Vous êtes sur la page 1sur 915

ROCZNIK

STATYSTYCZNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATISTICAL
YEARBOOK
OF THE REPUBLIC OF POLAND

2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej


zakwalifikowao niniejsz publikacj do bibliotek
szk oglnoksztaccych i zawodowych
This publication was approved by
the Ministry of National Education
for school libraries

GWNY URZD STATYSTYCZNY


CENTRAL STATISTICAL OFFICE

ROCZNIK
STATYSTYCZNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATISTICAL
YEARBOOK
OF THE REPUBLIC OF POLAND

2014
ROK LXXIV WARSZAWA

YEAR LXXIV WARSAW

KOMITET REDAKCYJNY
GWNEGO URZDU STATYSTYCZNEGO

PRZEWODNICZCY

EDITORIAL BOARD
OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE

PRESIDENT

Janusz Witkowski
REDAKTOR GWNY

EDITOR-IN-CHIEF

Halina Dmochowska
CZONKOWIE

MEMBERS

Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach,


Ewa Kamiska-Gawryluk, Liliana Kursa, Hanna Poawska (sekretarz secretary),
Dominika Rogaliska, Joanna Staczak, Grayna Szydowska, Wanda Tkaczyk,
Katarzyna Walkowska, Halina Woniak, Agnieszka Zgierska, Magorzata yra
Prace merytoryczne Wydzia Publikacji Zbiorczych
w DEPARTAMENCIE ANALIZ
I OPRACOWA ZBIORCZYCH w skadzie:

Compiled by Aggregated Publications Section,


ANALYSES AND COMPREHENSIVE STUDIES
DEPARTMENT:

Grayna Czermak, Krystyna Gowacka-Smolis, Anna Kozera, Paulina Kucharska-Singh,


Elbieta Lipowska, Marcin Marikin, Magorzata Nowak-Zdunek, Krystyna Pilaszek,
Eliza Rybak-Nguyen, Anna Szczepaska, Grayna Szydowska
pod kierunkiem

supervised by

Teresy Nowak, Renaty Bielak

ZAKAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH

STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT

Redakcja techniczna i korekta


Technical supervision and proof-reading
pod kierunkiem
supervised by
Boeny Gorczycy
Skad
Typesetting
pod kierunkiem
supervised by
Jolanty Mossakowskiej
Opracowanie map
Preparation of maps
Euro Pilot Sp. z o.o.
01-355 Warszawa, ul. St. Konarskiego 3
Druk map Zakad Wydawnictw
Statystycznych
Projekt okadki

Printing of maps Statistical Publishing


Establishment
Cover design

Sylwester Jaboski

Przy publikowaniu danych GUS


prosimy o podanie rda

When publishing CSO data


please indicate source

ISSN 1506-0632

Publikacja dostpna na CD
oraz w Internecie www.stat.gov.pl

Publication available on CD
and on the Internet www.stat.gov.pl

ZAKAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGOCI 208.


Ark. druk. 57,25 i 2 mapy. Zam. 239.

PRZEDMOWA

Przekazujemy Pastwu siedemdziesite czwarte wydanie Rocznika Statystycznego prezentujcego informacje statystyczne charakteryzujce poziom ycia spoeczestwa i stan gospodarki
kraju, z uwzgldnieniem waniejszych zrnicowa regionalnych. Publikacja zawiera rwnie
obszerny zestaw danych z zakresu porwna midzynarodowych pozwalajcych okreli pozycj Polski w Europie i na wiecie.
W obecnej edycji Rocznika pragniemy zwrci uwag Pastwa na wprowadzone istotne
zmiany metodologiczne w nastpujcych obszarach tematycznych:
rachunki narodowe prezentowane od 1995 r. dane uwzgldniaj zmiany wynikajce
m.in. z tytuu wdroenia Europejskiego Systemu Rachunkw Narodowych i Regionalnych
w Unii Europejskiej (ESA 2010), ktry zastpi Europejski System Rachunkw Narodowych
i Regionalnych (ESA 1995),
bilans patniczy Polski przedstawione od 2010 r. informacje s zgodne ze standardami
zawartymi w Podrczniku do Bilansu Patniczego i Midzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej
(BPM6).
Tre Rocznika uzupeniono m.in. o informacje dotyczce:
prognozy ludnoci Polski na lata 20152050 z uwzgldnieniem zmian granicy wieku emerytalnego,
rodzin i dzieci w rodzinach,
wynikw wyborw posw do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 V 2014 r.
Ponadto, zachowujc oglny ukad tematyczny Rocznika, wyodrbniono dzia Organizacje
spoeczne i polityczne. Kocioy i zwizki wyznaniowe zawierajcy informacje poprzednio prezentowane w dziale Ludno. Wyznania religijne oraz nowe zagadnienia dotyczce dziaalnoci
organizacji pozarzdowych, tj. stowarzysze, fundacji, spoecznych podmiotw wyznaniowych,
samorzdu zawodowego i gospodarczego, organizacji pracodawcw oraz partii politycznych.
Oddajc do rk Pastwa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 wyraam podzikowanie respondentom oraz gestorom rde administracyjnych za przekazywanie danych,
ktre stanowi podstaw do opracowania informacji statystycznych. Serdeczne podzikowania
kieruj rwnie do wszystkich osb i instytucji zgaszajcych uwagi i wnioski, ktre przyczyniaj
si do ksztatowania treci Rocznika.

Prezes
Gwnego Urzdu Statystycznego

prof. dr hab. Janusz Witkowski

Warszawa, grudzie 2014 r.

FOREWORD

I am pleased to present you with the seventy-fourth edition of the Statistical Yearbook which
contains statistical information describing the living standards of the society and the condition of
the Polish economy, including important regional differences. The publication also comprises
a broad set of data concerning international comparisons making it possible to define Poland's
position in Europe and in the world.
In the present edition of the Yearbook, I would like to draw your attention to significant methodological changes introduced in the following domains:
national accounts data since 1995 include changes resulting, for instance, from the implementation of the European System of National and Regional Accounts in the European Union
(ESA 2010) which replaced the European System of National and Regional Accounts
(ESA 1995),
Poland's balance of payments information presented since 2010 is consistent with the
standards set out in the Balance of Payments and International Investment Position Manual
(BPM6).
The Yearbooks thematic layout was enriched with information regarding, among others:
population projection of Poland for 20152050 considering the changes in the limit of retirement age,
families and children in families,
results of the election of deputies to the European Parliament held on 25 May 2014.
While maintaining the general arrangement of the Yearbook, the chapter Social and political
organizations. Churches and religious associations was distinguished, containing information
previously presented in the chapter Population. Religious denominations and new issues concerning the activities of non-governmental organizations, i.e., associations, foundations, faithbased charities, professional and business associations, employers organizations and political
parties.
With the Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2014, I would like to express my gratitude to the respondents and keepers of administrative sources for the provision of data, which
constitute the basis for compiling statistical information. I would also like to thank all the persons
and institutions for their suggestions and recommendations, which advance the content of the
Yearbook.

President
of the Central Statistical Office

Prof. Janusz Witkowski, Ph.D.

Warsaw, December 2014

SPIS RZECZY

CONTENTS
Str.
Page

Przedmowa ............................................................

Foreword ................................................................

5, 6

Spis tablic ..............................................................

List of tables ..........................................................

829

Objanienia znakw umownych ..........................

Symbols .................................................................

29

Skrty .....................................................................

Abbreviations ........................................................

30, 31

Uwagi oglne .........................................................

General notes ........................................................

3239

TABLICE PRZEGLDOWE

REVIEW TABLES

I. Waniejsze dane o sytuacji spoeczno-gospodarczej kraju ..............................................................

Major data regarding the socio-economic situation


of the country .......................................................

4059

II. Waniejsze dane o sytuacji spoeczno-gospodarczej kraju w przeliczeniu na mieszkaca ............

Major data regarding the socio-economic situation


of the country calculated per capita ....................

6069

III. Waniejsze dane o wojewdztwach w 2013 r.

Major data by voivodship in 2013 ...........................

7081

DZIAY

CHAPTERS

I. Geografia .............................................................

Geography ...............................................................

II. Stan i ochrona rodowiska ..................................

Environmental protection ........................................

91117

III. Organizacja pastwa ..........................................

Organization of the State ........................................

118142

IV. Wymiar sprawiedliwoci ....................................

Justice .....................................................................

143184

V. Organizacje spoeczne i polityczne. Kocioy


i zwizki wyznaniowe

Social and political organizations. Churches and


religious associations

185197

VI. Ludno .............................................................

Population ...............................................................

198227

VII. Rynek pracy ......................................................

Labour market ........................................................

228266

VIII. Wynagrodzenia ................................................

Wages and salaries .................................................

267277

IX. wiadczenia spoeczne .....................................

Social benefits .........................................................

278291

X. Budety gospodarstw domowych .......................

Household budgets .................................................

292317

XI. Infrastruktura komunalna. Mieszkania ...............

Municipal infrastructure. Dwellings .........................

318336

XII. Edukacja i wychowanie ....................................

Education ................................................................

337371

XIII. Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna ..............

Health care and social welfare ................................

372395

XIV. Kultura. Turystyka. Sport .................................

Culture. Tourism. Sport ...........................................

396419

XV. Nauka i technika. Spoeczestwo informacyjne .....................................................................

Science and technology. Information society .........

420445

XVI. Ceny ................................................................

Prices ......................................................................

446464

XVII. Rolnictwo, owiectwo i lenictwo. Rybowstwo ...............................................................

Agriculture, hunting and forestry. Fishing ...............

465502

XVIII. Przemys i budownictwo ................................

Industry and construction ........................................

503531

XIX. Transport i czno ........................................

Transport and communications ...............................

532551

XX. Handel i gastronomia .......................................

Trade and catering ..................................................

552558

XXI. Handel zagraniczny .........................................

Foreign trade ...........................................................

559580

XXII. Finanse przedsibiorstw ................................

Finances of enterprises ...........................................

581600

XXIII. Pienidz i banki. Rynek giedowy. Zakady


ubezpiecze. Otwarte fundusze emerytalne

Money and banks. The stock market. Insurance


companies. Open pension funds .........................

601640

XXIV. Finanse publiczne .........................................

Public finance ..........................................................

641665

XXV. Inwestycje. rodki trwae ...............................

Investments. Fixed assets ......................................

666684

XXVI. Rachunki narodowe ......................................

National accounts ....................................................

685733

XXVII. Podmioty gospodarki narodowej .................

Entities of the national economy .............................

734738

XXVIII. Przegld midzynarodowy ..........................

International review .................................................

739893

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ....................

INDEX ....................................................................

894915

MAPY ....................................................................

MAPS ....................................................................

916

82 90

SPIS TABLIC

LIST OF TABLES
Tabl.
Table

DZIA I. GEOGRAFIA

CHAPTER I. GEOGRAPHY

Pooenie geograficzne Polski ...............................


Terytorium i granice ...............................................
Ukad pionowy powierzchni ....................................
Wysze szczyty grskie ......................................... .
Powierzchnie zlewisk i dorzeczy ............................
Wiksze rzeki .........................................................
Wiksze i gbsze jeziora .......................................
Waniejsze kanay .................................................
Wiksze sztuczne zbiorniki wodne ........................ .
Temperatury powietrza .......................................... .
Opady atmosferyczne, prdko wiatru, usonecznienie i zachmurzenie .........................................

Geographic location of Poland ...............................


Territory and borders ..............................................
Elevations ...............................................................
Higher mountain peaks ...........................................
Drainage areas and drainage basins .....................
Principal rivers ........................................................
Larger and deeper lakes ........................................
Major canals ...........................................................
Major artificial reservoirs .........................................
Air temperatures .....................................................
Atmospheric precipitation, wind velocity, insolation
and cloudiness ....................................................

DZIA II. STAN I OCHRONA RODOWISKA

CHAPTER II. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Uwagi oglne .......................................................... .


Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania powierzchni kraju ....................................................
Grunty rolne wyczone na cele nierolnicze i lene
na cele nielene ..................................................
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajce rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane ..............
Zasoby waniejszych kopalin w 2013 r. .................
Zasoby wodne i pobr wody ..................................
Zasoby eksploatacyjne wd podziemnych ............
Wyniki monitoringu jakoci wd podziemnych
w sieci krajowej ....................................................
Stan jednolitych czci wd powierzchniowych
objtych monitoringiem ......................................
Jako wody z wodocigw dostarczanej ludnoci
do spoycia w 2013 r. .........................................
cieki przemysowe i komunalne odprowadzone
do wd lub do ziemi ............................................
cieki odprowadzone sieci kanalizacyjn ............
Oczyszczalnie ciekw w 2013 r. ..........................
Osady ciekowe z przemysowych i komunalnych
oczyszczalni ciekw ..........................................
Cakowita emisja gwnych zanieczyszcze powietrza ................................................................
Cakowita emisja dwutlenku siarki, tlenkw azotu
i pyw wedug rde zanieczyszcze ...............
Cakowita emisja gazw cieplarnianych ................
Emisja i redukcja zanieczyszcze powietrza ......... .
rednie miesiczne cakowitej zawartoci ozonu
w atmosferze ...................................................... .
Lasy ochronne ........................................................
Powierzchnia o szczeglnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona ....................................
Parki narodowe ......................................................
Rezerwaty przyrody ...............................................
Parki krajobrazowe .................................................
Obszary Natura 2000 .............................................
Pomniki przyrody ....................................................
Waniejsze zwierzta chronione ............................
rednie roczne stenie cezu-137 w niektrych
artykuach spoywczych .....................................
Odpady wedug rodzajw .......................................
Nakady na rodki trwae suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej (ceny biece) ........

Str.
Page

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

82
82
83
84
85
85
86
87
88
89

11

90

General notes .........................................................

91

Geodesic status and directions of land use ...........


Agricultural land designated for non-agricultural
purposes and forest land designated for non-forest purposes ..................................................
Devastated and degraded land requiring reclamation and management as well as reclaimed and
managed land .....................................................
Major mineral resources in 2013 ............................
Water resources and withdrawal ............................
Exploitable underground water resources ..............
Results of monitoring of underground waters
quality in domestic network .................................
Status of uniform bodies of surface water subject to
monitoring ................................................................
Quality of water from waterworks supplied to the
population for consumption in 2013 ....................
Industrial and municipal wastewater discharged
into waters or into the ground .............................
Wastewater discharged by sewage network ..........
Wastewater treatment plants in 2013 .....................
Sewage sludge from industrial and municipal
wastewater treatment plants ...............................

1 (12)

100

2 (13)

101

3 (14)
4 (15)
5 (16)
6 (17)

101
102
103
103

7 (18)

104

8 (19)

104

9 (20)

105

10 (21)
11 (22)
12 (23)

105
106
106

13 (24)

106

14 (25)

107

15 (26)
16 (27)
17 (28)

107
107
108

18 (29)
19 (30)

109
109

20 (31)
21 (32)
22 (33)
23 (34)
24 (35)
25 (36)
26 (37)

110
110
111
112
112
113
113

27 (38)
28 (39)

113
114

29 (40)

115

Total emission of main air pollutants ......................


Total emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides
and particulates by sources of pollution .............
Total emission of greenhouse gases .....................
Emission and reduction of air pollutants ................
Monthly average total ozone content in the atmosphere ............................................................
Protective forests ....................................................
Area of special nature value under legal protection ......................................................................
National parks ........................................................
Nature reserves ......................................................
Landscape parks ....................................................
Natura 2000 areas ..................................................
Monuments of nature ..............................................
Major animals protected .........................................
Average annual caesium-137 concentration in
some food products ............................................
Waste by type .........................................................
Outlays on fixed assets in environmental protection and water management (current prices) ......

List of tables

Tabl.
Table
Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania
do uytku inwestycji ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ..................................................
Fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. .......................................................

Tangible effects of investments in environmental


protection and water management .....................
Environmental protection and water management
funds in 2013 ......................................................

DZIA III. ORGANIZACJA PASTWA

CHAPTER III. ORGANIZATION OF THE STATE

Organy przedstawicielskie

Representative organs

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .....................................................................


Wyniki wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 X 2011 r. wedug komitetw wyborczych .............................................................
Wyniki wyborw do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 X 2011 r. wedug komitetw wyborczych .............................................................
Wybory posw do Parlamentu Europejskiego ......
Wyniki wyborw do Parlamentu Europejskiego
w dniu 25 V 2014 r. wedug komitetw wyborczych ...................................................................
Posowie i senatorowie ...........................................
Kluby poselskie VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. .........................................
Wybrane dane o dziaalnoci VI oraz VII kadencji
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ........................

Elections to the Sejm and Senate of the Republic


of Poland .............................................................
Results of the election to the Sejm of the Republic of Poland on 9 X 2011 by election committees .................................................................
Results of the election to the Senate of the Republic of Poland on 9 X 2011 by election committees .................................................................
Elections of deputies to the European Parliament
Results of the election to the European Parliament on 25 V 2014 by election committees .................................................................
Deputies and senators ............................................
Deputy clubs of the VII term of the Sejm of the
Republic of Poland in 2013 .................................
Selected data regarding the activity of the VI and
VII term of the Sejm of the Republic of Poland
Activities of standing committees of the Sejm
of the Republic of Poland during the VI and
VII term ................................................................
Senate clubs and groups of the VIII term of the
Senate of the Republic of Poland in 2013 ..........
Selected data regarding the activity of the VII and
VIII term of the Senate of the Republic of Poland .....................................................................
Activities of standing committees of the Senate
of the Republic of Poland during the VII and
VIII term ...............................................................
Elections to organs of local government units
in 2010 ................................................................

Dziaalno staych komisji sejmowych VI oraz VII


kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej .........
Kluby i koa senackie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. .........................
Wybrane dane o dziaalnoci VII oraz VIII kadencji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ......................
Dziaalno staych komisji senackich VII oraz VIII
kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ........
Wybory do organw jednostek samorzdu terytorialnego w 2010 r. ............................................
Radni organw jednostek samorzdu terytorialnego ....................................................................
Wyroki i postanowienia Trybunau Konstytucyjnego
Dziaalno Rzecznika Praw Obywatelskich .........
Wybrane dane o dziaalnoci Najwyszej Izby
Kontroli ................................................................
Wybrane dane o dziaalnoci regionalnych izb obrachunkowych ........................................................

Councillors of organs of local government units ....


Verdicts and decisions of the Constitutional Tribunal
Activity of the Human Rights Defender (Ombudsman) ....................................................................
Selected data regarding the activity of the Supreme Audit Office ..............................................
Selected data regarding the activity of the regional
chambers of audit ...............................................

Administracja publiczna

Public administration

Uwagi oglne ..........................................................


Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej ................................................................

General notes .........................................................


Paid employment and wages and salaries in the
public administration ...........................................

Struktura terytorialna

Territorial structure

Gminy w 2013 r. .....................................................


Miasta na prawach powiatu w 2013 r. ...................
Powiaty w 2013 r. ...................................................

Gminas in 2013 ......................................................


Cities with powiat status in 2013 ............................
Powiats in 2013 ......................................................

Obrona narodowa i bezpieczestwo publiczne

National defence and public safety

Uwagi oglne ..........................................................


Stan osobowy Wojska Polskiego ...........................
Zatrudnieni w Wojsku Polskim ...............................

General notes .........................................................


Polish Military personnel .........................................
Paid employment in the Polish Military ..................
Paid employment and wages and salaries in the
Polish Military ......................................................

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Wojsku Polskim

Str.
Page

30 (41)

116

31 (42)

117

1 (43)

118

2 (44)

119

3 (45)
4 (46)

119
120

5 (47)
6 (48)

120
121

7 (49)

121

8 (50)

122

9 (51)

123

10 (52)

124

11 (53)

124

12 (54)

125

13 (55)

126

14 (56)
15 (57)

127
129

16 (58)

129

17 (59)

131

18 (60)

132

133

19 (61)

134

20 (62)
21 (63)
22 (64)

135
136
136

x
23 (65)
24 (66)

137
137
138

25 (67)

139

10

Spis tablic
Tabl.
Table

Udzia Wojska Polskiego w misjach i operacjach


pokojowych wedug krajw .................................
Penozatrudnieni w bezpieczestwie publicznym
Zatrudnienie i wynagrodzenia w bezpieczestwie
publicznym ..........................................................
Zarejestrowana dziaalno Pastwowej Stray
Poarnej ..............................................................

Participation of the Polish Military in peacekeeping


missions and operations by country ...................
Full-time paid employment in public safety services
Paid employment and wages and salaries in
public safety services ..........................................

DZIA IV. WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI

CHAPTER IV. JUSTICE

Uwagi oglne ..........................................................


Przestpstwa stwierdzone przez Policj i prokuratur w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych ........................................................
Przestpstwa stwierdzone przez Policj w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych
oraz wskaniki wykrywalnoci sprawcw przestpstw stwierdzonych przez Policj w 2013 r.
Przestpstwa stwierdzone przez Policj i prokuratur w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych wedug wyniku postpowania ........
Postpowania przygotowawcze w sprawach
o przestpstwa prowadzone przez jednostki
inne ni Policja i prokuratura w 2013 r. ..............
Postpowania w sprawach o przestpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzone
przez urzdy celne .............................................
Postpowania przygotowawcze w sprawach
o przestpstwa prowadzone przez Stra Graniczn ......................................................................

General notes .........................................................

Zatrudnieni i wynagrodzenia w prokuraturze ............


Dziaalno prokuratury w 2013 r. ..........................
Zakoczone
postpowania
przygotowawcze
w prokuraturze ....................................................
Powoanie sdziw .................................................
Sd Najwyszy, Naczelny Sd Administracyjny oraz
wojewdzkie sdy administracyjne w 2013 r. .......
Dziaalno Sdu Najwyszego w 2013 r. .............
Dziaalno Naczelnego Sdu Administracyjnego
w 2013 r. .............................................................
Dziaalno wojewdzkich sdw administracyjnych w 2013 r. ....................................................
Jednostki sdownictwa powszechnego w 2013 r.
Zatrudnieni i wynagrodzenia w sdownictwie
powszechnym .....................................................
Dziaalno sdw powszechnych w 2013 r. .........
Sprawy nieletnich ...................................................
Nieletni, wobec ktrych prawomocnie orzeczono
rodki wychowawcze w sdach powszechnych
w zwizku z demoralizacj wedug wieku ..........
Nieletni, wobec ktrych prawomocnie orzeczono
rodki wychowawcze, poprawcze lub kary w sdach powszechnych w zwizku z czynami
karalnymi .............................................................
Nieletni, wobec ktrych prawomocnie orzeczono
rodki wychowawcze, poprawcze lub kary
w sdach powszechnych wedug rodzajw
rodkw ..............................................................
Nieletni wedug wykonywanych rodkw wychowawczych lub poprawczych ...............................
Zakady poprawcze, modzieowe orodki wychowawcze, modzieowe orodki socjoterapii
i schroniska dla nieletnich ..................................
Szkoy w zakadach poprawczych, modzieowych
orodkach wychowawczych i schroniskach dla
nieletnich .............................................................
Maotetni pod nadzorem sdw .............................

Registered activity of the State Fire Service ..........

Ascertained crimes by the Police and prosecutors


office in completed preparatory proceedings ......
Ascertained crimes by the Police in completed
preparatory proceedings and rates of detectability of delinquents in ascertained crimes by the
Police in 2013 ......................................................
Ascertained crimes by the Police and prosecutors
office in completed preparatory proceedings by
result of the proceedings ....................................
Preparatory proceedings regarding offences
investigated by other entities than Police and
prosecutors office in 2013 ..................................
Proceedings regarding fiscal offences and fiscal
petty offences investigated by customs offices
Preparatory proceedings regarding offences
investigated by the Border Guard .......................
Paid employees and wages and salaries in the
prosecutors office ................................................
Activities of the prosecutors office in 2013 .............
Resolved preparatory proceedings in prosecutors
office ....................................................................
Nomination of judges ..............................................
The Supreme Court, the Supreme Administrative
Court and administrative courts of first instance
in 2013 ...............................................................
Activities of the Supreme Court in 2013 .................
Activities of the Supreme Administrative Court
in 2013 ................................................................
Activities of the administrative courts of first
instance in 2013 ..................................................
Units of the common courts in 2013 .......................
Paid employees and wages and salaries in common courts ...........................................................
Activities of the common courts in 2013 .................
Cases concerning juveniles ....................................
Juveniles with respect to whom educational measures were validly adjudicated by common
courts for demoralization by age ........................
Juveniles with respect to whom educational or
correctional measures or penalties were validly
adjudicated by common courts with respect to
punishable acts ...................................................
Juveniles with respect to whom educational or
correctional measures or penalties were validly
adjudicated by common courts by type of measure .....................................................................
Juveniles by adjudicated educational or correctional measures ...................................................
Correctional centres, youth education centres,
youth social therapy centres and detention
centres ................................................................
Schools in correctional centres, youth education
centres and detention centres ............................
Juveniles under court supervision ..........................

Str.
Page

26 (68)
27 (69)

140
140

28 (70)

141

29 (71)

142

143

1 (72)

147

2 (73)

149

3 (74)

151

4 (75)

151

5 (76)

152

6 (77)

152

7 (78)
8 (79)

153
154

9 (80)
10 (81)

155
156

11 (82)
12 (83)

156
157

13 (84)

158

14 (85)
15 (86)

158
159

16 (87)
17 (88)
18 (89)

160
161
165

19 (90)

165

20 (91)

166

21 (92)

168

22 (93)

168

23 (94)

169

24 (95)
25 (96)

169
170

List of tables

11

Tabl.
Table
Adopcje maoletnich orzeczone przez sd ............
Rodzinne orodki diagnostyczno-konsultacyjne
i filie .....................................................................
Orzeczenia sdw powszechnych pierwszej
instancji w sprawach karnych dorosych ............
Doroli skazani prawomocnie przez sdy powszechne za przestpstwa cigane z oskarenia publicznego wedug rodzajw przestpstw
Doroli skazani prawomocnie przez sdy powszechne za przestpstwa cigane z oskarenia publicznego wedug pci i wieku ...................
Doroli skazani prawomocnie przez sdy powszechne za przestpstwa cigane z oskarenia publicznego wedug wymiaru kary ................
Doroli skazani prawomocnie przez sdy powszechne za przestpstwa cigane z oskarenia publicznego wedug wymiaru kary pozbawienia wolnoci w 2012 r. ...................................
Prawomocne orzeczenia sdw rejonowych
w sprawach o wykroczenia .................................
Osoby prawomocnie osdzone przez sdy wojskowe ..................................................................
Tymczasowo aresztowani i odbywajcy kary ........
Orzeczenia wykonywane wobec osb przebywajcych w zakadach karnych i aresztach ledczych wedug wymiaru kary w 2013 r. ................
Warunkowe przedterminowe zwolnienia skazanych odbywajcych kar pozbawienia wolnoci
Zakady karne i areszty ledcze .............................

Adoptions of juveniles adjudicated by court ...........


Family diagnostic and advisory centres and
branches .............................................................
Adjudications of common courts of first instance in
criminal cases involving adults ...........................
Adults validly sentenced by common courts for
crimes prosecuted by public accusation by type
of crime ...............................................................
Adults validly sentenced by common courts for
crimes prosecuted by public accusation by sex
and age ...............................................................
Adults validly sentenced by common courts for
crimes prosecuted by public accusation by type
of punishment .....................................................
Adults validly sentenced by common courts for
crimes prosecuted by public accusation by type
of imprisonment punishment in 2012 ..................
Validly adjudications of district courts in petty
offences ...............................................................

Zatrudnienie i wynagrodzenia suby wiziennej ...


Penozatrudnieni w subie wiziennej ..................
Ochrona zdrowia w zakadach karnych .................
Biblioteki w zakadach karnych ..............................
Szkoy w zakadach karnych ..................................
Sprawy zaatwione przez komornikw ...................
Dziaalno notariuszy ...........................................
Adwokatura ............................................................
awnicy w sdach powszechnych .........................

Persons validly judged by military courts ...............


Pretrial detainees and convicts serving punishment
Executing of adjudications with respect to the
persons staying in prisons and remand prisons
by type of punishment in 2013 ............................
Conditional releases from serving the full sentence ...................................................................
Prisons and remand prisons ...................................
Paid employment and wages and salaries of
penitentiary staff ..................................................
Full-time paid employees of penitentiary staff ........
Health care in prisons .............................................
Libraries in prisons .................................................
Schools in prisons ..................................................
Cases resolved by court receivers .........................
Activities of notaries ................................................
The bar ...................................................................
Lay judges in common courts .................................

DZIA V. ORGANIZACJE SPOECZNE


I POLITYCZNE. KOCIOY I ZWIZKI
WYZNANIOWE

CHAPTER V. SOCIAL AND POLITICAL


ORGANIZATIONS. CHURCHES
AND RELIGIOUS ASSOCIATIONS

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

Organizacje spoeczne i polityczne

Social and political organizations

Organizacje spoeczne i polityczne ........................


Stowarzyszenia i podobne organizacje spoeczne,
fundacje oraz spoeczne podmioty wyznaniowe
wedug gwnej dziedziny dziaalnoci ...............
Stowarzyszenia mniejszoci narodowych i etnicznych oraz cudzoziemcw w Polsce w 2013 r. ....
Jednostki wiadczce usugi reintegracji spoeczno-zawodowej prowadzone przez organizacje
spoeczne i inne podmioty ..................................

Social and political organizations ...........................

Kocioy i zwizki wyznaniowe

Churches and religious associations

Associations and similar organizations, fundations


and faith-based charities by main field of activity
Associations of national and ethnic minorities and
associations of foreigners in Poland in 2013 ......
Social and professional reintegration services
providers run by social organizations and other
entities .................................................................

Str.
Page

26 (97)

170

27 (98)

171

28 (99)

171

29 (100)

172

30 (101)

174

31 (102)

175

32 (103)

176

33 (104)

178

34 (105)
35 (106)

178
179

36 (107)

180

37 (108)
38 (109)

180
181

39 (110)
40 (111)
41 (112)
42 (113)
43 (114)
44 (115)
45 (116)
46 (117)
47 (118)

181
181
182
182
182
183
183
184
184

185

1 (119)

189

2 (120)

190

3 (121)

191

4 (122)

191

Selected churches and religious associations in


Niektre kocioy i zwizki wyznaniowe w Polsce
Poland ........................................................................5 (123)
Organizacja Kocioa Rzymskokatolickiego w Polsce ............................................................................. Structure of the Roman Catholic Church in Poland
6 (124)
Organizacja Kocioa Greckokatolickiego w Polsce
Structure of Greek Catholic Church in Poland ..............7 (125)
Organizacja kociow stowarzyszonych w PolStructure of churches associated in the Polish
skiej Radzie Ekumenicznej w 2013 r. ........................ Ecumenical Council in 2013 ......................................8 (126)

193
195
196
197

12

Spis tablic
Tabl.
Table

DZIA VI. LUDNO

CHAPTER VI. POPULATION

Uwagi oglne ..........................................................


Ludno na podstawie spisw ...............................
Bilans ludnoci .......................................................
Ludno na podstawie bilansw ............................
Ludno wedug pci i wieku ...................................
Ludno w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym
Bilans ludnoci w wieku produkcyjnym ..................
Ludno w wieku 15 lat i wicej wedug stanu
cywilnego faktycznego .......................................
Ludno w wieku 13 lat i wicej wedug poziomu
wyksztacenia .....................................................
Ludno wedug gwnego rda utrzymania .......
Gospodarstwa domowe wedug wielkoci .............
Gospodarstwa domowe wedug skadu rodzinnego
i wystpowania niepenosprawnoci .....................
Rodziny i dzieci w rodzinach ..................................
Rodziny z dziemi do lat 24 pozostajcymi na
utrzymaniu ...........................................................
Osoby niepenosprawne wedug grup wieku
i kategorii niepenosprawnoci ...........................
Struktura osb niepenosprawnych wedug kategorii i stopnia niepenosprawnoci .....................
Miasta i ludno w miastach ..................................
Powierzchnia i ludno miast liczcych w 2013 r.
20 tys. i wicej mieszkacw .............................
Gminy zamieszkane przez ludno wiejsk ..........
Ruch naturalny ludnoci .........................................
Maestwa zawarte i rozwizane .........................
Rozwody wedug liczby maoletnich dzieci w maestwie ..............................................................
Podno kobiet ......................................................
Wspczynniki reprodukcji ludnoci .......................
Zgony wedug pci i wieku zmarych .......................
Zgony wedug przyczyn ..........................................
Zgony niemowlt wedug przyczyn ........................
Zamachy samobjcze zarejestrowane przez Policj
Przecitne dalsze trwanie ycia .............................
Prognoza ludnoci ..................................................

General notes .........................................................


Population based on census data ..........................
Population balance .................................................
Population based on balances ...............................
Population by sex and age .....................................
Working and non-working age population ..............
Balance of working age population ........................
Population aged 15 and more by de facto marital
status ...................................................................

Str.
Page

x
1 (127)
2 (128)
3 (129)
4 (130)
5 (131)
6 (132)

198
203
203
204
205
206
207

7 (133)

207

Population aged 13 and more by educational level


8 (134)
Population by main source of maintenance ...........
9 (135)
Households by size ................................................ 10 (136)
Households by family composition and occurrence of disability ................................................ 11 (137)
Families and children in families ............................. 1212
( (138)
)

208
209
210

13 (139)

211

14 (140)

212

15 (141)
16 (142)

213
213

17 (143)
18 (144)
19 (145)
20 (146)

214
216
216
217

21 (147)
22 (148)
23 (149)
24 (150)
25 (151)
26 (152)
27 (153)
28 (154)
29 (155)

217
218
218
219
220
221
221
222
222

Migracje wewntrzne ludnoci na pobyt stay ........


Migracje wewntrzne ludnoci na pobyt czasowy
Migracje zagraniczne ludnoci na okres 12 miesicy i wicej (dugookresowe) wedug pci
i wieku migrantw ...............................................
Migracje zagraniczne ludnoci na okres 12 miesicy i wicej (dugookresowe) wedug kontynentw i krajw ...................................................

Families with dependent children up to age 24 ......


Disabled persons by age groups and cathegory of
disability ..............................................................
Structure of disabled persons by cathegory and
level of disability ..................................................
Towns and urban population ..................................
Area and population of towns with 20 thous. and
over inhabitants in 2013 ......................................
Gminas and rural population ..................................
Vital statistics of population ....................................
Marriages contracted and dissolved ......................
Divorces by the number of underage children in
the marriage ........................................................
Female fertility ........................................................
Reproduction rates of population ...........................
Deaths by sex and age of deceased ......................
Deaths by causes ...................................................
Infant deaths by causes ..........................................
Suicides registered by Police .................................
Life expectancy .......................................................
Population projection ..............................................
Internal migration of population for permanent
residence .............................................................
Internal migration of population for temporary stay
International migration of population for period
of 12 months and more (long-term migration)
by sex and age of migrants .................................
International migration of population for period
of 12 months and more (long-term migration) by
continents and countries .....................................

30 (156)
31 (157)

224
225

32 (158)

225

33 (159)

227

DZIA VII. RYNEK PRACY

CHAPTER VII. LABOUR MARKET

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

228

Aktywno ekonomiczna ludnoci

Economic activity of population

Aktywno ekonomiczna ludnoci w wieku 15 lat


i wicej na podstawie BAEL ...........................
Aktywno ekonomiczna ludnoci w wieku 15 lat
i wicej wedug wieku w IV kwartale 2013 r.
na podstawie BAEL ............................................
Aktywno ekonomiczna ludnoci w wieku 15 lat
i wicej wedug poziomu wyksztacenia w IV
kwartale 2013 r. na podstawie BAEL .............

Economic activity of the population aged 15 and


more on the LFS basis ....................................
Economic activity of the population aged 15 and
more by age in IV quarter 2013 on the LFS
basis ....................................................................
Economic activity of the population aged 15 and
more by educational level in IV quarter 2013
on the LFS basis .................................................

1 (160)

236

2 (161)

237

3 (162)

238

Pracujcy

Employment

Pracujcy ................................................................
Pracujcy wedug sektorw wasnoci ...................

Employed persons ..................................................


Employed persons by ownership sectors ...............

4 (163)
5 (164)

239
240

210
211

List of tables
Tabl.
Table
Pracujcy wedug sekcji i dziaw ..........................
Pracujcy wedug statusu zatrudnienia .................
Pracujcy wedug sekcji i statusu zatrudnienia .....
Przecitne zatrudnienie ..........................................
Pracujcy w penym i niepenym wymiarze czasu
pracy ...................................................................
Pracujcy wedug czasu pracy na podstawie
BAEL ...................................................................
Przyjcia do pracy ..................................................
Zwolnienia z pracy .................................................
Strajki ......................................................................
Koszty pracy ...........................................................

13
Str.
Page

Employed persons by sections and divisions .........


Employed persons by employment status .............
Employed persons by sections and employment
status ...................................................................
Average paid employment ......................................

6 (165)
7 (166)

240
242

8 (167)
9 (168)

242
244

Employed persons on a full- and part-time basis ...


Employed persons by work time on the LFS
basis ....................................................................
Hires ........................................................................
Terminations ...........................................................
Strikes .....................................................................
Labour costs ...........................................................

10 (169)

246

11 (170)
12 (171)
13 (172)
14 (173)
15 (174)

247
248
249
250
251

16 (175)

252

17 (176)

253

18 (177)

253

19 (178)

255

20 (179)

256

21 (180)

256

22 (181)

257

23 (182)

258

24 (183)

260

25 (184)
26 (185)
27 (186)
28 (187)

262
262
264
265

x
1 (188)
2 (189)
3 (190)

267
268
268
269

4 (191)

270

5 (192)

271

6 (193)

271

7 (194)

273

8 (195)

274

Bezrobocie

Unemployment

Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz


oferty pracy .........................................................
Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani ....................................................................
Bezrobotni zarejestrowani wedug wieku, poziomu
wyksztacenia, czasu pozostawania bez pracy
oraz stau pracy .................................................
Przecitna w roku stopa bezrobocia wedug wieku
i poziomu wyksztacenia bezrobotnych na
podstawie BAEL .................................................
Bezrobotni wedug miejsca zamieszkania i czasu
poszukiwania pracy w IV kwartale 2013 r. na
podstawie BAEL .................................................
Bezrobotni w IV kwartale 2013 r. poprzednio
pracujcy wedug wykonywanego zawodu
w ostatnim miejscu pracy na podstawie BAEL
Bezrobotni zarejestrowani korzystajcy z aktywnych form przeciwdziaania bezrobociu oraz
oferty pracy .........................................................

Registered unemployed persons, unemployment


rate as well as job offers .....................................
Newly registered unemployed persons and persons removed from unemployment rolls .............
Registered unemployed persons by age, educational level, duration of unemployment and work
seniority ...............................................................
Annual average unemployment rate by age and
educational level of unemployed persons on
the LFS basis ......................................................
Unemployed persons by place of residence and
duration of job search in IV quarter 2013 on
the LFS basis ......................................................
Unemployed persons in IV quarter 2013 previously employed by occupation performed in last job
on the LFS basis ............................................

Warunki pracy

Work conditions

Poszkodowani w wypadkach przy pracy (poza


gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) ...
Wydarzenia i przyczyny wypadkw przy pracy (poza
gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) ........
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie ..........
Zatrudnieni w warunkach zagroenia ....................
Choroby zawodowe ................................................
Dziaalno Pastwowej Inspekcji Pracy ...............

Persons injured in accidents at work (excluding


private farms in agriculture) ................................
Contact-mode of injury and causes of accidents at
work (excluding private farms in agriculture) ......
Persons injured in accidents at work on private
farms in agriculture .............................................
Persons working in hazardous conditions ..............
Occupational diseases ...........................................
Activities of the National Labour Inspectorate ........

DZIA VIII. WYNAGRODZENIA

CHAPTER VIII. WAGES AND SALARIES

Uwagi oglne ..........................................................


Wynagrodzenia brutto ............................................
Wynagrodzenia brutto wedug sekcji .....................
Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto .......
Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto wedug sekcji ...........................................................
Wskaniki wynagrodze nominalnych, cen towarw i usug konsumpcyjnych oraz wynagrodze
realnych ..............................................................
Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto
wedug wybranych sekcji i dziaw .....................
Zatrudnieni oraz przecitne wynagrodzenia brutto
wedug grup zawodw wykonywanych za padziernik 2012 r. ...................................................
Zatrudnieni wedug wysokoci wynagrodzenia
brutto za padziernik 2012 r. ..............................

General notes .........................................................


Gross wages and salaries ......................................
Gross wages and salaries by sections ...................
Average monthly gross wages and salaries ...........
Average monthly gross wages and salaries by
sections ...............................................................
Indices of nominal wages and salaries, prices of
consumer goods and services and real wages
and salaries .........................................................
Average monthly gross wages and salaries by
selected sections and divisions ..........................
Paid employment and average gross wages and
salaries by performed occupational groups for
October 2012 ......................................................
Paid employment by amount of gross wages and
salaries for October 2012 ....................................

Registered unemployed persons benefitting from


labour market programme as well as job offers

14

Spis tablic
Tabl.
Table

DZIA IX. WIADCZENIA SPOECZNE

CHAPTER IX. SOCIAL BENEFITS

Uwagi oglne ..........................................................


Emeryci i rencici ...................................................
wiadczenia emerytalne i rentowe brutto ..............
Wskaniki emerytur i rent nominalnych, cen
towarw i usug konsumpcyjnych oraz emerytur
i rent realnych .....................................................
Osoby pobierajce emerytury i renty wypacane
przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych wedug
wysokoci wiadcze w marcu 2013 r. ..............

General notes .........................................................


Retirees and pensioners ........................................
Gross retirement and other pension benefits .........
Indices of nominal retirement and other pensions,
prices of consumer goods and services and real
retirement and other pensions ............................
Persons receiving retirement and other pensions
paid by the Social Insurance Institution by
benefit amount in March 2013 ............................
Changes in the number of retirees and pensioners .......................................................................

Zmiany liczby emerytw i rencistw .......................


Osoby pobierajce emerytury i renty z tytuu niezdolnoci do pracy wypacane przez Zakad
Ubezpiecze Spoecznych wedug pci i wieku
w 2013 r. .............................................................
Zasiki, wiadczenia rehabilitacyjne i jednorazowe
odszkodowania powypadkowe z tytuu ubezpieczenia spoecznego ............................................
wiadczenia rodzinne ............................................
wiadczenie z funduszu alimentacyjnego .............
Renta socjalna brutto .............................................
Zasiki dla bezrobotnych oraz zasiki i wiadczenia
przedemerytalne brutto ......................................

Persons receiving retirement and disability pensions paid by the Social Insurance Institution by
sex and age in 2013 ...........................................
Allowances, rehabilitation benefits and one-off
accident compensations from social security .....
Family benefits .......................................................
Alimony fund benefit ...............................................
Gross social pension ..............................................
Gross unemployment benefits as well as pre-retirement allowances and benefits ...................

Str.
Page

x
1 (196)
2 (197)

278
282
282

3 (198)

284

4 (199)

285

5 (200)

285

6 (201)

286

7 (202)
8 (203)
9 (204)
10 (205)

287
289
291
291

11 (206)

291

DZIA X. BUDETY GOSPODARSTW


DOMOWYCH

CHAPTER X. HOUSEHOLD BUDGETS

Uwagi oglne ..........................................................


Gospodarstwa domowe .........................................
Przecitna liczba osb i jednostek konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych objtych
badaniem ............................................................
Przecitny miesiczny dochd rozporzdzalny
w gospodarstwach domowych ...........................
Przecitne miesiczne wydatki w gospodarstwach domowych ..............................................
Przecitne miesiczne spoycie niektrych artykuw ywnociowych na 1 osob w gospodarstwach domowych ..............................................
Przecitne dzienne spoycie w przeliczeniu na
warto energetyczn i skadniki odywcze na
1 osob w gospodarstwach domowych .............
Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych
wedug grup gospodarstw domowych ................
Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych
oraz system wag wedug grup gospodarstw
domowych ...........................................................
Wskaniki zagroenia ubstwem w gospodarstwach domowych ..............................................
Gospodarstwa domowe wyposaone w niektre
przedmioty trwaego uytkowania ......................

General notes .........................................................


Households .............................................................

x
1 (207)

292
298

Average number of persons and consumption


units in households included in the survey .........

2 (208)

300

Average monthly available income in households

3 (209)

302

Average monthly expenditures in households .......

4 (210)

303

5 (211)

306

6 (212)

308

7 (213)

308

8 (214)

309

9 (215)

316

10 (216)

317

DZIA XI. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA.


MIESZKANIA

CHAPTER XI. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE.


DWELLINGS

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

318

Infrastruktura komunalna

Municipal infrastructure

Miasta ogem oraz obsugiwane przez urzdzenia komunalne ....................................................


Ludno w miastach obsugiwanych przez sie
wodocigow, kanalizacyjn i gazow ...............

The total number of towns as well as urban areas


served by municipal installations ........................
Population in urban areas served by water supply,
sewage and gas supply systems ........................
Wastewater treatment plants servicing urban
areas ...................................................................

1 (217)

323

2 (218)

324

3 (219)

324

Oczyszczalnie ciekw obsugujce miasta ..........

Average monthly consumption of selected foodstuffs per capita in households ...........................


Average daily consumption calculated into caloric
value and nutritive components per capita in
households ..........................................................
Price indices of consumer goods and services by
household groups ...............................................
Price indices of consumer goods and services as
well as weight system by household groups ......
At-risk-of-poverty rates in households ....................
Households equipped with selected durable
goods ..................................................................

List of tables

15

Tabl.
Table
Wodocigi i kanalizacja ..........................................
Odbiorcy oraz zuycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych ..................................... .

Str.
Page

Tereny zieleni oglnodostpnej i osiedlowej .........

Water supply and sewage systems ........................


Consumers and consumption of electricity in
households ..........................................................
Gas supply network as well as consumers and
consumption of gas from gas supply system in
households ..........................................................
Urban transport .......................................................
Municipal waste ......................................................
Liquid waste ............................................................
Generally accessible green areas and green
areas of housing estates .....................................

Mieszkania

Dwellings

Zasoby mieszkaniowe na podstawie spisw .........


Struktura mieszka zamieszkanych stale wedug
okresu wybudowania budynku ...........................
Mieszkania zamieszkane stale i ludno w mieszkaniach wedug powierzchni uytkowej ..............
Mieszkania zamieszkane stale i ludno w mieszkaniach wedug liczby izb ...................................
Mieszkania zamieszkane stale i ludno w mieszkaniach wedug liczby osb ................................
Zasoby mieszkaniowe ............................................
Mieszkania wedug stosunkw wasnociowych
w 2013 r. .............................................................
Mieszkania wyposaone w instalacje ....................
Mieszkania, na realizacj ktrych wydano pozwolenia, ktrych budow rozpoczto oraz w budowie ..................................................................
Mieszkania oddane do uytkowania ......................
Mieszkania oddane do uytkowania wedug liczby izb

Dwelling stocks based on census data ..................


Structure of permanently inhabited dwellings by
the date of buildings construction .......................
Permanently inhabited dwellings and population in
dwellings by useful floor area .............................
Permanently inhabited dwellings and population in
dwellings by number of rooms ............................
Permanently inhabited dwellings and population in
dwellings by number of persons .........................
Dwelling stocks .......................................................

11 (227)

329

12 (228)

330

13 (229)

331

14 (230)

331

15 (231)
16 (232)

332
332

Dwellings by type of ownership in 2013 .................


Dwellings fitted with installations ............................
Dwellings for which permits have been granted, in
which construction has begun and under construction ...............................................................
Dwellings completed ...............................................
Dwellings completed by number of rooms .............

17 (233)
18 (234)

333
334

19 (235)
20 (236)
21 (237)

334
335
336

DZIA XII. EDUKACJA I WYCHOWANIE

CHAPTER XII. EDUCATION

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

337

Dane zbiorcze

Aggregated data

Edukacja wedug szczebli ksztacenia ...................


Szkoy wedug organw prowadzcych .................
Uczniowie i studenci wedug grup wieku ...............
Wspczynnik skolaryzacji .....................................
Komputery w szkoach ...........................................
Nauczanie jzyka mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego w szkoach
dla dzieci i modziey ..........................................

Education by level ..................................................


Schools by school governing authority ...................
Pupils and students by age groups ........................
Enrolment rate ........................................................
Computers in schools .............................................
Teaching national and ethnic minorities' language
and regional language in schools for children
and youth ............................................................
Pupils and students studying foreign languages in
schools for children and youth and in post-secondary schools .............................................
Students studying foreign languages in higher
education institutions ..........................................
Education of people with special educational
needs ..................................................................

1 (238)
2 (239)
3 (240)
4 (241)
5 (242)

341
343
344
344
345

6 (243)

346

7 (244)

347

8 (245)

348

9 (246)

348

10 (247)
11 (248)

349
350

12 (249)
13 (250)

350
351

14 (251)

351

15 (252)

352

Sie gazowa oraz odbiorcy i zuycie gazu z sieci


w gospodarstwach domowych ...........................
Komunikacja miejska .............................................
Odpady komunalne ................................................
Nieczystoci cieke .................................................

Uczcy si jzykw obcych w szkoach dla dzieci


i modziey oraz policealnych .............................
Uczcy si jzykw obcych w szkoach wyszych
Ksztacenie osb ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ............................................................
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze, modzieowe orodki wychowawcze, modzieowe orodki socjoterapii oraz orodki rewalidacyjno-wychowawcze ........................................................
Wychowanie pozaszkolne ......................................
Internaty i bursy szk dla dzieci i modziey (bez
szk specjalnych) ..............................................
Domy i stowki studenckie ....................................
Studenci szk wyszych otrzymujcy stypendia
Uczestnicy studiw doktoranckich otrzymujcy
stypendia ............................................................

Special education care centres, youth education


centres, youth social therapy centres and rehabilitation-education centres .............................
Extracurricular education ........................................
Boarding-schools and dormitories for children and
youth (excluding special schools) .......................
Student dormitories and canteens .........................
Students of higher education institutions receiving
scholarships ........................................................
Students of doctoral studies receiving scholarships ....................................................................

4 (220)

325

5 (221)

326

6 (222)
7 (223)
8 (224)
9 (225)

326
327
328
328

10 (226)

329

16

Spis tablic
Tabl.
Table

Szkoy dla dzieci i modziey

Str.
Page

Schools for children and youth

Szkoy podstawowe dla dzieci i modziey ............


Primary schools for children and youth ..................
Gimnazja dla dzieci i modziey ............................. . . Lower secondary schools for children and youth ...
Zasadnicze szkoy zawodowe dla modziey .........
Basic vocational schools for youth .........................
Uczniowie i absolwenci zasadniczych szk zawodowych dla modziey wedug grup kierunkw
Students and graduates of basic vocational
ksztacenia ..........................................................
schools for youth by fields of education .............
Licea oglnoksztacce i uzupeniajce licea oglGeneral secondary and supplementary general
noksztacce dla modziey ................................
secondary schools for youth ...............................
Licea profilowane dla modziey ............................
Specialized secondary schools for youth ...............
Uczniowie i absolwenci licew profilowanych dla
Students and graduates of specialized secondary
modziey wedug profili ksztacenia ..................
schools for youth by educational profile .............
Technical secondary and supplementary technical
Technika i technika uzupeniajce dla modziey
secondary schools for youth ...............................
Uczniowie i absolwenci technikw i technikw
Students and graduates of technical secondary
uzupeniajcych dla modziey wedug grup
and supplementary technical secondary schools
kierunkw ksztacenia ........................................
for youth by fields of education ...........................
Oglnoksztacce szkoy artystyczne dla modziey
General art schools for youth .................................

16 (253)
17 (254)
18 (255)

352
353
354

19 (256)

354

20 (257)
21 (258)

355
355

22 (259)

356

23 (260)

356

24 (261)
25 (262)

357
357

26 (263)

358

27 (264)

358

28 (265)

359

29 (266)
30 (267)
31 (268)

362
364
364

Postgraduate studies by fields of education ...........

32 (269)

366

Doctoral studies by fields of education ...................

33 (270)

367

34 (271)
35 (272)
36 (273)

367
368
368

37 (274)
38 (275)

369
369

39 (276)

370

40 (277)

370

Szkoy policealne

Post-secondary schools

Szkoy policealne wedug form ksztacenia i typw


szk ....................................................................
Uczniowie i absolwenci w szkoach policealnych
wedug grup kierunkw ksztacenia ....................

Post-secondary schools by form of education and


type of school ......................................................
Students and graduates of post-secondary
schools by fields of education .............................

Szkoy wysze

Tertiary education (university level)

Studenci szk wyszych wedug grup kierunkw


ksztacenia ..........................................................
Absolwenci szk wyszych wedug grup kierunkw ksztacenia ..................................................
Nauczyciele akademiccy w szkoach wyszych ....
Cudzoziemcy w szkoach wyszych ......................
Studia podyplomowe wedug grup kierunkw
ksztacenia ..........................................................
Studia doktoranckie wedug grup kierunkw ksztacenia ........................................................................

Students of higher education institutions by fields


of education ........................................................
Graduates of higher education institutions by
fields of education ...............................................
Academic teachers in higher education institutions
Foreigners in higher education institutions .............

Szkoy dla dorosych

Schools for adults

Szkoy podstawowe dla dorosych .........................


Gimnazja dla dorosych ..........................................
Zasadnicze szkoy zawodowe dla dorosych .........
Licea oglnoksztacce i uzupeniajce licea oglnoksztacce dla dorosych ................................
Licea profilowane dla dorosych .............................
Technika i technika uzupeniajce dla dorosych ...

Primary schools for adults ......................................


Lower secondary schools for adults .......................
Basic vocational schools for adults ........................
General secondary and supplementary general
secondary schools for adults ..............................
Specialized secondary schools for adults ..............
Technical secondary and supplementary technical
secondary schools for adults ..............................

Wychowanie przedszkolne

Pre-primary education

Wychowanie przedszkolne ....................................

Pre-primary education ............................................

DZIA XIII. OCHRONA ZDROWIA I POMOC


SPOECZNA

CHAPTER XIII. HEALTH CARE AND SOCIAL


WELFARE

Uwagi oglne ..........................................................


Posiadajcy prawo wykonywania zawodu medycznego ............................................................
Pracownicy medyczni .............................................
Lekarze specjalici .................................................
Lekarze dentyci ze specjalizacj ..........................
Ambulatoryjna opieka zdrowotna ...........................
Suba medycyny pracy .........................................
Stacjonarna opieka zdrowotna ...............................
Szpitale oglne .......................................................
Ratownictwo medyczne i pomoc dorana .............

General notes .........................................................

372

Entitled to practise medical profession ...................


Medical personnel ..................................................
Doctors specialists ..................................................
Dental specialists ....................................................
Out-patient health care ...........................................
Occupational medicine service ...............................
In-patient health care ..............................................
General hospitals ....................................................
Emergency medical services and first aid ..............

1 (278)
2 (279)
3 (280)
4 (281)
5 (282)
6 (283)
7 (284)
8 (285)
9 (286)

378
378
379
379
380
381
381
383
384

List of tables

17

Tabl.
Table
Apteki oglnodostpne i punkty apteczne .............
Krwiodawstwo ........................................................
Szczepienia ochronne ............................................
Zachorowania na niektre choroby zakane i zatrucia ...................................................................
Osoby zarejestrowane w poradniach grulicy i chorb puc oraz nowe zachorowania ......................
Zachorowania na grulic puc ..............................
Zachorowania na choroby weneryczne .................
Zachorowania na nowotwory zoliwe ...................
Osoby zarejestrowane w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych oraz profilaktyki i rehabilitacji osb uzalenionych od substancji psychoaktywnych .....................................................
obki i kluby dziecice ..........................................
Placwki wsparcia dziennego ................................
Rodziny zastpcze .................................................
Rodzinne domy dziecka .........................................
Instytucjonalna piecza zastpcza ..........................
Dzieci przekazane do adopcji z pieczy zastpczej
Placwki pomocy spoecznej .................................
wiadczenia pomocy spoecznej ...........................

Generally available pharmacies and pharmaceutical outlets ...........................................................


Blood donation ........................................................
Vaccinations ...........................................................
Incidence of infectious diseases and poisonings ...
Persons registered in tuberculosis and lung
diseases out-patient clinics and new cases .......
Incidence of pulmonary tuberculosis ......................
Incidence of venereal diseases ..............................
Incidence of malignant neoplasms .........................
Persons registered in out-patient psychiatric clinics,
for alcohol dependent patients and clinics for
drug addicted patients ........................................
Nurseries and childrens clubs ...............................
Day-support centres ...............................................
Foster families ........................................................
Foster homes ..........................................................
Institutional foster care ...........................................
Children who were adopted from foster care .........
Social welfare facilities ...........................................
Social assistance benefits .....................................

DZIA XIV. KULTURA. TURYSTYKA. SPORT

CHAPTER XIV. CULTURE. TOURISM. SPORT

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

Kultura

Culture

Ksiki i broszury wydane ......................................


Ksiki i broszury wydane wedug dziaw klasyfikacji UNESCO w 2013 r. ..................................
Gazety i czasopisma wydane ................................
Czasopisma wydane wedug dziaw klasyfikacji
UNESCO w 2013 r. ............................................
Biblioteki publiczne (z filiami) .................................
Muzea .....................................................................
Galerie sztuki ..........................................................
Teatry, instytucje muzyczne, przedsibiorstwa
estradowe ...........................................................
Domy i orodki kultury, kluby, wietlice .................
Kina ........................................................................
Produkcja filmw ....................................................
Koncesje udzielone przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programw
radiowych i telewizyjnych ...................................
Abonenci radiowi i telewizyjni ................................

Books and pamphlets published ............................


Published books and pamphlets by UNESCO
classification divisions in 2013 ............................
Newspapers and magazines published .................
Published magazines by UNESCO classification
divisions in 2013 .................................................
Public libraries (with branches) ..............................
Museums ................................................................
Art galleries .............................................................
Theatres, music institutions, entertainment enterprises ...................................................................
Cultural centres and establishments, clubs and
community centres ..............................................
Cinemas ..................................................................
Film production .......................................................
Licences granted by the National Broadcasting
Council for broadcasting radio and television
programmes ........................................................
Radio and television subscribers ............................

Turystyka

Tourism

Przyjazdy do Polski oraz wyjazdy z Polski ............


Uczestnictwo Polakw w wieku 15 lat i wicej
w wyjazdach turystycznych ................................
Baza noclegowa turystyki .......................................

Arrivals in and departures from Poland ..................


Participation of Poles aged 15 and more in tourist
trips .....................................................................
Tourist accommodation establishments .................
Occupancy of tourist accommodation establishments ..................................................................
Catering establishments in tourist accommodation
establishments ...................................................
Tourists accommodated in tourist accommodation
establishments ....................................................
Foreign tourists accommodated in tourist accommodation establishments ....................................
Tourist trails ............................................................
The Polish Tourist and Sightseeing Society ...........

Wykorzystanie bazy noclegowej turystyki ..............


Placwki gastronomiczne w bazie noclegowej turystyki ..................................................................
Turyci korzystajcy z noclegw w bazie noclegowej turystyki ....................................................
Turyci zagraniczni korzystajcy z noclegw w bazie noclegowej turystyki ..........................................
Szlaki turystyczne ..................................................
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
2 Rocznik Statystyczny 2014

Str.
Page

10 (287)
11 (288)
12 (289)

384
385
385

13 (290)

386

14 (291)
15 (292)
16 (293)
17 (294)

387
387
388
389

18 (295)
19 (296)
20 (297)
21 (298)
22 (299)
23 (300)
24 (301)
25 (302)
26 (303)

390
391
391
392
392
393
393
393
395

396

1 (304)

400

2 (305)
3 (306)

400
401

4 (307)
5 (308)
6 (309)
7 (310)

402
403
403
403

8 (311)

404

9 (312)
10 (313)
11 (314)

405
406
407

12 (315)
13 (316)

407
407

14 (317)

408

15 (318)
16 (319)

408
409

17 (320)

411

18 (321)

411

19 (322)

412

20 (323)
21 (324)
22 (325)

413
413
414

18

Spis tablic
Tabl.
Table

Grskie i Tatrzaskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe ..............................................................


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ..........

The Volunteer Mountain and Tatra Mountains


Rescue Services .................................................
The Water Voluntary Rescue Service ....................

Sport

Sport

Organizacje kultury fizycznej i kluby sportowe ......


Wybrane dziedziny i rodzaje sportu w klubach
sportowych w 2012 r. ..........................................
Udzia Polski w igrzyskach olimpijskich .................
Udzia Polski w igrzyskach paraolimpijskich ..........
Zdobyte medale przez zawodnikw polskich
w 2013 r. .............................................................

DZIA XV. NAUKA I TECHNIKA.


SPOECZESTWO
INFORMACYJNE

CHAPTER XV. SCIENCE AND TECHNOLOGY.


INFORMATION SOCIETY

Nauka i technika

Science and technology

Uwagi oglne ..........................................................


Jednostki oraz zatrudnieni w dziaalnoci badawczej i rozwojowej .................................................
Zatrudnieni w dziaalnoci badawczej i rozwojowej
wedug poziomu wyksztacenia ..........................
Nakady na dziaalno badawcz i rozwojow
(ceny biece) ....................................................

General notes .........................................................


Units and employment in research and development activity ...............................................
Employment in research and development activity
by educational level ............................................
Gross domestic expenditures on research and
development activity (current prices) ..................
Employment and gross domestic expenditures in
research and development activity by field of
science ................................................................
Gross domestic expenditures on research and
development activity by source of funds (current
prices) .................................................................
Research projects financed by the Minister responsible for science ..........................................
Current expenditures on research and development activity by type of activity (current prices)
Degree of consumption of research equipment in
research and development activity .....................

Zatrudnieni i nakady w dziaalnoci badawczej


i rozwojowej wedug dziedzin nauk ....................
Nakady na dziaalno badawcz i rozwojow
wedug rde finansowania (ceny biece) ......
Projekty badawcze finansowane przez ministra
waciwego do spraw nauki ................................
Nakady biece na dziaalno badawcz i rozwojow wedug rodzajw bada (ceny biece) .......
Stopie zuycia aparatury naukowo-badawczej
w dziaalnoci badawczej i rozwojowej ..............
Podstawowe wskaniki w dziaalnoci badawczej
i rozwojowej ........................................................
Nadane tytuy naukowe profesora .........................
Nadane stopnie naukowe ......................................
Czonkowie Polskiej Akademii Nauk ......................
Archiwa pastwowe ...............................................
Biblioteki naukowe .................................................
Nakady na dziaalno innowacyjn w przemyle
(ceny biece) ....................................................
Udzia przychodw netto ze sprzeday produktw
nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach
netto ze sprzeday w przemyle ............................
Wynalazki i wzory uytkowe krajowe .....................
Wynalazki i wzory uytkowe krajowe wedug podmiotw zgaszajcych .........................................
Wynalazki zagraniczne zgoszone w Polsce
i udzielone patenty .................................................
Wynalazki zgoszone i udzielone patenty wedug
dziaw techniki ..................................................
Wynalazki krajowe zgoszone do ochrony w Europejskim Urzdzie Patentowym ...........................
Patenty europejskie uprawomocnione w Polsce ...
Realizacja licencji w przemyle ..............................

Str.
Page

23 (326)
24 (327)

414
415

Physical education organizations and sports clubs


Selected sports fields and kinds of sports in sports
clubs in 2012 ......................................................
Participation of Poland in the Olympic Games .......
Participation of Poland in the Paralympic Games

25 (328)

415

26 (329)
27 (330)
28 (331)

416
417
418

Medals won by Polish competitors in 2013 ............

29 (332)

418

420

1 (333)

426

2 (334)

427

3 (335)

428

4 (336)

428

5 (337)

429

6 (338)

429

7 (339)

431

8 (340)

431

9 (341)
10 (342)
11 (343)
12 (344)
13 (345)
14 (346)

432
432
433
433
434
434

15 (347)

435

16 (348)
17 (349)

437
438

18 (350)

438

19 (351)

438

20 (352)

439

21 (353)
22 (354)
23 (355)

440
440
441

24 (356)
25 (357)

441
442

Main research and development activity indicators


Number of titles of professor granted .....................
Number of scientific degrees awarded ...................
Members of the Polish Academy of Sciences ........
State archives .........................................................
Scientific libraries ....................................................
Expenditures on innovation activities in industry
(current prices) ....................................................
Share of net revenues from sales of new or
significantly improved products in net revenues
from sales in industry ..........................................
Resident inventions and utility models ...................
Resident inventions and utility models by filing
entities .................................................................
Non-resident patent applications in Poland and
patents granted ...................................................
Patent applications and patents granted by field of
technology ...........................................................
Resident patent applications to the European
Patent Office .......................................................
European patents validated in Poland ...................
Realization of licences in industry ..........................

Spoeczestwo informacyjne

Information society

Gospodarstwa domowe posiadajce dostp do


Internetu wedug rodzajw czy ........................
Osoby w wieku 1674 lata korzystajce z Internetu

Households having access to the Internet by type


of connections .....................................................
Persons aged 1674 using the Internet ................

List of tables

19

Tabl.
Table
Przedsibiorstwa wykorzystujce wybrane technologie informacyjno-telekomunikacyjne ...........
Przedsibiorstwa prowadzce handel elektroniczny ....................................................................
Przedsibiorstwa wykorzystujce Internet w kontaktach z administracj publiczn ......................

Enterprises using selected information and communication technologies ....................................

DZIA XVI. CENY

CHAPTER XVI. PRICES

Uwagi oglne ..........................................................


Wskaniki cen produktu krajowego brutto, popytu
krajowego i nakadw inwestycyjnych ................
Wskaniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym ...............................................................
Wskaniki cen produkcji rolniczej ..........................
Wskaniki cen produktw rolnych sprzedawanych
oraz cen towarw i usug zakupywanych przez
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie ...........
Przecitne ceny skupu waniejszych produktw
rolnych ................................................................
Relacje cen detalicznych wybranych rodkw produkcji dla rolnictwa do cen skupu niektrych
produktw rolnych ..............................................
Przecitne ceny uzyskiwane przez rolnikw na
targowiskach .......................................................
Przecitne ceny gruntw ornych w obrocie prywatnym ...............................................................
Wskaniki cen produkcji sprzedanej przemysu ....

General notes ..........................................................


Price indices of gross domestic product, domestic
demand and investment outlays .........................

Str.
Page

26 (358)

443

27 (359)

444

28 (360)

445

446

1 (361)

450

Transaction price indices of foreign trade ..............


Price indices of agricultural output .........................
Price indices of sold agricultural products and
goods and services purchased by private farms
in agriculture .......................................................
Average procurement prices of major agricultural
products ..............................................................
Relations between retail prices of selected means
of production for agriculture and procurement
prices of some agricultural products ...................

2 (362)
3 (363)

450
450

4 (364)

451

5 (365)

451

6 (366)

452

Average marketplace prices received by farmers

7 (367)

454

8 (368)
9 (369)

454
455

Wskaniki cen produkcji budowlano-montaowej


Wskaniki cen usug transportu, gospodarki
magazynowej i telekomunikacji ..........................
Wskaniki cen towarw i usug ..............................
Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych
Wskaniki cen towarw i usug niekonsumpcyjnych
Ceny detaliczne waniejszych towarw i usug
konsumpcyjnych .................................................
Ceny detaliczne waniejszych towarw i usug
niekonsumpcyjnych ............................................

Average prices of arable land in private turnover


Price indices of sold production of industry ............
Price indices of construction and assembly production .................................................................
Price indices of transport, storage and telecommunications .........................................................
Price indices of goods and services .......................
Price indices of consumer goods and services ......
Price indices of non-consumer goods and services
Retail prices of major consumer goods and
services ...............................................................
Retail prices of major non-consumer goods and
services ...............................................................

10 (370)

456

11 (371)
12 (372)
13 (373)
14 (374)

456
456
457
459

15 (375)

459

16 (376)

464

DZIA XVII. ROLNICTWO, OWIECTWO


I LENICTWO. RYBOWSTWO

CHAPTER XVII. AGRICULTURE, HUNTING


AND FORESTRY. FISHING

Uwagi oglne ..........................................................

General notes ........................................................

465

Rolnictwo

Agriculture

Uwarunkowania i waniejsze wyniki ekonomiczno-produkcyjne w rolnictwie ...............................


Powierzchnia uytkw rolnych wedug rodzajw
uytkw ...............................................................
Gospodarstwa rolne wedug grup obszarowych .......
Produkcja globalna, zuycie porednie i warto
dodana brutto produkcji rolniczej .......................
Globalna, kocowa i towarowa produkcja rolnicza
(ceny biece) ....................................................
Dynamika globalnej, kocowej i towarowej produkcji rolniczej (ceny stae) ................................
Globalna i towarowa produkcja rolnicza (ceny
biece) ..............................................................
Powierzchnia zasieww .........................................
Zbiory i plony ziemiopodw ...................................
Zbiory i plony warzyw .............................................
Zbiory owocw .......................................................
Bydo, trzoda chlewna, owce i konie ......................

Trends and major economic and production results in agriculture ...............................................

1 (377)

472

2 (378)
3 (379)

473
474

4 (380)

474

5 (381)

475

6 (382)

475

7 (383)
8 (384)
9 (385)
10 (386)
11 (387)
12 (388)

476
478
479
481
481
482

Enterprises conducting e-commerce ......................


Enterprises using the Internet to contact public
administration ......................................................

Agricultural land area by land type .........................


Farms by area groups ............................................
Gross agricultural output, intermediate consumption and gross value added .................................
Gross, final and market agricultural output (current prices) ..........................................................
Indices of gross, final and market agricultural
output (constant prices) ......................................
Gross and market agricultural output (current
prices) .................................................................
Sown area ...............................................................
Crop production and yields .....................................
Vegetable production and yields ............................
Fruit production .......................................................
Cattle, pigs, sheep and horses ...............................

20

Spis tablic
Tabl.
Table

Drb ........................................................................
Produkcja ywca rzenego ....................................
Produkcja, import, eksport i spoycie misa,
tuszczw i podrobw .........................................
Produkcja mleka krowiego, jaj kurzych i weny
niepranej owczej .................................................
Bilans zb .............................................................
Bilans ziemniakw ..................................................
Bilans mleka krowiego wieego ...........................
Bilans jaj .................................................................
Cigniki rolnicze .....................................................
Zuycie nawozw mineralnych lub chemicznych
oraz wapniowych w przeliczeniu na czysty
skadnik ...............................................................
Sprzeda rodkw ochrony rolin ..........................
Bydo, owce i konie wpisane do ksig inwentarza
zarodowego ........................................................
Inseminacja krw ...................................................
Skup produktw rolnych .........................................

Poultry .....................................................................
Production of animals for slaughter ........................
Production, imports, exports and consumption of
meat, fats and pluck ............................................
Production of cows milk, hen eggs and sheeps
greasy wool .........................................................
Cereals balance sheet ............................................
Potatoes balance sheet ..........................................
Fresh cows milk balance sheet .............................
Eggs balance sheet ................................................
Agricultural tractors .................................................
Consumption of mineral or chemical and lime
fertilizers in terms of pure ingredient ..................
Sales of plant protection products ..........................

Dynamika skupu produktw rolnych (ceny stae)


Skup waniejszych produktw rolnych ..................
Skup zb i ziemniakw w latach gospodarczych

Cattle, sheep and horses in breeding registers .....


Artificial insemination of cows ................................
Procurement of agricultural products .....................
Indices of agricultural products procurement
(constant prices) .................................................
Procurement of major agricultural products ...........
Procurement of cereals and potatoes by farming year

owiectwo

Hunting

Niektre zwierzta owne .......................................


Odstrza, odw i zasiedlenie niektrych zwierzt
ownych ...............................................................

Selected game species ..........................................


Selected species of game shot, trapped and
stocked ................................................................

Lenictwo

Forestry

Powierzchnia gruntw lenych ...............................


Powierzchnia lasw ................................................
Zasoby drzewne na pniu ........................................
Zasobno i przecitny wiek drzewostanw w lasach
Lene zasoby genetyczne w 2013 r. .....................
Pozyskanie drewna ................................................
Pozyskanie drewna wedug sortymentw ..............
Odnowienia, zalesienia i inne prace hodowlane
Ochrona lasw .......................................................
Poary w lasach .....................................................
Zadrzewienia i pozyskanie drewna z zadrzewie
Stan zdrowotny lasw ............................................
Sprzeda drewna z lasw w zarzdzie Lasw
Pastwowych ......................................................
Gospodarka lena w parkach narodowych ............

Forest land ..............................................................


Forest areas ............................................................
Growing stock of standing wood ............................
Resources and average age of tree stands in forests
Genetic forest resources in 2013 ...........................
Removals ................................................................
Removals by assortments ......................................
Renewals, afforestations and other forest breeding work ...............................................................
Forest protection .....................................................
Forest fires ..............................................................
Trees and shrubs outside the forest and removals
Forest condition ......................................................
Timber sales from forests managed by State
Forests ................................................................
Forest management in national parks ....................

Rybowstwo

Fishing

Poowy ryb morskich i sodkowodnych ..................

Sea and freshwater fish catches ............................

DZIA XVIII. PRZEMYS I BUDOWNICTWO

CHAPTER XVIII. INDUSTRY


AND CONSTRUCTION

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

Przemys

Industry

Produkcja sprzedana przemysu ............................


Produkcja sprzedana przemysu wedug sektorw
wasnoci (ceny biece) ...................................
Produkcja sprzedana przemysu wedug sekcji
i dziaw (ceny biece) .....................................

Sold production of industry .....................................


Sold production of industry by ownership sectors
(current prices) ....................................................
Sold production of industry by sections and
divisions (current prices) .....................................

Str.
Page

13 (389)
14 (390)

482
483

15 (391)

483

16 (392)
17 (393)
18 (394)
19 (395)
20 (396)
21 (397)

485
485
486
486
486
487

22 (398)
23 (399)

487
488

24 (400)
25 (401)
26 (402)

488
488
489

27 (403)
28 (404)
29 (405)

490
491
492

30 (406)

492

31 (407)

493

32 (408)
33 (409)
34 (410)
35 (411)
36 (412)
37 (413)
38 (414)

493
494
495
496
497
497
498

39 (415)
40 (416)
41 (417)
42 (418)
43 (419)

498
499
499
499
500

44 (420)
45 (421)

501
502

46 (422)

502

503

1 (423)

507

2 (424)

507

3 (425)

508

List of tables

21

Tabl.
Table
Dynamika produkcji sprzedanej przemysu (ceny
stae) ...................................................................
Produkcja sprzedana przemysu wedug gwnych
grupowa przemysowych ..................................
Podstawowe dane o podmiotach gospodarczych
w przemyle wedug liczby zatrudnionych w 2013 r.
Produkcja waniejszych wyrobw ..........................
Bilans wgla kamiennego ......................................
Bilans wgla brunatnego ........................................
Bilans ropy naftowej ...............................................
Bilans gazu ziemnego wysokometanowego ..........
Bilans gazu ziemnego zaazotowanego .................
Bilans benzyn silnikowych .....................................
Bilans olejw napdowych .....................................
Bilans energii elektrycznej .....................................
Syntetyczny bilans energii .....................................
Bilanse niektrych materiaw ...............................
Moc zainstalowana brutto w elektrowniach ...........

Indices of sold production of industry (constant


prices) .................................................................
Sold production of industry by main industrial
groupings ............................................................
Basic data regarding economic entities in industry
by number of paid employees in 2013 ................
Production of major products .................................
Balance of hard coal ...............................................
Balance of lignite ....................................................
Balance of crude oil ................................................
Balance of high-methane natural gas ....................
Balance of nitrified natural gas ...............................
Balance of motor gasoline ......................................
Balance of diesel oils ..............................................
Balance of electricity ...............................................
Synthetic balance of energy ...................................
Balances of selected materials ...............................
Gross installed capacity in power plants ................

Budownictwo

Construction

Produkcja sprzedana budownictwa (ceny biece)


Produkcja budowlano-montaowa .........................
Produkcja budowlano-montaowa wedug dziaw
(ceny biece) ....................................................
Dynamika produkcji budowlano-montaowej wedug dziaw (ceny stae) ....................................
Podstawowe dane o podmiotach budowlanych
realizujcych produkcj budowlano-montaow
wedug liczby pracujcych w 2013 r. ..................
Produkcja budowlano-montaowa wedug rodzajw obiektw budowlanych (ceny biece) ........
Budynki oddane do uytkowania ...........................
Nowo wybudowane budynki mieszkalne oddane
do uytkowania wedug liczby mieszka i liczby
izb .......................................................................

Sold production of construction (current prices) ....


Construction and assembly production ..................
Construction and assembly production by divisions (current prices) .........................................
Indices of construction and assembly production
by divisions (constant prices) ..............................
Basic data regarding construction entities realizing construction and assembly production by
number of persons employed in 2013 ................
Construction and assembly production by type of
constructions (current prices) .............................
Buildings completed ...............................................

DZIA XIX. TRANSPORT I CZNO

CHAPTER XIX. TRANSPORT


AND COMMUNICATIONS

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

Transport

Transport

Sie komunikacyjna ...............................................


