Vous êtes sur la page 1sur 42

j

#
j
4

&4

w

q = 80,000000
q =q50,999981
= 80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 q = q60,000000
= 80,000000

Jazz Guitar

q = 126,000130

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

q = 131,000076

2
/4

? 42

? J

14

Tbn.

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

/ O

&

4
4 O
2
4

4
&4

#
4
? 42 3
4
9

J. Gtr.

q = 102,000053

6
3
b

42
&

w
6

Congas

4
4

O
.

#

.r j

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

.r j

O
j
j j j

J
J

j j


J
J

2
18

Tbn.

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

j
&

?

?

22

Tbn.

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

? w


J
O

j j j j
&


3
#

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

O
.r j

j j j j

&
# J

J
J
? w

O
3
3
j j j

R
J
. J
J

#

26

Tbn.

j j j j

3
b
J

b

O
.
r j j
#

R
j bn #.

bn #

30

Tbn.

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


/ O
. j . .
r r r
&
J

b
?

b
?

n

J

J
J

J
J

w
w
w

3
3

34

Tbn.

Congas

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

r w q = 94,999992

RJ

?
J

?
J

&

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

j j w

3
3
3
3

w
w

w
3
3
3
3

2
4
2
4
2
4
2
4
2
4

4
37

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

q = 131,000076

? 42

2
/4

2
&4

2
&4

4
4

# 3

#
.
? 42

?2
4

44
O
O
O
n

4

4

bn bn

.

.
4


4
#

J
4
J b
b
b
4

J
4
J

41

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

/ O

b n J


& #

& #

?
?


.r j

b w

b n J b w

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


.r j

O
j
j

J
j
j

j j

J
j
j


? J

45

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


J
J

j j j j j

&

j j j j j


&
J
J

j
j
j

3
#

j
3 3

3
#

? J

49

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


/ O
O

&

& R J
#

.
b
?


b
?

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


J
.r j
J

O
j
j

J
j
j

j j

J
j
j

j j

j j


? J

53

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

j
&
j
& j

? J
j

? J

j j j

j j j

j j

j 3 j

O
. j

3 .

3
b

J
b

57

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

O

.
.
j

& #

j
.
r j j
r .r .r

& #
J

.R
?
b n J b
/ O

b n J b

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

n

J

O
n

#n
J
#n
J

61

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


&

w
& w
?

#
#

w q = 94,999992

w
j
j

w
w

64

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

w
&
w
w
& 3
3
3
3

w

3
3
3
3

?

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

q = 131,000076

2
4

2
4
2
4

4
4
4
4

4
4

#
3
2 3
4
4
4

#
2
4

4
4
2
4

4
4

8
67

Tbn.

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


& bn

& #

w
?
w
?


O
n
.

bn
.

# n# n
.

70

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.&

.r j


&

#
&
?

A. Bass

E. Bass

O
nn


.
r j
#

b
b

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

O
j
j j j

J
J
j
j
j j

J
J

j
3

j j

j j

J
w

9
74

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

j
&
j

&

R
&
3

j j j j

j
j
j3
3
J
J

3
w

3
3

O

&

&

.R J

&
77

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass


# J

.
r j
#
J

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

O
j
j j j

J
J
j
j
j j

J
J

j
3

j j

j j

10
81

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

j j
&

j
j

&


&

A. Bass

? w

E. Bass

? w

j
j

j
j


J

J

j # 3

# 3

3
j

3

84

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

/ O

&

&
j

& J
.
r
n# r

#
w

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher.r j

j

j

.R

b n
b n


.r j .r .r

J
j


b

b

11

87

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

/ O


& #

& #

&

? J

? J

n

J
n

J
3


#n

w
w
w

w
w
w

J
3J


J

# w

#n

# w

91
j

&
j

w
j

&
j

j
&

q = 94,999992

J. Gtr.

J. Gtr.

J. Gtr.

? w

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

? w

q = 131,000076

2
4

4
4

#
3
2 3
4
4
4

#
2
4

4
4

w
w
w

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

2
4
2
4

4
4
4
4

12

4
/4

94

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

4
&4

4
&4

? 44

?4
4

O
bn bn
.

#

n

.

