Vous êtes sur la page 1sur 412

[Â)l

{°°ZÝ°ZvZp
oFË_ø‘û] àømû„( Ö] åô •ô ^fø Âô oF×Âø Ýö¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö]æø oËFÒøæø äô ×# Ö ‚ÛvøÖ]ø

rg
á g Z »à ¬vZì ~(¹ÌŠ c
gzZ V†føÒû]ø äô ×Ö]†ö Òû„ôÖøæø ;ìŠ • ÅyZ•} (•Z" à ¬vZ

.o
ƒÝq yjz yEZ ÇÃwŠÆ y̈ZЊ c
@ ÅkZgzZ ( ]z)ì q ~(¹Š c Å à ¬vZ
ƒÝqÐÞZŠ c
Xì @ yEZÃVߊ ÔßÍb§hZ Vhçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô øŸ]ø Xì

at
Ù ZÎÆ\¬vZÃkZŽì ꊙ Za,jgzZx ³{zg0
spC ZÆy̈ZyjzyEZ¸gzZ
ÝqЊ c y Ù Ž ÇgzZ ]¸ÝZ {z ¸gzZì ꊙ{Zz6" Ð ÑC
Åà ¬vZgzZ yZZŽ ìC Ù gzZ
ida
Çx ¸{zgzZ¿{zì Cƒ‚ÚÅÞZŠ c
gzZyZZ~VsÇÃx ¸TgzZ¿TgzZì @
ƒ
{izgÔi ú‰õwqZx ÓXì bzg Å<Ñ~g7ÞZŠ c z yZZ¸gzZì f(6{ Zg Å ¹F z]³
eh

E Å
 Å’ ™wqZ {)zŠ ˜ gzZŠ mZ t £Ô æ¾5.Zù4z szH!
yZgzZ • 'gßgzZ Õ %Z Ô e Ô > ZÃiÔ
Zì Š c
zgŠ ðÃÅyZ ÂN Yƒ à {Ð bzg ÅvZ™f wqZt¤ Åà ¬vZgzZ mÜZ bzg ÅwqZ
or

ƒãizgzZ Ë¿{zgŠÏZ σÞZŠ c


Xì @ gzZ›z mïgŠTg0
ZÆ¿TgzZ77
no

Åà ¬vZ Ìbzg Å *Š {ŠŽñÉ 7bzg ÅõwqZgzZ<Ñ~g7sÜ ö:XZŠ c


Å
tQ
Š c
Ã\¬vZB‚Æg (Z ñƒØŠÆ à ¬vZ Ì{È q
Z ~ *Š ~g7 J ì Š c
Z ~g (Z
w.

c
0 Z~ *Š ~g7 Z
: (Z Ì¿q  gzZ bg ¹! A
x Ât »}iz y• M J ǃ HvZvZÆ™
0 Ö ª Âñš s§ÅkZgzZ}g å Ä à ¬vZŽƒg©Ð Š c
'# Å à ¬vZ wŠ » T Ç ñY
ww

ëgŠx Â{ŠŽñgzZ ÏñYƒ


X ÇñYƒë'
Ë ƒ:gzZì q ðÃ:™| (Њ c
$ ÅvZgzZì q ~(¹Š c
Å à ¬vZžìtžÜ
b§ÏZì ]gz¢ÅyZZgzZ {o9b§Tc ä™ ¹F ~Š c
mZgzZ 䙊 c
Ãà ¬vZXì
ùM˜ z ùu iz wŠgzZ„zg¨~] *
M Ð y! ˆZz] â ÅZÆà ¬vZ~}iz y• M c ¶Š ¹F ÃkZ
g Zlm{ ùM˜z ùuM g » f Z igzZ ã !
i¼ ä {0<Ñn kZìÆgzZ ~gz¢Ì¢ x *
» à ¬vZ
Û 2ì i ú]gßï»q
 Zz z n•
Ð ]Ò{z´Æg ZlZ ÛZ
Z ÅX•ØŠg Z Œ Û~
 Zz z n•
Xìg î3 Zg »"( Û Æà ¬vZž @
s§ÅkZgzZ[ Œ ì ~Š(F
řf
ÆqTgzZì ]gz¢gzZÌZ {Š c
}g !  ÅqTžìt]!
iЃ Åk\Zp
Ö Z ̄ !
bzg ¦½Z Å0# Æ ¶Åq kZì ˆ~Š (F
{Š c  ~g
iÐ ƒ Û~
uz y M Œ
;g Y c Ü z,Zì ˆƒ} •} •™ƒgz$
Z ZÃ7 zgŠgzZ ÌZ ÅÞZ™f ~‰
]Ð i Z0
ÃVÍßž ¶t Â~Šg^gzZ „ZpíB‚Æ + Ö Z‰
 ̈Z ~g7 ÉB‚Æ0# Ü z kZèÑqì

rg
ÅTì Hg (Ztzg (Z¼~nçkZ äVÍ߉p@
YHzás§Å]y
MgzZ™f] Ò

.o
6gîx ¬ y!
i ÅVÍßgzZì ; g Y@ »ÞZŠ c
7gz$/_ Ì~Y fz C´Š H Â~ VÍßx ¬Ðzz
Zƒ Hg (Ztzgt ä ‰Ð ~ yZì Sg F
ЙfÆVzg7 LZ LZ ñO Åx *
Æà ¬vZ

at
D̈ ¤,Z Âì k0
! {Š c
)qgzZìÈ0 i » > [zxߎ •Ù ŠÃD̈¤, Z Ë{zZ
 žì
y
*™Ñ ~ VßŠÆ VÍß{z b§kZgzZ • D Z h Z t Zè » kZÆ™Š c
Ð x * Æ{)z °ßgz Z •Ã
ida
X •D™Á7zgŠÅ ö:XZŠ c
Å
gzZ {)z)qVžÅ ~ 
D Ctzz ÅkZgzZ • D™g ïZ »Š ZZÆ™f ÖWž•,Z v߉Р~ yZgzZ
eh

B‚Æ ®
 ) Å…ZâsÜwßZtèÑq X 7„  gŠ …Z‡Z à Z ¦Z DŠ 4
q Æ s ¦ Zž•
šs§Åg » f ZgzZVñ»réM¨GÒŒ!ñYc
ÆkZQgzZ *  ) Åi úržXì m{
š :Ð yZ f Zî
or

ì * ~ yZyiÃyZgzZì CŠ c
™x *
$ i ~(¹B‚Æs ¦ Z *
™[™s§Ås ¦ ZÃg ïZ
no

U
gzZì " ÐgŠ q ZgzZ mÀãZzŠp Â(F
ÅŠ ZZÆ ÖW+ZgzZ *
š s§Å™f ÖWX
Xì ÌÅ™f >b§kZ슎ñ(F
Å™f~<Ñb§T
w.

~?ŠgzZG@ Û^
Å ¬æ LZgzZ • ïŠg Z ŒY*
Ø™fŽ • Ì,Z v߉~ yZ
†`rÖ] áæ• æ èËnì æ ^ø†–i ÔŠËÞ oÊ Ôe…†³Òƒ] æ( yZÅZ ) ènËìæ ^ø†–i ÜÓe …]ç•]
ww

ZèÑq•D™7à ( g
ÆVì M yZ {z¤ •Z ) ÜÓŠËÞ] o×Â] çóe…] gzZ ( y M ÅZ ) ÙçÏÖ] àÚ
„zg¨~ãçÆ çóe…] gzZ " †`r³Ö] áæ• " ]ø†`q " " ^ø†³–³i " p ÖZÆyZQt òzt (
î Z”ðÊ §ðÃ~< Û ÃyZ ÂD 5ÃyZB‚ÆmÀ}uzŠÆ<
 zy M Œ Û QgzZ D™
 zy M Œ
»Xngt ‚ÃwqZ {”"
UÐ FZ ÂgzZ ]â ©ZÆ {0<Ñ{z¤Z 2X @M: Ãs %ZgzZ
G
~Y ‡Zžìt ã ZªQ D™: ì‡ñZg Å b§kZ éM›‹¢vßt Âì „ ~˜zZ ZiÐñŠ M
Û ~˜ sÜ
gzZ•ë Ì}W}WúvßgzZ•CYžâ ÌN ¬Š ùM˜ ~kZÉ 7„]Y Z Œ
Û»
<Ñ}wgzZ • CY žâ 6$Z e î ÑN ¬Š ¦½Z DD6µñÆ] ¬½Z}uzŠgzZy M Œ

äÕM) ÌŠp”
ƘgzZ•CYžâ N ¬Š ùM˜g0ZÆi ú6µñÆy M ÅZ »Æug MZypg~
ƬŠ "ܳӳe…]ç³Â•] "e
ì ãZzgzZ ôÜ~}g ! ¬Š ùM˜~Vî ¬Š¦½Z
ZŽ ÌQ•_7
¬ŠÃ¿Æ yZgzZ Vzk
 
½ÅyZ Vzk X • D™7~ ƘŘ™fÃe
’Ř +”  M kZ
U
X •wz eVZâ Z e~¬æLZ {zž ǃ" ¸ÐyZ ÂñY

rg
•F
Q c 6tzg: Zø oØ{gzZƒ„z¤
sÜ] îÅyZ Âc
žì @
ƒ (Zx¥

.o
”˜Ôﻘª "˜ "]hZ «gÃTì ð3™^~x|Æs %ZkZƘäVrZ
gzZh
@
Y¹i Zz M—gzZ * izŠg ZÃkZgzZ ñYÑï™h M†ÃTì i Zz M {ztgzZì @
g å~y! Y¹oG˜

at
Š 4
kZq Ɖì s %Z »Y f~˜,Zì CYà ï~y´ZgzZyZ f ZŽì i Zz M {z¸gzZì
y
:gzZ•ðƒñZgzŠ L: ~kZ Âw5˜ ;g ¹! Y™fB‚Ƙ
•B{ z(ÃkZ‰gzZì ^
ida
VÍ߉ž7—Ì~kZ%ZX 7öRÅs %Z Ë~ kZgzZì ^ Yt ·Ñ! t •$ Ë ƒ
W
Æ öŬvZ6gîãZzÐ kZžì Cƒ{¤)gzZ Úe"gŠkZ]gßiÅkZgzZ˜i Z0
x * Z »
eh

Ét îE 4›E
0G 7ñ~ Vzi úÅVÍßÐzz ŘÆyZ c
$ pì @ ì CƒkC•ÂgzZ ! Š Z" Å
Ü zÆ ] ZggzZ VÎžÔ V5zz%x ¬ ! Š Z" Åx *
I
3E
V ðG 5_‰
4E Z {Š c
Æ à ¬vZgzZ ð‚g Z j iÐ kZ
or

ÃVÍßÐzz ÅXì xiÑ,6VΞH,Z G)g fÆVz$e î ÑÌ{zgzZì C™ Zƒ~


no

ðà c
™f >c Æà ¬vZ~TñY 1™ŠÃcZ, Zx *
ƒ•ÂÅx * Z
» à ¬vZgzZƒ ð‚g Z j
Xƒs ÜÆϤÔg ‡zq ½ZÔ*
w.

žt {z ñYc;ÃwßZx ¬gz Z ñYÅ:,6™f >gzZ˜žì ¸iy‚ M »] !


kZ
W W
Æ öŬvZ~ TñY HÌ6‡Ð i Z0
Åx * Z,ZgzZX ñY 1Ð Ñz ›x * » öŬvZ
ww

kZÃ!%ãK c
ñƒñÎc
Xƒ @ ì Cƒb zê] ³z Ñ
ƒµZz ñ~i úÅ~i úËc
ZÃá Zz ä™™fŠpÐzz ÅTƒ˜ h
»îyvgzZ Y Z j ”gŠkZ c ZÐ
ƒ (yvgzZ Y Z j
- Ø »Vâ 1Æ ` ¯òs ZÃÔŠÐzz ÅTñYH6µñmc
kZ6™f >KZ c Z
ƒ60
ÃkZ™ J (Ð wrKZÃkZgzZ ñY Hƒµ6kZ ÂÆ: ðä ŠgzigŠ
Z~ kZžñY c
Xì @ Y*
Yƒ^ x »rgzZ ^ Û
Š à6ZgŠÆ†•
YðÃÐzzÅT•wßZx ¬{ztÂñYc
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ßyZgzZì ˆÅc×Ì6~˜™fÖWgzZ˜™fB‚Æg » f Zbc~[ ÂkZ
X •'Yð;0Æ~˜™fÖWgzZ˜™f6
gîx ¬Žì ˆÅÒÃÅáZi ZÆV•

( àm ‚ Ö ] …^ j í Ú
pÑÂ1™

rg
| 1 41 9 wz Ñ Z ßg 29

.o
y at
ida
eh
or
no
w.
ww

"]ogz Z {o"2X k| 7 Ù ZŽ [ Âc yÒ×ÆkZ


Ã "uÑ~ t £m{Æ\¬vZ "~xsÑ77ZC C1
슎ñ,¼ mZ Ì~
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

[Âi ¸ M

rg
Ün u † Ö ] à Û u † Ö] ä × Ö] ÜŠ e

s^ÝZ »›z]¸gzZyÒ»ÞZ™f

.o
jZŠ c
Åq ÏZ Ôì CYƒ›mZB‚Æq TgzZì ›] ¸xq
Zg0
ZÆy̈Z

at
Y¹GÃkZ ÂÔì CY M ̈¸6Vzq ~uzŠ›Åq kZ Z
GÏZQì @  gzZXì @ä M
™– y
Ð VzuzŠgŠT›èïzÑ»TgzZX • ] YgŠg Ñ" J
dZ³Ð ÌŠ ZÆ›h
”gzZ
ida
G-Š8
 ž ö ì @
› ÔZ Y ` Cze ~ › Å[8LZ {zgŠÏZXì À
Ës§Å[8LZ
YƒË (Z~~ŠÛpÅ[8ÌŠpy̈Z Âì CY™g (Z ]”{Š c
7Ì+ M LZ {zžXì @ i
eh

X CY{g7è%ðÃKZ mZgzZX Y0

:zgŠï»gzZ ðZ’Z»›
or

»zgŠ dZÆkZgzZì @ Ù
By~zgŠ ðZ’Z » kZX • ] YgŠg Ñ"Æg¼Æ ›C
no

ƒ] YgŠg Ñ" dZ ÌÐdZÆGQXì Gx *


X •M
mZ b§kZXì 3g™hZzÐVzqg Ñ" Å *ŠÃ" _
kZÆ › äVÍ߉
w.

~Vzq æ6Å *Š ä VÍßXgzZX @ Ù ªWZ Vc


ƒ7C Ü ¤
kZÐzzÅä)‰
úðû/_
ww

gŠkZ › tpX ðƒÝq ¹F


Vc kZÐqq
úÅŸkZÃkZ ÂX HhZzÃ/_ Z ËÐ
X @ ÆÔ¬ðÃÃáZz ä™ › ÐVzqyZžì CƒS
g å7Ðx * 
Û ËÆ y̈Z ª] ‡JZ sÑ Z Ð ~ t‘ä VÍß ‰; V;
kZ gzZ śРŠ•
g ëg zg %z g ZŠ™Ôw) z Œ) ] ;Ž z Å ä™›~ y̈ZèYX ðƒ ¹F°»jZ ~ ›
Ì{zXì @
Y c{Š â »›Ì~ V¸ÁyZŠpgzZX • CY ð0
0 {Š c
iÐ ]‡‘~g ‚vŠ ( {)z
s§KZsÜÆ™ ÜÛz] ¸ÅkZgzZX •qb§Åtïs§KZÃG/_
ÆÔ¬
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X •ï Š Î

?ñYÅB‚ƾ›
Yƒ „z •»s^Æ]¸xkZ Åy̈Z ?Ð ¾ ÂñYÅ›žìt wZÎ[ Z
Xì ] •z b #Åy̈Z~ kZ C1 • \¬vZ sÜgzZ sÜ]Z f {zXƒ •z ëÑ»›Ž Xì
ì"gzZ ã ZŠ¤
 uZu›ÐVzqÅ *ŠgzZ *Š@'
uzã .6  Zg~ÏZgzZ
ÆkZgzZÔyjzs

rg
c ƒ q Oz wâ {z {ZpÔ,q Å *ŠèYXì •
£z { Y c M z *ŠgzZXì ã EZ" z
 yÅ]y

.o
y̈ZÐzz Å›B‚Æ Vzq x ÓyZ =Z X • g ZG0
*
gzZ • ,q ãà wq¾ Ôy̈Z ðÃ

at
Xì LgyZŠ¤
uzy.6
G
 ZgXì ] Z f x ðG3O¢z öO9Ž ñYƒ›Ð \¬vZ@'ÆkZ
z spÔÙpz §Ô1z s
y
X •ŠzöÑgzZ CZ f ÅkZ w¾] Ì~g ‚gzZ w) z ŒX • k0
ida

ÆÏZ äZ •}g ‚ÆyEZ
Eg?O !
¯ ,@
sÜX c gzZxÝ Zg øÆ™ç ÃVzq yZgzZX N ¯ n }g ø ,q Å}iz y• M ä kZ
›,Z Ì[8{zQ Hyâ ‚ »VìpgzZ V0 Zg n }g ø ~ Ï0
i EZŠ Å]y
MÉ 7¸
eh

™›ÌÏ~hðB‚ÆyZŽžX • y!
zás§ÅyZ Ì‚ Z hðgzZXì @ $gzZáZz ä™
or

á ~Øg ¶¨ M KZjZgzZX • ” ä™›{Š c


ŽgzZX • f i¹Ð kZ {z ÂXì @

KZ ] Z f {z ; gzZ X • f ™›{Š c
 á ~ l¨ M ÅØg KZ {zjZgŠÏZ Xì @ igŠT
no

á g Z »\¬vZçOX §:ì @
Š• ƒsp »Ë: Ôw5:gzZì Yƒyx ÿ, Z ÂXáá~Øg
ǃspðÃ: c2zŠÆ\¬vZ ;ßÍVáçû Þöˆø vûmø Üû âö Ÿøæø Üû ãônû ×øÂø ºÍçû ìøøŸ äô ×# ³Ö] ðø ^³nø Öôæû ]ø á$ ]ô Ÿø];ì
w.

Z Ô ö:XW Z y…¸gzZ ( 62÷- ) fƒ â{z:gzZ


Å
~ *ŠŽ X • vZ Y 1z Zˆ Æ yZgzZ x?Z:Y m
ww

´ â ÇÔÛ{ ´g›ÐVzqÅ *Š ñOÆ\¬vZgzZX •D Ñ] !


zZk& Z} (} (
Š ¬=Z Xì ~]*
c xÅ VzmZ gzZ Xì ðÃz " xB‚Æ Ç[8gzZ
gzZ ~gŠ*
Xì ; g Y
Váôæû †ö ³³³Ëö³³Óû³³iøŸæø oû³³³Öôæû †ö ³³³Óö³³³•û]æø Üû ³³³Òö†û ³³³³Òöƒû]ø oû³³³³Þôæû †ö ³³³³Òöƒû^³³³³³Êø
: ~]*~÷ gzZ â â yˆZ Z÷ gzZ óÅg Š cÃ ?~ Åg Š cÃí ? :
X ( 152Ô>•)z™
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
:W
XÅ 8
?ñYÅ Za ù ö Z ïE

M z *ŠŽ ›Å\¬vZ
 » b #gzZ yjz u~ ]y
nÆ kZ ?ƒÝqùì :
Z@ z ½mZgzZ è%Åg ÇŠgz6LZÐZ™±Ð kZì ÑCZŠp » y̈Z ^z»g ~(¹
Æe
vZg0 ™g (Z ÄÅVÍß, ZgzZ • ë Ñ{@W;*
ZÆ X * ™ÒÃÅä¯ ¬Zñz ._
Ýqà ›mZgzZ [½Æ \¬vZB‚B‚Æ kZgzZ Xì Sg Ç¿v M ÅGÆ \¬

rg
”B‚Æ\¬vZZ
ñYƒì‡›h  gzZXì * Œ
™g (ZÃíÑÅ\¬vZ3 Zgd Ûq
Z »ä™

.o
vZXì îŠ wZ e~ V8g Å\¬vZŽ Xì hŠ c
¸gzZX ÏñYƒÝqŠ lŠpŠ c
Å\¬vZ Â
Û ‚Š c

at
;} MX ñ â •  ë\¬
KZgzZ›zGCZÃ

y ?ì @
ƒHÞZ™f
ida
D!
Â] ! ó gŠ c
gzZ ê¡mZgzZX •Æp
tgzZXì yl  gLzZ ó䙊 c
L ö-š ŠÆ™f
òŠ MžÔì @
wÈx * ƒ(Z] ‡zZ‰Xì wŠ(ÝZ mZgzZÔì ÐwŠm»Š c Ù ªÇ!
žXìC
eh

\ M qðÃ}c ~ wŠ,gzZ] Z f mZ%Z ÔTg 7Š c


Xì Sg ¹! p ÖZÆkZgzZXì @
Y
eZpÔ•ìg &
+ M q{z~]gß+Z ÂX • ‰ wÈ\ M x * ðeÃkZ\ MgzZÔì ˆƒËÐ
or

ºÖZ%ZXì wŠ Ì(ÝZgzZm»Š c
gzZ™fÆ\¬vZ Â X @M 7Š c
x * ZXì SgŠ c
eZp¤
no

Š c
s !
y YV?ÕkZ y̈Z D™D™™fÐ p ÖZgzZÔì CƒZa ~wŠŠ c
žì @ tЄz™f
Xì CY0ÚÅwŠÆy̈ZÞZ
w.

:ì bzgÅÜÑÁqZgzZ]Ñ»ÞZ™f
ww

J
y$ Z Ë {g 7{0
 X$ iq ðÃÐ y$
¡Xì Ð bzg Ï0 Ù ~ *Š kZ
i ÅqC
Þ ‡kZ {zˆÆkZX • ë {Š%ÃòŠ M Xì CYòb zg „‰ì CBÏ0
.  ZÆ
iÔì b zgg0
 zÐkZˆÆå
ù ƒm»›ÐTy̈Z „zX ñY3g ¹!
 b zgXì @ ÐZž Lg7
|gŠ ›gzZ mž Zƒ x¥Ð kZ Xì @äƒ
ZÆ kZÉ 7Ð y$
ðƒ ð• bzgŽ g0
Z
~] Ñ» bzgtJ Xì {0
iÐ bzg ËÌ] Ñ» ~g7b§ÏZXì @
ƒÐkZXì Cƒ
it Xì ŠŽñ
 gzZ Ï ñB{0
gzZ X Ï ñYƒ µZz ]ñÅ] Ñ» Ý ¬ ÂÏ ñY ò b zgt Z
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X ÏñYƒ0 Ö ª
'#
øŸ " Xì ò Z¤ á gZ » ~
Š • ÑZ ?{ 0Æ kZ ?ì H b zg Å] Ñ»Ý ¬
 vZ wÎg·Y m
~*Š kZJ
Z
 σ: ì‡JÜ zkZ#
‰ Ö ª) " ä×ùÖ] ä×ùÖ] šô…û ûŸø ] oÊô Ùö^Ïømö oj#uø èöÂø ^³Š$ Ö] Ýöç³Ïö³iø
ƒ HvZvZŽìg: (Z ÌòŠ M q  žìt È ä ( ƒŠŽñÑZzìvZvZ ÌòŠ M q
Z Z Z
Ö ª
Å
g (Z bzg Å] Ñ» êL ¬ž Zƒx¥Ð kZX ÏñY M ]ñÃ]ѻݬgzZX ÏñYƒ 0 '#

rg
á X ÇñYƒ »ŠŽ zæE
Å
žƒtzzmZh •  gzZXì ÞZ›c
L°%»] Ñ» êL ¬ÂÏìg: bzgt Z B‚Æ
vZ~Tž ;g: ¹!  • ‰ ñ¯c „y̈Z Â}izy• M {ŠŽ ñt

.o
„y̈Z (Z~] Ñ»Z
@ ƒ »}iz y• M {Š™ Za Æ\¬vZ Â ƒ @
Yƒw‰* ™vZvZ {zÐzz ÅTÔƒ›Å\¬

at
w‰gz Zg »" ËÌcœq Ë ™7Zg ZÍÃ]!
Z {zž $ á Å \¬vZgz ZXì
kZ LÕgzZ y•
y X ( DZvZz)Çg ñ`Ãx Â
ida
~Š â b§T ÂX Y ’ cqË„:gzZì Ï0
iÆbzg%Xì b zgq ~Š ã
ÝZ n¾
X •Dƒ{0
iЄb zg ÌÜÑwqZ b§ÏZXìÐbzgm»Y ’gzZ Ï0
iÅY âZ
eh

 ÅwqZ} g ‚t {)zvZ-°wygzZ e Ô> 2gÔ{ izgÔi ú‰ÜÑwqZ


'gßgzZ Õ
7zgŠÌðÃéZ ÂX Vƒ à {8Ð bzg ÅvZ™ft ¤ ZXì ~0 Š c
zZ} bzg ÅwqZ yZX •
or

wŠ "VŒŠ Z%ЙfX ǃËgzZ ãizgŠÏZ¿{zÔǃ™f »\¬vZg åG ~¿TgzZXì 7


¨i8E
no

Š c
Ì™f º ÖZèYX 7Š Z%™f º ÖZ sÜXì ƒ Î à ŠÐ \¬vZgzZ ´gŠ c
Ã\¬vZÔ"~g ZËÅ
cÛ n ÏZX ÏñYƒ»i úÂñY M êñOÆÞZŠ c
â• ~i ú¤ Z :X •]gßq Z ÅÞZ
w.

ÐÞZŠ ci úZ ~÷z™ì‡i ú :"ïp†ôÒû„ôÖô é ç³×F³’$ ³Ö] Üô³Îô ]ø"X Š


 X ( *ÆZy M ÅZ ) cŠ c 
i ú— zg ÂXƒ c]àzY c
Ôx ª¡[ ZX ÏñYƒ »Ç!  Åi ú}X „g à {
gžƒ: 9„+
ww

Ti ú+Zgz ZX σ:vZÃ7zgŠðÃ,X ǃçJ e b zg" »i úIF Å{)z {>gzZ qÃg


ðô ^ŽøvûËøÖû] àôÂø oF`ßûiø éøçF×’$ Ö] á$ ]ô"Xì ã éE á g ZçOX σbzg" i ú{zƒ: ÞZ›c
&Og›• gzZvZ™f ~
Û )ì ÇzgÐVñ»} '
Ìi úë[ ZX ( ˆy M Œ gzZ ( ð§" Ô~n ) ei úµšV" †ôÓøßû³Ûö³Ö]æø
Ù m!
2~ VÇZ'ÅnC Ù ªëŠŽ z!
gzZ ~C Æ kZpX • D™Ì~È0
Å…ZâÔ• _7
{°z » \¬vZµš Xì îŠ XÐ ] Z”
Ç! gzZ ei úžìt Â{°z » \¬vZèÑqX • Tg
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
c
ÂçJ e »Vzi úäëpXì Š Û ž 6X @
â• ƒ¼¸ Â@ ZÆVzi ú~g ø¤
ƒ™fg0 ZXì C
gzZ b zg" ,i ú~g øÐzz ,ì 7g0
ZÆVzi ú~g ø{zì h›c
gzZ bzgŽgzZXì Hì‡
ƒyY~i ú?žƒù à Zz¶Š XÐVÇZ'
A ,i ú{Š%gzZyY"t ÂX • {Š%
gzZ] Z”
X σà Zz¶Š XÐ] Z”

¼ {z´Æ‘ÃgzZ X ǃçJ e bzg" ¡Ìt „g: ÞZ›c ZÆ {izg¤
g0 Z b§ÏZ

rg
0]Š „™ƒ{0
i { izgÐ äƒÞZ›c GG3OE
~ kZgzZ ðCÅ ï "X 77zgŠðÃ,X ǃ: Ýq
Y0]Š ¬zÌg ñOÆ]Š „:gzXì @

.o
Xì @ Y
Ѓ  ÃvZ™f ~ wqZ =ZX ÏñYƒ b zg" > 2i ƒ: +
 Egz Z h› c
~ > 2i

at

Å ~0 ›c
zZ} gzZvZ™f q=Å¿CÙ É X 7¿ÌðÃ澘(Ð kZ Xì ˆ~Š ¤{Š c i
y Xì 4yð%
ida
Z Xì ~0
ò bzgt ¤  Š c
zZ} gzZvZ™f |gŠ yYgzZ bzg ÅÜÑwqZ }g ‚ n¾
z Ìgžì @ Û ¸ ~ ]Š „gzZ ÌgXì CY0]Š ¬ z Ìg ñOÆ ]Š „Ô ]Š „ ÂX ñY
ƒ t•
eh

Tì Cƒ]gßgzZçJ e (Z ]Š „gzZ Cƒ7ÞZ›c~ Tì @ƒçJ egzZ ]gß¡]Š ¬


GŠ8
Zž ö- X Cƒ 7lö M ÅÑèéZpXì CƒŠ c
N Y D™vZvZ ]Zg yŠ ë¤ Å \¬vZ ~
or

™vZvZt ÂXƒc} zîŠXƒ: mï~wŠgzZƒ: ~g ZËg0


Ì* ZÆbzg ,™Ð êp
no

„ bzgX ǃ7yiz ðà eZgzZX ǃ à {Ð hèŠ c


gzZ bzgžŽ X ǃçJ egzZ ]gßÅ™f sÜ
B‚ÆT7°» b å<X²v ó Z LÐy! isÜXì Lg ì‡yizÐ ÏZgzZì f(7zgŠÐ
w.

Û 0ÆkZvZ¶gxzg *
;ž•D â • á Š c
ÑñXƒ: ï• ÅwŠ
y
 ƒÇ ÁŠgŠz Ä y!
i'
ww

z
W
Z Šg ZŠ Æ Ä Í +Z

VzuzŠg0
ZÆwŠÔì ;g aÎÅy»Š] ! y~ wŠ1Xì ~g YÄ6y!
Ôì ;g M wì »g ! iª
y!
isÜŽ ÂXì™f ã! igzZXì ; gŠÅñ ¥
i7¯1Xì ™ftXì ~g YvZvZ6y! c
X 7°» {zƒ:B‚wŠ ñYHvZvZÐ
™ e ÔbŠ > 2iÔ ´g { izgÔ -7i úÔ*
wâ z yY~{ Zg Å\¬z ug nvZgzZ * ™vZvZ n¾
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
~g ZË ÅwŠŽ Xì ~0
 Š c
zZ} gz ZvZ™f bzg éZX • 'gßgzZ ‘J e wqZ}g ‚ {)z *
±Ð
Ö ªX • bzg ÅÜÑwqZvZ™fgzZŠ c
VvJ egzZ VÂgßsÜ~# ¸Xì ƒ ÎÐ \¬vZgzZ
~XÔǃg¼»VvJ eyZgzZ σh›c
ÅÞZ›c ~XÔǃyiz»wqZyZÉ X σ: öúÅ
tÏñ M ̈ ¸6VzíŠ} â 'X ñYð0 ZÆTc 6ÏKg¹çOXƒLb zg
bzgtg0
á ̃ Îà Šgz ZmÜZ »kZ~kZÉ å¹7ÂsÜ» ä׳Ö]Ÿ$ ] äF³Ö]ŸäZ}
ï• ÓÈkZžn kZ

rg

Ìbzg Å<Ñ ~g7 b§ÏZ ìŠ c
Å \¬vZ b zg Å ]Ñ» b çŽi8E
ž •t Ýq

.o
ZgzZX σ7zgŠÌÅ¿LgÐ Lg Âσ~ wŠ Z
Ð ~ <Ѥ  t Xì ÞZ›c

at
òŠ M Ìq Z~ ] Ñ» ~g7 Z  gzZ ÏñY0]Š ¬™ƒçJ e yY"t ÂñY c Š wïà b zg

y
äô ³³×³Ö]†ö ³Òû„ô³³Öøæø "Xì cÛ ä *™y M Œ
â• Û =ZX ÏñYƒ»™ƒyY" *ŠtÂǃ: ÑZzp
g h›c
ida
z*ŠžìŠ c
Å\¬vZqÑ6{Š c  gzZqã iz{Š c
iЃ žìtÈ ä " †û ³³føÒû]ø
iЃ
™7¨ £eZ é£G
XM -¢E
â
eh

]Š „z™f wqZ}g øžŒ: t ðÃLÐ y*}g7kZžìgpÅÌ]!


tV Œ
à HÐ ä™Æ yZ n kZ X • ‘J egzZ 'gß¡ÂwqZ }g ø X 7ì ÂÞZ›c
{Z ~
or

wqZ Ô {)zvZ™f gzZ { izg Ôi ú'


Z'\ MÉ 7¦
Ù Èt Xce bŠhgÃyZ Z åE<XÅǃ Ýq
C
no

hZžÛ g D™ÒÃÅä¯hZÐhZÃ]gßéZ Â7bzg~VÂgßyZ¤ ZXcg D™


ØgzZœ) ,™ÒÃÅäÑ ýÒO¹G" Ãh›c
1E ~ yZgzZ Xì CY M |hZ ~ ]gßz ^
w.

¿Žžì ~ pÑg uq ZçO X ÇA ZC Ù zŠ Ì[ Z N ÂÐ , ™ÒÃÅ äÑ ÞZ›c


Ð
Ù zŠjZì @ Û
G
B‚Æ ýÒO¹$gzZÐzz ÅwqZ yZçOX ( ÇA ̀Z ZC VZú~"7*™y M Œ
ww

bŠ ä M : ~ wŠ•Îzt Z åE<XÅX ÏñY M h› c


gzZ Ï} ñ a Š c
Å \¬vZ ~ wŠÐ ä™ (Z
Û '
…ZâÔwqZn• ÃHÐä™ Â7mÜ ZgzZ h›c
Z'\ MÉ X {Z ªbzg~¿}÷žce
D™¿» i ú\ M }X , ™ÒÃÅ äÑ h›c ýÒ¹G" ~ yZgzZ X •g D ÑOÜÑ[ ZŠ M gzZ
1E
+Åi úc \¬vZÆ™¢qÃwŠ ‰
 Ü zÆ`’rZ  p7g •Z å~ i úp¤ Z X •
õzO8æÆi úèYX ǃÁq ËgŠTσ ¶~[ Z NgŠÏZp¤
Z~]gß+Z ÂXÐ, ™
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

Û ÐkZpX σ¶~[ Z NgŠÏZÉ éºG


gzZ ÇñYƒZŠ Z Ân• 1Ò$7Â[ Z N Zg7eZƒ: q Ë~
i Â7h›c
~™f ã! á ~VÍß > }Zug @
~ä™vZvZ b§ÏZXÐN Y$Ð äƒï•
̃zás§~uzŠwŠgzZƒÌ:g •Z¤ ZX Vƒ;g™c ~ŠÛpÅ\¬vZžƒgz¢Â+  âZ
Û b§ÏZ XÐ , Š wZ e ÌhŠ c
]ZŠ „n• gzZ b zg~ kZ \¬vZyHÆ!
gzZ ÇñYƒ Âã —æL°f
䙜ÂX •g D™'Z'ÒÃÅäÑhŠ c ýÒO¹G "Ì~yZgzZXÙx ÈZ Ì»…Zâ{z´Æ
1E

rg
| (7zgŠmZgzZ yiz »wqZ yZÆ \ MgzZ X ÏñY M h›c
gzZ bzg ~ wqZ yZ Cg CgÐ
Ù ª] Z WZÆyZgzZX ÏñY

.o
xŠ D%~ä™ ¹F ZÆkZgzZ äJ (Ãh›c
g0 kZQXÐVƒC
ªÅ™fgzZ Š VJ w¾~ h›c ~ž,Š ä M : wìt ÌLgzZ X õJ/G 43X g D™ÒÃJ

at
gzZ <Ð ] Ò™f c cg~ ÄÅVÍß(ÔÙ x G ÈZ »"7gzZG ™f bcc äJ (
y E+
~ Vzq ðƒ ð•~ yZgzZ }iz y• M Ô] Ñ» þLG3ÒCgzZ X ,™ÒÃÅp gg ZË ÃwŠ ~ kZ
ida
ÿL˜Z ݬ Ë+ M LZžXìt ]gßy‚ M q Z Åä™ Za h› c {z´ÆkZX •g D™„zg¨
X <¿6kZX} Š™m Û ~}g !
 zy M Œ
?¯Ž ~Ýzg Å< ÆkZ {z<Š4ÆwŠ
eh

 ÅhŠè c
:'gßmZgzZÕ
or

4X3 e'YˆÆä™x¥ûzäñeZgzZ + Yx|z ö-š!Æ™f


D
ÅŠ c
KZ ä\¬vZž õJ/G
+Š =Z X ,™ HŠ c Û ½Õ
Š ¬gz Z • ðâ •
Ã\¬vZ ~ VÂgß4Zžì c  gzZ 'gßZ
no

™f c] â ©Z‰Ì~g Û gzZXì @
uzy M Œ YH¨Ð„™f Ui WÌÃ] â© Zx ÓÆxsZ è
w.

X •D™7] c MP:%g•VŒëXì Š HwEZ »„


ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø ä×Ö]†ôÒûƒô àûÂø Üû Òö•ö Ÿøæ]øŸæø Üû ÓöÖö]çø Úû ]ø Üû Óöãô×ûiöŸø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$]^³ãø m%]ø^³?mF
ww

~g vgzZwZñZ}g v»;ßZzyZZ} Z : áæû †ö ŠôíFÖû] Üö âö Ô ø òô ³ÖFæ ^ö³Êø Ô ø Öô]ƒø


ЙfÆ\¬vZž ) Ç}™ (Z ðÃŽgzZ} ™:…¸Ð™fÆ\¬vZŠ ÑzZ
GEDÅ
( 9X y ð©©3.Z )•áZzäVZyv„z Â( ñYƒ…¸
Û yZžX • ]â © ZÆ\¬vZgzZ ] ‚Zzz øZ•
]‚Zz z øZ• Û x ÓŠ Z%Йf ~`™e
 M kZ
á g Z » \¬vZ 0Æi ú~ª
Š•  q ÅspgzZ *Z$
Xì ̄ !
» yvgzZ yZÆ„@
Ã~ {)z

yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
]çû Þöçû Óöiø Üû Öø^Ú$ Üû ÓöÛø ×$ Âø ^ÛøÒø äø ×Ö]æ†ö Òöƒû^Êø Üû jößûÚô ]ø ]ƒø^ôÊø ^Þ÷^føÒû…ö æû ]ø Ÿ÷^qø†ôÊø ÜûjöËû³ìô áû^ô³Êø
cVƒwaì eƒ60 ZgzZƒsp ( »{)zÔŠ Ë ) »Q¤ Z : áøçû ³Ûö³×ø³Ãû ³iø
kZ ( i ú)™f » \¬vZ ƒ 0 ðZ Z  QXð7i ú( } 70Ìb çŽi8E )g ZÎ
X ( 239>ÂZ )¸… Y:¬?;Xì c
2»äkZŽ z™Ðj§
¹vZ™fÃi ú~ e
Xì Š  M kZ

rg
èô Úø ^³nø Ïô Öû] Ýøçû mø å†ö ŽövûÞø æø ^³Ó÷ßû³•ø è÷Žønû Ãô ³Úø ä³³Öø á$ ^ô³³Êø pû†ô³Òûƒô àû³Âø šø†ø ³Âû ]ø àû³Úø æø
Ö ªëÐZgzZ σßÌÏ0

.o
# i mZ ÂÇ}¢ìЙf}÷ŽgzZ VoFÛ³Âû ]ø
ZizgÆ
X ( 124D îW†W)ÐN VZ J0

at
6TgzZì Úq Û Š Z%Йf VŒ
ZÐs§Å\¬vZžŽ X •] xÅ\¬vZgzZˆÈ M Œ
y
Å\¬vZ ÌŽžX ZƒtÝq »`™e  *™Ñ c 䙿
 M ÂXì oÑòiÑÌ~zcÅ ~
ida
M z *Šx •Z »kZ ÂX Ç}™nZ²ZÐ ®
Ôì" Å]y  ¤Z Å ~
 wÎgÆkZgzZÃÔ½
Xì ~Š !gzZ ãEZ"
'
eh

Y HŠ c
VƒwZ ¸Zz p ÖZ {z {ZpXì @
z ÜgzZ wqZ c Ù ]¾
Ã\¬vZ=g fÆTq {zC
ZÅ™fÆ\¬vZ]xgzZ]â ©Zx ÓÆx ÓtgzZX •4ZŠ~ÞZ™fƒ
 ƃ
•
w
or

ÔN ¬ŠXì ™f » \¬vZ 5ZŠ Z Å egzZ > 2iÔ {izg Xì ™f » \¬vZ i úX • 'gßgzZ Õno

I GŠ
 Zgiz ]g ˆ äÕS5!!
{)z ® zg » ^ Û
Y {zž ö-8X • vZ™fg lZz/ÂÔpÑŠzgŠ Ô]zˆÅˆy M Œ
èYX fƒï• á ~™fÆ\¬vZ Ìt Âñ éE -²ôÃÅvÐã â •
CG Û *
Å\¬vZ Ì~yZ¤
Z
w.

Xì @ ™ÒÃÅvÐãâ • Û *mZ Ân kZìŠ c


Å\¬vZ~wŠÆ¿kZ

ýÒO¹!»5ZŠ ZÅVªgzZVÂgßx ÓyZÅvZ™f y̈Z


ww


kZ sÜ~g ZŠ)f mZgzZXì È0
gzZ • {È »ä™g (ZÆVÂgßZyZ Å hŠ c
Ù nZgzZ} ™wJÐ wŠ}QÃ] !
 vZ wÎgìC
~ ~zc Å ~ Ù Å\¬vZ {zžì gŠ
C

X k| 7
~"yÒƪ Ù ZŽ [ÂyÒ-eZ
‚g "~xsÑZC 1C
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
'agŠ c ZÆy̈ZР䙿6Xž•DƒŠ ZgzZgzZwqZÔx ©Z¸gzZ} ™ ZŠ Z
Å\¬vZg0
䙊 c
Ã\¬vZg (Z"Š lŠpy̈ZˆÆTXì @
Y•~wŠ›zG»\¬vZgzZì CY
{Š c
i~Š c á Ãc "(Ð M ~ ÏÈ gzZ ®
Z Xì Lg V•
Å \¬vZÃˤ  ¤Z mZgzZ Xì 4
Ã]â ©Z x ÓÆ \¬vZ {zžì °»gŠkZ c ] •z b # Åy̈Z ÌQƒ Ì: Ýq é
™ ZŠ Z~~zc Å ~
ÔË~ b ˜Z™f%ZXìg @  vZ wÎg7ZgzZ}™wJÐwŠ} Q

rg
» ¬ŠgzZ]zˆÔÄÔr
ZyÒäXì x *
X ¨Y MÐ MvZY ¶

Û »É 7™Zfá Zzä™nZ²ZÐÞZ®
: ••  ¤Z

.o
at
gzZŠ c
ÇÃëž• D™~ ðW“Št vߎž ˆƒ ãZzb§hZ Ì] ! t ÐyÒÑ! {gÃè
…Z ]gz¢ÅwqZ {)z { izgÔi ú[ Z n }g ø Z åE
 X „g: ¹! <XÅXì ˆƒÝq ÞZÄc
y Û c ~ ðW“Š ë!
ida
D™7 Ìe
 Mt Å *™y M Œ kZ LZgzZ ]gz¢ H[ Z ÅV)  Š ïg
qD»žJVŒX z™ÏÈÅ[g LZgzZ Và³nû Ïô ³nø Öû] Ôø nø iô ^û³³³mø o³³³j#uø Ôø e$…ø ‚û³³föÂû ]æø X •
 á ÞZ ÄcŠ Z%Ð ¢ vßt ~ e
VŒ èÑq X • f  M kZ VŒ Ô ( 99DÆZ ) ñY M
eh

6y̈ZèY Xì " ÌÐ bÑŠ ]!


U t Xì „ ]ñq DèYXì ]ñŠ Z%Ð "¢"
or

ƒ—~ ]Ñq yZÃy̈Z X • D M {)z Ùpz §Ô0


@ J (z ãZŽ ª]ÑqŽ á Zz ä M {Ò M
 ZggzZ [Z±Ð ~ Vzq à Zz ä M ~w2X Vƒ Y%¬Ð9J (gzZ ã ZŽh
s •á žXì
no

Š œ F
ÃVÍßÐ ¹ 0Æ yZžX • , ZgñZ‰ c izŠ z ¼ Ö ªÔG
 Ô[ Âz [ ˆÔ•Ô#
… â Ìvß {z ;žXì q +Z ]ñpX • C™g ï ZÐ + â Æ yZ x Z ¸Z Ϲ gzZ Xì
w.

Ö ª ÌÃVÍßyZˆ)žì q D+Z „ ]ñ2X • ”


gzZ # Æ •Å \¬vZŽ X •
ww

X¸D™g ï Z »VzqyZIÐ]ñŽžX ¨Y M ¢»íz•


çOXì Š H¨Ð( qD) "à³nϳnÖ]" Ã]ñÌ(~uzŠq Û =Z
Z~ˆy M Œ
^ßøiF]ø oj#uø àômû‚( Ö] Ýôçû ³nø eô hö„( ³Óø³Þö ^³ß$³Òöæø XÐ}ñƒD™yÒ[ òZÆäY~3vß5
Ô( 47 D 46W VŒX¸D™ c
=Z ) â M ]ñªˆ MqD…žJ PÃZ b
izgëgzZ Vànû Ïô nø Öû]
] Ãzñy¢]|Z
‰ 0  çOÔì cÛ wEZ c]ñâ ÂÏZ Ìä ~
â•  *™Ñ 2
qDæZ: L V" †níÖ] äÖçq…Ÿ oÞ]æ ànÏnÖ] å ð^q ‚Ï³Ê "ž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \ M 0ÆyZ
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
{gÃè Z åE
 M Ñ!
e <XÅ X ( ~g g 9!Zf?ŒÛ ‚) óVƒ ‚
gy Z Åíc yZ~gzZì ˆ M ( ]ñ)
h»ÏÈÅ\¬vZÚJ xŠy MžÔì ¸ ÂÈgzZ g» ànû Ïô nø Öû] Ôø nø iô ^ûmø oj#uø Ôø e$…ø ‚ûföÂû ]æø
E
ÂñYƒÝq ÞZÄcZ  žXì 17Èt Ìä çlO©!Ëžìzz ¸gzZcg D™ ZŠ Z
X zŠ™uF Ã{)zi úªÏÈ
E !
ù ̃ öW -štÆ kZgzZ
 *™ÑèÑq ?• M
eZgzZ ›z ÄcÅ\¬vZÃ~

rg
 *™ÑŠŽ z!
1C
y
M ~ ÆkZp ì @ ƒÑЄwzZ ÑèYX åÝq ̬Р]t¢
g ]Ñì{Šƒ" , Z vߎ Z åE Û x ÈZ Zg7 » {)z i úÚJ
<XÅXìg D â • xŠ

.o
ÄcgzZX • n

VÍß,Z )X •ìgƒ>%Æ‘0izŠ ÒZµš {zX •ÆhgÃ{)z{izgÔi úÆ™~ ðW“Š »ÞZ

at
XÇg~ðZ \¬vZÐ] Ñì{Šƒê ZgzZÐ

y
°ßgzZ™Zf ÇÌ{z•D™„@
Ã~ÞZx ©Zvߎ
ida
: •7
eh

G!
x ÈZ {Š c á Ô™ Z f + M LZ v߉2
5B-o z …Zâgz Z X • ë °ßÉ Á•
i ¹ » ] éE
Û ŠppX •D™Ä¤
zøZ• gzZX •D™W6VÍß~VÂ!
à ©gzZ Kg KgX • D™
or

Û {zgzZ X • Tg …¸Ð ] ‚Zz


r{z x ÈZgŠTD™7x ÈZgŠkZ » ] ‚Zz z øZ•
no

46{ Yt • D™ »] ZŠ „
ÃVÍßX:gz 7Ýq|ÅÞZ™fÃVÍßyZì qYu Zu c
Û gzZ • Tg “Ð ã â•
x ÈZ[p »]‚Zz øZ• Û *
Å\¬vZ {zì @
ƒÝqw¾~ ÞZ™f
w.

]Š ¬ ÅyZ ~È0
06U ÅÞZx © ZgzZ• D™ÒÃ~g7 ÅvÐ ] ÚgzZx ZwÔ• D™
žce '[pÃkZ ƒZƒ !
ze~ Vñ»ßgz Zƒ @
™m¤
  ¤Z Å\¬vZ ðÃŽgzZì CY
Ю
ww

Xì ;gwZ e~wŠÆkZy-Žì•Îzq
Zgz Z°tÉ 7Ýq|ÅÞZŠ c
ÃkZ

ggzZÑÝZ»xsZ+ŠgzZ]gz¢~Š ã
ÅÏ0
ivZ™f


Ï0 Ûq
i{zÉ 7‚ŸgzZ9•Z¡ " ä×Ö] †³Òƒ "žˆƒx¥] !
tÐyÒÑ!
{gÃè
*Ññ]|0ÆkZì ZzŠ ÅwŠgzZ Z½Å b zgtìž{q Z » ã ̈Z]¡gzZ]gz¢~Š ãÅ
žì |x¥q Zt ~ Ýzg Å ~ ŠEq ZgzZvZ[ Â " ž• ˜ \¬vZ G
 ~tg î*9g ã ˆ
Š“
Å ¬Š z™f ~ V‡x ÓÆ kZì ðƒÝq ö+W ÚŽ Å<Ñz +ŠÐ ~  wÎgÃ# Ö Z
c
m{ » yZžì Š Æ ] ZŠ „dZ ÜegzZ i úž ‚ì ÅggzZŠ°ÝZ w
C ~} g !
Z ( Û ðÃÅkZgzZ¿ðÃ{Èžì Š
„ HÃkZ~*Š {Zp ã!
Œ C2ì ¬Šz™f b zg ÅyZgzZÑ
c
Þ ‡J
wJ. Ü zkZ nÆ{nZ½ðÃb§TÉ X 7'
‰ ƬŠz™f~{óÅvZƒ@
Z' YŒ

rg
Þ ‡¿ðÃVŒ ÆvZ b§ÏZƒ: lö M ÅÙFc
wJ. ´Ñ c  Cƒ 7
Z
#~ kZžJ
á K» ¬Šz™f~kZJ

.o
Xƒ :ï• Z
 Yƒ7
»e Û Æ \¬vZ ¬Šz™fžì |›zx¥q
Ñzx £w”gzZ àS[ Œ Z ÌtQ

at

~V70 zŠt ÃZ}
i ÅyZ ðƒ‚ª Ö ZgzZìaz mÓZ m{
yÇÈ Vzhz™VÅÑX~ #
y X ( 14@ úgzZ̈¸K» ¬Šz™f
•Zsg ç)Xì ;gVc
13 Q¢g
ida
™fbc
eh

íŠÆíŠ nÆkZž•gŠkZ~ttg Û bcÆ™fÆ\¬vZ


Š q ZgzZœy M Œ
X VƒêŠ™ÜÉÐ~]ZN @
gzZbcg Ñ" yZVŒ•g »gŠ
or

]c Û ~}g !
M ňy M Œ Æ™f bc
no

;ì @ â•Û Š c
\¬vZÃ+™ Z f
w.

:áôæû †ö ³³³Ëö³³Óû³³iøøŸæø oû³³³³Öôæû †ö ³³³³Óö³³³•û]æø Üû ³³³Òö†û ³³³³Òöƒû]ø oû³³³³Þôæû †ö ³³³³Òöƒû^³³³³³Êø


z™ : ~]*~÷ gzZ â â yˆZ Z÷ gzZ óÅg Š cÃ ?~ z™ Š c= ?:
ww

X ( 152Ô{•)
Û yÒ Ã] â ÅZz ] *
• G6Vâ ›ä VrZŽ • D â • 
ˆZ yZ LZ \¬vZ~ Vì M¸¦
i KZ wŠ LZ ?žì xi Ñt 6?Ð zgÆ] â ÅZgzZ] *
y! Š¬[ ZˆÆkZ
ˆZ yZžì ;g Yc
Ž z™~gz M O ÅyZgzZÅgŠ c Û gzZ V- g ZŠ)f x ÓyZgzZ z™Š c
ÃøZ• Z LZgzZ
= Ð bg ZŽ Y ¡
V%ÁgzZ V8g KZ Ç}™Š c Ö Z
»à ¬vZžì {°zt 6kZgzZ • ìg Y GŠ4Æ0#
b§gzZ ðzy
uz ~q ì Ô ]¾z ! x»~ VâzŠ ]y
M z *ŠgzZ Çìgzás§~g vB‚Æ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X Ç} i Zâ»ÐV8ggzZ] â ÅZÆb§

¿6
:ì Yƒ“ gî96]c
Z@z]â ©ZÆ\¬vZ
{Š™Z
¬Åà ¬vZgzZì Yƒ¿‰ Ü z kZ6gî96]cZ@z]â ©ZÆ\¬vZžìgŠ c
ÆkZgzZƒg©Ð ö:WXZŠ c Ü z kZ {È ÃøZ•
Û gzZ V-g ZŠ)f
Å
wŠ » kZ Z ì Y™ Zg7 § ¾ ‰
Å:X
] ÒÅ ö:XW ZŠ c
Å
»y̈Z Âì CY'ag~ wŠ ö ZŠ c  Ð ä™™fÐ ] ÒX ì k ¦
* n

rg
Z
Å:XW
{g™ƒgz M OŬÆkZgzZŠ c
Å\¬vZyjz• wCÙ ÅkZgzZì @Yƒw'~ ö Z™fŠŽ zZg7

.o
ÞZŠ c
wŠ »¿TgzZ•D Yµ~~g Z ¦
 izwŠÆkZgzZì CY
Zx ÓgzZy!
]Å\¬vZY ¡

at
gzZV- g ZŠ)f {Š™Z
¬ Åà ¬vZ ÌL{zì @ gzZ ~uŠp{z Âì @
Yƒ 2~ ~]* Yƒ à {Ð
Æ*ŠÑ »hzŠ v¸ ~gñZ ~z *ŠgzZ ´Š F Û
x ÓÆkZgzZ Y™7Zg7B‚ÆmÜ ZÃøZ•
y Y{gƃw”»ÑñZƒgzZ]ZŠ ¢
Xì @
ida
Z
:ÒJq
eh

*
™: ~]* Û ÒJq
~÷ž ðâ • ZÐp ÖZÆ" á憳˳ӳ³iŸæ " ä\¬vZ~y
M
~ V-g ZŠ)f KZgzZ ‰ hñìÐ ÞZ ]â © ZgzZÐ ™fÆ \¬vZgzZ Å ~]*
ä ?¤Z:gz
or

7Њi Åyâ ‡Æ\¬vZ Ì?b§kZãÃg ZŠ™=Æ™~]* {)zŠ·b çŽi8EÂÅê


no

XÐj$

:¤xÅ™f
w.

Zì °»nƤÅkZe
q  Mq
Z¸s܃: e
 MgzZ ðä
Z~¤Å™f
ww

~g7 gzZ Ç[8gzZ ÇŠqžì Yƒ HgzZ x ÅZ Z (Ð kZgzZõ { Š c


iÐ kZ nÆ}È
™Š c
* ™Š c
sÜÌ* » kZQgzZƒzás§ÅkZgzZ}™Š c á Š !
ÃkZ { • gzZ ´ â z Û{ »] Ñ»
vZ X ì Ì*
™ « »Vçx»xgzZ VÂ³Ô V¾gzZ ]c ™Š c
ÁgzZ ]â ÅZ LZ * » kZÉ 7
Ûe
X } M ñâ •Á=ÂÅŠ c  ëà ¬
KZÃ
Û Š c
VÍß• D â • Ü z kZ~ž• D â •
…à ¬vZ~ TVƒ } YÉ Û~
ò %y¢1Z
Û žn kZ c
 ._Æ}°zƈy M Œ
vZ ðñðÃZ Û ì Yƒx¥ùt + Mž Y7ä
â•
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ü zTžì y‚ M ¢
\¬vZë‰ ™t à ™Š c
 n kZ ì @ ™Š c
ÐZ Ì\¬vZ Âì @ Ã\¬
Û ) Çñâ •
X ( 2` 171 ?Œ Û Š c
…Ì\¬vZ Âfƒw'~Š c
Å

?•yÃvßW
; •D â • Û \¬vZ~}g ! ÆyZ ?•yÃvßW
o³ÖôæŸö ( kõ³mFŸF ø …ô^³ãø ß$³Ö]æø Øô³nû $Ö] Íô¡øjôìû]æø šô…û Ÿø û]æø lôçF³ÛF³Š$ Ö] Ðô³×û³ìø oû³³Êô áù]ô

rg
oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû ãôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]÷•çû Ãö Îö æ$ ^÷ÛnFÎô äø ×$ Ö] áøæû †ö Òö„û³mø àø³mû„ô³Ö$]o hô^fø ÖûŸø ]û

.o
hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô ø ßøvFfû ‰ö t ¡ ÷ ›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø^Úø ^ßøe$…ø t š…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø

at
~ä M ~g ! ~g ! ÆyŠ] ZggzZ~öZaÅ}igz ZVâ • M —" V…ô^³ß$³Ö]
ϹnÆVß Zz=
KZgzZÆgzZ} 9Ž ( • vß{zWt )• V*¶
y
• D™„zg¨~ öZa Å}iz Vâ • MgzZ • D™Š c
Ãà ¬vZ6VIz™
ida
kZ ) Âì H Za7Ñ" ƒ
 t ä Â[g}g ø} Z (ž• 0ZÈ{z Â)
Ð[Z±Æv MÃë Â: ( } ™x »w‰gzZ…ðÞ )ì u 0
( Ð] !
eh

 M yZ/w M ) X
( 191D 190e
Ù Ã\¬vZŽ • vß{ztì ; gƒyÒ»VÍßq=~ VsÇgzZ]ù[ !
or

C g Z~ Vì M yZ
„zg¨'Z'6Vzq x ÓÅyZgz Z öZa Å}igzZ Vâ • M gzZ • Tg D™Š c Ù gzZ(
~ wqC
no

ïŠ „ZÍt wŠÆyZgzZ•CYÁ@ M ÅwŠÆyZžì @


ƒt³»„g¨gzZ™f kZ•D™
ì eùtÂì ðƒµgzZF Ù Å] Ñ» Yƒ7Ñ" ]Ñ»: {g »tž•
6Õzw°qC
w.

Û g »¬gzZ w° Â~ yZ • IÅ Za n Æ y̈Z ,q Žž
t » w° nÆ y̈ZŠpgzZƒ â •
ww

~ T ǃg¼» w°}g ! Æ y̈Z ~ Tì ÑZz ä M (Z yŠ q Zgz¢ Z åE<XŃ: ŠŽñyâ ‡


»wŠê ZÐg¦kZÆZwz Z b
gzZ• 0Z , ÐN 0»wqZ LZ LZ vßg »™gzZg Õ
!$
ƒ ZaÜZŠh
Ž A ] •z { CÐ ðZÎgz [ Z±kZÃyZžì @ kZ~ VßŠÆ yZ
”nÆ] !
Ï0
X •ìgg Z ¦  á Óö'Ã *Š kZŽìgHnÆVÍßyZ
i: ZgŠ)f)~kZ™™•
Ù ö:WXZŠ c
Å
:ì [£~wqC

à "yZZs M "c,~g7Å] ÌÅðñ


k| 7 1C
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ù Š c
~ wqC ÅkZgzZ™f » \¬vZž σx¥b§hZ Ì]!
t Ð Vì M Ñ!
{gÃè
vZ {zžì ¸Úm{Åh^³³fÖŸ]ç³³Öæ] žì ãZzÇ!
] !
t ~]c
M ck
igzZì [£
X Dƒ7…¸LЊ c
ž\¬
:„zg¨~]Ñ»''
ª„b§kZì [£ ö:XZŠ c
Å
gzZ™f b§T~ xs Z +Šž Zƒx¥Ìt Ð kZ

rg
Z ¨Y {gÆ0Éq
p¤ Z »y! Zì [£Ì„zg¨~ ] Ñ»
isÜ™f ƒ:„gzZ ǃ™f¤
Å:X
7} i ZzgŠÆ ö ZÄcÐkZpì MÌ[ Z N6kZgzZ7à {Ð}Z ÃÌ™f ã!

.o
isÜ
gzZ™f ] Ò Â?t Xì Cƒ ðÉg s§Å{@xà ŠÆ]y
MgzZ ¢ï» »]y
M:gzZ T

at
Û ‚?xtÃ
X ñâ•  ëà ¬vZÔ•QЄ„zg¨~] Ñ»gzZ™fB‚Æy·Š

y  *™Ñ
:ì Y™yÃq nZEÅ ~
ida
»TgzZƒ @
™™f » à ¬vZÐ ] ÒŽì Y™{È„z q nZ EÅÅzmvZ -*™Ñ
á g Z » à ¬vZçOXƒg©Ð ö:XZŠ c
Å
Xì Š • wŠ
eh

†ø ìôŸF û] Ýøçû nø Öû]æø äø ×# Ö]çqö†û mø áø^Òø àûÛøÖ( èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚û³Ïø³Öø
or

+4~Ï0  iÅ ( ~  )wÎgÆvZ n}g v—" V]†÷ nû %ô Òø äø ×# ³Ö]†ø ³Òøƒøæø


ÃtÉ YVZ 7{Z
Žì nÆkZ ( ì {Z Ù Ð kZp )ì:%
ÃðÃC
no

™Š c
@ Ã à ¬vZ Ð ]ÒgzZ ƒ g Zz yZ » ]y
M izg gzZ ] ‡5 Å à ¬vZ
Z )ƒ
w.

X ( 21D[ Z x
:%+4nÆVâ ›Ï0
 á Z s§Å|kZ~`™e
 *™Ñžì {g •
iÅ ~  M kZ
ww

Ù q nZ EÅ ~
7x » »¦æC M z *Š~ q nZ Å ~
 *™Ñpì ! x» Å]y  \ MgzZì
gzZg ZzyZÆ]y
M izggzZ] ‡5Åà ¬vZŽ •M
ƒ M' Çvß„zÐVUâ i M Å{Zg kZÉ
VƒáZE™™fÆ à ¬vZÐ ] ÒgzZ Vƒg©Ð ö:XWZ›c Ü zC
Ù wŠÆyZgzZ Vƒ³ÆkZ
Å

VÍß4Z q nZ EÅ ~ Ö / Z6xsZ +Šž ðƒx¥hZ Ì] !
 *™ÑgzZ#  M kZ
tÐ e
âzyZZ kZ LZ'Z'gzZƒ¢z yZZo¢6]y ZÆXXì CƒÝqÃ
MgzZ à ¬vZg0

X¶ Š "t ÜÑZ[! Ù ZŽ "[ Âc,Åñztœ


»xsÑZC 1C
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Њ c
]¸ãZZ ÅyZ Vƒ…¸Ð™fÆà ¬vZ vߎ:gzX Og {i @ ÅkZgzZ™fÆà ¬vZ
X •D Y{g™ƒxzøÐq nZEÅ ~
 *™Ñ {zÐzzÅTì CYƒ»Égz$

:ì ö:XZŠ c
Å
ƒõ»kZgzZ È»xsZ+ŠgzZ]ÌÅðñ
;ìŠ • á g ZçO •ðZr]ÌkŠÅðñ6x £q Z äˆy M Œ Û

rg
kôjFßôÏFÖû]æø àønû jôßô ÏFÖû]æø kôßFÚô çû ÛöÖû]æø àønû ßôÚô çû Ûö³Öû]æø kô³ÛF³×ô ³ŠûÛö³Öû] æø àø³nû Ûô³×ô ³ŠûÛö³Öû] á$ ]ô

.o
kôÃF ŽôíFÖû]æø àønû Ãô ŽôíFÖ]æø lô†Ffô’# ³Ö]æø àø³mû†ô³fô’# ³Ö]æø kô³ÎF‚ô³’# ³Ö]æø àø³nû Îô ‚ô³’# ³Ö]æø

at
Üû ãö qøæû †ö Êö àønû ¿ôËô vFÖû]æø kôÛFòô ’# Ö]æø àønû Ûôñô«’$ Ö]æø kôÎF‚ô’øjøÛö ³Öû]æø àø³nû Îô ‚( ³’ø³jøÛö³Öû]æø
]†÷ qû]ø æ$ é÷†ø Ëô ÇûÚø Üûãö Öø äö ×# Ö]‚$ Âø ]ø lô†FÒô„# Ö] æ$ ]†÷ nû %ô Òø äø ×Ö] àømû†ôÒô„# ³Ö]æø kô³¿6 ³Ëô ³vF³Öû]æø
y  ¤ZgzZŠ%á Zzä™®
 ¤Z V^³Û÷³nû ¿ô³Âø
ida
áZzäÑyZZgzZ'gúà Zzä™®
gzZ'gúà Zz ä™ÏÈgzZŠ%áZz ä™ÏÈgzZ 'gúà Zz äÑyZZgzZŠ%
gzZ 'gúà Zz ä™ñgzZŠ%áZz ä™ñgzZ 'gúi !
 ZggzZŠ%i !
„  Zg

eh

gzZŠ%á Zz ä™]Zíz‘œÔ 'gúà Zz ä™ q Ëgz ZŠ%á Zz ä™ q Ë


g} izggzZŠ%á Zzp
or

'gúà Zzp g} izggzZÔ'gúà Zzä™] Zíz‘œ


Ô'gúà Zz 䙊 c
Ð ] ÒÃà ¬vZgzZá Zz 䙊 c
Ð ]ÒÃà ¬vZgzZ
no

Z )ì 3g™g »x̀ZgzZ]nä\¬vZnÆyZ
X ( 35X [ Z x
[8gzZ[£{ÑçŽÃ~  wÎgÆkZgzZ \¬vZž c Û yÒtä\¬vZ~`™e
â•  M kZ
w.

²
Í] ÌkŠt •e ãƒt ] ÌÅkZì
VŒÔ ,g Z’Ã\ M LZ æ¾£gt ‚ÃkZ {zž•s M c
ww

Æ] ÌkŠyZUx ÓÆg ZŠ™zt ÜZòs Zž ǃx¥ÂñYHg¨¤


Z•ðƒyÒ]ÌkŠŽ
XìB‚ÆÑb & Zm»¼Ð~]ÌyZ•ñ M ƒg0
Z
:yZZgzZxsZ
Ù ª»xsZ+ŠxsZgzZì í!
ìC »xs Z+ŠyZZì¨ì YÅxsZÔ+Š
Ü zà VâzŠtgzZ
X 1C •[£‰
:] ¦
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û kZ ÅwÎgÆ kZgzZ ÏÈ kZ Å \¬vZ
~g7 ÅwŠŽ ì ¨Å ~g ZŠÎâ •
Xƒ éS)J'ZŠB‚ÆmÜ Z}g7gzZ ~ b
¬ï»gzZ ~qi *~g7ð;
:tœ
Ôì @M n ƨŠ~g Z2ZgzZ “ _ÅVÐ÷gzZ w¸{Š Zg Z ~i !
 Zg

Xƒà {Њ §Æ÷zw¸Ï0
iÅTì {ztŠ ™

rg

Ù gzZ spC
Ù {ÈŽgzZì @M ~ pÆw4Zz #
Ö /ZgzZ òŠ"

.o
z ÑC U
ñ
ƒÔŠ Yg {{zc ZÆkZŠp{z{ Zp~«£ÆÓÑ
VƒÑ] ÷ZpKZ Åg0

at
Ö /ZzñgzZXìgtgzZèZgÐ [g LZgzZ N
B‚Æ# e6hwq¾ {z
y X 1C ìg ì‡6xsZ+Šx Ó
ida
:q Ë
Û ~b
z ÑÅkZgzZ‡ Åà ¬vZqt ì ~g ‚ {gzZ âz• ¬x|» q Ë
eh

Æ Vz ³vZ " h… " LZÃ}È Út X ì Cƒ Za Ð g¦ 9Æ w°


$ÃkZ Ì~nçÆ VzÈ Æ kZgzZì Cq Ìt ‚
äZ ágzZJz y!
or

ÅVÇZ'¦½ZgzZ ~Š ZÐZx ÓŽ ì ¡Åg bZgzZ°q Ët ì C¯


Xì a
no

ÆyZgzZ u|ŒB‚ÆVzÈgzZì Ìbzg Å]Š „q ËžìtžÜ


Xì ÌbzgÅ5ZŠ Z Åt £
w.

:t¤
Ž » \¬vZìB‚Æt £ÆVzÈ6gîm{m»kZ Ô*
™]Zíz‘œ
ww

ÅVÍß}uzŠ wâ CZÆ™g ôZ ~ ] c Š Ã] ÷Zp KZ {È


gz¢KZ gzZ™ !
™ ay
@ ~{ Zg Å\¬vZÃyYz wâ LZ c ™ ay
ì @ ~ä™~g7] c
gz¢
zgŠqtgzZì Cƒ & ¤ÅyZZÆkZÐ kZ Âì
¢ÃyZZÆkZzg$
Xì CYC™o¢gzZ
:xß
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ñ»} È Ð kZ ì qc
g m{ Åñ ï " F
GLG3E 3rE
gzZ ÑûLE t { izg ªxß
ªÆ Xì=g f Z (¹ c š
 F
Å ò ¾zñ{ izgt =Zì @
Yƒ wzN
Xƒ{izg~VsÇ{ izg
:«™Å{TÑ
á gñZ x Ó{z ~ kZì³gzZ {x»ÑûLE
ï• 3rE
Ž ì ¨Å*Z— 0
gzZ Öt

rg
}X • D ‹ s§Å ð§" Ã}È Ž •
gzZ úX {)z ~Ã$
ðZ— 0
Xì Lg ÇÐVǧ" x Ó¿

.o
:vZ™f

at
gŠT{ÈŽì ̃õï ZgzZì ÌÈ»] ÌÑ!
{gÃèx Ót ÔŠ c
Å\¬vZ

y
gzZ•Cƒ¢g0 gŠ c
ZÆkZ] Ìt „âZì ‚ ™Š c
gzZì @ Ã[g LZ {Š c
i
ida
ÅkZgzZ™f »\¬vZ|gŠ ƒõ »xsZ +Šbg ‚
òŠ M ƒ:tgzZì Š c
Xì @
Yx™ƒg D»ÑñZƒ
eh

TgzZì g »x̀ZgzZ „Å\¬vZ c kZ ÔVƒ] ÌÑ! ZÆ ¿TgzZ


{gÃèg0
X ǃ•{Š c {Š c
i »̀ZgzZ„Å\¬vZ {zgŠÏZ ÏN Yð0 i] ÌtgŠTg0
ZÆ
or

:¬»ä™™fÐ]ÒÌ~` »x »gzZtiglˆ
no

Ü zÆ` »x »gzZ lˆÅtig


çO X ñYÅ] ÒÅvZ æN°fžì ¸¬»\¬vZ ̉
Xì Š • á g Z »\¬vZ
w.

äô ×# Ö]†ôÒûƒô oFÖ]ô ]çû Ãø ‰û^Êø èô Ãø ÛöröÖû] Ýôçû m$ àûÚô éô ç×F’$ ×Öô pø•ô çû ³Þö]ƒø]ô•çû ³ßö³Úø ]ø àø³mû„ô³Ö$] ^³ãø m%^ø³mø
ww

éöç×F’$ Ö] kô³nø –ô³Îö ]ƒø^ô³Êø oáøçû Ûö×øÃû iø Üû jößûÒö áû]ô Üû Óö³$Ö †º³nû ìø Üû ³Óö³ÖôƒF ½ Äø³nû fø Öû]]æû …ö ƒøæø
ÜûÓö×$ Ãø $Ö ]†÷ nû %ôÒø äø ×# Ö] ]æ†ö Òöƒû]æø äô ×Ö] Øô³–û³Êø àû³Úô ]çû ³Çö³jøeû]æø šô…û Ÿø û] oû³Êô ] æû †ö ³ŽôjøÞû^³Êø
Š c
Å\¬vZ ÂñY~ŠyZ f Z ci úÅyŠÆ-Z
 ß ZzyZZ} Z Váøçû vö×ô Ëû³iö
Z Zì 4n }g vt zŠ hg|
 QX â Y ?¤ Û zh
 z• ygzZ z7^s§Å

gzZz™lˆ ( tig ª) a» \¬vZ gzZ ƒ Y’~ }i ÂñYƒ ~g7 i ú

X "`z²Zg Zu Z "[ ¶ Š cs ™zZƦZŠ 1C


yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
z™Š c
b # ?ž @ Ü z Æ ` » x » gzZ tig ¶ˆ )
Ð ] Òà \¬vZ ( ̉
X ( 10D 9ÔÄZ ) ƒ 0
hzŠv¸ckZgzZlˆÅtig n}g vˆÆkZ ƒ Yƒrg ÃÐ-i úZ  žìtÈ
J4É È:Ã]y
kZ õ/G MgzZ \¬vZ~ q'Åtig ¶ˆgzZ ` »x »žƒgz¢t %Z 7~È0
ðÃ6
Š c Ù žìti§»kZgzZÔ,™“
ÃV•Æ\¬vZ6§ñC  Z¼[pÅ] â ©ZÆ\¬vZ~

rg
vZ ?¤
Z:gz ÇñXÐ VKgzZ d
•Û z(Æy-ÞZ™f ¸z™ HÐ ]Ò™f » \¬vZgzZÅg
Ð Z »x Zwzw'ž Ç} Š ¯J0
Z b§kZ»y-‰ƒ…¸ÐŠ c

.o
~g vgzZ Çìg7i q Å\¬
vZ' yZgzŠÆVñ¤
Z'  uÙçžìt ~gz¢Z åE <XÅ Ô5Y {g™ƒ c *Š ~g ‚Å ~g ‚\ðŠ hzŠ

at
X ,™™f »kZÐ]ÒgzZ,™ HŠ c
Ã\¬
y :ì Cƒyj6 
gzZ àZzyEZÏ0iÅ™Zf
ida
7yEZ gzZ yjÇÃy̈Z q ðÃ{)z • á gzZ• Y £Ô#
Øz y• Ö ÓÔª
zŠ
Ë ÑŠ
Xì YƒÝqÐ m~ ¸gzZ 9B‚Æ \¬vZgzZ™fÆ \¬vZ sÜyjz yEZt $
eh

;ìŠ • á g Z » \¬vZçO
or

: hçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô øŸ]ø ½ äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô Üû ãö eöçû ×öÎö à% òô Ûø_û³iøæø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$]ø
vZ ;ßÍ• DƒtЙfÆ\¬vZ wŠÆXgzZ ñÑ yZZŽ vß{z
no

ƒÝqyEZÃVߊЄ™fÆ\¬
X ( 28D°°Z )ì @

?ì @
ƒÝqÐvZ æN°f¾yjzyEZ
w.

Æ\¬vZsÜÚt ƒ T eyjzyEZ »Vߊ¤


ZžßÍ™wÅy»žìt È
ww

,i úÔ• D™™f » \¬vZizgz ‘


 Âëž• D™e
Dt v߉Xì CƒÝqЙf
ƒ7Ýqyjz yEZ …p• D™ ÄzœgzZ#zËÅ\¬vZÔ• _7
kZ Xì @
Š c
gzZ Ç™f~wŠÆ} ÈgzZì @
ƒ7Îeg~ r âŠz wŠÆyZ™f »yZžì Cƒtzz Å
 gŠZ
 Zuz Å \¬vZ ÃyZgzZ Vƒ „
ÅkZgzZ + •Æ yZ Z Ü z kZ ÞZ
 ì g ™ y[p‰
z w) ‹ ÌÅkZgzZ \¬vZ yZZz ¢œtgz ZƒÝq¢ w²â)6]y
MgzZ] ¸z ]gŠ
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÝqЙf‹ ÒÐ y·ŠgzZ]gzZ k ˆZÆVzÅ\¬vZgzZЄzg¨~]Ñ»gzZw¾
gzŠ ù
 zgzZ[ ZCZÆVߊЙf ] ÒgzZ ¢z yZZo¢6]y
MgzZ6\¬vZgzZXì @
ƒ
Æ\¬vZJ Z  • D Yƒs ™z u 0 r âŠz wŠgzZì Cƒlgz6Å bzg kZgzZì CYƒ
Õø†ôÒûƒô oF×Âø ^ø³³ßù³Âô ]ø Ü$ ³ãö ׳Ö$]øX @
ƒ7ÝqyEZ ÇЙf ã! is܃:m~ ¸gzZ 9B‚
ø †ôÓû•öæø
!DànÚ•EÔiô •ø ^føÂô àôŠûuöæø Õ

rg
:¬»™f‹Ò6 ´ŠgzZ Vz]úŠ
椒4z]

.o
gzZ ðÃc xs Z + Š c
, ZÉ ì [£™f ‹ ÒÌ~ kZƒ4z] ƒ Vz ]úŠ

at
 Xì îŠ ¯b zg"gz Zgâ" Ã4z]
m.ñ]|ä \¬vZZ ´Š Ì„@
Ã~™f6µZñ
™f ‹Ò{z ¶ÅN @
m{ŽÃVâzŠyZ Â5k0 Û ÃVâzŠx?Zmyzg ; ]|gzZx?Z
Æyú•
y Û Š• á g ZÃVâzŠyZ \¬vZçOX ¶e
ida
:ž•D â• Z@Åä™: „@ Ã~™fgzZ
Vpû†ô³³³Òûƒô oû³³³³Êô ^³³³³³nø ßô ³³³iø Ÿøæø oû³³³³jô mF^F³³³³³eô Õ
ø çû ³³³ìö]øæø kø³³³³Þû]ø gû³³³³âø ƒû]ô
:~™f}÷VâzŠ ?gzZ ƒ YB‚ÆVE¶ ~÷ð¸Zg vgzZ ?( .ñ} Z )
eh

X ( 42D îW†W ) *
™:
or

z]úŠgzZ é$SÀ~]‡zZgzZ wZjZx ÓgzZ ƒ îŠ ~Ú~g7~ VÅ+ ŠÆ\¬vZžìt È


X z™: :~kZgzZz™Š c Ü zÆ4z]
Ð] ÒÃ\¬vZ éuSS‰ ´ŠgzV
no

:]gz¢Å™f‹Òc¦ZŠgzZ ž
w.

s§Å+ ŠÆ kZgzZ s§ÅkZèY• „ \¬vZ*uÝZ » Vz ]úŠžOgŠ c


ÅkZgŠÏZ ǃo¢mB‚Æ\¬vZgŠT »á Zz ¶Š ]úŠ Z åE
<XÅì CY ~Š]úŠÃVÍß
ww

ZpÏ“íÐkZgŠÏZgzZ σ]¸zbzggzZyY~]úŠ
kZ ÂñYƒgz$mÐ\¬vZ¤
]úŠ {zQ ÂñYƒ {„Ç!
ã-Ç! ZgzZì CYƒyY"gzZ bzg" ]úŠt Å
mt¤
{Š c
igzZ6µZñ,Z n kZX ñY1 »+ ŠÆkZgzZ \¬vZx * Zì CY{g™0]úŠ
~kZp¤
Fo¢Ð o¢mt :  ÆkZgzZìƒõ»vZ ìm„ ÞZ æL°fèY 1C ì ]gz¢ÅÞZ™f
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÔŠgzZì Ì:
 Z (¹»! x»ÅÖgzZ hÈÈZŠ zvZ IZ „™f‹ Ò¸ 2Xì Lg @
ƒ
ZÆy̈ZÐkZgzZXì Ìg Ï»•wzZgzZ+4~¨£Æ
gzZì CƒZa Èzx ³g0
f(
 ë\¬vZXì Sg
X ( } M )}™g Ñ~Vß Zzä™™f ÇÃ

:]gz¢ÅkZgzZ¬»™f‹Ò~Š ˜
Ü zÆ Š ˜ gzZ ä±B‚Æ xs Z È =Šgz Z Wæzg ñ
Zƒ ]gz¢JÅ™f ‹Ò‰

rg
;ìŠ • á g Z »\¬vZž 6ì ¸ ̬»\¬vZgzZì C™

.o
Váøçû vö×ô Ëô iö ÜûÓö×$ Ãø $Ö]†÷ nû %ô Òø äø ×# Ö] ]æû †ö Òöƒû]æø ]çû jöfö$û^Êø è÷òøÊô Üjönû Ïô Öø ]ƒø]ô•çû ßöÚø ]ø àømû„ô³$Ö] ^³ãø m%^ø³m5

at
U
Ð] ÒÃ\¬vZgzZƒgxŠ" ƒ¨ £Zg ÓÐ {z¤
ËZ
 ß Zz yZZ} Z
X ( 45DwÎZ ) ƒ 0 z™Š c
b #?ž @
y
ÃyZZ]ÒÅvZ™fgzZì CƒÝqÐ yZZ] ¸ÅwŠgzZì ] ¸ÅwŠ] ¸ÝZ Åy̈Z
{i @
ida
ì=g f Z (¹»òŠ"
U Ö /Zzñ ÞZæL°f n kZì Sg CJ (ÃgâÆkZgzZì B
gzZ# g
ÅvZ™f {Š c
iÐ {Š c
iV; zƒ]gz¢{Š c Ö /Zzñ~XgzZ VƒJ] ÑqZ
i Å#  n kZ
eh

 » xñ Z™/ôgzZXì c
Ѓ Û ¬»™f ‹ Ò~ µZñ, Z Ìä \¬vZgzZì Cƒ]gz¢
â•
X ¶]ÒÅg » f ZgzZ {)zrzÄzËÔi úg ÏZ (
or

 sÜŠ ˜%ÆÞZæL°f
™g (Z ]gß Åk
:ì ©
no

Åhgz Zä™—x * gzZÝÆ\¬vZŽìŠ ˜Ç„zsÜq


Š 4
Æ\¬vZ ÅìgŠ c
w.

×Å hgŠÏZ ǃo¢mÐ \¬vZgŠTžìC


î*Юñ´ZgzZ e
ÅvZ G Ù ª Ôƒ c e×
ZgzZ ǃ b zg" gzZgâ" Š ˜ gŠÏZ ǃgz$mt gŠTgzZ σŒz mÜ Z~Š ˜
mt ¤
ww

 Åw”Æ] ZŠ ¢~EŠ gzZ±Ôò ¸ñOÆŠ ˜t ƒ{Ç!


X ¨Y0k
Z b #gzZ c
q Û wEZ » "áçv׳˳i"ñOÆ"áçf×dzi"VŒä\¬vZn kZ
â•
t sÜÈÐ b #VŒ Z åE£Åì Œ6V¶F gzZ Vçx» ÅVâzŠ ]y
M z *ŠŽ ì Â ìY
Û »Ôì @
Z Ì~¸uæz •
q ƒÝq ÌÆÞZ æL°f% L „gzZ ìèYz™Ýq„ ?ž7
CYƒ“ÃhÿL X3Z6gîèg ¬ Ì~k
 Åë!zhLÉ • Sg C™Ýq„zì6}uzŠ
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
æL°fŠ ãÅTσÝqÐ ìgzZ„ÏZ sÜb #É Yƒ7=g f » b #ìgzZ„C Ù Z åE
<XÅXì
M z *Š ~ Tì ì{z ¸gzZAÐ ÞZæL°f {i ZzgŠ » ìTgz Zƒ6ÞZ
i Zg » ! x»z b #Å]y
Xìž

ÈZŠ%
?•vßyÃZ}
7…¸Ð Š c Ü z ÌËŽ • vß „z}È FÆ \¬vZgz Z Z}
Å\¬vZ ‰ È ZŠ%

rg
Xì Š • á g Z »\¬vZçOX Dƒ

.o
ðô «jømû]ôæø éô ç×F’$ Ö] Ýô^Îø]ôæø äô ×# Ö ô] †Òûƒô û àÂø º Änû eø Ÿø æ$ ºé…ø ^³rø³iô Üû³`ônû ãô×û³iöŸ$ ŸÙº^³qø…ô

at
Š% ( yZŽ ) {z V…ö ^’øeû Ÿø û]æø höçû ×öÏöÖû] äô nû Êô gö×$ Ïøjøiø ^Ú÷ çû mø ø áçû ³Êö^³íø³mø ” éô çFÒ $̂ Ö]
z x ªÆ i ú: gz Z C™7…¸Ð ™fÆ \¬vZ |Û zh
• ygzZ ]g ˆÃX

y
gzZ wŠ~ T• Dg eÐ yŠ,Zq
Z {zÔÐ 5ZŠ Z Å > 2i:gzZÐ x ÈZ
ida
Z@ M
X ( 37Dgâ )ÐN Yƒ( [sgzZ )«

Ü z!y•
:ì ÞZ›c
‰ á Åðí!
eh

È ZŠ%{z c
ž• Z} Š%yZŽ {zt ªì ãZz p°ÅzgŠ ð•Z ÅVÍßyZÐ wYg Â
or

z Ÿg ÅkZgzZ¬» \¬vZ {Š c
iÐ qCÙ 7Z C™7…¸ÐŠ c Å\¬vZ Ìq ðÃÅ *Š 7Z
no

Ë{zp} ™¼ ƒ  {z ž| Û zh
 z• y á Åðí!gzZì [£~ŠÛp
]g ˆ{zžì ¸ y•
Û ÆkZgzZŠ c
Xƒ:…¸Ð~gz M OÅx ©ZzøZ• Ü zÌ
ÅkZgzZ™fÆ\¬vZ‰

Û ~+ŠAz]g ˆÅðí!gzZ ¬o
w.

:t•
ww

VZâ Z e ¬o@' gŠ c


ÆkZXì ‚ ÃV•ÆkZgzZì @ Ã\¬vZå {Èðí!
™Š c
y¦o>gÎä \¬vZçOX •D YwÈÃ\¬vZ~ÓÑÅkZgzZ›Å *ŠvßÆnwze
;žì cÛ [ æÃVë í!ˆÆkZÆ™yÒÃtzgÆVÍßÆnwzeVZâ Z egzZ ¬o~
â•
ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø äô ×Ö]†ôÒûƒô àûÂø Üû Òö•ö øŸæûø ]ø Ÿøæø Üû ÓöÖö]çø Úû ]ø Üû Óöãô×ûiöøŸ ]çû ßö³Úø ! àø³mû„ô³$Ö]^³ãø m%^ø³m5
~g vgzZwZñZ}g v»;ßZzyZZ} Z Váæû †ö ³ŠôíFÖû] Üö³âö Ô ø òô ³ÖF^ö³³Êø Ô ø Öôƒø
•ÆyZÄÆ"aZwqÑZ ûO Z " ~"wZŠZÝ "[ ÂyÒZg7»kZ
Xk| 7 1C
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ЙfÆ\¬vZž ) Ç}™ (Z ðÃŽgzZ} ™:…¸Ð™fÆ\¬vZŠ ÑzZ
X ( 9Dy¦o)•áZzäVZyv„z Â( ñYƒ…¸
Û N @
ÆVÍßyZžì ˆðâ • ÅÌ6ÐtzggzZg »i§ÆV¦oÃVë í!~`™e
 M kZ
Û Æ kZgzZÐ ™fÆg ÇŠgz6LZÃyZ ä Š Ñz ZgzZ wZñZ
Š™…¸Ð ] â ©Z z øZ•
} Z ;ì c
Yƒ …¸Ð ™fÆ \¬vZ™Å~ ›Å *Š ¿ŽèY *
uZu {z Âì @ ™: (Z ?Vâ ›

rg

\¬vZ ] ÏÆÏ0i KZŽ • „z vßá Zz ä0
b #z œÇgzZì @
Y7~yvgzZ} g Ä
X •ï Š™¬~q nZ Å~

.o
 *™ÑgzZ™fÆ

V†û fø Òû]ø äô ×Ö]†ö Òû„ôÖøæø I†fÒ] äö ×Ö]

at
;ìŠ • á g Z »\¬vZXì q~(„¹ÌŠ c ÅyZgzZ™f »yZgzZ•} (•Z" \¬vZ
y
ida
½û †føÒû]ø äô ×# Ö]†ö Òû„ôÖøæø ½ô †ÓøßûÛöÖû]æø ðô «ŽøvûËøÖû] àôÂø oF`ßûiø éøçø ×’$ Ö] á$ ]ô ½ éøçø ×’$ Ö] ÜôÎô ]øæø

ÐVñ»} 'gzZ ð§" i ú—" z™ì‡Ãi úgzZ : áçû Ãö ßø’ûiø ^Úø Üö ×øÃû mø äö ×# Ö]æø
ƒ D™ ?¼ Ž ì }Y \¬vZgzZì q ~(¹ Š c
Å \¬vZgzZì Çzg
eh

X ( 45D]z)
Û ~`™e
or

kZÃi úvߎ 7µz—ðÃ~kZì ÇzgÐ VÇZ'x ÓÃòŠ M i úž Š


c
â• WkZ
 Æ i ú+Z {z • _7B‚Æx ÈZz mÜ Zgz Z q Ë}g7 gzZ [ ZŠ M z _ ZÑÅ
VÇZ':
no

¬Æx ÈZzx ªÆi úXì _g*~Y Z’Z Å[ ÂkZ,~g7ÅkZž 6•D YugÐ


Å\¬vZgzZ "ï †fø Òû]ø äô ×# Ö]†ö Òû„ô³Öøæø "ž c
VÇZ'i úžˆðCzzÅkZtXì q~(¹Š c Û ˆÆ
w.