Przychody ze sprzeday wyrobw i usug transportu i gospodarki magazynowej (ceny biece)
Przewozy adunkw ...............................................
Przewozy adunkw wedug grup adunkw ..........
Przewozy pasaerw .............................................
Tabor kolejowy normalnotorowy ............................
Przewozy adunkw transportem kolejowym normalnotorowym wedug kierunkw komunikacji
Przewozy pasaerw transportem kolejowym normalnotorowym ....................................................
Przewozy pasaerw transportem samochodowym
Morska flota transportowa ......................................
Morska flota transportowa wedug wieku statkw
Przewozy adunkw transportem morskim wedug
rodzajw eglugi i zasigw pywania ................
Przewozy adunkw transportem morskim wedug
relacji przewozw ...............................................
Przewozy adunkw transportem morskim wedug
kategorii adunkowych ........................................
adunki zaadowane i wyadowane w portach
morskich .............................................................

Transport infrastructure ..........................................


Revenues from sale of products and services of
transportation and storage (current prices) ........
Transport of goods .................................................
Transport of goods by groups of goods .................
Transport of passengers ........................................
Standard gauge rolling stock ..................................
Standard gauge railway transport of goods by
destination ...........................................................
Transport of passengers by standard gauge railway transport ......................................................
Transport of passengers by road transport ............
Maritime transport fleet ...........................................
Maritime transport fleet by age of ships .................
Maritime transport of goods by type of cargo and
range of navigation .............................................

Str.
Page

4 (426)

510

5 (427)

511

6 (428)
7 (429)
8 (430)
9 (431)
10 (432)
11 (433)
12 (434)
13 (435)
14 (436)
15 (437)
16 (438)
17 (439)
18 (440)

511
512
519
519
520
520
520
521
521
522
522
523
525

19 (441)
20 (442)

525
526

21 (443)

526

22 (444)

527

23 (445)

527

24 (446)
25 (447)

527
529

26 (448)

531

532

1 (449)

537

2 (450)
3 (451)
4 (452)
5 (453)
6 (454)

537
538
539
541
541

7 (455)

542

8 (456)
9 (457)
10 (458)
11 (459)

542
542
542
543

12 (460)

543

Maritime transport of goods by cargo relations ......

13 (461)

544

Maritime transport of goods by type of cargo .........

14 (462)

544

Goods loaded and unloaded in seaports ...............

15 (463)

544

Newly built residential buildings completed by


number of dwellings and number of rooms ........

22

Spis tablic
Tabl.
Table

Str.
Page

Statki wchodzce do portw morskich ...................


Ruch pasaerw w portach morskich ....................
Tabor pywajcy rdldowego transportu wodnego ........................................................................
Przewozy adunkw rdldowym transportem
wodnym w komunikacji midzynarodowej .........
Wybrane dane o transporcie lotniczym rozkadowym ....................................................................
Ruch pasaerw w portach lotniczych ...................
Pojazdy samochodowe i cigniki zarejestrowane
Wypadki drogowe ...................................................

Ships arrivals at seaports .......................................


Passenger traffic at seaports ..................................

16 (464)
17 (465)

545
545

Inland waterway transport fleet ..............................


Inland waterway transport of goods in international traffic ................................................................

18 (466)

545

19 (467)

546

Selected data on scheduled air transport ...............


Passenger traffic at airports ...................................
Registered road vehicles and tractors ....................
Road traffic accidents .............................................

20 (468)
21 (469)
22 (470)
23 (471)

546
547
547
548

czno

Communications

Przychody ze sprzeday wyrobw i usug dziaalnoci pocztowej i kurierskiej oraz telekomunikacji (ceny biece) ................................................
Niektre usugi pocztowe ......................................
Niektre usugi pocztowe operatora wyznaczonego w obrocie zagranicznym .........................
Placwki pocztowe i listonosze operatora wyznaczonego ..............................................................
Abonenci telefoniczni, aparaty telefoniczne oraz
poczenia telefoniczne ......................................

Revenues from sale of products and services of


postal and courier activities as well as telecommunications (current prices) ........................ 24 (472)
Selected postal services ......................................... 25 (473)
Selected postal services of appointed operator in
foreign traffic ....................................................... 2626 (474)

549
549

Postal offices and postmen of appointed operator


Telephone subscribers, telephone sets and
telephone calls ....................................................

27 (475)

550

28 (476)

551

Stacje nadawcze w zakresie radiofonii i telewizji

Radio and television broadcasting .........................

29 (477)

551

DZIA XX. HANDEL I GASTRONOMIA

CHAPTER XX. TRADE AND CATERING

Uwagi oglne ..........................................................


Sprzeda detaliczna (ceny biece) ...................... .
Dynamika sprzeday detalicznej (ceny stae) ........
Sprzeda detaliczna w podmiotach gospodarczych
wedug liczby pracujcych (ceny biece) ...........
Struktura sprzeday detalicznej w sklepach i stacjach paliw wedug grup towarw (ceny biece)
Sklepy i stacje paliw ...............................................
Podmioty gospodarcze wedug liczby sklepw ......
Gastronomia ...........................................................
Sprzeda hurtowa towarw w przedsibiorstwach
handlowych (ceny biece) ................................
Magazyny handlowe ..............................................
Dostawy wybranych towarw konsumpcyjnych .....

General notes .........................................................


Retail sales (current prices) ....................................
Indices of retail sales (constant prices) ..................
Retail sales in economic entities by number of
persons employed (current prices) ......................
Structure of retail sales in shops and petrol stations by groups of goods (current prices) ...........
Shops and petrol stations .......................................
Economic entities by number of shops ..................
Catering ..................................................................
Wholesale of commodities in trade enterprises
(current prices) ....................................................
Trade warehouses .................................................
Deliveries of selected consumer goods .................

x
1 (478)
2 (479)

552
554
554

3 (480)

554

4 (481)
5 (482)
6 (483)
7 (484)

555
555
556
556

8 (485)
9 (486)
10 (487)

557
557
558

DZIA XXI. HANDEL ZAGRANICZNY

CHAPTER XXI. FOREIGN TRADE

Uwagi oglne ..........................................................


Obroty handlu zagranicznego wedug gwnych
partnerw (ceny biece) ...................................
Obroty handlu zagranicznego (ceny biece) .......
Dynamika importu i eksportu (ceny stae) ..............
Obroty handlu zagranicznego wedug grup krajw
(ceny biece) ....................................................
Obroty handlu zagranicznego z krajami OECD
wedug sekcji SITC (ceny biece) ....................
Obroty handlu zagranicznego wedug wybranych
krajw (ceny biece) .........................................
Import i eksport wedug sekcji Nomenklatury Scalonej CN (ceny biece) .....................................

General notes .........................................................


Foreign trade turnover by main trading partners
(current prices) ....................................................
Foreign trade turnover (current prices) ..................
Indices of imports and exports (constant prices) ...
Foreign trade turnover by groups of countries
(current prices) ....................................................
Foreign trade turnover with OECD countries by
SITC sections (current prices) ............................
Foreign trade turnover by selected countries
(current prices) ....................................................
Imports and exports by sections of Combined
Nomenclature CN (current prices) .................
Indices of imports and exports by sections of
Combined Nomenclature CN (constant
prices) .................................................................
Imports and exports of major commodities by
Combined Nomenclature CN .........................
Imports and exports by SITC sections (current
prices) .................................................................

559

1 (488)
2 (489)
3 (490)

562
563
563

4 (491)

563

5 (492)

564

6 (493)

565

7 (494)

569

8 (495)

571

9 (496)

573

10 (497)

577

Dynamika importu i eksportu wedug sekcji Nomenklatury Scalonej CN (ceny stae) .................
Import i eksport waniejszych towarw wedug
Nomenklatury Scalonej CN ................................
Import i eksport wedug sekcji SITC (ceny biece) ...................................................................

550

List of tables

23

Tabl.
Table

Str.
Page

Dynamika importu i eksportu wedug sekcji SITC


(ceny stae) .........................................................
Rozdysponowanie importu i eksportu wedug
gwnych kategorii ekonomicznych (ceny biece) ...................................................................

Indices of imports and exports by SITC sections


(constant prices) .................................................

11 (498)

578

Distribution of imports and exports by broad


economic categories (current prices) .................

12 (499)

579

DZIA XXII. FINANSE PRZEDSIBIORSTW

CHAPTER XXII. FINANCES OF ENTERPRISES

Uwagi oglne ..........................................................


Przychody, koszty i wynik finansowy przedsibiorstw ................................................................
Relacje ekonomiczne w przedsibiorstwach .........
Aktywa obrotowe przedsibiorstw .......................... .
Kapitay (fundusze) wasne przedsibiorstw ..........
Kapita zagraniczny przedsibiorstw wedug krajw pochodzenia .................................................
Zobowizania przedsibiorstw ...............................

General notes .........................................................


Revenues, costs and financial result of enterprises ...................................................................
Economic relations in enterprises ..........................
Current assets of enterprises .................................
Share equity (funds) of enterprises ........................
Foreign capital of enterprises by countries of origin .......................................................................
Liabilities of enterprises ..........................................

581

1 (500)
2 (501)
3 (502)
4 (503)

584
593
594
596

5 (504)
6 (505)

598
599

DZIA XXIII. PIENIDZ I BANKI. RYNEK


GIEDOWY. ZAKADY
UBEZPIECZE. OTWARTE
FUNDUSZE EMERYTALNE

CHAPTER XXIII. MONEY AND BANKS.


THE STOCK MARKET.
INSURANCE COMPANIES.
OPEN PENSION FUNDS

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

601

Pienidz i banki

Money and banks

Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych ..........................................................


Bilans Narodowego Banku Polskiego ....................
Bilans bankw komercyjnych .................................
Bilans bankw spdzielczych ................................
Bilans spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych .............................................................
Czynniki kreacji poday pienidza (M3) ................
Poda pienidza (M3) ............................................
Bilans patniczy Polski ............................................
Zaduenie zagraniczne i oficjalne aktywa rezerwowe Polski ........................................................
Napyw kapitau do Polski z tytuu zagranicznych
inwestycji bezporednich wedug kraju pochodzenia udziaowca ..............................................
Zobowizania z tytuu zagranicznych inwestycji
bezporednich w Polsce wedug kraju pochodzenia udziaowca ..............................................
redni kurs niektrych walut w Narodowym Banku
Polskim ...............................................................
Przychody, koszty i wynik finansowy bankw komercyjnych ..........................................................
Przychody, koszty i wynik finansowy bankw
spdzielczych ....................................................
Przychody, koszty i wynik finansowy spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych .........
Kapita (fundusz) podstawowy bankw ..................

Consolidated balance sheet of monetary financial


institutions ...........................................................
Balance sheet of the National Bank of Poland .......
Balance of commercial banks ................................
Balance of cooperative banks ................................
Balance of cooperative savings and credit
unions ..................................................................
Counterparts of M3 money supply .........................
M3 money supply ...................................................
Poland's balance of payments ...............................

1 (506)
2 (507)
3 (508)
4 (509)

612
613
614
614

5 (510)
6 (511)
7 (512)
8 (513)

615
616
616
617

Foreign debt and official reserve assets of Poland

9 (514)

619

Foreign direct investment inflows to Poland by


origin country of shareholder ..............................

10 (515)

619

11 (516)

620

12 (517)

621

13 (518)

622

14 (519)

623

15 (520)
16 (521)

624
624

Rynek giedowy

The stock market

Obroty na Gwnym Rynku Giedy Papierw


Wartociowych ...................................................
Akcje i prawa do akcji na Gwnym Rynku Giedy
Papierw Wartociowych ...................................
Kontrakty terminowe na Gwnym Rynku Giedy
Papierw Wartociowych ...................................
Obroty na rynku NewConnect Giedy Papierw
Wartociowych ...................................................

Turnover value on the Main Market of the Warsaw Stock Exchange ..........................................
Shares and rights to shares on the Main Market of
the Warsaw Stock Exchange ..............................
Futures contracts on the Main Market of the
Warsaw Stock Exchange ....................................
Turnover value on the NewConnect market of the
Warsaw Stock Exchange ....................................

17 (522)

625

18 (523)

625

19 (524)

626

20 (525)

627

Foreign direct investment positions in Poland by


origin country of shareholder ..............................
Average exchange rate of some currency in the
National Bank of Poland .....................................
Revenues, costs and financial results of commercial banks ............................................................
Revenues, costs and financial results of cooperative banks ............................................................
Revenues, costs and financial results of cooperative savings and credit unions ............................
Share equity (fund) of banks ..................................

24

Spis tablic
Tabl.
Table

Rynek skarbowych papierw wartociowych


(Treasury BondSpot Poland) ..............................
Rynek instrumentw dunych Catalyst .................
Obroty na rynku Catalyst wedug instrumentw
dunych w 2013 r. ..............................................

Treasury securities market (Treasury BondSpot


Poland) ................................................................
Debt securities on the Catalyst market ..................
Turnover value on the Catalyst market by debt
securities in 2013 ................................................

Zakady ubezpiecze

Insurance companies

Bilans zakadw ubezpiecze ................................


Techniczny rachunek ubezpiecze ........................
Oglny rachunek zyskw i strat zakadw ubezpiecze ...............................................................
Ubezpieczenia wedug rodzajw ryzyka ................
Kapita zagraniczny zakadw ubezpiecze wedug krajw pochodzenia ....................................

Balance sheet of insurance companies .................


Technical insurance account ..................................
General profit and loss account of insurance
companies ...........................................................
Insurance by type of risk .........................................
Foreign capital of insurance companies by countries of origin .......................................................

Otwarte fundusze emerytalne

Open pension funds

Przychody, koszty i wynik finansowy powszechnych towarzystw emerytalnych ...........................


Przychody, koszty i wynik finansowy otwartych
funduszy emerytalnych .......................................
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych .............
Skadki i odsetki przekazane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych do otwartych funduszy
emerytalnych ......................................................
Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych ................................................................
Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych ....

Revenues, costs and financial results of general


pension societies ................................................
Revenues, costs and financial results of open
pension funds ......................................................
Assets of open pension funds ................................
Contributions and interest transferred from the
Social Insurance Institution to open pension
funds ...................................................................

DZIA XXIV. FINANSE PUBLICZNE

CHAPTER XXIV. PUBLIC FINANCE

Uwagi oglne ..........................................................


Budet pastwa ......................................................
Budet rodkw europejskich ................................
Pastwowy dug publiczny .....................................
Dug Skarbu Pastwa wedug kryterium miejsca
emisji ...................................................................
Dug Skarbu Pastwa wedug kryterium rezydenta ...................................................................
Wynik budetu pastwa, wynik budetu rodkw
europejskich i pastwowy dug publiczny
w relacji do produktu krajowego brutto (ceny
biece) ..............................................................
Wydatki budetu pastwa wedug dziaw ............
Dotacje podmiotowe i przedmiotowe z budetu
pastwa ..............................................................
Przychody, koszty i wynik finansowy pastwowych osb prawnych, instytucji gospodarki
budetowej i agencji wykonawczych budetu
pastwa ..............................................................
Przychody i wydatki pastwowych funduszy celowych .................................................................
Przychody i wydatki Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego ......
Budety jednostek samorzdu terytorialnego ........
Wydatki budetw jednostek samorzdu terytorialnego wedug dziaw .....................................
Przychody i koszty samorzdowych zakadw
budetowych ...................................................
Odliczenia od dochodu i podatku dochodowego
od osb fizycznych ............................................
Odliczenia od dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego od osb prawnych
Bilans skonsolidowanych operacji sektora instytucji rzdowych i samorzdowych .........................
Skonsolidowane nakady sektora instytucji rzdowych i samorzdowych wedug funkcji ...............

General notes .........................................................


The state budget .....................................................
The European funds budget ...................................
Public debt ..............................................................
State Treasury debt according to the place of
issue criterion ......................................................
State Treasury debt according to residency criterion ...................................................................

Open pension funds investment portfolio ...............


Open pension funds rates of return ........................

Result of the state budget, result of the European


funds budget and public debt in relation to
gross domestic product (current prices) .............
State budget expenditure by division .....................
State budget entity-defined grants and product
grants ..................................................................
Revenue, costs and financial result of state legal
persons, budgetary management institutions
and executive agencies of state budget .............
Revenue and expenditure of appropriated state
funds ...................................................................
Revenue and expenditure of Social Insurance
Fund and Pension Fund .....................................
Local government units budgets ............................
Local government units budgets expenditure by
division ................................................................
Revenue and costs of local government budgetary establishments .................................................
Deductions from income and from the tax in
personal income tax ............................................
Deductions from income, tax base and from the
tax in corporate income tax .................................
Statement of the general government sector consolidated operations ............................................
Consolidated outlays of the general government
sector by function ................................................

Str.
Page

21 (526)
22 (527)

627
628

23 (528)

629

24 (529)
25 (530)

630
631

26 (531)
27 (532)

633
634

28 (533)

638

29 (534)

638

30 (535)
31 (536)

639
639

32 (537)

639

33 (538)
34 (539)

640
640

x
1 (540)
2 (541)
3 (542)

641
647
649
650

4 (543)

650

5 (544)

651

6 (545)
7 (546)

651
652

8 (547)

653

9 (548)

653

10 (549)

654

11 (550)
12 (551)

655
656

13 (552)

659

14 (553)

660

15 (554)

660

16 (555)

662

17 (556)

663

18 (557)

665

List of tables

25

Tabl.
Table
DZIA XXV. INWESTYCJE. RODKI TRWAE

CHAPTER XXV. INVESTMENTS. FIXED ASSETS

Uwagi oglne ..........................................................

General notes .........................................................

Inwestycje

Investments

Nakady inwestycyjne .............................................


Nakady inwestycyjne wedug sektorw wasnoci
(ceny biece) ....................................................
Dynamika nakadw inwestycyjnych wedug sekcji
i dziaw (ceny stae) ..........................................
Nakady inwestycyjne wedug sekcji i dziaw
(ceny biece) ....................................................
Nakady inwestycyjne na rodki trwae w 2013 r.
(ceny biece) ....................................................

Investment outlays ..................................................


Investment outlays by ownership sectors (current
prices) .................................................................
Indices of investment outlays by sections and
divisions (constant prices) ..................................
Investment outlays by sections and divisions
(current prices) ....................................................
Investment outlays on fixed assets in 2013
(current prices) ................................................

rodki trwae

Fixed assets

Warto brutto rodkw trwaych ...........................


Warto brutto rodkw trwaych wedug sektorw
wasnoci (biece ceny ewidencyjne) ..............
Dynamika wartoci brutto rodkw trwaych (ceny
stae) ................................................................... .
Warto brutto, netto i stopie zuycia rodkw
trwaych ...............................................................
Warto brutto i stopie zuycia rodkw trwaych
wedug grup w 2013 r. ........................................
Warto brutto rodkw trwaych uzyskanych
z dziaalnoci inwestycyjnej (biece ceny ewidencyjne) ............................................................
Warto brutto rodkw trwaych zlikwidowanych
(biece ceny ewidencyjne) ...............................

Gross value of fixed assets ....................................


Gross value of fixed assets by ownership sectors
(current book-keeping prices) .............................
Indices of gross value of fixed assets (constant
prices) .................................................................
Gross and net value and degree of consumption
of fixed assets .....................................................
Gross value and degree of consumption of fixed
assets by groups in 2013 ....................................

DZIA XXVI. RACHUNKI NARODOWE

CHAPTER XXVI. NATIONAL ACCOUNTS

Uwagi oglne ..........................................................


Produkt krajowy brutto ...........................................
Dochd narodowy (ceny biece) ..........................
Rachunek produktw (wyrobw i usug; ceny
biece) ..............................................................
Rachunek produktw (wyrobw i usug) dynamika (ceny stae) ................................................
Dynamika (wartoci, wolumenu i cen) produkcji
globalnej, zuycia poredniego i produktu krajowego brutto ......................................................
Produkcja globalna (ceny biece) ........................
Dynamika produkcji globalnej (ceny stae) ............
Zuycie porednie (ceny biece) .........................
Dynamika zuycia poredniego (ceny stae) .........
Produkt krajowy brutto wedug sektorw i sekcji
(ceny biece) ....................................................
Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stae)
Produkcja globalna, zuycie porednie i warto
dodana brutto wedug sektorw instytucjonalnych (ceny biece) ............................................
Produkcja globalna, zuycie porednie oraz
warto dodana brutto wedug wybranych sekcji
i dziaw (ceny biece) .....................................
Niektre czynniki tworzenia produktu krajowego
brutto ...................................................................
Rachunek tworzenia dochodw (ceny biece) ....
Popyt krajowy (ceny biece) ................................
Relacja popytu krajowego do produktu krajowego
brutto (ceny biece) ..........................................
Dynamika (wartoci, wolumenu i cen) popytu
krajowego ...........................................................
Dochody, wydatki i nadwyka (+)/deficyt () sektora instytucji rzdowych i samorzdowych .......

Str.
Page

666

1 (558)

669

2 (559)

670

3 (560)

670

4 (561)

672

5 (562)

674

6 (563)

676

7 (564)

677

8 (565)

677

9 (566)

678

10 (567)

680

11 (568)

683

12 (569)

684

General notes .........................................................


Gross domestic product ..........................................
National income (current prices) ............................

x
1 (570)
2 (571)

685
699
699

Goods and services account (current prices) .........


Goods and services account indices (constant
prices) .................................................................
Indices (value, volume and price) of output,
intermediate consumption and gross domestic
product ................................................................
Output (current prices) ............................................
Indices of output (constant prices) .........................
Intermediate consumption (current prices) .............
Indices of intermediate consumption (constant prices)
Gross domestic product by sectors and sections
(current prices) ....................................................
Indices of gross domestic product (constant prices) .
Output, intermediate consumption and gross
value added by institutional sectors (current
prices) .................................................................
Output, intermediate consumption and gross
value added by selected sections and divisions
(current prices) ....................................................
Selected factors in the generation of gross domestic product .....................................................
Generation of income account (current prices) ......
Domestic demand (current prices) .........................
Relation of domestic demand to gross domestic
product (current prices) .......................................
Indices (value, volume and price) of domestic
demand ...............................................................
Revenue, expenditure and surplus (+)/deficit () of
the general government sector ...........................

3 (572)

700

4 (573)

700

5 (574)
6 (575)
7 (576)
8 (577)
9 (578)

701
702
703
704
705

10 (579)
11 (580)

706
708

12 (581)

710

13 (582)

716

14 (583)
15 (584)
16 (585)

718
720
724

17 (586)

725

18 (587)

725

19 (588)

727

Gross value of fixed assets obtained from investment activity (current book-keeping prices) ........
Gross value of liquidated fixed assets (current
book-keeping prices) ..........................................

26

Spis tablic
Tabl.
Table

Str.
Page

Dug sektora instytucji rzdowych i samorzdowych


Relacja nadwyki (+)/deficytu () oraz dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do
produktu krajowego brutto (ceny biece) .........
Nominalne dochody w sektorze gospodarstw
domowych ...........................................................
Dynamika nominalnych i realnych dochodw do
dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych ...............................................................
Nominalne dochody do dyspozycji netto w sektorze gospodarstw domowych ...............................
Rachunek wykorzystania nominalnych dochodw
w sektorze gospodarstw domowych ..................
Spoycie indywidualne skorygowane (ceny biece) ...................................................................
Spoycie w sektorze gospodarstw domowych
(ceny biece) ....................................................
Dynamika spoycia w sektorze gospodarstw
domowych (ceny stae) .......................................

Debt of the general government sector ..................


Relation of surplus (+)/deficit () and debt of the
general government sector to gross domestic
product (current prices) .......................................

20 (589)

727

21 (590)

727

Nominal income of the households sector .............

22 (591)

728

23 (592)

730

24 (593)

731

25 (594)

731

26 (595)

732

27 (596)

732

28 (597)

733

DZIA XXVII. PODMIOTY GOSPODARKI


NARODOWEJ

CHAPTER XXVII. ENTITIES OF THE NATIONAL


ECONOMY

Uwagi oglne ..........................................................


Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane
w rejestrze REGON ............................................
Spki zarejestrowane w rejestrze REGON wedug form prawnych ............................................

General notes .........................................................


Entities of the national economy recorded in the
REGON register ..................................................
Companies recorded in the REGON register
by legal status .....................................................

734

1 (598)

735

2 (599)

737

DZIA XXVIII. PRZEGLD MIDZYNARODOWY

CHAPTER XXVIII. INTERNATIONAL REVIEW

Uwagi oglne ..........................................................


Niektre wskaniki spoeczno-gospodarcze wiata .........................................................................
Zbiory i produkcja wiatowa wybranych artykuw
rolnych ................................................................
Produkcja wiatowa waniejszych wyrobw przemysowych ..........................................................
Udzia i miejsce Polski w wiecie ...........................
Udzia i miejsce Polski w Europie ..........................
Polska w Unii Europejskiej w 2013 r. .....................

General notes .........................................................


Selected indices of socio-economic world development ................................................................

739

1 (600)

751

World production of selected agricultural products

2 (601)

756

World production of principal industrial products ...


Poland in the world .................................................
Poland in Europe ....................................................
Poland in the European Union in 2013 ..................

3 (602)
4 (603)
5 (604)
6 (605)

757
758
759
760

Powierzchnia. Ludno

Total area. Population

Powierzchnia i ludno wiata ...............................

7 (606)

764

Powierzchnia, ludno i stolice krajw wiata .......


Powierzchnia, ludno i stolice terytoriw niesamodzielnych ........................................................
Wielkie miasta wiata .............................................
Ludno wedug wieku ...........................................
Ruch naturalny ludnoci .........................................
Migracje zagraniczne .............................................
Maestwa zawarte i rozwody ..............................
Przecitne dalsze trwanie ycia w 2012 r. .............
Wierni i duchowiestwo Kocioa Katolickiego na
wiecie ................................................................

Total area and population of the world ...................


Total area, population and capital cities of the
countries of the world ..........................................
Total area, population and capital cities of the
dependent territories ...........................................
Large cities of the world ..........................................
Population by age ...................................................
Vital statistics of population ....................................
International migration ............................................
Marriages contracted and divorces ........................
Life expectancy in 2012 ..........................................
Catholics and clergy of the Catholic Church in the
world ....................................................................

8 (607)

764

9 (608)
10 (609)
11 (610)
12 (611)
13 (612)
14 (613)
15 (614)

770
773
778
779
781
783
784

16 (615)

785

Ochrona rodowiska naturalnego

Environmental protection

Cakowity pobr wody ............................................


Ludno korzystajca z komunalnych oczyszczalni ciekw ..........................................................

Total water withdrawal ............................................


Population connected to municipal wastewater
treatment plants ..................................................

17 (616)

787

18 (617)

788

Indices of gross disposable income (nominal and


real) of the households sector ............................
Net nominal disposable income of the households
sector ..................................................................
Use of nominal income account of the households
sector ..................................................................
Actual individual consumption (current prices) .......
Households final consumption expenditure
(current prices) ....................................................
Indices of households final consumption expenditure (constant prices) ..........................................

List of tables
Tabl.
Table
Emisja zanieczyszcze powietrza ..........................
Odpady komunalne wytworzone ............................
Ocena stanu zdrowotnego lasw metod bioindykacyjn w 2012 r. ................................................

Emission of air pollutants .......................................


Municipal waste generated .....................................
Evaluation of forest condition with bioindication
method in 2012 ...................................................

Rynek pracy

Labour market

Ludno aktywna zawodowo .................................


Pracujcy wedug rodzajw dziaalnoci na
podstawie klasyfikacji ISIC Rev. 4 .....................
Bezrobocie .............................................................
Bezrobocie osb modych ......................................
Poszkodowani w wypadkach przy pracy rodzaje dziaalnoci na podstawie klasyfikacji ISIC
Rev. 4 .................................................................

Economically active population ..............................


Employment by kinds of activity according to
ISIC Rev. 4 classification ....................................
Unemployment .......................................................
Youth unemployment ..............................................

Wynagrodzenia. Warunki ycia

Wages and salaries. Living conditions

Miesiczne wynagrodzenia minimalne ..................


Granica ubstwa na podstawie badania EU-SILC ...................................................................
Wskanik zagroenia ubstwem na podstawie
badania EU-SILC ................................................

Monthly minimum wages and salaries ...................


At-risk-of-poverty threshold on the EU-SILC
survey basis ........................................................
At-risk-of-poverty rate on the EU-SILC survey
basis ....................................................................

Edukacja. Zdrowie. Kultura. Turystyka.


Dziaalno badawczo-rozwojowa

Education. Health. Culture. Tourism.


Research and development activity

Wychowanie przedszkolne ....................................


Uczniowie szk podstawowych i ponadpodstawowych ...............................................................
Studenci szk wyszych ........................................
Pracownicy medyczni .............................................
Szpitale ...................................................................
Turystyka zagraniczna ...........................................
Nakady i zatrudnieni w dziaalnoci badawczej
i rozwojowej w 2012 r. ........................................

Pre-primary education ............................................


Students of primary, secondary and post-secondary schools ..........................................................
Students of higher education institutions ...............
Medical personnel ..................................................
Hospitals .................................................................
International tourism ...............................................
Gross domestic expenditures and employment
in research and development activity in 2012 ....

Sprzeda detaliczna. Ceny

Retail sales. Prices

Dynamika sprzeday detalicznej towarw (ceny


stae) ...................................................................
Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych

Indices of retail sales (constant prices) ..................


Price indices of consumer goods and services ......

Rolnictwo. Lenictwo. Rybactwo

Agriculture. Forestry. Fishing

Dynamika produkcji rolniczej (ceny stae) ..............


Ludno aktywna zawodowo w rolnictwie .............
Powierzchnia uytkw rolnych ...............................
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony zb .........
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony pszenicy ...
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony yta ..........
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony jczmienia
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony owsa ........
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony kukurydzy
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony ryu ..........
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony ziemniakw .....................................................................
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony burakw
cukrowych ...........................................................
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony trzciny
cukrowej ..............................................................
Powierzchnia zasieww, zbiory herbaty i kawy ..... .
Zbiory baweny ....................................................... .
Powierzchnia zasieww, zbiory i plony tytoniu ......

27
Str.
Page

19 (618)
20 (619)

789
791

21 (620)

792

22 (621)

793

23 (622)
24 (623)
25 (624)

794
795
796

26 (625)

797

27 (626)

799

28 (627)

800

29 (628)

801

30 (629)

802

31 (630)
32 (631)
33 (632)
34 (633)
35 (634)

803
805
806
808
809

36 (635)

810

37 (636)
38 (637)

811
812

Indices of agricultural output (constant prices) ......


Economically active population in agriculture ........
Agricultural land area ..............................................
Sown area, production and yields of cereals .........
Sown area, production and yields of wheat ...........
Sown area, production and yields of rye ................
Sown area, production and yields of barley ...........
Sown area, production and yields of oats ..............
Sown area, production and yields of maize ...........
Sown area, production and yields of rice ...............

39 (638)
40 (639)
41 (640)
42 (641)
43 (642)
44 (643)
45 (644)
46 (645)
47 (646)
48 (647)

817
818
820
822
823
824
825
826
827
828

Sown area, production and yields of potatoes .......

49 (648)

829

Sown area, production and yields of sugar beets

50 (649)

830

Sown area, production and yields of sugar cane ...


Sown area, production of tea and coffee ...............
Production of cotton ................................................
Sown area, production and yields of tobacco ........

51 (650)
52 (651)
53 (652)
54 (653)

831
832
833
834

Persons injured in accidents at work kinds of


activity according to ISIC Rev. 4 classification ...

28

Spis tablic
Tabl.
Table

Bydo i trzoda chlewna ........................................... .


Produkcja misa z uboju ........................................ .
Produkcja mleka krowiego ..................................... .
Produkcja jaj kurzych .............................................
Zuycie nawozw mineralnych lub chemicznych
na 1 ha uytkw rolnych (w przeliczeniu na
czysty skadnik) .................................................. .
Pozyskanie drewna (grubizny) ............................... .
Poowy morskie i sodkowodne .............................. .

Cattle and pigs ........................................................ 55 (654)


Production of meat from slaughtered animals ....... 56 (655)
Production of cows' milk ......................................... 57 (656)
Hen eggs production .............................................. 58 (657)
Consumption of mineral or chemical fertilizers per
1 ha of agricultural area (in terms of pure ingredient) ................................................................... 59 (658)
Roundwood production ........................................... 60 (659)
Sea and freshwater fish catches ............................ 6661
(666)
(660)

Przemys

Industry

Dynamika produkcji przemysowej wedug rodzajw dziaalnoci (ceny stae) na podstawie


klasyfikacji ISIC Rev. 4 .......................................
Produkcja surowcw energetycznych (w ekwiwalencie wgla kamiennego) ..................................
Wydobycie wgla kamiennego .............................. .
Wydobycie ropy naftowej .......................................
Wydobycie gazu ziemnego .................................... .
Produkcja masa .....................................................
Produkcja cukru surowego .....................................
Produkcja tarcicy .................................................... .
Produkcja papieru i tektury ....................................
Produkcja nawozw mineralnych lub chemicznych
(w przeliczeniu na czysty skadnik) ....................
Produkcja cementu ................................................ .
Produkcja stali surowej .......................................... .
Produkcja miedzi rafinowanej ................................ .
Produkcja aluminium pierwotnego ......................... .
Produkcja cynku ..................................................... .
Moc zainstalowana netto w elektrowniach oraz
zuycie energii elektrycznej ................................
Produkcja brutto energii elektrycznej .....................

Indices of industrial production by kinds of activity (constant prices) according to the ISIC
Rev. 4 classification ............................................ 62 (661)
Production of power raw materials (in hard coal
equivalent) .......................................................... 63 (662)
Production of hard coal ........................................... 64 (663)
Production of crude petroleum ............................... 65 (664)
Production of natural gas ....................................... 66 (665)
Production of butter ................................................ 67 (666)
Production of raw sugar .......................................... 68 (667)
Production of sawnwood ........................................ 69 (668)
Production of paper and paperboard ..................... 70 (669)
Production of mineral or chemical fertilizers
(in terms of pure ingredient) ................................ 71 (670)
Production of cement .............................................. 72 (671)
Production of crude steel ........................................ 73 (672)
Production of refined copper .................................. 74 (673)
Production of primary aluminium ............................ 75 (674)
Production of zinc ................................................... 76 (675)
Net installed capacity of power plants and consumption of electricity ......................................... 77 (676)
Gross production of electricity ................................ 8578
(685)
(677)

Transport. czno

Transport. Communications

Transport kolejowy .................................................


Transport samochodowy ........................................
Samochody w uytkowaniu ....................................
Wypadki drogowe ...................................................
Przeadunek w portach morskich ...........................
Transport lotniczy ...................................................
Abonenci telefonii stacjonarnej ..............................
Abonenci telefonii ruchomej ...................................
Uytkownicy Internetu oraz abonenci staego
szerokopasmowego cza internetowego ..........

Railway transport ....................................................


Road transport ........................................................
Motor vehicles in use ..............................................
Road traffic accidents .............................................
Goods loaded and unloaded in seaports ...............
Air transport ............................................................
Fixed line telephone subscribers ............................
Mobile telephone subscribers .................................
Internet users and fixed broadband Internet
subscribers ..........................................................

Handel zagraniczny

Foreign trade

Import i eksport (ceny biece) ..............................


Dynamika importu i eksportu (ceny stae) ..............
Struktura importu i eksportu wedug grup towarw
(ceny biece) na podstawie klasyfikacji
SITC ....................................................................

Imports and exports (current prices) ......................


Indices of imports and exports (constant prices) ...
Commodity structure of imports and exports
(current prices) according to the SITC classification .................................................................

Finanse

Finance

Bilans patniczy .......................................................


Kursy walut (urzdowe) ..........................................
Operacje sektora instytucji rzdowych i samorzdowych w 2013 r. ................................................
Relacja nadwyki (+)/deficytu () oraz dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do
produktu krajowego brutto (ceny biece) .........

Str.
Page
835
837
838
839
840
841
843

844
847
848
849
850
851
852
853
854
855
857
858
859
860
861
862
863

79 (678)
80 (679)
81 (680)
82 (681)
83 (682)
84 (683)
85 (684)
86 (685)

864
865
866
867
868
869
870
871

87 (686)

872

88 (687)
89 (688)

873
875

90 (689)

877

Balance of payments ..............................................


Currency exchange rates (official) ..........................

91 (690)
92 (691)

879
881

General government sector operations in 2013 .....


Relation of surplus (+)/deficit () and debt of the
general government sector to gross domestic
product (current prices) .......................................

93 (692)

882

94 (693)

883

List of tables
Tabl.
Table
Produkt krajowy brutto

Gross domestic product

Produkt krajowy brutto (ceny biece) ...................


Produkt krajowy brutto wedug parytetu siy nabywczej na 1 mieszkaca (ceny biece) ..........

Gross domestic product (current prices) ................ 95 (694)


Gross domestic product at purchasing power
parity per capita (current prices) ......................... 96 (695)
Indices of gross domestic product (constant
prices) ................................................................. 97 (696)
Relation of final consumption expenditure and
gross capital formation to gross domestic product (current prices) .............................................. 98 (697)
Indices of final consumption expenditure and
gross capital formation (constant prices) ............ 99 (698)
Structure of gross value added by kinds of activity
(current prices) according to the ISIC Rev. 4
classification ........................................................ 100 (699)
Share of compensation of employees in gross
domestic product (current prices) ....................... 101 (700)
Relation of goods and services exports to gross
domestic product (current prices) ....................... 102 (701)

Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stae)


Relacja spoycia i akumulacji do produktu krajowego brutto (ceny biece) ................................
Dynamika spoycia i akumulacji (ceny stae) ........
Struktura wartoci dodanej brutto wedug rodzajw dziaalnoci (ceny biece) na podstawie
klasyfikacji ISIC Rev. 4 .......................................
Udzia kosztw zwizanych z zatrudnieniem
w produkcie krajowym brutto (ceny biece) .....
Relacja eksportu towarw i usug do produktu
krajowego brutto (ceny biece) ........................

29
Str.
Page

884
885
886
887
889
891
892
893

OBJANIENIA ZNAKW UMOWNYCH


SYMBOLS

Kreska

() zjawisko nie wystpio.


magnitude zero.

Zero:

(0) zjawisko istniao w wielkoci mniejszej od 0,5;


magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit;
(0,0) zjawisko istniao w wielkoci mniejszej od 0,05.
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit.

Kropka

(.) zupeny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.


data not available or not reliable.

Znak

Znak

wystpujcy w Przegldzie midzynarodowym oznacza, e dane dla Polski rni si zakresem od da-

Znak

oznacza, e nazwy zostay skrcone w stosunku do obowizujcej klasyfikacji; ich pene nazwy podano
w uwagach oglnych do Rocznika, ust. 17 na str. 35.
categories of applied classification are presented in abbreviated form; their full names are given in the
general notes to the Yearbook, item 17 on page 35.

Znak

W tym
Of which
Comma

wypenienie pozycji jest niemoliwe lub niecelowe.


not applicable.
nych w czci krajowej Rocznika.
in the chapter International review, indicates that data for Poland differ in scope from data in the domestic portion of the Yearbook.

oznacza, e dane nie mog by opublikowane ze wzgldu na konieczno zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.
data should not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance
with the Law on Official Statistics.
oznacza, e nie podaje si wszystkich skadnikw sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

(,) used in figures represents the decimal point.

30

Skrty

SKRTY
ABBREVIATIONS
= tysic
= thousand
= milion
million
= miliard
= billion
= zoty
= zloty
= dolar amerykaski
United States dollar

Bq

= bekerel
becquerel

kJ

egz.
kpl.
szt.
pcs
wol.
vol.

= egzemplarz
= komplet
= sztuka
= pieces
= wolumin
= volume

PJ

= kilodul
kilojoule
= kilokaloria
kilocalorie
= gigadul
gigajoule
= teradul
terajoule
= petadul
petajoule

= gram
gram
= kilogram
kilogram
= decytona
deciton
= tona
tonne
= mikrometr
micrometre
= milimetr
millimetre
= centymetr
centimetre
= metr
metre
= kilometr
kilometre

tys.
thous.
mln
mld
bn
z
zl
USD

kg
dt
t
m
mm
cm
m
km
cm2
m2
ha
km2
ml
l
hl
cm3
dm3
m3
dam3
hm3
km

W
kW
MW
kWh
GWh
TWh

= centymetr kwadratowy
square centimetre
= metr kwadratowy
square metre
= hektar
hectare
= kilometr kwadratowy
square kilometre
= mililitr
millilitre
= litr
litre
= hektolitr
hectolitre
= centymetr szecienny
cubic centimetre
= decymetr szecienny
cubic decimetre
= metr szecienny
cubic metre
= dekametr szecienny
cubic decametre
= hektometr szecienny
cubic hectometre
= kilometr szecienny
cubic kilometre
= wat
watt
= kilowat
kilowatt
= megawat
megawatt
= kilowatogodzina
kilowatthour
= gigawatogodzina
gigawatthour
= terawatogodzina
terawatthour

kcal
GJ
TJ

= stopie Celsjusza
centigrade

mmHg

= milimetr supa rtci


millimetre of mercury

d
r.

= sekunda
second
= minuta
minute
= godzina
hour
= doba
= rok

tkm
tkm
tmila
tmile

= tonokilometr
= tonne-kilometre
= tonomila
= tonnemile

pas
pass
paskm
passkm
pasmila
passmile

= pasaer
= passenger
= pasaerokilometr
= passengerkilometre
= pasaeromila
= passengermile

DWT

= tona nonoci cakowitej adunku i zapasw


statku
dead weight tonne

GT

= pojemno brutto statku


gross tonnage
= pojemno netto statku
net tonnage
= powierzchnia uytkowa

min
h

NT
p u
ceg
brick

= cega przeliczeniowa materiaw ciennych


= standard brick unit expressing the quantity
of wall building materials

t/r
t/y

= ton rocznie
= tonnes per year

art.
Art.

= artyku
= article

b.

= bye

cd.
cont.

= cig dalszy
= continued

d.

= dugo

dok.
cont.

= dokoczenie
= continued

k.
kat.
kk
kks
kpc
kpk
kw
kl.

= koo (w pobliu)
= kategoria
= Kodeks karny
= Kodeks karny skarbowy
= Kodeks postpowania cywilnego
= Kodeks postpowania karnego
= Kodeks wykrocze
= klasa

Abbreviations

31

M.

= morze

CN

= Nomenklatura Scalona
Combined Nomenclature

m.
m.st.

= miasto
= miasto stoeczne

ISCED

nr (Nr)
No.

= numer
= number

= Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja


Edukacji
International Standard Classification of Education

ok.

= okoo

ISIC

pkt

= punkt

= Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja


Rodzajw Dziaalnoci
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

poj.

= pojemno

SITC

poz.

= pozycja

= Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja


Handlu
Standard International Trade Classification

EFTA
rep.

= repertorium
repertory

= Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu


European Free Trade Association

tabl.

= tablica
table

EKG
ECE

= Europejska Komisja Gospodarcza


= Economic Commission for Europe

EUROSTAT

ust.
woj.

= ustp
= wojewdztwo

= Urzd Statystyczny Unii Europejskiej


Statistical Office of the European Union

FAO

= Organizacja Narodw Zjednoczonych do Spraw


Wyywienia i Rolnictwa
Food and Agriculture Organization of the
United Nations

IATA

= Midzynarodowe Zrzeszenie Przewonikw


Lotniczych
International Air Traffic Association

MFW
IMF

= Midzynarodowy Fundusz Walutowy


= International Monetary Fund

MOP
ILO

= Midzynarodowa Organizacja Pracy


= International Labour Organization

OECD

=Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju


Organization for Economic Cooperation and
Development

ONZ
UN

= Organizacja Narodw Zjednoczonych


= United Nations

011

E = wschd
East
N = pnoc
North
S = poudnie
South
W = zachd
West

Pd.
Rep.

= Poudniowa
= Republika
Republic

Dz. U.

= Dziennik Ustaw

MP

= Monitor Polski

Min.

= Ministerstwo

PKP

= Polskie Koleje Pastwowe

UE
EU

= Unia Europejska
= European Union

SAC

= Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego


Societas Apostolatus Catholici

UNEP

= Program ONZ Ochrony rodowiska


United Nations Environment Programme

ESA

= Europejski System Rachunkw Narodowych


i Regionalnych
European System of National and Regional
Accounts

UNESCO

= Organizacja Narodw Zjednoczonych do


Spraw Owiaty, Nauki i Kultury
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization

PKB
GDP

= produkt krajowy brutto


= gross domestic product

WE
EC

= Wsplnoty Europejskie
= European Communities

SNA

= System Rachunkw Narodowych


System of National Accounts

WHO

= wiatowa Organizacja Zdrowia


World Health Organization

UWAGI OGLNE

GENERAL NOTES

1. Prezentowane w Roczniku dane jeli nie


zaznaczono inaczej dotycz caej gospodarki
narodowej.
2. Dane prezentuje si:
1) w ukadzie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci
PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Dziaalnoci Gospodarczej we
Wsplnocie Europejskiej Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona
zostaa z dniem 1 I 2008 r. rozporzdzeniem Rady
Ministrw z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251,
poz. 1885) z pniejszymi zmianami.
W ramach PKD 2007 wyodrbniono Przemys jako dodatkowe grupowanie, ktre
obejmuje sekcje: Grnictwo i wydobywanie,
Przetwrstwo przemysowe, Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz,
par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych oraz Dostawa wody;
gospodarowanie ciekami i odpadami oraz
dziaalno zwizana z rekultywacj;
2) wedug sektorw instytucjonalnych;
3) wedug sektorw wasnoci:
sektor publiczny grupujcy wasno pastwow (Skarbu Pastwa i pastwowych
osb prawnych), wasno jednostek samorzdu terytorialnego oraz wasno mieszan z przewag kapitau (mienia) podmiotw
sektora publicznego,
sektor prywatny grupujcy wasno prywatn krajow (osb fizycznych i pozostaych
jednostek prywatnych), wasno zagraniczn
(osb zagranicznych) oraz wasno mieszan z przewag kapitau (mienia) podmiotw
sektora prywatnego i brakiem przewagi sektorowej w kapitale (mieniu) podmiotu.
Wasno mieszana okrelana jest gwnie
dla spek i wyznaczana na podstawie struktury
kapitau (mienia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym spki.
3. Dane prezentowane dla wojewdztw, powiatw
i gmin odpowiadaj poziomowi 2, 4 i 5 Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych
(NTS), opracowanej na podstawie Nomenclature of
Territorial Units for Statistics (NUTS) obowizujcej
w krajach Unii Europejskiej. NTS obowizujca od
1 I 2008 r. wprowadzona zostaa rozporzdzeniem
Rady Ministrw z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214,
poz. 1573) z pniejszymi zmianami.
4. Prezentowane informacje zostay przedstawione stosownie do zakresu prowadzonych bada,
uwzgldniajcych podmioty klasyfikowane wedug
kryterium liczby pracujcych i jeli nie zaznaczono inaczej obejmuj podmioty o liczbie pracujcych:
do 9 osb,
od 10 do 49 osb,
50 osb i wicej.
5. Dane jeli nie zaznaczono inaczej opracowano zgodnie z kadorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej.

1. Data presented in the Yearbook unless


otherwise indicated concern the entire national economy.
2. Data are presented:
1) according to the Polish Classification of Activities PKD 2007, compiled on the basis of the
Statistical Classification of Economic Activities in
the European Community NACE Rev. 2. PKD
2007 was introduced on 1 I 2008 by the decree
of the Council of Ministers, dated 24 XII 2007
(Journal of Laws No. 251, item 1885) with later
amendments.
The item Industry was introduced as an
additional grouping, including sections Mining
and quarrying, Manufacturing, Electricity,
gas, steam and air conditioning supply as well
as Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities;
2) according to institutional sectors;
3) according to ownership sectors:
public sector grouping state ownership
(of the State Treasury and state legal persons), the ownership of local government
units as well as mixed ownership with
a predominance of capital (property) of public
sector entities,
private sector grouping private domestic
ownership (of natural persons and other private entities), foreign ownership (of foreign
persons) as well as mixed ownership with
a predominance of capital (property) of private sector entities and lack of predominance
of public or private sector in capital (property)
of the entity.
Mixed ownership is defined mainly for companies and determined on the basis of the capital (property) structure as declared in a companys registration application.
3. Data presented for voivodships, powiats and
gminas correspond to levels 2, 4 and 5 of the
Nomenclature of Territorial Units for Statistical
Purposes (NTS), compiled on the basis of the
Nomenclature of Territorial Units for Statistics
(NUTS) obligatory in countries of the European
Union. NTS valid since 1 I 2008 was introduced by
the decree of the Council of Ministers, dated 14 XI
2007 (Journal of Laws No. 214, item 1573) with
later amendments.
4. Information is presented in compliance with
the scope of conducted surveys, considering entities classified according to the criterion of the
number of persons employed and unless
otherwise indicated include entities employing:
up to 9 persons,
from 10 to 49 persons,
50 persons and more.
5. Data unless otherwise indicated are
compiled in accordance with the respective
organizational status of units of the national
economy.

General notes
6. Dane w podziale wedug sekcji i dziaw PKD
2007, wedug sektorw instytucjonalnych oraz
w podziale administracyjnym opracowano jeli
nie zaznaczono inaczej tzw. metod przedsibiorstw.
Metoda przedsibiorstw (podmiotowa) oznacza
przyjmowanie caych podmiotw gospodarki narodowej za podstaw grupowania wszystkich danych
charakteryzujcych ich dziaalno wedug poszczeglnych poziomw klasyfikacyjnych i podziaw terytorialnych.
W przypadku, gdy dane statystyczne grupowane
metod przedsibiorstw ujmuj rwnie informacje
dotyczce czci skadowych podmiotw gospodarki narodowej utworzonych w celu prowadzenia
dziaalnoci innej ni prowadzona w jednostce
macierzystej, kadorazowo poinformowano o tym
fakcie w poszczeglnych dziaach Rocznika.
7. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie si jednostki prawne, tj. osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemajce osobowoci
prawnej oraz osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz.
Pod pojciem podmiotw gospodarczych rozumie si podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz (produkcyjn i usugow) na wasny
rachunek w celu osignicia zysku.
8. Z waniejszych klasyfikacji, wedug ktrych
prezentuje si dane w Roczniku obok PKD 2007
naley wymieni:
1) Klasyfikacj Zawodw i Specjalnoci (KZiS),
na podstawie ktrej dokonuje si grupowania radnych organw jednostek samorzdu
terytorialnego, zatrudnionych i ich wynagrodze oraz bezrobotnych; klasyfikacja opracowana na podstawie Klasyfikacji Zawodw
(ISCO-08) wprowadzona zostaa z dniem 1 VII
2010 r. rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 IV 2010 r. (jednolity
tekst Dz. U. 2014 poz. 760);
2) Polsk Klasyfikacj Wyrobw i Usug
PKWiU 2008, na podstawie ktrej dokonuje si
grupowania wyrobw i towarw; PKWiU 2008,
opracowana na podstawie midzynarodowych
klasyfikacji i nomenklatur, wprowadzona zostaa
z dniem 1 I 2009 r. rozporzdzeniem Rady
Ministrw z dnia 29 X 2008 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 1293) z pniejszymi zmianami;
3) Nomenklatur Scalon CN oraz Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Handlu
(SITC), na podstawie ktrych dokonuje si
grupowania towarw w handlu zagranicznym;
4) Klasyfikacj Spoycia Indywidualnego wedug Celu (COICOP), na podstawie ktrej dokonuje si grupowania spoycia produktw (wyrobw i usug) w sektorze gospodarstw domowych oraz wydatkw na towary i usugi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych (przyjtych rwnie do opracowania wskanikw
cen);
5) Polsk Klasyfikacj Obiektw Budowlanych
(PKOB), na podstawie ktrej dokonuje si grupowania obiektw budowlanych; PKOB, opracowana na podstawie Klasyfikacji Obiektw Budowlanych (CC), wprowadzona zostaa z dniem
3 Rocznik Statystyczny 2014

33

6. Data according to NACE Rev. 2 sections and


divisions, by institutional sectors as well as according to administrative division, are compiled
unless otherwise indicated using the enterprise
method.
In the enterprise (entity) method, the entire organizational unit of entities in the national economy
is the basis for grouping all data describing their
activity according to individual classification levels
and territorial divisions.
When statistical data grouped by the enterprise
method include information concerning component parts of entities of the national economy,
established in order to conduct activity other than
that which is conducted by the parent entity, this
fact is indicated in the individual chapters of the
Yearbook.
7. The term entities of the national economy
is understood as legal entities, i.e. legal persons,
organizational entities without legal personality
as well as natural persons conducting economic
activity.
The term economic entities is understood as
entities conducting economic activity (production
and services) on their own-account in order to earn
a profit.
8. Other than NACE Rev. 2, among the more important classifications, according to which data are
presented in the Yearbook, the following should be
mentioned:
1) the Occupations and Specializations Classification (KZiS), on the basis of which councillors of organs of local government units, paid
employees and their wages and salaries
as well as the unemployed are grouped; the
classification compiled on the basis of the International Standard Classification of Occupations
(ISCO-08) was introduced on 1 VII 2010 by the
decree of the Minister of Labour and Social Policy, dated 27 IV 2010 (uniform text Journal of
Laws 2014 item 760);
2) the Polish Classification of Products and
Services PKWiU 2008, on the basis of which
products and goods are grouped; compiled on
the basis of international classifications and nomenclatures, was introduced on 1 I 2009 by the
decree of the Council of Ministers, dated 29 X
2008 (Journal of Laws No. 207, item 1293) with
later amendments;
3) the Combined Nomenclature CN and the
Standard International Trade Classification
(SITC), on the basis of which goods in foreign
trade are grouped;
4) the Classification of Individual Consumption
by Purpose (COICOP), on the basis of which
final consumption expenditure of products
(goods and services) of the households sector
as well as expenditures on consumer goods and
services of households (also adopted for compiling price indices) are grouped;
5) the Polish Classification of Types of Construction (PKOB), on the basis of which type of
constructions are grouped; PKOB, compiled
on the basis of the Classification of Types of
Constructions (CC), was introduced on 1 I 2000

34

Uwagi oglne

1 I 2000 r. rozporzdzeniem Rady Ministrw


z dnia 30 XII 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)
z pniejszymi zmianami;
6) Klasyfikacj rodkw Trwaych (KT), na
podstawie ktrej dokonuje si grupowania rodkw trwaych wedug rodzajw; KT wprowadzona zostaa z dniem 1 I 2011 r. rozporzdzeniem
Rady Ministrw z dnia 10 XII 2010 r. (Dz. U.
Nr 242, poz. 1622).
9. Informacje w podziale wedug wojewdztw,
powiatw i gmin oraz w podziale na miasta i wie
jeli nie zaznaczono inaczej podano w kadorazowym podziale administracyjnym. Przez miasta
rozumie si gminy miejskie oraz miasta w gminach
miejsko-wiejskich, przez wie gminy wiejskie
oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich.
10. Dane w cenach biecych odpowiadaj uzyskanym dochodom, poniesionym wydatkom lub
wartoci wyrobw, usug itp. W tablicach, w ktrych
nie okrelono cen, dane liczbowe wyraono w cenach biecych.
Do wyceny produkcji i wartoci dodanej przyjto
kategori ceny bazowej.
Cena bazowa definiowana jest jako kwota
pienidzy otrzymywana przez producenta (w tym
take przez jednostk handlow) od nabywcy za
jednostk produktu (wyrobu lub usugi), pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne
rabaty i opusty, powikszona o dotacje otrzymywane do produktu.
Podatki od produktw obejmuj: podatek od towarw i usug VAT (od produktw krajowych
i z importu), podatki i ca od importu (cznie z podatkiem akcyzowym) oraz inne podatki od produktw, jak podatek akcyzowy od produktw krajowych
i podatki od niektrych rodzajw usug (np. od gier
losowych i zakadw wzajemnych oraz do 2010 r.
zryczatowany podatek od towarw i usug od
okazjonalnych przewozw osb autobusami zarejestrowanymi za granic).
11. Jako ceny stae w latach 19952013 przyjto w przypadku:
1) produkcji rolniczej, sprzeday detalicznej, importu i eksportu, nakadw inwestycyjnych, rodkw
trwaych, produkcji globalnej, zuycia poredniego i produktu krajowego brutto
ceny biece
z roku poprzedzajcego rok badany, z wyjtkiem ziemniakw, warzyw i owocw, w przypadku ktrych przyjmuje si rednie ceny z dwch
kolejnych lat, tj. z roku poprzedzajcego rok badany i z roku badanego;
2) produkcji sprzedanej przemysu i produkcji
budowlano-montaowej:
ceny stae 2005 r. (rednie ceny biece
2005 r.) dla lat 20062010,
ceny stae 2010 r. (rednie ceny biece
2010 r.) od 2011 r.
12. Liczby wzgldne (wskaniki, odsetki) obliczono z reguy na podstawie danych bezwzgldnych
wyraonych z wiksz dokadnoci ni podano
w tablicach.
Wskaniki dynamiki w przypadku zmian metodycznych, zmian kategorii ceny przyjmowanej do
wyceny produkcji, zmian systemu cen staych oraz

by the decree of the Council of Ministers, dated


30 XII 1999 (Journal of Laws No. 112, item
1316) with later amendments;
6) the Classification of Fixed Assets (KT), on
the basis of which fixed assets are grouped according to type; KT was introduced on
1 I 2011 by the decree of the Council of Ministers, dated 10 XII 2010 (Journal of Laws
No. 242, item 1622).
9. Information by voivodship, powiat and
gmina as well as by urban and rural area
unless otherwise indicated is presented according to administrative division in a given period. The
term urban area is understood as urban gminas
and towns in urban-rural gminas, while a rural
area is understood as rural gminas and rural area
in urban-rural gminas.
10. Data in current prices correspond to obtained revenue, incurred expenditures or the value
of products, services, etc. In tables in which prices
are not defined, data are expressed in current
prices.
In order to evaluate production and value added
the basic price category was implemented.
Basic price is defined as the amount of money
received by a producer (trade entities included)
from a buyer for a unit of product (good or service), decreased by the tax on the product as well
as by applicable rebates and deductions, and
increased by subsidies received for the product.
Taxes on products include: value added tax
VAT (on domestic products and on imports), taxes
and customs duties on imports (including excise
tax) as well as other taxes on products, such as
excise tax on domestic products and taxes
on selected types of services (e.g., on games
of chance and mutual betting and until 2010 lump
sum tax on goods and services from occasional
transport of passengers in buses with foreign registration).
11. Constant prices in 19952013 were adopted
as follows:
1) agricultural output, retail sales, imports and
exports, investment outlays, fixed assets as well
as gross output, intermediate consumption and
gross domestic product
current prices from
the year preceding the surveyed year, with the
exception of potatoes, vegetables and fruit, in
case of which average prices from two consecutive years are adopted, i.e., from the year preceding the surveyed year and from the surveyed
year;
2) sold production of industry, construction and assembly production:
2005 constant prices (2005 average current
prices) for 20062010,
2010 constant prices (2010 average current
prices) since 2011.
12. Relative numbers (indices, percentages)
are, as a rule, calculated on the basis of absolute
data expressed with higher precision than that
presented in the tables.
Indices in case of methodological changes,
changes in price categories used in the evaluation
of production, changes in the system of constant

General notes
zmian systemu wag do obliczania wskanikw cen
w poszczeglnych okresach obliczono w warunkach porwnywalnych.
Wskaniki jednopodstawowe obliczono metod
nawizania acuchowego.
13. Przy przeliczaniu na 1 mieszkaca (1000
ludnoci itp.) danych wedug stanu w kocu roku
(np. ka w szpitalach, rodki trwae) przyjto
liczb ludnoci wedug stanu w dniu 31 XII, a przy
przeliczaniu danych charakteryzujcych wielko
zjawiska w cigu roku (np. ruch naturalny ludnoci, produkcja, spoycie) wedug stanu w dniu
30 VI.
Do przelicze przyjto liczb ludnoci opracowan:
za lata 19892009 (w przypadku wskanikw
dynamiki za lata 19902010) na bazie
wynikw Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoci i Mieszka 2002, przy czym dla lat
1999 (stan w dniu 31 XII), 2000 i 2001 wedug
podziau administracyjnego obowizujcego
w dniu 31 XII 2002 r.,
od 2010 r. (w przypadku wskanikw dynamiki
od 2011 r.) na bazie wynikw Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011, przy
czym dla 2010 r. wedug podziau administracyjnego obowizujcego w dniu 31 XII 2011 r.
14. Niektre informacje za ostatni rok zostay
podane na podstawie danych nieostatecznych
i mog ulec zmianie w nastpnych publikacjach
Gwnego Urzdu Statystycznego.
15. Ze wzgldu na zaokrglenia danych, w niektrych przypadkach sumy skadnikw mog si nieznacznie rni od podanych wielkoci ogem.
16. Informacje statystyczne pochodzce ze rde
spoza Gwnego Urzdu Statystycznego opatrzono
odpowiednimi notami, zgodnie z zasad, e jako
rdodawc podaje si instytucj przekazujc
informacje prezentowane w tablicy za ostatni rok.
17. W Roczniku zastosowano skrty nazw niektrych poziomw klasyfikacyjnych; zestawienie
zastosowanych skrtw i penych nazw podaje si
poniej:
skrt
abbreviation

35

prices as well as changes in the system of weights


for calculating price indices in individual periods
are calculated in comparable conditions.
Single base indices are calculated using the
chain-base index method.
13. When computing per capita data (1000
population, etc.) as of the end of a year (e.g., beds
in hospitals, fixed assets), the population as of
31 XII was adopted, whereas data describing the
magnitude of a phenomenon within a year (e.g.,
vital statistics, production, consumption) as of
30 VI.
For calculations, it was assumed to use the
number of population calculated:
for the years 19892009 (in case of indices
for the years 19902010) on the basis of the results of the Population and Housing Census
2002, for 1999 (as of 31 XII), 2000 and 2001 by
the administrative division valid as of 31 XII 2002,
since 2010 (in case of indices since 2011) on
the basis of the results of the Population and
Housing Census 2011, and for 2010 by the administrative division valid as of 31 XII 2011.
14. Selected information for the last year presented on the basis of preliminary data may change
in subsequent publications of the Central Statistical
Office.
15. Due to the rounding of data, in some cases
sums of components may slightly differ from the
amount given in the item total.
16. Statistical information originating from sources
other than the Central Statistical Office is indicated
in the appropriate note, with the institution providing
the information for the last presented year given as
the source.
17. The names of some classification levels used
in the Yearbook have been abbreviated; the list of
abbreviations used and their full names are given
below:
pena nazwa
full name

MIDZYNARODOWA STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA


CHORB I PROBLEMW ZDROWOTNYCH (X Rewizja)
INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION
OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS (ICD-10 Revision)
Choroby krwi i narzdw krwiotwrczych
Diseases of blood and blood-forming
organs

Choroby krwi i narzdw krwiotwrczych oraz niektre choroby przebiegajce z udziaem mechanizmw autoimmunologicznych
Diseases of the blood and blood-forming organs and certain
disorders involving the immune mechanism

Wady rozwojowe wrodzone


Congenital anomalies

Wady rozwojowe wrodzone, znieksztacenia i aberracje chromosomowe


Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities

Objawy i stany niedokadnie okrelone


Symptoms and ill-defined conditions

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidowe wyniki bada klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings,
not elsewhere classified

36

Uwagi oglne
skrt
abbreviation

pena nazwa
full name

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI PKD 2007


STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
IN THE EUROPEAN COMMUNITY NACE Rev. 2
sekcje
sections
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn
i gorc wod

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz,


par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie


ciekami i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz


dziaalno zwizana z rekultywacj

Handel; naprawa pojazdw samochodowych


Trade; repair of motor vehicles

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle


Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Dziaalno zwizana z zakwaterowaniem i usugami gastronomicznymi


Accommodation and food service activities

Obsuga rynku nieruchomoci

Dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci

Administrowanie i dziaalno wspierajca

Dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno


wspierajca

Gospodarstwa domowe zatrudniajce pracownikw oraz wytwarzajce


produkty na wasne potrzeby
Activities of households as employers
and products-producing activities of
households for own use

Gospodarstwa domowe zatrudniajce pracownikw; gospodarstwa domowe produkujce wyroby i wiadczce usugi na
wasne potrzeby
Activities of households as employers; undifferentiated goodsand services-producing activities of households for own use

dziay
divisions
Uprawy rolne, chw i hodowla zwierzt, owiectwo
Crop and animal production, hunting

Uprawy rolne, chw i hodowla zwierzt, owiectwo, wczajc


dziaalno usugow
Crop and animal production, hunting and related service activities

Produkcja skr i wyrobw skrzanych

Produkcja skr i wyrobw ze skr wyprawionych

Produkcja wyrobw z drewna, korka,


somy i wikliny
Manufacture of products of wood,
cork, straw and wicker

Produkcja wyrobw z drewna oraz korka, z wyczeniem


mebli; produkcja wyrobw ze somy i materiaw uywanych
do wyplatania
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting
materials

Produkcja koksu i produktw rafinacji


ropy naftowej

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktw rafinacji ropy


naftowej

Produkcja wyrobw farmaceutycznych


Manufacture of pharmaceutical products

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz


lekw i pozostaych wyrobw farmaceutycznych
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Produkcja wyrobw z metali


Manufacture of metal products

Produkcja metalowych wyrobw gotowych, z wyczeniem


maszyn i urzdze
Manufacture of fabricated metal products, except machinery
and equipment

General notes
skrt
abbreviation

37

pena nazwa
full name

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI PKD 2007 (dok.)


STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
IN THE EUROPEAN COMMUNITY NACE Rev. 2 (cont.)
dziay (dok.)
divisions (cont.)
Produkcja maszyn i urzdze

Produkcja maszyn i urzdze, gdzie indziej niesklasyfikowana

Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczep

Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczep,


z wyczeniem motocykli

Gospodarka odpadami; odzysk surowcw

Dziaalno zwizana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadw; odzysk surowcw

Budowa budynkw

Roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynkw

Budowa obiektw inynierii ldowej


i wodnej

Roboty zwizane z budow obiektw inynierii ldowej i wodnej

Handel hurtowy
Wholesale trade

Handel hurtowy, z wyczeniem handlu pojazdami samochodowymi


Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

Handel detaliczny
Retail trade

Handel detaliczny, z wyczeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi


Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

Transport ldowy i rurocigowy


Land and pipeline transport

Transport ldowy oraz transport rurocigowy


Land transport and transport via pipelines
NOMENKLATURA SCALONA CN
COMBINED NOMENCLATURE CN
sekcje
sections

Tuszcze i oleje
Fats and oils

Tuszcze i oleje pochodzenia zwierzcego lub rolinnego oraz


produkty ich rozkadu; gotowe tuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzcego lub rolinnego
Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products;
prepared edible fats; animal or vegetable waxes

Przetwory spoywcze
Prepared foodstuffs

Gotowe artykuy spoywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tyto i przemysowe namiastki tytoniu
Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco
and manufactured tobacco substitutes

Produkty przemysu chemicznego


Products of the chemical industry

Produkty przemysu chemicznego lub przemysw pokrewnych


Products of the chemical or allied industries

Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz


artykuy z nich
Plastics and rubber and articles
thereof

Tworzywa sztuczne i artykuy z nich; kauczuk i artykuy


z kauczuku
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof

Skry i artykuy z nich


Raw hides and skins, articles thereof

Skry i skrki surowe, skry wyprawione, skry futerkowe


i artykuy z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuy podrne, torebki i podobne pojemniki; artykuy z jelit zwierzcych
(innych ni z jelit jedwabnikw)
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof;
saddlery and harness; travel goods, handbags and similar
containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)

38

Uwagi oglne
pena nazwa
full name

skrt
abbreviation

NOMENKLATURA SCALONA CN (cd.)


COMBINED NOMENCLATURE CN (cont.)
sekcje (cd.)
sections (cont.)
Drewno i artykuy z drewna
Wood and articles of wood

Drewno i artykuy z drewna; wgiel drzewny; korek i artykuy


z korka; wyroby ze somy, z esparto lub pozostaych materiaw
do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of
cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

cier drzewny, papier, tektura i artykuy z nich


Pulp of wood, paper, paperboard and
articles thereof

cier z drewna lub z pozostaego wknistego materiau celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady);
papier i tektura oraz artykuy z nich
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered
(waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard
and articles thereof

Obuwie, nakrycia gowy itp.


Footwear, headgear, etc.

Obuwie, nakrycia gowy, parasole, parasole przeciwsoneczne,


laski, stoki myliwskie, bicze, szpicruty i ich czci; pira preparowane i artykuy z nich; kwiaty sztuczne; artykuy z wosw ludzkich
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks,
seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared
feathers and articles made therewith; artificial flowers; articles
of human hair

Artykuy z kamienia, wyroby ceramiczne, szko


Articles of stone, ceramic products,
glass

Artykuy z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiaw; wyroby ceramiczne; szko i wyroby ze szka
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; ceramic products; glass and glassware

Pery, kamienie szlachetne, metale


szlachetne i artykuy z nich
Pearls, precious stones, metals and
articles thereof

Pery naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub pszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem
szlachetnym i artykuy z nich; sztuczna biuteria; monety
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metal, and articles
thereof; imitation jewellery; coin

Metale nieszlachetne i artykuy z nich


Base metals and articles thereof

Metale nieszlachetne i artykuy z metali nieszlachetnych


Base metals and articles of base metal

Maszyny i urzdzenia, sprzt elektryczny i elektrotechniczny


Machinery and mechanical appliances, electrical and electrotechnical equipment

Maszyny i urzdzenia mechaniczne; sprzt elektryczny; ich


czci; urzdzenia do rejestracji i odtwarzania dwiku, urzdzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dwiku
oraz czci i wyposaenie dodatkowe do tych artykuw
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment;
parts thereof; sound recorders and reproducers, television
image and sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles

Sprzt transportowy
Transport equipment

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pywajce oraz wspdziaajce urzdzenia transportowe


Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment

General notes
skrt
abbreviation

39

pena nazwa
full name
NOMENKLATURA SCALONA CN (dok.)
COMBINED NOMENCLATURE CN (cont.)
sekcje (dok.)
sections (cont.)

Przyrzdy i aparatura, optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne itp.


Optical, photographic, measuring,
checking instruments, etc.

Przyrzdy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich czci
i akcesoria
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking,
precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks
and watches; musical instruments; parts and accessories
thereof

Bro i amunicja
Arms and ammunition

Bro i amunicja; ich czci i akcesoria


Arms and ammunition; parts and accessories thereof

*
*
Wyjanienia metodyczne dotyczce podstawowych poj i metod opracowania danych liczbowych zamieszczono w uwagach oglnych do
poszczeglnych dziaw. Rozszerzone wyjanienia dotyczce poszczeglnych dziedzin statystyki Czytelnik znajdzie w publikacjach tematycznych oraz w serii Zeszyty metodyczne i klasyfikacje.

*
Methodological explanations concerning basic
definitions and methods of compiling statistical data
are enumerated in the general notes to individual
chapters. More detailed information pertaining to
particular fields of statistics can be found in subject
matter publications as well as in the series Zeszyty
metodyczne i klasyfikacje (Methodologies and
classifications).

40

Polska w latach 19462013

Uwaga do tablic IIII. Szczegowe wyjanienia dotyczce zakresu prezentowanych danych zamieszczono w uwagach
Note to tables IIII. Detailed information concerning the scope of the data presented is found in the general notes to individual
I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU
MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

STAN I OCHRONA
ENVIRONMENTAL
1

Uytki rolne wyczone na cele nierolnicze b (w cigu


roku) w ha ...................................................................

8976

10549

5936

1501

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajce


rekultywacji i zagospodarowania (stan w dniu 31 XII)
w tys. ha .....................................................................

91,7

109

93,7

71,5

Grunty zrekultywowane (w cigu roku) w tys. ha ..........

4,5

4,4

2,7

2,2

Grunty zagospodarowane (w cigu roku) w tys. ha ......

3,5

4,3

2,3

1,2

Pobr wody na potrzeby gospodarki narodowej


i ludnoci w hm3 ..........................................................

12713

14184

14248

11049

cieki przemysowe i komunalne odprowadzone do


wd lub do ziemi (do 1990 r. do wd powierzchniowych) w hm3 ...........................................................

10534

12011

11368

9161

w tym wymagajce oczyszczania ..............................

4278

4681

4115

2502

w tym nieoczyszczane ............................................

2017

1978

1343

301

Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw w %


ludnoci ogemc ........................................................

53,6

Cakowita emisja gwnych zanieczyszcze powietrza de


w tys. t:
10

dwutlenek siarki ..........................................................

3210

1451

11

tlenki azotu (wyraone w NO2) ...................................

1280

844

12

dwutlenek wgla .........................................................

13

tlenek wgla ...............................................................

7406

2655

14

niemetanowe lotne zwizki organiczne .....................

1128

865

15

amoniak ......................................................................

508

284

16

pyy .............................................................................

374812 318749

426

Redukcja zanieczyszcze powietrza z zakadw


szczeglnie uciliwych dla czystoci powietrza w %
zanieczyszcze wytworzonych:
17

pyowych .....................................................................

18

gazowych (bez dwutlenku wgla) ..............................

19

Powierzchnia o szczeglnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni oglnej


kraju (stan w dniu 31 XII) ...

89,0

91,7

95,2

99,0

11,4

15,7

43,7

0,6

3,5

19,4

32,5

Odpady (z wyczeniem odpadw komunalnych)


w mln t:
20

wytworzone w cigu roku ...........................................

126

21

w tym poddane odzyskowi .....................................

96,5

22

dotychczas skadowane (nagromadzone) na terenach wasnych zakadw (stan w kocu roku) .......

23

Odpady komunalne zebraned (w cigu roku) w mln t ....

24

w tym przeznaczone do przeksztacania termicznego


oraz kompostowania lub fermentacji ......................

684

914

1638

2011

10,1

11,1

12,2

0,2

a W rubryce dla 1970 r. dane dotycz 1975 r. b W trybie obowizujcych przepisw prawnych o ochronie gruntw rol
d Dane szacunkowe. e Niektre dane za lata 19902011 zmieniono (zrekalkulowano) w stosunku do opubliko
a In the column for 1970, data concern 1975. b According to the existing legal regulations on the protection of agricultur
d Estimated data. e Some data for 19902011 have been changed (re-calculated) in relation to the data published

Poland during 19462013

41

oglnych do poszczeglnych dziaw oraz w notkach i uwagach do odpowiednich tablic.


chapters as well as in the footnotes and notes of the respective tables.

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

No.

RODOWISKAa
PROTECTION a
2782

3441

2060

1831

1846

1631

1454

Agricultural land designated for non-agricultural purposes b (during the year) in ha

65,0

63,7

62,1

61,2

64,0

64,3

62,0

Devastated and degraded land requiring reclamation


and management (as of 31 XII) in thous. ha

1,9

1,3

1,4

1,2

1,8

2,7

1,9 Reclaimed land (during the year) in thous. ha

1,1

0,5

0,5

0,6

0,6

1,2

0,7 Managed land (during the year) in thous. ha

10940

10752

10828

10866

11152

10830

10577

Water withdrawal for needs of the national economy


and population in hm3

5
6

8982

8808

8972

9217

9487

9114

Industrial and municipal wastewater discharged into


waters or into the ground (until 1990 into surface
8945
waters) in hm3

2115

2237

2198

2309

2272

2199

2168

186

160

136

176

174

144

129

Population connected to wastewater treatment plants


70,3
in % of total population c

of which wastewater requiring treatment


of which untreated

8
9

60,2

63,1

64,2

64,7

65,7

68,6

1217

1007

868

936

898

853

sulphur dioxide

10

851

830

809

862

846

817

nitrogen oxides (expressed in NO2)

11

318387 324146 310279 329622 327723 320862

carbon dioxide

12

Total emission of main air pollutants de in thous. t:

2597

2706

2641

2938

2801

2818

carbon oxide

13

870

920

900

937

922

913

volatile non-methane organic compounds

14

272

286

274

271

271

263

ammonia

15

430

422

409

449

423

428

particulates

16

Reduction of air pollutants by plants of significant


nuisance to air quality in % of pollutants produced:
99,4

99,6

99,7

99,7

99,7

99,7

99,8

particulates

17

49,5

54,9

57,3

57,4

60,2

58,5

59,1

gases (excluding carbon dioxide)

18

32,5

32,3

32,3

32,4

32,5

32,5

32,5

125

115

111

113

124

123

131

98,8

86,1

81,5

84,3

88,7

89,0

90,6

Area of special nature value under legal protection


in % of total area of the country (as of 31 XII)

19

Waste (excluding municipal waste) in mln t:

1753

1732

1740

1724

1654

1650

9,4

10,0

10,1

10,0

9,8

9,6

0,4

0,4

0,7

0,8

1,0

1,2

1672

generated during the year


of which recovered
landfilled up to now (accumulated) on own plant
grounds (as of the end of the year)

9,5 Municipal waste collected d (during the year) in mln t


2,0

of which designated for incineration and composting or fermentation

20
21
22
23
24

nych i lenych. c Ludno korzystajca na podstawie szacunkw, ludno ogem na podstawie bilansw.
wanych w poprzedniej edycji Rocznika.
al and forest land. c Population connected to estimated data, the total population based on balances.
in the previous edition of the Yearbook.

