasada niezrów-
tnia – jest pod „ciśnieniem” i daje moc, A teraz sedno całej sprawy – pogląd, noważenia zastosowana przez Besslera
zaś druga jej strona jest ujemna – ma jakoby entuzjaści idei darmowej energii i prawdopodobnie i przez innych stano-
„próżnię” i odciąga moc. twierdzili, iż są zdolni do stworzenia wi klucz do rozwiązania tego problemu.
Jeśli energia została już wydzielona czegoś z niczego. To mniemanie jest
z jej naturalnego stanu, jakim jest rów- całkowicie błędne. My staramy się kon- „Nie podoba się nam ich
nowaga, oznacza to, że większość pracy wertować grawitację i inne siły na zdol- brzmienie, a poza tym
została już wykonana. Dlaczego? Otóż ną do wykonywania pracy energię me-
dlatego, że przywracanie dwóch biegu- chaniczną lub elektryczną. Cały czas muzyka gitarowa wychodzi
nów do stanu równowagi dostarczy nam dążymy do konwersji energii z jej jednej z mody”.
„pracy”, którą możemy spożytkować do postaci w drugą. W naszym codziennym
praktycznych celów. życiu ma to na przykład miejsce pod- Decca Recording Co.,
czas: uzasadnienie odrzucenia nagrań
1) zamiany ruchu magnetycznego Beatlesów, 1962
„Wszystko, co było do pola wokół miedzianej cewki w prąd
wynalezienia, już elektryczny;
wynaleziono”. 2) zamiany energii wiatru w energię Należy cały czas zdawać sobie spra-
elektryczną lub mechaniczną; wę z tego, że w przypadku dopływu
3) zamiany energii wodnej w ene- z kosmosu energii takiej jak grawitacyj-
Charles H. Duell, rgię elektryczną lub mechaniczną; na powstaje gradient, jako że energia ta
komisarz amerykańskiego biura 4) zamiany energii geotermicznej rośnie w miarę zbliżania się do Ziemi.
patentowego, 1899 w energię elektryczną lub mechaniczną; Jeśli jest gradient, musi być różnica
5) zamiany benzyny i innych paliw potencjałów. Kiedy występuje różnica
w siłę wybuchową, ciepło lub światło; potencjałów, mamy do czynienia z natu-
Jeśli chodzi o grawitację, ma ona już ralnym przepływem dwóch potencjałów,
gradient, a więc jest gotowa do wykorzys- „Ta bomba nigdy nie które starają się połączyć i uzyskać stan
tania w odpowiednich warunkach. Jeśli wybuchnie, mówię to jako równowagi. W tym przypadku chodzi
zaś chodzi o eter-ZPE, który naprze- o przyciąganie grawitacyjne skierowane
miennie istnieje i nie istnieje, musimy ekspert od materiałów do Ziemi. Jest to siła wywierana przez
poznać metodę wykrywania jego istnienia wybuchowych”. naturę w jej usiłowaniu uzyskania stanu
i przechwytywania go. Możliwe że uda się równowagi, którą musimy nauczyć się
go pochwycić w postaci oryginalnej, nie- Admirał William Leahy, wykorzystywać.
znanej nam siły, która rozdziela próżnię, członek programu ds. energii Ponieważ mamy do czynienia z natu-
lub w postaci oddziaływania przywra- atomowej USA, 1945 ralnym stanem nierównowagi wytwo-
cającego falę do stanu równowagi. rzonym przez gradient, musimy starać
Kiedy wyobrażamy sobie falę ekspan- się zmniejszyć opory obwodu po stronie
syjną w opozycji do fali kolapsyjnej, 6) przemiany odpowiednich skład- odzysku lub skonstruować go tak, aby
możemy sądzić, że posiadają one prze- ników żywieniowych, światła słoneczne- potrzebował o jeden poziom energii
ciwstawne własności na podobieństwo go i ciepła w życie. mniej niż dodatkowa energia przekazy-
rzekomo istniejącego „zimnego prądu”, W żadnym z powyższych przypad- wana przez naciskową stronę gradientu,
w którego przypadku iskrzące się prze- ków nie zachodzi „wytwarzanie czegoś wówczas uzyskamy początkowo jed-
wody wytwarzają mróz, zaś obwody prze- z niczego”, lecz konwersja czegoś w coś, ność, a następnie przekroczymy ją i uzy-
chwytujące ten rodzaj energii wytwarzają jednej formy energii w inną. skamy nadmiar.
zimno w otaczającej je przestrzeni. Czy trudno jest pojąć konwersję (za- Mamy efekt Casimira wykazujący ci-
mianę) grawitacji, eteru-ZPE w inne śnienie eteru-ZPE wynoszące 10 ton na
gradienty, w inne użyteczne siły? metr kwadratowy – olbrzymią ilość ene-
„A kto, u diabła, chce Jedną z trudności, przed jakimi sta- rgii, która ściska razem dielektryczne
słuchać mówiących jemy, jest udowodnienie istnienia eteru- płytki. Powinno dać się poddać ją „kon-
aktorów?” ZPE przy pomocy praktycznego, proste- wersji” i wykorzystać do celów praktycz-
go, powtarzalnego eksperymentu, który nych.
mógłby przeprowadzić każdy i który do- W komórce WIN Lambertsona
Harry M. Warner, wiódłby tego bez cienia wątpliwości. (przynajmniej w modelu, który widzia-
Warner Brothers, 1927 Nie dotyczy to grawitacji, którą pew- łem) zastosowano gumowy izolator po-
nego dnia uda się nam opanować, kiedy dobny trochę do silikonowego uszczel-
nauczymy się wyprowadzać koło z rów- niacza, tak że płytki zderzają się po
W przypadku eteru-ZPE chodzi nowagi, jak to zrobił Johannes Bessler, naciskowej stronie fali, a następnie, kie-
o przechwycenie energii w czasie gdy lub kiedy nauczymy się redukować na- dy zaczyna działać uwalniająca próżnię
ona powstaje i zanika. Można to wyko- tężenie grawitacji pod jedną połówką strona fali, guma odpycha płytki od
rzystać do wytworzenia sił mechanicz- koła, tak że będzie ono niezrównoważo- siebie, aby je „zrepetować” lub „przeła-
nych lub elektrycznych, gdzie rozdzielo- ne w nieskończoność i będzie „zapadać dować”, tak aby następna fala ciśnienio-
ne, spolaryzowane energie można do- się w siebie”. wa mogła je ponownie ścisnąć.

32 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Urządzenia, które będą stanowiły już zostało zrobione” i dobrze zrozu- pominęli, a także zachęca do wykonania
problem i wymagały bardzo długiego miane, w związku z czym „nie należy własnych wersji „znanych” eksperymen-
okresu obserwacji oraz pomiarów, to zawracać sobie głowy eksperymentowa- tów, które mogą pomóc w poznaniu
silniki Bediniego i Graya, które zuży- niem, majsterkowaniem, że nie należy całkiem nowej, interesującej „anoma-
wają bardzo mało energii elektrycznej próbować niczego, co nie zostało udo- lii”, którą można by przetworzyć na
na uzyskanie znacznie większej mocy wodnione”. kolejne, wielkie odkrycie. Jeśli nic wię-
mechanicznej, co znacznie wydłuża czas cej z tego nie wyniknie, to przynajmniej
użytkowania akumulatora. „Lądowanie na Księżycu poszerzymy swoje umiejętności i rozu-
John Bedini powiada, że ma w pi- i poruszanie się po nim mienie, które mogą pomóc nam w reali-
wnicy maszyny, które działają od wielu zacji przyszłych zadań i eksperymentów.
lat zasilane z jednego akumulatora. stawiają przed człowiekiem
Opowiada, jak pewnego razu odwiedził tak wiele poważnych
go Bearden i przez przypadek stuknął problemów, że nawet ich „To jest przecież kompletnie
w akumulator, który napędzał jedną liźnięcie, nie mówiąc bezwartościowe... Nasz
z maszyn od lat – akumulator rozpadł się o rozwiązaniu, może zająć zespół był pierwszą
na kawałki i był kompletnie suchy we- i ostatnią grupą białych,
wnątrz, a mimo to maszyna wciąż działa- nauce jeszcze co najmniej
200 lat”. która odwiedziła ten
ła. Zapytajcie go, jeśli nie wierzycie.
Najistotniejszą sprawą jest tu to, że
bezwartościowy rejon”.
urządzenie musi wytwarzać dostateczną Science Digest, sierpień 1948
do doładowania układu napędowego porucznik Joseph D. Ives,
ilość energii, w przeciwnym wypadku po Korpus Inżynierów-Topografów,
pewnym czasie dochodzi do wyczerpa- W innych komentarzach pada pyta- w sprawie Wielkiego Kanionu
nia układu, czego przykładem może być nie: Cóż można uzyskać z niewielkich
wahadło, gdzie sprężyna po nakręceniu „anomalii”, maciupeńkich efektów, któ-
stopniowo się rozwija i trwa to dopóki re nie znajdują praktycznego zastoso- Tak więc przed wysłaniem krytyku-
nie rozwinie się zupełnie, chyba że bę- wania? Cóż dobrego może wyniknąć jącego poszukiwaczy darmowej energii
dzie mogła w jakiś sposób się nakręcać, z machania magnesem obok drutu, któ- e-mailu, możesz mój krytyku napisać
co jest, jak zgodnie twierdzą wszystkie re wytwarza tylko niewielki prąd? Czyż również do dostawców oraz użytkow-
działy fizyki, niemożliwe ze względu na proces ten nie został już wykorzystany ników urządzeń przetwarzających ener-
pierwsze i drugie prawo termodynamiki. w większej skali przy zastosowaniu wię- gię wiatru, słońca, wody i ciepła ziemi
kszych magnesów i większych cewek do (energia geotermiczna), jak również do
„Zwyczajny «pojazd bez masowego wytwarzania elektryczności? każdego, kto prowadzi samochód, kosi
Co dobrego może wyniknąć ze spalenia trawnik lub porusza magnesem obok
konia» jest w chwili obecnej kilku kropel benzyny lub ropy? Czyż przewodnika w celu uzyskania prądu
przedmiotem zbytku tego rodzaju poszukiwania nie zostały elektrycznego – wszyscy oni bowiem
dostępnym dla bogaczy już rozwinięte i wykorzystane do deto- produkują energię z niczego i zgodnie
i nawet jeśli jego cena nowania rozpylonej benzyny lub ropy z twoimi „prawami” należy sprowadzić
spadnie w przyszłości, nigdy w zamkniętym cylindrze, co dało naszej ich na ziemię. I
cywilizacji środek transportu?
nie stanie się tak popularny Jest oczywiście jeszcze znacznie wię- O autorze:
jak rower”. cej „anomalii”, które przyczyniły się do Jerry Decker jest gorliwym propagatorem
zmiany oblicza świata, przetworzonych nauk alternatywnych, fundatorem i właści-
The Literary Digest, 1889 przez spostrzegawczych ludzi obdarzo- cielem KeelyNet. Od 22 lat zajmuje się za-
nych wolą eksperymentowania i dziele- wodowo elektroniką ze specjalizacją w tech-
nia się z innymi tym, co odkryli. nicznym doradztwie i konserwacji maszyn.
W przypadku Bediniego akumulator Jest zagorzałym zwolennikiem opcji bez-
jest, jak sądzę, doładowywany w wyniku płatnego dzielenia się informacjami,
efektu negentropicznego, ujemnego „Promienie X to kawał”. w szczególności z dziedziny darmowej ener-
oporu właściwego jego maszynom. „Lot samolotu jest gii, wykorzystania do celów praktycznych
Badania przeprowadzone przez Pri- niemożliwy”. siły grawitacji i w takim też duchu utrzymuje
gogine’a i innych w dziedzinie teorii „Radio nie ma przyszłości”. stronę internetową KeelyNet od chwili jej
chaosu, rozpraszających struktur i sa- założenia w roku 1988.
moorganizujących się pól w stanie kry- Cel KeelyNet był, jest i pozostanie bardzo
tycznym rzucają światło na przebieg ta- Lord Kelvin, prosty: pomaganie, inspirowanie i katalizo-
kich procesów. Badania te dostarczą, fizyk i matematyk (1824-1907) wanie prac nad technologiami z dziedziny
jak sądzę, kluczowych rozwiązań do bu- nauk alternatywnych, takich, które każdy
dowy pierwszych powtarzalnych, samo- może powtórzyć, zweryfikować i zastosować
napędzających się urządzeń na darmo- Wiele naszych bardzo użytecznych praktycznie z korzyścią dla nas wszystkich.
wą energię, które zostaną publicznie procesów opiera się i wykorzystuje takie Z Jerrym Deckerem można skontakto-
przedstawione i powielone na całym proste, bezużyteczne z pozoru anoma- wać się pisząc na adres: KeelyNet, PO Box
świecie. lie. Z tego też powodu KeelyNet zawsze 570309, Dallas, TX 75357-0309, USA – lub:
Jeszcze jedna, końcowa, uwaga. Nie- przekonywała ludzi do eksperymento- ‹jdecker@keelynet.com›. Strona interneto-
którzy sądzą, że proste eksperymenty są wania, gdzie to tylko możliwe, nawet do wa: ‹www.keelynet.com›.
marnowaniem czasu, wysiłków, pienię- powtarzania „znanych” eksperymentów
dzy i zasobów. Uważają, że „wszystko w nadziei dostrzeżenia czegoś, co inni Przełożył Jerzy Florczykowski

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 33


SPRAWA TOTHA

D nia 11 czerwca 1977 roku aresztowano i uwięziono moskiewskiego korespon-


denta Los Angeles Times, Roberta C. Totha, pod zarzutem nielegalnego
zbierania materiałów na temat „państwowych tajemnic”. Materiały te wręczył mu
radziecki biofizyk Walery G. Pietuchow. Toth po raz pierwszy zetknął się z nim na
początku tego samego roku. Chociaż Pietuchow okazywał wyraźną chęć po-
chwalenia się mu swoimi osiągnięciami naukowymi, Toth sądził, że te prace są
Zimna Wojna „jedynie teorią i to zbyt skomplikowaną”, aby stać się tematem reportażu praso-
wego.
nie tylko nakręcała Toth doniósł, że o ile sobie przypomina, Pietuchow zapewniał go, że w momen-
cie podziału żywe komórki „emitują” pewne cząsteczki, które można „wykryć
spiralę zbrojeń, i zmierzyć, i że niosą one w sobie informację”. Ich funkcje mogą „wyjaśnić podstawy
telepatii” i związanych z nią zjawisk.
ale doprowadziła Toth uważał, że Pietuchow jest „poważnym naukowcem”. Wizytówka, którą mu
wręczył, mówiła, że był szefem Laboratorium Biofizyki w Państwowym Instytucie
również do postępu Kontroli Badań Medycznych i Biologicznych. Tothowi zarekomendował go jeden
z dysydenckich radzieckich uczonych, który jakiś czas później wyemigrował. W cza-
badań w dziedzinie sie pierwszego spotkania Toth oświadczył Pietuchowowi, że skoro naukowcy
sprawdzą tę teorię, to byłby zainteresowany jej opublikowaniem.
parapsychologii Mijały miesiące. W połowie czerwca 1977 roku Pietuchow zadzwonił do Totha
i powiadomił go o sukcesie swoich doświadczeń. Planował opisać je w formie pracy
w nadziei na naukowej. Wiedząc, że władze sowieckie z całą pewnością odmówią jej opub-
likowania, postanowił przetłumaczyć ją na angielski i prosić Totha o wydanie jej na
militarne Zachodzie. W czasie spotkania Pietuchow wyjął ją z teczki. Było to około 20 stron
maszynopisu uzupełnionego wykresami i fotografiami wykresów. Wyglądała to na
wykorzystanie tych dobrze udokumentowaną i właściwie opracowaną pracę naukową.
Tothowi nigdy nie udało się jej dokładnie przyjrzeć, ponieważ w tym samym
zjawisk, w czym momencie przy krawężniku ostro zahamowała Łada. Wewnątrz siedziało pięciu
ubranych po cywilnemu mężczyzn, którzy szybko z niej wyskoczyli i bezceremonial-
prym wiódł były nie wepchnęli do niej Totha.
W swoim oświadczeniu Toth podał później: „Nasz samochód przez całą drogę
Związek Radziecki. jechał, nie zważając na czerwone światła, niekiedy pod prąd po jednokierunkowych
ulicach, aż w końcu dojechaliśmy na posterunek milicji. Moi porywacze byli sztywni,
ale grzeczni, nawet poczęstowali mnie papierosami. Zaprowadzono mnie do
pokoju, w którym znajdował się inspektor, który odrzucił moje żądanie skontak-
towania się z ambasadą Stanów Zjednoczonych, oświadczając jednocześnie, że
wezwano przedstawiciela radzieckiego ministerstwa spraw zagranicznych”.
Oprócz przedstawiciela ministerstwa spraw zagranicznych pojawił się też
agent KGB nazwiskiem Sparkin. Poza tym inspektor milicji wezwał starszego
Część 1 naukowca Akademii Nauk Związku Radzieckiego, niejakiego profesora I.M.
Michajłowa. Michajłow, który pełnił rolę eksperta, został poproszony o wydanie
pisemnej opinii na temat pracy, którą Pietuchow wręczył Tothowi i która
stanowiła teraz „dowód rzeczowy”.
Profesor Michajłow oświadczył między innymi, że „artykuł Walerego G.
Pietuchowa podaje od słów «samoistne promieniowanie mikroorganizmów» do
Martin Ebon słów «przy pomocy próżniowych cząstek w przestrzeni kosmicznej», iż w żywych
Copyright  1996 komórkach znajdują się cząstki... które stanowią podstawę do rozważań na
temat fundamentalnych zagadnień biologicznych w kontekście biologii i pa-
rapsychologii. Jest tam również zawarta informacja o ich zastosowaniach. Zawarte
tam informacje są tajne i dotyczą prac prowadzonych w niektórych instytutach
naukowych naszego państwa”.
To ostatnie zdanie spowodowało uniesienie brwi obserwatorów sowieckich
www.biomindsuperpowers.com/Pages/Ebon1.html badań parapsychicznych na całym świecie. Do tego czasu władze radzieckie
systematycznie dementowały pogłoski mówiące, jakoby w Związku Radzieckim
prowadzono badania nad zjawiskami o charakterze parapsychicznym.

34 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Rok wcześniej leningradzki pisarz Władimir Lwow opub- i Toth szybko wrócił wraz z rodziną do Stanów Zjednoczo-
likował artykuł w czołowym francuskim dzienniku Le Monde, nych.
w którym stanowczo stwierdza: „Prawda jest bardzo prosta Sprawę Totha podchwyciły media na całym świecie. Ar-
– parapsychologia nie jest akceptowana jako oficjalna gałąź tykuły na ten temat zamieściły Washington Post i New York
radzieckiej nauki. Żaden instytut w Związku Radzieckim nie Times. Zaraz potem odeszła ona w zapomnienie i większość
zajmuje się badaniem telepatii, psychokinezy etc.” nie wiedziała dokładnie, o co w niej chodziło. Analitycy
Oświadczenie Michajłowa w sprawie Totha wyraźnie jed- wywiadu zrozumieli jednak, że Toth trzymał w rękach, nie-
nak przeczy oświadczeniu Lwowa. stety tylko przez chwilę, jeden z wierzchołków potężnej góry
Spisanie opinii profesora Michajłowa w sprawie pracy lodowej, której na imię tajne radzieckie badania psychicznej
Pietuchowa oraz przesłuchanie Totha w komisariacie na ulicy mocy ludzkiego umysłu.
Puszkina trwało blisko dwie i pół godziny. W końcu po-
zwolono przedstawicielowi ambasady Stanów Zjednoczonych STRACH I IDEOLOGIA PO OBU STRONACH
w osobie wicekonsula Lawrence’a C. Nappera wejść na Około roku 1968, kilka lat przed incydentem z Tothem,
posterunek. Zeznanie Totha opisujące jego spotkanie z Pietu- analitycy amerykańskiego wywiadu zaczęli zauważać nowy
chowem odczytano na głos i przetłumaczono na angielski. kierunek w zainteresowaniach tajnej policji radzieckiej
Toth odmówił jednak podpisania spisanej ręcznie rosyjskiej (KGB). Były nim osiągnięcia Zachodu w dziedzinie zwanej
wersji swojego zeznania. Na koniec człowiek z KGB, Sparkin, „parapsychologią”. Trend ten stał się zauważalny od momen-
oznajmił mu, że „jest wolny”. tu, gdy dalekosiężne operacje KGB przeszły w ręce Jurija
To nie był jednak koniec moskiewskich kłopotów Totha. Andropowa (tego samego, który pod koniec roku 1982 został
W najbliższy wtorek zadzwonił do niego inny przedstawiciel sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Ra-
ambasady USA, Theodore McNamara, i poprosił go o na- dzieckiego).
tychmiastowe przybycie do ambasady, dodając, że sprawa jest Jednak nawet KGB, mimo bogatego doświadczenia, licz-
„poważna”. nego personelu, ogromnych umiejętności i wysokiej rangi, nie
W jego gabinecie czekał na niego ponadto Napper udało się wypracować jasnego stosunku do eksperymentów
i dwóch innych urzędników. Wręczyli mu radziecką notę, parapsychicznych. Wygląda na to, że konflikty wewnątrz
którą dostarczono do ambasady pół kierownictwa stały się przyczyną błę-
godziny wcześniej. Jej treść była na- du w postaci niekonsekwentnych
stępująca:
Analitycy wywiadu zrozumieli działań. Ujawniło się to wyraźnie,
jednak, że Toth trzymał kiedy agenci aresztowali Totha
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rękach, niestety tylko przez i w ten sposób ujawnili, że w rzeczy-
zostało upoważnione do zakomuniko- chwilę, jeden z wierzchołków wistości w instytucjach rządowych
wania Ambasadzie Amerykańskiej, co prowadzone są tajne badania w tej
następuje: potężnej góry lodowej, dziedzinie.
Pierwszego czerwca bieżącego ro- której na imię tajne Rząd Stanów Zjednoczonych
ku Robert Charles Toth został przyłapa- radzieckie badania obawiał się, że badania w dziedzinie
ny w momencie spotkania z radzieckim parapsychologii mogą stać się przy-
obywatelem, Walerym Gieorgijewi-
psychicznej mocy czyną oskarżeń o marnowanie pub-
czem Pietuchowem, które miało miejs- ludzkiego umysłu. licznych pieniędzy na coś, co przyna-
ce w podejrzanych okolicznościach. leży do fantastyki naukowej. Kiedy
W chwili zatrzymana przy amerykańs- felietonista Jack Anderson ujawnił
kim dziennikarzu znaleziono przekazane mu przez Pietuchowa na początku roku 1981, że podziemia Pentagonu są używane
materiały zawierające tajne dane. do eksperymentów parapsychicznych, jego komentarz do tej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje Ambasadę rewelacji ociekał ironią i sarkazmem.
Amerykańską, że zgodnie z obowiązującą procedurą R.C. Toth Jego współpracownik, Ron McRae, insynuował w artykule
będzie wezwany na przesłuchanie przez organa śledcze, w związ- „Psychic Warfare” („Psychiczna wojna”) zamieszczonym
ku z czym jego oddalanie się z Moskwy do chwili zakończenia w The Investigatorze (grudzień, 1981), że „Pentagon wydaje
śledztwa jest niepożądane. miliony dolarów na parapsychologię w ramach samobójczego
programu, którego celem jest przełamanie rosyjskiej psycho-
Nie minęła godzina, jak pojawił się ugrzeczniony agent dominacji”. McRae, który prowadził dochodzenie w trakcie
KGB ubrany w kwiecistą koszulę i szary garnitur. Wylegi- pisania książki na temat przedsięwzięć rządu amerykańskiego
tymował Totha i oświadczył mu, że ma udać się do Państwo- w dziedzinie badań parapsychicznych, ujawnił, że amerykańs-
wego Centrum Bezpieczeństwa Lefortowo na przesłuchanie. kie tajne służby „prowadziły badania w zakresie sposobów
Toth został uprzedzony o konsekwencjach wynikających z ar- ochrony prezydenta przed kremlowską techniką kontroli
tykułów 108 i 109 Kodeksu Karnego oraz o tym, że nie umysłu”. Pisał, że od ich agentów oraz pracowników CIA
posiada immunitetu dyplomatycznego. „wymagano ukończenia kursów zdolności do kontroli umys-
Po dwóch dniach zawiłych przesłuchań oświadczono mu: łu” na uniwersytetach w rejonie Waszyngtonu, aby „zapobiec
„Parapsychologia jako całość nie musi być tajną dziedziną, możliwości wpadnięcia pod wpływ radzieckich mediów para-
niemniej w ramach tej dyscypliny mogą być działy, które są psychicznych”. Chociaż tego rodzaju sugestie nosiły w owym
tajemnicą. Nie jest moją sprawą stwierdzanie, co jest tajne. czasie znamiona przesady, to jednak stanowiły wskaźnik
Orzekanie o tym należy do ekspertów, którzy stwierdzili, że intensywnego zainteresowania Amerykanów możliwościami
materiały, które pan otrzymał, są tajne. Na dobitkę otrzymał wojny psi1.
je pan w okolicznościach, w których pana zachowanie i infor- Zainteresowanie amerykańskich mediów tematem wojny
macje zdawały się być w niezgodzie z naszym prawem”. psi podniosło alarm i wzbudziło rozbawienie, w rezultacie zaś
Po drugim przesłuchaniu oświadczono Tothowi, że nie jest zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Związku Radziec-
już potrzebny. Ambasada USA otrzymała potwierdzenie tej kim rozgorzała ideologiczna bitwa. Na ideologicznym polu
informacji z radzieckiego ministerstwa spraw zagranicznych bitewnym międzynarodowego marksizmu kontrowersje na