â•
ì q ~(¹Š c
Å\¬vZgzZì ]gß+4Å䙊 c
Æ\¬vZ i úèYì à Zz1 zgÐ
ww

‹÷ZpgzZ] ZŠ ¢ ~EŠ LZ]c wŠ »¿TgzZ


Z@z]â ©ZÆ\¬vZÃkZ ǃg©Ð ÞZ›c
Ù {zgzZ fƒ [8{Š c
Æ è%Å \¬vZ Ç[8Æ kZŽ Ç}™]ÐÐ x » kZC iÐ Ñ
X Vƒs Ü
G4O
èG5Gu{Å ä×Ö]†ö Òƒ
4
VŠ ¬~'
ÃwŠÆ}ÈgzZì ꊙbâ s§Å\¬vZgz Zx3
gzZ×zgÃwŠ™f »\¬vZ
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
g Z’ÃwŠÐ ] !
ÐgâÆ™f Ôì @ z tÜ ZiZgzZì ꊙu 0
_ Ð t Ü Zz ]!
} 'gzZ
_
á Vz³vZ {zˆÆTì @
Å: • ZB‚Æ\¬vZÙ Z f
YƒZamzÚgzZ‚ZggzZÎm{q
zya" Å] c Û ÆkZgzZ ~ŠÛpzŸg
¯ÑCZÃ[Œ
Z@zx © ZÆ\¬vZ nÆkZgz ZÔì ©
Ü zC
vZgzZ’ ™wqZ‰ ٠Ù Z f ] ¸Å™fgzZì CY06U
]Š ¬ ÅkZ Ì6Ð „ Zâgz ZzVZl

Æ D" gzZ ]2Ð ] “gz ZgâÆ™f Xì B
g x¤
 Û Æ \¬
u ~ w”Æ Ÿg z [ Œ

rg
g0 ¾Ã b zgÐ kZgzZì Z½Å bzgt • D Y v¸ }ƒ0
ZÆ y̈ZÐ kZgzZì Qe Z
úz›&&{æ7 Ån

.o
ì CƒÝqÚÅyjgzZ yEZ ¯Ã}È Ðzz ÅkZgzZ • C0
gzZì êŠ J (ÃÈgzZ,jzx ³g0
ZÆkZgzZì © Ø Z<
XÐ[ ZCZgzZ? Í ÃwŠÆkZ™fgzZ

at
ƒ:t ì bzg ÅwqZ ´Šx ÓgzZ ]ZŠ „x Ó{)zŠ ZgzZgzZ > 2iÔe Ô{ izgÔŠ ˜ Ôi úŽì q {z ¸
y
kZì îŠ à6VkdZÐ dZÃy̈ZŽì ] ¸{z™f ¸ gzZì CY0b zg" åLh8E]Š „
ida
vZ™f¿ðäZ6gîèg ¬V-ì ÃÏZ ¤ÝZÔ7]Š „ðÃ澘(ÐÞZŠ c gzZvZ™f n
gzZaZÐwqZx ÓŠ c
 gzZì™| (
Z Å\¬vZwq¾ 1C ì ]! ~uzŠ {zñYá 'Ð
eh

:…¸ÐÞZ™f ̉ Ü zËžceÃ} ÈZ åE<XÅǃF


aZ {z ƒ~KÆkZgzZ]gßÅi ú{z
Vñ»Æð§" gzZ CŠ c Ã|kZå {ÈgzZƒ
»ÞZx ©Z Ù Z f™fŽžÇgŠ c
izÕgzZÈ0
or

XìŠgzsÜÉ 7™fÔ™f »kZJ


[ZgzZ7Ýq|Å™fÃkZ ÂÆzg:Ð

Š q Z~}g !
no

g ƙf bc
c
™i· * Š q ZŽ ~ }g !
•Z •,z ô=Å yZgzZ g
w.

Ññ]|g Æ ™f bc
•sg ç[ KZ ä ò ãˆgà·*
Ð~ yZ• è~ g ò æ̀'
Š q ZŽgzZ ã
Ññ]|g
ww

Æ" ™f g ò •Z •]|çOX Vƒ ꊙÜVŒB‚Æ,z ô=ÅyZ ìü


Š q Z " g

Š q Z •ŠŽñÐ ]ÒkZ] c
H »g M Åu 0 Û ~y*kZ² Ô• ˜ •ÆyZÄ
yMŒ
Ù gzZ • ÁŠ Z®ÑÅpÑg
g Ñ" ~[ ÂC ugzZ• }g 0 Û èY Þ 7
MÀƈy M Œ
AÆpÑŠ î ZŠ1ZgzZ • } g 0
gzZ• } g 0 M} (} (
Æ„ pÑ~g g q
Z• hu
Š q Z n kZƒ à {Йf ug IkZž7+Z Ì[  ðÃ
¿gzZ:%ì Y™yà ©q Z » g
XÌspgzZƒÌyZÃT~ª Ü zD%ª
qʼn 1C
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
g Z ÌíŠÆ íŠ n Æ kZ *
™7„ ¿ÃTgzZì °» Ìg uq ZgzZ e Mq ZW ZzÆ
X Z…^Ëø‰û]ø ØöÛôvûmø …ô^ÛøvôÖû] Øô%øÛøÒø X •
^Þø]ø oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] Ùöçû Ïömø Üû ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ø àûÂø
oûÊô Xäiö†û Òøƒø ä́ŠôËûÞø oûÊô oûÞô†ø Òøƒø áû^ôÊø oûÞô†ø Òøƒø ]ƒ]ô XäÃø Úø ^Þø]øæø oû³eô pû‚ô³fûÂø à( ³¾ø ‚ø³ßû³Âô
]†÷ fû•ô o$ Öø]ô hø†$ Ïøiø áû]ôæø Üû ãö ßûÚ( †õnû ìø ðõô ¡øÚø oûÊô Xäiö†û Òøƒø ðõô ¡øÚø oûÊô oûÞô†ø Òøƒø áû]ôæø oûŠôËû³Þø

rg
oûŽôÛû mø oûÞô^iø]ø áû]ô æ$ ^Â÷ ^eø äô nû Öø]ô köeû †$ Ïøiø ^Â÷ ]…ø ƒô oùÖø]ô hø†$ Ïøiø áû]ôæ$ ^Â÷ ]…ø ƒô äô nû Öø]ô köeû †$ Ïø³iø

.o
àe] æ oñ^ŠßùÖ] æ p„Ú†jÖ]æ Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] æ ‚Û³u] å]æ… !è÷Öøæø †û ³âø Xä³jönû iø!
l^Ë’Ö]æ ð^Û‰Ÿ] oÊ oÏ`nfÖ]æ ‚Ûu] t†ì]æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ èq^³Ú

at
oÊ æ &m‚vÖ] ÔŠËÞ oÊ oßi†Òƒ]ƒ] Ý•] àöeû] ^mø ÀË×e å^³ß³Ã³Û³e ‹³Þ] à³Â
y
‚ß Œ^f àe] àÂæ àŠu •^߉^e oÞ]†f_Ö]‚ß ‹Þ] à³e ƒ^³Ã³Ú à³Â h^³fÖ]
ida
æ èq^Ú àe] ‚ß é†m†â oe] à æ ^Ûâ †nÆ æ oÏ`nfÖ]æ xnv‘ •^߉^e …]ˆfÖ]
^ÛÒ å^jË• oe kÒ†viæ oÞ†Òƒ ]ƒ] p‚f ÄÚ ^Þ] ÀË×e ^Ûâ†nÆæ á^fu àe]
eh

èm]æ†e änÊæ ]÷†’jíÚ éçFÓŽÛÖ]æ p…„ßÛ×Ö g³nƆ³jÖ]æ …ç³%ß³Û³Ö]…‚³Ö] o³Ê


é†m†â oe] à p…^ífÖ] äÏ× Í^viŸ] oÊ æ å^߳ó۳e…ƒ o³e] à³Â ܳ׳ŠÚ
or

 kŠZg— Vb] ð]•…‚Ö] oe] &m‚u àÚ á^fu àe] å]æ…æ ݈rÖ] èdzn’³e
~
no

Û Š•
™nç„ (zB‚Æ {È ~ ;ž• D â •
@ á g Z :ó •
á \¬ hžì Š •
á gZ »
™Š c
B‚ÆkZ~ Âì @ gyáB‚}÷{zž 6Vƒ
 gzZì ‚
={zZ
w.

™Š c
Vƒ@ ~wŠ LZÃkZ Ì~Âì @
™Š c
~wŠ LZ={z¤
Z :Vƒ@
ƒ
Û ª4Ð…kZ~Âì @
x9Ž )~…ÆV¤• ZgzZ
™™f~…Z÷{z¤
ww

ƒzáª!
~Âì @ Z s§~÷{È ¤
q ZgzZ Vƒ@ "gzZ
( • { k
™{™E
záOŠ ZB; zŠ~ Âì k(
B; q
Z {z¤ ƒzás§ÅkZB; q
ZgzZ Vƒ @ Z
X Vƒ¸™hzŠs§ÅkZ~Âì @M™^s§~÷{z¤
ZgzZVƒ@
ƒ
¬ZñÆyáÆkZB‚Æ{Èžt wÍ ZX • Šg Zz y*F~ pÑg ukZ ( s )
/J4X3 e ´gyZ Åx™z ¯ÆkZÐ:ó •
Øg ÅkZ õG á \¬hžìt È »TX Vƒ @™nç
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
»á$ gzZ ZwÅVƒk gzZ VÆwKZgzZ {k 0 ZugzZ •g Õvßë GX õ/G 43X e *
ƒ: k-â ¦
Ù Ð
C
G
Ð x™z ¯LZ¡:ó • á \¬hžì êHXce * ƒ: Ìk- â Ð Øg ÅvZpì ¢
áøæû •ö ^Úø †ö Ëô Çûmøæø ø ä́eô Õø†ø Žûm% áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿø äø ×# ³Ö] á$ ]ô";žìŠg Zz~pÑvZx¯X , Š â• Û s ç„Ç!
Û 7s çÂÃ{k
ЕeÃT{z´ÆkZÐN â • ÆuÑ:ó •
á \¬h : ðö «Žøm$ àû³Ûø³Öô Ô
ø ÖôƒF
Û Y fÐzzÏZ ,Š „â •
yZyZZž•D â • Û s çž7~gz¢p "ÐN â •
Û s 缃

rg
 q Å q 4
~ª Æ ! ôyZŽ âq
{z ‰ á p=k0  kŠZg—ì yxgŠÆ spz
Z ~
Û Äc
gŠ ä ~
 g—¸

.o
LZgzZ Vƒg ZzyZ »Øg ÅvZ ÔvZ wÎg c
Hn²ƒ~ wq ¾c
â•
+Z ~ wŠÆ {È TspzyZ ªVâzŠtž cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g—Vƒ ; gg eÐ Vƒk

at
Û «ðZÐ kZì sp »TgzZ • ï Š â •
â• Û «{zì yZŽ :ó •
á VvZ Â C1 Vƒ~ ª
q
y X •ï Š
ida
h N {zgzZì ´nÆh N q Ížì &(ZÃ{k
Z c LZðñžì c uq
M~g Z
ìt Š°Cƒ7Zz6Zg f ª~Š Z h Z ¶ùíq Íì &(ZÃ{ k
Z c ¿̀ÃgzZ Î ä¤
6kZ
eh

 oÆkZyZ ÅØggzZce*
Xƒ  oÆkZsp »{ k
ƒƒ ž
Â@  ¶CƒÕg !
ƒ‘ÃZZ g ! Û ÆwÙZ ñƒL~yú¤ñ f ç]|
Œ
~: â id
or

»]ñÇ! tNnÅ] ³~¾ì ›Ð•Ãížì x¥NvZ c


 ì x¥] !
Z Û
Dâ•
no

 q Å‘Ã1c
y¶t ~ª M y¶ug I„ Hì ug I *
M Z F
]ñ} Zž cÛ ÂŠ
â• M d
ŒÛ‰
Ü z
=vZ c g eЕå ~žì x¥NvZ} Z c
Vƒg Zzy Z Z¾ ` M ;g @ Û ˆ Æ kZì c
â• M
w.

 ZŠ'k\ ]”ÅVñ¤
D™“ É ¶7W ZzÆäÎ r !
gzZ äŠÅ,11¶›ÅÏ0
i
Y f‰¶WZzÆá ÆY f~VòÆ™fgzZW ZzÆö¼( §{Å+Š )gzZ
 ™Wk0
ww

70Æ]nm{ì Ðg ±ZÆ] Ñqx ¬nç¬ZñÆyá~ Ñ!


užì –ä
g
ZìtÈXõ0„ƬŠ }•4ZŠ~kZ, qƒ
t{Ȥ GLš^z¡¬ŠX
 {)z ðZ ï
ZgzZì CƒwJ ¬Š ÅkZ Âσgz¢gzZì CƒwJ ¬Š ~÷žX ì @
~÷ž} ™yát ¤ ™¢
ì Cƒ wJ ¬Š Å {Èžì c Š q Z ~uzŠçO ì @
M ~g Y Hnç„ (z  Cƒ 7wJ ¬Š
g  {)z ~ô¡b§ÏZX Cƒ7wJ¬Š Â~÷žÑì:tJ
uXì wq »gñZƒ Z

yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÅvZ Cƒ7‚~ôÂÂ}QHÐVÍßÃkZ¤
u 0 âÅ‘ÃÿTžì c
Z ñ M " M~
óŒB‚Æ:ó •
á \¬vZžì ~gz¢t pñYƒgzŠª
 qt ¢ Â}™nzcn²~ { Çg !
á g ZX ˆÅÒ6kZÐ ] *
;ì Š • ZÄZ~ pÑvZ x¯ì q ~uzŠï6vZgzZì qgzZ

î YG { k žñŒ:tÃ?y-ªþ i ! žðŠÃ?á Z e~žðŠ:gzZ : …æû †ö ÇøÖû] äô ×# Ö^eô Üû ÓöÞ$†$ ÇömøŸæøø "
6 á g Z(~uzŠX "ì °gg^vZ
({zH : ¡$Òø!]‚÷ãû Âø àôÛFuû†$ Ö]‚øßûÂô „øíøi$] Ýô]ø gønû ÇøÖû] Äø×ø³›$ ]ø ";ìŠ •

rg
™Š c
Âì @ ={ÈZ  žìt y*ZuzŠ "7¦  Ù (Zì 1™Çä kZÐ \¬vZ c
C ƒ i
ÔŠ
u~uzŠVƒ@ w~Š c

.o
ì ~g ƒB‚ÆkZ~•Tg D™• ƒÆkZJ
~÷. Z

w~Š c
B‚ÆkZ~• Tg D™• ƒÆkZJ
~÷. Z ™Š c
 Âì @ ž
= {È Z

at
ƒwz4»Øg àSgzZì Sg6kZzÂm{ ~÷ªVƒ @
~žìt y*ZŠX ì Lg @ ƒ
ËÅòŠ MžÐzzkZ Âqy
Zì @
YcÛ ™f »kZ6gîÆy
â• Û
™™f~…ÆV¤•
·ªVƒ@
ida
 q kZ Xì 3g {Š â » VâzŠ CgzZ ®
~ª T
 ¤Z ~ kZ ¬ZñÆ kZì ðƒÐ IF
Ü zÆËY Z’Z ä V¤•
\ M X åHn²‰ Û žÐzzkZ}uzŠì :
 »y
· G* ¤
™ »®
eh

ƒ~yZ »Š Y{Š â „z Ìzz ÅkZgz Z Ï}™Š YgzZ ~ m3


ì @ Û Za Ãt‘+Z
p~*ŠŽ •D â •
Û sg
•„ D™ëö¼z Ä~¾ž åHn²t ä V,Z n ÏZ7{Š ât ~yZžÆV¤•
or

Û ]Š „Å kZ ®
žì aZ ÌÐzz kZÐ ]Š „ÅV¤•  ¤Z Åy̈ZžÐzz kZ}Š
no

vZs§ÅÏZXB‚Æ{@xÆ]y
Æu 0 Û gzZìB‚Æ(]Š „Åy̈Z
M ݬÅV¤•
LZ:ó •
䙊 c á \¬hÐ {Žz yZX @ NŠÃ c izŠz ¼
ƒ H Âf  {z¤ á Z~x¯kZ
Zžì {g •
w.

zgŠ T{Èžìt ~ g g »ÆVß Zz ä™]Š „KZgzZ Vß Zz


uy*åa X • D •ó *
ƒ6{È kZÐ s§Å :ó •
@ á VvZ¯gzZzÂ{Š c ƒzás§Å :ó •
iÐ kZì @ á \¬h~
ww

¹s§ÅkZB‚Æ~!Øg ~÷gzZ¯Z÷ž »½™hzŠgzZ äƒd Œ Û ì ȸXì


Ù [ Zì
™zás§KZà ö:WXZ ¯z ØggŠTžì g (Z CZÿC
Å
vZzÂKZ „ âZì Le *
Û ~ kZžìt ~ pÑg
 ) ÅV¤•
4î X ñJ (s§Å :ó •
ukZc ,v0 á \¬
ÀFÂzz q
Z ÅkZì ] ‡JZ sÑZ y̈Zžì%Zg•tèÑqÐ ¿áZz ä™™fì c
C

™:™fgzZƒ:I{zÃòŠ Wžì È»•Ð™fÆvZ


Xƒ@ 1C
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
~uzŠ Y7„ƒ {k
Ð yZ• x9{zžì Ð wm{q Ù ª~
ƒ4 »yZž ˆ~Š™C
Z *
Û Š Z•
Í• aZÐ VëñÒZÉ VñŠ M ÒZÆ V¤• Û Z ÒZžì ÆŠ Z•
Û Z ÒZg ±Z !
žìtzz
Û „}g ‚x?Z:Y m
c~X• {Ž z Ìgz Z {z´ÆkZ • aZÐ V¤• Z‰ðñm{
Xì sî
‚ûÎø Ýô¡ø‰ûŸô û] Äøñô]†ø •ø á$ ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^³mø Ùø^ø³Î ¡÷qö…ø á$ ]ø †ô³Šûeö àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø

rg
†ôÒûƒô àûÚ( ^f÷›ø…ø Ô ø Þö^ŠøÖô Ùö]ˆø mø Ÿø Ùø^Îø äô eô à% jø‰û]ø ðõ oûŽøeô oûÞô†û fôìû^øÊø o$ ³×ø³Âø lû†ø ³%öÒø
àe] æ èq^Ú àe] æ äߊu æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] æ èfn• oe] à³e] Xä³qø†ø ³ìû]ø äô ³×# ³Ö]

.o
oÊæ…‚Ö] oÊ]„Ò oÏ`nfÖ]æ ä³v³v³‘ æ ܳÒ^³v³Ö]æ ä³³v³nv³‘ o³Ê á^³fu

at
!gm†Æ àŠu p„Ú†jÖ] à oÓuæ èq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] èm]æ†e éçFÓŽÛ³Ö]

y
èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ æ ofâ„Ö] än× å†Î] æ ÜÒ^vÖ] äv³v³‘ æ k³×³Î
ida
àûÚ( XZg›û…ø Ô
ø Þö^ŠøÖôæø ^nø Þû‚% Ö] Ñø…ô^Ëøiö áû]ø ÀË×e ]†’jíÚ èn×vÖ] oÊ Ü³nÃ³Þ o³e!
Øõfø qø àøeû ] ƒø^Ãø Úö á$ ]ø †Ú^ím àe ÔÖ^Ú à å^ßÃÛeæ ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ äô ×Ö] †ô³Òûƒô
eh

áû]ø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø ô äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø äô nû ×øÂø kö³Îû…ø ^³Êø Ý¡Òø ø †ø ³ìô! á$ ]ô Üû³ãû Öø Ùø^³Îø
àûÚ( gº›û…ø Ô ö Þö^ŠøÖôæø løçû Ûöiø áû]ø Ùø^ø³Î (äô ³×³Ö] o³Öø]ô g% ³uø]ø Ùô^³Ûø³Âû Ÿø û] p% ]ø kö³×û³Îö
or

oÏ`nfÖ]æ oÞ]†f_Ö]æ á^fu àe] æ …]„fÖ]æ ^nÞ‚Ö] oe] àe] äq†³ì] (äô ³×³Ö]†ô³Òûƒô
no

ÄÚ^rÖ] oÊ å†Òƒ æ p…„ßÛ×Ö gnƆjÖ]æ àn’vÖ] à’v³Ö]æ…‚³Ö] o³Ê ]„³Ò


ØÛ oÊ oߊÖ] àe] æ ävnv‘ oÊ á^fu àe] oÖF] å]ˆÂ æ ]†÷ ’jíÚ †ndz’³Ö]
w.

ÄÛrÚ oÊ æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ †nfÓ³Ö] o³Ê o³Þ]†³f_³Ö]æ è׳n׳Ö]æ Ýç³nÖ]


 vZwÎg c
Âx ©Z ~ ñ ôuZ : ‚nÞ^‰^e oÞ]†f_³Ö] å]æ… ‚³ñ]戳Ö]
Hn²ä!
ww

CZgzZg2Š CZ ~ ÃT £Š C +Z ðÃq q Z= Ô• Ð ¹Æ <Ñ


Xìg y éhÒÉOZ ïE Ü zC
N …g‰ Ù ÂЙfÆvZž cÛ ä~
â•  g—X Vß ¯r
g—Ž W~y Ü zÆðZ]
M ‰ Û fñ ç]|Xì ~g
ž• D â • ugzZq
Z
ÆvZ ¿+F gŠ ä ~ ¶t {z ðƒÐ ~
 ž HÄc
[8~ wqZ ƒ 
ÆvZž} z M ]ñ~¾~wqkZž cÛ Š•
â• á g Z ä~ Š 4
 g—Xì Hq
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
.ƒy éhÒÉOZ ï
EN …g~™f
½z VÅ^I ZÃfñ ç]|ä ~ Ü zÆðZ]
 kŠZg—žìt È »‰ ( s )
Û Ì ‘z¼ ä~
V,ZgzZ‰ðâ • Ü zÆÁg‰
 g—‰ Ü zkZÔ å5™ ¯÷Z »^c
Ù žìt È ¥ƒÐ ¹ x ©ZÆ <ÑX¸ G ] ÑZμ Ìä
~gz¢ Â~gz M O ŬC
ZÐ ~ yZ n kZì g ZØŠ *
 Žqq
ƒ ¯rxÃkZgzZ * Ù p„ì
™ Za w¾~qC

rg
ZX Vƒg @
q Ù ‰
 0Z DQ º(C
™ä Ü zC
Ù gzZ Vßño¢ÃkZž £Š C +Z=ƒë ZÐ
á g Z~g
ZX ñYïð>Å *Šz+ŠÃkZN YïtÿTž• +Z, qg ežì Š • u

.o
q
{z}ŠXƒ Lg w'~]Ž wŠ {z}uzŠXƒ à Zz•g w'~™fŽ y!
úŽ y$ i {z

at
ì~ÑX} ™: -
- ì~wâÆ0 z{gzZ~ÑLZŽ ~ç{z¸aXƒÑZz 䙓
  ZŠ'

y
x ¬t gzZì – » ] Òä Y fÒZ È » y éhÒÉOZ ïE
N …g X ñYƒ 2~ ÏnÅnËžìt
ida
ÅV#žì @Y Ñ1t Âì @ c
™Ð ] Ò{™E p°ÅË¿Ž Ì~ s²}g ø Xì {gzõ
Ð Tžt {zXì Yƒ ÌÈ ZuzŠq {È 1Xì y éhÒÉOZ ïE
Z~ wìÆq* N …g~p°
eh

ÃXì @
¼Ð Gƒ! × gzZ ]¯q
™ Zƒ kC{' Z~-Ðh ÆkZì Cƒ›z G
 x *
× žñY 1x *
{' u 0
»vZÐ ]¯kZžìt È6¯ kZX • •ZzÐ kZ {zì [7—‚
or

AÄ!
žì CY M ^zZ§+Z ñƒ D™çX=E ™fžì ¬Š ]{ÃVÍg )
‰LZ ä ~X ñY M
Ù žì @
no

 t 1ì @
Z ™kCÃkZ ¿C Y½ ã0
~- (ZgzZì @
™kCÃkZ ÌÑZzá
 k0
ì c uq
M ~g igzZƒ. ~wŠZ
ZXƒ_ƒkâ âB‚Æ™f‹Òy!  žì @
ƒÝq
w.

Ö ´ Å • Ð vZ gzZì ›Ð™fÆkZ#
Ð ™f Æ kZ # Ö ´Å›ÐvZž
Û Yñ ZŠgŠ1Z]| X ì •
1C
 {zì Sg {i @
~¼ zF iÅVÍßXž•D â •
ЙfÆvZy!
ww

XÐVƒ4ZŠ ñƒ¨
†ônû íøeô Üû Óöòöf(Þø]ö Ÿø] Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ðô ]•ø …‚$ Ö] oû³eô]ø àû³Âø
Ñô^ËøÞû]ô àûÚ( ÜûÓöÖ$†õnû ìøæø Üû Óöiô^qø…ø •ø oûÊô ^ãø Ãô Êø…û ]øæø Üû ÓöÓônû ×ô Úø ‚øßûÂô ^âø ^Òø‡û ]øæø Üû ÓöÖô^³Ûø³Âû ]ø
]çû eö †ô–ûmøæø Üûãö Îø^ßøÂû ]ø ]çû eö†ô–ûjøÊø ÜûÒöæ$ ‚öÂø çû Ïö×ûiø áû]ø àûÚ( Üû ÓöÖ$†õnû ìø æø Ñô…û çø Öû]æø gô³âø „$ ³Ö]

X k| 7~"wZŠZÝ "[ÂÅszžZ ¶Zg,~g7ÅkZ 1C


yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
àe] æ èq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] æ ‚Ûu] äq†ì] äô ×# Ö] †ö Òûƒô Ùø^Îø oF×eø çû Öö^Îø ÜûÓöÎø^ßøÂû ]ø
àn’vÖ] à’vÖ]æ …‚Ö] oÊ]„Ò oÏ`nfÖ]æ ävv‘ æ ÜÒ^v³Ö]æ ^³nÞ‚³Ö] o³e]
äÖ ÜÎ…æ ofâ„Ö] än× å†Î] æ å^q†ím ÜÖæ •^߉Ÿ] xnv‘ ÜÒ^vÖ] Ù^Î k×Î
oÊ]„Ò Øfq àze]ƒ^ÃÚ àûÂø ‚Ûu] äq†ì] æ èv’Ö^e †³ndz’³Ö] ijÚ^³r³Ö] o³Ê
ø Øøòô ‰ö ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø oÏ`nfÖ]æ p„Ú†³jÖ]æ ‚³Û³u] èm]憳e ^³–÷³m] ä³nÊæ…‚³Ö]

rg
èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýçû mø äô ×Ö] ‚øßûÂô èqø…ø •ø Øö–øÊû]ø •ô ^fø Ãô Öû] p% ]ø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×Ö] Ùöçû ‰ö…ø

.o
Ùø^Îø äø ×Ö] Øônû fô‰ø oûÊô pû‡ô^ÇøÖû] àøÚô æø äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö ]†÷ nû %ô Òø äø ×Ö] áøæû †ö Òô]„$ Ö] Ùø^³Îø
áø^ÓøÖø ^Ú÷ •ø gø–ôjøíûmø æø †ø ŠôÓøßûmø oj#uø àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø …ô^Ë$ ÓöÖû] oÊô ä́Ëô nû Šøeô hø†ø •ø çû ³Öø

at
á g ZÐ/
Š• ñ ôû%q Zä~  kŠZg— Vè÷qø…ø •ø XäßûÚô Øø–øÊû]ø äø ×Ö] áøæû †ö Òô]„$ ³Ö]

y
Æ´ â }g vgz Zì q +4~wqZx ÓŽ Vƒ C:q+ZÃ?~H cÛ
â•
ida
äÎgzZ à Zz ä™— {Š c
i¹ ÃVŽgŠ}g vgzZ {À 0
{Š c Š 4
q
iÐ ƒ
ÃV7Š ?( ~Š ˜)gzZ4{Š c
i ÌÐ ä™ ay
( ~3 ZgÆvZ )Ã~0
e
eh

ñ ô X ðƒ S(ÌÐ kZ ,™Oà ?{zz™O


\ M Ô,Š Cgz¢ Hn²ä/
ì™f »vZ cÛ Š•
â• á g Zä
or

‘œÐg ±ZÆ]gz¢zz:gzì cÛ Š•


â• á g ZÐg ±ZƉ
Ü zC
Ù gzZª
 qx ¬t( s )
no

Š q Z ‰Ðzz ÏZX • D Yƒ aZÐ ƒ


yÒ Ì¤Z ÅVzq yZ ~ g  gñZ {)zŠ ˜
Z aZgzZ ë Z {Š c
q  gzZì q EZŠ™f » u 0
iÐ ƒ Û
vZgzZ • zz 'gz¢éZžXì ˆðâ •
w.

Ù žì Š •
Cƒq à ZE™gzŠ ØégzZ à ZE™s ™ ðÃcqC á gZ » ~
 kŠZg—~ g u
I
vZ qà Zz ä™ðÌÅVߊ ( {)z{)zzÅv M cìßÔy1™cy$ gzZ} À äÕS5!)ì
ww

ukZ Xì 7™| (Ð ™fÆvZ à Zz äX Ð [Z±ÆvZ q ðÃgzZì ™f » \¬


~g
kZì @U
ƒ" *  »™fÆvZ ÌÐkZì c
ƒaZЃ  gzZ=g f » ðÌÅwŠÃ™fèa
C:
Ðzz ÏZì6ðÌÅVߊg Zæ»kZgzZƒÐ mÜ ZZ  ì$Ë ƒ]Š „‰
Ü z ÏZ]Š „C
Ù žn
Ü zC
‰ Ù wŠžìt ¯æL°fgzZ™f ã!
iž:ì ¯æL°fŠ Z%Йf~ g
ukZžì ¹ä 5߉
 žn kZì aZÐ VŠ „~g ‚ª
tZ qtžì — H~ kZgzZ ñYƒhZzB÷vZ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Æ wŠ îE
q TX • ,@ 0…! Ù ªY ¡
z {C Ë 7„ ^g]Š „ðÃQ ÂñYƒª
Z} g ‚ž $ q
" yÃÐ ]ÑqÆt éhIO “X • D YƒB‚ÆkZY ¡ YƒhZz wŠB‚Æ
Z „}g ‚ì @
ñ G]|Xì ZƒŠg Zz *
Y7 ä ËÐ y Š q Z Ϲ ÌgzZXì¸
 »™f~ g
ƒaZÐ ƒ
Û X J 77pÑ y M Œ
~ u 0y M Œ Û ä ?ž cÛ ä V,Z Xì H ¿Z (Ð ƒ
â• ž
s§ÅfÑe  M Tä y ñ G]|X 7aZÐ ™f ÆvZ q ðÃX çQE .M·Q R îLÏÉZ æN°QåE
LÉMËXì

rg
ukZž• ëg Z'ÑZÖWr
ÙfÆvZ ~ g  ™Xì e
 M «Å {g 0
,å Z {z cÛ {g •
â• áZ
» kZ 'Š „~g ‚gzZì ™f »vZŠ°ÝZž cÛ n kZ aZÐ ]ZŠ „~g ‚gzZŠ ˜ gzZ‘œ

.o
â•
gzZK Z%{zgzZì aZ ÌÐ y! ZgzZ ã!
iŽ ¯q ƒ »nzŠ Ì™fgzZ •! MgzZ=g f
ZXì @
iq

at
aZÐ]Š „Åk'çG.OcOλ ~{q M ~TÐ g
Zž c ukZì Š Z%¸gzZì aÎÅwŠ
ay
 y
~3 ZgÆvZ™f »vZž• D™ÜÐ ~ ñ ]|ì ~£ZµXì
 kŠZg— ™
ida
,q zzŽ {)zŠ ˜ gzZ‘œž Š ƒx¥t Ðk  Yƒ {Š c
½kZXì @ i{ÄÑ] ‚Ð ä™
X7wDZ ðÃ~g Š q Z yZ Z åE<XÅXì CYƒ{Š c
i¹¤ÅyZÐg ±ZÆ]gz¢zz•
eh

* 
ƒ Z9~3 ZgÆvZ »k á g ZçO Xì ðƒŠg Zz ¤{Š c
Š ~hðžì Š • i¹ ÅVzq yZ ~
O±pXì ]Š „+F
ÆxWÆg é¨E aZ t ·Ñ! i úèÑqXì aZÐ i úÅw‚çG.Oc6yLZ
or

YƒaZ {Š c i¹ÐkZŠ ˜‰ Ü z
1C
X ( 20@ 14mÔ™f bc) ì @
no

Ðômû†ô›ø oûÊô †ö nû Šômø Üû×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø éø†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ðøfø ‰ø áö]‚øÛûqø ]„øâF ]æû †ö nû ‰ô Ùø^ÏøÊø áö]‚øÛû³qø Xä³³Öø Ùö^³Ïø³mö Øõ³fø qø oF³×³Âø †$ ³Ûø³Êø èøÓ$ ³Úø
w.

äø ³×# Ö] áøæû †ö Òô]„$ Ö] Ùø^Îø [äô ³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³mø áøæû •ö †( ³Ëø³Ûö³Öû^³Úø æø ]çû ³Öö^³Îø (áøæû •ö †( ³Ëø³Ûö ³Öû]
l~^q Z ~  vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| Vlö]†ø Òô„$ Ö]æ$ ]†÷ nû %ôÒø
C
ww

 Zƒg ¦ Ð 6h N ò * yZ å)9E~ 5 Zg Ô¸ ìg Y n p=s§Å)(


Hn²X ‰á 'áæû •ö †( ³³³³Ëø³³³Úö Ôì yZ å)9E
Š h N t;cÛ ä~
â•  \M
{Š c
igzZ}ÈáZzä™™f {Š c
i »vZ ;c Û ä\ M ?•vßyà áæû •ö †( Ëø³Úö
â•
X ( ›{Zzg ) Vc
Èà Zzä™™f
Š¼Xì6Ä)ÅyŠq
Z „dÛ ÆîE
Œ 4OƒÜæŽì x *
0G ZyZ å)9E( ô= )
» ~h N q
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
@
ƒÃ}izkZk ˆZzgÅ»kZì @ »vZ6zTÆ}ižì @
Y1x * ƒx¥Ð V(u
ðÃÑZzh »vZ ` M Hžì Ø 7 Ð h N }uzŠ h N q
 x * ZXžì ~ g
uq
ZçO Xì
žì @
ƒx¥X X Ôƒug IÔƒ]g tNžì H{zÂZg ¦
V;žì @
C{ z Z
 ?Zg ¦
Ð6•{È
}È á Zz ä™™f {Š c
iŽž ðƒ¢] !  vZ wÎg ñƒ Dg ¦
t 6~ Ð6h N yZ å)9E
t ä \ M ÂÔ‰| (
Ð M ¹ {zgzZ n™Ýq] â £} (
ÆŸgzwJä V,Z•Vc ÈgzZ

rg
Û ] !
E EN
ÃLZ • p~½Æ y óQ™ ç…«M!NX ‰ á 'áZz ä™™f {Š c
i ¹ ªy óQ™ ç…«M!ž ðâ •
Û ÆvZŽ • vß{zŠ Z%Ð kZXá Zzh
™ ä- gzZ ñ ZgzZ µ ZÐ ƒ

.o
~ÔÅ Ÿgz[ Œ
¸Ä£¸ ÔN YƒÆvZ! ZÆ–
h Ð s§ƒ  gzZ ÔB™ - Ð VåZ Å *Š kZÃLZ

at
ø e(…ø Üø ³‰û]†ô³³Òöƒ]æø )ì ÿG
" :( ¡÷nû jô fû iø äô ³nû Öø]ô Øû³j$fø iø æø Ô
4MG
5E M
&~ Û ¸gzZXì
b ˜Zm{ňy M Œ
s§C y
Ù äV2gzZ Zƒwqt»X•}È„zt Z]Æ" lô†FÒô„# Ö] æ$ ]†÷ nû %ô Òø äø ³×# ³Ö] áøæû †ö ³Òô]„$ ³Ö]
ida
X ( 35@ 33mÔ5`Ôg •Zsg ç)ƒ1¯Š°‚CZÃ!°VvZ™– Ð
Ø( ÓöÖô Ùöçû Ïömø áø^Òø XäÞ$]ø Üû×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àôeû äô ³×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
eh

hô]„øÂø àûÚô oFrÞû]ø ðõ onû •ø àûÚô ^Úø æø äô ×# Ö]†ö Òûƒô hôçû ×öÏöÖû] èöÖø^³Ïø³‘ô æ èºÖø^³Ïø³‘ô ðõ o³nû •ø
ä́Ëô nû Šøeô hø†ô–ûm$ áû]ø Ÿøæø Ùø^Îø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô •ö ^`ø rôÖû] Ÿøæø ]çû Öö^Îø äô ×# Ö]†ôÒûƒô àû³Úô äô ³×# ³Ö]
or

¸D™ c â•Û~ vZwÎgžì e ZzgÐ/ ñ 0vZ†]| : Äø_ôÏøßûmø oj# uø


no

Ù Ôž
m{ » ðÌÅ yZ ª)°Å[¨gzZ Ôì °ð Ãc ðÌÅq C
T™f »vZ ~ äÑŠ ]•gzZ äX Ð [Z±ÆvZgzZ Ôì vZ™f ( !)
w.

X Hn²ä VÍßX 7Wí!q ~uzŠ ðÃâZ ì Wí!gŠ


 vZ wÎg c
H~

Ð ~0 ƒ Z± ÌŠ ˜ {z ;V;X c
zZ} Û Š•
â• á g Z ä \ M ?7ÌvZ -°Š ˜
ww

}™Š ˜ Ð ~i mY +Z ÑZz ä™ »T7Wí!' Z'Æ™f~ äÑŠ ]•


GAE- 4É
X ( .Z]Zú-Z ° ö§ XGZ {Zzg ) ñY^IÌg ZŒÅkZ D `D `g ZŒž
[8vZÃgzZ aZvZ™f ~¨£Æ’ ™wqZ}g ‚žì ¸ |ÝZ ( ô= )
Ü zÆ™fsÑgzZ]Š XŽÐzzÅkZgzZ[ Œ
‰ Û Ž » \¬vZÃ}È( †føÒû]ø äô ³×# ³Ö]†ö ³Òû„ô³ÖøË )ì F

 zŠÃTì {z{0
ƒÝqw™z»„  
i'ì ~÷Žì 7„ Ï0i{zž•ë 1C
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÆzÂÅwŠgzZ Äz ›gzZ Ñ™ftªÆ Ô@ Ü zÆ ¿}uzŠ Ë{zì @
ƒ 7‰ ƒÝq
;žìŠ • á g Z » \¬vZXƒB‚
ÇVz™Š c
Ã?~z™Š c
=? : ܳ³³³Òö†û ³³³³³³Òöƒû]ø oû³³³³³³Þôæû †ö ³³³³³³³Òöƒû^³³³³³³³³³Êø
; ÏŠ ì
ILG
" ugz Z
: å^jøËø•ø oûeô kûÒø†$ vøiøæø oûÞô†ø Òøƒø ]ƒø]ô pû‚ôfûÂø ÄøÚø ^Þø]ø æø II oûÞô†ø Òøƒø àûÚø ‹önû ×ô qø ^³Þø]ø

rg
4 4)6X
IE
 {ÈZ÷gzZ :Vƒ Lg
Z è E G h »kZgzZB‚Æ}È áZz ä™™f LZ~

.o
ÆkZ'• D™•
Ç! wÐ ä™™f Z÷̈ÆkZgzZì @
™™f Z÷
ƒB‚gzZ k0
X Vƒ@

at
Û wq¾
uz y M Œ
vZÃgzZ aZ „vZ™f ~’ ™ÁqZ x Óžì ¸ ¬æ » mÀãZz yZÆ g
yMΠy
Û ‹zˆgzZ i ú~™f kZžìgpÅt%ZXìaz mÓZ m{ » Ÿgz [Œ
Û ÆkZgzZ F
[8
ida
X •4ZŠƒ
 ] ZŠ „ÅnkZ {)z

:¤Å ã—æL°f m{
eh

Ùø^ÏøÊø Üû ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] oÖø]ô oºeô]†ø Âû ]ø ðø ^qø Ùø^Îø †õŠûeö àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
or

Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^Îø ä×öÛøÂø àøŠöuøæø (å†ö ÛöÂö Ùø^›ø àûÛøÖô oFeçû ›ö Ùø^Ïø³Êø [ †º³nû ìø Œô^³ß$³Ö] p% ]ø
àûÚô gº›û…ø Ôø Þö^ŠøÖôæø ^nø Þû‚% Ö] Ñø…ô^³Ëø³iö áû]ø Ùø^³Îø [Øö³–ø³Êû]ø Ùô^³Ûø³Âû Ÿø û] p% ]ø äô ³³×# ³Ö]
no

-vZwÎg! Z²Zq Zžì e ZzgÐÅvZèg¬0vZ†]| Väô ×# Ö]†ôÒûƒô


ì 4yÃ~ VñŠ MvZ wÎg c Ö }
w.

ž Y7gzZ ñƒ¢q~ # ÅÅzmvZ


ÅXvß{z cÛ ä \ M Ô ( ì ÑZEƒ YZ {Š c
â• ix •Z »VñŠ MÆn¾ª) ?
ww

ž Y7äV,ZQX VƒiZ¿gz Zƒ{Š c


aZ¿yÃ~wqZvZwÎg c i/
ƒF
ЙfÆvZy! Ü z kZgzZ¼Š !
i ~g v‰ íà *Š ?žt cÛ ä \ M ?ì
â•
X ( ~ènZz£Z { Zzg )
Ù ªzz ÅkZ c
iZžì C Û ¼ Ž ä ÅzmvZ wÎg ~ [ZŽ Æ wZά( ô= )
â•
•{Š c
igŠÏZ » Øg z Ÿg Å à ¬vZgzZ Ç}™ ¹F„ âZ {È Ïƒ {Š c
i Î/B‚Æ wqZ
Ù Å *ŠV; zèY
X ǃ: µñ»¿1ÏVƒ,q4ÐqC 1C
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ü z ~y
‰ xŠ D%ž c
M™m{gz ZJ  ä\ M ~[ ZŽÆwZÎ}uzŠ X ǃ
Ct ¿YZЃ
iÅkZ ªXƒyuZ¥gЙfÆvZ {È~
»vZB‚Æ]¯gzZtzf6y!
¿tµšXƒx *
 ÃkZ ÌÆ} Š¼ ƒ
Ùpch  {zƒ }YgŠÅkZ {È Žgz Z Ôì ËgzZ m³„ Z (wqt gzZ

m{Ð ™fÆ vZ ~ Ï0iŽ σ ‚Ã}È ÏZ ] ! Ù ªÌt gzZ X ǃ {Š â M Ð
tžì C
X ( 39@ •Zsg ç) ñY0Z½j
38Ô 5` Ôg ¯Å bzg ÅkZvZ™fgzZÔá™ Za9
o

rg
:{Š%á Zzä™:™fgzZ•{0
i+ ™ Z f

.o
Xäe$…ø †ö Òö„ûmø pû„ô$Ö] Øö%øÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^³Îø oz³‰Fçû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø

at
Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] ä³q†ì] kô³n(Ûø³Öû]æø o( ³v³Ö] Øö³%øÚø Xä³³e$…ø †ö ³Òö„û³mø Ÿø pû„ô³Ö$]æø
á gZ » ~
™f »vZ¿ŽžìŠ •  g— : éçFÓŽÛÖ]æ…‚Ö] oÊ ]„Ò oϳ`nfÖ]æ
y
i ÑZz ä™™fžì ÏÅ}Š%gzZ {0iwVÅVâzŠyZ @
ida
{0  ™7ŽgzZì @

Xì {Š%ÑZzä™:™fgzZì
á g Z» ~
vZŽžìŠ •  g—ì @Í „¿C
Z< Ù Ð ä%gz Zì [8ÿC
Ù Ï0

eh

i(s )
‰Xìg ZÏ0
iÅkZì ~¬Æ„} Š%Ì{0
i{z@
™7™f »
or

 Z%
„ ž D§ „ VZÕ
1C
Šg ZŠ á™z „
 z Š ! ž ª M {0
i
no


™fŽgzZì Lg {0iwŠ »kZì @ q ÅwŠt ì c
™™f »vZ ¿Žžì yÒ»ª Û ä Y f‰
â•
w.

ä™™f »vZžì Ðg ±ZÆ yvz œUÅ cÛ ä Y f‰gzZì @


â• Y%wŠ » kZ @
™7
ÃG LZ {zgzZ ÇñY1x ÙZÐ kZžñ*Ã{0
gzZ Ç ò i Ë6ì (Z {z ñ*Ž ÿáZz
ww

Ð kZž• ë 5ßX Yá 7x ÙZŠp{zžÑZz ä* »} Š% 6ì (Z ÑZz ä *Ù Z f)


vÐ *Š kZ {zÉ 7„ D%áZzä™B÷mÜ ZÐ ] Ò™f »vZžì Š Z%Ï0
iÅå
Øû³³³eø ;ì ZƒŠg Zz0ÆL~u 0 Û ž 6•Tg~¬Æ„Vz0
y MŒ ïÆä Yƒ
ò èF
ÃwŠ™f »vZž•ë ~ 
œXì Ï0 Z ÌnÆyZ b§ÏZ ïÜãôe(…ø ‚øßûÂô 𺠫nø uû]ø
iÅnm{q
Ð v M Å]ágzZ ò¤ ƒ à {ЙfÆvZ wŠ Z
ÅÑÂì @  gzZì @
™ Za ò3
gz Zì @
™F
ÃY ¡ Z • D Y ugÐ ®
Z yZ¤  ¤ZX • D YƒJY ¡
 Z}g ‚gzZì @
YƒJ™ƒÈ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
CY {g Åx »Æ¶Š °™^»sÜN7Ð äqž ~ÇÈž‰ÐN Y^I  8

]‹ ̄ !
~ïGE 
xñƒ}g ¦
3O8E %ÆvZ™f
:fƒ

rg
†ö Š$ vøjømø ‹ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Øzõ fø qø àô³eû ƒô ^³Ãø ³Úö àû³Âø
äq†ì] ^ãø nû Êô oøÖ^Ãø iø äø ×# Ö]æ†ö Òö„û³mø Üû ³Öø Üû³ãôeô lû†$ ³Ú$ èõ Âø ^³‰ø oF³×³Âø Ÿ$]ô èô ß$³rø³Öû] Øö³âû ]ø

.o
†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… ÄÚ^rÖ] oÊ æ…‚Ö] o³Ê ]„³Ò o³Ï³ãnfÖ]æ o³Þ]†³f_³Ö]

at
oÞ]†f_Ö] å]æ… ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ æ àŠvÖ^e äÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oϳ`nfÖ]æ

y
oÏ`nfÖ]æ ^nÞ‚Ö] oe] àe] t†ì] æ Í¡ì oÞ]†f_Ö] în• oÊ æ l^Ï$ äÖ^³q…æ
ida
é†m†â oe] à å^ßÃÛe gnƆjÖ] oÊæ…‚Ö] oÊ ]„Ò ^Â÷ çÊ†Ú å^ßÃÛe äŽñ^ àÂ
Ù^Îæ ÜÒ^vÖ]æ á^fu àe] æ xnv³‘ •^³ß³‰^³e ‚³Û³u] å]æ… Ù^³Îæ ^³Â÷ ç³Ê†³Ú
eh

ÆäY~ ï GE3O8E á gZ» ~


žìŠ •  kŠZg—: p…^ífÖ] ½†• o× xnv‘
ÆvZ~*ŠŽÆ~{kZSX ǃ7k\Zz£»q ËÅ *ŠÃï GE I Zˆ
3O8E
or

1C ƒˆg *%Æ™f
no

[Z Nz̀Z »h
 Ãx * kZiŠq
u 0 Zž ǃt ‚©t Z
 ˆÆ ä Y ~ ¼
 (s )
Ü z kZ ÂXì ;g ï'
ÌgŠT6yvÆ ð¾kZ KZ ‰ Z'Æ Vz h N žì ~g Zl{Š c
iH
w.

0ƒqX Cƒx¥7hZÆvZ™f%„ *ŠÃX•Ì}È‚lp,ZìC Ù ªÇƒk\Z


+-B G
X¸D™ ¹~] YoKZ ò ~i Zg f ç0 öGžì –~] é<XE -E
4$äv
ww

Ôø jôÂø ^_øeô Ÿ$]ô …ö ^ãø ß$Ö] gö³nû _ô³mø Ÿøæø Ô


ø iô^³qø^³ßø³Ûö³eô Ÿ$]ô Øö³nû ×$ ³Ö] gö³nû _ô³mø Ÿø oû³`ôÖF]ô
èöß$røÖû] gönû _ôiøŸøæø ÕøçôËûÃø eô Ÿ$]ô éö†ø ìôŸF û] gönû _ôiøŸøæø Õø†ôÒû„ôeô Ÿ$]ô^nø Þû‚$ Ö] gönû _ôiøŸøæø
7YZyŠgzZB‚Æi *zi ZgЕ1@7hZ] ZgvZ cVÔjô møæû †ö ³³eô Ÿ$]ô
B‚Æ™f}¾1 Cƒx¥7hZ *ŠgzZB‚Æ]Š „~¾1@
ƒx¥
Š }¾17¯~ ¼
Æg Zh  gzZB‚Æ °ç ~¾17?]y
MgzZ
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
XB‚
ŠG
ò q̀ä ~ž• D â •
Û òö ~u]|
©^
M 2ž ¬ŠÃ ã
„Ètž Y7 ä ~• ìg7
ƒ ay
@ Ü z Ú Z~ äç Âc
‰  »ÝM gzZ äç Kzg ä ~žÑ ìƒìg7
Î[ ˆZ M
2~Š hg *3 KzgÐ k':e ä ~ n kZì YÈvZ y4û%,òŠ M ~ kZžì
G!
Å7] !РˈÆY (J k':ežì –0Æç,-š 0ògµX Vƒ©
™g ¦
 ™7M

rg
-GI
o4X
wŠ LZÃ] ZggzZ f ZÃkZ D™] !
 É6p6q k'äžì –0Æ ê 0òßgX
ŽJ
21DmÔ™fbc) ~gz¢)XgzZ ¶~gz¢~kZ]!
X ( 24@ XžD™[ˆÐ

.o
:¿ÑZz¶Š]•ÐG[Z±

at
ºoùÚô •ø ! ØøÛôÂø ^Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Øzõ fø qø àôeû ƒô ^³Ãø ³Úö àû³Âø
y
ida
oÊ ]„Ò ‚Ûu] ä³q†ì] äô ³×# Ö]†ôÒûƒô àû³Úô †ô³fûÏø³Öû] hô]„ø³Âø àû³Úô Xä³³Öø 1³rF³Þû]ø ¡÷Ûû³Âø
ä×# Ö] h]„ àûÚô XäÖø 1rFÞû]ø ÀË×e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ å]ˆÂ ‚Û³u] oF³Ö]æ…‚³Ö]
eh

xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q… æ ‚Ûu] å]æ… ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ æ èv’Ö^e äÖ Ü³Î…æ


oÞ]†f_Ö] å]æ… Ù^Îæ †ì• Ðm†_e 决҃ ܳ$ ]ƒ÷^³Ã³Ú Õ…‚³m ܳÖ]•÷ ^³m‡ á] Ÿ]
or

ØøÛôÂø ^Úø ÀË×e ^Ê÷çÎçÚ äß éçFÓŽÛÖ] oÊ æ k×Î xnv³’³Ö] Ù^³q… ä³Ö^³q…æ
ÔÖ^Úø å]æ… Ùø^Îøæø äô ³×Ö]†ôÒûƒô àûÚô äô ³×Ö] hô]ø„³Âø àû³Úô Xä³³Öø 1F³r³Þû]ø ¡÷Ûø ³Âø ‚ö³fû Ãø ³Öû]
no

•^߉Ÿ] xnv‘ Ù^Îæ ÜÒ^vÖ] å]æ…]„Óâæ k×Î b] èq^³Ú à³e]æ p„³Ú†³jÖ]æ


w.

àe] à l]ç‚Ö] oÊ oÏ`nfÖ] èm]æ†e éçFÓŽÛÖ] oÊæ ofℳÖ] ä³n׳ X决Î]æ


å†Òƒæ ^nÞ‚Ö] oe] àe]æ èfn• oe] àe] å]æ… p…^ÏÖ] Ù^Î å^ßÃÛe ^Â÷ çÊ†Ú †³Û³Â
ww

oÊ •]‡æ ÌÖÖ^eXäÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ] èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^³r³Ö] o³Ê


†e^q èm]æ†e ‚ñ]æˆÖ] oÊæ äô ×Ö]†ö Òûƒô hôçû ×öÏöÖû] èöÖø^Ïø‘ôæø èºÖø^Ïø‘ô ðõ oû•ø Ø( ³Óö³Ö ä³Öæ]
Ù^q… ^ÛãÖ^q…æ ¼‰æŸ]æ †nÇ’Ö] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… Ù^Îæ åçvÞ ^³Â÷ ç³Ê†³Ú
¿ðûòŠ M Ë™| ( á gZ» ~
ЙfÆvZžìŠ •  x™ ZÑ : b] xnv³’³Ö]
Xì 7ÑZz¶Š] •{Š c
iÐG[ Z±
Š q Z {zt ‚Æ X• •Zz vß „zÐ kZì q JXG[ Z±( s )
Ž •g
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
 ñy¢]|X • ðƒŠg Zz ~}g !
ž D zggŠkZ ÂD Yá p=6GËZ ÆG[ Z±
ÆGž 6D zg7(ZÐ ™fÆ c izŠÆ ¼ ug ISh ZŠ
 \ Mž Y7 ä ËX CYƒ F
 Ð~Vß2Å]y
Žì w2«Ðƒ MGž cÛ Š•
â• á g Zä \ M X •D zgÐä Y Mt ‚
: ] •Ð kZŽ gzZ • CYƒ ™6kZ B2ƒ
ň á0  ň Ôá 0
]•Ð kZ ¿
á g Zt ~
Š• á g Z u 0
‹Š •
 g—ž c  kŠZg—ä \ M Q X • CY Cƒ „g ZØŠ B2
»~

rg
Û Š•
g—ž• Câ • á g ZÈ
ñ ¬ ]|X ¬Š 7ÑZz ?
Ø Z<
Í {Š c Û
iÐG©ðÃä ~ž¸ D â •
Û Š•
 g—ž• D â •
ä~ á g Zh
ñ i ]|X¸ _â {C ÐGƒZ±ˆ Æ i úC
 Ù ~
 kŠZ

.o
™ ¬Š ÅkZ~:gzXÐzŠ hg *
@ ™®Š »VzŠ%Ðzz ÅspgzZg e ?žì60 Zt = cÛ Š•
â• á gZ

at
YgzZ ZÎÆ] éE
ÃGƒZ±g Z0
X •F gzZVñŠ MX} Š ‹GƒZ±Ì":ó •
5O8E á VvZž
Å~
y
 g—ž¸ìg Yá p=~^û%q
Z ~
 x™ Z Ñž c uq
M ~g Z
ida
»GÃòŠ M q
Zž cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g—X Zƒ HÃï  g—Y7 ä ËX Ð1$
zZ Å ~ ïzZ
ÃVñŠ MP‰ á p=~K~  x™ Z Ñû%q ZX Ð1 åE
&LÐ i Zz M ÅkZì ;gƒ[ Z±
eh

² ²
tÂz™ HŠ c
ðÃXƒ: ]! Zž c
ÒZÃ]ñ¤ Û Š•
â• á g Z ä~
 g—X •ìg|™ äÕ£L ÿ£Lž ¬Š
¾~ž C™7y´Zt {z ~ T @
gzZ VzQÔVƒ y » ðËÔVƒ y » " g¦7(Z6GyŠ
or

Ôì ug I*M Z¾ì 9Ð kZG Âì @ƒ®Š ( ÑZzyZZï» ) ðí!ðÃZ


 X Vƒy »Vzgâ Y
no

[8¹= ~ƒ  yZ ¸ º6}i ª61 ~÷vßæ X Š Mž H YZ „¹ ä Â


E
X-4$žì CYƒWzgŠkZ {zˆÆkZX ÇAŠ Ìu| èE
Ãñ é<G L j8Z÷ÂZƒŠ4}÷Â` M X å
w.

Sg B{)z NÒpN ZƒÅV; zÐ Tì @ YÁ›Z { i ZzgŠq GE


Z » ï gzZì CYÁJ
3O8E 
Åä M}¾¶]gz¢Hì ug I* M Z¾ž} 9G Âì @
gzZ kp* Û »Z
YH®Š̀Õ  gzZ•
ww

AŠ ÌnçZ÷ÂZƒ!Zj}÷Â` M åЕ=•{Š c  ¸º61 ~÷òŠ M æ


i~ƒ
B; ~B; b§T• CYß~ ~uzŠq Z V´žì •ÐgzigŠkZjZˆÆkZX Ç
E
D Yƒ ûÒOh!6kZñŠ j Z} â 'c
} ðO$ˆ ÆkZX • CY ß~ ~uzŠ q
Z VÄ
ZÐ% Z e
yZ ÌJŠ j Z q
Z¤ Û~
Zž• D â •  g—X bg @ Ö ªgzZ • Tg !âjZŽ •
#
ƒ¸ J
cÛ Š•
â• á gZ ä~
 g—ˆÆkZXÐQ: kv~ }iJÖ ª Â} Šg â g î
#  6}iÐ ~
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
E
-O;XE
9 GE
ÔZƒg*6VzGzŠ » ~
 x™ Z Ñž c uq
M~g ZX J ¥
q
Z » ê c ì r !
Z » ï
q 3O8Ec Gž
E E8
Û Š•
á gZ
ћF
ä™: o ôZ Å[ % Ã}uzŠ ~x̀Æ ~g ðB Ãq ZXì ;gƒ[ Z±ÃVâzŠ yZž c â•
tZè» kZ • BÍÃäZŽ • vß[ åE O<X&Ä}g ø ( å: @
XÐ kZÃy$ ž ) ~x̀Æ
žì c Zzg 9žì –äV ò v0ZXì c
M~e C{LÓk ä Y fX •D Z h Z
È:Ð[ %
ƒÐzzÅ[ %
Xì @  G[ Z±ÒZ

rg
gzZì qJGƒZ±ó!
ì @ c_¬Ð ƒ
ƒ»[%  ~Gž c uq
M~g Z
àSÃ] ZŠ „‰Ì~ vÐ kZ b§ÏZì 4Š m{ÃVƒk

.o
‰~ äƒÆkZž 6
Ù » pû„ôÖ$] Õ
ƒZ±xg _7Ã] ZgC ø …ø ^³føiø >gΞìŠg Zz~g
Š q ZŠ åO›G
3!çOXì ÝqÄZÑ

at
E-O;XE
9
Ñ!
u Â~}g !
g Æ™fÆvZgzZì :  »«™ÌÐ ê ƒZ±gzZì :  »] •ÐG
y X ( 33D 31DmÔ™f bc) „ì
ida
:'ì: Z- ŠgzZy7Ã?vßžz™™fÐ]ÒâZ
]æû †ö %ôÒû]ø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø pz( …ô‚ûíöÖû] áô‚ônû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
eh

oÊ ÜÒ^vÖ]æ á^fu àe]æ 1×Ãmçe]æ ‚Ûu] å]æ… !áºçû ßörûÚø ]çû Ööçû Ïömø oj#uø äô ×# Ö]†ø Òûƒô
or

ÀË×e ^Â÷ çÊ†Ú Œ^f à³e] à³Â pæ…æ •^³ß³‰Ÿ] x³nv³‘ Ù^³Îæ ä³³v³nv³‘
oÏ`nfÖ] å]æ… æ oÞ]†f_Ö] å]æ… áø¨ö]†ø Ú% Üû ÓöÞ$]ô áøçû ÏöÊô ^ßøÛöÖû] Ùöçû Ïömø ]†÷ Òûƒô äø ×# Ö]†ö ³Òöƒû]ö
no

pæ^íŠ×Ö èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ]æ gnƆjÖ ] oÊ]„Ò ¡÷‰†Ú ð]‡çr³Ö] o³e] à³Â


w.

oÖ] ð]‡çrÖ] oe] &m‚u ]ˆÂ äÞ]Ÿ] o›çnŠ×³Ö …ç³%ß³Û³Ö]…‚³Ö] o³Ê ]„³Ó³âæ
àe ‚nÉ oÖ] †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ å]ˆÂæ ‚âˆÖ] ‚ñ]æ‡ oÊ ‚Ûu] àe] ä×Ö]‚³fÂ
ww

ÄÚ^rÖ] oÊ †Òƒ æ ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ äß߉ oÊ …璳߳Ú


ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ ]‚÷ßŠÚ Œ^f àe] à oÞ]†³f_³Ö] èm]憳e ^³–÷³m] †³ndz’³Ö]
á^fu àe]æ å‚ßŠÚ oÊ oF×óm o³e]æ ‚³Û³u] o³Ö] ‚³nó‰ o³e] &³m‚³u]ˆ³Âæ
á gZ» ~
Š•  kŠZg—: àŠvÖ^e XäÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ ܳÒ^³v³Ö]æ
u ~uzŠX 'ìy7vßžz™ HÐ] Ò+Z™f »vZžì
žì ~g
X 'ìg » c
g»v߬ožz™™f (Z
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
+ZÐì y7 c ìg » c
gÆV¯¸çc V¦ož Zƒx¥Ìt Ð g ukZ ( s )
,Š hg ùZg v™™É0 à ?vßtž õJ/G
43X e* 43X e: *
™Ðx ÈZgzZ] ÒkZÉ õJ/G zŠ ~(
hgª
Ë ƒ7]!
0ZX $ t ~× M ñY H™fÐgzigzZÐ ] Òe .Z ¨Y ¹„Z  y7gzZ
Û +Z6VzÈq ðÃä:ó •
n• á \¬hž• D â •
Û {zì HÜÐ k
ñ „0vZ†]|äM
ò
ðÃÅkZ:žÆ™fÆvZSƒ1â • Û : wJÃg±ÆkZQgzZƒ ~Š™:gHu ðÃÅTðâ • Û7

rg
á g ZçOXì c Û gzmÃËJ Û g çO«!u
G
vZ V ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ Òûƒô äø ×# Ö] ]æû †ö ³Òöƒû]ö ;ìŠ • Šg Z Œ •g=:gzZ ðâ •
Ô~LÔ~|Ô~^~ c gŠ Ô~ kÔ~ yŠ Ô~ ] Zg Ôz™ H™fÐ ] Ò[p » :ó • áV

.o
-E
žì –~ ] é<XE ò 0ZƒqX~ wqC
4$ä v Ù gzZ™g å gzZ× M Ô~ ¡Ô~ ~g F Ô~ ~ôÂ

at
Ň ƒE
.Q·M óîG G
~T¶áqZ ÅäÎ{zžì w®~ é)MžN çE á g ZÆu 0
0MBQ+MÇ é®MËŠ • Û Ðy
yMŒ ñ ¢]|

y
ÌQ ƒ } Y Ã]ñŽ 6¿kZ ì À=( 1) Xì t ÀF» X‰ðƒ è,S]‚
ida
Ég~ kZ ÌQì à Zz äƒ »yŠ q M *Šžƒ }Yt Ž 6¿kZì À=( 2)XÚ
Zy
Ù žƒ }Yt Ž6¿kZì À= ( 3)X} ™
6•g D YÆq ËÌQì ÐglqC
eh

M Ã T 6¿kZ ì À=( 4 )X} ™ k\Z


¦ wâ ÌQ ƒ ¢ » [ ˆ ~ ]y
E
-O;XE
9
ÌQƒD» v M Å ê ÃT6¿kZì À=( 5)X} ™
kZì À=( 6)X}™{ k
or

~*ŠQƒ¸Å¼
 ÃT6¿kZì À=( 7 )X} ™™f »qgzZ ËQƒ}YÃvZŽ6¿
no

kZ ÌQŒÔŠÃy-Ž6¿kZì À= îÂG
54XÌt ~ V¶‰X ñ0  ZgÐqË
s
á g Z Ì» ~
x?Zm Lƒ]|žì HÜŠ • ò Y]|äƒ
 g—Ð' ò qX} ™®
 ¤Z Å
w.

 yZX ¯ Š: œq ðÃÆ™f%Î äƒyát =žìg D™N @


ƒ gŠkZ Å™fÆvZ=Ô
ZÐzzÅìg » c y7ÆVÍßX}™: $gŠƒe] ÒÌÎÅ™fž Zƒx¥tÐ] c
g c Zzg
ww

kZЙf {z wÍZžì »ðŠq ™yv„ CZ bŠ hg »k


Z »y-Ìtžì –äY 5ßXì *
Zt c1 zgÃy-Q Ô{)z {)z Ǿ H  ÇAŠ ðÃXÐ BŠ vßžì ÂzgÐ wì
q
NŠ ðä  Åäì ~gz¢ Ât =Zì @
Zp}™: ¿ðÃÐ + YïÒgzZ=g f x
hgÐzzkZAŠÐšÂá
43X e: Ì*
X õJ/G

nÆñ‚ÆØgÅvZòŠ MÆn]‚~]y
M izg
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

:fƒ
èºÃø fû‰ø Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
éô •ø ^fø Âô oûÊô ^øŽøÞø h% ^Ž$ Ö]æø Ùö•ô ^Ãø Öû] Ýö^Úø Ÿô û]ø Xä×% ¾ô Ÿ$]ô Ø$ ¾ôŸø Ýøçû mø ä́×( ¾ô oûÊô äö ×# Ö] Üö ãö ×% ¿ô³mö
Ô ø ÖôƒF oF×Âø ^Ãø Ûøjøqû]ô äô ×# Ö] oûÊô ^øeù ^vøiø áô¡øqö…ø æø ‚ôqô^ŠøÛøÖû^eô к×$ Ãø Úö Xäfö×ûÎø غqö…ø æø äô ×# Ö]

rg
äø ×# Ö] Íö^ìø]ø o(Þ]ô Ùø^ÏøÊø Ùõ^Ûøqøæ$ gõ’øßûÚø lö]ƒø éº]ø†ø Úû ]ô äö jûÂø •ø غqö…ø æø äô nû ×ø³Âø ^³Îø†$ ³Ëø³iøæø
غqö…ø æø Xäßönû Ûô mø ÐöËô ßûiö^Úø XäÖö^Ûø•ô Üö ×øÃû iøŸø oj#uø ^âø ^Ëøìû^øÊø èõ Îø‚ø³’ø³eô Ñø‚$ ³’ø³iø غ³qö…ø æø

.o
oÊ]„Ò ^Ûâ†nÆæ Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ… !åö ^ßønû Âø kû•ø^Ëø³Êø ^³n÷ Öô^³ìø äø ³×# ³Ö]†ø ³Òøƒø

at
é†m†â oe] à Ü×ŠÚ èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ æ é³çF³Ó³ŽÛ³Ö]æ g³nƆ³jÖ]
òŠ M ] ‚žìŠ • á gZ» ~
 g— : p†ì] äΆ› é‚ †Òƒæø ^÷ÃÚ ‚nó‰ o³e]æ
y Û «(yŠ, Z~t‚ ( Æ Øg ) LZ :ó •
yŠ T Ç ñâ • á VvZÃX•
ida
á Š !
ÅvZ~ ãZŽŽ yZŽ {zZuzŠÔ{ • wŠ ¬q
ZX ǃ:t‚ ðÃZÎÆt‚ÆkZ
~X¿zŠ {z¸a Xƒ ; gS
Z~KwŠ »T¿{z}ŠÔƒ @
™]Š „
eh

ðÃÃT ¿{z ,v0 6ÏZƒ q ½Z » yZ6ÏZƒ›W ZzÆ„vZ


ÔðZ]
or

{zzÔì ú â g e »vZ=ž} å<X²{zgzZ}™zás§KZ]gúpÑ@


Ž ¿{z , ‚ԃ:¸ÌÃB; }uzŠž} ™‘œÐ & §—,ZŽ ¿
no

X 'Õ² MgzZ} ™~ðË™f »vZ


äzgÆ™Š c gzZ àçLZ·ZŠz {h
Šžì Yƒ Ìt È »Õ² M ( s )
w.

ÃVƒk
ò U
ã ¯"
 ² MÐ V\ Mg (Z" ~ tØ„žì YƒÌt È ZuzŠgzZÑ
Zz'Ô'å
e
ww

ä VÍßX ðƒ wJ ¬Š ÏyÃ~÷žì @ Û {z Ôì HÜ!k»vg )


Yƒx¥= • D â • qZ
wŠgzZ • D Yƒ} 9w! Û Xì @
Ð ¬Š TžÑ äâ •
Æ y$ Yƒ x¥ b§¾ž Y7
™f » X~ VñŠ M ] ‚ yZ Xì Cƒ wJ ¬Š {z • ” Õ ² M Ð V\ M gzZ ì 41 PŠ
ZÔZ ƒŠg Zz ~ u 0
~ ¿kZ XÑ äzg gzZ } ™~ ðË™f »vZ Ž ì Ì¿{z q u
g
»vZ}uzŠX Zƒw'~Š c ZX •ÅZgŠ dZVâzŠgzZ•¦VÒpzŠ
ÅvZ~ðËžmÜ Zq
Xì „Ze *
™„zaÎ~}g !
Æ] Z f mZÔì F
'
z—¹] Z f Å\¬vZª 1C
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X •w¾VâzŠgzZì @M *
zg~VâzŠžtØc
sp
~ _Š ›c * zg à VÂZg ì x » Zg ø
&
*
Yƒ g c Áì ðLB ì ’ ~g ø
Y 5ß Ôƒà {ž~wqkZ} ™™f »vZŽ òŠ M {zqZ : ^n÷ Öô^ìø äø ×# Ö]†ø Òøƒø غ³qö…ø ;•p ÖZÆg u
x ¬t Ô• Æ ðËpÆ Tƒ à {Ð VñŠ Mžt q Z X • ÈzŠ õÁG 5E" ƒ à {žì –ä

rg
Û {zXƒ à {Ðg #Z wŠžt }uzŠXì È
t ÂzgŠ )Z n kZì ¸ ]ïÝZž• D â •
Ü z,ZgzZƒ à {Ç!
Ð Vz)wŠgzZƒ~ …¿ðä
ZpVƒÝq'ïVâzŠžì

.o
vZ ‰
 Xì 'Z'~ hÆkZ *
Z ƒ » …žì 4ZŠ~ kZ Ì{z ÂÑ äzg ¿ðÃЙfÆ
ƒ: *

at
~Š c
kZ c ÅvZXì YƒµH …ÃkZ Âì à { ÌÐ ]Z ZÆ vZ)g )gŠ Â…wŠ »kZ
uq
g ZX ,Š â •y
Û çlOG
4$:ó •
á \¬hÃT¿{zì ‚lpXì ª zŠ „ ~(*
zgÐ spÆ
ida
E
-O;XE 9
~ V÷|ŠzŠžJ Z  YY 7~ ê J ‰ Ü z kZ {z ñzgÐ spÆvZ ¿Žžì c M~
E -O;XE9
~g ugzZq
Z ( ì e* Y~ ê »kZ „,Z :Xì e*
Ì* tžìC Ù ªgzZ ) ñY:Zz
eh

G-Š8
Ö ªÃkZ ÂñY-6}i¼Ð~Vƒ² MÆkZž ö ñzgÐspÆvZ¿Žžì c
# M
E
-O;XE
9
ZXì x Zwv M Åê 6V\ M zŠžì c
ÆvZŽç M {zq M ~g uqZX ǃ7[ Z±yŠÆ
or

XƒÏ Y~䙫™Ðg é¨E O±ÅVâ ›gzZ ÅxsZŽ {z~uzŠgzZƒðzgÐsp


no

:i Z ³ZZ (
¹»+™Zf
w.

Ýçû m$ •õ ^ßøÚö pû•ô ^ßømö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
áøæö †ö Òö„ûmø àømû„ô$Ö] Ùø^Îø ‚ömû†ôiö hô^fø ÖûŸû] oÖôæ]ö p% ]ø ]çû Öö^Îø (h^føÖûŸû]ç³Ööæ]ö àø³mû]ø èô Ûø³nFÏô ³Öû ø]
ww

šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû `ôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îö æ$ ^³Ú÷ ^³nø Îô äø ³×# ³Ö]
Äøføi$^Êø ðº]çø Öô Üûãö Öø‚øÏô Âö …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô
ø Þø^vøfû ‰ö ¡÷›ô^eø ]„øâF kø³Ïû³×ø³ìø^³Úø ^³ßø³e$…ø
gnƆjÖ] oÊ oÞ^`f‘Ÿ] äq†ì]!àømû‚ôÖô^ìø ^âø çû ×öìö•û ]ö Üûãö Öø Ùø^Îøæø Üûãö ñø]çø ³Öô Ýöçû ³Ïø³Öû]
ÑZz¶Ši Zz M q Ö ªžìŠ •
ZyŠ Æ # á g Z» ~
 kŠZg—: …‚Ö] oÊ ]„Ò
ÆòŠ MÐ w¾r Ù gzZÐN M~™] ѾÆ]gŠÅ\¬vZЄzg¨èYìCƒZatЄzg¨ª 1C
 ™C
X™f ZƒH~wŠwŠ ª ƒ›~wŠ
2C Xì òiÑ*
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X • Š Z%yÃÐ VzWžÐ â7 vß ?• V ¹vßWž Ç} Š i Zz M
Ù ª) ñƒ g
C  gzZÆgzZ} 9¸ D™™f »vZŽ vß {zž ÇA [ ZŽ
D™g¨~ äƒ Za Æ V•igzZ Vâ • M ( ¸ Tg D™™f »vZ ~ wq
D™ÄÅ\ M ë7„H ZaÂ{ZÃ" ƒ ž¸ëgzZ¸
 tä \ MvZ c
E
-O;XE
9
c Z c VÍßyZˆÆ kZ X k XÐ [ Z±Æ ê Ãë\ M X •
¯ Z}q

rg
ƒ4ZŠ~ ï O8Ecåž ÇñY ¹Ð yZgzZ îYƒ
G3E  túÆT ¨Y
Xƒ Y

.o
Ù bÆ ]gŠÅvZ ªX • D™g¨~ äƒ Za Æ V•igz Z Vâ • M ( s )
kZgzZC

at
Xì CƒZa ]¸~ÄcÅ !ó °ÿO E
7vZÐT•!ÎT ÚÆV£Å
Z¾ y g ZæEί
N
ì ݬ t ÞZ
ida
:ì„zg¨ ~}igzZVâ • M JÅÞZÄc
 )q
Æ® ñ ôû%q
Z Å/ Z ~
 x™ Z Ñžì ÅÜe Z ä *-Z ! Z0Z
ZzgË%q
eh

?ƒÆ~ aξì ]!


H cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g—X¸Æ\ e g
 Ž ‰ á p=k0
Û Š•
á g Zä ~
or

{zž )z™ H:g¨~] Z f ÅvZV;ž c


â•  g—X •~aÎÅë Z‹‡‘Hn²
ñ ¬]|X z™ Hg¨~]‡‘ÅkZ ( ì Y ZgßZ¥ Zgz
1C
 g—ž Hn²ä ¿q
Å~ ZÐ È
no

Z X ¶: ÐŽ X ¶+Z ] !
p=Ã]Zgû%q  g—c
´ÃÅ ~ Û £Š ‹ ] !
â• Ð ðÃ
t X óz™]Š „Å[g LZ Â~ hg cÛ Š•
â• á g ZQ‰ 4 ~ s Ò}÷6} _}÷X ñÑ
w.

QXìg Ô6ug IB² MžJ Š™ qzÑ *


VŒ X c !
zg™|0  Åi úgzZ c
+ Û çz`Z™ â •
â• Û
ww

G-Š8
ðž ö ~Šg Z * b§ÏZ ] Zg ~g ‚Xìg D zg b§ÏZ~ {>QXìg D zg~ qÃg b§ÏZ
 vZ wÎg c
•ñõ•Â\ M ~ ñ š ]|W ZzÆi úÅ
Hn²ä ~‰ M c äš w
t ` MèÑqÔ @ zg: VY~ c â•Û Q V´: {È g Z *]»vZ~ H c Û Š•
â• á g Z ñzg VY Ú Z \ MQ
Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû `ôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îö æ$ ^Ú÷ ^nø Îô äø ×# Ö] áøæö †ö ³Òö„û³mø àø³mû„ô³Ö$] ª) Nƒwi * tM
 hž c
ì• Û Q ( …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô
â• ø Þø^vøfû ‰ö ¡÷›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø^Úø ^ßøe$…ø šô…û Ÿø û]æø lôçF³ÛF³Š$ Ö]
‹ÐevZègx Z™/ôä ~ž•ë®†0 ò %¬} ™:„zg¨gzZñ7ÃyZŽ c¿kZ
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Xì„zg¨gâ »yZZgzZ Ýzg ÅyZZž ( ì ‹Ð {Š c
iÐyZÉ ) 7Ð&ÐzŠÐq
Zì
Ôå;gNŠÃVzg *gzZy• M Zƒ ̈6¿òŠ M q
Zž• D™ÜÐ ~ g— {ñkÙ 1Z]|
C
EE
Û ]n~÷ÂvZ} ZÔìgz¢ðÃÌÑZE™ Za Zg vžì ¢=nÅ Z}
çLŽ$X} Š â• ÎìQ
x Óg¨»® ‚q Ûk
Zž• D â • ñ „0Z ]|X ˆƒ]nÅkZgzZ ðƒî<E
OásçŽG3µkZ Øg
ñ Z ]|Xì Š
Ð÷ ñ Z]|gzZ ñY ZŠgŠ1Z]|Xì aZÐ ]Š „Å]Zg
Hܸ ÌÐ ÷

rg
ËÐ Yñ ZŠgŠx QXì aZÐ ]Š „Åw‚ôZ ~ Vzq yZg¨»®
 ‚q
Zžì Š
HÜÌt
 kŠZg—{ñkÙ 1Z e Û Ô ¶H]Š „+F
aZ Å ZñŠgŠ1Zž Y7 ä

.o
Üt ÌÐ ~ C Zz'Ô„zg¨c
â•
Xì aZÐ]Š „Åk'J‚„zg¨»®
 ‚q
Zžì Š
H

at
Ù X Sg 7]gz¢Å]Š „Qž7Èt »VìZzgyZp
gzgŠŽ(KZ ]Š „C
B
Ö 5c
ÅzgŠTX σ# y
[ Z±Ïz ÅzgŠ ÏZ6ähgÆkZ ïc
ƒ ïGE  Zz c
4O]Z Û Ôì
ƒn•
ida
X σ]Š „{z
¹n kZ] ZŠ „aZÄzg¨žì –ä àò Z çx â Z
DƒŠŽñÂÆ™f p~kZž Š
eh

ÅvZ ~uzŠ Ôì JÅÄc„zg¨ž n kZ ÄcÅvZ q Z Xì @ ƒgzZ†ŸZ » VzqzŠ • „


Ð] c ZzgϹX •D â • Û ¨ÐK Z%Y 5ßÃTì„zg¨¸ 1C ì Cƒ ì E"%
G
O t6„ž›
or

ì HÜŠ • á gZ » ~
 kŠZg— Èñ ¬]|e Zz'~ öW ЛG
$1ZµXì Cƒ"U ¤ÅkZ
no

Ãt‘x Ó:ó •
á \¬hyŠÆ#
Ö ªZ Û ÃTëæL°f {zž
ƒPzŠzgŠçG.OcÃÍ: ̺•
 ì @
á g Z ÂÔÐ N M³ó ÜqZ•» é$SZ™gzZ îâ •
¼dŠ wqZÆ{È V#ž ǃŠ • Û ¦c [ ˆ
w.

á g Z  : pôgzZƒ: èŽ ~hg7q +Z ÌðÃä ëž8™n²{z X • ¹!


ž ǃŠ • gzZ
2C
]|~ ™ä • X ì ëæL°f {z 7~ D}g vŽ ì ¹! n+Z ÅkZ k0
}g ø
ww

J(ZgŠçG.Oc[{zÃT6™f kZ {z ÃÍ: ̺•Û ÙfTžì ÅÜg


utÌÐ È ñ ¬
¹~TÐÄkZìŠ Z%¸Xì Zƒ
Xì Š
Z
„ ×g
}' tÁ z Ô¬ Èx
G
5" »
4E
– ¸ ë Zg èG é$SZæ°L

XìCƒÙp™NŠÐZÃVÍߪk‹È»]z' 1C
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û ÅTì CƒÌ'
Xvß{z•ëlpÄX Cƒ7¸ÌÃV¤• × g +Z~ t Áz Ô¬ž
Ü zC
»‰ Ù t Ï,™„ Ýq [ Z Nz̀Z LZ LZ Â]ZŠ „~C
Ù ªéZž Cƒ 7êÌ9q ZÃ
]|Xì 3g™tŠÃy-ä Tì q ¸X VZ'h × k
' çG.Oc~ ]‡zZÆ Ï0
i ~g7 „z™f
xÑNž cÛ ä V,ZX ¬Š ^Ç!
â• Ãy-~[ Zpû%q
Z ä V,Zžì Š ò
HÜС
Æ~KÅt 2ØŽ • {z òŠ M Ô• òŠ M ðÃtž Îì {zì @
ƒ ^t ‚ÆVñŠ M C M 7

rg
Û ¡
~ž • D â • ò ]|XØŠ™[ ·Æ ®}÷gzZ c
Š™ šŠ Ãy$
}÷ä V2•
]Z|Pž ¬Š ä ~X Š
bc)X • w'~K Z%ñƒÇgu6VZ ~KÅt 2Ø

.o
X ( 43@
37 DmÔ™f

at
:]zlÅwŠgzZòzøz]‹x •Z »êÐvZ™f
y
ida
Üû Öø ]‚÷Ãø ÏûÚø ‚øÃø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøé†mû†ø âö oûeô]ø àûÂø '
ø äø ×# Ö] æ†ö Òö„ûmøŸø ^Ã÷ rø–ûÚø Äørø_ø•û] àôÚø æø 麆ø iô äô ×Ö] àøÚô äô nû ×øÂø kûÞø^Òø äô nû Êô äø ×# Ö]†ô³Òö„û³mø
ZzgÐ{ñk
 vZwÎgžì e
~ Ù 1Z]| :ºé†ø iô äô ×# Ö] àøÚô äô nû ×øÂø kû³Þø^³Òø äô ³nû Êô
eh

C
ckZÜtÂH7Š c
ÃvZ äkZ~ÜkZgzZ ´}¿Ž cÛä
â•
or

ä kZ ~ kZgzZ ̈}¿Ž b§ÏZgzZ Ôσ̄ !


» yZÆgzZ ]‹~(
X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ǃ̄ ! »yZÆgzZ]‹~(ckZ y tÂH7Š c ÃvZ
no

Ýø¡Óø ø Öû]æ†ö %ôÓûiø Ÿø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^³Îø †øø ³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø '
Œô^ß$Ö] ‚øÃø eû]ø á$ ]ôæø gô×ûÏø×ûÖô éºçø ŠûÎø äô ×# Ö]†ôÒûƒô †ônû Çøeô Ýô¡øÓøÖû] éø†ø %ûÒø á$û ^ôÊø äô ×# Ö]†ôÒûƒô †ô³nû Çø³eô
w.

 vZwÎgžì e
~ ZzgÐ/ ñ 0ZvZ†]| : oû‰ô^ÏøÖû] gö×ûÏøÖû] äô ³×# ³Ö] àø³Úô
ww

ñ) ]zl~ wŠÐ kZèYÔz™ H: x¯{Š c i%Æ™fÆvZž c Ûä


â•
B-#E
~ »Æ Tì gzŠ {Š c
iÐ vZ òŠ M {z ~ VÍßgzZì Cƒ Za ( ögGgzZ
X ( ~èF
)ƒ]zl
kZÔ Çƒ ~Š ¬»ä` {Š c i%Æ™fÆvZòŠ MŽžìt È »g
iy! u ( ô= )
B-#E
ìgxzøÐ Øg m{ ÅkZgzZ [ Œ Û ÆvZ {zgzZ σ Za ~gâ" gzZ ögGª]zl~ wŠÆ
X ( 41@ •Zsg ç) ìvZ *
40DmÔ5`Ôg f ¬ZX Ç
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

Ã( 100)ÎÆ ä×Ö]†Òƒ


:} Z
Z äV,ZX •_ åOC&g•q
Æ" gnô’ùÖ] Øö³eô]ç³Öø]ø"~! ²!‚go„q ò 0Zƒq
Z³
Ã{Š c
}Z i ÌÐ ( 100) Î~™fž• D â • Û {z ~Tì H"~ bcÆ™fÐ x *
GE&
 F
HÜg Zz K Û ™f ä V,Z} Z
(kZ Z çS¸3BÃX• ñâ • Zæg Zz•Ð ~ yZX •
Ã ( 79) Ï*
á ÃVzZ
Ð( 100) Ît Ð p ÒkZ• ï• Z ¯Ð ¹èagzZXì @
ÃFFŽ •,Z~ yZZ

rg
Y
X •ŒÃ{Š c
i

.o
~ŠÛpÅ !ó °ÿO E
7vZ ( 2)Xì @ ™«ŠÃy-™f ( 1)
h ÂÃ]¸ÅkZgzZì @
Û ~ wŠ ( 4 ) Xì @

at
ZgzZgzus
o] • ™gzŠÃ§z„Ð wŠ ( 3) Xì :»
Xì @ !ÃwŠgzZ {n( 6) Xì ¿] ¸ÃwŠgzZ Ãy$
™g ðO3E ( 5) Xì @
™ Za
yzk]»]z'gzZ‡ÃáZE™™f ( 8)Xì mÃtig ( 7 )
ida
kZ ªì @
\¬vZ ( 9)X 1C ì Cƒ‚]z'ÃVß ZzÚ ŠgzZì @ gÐÚ ŠÆ
7-
gzZ]Š XgzZXì œ
 ™ Za ›Å :ó •
% »+ŠgzZ b zg Åxs Z „›gzZì @ á
eh

žceÃkZƒ ð‚g ÅkZ J


›ÅvZžì Let ¿Ž Xì g Zæ » ]•
or

»vZ b§ÐZì { i ZzgŠ »D*


™g ZƒgzZ -7ž 6} ™] ÒÅ™fÆ kZ
yˆZû%Ž ì @
J ƒ ‚K Zç'NÐ ™f ( 10) Xì {i ZzgŠ » ›Å kZ™f
no

Íì Cƒ‚+Z]Š „Å\¬vZ ~Tìû%¸Xì êŠ à


VvZ c
$ » Y 5ßû%¸ ) ì ; gNŠÃ :ó •
X-4E
ƒÑñ é<G
s§ÅvZ ( 11) X ( ì @ á
w.

ÅkZ:ó •
á \¬h~qC
Ù žì CY M "
ât CgCgÐ Tì @
™ Za qŽg
ww

Ù gzZ • D Y 0 Kz òzâ gzZ {C ñY


Xì CYƒzÂs§Å ÏZ ~ ¤C
@ Û „ Ú Zì @
ƒ†ŸZ~ [ Œ ƒ†ŸZ~™f AgzZì @ Û »vZ ( 12)
™ Za [ Œ
ÅvZ ( 13 ) Xì Cƒ ~gzŠ Ð vZ „ âZ ì Cƒ êÐ ™f ÎgzZ ì
Za ~ wŠ ðZ (ÅkZgzZ ‡ Å :ó •
á VvZ ( 14) Xì mÅ{i ZzgŠ »Äc
Å :ó •
»™f ~ {Çg ! á VvZ ( 15) Xì @
™ Za ~g—B‚ÆvZgzZì @

gzZ]z°Å+g ZŠì :
XÐVñ»ÆªÐ VA 2C X» Á$  ÜÈÃѪ 1C
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

Šg Zz~g á g Z~u 0
ugzZ ÜûÒö†û Òöƒû]ø oû³Þôæû †ö ³Òöƒû^³³Êø ;ìŠ • x¯çOì : 
gzZ]c •Z ) oûŠôËûÞø oûÊô Xä³iö†û Òøƒø ä́³³nû ŠôËû³Þø oû³Êô oû³Þô†ø ³Òøƒø àû³Úø ;ì
MçOÔ( g
Y E
¤ÌðÃgzZ ZÎÆkZ~™f¤ Zì [g åE´N ÿ}O ©!¬~ yÒÆg Š q Z
kZ<Yp ¶°»¤q Ö Z™gzZÄZÑÌA
Z ¸Ðg ±ZÆ #  Cƒ:
ò 0ZƒqXì @
0Zƒq ) Š 
™{0iÃwŠ ( 16) X • wϹÌgzZ~

rg
žß™g¨ŠpX ã 0 ò
c T 6ì (Z c wŠ™f »vZž• ë ( Š *ZƳ

.o
ÃVâzŠyZ¤
ZXì ~izg Å bzggzZwŠ ( 17 ) Xì @
ƒwq H »TÆã0
%
ÃwŠ ( 18) X A : ( * 6ì (Z ÂA : ~izg KZ
3ª) ~izg ÅkZÃy$

at
ƒ Ù Xì ZƒŠggz Ì~ g
 oÆ kZ6qC už 6ì @ i
™s ™Ð 8
y igzZ é»wŠXì @
c kZt X • êgz Z] ÷Zp Ô8 i
ƒØégzZ8
ida
™gzŠÃVƒ ægzZ VØ» ( 19) Xì êŠ x » » ðÌ
VvZÃ{È ( 20) Xì @
ZÐs§ÅvZ6wŠÆ…¸žì @
q  zŽÐ:ó •
™gzŠÃkZì CYƒù á
eh

™{È g » f ZŽ ( 21) Xì CƒgzŠÐ „™fŽ ì Sg ù


Æl²{zì @ z
™f » :ó •
á VvZ~s
 Zg¿Ž ( 22)X •Tg D™™f »{Ès§Vzg e
or

™Š c
Ð [ Z±ÆvZ ( 23) Xì @ Ü zÆ ¤ :ó •
jZ ‰ á ÿO E
7vZì @

no

Û gzZì :
ä™™f º •  »äFZÆØggzZP ( 24) Xì=g f »]•
E ћE8F
Ô^Ñ Ô~g ð Ô Õy!
ðÍ$ B 'ÅkZ ( 25) X • f
iÐ • Í ÃáZz
=
w.

i Å¿Tžì "
y! U
Ð {@xgzZ/ŠçO Xì Sg pôÐ ðͽgzZ
~Š ¬y!
iÅTgzZì Lgpôé$SÀÐY âZyZ {zì CYƒ~Š ¬Å™fÆvZ
ww

Å™f ( 26) Xì Lg 2~ ( ~ VÂ!


w‰) ]c Ù Cƒ 7
½Å q âC
Û·
½gzZ • ·ÅV¤•
[Z X • ·Åy-·ÅêgzZ ] c
Tì @ Ù gzZá™I ì eÃV<ÅnTì g (ZÃòŠ M
™I ÃÏZ ¿C
ƒ( h( ) GÌÑZzä™™fÐzzÅ™f ( 27) Xì ‚
@ g9
 oÐ

X¸D ™ ó â ¹ª 1C
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÌŠpÑZz äƒ 2~ ] c
h$ ½ c
êgzZ ÌÑZzá
 k0
Æ kZgz Zì
ì‚ Ö ª( 28) X ÌÑZzá
gpôÐ]‹yŠÆ#  k0
ÆkZgzZì @
ƒ
Ö ªƒ:™f »vZ~T>{zC
]‹yŠÆ# Ù žì c užn kZ
M~g
ÂñY ƒ ‚ Ì* ZB‚Æ ™f ( 29) Xì :
zg » ðˤ  » yvgzZ
5LÒE
Æl²t Ôǃ ;g ÕäE &L~•È Zy¿C Ù ²~ ò¤  Ö ª
gzZ ŠÅyŠÆ #

rg
ì M{Š c
iÐ Vzq ƒ yZÃVß Zz•gw'~™f ( 30) X ǃ~t‚
Tžì Š á g Z » :ó •
HÜŠ • á ÿO E uX •QÃVß Zz`â N ¬ŠŽ
7vZ ~g

.o
«aZÐ VßZz`â N ¬Š ~ÃkZ c
Š uzgÐ ¬Š ä ™f }÷ÿ

at
nkZì aZÐVŠ „x ÓÆäƒ]Š „+F
™ŠŽ z!
( 31) X ÇVz™

y
»vZ ( 32) Xì ™Ð ¶Š•
wÃY ¡ bŠ•
Zx ÓgzZÆy$ wÃy!

ida
gzZ ËÚ Zì 6kZ {°z »x ÅZgzZ „gŠT( 33)X • } Š7 Ƽ  ™f
Xå‚ø³uûæø ö ä³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô Ÿ¿ŽžìŠg Zz~g
uq
ZçOXì 76¿
eh

( 100)Î º†mû‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛû vøÖû] äö Öøæø Ô


ö ×ûÛöÖû] Xä³Öø Xä³Öø Ô
ø mû†ô³•øŸø
kZ V)ÎgzZì @
ƒ[Z N » 䙊 Zi M xÝkŠ nÆkZ Âñ7yŠ Ëû%
or

á gzZ• CY ~Š™s çÐ kZ V×Z'ÎgzZ • CYèc


x •
Ð y-J
no

¿{Š c ƒ7aZÐ kZ ¿ðÃZuzŠgzZXì Lgpô


iÐ kZž¿{z1@
Xì @
ƒx¥* Š q Z ϹgzZ b§ÏZ} ™
ƒwqZaZ »™fÐX•g
w.

