Vous êtes sur la page 1sur 15

SULIT

4571/2
Kertas 2
Nama :……………………………………….. Angka Giliran…………….

2 Jan 30 Minit PENGETAHUAN SAINS SUKAN


JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENGETAHUAN SAINS SUKAN

Kertas 2

Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua Untuk Kegunaan Pemeriksa
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian Soalan Markah
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan 1
DUA soalan Bahagian B. 2
3. Jawapan bagi kedua-dua bahagian ini 3
hendaklah diserahkan bersama-sama. 4
4. Jawapan Bahagian A hendaklah dijawab 5
A
pada ruangan yang disediakan dalam kertas 6
soalan. Langkah penting dalam kerja 7
mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas. 8
5. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis di 9
dalam kertas jawapan yang disediakan dan 10
dikepilkan bersama dengan bahagian A. JUMLAH
6. Jawapan di Bahagian B mestilah jelas dan 1
padat. Gambarajah, graf, jadual dan semua 2
B
yang berkaitan boleh digunakan untuk 3
4
menjelaskan jawapan anda.
JUMLAH
7. Markah maksima yang diperuntukkan
JUMLAH BESAR
ditunjukkan dalam kurungan pada hujung
tiap-tiap soalan.
8. Mesin kira boleh digunakan bagi membantu
calon

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

4571/2 [ lihat Sebelah


SULIT

BAHAGIAN A

Atlet A

Atlet B

Rajah 1

1. Gambarajah menunjukkan satu perlakuan keagresifan dalam sukan bola sepak

a) Namakan keagresifan yang berlaku kepada atlet A.

…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Berikan SATU contoh perlakuan keagresifan yang sama seperti


gambarajah di atas.

…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Nyatakan DUA faktor yang mempengaruhi keagresifan.


i. …….……………………………………………………………………………

ii. …….……………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 2 [ Lihat Sebelah


SULIT

Penglibatan dalam sukan boleh


menghasilkan kesan positif dan negatif

2. Pernyataan di atas menerangkan tentang kesan penglibatan dalam sukan.

a) Namakan DUA agen yang mempengaruhi individu ke dalam sukan.

i. ….……………………………………………………………………………

ii. …….………………………………………………………………………..
[2 markah]

b) Senaraikan DUA kesan positif terhadap individu yang melibatkan diri


dalam sukan.

i. …….……………………………………………………………………………

ii. …….…………………………………………………………………………..
[2 markah]

4571/2 3 [ Lihat Sebelah


SULIT

A
B
C
D
E Johan
F
G
H

Rajah 2

3. Rajah 2 menunjukkan jadual satu pertandingan.

a) Namakan sistem pertandingan di atas.

…….……………………………………………………………………
[1 markah]

b) Berapakah bilangan perlawanan bagi pertandingan di atas?

…….……………………………………………………………………
[1 markah]

c) Senaraikan DUA kebaikan sistem pertandingan di atas.

i. ……………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 4 [ Lihat Sebelah


SULIT

Rajah 3

4. Rajah 3 di atas menunjukkan dua lokasi untuk mengesan denyutan nadi.

a) Namakan kedua-dua lokasi tersebut

X : ...........................................................................................................

Y : ...........................................................................................................
[2 markah]

b) Sekiranya seorang atlet mempunyai kadar denyutan jantung sebanyak


70 denyutan seminit dan isipadu strok sebanyak 80 ml. Hitungkan kadar
keluaran jantung atlet tersebut.

…….………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………

[2 markah]

4571/2 5 [ Lihat Sebelah


SULIT

X : LARIAN 10 KM Y : LOMPAT JAUH

Rajah 4

5. Sistem tenaga yang berbeza digunakan bagi aktiviti fizikal yang berbeza.

a) Berdasarkan rajah 4 di atas, nyatakan sistem tenaga yang digunakan.

X :...........................................................................................................

Y: ...........................................................................................................
[2 markah]

b) Nyatakan dua contoh aktiviti sukan lain yang menggunakan sistem


tenaga seperti dalam aktiviti Y.

…….………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 6 [ Lihat Sebelah


SULIT

Seorang atlet mengalami


kelesuan otot selepas
menyertai pertandingan
merentas desa

6. Situasi di atas dialami oleh seorang atlet dalam suatu pertandingan.

a) Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan dua faktor yang menyebabkan


situasi ini boleh berlaku.

i. ................................................................................................................

ii.................................................................................................................
[2 markah]
b) Pilih salah satu di (a) dan huraikan secara ringkas

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................
[2 markah]

4571/2 7 [ Lihat Sebelah


SULIT

Rajah 5

7. Rajah 5 di atas menunjukkan piramid makanan.

a) Namakan kumpulan makanan S di atas.

