Vous êtes sur la page 1sur 41

www.resulam.

com

LA GRAMMAIRE DES
LANGUES BAMILEKES :

CAS DU NÙFĪ (FÈ'ÉFĚ'È)

Rodrigue Tchamna & Arlette Deukam Siewe
RESULAM www.resulam.com
July, 2015

www.resulam.com

Sìēmbʉ́ɑ́ ghə̀ə̄ pɑ̀mīālɑ́'kè' (pɑ̌mfí'kè'è) : fōhnǐ nùfī (fè'éfě'è)
La grammaire des langues bamilékés : cas du nùfī (fè'éfě'è)

Ntìèŋwɑ̀'nì : Shck. Ca᷅mnà' pí mɑ̀vǒ Ndə̌kām.
July 2015.

i

www.resulam.com

« Póómɑ̄, ǹ shʉ̀ɑ́ pèn sī' ntóó nkɑ̄ɑ̄ bà, ntóó nhèè mā, ntóó mbè'è
mā, tɑ́' sī mfɑ̀' mā bɑ̄! »
Shck. Ca᷅mnà'

Ntìèŋwɑ̀'nì : Shck. Ca᷅mnà' pí mɑ̀vǒ Ndə̌kām.
July 2015
ii

Table de matières
Table de matières
Table de matières ........................................................................................................................ iii
Liste des figures ......................................................................................................................... xiii
Liste des tables ........................................................................................................................... xiii
Chapitre 0 : Introduction générale et motivation ................................................................... 1
Note sur la langue fè'éfě'è. .......................................................................................................... 3
Note sur les variantes dialectales de langue fè'éfě'è. .................................................................. 5
1.

Chapitre 1 : Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés .................................. 1

1.1.

Le ton bas ou ton 1 ........................................................................................................... 3

1.1.1.

Mots qui se prononcent avec un moindre effort ........................................................... 3

1.1.2.

Passé composé ou impératif des verbes à ton 2 ............................................................ 3

1.1.3.

Formations des noms provenant des verbes à ton 2 ..................................................... 3

1.2.

Le ton haut ou ton 2 ......................................................................................................... 4

1.2.1.

Monosyllabes à ton haut (ton 2) ................................................................................... 4

1.2.2.

Noms composés à ton haut (ton 2) ............................................................................... 4

1.2.3.

Verbes avec infinitif à ton haut (ton 2) ......................................................................... 5

1.2.4.

Passé composé des verbes à ton 3 ................................................................................ 5

1.2.5.

Complément du nom et possession des mots à ton moyen (ton 3) ............................... 6

1.3.

Le ton moyen ou ton 3 ..................................................................................................... 6

1.3.1.

Monosyllabes à ton moyen (ton 3) ............................................................................... 6

1.3.2.

Nom composés à ton moyen (ton 3) ............................................................................. 7

1.3.3.

Verbes avec infinitif à ton moyen (ton 3) ..................................................................... 7

1.3.4.

Impératif des verbes à ton moyen (ton 3) ..................................................................... 8

1.4.

Le ton mélodieux descendant ou ton 5 .......................................................................... 8

1.4.1.

Formations des noms provenant des verbes à ton 3 ..................................................... 8

1.4.2.

Formations des noms de professions ............................................................................ 9

1.5.

Le ton mélodieux ascendant ou ton 7 ............................................................................ 9

1.6.

Tons supplémentaires dans les langues bamilékés .................................................... 11

Exercices chapitre 1 ................................................................................................................... 13
iii

Table de matières
2.

Chapitre 2 : Les pronoms personnels. ............................................................................. 17

2.1.

Pronoms personnels sujets ............................................................................................. 18

2.2.

Les pronoms personnels compléments ......................................................................... 20

2.3.

Les pronoms personnels toniques ................................................................................. 22

2.3.1.

Pronoms personnels toniques pour insister sur le sujet .............................................. 22

2.3.2.

Pronoms personnels toniques pour répondre aux questions ....................................... 22

2.3.3.

Pronoms personnels toniques utilisé après certaines prépositions ............................. 23

2.4.

Les pronoms personnels composés ............................................................................... 23

2.5.

Les pronoms personnels réfléchis ou réflexifs ............................................................ 25

2.5.1.

Pronoms personnels réfléchis formé avec nā ............................................................. 25

2.5.2.

Pronoms personnels réfléchis formé avec túnā .......................................................... 27

2.6.

Récapitulatif des pronoms personnels en langue fè'éfě'è .......................................... 28

Exercices chapitre 2 ................................................................................................................... 30
3.

Chapitre 3 : Démonstratifs, présentatifs et adverbes locatifs séè, hèè, sáá, hàá, síì,

hìì. 31
3.1.

Les présentatifs ................................................................................................................ 31

3.1.1.

Les présentatifs běè/béè : voici; bàá/báá, bǐì/bíì : voilà.............................................. 31

3.1.2.

Les présentatifs suivis de l'auxiliaire être : … bɑ́ (c'est …), yáá (c'est…) ................. 32

3.2.

3.1.2.1.

Les présentatifs suivis de l'auxiliaire être : … bɑ́/bɑ̌ (c'est…) .............. 32

3.1.2.2.

Les présentatifs suivis de l'auxiliaire être : … yáá (c'est…) ................... 33

Les adjectifs démonstratifs ............................................................................................. 33

3.2.1.

3.2.1.1.

Adjectifs démonstratifs béé, báá, bíí .......................................................... 34

3.2.1.2.

Adjectifs démonstratifs lè, lɑ́, lì .................................................................. 35

3.2.1.3.

Adjectifs démonstratifs è ............................................................................. 36

3.2.2.
3.3.

Adjectifs démonstratifs simples.................................................................................. 34

Adjectifs démonstratifs renforcés ............................................................................... 37

Les pronoms démonstratifs ............................................................................................ 37

3.3.1.

Pronoms démonstratifs désignant l'appartenance : yǐ ................................................. 38
iv

Table de matières
3.3.2.

Pronoms démonstratifs introduisant un pronom relatif : yì ........................................ 38

3.3.3.

Pronoms démonstratifs d'indication : yì, yì běè, yì bàá, yì bíì .................................... 38

3.3.4.

Pronoms démonstratifs renforcés : yì běè lè, yì bàá lɑ́, yì bíì lì ................................. 39

3.3.5.

Pluriel des pronoms démonstratifs : zì ....................................................................... 40

3.4.

Les adverbes locatifs ....................................................................................................... 40

3.4.1.

Les adverbes locatifs séè/sáá/síì, hèè/hàá/hìì .............................................................. 41

3.4.2.

Les adverbes locatifs lè/lɑ́/lì/ ...................................................................................... 41

3.4.3.

Les adverbes locatifs séè lè/sáá lɑ́/síì lì ...................................................................... 42

Exercices chapitre 3 ................................................................................................................... 43
4.

Chapitre 4 : Adjectifs possessifs, pronoms possessifs et compléments du nom. ...... 44

4.1.

Les adjectifs possessifs .................................................................................................... 44

4.1.1.

Les adjectifs possessifs à, ò, ì, yòh, yèè/yìì, yɑ̀ɑ̀ ........................................................ 44

4.1.2.

Les adjectifs possessifs mà/bà, mò/bò, mì/bì, yòh, yèè/yìì, yɑ̀ɑ̀ ................................ 46

4.1.3.

Les adjectifs possessifs zǎ, zǒ, zǐ, yōh/zōh, yēē/zēē, yɑ̀ɑ̄/zɑ̀ɑ̄ ................................... 46

4.1.4.

Les adjectifs possessifs des membres de la famille ō/ò, ē/è, ā/à, yòh, yèè, yɑ̀ɑ̀ ......... 47

4.1.5.

Les adjectifs possessifs des noms incomptables mǎ, mǒ, mǐ, yōh, yēē, yɑ̀ɑ̄.............. 48

4.1.6.

Récapitulatif des adjectifs possessifs .......................................................................... 50

4.2.

Les pronoms possessifs yā, yō, yī, yōh, yèē, yɑ̀ɑ̄........................................................ 53

4.3.

Les adjectifs possessifs toniques yà, yò, yì, yòh yèè, yɑ̀ɑ̀ ......................................... 54

4.3.1.

Les adjectifs possessifs toniques préposés ................................................................. 54

4.3.2.

Les adjectifs possessifs toniques postposés ................................................................ 55

4.4.

Les compléments de noms ............................................................................................. 56

4.4.1.

Complément du nom des noms à ton 1....................................................................... 57

4.4.1.1.

Complément du nom des noms à ton 1 : voyelle unique ....................... 57

4.4.1.2.

Complément du nom des noms à ton bas (ton 1) : voyelle double ...... 58

4.4.2.

Complément du nom des noms à ton moyen (ton 3) .................................................. 58

4.4.2.1.

Compléments du nom dont la voyelle passe du ton moyen au ton

descendant 59
4.4.2.2.

Compléments du nom dont la voyelle passe du ton moyen au ton haut
60
v

Table de matières
Exercices chapitre 4 ................................................................................................................... 60
5.

Chapitre 5 : Les adjectifs qualificatifs et les adverbes.................................................. 62

5.1.

Les adjectifs qualificatifs ................................................................................................ 62

5.1.1.

Les adjectifs qualificatifs épithètes............................................................................. 62

5.1.2.

Les adjectifs qualificatifs épithètes placés après le nom ............................................ 63

5.1.3.

Les adjectifs de couleurs............................................................................................. 64

5.1.4.

Les adjectifs qualificatifs attributs .............................................................................. 64

5.1.4.1.

Les adjectifs qualificatifs attributs introduit par les auxiliaires

implicites ou explicites ...................................................................................................... 64
5.1.4.2.
5.1.5.
5.2.