42

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
LUD
POPUL

12
13
14
15
16
17
18

Ludno a (stan w dniu 31 XII) w mln .............................


miasta .....................................................................
wie .........................................................................
w tym kobiety ..............................................................
Kobiety na 100 mczyzna (stan w dniu 31 XII) ............
Ludnoa na 1 km2 powierzchni oglnej (stan w dniu
31 XII) .........................................................................
Ludno a (stan w dniu 30 VI) w mln ..............................
miasta .........................................................................
wie .............................................................................
Ludno w wieku produkcyjnym a (stan w dniu 31 XII)
w mln ..........................................................................
Ludno w wieku nieprodukcyjnym a na 100 osb
w wieku produkcyjnym (stan w dniu 31 XII) ...............
Maestwa w tys. ..........................................................
Rozwody w tys. ..............................................................
Urodzenia ywe w tys. ...................................................
Zgony w tys. ...................................................................
w tym niemowlt: w tysicach ....................................
na 1000 urodze ywych ..............
Przyrost naturalny w tys. ................................................

19
20

Migracje zagraniczne ludnoci na pobyt stay w tys.:


imigracja .....................................................................
emigracja ....................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

23,6
8,0
15,6
12,6
114

25,0
9,2
15,8
13,1
110

29,8
14,4
15,4
15,4
107

32,7
17,1
15,6
16,8
106

35,7
21,0
14,7
18,3
105

38,1
23,6
14,5
19,5
105

38,3
23,7
14,6
19,7
106

76
23,8b
7,8
16,0

80
24,8b
9,1
15,7

95
29,6
14,2
15,4

104
32,5
16,9
15,6

114
35,6
20,8
14,8

122
38,0b
23,5
14,5

122
38,3
23,7
14,6

14,5

16,3

18,3

21,2

22,1

23,3

.
282
8,0
623
242
72,5
120
381

72,9
267
11,0
763
289
82,4
111
474

83,1
244
14,8
669
224
37,5
54,8
445

78,2
280
34,6
548
269
20,0
36,7
279

68,6
307
39,8
696
353
17,7
25,5
343

71,9
255
42,4
548
390
10,6
19,3
157

64,5
211
42,8
378
368
3,1
8,1
10,3

1181
1836

8,1
60,9

5,7
28,0

1,9
14,1

1,5
22,7

2,6
18,4

7,3
27,0
RYNEK
LABOUR

24
25

Pracujcy c w tys.:
stan w dniu 31 XII .......................................................
przecitne d w roku .....................................................
w tym w %: rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo ............................................
przemys ...........................................
budownictwo .....................................

26
27
28

Zatrudnieni ce na podstawie stosunku pracy:


stan w dniu 31 XII w tys. .............................................
w tym kobiety w % ..................................................
przecitne d w roku w tys. ...........................................

21
22
23

29
30
31
32

Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) w tys.


Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII)
w % .............................................................................
Strajki: liczba ..................................................................
strajkujcy w tys. ................................................

.
.
.
.
.
.
.
.

.
10186
.
.
.
4803
30,6
4753

.
12401

16406
15175

.
.
.

.
.
.

7193
33,1
7055

9869
39,4
9817

17769 16485
17334 16280
.
.
.

.
.
.

12205 11137
43,5
45,5
12000 11375

15489
15018
.
.
.
9834
47,7
9354

1126

2703

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

6,5
250
116

15,1
44
7,9

WYNAGRO
WAGES AND

33
34

Wskanik przecitnych miesicznych wynagrodze


brutto 1995=100:
nominalnych ..............................................................
realnych (do 1990 r. netto) e ..................................

.
.

.
.

.
67,2

.
79,9

.
133,3

.
99,0

223,0
122,1

a Na podstawie bilansw, z wyjtkiem danych za 1990 r. na podstawie szacunkw. b Przecitna liczba ludnoci
publicznego, z tym e dane od 1990 r. dotyczce pracujcych i zatrudnionych wedug stanu w dniu 31 XII podano cznie
niepenozatrudnionych w niektrych dziaach wedug Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN). e Do 1980 r., a w przy
ecznych, politycznych i zwizkw zawodowych.
a Based on balances, except data for 1990 based on estimates. b Average population during the year. c Excluding
ing employed persons and employees hired on the basis of an employment contract as of 31 XII are presented including
paid employees in selected sections of the Classification of the National Economy (KGN). e Until 1980 and in case of
organizations and trade unions.

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

43

No.

NO
ATION
38,2
23,4
14,8
19,7
107

38,1
23,3
14,8
19,7
107

38,2
23,3
14,9
19,7
107

38,5
23,4
15,1
19,9
107

38,5
23,4
15,2
19,9
107

38,5
23,3
15,2
19,9
107

38,5 Population a (as of 31 XII) in mln


23,3
urban areas
15,2
rural areas
19,9
of which females
107 Females per 100 malesa (as of 31 XII)

1
2
3
4
5

122
38,2
23,5
14,7

122
38,1
23,3
14,8

122
38,2
23,3
14,9

123
38,5
23,4
15,1

123
38,5
23,4
15,1

123
38,5
23,4
15,2

123 Population a per 1 km2 of total area (as of 31 XII)


38,5 Population a (as of 30 VI) in mln
23,3
urban areas
15,2
rural areas

6
7
8
9

24,4

24,6

24,6

24,8

24,7

24,6

56,3
207
67,6
364
368
2,3
6,4
3,9

55,1
258
65,5
414
379
2,3
5,6
35,1

55,0
251
65,3
418
385
2,3
5,6
32,7

55,2
228
61,3
413
378
2,1
5,0
34,8

55,8
206
64,6
388
376
1,8
4,7
12,9

56,6
204
64,4
386
385
1,8
4,6
1,5

9,3
22,2

15,3
30,1

17,4
18,6

15,2
17,4

15,5
19,9

14,6
21,2

14037
13881

13782
13769

14107
13834

14233
13946

14172
13899

14244
13735

14,5
22,5
6,6

14,6
21,4
7,0

15,6
21,1
6,7

15,4
21,0
6,9

15,5
20,8
6,7

15,6
20,7
6,2

9543
47,2
8787

10528
47,0
9851

10376
47,3
9768

10410
47,4
9746

10441
47,5
9802

10344
48,1
9720

10405
48,6
9566

2773

1474

1893

1955

1983

2137

2158

17,6
8
1,6

9,5
12765
209

12,1
49
22,4

12,4
79
13,9

12,5
53
18,7

13,4
17
18,7

13,4 Registered unemployment rate (as of 31 XII) in %


93 Strikes: number
29,3
employees on strike in thous.

24,4 Working age population a (as of 31 XII) in mln


Non-working age populationa per 100 persons of
working age (as of 31 XII)
57,6
180 Marriages in thous.
66,1 Divorces in thous.
370 Live births in thous.
387 Deaths in thous.
1,7
of which infants: in thousands
4,6
per 1000 live births
17,7 Natural increase in thous.
International migration of population for permanent
residence in thous.:
12,2
immigration
32,1
emigration

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRACY
MARKET
12891
12728
.
.
.

Employed persons c in thous.:


as of 31 XII
annual averagesd
of which in %: agriculture, forestry and fishing
industry
construction
Employees ce hired on the basis of an employment
contract:
as of 31 XII in thous.
of which women in %
annual averagesd in thous.
Registered unemployed persons (as of 31 XII) in
thous.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DZENIAc
SALARIES c

278,0
133,4

346,4
154,9

365,1
158,0

379,3
160,2

400,5
162,4

415,3
162,6

Index of average monthly gross wages and salaries


1995=100:
430,7
nominal
167,2
real (until 1990 net) e

33
34

w roku. c Poza jednostkami budetowymi prowadzcymi dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa
z tymi jednostkami; dla pracujcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie dane szacunkowe. d Do 1980 r. bez
padku wynagrodze do 1990 r. dane dotycz jednostek pastwowych, spdzielni oraz jednostek organizacji spobudgetary units conducting activity within the scope of national defence and public safety, while data since 1990 concernthese units; for persons employed on private farms in agriculture estimated data. d Until 1980 excluding part-time
wages and salaries until 1990 data concern state entities, cooperatives as well as entities of social and political

44

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

WIADCZENIA Z UBEZ
SOCIAL SECU
Przecitna liczba emerytw i rencistw pobierajcych
emerytury i renty w tys.:
1

z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych

rolnikw indywidualnych ............................................

529

2321

4094

5598

7525

987
.

1369
.

25

423

1506

1887

Wskanik przecitnych miesicznych emerytur i rent


brutto 1995=100:
nominalnych:
3

z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych ....................................................................

199,5

rolnikw indywidualnych ........................................

202,0

.
.

.
.

.
.

5
6

7
8

realnych (do 1990 r. netto):


z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych ....................................................................
rolnikw indywidualnych ........................................
Ubezpieczeni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII, do
1990 r. przecitne w roku) w tys.:
w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych a ...................
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznegob ...

2509
.

5155
.

7524
.

55,0
49,2

99,9
114,3

88,0
102,5

110,8
112,2

11069
.

14029
.

14124
.

13060
1452

INFRASTRUKTURA KOMU
MUNICIPAL INFRASTRUC

9
10
11

Dugo sieci rozdzielczej (stan w dniu 31 XII) w tys.


km:
wodocigowej ............................................................
kanalizacyjnej (cznie z kolektorami) .......................

.
.

.
.

gazowej (od 2005 r. cznie z sieci przesyow) .....

16,6
10,3
.

26,1
13,9

53,1
20,5

93,2
26,5

212
51,1

11,8

22,4

45,8

96,4

Zuycie w gospodarstwach domowych:


12
13
14
15
16
17

wody z wodocigw w hm3 ........................................


w tym wie .............................................................
energii elektrycznejc w GWh .....................................
w tym wie .............................................................
gazu z siecid w hm3 ....................................................
w tym wie .............................................................

.
.
.
.
.
.

.
.
596
112
.
.

403
11,1
2004
335
909
40,3

746
38,1
4165
722
1845
87,6

1504
157
10701
2146
5054
267

1923
307
20558
5273
9406
1103

1360
320
21037
5211
3751
608

18
19
20
21

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i niezamieszkane e


(do 2000 r. zamieszkane; stan w dniu 31 XII):
mieszkania w tys. ......................................................
izby w tys. ..................................................................
przecitna liczba osb na 1 izb ...............................
powierzchnia uytkowa mieszka w km2 ..................

.
.
.
.

5851
13672
1,75
.

7026
17265
1,66
.

8081
23213
1,37
410

9794
31260
1,11
534

11022
37582
1,00
657

11845
41175
0,92
728

22
23
24
25

Mieszkania oddane do uytkowania:


mieszkania w tys. ......................................................
izby: w tysicach ........................................................
na 1000 osb przyrostu naturalnego ...............
powierzchnia uytkowa mieszka w km2 ..................

.
.
.
.

59,5
157
330
3,0

142
415
931
8,1

194
630
2256
10,6

217
829
2420
13,9

134
567
3605
10,4

87,8
351
34020
7,9

a Pracujcy (cznie z onierzami zawodowymi i funkcjonariuszami bezpieczestwa publicznego oraz suby wiziennej,
czenia emerytalne, rentowe i chorobowe), uczniowie, osoby pobierajce zasiek dla bezrobotnych (od 1990 r.) oraz dodatki
z tytuu zatrudnienia wykazuje si tyle razy, ile zakadw pracy opaca za nich skadki ubezpieczeniowe. b Rolnicy indywi
z uytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. d Do 1990 r. w przeliczeniu na jednostki umowne (1 m 3 gazu
e Na podstawie bilansw; dla lat 1950, 1960 i 1970 dane spisw powszechnych.
a Employed persons (including professional soldiers and public safety functionaries as well as penitentiary staff function
sory retirement, pension and illness security), apprentices, persons receiving unemployment benefits (since 1990) and
insured; persons insured through employment are shown according to the number of workplaces that pay their insurance.
income from a private farm in agriculture. d Until 1990 calculated in conventional units (1 m3 of gas with a calorific value of
1950, 1960 and 1970 data from national censuses.

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

45

No.

PIECZE SPOECZNYCH
RITY BENEFITS
Average number of retirees and pensioners receiving
retirement and other pensions in thous.:
7524

7779

7906

7869

7797

7742

7706

from non-agricultural social security system

1645

1478

1426

1375

1327

1286

1246

farmers

Index of average monthly gross retirement and other


pensions 1995=100:
nominal:
266,5

322,8

350,9

373,7

392,8

414,0

436,8

from non-agricultural social security system

254,7

288,3

306,2

320,9

331,5

354,4

376,7

farmers

real (until 1990 net):


127,3
121,7

140,7
125,7

146,8
128,1

152,1
130,5

152,6
128,7

154,6
132,3

13131
1582

14366
1574

14535
1559

14657
1535

14666
1516

14604
1492

161,4
139,0

from non-agricultural social security system


farmers
Registered insured persons (as of 31 XII, until 1990
annual average) in thous.:
14520
in the Social Insurance Institutiona
1468
in the Agricultural Social Insurance Fund b

5
6

7
8

NALNA. MIESZKANIA
TURE. DWELLINGS

246
80,1

263
94,8

267
100

273
108

278
118

283
126

122

130

132

133

135

137

1219
348
26565
9800
3855
656

1212
372
28425
10681
3792
710

1195
371
28684
10940
3874
743

1198
378
29774
11368
4237
818

1202
386
29383
11274
3857
807

1201
396
29316
11361
3983
822

Distribution network (as of 31 XII) in thous. km:


water supply
sewage (including collectors)
gas supply (since 2005 including transmission net140
work)
288
133

9
10
11

Consumption in households:
1191
400
29217
11520
4069
851

12776
47122
0,81
885

13150
48703
0,78
923

13302
49323
0,77
938

13470
51279
0,75
974

13587
51780
0,74
986

13723
52332
0,74
1000

13853
52875
0,73
1013

114
498
x
12,0

165
705
20095
17,2

160
656
20087
15,9

136
584
16780
14,4

131
153
570
640
44132 435700
14,0
15,7

145
619
x
15,2

water from water supply system in hm3


of which rural areas
electricity c in GWh
of which rural areas
gas from gas supply systemd in hm3
of which rural areas

12
13
14
15
16
17

Dwelling stocks inhabited and uninhabited e (until 2000


inhabited; as of 31 XII):
dwellings in thous.
rooms in thous.
average number of persons per room
useful floor area of dwellings in km2

18
19
20
21

Dwellings completed:
dwellings in thous.
rooms: in thousands
per 1000 population of natural increase
useful floor area of dwellings in km2

22
23
24
25

ktrzy podjli sub od 1 I 1999 r. i ktrych wynagrodzenia do 30 IX 2003 r. zawieray skadki na obowizkowe ubezpieszkoleniowe (do 2009 r.) i stypendia finansowane z Funduszu Pracy, osoby kontynuujce ubezpieczenie; ubezpieczonych
dualni i czonkowie ich rodzin. c Do 2000 r. bez gospodarstw domowych, ktrych gwnym rdem utrzymania by dochd
o cieple spalania 16747 kJ), od 2000 r. w jednostkach naturalnych, wedug ktrych nastpuje rozliczenie z odbiorcami.
aries, who began service from 1 I 1999 and whose wages and salaries until 30 IX 2003 included contributions to compultraining allowances (until 2009) and scholarships financed from the Labour Fund as well as persons continuing to be
b Farmers and members of their families. c Until 2000 excluding households, in which the main source of maintenance was
16747 kJ), since 2000 in natural units on the basis of which settlements with consumers occur. e Based on balances; for

46

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

EDUKACJA I
EDUCA
Uczniowie w szkoacha (stan na pocztku roku szkolnego) w tys.:
1

podstawowychbc .........................................................

3291

3303

4875

5342

4265

5287

3221

gimnazjach ..................................................................

1190

zasadniczych zawodowychd .......................................

218

318

303

838

732

815

542
924

liceach oglnoksztaccych .......................................

228

195

261

402

346

445

liceach profilowanych .................................................

technikachef ................................................................

44,9

223

224

475

601

637

964

artystycznych oglnoksztaccychg ............................

12,6

policealnych ................................................................

37,7

67,1

135

108

200

79,7

270

392

660

508

592

1214h

Absolwenci szka w tys.:


9

podstawowychb ...........................................................

10

gimnazjw ....................................................................

11

zasadniczych zawodowychd .......................................

64,3

35,6

164

252

231

192

12

licew oglnoksztaccyche ........................................

9,7

23,7

30,2

6,4i

92,4

87,0

178

13

licew profilowanych ...................................................

14

technikw ef .................................................................

6,0

24,2

19,5

94,9

121

106

189

15

artystycznych oglnoksztaccychg ............................

2,0

16

policealnych ................................................................

9,5

39,5

59,8

39,5

86,4

17

Studenci szk wyszychk (stan w dniu 30 XI, do


1990 r. 31 XII) w tys. ..............................................

86,5

125

166

331

454

404
394

1585

18

Absolwenci szk wyszych kl w tys. ...............................

3,9

14,6

20,5

47,1

84,0

w tym studiw pierwszego stopnia (zawodowych)


i magisterskich jednolitych ......................................

56,1
52,3

261

19

3,9

14,6

17,9

44,8

77,8

53,8

208

20

Uczniowie szk dla dorosych (stan na pocztku roku


szkolnego) w tys. ........................................................

73,9

21

Absolwenci szk dla dorosych w tys. ...........................

168

282

455

416

225

342

27,4

53,6

101

155

71,4

98,0

335,5

342

452

706

897

715

Wychowanie przedszkolne (stan na pocztku roku


szkolnego):
22

miejsca w przedszkolach w tys. .................................

23

dzieci w tys. ................................................................

202

319

422

607

1223

1232

885

24

w tym: w przedszkolach ..........................................

202

319

396

492

872

857

689

25

w oddziaach przedszkolnych w szkoach


podstawowychm .....................................

5,7

5,8

128

375

197

a Bez szk dla dorosych, z wyjtkiem szk policealnych. b Do 1970 r. bez szk przysposabiajcych do pracy oraz
edukacj w placwkach wychowania przedszkolnego. d, e Od roku szkolnego 2005/06 cznie: d ze szkoami
i technikami (w przypadku technikw uzupeniajcych absolwenci od roku szkolnego 2007/08). f Do roku szkolnego
wycznie ksztacenie artystyczne). g Dajce uprawnienia zawodowe. h Zwikszenie liczby absolwentw wynika z reformy
i VI 576 tys. i Zmniejszenie liczby absolwentw wynika z reformy szkolnej przeprowadzonej w 1965 r. (przejcie z 7- na
nych. l Z poprzedniego roku akademickiego, a w latach 19462000 z roku kalendarzowego. m Do 1980 r. bez ognisk
a Excluding schools for adults, except for post-secondary schools. b Until 1970 excluding job-training schools and 1st
pre-primary education establishments. d, e Since 2005/06 school year including: d special job-training schools, e
secondary schools since 2007/08 school year graduates). f Until 1990/91 school year including art schools leading to
h The incline in the number of graduates results from the school reform conducted in 1999 (the change from an 8-grade
cline in the number of graduates results from the school reform conducted in 1965 (the change from a 7-grade primary
and the Ministry of the Interior. l From the previous academic year, and in 19462000 from the calendar year.
primary schools).

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

47

No.

WYCHOWANIE
TION
Pupils and students in schoolsa (as of beginning of the
school year) in thous.:
2602

2294

2235

2192

2187

2161

2153

primary bc

1597

1381

1322

1261

1210

1162

1124

lower secondary

237

248

245

235

221

208

195

basic vocational d

3
e

739

688

658

634

608

580

547

general secondary

202

72,5

47,3

34,3

26,6

14,7

6,0

specialized secondary

4
5

528

555

556

549

532

523

516

technical secondary ef

13,2

13,1

13,1

12,8

12,7

12,8

12,6

general art g

313

344

285

299

331

334

279

post-secondary

Graduates in schoolsa in thous.:


499

428

412

395

378

363

361

primary b

534

478

457

438

412

397

383

lower secondary

10

75,7

68,9

74,0

78,8

76,8

72,9

69,3

basic vocational d

11

244

232

231

219

209

203

198

general secondary e

12

74,5

43,6

32,2

18,9

12,4

9,7

7,5

specialized secondary

13

155

109

113

118

125

123

119

technical secondary e f

14

2,6

2,2

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

general art g

15

98,0

84,7

80,6

81,5

82,0

87,1

93,2

post-secondary

16
17

18

1954

1928

1900

1841

1764

1677

Students of higher education institutions k (as of 30 XI,


1550
until 1990 31 XII) in thous.

391

421

440

479

498

485

455 Graduates of higher education institutions kl in thous.

288

322

327

355

360

319

282

of which of first-cycle programmes (vocational) and


unified Master's studies (long-cycle programmes)

308

282

275

289

287

279

240

Students of schools for adults (as of beginning of the


school year) in thous.

95,5

63,1

61,3

64,5

71,1

72,3

70,0 Graduates of schools for adults in thous.

19
20
21

Pre-primary education (as of beginning of the school


year):
687

733

781

830

880

930

986

840

919

994

1059

1161

1216

1297

654

734

777

817

861

912

953

186

181

203

220

273

273

305

places in nursery schools in thous.

22

children in thous.

23
24

of which: in nursery schools


in

pre-primary
schoolsm

sections

of

primary

25

szk artystycznych I stopnia realizujcych jednoczenie program szkoy podstawowej. c Bez dzieci w wieku 6 lat objtych
specjalnymi przysposabiajcymi do pracy, e z uzupeniajcymi odpowiednio: liceami oglnoksztaccymi
1990/91 cznie ze szkoami artystycznymi dajcymi uprawnienia zawodowe (oglnoksztaccymi oraz realizujcymi
szkolnej przeprowadzonej w 1999 r. (przejcie z 8- na 6-klasow szko podstawow); absolwenci klas VIII 638 tys.
8-klasow szko podstawow). k Do 1990 r. (mianownik) bez szk resortu obrony narodowej i resortu spraw wewntrzprzedszkolnych (przeksztaconych od 1982 r. w oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych).
level art schools, simultaneously conducting a primary school programme. c Excluding children at the age of 6 attending
supplementary schools respectively: general secondary and technical secondary (in case of supplementary technical
professional certification (general as well as art schools providing art education only). g Leading to professional certification.
primary school to a 6-grade primary school); graduates of: 8th grade 638 thous. and 6th grade 576 thous. i The deschool to an 8-grade primary school). k Until 1990 (denominator) excluding academies of the Ministry of National Defence
m Until 1980 excluding entities with pre-school division (which since 1982 were transformed in pre-primary sections of

48

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

OCHRONA
HEALTH
Pracownicy medyczni b (stan w dniu 31 XII) w tys.:
1

lekarze ........................................................................

7,7

9,2

28,7

46,5

63,6

81,6

85,0

lekarze dentyci ..........................................................

1,6

2,4

9,3

13,0

16,8

18,2

11,8

farmaceuci ..................................................................

2,4

3,8

7,9

11,8

15,4

15,1c

22,2

pielgniarki ..................................................................

6,1

18,4

61,9

98,6

157

208

190

poone .......................................................................

6,3

6,9

9,2

11,6

16,1

24,0

22,0

ka w szpitalach oglnychd (stan w dniu 31 XII)


w tys. ...........................................................................

80,6

87,2

135

169

201

219

191

Leczeni w szpitalach oglnych (bez midzyoddziaowego ruchu chorych) w tys. ........................................

1200

1614

2565

3263

4356

4597

6007

Apteki oglnodostpnef (stan w dniu 31 XII) ..................

1722

1962

1936

2567

3245

3957

8318
KUL
CUL

Nakad ksiek i broszur wydanych w mln egz. ............

38,9

119

92,3

112

10

Biblioteki publiczne (cznie z filiami; stan w dniu 31 XII)

934g

4193

7033

11

Ksigozbir bibliotek publicznych (cznie z filiami;


stan w dniu 31 XII) w mln wol. ....................................

2,6g

10,4

12

Miejsca w teatrach i instytucjach muzycznychh (stan


w dniu 31 XII) w tys. ...................................................

13

Widzowie i suchacze w teatrach i instytucjach muzycznychh w tys. .........................................................

14

147

176

103

8621

9315 10269

8915

31,1

56,1

94,5

137

136

46,1

55,5

59,8

63,5

58,7

66,7

11483

17663

18569

17803 12873

10533

Kina (stan w dniu 31 XII) ................................................

567

1376

3418

3285

2228

1435

687

15

w tym na wsi (stae) ....................................................

79

558

1627

1290

518

231

36

16

Widzowie w kinach w mln ..............................................

68,0

123

202

138

97,5

32,8

20,9

Abonenci (stan w dniu 31 XII) w tys.:


17

radiowi ........................................................................

475

1464

5268

5658

8666 10944

9319

18

telewizyjni ...................................................................

426

4215

7954

9069

9919

a Dane nie obejmuj ochrony zdrowia w zakadach karnych oraz do 2005 r. (mianownik) resortu obrony narodowej i resortu
w placwkach pomocy spoecznej, obkach i klubach dziecicych; od 2008 r. cznie z osobami, dla ktrych gwnym
od 1996 r.). c Bez czci farmaceutw pracujcych w aptekach prywatnych. d Bez miejsc dziennych na oddziaach
f W latach 19461990 bez aptek podlegych Polskim Kolejom Pastwowym (przeksztaconych w latach pniejszych w apteki
dziaalno sceniczn; do 1990 r. jednostek pastwowych i komunalnych posiadajcych status instytucji artystycznych.
a Data do not include health care in prisons and until 2005 (denominator) of the Ministry of National Defence and the
facilities, nurseries and childrens clubs; since 2008 including persons for whom the primary workplace is a professional
employed in private pharmacies. d Excluding day-time places in hospital wards and until 2008 (denominator) beds
subordinate to the Polskie Koleje Pastwowe (converted later into generally available pharmacies). g 1947. h Data concern
possessing the status of art institutions.

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

49

No.

ZDROWIAa
CARE a
Medical personnel b (as of 31 XII) in thous.:
81,6
76,0

82,4

82,8

83,2

84,2

85,0

85,2

doctors

12,2
11,9

13,0

12,2

12,5

13,0

12,5

12,3

dentists

22,1

23,6

24,2

25,2

26,3

26,8

27,4

pharmacists

194
179

198

200

201

201

212

201

nurses

21,0
20,8

22,2

22,4

22,6

22,7

24,4

22,8

midwives

187
179

193
172

193

190

189

189

188

7116
6739

7638

7661

7759

7873

7898

7868

10012

10623

10817

11297

11713

81,0

85,0

69,5

83,4

93,7

79,5

8591

8420

8392

8342

8290

8182

8112

135

135

134

133

133

132

68,8

70,1

70,5

72,8

76,2

77,9

9609

11593

11499

11522

10936

544

492

455

443

455

453

474

24

20

17

12

10

24,9

35,2

39,1

37,7

39,7

37,5

37,0

Audience in cinemas in mln

16

8976

7346

7027

6939

6888

6930

6983

Radio subscribers (as of 31 XII) in thous.

17

8681

7109

6797

6707

6652

6677

6718

Television subscribers (as of 31 XII) in thous.

18

11999 12221

Beds in general hospitals d (as of 31 XII) in thous.

In-patients in general hospitals (excluding inter-ward


patient transfer) in thous.

Generally available pharmacies f (as of 31 XII)

Number of copies of books and pamphlets published


in mln

TURA
TURE
.

Public libraries (with branches; as of 31 XII)

10

131

Public library collections (with branches; as of 31 XII)


in mln vol.

11

81,9

Seats in theatres and music institutions h (as of 31 XII)


in thous.

12

Audience in theatres and music institutionsh in thous.

13

Cinemas (as of 31 XII)

14

10681 11456

of which in rural areas (fixed)

15

spraw wewntrznych. b Do 1960 r. zarejestrowani, od 2005 r. pracujcy bezporednio z pacjentem, cznie z pracujcymi
miejscem pracy jest praktyka zawodowa (lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek lub poonych nowa forma organizacyjna
szpitalnych oraz do 2008 r. (mianownik) bez ek i inkubatorw dla noworodkw. e Bez 2 szpitali w woj. wielkopolskim.
oglnodostpne). g 1947 r. h Dane dotycz profesjonalnych jednostek artystycznych i rozrywkowych prowadzcych regularn
Ministry of the Interior. b Until 1960 registered; since 2005 working directly with a patient, including working in social welfare
practice (doctors, dentists, nurses or midwives new organizational form since 1996). c Excluding some pharmacists
and incubators for newborns. e Excluding 2 hospitals in Wielkopolskie voivodship. f In 19461990 excluding pharmacies
professional artistic and entertainment entities conducting regular performances; until 1990 state and municipal entities
4 Rocznik Statystyczny 2014

50

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
CE
PRI

Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnycha


1995=100 ...................................................................

0,03

0,05

0,05

0,08

18,0

182,0

w tym:
2

ywno i napoje bezalkoholowe ..............................

159,0

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ......................

213,3

Wskanik relacji cenb (noyce cen) produktw rolnych sprzedawanych do towarw i usug zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie
1995=100 ...............................................................

160,3

223,6

107,1

79,3

ROLNICTWO I LENIC
AGRICULTURE AND
5

Kocowa produkcja rolnicza (ceny stae)cd 1995=


=100 ...........................................................................
stae)cd

98,6
109,0

Towarowa produkcja rolnicza (ceny


1995=
=100 ...........................................................................

Nakady inwestycyjne w rolnictwie (ceny stae)ce


2005=100 ...................................................................

Warto brutto rodkw trwaych w rolnictwie (stan


w dniu 31 XII; ceny stae) ce 2005=100 .................

Uytki rolnefg (stan w czerwcu) w mln ha .....................

20,4

20,4

20,4

19,5

18,8

18,5

17,8

Powierzchnia zasiewwgh (stan w czerwcu) w mln ha

10

.
.

10,0

15,0

15,3

15,0

14,5

14,2

12,4

11

w tym w %: zboa ......................................................

60,1i

63,6

60,2

55,8

54,1

59,9

71,0

12

w tym: pszenica ..................................

7,0

9,9

8,9

13,3

11,1

16,0

21,2

13

yto .........................................

30,8

33,8

33,4

22,8

20,9

16,3

17,2

14

ziemniaki ................................................

16,6

17,4

18,8

18,3

16,1

12,9

10,1

15

przemysowe ..........................................

2,8k

4,1

4,7

6,2

6,6

7,2

6,5

16

w tym buraki cukrowe .........................

1,7

1,9

2,6

2,7

3,2

3,1

2,7

17

ziarno zb podstawowychl (bez mieszanek zboowych) ..................................................................

5,1

11,6

14,3

15,4

16,4

24,1

18,3

18

w tym: pszenica .....................................................

0,6

1,9

2,3

4,6

4,2

9,0

8,5

19

yto .............................................................

2,8

6,5

7,9

5,4

6,6

6,1

4,0

20

ziemniaki ....................................................................

18,7

36,1

37,9

50,3

26,4

36,3

24,2

21

buraki cukrowe ...........................................................

3,0

6,4

10,3

12,7

10,1

16,7

13,1

Zbiory w mln t:

Plony z 1 ha w dt:
22

ziarno zb podstawowychl (bez mieszanek zboowych) ..................................................................

9,0

12,7

16,1

19,6

23,5

33,2

25,6

23

w tym: pszenica .....................................................

8,8

12,8

16,9

23,2

26,0

39,6

32,3

24

yto .............................................................

9,0

12,8

15,4

15,9

21,6

26,1

18,8

25

ziemniaki ....................................................................

112

138

132

184

113

198

194

26

buraki cukrowe ...........................................................

176

222

256

312

221

380

394

a, b Wskaniki cen obliczono przyjmujc system wag: a do 1960 r. z roku badanego, w 1970 r. z 1965 r., od 1980 r.
z roku poprzedzajcego rok badany. c Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. d Grupowanie metod rodzaju
owiectwo, wczajc dziaalno usugow. f Od 1980 r. bez gruntw niestanowicych gospodarstw rolnych, przy czym od
1 ha uytkw rolnych prowadzcych dziaalno rolnicz o maej skali. g W 2010 r. dane Powszechnego Spisu
zielone). i Bez kukurydzy na ziarno. k 1947 r. l Do 1980 r. bez pszenyta.
a, b Price indices were calculated using the weight system: a until 1960 from the surveyed year, in 1970 from
from 1985, since 2000 from the year preceding the surveyed year. c See general notes to the Yearbook, item 11
Rev. 2 Crop and animal production, hunting and related service activities. f Since 1980 excluding non-farm land, and
of less than 1 ha of agricultural land who conduct agricultural activities on a small scale. g In 2010 data of the
(green fertilizer). i Excluding maize for grain. k 1947. l Until 1980 excluding triticale.

Poland during 19462013

2005

51

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

208,4

224,9

232,8

238,9

249,2

258,4

260,7

Price indices of consumer goods and servicesa


1995=100

178,1

199,5

207,7

213,3

224,8

234,5

239,2

food and non-alcoholic beverages

234,6

262,3

287,0

302,2

313,4

326,2

337,6

alcoholic beverages, tobacco

No.

NY
CES
1

of which:

67,4

67,3

64,6

71,1

77,0

75,7

Index of price relationsb (price gap) of sold agricultural products to goods and services purchased by
75,2
private farms in agriculture 1995=100

TWO. RYBOWSTWO
FORESTRY. FISHING
113,5

124,2

127,9

124,4

128,9

127,6

135,8

Final agricultural output (constant prices)cd 1995=


=100

121,3

136,1

140,3

138,1

143,3

145,0

152,4

Market agricultural output (constant prices)cd 1995=


=100

100,0

150,0

137,3

138,1

156,5

162,3

177,4

Investment outlays in agriculture (constant prices)ce


2005=100

100,0

100,2

100,1

100,1

100,2

100,5

101,0

Gross value of fixed assets in agriculture (as of 31 XII;


constant prices)ce 2005=100

15,9

16,2

16,1

14,9

15,1

15,0

14,6 Agricultural land f g (as of June) in mln ha

11,2

11,6

11,6

10,4

10,6

10,4

10,3 Sown area gh (as of June) in mln ha

10

74,4

73,9

73,9

73,3

73,8

73,9

72,5

11

19,8

19,6

20,2

20,5

21,4

19,9

20,7

12,6

12,0

12,0

10,2

10,3

10,0

11,4

5,3

4,7

4,4

3,6

3,7

3,4

3,3

potatoes

14

7,9

8,6

9,1

11,7

10,2

9,2

11,2

industrial

15

2,6

1,6

1,7

2,0

1,9

2,0

1,9

of which in %: cereals
of which: wheat
rye

of which sugar beets

12
13

16

Crop production in mln t:


21,0

22,1

24,1

21,7

20,9

20,5

21,2

8,8

9,3

9,8

9,4

9,3

8,6

9,5

3,4

3,4

3,7

2,9

2,6

2,9

3,4

10,4

10,5

9,7

8,2

9,1

8,7

7,1

11,9

8,7

10,8

10,0

11,7

12,3

11,2

basic cereal grainsl (excluding cereal mixed)


of which: wheat
rye

17
18
19

potatoes

20

sugar beets

21

Yields per 1 ha in dt:


basic cereal grainsl (excluding cereal mixed)

32,4

32,6

35,0

35,9

33,8

35,4

37,0

39,5

40,7

41,7

44,3

41,3

41,4

44,4

24,1

24,7

26,6

26,9

24,0

27,7

28,6

176

191

191

219

232

244

211

potatoes

25

416

465

543

484

574

582

580

sugar beets

26

of which: wheat
rye

22
23
24

z roku poprzedzajcego rok badany, b w 1970 r. z 1965 r., w 1980 r. z 1975 r., w 1990 r. z 1985 r., od 2000 r.
dziaalnoci; za 2013 r. dane nieostateczne. e Dotyczy, wedug PKD 2007, dziau Uprawy rolne, chw i hodowla zwierzt,
2010 r. bez gruntw posiadaczy uytkw rolnych nieprowadzcych dziaalnoci rolniczej oraz gruntw posiadaczy poniej
Rolnego. h Od 2010 r. bez powierzchni: upraw trwaych, ogrodw przydomowych oraz upraw na przyoranie (nawozy
1965, since 1980 from the year preceding the surveyed year, b in 1970 from 1965, in 1980 from 1975, in 1990
on page 34. d Grouped using the kind-of-activity method; preliminary data for 2013. e Concerns the division of NACE
since 2010 excluding land of owners of agricultural land who do not conduct agricultural activities and land of owners
Agricultural Census. h Since 2010 excluding permanent crops, kitchen gardens as well area intended for ploughing

52

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

ROLNICTWO I LENIC
AGRICULTURE AND
Zwierzta gospodarskiea (stan w czerwcu):
w milionach sztuk:
1

bydo ......................................................................

3,9

7,2

8,7

10,8

12,6

10,0

6,1

w tym krowy .......................................................

2,7

4,9

5,9

6,1

6,0

4,9

3,1

trzoda chlewna (w latach 20002009 oraz


20112013 stan w kocu lipca) ..................

2,7

9,4

12,6

13,4

21,3

19,5

17,1

w tym lochy ........................................................

0,6

1,4

1,6

1,5

2,4

1,8

1,6

na 100 ha uytkw rolnych b w szt.:


5

bydo ......................................................................

19,1

35,2

42,6

55,5

67,1

54,2

34,1

trzoda chlewna (w latach 20002009 oraz


20112013 stan w kocu lipca) ..................

13,1

45,7

61,8

68,8

113

105

96,1

337

1323

1756

2187

3148

3325

3119

1139

1665

2081

3032

3099

2995
2539

Produkcja niektrych produktw pochodzenia zwierzcego:


7

ywiec rzeny w przeliczeniu na miso (cznie


z tuszczami i podrobami) cd w tys. t .......................

miso, tuszcze i podroby z uboju ce w tys. t .............

w tym miso ...........................................................

1699

2563

2552

10

w tym: woowe ....................................................

412

626

652

291

11

wieprzowe ..............................................

1034

1418

1498

1602

12

drobiowe .................................................

33,0

61,0

115

419

311

579

13

mleko krowie w mld l .................................................

3,3

7,8

12,1

14,5

16,0

15,4

11,5

14

jaja kurze w mld szt. ..................................................

1,1

3,4

5,6

6,9

8,9

7,6

7,6

15

Cigniki rolnicze af (stan w czerwcu; do 2000 r.


stan w dniu 31 XII) w tys. szt. ....................................

28,4

62,8

225

619

1185

1307

16

Zuycie nawozw mineralnych lub chemicznych


(w przeliczeniu na czysty skadnik) na 1 ha uytkw
rolnych abg w kg ..........................................................

4,3

17,8

36,5

124

193

164

85,8

17

Skup produktw rolnych (ceny stae h ) 1995=100 ....

18

Skup ziarna zb podstawowych i w tys. t ....................

2398

2213

3843

3527

6063

6462

19

Skup ywca rzenego w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami) d k w tys. t ....................................

814

1063

1437

2538

1778

1916

20

Powierzchnia lasw (stan w dniu 31 XII) w mln ha ......

6,5

6,9

7,7

8,4

8,6

8,7

8,9

21

Lesisto (stan w dniu 31 XII) w % ...............................

20,8

22,2

24,6

27,0

27,6

27,8

28,4

22

Pozyskanie drewna (grubizny) w hm3 ...........................

11,3

13,7

15,9

18,5

20,8

17,6

26,0

23

Odnowienia i zalesienia w tys. ha .................................

42,0

193

172

115

95,3

66,8

68,9

24

w tym zalesienia uytkw rolnych l i nieuytkw .......

17,9m

13,6

6,8

23,4

25

Ryby morskie (pow) n w tys. t .....................................

168

451

791

430

200

26

Ryby sodkowodne (pow) w tys. t .............................

18,7

21,6

26,7

48,9

38,7

27

Pracujcy (przecitne w roku) r w tys. ...........................

.
23,3

66,2
p

14,2
.

132,4

a W 2010 r. dane Powszechnego Spisu Rolnego. b Patrz notka f na str. 50 i 51. c Woowe, ciel
e W wadze schodzonej. f Do 1990 r. bez cignikw ogrodniczych. g cznie z nawozami wieloskadnikowymi;
siewnego; cznie z mieszankami zboowymi oraz w 1980 r. cznie ze zboami dostarczonymi do mieszalni
nie, koskie i drobiowe. l Przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego. m 1975 r.
p 1949 r. r Dotyczy, wedug PKD 2007, sekcji Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo; dla gospodarstw indywidu
a In 2010 data of the Agricultural Census. b See footnote f on pages 50 and 51 c Beef, veal,
f Until 1990 excluding horticultural tractors. g Including mixed fertilizers; in crop production during a given year. h See
including cereal mixed and in 1980 including cereals delivered to mixing plants of state farms owned by the Ministry
development plan. m 1975. n Including sea creatures. o Since 2000 excluding production of fish-stocking in ponds. p 1949.

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

53

No.

TWO. RYBOWSTWO (dok.)


FORESTRY. FISHING (cont.)
Livestocka (as of June):
in million heads:
5,5

5,8

5,7

5,7

5,8

5,8

5,9

2,8

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

18,1

15,4

14,3

15,2

13,5

11,6

11,2

1,8

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

1,0

cattle

of which cows
pigs (in 20002009 and 20112013 as of
end of July)

3
4

of which sows
per 100 ha of agricultural land b in heads:

34,5
114

35,6
95,5

35,4
88,6

38,6
103

38,1
89,3

38,6
77,4

40,1

cattle

76,4

pigs (in 20002009 and 20112013 as of


end of July)

Production of selected animal products:


3565

3751

3623

3909

3965

3956

3906

animals for slaughter in terms of meat (including fats


and pluck) cd in thous. t

3443

3670

3577

3881

3979

4049

4087

meat, fats and pluck from slaughter ce in thous. t

2927

3114

3060

3327

3400

3455

3484

275

358

374

373

361

350

340

of which: beef

10

1596

1533

1381

1516

1544

1463

1415

pork

11

1013

1171

1256

1386

1445

1591

1677

poultry

12

11,6

12,1

12,1

11,9

12,1

12,3

12,3

cows' milk in bn l

13

9,6

10,5

10,9

11,1

10,4

9,5

10,0

hen eggs in bn units

14

of which meat

Agricultural tractors a f (as of June; until 2000 as of


31 XII) in thous. units
1436

15

1437

1566

1577

1418

133

118

119

129

126

133

Consumption of mineral or chemical fertilizers (in


terms of pure ingredient) per 1 ha of agricultural
land abg in kg

16

102
173,0

179,0

195,1

206,4

205,6

218,6

233,2

Procurement of agricultural products (constant prices h ) 1995=100

17

6841

5580

8436

8221

7637

8386

8006 Procurement of basic cereal grains i in thous. t

18

Procurement of animals for slaughter in terms of meat


3484
(including fats) dk in thous. t

19

2713

2854

2838

3162

3271

3202

9,0

9,1

9,1

9,1

9,1

9,2

28,8

29,0

29,1

29,2

29,2

29,3

29,4 Forest cover (as of 31 XII) in %

21

29,7

32,4

32,7

33,6

34,9

35,0

35,8 Removals (timber) in hm3

22

62,0

55,9

49,7

51,9

56,5

57,7

55,5 Renewals and afforestations in thous. ha

23

9,2 Forest areas (as of 31 XII) in mln ha

of which afforestation of agricultural land l and


wasteland

12,9

7,9

5,6

5,9

5,3

4,9

4,1

136

126

212

171

180

180

195 Sea fish (catch) n in thous. t

54,1
.

20

24
25

52,3

53,2

48,4

46,0

48,8

50,8 Freshwater fish (catch) in thous. t

26

2015

2012

2151

2150

2149

2147 Employed persons (annual averages) r in thous.

27

ce, wieprzowe, baranie, koskie, drobiowe, kozie, krlicze i dziczyzna. d W wadze poubojowej ciepej.
pod zbiory danego roku. h Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. i Do 1980 r. bez pszenyta; bez ziarna
pasz pastwowych gospodarstw rolnych Min. Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej. k Woowe, cielce, wieprzowe, baran cznie z organizmami morskimi. o Od 2000 r. bez produkcji materiau zarybieniowego w stawach.
alnych dane szacunkowe.
pork, mutton, horseflesh, poultry, goat, rabbit and game. d In post-slaughter warm weight. e In cooled weight.
general notes to the Yearbook, item 11 on page 34. i Until 1980 excluding triticale; excluding cereals designated for sowing;
of Agriculture and Food Economy. k Beef, veal, pork, mutton, horseflesh and poultry. l Designated for afforestation in land
r Concerns section of NACE Rev. 2 Agriculture, forestry and fishing; for private farms in agriculture estimated data.

54

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
PRZE
INDU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Produkcja sprzedana (ceny staea) 2005=100 .........


Nakady inwestycyjne (ceny staea) 2005=100 ........
Warto brutto rodkw trwaych (stan w dniu 31 XII;
ceny staea) 2005=100 ..........................................
Produkcja niektrych wyrobw b :
wgiel kamiennyc w mln t ..........................................
siarka rodzimad (w przeliczeniu na 100%) w tys. t ....
cukier (w przeliczeniu na cukier biay) w tys. t ..........
obuwie z wierzchami wykonanymi ze skry w mln
par ..........................................................................
tarcica w dam3 ............................................................
koks i pkoks z wgla kamiennego, brunatnego (lignitu) lub torfu; wgiel retortowy w mln t ...............
kwas siarkowye (w przeliczeniu na 100%) w tys. t ....
wglan sodu (w przeliczeniu na 100%)f w tys. t ........
nawozy mineralne lub chemiczneg (w przeliczeniu
na czysty skadnik) w tys. t:
azotowe ..................................................................
fosforowe ...............................................................
wkna chemiczne syntetyczne w tys. t .....................
cega w mln ceg .........................................................
cement h w mln t .........................................................
stal surowa w mln t ....................................................
wyroby walcowane na gorco (bez pwyrobw)
w mln t ....................................................................
cynk technicznie czysty, niestopowy w tys. t .............
aparaty telefoniczne (bez telefonw komrkowych)i
w tys. szt. ...............................................................
odbiorniki w tys. szt.:
radiowe (cznie z zestawami) ...............................
telewizyjnel .............................................................
obrabiarki do metali m w tys. szt. ................................
samochody w tys. szt.:
osobowen ...............................................................
ciarowe i cigniki drogowe do cignicia naczep ....................................................................
statki morskie (do 1990 r. od 100 DWT) w tys.
GT (do 1990 r. w tys. DWT) ..............................
energia elektryczna w TWh .......................................
Zuycie energii elektrycznej o w TWh ............................
Pracujcy (przecitne w roku) w tys. ............................

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

47,3
.
387

78,0
10,6
955

104
26,2
1365

140
2683
1388

193
5164
1067

148
4660
1971

103
1369
2009

3,6
1962

11,5
4319

39,0
6272

62,2
6818

72,4
7428

43,3
3995

19,6
3392

3,6
124
81,2

6,0
285
149

11,9
685
533

16,5
1901
657

19,8
3019
762

13,7
1721
968

9,1
1975
1059

35,1
27,8
8,7
506
1,4
1,2

77,8
82,5
24,8
1407
2,5
2,5

270
207
77,8
3463
6,6
6,7

1030
599
138
3724
12,2
11,8

1290
843
256
2058
18,4
19,5

1303
467
150
1234
12,5
13,6

1576
539
110
971
15,0
10,5

0,8
46,0

1,7
114

4,4
176

8,1
209

13,6
217

9,8
132

7,5
162

1,4

28,8

116

635

1520

1589

357

7,4k

1,6

116

4,1

627
171
25,9

987
616
36,3

2695
900
38,3

1433
748
27,6

109
6287
14,1

12,2

64,2

351

266

532

0,8

19,8

41,0

53,7

39,0

59,0

5,8
.
.

7,6
9,4
.
.

256
29,3
.
.

518
64,5
.
.

392
122
.
.

134
136
.
.

611
145
67,6
.

BUDOWNIC
CONSTRUC
30
31
32
33
34
35

Produkcja budowlano-montaowa (ceny staea)


2005=100 ...................................................................
Nakady inwestycyjne (ceny staea) 2005=100 ........
Warto brutto rodkw trwaych (stan w dniu 31 XII;
ceny staea) 2005=100 ..........................................
Kubatura budynkw oddanych do uytkowania w hm 3
w tym budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
o dwch mieszkaniach i wielomieszkaniowe p .......
Pracujcy (przecitne w roku) w tys. ............................

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
43,3

.
76,2

.
149

.
146

.
106

.
80,8

.
.

15,7r
.

38,6
.

52,4
.

74,2
.

57,5
.

39,0
.

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. b Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracu
e cznie z oleum; do 1990 r. kwas siarkowy kontaktowy cznie z oleum. f Do 1990 r. soda bezwodna cznie z cik
i podobne rodzaje cementu hydraulicznego. i Od 2005 r. cznie z sieciowymi aparatami bezprzewodowymi, wideotelefon
z obrabiarkami do obrbki ciernej (w tym szlifierki). n Bez samochodw kempingowych, pojazdw niegowych, do golfa
oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do staego zamieszkania; do 1990 r. cznie z budynkami plebanii, kurii
a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 34. b Data concern economic entities employing more than 9 per
until 1990 contact sulphuric acid including oleum. f Until 1990 soda ash including heavy and raw bicarbonate (for sale) in
network wireless phones and videophones. k 1947. l Including monitors, excluding monitors used for computers. m Includ
similar vehicles. o Excluding electricity losses in power grid. p Excluding summer houses and holiday cottages as well as
dences of presidents and bishops. r Including collective housing.

Poland during 19462013

2005

55

2008

2009

2010

2011

2012

2013

100,0
100,0

127,9
147,6

122,1
137,9

133,1
133,8

143,1
146,2

143,8
146,3

100,0

112,6

117,1

122,0

129,4

135,2

1
2
3

97,9
802
2033

84,3
762
1397

78,1
263
1515

76,7
517
1579

76,4
657
1943

79,8
676
1996

146,4 Sold production (constant pricesa) 2005=100


152,2 Investment outlays (constant pricesa) 2005=100
Gross value of fixed assets (as of 31 XII; constant
141,8
pricesa) 2005=100
Production of selected productsb:
77,1
hard coal c in mln t
526
native sulphur d (in terms of 100%) in thous. t
1952
sugar (in terms of white sugar) in thous. t

14,9
3360

13,4
3863

11,4
3850

11,8
4220

12,0
4422

11,5
4249

11,9
4321

8,5
2029
1189

10,1
2020
1190

7,1

1460

890

9,7
1900
1010

9,4
2108
1061

8,9
1910
1116

9,4
1680
1052

7
8
9

1735
596
103
616
12,6
8,3

1716
536
59,3
753
17,2
9,7

1545
241
39,6
495
15,4
7,1

1637
486
48,4
480
15,8
8,0

1766
538
50,8
543
19,0
8,8

1880
474
48,1
473
15,9
8,5

1834
372
47,3
397
14,8
8,2

6,2
114

7,6
129

6,2
110

6,7
97,9

7,5
109

7,9
134

7,7
134

638

729

378

17,9

22,8

50,5

41,5

15,3
6733
7,2

21,9
17563
7,5

17,7
21559
8,1

5,5
26349
7,8

4,5
20674
7,8

1002
20526
8,6

913
18693
9,0

540

842

819

785

741

540

475

67,7

99,4

55,4

79,9

92,1

104

111

722
157
68,2
.

431
155
68,0
3126

338
152
66,0
2953

26,8
158
69,3
2914

64,1
164
72,3
2933

57,6
162
73,3
2893

9,5
165
76,3
2843

100,0
100,0

145,3
248,7

153,9
233,5

160,7
216,0

178,4
250,6

165,4
165,1

100,0
120

129,8
183

139,8
165

154,3
140

173,3
145

183,2
165

57,1
.

82,2
916

75,9
959

64,7
924

64,0
961

73,6
930

SPECIFICATION

No.

MYS
STRY

footwear with leather uppers in mln pairs


sawnwood in dam3
coke and semi-coke obtained from coal, lignite or
peat, retort carbon in mln t
sulphuric acid e (in terms of 100%) in thous. t
disodium carbonate (in terms of 100%) f in thous. t
mineral or chemical fertilizers g (in terms of pure ingredient) in thous. t:
nitrogenous
phosphatic
synthetic chemical fibres in thous. t
bricks in mln bricks
cement h in mln t
crude steel in mln t
hot rolled products (excluding semi-finished products) in mln t
unwrought non-alloy zinc, technically pure, in thous. t
telephone sets (excluding mobile phones)i in thous.
units
radio receivers (including sets) in thous. units
television receiversl in thous. units
machine tools for metalsm in thous. units
vehicles in thous. units:
passenger carsn

4
5
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

lorries and road tractors for semi-trailers


maritime ships (until 1990 from 100 DWT) in
thous. GT (until 1990 in thous. DWT)
electricity in TWh
Consumption of electricity o in TWh
Employed persons (annual averages) in thous.

25
26

Construction and assembly production (constant


156,1
pricesa) 2005=100
205,7 Investment outlays (constant pricesa) 2005=100
Gross value of fixed assets (as of 31 XII; constant
pricesa) 2005=100
198,8
155 Cubic volume of buildings completed in hm3
of which one-dwelling as well as two- and more
72,2
dwelling residential buildings p
855 Employed persons (annual averages) in thous.

30

27
28
29

TWO
TION

31
32
33
34
35

jcych przekracza 9 osb, do 1990 r. 5 osb. c Z wyczeniem brykietw i podobnych paliw staych. d Z wydobycia.
i bikarbonatem surowym (na zbyt) w przeliczeniu na 98%. g cznie z wieloskadnikowymi. h Portlandzki, glinowy, ulowy
ami i wideofonami. k 1947 r. l cznie z monitorami ekranowymi, z wyjtkiem stosowanych do komputerw. m cznie
i podobnych. o Bez strat powstaych w sieciach elektroenergetycznych. p Bez domw letnich i domkw wypoczynkowych
biskupich oraz rezydencji prezydenckich i biskupich. r cznie z budynkami zbiorowego zakwaterowania.
sons, until 1990 more than 5 persons. c Excluding coal briquettes and similar solid fuels. d From mining. e Including oleum;
terms of 98%. g Including mixed fertilizers. h Portland, aluminous, slag and similar hydraulic cement. i Since 2005 including
ing machine tools for grinding and other abrasive operations. n Excluding motor caravans, snowmobiles, golf cars and
rural residences not adapted for permanent residence; until 1990 including presbyteries, episcopal curiae and resi-

56

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (cd.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

TRANSPORT
TRANSPORT AND
Linie kolejowe eksploatowane normalnotoroweab (stan
w dniu 31 XII):
w tysicach kilometrw ............................................
na 100 km2 powierzchni oglnej w km ....................
w tym zelektryfikowane: w tys. km .............................
2
na 100 km powierzchni
oglnej w km ....................
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie; stan w dniu 31 XII)d:
w tysicach kilometrw ...............................................
na 100 km2 powierzchni oglnej w km .......................
Samochody zarejestrowane (stan w dniu 31 XII) w tys.
szt.:
osobowe ......................................................................
ciarowef i cigniki siodowe .....................................
Morska flota transportowa (stan w dniu 31 XII)
w tys. DWT .................................................................
Pojemno statkw wchodzcych do portw morskichg
w tys. NT (do 2000 r. NRT) ....................................

11
12

Przewozy adunkw transportem:


kolejowym normalnotorowymah: w mln t .....................
w mld t km .............

13

samochodowym i: w mln t ............................................

0,4

110

408

863

2168

14

w mln t km ....................................

40,0

1409

5692

15761

44546

15
16
17
18

morskimk: w mln t .......................................................


w mld t mil ................................................
w mld t km ................................................
adunki zaadowane i wyadowane w portach morl
skich w mln t ...............................................................

0,5
0,8
1,5

2,5
4,9
9,1

6,0
18,8
34,8

17,6
57,6
107

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

20,8c
6,7
0,1

22,5
7,2
0,2

23,2
7,4
1,0

23,3
7,4
3,9

24,4
7,8
6,9

24,0
7,7
11,4

21,6
6,9
11,9

0,0

0,1

0,3

1,2

2,2

3,6

3,8

95,8e
30,7e

113
36,0

124
39,7

154
49,3

180
57,6

218
69,9

250
79,9

23,0
36,9

40,1
43,6

117
130

479
274

2383
618

5261
1045

9991
1879

114

236

824

1926

4524

4059

2551

4960

7524

10967

15645

30604

28024

40479

67,0
19,4

150
35,0

274
66,3

371
99,0

473
135

187
54,4
75023

39,6
139
257

278
83,5
1292
946
40293
30004
28,5
112
207

1007

22,8
72,2
134

7,8

15,7

21,9

36,3

61,5

47,0

47,9

19
20
21
22
23
24
25

Przewozy pasaerw transportem:


kolejowym normalnotorowymhm: w mln pas ...............
w mld pas km ........
samochodowym n: w mln pas ......................................
w mln pas km ...............................
morskimk: w tys. pas ...................................................
w mln pas mil ...........................................
komunikacj miejsk naziemno w mln pas ...............

245
15,6
6,9
333
3,0
2,4
.

581
26,6
74,2
1724
15,5
53,5
1457p

789
30,5
334
7594
14,6
53,2
3634

1036
36,6
1374
29140
104
81,2
4730

1093
46,2
2379
49223
303
147
7370

788
50,3
2085
46599
569
104
7264

360
24,1
955
31735
625
90,6
4954

26

Placwki pocztower (stan w dniu 31 XII) ........................

3919

4940

6953

7574

8147

8041

8549

27
28

Telefoniczne cza gwnes (stan w dniu 31 XII) w tys.


Abonenci
telefonii
ruchomej t (stan
w
dniu
31 XII) w tys. ...............................................................
uw
Nakady inwestycyjne (ceny stae) 2005=100 ........
Warto brutto rodkw trwaych (stan w dniu 31 XII;
ceny stae)uw 2005=100 .........................................
Pracujcyu (przecitne w roku) w tys. ............................

118

194

535

1070

1943

3293

10947

6748
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

29
30
31

.
.

a cznie z szerokotorowymi. b Dane dotycz sieci PKP oraz od 2005 r. rwnie innych podmiotw bdcych zarzd
1980 r. bez samochodw ciarowo-osobowych. g Do 2005 r. (mianownik) cznie ze statkami o pojemnoci brutto (GT)
kolejowy; w 2005 r. w przypadku przewozw adunkw cznie z przewozami manewrowymi. i Do 1990 r. (mianownik)
adunkw obrotu morskiego i wewntrzkrajowego, od 2005 r. (licznik) midzynarodowego obrotu morskiego i kabotau,
bez pasaerw korzystajcych z bezpatnych przejazdw. n Bez przewozw taborem komunikacji miejskiej oraz
r Do 1990 r. placwki pocztowo-telekomunikacyjne; w 2000 r. placwki pocztowe i placwki usug telekomunikacyjnych;
cza gwne (abonenci telefonii stacjonarnej); dane dotycz operatorw telekomunikacyjnych sieci publicznej. t cznie
uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34.
a Including broad gauge. b Data concern PKP network and since 2005 other entities managing
1980 excluding vans. g Until 2005 (denominator) including ships of gross tonnage (GT) less than 100. h Data concern PKP
of goods including shunting. i Until 1990 (denominator) excluding private transport. k By owned or leased ships. l Until
(numerator) international maritime traffic and cabotage, excluding ships of gross tonnage (GT) less than 100 as
transports by urban transport fleet and by entities employing up to 9 persons, until 1990 5 persons. o Estimated data.
offices; data concern appointed postal operator (until 2012 public operator). s Until 1990 standard main line
(pre-paid services). u Concerns section of NACE Rev. 2 Transportation and storage. w See general notes to the Year

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SPECIFICATION

57

No.

I CZNO
COMMUNICATIONS

19,8
6,3
11,9

20,0
6,4
11,9

20,2
6,5
12,0

20,1
6,4
11,9

20,1
6,4
11,9

20,0
6,4
11,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

254
81,2

261
83,6

268
85,8

274
87,6

280
89,7

281
89,8

12339
2305

16080
2710

16495
2797

17240
2982

18125
3131

18744
3178

Railway lines operated (standard gaugeab; as of


31 XII):
19,3
in thousand of kilometres
6,2
per 100 km2 of total area in km
11,9
of which electrified: in thous. km
3,8

per 100 km2 of total area in km


Hard surface public roads (urban and non-urban; as of
31 XII) d:
285
in thousand of kilometres
2
91,2
per 100 km of total area in km
19389
3242

2610

2614

2662

2942

2931

3045

51580
52004

63390

62457

69857

71903

73720

269
50,0

249
52,0

222
43,6

234
48,8

248
53,7

231
48,9

233
50,9

1080

1339

1425

1491

1596

1493

1553

Registered cars (as of 31 XII) in thous. units:


passenger cars
lorriesf and road tractors

3036 Maritime transport fleet (as of 31 XII) in thous. DWT


Capacity of ships docking at seaports g in thous. NT
76076
(until 2000 NRT)

119740 174223 191484 214204 218888 233310 259708

Transport of goods:
railway transport (standard gauge)ah: in mln t
in bn tkm
road transport i: in mln t

9,4
12,9
23,9

8,4
10,7
19,8

7,7
11,5
21,3

7,5
11,0
20,3

7,0
8,8
16,3

54,8
59,5

48,8

45,1

59,5

57,7

58,8

64,1 Goods loaded and unloaded in seaportsl in mln t

258
18,2
782
29314
714
101
3994

292
20,2
666
26791
693
97,8
4066

283
18,6
613
24386
661
89,0
3779

261
17,9
570
21600
671
90,7
3905

264
18,2
535
20651
637
84,4
3890

273
17,8
497
20012
642
85,3
3868

8350

8450

8343

8365

8383

8459

7884 Postal officesr (as of 31 XII)

11764

9220

8490

8245

6915

6177

5830 Telephone main lines (as of 31 XII) in thous.

44086
167,8

44989
210,9

47477
240,6

50695
300,3

54278
275,7

100,0
.

110,4
763

114,9
733

119,7
730

125,6
745

130,6
748

5
6
7
8
9
10

11
12
14

maritime transport k : in mln t


in bn t mile
in bn tkm

10,4
16,3
30,3

29166
100,0

13

in mln tkm

9,4
17,1
31,7

270
16,8
460
20039
606
79,8
3621

1
2
3

Transport of passengers:
railway transport (standard gauge)hm: in mln pass
in bn pass km
road transport n : in mln pass
in mln pass km
maritime transport k : in thous. pass
in mln pass mile
urban ground transport o in mln pass

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

56511 Mobile telephone subscribers (as of 31 XII) in thous.


232,1 Investment outlays (constant prices)uw 2005=100
Gross value of fixed assets (as of 31 XII; constant
136,9
prices)uw 2005=100
737 Employed personsu (annual averages) in thous.

27
28
29
30
31

cami infrastruktury kolejowej. c Przecitne w roku. d Do 1990 r. bez drg zakadowych. e Bez drg miejskich. f Do
mniejszej ni 100. h Dane dotycz PKP oraz od 2005 r. rwnie innych podmiotw, ktre otrzymay licencje na transport
bez transportu prywatnego. k Statkami wasnymi i dzierawionymi. l Do 2005 r. (mianownik) dane dotycz przeadunku
bez statkw o pojemnoci brutto (GT) mniejszej ni 100 oraz wagi wasnej jednostek adunkowych i bunkru. m Do 1990 r.
dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujcych do 9 osb, do 1990 r. 5 osb. o Dane szacunkowe. p 1949 r.
dane dotycz operatora pocztowego wyznaczonego (do 2012 r. operatora publicznego). s Do 1990 r. standardowe
z uytkownikami (usugi z przedpat). u Dotyczy, wedug PKD 2007, sekcji Transport i gospodarka magazynowa. w Patrz
railway infrastructure. c Annual averages. d Until 1990 excluding factory roads. e Excluding urban roads. f Until
and since 2005 also other entities which obtained licenses for railway transport; in 2005 in case of transport
2005 (denominator) data concern goods loaded and unloaded in international and national maritime traffic, since 2005
well as the tare weight of ro-ro units and bunker. m Until 1990 excluding passengers transported free of charge. n Excluding
p 1949. r Until 1990 data concern post and telecommunication offices; in 2000 post offices and telecommunication service
(fixed line telephone subscribers); data concern operators of the public telecommunication network. t Including users
book, item 11 on page 34.

58

Polska w latach 19462013

I. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU (dok.)


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY (cont.)
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
HAN
TRA

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Sprzeda detaliczna (ceny staea ) 1995=100 ..........


Sklepy c (stan w dniu 31 XII; od 2000 r. cznie
z aptekami oglnodostpnymi) w tys. ........................
Placwki gastronomiczne (stan w dniu 31 XII) w tys. ...
Obroty handlu zagranicznegod:
ceny biece mln USD:
import cif (do 1990 r. fob) ..............................
eksport ....................................................................
saldo .......................................................................
ceny staea 1995=100: import cif ......................
eksport ............................
Pracujcy e (przecitne w roku) w tys. ...........................

7,5b

12,5

27,1

48,3

93,1

79,3

120,3

124b
13,7b

90,1
6,6

118
10,2

124
14,3

130
25,0

237
33,2

432
84,3

.
.
.
1,6
2,5
.

668
634
34
3,5
5,4
.

1495
1326
169
8,0
9,6
.

3608
3548
60
20,1
25,8
.

19089
16997
2092
26,7
52,3
.

9528 48940
14322 31651
+4794 17289
39,4
207,0
77,0
174,4
.
.
BUDET
THE STATE

10
11
12

Dochody w mln z ..........................................................


Wydatki w mln z ............................................................
Wynik budetu w mln z .................................................

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

135664
151055
15391

INWESTYCJE.
INVESTMENTS.
13
14
15
16
17

18
19
20

Nakady inwestycyjne (ceny staea) 1995=100 .........


Udzia w nakadach inwestycyjnych (ceny biece) w %:
rolnictwa, lenictwa, owiectwa i rybactwa .................
przemysu ...................................................................
budownictwa ..............................................................
Warto brutto rodkw trwaych (stan w dniu 31 XII;
ceny staea) 1995=100 ..........................................
Udzia w wartoci brutto rodkw trwaych (stan w dniu
31 XII; biece ceny ewidencyjne) w %:
rolnictwa, lenictwa, owiectwa i rybactwa .................
przemysu ...................................................................
budownictwa ..............................................................

3,7
.
.
.
18,8
.
.
.

8,8
.
.
.
20,4
.
.
.

22,8
.
.
.
26,3
.
.
.

46,6
.
.
.
39,1
.
.
.

89,8
.
.
.
70,6
.
.
.

80,2
.
.
.
91,5
.
.
.

180,4
.
.
.
122,0
.
.
.

RACHUNKI
NATIONAL
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Produkcja globalna (ceny staea) 1995=100 .............


Produkt krajowy brutto (ceny staea) 1995=100 .......
w tym warto dodana brutto .....................................
Udzia w wartoci dodanej brutto (ceny biece) w %:
rolnictwa, lenictwa, owiectwa i rybactwa .................
przemysu ...................................................................
budownictwa ..............................................................
Popyt krajowy (ceny staea) 1995=100 .....................
spoycie .....................................................................
w tym w sektorze gospodarstw domowych ............
akumulacja brutto .......................................................
w tym nakady brutto na rodki trwae ....................

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

135,3
129,3
126,8

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

3,5
24,4
8,2
137,1
129,5
133,4
167,2
182,5

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. b 1947 r. c Od 2005 r. wedug zmienionej metody
obliczono na podstawie danych wyraonych w zotych. e Dotyczy, wedug PKD 2007, sekcji Handel hurtowy i detaliczny;
zgodnie z Europejskim Systemem Rachunkw Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), patrz uwagi
a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 34. b 1947. c Since 2005 according to the changed method
of data expressed in zlotys. e Concerns section of NACE Rev. 2 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
European Union (ESA 2010), see general notes in the chapter National accounts on the page 685; preliminary data for

Poland during 19462013

2005

2008

2009

2010

2011

2012

127,3

154,2

156,8

155,2

160,2

161,0

386
92,1

386
81,1

372
75,4

346
70,5

345
67,4

357
68,8

2013

SPECIFICATION

59

No.

DEL
DE

101539 210479 149570 178063 212331 198463


89378 171860 136641 159758 190248 184661
12161 38619 12929 18305 22083 13802
306,0 446,4 382,6 435,0 462,0 455,1
327,7 444,6 409,0 463,0 500,5 517,5
.
2324
2267
2218
2208
2176

163,1 Retail sales (constant pricesa) 1995=100


Shopsc (as of 31 XII; since 2000 including generally avail354
able pharmacies) in thous.
67,0 Catering establishments (as of 31 XII) in thous.
Foreign trade turnover d:
current prices in mln USD:
208780
imports cif (until 1990 fob)
206138
exports
2642
balance
468,3
constant pricesa 1995=100: imports cif
551,1
exports
2127 Employed personse (annual averages) in thous.

1
2
3

4
5
6
7
8
9

PASTWA
BUDGET
179772 253547 274183 250303 277557 287595 279151 Revenue in mln zl
208133 277893 298028 294894 302682 318002 321345 Expenditure in mln zl
28361 24346 23845 44591 25124 30407 42194 Budget result in mln zl

10
11
12

RODKI TRWAE
FIXED ASSETS
169,6

264,0

261,9

262,4

290,2

282,1

2,3
36,6
2,4

2,1
34,7
3,9

1,9
33,0
3,7

2,0
31,7
3,4

2,2
31,5
3,5

2,4
32,6
2,4

136,6

150,7

155,8

161,7

169,1

175,9

6,5
31,9
2,1

5,7
32,7
2,8

5,4
32,7
2,8

5,2
32,2
2,1

5,0
32,5
1,9

4,9
32,5
1,9

278,7 Investment outlays (constant pricesa) 1995=100


Share in investment outlays (current prices) in %:
2,6
agriculture, forestry and fishing
34,4
industry
3,0
construction
Gross value of fixed assets (as of 31 XII; constant
183,1
pricesa) 1995=100
Share in gross value of fixed assets (as of 31 XII; current book-keeping prices) in %:
4,7
agriculture, forestry and fishing
32,2
industry
1,9
construction

13

219,8 Output (constant pricesa) 1995=100


205,5 Gross domestic product (constant prices a) 1995=100
202,8
of which gross value added
Share in gross value added (current prices) in %:
3,3
agriculture, forestry and fishing
25,9
industry
7,4
construction
203,2 Domestic demand (constant pricesa) 1995=100
193,5
final consumption expenditure
201,5
of which households sector
243,9
gross capital formation
279,4
of which gross fixed capital formation

21
22
23

14
15
16
17

18
19
20

NARODOWEf
ACCOUNTS f
160,4
150,5
147,9

198,8
178,0
175,0

197,2
182,6
180,1

205,9
189,4
186,9

216,4
198,5
195,7

216,8
202,1
199,2

3,3
25,2
6,9
153,2
149,5
153,2
166,8
179,8

2,9
25,0
7,9
188,8
175,3
180,9
246,3
263,2

2,9
24,8
8,3
188,2
181,4
186,9
215,0
258,2

3,0
24,7
8,3
196,1
186,5
191,6
235,9
257,2

3,3
25,4
8,3
203,6
189,7
197,3
264,7
281,1

3,2
25,3
7,6
202,8
191,0
199,3
253,3
276,9

24
25
26
27
28
29
30
31

badania sklepw. d Obroty w dolarach amerykaskich do 1980 r. przeliczono ze zotych dewizowych; wskaniki dynamiki
naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle. f Opracowano wedug zasad systemu rachunkw narodowych,
oglne dziau Rachunki narodowe na str. 685; za 2013 r. dane nieostateczne.
of shop survey. d Turnover in USD until 1980 calculated from hard currency zlotys; indices were calculated on the basis
and motorcycles. f Compiled according to the principles of the European System of National and Regional Accounts in the
2013.

60

Polska w latach 19462013

II. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PRZELICZENIU NA MIESZKACA


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY CALCULATED PER CAPITA
U w a g a. Tablica jeli nie zaznaczono inaczej zawiera informacje w przeliczeniu na 1 mieszkaca.
N o t e. Calculated per capita unless otherwise noted.
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

POWIERZCH
TOTAL AREA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Powierzchnia oglna kraju (stan w czerwcu) w ha ......


w tym uytki rolnea ...................................................
Maestwa na 1000 ludnoci .....................................
miasta .......................................................................
wie ..........................................................................
Rozwody na 1000 ludnoci ..........................................
miasta .......................................................................
wie ..........................................................................
Urodzenia ywe na 1000 ludnoci ...............................
miasta .......................................................................
wie ..........................................................................
Zgony na 1000 ludnoci ...............................................
miasta .......................................................................

1,316
0,860
11,9
13,8
10,9
0,3
0,8
0,1
26,2
25,2
26,7
10,2
9,9

1,260
0,823
10,8
12,6
9,7
0,4
0,9
0,2
30,7
30,0
31,2
11,6
10,9

1,053
0,687
8,2
8,8
7,7
0,5
0,9
0,2
22,6
19,9
24,9
7,6
7,0

0,961
0,601
8,5
8,7
8,4
1,1
1,7
0,3
16,8
14,7
19,2
8,3
7,7

0,879
0,527
8,6
9,0
8,1
1,1
1,6
0,4
19,5
18,5
21,1
9,9
9,3

0,822
0,487
6,7
6,0
7,9
1,1
1,5
0,5
14,3
12,4
17,5
10,2
9,5

0,817
0,466
5,5
5,4
5,7
1,1
1,5
0,5
9,9
8,9
11,6
9,6
9,3

14

wie ..........................................................................

10,3

15

Przyrost naturalny na 1000 ludnoci ...........................

16,0

12,1

8,0

8,8

10,8

11,4

10,2

19,1

15,0

8,5

9,6

4,1

16

miasta .......................................................................

0,3

15,3

19,1

12,9

7,0

9,2

2,9

0,4

17

wie ..........................................................................

16,4

19,1

16,9

10,4

10,3

6,1

1,4
PRACU
EMPLO

18

Pracujcyb na 1000 ludnoci:


stan w dniu 31 XII .....................................................

19

przecitnec w roku ....................................................

.
410

.
420

499

497

433

405

467

487

428

393

INFRASTRUKTURA KOMU
MUNICIPAL INFRASTRUC

20

Zuycie w gospodarstwach domowych w miastach


na 1 mieszkaca miast:
wody z wodocigw w m3 ........................................

21

energii elektrycznejd w kWh .....................................

22

gazu z sieci e w m3 .....................................................

.
53,3
.

27,7

41,8

64,8

68,9

43,9

118

203

412

651

668

61,3

104

230

354

133

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i niezamieszkane f (do 2000 r. zamieszkane; stan w dniu


31 XII) na 1000 ludnoci:
23

mieszkania ...............................................................

234

236

248

274

289

310

24

izby ...........................................................................

547

580

711

875

987

1076

25

powierzchnia uytkowa mieszka w tys. m2 ............

12,6

14,9

17,2

19,0

26

Mieszkania oddane do uytkowania na 1000 ludnoci:


mieszkania ...............................................................

2,4

4,8

6,0

6,1

3,5

2,3

27

izby ...........................................................................

6,3

14,0

19,4

23,3

14,9

9,2

28

powierzchnia uytkowa mieszka w m ....................

121

273

324

391

273

206

a Od 1980 r. bez gruntw niestanowicych gospodarstw rolnych, przy czym od 2010 r. bez gruntw posiadaczy uytkw
dziaalno rolnicz o maej skali; w 2010 r. dane Powszechnego Spisu Rolnego. b Poza jednostkami budetowymi
stanu w dniu 31 XII podano cznie z tymi jednostkami; dla pracujcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
Narodowej (KGN). d Do 2000 r. bez gospodarstw domowych, ktrych gwnym rdem utrzymania by dochd
(1 m3 gazu o cieple spalania 16747 kJ), od 2000 r. w jednostkach naturalnych, wedug ktrych nastpuje rozliczenie z odbio
a Since 1980 excluding non-farm land, and since 2010 excluding land of owners of agricultural land who do not conduct
scale; in 2010 data of the Agricultural Census. b Excluding budgetary units conducting activity within the scope
employed on private farms in agriculture estimated data. c Until 1980 excluding part-time paid employees in selected
source of maintenance was income from a private farm in agriculture. e Until 1990 calculated in conventional units
consumers occur. f Based on balances; for 1950, 1960 and 1970 data from national censuses.

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Poland during 19462013

61

SPECIFICATION

No.