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 35


temat parapsychologii, bez względu pod jaką nazwą ona w tej dziedzinie rozrosły się do tak monstrualnych rozmiarów,
występowała, ciągnęły się przez dwadzieścia lat i nie widać jakie miały w roku 1977.
było oznak ich przygasania. Radzieckie wysiłki zmierzające do opanowania telepatii
Typowym przedstawicielem zwolenników poglądu, że ba- (porozumiewanie się w relacji mózg-mózg), telekinezy (ina-
dania parapsychiczne to ideologiczna herezja był radziecki czej psychokineza, czyli oddziaływanie ludzkiego umysłu na
fizyk i matematyk dr Aleksander Kitajgorodzki, który zaliczał materię nieożywioną) lub jakiejkolwiek z pozostałych zdolno-
jasnowidzenie, wróżbiarstwo i psychokinezę2 (telekinezę) do ści pozazmysłowych musiały przezwyciężyć silne opory o cha-
gatunku zjawisk „nadnaturalnych”, a więc pozostających „po- rakterze ideologicznym ze strony teoretyków marksizmu.
za domeną nauk przyrodniczych”. Pisząc w roku 1966 na Pragmatycy, nawet ci wysoko postawieni w kołach rządowych,
łamach moskiewskiego ateistycznego pisma Nauka a Religia, musieli uzasadniać swoje nadzieje związane z badaniami
stwierdził między innymi: „Jeśli chodzi o mnie, nie mam zjawisk pozazmysłowych w kategoriach możliwych do za-
żadnych wątpliwości, że ci, którzy opowiadają tego rodzaju akceptowania przez ideologię marksistowską.
bajeczki, są zwykłymi oszustami lub w najlepszym przypadku Historycznie rzecz ujmując, zachodnia parapsychologia
grubo się mylą. Ludzie od wieków wierzą w cuda, również od tkwi korzeniami w dziewiętnastowiecznych wysiłkach zmie-
wieków istnieją szarlatani i oszuści, świadomi bądź nieświado- rzających do znalezienia naukowego uzasadnienia takich tra-
mi. Od wieków trwa też walka z tego rodzaju ogłupianiem dycyjnych, religijnych wierzeń, jak życie po śmierci.
ludzkiego umysłu i w każdym stuleciu zaczyna się ona od Z racji aury tajemniczości otaczającej zjawiska pozazmys-
nowa”. łowe wielu marksistów oskarżało zachodnich badaczy tych
W tym samym piśmie znany popularyzator nauki, Leonid zjawisk o propagowanie religijno-folklorystycznych „przesą-
Filipow, przedstawił przeciwny punkt widzenia i zacytował dów” i wspieranie niepoważnych „idealistycznych” poglądów,
marksistowską doktrynę na dowód swoich poglądów. Zapytał: w przeciwieństwie do ściśle „materialistycznego” podejścia
„Czy profesor Kitajgorodzki naprawdę sądzi, że doszliśmy już głoszonego przez Karola Marksa i Włodzimierza Ilicza Le-
do kresu wiedzy z zakresu fizyki?” I w dalszej części przyto- nina. Tego rodzaju krytyczne głosy rozlegały się i cichły przez
czył przykłady przełomowych odkryć z dziedziny radioaktyw- ponad dwadzieścia lat.
ności, teorii kwantów i laserów, po czym dodał: „A co będzie, Za życia Mao Zedonga (Mao Ce-tunga lub Mao Tse-
jeśli okaże się, że zjawiska telepatyczne są zgodne z jakimiś tunga) chińscy ideolodzy komunistyczni wręcz oskarżali
nowymi, jeszcze nie odkrytymi prawami, które nie przeczą już Związek Radziecki i Stany Zjednoczone o stosowanie para-
znanym prawom rządzącym elektro- psychologii do wprowadzenia „reli-
nami?... Odrzucanie a priori moż- gii bez krzyża” w celu odwrócenia
liwości istnienia telepatii i innych
„Wielu naukowców, zarówno uwagi społeczeństw od trudności
procesów, jeszcze nauce nieznanych, amerykańskich, jak o charakterze gospodarczym.
oznacza odrzucenie leninowskiego i sowieckich, uważa, że Analizując radzieckie badania
twierdzenia, że na danym poziomie parapsychologię można w tej dziedzinie cały czas musimy
rozwoju naukowego nasza wiedza mieć na uwadze ten nieustający kon-
o pracy jest niekompletna”. wykorzystać do stworzenia flikt ideologiczny. Nie ulega też wąt-
Za parawanem przesadzonego warunków, w których pliwości, że radzieckie badania pro-
alarmu, oszczerstw, ośmieszeń i bra- będzie można zmieniać wadzone były z wielkim rozmachem.
ku wiarygodności, kryją się jednak W roku 1978 odtajniono i upublicz-
pewne parapsychiczne funkcje, zaró- i manipulować stanem niono raport amerykańskiego wy-
wno dobre, jak i złe. Aby uzyskać umysłu innych osób”. wiadu, który miał być początkowo
właściwą perspektywę, musimy pa- ujawniony dopiero w grudniu 1990
miętać, że parapsychologia mogła roku. Nosił on tytuł: „Agencja Kont-
odgrywać jedynie pomocniczą rolę w radzieckim lub jakim- rolowanego Wywiadu Ofensywnego (DIA), Numer Zadania
kolwiek innym militarno-naukowym kompleksie. Należy więc T72-01-14” („Controlled Offensive Intelligence Agency
patrzeć na nią jako na jeden z elementów dużego, trudnego (DIA), Task Number T72-01-14”). Oto jego fragment:
do ogarnięcia defensywno-ofensywnego aparatu badawczego.
Parapsychiczne elementy mogą być raczej włączane do innych Związek Radziecki dobrze zdaje sobie sprawę z korzyści
naukowych zadań wojskowych, a nie stosowane samodzielnie. z praktycznych zastosowań wynikających z badań nad zjawis-
Główną zachętą dla planistów jest tu nadzieja na finan- kami z dziedziny parapsychologii. Termin „parapsychologia”
sowe i organizacyjne uproszczenia. Po co na przykład an- oznacza [w Związku Radzieckim] interdyscyplinarną dziedzinę,
gażować się w kosztowne zbrojenia, skoro jedna lub kilka w skład której wchodzą bionika, biofizyka, psychofizyka, psycho-
osób o parapsychicznych zdolnościach może wpłynąć na logia, fizjologia i neuropsychologia.
personel wyrzutni rakiet nieprzyjaciela, jak to sugeruje raport Wielu naukowców, zarówno amerykańskich, jak i sowieckich,
DIA3? Koszty wojskowego wyposażenia stanowią ciężkie uważa, że parapsychologię można wykorzystać do stworzenia
brzemię dla gospodarek narodowych, zarówno Wschodu, jak warunków, w których będzie można zmieniać i manipulować
i Zachodu, podczas gdy ESP4 jest tanie. stanem umysłu innych osób. Główne cele kryjące się za sowiecki-
mi badaniami nad telepatią, telekinezą i bioniką nakreślone zostały
KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY RADZIECKICH przez sowieckie koła wojskowe i KGB [Komitiet Gosudarstwiennoj
BADAŃ ZJAWISK PARAPSYCHICZNYCH Biezopasnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego].
Początki radzieckich badań parapsychicznych toną w mro-
kach, głównie z powodu braku dostępu do odpowiednich W dalszej części raport DIA mówi, że Związek Radziecki
dokumentów. Tym niemniej wydaje się oczywiste, że badania wyprzedził innych w tej dziedzinie i dostarczył swoim bada-
i próby zastosowania pewnych użytecznych parapsychicznych czom odpowiednich funduszy, co, jak wnioskują jego autorzy,
sił umysłu od samego początku spotykały się z dużymi trud- sprawiło, że „sowiecka wiedza na tym polu znacznie prze-
nościami o charakterze ideologicznym. Biorąc to pod uwagę kracza amerykańską”. Raport podkreśla, że radzieccy bada-
nie łatwo zrozumieć, jak to się stało, że radzieckie badania cze zgłębili „szkodliwe wpływy technik oddziaływania na

36 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


podświadomość”, które mogą być „wykorzystane przeciwko inaczej hipnoza, stała się na wiele lat obiektem jego zaintere-
Stanom Zjednoczonym lub personelowi ich sojuszników w si- sowań. W roku 1928 odwiedził Paryż oraz inne miasta
losach z rakietami nuklearnymi” i przekazywane „drogą zachodnioeuropejskie. Mówił i pisał płynnie po francusku
telepatyczną”. Czytamy tam również: i Paryski Międzynarodowy Instytut Metapsychiczny (Institut
Métapsychique International; w skrócie IMI) pozostał na
Potencjalna możliwość zastosowań w postaci zogniskowania resztę jego życia jego głównym zachodnioeuropejskim part-
wpływu na mózg przy pomocy hipnotycznej telepatii jest nerem.
z całą pewnością znana Sowietom... Kontrola i manipulacja Wasiliew ustanowił ideologiczne podstawy sowieckich ba-
ludzką świadomością musi być przez nich traktowana jako dań przedstawiając je w wielu książkach, wykładach i ar-
nadrzędny cel. tykułach. Jego podstawową tezą było to, że eksperymentalne
wyniki doświadczeń na przykład nad telepatią powinny być
W tym miejscu po raz kolejny należy zwrócić uwagę, że badane z fizjologicznego (materialistycznego) punktu widze-
ideologiczne kontrowersje na temat badań i zastosowania nia, aby nie dopuścić do ich wykorzystania przez rozsiewaczy
parapsychicznego potencjału wytworzyły w świadomości społe- „religijnych przesądów” (czyli „idealistycznego punktu widze-
czeństwa radzieckiego dziury, które prowadziły nieuchronnie nia”). Był krytykowany za dostarczanie pseudonaukowych
do powstawania pogłosek i nieuzasadnionych przypuszczeń. podwalin wspierających powrót idealizmu pod osłoną mar-
„Hipnotyczna telepatia”, o której jest mowa w raporcie DIA, ksistowskiego materializmu dialektycznego. Jego główną
mogła być jednym z celów sowieckich badań, chociaż w rzeczy- i najważniejszą książkę, Biological Radio Communication
wistości było niewiele konkretnych informacji na ten temat. (Biologiczna radiokomunikacja), wydała w roku 1962 w Kijo-
Rosja szczyci się jednak długą historią badań nad za- wie Ukraińska Akademia Nauk.
stosowaniem hipnozy w medycynie, nauczaniu i psychiatrii. Kaziński stwierdził, że „uzyskano eksperymentalne po-
Sowiecka literatura stanowi odzwierciedlenie ciągłego oraz twierdzenie faktu, iż porozumiewanie się między dwoma
czasowego zainteresowania stymulacją telepatii, jasnowidze- ludźmi przebywającymi w dużej odległości od siebie może
nia i psychokinezy za pomocą odpowiednich leków lub metod odbywać się poprzez takie ośrodki jak woda, powietrze,
elektronicznych. W przeszłości Rosjanie eksperymentowali a nawet metalowa przegroda za pośrednictwem fal móz-
z telepatią na odległość, która jest dziedziną o interesującym gowych powstających w procesie myślenia bez udziału kon-
potencjale możliwości. wencjonalnych urządzeń służących do łączności”.
A także: „Jedna ważna cecha wyżej opisanego ekspery-
ŹRÓDŁA SOWIECKICH BADAŃ NAD ZAGADNIENIAMI mentu zasługuje na szczególne podkreślenie. Fale elektro-
Z ZAKRESU PARAPSYCHOLOGII magnetyczne towarzyszące procesowi formowania myśli (wi-
Niewykluczone że początki sowieckich badań parapsychi- zualna percepcja) w mózgu nadawcy dotarły do komórek kory
cznych sięgają prac Bernarda Ber- mózgowej odbiorcy po przebyciu du-
nardowicza Kazińskiego, badacza ze żej odległości przenikając nie tylko
stolicy Gruzji Tbilisi. Jego zaintere-
„eksperyment... wykazał... powietrze i wodę, ale również obu-
sowanie tym tematem rozbudziły że informacja telepatyczna dowę łodzi podwodnej. Powyższy
najprawdopodobniej jego własne może być transmitowana bez fakt uzasadniania następujące wnio-
doświadczenia telepatyczne. żadnych strat przez wodę ski: 1) te elektromagnetyczne fale
W lutym 1922 roku poproszono rozchodzą się sferycznie, a nie w po-
go o wygłoszenie odczytu na Ogól- oraz szczelną metalową staci wąskiej, skierowanej wiązki; 2)
norosyjskim Kongresie Stowarzy- powłokę łodzi podwodnej, fale te przeszły przez obudowę łodzi
szeń Przyrodniczych, jednej z naj- to znaczy przez substancje, podwodnej, która ich nie zatrzyma-
ważniejszych organizacji nauko- ła, a zatem nie stanowi ona dla nich
wych, którą można przyrównać do które znacznie ograniczają «klatki Faradaya»”.
Amerykańskich Instytutów Zdrowia radiokomunikację”. Kaziński podkreśla, że nie udało
Psychicznego (American Institutes się odebrać przy pomocy odbiornika
of Mental Health). Temat jego od- radiowego w laboratorium morskim
czytu brzmiał „Ludzka myśl a elektryczność”. Niedługo po- sowieckiej jednostki badawczej Witeź elektrycznych fal emito-
tem Kaziński wydał książkę pod tym samym tytułem. wanych w wodzie przez „rybę torpedową”, i dodaje: „odbior-
Nie powinno nikogo dziwić, że będąc zaproszonym przez niki radiowe w łodzi podwodnej nie przechwyciły tych fal.
Ogólnorosyjski Kongres Stowarzyszeń Przyrodniczych do wy- Prowadzi to do wniosku, że niektóre fale elektromagnetyczne
głoszenia odczytu, Kaziński był przezeń popierany. Co więcej, pochodzące z biologicznych źródeł posiadają jeszcze jakieś,
Kongres finansował jego prace, które zostały potem utaj- wciąż nie znane, własności, które odróżniają je od zwykłych
nione. W roku 1923 Kaziński opublikował wyniki swoich fal radiowych. Możliwe że nasza nieznajomość tych szcze-
pierwszych badań w książce Thought Transference (Przekazy- gólnych własności utrudnia dalsze prowadzenie badań w tej
wanie myśli). Książka ta wzbudziła zainteresowanie ówczes- dziedzinie”.
nych autorytetów w dziedzinie badań mózgu. W książce Experiments in Distant Influence (Eksperymenty
Bardziej widoczne i łatwiejsze w dokumentowaniu były z oddziaływaniem na odległość), która ukazała się po raz
prace profesora Leonida L. Wasiliewa, dziekana Wydziału pierwszy w Moskwie w roku 1962, Wasiljew podał, że podczas
Fizjologii Uniwersytetu Leningradzkiego. Urodzony w roku gdy oficjalne oświadczenia na temat eksperymentu na linii
1891 Wasiliew był studentem leningradzkiego fizjologa Wła- wybrzeże-łódź podwodna sugerowały „pewną ostrożność”,
dimira M. Bechterewa, założyciela Leningradzkiego Instytutu „eksperyment ten wykazał w rzeczywistości – i na tym polega
Badań Mózgu. Jego wnuczka, Natalia P. Bechterewa, wstąpi- jego wartość – że informacja telepatyczna może być trans-
ła do instytutu w roku 1921 i po pewnym czasie została jego mitowana bez żadnych strat przez wodę oraz szczelną metalo-
dyrektorem. wą powłokę łodzi podwodnej, to znaczy przez substancje,
Rok później Wasiliew został powołany na członka Komi- które znacznie ograniczają radiokomunikację. Tego rodzaju
tetu Badań Mentalnej Sugestii. „Mentalna sugestia”, czyli materiały całkowicie pochłaniają fale krótkie oraz częściowo

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 37


fale średnie, które ulegają znacznemu osłabieniu, podczas Stosownie do metod opracowanych przez J.B. Rhine’a w Pa-
gdy (wciąż jeszcze nie znany) czynnik, który przenosi sugestie,rapsychicznym Laboratorium Uniwersytetu Duke w Durham
przenika je bez trudu”. w stanie Północna Karolina urządzenie tasujące mieszało
1000 kart ESP (do badań zjawisk pozazmysłowych) w wirują-
EKSPERYMENTY PROWADZONE PRZEZ AMERYKAŃSKIE cym bębnie, a następnie wyrzucało na stół losowo pięć z nich,
KORPORACJE I KOMPLEKS MILITARNY jedną po drugiej w jednominutowych odstępach. Smith brał
Wiele osób utrzymywało, że pamiętna sprawa Nautilusa każdą z nich i przyglądał się jej, starając się zapamiętać
z roku 1959 stała się głównym impulsem do rozpoczęcia przez widoczny na niej symbol (kwadrat, krzyż, gwiazda, faliste linie
Rosjan badań nad biokomunikacją. Wydaje się jednak, że lub koło), rysując go jednocześnie na papierze. Rezultatem
w roku 1959, blisko 40 lat po rozpoczęciu przez nich badań każdego testu była kartka z narysowanymi pięcioma sym-
w dziedzinie zjawisk pozazmysłowych, taki bodziec nie był bolami. Smith zaklejał ją następnie w kopercie i przekazywał
jednak wcale im potrzebny. pułkownikowi Bowersowi, który zamykał ją w schowku.
Nautilus był pierwszą na świecie łodzią podwodną o napę- W tym samym czasie porucznik marynarki, określany
dzie atomowym zwodowaną w roku 1954 i ochrzczoną przez nazwiskiem „Jones”, siedział samotnie w kabinie Nautilusa,
Pierwszą Damę, Mamie Eisenhower, żonę prezydenta Dwig- pełniąc rolę odbiornika obrazów, które przesyłał mu telepaty-
hta D. Eisenhowera. Nautilus odbył swój pierwszy rejs pod cznie Smith. Jones dwa razy dziennie rysował na kartce
biegunem północnym w roku 1958. Wkrótce potem Francuzi papieru pięć symboli, wybierając je spośród takich samych
ogłosili, że w czasie gdy łódź żeglowała w głębinach wód znaków, jakich używał Smith. Na koniec umieszczał kartkę
arktycznych, odbierała telepatyczne przekazy z ośrodka bada- z narysowanymi symbolami w kopercie, zaklejał ją i przekazy-
wczego korporacji Westinghouse we Friendship w stanie wał swojemu dowódcy, kapitanowi Williamowi R. Ander-
Maryland. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych senowi. Kapitan zapisywał czas i datę eksperymentu na
z miejsca zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że taki kopercie i wkładał ją do sejfu w swojej kabinie. W czasie 16
test nigdy nie miał miejsca ani że dni trwania eksperymentu Jonesa
miało to cokolwiek wspólnego z eks- nie widział nikt, z wyjątkiem jednego
perymentami w zakresie telepatii. ...celem [badań] był przekaz marynarza, który przynosił mu posi-
Liczne francuskie doniesienia myśli drogą telepatyczną, łki i wykonywał pozostałe czynności
mówiły jednak coś wręcz przeciw- wytworzenie i zapis posługowe.
nego. Moje starania zmierzające do Ostatni akt tego eksperymentu
potwierdzenia francuskich rewelacji
telepatycznych sygnałów nastąpił, jak podały francuskie źród-
okazały się bezowocne. Doniesienia oraz określenie amplitudy ła, po przybyciu Nautilusa do Gro-
mówiły, że czołowe amerykańskie i częstotliwości, za ton. Z kapitańskiego sejfu wyjęto
korporacje, takie jak Westinghouse, pośrednictwem których odbywa koperty i przewieziono je samocho-
General Electric z Schenectady dem pod eskortą na najbliższe lot-
w stanie Nowy Jork i Bell Telephone się przekaz telepatyczny. nisko wojskowe, skąd wyekspedio-
z Bostonu, już w 1958 roku rozpo- wano je samolotem do Baltimore do
częły badania nad telepatią. Ich ce- laboratorium pułkownika Bowersa.
lem był przekaz myśli drogą telepatyczną, wytworzenie i zapis Kiedy dotarły na miejsce, z kopert wyjęto zestawy kartek
telepatycznych sygnałów oraz określenie amplitudy i częstot- dopasowując je datami i czasami, a następnie zestawiono
liwości, za pośrednictwem których odbywa się przekaz telepa- wyniki. W ponad 70 procentach przypadków symbole paso-
tyczny. wały do siebie, inaczej mówiąc, Jones prawidłowo „odgadł”
Według źródeł francuskich prezydent Eisenhower otrzy- trzy czwarte obrazów przesłanych przez Smitha.
mał opracowanie autorstwa firmy Rand Corporation z Los Byłem nieco zdumiony tymi doniesieniami, zwłaszcza zaś
Angeles, które stanowiło „zbiór myśli” sporządzony na pod- wysokimi wynikami przypisanymi do obiektów eksperymentu
stawie kontraktu z siłami zbrojnymi i innymi agencjami rządu i ich zbyt typowo amerykańskimi nazwiskami.
USA. Raport zalecał rzekomo badanie telepatii jako ewen- Z drugiej strony New York Herald Tribune doniósł 8 lis-
tualnego środka łączności z łodziami podwodnymi, zwłaszcza topada 1958 roku, że Westinghouse Electric Corporation
tymi, które pływają pod polarną czapą lodową, gdzie komuni- rozpoczęła badanie zjawisk pozazmysłowych (ESP) przy za-
kacja radiowa jest mocno utrudniona. stosowaniu specjalnie skonstruowanej aparatury. Dr Peter A.
Podobno laboratorium korporacji Westinghouse we Castruccio, dyrektor nowo utworzonego Instytutu Astronau-
Friendship przeprowadziło właśnie taki eksperyment z łodzią tyki tej firmy, mówił o badaniach ESP jako „wielce obiecują-
podwodną Nautilus, w którym nadawca przebywający na cych”, zastrzegając jednak, że „należy jeszcze włożyć wiele
lądzie łączył się z odbiorcą w łodzi podwodnej, w czasie gdy wysiłku, zanim będzie można wystąpić z czymś o charakterze
pozostawała ona w zanurzeniu. Zgodnie z raportem eks- praktycznym”.
peryment obserwowali przedstawiciele marynarki wojennej Zapytałem o to przedsięwzięcie W.D. Crawforda z działu
i sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. personalnego oddziału Air Arm korporacji Westinghouse,
Według francuskiego doniesienia eksperyment rozpoczął który oświadczył, że „chociaż badania te mają duże znaczenie
się 25 lipca 1959 roku. Testy prowadzono codziennie przez 16 naukowe, wysnuwanie w tej chwili jakichkolwiek wniosków
dni. Odpowiadał za nie pułkownik William H. Bowers, dyrek- byłoby przedwczesne i nie prowadzące do niczego”. Powyższe
tor wydziału biologicznego instytutu badawczego sił powietrz- oświadczenie zamieszczono w Newsletter for Parapsychology
nych oraz kierownik ds. badań laboratorium korporacji Wes- Foundation (styczeń-luty 1959). Znalazło się tam również
tinghouse we Friendship. W późniejszych doniesieniach poda- doniesienie mówiące o tym, że laboratoria Bell Telephone
no, że „nadawcą” był niejaki „Smith”, student Uniwersytetu rozważały podjęcie badań w dziedzinie zjawisk paranormal-
Duke, którego na czas trwania eksperymentu zakwaterowano nych, lecz porzuciły ten zamiar.
w jednym z budynków laboratorium korporacji Westinghouse. Historia z Nautilusem bywa często traktowana jako fikcja,
Ustalono, że Smith będzie przekazywał telepatycznie dwa zwłaszcza że zarówno francuskie, jak i pozostałe źródła nie
razy dziennie o ustalonych porach „wizualne wrażenia”. zostały potwierdzone, tym niemniej telepatyczna część tej

38 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


historii mogła stanowić dodatkowy bodziec dla sowieckich Projekt Numer 8 obejmował eksperymenty z telepatią na
badań, które w roku 1958 liczyły już sobie 40 lat. odległość w wykonaniu ludzi. Umieszczonych w jednej grupie
Tak czy inaczej, Raphael Kherumian, prominentny czło- pomieszczeń nadawców pobudzano, zaś ulokowanych w in-
nek Paryskiego Międzynarodowego Instytutu Metapsychicz- nych pomieszczeniach odbiorców obserwowano w tym czasie
nego, cały czas zbierał artykuły na temat Nautilusa i przesyłałza pomocą kamer telewizyjnych. Ośrodek podjął również
je swojemu wieloletniemu przyjacielowi, Leonidowi Wasilie- badania sił elektromagnetycznych w eksperymentach na linii
wowi. człowiek-człowiek i umysł-materia. Wśród zwierząt używa-
Implikacje prowadzenia przez Amerykanów eksperymen- nych w eksperymentach były małpy.
tów w dziedzinie zjawisk pozazmysłowych znalazły oddźwięk „Prowadzono również eksperymenty z falami fotonowymi,
w monolitycznej machinie badawczej Związku Radzieckiego w których używano żabich oczu w charakterze aparatury
i wywarły wpływ na życie ogromnej liczby mężczyzn i kobiet, pomiarowej, które były czulsze od sztucznych instrumentów”
stając się przyczyną wydatków, które od roku 1983 urosły – wspomina Stern. – „W kolejnym eksperymencie umiesz-
podobno do kwoty 500 milionów dolarów rocznie. czano bakterie po obu stronach szklanej płytki, aby spraw-
dzić, czy śmiertelne choroby mogą przenikać przez szkło.
EKSPERYMENTY Z CZĄSTKAMI PSI Przypuszczano, że gdyby tak było, dowodziłoby to, że fotony
Po drugiej stronie rzeki Ob patrząc od strony Nowosybirs- – cząstki światła – mogą być odpowiedzialne za pewne
ka, nad jej rozlewiskiem, leży pionierskie miasto zachodniej niewytłumaczalne formy porozumiewania się”.
Syberii Akademgorodok, czyli Miasto Nauki. Przez około Powierzone mu zadanie, które traktował jako rozsądne
cztery lata mieścił się tam Instytut Automatyzacji i Elektro- wyzwanie naukowe, zakończyło się niepowodzeniem, w na-
metrii, który utrzymywał jednostkę badawczą o nic nie mó- stępstwie czego w roku 1969 rozwiązano cały wydział Numer
wiącej nazwie „Wydział Specjalny Numer 8”. Do budynku, 8, dużo za wcześnie, aby można było uzyskać jakiekolwiek
w którym mieścił się Wydział, mógł wejść jedynie ten, kto znał znaczące wyniki. Stern sądził, że jego zamknięcie było wyni-
kod otwierający drzwi, który zmieniano co tydzień. Prowa- kiem „zmiany nastawienia Kremla do zagadnienia równowagi
dzony tam projekt badawczy „Numer 8” był poświęcony sił”. Prawdopodobnie najwyższe władze przyjęły inną ad-
eksperymentom w zakresie przekazu ministracyjną lub badawczą taktykę
informacji środkami bioenergetycz- Ich eksperyment wykazał, w stosunku do badania zjawisk para-
nymi. Częścią programu były fizycz- normalnych.
ne poszukiwania natury „cząstek że komórki potrafią Przypuszczenia Sterna dotyczące
psi” – nieuchwytnych elementów, przekazywać sobie chorobę, fal fotonowych zostały wkrótce po-
które niektórzy sowieccy uczeni na przykład taką jak infekcja tem potwierdzone. Trzem nauko-
uważali za klucz do takich pozazmy- wcom z Nowosybirskiego Instytutu
słowych technik, jak biokomunikacja wirusowa, mimo iż są od Medycyny Klinicznej i Eksperymen-
i bioenergetyka. siebie odseparowane. talnej oraz Instytutu Automatyzacji
Nowosybirsk stanowił logiczną i Elektrometrii (Syberyjski Oddział
lokalizację tego rodzaju badań na Akademii Nauk Związku Radziec-
wysokim poziomie. Po drugiej wojnie światowej przyległe do kiego) udało się przeprowadzić fundamentalny eksperyment
niego Miasto Nauki było rozwijane z taką jednoznacznością, w tej dziedzinie. Byli to Właił Kanaczewy, Simon Szczurin
że nawet nazwy ulic i placów odzwierciedlały jego charakter. i Ludmiła Michajłowa. Komitet ds. Usprawnień i Wynalaz-
Na przykład można było wsiąść do autobusu na ulicy Termo- ków przy Radzie Ministrów ZSRR umieścił ich eksperyment
fizycznej, wysiąść z niego na rogu ulicy Obliczeniowców opracowany w celu wykrycia fotonowego porozumiewania się
i przejść przez Plac Hydrodynamiki. W mieście znajdowało ze sobą komórek żywych organizmów na liście Państwowego
się ponad 40 ośrodków naukowych i mieszkały w nim dziesią- Rejestru Odkryć. Przekład ich pracy na język angielski ukazał
tki tysięcy naukowców wraz z rodzinami. się w Journal of Paraphysics (vol. 7, nr 2, 1973) pod tytułem
Kiedy w roku 1966 wdrożono projekt Numer 8, do Miasta „Raport z Nowosybirska – porozumiewanie się komórek”
Nauki przerzucono z innych części ZSRR około 60 nauko- („Report from Novosibirsk: Communication between
wców. Jeden z nich, dr August Stern, opisał po wyemigrowaniu Cells”).
do Francji działalność swojego wydziału. Oświadczył reporte- Ich eksperyment wykazał, że komórki potrafią przekazy-
rom New York Timesa, że kierownik programu, oficer Witalij wać sobie chorobę, na przykład taką jak infekcja wirusowa,
Perow, był szczególnie „ugrzeczniony w stosunku do dwóch mimo iż są od siebie odseparowane. Testy wykazały, że kiedy
gości”, przypuszczalnie oficerów KGB, „którzy zjawili się na skażano jedną grupę komórek, sąsiednia grupa, mimo iż była
początku wdrażania” projektu, aby „sprawdzić urządzenia”. odseparowana od niej płytką z kwarcowego szkła, również
Teoria i zastosowanie praw rządzących zjawiskami psi były „łapała zakażenie”. Kiedy do odseparowania obu grup komó-
częścią prowadzonych eksperymentów. Stern zajmował się rek stosowano normalne szkło, nie zarażone komórki pozo-
aspektami fizyki teoretycznej stworzonymi w celu rozwiązania stawały zdrowe.
zagadki energii psychicznej przepływającej między materią Doświadczenia te połączyły ich poglądy z dominującą
ożywioną. Stwierdził, że specjalistyczne wyposażenie ośrodka wśród sowieckich bioenergetyków koncepcją mówiącą o ist-
musiało „kosztować miliony”. Tak jak w innych sowieckich nieniu nieznanych kanałów porozumiewania się żywych ko-
doświadczeniach, nowosybirski ośrodek aplikował kociętom mórek umożliwiających transfer informacji – „języka fal
elektryczne wstrząsy, aby sprawdzić, czy umieszczona trzy i promieniowania”, jak nazwał to Szczurin, który skomen-
piętra wyżej ich matka będzie reagować pod wpływem impul- tował to następująco:
sów telepatycznych na ich przeżycia. Były to doświadczenia „Dlaczego informacje dotyczące wszystkich procesów ży-
w rodzaju tego, w którym, jak mówiono, zabrano do łodzi ciowych miałyby być przekazywane przy pomocy środków
podwodnej małe króliki i po jej zanurzeniu zabito je, aby chemicznych, które z całą pewnością nie są najekonomiczniej-
zbadać reakcję ich matki, która pozostała na wybrzeżu i była szym przekaźnikiem? W końcu każda reakcja chemiczna
podłączona do aparatury mierzącej jej fale mózgowe oraz polega głównie na oddziaływaniu elektronów – skomplikowa-
funkcjonowanie serca. nych układów, które przenoszą zasoby energii. Zderzając się