Les adjectifs qualificatifs attributs introduits par le pronom yì ............ 65

Composition des adjectifs qualificatifs....................................................................... 66

Les adverbes en langue fè'éfě'è : sì'sǐnù, sì'sǐghə̀ə̀ ou shwīìsì ghə̀ə̀ .......................... 67

5.2.1.

Les adverbes de lieu : sì'sǐ zʉ̀', shwīìsì ghə̀ə́ nɑ́ zʉ̀' .................................................... 68

5.2.2.

Les adverbes de temps : sì'sǐ ntìè', sì'sǐ ndə̀h, shwīìsì ghə̀ə́ nɑ́ ndə̀h .......................... 69

5.2.3.

Les adverbes de manière : sì'sǐ mbʉ̄ɑ̄, shwīìsì ghə̀ə́ nɑ́ mbʉ̄ɑ̄ .................................... 71

5.2.3.1.

Les adverbes de manières en général ........................................................ 72

5.2.3.2.

Les adverbes de manière en -ment : – yāā, mɑ̀ –, pí –, sì – .................... 73

5.2.4.

Les adverbes de comparaison : sì'sǐ fhʉ̀ɑ̀' ................................................................... 77

5.2.5.

Les adverbes de quantité et d'intensité : sì'sǐ mvǎk wū, sì'sǐ nthí nù .......................... 78

5.2.6.

Les adverbes d'affirmation de négation et de doute : sì'sǐ pénù, ghá'nù, ndʉ̀' ............ 79

5.2.6.1.

Les adverbes d'affirmation ........................................................................... 79

5.2.6.2.

Les adverbes d'infirmation........................................................................... 80

5.2.6.3.

Les adverbes d'incertitude ou de doute ..................................................... 82

5.2.7. Les mots de liaison (adverbes de liaison, et conjonctions) : ndìàghə̀ə̀ (nshwìàghə̀ə̀,
shwìànjā', nshwìàntʉ̀ɑ̀') ............................................................................................................. 85
5.2.7.1.

Les conjonctions de coordination ............................................................... 85

5.2.7.2.

Les adverbes, les conjonctions et les mots de liaison .............................. 86

Exercices chapitre 5 ................................................................................................................... 92
6.

Chapitre 6 : Les indéfinis (adjectifs, adverbes, pronoms et locutions) ...................... 94
vi

Table de matières
6.1.

Les adjectifs indéfinis ..................................................................................................... 95

6.1.1.

Liste des adjectifs indéfinis ........................................................................................ 95

6.1.2.

Quelques exemples d'usage des adjectifs indéfinis .................................................... 97

6.2.

Les pronoms indéfinis ..................................................................................................... 97

6.2.1.

Liste des pronoms indéfinis ........................................................................................ 98

6.2.2.

Quelques exemples d'usage des pronoms indéfinis .................................................. 100

6.3.

Les locutions indéfinies ................................................................................................ 102

6.3.1.

Liste des locutions indéfinies en langue fè'éfě'è ....................................................... 102

6.3.2.

Exemples d'usages des locutions indéfinies en langue fè'éfě'è ................................. 104

6.4.

Les adverbes indéfinis en langue fè'éfě'è ................................................................... 104

6.4.1.

Les adverbes indéfinis de temps, de lieu et de manière............................................ 104

6.4.2.

Les adverbes indéfinis de quantité............................................................................ 106

6.4.3.

Exemples d'utilisation des adverbes indéfinis .......................................................... 107

Exercice du chapitre 6 ............................................................................................................. 108
7.

Chapitre 7 : L'interrogation : Tə̀'sínù/tè'sínù ............................................................... 110

7.1.

Les interrogations totales ou globales ........................................................................ 110

7.1.1.

Interrogation totale à l'aide d'un ton montant ........................................................... 111

7.1.2.

Interrogation totale initiée grâce à l'adverbe interrogatif tɑ̀ ..................................... 112

7.2.

Les interrogations partielles ........................................................................................ 113

7.3.

Les interrogations directes ........................................................................................... 113

7.4.

Les interrogations indirectes ....................................................................................... 114

7.5.

Les mots interrogatifs ................................................................................................... 115

7.5.1.

Les adjectifs interrogatifs ......................................................................................... 115

7.5.2.

Les pronoms interrogatifs ......................................................................................... 115

7.5.3.

Les adverbes interrogatifs et les compléments circonstanciels ................................ 117

7.6.

7.5.3.1.

Les adverbes interrogatifs .......................................................................... 117

7.5.3.2.

Les compléments circonstanciels .............................................................. 119

Dédoublement des voyelles finales lors de la formation des interrogations ....... 123

Exercice chapitre 7................................................................................................................... 125
vii

Table de matières
8.

Chapitre 8 : Les modes et temps verbaux..................................................................... 126

8.1.

Le mode infinitif ............................................................................................................ 127

8.2.

Le mode indicatif........................................................................................................... 129

8.2.1.

Le présent de l'indicatif : ntìè' ē ntìé'è ...................................................................... 130

8.2.1.1.

Le présent immédiat de l'indicatif : ntìè' é lè ......................................... 130

8.2.1.2.

Le présent d'habitude : ntìè' ē ghʉ̀ ndìàndìà ........................................... 132

8.2.2.

Le temps passé : ntìè' ē tōh ....................................................................................... 133

8.2.2.1.

Le passé immédiat ou passé proche : ntìè' ē tōh mêndɑ̀’ ...................... 135

8.2.2.2.

Le passé récent (passé il y a plus de 6 h et moins d'un jour) : ntìè' ē tōh

nàm ntōh
8.2.2.3.

Le passé d'hier : ntìè' ē tōh wāhà .............................................................. 139

8.2.2.4.

Le passé de plus d'un jour : ntìè' ē tōh līē' pʉ́ɑ́ ...................................... 140

8.2.2.5.

L'imparfait de l'indicatif (passé d'habitude) : ntìè' ē tōh ndìàndìà ...... 143

8.2.2.6.

Le passé lointain : ntìē'tōh tɑ̀ kwàŋ ......................................................... 144

8.2.3.

8.3.

138

Le future de l'indicatif : ntìē'sɑ̀' ................................................................................ 145

8.2.3.1.

Le futur proche de l'indicatif : ntìē'sɑ̀' mêndɑ̀’ ....................................... 146

8.2.3.2.

Le futur lointain de l'indicatif : ntìē'sɑ̀' sʉ̀sʉ̀ɑ̀ ........................................ 147

Le mode impératif (Ghə̀ən
̄ gʉ̀’) .................................................................................... 148

8.3.1.

Règles de formation de l'impératif en langue nùfī. ................................................... 149

8.3.1.1.

Formation de l'impératif des verbes à ton moyen (ton 3) .................... 149

8.3.1.2.

Formation de l'impératif des verbes à ton haut (ton 2) ........................ 151

8.3.2.

Transformation des consonnes initiales lors de la formation de l'impératif. ............ 152

8.3.3.

La modulation de ton de l'impératif : lɑ́, lɑ̂. ............................................................. 155

8.4.

Le mode conditionnel ................................................................................................... 156

8.4.1.

Le conditionnel présent ............................................................................................ 156

8.4.1.1.

Condition au présent (Possibilité) ............................................................ 156

Bɑ̌ fà'á… sí' mbɑ̄ fà'á bɑ̄… : si… sinon… ........................................................... 157

viii

Table de matières

Bɑ̌tɑ̀ … sí' mbɑ̄tɑ̀ : si… sinon .............................................................................. 157

Bɑ̌ mɑ̀ … yāā bɑ̌ mɑ̀… .......................................................................................... 158

8.4.1.2.
8.4.2.
8.5.

Condition au futur (possibilité) ................................................................ 159

Le conditionnel passé (Condition irréaliste) ............................................................. 160

Le mode subjonctif ........................................................................................................ 161

8.5.1.

Différence entre le subjonctif et l'indicatif ............................................................... 162

8.5.2.

Formation du mode subjonctif .................................................................................. 163

8.5.2.1.

Formation du mode subjonctif avec yáá ncāk mɑ́ : il faut que ........... 163

8.5.2.2.

Yáá ncāk mɑ́ ngɑ̀ … Yáá ncāk mɑ́ ń : il faut que je… .......................... 164

8.5.3.

Expressions nùfī pouvant conduire à un subjonctif en français ............................... 168

8.5.4.

Subjonctif dans des propositions indépendantes ...................................................... 169

Exercices du chapitre 8 ........................................................................................................... 169
9.

Chapitre 9 : la négation en langue nùfī. ....................................................................... 176

9.1.

Négation du présent de l'indicatif............................................................................... 177

9.2.

Négation du passé immédiat et du passé récent ...................................................... 178

9.3.

Négation du passé d'un et de plus d'un jour ............................................................. 180

9.3.1.

Négation du passé d'un jour. ..................................................................................... 180

9.4.

Négation du passé de plus d'un jour .......................................................................... 181

9.5.

Négation de l'imparfait de l'indicatif.......................................................................... 182

9.6.

Négation du passé lointain .......................................................................................... 184

9.7.

La négation du futur de l'indicatif .............................................................................. 185

9.7.1.

La négation du futur proche de l'indicatif. ................................................................ 185

9.7.2.

La négation du futur lointain de l'indicatif. .............................................................. 186

9.8.

Négation du mode impératif ....................................................................................... 187

9.9.

Négation d'une succession d'actions ........................................................................... 189

9.10.

Interrogation négative – Interrogations ................................................................. 190

9.10.1.

Interrogations avec élévation du ton. .................................................................... 191

9.10.2.

Interrogations avec sī fà'á bɑ̄ ɑ̀ ? Bɑ̄ lɑ̄ ? N'est-ce pas ? ....................................... 191
ix

Table de matières
9.11.