NIA. LUDNO
POPULATION
0,819
0,417
5,4
5,4
5,5
1,8
2,3
0,9
9,6
9,0
10,4
9,7
9,4

0,820
0,424
6,8
6,7
6,9
1,7
2,2
0,9
10,9
10,4
11,6
10,0
9,9

0,820
0,422
6,6
6,6
6,6
1,7
2,2
0,9
11,0
10,6
11,4
10,1
10,0

0,812
0,386
5,9
5,9
6,0
1,6
2,0
0,9
10,7
10,3
11,4
9,8
9,7

0,812
0,393
5,4
5,2
5,5
1,7
2,1
1,0
10,1
9,6
10,8
9,7
9,6

0,811
0,388
5,3
5,1
5,6
1,7
2,1
1,0
10,0
9,6
10,7
10,0
10,0

0,812
0,379
4,7
4,5
4,9
1,7
2,1
1,1
9,6
9,2
10,2
10,1
10,1

10,1

10,1

10,2

10,0

9,9

10,0

10,0

0,1

0,9

0,9

0,9

0,3

0,0

0,4

0,5

0,6

0,6

0,0

0,3

1,5

1,2

1,4

338

368

361

334

364

361

Total area of the country (as of June) in ha


of which agricultural land a
Marriages per 1000 population
urban areas
rural areas
Divorces per 1000 population
urban areas
rural areas
Live births per 1000 population
urban areas
rural areas
Deaths per 1000 population
urban areas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

rural areas

0,5 Natural increase per 1000 population

15

0,4

0,9

urban areas

16

0,8

0,7

0,2

rural areas

17

366

369

368

370

359

362

361

357

JCY
YMENT
Employed persons b per 1000 population:
as of 31 XII
annual averagesc

18
19

NALNA. MIESZKANIA
TURE. DWELLINGS
Consumption in urban area households per capita in
urban areas:
37,2

36,1

35,3

35,0

34,8

34,5

34,0

water from water supply system in m


d

20

715

761

762

785

774

769

760

electricity in kWh

21

136

132

134

146

130

135

138

gas from gas supply system e in m3

22

Dwelling stocks inhabited and uninhabited f (until


2000 inhabited; as of 31 XII) per 1000 population:
335

345

349

350

353

356

360

1235
23,2

1277
24,2

1292
24,6

1331
25,3

1344
25,6

1358
25,9

1374
26,3

dwellings

23

rooms
useful floor area of dwellings in thous. m2

24
25

3,0

4,3

4,2

3,5

3,4

4,0

3,8

13,0

18,5

17,2

15,2

14,8

16,6

16,1

rooms

315

451

418

374

364

406

394

useful floor area of dwellings in m

Dwellings completed per 1000 population:


26

dwellings

27
2

28

rolnych nieprowadzcych dziaalnoci rolniczej oraz gruntw posiadaczy poniej 1 ha uytkw rolnych prowadzcych
prowadzcymi dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego, z tym e dane od 1990 r. wedug
dane szacunkowe. c Do 1980 r. bez niepenozatrudnionych w niektrych dziaach wedug Klasyfikacji Gospodarki
z uytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. e Do 1990 r. w przeliczeniu na jednostki umowne
rcami. f Na podstawie bilansw; dla lat 1950, 1960 i 1970 dane spisw powszechnych.
agricultural activities and land of owners of less than 1 ha of agricultural land who conduct agricultural activities on a small
of national defence and public safety, while data since 1990 as of 31 XII are presented including these units; for persons
sections of the Classification of the National Economy (KGN). d Until 2000 excluding households, in which the main
(1 m3 of gas with a calorific value of 16747 kJ), since 2000 in natural units on the basis of which settlements with

62

Polska w latach 19462013

II. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PRZELICZENIU NA MIESZKACA


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY CALCULATED PER CAPITA
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
EDUK
EDUC

Uczniowie szk zasadniczych zawodowych, licew


oglnoksztaccych, technikw oraz artystycznych
oglnoksztaccych dajcych uprawnienia zawodowea (bez szk dla dorosych; stan na pocztku
roku szkolnego) na 10 tys. ludnoci .........................
Studenci szk wyszychb (stan w dniu 30 XI, do
1990 r. 31 XII) na 10 tys. ludnoci .......................

208

294

265

525

470

503

641

36,5

50,0

55,6

101

127

105
102

413

Absolwenci na 10 tys. ludnoci:


szk zasadniczych zawodowych, licew oglnoksztaccych, technikw oraz artystycznych
oglnoksztaccych dajcych uprawnienia zawodowea (bez szk dla dorosych) ......................

6,6

46,0

29,2

81,6

131

szk wyszychbc ......................................................

1,6

5,8

6,9

14,4

23,5

114
14,6
13,6

145
68,0

OCHRONA
HEALTH
Pracownicy medyczni e (stan w dniu 31 XII) na 10
tys. ludnoci:
5
lekarze .......................................................................

3,2

3,7

9,6

lekarze dentyci ........................................................

0,7

0,9

farmaceuci .................................................................

1,0

1,5

pielgniarki ................................................................

2,5

poone ......................................................................
ka w szpitalach oglnychg (stan w dniu 31 XII) na
10 tys. ludnoci .........................................................
11 Leczeni w szpitalach oglnych (bez midzyoddziaowego ruchu chorych) na 10 tys. ludnoci .................
9
10

12 Porady udzielone w zakresie ambulatoryjnej opieki


zdrowotnej ................................................................

14,2

17,8

3,1

4,0

2,7

3,6

7,3

20,8

2,6

2,8

34,1
505
.

21,4

22,2

4,7

4,8

3,1

4,3

4,0f

5,8

30,2

43,9

54,6

49,6

3,1

3,5

4,5

6,3

5,8

34,8

45,3

51,7

56,2

57,4

49,9

650

868

1003

1224

1209

1570

4,5

6,2

8,0

7,1

6,1

KUL
CUL
13 Nakad ksiek i broszur wydanych na 1000 ludnoci
w egz. .......................................................................
14 Ksigozbir bibliotek publicznych (z filiami; stan
w dniu 31 XII) na 1000 ludnoci w wol. ....................
15 Czytelnicy bibliotek publicznych (z filiami) na 1000
ludnoci ....................................................................
16 Wypoyczenia ksigozbioru z bibliotek publicznych
(z filiami) na 1000 ludnoci w wol. ...........................
17 Miejsca w teatrach i instytucjach muzycznychk (stan
w dniu 31 XII) na 1000 ludnoci ...............................
18 Widzowie i suchacze w teatrach i instytucjach muzycznychk na 1000 ludnoci .....................................
19 Miejsca na widowni w kinach staych (stan w dniu
31 XII) na 1000 ludnoci ..........................................
20 Widzowie w kinach na 1000 ludnoci ..........................
Abonenci (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludnoci:
21
radiowi ......................................................................
22

telewizyjni .................................................................

1638
108

4788

3122

3451

4136

4616

2686

414

1042

1720

2646

3589

3549

69,0

121

204

208

195

193

1167

2250

3904

4139

4076

3849

1,8

1,9

1,8

1,8

1,6

1,7

463

595

566

500

338

275

9,2
2859

13,6
4962

22,1
6820

19,2
4231

14,0
2742

9,8
862

5,9
546

20,1

58,5

176

173

243

287

244

14,2

129

223

261

237

a Do roku szkolnego 1990/91 cznie ze szkoami artystycznymi realizujcymi wycznie ksztacenie artystyczne, od roku
technikw uzupeniajcych absolwenci od roku szkolnego 2007/08) oraz szkoami specjalnymi przysposabiajcymi do
c Z poprzedniego roku akademickiego, a w latach 19462000 z roku kalendarzowego. d Dane nie obejmuj ochrony
1960 r. zarejestrowani, od 2005 r. pracujcy bezporednio z pacjentem, cznie z pracujcymi w placwkach pomocy
jest praktyka zawodowa (lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarek lub poonych nowa forma organizacyjna od 1996 r.).
(mianownik) bez ek i inkubatorw dla noworodkw. h Bez 2 szpitali w woj. wielkopolskim. i 1947 r. k Dane dotycz profe
stek pastwowych i komunalnych posiadajcych status instytucji artystycznych.
a Until 1990/91 school year including art schools providing art education only, since 2005/06 school year including spe
technical secondary schools since 2007/08 school year graduates) as well as special job-training schools. b Excluding
c From the previous academic year, and in 19462000 from the calendar year. d Data do not include health
1960 registered; since 2005 working directly with a patient, including working in social welfare facilities, nurseries
tors, dentists, nursers or midwives new organizational form since 1996). f Excluding some pharmacists employed
tors for newborns. h Excluding 2 hospitals in Wielkopolskie voivodship. i 1947. k Data concern professional, artistic and
of art institutions.

Poland during 19462013

63

SPECIFICATION

No.

(cd.)
(cont.)
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ACJA
ATION

453

413

398

380

364

347

509

501

493

472

451

428

Students in: basic vocational, general and technical


secondary as well as general art leading to professional certification schoolsa (excluding schools for
adults; as of beginning of the school year) per
332
10 thous. population
Students of higher education institutionsb (as of
393
30 XI, until 1990 31 XII) per 10 thous. population

145

120

119

113

111

107

Graduates per 10 thous. population:


basic vocational, general and technical secondary
as well as general art leading to professional
certification schoolsa (excluding schools for
103
adults)

102

110

115

124

128

125

117

of higher education institutionsbc

2
3

ZDROWIAd
CARE d

21,4
19,9
3,2
3,1
5,8
50,9
46,9
5,5

Medical personnel e (as of 31 XII) per 10 thous.


population:
21,6

21,7

21,6

21,8

22,1

22,2

doctors

3,4

3,2

3,3

3,4

3,2

3,2

dentists

6,2

6,3

6,5

6,8

7,0

7,1

pharmacists

51,9

52,4

52,1

52,2

54,9

52,1

nurses

5,8

5,9

5,9

5,9

6,3

5,9

49,1
47,0

50,6
45,1

50,6

49,4

49,0

49,0

48,8h

1865
1766
7,0
06,8
TURA
TURE

2004

2008

2014

2044

2050

2043

In-patients in general hospitals (excluding inter-ward


patient transfer) per 10 thous. population

11

7,8

7,8

7,5

7,9

7,9

8,0

Consultations provided within the scope of out-patient


health care

12

2123

2230

1822

2164

2433

2063

13

3541

3547

3518

3458

3439

3416

3402

192

171

172

169

168

168

167

3701

3231

3209

3113

3125

3166

3088

1,8

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,1

252

304

301

299

284

277

298

6,2
652

6,5
924

6,5
1024

6,4
978

6,5
1030

6,7
973

7,1
960

Number of copies of books and pamphlets published


per 1000 population
Public library collections (with branches; as of 31 XII)
per 1000 population in vol.
Public library borrowers (with branches) per 1000
population
Public library loans (with branches) per 1000 population in vol.
Seats in theatres and music institutionsk (as of
31 XII) per 1000 population
Audience in theatres and music institutionsk per 1000
population
Seats in fixed cinemas (as of 31 XII) per 1000 population
Audience in cinemas per 1000 population

235

193

184

180

179

180

181

227

186

178

174

173

173

175

Radio subscribers (as of 31 XII) per 1000 population


Television subscribers (as of 31 XII) per 1000 population

21
22

midwives
9
Beds in general hospitalsg (as of 31 XII) per 10 thous. 10
population

14
15
16
17
18
19
20

szkolnego 2005/06 cznie z liceami profilowanymi, uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi i technikami (w przypadku
pracy. b Bez cudzoziemcw; do 1990 r. (mianownik) bez szk resortu obrony narodowej i resortu spraw wewntrznych.
zdrowia w zakadach karnych oraz do 2005 r. (mianownik) resortu obrony narodowej i resortu spraw wewntrznych. e Do
spoecznej, obkach i klubach dziecicych; od 2008 r. cznie z osobami, dla ktrych gwnym miejscem pracy
f Bez czci farmaceutw pracujcych w aptekach prywatnych. g Bez miejsc dziennych na oddziaach szpitalnych; do 2008 r.
sjonalnych jednostek artystycznych i rozrywkowych prowadzcych regularn dziaalno sceniczn; do 1990 r. jednocialized secondary schools, supplementary schools: general secondary and technical secondary (in case of supplementary
foreigners; until 1990 (denominator) excluding academies of the Ministry of National Defence and the Ministry of the Interior.
care in prisons and until 2005 (denominator) of the Ministry of National Defence and the Ministry of the Interior. e Until
and childrens clubs; since 2008 including persons for whom the primary workplace is a professional practice (docin private pharmacies. g Excluding day-time places in hospital wards; until 2008 (denominator) excluding beds and incubaentertainment entities conducting regular performances; until 1990 state and municipal entities possessing the status

64

Polska w latach 19462013

II. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PRZELICZENIU NA MIESZKACA


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY CALCULATED PER CAPITA
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000

BAZA NOCLEG
TOURIST ACCOMMOD
1

Miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) na 10 tys.


ludnoci ....................................................................

178

170

Korzystajcy z noclegw na 1000 ludnoci .................

266

381

ROLNICTWO I LENICTWO.
AGRICULTURE AND FORE
3

Towarowa produkcja rolnicza (ceny stae)bc


1995=100 .................................................................

109,0

Zbiory w kg:
4

ziarno zb podstawowychd (bez mieszanek zboowych) .................................................................

213

467

480

473

461

634

477

w tym: pszenica ....................................................

26,0

76,1

77,5

142

117

237

222

yto ...........................................................

116

261

265

167

185

159

105

jczmie ....................................................

28,3

43,5

44,1

66,1

96,1

111

72,8

owies .........................................................

42,8

85,7

93,4

98,6

63,1

55,7

28,0

9
10

ziemniaki ...................................................................
buraki cukrowe .........................................................
Produkcja niektrych produktw pochodzenia zwierzcego:
ywiec rzeny w przeliczeniu na miso (cznie
z tuszczami i podrobami)ef w kg ..........................
miso, tuszcze i podroby z ubojueg w kg .................
mleko krowie w l .......................................................
jaja kurze w szt. ........................................................
wena nieprana owcza w kg .....................................
Powierzchnia lasw (stan w dniu 31 XII) w ha ............
Pozyskanie drewna (grubizny) w m3 ...........................
Ryby morskie (pow)h w kg ........................................
Ryby sodkowodne (pow)i w kg .................................

787
126

1456
257

1275
346

1547
392

742
285

955
440

633
343

53,3
45,9
313
137
0,18
0,276
0,55
2,7
0,6k

59,1
56,3
408
188
0,30
0,258
0,54
5,7
0,6

67,2
64,0
446
213
0,27
0,263
0,57
13,9
0,7

88,5
85,2
450
250
0,36
0,241
0,58
22,2
0,8

87,4
81,5
404
200
0,39
0,229
0,46
11,3
1,3

81,5
78,3
302
199
0,03
0,232
0,68
5,2
1,0

11
12
13
14
15
16
17
18
19

14,2
.
138
46,3
0,04
0,274
0,48
1,0
.

PRZE
INDU
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Produkcja sprzedana (ceny staeb) 2005=100 ........


Produkcja niektrych wyrobw l :
wgiel kamienny m w kg ...........................................
siarka rodziman (w przeliczeniu na 100%) w kg ......
maso i pozostae tuszcze do smarowaniao w kg ....
cukier (w przeliczeniu na cukier biay) w kg .............
obuwie (cznie z gumowym) w parach ...................
kwas siarkowy p (w przeliczeniu na 100%) w kg ......
nawozy mineralne lub chemiczne r (w przeliczeniu
na czysty skadnik) w kg .......................................
wkna chemiczne syntetyczne w kg .......................
cement s w kg ............................................................
stal surowa w kg .......................................................

1974

0,2
16,2
0,2
5,2

3142
0,4
1,3
38,5
1,2
11,5

3516
0,9
3,2
46,0
2,8
23,1

4307
82,5
3,9
42,7
4,4
58,5

5428
145
7,1
30,0
4,6
84,9

3879
123
7,1
51,8
2,7
45,2

2701
35,8
3,6
52,5
1,3
51,6

2,6
0,4
58,4
50,9

6,5
1,0
101
101

16,1
2,6
222
225

50,1
4,2
374
363

62,9
7,2
518
548

48,8
3,9
329
358

63,4
2,9
393
274

a Do 2010 r. dane nie obejmuj pokoi gocinnych i kwater agroturystycznych; w 1990 r. bez obiektw resortu obrony
noclegowych. b Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. c Grupowanie metod rodzaju dziaalnoci; za 2013 r.
cze i dziczyzna. f W wadze poubojowej ciepej. g W wadze schodzonej. h cznie z organizmami morskimi. i Od 2000 r.
pracujcych przekracza 9 osb, do 1990 r. 5 osb. m Z wyczeniem brykietw i podobnych paliw staych. n Z wydoby
skadnikowymi. s Portlandzki, glinowy, ulowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego.
a Until 2010 data do not include rooms for rent and agrotourism lodgings; in 1990 excluding facilities of the Ministry of
more bed places. b See general notes to the Yearbook, item 11 on page 34. c Grouped using the kind-of-activity
rabbit and game. f In post-slaughter warm weight. g In cooled weight. h Including sea creatures. i Since 2000 excluding
until 1990 more than 5 persons. m Excluding coal briquettes and similar solid fuels. n From mining. p Including oleum; until
cement.

Poland during 19462013

65

SPECIFICATION

No.

(cd.)
(cont.)
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OWA TURYSTYKIa
ATION ESTABLISHMENTS a
149

157

159

158

168

175

176 Bed places (as of 31 VII) per 10 thous. population

435

513

507

531

571

587

608 Tourists accommodated per 1000 population

140,4

136,8

142,0

143,7

RYBOWSTWO
STRY. FISHING
121,4

136,3

151,2

Market agricultural output (constant prices)bc


1995=100

Crop production in kg:


basic cereal grainsd (excluding cereal mixed)

550

579

633

565

542

532

552

230

243

257

244

242

223

246

89,2

90,5

97,3

74,0

67,5

75,0

87,3

rye

93,8

95,0

104

88,2

86,3

109

76,2

barley

34,7

33,1

37,1

39,4

35,9

38,1

30,9

oats

272
312

275
229

254
284

213
259

237
303

227
321

185
292

93,4
90,1
303
253
0,03
0,236
0,78
3,6
1,4

of which: wheat

potatoes
sugar beets
Production of selected animal products:
animals for slaughter in terms of meat (including
fats and pluck)ef in kg
meat, fats and pluck from slaughter eg in kg
cows' milk in l
hen eggs in units
sheep's greasy wool in kg
Forest areas (as of 31 XII) in ha
Removals (timber) in m3
Sea fish (catch)h in kg
Freshwater fish (catch)i in kg

98,4
96,3
316
275
0,03
0,238
0,85
3,3
1,4

94,9
93,8
317
285
0,02
0,238
0,86
5,6
1,4

102
101
310
289
0,02
0,237
0,87
4,4
1,3

103
103
313
269
0,02
0,237
0,90
4,7
1,2

103
105
319
247
0,02
0,238
0,91
4,7
1,3

102
106
321
261
0,02
0,238
0,93
5,1
1,3

100,0

128,3

122,4

133,3

143,3

144,0

2566
21,0
4,7
53,3
1,2
53,2

2213
20,0
4,8
36,7
1,0
53,0

2046
6,9
4,7
39,7
0,9
38,3

1992
13,4
4,6
41,0
0,9
49,3

1984
17,1
4,4
50,4
1,0
54,7

2071
17,6
4,5
51,8
0,9
49,6

69,3
2,7
331
218

67,1
1,6
451
255

51,8
1,0
404
187

63,6
1,3
411
208

68,3
1,3
493
228

70,1
1,2
413
222

146,6 Sold production (constant pricesb) 2005=100


Production of selected products l :
2001
hard coal m in kg
13,7
native sulphur n (in terms of 100%) in kg
4,5
butter and other dairy spreads in kg
50,7
sugar (in terms of white sugar) in kg
1,1
footwear (including rubber) in pairs
43,6
sulphuric acid p (in terms of 100%) in kg
mineral or chemical fertilizers r (in terms of pure
65,2
ingredient) in kg
1,2
synthetic chemical fibres in kg
385
cement s in kg
213
crude steel in kg

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

MYS
STRY
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

narodowej i resortu spraw wewntrznych; od 2011 r. dane dotycz obiektw posiadajcych 10 i wicej miejsc
dane nieostateczne. d Do 1980 r. bez pszenyta. e Woowe, cielce, wieprzowe, baranie, koskie, drobiowe, kozie, krlibez produkcji materiau zarybieniowego w stawach. k 1949 r. l Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba
cia. o Otrzymywane z mleka. p cznie z oleum; do 1990 r. kwas siarkowy kontaktowy cznie z oleum. r cznie z wieloNational Defence and the Ministry of the Interior; since 2011 data concern establishments possessing 10 and
method; preliminary data for 2013. d Until 1980 excluding triticale. e Beef, veal, pork, mutton, horseflesh, poultry, goat,
production of fish-stocking materials in ponds. k 1949. l Data concern economic entities employing more than 9 persons,
1990 contact sulphuric acid including oleum. r Including mixed fertilizers. s Portland, aluminous, slag and similar hydraulic
5 Rocznik Statystyczny 2014

66

Polska w latach 19462013

II. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PRZELICZENIU NA MIESZKACA


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY CALCULATED PER CAPITA
Lp.

WYSZCZEGLNIENIE

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
PRZE
INDU

1
2
3

4
5
6

Produkcja niektrych wyrobw a (dok.):


odbiorniki na 1000 ludnoci w szt.:
radiowe (cznie z zestawami) ..............................
telewizyjnec ............................................................
chodziarki i zamraarki typu domowego (cznie
z chodziarko-zamraarkami) na 1000 ludnoci
w szt. ......................................................................
pralki typu domowego (cznie z pralko-suszarkami) na 1000 ludnoci w szt. ...................................
samochody osobowe d na 10 tys. ludnoci w szt. .....
energia elektryczna w kWh .......................................

0,3b

4,7

21,1
5,8

30,4
18,9

75,8
25,3

37,7
19,7

2,8
164

1,3

13,6

19,5

15,9

18,1

244

380

17,9
4,1
987

13,0
19,7
1984

22,7
98,7
3426

12,7
70,1
3585

14,7
139
3795
BUDO
CONST

7
8

Produkcja budowlano-montaowa (ceny staee )


2005=100 ..................................................................
Kubatura budynkw mieszkalnych jednorodzinnych
oraz o dwch mieszkaniach i wielomieszkaniowych oddanych do uytkowaniaf w m3 .....................

1,3

1,6

2,1

1,5

1,0

TRANSPORT
TRANSPORT AND

12

Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowegh


(stan w dniu 31 XII) na 10 tys. ludnoci w km ...........
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie; stan w dniu 31 XII) k na 10 tys. ludnoci
w km ..........................................................................
Samochody osobowe zarejestrowane (stan w dniu
31 XII) na 1000 ludnoci w szt. .................................
Przewozy adunkw w tkm transportem:
kolejowym normalnotorowymgm ................................

13

samochodowym n .......................................................

9
10
11

14
15
16
17
18
19
20

Przewozy pasaerw w paskm transportem:


kolejowym normalnotorowymmo ................................
samochodowym p ......................................................
Placwki pocztowers (stan w dniu 31 XII) na 10 tys.
ludnoci .....................................................................
Listonosze (przecitne w grudniu)s na 10 tys. ludnoci
Przesyki listowest nadane w obrocie krajowym na
100 ludnoci w tys. ....................................................
Telefoniczne cza gwne u (stan w dniu 31 XII) na
1000 ludnoci ............................................................
Abonenci telefonii ruchomej w (stan w dniu 31 XII) na
1000 ludnoci ............................................................

8,8i

9,0

7,8

7,1

6,8

6,3

5,6

40,5l

45,0

41,6

47,2

50,4

57,4

65,3

1,0

1,6

3,9

14,7

66,7

138

261

819

1416

2251

3052

3787

8,5

193

485

1252

2195
1059
789

1423

1,7
670
14,0

1093
69,4

1047
257

1134
896

1302
1384

1322
1225

630
830

1,7

2,0

2,3

2,3

2,3

2,1

2,2

7,3

7,9

7,8

7,2

6,9

6,7

3,0

4,6

3,7

1,9

6,1

5,0

7,7

17,9

32,8

54,4

86,5

286

176

1961

a Patrz notka l na str. 64 i 65. b 1947 r. c cznie z monitorami ekranowymi, z wyjtkiem stosowanych do komputerw.
ust. 11 na str. 34. f Bez domw letnich i domkw wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do
g cznie z szerokotorowymi. h Dane dotycz sieci PKP oraz od 2005 r. rwnie innych podmiotw bdcych zarzdcami
PKP oraz od 2005 r. rwnie innych podmiotw, ktre otrzymay licencje na transport kolejowy; w 2005 r. w przypadku
o Do 1990 r. bez pasaerw korzystajcych z bezpatnych przejazdw. p Bez przewozw taborem komunikacji miejskiej
-telekomunikacyjne; w 2000 r. placwki pocztowe i placwki usug telekomunikacyjnych. s Dane dotycz operatora
cza gwne (abonenci telefonii stacjonarnej); dane dotycz operatorw telekomunikacyjnych sieci publicznej. w cznie
a See footnote l on pages 64 and 65. b 1947. c Including monitors, excluding monitors used for computers. d Excluding
f Excluding summer houses and holiday cottages as well as rural residences not adapted for permanent residence; until
concern PKP network and since 2005 other entities managing railway infrastructure. i Annual averages. k Until 1990
licences for the railway transport; in 2005 in case of transport of goods including shunting. n Until 1990 (denominator)
transport fleet and by entities employing up to 9 persons, until 1990 5 persons. r Until 1990 data concern post and
operator (until 2012 public operator). t Estimated data. u Until 1990 standard main line (fixed line telephone subscribers);

Poland during 19462013

67

SPECIFICATION

No.

(cd.)
(cont.)
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MYS (dok.)
STRY (cont.)
Production of selected products a (cont.):
1

146
123
4274

radio receivers (including sets) per 1000 population in units


television receiversc per 1000 population in units
household refrigerators and freezers (including
combined refrigerators-freezers) per 1000 population in units
household washing machines (including machines
which both wash and dry) per 1000 population in
units
passenger carsd per 10 thous. population in units
electricity in kWh

165,2

156,1

Construction and assembly production (constant


pricese) 2005=100

1,7

1,9

1,9

Cubic volume of one-dwelling as well as two- and


more dwelling residential buildings completed f in m3

5,0

Railway lines operated (standard gauge gh; as of


31 XII) per 10 thous. population in km

9
10

0,4
176

0,6
461

0,5
565

0,1
684

0,1
537

26,0
533

23,7
486

43,9

59,1

49,4

48,5

53,6

57,6

74,9

38,8
142
4112

65,4
221
4075

86,0
215
3977

105
204
4093

114
192
4245

129
140
4208

100,0

145,4

153,9

160,5

178,2

1,5

2,2

2,0

1,7

2
3
4
5
6

WNICTWO
RUCTION

I CZNO
COMMUNICATIONS
5,2

5,2

5,3

5,2

5,2

5,2

66,5

68,5

70,3

71,1

72,8

72,8

323

422

432

447

470

486

1309

1365

1142

1267

1395

1269

Hard surface public roads (urban and non-urban; as


of 31 XII) k per 10 thous. population in km
Registered passenger cars (as of 31 XII) per 1000
504
population in units
Transport of goods in tkm:
1321
railway transport (standard gauge)gm

3138

4571

5019

5561

5682

6055

6745

476
768

530
703

488
639

465
561

472
536

463
519

436
520

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

6,6

6,7

6,9

7,0

6,9

6,8

4,6

4,2

4,1

4,0

3,9

3,7

308

242

222

214

179

160

764

1156

1179

1232

1315

1409

74,1

road transport n

Transport of passengers in pass km:


railway transport (standard gauge)mo
road transport p
Postal offices rs (as of 31 XII) per 10 thous. popula2,0
tion
Postmen (average in December) s per 10 thous.
6,5
population
Letters mailed st in domestic turnover per 100 popu3,4
lation in thous.

151 Telephone main line u (as of 31 XII) per 1000 population


Mobile telephone subscribers w (as of 31 XII) per 1000
1468
population

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

d Bez samochodw kempingowych, pojazdw niegowych, do golfa i podobnych. e Patrz uwagi oglne do Rocznika,
staego zamieszkania; do 1990 r. cznie z budynkami plebanii, kurii biskupich oraz rezydencji prezydenckich i biskupich.
infrastruktury kolejowej. i Przecitne w roku. k Do 1990 r. bez drg zakadowych. l Bez drg miejskich. m Dane dotycz
przewozw adunkw cznie z przewozami manewrowymi. n Do 1990 r. (mianownik) bez transportu prywatnego.
oraz dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujcych do 9 osb, do 1990 r. 5 osb. r Do 1990 r. placwki pocztowopocztowego wyznaczonego (do 2012 r. operatora publicznego). t Dane szacunkowe. u Do 1990 r. standardowe
z uytkownikami (usugi z przedpat).
motor caravans, snowmobiles, golf cars and similar vehicles. e See general notes to the Yearbook, item 11 on page 34.
1990 including presbyteries, episcopal curiae and residences of presidents and bishops. g Including broad gauge. h Data
excluding factory roads. l Excluding urban roads. m Data concern PKP and since 2005 also other entities which obtained
excluding private transport. o Until 1990 excluding passengers transported free of charge. p Excluding transports by urban
telecommunication offices; in 2000 post offices and telecommunication service offices. s Data concern appointed postal
data concern operators of the public telecommunication network. w Including users (pre-paid services).

68

Polska w latach 19462013

II. WANIEJSZE DANE O SYTUACJI SPOECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W PRZELICZENIU NA MIESZKACA


MAJOR DATA REGARDING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY CALCULATED PER CAPITA
WYSZCZEGLNIENIE

Lp.

1946

1950

1960

1970

1980

1990

2000
HAN
TRA

Sprzeda detaliczna (ceny staea) 1995=100 ........


Obroty handlu
w USDc:

zagranicznego

(ceny

12,1b

19,4

34,9

56,7

99,8

79,7

120,2

biece)

import cif (do 1990 r. fob) ...............................

26,9

50,5

111

537

251

1279

eksport .....................................................................

25,6

44,8

109

478

377

827

INWESTYCJE.
INVESTMENTS.
4

Nakady inwestycyjne (ceny staea) 1995=100 ......

5,9

13,5

29,4

54,6

96,4

80,8

180,3

Warto brutto rodkw trwaych (stan w dniu 31 XII;


ceny staea) 1995=100 ........................................

30,5

31,3

34,0

45,7

75,8

92,0

121,9

RACHUNKI
NATIONAL
6

Produkt krajowy brutto (ceny stae)ad 1995=100 ...

129,4

1995=100 .................

137,1

spoycie ...................................................................

129,5

w tym w sektorze gospodarstw domowych .........

133,3

10

akumulacja brutto ....................................................

167,2

w tym nakady brutto na rodki trwae .................

182,7

11

Popyt krajowy (ceny

stae)ad

Spoycie niektrych artykuw konsumpcyjnyche:


12

ziarno 4 zb f w przeliczeniu na przetwory w kg ...

148

166

145

131

127

115

120

13

ziemniaki f

310

270

223

14

warzywa w kg ..........................................................

15

owoce w kg ..............................................................

16

miso i podroby g w kg ............................................

17

w tym miso .........................................................

18

tuszcze jadalne zwierzce w kg .............................

19

maso w kg ..............................................................

w kg ........................................................

krowieh

.
.
15,8

190

158

144

134

111

101

119

121

32,8

37,7

29,0

51,6

53,0

74,0

68,8

66,1

48,7

69,1

63,7

62,0

6,2

7,4

8,2

8,1

8,2

6,7

3,3

4,7

6,0

8,9

7,8

4,2
193

.
.
36,5

42,5

20

mleko

w l ....................................................

118

206

227

262

262

242

21

jaja kurze w szt. .......................................................

50

116

143

186

223

190

188

22

cukier w kg ..............................................................

12,8

21,0

27,9

39,2

41,4

44,2

41,6

23

wdki, likiery, inne napoje alkoholowe w przeliczeniu na 100% w l ..............................................

2,3

2,4

3,3

6,0

3,8i

2,0

24

wina i miody pitne w l ..............................................

0,9

4,5

5,7

10,1

7,4

12,0

25

piwo otrzymywane ze sodu k w l .............................

13,9

22,8

31,6

30,4

30,5

66,9

26

papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego


namiastkami w szt. ..............................................

1063

1539

2078

2679

2654

1954

1000

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 34. b 1947 r. c Do 1980 r. przeliczono ze zotych dewizowych. d Opraco
w Unii Europejskiej (ESA 2010), patrz uwagi oglne dziau ,,Rachunki narodowe na str. 685; za 2013 r. dane nieostatecz
rolnych u producentw i w obrocie, z uwzgldnieniem zmiany stanu zapasw w magazynach handlowych (hurtu i detalu)
g cznie z misem i podrobami przeznaczonymi na przetwory. h cznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory; bez mleka
a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 34. b 1947. c Until 1980 calculated from hard currency zlotys.
(ESA 2010), see general notes in the chapter National accounts on page 685; preliminary data for 2013. e Compiled
products of producers and in turnover, and including changes in inventories in trade warehouses (wholesale and retail) and
meat and edible offal designated for processed products. h Including milk designated for processed products; excluding milk

Poland during 19462013

69

SPECIFICATION

No.

(dok.)
(cont.)
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

154,6

157,1

155,4

160,4

161,2

163,5 Retail sales (constant prices ) 1995=100

DEL
DE
127,4

Foreign trade turnover (current prices) in USD c :


2661

5522

3920

4623

5511

5150

5423

imports cif (until 1990 fob)

2342

4509

3581

4148

4938

4792

5354

exports

262,1

262,4

290,2

282,1

279,0 Investment outlays (constant pricesa) 1995=100

4
5

RODKI TRWAE
FIXED ASSETS
169,7
136,7

264,5
151,0

156,0

161,8

169,2

176,0

Gross value of fixed assets (as of 31 XII; constant


183,4
pricesa) 1995=100

183,7

190,3

199,2

202,6

206,2 Gross domestic product (constant prices)ad 1995=100

NARODOWE
ACCOUNTS
151,4

179,2

prices) ad

153,8

189,6

188,8

196,5

204,0

203,2

203,8 Domestic demand (constant

150,1

176,3

182,3

187,2

190,2

191,5

194,0

final consumption expenditure

153,5

181,2

187,0

191,5

197,2

199,0

201,2

of which households sector

167,0

246,8

215,2

235,9

264,7

253,3

244,2

180,3

264,5

259,5

258,2

282,2

277,7

280,2

1995=100

gross capital formation


of which gross fixed capital formation

7
8
9
10
11

Consumption of selected consumer goodse:


119

112

111

108

108

108

108

grain of 4 cereals f in terms of processed products


in kg

12

126

118

116

110

111

111

102

potatoes f in kg

13

110

115

116

106

104

103

102

vegetables in kg

14

54,1

55,0

55,5

44,0

42,0

46,0

46,0

fruit in kg

15
g

71,2

75,3

75,0

73,7

73,4

71,0

67,5

66,8

71,2

70,8

69,9

70,1

67,3

63,8

6,6

6,4

6,0

6,3

6,1

6,0

5,1

edible animal fats in kg

18

4,2

4,3

4,7

4,3

4,0

4,1

4,1

butter in kg

19

173

182

187

189

194

193

206

cows'

milk h

215

205

206

202

172

140

148

hen eggs in units

21

40,1

38,4

38,8

39,9

39,4

42,5

41,9

sugar in kg

22

2,5

3,4

3,2

3,2

3,2

3,0

3,6

vodkas, liqueurs, other alcoholic beverages in


terms of 100% in l

23

meat and edible offal in kg


of which meat

in l

16
17

20

8,6

8,3

7,0

6,9

6,4

5,9

5,8

wine and mead in l

24

80,7

94,4

91,2

90,2

94,3

99,2

97,7

beer from malt k in l

25

1553

cigarettes containing tobacco or mixtures of tobacco and tobacco substitutes in units

26

1974

2091

1749

1805

1795

1728

wano wedug zasad systemu rachunkw narodowych, zgodnie z Europejskim Systemem Rachunkw Narodowych i Regionalnych
ne. e Opracowano metod: produkcja powikszona o import, pomniejszona o eksport oraz o ubytki i straty produktw
i u producentw. f Dane dotycz lat gospodarczych, tzn. obejmuj okres od 1 VII danego roku do 30 VI roku nastpnego.
przerobionego na maso. i Z produkcji krajowej. k Od 2000 r. o objtociowej mocy alkoholu powyej 0,5%.
d Compiled according to the principles of the European System of National and Regional Accounts in the European Union
using the method: production increased by imports, decreased by exports as well as by wastes and losses of agricultural
lat producers. f Data concern farming years, i.e., periods from 1 VII of a given year to 30 VI of the following year. g Including
used in the production of butter. i Domestic production. k Since 2000 of an alcoholic strength of more than 0,5%.

70

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R.


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013
Lp.

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE
2

1 Powierzchnia oglna (stan w dniu 31 XII) w km ..........................


Jednostki podziau terytorialnego (stan w dniu 31 XII):
2
gminy .........................................................................................
3
powiaty .......................................................................................
4
miasta na prawach powiatu .......................................................
5 Miasta (stan w dniu 31 XII) ...........................................................
6 Miejscowoci wiejskie (stan w dniu 31 XII) ...................................
Stan i ochrona rodowiska
7 Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajce rekultywacji i zagospodarowania (stan w dniu 31 XII) w % powierzchni
oglnej .......................................................................................
Pobr wody w % poboru ogem na cele:
8
produkcyjne b (poza rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem) ...............................................................................
9
nawodnie w rolnictwie i lenictwie oraz napeniania i uzupeniania staww rybnych ..........................................................
10
eksploatacji sieci wodocigowej c ..............................................
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw w % ludnoci d :


ogem .......................................................................................
miast ..........................................................................................
wsi ..............................................................................................
Redukcja zanieczyszcze powietrza z zakadw szczeglnie
uciliwych dla czystoci powietrza w % zanieczyszcze wytworzonych:
pyowych ....................................................................................
gazowych (bez dwutlenku wgla) .............................................
Powierzchnia o szczeglnych walorach przyrodniczych prawnie
chroniona (stan w dniu 31 XII) w % powierzchni oglnej .........
Odpady poddane odzyskowi (w cigu roku; z wyczeniem odpadw komunalnych) w % odpadw wytworzonych .........................
Odpady komunalne przeznaczone (w cigu roku) do przeksztacania
termicznego oraz kompostowania lub fermentacji e w % odpadw
komunalnych zebranych .......................................................................

Polska

Dolnolskie

Kujawsko-pomor- Lubelskie Lubuskie


skie

312679

19947

17972

25122

13988

2479a
314
66
908
52543

169
26
4
91
2527

144
19
4
52
3584

213
20
4
42
4047

83
12
2
42
1314

0,2

0,4

0,2

0,1

0,1

71,0

19,6

34,3

32,7

11,3

10,2
18,8

41,5
38,9

20,9
44,7

43,5
23,9

40,1
48,6

70,3
93,3
35,3

77,7
94,7
39,2

70,8
94,4
35,4

55,5
94,5
22,0

71,4
93,3
33,8

99,8
59,1

99,9
90,6

99,3
36,3

98,4
87,6

99,1
0,6

32,5

18,6

31,8

22,7

38,8

69,4

67,3

46,1

52,0

95,8

21,1

31,3

28,8

19,2

24,4

2910,0
1510,5

2092,6
1078,3

2156,2
1110,8

1021,5
524,1

69,4
146
8,9
10,5
1,6
5,1

60,0
116
9,5
9,8
0,3
4,4

46,2
85,8
9,1
10,6
1,4
4,6

63,1
73,0
9,5
9,8
0,3
5,6

Ludnof
Ludno (stan w dniu 31 XII) w tys. .............................................. 38495,7
w tym kobiety ............................................................................. 19866,1
Ludno w miastach (stan w dniu 31 XII) w % ludnoci
ogem .......................................................................................
60,4
Ludno (stan w dniu 31 XII) na 1 km 2 powierzchni oglnej .......
123
Urodzenia ywe na 1000 ludnoci ................................................
9,6
g
Zgony na 1000 ludnoci ..............................................................
10,1
Przyrost naturalny na 1000 ludnoci .............................................
0,5
Zgony niemowlt na 1000 urodze ywych ..................................
4,6
Saldo migracji wewntrznych i zagranicznych na pobyt stay na
1000 ludnoci ............................................................................
0,5
Przecitne dalsze trwanie ycia:
mczyni ..................................................................................
73,1
kobiety .......................................................................................
81,1

Rynek pracy. Wynagrodzenia


30 Pracujcy h (stan w dniu 31 XII): w tysicach ............................... 13919,8
31
na 1000 ludnoci .......................
362
32 Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) w tys. .................. 2157,9
W % bezrobotnych zarejestrowanych (stan w dniu 31 XII):
33
kobiety .......................................................................................
51,0
34
bezrobotni w wieku 24 lata i mniej ............................................
18,6
35
pozostajcy bez pracy duej ni 1 rok .....................................
38,3
36
posiadajcy prawo do zasiku ...................................................
13,8
37 Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) na 1 ofert pracy
70,5
38 Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII) w % ........
13,4
i
39 Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w z ...................... 3659,40

0,0

1,3

2,6

1,3

72,5
80,9

72,9
80,5

72,7
81,6

72,2
80,1

1018,2
350
153,6

677,0
324
150,1

799,8
371
134,0

320,3
314
59,8

50,7
15,0
35,4
16,3
44,9
13,1
3654,57

53,9
19,4
39,9
15,4
88,1
18,2
3163,57

48,4
21,1
44,2
8,2
119
14,4
3306,12

52,8
17,0
30,3
15,9
41,7
15,7
3114,69

a W tym 66 gmin majcych rwnie status miasta na prawach powiatu wykazanych w poz. 4. b Z uj wasnych. c Pobr
miast i wsi na podstawie bilansu. e Dane szacunkowe. f Ludno na podstawie bilansu. g cznie ze zgonami niemowlt.
obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego; dla pracujcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie dane
obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego.
a Of which 66 gminas that are also cities with powiat status which are given in item 4. b From own intakes. c Water with
well as population of urban and rural areas based on balance e Estimated data. f Population based on balance.
defence and public safety; for employed persons on private farms in agriculture estimated data. i Excluding wages and

Voivodships in 2013

dzkie

Maopolskie

Mazowieckie

18219

15183

35558

177
21
3
44
5009

182
19
3
61
1949

314
37
5
85
8540

Opolskie

VOIVODSHIPS
SPECIFICATION

9412 Total area (as of 31 XII) in km2


Units of territorial division (as of 31 XII):
71
gminas
11
powiats
1
cities with powiat status
35 Towns (as of 31 XII)
1172 Rural localities (as of 31 XII)

71

No.
1
2
3
4
5
6

Environmental protection
0,3

0,1

0,1

0,3

33,3

61,3

86,4

35,1

22,9
43,8

9,1
29,6

3,1
10,6

24,3
40,7

68,0
94,7
21,8

59,6
90,9
29,9

69,5
93,8
25,9

70,7
95,3
43,9

99,9
75,6

99,5
54,9

99,7
45,8

99,9
69,4

19,6

52,1

29,7

27,2

18,4

92,2

59,2

87,2

19,2

9,0

29,1

39,2

2513,1
1315,4

3360,6
1730,2

5316,8
2773,1

63,4
138
8,9
12,4
3,5
4,7

48,7
221
10,2
9,0
1,2
3,8

64,2
150
10,4
10,2
0,2
3,9

1,1

0,8

2,5

70,7
80,1

74,8
82,0

73,4
81,6

925,3
368
151,6

1260,0
375
164,4

2274,6
428
283,2

48,8
16,2
41,0
13,1
82,0
14,1
3315,58

51,4
23,3
38,3
12,7
79,6
11,5
3372,60

47,2
17,1
42,9
13,8
101
11,1
4514,42

Devastated and degraded land requiring reclamation and management (as of 31 XII) in % of total area
Water withdrawal in % of total withdrawal for purposes of:

production b (excluding agriculture, forestry and fishing)


irrigation in agriculture and forestry as well as filling and completing fish ponds
exploitation of water supply network c
Population connected to wastewater treatment plants in % of
population d :
total
urban areas
rural areas

8
9

Reduction of air pollutants by plants of significant nuisance to air


quality in % of pollutants produced:
particulates
gases (excluding carbon dioxide)
Area of special nature value under legal protection (as of 31 XII)
in % of total area
Waste recovered (during the year; excluding municipal waste)
in % of waste generated
Municipal waste designated (during the year) for incineration
and composting or fermentatione in % of municipal waste
collected

Population f
1004,4 Population (as of 31 XII) in thous.
518,5
of which females
Population in urban areas (as of 31 XII) in % of total
52,1
population
107 Population (as of 31 XII) per 1 km 2 of total area
8,2 Live births per 1000 population
10,2 Deaths g per 1000 population
2,0 Natural increase per 1000 population
4,3 Infant deaths per 1000 live births
Internal and international net migration for permanent residence
3,3
per 1000 population
Life expectancy:
73,5
males
80,9
females
Labour market. Wages and salaries
311,4 Employed persons h (as of 31 XII): in thousands
310
per 1000 population
51,6 Registered unemployed persons (as of 31 XII) in thous.
In % of registered unemployed (as of 31 XII):
52,4
women
18,0
unemployed persons at the age of 24 and less
31,7
out of work for longer than 1 year
14,6
possessing benefit rights
67,1 Registered unemployed persons (as of 31 XII) per a job offer
14,2 Registered unemployment rate (as of 31 XII) in %
3281,48 Average monthly gross wages and salaries i in zl

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

wody na ujciach przed wtoczeniem do sieci. d Ludno korzystajca dane szacunkowe, ludno ogem oraz ludno
h Wedug faktycznego miejsca pracy; bez pracujcych w jednostkach budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie
szacunkowe. i Bez wynagrodze pracownikw w jednostkach budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie
drawal by intakes before entering the water system. d Population connected to estimated data, the total population as
g Including infant deaths. h By actual workplace; excluding budgetary units conducting activity within the scope of national
salaries of employees in budgetary units conducting activity within the scope of national defence and public safety.

72

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R. (cd.)


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013 (cont.)
Lp.

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE
2

1 Powierzchnia oglna (stan w dniu 31 XII) w km ..........................


Jednostki podziau terytorialnego (stan w dniu 31 XII):
2
gminy .........................................................................................
3
powiaty .......................................................................................
4
miasta na prawach powiatu .......................................................
5 Miasta (stan w dniu 31 XII) ...........................................................
6 Miejscowoci wiejskie (stan w dniu 31 XII) ...................................
Stan i ochrona rodowiska
7 Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajce rekultywacji i zagospodarowania (stan w dniu 31 XII) w % powierzchni
oglnej .......................................................................................
Pobr wody w % poboru ogem na cele:
8
produkcyjne b (poza rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem) ...............................................................................
9
nawodnie w rolnictwie i lenictwie oraz napeniania i uzupeniania staww rybnych ..........................................................
10
eksploatacji sieci wodocigowej c ..............................................
11
12
13

14
15
16
17
18

Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw w % ludnoci d :


ogem .......................................................................................
miast ..........................................................................................
wsi ..............................................................................................
Redukcja zanieczyszcze powietrza z zakadw szczeglnie
uciliwych dla czystoci powietrza w % zanieczyszcze wytworzonych:
pyowych ....................................................................................
gazowych (bez dwutlenku wgla) .............................................
Powierzchnia o szczeglnych walorach przyrodniczych prawnie
chroniona (stan w dniu 31 XII) w % powierzchni oglnej .........
Odpady poddane odzyskowi (w cigu roku; z wyczeniem odpadw komunalnych) w % odpadw wytworzonych .........................
Odpady komunalne przeznaczone (w cigu roku) do przeksztacania termicznego oraz kompostowania lub fermentacji e w % odpadw komunalnych zebranych ...............................................................

Ludnof
19 Ludno (stan w dniu 31 XII) w tys. ..............................................
20
w tym kobiety .............................................................................
21 Ludno w miastach (stan w dniu 31 XII) w % ludnoci
ogem .......................................................................................
22 Ludno (stan w dniu 31 XII) na 1 km 2 powierzchni oglnej .......
23 Urodzenia ywe na 1000 ludnoci ................................................
24 Zgony g na 1000 ludnoci ..............................................................
25 Przyrost naturalny na 1000 ludnoci .............................................
26 Zgony niemowlt na 1000 urodze ywych ..................................
27 Saldo migracji wewntrznych i zagranicznych na pobyt stay na
1000 ludnoci ............................................................................
Przecitne dalsze trwanie ycia:
28
mczyni ..................................................................................
29
kobiety .......................................................................................
Rynek pracy. Wynagrodzenia
30 Pracujcy h (stan w dniu 31 XII): w tysicach ...............................
31
na 1000 ludnoci .......................
32 Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) w tys. ..................
W % bezrobotnych zarejestrowanych (stan w dniu 31 XII):
33
kobiety .......................................................................................
34
bezrobotni w wieku 24 lata i mniej ............................................
35
pozostajcy bez pracy duej ni 1 rok .....................................
36
posiadajcy prawo do zasiku ...................................................
37 Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 XII) na 1 ofert pracy
38 Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII) w % ........
39 Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto i w z ......................

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

lskie

17846

20187

18310

12333

160
21
4
50
1664

118
14
3
40
3757

123
16
4
42
2851

167
17
19
71
1291

0,1

0,1

0,2

0,4

55,3

12,3

41,0

24,3

14,8
29,9

26,5
61,2

4,4
54,7

17,6
58,1

69,9
95,4
52,0

66,4
95,9
21,3

83,1
96,8
57,6

76,9
88,1
38,6

99,3
26,3

99,0
12,1

99,3
73,9

99,7
30,6

44,9

32,0

32,7

22,2

93,4

82,9

92,3

90,5

14,9

4,3

28,1

9,3

2129,3
1086,7

1195,0
612,3

2295,8
1176,4

4599,4
2379,7

41,2
119
9,6
8,7
0,8
4,5

60,4
59,2
8,9
10,2
1,3
4,6

65,1
125
10,4
8,8
1,7
4,3

77,4
373
9,3
10,7
1,4
5,1

1,5

2,1

0,8

2,0

74,8
82,4

73,2
82,3

74,1
81,2

72,4
80,1

792,8
372
154,2

400,1
335
70,9

753,4
328
114,1

1638,6
356
208,3

50,2
21,2
42,8
11,7
115
16,3
3147,19

45,6
20,0
42,6
10,3
126
15,1
3258,66

54,9
18,9
34,8
16,0
69,0
13,2
3595,98

53,4
16,1
35,2
13,5
37,5
11,3
3786,14

b Z uj wasnych. c Pobr wody na ujciach przed wtoczeniem do sieci. d Ludno korzystajca dane szacunkowe,
g cznie ze zgonami niemowlt. h Wedug faktycznego miejsca pracy; bez pracujcych w jednostkach budetowych
indywidualnych w rolnictwie dane szacunkowe. i Bez wynagrodze pracownikw w jednostkach budetowych pro
b From own intakes. c Water withdrawal by intakes before entering the water system. d Population connected to
f Population based on balance. g Including infant deaths. h By actual workplace; excluding budgetary units conducting
estimated data. i Excluding wages and salaries of employees in budgetary units conducting activity within the scope of

Voivodships in 2013

witokrzyskie

Warmisko-mazurskie

Wielkopolskie

11711

24173

29826

102
13
1
31
2492

116
19
2
49
3876

226
31
4
109
5451

Zachodniopomorskie

VOIVODSHIPS
SPECIFICATION
2

22892 Total area (as of 31 XII) in km


Units of territorial division (as of 31 XII):
114
gminas
18
powiats
3
cities with powiat status
64 Towns (as of 31 XII)
3019 Rural localities (as of 31 XII)

73

No.
1
2
3
4
5
6

Environmental protection
0,3

0,2

0,3

0,1

90,1

19,7

82,2

91,8

5,3
4,6

29,2
51,2

6,6
11,2

2,0
6,2

56,3
92,5
27,0

74,8
98,2
40,8

67,8
91,5
38,5

81,9
94,8
53,8

99,8
43,6

97,4
1,1

99,7
64,4

99,7
48,5

64,9

46,7

31,6

51,3

92,1

51,2

13,5

28,9

10,1

1268,2
649,0

1446,9
738,4

3467,0
1780,7

44,8
108
8,4
11,2
2,7
4,9

59,3
59,9
9,4
9,6
0,2
5,9

55,2
116
10,6
9,3
1,2
4,5

2,2

2,6

0,0

72,8
81,5

71,9
80,8

73,5
80,6

454,0
358
90,1

419,6
290
115,9

1367,2
394
144,8

48,6
20,0
38,2
13,3
149
16,6
3165,93

51,7
19,2
35,9
16,7
134
21,6
3106,89

55,1
20,8
32,9
14,9
45,3
9,6
3335,93

Devastated and degraded land requiring reclamation and management (as of 31 XII) in % of total area
Water withdrawal in % of total withdrawal for purposes of:

production b (excluding agriculture, forestry and fishing)


irrigation in agriculture and forestry as well as filling and completing fish ponds
exploitation of water supply network c
Population connected to wastewater treatment plants in % of
population d :
total
urban areas
rural areas

8
9

Reduction of air pollutants by plants of significant nuisance to air


quality in % of pollutants produced:
particulates
gases (excluding carbon dioxide)
Area of special nature value under legal protection (as of 31 XII)
21,7
in % of total area
Waste recovered (during the year; excluding municipal waste)
38,2
in % of waste generated
Municipal waste designated (during the year) for incineration
and composting or fermentatione in % of municipal waste
36,7
collected
Population f
1718,9 Population (as of 31 XII) in thous.
881,9
of which females
Population in urban areas (as of 31 XII) in % of total
68,6
population
75,1 Population (as of 31 XII) per 1 km 2 of total area
9,0 Live births per 1000 population
9,9 Deaths g per 1000 population
0,9 Natural increase per 1000 population
5,0 Infant deaths per 1000 live births
Internal and international net migration for permanent residence
0,6
per 1000 population
Life expectancy:
72,7
males
80,5
females
Labour market. Wages and salaries
507,5 Employed persons h (as of 31 XII): in thousands
295
per 1000 population
111,1 Registered unemployed persons (as of 31 XII) in thous.
In % of registered unemployed (as of 31 XII):
52,1
women
15,7
unemployed persons at the age of 24 and less
35,3
out of work for longer than 1 year
15,5
possessing benefit rights
66,0 Registered unemployed persons (as of 31 XII) per a job offer
18,0 Registered unemployment rate (as of 31 XII) in %
3298,99 Average monthly gross wages and salaries i in zl

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ludno ogem oraz ludno miast i wsi na podstawie bilansu. e Dane szacunkowe. f Ludno na podstawie bilansu.
prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego; dla pracujcych w gospodarstwach
wadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego.
estimated data, the total population as well as population of urban and rural areas based on balance. e Estimated data.
activity within the scope of national defence and public safety; for employed persons on private farms in agriculture
national defence and public safety.

74

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R. (cd.)


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013 (cont.)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE
Infrastruktura komunalna. Mieszkania
Zuycie w gospodarstwach domowych:
wody z wodocigw w hm3 .......................................................
energii elektrycznej w GWh ......................................................
gazu z siecia w hm3 ...................................................................
Zasoby mieszkaniowe b (stan w dniu 31 XII):
mieszkania w tys. ......................................................................
przecitna powierzchnia uytkowa 1 mieszkania w m 2 ............
Oddane do uytkowania:
mieszkania: w tysicach ............................................................
na 1000 ludnoci ...................................................
przecitna powierzchnia uytkowa 1 mieszkania w m 2 ............
Edukacja i wychowanie
Uczniowiec w szkoach (stan na pocztku roku szkolnego)
w tys.:
podstawowych d .........................................................................
gimnazjach ................................................................................
zasadniczych zawodowyche ......................................................
liceach oglnoksztaccychf i profilowanych .............................
technikach g ................................................................................
policealnych ...............................................................................
Absolwencich szk w tys.:
podstawowych ...........................................................................
gimnazjw .................................................................................
zasadniczych zawodowyche .....................................................
licew oglnoksztaccychf i profilowanych ..............................
technikw g .................................................................................
policealnych ...............................................................................
Dzieci w placwkach wychowania przedszkolnegoi (stan na
pocztku roku szkolnego) na 1000 dzieci w wieku 36 lat .....

Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna


22 ka w szpitalach oglnychk (stan w dniu 31 XII) na 10 tys.
ludnoci .....................................................................................
m
23 Dzieci w obkach i klubach dziecicych (stan w dniu 31 XII)
na 1000 dzieci w wieku do lat 3 ................................................
Kultura i turystyka
24 Wypoyczenia ksigozbioru z bibliotek publicznych na 1 czytelnika w wol. .................................................................................
25 Widzowie w kinach na 1000 ludnoci ...........................................
Baza noclegowa turystykin w tys.:
26
miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) ...................................
27
korzystajcy z noclegw ...........................................................
Nauka
28 Nakady o na dziaalno badawcz i rozwojow w relacji do
produktu krajowego brutto (ceny biece) w % dane za
2012 r. .......................................................................................
29 Pracownicy naukowo-badawczy zatrudnieni w dziaalnoci
badawczej i rozwojowej na 1000 osb aktywnych zawodowo p

Polska

KujawskoDolnol-pomor- Lubelskie Lubuskie


skie
skie

1191,1
29217,5
4068,6

90,8
2175,2
355,6

67,1
1473,4
137,4

57,8
1428,6
160,1

29,5
736,7
135,4

13852,9
73,1

1110,6
72,0

721,2
69,2

751,1
76,5

359,5
73,0

145,1
3,8
104,6

16,5
5,7
87,3

6,7
3,2
103,1

7,0
3,2
100,5

3,2
3,1
101,4

2152,6
1124,0
195,4
553,2
528,5
279,0

147,5
76,4
13,4
35,7
36,7
20,8

119,7
62,9
13,9
27,2
30,9
16,0

121,1
66,4
9,5
38,7
31,1
20,5

56,8
29,8
5,9
12,3
15,0
6,0

360,5
383,0
69,3
205,4
121,0
93,2

24,1
25,7
4,6
13,2
7,9
6,6

19,9
21,4
5,0
9,6
7,4
5,8

21,2
23,5
3,4
15,7
6,7
7,8

9,2
9,9
2,0
4,8
3,6
2,1

753

754

692

741

745

48,8l

51,8

46,1

53,3

43,8

47,6

81,0

35,5

32,5

62,8

18,5
960

19,1
1184

19,5
857

19,7
524

18,4
803

679,4
23401,1

58,4
2195,3

26,3
866,7

19,7
727,3

19,1
612,3

0,89

0,70

0,43

1,02

0,20

4,1

5,4

2,7

2,9

1,6

a W jednostkach naturalnych, wedug ktrych nastpuje rozliczenie z odbiorcami. b Zamieszkane i niezamieszkane;


objtych edukacj w placwkach wychowania przedszkolnego. eg cznie: e ze szkoami specjalnymi przysposabia
artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. h Z roku szkolnego 2012/13. i cznie z 43 dziemi
rami dla noworodkw; bez miejsc dziennych na oddziaach szpitalnych; dane nie obejmuj szpitali w zakadach karnych.
jcych 10 i wicej miejsc noclegowych. o Grupowanie metod jednostek lokalnych rodzaju dziaalnoci; bez amortyzacji
podstawie Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci (BAEL) przecitne w roku.
a Consumption of gas in natural units on the basis of which settlements with clients occur. b Inhabited and uninhabited;
attending pre-primary education establishments. eg Including: e special job-training schools, f supplementary
professional certification. h For the 2012/13 school year. i Including 43 children attending for all school year in the units
wards; data excluding hospitals in prisons. l Excluding 2 hospitals in Wielkopolskie voivodship. m Including children in
method; excluding depreciation of fixed assets. p Researchers in full-time equivalent (FTE); economically active persons

Voivodships in 2013

dzkie

Maopolskie

Mazowieckie

Opolskie

VOIVODSHIPS

No.
SPECIFICATION

87,3
1956,9
143,3

88,5
2700,9
417,5

192,1
4711,3
835,6

29,1
832,0
68,0

992,4
68,1

1117,2
77,3

2138,8
71,5

348,5
80,1

6,0
2,4
126,3

15,5
4,6
106,7

29,2
5,5
98,9

1,7
1,7
133,2

Municipal infrastructure. Dwellings


Consumption in households:
water from water supply system in hm3
electricity in GWh
gas from gas supply system a in hm3
Dwelling stocks b (as of 31 XII):
dwellings in thous.
average useful floor area per dwelling in m 2
Completed:
dwellings: in thousands
per 1000 population
average useful floor area per dwelling in m 2
Education
Pupils and students c in schools (as of beginning of the school
year) in thous.:
primary d
lower secondary
basic vocational e
general secondary f and specialized secondary
technical secondary g
post-secondary
Graduates ch in schools in thous.:
primary
lower secondary
basic vocational e
general secondary f and specialized secondary
technical secondary g
post-secondary
Children attending pre-primary education establishments i (as of
beginning of the school year) per 1000 children aged 36

132,0
69,2
10,6
37,3
31,2
20,7

196,7
104,8
20,0
50,0
50,9
21,2

316,2
153,6
18,3
89,3
60,5
32,6

49,0
27,0
5,9
11,1
14,2
5,3

22,1
23,8
3,6
13,8
6,7
6,1

34,3
35,7
7,3
19,0
11,6
7,6

50,1
51,4
6,6
31,6
12,7
10,5

8,7
9,3
2,1
4,3
3,3
2,1

770

752

797

815

Health care and social welfare


Beds in general hospitals k (as of 31 XII) per 10 thous. popula49,1
tion
m
Children in nurseries and childrens clubs (as of 31 XII) per
1000 children up to the age of 3
86,6

53,4

44,2

49,9

51,8

42,6

53,8

75

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Culture and tourism


20,5
812

15,6
839

16,2
1630

23,5
1126,1

83,8
3567,5

47,1
3648,2

0,77

1,32

1,38

2,7

6,6

8,0

18,9 Public library loans per borrower in vol.


621 Audience in cinemas per 1000 population
n
Tourist accommodation establishments in thous.:
7,9
bed places (as of 31 VII)
266,9
tourists accommodated
Science
Gross domestic expenditures o on research and development
activity in ratio to gross domestic product (current prices) in %
data for 2012
0,19
Researchers employed in research and development activity
2,1
per 1000 economically active persons p

24
25
26
27
28

29

opracowano na podstawie bilansu. c Bez szk dla dorosych, z wyjtkiem szk policealnych. d Bez dzieci w wieku 6 lat
jcymi do pracy, f z uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi, g z technikami uzupeniajcymi oraz szkoami
przebywajcymi przez cay rok szkolny w placwkach wykonujcych dziaalno lecznicz. k cznie z kami i inkubatol Bez 2 szpitali w wojewdztwie wielkopolskim. m cznie z dziemi w oddziaach obkowych. n Dotyczy obiektw posiadarodkw trwaych. p Pracownicy naukowo-badawczy w tzw. ekwiwalentach penego czasu pracy; aktywni zawodowo na
compiled on the basis of balance. c Excluding schools for adults, except post-secondary schools. d Excluding children aged 6
general secondary schools, g supplementary technical secondary schools as well as general art schools leading to
performing health care activities. k Including beds and incubators for newborns; excluding day-time places in hospital
nursery wards. n Concern establishments possessing 10 and more bed places. o The grouping by local kind-of-activity unit
on the basis of the Labour Force Survey (LFS) annual averages.

76

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R. (cd.)


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013 (cont.)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE
Infrastruktura komunalna. Mieszkania
Zuycie w gospodarstwach domowych:
wody z wodocigw w hm3 .......................................................
energii elektrycznej w GWh ......................................................
gazu z siecia w hm3 ...................................................................
Zasoby mieszkaniowe b (stan w dniu 31 XII):
mieszkania w tys. ......................................................................
przecitna powierzchnia uytkowa 1 mieszkania w m 2 ............
Oddane do uytkowania:
mieszkania: w tysicach ............................................................
na 1000 ludnoci ...................................................
przecitna powierzchnia uytkowa 1 mieszkania w m 2 ............
Edukacja i wychowanie
Uczniowiec w szkoach (stan na pocztku roku szkolnego)
w tys.:
podstawowych d .........................................................................
gimnazjach ................................................................................
zasadniczych zawodowyche ......................................................
liceach oglnoksztaccychf i profilowanych .............................
technikach g ................................................................................
policealnych ...............................................................................
Absolwencich szk w tys.:
podstawowych ...........................................................................
gimnazjw .................................................................................
zasadniczych zawodowyche .....................................................
licew oglnoksztaccychf i profilowanych ..............................
technikw g .................................................................................
policealnych ...............................................................................
Dzieci w placwkach wychowania przedszkolnego i (stan na
pocztku roku szkolnego) na 1000 dzieci w wieku 36 lat .....

Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna


22 ka w szpitalach oglnychk (stan w dniu 31 XII) na 10 tys.
ludnoci .....................................................................................
m
23 Dzieci w obkach i klubach dziecicych (stan w dniu 31 XII)
na 1000 dzieci w wieku do lat 3 ................................................
Kultura i turystyka
24 Wypoyczenia ksigozbioru z bibliotek publicznych na 1 czytelnika w wol. .................................................................................
25 Widzowie w kinach na 1000 ludnoci ...........................................
Baza noclegowa turystykin w tys.:
26
miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) ...................................
27
korzystajcy z noclegw ...........................................................
Nauka
28 Nakady o na dziaalno badawcz i rozwojow w relacji do
produktu krajowego brutto (ceny biece) w % dane za
2012 r. .......................................................................................
29 Pracownicy naukowo-badawczy zatrudnieni w dziaalnoci
badawczej i rozwojowej na 1000 osb aktywnych zawodowop

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

lskie

47,5
1218,0
239,3

37,5
885,5
46,6

73,4
1798,0
222,8

135,6
3651,2
440,1

635,7
80,5

432,5
75,6

814,9
71,4

1722,3
69,9

6,2
2,9
119,0

4,2
3,5
100,0

11,9
5,2
95,1

10,4
2,3
125,5

122,1
68,3
11,3
34,6
35,9
13,4

63,9
35,0
4,5
20,3
18,0
11,2

139,4
70,3
13,9
30,9
30,8
18,7

237,0
122,5
21,6
56,2
63,4
40,4

22,6
24,0
4,2
13,7
8,4
4,6

11,0
12,5
1,6
7,5
4,6
3,7

22,3
23,5
4,7
10,6
7,1
5,4

39,4
41,0
7,4
22,0
15,0
13,5

717

723

707

785

47,8

49,0

41,2

56,3

39,7

47,6

38,8

42,4

19,4
519

20,4
673

16,1
1216

19,8
1003

25,5
782,1

12,9
594,5

94,3
1966,8

44,2
1861,1

1,02

0,39

1,08

0,63

3,2

2,8

4,9

3,1

a W jednostkach naturalnych, wedug ktrych nastpuje rozliczenie z odbiorcami. b Zamieszkane i niezamieszkane;


objtych edukacj w placwkach wychowania przedszkolnego. eg cznie: e ze szkoami specjalnymi przysposabia
artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. h Z roku szkolnego 2012/13. i cznie z 43 dziemi
rami dla noworodkw; bez miejsc dziennych na oddziaach szpitalnych; dane nie obejmuj szpitali w zakadach karnych.
o Grupowanie metod jednostek lokalnych rodzaju dziaalnoci; bez amortyzacji rodkw trwaych. p Pracownicy naukowocznej Ludnoci (BAEL) przecitne w roku.
a Consumption of gas in natural units on the basis of which settlements with clients occur. b Inhabited and uninhabited;
attending pre-primary education establishments. eg Including: e special job-training schools, f supplementary
professional certification. h For the 2012/13 school year. i Including 43 children attending for all school year in the units
wards; data excluding hospitals in prisons. m Including children in nursery wards. n Concern establishments possessing
p Researchers in full-time equivalent (FTE); economically active persons on the basis of the Labour Force Survey

Voivodships in 2013

witokrzyskie

Warmisko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

33,6
774,3
80,8

44,1
1016,0
85,8

121,4
2674,1
454,6

55,9
1185,4
245,9

433,0
73,7

497,0
67,7

1149,5
80,4

628,9
70,1

2,9
2,3
119,4

4,8
3,3
97,7

13,6
3,9
112,6

5,5
3,2
103,2

VOIVODSHIPS

No.
SPECIFICATION

Municipal infrastructure. Dwellings


Consumption in households:
water from water supply system in hm3
electricity in GWh
gas from gas supply system a in hm3
Dwelling stocks b (as of 31 XII):
dwellings in thous.
average useful floor area per dwelling in m 2
Completed:
dwellings: in thousands
per 1000 population
average useful floor area per dwelling in m 2
Education
Pupils and students c in schools (as of beginning of the school
year) in thous.:
primary d
lower secondary
basic vocational e
general secondary f and specialized secondary
technical secondary g
post-secondary
Graduates ch in schools in thous.:
primary
lower secondary
basic vocational e
general secondary f and specialized secondary
technical secondary g
post-secondary
Children attending pre-primary education establishments i (as of
beginning of the school year) per 1000 children aged 36

66,8
37,5
5,9
19,6
20,2
9,1

83,6
44,4
8,7
20,0
20,8
10,0

208,9
108,2
23,6
47,0
47,5
22,4

92,0
47,7
8,4
22,9
21,4
10,8

11,8
13,6
2,2
7,2
5,0
3,0

14,1
14,9
3,0
7,0
4,7
3,7

34,5
36,6
8,6
17,1
11,4
7,3

15,3
16,0
2,9
8,3
5,0
3,4

731

671

787

713

Health care and social welfare


Beds in general hospitals k (as of 31 XII) per 10 thous. popula48,9
tion
m
Children in nurseries and childrens clubs (as of 31 XII) per
59,8
1000 children up to the age of 3

48,9

46,1

42,3

33,9

31,3

39,9

77

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Culture and tourism


19,6
536

20,1
628

20,3
1032

14,2
448,7

40,8
1052,4

41,8
1595,2

0,30

0,49

0,88

1,3

2,0

2,9

17,7 Public library loans per borrower in vol.


677 Audience in cinemas per 1000 population
n
Tourist accommodation establishments in thous.:
119,9
bed places (as of 31 VII)
2090,1
tourists accommodated
Science
Gross domestic expenditures o on research and development
activity in ratio to gross domestic product (current prices) in %
0,37
data for 2012
Researchers employed in research and development activity
per 1000 economically active persons p
2,5

24
25
26
27
28

29

opracowano na podstawie bilansu. c Bez szk dla dorosych, z wyjtkiem szk policealnych. d Bez dzieci w wieku 6 lat
jcymi do pracy, f z uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi, g z technikami uzupeniajcymi oraz szkoami
przebywajcymi przez cay rok szkolny w placwkach wykonujcych dziaalno lecznicz. k cznie z kami i inkubatom cznie z dziemi w oddziaach obkowych. n Dotyczy obiektw posiadajcych 10 i wicej miejsc noclegowych.
badawczy w tzw. ekwiwalentach penego czasu pracy; aktywni zawodowo na podstawie Badania Aktywnoci Ekonomicompiled on the basis of balance. c Excluding schools for adults, except post-secondary schools. d Excluding children aged 6
general secondary schools, g supplementary technical secondary schools as well as general art schools leading to
performing health care activities. k Including beds and incubators for newborns; excluding day-time places in hospital
10 and more bed places. o The grouping by local kind-of-activity unit method; excluding depreciation of fixed assets.
(LFS) annual averages.

78

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R. (cd.)


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013 (cont.)
Lp.

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE

Rolnictwoa i lenictwo
1 Uytki rolne (stan w czerwcu) w tys. ha ........................................
2
w tym w dobrej kulturze rolnej w % ............................................
Zbiory w tys. t:
3
ziarno zb podstawowych (bez mieszanek zboowych) .........
4
ziemniaki ....................................................................................
5
buraki cukrowe ...........................................................................
Plony z 1 ha w dt:
6
ziarno zb podstawowych (bez mieszanek zboowych) ..........
7
ziemniaki .....................................................................................
8
buraki cukrowe ...........................................................................
Zwierzta gospodarskie na 100 ha uytkw rolnych w szt.:
9
bydo (stan w czerwcu) ...............................................................
10
trzoda chlewna (stan w kocu lipca) ..........................................
Produkcja:
ywca rzenego w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami i podrobami) w wadze poubojowej ciepej b :
11
w tysicach ton .......................................................................
12
na 1 ha uytkw rolnych w kg ................................................
mleka krowiego:
13
w milionach litrw ...................................................................
14
na 1 ha uytkw rolnych w l ...................................................
Zuycie nawozw w przeliczeniu na czysty skadnik na 1 ha
uytkw rolnychc w kg:
15
mineralnych lub chemicznych (cznie z wieloskadnikowymi)
16
wapniowych ................................................................................
17 Powierzchnia uytkw rolnych na 1 cignik w ha .........................
18 Powierzchnia gruntw lenych (stan w dniu 31 XII) w tys. ha ......
19 Lesisto (stan w dniu 31 XII) w % .................................................
20 Odnowienia i zalesienia w ha ........................................................
21 Pozyskanie drewna (grubizny) w dam3 .........................................
Przemys i budownictwo
22 Produkcja sprzedana przemysu (ceny biece) w mln z .............
23 Produkcja budowlano-montaowad (ceny biece) w mln z ........
Transport i czno
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe e (stan w dniu
31 XII):
24
w kilometrach .............................................................................
25
na 100 km2 powierzchni oglnej w km .......................................
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie;
stan w dniu 31 XII):
26
w kilometrach .............................................................................
27
na 100 km 2 powierzchni oglnej w km ......................................
28 Liczba ludnoci (stan w dniu 31 XII) na 1 placwk pocztowf .....
29 Telefoniczne cza gwne g (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludnoci ...............................................................................................
Handel. Ceny
30 Sprzeda detaliczna (ceny biece) w mln z ................................
31 Liczba ludnoci (stan w dniu 31 XII) na 1 sklep ............................
32 Wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych 2012=100 .....
Inwestycje. rodki trwae
33 Nakady inwestycyjneh (ceny biece) w mln z ............................
34 Warto brutto rodkw trwaych i (stan w dniu 31 XII; biece
ceny ewidencyjne) w mln z .......................................................
Rachunki regionalne i w 2012 r.
35 Produkt krajowy brutto (ceny biece) w mln z ............................
36
w tym warto dodana brutto .....................................................
37 Produkt krajowy brutto (ceny stae) 2011=100 .........................
38 Produkt krajowy brutto (ceny biece) na 1 mieszkaca w z .......
39 Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkaca w z ...................................
40 Realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw
domowych 2011=100 ............................................................

Polska

Dolnolskie

Kujawsko-pomor- Lubelskie Lubuskie


skie

14609,2
98,6

922,9
98,5

1052,3
99,5

1375,7
98,7

407,9
98,9

21241,1
7110,9
11234,2

1811,6
472,9
948,1

1956,6
426,5
2246,4

2011,4
595,1
1851,3

674,4
93,6
75,8

37,0
211
580

44,3
246
551

41,6
235
605

32,2
225
559

43,2
233
652

40,1
76,4

11,1
22,6

46,5
119

25,9
41,4

19,2
35,7

3906,4
267

90,3
97,8

338,0
321

224,7
163

110,1
270

12348,0
845

189,3
205

871,6
828

702,5
511

107,9
265

133
43,4
10,2
9383,0
29,4
55493,8
35796,0

160
69,2
16,1
608,0
29,7
4577,7
2905,7

174
55,0
11,8
431,0
23,4
2491,9
1627,6

134
60,3
8,0
587,9
23,1
2600,3
1712,9

189
24,0
21,0
708,6
49,2
5002,9
3012,5

1182964
158009

105982
14771

49935
6901

31763
5454

26527
3281

19259
6,2

1763
8,8

1195
6,6

1027
4,1

920
6,6

285165
91,2
4883

18857
94,5
4763

16701
92,9
5055

21224
84,5
4053

8476
60,6
4053

151

167

123

124

158

685659
109
100,9

44500
109
100,9

22793
110
101,1

23992
115
100,7

11885
89,9
101,3

231155

20644

9286

9742

5283

3064148

244399

135753

131743

84751

1615894
1431872
101,8
41934

138298
122548
101,8
47440

71526
63380
100,7
34095

63929
56648
102,0
29479

35667
31605
102,3
34862

25547

26251

22863

22194

23342

100,8

101,8

99,6

99,8

98,7

a Bez gruntw posiadaczy uytkw rolnych nieprowadzcych dziaalnoci rolniczej oraz gruntw posiadaczy poniej 1 ha
we, kozie, krlicze i dziczyzna. c W roku gospodarczym 2012/13. d Zrealizowane systemem zleceniowym przez podmioty
go wyznaczonego, g operatorw telekomunikacyjnych sieci publicznej. h Wedug lokalizacji inwestycji. i Grupowanie
dowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), patrz uwagi oglne dziau Rachunki narodowe, ust. 1 na str. 685.
a Excluding land of owners of agricultural land who do not conduct agricultural activities, and land of owners of less than
goat, rabbit and game. c In the 2012/13 farming year. d Realized on the basis of the contract system by construction enti
the public telecommunication network. h By localization of investments. i Grouping by local kind-of-activity method; data are
2010), see general notes in the chapter National accounts, item 1 on page 685.