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 39


z materią przekazują one jej tę energię bądź wypromieniowu- możliwości, jak telepatia, pozazmysłowe postrzeganie i «bio-
ją ją w postaci fotonów lub cząstek światła. logiczna radiokomunikacja». Czy przypuszczenie, że właśnie
Dziś nie ma jeszcze metod pozwalających na badanie w ten sposób doszło do przekazu informacji o głodzie, jest
szczególnego charakteru promieniowania fotonowego, stałe- uzasadnione? Tak właśnie sądzimy, lecz nie możemy tego na
go normalnego promieniowania zwykłych komórek. Zdecy- razie twierdzić z całą stanowczością. Jedynie, co możemy
dowaliśmy się na zignorowanie zakazu wymuszonego przez stwierdzić, to to, że przekaz informacji dotyczącej głodu
fizykę poprzez stworzenie sztucznej sytuacji. Poddaliśmy ko- w warunkach naszych eksperymentów mieści się poza nor-
mórki pobrane z żywego organizmu warunkom ekstremal- malnymi formami oddziaływań zwierząt, w związku z czym
nym, aby zaobserwować charakter emitowanego przez nie proponujemy nazwać to «nadzwyczajną transmisją informa-
promieniowania. Było wiadome, że komórka emituje fotony, cji»”.
nie wiedzieliśmy tylko, czy komórka może je również od- W rzeczy samej podobne zjawiska odnotowali również
bierać? Nasze doświadczenia udzieliły odpowiedzi na to zachodni uczeni. Alister Hardy, emerytowany profesor zoolo-
pytanie”. gii i anatomii porównawczej Uniwersytetu Oksfordzkiego,
Bariera ze szkła kwarcowego nie pozwalała na przemiesz- dopuszcza możliwość, że telepatyczne porozumiewanie się
czanie się wirusów ani żadnych chemicznych substancji mię- między zwierzętami mogło mieć nawet wpływ na ich ewolucyj-
dzy dwoma naczyniami zawierającymi komórki. Mimo to, jak ny rozwój i przystosowanie. W wydanej w roku 1949 roz-
to obrazowo przedstawił Szczurin, „zarażone komórki do- prawie zatytułowanej Biologia a pozazmysłowe postrzeganie
słownie wykrzykiwały wieść o niebezpieczeństwie”, kiedy zo- (Biology and ESP) sugeruje, że zwierzęce zwyczaje mogą
stały zaatakowane przez wirusa, i „ich krzyk bez oporów rozprzestrzeniać się „drogami podobnymi do telepatii” oraz
przeszedł przez barierę z kwarcu, który przepuszcza promie- że „parapsychiczny krąg istnienia” może funkcjonować wśród
niowanie ultrafioletowe”. członków gatunku w jakiś „pokrewny” telepatii sposób.
„Stało się coś wysoce nieprawdopodobnego” – pisze Sperański łączył swoje odkrycia związane z porozumiewa-
Szczurin. – „Te fale nie tylko zostały odebrane przez sąsied- niem się myszy z pracami Guliajewa i jego auragramami,
nie komórki, ale przeniosły również na nie chorobę”. dokonaniami Siergiejewa w dziedzinie aktywności mózgu
człowieka oraz Presmana w zakresie wpływu pól elektromag-
BADANIA TELEPATII U ZWIERZĄT netycznych na żywe organizmy. Prace A.S. Presmana,
Chociaż Wydział Numer 8 zamknięto a jego oddziały w szczególności jego wydana w roku 1970 w Nowym Jorku
poprzenoszono do innych miast, książka Pola elektromagnetyczne
w Mieście Nauki nadal kontynuowa- Zauważył, że impulsy od a życie (Electromagnetic Fields and
no badania nad przekazywaniem in- Life), znane są na całym świecie.
formacji przez zwierzęta. głodnych myszy były Jedyne pozytywne odniesienie
Pracujący w Nowosybirsku tok- przekazywane w taki sposób, do prac związanych z parapsycho-
sykolog dr S.W. Sperański odkrył że nie głodujące myszy logią w nie istniejącej już Niemie-
formę telepatii między głodującymi ckiej Republice Demokratycznej
i normalnie żywionymi myszami. Za- zachowywały się tak, jakby ukazało się 15 maja 1982 roku
uważył, że impulsy od głodnych my- to one były głodzone. w Neue Deutschland, gazecie co-
szy były przekazywane w taki spo- dziennej wydawanej przez Socjalis-
sób, że nie głodujące myszy zacho- tyczną Partię Jedności w Berlinie
wywały się tak, jakby to one były głodzone. Najpełniejszy opis Wschodnim. W artykule „Człowiek, zwierzęta i magne-
tych doświadczeń ukazał się w Parapsychologii w ZSRR (część tyzm” profesor Hans Weiss i dr Jurgen Hellebrand roz-
III) w przekładzie Laryssy Wileńskiej. ważają możliwość istnienia związku między polami elekt-
Będąc toksykologiem, Sperański interesował się najba- romagnetycznymi i procesami życiowymi. Zauważyli oni, że
rdziej wpływem trucizn na żywe organizmy. Przekazywanie poglądy na to zagadnienie fizyków, chemików i biologów
informacji między myszami na drodze umysł-umysł odkryto bardzo się różnią. Cytują w artykule prace Presmana, zwła-
przypadkowo. „Górne myszy” Sperańskiego mieszkały w la- szcza jego uwagi na temat wyraźnej zdolności ślimaków
boratorium na czwartym piętrze, podczas gdy „dolne myszy” i ptaków do orientowania się na podstawie ziemskiego pola
były trzymane w piwnicy. W niektórych doświadczeniach magnetycznego. Obaj autorzy zaprzeczają zasadności popu-
„górne myszy” były głodzone a w innych karmione normalnie. larnych wierzeń w uzdrawiające własności urządzeń mag-
Spośród trzydziestu doświadczeń w dwudziestu siedmiu wy- netycznych, twierdząc, że to po prostu fantazja, lecz je-
niki były dodatnie: nie głodzone myszy reagowały na cie- dnocześnie uważają, że w takich dziedzinach, jak produkcja
rpienia swoich „przyjaciół”, którzy byli oddaleni od nich żywności dalsze badania podstawowe „mogą doprowadzić
o wiele pięter. Jedynie w trzech doświadczeniach wyniki do opracowań o praktycznych zastosowaniach”.
były negatywne. Będąc głównym ośrodkiem badań naukowych, Nowosy-
Udoskonalając metodologię doświadczeń Sperański za- birsk był naturalnym punktem kontaktowym długofalowych
aranżował serię dodatkowych eksperymentów zmieniając badań z zakresu telepatii. Czołowy sowiecki uczony, profesor
płeć, wagę i inne czynniki. Odkrył, że „zachodził biologicznie Hipolit Kogan, przeprowadził test na dużą odległość między
istotny, gwałtowny przyrost wagi myszy, które odbierały od swoim Laboratorium Biokomunikacji w Moskwie i laborato-
swoich «przyjaciół» sygnały informujące o głodzie, co prowa- rium w Nowosybirsku. W roku 1969 przesłał na odbywające
dzi do bezspornego wniosku, że uczucie głodu musiało je się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles spotkanie
dodatkowo pobudzać do zaspakajania głodu”. Inaczej mó- sprawozdanie z tego eksperymentu. Jego głównym celem był
wiąc, sygnały o charakterze telepatycznym informowały nie telepatyczny przekaz kształtów różnych obiektów. Nadawcą
głodujące myszy, że kończy się żywność, co prowadziło do w Moskwie był Jurij Kamieński a odbiorcą w Nowosybirsku
wzrostu konsumpcji i magazynowania pokarmu w ich ciałach. Karl Nikołajew. Zastosowano podobne jak w innych testach
Sperański wyciągnął następujący wniosek: „Stwierdzenie, na duże odległości procedury.
że poza normalnymi kanałami percepcji nastąpił przekaz
informacji, niewątpliwie nasunie na myśl czytelnikowi takie dokończenie na stronie 58

40 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


P od koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku periodyki poświęcone tematyce
elektrycznej przewidywały „darmową elektryczność”1 już w niedalekiej przy-
szłości. Codziennością stawały się niezwykłe odkrycia w dziedzinie elektryczno-
ści. Nikola Tesla demonstrował „bezprzewodowe oświetlenie” i inne cuda
związane z prądami wysokiej częstotliwości. Wszyscy ekscytowali się przyszłoś-
Rozwój urządzeń cią jak nigdy przedtem.
W ciągu kolejnych dwudziestu lat pojawiły się automobile, samoloty,
generujących kino, nagrania muzyczne, telefony, radio i aparaty fotograficzne. Epoka
wiktoriańska odchodziła ustępując miejsca czemuś zupełnie nowemu. Po
darmową energię raz pierwszy w historii zwykli ludzie mogli marzyć o utopijnej przyszłości
bogatej w różnorodne środki transportu publicznego, dostatku pracy i ży-
jest od wności dla wszystkich. Wierzono, że zaraza zostanie pokonana i stawimy
czoło ubóstwu. Warunki życiowe poprawiały się i tym razem każdy miał
dziesięcioleci otrzymać swoją „pajdę chleba”.
Cóż więc się stało? Gdzie w tym nawale techniki podziały się przełomowe
skutecznie odkrycia dotyczące energii? Czyżby to całe podniecenie dotyczące „darmowej
energii”, które miało miejsce tuż przed początkiem minionego wieku, było
blokowany przez jedynie pobożnym życzeniem, które „prawdziwa nauka” ostatecznie zdys-
kredytowała?
finansowe elity OBECNY STAN TECHNOLOGII
oraz rządy W rzeczywistości odpowiedź na to pytanie brzmi: „Nie”. Równie prawdziwa
jest jednak także przeciwna odpowiedź. Opracowano spektakularne techno-
poszczególnych logie energetyczne i przy okazji dokonano kolejnych przełomowych odkryć.
Od tamtych czasów opracowano wiele metod pozwalających na wytwarzanie
państw za ogromnych ilości energii minimalnym kosztem, jednak żadna z nich nie
sprawiła, że stała się ona „otwarta” dla konsumenta.
milczącym Dlaczego tak się stało? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym najpierw
przytoczyć krótką listę metod uzyskiwania „darmowej energii”, o których mam
przyzwoleniem pojęcie i które sprawdziły się bez najmniejszych wątpliwości. Wspólną cechą
tych wszystkich metod jest to, że zużywają one niewielką ilość jednej formy
łatwo ulegających energii w celu kontrolowania lub wyzwalania dużej ilości energii innego
rodzaju. Wiele z nich ma w jakiś sposób związek z ukrytym polem eteru
manipulacjom – źródłem energii zwyczajowo ignorowanym przez „nowoczesną” naukę.

społeczeństw. 1. Energia promieniowania


Wzmacniacz przekaźnikowy Nikoli Tesli, urządzenie na energię promienio-
wania T. Henry’ego Moraya, silnik EMA Edwina Graya i testatyczna maszyna
Paula Baumanna – wszystkie one są napędzane „energią promieniowania”. Tę
naturalną formę energii, błędnie określaną mianem „statycznej elektryczno-
ści”, można uzyskiwać bezpośrednio z otoczenia lub ekstrahować ze zwykłej
elektryczności metodą zwaną „frakcjonowaniem”. Energia promieniowania
jest zdolna do dokonywania tych samych cudów, do jakich jest zdolna
elektryczność, przy czym koszt jej uzyskania wynosi niespełna 1 procent
Dr Peter Lindemann kosztów ponoszonych przy produkcji elektryczności. Nie zachowuje się ona
Copyright  2001 jednak dokładnie tak samo jak elektryczność i to właśnie doprowadziło do
niezrozumienia jej przez społeczność naukową.
Clear Tech, Inc. Szwajcarska organizacja Methernitha Community posiada obecnie sześć
PO Box 37 działających modeli nie napędzanych jakimkolwiek paliwem, które czerpią
Metaline Falls, WA 99153 moc z zasobów właśnie tej energii.
USA
2. Motory napędzane stałymi magnesami
support@free-energy.ws Nowozelandczyk dr Robert Adams opracował zdumiewające konstrukcje
www.free-energy.cc silników elektrycznych, generatorów prądu i ogrzewaczy napędzanych przez
stałe magnesy. Jedno z tych urządzeń daje moc 100 watów umożliwiającą

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 41


naładowanie źródła zasilania oraz wytwarza w ciągu na tlen i wodór przy bardzo małym zużyciu energii
dwóch minut ilość ciepła równą 140 BTU2! elektrycznej. Zastosowanie różnych elektrolitów (chodzi
Dr Tom Bearden (USA) posiada dwa działające mode- o domieszki dodawane do wody, które poprawiają jej
le napędzanych stałymi magnesami elektrycznych trans- przewodnictwo elektryczne) znacząco usprawnia wydaj-
formatorów. Urządzenie to zużywa 6 watów energii elekt- ność tego procesu. Wiadomo również, że pewne geomet-
rycznej do kontroli kierunku pola magnetycznego, które- ryczne kształty i tekstury powierzchni działają lepiej od
go źródłem jest stały magnes. Poprzez ukierunkowanie innych. To oznacza, że można wytwarzać nieograniczone
pola magnetycznego najpierw do pierwszej cewki wy- ilości paliwa wodorowego do napędzania silników (takich
jściowej a następnie do drugiej cewki wyjściowej i kon- jak w naszych samochodach) i to jedynie po kosztach
tynuowanie tej akcji szybko i powtarzalnie, w stylu „ping- wody.
pongowym”, urządzenie to może generować na wyjściu Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że w roku 1957
moc elektryczną w wysokości 96 watów, i to bez żadnych Freedman z USA opatentował pewien rodzaj stopu, który
części ruchomych. Bearden nazywa swoje urządzenie Ele- rozkłada wodę na wodór i tlen bez jakiegokolwiek udziału
ktromagnetycznym Generatorem Bezruchowym (Motion- prądu elektrycznego, zaś sam stop nie ulega żadnym
less Electromagnetic Generator; w skrócie MEG). Jean- zmianom chemicznym. Oznacza to, że przy pomocy kawa-
Luis Naudin wykonał francuski duplikat tego urządzenia. łka tego stopu można wytwarzać wodór z wody zupełnie
Zasady jego konstrukcji i działania podał w roku 1978 po bezpłatnie i w nieskończoność.
raz pierwszy Frank Richardson (USA).
Troy Reed (USA) posiada działające modele specjal- 5. Silniki implozyjne
nie magnetyzowanych wentylatorów, które ogrzewają się Większość głównych silników przemysłowych wykorzy-
w czasie wirowania. Do ich napędu potrzebna jest zawsze stuje zjawisko uwalniania ciepła do wywołania procesu
taka sama ilość energii, bez względu na to, czy wytwarzają rozszerzania i przyrostu ciśnienia, które są z kolei wyko-
one dodatkowo ciepło, czy nie. rzystywane do wykonywania pracy, tak jak się to dzieje
Oprócz powyższych opracowań, wielu innym wynalaz- w silnikach samochodowych. W naturze wykorzystywane
com udało się skonstruować działające urządzenia, które jest zjawisko przeciwne, proces oziębiania, przy pomocy
wytwarzają ruch obrotowy silnika którego uzyskuje się ssanie i próż-
za pomocą samych stałych mag- Jeszcze bardziej niesamowite nię, które są również zdolne do
nesów. wykonywania pracy. Taki proces
jest to, że w roku 1957 zachodzi na przykład w tornadzie.
3. Mechaniczne podgrzewacze Freedman z USA opatentował Viktor Schauberger (Austria)
Są dwie klasy urządzeń, które pewien rodzaj stopu, który był pierwszym, który budował
zamieniają małe ilości energii me- w latach trzydziestych i czterdzies-
chanicznej na dużą ilość ciepła.
rozkłada wodę na wodór tych XX wieku modele silników
Najlepszym z tych czysto me- i tlen bez jakiegokolwiek implozyjnych. Potem Callum Co-
chanicznych urządzeń jest para udziału prądu elektrycznego, ats opisał szeroko w swojej książce
obracających się cylindrów skon- zaś sam stop nie ulega Living Energies (Żywe energie) jego
struowana przez Frenette’a (U- prace, w wyniku czego wielu bada-
SA) i Perkinsa (USA). W urządze- żadnym zmianom czy zajęło się budową modeli im-
niu tym jeden cylinder obraca się chemicznym. plozyjnych silników turbinowych.
wewnątrz drugiego, zaś przestrzeń Są to silniki nie wymagające pali-
między nimi ma szerokość około wa, które wykonują pracę mecha-
sześciu milimetrów i jest wypełniona „roboczą cieczą”, niczną wykorzystując energię uzyskaną z próżni. Są rów-
taką jak woda lub olej, która w czasie obracania się nież jeszcze prostsze konstrukcje, które wykorzystują zja-
wewnętrznego cylindra ulega podgrzaniu. wisko ruchu wirowego do uzyskania kombinacji dwóch sił
W innej metodzie stosowane są magnesy zamontowane – odśrodkowej i grawitacyjnej – w celu wywołania ciągłego
na kole i wytwarzające prądy wirowe w płytce aluminio- ruchu cieczy.
wej, która pod ich wpływem gwałtownie się podgrzewa.
Tego rodzaju magnetyczne podgrzewacze zademonstro- 6. Reakcja zimnej syntezy jądrowej
wali Muller z Kanady, Adams z Nowej Zelandii i Reed W marcu 1989 roku dwaj chemicy, Martin Fleishmann
z USA. i Stanley Pons, z Uniwersytetu Brighama Younga w stanie
Wszystkie wyżej wymienione urządzenia mogą wytwa- Utah w Stanach Zjednoczonych ogłosili, że udało się im
rzać dziesięciokrotnie więcej ciepła niż urządzenia stan- wytworzyć reakcję atomowej syntezy w prostym urządze-
dardowe przy użyciu do ich zasilania takiej samej ilości niu mieszczącym się na stole. Ich roszczenia zostały „oba-
energii. lone” w ciągu sześciu miesięcy i ludzie przestali się nimi
interesować.
4. Superwydajna elektroliza Mimo to zimna synteza jest rzeczą bardzo realną. Nie
Wodę można rozszczepić na wodór i tlen przy pomocy tylko udokumentowano wytwarzanie dodatkowych ilości
elektrolizy. Standardowe podręczniki chemii utrzymują, ciepła, ale odnotowano również niskoenergetyczne prze-
że proces ten wymaga znacznie więcej energii niż można miany elementów atomowych w ramach dziesiątków naj-
jej uzyskać w wyniku połączenia tych dwóch składników. różniejszych reakcji! Z całą pewnością można w ten
Jest to prawdą, ale tylko w przypadku najmniej efektyw- sposób wytwarzać tanią energię oraz wykorzystać tę tech-
nego wariantu tego procesu. nologię w całym szeregu procesów przemysłowych.
Kiedy wodę podgrzewa się przy pomocy jej własnej
częstotliwości rezonansowej przy zastosowaniu układu 7. Wspomagane energią słoneczną pompy cieplne
opracowanego przez Stana Meyera (USA), a ostatnio Lodówka w naszej kuchni jest praktycznie jedynym
przez firmę o nazwie Xogen Power, Inc., rozpada się ona urządzeniem napędzanym „wolną energią”, jakie znamy.

42 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Jest to elektrycznie sterowana pompa cieplna, która zuży- najbardziej odległych zakątków świata. Koszty transportu
wa jedną wielkość energii (elektryczność) do uzyskania i produkcji prawie wszystkiego można bardzo znacząco
trzech wielkości innej energii (ciepła). Mamy więc tu do zredukować. Żywność można hodować w cieplarniach
czynienia z urządzeniem o współczynniku wydajności rów- nawet zimą i to wszędzie.
nym 3. Nasza lodówka potrzebuje jednej jednostki energii Wszystkie te cudowne korzyści, które mogą sprawić, że
elektrycznej do wypompowania trzech jednostek ciepła nasze życie na tej planecie byłoby znacznie łatwiejsze
z wnętrza lodówki na zewnątrz. To typowe, lecz jedno- i lepsze, i to dla każdego, od dziesiątków lat nie mogą stać
cześnie najgorsze zastosowanie tej technologii. Oto dla- się naszym udziałem. Dlaczego tak się dzieje? Komu służy
czego tak się dzieje. opóźnianie tego procesu?
Pompa cieplna pompuje ciepło ze „źródła” ciepła do
„zlewu”, czyli miejsca, gdzie jest ono absorbowane. Aby NIEWIDZIALNI WROGOWIE TECHNOLOGII
cały proces mógł zachodzić, „źródło” musi oczywiście być WYTWARZANIA „DARMOWEJ” ENERGII
gorące, zaś „zlew” zimny. W naszej lodówce jest akurat Istnieją cztery potężne siły, które współtworzą tę sytua-
odwrotnie. „Źródło” znajduje się wewnątrz lodówki, gdzie cję. Twierdzenie, że istnieje „spisek”, którego celem jest
jest zimno, zaś „zlewem” jest powietrze w kuchni, które zdławienie tej technologii, prowadzi jedynie do powierz-
jest w temperaturze pokojowej, czyli wyższej niż źródło. chownego zrozumienia współczesnego świata i obarcza
Z tego właśnie względu współczynnik wydajności lodówki winą za wszystko wszystkich, z wyjątkiem nas samych.
jest niski, lecz nie jest tak w przypadku wszystkich pomp Nasza chęć pozostawania w obliczu tej sytuacji w ig-
cieplnych. norancji i bezczynności była zawsze określana przez dwie
Łatwo uzyskuje się współczynniki wydajności rzędu z tych sił jako „implikacja zgody”.
8-10 w przypadku wspomaganych słońcem pomp ciepl- Tak więc poza „mało wymagającym społeczeństwem”,
nych. W tego rodzaju urządzeniu ciepło jest czerpane jakież to trzy inne siły utrudniają rozwój technologii
z kolektora słonecznego i składowane w dużym, podziem- opartej na „darmowej energii”?
nym akumulatorze, który pozostaje w stałej temperaturze
55° F (12,78° C), zaś energię mechaniczną uzyskuje się 1. Monopol pieniądza
w czasie jego transferu. Proces ten jest podobny do tego, Standardowa teoria ekonomiczna rozróżnia trzy rodza-
jaki ma miejsce w maszynie parowej, w której energię je przemysłu: kapitałowy, dóbr konsumpcyjnych i usług.
mechaniczną uzyskuje się na dro- Pierwszy składa się z trzech typów:
dze między kotłem a skraplaczem, ...monopol pieniądza jest kapitału naturalnego, waluty i kre-
z tą różnicą, że stosowana tu ciecz w rękach niewielkiej liczby dytów. Kapitał naturalny to surow-
„wrze” w temperaturze znacznie ce (na przykład kopalnie złota)
niższej od wody. prywatnych banków, zaś i źródła energii (takie jak szyby
Jedno takich urządzeń, testo- banki te stanowią własność naftowe lub zapory wodne). Walu-
wane w latach siedemdziesiątych najbogatszych na świecie ta obejmuje drukowany i bity pie-
XX wieku, w którym zastosowano niądz i zazwyczaj pozostaje w ges-
kolektor słoneczny o powierzchni rodzin, które zmierzają do tii rządów. Kredyt opiera się na
9,3 m2, wytworzyło 260 000 watów przejęcia kontroli nad pożyczaniu pieniędzy na procent
energii mechanicznej zmierzonej całością kapitałów oraz przedłużaniu jego wartości
dynamometrem. (Nie chodzi tu poprzez depozytowe konta kredy-
o system promowany przez Den-
istniejących na świecie, czyli towe. Jak zatem widać energia
nisa Lee). Ilość energii zużywana do przejęcia kontroli nad spełnia w ekonomii taką samą rolę
do napędu kompresora (na we- życiem każdego z nas... jak złoto, druk pieniądza przez
jściu) była mniejsza od 15 000 wa- rząd oraz kredyty bankowe.
tów, co oznacza, że urządzenie to W Stanach Zjednoczonych, jak
wytwarzało ponad siedemnastokrotnie więcej energii niż i w większości pozostałych krajów świata, istnieje „mono-
jej pobierało! (260 000 : 15 000 = 17,3) Stosując urządzenie pol pieniądza”. „Wolno” mi zarobić tyle „pieniędzy”, na
podobne do naszej lodówki, można by dostarczać z dacho- ile mam ochotę, lecz będzie mi zapłacone wyłącznie
wego kolektora energię wystarczającą na potrzeby niewie- w banknotach Rezerwy Federalnej (dolarach). Nic nie
lkiego gospodarstwa. Obecnie w skali przemysłowej wy- mogę zrobić, żeby zapłacono mi na przykład w certyfika-
twarzane są już systemy pomp cieplnych, które instaluje tach złota lub w innej formie pieniądza. Ten monopol
się na północ od Kony na Hawajach. Wytwarzają one prąd pieniądza jest w rękach niewielkiej liczby prywatnych
elektryczny czerpiąc energię z różnicy temperatur mors- banków, zaś banki te stanowią własność najbogatszych na
kiej wody. świecie rodzin, które zmierzają do przejęcia kontroli nad
całością kapitałów istniejących na świecie, czyli do przeję-
Istnieją dziesiątki innych systemów, o których nie cia kontroli nad życiem każdego z nas poprzez udostęp-
wspomniałem. Wiele z nich jest równie wydajnych i dob- nianie (lub nie udostępnianie) wszelkich dóbr i usług.
rze sprawdzonych, jak te, które przytoczyłem. Tym nie- Niezależne źródło bogactwa (urządzenia napędzane „dar-
mniej moja krótka lista jest wystarczająca do wyciągnięcia mową” energią) będące w rękach wszystkich ludzi na
wniosku, że technologie wykorzystujące tak zwaną „dar- świecie zrujnowałoby ich plany przejęcia całkowitej kont-
mową energię” są już gotowe i czekają na wykorzystanie. roli nad nami i to na zawsze. Nietrudno się domyślić,
Energia ta może uwolnić nas od zanieczyszczeń i wystar- dlaczego tak właśnie jest.
czy jej dla każdego. Obecnie gospodarkę można „schładzać” lub „podgrze-
Obecnie możliwe jest już zaprzestanie produkcji „ga- wać” za pomocą podwyższania lub obniżania stóp pro-
zów cieplarnianych” i zamkniecie wszystkich elektrowni centowych. Gdyby w gospodarce zaistniało niezależne
jądrowych. Jesteśmy w stanie odsolić nieograniczoną ilość źródło kapitału (energii) i każde przedsiębiorstwo lub
morskiej wody po rozsądnych cenach i dostarczyć ją do osoba mogły zgromadzić więcej kapitału bez konieczności