Résumé formation de la négation d'une phrase.................................................... 192

Exercices chapitre 9 ................................................................................................................. 198
10.

Chapitre : Le pluriel des mots ..................................................................................... 204

10.1.

Le pluriel des mots en ajoutant n ou m ................................................................. 204

10.2.

Le pluriel des mots avec transformation de radical ............................................. 205

10.3.

Le pluriel des noms de membres de la famille ..................................................... 207

10.4.

Pluriel des mots invariables ..................................................................................... 207

10.5.

Pluriel irrégulier des mots ........................................................................................ 208

10.6.

Pluriel emphatique des êtres animés : pɑ̀ ŋàà ...................................................... 208

10.7.

Pluriel des adjectifs possessifs ................................................................................. 209

10.7.1.

Le pluriel des parties du corps humain ................................................................. 210

10.7.2.

Quelques noms admettant pour adjectif possessif pluriel mā/mǎ ......................... 210

10.7.3.

Quelques noms admettant pour adjectif possessif pluriel mbā/mbǎ ..................... 211

10.7.4.

Quelques noms admettant pour adjectif possessif pluriel zā/zǎ............................ 211

10.7.5.

Quelques noms admettant pour adjectif possessif pluriel pā/pǎ ........................... 211

Exercices chapitre 10 ............................................................................................................... 212
11.
11.1.

Chapitre 11 : Du verbe au Nom .................................................................................. 216
Dérivation des noms provenant des verbes simples............................................. 217

11.1.1.

Règles de formation des noms dérivés des verbes simples à ton haut (ton 2) ...... 217

11.1.2.

Règles de formation des noms dérivés des verbes simples à ton moyen (ton 3) .. 219

11.2.

Doublets des noms formés par l'ajout du suffixe nì ............................................. 220

11.3.

Dérivation des noms provenant des verbes composés ......................................... 221

11.3.1.

Règles de formation des noms dérivés des verbes composés à ton haut (ton 2) .. 221

11.3.2.

Règles de formation des noms dérivés des verbes composés à ton moyen (ton 3)
223

11.4.

Règles de formation des noms dérivés des verbes simples avec itération de

radical. 225
Exercices chapitre 11 ............................................................................................................... 226

x

Table de matières
12.
12.1.

Chapitre : Pronoms relatifs : cōptúzēn sēēnsōk (nkôsì ntʉ̀ɑ̀') ................................ 228
Cōptúzén sēēnsōk yì. ................................................................................................. 228

12.1.1.

Pronom relatif sujet yì ou kɑ́, kɑ̄. ......................................................................... 228

12.1.2.

Pronom relatif complément yì. ............................................................................. 230

12.2.

Autres locutions contenant la particule yì............................................................. 232

12.3.

Déclinaison des verbes après la particule yì. ........................................................ 232

Exercices chapitre 12 ............................................................................................................... 233
13.

Chapitre : Les comparatifs et superlatifs ................................................................... 235

13.1.

Comparatif d'égalité : ................................................................................................ 235

13.2.

Comparatif de supériorité et d'infériorité : ............................................................ 236

13.2.1.

Comparatif d'ordre de grandeur ............................................................................ 236

13.2.2.

Comparatif qualificatif .......................................................................................... 236

13.3.

Comparatif d'approximation .................................................................................... 238

13.4.

Superlatif..................................................................................................................... 238

13.4.1.

Le superlatif relatif ................................................................................................ 238

13.4.2.

Le superlatif absolu ............................................................................................... 241

Exercices chapitre 13 ............................................................................................................... 242
14.
14.1.

Chapitre : Déterminants numéraux cardinaux et ordinaux .................................... 243
Déterminants numéraux cardinaux ........................................................................ 243

14.1.1.

Les nombres de zéro (0) à cent (100).................................................................... 243

14.1.2.

Les nombres de 101 à 1000. ................................................................................. 246

14.1.3.

Les nombres de 1001 à 10 000. ............................................................................ 248

14.1.4.

Les nombres de 10 001 à 100 000. ....................................................................... 249

14.2.

Déterminants numéraux ordinaux .......................................................................... 250

14.3.

Autres adjectifs numéraux ....................................................................................... 251

14.3.1.

Les adjectifs numéraux collectifs.......................................................................... 252

14.3.2.

Les adjectifs numéraux multiplicatifs. .................................................................. 252

Exercices chapitre 14 ............................................................................................................... 253

xi

Table de matières
15.

Chapitre : Prononciations et liaisons ......................................................................... 256

15.1.

Prononciations ........................................................................................................... 256

Les mots contenant "èn, én, ēn, ěn ên" ................................................................................. 256
Les mots contenant "àk, ák, āk, ǎk, âk"................................................................................. 257
Les mots contenant un "o" suivi d'une consonne ................................................................. 257
Prononciation du double oo ................................................................................................... 257
15.2.

Les liaisons .................................................................................................................. 258

15.2.1.

Liaisons normales ................................................................................................. 258

Liaisons particulières en langue nùfī ...................................................................................... 259
15.2.2.
16.

Liaisons elliptique ................................................................................................. 259

Chapitre : Syntaxe de la langue nùfī .......................................................................... 260

16.1.

Les principales parties d'une phrase ....................................................................... 260

16.1.1.

Le sujet de la phrase : ngʉ̀wū, ngʉ̀nù .................................................................... 261

16.1.2.

Le verbe de la phrase : ghə̀ə̀ .................................................................................. 262

16.1.3.

Le complément d'objet de la phrase : ndêhntèn .................................................... 262

16.1.3.1.

Le complément d'objet direct (COD, ndêhntèn nkɑ̀ndàk) : wɑ̄ ? Kɑ́ ? 263

16.1.3.2.

Le complément d'objet indirect, COI : ndêhntèn mɑ̀ shwìà ................. 263

16.2.

Syntaxe (ordre) des mots dans la phrase ............................................................... 265

Sujet +Verbe + Adverbe+ (Adjectif ou Adverbe) ................................................... 266
Sujet +Verbe + COD+ COI .......................................................................................... 267
Sujet +Verbe + COI+ COD .......................................................................................... 267
Exercices chapitre 16 ............................................................................................................... 268
17.
17.1.

Chapitre : Duplicatifs, répétitif et multiplicatifs en langue fè'éfě'è ....................... 269
Formation du fréquentatif des verbes en langue française ................................. 269

17.1.1.

Fréquentatifs français formés par suffixation. ...................................................... 270

17.1.2.

Duplicatifs français formés par préfixation. ......................................................... 271

17.2.

Formation du fréquentatif par suffixation en langue fè'éfě'è ............................. 271

17.2.1.

Fréquentatifs des verbes à ton 2. ........................................................................... 272
xii

Table de matières
17.2.2.

Fréquentatifs des verbes à ton 3. ........................................................................... 273

17.3.

Formation du fréquentatif par réduplication en langue fè'éfě'è ......................... 275

17.4.

Formation du réduplicatifs des verbes marquant la possibilité ......................... 276

Exercices chapitre 17 ............................................................................................................... 277
Les verbes les plus fréquents de la langue nùfī ................................................................... 280
APPENDICE ............................................................................................................................... 286
BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES ........................................................................................ 292

Liste des figures
Figure 1. Tons supplémentaires dans les langues bamilékés. ........................................ 11
Figure 2. Instabilité lexicale des langues à tons. ........................................................... 13
Figure 3. Nə̀ən
̀ zhwìè. .................................................................................................... 43
Figure 4. Sɑ̄'sūā. ............................................................................................................ 43
Figure 5. Mvʉ̄ɑ̄ .............................................................................................................. 61
Figure 6. Code Clafrica pour l'écriture des langues camerounaises ............................. 286
Liste des tables
Tableau 1. Exercice intonation ...................................................................................... 15
Tableau 2. Pronoms personnel sujet en langue nùfī. ..................................................... 19
Tableau 3. Les pronoms personnels compléments en langue nùfī. ................................ 21
Tableau 4. Pronom personnel composé. ........................................................................ 23
Tableau 5. Pluriel des pronoms personnels composés. .................................................. 24
Tableau 6. Pronoms réfléchis en langue nùfī, formés avec la particule nā. ................... 26
Tableau 7. Liste de quelques noms dérivés des verbes pronominaux. ........................... 27
Tableau 8. Pronoms réfléchis en langue nùfī, formés avec la particule túnā. ............... 28
Tableau 9. Récapitulatif des pronoms personnels en langue nùfī.................................. 29
Tableau 10. Exemple d'utilisation des présentatifs. ....................................................... 32
Tableau 11. Quelques adverbes formés à partir de l'adjectif démonstratif è. ................ 36
Tableau 12. Les adverbes locatifs lè/lɑ́/lì. .................................................................... 42
Tableau 13. Adjectifs possessifs à, ò, ì, yòh, yèè/yìì, yɑ̀ɑ̀. ............................................ 45
xiii

Table de matières
Tableau 14. Récapitulatif des différentes formes des adjectifs possessifs. ..................... 50
Tableau 15. Choix de la consonne épenthétique pour les adjectifs possessifs singuliers.

