Vous êtes sur la page 1sur 7

Mateusz Przytulski Gr 7 Ekonomia

Temat: Wyposaenie gospodarstw domowych w dobra


nowoczesne na tle innych krajw wiata w latach 2005-2012.

Spoeczestwo
informacyjne
terminem
okrela
si spoeczestwo,
w
ktrym
towarem
staje
si informacja traktowana jako szczeglne dobro niematerialne,
rwnowane lub cenniejsze nawet od dbr materialnych. Przewiduje
si rozwj usug zwizanych z 3P (przesyanie, przetwarzanie,
przechowywanie informacji).
Pastwa wysoko rozwinite gospodarczo
Podstawowymi cechami pastw wysoko rozwinitych gospodarczo
s:
Produkt Krajowy Brutto przypadajcy na 1 mieszkaca powyej
10000 USD;
dominacja usug w strukturze zatrudnienia i w tworzeniu PKB;
wszechstronnie
rozwinita
infrastruktura
techniczna
i
usugowa;
dua wydajno pracy;
duy udzia przemysu wysokich technologii;
spadajca energochonno produkcji dziki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiza technicznych;
niewielki lub ujemny przyrost naturalny wywoujcy procesy
starzenia si spoeczestwa;
wysoki wskanik urbanizacji.
W swojej pracy jako
nastpujce pastwa:

obraz

porwnania

do

Polski

wybraem

Stany Zjednoczone
Chiny
Rosja
Indie
Japonia
Brazylia

Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja nie przypadkowo znalazy si w licie


pastw ktre przedstawi, poniewa s to najlepiej rozwinite gospodarczo
kraje i pominicie ich w poniszej analizie byoby duy bdem. Indie s

specyficznym krajem, poniewa w 60 % specjalizuj on si w rolnictwie, a


wic porwnanie go z innymi krajami w kontekcie dbr nowoczesnych
przedstawi nam due rnice pomidzy tymi pastwami. Japonia jest bardzo
szybko rozwijajc si gospodark i z roku na rok odnoszca znaczne
wzrosty PKB. Brazylia obecnie jest sidm gospodark wiata i najwiksz
gospodark w Ameryce Poudniowej.

Tabela 1

Dochd narodowy brutto na mieszkaca w US$


Kraj

GNI per capita


200 200 200
4
5
6
627 727 834
0
0
0
436 463 480
90
50
80

200
7
980
0
486
40

149
0
314
0
630

247
0
760
0
960

201
0
123
90
489
60

201
1
123
10
506
60

201
2
126
60
523
50

201
3
129
60
536
70

305 361 424


0
0
0
Rosja
964 929 100
0
0
10
Indie
105 117 129
0
0
0
Japonia
371 391 386 376 378 376 421
50
40
00
60
70
10
90
Brazylia
331 396 480 610 748 814 952
0
0
0
0
0
0
0
rdo: opracowanie na podstawie data.worldbank.org

490
0
108
20
145
0
451
90
107
00

572
0
127
40
155
0
476
90
116
40

656
0
138
60
157
0
461
40
116
90

Polska
Stany
Zjednocz
one
Chiny

174
0
446
0
740

204
0
582
0
820

200
8
118
70
493
50

200
9
122
00
480
40

Wnioski:
Zdecydowanie najbardziej rozwinitym gospodarczo krajem s
Stany Zjednoczone, ktre maj ogromn przewag nad innymi
pastwami

Pomimo tego, e Chiny maj mniejszy dochd narodowy per


capita od Polski, to ich rozwj gospodarczy jest duo wikszy.
Wynika to z duej liczby mieszkacw.
Patrzc na liczb mieszkacw Polski i innych pastw wiata,
moemy stwierdzi, e duo jeszcze nam brakuje pod
wzgldem rozwoju gospodarczego do najlepszych pastw
wiata.

Tabela 2
Dynamika 2013/2004
Kraj
Dynamika
Polska
207 %
Stany
123 %
Zjednoczone
Chiny
440%
Rosja
441 %
Indie
249 %
Japonia
124 %
Brazylia
353 %
rdo: opracowanie wasne na podstawie data.worldbank.org
Wnioski:
Najwikszy wzrost poziomu gospodarczego w porwnaniu z
rokiem 2004 osigny odpowiednio Rosja i Chiny, najmniejszy
za Japonia i Stany Zjednoczone.
W Polsce w przecigu 10 lat dochd narodowych na mieszkaca
wzrs ponad dwukrotnie.
Stany Zjednoczone i Japonia maj najnisze wskaniki dynamiki,
poniewa dochd narodowy na mieszkaca w tych pastwach
jest na tyle wysoki, e kolejny wzrost powoduje mniejszy
przyrost procentowy.
Wykres 1
Dynamika GNI roku 2004 i 2013

Dynamika 2013/2004
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

rdo: opracowanie wasne na podstawie data.worldbank.org

Tabela
3

Wskanik nasycenia gospodarstw domowych poszczeglnych


pastw w Internet
(na 1000 mieszkacw)

Kraj
Polska
Stany
Zjednoczon
e
Chiny
Rosja
Indie
Japonia
Brazylia

Rok
2005
388

2006
446

2007
486

2008
531

2009
590

2010
623

2011
619

2012
623

680
85
152
24
669
210

689
105
180
28
689
282

750
160
247
40
743
309

740
226
268
44
754
338

710
289
290
51
780
392

717
343
430
75
782
407

697
383
490
101
791
457

793
423
638
126
863
486

Wnioski:
Najniszy wskanik nasycenia maj Indie. Wynika to z faktu, e
obecnie kraj ten zatrudnia 60 % ludnoci w rolnictwie.
Najwyszy wskanik nasycenia maj Stany Zjednoczone i
Japonia. Kraje te charakteryzuj si wysok technologi, ktra
przenika rwnie do gospodarstw domowych.
Polska na tle innych pastw prezentuje si w dobrym wietle. Z
roku na roku widoczny jest wzrost, ale procentowy udzia jest
coraz mniejszy, poniewa dobro te we wspczesnym wiecie
jest traktowane jako standard ycia codziennego.