+g ZŠì :
 Žì @
ƒ‚ðZÐ% ÈÃÑLZª Å™fÄ ZzŠ ( 34 )
z$
» ¶Š >ÆÑLZŠpì @ ƒ: bŠ >Ê c ÅvZž=Z C1 »]z°Å
ww


àømû„ô$Ö^Òø ]çû Þöçû ³Óö³iøŸøæø ;ì ~0 á g ZçOX »¶Š >ÆÔrx ÓLZgzZ
› •
zZ}
´: b§ÅVÍßyZ ? Váøçû Ïö‰ô^ËøÖû] Üö âö Ôø òô ÖFæ]ö Üû `ö ŠøËöÞû]ø Üû `ö ŠFÞû^ø³Êø äø ³×# ³Ö] ]糊öÞø
Š™ Zz6"ÐVâ YKZæZ ävZ:X Å ðZz6"ÐvZ äV2
yZ ªc
ÃÑLZ òŠ M Z
 gzZ ( 3qÃgÔ• ) Œ:ÃœÇLZž ˆ~g â +Z=Å

XxgzZ ZƒZ)pÆ{n Z6 2C X:ÃpÆ˜Í 1C


yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Yƒ…¸Ð ÔrÅkZ Âì êŠ >
2C
Y0»•
6ì @  h:
 tgzZì @
{z!õÑ Â}™: ~•¸ÅkZ ñY wÈÃkZgzZƒ r !
c
ƒ kÅ¿Ëž
Ü zC
‰ Ù Ãy!
iÐ ™fÆvZ Z ì Yï„ Z
 ðZÐ kZgzZ X ǃ ù Ÿ
gzZ ã0Ü zÆ] åO]IÅk\ž 6ñYƒ[8(ZÃkZ™fgzZÇg { i @
‰ zF
Ü zÆ~ŠuJgzZ ò¤
kZ™f »vZÉ k]gzZyk‰ JgzZ *Ü zÆuÈ
3‰

rg
Å b zgŽ ì •  h Åy$ Ð äƒ:Æ Y âZ yZž=Zì •» {Š c iÐ
GO
Xì Lg @ ™ ö FÅòŠ M™f ( 35)Xì 7̼~¨£Æ•  hÅwŠgzZ

.o
ÆVÂåOE ÉgzZ VzÔÌ~ ~g F gzZ Ì~ ¡ÔÌ~g Zi ! gzZ Ì6} _

at
G-Š8
»Tž ö ƒ k : » ¹F Ü zC
‰ Ù Ž ì 7q +Z ðÃgzZ Ì~ à 'B‚
Xì @ y
Y| (Ð Vzg ZË ‘ …¸ ÌZƒ @ Î{z ì @ !Ð ™f§âwŠ
Yƒg ðO3E
ida
Þ ~]y
> MgzZì LgB‚Ì~GgzZì LgB‚Ì~ *Šgâ »™f ( 36)
á g Z » :ó •
åö ^ßønû nø uû^ø³Êø ^³j÷nû Úø áø^³Òø àû³Úø æø ]ø ;ìŠ • á \¬hXì ¸Ð MÐ M6o ZÜ
eh

çt…ô^íøeô ‹ønû Öø kôÛF×ö¿% Ö] oÊô Xä×ö%øÚ$ àûÛøÒø Œô^ß$Ö] oÊô ä́eô oûŽôÛû m$ ]…÷ çû Þö XäÖø ^³ßø³×û³Ãø ³qøæø
iÃkZ ä ëQ å{ Zeª{Š%¬ Ž ¿(Z ÿ: é£-Q!…
E
ÃkZgzZ c Š ¯ y›ª{0 
or

Ü zC
kZ ‰ Ù gâ{z ªì @
Q ¸ ~ VñŠ M ñƒ n ÃgâkZ {zž c
Šgâ (Z
h
no

Å V‘ZeŽ ì Yƒ b§Å ¿kZ ~ à q$ ¿(Z Hì LgB‚Æ


²Y
ðí ¿wÍ Z : X ( 15qÃgx ÅZ ) @
! 0
7„åÐyZžƒZç ~VÃg @
¡L
w.

g ðOE
3!Ð ™fÆ kZgzZ ÄcÅkZgzZ ›ÅkZgzZì ‚g yZZ6vZŽ ì
G
- ;
X &
q y éhI O Å!
êe .gâtžìt |Xì à {Ð Vzq yZ ¿ZuzŠgzZì
ww

¾I~¬ŠgzZÔÅkZ ~  x™ Z Ñ n ÏZXì ! x» ~g7~ÏZgzZì


Š åO›G Û ÔÃgâ~z b
Š q ZçOX¸ D â •
3!~ g ÙC
CÙ LZgzZ 1C ¸ D â •
Û
:ó •
á \¬hžì ðâ •
Û ¬Š ÅkZ ä ~
 kŠZg—~ X• +Z N ¬Š
H
Ô~ç M Ô~ y»Ô~ w3Ô~ w! Ô~ V ðž-O#FÔ~ V- AÔ~“
 ÍÆ\ M

Û «¼Ð~kZ Ì=vZ} Z
Xâ• 1C
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
E GŠ8
g ð$N0uÆŠpžÅ ¬Š Ìtž ö- } Š™gâ„gâúÐ M N !
@ N ZŠn6 zZ
G-Š8 E
‰ž ö ì @ ƒgâ~wqZg”ÅgâÏZX ñY0g ð$N„] Z f Å\ Mž} Š ¯
ƒgâ 6[ ë M6y Zž• D Y6y• M ~ª
ì @  q +Z ¿(ÆVÍß
G
Ö ª6Vznê Zgâ„ (ZgzZ
ì wßZÝZ »s ðO{$™f ( 37) X ǃyŠÆ#
kZì Š Á{ZigŠ »™f c ¿Tì òZg~Vh§ƒ  ÆY 5ß x ÓgzZ

rg
VJ
Ž {z Š  :ó •
á ÿO E Á{i ZzgŠ » îJ
7vZŽ gzZ Š  :ó • á ÿO E
7vZ nÆ
ÆòŠ M ( 38) Xì 7¶ÌÅqËk0 Æ:ó •á ÿO E
7vZ žì @ 0
ì Le

.o
 gzZ @
™f Z ƒ76ÌÐq Ë{z´Æ™fÆvZŽ C1 ì˜Íq Z~wŠ

at
wâ %Ãá Zz ä™™f É ì @ Yƒ ûÒOh!6wŠ
™6ØÍkZ sÜ: {z Âì @

y
gzZì êŠ ¯ ÑZz ] çE
O•~ VߊÆVÍßÆ®  )gzZ_%gzZì ꊙ"Æ
ida
zŠzwâ ŠŽ z!
ª {zì @ƒ…¸Ð™f ¿ŽgzZì êŠ ¯{ • á Š !
Æ ž%
G A&
2C {n Z6 ™ ü3.E
Ã ÜgzZ ì @ Ã{n Z6™f ( 39) Xì @
ƒ ?f Æ #Ö ÓgzZ
eh

t È »ä™ ÜÃ{n Z6Xì @™gzŠÃd ŒÛ gzZì @Œ


™d Û ÃgzŠXì @

EG
Æ™gzŠ ÃyZ • Cƒ V*.6]Zæ¾O¨$xäxû tºŽ 6wŠÆ òŠ Mžì
or

]Z¸Ž 6òŠ Mžìt È » ä™{n Z6à ÜgzZ ì @ ™ Za §{ ïGšG3.9E


no

™{n Z6ÃyZ•‰ƒ¦{ k gz Z/»Ž ÅòŠ MgzZì ꊙtºÃyZ•Ü


Ž Ã]yMgzZXì ꊙ{n Z6ÃyZ • ûÒOh!6òŠ M HÆy-ŽgzZì êŠ
w.

ÃwŠÆòŠ M™f ( 40) Xì ꊙgzŠì d


ŒÛ ŽÃ *ŠgzZì ꊙd
ŒÛ ìgzŠ
}g ‚ LZì Lg @ ÎJZ wŠgzZì @ 5O±a Ð êÔì @
™ éE › Ð’
ww

 gŠq
X • ” VÆ sg ç6Tì | Z™f ( 41) Xì Lg @
Å «o„
σ] ÒÅ™f ÌÎgzZ•” VÆ] â £gzZwZj Z~b ˜Z ÅY 5ß
6kZ V{Š c ÎgzZ σo¢a
i „ ãZ σo¢a Å|  gŠ kZ „ âZ

ž ö-8ì ;g™™f »Tì ꊙd
ŒÛ Æ] Z f u 0
kZ™f ( 42) XÐN M
Äø³Úø äø ³³³³×# ³³Ö] á$ ]ô;ì ~ u 0 Û çOXì CYƒ‚öB‚ÆkZ
y MŒ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ugzZÔìB‚ÆVª:ó •
Äø³Úø ^³³Þø]ø ;ìŠg Zz~g á ÿO E
7vZ : ]çû ³Ï³i$] àø³mû„ô³Ö$]
Lg @ ™™f Z÷{zJ Z  VƒLgB‚Æ} ÈLZ~Voû³Þô†ø ³Òøƒø^³³Úø pû‚ô³fûÂø
Øg KZÃyZ~X • òŠ M}÷áZz ä™™f Z÷žì ~g
uq
Z Ôì
ZgzZVƒÔ »yZ~•g D™/ÂÐ Vƒk
{z¤ LZ {z¤ ™7gzŠÐ
Z @
Vƒk ÃyZž @ Vƒ@
™2~VE.6ÃyZžVƒÉ »yZ~Â, ™:/Â

rg
+Z {z ì Cƒ ‚ ïG G3Oš!Å :ó •
á ÿO E
7vZŽ Ðzz Å™f 2X Vz™u 0 Ð
 ’:ì $ Ë ƒ¨Ð y! i {z:Xì 7ïG G3Oš!~uzŠ ðÃ' ÆTì ïG
Z' G3Oš!

.o
k
Ü$ ³³³³ãö ×# ³³³³Ö]ø)ì CYƒ‚tÃTì YyY„z] åE Ë M~
OÉÅkZXì $

at
Æ䙊 Zi MÆVñÝ™f ( 43) D ^ò÷nû •ø äö ³ßû³Úô oû³ßô³Îû‡ö …û ]
1C

ÆVß â Xì'Z'
~ ] c
y
Zzg Ϲ Xì 'Z'ÆŠ ˜ ~3 ZgÆvZ Xì'
Z'Æ ä™ ay

ida
Å]™f ( 44)X • áZz ä M Ì{Ò Mgz Z•` Ìg*}pÆnkZ
a
.ñ]|žì c M~guq ™7ZŠ Z Ì]{z @
ZX @ ™7™f »vZŽXì
eh

]* ˆZ ¹ 6í ä \ M X Hn²Ð \¬vZ ä x äÕhO ÅZz > ðWÒ}O ÅZmz éE 5E


4E
5G "d
á g Z ä:ó •
Š• á ÿO E
7vZ ÔVz™ ZŠ Z]¹ » \ M ~ž £Š Ci§= • G
or

.ñ]|~ g u ~uzŠX ǃ ZŠ Z]„ Ú ZÐz™™f Z÷ ?ÌAž c Û


â•
á ~¾vZ c
no

¾]ƒ  oÆy• žì ˆÅ™f „  ZpgŠt Åx äÕhO ÅZz > ðWÒ}O ÅZm


Xìg { i @ B‚Æ™f ‰
zF Ü zC Ù y! i ~g vž c Û ä:ó •
â• á ÿO E
7vZ ƒ ZŠ Z b§
w.

Ü zC
‰ Ù ~ ™f Ž • vß {z i çE O•! {Š c i ~ VÍßg Ç Ì6q Š 4 Æ vZ ( 45)
Xì ïG X-4E
G3Oš!ÅvZ é<G $ »™fgzZ ì ïGE X-4E
3O8Eé<G $ » ò ¾ž n kZ Vƒ Tg w'
ww

7x3 Z~ wŠ ( 46)


ÌÐq Ë{z´Æ™fŽì ñ) ]oÅnm{q
Å4zŠB‚ÆvZ™f ( 48) Xì ` ´»V- g FÅwŠ™f ( 47 )X ( Cƒ
ìa
Å #ŠB‚Æ kZ êÐ ™fgzZ
q ðÃ'Z'Æ™fÆvZ ( 49) Xì a
6á Zz ä™™f ( 50) Xì 7à Zz äU Ã[ Z±ÆvZgzZ à Zz rÃVz
Û gzZ ( Øg ) > [ÅvZ
žì et ¿Ž ( 51) Xì Cƒ ( ¬Š ) > [ÅV¤•
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
tèYÆ~ ÖWÅ™f { z ìg ~ V¨!
Æï GE
3O8EÌñƒ Tg ~ *Š
Û ·Å™f ( 52) X • r !
E
u )• ·ÅV¤•
{gÃè g Æ ïG3O8EÖW
õt ‚Æ V¤• Û 6Vß ZE™™fvZ ( 53) X ( ì [ g *×y*t ~
ƒ 4ZŠ Zƒ ª~ ï
Xì @ GE Ö zZæ 6™f ( 54 ) X • D™
3O8EÑZz ä™ #
wqZ x Ó ( 56) X • ‰ G gHW ZzÆ „ ™fÆvZ wqZ x Ó ( 55)

rg
ì aZ {izg {z~ VzizgX ñY HÐ ]Ò™f ~ Tì aZ ¿{z~
4)g8E

.o
gzZ b§ÏZXƒ] ÒÅ™f~Tì aZ e {z~e Xƒ] ÒÅ™f èG
x £ ì‡Æ ]ZŠ „Ò~uzŠgzZ …Zât ( 57 ) Xì ¬» {)z Š ˜ wqZ

at
DÐ ~
vßg Z-âtžÅe  g—ä Y ZLžÆ c uçOXì
M~g
yÑ} g ø ~ i ú} izgtX • D™ÝqZgŠ } (} (
LZgzZ • q
ida
á gZ ä ~
Š•  g—X • D ‹ 'Ð ë~Š ˜ Ô{/Ôe Ðzz ÅVß â
 ?¿ðÃÐTVƒ Cq +Z"~ž c
¿tŽ ¿{z1Xn V: J Û
â•
eh

Ù ä~
Ã"7º ZvZÔv:ZÔvZy4ˆÆi úC  g—ˆÆkZX} ™
( 58) Xì c Û Ã™f w$
Šg Z Œ Ù {)zŠ ˜gzZ {/Ô e ä ~
»]Š „C  g—ÔcÛ
â•
or

0[8]Š „C Ù Ð] ÒÅkZžìg ÇŠæz¥Z ( nÆ]ZŠ „~uzŠ™f


no

GG I
©Oi!Ì~ ]Š „Ëgz Zì @ä M ] åOE
7g !
gzZ ï É~ ]ZŠ „gzZXì CY
Ù gz Zì CY0y‚ M ïG©Oi!C
Ù ÐzzÅ™f ( 59) X Lg
GI
ì CYƒ™qg ZØŠC
w.

EE
Å™f ( 60) Xì CYƒbZi¤C Ù gzZì CYƒ ïG©O8~ú1ÆnC Ù gzZ
Ù z spÐwŠÐzz
YƒgzŠ kZC
spgzZ ä™ Za yEZ6x £Æg eXì @
ww

m{t ÅkZgz Zì 4Š àSÙfÆvZ~ä™bZiÆ


™f ÌÎì|@
òŠ MÐzz Å™f ( 61)X ǃbZispgzZ ǃ‚yEZ „ Ú Z σ] ÒÅ
• ” äƒgŠ ™Ð kZx »,ZÐzz ÅTì Cƒ Za ] ¸m{q
Z~
äV,ZZ  Ã ñ ÒÃ]|eKZ ä~  kŠZg—X • D MÃZgØŠŽ
Ü z D Î Â å HÔxŠ { q
‰ zg »gzZ ú Å öÀF
Z Ð zz Å ~g ZØŠ Åg ! O7
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
åcÛ ¬»"7
â• û%34ï†fø Òû]ø äö ×# ÖZgzZû%33D 33 èä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø äô ×# Ö] áø^veû òN
M ( 62) Xì 4Ð xŠ {tž å c
 á Zz ä™x » c ]y
ƒ Û Š•
â• á g Zt gzZ
ò >]\ñ/Xì Ð M Ð ƒ ) Å+™ Z f ~ hzŠ kZgzZ • ìg hzŠ
®
kZ vßÐ ¹ ÂÇA [ Z N »wqZÃVÍßZ Ö ªžì Š
 ~# HÜÐ
X å¿™{Š c Ü z
 ž H: VYx ÈZ »™f ä ëžÐ , ™]‹‰
iÐ ƒ

rg
ñ ôX ‰ | (Ð M vß ŠGžì Š
/ á gZ » ~
HÜŠ •  g—~ g
uq
Z
žá Zz ¥%6™fž cÛ Š•
á gZ ä~
 g—X • yÃvߊGž Hn²ä

.o
â•
& ¤Ô:ó •
á \¬vZ Åá Zz ä™™f ( 63) Xì ꊙ - ÃVÑ1ÆyZ™f

at
VIÑ• » kZ N C éF CO\Šp\¬vZÿTgzZ • D C éF CO\jZgzZ • D™
y
ì H ï†fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ {ÈZ
 žì c u Yƒ7B‚Æ
M~ g
ida
Û :ó •
~gzZì 7Šqðà ZÎ}÷¹ s ä {È }÷• D â • á \¬hÂ
 X • Dƒyy~ ¼
Йf {È Z  Йf ( 64 ) X Vƒ Z (Ð ƒ

eh

?yV#žì @ Û Âì @
 gzZ • D Y ugÐyº•
Y ¹Ð yZ Z Y ug
~guqZXì 7c ÌZ ay
MJ »ykZž• ë {z Â~—zg VYä
or

ñ7û%]‚ Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö ¿Žžì c
M
E
no

-O;XE
9
$ ZXì h M c ê ™f ( 65) Xì @
ˤ Yƒy~¼  nÆkZ÷q Z
E
-O;XE
9
Y 0 h M ~ yxgŠ ™f ÂñYƒ •» ê Ðzz Å i
Å™f ÎgzZ ì @
w.

D™g lZ º • Û c áZE™™f ( 66) X σ h M ¢ „ âZ σ ] Ò


H å‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³eû k  žì Š
ö {ÈZ HÜÐm ñ °Z0z/]|X •
ww

Û Âì H ëànû ÛôÖø^Ãø Öû] h( …ø äô ³×# ³Ö ‚ö³Ûû³vø³Öû]øc


ÅkZvZ} Zž•D™ ¬Š º• ì
X • D™õ{z ñY H™f »vZ ~ yZy c Û ]n
6h N T ( 67) X â •
ÑZz ä™™f ðÃì Ø 7™} Ši Zz M Ãh N }uzŠ h N q
Zžì c u
M~g
Yƒ lp{z Âì Zg*žì H{z¤
]ÒÅ™f ( 68)Xì @ Zì Zg* ` M6•
tÚÅV¦oä:ó • á ÿO E
7vZèYì ( •gzZ ) yEZ »äƒ~'Ðt Î
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ô"‚ Z hð1»vZ D™™f7V¡
÷ nû ×ô ³Îø Ÿ$]ô äø ³³³×# ³Ö] áøæû †ö ³³³Òö„û³³møŸø"žì ÅyÒ
Xì ~'Ð t Î {z } ™™f »vZÐ ] ÒŽžì Š HÜÐ g xZª ñ
Ì~ ¿ËŽ ì ] åOE Ém{qZ nÆ™f ~«£Æ wqZ ( ( 69)
ÅkZq ¸  Cƒ: ¤Ìðà ZÎÆ ] åE Z X CY ð0
OÉkZ ~™f¤ 7
Éž• ëgò bŠ0´ â X ¶°»c¤
] åOE
Æ™f Ì~qËáZE0

rg
MgzZ Þzg~*Š6}nÆVß ZE™™f ( 70) X D 0
~]y 7]¯'Z'

.o
™f Ð] Ò~|gzZ~^Ô~VzygzZ~V2Zg¿Ž ( 7 1) X ǃgâ
:ó •
á \¬ hX fƒ Ð ] ÒáZz ¶Š „ ZÍ Å kZ ~ # Ö ª }™

at
Û ~}g !
}iyŠkZ : ^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚( vøiö „ôòô Úø çû mø" X •D â • ÆyŠÆ#Ö ª
y
?• H, ¸ÅkZƒ … Y ;cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g— Ô"¯ ™yÒ ,¸KZ
ida
x »Ž ä ]gúzŠ%T;ž cÛ Š•
â• á gZ ä ~ Ù ªdÑ äñ/ô
 g—ÂÅC
( Z'c Ü z V#yŠ V#ž ÏñC {zÔì H6}i
ƒ( ) ì Hx »t 6í‰
eh

( 72) X fƒ ]{ Ì{ZÍÅVß ZE™™fÐ ] Ò~ V»Z=Z


Ïìg pôÐ {)z ÕgzZ ^ÑÔ] c 
½Ïìg w'~™fkŠ Îy!
i
or

ÏZ X ~ ] c
½:gz σ w'~vZ™f c  Ây!
7„ Sg g iž n kZ
no

Zžì wq »wŠ b§
X ǃ 2~›Åt‘Âǃ: w'~›ÅvZ {z¤
Ù gzZ•ÔŠAÆòŠ M vâ( 73 )
 zjZÐb§C
•T g s Z e ~ ù
w.

Ü zC
kZ‰ Ù ÔŠÆkZžƒwqt »¿TX • Tg}=
Í jZÐ s§C
Ù gzZ
Ù ž,Z ÌÔŠgzZìC
ZC
~ y Zq Ù ª ǃ wqŽ » kZ Vƒ TgG {Üõ»
ww

ZÎÆ™f q à ZEU ÃVzHyZ X Vƒ àVj à Ì1Žžì et Ð


Ð "7Æ X• ð M N ¬Š Ϲ ~ g
Š q Z Ϲ Xì 7ðÃ
Ü zD ÎgzZ @M 7Ìd
bc)Xì Sg«™½] ZgÐ"7‰ Û y-
Œ
X ( 55@
48DmÔ™f

'
:• z¤ÅyZgzZ™f‹Ü
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û N @
m{Æ kZ b§ÏZ ðâ • gzZ ~Š (F
Å™fÆvZ b§Tä ~
 vZ wÎg
™f »vZ vßÐ ¹Ðzz ŶÅÄczDž åykZ »kZ Â@ Û SÌ] Ü
ZÔ ñâ •
ƒ:t ¤
sg ¬X CƒÃÅkZvZ f çÆzz£ñOÐTc
Ô@ á yc
ƒ: y• á ÆkZŽ D™ b§kZ

Z ÅÏZ {zì ÅyÒe
Xì wVq ©Ž Åì Zzl
q ò zg
ZgzZ .ñ]|~~šKZ äò
Û S™f] ÜŽ ä~
Ð~V©PsfzgqÐp Ò~s{z•ñâ •  vZwÎg

rg
vZžìt ¬ægzZ x|» yZ ª) ì ö¼gzZsÝÅ\¬vZ ~ yZ  c Z Ë
X • Æ nq
á »ÚzÍ~Tì u 0
gzZx|¸ » "ä³×# Ö] áø^³³vø³fû‰ö" ( ƒÌ<• gz Z {2Ð]! Ù \¬

.o
kZC
]Ìà ¾x ÓgzZ VÒp~g ‚žìt ¬ægzZx|»yZ ª) ì zz£Å\¬vZ~yZ c Xì ¬æ

at
Xì ¤S¸ Å " ä×# Ö ‚öÛû³vø³Öû]ø"X ( ìg ZzZwÃÏZ zz£=ZgzZ•~\¬vZ
\¬vZ~yZ c
kZ Å\¬vZ~yZ c
y á Å " ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"çOì yÒ» ð« y•
X ì ¸ y• á ÅkZgzZ© ÂÅ
ida
Ð kZ \¬vZì ŒgzZ *Y¼Ž6gîµgzZ t~}g ! ÆkZ ä ëžì g Ö Z » à ¬ y• á
ìg Ö Z »|kZ~] ÜyZ c Xì ¬æzx|¸ » " †føÒû]ø äö ³×# ³Ö]"Ôì Y Zgß ZY ZgzgzZ Ñ!
z—Ì
eh

ŠæÐ kZžì g Z, »kZ „z Z åE<XÅÔ7¼ ~'ÆËZÎÆkZì „vZ ÑZz 䙼ƒ ž


kZXì ¤SgzZÎâ¸Å " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éø³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùøçû ³uø Ÿø "X ñYH•z½6kZgzZ ñYžâ
or

D :# 7~sf] ZŠ • á g ZPÆ~  vZwÎgÆŸkZˆÆž¿


no

Øö–øÊû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø hõ‚ößûqö àôeû éø†ø ³Ûö ³‰ø àû³Âø
{ª]| V†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö ĺ³eø…û ]ø Ýô¡Óø ø ³Öû]
w.

ßg et aZ~ VÞx Ó;c Û ä~


â•  vZ wÎgžì e ZzgÐ [ ñ +0
äö ³×# ³Ö]"gzZ " ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø" gzZ " ä³×# ³Ö ‚ö³Ûû ³vø³Öû]ø"gz Z " ä³×# Ö] áø^³³vø³fû‰ö" Ô•
ww

X ( › ) "†fø Òû]ø
Zzg ~uzŠq
g% ³uø]ø "ñOÆ" ĺ³eø…û ]ø Ýô¡øÓø³Öû] Øö³–ø³³Êû]ø"~e Z Åg
uÏZ ( ô= )
{Š c
iÃ\¬vZ~VÞƒ ž ǃtÀF»TÔ•‰ G ÜÌp ÖZÆ" ĺeø…û ]ø äô ×# Ö] o³Öø]ô Ýô¡Óø ø ³Öû]
X •ßg e}g \
Ùøçû Îö]ø áûŸø ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
kûÃø ×ø›ø ^Û$ Úô o$ Öø]ô g% uø]ø †føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛû³vø³Öû]æø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö
*ŠkZ ;c â•Û ä~  vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| :æ‹ÛûŽ$ Ö] äô nû ×ø³Âø
C
ÆVzq ƒ  yZÔ•C7ÑÃÅkZgzZ Ýzg Å `gÎ6X,q x Ó{zÅ
äô ³×# Ö ‚öÛûvø³Öû]æø äô ³³×# ³Ö] áø^³³vø³fû ‰ö" iŠq
Z~žì [8{Š c
it=~« £
X ( ›) V¼ "†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø

rg
t Ð kZ Xì [Y H™f ~ VzS~žÅ6zZ x|à )Z » VÞVzg e yZ ( ô= )
gŠ¾6w¾] Ìtz µ x ÓÅ\¬vZßg eï¯gzZ¿e

.o
.tž ǃ Š
ƒ Ì{i Z0
Z
ã)F Åw¾] Ìx ÓÅkZŽ öY • Z x ÓÆ \¬vZ :žì –ä •» Y ò‰X • ~zq

at
I
Ù !
†ö âô ^³_$ ³Ö]øgzZ Ýö¡øŠ$ Ö]ø (Œöæ ‚% Ïö³Öû]ø ÕäS5!Xì 7C ÐVÞg eyZ Ìx|»ËÐ~yZ•D™
~zq6ƒ y
 yZx|»—Z Ç éCME -QdNÔ• D™ÔÅÚz ÍC Ù Ð u 0] Z f Å\¬vZŽ öY • Z‰
ida
Ünû ÓôvøÖû]øgzZ ˆmûˆôÃø Öû]ø (†nû ’ôføÖû]ø (Änû ÛôŠ$ Öû]ø (†mû‚ôÏøÖû]ø (Ünû ×ô Ãø Öû]ø (Ümû†ôÓøÖû]ø (Ünû uô†$ Ö]ø (àÛ³u†$ ³Ö]ø b§ÏZXì
~ðq ZÆ — åN)QAMëZ ƒ
ÄQ
 {z Ô• D™ª ÑŠ6w¾] Ì! XZ Å \¬vZŽ öY • Z x Ó‰
eh

D™ª ÑŠ6à V" z OÑÑy• á ÅkZgzZ ð« z +  Zuz ÅkZöY • ZŽ b§ÏZX • D Y M


~g7ÅyZÔ {)z ‚uøŸø û]øgzZ ‚uô]çø Öû]ø‰Ô•
™ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø îJ0.Юã )F
(oF×Âû Ÿø û]ø (où×ô Ãø Öû]ø ZBdXì @
or

\¬vZì ŒgzZ * Yä˼ŽÃ\¬vZžìt¬æzx|»XöY • Z‰ oÖô^Ãø jøÛöÖû]ø …æ] †nû fôÓøÖû]ø


no

Xì¨+4Å|kZ †føÒû]ø äö ×# Ö] îJ0.е ® šXì Y Zgß ZY ZgzgzZ Ñ!


z—ÌÐkZ
äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^³vø³fû‰ö"¹B‚Æ¢zgÅÆwŠ äT:
w.

! XZXÅ\¬vZ~öY • Zx ÓgzZÔ ~Š™yÒÚzY z~g ‚ÅvZäkZ " †³³³³føÒû]ø


] Ì“c
'z ÑgzZ 7zgŠKZßg et =Z Ô~Š}Š ]Š ÞŃ
Æ•  yZÐ wŠì yÒ »w¾
ww

X • C7Ñ ÃÅkZ c
Ýzg Å `gÎ6T• ëÃ~« £Æ] Ñ» ~g ‚kZµš Ð p Ò
zŠt ÅyZZ \¬vZXì ã Z]
ª z Ç! zŠ ÅyZZÃ[¨X
|t n Æ yZì ‚ª
Û‚
X ñâ •
Ñô…ø çø Öû] èô Šøeô ^mø éõ †ø rø•ø oF×Âø †$ Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]ø ‹õÞø] àû³Âø
Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö æø äô ×# Ö ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô Ùø^ÏøÊø Ñö…ø çø Öû]†ø $ø ^ßøjøÊø åö ^’ø³Ãø ³eô ^³ãø eø†ø ³–ø³Êø
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Vé†ø røŽ$ Ö] ǻ„ôâF Ñö…ø æø ¼öÎø^Šøjømø ^ÛøÒø ‚ôfûÃø Öû] høçû ³Þöƒö ¼ö³Îô ^³Šøiö †ö ³fø Òû]ø äö ³×# ³Ö]æø äö ³×# ³Ö]
} i¤Ð k0 Æ|  gŠ,ZqZ ~  vZ wÎgžì e ZzgÐ ÷ ñ Z ]|
Æ kZ Â Zg â ug Iñ¡ CZ6kZ ä ~  \ M Ô¸`ÄÎ õG/O#FÆ T
ßtž c Û ä \ MQ ( ¬Š©{z ä Vß ZzB‚gzZ ) } 7QõG/O#FÇÎ
â•
kZÃVƒk Æ} È " †føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×#Ö] áø^vøfû ‰ö æø äô ×# Ö ‚öÛû vø³Öû ø "ø]

rg
X ( ~ènZ )AŠ DQõG/O#FÆ|  gŠ kZ ä?b§TÔ•ïŠ h Äb§
Û Ì~ˆy M Œ Û ™f »¤ { kZ ÅwqZ ( ( ô= )

.o
|@ 'ÅyZžì Š
gzZ • c
â•
»VƒkV)žì ] ! á g ZX •D Y$
D Vlô^òn(Š$ Ö] àøfûâô „ûmö lô^³ßø³Šøvø³Öû] á$ ]ô ;ìŠ • Ö {k
Ð

at
»|@
kZ Å’ ™wqZÐ ¹ {)z ‘œgzZ i úä ~ Š q Z X •  c
 vZ wÎg ~ g Ì
 gŠgzZ ðâ •
| y
Û yÒ|@  \ M~g
t ÅVÞg e yZ ä ~ ukZXì cÛ yÒ Ð ¤S
â•
ida
» VzyZ \¬vZ X c Z » kZÃxñ Z™/ôÆ h ÄÐ [¢q
3Š Ì:%q Z Å ¡ õG/O#FÇÎÆ
X} Š=ÂÅ{Š .ZÐ|@ zÑÅVÞyZgzZ ñâ • Û ‚¢
eh

áø^vøfû ‰ö Ùø^Îø àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
V†ôvûfø Öû]‚ôeø‡ø Øø%ûÚô kûÞø^Òø áû]ôæø åö ^mø^_øìø kû_$ uö éõ †$ Úø èøñø^Úø Ýõçû mø oûÊô ǻ‚ô³Ûû³vø³eôæø äô ³×# ³Ö]
or

¹iŠÎ: Zizg ä T ;cÛ ä~


â• ZzgÐ {ñk
 vZwÎgžì e  Ù 1Z]|
C
no

~]Òp¤ ZÐN YØŠ™s çg]ÆyZ Dǻ‚ôÛûvøeôæø äô ³³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö)


X ( ›z~g ‡Z { Zzg )Vƒ'Z' ÆVÍ ÄÆg«
w.

Ôì » " ä×# Ö] ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö"Žì „zÈ » " ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö"( ô= )


á yc
g]ÌZg f~TgzZì 7y•
Íc á ÆkZŽ ö¼zsÝÅ\¬vZÐ ] !
• Ùª
kZC
ww

Y zz£ÅkZ6¯ÅkZgzZ] mZ c à ¬] Z f ÅkZ »w¾] Ìx ÓB‚ÆÏZgzZÔì<• á ðû


Y zÅ\¬vZ6gî! XZ c
“Žì ~zq6  kZ " ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ³³×# ³Ö] áø^³³vø³fû ‰ö"Ý¿tb§kZ
ƒ
žì ˆÅyÒ|@ t ÅÝ°wzŠ¿kZ~g ukZ b§Å.‚ ì ILG" uXì YY¹~Úz
{zgzZÐ N YƒgzŠ {k
Ð ÏnÅVƒk }g ‚Æ kZ Âñ7iŠ ( 100) ÎÝt : Zizg {È Ž
b§T c Ù !
ÍX VƒC Ð[ ˆzu'Z' ÆkZp¤
ÆVÍ ÄÆg«{ k ZÔ ÇñYƒs ™u 0
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÏZì  +Ã" ŠJb§TgzZ Ôì  »xŠ q
îggzZ &žÓ! ZÃ} ƒ0
Z Ýzg !
gzZ ] c Û X •  +Ã]Z W
M ‰Åˆy M Œ V)~uzŠgzZ™f »vZ b§
Z} nÆ Vƒk
s çN æ{z sÜÐ|@ 'ÅV>žì @
gzZ• á g Z ‰Æ~
ƒx¥Ð ] ZŠ •  vZ wÎg
@
Y ¹ "{L{ k ÆzgŠ} (=Z ÔVƒ: ÅzgŠ "{L " Ž • Cƒ
" ~ b ˜Z m{ÃX{ k
X DZvZzXì ~gz¢g lZz/Âc °çÅyZì

rg
[Øö–øÊû]ø Ýô¡øÓøÖû] p% ]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøòô ³‰ö Ùø^³Îø …)ø ƒø oû³eô]ø àû³Âø
ñ g Fg f1Z]| :" ǻ‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö"ä́jô Óøòô ×FÛøÖô äö ×# Ö] 1Ëø_ø‘û] ^Úø Ùø^³Îø

.o
Ð~
aZ x¯ ‚ yÃ~ Vñ¯ ;ž Š gŠÐ ~
HÄc  vZ wÎgžì e
Zzg

at
Xì cÛ ÉcÀ5 LZ ä \¬vZŽ x¯ {z ;c
â• â•Ûä ~ \ M ?ì

y X ( ›Zzg ) "ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö"ª


ida
Û ž Zƒx¥Ðg
Xì " ǻ‚ôÛû vøeôæø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö"¸™f m{»V¤• ukZ ( ô= )
¬ tgz„zŠŽ ~g uÅ[ ñ +0{ª]|gzZXì Š ¹aZЃ
 ÃÝkZ~g ukZ
eh

žÔì Š
(ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø (ä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø ( äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö" •ßg etaZЃ cÛ ì _ƒ`gŠ
â•
Ù ªXì Š
VÐyZžìC cÛ ™¯ZaZà " ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"~g
â• u ~uzŠq
ZgzZ " †fø Òû]ø äö ³×# ³Ö]
or

 }uzŠß ƒ
aZ~« £ÆVñ¯ƒ  tžìt ] !
ÝZXì 7] Ão ðÃ~ VÂ!
no

X •[8{Š c iÃ\¬vZgzZ
áô^jøËønû Ëô ìø áô^jøÛø×ô Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
w.

å‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö àôÛFu†$ Ö] oÖø]ô áô^jøfø nû fôuø áô]ˆø nû ÛôÖû] oÊô áô^jø×ønû Ïô $ø áô^Šø×( Ö] o×øÂø
;c Û ä~
â•  vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| V Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vø³fû‰öô ´
C
ww

¹ Ãy! 
$0 gzZ ~g ¸ } (~ wqZ èyZöÔï¯ 6y!
zZ} i • ß zŠ
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) "Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö (ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö" }g \
ŒÐ ã ‚ M Ì* Ù ª  *
ƒ [8Ã\¬vZgzZ Ôì C i » VÞzŠ yZ ( ô= )
ƒ - 6y!
ìt§ZzXƒ: y‚ M cVÍ߉h
•á '»] !
à Zz äƒ ~g ¸ ~wqZ È ZöpÔì YY
yZöÃX•Dƒ] Ñ M c ä™x¥yiz»yZgzZ•Cƒ~g ¸gzZ Ñ,q~Š â b§Tž
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
~g ¸gzZ - »yZgzZ• Cƒ ~g ¸gzZ ÑÌ,q ~Š â)Ϲ b§ÏZì @ Y ¹ ( †» c
zi Z F)
I
žìC Ù ªuQgzZ ò¤ ª]Šz'gzZ]g Zw ÕäS5!Xì CƒyZöÅkZ „zì @
ƒ! M ÑZz äC6
b§ÏZXì @ âê6 ~g ¸gzZ - ïZpÔ• ] ÝÉ • 7,q ~Š â
YHx¥=g fÆ¢
Û ‹zˆÔǃyiz »™f‹ ÜÔ Çƒyiz »x *
»yZZÔǃyiz »i úÔǃyiz »y M Œ Ö ª
ÆvZ~ #
¹ ‰ž Ï ñ M t ‚™Á] !Ü z kZ X ǃ yiz » ›Å kZgzZ spÆ \¬vZgzZ
t‰

rg
ÆvZ ;ž cÛ ä~
â•  g—ì ~g u ~uzŠq ZXÐVƒã izu" ßï¯gzZ Lg
!XZ®nû •ø äô ×# Ö] Üô‰û]ô ÄøÚø áöˆômø Ÿø X σ: ãizgzZ ~g ¸ÌqðÃ~«£Æx *

.o
Å 0
ÅvZ~žìtÈ » " Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö (ǻ‚ôÛûvø³eôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö"ÝkZ

at
Xì ÑZzÑ~( Ž Vƒ@ ™yÒÅ 0 ÅvZ~ÔB‚Æö*z£ÅkZVƒ@ ™yÒ

y
o×$ ‘ø àønû uô é÷†ø Óeö ^âø ‚ôßûÂô àûÚô tø†ø ìø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø èøm$†ômûçø qö àûøÂø ''
ida
kôÖû‡ô^Úø Ùø^Îø 躊øÖô^qø oøâô æø ovF•û]ø áû]ø ‚øÃû eø Äøqø…ø Ü$ $ö ^âø ‚ôrôŠûÚø oûÊô oøâô æø xøfû ’% Ö]
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] ø Ùø^Îø(Üû Ãø Þø kûÖø^Îø [^ãø nû ×øÂø Ôô jöÎû…ø ^³Êø pû„ô³Ö$] Ùô^³vø³Öû] o³×ø³Âø
eh

„ößûÚö kô×ûÎö ^Ûø eô kûÞø‡ôæö çû Öø l]†$ Úø &ø×F$ø lõ^Ûø×ô Òø Äøeø…û ]ø Õô‚øÃû eø kö×ûÎö ‚ûÏø³Öø Üø ³×$ ³‰øæø
ä́ŠôËûÞø o•F…ôæø ä́•ô†û Âø èøÞø‡ôæø ä́Ïô ×ûìø• ‚øÂø ǻ‚ôÛûvøeô æø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö à$ ãö jûÞø‡ôçø ³Öø ø Ýçû ³nø Öû]
or

yŠq Z ~ vZwÎgžì e ZzgÐt ñk Ž ]|Ýí.ÅZx Z Vä́iô ^Ûø×ô Òø •ø ]‚øÚô æø


no

Ü z kZ {z Ô†C
ù(Å"7i úKZ ‰ Ù !
Ð k0
ÆyZˆÆ"7òi ú
Ü z »“
:Zz å [ M ‰  eZ
 ˆ Æk
Š~
 \ M Q X ‰„g| 7¼
w.

\ M X ‰w'~nz LZ ù b§ÏZ t ñk
Ž ]| ÔñÑ p=
G
Ü z kZ ? HVƒ Š Û Ð yZ ä ~
'+
Љ Ð k0
} g é£ Ð Z ~ ;c
â• 
ww

ä~ \ M ÔV; Y ;Hn²ä V,Z ?ƒ„g| 7b§ÏZgzZ~wqÏZ'Z'


G G
Û
' '
ZÔ¾iŠ&ßg eä~ˆÆäYÐk0
kZ}g é£+{z¤ }g é£+ ;c
â•
| (yiz » yZ Âì J 7Ð ð` M ä ?Ž N YáÂB‚Æ fz }g7
o•F…ôæø ä́•ô†û Âø èøÞø‡ôæø ä́Ïô ×ûìø•‚øÂø ǻ‚ôÛûvøeô æø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö "$ •tß{zÔ ÇñY
' ÆŠ Z®Å]‡‘~g ‚ÅkZ£ÅkZgz Z ÄÅvZ Väiô ^Ûø×ô Òø •ø ]‚ø³Úô æø ä́³ŠôËû³Þø
Z'
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
kZgzZÔ._ÆŸg Åu 0
]Z f ÅkZgzZÔ'
Z'
ÆyizÆxl²ÆkZgzZ
X ( ›{Zzg ) "._Æg ZlÅVÞÆ
éõ œ†ø Úû ]ô oF×Âø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o(ô fôß$Ö] ÄøÚø Øøìø•ø Xä$Þ]ø ”õ^Îøæø oûeô]ø àôeû ‚ôÃû ‰ø àû³Âø ''
Ô ô nû ×øÂø †ö Šømû]øçø âö ^Ûøeô Õô†û fôìû]ö Ÿ]ø Ùø^ÏøÊø ä́eô xöf(Šøiö o÷’øuøæû ]ø p÷çÞ ^³ãø mû‚ø³mø àø³nû eøæø
äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö æø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ðø×ø³ìø^³Úø •ø ‚ø³Âø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö Øö³–ø³Êû]ø æû ]ø ]„ø³âF àû³Úô

rg
äô ×# Ö] áø^vøfû ‰öæø Ô ø Öô]ƒø àønû eø ^Úø •ø ‚øÂø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû‰öæø šô…û Ÿø û] o³Êô Ðø³×ø³ìø^³Úø •ø ‚ø³Âø

.o
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿøæø Ô ø Öô]ƒø Øø%ûÚô äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø Ô ø Öô]ƒø Øø%ûÚô †û føÒû]ø äö ×# Ö]æø ÐÖô^ìø çø âö ^³Úø •ø ‚ø³Âø
! Z0Ä]| :ëÔÖô]ƒø Øø%ûÚô äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ³ÎöŸøæø Ùøçû ³uøŸøæø Ôø Öô]ƒø Øø³%ûÚô äö ³×# ³Ö]

at
yZgzZ k0 ZãB‚Æ ~
Æ ~ç q  vZ wÎg {zžì e ZzgÐ m ñ ‡z
y
Ä6( Vzmòc ) VbyZ {z( ¸} mòc )Ô‰VT¼ ÅgLÐ MÆ
ida
G
Û ä~
'
kZ n }g é£+Ž VzŠ C: {zà ?~ ;ž c
â•  vZ wÎgX ‰„g| 7
¼ b§kZ ?žì t {z ( ì aZ Ð kZž c â• Û c ) ì y‚ M {Š c iÐ
eh

šô…û Ÿø ]û oÊô Ðø×øìø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö æø ðô ^Ûø Š$ Ö] oÊô Ðø×øìø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^³vø³fû‰ö"
y4 " ýÐÖô^ìø çø âö ^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^vøfû‰öæø Ôø Öô]ƒø àønû eø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰öæø
or

ÆŠ Z®Å] ‡‘̂i ~g ‚—Zy4 Ô ._ÆŠ Z®Åt‘ã • M ~g ‚—Z


no

Ô._Æ Š Z®Å] ‡‘ ~g ‚ yxgŠÆ y• M z }i vZ y4 Ô ._


Û Za J
äâ • Š ! Z {zÃT._ÆŠ Z®Å] ‡‘~g ‚kZ ä³×# Ö] á^³v³f‰
Ñ M$
w.

ÏZDä×# Ö Ÿ] äFÖ]ŸEgzZ b§ÏZ Dä×# Ö ‚ÛvÖ]EgzZ b§ÏZ D†fÒ] ä×# Ö]E gz ZÔì ÑZz
X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ {Zzg ) b§ÏZ Dä×# Ö^eŸ] éçΟæ ÙçuŸE gzZÔb§
ww

Z » ä™Ýq [ Z N {Š c
b§Ti§q iž Zƒ x¥Ð V(u VâzŠ yZ ( ô= )
á p ÖZ,ZB‚Æ kZžì Ìti§F
Ž N YØŠ™ï• Z b§ÏZì ™f ] Ò
y‚ M q
Xì c  g—~ V(uVâzŠ Ñ!
eä~ ÑŠ6Š Z®‹ Ò
zgqž 6Xƒá Zz 䙪
gzZì ~Š (F Å™f ]Ò~V(u‰ä ~  vZ wÎgŠpžì Åp
g pÅ]!
t VŒ
} à`Ò " ǻ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³fû ‰ö"iŠÎ: Zizg ä~
 \ M~Tì _g*g u{z„d ŒÛ
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
kZ {Š™e ñ ‡z ! Z0Ä]|=Z Ôì ð‹ ~ŸpÅäYG s çÆVƒk
Zzg Åm ÃáZz

yZX ǃ: 9¦Ù 'Ïh
C I*
c
ÔÅ™f] ÒÐ g ñk
uÅt  u
Ž ]|à Zz¬ÐkZgzZÔg
gzZì Ìti§y‚ M {Š cZ »ä™Ýq[ Z N{Š c
iq ižìt ÝZgŠ ¬ægzZY A »V(uVâzŠ
Ü z {Š c
ÌÐ b§kZ {z Ô Ã™: rg É i cvZ™fÐzz Å] ÑqmºLZŽ vß{z™m{
™Ýq[ Z N Z (
X •M

rg

™fÃÏ0 LZÑ»¿T ;žì c
i KZgzZí! Û ~ŸkZ ä ò vZ à z {•
â• á ]|
Q[Z NsÜЙfÑ »TgzZÔì k
~zy

.o
*
¦ * gÆ
™g (Zi§»™f ]ÒÃkZƒ‰g~8
yZž‰Vƒ FWzgzZ ëÃ{Š c
iÐ p Ò~sŽ ’ e *
™[ NZ »™f ] Ü,ZÃkZƒ*
™Ýq

at
X •gÃè~V(uVâzŠ
y
ida
ukZ Å ñ m‡z ! Z0Ä]|
 ~tÇž Zƒx¥Ìt Ð g
Â` Zzg » Ä~~
 vZwÎggzZÔ¸D™wEZ} mòc
ÃyZ ä~ VTcÑkZ] Z|‰på7
eh

ÅÏZÝZgŠ ÄÉ Ô7t• Û ðÃ~g Ñ=g fÆVâ ZŠÆÄ~kZžìCÙ ªX cÛ 7IÐ kZ


â•
1x »Ð 0gzZ ] åO]Iä V,Zµš ì c Û®
Šg Z Œ ÃÄä ] Z|XXì ^™gzZ Cc
$ ¹F
or

X ( 52@ •Zsg ç)ì


41mÔ5¢Ôg
no

:¤Å"7
g !
ÎΙf]Ü
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ǻ‚( qø àûÂø äô nû eô]ø àûÂø èøvø×û›ø oûeô]ø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àôeû ÐvF‰û]ô àû³Âø
w.

èöß$røÖû] äö Öø kûføqøæø æû ]ø èøß$røÖû] Øøìø•ø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ Ùø^Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o³×$ ³‘ø
ww

èõ ßøŠøuø ÌôÖû]ø èøñø^Úô äÖ äö ×# Ö] gøjøÒø éõ †$ Úø èøñø^Úô ǻ‚ôÛû³vø³eôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö Ùø^³Îø àû³Úø æø
Ùø^Îø ‚ºuø]ø ^ß$Úô Ô ö ×ô ãû mø Ÿ$]ƒø]ô äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø èõ ßøŠøuø ÌøÖû]ø àømû†ô³ŽûÂô æ$ ^³Ã÷ ³eø …û ]øæø
oòönû rôiö Ü$ $ö Xäjû×øÏø$û]ø Øõfø qø o×FÂø kûÃø •ôæö çû Öø lô^ßøŠøvøÖû^eô oòönû rônö Öø ÜûÒö‚ø³uø]ø á$ ]ô o³×F³eø
ÜÒ^vÖ] å]æ… ä́jô Ûøuû†ø eô Ô ø ÖôƒF ‚øÃû eø h% †$ Ö] Ùöæø ^_øjømø Ü$ $ö Ôø ×ûjô eô gö³âø „û³jøÊø Üö³Ãô ³ß$³Ö]
kŠZg—: ofâ„Ö] än× å†Î]æ k×Î gnƆjÖ] oÊ]„Ò •^߉Ÿ] xnv‘ Ù^³Îæ
ŽgzZ ÏñYƒZ Zz¼  c kZ¾ ä×# Ö Ÿ] äF³Ö]Ÿ¿Žž c Û Š•
â• á g Z ä~

yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ù äaÄÑq
èV)g ZD Z c kZ Çñ 7
û%Îå‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³eû k
ö ¿
Ö ª) Ìðà Â~ ª
#  q +Z ~
 vZ wÎg c ñ ôX ÏN Y
Hn²ä/
‰) cÛ ä~
â•  g—( Ï•g „̈¸ V)ž ) Yƒ 7uh( ~
ZžÐN M™á V)âZ òŠ M ‰ÔVƒ: VYgzZ fƒ uh ÌQvß
¤
ƒ x³» {z ~¨£Æ VzÅvZ pX ñY [Š {z ÂN Y ~ŠÄg 6h N

rg
Û ~ŒŠÐagzZØg KZQ:ó •
XÐN â • á ÿO E
7vZ%ZX ÏN Y
Ö ªžìt È » äYƒx³»gzZ äY [Š ~¨£ÆVzÅvZ ( s )

.o
~#
«?Ž ä!ó °ÿO E
7vZž ǃ' õgzZc_Ì»qkZ V; zX ÏN Yà ÂV×Z'gzZ V)V˜

at
Z »qC
q Ù Xì ðƒÅ «Å„vZqC Ù k0 Û
Æ}ÈX H ZŠ Z]HgzZ H ZŠ Z hH »yZ‰ðâ •

y á g Z» ~
oFÚ¡ø‰ö Ø( Òö o×FÂø xöfô’ûmö:ìŠ •  kŠZg—çOXì * ƒc_»5ZŠ Z ÅhkZXì h
ida
X èq^Ú àe]æ •¨]•çe] å]æ…æ k×Î Ü׊ÛÖ] èm]æ†e éçÓŽÛÖ] oÊ!&ömû‚ôvøÖû]ø èºÎø‚ø³‘ø Üû ³Òö‚ô³uø]ø àû³Úô
ì ~g u~uzŠXì @ ƒZ Zz‘œq Z6 ~ åXH Ù ÆòŠ MC
O3gzZ hŽC Ù Ã ðC Ù žìt È»T
eh

Ù žì ~gz¢î%Of Æ kZ X • hŽ ( 360) B‚Î&~ òŠ Mž


Z Ð s§Å hŽ C
‘œq
 q/xÆäY%ŽˆÆäÎä:ó •
âui ZQ ¶ª á \¬hž~]Æ]!
kZ ªX} ™
or

g—Xì ‚ g yÉ Ü ¤ Åä™: Zizg ºœãZ Hn²ä/ ñ ôX ;g Ý ‚ 9žC


Ù gzZ ŒÏ0
i
Ù Ôì ‘œÄC Ù cÛ ä~
no

Z ä³×# Ö Ÿ] äF ³³Ö]Ÿ Xì ‘œrC


I†fÒ] ä³³×# ³Ö] Xì ‘œIû%q â• 
nkZX ñZ™g Ñ] ‡œÐ¹n¾Xì ‘œbŠ U»qà Zz¶Š1ËÐ3 ZgXì ‘œ
w.

ä3{z´ÆkZXì yÒ»yZ•?ÅvZŽ~] Z f KZ ÅòŠ MÐX•g Š q Z ÌgzZÅ


× {z • Cƒ x‰
Ü zC
Ù ?ÅvZ Î0Æ x Zg M z s
J
@136 Ô™f ÿL & c)X VZ'
'
h  Zg Å

ww

X ( 137

ñ ˤ
:¤Å™f‹Ü}uzŠ¼gzZÒ
lº^fø Ï( Ãø Úö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøzø†ø ³rû³Âö àô³eû gô³Ãû ³Òø àû³Âø
M {zžìtzz ÅkZ¸D™g (ZÃVzq yZŽ Ìñƒ T eq ãà +Zà *Š x?ZmyÑ]|
Å]y 1C
X ¶C™:…¸ÃyZ *ŠgzZ¸D™{°‡!
Ì~g »
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
&º×F$ø è÷vønû fôŠûiø áøçû %ö×F$øæø &º×F$ø èõ eø çû jöÓûÚ$ éõ ç×F‘ø Ø( Òö†ø eö •ö à$ ãö ×öñô^Êøæû ]ø à$ ãö ×öñô^Îø gönû íômøŸø
PžìŠ • á gZ» ~  kŠZg—:êé†ø nû fôÓûiø áøçû %ö×F$ø æ$ ĺeø…û ]øæ$ é÷‚ø³nû Ûô³vû³iø áøçû ³%ö×F³$øæø
ÛC
n•Ù ž•t {z @
ƒ7Š Z%*
ÑZzì »X• ,Z ( ] Ü )á Zz ä Mú
ܳ³³×³³³³ŠÚ å]æ… )º ZvZû%34vZ:ZÔû%33vZy4Ôû%33ˆÆi ú
Ü×ŠÚ æ ‚Ûu] oÖ] ÄÚ^rÖ] oÊ o›çnŠÖ] å]ˆÂ æ é³ç³Ó³ŽÛ³Ö] o³Ê o³Ê]„³Ò

rg
‚ß ð]•…‚Ö] oe] à h^fÖ] oÊ æ ÌÖÖ^e XäÖ ÜÎ…æ oñ^³Šß³Ö]æ p„³Ú†³jÖ]æ

.o
X ( oÞ]†f_Ö]
• D Yñ7ˆÆ Vzi útž c
c Û Ðzz kZ Â c
â• á Zz ä M úÃ]ÜyZ ( s )

at
q • áZz ¶Š SgzZ äðŠÃyZÐ "7ˆÆ Vƒk
Z ] ÜtžÐzz kZ c žÐzz kZ
y
H¬»"7û% 34äQ gøÒû]ø äö ×# ³Ö]gzZû%33D 33 èä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû ‰öˆÆ}uzŠ
Š
ida

‚õuû]ö Øø%ûÚô Ýõçû mø Ø$ Òö ØøÛøÃû m$ áû]ø ÜûÒö‚öuø]ø Äönû _ôjøŠûmø ^Úø ]ø XäÃø Êø…ø àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø
eh

Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø Äönû _ôjøŠûmø ÜûÓö×% Òö Ùø^Îø Äönû _ôjøŠûm$ àûÚø æø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû ³Öö^³Îø ¡÷Ûø³Âø
‚õuö]ö àûÚô Üö¿øÂû ]ø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø ‚õuö]ö àûÚô Üû¿øÂû ]ø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû‰ö Ùø^³Îø ]ƒø^³Úø äô ³×# ³Ö]
or

oÊ]„Ò …]ˆfÖ]æ †nfÓ×Ö ‚õuö]ö àûÚô Üû¿øÂû ]ø †û fø Òû]ø äö ×# Ö]æø ‚õuö]ö àûÚô Üû ¿øÂû ]ø äô ×# Ö‚öÛûvø³Öû]æø
no

Ù^q…^ãÖ^q… Ù^Îæ ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚæ à’vÖ] oÊ å]ˆÂ ^ÛãnÖ]æ ‚ñçËÖ] ij۳q


]!
tÆwZÎg•ª cÛ Š•
â• á g Zû%q
Z ä~
 kŠZg—: x³³nv³³’³³Ö]
w.

ì x *
»h N q Û
ZÆ{gëÜæŽ )uZ: Zizgžì 7(Z ðÃÐ ~?Hðâ •
Ü ¤yÃÅkZvZ wÎg c
g‰
ž )ì ‚ Hn²äñ/ôX }™ 1™¿'
Z'Å (
ww

Ü ¤¿C
g ‰
‚ Ù cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g—X ( } ™¿'Z'Æ h N } (ãZ
Ðu Z[ Z N » ä×Ö] áø^vfû‰ö ž c â•Û Š•
á g Zì ]gßHÅkZ Hn²ä/ ñ ôì
îNÏÉZÔì {Š c
iÐuZ » ä×Ö‚öÛûvø³ û øÖ ]Xì {Š c iÐu Z » äö ×Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸøXì {Š c i
Xì {Š c iÐu Z » çE .M·Q R
ZgzZì {Š c
: Hh N q Ù Ð ~ VÞyZ ª ( s )
iÐ h N uZ [Z N »Tì (ZÝC
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
gzZVâ • M}g ‚ ä×Ö‚öÛûvøÖû]ø ä×Ö] áø^vfû ‰ö žì c uXì {Š c
M~ g iÐVzh N ,ZÄx¥
SŠ M [ Z N » 䳳׳Ö] áø^³³v³³fû‰ö žì c
gzZì zi Z F ZX •ïŠ½Ð[ Z NÃV•i
u q
M~g
g—~g uq Zì 6ÃyxgŠÆ}iy• M †føÒû]ø äö ׳ÖZgzZì 6ÅkZ ä×Ö‚öÛû³vø³Öû]ø
Ù = †û føÒû]ø äö ×# Ö] ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ä×# Ö‚öÛûvøÖû]ø ä×# Ö] áø^v³fû‰ö žì Š
ÐqkZC á gZ » ~
HÜŠ •  kŠZ
Å *Šž Zƒt Èn kZì À
6Vzq x ÓÅ *Š[ ë MgzZ X†[ ë M6Tì [8{Š c
i

rg
ÂVzŠ™ ay
 ÛZ
W ZzÆvZ *Š „~g ‚žìt Š Z%ž•D â •ò 5Xì [8{Š c
iÐ Vzq~g ‚
X ¸ ìg Yá p=6ªðZƒ x?ZmyÑ]|ž• ë • [8{Š c
it ÌÐ kZ

.o
yÑ]|ä T Zƒg ¦
6$ Z Ôg ·zŠH{)z ÷ZzXgzZ¸ ñƒGt‚6\ M } 0
¬q 6

at
Z~)ÜqZÆðñž c
q Û Š•
â• á g Z ä \ M Åp°ÅžxÀgzZ ±Ýz kZÆ x?Zm
1C
y ÄgzZ Ç ñYƒ +otžì hZÐ o }g ‚ÆŠ î ZŠ 0 yÑ Ä
ì q à Zz•g ¹!
ida
X ( 141@
140™fbc)

»>~EŠgzZV)kŠkŠ6 ZÆ]¤
Zq
swq
eh

:{g ñ
or

Ùø^Îø àûÚø Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köøÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †øz ÛøÂö àô³eû] àû³Âø
no

Íõ†û uø Ø( Óöeô XäÖø kûføjôÒö †û fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø äô ×# Ö‚öÛûvø³Öû]æø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû‰ö
oj#uø äô ×# Ö] ¼ôíø‰ø oûÊô Ùûˆø mø ÜûÖø Øõ›ô^eø èô Úø çû ’öìö oF×Âø áø^Âø ]ø àû³Úø æø lõ^³ßø³Šøuø †ö ³ŽøÂø
w.

ǻ†ôÚû ]ø oûÊô äø ×# Ö] •$ ^•ø ‚ûÏøÊø äô ×# Ö]•ô æû ‚öuö àûÚ( ‚) uø áøæû •ö XäjöÂø ^Ëø•ø kû³Öø^³uø àû³Úø æø Åøˆô³ßû³mø
oj#uø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø Ùô^føíøÖû] èô Æø •û …ø oûÊô äö ×# Ö] äö Šøføuø è÷ßøÚô ©û³Úö æû ]ø ^³ß÷³Úô ©û³Úö kø³ã$ eø àû³Úø æø
ww

äô ×# Ö] áø^v³fû ‰ö¿ŽžìŠ • á gZ» ~  g—:çt…ô^íøeô ‹ønû Öøæø Ùø^Îø ^Û$ ³Úô tø†ö ³íû³mø
V)kŠ~á$ Ù ñ 7†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø äô ×# Ö‚öÛûvøÖû]æø
ÆswC
Lg ~×Æ vZ {z ì @× Å h*
™e ~ } × Ë¿Ž gzZ Ï Ž
Zw¦ÑgzZ )} ™lg \~ ZwËÅvZŽgzZ} ™:/ÂÐ kZžJ
Z
 Ôì
Š%ðñË¿Žgz Zì @
yc 6]gúc ™¨£ »vZ {z ( ƒ `g q~YÆ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÐyckZžJ Ö ª{zñ0
VŒÇñYH{~ Ù^fíÖ] èöÆø•û …ø yŠÆ# !
¼³‰æŸ]æ †³nfÓ³Ö] o³Ê o³Þ]†³³f_³³Ö] å]æ…)ì YòÐkZ b§¾gzZ†
•¨]•çe] äq†ì] k×Î ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ]„Ò xnv³’³Ö] Ù^³q…^³Û³ãÖ^³q…æ
X ( änÊ xnfŠjÖ]†Òƒ áæ‚e
Zì ˆ0Ë~g ø · M e
¸g1• 6tëž• BëÃq q ×Åh*
(s )

rg
ÅvZVƒ4ZŠ~×ÆvZÄÑì wZÎ » Kg 0
1ƒ[ ‰ »kZƒWZg * ì ~g ZŠs§ÅVzg ZŠ
Ìt , ™]jgzZ Ã: uIÃá Zz ä™h* Å ~gŠ Z'
kZ ë7̼ ~«£Æ] ! _

.o
,™¨£ » kZ ƒ ÑZz ä™ Z9c_ ZuzŠ ðÃ6kZ¤
ZÐ ,™e Ù É7
×ÅkZÐ b§C

at
ì ¸ HÐ,™Šæb§C Ù ÅkZÐ,™—AjÆkZ ÅÙÈÔ HÕÅ~gaä„  zŠ ËÐ
GG !
y
{óÅVzuzŠÃxs Z LZ c
E ©
•D™õëB‚Æxs Z6ÏZÔ ~g ZgŠì ¸Ô öW |3 »yZZ}g ø
ida
ÃË6G
îG4}“¿Žžì ~ g
0E uqZ • Dƒ?f ÌŠpVŒÆvZgzZ• D™x * Ì~
$
KZ6 ÕžìtŠ Z%Ð ÖËì ~ g u ~uzŠXì 7Ð~ë{z} ±6Öc ñš
eh

 ÛÆVÍß5Ž ì A{z wFZ G


gzZ ~ngŠ¾X ñYƒ ¦Ð {)z 3 î”EŠgX } ™Šæ Åx ¸
~*Š ` M Vƒ_0
! Š™{ÃVÍß, Z~Tì(à Zz¶Š e
yc6Vâ ›Ž ÇñYc f Z
or

Ù ðƒ ½Ð y!
Ã] !
C ŠÈ™½ì ;eŽ 0Æ¿TžX ì @
 ÀÔ c
iZ ƒx¥~uu¹
no

Ã}uzŠ™5'! ž7b§Å *ŠƒxƒÑŽ „zÌ]ogzZ Ç} 7*


KÑgzZ ã—[l U
™"
á gZ » ~
‰òŠ Mžì Š • Ü z kZ ñY c
 *™Ñ •HgzZ å ¹ Hä ëφ@ M ‰ Š Z™g

w.

Z X ì @
q Š N ~ 3Ðzz Å kZ p@
Y c ™7ÌZz6ÅTì mï (ZÐ y!
i x¯
!òŠ Mžì ~ g
âZÐzz ÅkZpÐ ,7| Zg f vßžì HÐzz kZ sÜ]! u
ww

ÅVî 0
l»Åy!
iž cÛ Š•
â• á g ZQ X ì }iÐ y• M gzŠ Îì @ Š N ( ~ 3 )gzŠ
Y c
kZ¬Ð ä%Šp {z} zÑŠg ¬Ð { k
{k ÃË¿Žì ~ g Zì J{Š c
uq iÐ l»
KZ ñ& œ–1Z ]|ƒ [™/Âg …k Ð Tì Š Z%{k Û£
{zž• D â •ñ Z x â ZX ì @
ƒ 2~
• ~$ åOC&g• gò å»E
5.ÅZ0ZX • D 7~ VÆh ëª
z$~¾ž¸ q™ñÃug Iy! i
•‚rÞ ÌnÒ ä×Ö] Ù牅 ^m ØnÎ ÜÓÞ^Ûm] ]æ • ‚ùq Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù ^Î Ù ^³Î 鳆³m†³â o³e] à³Â 1C
D‚Ûu] å]æ…Eä×Ö] Ÿù] äÖ]Ÿ ÙçÎ àÚ ]æ †%Ò] Ù^Î [^ßÞ^Ûm]
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û ì ]!
ðÃ=Ñ äâ •
Ž 7x¥(Z Â{ k Ü zÆwÙZ• ¹ @
H Y7ä ËÑ äzg‰ gzZ
Š 4
XƒJq ÆvZ {zgzZƒŒ~uuä~ÃTƒˆƒ+Z]! ðÃVƒ@ zg6kZƒHä~
Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø ozôÛô×ø‰ûŸø û] éø‡ø †û ³eø oû³eô]ø àû³Âø
áû]ø ‚öãø •û]ø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×Ö#] Ô ø Þø^vøfû‰ö ‹ô×ô rûÛøÖû] àøÚô Ýøçû Ïöm$ áû]ø•ø ]…ø ]ø ]ƒø]ô ǻ†ôìô^F³eô
Ô ø Þ$]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø غqö…ø Ùø^ÏøÊø Ô ø nû Öø]ô höçû iö]øæø Õ
ø †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô «³Ö$

rg
oÊô áöçû Óömø ^³Ûø(Ö éº…ø ^³Ë$ Òø Ùø^³Îø 1–FÚø ^³³Ûø³nû Êô Xä³³Ööçû ³Ïö³iø kø³ßû³Òö ^³³Úø Ÿ÷çû ³Îø Ùöçû ³Ïö³jøÖø

.o
Ð>Z  ž åt~pÑ/: â iíZw©» ~  kŠZg— V‹ô×ô rû³Ûø ³Öû]
Õø†ö Ëô Çûjø‰û]ø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô «Ö$ áû]ø ‚öãø •û]ø Õ ø Þø^³vø³fû‰ö Â0Z
ø ‚ôÛûvøeôæø Ü$ ³ãö ׳Ö#] Ô

at
 g—w©» ¬Šq
»~ Z· Mž Hn²äËD™ J 7Ônû Öø]ô höçû ³³iö]øæø
y
~uzŠì {g ñ » >tž cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 g—å @
ƒ 7w©t ¬ ì
ida
á g Zt» ~
]Ütžì w®Š •  kŠZg—~kZìgÃèrtÌ~e
Zzg
•¨]•çe] æ èfn• oe] àe] å]æ…) •ñC=äL å Zƒ]|•{g ñ»>
eh

oe] àe] èm]æ†e ^–÷m] änÊæ…‚Ö] oÊ ]„Ò ämæ•†Ú àe] æ ÜÒ^v³Ö]æ o³ñ^³Šß³Ö] æ
X ( Ý¡ŠÖ] än× Ønñ†fq àãnßÛ× é•^mˆe ènÖ^ÃÖ] oe] à èfn•
or

 0Z Ð >ÌZ ~  *™ Ñž ì Š H ÜÌÐ È ñ ¬ ]| ( s )
no

~ÔD™ J 7Ôû nÖø]ô höçû iö]øæø Õ


ø †ö Ëô Çûjø‰û]ø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô «$Ö áû]ø ‚öãø •û]ø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×Ö#] Ôø Þø^vøfû‰ö
1| 7ÃkZ6»Æ>¿Žžì cÛ Š•
â• á g ZX • _7Ð ]Ò~(à ¬Š kZ\ Mž Hn²ä
w.

'!  {z Vƒ ðƒÐ kZ /»Ž ~ >kZ Â} ™


w‰˜À~ ÖWÔ ÏN Yƒ s çƒ
>Âá| 7¬Šq
Z ÏðÃÐ ~Vî ¬Š yZ¿ðä
Zì ¬Š¿XX • D Y„ƒ}™E
gZ
ww

Û Ø%—œttä :ó •
@155Ô™f bc)X • ðâ • á à ¬hX ì Y0
àÜÐ w!

X ( 157

:¤m{Åæä×Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ý


Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø " †ôÒû„( Ö] Øö–øÊû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zõeô^qø àûÂø
Ѓ  X :c â•Û ä~  wÎgžì e ZzgÐÆvZèg' Y]| V" äö ³³³×# ³³Ö]
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X ( zâ 0Zz~ènZ { Zzg )ìæä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ™faZ
VÞƒ  žì Š
c Û ~ Tì _g ¦
â• ¬g u {z à Zz [ ñ +0{ª]| ( ô= )
ñ Y]| ï†fø Òû]ø äö ×# Ö] …æ] äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø gzZèä×Ö ‚öÛûvøÖû]ø …æ] ä×Ö] áø^vø³fû‰ö•ßg etaZ~
à Zz'
 }uzŠÆ½*Šžì ¸§ZzXì Š
gzZVÞƒ cÛ Ý+F
â• ukZ
aZÃä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø~g
èYÔì aZ æä³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ôŸø ×~ƒ
 yZpÔ•aZßVzg etÂ~« £ÆVñ¯

rg
Z LZ6
Xì ñƒng0 äæ ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø
gî:Ìà ¬æÆVÞ¹!
Šp] !
t ~ KÆkZ ÂÔ 7ðà ZÎÆkZì vZ sÜh'Šqžì Ht {È Z

.o
ðc ºz ÑgzZì ìY {z »w¾] Ìx ÓgzZ Ôì {2gzZ u 0 Ù {zžì CY M Š l
Ð Íz ÚC

at
Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø sÜäTn kZ•òiÑ*
ƒ'!  t ~kZƒŠqq
ƒ ÑÑŽèYì F '{z~
@ y ŠÈ̼ƒ
Y¹=g fÆ †føÒû]ø äö ×Ö] …æ] äôö ×Ö ‚öÛûvøÖû]ø ä׳Ö] áø^³vø³fû ‰ö Ž c  {zc
ÍäkZÔ ¹ ä×# Ö]
ida
LZ LZ 2ì $ª»½ÅVz9ƒ  nÏZgzZì yZZÝ " ö ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø", i Z {z´ì
Ð \¬vZÆ hñÐ s§C٠ûgzZsÅí! žì t · Z c Í6kZ » 5ßgzZ ò6¯ Å/Š
eh

uq
wÎg~g Z n ÏZXì @ ñ{Š c
ƒ™f » ä³×# Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø ÝÏZ W  ~ä™hZz
iЃ
Š¬»]ÒÅ æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø ÝkZ nƶŠ ¹F
c gzZ ä™{ i @ ~»ÃªãZZ ä~ 
or

C1
X ì
no

äø ÖF]ôŸø XZ‚fû Âø Ùø^Îø^Úø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
oÖø]ô oø–ôËûiö oj#uø ðô ^ÛøŠ$ Ö] hö]çø eû]ø XäÖø kûvøjô Êö Ÿ$]ô ä́fô×û³Îø àû³Úô ^³’÷³×ô ³íû³Úö äö ³×# ³Ö] Ÿ$]ô
w.

cÛ ä~
â•  wÎgžì e ZzgÐ{ñk Ù 1Z]|: †ø ñô^føÓøÖû] gøßøjøqû] ^Úø •ô†û Ãø ³Öû]
C
ÆVâ • M ˜iÑnÆkZ " äö ³³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³³ÖF]ôŸø "¾ ÐmÜ ZÆwŠ {ÈŽ
ww

òŠ M {zªÆ X Ç‘ ðAXF
(J
ÞZ l²Ý{zžJ VŒ ÔÐ N Y Á} i ZzgŠ
X ( ~ènZ {Zzg )ìg ÇÐVƒk {L
Zžì ˆÅyÒt¤Sz¤m{q
¤ Z Å äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ý~g
ukZ ( ô= )
{Z'
Ýt ÂñY Hx ÈZ » vÐ Vƒk } (áZz ä™gzŠÐvZgzZ ñY ¹Ýt Ð mÜZ
 ö:X Z l²„
Å
~g u ~uzŠq
Z Å„ ~èF
gzZì @ (J
Y Zi ZâÐ q=m{gzZ Ôì ! ðAXF  Zg
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
vZgzZÆ äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸÝ
ø Väô nû Öø]ô “ø×öíiø oj#uø äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô XZh^røuô ^ãø Öø ‹ønû Öø ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸøæø Ôì
Æ VÞ}uzŠÆvZ™fž Zƒ x¥þ ì ! ðAXF ( k0 ÆvZ J¦Ýt 7[s ðÃyxgŠÆ
Xì ¤SgzZ¤mºq
Zt ÅÝkZ~« £
•mZpй~"æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"ž•D â •
Û ~"¾]ZvZ› " v
ò Z à z{ •
á ]|
™ »ÌÃëuÑ{zžìt ¤ { ~uzŠXì ꊙ »Ã£uÑ{zžìt ¤{«X
gzZÔì @

rg
Û zÄcw”Æ™|
»[Œ syxgŠÆÞZÄcgzZÆ}È{zžìt¤ { ~Š
 ÎÃ] !
Y0=g f

.o
Xì @
Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pz( …ô‚ûíôÖû] áô ‚ô³nû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø

at
^mø Ùø^ÏøÊø ä́eô Õøçû Âö •û ]ø æû ]ø ä́eô Õ ø †ö Òöƒû]ø ^ò÷nû •ø oûßôÛû×( Âø h( …ø ^mø Ý¡øŠ$ Ö] äô nû ×ø³Âø oF³‰ç³Úö

y
^ò÷nû •ø ‚ömû…ô]ö ^ÛøÞ$]ô ]„øâF Ùöçû Ïömø Õø•ô ^føÂô Ø% Òö h( …ø ^mø Ùø^ÏøÊø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø Øû³Îö oF³‰çû ³Úö
ida
àønû •ô…û Ÿø û]æø pû†ônû Æø à$ âö †ø Úô ^Âø æø ÄøfûŠ$ Ö] lô]çø ÛFŠ$ Ö] á$ ]ø çû Öø oF‰çû Úö Ùø^Îø ä́eô oûßô ’% íö³iø
:äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø à$ ãôeô kûÖø^Ûø Öø èõ Ë$ Òô oûÊô äö ×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿøæø èõ Ë$ ³Òô oû³Êô àø³Ãû ³•ôæö Äø³fûŠ$ Ö]
eh

ž cÛ yÒ ä ~
â•  vZ wÎgžì e G1Z ]|
ZzgÐÅvZ èg ~g}
Ãí[g}÷} Zž Hn²~g—Æ\¬vZ ä x?Zm ö\ñ W ÑÆvZ
or

N ~=g f Æ Tž ¹ c ) Vz™™f Z¾~=g f Æ T â • Û ½ÝðÃ


no

ž Hn²ä V,ZX z™ ¹æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø ö Wñ} Zž cÛ ä\¬vZ Â( Vzg å


\
â•
Ž Vƒ LeÝ{z Â~ Ô • ë }È „}g ‚}¾ ÂÝt [g}÷} Z
w.

Z : ö\ñ
y• M V‚¤ W } Zž cÛ ä \¬vZ ?N C „=Ð ¤S\ M
â•
Z ¥i V‚gzZ ì ~Š !
q M Å Vâ • M Ð T]Ñ» ƒ  {z ZÎ}÷gzZ
ww

yiz » æäö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø Â~} ÷}uzŠæ ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø gzZN Y¿g~} ÷
E3Å
0OkÅZ bÑ °~ ðšE
X ( îE Z { Zzg ) ǃ{Š c  yZ
iЃ
Û 6¯ ÅkZgzZ åmm{Ž »›gzZ ÏÈB‚Æ \¬vZÃx?Zm .ñ( ô= )

½Ým{ ðû™f=žÅ ¬+ZÐ \¬vZ ä VrZÐzz ÅkZ ¶éZp CgŠŽ ÅàS
ˬ+Z ~÷ž Hn²äV,Z왯ZaZŽ c
C ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿø ÃyZä\¬vZÔñYcÛ
â•
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
gzZ7zgŠÅkZxÀ» ä³×# Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿø ÝnºZX ñYZi Z â„=ÐTì nÆÝm{
c
z}i|Å ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø œŠ 0[ snÆyZ~}g !
CÃyZ n kZ Š ÆÑ
LZ ä kZžì)¬Øg Å\¬vZtì ~g ¸gzZ Ë{Š c i~«£ÆE]Ñ» ~g ‚Åy• M
+Š“
ZT¾ì ~Š ™ ðAXF
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ÝðÃÌnÆÆ%zY m Ù ö W Út=g fÆVz9
( ÌÃò ¬C
¯ŠgzCZÃu 0
c 
ÝkZžì ¸]» ~0 Ú·" kZXì 7•
zZ} 'gzZ Ë{Š c
! iÐ ä³×# ³Ö]

rg
X ñYH쇂Zgm{Ð\¬vZ=g fÆ]ÒÅkZgzZÔ ñY

'
zÑm{Å© ÂÝ

.o
:•

at
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø Ùø^Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
(†õmû‚ôÎø oòõ nû •ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ô ö ×ûÛöÖû] äö Öø XäÖø Ôø mû†ô•øŸø Xå‚øuûæø äö ×# Ö]
y
ida
èõ ßøŠøuø èöñø^Úô Xä³Öø kûføjô Òöæø hõ^Îø…ô †ôŽûÂø Ùø‚û³Âô Xä³³Öø kû³Þø^³Òø éõ ³†$ ³Úø èøñø^³Úô Ýõçû ³mø oû³Êô
oj#uø Ô ø Öô]ƒø XäÚø çû mø áô^_ønû Ž( Ö] àøÚô ]‡÷ †û uô XäÖø kûÞø^Òøæø èõ òøn( ‰ø èöñø^Úô äö ³ßû³Âø k³nø vô³Úö æø
]| Väö ßûÚô †ø %øÒû]ø ØøÛôÂø ºØqö…ø Ÿ$]ô ä́eô ðø ^qø ^Û$ Úô Øø–øÊû^øeô º‚uø]ø lô^mø ÜûÖøæø oø³ŠôÛû³mö
eh

äö ³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô øŸ ¹iŠÎäTc â• Û ä~  wÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z


C
or

†mû‚ôÎø oòõ nû •ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö ³Öøæø Ôö ×û³Ûö³Öû] äö ³Öø Xä³Öø Ô


ø mû†ô³•øŸø Xå‚ø³uûæø
Û Ô7Ó‚q
ÏZ ðZz3â • Ñ »kZ ðÃÔì ñ Z {zÔÆvZ ZΊqðÃì 7)
no

Ù gzZì ö*ÅnC
xÝkŠ {z Â( ì ]gŠÅkZ6qC Ù nÆÏZgzZì Å
ÅkZgzZ ÏN YèV)ÎnÆkZgzZ ǃ •»[ Z N'Z'
Æ䙊 Zi M
w.

úÆ y-J á yŠ kZ nÆ kZ ¿t gzZ ÏN Y ~Š™"Vc


x • g »ßÎ
ww

òŠ M kZ ñZΠǃ: aZпÆkZ¿»òŠ M ËgzZÔ Çƒ=g f »«™Ð


X ( ›z~g ‡Z { Zzg )ƒH¿{Š c iÌÐkZ äTÆ
ztÆkZÐT솟ZgzZ¼6ö ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø Ý~T© ÂÝtG( ô= )
ukZž Aì •
~pÑg gzZg;Zx„ Ú Zì Cƒs
'!  ŸzgzZ ô=h
'× Åy*µ
ÅV(u+ZÃVÍ߉X ÏñY M ~}@xƃ
 ëqtvZ Y ¶
ZˆÅä%X ì Š
c
C
;g ! 
~Ï0iKZ7ZŠpèÑqX ñYc
C[ Z N Ú Z »ÝË~X•Dƒ] 2zu“~}g !
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
k'–'] Z WZ kpÆkZgzZ Ôì êŠ Î v MÝq
nÆ J Z »Š YgzZ ðZ'
ž ǃ Zƒ/Š» kZ
ÅŠ YíÝk& Z q
Z Zƒ •Ð mïLb§ÏZ • ïŠ ¯ 3ÃV70
 
i ÅVƒz¤ {
gzZ Vâ Z0
g ·z r ! iÆ™gzŠÃV9gzZVK"gzZÔì @
ÃV70 ™x » » ã 0
} Q~äuÃv M Ç¿
~yZ•Dƒ~„*ŠkZ ~g ø ]Z WZŽÆÝq
Zq iÅy̈ZXì êŠ ¯
Z ñƒ†Ð y!
X Lg7Â{Š c
i '»] Zxzò}kggzŠgzZ} (
ÐyZÆ]y
MÆ™„zg¨

rg
:¤m{Å äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû uøøŸ

.o
øŸ]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pz( †ô³Ãø ³•ûŸø ]û oF³‰çû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø

at
Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû uøøŸ Ùø^ÏøÊø oF×eø kö×ûÏöÊø [èô ß$røÖû] ‡ôçû ßö³Òö àû³Úô èõõ Ûø³×ô ³Òø oF³×³Âø Ô ø Ö%•ö ]ø
ZzgÐÅvZèg ~ÄZ .ñ1Z]| Vä×# ³Ö^³eô
 wÎgžì e
Ðíä~
y
ž Hn²ä ~?ìÐ Vâ Z •   Ž Vî CÝ{z»~X c Û yŠq
Z
ida
Ƽ â•
z›{Zzg ) "ä×Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû uøŸø"ì {zcÛ ä\ M N Cgz¢ ]
â• å |V;
X ( ~g ‡Z
eh

 íZ •
mÜZÝt ¿Žžì Yƒt È » äƒÐ ~ "¼ " ÆÝkZ ( ô= )
or

T ÇñY Hpô~ ¼ »[ Z Nz̀Z · "ÆÝkZ nÆkZ Çñ7B‚Æ


 {ífgzZ: Z •
tgzZì @
Yc 
VZÐ Vâ Z • Ä (z~]y
pô6V´ñÆ]gz¢ž 6 Çn VZ {Z M {zÐ
no

žt ªX ì *
C 7 zgŠgzZ ÑsÜÅÝkZÐ ÂkZ A » ~
 g—žì Y Y ¹Ì
Ë ƒ¨+4t c äC˹ÃqËXìC
ƒ$ Ù Žq Ù ZŽÆVâ Z •
ZtÐ~]ZC  
Ƽ
w.

X DZvZz
ww

GN
&L Æä‡S èMð‡¢ ÆäMË ÎM ðQ8MÆäM
wz [nÆ x » ËÅìt È »— éE
z ] ¸Åä™Æ kZgzZ •
Œ
ìd Û „d
ŒÛ ÆkZŽ Èq Ë ïЄvZ'‰
Z ZuzŠ Y™7̼Šp{ÈðÃÔ„ $ Ü ¤
X "7eÐ} È%Æ=ŠæÅvZ * ÑO»®  ¤ZgzZ * M i !
Ð{ k "žì Š HyÒÌt
Ùôçû Îø àûÚô †û %ôÒû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø '
ÐÅvZèg {k  Ù 1Z]|: èô ß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô ^ãø Þ$^ô ³Êø " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû ³uøŸø"
C
Û Š•
á g ZÐí ä ~
N
G
&L äƇS èM ð‡¢ äÆMË ÎM ðQ8MäÆM" ž c
" — éE â•  vZ wÎgžì e Zzg
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X ( ~ènZ {Zzg )ìÐ~¼  íZ • tèYÔz™ J 7{Š c i
oF×Âø Ô ø Ö%•ö ]ø øŸ]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø '
Ùöçû Ïömø " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ" èô ß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô •ô†û Ãø Öû] kôvûiø àûÚô èõ Ûø³×ô ³Òø
ZzgÐ{ñk
vZwÎgžì e Ù 1Z]| VÜø×øŠûjø‰û]æø pû‚ôfû Âø Üø×ø‰û]ø oFÖ^³Ãø ³iø ä³×# ³Ö]
C
 : Z•
¼ gzZì Z FZÐnÆ l²Ž Vî CÝ{zà ?~ c Û Ðí ä ~
â• 

rg
Âì k7ÝtÐwŠ {ÈZ  ) " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ"ì {zÔìÐ~
g Zˆ@Z÷ ( ™ƒg ZŠS Š Ð + Û \¬vZ (

.o
Ç!  * Z KZ ) {È t X :žì @ â•
G3;XE

§
X ( .Z] Zú-Z ° öG Z {Zzg ) Š Û
ƒg ZŠÎâ •

at
àûÚô "{z´Æ" èß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô " Ã " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ"Ý~g ukZ ( ô= )
ìtÈgzZÔì yZÄq y
Z »g Ö ZÆÑÅÝkZÝZgŠ Ìtì Š
cÛ Ì " •ô†û Ãø Öû] kôvû³iø
â•
ida
X DZvZzì ZƒÐÞZl²wz4
»kZ6íž
~uzŠ Å Ñz »gzZ ëz £uÑ b§Tžì Š • á g Z » g§ Y x‰ ( {Z Ã)
eh

ib§ÏZì @ ™WZm{ ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô øŸ Ý~ä™Ýqgâ »ÄczyZZgzZ ä™gzŠ'gz—


Ÿ$]ô éø³ç$ ³ÎöøŸæø Ùøçû ³³uøøŸ"Ýt~½6{Zg ÅngzZ vÐ]Z” gzZ] G  gŠ Ï0
é5{š!ªä™„ i
or

X ( 59@ •Zsg r)Xì ‚


52mÔ5¢Ôg g WZm{ "ä×# Ö^eô
no

:™f »öñ• Z
\¬vZgzZ ¹F ™Š c
ã qzg Ì* ŠG]Ã\¬vZ
Ð" ‚³³u] ‚³³u]" "²] ²]"‰Vñ*
w.