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 43


zaciągania pożyczek w banku, wówczas ten scentralizowa- „adwersarzami”, którym jest każdy, bez względu na to, czy
ny system dławienia poprzez oprocentowanie nie miałby jest przyjacielem, czy wrogiem, stosowane są wszelkie
takiego efektu jak obecnie. Technologia „darmowej” ene- dostępne środki. Obejmują one oburzające psychologicz-
rgii zmienia wartość pieniądza. Najbogatsze rodziny oraz ne chwyty, kłamstwa, oszustwa, szpiegowanie, kradzież,
dawcy pożyczek nie chcą mieć konkurencji. To przecież zabójstwa przywódców, wojny prowadzone cudzymi ręka-
oczywiste. Oni chcą utrzymać swój obecny monopol kont- mi, przymierza i zmiany sojuszników, traktaty, pomoc
roli podaży pieniądza. Technologia „darmowej” energii zagraniczną i obecność sił wojskowych tam, gdzie jest to
nie jest czymś, co należy zwalczać, ale czymś, co musi być tylko możliwe.
na zawsze zakazane! Może się to nam podobać lub nie, ale takie jest
Tak więc najbogatsze rodziny i ich instytucje banków psychologiczne i faktyczne środowisku, w którym obracają
centralnych stanowią pierwszą siłę działającą z rozmysłem się rządy. Żaden rząd nigdy nie zrobi bezinteresownie
w kierunku opóźnienia powszechnego dostępu do techno- niczego, co mogłoby przynieść jego adwersarzowi korzyść.
logii „darmowej” energii. Ich uzasadnieniem jest wyimagi- Nigdy! W przeciwnym razie oznaczałoby to samobójstwo
nowane „boskie prawo do rządzenia”, chciwość i nienasy- narodowe. Jakakolwiek działalność dowolnej jednostki,
cona żądza kontroli wszystkiego, z wyjątkiem siebie sa- wewnątrz lub na zewnątrz kraju, która zostanie zinter-
mych. Bronie, jakich używają w celu wymuszenia tego pretowana jako udzielenie pomocy adwersarzowi lub
opóźnienia, to zastraszanie, „eksperci” demaskatorzy, wy- umożliwienie mu odniesienia korzyści, w jakiejkolwiek
kupywanie i odkładanie na półkę nowych wynalazków, dziedzinie, zostanie potraktowana jako zagrożenie „bez-
mordowanie i usiłowanie mordowania wynalazców, zabój- pieczeństwa państwa”. Zawsze!
stwa, podpalenia oraz szeroki wachlarz finansowych za- Technologia „darmowej” energii jest najpotworniej-
chęt i zniechęceń służących manipulowaniu ewentualnymi szym snem każdego rządu! Jak otwarcie przyznano, tech-
zwolennikami. Oni również są promotorami podpieranej nologia „darmowej” energii jest iskrą zapłonową nieogra-
prawami termodynamiki teorii głoszącej, że „darmowa” niczonego wyścigu zbrojeń prowadzonego przez wszystkie
energia jest niemożliwa. rządy, którego celem jest chęć uzyskania maksymalnych
korzyści i dominacji. Czy sądzicie państwo, że Japonia nie
2. Rządy państw poczułaby się zagrożona, gdyby Chiny uzyskały dostęp do
Drugą siłą opóźniającą powszechny dostęp do techno- „darmowej” energii? Czy sądzicie, że Izrael siedziałby
logii „darmowej” energii są rządy poszczególnych państw. spokojnie, gdyby Irak wykorzystywał „darmową” energię?
W tym przypadku problem nie Czy sądzicie, że Indie pozwolą Pa-
tyle leży w sferze konkurencji Istnieje nieustanna, kistanowi rozwinąć technologię
w druku pieniądza, co w zacho- „darmowej” energii? Czy sądzicie,
waniu tak zwanego „bezpieczeń- bezwzględna rywalizacja że USA nie powstrzymają Osamy
stwa państwa”. o pozycje i możliwość wpływu bin Ladena od uzyskania dostępu
Nie ulega wątpliwości, że świat na to, co dzieje się na świecie, do „darmowej” energii?
jest dżunglą, a ludzie bywają bar- Zdobycie dostępu do nieogra-
dzo okrutni, nieuczciwi i podstę-
przy czym zawsze wygrywa niczonych zasobów energii w obe-
pni. Zadaniem rządu jest „zapew- „najsilniejsza” partia! cnym stanie stosunków panują-
nienie wspólnej obrony”. W celu W ekonomii nosi to nazwę cych na naszej planecie bez wąt-
wymuszenia „rządów prawa” wy- „złotego prawa”, które pienia doprowadzi do zmiany do-
konawcze agendy rządowe zlecają tychczasowej „równowagi sił”.
to zadanie „siłom policyjnym”. głosi, że „ten, kto ma złoto, Mogłoby to stać się przyczyną po-
Wyrażając zgodę na rządy prawa stanowi prawo”. wszechnej wojny, której celem by-
większość z nas uważa, że jest to łoby uniemożliwienie „innym” od-
właściwa postawa i służy ona na- noszenia korzyści w postaci nie-
szemu własnemu dobru. Zawsze jednak znajdzie się kilka ograniczonych bogactw i siły. Wszyscy będą dążyli do
osób, które uważają, że lepiej zadbają o swoje własne pozyskania tej technologii i jednocześnie starali się unie-
dobro zachowując się niekoniecznie zgodnie z powszech- możliwić jej osiągnięcie innym.
nie aprobowanym pojęciem porządku społecznego. Lu- Tak więc rządy poszczególnych państw stanowią drugą
dzie ci zdecydowali się na działanie poza „literą prawa” siłę dążącą do opóźnienia powszechnego dostępu do
i uważa się ich za banitów, przestępców, wywrotowców, technologii „darmowej” energii. Ich motywem jest in-
zdrajców, rewolucjonistów i terrorystów. stynkt samozachowawczy. Ta dążność do „samozachowa-
Rządy większości państw odkryły metodą prób i błę- nia” działa na trzech poziomach: pierwszy to niedawanie
dów, że jedyną efektywną metodą polityki zagranicznej, niepotrzebnych korzyści nieprzyjacielowi; drugi – zapobie-
która opiera się próbie czasu, jest zasada „oko za oko, ząb ganie indywidualnym działaniom (anarchii) zdolnym do
za ząb”. Dla każdego z nas oznacza to, że rządy traktują efektywnego przeciwstawienia się sile policji danego kra-
innych tak, jak same są traktowane. Istnieje nieustanna, ju; i trzeci (ekonomiczny) – zapewnienie strumienia do-
bezwzględna rywalizacja o pozycje i możliwość wpływu na chodów płynących z opodatkowania wykorzystywanych
to, co dzieje się na świecie, przy czym zawsze wygrywa aktualnie źródeł energii.
„najsilniejsza” partia! W ekonomii nosi to nazwę „złotego Ich bronią są: nieudzielanie patentów argumentowane
prawa”, które głosi, że „ten, kto ma złoto, stanowi prawo”. względami bezpieczeństwa państwa, legalne i nielegalne
Tak też jest w polityce, tyle że proces ten ma charakter nękanie wynalazców w formie zarzutów o przestępstwa
bardziej darwinowski. Działa tu po prostu zasada „prze- kryminalne, rewidowanie ich zeznań podatkowych, groź-
trwania najsprawniejszego”. by, podsłuch telefoniczny, aresztowania, podpalenia, kra-
W polityce „najsprawniejszy” oznacza z reguły najsil- dzież ich własności i cały szereg innych szykan, w wyniku
niejszą partię, taką, która jest zdolna do stosowania których okazuje się, że budowa i sprzedaż maszyn opar-
najbrudniejszych metod. Do utrzymania przewagi nad tych na „darmowej” energii są niemożliwe.

44 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


3. Złudzenia i nieuczciwość w ruchu na rzecz kiejś odmianie jednego z systemów „darmowej” energii
„darmowej” energii i wyciąga od ludzi pieniądze, przyrzekając im, że wkrótce
Trzecią siłą działającą na rzecz opóźnienia powszech- dostaną takie urządzenie, podczas gdy w rzeczywistości
nego dostępu do technologii „darmowej” energii są grupy sprzedaje im jedynie informacje promocyjne, w których
pełnych złudzeń wynalazców, szarlatanów i naciągaczy. Na nie ma ani słowa o rzeczywistym terminie otrzymania
peryferiach wspaniałych naukowych odkryć dotyczących urządzenia. Bezlitośnie żeruje na środowiskach chrześ-
rzeczywistych, prawdziwych technologii „darmowej” ener- cijańskich i patriotycznych i wciąż rośnie w siłę.
gii istnieje świat cieni składający się z niewytłumaczalnych Najnowszy przekręt tej osoby polega na namówieniu
anomalii, marginalnych wynalazków i pozbawionych skru- setek tysięcy ludzi do zapisywania się na zainstalowanie
pułów agitatorów. Pierwsze dwie siły wykorzystują media, w domu generatora elektryczności swojej produkcji napę-
aby uwidocznić najgorsze przykłady z tej grupy i zdezo- dzanego „darmową” energią. W zamian za zgodę chętni
rientować społeczeństwo, a w konsekwencji zdyskredyto- uzyskują przyrzeczenie otrzymywania bezpłatnie prądu
wać prawdziwe osiągnięcia w tej dziedzinie wiążąc je elektrycznego do końca życia, zaś prowadzona przez tę
z jawnymi oszustwami. osobę spółka będzie sprzedawała nadmiar wytworzonego
W ciągu minionych 100 lat światło dzienne ujrzały prądu miejscowym przedsiębiorstwom usługowym. Po
dziesiątki historii opisujących niezwykłe wynalazki. Nie- przekonaniu klientów, że będą otrzymywali bezpłatnie
które z nich przyciągnęły uwagę społeczeństwa do tego prąd elektryczny do końca życia bez żadnych dodatkowych
stopnia, że krążące na ich temat mity są żywe do dzisiaj, że opłat, sprzedawany jest im reklamowy film wideo, który
przytoczę tylko kilka nazwisk: Keely, Hubbard, Coler ułatwia naciąganie ich przyjaciół. Znając już motywacje
i Hendershot. Niewykluczone że za tymi nazwiskami kryją i moc dwóch pierwszych sił, które omówiłem, jest oczywis-
się prawdziwe technologie, niemniej brak jest dzisiaj te, że obecny „biznes plan” tej osoby jest niemożliwy do
dostatecznych danych technicz- zrealizowania. Niszcząc zaufanie
nych, aby móc to z całą pewnością Dziwne rzeczy przydarzają ludzi do tej technologii, ta jedna
stwierdzić. Nazwiska te stanowią się także ludziom, kiedy osoba uczyniła idei „darmowej”
element mitologii „darmowej” energii w USA prawdopodobnie
energii i są cytowane przez demas- zaczyna się im wydawać, że więcej zła niż ktokolwiek inny.
katorów jako oczywiste przykłady za chwilę niezmiernie się Tak więc trzecią siłą opóźniają-
oszustów. Mimo to idea „darmo- wzbogacą. Aby pozostać cą powszechny dostęp to techno-
wej” energii zapadła bardzo głębo- logii „darmowej” energii jest ułu-
ko w ludzką podświadomość. obiektywnym i skromnym da i nieuczciwość panująca w sa-
Jest również kilku wynalazców mając przed sobą działającą mym ruchu jej zwolenników. Mo-
mało istotnych technologii generu- maszynę opartą na tywacje, które im towarzyszą, to
jących użyteczne anomalie, którzy samouwielbienie, chciwość, chęć
przesadnie wyolbrzymili donios-
„darmowej” energii, zyskania przewagi nad innymi i fa-
łość swoich odkryć. Niektórzy konieczna jest niesamowita łszywe poczucie własnej wartości,
z nich równie przesadnie ocenili duchowa dyscyplina. zaś stosowane tu bronie to kłamst-
i wyolbrzymili swój udział w ich wa, oszustwa, naciąganie techniką
dokonaniu. Występuje tu popląta- „popatrz jakie to fajne”, łudzenie
nie syndromu „gorączki złota” i/lub „kompleksu mes- siebie samego i arogancja połączona z naukową mize-
jasza”, które zupełnie wypacza znaczenie ich osiągnięć. rnością.
Podczas gdy droga poszukiwań, którą podążają, może być
wielce obiecująca, często mylą entuzjazm z faktami, od 4. Mało wymagające społeczeństwo
czego cierpi naukowa wartość ich pracy. Nierzadko też Czwartą siłą działającą na rzecz opóźnienia powszech-
ulegają przemożnej pokusie, która jest zdolna przemienić nego dostępu do technologii „darmowej” energii jesteśmy
ich osobowość, zwłaszcza gdy zaczynają wierzyć, że „świat my wszyscy. Przypuszczam, że dostrzeżenie ograniczono-
spoczywa na ich barkach” lub że są jego „zbawcami”. ści i nikczemności motywów pierwszych trzech sił przyszło
Dziwne rzeczy przydarzają się także ludziom, kiedy nam z łatwością, natomiast z dostrzeżeniem tego, że te
zaczyna się im wydawać, że za chwilę niezmiernie się same motywy odnoszą się również do nas wszystkich, jest
wzbogacą. Aby pozostać obiektywnym i skromnym mając już gorzej.
przed sobą działającą maszynę opartą na „darmowej” Niemal każdy z nas, podobnie jak ma to miejsce
energii, konieczna jest niesamowita duchowa dyscyplina. w przypadku najbogatszych rodzin (finansjery), hołubi
Psychika wielu wynalazców ulega rozchwianiu po uwierze- fałszywą iluzję o nadrzędności i chęci kontrolowania in-
niu, że udało się im stworzyć urządzenie na „darmową” nych, lecz nie siebie samego. Czy nie „sprzedalibyśmy się”,
energię. U niektórych z nich ujawnia się też „kompleks gdyby zaproponowano nam dziś odpowiednio wysoką
oskarżycielski” czyniący z nich osoby nastawione niechęt- cenę, powiedzmy milion dolarów? Albo czy podobnie jak
nie do całego świata, do których trudno dotrzeć. Proces rządy każdy z nas nie pragnie zapewnić sobie własnego
ten wyklucza ich z grona osób zdolnych do zbudowania przetrwania? Czy znalazłszy się w wypełnionym ludźmi
maszyny na „darmową” energię i przesuwa w szeregi palącym się teatrze nie spychalibyśmy w panice z drogi
promotorów mitologii kłamstwa. słabszych rozpaczliwie pragnąc dostać się do drzwi? Czyż
Są jeszcze naciągacze. Od piętnastu lat działa w Sta- nie delektujemy się od czasu do czasu niczym pełen iluzji
nach Zjednoczonych pewna osoba, która naciąganie wynalazca przyjemnymi złudzeniami zastępującymi nie-
w dziedzinie „darmowej” energii podniosła do rangi pro- przyjemne doznania? Czyż nie lubimy uważać się za
fesjonalnej sztuki. W tym czasie udało się jej zebrać ponad lepszych, niż sądzą inni? Czy nie odczuwamy lęku przed
100 000 000 dolarów, utracić prawo do prowadzenia inte- nieznanym, nawet jeśli kryje się za tym wielka nagroda?
resów w stanie Washington, trafić do więzienia w Kalifor- Jak widać, wszystkie te cztery siły są jedynie różnymi
nii i nadal uprawiać swój proceder. Stale opowiada o ja- aspektami tego samego procesu działającego na różnych

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 45


poziomach społecznych. Tak naprawdę istnieje tylko jed- to, że wy i ja możemy porozumieć się lepiej niż dotąd.
na siła przeciwstawiająca się powszechnemu dostępowi do Internet oferuje nam, czwartej sile, szansę przezwycięże-
technologii „darmowej” energii i jest nią niemoralna nia połączonych wysiłków pozostałych sił, które starają się
motywacja zachowań zwierzęcia, któremu na imię Czło- zapobiec rozprzestrzenianiu się technologii „darmowej”
wiek. Technologia „darmowej” energii stanowi zewnętrz- energii.
ną manifestację boskiej szczodrobliwości. Jest to siła na-
pędowa ekonomiki oświeconego społeczeństwa, w którym SZANSA NA SPRAWIEDLIWE SPOŁECZEŃSTWO
ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli są ustosunkowani I oto, co zaczyna się dziać. Wynalazcy upubliczniają
życzliwie jeden do drugiego, w którym każdy jego członek swoje wynalazki, zamiast je patentować i trzymać w sek-
ma wszystko, czego potrzebuje, i nie pożąda własności recie. Coraz powszechniejsza staje się praktyka „rozdawa-
sąsiada, gdzie wojna i fizyczna przemoc są powszechnie nia” informacji na temat tej technologii przy pomocy
potępiane i gdzie różnice między książek, nagrań wideo i stron in-
ludźmi są w najgorszym przypad- Mimo to technologia ternetowych. Mimo iż w Interne-
ku tolerowane. cie jest jeszcze masa bezużytecz-
Pojawienie się technologii „da- „darmowej” energii już tu nych informacji na ten temat, po-
rmowej” energii stanowi świt pra- jest. Istnieje naprawdę daż wartościowych informacji
wdziwie cywilizowanych czasów. i zmieni całkowicie styl gwałtownie rośnie. Proszę spraw-
Jest to wydarzenie o znaczeniu dzić wykaz stron internetowych
epokowym. Nikomu nie można
naszego życia, naszej pracy i innych źródeł zamieszczony na
przypisywać zasługi jego pojawie- i naszych wzajemnych końcu tego artykułu.
nia się. Nikt się z tej racji nie stosunków. Technologia Koniecznością jest przystąpie-
wzbogaci. Nikt przy jej pomocy nie „darmowej” energii spycha nie do zbierania wszystkich dostę-
zawładnie światem. To po prostu pnych informacji dotyczących „da-
dar boży. Zmusza ona wszystkich do lamusa chciwość i obawę rmowej” energii. Jaki jest tego po-
do przyjęcia odpowiedzialności za o możliwość przetrwania. wód, zapytacie zapewne? Pierwsze
to, co robimy, do samozdyscypli- dwie siły nigdy nie pozwolą wyna-
nowania i ograniczenia, jeśli za- lazcy lub firmie na zbudowanie
jdzie taka potrzeba. Świat nie może w swojej obecnej i sprzedawanie maszyn napędzanych „darmową” energią!
postaci posiąść „darmowej” energii. Zostanie przez nią Jedynym sposobem ich uzyskania jest samodzielne ich
przeobrażony w coś innego. Obecna „cywilizacja” osiąg- wykonanie (lub do spółki z przyjacielem). Właśnie taki
nęła szczyt swoich możliwości, ponieważ zrodziła nasiona tryb postępowania przyjęły już po cichu setki tysięcy ludzi.
swojego własnego przeobrażenia. Nieuduchowionym lu- Nawet jeśli ktoś uważa się za niezdolnego do wykonania
dzkim zwierzętom nie można powierzyć „darmowej” ener- takiego urządzenia, niech zacznie zbierać informacje na
gii, ponieważ będą robiły tylko to co zawsze, czyli wyciąga- ten temat. W ten sposób można stać się ważnym ogniwem
ły bezlitośnie korzyści jedno od drugiego lub zabijały się w łańcuchu zdarzeń, które mogą przynieść korzyść innym.
nawzajem w procesie rywalizacji. Skupmy się na tym, co potrafimy zrobić teraz, a nie na
Jeśli sięgniecie państwo do książki Ayn Rand Atlas tym, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. W czasie gdy
Shrugged (Atlas wzruszył ramionami) lub do raportu Klubu państwo czytacie ten artykuł, małe, prywatne grupy bada-
Rzymskiego The Limits to Growth (Ograniczenia rozwoju) wcze wypracowują dalsze szczegóły. Wiele z nich przy-
(1972), dowiecie się, że najbogatsze rody wiedzą o tym od stąpiło już do publikowania wyników swoich badań w In-
dziesiątków lat i planują żyć w „świecie «darmowej» ternecie.
energii”, zaś nas wszystkich utrzymywać w obecnym stanie My wszyscy stanowimy czwartą siłę. Jeśli przeciwstawi-
świadomości. To nic nowego. Królowie zawsze uważali lud my się ignorancji i bezczynności, będziemy mogli zmienić
(czyli nas) za swoich poddanych. Tym, co jest nowe, jest historię. Połączony wysiłek nas wszystkich może sprawić
cuda. Jedynie masowa akcja będąca wyrazem naszego
wspólnego konsensusu jest zdolna do sprawienia, aby ten
świat stał się takim, jakim chcemy, aby był. Pozostałe trzy
siły nie pomogą nam w zamontowaniu w piwnicy elektro-
wni nie wymagającej paliwa. Nie pomogą nam wyzwolić
się z manipulacji, jakim nas poddają.
Mimo to technologia „darmowej” energii już tu jest.
Istnieje naprawdę i zmieni całkowicie styl naszego życia,
naszej pracy i naszych wzajemnych stosunków. Techno-
logia „darmowej” energii spycha do lamusa chciwość
i obawę o możliwość przetrwania. Musimy jednak naj-
pierw, podobnie jak we wszystkich pozostałych przypad-
kach związanych z wiarą duchową, zamanifestować naszą
wielkoduszność i wiarę we własne życie.
Źródło „darmowej” energii znajduje się w nas samych
i jest ono radością z wyrażania samych siebie bez ograni-
czeń. To nasz duchem prowadzony intuicyjny sposób
wyrażania siebie samych bez zniekształceń, zastraszenia
lub manipulacji. To otwartość naszych serc. W idealnym
przypadku technologia „darmowej” energii podtrzymuje
sprawiedliwe społeczeństwo, w którym każdy ma wystar-
czającą ilość pożywienia, ubranie, schronienie, poczucie

46 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


własnej wartości i wolny czas, w którym może kontemp- Jest autorem książki The Free Energy Secrets of Cold Electricity
lować wyższe, duchowe wartości życia. Czyż nie jesteśmy (Tajemnice darmowej energii z zimnej elektryczności) oraz programu
winni uświadomienia sobie nawzajem naszych lęków na kasecie wideo o tym samym tytule. Obie pozycje można otrzymać
i podjęcia działań zmierzających do wykreowania lepszego z Clear Tech, Inc., ‹www.free-energy.cc›, oraz z Adventures Un-
jutra dla naszych dzieci? Wiem, że nie jestem jedynym, limited, ‹www.adventuresunlimitedpress.com›, w USA.
który czeka, aby zacząć działać na rzecz większej Prawdy. Przełożył Jerzy Florczykowski
Technologia „darmowej” energii już tu jest. Od dzie-
siątków lat. Nowoczesne technologie porozumiewania się Przypisy:
1. W języku angielskim słowo „free” oznacza zarówno „wolny, nie-
i Internet uniosły zasłonę skrywającą ten doniosły fakt skrępowany”, jak i „wolny od opłat, bezpłatny”. Oba te znaczenia mają
w tajemnicy. Ludzie na całym świecie zaczynają budować odniesienie do omawianej tu energii, ponieważ chodzi tu o ogólnie
urządzenia napędzane „darmową” energią na własny uży- dostępną energię i jednocześnie wolną od opłat. – Przyp. tłum.
tek. Bankierzy i rządy nie chcą, aby miało to miejsce, nie są 2. Skrót od British Thermal Unit – brytyjska jednostka ciepła równa
1055 dżulom (ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 funta wody o 1 stopień
jednak w stanie tego powstrzymać. W celu odciągnięcia Fahrenheita). – Przyp. tłum.
ludzi od ruchu na rzecz „darmowej” energii będą prowo-
kowane wojny, zaś gospodarki destabilizowane. Nie będzie Bibliografia:
na ten temat sprawozdań w głównych mediach. Będzie się • Dr Robert Adams, Applied Modern 20th Century Aether Science (Stoso-
wana współczesna dwudziestowieczna nauka o eterze), Aethmogen Techno-
tylko mówiło o lokalnych wojnach, które wybuchają wszę- logies, Whakatane, Nowa Zelandia, wydanie II uaktualnione, 2001.
dzie i prowadzą do oenzetowskiej okupacji pod szyldem • Dr Harold Aspoden, Modern Aether Science (Współczesna nauka o ete-
„zachowania pokoju” w coraz większej liczbie krajów. rze), Sabberton, Wielka Brytania, 1996.
Zachodnie społeczeństwo znalazło się na zstępującej • Callum Coats, Living Energies (Żywe energie), Gateway Books, Wielka
Brytania, 1996.
części spirali prowadzącej do samounicestwienia w związ- • Dr Peter Lindemann, The Free Energy Secrets of Cold Electricity (Tajem-
ku z akumulacją efektów długotrwałej chciwości i skorum- nice darmowej energii z zimnej elektryczności), Clear Tech, Inc., USA, 1996.
powania. Ogólna dostępność technologii „darmowej” ene- • Jeane Manning, The Coming Energy Revolution: The Search for Free
rgii nie może zahamować tego trendu. Może go tylko Energy (Nadejście rewolucji energetycznej – poszukiwania darmowej energii),
Avery Publishing Group, USA, 1996.
wzmocnić. Jeśli ktoś z państwa posiada urządzenie napę- • Ayn Rand, Atlas Shrugged (Atlas wzruszył ramionami), Random House,
dzane „darmową” energią, to jest lepiej wyposażony 1957.
w środki pozwalające przetrwać polityczne, społeczne • Gerry Vassilatos, Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and
i ekonomiczne przemiany, które już się realizują. Rząd Beyond (Sekrety technologii okresu Zimnej Wojny – projekt HAARP i inne),
Adventures Unlimited Press, USA, 1999.
żadnego państwa nie przetrwa tego procesu. Aktualne
pozostaje jedynie pytanie: Kto ostatecznie będzie kont- Strony internetowe:
rolował świat, pierwsza czy czwarta siła? • http://energy21.terrashare.com/, opracowana przez Geoffa Egela z Au-
Stoimy niemal u progu ostatniej Wielkiej Wojny, po stralii. Najlepsza witryna w sieci!
• www.free-energy.cc/, opracowana przez Clear Tech, Inc. i dra Petera
której nastanie prawdziwa cywilizacja. Ci, którzy będą stali Lindemanna.
na uboczu i przetrwają, doczekają świtu świata „darmo- • http://jnaudin.free.fr/, opracowana przez JLN Labs z Francji.
wej” energii. Wzywam was, abyście znaleźli się pośród • www.1dove.com/fe/index/html, opracowana przez Jima z USA.
tych, którzy będą próbowali. I • www.keelynet.com/, strona Jerry’ego Deckera z USA.
• www.xogen.com, strona poświęcona technologii superelektrolizy.
• www.rumormillnews.com, doskonała strona zawierająca wszelkie no-
O autorze: winki z licznymi linkami.
Dr Peter Lindemann interesuje się zagadnieniem „darmowej”
energii od roku 1973, kiedy zapoznał się z pracami Edwina Graya. Do Patenty:
roku 1981 opracował własny system oparty na „darmowej” energii, (Większość poniższych patentów można obejrzeć na stronie inter-
netowej www.delphion.com/. Poniżej podaję krótką listę wynalazków,
którego podstawę stanowią zmienne reluktancyjne generatory i sil-
przy pomocy których można wytwarzać darmową energię).
niki pulsacyjne. W latach osiemdziesiątych współpracował z Bru- • Tesla: USP #685957 (1901),
ce’em DePalmą i Ericiem Dollardem. W roku 1988 przystąpił do • Freedman: USP #2796345 (1957),
Fundacji Badań z Pogranicza Nauki (Borderland Sciences Research • Richardson: USP #4077001 (1978),
Foundation), z którą współpracował do roku 1999. W tym czasie • Frenette: USP #4143639 (1979),
napisał ponad 20 artykułów opublikowanych w The Journal of • Perkins: USP #4424797 (1984),
• Gray: USP #4595975 (1986),
Borderland Research. • Meyer: USP #4936961 (1990),
Dr Lindemann jest autorytetem w dziedzinie praktycznych za- • Chambers (Xogen): USP #6126794 (1998).
stosowań technologii eteru i zimnej elektryczności. W chwili obecnej
jest współpracownikiem dra Roberta Adamsa z Nowej Zelandii oraz
Trevora Jamesa Constable’a z USA. Pełni również funkcję dyrektora
Research for Clear Tech, Inc. w USA.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 47


MASKI MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ, ALE GRA POZOSTAJE TA SAMA

O statnie trzy dziesięciolecia XX wieku pełne były pogłosek o spiskowych


teoriach na temat wzięć (uprowadzeń) przez obce istoty, wspólnych intryg
rządów i obcych istot zmierzających do przejęcia władzy nad światem, knowań
Iluminatów (Oświeconych) etc. Wiele interesujących odmian wiekowych teorii
przeniknęło do ufologii i literatury spiskowej i w wielu przypadkach obie te
dziedziny nałożyły się na siebie, a czasami wręcz zlały w jedno. Te ostatnie budzą
szczególne zainteresowanie i zasługują na zbadanie.
Starożytne Jedną z najczęściej występujących form „obcych najeźdźców” są istoty typu
EBE (Extraterrestial Biological Entities – Pozaziemskie Jednostki Biologiczne),
opowieści zwane popularnie „szarakami”. Istoty te występują w większości doniesień na
temat wzięć (uprowadzeń) i są wysoce ektomorficzne – mają kościste, niedoroz-
o mieszkańcach winięte kończyny i ciała, przerośnięte głowy, niezwykle wielkie czarne oczy
(niektórzy wzięci donoszą, że są to oczy „gadzie” lub „ptasie” o szczelinowych
podziemnych źrenicach, przy czym czerń bierze się z pokrywającej je sztucznej błony ochron-
nej, czegoś w rodzaju okularów słonecznych) i wzrost od 0,9 do 1,5 metra
światów mają wiele (najczęściej około 1,2 m).
Fizjologia tych istot wyraźnie wskazuje na ich pochodzenie. Dużych wyłupias-
cech wspólnych tych oczu o wielkich szczelinowych źrenicach wymagających sztucznej pokrywy
ochronnej raczej trudno oczekiwać u rasy, która opanowała podróże między-
ze współczesnymi planetarne i międzygwiezdne i została prawdopodobnie do nich genetycznie
dostosowana. Kosmos jest bardzo jasny, jest środowiskiem wypełnionym promie-
relacjami z wzięć niowaniem. Wyżej opisany rodzaj oczu przynależy do stworzeń spędzających
większość życia w ciemnościach – są one przystosowane do optymalnego
przez obce istoty przyjmowania światła. W ich przypadku przyciemnione osłony są wręcz nie-
odzowne podczas wychodzenia do świata zewnętrznego, na powierzchnię.
oraz spotkań Podobnie ma się sprawa z ich ciałami. Są małe i łatwo mogą się przeciskać
przez ciasne pomieszczenia, mają niewielką powierzchnię i niewielki ciężar, czyli
z tajemniczymi są idealnie dostosowane do życia pod ziemią. Ich sposób poruszania, opisywany
zazwyczaj jako „powłóczenie” nogami z „poruszającymi się dziwnie” lub „na
Ludźmi w Czerni. boki” biodrami, wskazuje, że został wykształcony w stosunkowo ciasnej prze-
strzeni lub nawet tam, gdzie pospolite są tunele. Często w opisach występuje
stwierdzenie, że śmierdzą „stęchlizną”, „jak węże” lub „zepsute jaja”.
Istoty te porywają rzekomo ludzi i prowadzą na nich medyczne lub genetycz-
ne testy, pobierając czasami przy tym spermę i jajeczka do „eksperymentów
z hybrydyzacją” lub do innych bliżej nie znanych celów. Wzięcia (uprowadzenia)
niemal zawsze mają miejsce pod osłoną nocy, co jest szczególnie na rękę tym
istotom, jako że „szkodliwe” słońce już zaszło, zaś ludzie są senni lub wręcz śpią.
Część 3 Ofiara jest zabierana na pokład UFO (zazwyczaj w kształcie dysku lub
dziecięcego bąka), gdzie staje się przedmiotem eksperymentów oraz pewnego
(dokończenie) rodzaju indoktrynacji za pomocą trójwymiarowej, audiowizualnej prezentacji. Jej
treść dotyczy zwykle obaw przed wyginięciem człowieka w ziemskiej biosferze
i zniszczeniem jego różnorodności biologicznej (proszę przypomnieć sobie, że
powtarzającym się przedmiotem zainteresowania „czarodziejskiego ludu” było
niezmiennie jedno – stałe dostawy materiału genetycznego). Jest to szczególnie
Wm Michael Mott widoczne w świetle faktu, że pierwszym podziemnym próbom z bronią jądrową
Copyright  2000 towarzyszyły liczne – na niespotykaną dotąd skalę – obserwacje UFO. Próby te
mogły wstrząsnąć czymś więcej niż tylko kilkoma szybami na pustyni!
W trakcie medycznej części wzięć rzadko są stosowane, jeśli w ogóle, środki
znieczulające, zaś ofiarę pozostawia się w stanie pourazowego stresu, który
mottimorph@earthlink.net manifestuje się początkowo w postaci amnezji i umysłowych cierpień bądź
http://mpi.mpi-softtech.com/~mott/ niepokoju, któremu towarzyszą czasami senne koszmary, samoistna izolacja od
DeepDwellersRevis2.htm społeczeństwa i ostatecznie pełne przypomnienie doznanych przeżyć w procesie
naturalnego powrotu pamięci lub po wpływem terapii z zastosowaniem regresji
hipnotycznej.