...................................................................................................................................... 52

Tableau 16. Récapitulatif des adjectifs et pronoms possessifs. ...................................... 54
Tableau 17. Ordre des adjectifs possessifs dans une phrase. ......................................... 67
Tableau 18. Liste non exhaustive des adverbes de lieu en langue nùfī. ........................ 68
Tableau 19. Liste non exhaustive des adverbes de temps en langue nùfī. ..................... 70
Tableau 20. Les adverbes d'affirmation en langue nùfī. ................................................ 80
Tableau 21. Adverbe de négation en langue nùfī. ......................................................... 81
Tableau 22. Liste des adjectifs indéfinis en langue nùfī. ............................................... 96
Tableau 23. Les pronoms indéfinis en langue nùfī. ....................................................... 99
Tableau 24. Les locutions indéfinies en langue nùfī. ................................................... 103
Tableau 25. Les adverbes indéfinis de temps, lieu et manière en langue nùfī............. 105
Tableau 26. Formation de l'interrogation indirecte. .................................................... 114
Tableau 27. Liste non exhaustive des adverbes de localisation en langue nùfī. .......... 120
Tableau 28. Liste non exhaustive des adverbes de temps en langue nùfī. ................... 121
Tableau 29. Formation du présent progressif. ............................................................. 131
Tableau 30. Formation du présent répétitif. ................................................................ 132
Tableau 31. Transformation de l'initial de l'infinitif des verbes lors de la formation du

passé composé. ............................................................................................................ 134
Tableau 32. Transformation de quelques verbes dont l'initial « Nd » se transforme

uniquement en « l » de l'infinitif des verbes. ............................................................... 134
Tableau 33. Formation du passé d'hier : tōh wāhà. ..................................................... 140
Tableau 34. Formation du passé de plus d'un jour : ntìè' ē tōh līē' pʉ́ɑ́. ..................... 141
Tableau 35. Formation de l'imparfait de l'indicatif : ntìè' ē tōh ndìàndìà. .................. 143
Tableau 36. Formation du futur proche de l'indicatif en langue nùfī. ......................... 146
Tableau 37. Formation du futur lointain de l'indicatif en langue nùfī. ....................... 147
Tableau 38. Formation générale du futur lointain de l'indicatif en langue nùfī. ......... 148
Tableau 39. Formation du subjonctif avec yáá ncāk mɑ́ : il faut que. ......................... 164
Tableau 40. Yáá ncāk mɑ́ ngɑ̀ … verbes à ton 2. ........................................................ 166
Tableau 41. Yáá ncāk mɑ́ ń, yáá ncāk mɑ́ ḿ … verbes à ton 2. .................................. 167
Tableau 42. Exercice, infinitif et forme accomplie des verbes. ................................... 170
xiv

Table de matières
Tableau 43. Exercice, formation du présent progressif. .............................................. 170
Tableau 44. Exercice formation du présent répétitif ou vérité générale. .................... 171
Tableau 45. Exercice formation du passé d'hier. ......................................................... 171
Tableau 46. Exercice, formation du passé de plus d'un jour. ...................................... 172
Tableau 47. Exercice, formation de l'imparfait de l'indicatif. ...................................... 172
Tableau 48. Exercice, formation du futur.................................................................... 173
Tableau 49. Exercice, formation du subjonctif. ........................................................... 174
Tableau 50. Adverbe de négation en langue nùfī. ....................................................... 176
Tableau 51. Formation de la négation du présent de l'indicatif. ................................. 177
Tableau 52. Formation de la négation du passé récent de l'indicatif. ......................... 179
Tableau 53. Formation de la négation du passé d'hier : tōh wāhà. ............................. 181
Tableau 54. Formation de la négation du passé de plus d'un jour. ............................. 182
Tableau 55. Formation de la négation de l'imparfait de l'indicatif. ............................. 183
Tableau 56. Formation de la négation du passé lointain. ............................................ 184
Tableau 57. Exemple de formation de la négation du passé lointain. ......................... 185
Tableau 58. Formation de la négation du futur proche de l'indicatif en langue nùfī. . 186
Tableau 59. Formation de la négation du futur lointain de l'indicatif en langue nùfī. 187
Tableau 60. Formation de la négation du mode impératif. ......................................... 188
Tableau 61. Exemple de négation d'une succession de deux phrases. ......................... 190
Tableau 62. Exemple de phrases interronégative. ....................................................... 191
Tableau 63. Résumé formation de la négation du présent de l'indicatif...................... 192
Tableau 64. Résumé formation de la négation du passé immédiat et récent. ............. 193
Tableau 65. Résumé formation de la négation du passé (d'un et supérieur à un jour).

.................................................................................................................................... 193
Tableau 66. Résumé formation de la négation de l'imparfait de l'indicatif. ................ 194
Tableau 67. Résumé formation de la négation du passé lointain. ............................... 194
Tableau 68. Résumé formation de la négation du futur proche de l'indicatif. ............ 194
Tableau 69. Résumé formation de la négation du futur lointain de l'indicatif. ........... 195
Tableau 70. Résumé formation de la négation du mode impératif. ............................ 196
Tableau 71. Résumé négation d'une succession de deux phrases. ............................... 196
Tableau 72. Résumé de la formation des phrases interronégatives. ............................ 196
Tableau 73. Exercice formation de la négation du présent de l'indicatif. .................... 198
xv

Table de matières
Tableau 74. Exercice formation de la négation du passé récent de l'indicatif. ............ 199
Tableau 75. Exercice, formation de la négation du passé d'hier et plus d'un jour. ...... 199
Tableau 76. Exercice, formation de la négation de l'imparfait de l'indicatif. .............. 200
Tableau 77. Exercice, formation de la négation du passé lointain. ............................. 200
Tableau 78. Exercice, formation de la négation du futur proche de l'indicatif. .......... 200
Tableau 79. Exercice, formation générale du futur lointain de l'indicatif. .................. 201
Tableau 80. Exercice, formation de la négation du mode impératif. .......................... 201
Tableau 81. Exercice, négation d'une succession de deux phrases. ............................. 202
Tableau 82. Règle de transformation des radicaux lors de la formation du pluriel. .... 205
Tableau 83. Exemples de mots dont le radical se transforme au pluriel. .................... 206
Tableau 84. Exercice, formation du pluriel des mots en n ou m. ................................ 212
Tableau 85. Exercice, transformation des radicaux lors de la formation du pluriel. ... 212
Tableau 86. Exercice, pluriel des membres de la famille. ........................................... 213
Tableau 87. Exercice, pluriel des mots à radical invariable. ....................................... 213
Tableau 88. Exercice, pluriel irrégulier des mots. ....................................................... 214
Tableau 89. Exercice, pluriel des êtres animés. ........................................................... 214
Tableau 90. Exemples de la formation des noms dérivés des verbes........................... 216
Tableau 91. Règle de formation des noms dérivés des verbes simples à ton haut. ...... 218
Tableau 92. Règles de formation des noms dérivés des verbes simples à ton moyen. . 220
Tableau 93. Liste de quelques mots doublets formés à partir du suffixe nì. ................ 221
Tableau 94. Règle de formation des noms dérivés des verbes composés à ton haut. .. 223
Tableau 95. Règles de formation des noms dérivés des verbes composés à ton moyen.

.................................................................................................................................... 224

Tableau 96. Formation des noms dérivés des verbes simples avec itération de radical.
.................................................................................................................................... 225

Tableau 97. Exercice, formation des noms dérivés des verbes. ................................... 226
Tableau 98. Exercice, formation des noms dérivés des verbes composés. ................... 227
Tableau 99. Exercice, formation des noms dérivés des verbes simples avec itération de

radical. ........................................................................................................................ 227
Tableau 100. Déclinaison de l'intonation des verbes après la particule yì. ................. 233
Tableau 101. Exercice, déclinaison de l'intonation des verbes après la particule yì. .. 234
Tableau 102. Cas particuliers des comparatifs et superlatifs. ...................................... 241
xvi

Table de matières
Tableau 103. Quelques adjectifs numéraux cardinaux entre zéro et cent. .................. 244
Tableau 104. Quelques adjectifs numéraux cardinaux supérieurs à dix. ..................... 245
Tableau 105. Quelques nombres de 101 à 999. .......................................................... 246
Tableau 106. Quelques nombres de 1001 à 9999. ...................................................... 248
Tableau 107. Quelques nombres de 10 001 à 100 000. .............................................. 249
Tableau 108. Exercice, quelques adjectifs numéraux cardinaux inferieurs à cent....... 253
Tableau 109. Exercice quelques nombres de 101 à 999. ............................................. 253
Tableau 110. Exercice, quelques nombres de 1001 à 9999. ........................................ 254
Tableau 111. Exercice, quelques nombres de 10 001 à 100 000. ................................ 255
Tableau 112. Quelques exemples de liaisons elliptiques en langue nùfī. .................... 259
Tableau 113. Exemples des verbes par groupe. ........................................................... 262
Tableau 114. Quelques infixes conduisant au fréquentatif en français. ...................... 270
Tableau 115. Formation des fréquentatifs des verbes à ton 2. .................................... 272
Tableau 116. Formation des fréquentatifs des verbes à ton 3. .................................... 273
Tableau 117. Formation du fréquentatif des verbes par itérations du radical verbal. . 275
Tableau 118. Formation du réduplicatifs des verbes marquant la possibilité. ............ 277
Tableau 119. Exercice, formation des fréquentatifs des verbes. .................................. 278
Tableau 120. Exercice, formation du fréquentatif des verbes par itérations du radical

verbal. ......................................................................................................................... 278
Tableau 121. Exercice, formation du réduplicatifs des verbes marquant la possibilité.