Voivodships in 2013

dzkie

Maopolskie

Mazowieckie

982,5
98,7

558,4
97,6

1901,9
98,8

1376,8
733,4
301,0

512,3
429,5
64,9

1858,2
936,5
601,3

30,1
192
516

31,5
170
480

28,9
204
615

45,8
98,8

32,2
38,0

57,0
50,0

324,0
330

94,4
169

628,9
331

948,6
965

352,2
631

2658,5
1398

167
41,4
7,6
394,8
21,3
2254,2
1118,3

68,2
10,6
5,1
440,1
28,6
2101,4
1196,2

92,3
29,6
8,9
829,4
23,0
3593,2
2159,2

69288
7784

76957
13156

251307
32886

1058
5,8

1121
7,4

1704
4,8

19373
106
5139

24131
159
5937

35375
99,5
5754

141

155

212

31613
99,6
100,8

64887
108
100,8

210001
107
100,8

16819

17561

47277

184189

228798

647092

98819
87565
102,0
39080

123832
109730
101,6
36961

353348
313108
102,2
66755

25941

24116

30854

100,8

101,4

102,2

Opolskie

VOIVODSHIPS
SPECIFICATION

Agriculture a and forestry


523,1 Agricultural land (as of June) in thous. ha
99,4
of which area in good agricultural condition in %
Crop production in thous. t:
1259,5
basic cereal grains (excluding cereal mixed)
191,0
potatoes
790,5
sugar beets
Yields per 1 ha in dt:
50,2
basic cereal grains (excluding cereal mixed)
256
potatoes
557
sugar beets
Livestock per 100 ha of agricultural land in heads:
21,6
cattle (as of June)
78,2
pigs (as of the end of July)
Production:
of animals for slaughter in terms of meat (including fats and
pluck) in post-slaughter warm weight b :
105,3
in thousand tonnes
201
per 1 ha of agricultural land in kg
of cows milk:
246,8
in million litres
472
per 1 ha of agricultural land in l
Consumption of fertilizers in terms of pure ingredient per 1 ha
of agricultural land c in kg:
224
mineral or chemical (including mixed fertilizers)
97,7
lime
14,5 Agricultural land area per tractor in ha
256,9 Forest land (as of 31 XII) in thous. ha
26,6 Forest cover (as of 31 XII) in %
2024,0 Renewals and afforestations in ha
1230,3 Removals (timber) in dam3
Industry and construction
21195 Sold production of industry (current prices) in mln zl
3330 Construction and assembly productiond (current prices) in mln zl
Transport and communications

79

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Railway lines operated (standard gaugee; as of 31 XII):


in kilometres
per 100 km2 of total area in km

24
25

Hard surface public roads (urban and non-urban; as of 31 XII):


8496
in kilometres
90,3
per 100 km2 of total area in km
4650 Population (as of 31 XII) per 1 postal office f

26
27
28

798
8,5

140 Telephone main lineg (as of 31 XII) per 1000 population


Trade. Prices
8629 Retail sales (current prices) in mln zl
121 Population (as of 31 XII) per 1 shop
100,7 Price index of consumer goods and services 2012=100
Investments. Fixed assets
4779 Investment outlaysh (current prices) in mln zl
Gross value of fixed assets i (as of 31 XII; current book-keeping
74294
prices) in mln zl
Regional accountsi in 2012
34305 Gross domestic product (current prices) in mln zl
30398
of which gross value added
100,5 Gross domestic product (constant prices) 2011=100
33888 Gross domestic product (current prices) per capita in zl
Gross nominal disposable income in the households sector per
22967
capita in zl
Gross real disposable income in the households sector
100,1
2011=100

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

uytkw rolnych prowadzcych dziaalno rolnicz o maej skali. b Woowe, cielce, wieprzowe, baranie, koskie, drobiobudowlane; wedug miejsca wykonywania robt. e cznie z szerokotorowymi. f, g Dane dotycz: f operatora pocztowemetod jednostek lokalnych rodzaju dziaalnoci; dane opracowano zgodnie z Europejskim Systemem Rachunkw Naro1 ha of agricultural land who conduct agricultural activities on a small scale. b Beef, veal, pork, mutton, horseflesh, poultry,
ties; by work-site-location. e Including broad gauge. f, g Data concern: f the postal appointed operator, g operators of
compiled in accordance with the European System of National and Regional Accounts in the European Union (ESA

80

Wojewdztwa w 2013 r.

III. WANIEJSZE DANE O WOJEWDZTWACH W 2013 R. (dok.)


MAJOR DATA BY VOIVODSHIP IN 2013 (cont.)
Lp.

WOJEWDZTWA
WYSZCZEGLNIENIE

Rolnictwoa i lenictwo
1 Uytki rolne (stan w czerwcu) w tys. ha ........................................
2
w tym w dobrej kulturze rolnej w % ............................................
Zbiory w tys. t:
3
ziarno zb podstawowych (bez mieszanek zboowych) .........
4
ziemniaki ....................................................................................
5
buraki cukrowe ...........................................................................
Plony z 1 ha w dt:
6
ziarno zb podstawowych (bez mieszanek zboowych) ..........
7
ziemniaki .....................................................................................
8
buraki cukrowe ...........................................................................
Zwierzta gospodarskie na 100 ha uytkw rolnych w szt.:
9
bydo (stan w czerwcu) ...............................................................
10
trzoda chlewna (stan w kocu lipca) ..........................................
Produkcja:
ywca rzenego w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami i podrobami) w wadze poubojowej ciepej b :
11
w tysicach ton .......................................................................
12
na 1 ha uytkw rolnych w kg ................................................
mleka krowiego:
13
w milionach litrw ...................................................................
14
na 1 ha uytkw rolnych w l ...................................................
Zuycie nawozw w przeliczeniu na czysty skadnik na 1 ha
uytkw rolnychc w kg:
15
mineralnych lub chemicznych (cznie z wieloskadnikowymi)
16
wapniowych ................................................................................
17 Powierzchnia uytkw rolnych na 1 cignik w ha .........................
18 Powierzchnia gruntw lenych (stan w dniu 31 XII) w tys. ha ......
19 Lesisto (stan w dniu 31 XII) w % .................................................
20 Odnowienia i zalesienia w ha ........................................................
21 Pozyskanie drewna (grubizny) w dam3 .........................................
Przemys i budownictwo
22 Produkcja sprzedana przemysu (ceny biece) w mln z .............
23 Produkcja budowlano-montaowad (ceny biece) w mln z ........
Transport i czno
Linie kolejowe eksploatowane normalnotorowe e (stan w dniu
31 XII):
24
w kilometrach .............................................................................
25
na 100 km2 powierzchni oglnej w km .......................................
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie;
stan w dniu 31 XII):
26
w kilometrach .............................................................................
27
na 100 km 2 powierzchni oglnej w km ......................................
28 Liczba ludnoci (stan w dniu 31 XII) na 1 placwk pocztow f ....
29 Telefoniczne cza gwne g (stan w dniu 31 XII) na 1000 ludnoci ...............................................................................................
Handel. Ceny
30 Sprzeda detaliczna (ceny biece) w mln z ................................
31 Liczba ludnoci (stan w dniu 31 XII) na 1 sklep ............................
32 Wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych 2012=100 .....
Inwestycje. rodki trwae
33 Nakady inwestycyjneh (ceny biece) w mln z ............................
34 Warto brutto rodkw trwaych i (stan w dniu 31 XII; biece
ceny ewidencyjne) w mln z .......................................................
Rachunki regionalne i w 2012 r.
35 Produkt krajowy brutto (ceny biece) w mln z ............................
36
w tym warto dodana brutto .....................................................
37 Produkt krajowy brutto (ceny stae) 2011=100 .........................
38 Produkt krajowy brutto (ceny biece) na 1 mieszkaca w z .......
39 Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkaca w z ...................................
40 Realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw
domowych 2011=100 ............................................................

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

lskie

584,1
95,6

1074,1
99,1

738,3
98,2

382,6
96,6

516,7
490,1
212,7

667,6
449,1

1369,6
473,6
596,9

578,3
154,3
98,5

30,5
190
563

28,6
190

41,6
238
581

34,7
181
561

16,6
30,0

89,1
32,7

27,0
95,9

31,9
64,1

82,1
141

214,8
200

223,3
303

127,0
332

245,3
420

2360,8
2198

358,5
486

241,2
630

74,9
21,0
6,1
685,9
37,9
3913,7
2527,2

97,6
7,9
10,3
629,0
30,7
2711,5
1834,6

154
66,9
15,8
682,9
36,3
4138,0
2998,3

113
53,1
8,2
402,9
31,9
3002,2
1654,1

38188
6056

20930
3240

81083
12022

190555
18639

924
5,2

693
3,4

1214
6,6

1978
16,0

15898
89,1
4987

12554
62,2
3504

12851
70,2
4895

23180
188
5793

126

151

156

142

19698
126
100,7

11892
127
100,6

34423
118
100,9

44483
108
100,8

12013

5515

13827

27649

134305

79626

171797

369978

62448
55337
101,0
29333

36057
31951
100,5
30055

93859
83170
103,2
41045

205025
181676
101,0
44372

20222

21466

25068

28693

100,4

98,4

100,8

101,5

a Bez gruntw posiadaczy uytkw rolnych nieprowadzcych dziaalnoci rolniczej oraz gruntw posiadaczy poniej 1 ha
we, kozie, krlicze i dziczyzna. c W roku gospodarczym 2012/13. d Zrealizowane systemem zleceniowym przez podmioty
go wyznaczonego, g operatorw telekomunikacyjnych sieci publicznej. h Wedug lokalizacji inwestycji. i Grupowanie
dowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), patrz uwagi oglne dziau Rachunki narodowe, ust. 1 na str. 685.
a Excluding land of owners of agricultural land who do not conduct agricultural activities, and land of owners of less than
goat, rabbit and game. c In the 2012/13 farming year. d Realized on the basis of the contract system by construction enti
the public telecommunication network. h By localization of investments. i Grouping by local kind-of-activity method; data are
2010), see general notes in the chapter National accounts, item 1 on page 685.

Voivodships in 2013

witokrzyskie

Warmisko-mazurskie

Wielkopolskie

499,4
97,7

1021,1
98,9

1748,2
99,4

596,0
284,5
232,4

1255,3
273,0
170,4

3201,4
826,0
2450,2

28,8
169
527

40,3
211
625

40,0
249
590

33,1
45,5

44,2
51,0

52,7
225

95,4
191

255,0
250

829,6
475

266,5
534

886,7
868

1753,3
1003

126
22,9
6,1
336,0
28,1
1947,0
1211,7

108
46,0
19,5
768,9
31,0
4631,7
3352,8

151
41,2
11,3
786,7
25,7
5275,5
3110,7

23556
3893

27880
4616

133445
15846

696
5,9

1078
4,5

1907
6,4

13478
115
4646

13080
54,1
3818

27792
93,2
4623

114

115

143

14795
103
100,8

13139
116
100,9

108875
106
101,1

4948

6192

18874

81174

88768

276841

40126
35556
100,2
31459

43653
38682
100,3
30065

154153
136597
103,2
44567

22589

22115

26773

99,2

99,3

100,4

Zachodniopomorskie

VOIVODSHIPS
SPECIFICATION

Agriculturea and forestry


836,8 Agricultural land (as of June) in thous. ha
98,6
of which area in good agricultural condition in %
Crop production in thous. t:
1595,3
basic cereal grains (excluding cereal mixed)
281,7
potatoes
593,9
sugar beets
Yields per 1 ha in dt:
45,8
basic cereal grains (excluding cereal mixed)
244
potatoes
630
sugar beets
Livestock per 100 ha of agricultural land in heads:
11,1
cattle (as of June)
33,3
pigs (as of the end of July)
Production:
of animals for slaughter in terms of meat (including fats and
pluck) in post-slaughter warm weight b :
163,5
in thousand tonnes
195
per 1 ha of agricultural land in kg
of cows' milk:
158,3
in million litres
189
per 1 ha of agricultural land in l
Consumption of fertilizers in terms of pure ingredient per 1 ha
of agricultural land c in kg:
137
mineral or chemical (including mixed fertilizers)
54,2
lime
29,2 Agricultural land area per tractor in ha
834,0 Forest land (as of 31 XII) in thous. ha
35,4 Forest cover (as of 31 XII) in %
5228,6 Renewals and afforestations in ha
4143,9 Removals (timber) in dam3
Industry and construction
34373 Sold production of industry (current prices) in mln zl
6134 Construction and assembly production d (current prices) in mln zl
Transport and communications

81

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Railway lines operated (standard gaugee; as of 31 XII):


in kilometres
per 100 km2 of total area in km

24
25

Hard surface public roads (urban and non-urban; as of 31 XII):


13700
in kilometres
59,8
per 100 km2 of total area in km
3845 Population (as of 31 XII) per 1 postal officef

26
27
28

1183
5,2

144 Telephone main lineg (as of 31 XII) per 1000 population


Trade. Prices
20055 Retail sales (current prices) in mln zl
98,5 Population (as of 31 XII) per 1 shop
100,9 Price index of consumer goods and services 2012=100
Investments. Fixed assets
10746 Investment outlaysh (current prices) in mln zl
Gross value of fixed assetsi (as of 31 XII; current book-keeping
130640
prices) in mln zl
Regional accounts i in 2012
60850 Gross domestic product (current prices) in mln zl
53920
of which gross value added
101,3 Gross domestic product (constant prices) 2011=100
35334 Gross domestic product (current prices) per capita in zl
Gross nominal disposable income in the households sector per
24808
capita in zl
Gross real disposable income in the households sector
99,8
2011=100

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

uytkw rolnych prowadzcych dziaalno rolnicz o maej skali. b Woowe, cielce, wieprzowe, baranie, koskie, drobiobudowlane; wedug miejsca wykonywania robt. e cznie z szerokotorowymi. f, g Dane dotycz: f operatora pocztowemetod jednostek lokalnych rodzaju dziaalnoci; dane opracowano zgodnie z Europejskim Systemem Rachunkw Naro1 ha of agricultural land who conduct agricultural activities on a small scale. b Beef, veal, pork, mutton, horseflesh, poultry,
ties; by work-site-location. e Including broad gauge. f, g Data concern: f the postal appointed operator, g operators of
compiled in accordance with the European System of National and Regional Accounts in the European Union (ESA
6 Rocznik Statystyczny 2014

DZIA I
GEOGRAFIA

CHAPTER I
GEOGRAPHY

TABL. 1. POOENIE GEOGRAFICZNE POLSKI


GEOGRAPHIC LOCATION OF POLAND

WYSZCZEGLNIENIE

W stopniach
i minutach
In degrees
and
minutes

W km
In km

SPECIFICATION

Najdalej wysunite punkty granicy pastwowej:

Extreme points of the national border:

na pnoc (szeroko geograficzna pnocna)


przyldek Rozewie ..................................

5450'

in the north (northern geographic latitude)


cape Rozewie

na poudnie (szeroko geograficzna pnocna) szczyt Opoonek (Bieszczady) ..........

4900'

in the south (northern geographic latitude)


Opoonek Peak (Bieszczady)

na zachd (dugo geograficzna wschodnia)


na zachd od Cedyni ..............................

1407'

in the west (eastern geographic longitude)


west of Cedynia

na wschd (dugo geograficzna wschodnia)


kolano Bugu na wschd od Strzyowa ...

2409'

in the east (eastern geographic longitude)


Bug river bend, east of Strzyw

Rozcigo: z poudnia na pnoc ......................

550'

z zachodu na wschd ....................

1002'

649 Extent: from south to north


689

from west to east

r d o: dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.


S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

TABL. 2. TERYTORIUM I GRANICE


TERRITORY AND BORDERS

WYSZCZEGLNIENIE

W liczbach
bezwzgldW odsetnych
kach
In absoIn percent
lute
numbers

SPECIFICATION

Terytorium w km2 ................................................

322575

obszar ldowy (cznie z wodami rdldowymi) ............................................................

311888

96,7

morskie wody wewntrzne ...............................

2005

0,6

internal waters

morze terytorialne ............................................

8682

2,7

territorial sea

Powierzchnia wycznej strefy ekonomicznej


w km2 ....................................................................

22634

Dugo granicy pastwowej w km .....................

3511

ldowej .............................................................

3071

87,5

w tym na wodach granicznych .................

1295

36,9

z Rosj .........................................................

210

6,0

with Russia

z Litw ..........................................................

104

3,0

with Lithuania

z Biaorusi ..................................................

418

11,9

with Belarus

z Ukrain ......................................................

535

15,2

with Ukraine

100,0 Territory in km2


land area (including inland waters)

x Area of exclusive economic zone in km2


100,0 Length of the national border in km
land border
of which boundary of territorial waters

Geography

83

TABL. 2. TERYTORIUM I GRANICE (dok.)


TERRITORY AND BORDERS (cont.)
W liczbach
bezwzgldW odsetnych
kach
In absoIn percent
lute
numbers

WYSZCZEGLNIENIE

Dugo granicy pastwowej w km (dok.)


ldowej (dok.)
ze Sowacj ..................................................
z Czechami ..................................................
z Niemcami ..................................................
morskiej ...........................................................
na morzua .....................................................
odcinki rozgraniczajce obszar morza terytorialnego:
z Rosj .....................................................
z Niemcami ..............................................
Dugo linii brzegowej w km ..............................
Na 1 km granicy przypada terytorium w km 2 ......

541
796
467
440
395

15,4
22,7
13,3
12,5
11,3

22
22
770b
92

0,6
0,6
x
x

SPECIFICATION

Length of the national border in km (cont.)


land border (cont.)
with Slovakia
with Czech Republic
with Germany
sea border
at seaa
sections demarcating the area of territorial
sea:
with Russia
with Germany
Length of coast in km
Territory in km2 per 1 km of border

a Przebiega wzdu linii, ktrej kady punkt jest oddalony o 12 mil morskich od morskiej linii brzegowej, a w Zatoce Gdaskiej od linii podstawowej morza terytorialnego. b W tym Mierzeja Helska 74 km; cznie z Zalewem Szczeciskim
i Zalewem Wilanym.
U w a g a. Wedug stanu w dniu 1 I 2014 r. powierzchnia oglna kraju przyjta wedug podziau administracyjnego wynosi
312679 km2 i obejmuje obszar ldowy (cznie z wodami rdldowymi) 311888 km2 oraz cz morskich wd wewntrznych 791 km2, tj.: cz Zalewu Wilanego wraz z wodami portw, cz Jeziora Nowowarpieskiego i cz
Zalewu Szczeciskiego wraz ze win i Dziwn oraz Zalewem Kamieskim wraz z wodami portw, Odr pomidzy Zalewem Szczeciskim a wodami portu Szczecin oraz wody portw Zatoki Gdaskiej i portw graniczcych z wodami morza
terytorialnego.
r d o: dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii oraz Komendy Gwnej Stray Granicznej.
a Running along a line 12 nautical miles from the coast line, and 12 nautical miles from the primary line of territorial sea
in the Gulf of Gdask. b Of which the Hel Peninsula 74 km; including Szczecin Bay and Wisa Bay.
N o t e. As of 1 I 2014, the total area of the country according to the administrative division amounts to 312679 km2 and
includes a land area (including inland waters) of 311888 km2 as well as a part of internal waters 791 km2, i.e.: a part
of the Wisa Bay including waters of ports, a part of Lake Nowowarpieskie and a part of Szczecin Bay including wina and
Dziwna as well as Kamieski Bay including waters of ports, Odra between the Szczecin Bay and waters of Szczecin port as
well as waters of the Gulf of Gdask and ports bordering on territorial sea waters.
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography as well as the Border Guard Headquarters.
TABL. 3. UKAD PIONOWY POWIERZCHNI
ELEVATIONS

WZNIESIENIE NAD POZIOM MORZA


ELEVATION ABOVE THE SEA LEVEL

W%
powierzchni
oglnej krajua
In % of total
area of the
country a

Wzniesienie
NAJWYEJ ORAZ NAJNIEJ POOONE
nad poziom
PUNKTY I MIEJSCOWOCI
morza w m
THE HIGHEST AND THE LOWEST
Elevation
POINTS AND LOCALITIES
above the sea
level in m

P O L S K A .................................................
POLAND

100,0

Najwyej pooony punkt Rysy ..............


Highest point Rysy

Poniej 0 m ...................................................
Below

0,2

0 100 ....................................................
100 200 ....................................................
200 300 ....................................................
300 500 ....................................................
5001000 ....................................................
Powyej 1000 m ...........................................
Above

25,2
49,7
16,2
5,6
2,9
0,2

Najwyej pooona miejscowo Zakopane (Gubawka)....................................


Highest locality Zakopane (Gubawka)

rednie .........................................................
Average

173b

Najniej pooony punkt na terenie


wsi Raczki Elblskie ................................
Lowest point in the village of Raczki
Elblskie
Najniej pooona miejscowo winiec ......................................................
Lowest locality winiec

a Patrz uwaga do tabl. 2. b W metrach.


r d o: dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.
a See note to table 2. b In meters.
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

2499
1125

1,8

1,3

Geografia

84

TABL. 4. WYSZE SZCZYTY GRSKIE


HIGHER MOUNTAIN PEAKS
PASMO LUB GRUPA GRSKA
SZCZYTY
MOUNTAIN RANGE OR GROUP
PEAKS

Wzniesienie
nad poziom
morza w m
Elevation
above the sea
level in m

PASMO LUB GRUPA GRSKA


SZCZYTY
MOUNTAIN RANGE OR GROUP
PEAKS

KARPATY
CARPATHIAN MOUNTAINS

KARPATY (dok.)
CARPATHIAN MOUNTAINS (cont.)

Tatry

Beskid Niski

Rysy ................................................................

2499 Lackowa .........................................................

Miguszowiecki Szczyt ..................................

2438

winica ...........................................................

2301

Woowiec ........................................................

2064

Kasprowy Wierch ...........................................

1987

Giewont ..........................................................

1894

Beskid ywiecki
Babia Gra .....................................................

1723

Romanka ........................................................

1366

Bieszczady
Tarnica ...........................................................

1346

Halicz ..............................................................

1333

Gorce
Turbacz ..........................................................

Wzniesienie
nad poziom
morza w m
Elevation
above the sea
level in m

1314

Cergowa .........................................................

997
716

Beskid May
Czupiel ...........................................................

930

amana Skaa ................................................

929

Leskowiec ......................................................

918

SUDETY
SUDETEN MOUNTAINS
Karkonosze
nieka ..........................................................

1603

Wielki Szyszak ...............................................

1509

Masyw nienika
nienik .........................................................

1425

Gry Izerskie

Beskid Sdecki
Radziejowa .....................................................

1267

Wysoka Kopa .................................................

1126

Jaworzyna Krynicka .......................................

1114 Kamienica ......................................................

973

Gry Sowie

Beskid lski
Skrzyczne .......................................................

1257 Wielka Sowa ..................................................

Barania Gra ..................................................

1215 Gry Stoowe

Beskid Wyspowy
Mogielnica (Mogielica) ...................................

Szczeliniec Wielki ..........................................


1170

1169

Lubomir ..........................................................

904

Pieniny
Wysokie Skaki ...............................................
Trzy Korony ....................................................

919

GRY WITOKRZYSKIE
WITOKRZYSKIE MOUNTAINS

Beskid Makowski
Mdralowa (Beskidek) ....................................

1015

ysogry
ysica .............................................................

612

ysa Gra ......................................................

594

1050 Pasmo Jeleniowskie


982 Szczytniak ......................................................

r d o: dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.


S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

554

Geography

85

TABL. 5. POWIERZCHNIE ZLEWISK I DORZECZY


DRAINAGE AREAS AND DRAINAGE BASINS
Ogem
Total

W tym w Polsce
Of which in Poland
w%
powierzchni oglnej
in % of total area

ZLEWISKA I DORZECZA

Zlewisko Morza Batyckiego ........


Dorzecze Odry ................................
Zlewisko Zalewu Szczeciskiegob
Bezporednie zlewisko Batykuc ......
Dorzecze Wisyd ..............................
Zlewisko Zalewu Wilanegoe ..........
Dorzecze Niemna ............................
Zlewisko Morza Pnocnego ........
Dorzecze aby ................................
Zlewisko Morza Czarnego ............
Dorzecze Dunaju .............................
Dorzecze Dniestru ...........................

1380,9
119,1
12,1
x
194,0
24,2
98,1
519,9
146,5
1838,5
817,0
72,0

DRAINAGE AREAS
AND DRAINAGE BASINS

zlewiska lub
dorzecza
a
of drainage Polski
area or
of Poland a
drainage
basin

w tys. km
2
in thous. km

311,9
106,0
2,5
17,3
168,9
14,8
2,5
0,2
0,2
0,6
0,4
0,2

22,6
89,2
20,4
x
86,8
60,9
2,5
0,04
0,1
0,03
0,05
0,3

99,7
33,9
0,8
5,5
54,0
4,7
0,8
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

Baltic Sea drainage area


Odra drainage basin
Szczecin Bay drainage areab
Direct drainage area of Baltic Seac
Wisa drainage basind
Wisa Bay drainage areae
Niemen drainage basin
North Sea drainage area
aba drainage basin
Black Sea drainage area
Dunaj drainage basin
Dniestr drainage basin

a Patrz uwaga do tabl. 2 na str. 83. b Bez Odry. c cznie z Martw Wis. d Bez delty. e cznie z prawostronn
czci delty.
r d o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a See note to table 2 on page 83. b Excluding the Odra. c Together with the Martwa Wisa. d Excluding the delta.
e Together with the right side of the delta.
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management.
TABL. 6. WIKSZE RZEKI
PRINCIPAL RIVERS

RZEKI
RIVERSa

Odra ..........................................
Nysa Kodzka ........................
Barycz ...................................
Bbr ......................................
Nysa uycka .......................
Warta ....................................
Prosna ...............................
Wena ................................
Note .................................
Gwda .............................
Drawa ............................
Rega ..........................................
Parsta ......................................

Recypient
Recipient b

Morze Batyckie
Baltic Sea
Odra
Odra
Odra
Odra
Odra
Warta
Warta
Warta
Note
Note
Morze Batyckie
Baltic Sea

Powierzchnia
dorzecza w km2
Drainage basin
area in km2
ogem
total

w tym
w Polsce
of which
in Poland

Dugo w km

Length in km

w tym w Polsce
of which in Poland
ogem
grand
total

razem
total

Przepyw
rednic
w m3/s
w tym
Mean
odcinek
flow c
eglowny
in
m3/s
of which
sailing
sections

119074

106043

840

726d

711

567,0

4570
5547
5874
4403
54520
4917
2635
17302
4947
3291
2767
3084

3742
5547
5830
2201
54520
4917
2635
17302
4947
3291
2767
3084

189
136
279
246
795
227
118
391
140
192
188
143

189
136
276
197e
795
227
118
391
140
192
188
143

15
407

282

37,7
18,8
44,8
31,0
216,0
17,4
9,2
76,6
27,9
21,3
21,1
29,1

a Uszeregowane w porzdku hydrograficznym. b Rzeka lub zbiornik wodny, do ktrego uchodzi dopyw. c Z lat 19512000;
w profilu ujcia rzeki. d W tym odcinek graniczny 187 km. e Odcinek graniczny.
a Listed according to hydrographic order. b River or reservoir into which the water flows. c From 1951 to 2000; at river estuary. d Of which the border section 187 km. e Border section.

86

Geografia

TABL. 6. WIKSZE RZEKI (dok.)


PRINCIPAL RIVERS (cont.)

RZEKIa
RIVERSa

Wisa .........................................
Dunajec .................................
Nida .......................................
Wisoka .................................
San ........................................
Wisok ................................
Wieprz ...................................
Pilica ......................................
Narew ....................................
Biebrza ...............................
Pisa ....................................
Bug ....................................
Krzna ..............................
Liwiec .............................
Wkra ..................................
Bzura .....................................
Drwca ..................................
Brda .......................................
yna i jej dopywy .......................

Recypient b
Recipient b

Morze Batyckie
Baltic Sea
Wisa
Wisa
Wisa
Wisa
San
Wisa
Wisa
Wisa
Narew
Narew
Narew
Bug
Bug
Narew
Wisa
Wisa
Wisa
Pregoa

Powierzchnia
2
dorzecza w km
Drainage basin
2
area in km
ogem
total

w tym
w Polsce
of which
in Poland

193960f

168868f

6796
3844
4100
16877
3538
10497
9258
74527
7092
4510
38712m
3273
2763
5348
7764
5697
4665
7126

Dugo w km

Length in km

w tym w Polsce
of which in Poland
ogem
grand
total

4838
3844
4100
14426
3538
10497
9258
53846
7067
4510
19239m
3273
2763
5348
7764
5697
4665
5298o

1022
249g
154
173
458
220
349
333
499
164
82l
774
107
142
255
173
231
245
264

Przepyw
rednic
3
w m /s
w tym
Mean
odcinek
flow c
eglowny
3
in m /s
of which
sailing
sections

razem
total

1022

941

249h
154
173
457i
220
349
333
443k
164
82
590n
107
142
255
173
231
245
207

30

22
90

300
84
80
587

14

1080,0
85,5
21,1
35,5
129,0
24,5
36,4
47,4
313,0
35,3
26,8
155,0
11,4
12,1
22,3
28,6
30,0
28,0
34,7o

a Uszeregowane w porzdku hydrograficznym. b Rzeka lub zbiornik wodny, do ktrego uchodzi dopyw. c Z lat 19512000;
w profilu ujcia rzeki. f Bez delty. g cznie z Czarnym Dunajcem. hk, n W tym odcinek graniczny: h 17 km, i 55 km,
k 1 km, n 363 km. l Liczona od jeziora Ro. m Po ujcie do Jeziora Zegrzyskiego. o W profilu granicznym zamykajcym
zlewni 5313 km2.
r d o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a Listed according to hydrographic order. b River or reservoir into which the water flows. c From 1951 to 2000; at river
estuary. f Excluding the delta. g Together with the Czarny Dunajec. hk, n Of which the border section: h 17 km, i 55 km,
k 1 km, n 363 km. l Calculated from Lake Ro. m Up to Lake Zegrzyskie. o At the border enclosing the drainage area
5313 km2.
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management.
TABL. 7. WIKSZE I GBSZE JEZIORA
LARGER AND DEEPER LAKES
JEZIORA
LAKES

Dorzecze
Drainage basin

Wojewdztwo
Voivodship

WEDUG POWIERZCHNI
niardwy ..........................................
Mamryb ............................................
ebsko .............................................
Dbie ...............................................
Miedwie ...........................................
Jeziorak ...........................................
Niegocin ..........................................
Gardno ............................................
Jamno ..............................................
Gopo ...............................................
Wigry ...............................................
Ro ..................................................
Taty (z Jeziorem Ryskim) .............
Nidzkie .............................................
Drawsko ..........................................
Bukowo ............................................
Wielimie ...........................................

Pisa
Wgorapa
eba
u ujcia Odry
Ponia
Drwca
Pisa
upawa
Morze Batyckie
Note
Czarna Hacza
Pisa
Pisa
Pisa
Drawa
Grabowa
Gwda

Powierzchniaa
w km2
Areaa in km2

Gboko
maksymalna
wm
Maximum
depth in m

BY AREA

warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
pomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

113,4
102,8
71,4
56,0
35,3
32,2
26,0
24,7
22,4
21,5
21,2
18,9
18,3
18,2
17,8
17,5
17,5

23,4
43,8
6,3
4,2
43,8
12,0
39,7
2,6
3,9
16,6
73,0
31,8
50,8
23,7
79,7
2,8
5,5

a Zwierciada wody i wysp na jeziorze. b System wodny jeziora Mamry: Mamry, wicajty, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno.
a Water and island lake level. b Water system of Lake Mamry: Mamry, wicajty, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno.

Geography

87

TABL. 7. WIKSZE I GBSZE JEZIORA (dok.)


LARGER AND DEEPER LAKES (cont.)
JEZIORA
LAKES

Dorzecze
Drainage basin

Wojewdztwo
Voivodship

WEDUG GBOKOCI

Powierzchniaa
2
w km
2
Areaa in km

Gboko
maksymalna
wm
Maximum
depth in m

BY DEPTH

Hacza ............................................

Czarna Hacza

podlaskie

Drawsko ..........................................

Drawa

zachodniopomorskie

3,1

108,5

17,8

79,7

Wielki Staw ....................................

Dunajec

Czarny Staw d ..................................

Dunajec

maopolskie

0,3

79,3

maopolskie

0,2

76,4

Wigry ................................................

Czarna Hacza

Wdzydze e ........................................

Wda

podlaskie

21,2

73,0

pomorskie

14,6

68,7

Wuksniki ..........................................

Paska

Babity Wlk. ....................................

Krutynia

warmisko-mazurskie

1,2

68,0

warmisko-mazurskie

2,5

65,0

Morzycko .........................................

Subia

zachodniopomorskie

3,4

60,0

Ciecz (Trzeniowskie) .....................

Pliszka

lubuskie

1,9

58,8

Eckie ...............................................

Ek

warmisko-mazurskie

3,8

58,2

Piakno .............................................

Krutynia

warmisko-mazurskie

2,6

56,6

Taty (z Jeziorem Ryskim) .............

Pisa

warmisko-mazurskie

18,3

50,8

Oewo (Uewo) ...............................

Rospuda

podlaskie

0,6

49,6

a Zwierciada wody i wysp na jeziorze. c W Dolinie Piciu Staww Polskich w Tatrach. d Nad Morskim Okiem w Tatrach.
e System wodny jeziora Wdzydze: Wdzydze Poudniowe, Radolne, Jelenie, Gou.
r d o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a Water and island lake level. c In the Valley of the Pi Staww Polskich in the Tatra Mountains. d Above Lake Morskie
Oko in the Tatra Mountains. e Water system of Lake Wdzydze: Wdzydze Poudniowe, Radolne, Jelenie, Gou.
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management.

TABL. 8. WANIEJSZE KANAY


MAJOR CANALS
KANAYa
CANALSa

Poczenia
Linking

Rok
uruchomienia
Year opened

Dugo w km
Length in km

WieprzKrzna .............................................. WieprzKrzna Poudniowa

1961

Augustowski .................................................. Czarna HaczaBiebrza

1840

140,0
80,0b

Elblski .......................................................... Jezioro Drwckiejezioro Druno (Druzno)

1850

62,5

Gliwicki .......................................................... KodnicaOdrac

1941

41,2

lesiski ........................................................ Wartajezioro Gopo

1950

32,0

Notecki . ......................................................... NoteKana Bydgoski

1892

25,0

Bydgoski ........................................................ BrdaNote

1914

24,5

eraski ......................................................... WisaNarew

1963

17,6

czaski ...................................................... WisaWisa

1961

17,2

a Uszeregowane malejco wedug dugoci. b Dugo kanau w granicach Polski wraz z jeziorami i odcinkami ciekw
naturalnych, lecymi na trasie kanau. c cznie z portem Gliwice.
r d o: dane Ministerstwa rodowiska.
a Listed according to decreasing length. b Canal's length within the borders of Poland together with lakes and sections of
water along the canal's course. c Together with the Port of Gliwice.
S o u r c e: data of the Ministry of the Environment.

88

Geografia

TABL. 9. WIKSZE SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE


MAJOR ARTIFICIAL RESERVOIRS

ZBIORNIKI WODNE
RESERVOIRSa

Rzeka
River

Rok
uruchomienia
Year
opened

Pojemno
cakowita
(przy maksymalnym pi3
trzeniu) w hm
Total capacity
(at maximum
accumulation)
3
in hm

Powierzchnia
przy maksymalnym pi2
trzeniu w km
Area at
maximum
accumulation
2
in km

Wysoko
pitrzenia
wm
Height of
accumulation
in m

Solina ................................................ San

1968

472,4

22,0

60,0

Wocawekb ....................................... Wisa

1970

453,6

75,0

12,7

CzorsztynNiedzica ........................ Dunajec

1997

231,9

12,3

54,5

Jeziorsko .......................................... Warta

1986

202,0

42,3

11,5

Goczakowice ................................... Maa Wisa

1956

161,3

32,0

13,0

Ronw ............................................ Dunajec

1942

159,3

16,0

31,5

Dobczyce .......................................... Raba

1986

141,7

10,7

27,9

Otmuchw ........................................ Nysa Kodzka

1933

130,5

20,6

18,4

Nysa ................................................. Nysa Kodzka

1971

124,7

20,7

13,3

Turawa ............................................. Maa Panew

1948c

106,2

20,8

13,6

Tresna .............................................. Soa

1967

96,1

9,6

23,8

Dbeb ............................................... Narew

1963

96,0

33,0

7,0

Dzierno Dued ................................ Kodnica

1964

94,0

6,2

11,2

Sulejw ............................................. Pilica

1973

84,3

23,8

11,3

Koronowo ......................................... Brda

1960

80,6

15,6

22,0

Siemianwka .................................... Narew

1991

79,1

32,5

7,0

Mietkw ............................................ Bystrzyca

1986

71,9

9,1

15,3

Dziekowiced .................................... woda z Soy

1976

52,5

7,1

14,5

Pilchowice ........................................ Bbr

1912

50,0

2,4

46,7

Kunica Waryskad ...................... Przemsza

2005

46,3

4,8

2,3

Pako .............................................. Note Zachodnia

1974

42,6

13,0

4,8

Klimkwka ........................................ Ropa

1994

42,6

3,1

33,3

Sup .................................................. Nysa Szalona

1978

38,7

4,9

19,1

Wiry ................................................ wilina

2007

35,0

4,1

23,4

Pawniowiced .................................... Potok Toszecki

1975

29,2

2,4

2,2

Porbka ............................................ Soa

1936

27,2

3,3

21,2

Topola .............................................. Nysa Kodzka

2003

26,5

3,4

7,8

Nielisz ............................................... Wieprz

1997c

25,6

8,3

9,6

Chacza ........................................... Czarna Staszowska

1985

24,2

4,7

12,8

Rybnik .............................................. Ruda

1972

23,5

4,6

11,8

Poraj ................................................. Warta

1978

20,8

5,1

12,0

Przeczyce ......................................... Przemsza

1963

20,4

4,7

12,5

Kozowa Gra ................................... Brynica

1939

17,6

5,8

6,5

Bukwka ........................................... Bbr

1987

16,8

2,0

22,4

Lena ................................................ Kwisa

1907

16,8

1,4

35,8

Kozielno ............................................ Nysa Kodzka

2003

16,4

3,5

8,0

arnowiece ....................................... Pianica

1983

16,4

0,9

16,0

Mylof ................................................. Brda

1972c

16,2

26,0

10,4

ur .................................................... Wda

1929

16,0

3,0

15,5

a Uszeregowane malejco wedug pojemnoci cakowitej (przy maksymalnym pitrzeniu). b Stopie wodny. c Rok uruchomienia zbiornika po przebudowie. d Zbiornik w wyrobisku. e Zbiornik grny elektrowni.
r d o: dane Ministerstwa rodowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
a Listed according to decreasing total capacity (at maximum accumulation). b Reservoir on the fall. c Opened after reconstruction. d Excavation reservoir. e Upper reservoir of a power plant.
S o u r c e: data of the Ministry of the Environment as well as the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Geography

89

Uwaga do tablic 10 i 11
Wedug stanu w dniu 31 XII 2013 r. liczba stacji meteorologicznych (synoptycznych i klimatologicznych) dokonujcych pomiarw temperatury i opadw wynosia 270 oraz stacji opadowych dokonujcych wycznie pomiarw opadw 980.
Note to tables 10 and 11
As of 31 XII 2013, the number of meteorological (synoptic and climatological) stations taking temperature and precipitation measurements totalled 270 and precipitation stations taking exclusively precipitation measurements 980.
TABL. 10. TEMPERATURY POWIETRZA
AIR TEMPERATURES
Wzniesienie
stacji nad
poziom
STACJE METEOROLOGICZNE
morza
wm
METEOROLOGICAL
STATIONS
Station
elevation
above
the sea
level in m

Temperatury w C

Temperatures in C

rednie
averagea

1971
2000

1991
2000

skrajne
extreme

2001
2010

2013

maksimum
maximum

minimum
minimum

amplitudy
temperatur
skrajnych
amplitudes
of extreme
temperatures

19712013

Hel .............................................

8,1

8,4

8,7

8,7

33,7

18,2

51,9

eba ...........................................

7,7

8,0

8,3

8,5

37,2

25,0

62,2

Koszalin .....................................

33

8,0

8,4

8,7

8,6

37,1

25,4

62,5

Suwaki ......................................

184

6,3

6,8

7,1

7,1

35,2

30,6

65,8

Olsztyn ......................................

133

7,3

7,6

7,9

7,8

36,2

30,2

66,4

Chojnice ....................................

164

7,3

7,6

7,9

7,8

36,3

25,7

62,0

Szczecin ....................................

8,8

9,1

9,4

9,2

37,8

30,0

67,8

Biaystok ....................................

148

6,9

7,2

7,5

7,6

35,5

35,4

70,9

Toru .........................................

69

8,1

8,5

8,7

8,5

37,9

32,0

69,9

Mawa ........................................

147

7,3

7,7

8,0

8,0

36,6

31,2

67,8

Gorzw Wielkopolski .................

72

8,6

9,0

9,3

9,1

37,4

24,6

62,0

Pozna ......................................

87

8,5

8,8

9,2

9,2

37,0

28,5

65,5

Warszawa ..................................

106

8,1

8,3

8,8

8,9

37,0

30,7

67,7

Terespol ....................................

133

7,5

7,9

8,2

8,4

35,3

34,3

69,6

Zielona Gra ..............................

192

8,5

8,8

9,2

8,8

36,8

22,2

59,0

Kalisz .........................................

138

8,4

8,8

9,1

8,8

38,0

28,5

66,5

d ...........................................

187

8,0

8,3

8,6

8,4

37,6

30,3

67,9

Wodawa ....................................

177

7,5

7,8

8,2

8,4

36,0

34,2

70,2

Lublin .........................................

238

7,4

7,7

8,1

8,1

35,3

33,7

69,0

Wrocaw .....................................

120

8,7

9,1

9,4

9,4

37,4

30,0

67,4

Jelenia Gra ..............................

342

7,4

7,7

7,8

7,6

35,8

31,8

67,6

Kielce .........................................

260

7,4

7,7

8,1

8,1

36,4

33,9

70,3

Czstochowa .............................

293

8,0

8,2

8,7

8,5

36,9

26,6

63,5

nieka ......................................

1603

0,6

1,0

1,3

0,9

24,6

32,1

56,7

Opole .........................................

165

8,8

9,1

9,3

9,3

37,9

27,1

65,0

Kodzko ......................................

356

7,4

7,6

7,9

7,8

35,1

29,7

64,8

Katowice ....................................

284

8,2

8,6

8,8

8,7

37,2

27,4

64,6

Rzeszw ....................................

212

7,9

8,2

8,7

9,0

36,1

30,9

67,0

Krakw ......................................

237

8,1

8,5

8,7

8,7

37,3

29,9

67,2

BielskoBiaa .............................

398

8,1

8,4

8,8

8,8

36,4

27,4

63,8

Nowy Scz ................................

292

8,2

8,5

8,9

8,9

36,8

29,2

66,0

Zakopane ..................................

855

5,4

5,8

6,0

6,1

32,8

27,1

59,9

a Dane za okresy wieloletnie dotycz rednich rocznych z tych okresw.


r d o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a Data for multiyear periods include annual averages from these periods.
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management.

Geografia

90

TABL. 11. OPADY ATMOSFERYCZNE, PRDKO WIATRU, USONECZNIENIE I ZACHMURZENIE


ATMOSPHERIC PRECIPITATION, WIND VELOCITY, INSOLATION AND CLOUDINESS

STACJE METEOROLOGICZNE
METEOROLOGICAL STATIONS

Wzniesienie
stacji
nad
Roczne sumy opadw w mm
poziom
Total annual precipitation in mm
morza
wm
Station
elevation
above
the sea 1971 1991 2001
2000 2000 2010
level
in m
rednieb averageb

rednia
prdko
wiatru
w m/s
Average
wind
velocity
in m/s

Usonecznienie
wh
Insolation
in h

rednie
zachmurzenie
w oktantacha
Average
cloudiness in
octantsa

2013

Hel ..........................................................

578

590

623

583

3,5

1905

5,4

eba ........................................................

632

638

703

740

4,7

1871

5,6

Koszalin ..................................................

33

717

740

778

616

3,2

1666

5,8

Suwaki ...................................................

184

591

575

619

702

3,5

1694

5,5

Olsztyn ..................................................

133

625

623

646

582

3,0

Chojnice .................................................

164

547

574

670

545

3,6

1847

5,6

Szczecin .................................................

530

572

588

585

3,7

1683

5,4

Biaystok .................................................

148

577

573

613

704

2,5

1708

5,5

Toru ......................................................

69

528

526

583

602

2,4

1645

5,5

Mawa .....................................................

147

543

573

556

572

3,3

1666

5,7

Gorzw Wielkopolski ..............................

72

531

541

572

524

2,7

1817

5,8

Pozna ...................................................

87

507

555

535

595

3,4

1721

5,5

Warszawa ...............................................

106

519

532

571

613

3,0

2234

5,4

Terespol .................................................

133

512

527

549

599

2,8

1875

5,5

Zielona Gra ...........................................

192

572

598

591

591

3,0

1491

5,6

Kalisz ......................................................

138

507

505

511

543

3,7

1801

5,8

d ........................................................

187

571

565

601

638

3,4

1641

5,7

Wodawa .................................................

177

515

518

566

668

3,8

1820

5,5

Lublin ......................................................

238

572

590

614

650

3,1

1649

5,5

Wrocaw ..................................................

120

569

522

560

646

3,1

1691

5,8

Jelenia Gra ...........................................

342

678

686

743

853

2,5

1528

6,0

Kielce ......................................................

260

600

626

659

592

2,8

1599

5,8

Czstochowa ..........................................

293

617

660

673

662

2,5

1600

5,8

nieka ...................................................

1603

1150

1101

1141

1222

10,3

1330

6,3

Opole ......................................................

165

622

599

606

625

2,5

1686

5,7

Kodzko ...................................................

356

576

596

629

606

2,9

1575

5,9

Katowice .................................................

284

729

728

770

678

2,6

1685

5,7

Rzeszw .................................................

212

629

666

725

633

3,4

1750

5,4

Krakw c ..................................................

237

662

669

719

644

3,1

5,3

Bielsko-Biaa c .........................................

398

942

879

1039

953

2,8

5,6

Nowy Scz .............................................

292

696

703

806

716

1,9

1587

5,3

Zakopane ...............................................

855

1107

992

1229

1096

1,5

1447

5,6

5,6

a Stopie zachmurzenia nieba od 0 (niebo bez chmur) do 8 (niebo cakowicie pokryte chmurami). b Dane za okresy wieloletnie dotycz rednich rocznych z tych okresw. c Stacje nie prowadz pomiarw usonecznienia.
r d o: dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a Degree of cloudiness from 0 (no clouds) to 8 (total cloud cover). b Data for multi-year periods include annual averages
from these periods. c Stations do not record insolation measurements.
S o u r c e: data of the Institute of Meteorology and Water Management.

DZIA II
STAN I OCHRONA RODOWISKA

CHAPTER II
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Uwagi oglne
1. Informacje o stanie geodezyjnym i kierunkach wykorzystania powierzchni kraju ujmowane
s wedug form wadania i grup rejestrowych
w oparciu o ewidencj gruntw wprowadzon
rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 III 2001 r. w sprawie ewidencji gruntw i budynkw (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
Ewidencja ta wprowadzia od 2002 r. zmiany polegajce gwnie na wczeniu do uytkw rolnych:
gruntw rolnych zabudowanych (poprzednio ujmowanych w pozycji grunty zabudowane i zurbanizowane), gruntw pod stawami (ujmowanych w pozycji wody rdldowe stojce) oraz roww (ktre
stanowiy odrbn pozycj).
Dane o gruntach rolnych i lenych wyczonych
na cele nierolnicze i nielene dotycz gruntw, za
ktre pobrano nalenoci i opaty w trybie ustawy
z dnia 3 II 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych (jednolity tekst, Dz. U. 2013 poz. 1205), ktra
chroni wszystkie grunty rolne, a szczeglnie uytki
rolne zaliczone do klas bonitacyjnych IIII oraz klas
bonitacyjnych IVVI wytworzone z gleb organicznych. Do 2008 r., zgodnie z art. 12, ust. 15 ustawy,
rada gminy moga podj uchwa o objciu ochron
na jej obszarze rwnie gruntw rolnych zaliczonych
do klas bonitacyjnych IV, IVa, IVb wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego. Od 2009 r. przepisw ustawy nie stosuje si do gruntw rolnych, stanowicych uytki rolne, pooonych w granicach
administracyjnych miast.
Klasy bonitacyjne uytkw rolnych okrelaj
jako uytkw rolnych pod wzgldem przydatnoci
do produkcji rolniczej; klasa I oznacza najwysz
warto rolnicz, klasa VI najnisz. Grunty
przeznaczone pod zalesienia oznaczono symbolami: orne RZ; pastwiska PsZ.
2. Dane o gruntach zdewastowanych i zdegradowanych wymagajcych rekultywacji i zagospodarowania dotycz gruntw, ktre utraciy
cakowicie wartoci uytkowe (grunty zdewastowane) oraz gruntw, ktrych warto uytkowa zmalaa w wyniku pogorszenia si warunkw przyrodniczych lub wskutek zmian rodowiska oraz dziaalnoci przemysowej, a take wadliwej dziaalnoci
rolniczej (grunty zdegradowane).
Rekultywacja gruntw polega na nadaniu lub
przywrceniu gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartoci uytkowych lub przyrodniczych
przez waciwe uksztatowanie rzeby terenu,
poprawienie waciwoci fizycznych i chemicznych,
uregulowanie stosunkw wodnych, odtworzenie
gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub
zbudowanie niezbdnych drg.
3. Dane o zasobach waniejszych kopalin dotycz z i zasobw bilansowych udokumentowanych geologicznie, z uwzgldnieniem ich zagospodarowania, eksploatacji oraz przyrostw uzyskanych w wyniku nowych bada geologicznych.
Zasoby bilansowe jest to cz zasobw geologicznych speniajcych kryterium bilansowoci,
wymogi jakociowe i nadajcych si, przy obecnym
stanie techniki, do gospodarczego wykorzystania.
Kryteria bilansowoci to zesp warunkw (granicznych wielkoci) ekonomicznych, grniczych i przyrodniczych, jakie musz by spenione, aby zasoby

General notes
1. Information regarding the geodesic status
and directions of land use is classified according
to ownership and register groups of land included
in the land register as a result of the decree of the
Minister of Regional Development and Construction
dated 29 III 2001 in regard to the registration
of land and buildings (Journal of Laws No. 38,
item 454).
A land register introduced since 2002 changes
primarily consisting in the inclusion of built-up
agricultural land (which previously was included in
the item built-up and urbanized land), land under
ponds (included in the item standing inland water)
as well as ditches (which accounted for a separate
item) in agricultural land.
Data regarding agricultural and forest land
designated for non-agricultural and non-forest
purposes concern land, for which payments and
fees were collected, based on the Law on Agricultural and Forest Land Protection, dated 3 II 1995
(uniform text, Journal of Laws 2013 item 1205),
which protects all agricultural land, especially included in quality classes IIII as well as quality
classes IVVI comprised of organic soils. Until
2008, in accordance with Art. 12, item 15 of the
Law, a gmina council might also resolve to protect
agricultural land of IV, IVa, IVb quality classes,
originating from mineral-derived soils and located
within the gmina. Since 2009 the provisions of the
Law do not apply to agricultural land located within
the administrative borders of urban areas.
Quality classes of agricultural land describe the
quality of land in terms of value to agricultural production; class I corresponds to the highest agricultural value and class VI to the lowest. Land designated for afforestation is given the following symbols:
RZ for arable land and PsZ for pastures.
2. Data regarding devastated and degraded
land requiring reclamation and management
concern land which has completely lost its utility
value (devastated land) and land, the utility value of
which has declined, due to a worsening in natural
conditions or environmental changes and industrial
activity as well as to inappropriate agricultural
practices (degraded land).
Reclamation of land consists in the restoration
or assigning a utility or natural value to devastated
or degraded land through appropriate landscaping,
improving physical and chemical properties, regulating waterways, regenerating soils, strengthening
scarps as well as constructing or reconstructing
necessary roads.
3. Data regarding major mineral resources
concern deposits and balance resources, which
have been geologically documented, including their
use, extraction, and increases obtained through
new geological explorations.
Balance resources refer to those geological
resources, that satisfy balance criteria, quality
requirements, and that can be economically utilized
at the present level of technology. Balance criteria
are a set of economic, mining and natural conditions (border values) that must be fulfilled in order
for the resources to be acknowledged as balance

92

Stan i ochrona rodowiska

mogy by uznane za bilansowe, tj. zapewniajce


opacaln eksploatacj.
4. Dane dotyczce opadw ustalono na podstawie pomiarw dobowych sum opadw, natomiast
odpywy wd na podstawie codziennych stanw wody w rzekach i pomiarw hydrometrycznych.
5. Informacje o poborze wody dotycz:
1) w pozycji ,,na cele produkcyjne (poza rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem)
jednostek organizacyjnych wnoszcych opaty
za pobr z uj wasnych rocznie 5 dam 3 i wicej wody podziemnej albo 20 dam3 i wicej wody
powierzchniowej lub odprowadzajcych rocznie
20 dam3 i wicej ciekw;
2) w pozycji ,,nawodnienia w rolnictwie i lenictwie
oraz napenianie i uzupenianie staww rybnych jednostek organizacyjnych rolnictwa,
lenictwa i rybactwa zuywajcych wod na
potrzeby nawadniania gruntw rolnych i lenych o powierzchni od 20 ha oraz na potrzeby
eksploatacji staww rybnych o powierzchni od
10 ha;
3) w pozycji ,,eksploatacja sieci wodocigowej
od 1999 r. wszystkich jednostek nadzorujcych
prac sieci wodocigowej (w tym rwnie spdzielni mieszkaniowych, spek wodnych, zakadw usug wodnych, zakadw pracy itd.).
6. Zasoby eksploatacyjne wd podziemnych
to cz zasobw, ktre z uwzgldnieniem zasad
ich ochrony i warunkw technicznych mog by
pobierane z okrelonego poziomu wodononego
bez naruszania rwnowagi hydrogeologicznej.
Klasyfikacja jakoci wd podziemnych jest
oparta na wynikach bada prowadzonych przez
Pastwowy Instytut Geologiczny w ramach monitoringu jakoci wd podziemnych w sieci krajowej. Monitoringiem objto jednolite czci wd
(o zwierciadle swobodnym lub napitym). Jednolita
cz wd podziemnych oznacza okrelon
objto wd podziemnych wystpujc w obrbie
warstwy wodononej lub zespou warstw wodononych.
Zwierciado wd podziemnych to granica stref
aeracji (napowietrzenia) i saturacji (nasycenia).
Zwierciado swobodne to takie, ktre pozostaje
pod cinieniem atmosferycznym, co oznacza, e
nad zwierciadem wody w tej samej warstwie przepuszczalnej wystpuje przestrze bez wody, umoliwiajca jego podnoszenie si. Natomiast zwierciado napite pozostaje pod cinieniem wyszym
od atmosferycznego. Jego pooenie jest wymuszone przez wyej lece utwory nieprzepuszczalne, ktre uniemoliwiaj wzrost poziomu zwierciada wody. Wystpuje na granicy warstwy wodononej i warstwy nieprzepuszczalnej.
Klasy jakoci wd podziemnych okrelono
w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia
23 VII 2008 r. w sprawie kryteriw i sposobu
oceny stanu wd podziemnych (Dz. U. Nr 143,
poz. 896). Wyrnia si 5 klas jakoci oznaczajcych dobry lub saby stan tych wd.
Dobrym stanem wd podziemnych (klasy
jakoci IIII) jest taki stan chemiczny wd,
w ktrym:
stenia substancji zanieczyszczajcych nie wykazuj efektw dopywu wd sonych ani innych
wd o jakoci zagraajcej zanieczyszczeniem
oraz nie przekraczaj standardw jakoci ustalonych w przepisach odrbnych,
zmiany w przewodnoci elektrolitycznej nie
wskazuj na dopyw wd sonych ani innych
wd o jakoci zagraajcej zanieczyszczeniem
wd podziemnych.

resources, i.e., ensuring economic viability in extraction.


4. Data regarding precipitation were collected
based on measurements of diurnal precipitation
totals. Water outflow data were collected based on
daily water levels in rivers as well as hydrometric
measurements.
5. Information regarding water withdrawal concerns:
1) in the item for production purposes (excluding
agriculture, forestry, hunting and fishing) organizational entities making payments for the
annual withdrawal of 5 dam3 or more of underground water, or 20 dam3 or more of surface
water from their own sources, or discharging
20 dam3 or more of wastewater annually;
2) in the item irrigation in agriculture and forestry
as well as filling and completing fish ponds
agricultural, forest and fishing organizational
entities, consuming water for irrigating agricultural or forest land of 20 ha or more in area, and
for the purpose of exploiting fish ponds of 10 ha
or more in area;
3) in the item exploitation of water supply network since 1999 all entities responsible for
the management of the water supply network
(including housing cooperatives, water companies, waterworks, workplaces etc.).
6. Exploitable underground water resources
are those resources that, in observing principles of
conservation and their technical condition, may be
withdrawn from a given aquifer horizon without
disturbing the hydrogeological balance.
Classification of underground water quality is
based on the Polish Geological Institute research
conducted as part of underground water quality
monitoring in domestic network. The monitoring
included uniform water bodies (with unconfined and
confined water table). The uniform body of
underground water means a distinct volume of
underground waters within an aquifer or aquifers.
Underground water table is a border between
aeration and saturation zones.
Unconfined water table is under atmospheric
pressure, which means that there is a space
without water in the same permeable layer above
the water table, which allows its elevation. Confined water table, in turn, is under higher than
atmospheric pressure. Its location is forced by
impermeable formations lying above, which prevents the water table from elevating. It is located at
the border of the aquifer and the impermeable
layer.
Classes of underground water quality were
stated in the decree of the Minister of the Environment dated 23 VII 2008 on the criteria and
method of evaluation of the status of underground
waters (Journal of Laws No. 143, item 896). There
are 5 quality classes distinguished, indicating good
or poor status of these waters.
The good status of underground waters
(quality classes IIII) is a water chemical status, in
which:
pollutant concentrations do not result in the inflow
of salt waters and any other waters of pollution
threatening quality and do not exceed quality
standards specified by separate regulations,
changes in electrolytic conductivity do not indicate the inflow of salt waters and any other
waters of quality threatening underground
waters with pollution.

Environmental protection
Sabym stanem wd podziemnych (klasy jakoci IV i V) jest taki stan chemiczny wd,
w ktrym nie jest speniony co najmniej jeden
z warunkw okrelonych dla dobrego stanu wd
podziemnych.
7. Informacje o stanie jednolitych czci wd
rzek i jezior pozyskiwane s w ramach monitoringu
jakoci wd powierzchniowych realizowanego
w oparciu o wyznaczone jednolite czci wd,
stanowice podstawowe jednostki gospodarowania
wodami.
Jednolita cz wd powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczcy element wd powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumie, rzeka
lub kana, cz strumienia, rzeki lub kanau, wody
przejciowe lub pas wd przybrzenych.
Ocena jednolitych czci wd powierzchniowych wykonywana jest na podstawie rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 9 XI 2011 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
czci wd powierzchniowych oraz rodowiskowych norm jakoci dla substancji priorytetowych
(Dz. U. Nr 257, poz. 1545). Ocena ta zostaa
opracowana wedug zalece Unii Europejskiej
(dyrektywa 2000/60/WE zwana Ramow Dyrektyw Wodn), zgodnie z ktrymi o ocenie kocowej
wd decyduje najgorszy wskanik.
Stan jednolitych czci wd rzek i jezior ocenia si jako dobry lub zy analizujc wyniki klasyfikacji ich stanu lub potencjau ekologicznego (na podstawie wynikw bada wskanikw jakoci wd
wchodzcych w skad elementw fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych) oraz,
jeeli takie badania byy planowane i zrealizowane,
wyniki klasyfikacji stanu chemicznego (na podstawie
wartoci granicznych chemicznych wskanikw
jakoci wd). Sklasyfikowanie jednolitej czci wd
do stanu lub potencjau ekologicznego poniej dobrego, bd te do zego stanu chemicznego, wskazuje na zy stan wd.
8. Monitoring jakoci wd podziemnych i powierzchniowych jest podsystemem Pastwowego
Monitoringu rodowiska. Prowadzi si go zgodnie
z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 15
XI 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czci wd powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550).
Celem monitoringu diagnostycznego jest m.in.
ustalenie stanu jednolitych czci wd, ocena
wpywu dziaa antropogenicznych oraz dokonywanie ocen dugoterminowych zmian tego stanu.
Celem monitoringu operacyjnego jest m.in.
ustalenie stanu jednolitych czci wd uznanych za
zagroone niespenieniem okrelonych dla nich
celw rodowiskowych. Pene definicje monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego zawarte s w ww.
rozporzdzeniu.
9. Informacje o ocenie jakoci wody dostarczanej przez wodocigi opracowywane s zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
III 2007 r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej
do spoycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),
z pniejszymi zmianami, na podstawie wynikw
bada przeprowadzanych przez laboratoria Pastwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakoci prowadzonych bada, zatwierdzonych przez Pastwow
Inspekcj Sanitarn.
Kontrola wodocigw przeprowadzana jest w reprezentatywnych punktach charakterystycznych dla
danego wodocigu, uzgodnionych midzy terenowo

93

The poor status of underground waters


(IV and V quality classes) is a water chemical status,
in which at least one condition specified for the good
status of underground waters has not been met.
7. Information on the status of uniform bodies
of river and lake waters are obtained under the
monitoring of surface water quality based on designated uniform water bodies, which are basic units for
water management.
The uniform body of surface water means a discrete and significant element of surface waters,
such as: a lake, a reservoir, a stream, river or
canal, part of stream, river or canal, a transitional
water or a stretch of coastal water.
Assessment of uniform surface water bodies is
performed on the basis of the decree of the Minister
of the Environment dated 9 XI 2011 on the method
of classifying the status of uniform bodies of surface water and environmental standards for priority
substances (Journal of Laws No. 257, item 1545).
This assessment was prepared according to the
recommendations of the European Union (Directive
2000/60/EC called Water Framework Directive),
where a final assessment is determined by the
worst ratio.
The status of rivers and lakes water bodies is
evaluated as good or bad by analyzing results of
the classification of ecological status or potential
(on the basis of research results concerning quality
indices of waters constituting physicochemical,
biological and hydromorphological elements) and
results of the classification of chemical status (on
the basis of environmental standards of chemical
quality indices). When a water body ecological
status or potential is below good or if its chemical
status is bad, such a water body is classified as
being in bad status.
8. Monitoring of underground and surface
water quality is a subsystem of the State Environmental Monitoring. It is conducted in accordance
with the decree of the Minister of the Environment
dated 15 XI 2011 on the form and method of monitoring of uniform bodies of surface and underground water (Journal of Laws No. 258, item 1550).
The purpose of surveillance monitoring is i.a.
to determine the status of water bodies, evaluate
the impact of anthropogenic activities and assessments of long-term changes in this status. The
purpose of operational monitoring is i.a. to determine the status of water bodies to be at risk of
failing to comply with environmental objectives. Full
definitions of surveillance and operational monitoring are included in the above mentioned decree.
9. Information concerning the quality of water
drawn from waterworks is compiled in accordance
with the decree of the Minister of Health dated 29 III
2007 on the quality of drinking water intended for
consumption (Journal of Laws No. 61, item 417),
with later amendments, on the basis of results of
laboratory tests conducted by the State Sanitary
Inspection laboratories or other laboratories with
a documented quality system of water analyses
recognized by the State Sanitary Inspection.
Monitoring of waterworks is conducted in representative points characteristic for particular waterworks, agreed between the territorially competent

94

Stan i ochrona rodowiska

waciwym pastwowym inspektorem sanitarnym


a przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym.
Wodocigi pogrupowano wedug ich wydajnoci
dobowej.
Wod dostarczan ludnoci do spoycia uznaje
si za odpowiadajc lub nieodpowiadajc wymaganiom okrelonym w ww. rozporzdzeniu na
podstawie wynikw bada mikrobiologicznych,
fizykochemicznych oraz organoleptycznych.
10. Dane o ciekach dotycz ciekw odprowadzonych do wd lub do ziemi przez jednostki okrelone w ust. 5, pkt 1) i 3) na str. 92.
Jako cieki wymagajce oczyszczania przyjto wody odprowadzane sieci kanaw lub roww otwartych bezporednio do wd lub do ziemi albo do sieci kanalizacyjnej z jednostek produkcyjnych (cznie z zanieczyszczonymi wodami
z odwadniania zakadw grniczych i chodniczymi), z innych jednostek oraz z gospodarstw domowych.
Wody chodnicze s to cieki o podwyszonej
temperaturze powstae w wyniku uycia wd do
celw chodniczych w procesach technologicznych.
Za wody chodnicze niewymagajce oczyszczania uznaje si wody, ktre speniaj nastpujce warunki:
s odprowadzane do wd oddzielnym systemem kanalizacji,
iloci zanieczyszcze w wodach chodniczych
po procesie produkcyjnym nie s wiksze od
iloci zanieczyszcze w wodach pobranych do
celw chodzenia,
temperatura wd chodniczych odprowadzonych
do jezior oraz ich dopyww nie przekracza
26C, a do pozostaych wd, z wyjtkiem morza
terytorialnego, nie przekracza 35C.
Dane o ciekach oczyszczanych dotycz ciekw oczyszczanych mechanicznie, chemicznie,
biologicznie oraz z podwyszonym usuwaniem
biogenw i odprowadzonych do wd lub do ziemi.
Przez cieki oczyszczane mechanicznie rozumie si cieki poddane procesowi usuwania jedynie
zanieczyszcze nierozpuszczalnych, tj. cia staych
i tuszczw ulegajcych osadzaniu lub flotacji, przy
uyciu krat, sit, piaskownikw, odtuszczaczy wsppracujcych z osadnikami Imhoffa.
Chemiczne oczyszczanie ciekw polega na
wytrcaniu niektrych zwizkw rozpuszczalnych
wzgldnie ich neutralizacji metodami chemicznymi,
takimi jak koagulacja, sorpcja na wglu aktywnym
itp.
Biologiczne oczyszczanie ciekw nastpuje
w procesie mineralizacji przez drobnoustroje
w rodowisku wodnym w sposb naturalny
(np. poprzez rolnicze wykorzystanie ciekw, zraszanie pl, stawy rybne) lub w urzdzeniach
sztucznych (zoa biologiczne, osad czynny)
i polega na usuwaniu ze ciekw zanieczyszcze
organicznych oraz zwizkw biogennych i refrakcyjnych.
Podwyszone usuwanie biogenw w ciekach
nastpuje w oczyszczalniach ciekw o wysokoefektywnych technologiach oczyszczania (gwnie
biologicznych, a take chemicznych) umoliwiajcych zwikszon redukcj azotu i fosforu.
Kilkustopniowe oczyszczanie mechaniczne
i biologiczne lub mechaniczno-chemiczno-biologiczne odprowadzanych ciekw zakwalifikowano
do wyszego stopnia oczyszczania (biologicznego
lub chemicznego).

state sanitary inspector and the water and sewage


company. The waterworks are divided into groups,
according to their 24-hour capacity.
Water supplied to the population for consumption
is qualified as meeting or not meeting requirements
specified in the above mentioned decree on the
basis of results of physicochemical, bacteriological
and organoleptic tests.
10. Data regarding wastewater concern wastewater discharged into waters or into the ground by
entities described in item 5, points 1) and 3) on
page 92.
Wastewater requiring treatment is understood
as water discharged by means of open channel or
ditch systems directly into waters or into the ground
or sewage network of entities engaged in production (including contaminated drainage water from
mines and cooling water), other entities as well as
households.
Cooling water comprises wastewater with an
increased temperature created in the process of
using water for cooling purposes during technological processes.
Cooling water not requiring treatment is water
which meets the following conditions:
is discharged in waters by a separate sewage
system,
the quantity of pollutants in cooling water after
the production process is not greater than the
amount of pollutants in water withdrawn for cooling purposes,
the temperature of cooling water discharged into
lakes and their inflows does not exceed 26C as
well as other waters, except territorial sea, does
not exceed 35C.
Data regarding treated wastewater concern
wastewater treated mechanically, chemically,
biologically and with increased biogene removal,
discharged into waters or into the ground.
Mechanical treatment of wastewater is understood as the process of removing only non-soluble
pollutants, i.e., solid bodies and fats subject to
settlement or floatation, through the use of grates,
filters, grit chambers, grease traps in conjunction
with Imhoff tanks.
Chemical treatment of wastewater consists in
precipitating certain soluble compounds, or their
neutralization through chemical methods, such as
coagulation, sorption on active carbon, etc.
Biological treatment of wastewater occurs
through mineralization processes caused by
microorganisms in the natural water environment
(e.g. through agricultural use of wastewater,
field irrigation, fish ponds) or in artificial facilities
(biofilters, activated sludge) and consists in the
removal of organic pollutants or biogenous and
refractive compounds from wastewater.
Increased biogene removal from sewage occurs in treatment plants with highly efficient treatment technologies (mostly biological, and also
chemical) allowing for an increased reduction in
nitrogen and phosphorus content.
A few steps treatment mechanical and biological or mechanical, chemical and biological of discharging wastewater was classified as a higher
degree of the treatment process (biological or
chemical).