48 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Występują również inne wspólne cechy. Istoty są opisy- z opisywanymi w literaturze sumeryjskiej i egipskiej Galatu-
wane przez ofiary wzięć jako „trutniowate”, „o charakterze rami i Ushabtiu z podziemnego świata. W szetlandzkim
robotycznym”, „kliniczne” itd., a także jako podobne do folklorze „mali ludzie”, którzy porywali ludzi, często nazy-
gadów, ptaków lub o płaziej skórze. wani byli „szarymi sąsiadami”, co więcej „szaraki” zdradzają
W wielu przypadkach akcja przenosi się do „miasta duże podobieństwo, zwłaszcza ich głowa i tors, do zagad-
w grocie”, „świata grot” lub „podziemnej bazy”. Mamy kowych chupacabr. Na myśl przychodzą również metodycz-
doniesienia o obserwacjach w tych ostatnich miejscach ne diabełki i dżiny, które służyły Szatanowi i Szejtanowi
„hybryd”, to znaczy istot posiadających cechy zarówno (islamska wersja Szatana). No i oczywiście są oni bardzo
„obcych”, jak i ludzi, bądź innych zwierząt, które są tam podobni do „dero” Richarda Shavera, głównie ze względu
hodowane, przy czym towarzyszy temu czasami kanibalizm na stosowanie wysoko rozwiniętej techniki. Nordyków,
i torturowanie ludzi. Na jedno z takich miejsc, które znaj- sprawiających czasami wrażenie, że są wrogami „szaraków”
duje się rzekomo pod Archuleta Mesa w pobliżu Dulce i „gadoidów”, często opisuje się jako działających z nimi
w Nowym Meksyku, powołuje się wielu badaczy oraz wzię- ramię w ramię w podziemnych pomieszczeniach bądź labo-
tych. W tego rodzaju trwających niekiedy bardzo długo ratoriach, co przywodzi na myśl Nagów, o których mówio-
epizodach na scenę wkraczają również inne istoty, takie jak no, że mają wygląd „niemal ludzki”, i zmienną aparycję
„dzieci-hybrydy”, które są wątłe, blade i ektomorficzne, arystokratycznego lub aryjskiego „czarodziejskiego ludu”,
i ogólnie bardziej zbliżone wyglądem do ludzi. Niektóre elfów światłości lub Tuatha de Danaanów.
ofiary wzięć twierdzą nawet, że te dzieci wyglądają „jak Odrośl apokryficznej hybrydy ludzi i Nefilimów została
czarodziejski lud”! opisana także w słowiańskiej Księdze Henocha jako posia-
Inne istoty nie są aż tak szkodliwe, jak choćby te, które dająca szczególnie nordycki lub aryjski wygląd i płat gadziej
cechuje wysoki wzrost, „ludzki” wygląd i arystokratyczna skóry (odznaka kapłaństwa) na klatce piersiowej.
oraz aryjska aparycja. W literaturze ufologicznej określa się W walijskich mitach władca podziemnego świata o na-
je mianem „Nordyków”. Zdradzają one ogromne podobień- zwie Annwn posiadał „magiczny kocioł”, za pomocą które-
stwo do „jasnych elfów” i Tuatha De Danaanów. Czy te go wytwarzał w nieskończoność wojowników. Czy był to
wszystkie „dzieci wróżek”, hybrydy archetyp „Matki Ziemi”, „pierwo-
i odmieńcy to już dojrzałe, zdolne Jeszcze jednym interesującym tnej macicy”, czy też synonimiczne
do pracy osobniki? określenie wytwarzania odrośli po-
Kolejny rodzaj stworzeń jest już faktem jest to, że wszystkie przez „sklejanie” genów – „kocioł”-
bardziej złowrogi, zarówno w wy- opisywane stworzenia retorta?
glądzie, jak i nastawieniu, i jest wkładają dużo wysiłku „Gadoidy” lub „ludzie-jaszczur-
opisywany jako „gadzi humanoid”, ki” przypominają Nagów, Utukku,
„człowiek-jaszczurka” lub „gado- w przekonanie swoich ofiar, Ammutów, „smoczych królów”, go-
id”, i występuje w różnych odmia- że pochodzą z „bardzo bliny, trole itd. Często opisywane są
nach pod względem wzrostu, od 1,5 daleka”, z odległych gwiazd, także jako śmierdzące zgniłymi ja-
metra zaczynając a na 2,7 metra jami lub siarką.
kończąc. Istoty te opisywane są za-
planet, „innych poziomów Zarówno „gadoidy”, jak i „sza-
zwyczaj jako stojące za pozostałymi wibracji” lub wymiarów. raki” przeszły w ostatnich latach
typami. Od czasu do czasu pojawia- z królestwa ufologii do literatury
ją się też doniesienia o jeszcze roś- spiskowej, która podaje, że są oni
lejszych istotach, które przypominają, jeśli chodzi o posturę, uwikłani w proces „kontroli Ziemi” lub że są w trakcie
gigantyczne „szaraki” lub „modliszki”. W tych podziemnych procesu „przejmowania władzy”.
lokalizacjach występują także normalni ludzie z powierzchni Wielu autorów lansuje teorię, że „gadoidy” są mistrzami
Ziemi o militarnym wyglądzie i sposobie zachowania. iluzji i holograficznych projekcji lub że są zmiennokształtni
Jeszcze jednym interesującym faktem jest to, że wszyst- i zajmują miejsce przywódców świata, dostojników rządo-
kie opisywane stworzenia wkładają dużo wysiłku w przeko- wych i osób publicznych, są czymś w rodzaju wewnętrznej
nanie swoich ofiar, że pochodzą z „bardzo daleka”, z odleg- „piątej kolumny”. Mamy tu zatem odmieńców rodem z eu-
łych gwiazd, planet, „innych poziomów wibracji” lub wymia- ropejskiego folkloru robiących użytek z hologramów „dero”
rów. Przebyli ten olbrzymi dystans, ponieważ „obawiają się i „ludzi-węży”, jak to opisał Robert E. Howard w swoich
o ludzkość”, przy czym głoszą tę chwytającą za serce opowieściach o królu Kullu. Ta koncepcja jest jednak
propagandę wbijając jednocześnie potężną igłę w podbrzu- równie stara, jak opowieści o podziemnym świecie.
sze kobiety lub do czyjegoś nosa nie uważając za stosowne
podanie lokalnego znieczulenia. LUDZIE W CZERNI
Biologia tych wszystkich istot, mimo ich przerażającej Niniejszy traktat nie byłby kompletny bez rozważań na
aparycji, przypomina dwa typy zwierzęce, które występują temat jeszcze jednej grupy graczy, również rodem z głębin
powszechnie na Ziemi – ssaki i gady. Jest oczywiste, że Ziemi – „Ludzi w Czerni” (Men in Black; w skrócie MIB).
bardzo im zależy, aby tego rodzaju logiczne skojarzenia nie Te enigmatyczne istoty występują licznie zarówno w litera-
zrodziły się w ludzkich głowach. Jeśli w relacjach z wzięć turze ufologicznej, jak i spiskowej. Dzięki doskonałej pracy
dokonywanych przez załogantów UFO jest choć trochę takich badaczy i pisarzy, jak John Keel i nieżyjący już Jim
prawdy, to jest oczywiste, że te istoty będą przekonywały Keith, a także całej masy innych, udało się zgromadzić od
swoje ofiary i przy okazji całą ludzkość, że pochodzą licznej rzeszy świadków wiele z pozoru mało istotnych
z daleka. Ludzkość bez przerwy wpatruje się w górę w po- faktów.
szukiwaniu zagadek na niebie, lecz czy nie właściwsze Ludzie w Czerni wydają się pasować do dwóch kategorii:
byłoby zainteresowanie się tym, co dzieje się pod naszymi standardowych MIB-ów, którzy mogą być na przykład taj-
stopami? nymi agentami rządowymi lub członkami wojskowych grup
Pierwiastki folklorystyczne i paralele literackie są w opi- dezinformacyjnych, oraz MIB-ów, którzy są, jak podkreśla
sywanych przypadkach oczywiste. „Szaraki” są identyczne Keel, w zmowie z niewidzialnymi siłami kryjącymi się za

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 49


różnorodnymi obserwacjami „kryptoidów” bądź UFO. Wła- i utrzymujących stałą temperaturę przez okrągły rok, zwła-
śnie tą drugą kategorią MIB-ów zajmiemy się w dalszej szcza te położone poniżej pewnego poziomu.
części tego opracowania. Historia i folklor zawierają wspólne pierwiastki. Folklor
Ci „tajemniczy ludzie” są różnego wzrostu oraz budowy wypełniają postacie „ciemnych ludzi”, „ludzi ubranych na
i zazwyczaj szczupli. Noszą zwykle czarne garnitury, ciemne czarno” i „ponurych żniwiarzy”, często utożsamianych
kapelusze i przeciwsłoneczne okulary (czyżby i w ich przy- w ubiegłych wiekach z czarnoksiężnikami, demonami lub
padku chodziło o ochronę oczu przed słońcem!). Mają innymi „sługami Szatana” – no i oczywiście odór siarki lub
oliwkową, lekko orientalną, azjatycką, a czasami nordycką, kamienia piekielnego stanowi od wieków ich znak rozpo-
skandynawską karnację skóry, kolor włosów i wygląd. Mamy znawczy.
też doniesienia o odstępstwach od podstawowego szablonu W średniowieczu często widywano istoty przypominają-
tych dwóch form – kompletnym braku włosów (nawet brwi ce MIB-y oraz pospolite obecnie „szaraki” tam, gdzie
i rzęs), nadmiernie dużych, wyłupiastych oczach (cechach wkrótce potem wybuchała zaraza. W przeddzień ważnych
zupełnie nie pasujących do ssaków lub być może wynikają- wydarzeń historycznych ludzie niejednokrotnie obserwowali
cych z przystosowania do bardzo słabego ciśnienia atmo- lub byli niepokojeni przez takie istoty.
sferycznego), rzężeniu i innych trudnościach z oddycha- John Keel podaje w Disneylandzie bogów (Disneyland of
niem, jak gdyby wynikających z nieprzyzwyczajenia do Gods) i w innych swoich znakomitych książkach, że Juliusz
ziemskiego (powierzchniowego) ciśnienia powietrza (aero- Cezar, Napoleon, a nawet Malcolm X opowiadali o spot-
embolizm – zator występujący w wyniku dostania się banie- kaniach z całą gamą tych przerażających istot. Także Hitler
czek powietrza do naczyń krwionośnych), nienaturalnych przeżył podobno szereg odwiedzin o północy ze strony
ruchach w stawach i sposobie poruszania się, „gadzim” lub tajemniczego „Tybetańczyka” i spotkał się rzekomo za jego
„żabim” wyglądzie skóry i rysach twarzy, palcach zroś- pośrednictwem z „Nowym Człowiekiem” – kimś w rodzaju
niętych błoną, siarkowym lub „metalicznym” odorze i całym superaryjczyka, który przybył w jego mniemaniu z wnętrza
szeregu dodatkowych udziwnień fizycznej budowy. Ziemi i którego bardzo się bał.
Dodajmy do tego fakt, że MIB-y te często dziwią najpos- Jak wiele strachu, zamieszania i ludzkich cierpień jest
politsze rzeczy występujące w świecie na powierzchni Ziemi powodowanych przez niezwykłe wizyty tych „robotycznych
– próbują pić żelatynę, nie chcą jeść i zarazem ludzkich” agentów-pro-
i zamiast pożywienia biorą pastylkę, W średniowieczu często wokatorów? Skąd się biorą, na
kradną lub proszą o danie im drob- czyje zlecenie działają i jakie są ich
nych, pospolitych rzeczy (na przy- widywano istoty cele? Czyżby chodziło im o wywoły-
kład piór do pisania), które traktują przypominające MIB-y wanie zamieszania i skłanianie lu-
najwidoczniej jako cenne pamiątki oraz pospolite obecnie dzi do „wpatrywania się w górę”
– te zachowania sprawiają, że stają w oczekiwaniu inwazji, która nigdy
się jeszcze bardziej „nieludzcy”.
„szaraki” tam, gdzie wkrótce nie nastąpi? „Najeźdźcy” mogą już
Często objawiają duże zaintere- potem wybuchała zaraza. tu być – niewykluczone że są tu cały
sowanie płciowością lub zwyczaja- czas. Dowody na to znajdziemy
mi seksualnymi osób, z którymi się w folklorze, religiach, mitach, lite-
stykają, i im dłużej pozostają na powierzchni, tym bardziej raturze i zbiorowych archetypach rodzaju ludzkiego. Być
stają się niekonsekwentni, zdezorientowani, letargiczni lub może nie są oni wcale „pozaziemscy”, lecz „wewnątrzziems-
„pijani” (być może jest to efekt uboczny gwałtownej dekom- cy”. Być może pod naszymi stopami istnieje olbrzymi,
presji lub aeroembolizmu). nieznany nam świat, który ciągnie się w dół poprzez sekret-
Często przedstawiają się swoim zaskoczonym gospo- ne, wijące się tunele i głębokie pieczary aż do warstwy
darzom tajemniczymi określeniami mówiącymi, że są oby- Mohorovicica1, która jest nieregularną pieczarą położoną
watelami „Narodu Trzeciego Oka”, czyniąc tym odniesienie głęboko pod górną warstwą ziemskiej skorupy.
do okultystycznego lub tajnego stowarzyszenia, z którym Być może ten świat jest zależny od różnorodności bio-
do dziś można się nieraz spotkać w rytuałach i symbolice logicznej i genetycznego bogactwa powierzchni Ziemi i eks-
niektórych bractw „oświeconych” sięgających korzeniami ploatuje to bogactwo od tysięcy lub milionów lat, porywając
„trzeciego oka” Nagów lub „czaszkowej perły” chińskich ignoranckich dzikusów, którzy włóczą się po oświetlonym
smoków. Jakiekolwiek domysły na temat związku owego słońcem świecie. A może wszystkie te dane mają charakter
Narodu Trzeciego Oka z obecnie istniejącymi tajnymi przypadkowy, są jedynie konglomeratem przypadkowo
stowarzyszeniami są wątpliwe, niemniej istnieje pewna pa- i błędnie zinterpretowanych obserwacji zwierząt, zjawisk
ralela. naturalnych i archetypów głęboko zakorzenionych w zbioro-
Kolejna wskazówka bierze się z faktu, że pod drzwi wej ludzkiej podświadomości? Krytyk mógłby oczywiście
swoich ofiar przybywają lśniącymi czarnymi samochodami, przytoczyć nieskończenie dużo przekonywających wyobra-
które są w nieskazitelnym stanie, „jak spod igły”. Za- żeń powstałych w ciągu minionych tysiącleci na poparcie
dziwiające jest tu to, że samochody te prawie zawsze swoich zastrzeżeń, lecz dane – istniejące w ludzkich tradyc-
przedstawiają modele sprzed kilkudziesięciu lat, a czasami jach od niepamiętnych czasów i powtarzające się do dzisiaj
wyglądają jak składaki kilku marek (również staromod- – mówią co innego.
nych). Aby chronić je przed niszczącym działaniem upływu Gadzie, wampirowate, robotyczne i demoniczne to przy-
czasu – rdzewieniem, parcieniem opon etc. – musiałyby być miotniki przypisywane istotom z podziemi od wieków. Na-
trzymane w środowisku o stałej temperaturze i niskiej wiedzają one ludzką wyobraźnię i są obecne w nocnych
wilgotności, z dala od zmiennych warunków atmosferycz- koszmarach od najdawniejszych czasów. Te „archetypowe”
nych, słońca i skrajnych wahań temperatury. Jeśli dodamy obrazy przemawiają do nas nadnaturalnym strachem i taje-
do tego fakt, że zarówno samochody, jak i ich właściciele, mniczością. Co będzie jednak, kiedy zamiast nadnatural-
MIB-y, nagle i w niewytłumaczalny sposób znikają, jak nymi istoty te okażą się być zwykłymi, technologicznie
gdyby zapadali się pod ziemię... to mamy oczywistą wskazó- zaawansowanymi formami życia, które jeszcze do niedawna
wkę. Niektóre pieczary są wilgotne, lecz jest wiele suchych pozostawały poza zdolnością naszego pojmowania, przez co

50 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


traktowano je jako „magiczne” lub niemożliwe do istnienia? 12. John E. Roth, American Elves: An Encyclopaedia of Little People from
the Lore of 380 Ethnic Groups of the Western Hemisphere (Amerykańskie elfy
Jeśli tak właśnie jest, postąpilibyśmy właściwie jako gatu- – encyklopedia Małego Ludu na podstawie ustnych przekazów 380 etnicznych
nek, poznając nie tylko naszą planetę, ale również nasze grup z półkuli zachodniej), MacFarland Books, 1997.
mityczne i folklorystyczne dziedzictwo, jako że mówi ono 13. Reidar Christiansen (pod red.), Folktales of Norway (Ludowe podania
nie o symbiozie, lecz o niemal niewidzialnych pasożytach norweskie), przekład na angielski Pat Shaw Iversen, University of Chicago
Press, 1968.
gnieżdżących się w głębi Ziemi. I 14. Reimund Kvideland, Henning K. Sehmsdorf (pod red.), Scandinavian
Folk Belief and Legend (Skandynawskie wierzenia ludowe i legendy), University
O autorze: of Minnesota Press, 1988.
Wm Michael Mott jest dyrektorem jednej z amerykańskich firm 15. Katherine Briggs, An Encyclopaedia of Fairies (Encyklopedia czarodziej-
skiego ludu), Pantheon Books, 1976.
wytwarzających oprogramowanie komputerowe. Jest również nie- 16. Henry Glassie (pod red.), Irish Folktales (Irlandzkie opowieści ludowe),
zależnym artystą i pisarzem, tworzącym zarówno beletrystykę, jak Pantheon Books, 1985.
i literaturę faktu. Pracuje jako grafik dla czołowych firm amerykańs- 17. Kevin Crossley-Holland, The Norse Myth (Mity nordyckie), Pantheon
kich oraz wydawców książek i czasopism. Jego prace publikowane Books, 1980.
18. Charles Squire, Celtic Myth and Legend, Poetry and Romance (Celtyckie
były w takich pismach, jak Computer Graphics World Magazine, mity i legendy w poezji i romansach), Bell Publishing Co., 1979.
Computer Artist, IEEE Computer Graphics and Applications, Dragon 19. H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of the Viking Age (Bogowie i mity
Magazine, UFO Magazine i wielu innych. Stworzył wiele nagrodzo- okresu Wikingów), Bell Publishing Co., 1981.
nych dzieł sztuki i grafik przeznaczonych na okładki książek, 20. Joseph A. Citro, Passing Strange: True Tales of New England Hauntings
and Horrors (Przemijająca dziwność – prawdziwe opowieści o strachach i hor-
CD-ROM-ów, plakaty, opakowania etc., a także na strony inter- rorach Nowej Anglii), Houghton Mifflin Co., 1997.
netowe. Jego prace były prezentowane między innymi na wystawie 21. Myth and Mankind: Gods of Sun and Sacrifice — Aztec and Maya Myth (Mity
In Dreams Awake: Art of Fantasy (Rozbudzone sny – sztuka fantazji) arodzaj ludzki – bogowie Słońca i ofiar:mity Azteków i Majów), Time-LifeBooks, 1997.
w Olimpii i Galerii York w roku 1988. 22. Vincent Gaddis, American Indian Myths and Mysteries (Mity i tajemnice
amerykańskich Indian), Indian Head Books, Nowy Jork, 1992.
Jego satyryczne powieści Pulsifer: A Fable i Land of Ice, A Velvet 23. Popol Vuh, przekład na angielski Dennis Tedlock, Simon & Schuster, 1985.
Knife, które zostały wydane w formie elektronicznej przez SoftBook Polskie wydanie: Popol Vuh – księga rady narodu Quiché, przekład HalinaCzarnocka,
Press/Gemstar (www.softbook.com), będą wkrótce dostępne u au- Carlos Marrodán Casas, PIW, Warszawa, 1980 (seria Bibliotheca Mundi).
tora w luksusowej wersji na CD-ROM-ie. Pierwsza seria jego 24. Charles Gallenkamp, Maya: The Riddle and Rediscovery of a Lost Civilization
(Majowie – zagadka i powtórne odkrycie zaginionej cywilizacji), Viking Penguin, 1985.
krótkich ilustrowanych opowiadań ukazała się we wrześniu 2000 25. Len Green, „That Old Time Choctaw Religion” („Dawna religia
roku w wydaniu kieszonkowym nakładem Undaunted Press Choctawów”), Bishinik, czerwiec 1979.
(www.undauntedpress.com). 26. Len Green, „Origins of Choctaw People Retold from Old Legends”
Mott od ponad 20 lat zajmuje się badaniem zjawisk paranor- („Pochodzenie ludu z plemienia Choctaw odtworzone na podstawie starych
legend”), Bishinik, sierpień 1980.
malnych i niedawno postanowił przedstawić wyniki swoich docie- 27. Michel Meurger, Claude Gagon, Lake Monster Traditions: A Cross-
kań w formie pisemnej w postaci bogato ilustrowanej książki Cultural Analysis (Tradycje jeziornych potworów – analiza międzykulturowa),
i CD-ROM-u pod wspólnym tytułem Caverns, Cauldrons, and Fortean Times, 1988.
Concealed Creatures, która jest dostępna na stronie internetowej 28. F.W. Holiday, The Great Orm of Loch Ness, (Wielki Orm Loch Ness),
W.W. Norton & Co., 1968.
‹http://www.hiddenmysteries.com›). 29. Scott Corrales, Chupachabras and Other Mysteries (Chupachabry i inne
Z autorem można się skontaktować za pomocą poczty elekt- tajemnice), Greenleaf Publications, 1997.
ronicznej, pisząc na adres: ‹mottimorph@earthlink.net›. 30. Jerome Clark, Unexplained! (Nie wyjaśnione!), Visible Ink Press, 1999.
31. Don Hunter, Rene Dahinden, Sasquatch/Bigfoot (Sasquatch-Wielka
Przełożył Jerzy Florczykowski Stopa), McClelland & Stewart, 1993, wydanie uzupełnione.
32. Loren Coleman, Patrick Huyghe, The Field Guide to Bigfoot, Yeti, and
Other Mystery Primates World-wide (Przewodnik po Wielkiej Stopie, Yeti
Przypisy: i innych tajemniczych istotach z gatunku naczelnych), Avon Books, 1999.
1. Warstwa Mohorovicica lub nieciągłość Mohorovicica to warstwa granicz- 33. Timothy Green Beckley, Subterranean Worlds Inside Earth (Podziemne
na między skorupą ziemską i jej płaszczem położona 8 kilometrów pod dnem światy wewnątrz Ziemi), Inner Light Productions, 1992.
oceanów i 32 kilometry pod kontynentami. Nazwę swą wzięła od nazwiska 34. David Hatcher Childress, Richard S. Shaver, Lost Continents and the
chorwackiego geologa A. Mohorovicica (1857-1936). – Przyp. tłum. Hollow Earth (Zaginione kontynenty i wydrążona Ziemia), Adventures Un-
limited Press, 1999.
Bibliografia: 35. Walton Kafton-Minkel, Subterranean Worlds (Podziemne światy), Lo-
1. New Larousse Encyclopaedia of Mythology (Nowa encyklopedia mitologii ompanics Unlimited, 1989.
Larousse’a), Hamlyn Publishing Group Ltd, 1968. Rozdziały: Mitologia 36. Ray Palmer (we współpracy Richarda S. Shavera), The Secret World
asyryjsko-babilońska, Mitologia egipska, Mitologia celtycka, Mitologia hin- (Tajemniczy świat), Amherst Press, 1975.
duska, Mitologia chińska, Mitologia japońska. 37. Bruce Rux, Architects of Underworld (Architekci podziemnego świata),
2. Myth and Mankind: Epics of Early Civilization – Myths of the Ancient Frog Ltd, 1996.
Near East (Mity a rodzaj ludzki – epika wczesnych cywilizacji: mity starożytnego 38. Timothy Good, Above Top Secret: The Worldwide UFO Coverup,
Bliskiego Wschodu), Time-Life Books, 1998. William Morrow, 1988. Polskie wydanie: Z tajnych archiwów, przekład
3. Myth and Mankind: Epics of Early Civilization – Land of Dragon (Mity Grażyna Gasparska, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1998.
a rodzaj ludzki – epika wczesnych cywilizacji: Ziemia Smoka), Time-Life 39. Timothy Good, Alien Contact: Top Secret UFO Files Revealed (Kontakt
Books, 1999. z obcymi istotami – ściśle tajne archiwa odtajnione), William Morrow, 1993.
4. Commander X, The Controllers (Kontrolerzy), Abelard Productions, Inc. 40. Charles Bailey Bell, The Bell Witch of Tennessee (Wiedźma Bellów
5. R.A. Boulay, Flying Serpents and Dragons (Latające węże i smoki), The z Tennessee), 1934; reprint wydany nakładem Charlesa Eldera, 1972.
Book Tree, 1997, 1998. 41. Charles Edwin Price, The Infamous Bell Witch of Tennessee (Niesławnej
6. Rutheford H. Platt jr, J. Alden Brett (pod red.), The Forgotten Books of pamięci Wiedźma Bellów z Tennessee), Overmountain Press, 1972.
Eden: Lost Books of the Old Testament (Zapomniane księgi raju – zagubione 42. John A. Keel, Disneyland of Gods (Disneyland bogów), Illuminet Press,
księgi Starego Testamentu), Gramercy Books, Random House, 1980. USA, 1995.
7. Valmiki, The Ramyana (Ramajana), New American Library, 1978. 43. John A. Keel, Our Haunted Planet (Nasza nawiedzona planeta), Glade
8. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhagavad-Gita As It Is (Bhagavad- Press, 1999.
Gita taka jaką jest), Bhaktivedanta Books Trust, 1972. 44. John A. Keel, The Mothman Prophecies (Proroctwa człowieka-ćmy),
9. Royall Tyler (pod red.), Japanese Tales (Podania japońskie), Pantheon G.P. Putnam & Sons, 1970.
Books, 1987. 45. ohn A. Keel, Operation Trojan Horse (Operacja Koń Trojański), G.P.
10. Stephen R. Turnbull, The Samurai: A Military History (Samuraje Putnam & Sons, 1970.
– historia wojskowa), Macmillan Publishing Co., 1977. 46. Jim Keith, Casebook on the Men in Black (Przewodnik po Ludziach
11. The Story of Sigurt (Historia Sigurta – Saga Volsunga), przekład z islan- w Czerni), Illuminet Press, 1997.
dzkiego na angielski Eirikr Magnusson i William Morris; w zbiorze A Treasury 47. Beowulf, przekład na angielski Burton Raffel, New American Library,
of Fantasy (Skarbnica fantazji), Avenel Books, 1981. Mentor Books, 1963.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 51


PROROCTWA PATRIARCHÓW Spełnienie: Chodzi tu o smugi kon- sząc proroctwo o nadejściu oczyszcze-
INDIAN HOPI densacyjne samolotów i odrzutowców. nia. Niektórzy z patriarchów, jak choćby
Thomas Banyaca, objaśniali te przepo-
John Hogue Ostrzeżenie: Moce czerwieni, swas- wiednie w programie ogólnopaństwo-
tyka i Słońce zagrożą Wyspie Żółwia. wej telewizji, a nawet przemawiali przed

R odowici mieszkańcy Ameryki


z plemienia Hopi zamieszkujące-
go południowo-zachodni region Stanów
Spełnienie: Ameryka Północna wi-
dziana z kosmosu przypomina kształ-
tem żółwia. (Proszę nie pytać mnie,
Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji
Narodów Zjednoczonych.