.
R

97

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

Accord.

Lead 1


&

&

#
5

5 12


?
R


?
R

{&

{&


.r j


#
. j
r
#


b
R
b n


b
R

b n


Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

13
100

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.


&
w
&

5
5

b n
b
b
?

b n
E. Bass

#

J
J
Accord. &
{
3
A. Bass

Lead 1

=
Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.

{&

103

&
#
w
& #

j
#
3.r j

O

w


.


5

.r j

5
5

b
b.


5

b n
b
b
? b n

b n
E. Bass
#

J
R R
Accord. &
{
A. Bass

Lead 1

{&

b n

r r #
j

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

14
106

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.


&
w
&

E. Gtr.

.r j

#
.
r j
#

#
.

#
0

b
b n b
J
b
b
?

E. Bass


J

#
# #

J

Accord. &
{
A. Bass

Lead 1

=
Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

{&

110


&
w
&
0

E. Gtr.

A. Bass

# #

.r

j

b

b n
b n

.r

b n

b n

#

R
R
R
R
R
R
R
R
R R R R R R R R
Accord. &
{
E. Bass

Lead 1

r r r r r r r r
{& r r r r r r r r
#

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

15
112

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.


&
w
&

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass


.


0

R
Accord. & R
{
Lead 1

=
Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.


{& r r

116


&
w

&


#
w

#
12

b
b

Lead 1

j
{&

.r j


#
w

#

.r j

b n b b n
b n b b n


.
w
J
J
j

b
?

E. Bass

R R R R
Accord. &
{
A. Bass

8
8

8
8

w

8


.r j

b n b

R R R R R J

b n

r r r r r r r r r j

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

16
119

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.


&
#
w
& #

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

Accord.

{&

Lead 1

{&

=
Congas

J. Gtr.

J. Gtr.


&
w
&
20

Accord.

Lead 1

.r j


.


0 8


#
w

#
8

#
. j
r
#

14

16

b n
b n

{& w

{&

3 5

b n b b n
b n b b n

A. Bass

123

E. Gtr.

E. Bass

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

13 19

b
b

.r j

b

12

j
#

j
#

10

17

b n
b n

17
126

Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

A. Bass

E. Bass

Accord.

{&

Lead 1

{&

=
Congas

J. Gtr.

J. Gtr.

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

129

j
& #

& #j
3


3 3
.

3 3
.

{& j

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

5 10

12

b n

.r j
j

J. j
j
r

J 3

b n

j
#j
w
j
#j
w

b
b


J
Accord. &
{
Lead 1


&

&
3
J
17

E. Gtr.

j r


J
j r

12

12
8

b 3

18

&
131

J. Gtr.

&

J. Gtr.

E. Gtr.

A. Bass

E. Bass

Lead 1

{&

w
w
w
w
ww

0
6

{&

w
w
w
w
ww

Accord.

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Trombone

q = q80,000000
=
q=
50,999981
80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 qq == 80,000000
60,000000
126,000130

? 44

? J

14


? J

19

24

?
?

43

2
4
4 4

48


J
J

60

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


J
J


? J

53

w q = 94,999992

3
3
3

q = 131,000076

31

36

2
4
4 4


J
J

q = 102,000053 q = 131,000076

w q = 94,999992 q = 131,000076
42 44

2
66

? 44

91 q = 94,999992

Trombone

q = 131,000076

2
4

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

4
4

23

40

Congas

q = q80,000000
=
q=
50,999981
80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 qq == 80,000000
60,000000
126,000130

4
/4

q = 102,000053 q = 131,000076

2
4
4 4 O

11

17

23

29

/ O
/ O
/ O
/ O

35q = 94,999992 q = 131,000076

2
4
4 4 O

42

48

/ O
/ O

54

/ O

59

/ O

O

O

O

O

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

O

O

q = 94,999992 q = 131,000076

2
4
4 4

Congas

4
/4 O

66

71

77

83

/ O
/ O
/ O

89

/ O

q = 94,999992 q = 131,000076

2
4
4 4 O

96

102

108

114

120

/ O
/ O
/ O
/ O
/ O

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Congas
126

/ O

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Jazz Guitar

j
3

#

j
4

&4

w
w q = 102,000053
6
q = 126,000130
6
6
6
6
6
5
b

# n
&

.
.
3
q = 131,000076
8
.
2
4

4
4
& w
#

#
3
3 .
13
.
j

.r j j j j j

& #
#

J
J
17
j
j j j j j


&
J
J
J
q = 80,000000
q =q50,999981
= 80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 q = q60,000000
= 80,000000

&

R J
# .

