Vous êtes sur la page 1sur 4

L'quation urbaine prsente deux termes : la Ville et

I'Observateur Urbain. Dans la ville contemporaine, nous


assistons a un ddoublement de ces facettes en quatre
termes : une ville double et un double observateur.

Dans la ville contemporaine , la vie se


droule a travers deux ralits
urbaines diffrentes : la ville
physique par opposition a la ville
virtuelle ou cyber-ville .
l'ancienne ville physique et les nouvelles reprsentations et
flux lectroniques qui sont eux aussi nanmoins physiques.
11 s'agit done de deux subjectivits diffrentes,
de deux domaines de fantaisie diffrents, l'un qui attrait
l'observateur qui dambule et l'autre a la mobilit et la
vitesse diverses qui dfinissent le tl-spectateur
physiquement e immobile ~ . Et bien que l'ancienne ville
physique et l'observateur qui la parcourt existent depuis
toujours, ils ont subi un changement radical. La ville
physlque contemporaine fait partie d'un systeme diffrentiel
qui comprend la ville-limite ou ex-urbaine et la vllle
lectronique qui afflue a un niveau global.
L'observateur-promeneur a chang ses habitude s et s'est
incorpor a un nouveau systme diffrentiel ou s'intgre
l'observateur-tlvtslf, qui subit aussi dsormais l'influence
d'lnternet et des mdia. L'nteraction complexe entre les
termes de cette matrice quadrangulaire nous donne
les cls qui nous permettront de rcrire le texte urbain.
Mario Gandelsonas

L'equaci urbana presenta dos aspectes: la Ciutat i !'Observador Urba. En la ciutat contemporania ens ocupem de
la duplicaci d'aquestes dues cares, amb la qual cosa tenim almenys quatre termes: una ciutat doble i un
observador doble.

La ciutat global contemporania es desenvolupa a travs de dues


realitats urbanes diferents: dluna banda , el que normalment
es presenta com la ciutat fsica ; de llaltra , la ciutat virtual o
ciberciutat.
Potser haurlem de parlar de materialitats diferents: la vella ciutat fsica i les noves representacions
i fluxos electronics, que no obstant aixo tamb sn fsics. Es tracta axi mateix de dues subectivitats diferents,
de dos ambits de fantasa diferents, un que es relaciona amb !'observador que camina,
i l'altre que es relaciona amb la mobilitat i la velocitat diverses que defineixen el teleespectador fisicament
' immobl". Encara que la vena ciutat ffsica i !'observador que hi camina han existit des del moment que exi steixen
les ciutats, ara han canviat radicalment. La ciutat fsica contemporania es veu afectada per la seva inclusi en un
nou sistema diferencial que inclou la ciutat lmit o exurbana i la ciutat electrnica que flueix a escala global,
encara que sigui incorporia . L'observador passejant ha canviat a causa de la seva inclusi en un nou sistema
diferencial que inclou !'observador televisu, actualment afectat tamb per Internet i les xarxes de comunicaci.
La complexa interacci entre els termes d'aquesta matriu quadrangular ens dna pistes
per a reescriure el text urba.
Mario Gandelsonas

La ville contemporaine reprsente la confluence de rseaux possibles. Les


rseaux pour dplacements et transports, y compris les rues, les chemins de ter
et les systmes de distribution des produits. Puis les rseaux d'information et de
communication comme tlphone, tlcopie, rseaux informatiques, publications,
services postaux et systmes de retransmission de radio et tlvision.
Finalement, les rseaux de gestion et de controle, y compris les systmes de
controle de la circulation et les divers systmes de surveillance militaire de la
police et des compagnies d'assurances. La ville a install et concentr ces
structures et infrastructures selon les besoins du capital et de l'activit
conomique. Les principales villes du monde ont poursuivi l'essor amorc au
XIXs. et aujourd'hui elles ont incorpor des rseaux lectroniques a leurs
stru cture s de sorte que les quartiers rsidentiels, les infrastructures culturelles,
voire les emplacements historiques et naturels continuent a coexister auprs de
ces nouvelles formes urbaines.
Aklra Suzuki