ä\¬vZžì ÅW6kZ ä VÍß ‰Xì [êgzZƹc ±ŸZgzZ ¹F ~›Ð


ww

I
™f »ŠGÌZ cVâ ›:gzZì cÛ 7¬»™fÆ" ‚u] ‚u]" " ä×Ö] ä³×³ÖZ " äÕS5!x *
â• ŠGÌZ Ë
]Ì " ä³×³Ö] á^³³v³f‰"<g¨Zg fXì 7„  gŠ ¦
Ù WtgzZ]!
C tÅyZXì ŠH qzæ
"æxfø ‰û]ø ^³m kö³³vû³fø ‰ø"B‚ÆkZ ªì @
ƒglåכּkZgzZìDZs pÔs pÉ îE 0µ%
I
¬ŠgzZ Z0
sw~‚f ÌB‚Æì "vZ " Â] Z f ÌZ ÕäS5!ŠGÌZ b§ÏZì @ â {æ7÷
Y *
^Žì szczg•~y!٠㽃
iC  tgzZì @ à ¬ŠzZ0
YHsv ~p ÖZ ~OªgzZì Cƒ

"vZvZ "b§ÏZì @g å™È "ò Z ò Z "gzZ "1Z1Z "Âì @
g åЛc
ì ‡â qðÃÐ\ !

yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
½ÃwŠ}÷Ð ÑKZvZ c }÷›KZvZ c
}-Z e~J žì Ht ~ÝZ ÌÑZzì
ì @ Š™™fÃY Z‰LL~)Z]~[²Ä ¯2Xì H "vZvZ "~›„V- c
Yc }Š
t p• Dƒ {)z ti Zg ÔgŠ ‡~ ‚fB‚Æ "vZ "  ÌVŒ Xì Cƒ sz÷¸²
sv
I
X ó Lti ZgvZÔó LÛ{vZÔó gLŠ ‡vZì @
g åV-ÑZzä™™f äÕS5!•D YG

:ÌZÅ™fÆöñ• Z

rg
gzZ äÎßs§Å \¬vZgzZ ¹F
m! Ù ~ Vñ*
gzZ ã qzg™f » x *
C Æ \¬vZµš

.o
Ð o¢Ð \¬vZm»}È Ð™fÆ"vZvZ "x *
u 0 Û
Æ\¬vZgzZì=g f » ÞZ [Œ

at
U
Xì " Ðg Û *
uzy M Œ ™Š c
ÐVñ*
gzZ] ÌÅkZÃ\¬vZgzZì @
Y`@
ƒF

y :]c Û ~}g !
M ãWŒ Æöñ• ZgzZ]Z fÌZ
ida
áøæû ‚övô×ûmö àømû„ôÖ$] ]æû …ö ƒøæø ^ãø eô åö çû Âö •û ^Êø oFߊûvöÖû] ðö «Û‰ûŸø û] äô ×# Öæø
„\¬vZgzZ : áçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø^Úø áøæû ˆø rûnö ‰ø ½ ä́ñô«Ûø³‰û]ø oû³Êô
eh

 •c
ÃVÍßyZgzZ zg å ÐZÐ 4Z : ÔiZ x *
ƒ
ìg™g (Z ~zg ¼~ ( ] ÌgzZ ) Vñ*
Æ kZŽ zhg
or

N 0!$
» kZ d
k• ìg™ ¼ Ž {z •
no

X ( 180Ôs Z²Z )Ð
Ð V:gzZ Vñ* „iZ sÜc \¬vZžìt È
4ZÃ\¬vZ •õ„ hZgzZx *
w.

ÆÞZ‹ÌŽ zŠ hg6wqÆyZÃVÍßyZgzZz™ Zg å
tgzZ•`™g (Z lzg ÅSZe~[!
XÐë  d k{zZwÅkZ•D™V1qZ$ {)zuѼŽ
ww

ðö «Û‰ûŸø û] äö ×øÊø ]çû Âö ‚ûiø^Ú$ ^m$]ø ½ àøÛFuû†$ Ö] ]çû Âö •û ]æô]ø äø ×# Ö] çû Âö •û ] ØôÎö

ñ 7Z > §c,
äq†ì] æ äm]‚fÖ] oÊ ]„Ò äq^Ú àe] æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ] äq†ìZXX XX XXX :žì ~kZwzZ¢/ 1C
ÜnÃÞ çe] äq†ì] æ xnv‘ ofâ„Ö] Ù^Îæ å^q†ím ÜÖæ •^߉Ÿ] xnv‘ Ù^Î æ DNTP” (O‚×qE ÜÒ^vÖ] ^–÷³m]
h^Ãnj‰Ÿ] oÊ †fÖ] àe]æ DMP” (S‚×qE ˆßÓÖ] oÊ ^Û³Ò ä³fn• o³e] à³e]æ DMPU” (M‚³×³qE èn׳v³Ö] o³Ê
DMPL ” (M‚×qE èn×vÖ] oÊ ^–÷m] ÜnÃÞçe] äq†ì] DMPM” (M‚×qE
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
zg å™È "vZ "{Zpž¼ VoF³ß³Šûvö³³Öû]
 zg å™ÈÝg c
ƒ
X ( 110ÔLZuZ µ)•ÅÏZ ( ] ÌgzZ )x *
iZ
zx * TÐ "Ýg "Âc
iZx Ózg åÃkZ ÌÐ x * zg åÐ "vZ " Â{ ZpÃ\¬vZžìt È
X •c „ÏZ] Ì
»x *
Æ[g LZgzZ V¡÷nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$føiøæø Ôø e(…ø Üø ‰û]†ô³Òöƒû]æø

rg
zá s§ Å ÏZ ( sÜ) ™ –
Ѓ  gzZ z™ ™f
×O ) ƒ Yƒ
X ( 8Ô ÿ$'

.o
5G5gG
" G 4G

at
©$E
gz Z 䃵 ZÔq éŒG
\¬vZžìt ÈX •ÆäY– Z pÆVâzŠ ÿG4E zZ ÿ5E&
\¬vZµš Xƒgzás§Å\¬vZB‚Æð;~g7™– ÐVÍßgzZz™ HŠ c
Ãx *
u 0
Æ
•D YƒgzŠ8 y
iÆwŠÐg ZƒÆkZì gâgzZwâ r
g »wŠ cðí!{ÈÚC Ù gzZÌZC
Ù»
ida
›Å\¬vZgzZì Ì?Š ÅÞZ ›g Zƒ»x * Æ\¬vZXì @ ƒ Za gâ~ wŠÆ}È gzZ
G
G4&
à Z ÿ5‰E
gzZ ð; àŠ Ô¯º Û Ã{È Ðg ZƒÆx *
 Z• Æ kZgzZì Ì:
 Z (» ±ŸZgzZ ¹F
~
eh

Xì @
YƒÝqx £»vZ

'
!
„Z("vZ " Âug Ix *
»\¬vZ
or

:ì •
á g Z »\¬vZXì •
no

;ìŠ • ' ! „Z ("vZ "Âx * »\¬vZµš


'!
• „Z (VÝ]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû] pƒô Ôø e(…ø Üö ‰û] Õø…ø ^fø iø
w.

á ~(gzZ á Zz Ñ }¾ x *ì
» [g áZz y•
X ( 78ÔÝg )
ww

'!
• á ~(à Zz Ñ~(•Åx Z™ÑZz wrZzf [g—"
„ ~(gzZ à Zz ] ³z y•
CZ f »kZgzZ é$SÀ]Ìzx *
x * '
x ÓÆ•• ! Ù ª é$SiÑ]»'zíx ÓÐ ÏZgzZì
ÏZgzZ žƒC
vZXì ŠŽñ• zí~(c} È~Š c
' '
ÅkZgzZg ZƒÆkZì • !
„Z (éuSS"vZ "Â
Û ‚Š c
X ñâ• Åx *
u 0  ë\¬
LZÃ

Š qZ~}g !
:g Æöñ• Z
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ÃÌ¿» xñ Z™/ôgzZ ] ZŠ •
á g ZÆ~
 kŠZg—0Æ] Z f ÌZgzZ öñ• Z
X k| 7ÌÃyZVŒŠŽñ~g
Š q Z
ž cÛ ä~
â• ZzgÐ ñ{k
 vZ wÎgžì e O1Z ]|
 {z HŠ c
~¼ ÃkZ ä T• x *
} â 'Æ \¬vZ
( ›z~g g ) ǃ4ZŠ

rg
)´Xì ˆ~Š (F
g$ ukZ
s§Åg ZƒÅyZgzZ™fÆöñ• Z~ g '
ò v£Z0Šú+-Z

.o
霆ÏÖ] ÀËv³Ö^³e •]†³Û³Ö] "ž•˜ •Æg ukZ 4
kZÔ " …]†ÓjÖ] ݈×jŠm ÀËvÖ] ០…]†ÓjÖ] à èm^ßÒ áçÓnÊ g×ϳÖû] †³ã¿³e

at
wŠ » yZ Š Z%Ð ¡ ( gzZ ä™ ) Š c
Æ Vñ* u
} â 'Æ \¬vZ ~ g
y  ZŠ c
g Zƒc ¡èYìt)Ðg Zƒ( ¡ ) Ât :ì -7Ð ( “ Å)
ida
X ( 580DmÔ10D¢Ô~g ØZ >•)Xì xiÑ
Üe ZЊñ &0vZ†]|~ G
Zzgsîq îG !Z^Z äòM0Z)´
!ŒZz îG
G '
eh

ñ š ]| " žì c
Æ VñÃw Û V- 0Æ w
â• ñ š ]|~ Tì Å
Ùç³Ï³m ç³³âæ " X¸Tg D ZQ~ VkvÅ)(l¹ZgzZ @ YcŠ™áZj
or

X ( 28D 27mÔ3¢Ô G !Z^Z )X "uZuZ " žDƒìgÈgzZ ‚u] ‚u]


!ŒZz îG
îG G
no


ñ5gßx¤ ñ š ]|Z
6CYÅw  žì ~e ò GZ0Z 2
Zzg ~uzŠ Åt '
ìgÈuZuZ~wqÏZ {zÂ" ‚u] ‚u] ÔÖ]ƒ o³³Ê ç³âæ Ùç³Ï³nÊ"X D Y
w.

X ( 55mÔ3¢Ô G !Z^Z )X Dƒ
!ŒZz îG
îG G
Dg*Ð k0
Æwñ š ]| …
ñ â0‘gzž• D â •
Û Û
ñ i0{z²]|
ww

'
ñ š]| gzZ Dƒìg ྐྵZg ñ
ÂDƒ ìgÈ " ‚u] ‚u] " w
ZŠqªZzwšnÅvZ " " ñÙ¡e ^m ä׳Ö]æ" ë‘
ñ gz
C1
!Z^Z ) X "ì „q
z îG
G
‚u]"žˆƒx¥b§hZ] !
tÐVìZzgyZ X ( 56D55mÔ3¢Ô G!ŒZ
îG
ñ š]|™f » "‚u]
X å™f EZŠ »w
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

"vZvZ "ÌòŠ M q
ZJ
Z Ö ªJ
 σ: ì‡# Ü zkZ
‰
:ƒŠŽñÑZzì
;cÛ ä~
â•  vZwÎgžì e ZzgÐ÷ ñ Z]|
VŒÏñ M 7# Ö ª: " ä×# Ö] ä×# Ö] " šô…û Ÿø ]û oûÊô Ùø^ÏømöŸø oj#u èöÂø ^Š$ Ö] Ýöçû ÏöiøŸø

rg
èöÂø ^Š$ Ö] Ýöçû ÏöiøŸø ;žì ~e Zzg ~uzŠq ZX ñY¹: "vZvZ "~*ŠžJ 
Ö ª :" ä×# Ö] ä×# Ö] " Ùöçû Ïömø ‚õuø]ø oF×Âø

.o
"vZvZ "ƒHŽ6 ¿, Z Ëσ7ì‡#
X ( > ½z› )

at
¹F~yZZ§âgzZ ¹F
ãqzg™f » "vZvZ "]Z fÌZ
y :ìƹc
ida
~ yZZ§âgzZ ¹Fãqzg™f » "vZvZ " ]Z f ÌZ éuSS™f » {ŠGñ• ZžtžÜ
¹F
eh

'ÅkZ Âì @
gzZ»Ð • Î^g Åx * kZB‚Æ›z mÜ Z {È Ž Xì ƹ c
u 0
Yƒg©Ð ÞZŠ c
}ÈgzZì @ wŠgzZì @
Y'ag~VÇZ•ÅwŠ™fgzZì @
Yƒgëb zg
or

Ü z!B‚Æ[g LZ] Yoà ŠgzZ VâÍuÅ


 ë\¬vZX • CYƒ ~g Y‰
›EKZÃ
no

Û ‚q nZ EgzZ›: AZzÅ~
X ( } M ) ñâ •  *™ÑgzZmCo¢gzZ

:Š Z®Åöñ• Z
w.

ÌZ ªx * vZ~ pÇž• ˜ òã ˆgà·*


»u 0 Ññ]|}g !
Æöñ• Z
ww

~g Û Ž •Vz%x *
Š q ZgzZˆy M Œ CÌÆkZ%Z "ä׳Ö]"ì {zgzZÔì „q
ZsÜ] Z f
ò ?v0ZƒqXì @
Qx â Z~ ~g g 9bÑ~g ]Z ìä ã Y ¹öY • ZÃ4Z Ô• ñƒŠg Zz
Ö Z'
Y • Z )} â 'Æ \¬vZžì HÜÐ # ò 0yçgzZ t
» Z}uzŠ ‰gzZ s ò Š ™·0
Û sÜ Âx *
Xì ÅÜÌ”gzZ,ÅyZÐ ]Z|4ZQgzZ Ô• gÃè ~ „ˆy M Œ (ö
Û ~^m{KZtžÆ™{ût0ÆY • Z‰Ð~yZ äb
~ˆy M Œ ò z@ƒqˆÆkZ
Û Y • Z}uzŠ ñOÆyZ Ô• ‰ G äz6gîÆ t é¨G4]IZgzZ ` Z 5ZÉ • 7gÃè
G
„ ˆy M Œ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
„ Û ë ZY • Z} â 'tžì c
 z~g7ÅyZgzZ•gÃè~^ÝZ KZ~ ˆy M Œ CÆwïÐ
ZŽì ~Š
kvZY ¶
X σÜd
Ð ( 200)ÎzŠ ÂHÐ g
Š q Z â»Y • Z CÌÆ\¬vZ ä Y f‰Æ: â i „}g ø
D-o 8
Æ ÄcÅ kZ gzZ ]* ZÄÆ w¾‹ÌÆ \¬vZ ö Y • Z CÌ}g ‚t X A ÃyZ Z Zi
Z Å™fÆà ¬vZ :Ô• } i ZzgŠ
B‚Æ›gzZ Ñ{Èžì Ìt ^-gzZ ì Y~(q

rg
Š q ZPÅŸkZˆÆžkZX ñ¯nz CZÃyZgzZ} ™Š c
sf g Ã\¬vZ=g fÆY • Z yZ
X # 7~

.o
è÷Ãø Šûiô äô ×# Ö á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îøø Ù^³Îø éøz³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø

at
Ð{ñk  Ù 1Z]|: èø$ßrøÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø ]‚÷uô]æø Ÿ$]ô è÷ñø^Úô ^³Û÷³‰û]ô àø³nû Ãø ³Šûiôæ$
C
x * y
Z ª} â 'Æ\¬vZž c
ÎÁq Û Š•
â• á g Z ä~
 vZ wÎgžì e
Zzg
ida
 Z¼ÅyZgzZ HpôÃyZ ä T•
 {z Å“
z ~g ‡Z { Zzg ) Ç ñY~ ¼
X(›
eh

Zzg kZ ”gz Z,ÅVñ*


e Zzg Å®( ô= )
} â 'yZ Ôì „ Ú Z sÜ~ e
Æ ,~ T Ç ñ M ™f » e
Zzg kZ Å {)z ~èFì YvZ Y ¶
Z „ d
kXì ˆÅ7~
or

Ûd
Œ
ëZ Y • Zžì t· Z d ŒÛ 6kZ » Y fgzZ g á X • ‰ G yÒ x *
u ±g • } â 'tB‚
no

Š q ZˆÆ lˆgzZ âèYÔì 7Š Z®~g7 ÅyZt gzZ • 7«~} â 'sÜ


kZ ~ g
¹~ }g !
» kZžì Š Ægu kZ Å ñ{k
Ù 1Z ]|=Z Xì CY ïŠ Z®{Š c
C i¹ Ð
w.

 Z¼ÅyZgz Z Ç}™Š c
{z Ç} ™“ ÃVñ*
} â 'Æ\¬vZ {È Žžìt sÜ ¬ægzZ È
X ÇñYƒ•»]g t kZ {È6h™Y yZ »Vñ* } â 'sܪX ÇñY~¼
ww

'!
Zä±g • á gzZY f~ô=Å " èß$røÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àû³Úø "]Æu 0
u
g
ÄcÅyZgzZ™™̈ _Æë Z Y • Z yZ {È Žžì Š Z Ô• è
HyÒt » kZ Èq
ZuzŠ ÔÇñY~ ¼ ZÄY • ZtÆXÇ} ™¢6]ÌyZ Å \¬vZÆ™Ýq
 {z • ] *
Z ZŠÔÇñY~¼
q  {z ǃZc¿6Vç»ÆöY • ZyZ {ÈŽžì Š
HyÒt Èq
Z
¬Š Ð kZ=g fÆ yZgzZ Ç} ™Š c
Ã\¬vZÐ Vñ* HyÒt È
} â '{È Žžì Š
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
MEE !M
kZÉ Ôì ÅÐ " é£MŠ©L8MèE Q !M" ä ò~g g x â Z X Ç ñY ~ ¼
Q " ô=Å " é˜M é}M 8QR èE  {z Ç}™
kZ=ZÔ•ñƒŠg ZzÌp ÖZÆ" ^ãø ¿øËô ³uø àû³Úø "(Å "Z bø ^’ø³uû]ø àû³Úø "~] c Zzg‰Åg u
u6¯ kZXì Hg (ZÃÏZ Ìä b
È »g n ÏZgzZÔì ˆ~Š ßF
¬ kZ~ÀF Ã ô=
Û » \¬vZB‚Æ]ogzZyZZ {ÈŽž ǃt
} â 'ÆkZ c ä™Ýq Ÿg ÅkZgzZ[Œ
X DZvZz ÇñY~¼  {z}™Š c ÃkZ=g fÆyZgzZá™pôx *

rg
è÷Ãø Šûiô oFÖ^Ãø iø äôô ×# Ö á$ ]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×ø‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø

.o
äø ÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$] äö ×# Ö] çø âö Vèøß$røÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø é÷‚øuô]æø Ÿ$ ]ô é÷ªøÚô ^Û÷‰û]ô àønû Ãô ³Šûiô æ$
àöÛônû ãø ÛöÖû] àöÚô ©ÛöÖû] Ýö¡øŠ$ Ö] Œöæ‚% ÏöÖ] Ô ö ×ô Ûø³Öû] Üö ³nû uô†$ ³Öû] àö³ÛF³uû†$ ³Ö] çø ³âö Ÿ$]ô

at
hö^â$ çø Öû] …ö ^ã$ ÏøÖû] …ö ^Ë$ ÇøÖû] …ö ç( ’øÛöÖû] p …ô^føÖû] ÐöÖô^íøÖû] †ö f(ÓøjøÛöÖû] …ö ^f$røÖû] ˆö ³mûˆô³Ãø ³Öû]

y
Ù% „ôÛöÖû] %̂ Ãô ÛöÖû] ÄöÊô ]†$ Ö] ˜öÊô ^íøÖû] ¼ö‰ô^føÖû] ˜öeô^ÏøÖû] Üö nû ×ô Ãø ³Öû] |ö^³j$Ëø³Öû] Ñö]‡$ †$ ³Ö]
ida
…ö çû ËöÇøÖû] Üö nû ¿ôÃø Öû] Üö nû ×ô vøÖû] †ö nû fôíøÖû] Ìönû _ô×$ Ö] Ùö‚ûÃø Öû] Üö ÓøvøÖû] †ö nû ’ô³fø Öû] Äö³nû Ûô³Š$ Ö]
Üömû†ôÓøÖû] Øönû ×ô røÖû] gönû ŠôvøÖû] könû Ïô ÛöÖû] Àönû Ëô vø³Öû] †ö ³nû fôÓø³Öû] o% ³×ô ³Ãø ³Öû] …ö çû ³Óö³Ž$ Ö]
eh

‚önû ãôŽ$ Ö] &öÂô ^fø Öû] ‚önû rôÛøÖû] •ö æû •ö çø Öû] Üö nû ÓôvøÖû] Äö‰ô]çø ³Öû] gö³nû rô³Ûö³Öû] gö³nû Îô †$ ³Ö]
‚önû Ãô Ûö Öû] ðö p ‚ôfûÛöÖû] oö’ôvûÛöÖû] ‚önû ÛôvøÖû] o% Öôçø Öû] àönû jôÛøÖû] p% çôÏøÖû] Øönû Òôçø Öû] Ð% vø³Öû]
or

‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø ]û ‚öuô]çø Öû] ‚öqô^ÛøÖû]ø ‚öqô]çø Öû] Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] könû ÛôÛö Öû] oönôvû³Ûö ³Öû]
no

oöÖô]çø Öû] àö›ô^føÖû] †ö âô ^¿$ Ö] †ö ìôŸF û] Ùöæ$ Ÿø û] †ö ì( ©øÛöÖû] Ýö‚( ÏøÛöÖû] …ö ‚ô³jøÏû³Ûö³Öû] …ö •ô ^³Ïø³Öû]
Ùô¡røÖû]æƒö Ô ô ×ûÛöÖû] Ô ö Öô^Úø Íö¨ö†$ Ö] ç% ËöÃø Öû] Üö Ïô jøßûÛöÖû] hö]ç$ j$Ö] †% føÖû] oöÖô^Ãø jøÛö ³Öû]
w.

ÄöÊô ^ß$Ö] …^–$ Ö] ÄöÞô^ÛøÖû] oößôÇûÛö Öû ] o% ßôÇøÖû] ÄöÚô ^³rø³Öû] ¼ö³ŠôÏû³Ûö³Öû] Ýô]†ø ³ÒûŸô û]æø
Ð{ñk  Ù 1Z]|: …ö çû fö ’$ Ö] ‚önû •ô†$ Ö] 'ö…ô]çø Öû] oöÎô ^fø Öû] Äömû‚ô³føÖû] pö•ô ^³ãø Öû] …ö çû ³ß%³Ö]
C
ww

x * Z ª} â 'Æ \¬vZž c
ÎÁq Û Š•
â• á g Zä~
 vZwÎgž} e
Zzg
ÅVñ*  Z¼ÅyZgzZ HpôÃyZ ä T•
 {z Å“
y Z ) Ç ñY ~ ¼
àö³³ÛF³³uû†$ ³³³Ö]ë ( 1)ì {zÔ7Šqz´ âðÃZÎÆTìvZ {z( ìt,
á Š !
{• Ç) Ô ö ×ô Ûø³Öû] ( 3) ( y!.) Üö nû uô†$ ³Öû] ( 2) ( ÑZzØg ~()
$e
CZ f ÅT) Ýö¡øŠ$ Ö] ( 5) ( u 0 Û gzZ
.) Œöæ‚% ³Ïö³Ö] ( 4 ) ( Zz3â•
gzZ kle
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û «yâ ZzðZ ) æàÚô ©ÛöÖû] ( 6) ( ì äsÚ
~g7) àöÛônû ãø ÛöÖû] ( 7) ( ÑZEâ•
 ŽgzZÔì Ú CZ f ÅT] ³gz Z„) ˆö mûˆôÃø ³Öû] ( 8) ( ÑZzäâ •
ƒ Û ã˜
s¥k  iÆkZt‘~g ‚ì ]zƒr  ™) …ö ^³³³f$rø³³³Öû] ( 9) ( ì ̈¸6
Û Za ) ÐöÖô^íø³Öû] ( 11) ¸Nì h»kZ ðZ (
äâ • gzZ ðc
º ) †fÓøjøÛö³Öû] ( 10) ( ì
ä™~¤ ]gß) …ö ç( ³’ø³Ûö³³Öû] ( 13) ( ÑZzä¯Ç) o³ñö…ô^³³³føÖû] ( 12) ( ÑZz

rg
 ) …ö ^ã$ Ïø³Öû] ( 15) ( ÑZzÛ{Š c
~g76ƒ i¹»Vƒk
) …ö ^Ë$ ³Çø³Öû] ( 14 ) ( ÑZz
 t ‚ÆTC c
1‡gzZ̈ ¸b§

.o
¬ƒ
hö^³â$ çø ³³Öû] ( 16) ( • [¦gzZ b
~izgÃ Û «[pÆægzZnúË%)
 ) Ñö]‡$ †$ ³³³³Ö] ( 17) ( ÑZzäâ •

at
( 19) ( ÑZz%Å} i ZzgŠÆtiggz ZØg cƒ  ) |^³j$Ëø³³Öû]( 18) ( ÑZz¶Š
y  ) Üö nû ×ô Ãø ³Öû]
¼ö‰ô^³fø Öû] ( 21) ( ÑZzä™;) ˜öeô^³Ïø³Öû] ( 20) ( ÑZz+ Y¼ƒ
ida
ÆËL._Æ!gzZÕKZ žìty• á ÅkZ ªÑZzä™qZ•Û)
Û LgzZì @
( 23 ) ˜ö³³³Êô ^³³³³³íø³³³Öû] ( 22) ( ì ꊙqZ• ™ Za ;~] Ñq
eh

¶Š]³) Ù% „ôÛöÖû] ( 25) ˆÃô ÛöÖûZ ( 24) ( ÑZzä™—ÔÑZzä™-) Äæ Êô ]†$ Ö]


ËgzZ * Û u™} Š]³ÃËÔ*
™i Z• ™ ™zZÃËgzZ —Ã˪ÑZz ¶Šª
f ÔÑZz
or

@ƒÐs§ÅÏZ¼ƒ  tgzZÔì ~g (ZzïÆkZ bŠ Z¤ ~ª è…Ã


no

( 28) ( ÑZzÚ Š¼ƒ  ÔÑZzG ¼ƒ  ) æ†nû ’ôføÖû] ( 27) Äönû ÛôŠ$ Ö] ( 26) ( ì
gzZÄ®) Ì æ nû _ô×$ Ö] ( 30) ( s »Zzw°0ZuzÇÁq ) æÙ‚ûÃø Öû] ¸N29) ÜÓøvø³Öû]
w.

( 32) ( ¸! Ù ) †ö ³³³³³nû fôíø³³³³Öû] ( 31) ( ì Ú CZ f ÅTx™z¯


Ð] !
C
( F
'zvg )
Ѓ ÔÑZzÑ~() Üö nû ¿ôÃø Öû] ( 33 ) ( g ! Š'e.) Üö nû ×ô vøÖû]
ww

gzZ ÑZzä™gŠÅ¿Œ) …ö çû Óö³Ž$ Ö] ( 35) ( ÑZzÛ¹) …ö çû Ëö³Çø³Öû] ( 34 )


Ѓ  ÔÑ!
Ѓ ) †ö nû fôÓøÖû] ( 37) o×ôù Ãø ³Öû] ( 36) ( ÑZz¶Š Z b
4Ð4
]§y⠂à  ) kö³nû Ïô ³Ûö ³³Öû] ( 39) ( y˜»ƒ ) Àö³nû Ëô ³vø³Öû] ( 38) ( Z (
Øönû ×ô røÖû] ( 41) ( ÑZzä™e ñcƒ  ) gönû ŠôvøÖû] ( 40) ( ÑZzä™ëZ• Û
æ nû Îô †$ ³Ö] ( 43 ) ( x™r
( ƒõgzZg Z¼ ) g  ™) Üömû†ô³Óø³Öû] ( 42) ( g;Zx)
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û wJ) gönû rôÛö³Öû]( 44 )
gÝz) Äö‰ô]çø Öû] ( 45) ( ÑZzäâ •
( 46) ( ÑZzp
• eÃVzÈLZ ) •ö æû •ö çø Öû] ( 47) ( ÑZzä™ÐÕx »ƒ  ) æÜnû Óô³vø³Öû]
ˆÆ]ñÔÑZzä VZ ) &öÂô ^³³føÖû] ( 49) ( ÑZzÏg ) ) ‚önû rô³Ûø³Öû] ( 48) ( ÑZz
( ì } YgzZì 8 Š¼ƒ  Ž¢q ) ‚ö³³³³³³nû ãôŽ$ Ö] ( 50) ( ÑZzä°ÃVzŠ%
i ‚g » ) Øönû Òôçø ³Öû] ( 52) ( ì h ÕäSuZŠŽ z»TgzZ] Z f ÅT) Ð% vø³ÖûZ ( 51)

rg
( 55) ( o¢¹gzZÔ] ¸r
 ™) àö³nû jô Ûø³³Öû] ( 54 ) p% çô³Ïø³³Öû]( 53) ( Ç
( 57) ( ö*z£•) ‚ö³³nû Ûô³³vø³³Öû] ( 56) ( g ÇŠæz„
 6 u) o% ³³Öôçø ³³³Öû]

.o
g] â ¥~g7~}g !
oñö‚ôfûÛöÖû] ( 58) ( ÑZzp Æ]‡‘ƒ  ) oö’ôvûÛöÖû]

at
( 61) oönôvûÛöÖû] ( 60) ( ÑZz¶Š Ï0
 zŠÔÑZzÛŠŽ zª) ‚önû Ãô ÛöÖû] ( 59)
i{g !
TÏ0

y
z Y{0
iÔh i ) o% vøÖû] ( 62) ( ÑZz¶Š]ñÔ ÑZzÛÏ0 i ) könû ÛôÛö ³Öû]
ida
!KZÃt‘ƒ  gzZ ÑZz•g쇊p ) Ýöçû ³n% Ïø³³Öû] ( 63) ( ì Ú CZ f Å
gk0
( 65) ( ÑZzp LZ¼ƒ  ) æ ‚³qô]çø ³³Öû] ( 64 ) ( ÑZzp
g ì‡._Æ
eh

]Z f KZqZ ) å7M äÆQMZ ( 67) ‚öuô]çø ³Öû] ( 66) ( ÑZz Ñ gzZ Ïg )


 ) ‚öqô^³³Ûø ³Öû]ø
ÆkZƒ  gzZi *"Ѓ  ) ‚öÛø’$ ³Ö] ( 68) ( ~] ÌKZ «gzZÔ~
or

( ÑZzp  Ô ÑZz]gŠ) …ö ‚ôjøÏûÛö³Öû] ( 70) …ö •ô ^Ïø³Öû] ( 69) ( ` Z


gg ZM Zï»6
ƒ
úì e&gzZÔÑZz¶Š™Ð Mì e&) †ö ì( ©øÛö³Öû] ( 72) Ýö‚( ÏøÛöÖû] ( 71)
no

ªúЃ gzZ¬Ðƒ  ) †ö ìôŸF ]û ( 74 ) Ùöæ$ Ÿø û] ( 73) ( ÑZz¶Š™


w.

kZ {z Çìg:¼ Çìg: ðÃZ  gzZ 劎ñ{z ÌZ  Ô å:¼ Ô å: ðÃZÇ! ) àö›ô ^³føÖû] ( 76) †ö âô ^³¿$ ³Ö] ( 7 5) ( ÇìgŠŽñ ̈ÆkZgzZ‰ Ü z
ww

z—¹) æ oÖô^Ãø jøÛö Öû] ( 78) ( i ‚g »z´ â ) oöÖô]çø Öû] ( 77) ( —Ç! gzZg D M
wJ/ÂgzZ ÑZz ¶Š =ÂÅ/Â) hö]ç$ ³³j$ Ö] ( 80) ( íZ ( ) †% ³³³fø Öû] ( 7 9) ( Ñ!
( Ãg ZŠ™=Ã}ê) Üö ³Ïô ³jøßû³Ûö ³Öû]( 81) ( ÑZzä™
ç% ³Ëö³Ãø ³Öû] ( 82) ( ÑZzä™ ðAXF
èÔ×ûÛöÖû] Ô $¹) Íö¨ö†$ Ö]( 83 ) ( ÑZz¶Š °ç¹)
ö Öô^³Úø ( 84 ) ( y!

Xì c ò 0Zƒq
CeZgÃÏZ~~g ]Z ìä v 1C
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
x™¹gz Zw°r  ™) Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡³rø³Öû]æƒö ( 85) ( ´ â »y˜}g ‚ )
( ÇgyZå Ð x™Æ TgzZ ìg `{å {È Ð x™)X ÑZEâ • Û
~g ‚ ) ÄöÚô ^røÖû]( 87) ( ëzwŠ ¬ÑZzä™ ZŠ Z h»g Z, ) ¼öŠôÏûÛöÖû] ( 86)
Ö ªÃt‘
i *"Šp ) oößô ÇûÛö ³Öû] ( 89) o% ßô Çø³Öû] ( 88) ( ÑZz ä™ ŠyŠÆ#
( ÑZz ¶Š™i * " ÃVzÈ =g f Æ « KZ gzZ Ô7~  q ðÃÐ ËÃT
E

rg
( 92) …ö ^³³³–$ ³³³Ö] ( 91) ( ì e)zgÃTÃqkZC Ù ÑZz¶Šuzg ) üN$Lé)MÅQZ ( 90)
( 93) ( ÑZzä™ ðAXF ( œgzZ ÑZzä™ ðAXF
( g¢•Æ!gzZÕKZ ) ÄöÊô ^ß$³Ö]

.o
wV%) Äömû‚ô³fø Öû] ( 95) ( ÑZz¶Še Zu) …ö çû ß%³Ö]
Z@) pö•ô ^³ãø Öû] ( 94 ) ( gâ 0

at
( 7+LÃTÑZz•gå) oö³Îô ^³³føÖû] ( 96) ( ÑZzäâ • Û Za»t‘Æ.‚

y
) ‚önû •ô†$ ³³Ö] ( 98) ( ÑZz•g ¹! ˆÆä Yƒ+ƃ  ) 'ö…ô]çø ³Öû] ( 97 )
ida
ž'™Z () …ö çû ³³fö ’$ ³³Ö] ( 99) ( ì „ Ù »TÕz”gr
 gŠêgzZ÷C ™
Û *
™7:|ÃyZ™ Ÿ[ Z± Z äS¯gz Zì 8 Š V*â • ~(Ð ~(ÅVzÈ
G
eh

§3;XE
X ( .Z] Zú-Z ° öG

Zz~ènZ {Zzg ) ( êŠ
ÌZÐá ZjÆ®Ž ì „z Ç! ukZ Å{ñk
zðZ’Z »g Ù 1Z]| ( ô= )
C
or

6¯ kZ Xì 7~ e
Zzg Å®Ž ì Ì,ÅVñ*
} â '~ kZ%ZXì [ ƒ Ü6
zZ
gŠÏZ'Š • á g ZÝZ » ~ á gzZ$ö‰
no

 vZwÎg ªq ¯%g užì ñZgtÅg u±g •


Zzg Å®Aì
Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø ]‚÷uô]æø Ÿ$]ô è÷ñø^Úô ^Û÷‰û]ô àønû Ãø Šûiô æ$ è÷Ãø Šûiô äô ×³Ö á$ S "ªì ~e
w.

Zzg kZ Å~èF
~e  {zH yZ »yZä T•x *
gzZ "ÇñY~¼ } â 'Æ\¬vZ V èøß$røÖû]
~ á g Z {z• ‰ G™f,/x *
 ~tŠ • } â 'Ž ~VìZzg Å{)z ÁqgzZzâ 0Z b§ÏZgzZ
ww

u䊤
x ·ZgzZ,Åw) ZÆg •á ËôZß !ôZzš Æ {ñk
c Ù 1Z]|É Ô•7b
C »
ÍÔ•ØŠ™™fë Z Y • Zt {”Šg Zz~ g
öY • Zt b ˜Z Å$öc Û 6gîÆ‚Å
uz y M Œ
,Ž ÅVñ* Zzg ÅÁ qgzZzâ 0ZgzZ ~èF
} â '~ ] c Ûq
žì ÌtÜŒZ » kZX • `gæ
Û ½Æ~
ñâ •  vZwÎgöY • Z } â 't¤ Û Z (¹~kZì ˆÅ™f
ZXì s %ZgzZt•
X åe*Û gzZs %Z Ú Z~yZ ÂDƒñƒ
t•
ÐO !
Å~èF Š 4
žì ê h q ƃ ]!
âZ1Ôì c q
Z Åe
Zzgz g
u®Ât wq¾
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Zzg Å{)zzâ 0Z b§ÏZgzZ~ e
 {z • ‰ G™f öY • Z} â 'Ž ~] c
ƒ zgq
Zzg Ñ!
 vZ wÎggzZ • ñƒŠg Zz ~ g
pô) 6Y yZÆë Z Y • Z } â 'ä ~ Û
Š q ZgzZˆ y M Œ
G
ÃöY • Z yZB‚Æ ÑgzZ mÜ ZŽ • •éSE $ }È {zÆkZì ð‹]g t
5G4¨G Ž ( 6ä™
 ÆkZgzZ Ý ÅkZ äòvZ à z { •
Ýzg6: á ]|X ,™Š c
Ã\¬vZ=g fÆ yZgzZ ,™pô
]Z f ÅkZ ÅVzq XgzZ Âe ãY Å" nÆ\¬hw¾] ÌŽžì c
U Û ñƒ s Z e
â•

rg
»ÄcÅvZöY • Zt6¯kZÔì @  {z~öY • Z} â 'yZÔ’ eã YÅÔÐ u 0
Y M¼ƒ
'à ©)~·ùÆ yZÐzz ÏZgzZ • [ » Ô™gzZ å
m{ÃyZ ~ kŠDgzZ Ôì •

.o
ÞZØg~hÆkZt ÂVƒœë ZY • Zt ~)*  gzZXì ÝqqJ
wqZÆ}È ËZ

at
 ñÆêÆ
X DZvZzX fƒZ
Û ÂðäzŠÐ~yZ•‰ G™f öY • Z} â '~e
ˆy M Œ
y zgqÅ~èF
Zzg Ñ!
ida
X •ñƒŠg Zz~g
Š q Z ¹!
•gÃè~
Û x *
~ˆy M Œ ò Š ™Qx âZ]|
} â 'Æ\¬vZžì HòúŠä ]Z|X{)z t
eh

Š!ZjÌ»lz» ~y
ì [Yc ò 0Zƒq~ŸkZgzZÔì [YH6zZ ÌZ™f »yZ•ŠŽñ
M Åv
~ u 0 Û ~ ^ÝZ KZŽ • áïë Z Y • Z} â '{z Ð ˆ y M Œ
yMŒ Û sÜä V,Zž
or

X •ŠŽñ
á gzZ$öyZ¤
no

~e žì ñZg ÅXñY à yâ ]!


zgqÅ ~èF
Zzg Ñ! űg • Z
1C
» q ¯%g
ª • ÝQ ¦åQ$NÐ s§Å ~zZg ËÉ • 7zb ut • ‰ G ™f öY • ZŽ
w.

Š™†ŸZ »Vñ*
Q Âì c yZ {”Šg Zz~ g Û ä V,Z6gîÆ,Åw)ZÆg
uz y M Œ u
Û Æs¥m{Ë%Y • Zƒ
ˆy M Œ Þ ‡„
 ÆT’ e ãƒßF
. ò 0Zƒq
 z{z{Š™7Åv
ww

"vZ "]Z f ÌZ ä V,Z Ô• D™ÜÐ ~g ]Z ì„


 z{z ÅyZ~ sf ëX • ‰ nÐ „
 zKZÐÏZÉ Ôì Hg Ñ~Vñ*
Xì Hi ¸ M »„ } â 'yZ ÌÃ
E
Ûƒ - o8N
:•~ˆy M Œ ƃ
 Ž öW Е Z} â '
ˆö mûˆôÃø Öû] àöÛônû ãø ÛöÖû] àöÚô ©ÛöÖû] Ýö¡øŠ$ Ö] Œöæ‚% ÏöÖ] Ô ö ×ô ÛøÖû] Üönû uô†$ Öû] àöÛFuû†$ Ö] äö ×Ö]
hö^â$ çø Öû] hö]ç$ j$Ö] …ö ^ã$ ÏøÖû] …ö ^Ë$ ÇøÖû] …ö ç( ’øÛöÖû] oñö…ô^føÖû] ÐöÖô^íøÖû] †ö f(ÓøjøÛöÖû] …ö ^³f$rø³Öû]
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
o% vøÖû] Üö nû ÓôvøÖû] Äö‰ô]çø Öû] Ünû ¿ôÃø Öû] Üönû ×ô vøÖû] Üö nû ×ô Ãø Öû] |ö^j$Ëø³Öû] Ñö]‡$ †$ ³Ö] Ñö¡$íø³Öû]
¼önû vôÛöÖû] †nû fôÓøÖû] o% ×ô Ãø Öû] †nû fôíø³Öû] Ìönû _ô³×$ ³Ö] †ö ³nû ’ô³føÖû] Äö³nû Ûô ³Š$ Ö] Ýöçû ³n%Ïø³Öû]
Øönû Òôçø Öû] gnû rôÛö Öû] gömû†ôÏøÖû]ø gönû Îô †$ Ö] Üömû†ôÓøÖû] †ö nû ’ô³ß$³Ö] oF³Öçû ³Ûø ³Öû] †ö ³mû‚ô³Ïø³Öû]
o% Öôçø Öû] ‚önû ãôŽ$ Ö] 'ö…ô]çø Öû] ‚nû rôÛøÖû] •ö æû •ö çø Öû] knû Ïô ÛöÖû] Àönû Ëô vø³Öû] gö³nû Šôvø³Öû]
…ö •ô ^ÏøÖû] ‚ömû‚ôŽ$ Ö] Ô ö Öô^ÛøÖû] o% ßôÇøÖû] àönû jô Ûø Öû] pöç( ÏøÖû] àönû fôÛö Öû] Ð% vøÖû] ‚önû ÛôvøÖû]

rg
†ö Êô ^ÇøÖû] Äömû‚ôfø Öû] †ö ›ô ^ËøÖû] ö áö^Ãø jøŠûÛöÖû] †ö Òô^Ž$ Ö] oöÊô ^Óø³Öû] †ö ³âô ^³Ïø³Öû] …ö ‚ô³jøÏû³Ûö ³Öû]
Äönû Êô †$ Ö] Üö Öô^Ãø Öû] ö ÜÓøvøÖû] göÖô^ÇøÖû] Øönû Ëô ÓøÖû] àö›ô^fø Öû] †ö âô ^¿$ ³Ö] †ö ³ìôŸF û] Ùöæ$ Ÿû]

.o
…ö çû ß%Ö] Ùö^Ãø jøÛöÖû] Ô ö nû ×ô ÛøÖû] ÄöÚô ^røÖû] oönôvûÛöÖû] Üö ñô^ÏøÖû] ÜöÏô ³jøßû³Ûö³Öû] Àö³Êô ^³vø³Öû]

at
o% Ëô vøÖû] †% føÖû] oF×Âû Ÿø û] Ýö†ø ÒûŸø û] Íö¨ö†$ Ö] ç% ËöÃø Öû] …ö çû ÓöŽ$ Ö] …ö çû ËöÇø³Öû] pö•ô ^³ãø Öû]

y
àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö Üû Öøæø ‚û×ô mø Üû Öø pû„ôÖ$]ø ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø û] ‚öuô]çø Öû] äö ³ÖF Ÿô û] h% †$ ³Ö]
ida
( 26bÔ83mÔ~g ]Z ì) VXZ‚uø]ø ]ç÷ ËöÒö Xä$Ö
Û äv
ˆy M Œ ò 0ZƒqŽ t b§ÏZgzZ •gÃè ~ e
Zzg Å ~èF
Ž öY • Z} â '
eh

Ö Z ñfXì {i ZzgŠ »ÞZÄcq


ÅyZ~Vâ â iZä# Ù Ð~yZµš Ô•á ïÐ
ZC
™ ¬Š=g f ÆyZ~] ¶X • èÁÂx~ bÑ
~]Ñ©m{ÆvZ I ZÐ ¹ *
or

Xì [êqJÅkZgzZìÐ
ŠME

no

êQ ZÌZ
w.

m{Ð p ÒkZÃX• {z ‰Ð ~ öY • ZÆ\¬vZžì @ ƒx¥Ð gŠ q Z


Ë YÅyZ {Š c
Xì $ iÅqJ Âñ éE-²¬Š=g fÆyZZ
CG  žì Ýqi q Ð ZzÑ
ww

H7³ÃyZB‚Æs  ZÜgzZ ðÌpÔì Š ¹ "ïÜ¿øÂû ]ø Üô³‰û]ô"~guÃY • ZyZ


¬Š qJyŠÆ-gzZÃg;Z îGÏG 3gãÃyZ~zgŠ ËÉ Ôì Š
5Åž 6ì „ (Zt gzZ Ôì Š 
Üô³³³³³³‰û]ô"u 0 Z ðû\¬vZžì ¸ØÌtÐg
ÌZ „q Š q ZXì Š Ü zm{Æ
3gãÉ
4Z2Xì Š ¹ " Üû ¿øÂû ]ø Üô‰û]ô" ÃöY • ZŠ¼É Ô•Bvßйž 6ì 7 " Üû ¿øÂû ]ø
'! ÆkZgzZì g¦Ž » WZ ÌZ~x Zúžì CYƒs ™Ì] !
Ž ~} g ! Š q Z
tÐg
z Z Ž ì „z |ÝZ Ô• ÝZ " Ç!
ÅŸkZ ˆ Æ kZ Xì ˆÅ n²6 {z • g•
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X N YS7~sf g Š q Z
oû(Þ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùöçû Ïömø ¡÷qö…ø ÄøÛô‰ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ø ]ø éøz‚ømû†ô³eö àû³Âø '
Üû Öøæø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ô$Ö]ø ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø û] køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# ³Ö] kø³Þû]ø Ô ø Þ$^ø³eô Ô ø ×ö³òø³‰û]ø
ä́eô Øøòô ‰ö ]ƒø]ô pû„ôÖ$] Üô¿øÂû Ÿø û] ä́Ûô‰û^eô äø ×# Ö] ^Âø •ø Ùø^ÏøÊø (‚ûuø]ø ]ç÷ ËöÒö XäÖ$ àûÓömø ÜÖøæø ‚ûÖøçû mö
ä~  vZwÎgžì e ZzgÐ{ñh ']| Vhø^qø]ø ä́eô oø³Âô •ö ]ƒø]ôæø oF³_³Âû ]ø

rg
} Z " å ;g™n²~g—Æ\¬vZ {z Ô ‹ ñƒ D™ ¬Š b§kZÃòŠ M q
Z
ðà ZÎ}¾Ôì vZ Â'žÆ kZa1 Vƒ ‡â Ð •~
 q KZ ~ ;vZ

.o
ðÃ: Ô• ` Z}¾ƒ
 gzZ Ôì i * " Ç! Z Ô7Šqz ´ â
Ôì « gzZ q

at
 vZ wÎg X "Ž ðà Z¾: gz Z Š ÑzZ Å Ë Â: ÔŠ ÑzZ ~¾
 )ä~
kZ Z
Û ( ‹ D™ ¬Št Ã}È
y
ÆWZ ÌZ kZÆ kZÐvZ ä } È kZ ;ž c
â•
ida
 gzZ Ôì êŠ {z ÂñY óâ Ð kZÐazÆkZZ
Z  žì Å ¬ŠÐaz
X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ { Zzg )ì @ ™wJ{zÂñYÅ ¬ŠÐazÆkZ
eh

‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oôf(ß$Ö] ø ÄøÚø ^Š÷Öô^³qø kö³ßû³Òö Ùø^³Îø ‹ zõ ³Þø]ø àû³Âø '
køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚öÛûvøÖû] Ô ø Öø á$ ^øeô Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞ(]ô Ü$ ãö ×# ³Ö]ø Ùø^³Ïø³Êø o³×( ³’ø³mö غ³qö…ø æø
or

Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø Ý]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]ƒø ^mø šôŸø û]æø lô]çø ÛøŠ$ Ö] Äömû‚ôeø áö^ß$ÛøÖû] áö^ß$vø³Öû]
no

pû„ôÖ$] Üô¿øÂû Ÿø ]û ä́Ûô‰û^eô äø ×# Ö] ^Âø •ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] Ùø^³Ïø³Êø Ôø ×ö³òø³‰û]ø
yŠq
Z~žì e ñ Z]| VoF_Âû ]ø ä́eô Øøòô ‰ö]ƒø]ôæø hø^qø]ø ä́eô oøÂô •ö ]ƒø]ô
ZzgÐ÷
w.

äkZÔ å; g| 7i úV;z {Èq Ö }


ZgzZ å¢q~# Å ~
vZwÎg~K
 q KZЕ~ ;vZ} Z " Hn²~ ¬Š KZ
~g ‚žÆkZa1 Vƒ ‡â ~
ww

ÔVƒ ‡â Ð „•Ô ZÎ}¾7ŠqðÃÔì g ZzZwn „}¾ö*z£


G
ä}ÈkZž c Û ä~
â•  vZwÎg ÂX ";x ðG3O¢z öO9} Z ;x Z™ÑZzwrZzf} Z
Å ¬ŠÐ Z}
Z ÐazÆ kZžì Å ¬ŠÐazÆ WZ ÌZ kZÆvZ
@Û « {z ÂñY ó â Ð kZÐazÆ kZ Z
â•  Ôì @Û wJ{z ÂñY
â•
X ( zâ0Zz ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz~ènZ {Zz‹
Üö¿øÂû Ÿø û] äô ×# Ö] Üö ‰û]ô ø Ù^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fô$ßÖ] á$ ]ø ‚ømûˆômø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø àûÂø '
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Ùô! èô vøiô^Êøæø Üö nû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚uô]æø äºÖF]ô ÜûÓöãö ÖF]ôæø àônû jømøŸF û] àônû iø^âø oû³Êô
žì e ZzgÐh ñ m›
  Y • Z V Ýçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# ³Ö] Üù³Ö] (áø]†ø ³Ûû³Âô
Z ì ŠŽñ~ Vì MzŠ yZ WÑZ vZ ÌZ ;c
"q Û Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg
ðZ’Z ÅyZ/w K~uzŠgzZ " Üö nû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚ºuô]æø 亳ÖF]ô Üû ³Óö³ãö ÖF]ôæø
0ZòÔŠ ƒ ZŠ1ZòÔ~èF ì Y) " Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö]! Üù³Ö] "e M

rg
X ( òg ZŠòÔzâ
mºq
x * Z ËÆ\¬vZžì @ Š q ZyZ ( ô= )
Yƒx¥s ™Ð ä™g¨~ g

.o
Vì M zŠX~g
u ~y Û {Š c
Mžì Cƒx¥kª+Œ i]! c
tÉ Ôì Š Û 7WZÌZÃu 0
â•

at

qZC Ù Ð ~yZ• ˆÅÜN ¬ŠzŠŽ ÅV˜zŠ~V(uVâzŠ «Ð kZgzZ ÔŠ c Š!Zj »
MŠE
“Q \Q
y 
" êQ R êL S " ÃkZì @ m{Åë ZY • ZŠ¼~
%Ž » \¬vZÐ IF
ƒx|•z ìYgzZ “
ida
c
Xì Š Û ¨Ð
â•
ò ŠŠ_övZ à z { •
Zi Zâ6gîm{Ð sg çzxEÆq âkZ ä \¬vZÃX~ á ]|
eh

Û ~¾]ZvZ Á r
:• D â • ò ™{ •
 á Xì Œ¸Ðg
Š q ZyZäV,ZÔì
܉Ÿ]çâ h^q] ǻ o•]ƒ]æ o_Â] äe Øò‰]ƒ] p„Ö] ܿŸ] ܉Ÿ] á] Ü×Â]æ
or

o× Ÿ] ð¡ÛÖ] äÖæ]‚i p„Ö]æ ÐvÖ] l^nÖ‚i àÚ Ù‚i ÄÛq] o× قm p„³Ö]
no

;ì cÛk
â• Û ~yÒÆ"yˆZ "~¾]ZvZ Á äv
’ñƒD™x¯6]zˆÅˆy M Œ ò Z à z{ •
á ]| 1C
Û ™ƒzás§Å\¬vZB‚Æw°ZzWð•ZgzZ›ztØžìtbzg Åy M Œ
Û ]zˆ "
w.

y MŒ
W
zx ©ZÆkZgzZÔ}™ÒÃÅh ZÐ yZgzZg¨~œ»gzZ÷ZñÆkZgzZÔ}™]zˆÅu 0
ww

Ð wVZgzZ ˆáZz äƒ yÒ ~ kZgzZ }™]zˆB‚Æ x ³Æ~zcgzZ zÅ]c


Z@
X}g*Ð Vì M yZZ
 gzZ "vZy4"¾ Âñ M yÒ»] ÌÅvZZ
 gzZ}™Ýq]‡
»ØggzZ ¼ Û x™z aÐvZ Âì yÒ »Øg ÅvZgzZ ¼
 n LZgzZ}™ ¬Š Åäâ • ~
{C Ð vZ Âì yÒ » …ÆvZgzZ » c izŠ ~ X}g*Ð Vì M yZ Z
 gzZ X}™wZÎ
"fâ

mÓZ m{ »\¬vZ6kZƒ‚]zˆ+Z Ì~zgŠ ËÃ{È TgzZì °mÓZ m{ »»]zˆÅ b§kZµš


Û :xzøÐ akZ LZ \¬vZXì a
X ñâ •
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
o× т’m oßÃÚ ]„âFæ!!!!†’ ØÒ oÊ èÛq]†jÖ] äe kÏ_Þæ Ùæ]‚i †³%Ò]
äÖ àÓm ÜÖæ ‚Öçm ÜÖæ ‚×m ÜÖ p„Ö] ‚Û’Ö] ‚uŸ] kÞ] Ÿ] äÖF] Ÿ ä³×# ³Ö] k³Þ]"
l]çÛFŠÖ] Äm‚e á^ßÛÖ] á^ßvÖ] kÞ] äÖF] Ÿ ‚Ûv³Ö] ÔÖ" o×Âæ " ‚u] ]ç÷ ËÒ
oâ^–i ð^Û‰] o× т’³mæ " Ýçnù Î^m oùu ^m Ý]†ÒŸ] Ù¡rÖ]ƒ ^³m š…Ÿ]æ
@ •Z sg ç)DZvZz X ( 2¢Ô77 mÔ¾]ZvZ Á ) !ÔÖ]ƒ
59mÔ5¢Ôg

rg
X ( 72

Û
:]zˆÅˆy M Œ

.o
Û

at
 ÐVQ‰gzZÔì nq
dZgzZaZЃ Z Å " ä×Ö] †ö ³Òƒ"Ì]zˆÅˆy M Œ
Xì [8¾Ã\¬vZq'Å}È~kZXì n
y
CZ f kZ LZÃ|kZ ägT ¶Zgq*
pÔì Zgß Z ÖNZgzÐ wVgzZU\¬vZµš
ida
| 7ÐzÂgzZgŠ[ ðÃðƒè~÷{zž ¬Š~wqkZÃËLZ
 žì Œ[pÐ/Š
Û Ð¹Ž ƒ ÎgzZm(ZÔŠ
RŒ ƒZa ƒ ÎgzZmm{q ½ÐgzuwŠ Âì ;g
ZпkZgzZ Š
eh

ËLZ \¬vZ Z  ž Œt Ð/ŠÏZ LZ Âä ~ wq¾X @ ƒ 7ÌÐ V2zŠ Vzm ³


{ÈkZ ÂÔ Çƒ8 Šgz Z ù
žt äÆOZ ) ǃ@Mg \ ÷ÃkZ6 D™]zˆÅˆy M Œ Û x¯u 0
or

LZÃ}È
E
E
X ( ƒ: „•»x™çLŽg$ zZg \ Æ\¬vZ {zÐzzÅx̀h”Ë
no

(F Û Ãï
Å{)z ]zˆÅkZgzZ ä™ Ù M Ð Ñňy M Œ  vZ wÎg
G!OQ ä ~
Š™„~] *
c ZÄZÃg Û wEZ ]*
Š q Z ÅŸkZ Ìä ëX • ñâ • ZÄZc ¶Š
w.

á g ZyZÆ~
X „ÑÝZ »yZŽ} Š=ÂÅäVZ œ{zÐ] ZŠ •  vZwÎg \¬vZXì

Û
ww

:¤zÑňy M Œ
Xì ÚÇÅ\¬vZgzZìvZx¯{zžì °» Ú Z'c Ñ•Z" ňy M Œ Û
klÅx äÕhO ÅZ:m
ZgzZvZ G VŒ Ôì ̼Ž ~ *Š kZžìt§Zz
0š±~ ] ‡‘̂ižJ
îE
Å Å
[HÆvZgzZ ?ż  gzZ ¼  Ô¯z bßÔÏ™Ôl²~ ] ‡‘Å(êL ¬ z Ñ!
êL ¬gzZ Vi
ÐO !
Å Za Å\¬vZˆy M Œ Û pX • t‘gzZvZ)ŠŽ z!
ÆÑê h zx¥KZƒ  t Ô º• Û +F
t Xì ì‡B‚Æà ¬‹ Z f ÅkZŽì ÚÇÅkZÉ Ôì 7q ðÃŵ ZÐ kZgzZ ðƒ
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ëx¯{z=g fÆ~
J  }ZwÎg LZ ä kZžì Ú+F xÅkZgzZx™ •Z" »u 0
vZ

Ï0iKZ™™ÃkZQÔÃ| 7
ÃkZÐy!
iKZgzZ Ù]zˆÅkZž c
¯ëÑkZ…gzZ c (
™ ðAXF
X ïÉZg »
 gŠ ug Iq
.ñ]|Ð | Û
Z ~ ~Š Zz klÅ òîä \¬vZžì ~ˆy M Œ
 gŠ yY" {z åëlp HX å c
c äZ’x¯ CZ ä \¬hÃT| Z’x¯ CZÃx ÕähO ÅZm

rg
kZÃkZì @ Û B‚Æx •Zz ÑgzZ mÜ Z {È Ž X å c
™]zˆÅˆy M Œ Û wEZÆ! Mg•
â•
hXì @ Ü zkZ {z c
ƒg eg kg »klÄ ¯Æ\¬vZ‰ ÍgzZÔì @ Ü z
ƒ‚sÑtÑZz~Îñ{o‰

.o
Û ˆÆž¿kZX Y™7Ìg¦»sÑËÐ MÐkZy̈Zžìt
¤z Ñňy M Œ

at
X # 7huPsfzgqÅ~
 vZwÎg~yÒÆ

y Û
:°»»]zˆÅy M Œ
ida
høçû ×öÏöÖû] ǻ„ôâF á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^³Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø
Ùø^Îø ^âø ðö ¡øqô ^Úø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Øønû Îô ðö ^ÛøÖû] Xäeø^‘ø]ø ]ƒø]ô ‚ömû‚ôvøÖû] œö‚ø’ûmø ^ÛøÒø œö‚ø’ûiø
eh

ñ 0vZ†]| Vá!†û ÏöÖû] éöæø ¡øiô æø lôçû ÛøÖû]†ôÒûƒô éö†ø %ûÒø


ZzgÐ/
vZwÎgžì e
b§Tì @
µ ã0 8i b§ÏZ6[¨Æ xŠ M µ ; cÛ ä~

or

Y| m â•
ikZÆVߊ ~
Æ8  g—:ž Š
Hn²Xì @ i6ìßÐäY
Y M8
no

Û gzZ *
yMŒ ™Š c
{Š c
iÃ]ñ;ž cÛ Š•
â• á gZ ä~
 \ M ?ì H=g f » ä™gzŠ
G
§3;XE

X ( yZÑZ™° öG Z { Zzg )]z ˆÅˆ
w.

t Ô ñYƒ„" gzZ …¸Ð x •ZÆ ]y


M gzZÐ vZ {zžìt 8
i » »( ô= )
ww

¹Ã]ñKZžì ¸ ZzŠÔ Z Å ~g FkZµš gzZXì ( Š ã


) a } (Lg}g ‚
ÅVƒk
Û gzZ ÔñY HK Z%gz Z y·Š »kZX ñY HŠ c
m{ ÅkZB‚Æ\¬vZgzZ Ñňy M Œ {Š c
i
Z Ô ñY Å]zˆÅ kZB‚Æ mÜZgzZ [Š Z ñƒ n
Å \¬vZ ]zˆt ¤ g pÅÃÚmÓZ
\¬vZX Ï} Š½ÐgâÃkZÆ™gzŠÃ8 Z ÂσB‚Æ'
iÆ»vZY ¶ 
DgzZ tØÐ =Â
Û‚
1C
X ñâ •

ÛC
:x £»y M ŒÙâ
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

ÄøÚø áô!†û ÏöÖû^eô †ö âô ^ÛøÖû]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø kûÖø^Îø èøŽøñô^³Âø àû³Âø
XäÖø Ѻ^•ø äô nû ×øÂø çø âö æø äô nû Êô ÄöjøÃû jøjømæø áø!†û ÏöÖû] ðö †ø Ïûmø pû„ôÖ$]æø éô …ø †ø fø Öû] Ýô]†ø Óô³Öû] éô ³†ø ³Ëø³Š$ Ö]
yMŒÛ äT;c Û ä~
â•  vZwÎgžì e ZzgÐÈ ñ ¬]| :áô]†ø ³³³qû]ø
" gz Z j§4 {ø* ¡ÃkZ {zÐzz ÅkZgzZ )ƒ à™Ýq ]g '~
c
Û g ZŠÎâ •
Û zg ZŠ ÃzgzZ id{z ( ƒ k7VZzg ýÒO¹$
G
{È Ž gzZX ǃB‚Æ V¤•

rg
kZ (B‚Æ úgzZ ØiÐzz Å äƒ: VZzggzZ Š c
YZ ) u 0 Û
yMŒ

.o
zØi}uzŠgzZ »]zˆq
Z )ÐŽ̀ZzŠÃkZ ƒ(Z~kZžƒk7b§
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) ( »ú

at
Û kz ÿL$qä±g •
Š Z%º • á ÒZÐkZì ÂŽ » " å†ø ³Ëø³‰ø "~g ukZ ( ô= )
y
š-!
E
Å„ VâzŠ yZ~ öW ŠgzZ Ô• n Š Z%x ÕähO ÅZ:Ëgz Y m
ZÐ kZ ä ] Z|‰gzZ • n
ida
Û }ÈÆvZžìtÈ »g
Og‘ÐkZ ñƒD™¢vZx¯Ãy M Œ uXì öR
 om{ÃyZÐ u 0
ÃyZ ñYƒÝq ]g 'gzZ 9 y MŒÛ Ðzz Åx ÈZgzZ ]zˆ‹ ÒgzZ
eh

žƒt wq »VzÈ áZz yZZXgzZX σÝq‰ Ü ÃggzZ öÅV¤• Û kz ÿL$q c Z


ÅËgzY m
Û {zÐzz ŶÅ9
G
ÆSZSZgzZB‚Æ ýÒO¹$É ÔVƒ M| 7: VZzgÃy M Œ  ogzZ ¢
&
or

{z´Æ [ Z Nz̀ZÆ ]zˆÃyZ ÔVƒ D™]zˆ6yZ Å[ Z Nz̀ZŠŽ z!


Æ kZgz Z Vƒ _7
no

ƒ : wŠ NÐ zz Å ª
* q kZ KZ Ã yZ n kZ Ô Ç A [ Z N Ì » ú z Øi kZ
84m‰5¢Ôg
X ( 86@ •Zsg ç)X ’ e
w.

Û
:¤Åä2Iƈy M Œ
ww

Üø×$ Ãø iø àûÚø Üû Òö†ö nû ìø Üø×$ ‰æø än×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùö糉ø…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø áz^³Û³% à³Â
 ~?žì w®Š •
ƒ á g Z» ~ kŠZg—Ðy ñ ¢]|: XäÛø×$ Âø æø áø•†û Ïö³Öû]
•¨]•ç³e] æ p…^³³í³³fÖ] å]æ…E ñ2gzZ¼ÃpÑy M Œ Û Žì {z¿4Ð
^–÷m] Ü×ŠÚ oFÖ] å]ˆÂ æ gnƆjÖ] oÊ ]„âF èq^Ú àe] æ oñ^Šß³Ö]æ p„³Ú†³jÖ]æ
!Däß kÓ‰^Û×ŠÚ á] ð¡ÃÖ] oe] à xjËÖ] oÊ ÀÊ^vÖ] oÓu àÓÖ
x¯Žì c¿kZ¤~]gßkZX Š »TìB‚ƃ Zz e
–ÀF Zzgt~ÃÒZ
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
]gßkZXì ðƒŠg ZzB‚ÆzZe
Zzgt~ÉpX ñ2ÃVzuzŠˆÆkZgzZ¼ˆ
Xì ~4zíxcVâzŠ ñ2ÃVzuzŠ c
¼ŠpžÏƒx ¬¤gzZ ~4~
gzZIÆkZ n kZì g Zæ »+Š „6®
•á Zz Y ’ ÅkZXì +ŠÝZèa u 0

Ù ª *
žì t » kZ w¾X • Zq Zâ Z Å kZ%Z Ô7` Z» ±ÂËXì C ƒ aZ » ä2
gÃèg á g Z ZuzŠ » ~
uŠ •  *™ÑX¼p ÖZ•žìt»kZzgŠ ÌŠ ZgzZ¼Éœ£z̈ _

rg
}uzŠ ËQgzZ}™ÝqÃpÑy M Œ Û ¿Žžì w® äÕS]%Ð ñÐ0GŽì @™G@Å
x¯ LZŽ Åx ÅZ kZÆ:ó •
á \¬hä kZ ÂŒaZÐ LZƒ Š
H «q gzZ ðÃŽ ÿ

.o
6ì aZÐVñ¯ƒ  ÞZįZ
 žì ]! ðƒ?gzZì Å$ì c â•Û 6kZÐzzÅu 0

at
~uzŠq
ZX ’ e *
ƒaZÐ Vzqƒ éES4G
5G $ *
¨G J 7-7»kZ Âì ÑZz ä M ~g Š q Z xž
\BI
EE
y
KZÃ]txEä kZ HÝqÃu 0
ã% x¯ä ú Tžì HÜä ~ ò g ‡Z ÕäO$Ð g
u
ida
G
»›Åu 0 x¯ÆkZžìt # Ö ´Å›Ð:ó • á \¬hžD â •Û~
ò çG.n$™X 1™ ¦~
Ö ªŽ ~„
•gnÆñ‚Æl²~ yŠ u ÜƒÆ #  zÅVÍßyZ~Y § Z bÑXƒ~
eh

ì Hg ÑÌÃVÍßyZ 2X • ïŠ ½u 0 Û ÃV”Æyâ ›Žì Hg ÑÌÃVÍßyZÐ


y MŒ
X •D™x ÈZ »]zˆÅkZ™ƒ} ( Û ~‚Ž
gzZ•HpÑy M Œ
or

:¤ÅäÎ6¡ÃŠ ÑzZ KZgzZ䙊 c Û


ˆy M Œ
no

áø!†ÏöÖû] œø†ø Îø àûÚø Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ù^Îø Ù^Îø ozßãrÖ] áô ƒô ^ÃÚø àûÂø
‹ôÛûŽ$ Ö] ðô ç•ø àûÚô àöŠøuû]ø Xäñöç• èÛnFÏô Ö ø] Ýçmø ^÷q^i å‚öÖô]æø ‹øfôÖû]ö äô nû Êô ^Ûeô ØÛô³Âø æø
w.

E-;X9
äñö E f ç]|: ]„øãFeô ØøÛôÂø p„ô$Ö^eô ÜÓöß%¾ø^Ûø Êø kûÞø^Ò çÖø ^³nø Þû‚% ³Ö] lôç³nö eö o³Êô
ww

ÆkZ}™¿6kZgzZñ7yWŒ Û ¿Žžì HÜŠ • á g Zt » ~ x™ Zg—


ÌÐ Ýzg Å[ ë M Ýzg ÅT Ç} zY c
z ` @
q Ö ªÃ+-Zz
Z yŠÆ#
Z X σ {Š c
Æ ¿kZ Zg vì yá H:ƒ ~ Vzy} g v[ ë M {z ¤ i
X ( ÜÒ^vÖ] ävv‘ æ •¨]•çe]æ ‚Ûu] å]æ…)ì ﬊pŽ 0
` @
(ZÃ+-ZzÆá Zz"7ÆkZžìt •
'Å䙿6kZgzZ"7Æu 0 Ûª
yMŒ
Z X σ {Š c
ªXƒ~ Vzy}g v[ ë M {z¤ i¹ Ð Ýzg Å[ ë M Ýzg ÅT Ç ñY c
z
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
 »® gzZ Ýzg {Š c
: i¹ éES4¨GG
5G ZÆy{z¤
$ ÂñY M0 ;ÝzggŠkZÐgzŠ âZ[ë M
ZXì @
~ yÃTσ {Š c
iÐ Ýzg kZ Ýzg ÅkZ Ç} zY c
z ` @
Ž à +-ZzÆáZz "7Âǃ
ZŠp »̀ZÆá Zz"7Šp Âì {íft c +-Zz²gzZì ; g ;[ ë M ÑZz äƒ qƒ
™{i Z0
tÃ+-Zzž ǃ {Š c wq »ÝZŠp Âì wqt »VJÆkZ Z
i ˜g$  ž ǃgŠ¾ž} zY1
 » ½c
Ž Ð äƒ~ yÆ [ ë M X • ñƒ : ŠŽzÆ kZ {zžì ZƒÐzz kZ sÜ̀Z

rg
G
Zì Cƒ kC{Š c
Ìs§Å%Z "gzZ q Û ž , i Z {z´~ kZì ˆ~Š î>XG
i Ýzg ~ [ Œ 4hI$
-E
Å~gzŠ Å[ ë M n kZÔì Cƒ{Š c
i¿Zz ÷ZÐ kZì Sg k0Ü zC
‰ Ù qŽžt {zì {g •
áZ

.o
Ýzg~]gßkZ ÂÔÏ} zYƒ÷Z/w åOE 5!ÐzzÅ[ ŒÛ Ɖ
Ü zC
Ù {zì ž[Ð kZŽÐzz

at
á Z Ìs§ÅªñB‚Æ kZ {z´Æ
ZÐ [ ë Mž σ KZ {zž Ìs§kZgzZì {g •

y Š™SÃË{z¤
XƒqÅg ŒZgŠ¾ckZ ÂñYc Zpì @ Ù
ÿC
VZ {Z
ida
¿6 Û ¿Žžì HÜŠ •
kZgzZñ 7pÑy M Œ á gZ » ~
 kŠZg—Ð {ñh òq
'ä Á
,zY ñz } hŽzŠ, ZÃ+-ZzÆkZgzZ ǃ Zƒ ¯ Ðg⎠Ç} zY c
z` @
ZÃkZ} ™
q
eh

á g Z • ~,¾} hŽt vZ c
ž ǃŠ • Ë ™7¨ £ » yZ *Š x ÓžÐ
žÐ ,™n²{z X $
X •núÆ"7pÑy M Œ Û Æ õF
AO+E}g v
or

á g Zt » ~
Žžì HÜŠ • ñ Z]|žì HÜÐ ã
 kŠZg—ä ÷ ò Zd~Z
Z|Z ¦
Û {ø*
no

¿ŽgzZ• D Yƒs ç{k


ÔgzZŒ Zƒ
 ÆkZ} z1pÑy M Œ  LZ ¿
Ãd
Ç} zY¹Ð dÆkZgzZ Ç} zYc
VQ/xÆ0 eÆ] Zg,ðŠa~# Ö ªÃkZ ñZ™¡
G-Š8
w.

Û b§ÏZž ö Ç} zYH—zgŠq
pÑy M Œ Z »\ !
Çñ 7e
 Mq
Z g
Z ™ qzÑ -7
ž
XƒZg7
ww

k ÍÌ]! ~uzŠX 7'6ÏZgzZ • bct c \ !


6"7pÑy M Œ Û Æ õF
AO+E
wZ m ÑkZ \ Mž7„t Â3gxzøÐ +Š~ ÓÑÆb g eà õF AO+ELZ ä \ M 3éZ} ¤
Zž
~ßñtžÐg e kZ\ M X Ï} 7ã™Ì„Š[ ZŽÃ\ M VŒÆvZÉ XЕgxzøÐ [ Z N
AO+Eáe Ñ\ MÐzz kZ Ô•D Y0` ZÆ} •gzZ ä äÕO$ÆKs܈Æ"7ƒqz
ÃõF
LZ „B‚1X • ìg „™g ë¤ ~ ¤EZŠ ÂÃkZ \ MÐ kZžOgŠ c • D XÐ kZ
á g Z »g
àûÂø Ùºçû òö³ŠûÚø Üû³Óö³×% ³Òö æø Åõ]…ø Üû ³Óö³×% ³Òö ;ìŠ • uX •ìgá„Š[ ZŽ J~(
Ì6
zZ
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
G+G
1+ŠgŠ¾ÃyZž ǃwZÎÌ»Vzô„
tV; Xì c Ù : ýä³³³jô n$ Âô …ø
 ŠgzZV ð3B âÆkZпC
Å=ðà < : Z ÀÐg eÆ VƒŽ 1X < ÒÃÅäXgzZ v \ M Ð [ÛyZžì gz¢
ïG AO+ELZ \ M ¤
G3O8& ~g ZgŠ à õF Zó! g s ™Æ kZ %Z X 7] !
X ’ e ÒÃgz¢Åp
wqZ(gŠTìg {0
 Ü z kZ gzZÐ Vƒ lzŠ %Ð „Š [ ZŽ KZXÐ N1
‰
i {z J
Æb g e§{Å *ŠpÔǶ :
 »]YgŠ «g c\ M X Ç} ™c\ Mg lZz ¬ŠX Ç} ™

rg
gŠT Ç} 7×w! wKZÃ\ MŠpž7¸ Â3g {¾"Ð +ŠÃkZ ä \ MÐ ÓÑ
z»•
Zg Z} Æ\ M X fƒŠiuÐ kZg ¯ z [Vc
XЕg: à {Ð}íf kZ ÌwqZ)* 
g ZîZ$

.o
Ù ]ñgzZì q à Zz äYg*wq¾ *ŠX N 33g6wq LZ
pìØ{ »1 ~(Ð ~(
C

at
G-4E
$
X 7öW :X ðûkZ7Ì]ñˆÆ1T

wŠ »kZVƒ:Š c
yt M c Û Ã¿T
'gμ ňy M Œ
ida

:ì#â ÅyyZkz
eh

oûÊô ‹ønû Öø p„$ Ö] á$ ]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zô ^f à³e] àû³Âø
t» ~  *™Ñ äk ñ „0vZ†: hô†ôíøÖû] kônû føÖû^Òø áô!†û ÏöÖû] àøÚô 𺱕ø ä́Êçq
or

Û ~»Æ¿Tžì HÜŠ • á gZ
'
!çEE.-E{z 7pôÌî~O 8ðà »pÑy M Œ
no


æ oÚ…]‚Ö] å]… æ xnv‘ &m‚u ]„â Ù^Î æ p„Ú†³jÖ] å]æ…)ìÆyyZkz
X ( ävv‘ æ ÜÒ^vÖ]
w.

Ž b§ÏZŠ•ò-Š Zg à {: {žt {zì Ì[m{q Z~ ¶Š î>XEoG


-IB
$ ‚Æ yyZkz
G
p°gŠ¾Å¡~ g ukZXì @ ƒ {Š c
i ûÒOh$6kZ »vâXì @ ƒ à {Ð u 0x¯»
ww

Û {ñk
~yTž•D â • Ù 1ZX 7pôu 0x¯~Tì ZƒŠ •
C á g Z yyZk
 Û
zÃwŠkZžì ðâ •
~kZÀ5ì CY| (•
wi * 'zí~kZ•D YƒMwÈzI ZÆkZì @
YJ 7ˆx¯
Ç'"gzZ ;~ ykZ Cƒ7]zˆ~yTgzZX • D YòÐ ykZvâgzZ •Dƒ
‰gzZì w®ÐŠñ &0ZX •D Yß~kZvâX •D Y-ÐykZÀ5Ôì Cƒ
Û ]zˆ~Tì „zyà {ž•D™ÜÐ~
XƒCƒ: pÑy M Œ  g—vß
yÒ» ö:WXZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

Û
:ƒ Î:‡Ðˆy M Œ
áô!†û ÏöÖû] Øøâû ]ø ^m Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oÓônû ×øÛöÖ] éø‚ønû føÂö àûÂø
]æû †ö e$‚øiøæ åçû ŽöÊû]æ …ô^ãß$Ö]æ Øônû $Ö] ðô ^Þ! àÚô ä́iô æø ø¡iô Ð$ uø åçû ×ûöiû]æø áø!†û ÏöÖû] ]æû ‚ö‰$ çø jøiø øŸ
x™ Zg—äñöG
À5Ò$ ÷ ø ø ø
{D: ^e]çø $ XäÖ á$ ^ô Ê Xäeø]çø $ø ]çû ×örøÃû iøŸæø áçû vö×ô Ëûiö Üû Óö×$ Ãø ³Öø äô ³nû Êô ^³Úø
Û ß Zz y M Œ
 ]zˆÅkZgzZ ƒ Î:‡Ð pÑy M Œ
izgz‘ Û ì HÜÐ ~

rg
kZgzZð7Ð i Zz M hZÃkZgzZz™®• á Z Åu 0 x¯ì h»kZž 6z™

.o
M )žz™: Ô~ *Š )!$
]y » kZgzZáà b #?ž @ z™æE ~ ãçÆ
%OD
Gž-E4 É
X ( y ZÑZ ™ ° ö§ GZ { Zzg )ì!$

at
z̀Z Z (c kZ ( ~
Û X ƒ Î:‡ÐpÑy M Œ
:‡Ð pÑy M Œ Û ( Z )• ñâ •
Û Š•
á g ZgñZP~Ñ!
u
g
6u 0 y
Û žì –äv
ò 0ZXì [Š Z s Ütž ƒ Î:‡6kZžt wÍZX • x|zŠÆäÎ
ida
y MŒ
ìt)žt }uzŠXì x Zw{)z*

0zgÃkZÔ* ;Vƒ 0
™1 s§ÅkZÔ * s§ÅkZÔ *
·
ä;uÆGž Š × ‰ž 6ìg 3g6„‡W ZzÆ•
¬Š6] Zg Z' 'u 0
x¯žÐ ê
eh

( 2) ñY Å]zˆÅkZžìt h»kZì _hÅu 0


x¯t ì Lg 3g6igWZzÆ•
'
x¯Špñƒ n
Ì~ u 0 g e ¬g Å[ ZŠ MÐ ] Òªì h»kZž 6z™]zˆÅkZgzZ
or

á gZŠ
äëÃVÍßX:" ä́iôæø ¡øiô Ð$ uø XäÞøçû ×öjûmø hø^jøÓôÖû] Üö âö ^³ßø³nû iø! àø³mû„ô³$ÖR "ìŠ • cÛ zÂs§ÅkZ
â•
no

Û »{•
yâ • á Š !
Ð ] ³Tªì h»]zˆÅkZž 6• D™]zˆÅkZ {zì ~Š [Â

ÔÐk •
½ªz™® á Z ÅkZgz Z ( 3 )ce -7b§ÏZì @
Y J 7x¯ »[8Ð tØTgzZ
w.

 *™Ñ z™n ƒ ή
x¯ ~ •á Z ÅkZnƒ b§TÐ •
ÑiÔÐ (F 
ÔÐk’
ww

Û ¬»ä ;ÆkZgzZ ®
D e w‰Ã"7Æ kZ r âŠ×zg}g øp• D â • •á Z Åu 0
X D Y7ÐB; Ì} úŠ} haEÆxsZr  „B‚gzZ•
 gzZwÎgr
! Z²Z }Z îE &
0š½E Ïg : ÌF
 Z yÎF
„ ~zg ò Â ž {g X
XÐ,™: $gŠnƒ~^z»g ÅkZÒÃŽžì ¿Zg ø1î ;Ãu 0 Û žì ¬» ‡ M
y MŒ
‰žì×6kZ…X ³7~ÎZ6Æu 0 Û ñOaž @
yMŒ ÐN Z´2Z ¸Æ½tƒ
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
1• D™„ @
à éSE4¨GG
5G J 77V;z ën kZ •  ù Ÿ/ÅV”Y VxÆ
$ Ô›T e *
kZì @
Y?Ø 9•
Û »®
•á Z Åu 0 Û Ð6\ M c
y MŒ • D Yƒ lz§\ M Ð „@
ÃÅyZ
ÃÅyZ1Ô• {Š[ ZŽÆV‘@
ÃV”\ MÐ „@ ÃKZ {zì @ Û t Â~]gß
¬6\ M9•
ƒZ
u 0 Û {zžN Z™~g YFâ6+-ZzÆyZgzZÆyZgzZ ,Š UÐ A
y MŒ kÆu 0 Û Uƒ
yMŒ
9+
Hgz Z Â7Ð E` ´»tŠ öW tìg6yŠ¤ Å\ M w!
z »kZgzZ Vƒg6Ð äJ 7{ø*c
¡

rg
~'¹ Y VxÆ ‰ž c Û ½Uƒ n kZÃ[ ZŽ kZ LZ~D¬ ª
Š UÐ y M Œ  Z°X ì
- Ê
WZzÆäY6y»zŠ Ån
VzmôZ c ì ‚ gyiz Hž õJ/GCGa΄Šp\ M¸D J 7Ðb§
4E

.o
lp ( 4 )Xì ë ZЃ Û è½VŒ ÆvZ1XƒB
yMŒ g ÌZ ½Å 3B4W ZzÆ~™e Å

at
u «Ð kZž 6ð7Ð ~i Zz M
Ü~ ] Zg Âz™g¨~ pÆ kZgzZ ( 5)X [ g *~ g
Û Š•
á g Z k¼:ó 4hì H
y
}¾X C M 7xÑÐíN}È}÷} Z ;• D â •
~5Zg k0
ida
6
ÂqZq
ZÔì k7
Ðg¨™Öõ ZXì @
YI~5Zg ººÂì @  zŠ Ë
Y M â »„
g !
g ! Š™ ãZz¼ ƒ
»gñZ ë Z ‰Xì c  ~ kZ ä ~Xì Cg*6•[ Â ~÷Xì @
™g¨
eh

ÌÐ V2zŠ}¾q
Š 4
}¾~Hì êŠ Z h QЄZz6" ÂgzZ} ™g¨6kZ ž @
ì Hg Zƒ
YƒzáOŠ Z@!•D™'!
@ }¾„
™Ök0  zŠ ‰}¾}È}÷} ZX Vƒ?f
or

á Z ð$NÂì 4ä™]!
G
@™ IÔì ÂzgÃkZÐ} g • Е~ ÖðÃÔì @
™g¨ì @
Î y»Ôì
}¾q
Š 4
}¾~HX @
ƒ7záÌZg f ÂgzZ Vƒ @
no

™'!
)g fÆx¯ LZЕ~Ôì
X| M X Vƒ?f {Š c
u¼gzZ~)l¼ 0Æg¨gzZ'D
~ sfÆ8•g i ÌÐ V2zŠ
w.

Mžß:£zç ðÃ6]zˆªÔƒe: ~ *Š!$


Z (¹ »kZ~]y »kZgzZ ( 6)Xì [ƒgÃè
Z ~ *ŠXì ÑZzY£z ç
Æ Vkzg‰žì (Z ÂÇ} zY 1á£z ç » kZ¤
¿ðÃá$
ww

ÑKq~(ÃëgŠzg bŠ# Ö Z ~÷Z  žìŠ • á g Z» ~


 kŠZg—X} zYƒèZg6V- hÃ

'ÂÏ} Š hg æ¾5.Zù4gzZ szH!
Ð kz•  gzZ Ïìg CYÐ kZ‡Åxs ZX Ï
% ZZ
Û ÿL c)äßÚô ^ß¿Ëu] Üã×# Ö] ð^nuŸ] oÊ ]„ÒX Ï} zYƒxzøÐy M Œ
Û ûª
J&
X(y M Œ

Û ‹zˆ
:[ZNz̀Z »y M Œ
àûÚô ^Ê÷†û uø œø†ø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø •õzçû Ãö ŠûÚø àôeû]ô àû³Âø
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
̺Öô]ø ͺ†û uø "ÜÖ]" Ùöçû Îö]ø Ÿø ^ãø Öô^%øÚû ]ø†ôŽøÃø eô èößøŠøvøÖû]æø èºßøŠøuø äeôXä×øÊø äô ³×# ³Ö] hô^³jøÒô
wÎgžì e ZzgЊñ &0vZ†]| Vͺ†ø uø ܺnÚæø ͺ†û ³uø ݺŸøæø ͺ†û ³uø
Z ä kZ J 7swq
à ¾nq Z »u 0 Û ä T;c
yMŒ Û Š•
â• á g Zä~
 vZ
'
h × ) ì 'Z'Æ V> kŠ ._Æ x™yâ ‡Æ \¬vZ n q
Zt gzZ
ž ( ì 7t È Z÷ª) H7t ~ ( cÛ ä~
â•  \ M cs
 Ÿz

rg
Z çgzZ ì swq
swq Z xÑ Ôì swq
Z ³ZÉ Ôì swq
Z "ÝZ "
•» ä™Ýq [ Z N'
Z'Æ V>M{È ÑZz "7" ÝZ " b§kZ )ì

.o
X ( òg Z-Zz~ènZ { Zzg ) ( ǃ

at
X ǃ «[ Z N'Z'ÆV>kŠÃá Zz ä™nq
Zžyâ ‡: Z™t » \¬vZ ( ô= )

y á g Z~x ÅZ >gÎXì Š
;žìŠ • c Û yÒÌ~ˆy M Œ
â• Û 6gîãZz
ida
kŠÜkZÃkZ Çñ M³nq Z {ÈŽ V^ãø Öô^%øÚû ]ø †ö ŽûÂø Xä×øÊø èô ßøŠøvøÖû^eô ðø ^³qø àû³Úø
Š[ Z N »V>
X ( 20q Ôx ÅÑZ ) ÇñYc
eh

Û B‚ÆmÜ Z {ÈŽžì ð‹~ŸptÃ#


ňy M Œ Ö Z ä~
 vZwÎg~g zgq
uÑ!
ÆV>kŠÐ p ÒÆ[ Z Nz̀ZŽ σg Ñnq Z]zˆÅswCÙ Æ{szw ÂÇ}™]zˆ
or

G
§3;XE
(
" ä³×Ö] ܳŠe " ž H7~";ž cÛ ä~
â•  \ Mžì ~e
Zzg Å öG ÅguÏZX σ'
Z'
Z ó ÝZ ž
no

q ZxÔì swq
L H7t ~gzZXì swq Z kÔì swq
Z [É ì swq
Z
Û ‚ª
ukZX ñâ •
į~ g zŠ Å¢ u 0
vZX "• szwµ Z µ Z xÔw ÔZÉ Ôì sw
w.