.................................................................................................................................... 279

Tableau 122. Quelques termes de grammaire en langue nùfī. .................................... 287

xvii

Introduction générale et motivation

CHAPITRE 0 : INTRODUCTION GÉNÉRALE ET MOTIVATION

Chapitre 0 : Introduction générale et motivation

Ce livre présente une étude de la grammaire des langues bamilékés à travers l'une des
variantes de cette langue, le nùfī, encore appelée fè'éfě'è. il peut être utilisé par les
enseignants, comme manuel d'enseignement ou de recherche. Il est aussi accessible aux
apprenants sans l'aide formelle d'un enseignant. Les exercices d'application à la fin de
chaque chapitre permettront à l'apprenant d'assimiler la notion présentée dans chaque
chapitre. Le livre est écrit en utilisant l'Alphabet général des Langue Camerounaise
l'AGLC) en vigueur, ce qui rend le livre accessible à tous les chercheurs et apprenants du
monde.
Contrairement à ce que nous font croire certains linguistes, il n'existe pas des langues
bamilékés, mais une seule et unique langue bamilékés, possédant quelques légères
variations dépendamment du secteur géographique. Comme le signalait l'Abbé FrançoisMarie Tchamda, la maitrise profonde de l'une des variantes de l'unique langue bamiléké
permet, avec un peu d'attention, de comprendre les autres variantes (Tchamda 13 Oct.
1958). L'objectif de ce livre n'étant pas l'étude de l'histoire de la langue bamiléké, nous
ne nous étendrons pas sur ce sujet. Cependant, il serait important d'avoir un bref aperçu
de la naissance des variantes de l'unique langue bamiléké. D'après les recherches du
1

Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés

CHAPITRE 1 : LES INTONATIONS OU TONÈMES DES LANGUES
BAMILÉKÉS

1. Chapitre 1 : Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés
Et si nous commencions par le plus urgent; first things first. La langue fè'éfě'è ainsi que
ses consœurs des variantes bamilékés sont des langues à tons. Une langue à tons, ou
langue tonale, est une langue dans laquelle une modification de ton amène à prononcer
un autre mot très éloigné du mot désiré.
Les langues bamilékés ne sont d'ailleurs pas les seules langues à ton dans le monde;
l'exemple du thaï, du chinois, du vietnamien et bien d'autres nous en dira plus.
Les tonèmes les plus utilisés dans les langues bamilékés sont les suivants :
-

Ton bas, appelé dans la convention Clafrica ton 1, et représenté par une diacritique
descendante sur la lettre, similaire à l'accent grave du français (Tchamna 2012).
Exemple : à.

-

Ton haut, appelé dans la convention Clafrica ton 2, et représenté par une diacritique
montante sur la lettre, similaire à l'accent aigu du français (Tchamna 2012). Exemple :
á.

-

Ton moyen, appelé dans la convention Clafrica ton 3, et représenté par une
diacritique horizontale sur la lettre (Tchamna 2012). Exemple : ā.

1

Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés
1.1.

Le ton bas ou ton 1

1.1.1.

Mots qui se prononcent avec un moindre effort

Il est utilisé dans la plupart des mots qui se prononcent avec un moindre effort. La
prononciation de ces mots se fait avec une voix basse et grave.
Exemples. Nshʉ̀' : un; làk : la chaise; mbɑ̀ɑ̀ : la viande; nsì : le sang; kò' : le tabouret;
khù : le pied; mʉ̀ : moi; nzhʉ̀' : le pistache.
1.1.2.

Passé composé ou impératif des verbes à ton 2

Le ton bas ou ton 1 est utilisé pour former soit le passé composé, soit l'impératif des
verbes dont l'infinitif se forme avec le ton 2.
Exemple : sà' : verse! Son infinitif est nsá'; sɑ̀' : viens! Son infinitif est nsɑ́'; ghèn : va!
Son infinitif est ngén; sò : enfonce! Son infinitif est nsó.
Exemple : ǎ sà' : il a versé; ngɑ̌ sɑ̀' : je suis venu; pɑ̌h ghèn : nous sommes allés; ǎ sò : il
a enfoncé.
1.1.3.

Formations des noms provenant des verbes à ton 2

Ngèn : nom d'action du verbe ngén; un étranger; ngʉ̀ : nom d'action du verbe ngʉ́; celui
qui fait, l'auteur; mfèn : nom d'action du verbe mfén; un vendeur; nzhwìèwèn : un
moqueur.

3

Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés
Exemples : Mbʉ̂' : celui qui soulève; son infinitif est mbʉ̄'. Mvâ'nkà' : un trouble-fête; son
infinitif est mvā'nkà' : troubler. Nzên : un danseur; son infinitif est nzēn : danser; nzênshì :
danseur; nzēnshì : danser. Nzɑ̂ : mangeur, vainqueur; son infinitif est nzɑ̄ : manger,
gagner; nzɑ̂wū : mangeur, gourmand; nzɑ̂ndʉ̄ɑ̄ : successeur, qui a gagner une concession.
Cwâh : tout linge servant à essuyer; son infinitif est ncwāh : essuyer; cwâhnā : qui sert à
essuyer le corps, la serviette; cwâhtèn : l'essuie-fesses, le papier hygiénique.
1.4.2.

Formations des noms de professions

Le ton mélodieux descendant ou ton 5 peut être utilisé pour la formation des noms de
profession provenant des verbes à ton 3.
Exemples : Nzʉ̂'nʉ̀ɑ̀ : cultivateur; du verbe nzʉ̄ '; litt., cultiver les billons. Mbɑ̂'nshìè :
tisserand, vannier; litt., celui qui tisse les paniers. Mbɑ̂'tū : coiffeuse; litt., celui ou celle
qui tisse les cheveux. Ncâkngà' : chercheur; litt., qui cherche la racine, qui cherche
l'origine. Sêntēē : client, litt., l'ami du marché; ntâ'ntēē : commerçant; du verbe ntā'.
Njwên-wū : acheteur; du verbe njwēn; litt., celui qui achète quelque chose.
1.5.

Le ton mélodieux ascendant ou ton 7

Le ton mélodieux ascendant, encore appelé ton modulé ascendant ou ton 7 est un ton
plus grammatical que lexical. En effet, il est utilisé grammaticalement pour former le
complément du nom des mots à ton 1; ex. khù : le pied; khǔ nə̀əl̀ āk : le pied du cheval.
 Quelques exemples de complément du nom des mots à ton bas (ton 1).
9

Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés
-

On observe aussi que, lorsque le mot qui suit est un mot à ton moyen (ton 3), la
voyelle précédente se termine aussi par un ton moyen. Ex. nku᷅ndʉ̄'; ko᷅ nshwī. Tout
se passe donc comme si la voyelle suivante commandait la précédente. Donc khǔndʉ̄'
et kǒ nshwī sont grammaticalement erronés.

-

Il faut par ailleurs être en mesure de distinguer lǎk nə̀' : la chaise s'est affaissé de
la᷅knə̀' : la chaise où l'on se couche, le sofa, le canapé.

- Tous les points grammaticaux ne sont pas inclus dans les cinq tons ci-dessus. Lors de la
conjugaison des verbes par exemple, nous verrons comment les tons de l'infinitif des
verbes se déclinent en l'un des tons étudiés dans ce premier chapitre. Les verbes dont
l'infinitif est à ton 2 par exemple peuvent dans certains cas se décliner en ton ascendant.
Exemple : verbe ngén : aller. Pó zàb ī, à ghê' : on l'a tapée et elle a pleuré.
1.6.

Tons supplémentaires dans les langues bamilékés

L'ensemble des tons supplémentaires des langues bamilékés est présenté sur la figure 1
ci-dessous.

Figure 1. Tons supplémentaires dans les langues bamilékés.
11

Les intonations ou tonèmes des langues bamilékés

Figure 2. Instabilité lexicale des langues à tons.
En français, Bɔ̀ŋʒûr = Bɔ̌ŋʒūr = Bɔ̌ŋʒùr = Bɔ̀ŋʒu᷇r = Bonjour. Cependant, en langue
fè'éfě'è, le changement d’intonation fait naitre un nouveau mot.
Mbɑ̄' : le père, papa; ou bien tisser, tresser. Mbɑ̀' : le bouton. Mbɑ᷅' ndhī : le bouton de
l'habit. Mbɑ́' : rembourser, riposte, répondre. Mbɑ̂' : celui qui tisse.
Exercices chapitre 1
Exercice 1.1 : Que savez-vous à propos des tons de la langue nùfī ? Répondre par vrai
ou faux.
1) Les mots à ton 1 sont des mots qui se prononcent avec un moindre effort. 2) La
prononciation des mots à ton 1 se fait avec une voix aigüe. 3) La prononciation des mots
à ton 1 se fait avec une voix basse et grave. 4) Le ton 1 est aussi appelé ton bas. 5) Le
ton 1 est encore appelé ton moyen.

13

Les pronoms personnels
Tableau 2. Pronoms personnel sujet en langue nùfī.
Forme basique

Forme "auxiliarisée"

Exemple
Ngɑ̌ zǎb Ndə᷅ngwê, à ghê'= j'ai tapé

Ngɑ̀, Ǹ, M̀ = je

Ngɑ̌ = j'ai…, je suis…

Ò = tu

Ǒ = tu as…, tu es…

À = il, elle (pour

Ǎ = il, elle a…, il, elle est… Ǎ hɑ́ nkɑ́ɑ́ mbí nsēn mbǐ, pō cā'sî = il

les êtres animés)

(pour les êtres animés)

a donné l'argent à ses amis, ils étaient

choses)

choses)

Yáá mɑ̀ndēē : c'est propre.

Yāā (pour les

Pɑ̀h = nous
Pèn = vous
Pō = ils, elles

Ndə᷅ngwê, elle a pleuré.

Ǒ ghə̀ə̄ mbí Còkǒntʉ̀ɑ̀' à yū' = tu as dit
à Còkǒntʉ̀ɑ̀', il a compris.

Yáá = c'est (pour les

content.

Pɑ̌h = nous avons…, nous
sommes…

Pɑ̌h ghěn kò pí mvʉ̄ɑ̄, à ghōō mbɑ̄ɑ̄ =
nous sommes allés au champ avec le
chien, il a attrapé du gibier.