Environmental protection
Przez osady ciekowe rozumie si pochodzce
z oczyszczalni ciekw osady z komr fermentacyjnych oraz innych instalacji sucych do oczyszczania ciekw.
11. Informacje o cakowitej emisji gwnych
zanieczyszcze powietrza, tj. o emisji ze wszystkich rde s danymi szacunkowymi wyliczonymi
na podstawie zuycia paliw i wskanikw technologicznych, opracowanymi zgodnie z metodologi
IPCC (Midzyrzdowego Zespou ds. Zmian Klimatu).
Dane o emisji gazw cieplarnianych pochodz
z Krajowego Orodka Bilansowania i Zarzdzania
Emisjami, ktry przej w 2009 r. zadania Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, bdcego rdem danych o emisji od 2000 r. Dane zostay
oszacowane zgodnie z metodologi zalecan przez
Konferencj Stron Ramowej Konwencji Narodw
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wedug
klasyfikacji rde emisji opracowanej przez IPCC
jest 6 gwnych kategorii (sektorw) rde emisji:
energia; procesy przemysowe; uytkowanie rozpuszczalnikw i innych produktw; rolnictwo; uytkowanie gruntw, zmiany uytkowania gruntw
i lenictwo; odpady.
Informacje o emisji i redukcji zanieczyszcze
powietrza z zakadw szczeglnie uciliwych dla
czystoci powietrza dotycz jednostek organizacyjnych ustalonych przez Ministra Ochrony rodowiska i Zasobw Naturalnych na podstawie okrelonej wysokoci opat wniesionych w 1986 r. za roczn emisj substancji zanieczyszczajcych powietrze wedug stawek okrelonych w rozporzdzeniu
Rady Ministrw z dnia 13 I 1986 r. w sprawie opat
za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40) z pniejszymi zmianami.
Ustalona zbiorowo badanych jednostek utrzymywana corocznie, co zapewnia m.in. porwnywalno wynikw bada, moe by powikszana
jedynie w szczeglnych przypadkach, np. o jednostki nowo uruchomione lub rozbudowane o wysokiej skali progowej emisji zanieczyszcze.
Dane o emisji pyw dotycz pyw: ze spalania paliw, cementowo-wapienniczych i materiaw
ogniotrwaych, krzemowych, nawozw sztucznych,
wglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajw
zanieczyszcze pyowych.
Dane o emisji gazw dotycz: dwutlenku siarki,
tlenku wgla, tlenkw azotu, wglowodorw oraz
innych rodzajw zanieczyszcze gazowych (bez
dwutlenku wgla).
Dane o emisji pyw i gazw obejmuj emisj zorganizowan (z urzdze technologicznych
i ogrzewczych) oraz niezorganizowan (z had,
skadowisk, w toku przeadunku substancji sypkich
lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.).
Wielko emisji z poszczeglnych rde i poszczeglnych rodzajw zanieczyszcze ustalona zostaa albo na drodze pomiarw, albo na podstawie oblicze z bilansu surowcowo-paliwowego
w oparciu o wskaniki emisji zanieczyszcze
dla charakterystycznych procesw technologicznych.
12. Informacje o cakowitej zawartoci ozonu
w atmosferze s wynikiem systematycznych obserwacji ozonu atmosferycznego za pomoc spektrofotometru Dobsona, a od 1992 r. rwnie spektrofotometru Brewera. Jednostk cakowitej zawartoci ozonu w atmosferze jest dobson (D), zwany
rwnie miliatmocentymetrem (m atm-cm). Cakowita zawarto ozonu w atmosferze wynosi 1 D,

95

Sewage sludge from wastewater treatment


plants are understood as sludge from sludge digesters and other installations, used for purifying
wastewater.
11. Information regarding total emission of
main air pollutants, i.e., concerning emission from
all sources, is estimated on the basis of fuel consumption and technological indicators, compiled in
accordance with the IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) methodology.
Data regarding emission of greenhouse gases
come from the National Centre for Emissions Management which in 2009 took over the task of the
National Emission Centre, being the source of
data since 2000. Data were estimated in accordance with the methodology recommended by the
United Nations Framework Convention on Climate
Change. According to the IPCC categorization the
sources of emissions are classified into 6 main
categories (sectors): energy; industrial processes;
solvent and other product use; agriculture; land
use, land use change and forestry; waste.
Information regarding emission and reduction
of air pollutants from plants of significant nuisance
to air quality concerns organizational entities established by the Minister of Environmental Protection
and Natural Resources on the basis of the defined
amount of fees borne in 1986 for the annual emission of substances polluting the air, according to
rates defined in the decree of the Council of Ministers, dated 13 I 1986, regarding payments for
economic use of the environment and modifications
to it (Journal of Laws No. 7, item 40) with later
amendments.
The established group of surveyed entities maintained annually which i.a. assures comparability of
data, may only be increased in specific cases,
e.g. by newly established or expanded entities with
a high step scale of pollutant emission.
Data regarding particulate emission concern:
particulates from the combustion of fuels, particulates from cement and lime, fire-resistant materials,
silicates, artificial fertilizers, carbon and graphite,
soot, as well as other types of particulates.
Data regarding gas emission concern: sulphur
dioxide, carbon oxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, as well as other types of gaseous pollutants
(excluding carbon dioxide).
Data regarding particulate and gas emission include organized emission (from technological and
heating facilities) and disorganized emission (from
waste dumps and landfills, in the course of reloading of volatile or loose substances, from production
halls etc.).
The emission volumes of different pollutant
types from various sources were estimated
through measurements or on the basis of calculations of the raw material and fuel balance, based on
pollutant emission indicators for the characteristic
technological processes.
12. Information regarding the total atmospheric
ozone content is the result of systematic observations of atmospheric ozone using the Dobson
spectrophotometer, and since 1992 also Brewer
spectrophotometer. The dobson (D), also called the
miliatmocentimetre (m atm-cm) is the unit of total
atmospheric ozone content. The total atmospheric

96

Stan i ochrona rodowiska

jeli grubo warstwy ozonu zawartego w pionowym supie powietrza o podstawie 1 cm2 i sprowadzonego do warunkw normalnych (cinienie
760 mmHg i temperatura 0C) wynosi 0,001 cm.
13. Lasy ochronne s to obszary lene, ktrych
gwnym zadaniem jest zachowanie na danym
terenie i w jego otoczeniu niezmienionych stosunkw glebowych, klimatycznych, wodnych, a take
estetyczno-krajobrazowych.
14. Ochrona przyrody polega na zachowaniu,
zrwnowaonym uytkowaniu oraz odnawianiu
zasobw, tworw i skadnikw przyrody (m.in.
dziko wystpujcych oraz objtych ochron gatunkow rolin, zwierzt i grzybw, zwierzt prowadzcych wdrowny tryb ycia, siedlisk przyrodniczych); formami ochrony przyrody s: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, uytki
ekologiczne, zespoy przyrodniczo-krajobrazowe,
pomniki przyrody.
Podstaw prawn regulujc ustanowienie form
ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 IV 2004 r.
o ochronie przyrody (jednolity tekst, Dz. U. 2013
poz. 627, z pniejszymi zmianami); formy te tworzone s w drodze rozporzdzenia Rady Ministrw
lub Ministra rodowiska, zarzdzenia regionalnego
dyrektora ochrony rodowiska, uchway sejmiku
wojewdztwa lub rady gminy.
Parki narodowe obejmuj obszary wyrniajce
si szczeglnymi wartociami przyrodniczymi,
naukowymi, spoecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej ni 1000 ha, na
ktrych ochronie podlega caa przyroda oraz walory
krajobrazowe.
Parki narodowe tworzy si w celu zachowania
rnorodnoci biologicznej, zasobw, tworw i skadnikw przyrody nieoywionej i walorw krajobrazowych, przywrcenia waciwego stanu zasobw
i skadnikw przyrody oraz odtworzenia znieksztaconych siedlisk: przyrodniczych, rolin, zwierzt lub
grzybw.
Rezerwaty przyrody obejmuj wyrniajce si
szczeglnymi wartociami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi
obszary zachowane w stanie naturalnym lub mao
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a take siedliska: rolin, zwierzt i grzybw oraz twory i skadniki przyrody nieoywionej.
Parki krajobrazowe obejmuj obszary chronione
ze wzgldu na wartoci przyrodnicze, historyczne
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartoci w warunkach zrwnowaonego rozwoju.
Obszary chronionego krajobrazu obejmuj tereny chronione ze wzgldu na wyrniajcy si
krajobraz o zrnicowanych ekosystemach, wartociowe ze wzgldu na moliwo zaspokajania
potrzeb zwizanych z turystyk i wypoczynkiem lub
penion funkcj korytarzy ekologicznych.
Sie Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej
ochrony ptakw (OSO) oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk (SOO), ktre do czasu utworzenia
w drodze aktu prawnego s obszarami majcymi
znaczenie dla Wsplnoty (OZW). Podstaw prawn
jej funkcjonowania s: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (zwana Dyrektyw Ptasi), okrelajca kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunkw
ptakw zagroonych wyginiciem oraz dyrektywa
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przy-

ozone content equals 1 D when the thickness of the


ozone layer contained in an upright pillar of air with
a 1 cm2 base and reduced to normal conditions
(pressure at 760 mmHg, and temperature at 0C)
equals 0,001 cm.
13. Protective forests are forest areas, the main
purpose of which is maintaining the soil, climatic,
water as well as aesthetic and landscape values in
a given area and its surroundings.
14. Nature protection consists in maintaining,
sustainable use and renovation of nature resources, objects and elements (among others,
plants, animals and fungi originally existing in environment as well as subjected to species protection,
wandering and migratory animals, habitats); forms
of nature protection are: national parks, nature
reserves, landscape parks, protected landscape
areas, Natura 2000 areas, documentation sites,
ecological areas, landscape-nature complexes,
monuments of nature.
The legal basis regulating establishing forms of
nature protection is the Law on Nature Protection,
dated 16 IV 2004 (uniform text, Journal of Laws
2013 item 627, with later amendments); the forms
are created by way of the decree of the Council of
Ministers or the Minister of the Environment, the
regulation of regional director for environmental
protection, the resolution of voivodship regional
council or gmina council.
National parks include protected areas distinguishing for particular natural, scientific, social,
cultural and educational values, of the area of at
least 1000 ha, where all nature elements and specific landscape features are protected.
National parks are created to preserve biodiversity, resources, formations and elements of
inanimate nature and landscape features, restore
a proper state of resources and elements of nature,
reconstruct distorted natural habitats of plants,
animals or fungi.
Nature reserves include areas having essential
value for the environmental, scientific, cultural
and landscape reasons in natural or slightly
changed state ecosystems, refuges and natural
sites. They also protect habitats of plants, animals, fungi and formations and elements of inanimate nature.
Landscape parks are areas protected for natural, historical and cultural values, as well as for
landscape features. The aim of landscape parks
creation is preservation, popularisation and dissemination of these values in conditions of sustainable development.
Protected landscape areas include areas protected for the sake of distinguishing landscape
characterised by various ecosystem types. These
areas are to be valuable because of their functions
satisfying the needs of tourism and recreation and
functions of ecological corridors.
Natura 2000 network includes Special Protection
Areas (SPA) and Special Areas of Conservation
(SAC) that until the creation by way of legal act are
Sites of Community Importance (SCI). The legal
basis for its functioning are: Directive 2009/147/EC
of the European Parliament and of the Council on
the conservation of wild birds (Birds Directive), that
specifies the criteria to designate and manage
special protection areas for endangered bird species as well as Council Directive 92/43/EEC on the
conservation of natural habitats and of wild fauna

Environmental protection
rodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektyw Siedliskow), okrelajca zasady ochrony
pozostaych gatunkw zwierzt, a take rolin
i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony
obszarw szczeglnie wanych przyrodniczo.
Stanowiska dokumentacyjne s to niewyodrbniajce si na powierzchni lub moliwe do wyodrbnienia, wane pod wzgldem naukowym i dydaktycznym, miejsca wystpowania formacji geologicznych,
nagromadze skamieniaoci lub tworw mineralnych,
jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami
oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Uytki ekologiczne s to zasugujce na ochron pozostaoci ekosystemw majcych znaczenie
dla zachowania rnorodnoci biologicznej, jak:
naturalne zbiorniki wodne, rdpolne i rdlene
oczka wodne, kpy drzew i krzeww, bagna, torfowiska, wydmy, starorzecza, wychodnie skalne,
skarpy, kamiece, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunkw itp.
Zespoami przyrodniczo-krajobrazowymi s
fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasugujce na ochron ze wzgldu na ich walory
widokowe lub estetyczne.
Pomniki przyrody s to pojedyncze twory przyrody ywej i nieoywionej lub ich skupiska o szczeglnej wartoci przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczajce
si indywidualnymi cechami, wyrniajcymi je
wrd innych tworw, okazaych rozmiarw drzewa,
krzewy gatunkw rodzimych lub obcych, rda,
wodospady, wywierzyska, skaki, jary, gazy narzutowe oraz jaskinie.
15. Prezentowane w tabl. 27 dane dotycz stenia cezu-137 w artykuach spoywczych, bdcego skutkiem promieniowania jonizujcego pochodzenia sztucznego.
Promieniowanie jonizujce pochodzenia:
naturalnego, to promieniowanie kosmiczne
i promieniowanie radionuklidw naturalnych
obecnych w rodowisku,
sztucznego, to promieniowanie spowodowane
stosowaniem rde promieniotwrczych, urzdze techniki radiacyjnej oraz prbnymi wybuchami jdrowymi i awariami obiektw techniki
jdrowej.
Nuklid atom okrelony liczb masow i atomow.
Radionuklid nuklid o wasnociach promieniotwrczych.
Stenie radionuklidu aktywno radionuklidu w jednostce objtoci.
Aktywno radionuklidu (radioaktywno)
liczba samoistnych przemian jdrowych zachodzcych w jednostce czasu, w okrelonej masie danego nuklidu promieniotwrczego. Jednostk aktywnoci jest bekerel (Bq). 1 Bq oznacza jedn przemian w cigu sekundy.
16. Odpady oznaczaj kad substancj lub
przedmiot, ktrych posiadacz pozbywa si, zamierza si pozby lub do ktrych pozbycia si jest
obowizany. Dane o odpadach za 2013 r. zostay
opracowane w oparciu o ustaw z dnia 14 XII
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) zmieniajc ustaw z dnia 27 IV 2001 r. obowizujc do
2012 r.
Prezentowane rodzaje odpadw s zgodne z katalogiem odpadw wprowadzonym rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 IX 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
7 Rocznik Statytstyczny 2014

97

and flora (Habitats Directive), that specifies the


rules of protection of the rest of the animal and
plant species as well as natural habitats and the
procedures of protection of especially important
natural areas.
Documentation sites are scientific and educationally important, not emerging on the earth surface or visible on the surface, places of occurrence
of various geological formations, fossils accumulations, mineral objects, caverns, rock caves, exploited and discarded opencast and underground
workings.
Ecological areas are worth protecting fragments
of ecosystems of significant importance for biodiversity, such as: natural water reservoirs, field and
forest ponds, groups of trees and shrubs, swamps,
peat bogs, dunes, old river beds, rock outcrops,
scarps, gravel banks, habitats of rare or protected
species etc.
Landscape-nature complexes are fragments
of natural and cultural landscape that are worth
protecting due to their scenic or aesthetic features.
Monuments of nature are single objects of
animate and inanimate nature of special environmental, scientific, cultural, historical or landscape
value and of distinctive individual features such as
trees of impressive size, native and alien bushes,
sources, waterfalls, exsurgents, stones, ravines,
erratic boulders and caves.
15. Presented in the table 27 data concern caesium-137 concentration in food products resulting
from man-made ionizing radiation.
Ionizing radiation of:
natural origin consists of cosmic radiation and
natural radionuclides present in the environment,
man-made is caused by using of radioactive
sources, radiation technique installations, nuclear test explosions and accidents in nuclear
facilities.
Nuclide species of atom characterized by its
mass number and atomic number.
Radionuclide nuclide that emits ionizing radiation.
Radionuclide concentration radionuclide
activity in the unit of volume.
Radionuclide activity (radioactivity) refers to
the number of spontaneous nuclear changes occurring within a time unit in a given mass of
a given radioactive nuclide. The unit of radioactivity
is the becquerel (Bq). 1 Bq equals one change per
second.
16. Waste means any substance or object which
the holder discards or intends or is required to
discard. Data on waste in 2013 have been compiled on the basis of the Law on Waste, dated 14
XII 2012 (Journal of Laws 2013 item 21) amending
the Law dated 27 IV 2001 valid until 2012.
Types of waste presented are consistent with the
waste catalogue introduced by the decree of the
Minister of the Environment dated 27 IX 2001
(Journal of Laws No. 112, item 1206).

98

Stan i ochrona rodowiska

Informacje o iloci i rodzajach odpadw dotycz zakadw, ktre wytworzyy w cigu roku powyej 1 tys. t odpadw lub nagromadziy 1 mln t
i wicej odpadw (z wyczeniem odpadw komunalnych).
Przez odzysk odpadw rozumie si jakikolwiek
proces, ktrego gwnym wynikiem jest to, aby
odpady suyy uytecznemu zastosowaniu przez
zastpienie innych materiaw. Pena definicja
odzysku odpadw zawarta jest w ustawie z dnia
14 XII 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21).
Przez unieszkodliwianie odpadw rozumie si
proces niebdcy odzyskiem, nawet jeeli wtrnym
skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub
energii.
Magazynowanie odpadw to czasowe przechowywanie odpadw, ktre obejmuje: wstpne
magazynowanie odpadw przez ich wytwrc,
tymczasowe magazynowanie odpadw przez
prowadzcego zbieranie odpadw, magazynowanie odpadw przez prowadzcego przetwarzanie
odpadw.
Przez odpady skadowane naley rozumie odpady umieszczone na skadowiskach i w obiektach
unieszkodliwiania odpadw (w tym hadach, stawach osadowych).
Dane o odpadach dotychczas skadowanych
(nagromadzonych) dotycz iloci odpadw zdeponowanych na terenach wasnych zakadw
w wyniku skadowania w roku sprawozdawczym
i w latach poprzednich.
17. Dane o nakadach na rodki trwae suce
ochronie rodowiska i gospodarce wodnej oraz
ich efektach rzeczowych prezentuje si zgodnie
z Polsk Klasyfikacj Statystyczn dotyczc Dziaalnoci i Urzdze Zwizanych z Ochron rodowiska, wprowadzon rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 2 III 1999 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 218).
Klasyfikacja ta opracowana zostaa na podstawie
Midzynarodowej Standardowej Statystycznej Klasyfikacji EKG/ONZ dotyczcej Dziaalnoci i Urzdze Zwizanych z Ochron rodowiska i Europejskiego Systemu Zbierania Informacji Ekonomicznych dotyczcych Ochrony rodowiska (SERIEE)
wdroonego przez Uni Europejsk.
Prezentowane dane dotycz: osb prawnych
i jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej oraz osb fizycznych prowadzcych
dziaalno gospodarcz, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb (z wyczeniem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie oraz osb
fizycznych i spek cywilnych prowadzcych dziaalno gospodarcz prowadzcych ksigi przychodw i rozchodw), jednostek prowadzcych dziaalno zaklasyfikowan wedug PKD 2007 do sekcji
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne, a take spek
wodno-ciekowych bez wzgldu na liczb pracujcych.
18. Fundusze ekologiczne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (Narodowy
i wojewdzkie, a take do 2009 r. powiatowe
i gminne) s to fundusze tworzone m.in. z: opat
za korzystanie ze rodowiska (tj. kwot pieninych
pobieranych m.in. za: emisj zanieczyszcze powietrza, umieszczanie odpadw na skadowisku
oraz pobr i korzystanie z wd i wprowadzanie
ciekw do wd lub do ziemi), kar za naruszenie
wymaga w zakresie ochrony rodowiska, spat
poyczek udzielonych inwestorom.
Dane dotyczce funduszy ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej (Narodowego i wojewdzkich)

Information regarding the quantity and type


of waste concerns plants which generated over
1 thous. t of waste in the course of the year or
accumulated 1 mln t of waste and more (excluding
municipal waste).
Recovery of waste shall mean any operation the
principal result of which is waste serving a useful
purpose by replacing other materials. Full definition
of waste recovery is included in the Law dated
14 XII 2012 (Journal of Laws 2013 item 21).
Disposal of waste shall mean any operation
which is not recovery even where the operation has
as a secondary consequence the reclamation of
substances or energy.
Waste storage means a temporary waste accumulation, which includes: preliminary storage of
waste by its producer, temporary storage of waste
by the unit collecting waste, storage of waste by the
unit processing waste.
Landfilled waste is understood as waste transferred to landfill areas and waste facilities (including
heaps, settling ponds).
Data regarding landfilled up to now (accumulated) waste concern the quantity of waste deposited on the grounds of the plants generating
it as a result of depositing it during the reporting
and previous years.
17. Data regarding outlays on fixed assets and
tangible effects of investments in environmental protection and water management are presented in accordance with the Polish Statistical
Classification of Environmental Protection and
Facilities, introduced on the basis of the decree of
the Council of Ministers, dated 2 III 1999 (Journal of
Laws No. 25, item 218). This classification was
compiled on the basis of ECE/UN Single European
Standard Statistical Classification of Environmental
Protection Activities and Facilities as well as with
European System for the Collection of Economic
Information on the Environment (SERIEE), implemented by the European Union.
The presented data refer to: legal persons and
organizational entities without legal personality as
well as natural persons conducting economic activity employing more than 9 persons (with the exception of private farms in agriculture as well as natural
persons and civil law partnerships conducting
economic activity keeping the so-called revenues and expenses books), budgetary entities
conducting economic activity classified according to
NACE Rev. 2 to the section Public administration
and defence; compulsory social security as well as
water and sewage companies, regardless of the
number of employees.
18. Ecological funds environmental protection and water management funds (National
and voivodship as well as, until 2009, powiat and
gmina) are funds created from income originating i.a. from: payments for use of natural environment (i.e.: payments collected i.a. for: emission of air pollutants, placement of waste in the
landfill as well as withdrawal and use of water and
releasing wastewater into water or the ground) the
fines for violating environmental protection requirements the repayments of loans granted for
investors.
Data concerning environmental protection and
water management funds (National and voivod-

Environmental protection
prezentuje si w ujciu memoriaowym (z wyjtkiem
kar za naruszenie wymaga w zakresie ochrony rodowiska w ujciu kasowym).
Zgodnie z ustaw z dnia 20 XI 2009 r. o zmianie
ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)
z dniem 1 I 2010 r. powiatowe oraz gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
ulegy likwidacji, a ich przychody z tytuu opat i kar
rodowiskowych oraz rodki pienine i zobowizania przejy budety powiatw i gmin. Do zada
powiatw i gmin naley finansowanie ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej w wysokoci nie
mniejszej ni kwota wpyww z tytuu opat i kar
rodowiskowych, stanowicych dochody budetw
powiatw i gmin, pomniejszona o nadwyk z tytuu
tych dochodw przekazan do wojewdzkich funduszy.

99

ship) are presented on accrual basis (excluding


fines for violating environmental protection requirements on cash basis).
According to the Law on Amending the Environmental Protection Law and some other laws, dated
20 XI 2009 (Journal of Laws No. 215, item 1664) as
of 1 I 2010, the powiat and gmina environmental
protection and water management funds were
liquidated and their revenues from environmental
payments and fines as well as cash and liabilities
are assumed by the powiats and gminas budgets.
The objective of powiat and gmina is to finance
environmental protection and water management in
the amount at least equal to the amount of income
from environmental payments and fines, consisting
powiat and gmina budgets incomes and reduced by
surplus of these incomes that is transfered to
voivodship funds.

Stan i ochrona rodowiska

100

TABL. 1 (12). STAN GEODEZYJNY I KIERUNKI WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI KRAJU


Stan w dniu 1 I
GEODESIC STATUS AND DIRECTIONS OF LAND USE
As of 1 I
2005

WYSZCZEGLNIENIE

2010

2014

2005

przyrost (+)
lub ubytek ()
w tys. ha
w stosunku
do 2013 r.
increase (+)
or decrease ()
in thous. ha
in relation
to 2013

w tys. ha
in thous. ha

Powierzchnia oglna b ............. 31269 31268 31268

2014

na 1 mieszkacaa
w ha
per capitaa
in ha

0,82

SPECIFICATION

0,81 Total area b

w tym:

of which:

Uytki rolne ................................ 19148 18931 18716

54

0,50

0,49 Agricultural land

w tym:

of which:

grunty orne, sady, ki i pastwiska trwae ..................... 18418 18193 17977

51

0,48

0,47

arable land, orchards, permanent meadows and pastures


agricultural built-up areas

grunty rolne zabudowane ......

527

530

529

0,01

0,01

Grunty lene oraz zadrzewione


i zakrzewione .........................

9338

9531

9658

+25

0,24

0,25

Grunty pod wodami ...................

636

640

649

+1

0,02

0,02 Lands under waters

w tym powierzchniowymi .......

558

561

570

+1

0,01

0,01

pyncymi ...........................

471

495

511

+3

0,01

0,01

flowing

stojcymi ............................

87

66

59

0,00

0,00

standing

Grunty zabudowane i zurbanizowane ..................................

1476

1550

1635

+22

0,04

0,04 Built-up and urbanized areas

w tym: tereny mieszkaniowe

234

278

316

+9

0,01

0,01

100

112

117

+1

0,00

0,00

industrial areas

tereny rekreacji i wypoczynku ................

65

65

65

0,00

0,00

recreational areas

tereny komunikacyjne

897

891

914

+8

0,02

0,02

transport areas

uytki kopalne ............

33

29

28

0,00

0,00

mining grounds

Uytki ekologiczne ....................

25

34

36

+1

0,00

0,00 Ecological areas

Nieuytki ....................................

498

482

475

0,01

0,01 Wasteland

tereny przemysowe

Forest land as well as woody


and bushy land

of which surface waters

of which: residential areas

a Stan ludnoci w dniu 31 XII, odpowiednio dla lat 2004 i 2013. b Obszar ldowy (cznie z wodami rdldowymi) oraz
cz morskich wd wewntrznych; patrz dzia Geografia, uwaga do tabl. 2 na str. 83.
r d o: dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.
a Population as of 31 XII, respectively for 2004 and 2013. b Land area (including inland waters) as well as a part of internal waters; see the chapter Geography, note to the table 2 on page 83.
S o u r c e: data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

Environmental protection

101

TABL. 2 (13). GRUNTY ROLNE WYCZONE NA CELE NIEROLNICZE I LENE NA CELE NIELENE a
AGRICULTURAL LAND DESIGNATED FOR NON-AGRICULTURAL PURPOSES
AND FOREST LAND DESIGNATED FOR NON-FOREST PURPOSESa
2005

WYSZCZEGLNIENIE
O G E M .................................................

4520

2010

2012

w ha

in ha

3486

2013

3172

SPECIFICATION

2441 G R A N D T O T A L

WEDUG RODZAJW GRUNTW


BY TYPE OF LAND
Uytki rolne ...................................................

2782

1831

1631

1454 Agricultural land

klasy bonitacyjne:

quality classes:

IIIIb ..........................................................

1783

922

988

934

IIII b

IV c ..............................................................

858

798

559

448

IV c

V i VI oraz VI RZ i PsZd .............................

141

111

84

72

Inne grunty rolne ...........................................

1266

1104

1047

Grunty lene ..................................................

472

551

494

V and VI as well as VI RZ and PsZ d

490 Other agricultural land


497 Forest land

WEDUG KIERUNKW WYCZENIA


BY DIRECTIONS OF DESIGNATION
wyczone:

designated for:

Na tereny osiedlowe ......................................

1663

1637

1360

943 Residential areas

Na tereny przemysowe .................................

837

328

371

Pod drogi i szlaki komunikacyjne ..................

251

120

79

Pod uytki kopalne ........................................

465

824

846

577 Mining grounds

Na inne cele ..................................................

1304

578

516

488 Other purposes

374 Industrial areas


59 Roads and communication trails

a W trybie obowizujcych przepisw prawnych o ochronie gruntw rolnych i lenych. bd Pochodzenia: b mineralnego, c mineralnego i organicznego, d organicznego.
r d o: w zakresie wyczonych w trybie przepisw prawnych o ochronie gruntw rolnych i lenych: gruntw rolnych
dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gruntw lenych dane Ministerstwa rodowiska.
a According to the existing legal regulations on the protection of agricultural and forest land. bd Origin: b mineral,
c mineral and organic, d organic.
S o u r c e: in regard to designated land according to the legal regulations on the protection of agricultural and forest land:
agricultural land data of the Ministry of Agriculture and Rural Development, forest land data of the Ministry of the
Environment.

TABL. 3 (14). GRUNTY ZDEWASTOWANE I ZDEGRADOWANE WYMAGAJCE REKULTYWACJI


I ZAGOSPODAROWANIA ORAZ GRUNTY ZREKULTYWOWANE I ZAGOSPODAROWANE
DEVASTATED AND DEGRADED LAND REQUIRING RECLAMATION AND MANAGEMENT
AS WELL AS RECLAIMED AND MANAGED LAND
GRUNTY

2005

2010
w ha

2012

2013

in ha

LAND

Zdewastowane i zdegradowane
(stan w dniu 31 XII) .......................

64978

61161

64343

Zrekultywowane (w cigu roku) .......

1861

1222

2720

1941 Reclaimed (during the year)

Zagospodarowane (w cigu roku) ....

1132

581

1162

697 Managed (during the year)

r d o: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


S o u r c e: data of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

61958

Devastated and degraded (as of


31 XII)

102

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 4 (15). ZASOBY WANIEJSZYCH KOPALIN W 2013 R.


Stan w dniu 31 XII
MAJOR MINERAL RESOURCES IN 2013
As of 31 XII
Zasoby z udokumentowanych
geologicznie w mln t
Geologically documented
deposit resources in mln t

Liczba z
Number
of deposits
KOPALINY
ogem
total

w tym
zagospodarowane
of which
exploited

przyrost (+)
w tym
lub ubytek ()
zagow stosunku
spodado 2012 r.a
rowane
increase (+)
of which or decrease ()
exploited
in relation
to 2012a

ogem
total

Surowce energetyczne
Ropa naftowa .........................
Gaz ziemny ............................

MINERALS

Fuels
85
287

68
200

24
132

24
b
b

110

0,6
b
b

Crude petroleum
b

Natural gas

Coal bed methane

5,8

Metan pokadw wgla ...........

53

27

85

27

2,2

Wgiel kamienny ....................

151

52

51414

19485

+3189

Wgiel brunatny .....................

90

11

22684

1514

+100

Surowce metaliczne

Hard coal
Lignite
Metallic raw materials

Rudy cynku i oowiu ...............

20

74

16

2,9

Rudy miedzi ............................

14

1762

1446

30,6

Surowce chemiczne

Zinc and lead ores


Copper ores
Chemical raw materials

Siarka .....................................

18

510

24

1,1

Sl kamienna ..........................

19

86098

15832

+1145

Surowce skalne

Sulphur
Rock-salt
Mineral resources

Dolomity .................................

12

335

139

2,2

Dolomites

Gliny ceramiczne ....................

28

136

+0,1

Ceramic clay

Gliny ogniotrwae ....................

17

55

0,1

Fire-resistant clay

Kamienie amane i bloczne ....

747

332

10664

5531

+154

Crushed and block stones

Piaski formierskie ...................

74

295

40

19,8

Moulding sand

Piaski i wiry ...........................

9316

3822

17973

5456

+237

Sand and gravel

Piaski kwarcowe do produkcji


cegy i betonw ...................

164

43

743

141

4,0

Quartz sand for the production of bricks and concrete

Piaski podsadzkowe ...............

34

10

4200

912

272

Filling sand

Surowce ilaste ceramiki budowlanej ..............................

1219

244

4087

536

+23,3

Surowce szklarskie ................

34

626

202

+4,8

Glass materials

Wapienie i margle dla przemysu cementowego i wapienniczego ........................

181

36

18436

6032

4,1

Limestone and marls for the


cement and lime industry

a Na podstawie danych ostatecznych za 2012 r. b W mld m3.


r d o: dane Pastwowego Instytutu Geologicznego.
a On the basis of final data for 2012. b In bn m3.
S o u r c e: data of the Polish Geological Institute.

Argillaceous raw materials for


construction ceramics

Environmental protection

103

TABL. 5 (16). ZASOBY WODNE I POBR WODY


WATER RESOURCES AND WITHDRAWAL
WYSZCZEGLNIENIE
Opadya w: mm .....................................
3

km .....................................
3

Odpywyb w km ...................................
na 1 km

2c

w dam ..............................
3

na 1 mieszkaca w dam ...................


W tym z obszaru kraju w km3 ................
2

na 1 km w dam ................................
3

na 1 mieszkaca w dam ...................


Pobr wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludnoci w hm3 ...........

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

580,3

802,9

626,8

675,9 Precipitationa in: mm

181,4

251,1

196,0

211,3

56,7

86,9

49,7

181,3

277,9

158,8

1,5

2,3

1,3

km

67,0 Outflowb in km
214,3
1,7

2c

per 1 km

3
3

in dam
3

per capita in dam

Of which from the area of the country


57,6
in km3

48,8

73,6

43,7

155,9

235,4

139,6

184,4

per 1 km in dam

1,3

1,9

1,1

1,5

per capita in dam

3
3

Water withdrawal for needs of the


national economy and population
10577,0
in hm3

10940,3

10866,4

10830,3

wd powierzchniowych ..................

9205,7

9172,6

9142,9

8898,9

surface waters

wd podziemnych ..........................

1640,4

1625,2

1629,8

1616,6

underground waters

wd z odwadniania zakadw grniczych oraz obiektw budowlanych (uytych do produkcji) .......

94,2

68,6

57,7

61,5

ze rde:

from sources:

na cele:

drainage water from mines and


building constructions (used for
production)
for purposes of:

Produkcyjne (poza rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem)


z uj wasnych .................................

7734,1

7650,7

7697,1

Production (excluding agriculture, forestry, hunting and fishing) from


7505,3
own intakes

Nawodnie w rolnictwie i lenictwie


oraz napeniania i uzupeniania staww rybnych ......................................

1101,0

1153,3

1102,4

1080,4

Eksploatacji sieci wodocigowejd ..........

2105,2

2062,4

2030,8

1991,3 Exploitation of water supply network d

Irrigation in agriculture and forestry as


well as filling and completing fish
ponds

a cznie z obszarami zlewni poza granicami kraju; dane obliczono metod regionw. b cznie z dopywami z zagranicy. c Powierzchni oglnej kraju. d Pobr wody na ujciach przed wtoczeniem do sieci.
r d o: w zakresie opadw i odpyww dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
a Including catchment basins outside the borders of the country; data were compiled using the regional method.
b Including foreign tributaries. c Total area of the country. d Water withdrawal by intakes before entering the network.
S o u r c e: in regard to precipitation and outflow data of the Institute of Meteorology and Water Management.

TABL. 6 (17). ZASOBY EKSPLOATACYJNE WD PODZIEMNYCH


Stan w dniu 31 XII
EXPLOITABLE UNDERGROUND WATER RESOURCES
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE
O G E M .........................................

2005

2010
w hm3

16575,6

17176,6

2012

2013

SPECIFICATION

in hm3
17436,0

z utworw geologicznych:

17502,9 T O T A L
from geological formations of the:
11564,3 Quaternary period

Czwartorzdowych ................................

10931,0

11379,7

11521,8

Trzeciorzdowych .................................

1682,3

1784,9

1821,5

1829,9 Tertiary period

Kredowych .............................................

2260,4

2342,7

2393,3

2405,9 Cretaceous period

Starszych ...............................................

1701,9

1669,2

1699,5

1702,8 Older

r d o: dane Pastwowego Instytutu Geologicznego.


S o u r c e: data of the Polish Geological Institute.

104

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 7 (18). WYNIKI MONITORINGU JAKOCI WD PODZIEMNYCH W SIECI KRAJOWEJ a


RESULTS OF MONITORING OF UNDERGROUND WATERS QUALITY IN DOMESTIC NETWORK a
LATA
YEARS
JEDNOLITE CZCI
WD PODZIEMNYCH
UNIFORM BODIES OF
UNDERGROUND WATERS

Wody w % punktw pomiarowych o klasie jakoci


Waters in % of measurement points by quality class

Punkty
pomiarowe
Measurement
points

O G E M .......................... 2010
TOTAL
2012

2013
O zwierciadle:
swobodnym ......
With water table: unconfined
napitym ...........
confined

dobrej
I

sabej

good
II

III

IV

poor
V

884
1096
398
176

0,4
1,1

15,7
16,0
7,8
9,1

55,8
62,4
59,3
54,0

17,2
13,8
22,4
27,3

10,9
6,7
10,6
9,7

222

6,8

63,5

18,5

11,3

a Dane dotycz monitoringu diagnostycznego, a w 2013 r. operacyjnego.


r d o: dane Inspekcji Ochrony rodowiska.
a Data concern surveillance monitoring and, in 2013, operational monitoring.
S o u r c e: data of the Inspectorate for Environmental Protection.
TABL. 8 (19). STAN JEDNOLITYCH CZCI WD POWIERZCHNIOWYCH OBJTYCH MONITORINGIEM
STATUS OF UNIFORM BODIES OF SURFACE WATER SUBJECT TO MONITORING
Liczba jednolitych czci wd poddanych ocenie
Number of uniform water bodies subjected to the assessment
WYSZCZEGLNIENIE
SPECIFICATION

oglneja
ogem
total

general a

o stanie

of the status

dobrym
good

zym
bad

stanu ekologicznegob
of the
ecological
statusb

potencjau
ekologicznegoc
of the
ecological
potential c

stanu chemicznegob c
of the
chemical
statusb c

RZEKId MONITOROWANE W LATACH 20112013


RIVERSd MONITORED IN 20112013
O G E M ........................
TOTAL
Dorzecze:
Wisy .........
Drainage basin: Odry ..........
Dniestru ....
Dunaju ......
Jarft ..........
aby ..........
Niemna .....
Pregoy .....
wieej .....

1430

151

1279

912

863

669

804
589
1
4
1
2
11
17
1

110
27

1
7
4

694
562
1
2
1
1
4
13
1

513
353
1
3
1
3
12
25
1

439
419

1
1

420
226
1
3
1
2
10
6

JEZIORA MONITOROWANE W LATACH 20102013


LAKES MONITORED IN 20102013
O G E M ........................
TOTAL
Dorzecze:
Wisy .........
Drainage basin: Odry ..........
Niemna .....
Pregoy .....
wieej .....

728

75

653

915

123

227

322
310
15
80
1

41
19
6
9

281
291
9
71
1

461
318
35
100
1

20
102

110
87
7
23

a Wynika z porwnania oceny stanu/potencjau ekologicznego i stanu chemicznego, uzupenionego o wyniki ekstrapolacji
lub oceny eksperckiej i jest wypadkow tych ocen. b, c Dotyczy jednolitych czci wd: b naturalnych, c sztucznych
i silnie zmienionych. d cznie ze zbiornikami zaporowymi (niebdcymi jednolitymi czciami wd rzek).
r d o: dane Inspekcji Ochrony rodowiska.
a Results from a comparison of the ecological status/potential and chemical status assessment, supplemented by results
of extrapolation or expert assessment and is the resultant of those assessments. b, c Concerns uniform water bodies:
b natural, c artificial and heavily modified. d Including dam reservoirs (that are not uniform river water bodies).
S o u r c e: data of the Inspectorate for Environmental Protection.

Environmental protection

105

TABL. 9 (20). JAKO WODY Z WODOCIGW DOSTARCZANEJ LUDNOCI DO SPOYCIA W 2013 R.


QUALITY OF WATER FROM WATERWORKS SUPPLIED TO THE POPULATION
FOR CONSUMPTION IN 2013
Wodocigia o wydajnoci w m3/d
Waterworksa with a capacity of m3/24 h
WYSZCZEGLNIENIE

poniej
100
below

100
1000

1001 10001
10000 100000

SPECIFICATION

powyej
100000
over

Urzdzenia w ewidencji (stan


w dniu 31 XII) ...........................

3883

4105

618

54

5 Facilities registered (as of 31 XII)

w tym skontrolowane ...............

3861

4098

618

54

W % skontrolowanych urzdzenia dostarczajce wod:


odpowiadajc wymaganiomb

of which controlled
In % of controlled facilities
supplying water:

92,4

94,1

94,8

98,1

100,0

nieodpowiadajc wymaganiom

7,6

5,9

5,2

1,9

Ludno zaopatrywana w wod


odpowiadajc wymaganiomb
w % ludnoci korzystajcej
z urzdzec ..............................

94,4

94,3

96,4

97,5

100,0

meeting requirements b
not meeting requirements b
Population supplied with water
meeting requirementsb in %
of population using facilitiesc

a Prowadzce zbiorowe zaopatrzenie ludnoci w wod. b Okrelonym w rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 III 2007 r. c Na podstawie szacunkw.
r d o: dane Ministerstwa Zdrowia.
a Providing collective water supply of the population. b Specified in the decree of the Minister of Health dated 29 III 2007.
c Estimated data.
S o u r c e: data of the Ministry of Health.

TABL. 10 (21). CIEKI PRZEMYSOWE I KOMUNALNE ODPROWADZONE DO WD LUB DO ZIEMI


INDUSTRIAL AND MUNICIPAL WASTEWATER DISCHARGED INTO WATERS OR INTO THE GROUND
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

w hm3 in hm3

O G E M ..............................................

8981,5

9216,8

9113,9

8945,3 T O T A L

odprowadzone bezporednio z zakadw ....................................................

7707,9

7919,0

7865,1

7698,7

w tym wody chodnicze .....................

6866,4

6907,4

6914,6

6777,8

odprowadzone sieci kanalizacyjn .....

1273,6

1297,8

1248,8

1246,6

2115,1

2309,4

2199,3

2167,5 Of which wastewater requiring treatment

oczyszczane .........................................

1929,4

2133,7

2055,2

2039,1

w tym odprowadzone sieci kanalizacyjn .....................................

1140,0

1242,4

1220,8

1244,3

mechanicznie ....................................

576,1

615,7

573,9

526,9

mechanically

chemiczniea .......................................

109,0

121,8

104,5

106,4

chemically a

biologicznie .......................................

501,8

361,8

330,6

339,9

biologically

z podwyszonym usuwaniem biogenw ................................................

742,5

1034,4

1046,2

1065,9

nieoczyszczane ....................................

185,7

175,7

144,1

128,5

odprowadzone bezporednio z zakadw ...........................................

52,1

120,3

116,1

126,2

133,6

55,4

28,0

2,3

W tym cieki wymagajce oczyszczania

odprowadzone sieci kanalizacyjn


a Dotyczy tylko ciekw przemysowych.
a Concerns only industrial wastewater.

discharged directly by plants


of which cooling water
discharged by sewage network

treated
of which discharged by sewage
network

with increased biogene removal


untreated
discharged directly by plants
discharged by sewage network

106

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 11 (22). CIEKI ODPROWADZONE SIECI KANALIZACYJN


WASTEWATER DISCHARGED BY SEWAGE NETWORK
2005

WYSZCZEGLNIENIE

2010

2012

w hm3

O G E M .....................................
Oczyszczane ...................................
mechanicznie ...............................
biologicznie ..................................
z podwyszonym usuwaniem biogenw .......................................
Nieoczyszczane ..............................

2013

SPECIFICATION

in hm3

1273,6
1140,0
49,8
367,2

1297,8
1242,4
1,4
228,2

1248,8
1220,8
1,9
195,8

1246,6 T O T A L
1244,3 Treated
1,5
mechanically
201,7
biologically

723,0
133,6

1012,9
55,4

1023,1
28,0

1041,1
with increased biogene removal
2,3 Untreated

TABL. 12 (23). OCZYSZCZALNIE CIEKW W 2013 R.


Stan w dniu 31 XII
WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN 2013
As of 31 XII

WYSZCZEGLNIENIE

Oczyszczalnie ciekw przemysowych


Liczba .........................................
Przepustowo w dam3/d ...........
Oczyszczalnie ciekw komunalnycha
Liczba .........................................
Przepustowo w dam3/d ...........
Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw w % ludnoci ogemb .......................

Mecha- ChemiOgem niczne


czne
Total Mecha- Cheminical
cal

1032
5919,7

324
4074,1

3264
8834,7
70,3

97
884,3

Biologiczne
Biological

Z podwyszonym usuwaniem biogenw


With increased
biogene removal

565
839,1

46
122,1

39
6,5

2405
1436,0

820
7392,2

0,1

14,2

56,0

SPECIFICATION

Industrial wastewater treatment plants


Number
Capacity in dam3/24 h
Municipal wastewater treatment plantsa
Number
Capacity in dam3/24 h
Population
connected
to
wastewater treatment plants
in % of total populationb

a Pracujce na sieci kanalizacyjnej; patrz dzia ,,Infrastruktura komunalna. Mieszkania, tabl. 1 i 3 na str. 323 i 324.
b Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw na podstawie szacunkw, ludno ogem na podstawie bilansw.
a On sewage system; see the chapter Municipal infrastructure. Dwellings, tables 1 and 3 on pages 323 and 324.
b Population connected to wastewater treatment plants estimated data, total population based on balances.
TABL. 13 (24). OSADY CIEKOWE Z PRZEMYSOWYCH I KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI CIEKW
SEWAGE SLUDGE FROM INDUSTRIAL AND MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
WYSZCZEGLNIENIE
Osady wytworzone ogem (w cigu
roku) .................................................
z oczyszczalni: przemysowych ....
komunalnych ........
w tym:
Stosowane w rolnictwiea ......................
Stosowane do rekultywacji terenw
(w tym gruntw na cele rolne) ..........
Stosowane do uprawy rolin przeznaczonych do produkcji kompostu .......
Przeksztacone termicznie ...................
Skadowane ..........................................
Osady nagromadzone na skadowiskach na terenie oczyszczalni
ciekw (stan w kocu roku) .........
Z oczyszczalni: przemysowych ...........
komunalnych ..............

2005

2010

w tys. t suchej masy

2012

2013

in thous. t of dry solid

1124,3
638,2
486,1

895,1
368,4
526,7

951,9
418,6
533,3

932,8
392,5
540,3

98,2

136,9

144,2

131,0

324,9

150,4

144,3

111,2

29,6
37,4
399,1

31,3
66,4
165,9

37,2
101,1
167,8

37,0
148,8
137,3

9342,8
8560,1
782,7

6450,5
6118,1
332,4

6515,7
6307,7
208,1

6500,4
6280,6
219,8

SPECIFICATION
Total sewage sludge generated
(during the year)
from treatment plants: industrial
municipal
of which:
a
Applied in agriculture
Applied in land reclamation (including land for agricultural purposes)
Applied in cultivation of plants
intended for compost production
Thermally transformed
Landfilled
Sewage sludge accumulated on
landfill areas on the wastewater treatment plants (end of
the year)
From treatment plants: industrial
municipal

a Do uprawy wszystkich podw rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, wczajc w to uprawy przeznaczone
do produkcji pasz.
a To cultivation of all crops marketed, including crops designed to produce fodder.

Environmental protection

107

TABL. 14 (25). CAKOWITA EMISJA GWNYCH ZANIECZYSZCZE POWIETRZA a


TOTAL EMISSION OF MAIN AIR POLLUTANTS a
2005

WYSZCZEGLNIENIE

2010

2011

w tys. t

2012

SPECIFICATION

in thous. t

Dwutlenek siarki .......................................

1217

936

898

853 Sulphur dioxide

Tlenki azotub .............................................

851

862

846

817 Nitrogen oxides b

Dwutlenek wgla ...................................... 318387 329622 327723 320862 Carbon dioxide


Tlenek wgla ............................................

2597

2938

2801

2818 Carbon oxide

Niemetanowe lotne zwizki organiczne ....

870

937

922

913

rda antropogeniczne ........................

575

653

638

630

anthropogenic sources

przyroda ................................................

295

284

284

283

nature

Amoniak ...................................................

272

271

271

263 Ammonia

Pyy ...........................................................

430

449

423

428 Particulates

Volatile non-methane
pounds

organic

com-

a Dane szacunkowe; dane za lata 2005, 2010 i 2011 zmieniono (zrekalkulowano) w stosunku do opublikowanych
w poprzedniej edycji Rocznika. b Wyraone w dwutlenku azotu.
r d o: dane Krajowego Orodka Bilansowania i Zarzdzania Emisjami zatwierdzone przez Ministerstwo rodowiska.
a Estimated data; data for 2005, 2010 and 2011 have been changed (re-calculated) in relation to the data published
in the previous edition of the Yearbook. b Expressed in nitrogen dioxide.
S o u r c e: data of the National Centre for Emissions Management approved by the Ministry of the Environment.

TABL. 15 (26). CAKOWITA EMISJA DWUTLENKU SIARKI, TLENKW AZOTU I PYW a


WEDUG RDE ZANIECZYSZCZE
TOTAL EMISSION OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN OXIDES AND PARTICULATES a
BY SOURCES OF POLLUTION

WYSZCZEGLNIENIE

Tlenki azotub
Nitrogen oxides b

Dwutlenek siarki
Sulphur dioxide
2005 2010

2012

2005

2010

w tys. t
O G E M ...................... 1217

2012

Pyy
Particulates
2005

2010

SPECIFICATION

2012

in thous. t

936

853

851

862

817

430

449

428 T O T A L

rda stacjonarne:

Stationary sources:

energetyka zawodowa ....

673

366

319

246

234

212

39

17

17

energetyka przemysowa

214

177

171

81

75

75

13

industrial power plants

technologie przemysowe

11

10

10

19

19

19

62

57

59

industrial technologies

inne rdac .....................

319

381

351

128

156

137

243

277

254

rda mobilne ....................

376

378

374

72

90

power generating plants

other sourcesc

90 Mobile sources

a, b Patrz notki do tabl. 14. c Kotownie lokalne, paleniska domowe, rolnictwo i inne.
r d o: dane Krajowego Orodka Bilansowania i Zarzdzania Emisjami zatwierdzone przez Ministerstwo rodowiska.
a, b See footnotes to the table 14. c Local boiler plants, household furnaces, agriculture and others.
S o u r c e: data of the National Centre for Emissions Management approved by the Ministry of the Environment.
TABL. 16 (27). CAKOWITA EMISJA GAZW CIEPLARNIANYCH a
TOTAL EMISSION OF GREENHOUSE GASES a
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2011

2012

SPECIFICATION

W TYSICACH TON
IN THOUSANDS TONNES
Dwutlenek wgla ...................................... 318387 329622 327723 320862 Carbon dioxide
Metan ........................................................

2040

1966

1929

Podtlenek azotu .......................................

104

96

97

a Patrz notka a do tabl. 14.


a See footnote a to the table 14.

1954 Methane
95 Nitrous oxide

108

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 16 (27). CAKOWITA EMISJA GAZW CIEPLARNIANYCH a (dok.)


TOTAL EMISSION OF GREENHOUSE GASES a (cont.)
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2011

2012

SPECIFICATION

W EKWIWALENCIE DWUTLENKU WGLA w tys. t


AS CARBON DIOXIDE EQUIVALENT in thous. t
O G E M ............................................ 398827 407475 405741 399268 T O T A L
Dwutlenek wgla ...................................... 318387 329622 327723 320862 Carbon dioxide
Metan ........................................................

42845

41287

40503

41033 Methane

Podtlenek azotu .......................................

32305

29716

30031

29590 Nitrous oxide

wodorofluorowglowodory (HFCs) .......

5100

6756

7394

7700

perfluorowglowodory (PFCs) ..............

161

56

50

42

perfluorohydrocarbons (PFCs)

szeciofluorek siarki .............................

28

37

41

42

sulphur hexafluoride

Chlorowcowglowodory:

Hydrocarbon halides:
hydrofluorohydrocarbons (HFCs)

a Patrz notka a do tabl. 14.


r d o: dane Krajowego Orodka Bilansowania i Zarzdzania Emisjami zatwierdzone przez Ministerstwo rodowiska.
a See footnote a to the table 14.
S o u r c e: data of the National Centre for Emissions Management approved by the Ministry of the Environment.
TABL. 17 (28). EMISJA I REDUKCJA ZANIECZYSZCZE POWIETRZA
EMISSION AND REDUCTION OF AIR POLLUTANTS
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

Zakady szczeglnie uciliwe dla czystoci


powietrzaa (stan w dniu 31 XII) .................

1695

1796

1764

1761

Plants of significant nuisance to air qualitya


(as of 31 XII)
of which possessing systems to reduce
the emission of:
particulates
gases

w tym wyposaone w urzdzenia do redukcji zanieczyszcze:


pyowych ................................................
gazowych ...............................................

1228
233

1209
260

1181
261

1181
256

Emisja zanieczyszcze w tys. t:


pyowych ....................................................

111

63

52

50

w tym:
pyy ze spalania paliw ............................

89

45

37

33

of which:
particulates from the combustion of fuels

pyy cementowo-wapiennicze i materiaw ogniotrwaych ...............................


gazowych (bez dwutlenku wgla) .............

3
2007

2
1704

2
1627

2
1591

cement and lime particulates as well as


fire-resistant materials
gases (excluding carbon dioxide)

w tym: dwutlenek siarki ..........................


tlenek wgla ...............................

856
326

519
344

469
334

427
330

tlenki azotu .................................


Zanieczyszczenia zatrzymane w urzdzeniach do redukcji zanieczyszcze:

351

341

316

304

w tysicach ton:
pyowe .................................................... 17933 19192 19264 19913
gazowe (bez dwutlenku wgla) .............
w % zanieczyszcze wytworzonych:
pyowych ................................................
gazowych (bez dwutlenku wgla) ..........

1967
99,4
49,5

2299
99,7
57,4

2297
99,7
58,5

Emission of pollutants in thous. t:


particulates

of which: sulphur dioxide


carbon oxide
nitrogen oxides
Pollutants retained in pollutant reduction
systems:
in thousand tonnes:
particulates

2302

gases (excluding carbon dioxide)

99,8
59,1

in % of pollutants produced:
particulates
gases (excluding carbon dioxide)

Increase (+) or decrease () in pollutants b


in thous. t:
2
particulates

Zwikszenie (+) lub zmniejszenie () zanieczyszczeb w tys. t:


pyowych ....................................................

12

+0,3

gazowych (bez dwutlenku wgla) .............

+1

+37

38

36

w tym dwutlenek siarki ...........................

13

+7

35

42

gases (excluding carbon dioxide)


of which sulphur dioxide

a Emitujce pyy, gazy lub rwnoczenie pyy i gazy. b W warunkach porwnywalnych w stosunku do roku poprzedniego,
tj. dla tych samych zakadw i rodzajw zanieczyszcze obliczonych wedug tych samych metod.
a Emitting particulates, gases or particulates and gases. b In comparable conditions in relation to the previous year,
i.e., for the same plants and pollutant types, and calculated according to the same methods.

Environmental protection

109

TABL. 18 (29). REDNIE MIESICZNE CAKOWITEJ ZAWARTOCI OZONU W ATMOSFERZE a


MONTHLY AVERAGE TOTAL OZONE CONTENT IN THE ATMOSPHERE a
I

LATA
YEARS

II

III

IV

VI

VII

w dobsonach

VIII

IX

XI

XII

in dobsons

OGEM
TOTAL
2005 ..........................................

343

362

368

380

353

350

325

305

279

272

291

322

2010 ..........................................

343

377

395

396

367

346

333

316

316

300

300

338

2012 ..........................................

300

353

353

365

351

338

326

309

287

281

282

280

2013 ..........................................

348

383

392

373

350

347

344

317

305

278

281

279

ZWIKSZENIE (+) LUB ZMNIEJSZENIE () W STOSUNKU DO REDNICH WIELOLETNICH


INCREASE (+) OR DECREASE () IN RELATION TO LONG-TERM AVERAGES
2005 do 19632004 .................
to

+3

11

14

17

15

16

22

17

+2

+10

2010 do 19632009 .................


to

+5

+5

+14

+12

+16

+13

+13

+29

2012 do 19632011 .................


to

38

19

28

19

16

16

11

10

13

29

2013 do 19632012 ................


to

+11

+11

+10

11

17

+7

+5

30

a Pomiary wykonane w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym Polskiej Akademii Nauk w Belsku k. Grjca.
r d o: dane Inspekcji Ochrony rodowiska oraz Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk uzyskane w ramach
systemu Pastwowego Monitoringu rodowiska.
a Measurements were made by the Central Geophysical Observatory of the Polish Academy of Sciences in Belsk,
near Grjec.
S o u r c e: data of the Inspectorate for Environmental Protection and the Institute of Geophysics, Polish Academy
of Sciences obtained from the State Environmental Monitoring system.
TABL. 19 (30). LASY OCHRONNEa
Stan w dniu 1 I
PROTECTIVE FORESTS a
As of 1 I
KATEGORIE LASW
O G E M ..........................................

2005

2010
w tys. ha

3265

3356

2012

2013

in thous. ha
3481

FOREST CATEGORY

3527 T O T A L

Glebochronne .........................................

317

325

331

322 Soil-protecting

Wodochronne .........................................

1431

1486

1518

1526 Water-protecting

Uzdrowiskowe ........................................

68

56

56

462

468

473

Uszkodzone przez przemys ................

56 Health-resort
467 Damaged by industry b

Nasienne ................................................

14

13

13

13 Seedling

Podmiejskie c ..........................................

663

641

634

631 Suburban c

Obronne .................................................

134

132

130

131 Defensive forests

Ostoje zwierzt .......................................

79

74

73

Cenne pod wzgldem przyrodniczym ....

52

114

205

Pozostae ................................................

45

47

48

73 Animal sanctuaries
260 Environmentally valuable
48 Others

a W lasach w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe. b, c W 2005 r. okrelane jako:
b w strefach szkodliwego oddziaywania przemysu, c w miastach i wok miast.
r d o: dane Dyrekcji Generalnej Lasw Pastwowych.
a In forests managed by the State Forests National Forest Holding. b, c In 2005 defined as: b within zones characterized by harmful influence of industry, c in urban areas and around urban centres.
S o u r c e: data of the Directorate General of the State Forests.

110

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 20 (31). POWIERZCHNIA O SZCZEGLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONA


Stan w dniu 31 XII
AREA OF SPECIAL NATURE VALUE UNDER LEGAL PROTECTION
As of 31 XII
2005

WYSZCZEGLNIENIE

2010

w tys. ha

2012

in thous. ha

O G E M ....................... 10175,9 10143,1 10149,5 10164,8


Parki narodowe ...................
317,2
314,5
314,6
314,6
Rezerwaty przyrody ............
165,2
164,2
165,5
165,7
Parki krajobrazowea ............ 2516,9 2529,0 2528,6 2530,9b
Obszary chronionego krajobrazua ............................ 7044,5 6990,0 6992,1 7006,2c
Stanowiska dokumentacyjne
0,7
0,9
0,9
0,9
Uytki ekologiczne ..............
44,5
51,0
52,2
50,6
Zespoy przyrodniczo-krajobrazowe .........................
86,8
93,5
95,5
95,8

2013
w % pona 1
wierzchni
mieszoglnej
kaca
kraju
w m2
in % of toper capita
tal area of
in m2
the country

SPECIFICATION

32,5
1,0
0,5
8,1

2641
82
43
657

22,4
0,0
0,2

1820 Protected landscape areas a


0 Documentation sites
13 Ecological areas
Landscape-nature complex25
es

0,3

TOTAL
National parks
Nature reserves
Landscape parks a

a Bez powierzchni rezerwatw przyrody i innych form ochrony przyrody pooonych na ich terenie (ok. 1% powierzchni
obszarw prawnie chronionych). b, c cznie z powierzchni rezerwatw przyrody oraz innych form ochrony przyrody
powierzchnia wynosi: b 2610,8 tys. ha, c 7092,9 tys. ha.
a Excluding nature reserves and other forms of nature protection located within those areas (approximately 1% of areas
under legal protection). b, c Including nature reserves and other forms of nature protection area is: b 2610,8 thous. ha,
c 7092,9 thous. ha.
TABL. 21 (32). PARKI NARODOWE
Stan w dniu 31 XII
NATIONAL PARKS
As of 31 XII
Powierzchnia w ha
parkw narodowych
LATA
YEARS
PARKI NARODOWEa
(nazwa i lokalizacja)
NATIONAL PARKS a
(name and location)

ogem
grand
total

O G E M ............................................................................. 2005
TOTAL
2010
2012
2013
Biebrzaski (woj. podlaskie) ..............................................................
Kampinoski (woj. mazowieckie, dzkie) ............................................
Bieszczadzki (woj. podkarpackie) ......................................................
Sowiskic (woj. pomorskie) ...............................................................
Tatrzaski (woj. maopolskie) .............................................................
Magurski (woj. podkarpackie, maopolskie) .......................................
Wigierski (woj. podlaskie) ..................................................................
Drawieski (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie) ......
Biaowieski (woj. podlaskie) ...............................................................
Poleski (woj. lubelskie) .......................................................................
Roztoczaski (woj. lubelskie) .............................................................

317234
314475
314619
314620
59223
38544
29202
21573
21197
19438
15080
11342
10517
9765
8483

w tym
lasw
of which
forests

193711
194735
195004
195032
15683
28255
24433
6185
16382
18572
9391
9548
9974
4798
8111

Area in ha

national parks

z liczby ogem
otuliny
pod ochron cisb
(strefy
of grand
ochronnej)
total number
buffer
strictly protected b
(protecw tym
tive)
razem
lasw
zone
total
of which
forests
67295
68001
71294
70789
7279
4636
18554
5327
12610
2408
494
569
6059
116
1029

52415
54059
57056
57652
6529
4130
16835
2713
7918
2408
234
443
5820
115
1029

447841
447839
447839
447988
66824
37756
55783
30220
181
22969
11284
40890
3224
14042
38096

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni ogem. b Powierzchnia, na ktrej chroniona jest caa przyroda i jest
cakowicie zaniechana bezporednia ingerencja czowieka. c Bez wd przybrzenych M. Batyckiego.
a Listed according to decreasing grand total area. b The area in which all forms of nature are protected and direct human
interference is entirely abandoned. c Excluding coastal water of the Baltic Sea.

Environmental protection

111

TABL. 21 (32). PARKI NARODOWE (dok.)


Stan w dniu 31 XII
NATIONAL PARKS (cont.)
As of 31 XII
Powierzchnia w ha
parkw narodowych
PARKI NARODOWEa
(nazwa i lokalizacja)
NATIONAL PARKSa
(name and location)

ogem
grand
total

Woliskic (woj. zachodniopomorskie) ................................................


Ujcie Warty (woj. lubuskie) ...............................................................
witokrzyski (woj. witokrzyskie) ...................................................
Wielkopolski (woj. wielkopolskie) .......................................................
Narwiaski (woj. podlaskie) ...............................................................
Gorczaski (woj. maopolskie) ...........................................................
Gr Stoowych (woj. dolnolskie) .....................................................
Karkonoski (woj. dolnolskie) ...........................................................
Bory Tucholskie (woj. pomorskie) ......................................................
Babiogrski (woj. maopolskie, lskie) .............................................
Pieniski (woj. maopolskie) ...............................................................
Ojcowski (woj. maopolskie) ...............................................................

8135
8074
7626
7597
7350
7029
6340
5580
4613
3394
2372
2146

w tym
lasw
of which
forests

Area in ha

national parks

z liczby ogem
otuliny
pod ochron cisb
(strefy
of grand
ochronnej)
total number
buffer
strictly protected b
(protecw tym
tive)
razem
lasw
zone
total
of which
forests

4648
82
7222
4790
93
6604
5821
4038
3936
3227
1710
1529

500
682
1715
258

3611
771
1726
324
1126
744
251

419

1697
115

3596
771
633
278
1025
694
251

3369
10454
20780
7406
15408
16647
10514
11265
12981
8437
2682
6777

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni ogem. b Powierzchnia, na ktrej chroniona jest caa przyroda i jest
cakowicie zaniechana bezporednia ingerencja czowieka. c Bez wd przybrzenych M. Batyckiego.
a Listed according to decreasing grand total area. b The area in which all forms of nature are protected and direct human
interference is entirely abandoned. c Excluding coastal water of the Baltic Sea.

TABL. 22 (33). REZERWATY PRZYRODY


Stan w dniu 31 XII
NATURE RESERVES
As of 31 XII
Powierzchnia w ha
LATA
REZERWATY

Obiekty
Number

Area in ha

w tym
pod ochron
cisa
of which strictly
protected a

ogem
total

YEARS
RESERVES

O G E M ....................... 2005
2010
2012
2013
Faunistyczne .................................

1395
1463
1481
1480
144

165245
164202
165532
165742
43262

3331 T O T A L
3768
5036
5828
349 Fauna

Krajobrazowe ................................

109

25254

1593 Landscape

Lene .............................................

724

66823

2781 Forest

Torfowiskowe ................................

183

18520

Florystyczne ..................................

164

4799

Wodne ...........................................

46

4572

Przyrody nieoywionej ..................

73

1936

Stepowe ........................................

34

545

Sonorolowe .................................

30

893 Peat-bog
178 Flora
9 Water
26 Inanimate nature
1 Steppe
Halophyte

a Powierzchnia, na ktrej chroniona jest caa przyroda i jest cakowicie zaniechana bezporednia ingerencja czowieka.
a The area in which all forms of nature are protected and direct human interference is entirely abandoned.

112

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 23 (34). PARKI KRAJOBRAZOWE


Stan w dniu 31 XII
LANDSCAPE PARKS
As of 31 XII
Powierzchnia b w ha

LATA
YEARS
ZESPOY a I PARKI KRAJOBRAZOWE
(nazwa i lokalizacja)
SETS a AND LANDSCAPE PARKS
(name and location)

Area b in ha

w tym
ogem
total

O G E M ................................................................................. 2005
TOTAL
2010
2012
2013
Zesp Lubelskich Parkw Krajobrazowych (woj. lubelskie) ................
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa lskiego ...................
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego
(woj. maopolskie, podkarpackie) ......................................................
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Wielkopolskiego .........
Pomorski Zesp Parkw Krajobrazowych (woj. pomorskie) ................
Zesp Parkw Krajobrazowych w Przemylu (woj. podkarpackie) .....
Zesp Karpackich Parkw Krajobrazowych w Kronie (woj. podkarpackie) ...............................................................................................
Mazowiecki Zesp Parkw Krajobrazowych (woj. mazowieckie) ..........
Zesp witokrzyskich i Nadnidziaskich Parkw Krajobrazowych
(woj. witokrzyskie) ..........................................................................
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Zachodniopomorskiego
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa dzkiego ..................
Dolnolski Zesp Parkw Krajobrazowych (woj. dolnolskie) .........
Zesp Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim ........................................................................
Zesp Opolskich Parkw Krajobrazowych (woj. opolskie) ..................
Zesp Parkw Krajobrazowych Chemiskiego i Nadwilaskiego
(woj. kujawsko-pomorskie) ................................................................
Zesp Parkw Krajobrazowych Pojezierza Iawskiego i Wzgrz
Dylewskich (woj. warmisko-mazurskie) ...........................................
Parki krajobrazowe niewchodzce w skad zespow ..........................
Landscape parks not included in sets

of which

uytkw
rolnych
agricultural
land

lasw
forests

wd
water

2603576
2607478
2607046
2610839
241182
229669

1403360
1307753c
1307771c
1315471c
114380
128632

905496
814859c
814683c
822979c
105648
55559

103273
102490c
102490c
101455c
4193
893

180678
179815
153892
141136

966c
62942
95873
90762

1340c
89603
37334
42101

4c
9664
11395
1632

130721
126047

98797
68994

25496
46339

927
2961

118972
106946
98268
94753

58923
52553
46477
42009

51591
35818
42262
34565

2381
8359
3717
7511

75168
62591

36501
45745

27699
14784

5082
896

55643

9371

38371

3099

29556
585804

17331
345217

6309
168162

4620
34121

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni ogem. b cznie z rezerwatami przyrody i innymi formami ochrony
przyrody pooonymi na terenie parkw. c Z braku aktualnych pomiarw geodezyjnych dane podaje si bez powierzchni
parkw krajobrazowych woj. maopolskiego.
a Listed according to decreasing total area. b Including nature reserves and other forms of nature protection located within
parks. c Because of lack of current geodesic measurements data are presented excluding area for landscape parks of
maopolskie voivodship.
TABL. 24 (35). OBSZARY NATURA 2000 a
Stan w dniu 31 XII
NATURA 2000 AREAS a
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE
Obszary specjalnej ochrony ptakw:
liczba .................................................
powierzchnia w tys. ha .....................
Specjalne obszary ochrony siedlisk b:
liczba .................................................
powierzchnia w tys. ha .....................

2005

2010

2012

2013

72
3109,8

144
5570,9

145
5575,2

145
5601,2

185
1175,9

823
3791,7

845
3816,0

SPECIFICATION

Special Protection Areas:


number
area in thous. ha
Special Areas of Conservationb:
845
number
3911,5
area in thous. ha

a Powierzchnie obszarw specjalnej ochrony ptakw i specjalnych obszarw ochrony siedlisk mog si czciowo
lub w caoci pokrywa ze sob oraz z innymi formami ochrony przyrody; cznie z obszarami Natura 2000 lecymi
na M. Batyckim. b Obszary majce znaczenie dla Wsplnoty, patrz uwagi oglne, ust. 14 na str. 96.
r d o: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska.
a Special Protection Areas and Special Areas of Conservation can overlap with each other and with other forms of nature
protection, either in part or in whole; including the Natura 2000 areas located on the Baltic Sea. b Sites of Community
Importance, see general notes, item 14 on page 96.
S o u r c e: data of the General Directorate for Environmental Protection.

Environmental protection

113

TABL. 25 (36). POMNIKI PRZYRODY


Stan w dniu 31 XII
MONUMENTS OF NATURE
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

O G E M .............................

34989

36293

36316

36353

TOTAL

Pojedyncze drzewa ...................

27331

30059

29996

29949

Individual trees

Grupy drzew ..............................

4878

3658

3672

3729

Tree clusters

Gazy narzutowe .......................

1202

1034

1057

1074

Erratic boulders

303

302

305

699

728

735

Skaki i jaskinie ..........................

761

Aleje ...........................................

817

Pozostae ...................................

540

561

561

Stones and caves


Alleys
b

Others

a cznie z grotami. b W tym 150 rde, wodospadw i wywierzysk oraz 108 krzeww.
a Including grottos. b Of which 150 sources, waterfalls and exsurgents as well as 108 bushes.
TABL. 26 (37). WANIEJSZE ZWIERZTA CHRONIONE a
Stan w dniu 31 XII
MAJOR ANIMALS PROTECTED a
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

ubry .........................................

901

1224

1204

Kozice ........................................

138

172

290

Niedwiedzie .............................

164

147

158

Bobry .........................................

43499

68993

88974

Rysie ..........................................

231

285

309

Wilki ...........................................

800

770

1050

2013

SPECIFICATION

1361 European bison


334 Chamois
164 Bears
96658 Beavers
308 Lynx
1122 Wolves

a Dane szacunkowe, z wyjtkiem ubrw, podawanych na podstawie ,,Ksigi Rodowodowej ubrw, prowadzonej
od 1947 r.
r d o: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska.
a Estimated data, except European bison, presented on the basis of the European Bison Pedigree Book, conducted
since 1947.
S o u r c e: data of the General Directorate for Environmental Protection.
TABL. 27 (38). REDNIE ROCZNE STENIE CEZU-137 W NIEKTRYCH ARTYKUACH SPOYWCZYCH a
AVERAGE ANNUAL CAESIUM-137 CONCENTRATION IN SOME FOOD PRODUCTS a
LATA
YEARS

Miso
Meat

Drb
Poultry

Ryby
Fish

Jaja
Eggs
w Bq/kg

Zboa
Cereals

Ziemniaki Warzywa
Potatoes Vegetables

Owoce
Fruit

in Bq/kg

2005 .............................

1,0

0,6

1,0

0,4

0,7

0,6

0,6

0,4

2010 .............................

0,8

0,6

1,0

0,4

0,4

0,6

0,5

0,4

2012 .............................

0,9

0,7

1,0

0,5

0,8

0,4

0,5

0,4

2013 .............................

1,0

0,9

1,1

0,6

0,8

0,4

0,4

0,6

a W latach 20102013 wedug uproszczonej metody pomiarowej.


r d o: dane Pastwowej Agencji Atomistyki.
a In 20102013 according to simplified measurement method.
S o u r c e: data of the National Atomic Energy Agency.
8 Rocznik Statystyczny 2014

114

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 28 (39). ODPADY a WEDUG RODZAJW


WASTE a BY TYPE
Odpady wytworzone w cigu roku
Waste generated during the year
unieszkodliwione
disposed

WYSZCZEGLNIENIE

ogem
grand
total

poddane
odzyskowi
recovered

razem
total

w tym
skadowanec
of which
landfilled c

w mln t

in mln t

Odpady
dotychczas
skadowane
(nagromadzone b ;
magastan
zynow kocu
wane
roku)
czasowo
Waste
temlandporarily
filled
stored
up to
now
(accumulated b ;
end of
the year)

SPECIFICATION

O G E M ............ 2005

124,6

98,8

21,9

16,7

4,0

1752,6 T O T A L

2010

113,5

84,3

26,0

20,7

3,2

1724,5

2012

123,1

89,0

31,5

27,0

2,6

1649,6

2013

130,6

90,6

37,4

33,3

2,6

1672,0

w tym:
Odpady powstajce przy
pukaniu i oczyszczaniu
kopalin ............................
Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieelaznych ............................

of which:

34,4

30,2

27,8

20,1

6,4

10,1

6,4

10,1

0,2

454,4

Waste from washing and


cleaning of minerals

Waste from floatation dressing of non-ferrous metal


613,9
ores
Dust-slag compounds from
wet treatment of furnace
276,6
waste

Mieszanki popioowo-ulowe z mokrego odprowadzania odpadw paleniskowych .......................

11,5

1,2

9,9

9,9

0,3

Odpady z wydobywania kopalin innych ni rudy metali ...................................

5,8

1,5

3,8

3,7

0,5

75,2

Popioy lotne z wgla .........

4,5

3,9

0,5

0,0

0,1

27,2 Coal fly ash

Gleba i ziemia (w tym


kamienie) ........................

4,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,1 Soil and stones

Waste from mineral non-metalliferrous excavation

Mieszaniny popiow lotnych i odpadw staych


z wapniowych metod odsiarczania gazw odlotowych ................................

3,8

3,8

0,0

Mixtures of fly ash and solid waste originating from


limestone methods of desulphurisation of waste
0,0
gases

ule z procesw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) .........................

2,6

2,6

0,0

3,7

Melting slag (blast-furnace,


steelmaking)

Osady z klarowania wody ...

2,4

0,5

1,9

0,0

0,0

0,3

Sludges from water clarification

a Z wyczeniem odpadw komunalnych; dane o odpadach komunalnych patrz dzia ,,Infrastruktura komunalna. Mieszkania tabl. 8 na str. 328. b Na terenach wasnych zakadw. c Na terenach wasnych zakadw i terenach innych.
a Excluding municipal waste; data on municipal waste see the chapter Municipal infrastructure. Dwellings, table 8 on
page 328. b On own plant grounds. c On own plant grounds and other lands.

Environmental protection

115

TABL. 29 (40). NAKADY NA RODKI TRWAE SUCE OCHRONIE RODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ a
(ceny biece)
OUTLAYS ON FIXED ASSETS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT a
(current prices)
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

W MILIONACH ZOTYCH
IN MILLION ZLOTYS
Ochrona rodowiska ...............................

5986,5 10926,2 10127,8 10851,2 Environmental protection

w tym:

of which:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu .......................................................

1149,5

2219,4

2319,5

w tym nakady na nowe techniki i technologie spalania paliwb ......................

406,9

727,1

1193,6

770,7

of which outlays on modern fuel combustion technologiesb

Gospodarka ciekowa i ochrona wd .......

3615,6

7206,1

5656,7

5631,7

Wastewater management and protection of waters

oczyszczanie ciekw komunalnych .....

839,3

1626,4

945,7

1203,5

municipal wastewater treatment

sie kanalizacyjn odprowadzajc


cieki i wody opadowe .......................

2464,0

5241,0

4325,3

3995,0

sewage network for the transport of


wastewater and precipitation water

systemy obiegowego zasilania wod ....

45,9

21,2

14,5

5,5

Gospodarka odpadami, ochrona gleb,


wd podziemnych i powierzchniowych

847,5

989,4

930,2

1408,9

Waste management, protection of soils,


underground and surface waters

Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu ........................................................

7,6

27,4

200,6

152,6

Protection of biodiversity and landscape

w tym ochrona i odbudowa gatunkw


i siedlisk .............................................

6,1

16,1

196,1

145,8

of which the protection and reconstruction of species and habitats

Zmniejszanie haasu i wibracji ..................

113,9

141,6

513,8

409,5 Noise and vibration reduction

Gospodarka wodna .................................

1715,8

3565,4

2787,9

2598,7 Protection of air and climate

w tym nakady na:

of which outlays on:

rotary system of water supply

3059,3 Water management

nakady na:

outlays on:

Ujcia i doprowadzenia wody ...................

863,3

1798,4

1119,6

Stacje uzdatniania wody ...........................

291,8

709,4

374,5

1020,6 Water intakes and systems


445,9 Water treatment plants

Zbiorniki i stopnie wodne ...........................

335,3

441,4

394,5

720,9 Water reservoirs and falls

Regulacj i zabudow rzek i potokw .......

108,5

223,2

265,8

349,3

Obwaowania przeciwpowodziowe i stacje


pomp ......................................................

116,9

392,8

633,5

522,6 Flood embankments and pump stations

Regulation and management of rivers


and streams

UDZIA W NAKADACH INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ w %


SHARE IN INVESTMENT OUTLAYS IN THE NATIONAL ECONOMY in %
Ochrona rodowiska .................................

4,6

5,0

4,3

4,7 Environmental protection

Gospodarka wodna ...................................

1,3

1,6

1,2

1,3 Water management

W RELACJI DO PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOc w %


IN RELATION TO GROSS DOMESTIC PRODUCT c in %
Ochrona rodowiska .................................

0,61

0,76

0,63

0,65 Environmental protection

Gospodarka wodna ...................................

0,17

0,25

0,17

0,18 Water management

a Nakady te uwzgldniono rwnie w nakadach inwestycyjnych we waciwych sekcjach gospodarki narodowej.


b Obejmujce m.in. modernizacj kotowni i ciepowni. c Dane za lata 2005, 2010 i 2012 skorygowano, patrz uwagi oglne
dziau Rachunki narodowe, ust. 1 na str. 685.
a These outlays are also included in the appropriate sections of the national economy. b Including i.a. modernization of
boiler and thermal energy plants. c Data for 2005, 2010 and 2012 have been corrected, see general notes in the chapter
National accounts, item 1 on page 685.

116

Stan i ochrona rodowiska

TABL. 30 (41). EFEKTY RZECZOWE UZYSKANE W WYNIKU PRZEKAZANIA DO UYTKU INWESTYCJI


OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
TANGIBLE EFFECTS OF INVESTMENTS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND WATER MANAGEMENT
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

Ochrona rodowiska

Environmental protection

Oczyszczalnie ciekw:

Wastewater treatment plants:

obiekty .......................................................

118

80

90

74

w tym oczyszczalnie:

facilities
of which:

biologiczne .............................................

70

49

63

53

z podwyszonym usuwaniem biogenw

przepustowo oczyszczalni w dam /d .....

122,8

121,6

56,9

420,5

mechanicznych ......................................

27,6

42,1

17,2

19,7

chemicznych ..........................................

3,9

9,2

0,1

3,2

chemical

biologicznych .........................................

56,1

62,2

37,0

392,1

biological

z podwyszonym usuwaniem biogenw

35,2

8,2

2,5

5,5

Sie kanalizacyjna w km odprowadzajca:

biological
with increased biogene removal
capacity of treatment plants in dam3/24 h
mechanical

with increased biogene removal


Sewage network in km for the transport of:

cieki ..........................................................

5417

8462

7056

6368

wody opadowe ...........................................

352

837

715

639

Zdolno przekazanych do eksploatacji


urzdze w tys. t/r w zakresie:

wastewater
precipitation water
Ability of completed systems, in thous. t/y,
to:

redukcji zanieczyszcze: pyowych ...........

238,0

4,2

162,4

18,4

gazowych .........

4,3

16,7

35,6

168,9

unieszkodliwiania odpadw .......................

732

1345

1907

1318

w tym skadowania .................................

615

1031

794

968

of which landfilling

gospodarczego wykorzystania odpadw

528

3495

15,9

1757

economic use of waste

Rekultywacja terenw skadowania odpadw w ha ....................................................

26

76

102

84

Gospodarka wodna

reduce: particulate pollutants


gas pollutants
waste treatment

Reclamation of areas used for depositing


waste in ha
Water management

78,4 Capacity of water intakesa in dam3/24 h

Wydajno uj wodnych w dam /d ............

98,4

106,3

70,5

Uzdatnianie wody w dam3/d ..........................

146,8

127,8

76,7

118,3 Water treatment in dam3/24 h

Sie wodocigowa w km ...............................

5576

6271

4028

4315 Water supply network in km

Pojemno zbiornikw wodnych w hm ........

51,9

0,2

0,5

4,9 Capacity of water reservoirs in hm3

Regulacja i zabudowa rzek i potokw w km

280

299

385

297

78

110

305

156 Flood embankments in km

Obwaowania przeciwpowodziowe w km ......

Regulation and management of rivers and


streams in km

a Bez uj w energetyce zawodowej.


U w a g a. Ponadto oddano do uytku indywidualne przydomowe oczyszczalnie ciekw: w 2005 r. 1782, w 2010 r.
10159, w 2012 r. 11791 i w 2013 r. 15871, o cznej przepustowoci w dam3/d: w 2005 r. 2,1, w 2010 r. 19,3,
w 2012 r. 22,7 i w 2013 r. 25,0.
a Excluding water intakes in power generating plants.
N o t e. Moreover, independent wastewater treatment facilities were completed: 1782 in 2005, 10159 in 2010, 11791
in 2012 and 15871 in 2013 with a total capacity in dam3/24 h of: 2,1 in 2005, 19,3 in 2010, 22,7 in 2012 and 25,0 in 2013.

Environmental protection

117

TABL. 31 (42). FUNDUSZE OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 R.


ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT FUNDS IN 2013

WYSZCZEGLNIENIE

Ogem
Total

WojeNarowdzkie
dowy
VoivodNational
ship

w mln z

SPECIFICATION

in mln zl

RODKI
FUNDS
Stan funduszy na pocztek roku ................. 18367,5 11214,8
Zwikszenia stanu funduszy ........................

1981,5

1228,7

Opaty za korzystanie ze rodowiska ..............

1206,4

864,1

7152,7 Funds at the beginning of the year


752,8 Increases of funds
342,3 Payments for use of natural environment

w tym:

of which:

gospodarka ciekowa i ochrona wd ..........

159,6

55,2

104,4

wastewater management and protection of


water

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu .........................................................

244,9

85,7

159,2

protection of air and climate

gospodarka odpadami .................................

118,2

41,2

77,0

z tytuu dziaalnoci grniczej ......................

254,3

254,3

due to mining activity

recykling pojazdw wycofanych z eksploatacji .........................................................

375,5

375,5

recycling of end of life vehicles

Kary za naruszenie wymaga w zakresie


ochrony rodowiska .....................................

17,8

16,1

1,7

Wpywy z tytuu sprzeday jednostek przyznanej emisji ................................................

65,8

42,7

Otrzymane nadwyki .......................................

110,9

Przychody finansowe ......................................

558,0

300,8

rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej i ze rde zagranicznych ....................

3,8

Pozostae zwikszenia funduszy ....................

18,8

5,0

Zmniejszenia stanu funduszy ......................

2533,1

1842,9

690,2 Decreases of funds

Dotacje ............................................................

2288,6

1744,4

544,2 Grants

Koszty dziaalnoci operacyjnej ......................

224,1

84,1

Koszty finansowe ............................................

19,1

14,3

Inne koszty i pozostae zmniejszenia funduszy

1,3

0,1

Stan funduszy na koniec roku ..................... 17815,8 10600,5

waste management

Fines for violating environmental protection


requirements

23,1 Income from sale of assigned amount units


110,9 Received surpluses
257,2 Financial revenues
3,8

Resources from European Union budget and


from foreign sources

13,8 Other increases of funds

140,0 Costs of operating activity


4,8 Financial costs
1,2 Other costs and decreases of funds
7215,3 Funds at the end of the year

DZIEDZINY FINANSOWANIA
DOMAIN OF FINANCING
O G E M ...................................................

4916,0

2793,3

Gospodarka ciekowa i ochrona wd .............

1555,4

529,3

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1294,0

693,9

600,1 Protection of air and climate


206,1 Waste management

Gospodarka odpadami ....................................

601,9

395,8

Pozostae dziedziny ........................................