X ÜãÖ oFeç_ÊXì ~Ÿp„~(cVß Zzä™]zˆÅu 0


Û ž 5 Ì{g •
{zžì 7~gz¢t c[ Z N6]zˆÅˆy M Œ á Z ãZzq
ZÐ g
ukZ
ww

ugz ZÔì CYÅ„%Œx|p]zˆ


e™ ZÜä g
ÌÃVßZz ä™]zˆÅszwyZž c
82m‰5` g
X ( 83@ Ù
•Zsg ç)X DZvZzX ÇA [ Z N »V>kŠ6swC

Û
:wZziz`z²»Vñ¸gzZy M Œ
ÄöÊø†û mø äø ×# Ö] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø h
zô ^_$ íøÖ] àôeû†øô ÛøÂø àûÂø
ñ éŒBÄZ0/]|:àmû†ôìø• ä́eô Äö–ømøæø ^Ú÷ ]çø Îû]ø hô^jøÓôÖû]„øãFeô
E
wÎgžì e ZzgÐ[
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
Û ) u 0
VιÐzz Å ( ˆy M Œ [ ÂkZ \¬vZž cÛ Š•
â• á g Zä ~
vZ

X ( ›) ÇñZ¤ nÃVιgzZ Ç} ™ ™zZÃ
Û » kZ c VzÈ gzZ[‡ ï Û ( ô= )
E
ÅkZ Xì )*
ÇgzZ yâ • L ©r Å \¬vZˆy M Œ
G
gzZ ~g ZŠ Ãz Å\¬vZ ~g Zˆ@
Ð \¬vZ]zŒ gzZs ZžZÐ kZ b§ÏZì ~g Zˆ@ gzZ ~g ZŠ Ãz
Ö ZŽgzZx ¸Žžìê» \¬vZgzZÔì ÉugzZ s ZžZ
g ÌðûkZԃР±Ë{z { Zp#
gzZ8

rg
Ž ÏÇgm{zB‚ÆkZgzZ Ï} Š ¯g Zˆ@ Û Ôƒy!
»kZÃLZ™ ¯ÉZg CZÈy M Œ iÌðÃ
Æ kZgzZ X Ç}™—u~ ]yM gz Z *ŠÃkZ \¬vZ Ôì h» kZÐ wÅäƒvZ x¯

.o
ñY~Š Z¤
 nÂσÌ6y• MÆV-—¤ Z {zÏ} ™ÉugzZs ZžZÐkZ ï
G!OQgzZx ¸Ž @'

at

y Ü ZœÅg
g ZŠs M Åê kZÆ\¬vZgzZ { ZÍʼn ~g7ÅVâ ›gzZxsZ
ukZ õg @
ida
Û Zm»yâ ‡ÞZkZÆwZziz`z²žì M{g •
Š Z• á Z ÌtÐÂÆ"^³Ú÷ ]çø ³Îû]ø"~g
ukZXì
X ( 82@ •Zsg ç)X DZvZzXìÐVáQgzZVñ¸É 7Ð
81m5D ` Ôg
eh

:]»'
ÅVì MgzZVÂgÎm{m{
kZ ~ sf X • ñƒ yÒ ÌbcÆ VÂgÎgzZ Vì M m{ m{ ~ V(u ‰
or

X •CYÅ `gŠhuPÅŸ
no

:l Z >g ð^N
w.

oûÊô Ìôãû ÓøÖû] éø…ø çû ‰ö ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ö fôß$Ö] á$ ]ø ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø à³Âø
ZzgÐ~
e ñ g} G1Z]|:èànû jøÃø ÛûröÖû] àønû eø^Úø …ö çû ß%Ö] XäÖø ðø ^•ø]ø èô Ãø ³Ûû³rö³Öû] Ýôçû ³mø
ww

c kZñ 7» >gÎyŠÆ- ¿Ž X c Û Š•


â• á gZ ä ~
 vZ wÎgžì
GA-E4É 9
X ( .Z]Zú-Z ° ö§ XGZ {Zzg )yxgŠÆV ðš. E zŠ ÇñYƒ×zggâ
 om{ ðÃB‚ÆyŠÆ-û >gΞì @
ì9 ukZ ( ô= )
ƒx¥Ðg
cÛ gzZì ~Š(F
â•  vZwÎg c]zˆÅkZ~yŠkZÐzzÅT
B‚ƤSä~
-Œ Z• 'gzZ Ýzg ÅT ǃZa gâm{qZ~»Ð "7Æ» >gÎyŠÆ-žì
Ýz Š ‹ÑZ 9g
u Z åE˜" ì ¹gzZ „ He
Zzg ~ ug´Ìä Áq Ãg
u kZ X Ïìg J

yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
X "{ Y \
Vì M kŠ ðZ’Z Å» >gÎ ( „ He u ~uzŠ q
Zzg Ìä ›x â ZÃT) ~ g Z
7OŠ {z Çñ7gzZ Çᙊ c
äÂÅkZX "ÇìgpôÐŽÆw éE ÃyZŽ "žì ZƒŠg Zz~}g !
Æ
ƒôZB‚ÆÏZgzZì y*~žŽ ~ î~O 8ðZ’ZÆ» >gÎžì –ä g u±g • á~
»}pgzZ ë›yZÃwŠTgzZX슎ñh ÂZg7»Žà éE Ù }kZì Š
7OŠC cÛ yÒ§ZzŽ »»
â•

rg
7OŠ ËwŠ {z•‰ G yÒ~Vì M ðZ’ZyZ Å»Ž ñYƒ‚¢
ƒ: WOLÐŽà éE
r â ŠzwŠ LZÃyZ ñƒD™¢6•
'gzZ¤ {kZ ÅVì M yZ}ÈŽÆvZ b§ÏZX Ç

.o
7OŠ ÌÃyZ \¬vZ8™]zˆÅyZgzZ8™pô~
X ÇÇgpôÐVKà éE

at
$W >gÎ
: øG
y
Ùø ^ Îø Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø o$ö fô ß$ Ö] á$ ]ø o Þô ˆø Ûö Öû] …õ ^Šø mø àô eô Ø ³Ïô ³Ãû ³Úø àû ³Âø
ida
ðö †ø Îû ^Êø ä́ fô Þûƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïøiø ^ Úø Xä Öø†ø Ëô Æö oF Ö^ Ãø iø äô ×# Ö ] äô qû æø ðø ^ Çø jô eû ]ô ‹ mF ðø †ø ³Îø àû ³Úø
G!
â• Û ä~  vZwÎgžì e ZzgÐgñ (0 ÿ¨š ]| V Üû Òö ^ iøçû Úø ‚øßû Âô ^ âø æ
eh

ÔÐ N YØŠ™s ç{ k ÔÆkZ S7 øG$W >gÎc Ÿg ÅvZ ä T c


GA-E

™ ° ö§ XGZ { Zzg )z™ J 7k0Æ Vß Zz ä% >gÎ ugI t Z åE<XÅ
or

X ( y ZÑZ
no

c
Š Û Ž c "7pÑ øG
â• $W ( Á@
ñà ) k0 ukZ ( ô= )
Æ Vß Zz ä%~ g
Ü z ~y
ÒZgzZX ñYS7>gÎt ~‰ MÆkZ k0 Ù „ È » kZì
ÆáZz ä%žì ¸C
w.

t6GÅá Zz äY%žì Yƒ Ìt È ZuzŠpì w©¸ n kZgzZì Œ¸ ä Y f


ww

Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø oûßôÇø×øeø Ùø^Îø |õ^eø…ø oûeô]ø àôeû ðô ^_øÂø àûÂø X ñY0az»]nÅkZtž @
ñYS7]gÎ
g! Z0« VXäröñô]çø uø kûnø –ôÎö …ô^ãø ß$Ö]…ô‚û‘ø oûÊô ‹mF ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö]
b !
Æ yŠ {È Ž ;ž c â•Û ä~ vZ wÎgžì â] ! t =ž ¹ä V,Zì e ZzgÐ ¹@
Û ~g7 Dq Å kZ \¬vZ Çñ7øG
òg Z-Z { Zzg ) Ç ñâ • $W >gÎ b é5{OÅZ Zª ~ õzO 8 ðZ’Z
E
X ( ÕäS]%

: îœMG
¢LZ Ë >g ð^N
yÒ» ö:WX ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
éø…ø çû ‰ö ðø †ø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ çû Ãö ³ŠûÚø àô³eû]ô àû³Âø
áøœ†ø Ïûmø Xäiø^ßøeø †ö Úö ªmø •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû]ô áø^Òøæø ]‚û÷eø]ø XZèÎø^Êø äö fû ’ôiö Üû Öø èõ ×ønû Öø Ø( Òö oû³Êô èô Ãø ³Îô ]çø ³Öû]
ÔcÛ ä~
â• ZzgЊñ &0vZ†]|:çè×ønû Öø Ø( Òö oûÊô ^ãø eô
 vZwÎgžì e
n) X Ïñ M 7" âÅ‘ÃzLLÐZ } ™ J 7§Zz >gÎ] ZgC Ù ¿Ž
ÃV- Š Zñ™KZ {zž åw©t »Šñ &èE # Z ]| Špž ( • D™yÒ ~zZg
LE

rg
GA-E

™ ° ö§ XGZ { Zzg )‰f7§Zz >gÎÃ] ZgCÙ {z gzZ Ô¸ D â•
Û N @
Å kZ
X ( yZÑZ

.o
: ëÓ)NÅZ >g ð^N

at
oûÊô é÷…ø çû ‰ö á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
y
ǻ‚ônø eô pû„ô$Ö] Õø…ø ^føiø oøâô æø XäÖø†ø Ëô Æö oj#uø Øõqö†ø ³Öô kû³Ãø ³Ëø³•ø è÷mø• áøçû ³%ö×F³$ø áô•†û ³Ïö³Öû]
ida
Åy M Œ Û Ôž c â• Û ä~  vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk  O1Z]|: Ô×û³³Ûö³³Ö]
Å\¬vZ~ hÆ}È q Z ä kZì ÅVì M MsÜŽ ä ]gÎqZ
eh

ø …ø ^³føiø ì >gÎ{zgzZ Š
åô ‚ônø eô pû„ô³Ö$] Õ Šj {zžJ
c VŒÔÅlg \~g—
X ( zâ 0ZzðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz~ènZz£Z { Zzg ) Ô×ûÛöÖû]
or

&Q ÅR
: ÿGÝêO Z
no

æø Ømûˆôßûiø ÜùÖ• ðø †ø Ïûmø oj#uø Ýö^ßømûŸø áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø †õeô^³qø àû³Âø
w.

kZ ~ vZwÎgž„e ZzgÐ' ñ Y ]| : Ô×ûÛöÖû] ǻ‚ônø eô pû„ôÖ$] Õø…ø ^³føiø


: Ô×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô pû„ôÖ$] Õ ø …ø ^føiø gzZØmûˆßi Üù Ö] žJ Z  ¸D Î7J ‰ Ü z
ww

 g—» "7'gÎVâzŠt ¬ Ð äÎÃ] Zg ª f


w©» ~  | 7
X ( òg Z-Zz~ènZz£Z {Zzg ) å

:&f ðšO!
lõ^mø•ø†ø iø ÜûÖø]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õ³Úô ^³Âø àô³eûèøfø Ïû³Âö àû³Âø
: Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæø Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö à$ ³ãö ×ö³%ûÚô †ø ³mö Üû³Öø èø×ø³nû ×$ ³Ö] kô³Öøˆô³Þû]ö
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
7x¥"H cÛ ä~
â•  vZ wÎgžì e ñ ¬ 0µ]|
ZzgÐ%
@Š L: éê Z (ž•wV" +Z {z)•ðƒwi * 6ít MŽ ]Zg ` M
X ( ›{Zzg ) "Œ^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö…æ] Ð×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö" I”: I
G
M Ð wÍ Z~ yZž• wV" Ð p ÒkZ 'gÎVâzŠt( ô= )
y
vZ ªì f ðšO$J
Å«™ÐgzÑ~yZ ävZgzZX ÌÐgzÑÆí! Ù ªÔì ˆà { CÅ\¬
gzZ ÌÐgzÑÆC

rg
.ŠŽz!
e Ù c
Æg "Z VâzŠgzZ Ô• adt c«™ÐgzÑÆnC { C"
ÍÔì ¿g|@
X •°Zz °»gz Z ìY

.o
àønû eø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø †ö nû ‰ô]ø ^Þø]ø ^ßønû eø Ùø^Îø †õÚô ^Âø àôeûèøføÏûÂö àû³Âø

at
o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ØøÃø røÊø 麂ømû‚ô•ø èºÛø×û¾öæø xºmû…ô ^ßøjûnø ŽôÆøƒ]ô ðô ]çø ³eûŸø û]æø èô Ëø³vû³rö³Öû]

y
^mø Ùöçû Ïömøæø Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæø Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ^øeô ƒöç$ Ãø jømø Üø ×$ ‰øæø äô ³nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]
ida
žì e ZzgÐ% ñ ¬0µ]|: ^Ûøãô×ô %ûÛôeô ƒºç( Ãø jøÚö ƒøç$ Ãø iø ^ÛøÊø ^Ûøãôeô ƒûç$ Ãø iø èøfø Ïû³Âö
zŠ VâzŠt) yxgŠÆ Y Z ðME
$QRgzZ îG MBQ9NEåB‚Æ ~
MªE  vZ wÎg ~^q Z ~
eh

Y~ƒ0 Z JgzZ ˆ M S0
M J7 eZ ( yxgŠÆ îÂO$gzZÜæ¸ x £g•
ígzZÑ `â {C ÐvZ™| 7( &f ðš!) 'gÎVâzŠt ~  vZ wÎg ˆ
or

Û Š•
 { CËXß{CÅvZ™| 7'gÎzŠt Ì?µ;Ñ äâ •
äáZzh á g ZÐ
VÂgÎVâzŠyZŽì 7+Z ¬Š ðÃch
no

{CÅvZª) à 7{ CéÆyZ
X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ( •wV"gzZé"t ~¤SkZÔƒéÆ
w.

vZ™| 7&f ðš!ƒ o‚ »}çgzZ ¤ËZ  ž Zƒx¥Ð g


ukZ ( ô= )
G
Xì 7f ðšO$ ZuzŠ ðÃÌ6kZÉ 4ÐkZceh{ CÅ\¬
ww

èõ ×ønû Öø Ø$ Òö ä́•ô]†ø Êô oFÖ]ô pFæ]ø ]ƒø]ô áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ö fôß$Ö] á$ ]ø èøŽøñô^Âø àû³Âø
Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæ ‚ûuø]ø äö ×# Ö] ]çø âö ØûÎö ^Ûø ãônû Êô ]ø†ø ÏøÊø ^Ûøãônû Êô &øËøÞø Ü$ $ö äô nû Ë$ Òø ÄøÛøqø
^Ûøãôeô ðö ‚øfûmø ǻ‚ôŠøqø àûÚô Åø ^_øjø‰û] ^Úø ^Ûøãôeô xöŠøÛûmø Ü$ $ö Œô^³ß$³Ö] h( †ø ³eô ƒöçû ³Âö ]ø Øû³Îöæø
]|: l]†$ Úø &ø×F$ø Ô ø Öô]ƒø ØöÃø Ëûmø ǻ‚ôŠøqø àûÚô ØøføÎû]ø^³Úø æø äF³ãôqûæø æø ä́³‰ô]…ø oF³×³Âø
Û x Zg M Z
äâ • Ù ž åw©» ~
 Ã]ZgC  vZ wÎgžì e ñ ¬
ZzgÐÈ
Ü zÆ ¬Š b§T) f
‰ 5ÃVð; VâzŠ KZ ÂD Ñ p=6_ LZ c
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
ØûÎö …æ]‚uø]ø äö ³³×# ³Ö] ]çø ³âö Øû³Îö gzZ bY6Vð;Q ( • D Yñ5B;VâzŠ
ŸLZ YƒJ V˜QÔ_7Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö …æ^Ï×øËø³Öû] h( †ø ³eô ƒöçû ³Âö ]ø
Åt ‚ÆÔ ZògzZ ug I{n gzZ ug IuÔ D¢B; VâzŠ LZ6ug I
YB;Æ\ M J
V;zM
J V˜6 Ÿ¹! Û qzÑÐ õzO8
ˆÆkZ ) D â •
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) D™iŠ&~
 \ Mt ( D¢B;

rg
ëx ÈZ »kZ Ái Z ÁÔì y‚ M ¹ Â~
 ~tÁ©¿t»¬Ð äÎÃ] Zg ( ô= )
Û «=Â\¬vZX •C
X ñâ • Ù !
ÐyÒ] »'
ÅkZÔ’ e * 
™Ãƒ

.o
:ÏÆZ îG
!M
G

at
…ô„ôßûÛöÖû] ^eø]ø ^mø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø gõ³Ãû ³Òø àô³eû o( ³eø]ö àû³Âø
y
Üö ×øÂû ]ø XäÖöçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] kö×ûÎö [Üö ¿øÂû ]ø Ô ø Ãø Úø oFÖ^Ãø iø äô ×Ö] hô^jøÒô àû³Úô èõ mø! p% ]ø pû…ô‚û³iø]ø
ida
" kö×ûÎö [Üö ¿øÂû ]ø Ô ø Ãø Úø oFÖ^Ãø iø äô ×#Ö] hô^jøÒô àûÚô èõ mø! p% ]ø pû…ô‚ûiø]ø …û „ôßûÛöÖû] ^eø]ø^mø Ùø^³Îø
Ôø ßôãû nø Öô Ùø^Îøæø pû…ô‚û‘ø oûÊô hø†ø ³–ø³Êø Ùø^³Îø [ö" Ýçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø äö ³×# ³Ö]
eh

yZ ) ä~  vZwÎgžì e ZzgÐ ª ñ 0ëOEQ]| V…ô„ôßûÛöÖû] ^eø]ø ^mø Üö ×ûÃô Öû]


žƒ… Y?Ôg åE 5.ÅZ1Z} Z ;c
E Û Ð yZ ( ñƒ D™¥#Ðg åE
â• 5.ÅZ1ZRÅ
E
or

G'
n²ä ~ ?ì à Zz Ñ{Š c iÐ ƒ  k0 } g é£ + e  M ÏyÃÅvZ [Â
no

} Z ;cÛ ( g( ) ä~
â•  \ MXì D{Š c  wÎgÆkZgzZvZ ;ž H
iÃ~
G
'
Ñ{Š c iÐ ƒ  k0} g é£ + e
 M ÏyÃÅvZ [žƒ … Y ?Ôg åE
5.ÅZ1Z
E
w.

B÷ä\ M  "æ Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø äö ³×# ³Ö] ";Hn²ä~?ì à Zz
Û ( ~Š l! á 6[ ZŽ kZ c
ww

gzZ ñ M ¬ZñDt N ;g åE 5.ÅZ1Z } Z ;c


E â• • Í ) ï^
Xƒug I
äÖ牅 æ ä×#Ö]"ž Hn²¬äª0ëOEQ~[ŽÆwZÎÆ~
 vZwÎg ( ô= )
[ ZŽt( ì à ZzÑ{Š c  M ÏyÞì {Š c
i~vZ[ Âe iD»kZÃwÎgÆkZgzZvZ ) "Ü×Â]
LZ ä ª0 ëOEQ Âc Û wZ΄z {g !
â• zŠ ä ~  vZ wÎg Z  pÔå._Æ2 »Æ [Š Z
Û ÏÆZ U M ª "æ Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö]"Â~wì}÷ž c
yMŒ Š[ ZŽ ._ÆûzD
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
á gzZ ðâ •
Ô~Š l!
• Ûd
¦Å[ ZŽ kZ ä ~ vZ wÎgXì e  M à Zz Ñ{Š c  ň
iЃ
&C
@ƒ~ „B{z ( ì Äcz DÿL Ž ) »ž ï^n kZ éE 5SŸ ä \ MB »yZ~ l!á kZgzZ

tgzZÔì e M Ñ! {Š c  ÏÆZ îG
iЃ Û ‹c
! M ~ã M Œ
G Mž Zƒx¥Ð g ukZwq¾Xì
á ÅkZgz Z w¾‹ÌgzZsÝz© ÂÅ\¬vZ ~ kZžn kZ
b§Tfgz ÑÅ à ¬ È•
I-#E
gzZŠ»~kZ {zì ˆÅyÒ
Xì w é5.G

:t M ~y

rg
M Å >ÂZ>gÎ

.o
†ôìô! àûÚô áô^jømøŸF û]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äö ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø oû³eô]ø àû³Âø
ZzgÐ~ ñ g »ZŠ&1Z]| V Xå^jøËøÒø èõ ×ønû Öø oûÊô ^Ûøãôeô ð†ø Îø àûÚø éô †ø Ïø³føÖû] éô ³…ø çû ³‰ö

at
e
~] Zg ËðÃŽ t M zŠ Åy
MÆ{• >gÎ;ž cÛ ä~
â•  vZ wÎgžì
y X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) žƒ°»ckZ {zÇñ 7
ÃyZ
ida
Z {z Çá| 7t M ~y
Y¶ Mt Å{•Ã] Zg ¿ŽžìtC Ù „ È »gu( ô= )
G
kZ Âá| 7t M ¸sÜ~ åE CO:X(¿ðä Ù vZ
Zžì YƒÌt È ZuzŠX ÇìgpôÐÑC
eh

X DZvZzX ǃ°»„Ú Z c

M ~y
:]c M ÅyZ/w M
or
no

èõ ×ønû Öø Ýö^nø Îô XäÖø gøjô Òö èõ ×ønû Öø oûÊô áø]†ø ÛûÂô Ùô•†ø ìô! ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø áø^Ë$ Âø àôeû áø^Ûø ³%ûÂö àû³Âø
yZ/w KÃ]Zg Ë¿Žž c Û ä V,Zì e
â• ZzgÐ y é¨E O“0y ñ ¢]|:
w.

{Zzg ) Ç ñY –[ Z N » i ú Å ] Zg ~g7 c kZ Ç ñ 7]c


M ~y
M Å
X ( òg Z-Z
ww

]gÎ »Ð" š…û Ÿø û]æF lô]çø ÛFŠ$ô Ö] Ðô×ûìø o³Êô á$ ]ô" Š Z%Ð"yZ/w My
ÅJ M "( ô= )
 Â0Z czZ
çz) ¬ Ð ƒ  vZ wÎgžì ZƒŠg Zz ~ ] c
 Ã]Zg ~ Zzg 9X • ] c
M
X¸_7]c
M ¸ ( ¬ÌÐä™
gzZÔì Œ6¬Š ìY e
.b§Å qÃg ~y
MÆ{•>gÎÌqÃg ~y Mt »yZ/w M
EG
gzZáZz ä™æ¾O¨~
$ ðÅ] Ñ»Xìž~„]c M׬ŠyZi Zg »¤m{Å qÃg kZ éE
5SŸ
Xì ˆÅ™f b§kZ~qÃgkZ ¬Š ì YtÐy!
iÅVzÈáZz䙊 c Ù
ÃvZ~wqC
yÒ» ö:XWZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f

Øôìô‚ûiö àûÚø Ô ø Þ$]ô ^ßøe$…ø o …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô ø Þø^vøfû‰ö ¡÷›ô ^eø ]„øâF køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$…ø
pû•ô ^ßøm% ^m&•ô ^ßøÚö ^ßøÃû Ûô‰ø ^ßø³Þ$]ô ^³ßø³e$…ø o …õ^’øÞû]ø àûÚô àønû Ûô Öô^¿$ ×Öô ^Úø æø Xäjømûˆø ìû]ø ‚ûÏø³Êø …ø ^³ß$³Ö]
^ßøÊ$ çø iøæø ^ßøiô ^Fn(‰ø ^ß$Âø †û Ë( Òøæø ^ßøeøçû Þöƒö ^ßøÖø†÷ Ëô Æû ^Êø ^ßøe$…ø (^ß$Úø ^FÊø Üû Óöe(†ø eô ]çû ßöÚô ! áû]ø áô^Ûømû¡ô ûÖô
Ô ø Þ$]ô (èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø ^Þøˆôíûiö Ÿøæø Ôø ×ô ‰ö…ö oF×Âø ^ßøi$‚øÂø æø ^Úø ^ßøiô !æø ^ßø³e$…ø o…û ]†ø eûŸû] ÄøÚø
ÂÔH Za7Ñ" •: {g »täÂ;g ÇŠgz6}g ø} Z V•û ^Ãø nû ÛôÖû] Ìö×ô íû³iöŸø

rg
ˆÆ Ï0  i ~EŠ kZ éE S4¨GG
5G $ )} ™x »…ðÞì klgzZ u 0 Ð ] ! kZ

.o
äÂÃT;[g} g ø} ZX XÐ [ Z±Æc izŠ… ÂÎ( ì h'ZwzZ b

g ÇŠæ gzZ î×ÌðûV>ª,ZgzZ c
Š™ ZÎg äÂÃkZ—" ÑZ e~c izŠ

at
êŠ ]úŠ ÅyZZ {zž ‹Ã~Š ogzZ ¦ZŠq
Z ä ë ;[g}g ø} ZX ǃ7
y
;[g}g ø} ZX ñ M á yZZë ÂX ƒ ÑyZZ6[g LZ :Íßžì HgzZì
ida
E+
™gzZg ZŠ ÃzLZ…gzZÔ} Š™gzŠÐëÃVÇZ' ~g ø} åhIB E }g ø
ÃVƒk
Û «ƒ
ä »T â •  {z …;[g}g ø } ZgzZ ÔVQÐ *ŠB÷VzÈ g »
eh

ðZÎg ÅyŠÆ#Ö ª…gzZ Ôì cÛ {°z c yZZ ÿL X3Z ã!


â• i ÅVßÎg LZ
X Ç}™7s ÜÆ} °zLZ —" X XÐ
or

Û ¬Št Å qÃg ~y
gzZ Ôì Ð ~ Vƒ ¬Š &zŠ + FìY ňy M Œ MÆ yZ/w M >gÎ
no

M׬ŠyZ¤m{Å qÃgkZ Š
X DZvZzXìÐzzÅ„] c Hn²ž 6
»…ZâÆ ]Zg ~g7 c kZñ 7t Mt Ã] Zg ¿Ž " ž cÛ tŽ ä "
â• ñ y¢]|
w.

%•Ð~ g—X σ”Є ~  vZwÎgäV,Z] ! Ù ª"ÇñY–[Z N


tžìC
~¬Æ„ q ¯% ì á g Zt »y
" uŠ • ñ ¢]|n kZÔ M
È7]! ñ ôðÃ
+ZÐ s§KZ !
ww

ILG

} hðžì Ìt q ZÐ ~ yZ • ¤g m{Ž Å\¬vZ6)j%0ïG Ã)
L !OQ ( {Z
ñeà ï  vZ wÎg j§Ð ¹gzZ'gßϹÅ[ Z Nz̀Z} (6¿
G!OQ kZ=g fÆ~
„Æ™¿LgL gt {zÙ: ¿} (} (ÐzzÅ] Ñqm{ LZvߎž @
Ô• ‰
•Zsg ç) ÕÆ]c
X ( 5` g Ám{Å\¬vZ
yÒ» ö:XW ZæL°f
Å
b)zbcÆvZ™f
6y!igzZ¸ D Y¤
™ƒ lƒ" ¸ D™ÑÅc "7u 0 x¯Z ) ñ M]|
tÔ( ì x¯ »[g}÷t Xì x¯ »[g}÷t) ïoe(…ø Ýö¡øÒø ]„øâF (oûe(…ø Ýö¡Òø ø ]„øâF å@
Yƒ~g Y
gŠËÅX• ‘ ~ ]zˆƒZŠ M ä Y xŽ ì g "Z »]¬yZgzZì w)Z »[ ZŠ M yZ
™0™e Ô 7™0™â{Èžìt sÜžÜ »XX Vƒ @ Ö }
™7~ # Å+ø*
̱Â
Û ÃLZ ¿Žžì –ä Y 5ßXñ 7x¯ »°z í´ â z ‡ M™0{ÈÉ Ô7
[ZŠ MÆ] PŒ

rg
{z ÇAŠÐ {óÅ=z ŸgÃLZŽ gzZ Çìg @
™ ¹F
~A Û {z X Çìg &܇Ð
Z%Æ [ Œ
X ǃgzŠÐ¹F

.o
[ZŠ M

at
.gzZÆ‚/zgB‚ÆäZ Âzg ‡z e
e .~(Å ðÎq
 ˈÆçzgzZ uZz
z:ó 4Šp c y
Ížñ 7b§kZì ƒ
 oƉ Ü z kZŽ Ð ¯kZB‚Æq ËgzZ»§—„
ida
EG
z ]nñ¬Š6Øgz°z ]c MB‚Æ æ¾O¨$z æE Âì &p{z¤
%OD ZXì ;g ‹u 0 ó Z³
x¯Ã ‰
ztÝ ]c
M X 7i ‚{g e Ìðà ZÎÆkZžì e {C ÐvZ6Ïzz [Z±] c MgzZ fâ Øg
eh

G
X} ™[Åäzg ýÒO¹/ zg~]zˆŠpgzZ¾vZy46ö¼
$ Â} z M: *
or

V´ Ñ]†ø ³ãû Ûö³Öû ] Äô³Úø ‚û ³Ûö³Öû ]^³³³eô pFç³³ãø Öû ] pøç ³³Óû ³³•ô Ýô†ø ÇûÛöÖø Ýô ]†ø Çø Öû] lô Ÿø ^uø„% Öø ]æø
 c Ô¬ Ë
q Å]¯Ð ƒ
kZ )ƒ ;gƒŠ » kZÐ [8žì t ª
no

X ( ƒlg !
ÐV\ M Åkž
Z b§
6(œzZ Ë c
‡ c x¯X}™: ~¢~ "7ƒ: Š°*
ig Ãu 0 ™Š c
Z :
¤
w.

]!
Æ™Èu 0 ZX} ™: x¯Ð ËyxgŠÆ]zˆXÇg
x¯ Â} zY M 7„]gz¢ðä
ww

ÂVƒw'~g ! zŠ™| 7fúZˆÆkZQgzZ} ™


Z} ™ qzÑ{g !
zg » LZ LZ vß~ …¤
Ù ª[ ZŠ Mb Æ ]zˆä Y xXì \zZ -7Ð i Zz M :gz ì aZ -7× M
b gzZ ~C
m!
Û Š•
X •ñ â • á gZ

Ùª
[ZŠ M ~C
X Æ‚/ zgçz ! ¸ '
Ð x Z •Ze
X ñ 7Ðh?z %F
} ™: ~¢~" 7 '
G
X ƒ: VY „ ýÒO¹$/ ì e Ô} ™[Åä zg '
X [ g *¬ž 6} ™ ZŠ Z h»[ Z±‹ c M zØg‹ c M '
× M ƒ60 Z » `wz 1 Å y ›}uzŠ Ë c ƒ w ÈZ » c Z
g¤ '
X Ð i Zz M:gz× M
Š q Z Ϲ Å " 7u 0
g x¯Ð ã ÒZ lpžñ 7Ð ã ÒZ lp '
X ì ð M N @~

rg
[ZŠ M m!

.o
X ì x¯û%à ¬ ÷žÇ g~ wŠ ÑÅu 0 x¯ '

at
X ì x¯ »TÇ g~ wŠÃð cºz fggz Z y • á EÅk¼ :ó 4h '
X Ç g u 0 Ð ] Zçz kz ‚zÃwŠ
y '
ida
q
‘ Z ä ~ x™ Zg—X ñ 7B‚Æ ]¯gz Z} ™' D
» ã ç '
X ~Šg Z *™| 7Ãe
 M kZ ] Zgx Ó
eh

køÞû]ø Ôø Þ$^ôÊø Üû ãö Öø†û Ëô Çûiø áû]ôæø Õø•ö ^³fø Âô Üû ³ãö $Þ^ô³Êø Üû³ãö eû„( ³Ãø ³iö áûœô
}È}¾tÂ} Š[ Z±ÃyZ¤ ZvZ} Z VÜönû ÓôvøÖû]ˆö mûˆôÃø ³Öû]
or

Û ]n¤
Xì ÑZzÕz] ³Â} Š â • ZgzZ•
X ~Š™ ð™| 7Ãe  M kZ] Zgq ñ 0G
Zä¦
no

Váøçû ³³³Úö †ô³³³³³rû³³³Ûö³³³³Öû] ^³³³³³³³ãø m%]ø Ýøçû ³³³³nø Öû]æ‡ö ^³³³³³³³jøÚû ]æø
X ƒ Yƒ µ ZÐ Vzg ZŠ'Vâ• Û yŠÆ#
Ö ª ` M ;VñêzZ
w.

I
iØgèe
ì 6y!  M¤Z ÕäS5!} Š ¯ ,@ÆyZÃwŠì ;g™]zˆÅ] c MX '
ww

X ñYi°wŠ Âì ˆ M¤ Z[Z± ì " MgzZ} zY0¡gzuwŠ


GLG
Û x¯k¼z :ó 4hŠp c
;g Ít gz Z • ìg â• Íž} Š ¯zázgŠ kZÃVâ » '
«=ÂÅ"7B‚Æ[ ZŠ M yZ Ì= Ð x™z ¯ LZ :ó •
á \¬hì
Û
X Ì»gzZÔñâ •

:X
¡ »u 0 Û 6¿C
x¯x ÓgzZì n• Ù } z Yƒ ZŠ Z i úÐ T * Û ãZ
™¡ »pÑy M Œ
ò g ‡Z5Ð ÉgiÉ •g Õy›x ÓÂìg:ƒqv!
Üä ~ f oZ Ìðä Û *
Zìtñn• ™
 ˜zª
~ª H: âikZX •g Õƒ
 ƒ: ÑZz"7u 0 Û ðÃ~Vƒ Ç c
y MŒ àTžì H
Û žì Ìt {i Zz M x ¬q
yMŒ Z V;zì „g’„Ze~gñZ ´ŠÐ ¹gzZ~ Vâ ›ëV˜
䙊 c
p ÖZÆkZÔì @
Yc
e‰Ü ×ÃUgp ÖZÆkZXì ;g YŒw‰Ã䙡ÆpÑ
Y–Ð ,¼6kZ ÂCƒ!
@ Z¸ Å´Š$
zq ~g ø¤ Y¹] ‡zZ ÍgzZ ~iÎr â ŠÃ
ZXì @

rg
»¾¾gzZ • zgÃq ¾¾n kZ ì ms§Å„ë!wìC Ù gzZì n% ZŠ ZC Ù VŒ1
Û bc)á^Ãø jøŠûÛöÖû] äö ×# Ö]æø oFÓjøŽûÛöÖû] äô ×# Ö] oÖø^ôÊø X < {“

.o
X(y M Œ

y at
ida
eh
or
no
w.
ww
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

¬™ƒ!
ZsÜ´ â » ¶Šh
ZÎÆkZì =°Z[gvZq §zspgzZª
fz] ³Ôyvzœ
»Ózy ZgzZ Ñz spžì ¸t zg 9nÆ }Èn kZX 7´ â » {)z yvz œÌðÃ
Ù Ô~
ZgzZ ÂC
vZ vߎgzZ}g åÃÏZ sÜ~60 Ù gzZÇgB‚Æ[g LZ sܸg
 qC

rg
™hgô â z Û{~ òZjKZgzZ ] ÑqÂgzZ • TgÃÐ [ òZgzZ t‘ñOÆ \¬
Zz ~EŠgzZ ðZÎgzª
LZ~yZÆz yv~zy f {Z ({ Zp{z• Tgzás§Å[òZgzZ t‘

.o
X •ï-Z eÃ\ M

at
Âì Le*
™wi *ª
f c
¤gzZÄ M ðÃ6
ˤZ[ òZ ëL É â Ô]Ñ»Û{ž <g¨
y f kZ~} Š6gzZ^zZ Å[ òZgzZt‘{zžì eùt
Xn $ÐyvgzZ ðZÎgzª
ida
:çâ Є\¬vZsÜ
Û gzZXì ¬™x *
~ˆy M Œ Ù {zÃ’ eÃ}È=Z
»ÏZ}g åÃ[g LZsÜ~wqC
eh

gzZ}pйƈy M Œ Û Xì c $ ¹ä\¬vZÃ|ÏZ
ŒÃVzÈLZÐ,gz Z ûiE
Û \¬vZ6x £q
or

•D â • ZÆs Z²Z >gÎX k| 7Ãy*„q


ZsÜÐ~]⠣й
lŠ¤
]Zg yŠ}g (}g *Ð ¬Æ ÏZì ´ â »~iz y• M „ \¬vZžìtžÜ »T
no

'„ ~({zgzZì ~g (ZÆÏZsÜ °zÄZg ‚ » *ŠÔ•ìg™


=Zì •à ZzØgz•
:É 7]gz¢ÅgzgzZW ZzËc`â ÐkZ
w.

oûÊô ]æû ‚öŠôËû³iö Ÿøæø o àmû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômö Ÿû ø äÞ$]ô ½è÷nø Ëû³ìö æ$ ^³Â÷ †% ³–ø³iø Üû³Óö³e$…ø çû ³Âö •û ]ö
ww

àøÚ( gºmû†ôÎø äô ×# ³Ö] kø³Ûø³uû…ø á$ ]ô ½ ^Ã÷ Ûø›øæ$ ^Ê÷çû ìø åö çû Âö •û ]æø ^³ãø uô¡‘
ø û ]ô ‚ø³Ãû ³eø šô…û Ÿø ]û
vZgzZ )íígzZ ñƒD Z ¥ ¥ zg åÃ[g LZ :zÈ}÷} Z Vàønû ßôŠôvûÛö ³Öû]
Њzu \¬vZ —" ( ì CŠ c
igzZ izˆÐ Šzu *
g å ÃgzZ ËZÎÆ \¬
™7I ÃVß Zz( ä™ CŠ c
ÏZ Ìb & Z Å}Ñ çgzZ ) @ igzZ ) ä™izˆ
,g åÃÏZgzZ Vƒzás§Å\¬vZsÜ}Èžì Cƒ gzZì ðƒÐ
':Š YˆÆb & Z ÅkZ ~o ( ?Z åE<XÅÔ ,™¿6V•Æ ÏZgzZ
z™ 0
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
(Øg Å\¬vZ —" Ô~ ( ª
q ÅÓzyZgzZ ) Ñz spzg åÃÏZgzZ
X ( 56@ Œ
54Ôs Z²Z )ì d Û ÐVzg »

Û }g ø{Š c
Œ
:ì d iÌÐVâ Y~g øg ÇŠgz6
Zg ø
7NŠ Ð V\ M ~Š â {ŠŽñÃkZ pì dÛ ÌÐ Vâ Y ~g ø ] Ñ» Û{Zg ø
Œ
Xì Š • á g Z »\¬vZçOX M 

rg
àûÚô ä́nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àövûÞøæø t äö ŠöËûÞø ä́eô Œöçô‰ûçø iö ^Úø Üö ×øÃû Þøæø áø^ŠøÞûŸô û] ^³ßø³Ïû³×ø³ìø ‚û³Ïø³Öøæø

.o
kZŽÃVÎÎzyZÆkZ•… YëgzZ H ZaÃy̈ZäëgzZ V‚ômû…ôçø ³Öû] Øô³fûuø

at
{Š c
i ÌÐ ( yŠ¤
Àg ª) vg˜ Å kZ ÃkZ ëgzZ • Dg*~ wŠÆ
Œ
X ( 16Ôt )•d Û
y Xì Š • á g Z(~uzŠq
ida
ZgzZ
á Zzä%) kZ {Š c
iÐ?ëgz Z Váøæû †ö ’ôfûiöŸ$ àûÓôÖFæø ÜûÓößûÚô äô nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àö³vû³Þøæø
NŠ7?p•Dƒd
0
X ( 85Ô§Zz) M ŒÛ Ð( ¿
eh

:ƒ ¯ãZgâЬŠz™fÃyZ]
zgzZ]¡KZ
or

{ŠŽñÃkZ ëpì dÛ {Š c
Œ i ÌÐ Vâ Y ~g øÐ ëVz³\¬vZ [g Zg øµš
no

…¸ÐŠ c 0
Å\¬vZ vߎgzZì ©  7NŠÐ V\ M ~Š â
z»y̈Z%Z M
Ã[g LZ yZ]
ÅVzgâ Y{z Âì ÑZ e™Šß M 8 z LZgzZ *Ã]¡KZ ä VMgzZ • Dƒ { Zz6"gzZ
iÃyZ]
w.

Ù ªgzZ ~Š â sÜb§
ÆyZpì C MÃÂ*ŠÕ6灰ÃyZ• Ù ŠÃ[ òZgzZVzq~C
ZwŠ
vZvß, ZÔD™7kCÃÑgzZ] ¸mZVÂgŠÅ[g LZ {zn kZ•D Yƒñ0
ww

•ï Š™g©ÐŠ c
Å\¬vZÃVߊ LZvߎ @'
ÆkZgzZ•D YƒgzŠÐ Øg Å\¬
!Ð !{Š c
F zt »yZ ÂÔ• Tg D™]»VzÅg ÇŠgz6LZgzZ
¯ÅyZgzZ yZ]
igzZ ðÓ
Û kZÆ\¬vZ v߸gzZì CY Cƒ
D™Ð V\ M ÅwŠ LZ {@x » VÂgŠÅkZgzZ [ Œ
gzZ Øg KZ \¬vZ gzZ • C™ ZƒB‚Æ g ÇŠgz6LZ ] YogzZ VâÍu Å yZ gzZ • Tg
• }È{z ¸Xì @Û ]¾zŠæÅyZ6hñC
â• Ù ÆÏ0
i {zgzZì Lgzás§ÅyZÐ VÆ'
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ƒ6=°Z[gvZ[ òZ ëL É â zÛ{sÜgzZsÜñOÆ[ òZgzZt‘Zg –»X
{zgzZXì @
X •Dg åÃÏZsÜgzZ•D™Š c Ù
Ã[g LZ~wqC

á ÿO E
:• ïŠ[ZŽ »g åÅ}È é$Si Ñ: • 7\¬vZ
Ù gzZ6hñC
 qC
ÅÏZ ~ ª Ù Æ Ï0
igz Z , g å Ã\¬vZ sÜ{zž ’ e ÃVzÈ Z åE<XÅ
 Z¼~g7Å] c
Ã[g LZ Â{Èž7etgzZ ,™“ Z@z ]â ©Zx ÓÆkZgzZ•gzás§

rg
Ô°gÔ *™\¬vZX} ™: ]¾zŠæÅkZgzZ} Š: [ ZŽ »g åmZÃkZ =°Z[gvZgzZ}g å

.o
\¬vZgzZ fâ ÐÏZsÜ{Èžì eùt ÂózŠ~z™ ó â Ðíž•D â • Û Šp•[ ;z
á g Z »\¬vZX Yƒ7é›S ‹¢ (Z,Š™xzøÃkZ ÌQ
G

at
Xì Š •
áô^³Âø •ø ]ƒø]ø Åô]‚$ Ö]éøçø Âû •ø gönû qô]ö ½gºmû†ô³Îø oû³Þ(^ô³³Êø o³ß(³Âø pû•ô ^³³føÂô Ô ø Öø^ø³³‰ø]ƒø]ôæø
y
ida
Ð\ M}È}÷Z  gzZ Váæû ‚ö•ö†û mø Üû ãö ×$ Ãø Öø oûeô]çû ßöÚô ©ûnö Öûæø oû³Öô]çû ³fö nû rô³jøŠûnø ×û³Êø
™wJà ¬™ ÅáZz ä™ ¬™ X Vƒ d
Vƒ © Û ~ Â,™wZÎ0}÷
Œ
( ï» )6ígzZ 3â ¬Z÷{zž’ e( Ì ÃVzÈ) :ì @ 
gå= {zZ
eh

X ( 186Ô{•)•g6e
Z å˜{zž @
Og¢zyZZ

Û wJ¬™gz¢ :ó •
?'ªÆ•D â • á ÿ‡ E
7\¬vZ
or
no

à ¬™ ÅkZgzZì êŠ[ ZŽ »g åÅkZ {z Âì @  {Èž7—~ kZ


g åÃ[g LZ Z
}g åcŠæÃkZgzZ ñZ ¥Ô ñ;B; t ‚Æ[g {Èž Yƒ7¦
¥ Ù t Xì @
C Û wJ
â•
w.

tsÜoÑX} ™: ÏgŠ c Û gzZŠæÅkZ {zgz Z} ™: wJà ¬™ ÅkZÔ}Š: [ZŽ »g åÅkZ {zgzZEG
gzZ yZZ eZ6VÂgŠgzZ ] ¸xÅ \¬vZgz Z}g å B‚Æ q çO¸$z ð;gzZ mÜZ {Èžì
ww

g åc T} ™ ¬™gzZ}g å Ã[g LZ cq kZgzZƒ•z½6ÏZ sÜgz Z ¢ o¢


¬™gzZ *
ZÔì âiÃkZ *
q{z \¬vZ Â’ e ‰â Žì ‡â q{zÐ[g LZÆ™p Ò»_ ZÑyZ {Ȥ ™
~ ^4Ð kZ Âì žâ ä kZ~ ^T} ™: «~ ^kZ¤ Û «ÃkZgz¢
Z Ô Çñâ •
Xì ꊙpô~]y
MÃkZ ckZ c Š
ì êh

: ÌZ Å ¬™
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Z z ] ѾXÃ~ ò ˆgà*
 vZ wÎg ä \¬vZž• ˜ ã Ññ]|0Æ ¬™
†Xì x £»n»e
g—Æ\¬vZ ?ì He †w¾zi q Ð Z Z (Ѓ Ð
 ~yZ Zi Z âÐ] Zi q
O
¬ ÏzZuz ÏÈ Ô ÿÉE
ñƒ D™¢tgzZ Ôg ÖZ Zg7 Zg7» ¼z Y ZgzZ ~g eÑz ~ b ð•Z~
†èÄ£yZÄ»·ùƃ
e  kZÔðZ¢z ~MÅgŠÆkZÔì ~g (ZzïÆÏZ¼ƒ
ž
~g ‚Å\¬vZÐ p ÒÆÚkZ ~  ·]|* ¦µšgzZì Ñ!z dZ~] â £x ÓŽ Ôì

rg
EE
qCÙ žì {°‡X •]Ñ»½Ñ ZgzZ] ‡‘ÿL }¢Z nÏZgzZÔ•ëÃ6ƒ gz Z+F
ï»~t‘
I
H Za cÑT Z h˜ ÕäS5!Xì CY ª³*

.o
!gzZ ~g ZÎªì Š c
ï»Ð p ÒÆÑLZ
ñÇ b§ÏZX ÇñY ŒÐ äe ÆÑÏZ S
ªì ÑŽ » åc c
·(ÃkZ Ô ~g ëg

at
!]„â oF× ‹ÎæÔÏñYðÎÐ[ ˆÆCŠ c ¶Å|ŠzŠ7zgŠÅkZ *
i c ƒÝq »|ŠzŠ
y
kö³Ïû³×ø³ìø ^³³Úø æø þ"Xì c
C]Š „gzZe
†äáZzä™ ZaÆkZÑ»ðÅy̈Z
ida
Ѓ  ~ÑkZŽ ǃ„zy̈ZsÑ ZzaZЃ  n kZ " áøæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹ø³³ÞûŸô û]æø à$ ³rô³Öû]
EE
ÿL }¢Z \ M n kZ • ëÃÐ ƒ †Á¾èa ~
 ~e  ·]| * ¦ :Xƒ ëÃz )Z
eh

z÷á+F Û ÐzzÏZgzZÔ•] Ñ»½Ñ ZgzZ] ‡‘


 \ M V˜V˜~ˆy M Œ
—Æ~
6gîÆ Ä+F idy;zì Š H™f »] âÅZ mÓZ m{6~ \ MÆ \¬vZgzZ ]Ѿ
or

pû„ô³Ö$] àø³³vF³³fû ‰ö":ì ŠcÛ ~Y ZuZ >gÎñƒD™™f » ` ZcXì Š


â• c Û „†Ã~
â•  \M
no

Û ~âZ >gÎñƒD™™f »Vß2~y


E
c
oFÖ]ô oF³uæû ^ø³Êø"VŠ â• M Å ` ZcçL«^ÏZQ " ǻ‚ôfûÃø eô pF†³‰û]ø
~y‡• Û >gÎñƒD™™f »sÝÅœy M Œ Ûª
zŠzÚ~(Ѓ  gzZX " oF³³uæû ]ø^³³Úø ǻ‚ô³³fû Âø
w.

c
äô ×# Ö ‚öÛû ³vø³Öû]ø" ;Š Û ~» >gÎgzZ " ǻ‚ôfû Âø oF×Âø áø^Îø†û ËöÖû] Ùø $̂ ³Þø pû„$ ³Ö] Õø…ø ^³fø iø " ;Š
â• cÛ Š•
â• á gZ
X "h^jøÓôÖû] ǻ‚ôfûÂø oF×Âø Ùøˆø Þû]ø pû„ôÖ$]
ww

±gzZì x £ » e
·]| * †— Ð ƒ  ~ ] â £Æ VzÈžìt x¯Ýq
Ù Ž »e
1m{gzZC †èa ¬™gzZX • ëÃ6ƒ
 ~ m{ ýLrz kZ ªx â ZÆx £kZ ~

kZ Ôì @
ƒ ! †í!
ze ~ e Ù ª »}È ( ƒ ¬™ ǪÆ)‰
zC Ü z D™ ¬™Ð \¬vZ Xì
Æ~  \ MÃï G!OZgzZÔì » ¬™wqgzZ•z+F ̈ ¸~s ™zZzwZj ZÆ~
 vZwÎg n
ZŽ ì » Vƒ ¬™ yZ: Z •
7 •Ð ƒ xŽ Æ VpzŠ ãqzg=g f
 ~ y Z • A äZ •
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û SÅyZÃï
X ðâ • G!OZ c  \ MŠpÐ\¬vZ~] ‡zZ
Xä~
Ôì Ð ]Yqzœ£mºgzZ] ‡zZ c
] Ñqm{m»X• N ¬™¼Ð ~ yZ
Š ÃZgzZ7zgŠÅVƒ ¬™yZXì òÀÎâÅX•{zF
Z »e
yZžìt ÂUix ¬q {Š c
igzZ
ì QðÉg {z~[!
kZgzZÔì @
ƒx¥i§gz ZD»`â Dq KZÐvZgzZ ä™ ¬™Ð
 vZ wÎgžì ¸Ø Ð yZžìt U ã ògzZ dm{ ZuzŠq
~ Ë ï7Ð }Ž
ZgzZ Ô$

rg
gŠ¾w) z w° » kZ6»Æ \ MgzZ Ô¶ÕZz zz! gzZ ~•XÐ \¬vZÃu 0
b zg Å
zØg•!gzZn»‹gŠÅ<Z ´ â kZgzZ ~g e Ñz r" Å]Ñ» ~g ‚gzZ KZgzZ Ôå Zƒ c

.o
Y

~ vZwÎg~}ífÆg uX åŠá7(c\ Mtc Íž å¢zgŠ¾Ã\ M6  1g
š

at
EG
GL¢E
ï Ù Ð ~ yZž ǃ kC6gîA ÂñY Hæ¾O¨¤
c ¬™C $ Z~ yZ • pôN ¬™ VzôŽ Å

»m¾œÆ ~ y
 \ MB‚Æ \¬vZgzZ ðÙ M Z}
z ãqzg w¾Æ ~ \ Mgz Zg ‚• á » ÞZ
ida
h M zmvZ öÐOuMXì {7×zgq  \ MŠpñO¬™g N âC
Z » ~ Ù Ð p ÒkZgzZ Ôì y;'x
ÐO
X ê ]Mzug !
z
eh

vZ wÎgt ‚Æ VÇ)g ZŠ™gzZ‘ñ 7LZ


 žì g2Š »gT ¶Zg b
¬ kZ
Œ
°Îd Ûd
ŒÛ X Vƒ @  \ M Âì M µñ» äZ™sg ¬ » ~
‹gz¢ÃyZ N ¬™¼ Å ~ 
or

 \ M gzZ • Dƒ WOÐ Vƒ ¬™ Å ~
Á¾Æ ~  \ M {Š c Ù {zžì/Š~œ
iÐ q C
no

z Ïg Z}
X Lg7µÃyZ~ÏÙZ} 
 vZwÎg~X# 7hu{zP¬ˆÆžkZ
Åä™ ¬™Ð \¬vZ ä~
w.

tZ@¼ ~}g ! Ô• ñC[ ZŠ MƬ™ c


ÆkZ c Û yÒ Q'ÅkZgzZì ~Š (F
• ðâ •
Ž •gÃèN ¬™ {z~XÏN YÅ `gŠhu {zB‚ÆK  F ZˆÆyZX • ~Š
m{q
ww

Û SÅXÃï
X ðâ • G!OZ c  \ M6V´ñZ
ÔX~g—Æ\¬vZä ~

:ÑÅkZgzZx £» ¬™
ðö ^Âø ‚% Ö]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöøçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø †zõ nû Žôeø àô³eû áô^³Ûø³Ãû ³ß%³Ö] àô³Âø
áøæû †ö fôÓûjøŠûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ÜûÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö •û ö] ÜöÓö³e%…ø Ùø^³Îøæø " œø†ø Îø Ü$ $ö éö•ø ^fø Ãô Öû]çø ³âö
ñ 0yˆ]| : " àømû†ôìô]•ø Üø ß$ãø qø áøçû ×öìö ‚ûnø ‰ø oûiô•ø ^fø Âô àû³Âø
ZzgÐa
ìe
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
•ä ~  \ M ˆÆ kZ Xì ]Š „Ð ¬™ ; c Û ä~
â•  vZ wÎgž
áøæû †ö fôÓûjøŠûmø àømû„ô$Ö] á$ ]ô Üû ÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö •û ö] Üö Óöe%…ø Ùø^Îøæø "S7e
 Mt6
gîÆ
Û »[g}g v) " àømû†ôìô]•ø Üø ß$ãø qø áøçû ×öìö ‚ûnø ‰ø oûiô •ø ^føÂô à³Âø
¬™Ðížì yâ •
ãZŠ¤
zg: Z-Ð ]Š „~÷vߎ ÔÇVzŠÃ ?gzZ ÇVz™wJ~ Ôùâ gzZz™
z ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz ~ènZz£Z { Zzg ) ( ǃ*
Y~3™ƒg Zpz?fÃyZÐ, ™

rg
X ( zâ0Z
5SŸX ó ì
ó ]Š „Ь™ ";cÛ ä~

.o
g— éE â•  \ Mžì âZ sÜg
u ÝZ ( ô= )
á g Z kZÆ~
~uzŠ cV•qgzZVÂgz¢KZ b§T}Èž} ™: wìtðÞìtA »Š • 

at
ƒ[x» {ȈƒwJ¤
ÃkZgzZ Š Z Å b§ÏZ•D™lÃgzZ Ð
ZŽ Ôì ̬™ÒÃq
žt {zgzZì Îâmºqy
Z Å ¬™É X ˆV¨Zg ÌÒÃ{z Âðƒ: wJ¤
ZgzZ Š
ïV»ÒÃ
ida
»}È {zÐ U kZgzZì ]Š „ÐgzZ Ôì ]Š „Šp‹ Z &
{z´Æ äƒaz »ÑÁ”{z
MÃkZV»Tì ¿klq
X ÇAgz¢~]y Z
eh

vZžì Cƒx¥™ ZÜ] ! Û ]zˆ6gîÆ•ä ~


t Ð kZ ðâ •  \ Me
 MŽ
Ù Žgz Z g »]Š „à ¬™~ g
C u ~uzŠ à Zz äƒ `gŠÐ M Ôì ]Š „Ð ¬™q
Š 4
Æ \¬
or

c
Xì Š Û
â•
no

: é•ø ^føÃô Öû] î% Úö ðö ^Âø ‚% Ö]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø
Ù Ž gzZ g » ]Š „ ¬™ ;c
C Û ä~
â• Zzg Ð ñ÷Z ]|
 vZ wÎgžì e
w.

X ( ~ènZ {Zzg )ì
Ù b»Y Zz ÏÈKZgzZÜE
¬™gzZÔ{C zqí~g—ÆvZì |Å]Š „( ô= )
ww

XìC Ù ŽgzZ g»]Š „µš¬™n kZÔì ¸í! Ù ªgzZy


zC M zwÍ ZgzZÀzzb »
Ýø†ø Òû]ø ðºonû •ø ‹ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø zéø †ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
á g Zä ~
Š• ZzgÐ{ñk
 vZwÎgžì e Ù 1Z]|: ð^Âø ‚% Ö] àøÚô äô ³×# ³Ö] o³×ø³Âø
C
0Z z ~ènZ { Zzg ) 7m³{Š c
i Ð ¬™ ¿ðÃgzZ q ðÃVŒ Æ vZ ; cÛ
â•
X ( zâ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Ù ŽgzZ g »]Š „ ¬™ž [ƒx¥t Z
ÝZ »ðÅy̈Z „ ]Š „gzZìC  ( ô= )
Ôì Ëgz Zx H{Š c  „ ¬™~wZjZzwqZÆVâ ̈Zž ˆƒ³Š lŠp] !
iЃ tÂìÑ
Xì ~ÏZ‰ Ü ¤{Š c iЃ  ÅrÃe ÁzØg Å\¬vZgzZ
Üû ÓößûÚô XäÖø xøjô Êö àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø
àûÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø oûßôÃû mø ^ò÷nû •ø äö ×# Ö] Øøòô ‰ö^Úø æø èô Ûøuû†$ Ö] hö]çø eû]ø XäÖø kûvøjô Êö ðô ^Âø ‚% Ö] hö^³eø

rg
?;cÛ ä~
â•  vZwÎgžì e ñ 0vZ†]|: èønø Êô ^Ãø Öû] ÙøªøŠûm% áû]ø
ZzgÐ/
ÃvZgzZX ‰ Á} i ZzgŠÆØg c kZ Š
Á{ i ZzgŠ » ¬™ c TÐ ~

.o
¬™ Ås¬ Ð kZ } Èžì t [8{Š c  ~ Vƒ ¬™ gzZ Vß ZÎ
iÐ ƒ

at
X ( ~ènZ { Zzg )7[8{Š c
iÐkZÃ\¬vZ ¬™ ðê, ™
y
gz Z äsÐ ] ‚gzZ] Ã M m! Ù ªgzZ ~zy
z ~C Zz ~EŠx Óì È »s¬( ô= )
ida
ÅvZžì @
™g Ö ZgzZ s Z ‹Z » ]!
kZ 5'{z ì ‡â ¬™ Ås¬ Ð \¬vZ ¿Ž ÂXD
X 7ÃLZÐ 1gzZ¤~(c Ö s{0
KgËgz Z Y{g 7Ì# i {z%Æx™gzZ«™
eh

Ù b » Y Z 0
†Á¾¸gzZì {C
n kZì e ZugzZ r" z ~ b
¬ ï» KZ ¬™ +Z : X Y
cTžì ˆðâ • Û t~gu] !~uzŠXì [8{Š c
iÐ Vƒ ¬™ƒ
 Ã\¬vZ ¬™ Ås¬
or

M ‰â Ð vZ gzZ ˆƒ ‚|Å ¬™ ÃTª Š


L .g9 c kZ Š
Æ ÞZ ïG Á{i ZzgŠ » ¬™
no

Ð{Š c
i ÂÃp ÖZyZÔ•DƒZŠ ZÐy! »p ÖZ׬™yZÝZgŠ ¬™X ‰ Á} i ZzgŠ
iŽì 7x *
Ôì \ G k]» ¬™ {Š c
gzZÔÅ b zg ÅkZgzZ»Æy̈Z |Å ¬™ Ôì YY ¹̈ ‡c i
w.

 gzZÔì Š
}È Z H¨Ð äYÁƬ™ƒ!
Ã䃂ƪkZ~u 0
ugzZ
g
X ñâ • Û ‚\¬vZX •D Y„Á} i ZzgŠÆØgc kZ ÂñYƒ‚{zÃ
ww

äø ×# Ö] ÙôªøŠûmø Üû Ö$ àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø éøz†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
vZŽ ;cÛ ä~
â• ZzgÐ{ñk
 vZwÎgžì e Ù 1Z]| Väô nû ×øÂø gû³–ø³Çû³mø
C
X ( ~ènZ {Zzg )ì @
ƒnZg *
\¬vZ6kZ fâ:Ð
žì @ \ !
ƒwqt »J Vâ Ôƒ@ Ðä™: wZÎŽì 7ðÃ~*Š ( ô= )
ƒnZg *
ž c
Cä g  vZ wÎgpX • D Y| m
ukZ Å ~ Ü zC
Ì{z Â}™wZÎgzZ fâ ‰ Ù ^¤
Z
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
gzZì @
ƒ nG Zg *
Ð kZ {z fâ :Ð kZ {È Žžì y!
$ Ú Z6VzÈ gzZ *™z °g (Z \¬vZ
G-G
gzZ ¬Š¿ö )gzZ m³Ðƒ
4
 »}È ~ {óÅvZžì _g *g u6zZXì @Mg \ ÐZ6`â
!ànû Ûôu]†$ Ö] Üøuø…û ]ø^møæø ànû ÛôÖ^ÃÖ] h$ … ^m ‚ÛvÖ] ÔÖ Xì wZÎ
àûÚô äø ×# Ö] ç×ö‰ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø •zõçû ³Ãö ³ŠûÚø àô³eû]ô àû³Âø
vZ†]| : tô†ø ËøÖû] …ö ^¿øjô Þû]ô éô •ø ^fø Ãô Öû] Øö–øÊû]øæø ÙøªøòŠmö á]ø g% vômö äø ×Ö] á$ ^ôÊø ä́×ô –û³Êø

rg
¬Š ª)ùâ a»kZÐvZ ;cÛä~
â• ZzgЊñ &0
 vZwÎgžì e
¬ŠÐ kZ}ÈÆkZžì [8]! Û x™z a{zžz™

.o
tÃvZèY ( ñâ •
» ] ! gyQÐ x™Æ \¬vZ ) ;ž c
kZ ( ñƒ n Û gzZ X 4â gzZ , ™
â•

at
]Š „ ÅzgŠ dZ Ç ñâ • Û gzŠ Ð x ™ LZ Ã ã.6gzZ š {zž * ™g OZ
y
{ Zzg ) ( ì z s§ Å \¬ vZ 6gî: äÕJ& ‚ gzZ : Z b
¬ ~ kZ èY )ì
ida
X ( ~ènZ

:Ž*
gzZq=Å ¬™
eh

^Û$ Úô ÄöËøßûmø ðø ^Âø ‚% Ö] á$ ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zøÛøÂö àôeû]ô àû³Âø
ñ 0vZ†]| Vð^Âø ‚% Ö^e äô ×# Ö]•ø ^føÂô Üû Óönû ×øÃø Êø Ùûˆôßûmø ÜûÖø ^Û$ ³Úô æø Ùøˆø ³Þø
or

ZzgÐ/
e
Ž Ì~ _Š ZjyZì Cƒq œgzZæ M g » ¬Š ;cÛä~
â•  vZ wÎgžì
no

» ¬Š zÈ Æ Z}
} Z : X ñƒ 7wi *
ÌZŽ Ì~ yZgzZ• ` ƒ wi *
ñ 0 f çÆ/
ñ 0vZ†ñOÃg
ukZ~µä£Zx âZgzZ )z™x ÈZ
w.


X ( †0f çù£Z {Zzgz ~ènZ { Zzg ) ( ì He
ZzgÐ
ww

ZgzZ {çsÜ»kZÉ ðƒ7wi *


Ôì60 ÌZ¤gzZ šŽžìt È( ô= )
_ƒwi *
¤ c Z Ô’ e ã™ ¬ŠÐ \¬vZ Ìc«™Ð kZ
š ŽgzZX σq œvZY ¶
Û gzŠÃkZ \¬vZgzZÔ Ïƒ «*
‚s¬™ â • Z Ô’ e ã™ ¬Š Ìc›ŠÆkZì
Ì{zvZY ¶
Û
X Çñâ •
ܺmû†ôÒø oºnôuø Üû Óöe$…ø á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ázø^Ûø×û³‰ø àû³Âø '
ÐÏ ñ g ÃyG]| : ]†÷ Ëû‘ô^Ûøâö •$ †ö m$ áû]ø äô mû‚ømø Äø³Êø…ø ]ƒø]ô ǻ‚ô³fû Âø àû³Úô oû³nôvû³jøŠûmø
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
x™gzZ §e ~g ÇŠgz6}g v;ž c
¸zg$ Ûä~
â•  vZ wÎgžì e
Zzg
žì C M xÑÃkZ Âì @
;B; c`â Ð MÆkZ {È Z
 Ôì ÚÅ
z ~ènZ { Zzg ) ( ì @Û gz¢ê » äâ •
â• Û «¼:¼ ) }™:Zz à {ÃyZ
X ( Š ƒ ZŠ1Z
^Úø oF×Âø Üû Óö%Ö•ö ]ø Ÿø] Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø †zõ ³eô^³qø àû³Âø '

rg
á$ ^ôÊø Üû Òö…ô^ãø Þøæø Üû Óö×ô nû Öø oûÊô äø ×# Ö] áøçû Âö ‚ûiø Üû ÓöÎø]‡ø …û ]ø ÜûÓöÖø…% ‚ömøæø Üû Òöæ( ‚öÂø àûÚô Üû Óönû rôßûmö
Û ä~ ñ Y]| VàôÚô ©ûÛö Öû] |ö¡ø‰ô ðø ^Âø ‚% Ö]

.o
H;c
â•  vZwÎgžì e ZzgÐ'
G
' G
'
~izgg7½"gzZ }™ ƒ X Zg é£+Ð V7Š }g é£+Ž Vƒ C ¿{z "~

at
» ðñ ¬ŠèY Ô~ yŠgzZ ~ ]Zg z™ H ¬ŠÐ vZ LZžìt {z X ñÑŠ
y Ü ¤m{ÅkZ ª)g Ï m{
X ( {µ°x1Z { Zzg ) ( ì ‰
ida
Æ y• M z }ižƒ6Š ã
Å¢ kZgzZ Ð ðZ• ÅwŠ Ž ì „z ÝZgŠ ¬Š ( ô= )
@Û «ÃVß Zz`â ÔV•‚ÆgŠ LZ {zgzZ Ô• ~g (Z zïÆ \¬vZ sÜäZ •
â• }g ‚
eh

KZgzZ ¢kZX Y0 Û «{zZ


7Ð}~ZÎÆgŠÆkZÔÇñâ •  ÇA „Z
 =gzZÔì
Û ÃTì Cƒ Za ªm{Ž ~ wŠÆ}È Ð kˆZÆr" ï»gzZ Y ZJ
ˆy M Œ
or

ƪãzg0  {ÈðÞì§ZztgzZÔì bzg Å ¬Š {zÔì Š


Z kZZ H¨ÐXX…]†_•]"~
no

zx ¬ ~uzŠ ËÅnkZ c c ƒ XÐ Ä MgzZ š ~uzŠ Ëc


GLš^z c
tig ï ÐúÆÔŠ ËB‚
¬Šµšn kZÔì @Û wJ¬Š {zžìg2Šx ¬» *™kZ Â} ™ ¬ŠÐ\¬vZ c~
â•  qm{
w.

zŠ Å¢zyZZÃXì +̃gzZg ÏZ (


Xƒ‚|zbzg Å ¬ŠgzZª ¹»VzÈyZ
O G3 !
:]c Ò ›
Z@ þ Ь™
ww

}Èá Zz ä™ ¬Šžì ~gz¢Ô• ~Š Ì]c Z@¼}g ! ƬŠ ä ~  vZ wÎg


IF 4&åÃyZ
X OgÃøL G
Üû jöÞû]øæø äø ×# Ö] çÂö •û ]ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
Våõ Ÿ ØÊô ^Æø gõ×ûÎø àûÚô ð÷ ^Âø •ö gönû rôjøŠûmø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ø ]çû Ûö×øÂû ]æø èô eø^qøŸô ]û ^³eô áøçû ³ßö³Îô çû ³Úö
¬™gzZ ùâ Ð vZ Z  ;c â•Û ä~  vZ wÎgžì e ZzgÐ {ñk  Ù 1Z ]|
C
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Š c Û «gzZ Ç} ™wJgz¢{zžz™B‚Æ¢ kZ Âz™
gzZßyYgzZ ÔÇñâ •
Ü zƬ™ ) wŠ »T @
{Zz6"gzZ…¸ÐvZ ( ‰ ™7wJ¬™ ÅkZvZžÅg
X ( ~ènZ {Zzg )ƒ
Ü zƬ™žìt È ( ô= )
ƒzás§Å\¬vZ b§~g7 ÃwŠ ‰
kZgzZ ’ e *
ƒ¬™ŽB‚ÆD"gzZ [&
E gy Z ÅqJB‚Æ¢ ñƒ n
Ô’ e D g { ó6a™Å

rg
X σà {Ðb zggzZyY" {zÏ

.o
Üû Òö‚öuø]ø ^Âø •ø ]ƒø]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
ÝûˆôÃû nø Öûæø køòû•ô áû]ô oûßôÎû‡ö …û ]ö køòû•ø áû]ô oûßô Ûûuø…û ]ô køòû•ô áû]ô oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø Øû³Ïö³mø¡Êø

at
žì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| VXäÖø åø †ôÓûÚö øŸæø ðö ^Žømø^Úø ØöÃø Ëûmø Xä³Þ$]ô Xä³jø×ø³òø³ŠûÚø
C
y
;vZ} Z "ž¾: b§kZ Â} ™ ¬™ ðÃÐ~?Z  ;c â•Û ä~  vZwÎg
ida
E
Û Øg6í Â ì e ÂgzZ Ô} åhIB+E
~izg = Âì e ÂgzZ Ôâ • Z Â
= Âì e ¤
 â KZ~g—ÆvZB‚ÆDgzZx ³Ð s§KZÉ X ó }
XÇg8 ó Š
eh

{ Zzg )nZ™Ð kZ™wZ e gziŽ 7(Z ðÃX Çì e Ž {z Ç} ™{z —"


X ( ~g ‡Z
or

*™Ø…g LZ {Èžì ¸ Ÿ» » ðZ¢gzZ ~MgzZ Y ZgzZ ~ b


¬žìtÈ ( ô= )
no

kZÔ} Š™ (Z Âì e ¤
Z ;vZ} Zž¾ : b§kZÔ fâ ~
 q KZÆ[ &
E
gzZ—Ë%Ð
Ë ƒ7¬™g Z0
n kZX $ YL¬™ +Z 2Ôì °oƬ™gzZ e á » =Z~
†Ä£tgz Zì<•
w.

" X}Š „™~g7Â~


 qt ~÷;Ññ}÷ž} ™n²b§kZÐ s§KZž’ eÃ}È
!ÅkZ™wZ egziŽì 7(Z ðÃÔÇ} ™Ð !gzZ {Š Zg Z LZ {z Ç} ™¼Ž \¬vZ—
ww

XáZ™¼ÐkZs ÜÆ
ðø ^Âø ‚% Ö]†ô%ôÓûnö ×ûÊø ‚ôñô]‚øŽ$ Ö] ‚øßûÂô XäÖø äö ×# Ö] gønû rôjøŠûm$ áû]ø Xå†$ ‰ø àûÚø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
YEG
V ðG3½5"gzZVE.6 žì etðÃŽžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| Vðô ^ìø†% Ö] o³Êô
C
: â iÆà qlpgzZs¬ž õJ/G 43X eÃkZ ÂÔñâ • Û wJ¬™ ÅkZ \¬vZ‰ Ü zÆ
X ( ~ènZ { Zzg )} ™ H{Š c i ¬™~
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
zás§Å Z} Ü zÆ ¤gzZ ã .6sÜvߎžì§ZzgzZ/Št( ô= )
„ ‰
gzZÔì @
Å Z} Ü z ÏZgzZ•Dƒ
ƒ®¹B‚ÆvZ‚Zg »yZÔ• 0Z c ¬™B; ÆyZ‰
Ù }È Ž @'ÆkZXì Cƒ Za yYgzZ bzg~ ¬™Ð T @
wqC ƒ7Š OZ {zÃyZ6Øg
ƒ ~ ¸‚Zg » yZB‚Æ \¬vZ Ô• Dƒ ~Š ¬Æ` â Ð vZ ~
ÅkZgzZ x™ÆvZgzZì @
vZ wÎgXì Cƒg Z0 ƒ•z½gzZŠ OZ {Š c
Y6gî CgŠ ¬™ ÅyZ n kZ Ôì @ i¹ÃyZ6Øg

rg
vZ {z Ì~VâŠÆà qlpgzZs¬ž’ eÃVzÈžì ~Š e Z@¸~ g ukZ ä ~ 
YEG
ž ǃÝqx £{zÃyZÐkZÔ,™ ó âgzZ,™ H ¬™ {Š c
V ðG3½5"gzZVE.6 iÐ {Š c

.o
iÐ \¬
X σwJÐgîm{¬™ÅyZ ÂÐ,™ ¬™Ð\¬vZ {zZ
 6
ä M 7Æ

at
:ƘÅé³~¬™
y
ǧŠ ‡gzZ ÀëL É â {zgzZ Ôì 'Å£zc~g—Æ \¬vZÐ s§Å}È ¬™
ida
7t Ÿ» »ÕÅkZpì ;g8 Û «{zÃ}Èá Zz ä™ ¬™œÏZ Âì eÔì
 â {zŽ} Š â •
~ ÏZ ÅÅ}È kZŠp] ‡zZ ÎÉ X} ™~È0 +Z ÅéZpÅ}È w ðAXE
9z x‡{zžì
eh

¢Ž ~ PÆy̈ZpXƒ: ~g7¢8
žì Le {zÐzz ÅkZì ~i !  â ÅkZžì Cƒ
or

t Xì êŠ hgÌ* ™ ¬™™ƒ k- â {z Â@  gzZ ÔñYïZ äS¯= {z Vƒ ; g8


ƒ7(Z Z  â ~Ž
»òzøÅkZ „ ~i !
¢t ÅkZ c
ÍgzZÔ Lg7•» ¬™ ïG GL 3ÅJ{zÐzz ÅTì t{z Åy̈Z
no

Xì CY0̄ !
hö^røjøŠûmö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z éø†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
w.

Ð{ñk Ù 1Z]|: oûÖô gûrøjøŠûmö Üû ×øÊø löçø Âû •ø ‚ûÎø Ùöçû Ïönø Êø Øûr( Ãø mö ÜûÖø^³Úø Üû ³Òö‚ô³uøŸôø
C
ww

G
Ü z kZ N ¬Š ~g é£+ ;ž c Ûä~
'
CƒwJÿLE &‡J ‰ â• vZ wÎgžì e Zzg
~žÑì {Èž ( ìt ~i !
¢) ñY1: x »Ð ~i ! Z
¢žJ•
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) ðƒ7„wJ{z1¶Å ¬™ä
kZ Ôì êŠÅt ŸZ »qJÐzz ÅÏ- âgzZ ~i ! ¢kZ {Èžìt È( ô= )
Š Øg Å¡Z æOÇZ êNg Zž}™¢ Ôìg ‡â gzZìg ¯ M»gŠÆ kZå {Èž’ e n
9

kÎk
kZ • D™Ðg ZCZz mÜ Z} ({zŽ ¬™ ÅVzÈ Ð ¹ LLX σzás§ÅkZgz¢
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ZÔì @
yZ¤ cyZö» ¬™kZž CYÅ7wJ~¢Ìn
ƒ=g f m{ »vZ à Z[½gzZ ¹F
X N Y{gxzø{zÐÚxkZ ÂñYà™wJ~¢ ¬™ ÅyZ ._ÆY AÅ

:7wJ¬™ÅáZzÜ gzZä3x Zw
á$ ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%]ø^mø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ùø^ÏøÊø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ä́eô †ø Úø ]ø ^Ûøeô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû]†ø Úø ]ø äø ×# Ö] á$ ]ôæø ^f÷n( ›ø Ÿ$ ]ô ØöføÏûmø øŸ gºn(›ø äø ³×# ³Ö]

rg
Ùø^Îøæø ܺnû ×ô Âø áøçû ×öÛøÃû iø ^Ûøeô oû(Þ]ô ^v÷Öô^‘ø ]çû ×öÛøÂû ]æø lô^fø n(_$ Ö] àøÚô ]çûû ×öÒö Øö‰ö†% Ö]^ãø m%]ø^mø"

.o
†ø ËøŠ$ Ö] Øönû _ômö Øøqö†$ Ö] †ø Òøƒø Ü$ $ö Üû Òö^ßøÎû‡ø …ø ^Úø lô^føn( ›ø àûÚô ]çû ×öÒö çû ßöÚø ! àømû„ô³Ö$] ^³ãø m%]ø^³m

at
Xäeö†ø ŽûÚø æø ݺ]†ø uø XäÛöÃø _ûÚø æø h( … ^mø h( … ^mø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÖø]ô äô mû‚ômø ‚$ Ûö³mø †ø ³føÆû]ø &ø³Ãø ³•û]ø
]| VÔ ø Öô]„øÖô hö^røjøŠûmö oÞ#^øÊø Ýô]†ø vøÖû^eô pø„( ³Æöæø ݺ]†ø ³uø X䳊öfø ×û³Úø æø ݺ]†ø ³uø
y Û ä~ ZzgÐ {ñkÙ 1Z
ida
sÜ{zì u 0
\¬vZ :Íß ;c
â•  vZ wÎgžì e C
ŠÃVz9LZ¬Ž ~} g !
LZ „zì c kZ äkZgzZÔì @
™wJÄu 0
gz Z u 0 á g Z »kZ c Vz9Ôì c
ƒ 3 ?;ßÎg} Z "Xì Š • ŠÃVzÈ ðñƒ

eh

G
'
¥#ÃyZZ I ZgzZ "wqZ}g é£+Vƒ }Y[p~ ÔÔ™z™¿gzZÔZ½w'
Û ä kZÆ™
or

qgzZ w'Ð ~ tig} g ø ? ;ß Zz yZZ} Z " ;žì c


â•
Ô» òŠ M ,Z q
Z cÛ ™f ä ~
â•  g—ˆ Æ kZ X ó ó( ”Ð x ZwgzZ ) ƒ 3
no

{n Z6w!
Æ kZžì @  q +Z ( 6x £klË )Æ™^sîŽ
Y~ª
™ ¬™™ VZB; s§Åy• M gzZì g ½zŠ¤
} Z " ;ì @ 6VzÀgzZ ŸgzZ •
w.

» kZ Ôì x Zw *
Á qgzZ "gþ ÇŠgz6}÷} Z Ô[g}÷
3 » kZžìt ª
ww

¬™ ÅòŠ M kZ ÂÔì Zƒúz›»kZÐZ½x ZwgzZì x ZwÌk]»kZÔì x ZwX ( >kÙ 1Zù›{Zzg ) σwJù
C
 žì ÞZ wZÎt ~ VßŠÆ Vß Zz ä™ ¬™ Ð ¹ ` M ( ô= )
Å kZ gzZ ¬™ Z
wJ~z™ ¬™ ? : ÜÓöÖø gû³rô³jø‰û]ø oû³Þô çû ³Âö •û ]ö"Ôì {°z»vZ cVß Zzä™ ¬™gzZì h'
qJ
u kZ ?'ƒ 7wJVY N ¬Š ~g ø Q  "óz™
ä™ ¬™ ` M Xì [ ZŽ Zg7 » kZ ~ g
E
gzZ w'ƒ
 {z • ìg XŽ Ô• ìg 8 Ž Ô• ìg 3Ž {zžì yEZ ð½58E• Ä ~ Vß Zz
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û 3g6
X ñâ • wq}g ø\¬vZXì q

:ì ƘÅXN ¬Š {z
‰n kZ ì ³* Í ¢gzZ ñ
gzZ Šzö¹ ÌD» kZ gzZ ì ÑZz äY Z< Z " y̈Z
wÎgXƒ{g Ä »ÏZŠp~kZ ÂN YƒwJ¤
ZŽì 4ä™ÌN ¬Š +ZÐ \¬vZ {z] ‡zZ
Xì c â•Û IÐVƒ ¬Š+Zä~  vZ

rg
Üû ÓöŠôËöÞû]ø oF×Âø ]çû Âö ‚ûiø øŸ Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø†zõeô^qø àû³Âø '

.o
è÷Âø ^‰ø äô ×# Ö] àøÚô ]çû ÏöÊô ]çø iöŸø ÜûÓöÖô]çø Úû ]ø oF×Âø ]çû Âö ‚ûiø Ÿøæø Üû Òö•ô Ÿø æû ]ø oF×Âø ]çû ³Âö ‚û³iø Ÿøæø
ñ Y]| VÜû ÓöÖø gønû rôjøŠûnø Êø ðº^³_ø³Âø ^³³ãø nû Êô Ùö^³³òø³Šûmö

at
vZwÎgžì e ZzgÐ'
Ôz™: ¬Š$
~ hÆŠ ZZ
Yz wâ gzZŠ Ñz Z KZ c
~ hLZ L?cÛ ä~
â• 
yÛ wJ\¬vZ ¬Š {z ~g vgzZƒ »qJÅ ¬Š‰
Ü z {z ZŠ I
ida
~³ÆT )á â •
X ( ›{Zzg ) ( ñY M Ä M ðÃ6Š ZZ Yzwâ c Š Ñz Z ~g vc 6?Šp
ÜöÒö‚öuø]ø oß#ÛøjømøŸ Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
eh

'
‚ömûˆômøŸ XäÞ$]ôæø ä×öÛøÂø Äø_øÏøÞû]ô lø^Úø ]ƒø]ô Xä$Þ]ô Xänø iô^mø áû]ø ØôfûÎø àûÚô ä́eô Åö‚û³mø øŸæø løçû ³Ûø ³Öû]
ZzgÐ{ñkÙ 1Z ]| V ]÷†³nû ìø Ÿ$ ]ô Xå†ö ³ÛûÂö àø³Úô ©³Ûö ³Öû]
or

 vZwÎgžì e
~ C
¬™ÐvZ c ä M ]ñ~¢: Ô} ™: ÕÅ]ñKZ ðÃÐ ~ ?;cÛä
â•
no

 èY Ô} ™
z Ÿg ÅvZgzZ ) Ç ñYƒ {Ÿ » ¿ÂÏ ñY M ]ñZ
H„ Y òì YY HÌ¿Ž ÔÇn™7{È ¿ðÃÑZz ä™ÝqØg
w.

gzZ†ŸZ~ „íc kZ Â/Åðñ{ÈgzZ ( ì YY


n kZ )ìaz» ¹F
ww

X ( ›{Zzg ) ( ì t~( *
™ ¬™gzZ ÕÅ]ñ
lôçû Ûø Öû^eô ]çû Âö ‚ûiøŸø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o³×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹ zõ ³Þø] àû³Âø '
oûÖô ]†÷ nû ìø éöçnFvøÖû] áø^Òø^Úø oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ØûÏönø ×ûÊø ‚$ eöøŸ^n÷ Âô ]•ø áø^Òø àûÛøÊø åö çû ß$³Ûø³jøiøŸæø
 vZwÎgžì e
~ ZzgÐ÷ ñ Z]| VoÖô ]†÷ø nû ìø éö^Êøçø Öû] kôÞø^Òø ]ƒø]ô oûßôÊ$ çø iøæø
Z Ôz™: ÕgzZ ¬™ Å]ñvß ?;ž c
ËgzZ )ƒ „sc ¬™ +Z ðä Ûä
â•
 ;vZ } Z Ô} ™n²V- g—Æ vZ  ( ƒ½zŠ c kZ Ï0
Z
J iÐzz
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
=Ð *Š ƒ4]ñn }÷Z
 gzZÄg {0
 
i=ì 4Ï0i n}÷
ï VZ
X ( ðûZ { Zzg )á
Û Æ˜Ð ÕgzZ ¬Š kZ Å]ñÝZgŠ~ V(uyZ ( ô= )
gzZ1 ËŽì ˆðâ •
®çO Xì Ìs  ZÜÅkZ ~ p ÖZÆ V(u‰Xì CY M 6y! i™ M ßÐ ã.6
ËðÃÐ~? V ä́eôø Ùˆø Þø†) –öÖô løçû Ûø Öû] Üû Òö‚öuø]ø à$ nø ß$ÛøjømøŸ " •tp ÖZÆe
ZzgÅ÷ñ Z]|~

rg
ÅƘР¬™gzZ ÕÅ]ñ~ ]gßkZX "}™: ÕÅ]ñÐzz Å1 à Zz äY M 7
 òŠ Mžìtzzë Z ÌÐ kZ ~uzŠgzZÔì s ÜÆÚÅñtžìt Âzzq

.o

ì {0 Z
iJ Z
]y ÃLZ=g fÆg lZ/Âc kZ
M {íf LZ=g fÆ ]¬¤z ] øgzZ » ä™s ™u 0

at
ÈÃ} i ZzgŠA kZ ¬™ Å]ñ:Xì Zƒ î3 Zg »ä™Ýq[½h
'× » \¬vZgzZ†ŸZ~
y Ù ªgzZÔì ¬™ Åä™
 }È[Hm{ÆvZ%ZXì {g Ä„{g Äc {È~kZžìC
Z
ida
Ìg¼» ¬™gzZ ÕÅ]ñÐ yZ LLÐzz ÅtØ„ÆÞZÐ ØÂì @M d ŒÛ Šúñ‰Ü z »yZ
oÊô o´ù Öôæø kø³Þû]ø šô…û Ÿø ]û æø lô]çø ³ÛF³Š$ Ö]†ø ³›ô^³Êø " ;¬™ Åx äÕhO ÅZmŠ- ]|~ˆy M ŒÛ Xì @
ƒ
eh

Z÷„Âá Zzä™ Za Æy• M z}i} Z :àønû vô×ô ’# Ö^eô oûßôÏûvôÖû]æø ^Û÷×ô ŠûÚö oûßô Ê$ çø iø éô †ø ³ìôŸF û]æø ^³nø Þû‚% ³Ö]
LZ} Š™B‚=gzZÔVƒ {È g ZŠÎ â • Û Z¾ž~ª  qkZáVZ=Ô~]y Mgz Z *ŠÔì Ññ
or

 vZwÎg~‰
~vZ} Z : oF×Âû Ÿø û] Ðønû Êô †$ ³Ö] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø";¬™ Å~ Ü z~y
MgzZ "ÆVzÈ(iZ
E
no

X DZvZz X •Ð¼ÏZ "Vƒbb‚z̈ ¤» dZ þLG3¢g

[ZŠ MPƬ™
w.

:¬™nLZ¬Ð}uzŠ
ww

kZ fâ n LZÐ \¬vZ¬Âƒ ã™ ¬™ c}uzŠ ËZ


 žìt [Š Zq
Z » ¬™
"Ùg \ "sÜÉ Ô Ïƒ: Åb‚ ` ZwmZ ÂÇ fâ c}uzŠsܤ
ZX c}uzŠˆÆ
g2Š¸ Ì» ~ gŠ]!
 oc §ËÆÞZ§!
 vZwÎg n kZÔì 7ƒ tgz ZÔσÏÅ
è †X _â n LZ¬ÂT e*

X 帣»»n»e Û ¬Š c}uzŠ Ë~
â•  \ MZ
žå
]‚÷uø]ø †ø Òøƒø]ƒø]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø g
zõ Ãû Òø àôeû o$ ³eø]ö àû³Âø
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
 ~
Z  vZwÎgžì e ñ 0! Z]| Vä́ŠôËûßøeô œø‚øeø Xä³Öø ^³Âø ‚ø³Êø
ZzgЪ
¬™ c ¿kZQÔ _â n LZ¬ÂT e * Û Š c
™ ¬™ c kZgzZ D â• ÃË
Û
X ( ~ènZ { Zzg ) D â •

™ ¬™ÆVZB;
:*
Üû jöÆû†ø Êø]ƒø^ôÊø ^âø …ôçû ãö ¿öeô åö çû Öö ªøŠûiø øŸæø ÜûÓöË( Òö]ø áôçû _öföeô äø ×# Ö] ç×ö‰ø Ùø^Îø Œ

rg
zõ ^f$Âø àôeû]ô àûÂø
 vZwÎgžì e
~ ZzgÐk ñ „0vZ†]| VÜûÓöâø çû qöæö ^ãø eô]çû vöŠøÚû ^Êø

.o
zZB; ƒt ‚ cg » V¿žz™ ó â Æ VZB; b§kZÐvZ ;cÛä
â•

at
X ( Š ƒ ZŠ1Z { Zzg )ߢ6}nB; ñƒ`Z Â^™ ¬™Z
 gzZÔz™ ó â:Æ™
wi * ~
gzZ à Zz ä M Z ƒ x¥Ð V(u ‰~uzŠ ( ô= )
 vZ wÎgžì @
*ŠZ y
 gzZÔ¶Cƒs§Åy• M 1 ÅVð; ÂD™ ¬™Ð \¬vZ c äZÃgÚ Ëà Zz äƒ
ida
B; à §gzZ b‚Ëb§T¸ _â Æ ;B; ñ¦ ¸ _â ð>gzZíðÃÅ]y
M c
žì ¸È »g ñ „0vZ†]|~Ýzg ÅkZX ’ e‰âÆ;gzZÆg ,
ukZ Åk 
eh

MgzZÔ ñYžâÆ;ñ¦B; b§ÅVzMt ‚ÆkZ ÂñYžâ ~


y  qKZÐvZZ

or

Ø…g Ô• ìg 7à {B; ñƒ“tžB‚Æg¦kZ N Y n¢6-B; ñƒ“ {z~


Xì 5gz¢ÃyZzðû• 'zØg Å*™
no

^Âø •ø ƒø]ô áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oøôf(ß$Ö] á$ ]ø ä́nû eô]ø àûÂø ‚ømûˆô³mø àô³eû gô³ñô^³Š$ Ö] àû³Âø
G0h m-ZzLZ¹ ò @ m0T ‚ ]|: äô mû‚ønø eô Xäãø qûæø xøŠøÚø äô mû‚ømø ÄøÊø†ø Êø
w.

h
B; ~  ž åg2Š » ~
 \ MZ ZzgÐñ)v0
 vZwÎgž•D™e
ww

Š ƒ ZŠ1Z {Zzg )¸ f
 ¢6ug I {n B; LZ ~ y
M  _â ¬™ Æ VZ
G
§3;XE

X ( öG Zz
F
ZG dÛd
Œ Û Ð~
Œ ¢6-B; ~y
 vZ wÎg * VZB; ~ ¬™ ( ô= )
M gzZ *
Zzgq
Xì ðƒ .ßsÜÐ e ñ Z ]|ÃyZì Hg ïZÐ kZ ä VÍßXXì "
Z Å÷ U
]Z|yZÐ,gzZÔ•~Š™ Š0ÆkZhu( 30)MéE Û ~[v bÑä~

5SG ò zâx â Z
Xì Å ãZz|Å.ßÅ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

:> [z£¬Ð¬™
‚ûmø ÷¡qö…ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø Ùø^Îø ‚õnû føÂö àô³eû èøÖø^³–ø³Êö àû³Âø
Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fß$Ö] o×øÂø Ø( ’ømö Üû Öøæø äø ×# Ö] ‚ôÛôvûmø ÜûÖø ä́³iô çF³×³‘ø oû³Êô çû ³Âö
ǻ†ônû ÇøÖô æû ]ø XäÖø Ùø^ÏøÊø åö ^Âø •ø Ü$ $ö ]„øâF Øør$ Âø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
o×$ ‘ø o(ô fß$Ö] o×øÂø oû×( ’ømö Ü$ $ö äô nû ×øÂø ðô ^ßø$%Ö]æø ä́e(…ø ‚ônû Ûôvûjøeô ðû ‚øfû nø ×ûÊø ÜûÒö‚öuø]ø o×# ‘ø ]ƒø]ô

rg
ñ 0!c]|: ðø ^•ø^Ûøeô ‚öÃû eø çû Âö ‚ûmø Ü$ $ö Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# ³Ö]
vZwÎgž•~zZgD

.o
 Ñ: Å£ÅvZ: ~TÔÅ ¬™~i úä kZ ‹Ã¿q
6~ Z ä ~

Û ä~

at
¢~¬™ äòŠ M kZ ;ž c
 \ MQX Å~i !
~ â•  g—ÂÔ 5ŠzgŠ
 \ MÆ™¥#ÃòŠ M}uzŠ~ÏŠŽ ñÅkZ c
~ ÐkZgzZ c
š ÃkZä
y Ûä
ida
ÅvZž’ eÃkZ ( ¬Ð ä™ ¬™ ) Âñ 7i úðÃÐ~ ?Z
 ;c
â•
Ð vZ ì e Ž ˆ Æ kZ ÔÇŠzgŠ 6~
 wÎgÆ kZQ Ô} ™ zz £
X ( ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz ~ènZ { Zz$â
eh

4Q$ K~y
: èEG MƬ™
or

è÷×ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø Ùø^Îø pz( †ônû ÛøßöÖ] †õnû âø ‡ö oûeô]ø àûÂø
no

ÄöÛôjøŠûmø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ô ÌøÎøçø Êø èô ×øòøŠûÛøÖû] oÊô x$ Öø]ø ‚ûÎø Øõqö…ø oF×Âø ^ßø³nû iø^ø³Êø
p( ^øeô Ýôçû ÏøÖû] àøÚô غqö…ø Ùø^ÏøÊø Üø jøìø áû]ô gøqøæû ]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø Ùø^³Ïø³Êø äö ³ßû³Úô
w.