Zjednoczonych mają starożytne proroc- skąd przedkolumbijscy wizjonerzy A oto drugi zestaw ostatecznych
two, które zapowiada zniszczenie obec- o tym wiedzieli). W czasie drugiej wojny ostrzeżeń:
nego świata w oczyszczającym ogniu. światowej oraz Zimnej Wojny, która
Spełnienie tego proroctwo jest już blis- miała po niej miejsce, te trzy „moce” Ostrzeżenie: Plemię ludzi przyodzia-
kie i dokona się po spełnieniu szeregu zagroziły Ameryce Północnej. Swastyka nych w czerwone kapelusze i czerwone
dodatkowych przepowiedni zwanych i naziści, a później siły „czerwonych” szaty przybędzie licznie ze Wschodu
„ostatecznym ostrzeżeniem”. komunistów Rosji i Chin prześladowały drogą powietrzną. Skolonizują oni kraje
Pierwszy zestaw ostrzeżeń miał za Wyspę Żółwia. Moce Słońca bezpośre- zachodniej Ameryki, a następnie roz-
zadanie zaalarmować patriarchów ple- dnio przypaliły ziemię rodzinnych krain proszą się i znikną.
mienia Hopi o nadejściu w niedalekiej Hopi, kiedy biały człowiek testował Spełnienie: Chodzi tu zapewne o Ty-
przyszłości oczyszczenia Ziemi. Po ich swoje atomowe bomby w Nevadzie betańczyków, którzy przybyli pod wpły-
spełnieniu mieli oni przerwać swoje i Nowym Meksyku, w pobliżu uświęco- wem patriarchów Hopi, kiedy spełniły
milczenie i ostrzec świat za pośre- nej ziemi Hopi w Arizonie.1 się trzy wstępne znaki ich własnego
dnictwem drugiego zestawu przepo- liczącego sobie 1 200 lat proroctwa do-
wiedni zapowiadającego rychły począ- Ostrzeżenie: Biały człowiek stworzy tyczącego przeszczepienia ich religii do
tek oczyszczenia świata za pomocą straż prochów, które legną jako odpady Ameryki.
ognia. na ziemi i uczynią ją bezpłodną na wiele Proroctwo to, przekazane przez Pa-
Oto pierwszy zestaw ostrzeżeń: pokoleń. dmasambhavę, założyciela tybetańskie-
Spełnienie: Chodzi tu o bomby ato- go buddyzmu, głosi, że „kiedy żelazny
Ostrzeżenie: Żelazny koń przyjdzie mowe. Pozostałe po ich wybuchach pro- ptak poleci [chodzi o samoloty], a koń
na ziemie czerwonego człowieka. mieniowanie jest plagą sterylizującą. pobiegnie na kołach [samochody], lud
Spełnienie: Chodzi tu o pociąg. Tybetu będzie rozrzucony jak mrówki
Przepowiednia ta dopełniła się w XIX Ostrzeżenie: Spełnienie tego pierw- po powierzchni Ziemi, zaś w kraju czer-
wieku. szego zestawu przepowiedni będzie syg- wonego człowieka nastanie Dharma”.
nałem dla starszyzny Indian Hopi do Od lat siedemdziesiątych Dalajlama
Ostrzeżenie: Biały człowiek uniesie zakończenia milczenia i przekazania i pewna liczba na bordowo przyodzia-
w niebo druty. światu proroctwa o zbliżaniu się wiel- nych kapłanów spełniło proroctwo In-
Spełnienie: Chodzi tu o telegraficz- kiego oczyszczenia, aby każdy człowiek dian Hopi regularnie odwiedzając ich
ne druty przeciągnięte w XIX wieku mógł się przygotować na jego nadejście patriarchów.
oraz późniejsze dwudziestowieczne li- i złagodzić jego skutki. Wielu Indian Hopi uważa ponadto,
nie energetyczne. Spełnienie: Ponad 50 lat temu sta- że proroctwo to spełniają także później-
rszyzna Hopi uznała, że pierwszy zestaw sze, mające miejsce w latach osiemdzie-
Ostrzeżenie: Pajęcza sieć pokryje przepowiedni-ostrzeżeń spełnił się siątych, odwiedziny na bordowo przy-
niebo. i przystąpili do ostrzegania świata, gło- odzianych wyznawców Bhagwana Sri

52 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


Rajneesha, którzy tysiącami przybywali Uważam, że w nadchodzących la- działania w życiu czegoś świętego jest
do wschodniego Oregonu. Świadoma tach będziemy świadkami działania obu wspólnym przekazem, który Indianie
proroctwa garstka wyznawców Rajnees- ogni, wewnętrznego i zewnętrznego. Hopi dzielą ze współczesnymi mistyka-
ha złożyła w roku 1985 wizytę naczel- Pozostaje jedynie pytanie: którym mi i prorokami, takimi jak Adi Da,
nemu patriarsze Hopi, Davidowi Mo- z nich chcielibyśmy się oczyścić? Gurdijeff i Osho. Oni wszyscy promują
nongye, zanim jeszcze ich współwyzna- Mając to na uwadze, chciałbym po- wizję nadchodzącej nowej ludzkości,
wcy zniknęli z pola widzenia. Spotkanie dzielić się z państwem wiadomością, która wykroczy poza swoje dawne uwik-
to opisałem w książce Messiahs: The którą otrzymałem za pośrednictwem In- łania poprzez medytację i uświęcenie
Vision and Prophecies for Second Co- ternetu. Wiadomość ta jest swego ro- życia.
ming (Mesjasze – wizje i proroctwa Dru- dzaju listem otwartym doradzającym, Życzę państwu szczęśliwego spływu
giego Przyjścia). jak przebrnąć przez rok 2001, i pocho- rzeką nieznanego! I
dzi od rzecznika patriarchów Hopi. Nie
Ostrzeżenie: Biały człowiek ukrad- sprawdzałem, czy ten list rzeczywiście Przypisy:
nie skały z Księżyca. To znak zagroże- pochodzi od nich, niemniej moje własne 1. Słońce może w tym przypadku równie dob-
nia sygnalizujący, że jesteśmy w ostat- rozumienie ich proroctw utwierdza rze odnosić się do Japonii. – Przyp. red.
nich dniach przed oczyszczeniem. mnie w przekonaniu, że jest on auten- (Źródło: John Hogue, 16 kwietnia 2001, Ar-
Spełnienie: W czasie lądowań na tyczny. Oto jego treść: chiwum proroctw Hogue’a, strona interneto-
Księżycu pobrano w ramach programu wa: ‹www.hogueprophecy.com›. Hogue jest
Apollo dziesiątki kilogramów skał księ- Do moich towarzyszy pływaków: autorem Messiahs: The Vision and Prophecies
życowych, które zabrano następnie na Jest rzeka, która płynie obecnie bardzo for the Second Coming (Mesjasze – wizje
Ziemię. szybko. i proroctwa Drugiego Przyjścia), Nostrada-
Kilka lat wcześniej widziałem oso- Jest tak wielka i wartka, że są tacy, mus: The Complete Prophecies (Nostrada-
biście nieformalne posiedzenie w siedzi- którzy się jej zlękną. mus – kompletne przepowiednie) i The Last
bie ONZ, tuż obok sali zgromadzeń, na Będą starali się trzymać brzegu i zo- Pope: The Decline and Fall of the Church of
którym patriarchowie Hopi dzielili się staną rozdarci, będą bardzo cierpieć. Rome (Ostatni papież – schyłek i upadek
swoimi proroctwami z członkami zgro- Wiadomo, że rzeka dąży ku swemu rzymskiego kościoła)).
madzenia tej organizacji. przeznaczeniu.
Patriarchowie mówią, że powinniśmy
Ostrzeżenie: Biały człowiek zbuduje puścić się brzegu, wypłynąć na środek CZYŻBY PODZIEMNA BAZA
stały dom na niebie. To jest ostateczne rzeki i trzymać głowę nad wodą. UFO W KANADZIE?
ostrzeżenie przed oczyszczeniem. A ja powiadam, sprawdźcie, kto jest
Spełnienie: Rosyjska stacja kosmicz-
na Mir rozpadła się niedawno na kawa-
łki, które zatonęły w morzu. Tymczasem
z wami i świętuje.
Na obecnym etapie historii nie wolno
nam niczego traktować osobiście, na pe-
W roku 1961 trzej amatorzy spe-
leolodzy, Arnold White, Rick
Grayton i Don Lawrence natknęli się
znacznie bardziej trwała Międzynaro- wno nie w stosunku do siebie samych, w trakcie eksploracji jednego z wielu
dowa Stacja Kosmiczna przemierza już ponieważ kiedy będziemy tak czynili, nasz starych chodników kopalni żelaza
nasze niebo i w ciągu kilku lat osiągnie rozwój duchowy i nasza podróż zostaną w Nowej Fundlandii w Kanadzie na coś,
pełną zdolność operacyjną. To, czy jest zatrzymane. co jest, jak sądzą, podziemną bazą
ona już gotowa pod względem operacyj- Czas samotnego wilka już minął. UFO. Oto, co na ten temat powiedział
nym, jest sprawą do dyskusji, nie zmie- Zbierzcie się razem. Arnold White:
nia to jednak faktu, że czas oczyszczenia Wyrzućcie ze swojego słownika i na- Chociaż obecnie dobrze znana, jedna
już nadszedł. stawienia słowo „walka”. z tych kopalń, nawiasem mówiąc jedna
Wszystko, co teraz czynimy, musi być z najgłębszych, była przyczyną wielu kont-
Istnieją setki proroctw pochodzących spełniane w uświęcony sposób i w ra- rowersyjnych opinii, które wygłaszali
z innych apokaliptycznych przekazów, dości. miejscowi ludzie. Wkrótce po wydrążeniu
które również zapowiadają śmierć i od- Jesteśmy tymi, na których czekaliśmy. jej najgłębszego poziomu zaczęły się dziać
rodzenie świata tuż po przełomie tysiąc- dziwne rzeczy. Górnicy pracujący na noc-
lecia. Ci z państwa, którzy czytali moje Rzeka jest metaforą obrazującą szy- nej zmianie w małych grupach liczących
książki, wiedzą, że interpretuję nadcho- bkie, spienione wody prądów współcze- sześć do ośmiu osób zaczęli słyszeć dziw-
dzące oczyszczenie zapowiedziane przez snych czasów, nowego tysiąclecia. We-
proroctwa Hopi na dwa sposoby. zwanie do opuszczenia „brzegu”, który
Jeśli obawa i ślepe przywiązania do znamy, i płynięcia z prądem ku nie-
C.T.N. i D.U. „CRYSTAL”
skostniałych tradycji pozostaną siłami znanemu przeznaczeniu stanowi wspól- w Poznaniu
motywującymi nasze przeznaczenie, ny temat proroctw Hopi dotyczących
wówczas „ognie” wojny, globalne ociep- oczyszczenia. Słyszałem, jak patriarcho- Prowadzi kursy:
lenie, powszechny gniew i stres spalą wie wyrażali to inaczej, również metafo- podstawowy i II stopnia
naszą cywilizację przed upływem nastę- rycznie: „należy wyzbyć się strachu
pnych pięćdziesięciu lat. przed zmianami” – jeśli nie jest się przygotowujące do zaistnienia
Jeśli w ciągu tych pięćdziesięciu lat w stanie objąć nadchodzących prze- w Czwartym Wymiarze
wezwanie do osobistej transformacji mian. Ludzie, którzy nie tylko zdołają
i medytacji zostanie przyjęte przez wy- pojąć zmiany, ale również cieszyć się
starczającą liczbę ludzi na całym świecie podróżą ku nieznanemu i nowemu ty- Informacja i zapisy:
i rozpoczną oni proces osobistej prze- siącleciu, ogromnie zyskają w wyniku tel. 061-661 44 33 i 0609-264 763
miany, wówczas „ognie” oczyszczenia nadchodzącego oczyszczenia świata. 60-247 Poznań, ul. Cybulskiego 13a
świata będą ogniem miłości, świadomo- Wezwanie do świętowania życia www.crystal.digisign.pl
ści, geniuszu i współczucia. i uczynienia z każdego, najprostszego

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 53


ne głosy. Nie były to dudnienia ani żadne Podczas gdy Rick Grayton (mój ame- glądał, jakby był wykonany z jakiegoś
inne naturalne dźwięki, jakie słyszy się rykański przyjaciel) stał na czatach, ja półprzeźroczystego, pozbawionego szwów,
w kopalniach, ale coś, co niektórzy opisy- i Don Lawrence (nasz kanadyjski przyja- samoświecącego, niebieskiego plastyku
wali jako «dziwną muzykę». Zdawała się ciel) opuściliśmy się do kopalni. Kopal- lub metalu. Początkowo byliśmy pełni
ona dobiegać ze wszystkich stron, czasa- nia była w doskonałym stanie i nie było obaw przed badaniem tego enigmatycz-
mi była bardzo cicha, a czasami brzmia- widać żadnych oznak zniszczeń wywoła- nego korytarza, jednak po chwili wahania
ła, jakby dobiegała z daleka. Później nie- nych starzeniem się – nie była to kopal- postanowiliśmy wejść do niego.
którzy twierdzili, że słyszeli „mamrotanie” nia, którą rząd mógł zamknąć z powodu Musieliśmy się zgiąć, ponieważ miał
i „głosy”. Ciągnęło się to przez wiele złego stanu technicznego. tylko półtora metra wysokości. Po przejś-
miesięcy, lecz w popłoch wpadali tylko ci Kiedy kończyliśmy wstępne rozpozna- ciu około 50 metrów natknęliśmy się na
górnicy, którzy słyszeli te dźwięki. nie, usłyszeliśmy dobiegający z głębi ko- kolejny korytarz, który odchodził w lewo.
Potem zaczęły się poważniejsze zda- palni głos, który wołał: „Chodźcie!” Po chwili namysłu weszliśmy do niego.
rzenia. Pewien mężczyzna wszedł do ko- Znieruchomieliśmy na moment, a na- Po przejściu około 100 metrów dotarliś-
palni późnym wieczorem, by sprawdzić stępnie ruszyliśmy w kierunku z którego my do jego końca, gdzie natknęliśmy się
pewne oprzyrządowanie, i kiedy po za- zdawał się dobiegać. Potem usłyszeliśmy, na wijące się stromo w dół schody. Scho-
kończeniu przeglądu miał zamiar wrócić jak ktoś lub coś biegnie. Zapaliliśmy fla- dziliśmy nimi przez co najmniej 20 minut,
na powierzchnię, z tyłu złapało go kilku rę, ale nic nie było widać. Ruszyliśmy do ze zdziwieniem odnotowując, że świece-
„małych ludzi”, którzy wyrwali mu z rąk przodu i znowu usłyszeliśmy, jak ktoś nie staje się coraz silniejsze. W końcu
lampę i „strzelili” w niego czymś, co biegnie. W tym momencie zdążyliśmy się doszliśmy do końca schodów, gdzie znaj-
rzuciło nim o ścianę chodnika, zwalając już zagłębić daleko, zaś nasza ciekawość dowało się wejście do kolejnego koryta-
go z nóg i powodując utratę przytomno- i podniecenie wzrosły niepomiernie. rza, który był dla odmiany jasnozielony.
ści. Górnicy, którzy przyszli z rana do Odgłos biegnących kroków nagle Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy
pracy, znaleźli go w dobrym stanie fizycz- urwał się i zobaczyliśmy niewyraźne, błę- nim w drogę. Miał zaledwie 30 metrów
nym, lecz zupełnie roztrzęsionego psychi- kitne światełko promieniujące z odległej długości i przemierzyliśmy go bardzo szy-
cznie. Oświadczył, że już nigdy więcej nie niszy. Potem usłyszeliśmy coś, co za- bko. Na lewo i na prawo znajdowały się
wejdzie do kopalni. Zaraz potem porzucił brzmiało jak stukot zamykanych drzwi. owalne otwory. Zdecydowaliśmy się wejść
zawód górnika. Szybko znaleźliśmy miejsce, z którego w prawy i natychmiast spostrzegliśmy, że
Kilka dni później zniknął górnik z no- promieniowało światło, ale nie mogliśmy jest to kolejny korytarz, tyle że o cylind-
cnej zmiany. W rezultacie poszukiwań znaleźć drzwi. Opukując młotkiem geolo- rycznym kształcie i jednocześnie znacznie
głęboko wewnątrz kopalni odnaleziono gicznym ściany w wielu miejscach na- większy od poprzednich. Zauważyliśmy
jego lampę i czapkę, lecz ani śladu jego trafiliśmy na puste, metaliczne odgłosy. również, że był wykonany z jakiegoś krys-
samego. Wkrótce zaczęły psuć się światła Po zlokalizowaniu powierzchni, na talicznego materiału, z którego emanowa-
i maszyny bądź też działały one nieregula- której występowały te puste odgłosy, ozna- ło jasne, lecz łagodne białe światło. Biegł
rnie, i to bez jakiejkolwiek wyraźnej przy- czyliśmy ją odłupując dłutem kawałki łukiem w dół.
czyny. Ludzie stopniowo tracili chęć do skały. Okazało się, że jest to w ogólnym Po pewnym czasie doszliśmy do ogro-
pracy w tej kopalni i ostatecznie ją za- zarysie prostokątny obszar o wysokości mnej komory, która wyglądała jak labo-
mknięto. prawie 1,5 metra i szerokości około 0,6 ratorium i jednocześnie przypominała hy-
Właśnie tą kopalnią zainteresował się metra. Ponieważ nie mogliśmy prowadzić droponiczny ogród. W jednej jej części
nasz kanadyjski znajomy i zapragnął po- dalszych badań przy pomocy sprzętu, jaki znajdowały się rzędy gigantycznych, eg-
móc nam w badaniach. Chociaż speleo- zabraliśmy ze sobą, postanowiliśmy wró- zotycznych roślin, zaś w drugiej jakieś
logia ogranicza się zazwyczaj do badania cić tam następnej nocy i kontynuować oprzyrządowanie chemiczne. Ściany tego
jaskiń powstałych w sposób naturalny, nasze poszukiwania. laboratorium były wyłożone panelami ró-
nasza ciekawość była pobudzona do tego Nazjutrz wszyscy troje weszliśmy do żnowymiarowych ekranów telewizyjnych,
stopnia, że zachęciła nas do podjęcia tego kopalni. Ku naszemu zdziwieniu ślady wskaźników, zaworów i całego mnóstwa
niezwykłego wyzwania. dłuta w skale zniknęły! Znalezienie po- urządzeń elektronicznych. Niektóre ekra-
Przybyliśmy do miasteczka górnicze- wierzchni dającej pusty odgłos zajęło ny miały powierzchnię co najmniej 1 met-
go, w którym znajduje się ta kopalnia, nam kilka minut. Tym razem byliśmy już ra kwadratowego. W centralnej sekcji
położonego w pobliżu granicy Nowej przygotowani właściwie. Posługując się znajdował się ogromny, mieniący się róż-
Fundlandii z Quebeciem, 22 marca 1961 napędzaną akumulatorem wiertarką wy- nymi kolorami kryształ. Miał szorstką,
roku i zamieszkaliśmy w miejscowym ho- wierciliśmy dziesięciocentymetrowej głę-
telu. Nazajutrz uporządkowaliśmy nasz bokości otwór w skale, aż dotarliśmy do
ekwipunek, załadowaliśmy go na jeepa metalu. Wyciągnęliśmy wiertło ze skały
AURA-AKTYWATOR
i ruszyliśmy w kierunku kopalni. i zmieniliśmy je na przystosowane do BISCH’a do nauki widzenia
Przy wejściu do kopalni zostaliśmy wiercenia w metalu. Ostatecznie przebiliś- energii duchowych i AURY
zatrzymani przez dwóch policjantów, któ- my się przez metal i po wyciągnięciu
rzy poradzili nam, abyśmy nie wchodzili wiertła ponownie zobaczyliśmy łagodne, wokół ludzi w warunkach domowych oraz
do środka. Kiedy upieraliśmy się przy błękitne światło, które świeciło tak jak synchronizacji półkulowej, energetyzacji
i terapii antystresowej. Działa na zasadzie
swoim zamiarze, zagrozili nam areszto- poprzednio.
patrzenia przez specjalne filtry. Polecany
waniem, w związku z czym odeszliśmy Nagle usłyszeliśmy niskie buczenie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
z mocnym postanowieniem powrotu na i zostaliśmy zaskoczeni nagłym uniesie- Auryczne. Cena: 128,00 zł wraz z broszurą
piechotę po zapadnięciu zmroku. niem się sekcji ściany, nad którą praco- i kosztem przesyłki. ZAMÓWIENIA
O godzinie 1.30 w nocy wyruszyliśmy waliśmy. Powiedzenie, że byliśmy prze- pisemne lub telefoniczne w godz. 8-20:
po raz drugi. Tym razem ominęliśmy straszeni, byłoby wyraźnym niedomówie- Telefon (0-71) 319-61-91 (pon.-sob.).
posterunek policji i podeszliśmy do kopal- niem. To, co roztoczyło się przed naszymi FIRMA „CYBERNETON”, BRZEG
ni z innego kierunku. Nikt nas nie zatrzy- oczami, było niesamowite. Był to korytarz DOLNY, ul. SŁOWACKIEGO 18 lok. 1
mał i wkrótce znaleźliśmy się przy wejściu. oświetlony błękitnym światłem, który wy- kod: 56-120. Katalog wysyłamy bezpłatnie.

54 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


naturalną powierzchnię i najwidoczniej Nie jesteśmy tymi, co czynią zło. rych robotnicy używali do dźwigania
jakieś specjalne przeznaczenie. Reszta ko- Nasz świat rozciąga się w wewnętrznej kamieni przeznaczonych do wznoszenia
mory była wypełniona dziwnymi urządze- zatoce tego globu. Istniejemy tu znacznie budynków i pozostawili wewnątrz budo-
niami i aparaturą o nie znanym dla nas dłużej niż wy. Gdybyśmy życzyli wam wli. Ponieważ łodygi trzciny są jedno-
przeznaczeniu. Sufit stanowił jedną pla- czegoś złego, sami stalibyśmy się tego roczne, ustalona data jest bardzo do-
mę światła. ofiarami. Ślemy więc wam przyjazne «Że- kładna – 2627 rok p.n.e.
W najodleglejszym krańcu komory gnajcie», wyrażając nadzieję, że potra- Odkrycia te, opisane w magazynie
znajdowało się coś, co przypominało sa- ktujecie nasze przesłanie poważnie i że Science (nr 292 z 27 kwietnia, str. 723-
mochodowy podnośnik lub platformę znajdzie ono zrozumienie pośród tych 726), dowodzą, że znaczenie cywilizacji
windy, na której stał dyskokształtny meta- z was, którzy czują się odpowiedzialni Caral było bardzo niedoceniane przez
lowy obiekt. Postanowiliśmy obejrzeć go za wasze sprawy”. archeologów i antropologów.
dokładniej. Na szczęście winda była unie- Potem ekran zblakł nie wyostrzając Mieszkańcy miasta rozwinęli techni-
siona zaledwie około pół metra nad po- zarysów postaci, która przemawiała. Na kę porównywalną do egipskiej i to mniej
ziom podłogi, dzięki czemu mieliśmy do- szczęście Don szybciutko zapisał w swoim więcej w tym samym czasie. Znali spo-
bry widok. Obiekt miał kolisty kształt notatniku to, co nam powiedziano. sób nawadniania pól i budowali monu-
– około 11 metrów średnicy i 1,2 metra Czerwona poświata w komorze nagle mentalne piramidy, nie znali jednak, co
wysokości. Nagle Don krzyknął: „To lata- pogłębiła się i wszyscy poczuliśmy zawrót ciekawe, sposobu wytwarzania naczyń
jący spodek!” Bez wahania zgodziliśmy głowy. Rick krzyknął, że za chwilę ze- ceramicznych.
się z nim – to rzeczywiście było „UFO”. mdleje, i zaczął osuwać się na ziemię, Dr Jonathan Haas, kustosz działu
Rick wszedł na platformę, aby do- jednak w porę udało się go nam po- antropologicznego muzeum w Chicago,
kładnie przyjrzeć się spodkowi. Zapukał chwycić. Potem poczuliśmy, że tracimy pod którego kierownictwem prowadzo-
delikatnie młotkiem w jego powłokę. świadomość. no badania, oświadczył, że Caral dato-
W niektórych miejscach słychać było pus- Kiedy się ocknęliśmy, okazało się, że wano do tej pory na rok 1600 p.n.e.
ty pogłos. Po zastukaniu w jedno miejsce znajdujemy się przy wejściu do kopalni. „Nasze odkrycia dowodzą” – stwierdził
jego ogonowa część zdematerializowała Mieliśmy przy sobie wszystkie swoje rzeczy – „że było to bardzo duże, złożone
się. Tak go to zaskoczyło, że omal nie osobiste, notatniki, ołówki, portfele etc., społeczeństwo, czego nikt nie przypusz-
spadł z platformy. Prawie połowa we- z wyjątkiem ekwipunku – hełmów, młot- czał”.
wnętrznych mechanizmów stała się wido- ków, dłut oraz licznika Geigera-Müllera Nad Caral dominuje centralna strefa
czna, z których żaden nie przypominał – który zniknął. składająca się z sześciu dużych płaskich
niczego, co byłoby nam znane. Jedyną Po powrocie do Stanów Don odkrył, kopców usytuowanych wokół publiczne-
rzeczą, którą byliśmy w stanie się domyś- że wszystkie kartki w jego notatnika uległy go placu o średnicy 540 metrów. Wszys-
lić, było to, że spodek był zdalnie sterowa- spaleniu lub zwęgleniu, natomiast jego tkie te kopce zbudowano w jednej fazie,
ny, jako że nie widzieliśmy w nim miejsc plastykowe okładki były, o dziwo, nie- maksymalnie w dwóch, co dowodzi
dla załogi. Rick zeskoczył z platformy tknięte. Wszyscy nosiliśmy ręczne zegarki kompleksowego planowania – systemu
i przystąpiliśmy do dalszych oględzin. z tarczami zawierającymi rad. Kilka scentralizowanych decyzji umożliwiają-
Winda niespodziewanie zaktywizowała tygodni po tym zdarzeniu rad zdezakty- cego mobilizację znacznych zasobów si-
się i zaczęła opadać ku podłodze, zaś wował się i cyfry nie świeciły już w ciem- ły roboczej. Na szczycie piramid, jak
światło w komorze zmieniło kolor z łago- ności. I również na tarasach położonych na zbo-
dnego białego na czerwony. W chwilę czach, umieszczono komnaty i dziedziń-
potem znajdujący się w górze na prawo (Źródło: nadesłane pocztą elektroniczną. ce, do których prowadziły schody.
od nas ekran rozświetlił się. Z powodu Opis tego zdarzenia znaleźć można również Obecnie planowane są wykopy w ce-
nienaturalnego oświetlenia nie byliśmy w książce Underground Alien Bases (Pod- lu ustalenia, czy wewnątrz kopców znaj-
w stanie rozróżnić, co przedstawia obraz, ziemne bazy obcych istot) wydanej w roku dują się jakieś pomieszczenia lub grobo-
który się na nim ukazał. 1990 nakładem wydawnictwa Abelard Pro- wce. Pozostałe budowle położone
Potem usłyszeliśmy płynący z ekranu ductions, Inc.) w mieście również wskazują na wysoki
głos, który miał wysokie brzmienie poziom kulturowej złożoności. W szcze-
i mówił: gólności trzy zatopione koliste place
„Spodziewano się was. Byliście obser- STAROŻYTNE PERUWIAŃSKIE dowodzą istnienia wysoce zorganizowa-
wowani od momentu, kiedy po raz pierw- MIASTO RÓWNIE STARE nej religii z otwartymi, publicznymi ce-
szy wdarliście się do naszych posiadłości. JAK EGIPSKIE PIRAMIDY remoniami. Inne peruwiańskie siedliska
Przyglądacie się górnym regionom nasze- zamieszkałe przed rokiem 2600 p.n.e.
go świata. Jesteście pierwszymi, którzy
dostąpili tego zaszczytu. Wiedzcie, że nie
żywimy wobec was złych zamiarów. Nie
A merykańscy archeolodzy odkryli,
że na wybrzeżu Peru, w tym sa-
mym czasie kiedy w Egipcie budowano
mają znacznie mniejsze publiczne plat-
formy lub kamienne kręgi. I
(Źródło: The Times, 27 kwietnia 2001,
zależy nam na waszym powierzchniowym piramidy, czyli ponad 1000 lat wcześ- ‹www.thetimes.co.uk›; Science, 27 kwietnia
świecie, albowiem nie jest on nam do niej, niż pierwotnie sądzono, kwitła roz- 2001, ‹www.science.org›)
niczego potrzebny. winięta cywilizacja. Badania włókien
Ci z was, którzy mienią się być tłuma- trzciny znalezionych w Caral w dolinie Przełożył Jerzy Florczykowski
czami naszych zamiarów, to miernoty rzeki Supe, 190 kilometrów na południe
i oszuści. Jeszcze raz podkreślamy, że nie od Limy, przy pomocy nowej radiowęg-
pragniemy krzywdy człowieka. Jedyne, lowej metody datowania dowodzą, że BINOOMEA – PODZIEMNY
czego chcemy, to zachowanie naszego istniejące tam starożytne miasto zbudo- ŚWIAT AUSTRALII
niezależnego istnienie na naszej wspólnej wano około 2600 roku p.n.e., co czyni
planecie. Nie zamierzamy wtrącać się
w wasze sprawy ani skłócać was w jakiko-
lwiek sposób.
zeń najstarszy zespół urbanistyczny, jaki
dotąd odkryto w obu Amerykach. Włó-
kna pochodziły z tkanych worków, któ-
N iewielkie miasto Orange położo-
ne na Zachodnich Równinach
Nowej Południowej Walii jest znane