Pěn = vous avez…, vous
êtes…

Pó = ils, elles ont…, ils,
elles sont…

Pèn sɑ́', pěn sì khʉ́ɑ́ = venez, ne fuyez
pas.

Pó ywēn póómvʉ̄ɑ̄ pō kūɑ̄ wǎ' = ils

ont acheté des chiots, ils sont tous
morts.

Remarque 1 : ngɑ̀ peut être remplacée par le pronom de nasalisation ǹ ou m̀
dépendamment de la consonne avec laquelle le verbe qui suit débute. Si le verbe qui suit
commence par une consonne labiale b, f, m, p, v, alors le pronom personnel ngɑ̀ devient
m̀ . Dans le reste de cas, le ngɑ̀ devient ǹ.
Exemples : Ǎ tə̀'sì á lə́ən
́ dʉ̄ɑ̄, ngɑ̀ pēn = Ǎ tə̀'sì á lə́ən
́ dʉ̄ɑ̄, m̀ bēn : il m'a demandé en
mariage, j'ai accepté. Ǎ lóó nā wúzɑ̄ ā, ngɑ̀ nāb = Ǎ lóó nā wúzɑ̄ ā, ǹ nāb : il m'a demandé
ma nourriture, j'ai refusé.

19

Les pronoms personnels
Tableau 6. Pronoms réfléchis en langue nùfī, formés avec la particule nā.
Pronom réfléchis en nùfī
nā à = me/m'
nā ò = te/t'

Exemple

Traduction

Ngɑ̌ mɑ̀nníɑ́ nā à làh ngén

Je me prépare pour aller en

tōm.

Ǒ sì láh kòlə̌' kò nsāh nā ò.

voyage.

Ne compte pas sur le

plantain qui est encore au
champ.

nā ì = se/s'

Ǎ sǒh nā ì, ǎ lɑ̀ só ndhí nā ì.

Il s'est lavé et ne s'est pas
habillé.

Pɑ̌h zǎb nā yòh yáá lɑ̀ hɑ̄

Nous nous sommes efforcés

sə̀ə̄ wū.

en vain, mais sans succès.

nā yèè = vous

Pěn nkō' nā yèè yə̄ə.̄

Vous vous vantez beaucoup.

nā yɑ̀ɑ̀ = se/ se sont

Pó mɑ̀nŋwā' nā yɑ̀ɑ̀.

Ils se réjouissent.

nā yòh = nous

Exemples : Ngɑ̌ sǒh nā à : je me suis lavé. Mbɑ̀ wò ghèn nsóh nā ò : toi aussi, va te
laver ! Ǎ kɑ̀' sóh nā ì : il/elle ne s’est pas lavé(e). Pɑ̀h lɑ̀sǒh nā yòh : nous nous étions
lavés. Pèn lɑ̀ sì sǒh nā yèè : vous ne vous étiez pas lavés. Pō lɑ̌'sǒh nā yɑ̀ɑ̀ : ils se
lavaient (régulièrement). Ǒ sì léé nā ò : ne te lamente pas ! Ǒ sì ŋɑ̄' nā ò : ne te vante
pas. Ǎ nŋɑ̄' nā ī yə̄ə̄ : il se vante trop. Ǒ sì wɑ̄' nā ò : ne t'abandonne pas ! Cāp nā ò :
abstiens-toi! Pó cāp nā yɑ̀ɑ̀ : ils/elles se sont abstenu(e). Shwī nā ò = shwīnā ò : du
courage ! Litt., fait grandir ton corps.
Remarque 3 : La particule nā est souvent reliée au verbe pour former le nom dérivé de
ce verbe. La liste de quelques noms dérivés des verbes pronominaux est consignée dans
le tableau 7 ci-dessous.

26

Démonstratifs, présentatifs et adverbes locatifs séè, hèè, sáá, hàá, síì, hìì
Exercices chapitre 3
Exercice 3.1. Traduire en français
-

Nə̀ən
̀ zhwìè bíì.

-

Mēmmɑ̄ é mɑ̀ hɑ̄ ? Yʉ̄ɑ̄ bíì.

-

À fhʉ́nsɑ́' fɑ́hnzɑ́ è.

-

Mòò lè kɑ̀' zɑ̄ wúzɑ̄.

-

Wò lɑ́ mɑ́ ndē'.

-

-

Ǒ mɑ̀ hɑ̄ ? Mʉ̀ běè.
Ǎ mɑ̀ hɑ̄ lī ? Ǎ síì lì.

Figure 3. Nə̀ən
̀ zhwìè.

Mōō lǐ nì.

Exercice 3.2. Traduire en nùfī

-

Voici mon père.

-

Voilà ma mère.

-

Je veux parler à cette fille.

-

Cette idée est intéressante.

-

Figure 4. Sɑ̄'sūā.

Loin là-bas c'est ma petite-sœur.
Je connais cet endroit.
Voilà un lièvre.

43

Les modes et temps verbaux
8.2.2.5. L'imparfait de l'indicatif (passé d'habitude) : ntìè' ē tōh ndìàndìà
L'imparfait est généralement utilisé pour décrire une action qui se répétait ou alors une
action qui s'étendait sur une durée sans aucune précision sur les limites. Pour former
l'imparfait en langue nùfī, on utilise la particule lɑ̌' suivie soit de l'infinitif, soit de la
forme accomplie du verbe. La règle de formation de l'imparfait de l'indicatif en fè'éfě'è,
ntìè' ē tōh ndìàndìà, est présentée dans le tableau 35.
Tableau 35. Formation de l'imparfait de l'indicatif : ntìè' ē tōh ndìàndìà.
Infinitif

Forme

Imparfait 1 (tōh

Imparfait 2 (tōh

accomplie

ndìàndìà)

ndìàndìà)

Ngén : aller

ghèn

À lɑ̌'ghèn : il allait.

À lɑ̌'ngén : il allait.

Ngʉ́ : faire

ghʉ̀

À lɑ̌'ghʉ̀ : il faisait.

À lɑ̌'ngʉ́ : il faisait.

Mfén :

fèn

À lɑ̌'fèn : il vendait.

À lɑ̌'mfén : il vendait.

Nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄

khʉ̀ɑ̄ndʉ̄ɑ̄

À lɑ̌'khʉ̀ɑ̄ndʉ̄ɑ̄ : il

À lɑ̌'nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄ : il

courait.

courait.

Pɑ̀h lɑ̌'lēn : nous

Pɑ̀h lɑ̌'ndēn : nous

disions.

disions.

Mênmvī lɑ̌'nə̄' pēn : le

Mênmvī lɑ̌'nnə̄' pēn :

vendre
: courir
Ndēn
Nnə̄'pēn :
téter

lēn
nə̄'pēn

cabri tétait.

Exemples :
 Action répétée

143

le cabri tétait.

La négation en langue nùfī
Tableau 53. Formation de la négation du passé d'hier : tōh wāhà.
Infinitif
Ngén

Forme

Passé d'hier

Négation du passé d'hier

ghèn

À kɑ̀ghěn.

À kɑ̀ sì ghèn (bɑ̄) : il n'est pas allé

impérative

(hier).
Ngʉ́

ghʉ̀

À kɑ̀ghʉ̌.

À kɑ̀ sì ghʉ̀ (bɑ̄) : il n'a pas fait (hier).

Mfén

fèn

À kɑ̀fěn.

À kɑ̀ sì fèn (bɑ̄) : il n'a pas vendu
(hier).

Nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄

khʉ̀ɑ̄ndʉ̄ɑ̄

À

À kɑ̀ sì khʉ̀ɑ̄ndʉ̄ɑ̄ (bɑ̄) : il n'a pas

Ndēn

lēn

Pɑ̀h kɑ̀lěn.

Pɑ̀h kɑ̀ sì lēn (bɑ̄) : nous n'avons pas

Nnə̄'pēn

nə̄'pēn

Mēnmvī

Mēnmvī kɑ̀ sì nə̄'pēn (bɑ̄) : le cabri n'a

kɑ̀khʉ̀ɑ̄ndʉ̄ɑ̄.

kɑ̀nə̌'pēn.

couru (hier).
dit (hier).
pas téter.

Remarque : A la première personne du singulier, ngɑ̀ kɑ̀ sì devient ǹ kɑ̀ sì. Ngɑ̀ kɑ̀ sì
ghèn = ǹ kɑ̀ sì ghèn : je ne suis pas allé.
9.4.

Négation du passé de plus d'un jour

Pour former la négation du passé de plus d'un jour, on sépare la particule lɑ̀ du verbe,
puis on fait suivre cette particule par le premier négatif sì, ensuite vient la forme
impérative de la première personne du singulier du verbe, et en fin on termine la phrase
par le deuxième négatif bɑ̄ si on le souhaite, car la présence du deuxième négatif bɑ̄ n'est
pas nécessaire ici. Le tableau 54 présente la formation de la négation du passé de plus
d'un jour.

181

La négation en langue nùfī
Exemple : ntìè' yì ǹ dɑ̌' mōō lɑ́, pō lɑ̌’ sì’ nzáb ā = ntìè' yì ǹ dɑ̌' mōō lɑ́, pó lɑ̀ mɑ̄nzáb
ā : quand j'étais enfant on me tapait pas.
9.6.