E
ñ çG
'N
~ .-ƒ -1Z Vgøqøæû ]ø ‚ûÏøÊø ànû Úô ^Feô Üøjøìø áû]ô Xä$Þ^ô Êø (ànû Úô ^Feô Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^³mø Üö ³jô íû³mø
Ù !
vZg * Zg ø X†C B‚Æ ~
 vZ wÎg ë~ ] Zgq
Zžì e
ZzgÐ
ww

 vZwÎgX å; g8
} 9~  â ÐvZÐ b ÒZ} (Ž Zƒ6}Èq
ZÆ
 \ MQXÑG
ëä ~  * Ô ‰â »kZ~g—ÆvZgzZ ¬Š ÅkZ™ƒ
¥

Z ;ž c
ì ó â ä kZŽ ÂÔðÎÇ$gzZ H 9Ø{ » ¬™ ä kZ¤ Û Ð VÍß
â•
çX=&gN zZ »Ø{ 9~
 g—Ôž Y7 ä q
ZÐ~ ëX 1Z™ê ä kZ » kZ
Z Â)} ™ »¬™ÆÈ} K~y
¤ M ;cÛ ä~
â•  \ M ?ì Hi§»äÎ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ( 1Z™ðÐvZ'ÂH (Z äkZ
ZÝZgŠ VâzŠtÉ Ô• ÌÆäÎ çX=&NgzZ • ÌÆ ä™ »pÆ»( ô= )
„q
HwEZÃV/„VâzŠ~ÀF
uXì Š
žìt $ÝZ »g nkZÔ•,¨zŠ Å|
Ù 6ÏZX â •
» ¬™C Û wJ¬™t ~÷;vZ} ZžìtÈ »T’ e I} KÃ}È6Ø{Ƭ™C
Ù
Xì _ Y謄d
kÕÅkZX ’ e*
į{

rg
 ZpgŠ Å ¬™ÌÐVIgLZ
:„

.o
éô †ø ÛûÃö Öû] oÊô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] köÞûƒø^jø‰û]ô Ùø^Îø hzô^_$ íøÖû] àôeû †ø Ûø³Âö àû³Âø

at
á$ ]ø oûÞô †% Šömø ^Úø è÷Ûø×ô Òø Ùø^ÏøÊø ^ßøŠøßûiø Ÿøæø Ô ø ñô^Âø •ö oûÊô o$ ìø]ö^mø ^ßøÒû†ô•û]ø Ùø^³Îøæø áøƒô ^ø³Êø
Û yÒÔì e ñ éŒBÄZ0/]|: ^nø Þû‚% Ö] ^ãø eô oûÖô
E
~iŠq Z ;ž•D â• ZzgÐ[
y  vZwÎg ÅäY6l cä™{ ç,’ä N
ida
 \ M ÂÔ„e]i YZÐ~
~
gzZ *
™ï• á ~ Vƒ ¬Š KZ Ì… G (M;c
é5‡ŸE Û Š•
â• á g ZgzZ Ô ~Š â •
Û «]i YZ= ä
Ž» G (tM Æ™¥#=ä~
é5‡ŸE  \ M ;ž•D â • Û/ ñ ]| ?* Y: wÈÃë
eh

Š ƒ ZŠ1Z { Zzg ) ÇVƒ: èZg~ÂñY~Š}Š *Š ~g ‚núÆkZ=¤


ZÔ¹Ý
or

X ( ~ènZz
Ð VIgLZ ÌÃVz(¬+Z ÅTì q +Z ¬™ž Zƒx¥Ð g
ukZ ( ô= )
no

ÅqJV˜ ƒ ; g YÃx £ kl, Z c Ü z kZ m<!


c ¿w=,Z Ë{z²‰ X ’ e ã™
oìô]ø"Ž cÛ [ æÐÂÆ " o$ ìø]ö"à /
â• ñ ]|ä~
 vZwÎg~g ukZXƒyZm{
w.

ñ ]|ÐkZXì " ^³³³³n$ãeø "ÀF


äV,Z »T) ðƒÙpÎà / Š»TgzZÔì†Å "
ww

gzZfg Åx £ Æ ñ/]|Ð g
ÓÇg ! ukZB‚ÆÏZXì h'Ç!
{z( ì cÛ Ìg ÖZ
â•
¹ŠpñO{zÔì Q]Š ÞŽ Åq=ÅyZ~ÞZ
Xì•~(

:•CƒwJФSŽ N ¬Š {z
ðô †û ÛøÖû] éöçø Âû •ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ðzô]•ø …û ‚$ ³Ö] o³eô]ø àû³Âø
^Ûø×$ Òö غÒ( çø Úö Ô º ×øÚø ä́‰ôœ…ø ‚øßûÂô èºeø^³rø³jøŠûÚö gô³nû Çø³Öû] †ô³ãû ¿ø³eô äô ³nû ìôŸôø Üô³×ô ³ŠûÛö ³Öû]
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ZŠg-Z1Z]| : Øô%ûÛôeô Ôø Öøæø àønû Úô ! ä́eô ØöÒ$ çø Ûö Öû] Ôö ×ô ÛøÖû] Ùø^Îø †õnû íøeô äô nû ìôŸôø^³Âø •ø
¬™: ¿¸c ð¸LZ Åy›Ë;c Û ä~
â•  vZwÎgžì e ZzgÐ Y ñ
ð¸ËLZ {z Z žì K- et ÅT츕 Ûq
Z k0 ÆkZì CƒwJ
gzZ } ™wJvZ ¬™t ~¾îÂG Û {z Â} ™ ¬™ hZ ðÃ( : ¿¸) c
54XH¸•
Û «í» b§ÏZ Ìn}¾
X ( ›{Zzg ) ñâ•

rg
zz m{ Å kZì ™f~ g 'gzZ qJàSTÅ ¬™: ¿¸ ( ô= )
u kZ » •
Xì {Š c Ù„

.o
imÜZ~¬™+ZžìtC
lõ]çø Âû •ø &ö×F$ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø

at
: Ýôçû ×ö¿ûÛøÖû] éçø Âû •ø æø †ôÊô ^ŠøÛöÖû] éöçø Âû •ø æø ‚ôÖô]çø Öû] éöçø Âû •ø àùãônû Êô Ô
$ •øŸø ø lº^³eø ^³rø³jøŠûÚö

y
gîm{Ž N ¬Š&;cÛä~
â• ZzgÐ{ñk
 vZwÎgžì e Ù 1Z]|
C
ida
Vâ ~ hÆŠ ÑzZq
Å\ ! ZXì 7—~qJÅyZX • CƒwJÐ
Û )}uzŠ Ô¬™
ÔŠ ƒ ZŠ ! Z òÔ~èFìY) ¬™ Åx¤}ŠÔ¬™ Å+Š6gzZ•
eh

X ( zâ 0Zò
CƒÐ wŠgzZÐ mÜZ N ¬Štžì ¸ Ìi Zg m{ »q=ÅVƒ ¬Š yZ ( ô= )
or

ÅwŠgzZÔì @ Ù ªÂmï »\ !
ƒNwŠ »x¤gzZ +Š6}g œ b§ÏZXìC Vâ cŠ ÑzZX •
no

Xì ‰ Ü ¤m{ÅrÃØgÅ\¬vZ~-
lõ]çø Âû •ø ‹ö³Ûûìø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô ³nû ×øÂø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø o( ³fß$³Ö] àû³Âø Œ zõ ^³f$Âø àô³eû]ô àû³Âø
w.

…ø ‚ô’ûmø oj#uø t( ^vøÖû] éöçø Âû •ø æø †ø ’ôjøßûmø oj# uø Ýôçû ³×ö³¿û³Ûø³Öû] éö³çø ³Âû •ø à$ ³ãö Öø hö^³rø³jøŠûmö
ïôŸø û] éöçø Âû •ø æø œø†ø fû mø oj#uø ˜ômû†ôÛøÖû] éöçø Âû •ø æø ‚øÏøËûmö o³j#uø ‚ô³âô ^³rø³Ûö³Öû] éö³çø ³Âû •ø æø
ww

ïôŸø û] éöçø Âû •ø è÷eø^³qø]ô lô]çø Âû ‚$ Ö] ǻ„ôâF Åö†ø ³‰û]øæø Ùø^³³Îø Ü$ ³$ö gô³nû Çø³Öû]†ô³ãû ¿ø³eô äô ³³nû ìôŸôø
;c
â•Ûä~  vZwÎgžì e ZzgÐk ñ „0vZ†]| : gnû ÇøÖû]†ôãû ¿ô³eô
{z J
: !$  ¬™ Åx¤X • Cƒ wJ6gîm{ N ¬Š Å VñŠ M õ0
Z
ÓZggzZ ñ M: :Zz yLZÆ^ß{zJ
Z}  ¬™ ÅáZzä™ egzZÔ} C
Z
Åg FgzZ Ô ñYƒ: ØÑÐ *ŠÆƒL{zJ ¬™ ÅáZz 䙊 ˜ ~
Z
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
 t Ô ¬™: ¿ ¸ c ð¸ }uzŠ Å ð¸ q
ƒ Zgz Zƒ: [c Z
Ë {z J ¬™
wJ~¢Ð ƒ  ~ Vƒ ¬Š yZgzZ c Û Š•
â• á gZ ä~
 \ MˆÆäâ • Û yÒ
G
§3 ;
XE- Ê
X ( .Z] Zú-Z ° öGZ { Zzg )ì ¬™: ¿¸c ð¸Ë¬Š à Zzäƒ
G
ƒ:q+Z ðÃ~wqZÆkZgzZ] Z f Åá Zzä™ ¬™ŠpgzZƒ¬™ îG SªG Z ¬™ ( ô= )
G3©8¤
Dƒ,Z wqZ c
wZj Z m{‰Æðñ{È pì CƒwJ é$SÀ¬™ Âì Cƒ ú â ~ qJŽ

rg
YƒZa tŸZàS»qJÅ ¬™gzZì CƒzáФSÞZ ï
Xì @ GL.9gÐzzÅyZž•
[ ƒ¬™f » ¬™: ¿¸gzZ ¬™ Åx¤Ð ~ yZì ™f »Vƒ ¬Š ÅVñŠ M õ0
X~ g

.o
ukZ
Ð kZgzZì ~ { Çg !
ÅvZ c  ž• wqZ,ZŠ ˜ gzZ egzZì
Z
Í {zƒ w'~ yZ {È J

at
Û gzZ=g f »sÅkZÐ Vƒk
)ÅkZ~ { Zg ÅÞZ ƒŒ ~g FÅðñŠ% b§ÏZXì F
Œ
d Û
y
m{̬™ ÅkZ n kZì @ Ñz {z6_Æ~g Fgz ZÔì Cƒaz» ¹F
™ðB2Åe à©
ida
Xì CƒwJ6gî

:]‡zZzwZjZm{Ƭ™qJ
eh

ZkZgzZmÆá Zzä™ ¬™B‚Æ\¬vZ Â4Š ~Š ã


êãzg0 ~qJÅ ¬™
Û ¨Ð ó ów•Z " gzZ gó ZCZ " ~ˆy M Œ
Û ÃTì @
or

gzZ wZjZ m{¼ {z´Æ kZ Xì Š


c
â• ƒ
sfzgqXì CY ÅyZÐgîm{ Åe
Áz Øg Å\¬vZ~X• Dƒ, Z Ì] ‡zZ
no

Xì ðâ • Û „0 ¶ Ðgîm{Å] ‡zZzwZj ZyZä~  vZwÎg~V(u


o×# ‘ø àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èzømø…ô^‰ø àôeû šô^eø†û Ãô Öû] àô³Âø
w.

]|:ºèeø^røjøŠûÚö éºçø Âû •ø Xä×øÊø áø!†û ÏöÖû] Üø jøìø àûÚø æø èºeø ^røjøŠûÚö éºçø Âû •ø Xä³×ø³Êø è÷–ø³mû†ô³Êø
ww

Û {È Ž ;c
ñ7i ún• Û ä~
â•  vZ wÎgžì e ñ g ‚0n!
ZzgÐt ²
Û òŠ M Ž b§ÏZ Ôσ wJ ¬™ ÅkZ Â( }™ ¬™Ð wŠˆÆ kZgzZ )
yMŒ
.•ÅZ {Zzg ) σwJ̬™ÅkZ Â( } ™ ¬™gzZ )} ™ »ˆ
X ( .Z °ãZ çE
Œ
d Û Ð \¬vZ {È ‰Ü zÆ]zˆÅu 0 Û gzZ~i ún•
yMŒ Û ™m{gzZi ú( ô= )
6
{È ¿VâzŠt c ÍXƒ|Ƀ: ]gßsÜÅ]zˆgzZi úªÆÔì @ ƒx äÕ¹. XÐ kZgz Z F
ŠpÞZ ïG
L .g9 žì •ÅkZ {z} ™ ¬™Ž ÐvZ {È 6»Æ VâzŠ yZ : X • ` ZcÅðñ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
X}™wL Z »kZÆ| ( ÐM
àønû eø •% †ø mö øŸ ðö ^Âø ‚% Ö] Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø '
yZ f Z ;ž c Û ä~
â•  vZwÎgžì e ZzgÐ÷ ñ Z]| Vèô Úø ^³³ÎøŸô û]æø áô]ƒøŸø û]
X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ { Zzg )ì Cƒ„wJ Cƒ7Šg ¬™yxgŠÆ# Ö ‡ZgzZ
hö]çø eû ]ø xöjøËûiö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø èøÚø ^³Úø ]ö oû³eô]ø àû³Âø '

rg
Øônû fô‰ø oûÊô Íôçû Ëö’% Ö] ðô ^Ïøjô Öû]ô‚øßûÂô àø›ô]çø Úø èô Ãø eø…û ]ø oûÊô ðö ^Âø ‚% Ö] hö^rø³jøŠûmöæø ðô ^³Ûø³Š$ Ö]
ñ â Z1Z]|: èô fø Ãû ÓøÖû]èô mø¨û…ö ‚øßûÂô æø éô çF×’$ Ö] èô Úø ^Îø]ô ‚øßûÂô æø &ônû ÇøÖû] Ùôæû ˆö Þö ‚øßûÂô æø äô ³×# ³Ö]

.o
)
ФS¬™~X• î ñg e ;cÛ ä~
â•  vZ wÎgžì e
ZzgÐ

at
lg ! Ü z TgzZ ( 2)Ô‰
Ð y• M ‰ Ü zÆ k ~ Z} {Zg ( 1)Xì Cƒ wJ
t ‚ÆÃvZ îGEy Ü zÆi úgz Z ( 3 ) ( ƒV• »ØggzZ )ƒ „gƒ
0š±gz Z ( 4 ) Ô‰
ida
X ( .°ãZ çE.•ÅZ {Zzg )ƒ
àø›ô]çø Úø èö$ø¡$ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” zõ ^Î$ æø àôeû èøÃø nû eô…ø àûÂø '
eh

Ýöçû Ïönø Êø äö ×# Ö] Ÿ$ ]ô ‚ºuø]ø åö ]†ø møŸ &önû uø èõ m$†ô³eø oû³Êô áöçû ³Óö³mø غ³qö…ø 麳çø ³Âû •ø ^³ãø nû Êô •% †ø ³iöøŸ
àûÚô Ýöçû Ïömø غqö…ø æø köfö%ûnø Êø Xäeö^vø‘û]ø äö ßûÂø †ö Ë( nø Êø èºòøÊô XäÃø Úø áöçû Óö³mø غ³qö…ø æø oû³×( ³’ø³möæø
or

&;c â• Û ä~  vZwÎgžì e ZzgÐm ñ ‡z0•g ]| : Ønû ×$ Ö] †ô³ìô!


no

Ô( σ „ wJ ˜iÑÉ ) σ 7Šg {z ÂñY Å ¬™ ~ yZž• ,Z î ñ


ƒ: ÑZz Ú ŠÐZ ðà ZÎÆ Z} Ò k,Z òŠ M ðÞt q
V˜ ƒ~ y! Z
w.

ðÞt }uzŠX ( } ™ ¬™QgzZ )ñ7i ú™ƒ} 9~g—ÆZ}


{zV;z
v¸™hgyZy¶‚ÆkZ Ôƒ ( t ‚Æ` ¯ÅÔŠ )~Š ˜ È Zy¿
ww

U
( } ™ ¬™ ~ wq kZgz Z )ƒ ; g xŠ" Æ V7Š ) {z1ÔVƒ‰
( ~Â3
MÆ] ZgŽ òŠ M {z}ŠX
ƒZ9~g—ÆvZ ( Æ hg_)~z~y
° >q0Z { Zzg ) ( Ï Vƒ wJgz¢N ¬Št Å VzÈ yZ ÂÔ} ™ ¬™QgzZ )
X ( {µ
è÷Âø ^ŠøÖø Øônû ×$ Ö] oÊô á$ ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o($ô ³fß$³Ö] kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³Îø †zõ³eô^³qø àû³Âø '
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
åö ^_øÂû ]ø Ÿ$ ]ô éô †ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö]†ôÚû ]ø àûÚô ]÷†nû ìø ^ãø nû Êô äø ×# Ö] ÙöªøŠûmø ܺ×ô ŠûÚö غqö…ø ^ãø ÏöÊô ]çø ³möøŸ
ä ~ž•D â • Û yÒ ì e ZzgÐ' ñ Y]|:çè×ø³nû Öø Ø$ ³Òö Ô ø Öô]ƒøæø åö ^³³³m$]ô
Ü z m{q
kZ {È ðñŽì ‰ Z~] Zg ;žì ”]!  vZ wÎg
tÐ ~
Ü z
M *ŠÐ \¬vZ~ ‰
«gz¢ÃkZ \¬vZ Âfâ ð>gzZí ðÃÅ]y
@ Ù x™t »vZÉ 7¤SÅ]Zg m{ Ë~ kZgzZX Ç} Š â •
ƒ~] ZgC Û

rg
X ( ›{Zzg )ì
u {z Å{ñkÙ 1Z ]|( ô= )

.o
®~ yÒÆz( ~x΢Åg
•Z sg ç) g C
Âì @ zðä~y
Y {g ¹! M »]Zg Z
 žì Š
cÛ Š•
â• á g Z~ Tì _ YÅ™f Ð!ZjÆ

at
Û wz4
kZ~žÑZz`â ì ðÞì Cƒg åÐ s§ÅyZŠpgzZ•D â • s§Å *ŠY •\¬vZ
y
~žÑZz ä™ ¬™Ðíì ðÃÔVz™ê»„ÅkZ~žÑZz• e„ì ðÃÔVz™ «Ã
ida
Ù ~g
C zgqÅñ'
uÑ! Y]|žì @ ukZX Vz™wJ ¬™ ÅkZ
Yƒ³t ~Ýzg Åg
zgq X DZvZz Xìz~y
Ñ! M » ]Zg {zì Š Ü z m{TÆ ¬™ qJ~ ]Zg
H™f »‰
eh

X •t {z•ñƒx¥] ‡zZzwZjZm{ŽÆqJÅ ¬™ÐV(u


Æk Ö ‡ZgzZ yZ f Z ÔˆÆy M Œ
 ~Š ˜ ÈZyÔyxgŠÆ # Û »ÔˆÆ Vzi ún•
Û
or

i ú~ y!
Ò k,Z Ôƒt ‚Æ V\ M vZ GîE0š±‰ Ü z TÔ‰
Ü zÆ wz4
Æ Øg È Zg !Ü z
Ô‰
no

Š hgB‚Ìä V¹‚gz$Z
gzZÔƒ c  ~Š ˜È ZyÔƒ: ÑZzÚ Š ðÃZÎÆZ}
V˜žñ 7
X ~{~y
MÆ]Zg
w.

]Ã²È ZyÔyŠÆ†²gzZ~gŠ ïE L ^I~X• _ YÅ™f¬6µñLZhu {z


Û )gz Z ~g F gzZ~Š ˜ çL«^gzZ e çL«^gzZ Ô‰
Ü zÆg žZÆ{ izggzZ~ ®
E E
~•  ‚m{ Å- gz Z~
ww

Xì ˆðÑŠ µÂm{ÅqJÅVƒ ¬Š~ª


qÆ
É ì 7]gßmZ sÜgzZ p ÖZƬ™ÔÈ » ¬™ž’ e 6g pÅ'Z'] !
tp
`gŠÐ M b§ÏZÔƒ g~Tì I
ZÐ äZŠ ÏZ ZŠ7Ôì _ Y Å™f¬Žì |{z ÅkZ
Š q Z à Zzäƒ
™ÌÈ »qJÅ ¬™Ðg
X’ e¢

:'gßÅkZgzZÈ»äƒwJ¬™
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
GL3ÅJÐ /Zz*
{z f⼎ ÐvZ {Èž• Bt sÜÈ » ¬™ ïG vßÐ ¹
¾D»} È Ôì .ß ~(¹t X ðƒ7wJ ¬™ž• BÂM7{z¤ Zgz Z ÔñYïÃkZ
E
Ôì Ú~qzŠ cX•} ÈÐ ¹Xì w ðANXE 9zxðÒNƒ{zÐ p ÒÆËKZÉ Ôì ³*

» ~0 Û g Z M ZgzZ #
ƒ Œ
zZ} Ö Óc X• }È Ð ¹ Ô쎪
zŠ c X• Ð ¹ gzZ
»…ÆkZgzZ ~gzŠÐ Z}
g MZ äÓcX• Ð ¹ b§ÅŠ c
i0ZgzZ ` sgzZXìaz

rg
Ù igzZŽn }÷HgzZì 4n }÷q Hž }Y 7{È Xì @
În kZ ÔìC Y0 : 
L .À7*
ƒs Ì ÞZ ïG ÔCƒ74c kZŽì ‡â Ð \¬vZq +Z {z ] ‡zZ

.o
ì @ ™ «»kZ c
Û «gz¢ÃkZ {z fâ Ž {ÈC
 žì Ÿ»t»a™ÅkZs§~uzŠX} Š â•
Z {È»kZZ
q Ùž

at
ß:B;à {ÃkZ {zÂ} ™ ¬™gzZ ñ;B; ~g—ÆkZ b§Å¨gzZ ` Z
vZ n kZX ñN
~ ¬™Ž Ôì êŠ â •y
Û «„zÃkZ ÂL@ß7xzøÃ}È á Zz ä™ ¬™ {zžì g2Št » \¬
N
ida
¬Št ÅkZ b§kZgzZ Ôì êŠ â •Û ê »Vz·•Å]y M núƬ™ ÅkZ LgzZ óâ ä kZ
ÆkZ쟎 »] éE 4Oh!z[ òZ~*ŠkZžì @
5E ƒ(Z LgzZ Ôì CY0]yM {íf c kZ
eh

¤gzZÄ M ðÃ6}È áZz ä™ ¬Š kZÐ [ ˆ


ÅkZ \¬vZ Âì Cƒ à Zz äƒ wi *
ìt È » äƒwJƬ™ wq¾Xì êŠ uzgägzZ š à Zz ä M kZ~ËƬŠ kZ
or

{gÃè ._Æ Õz DLZ \¬vZ X Lg 7xzøÑZz ä™ ¬™gzZ CY 7VDZg ¬™ ž


Ñ!
no

kZB‚Æ s
 Ÿz ~(ä ~
 vZ wÎg Xì @
i Zâgz¢ÃkZ b§Ë: ËÐ ~ VÂgß
Xì c Û yÒÃ|
â•
w.

Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^Úø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø pz( …ô‚ûíöÖû] áô‚ô³nû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
^Ú$ ]ô &õ×F$ø p‚Fuû]ô ^ãø eô äö ×# Ö] åö ^_øÂû ]ø Ÿ$ ]ô Üõuû…ø èöÃø nû _ôÎø øŸæø ܺ$û]ô ^ãø nû Êô ‹ønû Öø éõ çø Âû ‚øeô çû Âö ‚ûmø
ww

àøÚô äö ßûÂø Íø†ô’ûm$ áû]ø ^Ú$ ]ôæø éô †ø ìôŸF û] oÊô XäÖø ^âø †ø ìô‚$ m$ áû]ø ^Ú$ ]ôæø Xäiøçø Âû •ø XäÖø Øør( Ãø ³mö á]ø
ìe ZzgÐ~ ñ g} G1Z]| : †ö %øÒû]ø äö ×# Ö] Ùø^Îø†ö %ôÓûÞö ]ƒ÷]ô ]çû Öö^Îø ^ãø ×ø%ûÚô ðô çû Š% Ö]
: ] ! ðÃ~Tì @
Å{ k ™ ¬™ ðÃ{ÈðñŽ ;cÛ ä~
â•  vZwÎgž
Z ðÃÐ~Vzq&ÃkZÐ s§Å\¬vZ ƒ·g s:gzZƒ
«gz¢qq
ÅkZ c
Ôì @
Yc Û «B; ÆB; ÃkZ „zì ó â ä kZŽ Âc
Šâ• Xì Cƒ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
¬™ kZ 1gzZ ¤ðÃà Zz ä M c
Ôì @ Š ¯ {íf » kZ~ ]y
Y c M à ¬™
Ù ž )ìt ] !
wJ ¬™C ñ ôXì CY~Š uzg~[ ˆÆ
 ;Hn²ä/
Z
,™N ¬Š {Š c
i¹ ë  ( ì Mgz¢¼:¼ ~ [ ˆÆ kZgzZì Cƒ
X ( £Z { Zzg )ì {Š c
iÌÐkZk0
ÆvZ ;cÛ ä~
â•  vZwÎgXÐ
Ü zC
Ð kZ ‰ Ù }È }g ‚¤
Z Xì ã Ã)gzZ •Z Ñ: Z •
»vZžìt È( ô= )

rg

~ Áq ug´X Ïñ M 7¶ðÃ~: Z • Û «cq
Æ kZ Â}™ê » äâ • Ù {zgzZ 4â
ZC
Ϲ ~ *Š ä TÃ}È kZ Z Û ~ Tì g ñ Y ]|

.o
 \¬vZ Ôžì Š
c
â• uq
Z Å'
Ù „ Ž ÏVƒÅN ¬Š +Z
M {íf {”¦~[ ˆÆVƒ ¬ŠyZ ÏVƒðƒ7wJ~ *ŠC
]y

at
;džÐy! iÅ} ÈÂîâ • Û «~
y
: wJ~*Š ¬™ ÌðÃ~÷;l»} ]Vä́ñô^Âø •ö àûÚô ðºonû •ø XäÖø Øûr$ Ãø mö Üû ³Öø Xä³jønû Öø^³mø
ida
sg ç) ( 57mÔ2¢ Ôw é)™ÅZ + ) M D = V » ¬™ C Ù gz Z ÔCƒ ðƒ
X ( 143@ •Z
114mÔ5¢Ôg
eh

bcÆg lZ
or

yÒ ×~/Â[ !
Æ tÜÑZ [ÂÆ xsÑZOZŽ [ Â Å {È 0Æg lZ/Â
no

*
Ññ]|X k| 7ÃyZƒ ; g™ÜÐ Q¢g
•Z sg ç ÌbcÆ kZ VŒ gzZì [ M
ò ˆgà
:ž•˜0Æg lZz/Âã
w.

Z Å „ ¬Š
LZÐ \¬vZ ªì g lZ nm{q
„gzZ °çÅVzg]gzZ Vƒk
Žžìt |Å/ÂÔ•xzFzxiÑ~: M „VâzŠtÉ ÔìÐ~xi ZßÆkZ c
Í/ÂgzZ ‰â
ww

ÐZ6kZB‚ÆspÆx •Z}'ÆkZ ñYƒŠiuÐ} È ¿{h


I*
c Û *
ãâ • 
gzZ { k
Û Å\¬vZgzZ »•ggzŠgzZ•g aÐ kZ c {Ò Mgz ZÔƒ#
Ÿg ÅkZgzZ ~g ZŠÎâ • Ö Z0
z ôg à Š
X} ™êgzZx ³{z» ðŽ
ÅyZÐ \¬vZ {È • ` ƒŠiu{ k
Ž Âσ ‚ªà Z z/Ât Z Ùª
 žìC
ZwZ
 b§ÏZgzZXn $Ð x •Z} 'gzZ ZwÅyZž @
ÔÇ}™gz¢Ì¬+Z Å„gzZ °ç
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ÃkZ ÂÇfâ „gzZ °çÐspÆ[Z±gzZ
ÆkZ c {Ò MgzZk\Zz ôg6{k
äY: k0
X •xzFzxiÑVâzŠt"Z °žì Š ¹6¯ÏZX ǃgz¢Ìx ³»
I
Ë Y ªb§hZÐ wVkZ |Åg lZz/Â
E
~ª  q Åî~O “ ÕäS5!òŠ M ðÞì $
{zgz Z Ô'ÉP M gzZ}™ qzÑ¿CZ™ õ ðAXF ( g0 Ù i {zZ
ZC Ù iÐ {Š Zg ZÆ ÉŠp
 gzZ Ôá 3C
Ù iŽÑ äƒ ì" gzZ 1“
Âñ M Ã~9t ‚]ñgzZ Ôì Cƒ~³ÆC Þ ‡*
 ZŠ'.

rg
Ü ÎZgzZÔƒk\Zz ôg6•
ŽgzZÔñY$yYÅkZ67ÌËžì e {z‰ w: ÉZ kZ KZÃkZ
Ù Ìc äÑ º Â}c ä™ º¤ œZzŠ

.o
ÛD
C ZgzZ Ô}™wEZÐZ {z N C ÐZËZ e c
Ü z kZ éE
G
${0
L{Ò M Š Zž Ç} ™ê ÌtB‚Æà Štœ~g7{z‰
i~¤ $ X}™g (Z
S4¨G
5G

at
Ü ×+Z
X ÇVz™7‰
LZŠp c y L 8™LLžì e 'b§ÏZÇ!
 qÅê{È yZZ ïE
ã-Y Z¨Z~ª
ida
E$E
©
{zgzZì @  pÔì Í™{k
ƒg ZË î`Oq ãZZ » kZÐ =ÂÅvZ Z Ð 2 »Æ {g é$OZ øL
gzZ e Û *
ÁzØg ÅvZgzZ ÔÑZ e™uhÃLZÆ™ ãâ • Å\ñz ´ â LZ ä ~žì @
™kC
eh

%~ª
gzZ~G Š  qkZ~¤
ZgzZÔ Š
ƒ •»[ Z±gzZ …ÆkZ~ñOÆŸg ÅkZ
M gzZ ÇVƒ 3Š- Hô â LZ V;zgzZ Ï}g* H6í ~•ˆ Æ kZ
ù [ Z± » ]y
or

g {oz¢t {zÂì @
n ZÆkZÐ ÞZ =ÂZ
ƒZa kˆZz„tg0  ZŠ'
 nºZX ÇVj™“
no

ÐÙp~({zÃVzg]Vƒk
} (Ð} (
6`â °çÔì *™z°g Z (\ñz´ â Z÷žñƒ
Ù iÆ{ k
Xì &` ´»C Û sç
™ ¬+Z Å„gzZ °çÐkZ {zÔì êŠ â •
ÃÏZgzZì @
w.

Û *
Lgz Z ÇVz™7ãâ • ™ê c {Ò M {zB‚Æ kZ 2
Å´ â LZ L[ Zžì @
»¿ÏZÆ} È' X ÇVƒ Y7k0
Xì/Â gzZg l Zx * kZ
Æ{k
ww

:x £+F
— …^ËÇj‰]æ äeçi
» ÏÈ gzZ e †x £— Ð ƒ ~ ] â £Æ ÎHz A=žì [Y Hn²¬
î% ³³³³³³³³³³Úö "„z._Æ~ á g ZÉ Ôì1dZЃ
 ~tŠ • †èa¬ŠgzZÔì
 »ÏÈgzZe
sÑ Zzx™ ZЃ  ~wZjZzwqZ ã̈Z nkZ ( ìC Ù ŽgzZ g»]Š „gzZ ÏȪ) " å•ø ^³føÃô ³Öû]
àøÚô äô ³×# Ö] o×ø³Âø Ýø†ø ³Òø]ø ðºo³nû •ø ‹ø³³nû Öø Wì [ƒ`gŠ6µñLZŠ • á g Zt» ~
 vZwÎgXì „ ¬Š
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
X ( ì 7ËgzZ m ³{Š c
iЬŠqðÃVŒÆvZ ) ð^Âø ‚% Ö]
Y
Ö Z0
gzZ # Ü zÆ/Âzg lZgzZ
ð•ZÐzz ÅkˆZƨgzZ ~g éº1E;X²KZèa {È ‰
Þ ‡Æä3Š-ô â Ðzz ÅÏnÅ{ k
ÃLZgzZÔ&7. gzZÔì @ qÅ䵈Z
ƒ~ª
™/Âc {Ò M gzZ ‡â „gzZ °ç™1g Zz ægzZ xê
gzZ ÏÈ n kZ Ôì @
z ~g ÕgzZ ÜE
Ü zÆ ¬Š ~uzŠ Ë{zì Cƒ~‰
ÔCƒ7‰ Ü zÆ/Âzg lZ ªŽ ÅkˆZÆ~g Zzg]

rg
x £+F Û gz Z ]Š „ÅzgŠ dZ ÝZgŠ/Âzg lZ6¯ kZX $
— ~ ] â £ÆÞZ ƒŒ Ë ƒ7É
Ám{ Å\¬vZÉ 7Å„„gzZ °çsÜc VzÈá Zz ä™g lZz/ gzZÔì

.o
ze
Xì ˆð‹]g t
Åg \ ÆkZgzZ›

at
Ü zC
D™g lZz/Â ‰ Ù ~
 vZ wÎgŠpž ǃx¥Ð XÏN M Ð M hu {z
y z Z X¸
Hn²¼Ž 0Åg lZz/ ~ VzSÅ6
 ]À M ~ Ýzg ÅkZ Š
kZÆ ~
ida
Ë YªÐã‚ MzzÅg l Z‹ Ò
Xì $
gzZ Ôì x » » „ Vzg ÕgzZ V ðG3r¬/Âzg lZžì ßgzZ: x¬ „ ¹ wìt ÝZgŠ
eh

Vƒk Ž x äÕhO ÅZ:Y m


ZžJ
V Œ }È [Hm{ÆvZžìt§ZzXì ]gz¢ÅkZÃ4Z
Å\¬vZž•D™kC{z̈Æ䙼ƒ žì @ƒt wq »yZ• Dƒx9zpôÐ
or

G-Š8
Þ ‡ÃVzi úKZž ö ÿLZgzZ Ô• D™g lZ/Â'
. {z n kZ Ôeƒ: ZŠ Z Ç!
Z' h» ÏÈ
no

X •Bg lZ
vZwÎgžì _g*g uÅy ñ ! N]|~" éçF׳’ù³Ö] h^³jÒ "¢~ŠÅŸkZ
w.

vZ} Z ª) ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø (ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø (ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø ;¸ëû%&ˆÆä¢xs »i ú~

ž¸D™kC\ Mž å@ Šã
ww

ƒ6ÏZg lZt»\ MˆÆi ú( VƒLe°çz„Е~


X DZvZzX Zƒ7ZŠ Z h»i ú
c }9z ÎHgzZ=g f » Øg z ]nc Vzg ÕgzZ V ðG3r¬g lZ z/Âwq¾
Å{Š .ZÐ yZgzZ ¢ z û» ë›yZ \¬vZ Xìaz » ¹F•Z" ~ š Û ‹ YgŠ
 8z [ Œ
Š q Z {z ¬ Ð ƒ
g Û «= Â
Š q Z 0Ð/Âzg lZˆ ÆžkZX ñâ •
 gzZ X # 7g
 vZwÎgŠp~[ !
H™f w©» ~
Xì Š Æg lZz/Â~X# 7
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

 vZwÎg~[!
:õ{Î Q » ~ Æ …^ËÇj‰] æ äeçi
†ö Ëô Çûjø‰ûŸø ø oûÞ(]ô äô ×# Ö]æø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oûeô]ø àûÂø
ìe ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]| : é÷†$ Úø àønû Ãô fû ‰ø àûÚô †ø %øÒû]ø Ýôçû nø Öû] oÊô äô nû Öø]ô höçû iö]øæø äø ×# Ö]
C
vZ {Š c
iÐiŠ ( 70),~yŠ~nÅ Z}
";cÛ Š•
â• á g Zä ~
 vZwÎgž
™g lZgzZ/Âg—Æ\¬
X ( ~g ‡Z {Zzg ) "Vƒ@

rg
gÅ»zgŠTÃ}ÈT~}g !
Æ]zƒzw°gzZ ðc
ºz ÑÅ\¬vZ ( ô= )

.o
tèaÃ~ Šˆt £Y ZŠ ZÃ\ M LZ~zgŠ ÏZ {z ǃ kˆZz
 vZ wÎggzZ ÔÇŒg Zzg]~ e

at
\ MW Zz ÏZÔeƒ: ZŠ Z h»e
g ! Šˆž åLg̈¸kˆZt6\ M n kZ ¶Ýqw¾zg$
q
X¸ D â • Û SÅkZ ÌÃVzuzŠ™ â • Û g Ö Z »kZgzZX¸D â • Û g lZz/ÂÚgzZg !
y
ida
Œö^ß$Ö] ^ãø m%]ø ^mø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^ÎøozÞôˆø Ûö³Öû] †( ³ÆøŸø û] àô³Âø
ñ'
ZzgÐã
e × ¾Z]| :êé†$ Úø èøñø^ûÚô Ýôçû nø Öû] oÊô äô nû Öø]ô höçû iö]ø oûÞ(^ôÊø äô ×# Ö] o³Öø]ô ]çû ³eö çû ³iö
iŠÎÎ~yŠŠp~Ôz™/Â~g—ÆvZ ;Íß ;c Û ä~
â•  vZwÎgžì
eh

X ( ›{ Zzg ) Vƒ@ ™/Â~g—ÆkZ


or

ukZgzZ ( {Š c
èøñø^ûÚô "~g iÐiŠ,) " é÷†$ Úø àønû Ãô fû ‰ø àûÚô †ø %øÒû]ø"~gu«( ô= )
i! ²*ŠgzZ•cyÒÆ] ÒsÜÝZgŠ (iŠÎ) " é÷†$ Úø
 g—:gzÔì {gzõx ¬t»y!
~
no

ñ 0ZvZ†]|à Zz äƒ `gŠÐ Mž 6X ¶Cƒ {Š c


Å/ i ¹ éES4¨GG
5G $ Š Z®Å/Âz g lZÆ
Xì @Ù ªÐg
ƒC u
w.

oÊô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö†ø Öô ‚% ³Ãö ³ßø³Öø ^³ß$³Òö ^³Þ$]ô Ùø^³Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû] àô³Âô
ww

wÎgvßëžì e ZzgÐ/ ñ 0vZ†]| :ïoÖô†û Ëô Æû] h( …ø Ùöçû Ïömø ‹ô×ô rûÛøÖû]


~g—Æ\¬vZiŠÎÎ\ Wž¸f ™g Ñ~Üq Zq Z Å ~
 vZ
ø $Þ]ô o$ ×øÂø gûiöæø oÖô†û Ëô ³Æû ] h( …"¸D™n²
} Z ) " …ö çËöÇøÖû] hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ô
Ûe
" â• Û wJ/Â~÷gzZ} Š j} Š™s ç= [g}÷
Á6í™ â •
Ûe
X ( Š óZZŠ1Zz~ènZz£Z { Zzg ) ( ì ÑZzÛ¹gzZ â•Á¹Â—
nzŠgzg•~ ñ 0vZ†]| ( ô= )
 vZ wÎgžì 7t È »yÒ kZÆ/
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û p=~ >\ Wžìt ÈÉ ¸_7iŠÎ~Üq
Dƒ â • ZÝt »/Âzg lZÆ
zás§Å\¬vZg ! ~yxgŠÏZ\ WgzZ Lg ~g YÌŸ »’
g !  ]!
ÔTg¢qÌvßë
ƒx¥ÂTg D™g ÑÃkZ6gîLZëgzZX Tg D ™Ì/Âzg lZB‚Æ]ÜyZ™ƒ
ž @
X DZvZzX Hn²t~g—Æ\¬vZiŠÎä\ W~Üq
Z

:!Zi Z »kZÐg lZz/ÂgzZ„(ÅVƒk


rg
]ƒø]ô àøÚô ©ûÛö Öû] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø ³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø

.o
áû]ôæø Xäfö ×ûÎø ØøÏô ‘ö †ø ËøÇûjø‰û]æø hø^³iø áû^ô³Êø ä́³fô×û³Îø oû³Êô ðö ]•ø çû ³‰ø èºjøÓû³Þö kû³Þø^³Òø gø³Þøƒû]ø

at
áøœø…ø Øûeø ¡$Òø" oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö]†ø Òøƒø pû„ôÖ$] áöœ†$ Ö] ÜöÓöÖô]„øÊø Xäfø×ûÎø ]çû ×öÃû iø o³j#uø lû•ø ]ƒø•ø ]ƒø
 vZwÎgžì e
~ ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]|:"áøçû fö ŠôÓûmø ]çû Þö^Òø^Ú$ Üûãôeôçû ×öÎö oF×Âø
C
{(q y
Z6wŠÆkZ~³ÆkZ Âì @ Û Š•
á g Zä
ida
ðÃZ
™{ k  {Èðñ;c
â•
kZ ä kZ¤
gzZ °ç~g—Æ\¬vZgzZ Å/ÂÐ {k ZQ Ôì @
Y µ`
Yƒs ™»™ƒbZi`{ ( {zÂÅ ¬+Zz{ iZ Å„
ZgzZÔì @
äkZ¤
eh

ñJ (xŠ~ ~Š Zz ÅVƒk
gzZG {k
h
'× ñOÆg l Zz/ˆÆ{ k

or

ã~ \ M Xì CYY6»žJ VŒ Ôì CY| (gzZ „( {z ÅwŠ Â


¡$Òø"Ôì cÛ ™f~e
â•  M kZ ä\¬vZ »Tì „(gzZ8
i {z¸ ;ž c Û
â•
no

X ( zâ 0Zz~ènZz£Z { Zzg ) !"áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^Òø^Ú$ Üû ãôeôçû ×öÎö oF×Âø áøœø…ø Øûeø
ñƒ 1i†Ò á^ne Ù^u ^Ò 7æ†Ê^Ò Ý^rÞ] ‚e †µ ÄÎçÚ Ôm] 6nÚ ‚nrÚ á•†ÎDxm†ŽiE
w.

ÅVÍßyZžìtÈ »T "áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^³Òø^³³Ú$ Üû³ãôeôçû ³×ö³Îö oF³³×³Âø áøœø…ø Øû³eø ¡$Òø" ì Š
cÛ
â•
ww

uÑ!
Ðg  vZ wÎg Xì ˆ M „(gzZ 8
zgqÅ ~ i6VßŠÆ yZÐzz ÅV- g ZŠ™$

Z Û » sÜÐzz ÅV- g ZŠ™$
 Ìy›É Dƒ 7{ (wŠÆ„ Vz• gzZ Vƒk
ž Zƒx¥
g l Zz/ÂÐ wŠF {z¤
ZpÔì Cƒ Za ÌЄ  èÅ{ kÌ~ wŠÆkZ Âì @ 
™{ k
ˆÆ{ k ¤
ZpÔì @ L i8wŠgzZì CYƒ »ÌgzZ „(t Âá™
Yƒã ZgâgzZ s ™.‚ ïE
Ôì Sgf('Z'ÌtQ Âìg k( Û *
Ð M63 ZgÆ„ ãâ • } ™:g lZz/Â
z Cž c

ÌÅVƒkžì ] ! ð•Ztµš cy›Ëgz ZÔì CYY6wŠ}g7žJ
ÅÁ$ VŒ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
XìvZ * f ¬ZX ñYƒZƒ0 Z „Zƒ0 Z~»ÆkZgzZÔñYY6wŠÆkZ
ðº^_$ ìø Ýø•ø ! oûßôeø Ø% Òö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø] àû³Âø
ä~  vZwÎgžì e ZzgÐ÷ ñ Z]| : áçû eö]ç$ j$Ö] àønû ñô^³³_$ ³íø³Öû] †ö ³nû ìøæø
Ù ;c
gzZ ( ƒ : l»gzZ æ ðÃLÐ Tì 7ðà ) ì g » æ òŠ M C Û
â•
\¬vZgzZ Ô,™/Â: À( ˆÆg]z æ)Ž • iZ ¹ {z~ Vzg » æ

rg
X ( òg Z-Zzzâ 0Zz~ènZ {ZzgN YƒqŽgs§Å
Û ðà »xŠ M Xì ~ “
uÅòŠ M c

.o

Ð kZ0i• Í Âl»gzZ æžìt È( ô= )
Å´ â LZ™ƒxŠ * gzZg]z æŽ • ‚lpgzZi Z} (}È {zpX 7I
ˆÆ { k

at
X ,™ÝqØgzŸgÅkZ=g fÆg lZ/ÂgzZÔVƒqŽgs§
y
göñô^j$Ö] Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •zõçû Ãö ŠûÚø àôeû äô ³×³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
ida
vZwÎgžì e ZzgЊñ &0vZ†]| VXäÖøô gøÞûƒøŸø àûÛøÒø gô³Þû„$ ³Ö] àø³Úô
äTì b§Å}ÈkZÇ! ™/ÂÐ {k
{È g ÕÑZzh ;c Û ä~
â• 
eh

G
§3;XEZzzâ 0Z { Zzg )ƒ: „ H{ k
- Ê
X ( yZÑZ™° öG 
‰gzZ Ô Lg7¹!0O™Š r ZŠ gzZ WZ ðà » {k
îE ˆ Æ/ÂEžì t È( ô= )
or

" ‰
{k Ü zÆöZa KZ {zž 6ì @ " (ZˆÆ/ÂÐVƒk
Yƒ{k òŠ Mžì ~] c Zzg
no

„Ú Zsܳ»/ž ǃx¥ÐXÏVƒ`gŠÐ MvZY ¶ ZgŠ q Z {zgzZX ( óî%‰Q îG Q3MµM ) å


N!QåMÉMË ôK ðG
{ÈT@ É ÔN YØŠ S õ/OE ™Š r ZŠÆ„(gzZÌÅ] G
é5{š!gzZÔN Yƒs ç{k  ž @ ƒ7
w.

G Š
ÐÉ
X èE Q&LZ ð‡3‡ÅZ èE
4E
MG M !LéE QZ ꇞN RXì CƒÙpu"ÃkZÐ/ÂÅkZgzZÔì @
5MÒQ›M 8E Y0Zg \ gzZ[8»vZ

:g lZj+4 cVß Zzä%


ww

kön(ÛøÖû] ^Úø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ zõ ^f$Âø àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø '
æû ]ø ïõ]ø æû ]ø Ý) ]ö æû ]ø hõ]ø àûÚô XäÏövø×ûiø é÷çø Âû •ø †ö ¿ôjøßûmø 'ôç( ÇøjøÛöÖû] Ðômû†ôÇøÖû^Òø Ÿ$]ô †ô³fûÏø³Öû] o³Êô
Øöìô‚ûnö Öø oFÖ^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ôæø ^ãø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø áø^Òø äö jûÏøvôÖø]ƒø^ô³Êø Ðõ³mû‚ô³‘ø
oÖø]ô ðô ^nø uûŸø ]û èømø‚ûâø á$ ]ôæø Ùô^fø rôÖû] Ùø^%øÚû ]ø šô…û Ÿø û] Øôâû ]ø ðô ^Âø •ö àûÚô …ôçû föÏöÖû] Øôâû ]ø oF³×³Âø
ñ „0vZ†]| VÜû³ãö Öø …ö ^³³Ëø³Çû³jø‰ûŸô û] lô]çø ³³Úû Ÿø û]
ZzgÐk
vZwÎgžì e
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
gŠŽ ì ÏÅ¿kZ Ç!
[ze ~ c wVÅ} Š%y¯æ~G;cÛ ä~
â• 
Ë c
ð¸ c
\ !
c ™g OZ {g e " {z Xƒ ; gg å m c Šæ gzZƒ ;g
Vâžì @
¬ŠÃkZÐs§ËZ
 Ôãj»]nzØg ñ¬ŠÐ s§Å Ù M „
 zŠ
…•g~*ŠgzZXì @
ƒ[8zm³{Š c
iÐ¥â z*ŠÃkZ {zÂì (j»
ì MÐ s§Å\¬vZ [Z NxÚ ZÃVzŠ%ÆGÐzz ÅVƒ ¬Š ÅVß Zz

rg
c yZt@ m{ » Vz0  i cVzŠ%gzZ Xì $ Ë Y ~ŠÐ Vzh N wVÅT
G
§3;XE

Z { Zzg )ì ]nñ¬Š

.o
X ( yZÑZ™° öG
Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø '

at
Ùöçû Ïönø Êø [ǻ„ôâF oÖô oÞ#]ø h( …ø ^mø Ùöçû Ïönø Êø èô ß$røÖû] oÊô xôÖô^’$ Ö] ‚ôfûÃø ³×û³Öô èøqø…ø ‚$ ³Ö] Äö³Êø†û ³nø Öø
ä~ y
 vZwÎgžì e ZzgÐ{ñk Ù 1Z]|: Ô
C ø Öø Õ ø ‚ôÖøæø …ô^³ËøÇû³jô ‰û^ô ³³eô
ida
@ Y c Š™— xŠ q ZzgŠ » Ô™Š%Ë~ ï GE 3O8EÐ s§Å \¬vZ ;c Û Š•
â• á gZ
G E
4O
zz ¾¹F t ~û%gzZzgŠ}÷ ;g ÇŠgz6} Zžì Ø 7 {È ö E{z ÂÔì - 7
eh

ñ¬Š Æ Š ÑzZ V# ~¾WZz }¾ž ì M [ZŽ ?ðƒ Ð V¹gzZ Ð


X ( £Z { Zzg )ÐzzÅä™]n
or

I G
'
}uzŠ:gz Ôì Š ~zgŠÐ ¬Š ÅŠ ÑzZ~ g
54)sÜ™f » ¹F
H ÕäSG ukZ ( ô= )
no

»+-Zz6Š ÑzZ hZ (Ð ƒ iX • Cƒq œb§ÏZ ÌN ¬Š ÅyZZ ÿL X3Z


 b§T~ Ï0
žì hm{ »+-Zz6 Û®
Š ÑzZˆÆä%b§ÏZÔìÐ~ øZ• Ö }
 ¤Zz# ÅyZgzZì
w.

Ö }
¸ » u|ŒB‚Æ yZgzZ # ÅyZˆÆ ä%X •g D™ ¬Š Å]nz Øg c yZ
Xì 3 Zgm{
ww

Z sÜÑ »V(uVâzŠ Å{ñk


q :Z Å|q Ù 1Z ]|gzZñk„0vZ†]|
C
VßZzä%{zžì ˆ~Š(F óz[g ‡Z}uzŠgzZŠ ÑzZ~i Z0 ZÉ Ôì 7„bŠ
Z •q
( Ã}j%J
•g h ðAXF ïGE gzZÔ~VzG•tÆyZX •g D™N ¬Š ÅØgz]nc
3O8E

ÅËžì êŠ Z™Ì{@x » kZÃVzÈ ‰LZ LL\¬vZžì @
™n²gT ¶Zg
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
t~zgŠgzZ wqÆkZgzZX 5 H~ݬ kZÃ} È ËÐ Vƒ ¬Š
» ë›yZ \¬vZX ðƒ ¹F
X} Š=ÂÅäVZ {Z Û ‚¢
ÃÐyZgzZÔñâ •

:g lZ cÝí!x ¬
c ] o í!z Ýí!x ¬gzZ n LZ \ Mžì Š c Š ¬Ã~ Û
 vZ wÎg ~ˆy M Œ
ø fôÞû„ø³³Öô †û ³³³Ëô ³³Çû³³jø‰û]æø ), ™ H ¬+ ZÅ]ngzZ °çÐ\¬vZªg lZ
àø³nû ßô³Úô ©û³Ûö³×û³Öôæø Ô

rg
G
¤~( gzZ ~Š(F ~( ÅkZä~  vZwÎggzZì ÌcV ðG34$Z문 ( l^ßøÚô ©û³Ûö³Öû]æø

.o
4˜7
: õJ/G ~sfhuzŠÅŸkZXì ðâ • Û yÒ

at
àôÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø k
zô ³Úô ^³’$ ³Ö] àô³eû éø³•ø ^³fø  àû³Âø
]| VèºßøŠøuø èõ ßøÚô ©ûÚö æø àõÚô ©ûÚö Ø( Óöeô XäÖø gøjô Òö lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßôÚô ©ûÛö ×û ô øÖ †ø Ëø³Çû³jø‰û]
y Ûä~ Öñ ™0{Š „
ida
VßZzyZZx ¬{ÈŽ ;c
â•  vZwÎgžì e
ZzgÐ #
Ù c kZ Ç fâ ]nÐ \¬vZ c VCZz yZZgzZ
Æ ]gúz Š%ðñC
.•ÅZ { Zzg ) ÏñYènq
X ( .Z °ãZ çE Zq
ZÐ[ ˆ
eh

Ù ªÔ*
ìC ™ ¬Š Å„gzZ ]nÐ \¬vZ c ~Èc L 8™Ë( ô= )
} ÈyZZ ïE
Ö }
or

yZZ ÿL X3Zx ¬ä}ÈËZ  nkZXì # ~(¹ÅkZgzZyˆZ Z (¹B‚ÆkZž


M zAÍ Zä kZ"Z °ÂÔÅ ¬Š Å„ÐvZ cyZgz Z Hg lZ c ( ] oñzÝñ)
Ô+ y
no

nt ÅkZ~[ ˆÆq Ù n kZÔÅnB‚ÆyZgzZ #


ZC Ö }  {Š%gzZ {0
ÅyZZ ÿL X3Z „ƒ i
ÑÅ3 Zg ÷ » ä¾Æ V>Š Z®Ñn } g øvZ y4 X ÏñY è
Ð kZ \¬vZ Ôì Š
w.

ˆy M Œ Û Ž • {z p ÖZ +4Æ ]nñ¬Š c ] oñz Ýñ 0X}Š =ÂÅä VZ {Z Ã


ww

Ýöçû Ïömø Ýøçû mø àønû ßô Úô ©ûÛö³×û³Öôæø p$ ‚ø³Öô]çø ³Öôæø oû³Öô†û ³Ëô ³Æû] ^³³ßø³e$…ø ;•‰ G ÜÐx?Zm•Z'Z]|~
ÅVßZzyZZ „x ÓgzZÔ}ŠjÃ\ !
Vâ }÷gzZÔ} Šj=[g} g ø} Z : h^³³³³Šøvô³³³Öû]
X yŠÆ# Ö ª} Š â • Û ]n
†ø ËøÇûjø‰û] àôÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ðôz]•ø …û ‚$ ³Ö] o³eô]ø àû³Âø
hö^røjøŠûmö àømû„ôÖ$] àøÚô áø^Òø é÷†$ Úø àømû†ôŽûÂô æ$ ^Ã÷ fû ‰ø Ýõçû mø Ø$ Òö lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßôÚô ©ûÛö ×ûÖô
 vZwÎgžì e
~ ZzgÐYñ ZŠgŠ1Z]| : šô…û Ÿø ]û Øöâû ]ø Üûãôeô Ñö‡ø †û möæø Üû ³ãö Öø
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Ù c ] oñz Ýñx ¬ {È Ž ;c
°çÐ \¬vZ ( iŠ 27)izg C Ûä
â•
wJN ¬Š ÅX ¨YƒÐ~ VzÈ w=yZÆvZ {zu™ ¬Š Å]ngzZ
.•ÅZ {Zzg )ì MtigÃVß Zz*ŠÐ•
X ( .Z °ã Z çE ÅXgzZÔ•Cƒ
'
œÃyZgzZ „ Zpíz # Ö } ÅVzÈ ÆkZžì [8„¹ ]! t Ã\¬vZ ( ô= )
uq
Üû ãö Ãö ËøÞû]ø äô ×# Ö] oÖø]ô Œô^ß$Ö] g% uø^øÊø äô ×# ³Ö] Ùö^³nø Âô Ðö³×û³íø³Öû]ø;ì ~g (
ZX ñYÅÒÃÅä™ ðAXF

rg
œ{Š ciÃt‘ÅkZŽ •} È{z[8{Š c iÃvZ~VÍßn kZÔì_ »vZt‘ƒ  Vä³Öô^³nø Ãô ³Öô
Û ] c
E
gzç¸G3µÏ0iÅnÆ} ÀÔä3ct‘b§TQ X ( w é)™ÅZ + ) ýN ™ ðAXF (

.o
gzZ *
™ë Z• 
Ð\¬vZ b§ÏZ•'gßÅ ã‚g œgzZ# Ö }
ÅyZ~*Š kZ {)z * ( x Zg M z s
™ ðAXF  ZgÃyZ

at
Ö }
B‚ÆyZgzZ# ~(¹ÅyZÐp ÒÆÏ0
i ~zy ™ ¬Š Å„gzZ]ncVzÈ
Z Ì*
ÏñY Mt ‚™Á] ! y Ü z kZ~]y
 σx¥‰
tZ M 7zgŠÅkZgzZÔì n ~(¹
ida
yZZÐ ðZ• ÅwŠgzZ mÜ Z}È 4Ž :X c Zߊ HÃËäg lZÆËž
( œHgzZ c
™ ðAXF
»T)•D™g ! ~] ZgyŠgzZ•D™N ¬Š Å„gzZ]ncV- ÈgzZVzÈáZz
g !
eh

p ÒÆ ]y
M c c
ÍgzZ ímÓZ m{Æ ] oñz Ýñx Ó{z ( ì Š C 27 ~ g
ukZ kgÃ
ž•D Yƒw=gz Z[H,Z {zV;Æ\¬vZпkZ LZgzZ• " kÚ‚ì hô^v‘]"Ð
or

Xì êŠtig \¬vZÃVß Zz*ŠÐ• ÅVƒ ¬Š éZgz ZÔ•CY”N ¬ŠÅyZ


'
no

~gz¢ÃkZgzZ # Ö } Åg Z0 Ù É y̈ZC


YC Ù Â~ *Š kZžì p Ò. Þ ‡VŒ ] !
tp
c
‚õ³fôÒø lô]ƒø Ø( ³Òö oû³³Êô ";ì Š Û ~u 0
â• uXì [ Z N§»gzZ nÒÃÅä™ ðAXF
g ( x Zg M »zgŠ
w.

á ZzuÑz¬Xì $ Ë YÅc „yZZ ÿL X3ZsܬŠ Å ï GE


3O8EgzZ]nÐvZp " èºÎø‚ø‘ø gõ›û…ø
¬Š Å ï GE gzZ]nW ZzÆyZ n kZÔ•7.
3O8E Þ ‡Æ ï GE gzZ]n,™:/ÂÐkZJ
3O8E Z 
ww

]ncyZˆÆTÔ’ e ã™ ¬Š Å=ÂÅ/ÂgzZ e Ë YÅ7Ì


Z@WZzÆyZ V; X $
Xì „ ZpígzZ n~(¹B‚ê Z * GE
™ ¬Š¸~hÆyZXn Á{ i Zzg ZŠ » ï 3O8E
gzZ

:]Üm{Æ…^ËÇj‰] æ äeçi
Ð kZì ˆÅyÒ |Ž Åg lZz/Â
gzZ ÌZÝZ~ kZž ǃ 1™ä +ø *
g lZz/Â~p ÖZƒ iT{È Xì ŪÅwŠgzZÑgzZ pw~Š ã
 oXgzZ~y! 
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ŠŽz ! Þ ‡gzZì g lZ z/ÂÇq
Æ kZ Xì wJ. Š 4
ÆvZ Âì Ð wŠ F ¤
Z {z Ô} ™
yÒ •
' Û SÌ]Ü‰Æ g lZz/Âä ~
gzZ¤m{ÅyZgzZ•ñâ •  vZwÎg
D :# 7~sfhuPÅŸkZXì ðâ • Û
oûeô]ø oûßô$ø‚$ uø Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] oÖøçû Úø ‚õmû‡ø àôeû…ô^Šømø àô³eû Ùô¡eø ô àû³Âø
†ö Ëô Çûjø‰û]ø Ùø^Îø àûÚø Ùöçû Ïömø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø XäÞ$]ø pû‚( qø àû³Âø

rg
àøÚô †$ Êø ‚ûÎø áø^Òø áû]ôæø XäÖø†ø Ëô Æö äô nû Öø]ô höçû iö]øæø Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû]çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø pû„ô³$Ö] äø ³×# ³Ö]
i0g (0wš VÌuû $̂ ³³³Ö]

.o
-ZzLZäV,ZgzZ HÜÐg (-ZzLZäh
á gZä~
Š•  \ M Ô‹Ð~ ñ i]|
 vZwÎg ä V,Zž HÜ 1CÐh

at
" X Hg lZz/Â~g—Æ \¬vZB‚Æ p ÖZ y Z ä }È T ;ž cÛ
â•
y
°çÐvZkZ~) " änû Öø]ô höçû iö]øæø Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø pû„ô$Ö] äø ×# Ö] †ö Ëô Çûjø‰û]ø
ida
G
™/Â~g—ÆkZgzZì x ðG3O¢z öO9Ž VƒLe„gzZ
jgz¢{È{z Â( Vƒ@
» u ¸ Ð k
z ~ènZ {Zzg )ƒ H {k  yZy ä kZ p¤ Š
Z Ô Ç ñY c
eh

X ( Š ƒ ZŠ1Z
{L +F
kZ pÔì Ð ~ Vƒk k
$ ¸ Ð Š ˜ È Zy c äX yY ( ô= )
or

g—Æ\¬vZ=g fÆp ÖZ yZ Ì>% » {k


+F
JgzZ +F
kZ¤
$ Zžì Š
cÛ ~g
â• u
no

ŠjÌ{z ÂÇ} ™/ÂgzZg lZ~


X ÇñYc
kZÔM Û 7%Æx AZzkz Å\¬vZ ~
â •  vZwÎg]! Ù ªÌt
Å b§kZžìC
w.

½Ð s§Å\¬vZŠpp ÖZt Æ „
 ZpgŠ Å]ngzZ °çc Vzg …k
ž’ e 'n
} (} (cVß Zz䙄
»]ngzZ °çÅVƒk Û
 ZpgŠB‚Æp ÖZyZgzZÔ•‰ ñâ •
ww

»p ÖZ sÜg lZžìg pÅÌQ ] ! Û Xì Š


t pÆØg kZ y!
Œ c Û êÉ {°z î
Šâ•
XƒÐwŠŽì „zg l Z Çq
Š 4
ÆvZÔì 7x *

ñ i Ìx *

h ñ ô}uzŠtÉ Ô• 7 Xñ g q 0h
» y Z Ô• ! i ]|xÝ {Š™Š Zi M g•Æ ~
 ]À M h
it 1C
X åc Û Š Zi M ÌÃyZ ä~
Šâ •  \ M Ô¸xÝÆ~
 vZwÎg ÌtÔì Š Cà 1x *
c »-ZzÆyZgzZì
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

:…^ËÇj‰Ÿ] ‚nù ‰
gz ZÔì c
C" … ³^ËÇj‰Ÿ] ‚nù ‰"ä~
 vZwÎgÃÝq usfzq
ZÆg l Z~g
XìÝ„(Z {z ÌÐp ÒÆx|zy*LZµšgzZÔì ðâ• Û yÒ¤à ©)ÅkZ
…ô^ËøÇûjô‰ûŸô ]û ‚ön( ‰ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œzõ æû ]ø àôeû•ô ]‚$ •ø àûÂø
oF×Âø ^Þø]øæø Õø‚öfûÂø ^Þø]øæø oûßô jøÏû³×ø³ìø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø" Ùøçû Ïöiø áû]ø

rg
Ô ø Öø ðö çû eö ]ø köÃû ßø‘ø ^Úø †( •ø àûÚô ø Ôeôƒöçû ³Âö ]ø kö³Ãû ³_ø³jø‰û]^³Úø Õø‚ô³Âû æø æø Õø‚ô³ãû Âø

.o
àûÚø æø Ùø^Îø kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø äÞ$^ôÊø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çû eö ]øæø o$ ×øÂø Ô ø jôÛøÃû ßôeô

at
èô ß$røÖû] Øôâû ]ø àûÚô çø ãö Êø oøŠôÛûm% áû]ø ØøfûÎø ä́Úô çû mø àûÚô lø^Ûø Êø^ãø eô^ß÷Îô çû Úö …ô^ãø ß$³Ö] àø³Úô ^³ãø Öø^³Îø
Vèô ß$røÖû] Øôâû ]ø àûÚô çø ãö Êø xøfô’ûm% áû]ø ØøfûÎø lø^ÛøÊø^ãø eô àºÎô çû Úö çø âö æø Øônû ×$ Ö] àøÚô ^ãø Öø^Îø àû³Úø æø
y Û Š• á g Zä ~ ñ zZ0Š Z”]|
ida
‚³³³³nù ‰" ;ž c â•  vZwÎgžì e ZzgÐk
n²V-~g—Æ\¬vZ {Èžìt( g lZ dZЃ  ª) " …^Ëdzj‰Ÿ]
oF×Âø ^Þø]øæø Õø‚öfûÂø ^Þø]øæø oûßô³jøÏû³×ø³ìø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø" ;} ™
eh

Ôø Öø ðö çû eö ]ø köÃû ßø‘ø ^Úø †( •ø àûÚô Ôø eôƒöçû ³Âö ]ø kö³Ãû ³_ø³jø‰û]^³Úø Õø‚ô³Âû æø æø Õø‚ô³ãû Âø
or

} Z ) " kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø Xä$Þ^ô Êø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çû eö]øæø o$ ×øÂø Ôø jô Ûø³Ãû ³ßô³eô
=„ äÂÔ7Šqz´ â ðÃZÎ}¾Ôì ( Ññz´ â ª)[g Z÷„Â;vZ
no

nƒÐ VZ Â* V˜ gzZ ÔVƒ {È Z¾~ Ô õŠŽ zgz Z c


¬í J
zb Û Za
â•
Û z®
}°z ( Æ~g ZŠÎâ • Ð zÇ ( ãZZ ) ñƒGB‚}¾Ç
 ¤Z )gzZ t x
w.

žVƒ @ Û Z ~ ÔÐÑÆg ZŠ™z ¿LZ Vƒ Le {C ~¾X ÇVƒg ì‡6


™g Z Œ
ww

Û *
gz Z XV*â •
{k ~¾ä ~žVƒ@ ™s Z ‹ZgzZ Ô Zi ZâÐ Vz= ä
E+
ZÎ}¾Ô} åhIB E{k Û s ç= Â;Ññz ´ â }÷} ZX G
}÷gzZ}Š â •
gzZ mÜZ ä}ÈT ;ž cÛ ä~
â•  vZwÎg ( 7ðÃÑZzÛÃVƒk

]ÜyZ ª) Hn²t ~g—ÆvZ~{ ËÆyŠB‚Æ¢ÆwŠ
µš {zˆ M ]ñÃkZ¬Ð äƒqzÑ] ZgyŠ ÏZgzZ ( Hg lZB‚Æ
t ~g—Ã\¬vZ~{ ËÆ] Zg ä ˤZ b§ÏZgzZX ÇñY~ ïGE 3O8E
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
E
µš ÂÎ^{z~ ] Zg kZ¬Ð äƒ ðgz Z Hn²
{ Zzg ) ÇñY~ ïG3O8E
X ( ~g ‡Z
~ Âq Z qZÆ kZžì ¸C Ù „ i Zg » ¤à ©) kZ Åg lZ kZ ( ô= )
Hn²¬Ðƒ
oûßôjøÏû×øìø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø "ì Š  ì ðƒ~½bzg Åe
†
=„äÂÔ7Šqz´ â ðÃZÎ}¾Ôì ( Ññz´ â ª)[g Z÷„Â;vZ} Z ) " Õ‚öfûÂø ^Þø]øæø

rg
Hn²ˆÆkZ "Vƒ{ÈZ¾~ÔõŠŽzgzZ c
Õø‚ôÂû æø æø Õø‚ôãû Âø oF³×³Âø ^³³Þø]øæø ";žì Š Û Za
â•
Ð zÇ ( ã ZZ ) ñƒGB‚}¾ÇnƒÐVZ Â* V˜gzZ : æk³Ãû _ø³jø‰û]^³³Úø

.o
gz Zt x ¬íJ
zb
B‚Æs Z ‹ZÆ~gz$KZÐs§Å}Èt "ÇVƒg ì‡6} °z( Æ~g ZŠÎ â• Û z®
 ¤Z )

at
Hn²Ð MÆkZìh
ŽÐí:ækÃû ßø³‘ø ^³³Úø †( ³•ø àû³Úô ø Ôeôƒöçû ³Âö ]ø ";ì Š Ð zÇ ãZZ
‰Åt x
y
̈¤ » {C ~¾~ [gz ´ â }÷} Zг}'Æ yZÔƒ {Ò MgzZ NƒV„@ ÃgzZ V™
ida
Ô Hn²ˆÆkZXì ˆ„e Ì{ CÅvZB‚Æg]s Z ‹Z~kZ "Vƒ
ø Öø ðö çû ³eö ]ø " ;ì Š
»V-g » ægzZV-g Ç{ k KZgzZ »] * ˆZz] â ÅZ}¾~: o³fôÞû„ø³eô ðö çû ³eö ]øæø o$ ³×ø³Âø Ô
ø jô Ûø³Ãû ³ßô³³eô
eh

Hn²~y
}÷} Z : kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø XäÞ$^ôÊø oû³Öô†û ³Ëô ³Æû^³Êø " ;ì Š M Ô"Vƒ@ ™s Z ‹Z
E+
„ Â'ÑZz ÛÃVƒk gzZ Vñ̀Ô} åhIB E{ k }÷ìZ̀}÷Ð x™z 3g LZ Â;Ññz ´ â
or

X "ì
no

LZgzZ KZ {z=g fÆTƒ‚]ùzÄc{z Ã}ÈyZZ ïE


L 8™Tžìth
°z ÑÅ \¬vZgzZ Ôƒ &Ã|ÅwqZ
sÜÃLZ {z ƒ } Y¼ ÌÃt £n ZgzZ ª
w.

ÅwŠÆ kZQgzZ Ç}™kCtâ ·gzZ ÍÇ! gz Zg Zzg]


~nçÆ ð>gzZígzZg …k
Û ½Æ~
~g lZ kZ ñƒ ñâ •  vZ wÎgŽ σ¸ iZ ÅkZ~g—Æ\¬vZgzZ i Zz M
ww

¹ÐzzŤSÏZ ó gó lÑZ±"ÃkZXì CƒkC


Xì Š
Ù áZzp
ž’ eÃäZC g yZZ6~
 \ MˆÆäYVg
utÅ ~
 vZwÎg
t ~g—Æ \¬vZÐ wŠ F {zgz¢iŠ q Ù ž} ™x ÈZ » kZ {z
Z Ái Z Á~ ] ZggzZ yŠC
ò ægr
45Ð [ ZÔ6~  ™£Z ` Zu *
Ññ]|f *Z}g øƒØg Å\¬vZX} ™ 1™g lZ
ò Ññ]| Âð M g
ä *  X S7pÑ > ½Ð „yZ~È- Šx‰Zg ZŠ¬w‚
ut ~$Z
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
yŠŒ ZçO X ÇV’Ѓ
 ~ÀB™Š c Š¬Ã®
 " …^³³Ë³Ç³j‰Ÿ] ‚³³nù ‰"tž c
ƒ  )~g7
X z™ 1| 7gz¢iŠq Z Ái Z Á~] ZgyŠž ðâ • Û ¤zgzZÔ‹ÐY Cƒ d Œ Ûd
ŒÛ
ðô ^Âø ‚% Ö] ǻ„ôãFeô çû Âö ‚ûmø áø^Òø XäÞ$]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o(ô fß$Ö] àûÂø ozF ‰çû Úö oûeô]ø àû³Âø
(oûß(Úô ä́eô Üö ×øÂû ]ø køÞû]ø ^Úø æø pû†ôÚû ]ø oûÊô oûÊô ]†ø ‰û]ôæø oû×ãû qøæø oûjôòønû _ôìø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø "
:"ïp‚ôßûÂô Ô ø Öô]ƒø Ø% Òöæø pû‚ôÛøÂø æø pø^mø^_øìøæø pû‚( qôæø oû³Öôˆû ³âø o³Öô†û ³Ëô ³Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø

rg
kZ ~ ~0  zZ}ÓÇg ! ä~  vZ wÎgžì e ZzgÐñ~ÄZ .ñ1Z ]|
D )gzZ Ô} Š™s çg]}÷ æ ~÷ ;vZ} Z ;¸ D™ Hn² b§

.o
Û s çÃkZƒ Hä ~x » » ã ZŠ *
gzZ}Š â • Ž ( s ÜÆ2 » ÆÄcz

at
jÃkZƒ Hiz ˆÐuÅ Ÿg ~¾gzZ¬}¾ä ~ Ì~nçTLZ
y Û s çÌ{k
ŠiuÐí~ t Zè çŽ } Š â • {z}÷;vZ}÷} ZX} Š
ida
X Vƒ G РϤgzZÆ™aÎä ~Ž } Š™s çÌ{zgzZƒ ‰ƒ
{zgzZ ÔVƒ ˆƒŠiuÐí {Šg Z š Ž } Š™s çÌN æ~÷;´ â }÷
eh

Û s çÌ
;´ â }÷} Z )gzZ Vƒ ÅÐ {Š Zg ZÆú1yY ä ~Ž }Š â •
 t(žì }YÂ
X ( ›z~g ‡Z {Zzg )•Åä~N æƒ
or

G
LZ] ‚ ˆZÆyZÔ¸x9 éE  rZ„g[8ÆÔZ±;º ZvZ ( ô= )
$ Ž~
S4¨G
5G
no

D™g lZ b§kZ~~0zZ}Ó Çg ! uÃLZ {zgzZÔ¸t~}g !


ñƒBg Zzg]gzZg » æu@
~}g !
Æe †þL8ñZŠ ZÃLZ {Š c
i „ Ú Z {z σÄcÎÅ\¬vZÃTžìt hX Ô¸
w.

†~ Âq
Åe Zq Û " ÇŒg Zzg]
 vZ wÎg X "ã ZªŠ1 •Zg VâŒ
ZÆg l Z kZÆ~
G
~kZ cV ðG34$ZëgzZÔì ðƒ~½b zg
Xì $Z (
ww


:]»'Åg lZ
ž @
ì * ¸z n¾ÝZ Åg lZ
LZÐ \¬vZ Âqçñ» kZgzZ e
Z™s çÃVƒk
{Š c  vZ wÎggzZì @
iä~ Û pÔñY $Ð w!
ƒx¥ÌЈy M Œ z z [ Z±Æ yZ {È
*Š kZÃ}È gzZì á Ì»] »'~EŠ Ϲg lZžì c
̄ ! eB‚Æ,gzZ s
 Ÿz
Û ‚¿z¢\¬vZÔì M¼¹ÜÆkZ Ì~
X ñâ •
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
…ø ^ËøÇûjô‰ûŸô] ÝøˆôÖø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû]ô àû³Âø
&önû uø àûÚô XäÎø‡ø …ø æ$ ^q÷†ø Êø Ü) âø Ø( Òö àûÚô æ$ ^q÷†ø íûÚø Ðõnû •ô Ø( ³Òö àû³Úô Xä³Öø äö ³×# ³Ö] Øø³Ãø ³qø
á g Zä ~
Š•  vZwÎgžì e ñ „0vZ†]| :ïg³Šôjøvû³møŸø
ZzgÐk
LZ'Z'Ð \¬vZ ª)} ñxi ÑÃg l Z {È Ž ;c
‡â °çÅVƒk Û
â•
gzZX Ç} Š ¯3 Zg »ä0 Ù c kZ \¬vZ Â( ìg
Ð ÂgzZ ;C
ð;ggzZå

rg
Û «yEZgzZ ÏŠ ¤Æ™gzŠÃ ã.6C
yZ ÃkZgzZ ÔÇ}Š â • Ù gzZ„C
Ù Å kZ
0ZzŠ ƒ ZŠ1Zz£Z {Zzg ) ǃ: Ìyáz wìÃkZž »XÇ} Š tigÐ Vh§

.o
X ( zâ

at
Åg lZÉ Ô ì 76"7g lZ ‹ ÜÐ y!
i sÜ{°ztžìg pÅ( ô= )
y X ñâ • Û ‚:ó • á \¬vZÔì _ YÅs  Ÿz¬ÅTì6 |
ida
àûÛøÖô oFeçû ›ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø†zõŠûeö àôeû äô ×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
žì e ZzgЬ ñ 0vZ† ]| V]†÷ nû %ô Òø ]…÷ ^ËøÇûjô‰û]ô ä́³jô Ëø³nû vô³‘ø oû³Êô ‚ø³qøæø
eh

wqZ LZŽÃ} ÈkZƒug IgzZƒÙp ;ž c


)* Û Š•
â• á gZä~
 vZwÎg
wqZÆkZžAŠ {z~]y
g lZ~)* g lZ {Š c
M ª) ñ0 i¹~
or

X ( ðûZzzâ 0Z {Zzg ) ( ì `gŠ]{


no

p ÒÆ|Ž ǃ`gŠg lZ „z6gîÆg lZ Ç~)*


wqZžìg ãZz( ô= )
i sÜ Â Çƒ `gŠ¤
ŠgzZ ã ! Z {z ǃg lZÐ y!
i sÜŽ gz Z X ǃg lZ ÌvZÃgzZ Ð
w.

 vZwÎg nÏZ ǃ: „ `gŠ Âǃ: .


ä~ Þ ‡Æä0 `g Z0Z¤ ZgzZÔǃ`gŠ6
gîÆg lZ
]{ŽÃkZƒug Igz ZƒÙp :þ " ]†÷ ³nû %ôÒø†ø ³ËøÇû³jø‰û]ô àû³Ûø³Öô oF³³eçû ³›ö " ;ž cÛ 7t~g
â• ukZ
ww

kZƒug IgzZ Ùp :" ]†÷ nû %ôÒø ]…÷ ^ËøÇûjô ‰û]ô ä́jô Ëønû vô‘ø oûÊô ‚øqøæø àûÛøÖô oFeçû ›ö ";ž cÛ tÉ Ô}™g lZ
â•
Ð; çOakŠt z°‹Zg]|†g ¬g•Å# Ö ZÔñ0 g lZ {Š c i¹ ~)* wqZ LZŽÃ}È
g lZ {Š c
i¹Ð kZ~g—ÆvZžì @Þ ‡kZŠpg lZ Zg ø;ž‰Câ •
ƒ. Û {z Ôì w®
gzZ'ä„~g ‚ż MgzZ *ŠÔì ì Y„¹Â» "?î"~g
 gzZ]y ukZ X ñYH
á ~ kZ ?
lp Z ({zƒ‚Ð ] Ò[pgzZƒ‚g lZ ÇÃ}È Tµš X • ï•
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û ‚Ðx™zaLZ \¬vZXì ‚¼ „ƒ
X ñâ •  ÃkZgzZì ‚
G!OZ ~g7g lZ
:y â R c ï
g lZ {z ªÔ‰~Š ZÐZ {z Š
H™f » ]»'XÅg lZ ~ V(uVâzŠ Ñ!
zgq
{z´Æ ] »'~Š ZÐZ yZž ǃ x¥Ð g Û Z á Zz ä™
u sfzgqX ÏVƒ ÝqÄŠ Z•
Ö Z ~g7 {zžìt •
Ðx ¬ƒZ±c # Z Åg l ZÆVß Zz ä™g lZ
'òÀgzZ ~(¹ q

rg
Xì ~t‚ÆÏZ c Í# Ö ZJ # Ö ªÐˆÆ]ÃzÅ ~  vZwÎggzZÔì yâ Z

.o
o$ ×øÂø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ozF³‰çû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø

at
Üûâö æø Üûãö eø„( Ãø Úö äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø „( Ãø nö Öô äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø o³jô Ú$ Ÿôö àô³nû Þø^³Úø ]ø
]|: èèÛønFÏô Öû] Ýôçû mø oÖø]ô …ø ^ËøÇûjô‰ûŸô û] Üö ãônû Êô köÒû†ø iø kö³nû –ø³Úø ]ƒø^ô ³Êø áøæû †ö ³Ëô ³Çû³jøŠûmø
y Û Š•á gZ ä ~ ñ ÄZ .ñ1Z
ida
~÷ä \¬vZ ;c â•  vZ wÎgžì e ZzgÐ ~
c
áø^³³Òø ^³³³Úø æø "( Š â•Û Š•
á g Z~wÎZ >gÎ)N â •
Û wi * Ö Z
í3â ZzŠ c#
6
vZ ª) "þ áæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üûâö æø Üûãö eø„( Ãø Úö äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø „( Ãø ³nö Öô äö ³×# ³Ö]
eh

gzZ Ô} Š™wi * [Z±6yZgzZƒŠŽñyxgŠÆyZ ?ž Ç}™7 (Z \¬


or

]nz °çgzZÐVƒ D™g lZ {z² Ç}™72~ [Z±¹ZvZ


G
Ö ª Â óƒ Yg*~ Z Û ä \ M ) ( fƒ _â
'
} g é£ + c J
#  Q ( c
â•
no

X ( ~ènZ {Zzg ) ó ƒ Yhg ( yâ Zg•)Ãg lZyxgŠ


 M ÅwÎZ >gÎ( ô= )
äö ³×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ³ãö eø „( ³Ãø ³nö Öô äö ³³×# ³Ö] áø^³Òø ^³Úø æø "33Ôe
w.

ìt~gzZ ¬æ»kZì c Š!Zjä~  vZwÎg~g ukZ »T " áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üûâö æø Üûãö eø „( Ãø ³Úö
ww

 \ MJ
~ Z Ö ZŠŽz » ~
 Ôì yâ ZÐ[ Z±c #  \ MŠp Âq
 \ MgzZ] Z f Å ~ Zž
g lZ »yZŠp{zì yâ Zaz cyZŽ q ~uzŠgzZX ǃ7wi *
x ¬ [ Z±6yZ •ŠŽñ~ yZ
ƒZ±Ð•g D™g lZgzZЕg _â ]ngzZ °çÅVƒk
LZÐvZt J
Z
 Xì
Å~ Ö ZÐ TÔ劎z » ~
 \ M#  \ M Špyâ Z q
Z c
ÍXÐ N Y G 7uh Ð x ¬
Ö Z Ì{zÔì g lZ »#
 \ MÃ#
Ôì 5=g fÆ„ ~ Ö ZŠpyâ Z ~uzŠX ˆƒxzøˆÆ] Ãz
 ` MÐ x ¬ƒZ±ŠŽ z!
g lZtì pôJ Ö ZgzZX Çìg ¹!
ð•Z#
ÆVCqZ$ #
J Ö ªgzZ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
•Zsg ç)ì •
X ( 5¢Ôg Å„g l ZÆVzÈá Zzä™
'

Ý¡‰ø æ éçFב
¬Šq
ZÅzgŠsÑ ZgzZ dZ¹à ZzäYÅ~g—Æ\¬vZÝZgŠ " Ý¡‰ æ éçF³×³‘"

rg
Å~ hÆ\ M nÆg Ö ZÆÉÃzgzZ ÕZz ãZZ KZÐ u 0  vZ wÎgŽì
] Zf Å~
Š~u 0 Û Ðs§Å\¬vZŠpÃVzÈ묻kZgzZì CY

.o
W
ñgzZ} g \ } (gzZì Š
c yMŒ
;ìŠ • á g Z »\¬vZXì Š c Š~i Z0
Z

at
çû Ûö×( ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%]ø ^?mF o( fôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö äö jøÓø³ñôø¡Úø æø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô
y
ß ZzyZZ} Z6  Ñ•¬Øg º •
~ Û ÆkZgz Z \¬vZ—" : ^÷Ûnû ×ô Šûiø
ida
Z >gÎ)z™ 5ŠzgŠ6~
X ( 56Ô[ Z x  \ M Ì?
 *™Ñ „ ðí!žì ?Š Å] !
6~  M kZ
kZt ì ÃyZZ IZ [ æ~`™e
eh

 x™ Z ÑÃXoogzZg ñÔ Wæì YŸxszŠzgŠB‚Æ mÜZ


Ñ {z Â7›Ð ~
ŠzgŠž ðƒ"
UtÐ`™e ~uzŠ YŸ7xszŠzgŠB‚ÆmÜ Z6~
 M kZ] !  Ô*™
or

Û ¬» ¬Š kZŠpä \¬vZèYì CƒwJgzç¸E


E$
*™Ñžì c â• gz¢t ì ¬Š dZq
ZŽ xsz
no

¤g Å\¬vZå6~
 *™Ñ Z ~ŠÐ kZz™ 5xszŠzgŠ6~
 ž ðƒx¥t ] ! 
Û Ã\ MgzZ•Sg Cƒwi *
•ÝqN ¬ŠhZÐhZgz ZØg ÅV¤• b§Ålg !
tÁgzZ
w.

ŠptÉ • D™yˆZ ðÃ6


 \ M ™ ŸŠzgŠ „: gzZ 7` ZÆ Vƒ ¬Š ~g ø ~
~  \M
Xì ]gz¢~g ø
ww

 M kZž• ˜ ò ã ˆgà·*
¥#ÃyZZ I Z~ e  M kZ
Ññ]|~ sfÆe
( ì ¬ægzZ qçñÝZ »e  M ¸gz Z ) ,™ 5xsz > [6~
 ÑÆvZ {zžì cÛ Æ™
â•
c
æø äø ×# Ö] á$ ]ô " ;žì Š Û žg•¬nÆä™ ZayizgzZÌZm{~¬gzZ[ækZp
â•

n ZgzZ kzŠ0zZ} Š¬»»T) > [6~
( ì ;g Yc  Ñ ª " ofôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö XäjøÓøñôø¡Úø
Û u 0
Ñ~¿ug Iz[8kZƯw©CZÃkZ Ì?Ôìg2Šzw©»V¤•
X î Yƒq
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Hg (Z nÆ„¬kZÆxsz > [sÜ~ u 0
ìŠ Û i Z0
yMŒ Zt »[ægzZ¬
Û ÆkZgzZ Z}
µšX z™Ì?• D™x »t º• ¹7ÌnÆ¿dZÐ dZ Ë}uzŠ
ž Š
 8x £Æ~
XìÐ~÷áÆš Ð Z Z (
 vZwÎgtgzZÔì i q ¹t»xsz> [

:i»wDZq
ZgzZÈ» ofù ßÖ] o× éçFב
Û gzZvZ~kZžì @
ÅV¤• ƒkCwDZt ÃVÍßÐ ¹~ e
 M kZ Å[ Z x
Z {gÎ

rg
c
Š Û wEZ „zÌÐÚÅVzÈðñgzZÔì Š
â• HwEZ » " éçF³×³‘"ÌÐÚ

.o
Ù ~ yZÐ p ÒÆ |èÑqX ì
G$ Ð }uzŠ ¿»q
Ð sçŽG3µ\¬vZ X ì Z éSE
5G4¨G ZC
Û ~e

at
Æ"áøç×ùû’øm÷"™hŽB‚Æ¿ÆV¤•  M kZÃT)ì @
ƒ¿Ž » > [6~
 vZwÎg
¿TÐVzÈáZzyZZ b§ÏZgzZ Yƒ7¿»ÝñgzZV¤•Û¦
Ù { z( ì Š
C H™fÐÂ
y Ù {zì Š
ida
¦
X Yƒ7÷» Z} 
C HÐÂÆ" ]ç×% ‘"c_» > [
 •D Yw$
vZZ pÆ> [Ð%$ Y¹t ÒZ c ä™iÃkZ
ÆÚžì @
Ús§ÅÝñc
À5Z  gzZ *
™wi *
Øgì @ ƒÈ »kZ ƒÚÅkZ s§Å\¬
eh

Ýz¹ ~pÆ> ðÒWužìt ] ! 9{Š c ™ ¬Š ÅØgÐvZì @


ipÔ * ƒÈ »kZ ƒ
or

 yZÔí{Š Zg ZÔg ÑŠg \ ÔØgz•


» > [Ã 'ÔÄ[z›A
Z%«gÔzz bæÔp=z *ƒXì
Û ÆkZgzZvZ ÚÅkZ n kZì ~z qx|
V7 s§ÅVzÈá Zz yZZgzZ s§ÅV¤•
no

á ÅkZ > [Å\¬vZ6~


Ôσ._Æà ¬ y• Û t%ZXì $
 vZ wÎgž ǃt• Ë YÅ6gî
Û gzZ
X ._ÆwÅyZÐs§ÅÝñgzZ ._Æû%ÆyZÐs§ÅV¤•
w.