1464,8

1174,3

2122,7 T O T A L
1026,1

Wastewater management and protection of


water

290,5 Others

U w a g a. Ponadto urzdy marszakowskie oraz Inspekcja Ochrony rodowiska przekazay: do budetw powiatw
92,4 mln z (w tym 88,0 mln z z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska) oraz do budetw gmin 419,5 mln z (w tym
265,0 mln z z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska oraz 127,6 mln z z tytuu opat i kar za usuwanie drzew i krzeww).
r d o: dane Zarzdu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
N o t e. Moreover, marshals offices and the Inspectorate for Environmental Protection transferred: to powiats budgets
92,4 mln zl (of which 88,0 mln zl from payments for use of natural environment) and to gminas budgets 419,5 mln zl
(of which 265,0 mln zl from payments for use of natural environment and 127,6 mln zl from payments and fines for removal
of trees and bushes).
S o u r c e: data of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

DZIA III
ORGANIZACJA PASTWA

CHAPTER III
ORGANIZATION OF THE STATE

Organy przedstawicielskie

Representative organs

Kadencje Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej


Polskiej zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 IV 1997 r., art. 98, ust. 1:
Sejm: VI kadencji od 5 XI 2007 r. do 7 XI 2011 r.,
VII kadencji od 8 XI 2011 r.
Senat: VII kadencji od 5 XI 2007 r. do 7 XI 2011 r.,
VIII kadencji od 8 XI 2011 r.
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybieranego w wyborach powszechnych trwa
5 lat.
Lech Wasa od 23 XII 1990 r. do 23 XII 1995 r.
Aleksander Kwaniewski
od 23 XII 1995 r.
do 23 XII 2000 r.,
od 23 XII 2000 r.
do 23 XII 2005 r.
Lech Aleksander Kaczyski od 23 XII 2005 r.
do 10 IV 2010 r.a.
Bronisaw Maria Komorowski od 6 VIII 2010 r.

Terms of office of the Sejm and Senate of the


Republic of Poland in accordance with the Constitution of the Republic of Poland, dated 2 IV 1997,
Art. 98, par. 1:
Sejm:
VI term from 5 XI 2007 to 7 XI 2011,
VII term since 8 XI 2011.
Senate: VII term from 5 XI 2007 to 7 XI 2011,
VIII term since 8 XI 2011.
The term of office of the President of the Republic of Poland, elected in a general election,
lasts 5 years.
Lech Wasa from 23 XII 1990 to 23 XII 1995.
Aleksander Kwaniewski
from 23 XII 1995
to 23 XII 2000,
from 23 XII 2000
to 23 XII 2005.
Lech Aleksander Kaczyski from 23 XII 2005
to 10 IV 2010 a.
Bronisaw Maria Komorowski since 6 VIII 2010.

a Kadencja przerwana na skutek tragicznej mierci Prezydenta w katastrofie lotniczej w Smolesku; zgodnie z art. 131, ust. 2
Konstytucji, do czasu wyboru nowego Prezydenta, Marszaek Sejmu tymczasowo wykonywa obowizki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
a The term of office interrupted due to the tragic death of the President in a plane crash in Smolensk; according to
Art. 131, par. 2 of the Constitution, until the election of a new President, the Marshal of the Sejm temporarily discharged
the duties of the President of the Republic of Poland.
Uwaga do tablic 1, 4 i 13
Frekwencja wyborcza oznacza stosunek liczby oddanych gosw (wanych kart do gosowania) do oglnej liczby osb
uprawnionych do gosowania, z wyjtkiem wyborw do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 r. (patrz notka
do tabl. 1).
Note to tables 1, 4 and 13
Voting turnout constituted the rate of the number of votes cast (valid voting cards) to the total number of entitled voters,
with the exception of the elections to the Sejm and Senate of the Republic of Poland in 2007 (see footnote to the table 1).
TABL. 1 (43). WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ELECTIONS TO THE SEJM AND SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND
WYSZCZEGLNIENIE

Uprawnieni do gosowania w tys. ............

Sejm
Sejm

Senat
Senate

Senat
Senate

21 X 2007

9 X 2011

30615,5

30762,9

Oddane gosy: w tysicach ..................... 16477,7 16475,7


w % uprawnionych .........

Sejm
Sejm

53,82a

53,81a

Persons entitled to vote in thous.

15050,0 15048,3 Votes cast: in thousands


48,92

48,92

w tym gosy wane:

in % of entitled voters
of which valid votes:

w tysicach ...................................... 16142,2 16190,8


w % uprawnionych ...........................

SPECIFICATION

52,73

52,88

14369,5 14531,5
46,71

47,24

in thousands
in % of entitled voters

a Frekwencja wyborcza, liczona jako stosunek liczby osb, ktrym wydano karty do gosowania do oglnej liczby osb
uprawnionych do gosowania, wyniosa po 53,88%.
r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
a The voting turnout, calculated as the rate of the number of persons, who were brought out the voting cards to the total
number of entitled voters, amounted to 53,88%.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.

Organization of the State

119

TABL. 2 (44). WYNIKI WYBORW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 X 2011 R.


WEDUG KOMITETW WYBORCZYCH
RESULTS OF THE ELECTION TO THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND ON 9 X 2011
BY ELECTION COMMITTEES

WYSZCZEGLNIENIE

Zarejes- Oddane gosy wane


trowani
Valid votes cast
Uzyskane
kandydaci
mandaty
w odRegisteMandates
w tys.
red can- in thous. setkach
received
in percent
didates

O G E M ........................................
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ........................................
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo ..............................................

7035

14369,5

100,00

915

5629,8

39,18

916

4295,0

29,89

Komitet Wyborczy Ruch Palikota .......


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ....................................
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ..................................
Komitet Wyborczy Wyborcw Mniejszo Niemiecka .............................
Pozostae komitety wyborczea ...........

860

1439,5

10,02

917

1201,6

8,36

913

1184,3

8,24

24
2490

28,0
591,2

0,19
4,12

SPECIFICATION

460 T O T A L
Election Committee Civic Platform of
207
the Republic of Poland
157 Election Committee Law and Justice
Election Committee Palikots Move40
ment
Election Committee Polish People's
28
Party
Election Committee Democratic Left
27
Aliance
Election Committee of Electors Ger1
man Minority
Other election committeesa

a Dotyczy 5 komitetw wyborczych, ktrych kandydaci nie uzyskali mandatw.


U w a g a. Posw wybierano spord kandydatw zarejestrowanych przez 11 komitetw wyborczych na 338 okrgowych listach kandydatw na posw w 41 okrgach wyborczych.
r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
a Concerns 5 election committees whose candidates did not receive mandates.
N o t e. Deputies were elected from among candidates registered by 11 election committees on 338 regional candidate
lists in 41 election districts.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.

TABL. 3 (45). WYNIKI WYBORW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 X 2011 R.


WEDUG KOMITETW WYBORCZYCH
RESULTS OF THE ELECTION TO THE SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND ON 9 X 2011
BY ELECTION COMMITTEES

WYSZCZEGLNIENIE

O G E M .......................................
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ........................................
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo ............................................
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ....................................
Komitet Wyborczy Wyborcw Rafa
Dutkiewicz .......................................
Komitet Wyborczy Wyborcw Marka
Borowskiego ...................................
Komitet Wyborczy Wyborcw Kazimierza Kutza ...................................
Komitet Wyborczy Wyborcw Cimoszewicz do Senatu ..........................
Pozostae komitety wyborczea ...........

Zarejes- Oddane gosy wane


trowani
Valid votes cast
Uzyskane
kandydaci
mandaty
w odRegisteMandates
w tys.
setkach
red can- in thous.
received
in percent
didates
500

14531,5

100,00

93

5173,3

35,60

93

3915,4

26,94

68

1363,8

9,39

261,1

1,80

104,2

0,72

81,7

0,56

1
236

39,1
3592,8

0,27
24,72

SPECIFICATION

100 T O T A L
Election Committee Civic Platform of
63
the Republic of Poland
31 Election Committee Law and Justice
Election Committee Polish Peoples
2
Party
Election Committee of Electors Rafa
1
Dutkiewicz
Election Committee of Electors of
1
Marek Borowski
Election Committee of Electors of
1
Kazimierz Kutz
Election Committee of Electors Cimo1
szewicz to the Senate
Other election committeesa

a Dotyczy 81 komitetw wyborczych, ktrych kandydaci nie uzyskali mandatw.


U w a g a. Senatorw wybierano spord kandydatw zarejestrowanych przez 88 komitetw wyborczych w 100 jednomandatowych okrgach wyborczych.
r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
a Concerns 81 election committees whose candidates did not receive mandates.
N o t e. Senators were elected from among candidates registered by 88 election committees in 100 single-member election districts.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.

120

Organizacja pastwa

TABL. 4 (46). WYBORY POSW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


ELECTIONS OF DEPUTIES TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
WYSZCZEGLNIENIE

7 VI 2009

Liczba mandatw .................................................

50

25 V 2014

51 Number of mandates

Liczba zarejestrowanych kandydatw na posw:


ogem ..............................................................

SPECIFICATION

Number of registered candidates for deputies:


1293

na 1 mandat ......................................................

25,9

Uprawnieni do gosowania w tys. .........................

30565,3

Oddane gosy: w tysicach ..................................

7497,3

1277

total

25,0

per mandate

30636,5 Persons entitled to vote in thous.


7297,5 Votes cast: in thousands

w % uprawnionych ......................

24,53

23,82

w tym gosy wane: w tysicach ......................

7364,8

7069,5

w % uprawnionych ...........

24,10

23,08

in % of entitled voters
of which valid votes: in thousands
in % of entitled voters

U w a g a. W wyniku wyborw wszystkie mandaty zostay obsadzone, w tym w dniu 7 VI 2009 r. wybrano 11 kobiet,
a w dniu 25 V 2014 r. 12 kobiet.
r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
N o t e. As a result of elections all mandates were filled, of which on 7 V 2009, 11 women were elected and on 25 V 2014
12 women.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.

TABL. 5 (47). WYNIKI WYBORW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 V 2014 R.


WEDUG KOMITETW WYBORCZYCH
RESULTS OF THE ELECTION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON 25 V 2014
BY ELECTION COMMITTEES

WYSZCZEGLNIENIE

Zarejes- Oddane gosy wane


trowani
Valid votes cast
Uzyskane
kandydaci
mandaty
w odRegisteMandates
w tys.
red can- in thous. setkach
received
in percent
didates

SPECIFICATION

O G E M ........................................

1277

7069,5

100,00

51 T O T A L

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ........................................

130

2271,2

32,13

19

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo ............................................

130

2246,9

31,78

19 Election Committee Law and Justice

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz


Lewicy
DemokratycznejUnia
Pracy ...............................................

130

667,3

9,44

Coalition Election Committee Democratic Left AlianceLabour Union

Komitet Wyborczy Nowa Prawica


Janusza Korwin-Mikke ...................

130

505,6

7,15

Election Committee New Right of


Janusz Korwin-Mikke

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe ....................................

130

480,8

6,80

Election Committee Polish People's


Party

Pozostae komitety wyborczea ............

627

897,7

12,70

Election Committee Civic Platform of


the Republic of Poland

Other election committeesa

a Dotyczy 7 komitetw wyborczych, ktrych kandydaci nie uzyskali mandatw.


U w a g a. Posw do Parlamentu Europejskiego wybierano spord kandydatw zarejestrowanych przez 12 komitetw
wyborczych na 130 listach kandydatw na posw w 13 okrgach wyborczych.
r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
a Concerns 7 election committees whose candidates did not receive mandates.
N o t e. Deputies to the European Parliament were elected from among candidates registered by 12 election committees
on 130 candidate lists in 13 election districts.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.

Organization of the State

121

TABL. 6 (48). POSOWIE I SENATOROWIE


Stan na pocztku kadencji
DEPUTIES AND SENATORS
As of the beginning of the term of office
Sejm
WYSZCZEGLNIENIE

Senat

Sejm

Senate

Rzeczypospolitej Polskiej kadencje


of the Republic of Poland terms
VI

VII

VII

SPECIFICATION

VIII

OGEM
TOTAL
O G E M ....................................

460

460

100

W tym kobiety ....................................

94

110

100 T O T A L
13 Of which women

WEDUG WIEKU
BY AGE
2129 lat .........................................

20

10

x 2129

3039 ..............................................

79

84

14

4 3039

4049 ..............................................

156

132

25

19 4049

5059 ..............................................

162

164

44

45 5059

43

70

17

32 60 and more

60 lat i wicej ....................................

WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA


BY EDUCATIONAL LEVEL
Wysze .............................................

420

422

92

Policealne i rednie ..........................

40

37

Zasadnicze zawodowe .....................

94 Tertiary
6 Post-secondary and secondary
Basic vocational

r d o: dane Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.


S o u r c e: data of the Chancellery of the Sejm and the Chancellery of the Senate.

TABL. 7 (49). KLUBY POSELSKIE VII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
DEPUTY CLUBS OF THE VII TERM OF THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2013
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

Czonkowie
Members

SPECIFICATION

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska ........

203

Parliamentary Club Civic Platform

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo .......

137

Parliamentary Club Law and Justice

Klub Poselski Twj Ruch .....................................

36

Deputies Club Your Movea

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego ..............................................................

33

Parliamentary Club of the Polish People's Party

Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej .....

26

Deputies Club Democratic Left Alliance

Klub Parlamentarny Solidarna Polska ..................

17

Parliamentary Club Solidary Poland

Posowie niezrzeszeni ...........................................

a Do 8 X 2013 r. Klub Poselski Ruch Palikota.


r d o: dane Kancelarii Sejmu.
a Until 8 X 2013 Depiutes Club Palikots Movement.
S o u r c e: data of the Chancellery of the Sejm.

Independent deputies

122

Organizacja pastwa

TABL. 8 (50). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI VI ORAZ VII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE VI AND VII TERM OF THE SEJM
OF THE REPUBLIC OF POLAND
WYSZCZEGLNIENIE

Kadencje Sejmu
Sejm terms

SPECIFICATION

VIIa

VI
Posiedzenia .............................................................

100

Dni obrad .................................................................

294

Wpyw projektw ustawb ..........................................

1511

57 Sessions
162 Days in session
712 Inflow of draft lawsb

z inicjatywy:

by initiative of:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .................

28

12

the President of the Republic of Poland

Senatu .................................................................

114

54

the Senate

Rady Ministrw ....................................................

674

227

the Council of Ministers

posw ..................................................................

493

386

deputies

komisji sejmowych ...............................................

183

17

Sejm committees

obywateli ..............................................................

19

16

citizens

Ustawy uchwalone ..................................................

952

w tym ustawy uchwalone w trybie pilnym ........

32

310 Laws passed

11

w tym ustawy, do ktrych Senat:

of which laws passed by the urgent procedure


of which laws to which the Senate:

wnis poprawki ...............................................

465

102

zgosi wniosek o odrzucenie ...........................

Ustawy, do ktrych Prezydent Rzeczypospolitej


Polskiej zgosi wniosek o ponowne rozpatrzenie ........................................................................

19

Laws voted by the President of the Republic of


Poland

Podjte uchway w formie apeli, rezolucji, owiadcze i deklaracji ...................................................

289

152

Resolutions passed in the form of appeals, resolutions, statements and declarations

Interpelacje poselskie ..............................................

24409

22902 Interpellations by deputies

w tym zgoszone indywidualnie ...........................

21405

19183

Zapytania poselskie ................................................

10598

w tym zgoszone indywidualnie ...........................

9841

Pytania w sprawach biecych ...............................

947

Informacje biece ..................................................

85

submitted amendments
submitted motions for rejection

of which submitted individually

5760 Inquiries submitted by deputies


4797

of which submitted individually

565 Questions in current affairs


50 Current information

a Dane dotycz okresu od 8 XI 2011 r. do 31 XII 2013 r. b Dotyczy projektw, ktrym nadano numer druku, a tym samym
rozpoczto procedowanie cieki legislacyjnej.
r d o: dane Kancelarii Sejmu.
a Data concern the period from 8 XI 2011 to 31 XII 2013. b Concerns draft laws with assigned form number which are
considered in legislative procedure.
S o u r c e: data of the Chancellery of the Sejm.

Organization of the State

123

TABL. 9 (51). DZIAALNO STAYCH KOMISJI SEJMOWYCH VI ORAZ VII KADENCJI SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ACTIVITIES OF STANDING COMMITTEES OF THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND
DURING THE VI AND VII TERM
Kadencje Sejmu

WYSZCZEGLNIENIE

Sejm terms
VIIa

VI

posieposieuchwalone
dzenia
dzenia
passed
czonczonkomisji
komisji
kowieb
kowieb
dezycomcomopinie
memmemmittee
mittee deraty opinbersb
bersb
desisessesions
sions
sions derata

Komisja Administracji i Cyfryzacjic ...

26

54

Komisja Edukacji, Nauki i Modziey


Komisja Etyki Poselskiej ..................
Komisja Finansw Publicznych ........
Komisja Gospodarki . ........................
Komisja Infrastruktury ......................
Komisja Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologiid ..................
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki e ....................................
Komisja Kultury i rodkw Przekazu
Komisja cznoci z Polakami za
Granic .........................................
Komisja Mniejszoci Narodowych
i Etnicznych ..................................
Komisja Obrony Narodowej .............

42
5
53
41
41

261
114
449
233
436

38
5
55
42
42

136
53
298
85
209

17

31

19

40
29

182
187

20

Komisja Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa ....


Komisja Odpowiedzialnoci Konstytucyjnej ..........................................
Komisja Polityki Spoecznej i Rodziny .............................................
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich .........................................
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ....
Komisja Samorzdu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej ....................
Komisja Skarbu Pastwa .................
Komisja Sprawiedliwoci i Praw
Czowieka .....................................
Komisja do Spraw Kontroli Pastwowej .........................................
Komisja do Spraw Sub Specjalnych ..............................................
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Spraw Wewntrznychf ........
Komisja Spraw Zagranicznych .........
Komisja Ustawodawcza ...................
Komisja Zdrowia ...............................

2
7

25
2
94
14
18

101

41
25

107
111

18
3

10
8

90

20

54

11

16

19
30

90
160

17
29

60
66

6
2

5
11

28

218

27

101

10

17

27

20

45

42

350

38

143

17

93

19

62

41

295

41

162

20

27
27

380
202

29
26

230
94

5
1

25

319

27

149

15

158

17

97

18

7
44
41
26
26
41

168
274
318
244
159
241

9
45
39
28
32
41

86
215
124
113
84
111

1
2
1

SPECIFICATION

Administration
and
Digitization
Committeec
Education, Science and Youth
Committee
Deputies' Ethics Committee
Public Finance Committee
Economic Committee
Infrastructure Committee
Innovation and New Technologies
Committeed
Physical Education, Sport and
Tourism Committeee
Culture and Media Committee
Committee on Liaison with Poles
Abroad
National and Ethnic Minorities Committee
National Defence Committee
Environmental Protection, Natural
Resources and Forestry Committee
Constitutional Accountability Committee

12 Social Policy and Family Committee


Rules and Deputies Affairs Com56
mittee
Agriculture and Rural Development
9
Committee
Local Self-Government and Regio30
nal Policy Committee
10 State Treasury Committee
Justice and Human Rights Commit23
tee
26 State Control Committee
75
48
11
57
294
20

Special Services Committee


European Union Affairs Committee
Internal Affairs Committeef
Foreign Affairs Committee
Legislative Committee
Health Committee

a Dane dotycz okresu od 8 XI 2011 r. do 31 XII 2013 r. b Stan w kocu okresu. c, d Powoana: c 23 XI 2012 r.,
d 29 X 2010 r. e Do 12 I 2009 r. Komisja Kultury Fizycznej i Sportu. f Do 8 XI 2012 r. Komisja Administracji i Spraw
Wewntrznych.
U w a g a. W Sejmie dziaao rwnie: w VI kadencji 8 komisji nadzwyczajnych i 4 komisje ledcze, w VII kadencji
6 komisji nadzwyczajnych.
r d o: dane Kancelarii Sejmu.
a Data concern the period from 8 XI 2011 to 31 XII 2013. b End of the period. c, d Established on: c 23 XI 2012,
d 29 X 2010. e Until 12 I 2009 Physical Education and Sport Committee. f Until 8 XI 2012 Administration and Internal
Affairs Committee.
N o t e. In the VI term of the Sejm there were also 8 special committees and 4 investigative committees, in the VII term
of the Sejm 6 special committees.
S o u r c e: data of the Chancellery of the Sejm.

124

Organizacja pastwa

TABL. 10 (52). KLUBY I KOA SENACKIE VIII KADENCJI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
SENATE CLUBS AND GROUPS OF THE VIII TERM OF THE SENATE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2013
As of the 31 XII
Czonkowie
Members

WYSZCZEGLNIENIE

SPECIFICATION

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska ........

62 Parliamentary Club Civic Platform

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo .......

30 Parliamentary Club Law and Justice

Koo Senatorw Niezalenych ..............................

4 Independent Senators Group

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego ..............................................................

2 Parliamentary Club of the Polish Peoples Party

Klub Parlamentarny Solidarna Polska ..................

2 Parliamentary Club Solidary Poland

r d o: dane Kancelarii Senatu.


S o u r c e: data of the Chancellery of the Senate.

TABL. 11 (53). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI VII ORAZ VIII KADENCJI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE VII AND VIII TERM OF THE SENATE
OF THE REPUBLIC OF POLAND
Kadencje Senatu
Senate terms

WYSZCZEGLNIENIE

SPECIFICATION

VIIIa

VII
Posiedzenia .....................................................

83

Dni obrad .........................................................

173

46 Sessions
85 Days in session

Inicjatywy ustawodawcze ................................

124

58 Legislative initiatives

Ustawy rozpatrzone ........................................

967

302 Laws considered

w tym:
ustawy uchwalone w trybie szczeglnym

of which:
b

ustawy, do ktrych:

laws, to which:

wniesiono poprawki .................................

472

102

zgoszono wniosek o odrzucenie .............

Liczba zgoszonych poprawek do rozpatrzonych ustaw ...................................................

5408

1059

w tym:
przyjte przez Sejm .....................................

laws passed by the extraordinary procedureb

amendments were submitted


motions for rejection were submitted
Number of modifications submitted to considered laws
of which:

4652

901

accepted by the Sejm

143

rejected by the Sejm

odrzucone przez Sejm .................................

756

Podjte uchway ..............................................

1241

legislacyjne ..................................................

965

436 Resolutions passed


302

okolicznociowe ...........................................

40

34

pozostae .....................................................

236

100

legislative
circumstantial
others

a Dane dotycz okresu od 8 XI 2011 r. do 31 XII 2013 r. b Przewidzianym dla ustaw wyraajcych zgod na ratyfikacj
umowy midzynarodowej oraz ustaw o zmianie Konstytucji, odpowiednio art. 90, ust. 2 oraz art. 235, ust. 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r.
r d o: dane Kancelarii Senatu.
a Data concern the period from 8 XI 2011 to 31 XII 2013. b Stipulated for statutes, granting consent for ratification of
an international agreement and for bills to amend the Constitution, Art. 90, par. 2 and Art. 235, par. 4 respectively, of the
Constitution of the Republic of Poland, dated 2 IV 1997.
S o u r c e: data of the Chancellery of the Senate.

Organization of the State

125

TABL. 12 (54). DZIAALNO STAYCH KOMISJI SENACKICH VII ORAZ VIII KADENCJI SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ACTIVITIES OF STANDING COMMITTEES OF THE SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND
DURING THE VII AND VIII TERM
Kadencje Senatu
Senate terms
VIIIa

VII
WYSZCZEGLNIENIE

Komisja Budetu i Finansw Publicznychc

czonkowieb
membersb

posieposiedzenia
dzenia
czonkomisji
komisji
kowieb
comcommemmittee
mittee
bersb
sessessions
sions

SPECIFICATION

161

10

139 Budget and Public Finance Committeec

Komisja Gospodarki Narodowej ..................

16

353

14

141 National Economy Committee

Komisja Kultury i rodkw Przekazu ..........

11

100

11

55 Culture and Media Committee

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu ................

117

11

43 Science, Education and Sport Committee

Komisja Obrony Narodowej ........................

16

107

14

46 National Defence Committee

Komisja Praw Czowieka, Praworzdnoci


i Petycjid ...................................................

319

143

Human Rights, the Rule of Law and Petitions Committee d

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich ................................................

107

39

Rules, Ethics and Senatorial Affairs Committee

Komisja Rodziny i Polityki Spoecznej ........

215

12

95 Family and Social Policy Committee

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi e .............

15

171

16

87

Agriculture and Rural Development Committee e

Komisja Samorzdu Terytorialnego i Administracji Pastwowej ............................

11

301

12

141

Local Self-Government and State Administration Committee

Komisja Spraw Emigracji i cznoci z Polakami za Granic ....................................

17

97

10

50

Emigration Affairs and Contacts with Poles


Abroad Committee

Komisja Spraw Unii Europejskiej ................

19

157

11

85 European Union Affairs Committee

Komisja Spraw Zagranicznych ....................

185

11

98 Foreign Affairs Committee

Komisja rodowiskac ..................................

15

109

65 Environment Committeec

Komisja Ustawodawcza ..............................

455

14

Komisja Zdrowia ..........................................

10

132

12

230 Legislative Committee


62 Health Committee

a Dane dotycz okresu od 8 XI 2011 r. do 31 XII 2013 r. b Stan w kocu okresu. c Powoana 14 I 2009 r. d, e Do 31 XII
2008 r.: d Komisja Praw Czowieka i Praworzdnoci, e Komisja Rolnictwa i Ochrony rodowiska.
r d o: dane Kancelarii Senatu.
a Data concern the period from 8 XI 2011 to 31 XII 2013. b End of the period. c Established on 14 I 2009. d, e Until 31 XII
2008: d Human Rights and the Rule of Law Committee, e Agriculture and Environmental Protection Committee.
S o u r c e: data of the Chancellery of the Senate.

126

Organizacja pastwa

TABL. 13 (55). WYBORY DO ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.


ELECTIONS TO ORGANS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN 2010
A. WYBORY RADNYCH W DNIU 21 XIa
ELECTIONS OF COUNCILLORS ON 21 XIa
Rady gminb
Gmina councilsb

WYSZCZEGLNIENIE
SPECIFICATION

Rady miast
w miastach na
prawach powiatu
City councils in cities
with powiat status

w gminach
o liczbie
mieszkacw
in gminas
by number
of population
ogem
total

ogem
total

powyej
do
20 tys.
20 tys.
more
up to
than 20
20 thous.
thous.

Liczba mandatw ..............................


37848
32280
Number of mandates
Liczba zarejestrowanych kandydatw
na radnych:
Number of registered candidates for
councillors:
w tysicach ....................................
160,0
106,8
in thousands
na 1 mandat ...................................
4,2
3,3
per mandate
Uprawnieni do gosowania w tys. ...... 20209,8 13123,5
Persons entitled to vote in thous.
Oddane gosy: w tysicach ............... 10157,9 6854,9
Votes cast:
in thousands
w % uprawnionych
50,3
52,2
in % of entitled voters
w tym gosy wane:
of which valid votes:
w tysicach ................................ 9787,5 6664,4
in thousands
w % uprawnionych .....................
48,4
50,8
in % of entitled voters

Sejmiki
w tym
wojeRada
Rady
wdztw
m.st.
powiatw
VoivodWarPowiat
ship
szawy
councils
regional
of which
councils
Council
of the
Capital
City
Warszawa

Rady
dzielnic
m.st.
Warszawy
District
councils
of the
Capital
City
Warszawa

5568

1701

60

6290

561

409

53,2

20,7

1,0

61,3

8,9

3,2

9,5

12,2

17,3

9,7

15,9

7,8

7086,2

10041,0

1341,8

20567,8

30608,5

1339,3

3303,0

4175,9

647,8

10299,2

14466,0

647,0

46,6

41,6

48,3

50,1

47,3

48,3

3123,1

4022,1

619,4

9457,3

12721,4

625,0

44,1

40,1

46,2

46,0

41,6

46,7

B. WYBORY BEZPOREDNIE WJTW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST


DIRECT ELECTIONS OF VILLAGE MAYORS, MAYORS AND PRESIDENTS OF CITIES

WYSZCZEGLNIENIE

Ogem
Total

Wjtowie
Village
mayors

Burmistrzowie
Mayors

Prezydenci
miast
Presidents
of cities

SPECIFICATION

I TURA WYBORW c
I ELECTION ROUND c
Liczba mandatw ...................................
Liczba zarejestrowanych kandydatw:
ogem ................................................
na 1 mandat ........................................
Uprawnieni do gosowania w tys. ...........

2479
7775
3,1
30609,1

1576

796

107 Number of mandates


Number of registered candidates:
4376
2808
591
total
2,8
3,5
5,5
per mandate
8589,0 10008,4 12011,6 Persons entitled to vote in thous.

a Zgodnie z ustaw z dnia 15 III 2002 r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) z pniejszymi
zmianami, Warszawa jest gmin majc status miasta na prawach powiatu, w skad ktrej wchodzi 18 dzielnic. b Bez rad
miast w miastach na prawach powiatu; dane dotyczce uprawnionych do gosowania i oddanych gosw nie obejmuj tych
okrgw wyborczych, w ktrych nie przeprowadzono gosowania z uwagi na fakt, e liczba kandydatw bya rwna lub
mniejsza od liczby mandatw. c Wybory odbyy si w dniu 21 XI.
a In compliance with the law on the System of the Capital City Warszawa, dated 15 III 2002 (Journal of Laws No. 41,
item 361) with later amendments, Warszawa is a gmina possessing city status with powiat status, encompassing 18 city
districts. b Excluding city councils in cities with powiat status; data concerning persons entitled to vote as well as cast votes
do not include election districts where voting was not conducted because the number of candidates was equal or lower than
number of mandates. c Elections took place on 21 XI.

Organization of the State

127

TABL. 13 (55). WYBORY DO ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. (dok.)


ELECTIONS TO ORGANS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN 2010 (cont.)
B. WYBORY BEZPOREDNIE WJTW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST (dok.)
DIRECT ELECTIONS OF VILLAGE MAYORS, MAYORS AND PRESIDENTS OF CITIES (cont.)
Wjtowie
Village
mayors

Ogem
Total

WYSZCZEGLNIENIE

Burmistrzowie
Mayors

Prezydenci
miast
Presidents
of cities

SPECIFICATION

I TURA WYBORW c (dok.)


I ELECTION ROUND c (cont.)
Oddane gosy: w tysicach ....................
w % uprawnionych ........
w tym gosy wane:
w tysicach .....................................
w % uprawnionych ..........................
Liczba obsadzonych mandatw .............

14482,7
47,3

4549,7
53,0

4905,2
49,0

14242,2
46,5
1741

4464,2
52,0
1172

4811,0
48,1
517

5027,7 Votes cast: in thousands


41,9
in % of entitled voters
of which valid votes:
4967,1
in thousands
41,4
in % of entitled voters
52 Number of filled mandates

II TURA WYBORW d
II ELECTION ROUNDd
Liczba mandatw ...................................
Liczba kandydatw .................................
Uprawnieni do gosowania w tys. ...........
Oddane gosy: w tysicach ....................

738
1475
12205,0
4308,5

404
808
2205,3
1039,0

279
557
3951,3
1474,0

55
110
6048,4
1795,5

Number of mandates
Number of candidates
Persons entitled to vote in thous.
Votes cast: in thousands

w % uprawnionych ........
w tym gosy wane:
w tysicach .....................................
w % uprawnionych ..........................

35,3

47,1

37,3

29,7

4261,9
34,9

1028,1
46,6

1458,9
36,9

1774,9
29,3

in % of entitled voters
of which valid votes:
in thousands
in % of entitled voters

c, d Wybory odbyy si w dniu: c 21 XI, d 5 lub 19 XII.


r d o: dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
c, d Elections took place on: c 21 XI, d 5 or 19 XII.
S o u r c e: data of the National Electoral Commission.
TABL. 14 (56). RADNI ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO
COUNCILLORS OF ORGANS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS
Radni

WYSZCZEGLNIENIE

rad
gmina
gmina
councilsa

Councillors of

rad miast
w miastach
sejmikw
na prawach
wojerad
powiatub
wdztw
powiatw
city
voivodship
powiat
councils
regional
councils
in cities
councils
with powiat
statusb

SPECIFICATION

STAN W DNIU WYBORW 21 XI 2010 R.


AS OF ELECTION DAY 21 XI 2010
O G E M ...................................
w tym kobiety ...........................
w wieku:
1829 lat ........................................
3039 .............................................
4049 .............................................
5059 .............................................
60 lat i wicej ...................................

37848
9561

2110
560

6290
1118

2006
6651
11025
12981
5185

217
475
462
599
357

137
802
1808
2565
978

561 T O T A L
127
of which women
aged:
12 1829
77 3039
157 4049
209 5059
106 60 and more

a Bez radnych rad miast w miastach na prawach powiatu. b cznie z radnymi rad dzielnic m.st. Warszawy.
a Excluding councillors of city councils in cities with powiat status. b Including councillors of the Capital City Warszawa
district councils.

128

Organizacja pastwa

TABL. 14 (56). RADNI ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO (dok.)


COUNCILLORS OF ORGANS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS (cont.)
Radni

WYSZCZEGLNIENIE

rad
gmina
gmina
councilsa

Councillors of

rad miast
w miastach
sejmikw
na prawach
wojerad
powiatub
wdztw
powiatw
city
voivodship
powiat
councils
regional
councils
in cities
councils
with powiat
statusb

SPECIFICATION

STAN W DNIU 31 XII 2013 R.


AS OF 31 XII 2013
Ogem
TotaI
O G E M ...................................

37726

2134

6275

561 T O T A L

W tym kobiety ..................................

9710

616

1213

140 Of which women

Wedug wieku
By age
1829 lat ........................................

985

101

62

3039 .............................................

5290

452

605

10 1829
62 3039

4049 .............................................

9541

448

1333

101 4049

5059 .............................................

13547

572

2638

226 5059

60 lat i wicej ...................................

8363

561

1637

162 60 and more

Wedug poziomu wyksztacenia


By educational level
Wysze ............................................

12879

1746

4809

Policealne i rednie .........................

15175

342

1277

Zasadnicze zawodowe ....................

8358

41

174

Gimnazjalne i podstawowe .............

1314

15

523 Tertiary
33 Post-secondary and secondary
5 Basic vocational
Lower secondary and primary

Wedug grup zawodwc


By occupational groupsc
Przedstawiciele wadz publicznych,
wysi urzdnicy i kierownicy ........

2599

441

2606

320 Managers

Specjalici .......................................

8012

1104

1943

199 Professionals

Technicy i inny redni personel .......

4905

202

395

Pracownicy biurowi .........................

2717

157

425

7 Clerical support workers

Pracownicy usug i sprzedawcy ......

3574

95

264

1 Service and sales workers

Rolnicy, ogrodnicy, lenicy i rybacy

9611

437

Robotnicy przemysowi i rzemielnicy ..............................................

2603

17

52

1 Craft and related trades workers

Operatorzy i monterzy maszyn


i urzdze ....................................

1488

18

30

Pracownicy przy pracach prostych

691

15

Siy zbrojne ......................................

279

15

16

19

Technicians and associate professionals

Skilled agricultural, forestry and


fishery workers

Plant and machine operators, and


assemblers

Elementary occupations
1 Armed forces occupations

a Bez radnych rad miast w miastach na prawach powiatu. b cznie z radnymi rad dzielnic m.st. Warszawy. c W podziale
wedug grup zawodw nie uwzgldniono radnych bdcych bezrobotnymi, niepracujcymi i uczcymi si; emeryci i rencici
ujmowani s wedug zawodu wykonywanego przed przejciem na emerytur lub rent.
r d o: w zakresie radnych w dniu wyborw dane Pastwowej Komisji Wyborczej.
a Excluding councillors of city councils in cities with powiat status. b Including councillors of the Capital City Warszawa
district councils. c In the division by occupational groups, data do not include unemployed, not working and studying councillors; retirees and pensioners are classified by occupation performed before taking retirement.
S o u r c e: in regard to councillors on election day data of the National Electoral Commission.

Organization of the State

129

TABL. 15 (57). WYROKI I POSTANOWIENIA TRYBUNAU KONSTYTUCYJNEGO


VERDICTS AND DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL
WYSZCZEGLNIENIE
Zgodno ustaw lub ratyfikowanych umw
midzynarodowych z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodno
ustaw z umowami midzynarodowymi,
ktrych ratyfikacja wymagaa uprzedniej
zgody wyraonej w ustawie .......................
Zgodno przepisw prawa (wydawanych
przez centralne organy pastwowe)
z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej,
ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi i ustawami ........................................

2005

54

2010

35

2012

2013

SPECIFICATION

33

The conformity of statutes or ratified international agreements to the Constitution of


the Republic of Poland and the conformity of statutes to international agreements, the ratification of which requires
34
prior consent granted by statute

The conformity of law statutes (issued by


central state organs) to the Constitution
of the Republic of Poland, ratified international agreements and statutes
9

Zgodno z Konstytucj Rzeczypospolitej


Polskiej celw lub dziaalnoci partii politycznych .....................................................

The conformity to the Constitution of the


Republic of Poland of the purposes or

activities of political parties

Pytania prawne .............................................

27

46

43

40 Questions of law

Skargi konstytucyjne .....................................

61

30

40

42 Constitutional complaints

U w a g a. Trybuna Konstytucyjny dziaa na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r. oraz ustawy
z dnia 1 VIII 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) z pniejszymi zmianami. Trybuna Konstytucyjny skada si z 15 sdziw, ktrzy wybierani s przez Sejm na 9-letni kadencj.
r d o: dane Trybunau Konstytucyjnego.
N o t e. The legal base of the activity of the Constitutional Tribunal is the Constitution of the Republic of Poland, dated
2 IV 1997 as well as the Law on the Constitutional Tribunal, dated 1 VIII 1997 (Journal of Laws No. 102, item 643) with later
amendments. The Constitutional Tribunal is composed of 15 judges who are chosen by the Sejm for a 9-year term.
S o u r c e: data of the Constitutional Tribunal.

TABL. 16 (58). DZIAALNO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


ACTIVITY OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (OMBUDSMAN)
A. WPYW SPRAW I WYSTPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
CASES RECEIVED AND PRONOUNCEMENTS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER
(OMBUDSMAN)
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

WPYW SPRAW a
CASES RECEIVED a
O G E M ................................................. 51643 56641 62400 70002 T O T A L
W tym nowych spraw .................................... 27602 26575 28884 35310 Of which new cases
WYSTPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
PRONOUNCEMENTS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (OMBUDSMAN)
O G E M .................................................

407

404

422

449 T O T A L

Wystpienia o charakterze oglnym .............

244

293

292

281 Pronouncements of a general character

w tym wnioski o podjcie inicjatywy prawodawczej .............................................

89

95

151

143

w tym:

of which:
of which motions for undertaking a legislative initiative

Wnioski do Trybunau Konstytucyjnego


o stwierdzenie niezgodnoci przepisw
z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej ...

28

10

19

Motions to the Constitutional Tribunal for


ascertaining the incompatibility of regulations with the Constitution of the Republic of Poland
27

Przystpienie do skargi konstytucyjnej .........

10

12

13 Initiation of constitutional complaint

a Przez wpyw spraw rozumie si zarejestrowane w danym roku wszystkie pisma, tj.: listy od obywateli i innych
wnioskodawcw, notatki z przyj interesantw oraz z kontroli terenowych, dotyczce zarwno spraw bdcych w toku,
jak i spraw, ktrymi Rzecznik si jeszcze nie zajmowa; przez now spraw rozumie si pierwsze pismo zarejestrowane
w danej sprawie.
a Cases received are understood as all documents registered in a given year, i.e.: letters from citizens and other petitioners, notes from meetings with petitioners as well as from local inspections, concerning both on-going cases and cases the
Defender has not yet initiated; a new case means the first letter registered in a given case.
9 Rocznik Statystyczny 2014

130

Organizacja pastwa

TABL. 16 (58). DZIAALNO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (dok.)


ACTIVITY OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (cont.)
A. WPYW SPRAW I WYSTPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (dok.)
CASES RECEIVED AND PRONOUNCEMENTS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (cont.)
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

WYSTPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (dok.)


PRONOUNCEMENTS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (cont.)
Pytania prawne do Sdu Najwyszego ........

10

3 Questions of law to the Supreme Court

Kasacje ..........................................................

87

61

43

Skargi kasacyjne do Sdu Najwyszego


w sprawach pracy i cywilnych ...................

Cassational complaints to the Supreme


Court on labour and civil issues

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sdu


Administracyjnego .....................................

Cassational complaints to the Supreme


Administrative Court

Wnioski do Naczelnego Sdu Administracyjnego o wykadni przepisw .................

Motions to the Supreme Administrative


Court for interpretation of legal acts

Skargi do wojewdzkich sdw administracyjnych .......................................................

12

23

21

Complaints to administrative courts of first


instance

Przystpienie do postpowania sdowego


i administracyjnego ....................................

19

13

Joining a court proceedings and administrative proceedings

65 Cassations

B. NOWE SPRAWY ROZPATRZONE PRZEZ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


NEW CASES CONSIDERED BY THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (OMBUDSMAN)

WYSZCZEGLNIENIE

O G E M ......................... 2005
2010
2012
2013

Ogemb
Total b

Udzielono
PrzekaPodjto
wyjazano
do pronie
wedug
wadzei inforwacinia
macji
woci
AcceptClarificaDirected
ed for
tion and
to comconsidinformapetent
eration
tion
body
granted
389
545
529
766

19861
20360
18882
19803

Nie
podjto
Not
accepted for
consideration

SPECIFICATION

35060
34248
32224
42430

14109
12360
11746
20577

701 T O T A L
983
1067
1284

Prawo konstytucyjne i midzynarodowe ............................................

2808

1926

14

783

Prawo karne ....................................

13721

5673

373

7354

321 Criminal law

Prawo pracy i zabezpieczenie spoeczne ..........................................

5764

1886

328

3349

201 Labour law and social security

Prawo cywilne .................................

6389

1834

15

4233

307 Civil law

Prawo administracyjne i gospodarcze ...............................................

13155

9091

34

3724

306 Administrative and economic law

Krajowy Mechanizm Prewencji .......

328

153

172

Inne .................................................

265

14

188

85 Constitutional and international law

2 National Preventive Mechanism


62 Others

b cznie z pozostaymi z lat poprzednich.


U w a g a. Urzd Rzecznika Praw Obywatelskich utworzono na mocy ustawy z dnia 15 VII 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 14, poz. 147, z pniejszymi zmianami). Rzecznik Praw Obywatelskich
powoywany jest przez Sejm, za zgod Senatu, na wniosek Marszaka Sejmu albo grupy 35 posw. Jego kadencja trwa
5 lat.
r d o: dane Rzecznika Praw Obywatelskich.
b Including cases remaining from previous years.
N o t e. Institution of the Human Rights Defender (Ombudsman) was established upon the act on the Human Rights Defender, dated 15 VII 1987 (uniform text Journal of Laws 2001 No. 14, item 147, with later amendments). The Ombudsman
is appointed by the Sejm, with the consent of the Senate, on a motion of the Marshal of the Sejm or a group of 35 deputies.
The term runs for 5 years.
S o u r c e: data of the Human Rights Defender (Ombudsman).

Organization of the State

131

TABL. 17 (59). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI NAJWYSZEJ IZBY KONTROLI


SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE SUPREME AUDIT OFFICE
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

KONTROLE JEDNOSTKOWE
INDIVIDUAL ENTITY AUDITS
O G E M ..................................................
Ministerstwa i urzdy centralne .....................
Urzdy wojewdzkie .....................................
Inne urzdy, instytucje i jednostki pastwowe
Urzdy gmin ..................................................
Starostwa powiatowe ....................................
Urzdy marszakowskie ................................
Samorzdowe kolegia odwoawcze ..............
Inne urzdy i jednostki samorzdowe ...........

2903
186
128
850
557
189
67
13
228

2778
192
97
499
789
198
94
39
318

2856
225
99
461
788
185
76
12
478

2542
142
52
407
668
119
49
12
258

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe .......


Spkia ............................................................
Szkoy podstawowe, gimnazjalne, rednie
i wysze oraz przedszkolab .......................
Zakady opieki zdrowotnej .............................
Oddziay wojewdzkie Narodowego Funduszu Zdrowia ...............................................
Pozostae jednostki .......................................

45
222

8
176

25
99

17
169

174
109

219
64

187
115

195
138

20
115

16
69

28
78

33
283

TOTAL
Ministries and central offices
Voivodship offices
Other state offices, institutions and entities
Gmina offices
Powiat starost offices
Marshals offices
Local government appeal councils
Other local government offices and entities
Financial institutions and insurance companies
Companiesa
Primary, lower secondary, secondary and
tertiary schools as well as nursery schoolsb
Health care facilities
Voivodship branches of the National Health
Fund
Other entities

WYSTPIENIA POKONTROLNE
POST-AUDIT STATEMENTS
O G E M ..................................................
przekazane:
Prezesowi Rady Ministrw ............................
Ministrom i kierownikom urzdw centralnych ...........................................................
Wojewodom ...................................................
Kierownikom innych urzdw, instytucji i jednostek pastwowych .................................

3053

2995

2930

157
148

156
131

165
103

952

651

260

Wjtom, burmistrzom i prezydentom miast


Starostom ......................................................
Marszakom wojewdztw ..............................
Prezesom samorzdowych kolegiw odwoawczych ....................................................
Kierownikom innych urzdw i jednostek
samorzdowych .........................................
Kierownikom instytucji finansowych i ubezpieczeniowych ................................................
Osobom zarzdzajcym spkamia ...............
Kierownikom szk podstawowych, gimnazjalnych, rednich i wyszych oraz przedszkolib .........................................................
Kierownikom zakadw opieki zdrowotnej ....
Kierownikom oddziaw wojewdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ....................
Kierownikom pozostaych jednostek .............

541
199
63

821
194
119

857
191
76

13

40

12

242

329

650

54
237

8
160

26
92

186
95

245
59

123
115

11
150

19
63

33
227

2535 T O T A L
transferred to:
The Prime Minister
141 Ministers and directors of central offices
51 Voivods
Directors of other state offices, institutions
403
and entities
Village mayors, mayors and presidents of
cities
666
119 Starosts
49 Marshals of voivodships
Directors of local government appeal coun12
cils
Directors of other local government offices
and entities
253
Directors of financial institutions and insur17
ance companies
169 Persons managing companiesa
Directors of primary, lower secondary,
secondary and tertiary schools as well as
196
nursery schoolsb
137 Directors of health care facilities
Directors of the voivodship branches of the
33
National Health Fund
289 Directors of other entities

a Bez spek instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. b cznie z kuratoriami owiaty.


U w a g a. Najwysza Izba Kontroli dziaa na mocy ustawy z dnia 23 XII 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli (jednolity
tekst Dz. U. 2012 poz. 82, z pniejszymi zmianami). W wyniku przeprowadzonych kontroli Najwysza Izba Kontroli skierowaa zawiadomienia do organw powoanych do cigania przestpstw lub wykrocze: w 2005 r. 122, w 2010 r. 208,
w 2012 r. 136 i w 2013 r. 132, w tym do prokuratury odpowiednio: 84, 104, 85 i 79.
r d o: dane Najwyszej Izby Kontroli.
a Excluding companies of financial institutions and insurance companies. b Including school superintendents offices.
N o t e. The legal base of the activity of the Supreme Audit Office is the Law on the Supreme Audit Office, dated 23 XII
1994 (uniform text Journal of Laws 2012 item 82, with later amendments). As a result of conducted audits, the Supreme
Audit Office notified offices responsible for the prosecution of crimes and offences: 122 notifications in 2005, 208 in 2010,
136 in 2012 and 132 in 2013, including 84, 104, 85 and 79 respectively, to the prosecutors office.
S o u r c e: data of the Supreme Audit Office.

132

Organizacja pastwa

TABL. 18 (60). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH


SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE REGIONAL CHAMBERS OF AUDIT
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

Zbadane uchway i zarzdzenia ................. 128204 150905 161947 165349 Resolutions and directives investigated
w tym w sprawach:
of which in matters of:
budetu i jego zmian ............................... 77440 98761 94843 94277
budget and budget changes
wieloletniej prognozy finansowej i jej
multi-year financial projection and its
zmian ...................................................
x
10 24687 25529
changes
zacigania zobowiza wpywajcych
contracting liabilities affecting the
na wysoko dugu publicznego oraz
amount of public debt and granting
udzielania poyczek ............................
7167
8706
6051
5872
loans
podatkw i opat lokalnych ..................... 13823
7632 12471 16041
local taxes and charges
absolutorium ...........................................
2915
2882
2911
2900
vote of approval
Wydane opinie ............................................ 19528 23097 25555 25538 Opinions given
w tym w sprawach dotyczcych:
of which in matters of:
projektw budetw ................................
3069
2793
2964
3012
draft budgets
projektw uchwa o wieloletnich prognodraft resolutions on multi-year financial
zach finansowych ...............................
x
2682
2958
3008
projections
moliwoci sfinansowania deficytu oraz
a possibility of financing the deficit and
prawidowoci planowanej kwoty dua correctness of the planned amount
gu .......................................................
4420
2891
4826
6395
of debt
moliwoci spaty kredytu, poyczki lub
a possibility of paying back the credit,
wykupu papierw wartociowych .......
2988
5775
4340
4179
loan or redemption of securities
sprawozda z wykonania budetu .........
2986
2982
2972
2971
budget execution reports
wnioskw komisji rewizyjnych w sprawie
absolutorium .......................................
2969
2969
2966
Przeprowadzone kontrole gospodarki finansowej .................................................
1282
1303
1352
kompleksowe ......................................
788
787
727
problemowe ........................................
239
329
401
dorane ...............................................
174
148
196
sprawdzajce ......................................
81
39
28
gminy ......................................................
887
719
793
miasta na prawach powiatu ....................
39
22
21
powiaty ....................................................
204
106
69
wojewdztwa ..........................................
22
12
2
pozostae podmiotya ...............................
130
444
467
Skontrolowane sprawozdania z wykonania
budetw ................................................ 107045 123926 107327
Wnioski pokontrolneb .................................
631
663
774
przekazane:
ministrom i kierownikom urzdw centralnych ................................................
90
69
116
wojewodom .............................................
9
7
33
organom cigania prokuraturze i Policji
56
32
26
kierownikom innych jednostek ................
80
48
44
komisjom orzekajcym i rzecznikom
dyscypliny finansw publicznych ........
396
507
555
Raporty o stanie gospodarki finansowej ....
2
2
5
Przeprowadzone szkolenia ........................
311
347
237

2964

conclusions of the review committees


concerning the vote of approval

1292 Financial management audits


737
comprehensive
360
problem-focused
181
unscheduled
14
check-up
730
gminas
27
cities with powiat status
133
powiats
18
voivodships
384
other entitiesa
99391 Audited budget execution reports
721 Post-audit proposals b
transferred to:
ministers and the directors of central
106
offices
23
voivods
34
prosecutor's offices and the Police
56
directors of other entities
adjudicating committees and public fi502
nance discipline violation ombudsmen
8 Reports on financial management state
246 Organized trainings

a Zwizki jednostek samorzdu terytorialnego, samorzdowe osoby prawne, samorzdowe jednostki niemajce osobowoci prawnej (jednostki i zakady budetowe oraz do 2010 r. gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych i fundusze celowe). b Bez wystpie pokontrolnych przekazanych kierownikom skontrolowanych jednostek.
U w a g a. Regionalne izby obrachunkowe s pastwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek
samorzdu terytorialnego; dziaaj na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r. oraz ustawy z dnia
7 X 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity tekst Dz. U. 2012 poz. 1113, z pniejszymi zmianami).
r d o: dane Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
a Unions of local government units, local government legal persons, local government entities without legal personality
(budgetary units and establishments as well as until 2010 auxiliary units of budgetary units and appropriated funds).
b Excluding post-audit reports transferred to directors of the audited entities.
N o t e. Regional chambers of audit are state bodies of supervision and control of the financial management of local
government units; they operate pursuant to the Constitution of the Republic of Poland, dated 2 IV 1997 and the Law on the
Regional Chambers of Audit, dated 7 X 1992 (uniform text Journal of Laws 2012 item 1113, with later amendments).
S o u r c e: data of the National Council of the Regional Chambers of Audit.

Organization of the State


Administracja publiczna

Public administration

Uwagi oglne
Prezentowane informacje o administracji publicznej dotycz zatrudnienia i wynagrodze w administracji pastwowej i samorzdu terytorialnego
oraz samorzdowych kolegiach odwoawczych
i obejmuj jednostki zaliczane wedug PKD 2007
do grupy Administracja publiczna oraz polityka
gospodarcza i spoeczna w sekcji Administracja
publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne.
1. Do administracji pastwowej zalicza si:
1) naczelne i centralne organy administracji cznie
z pracownikami zatrudnionymi w ich placwkach
zagranicznych:
a) instytucje naczelne i centralne (np. kancelarie:
Sejmu, Senatu i Prezydenta, ministerstwa,
urzdy centralne),
b) terenowe organy administracji rzdowej niezespolonej (np. izby i urzdy skarbowe i celne,
okrgowe inspektoraty pracy, urzdy statystyczne, regionalne izby obrachunkowe oraz
do 2010 r. gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych);
2) terenowe organy administracji rzdowej zespolonej: urzdy wojewdzkie, jednostki pomocniczej
dziaalnoci usugowej (np. inspektoraty: inspekcji handlowej, nadzoru budowlanego, weterynarii,
farmaceutyczne, ochrony rodowiska, ochrony
rolin i nasiennictwa oraz urzdy ochrony zabytkw i kuratoria owiaty);
3) niektre agencje pastwowe (np. Agencj Rezerw Materiaowych, Polsk Agencj Rozwoju
Przedsibiorczoci oraz od 2009 r. Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) oraz jednostki pomocnicze administracji pastwowej
wraz z oddziaami regionalnymi.
2. Do administracji samorzdu terytorialnego
zalicza si:
1) gminy i miasta na prawach powiatu:
a) urzdy gmin i jednostki pomocniczej dziaalnoci
usugowej (np. jednostki usug komunalnych oraz
od 2009 r. zarzdy drg),
b) urzdy miast na prawach powiatu i jednostki
pomocniczej dziaalnoci usugowej (np. orodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz od 2009 r. zarzdy drg);
2) powiaty, tj. starostwa powiatowe i jednostki
pomocniczej dziaalnoci usugowej (np. urzdy
pracy, zarzdy drg);
3) wojewdztwa, tj. urzdy marszakowskie i wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne
(np. urzdy pracy, zarzdy melioracji i urzdze
wodnych oraz od 2009 r. zarzdy drg).
3. Samorzdowe kolegia odwoawcze s organami waciwymi do rozpatrywania m.in. odwoa
od decyzji, zaale na postanowienia jednostek
samorzdu terytorialnego.
4. Dane o przecitnych wynagrodzeniach w administracji pastwowej nie uwzgldniaj wynagrodze osb zatrudnionych w placwkach zagranicznych.

General notes

133

Information presented concerning public administration involves employment and wages and
salaries in the state administration, local government administration and local government appeal councils and covers entities included, in accordance with NACE Rev. 2, in the group Public
administration and economic and social policy in
the section Public administration and defence;
compulsory social security.
1. State administration comprises:
1) principle and central organs of administration
including the personnel employed in their foreign
entities:
a) principle and central institutions (e.g., chancelleries of: the Sejm, the Senate and the President, ministries, central offices),
b) territorial organs of non-combined government administration (e.g., fiscal and customs
chambers and offices, district work inspectorates, statistical offices, regional chambers of
audit and until 2010 auxiliary units of budgetary units);
2) territorial organs of combined government administration: voivodship offices, auxiliary service
entities (e.g., inspectorates of: trade, construction supervision, veterinary, pharmaceutical, environmental protection, plant protection and seed
production as well as monument preservation
offices and school superintendents offices);
3) some state agencies (e.g., Material Reserves
Agency, Polish Agency for Enterprise Development and since 2009 Agency for Restructuring
and Modernisation of Agriculture) and auxiliary
entities of state administration with regional
units.
2. Local government administration comprises:
1) gminas and cities with powiat status:
a) gmina offices and auxiliary service entities
(e.g., municipal service entities and since
2009 public road boards),
b) offices of cities with powiat status and
auxiliary service entities (e.g., geodetic and
cartographic documentation centres and since
2009 public road boards);
2) powiats, i.e., powiat starost offices and auxiliary
service entities (e.g., labour offices, public road
boards);
3) voivodships, i.e., marshals offices and voivodship local government organizational entities
(e.g., labour offices, drainage and water facility
boards and since 2009 public road boards).
3. Local government appeal councils are bodies
competent for examining, inter alia, appeals against
concluding decisions, complaints against procedural
decisions of local government units.
4. Data concerning average wages and salaries in
the state administration do not include wages and
salaries of persons employed in entities abroad.

134

Organizacja pastwa

TABL. 19 (61). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION
2005
WYSZCZEGLNIENIE
SPECIFICATION

2010

2012

2013

przecitne zatrudnienie
average
paid employment

2005

2010

2012

2013

przecitne miesiczne
wynagrodzenia brutto w z
average monthly gross wages
and salaries in zl

O G E M .............................................
TOTAL
Administracja pastwowa .........................
State administration
w tym:
of which:
naczelne i centralne organy administracji ..................................................
principle and central organs of administration

367733

440597

430811

428078 3008,03 4013,76 4260,80 4347,45

164642

183869

181249

177743 3462,00 4595,54 4748,99 4854,26

123087

133356

131262

129063 3684,46 4817,62 4980,35 5087,11

urzdy wojewdzkie ..............................


voivodship offices

13012

11467

11227

11165 2575,08 3703,28 3899,63 4041,32

Administracja samorzdu terytorialnego ...


Local government administration

202293

255732

248565

249347 2635,61 3593,03 3901,40 3982,96

gminy i miasta na prawach powiatu ......


gminas and cities with powiat status

145663

175793

166195

168032 2761,03 3610,21 3974,02 4032,87

38784

44022

44075

44266 3294,41 4338,37 4513,90 4452,14

47048

56931

57046

56336 2161,19 3244,66 3464,83 3592,54

9582

23008

25324

24979 3058,70 4323,89 4408,64 4528,08

5505

12479

13880

13755 3306,41 4500,01 4502,63 4639,71

798

996

997

988 5271,08 6084,58 6166,44 6228,23

344941

414061

418515

415139 3144,68 4184,00 4339,93 4431,42

164537

183751

181194

177679 3463,65 4597,59 4749,96 4855,40

123015

133294

131233

129032 3686,14 4819,25 4981,11 5087,95

13003

11445

11217

11160 2576,11 3707,31 3901,54 4042,30

179606

229318

236324

236472 2847,76 3848,74 4021,57 4109,07

131426

150968

154970

156210 2961,87 3979,67 4147,89 4212,68

37816

43261

43649

43723 3352,40 4388,09 4540,48 4486,09

38607

55396

56038

55296 2406,60 3292,42 3497,06 3626,67

9573

22954

25316

24966 3060,55 4330,28 4409,43 4529,40

5502

12470

13872

13742 3307,52 4502,05 4504,13 4642,20

798

992

997

988 5271,08 6104,81 6166,44 6228,23

w tym urzdy miast na prawach powiatu ...............................................


of which offices of cities with powiat
status
powiaty ...................................................
powiats
wojewdztwa .........................................
voivodships
w tym urzdy marszakowskie ...........
of which marshals' offices
Samorzdowe kolegia odwoawcze ..........
Local government appeal councils
W tym bez zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach
publicznych ..........................................
Of which excluding persons employed
in intervention and public works
Administracja pastwowa .........................
State administration
w tym:
of which:
naczelne i centralne organy administracji ..................................................
principle and central organs of administration
urzdy wojewdzkie ..............................
voivodship offices
Administracja samorzdu terytorialnego
Local government administration
gminy i miasta na prawach powiatu ......
gminas and cities with powiat status
w tym urzdy miast na prawach powiatu ...............................................
of which offices of cities with powiat
status
powiaty ...................................................
powiats
wojewdztwa .........................................
voivodships
w tym urzdy marszakowskie ...........
of which marshals' offices
Samorzdowe kolegia odwoawcze ..........
Local government appeal councils

Organization of the State

135

Struktura terytorialna

Territorial structure

Po II wojnie wiatowej obowizywa w Polsce


trzystopniowy podzia administracyjny kraju, istniejcy rwnie w okresie midzywojennym. Terytorium kraju podzielone byo na: 17 wojewdztw, 330
powiatw, a na szczeblu podstawowym 704
miasta i 2993 gminy.
Z dniem 1 I 1955 r. zniesione zostay gminy, a na
ich miejsce utworzono 8790 gromad.
Lata 19551972 byy okresem, w ktrym nastpowaa do intensywna likwidacja gromad,
a jednoczenie wystpia tendencja tworzenia
nowych powiatw.
W kocu 1972 r. istniao ju 390 powiatw (w tym
75 miast majcych status prawny powiatw) i 4315
gromad.
Z dniem 1 I 1973 r. zniesione zostay gromady,
a na ich miejsce utworzono 2365 gmin.
1 VI 1975 r. zniesiono powiaty, a w miejsce 17
wojewdztw i 5 miast wydzielonych utworzono 49
wojewdztw. Na szczeblu podstawowym jednostkami podziau administracyjnego byy gminy i miasta oraz dzielnice w wikszych miastach.
Od 27 V 1990 r. termin ,,gmina stosuje si do
kadej jednostki stopnia podstawowego obejmujcej zarwno miasto (gmina miejska) lub teren
wiejski (gmina wiejska), jak i miasto wraz z otaczajcym je obszarem wiejskim (gmina miejsko-wiejska).
Z dniem 1 I 1999 r. wprowadzono nowy zasadniczy trjstopniowy podzia terytorialny pastwa,
ktrego jednostkami s: gminy, powiaty i wojewdztwa. Utworzono 308 powiatw i 65 miast na prawach powiatu oraz 16 wojewdztw. Bez zmian
pozosta podzia na gminy, ktrych byo 2489.
W dniu 31 XII 2013 r. byo 16 wojewdztw, 314
powiatw, 66 miast na prawach powiatu oraz 2479
gmin.
Jednostkami pomocniczymi w gminach s m.in.
soectwa. Wedug stanu w dniu 31 XII 2013 r. byy
40583 soectwa.

After the Second World War, Poland was divided


according to the three-level administrative structure
effective during the interwar period. The territory
of the country was divided into: 17 voivodships,
330 powiats (counties), and on the primary level
704 towns and 2993 gminas (communes).
On 1 I 1955, the gminas were dissolved and replaced by 8790 gromads.
Between 1955 and 1972 occurred intensive reductions of the number of gromads, accompanied
by tendencies to create new powiats.
At the end of 1972, there were 390 powiats
(of which 75 were cities with powiat status) and
4315 gromads.
On 1 I 1973, gromads were dissolved and replaced by 2365 gminas.
On 1 VI 1975, powiats were eliminated, and the
existing 17 voivodships and 5 separated cities were
replaced by 49 voivodships. On the basic level the
gminas, the towns and the districts in bigger cities
were the units of administrative division.
Since 27 V 1990 the notion gmina has been
related to every unit of basic level of territorial
division, i.e.: town (urban gmina) or rural area (rural
gmina) as well as town with surrounding it rural
area (urban-rural gmina).
On 1 I 1999 a new fundamental three-tier territorial division of the country was introduced, the
entities of which are: gminas, powiats and voivodships. A total of 308 powiats and 65 cities with
powiat status as well as 16 voivodships were
created. This change did not affect gminas, of
which there were 2489.
On 31 XII 2013 there were 16 voivodships, 314
powiats, 66 cities with powiat status and 2479
gminas.
Among others, village administrators offices comprise auxiliary entities in gminas. As of 31 XII 2013,
there were 40583 such offices.

TABL. 20 (62). GMINY W 2013 R.


Stan w dniu 31 XII
GMINAS IN 2013
As of 31 XII
O powierzchni Area
GRUPY GMIN
300,0
WEDUG LICZBY LUDNOCI Ogem poniej
km2
5,0 20,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 i wicej
GROUPS OF GMINAS
Total
below 19,9 49,9 99,9 149,9 199,9 249,9 299,9
BY NUMBER OF POPULATION
5,0 km2
and
more
O G E M T O T A L ...............
Poniej 2500 ...............................
Below
2500 4999 .............................
5000 7499 .............................
7500 9999 .............................
1000014999 .............................
1500019999 .............................
2000039999 .............................

2479a
41

6
1

101
1

227
6

678
16

769
8

351
5

168
2

83
1

96
1

577
611
369
369
174
211

3
1

10
10
5
18
19
34

38
31
18
29
19
42

226
169
83
94
25
26

212
221
139
99
38
34

54
101
66
61
27
28

24
40
28
29
22
19

4
19
16
18
9
10

6
19
14
20
15
18

a W tym 66 gmin majcych rwnie status miasta na prawach powiatu, ktre podano w tabl. 21 na str. 136.
a Of which 66 gminas that are also cities with powiat status which are given in the table 21 on page 136.

136

Organizacja pastwa

TABL. 20 (62). GMINY W 2013 R. (dok.)


Stan w dniu 31 XII
GMINAS IN 2013 (cont.)
As of 31 XII
O powierzchni Area
GRUPY GMIN
300,0
WEDUG LICZBY LUDNOCI Ogem poniej
km2
5,0
20,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
GROUPS OF GMINAS
Total
below 19,9 49,9 99,9 149,9 199,9 249,9 299,9 i wicej
2
BY NUMBER OF POPULATION
5,0 km
and
more
40000 99999 .......................
100000199999 .......................
200000999999 .......................
1000000 i wicej .......................
and more

88
23
15
1

43
1

22
16
1

8
5
5

5
1
3

2
1

r d o: w zakresie powierzchni dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.


S o u r c e: in regard to area data of the Head Office of Geodesy and Cartography.
TABL. 21 (63). MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
CITIES WITH POWIAT STATUS IN 2013
As of 31 XII
GRUPY MIAST NA PRAWACH
POWIATU WEDUG LICZBY
LUDNOCI
GROUPS OF CITIES WITH
POWIAT STATUS BY NUMBER
OF POPULATION
O G E M T O T A L ..................
Poniej 50000 .................................
Below
50000 74999 ............................
75000 99999 ............................
100000149999 ............................
150000199999 ............................
200000499999 ............................
500000999999 ............................
1000000 i wicej ............................
and more

O powierzchni
Ogem
Total

poniej
below
25,0 km2

25,0
49,9

50,0
99,9

Area

100,0
299,9

300,0
499,9

500,0 km2
i wicej
and more

66
5

2
1

14
2

26
1

21
1

12
10
16
7
11
4
1

9
2
1

2
6
13
3
1

2
2
4
9
3

1
1

1000,0
1499,9

1500,0
1999,9

2000,0 km2
i wicej
and more

r d o: w zakresie powierzchni dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.


S o u r c e: in regard to area data of the Head Office of Geodesy and Cartography.
TABL. 22 (64). POWIATY W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
POWIATS IN 2013
As of 31 XII
GRUPY POWIATW
WEDUG LICZBY LUDNOCI
GROUPS OF POWIATS
BY NUMBER OF POPULATION
O G E M T O T A L ....................
Poniej 50000 .................................
Below
50000 74999 ..............................
75000 99999 ..............................
100000149999 ..............................
150000199999 ..............................
200000 i wicej ..............................
and more

O powierzchni Area
Ogem
Total

100,0
299,9
km2

300,0
499,9

500,0
999,9

314
69

28
5

153
50

92
13

28
1

97
67
57
18
6

1
2

10
4
6
3

49
26
22
5
1

29
25
17
6
2

7
7
9
2
2

1
3
3

r d o: w zakresie powierzchni dane Gwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.


S o u r c e: in regard to area data of the Head Office of Geodesy and Cartography.

Organization of the State

137

Obrona narodowa
i bezpieczestwo publiczne

National defence
and public safety

Uwagi oglne

General notes

1. Dziaalno w zakresie obrony narodowej


regulowana jest ustaw z dnia 21 XI 1967 r.
o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 241,
poz. 2416, z pniejszymi zmianami) oraz ustaw
z dnia 11 IX 2003 r. o subie wojskowej onierzy
zawodowych (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 90,
poz. 593, z pniejszymi zmianami) i prowadzona
jest przez budetowe jednostki organizacyjne
podlege Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane, okrelone w obwieszczeniu
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 VI 2013 r.
(MP poz. 557).
2. Zgodnie z przyjtym przez Rad Ministrw
w dniu 5 VIII 2008 r. Programem profesjonalizacji
Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata
20082010 w strukturze zasobw osobowych
Wojska Polskiego nastpiy zmiany polegajce
m.in. na zwolnieniu i przeniesieniu do rezerwy
z dniem 30 VIII 2009 r. onierzy odbywajcych
zasadnicz sub wojskow oraz na uzupenianiu
korpusu szeregowych onierzy zawodowych (m.in.
spord byych onierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej suby wojskowej), a take na
utworzeniu w 2010 r. Narodowych Si Rezerwowych.
3. Dziaalno w zakresie bezpieczestwa publicznego prowadz jednostki budetowe podlege
lub nadzorowane przez:
Prezesa Rady Ministrw, tj. Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego i Agencja Wywiadu,
utworzone na mocy ustawy z dnia 24 V 2002 r.
o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego i Agencji Wywiadu (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 29,
poz. 154, z pniejszymi zmianami), w miejsce
zlikwidowanego 29 VI 2002 r. Urzdu Ochrony
Pastwa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne
utworzone na mocy ustawy z dnia 9 VI 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (jednolity
tekst Dz. U. 2012 poz. 621, z pniejszymi
zmianami),
Ministra Spraw Wewntrznych, tj. gwnie: Policja, Stra Graniczna, Biuro Ochrony Rzdu,
Pastwowa Stra Poarna (w tym obrona cywilna kraju).

1. Activity within the scope of national defence


is regulated by the Law on the General Obligation
to Defend the Republic of Poland, dated 21 XI 1967
(uniform text Journal of Laws 2004 No. 241,
item 2416, with later amendments) and the Law on
Military Service of Professional Soldiers, dated
11 IX 2003 (uniform text Journal of Laws 2010
No. 90, item 593, with later amendments) and is
conducted by organizational budgetary units subordinated to the Minister of National Defence or
supervised by him, which are defined in the announcement of the Minister of National Defence,
dated 12 VI 2013 (Monitor Polski item 557).
2. According to The Programme of Professionalisation of Polish Armed Forces for the years
20082010 adopted on 5 VIII 2008 by the Council
of Ministers, changes occurred in the human resources structure of the Polish Military. They involve, i.a., discharging and transferring soldiers
doing their mandatory military service to the reserve
on 30 VIII 2009 and supplementing the corps of
professional private soldiers (i.a., with former soldiers of mandatory and extended mandatory military service), as well as creating National Reserve
Forces in 2010.
3. Activity within the scope of public safety
is conducted by budgetary units subordinated or
supervised by:
the Prime Minister, i.e., the Internal Security
Agency and the Foreign Intelligence Agency,
created on the basis of the Law on the Internal
Security Agency and the Foreign Intelligence
Agency, dated 24 V 2002 (uniform text Journal
of Laws 2010 No. 29, item 154, with later
amendments), instead of the Office of State Protection, liquidated on 29 VI 2002, and the Central Anti-Corruption Bureau, created on the basis
of the Law on the Central Anti-Corruption Bureau, dated 9 VI 2006 (uniform text Journal
of Laws 2012 item 621, with later amendments),
the Minister of the Interior, i.e., primarily: the
Police, the Border Guard, the Government Protection Bureau, the State Fire Service (including
civil defence).

TABL. 23 (65). STAN OSOBOWY WOJSKA POLSKIEGO a


Stan w dniu 31 XII
POLISH MILITARY PERSONNELa
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

onierze zawodowi ..................................

77903

95439

95318

97036 Professional soldiers

generaowie ..........................................

153

120

104

89

oficerowie starsi ....................................

11837

10294

9961

9908

SPECIFICATION

generals
senior officers

a W 2005 r. byo take 52067 onierzy zasadniczej suby wojskowej i 5054 nadterminowej zasadniczej suby wojskowej, a w 2010 r. 133 onierzy nadterminowej zasadniczej suby wojskowej.
a In 2005, there were also 52067 soldiers of mandatory military service and 5054 of extended mandatory military service
and in 2010 133 soldiers of extended mandatory military service.

138

Organizacja pastwa

TABL. 23 (65). STAN OSOBOWY WOJSKA POLSKIEGOa (dok.)


Stan w dniu 31 XII
POLISH MILITARY PERSONNELa (cont.)
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

onierze zawodowi (dok.)

Professional soldiers (cont.)

oficerowie modsi ..................................

15257

11172

9866

10010

junior officers

chorowie i podoficerowie ..................

43778

39288

34467

35528

warrant officers/ensigns and non-commissioned officers

szeregowi ..............................................

6878

34565

40920

41501

privates

a Notka patrz na str. 137.


U w a g a. Ponadto wedug stanu w dniu 31 XII:
1. Suba kandydacka liczya: w 2005 r. 1526 kandydatw na onierzy zawodowych, w 2010 r. 2342, w 2012 r.
2482 i w 2013 r. 2423.
2. Narodowe Siy Rezerwowe liczyy: w 2010 r. 2816 onierzy rezerwy, w 2012 r. 10010 i w 2013 r. 10152.
r d o: dane Ministerstwa Obrony Narodowej.
a See footnote on page 137.
N o t e. Moreover, as of 31 XII:
1. Candidate service consisted of: 1526 candidates for professional soldiers in 2005, 2342 in 2010, 2482 in 2012 and 2423
in 2013.
2. National Reserve Forces consisted of: 2816 reserve soldiers in 2010, 10010 in 2012 and 10152 in 2013.
S o u r c e: data of the Ministry of National Defence.

TABL. 24 (66). ZATRUDNIENI W WOJSKU POLSKIM


Stan w dniu 31 XII
PAID EMPLOYMENT IN THE POLISH MILITARY
As of 31 XII
Ogem
Grand total
WYSZCZEGLNIENIE

ogem
total

w tym
kobiety
of which
women

onierze
zawodowi
Professional
soldiers

Pracownicy
cywilni
wojska
Civilian
employees
of the
military

O G E M ....................................
2005

135228a

22472

77903

52271

2010

143671a

22676

95439

48099

2012

140416

21628

95318

45098

2013

142207

22306

97036b

45171c

z wyksztaceniem:

SPECIFICATION

TOTAL

by education:

Wyszym ........................................

41051

10146

25762

15289

Tertiary

Policealnym i rednim ....................

64735

10494

44050

20685

Post-secondary and secondary

Zasadniczym zawodowym .............

18595

1030

11064

7531

Basic vocational

Gimnazjalnym i podstawowym .......

17826

636

16160

1666

Lower secondary and primary

a cznie z onierzami nadterminowej zasadniczej suby wojskowej nieuwzgldnionymi w dalszym podziale. b, c W tym
kobiety: b 2798, c 19508.
r d o: dane Ministerstwa Obrony Narodowej.
a Including soldiers of extended mandatory military service not included in further division. b, c Of which women:
b 2798, c 19508.
S o u r c e: data of the Ministry of National Defence.

Organization of the State

139

Uwaga do tablic 25 i 28
Wynagrodzenia onierzy zawodowych, onierzy nadterminowej zasadniczej suby wojskowej i funkcjonariuszy nie
zawieraj skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne emerytalne, rentowe i chorobowe (ustawa z dnia
23 VII 2003 r., Dz. U. Nr 166, poz. 1609, z pniejszymi zmianami); wynagrodzenia pracownikw cywilnych podaje si ze
skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne paconymi przez ubezpieczonego pracownika.
Note to tables 25 and 28
Wages and salaries of professional soldiers, soldiers of extended mandatory military service and functionaries do not
include contributions to compulsory social security retirement, pension and illness (law dated 23 VII 2003, Journal
of Laws No. 166, item 1609, with later amendments); wages and salaries of civilian employees are given including contributions to compulsory social security paid by the insured employee.

TABL. 25 (67). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W WOJSKU POLSKIM


PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE POLISH MILITARY
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

PRZECITNE ZATRUDNIENIE
AVERAGE PAID EMPLOYMENT
a

143410

139190

onierze zawodowi ..............................

73671

94721

94621

97323 Professional soldiers

Pracownicy cywilni wojska ...................

51972

48018

44569

43860 Civilian employees of the military

O G E M ........................................ 132085

141183 T O T A L

PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO w z


AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES in zl
onierze zawodowi ..............................

3229,39

4048,99

4119,10

4247,02 Professional soldiers

generaowie ...................................... 10081,52 13473,43 14002,44 14293,66

generals

oficerowie starsi ................................ 5294,68

7183,50

7422,05

7639,55

senior officers

oficerowie modsi .............................. 3607,21

5130,02

5347,81

5470,18

junior officers

chorowie i podoficerowie .............. 2691,09

3947,91

4181,75

4325,70

warrant officers/ensigns and non-commissioned officers

szeregowi ......................................... 1764,12

2821,55

2964,98

3153,53

privates

Pracownicy cywilni wojska ................... 1972,00

2913,28

3217,66

3299,13 Civilian employees of the military

a cznie z onierzami nadterminowej zasadniczej suby wojskowej (w 2005 r. 6442 i w 2010 r. 671) nieuwzgldnionymi w dalszym podziale.
r d o: dane Ministerstwa Obrony Narodowej.
a Including soldiers of extended mandatory military service (6442 in 2005 and 671 in 2010) not included in further
division.
S o u r c e: data of the Ministry of National Defence.