Négation du passé lointain

Pour former le passé lointain en langue nùfī on utilise la particule lɑ̀lɑ̌' suivie de
l'infinitif du verbe. Pour former la négation du passé lointain en langue nùfī, on procède
comme suit : 1) on sépare lɑ̀ et lɑ̌', 2) le ton de lɑ̌' devient lɑ̄', 3) on intercale la particule
premier négatif sì entre lɑ̀ et lɑ̄', puis vient l'infinitif du verbe et en fin, 5) on termine la
phrase optionnellement par le deuxième négatif bɑ̄. Comme le montre le tableau 56, la
négation du passé lointain est donc lɑ̀ sì lɑ̄'… (bɑ̄).
Tableau 56. Formation de la négation du passé lointain.
Imparfait 2 (tōh

Infinitif

ndìàndìà)

Ngén : aller

À lɑ̀lɑ̌’ngén : il alla.

Ngʉ́ : faire

À lɑ̀lɑ̌’ngʉ́ : il faisait.

Mfén
vendre
Nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄
: courir
Ndēn

:

À lɑ̀lɑ̌’mfén : il vendait.
À lɑ̀lɑ̌’nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄ : il
courait.

Négation imparfait
À lɑ̀ sì lɑ̄' ngén (bɑ̄) :
il n'alla jamais.
À lɑ̀ sì lɑ̄' ngʉ́ (bɑ̄) : il
ne fit jamais.

À lɑ̀ sì lɑ̄' mfén (bɑ̄) :
il ne vendit jamais.
À

lɑ̀

lɑ̄'

nkhʉ́ɑ́ndʉ̄ɑ̄ (bɑ̄) : il
ne courut jamais.

Pɑ̀h lɑ̀lɑ̌’ndēn mbí pō :
nous leur disions.

184

Pɑ̀h lɑ̀ sì lɑ̄' ndēn mbí
pō (bɑ̄) : nous ne leur
dimes jamais.

Le pluriel des mots en langue fè’éfě’è

CHAPITRE 10 : LE PLURIEL DES MOTS

10. Chapitre : Le pluriel des mots
Le pluriel sert à indiquer qu'il s'agit de plusieurs personnes, animaux ou de plusieurs
choses. Pour former le pluriel en français, il suffit dans la majorité de cas d'ajouter un s
à la fin du mot singulier ou un x pour les mots se terminant au singulier par -eu, -au, eau. Ex. une patate, des patates. Un seau, des seaux. Ces règles sont bien sur entachées
d'irrégularités. Pour former le pluriel des mots en langues fè'éfě'è, on distingue les cas cidessous.
10.1. Le pluriel des mots en ajoutant n ou m
Pour former le pluriel des mots en langues fè'éfě'è, dans la plupart de temps, on ajoute
un n devant le mot singulier, dans le cas où ce mot ne contient pas une nasalisation au
singulier. Cette lettre n se transforme en m devant les consonnes labiales b, f, m, p, v.
Exemples
Khù, nkhù : un pied, des pieds. Kò', nkò' : un tabouret, des tabourets. Nòk, nnòk : un
poil, des poils. Sēn, nsēn : un ami, les amis. Tōk, ntōk : une oreille, des oreilles. Tûpō,
ntúmbō : un doigt, des doigts. Tū, ntū : une tête, des têtes. Tə̀', ntə̀' : un nombril, des
nombrils. Sə̀', nsə̀' : une dent, des dents. Zòk, nzòk : un genou, des genoux. Fə̀, mfə̀ : un

204

Formation des noms à partir des verbes

CHAPITRE 11 : DU VERBE AU NOM

11. Chapitre 11 : Du verbe au Nom
Dans ce chapitre, nous verrons comment dériver les noms à partir des verbes. Nous
verrons aussi comment former les noms composés. A la plupart des verbes en langue nùfī,
correspond un nom. Les types de noms dérivés sont : les noms d'agent, c'est-à-dire la
personne ou la chose qui fait l'action et les noms dérivés résultants, c'est-à-dire le
résultat de l'action du verbe. Quelques exemples de dérivations des noms à partir des
verbes sont consignés dans le tableau 90 ci-dessous.
Tableau 90. Exemples de la formation des noms dérivés des verbes.
Infinitif

Noms d'agents (faiseur d'action)

Noms dérivés

Ngə́ə́ : parler

Ngə̀ə,̀ ngə̀ən
̀ ù : parleur;

Ghə̀ə̀ : la parole

Ndāt : sauter

Ndât : sauteur

Lāt : un saut

Nzʉ̄' : cultiver

Nzʉ̂'

:

cultivateur

(instrument Zʉ́'wū : culture des terres,

aratoire), outil ou une machine qui agriculture, labour.
sert au travail du sol.

Nzʉ̄'nʉ̀ɑ̀ : cultiver le Nzʉ̂'nʉ̀ɑ̀ : cultivateur, agriculteur

Zʉ́'nʉ̀ɑ̀

Mfén : vendre.

Fèn : vente

champ;

Mfèn : vendeur

:

culture

champs, labourage.

des

Ngwāh : 1– négliger. Ngwâh : 1– négligeant. 2– dénigreur, Wāh : 1– négligence. 2–
2– dédaigner.

contempteur, mépriseur.

216

mépris, dédain.

Les comparatifs et superlatifs

CHAPITRE 12 : PRONOMS RELATIFS.

12. Chapitre : Pronoms relatifs : cōptúzēn sēēnsōk (nkôsì ntʉ̀ɑ̀')
Dans ce chapitre, nous verrons comment coordonner les phrases à l'aide des pronoms
relatifs. Un pronom relatif, en fè'éfě'è cōptúzén sēēnsōk ou nkôsì ntʉ̀ɑ̀', est utilisé pour
introduire une nouvelle proposition : la proposition subordonnée relative, appelée en
fè'éfě'è ghə̀ən
̀ tʉ̀ɑ̀' ou njā'ghə̀ə̀ ntʉ̀ɑ̀', litt., phrase qui est esclave d'une autre et qui lui obéit.
Le pronom relatif remplace un nom ou un pronom de la proposition principale et évite
ainsi une répétition. En d'autres termes, il relie la proposition subordonnée à la principale.
12.1. Cōptúzén sēēnsōk yì.
En français, les pronoms relatifs changent de forme selon qu'il soit sujet, "qui",
complément d'objet direct "que", ou complément du nom, "dont". La majorité de ces
pronoms correspondent en fè'éfě'è à yì.
12.1.1.

Pronom relatif sujet yì ou kɑ́, kɑ̄.

Le pronom relatif sujet en langue nùfī se forme généralement grâce au pronom relatif yì
suivi du pronom personnel.
Exemples :

228

Déterminants numéraux cardinaux et ordinaux

CHAPITRE 14 : DÉTERMINANTS NUMÉRAUX CARDINAUX ET
ORDINAUX

14. Chapitre : Déterminants numéraux cardinaux et ordinaux
Les déterminants numéraux cardinaux, encore appelé adjectif numéraux cardinaux,
servent à exprimer la quantité en nombre des choses, des animaux ou des personnes. Les
adjectifs numéraux cardinaux servent à compter et à classer grâce aux chiffres et aux
nombres. Les adjectifs numéraux ordinaux quant à eux indiquent le rang qu'occupe un
être ou une personne dans une liste ordonnée.
14.1. Déterminants numéraux cardinaux
Un déterminant numéral cardinal ou adjectif numéral cardinal sert à quantifier avec
précision le nombre des choses.
14.1.1.

Les nombres de zéro (0) à cent (100).

La liste de quelques nombres de 0 à 100 est consignée dans le tableau 103. Les remarques
que l’on peut faire à partir de ce tableau sont les suivantes :
-

Zéro peut se dire de deux façons différentes : nēhē qui signifie le vide, vanité, et
sə̀əw
̄ ū qui signifie rien.

-

Ghām proviendrait étymologiquement de ghàm qui signifie un groupe, un tas.

243

Déterminants numéraux cardinaux et ordinaux
Mille se dit ncɑ̄'. Pour lire les nombres supérieurs à mille, il suffit de suivre la même
logique et d'ajouter nɑ́ ncɑ̄' à la fin du nombre comme l'indique le tableau 106.
14.1.3.

Les nombres de 1001 à 10 000.

La liste de quelques nombres de 1001 à 9999 est consignée dans le tableau 106 cidessous.
Tableau 106. Quelques nombres de 1001 à 9999.
Nùfī
Millier

Centaine

Dizaine

Unité

Résultat

Ncɑ̄'

Nkhʉ̀

Mōō/pōō

Ncɔ̀

1

0

0

1

Ncɔ̀ nshʉ̀' nɑ́ ncɑ̄'

2

1

0

4

Ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' pʉ̄ɑ̄

3

1

0

9

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tāā

4

1

1

0

Mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' kwɑ̀

5

1

1

1

Ncɔ̀ nshʉ̀' mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' tî

6

1

1

2

Ncɔ̀ pʉ́ɑ́ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' ntōhō

7

1

1

9

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ mōō mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' sə̀əm
̀ bʉ́ɑ́

8

1

2

0

Pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' hə̀ə̄

9

1

2

1

Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

1

2

9

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

1

3

0

Pōōtāā mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

1

4

8

Ncɔ̀ hə̀ə̄ pōōkwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

1

9

9

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ pōōvʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

9

1

0

Mōō mɑ̀ nkhʉ̌ vʉ̀’ʉ̄ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

9

9

9

9

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ pōōvʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ vʉ̀’ʉ̄ nɑ́ ncɑ̄' vʉ̀’ʉ̄

10 000 = ncɑ̄' ghām =dix mille
248

Déterminants numéraux cardinaux et ordinaux

1

9

0

1

2

1

9

9

1

2

9

0

0

0

0

0

Ncɔ̀ nshʉ̀' pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́
ncɑ̄' mʉ̄vʉ̀’ʉ̄

Ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ pōōpʉ́ɑ́ mɑ̀ nkhʉ̌ nɑ́
ncɑ̄' ncɔ̀ vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ mʉ̄vʉ̀’ʉ̄
ncɑ̄' nkhʉ̀

En suivant la même logique présentée dans les tableaux 103 à 107, l'apprenant est en
mesure de lire tous les nombres jusqu'à l'infini. Exerçons nous par exemple à lire les
nombres suivants :
-

167 895 = Ncɔ̀ tî pōō vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ hə̀ə̄ nɑ́ ncɑ̄' ncɔ̀ sə̀əm
̀ bʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̀.