Z ( ÁmÓZ m{6~
gzZ li Zâz e  Ñ LZ Å\¬vZž ǃt È »e
 M 6¯ kZ
ww

Û gzZì Le *
º• x £+ F
àÃyZJ ™ö*zbæÅyZgzZÔìg ÑŠg \
—ÆsÑz Ñgz Z *
Áz s ®Z•i Z•Ð \¬vZ nÆyZgzZ • D™ zz bægzZWz *ƒÅyZ Ì
«ggzZ ] c
mÓZ m{Ð \¬vZ n Å\ M gzZ Ôz™„ (Z Ì?ß Zz yZZ} Z X • D™N ¬Š Å] YgŠ
Ö â Zz]Š (Åݬ}g7ÔfgÅ] YgŠgzZA
qJzŠúx £gzZ# Z%ÔÄ[z›Ôe
Áz¯
X z™ 5xs6\ MgzZz™ ¬Š Å®
Ë
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

:ÌZzÑÅ Ý¡‰ æ éçFב


kZì Š Š¬»xsz > [ÃyZZ I ZB‚Æx ÈZ TgzZžg Z0
c •á Ü~ e
 M kZ
äƒ `gŠÐ M X ì ¿[8÷{zgzZì Ñz ÌZ XÅkZq
Š 4 Ù ªÐ
Æ\¬vZžìC
tgz ZØgXÔígŠ¾cyZZI Z~kZž ǃx¥ÐV(uà Zz
X •] »'

:´ )ÆY •~}g !
ÆÝ¡‰ æ éçFב

rg
zŠzgŠ6~ Ö Z

.o
 vZwÎgÐzgÅe
 M kZ Å[ Z x
Z {gΞ•5ã½6
kZY •Æ#
ò Zx âZ ._Æe
kZ Ì£ ZgzZ ò w•
Zzgq á x âZÐ~#
Ö Z[ZQXì n•
Û 6#
Ö ZŠ•
ÛC
Ù 'xs

at
Ù ™m{ž• b‡Æ
ZXì Ð~i ú]‚Zz -7pÑŠzgŠˆÆ¾~íZ {ƒÆi úC

y
Ý »Y •}uzŠ ÒZgzZò•1Zx â ZgzZ ò´ â x â ZpX σ: „i úq
Š 4
Æ[ZyZ ÂñYS7
ida
ÆkZpì @  vZwÎg~KÆTì Z
Y M Ìxs6~  ZzG¾~ {ƒžìt
~i úÐäY^gÆTì <
Z (  ug IgzZë ZÉ 7Z
 ZzcÛ -7pÑŠzgŠ Mˆ
n•
eh

 M kZžì t · Z ã½6kZŠŽz!
vZ wÎg~ zŬÆe Æ s %Z kZ1X ì @
Y {g Ú
TbŠ]Š ÞŪ Û b§ÏZ6y›C
 ‚g Å\ M }b§Tì Ðn• Ù 'xsz> [6~

or

6kZQgzZá| 7iŠq
ZžìtzgŠ ÌŠ ZÐ ÌŠ Z »kZgzZì Š Ü z ËnÆ
H绊 Z®gzZ‰
no

˜iÑ6\ M ñ M™f » ~  ž ǃx¥ÐXÏN M hu{z‰Ð MXìg ì‡


 vZwÎgZ
Š q Z yZX ÏN M Ì,Ïz JnÆVß Zz 䙄 @
¹6¯ Åg Ã~ kZgzZ ñY5ŠzgŠ
w.

Ü z kZ • Ð }uzŠ Ëc
\ M‰  \ M ðÃZ
} ™™f » ~  ž• b‡ÌÆ kZ Y •Ð
»\ Mg !
g ! ZgzZ Ü„q
~x¯Ÿ„q Z¤
Zžìt ñZgq  Zz 'ŠzgŠ6~
ZQì Z 
ww

 -7ŠzgŠiŠ q
Z ~ ]gßkZžì t ñZg ~uzŠgzZ X ǃ Z Ù Âñ M ™f
 Zz -7ŠzgŠiŠC
٠gzZ ǃZ
X DZvZzXì Hg (ZÃÏZä>gzZÔǃï-7iŠC  Zz

Ð ZÅpÑŠzgŠ
:¤{~i q
yZgzZ • ~Š ùg µ Z µ ZÃVßYgzZ V]~ *Š ~Š â kZ ~g ø b§Tä \¬vZ
]ZúŠzg » f ZgzZ]ZŠ „Zb§ÏZ ( „
 vŠ ñ1z8 Ù ) • ¿gNÒpÅnZ~
g ZgŒC
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Ð Z ÅpÑŠzgŠX • ]»'
vZÔ] ÒÅkZÐwŠmïžìt ¤{ ~i q gzZ mZpµ Z µ ZÆ
Áz .àSÅ ~
Ýq e Û ãqzgÆ~
 \ M gzZ [ Œ  vZ wÎg ØgÃm{ Å \¬
Ù ž ǃx¥Ìt Ð V(u‰à Zz äƒ `gŠÐ M X ìaz mÓZ m{ » äƒ
zŠzgŠ » äZC
Zg f XìoZg7q Û ckZgzZÔXì @
Z »V¤• Yc
àJ  vZwÎgB‚Æx *
~ ÆkZxs
Ƴƒ
 gzZVß Zz yÆ\ MgzZ nÆ\ M {ÈV#»vZžñYƒx¥Ã\ M¤
ZÔ,™g¨

rg
™'Z'N ¬Š hZÐ hZ n
ì ‡â nÆ\ M A‡â 7Ú ZÐ \¬vZ n LZÔì Lg @
÷ »„ZpígzZ›zgŠtÅkZ~wŠÆ\ M ÂÔìr+F

.o
Q ǃZa/_ [8»kZtgzZ

1Ò$Ð \ M {È{z »vZ LZ
ÐwVkZXÐŽÐZ b§¾\ M ÂÇñ Mt ‚Æ\ MgzZ éºG

at
6kZñ 7xszŠzgŠÐ] Ò6~
 vZwÎgB‚ÆmÜZz yZZ {ÈŽ »vZžì YYŒ
Ã~ y
 vZwÎggzZX ǃ Hnç»\ MB‚ÆkZ~]y Ö ªgz Z σe
M z # ÁÃtÅ\ M
ida
lp H\¬vZÐ{ÈkZžì YYH{ i Z0
Z™ÄgÃ7ÃkZì Ýqx £Ž »š
 8Å\¬vZ
X ǃx™ ÷ »kZ6
kZgzZ ǃ
eh

:Ñ»xszŠzgŠ
Ù „p ¤ Þ ‡Ìt ] !
or

\¬vZ~ hÆ~  vZ wÎgC ZxszŠzgŠžì ™f . ZVŒ


q
b§ÏZÔì @ ƒ* ( œÃkZÑ-Z »ä™ ¬Š nÆ}uzŠ Ëb§Tpì ¬Šq
™ ðAXF ZÐ
no

G
ðà éO›‹¢Ã\ M ÅVî ¬Š ~g øÔ @
ƒ7* àœÃ] Z f Å\ MÑ»-xszŠzgŠ6~  vZwÎg
á Š !
ë » \¬vZ b§TÉ X ]gz¢ HÅV-@ gzZ VÞÆ V»VzMÃVƒ• X 7` ôZ
w.

Ô,™7~g—ÆkZ: Zg 2
»e †=g fÆÄz£gzZ]Š „ÅkZžì h6VzÈ
†gzZe
ww

b§ÏZ Ôì (Ã„ë œ»kZgzZ Ôì ]gz¢~g øŠp{zÉ (7œðÃÃ\¬vZÐ kZgzZ


ht »] *
ˆZxÆ ~ Ö ZgzZ ]â }
 \ M 6# : Z95 M Ô ]Ѿz ÍõÆ~
 vZ wÎg
» ~g Z ¦
7: Zg 2 NgzZt@» ~qi * z ~g ZŠ ÃzgzZ ›z ]o~g—6 M äZžì
k3+
HgHi§t »xszŠzgŠ nÆÏZ Ô , ™
Hn²ž 6gz ZX ì Š
œðÃÃ\ M Ñ » kZ Š
»~ M [ Z NzŸg Å \¬vZ ªnÆ œ„ LZÉ @
wÎgÆ kZgzZ ]y
 u 0 ƒ 7*
à
Y J 7xszŠzgŠ nÆä™Ýqe
ÝZ »áZz"7gzZì @ Û ãqzg
ÁÃm{ÅyZgzZ[ Œ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ƒ¸'Ñ
Xì @
ÛJ
Æ V¤• wÎg LZt@t »xszŠzgŠ}g ø {zžì x™m{ » \¬vZt Q
u 0
äƒ `gŠÐ Mž 6 )ì êŠ Z’Ì„
 Zg {Z'~ ug IGÃ\ M »VιgzZì @
Zá=g f
 vZ wÎg Ì~ [ ˆÆxszŠzgŠ kZ}g ø 2 ( ǃx¥Ð g
z s ®Z LZ6~ Š q Z à Zz
Xì @Û †ŸZ~p=z*ƒgzZ] c
â• Á

rg
:Õm{ÅxszŠzgŠ

.o
-;XБ
Ö }
» ~qi *z ~g ZŠ ÃzgzZ›z ]o~ # Å ~
 Ym
ÑZ¦™m{gzZx?Z êG Y m Z

at
 Åä™gHi§»xszŠzgŠ nÆ ä™7: Zg 2
~ (Ð ƒ » ~g Z ¦
k3z +
NgzZt@
:Y m  ˆÆ\¬vZ Ôì CY–
Z Vix HgzZ klÐ ƒ a ÅuÑÐ kZžìt Õ
y E
54ÉZ ?{aZzx™ ZÐ ƒ
ida
}g !  •~
Æy Z Z  ·]| * 4OE
¦ èEG  ~ yZgz Z• Å„x?Z
ÁmÓZ m{ nÆ yZÐ \¬vZ ª ) ñY 5xszŠzgŠ6yZž Š
ze Š} Š ¬t Ì~
c
Áz Øg Å\¬vZ Ì{zž Zƒx¥ Â( ñY Å ¬Š ÅäsgzZØg
gzZÔ• ` ZÆx™ÃgzZ e
eh

uшÆkZ ÔN Y ÅN ¬Š dZÐ dZÐ \¬vZW ZzÆyZžì ¸ à ¬x £gzZ h»yZ


G
or

gzZV1ÃV ðG34$ZgzZVzÈëä ¬kZÆkZž » *™[gì x™ Z (HÔSg7öRðÃnÆ


g *6» t‘Ë{zƒÍ ¬Š » V-klyZ {È Ž c
Š ¯ Í ¬Š » ~
 Ym
ÑZ¦™m{gzZ »VßÎg
no

Xì Yƒù


:]»' ÅxszŠzgŠ~g
zbcgzZ]µF Š q Z
w.

gzZ Ôì ˆ~Š (F


ÅxszŠzgŠ6~
 vZ wÎg~XõJ/G
4˜7hu{zˆÆžkZ
ww

Xì Š c Û yÒ»] »'


â• gzZ¤ÅkZ
o$ ×Fø Âø o×# ‘ø àûÚF Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ø zé†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
žì e ZzgÐÅvZèg {k  Ù 1Z]| V]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø é÷‚øuô]æø é÷†$ Úø
C
kŠ6kZ \¬vZÔÇ> [iŠq
g ! Z6í{ÈŽ ;cÛ Š•
â• á g Zä ~
 vZwÎg
X ( ›{ Zzg )ì &> [
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
wÎgÐ s§Å\¬vZÔì Ýz ~(~x|Æ> [žì [YHn²6zZ ( ô= )
YH¨Ð> [ÌÃkZì Cƒli Z âz e
@ ÁmÓZ m{Ž6\ MgzZp=z *ƒŽ Å~
 vZ
@ ƒnçŽ »x™zØgB‚ÆVzÈáZz yZZx ¬gzZì
ƒwEZ » > [ÌnÆkZì @
6} Èá Zz -ŠzgŠ6  vZ wÎgŽ ÌnÆe
~ ÁzØg kZ~g ukZ n kZXì
gð —ª ]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×ø³‘ø ;ì Š
cÛ Xì ZƒwEZ » > [ì CƒÐs§Å\¬vZ
â•

rg
vZ6 Ù ª1Ôì & > [iŠ kŠ \¬vZ6} È áZz -> [iŠ q
 vZ wÎgžìC
~ Z6
Û „z~ > [ÅkZ6}È áZz yZZ Ë}uzŠgzZ~ > [Å\¬

.o
 vZ wÎgŽ ǃt•
Æ~
x¥Ìt Ð V(u‰à Zz äƒ `gŠÐ M X ǃ~zgŠÆ}È áZzyZZ kZgzZ à ¬x £

at
¬+Z Å-> [6\ MÐ \¬vZžìt È »-> [ÆVzÈë6~
 vZwÎgž ǃ
y X,™
ida
kZÉì 7bŠ q :Z ŧZzgz Z|q
ZsܬæzÑ»g Ù ªÌt
ukZžìC
ÝqÆVìÁgzZV8gàSª] Z+Å\¬vZŽì êŠ(F
Å ( #ZZ> }Z )¿ug I
eh

Û Æ~
ÏZX ìaz mÓZ m{ » äƒgz {¾Ð ] »'Å ãqzg [ Œ  vZ wÎgŠpgzZ ä™
Xì ¸ ̬æzÑ»V(uà Zzäƒ`gŠÐ M b§
or

o×# ‘ø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø …õ^nø Þô àôeû éø•ø †û ³eö oû³eô]ø àû³Âø
no

lõ]çø ×ø‘ø †ø ŽûÂø ^ãø eô äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä́fô×ûÎø àûÚô ^’÷×ô íûÚö é÷³çø ³×³‘ø oû³jô Ú$ ]ö àû³Úô o$ ³×ø³Âø
äö ³ßûÂø ovFÚø æø lõ^ßø³Šøuø †ø ³ŽûÂø ^³ãø eô Xä³³Öø gø³jøÒøæø lõ^³qø…ø •ø †ø ³ŽûÂø ^³ãø eô Xä³³Ãø ³Êø…ø æø
w.

äZŽ Z÷c â• Û ä~  vZwÎgžì e ZzgÐgñ *0{Š' 1Z :l^F³³n(‰ø†ø ³³ŽûÂø


~,ÆkZgzZÔì &'Z [kŠ6kZ \¬vZÔÇ> [6
íÐ wŠmï
ww

ÆkZgzZ Ôì qV)kŠ~ [ ˆÆkZgzZ Ôì @


™— ZgŠ kŠÆ kZ
Û "{k
X ( ðûZ { Zzg )ì êŠ â • kŠ
ÆáZz -> [iŠ q
Z6~ u«à Zz ñ{k
 vZ wÎg ~ g Ù 1Z ]|( ô= )
C
~uzŠ à Zz ñ÷Z ]|ˆ Æ kZ X å™f » äYÇÆ VÂ[kŠ sÜÐ s§Å \¬vZ n
{Š'1ZgzZÔ Š
cÛ ™f Ì» °çÅVƒk
â• kŠgzZ ~— ÅVŽgŠ kŠ {z´Æ VÂ[kŠ~ g
u
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ä Y‘ÆV>kŠ~ wqZY)* u ~ŠkZ à Zzñg *0
 yZ~ g
Æ}È kZ {z´Æƒ
X ˆð‹Ì]g t
Å
¼Ž ~ g Û »,gzZ w) Z sÜt q
u ~ŠgzZ ~uzŠ ªÔì t• Š 4
Æb¬ kZ
ƒx¥Ìt Ð g
\¬vZž Š u ~ŠX DZvZzÔì ,Åw)ZÆg
u«{zì Š
cÛ
â•
ñY ÈÐ "»mÜ Z " > [6~
 vZ wÎgžì oÑn Æ ä0
,t Ð s§Å

rg
•Zsg ç)
X ( 5` g

:ce-7
pÑŠzgŠ Âñ M {™E
» ~
 *™ÑZ

.o
at
o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø æø o$ ×øÂø Ø( ’ønö ×ûÊø å‚øßûÂô lö†û Òôƒö àûÚø Ùø^Îø "
# o$ fôß$Ö] á$ ]ø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø
o×$ ‘ø é÷‚øuô]æø é÷çFבø o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø èm]æ… oÊæø ]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø é÷³†$ ³Úø
y
:çl^qø…ø •ø †ø ŽûÂø ^ãø eô XäÃø Êø…ø æ$ lõ^òFn( ‰ø †ø ŽûÂø äö ßûÂø ¼$ uøæ$ lõ]çø ×ø‘ø †ø ŽûÂø äô nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]
ida
6ížceÃkZ ñ M {™E á gZ » ~
Z÷t ‚ÆTžì Š •  kŠZg—
ÅkZgzZ ÇÇŠzgŠiŠkŠ6kZ:ó •
áV
êë vZ ÇÇŠzgŠiŠq
Z6íŽgzZÇŠzgŠ
eh

æ ‚³³³³³Û³³³³³u] å]æ…) Ç} ™—ZgŠkŠÆkZgzZ Ç} ™s çN ækŠ


or

X ( gnƆjÖ] oÊ ]„Ò ävnv‘ oÊ á^fu àe]æ XäÖ ÀË×$ Ö]æ oñ^ŠßÖ]


Zzg ÅñY Z']|~ (F
kZgzZì HÜy*¸ ÌÐ e ä ñ~gs)´( {Z
Ã)
no

Zzg Å ãZdgzZ ǃg”Æ䙊 Zi M xÝkŠ c kZtžì†ŸZ Ú Z~


ut Ð e
ì ÅÜg
vZ Ôì &ŠzgŠiŠ kŠ6íŽgzZì &ŠzgŠiŠ kŠ6kZ \¬vZì &ŠzgŠiŠq Z6펞
w.

M !…îG
èE ƒJ!MM æME ÅkZ \¬vZì &ŠzgŠiŠÎ( 100)6íŽgzZì &ŠzgŠû%Î6kZ:ó •
%M6ã% áV
ww

Ö ªgzZì ~'ÌÐ 3gzZì ~'ÌÐ t οt ªX • ïŠÉ § éE


# M !…G
5‡ÅZ èE %MË ¾ é¨ME3E
îƒJ!M M æME …ÅZ
Û •»kZB‚ÆVzLyŠÆ
XÐN â•
á g Zt » ~
ÇÇŠzgŠiŠ kŠ6펞ì HÜŠ •  g—Ð ñ{k
Ù 1Z ]|ä ñ~zI)´
C
Ù 6kZ \¬vZ ÇÇŠzgŠiŠ ( 100)Î6íŽgzZXÐCŠzgŠiŠÎ( 100)6kZ \¬vZ
ŠzgŠiŠg ZD
Ö ªnÆkZ~Ç} ™ CŠ c
X { ZÍgzZ ÇVƒÙg \yŠÆ# i6kZ~tØzGŽgzZÔÐC
VñŠ M õ0 HÜy*tB‚Æp ÖZ ZÐ ñsú0Ý°Z†]|
g e ëžì Š
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
7Ã~ Z ]gz¢ðÞ @å LgB‚Æ ~
 kŠZg—¤  kŠZg—¿ðÃ: ðÃÐ ~
¢qúúÌ~Ô‰ á p=~ r !
Ë~ kŠZg—iŠq
Z ñYÅzÅkZ Âñ M
Zt =ž H {>sî Ú ZgzZ S7i ú™ Y V;z ä~
kŠZg—ž Zƒ60  kŠZg—X Š
ƒ
g—X ¬ŠÃ~
 g—™ YdÛ Æ~
Œ  g—Î äzgÐg¦kZ~X ˆ™i Zz6b zg Å ~

Ú Z ä \ M ;vZ wÎg c
Hn²ä ~ ?ì ] !
HÝ°Z†cÛ Äc
â• gŠ™ƒ rg ÃÐ {>ä ~

rg
 kŠZg—X ˆ™7i Zz6Âb zg Å\ M ( 3 Z éZ}
ä~ ) }ž Zƒ60
Z=ž H{>sî
Û x ÅZq Ö Z ~÷ä:ó •
á VvZž cÛ Š•
á gZ

.o
sîÚ Z~: Z]ÆkZì c
â• Z6í~}g !
Æ# â•
kŠ nÆkZ:ó •
á VvZÇŠzgŠiŠq
Z6펞 cÛ V- ä:ó •
â• á VvZžìt x ÅZ {z H{>

at
Û s ç{ k
XÐN â • kŠgzZÐKV)
?ì ]!
HÝ°Z†ž c
â•y
Û Äc
gŠ ä ~
 kŠZg—žì ~rÏZ~ e
Zzgq
Z
ida
Hž ¹V- ÐígzZ¸ ñ M k0
}÷LƒÌZ ÔcÛ ä~
â• Ù ª60
 g—X HC Z CZ ä ~
?ŽgzZ ÇVÙŠzgŠ6kZ~ÇÇŠzgŠ6?Žì cÛ Š•
â• á g Zt ä:ó •
á VvZ σ7ÙpÐkZ»
eh

X ( pÑŠzgŠbc(nZ °Z˜ ) ÇVÙxs6


kZ~ÇÇxs6

 Æ~
ƒ Ö ªáZz"7
 *™ÑizgÆ# pÑŠzgŠ
or

:ÐVƒd Û {Š c
Œ iÐ
no

Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õzçû Ãö ³ŠûÚø àô³eû] àô³Âø
w.

—šžìŠ • á g Z» ~  kŠZg— Vé÷çFבø o$ ×øÂø Üû ³âö †ö ³%øÒû]ø èô Ûø³nFÏô ³Öû] Ýøçû ³mø oû³eô
{Š c  Ž ǃ ¿{z d
iÐ ƒ Û Ðí {Š c
Œ Ö ª
 Ð ~ VÍß~ #
iÐ ƒ
ww

èm]æ… àÚ ^Ûâ¡Ò ävnv‘ o³Ê á^³fù u à³e] æ p„³Ú†³jÖ] å]æ…)ÇŠzgŠ6í


Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] oÊ pæ^íŠÖ] ¼Šeæ gnƆjÖ] oÊ]„Ò hç³Ï³Ã³m à³e oF³‰ç³Ú
X ( ärm†íi o× ݡÓÖ]

E
3ŠE
á g Zt » ~
] Ò~ ?žì HŠ • w¸ä ñ~zI)´ ( {Z
 g—Ð ê Zg-Z ~ #$ Ã)
t ÌÐ g ñ Z ]|X ǃ d
u Å÷ ŒÛ {Š c
iÐ ƒ Ö ªÀÑZz "7ŠzgŠÐ
 ÐíyŠÆ #
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ÑZz "7ŠzgŠÐ ] Ò6íŽ Çƒ ¿{z d
ŒÛ {Š c Ù ~#
iÐí6µñC Ö ªžì HÜŠ •
á gZ
á g Zt » ~
6ížì HÜŠ •  kŠZg—2ì ; g M y*t Ì~ 3•g
u ÅxzŠ `X ǃ
}÷Ð?ÖMMZ’Z~GžnkZÔz™ 5ŠzgŠÐ] Ò
X ÇñYHwZÎ~}g !
Þ yŠÆ#
ZÆo ZÜ>
gâ~}ƒ0 Ö ª 'ŠzgŠ6ížì HÜ~ g
u ~uzŠq
Z
X} ™ 5ŠzgŠÐ ] Ò6ížceÃkZ³~zi Z F
~(¹wqZÆkZžì etŽgzZì

rg
Ö ªÑZz ] •{Š c
Ð V߃ÆkZ yŠÆ#  Ôì HÜÐ ñ÷Z ]|~ g
iÐ ƒ ugz Zq
Z
Xì &ŠzgŠ6
í{Š c  ~*ŠŽì ¿{zÐ] â£ÅkZgzZ

.o
i Ѓ
] ÒÅŠzgŠ6펞 cÛ ä~
â• ZzgÐ ñ÷Z ]|~‚ZŠ Zi
 g—žì ÅÜe

at
á g Zt » ~
&žì HÜŠ •  kŠZg—~ g
uq ò zI)´X ǃ~t‚Æl²{z u™
Z ä~
y Ö ªòŠ M
X ǃ:t‚ »q Ë{z´Æt‚ÆkZ yŠ TÐVƒ~t‚Æl²ÆvZ yŠÆ#
ida
6 
zZ}÷Ž {z}ŠÔ} ™{0  ~÷Ž {zZuzŠX ñU¤Å{Ši¤ËŽ ¿{zq
iÃ< Z
á g Zt » ~
HÜŠ • ñ 0Z]|ä ~
 kŠZg—ÐôZzÆ/ ñ zI)´~g ZX ÇŠzgŠ
ugzZq
eh

Ö ªn }g v-7ŠzgŠ6ížn kZz™ H+'


gâ~ # × B‚ÆpÑŠzgŠÃÖWKZžì

or

ñ zI)´
]|gzZÔìû%Î&g ZlÁÐ ÁÅ]Òžì HÜÐ [¹Z] ¸ä ~
no

X¸D™ c
Cû%Î&ÃÆáLZ Ì{ukŠ„{
kŠZ

:ì @ àxszŠzgŠ Zg øÃ~
Yc  *™Ñ
w.

oøjô Ú$ ]ö àûÂø oûÞôçû Çö×( fø mö àønû uô^n$ ‰ø è÷Óøòô ×FÚø äô ×# Öô á$ ]ô Ùø^Îø "
# o( fôß$Ö] àôÂø •ôô çû Ãö ŠûÚø àôeû] àô³Âø
ww

¹Æ:ó • á VvZž• D™ÜŠ • á gZ » ~  kŠZg—Š&0Z : !Ýø¡ ø Š$ Ö]


Ö Z ~÷gzZ• Tg DQ ( ~}i )Ž •,Z º•
=Ð s§Å# ÛÐ
gnƆjÖ] oÊ]„Ò ävnv‘ oÊ á^fu à³e] æ o³ñ^³Šß³Ö] å]æ…)•D àxs
xnv‘ ÜÒ^vÖ] Ù^Îæ ^Ûâ†nÆæ ÜÒ^v³Ö]æ ‚³Û³u] ijm‚³fÖ] Ùç³Ï³Ö] o³Ê•]‡
X ( • ^ß ‰ Ÿ ]
ó zvZx™Z]|ä ñ~zI)´Xì Š
õ HÜy*t Ðñx Z™/ôŠ¼ÌgzZ ( {Z
Ã)
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û ¼Æ:ó •
~÷Ž • Tg DQ ~ }i º• á VvZžì HÜy*¸ ÌÐ e
Zzg Å
á g Zt» ~
HÜŠ •  kŠZg—Ð ñ@x â Z]|~(FX •Tg D àJ Ö Z
íŠzgŠ »#
Åñ÷Z ]|gzZì Lg (k0
}÷ŠzgŠ Zg vG z™ ;g _7ŠzgŠ6íƒ}V˜ ?žì
kZ~gzZì @
Y VJ á g Zt » ~
íŠzgŠ {zì &ŠzgŠ6í ðÃŽ ì HÜŠ •  g—Ð g
u
X •CYèV)kŠ c kZ {z´ÆkZgzZVƒ&ŠzgŠ6kZ~!$
Æ

rg
pÑŠzgŠ {Š c
ñt,™ J 7
:u™e iÐ{Š c
i

.o
Üû ÓøÊø Ô ø nû ×øÂø éøçF×’$ Ö] †ö %ôÒû]ö oûÞ(]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Ùø^³Îø g
zõ ³Ãû ³Òø àô³eû o( ³eø]ö àû³Âø

at
l$ •û ‡ô áû^ô Êø køòû•ô^Úø Ùø^Îø Äøeû †% Ö] kö×ûÎö køòû•ô^Úø Ùø^ÏøÊø oûiôçF³×³‘ø àû³Úô Ô ø Öø Øö³Ãø ³qû]ø
kö×ûÎö(Ô ø $Ö †ºnû ìø çø ãö Êø l$ •û ‡ô áû^ôÊø køòû•ô ^Úø Ùø^Îø Ìø’ûß(Ö] kö³×û³Îö Ô ø Ö$ †º³nû ìø çø ³ãö Êø
y
ida
oûiô çø בø Ô ø Öø ØöÃø qû]ø kö×ûÎö Ô ø $Ö †ºnû ìø çø ãö Êø l$ •û ‡ô áû^ôÊø køòû•ô ^³Úø Ùø^³Îø àô³nû %ø×ö³%Ö^³Êø
ñ 0! Z]| : Ô
n²äª ø föÞûƒø Ôø Öø†ö Ë$ Óømöæø Ôø Û% âø oFËÓûiö ]ƒ÷]ô Ùø^Îø ^ãø ×$ ³Òö
LZg ZlÅkZ ÂVƒLe 'Ð] ÒŠzgŠ6\ M~~
 vZwÎg c
žH
eh

ä~ì e Y Z¾AcÛ ä~
â•  kŠZg—ÔVz™gHXÐ~¬Š] ‡zZ
Û ä~
or

J(6kZ¤
ZgzZì g (ZNc
â•  g—Ô ðåaq
ZvZ wÎg c
Hn²
cÛ ä~
â•  g—X VzŠ™Ûž Hn²ä ~ Âì 4n }¾ Â} Š
no

ðäzŠ ? Hn²ä ~ì 4{Š c


i n }¾ Â}Š J (¤
ZgzZì g (Z N
n}¾ Â } Š J (Ð kZ¤
ZgzZì g (ZNcÛ ä~
â•  g—Ô VzŠ™
w.

@ Ü z}g ‚ LZ~Q ~
™gHÉ  vZwÎg cHn²ä~ì 4 {Š c
i
ww

ñÅ Vz„}g ‚}¾~ ]gßkZ  c


ª â•Û ä~  kŠZg—Ô Vƒ
5.ÅZŠ Zi ~ènZ {Zzg ) Ð N Y •Š™ s ç Ì{k
° ~g åE
E }¾gzZ 5 éE-²
CG
$ zî@Atw‡zÁ ÒZz£Z(nZ
X ("C°~z éCEgÅZ ûiE
Ü z¼ ä ~žt {zì ãZzÂÈ ( {Z
LegzZì 3g™gH »Vî ¬Š n LZ ‰ Ã)
m Ü z HnÆpÑŠzgŠÐ~ ‰
?‰ Ü z ¥kZ LZ ÂVz™ J 7Ð ]ÒpÑŠzgŠžVƒ
I
Ü z HÐ ~ kZ •Çg™gH] zŠ nÆ`ªzŠ ZgzZ LZ ä ~ äÕO5!X Vz™
pÑŠzgŠ‰
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Hn²ä òŠ M q
wÎg c Zžì HÜÐ e
Zzgq ò Zx âZ ä ~
Z Å£ ò z I)´ X Vz™m?nÆ
]gß+Z "cÛ ä~
â• Ü z}g ‚ LZ~¤
 g—?÷ ÂVzŠ™gHnÆŠzgŠ6\ MÉ Z ;vZ
ò zI)´ X ó óÇñâ •
/ôŠ¼ä ~ Ûª MgzZ *Š}¾:ó •
ñÅVz„}g ‚Æ]y á \¬h~
X VƒÅZZpgŠÅnkZäxñ Z™/ôŠ¼ž7wDZ ðÃ~kZÔì HÜy*»nÏZÐ
ò zI)´
 kŠZg—gzZ6™fÆvZèapÑŠzgŠž• ë ~
Âì Œ6WÅ ~

rg
á g Zt » :ó •
HÜŠ •
Ðí™f Z÷ÃTžì Š á VvZ~g
u ~uzŠ 6ì „ (Zt ~|
VzŠ {Š c Ü z » ¬ŠÐzz Å™f ] Òª)ƒú â ~`â ¬Š
iÐ Vß Zz`â ¬ŠÃkZ~Â( A: ‰

.o
q{hIÅ\¬vZÃÉgzÔKZ {ÈZ  žìt »kZ:  ";žì –ä hçL8Xbr ™X Ç

at
ðÅ] ¶ƒ  ÆkZì @ ñ{z Â6̈_LZì ‚
™e gxlà Ÿg Å\¬vZgz Zì @ ™~
kZ äs y
ò [ ;ß Z†g ZÍg )
•Z
 ÃkZì @ ñ{zì Lgƒ»vZŽ ª äÖ ä×# Ö] á^Ò ä³×# ³Ö á^³Ò
™e
ida
{Zg kZì 7žƒ { Ç MgzZ â Yž cÛ Ô HÁgÆ {gëÜæ ]g c
â• iWZzÃ/Z† •ªÃ¨
~kZÃLZ] ‡zZx ÓžceÆ~ Û Y ZŠ Zˆ]Š „ðÃ~
 ]Ñ»¦6zZÆŠzgŠ#â Æn•
eh

oÑ »Š°*
™¥VŒcÛ Ôƒ¥Š°¼ nÆkZž Š
â• Hn²X *
ƒ: w'~qgzZ *
™sÜ
Xó ~
ó kZƒtºgzZƒ3g~8
gÆkZgzZƒyuZ¥gÆkZB‚žð7Ú ZÔ7
or

`ªzzŠ ZgzZƒ
 pÑŠzgŠž Zƒx¥t Ð u 0
u kZž ñY H: wDZt 6kZ
g
no

á Z~ yxgŠÆu 0
ä VrZžì {g • ukZŠp ÂwzZžn kZì Æ{Š c
g i -7ñOÆ
Û {Š Zg Z »ä™gHnÆpÑŠzgŠÐ~kZ å3g™gH»Vî ¬ŠnÆ]Z f KZ‰
ìg â • Ü zt
w.

~uzŠ¸
Zzg ‰Xì C™ ZƒZÐg ±ZÆwZjZÆVÍßqtžìt ]!
ÃvZ:Z~] c
yxgŠÆwqZgzZÐ b§ÏZì Š
¹ ¬-ZaZÃg lZ~] c
Zzg ‰gzZì Š
¹ ¬-Z aZ
ww

c
Æ ] ÑqÆVÍß s %Zt ì Š Û aZ Ð ƒ
Š g ZŒ Š q Z ZÌ~
 ÃwqZ Z~ g
† •žì ŠHÜÐ hC Ù bÌZž 6ì @
™ ZƒÐg ±ZÆ] ‡zZgzZÐg ±ZÆ s %Z
Üæä•ÆyZà ó{Šç'MîNÏÉZg ð‡$M~ŠŠ_ åOC&/Z
E
pÑŠzgŠ] ‡zZx ӞŤzt ~^Æu 0
¹ÅpÑŠzgŠ~^Æu 0
D™N @ » Z LZX , ™ ay
Üæ{zžì w©¸ Ì»' ~„
X•
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ÜÌgz Zy*¬ÐwZÎÆyZ~Ñ!
ì " uÅ ñ ! Q]|~(F
ILG ä~ò gs)´
Û Š•
;D â • á g ZgzZ D Yƒ} 9~
 kŠZg—Â CYg*] Zg ðåa Z
 ž• ë { z X ì H
]ñÔì „g M†Š ZggzZ ˆ M ä˳q]…( D â • Û g !
g !
ª)z™™f »vZVÍß} Z ;z™™f »vZVÍß} Z "
Û û%zŠ ÌÃkZX ó ì
äÊø•ô ]… gzZ äËø³qô]…ø ;D â • ó „g M •hÑB‚ÆkZŽB‚ÆVzqƒ  yZ
;ìŠ • á g Z »u 0vZ~Tì {g • á Zs§ÅÔì ~] ¬i éE  M Åu 0
5OÅZz>gÎŽ e Û
yMŒ

rg
o èöÊø•ô ]†$ ³³³Ö] ^³³³³ãø Ãö ³³³føjûiø o èËø³³qô]†$ ³³³Ö] Ìöqö†û ³³³³iø Ýøçû ³³³mø

.o
o èºÃø ³•ô^³³ìø ^³³³âø …ö ^³³³’ø³³eû]ø o èºËø³qô]æ$ „õ³òô ³Úø çû ³³m$ hº çû ³³×ö³³Îö
Ö ª":ìŠ •
TÔ Ïñ Mgz¢# á g Z »\¬vZ™ 3nÅVzqP6
zZžìtÈgzZÀF»T

at
}g âÆspÆizgkZwŠÐ¹XìgߪŠ Z%ÐkZÔÏá Z e hÃ
 qà Zz¶Š hyŠ
y
X ( pÑŠzgŠbc) "ÏVƒ„gÌ @ M ÅyZÐzzÅxÑÔÐVƒìguPŠ
ida
:az»qJÅ ¬™pÑŠzgŠ
ðô ^Ûø Š$ Ö] àønû eø ͺçû Îöçû Úø ðø ^Âø ‚% Ö] á$ ]ô Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø hô^_$ íø³Öû] àô³eû †ø ³Ûø³Âö àû³Âø
eh

ñ éŒBÄZ0/]| : Ô
E ø n(fôÞø oF×Âø oø×( ’øiö oj$uø ðºonû •ø äö ßûÚô ‚ö³Ãø ³’û³møŸ šô…û Ÿø û]æø
[
Û ä V,ZÔì e
or

6 zZì Sg Åg „ yxgŠÆ}igzZ y• M ¬Š ; c â• ZzgÐ


X ( ~ènZ {Zzg ) ñY5:ŠzgŠ6~
 u 0 Z
ÑžJ$Ë Y7
no

Ûe
¬™žì ˆðâ •Z@ ~ Tì _g *~ sfÆ " ¬™ [ZŠ M " g
u {z( ô= )
 wÎggzZ} ™ zz£Å à ¬vZ¬žceÃá Zz ä™
Æ\¬vZˆÆkZ ÔÇŠzgŠ6~
w.

6~ á g Z kZÆñ/]|X } ™n²~


 wÎg ̈Ƭ™ž Zƒx¥Ð Š •  q KZ~g—
ww

ò Zg ZŠ yÑ1Z •~ " ad " X ìaz m{ »qJÅ ¬™ {z Ôce 4> [


HÜÐ ã
Š
 wÎgŽ ) pÑŠzgŠž c
Z~ hÆ~
„gz¢\¬vZ Â{zì ¬™sÑZz dZq Û ä V,Zì
â•
kZgzZ} ™ ¬™~ hÆ ~
 g—Ð \¬vZ ̬ Ð ¬™ KZ {È Z
 Q C1 ì @Û wJ
â•
ÅyxgŠgzZá™wJ ÂN ¬™ Åy
M z wzZ {zžì ê „¹t Ð x™ÆkZ Â}™ ¬™ˆÆ

Û ¬»kZì ¬™q
D
öRŵ ö"Š Z~qJÅ ¬™kZ Âc
â• ZžŽ pÑŠzgŠ6~
 *™Ñ „Šp Âä\¬vZèY 1C
X ( g U) 7
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
M zwzZƬ™Tžce D
 wÎgy
È> [6~ gy Z ~g7n kZÔ} Š™Šg ¬™Å}g œkZ
Z {zÏñY
X σwJgz¢vZY ¶
ÆqJÅ ¬™ ä V,ZŽ ) ] ! ñ ]|žì 7™f »kZ~ e
t ä/ zgq
Zzg Ñ!
í úŠ (ZÐûgzZ ñZg KZ¿ðÞì ] !
~ +ZtèapÔ ¶”Ð~ Û ~}g !
 wÎg ( ðâ •
Ë Y ½]!
Æ wßZ0Æ $ön kZ Ôì $ +Z „Æ ÍÐ9ÆvZÉ Ô Y™7

rg
•Zsg ç)ì ~¬Æ„q ¯%g
X ( 5` g Zzgt._
ue

Ü zÆ™fÆ~
ÅVß ZE™êЊzgŠ ̉  \M

.o
 hgzZòzø
at
:•
y
Øõqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zé†øø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
ida
îø×øŠÞû] Ü$ $ö áö^–øÚø …ø äô nû ×øÂø Øøìø•ø Øõqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø o$ ×øÂø Ø( ’ømö Üû ×øÊø Xå‚øßû³Âô lö†û ³Òôƒö
Üû ×øÊø ^Ûøâö ‚øuø]ø æû ]ø †ø føÓôÖû] åö ]çø eû]ø åü ‚øßûÂô Õø…ø •û ]ø õ Øqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø æø XäÖø†ø ËøÇû³m% áû]ø Øø³fûÎø
eh

z?f ;c â•Û ä~  wÎgžì e ZzgÐ{ñk Ù 1Z]| : èM à$ rø³Öû] åö ø¡ìô‚û³mö


C
Ü z kZ {zgzZ ñ M ™f Z÷t ‚Æ TòŠ M {zƒg Zp
:ŠzgŠ ª > [6í ̉
or

( ÑZz ]nzØg ) »ypg nÆTòŠ M {zƒg Zpz?f b§ÏZgzZ ÔÇ


no


»ypg ª) ñYƒ:ê»]nÅkZ¬Ð äg ¦ÆkZgzZ ñ M·
»]nKZÆ™g lZz/ÂgzZ}Šg Z ¦ Û Z}
~ÙñZ• z ê{z Ì·ug I
w.

Z ðÃÐ~ VâzŠ c
kZq VâÆTòŠ M {zƒg Zpz?fgzZá Z™:ê
\ !
 ( Æ™#
: Ýq tŸZ » ¼ Ö } ( Ã9J (t ‚Æ
Å yZ {z gzZ TðAXF
ww

X ( ~ènZ { Zzg )á™


uœ»yZì ¬™$ f nÆVñŠ M XÆ n&~ g
Å ~g Zpzª ukZ ( ô= )
+4Æ ä™Ýq ]nz ØggzZ e
Ám{ KZ ä \¬vZ n Æ yZžì t x̀™
LZ „ xgxzøÐ kZgzZ ;e 7„ * Û µZñ
ä V,ZpÔG ë Z•
™ÝqÃ]nz Øg Å Z}
uà Zz äƒ`gŠÐ MgzZX • •Æ¬™$
ž ǃx¥Ð g „ +Zh$
{zGÔH In
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
J~(Ìä ð}Z LZƒ]| º•
ÅvZ Ôì Å ¬™$ Û +F
[HÆvZ nÆVñzø,Z
;{ C
]æû †ö –öuû]ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø rûÂö àô³eû gô³Ãû ³Òø àû³Âø
ànû Úô ! Ùø^ÏøÊø èønø Þô^%$Ö] èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø …û ] Ü$ $ö (ànû Úô ! Ùø^Îø èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø…û ] ^Û$ ×øÊø ^Þø†û –øvøÊø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø ^ßø×ûÏöÊø †ôfø ßûÛôÖû] àôÂø Ùøˆø Þø Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! Ùø^ÏøÊø èø%øÖô^%$Ö]èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø …û ] Ü$ ³$ö

rg
Ùø^ÏøÊø oûÖô šø†ø Âø Øønû ñô†ø fûqô á$ ]ô Ùø^ÏøÊø äÃö Ûø ŠûÞø ^ß$Òö ^Úø ª÷nû •ø Ýøçû nø Öû] Ô ø ßûÚô ^ßøÃû Ûô‰ø äô ³×# ³Ö]

.o
‚øÃö eø Ùø^Îø èønø Þô^%$Ö] könû Îô …ø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! kö×ûÏöÊø äÖø†û ËøÇûmö Üû ×øÊø áø^–øÚø …ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø
‚øÃö eø Ùø^Îø èø%øÖô^%$Ö] könû Îô …ø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! kö×ûÏöÊø Ô ø nû ×øÂø Ø( ’ømö Üû ×øÊø Xå‚øßûÂô lø†û Òôƒö àû³Úø

at
]| : ànû Úô ! kö×ûÏöÊø èøß$røÖû] Øôìö‚ûmø Üû ×øÊø ^Ûøâö ‚øuø]ø æû ]ø †ö fûÓôÖû] äô ³mûçø ³eø ]ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø
Ô c
â• y
Û ÃVÍßë ä ~  wÎg yŠ q Zžì e ZzgÐ ~ ñ g » Z { çE ?’0 ª
ida
6Ÿ
\ M nÆkZ å*Û Š•
â• á g Z¼ŽÃ\ M )‰ƒ¢që ?î Y M k0

 QX } M X : c
Z Û Â3gxŠä \ M 6ZgŠ¬ ÆŸ
â• Z
 ( X Ñ äY
eh

3gxŠ6ZgŠ}ŠZ
 b§ÏZ } MX : cÛ Q Â3gxŠ6ZgŠ }uzŠ
â•
F \ M™ƒ rg ÃÐkZ Z
ZnП  å*Û Ã\ M¼ŽQÔ} M ;c
â• Û QÂ
â•
or

ZÐ \ M ä ë ` M ~
q +Z q  vZ wÎg c: Hn²ä VÍßë Âñ M
no

Ü zn
ë} M \ M ` M ‰ Ù ÆŸ
gxŠ6ZgŠC ª)¸F
 7¬ëŽ ”
V,Z‰ M } M LƒÂÎ"m 6Ÿ ~Z  ;ž c Cä\ M ( ¶] ! 5t¸
w.

ypgŽ xzø{zƒŠ !
'
z{ n:" äÖø†û ËøÇûmö Üû ×øÊø áø^–øÚø …ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "ž ¹ä
ZQ X } K ¹ä~ ԃ:ê»]nÅkZ Ì~kZgzZ ñ0
 ug I
ww

Üû×øÊø Xå‚ø³ßû³Âô lø†û ³Òôƒö àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "¹äV,Z Â3gxŠ6zgŠ}uzŠÆŸ


~
{zgz Z ñ M™f Zg vt ‚)‚"gzZ=Â" {zƒŠ !
'
{ n:" Ônû ×øÂø Ø( ’ø³mö
ÆŸ ä~Z  Q Ô} M ;¹Ì6kZ ä~ ÔÇ:ŠzgŠ6 Ü z kZ
?̉
‚øuø]ø æû ]ø †ö fûÓôÖû] äô ³mûçø ³eø ]ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "ø ¹ä V,Z Â3gxŠ6zgŠ}Š
~zŠyZ c VâÆTòŠ M h$
\ ! {zƒŠ !
'
z{ n : " èß$røÖû] Øôìö‚ûmø Üû ×øÊø ^Ûø³âö
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Ö }
èZgÃyZgzZÆ™ # ÅyZ ) {zgzZ N Yƒñh1t ‚ÆkZq
ZÐ
Á ÒZ {Zzg ) } M ;cÛ ~
â•  \ M Ì6kZ ( ñYƒ: •»¼  Æ™lp
X ( Š ‹ÑZ 9w‡zug åG
5k.ÅZ °
uà Zz ñ{k
g Ù 1Z]|«Ð kZŽì „z d
C ŒÛd
ŒÛ Ìy*»g
ukZ ( ô= )
 wÎggzZ• x?ZmLƒ]|á Zz ä™ ¬™$
ÅyZ ä ~ Û Ô å»
ÝZ~kZžì Ú Zt•

rg
Xì ¹} K6¬™$
Ù
C
Û Ð } hðÆp ÖZ§Zz ¸ »ì } KÆ ~

.o
Æt•  wÎggz Z ¬™$
ÅLZƒ ]|
0´ â Ô {ª0'Y ]|Ô ÷Z ]|Ô k„0Z ]|{z´Æ ~ ñ g » Z { çE
?’0 ª]|B‚

at
Ð~yZXì Š Zzg~V1ÂZÅg
He uÌÐevZèg_g ÒZ0vZ†gzZ_k
£Z
\ Mž¸D™c_Ð~ y
 vZwÎggzZ¸D™ ¬™$
Lƒ]|žì Ìt~VìZzg‰
ida
vZ wÎg n Æ VñzøÆ n&Ñ!  yZ X ¸ ë } K \ M Â }} K
{gÃè ~ V(uƒ
ð•Z b§T~i Z0
g Ö Z » ~g ZÜgzZ èZg * ZƬ™$
+F 
JÐ s§ÅLƒ]|gzZ ~
eh

ƒx¥Ð kZ 2Xì {k
wÎgžì @ Z+F
J~}g ! ÃVÐyZÝZgŠtÔì Š
ÆV‘@ H
Ýqx £+F
—{z»š Û Ðzz Åš
 8zÑ~dZY 5gz Z *Š ÅV¤•  8Å\¬vZÃ~
vZ
or

Ü zÆ™fÆ \ Wž} ™êgzZ „@


‰ ÃâZ sÜ~nçÆ 5ZŠ Z Å hÆ \W¿Žžì
no

JâZÐ wŠÆ ÿPG5" Zƒ ]|}ÒúgzZ x â ZÆ dZ Y 5}g ‚aÆ kZ ÂÇ:ŠzgŠ6\ W


J

ÃgzZ¨C
pôÐ „ @ Ù ÅnkZ \¬vZ• D Zz} K ÌÐ ~
 vZ wÎg6kZ {zgzZì Ç
¬$

w.

X}Š=ÂÅ5ZŠ ZÅhgzZ ÏÙhÅ ~  ]ÀWgzZÇg


áû]ø ðô ^ËørøÖû] àøÚô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ÷¡‰ø†û Úö éøz•ø ^jøÎø àû³Âø
ww

] ! tžìŠ • á gZ» ~  kŠZg— VD" # Eo$ ×Âø o×( ’ømö¡ ø Êø Øõqö…ø ‚øßûÂô †ø ³Òøƒû]ö
Z ) Ç: ŠzgŠ 6í {zgzZ ñY H™f Z÷t ‚Æ òŠ M Ë ì Ð Õ
zy
E
.--ÊZ
X ( ~z éCEgÅZ!‡] pMZzg ~ çG
*™Ñ Ì6]*  *™ÑŽ ì ŠŠ FH~ ÕÆ¿kZ G ( {Z
ˆZ ãZÆ ~ Ã )
" ~/ ö ZÎÅ ó{ukŠ „{
˜À]|žì –~ " æ°Z {™E ]|X ñ 7: ŠgzŠ6~

¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Û ½Å"7pÑŠzgŠÃÆá
Ânƒ: Ú ZgzZX ñY J 7: Zizgû%Î&ÁÐ Áž¸ D â •
 vZ wÎg [ »ž¸ D™ c
Qì yˆZ Z (¹ » ~ Û \ M X ce ãƒ: ¶ Â~ Äq
â• Z
~ i úŽ å{zI F {Š c
i~ pÑŠzgŠX ì ]!Å Cz%" ~(ƒ kÌ~ -ŠzgŠ6\ M
ŠzgŠ2 í!ÆVzuzŠ ¹!
Ô` @ X • w®~ g Š q ZŽ xsz> [p ÖZ {zˆÆkZgzZì @
Y J 7
D! ÀÉ
ïŠ â •Û qÑs Ü: Æäƒëñ» ö-š }uzŠÃp ÖZ ‰É ¸:I Ã\ M ˜À{)z öžO

rg

Û~
%Š Z%ÐY §ž•D â •ò zI) ÕäO‘

.o
 *™ÑgzZ ñÅËgzZì *
Ð~ hg »îÏMuLz æLOE
Xì @ YHt : Z Ì6~gzŠ

at
Ǘ´ãô×( Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô
ø fônû fôuø oF×Âø ý ]‚÷eø]ø ^÷Ûñô]•ø Ü÷ ×$ ‰øæø Ø( ‘ø h( …ø ^mø

y
ida
Üû Öø ^÷Š×ô rûÚø ݺçû Îø ‹ø×øqø^Úø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àôÂø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
áø^Òø Ÿ$]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø Üû ãôn(ô fôÞ oF×Âø ]çû ×% ’ømö Üû Öøæø äô nû Êô oFÖ^Ãø iø äø ×# Ö] ]æû †ö ³Òö„û³mø
eh

1Z ]| ÊQÜãö Öø†ø ËøÆø ðø «•ø áû]ôæø Üû ãö eø „$ Âø ðø «•ø áû^ô Êø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø 麆ø iô äô ×# Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø
~>kZgzZÆ~>Ëx ¸Ž •D™ÜŠ • á gZ » ~  kŠZg— {ñk  Ù
C
or

σw! ZyŠÆ#
zq Ö ª6yZ >t ƒ:ŠzgŠ6~  ÑÆkZgzZ™f »vZ
no

$ })zŠ ƒ ZŠ1Z z£Z {Zzg ) } Š [ Z± c


î•iE }Š™s çÃyZžì g (ZÃvZQ
X ( ~z éCEgÅZ
w.

~ >Ëx ¸Žž• ‰ G Üp ÖZt Ð „ {ñk


Ù 1Z ]|~ g
C ugzZq
Z ( {Z
Ã)
Ö ª6yZ Â,Š™„
#
]‹J  {'>¬ Ð ŠzgŠ6~
 ÑgzZ™fÆvZ {zQ Ôì ß
ww

HÜÐ p ÖZ yZ~ g
g—~ >kZgz Zì ß~ >Ëx ¸Žžì Š ugzZq
ZX Ïìg
Š á g Zt » ~
HÜŠ •  kŠZg—ÌÐñ)â Z1Z]|Xì Cƒw!
z6yZ >{z ƒ:ŠzgŠ6~

>{z ÂVƒ} 9JZ¬ÐŠzgŠ6~
 kŠZg—gzZ™fÆvZQ$~>Ëvߎžì
Ö ª
zyŠÆ#
Xì w!
á g Zt » ~
HÜŠ •
~ >Ëvߎžì Š  kŠZg—ÌÐ ñ~g}
G1Z ]|
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
~„¼  {'>¬ÐŠzgŠ6~
 {zì e σ]‹ÃyZ Â, ™„  kŠZg—{zgzZ$
}uzŠ LZ {z¤
Z ªX Ð BŠ {zÃTÆ [ Z NkZz1 N Yƒ 4ZŠ ( Ðzz ÅwqZ LZ )
ëžÏƒ]‹ÅkZ™NŠ[ Z N »pÑŠzgŠÃyZ ÌA
N Y ̃4ZŠ~¼
 Ðzz ÅwqZ
X åJ 7: VYŠzgŠ~>kZä
 žì Š
™fÆvZ%Ð >ËvßZ á gZ » ~
HÜŠ • ñ Y]|
 kŠZg—Ð'

rg
Ïn+Z ªVƒ`ZÐ 6gâ Yg ZŠ%ñƒ} vˉì (Z žZÆŠzgŠ6~
 g—gzZ
Yvr â Š™Ök0 Ægâ Yñƒ} vˉσkC

.o
Xì @
Ǘ´ãô×( Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô
ø fônû fôuø oF×Âø ý ]‚÷eø]ø ^÷Ûñô]•ø Ü÷ ×$ ‰øæø Ø( ‘ø h( …ø ^mø

at
ƒû]ô ‚ºÂô ^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^Ûøßønû eø Ùø^³Îø ‚õz³nû føÂö àô³eû èøÖø^³–ø³Êø àû³Âø
y
o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø oûßôÛûuø…û ]æø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùø^ÏøÊø o×# ³’ø³Êø غ³qö…ø Øø³ìø•ø
ida
^Ûøeô äø ×# Ö] ‚ôÛøuû^Êø l$ ‚ûÃø ÏøÊø kønû ×$ ‘ø]ƒø^ô Êø oû×( ’øÛö Öû] ^ãø m%]ø kø×ûrôÂø Ü×$ ‰øæø äô ³nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]
äö ×# Ö]‚øÛôvøÊø Ô ø ÖôƒF ‚øÃû eø †ö ìø! غqö…ø o×# ‘ø Ü$ $ö Ùø^Îø äü Âö •û ] Ü$ $ö o$ ×øÂø Ø( ‘øæø äü ³×ö³âû ]ø çø ³âö
eh

Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] äö Öø Ùø^ÏøÊø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fô$ßÖ] o×øÂø o×# ‘øæø
 kŠZg—û%q
~ Z•D â • Û! ñ c]| : gûrøiö Åö•û ]ö oû×( ’ø³Ûö³Öû] ^³ãø m%]ø
or

i úgzZ ñƒ4ZŠr
oû³³³Öô†û ³³³Ëô ³³Æû] Ü$ ³³ãö ×# ³³³Ö]ø" Q S7 Û p=
Z¸â •
 ™q
no

Ô ~Š™~¢ ;~i úzZ cÛ Š•


â• á g Zä~
 kŠZg—Å ¬™B‚Æ" XoûßôÛû uø…û ]æø
á ÅkZž 6™£Å :ó •
 oÆy•
Qì ƒ á VvZ ÂwÍ Z Âñ7i úÂZ

w.

 ™gzZq
äVrZ ñ M r ñ c]|Ô8
ZQ• ë!  â ¬™QÔ| 7ŠzgŠ6í
 kŠZg—gzZ ţŠ:ó •
á VvZ wÍZ
ww

 g—X 5ŠzgŠ6~
yZ ä ~
~ènZ {Zzg ) ÏñYÅwJ¬™ ~¾™ ¬™[ Z ~i ú} Z c Û Š•
â• á g ZtÐ r
™
I Å
X ( > ðW½h. Z °Z˜{èðûZzŠ ƒ ZŠ1Z ~zgz
¬™ pÑŠzgŠž• ë ~ ò zI)´X ì Š H™f ~ ] c
Zzg ]{ Ìy*t ( {Z
Ã)
G
5B-dÆkZ äY fXce *
vZ Z’Z Å ¬™žì HÜt ·Z6[ éE ƒ~íZgzZ~yxgŠÔ~wzZÆ
Xce* ÏZ b§ÏZgzZceãƒÐŠzgŠ6
ƒ»6 á Åà ¬
 kŠZg—QÔzz£Åy•
~
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
I 4ÓG
 ž•ë òö Z
¡
gzZ ŸŠzgŠ6~
 g—QÔ™ Z’ZB‚Æ£¬Â}™ ¬™ÐvZ ÂZ gG
 kŠZg—~‰
~ Ü zÆŠzgŠgzZ Ô™~íZƬ™Ô~ Ö
Æ Y ¬™ Ô~ wzZÆ ¬™ÃpÑŠzgŠ
Ð
JZ[ sÐyxgŠÆkZgzZ}¾gzZ Ƕ] Zú-Z[ |ÂÐzz ÅkZÔ™ H™fÃbc ö W‘ZÆ
X ( pÑŠzgŠbc) ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ nû %ô Òø ^Û÷nû ×ô Šûiø Üø ×$ ‰øæø äõ nû ×øÂø ä×Ö] o×$ ‘ø!ÇñY

pÑŠzgŠk0
Ôì k7 Æug IGÆ~  \ M ¿Ž

rg
:ì êŠ Z’Ã~
 \ M \¬vZ

.o
Üö ×( Šømö ‚õuø]ø àûÚô ^Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø

at
wÎgžì e ZzgÐ{ñk  Ù 1Z]|:Ýøø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø •$ …ö ]ø oûuôæ…ö o$ ×øÂø äö ×# ³Ö] •$ …ø Ÿ$ ]ô
C
y
:Zz 6í bzg ~÷\¬vZ  ÇÇxs6í ðÃZ  :ž cÛ ä~
â•  vZ
ida
G ;- Ê
Û
XE
§3 Z z Š ƒ ZŠ1Z { Zzg ) VzŠ } Š [ ZŽ » xsÆ kZ ~ž @Ç ñâ •
]Zú-Z ° öG
X ( .Z
eh

Ù ªÆg
b zg 5 Mžì YƒµtÐ" ouôæ…ö o$ ×øÂø äö ×# Ö] •$ …ø Ÿ$ ]ô " p ÖZ ~C u( ô= )
 \ M \¬vZ Âì @
bzg~Ô Z åLh8EÆ~ ™n²xsðÃZ  ì Sg µ ZÐÔZò ug I
or

¤ Ë ƒ79b§Ë] !
ZÔ $ Ù ªÔ Ã} Š [ ZŽ »xs~
tžìC ì êŠ N
 \ Mž @ ßÃug I
no

à Z e~ kŠZŸug I bzg 5 MiŠ Vzhz™VÅÑ~ yŠq


Zž Ç} 7'â ÂñY 1™tÃkZ
ƒ7(Z yŠ ðÃèYÔì CY à ïgzZ
Vƒ ¬: xsz > [6\ M äZ Vzhz™VÅÑÆ\ Mž @
w.

Ü zC
g Ñ» Ì~ VâŠx ¬gzZÔì Lg JÈ} @
‰ Ù Ì»VßZz ä™n²xs™ƒ¢q~ kŠZ£zg
Zì |›q
kZp ¤ Z * 
ƒ {0 Z ,i Z {z´X @
i~gJKZ »x?Z :Y m Ù
ƒ 7ÁÐ Vzg ZD
ww

bÑŠgzZ›q
Š 4
ƃ ]! Ö Z Y f~}g !
âZ pÔ• ZN Zg Å# Æ ÎâÅ] §
-;XБ
n kZì Ýq ] §~gJKZÃ~  Ym
Z¦™m{gzZ x?Z êG Y m Zžì "
U
ÐÜÑ
@  gzZì Lg à {Ðb zgÔ Zò »\ Mžì Yƒ7b§ËÈt»g
™n²xsðÃZ u
» ó ób zg á…g " ä ±g •
á ÒZ6¯ kZX ì êŠ wZ e b zg~ kZ nÆ äZߊ [ ZŽ \¬vZ Âì
Å\¬vZgzZ s§™Ý¬}uzŠzÂF
x ÓÅu 0
b zg Å\ M ~ ug IGžì HyÒt È
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
äZ ðÃZ Û Ç!
 Q ( ì kª + Œ ]! t gzZ ) Ôì Sg sz^~ {@xÆ ]“à °z à )
(J
bzg Å\ MÐyf ZÆ\¬vZ Âì ! ðAXF\ M„  Zg {Z'c Û {zgzZì @
=g fƸ• ™n²xs
|æ… •( … "Ã] ZZzzÂãqzgkZ'Ô•ïŠ[ ZŽ »xs~
 \ Mgz Zì CƒzáÌs§kZ
c
Xì Š Û ¨Ð "
â•
wZjZ z ] 5çÆ c i'ݬŽ • M
™vß„zÃ] !
kZžì @ ¬
™n²gT ¶Zg b

rg
Û ‚ÄcÅë›yZ \¬vZX Vƒn
X ñâ • g9
 o¼Ð
gzZ ~Š ¬ \ M Ôì &xs6\ M Ð »mÜZ ÌäZŽžìt x • m{ »g

.o
ukZ
Ûe
X • Dâ• isÜ6gî~uu
Á[ ZŽ »xsÆkZ™ƒzáÐ »gzZ bzgÉ 7Ð y!

at
 ÂñYï[ ZŽ »\ M sÜA : [ Z Nz̀Z ̼ »xsz > [ƽ/¤
ï¼ ƒ Zžìt§Zz
y X!äiö^Òø†eøæø äô ×# Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$Ö]^ãø m%]ø Ô 
ø nû ×øÂø Ýöø¡Š$ Ö] X Š
ida
o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ø zé†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
žì e Zzg Ð{ñk Ù 1Z]|:äü jöÇû×ô eû]ö ^n÷ ñô^Þø o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø æø äü jöÃû Ûô‰ø pû†ôfûÎø‚øßûÂô
C
eh

xs c ) ÇÇŠzgŠ6í k0 ÆG~÷òŠ M Ž ;c Û Š•


â• á gZ ä ~  vZ wÎg
ñY c Š ™ ðAXF( = {z  ÇÇÐgzŠ }Ž gzZ ÔÇV’Šp~ {z ( Ç}™n²
or

G
§3;XE

X ( yZÑZ™° öG Z {Zzg ) Ç
no

„z sÜà ~ \ M =g f Æ V¤• Û ž ˆƒ x¥,t Ð g u kZ ( ô= )


¢qV;z {zgzZ} Š ™ ðAXF Æug IGÃX\¬vZpÔÇÐgzŠ ðÃŽì ! ðAXF
( k0 ( xszŠzgŠ
w.

EE
Ù ì [ƒx¥ÌZž 6gz ZÔ• F
3"
ZC
Ãq  %øL © E  \ M Â,™n²xsz > [žƒ
ÃkZ ~
Ûe
X •D â •ÁÌ[ ZŽ
ww

\ M gzZ • D™n²xsz > [g ! Ù c


Vzg ZD Vzô: ZizgŽ } È {z • ‚lpÄ
»›ÃXÂñYï[ ZŽiŠ „q ZžìthX •D 0
Z »xsz > [Æ/~g ‚¤ 
[ ZŽ » ~
Xì ¹äBËXì {Š c zŠÅV˜zŠ „zcyZì ‚{ ¨f ðÃ
iЪ
g³³³³³³Ö 7• h]ç³³³³q …• ä³³³³³³³³³r³³³³Þ… à³³³³³Ó³³³³³Ú Ý¡³³³³³‰†³³³³³³³`e
ç³³³i‡] h]ç³³³q 1³³³Ó³³³³m ‹³³³³³³³³³³e]†³³³³³³Ú Ý¡³³³³‰ ‚³³³³‘ ä³³³³³³³³Ò
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Õ û …ô^³³eø æF ä́³³Öô!æø o( ³Ú( Ÿö û] o( ³fôß$³Ö] ‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³³Þø‚ô³³n$‰ø oF³³×³³Âø Ø( ³³‘ø Ü$ ³³ãö ×# ³³Ö]ø
oF³³•†û ³³iøæø g% ³³vô³iö^³³³³Úø •ø ‚ø³³Âø oF³³³•†û ³³³iøæø g% ³³³vô³³iö^³³³³Ûø³³Òø Üû³³×( ³³‰øæø

Z ¯zÆÅxszŠzgŠ
Z
Æm{ m{Ž Å kZ pÔ• … Y [p „ \¬vZ ÃVAV£Å pÑŠzgŠ

rg
X Vƒê0VŒÃyZ•_ƒx¥
:ì CY– ÅuÑÐpÑŠzgŠ

.o
a
žG-Í ‘
ê Ym Z ViklˆÆ\¬vZèYì CY– a ÅuÑÐ xszŠzgŠ

at
E
45Å
é5E 47z *
5E
4G
E ±=rZ G 45E
î*9g èEG
G Z ?{aZ z x™ ZÐ ƒ
 ~ yZgzZ • Å„ x?Z
y
5xszŠzgŠ6yZž Š Š ¬t ~}g !
c  •~
ÆyZ Z  —Z wÎg·
ida
ÁmÓZ m{c ~
x¥ ÂñYÅ ¬™ Åäsz Øgz e  \ M ªñY
 gzZ Ô• ` ZÆx™ÃgzZ e
ðÃZ Áz Øg Å\¬vZ Ì~  \ Mž Zƒ
eh

-žGÍ‘
\ MgzZxszŠzgŠ c ~
 *™Ñ îScx?Z ê Y m Z Ð\¬vZ {È
mÑ ËgzZ t‘ËÍ ¬™t Âì ‡â N ¬™ Å]YgŠ dZÐ dZ c ~

or

X Çnƒùg *6»x?Z
no

:ì ~g Z *]Å\¬vZÝZgŠxszŠzgŠ
Å< Û ÔxsZ +ŠgzZ ~g Z *]Å\¬vZÝZgŠ 'ŠzgŠ6~
 zy M Œ  *™Ñ
w.

vZ {zgzZì èZg6xsZ+ Š {ÈÑZz-ŠzgŠžì ?Š Å] !


kZtì ã ZŠgŠ
yZŠgŠÌ» kZì BÚt )g fÆ Xžì zz ¸ì }â yˆZ » \¬
ww

XìÍ ¬™ cyZgzZì
þ ?Š Å~g ZŠ ÃzB‚Æ\¬vZ -7
:ì »pÑŠzgŠ
Xì g ÖZ » ~g ZŠ ÃzB‚Æ ~
 wÎgÆ kZgzZ \¬vZ -7» pÑŠzgŠ
vZ {zžì @ kZ)g fƬ™ KZgzZ¿LZ ÑZz"7xszŠzgŠ
™g Ö Z »] !
Ù ªÔì g ZŠ ÃzgzZ {Zpí » ~
wÎgÆ\¬vZžìC  *™ÑgzZg ZŠ Ãz » \¬
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Å ÏÈ E ÅkZgzZ ~g ZŠ ÃzB‚Æ „ \¬vZ ÝZgŠ ~g ZŠ ÃzB‚Æ ~

Xì ?Š
 \ MÐzzÅpÑŠzgŠ
:•CY| (]˜ÂÅ~
Š q Z Ñ!
g  *™ÑÐzz ÅxszŠzgŠ
{gÃèž 6• CY| (] ÄÂÅ ~
G
ƒ7xszŠzgŠ » V ðG34$QÆ~
@  \ M 6~
 *™Ñžì [ ƒ"
UÐ

rg
c yZgzZ • Dƒzás§Å yZ Ð ¬Æ \¬vZ Ì~
 \ M Âì
Zž <g¨Zg fX • D™N ¬™

.o
 \ M¤
\ M ¿V#ž ñYƒx¥Ã~
yZ0  \ M Ðzz Å ~
{gz Z yÆ ~ ™N ¬™ c ~
 \ M gzZì @ 

at
™'Z'N ¬™ hZÐ hZ cVß Zz
7Ú ZÐ \¬vZ n LZgzZì Lg @
wŠÆ ~ y
 \ M Âìr[8eZ ¸gzZì ‡â c ~
 \ M A‡â
ida
kZ ÌzÂÅ ~ ÷ »„ZpígzZ›zgŠtÅkZ~
 \ MgzZ ǃZa/_
Ð ] Ò6~ \ MB‚Æ mÜ Z z yZZ ¿Ž Z åE
£ÅÏñY µ s§Å
eh

gzZ σe ÁzgŠtyŠÆ# Ö ªÅ ~ \ M 6kZ Âì k7pÑŠzgŠ


Œô^³ß$Ö] oF³³Öæû ]ø á$ ]ô ;žì cÛ ~p ÖZyZg Ö Z »|kZŠpä~
â•  *™Ñ
or

{Š c Ö ª—" : é÷çFבø o$ ×øÂø Üû âö †ö %øÒû]ø èô ÛønFÏô Öû] Ýôçû mø oû³Êô


 ~VÍß~#
iЃ
no

)ÇŠzgŠ6í{Š c
X ( ~èF  Ž ǃ¿{zd
iЃ Û Ðí
Œ
:ì CY| (  ÆpÑŠzgŠ
 *™Ñ:
݁ ~
w.

ì CY| (  kŠZg—›gzZ m» {È Ðzz ÅpÑŠzgŠ


B‚Æ ~
gzZ/Š* ™N ¬™ c T¿ŽèY
Y| (»›gzZ mÐ kZ » kZì @
ww

~ {0<Ñ›: AZzB‚Æ~
 *™ÑgzZì "
U
Ð ã̈Z ]¡
Xì [£
L j8ЊzgŠ‹ Ò
:•Dƒ‚t Ü Z èE
L j8Æ ~
èE  *™ÑgŠ ÏZ σ ›: AZzB‚Æ ~
 *™ÑgŠT
Xì @g~8
Y8 Ù èYσ‚! c
gÆ[8BC ;Ðt ÜZ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
:ì Cƒ‚q éE
5G  ÆpÑŠzgŠ
"OZE:
 \ M gŠÏZ Ïñ (›gŠTB‚Æ~
~  Æ pÑŠzgŠ
 \ M:
E 6gîm! Ù ªÅ ~
z ~C  \ M gzZ t Ü Z z ] !
á Zz Øg mï6Æ
_
i Zg » b #Å]yM z *Š ~ „ q éE
5G  \ M gzZ ÏA =ÂÅ q éE
"OZ E Å ~ 5G
"OZ
Xì V ©

rg
:ì ` ´»t ÎpÑŠzgŠ
 \ MB‚ÆmÜZ ¦ Ù ¬oèYÔì ` ´ »t Î ] ÒÅpÑŠzgŠ

.o
~ C
y {z ÂÇ} ™x ÈZ »xszŠzgŠÐ ]Ò¿Ž Z åE<XÅYŸ7pÑŠzgŠ6
ÆH !

at
X ¨Yƒ~'
Ðt Î
y :ì Cƒ‚ ¹FãZZzãqzgÐ]ÒÅpÑŠzgŠ
ida
ZtèY• Cƒ‚] ªFãZZ z ãqzgÐ ]ÒÅpÑŠzgŠ
»ndZq
™ ¬™ c ~
@ ƒzás§Å\¬vZ {È ~ kZèYì Ì™f
 \ M gzZ @
eh

Æ V¤• Û ~ kZgzZì Ì[8ÃkZgzZì ¬» \¬vZŽ {z ̬™gzZì


ŠzgŠÐ ] Ò™ƒzás§Å\¬vZ {È Ž n kZì Cƒ ÌðZ ð3E .6B
X ‚
or

Û »\¬vZgzZ]ª F
X ǃ‚m{ƒŒ ã ZZzã qzgÃkZ Çñ 7

no

Ü ÃgÅ ~
:σ‚‰ Ö ª:
 *™Ñ~#  ÆpÑŠzgŠ
 \ M ÐzYpÑŠzgŠž_ƒx¥ Â]!
gzZì CYƒ Za ›Ð ~ t
w.

ÏZ~# Ö ª{Èžì ãZz ÌtÐ ]ZŠ • á g ZÆ~


 *™ÑgzZì CY| (
Q
澘(Ð kZ Â( ~èF) " ïE Q !MüM!MÖN çQ,MÅR " σ›B‚ÆT ǃB‚Æ
‡ 8MR èE
ww

Ü ÃggzZ ö Å ~
‰  kŠZg—yŠÆ # Ö ªÃ¿Tž σ HÚgzZ
GE
gzZ}™ ¦~ kzŠÁZ ï 3O8EB‚Æ~
 \ M Ãë\¬vZX ñYƒ‚
Û ‚‰
X ( } M ) ñâ • Ü Ãg Å~
 \M

xszŠzgŠ
yÒà)Z »[Z Nz̀ZgzZ]â ÅZá ZzY6
ò ™i·*
)´äc •Z •0Æ[ Z Nz̀ZgzZ]â ÅZá ZzY6xszŠzgŠ
Ññ]|g
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
g— ;ž• ˜ ò •]|X Vƒ ꊙÜVŒ ÉР~ kZì HܼŽ Ð {)z ~
ò zI
Ë ƒ5ZŠ Z hÅyZ:gzZì Yƒg Ñ »yZ:ž• ] *
kZXì $ ˆZgŠkZ6# Ö ZÆ~  kŠZ
LZ ä:ó •
á ÿO E ŠzgŠ òŠ M {Š c
7vZ<YpX å Á{ z Lgy éhÒOÉZ¥g~u 0 iÐ {Š c
i ÌA6¯
Û ]*
XØŠ â • ˆZgzZ[ Z Nz̀ZVz%Ì6zZÆ5ZŠ Z hkZÐx™z¯
X • ñƒ ìG
E"% á Z s§Å]â ÅZ yZ A wÍZ ä ~
O 6pÑŠzgŠŽ ì H{g • ò zI) äÕO‘

rg
;•˜ {zçO
:~[ Z NÆpÑŠzgŠ ãU

.o
ƒ!
Šp » ~
 kŠZg—gzZ 'ŠzgŠ »V¤• Û Æ kZ 'ŠzgŠ6{È » :ó •
á ÿO E
7vZ

at
{À 0ÃwqZÆ yZgzZ Ô* O± »Vƒ æÅVß Zz "7ŠzgŠgzZ 'ŠzgŠ6kZ
ƒ {g é¨E
y
]n »ŠzgŠ ŠpgzZ Ô * ƒ— » ] YgŠÆ yZgz Z bŠ ¯
gzZ *
ƒ s ç » Vƒk
ida
[Z N'Z'Åo Z- q Æ kZgzZ Ôc áZz "7ŠzgŠ *
Z ~ wqZ)* ™Ô
zi Z F~(¹ »wqZÆkZgzZXƒ' Z'Æh N u QŽ {z Ìo Z-gzZ Ô*
Y–
eh

}g ‚Æ ]y M z *ŠÆkZ} Š ¯ ŠzgŠÃVƒ ¬™ ~g ‚ KZ ¿ŽgzZX éE5ÒG


&N~
*™Ñ Ô*] •Ð ] ZçÐzz ÅkZgzZ ÔbŠ SÃVƒ ægzZ e
0 ñÅVñ»
or

gzZ * Zz »®
ƒZ  ËÅ ~
 \ MgzZ à á ckZyŠÆ#
{ ZÍ@• Ö ª» ~

no

gzZX *
ƒÝq »ðZÐ WZg *ÅkZgzZX *
ƒwi *
»Øg ÅkZgzZ Ÿg ÅvZ
Æ w qZ (‰Ü zÆ õE
/ÍG ƒ4ZŠ~t‚Æ l²yŠÆ #
&NÆwqZgzZ * Ö ª
w.

ðZÐ k\ ÅyŠÆ # Ö ªgzZ * øjgzZ D »} ÷


ƒ‚ » ~¢q6W
E
-O;XE
9
Ô*
Yg *Ъ L &NgzZ *
œ6o ZÜÿF ƒ‚ »àÜÐv M Åê gzZÔ* ƒ‚
ww

ŠzgŠ gzZ *
ƒ x £ ì‡Æ ‘œcg ZŠ *
gzZ X N » Và ~g ‚¹~ ¼
 gzZ
]Š „gzZ Ôì Cƒ•
'~ wâ Ðzz ÅkZgzZì ]g ÓgzZì > 2ipÑ
 i c ÖWgzZì [8{Š c
“ q
iÐ ƒ Š 4ÆvZ ~ wqZgzZ „ì Â
™gzŠ Ã ï
G lˆí[ òZÐ )g fÆ kZgzZ Ôì @ GG4hIš!è;gzZLgz Zì
{Š c Ö ªÑZz"7ŠzgŠžtgzZ• D Y
 kŠZg—yŠÆ#
 Æ~
iÐ ƒ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
EGE
4$
ÆkZgzZ ÑZz"7ŠzgŠŠpЕ
Dƒ ü©3 D7gzZd 'ÅkZgzZ ǃd
Œ Û
EGE
4$
ÆkZgzZvZgzZÔñYH[ Z NÁ‰Z »pÑŠzgŠÃTì @
ƒ ü©3 Ì{zgzZ•
z ì6V7ŠgzZì gâ—" {zgzZì @
ƒÝq[½~ {Çg !
Å~ wÎg
VÍßgzZì @
™u 0
Ð8igzZÐ t ÎÃVߊgzZXì=g f »äƒÝq„
»]g c  kŠZg—~[ ZpgzZì=g f » äƒ Za ›~ VߊÆ
iÅ ~

rg
Ð ~ wqZ +F '
aZgzZì Ð ~ wqZ• ¹ pÑ ŠzgŠ Ôì=g f
!
{z´ÆkZgzZ 1C ì ¿ÑZz ¶Š œ{Š c  Ð ~VâzŠ *Šz +ŠgzZì

.o
iЃ
wqZŽg Zf(ZX • áZz ä™ Za Ég~ kZ cg ZfŽ [ Z NÐ ¹

at
™Ýq]ZxÆwqZæLJ%{ fgzZƒøw6ä™ ¦ÆVzífÆ
XƒLe *
Ã]c y
Zzg Å}pyZQˆÆ ä™™f y*à )Zt ~ qzÑÆ[ ! ä~ ò zI) ÕäO‘
ida
;ž•˜ˆ õÁG 5E
" ™™fÃ]c
ZzgyZÔH™fÐ,
ŠzgŠ ÔŠzgŠ » :ó •
á ÿO E
7vZžì ?Š èEGO&6ÄZÑÅ]Š „kZ ~ g
4E Š q Z yZ "
eh

Ôì @ƒ†ŸZ ~ V>mZ gzZ ì @ kŠ ª) µGZ 6áZz "7


ƒ (k
]ZŠ éhO ÅZ±ƒ Yƒ ÌA :X • Dƒ— ] YgŠ Ôì @
ƒ {g é¨E 
O± » Vƒk
or

»w”Æ] Z çOl!ìaz {zžn kZÔ™ H]ÒÅŠzgŠ6] ZŠ é›iOÅZyngzZ


no

Ù n}¾gzZ »«™Ð ]Z çO¸!ì=g fgzZ »Vƒ «+ 4ì=g fgzZ


E
kZC
Ðs§Ål]çÛFŠÖ]æ àn•…Ÿ] …^³fùq•ŠzgŠ kŠñ 7ÂŽ ~!$
Æ ŠzgŠ
w.

X {)z {)zó Ð
ó s§Åx Z™À5n ZìŠzgŠgzZ
IG4ÓG
;ž•D™Üw¸t» òö Z(gzZq
g ¡
Z
ww

‹ Z f kZì Yƒ ÑZz œ{Š c  Ë {Š c


i¿̈ÃgzZì Yƒ ÑZz ® iaz ̈Ã "
¬ŠzgŠ º •Û ÆkZgzZ• ¬ŠzgŠ:ó •á ÿO E
7vZ6T~¨ £ÆŠzgŠ6kŠZ
tXì cÛ mºB‚Æ"
â• ŒÛ KZ~]y
M z *ŠÃkZ ä:ó •
á ÿO E
7vZgzZÔ•
á z ð»x Z™Y 1zZt X 7N
x»x • v~Tì ]g ˆ+ZgzZìgâ Z (¹

X ( g U)DZvZzÔì [g*¬yÒ»kZž 6Ôì ¬™+F  ~wqZ ªƒ¬™Š Z%ÐkZh


aZЃ •á 1C
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
òÐ „ZeKZÐ kZ™ ;g ) 6pÑŠzgŠnƒJ
V˜ :ì ;g w©
»Z¾ÔÏN M', yZ ~¾ÐN Yƒ}_s ™wqZ}¾gzZ Çñ M
~ yŠ u éE4hI4XŠ +F
5G Ö ªÏƒÝq Ÿg Å :ó •
JÆ# á \¬vZ ¨Yƒg ðO3E
!
è ci Z fp â ) "ǃ‚ðZ
51mÔpÑŠzgŠb
X ( 55@

:]Üm{ÆpÑŠzgŠ

rg
wÎg LZ ä \¬vZì [Y H™fž 6ž• ˜ ò ã ˆgà·*
u 0 Ññ]|

.o
 vZ wÎgŠpgzZ c
~ Š¬~ i Z0 Š¬ÃVzÈ ë » -xszŠzgŠ6~
Z} g \ gzZ Wí!} (gzZ c 
Û yÒ bcgzZ ]»'{zÆkZÐ s§Å„ \¬vZ~ V- ZcZä

at
zgqÃ+ø*
Ž ñâ •
ÆxszŠzgŠ ä ~ gŠÆxñ Z™/ôQX •`ƒx¥Ð g
 vZ wÎg6ä™Äc Š q Z .‚
y G
Û ½Ì]Üm{
ida
RÅŸkZˆÆÎ yY~g7 Åg u ïE uÅykZ LZX ñâ •
L 3µJ
!Ðnû Êô çj$Ö] o% Öôæø äö ×Ö]æ •„g YÅ `gŠ~sfÆ™ ¦] c Zzg
p‚ôâû ]ö Ÿø]ø Ùø^ÏøÊø éø†ø rûÂö àöôeû göÃû Òø oûßônø Ïô Öø Ùøô^Îø oF×nû Öø oûeô]ø àôeû àô³ÛF³uû†$ ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
eh

oÖô ^âø ‚ôâû ^Êø oF×eø kö×ûÏöÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àøÚô ^³ãø jöÃû ³Ûô³‰ø è÷mø‚û³âø Ô
ø Öø
or

Ìønû Òø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ^ßø×ûÏöÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³ßø³Öûªø³‰ø Ùø^³Ïø³Êø
]çû Ööçû Îö Ùø^Îø Ôø nû ×øÂø Üö ×( ŠøÞö Ìønû Òø ^ßøÛø×$ Âø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ^ôÊø kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø éöçF×’$ Ö]
no

oF×Âø æø Üønû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô!
w.

ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø ³eû]ô Ùô! oF³×³Âø æø Üø ³nû âô ]†ø ³eû]ô oF³×³Âø ø kø³Òû…ø ^³eø ^³Ûø³Òø
V‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
ww

~÷ž • D™yÒ Ôì e Zzg Ð ñöG Ð5Å! Z 0 Ý°Z†¹ @ g;Z Yg•


í ä V,Z ( • Ð ~ yZçg ïG " [ ôZŽ ) ðƒÐ {ñ çE
L šG3E ?’0 ª] ‡5
~Ž ( Vƒ ‹ g
u · •q Z "~ c
Z ª)Vz™7jm{q ÛÐ
â•
Cä V,ZX £Šgz¢j{z=Hn²~Ôì ”Ð ~
ž c  vZ wÎg ä
Ãë Ât ä \¬vZž Hn²ñƒ D™wZÎÐ ~
 vZwÎg ä VÍßë
\ M Ð s§Å\¬vZ ª) ,™ 5 b§¾xs6~ ŠC
 \ M ëž c
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
äô ³×# Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$³Ö]^³³ãø m%]ø Ô Š CÃëä~
ø nû ×ø³Âø Ýö¡³Š$ Ö]"~¾ëžì c 
£Š CÌt…~  \ M [Z ( ,™ 5xs6  \ M™È " Xäiö^Òø†ø eø æø
~
;z™ ¹V-c â• Û ä~  \ M Ô,™ 5ù ( ŠzgŠ ) > [6  \ M ëž
~
oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû ]ô Ùô!

rg
vZ} Z V ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô! oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø ø køÒû…ø ^eø ^Ûø³Òø
Û Øgz e

.o
ž‰6Vß Zz yÆ·]|gzZ·]| â • ÁgzZ li Zâm{ KZ
Û Øgz e
6Vß Zz yÆ •Z'Z ]|gzZ6•Z'Z ]|ðâ• ÁgzZ li Zâä

at
Û wi *
â• z ÑgzZg Zz Zw » ö*z£ ÂG
Q'm{ vZ} ZXì ÑZz Ïg )
y Û wi *
]|N â • Q'ä ‰ Ô6Vß Zz äZ yÆ·]|gzZ·]|
ida
ÑgzZg Zz Zw »ö*z£ ÂG Ô6Vß Zz äZ yÆ•Z'Z]|gzZ6•Z'
Z

X ( ›z~g ‡Z {Zzg ) "ì ÑZzÏg )z
eh

ut à b! Z 0Z Ý°Z†ä ñ{ ç?E0 ª]| ( ô= )ÆžTgzZ b§Tg
Bj·•÷gzZxHÃpÑŠzgŠ kZgzZÃg ZÐ kZ ð‹B‚
ukZ {zžì YYH{i Z0
or

à ñ b! Z 0Z Ý°Z†g
ut ä {ñ çE
?’0 ªžì Ìt ~ e
Zzg Åg ò dgzZ Ô¸
u ÏZ Å ~
no

X ¶ÑXÅkZ~ wŠÆyZžì @ Z ÌÐ kZ ¶ð‹ ñƒ D™s Zî »vZš


1C
ƒ { i Z0 
vZ wÎg wZÎt ~}g ! Æi§ÆŠzgŠ ª > [žìgÃèÌt ~ e Zzg Å • ò Åg uÏZ
w.

E M
-L4‡ÉZ öÐM‘Ç ðQÒ‰}MG
$NóîG J
é&Mö…E
£( R G 0M½M&L ÕäM$MË îMÏŠÉZ ì‡S X ðƒ wi *
 Mt Å[ Z x
e Z >gÎZ Š H‰ Ü z kZÐ ~ 
G
Ð,~}g ! ÆkZì Š c Š¬Ž »xsz > [~ e -QÍLhQ $ðQ.NÐ…]MË îLG
 M kZ o éS)G
M
0QÒM‘MZ ðQÒ‰uMZ ðQE
3N!MK èE#Q åE
MG LɇZ
ww

Xì [Y–¬
¬ŽÃë »-> [6~
 \ M ä \¬vZž~[ ZŽÆwZÎkZ ä~
 vZwÎg
~gukZ] ÜŽÆ> [ ?,™ 5> [6~ Š
 \ M ë b§¾gzZìi§H »kZì c
Û S~V(u~uzŠÏ¹Ì{z´ÆkZgzZ
!îÖ]ýý‚Û$ vøÚö oF×Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø ªñâ •
{zž, ™ ¬+ ZgzZ iZÐvZ ëžìti§ » -> [}g ø 6~
 \ Mž Zƒx¥Ð yZ
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f

¦Ù Ô•tâ ·gzZ Íz ` ZèaŠpëžn kZt X ñâ •
C Û wi *
Q'gzZÇ > [6~
 \M
&
\¬vZ n kZX Ù7¼~ {Çg !  x HÑÆvZgzZ WZ èE
Å~ L jBLZž• 7ëÑkZ
 \ M ªÔÇ•
z p=Å ~  \ M {zž• D™ iZgzZ ¬+Z~g—Æ
'gzZ > [6~
Z%z] YgŠÆq=gzZ~g Ñ™g \ ÔÄPgzØgÔe
†ŸZ~A Áz li Zâ6~
 \ M Ô*ƒ
 \ M 2Ô} i ZâÐ VÆ'm{KZÃ~
nç¸ ÌB‚ÆVßZzyÆ~ Û
 \ MgzZ ñâ •

rg
Û
X ñâ •

'
:ÕÅ`â "• "ˆÆ"éçFב"Y ¬+Z

.o
at
~(~x|ÆkZžì [Y c
CgzZì [YHx¯]gz¢g”¬ ~}g !
Æ> [
gzZíY «Z Ôí{Š Zg Z ÔA
Z% «g ÔÄ[z ›ÔÄPg z Øg ÔY zz bæ Ô*ƒz p=Xì Ýz
È »äƒ ó ó• y
ida
'" 6{ÈËÐs§Å\¬vZgzZXì ~z qx|» > [ă
 íñ¬™
z†ŸZ'Z'~kZgz Zx ZzŠÆkZgz Z »ÚzígzZe
vZ » ¹F Áz li Zâg7½c kZžì @
ƒ¸
: ~zqx|Wz » ó ó> [" ÃTì 7x * 'wq¾XìêÐ s§Å\¬
»q +Z Ë•
eh

 \ MˆÆä™ ¬+Z Å > [c ~


Æ~  vZ wÎg~g—Æ\¬vZÐ p ÒkZXƒ
or

¬™~g—Æ\¬vZèa pÔSg7¹!
]gz¢ ðÃÅä™ iZgzZ ¬™ ÅØg c
'W Zz

Å{ÈÐ kZ ÔñY Ånzcz n²g !
g !
~ ]Zg „z p ÖZ Zžì ?¸6µñÆwZÎgzZ
no

pÑŠzgŠ kZ n kZXì ƒ ƒg ÖZ »Ô¾œgzZ Y Zh


 o¸ c §gzZ b‚gzZì @ ”
'ˆÆ¬+Z Å > [Ð \¬vZ c w M Å ~
ˆÅÌiZ Å•  \ Mgz Z ~ vZ wÎg~
w.