La ciutat contemporania com a superposici


de xarxes. La ciutat contemporania representa
una convergencia de tota mena de xarxes.
En primer lloc, les xarxes per als moviments i
el transport, incloent-hi els carrers,
els ferrocarrils i els sistemes de distribuc
deis productes.Desprs, les xarxes
d'informaci i de comunicaci, com ara el
telefon, el fax, les xarxes informatiques, les
publicacions, els serveis postals i els sistemes
de retransmissi de radio i televisi.
Finalment, les xarxes per a la gesti el
control, incloent-hi sistemes de gesti del
transit i els diversos sistemes de vigilancia
deis militars, la polica i les companyies de
seguretat.La ciutat ha concentrat i preparat
aquestes estructures i infraestructures d'acord
amb les demandes del capital i l'activitat
econmica. Les principals ciutats del mn han
continuat la seva expansi des del segle XIX i
avui, a la fi del XX, han comencat a incorporar
xarxes electroniques a les seves estructures,
de manera que entorns residencials,
infraestructures culturals i fins i tot
emplacaments histories i naturals continuen
existint al costat d'aquestes noves
formes urbanes..
Aklra Suzuki

Contrler et envoyer l'information, rgulariser et canaliser les images est un fait presque immatriel.

11 y a cinquante ans , la technologie nous a apport la ralit.


Aujourdlhui, nous la faisons disparaltre.
Tandis que les projets des annes trente ont contribu a la communication entre l'homme et la machine, aujourd'hui,
l'architecture a atteint le statut d'interconnecteur. Lla tache de l'architecture consiste a servir d'intermdiaire entre
l'homme et ses circonstances. Le concept d'espace doit se dvelopper, en relation directe avec le changement de
perception des moyens de communication. Nous devons laborer une stratgie pour crer un moyen au travers
duque! il serait possible de dfinir la distance entre les gens, le sujet et l'objet. L'architecture ne peut plus etre
percue comme une tentative d'tablir une relation directe avec l'usager, nais au contraire comme quelque chose qui
spare l'environnement construit de l'usager afn de conserver la ncessit d'une redfinition continue.
Wiel Arets

L'espai
urba coma
sistema de
xarxes : el
projecte com a
interconnector

Ara, els entorns urbans s'han vist devastats per una xarxa invisible que
circumda la terra, una xarxa ms densa que la metrpoli ms congestionada.
Aquesta xarxa, que s alla per proporcionar-nos informaci mitjancant
l'acceleraci de la comunicaci, opera en un espai perfectament controlat,
encara que immaterial: la seva estructura ha estat calculada, pero li manquen
referencias.

Ms que no pas un edifici amb estructures fixes,


una arquitectura de les forces
dissipatives pot oferir un model, una forma
virtual que es configura com un generador mltiple
dlun complex camp de forces.
Trabajar con estas fuerzas es un intento de encontrar modelos organizadores diferentes, redefinir sistemas tipolgicos
de organizacin, generar sistemas de energa abiertos, incorporando informacin econmica, pblica y poltica .
Ben van Berkel

L'espace
urbain comme
systeme
de
,
reseaux :
Le projet
interface

Controlar i enviar informaci, regular i canalitzar


imatges s un fet en bona part immaterial.
Fa cinquanta anys la tecnologa ens va portar la
realitat. Ara l'esta fent desapareixer.
Mentre que els projectes deis anys trenta
contribu'ien a la comunicaci entre l'home i la
maquina, avui dia !'arquitectura ha assolit ms
aviat l'estatus d'interconnector.
De fet, actualment la tasca de !'arquitectura s
actuar de mitjancera entre l'home i tot ali
que li esdev. En aquest sentit, el concepte
d'espai s'ha de desenvolupar en relaci directa
amb el canvi de percepci per part del domini deis
mitjans de comunicaci . Hem de desenvolupar
una estrategia per crear un mitja a travs del qual
sigui po ssible definir la distancia entre la gent,
entre el subjecte i l'objecte.
L'arquitectura ja no es pot percebre com
un intent d'establir una relaci directa amb
l'usuari, sin ms aviat com una cosa que
separa l'entorn constru'i t de l'usuari per
tal de mantenir la necessitat d'una
redefinici contnua. Wiel Arets

Aujourd'hui, les villes ont t envahies par un rseau


invisible qui ~ntoure la terre, un rseau plus dense que la
mtro:Oie la plus congestionne. Ce rseau, qui se trouve
la pour nous fournir l'information opere dans un espace
parfaitement control bien qu'immatriel : sa structure a
t calcule mais les reperes lu manquent.

Plus qu 'un batiment aux structures


fixesJ une architecture de torces
dissipatrices peut offrir un modele,
une forme virtuelle qui se fac;onne .
comm un gnrateur multiple d'un
champ de torces complexe.
Travailler avec ces torces signifie une tentative de trouver
diffrents modeles organisationnels, de gnrer des
systemes typologiques d'organisation, de gnrer des
systemes ouverts d'nergie, en y incorporant l'information
conomique, politique et publique.
Ben van Berkel