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 55


jako ośrodek rozwiniętego sadownictwa Nigdy nie słyszał o takim podziemnym ODKRYCIE ZAGINIONEGO
i miejsca pochodzenia Andrew Boyle kompleksie pod Zachodnimi Równi- MIASTA W POBLIŻU KUBY
„Banjo” Petersona, autora piosenki nami.
„Tańcząca Matylda”. Mało kto z jego
mieszkańców wie, że około 200 metrów
pod skrzyżowaniem ulic Byng i Anson
Weszli do kolejnej jaskini. Skiero-
wali swoje latarki w górę, ale ich światło
nie dosięgło jej sklepienia. Spojrzeli po
J ak doniosła Agencja Reutera, ka-
nadyjski zespół badawczy odkrył
u wybrzeży Kuby zaginione miasto, któ-
znajduje się ogromna pieczara, która sobie z niedowierzaniem. re może być legendarną Atlantydą.
może mieć związek z Binoomeą, le- — No dalej — ponaglił ich sierżant. W notatce z 14 maja Agencja poin-
gendarnym podziemnym światem Abo- — Jeszcze jedna jaskinia i zrobimy so- formowała świat, że rosyjskiego pocho-
rygenów. bie przerwę na papierosa. dzenia oceanografistka Paulina Zelits-
Znany australijski badacz zjawisk Kiedy weszli do następnej jaskini, ky, prezes kanadyjskiej spółki Advan-
paranormalnych Rex Gilroy podaje, że cały oddział nagle przystanął. Jeden ced Digital Communications, namierzy-
według Aborygenów ich przodkowie z żołnierzy rzucił krótko: ła „zatopione miasto” na sporej głębo-
„chadzali pod górami” Great Dividing — Widzicie to tam!? kości u wybrzeży Kuby nie opodal Ha-
Range. Twierdzą oni, że na przestrzeni W oddali znajdowały się wapienne wany.
kilkuset kilometrów między Tamworth skały wydzielające słabą poświatę. Je- Posługując się satelitarnym syste-
w Nowej Południowej Walii i stolicą den z żołnierzy wysunął przypuszczenie, mem pozycjonowania dna oceaniczne-
Australii, Canberrą, rozciąga się system że są one nafaszerowane robaczkami go, wysoko rozdzielczym dwuczęstotli-
połączonych ze sobą tuneli i jaskiń, po- świętojańskimi. Wydzielane przez skałę wościowym sonarem i zdalnie sterowa-
dobny do tego, jaki znajduje się w rejo- światło pozwalało dostrzec stalaktyty, nymi robotami odkryto obecność
nie Flint Ridge i Mammoth Cave w sta- stalagmity i osadowe uwarstwienie skał. „kształtów”, które „przypominają pira-
nie Kentucky w USA. W chwilę potem żołnierze usłyszeli midy, drogi i budynki”. Regularność ich
Jedna z najczęściej powtarzanych le- dziwny dźwięk. usytuowania wskazuje na to, że mogą
gend o Binoomei mówi o gigantycznej — A to co takiego? — zapytał z nie- one stanowić „urbanistyczny porządek”
wysoko sklepionej niczym katedra pie- pokojem jeden z nich. charakterystyczny dla „symetrycznej ar-
czarze z ogromnym podziemnym jezio- — Przypomina syk wydobywający chitektury”.
rem. Binoomeę zamieszkują rzekomo się z pękniętej rury z parą — odrzekł Paulina Zelitsky poinformowała, że
bardzo niezwykłe stworzenia, które wi- inny. to położone w wodzie miasto spoczywa
dywane są niekiedy przez żyjących na Syk stawał się coraz głośniejszy. Sły- na potężnej równinie na głębokości od
powierzchni Australijczyków. szeli także jakieś drapanie o skaliste 700 do 800 metrów i należy do „przed-
W sierpniu 1942 roku z obozu dla podłoże. W chwilę potem zza skalnego klasycznego okresu” w dziejach Ame-
jeńców wojennych w Cowra w Nowej zwałowiska wychylił się potężny łeb ja- ryki Centralnej, i było zamieszkane
Południowej Walii uciekło kilku Japoń- kiegoś gada. Wodził językiem po łusko- przez „wysoko zaawansowaną cywiliza-
czyków. W ślad za nimi na Zachodnie watych wargach. Zaraz potom ponow- cję wczesnej kultury Teotihuacan z Ju-
Równiny wysłano oddział żandarmerii, nie rozległ się syk. Była to jaszczurka katanu”.
w skład którego wchodziła drużyna żoł- podobna do występującej na australijs- Implikacje odkrycia przez Paulinę
nierzy dowodzona przez sierżanta Berta kim outbacku goanny, tyle że dużo od Zetitsky zatopionego miasta u wybrzeży
MacCorkindale’a. Drużynę MacCor- niej większa. Od pyska do końca ogona Kuby są daleko idące i niezwykłe.
kindale’a przerzucono samochodem mierzyła około 6 metrów. Miała szary W trakcie sondażu przeprowadzonego
z Orange do Garry położonego na za- kolor i kolczaste łuski w miejscu brwi na żywo przez stację telewizyjną NBC
chód od Molongu. Polecono im prze- nad zimnymi żółtymi oczami. spośród 1260 osób, które wzięły w nim
szukać porośnięte krzakami zagajniki Jej widok wprawił żołnierzy w osłu- udział, blisko 70 procent dopuściło mo-
ciągnące się od przełęczy do położo- pienie. Widzieli film King Kong i mieli żliwość, że to odkrycie może dotyczyć
nych na północ od Manildry wzgórz. wrażenie, jakby ten potwór właśnie Atlantydy.
Wkrótce po przekroczeniu przełęczy z niego wyszedł. Jaszczurka ruszyła Odkrycie to koresponduje z tezą wy-
żołnierze odkryli niewielki otwór pro- ociężale w ich stronę. Krzycząc ze stra- suniętą przez Andrew Collinsa w jego
wadzący do wnętrza jaskini. Sierżant chu żołnierze opuścili broń i otworzyli wydanej w roku 2000 książce Gateway
MacCorkindale uznał, że właśnie tam do niej ogień. Jaszczurka zawahała się to Atlantis, która mówi, że najbardziej
ukryli się zbiegli Japończycy, i rozkazał na chwilę i ponownie ruszyła w ich przypuszczalnym miejscem położenia
swoim żołnierzom wejść do środka. stronę pochyliwszy niżej łeb i głośniej opisanego przez Platona zatopionego
Przecisnąwszy się przez otwór, żołnie- sycząc. imperium jest Kuba.
rze znaleźli się w chłodnej jaskini wypeł- — Karabin maszynowy! — zawołał „Jeżeli Zelitsky i jej koledzy oceano-
nionej stalaktytami. Przekonany, że sierżant, przekrzykując syk jaszczurki. grafowie nie mylą się co do tych leżą-
znalazł kryjówkę uciekinierów, polecił Jeden z żołnierzy rozstawił podpórki cych na dnie Zatoki Hawańskiej «pira-
swoim ludziom przeszukać jaskinię. karabinu na stosunkowo płaskim głazie mid, dróg i budynków»” – pisze Collins
Jaskinia przechodziła w dalszej czę- i wycelował w gada. Kiedy sierżant wy- – „to prehistoria Karaibów i ich wpływ
ści w tunel, który prowadził na połu- dał komendę „ognia!”, żołnierz puścił na cywilizację Mezoameryki będą mu-
dniowy wschód w kierunku Orange. Ko- długą serię. siały z całą pewnością ulec radykalnej
lejne jaskinie, przez które przechodzili, Trafiona pociskami ogromna jasz- zmianie. Niewykluczone też, że czekają-
były coraz większe. Po przejściu około czurka odchyliła łeb, szybko się odwró- ca od dawna na wyjaśnienie tajemnica
3 kilometrów baterie w ich latarkach ciła i wślizgnęła się w boczny tunel Atlantydy – największa historyczna za-
zaczęły się wyczerpywać. Sierżant zaczął ciągnąc za sobą swój potężny ogon. gadka ludzkości – ujrzy dzięki temu
wątpić w swoje przypuszczenia co do W chwilę potem oddział wycofał się odkryciu światło dzienne w najbardziej
Japończyków. Uznał, że nie mogli zapu- kierując się ku powierzchni. I spektakularny sposób”. I
ścić się aż tak daleko. Poza tym zaczął
się zastanawiać, czym są te jaskinie. Opracował Ryszard Z. Fiejtek Opracował Ryszard Z. Fiejtek

56 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


LECZNICZE WŁASNOŚCI PEŁNOSPEKTRALNEGO ŚWIATŁA
dokończenie ze strony 23
74. J.N. Ott, „Lecture to Society...”
27. R. Peat, Sunlight... 75. BIBIC Annual Report, British Institute for Brain Injured Children,
28. L. Lee, Your Health, lipiec 1999, 4(3):3. Bridgewater, Somerset, Wielka Brytania, 1997.
29. V. Beral i inni, „Malignant melanoma and exposure to fluorescent 76. V. Dilman, W. Dean, The Neuroendocrine Theory of Aging and Degenera-
lighting at work”, Lancet, 7 sierpnia 1982, str. 290-293. tive Disease, Center for Bio-Gerontology, Pensacola, 1992, str. 93-96.
30. V.I. Kustov i inni, „Epidemiology of malignant melanoma”, Vopr. Onkol., 77. „Oxidation strongly linked to aging”, Sci. News, 14 sierpnia 1993, str. 109.
1987, 33:35-39 (angielskie streszczenie). 78. Tamże.
31. B. Lieberman (Competitive Enterprise Institute, Washington, DC), list 79. R.V. Short, „Melatonin: Hormone of Darkness”, Brit. Med. J., 1993,
do Wall Street Journal, 6 lipca 1995. 307:966-971.
32. B. Robinson, Access to Energy, 1997. 80. David Williams, „Pain and Sleep”, What Doctors Don’t Tell You, kwiecień
33. A.R. Kennedy i inni, „Fluorescent light causes malignant transformation 2001.
in mouse embryo cell”, Science, 1980, 207:1209-1211. 81. R. Peat, Ray Peat’s Newsletter, 1995, 120:3.
34. „Sunlight simulators lighten winter blues”, Alternative Med., 1998, 26:14-16. 82. J.V. Wright, A.M. Gaby, „Interview by J.S. Bland”, Functional Med.
35. J.N. Ott, „Interview by J.S. Bland”, Prev. Med. Update, styczeń 1991. Update, kwiecień 1997.
36. J.N. Ott, „Light, Radiation and You”, Prev. Med. Update, styczeń 1991. 83. R.B. Webb, „Genetic damage in Escherichia coli K12 AB2480 by
37. „Sunlamp use linked to melanoma”, Sci. News, 1994, 146:296. broad-spectrum near-ultraviolet radiation”, Science, 1982, 215:991-993.
38. J. Westerdahl, H. Olsson, A. Masback i inni, „Use of sun lamps and 84. A. Polz, prywatna korespondencja, 1994.
malignant melanoma in southern Sweden”, Am. J. Epidemiology, 1994, 140:691- 85. D.F. Kripke DF, „Light treatment for nonseasonal depression: Speed,
699. efficacy, and combined treatment”, J. Affective Disorders, 1998, 49:109-117.
39. 20-20, program telewizyjny, 1996. 86. B-E. Thalen i inni, „Light treatment in seasonal and nonseasonal
40. V. Valerian, Leading Edge, Leading Edge International Research Group, depression”, Acta Psychiatr. Scand., 1995, 91:352-360.
21 grudnia 1998. 87. F.M. Gloth III, W. Alam, B. Hollis, „Vitamin D vs broad spectrum
41. G. Prota, „Recent advances in the chemistry of melanogenesis in phototherapy in the treatment of seasonal affective disorder”, J. Nutr. Health
mammals”, J. Invest. Dermatol., 1980, 75:122-127. Aging, 1999, 3:5-7.
42. F.H. Rampen, R.T. Nelewans, A.L.M. Kerbeek, „Is water pollution 88. J.N. Ott, „Interview by J.S. Bland”, Prev. Med. Update, styczeń 1991.
a cause of cutaneous melanoma?”, Epidemiology, 1992, 3(3):263-265. 89. J.D. Kingham i inni, „Macular hemorrhage in the aging eye: The effects
43. W.C. Douglass, Second Opinion, luty 1994. of anticoagulants”, New Eng. J. Med., 1988, 3187:1126-1127 (list).
44. F. Murray, „The Murray Report”, Let's Live, 16 października 1997. 90. J.G. Hattersley, „Gain the benefits of aspirin without going blind”,
45. Przykładem takich mutacji mogą być nagłe zróżnicowania dziedzicznych Health Freedom News, wiosna 1998, str. 34.
cech w komórkach zarodka zwierzęcia (lub człowieka) odmienne od zróż- 91. D. Mann, „Purple grape juice, wine and beer all cardioprotective”, Med.
nicowań będących następstwem naturalnych zmian występujących w kolejnych Tribune, 1 maja 1997, str. 26.
pokoleniach. 92. J.V. Wright, prywatna korespondencja, 1995.
46. Y. Kurakawa, S. Takayama i inni, „Long-term in vivo carcinogenicity 93. J.M. Seddon, U.A. Ajani i inni, „Dietary carotenoids, vitamins A, C, and
tests of potassium bromate, sodium hypochlorite, and sodium chlorite conduc- E, and advanced age-related macular degeneration”, Eye Disease Case-Control
ted in Japan”, Environ. Cellular Perspectives, 1996, 69:221-25. Study Group, JAMA, 1994, 272:1413-1420.
47. J.R. Meier, „Genotoxic activity of organic chemicals in drinking water”, 94. J.G. Hattersley, „A sad note about ophthalmologists”, 1998.
Mutat. Res., 1988, 196:211-245. 95. J.G. Hattersley, „Suggestions for avoiding macular degeneration”, Town-
48. Przyrostek feo- znaczy tu „śniady”. send Letter for Doctors & Patients, luty-marzec 1999, str. 122-123 (list).
49. J-R. Cesarini, „Photo-induced events in the human melanocytic system: 96. W.C. Douglass, Second Opinion, czerwiec 1996.
Photoagression and photoprotection”, Pigment. Cell. Res., 1988, 1:223-233. 97. Cancer Research, 1996, 4108-4110.
50. F.H. Rampen i inni, Epidemiology, 1992, 3(3):263-265. 98. H.G. Ainsleigh, „Beneficial effects of sun exposure on cancer mortality”,
51. F. Murray, The Murray... Prev. Med., 1993, 12:132-140.
52. J.G. Hattersley, „The negative health effects of chlorine”, Jour. Ort- 99. R. Sandyk, „Chronic relapsing multiple sclerosis. A case of rapid
homolecular Med., 2000, 15(2):89-95. recovery by application of weak electromagnetic fields”, Int. J. Neurosciences,
53. V. Beral, S. Ramchara, R. Faris, „Malignant melanoma and oral 1995, str. 82. R. Sandyk, „Reversal of alexia in multiple sclerosis by application
contraceptive use among women in California. The Walnut Creek Contraceptive of weak electromagnetic fields”, Int. J. Neurosci., 1995, str. 82.
Drug Study”. US National Institutes of Health, vol. III, 1986, str. 247-252. 100. R. Sandyk, „Zinc deficiency in attention-deficit hyperactivity disorder”,
54. K.S. McCully, „The Homocysteine Revolution: Medicine in the New Int. J. Neurosci., 1990, 52:239-241 (list).
Millennium”, New Canaan, Keats Publishing, 1997. 101. M. Aldegunde, I. Miquez, J. Veira, „Effects of pinealectomy on regional
55. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, „Breast brain serotonin metabolism”, Int. J. Neurosci., 1985, 26:9-13.
cancer and hormone replacement therapy: Collaborative reanalysis of data from 102. M.J. Kruesi, J.L. Rapaport, S. Hamburger i inni, „Cerebrospinal fluid
51 epidemiological studies of 52,705 women with breast cancer and 108,411 monoamine metabolites, aggression, and impulsivity in disruptive behavior
women without breast cancer”, Lancet, 1997, 350:1047-1059. disorders of children and adolescents”, Arch. Gen. Psychiatr., 1990, 47:419-426.
56. J.R. Lee, Natural Progesterone: The Multiple Roles of a Remarkable 103. P. Toren, S. Eldar, B-A. Sela, L. Wolmer i inni, „Zinc deficiency in
Hormone, BLL Publishing, Kalifornia, 1993. attention-deficit hyperactivity disorder”, Biol. Psychiatry, 1997, 40:1308-1310.
57. S. Sellman, Hormone Heresy: What Women MUST Know About Their 104. Science News, 8 sierpnia 1992, str. 144:109.
Hormones, GetWell International, Honolulu, 1998. 105. Life Extension Foundation. Life Extension Update, czerwiec 1993.
58. R. Sapolsky, „Interview by J.S. Bland”, Funct. Med. Update, lipiec 2000. 106. „Oxidation strongly linked to aging”, Sci. News, sierpień 1993, 14:109.
59. J.N. Ott, „Lecture to Society for Clinical Ecology”, 1974. 107. N.A. Kerenyi, E. Pandula, G. Feuer, „Why the incidence of cancer is
60. J.N. Ott, „Light, Radiation and...” increasing: The role of light pollution”, Med. Hypotheses, 1990, 33:75-78.
61. Tamże. 108. V. Dilman, W. Dean, The Neuroendocrine Theory of Aging and Degenera-
62. W.P. London, „Full-spectrum classroom light and sickness in pupils”, tive Disease, Center for Bio-Gerontology, Pensacola, 1992, 49:93-96.
Lancet, 21 listopada 1987, str. 1205-1206. 109. R. Sandyk, „Interview by J.S. Bland”, Prev. Med. Update, grudzień 1996.
63. J.R. Calabrese i inni, „Alternations in immunocompetence during stress, 110. D.S. Grimes, „Sunlight, cholesterol and coronary heart disease”, Quar-
bereavement and depression; focus on neuroendocrine regulation”, Am. J. terly J. Medicine, 1996, 89:579-589.
Psychiatry, 1987, 14:1123-1134. 111. L.C. Rall, S.N. Meydani, „Vitamin B6 and immune competence”, Nutr.
64. J.N. Ott, „Light, Radiation and...” Rev., 1993, 41:217-225.
65. J.S. Finkel, New Eng. J. Med., 19 marca 1998. 112. J.G. Hattersley, „Vitamin B6: The overlooked key to preventing heart
66. J.N. Ott, „Lecture to Society...” attacks”, Jour. Applied Nutr., 1995, 47:24-31.
67. J.N. Ott, „Light, Radiation and...” 113. F.A. Spencer i inni, „Seasonal distribution of acute myocardial infarction
68. Tamże. in the Second National Registry of Myocardial Infraction”, Jour. Amer. Coll of
69. Tamże. Cardiology, maj 1998, 31(6):1226-1233.
70. S.A. Rogers, Total Health in Today's World, 1997, 1(2):2. 114. Według innej koncepcji choroba Crohna jest chorobą autoimmunizacyj-
71. Optymalny czas wystawienia na światło słoneczne jest sprawą indywidual- ną, to znaczy polegającą na błędnej reakcji układu immunologicznego, skierowa-
ną i zależy częściowo od tego, gdzie się w danym momencie znajdujemy. nej przeciwko własnemu organizmowi. – Przyp. tłum.
W moim przypadku jest to pół godziny bez ubrania w środku dnia wiosną i 20 115. D. Grimes, „Interview by Kirk Hamilton, PA-C, The Experts Speak”,
minut latem. To umożliwia mojemu ciału zgromadzenie odpowiedniej ilości Clinical Pearls News, wrzesień 1997, 7(9):99,109-111.
witaminy D3 wykorzystywanej następnie jesienią i zimą. 116. Hypertension, 1997, 30:150-156.
72. J.N. Ott, „Lecture to Society...” 117. P. Recer, „Sun may prevent breast cancer”, Seattle Post-Intelligencer,
73. R. Peat, Ray Peat’s Newsletter, 1995, 120:3. 4 listopada 1997, str. A1, A4.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 57


BADANIA NAD WZMOCNIENIEM MOCY MÓZGU W BYŁYM ZSRR
dokończenie ze strony 40
warzyszenie. Po niedługim czasie stał się znaną osobą w kołach
Kogan podkreśla jednak, że odbiorca „nie miał tych
parapsychologicznych. Jego wykłady, przeglądy, sprawozdania z ba-
przedmiotów przed sobą”, jak to było w czasie testów na linii
dań, artykuły i książki (napisał ich ponad 60) są odzwierciedleniem jego
Moskwa-Kersz, „nie mógł więc podać konkretnych nazw
poważnego podejścia do tego zagadnienia. Jest badaczem, pisarzem
przedmiotów, które widział telepatycznie”.
i analitykiem zagadnień dotyczących polityki i nauki w krajach Europy
Kogan stwierdził, że nowosybirski odbiorca miał podawać
Wschodniej, byłym Związku Radzieckim i postkomunistycznej Rosji,
jedynie charakterystyczne cechy każdego przedmiotu, co
jak również w krajach azjatyckich i Chińskiej Republice Ludowej.
sprawiło, że statystyczną analizę wyników tego eksperymentu
Oprócz książek o tematyce parapsychologicznej ma w swoim
można było uznać co najwyżej za swego rodzaju „przybliże-
dorobku takie dzieła, jak World Communism Today (Współczesny
nie”. W jednym z nich nadzorujący eksperyment naukowiec
Komunizm Światowy), Malenkow: Stalin’s Successor (Malenkow – na-
poprosił telepatę-nadawcę przebywającego w sowieckiej stoli-
stępca Stalina), Psychic Warfare (Parapsychiczna wojna), The And-
cy, aby „sugerował odbiorcy obiekt, który wybierano losowo”.
ropow File (Teczka Andropowa), The Soviet Propaganda Machine
Do przekazu obrazów sześciu różnych obiektów użyto sześciu
(Machina sowieckiej propagandy), a także KGB: Death and Rebirth
segmentów testu uzyskując 50 procent pozytywnych rezul-
(KGB – śmierć i zmartwychwstanie).
tatów. I
ciąg dalszy w następnym numerze
Przełożył Jerzy Florczykowski
O autorze:
Po odbyciu w czasie drugiej wojny światowej służby w Biurze Przypisy:
Informacji Wojennych Stanów Zjednoczonych Martin Ebon pracował 1. Psi jest 23 literą alfabetu greckiego i jednocześnie symbolem przejawów lub
w Stowarzyszeniu Polityki Zagranicznej, a następnie, w czasie wojny zdolności parapsychicznych. – Przyp. tłum.
2. Psychokineza lub inaczej telekineza to domniemana zdolność do poruszania
koreańskiej, w Amerykańskiej Agencji Informacyjnej. W latach 1953-
lub deformowania nieożywionych obiektów przy pomocy sił umysłu. – Przyp. tłum.
1965 był administracyjnym pracownikiem Stowarzyszenia Parapsy- 3. Defense Intelligence Agency – Wywiadowcza Agencja Obrony. – Przyp. tłum.
chologicznego w Nowym Jorku. W tym czasie bardzo dużo po- 4. Extrasensory Perception – postrzeganie pozazmysłowe. Rodzaj zjawisk
dróżował w sprawach dotyczących badań prowadzonych przez Sto- obejmujących telepatię, jasnowidzenie, telekinezę etc. – Przyp. tłum.