-

960 890 = Pōō vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ hə̀ə̄ nɑ́ ncɑ̄' pōōntōhō mɑ̀ nkhʉ̌ vʉ̀’ʉ̄.

Le million se dit nshū' et le milliard nshú'nshū'. Pour passer du millier au million et du
million au milliard, etc., on utilise la liaison ndòm.
Exemple :
-

104 167 895 = ncɔ̀ tî pōō vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ hə̀ə̄ nɑ́ ncɑ̄' ncɔ̀ sə̀əm
̀ bʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀
nkhʉ̀ ndòm nshū' ncɔ̀ kwɑ̀ mɑ̀ nkhʉ̀.

-

5 134 267 895 = ncɔ̀ tî pōō vʉ̀’ʉ̄ mɑ̀ nkhʉ̌ hə̀ə̄ nɑ́ ncɑ̄' ncɔ̀ sə̀əm
̀ bʉ́ɑ́ pōōntōhō mɑ̀
nkhʉ̀ pʉ́ɑ́ ndòm nshū' ncɔ̀ kwɑ̀ pōō tāā mɑ̀ nkhʉ̌ ndòm nshú'nshū' tî.

14.2. Déterminants numéraux ordinaux
L'adjectif numéral ordinal sert à préciser le rang ou la position d'un objet ou d'un être, à
l'intérieur d'une série ordonnée. Comme son nom l'indique, ordinal fait penser à ordre
250

Prononciations et liaisons

CHAPITRE 15 : PRONONCIATIONS ET LIAISONS

15. Chapitre : Prononciations et liaisons
Les langues camerounaises en générale, et bamilékés en particulier sont écrites en
caractère phonétique, ce qui a pour avantage de faciliter la lecture. Dans le but de
faciliter encore plus la lecture, les cinq tons de l'alphabet bamiléké sont représentés par
des diacritiques au-dessus des lettres. Cependant, l'écriture du fè'éfě'è contient quelques
mots dont la prononciation diffère légèrement de la prononciation.
15.1. Prononciations
Cette section n'est pas consacrée à l'apprentissage de l'alphabet camerounais. Nous ne
relevons ici que les cas où la prononciation du mot diffère légèrement de l'écriture.
Les mots contenant "èn, én, ēn, ěn ên"
Les mots contenant "èn, én, ēn, ěn ên" se lisent avec un "e" ouvert [ɛ̀n, έn, ɛ̄n, ɛ̌n, ɛ̂n], et
la lettre "n" ne se prononce généralement pas.
Exemples
fèn [fɛ̀] : impératif et participe passé du verbe vendre; pèn [pɛ̀] : vous; wèn [wɛ̀] : une
personne; ngèn [ngɛ̀] : un étranger; ngén [ngέ] : aller; ndēn [ndɛ̄] : dire.

256

Duplicatifs, répétitif et multiplicatifs en langue fè'éfé'è

CHAPITRE 17 : DUPLICATIFS, RÉPÉTITIF ET MULTIPLICATIFS EN
LANGUE FÈ'ÉFĚ'È

17. Chapitre : Duplicatifs, répétitif et multiplicatifs en langue fè'éfě'è
Dans ce chapitre, nous verrons comment exprimer des actions répétitives en langue nùfī.
Le dictionnaire Littré, 1877 définit itératif comme une action qui est faite une seconde,
une troisième ou quatrième fois. Il a pour synonyme fréquentatif, qui désigne une action
faite fréquemment. Ainsi, sautiller par exemple est le fréquentatif de sauter, c'est-à-dire
sauter plusieurs fois. D'autres termes servant à marquer la répétition d'une action sont :
le répétitif qui est l'action de répéter une action, le duplicatif, c'est-à-dire le
dédoublement d'une action, le multiplicatif qui est relatif à la multiplication d'une
action. En fè'éfě'è, le duplicatif ou le répétitif se dit bàtngʉ́ ou ghʉ̀ncāmbʉ́ɑ́. L'itératif,
le fréquentatif ou le multiplicatif se dit ghʉ̀ncámncām, litt., fait plusieurs fois.
17.1. Formation du fréquentatif des verbes en langue française
Contrairement au semelfactif (Ghʉ̀cāmnshʉ̀') qui désigne un événement singulier qui ne
se produit qu'une seule fois, l'itératif ou fréquentatif est un phénomène qui consiste en
la dérivation d'un verbe semelfactif en un nouveau verbe qui prend le sens d'une
répétition d'action.

269

Les verbes les plus fréquents de la langue nùfī
Les verbes les plus fréquents de la langue nùfī
mbɑ́'; pɑ̀' : 1– répondre. 2– rendre

mbīē; pīē : perdre

mbɑ̄; bɑ̄, mɑ̄ : être

mbīī; pīī : ramasser

mbáhsí; pàhsì : expliquer, détailler

mbōh; pōh : craindre, avoir peur

mbɑ̄p, mbɑ̄psī : détruire

mbōk; pōk : Manquer, être en moins

mbát, mbátnjàm; pàt, pǎtnjàm : rentrer

mbómsí/mbə́psí; pòmsì/pə̀bsì :
rencontrer

mbátngə́ə;́ pàtngə́ə́ : redire

mbōō, nkwāt : construire

mbátngʉ́; bàtngʉ́ : continuer

mbʉ̄', nkɑ́'; pʉ̄', kɑ̀' : soulever

mbátngʉ́; bàtngʉ́ : répéter

mbʉ̄ɑ̄'; pʉ̄ɑ̄' : briser

mbátnjàm; pǎtnjàm : revenir

mbūā; pūā : se fatiguer

mbé'/mbə́'; pè'/pə̀' : plaire

mfɑ́'; fɑ̀' : travailler

mbéé; pèè : haïr, détester

mfāh; fāh : tourner

mbēh, ntāk; pēh, tāk : pencher

mfák : conduire

mbēh; pēh : éteindre

mfák; fàk : tirer

mbēh; pēh : éteindre

mfám, nsó; fàm, sò : enfoncer

mbēhsīē; pēhsīē : baisser

mfām/mfōp, mfāmsī/mfōpsī : étouffer

mbén; pèn : renverser

mfɑ̄'sī, mbhʉ́sí; fɑ̄'sī; pʉ̀hsì : précipiter

mbēn; pēn : 1– accepter. 2– croire

mfāt; fāt : manger qqch qui nécessite

mbēn; pēn : remercier

trop d'effort

mbīɑ̄; pīɑ̄ : attendre

mfén; fèn : vendre
280

Appendice
APPENDICE
La figure 3 ci-dessous présente le code Clafrica, code du clavier africain crée par Shck
Ca᷅mnà' pour l'écriture des langues africaines en général, et camerounaises en particulier.
Le nom clafrica est formé de l'initial du mot clavier, suivie de Africa, nom anglais du
continent africain. Le nom du clafrica en langue fè'éfě'è est nkǒ'tìè, qui signifie tout
simplement clavier.

Figure 6. Code Clafrica pour l'écriture des langues camerounaises

286

Appendice
Le tableau 122 présente quelques termes de grammaire en langue nùfī.
Tableau 122. Quelques termes de grammaire en langue nùfī.
Français

Fè'éfě'è

Adjectif

Pǎtzēn

Adjectif démonstratif
Adjectif indéfini

Explication mots clés
Mbát : jeter un sors, transformer, qualifier.
Zēn : le nom.

Pǎtzén nsìèzʉ̀',
pǎtzén ndɑ̀'sì
Pǎtzén
mbōntěnù

Adjectif interrogatif

Pǎtzén tə̀'sínù

Adjectif numéral cardinal

Pǎtzén nzìnkhù

Adjectif numéral ordinal

Pǎtzén nzìnkà'

Adjectif possessif
Adjectif qualificatif
épithète
Adverbe

Nsíé : indiquer; zʉ̀ ' : endroit.
Mbō : plier, couvrir, cacher.
Tə̀'sínù : question. Ntə́'sí : demander.
Nzí : suivre; khù : le pied; nzìnkhù : qui
suit.
Nzí : suivre; nkà' : le rang; nzìnkà' : qui
suit le rang.

Pǎtzēn

Nsíé : indiquer; nsìè : qui indique; ngà' :

nsìèngà'wū

propriétaire; wū : chose.

Pǎtzēn mɑ̀ lìà

Ndíá : coller. Lìà : la colle.

Shwīīsī ghə̀ə,̀
sì'sì

Nshwīīsī : renforcer; ghə̀ə̀ : le verbe.

Alphabet, lettre

Zɑ́hŋwɑ̀'nì

Zɑ̄h : l'œil; ŋwɑ̀'nì : l'écriture.

Alphabets, lettres

Nɑ́hŋwɑ̀'nì

Nɑ̄h : les yeux; ŋwɑ̀'nì : l'écriture.

Analyse

Téhntèn

Ntēh : enlever, nettoyer; ntèn : défauts.

Téhntěn zúghə̀ə,̀

Zúghə̀ə̀ : éléments de la parole; njá'zū : les

téhntěn njá'zū

mots.

Analyse grammaticale
Analyse logique
Antithèse

Téhntěn
zhímbʉ́ɑ́ ghə̀ə̀
Tíámbìà

zhímbʉ̄ɑ̄ : le savoir-faire; ghə̀ə̀ : parole.
Ntīā : nettoyer, trier. Mbìà : défaut.

287