140

Organizacja pastwa

TABL. 26 (68). UDZIA WOJSKA POLSKIEGO W MISJACH I OPERACJACH POKOJOWYCH WEDUG KRAJW
PARTICIPATION OF THE POLISH MILITARY IN PEACEKEEPING MISSIONS
AND OPERATIONS BY COUNTRY
onierze
zawodowi
Professional
soldiers

Ogem
Total

WYSZCZEGLNIENIE

O G E M ........................................
2005a
2010
2012
2013

4819b
5944
6140
5223

4262
5832
5959
5149

Afganistan ...........................................

4375

4320

Bonia i Hercegowina .........................

106

102

Kosowo ................................................

677

666

65c

Pozostae kraje ....................................

Pracownicy
cywilni
wojska
Civilian
employees
of the
military

SPECIFICATION

96 T O T A L
112
181
74
55 Afghanistan
4 Bosnia and Herzegovina
11 Kosovo

61

4 Other countries

a, b cznie z udziaem: a w Midzynarodowych Siach Stabilizacyjnych w Iraku, b onierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej suby wojskowej (461) nieuwzgldnionymi w dalszym podziale. c W tym Mali (39 osb) i Gruzja
(13 osb).
U w a g a. Polska uczestniczy w misjach i operacjach pokojowych od 1953 r. W latach 19532013 Polska uczestniczya
w 85 misjach i operacjach pokojowych, w ktrych wzio udzia (cznie z Midzynarodowymi Siami Stabilizacyjnymi
w Iraku w latach 20032008) 113317 osb (onierzy i pracownikw cywilnych wojska).
r d o: dane Ministerstwa Obrony Narodowej.
a, b Including participation: a in the International Stabilization Force in Iraq, b of soldiers of mandatory and
extended mandatory military service (461) not included in further division. c Of which Mali (39 persons) and Georgia
(13 persons).
N o t e. Poland has participated in peacekeeping missions and operations since 1953. In 19532013, Poland participated in 85 peacekeeping missions and operations which were attended by 113317 persons (soldiers and civilian employees of the military), including the International Stabilization Force in Iraq in 20032008.
S o u r c e: data of the Ministry of National Defence.
TABL. 27 (69). PENOZATRUDNIENI W BEZPIECZESTWIE PUBLICZNYM
Stan w dniu 31 XII
FULL-TIME PAID EMPLOYMENT IN PUBLIC SAFETY SERVICES
As of 31 XII
A. OGEM
A. TOTAL
Ogem
Grand total
WYSZCZEGLNIENIE

O G E M ................... 2005
2010
2012
2013

w tym
ogem kobiety
total
of which
women

Funkcjonariusze
Functionaries

razem
total

w tym
w Policji
of which
in the
Police

153283 100654
151837
97535
149061
96322
b
c
150021
97762

Pracownicy
cywilni a
Civilian
employees a
razem
total

25878
33186
32036
d
32196

w tym
w Policji
of which
in the
Police

SPECIFICATION

19122 T O T A L
25412
24807
e
25065

179161
185023
181097
182217

32944
41220
41880
42762

Wyszym ..................................

85003

25373

72821

44535

12182

8979

Policealnym i rednim ..............

90823

14452

76869

53139

13954

11260

Zasadniczym zawodowym .......

4850

1914

311

88

4539

3582

Basic vocational

Gimnazjalnym i podstawowym

1541

1023

20

1521

1244

Lower secondary and primary

z wyksztaceniem:

by education:
Tertiary
Post-secondary and secondary

a cznie z niepenozatrudnionymi w przeliczeniu na penozatrudnionych. be W tym kobiety: b 21390, c 14529,


d 21372, e 16975.
a Including part-time employees, in terms of full-time employment. be Of which women: b 21390, c 14529,
d 21372, e 16975.

Organization of the State

141

TABL. 27 (69). PENOZATRUDNIENI W BEZPIECZESTWIE PUBLICZNYM (dok.)


Stan w dniu 31 XII
FULL-TIME PAID EMPLOYMENT IN PUBLIC SAFETY SERVICES (cont.)
As of 31 XII
B. PENOZATRUDNIENI FUNKCJONARIUSZE W POLICJI
B. FULL-TIME PAID EMPLOYMENT OF THE FUNCTIONARIES IN THE POLICE
KORPUSY OSOBOWE

2005

2010

2012

2013

PERSONAL CORPS

O G E M ..................................

100654

97535

96322

97762 T O T A L

Generaowie ...................................

17

14

18

18 Generals

Oficerowie starsi .............................

4793

5196

5036

4964 Senior officers

Oficerowie modsi ...........................

11685

7990

8117

7607 Junior officers

Aspiranci .........................................

28053

44659

39949

39562 Aspirants

Podoficerowie .................................

35832

32088

30559

31815 Non-commissioned officers

Szeregowi .......................................

20274

7588

12643

13796 Privates

r d o: dane Ministerstwa Spraw Wewntrznych, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
S o u r c e: data of the Ministry of the Interior, the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency and the
Central Anti-Corruption Bureau.

TABL. 28 (70). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W BEZPIECZESTWIE PUBLICZNYM


PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN PUBLIC SAFETY SERVICES
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

PRZECITNE ZATRUDNIENIE
AVERAGE PAID EMPLOYMENT
O G E M .......................................

175213

182611

178341

178338 T O T A L

Funkcjonariusze ...................................

150795

151281

148242

148167 Functionaries

w tym w Policji ..................................

99227

97016

95449

96257

Pracownicy cywilni ...............................

24418

31330

30099

30171 Civilian employees

w tym w Policji ..................................

17826

23071

23219

23324

of which in the Police

of which in the Police

PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO w z


AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES in zl
Funkcjonariusze ...................................

2906,90

4202,21

4338,68

4522,47 Functionaries

w tym w Policji ..................................

2931,01

4198,82

4352,92

4515,04

Pracownicy cywilni ...............................

1962,13

2738,31

2886,45

3007,24 Civilian employees

w tym w Policji ..................................

1878,79

2667,31

2786,53

2904,70

of which in the Police

of which in the Police

r d o: dane Ministerstwa Spraw Wewntrznych, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
S o u r c e: data of the Ministry of the Interior, the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency and the
Central Anti-Corruption Bureau.

Organizacja pastwa

142

TABL. 29 (71). ZAREJESTROWANA DZIAALNO PASTWOWEJ STRAY POARNEJ a


REGISTERED ACTIVITY OF THE STATE FIRE SERVICE a
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

Liczba zdarze (akcji ratowniczych)


w tys. ......................................................

400,0

509,0

439,4

397,7

Number of events (rescue operations)


in thous.

Poary ........................................................

184,3

135,5

183,9

126,4

Fires

obiektw uytecznoci publicznej .........

2,9

2,5

2,4

2,3

obiektw mieszkalnych ..........................

26,4

28,3

29,1

27,5

w tym:

of which:
general purpose public buildings
residential buildings

obiektw produkcyjnych i magazynowych ...................................................

3,7

3,3

3,5

3,0

w rolnictwieb ...........................................

44,2

26,4

53,6

27,0

lasw ......................................................

12,2

4,2

8,9

4,4

Miejscowe zagroenia ...............................

201,8

355,5

236,8

249,6

katastrofy naturalne ...............................

41,7

176,9

45,8

81,9c

natural catastrophes

awarie techniczne d .................................

6,0

9,4

12,2

16,0

technical failures d

rodki transportu ...................................

47,6

58,5

48,9

49,4

transport equipment e

Wyjazdy do faszywych alarmw ..............

13,9

18,0

18,7

21,7

w tym spowodowane przez:

manufacturing and warehouse facilities


in agriculture b
forests
Local threats
of which caused by:

Ratownicy biorcy udzia w akcjach


ratowniczych w tys.

False alarms
Rescue personnel participating
rescue operations in thous.

Poary ........................................................ 1361,1

1052,7

1574,0 1081,8

w tym:

in

Fires
of which:

Pastwowa Stra Poarna ....................

687,0

560,5

ochotnicze strae poarne ....................

662,9

486,9

Miejscowe zagroenia ............................... 1044,1

2096,9

719,1

587,5

848,4

489,4

1415,3 1550,0

w tym:

State Fire Service


volunteer fire services
Local threats
of which:

Pastwowa Stra Poarna ....................

674,7

960,1

836,3

867,0

State Fire Service

ochotnicze strae poarne ....................

361,5

1127,3

573,9

677,4

volunteer fire services

Wypadki z ludmi ....................................

41167

58267

56522

55348

ofiary miertelne ....................................

4082

4816

5459

4520

w tym ratownicy .................................

ranni i poparzeni ....................................

37085

53451

51063

50828

w tym ratownicy .................................

557

507

559

490

W tym przy poarach ................................

3816

4776

4751

4623

ofiary miertelne ....................................

605

525

565

517

w tym ratownicy .................................

ranni i poparzeni ....................................

3211

4251

4186

4106

w tym ratownicy .................................

342

286

339

266

Casualties
fatalities
of which rescue personnel
injured and burn victims
of which rescue personnel
Of which during fires
fatalities
of which rescue personnel
injured and burn victims
of which rescue personnel

a cznie z dziaalnoci innych jednostek ochrony przeciwpoarowej (m.in. ochotniczych i zakadowych stray
poarnych, zakadowych i terenowych sub ratowniczych). b, d Dotyczy gwnie: b budynkw inwentarskich i gospodarczych, maszyn rolniczych, upraw, d chemicznych, budowlanych, ekologicznych, radiologicznych, infrastruktury komunalnej. c W tym 33,0 tys. spowodowane przez opady deszczu. e Wypadki w komunikacji: drogowej, kolejowej, lotniczej.
U w a g a. Wedug stanu w dniu 31 XII 2013 r. dziaao 16310 jednostek i 16000 stranic (remiz) ochotniczych stray
poarnych, w ktrych zarejestrowanych byo 563,5 tys. czonkw czynnych.
r d o: dane Ministerstwa Spraw Wewntrznych.
a Including activity of other fire protection entities (among others volunteer and company fire services, company and
local rescue services). b, d Primarily involve: b livestock and farm buildings, agricultural machinery, crops, d chemical, building, environmental, radiological, municipal infrastructure. c Of which 33,0 thous. caused by rainfall. e Transportation accidents: road, rail, air.
N o t e. As of 31 XII 2013, there were 16310 units and 16000 watch-towers (fire-stations) of volunteer fire services operating with 563,5 thous. registered active members.
S o u r c e: data of the Ministry of the Interior.

DZIA IV
WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI

CHAPTER IV
JUSTICE

Uwagi oglne

General notes

1. Dane o przestpstwach stwierdzonych, skazanych przez sdy zarwno pierwszej instancji, jak
i prawomocnie oraz o orzeczeniach kar, rodkw
wychowawczych lub poprawczych wobec nieletnich
podano wedug klasyfikacji Kodeksu karnego
z 1997 r., obowizujcego od 1 IX 1998 r. (ustawa
z dnia 6 VI 1997 r., Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pniejszymi zmianami), Kodeksu karnego skarbowego
obowizujcego od 17 X 1999 r. (ustawa z dnia
10 IX 1999 r., jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 186,
z pniejszymi zmianami) lub innych ustaw szczeglnych.
2. Przestpstwo stwierdzone jest to zdarzenie,
co do ktrego w zakoczonym postpowaniu przygotowawczym potwierdzono, e jest przestpstwem. Przestpstwo zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. jest to zbrodnia lub wystpek
cigany z oskarenia publicznego lub z oskarenia
prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym jest to przestpstwo skarbowe.
Przestpstwo stwierdzone w zakoczonym postpowaniu przygotowawczym, w ktrym ustalono
przynajmniej jednego podejrzanego jest to przestpstwo wykryte.
Czyny karalne popenione przez nieletnich od
kwietnia 2013 r. Policja rejestruje jako przestpstwa
stwierdzone w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych po otrzymaniu informacji z sdu rodzinnego o zakoczeniu postpowania.
Dane o przestpstwach stwierdzonych przez
prokuratur dotycz ledztw i dochodze wasnych
prokuratora oraz powierzonych przez prokuratora
innym ni Policja uprawnionym organom.
Informacje o przestpstwach stwierdzonych pochodz z policyjnych systemw informacyjnych
oraz z systemw informacyjnych prokuratury.
3. Wskanik wykrywalnoci sprawcw przestpstw jest to stosunek liczby przestpstw wykrytych w danym roku (cznie z wykrytymi po podjciu
z umorzenia) do liczby przestpstw stwierdzonych
w danym roku, powikszonej o liczb przestpstw
stwierdzonych w podjtych postpowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawcw.
4. Zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. warunkowe umorzenie postpowania stosuje wycznie sd. Od 1 IX 1998 r. prokuratura skada
do sdu wnioski o warunkowe umorzenie postpowania.
5. Organizacja sdw powszechnych okrelona
jest w ustawie z dnia 27 VII 2001 r. Prawo o ustroju
sdw powszechnych (jednolity tekst Dz. U. 2013
poz. 427).
6. Sprawy nieprocesowe rejestrowe od 1 I 2004 r.
s rejestrowane w sdach rejestrowych gospodarczych, prowadzcych Krajowy Rejestr Sdowy.
7. Izba Karna Sdu Najwyszego rozpoznaje
kasacj, ktra jest nadzwyczajnym rodkiem odwoawczym przysugujcym od prawomocnego wyroku sdu odwoawczego koczcego postpowanie.
Prokurator Generalny, a take Rzecznik Praw
Obywatelskich moe wnie kasacj od kadego
prawomocnego orzeczenia sdu koczcego po-

1. Data concerning ascertained crimes, adults


convicted in the first instance and validly sentenced
as well as juveniles with regard to whom educational and correctional measures have been adjudicated are given according to the classification of the
Criminal Code of 1997, valid since 1 IX 1998
(the law dated 6 VI 1997, Journal of Laws No. 88,
item 553, with later amendments), the Penal Fiscal
Code valid since 17 X 1999 (the law dated 10 IX
1999, uniform text Journal of Laws 2013 item 186,
with later amendments) or other specific laws.
2. An ascertained crime is an event, which after
the completion of preparatory proceedings was
confirmed as a crime. In connection with the Criminal Code of 1997 crime is a felony or misdemeanour prosecuted upon by public accusation or
private accusation, in connection with the Penal
Fiscal Code is a fiscal offence.
An ascertained crime in completed preparatory
proceeding, in which at least one suspect was
found is a detected crime.
Punishable acts committed by juveniles the Police register as ascertained crimes in completed
preparatory proceedings after receiving information
from the family court about completed proceeding,
since April 2013.
Data regarding ascertained crimes by the prosecutors office concern investigations and proceedings of the prosecutor and entrusted by the prosecutor to other than the Police authorized organs.
Information regarding ascertained crimes came
from police information systems and prosecutor's
office information systems.
3. The rate of detectability of delinquents is
the relation of the number of detected crimes in
a given year (including those detected after resumption following discontinuance) to the total
number of crimes ascertained in a given year, plus
the number of crimes recorded in commenced
proceedings and discontinued in previous years
due to undetected delinquents.
4. According to the Criminal Code of 1997 conditional discontinuance of proceedings is at the
exclusive discretion of the court. Since 1 IX 1998,
the prosecutors office submits a motion for conditional discontinuance of a proceeding to the court.
5. The organization of common courts is defined in the Law on Common Courts, dated 27 VII
2001 (uniform text Journal of Laws 2013 item 427).
6. Non-litigious registry cases since 1 I 2004
are registered in registration (commercial) courts
conducting the National Court Register.
7. The Criminal Chamber of the Supreme Court
examines the cassation case, which is an extraordinary measure of appeal against a final and
binding verdict of the appeal court ending the
proceedings.
The Prosecutor General and the Human Rights
Defender (Ombudsman) may file a cassation
against final and binding verdict of the court end-

144

Wymiar sprawiedliwoci

stpowanie. Rzecznik Praw Dziecka moe wnie


kasacj od kadego prawomocnego orzeczenia
sdu koczcego postpowanie, jeeli przez wydanie orzeczenia doszo do naruszenia praw dziecka.
Izba Cywilna Sdu Najwyszego rozstrzyga
przede wszystkim skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego
orzeczenia, skargi na przewleko postpowania,
zaalenia, apelacje oraz podejmuje uchway wyjaniajce przepisy prawne.
Izba Pracy, Ubezpiecze Spoecznych i Spraw
Publicznych Sdu Najwyszego rozstrzyga m.in.
skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi na
przewleko postpowania, zaalenia, kwestie
prawne, a ponadto rozpoznaje protesty wyborcze.
Izba Wojskowa Sdu Najwyszego rozpoznaje
rodki odwoawcze apelacje i zaalenia od
orzecze i zarzdze wydanych w pierwszej instancji w wojskowym sdzie okrgowym. Ponadto
rozpoznaje kasacje, sprawy przewidziane w Kodeksie postpowania karnego dla sdu wyszego
rzdu nad wojskowym sdem okrgowym i inne
sprawy przekazane przez ustaw Sdowi Najwyszemu (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z pniejszymi zmianami, art. 655 1 pkt 14).
Postpowania w prawie dyscyplinarnym dotyczce odpowiedzialnoci sdziw, prokuratorw, adwokatw, radcw prawnych i notariuszy s dwuinstancyjne. Dla kadej z tych grup zawodw prawniczych tryb postpowania dyscyplinarnego okrelaj
odrbne ustawy, np.:
zgodnie z ustaw Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. patrz ust. 5 na str. 143,
art. 110 1), sdami dyscyplinarnymi dla sdziw sdw powszechnych s w pierwszej instancji sdy apelacyjne, a w drugiej instancji
Sd Najwyszy,
zgodnie z ustaw o Sdzie Najwyszym z dnia
23 XI 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. 2013
poz. 499) sdami dyscyplinarnymi w sprawach
dyscyplinarnych sdziw Sdu Najwyszego s
w pierwszej instancji Sd Najwyszy orzekajcy
w skadzie trzech sdziw, w drugiej instancji
Sd Najwyszy orzekajcy w skadzie siedmiu
sdziw.
Od orzecze dyscyplinarnych sdziw nie przysuguje kasacja.
8. W sdownictwie administracyjnym od 1 I 2004 r.
skarga kasacyjna przysuguje od orzeczenia Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego koczcego
postpowanie w sprawie do Naczelnego Sdu Administracyjnego (Dz. U. 2012 poz. 270, z pniejszymi zmianami).
9. W procesie cywilnym skarga kasacyjna
przysuguje od wydanego przez sd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia
w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia
postpowania, koczcych postpowanie w sprawie. Strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw
Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mog
wnie skarg kasacyjn do Sdu Najwyszego,
chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej
(Kodeks postpowania cywilnego, jednolity tekst
Dz. U. 2014 poz. 101, art. 398 1).
Skarga o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia przysuguje
od prawomocnego wyroku sdu drugiej instancji
koczcego postpowanie w sprawie, gdy przez

ing the proceedings. Ombudsman for Children


may file a cassation against final and binding
verdict of the court ending the proceedings if the
verdict was a violation of childrens rights.
The Civil Chamber of the Supreme Court examines mostly cassation complaints, complaints for
considering a validly court ruling as inconsistent
with law, the complaints on the protraction of court
proceedings, complaints, appeals and adopts
resolutions explaining legal regulations.
The Chamber of Labour, Social Security and Public
Affairs of the Supreme Court decides among others
the cassational complaints, complaints for considering a validly court ruling as inconsistent with law,
the complaints on the protraction of court proceedings, complaints, legal issues and examines elections protests.
The Military Chamber of the Supreme Court examines appeal measures appeals and complaints
against verdicts and rulings issued in the first
instance in the military regional court. Moreover it
examines the cassations, cases expected in the
Code of Criminal Procedure for the higher court
than the military regional court and other cases
assigned by law to the Supreme Court (Journal of
Laws 1997 No. 89, item 555, with later amendments, Art. 655 1 point 14).
Proceedings in disciplinary law referring responsibility of judges, prosecutors, attorneys, solicitors
and notaries, has two instances. For each of these
legal professions, disciplinary proceedings are
specified in separate laws, for example:
according to the Law on Common Courts
(Journal of Laws see item 5 on page 143,
Art. 110 1), disciplinary courts for judges of
common courts are: in the first instance appeal courts, in the second instance the Supreme Court,
according to the Law on the Supreme Court,
dated 23 XI 2002 (uniform text Journal of Laws
2013 item 499), disciplinary court for judges of
the Supreme Court is: in the first instance the
Supreme Court adjudicating with three judges,
in the second instance the Supreme Court
adjudicating with seven judges.
The cassation has not been designated to disciplinary adjudications for judges.
8. In administrative courts, since 1 I 2004 the
cassational complaint against the adjudication of
the Administrative Court of First Instance ending
the proceeding can be filed to the Supreme Administrative Court (Journal of Laws 2012 item 270, with
later amendments).
9. The cassational complaint in civil lawsuit
may be filed against a binding sentence or decision
issued by the courts of II instance with regard to
rejecting a petition or discontinuing legal proceedings ending the proceedings in the case. Party,
Prosecutor General, Human Rights Defender (Ombudsman) or Ombudsman for Children may file the
cassational complaint to the Supreme Court, unless
a special regulation constitutes differently (the
Code of Civil Procedure, uniform text Journal of
Laws 2014 item 101, Art. 398 1).
Complaint for considering a validly court
ruling as inconsistent with law may be filed
against a validly sentence by the court of
II instance ending the proceedings in a case, when

Justice
jego wydanie stronie zostaa wyrzdzona szkoda,
a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze
przysugujcych stronie rodkw prawnych nie byo
i nie jest moliwe (art. 4241 1 kpc).
Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia
zostay wprowadzone ustaw z dnia 22 XII 2004 r.
o zmianie ustawy Kodeks postpowania cywilnego oraz ustawy Prawo o ustroju sdw powszechnych.
W sdach powszechnych i sdach administracyjnych skarga na przewleko postpowania
zostaa wprowadzona ustaw z dnia 17 VI 2004 r.
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej
zwoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843; tytu ustawy
zmieniony zosta przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 II 2009 r., Dz. U. Nr 61, poz. 498).
10. Spraw zaatwion jest:
1) w sdownictwie administracyjnym sprawa,
w ktrej wydano wyrok, postanowienie koczce
postpowanie, poczono j z inn spraw do
wsplnego rozpoznania i rozstrzygnicia, przekazano do innego sdu administracyjnego lub
te zakrelono zgodnie z zasadami biurowoci.
W przypadku wystpowania w sprawie kilku
osb uwaa si j za zaatwion z chwil wydania rozstrzygnicia koczcego postpowanie,
ktre dotyczy ostatniej z osb;
2) w sdownictwie powszechnym sprawa, w ktrej wydano wyrok, postanowienie lub poczono
j z inn spraw albo przekazano do innego rodzaju sdu lub organu. W przypadku wystpowania w sprawie kilku osb uwaa si j za zaatwion, gdy dotyczy to wszystkich osb wystpujcych w sprawie.
Liczba spraw do zaatwienia (w Sdzie Najwyszym do rozstrzygnicia) jest sum spraw
niezaatwionych w latach poprzednich i spraw, ktre
wpyny w danym roku.
Sprawy (postpowania) zaatwione lub zakoczone w danym roku obejmuj rwnie sprawy
niezaatwione w latach poprzednich.
11. Sprawy rodzinne obejmuj postpowanie:
1) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuczego;
2) dotyczce naoenia na alkoholikw obowizku
poddania si leczeniu odwykowemu;
3) wobec nieletnich w zakresie:
a) zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osb, ktre nie ukoczyy 18 lat,
b) postpowania w sprawach o czyny karalne
w stosunku do osb, ktre dopuciy si takiego czynu po ukoczeniu 13 lat, ale przed
ukoczeniem 17 lat,
c) wykonywania rodkw wychowawczych lub
poprawczych w stosunku do osb, wzgldem
ktrych rodki te zostay orzeczone, nie duej jednak ni do ukoczenia przez te osoby
21 lat;
4) w zwizku z leczeniem narkomanw;
5) w sprawie kontroli umieszczania w zakadach
lecznictwa psychiatrycznego.
Tryb postpowania wobec nieletnich przed
sdem (pkt 3a i 3b) wynika z ustawy z dnia
26 X 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178,
10
10 Rocznik
Rocznik Statystyczny
Statystyczny 2014
2014

145

the party in the proceedings was harmed in result


of the decision, and change or cassation of the
sentence has not been attainable by means
of appeal available to the party (Art. 4241 1 of the
Code of Civil Procedure).
The cassation complaint and the complaint for
considering a validly court ruling as inconsistent with
law were introduced by the Law changing the Code
of Civil Procedure and the Law on Common Courts,
dated 22 XII 2004.
In common and administrative courts the complaint on the protraction of proceedings was
introduced by way of the law dated 17 VI 2004 on
the complaint concerning violation of a partys right to
have a case examined in preparatory proceedings
conducted or supervised by a public prosecutor or in
judicial proceedings without undue delay (Journal of
Laws No. 179, item 1843; the title of the law was
amended by Art. 1 point 1 of the law dated 20 II
2009, Journal of Laws No. 61, item 498).
10. A resolved case is:
1) in administrative courts a case in regard to
which a sentence or an order closing the proceedings has been issued, or combined with
another case for joint examination and resolution, or which has been transferred to a different
kind of administrative court or marked as resolved according to office administration rules.
A case that involves a number of persons is
considered resolved when an order closing the
proceedings concerning the last of the persons
in question is passed;
2) in common courts a case in regard to which
a sentence or order has been issued or combined with another case, or which has been
transferred to a different kind of court or authority. A case that involves a number of persons is
considered resolved when this applies to all the
persons.
The number of pending cases (in the Supreme
Court cases waiting for decision) is the sum of
all unresolved cases from previous years and
cases that were brought in the given year.
The resolved cases and completed proceedings in the given year also include the cases unresolved from previous years.
11. Family cases include the following proceedings:
1) family and guardianship law;
2) regarding enforcement of compulsory treatment
of alcoholics;
3) with respect to juveniles concerning:
a) prevention and counteraction the demoralization of persons under the age of 18,
b) proceedings in cases concerning punishable acts committed by persons aged
1316,
c) execution of educational and corrective
measures concerning persons with regard
to whom such measures have been adjudicated, but not longer than until the age
of 21;
4) compulsory treatment of drug addicts;
5) supervising the placement of an individual in
a psychiatric treatment facility.
Court proceedings against juveniles (points 3a
and 3b) are based on the Law on Proceedings
Involving Juveniles, dated 26 X 1982 (uniform text
Journal of Laws 2010 No. 33, item 178, with later

146

Wymiar sprawiedliwoci

z pniejszymi zmianami). W momencie wpywu


sprawy do sdu sdzia moe wszcz postpowanie wyjaniajce wobec nieletniego, a nastpnie w sprawie tego samego nieletniego moe
wyda postanowienie o rozpoznaniu sprawy
w postpowaniu opiekuczo-wychowawczym lub
w postpowaniu poprawczym, w czasie ktrych
sd moe orzec rodki wychowawcze, poprawcze
lub zaatwi spraw w inny sposb. rodki, jakie
sd rodzinny moe zastosowa wobec nieletniego, to m.in.: ustanowienie nadzoru (rodzicw,
opiekuna, kuratora, organizacji udzielajcej porczenia za nieletniego), udzielenie upomnienia,
zobowizanie do okrelonego postpowania,
umieszczenie w instytucji lub organizacji powoanej do przygotowania zawodowego lub w innych
instytucjach, orzeczenie umieszczenia w modzieowym orodku wychowawczym, modzieowym
orodku socjoterapii, orodku szkolno-wychowawczym lub w zakadzie poprawczym. Istotne jest, i
wobec nieletniego musi by zachowana kolejno
stadiw postpowania od wydania postanowienia o wszczciu postpowania do wydania merytorycznego orzeczenia przez sd rodzinny lub zwyky.
Sprawy rodzinne rozpoznawane s przez sdy
rodzinne, ktre dziaaj jako wydziay rodzinne
i nieletnich w sdach rejonowych, z wyjtkiem
niektrych spraw, np. o rozwd i separacj rozpoznawanych przez wydziay cywilne sdw okrgowych na podstawie ustawy z dnia 27 VII 2001 r.
Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. patrz
ust. 5 na str. 143).
12. Doroli skazani s to osoby, ktre w chwili
popenienia przestpstwa miay ukoczone 17 lat.
13. Kara ograniczenia wolnoci polega na:
1) obowizku wykonywania nieodpatnej, kontrolowanej pracy na cele spoeczne wskazanej przez
sd w odpowiednim zakadzie pracy, placwce
suby zdrowia, opieki spoecznej, organizacji
lub instytucji nioscej pomoc charytatywn na
rzecz spoecznoci lokalnej, w wymiarze od 20
do 40 godzin w stosunku miesicznym;
2) w stosunku do osoby zatrudnionej sd, zamiast
obowizku okrelonego w pkt. 1), moe orzec
potrcenie od 10 do 25% wynagrodzenia za
prac na rzecz Skarbu Pastwa albo na cel spoeczny wskazany przez sd.
Wykonanie orzeczonej kary ograniczenia wolnoci moe zosta warunkowo zawieszone, a w tym
czasie sd moe zobowiza do okrelonych zachowa. Wymiar kary ograniczenia wolnoci okrelony jest od miesica do roku.
Ponadto z kar t zwizane s pewne ograniczenia orzekane przez sd, jak np. zakaz zmiany
staego miejsca pobytu.
14. Kar doywotniego pozbawienia wolnoci, jak i kar 25 lat pozbawienia wolnoci okrela si jako kar orzekan wycznie w przypadkach przewidzianych w ustawie Kodeks karny
z 1997 r. (Dz. U. patrz ust. 1 na str. 143).
15. Dane o dziaalnoci notariuszy dotycz
spraw zaatwionych przez prywatne kancelarie
notarialne, dziaajce na mocy ustawy z dnia
14 II 1991 r. Prawo o notariacie (jednolity tekst
Dz. U. 2014 poz. 164).
Wykaz zarejestrowanych kancelarii notarialnych
publikowany jest corocznie w Monitorze Polskim.

amendments). At the time the case is brought into


the court the judge may institute investigative proceedings against the juvenile and then with regard
to the same juvenile, issue a decision on the
examination of the case in the course of tutorial and
educational proceedings or correctional proceedings, following which the court may adjudicate
educational or correctional measures or resolve the
case in another manner. The measures which the
family court may apply to the juvenile include instituting supervision (by parents, guardian, a probation officer or an organization which provides warranty for the juvenile), issuing a reprimand, obligating the juvenile to behave in a specific manner
or placing the juvenile in an institution of vocational
training and other institution, youth education
centre, youth social therapy centre, educational
centre or correctional centre. It is important to note
that the order in which proceedings occur must be
maintained with regard to juveniles from the
issuance of the decision to institute proceedings to
the issuance of a substantive adjudication by
a family or ordinary court.
Family cases are heard by family courts which
act as family and juvenile departments in district
courts, with the exception of some cases (e.g.,
divorce and separation), which have been transferred to civilian regional courts on the basis of the
Law on Common Courts, dated 27 VII 2001 (Journal of Laws see item 5 on page 143).
12. Adults convicts are persons who at the time
of committing crime were at least 17 years.
13. The penalty of restriction of freedom consists:
1) in compulsory performance of supervised,
unpaid social work as indicated by the court in
an appropriate workplace, health service or
social welfare facility, organization or institution
engaged in charitable assistance or for the
benefit of the local community, amounting from
20 to 40 hours a month;
2) in relation to an employed person, rather than
the obligation defined in point 1), the court may
order 10 to 25% of wages and salaries be transferred to the State Treasury or designated for
social goals as indicated by the court.
Execution of the ordered penalty of restriction of
freedom may be conditionally suspended, during
which the court may impose restrictions or duties
on the convicted person. The penalty period considering restriction of freedom may range from one
month to one year.
In addition, some restrictions decided by the
court are connected with this penalty, e.g., a ban of
changing the place of permanent residence.
14. Life imprisonment as well as 25 years imprisonment penalty is defined as a penalty decided exclusively in cases foreseen in Criminal
Code of 1997 (Journal of Laws see item 1 on
page 143).
15. Data concerning the activities of notaries
relate matters expedited by private notary offices
acting on the basis of the Law on Notarial Services,
dated 14 II 1991 (uniform text Journal of Laws 2014
item 164).
The list of registered notary offices is published
annually in Monitor Polski.

Justice

147

TABL. 1 (72). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ I PROKURATUR


W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCHa
ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE AND PROSECUTORS OFFICE
IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS a
2013
RODZAJE PRZESTPSTW

2005

2010

2012

ogem
total

O G E M ................................... 1379962 1138523 1119803 1077817


w tym:
Przeciwko yciu i zdrowiu
31736
30911
29734
27111
art. 148162 kk .........................
w tym:
Zabjstwo art. 148 kk .................
837
680
582
642
Uszczerbek na zdrowiu art. 156
i 157 kk ........................................
15047
15695
15478
14418
Udzia w bjce lub pobiciu
art. 158 i 159 kk ...........................
13911
11883
11416
8875
Przeciwko bezpieczestwu powszechnemu i bezpieczestwu
w komunikacji art. 163180 kk 198860 157632 156939 144789
W tym prowadzenie pojazdu na
drodze przez osob w stanie nietrzewym lub pod wpywem rodka odurzajcego art. 178a kk
178571 142144 141863 128521
Przeciwko wolnoci, wolnoci
sumienia i wyznania art.
189196 kk ................................
41092
36574
38769
34909
Przeciwko wolnoci seksualnej
i obyczajnoci art. 197205 kk
w tym:
Zgwacenie art. 197 kk ................
Obcowanie pciowe z maoletnim
poniej 15 lat art. 200 1 kk ....
Przeciwko rodzinie i opiece
art. 206211 kk .........................
W tym zncanie si nad czonkiem
rodziny lub inn osob zalen
lub bezradn art. 207 kk .........
Przeciwko czci i nietykalnoci
cielesnej art. 212217 kk ....
Przeciwko dziaalnoci instytucji
pastwowych oraz samorzdu
terytorialnego art. 222
231 kkb ...............................
w tym:
Naruszenie nietykalnoci cielesnej
lub czynna napa na funkcjonariusza publicznego art. 222
i 223 kk ........................................
Wywieranie wpywu na funkcjonariusza publicznego lub na czynnoci
organu administracji rzdowej,
samorzdowej lub pastwowej
bd spowodowanie cikiego
uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego podczas
wykonywania przez niego czynnoci subowych art. 224 kk ...

4798

4890

5386

6573

1987

1567

1432

1471

1697

1532

1385

1524

34636

38540

32379

36498

22652

18759

17785

17830

6654

9838

6466

4120

23983

35965

24044

42339

3521

5205

5899

6262

5002

4944

4572

4350

w tym
w miastach
of which
urban
areas

TYPE OF CRIME

819296 T O T A L
of which:
Against life and health Art.
20035
148162 Criminal Code
of which:
479 Homicide Art. 148 Criminal Code
Damage to health Art. 156 and
10504
157 Criminal Code
Participation in violence or assault
6653
Art. 158 and 159 Criminal Code
Against public safety and safety
in transport Art. 163180
Criminal Code
77076
Of which operating a motor vehicle
while under the influence of alcohol or other intoxicant
66491
Art.178a Criminal Code
Against freedom, freedom conscience and religion Art.
25919
189196 Criminal Code
Against sexual freedom and
morals Art. 197205 Crim5364
inal Code
of which:
1072 Rape Art. 197 Criminal Code
Sexual intercourse with juvenile
below the age of 15 Art. 200
1032
1 Criminal Code
Against the family and guardianship Art. 206211 Criminal
Code
23163
Of which cruelty to family member
or to other dependent or helpless
person Art. 207 Criminal Code
10517
Against good name and personal integrity Art. 212217
3080
Criminal Code
Against the activities of state
institutions and local government Art. 222231 Criminal
35751
Code b
of which:
Battery or active assault on a public
official Art. 222 and 223 Criminal Code
5160
Exerting influence on a public official
or on the activity of an organ of
the government administration,
local government or State administration, or causing severe
harm to the health of a public
official during the performance of
official duties Art. 224 Crimi3352
nal Code

a Patrz uwagi oglne, ust. 2 na str. 143. b cznie z przestpstwami z art. 250a kk (korupcja wyborcza) z rozdziau
Przeciwko wyborom i referendum oraz art. 296a i 296b kk (korupcja na stanowisku kierowniczym i korupcja sportowa)
z rozdziau Przeciwko obrotowi gospodarczemu.
a See general notes, item 2 on page 143. b Including Art. 250a Criminal Code (corruption concerning elections) in the
section Against election and referendum and Art. 296a and 296b (corruption on the managing post and corruption
in sport) Criminal Code in the section Against economic activity.

148

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 1 (72). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ I PROKURATUR


W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH a (dok.)
ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE AND PROSECUTORS OFFICE
IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS a (cont.)
2013
RODZAJE PRZESTPSTW

Przeciwko dziaalnoci instytucji


pastwowych oraz samorzdu
terytorialnego art. 222
231 kkb (dok.)
Zniewaenie funkcjonariusza publicznego albo zniewaanie lub
ponianie organu konstytucyjnego
RP art. 226 kk ...........................
Przestpstwa korupcyjne art.
228231, 250a, 296a i 296b kk
Przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci art. 232247 kk .....
Przeciwko porzdkowi publicznemu art. 252264 kk ..........

2005

2010

2012

ogem
total

w tym
w miastach
of which
urban
areas

9076

13774

13149

13285

10999

6127

12487

10805

22440

20052

26250

31816

29559

27898

18882

5996

5920

10384

14681

9718

52002

46347

44135

38417

607464 598898

570538

460675

220455 230751
16539 16230

215110
15472

172796
13318

4127

3342

2446

140085 127691
18145 15446

118667
12580

88573
11340

Przeciwko wiarygodnoci dokumentw art. 270277 kk


71501
Przeciwko mieniu art. 278
295 kk ...................................... 811971
w tym:
Kradzie rzeczy art. 275 1, 278
i 279c kk ....................................... 324144
w tym kradzie samochodu .........
45292
Krtkotrway zabr pojazdu
art. 289 kk ....................................
8776
Kradzie
z
wamaniem

d
art. 279 kk .................................. 221020
Rozbj art. 280 kk .......................
34578

4720

Kradzie rozbjnicza art. 281 kk


Wymuszenie
rozbjnicze

art. 282 kk ....................................

1769

1214

1202

1197

1085

5803

7859

7879

6846

6084

Oszustwo art. 286 i 287 kk .........


Przeciwko obrotowi gospodarczemu art. 296309 kke ........
Przeciwko obrotowi pienidzmi
i papierami wartociowymi
art. 310315 kk .........................
Przestpstwa z ustaw szczeglnych:
O wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. 2012 poz. 1356,
z pniejszymi zmianami) ...........
O prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U.
2006 Nr 90, poz. 631, z pniejszymi zmianami) ..........................
O przeciwdziaaniu narkomanii
ustawy z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 24,
poz. 198) i z dnia 29 VII 2005 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2012
poz. 124) ......................................

84909

86608

85510

96252

84633

12776

14026

9895

9552

8719

9612

7697

6548

6782

6373

Przestpstwa skarbowe kks .....


W tym akcyza ..................................

2794

1288

878

958

780

9735

9627

10481

8117

7239

67560

72375

76358

72557

58748

2837
1280

2048
1071

2101
1151

2426
892

1989
598

TYPE OF CRIME

Against the activities of state


institutions and local government Art. 222231 Criminal Codeb (cont.)
Insulting a public official or belittling
or insulting a constitutional body
of the Republic of Poland Art.
226 Criminal Code
Corruption Art. 228231, 250a,
296a and 296b Criminal Code
Against the judiciary Art.
232247 Criminal Code
Against public order Art.
252264 Criminal Code
Against the reliability of documents Art. 270277 Criminal Code
Against property Art. 278
295 Criminal Code
of which:
Property theft Art. 275 1, 278
and 279c Criminal Code
of which automobile theft
Wilful short-term theft of automobile Art. 289 Criminal Code
Burglary Art. 279 Criminal
Coded
Robbery Art. 280 Criminal Code
Theft with assault Art. 281 Criminal Code
Criminal coercion Art. 282 Criminal Code
Fraud Art. 286 and 287 Criminal
Code
Against economic activity
Art. 296309 Criminal Codee
Against money and securities
trading Art. 310315 Criminal Code
Crimes by specific laws:
On Sobriety and Alcohol Education
(uniform text Journal of Laws
2012 item 1356, with later amendments)
On Copyright and Related Laws
(uniform text Journal of Laws
2006 No. 90, item 631, with later
amendments)
On Counteracting Drug Addiction
laws dated 24 IV 1997 (uniform text Journal of Laws 2003
No. 24, item 198) and dated
29 VII 2005 (uniform text Journal
of Laws 2012 item 124)
Fiscal offences Penal Fiscal
Code
Of which excise

a, b Notki patrz na str. 147. c Wycznie w zakresie kradziey samochodu poprzez wamanie. d, e Z wyczeniem:
d kradziey samochodu poprzez wamanie, e przestpstw korupcyjnych z art. 296a i 296b kk.
r d o: dane Komendy Gwnej Policji i Prokuratury Generelnej.
a, b See footnotes on page 147. c Exclusively in regard to automobile theft by burglary. d, e Excluding: d automobile
theft by burglary, e corruption under Art. 296a and 296b of the Criminal Code.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters and the Prosecutor Generals Office.

Justice

149

TABL. 2 (73). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH


PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ WSKANIKI WYKRYWALNOCI SPRAWCW PRZESTPSTW
STWIERDZONYCHa PRZEZ POLICJ W 2013 R.
ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS
AND RATES OF DETECTABILITY OF DELINQUENTS IN ASCERTAINED CRIMESa
BY THE POLICE IN 2013

RODZAJE PRZESTPSTW

O G E M ..............................................
w tym:
Przeciwko yciu i zdrowiu art. 148
162 kk .................................................
w tym:
Zabjstwo art. 148 kk .............................
Uszczerbek na zdrowiu art. 156
i 157 kk ....................................................
Udzia w bjce lub pobiciu art. 158
i 159 kk ...................................................
Przeciwko bezpieczestwu powszechnemu i bezpieczestwu w komunikacji art. 163180 kk ............................
W tym prowadzenie pojazdu na drodze
przez osob w stanie nietrzewym lub
pod wpywem rodka odurzajcego
art. 178a kk ..............................................
Przeciwko wolnoci, wolnoci sumienia i wyznania art. 189196 kk ......
Przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci art. 197205 kk ...............
w tym:
Zgwacenie art. 197 kk ...........................
Obcowanie pciowe z maoletnim poniej
15 lat art. 200 1 kk ..........................
Przeciwko rodzinie i opiece art. 206
211 kk .................................................
W tym zncanie si nad czonkiem rodziny lub inn osob zalen lub bezradn
art. 207 kk ..........................................
Przeciwko czci i nietykalnoci cielesnej
art. 212217 kk .................................
Przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego art. 222231 kkb......................
w tym:
Naruszenie nietykalnoci cielesnej lub
czynna napa na funkcjonariusza publicznego art. 222 i 223 kk .................
Wywieranie wpywu na funkcjonariusza
publicznego lub na czynnoci organu
administracji rzdowej, samorzdowej
lub pastwowej bd spowodowanie
cikiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego czynnoci subowych art. 224 kk .............................
Zniewaenie funkcjonariusza publicznego
lub ponianie albo zniewaanie lub
ponianie organu konstytucyjnego RP
art. 226 kk ..........................................
Przestpstwa korupcyjne art. 228
231, 250a, 296a i 296b kk ..................

Przestpstwa
Crimes

1063698

Wskanik
wykrywalnoci
w%
Rate of
detectability in %

TYPE OF CRIME

143884

67,1 T O T A L
of which:
Against life and health Art. 148162
Criminal Code
85,1
of which:
95,0 Homicide Art. 148 Criminal Code
Damage to health Art. 156 and 157
87,9
Criminal Code
Participation in violence or assault
79,9
Art. 158 and 159 Criminal Code
Against public safety and safety in
transport Art. 163180 Criminal
Code
98,9

128064

99,9

34579

91,5

6121

92,7

1362

84,1

1355

94,2

35941

99,4

17519

99,4

3948

86,9

38421

98,6

6167

99,2

4263

99,3

13124

99,4

18988

99,4

25630
574
14090
8788

Of which operating a motor vehicle while


under the influence of alcohol or other
intoxicant Art. 178a Criminal Code
Against freedom, freedom of conscience and religion Art. 189196
Criminal Code
Against sexual freedom and morals
Art. 197205 Criminal Code
of which:
Rape Art. 197 Criminal Code
Sexual relations with juvenile below
the age of 15 Art. 200 1 Criminal
Code
Against the family and guardianship
Art. 206211 Criminal Code
Of which cruelty to family member or to
other dependent or helpless person
Art. 207 Criminal Code
Against good name and personal
integrity Art. 212217 Criminal
Code
Against the activities of state institutions and local government
Art. 222231 Criminal Codeb
of which:
Battery or active assault on a public
official Art. 222 and 223 Criminal
Code
Exerting influence on a public official or
on the activity of an organ of the
government administration, local government or State administration, or causing severe harm to the health of
a public official during the performance
of official duties Art. 224 Criminal
Code
Insulting or belittling a public official or
belittling or insulting constitutional body
of the Republic of Poland Art. 226
Criminal Code
Corruption Art. 228231, 250a, 296a
and 296b Criminal Code

a Patrz uwagi oglne, ust. 2 na str. 143. b cznie z przestpstwami z art. 250a kk (korupcja wyborcza) z rozdziau Przeciwko wyborom i referendum oraz art. 296a i 296b kk (korupcja na stanowisku kierowniczym i korupcja sportowa) z rozdziau
Przeciwko obrotowi gospodarczemu.
a See general notes, item 2 on page 143. b Including Art. 250a Criminal Code (corruption concerning elections) in the
section Against election and referendum and Art. 296a and 296b Criminal Code (corruption on the managing post and
corruption in sport) in the section Against economic activity.

Wymiar sprawiedliwoci

150

TABL. 2 (73). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH


PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ WSKANIKI WYKRYWALNOCI SPRAWCW PRZESTPSTW
STWIERDZONYCHa PRZEZ POLICJ W 2013 R. (dok.)
ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS
AND RATES OF DETECTABILITY OF DELINQUENTS IN ASCERTAINED CRIMES a
BY THE POLICE IN 2013 (cont.)

RODZAJE PRZESTPSTW

Przestpstwa
Crimes

Wskanik
wykrywalnoci
w%
Rate of
detectability in %

TYPE OF CRIME

Przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci


art. 232247 kk ................................

26463

99,3

Against the judiciary Art. 232247


Criminal Code

Przeciwko porzdkowi publicznemu


art. 252264 kk ................................

14398

33,1

Against public order Art. 252264


Criminal Code

Przeciwko wiarygodnoci dokumentw


art. 270277 kk ................................

43450

78,3

Against the reliability of documents


Art. 270277 Criminal Code

Przeciwko mieniu art. 278295 kk ....

568384

46,4

Against property Art. 278295 Criminal Code

Kradzie rzeczy art. 275 1, 278


i 279c kk ..................................................

214688

Property theft Art. 275 1, 278 and


32,0
279c Criminal Code

w tym kradzie samochodu ....................

15466

w tym:

Krtkotrway zabr pojazdu art. 289 kk

of which:

3330

23,9

of which automobile theft

Wilful short-term theft of an automobile


36,3
Art. 289 Criminal Code

Kradzie z wamaniem art. 279 kkd .......

118482

32,5 Burglary Art. 279 Criminal Coded

Rozbj art. 280 kk ..................................

12379

66,3 Robbery Art. 280 Criminal Code

Kradzie rozbjnicza art. 281 kk ...........

1182

78,8

Theft with assault Art. 281 Criminal


Code

Wymuszenie rozbjnicze art. 282 kk .....

6828

98,6

Criminal coercion Art. 282 Criminal


Code

Oszustwo art. 286 i 287 kk ....................

95345

Przeciwko obrotowi gospodarczemu


art. 296309 kk e ............................

9188

91,0

Against economic activity Art. 296


309 Criminal Code e

Przeciwko obrotowi pienidzmi i papierami wartociowymi art. 310


315 kk .................................................

6365

7,7

Against money and securities trading


Art. 310315 Criminal Code

Przestpstwa z ustaw szczeglnych:


O wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (jednolity tekst
Dz. U. 2012 poz. 1356, z pniejszymi
zmianami) ................................................

80,4 Fraud Art. 286 and 287 Criminal Code

Crimes by specific laws:

952

On Sobriety and Alcohol Education (uniform text Journal of Laws 2012 item
95,6
1356, with later amendments)

8030

On Copyright and Related Laws (uniform


text Journal of Laws 2006 No. 90,
88,5
item 631, with later amendments)

O przeciwdziaaniu narkomanii ustawy


z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst
Dz. U. 2003 Nr 24, poz. 198) i z dnia
29 VII 2005 r. (jednolity tekst Dz. U.
2012 poz.124) ..........................................

72083

On Counteracting Drug Addiction laws


dated 24 IV 1997 (uniform text Journal
of Laws 2003 No. 24, item 198) and
dated 29 VII 2005 (uniform text Journal
of Laws 2012 item 124)
97,2

Przestpstwa skarbowe kks ................

2135

W tym akcyza .............................................

810

O prawie autorskim i prawach pokrewnych


(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 90,
poz. 631, z pniejszymi zmianami) ......

97,1 Fiscal offences Penal Fiscal Code


95,2 Of which excise

a Patrz uwagi oglne, ust. 2 na str. 143. c Wycznie w zakresie kradziey samochodu poprzez wamanie. d, e Z wyczeniem: d kradziey samochodu poprzez wamanie, e przestpstw korupcyjnych z art. 296a i 296b kk.
r d o: dane Komendy Gwnej Policji.
a See general notes, item 2 on page 143. c Exclusively in regard to automobile theft by burglary. d, e Excluding:
d automobile theft by burglary, e corruption under Art. 296a and 296b of the Criminal Code.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters.

Justice

151

TABL. 3 (74). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ I PROKURATUR W ZAKOCZONYCH


POSTPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCHa WEDUG WYNIKU POSTPOWANIA
ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE AND PROSECUTORS OFFICE IN COMPLETED
PREPARATORY PROCEEDINGS a BY RESULT OF THE PROCEEDINGS
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

O G E M ........................................... 1379962 1138523 1119803 1077817 T O T A L


w tym przestpstwa, co do ktrych
postpowanie zakoczono wnioskiem do prokuratury o:
Umorzenie wobec niewykrycia sprawcy

of which crimes for which the proceedings have been completed


with a motion to the prosecutor for:
589269

382135

376061

Discontinuance
offender

362438

due

to

Umorzenie wobec okolicznoci, w ktrych podejrzany nie popeni zarzucanego mu przestpstwa, a nie wykryto
sprawcy przestpstwa .........................

1613

Umorzenie warunkowe ...........................

6131

10084

14185

16021 Conditional discontinuance

Sporzdzenie aktu oskarenia ................ 708325

652714

626558

610097 Preparing of bill of indictment

97663

92331

Przekazanie akt do sdu rodzinnego


w zakresie postpowania wobec nieletnich ..................................................

67498

1540

undetected

Discontinuance due to circumstances in


which suspect did not commit the alleged offence and delinquent was not
3262
detected

1785

Records handed over to family courts


for hearing in the course of proceedings against juveniles

69547

a Patrz uwagi oglne, ust. 2 na str. 143.


r d o: dane Komendy Gwnej Policji i Prokuratury Generalnej.
a See general notes, item 2 on page 143.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters and the Prosecutor Generals Office.

TABL. 4 (75). POSTPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWACH O PRZESTPSTWA PROWADZONE


PRZEZ JEDNOSTKI INNE NI POLICJA I PROKURATURA W 2013 R.
PREPARATORY PROCEEDINGS REGARDING OFFENCES INVESTIGATED BY OTHER ENTITIES
THAN POLICE AND PROSECUTORS OFFICE IN 2013
Postpowania Proceedings
zakoczone completed
w tym of which

WYSZCZEGLNIENIE

wnioskiem
o sporzdzenie
aktu
oskarenia
wszczlub aktem
te
umorzeogem
oskarenia
niem
initiated total
motion for
disconpreparing
tinuance
of bill
of indictment
or by bill
of indictment

Stra Graniczna ....................................

6132

6246

2371

Urzdy skarbowe i inspektorzy kontroli


skarbowej ..........................................

17204

16918

5129

Suba Celnaa .......................................

9380

8162

3846

Organy Inspekcji Handlowej ................

18

16

12

Organy Pastwowej Inspekcji Sanitarnej .....................................................

Stra Lena Lasw Pastwowych .......

3238

3128

913

Organy parkw narodowych ................

SPECIFICATION

967 Border Guard


1069

Revenue offices and inspectors of


fiscal control

955 Customs Servicea


2 Trade Inspection Organs
2 State Sanitary Inspection Organs
2186 Forest Guard of State Forests
6 National parks organs

a Dotyczy postpowa w sprawach o przestpstwa skarbowe prowadzonych przez urzdy celne.


r d o: dane Prokuratury Generalnej.
a Concerning proceedings regarding fiscal offences investigated by customs offices.
S o u r c e: data of the Prosecutor Generals Office.

152

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 5 (76). POSTPOWANIA W SPRAWACH O PRZESTPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE


PROWADZONE PRZEZ URZDY CELNE
PROCEEDINGS REGARDING FISCAL OFFENCES AND FISCAL PETTY OFFENCES INVESTIGATED
BY CUSTOMS OFFICES
Postpowania

Proceedings

zakoczone

completed

w tym

WYSZCZEGLNIENIE

O G E M ........................ 2010
2012
2013
Przeciwko obowizkom podatkowym .............................................
przestpstwa ...............................
wykroczenia .................................
Przeciwko obowizkom celnym ......
przestpstwa ...............................
wykroczenia .................................
Przeciwko obrotowi dewizowemu
wykroczenia .............................
Przeciwko organizacji gier hazardowych .........................................
przestpstwa ...............................
wykroczenia ..................................

of which

dobrowolnym
poddaniem
si
wszczodpowiedzialte
noci przez
sprawc
initia- ogem
ted
total
with the
perpetrators
voluntarily
subjecting
himself/
/herself
to liability
41810 42853
56333 47293
73652 63837

aktem
oskarenia
by bill
of
indictment

10170 13308
10347 16453
10705 31115

39014
5198
33816
31399
1308
30091

31663
4905
26758
29864
1360
28504

5876 11130
1171 2207
4705 8923
4512 18927
280
642
4232 18285

50

46

3189
2874
315

2264
1897
367

315
190
125

1055
997
58

Warto
zajtych
towarw
i rodkw
patniczych
w tys. z
Value
of the
goods
seized
and
of the
means
of payment
in
thous. zl

SPECIFICATION

57731,0 T O T A L
51893,9
81066,1
52659,6 Against tax duties
46051,9
fiscal offences
6607,7
fiscal petty offences
12868,1 Against customs duties
5135,6
fiscal offences
7732,5
fiscal petty offences
Against regulations on the trade in
foreign currencies fiscal petty
offences
63,4
15475,0 Against gambling regulations
15272,6
fiscal offences
202,4
fiscal petty offences

r d o: dane Ministerstwa Finansw.


S o u r c e: data of the Ministry of Finance.
TABL. 6 (77). POSTPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWACH O PRZESTPSTWA
PROWADZONE PRZEZ STRA GRANICZN
PREPARATORY PROCEEDINGS REGARDING OFFENCES INVESTIGATED
BY THE BORDER GUARD
Postpowania

Proceedings

zakoczone
w tym
WYSZCZEGLNIENIE

wszczte
initia- ogem
total
ted

O G E M ................................ 2005 10157 10356


2010 8431 8359
2012 7480 7171
2013 6132 6246
w tym:
Nielegalna migracja art. 264 i 264a
kk .......................................................
925
995
Wiarygodno dokumentw art.
270276 kk ......................................
1818 1924

completed
of which

wnioskiem
umoo sporzrzedzenie aktu
niem
oskarenia
dismotion for precontinuparing of bill
ance
of indictment
3047
2266
2776
2371
751
1106

SPECIFICATION

1791 T O T A L
903
983
967
of which:
Illegal migration Art. 264 and 264a
207
Criminal Code
Reliability of documents Art. 270
482
276 Criminal Code

Justice

153

TABL. 6 (77). POSTPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWACH O PRZESTPSTWA


PROWADZONE PRZEZ STRA GRANICZN (dok.)
PREPARATORY PROCEEDINGS REGARDING OFFENCES INVESTIGATED
BY THE BORDER GUARD (cont.)
Postpowania

Proceedings

zakoczone

completed

w tym
wszczte
initia- ogem
total
ted

WYSZCZEGLNIENIE

of which

wnioskiem
umoo sporzrzedzenie aktu
niem
oskarenia
dismotion for pre- continuparing of bill
ance
of indictment

Przemyt towarw akcyzowych, uszczuplanie ca art. 5496 kks .............

2305

2312

408

Przestpczo zorganizowana art.


258 kk .................................................

28

25

21

Przemyt broni, amunicji i materiaw


wybuchowych art. 263 kk, ustawy
o broni i amunicji oraz o materiaach
wybuchowych przeznaczonych do
uytku cywilnego a ..............................

90

91

11

Smuggling of excise goods, depletion


of duty Art. 5496 Penal Fiscal
99
Code
2

Organized crime Art. 258 Criminal


Code

Smuggling of arms, ammunition and


explosives Art. 263 Criminal Code,
Law on Arms and Ammunition and
50
Law on Explosives for Civil Use a

Przestpstwa z ustaw:

Crimes by laws:

.........
o wasnoci przemysowej ..............
o przeciwdziaaniu

SPECIFICATION

narkomaniib

162

160

43

38

49

41

on Counteracting Drug Addictionb


on Industrial Property c

ac Dotyczy ustaw: a z dnia 21 V 1999 r. (jednolity tekst Dz. U. 2012 poz. 576) oraz z dnia 21 VI 2002 r. (Dz. U.
Nr 117, poz. 1007) z pniejszymi zmianami, b z dnia 29 VII 2005 r. (jednolity tekst Dz. U. 2012 poz. 124),
c z dnia 30 VI 2000 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117, z pniejszymi zmianami).
r d o: dane Komendy Gwnej Stray Granicznej.
ac Concerns the laws: a dated 21 V 1999 (uniform text Journal of Laws 2012 item 576) and dated 21 VI 2002 (Journal
of Laws No. 117, item 1007) with later amendments, b dated 29 VII 2005 (uniform text Journal of Laws 2012 item 124),
c dated 30 VI 2000 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 119, item 1117, with later amendments).
S o u r c e: data of the Border Guard Headquarters.

TABL. 7 (78). ZATRUDNIENI I WYNAGRODZENIA W PROKURATURZEa


PAID EMPLOYEES AND WAGES AND SALARIES IN THE PROSECUTORS OFFICE a
2012
WYSZCZEGLNIENIE

2013

2012

zatrudnieni
(stan w dniu 31 XII)
paid employees
(as of 31 XII)

2013

przecitne miesiczne
wynagrodzenia brutto w z b
average monthly gross
wages and salaries in zl b

SPECIFICATION

Prokuratorzy ..........................

5905

5936

10374,15

11295,32 Prosecutors

w tym kobiety .....................

3159

3172

10098,20

11068,28

Asesorzy ................................

325

345

6975,57

7256,90 Assessors

of which women

w tym kobiety .....................

171

185

6695,15

7008,72

Urzdnicy ..............................

5713

5746

3905,92

3970,67 Officials

of which women

w tym kobiety .....................

5046

5076

3871,94

3893,64

Inni pracownicy ......................

1923

1973

2666,01

2686,74 Other employees

w tym kobiety .....................

1148

1187

2273,83

2342,04

of which women
of which women

a Bez prokuratury wojskowej. b Wynagrodzenia prokuratorw nie zawieraj skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne emerytalne, rentowe i chorobowe.
r d o: dane Prokuratury Generalnej.
a Excluding the military prosecutors office. b Wages and salaries of prosecutors do not include contributions to compulsory social security retirement, pension and illness.
S o u r c e: data of the Prosecutor Generals Office.

154

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 8 (79). DZIAALNO PROKURATURY W 2013 R.


ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN 2013
Sprawy do
zaatwienia
Cases pending
WYSZCZEGLNIENIE
ogem
total

Sprawy
w tym
zaatwpyw
wione
spraw
w 2013 r. Cases
resolved
of which
incoming
cases in
2013

SPECIFICATION

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURYa


ORGANIZATIONAL UNITS OF COMMON PROSECUTOR'S OFFICE a
Prokuratury rejonowe ................................. 1335874 1233553 1235456 District prosecutor's offices
Sprawy: karne (dochodzeniowo-ledcze) ..... 1212971

1124116

cywilne .............................................

79428

69393

68594

civil

administracyjne ...............................

43475

40044

39736

administrative

Prokuratury okrgowe ................................

38775

29391

28107 Regional prosecutor's offices

Sprawy: karne (nadzorowane) ......................

9217

6888

6196 Cases: criminal (supervised)

karne (dochodzeniowo-ledcze) .....

7108

5262

5202

cywilne .............................................

20041

15183

14758

administracyjne ...............................

2409

2058

1951

Prokuratury apelacyjne ..............................

4083

2590

2560 Appeal prosecutor's offices

Sprawy: karne (nadzorowane) ......................

2170

1102

1105 Cases: criminal (supervised)

karne (dochodzeniowo-ledcze) .....

1010

704

709

criminal (investigation)

cywilne .............................................

410

342

317

civil

administracyjne ...............................

493

442

429

administrative

1127126 Cases: criminal (investigation)

criminal (investigation)
civil
administrative

WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY


ORGANIZATIONAL UNITS OF MILITARY PROSECUTOR'S OFFICE
Prokuratury garnizonowe ...........................
W tym sprawy karne ......................................
Prokuratury okrgowe ................................

1998
.
182

1812

1815 Garrison prosecutor's offices

1404

1401 Of which criminal cases

119

156 Regional prosecutor's offices

a Ponadto prokuratury rejonowe i okrgowe zaatwiaj rwnie sprawy cywilne dotyczce nieletnich (zarejestrowano
wpyw 10774 takich spraw w prokuraturach rejonowych i 325 w okrgowych).
U w a g a. W 2013 r. (stan w dniu 31 XII) dziaay powszechne jednostki prokuratury: 357 rejonowych, 45 okrgowych
i 11 apelacyjnych oraz wojskowe jednostki prokuratury: 9 garnizonowych i 2 okrgowe.
r d o: dane Prokuratury Generalnej.
a Moreover, district and regional prosecutors offices also resolve civil cases concerning juveniles (10774 and 325 incoming cases were registered in district and regional prosecutors offices respectively).
N o t e. In 2013 (as of 31 XII) operated the common organizational units prosecutors office: 357 district, 45 regional and
11 appeal as well as military organizational units prosecutors office: 9 garrison and 2 regional.
S o u r c e: data of the Prosecutor Generals Office.

Justice

155

TABL. 9 (80). ZAKOCZONE POSTPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W PROKURATURZE


RESOLVED PREPARATORY PROCEEDINGS IN PROSECUTOR'S OFFICE
A. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
ORGANIZATIONAL UNITS OF COMMON PROSECUTOR'S OFFICE
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

Prokuratury rejonowe i okrgowe ..... 1661248 1169346 1141761 1132328


w tym:

District and regional prosecutor's


offices
of which:

Przesano sdowi z aktem oskarenia

Handed over to courts with bill of indictment


337635

433834

375431

377379

10536

11659

15276

Odmwiono wszczcia postpowania

161957

228792

242684

235800 Proceedings declined

Umorzono ..............................................

923149

445639

415264

429774 Discontinued

w tym z powodu niewykrycia sprawcw .................................................

618922

181569

159673

149726

Prokuratury apelacyjne .......................

237

722

768

709 Appeal prosecutor's offices


Handed over to courts with bill of indictment
423

Zoono do sdu wnioski o warunkowe


umorzenie ..........................................

15572

w tym:

Handed over to courts a motion for


conditional discontinuance

of which due to undetected offenders

of which:

Przesano sdowi z aktem oskarenia


Zoono do sdu wnioski o warunkowe
umorzenie ..........................................
Odmwiono wszczcia postpowania

128

408

460

10

11

Umorzono ..............................................

44

170

169

w tym z powodu niewykrycia sprawcw .................................................

14

56

57

17

Handed over to courts a motion for


conditional discontinuance

8 Proceedings declined
145 Discontinued
58

of which due to undetected offenders

B. WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY


ORGANIZATIONAL UNITS OF MILITARY PROSECUTOR'S OFFICE
WYSZCZEGLNIENIE
Prokuratury garnizonowe ...........................

2010

2012

2729

2013

2503

SPECIFICATION

1815 Garrison prosecutor's office

w tym:

of which:

Przesano sdowi z aktem oskarenia


(w sprawach karnych) ...............................

462

264

Zoono do sdu wnioski o warunkowe


umorzenie ..................................................

180

147

Zakoczono sprawy o wykroczenia ..............

584

771

414 Resolved cases for offences

Odmwiono wszczcia postpowania ..........

370

422

416 Proceedings declined

Umorzono ......................................................

602

501

382 Discontinued

w tym z powodu niewykrycia sprawcw ....

75

43

Prokuratury okrgowe ................................

376

146

Handed over to courts with bill of indictment


219
(in criminal cases)
75

53

Handed over to courts a motion for conditional discontinuance

of which due to undetected offenders

156 Regional prosecutor's office

w tym:

of which:

Przesano sdowi z aktem oskarenia


(w sprawach karnych) ...............................

57

19

Zoono do sdu wnioski o warunkowe


umorzenie ..................................................

Odmwiono wszczcia postpowania ..........

57

33

55 Proceedings declined

Umorzono ......................................................

78

50

49 Discontinued

w tym z powodu niewykrycia sprawcw ....

r d o: dane Prokuratury Generalnej.


S o u r c e: data of the Prosecutor Generals Office.

Handed over to courts with bill of indictment


(in criminal cases)
15
3

Handed over to courts a motion for conditional discontinuance

of which due to undetected offenders

156

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 10 (81). POWOANIE SDZIW a


NOMINATION OF JUDGES a
WYSZCZEGLNIENIE

2005

2010

2012

2013

SPECIFICATION

O G E M ............................................

505

398b

383

322 T O T A L

w tym kobiety ......................................

312

247

225

185

Sd Najwyszy ........................................

Naczelny Sd Administracyjny ...............

Wojewdzkie sdy administracyjne .......

67

27

22

12 Administrative courts of first instance

Sdy apelacyjne .....................................

43

20

25

17 Appeal courts

Sdy okrgowe .......................................

183

128

134

139 Regional courts

Sdy rejonowe ........................................

200

214

192

133 District courts

Sdy wojskowe .......................................

2 Military courts

of which women

3 Supreme Court
16

Supreme Administrative Court

a Powoania sdziw dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. b Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
powoa do penienia urzdu na stanowisku sdziego sdu apelacyjnego w sdzie okrgowym oraz na stanowisku sdziego
sdu okrgowego w sdzie rejonowym 12 sdziw (w tym 9 kobiet).
r d o: dane Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
a Judges are nominated by the President of the Republic of Poland. b Moreover, the President of the Republic of Poland
has nominated as a judge of appeal court in regional court and as a judge of regional court in district court 12 judges
(of which 9 women).
S o u r c e: data of the Chancellery of the President of the Republic of Poland.

TABL. 11 (82). SD NAJWYSZY, NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY


ORAZ WOJEWDZKIE SDY ADMINISTRACYJNE W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
THE SUPREME COURT, THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT
AND ADMINISTRATIVE COURTS OF FIRST INSTANCE IN 2013
As of 31 XII
Zatrudnieni sdziowie
WYSZCZEGLNIENIE
SPECIFICATION

Liczba
jednostek
Number
of units

ogem
total

w tym
kobiety
of which
women

Judges employed

z liczby ogem w wieku


of total number at the age of
40 lat
i mniej
and less

51 lat
i wicej
and more

4150

Sd Najwyszy .......................................
Supreme Court

86

23

80

Naczelny Sd Administracyjny ...............


Supreme Administrative Court

102

51

13

89

Wojewdzkie sdy administracyjne .......


Administrative courts of first instance

16

511

313

31

179

301

r d o: dane Sdu Najwyszego i Naczelnego Sdu Administracyjnego.


S o u r c e: data of the Supreme Court and of the Supreme Administrative Court.

Justice

157

TABL. 12 (83). DZIAALNO SDU NAJWYSZEGO W 2013 R.


ACTIVITIES OF THE SUPREME COURT IN 2013
Sprawy
do rozstrzygnicia
Cases waiting
for decision
WYSZCZEGLNIENIE

O G E M .............................................................

w tym
wpyw
spraw
ogem w 2013 r.
total
of which
incoming
cases
in 2013
14652

SPECIFICATION

10634 T O T A L

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZE SPOECZNYCH ORAZ SPRAW


PUBLICZNYCH

CASES RELATED TO LABOUR AND SOCIAL


SECURITY LAW AND PUBLIC AFFAIRS

Skargi kasacyjne .....................................................

3131

Skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem


prawomocnego orzeczenia .................................

85

Skargi na przewleko postpowania ....................

316

Uchway wyjaniajce przepisy prawne ..................

37

Zaalenia .................................................................

318

Protesty wyborcze ...................................................

Inne ..........................................................................

457

2132 Cassational complaints


58

Complaints for considering a validly court ruling as


inconsistent with law

311 Complaints on the protraction of proceedings


27 Resolutions clarifying provisions of law
216 Complaints
2 Election's protests
294 Others

SPRAWY CYWILNE

CIVIL CASES

Skargi kasacyjne .....................................................

4824

Uchway wyjaniajce przepisy prawne ..................

157

137 Resolutions clarifying provisions of law

Zaalenia .................................................................

727

542 Complaints

Skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem


prawomocnego orzeczenia .................................

449

318

Inne ..........................................................................

534

521 Others

SPRAWY KARNE

3383 Cassational complaints

Complaints for considering a validly court ruling as


inconsistent with law

CRIMINAL CASES

Kasacje ....................................................................

2494

Uchway wyjaniajce przepisy prawne ..................

40

Zaalenia .................................................................

329

303 Complaints

Wnioski ....................................................................

490

398 Motions

SPRAWY WOJSKOWE

1735 Cassations
30 Resolutions clarifying provisions of law

MILITARY CASES

Kasacje ....................................................................

23

Uchway wyjaniajce przepisy prawne ..................

Apelacje ...................................................................

32

30 Appeals

Zaalenia .................................................................

52

47 Complaints

Inne ..........................................................................

37

34 Others

SPRAWY DYSCYPLINARNE .................................

117

r d o: dane Sdu Najwyszego.


S o u r c e: data of the Supreme Court.

19 Cassations
Resolutions clarifying provisions of law

97 DISCIPLINARY CASES

158

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 13 (84). DZIAALNO NACZELNEGO SDU ADMINISTRACYJNEGO W 2013 R.


ACTIVITIES OF THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT IN 2013
Sprawy zaatwione

RODZAJE SPRAW

O G E M ..............................

Wpyw
spraw
Incoming
cases

16779

ogem
total

Cases resolved

w tym przez

of which by

uwzgldnienie
skargi
kasacyjnej
accepting
the cassational
complaint

oddalenie
skargi
kasacyjnej
dismissing
the cassational
complaint

13493

3456

TYPE OF CASE

8857 T O T A L

w tym w zakresie:

of which in scope:

Gospodarki mieniem publicznym .........................................

382

320

70

Budownictwa ..............................

1238

1187

294

Kombatantw .............................

43

83

18

Zobowiza podatkowych
spraw budetowych ................

7714

5779

1527

Ce ..............................................

376

503

24

Zatrudnienia i spraw socjalnych

945

748

150

Wywaszczenia nieruchomoci
i innych praw ............................

453

327

60

Zagospodarowania przestrzennego ........................................

658

489

128

Rolnictwa i lenictwa ..................

111

96

22

Ochrony rodowiska i ochrony


przyrody ..................................

408

267

64

175

Environmental protection and


protection of nature

Drg, kolei, lotnictwa, eglugi ....

548

401

95

298

Roads, railroads, aviation, sailing

Subwencji unijnych, funduszy


strukturalnych i regulacji rynkw branowych .....................

616

548

153

228 Public property management


846 Construction
61 Veterans
3602 Tax liabilities budget cases
387 Customs
568 Employment and social issues
257

Dispossession of real estate


and other rights

342 Development planning


56 Agriculture and forestry

European Union subventions,


structural funds and regula363
tion of sectoral market

r d o: dane Naczelnego Sdu Administracyjnego.


S o u r c e: data of the Supreme Administrative Court.
TABL. 14 (85). DZIAALNO WOJEWDZKICH SDW ADMINISTRACYJNYCH W 2013 R.
ACTIVITIES OF THE ADMINISTRATIVE COURTS OF FIRST INSTANCE IN 2013
Sprawy zaatwione

RODZAJE SPRAW

O G E M .............................

Wpyw
spraw
Incoming
cases

81634

ogem
total

75696

Cases resolved

w tym przez

of which by

uwzgldnienie
skargi
accepting
the
complaint

oddalenie
skargi
dismissing
the
complaint

18650

w tym w zakresie:

TYPE OF CASE

32607 T O T A L
of which in scope:

Gospodarki mieniem publicznym

2521

2259

796

Budownictwa ..............................

6450

6476

1665

Kombatantw .............................

189

180

37

721 Public property management


2969 Construction
111 Veterans

Justice

159

TABL. 14 (85). DZIAALNO WOJEWDZKICH SDW ADMINISTRACYJNYCH W 2013 R. (dok.)


ACTIVITIES OF THE ADMINISTRATIVE COURTS OF FIRST INSTANCE IN 2013 (cont.)
Sprawy zaatwione

RODZAJE SPRAW

Wpyw
spraw
Incoming
cases

ogem
total

Cases resolved

w tym przez

of which by

uwzgldnienie
skargi
accepting
the
complaint

oddalenie
skargi
dismissing
the
complaint

Zobowiza podatkowych
spraw budetowych ................

25477

23402

5551

Ce ..............................................

1615

1714

424

Zatrudnienia i spraw socjalnych

TYPE OF CASE

10634 Tax liabilities budget cases


638 Customs

10992

9477

2185

Wywaszczenia nieruchomoci
i innych praw ...........................

5125 Employment and social issues

1903

1734

496

Zagospodarowania przestrzennego ........................................

3480

3460

975

Rolnictwa i lenictwa ..................

768

636

142

286 Agriculture and forestry

Ochrony rodowiska i ochrony


przyrody ..................................

2011

2024

480

763

Drg, kolei, lotnictwa, eglugi ....

4685

4279

783

1417 Roads, railroads, aviation, sailing

Subwencji unijnych, funduszy


strukturalnych i regulacji rynkw branowych .....................

2959

3015

705

1387

781

Dispossession of real estate


and other rights

1323 Development planning

Environmental protection and


protection of nature

European Union subventions,


structural funds and regulation of sectoral market

r d o: dane Naczelnego Sdu Administracyjnego.


S o u r c e: data of the Supreme Administrative Court.
TABL. 15 (86). JEDNOSTKI SDOWNICTWA POWSZECHNEGO W 2013 R.
Stan w dniu 31 XII
UNITS OF THE COMMON COURTS IN 2013
As of 31 XII
WYSZCZEGLNIENIE

Liczba
jednostek
Number
of units

SPECIFICATION

Sdy apelacyjne .........................................................

11 Appeal courts

Wydziay: cywilne .........................................................

14 Departments: civil

karne ............................................................

11

criminal

pracy i ubezpiecze spoecznych ...............

11

labour and social security

Sdy okrgowe ...........................................................

45 Regional courts

Wydziay: cywilne .........................................................

96 Departments: civil

karne ............................................................

91

criminal

penitencjarne i nadzoru nad wykonywaniem orzecze karnych ...........................

37

penitentiary and supervision over execution of penal decisions

pracy (sdy pracy) i ubezpiecze spoecznych (sdy ubezpiecze spoecznych) ....

60

labour (labour courts) and social security (social security courts)

gospodarcze (sdy gospodarcze) ...............

29

commercial (commercial courts)

Sd Ochrony Konkurencji i Konsumentwa .................

1 Competition and Consumer Protection Court a

Sd Wsplnotowych Znakw Towarowych i Wzorw


Przemysowycha .......................................................

1 Community Trademark and Design Court a

a Odrbna jednostka organizacyjna.


a Separate organizational unit.

160

Wymiar sprawiedliwoci

TABL. 15 (86). JEDNOSTKI SDOWNICTWA POWSZECHNEGO W 2013 R. (dok.)


Stan w dniu 31 XII
UNITS OF THE COMMON COURTS IN 2013 (cont.)
As of 31 XII
Liczba
jednostek
Number
of units

WYSZCZEGLNIENIE

Sdy rejonowe ............................................................


Wydziay: cywilne .........................................................
karne ....................