W POPRZEDNICH NUMERACH „NEXUSA”


totami w „Zgromadzeniu”, cz. 2 (dokończenie); Nr 15 (1/2001), cena 8,00 zł
Nowy francuski raport w sprawie UFO i obrony. Korporacja Narkotyki; Promienie rentgenowskie
UWAGA: Poniższe numery można zakupić bezpo- i ich związek z rakiem i chorobami serca; Tajem-
średnio z naszej redakcji za pomocą przekazu za- Nr 11 (3/2000), cena 7,00 zł nica raka, cz. 1; Essiac – remedium na raka, cz. 1;
mieszczonego w środku numeru! Numerów 1, 2, 3, Sieć szpiegowska Echelon, cz. 2 (dokończenie); Wysokowydajny obwód zbierający Collowaya; No-
4, 5 i 6 już nie posiadamy. Informacje o nich można Narkotyki i polityka, cz. 1; Gaston Naessens i so- wa teoria grawitacji; Teoria rozszerzającej się
uzyskać dzwoniąc do naszej redakcji pod numer matydy; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 3 (dokoń- Ziemi; Starożytne wojny atomowe, cz. 2 (dokoń-
(085) 6535511. czenie); Transmutacje nuklearnych odpadów; czenie); Antygrawitacja i generator efektu Searla;
W królestwie władców pierścienia, cz. 2 (dokoń- Fatimagate!; Odkrycie starożytnej świątyni pod
Nr 7 (5/1999), cena 7,00 zł czenie); Zapowiedź klęsk żywiołowych w latach jeziorem Titicaca; Syryjskie ruiny zmuszają do
Kontrola umysłów i Nowy Porządek Świata; Ban- 2000-2001; Ukryte elementy w muzyce i dźwię- rewizji poglądów na początki cywilizacji miast.
ki centralne i prywatna kontrola pieniądza, cz. kach; Tajemnice pochodzenia człowieka; UFO
2 (dokończenie); Zanieczyszczenia szczepionek; a bezpieczeństwo narodowe. Nr 16 (2/2001), cena 8,50 zł
Technologia genu terminacyjnego; Przekaźnik Telefony komórkowe – czas na ostrzeżenia; Roz-
energii Ziemi; Gwiezdny ogień – złoto bogów, cz. Nr 12 (4/2000), cena 7,00 zł świetlone niebo – czyżby testy supertajnych bro-
1; Młot i wahadło, cz. 2 (dokończenie); Bliskie Narkotyki i polityka, cz. 2 (dokończenie); Pułapki ni?, cz. 1; Adjuwanty – trucizna zawarta w szcze-
spotkanie z ludźmi w czerni, cz. 2 (dokończenie); Światowej Organizacji Handlu, cz. 1; Produkty pionkach, cz. 1; Wstęp do stosowanej energii
Stwórcy Skrzydeł, cz. 2. sojowe – obietnice i zagrożenia; Elektryczny mo- eteru; Tajemnica raka, cz. 2; Essiac – remedium
tor E.V. Graya; Blaski i cienie psychiatrii; Nie- na raka, cz. 2 (dokończenie); Znaleziska archeo-
Nr 8 (6/1999), cena 7,00 zł zwykłe wynalazki Tony’ego Cuthberta; Neoast- logiczne Carlosa Ribeiro; Paraseti – kontakt z ob-
Chemiczne smugi – trucizna spadająca z nieba; rologia; Pamięć wdrukowana; „Rurociągi na Eu- cymi istotami poprzez subtelne energie; Dr Wen
Zasłona dymna nad śmieciami; Pokarm dla skóry; ropie oraz UFO nad stacją „Mir” i poligonem Ho Lee i tajne badania międzywymiarowych por-
Tajemnice generatora Rife’a, cz. 1; Od pamięci Bajkonur; Supertajne badania prowadzone przez tali; Dziewięć dni w przestrzeni między światami.
wody do biologii numerycznej; Gwiezdny ogień Monsanto i „zasiewanie” Ameryki.
– złoto bogów, cz. 2; Antarktyda – zaginiona Nr 17 (3/2001), cena 8,50 zł
Atlantyda?, cz. 1; Podróż do wiedzy o życiu po Nr 13 (5/2000), cena 8,00 zł Imperium narkotykowe spółki Bush-Cheney;
śmierci; Stwórcy Skrzydeł, cz. 3 (dokończenie). Pułapki Światowej Organizacji Handlu, cz. 2 (do- Dźwięki kontra patogeny; Adjuwanty – trucizna
kończenie); Międzynarodowy Kompleks Narkoty- zawarta w szczepionkach, cz. 2 (dokończenie);
Nr 9 (1/2000), cena 7,00 zł kowy, cz. 1; Przyczyna choroby Alzheimera; Czy Wytwarzanie piorunów kulistych na życzenie; Ta-
Kontrola umysłów z powietrza; Budowa Wielkiej drobnoustroje są rzeczywiście przyczyną chorób?; jemnica raka, cz. 3; Zabójcze fale z jądra galak-
Piramidy w Gizie; Blaski i cienie teorii HIV, cz. 1; Silnik Johna Bediniego napędzany energią pró- tyki; Rozświetlone niebo – czyżby testy supertaj-
Tajemnice generatora Rife’a, cz. 2 (dokończenie); żni; Homeopatia i bioenergoterapia; Koewolucja; nych broni?, cz. 2; Mieszkańcy głębokich pod-
Transmutacja rtęci w złoto; Gwiezdny ogień – zło- Tajemnica spontanicznego zapłonu ludzi; Kolejny ziemi, cz. 1; Czyżby dzień sądu ostatecznego w ro-
to bogów, cz. 3 (dokończenie); Antarktyda – zagi- rzekomy świadek katastrofy w Roswell; Starożyt- ku 2030? Powrót dziesiątej planety.
niona Atlantyda?, cz. 2 (dokończenie); Kontakty ne miasto pod kalifornijską Doliną Śmierci.
z obcymi istotami w „Zgromadzeniu”, cz. 1; Staro- Nr 18 (4/2001), cena 8,50 zł
żytne pojazdy latające. Nr 14 (6/2000), cena 8,00 zł GATS – w czyim interesie?; Choroba szalonych
Międzynarodowy Kompleks Narkotykowy, cz. krów – globalna katastrofa; Wilhelm Reich – od-
Nr 10 (2/2000), cena 7,00 zł 2 (dokończenie); Środki masowego przekazu i ich krywca orgonu; Zagadka tranzystora; Tajemnica
Sieć szpiegowska Echelon, cz. 1; Sposób na astmę; okrucieństwa; Śmiercionośne dźwięki; Rafinowa- raka, cz. 4 (dokończenie); Rozszerzająca się Zie-
Blaski i cienie teorii HIV, cz. 2; Ogniwo Joe’ego ny cukier – najsłodsza trucizna; Jak kontroluję mia – ostateczny dowód; Rozświetlone niebo
– akumulator energii orgonalnej; Jednolita Teoria grawitację; Starożytne wojny atomowe, cz. 1; – czyżby testy supertajnych broni?, cz. 3; Miesz-
Materii; W królestwie władców pierścienia, cz. 1; Śmieszny pieniądz; Uzdrowienia przez obce istoty; kańcy głębokich podziemi, cz. 2; Nowe dane na
Noc czerwonego nieba; Kontakty z obcymi is- Nowe informacje na temat Stwórców Skrzydeł. temat „Stwórców Skrzydeł”.

58 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001


PROGRAMY POŚWIĘCONE ZJAWISKU UFO NA KASETACH WIDEO
DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ NOLFILMU
UFO – dowody 105 min., cena 28 zł jedynie do strzępów informacji. Z ich ustaleń wynika, że w nim komentarze znanych ufologów oraz liczne wizerunki
Program przedstawia interesujące wypowiedzi znanych Niemcy już pod koniec II wojny światowej dysponowali obcych istot. I
popularyzatorów zjawiska UFO, takich jak Johannes von pojazdami przypominającymi wyglądem i parametrami lo-
Buttlar czy Zecharia Sitchin, autor głośnego cyklu książ- tu to, co potocznie określa się mianem latających spodków UFO, część 2 75 min., cena 25 zł
kowego „Kroniki Ziemi” opowiadającego o pradziejach lub UFO. Czy skonstruowanie takich pojazdów było wów- Druga z kaset wydanych przez firmę DEMEL zawierają-
naszej cywilizacji w oparciu o teksty pozostawione przez czas możliwe? Nadal za mało wiadomo na ten temat, aby to cych trzy krótkie programy. Rozpoczyna ją Wiadomość
mieszkańców Sumeru. Ponadto zobaczyć i usłyszeć w nim rozstrzygnąć. Pewne jest jednak, że Niemcy pracowali nad z kosmosu poświęcony pojawiającym się od wielu lat na
można wybitnego znawcę zjawiska UFO Wendelle C. tego typu konstrukcjami i to w kilku miejscach. Niewy- całym świecie kręgom zbożowym. Drugi na tej kasecie
Stevensa, Boba Lazara, kosmonautkę Marinę Popowicz, kluczone zatem że udało im się tego typu pojazdy zbudo- program nosi tytuł Zagadka Roswell i dotyczy słynnej
komandora Grahama Bethune’a i innych. Największą at- wać, co na swój sposób dowodzą autorzy programu. I katastrofy latającego spodka, do której doszło 2 lipca 1947
rakcją tej kasety jest jednak 40 krótkich ujęć przedstawiają- roku w pobliżu Roswell położonego w stanie Nowy Meksyk.
cych NOLe sfilmowane przez przypadkowych świadków. I Obserwacje UFO – dokumentacja fotograficzna cena 30 zł Trzeci z programów umieszczonych na tej kasecie również
Zdjęcia NOLi stanowią jedną z największych kości nie- poświęcony jest katastrofie NOLa. Zdarzenie, o którym
Kroniki Meiera 85 min., cena 29 zł zgody między zwolennikami i przeciwnikami istnienia NO- opowiada, miało miejsce wiele lat po Roswell – 9 grudnia
Bohater tego programu, Szwajcar Eduard „Billy” Meier, Li. Wynika to głównie z faktu, że w obecnych czasach 1965 roku w rejonie Kecksburga w stanie Pensylwania. I
jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci współ- stosunkowo łatwo jest sfałszować zdjęcie i coraz trudniej
czesnej ufologii. W programie tym Meier opowiada repor- takie fałszerstwo wykryć. Program ten poświęcony jest NOWOŚCI:
terowi jednej z japońskich stacji telewizyjnych, Jun-Ichi- właśnie temu drażliwemu tematowi. Obejrzeć w nim moż-
Yaoi, historię swoich kontaktów z przedstawicielami cywili- na wiele nigdy dotąd nie publikowanych zdjęć oraz wy- Archiwum filmowych ujęć UFO, cz. 1 78 min., cena 35 zł
zacji żyjącej w gromadzie gwiazd zwanej przez nas Plejada- słuchać kompetentnych komentarzy czołowych badaczy Kasety z tego cyklu zawierają wyłącznie filmowe ujęcia
mi, oprowadza go po miejscach, w których spotykał się zjawiska UFO, takich jak Richard Haines, Greg Steckling UFO nakręcone w przypadkowych okolicznościach. Ta
z Plejadanką Semjase i z których wykonywał zdjęcia oraz czy podpułkownik sił powietrznych USA Wendelle C. część składa się z blisko 80 ujęć nakręconych w latach
filmował statki Plejadan. Program ilustrowany jest tymi Stevens. Wśród kilkudziesięciu omawianych fotografii po- 1950-1989 w 15 krajach, w tym filmy pochodzące z ar-
zdjęciami oraz sekwencjami filmowymi. I chodzących głównie z lat pięćdziesiątych znajdują się serie chiwum NASA nakręcone podczas lotów odbywanych
zdjęć wykonanych nad jeziorem Chauvet we Francji, w ramach programu Gemini i Apollo, a także z archiwum
Filmy Meiera 60 min., cena 28 zł w przełęczy Bernini w Alpach Włoskich, a także w Passiac Projektu Blue Book. I
Drugi program poświęcony osobie Eduarda „Billy” Mei- w stanie New Jersey w USA. Mimo iż program ten jest
era. Zawiera krótki wywiad przeprowadzony z nim przez poświęcony fotografiom NOLi, mało znane zdjęcia oraz Archiwum filmowych ujęć UFO, cz. 2 82 min., cena 35 zł
Jun-Ichi-Yaoi oraz filmy przedstawiające statki Plejadan ciekawy komentarz sprawiają, że ogląda się go z dużym Blisko 60 ujęć nakręconych w latach 1990-1992 w 12
nakręcone przez niego ośmiomilimetrową kamerą filmową. zainteresowaniem. I krajach, w tym filmy Carlosa Diaza przedstawiające plaz-
Filmy te są powtórzone przez autorów programu kilka matyczne NOLe, a także film z lądowania UFO w Carp
razy, aby umożliwić widzowi zwrócenie uwagi na pewne UFO – pojazdy spoza czasu 115 min., cena 30 zł w Kanadzie. I
szczegóły pokazujące, że widoczne na nich statki nie są Czy NOLe są pojazdami pilotowanymi przez pozaziems-
modelami na uwięzi. Biorąc pod uwagę narosłe wokół kie istoty? Na to towarzyszące od samego początku zjawis- Archiwum filmowych ujęć UFO, cz. 3 78 min., cena 35 zł
osoby Meiera nieporozumienia, każdy musi sam ocenić, ku UFO i będące przedmiotem nie kończących się sporów Blisko 60 ujęć nakręconych w latach 1993-1995 w 12
czy te statki są modelami, czy rzeczywistymi dużymi obiek- pytanie próbuje odpowiedzieć Marc Davenport. Proponuje krajach, w tym film przedstawiający NOLa przelatującego
tami filmowanymi ze znacznej odległości. I zupełnie nowe spojrzenie na wiele aspektów zjawiska UFO obok wahadłowca tuż po jego starcie, a także obiekt
w oparciu o nowatorskie podejście do koncepcji czasu unoszący się nad bazą sił powietrznych USA Nellis. I
Ukryta prawda 75 min., cena 29 zł i przestrzeni. Program jest obszernym wywiadem w nim
Program zawiera omówienie zjawiska UFO wraz z jego wzbogaconym wypowiedziami Donalda Ware, Foresta Cra- Archiwum filmowych ujęć UFO, cz. 4 101 min., cena 35 zł
krótkim résumé historycznym, a w dalszej części wypowie- wforda, Leah Haley, Davida Jacobsa i nieżyjącej już Karli Ponad 90 ujęć nakręconych w latach 1996-1998 w 15
dzi wielu czołowych badaczy oraz świadków obserwacji. Turner, w którym przedstawia on szczegółowo swój inspiru- krajach, w tym filmy nakręcone z pokładów wahadłowców,
Zobaczyć w nim i usłyszeć możemy między innymi Whit- jący i przekonywający pogląd na to, czym są NOLe. I a także głośne ujęcie przedstawiające latający spodek prze-
leya Striebera, Budda Hopkinsa, J. Allena Hyneka, Donal- latujący obok kompleksu budynków mieszkalnych w stolicy
da Keyhoe’a, Leo Sprinkle’a, Betty Hill i innych. Najwięk- Największa tajemnica Hitlera cena 30 zł Meksyku. I
szą atrakcją tej kasety jest jednak, podobnie jak w przypad- Pytanie, czy Hitler dysponował ziemską kopią UFO,
ku UFO – dowodów, ponad 60 krótkich ujęć przedstawiają- zaczęło pojawiać się na łamach prasy niemieckiej już Archiwum filmowych ujęć UFO, cz. 5 88 min., cena 35 zł
cych NOLe sfilmowane przez przypadkowych świadków, w latach pięćdziesiątych. Wkrótce pojawiły się pierwsze Ponad 70 ujęć nakręconych w latach 1998-1999 w 12
przy czym tylko niewielka ich część pokrywa się z tymi, relacje świadków i pewne odtajnione dokumenty potwier- krajach, w tym filmy nakręcone w Meksyku w okresie
które przedstawione są w UFO – dowodach. I dzające to przypuszczenie. Okazało się, że tajne niemieckie pobytu w tym kraju Jana Pawła II, a także filmy po-
laboratoria kluczowe dla tych badań ulokowane były na chodzące z radzieckiego programu kosmicznego. I
UFO na orbicie 90 min., cena 30 zł obecnym terytorium Polski. To właśnie im poświęcony jest
15 września 1991 roku prom kosmiczny Discovery prze- ten program. Prezentuje on mroczne podziemia, w których Orle Gniazdo, część 1 98 min., cena 30 zł
kazał za pośrednictwem kablowej telewizji państwowej przed pół wieku niemieccy specjaliści pracowali pod ochro- część 2 99 min., cena 30 zł
obraz wycinka przestrzeni wokółziemskiej przedstawiający ną SS, pozostawione urządzenia i obiekty będące niemymi Dwuczęściowy program pokazujący mechanizmy totali-
kilka świecących obiektów, które przelatywały nad Ziemią świadkami prowadzonych niegdyś eksperymentów nad ge- taryzmu oraz drogę do władzy absolutnej i nieuchronną
tuż nad linią horyzontu, po czym zmieniły gwałtownie nerowaniem antygrawitacji. Program prezentuje również klęskę najstraszniejszego dyktatora wszechczasów, Adolfa
kierunek lotu. Naukowcy z NASA orzekli, że to drobiny opinię specjalisty w tej dziedzinie dotyczącą technicznego Hitlera. Poprzez pryzmat miejsca, w którym najchętniej
lodu. To wyjaśnienie zakwestionował jednak dr fizyki i ast- aspektu prac niemieckich. I przebywał, autorzy filmu ukazują całe jego otoczenie
ronomii Jack Kasher z Uniwersytetu Stanu Nebraska i zbrodniczych współpracowników. To w „Orlim Gnieź-
w Omaha i po wnikliwej analizie wykazał, że są to pojazdy PONOWNIE W SPRZEDAŻY: dzie” zapadały najważniejsze decyzje i plany ujarzmienia
kosmiczne. Program zawiera pełny zapis video ujęć przeka- Europy. Znakomite zdjęcia archiwalne, interesujący ko-
zanych bezpośrednio z pokładu wahadłowca Discovery UFO, część 1 75 min., cena 25 zł mentarz oraz wspomnienia świadków pozwalają lepiej po-
w czasie lotu nr STS-48 oraz jego szczegółową analizę Pierwsza z dwóch kaset wydanych przez firmę DEMEL, znać tamte mroczne czasy. I (Nie dotyczy zjawiska UFO)
przedstawioną przez dra Kashera. I z których każda zawiera trzy dwudziestopięciominutowe
programy. Pierwszy z nich na tej kasecie to Pierwsze UFO, Tajemnica Ewy Braun 55 min., cena 30 zł
Tajemnice III Rzeszy 60 min., cena 28 zł w którym jego autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, Kim była Ewa Braun? Co spowodowało, że większość
Wciąż trwają spory, co miał na myśli Hitler, mówiąc kiedy po raz pierwszy pojawiły się na naszym niebie NOLe. swojego życia spędziła u boku Hitlera? Jej wspólna z Hitle-
o „cudownej broni”, którą straszył Aliantów. Czy miały nią W drugim programie UFO: prawda czy fałsz? autorzy rem samobójcza śmierć stała się przedmiotem sporu wielu
być niezwykłe pojazdy w kształcie dysków, które swoimi omawiają sprawę wiarygodności dowodów. Trzeci pro- historyków. Ten film jest próbą przybliżenia nam tej nietu-
osiągami znacznie przewyższały możliwości konwencjonal- gram, Jak „oni” wyglądają?, jak sama jego nazwa mówi, zinkowej postaci. Zobaczyć w nim można wiele nie publi-
nych samolotów. Prace nad nimi prowadzone były w tak dotyczy tego często zadawanego przez wszystkich zaintere- kowanych dotąd materiałów archiwalnych oraz ujęcia na-
ścisłej tajemnicy, że autorom programu udało się dotrzeć sowanych zjawiskiem UFO pytania. Autorzy przedstawiają kręcone przez samą Braun. I (Nie dotyczy zjawiska UFO)

Powyższe kasety można zamówić za zaliczeniem pocztowym, dzwoniąc lub pisząc na adres redakcji „NEXUSA”,
albo wpłacając odpowiednią kwotę na konto NOLFILM-u za pomocą przekazu zamieszczonego w środku numeru.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001 NEXUS • 59


LISTY DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redak- teryjne, to prawda – cebula, melisa i mięta nie osłabia ani nie uszkadza narządów
torze, również. Ale ludzie mają trochę inny metabo- naszego ciała.
Od początku istnienia czasopisma z du- lizm niż bakterie. Co to znaczy, że „czosnek Autor tej informacji o czosnku, dr
żym zaciekawieniem śledzę artykuły poja- zabije wszystko”? Może ma ostry zapach, Beck, jest twórcą zapperów i zapewne
wiające się w nim. Było to pierwsze znane którego niektórzy nie lubią, ale proszę Państ- wolałby, aby ludzie używali tych urzą-
mi źródło niekonwencjonalnych, nonkonfor- wa bez przesady! Teraz już wiemy, w jaki dzeń, zamiast jeść czosnek, cebulę i pić
mistycznych wypowiedzi naukowców i bada- sposób szamani voo-doo robią z ludzi zombi zioła. Podobnie jest z zachodnim prze-
czy, jakie pojawiło się w języku polskim. – dają im czosnek! mysłem farmaceutycznym, który niena-
W ciągu tego czasu doszłam do paru Aczkolwiek teoretycznie jest możliwe, że widzi ziół, ponieważ nie można ich opa-
wniosków. Otóż zarówno wieści nauki ofic- substancja przechodząca przez barierę krew- tentować i w związku z tym drogo
jalnej, jak i artykuły zamieszczane w „Ne- mózg tworzy kompleks z innym związkiem, sprzedawać. Przemysł ten wręcz spisku-
xusie” podlegają krzywej Gaussa – są który może być szkodliwy i wprowadza go do je wspólnie z politykami nad utrudnie-
wśród nich perełki, doniesienia przeciętne mózgu razem ze sobą. A może przyczyną był niem a z czasem uniemożliwieniem lu-
oraz pomysły całkowicie chybione. I w tym nadmiar detergentów obecnych na powierz- dziom dostępu do ziół, o czym będzie
punkcie pojawia się problem. Jak bowiem chni naczyń i sztućców zjadanych potem ra- mowa w „Wieściach z globalnej wioski”
odsiać ziarno od plew, a wartościową wia- zem z pożywieniem (chodzi mi o detergenty w następnym numerze.
domość od szumu informacyjnego, jeśli nie a nie o talerze i sztućce). Podsumowując, nie dajmy się zwario-
posiada się gruntownej wiedzy na dany I przy okazji jeszcze dwa słowa o dru- wać i nie wierzmy we wszystko, co nam
temat? kowanym jakiś czas temu cyklu o świętym mówią, a jeśli mówią coś, co przeczy
Z zainteresowaniem przeczytałam Graalu, królewskich dynastiach i starych le- zdrowemu rozsądkowi lub wygląda po-
wzmiankę o rzekomo toksycznym czosnku, za- gendach. Dla mnie to był zawsze hit numeru. dejrzanie, zastanówmy się się, czy nie
mieszczoną w ostatnim numerze. Najpierw Ale czy nikt nie zauważył tego typu opowieści kryje się za tym czyjś interes.
przemyślałam sobie uzyskaną informację i po- na naszym podwórku? A warszawska syren- Ryszard Z. Fiejtek
równałam z moją dotychczasową wiedzą na ka to przecież Pani Jeziora – kobieta żyjąca
temat czosnku, a następnie przejrzałam do- w wodzie z mieczem w dłoni. Czy były u nas Szanowny Panie Redaktorze!
stępne mi publikacje, od poradników medycz- smocze pogańskie dynastie? A może? A Smok W numerze 3 „Nexusa” przeczytałem ar-
nych zaczynając, na medycynie ayurwedycz- Wawelski otruty przez człowieka z plebsu tykuł dra P.A. LaViolette o superfalach.
nej kończąc. Otóż, jak na razie, owa wzmian- – szewczyka. Może ów Smok to skrytobójczo Proszę wybaczyć mój ewentualny laicyzm
ka wydaje mi się typowym szumem infor- zamordowany król? w owej materii. Zauważyłem, co następuje: co
macyjnym, służącym wywołaniu sensacji wo- Smok pożerał dziewice – to znaczy, że król około 10 tys. lat ze światem żegnają się
kół siebie. Moje zdanie wynika nie tylko korzystał z prawa pierwszej nocy, które po- przedstawiciele fauny – szczególnie co więk-
z posiadanej przeze mnie wiedzy (rzecz jasna zwalało mu korzystać ze świeżo poślubionego szych rozmiarów.
amatorskiej), ale również z faktu, iż czosnek dziewczęcia przed jego mężem. Króla otruto, Dzieje się tak na co najmniej kilka spo-
był stosowany tysiące lat i nie uskarżał się władzę zagarnęła nowa dynastia – może sobów:
nań nikt. Nikt z wyjątkiem osób cierpiących właśnie wtedy zagarnął władzę Mieszko I lub 1) z zimna (okres lodowcowy);
na nadwrażliwość błony śluzowej na związki jego ojciec i wtedy też zaczęła się nasza 2) z głodu (z powodu pyłu/braku światła
lotne zawarte w czosnku. Ponadto wypowiedź (Polska) oficjalna historia, tworzona do spó- ginie flora);
autora odczytu jest silnie nacechowana ła- łki z Kościołem. A to, co było przedtem ukryto 3) z powodu pyłu (nie można oddychać).
dunkiem emocjonalnym, co raczej wyklucza przed nami, sprawiając wrażenie, że nie było W związku z powyższym:
obiektywną ocenę. nic, jedynie jakieś prymitywne plemiona... ale 1. Czy okresy zlodowaceń/superfal są po-
Jak wspomniałam, wszędzie można na- czy na pewno? świadczone co 10 tys. lat, tak jak to sprzed
tknąć się na informacje prawdziwe i błędne. Chyba w poprzednim roku odkryto w Pol- 13 880 lat p.n.e. (nie chodzi tu o wybuch
Proces ich weryfikacji czasem może być niemo- sce w wykopaliskach gród – duży gród, którego jądra, lecz o ślady na Ziemi).
żliwy do przeprowadzenia. W każdym jednak nie powinno być, bo był wielkości stolicy, a nic 2. Dinozaury miały się dobrze przez mi-
przypadku jedno jest pewne: czas zweryfikuje o nim nie wiadomo. Później próbowano to liony lat. Wykończyło je dopiero oziębienie
każde stwierdzenie. Oczywiście niewielka dla wytłumaczyć w ten sposób, że stolica była będące skutkiem „zapylenia” atmosfery (me-
nas pociecha, jeśli jakąkolwiek pewność będą przechodnia – była tam, gdzie był król. Sęk teor czy superfala?). Jak to możliwe, by
mogły uzyskać dopiero nasze prawnuki, ale w tym, że to miasto było za stare, by na dinozaury (szczególnie co większe okazy) gi-
niemniej jednak warto czekać. przykład Mieszko I mógł je zbudować. nęły co ok. 10 tys. lat i znów się pojawiały.
A.R. (e-mail) Wiemy, czym była Donacja św. Konstan- Można się upierać, że przez te 95(?) lat
tyna. Kościół swoją władzę budował na kła- przetrwały ich jaja. Jakie jest jednak pra-
Droga Redakcjo! mstwie i uzurpacji. Może u nas też? wdopodobieństwo powtarzalności tego proce-
Przeczytałem wzmiankę o toksyczności czo- Dziękuję za ciekawe artykuły i pozdra- deru tysiące razy?
snku, troszkę się zdziwiłem i postanowiłem wiam. 3. Zdaję sobie sprawę, że część gatunków
napisać. Tak się składa, że jestem farmaceutą Paweł Głaszczka, Garwolin mogłaby przetrwać, ale ile razy (co 10 tys.
i coś wiem o oddziaływaniu różnych substan- lat) – wiele gatunków żyło przecież naprawdę
cji na organizm człowieka, więc kilka słów Informacja o toksyczności czosnku długo?! Czy są dane mówiące o masowej
mogę na ten temat powiedzieć. To, że pewne mnie osobiście rozbawiła. Jeśli czosnek zagładzie dinozaurów, ówczesnej flory nazie-
substancje zawarte w czosnku mają zdolność jest tak skuteczny na tak wiele schorzeń mnej periodycznie? Z powyższym wiąże się
przenikania bariery krew-mózg, nie czyni i tak skutecznie zwalcza różne drobno- pytanie, czy owe superfale nie napastują
z niego trucizny. Nikt nie udowodnił, że ustroje i pasożyty, to jaki ma być, jeśli Ziemi dopiero od 15 880 lat?
właśnie te substancje są szkodliwe dla czło- nie toksyczny. Przecież każdy lek, który Co ciekawe, w wielu przepowiedniach poja-
wieka. Jakoś Włosi nie są narodem zombi zwalcza drobnoustroje, jest z założenia wia się prognoza mówiąca o ogarnięciu Ziemi
o zerowej aktywności mózgu poruszającym się toksyną (ma je zabijać!). Rzecz w tym, przez pył – tak, że nie będzie można oddychać.
trzy razy wolniej niż inni ludzie. Byłem tam że czosnek, nawet jeśli jest toksyczny, Superfala pasuje do tego bardziej niż miejsco-
i widziałem, że śmigają na skuterach jak nie wywołuje trwałych skutków ubocz- wa broń. Ale czy o tę zgodność tu chodzi?
wariaci. Czosnek ma działanie przeciwbak- nych, tak jak leki chemiczne, to znaczy J.Z. Zakrzewski, Szklarska Poręba

60 • NEXUS WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2001