Vous êtes sur la page 1sur 8

Barbara Ann

Pour le Quatuor Mde


Fred Fassert

Fred Fassert

= 170

 5 

3
2
 
4 d
d
d


 44
Tenor I 
 
    
8

 4 
 4

Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Tenor II

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba

Ba- Ba- Ba- Ba

Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- br'a Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- br'a Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Baritone

 

 44 
  4 
 4


6 
 

 7 

Ann

   
  
 d d d
   

Bass

Bar- b'ra

Ba-

Bar- br'a Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

  

      
 


 9 

10

 

   
  
take

my

 d d
  

Bar- b'ra

hand

   
 

Ann

You got me

     
 
d d d
     

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann

Ba- Ba- Ba-

Ba

Ba- b'ra Ann. You got me

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann

Ba- Ba- Ba-

Ba

Ba- b'ra Ann. You got me

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann

Ba- Ba- Ba-

Ba

Ba- b'ra Ann. You got me

   
 

   
 
   
 

     
 

11     12    13  14   15  


 

 
8

              


 
 
rock- in' and a roll- in' rock in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar b'ra Ann. 1 Went to the dance

d d d
    
         
 
rock- in' and a roll- in' rock in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. 1 Went to the dance

rock- in' and a roll- in' rock in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. 1 Went to the dance

     
     

 
  
16    17   18

 
rock- in' and a roll- in' rock in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. 1 Went to the dance

 19  

           
 
look- ing for ro- mance

Saw Bar- b'ra Ann, so I thought I'd take a chance

Bar- b'ra Ann, Bar- b'ra Ann,

 
           
look- ing for ro- mance,

Saw Bar- b'ra Ann, so I thought I'd take a chance on Bar- b'ra Ann, Ba-

Ba-

look- ing for ro- mance,

Saw Bar- b'ra Ann, so I thought I'd take a chance on Bar- b'ra Ann, Ba-

Ba-

look- ing for ro- mance,

Saw Bar- b'ra Ann, so I thought I'd take a chance on Bar- b'ra Ann, Ba-

Ba-

            


 


Ba

20 
 
8

 


21

 

22

     
 

to take my

hand

You got me rock- in' and a roll- in' rock

      


 
     


take my hand. You got me rock- in' and a roll- in', rock

take my hand, Bar- b'ra Ann, Ba- Ba,

      

take my hand, Bar- b'ra Ann, Ba- Ba,

   
 

 

23   
 
take my hand. You got me rock- in' and a roll- in', rock

      

 


28
24     25  26   27
d d
d 
   

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- br'a Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

         

 
 
in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Ba,

that

chick Ba- Ba- Ba-

Ba

d d d
    
    
 
in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

          


 

Bar- b'ra Ann.

29   30 
 
 

 31 

32

 33 

34

 

             
 
 
 
 
Ba- Ba- Ba- Ba

Ba-

Bar- b'ra

d d d
 
    

Ann

take

my

hand

Bar- b'ra

d d d
       

 

Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- b'ra Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- br'a Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- b'ra Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- br'a Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- b'ra Ann. Oh, Ba- Ba- Ba- Ba

Bar- br'a Ann.

Ba- Ba- Ba- Ba Bar- b'ra Ann.

              


 
 
 
35  
 

36

37   
 38    
 

              
 

 
Ann

You got me rock- in' and a roll- in' rock

in' and a reel- in' Bar- b'ra

d
d d
 
            
Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra

Ba- Ba- Ba

Bar-

b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock in'

              
 

and a reel- in', Bar- b'ra Ann,

39   40   41  
 

 

42

  

43

  

     
 
 
 
Ann, Ba- Ba-

Bar b'ra Ann. 2 Tried Peg- gy Sue,

Ba

tri- ed Bet- ty Lou,

tried Mar- ry Lou, but I

     

     

 
 
 
Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. 2 Tried Peg- gy Sue,

tri- ed Bet- ty Lou,

tried Mar- ry Lou, but I

Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. 2 Tried Peg- gy Sue,

tri- ed Bet- ty Lou,

tried Mar- ry Lou, but I

Bar- b'ra Ann. 2 Tried Peg- gy Sue,

tri- ed Bet- ty Lou,

tried Mar- ry Lou, but I

       


 
  
44 
 
Ba- Ba- Ba-

Ba

 45  

46

      
 
knew she would- n't do.

Ba-

knew she would- n't do. - Bar- b'ra Ann, Ba-

Ba-

knew she would- n't do. - Bar- b'ra Ann, Ba-

Ba-

 
Ann

    

Bar- b'ra

47

take my hand, Bar- b'ra Ann, Ba- Ba,

      


 


    


knew she would- n't do. - Bar- b'ra Ann, Ba-

     

Bar- b'ra Ann, Bar- br'a Ann,

 
     

     

take my hand, Bar- b'ra Ann, Ba- Ba,

  

 
take

my hand, Bar-

 

b'ra Ann, Ba-
Ba,

49    50    51  48 
 
8

             
 


You got me rock- in' and a roll- in' rock

in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

d
 


     
    
take my hand. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

take my hand. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

take my hand. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

        
   

54
55
52    53
 56 

d d
d
  
 
    

 

Ba

   
  
Ba,

that

chick Ba- Ba- Ba-

Ba

d
 d
  
Bar- b'ra Ann.

   
 

Bar- b'ra Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Ba-

Bar- b'ra

    
 
d d
d
   

Bar- b'ra Ann. Oh,

Ba- Ba- Ba-

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. Oh,

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. Oh,

Bar- b'ra Ann.

Bar- b'ra Ann.

Ba

    
 

57  
 

58

 59 

60

 61 

     
 
 

Ann

take

my

d
d d
 
    
Ba

Ba- Ba- Ba-

Bar- br'a Ann.

Ba- Ba- Ba-

Ba

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- br'a Ann.

     


 

62 
 

Bar- b'ra

hand

   
 


Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

   
 


Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

   
 


Ann

  


Ba- Ba- Ba-

  
Ba- Ba- Ba-

Ba- Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann.

Ba

  


 63    64    65  


Bar- br'a Ann.

Ba

Ba- Ba- Ba-

Ba
              

 


You got me rock- in' and a roll- in' rock

in' and a reel- in' Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

d
d
 d


     
    
Bar- b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

Bar- b'ra Ann. You got me rock- in' and a roll- in', rock

in' and a reel- in', Bar- b'ra Ann, Ba- Ba-

Ba

        
  

 
66   

 


67

 

68

  

69

 

   
 

Bar b'ra Ann.

d
 d
   
8

  
  

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann,

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann,

Bar- b'ra Ann

 

  

 

Bar- b'ra Ann.

70

 

  

 


 
  

Bar- b'ra Ann.

Bar- b'ra Ann,

 

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann,

 

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann.

Bar- b'ra Ann,

Bar- b'ra Ann

Bar- b'ra Ann,

Bar- b'ra Ann