…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Nyatakan bentuk penguraian tenaga yang dihasilkan oleh kumpulan S di


atas.

….………………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Berikan DUA kesan kekurangan nutrien kepada atlet.

i ……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………

ii ………………….…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 8 [ Lihat Sebelah


SULIT

Pelaku

7 ela 7 ela

Penguji

Rajah 6

8. Rajah di atas menunjukkan salah satu ujian kecergasan fizikal.

a) Nyatakan komponen kecergasan yang diuji pada rajah 6 .

..………………………………………………………………………………
[1 markah]

b) Namakan ujian kecergasan di atas.

…………………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Namakan satu ujian lain yang menguji komponen kecergasan sama seperti
di (a).

..…………………………………………………………………………………
[1 markah]

d) Berikan SATU perlakuan kemahiran sukan yang memerlukan komponen


kecergasan di atas.

..…………………………………………………………………………………
[1 markah]

4571/2 9 [ Lihat Sebelah


SULIT

PEMINDAHAN
PEMBELAJARAN

POSITIF SIFAR Q

Rajah 7

9. Rajah di atas menunjukkan jenis pemindahan pembelajaran kemahiran motor.


a) Nyatakan jenis pemindahan pembelajaran yang diwakili oleh Q
…….………………………………………………………………………..
[1 markah]

b) Berikan satu contoh situasi dalam sukan yang menggambarkan


pemindahan pembelajaran Q.
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Nyatakan perbezaan pemindahan pembelajaran positif dengan


pemindahan pembelajaran sifar.
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 10 [ Lihat Sebelah


SULIT

SISTEM YANG MENGAWAL


PERGERAKAN ASAS

SISTEM
SOMATOSENSORI
SISTEM P SISTEM Q

Rajah 8

10. Rajah di atas menggambarkan sistem yang mengawal pergerakan asas tubuh.

a) Namakan sistem Q.

…….…………………………………………………………………………….
[1 markah]

b) Nyatakan fungsi salah satu sistem biologi 10. a).


…….
…………………………………………………………………………….
[1 markah]

c) Sistem P terbahagi kepada dua jenis. Nama dan bandingkan kedua-dua


jenis sistem yang terdapat dalam sistem P.

…….
…………………………………………………………………………….

…….………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2 11 [ Lihat Sebelah


SULIT

BAHAGIAN B

Saya adalah salah


Perbelanjaan seorang Ahli
RM 2600.00 Jawatankuasa
Kewangan

Kejohanan Bola
Sepak 7 Sebelah
2-7 Ogos 2006

Rajah 9

1. Rajah 9, menggambarkan seorang ahli jawatankuasa sebuah pertubuhan sukan


sedang menjalankan tugasannya.

a) Jelaskan tugas-tugas jawatankuasa yang digambarkan dalam rajah di


atas. [4 markah]

b) Huraikan TIGA sumber utama kewangan yang boleh diperolehi untuk


mengelolakan kejohanan tersebut. [6 markah]

4571/2 12 [ Lihat Sebelah


SULIT

2. Sistem kardiovaskular yang efisien akan memudahkan seseorang atlet


melakukan aktiviti latihan yang lebih mencabar.

a) Jelaskan secara ringkas peranan atrium dan ventrikel dalam menjalankan


fungsi sistem kardiovaskular.
[6 markah]

b) Hipertrofi dan atrofi jantung adalah perubahan-perubahan yang boleh


berlaku pada struktur jantung. Bezakan ciri-ciri hipertrofi dan atrofi
jantung.
[4 markah]

4571/2 13 [ Lihat Sebelah


SULIT

Rajah 10

3. Rajah 10, menunjukkan seorang atlet sedang berlatih dalam cuaca yang panas
a) Huraikan DUA kesan yang mungkin dialami oleh atlet di atas.
[4 markah]

b) Terangkan TIGA cara yang boleh diambil bagi mengelakkan kesan


di atas.
[6 markah]

4571/2 14 [ Lihat Sebelah


SULIT

4. Pembelajaran kemahiran motor dipengaruhi oleh beberapa pembolehubah.

a) Nyatakan pembolehubah-pembolehubah dalam pembelajaran kemahiran


motor.
[4 markah]

b) Terangkan ciri-ciri perbezaan individu dari segi keupayaan persepsi


motor.
[6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

4571/2 15 [ Lihat Sebelah