Vous êtes sur la page 1sur 7

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

Present Simple-czas teraniejszy prosty

UYWAMY:
gdy mwimy o rutynie
gdy mwimy o harmonogramach
gdy mwimy o tkz. prawdach oglnych
gdy mwimy o prawdach oczywistych
gdy streszczamy opowiadania, bajki, wydarzenia historyczne, itp.
gdy wyraamy swoje opinie
gdy mwimy o emocjach
gdy komentujemy, relacjonujemy zdarzenia na ywo

PRZYSWKI CZSTOTLIWOCI:
a) przyswki stojce pomidzy podmiotem a orzeczeniem
always
of ten
sometimes
usually
seldom
rarely
hardly ever
never

Present Continuous-czas teraniejszy cigy

UYWAMY:
gdy mwimy o czynnociach wykonywanych w chwili mwienia o
nich
gdy mwimy o czynnociach przyszych zaplanowanych
gdy mwimy o czynnociach tymczasowych
gdy chcemy wyrazi irytacj i niezadowolenie

PRZYSWKI CZSTOTLIWOCI:
now
at the moment
at present
today
tomorrow
nowadays
these days
this week/month/year.
next week/month/year.

stawiamy albo na pocztku


albo na kocu zdania

e.g. I always go to school.

1|Strona

Uwaga!!!Jeeli w zdaniu pojawi si czasownik be (jego odmieniona


forma to: am, are, is) to powysze przyswki wystpuj po czasowniku!!!!
e.g. I always am busy. -----le!!!
e.g. I am always busy. -----dobrze!!!
b) przyswki stojce albo na pocztku albo na kocu zdania
every day/everyday
every week/month/year..
from time to time
once a week/month/year..
twice a week/month/year.
three times a week/month/year.
e.g. Every day I go to school.
e.g. I go to school every day.
KONSTRUKCJA ZDANIA:
1) zdanie twierdzce
podmiot + orzeczenie +
w 3 os. lp. dodajemy s lub es

generalnie do czasownika w 3 os. lp. dodajemy


kocwk s , ale jeeli czasownik w bezokoliczniku koczy
si na : -s, -ss, -ch, -h, -o, -x to wtedy dodajemy
kocwk -es

jeeli czasownik w bezokoliczniku koczy si na

KONSTRUKCJA ZDANIA
1) zdanie twierdzce
podmiot + be + czasownik ~ing
be naley odmieni przez osoby
2) zdanie przeczce
podmiot + be + not + czasownik ~ing
be naley odmieni przez osoby

2|Strona

-y to:
play
try

he/she/it play
he/she/it tries

2) zdanie przeczce
podmiot + dont/doesnt + czasownik w bezokoliczniku
3) zdanie pytajce
a) pytanie typu czy
Do/Does + podmiot + + czasownik w bezokoliczniku

3) zdanie pytajce
a) pytanie typu czy
be + podmiot + czasownik ~ing
be naley odmieni przez osoby
b) pytanie szczegwe: what, where, when
What
Where
. ..

be + podmiot + czasownik ~ing


be naley odmieni przez osoby

b) pytanie szczegwe: what, where, when,


What
What time
How of ten
..

do/does + podmiot + + czasownik w bezokoliczniku

3|Strona

EXERCISES
I. Czasowniki z nawiasw wpisz w odpowiedniej formie czasu Present Simple.
1) My friend John of ten ............................. (get) early in the morning and (prepare) breakfast for his whole family.
2) I.(not, understand) maths and thats why I ..(be) really afraid of my test on Monday.
3) Why .. (Ann, seldom, wear) dresses?
4) From time to time Tom . (work out) hard at the gym.
5) .. (Mary, like) reading set books?
6) Tom never . (agree) with my opinions and I .(be) really fed up with it.
7) How often . (you, go) for a walk with your dog?
Odpowiedzi:
1) gets; prepares
2) do not understand; am
3) does Ann seldom wear
4) works out
5) Does Mary like
6) agrees; am
7) do you go

4|Strona

II. Czasowniki z nawiasw wpisz w odpowiedniej formie czasu Present Continuous.


1) This week my friends .......................... (move) into their new flat.
2) Why . (you, stare) at me? Is something wrong?
3) We.. (spend) this upcoming holiday in the mountains.
4) The baby .. (cry) because is very hungry.
5) .. (John, do) something important right now?
6) What (they, do) this weekend?
7) On Thursday I ..( take) very difficult English exam.
Odpowiedzi:
1) are moving
2) are you staring
3) are spending
4) is crying
5) Is John doing
6) are they doing
7) am taking

5|Strona

III. Przetumacz zdania uywajc odpowiedniego czasu.


1) Zawsze spotykam ci na rogu tej ulicy.
2) Dlaczego dzisiaj rano idziesz na zakupy?
3) Jego przyjaciel czsto podruje po caym wiecie.
4) My nigdy nie kamiemy, poniewa wiemy, e to jest zabronione.
5) Czy w przyszym tygodniu pjdziemy do kina?
6) Mj tata nie moe zrozumie dlaczego cigle robi straszny baagan w swoim pokoju.
7) Czy John myj zby dwa razy dziennie?
8) Dlaczego na mnie krzyczysz? Wiesz, e tego nie lubi.
Odpowiedzi:
1) I always meet you on the corner of this street.
2) Why are you going shopping today morning?
3) His friends often travel all over the world.
4) We never lie because we know that this is forbidden.
5) Are we going to the cinema next week?
6) My dad cant understand why I am still making a horrible mess in my room.
7) Does John brush his teeth twice a day?
8) Why are you shouting at me? You know that I dont like it.
6|Strona

7|Strona