20

j
.
r j j j j
#
J
J
J

j
j j j j j&

.
.r j
27
j
j


&

#
.R
30
.r j 3 .r .r 3

w
&

#

w
J


J
.
q = 94,999992
q = 131,000076
34

j
3
2 3
4

4
4
&
j

J
#
w
w
24

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

V.S.

Jazz Guitar

39

& bn bn

j j j j j j j j j j

&

J
J

44

j j


&

48

j
j j j
#
J
J
J

j
j j j j j


&

52

j j

&

55

4
4


bn bn

& #

64

&

w
w

q = 131,000076

2
4

.
r j
#

59

.r j

nn
&

n# n
# # #

69

j j

q = 94,999992

j j j j j j j j j j

&

J
J

72

j j

&

76

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

j
j j j
# J

J
J

Jazz Guitar

j j j j j j
&

80

j j


&

83

n

J

87

& #

92

&

w
w
w

q = 131,000076

2
4

4
4

#
3

j j

q = 94,999992

bn bn


#
w

102


#
w


#
w

107


#
w


#
w

& #

&
w

& #
w


#
w

& #
w

112

&
w

117

122

&
w


#
w

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


#
w


#
w


#
w


#
w

97

j
#

V.S.

Jazz Guitar

.r
j


j j

&
#

J
w

126

129

& #j

131

&

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

j
rJ

.3
3

w
w
w
w
ww

Jazz Guitar

q =q80,000000
=
q =50,999981
q80,000000
= q61,999996
= 80,000000q q==126,000130
60,000000
80,000000

4
&4

35 q = 94,999992 q = 131,000076

4
4
&

#
.
41
.
.r j

& #

2
4

q = 102,000053 q = 131,000076

2
4
4 4

.

#

.
r j
#

25

j
j j j

J
J

j
j j j j j


&
J
J
J

45

&

R J

48

j
.
r j j j j
#
J
J
J

j
j j j j j


&

.
.r j
55
j

j
j

&

#
.R
58
.r j 3 .r .r 3


n
w
w
&

#

w
J


J
.
q = 94,999992
q = 131,000076
62

j
3
3

w
2
4

4
4
&
j

J
# .
w
w
.
67
.
.
.r j


& #
#

52

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

V.S.

.
r j
& #

71

Jazz Guitar

j
j j j j j j j
J
J
J
J

j j
3

&

R J
J

75

.
r j
#
J

j j j j j j j j j j

&

J
J
.
.r j
83
j

j
j

&

#
.R
3
3
86
j
.
.
.


r r r
n


w
&
#
w
J


J
.
q
=
94,999992
q = 131,000076
90

j
3
3

w
2
4


4
4
&
j

J
# .
w
w
.
95
.
.
.r j


& #
#

.
99
.
. j
.r j

& #
#

.
103
.
.r j
.r j& # #

.
107
.
.r j
.r j& #
#

79

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

.
r j
& #

111

.r j

& #

115

.r j

& #

119

.r j

& #

123

127

& #j
w

.

#

.r j

.

#

.r j

.

#

Jazz Guitar

j
r

&
J


.3

130

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

.r j

j j
#

.r
j

j
#

w
w
w
w
ww

Jazz Guitar

q =q80,000000
=
q =50,999981
q80,000000
= q61,999996
= 80,000000q q==126,000130
60,000000
80,000000

4
&4

25

35q = 94,999992 q = 131,000076

&

q = 102,000053 q = 131,000076

2
4
4 4

&
3

70

3
.r
r
j

84

n#

& J

88

&

J
3

91 q = 94,999992

&

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

q = 131,000076

2
4

.
R

&
w
j

&

2
4
4 4

w
j

79

25

q = 94,999992 q = 131,000076

74

2
4
4 4

4
4


J
3

40

7-string Electric Guitar

q =q80,000000
=
q =50,999981
q80,000000
= q61,999996
= 80,000000 q = 126,000130
60,000000
80,000000