Tabela 4
Wskanik nasycenia gospodarstw domowych poszczeglnych
pastw w telefony komrkowe (na 1000 mieszkacw)
Kraj
Polska
Stany
Zjednoczon
e
Chiny
Rosja
Indie
Japonia
Brazylia

Rok
2005
763

2006
963

2007
1084

2008
1150

2009
1173

2010
1229

2011
1313

2012
1415

681
300
831
81
760
460

763
350
1057
153
795
533

820
412
1190
200
840
644

851
482
1394
300
877
792

890
550
1660
440
910
880

911
663
1666
623
970
1010

941
720
1421
730
1021
1190

960
811
1452
701
1093
1125

Wnioski:
Najwyszy wskanik maj odpowiednio Rosja i Polska. Warto
zaznaczy, e oba te kraje cechuje duy wzrost w stosunku to
lat
poprzednich.
wiadczy
to
o
duym
postpie
technologicznym w tych krajach.
Indie i Chiny s krajami w ktrych na jedn osob w
gospodarstwie domowym przypada mniej ni 1 telefon. Indie
ponadto zanotoway ogromy wzrost w 2012 roku w stosunku do
roku 2005 gdzie wskanik nasycenia wynosi tylko 81 telefonw
na 1000 mieszkacw, a obecnie ksztatuje sie on na poziomie
701 telefonw na 1000 mieszkacw.

Analiza wyposaenia dbr nowoczesnych w


gospodarstwach domowych w czasie kryzysu.
Kryzys finansowy na wiecie ktry rozpocz si w 2007 roku mia
wiele negatywnych skutkw rwnie w Polskiej gospodarce. Sytuacja
dotyczy rwnie gospodarstw domowych. Z powyszej tabeli
przedstawiajcej dochd narodowy na mieszkaca widzimy, e
dynamika wzrostu w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wynosi
121%. wiadczy to o tym, e pomimo wiatowego zaamania nasz
kraj by jeszcze w dobrej sytuacji. Najszybciej poza Stanami
Zjednoczony kryzys ten odczuy takie pastwa jak Rosja, Japonia,
Chiny a take pastwa UE ktre przystpiy do strefy euro. W
powyej wymienionych krajach dynamika dochodu narodowego na
mieszkaca bya juz poniej 100 % w 2009 roku w stosunku do 2008.
W Stanach Zjednoczonych wskanik ten wynosi 97%, w Japonia za
99%. Polska dotkliwie odczua z sytuacj gospodarcz w 2010
kiedy to dynamika dochodu narodowego na mieszkaca w stosunku
do roku 2009 zmalaa o 1%. Podobnie sytuacja wyglda w stosunku
do dbr nowoczesnych a wic telefonii i Internetu. Tutaj Polska
rwnie odczua wiatowy kryzys. Widoczny spadek uytkownikw
Internetu na 1000 mieszkacw wida w 2011 roku. Inaczej sytuacje
wyglda w przypadku telefonii komrkowej. Tutaj analizujc tabel
nie wida spadku uytkowania telefonw na 1000 mieszkacw.
Sytuacja ta moe wynika z faktu, i telefonia komrkowa juz w 2008
roku bya na tyle rozwinita i cena tego dobra na tyle niska, e

pomimo kryzysu nie spowodowao to zrezygnowania z nabywania


tego dobra przez gospodarstwa domowe. Internet pomimo, e jest
obecnie te bardzo popularnym dobrem, bez ktrego ciko sobie
wyobrazi ycie gospodarstw domowych, to jednak liczba ta zmalaa
w 2011 roku w stosunku do 2010.

Podsumowanie:
Zdecydowanym faworytem pod wzgldem wyposaenia gospodarstw
domowych w dobra nowoczesne s Stany Zjednoczone. Wida z
powyszej analizy, e kraj ten juz w 2005 roku mia znaczc
przewag nad innymi pastwami. Polska pomimo, e nie jest potg
gospodarki wiatowej, to z roku na rok niweluje te rnice ktre byy
widoczne szczeglnie na pocztku badanego okresu. Zasada ta tyczy
si wszystkich pastw. Z roku na rok rnice te zmniejszaj si a
kraje mniej rozwinite albo takie ktre specjalizuj si w innych
dziedzinach gospodarki ( Indie - rolnictwo), gdzie te dobra
nowoczesne nie s tak rozwinite pomalutku zbliaj si do tych
pastw czowki wiatowej. W obecnym wiecie wyposaenie
gospodarstw domowych w dobra nowoczesne ( Internet i telefonia
komrkowa).

Bibliografia:
M. JANO-KRESO, 2006. Konsument i konsumpcja we wspczesnej gospodarce , SGH,
Warszawa
D. ROZKRUTA (red.), 2013 Spoeczestwo informacyjne w Polsce. Wyniki
bada statystycznych z lat 2009-2013, Urzd statystyczny, Szczecin