E
B
G
D
A
E
A

35 q = 94,999992

5
5

105
5

12

5
5

112
0

q = 131,000076

5 12

q = 94,999992

q = 94,999992 q = 131,000076

97

25

q = 131,000076

25

66

25

q = 102,000053
q = 131,000076

8
8

8
8

8
8

120
0

8
5

20

14

16

124
13 19

12

10

17

17

3 5 10

128
3

12

12

12
8

131

0
6

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Acoustic Bass

q = q80,000000
=
q=
50,999981
80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 qq == 80,000000
60,000000
126,000130

? 44

13

19

25

30

b

3

50

56

j
bn #

q = 94,999992

J J w

b n J b w

J
R

b bn
b
J
J

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

b
2 j 4

4
4


b
? J

q = 131,000076

39


J b

J

J
J

2
4
4 4

b w

36

44

q = 102,000053 q = 131,000076

#n

V.S.

Acoustic Bass 3
q = 94,999992

65 q = 131,000076

? 42 44
?

71

88

# n
3

83

92

2
4

b
?

. #

77


# J w

61

J

#
q = 131,000076

2
4
4 4

q = 94,999992

.
R


?
b bn
b
R R

97

b
b
? b n

101

? bn
b bn
b bn
J

105

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Acoustic Bass

110

b b n
b b n

114

b b n
b b n

118

b b n
b b n

122

b b n
b b n

126

b b n

130

n b
3

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

b n

Fretless Electric Bass

q = q80,000000
=
q=
50,999981
80,000000
q = 61,999996
q = 80,000000 qq == 80,000000
60,000000
126,000130

? 44

13

19

25

30

b

3

50

56

j
bn #

q = 94,999992

J J w

b n J b w

J
R

b bn
b
J
J

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

b
2 j 4

4
4


b
? J

q = 131,000076

39


J b

J

J
J

2
4
4 4

b w

36

44

q = 102,000053 q = 131,000076

#n

V.S.

Fretless Electric Bass


3
q = 94,999992

65 q = 131,000076

? 42 44
?

71

88

# n
3

83

92

2
4

b
?

. #

77


# J w

61

J

#
q = 131,000076

2
4
4 4

q = 94,999992

.
R


?
b bn
b
R R

97

b
b
? b n

101

? bn
b bn
b bn
J

105

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Fretless Electric Bass

110

b b n
b b n

114

b b n
b b n

118

b b n
b b n

122

b b n
b b n

126

b b n

130

n b
3

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

b n

Accordion

q =q80,000000
=
q =50,999981
q80,000000
= q61,999996
= 80,000000q q==126,000130
60,000000
80,000000

4
&4

35 q = 94,999992

&

2
4

4
&4

& J

98

102
J
&
106

&

2
4
4 4

25

q = 131,000076

25

66

q = 102,000053 q = 131,000076

4
4

q = 94,999992

q = 94,999992 q = 131,000076

2
4
4 4


J
#

R R
J
3

25
q = 131,000076

2
4

4
4

#
3

#
#
J

#

R
R
R
R
R
R
R
& R R R R R R R R R R R

110

113

&

.
J

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


RRR R
V.S.

Accordion


117

R R R R R J
&

122

&

127

&

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher


J
J

Lead 1 (Square)

q =q80,000000
=
q =50,999981
q80,000000
= q61,999996
= 80,000000q q==126,000130
60,000000
80,000000

4
&4

35 q = 94,999992

&

25

66

4
&4

98

&

102

&

106

&

110

4
4

q = 94,999992 q = 131,000076

2
4
4 4

r r #
j

25

q = 94,999992

q = 131,000076

2
4

2
4
4 4

25

q = 131,000076

2
4

q = 102,000053 q = 131,000076

4
4

# #

& r r r r r r r r r r r r r r r r
#

112
& r r

r r r r

.
w

117
3

& r r r r r j121

&

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

w
j

V.S.

Lead 1 (Square)
127

& r

Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Vous aimerez peut-être aussi