9O
HwZÎÌ» ê F
Š 'gzZ > [ ( ÏVƒ `gŠ d
ˆÆ • Zzg ~uzŠ ‰gzZì
kŽ ) ~ ] c
ww

:È» "Ù•"Â~pÑŠzgŠ
H ó óVßZz äZ y " ÀF» kZ ä ë Ôì c
M iŠ g e  » "Ù•"~ pÑŠzgŠ kZ
yZŽ ì @ Û ™m{gzZ y!
uz y M Œ
Y ¹ÃVÍßyZ w M Å¿Ë~ ]ÑEZÆ g i ! ²Xì
Ü Ãg c
z ]ogzZ ‰ Ôa ~ç‰Ôƒ »¸ggzZ ©mt {pÔVƒ n
g màSB‚Æ VÍß
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Ðp ÒƹÑn kZÔ•z èEG5gB&zZ ¶‚m{ÆuÆkZž‰Ô»®
4E  ¤Zzq nZgzZÔ›
`gŠ g ò °‚q1Z]|Åy*ÏZ6•„ŒZpX •M
uŽ Å~ ƒpVâzŠÆw M VŒ
ƒ x¥Ð yZ • p ÖZ Ž Æ pÑŠzgŠ ~ kZ ì „g Y Å
ä Z y " Ð"Ù•" VŒ žì @
wÎgÃyZ b§TgzZÔŠ ÑzZz±Å ~  \ M ª•Š Z%„ ó á
 \ Mgz Z] Z0• Zzi Z Å ~ ó Zz
]Z|}uzŠŽ )ì ÝqsÑm{ »•
Ñ~Ï0
 z "
igzZáb ŒÛ àSB‚Æ~
 vZ

rg
Z »yZ Ìtb§ÏZ ( VƒaZÐyZ~zgŠ {zp¤
vZwÎgžì sÑmºq Zì 7ÝqÃ
Ù ÐkZgzZXì @
Y5xszŠzgŠ Ì6yZB‚Æ~

.o
Ž {)z] Z0• Zzi Zž @M 7xi Ñt ¦
C 
wqZáZz yZZgzZ yZZg Z滽ZvZÃÔVƒaZÐ ƒ  ~#Ö ZÔ• t Z]Æ"Ù•"Â

at
XÜû Òö^Ïøiû]ø äô ×# Ö]‚øßûÂô ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô Xì ò ¾yZÄìY»Tì6] Ý ãZZgzZ
[8ËLZB4ðÃZ
Åvg ) y
 Ì~ *Š kZ ~g øž’ e 'V- Ç!
ÃkZ
ida
¯ÅmCZ fê ZgzZvg ) è ÆkZ Âì @
{zŠpÃ7 Ö }
™7]¸ÎgzZj[ ¨%m{ ðÃ~# 
áZzyÆyZB÷vg )
yZjtžì Cƒ Ùpt Å4kZgzZ • Dƒá Zz äZ yÆyZ6
eh

vZ wÎg ÌpÑŠzgŠXì Ÿ»~¡t ÝZgŠ »›zmB÷ËÔ,™wEZ ÌwÈz I Z ª


ª³m{Æ~
 \ MB‚Æ~
 \ M ~kZÔì ] ¸ÎgzZjq Ö }
Z~ # Å ~

or

»ug I»Æ ~ \ M Ð kZgzZ Ôì Ÿ» »›Å ~ \ Mµš *ÑÌÃwÈz IZ


™q
no

EE
™c ò¯Åq ð{©!gzZ ½Z6Š ã
lp ðà * ÅkZXì ] ! ƒ lp{Š c
Z Ì*
~¡q i¹
 \ M зw M ~ pÑŠzgŠžì ¸ e Zgq
~ Š 4
Æb¬ kZ wq¾Xì 7]!
Å ¹zf
w.

Æ •Z' Z ]|Ð •Z'Z Á M b§ÏZgzZ Ôì Š Z%e


¨fgzZ ] Z0 • Zzi Z ªáZz äZ yÆ
c
äô ³×# Ö] èöÛø³uû…ø ì Š Û Æ™¥#Ã{0zziÅx?Zm•'Z]|~ˆy M Œ
â• Û Ôá ZzäZ y
ww

 M kZÃX•„z•'ZÁ Mµš !‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø äü Þ$žô kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø Xäiö^³Òø†ø ³eøæø
ÏZI Z~e
Xì Š c Û
â•

MzwÍ Z »pÑŠzgŠ
ø Þ$]ô ý Ü$ ãö ×#Ö]øy
:º‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
H »6ˆzqVñ*
Š u 0 gzZug IzŠÆ\¬vZÆ™qzÑÐ Ü$ ãö ×# Ö]ø ÃpÑŠzgŠ
HÜÐx[Zg;ZY‰Xì
gz ZXì x £ì‡ÆöY • Zx ÓÆ\¬vZ Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø žì Š
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
ò Z0Z •X ñYÅ ¬™=g fÆöY • Zx Óž 6ì (Z *
" Ý^`ÊŸ] ð¡³q "ä² ™ ¬™=g fÆkZ
žNЊÉ
Å ê‡ R ptžì c
Cä V,Zì h Þ ‡c DIZŽ ì Åc: H Ã%~(6kZ~
Š.
Å} úŠkZQì H"
wZ ¸ZÆx[ZP~G@ Ð ¹,ÃkZgzZ•DƒZaЊF
U
q•g ZŠs MÆw) zw°‹ Ìx ÓÅkZx *
ug IzŠtÆ\¬vZˆzqgzZX •KÜÌ
Xƒg ZzZwgzZ •»ö*z£Åq Ù {z6¯ÅXVƒ] ѾzÍõ{z}g ‚~] Z f ÅTì {z
ZC

rg
5QBL&E
» ºåG ‡åƒ5Q.L9MëM E
G &‡S 6¯ kZXƒÝq w¾zg$ ºz Ñgz Z ]zƒ z w° CZ f ÃTì {zˆgzZ
ðc
á gzZw¾zw) ‹ Ì x ÓÂvZ} Zžƒt È
±n kZì ì Y»w°È•

.o
> [6
·Á MgzZ·*
Û Xì ¬+ZЄ•Å-•
\¬vZ6Vß ZzyÆyZgzZx?ZZ•Z'Z]|~ˆy M Œ '
gzZ

at
Åi q Ð ZgzZ ¤SÏZ ÅVñ* VâzŠ yZÆvZ ÌV;zì ŠH™f V˜ »•
'z Øg m{ Å
y c
äô ³³×# ³Ö] èöÛø³uû…ø ì Š Û ã !
â• iÅV¤• Û ~Šƒ>gÎXì Š
c
¯x¯Ø{b§ÏZÇ! Ã4ZÐzz
ida
!‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø äü $Þžô kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø äü iö^Òø†ø eøæø
~(Z LZx !Z »kZ6XZ‚nû rôÚ$ XZ‚nû Ûôuø Ô
g0 ø $Þ]ô gzZi ¸ M »pÑŠzgŠÐ Ü$ ãö ×# ÖRnºZ
eh

Xì @
Y| ( ¾T »pÑŠzgŠÐä™p Ò»e skZ ÅVÞVâzŠyZgzZì ‚ ge s
oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
or

‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû ]ô Ùô!
no

sg ç) ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô! oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø ø køÒû…ø ^eø ^Ûø³Òø
•Z
X ( Q¢Ôg
w.

:\PÆpÑŠzgŠw®Ð~
 kŠZg—
ww

·* •Z •ÃyZ • w®{Š c


Ññ]|g i¹ \ÆpÑŠzgŠÐ ~
 kŠZg—
Æg "ZÃP Ð ~ yZ VŒ ì cÛ Ü~ pÑŠzgŠ èbc[  KZB‚Æ,ä c
â• ò ™i
X VƒêŠ™ÜB‚
V^÷Ûnû ×ô Š÷iø Üû ×( ‰øæø ä́Öô! oF×Âø æø o( Ú( Ÿö û] o( fôß$Ö] ‚õÛ$ vø³Úö oF³×³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø '
gzZ6w M Å ~  \ M gzZ 6öO&Q Ñ ~  · ( * ¦) ŸŠzgŠ ;vZ } Z
X ( #^ZwÁZ ) Ÿxs[p
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
hø†$ ÏøÛöÖû] ‚øÃø ÏûÛøÖû] äö ÖûˆôÞû]øæ$ ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø '
Û wi *
â• ŠzgŠ6~  ·w MgzZ ~  ·( * ¦)vZ} Z V Õ‚ø³ßû³³Âô
G
) ƒ[ çO«!q
zg Z ) Š 4 }¾Ž à6ä1,ZÃ~  \ M gzZ
X ( ãZd
^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ôø jøÛøuû…ø æø Ô ø iô çFבø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø '

rg
m{KZ ;vZ} Z : ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô ø $Þ]ô Üø nû âô ]†ø ³eû]ô o³×ø³Âø ^³ãø jø×û³Ãø ³qø
Û wi *
Øg mºKZ gzZ tÁÔ/i Zâ

.o
 · ( *
gzZ ~ ¦) â •
•Z' Û wi *
Z ( ]| )N â • ä ‰6Vß Zz yÆ ~
 \M

at
Ú CZ f ~¾ðc Ù Â6x?Zm
ºzÑgzZì ëÑÆö*z£C
y X ( £Z )ì
ida
Voù³³³³³Úô Ÿö û] o( ³³³³³fô$ß³³³³Ö] o³³³³³×ø³³³³Âø äö ³³³³³³³³×# ³³³³Ö] o³³³³³³×# ³³³³³‘øæø '
Û wi *
X ( ð̈) 6Åz m vZ -ò Q Ñ N â • ŠzgŠ \¬vZ gzZ
eh

:xszŠzgŠ¿
or

VÜû ×( ‰øæø Õû…ô^³eøæø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF³×³Âø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö oF³×³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
· ( * ¦) gzZ ÅzmvZ - · ( * ¦)â • Û wi * ŠzgŠ : vZ } Z
no

' gzZ 6 w M Å Åz m vZ -
X Ÿ xs z •
'gzZì ̬™ ÅVìÁgzZ VØi Zâm{Ð \¬vZ~xszŠzgŠ kZ
gzZ ̬™ Å•
w.

Æg "Z xszŠzgŠt gzZì ¬™ Ìc w M Æ ~


 \ M gzZì ̬™ Åäsªxs~ kZ
ww

XìtxszŠzgŠ¿{Š c iÌÐkZXì ì Y¹ŠŽ z!


VÜû ³³³³×( ³³³³‰øæ$ ‚õ³³³³Û$ ³³³³vø³³³³Úö oF³³³³³×³³³³Âø Ø( ³³³³³‘ø Ü$ ³³³³³ãö ×# ³³³³³Ö]ø
Û wi *xs z ŠzgŠ 6Åz m vZ -· ( *
Xâ• ¦) vZ } Z

:xszŠzgŠ+F
¿
Ù Âñ M ug Ix *
ƒÂ-7xszŠzgŠ sîû%C
n kZì @  *™Ñ ÌZ
»~ 
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
Xì Š c Š™m ?t]y‚ M »pÑŠzgŠ
:ëܳ³×$ ³³‰øæø ä́³³³³³Öô• oF³³³×³³Âø æø äô ³³³³³nû ×ø³³³Âø äö ³³³³³³×# ³³³Ö] o³³³³×$ ³³³‘ø
Û wi *
X ñâ • xszŠzgŠ6  \ MgzZ6
w M Å~  \ M \¬vZ
~
;ì @ Y–gzZ J 7V- ¿ÐkZ c
: ܳ³³×$ ³³³‰øæø äô ³³³³³³³³nû ×ø³³³³Âø äö ³³³³³³³³×# ³³³³Ö] o³³³³³³×$ ³³³³‘ø

rg
6~ Û w i *xs z Š zgŠ \ ¬ v Z
 \ M ñâ•
zŠzgŠ‹ÜiZŠp {z´ÆxszŠzgŠ!®6
 *™Ñ

.o
~

at
'''p•M YGm?Ìxs
y
\ÆpÑŠzgŠÐ ¹ b§ÏZgzZ • ‰ G ÜVŒ ¿gz Z] ÜŽÆxszŠzgŠ
ida
 \ M sÜ6~
Æ~  *™Ñ {zž7~È0 Ö Zp•w®Ð~
tc0#  *™Ñ
6] ÜÆ ¬™gzZì ¬™Ð \¬vZ xszŠzgŠèYÇxszŠzgŠ=g fÆ „ ]Üñƒ ñ C
eh

Ôxñ Z™/ô] Z|s sZ}g ø n kZ C™ Zƒ 7~È0


ÌgzZÐ @g ¬ z Y fƈ gzZ É@
X •w®] Ü
or

á Å~
:gzZVƒuѺÖZ~yZ:gzZVƒ: °oÆy•  *™ÑŽ Vƒ, Z] Ü%Z
no

ñ0
]Ü,Z~ {)z ` @ á »uÑ~XVƒp ÖZ,Z
ŠzgŠ‰V1‰ ÅŠzgŠž 6ƒ<•
™g Zû {Zg ÅuÑc kÜZx ZúŽ Ô• D Y
 oc V9Á‰} g øgzZ• M
yZžì ¸ƒ
w.

Ðñ/ôÆ ~
 \ M c
Ð~ *™ÑŠpŽ CxszŠzgŠ6~
 *™Ñ=g fÆ ] Ü
ªZz xsz ŠzgŠ Zg øž @
ZÃpÆ ] ÜyZƒ -7xsz ŠzgŠ Ð ] ÜX%Z X • w®
ww

9ñOÆŠzgŠ‹zˆxszŠzgŠ Zg øgzZ ñY0¬™ +4gzZ hZ ÏhZgzZxszŠzgŠ~Vs


Ûe
ñâ •Á=ÂÅ -xsz ŠzgŠ ~ Vs 9Ã
 ë \¬vZ X ñY 0 ¬™ z ™f ~ Vs
X (} M )

:[ZŠ Mzb)ÆpÑŠzgŠ
J
ÃyZ Vƒ ꊙÜÐ pÑŠzgŠ ÿL & cb)gzZ [ ZŠ M P Æ pÑŠzgŠ ~y
M [ Z
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
X # 7

:[ZŠ M
" å " sÜ‘ Zg7 ÅzmvZ -ª‘ Ìxsz > [‘ ug IÌZ Z
c  '
X} ™: rZ6ó ó í

rg
ŠzgŠ Z
 ªÇg s ™} À z y$  oÃá Zz "7pÑŠzgŠ
žì ƒ '
Xì [Š ZtckZ ÂñYJ 7nzg•ÃpÑ

.o
aZgz ZïbŠ J (" ^³³³³³Þ‚³³³³nù ‰" ¬Ðug IÌZÆ ~
 \M '

at
Ù !
X ( ì [Š Z cpÑŠzgŠC gzZ `g {Ði ú)Xì

y :b)
ida
Û -7pÑŠzgŠg !
Xì n• Z~½/
q '
Ù žìt<
C Ø è» ~
ò z DÂñYH™f u 0
x * \ Mg !
»~ Z¤
F~>q Z
eh

'
Z )žìt î•E
q  Zz -7ŠzgŠ6áZzG
!?1Ôì Z gzZáZz ä™™f~g !
or

Xì ïQì Z  Zz-7
g !
Z ( ~>
q
IG
Xì {z(-7pÑŠzgŠ~y»g Z}uzŠÆí M 壇gS
$ ~i ú '
no

àømû„ô$Ö] ^ãø m%]ø ^³mø "ñ7e Mt¿ c } z M ug Ix * »~ g—~[Z  '


IE E8
ä×Ö] o׳‘"Æy! š ~wŠ LZ " ^÷Ûnû ×ô Šûiø çû Ûö×( ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø]çû ³ßö³Úø !
i øL 45 E
w.

X ( g UgŠ )áÈ " Ü׉æ än×Â


ww

Xìgâdó gLâçz! gzZì ^ pÑŠzgŠçz"


Y-7 '
-
žG Í ‘
Ôñ 7: pÑŠzgŠ i4Z6gzZ ËÆx äÕh‡ ÅZ ê À5‹ Z|ÔY m Z‹ Z|S '
1`Ò 7çm äÓ×e ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö^ø³mž: V- }Ô7B p é›SE 3G
"% Z
X 1C ( g UgŠ )X ‚ç Û$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
™i Zz M—gzZ bŠ•
Xì 6* wÃY ¡ Ü z _7pÑŠzgŠžì ~g UgŠ
Z‰ '
ò ™i·*
X c •Z •]| "pÑŠzgŠbc"[¶ Š c,h
Ññg '× 1C
¬™ƒ! b)zbcÆvZ™f
7 ¹™|0
7 ÕäOF
™ ÕäOF !
Iˆ ÆVzi úžì ÌgŽ(‰ž Zƒx¥Ð kZ
Þ ‡•_7pÑŠzgŠ
Xì uF
.

Ǘ´ãô ×( Òö Ðô ×û íøÖû ] †ô nû ìø Ôø fô nû fô uø oF × Âø ]‚÷ eø ]ø ^÷ Û ñô]•ø Ü÷×$ ‰ø æø Ø( ‘ø h( …ø ^ mø

rg
.o
y at
ida
eh
or
no
w.
ww
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f

[!
x ©ZÆyZgzZx lZÆ™f

KñgzZ x ¬ ÅkZgzZ™fÆ à ¬vZ X õJ/G
4E
CG| 7Ãx ©ZÆ yZgzZ x lZÆ™f~ [ !
kZ
X •t 9Kñ

rg
™Š c
i~T *
ƒ:RÅy! Ãà ¬vZÐwìgzZwŠsÜ '

.o
™Š c
X * Ãà ¬vZÐVâzŠy!
igzZwŠ '

at
ƒ: y·Š »wŠs§Å ãçÆyZpVƒ6
y!
i ™fp ÖZª*
™™fÐy!
isÜ '
n«ˆÆkZgzZƒÐ VâzŠy!
igzZ wŠžì ÑZzn~uzŠ™f +4Ð ~VÐyZ
y isÜžìtzgŠ ㊠ZgzZƒÐwŠsÜž
ida
X ÇñY MÐ M yÒ×ï ZvZY ¶
ZƒÐy!

x lZÅ ã!
izã—™f
eh

ìžñY H™f b§kZ× M× M Ç!


Ð y! Z• 9zŠ Å™f ã !
ižt q iz ã —
~˜™fÃkZ†i Zz MÐìžìt n~uzŠ • ë™f ëc
£™f c ~u™fÃkZ†: i Zz M Ð
or

X •ë
no

:x lZÅ~˜™f
w.

:•9&Å~˜™f
y´Z ðÞ 6ñY ÑïÐìÃi Zz MB‚ÆgzigzZ]¸~g7žìt n«
ww

'
Û ÃkZì êŠyZ f Z c
¹ " †`r³Ö] " ~b & Z ňy M Œ ì @
Î{Èc
ì @

ijʅ " c˜kZY fgzZ ( Çñ M d
kyÒ»kZ à ¬vZY ¶
Zž 6)ì @
Y
ZntŘ•D™wEZp ÖZÆä`ÔZÔg åÔh
x ¬¤ ”˜" lç³’³³Ö]
ì s %Z »Y f~ÏZ ƒg¢"gzZƒ~] Ñq
ñ M: ~™ÅVzuzŠp†ÂÐìŽì i Zz M ÑgzZgz${zn~uzŠ Ř '
ëY f‰ÃTì ]gß+ F Ø ½
gz$Ř ]gßt ?  ÅíÅßž 6
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
X •B~¬ÆugzZ
žŽì ™f {ztvŠp ÖZ !
ƒyxgŠÆh
”˜gzZ ~uŽžì {zn~ŠÅ˜ '
kZÉ ã: J uÅä` Zªh ”˜ pñY ò ÂÐu ÅëgzZu
Û gz Z‰á˜c
ÄX=A
Ð ç EZyzŠ~b & Z ňy M Œ w5˜xsZY fÃkZƒÁÐ
6gî.B‚Æ_ ZÑ~ŠgzZ ~uzŠ ª'gßVâzŠt Ř ì @
Y H¨

rg
Y
X •^
}uzŠ c
ã yvÙ Z fŠp~ Tì n{z ŘtX ì µ˜ n¶a Ř

.o
'
Ã]Zg b§TñY M ñ~x Zg MgzZ äÎÆy›Ëc
ƒyvÃy›

at
Ù b§ÏZì Cƒ[Zy
˜™f {zC  ™Š ZZ ».6$Z e î Ñ
’ÅVÍßÐ T *
y
D™¨ÌÐ oG˜ Y f‰ÃT쵘 {zã Y Z j
ZÃV ⠛РT
ida
X•

x ©ZÆ~˜z~u™f
eh

Xì cÛ ¬»çX=E
â• AÄ!
™f ä {0<Ñ~T•,Z µZñgzZ]Ñq‰~xsZ + Š
Û U˜ c x â Z~ VÑg zŠ «ÅY (z [fgzZ ~ VÑg VâzŠ Åò }
or

b§ÏZì ¬»] Y Z Œ
Û ~ VâŠÆ ³ÑZÏžŽ & =] Zr
ñO~ VÂgßyZ • CY S7U˜ˆÆVzi ún•
no

~]ÑqgzZ µZñXb§ÏZì s ÜÆ<Ñ -7× M & =]Zrc


* Û ~uƘ
™]PŒ
~]gß+Z Â* Û ~Vzi úÅ)z×}ì c
Š¬»™f ~uñO Ř ä {0<Ñ
w.

™]Y Z Œ
Xì s ÜÆ<Ñ* Û ~˜
™]Y Z Œ
ww

Y6
:ì ^ gî.w5˜~]Ñqx ¬
¬»™f ÞÉ cÛ 7³Ã~˜ c
â• ~uªnËÅ™f ä<Ñ~µZñz] ÑqX
Û ]zˆ~ µZñz ]Ñqx ¬, Zì ~Š Ì(F
g lZgzZ Ä ÔË Ô ¬Š Ô *™y M Œ Š
gzZì c
 x™ ZÑgzZg
wqZ LZÆ~ Û 5ZŠ Z éZB‚ÆwZŠZ U˜c
uzy M Œ VƒUu{)zg » f ZvŠgzZ
6gî.Ðs s Zgz Zxñ Z™/ôÔžg I
U
Xì "
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f

: wŘgz Z çOa
gzZ]Š „sÜtÉ 7]Š „gz ZŠ°Šp] Z &
  Å™f VâzŠugzZ˜
t•'gßgzZ Õ
<XÅ• 'gßÅä™ ZŠ ZÆ ö:X Z™f
Å
m»[Z NÉ 7Ð Vh§gzZ VÂgßÔ Vªm»[ Z N Z åE
 x Z™ñfn kZì @
ÅVªyZ Z Y H ZŠ Z ~ VÂgß4Z™fèa ì Ð ]Š „z™f sÜ
¸Ð kZ È ï Z • ]Š „VâzŠ ~uæL°fgzZ ~˜™fž• ë • D™s§Å™f Ú

rg
s§Å™f Z ƒ~]gßŘ {Zpì ]Š „{zì Š°žŽ™fžì @
 gzZƒ~]gßÅu c ƒ

.o
ÅyZÐ kZ 7]Š „VâzŠugz Z˜ž• D â• Û 0Æ yZ {z ÂD™7ÚÅVÂgßyZ
ö:XZ™fuz˜gzZì ™f Â[ Z Ng »gzZ]Š „É 7]Š „gzZŠ°Šp] Z &
Å

at
ugzZ˜žì CƒtŠ Z%
X •'gßÅ5ZŠ ZÅ
y
yŠ Ë: Ë{ izgpì [ Z N »p
gÆkZgzZì ]Š „q
Z { izgž-V- wVÅkZ
ida
zz ÅyŠÆ ác
g Z ÂZ [ Z NpƒyŠgzZ ðÃ{z´Æ yZ c ƒ »g Z ÂZ yŠ {zì e ǃ ´g Â
»á c
Zt Âì [ Z N{Š c
q Zpì MÐzz Åp
iizgÆáž¾t ðä g {izg ÇÉ M7Ð
eh

Y0®
Xì @ ¿{zÐzzÅT ÇñY0{o
$
ÂŒ[ Z Ng »gzZ]Š „Ã]gßq
or

Z ËÅu c ZÆ~uz ~˜™f¿ðä


˜g0 Z b§ÏZ
Å]gßËŠpä <Ñ6µñm{ ˤ Z%Z ÇñY0®$¿»™fB‚Æ}okZQ
no

ypgž 6 ǃ {Š c ƒ ~Š (Fc
i[ Z N~§]gßkZQ ƒ ÅyÒ ¤ c 4O›G
ƒ ~Š™ èEG $

Z b§ÏZì [ Z N »Vzizg~·Æug MZ
 *™Ñ ¿ðä
»] ZÔgzZc~ q nZ Å ~
w.

Z b§ÏZX ǃ{Š c
ðÃB‚Æuz˜Ç¤
̄ ! iÚÅVâŠx ¬q nZz1[ Z N »kZ ÂÇg { izg
ww

]ZrÔyZ f Z ªì ¬»˜ V˜ }ì M[ Z NÌ6


uz˜ ÑQ ÂñYƒhÑq¤z[ Z N
ÏZX ÇA [ Z N6uÑV;zì ¬»uV˜ b§ÏZ ÇA [ Z N6˜ ÑV; z  ~ {)z & =
 ÅkZgzZñ7¬Š Å ~g ZÎ U˜ ¿q
žƒt + Z ðà Â'äƒg ZÎ6~g ZÎËòŠ M P b§
»[ Z NkZgzZ ÇA [ Z NÌ6˜kZ ÂÐB| 7Ì }uzŠ
(̄ !
ì+
ƒ~K{Zpì ^
˜ b§ÏZ~K) c Y*
t·Ñ!
µ˜ž •tžÜ »x lZ Å™f
Š¬ä <ÑV˜ì ^
c YV;z t ·Ñ!
”˜gzZì ^
h ñƒD™p Ò»_ ZÑw5
Yt ·Ñ!
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Y f‰ì s %Z »Y f~i ZŽÆkZ ƒg¢"gzZƒ~] Ñqx ¬¤
Zpƒ]gz¢ÅkZ c
ƒ
ƒ~K{ ZpX • ë ^
`g { c Y* ƒ~K{Zp• ë ^
ÞÃkZY f‰gzZ~K`g { c Y
Æ_ ZÑÅh Û^
”˜ ,ÅkZ • ïŠg Z ŒY~K`g {gzZ ^
Y*
~KY f‰gz Z~K
Xì „g M ~sf

gzZ_ ZÑÅkZgzZi ZŽ »w5˜


:¬»”

rg
6gî.Ð ¿Æñx Z™/ôgzZ<
U
" Û i ZŽ »w5˜~¬ŠÔËÔ Äz]zˆ
 zy M Œ

.o
™g ïZ »¿Æñx Z™/ôgzZ ~
cw5˜%Zì *  wΰZ< Û *
 zˆy M Œ ™g ïZ »kZ Z åE
<XÅì
Xce6gÃ7åŽ •_ ZѼ

at
wìt0ÆkZ Â@
™7˜™f ¿Ž }ñYH:«~„˜sÜÙf
y '
ida
X 7Ð ~ + ™ Z f { zž *

Ü zÆäÎ c
~‰ (ÅäÎ }¶: ̄ ! Z c Ëw5˜
»1z Z j '
Û‰
Ü z,Z Â*
eh

YÌB‚Řw5{)z ÄzË]zˆÅˆy M Œ
7^ ™™f
Xì Cƒ1ÃVÍßÐkZèY
or

¿Ëž @ Ü z Tžƒ: ~‰
Vƒw'~…Zâ ˜Àv߉ Ü z,Z w5˜ '
Š 4
q Ü z kZžìgŠ c
Æ Y f‰~ ‰ X ƒ: µZz ñ~ i úÒc
Å
<
no

Xì ;g MÐ MvZY ¶  gŠ Ìög D
ZyÒ»kZgzZ7„ z½yÒ
gzZ ä±Ð ÔŠ }ƒ60
w.

Z » î1 z Z j
Z ¦½Z ÃV⠛Рw5˜ '

{)z Vâ 1ÆVâ ›™Íi Zz M Wæzg ñžƒ {çV˜ ~]gßÅk
ww

XÐ,™x¥Ã
{)zZ!
gzZ[ ! á Ã! Zy
g }ñYH:ï• gzZ ËB‚ÆkZ ~uc
ƒ~˜™f '
c iŽ™f {zª~u™fžìgŠ c
ƒííÐ y! ƒ:B‚Æuñ]Ñ M‰
á Ã{)zZ!
Ìt ÂÇñYHï• g ÌB‚ÆkZ¤
gzZ[ ! ZƒB‚Æ÷‚
á Ãx » c
ñYH: ï• ƒ~u{ ZpB‚Æ™fžt n¾ì ^
q +Z Ë~˜ c Y*
Y*
Xƒ^ c
qN~{0<ÑŽ
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Z ªìB‚Æ ÑLZÆ y̈ZŠpm» kZƒ60
¤ Z » c
gÐ w5˜ '
á ™ Z f Z (
Ìyá̈¸ » kZgzZ Vƒ BÁ• c 
vg )ÃVß Zz 䙘 ™f vß
g~gzZÐ ,™p°gzZ bæ ~÷vßÐzz Ř ™fžƒ
ƒ 2~ ~g » c
Z%Z ñY H: g (ZÃ~˜ ™fžì ¸ YZ ~ ]gß+Z Â ÇVî Y
sܤ
[ !
"y Ò » kZž 67~g » c gžìgŠ c
g•Îz » ~g » c t ƒ•Îz »Y c
g

rg
X 슎ñ~ "Y c
1C
g
Z 2
g 7Z }Vƒ D Y£ }L6Vß Zz 䙘™f }¤

.o
ƒ @
Y ¹g » Y c
Špt ÂÐ }g » Y c
g = vßž *
™: g (Z n kZ Ø ™f ~ ]gß+Z

at
yÒ»kZ -4É 7g » c ƒtŠ°Ð kZèYì ~g » c
gvßžì @ g
y X슎ñ~Y c
°Z[ !
Ì
ida
 6µñkZƒ: "
™™< U U
˜™fpƒ"  *™Ñ6µñT
™fÐ~ '
Û<
gZŒ Ø 6§ñkZ vßžƒt {ç1ñY Œ: Â<
 Ø c
*
™˜ ™f
eh

§ñÆ[ZÏ}XÐ, Š
™f s ¦ZÐ f~]gß+Z Â-7,rU˜6
Ð,™™™< Ü z kZèY B79Ø
 Ø {z ÂÐ ,™˜™fŽ v߉
or

Ü zD YÃ{ÇÏyŠÆ[ZÏ[Z}uzŠgzZ òw•
Æ[ZÏgzZ‰ á x â Z]|gzZ
no

Š¤
•á VâzŠÆò•1Z x â Z ]|gzZ • ï Šg Z Œ
Û<
 ÃVzr U˜ ~VâŠ
ò x â Z ]|gzZ òŠ- 1Zx âZ ]|
ZÆ[ZÏž• b‡ÆÏZ ÌVâzŠ·
x c
w.

Z ÌÐò•1Zx â ZÉ •e ム,rU˜ ~
Zzgq
w®ÅVzrU˜ e
c
$
® ò 1Z x â Z ]|6µñkZ ._Æ w¸g•pì
ÃVzr U˜•
ww

tn kZX H7˜ä ~  *™Ñ ÌQ å‰ Ü z»˜tèY•ë {h I*


Ü z kZgzZì {h
mÔ ~z éŒB„íq )X ì aZ Y ØZ ñOƘ ‰ I*
c
$
® 
X ( 290

Z » kZ Ìb)z bcÆvZ™f [ Ât ŠpgzZì [!


z ÌZ pì [!
q Ù ZŽ ]|Y c
Z »xsÑZC
q g [ ! C1
IF
Hù •
Xì Š á {eÃkZÃøL G4&Æ]gz¢
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f

:È»VÂg „Å ò ~g ‡Z5gzZg êZg-Z


E
U˜ ~[ZÏ{zžì Cƒ b§kZ Ð ]g „Å òö§ )´ ]| ±ÂÅ {gÃè oÑ
½}8

;ž•D â • Û 0Æì ,r
oÖ^Ãi äÖçÏÖ †a^¾ ^``qææ äß èm]æ… oâæ ov• Ÿ^Òèºßù‰ äe†`r³Ö]Ÿ^³Îæ "
ÄÊ… á] ÙæŸ] ä³qææ " ÜÒ ]‚â^Ú o× ä×# Ö]æ†fÓ³jÖæ 鳂³Ã³Ö] ]çû ³×ö³Û( ³Óø³jöÖôæø "

rg
ò - x â Z]|ª" ņŽÖ]•…çÚ o× †’jÏnÊ è‚³e †³Ò„³e lç³’³Ö]
gzZŠ

.o
ò x â Z]|
,rÐ i Zz M—Ì~[ZÏb§Å ³ÑZÏž• ë VâzŠ·
Z ÌÐò•1Z WZx â Z]|gzZì <

at
Ì~[ZÏž )ì e
Zzgq I
ÛC
ì yâ •Ù ªt » à ¬vZ ( ?Š gzZ ) zz Å kZ gzZ ( • <
 , r U˜
y Ì ?ž @
ida
Åà ¬vZ ?ž @
yÒðZ ( gzZß™~g72 gz Z " èmŸ]ý é‚ÃÖ] ]ç×ÛÓ³jÖæ"
ª ) w¸¬ ( òr  ™x â Z ]| ) gzZ ì ~Š e
Z@ »ä kZž 6z™
t Z åE<XÅì ®
$ ™fÐ i Zz M —žìtzz Åì: ,rU˜ izgÆ[ZÏ
eh

Å
m 1` Ôg é5B+ ZŠg êJZg êZg-Z )ì ¬»<ÑV˜ ÇìgŠzöJ
G
•z˜
or

X ( 558
†Ò„Ö^³³e lç³’³Ö] ijʅ)~yÒÆ[ZÏ]Zržì ÅÌä ~ ò g ‡Z5s
 ŸzÅ b§ÏZ
no

~] Zg „Å] Z|VâzŠyZì Å7Ìe MÅ " Ô


ø e$…$ †û Òöƒû]æø "nÆkZgzZì ¹ ( è‚e
yZ6V»~uzŠèY ÇñYƒ Za ´Ú~ ]Zg „!"KZ ÅyZ ÂBŠ Z%˜™f ÇЙf¤ Z
w.

]hZ «g " Z åE
<XÅì aZ]hZ «g ª˜V;zƒ¬»™f éM¨GÒŒ!V˜žì Å ô¥ä ]Z|
ww

ñY H™™y%ÐZ V˜ ì Š Z%]hZ «g {zÉ 7Š Z%]hZ «g éM¨GÒŒ!Ð" G ™¯!


î”$
EÄ E
Û ~G Æg êZg-Z[ÂÏZ KZ òö§ )´çOƒ˜}
½}8
;ž•D â • î<!
ÑZz çŽB Z[! »Ky%c
l^m^ßq ØnfÎ äÚ^Ûi æ ÜÃÞ ØnÎ ð^‚Ö]æ†Ò„Ö^³e lç³’³Ö] ijʅ 决ӳm سâ
¹ ?ì {z(¬ŠgzZ™fB‚Æi Zz M—H V èm‡]ˆ³³fÖ]
Zg7»kZgzZ ÔV;Xì Š
ì ŠŽñ¬ Z hðÐ äƒ qzÑ Å ] c „Z [  ~ G ~zë yÒ
!i Z )
îG

X ( 255m 5`Xg é5B+ ZŠgêJZg êZg-Z )
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
E
Ú Z™{zì ãZz ñZg Å òö§ )´0ƬŠz™fB‚Æ i Zz M —VŒ
½}8
c w¸ÆM
¬Z hðÐ] c yÒZg7»kZž•D â •
»~ti Z ) Û gzZ•D™wEZÃ!Ö+Æ " ØnÎ"
§E
á Z » ä™ qŽg V; z n kZ 7t òö )´ 6M Ú Z™ Å kZ gzZ 슎ñ
½}8
cŠ } Š {g •
Z!Zj » kZž 6• D e ^
à ¬vZ Y ¶ Ú Z™ š ÌÃh
Y M ”çLX=E  ™ŠpgzZ
~zër
9 æL°fti Z )
«g {zÉ 7Š Z% Þ]ß«g ~ G ™¯!
î”$ ]hZ «gžì @ ƒ x¥t Ð T Ç ñWÐ M

rg
ñYŒy%&ìŠ Z%]ß
Xƒ{ç»Ky%c
Š Z%ÞÌ{zì ® Û Ž ~[ZÏ]ZrÌäò~g ‡Z5b§ÏZ

.o
$
]hZ «gž c
â•
Ç ñYƒ Za ng ¬Ì~ ] Zg „Å ò~g ‡Z5:gz ÏñY ÅgÃè sz@
¸ Ì~ kZÉ 7

at
™fB‚Æ i Zz M — ª˜ ™f ~KÆ™ÈB‚ÆKÃh ”˜ {z •Æ g
uq ZèY
y
/]| " ž• D™™ft x|» Tg u ~uzŠ q Û {z(ÃçX=E
Z µ{zQgzZ • ïŠg Z Œ AÄ!
ida
ŠÈÐ VÍßgzZ åY éCE
¿Žž å c G
$ x *
-‹E » T å c
Z´ { F
éqZ ~˜Íq ZÆKä ñtzg Ã
™—i Zz M ( ÐzzË ) " äiç‘ Ä³Ê†³m"c
* ì e-7g ÃZ ( Ænx ¬) c
ì e* ( ~EŠ )
™'!
eh

ékZ™òÐK{zžceÐZ Âì e
X ( > ½´ â x â Z ¤ñ) ñY M~} F
Æ™fp¤ ò 5~bÑÅMß«k
Z ) "†Ò„Ö^³³eç³Öæ " ž•˜ ~g ØZZ  ukZ
~g
or

Ù !
C ÐK{zžce ÌÃkZ Âì e*
™™fÐi Zz M—gzZgzi {Š c Zžìt È ( ƒB‚
i ðä
no

i Zz M—ž7ŠŽñô¥ðÙf~" äiç‘ Ä³Ê†³m"p¤ Û~


Zž•D â •ò g ‡Z5ˆÆkZ}™
á Ì™f~xÀÆkZpñY H~} F
Zƒx¥t Ð kZì Yƒï• é Ì{z ƒ *
™™fÐ
w.

á ~®
”˜Ž •ï•
KsÜÃh ò g ‡Z5ž
 ) ÅVÍßyZtÉ … Y7{z(Ø™f ÌŠp~
]|žì Cƒ"
U tÐTì ðÎ{Å™ " „Ö^eçÖæ"äVrZ n kZ•B{z(~
] !
ww

Šp] Z &
$
® x »q
Z¤ Û^
Z:gz•ï Šg Z Œ Ù !
YC ò g ‡Z5
ÐKÙfB‚Æi Zz M—gzZ˜™f ~
bÑÅguq ò g ‡Z5]|¸Éì Yƒ„
Z ~ Ù !
 gŠù bŠ} Š]i YZ ÅkZC ÆKƒ
G-d
Å ~˜™f ~ kZgzZ• D™ÜÃ[ éE Z ¯ÆkZgzZ i ZŽ »˜™fÐáZjÆ1
5B ZzZ ò )´~
Û Ü{zçOD™7h
;ž•D â • Š F
ðÃ
o× Øe lç’³Ö] ijʆ³e †³Ò„³Ö] ‡]ç³q o³×³Â Ù‚³m ]„³â †³`¿³Û³Ö] Ù^³³Î "
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Ü`Ö ^÷¾^Ïm]æ ànÃÚ^Š×Ö^÷Ûn×Ãi àm‚×Ö ]ø…^`¾] ð^m†Ö] g³ß³jq] ]ƒ] h^³fv³j‰Ÿ]
àÚ änÖ] lç’Ö] È×fm^Ú …]‚ÏÚ oÖ] †Ò„Ö]èÒ†fÖ ÷Ÿ^’m]æ è׳˳dzÖ] 鳂³Î… à³Ú
ØÒ äÖ ‚`Žmæ †níÖ] ð]‚jΟ ^÷f×› æ…‚ÛÖ]æ †rv³Ö]æ †³r³ŽÖ]æ á]ç³nv³Ö]
àÚ ‚Ãe] äÞŸ †Ò„Ö] ð^Ëì] …^jím îñ^ŽÛÖ] ˜Ãeæ äiç‘ ÄÛ‰ ‹e^mæ g›…
utžì c
ä™™fÐi Zz M—g Û ä1 " ènßÖ^e Ð×ÃjÚ]„³âæ ð ^³m†³Ö]
â•

rg
G
Ð M )ƒ [ AZÐ ( } zîŠ ) Y cg²ì C™ªÑŠ6[ éE 5B-dZÉ i ZŽÆ
gzZƒg ÖZ »+Šž @ Û ñƒD™yÒZ
( •D â •

.o
ÃyZgzZƒ½ÃVßZzG Z ¯
V½gŠ Ô Vâ Z³JV;zã i Zz M Å™f J
V˜ ñY Hg ZË Ð’Åê

at
à ¬vZ ª )íg » kZ ÌÃVzuzŠgzZ ñY V• 5™e VzßgzZ
'Å™fÃV ðÒG
Å
y
~ ö:XZ™fgzZ )Ð,™Y Z M Z ÅkZ Ì{zÐzz ÅTσ(F Å ( ™fÆ
ida
Y x‰gzZÐ,Š „ZÍ ( ~]y
M izg ) nÆkZ {z( ÐN Yƒw'
kZ~ÝZgzZì ê{Š c
»] ! iÐ Y c
g ë™fèYì HI à C1 ë™f ä
eh

172mÔ 3` Ô{ ‡%)ìB‚Æ+
X ( 17 3@ m
)´gzZ~w5˜ž:ì ~h ”˜ s %Zžì „g eB‚Æs  ZÜ]g „Å 1ò )´
or

}Š (FŘB‚Æi ZzZ—Šp{zèY• b‡ÌÆh 9Šp{)z ò~g ‡Z5]|gzZ1


”çLX=E ò
no

c Ù •
› ÃVߊВ à Zz ê2 ñYƒÝqÃqC 'Å™fgz Z N Yƒ {Š c
i {ZÍž @
• ìg
X •DƒÝqB‚Æh
”˜Z
Z ¯{gÃètgzZ ñY
w.

Æò•1Z WZx â Z ]|ì Ì~ VzrZ


Zi Å+Ïs %Z » òЋ[Z b§ÏZ
 Zzc
Z ZiÐb ]Z|[Z}uzŠ•b ,rZ
ZiyZ {zgzZ•… â Z
y%ÃVzrZ Š 4
Ziq
ww

Û òy{ è‡)´ 0ÆX kZ • ïŠg Z Œ


ZiÐb ~ i úÏž • D â •
ム7,rZ Û
;èY•e
ä×# Ö] ÜãÛu… ^ße^v‘] „ì] äeæ Ü`ß ä×ùÖ] o•… èe^v’³Ö] †³%Ò] Ùç³Îç³âæ "
o•… èe^v’Ö] än× ÐËi] ^Ûe Ÿ] „ìçm¡Ê è‚e †nfÓjÖ^e †`rÖ] ០oFÖ^ói

ì aZ™f ~u ?ì Hë™f 1C
ZyÒx»kZëc
Xì ;g MÐ MvZY ¶
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
bž )ì 1äYò •}g øÃw¸ÏZgzZì » /
ñ ôÒZw¸¸gzZ " Ü`ß ä×# Ö]
T ÇñY1Ãq ÏZ Âì ®
$
IrÐ i Zz M—èY ( Âe ãƒ,r
X ( 184m1`t:ZêJZy{è‡~zë)ƒt ·Z »xñ Z™/ôÒZ6

:È»]g „Åy{è‡) ÕäO‘


,rÐ i Zz M —èaž Ç ñY 1Èt» ]g „Åòy{ è‡)´ Ì6x £ kZ

rg
Åñx Z™/ô6T Z åE<XÅì ®
$
I™™y%,rZ
ZiÐ g Zl§ V;z Vƒ y%V˜

.o
Z ñY H™™Z
ÇgzZ ñY 1: Èt »]g „¤  ZzgzZ y%ÃÏZ sÜ Âƒt · Z »e
ÒZ
Ð ~zëz wZ ¸ZÆyZgzZ ÇñYƒ Za ng ¬~ VÂg „Åòy{è‡)´Q ÂñY¹®

at
$
Ø
Û ~~zëÏZ LZy
;ž•D â • ò {è‡)´èY ÇñYƒ»Š OZ
y
ida
ä³Ö]Ÿ)˪ " ÔÖ]„e ä³iç‘ ÄÊ… á]æ سn׳`jÖ]æ x³nfŠjÖ^³e Œ^³e Ÿæ"
ƒB‚Æi Zz M—p¤
Z7`wðÃ~"7( ä×Ö] á^v³f‰) ÄgzZ ( ä׳Ö]Ÿ]
X (@ÃT162mZ `t:ZêJZy{è‡~zë)
eh

Ð~ \ M ™f V˜7^ Š 4


Yq Æ•ò 1Zx âZ(+Zw5˜ž•tžÜ »gÃèoÑ Z åE<XÅ
or

kZQ ƒ {ç» äYŒy% c


ñY H™™y%Ø ¤ Z V;zgzZƒ: "
UùM˜ pƒ "
U
Y˜Ã7Æ} ç
X ǃ7^
no

s§Åg Û gzZ ñYHg¨~VÂg „ÅY •ñƒn


uzy M Œ gÃ7Ã_ ZÑÑ!
{gÃè
Ý ¬{¤ÌðÃgzZì ~gz¢~™f ´gp Ò»X•gñZ {z¸ ÂñYH qŽg: À
7(Zžc
w.

Û ²ì Y™ùg ïZ {zy
uzy M Œ
gzZg gpÅÃ_ ZÑ{gÃèg ï Z »w5˜äT
MƒHñƒn
ww

Hg ï Z ä ËTgzZì " w5˜B‚Æ_ ZÑyZÐ s s ZgzZ ug I¿Æ~


U  *™Ñ
~˜™f Þs %Z »yZžì ZƒãZzÐVÂg „ÅY •ž 6•Dƒ_ ZѸÃ7ÆkZ
Û<
êŠg Z Œ ÐZ }ƒ ‚
g: wì »_ ZÑÅ™f kZ ðÃV˜ ì ~ µZñ, Zs %Z »yZÉ 7
@ Š F
™m{B‚ƧñËðÃØ™f b§ÏZ• D™h  kZY fV;z ƒ
ÅäƒïgzZ<
m{B‚Æ] ZrÃV⊠kŠ¬ ƶZ ~ f }ƒ: " ~ {0<ѤSŧñTƒ
U
$
X •ë®Y f‰Ã¤SkZ *

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f

Y“
:ì ^ h
”çLX=E
9
ì ~Š]i YZ ÌŘh
”ª˜™f•ÆVÂgz¢‰gzZ] Ñq‰ä{0<Ñ
Yc
X •t{zì ^ 4h”˜~µZñXì ~Š Ì(F
ÅkZ6V´ñ‰É
]! Ü z ïŠ yZ f Z
tž 6ñY ~Š yZ f ZÐ ] ¸gzZgzi}g7žìt 4‰ ( 1)
y-Ð V;z ì Bi Zz M Å yfñJ V˜žì _ M ~ yÒ Æ yZ f Z

rg
 gŠgzZß6kZ Z åE<XÅXì Œ6]úŠz™fgzZ© ÂyZ f Z Åyfñ2ì I
| ¸

.o
ÎZ åE<XÅì *
š s§Åi úÃVÍßÑÐ yZ f Zèa gzZ • D Y0{ZÍ{)z

at
Xì4„Ú ZƒyZ f Z~i Zz M œzZ
Ü zÆ{/gzZ e
~vZ} ZVƒ¢q " ýÔnfÖ Ü³ã×ù³³Ö] ÔnfÖ "ª¼‰
y ( 2)
ida
X ñY¹¼Ði Zz M œzZ[pgzZ]¸~g7žìt4Ì~kZVƒ¢q
[pgzZ ] ¸~g7 ~ V2Zg ‰ Ü z D Y Ãi úÅ ³ÑZ Ϫ & =] Zr ( 3)
ä×# Öæ †fÒ] ä×# Ö]†fÒ] ä×# Ö]æ ä×# ÖŸ] äÖ]Ÿ †fÒ] ä×# Ö]†³fÒ] ä³×# ³Ö]"B‚Æi Zz M œzZ
eh

Û 6
ˆÆVzi ún• µñkZ2ì <
 w5˜gzZì ]i YZ Åì " ‚ÛvÖ]
or

 ZzÉ {—ñ<
X •Z  I,rИ
4gzZ YZ ƒZ (…É ì ^
Yh Û z[ÔyÒz÷zÔög D
”˜ ~] Z Œ zkgŠ
no

( 4)
Û gzZ Ãz÷záZzG
ÍÃ] Y Z Œ ñY à ïi Zz M Ð ]¸~g7 žìt
ž @

w.

Ü z D ±ÐB‚ÆxsZy=ŠgzZg ñ
ÌI™g åg » f Zz™f‰{)zr‰ ( 5)
ww

 g6g ñgz Zñ (tØ»V â ›ž @


Xƒ ~g ¤- ì^Y
Z n kZì ^
Žžì (Z y›ðä ”˜ ™f •Æ ]gz¢èa
Y Ìh ( 6)
x ¬ÅVâ ›· Mž 6 Lg7y·Š~™fgzZ~ i úgzZƒg D» kz‚z
ð;ž @ Y ]gz¢ø
Xì^  h
”˜ Ì~ ]gß+Z Âì ¸ ª
q
X ñYƒÝqŠ c
ÇÅ\¬vZgzZ q Ë~™fÔi úgzZ ñYƒÝq
Z »yvgzZ ! Zy
60 ËИ™fgzZƒ: 绘gzZuV˜Ì~] Ñqx ¬ (7)
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Špèa ~ ]gßkZpì ^ Š 4
Y˜t q Ü z kZƒ: Ì
ÆY f‰Ì‰
Ëš gzZ ]gz¢š n kZ ì ÜZ e ~ ñgzZ úzzš gz Z w‰Ã\ M LZ
 gŠ *
7„ ™]zˆz ™f ™™ ` gz Z \ UpÆž{ ] ÑqgzZ ªm{
¹!á Å~g Î ZgzZÜE
y• ~kZ ÂñYà ïi Zz MÐgzi {Š cZ~¬Š îS

g Ö Z {Š c ~ Tì ]Š „+Z „ ¬Š ~g » f ZgzZ Sg 7
¬gzZ ÜE
i » ~b

rg
Š¬»p
Xì c ¬g {Š c
ge iÅgñZ Ñ!
{gÃè~kZ nkZì @
ƒ

~]‡zZ‰™fB‚Æi WzZ—ªh
t ·Ñ! ”çLX=E
9

.o
Y*
at
:ì ^
{z 7s %Z » Ë~ hy
”˜ ™f ~VÂgßÑ! ”˜
{gÃèž •t žÜ » ¬Æ h
ida
Y~ VâzŠK4ZŠzK`g {q
‰gzZì ^ Š 4
Ɖh
”˜ ]gz¢š pì ^
Y t ·Ñ!
Y~K `g {gzZì Cƒ äw" ÅK~ kZèYì ^
ì^ ~K4ZŠ V; Æ] Z|
Y*
eh

Æ{gÃè _ ZÑV;zžì ¸ ÌÈ » kZ • w®] Zg „Ž ÅƘÅh


”˜ Ð Y f‰
¤ÅkZÉ ]oÆh Z òÏß M)´ }ì @
”˜™f s§q I*
Yƒ {h c
$
® ˜™f%
or

bzg ¶ Š )X ÏñY MÐ M vZY ¶


Z,~g7 ÅkZž 6gzZ • D™ÌG@
ÅkZÆ™ÜÃ
no

; •D â •Û ò Ïß M)´¸s§~uzŠp ( 140m8` 62mÔ16` ÔãšZ


oÊ ^÷‘ç’ì ð^‚Ö] oÊ ï]†’Ö] áæ‚ÛjÃm ÔÞ^Ú‡ Øâ] àÚ ]÷†³n%Ò p†³iæ"
w.

áæ…‚mŸæ‚jŠiæ ÄÚ^ŠÛÖ] ÔjŠiæ‚jŽmæ ¼Ç×Ö] ܿóm o³ju ijÚ]ç³r³Ö]


ww

"‚rŠÛÖ] oÊ ÔÖƒ áçÒæ ^‚Ö] oÊ lç’Ö] ÄÊ… ànj‚e àne ]çÃÛq Ü`Þ]
KZÃä` ~ ¬Š ä V2ÐdŠÃVÍßÐ ¹Ð ~: â i RZ LZ ?
ƒÞzgØgŠkZ~ yZž ‚~ VzKì Y îSì 3g ¯ ]Š ¬
žì @
zŠ ä VrZž … Y7Ã] !
¦È$ kZ {zgzZ• D YƒÈ gzZ}¾y»
™—i Zz M ~K}uzŠgzZ ¬ŠB‚Æi Zz M—q
` Ôã šZ bzg )X * Z•Å
X ( 139m Ô8
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
N ¬ŠÐgzigŠkZgzZ å@ ò ß M)´]|
YH¾IgŠkZÐ~Vî ¬Š~gzŠÆÏ
°» c Vß Zz WÎ~ VÂg „ZzŠ yZ ¸ D YƒÈ gzZ }¾ y»Ð T‰CY žâ
2ì ®$ * ™™fB‚Ƙh ”]gz¢šs§q
Zq Š 4
ÆÏò ß M)´]|žì QðÉg
Û®
Ž ~ kZ Z åE<XÅ•ï Šg Z Œ$ ZÆKØ,Z {zVƒD YƒÈy»Ð T˜h
g0 ”gŠkZ
ƒˆƒ4ZŠ~µ˜gzZƒˆ| (Ð wZŠZuŽì Š Z%i Zz M {zÐ kZì i Zz M—ª]hZ «g

rg
Šp{zÆ䙘™f ñƒ Tg~ wZŠZužì CYƒ ãZz]!
tÐ Vß ZjáZzä M ~ˆ

.o
X •… â aZgzZ4ÃkZÉ •b‡sÜ:

:x Z™ñ•gzZ™fB‚Æi Zz M—~]
)

at
E
Û ~yÒÆKx ©Z~g êZg-Z[ ÂKZ4 ò ö§ 0·+-ZY ´)´
½}8
;ž•D â •
y
ida
æ] èÖ^• •^ŽÞ]æ o_íi á] ØnÎæ ^÷Ï×_Ú ð^_Ÿ] å†Ómæ Ù]çŠÖ] änÊ Ý†vmæ"
} Š ( Ãb‚ )gzZì x ZwwZÎ~K " †Ò„e lç‘ ÄÊ… æ†Òƒ änÊŸù] †³Ã³•
{z( bŠÃb‚A \3Š¤
™8 ¹gzZì {z( Þ bŠ
( ÅVÍß )žì Š
eh

ƒ Ãz ™f ~ Xg ÃZ,Z ñZÎgzZ q {”Ë~ K2( 7:gz) ì


C1
or

™— i Zz M 6™fgzZ g ÃZ ( w‰}uzŠ )
êJ Zg êZg-Z ) ì {z(Ì *

443m1`g é5B+ ZŠg
X ( 444@
no

:Š ã
Åi ZŽx°Æä™—i Zz M~]
)
w.

Xì6V(usfzgqŠ ã Ø Z™ c
Å> Ö wÅä™—i Zz M6
# )
™f~]
ä ¿Ëž å ;gÎ~KyŠ q Û ñh
Z ~ž• D â • m0 T
‚]|
ww

'
zŠ yZgzZ î Y ?ž cÛ = ä VrZ • ñ/]|{z ¬Š ä ~ ~g â ~è
â•
æZ ä ~( • D™'! }÷ÃVñŠ M
B‚Æi Zz M—~KŽ ) î Ñk0
cÛ V- c
â• ƒ ñ M Ð V¹ ?ž cÛ V- c
â• ?ƒvßyà ?Y7 ä ñ/]| c
š

U] !
" Š q ZèYì 9¸gzZì @
tÐ g ZgzZì Cƒ1ÃVÍßgzZ V-iú~ ]gßkZèY
ƒ Za g _ C1
Š‘œ~KÃMžì
c
X DvZzXì Š
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
•gÆ `¤ ëž Hn²~ [ ZŽ ä VrZƒáZz •gÆ V¹ ?ž
á^Ãʆi ^ÛÓjÃqæ Ÿ èßm‚ÛÖ] Øâ] àÚ ^ÛjßÒçÖ " ;c Û ä/
â• ñ ]| •áZz
Æ( {gë)Üæ?¤ Z " Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ‚rŠÚ oÊ ÜÓi]ç‘]
Û ) ?èa p ) @
»n kZƒ• ™ðî ª êŠ Zwà ?~ ÂDƒá Zz•g
 wÎg vß ? (žì ]!
— ,i Zz M ~KÅ ~ Åk\ZVƒ @
™s ç

rg
Ðgzigziª)ƒD™
X ( ~g g >‡) ( ƒìg™'!
Ö ªä ~

.o
~ yZ • ÅyÒ ] â ´gzZ V*¶
P ¬ Ð ä M #  *™Ñ '
Û Ìtðrq
gz Z "‚³q^³ŠÛ³Ö] o³Ê l]ç³³‘Ÿ] l†³³`¾æ";žì ðâ • ZÐ

at
X ( ~èF
Ô>‡) ÏN Yƒ—, i Zz M ~VzK
y Û~
;ž•D â•ò g ØZZ5]|~bÑÅg
ukZ
ida
gzZ " Ý]†u†Ò„Ö^eçÖæ ‚rŠÛÖ] oÊ lç’Ö] ÄÊ… á^e ^ßñ^Û× ˜Ãe “Þ‚Îæ"
~ VzKžì cÛ Ðs
â•  ZÜä ( s ¦Z ñf‰ª ) Y f‰}g ø
eh

mÔ1 0` Ô> ‡ÔZ ¶ Š )ƒ: VY „B‚Æ™fp¤


Zì x Zw *
™— , i Zz M
X ( 17 1
or

Û ª)™f¤
Ëz ÄÔ]zˆÅˆy M Œ Ðgzigzi~Kä Y fX
Zž ‚ì Hx ZwÃä™'!
no

zz ÅkZžƒ¸ È »Y fyZ¤
Zì c
ex ZwÌÃkZ ÂñYHÐ i Zz M—gzZgzigzi Ì( {)z
ZÃËžì 9Ç!
YZj t ÂQì CYƒµZz ÷¡gzZ ñ~Š ZgzZgzZ~Vzi úÅV- i úÐ
] !
w.

Æ™f ]!
tQ ÂñY * Ö w¤
â ÞìáZz # Zpì x Zw ÜZ e ñ~ i úÅV-i úgzZ bŠ
~Kc™fgzZ]zˆi úðä
Zžì "
U Þ ‡Ì0ÆVÂ!
t ~V(uèYì Ã. { z´
ww

 *™ÑiŠ ‰É ì ]i YZ ÅkZ Âì @
~ ~EŠ b IÐ ËV; z {zQì @
™Ì] ! YM
0Æ kZ X cÛ 7g ÖZ »×6yZ Â ‹ Ãi Zz M Å VßZz ä™'!
â• Ð i Zz M — ~ Kä
X VƒêŠG ÜÃV(uzŠsÜ:%g•
6õÑ}!T~  wÎgžì yÒ» ñ>ª0'
 \ Mž åw©» ~ Y]|
Z
ò: ( b§hZ ) `gÎJ 0Z 7JÜ z kZÐ V;z _7i úÅò
‰
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
c t ZÑZ i ú ) ~
äYá p=~ y c  \ M Â @M ò `gÎZ
 @M
gzZ Y Z¬Z & ~ )xñ Z™/ô( yZgzŠ Æ á
 kZ ) gzZ D Y ƒ } 9 ( c
 \ MgzZ¸ D™ ´ ( 6yZ )gzZ Tg D™'!
~ Ö è
ÅqY: â i ( #
g ÃZ ñ /ô( yZgzŠkZ )žì V- e Û +Ì
gzZ ( ›9) D â •
Zzg Å~èF
X ( [Š ÑZ[ Â >‡) F
gzZ _7

rg
}™]!
b I ðä Ü z kZ ƒ: w'ðÃ~ ]zˆgzZ i úZ
Z‰  žì @ ukZ
ƒx¥Ð g
© Â~XN Yñ 7 M: ~Kc VÂ!

.o
 *™Ñ c
bæ Å ~ g ÃZ,Z c
ƒ c sÜ{zªÆ
Ü z_7g ÃZgzZ•^
Xì Cƒ—Âi Zz M ‰ Yt ƒCYÅ

at
uq
;žìt x|»g Z
y
ÐòŠgu! Z0Z~ ~tK~: âiÆ~
 *™Ñ ä ñ´ â 0ª]|
ida
Û CZ
VŒNƒ—,i Zz M ÅVâzŠª" ^Û`i]ç‘] kó˳i…^³Ê"óâ nŒ
žJ
~{vLZ ~  [,i Zz M ÅyZ~wqkZ ä~
 \ MžZ  vZwÎg
eh

ñ â 0Z ªgzZ c
D™¥#ô U {Š6»} vLZ ä ~
 \ MçO ¸
 \ M Â" ä×# Ö] Ù糉… ^³m ÔnfÖ"Hn²ä ª
ä~ ñ ! ª} Z cÛ }ƒ
â•
or

wÎg c ñ zŠ™s çzÛ »nŒ


ž Hn²ä ª Û LZž H{g •
á Zs§ÅyZ
no

gzZ î YJZ[ Zž cÛ ÐñŠgu0Z ä ~


â•  \ Mˆn Z c Š™s çä~vZ
Û ¹!
4ÉZ[  >‡¶ Š ~g g 9)z™ ZŠ ZnŒ
X ( q ðG3E
w.

 *™Ñž ‚Iƒ— gŠkZ~nçÆ*Š~K,i Zz M Å] Z|VâzŠVŒ


{vLZ ~
Û JŠ Mž c
Æ kZ pzŠ™s çnŒ Û Ðª
â• ñ Ân kZ ‰ ™Ã,~g7 Å ðZ±éZg0
ZÆ
ww

Ð i Zz M œzZ c
*  *™ÑŠŽ z!
±~Kž7t È »kZ †Z e 76ä™—i Zz M 7Z ä ~
79bŠÈx ZwÃVÂ!
Ð i Zz M — c
VÂ! Y Þ *
Þžìt ÈsÜÉ ì ^ ™'!
 ZÜŽì ~gz¢*
s ƒ¬(Z » ~ à ¬vZ cTì ¦Ñ¬(Zq
 wÎgÆkZ c Zx ZwèY
* Èt%ZƒÌ"
™—i Zz Mž•M 6gîDŽƒ (Z¬{z2} ™ª
U ÑŠ6äƒx ZwB‚Æ
äά»x Zw6kZ Ânç»™f ;g ¶0ÆVÂ!
~EŠ Â]!
t wq¾X ì {z(gz Z[Š Z s Ü
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
ígñZ‰™fz]zˆgzZi ú~yZž•n kZ „ µ] )èYì ]gz¢Åo ôZ „¹Â~
á g Z »\¬vZž 6Vƒ
, Z "äü Ûö‰û] ^`ø nû Êô †ø Òø„ûmöæø Äø³Êø†û ³iö áû]ø äö ³×#³Ö] áøƒô ]ø lôçû ³nö eö oû³Êô "žì ug IŠ •
g ð3E
OÅZ ) ñY 1x * » à ¬vZ~ yZgzZ ñY H[Š Z »yZžì c Š¬ä à ¬vZ Új~ Vzy
;ìŠ • á g Z » à ¬vZ 2 X ( 36e M
oûÊô oFÃø ‰øæø äü ³Ûö‰û] ^³ãø nû Êô †ø Òø„ûmö áû]ø äô ³×# ³Ö] ‚ø³qô^³³ŠøÚø Äø³ßø³Úø àû³Û$ ³Úô Üö³×ø³¾û]ø àû³Úø æø "

rg
~VzKÅà ¬vZ äTÇƒÝ ªyÙ| ( ÐkZgzZ " èmŸ]ý^³`ø eô]†ø ³³ìø

.o
 M {•{gÎ ) ÅÒÃÅä™yZk
X ( 1 1 4e  x *
zÃyZgzZ HIÐh »kZ
 ug Ix *
žt ÆäOZ ÇÆzg7Ðh » à ¬vZ~VzK{z Ç}g eÐÏz kZ Åà ¬vZ Ì¿Ž

at
ƒ Cƒäw" Åug Ix *
™f » à ¬vZ c Æà ¬vZÐ Tá ~ i Z0
Z, Zx *
» \¬vZ ðÃ
y ~i úÅV- i úÐzzÅT}™~i Z0
µZz ñ~]zˆ™fÆVßZzä™]zˆ™f c Z,Z
ida
Å *Š {z Âq
Ð i Zz M — '! Zž ¶t zz ÅkZ cÛ IÃVÍßXä /
â• ñ ]|ž] !
t „g Ôƒ
*
ƒ k0
»} vÆ ~ Ü z {z 2¸ D™
 *™ÑQ¸Æ~Kc i úvßž å(Z ̉
eh

ƒD™—,i Zz M ~KÅ ~ ñ ]|Špž 6åpÅÌ


 wÎgvß ?ž•ìg ep ÖZÆ/
;žì ZƒyÒÌt~}g !
Æ#Ö ª] â ´~Tg
ut„ggzZ
or

, i Zz M ~VzKgzZ V‚q^ŠÛ³Ö] o³Ê l]糑Ÿ] l†³`¾


no

•Z ) N Yƒ—
(g
Ö ´q
*™ÑèÑqì # Ö ª[Œ
ZÐ~] â ´Å# Û tèYì Ã.
Þ ‡*
™4ZŠÃ™f~kZ Â
w.

Û è]zˆz™f~yZ‰ãÍÐVâ Z f Z ,K~: âiÆxñ Z™/ôgzZ~: â iÆ~


CYÅy M Œ 
Ö ZJ
*™ ÑÉ ì ;g M ` w©¸ » #  ` M gzZ ¸ D Y ñ7~ ]
) 4Z \gzZ ¶
ww

ž @
å@ ŠÄg ÌŸ
Yc ÄɸD Yñ7Ìg ÃZg0
cá Zz"7 ZÆK~: â iÆ~

vZ wÎgX Vƒ @ uq
™7g Z:%g•0ÆkZ VŒ X 1C n VÃVß Zzá
 x Ói Zz M ÅkZ
c ñyˆ]|~ ~tK~
yZgzZ D ‹g ÃZ LZ ) {z™ƒ} 96T¸ ïŠ ZÅgŸ 
Wæzg ñ )Ðs§Å ~ ¸D™õg ÖZÐs§Å ~
 vZwÎg c  vZwÎg ( ~g ÃZ

X BŠ "y Ò»Ä " [ ! Ù ZŽ [ Âc ,


»xsÑZC
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Û ( ™ƒlpÐg ÃZÆyZ ~
;ž¸D â •  vZwÎggzZ¸D™¨ £( »g ÃZ: Ö#Æ
# ä×# Ö] Ù牅 à †ì^Êæ] îÊ^Þ^Ú Œ‚ÏÖ] |æ†e á^Šu ‚³mù©³m ä³×# ³Ö] áZ "
""
Û G@
 •Dâ•
Z
wÎg {zžJ ñ ˆ=g fÆ s
gzZŠæ Åy å ƒ ]|à ¬vZ
>‡Ô ~g g 9) • D™õg ÖZ c
z y#Z [ ! ¨£Ð s§Å ~
 vZ
X ( ÈZ

rg
Ë ƒ ,i Zz M „z {z ÏVƒC
xsZ +ŠŠpŽ • $ Ù ª, i Zz MŽ ~ VE¶ Ö ªwq¾
Å#
)gzZ•Sg C M ,i Zz M Å *ŠÐ~Vz$e î ÑÆ]

.o

{0i~] )· Mž 6Vƒ³#Æ
—x *
ÆVzg7gzZ +Z Æà ¬vZgzZ• D YñÎ} ÈÆŠ !
‡LZ LZ ñOÅx * {Š%Š !

at
X •D YG
y
)Ž • gñZ,Ztµš • CY ~Š V1Çs ÜÆ}uzŠ q
ZÐ Vzg oÆK2
ida
Vzg7 ñOÆà ¬vZgzZ% ïkZ¿à Š KZgzZy
·Ô ðZ±„]
)ž c
ÍgzZ • g Zz Za Å¢q

oG˜gzZi Zz M—ž7t ¦Ù È Z÷X •‰ 0r šZ ù Zg fgzZ œ
C Z%Æä™ ™zZÃVñ*
Æ
eh

~Kžìt ÈÉ •^ Ø Z™šÞ~K*
Y> ™'!
Ð i Zz Mv! ˜™fB‚Æ
f oZ c
îS79‡* Ö wÐ e
U
™" # ™œzZ i Zz MB‚Æ™f
ZzgãÉ ‰+Z nÆkZgzZ *
or

c äZð7g ÃZŠp~
D ZÅgŸ  \ MgzZì "
U
Ùñ{6VÂ!  *™Ñ²
~KÐ ~
no

:ì ^ Ü zÆ]gz¢h
Yt·Ñ!
‰ ”çLX=E
9
w.

Ü z kZÃÃz÷z c
‰ 
ög Dz kgŠ >ÅDc
™fB‚Æi Zz M— Y f>žìzz ¸
ww

Ü z»Vzi ú²•B^
Æi úðÃì k7ÒðÕD Y M~Kv߈ÆyZ f Z }ƒ‰ Y*
Vzi úyZ Âì 9-7ÒgzZ<
 ˆê, i ú+Z c
ì @
ƒw'~„z™f ðÃì @
ƒ~g OZ
ñ~i úÅV-i úÐzz ÅT *
]gßkZ ƒ Za ÷¡c ™]zˆ c
™fÐgzigziˆUg ¯Æ
z kgŠ ]z ˆ™f ~˜ ~K Â@
dgzZ ög D Zpì ^
ƒ7µZz ñ¤ Y*
™fÐ i Zz M — ~
”˜]gz¢š s %Z »Y f%Z•^
h t ÂVƒB‚Æi Zz M w5¤
Yt ·Ñ! ZígñZ‰{™ Zè
X •sf `gŠáZjPÆY f0ÆkZì ~
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
ò zâx â Z]|
Z~›bÑ~
;ž•˜(q
ÄʆmŸ äÞ]æ å†nÆæ äÃÛrÖ] Ýçm ‚q^³ŠÛ³Ö] o³Ê lç³’³Ö] ijʅ èâ]†³Ò ä³nÊ
•mçŽjÖ] àÚ änÊ^ÛÖ é]ç×’×Ö Œ^ßÖ] Å^Ûjq]‚ß å†nÆŸæ ܳ׳óe lç³’³Ö]
ÌtÐe Zzg kZ ª VD Ü×Â] ä×# Ö]æ E àm†Ò]„Ö]æ àn×’ÛÖ] o³×³Âæ ܳãn׳Â
 žt gzZ {z( *
i úvßZ )yŠÆ {)z-žì @
™— i Zz M ~] ƒx¥

rg
Ü z kZ Vƒ ¦c
ñY Å: — i Zz M ( B‚Æ ]zˆz™f {)z D ) ̉
ZŠ Z …Zâz <
 Ž ) V-i úgzZ VßZz äƒ ¦ ( ~ K ) Ð zz Å kZèY

.o
Vƒw'~Š ZgzZ LZgzZ„z™f vߎ ª) Vß Zz ä™™fgzZ ( Vƒìg™

at
Y7ñ~ ]zˆz™fgzZ Vzi úÅyZgzZì Cƒ÷¡( ÃyZ
DZvZz ( ì @
y Ð .Å
X ( 134m2` ê h ZZò ~z ðE
3ÒÉbÑ ¶ Š )
ida
Ü zkZ *
vß²ì {z(‰ ò zâx â Z]|
™—i Zz MB‚Æ™fzD~Kž Zƒx¥Ð]g „Å~
dÐ gzigzi c
Ãz÷z c  z ÒðÃVƒ ¦c i ú
~ ]zˆgzZ„z™f ðà w'~ <
eh

kZ n kZì @ ÅVß Zz"7i úÐzz ÅVz™ Zè


Y M ñ~]zˆ™f z i úÅVß Zz ä™™f c
Xì {z(* Ü z
™—i Zz M ‰
or

^ ™™fB‚Æi WzZ—~]
Y* )Ðz¥Å~K¬òzë
no


w.

;žì ~kZì Hg »ä ®  )ÅY fVz%~46 uÅ ò x Â)´žŽtK¬~zë


ìt[Š Z Ù gzZ V oÖ^Ãi ä×# Ö] †Òƒ †nÆ àÚ lç’Ö] änÊ ÄʆmŸ á] Œ•^ŠÖ]æ
ww

Ô5 ` ÔtK¬ ~zë) ñY Å:— i Zz M ðÃgzZ ZÎÆ™fÆà ¬vZ~Kž


X ( 321m
;žì ~tK¬~zëÏZgzZ
Œ^eŸ è×Ûq Øn×`jÖ]æ xnfŠjÖ^e Ü`i]ç‘] áçÃʆm Ün¿Â ÄÛq å‚ß š^Î "
 )xk0
y4gzZvZ!Z Ñ{zƒ® Æ÷Zzc
è‡Ë " Ø–Ê] ð^˳ìŸ]æ ä³e
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
~zë)ì aZ Y ØZ %Z 7`wðÃ~ kZ Âñ 7B‚Æ i Zz M — ÃvZ
X ( 315mÔ5`ÔtK¬
HÜÐ îG
;žì Š 4G
0E¢ ~zë~tK¬2
ä×# Ö]‚`• æ é†ÏfÖ] †ì• æ o‰†ÓÖ] èm! é]†Î äjÂ^Ûq ÄÚ é]‚Æ ØÒ •^jÃm Ý^Ú] "
t w©»x â Zq Z " änßÏÖ] oÊ]„Ò ð^ËìŸ] Ø–ÊŸ]æ äe Œ^eŸ ]÷†`q ^âçvÞ æ

rg
~y M Å {ÂZ >gÎgzZ ÏÆZ îG G!W™ïB‚Æ ( Vß Zz ) ®  ) KZ ðC Ù {zžƒ

.o
%Z7`wðÃ~kZ ƒk7U˜] c
MgzZ Å b§kZgzZ'vZßgzZ] c
M
X ( 317mÔ5`ÔtK¬)ì „Y ØZaZ

at
 ~Kx â Zžì ;g Y c
KZ ÂñYƒ rg ÃÐ i úÅ ðZ C Ãw©Æ x â Z VŒ
t»Y f‰‰ y
Ü z kZž ðÎn kZ „¸{Åi úÅ ðì Y™ËzÄ~i Zz M—B‚Æ®
)
ida
ÐVƒD™]zˆz™fB‚Æi Zz M— ™ïˆÆi ú{zž ǃw©
i úÅ ðž ðÎ n kZ c
@
ƒ‰Ü z »’‰
Ü z » ð2@
77ñ~ {)z i úÅËZ åE<XÅ'ƒ7,i úÒz <
 èa ˆÆ
eh

Ü z kZ n kZì @ä M’~™f ëgzZí íì


vZz) ǃ 3g w©»™fB‚Æi Zz M— ‰
X ( DZ
or

tK¬~zë™f¦½ZB‚Æi Zz M—~Kžˆƒx¥Ð VÂg „yZ]!


âZwq¾
no

YÐzgÅ
Xì ^

ò gŠ™)´
:˜ æL°fgzZ ~
w.

ò gŠ™·+-Zƒq)´
òzë~
;ž•˜~ti Z )
ww

•zçÃŠÚ àe] à x$ ‘ ‚Î æ Ý]†u †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… o•^ϳÖ] pæ^³jÊ o³Êæ


Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än× áç×’mæ áç××ãm ‚rŠÚ oÊ ]çÃÛjq] ^Ú÷ çÎ ÄÛ³‰ ä³Þù]
ÜÒ]…]ö ^Úæ Ý¡ŠÖ] än× å‚ã o× ÔÖ]ƒ ^Þ‚ã ^Ú Ù^ÏÊ ÜãnÖ] |]†Ê ]†÷ ³ãq
k×Î á^Ê ‚rŠÛÖ] à Üãq†ì] oj#u ÔÖ]ƒ †Ò„m Ù]‡ ^³Û³Ê à³n‚³jfÚŸ$ ]ô
]‡÷ ]†ju] ÄßÛmŸ ‚rŠÛÖ] oÊ çÖæ †ãrÖ ]^e †Ò„Ö] á] pæ^jËÖ] oÊ …çÒ„³Û³Ö]
†Ò„m á] ä×# Ö]‚rŠFÚ ÄßÚ àÛÚ Ü׳¾] à³Úæ " 1FÖ^Ãi äÖçÎ kvi Ùç삳Ö] à³Â
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
k×Î ÜÓÖçÎ ÌÖ^ím ä߳ ä³×# ³Ö] o³•… •ç³Ã³ŠÚ à³e] ij߳‘æ " äÛ³‰] ^³ãnÊ
áçÓm á] ‡çrm èÏnÏvÖ] Ðm†_³e ä³³nÖ] g³ŠÞç³Ö ‚³r³ŠÛ³Ö] à³Â t]†³ìŸ]
á] ‡çrm ˆñ^rÖ] ØÃËÖ]æ è‚e äÞ^e Œ^ßÖ] Ün×ÃjÖæ änÊ é³•^³fóÖ] ܳâ•^³Ï³jŸ
^ÛÒ š†Æ‡çrm á] ‡çrm ˆñ^rÖ] †nÆ]„ÓÊ äÏv×m š†ÇÖ ˆõñ^q †nÆ áç³Ó³m
oÊ æ ‡]çr×Ö ^Û÷n×Ãi Ø–ÊŸ] Ü׉æ än׳ ä³×# ³Ö] o³×³‘ ä³×# ³Ö] Ù糉… Õ†³i

rg
]çÃÊ…]æ åæ‚fÂ] p] änËìæ ^†ù –i ܳӳeù … ç³Â•]" 1FÖ^Ãi äÖçÎ o³Ê Í]†³ÂŸ]

.o
àm‚jÃÛÖ ] g% vmöŸ äÞ]^m†Ö] ä×ì‚m Ÿ á] ènËíÖ]æ èÖ„Ö] èÂ]†–Ö]æ ÜÓrñ]çu
än× äÞ] xnv’Ö] oÊ pæ…^Úæ 1FÖ^Ãi ä×# Ö]†nÆ áç‚m àm„Ö] ànÒ†³ŽÛ³Ö] p]

at
áç‚iŸ ÜÓÞù] " ÜÓŠËÞ] o× çÃe…] †nfÓjÖ^e Üãi]ç‘] oÃÊ]†Ö Ù^Î Ý¡³ŠÖ]
y
ÜÖ äÞ] ØÛjvm &m‚vÖ] ÜÓÃÚ äÞ] ^f÷m†Î ^Ã÷ nÛ‰ áç‚i ÜÓÞ] ^f÷ñô^³ÆŸæ ^³Û÷³‘]
ida
†ù römø lç’Ö] ÄÊ… ØÃÖæ éæˆÆ oÊ á^Ò äÞ] pæ… ‚ÏÊ èvF×’Ú ÄʆÖ] oÊ àÓm
ÄÊ…^Ú]æ p‡^ÇÛÖ] oÊ Œ†r³Ö] à³Â o³ãÞ ]„³ãÖæ 肳ì hö†³v³Ö]æ C1 ð÷ ¡e
eh

oÊ Í¡jìŸ]æ svÖ]æ èf_íÖ]æ á]ƒŸ] oÊ ^ÛÒ ˆñ^rÊ †³Ò„³Ö^³e lç³’³Ö]


ð^ße Í¡íÖ] áŸè‚e äe†ãrÖ] á] o× قmŸ ]†÷ `q Ðm†ŽjÖ] †³nfÓ³i •‚³Â
or

á] oÊ çË×jì] ^ÛÒé¡‘ ÜÒ oÊ ØÃËÖ] Ø‘] o× é‚ñ]‡ è߉ äÞç³Ò á] o³×³Â


no

^ãÞ] o× قmŸ ÔÖ]ƒ æ ànjÛ׊je Ýœ oÖæ] èÛn׊je †`¿Ö] àÚ Äe…Ÿ] è߉
i Zz M—žì ~y{è‡~zëª " ^Ú÷ ]†u æ] è‚e áçÓm ànjÛ³n׳Šje ç³Ö
w.

Z äŠñ &0vZ†]|gzZì x Zw™fB‚Æ


~K{zž ‹0Æx ¸q
Æ yZ {z • _7pÑŠzgŠgzZÝB‚Æ i Zz M — gzZ • D Yƒ ¦
k0
ww

"~gzZ å:i§t ~äâ iÆ~


vß •$  \ Mž c Û ÐyZgzZ‰
â•

Š wïÐKÃVÍßyZž ö-8¹¸g !
ˆÆkZ ) c g !
ä VrZ Vƒ @
™wì
• ˜ ñƒ D™s ò gŠ™)´
 Ÿz ÅXÆ™ qzÑŸ »[ ZŽ z wZÎ~

]g „tp " è‚ì h†vÖ] •¡e•çvÞ oÊ lç’Ö] ØóÖæ "Xì V-{zì ]g„Ž ÅtiZ )
6
íqÆ ~K¬ 1C
á omZ=Z ˆƒtÐ A
X( 255Ô 5¢)ìˆ~Š™Ð ò • »ì ß
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
™fB‚Æi Zz M—~KÃ¿Ëžì –~V1ÂÅòzëž¼t?¤
Z (ž
kZgzZ V èmŸ!!!! ÄßÚ àÛ³Ú Ü³×³¾] à³Úæ" ÑZz1 zgž @
ñY»zg:Ðä™
Æ\¬v1 ( ÃVÍß )~ VzKÅ\¬v1Ž ì YƒyÃgzZÝ ªæ¾˜(Ð
x *
}g vÂÜï »VÍßyZ » ñ Š&0Z]|gzZ ñY M:~Ïz Å "ÆzgÐ
VÍßyZ » ñ Š&0vZ†]|ž ;VƒH~[ ZŽ ~ÂXì ³ #Æw¸

rg
à ( ÚÅ )˜ kZ ä VÍß yZžì t zz Å kZ  C1 ì "
U
Z ÜïÃ
¤
vZ†]|gzZ ¶] !
t ( ì ]Š „„ ~˜™f sÜžt ª) å1™]Š „

.o
Yžì et gzZì ®
^ ( Š NZ )tž¸ T e bŠ ½t ÃVÍß Šñ &0
$

at
ƒ^  Yg {Ëx » ^
YÐ: b§TñYƒ^
Y* Y*
Ð: Yg {Ëx »
y
>gÎgzZ Ô * ÃgñZ aZ c i ZŽ yÒ » ~
™uF  vZ wÎgž 6Xì @
Y
ida
á g Z »\¬v1Ž~s Z²Z
ÏÈÅ\¬v1: ènËìæ ^Â÷ †–i ÜÓe… ] ç•]"ìŠ •
¬ pÆq¨ X "z™ ó â Ð ÏZDq KZgz Zz™
žì È »vgzZ ~ b
eh

{zgz Zì WæŠ Z%Ð+ 5~" àm‚jÃÛÖ] gv³mŸ"Ôƒ: 4Š »Y c


g~kZ
cÛ Ð Vß Zzìri Zz M—ä ~
â•  \ Mžì e
Zzg~~g g 9Ž g
u
or

Dg åÃd
ŒÛ z ˜Â?Dg å7ÃT
¸gzZ}¾ Ë?èYz™ò3
B‚LZ
no

ÃðÃ~˜VŒžÏƒt( zzÅä™IVŒÂ) ( g
çO X å: {Z •Z )ƒ
q+ZgzZ åc
˘~ª  gzZ {zçËnçtžì ~z%
M 7~椒k
w.

( ì CY~±Ð„ŠžðŠÃÔŠ )žðŠq
Z Âk
 gzZì YƒÐ7»¤
H IÐ p~] ZzçÐzz ÏZXì
ÆVzgâ Y~ µZñ,Z ª)ì Š
ww

Tì ^ ™— i Zz MB‚Æ™f wq¾ ( ì Š
Y * H IÌÜZ e p~ V‰
s %ZŽ »Š°~"7U˜ & =‹ ZrgzZì @ ƒ~ egzZ[ÔyZ f Z b§
tŠ ã
Ås %ZèYì ®
$ -7Z çSX=E
9ÃyZž @
™7ªÑŠ6]!
kZ {zì
 ~ Vzi úX CŠ c
~ kZž 6ì < i Å] Zr6÷ÝZÆ i úžì

U
X'''Âì " Zzgt¤
e Zž cÛ V-ä~
â• ò gŠ™)´nkZ쮹e
ZzgtìgŠ c 1C
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
kZs %ZtgzZÐVñszŠ c Z~g e Åמì s %Z
•\zZÐxsq
òz ë ) • x Zwc
$
® {z ÂN Y S7Ð VñszŠ ~tž @ ÑŠ6
™7ª
X ( 37 9@ 
37 8 mÔ 6¢Ô ~K¬ êJ Zt i Z )
~ „˜ Ã]Š „~™f {zh
•á ž c
Š [ ZŽ » WZÆŠñ &0vZ†]|ä~
ò gŠ™)´
] ç•]"e Û Ôås ÜÆŘV; zž c
 M Å*™y M Œ Š[ ZŽ » " çÃe…]"g
ugzZ¸B«

rg
AÄ!
ÃçX=E ™fnŠ] !
ZŽ b§ÏZì ]Š „ Y c
g" È »vž cŠ[ ZŽ » " ènËìæ ^Â÷ †–i ÜÓ³e…
Ü z kZ sÜ
2} ™w ì]Š „Ęgz ZŒ«~ „˜ Ã]zˆgzZ™f ªÃkZ ðÞ H I‰

.o
ËИžtc
6µñÆk
 }ƒs ÜÆŘ™f² ¨Y»zgИ™f Ì~ª
 q +Z

at
Xƒ@
Y M ñ~{)zi úÅ
y Š 4
:˜æL°fq Æ+ò $
¬0Z)´
ida
Û Ð MÆ™ÜÃ]g „Å~
;ž•D â • ò gŠ™)´gzZì HyÒÌä+
ò $
¬0Z)´[ÃXÏZ
†ãrÖ] o× o•^ÏÖ] pæ^jÊ oÊ ^Ú ØÛ³uæ 1C èm†níÖ] oÊ è×òŠÛÖ] …†ù u ‚Îæ
eh

g×› &m•^u]æ †ãrÖ] g×› k–jÎ] &m•^u] Õ^ß³â á] Ù^³Î æ †³–³Û³Ö]


or

”^³í•Ÿ] Í¡jì^³e Ì×jím ÔÖ]ƒ á^³³e ^³³Û³ãß³ne ij۳r³Ö]æ …]†³‰Ÿ]


Ý^nßÖ] æ] àn×’ÛÖ] pƒù^øiøæ] ð^m†Ö] Ìnì &nu س–³Ê] …]†³‰Ÿ^³Ê Ù]ç³uŸ]æ
no

oÖF] äi‚ñ^Ê p‚ÃjÖæ ¡Û †%Ò] äÞŸ †Òƒ^Ûù³Ú¡³ì &³nu س–³Ê] 2C †ãrÖ]æ
w.

äÃÛ‰ ͆’mæ †ÓËÖ] oFÖ] äÛâ ÄÛrnÊ †Ò]„Ö] g³×³Î À³Îç³mæ à³nóÚ^³ŠÖ]
tíòzë( ÌäB ò g+-Zí)´)ÃXkZgzZ : ½^ŽßÖ] ‚mˆm æ ÝçßÖ]•†_mæ
ww

( ä VrZ )ÃkZXì Š -rE‡òzëgzZì Hk


¹x ZwØ ™f T~ y éCE
G ’~
™f~Xž• Ìg Š q Z +Zžì cÛ gzZì Hwú6( ˜{Šg¢ª)µ˜
â•
Å™f ~ çOa~Xž• Ìg
~ yZgzZì (F Š q Z +ZgzZì (F
Ř
E
L 8™òö§ )´tgzZì [ ÂÅBò g+-Zí)´tíòzë
½}8
X •Š *ZÆg UgŠ ïE 1C
Ä
A¡E
ì aZtžì ¹ä Y f‰0Æ™f ~˜gzZ "aZ: ZäZ RZ ‰™f ç Zz" žì V- ~tíòzëgzZ 2C
X ( 281mÔ 2¢ÔtæÒZ ºêJZtíòzë)
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
Z Z åE<XÅì @
 ƒZÐ ] ‡zZgz Z m¾Z s %Z çaOgzZ˜žì b§kZ r
çOaLƒsp »äY7ñ~’ÅVß Zz äÎgzZi úÅV- i úc Z »Y c
ƒ60 g
VßZzG û˜kZèYXì aZ˜ ƒ: spt Z
) ¥‚{Z  gzZì aZ
wŠ KZ {zÐi§kZ Âì @
™g ZËÃwŠÆ™ Z f ( ™f ~˜ )t gzZì ( ( Ã
gzugzZo ¶ ™gzŠÃ’gzZ Ç} Š Îs§ÅkZy» CZ Ç} ™„ ÐR
gzZì @

rg

X ( 255mÔ5`g é5B+ ZŠg ) 1C ì @
™ Za
ò $
Ð ]g „kZ {Š™ÜÅ+ ò g + -Zí)´
¬ 0Z)´gzZ B

.o
Æ yZžì ãZzt Ç!
Š 4
Y sÜ:™fB‚Æi Zz M—B‚Æ_ ZÑÌq
aZÐg ±ZÆm¾Zz ] Ñq‰É ^

at
ﻘžì ~ﻘvŠp ÖZ !c ì ~i Zz M—{Š c
igz Z˜!Ìs %Zž Zƒx¥Ìt 2ì
OB&
GG
y
žì ãZz ÌÐ ]g „Ñ! Yt q
{gÃèž 6ì ^ Š 4 ÆY fèG© ‰ÂñY0: :
E4¨  »g¢
ida
™g ZË ÃwŠ ~˜ ™fgzZì (Ã¥‚ {Z
t gzZ Ôì Cƒ Za ð;~„Ð kZgzZì @ Ã » kZ
GGO &
Ù ª] !
B
©
4¨ ‰%ZX˜ w5c
èEG à ©ž:ì Y™gzŠ „˜ !{Š ciÃg °ZgzZ kz‚z ã-žìC
eh

ƒ: ~˜ ! C2Åðêƒ: ~ Û {z Ô 7b‡Æh


 •Dâ•
 qZ ”çLX=E
9gzZ oGçLX=E
9Y f
X 79h ”˜]gz¢š
or

ZÆÜÑŠzugzZ} Š:g¢ÃË{z ªƒ:µŽžì˜ {zÐh


ƒg0 9Š Z% ~÷
”çLX=E
no

Xì 7s %Z »Ë~äƒ^ ÆkZ ÂñY0µh


Y* ”çLX=EZçO

Š 4
:~˜ æL°fgzZ™f øLÅWq Æwò •
á Vv0Zx â Z
w.

Û ˆÆ™bÑŠ¼0Æ™f >gzZg » f ZzŠ Zgz ZÆx Z™Y 5ßw


;ž•D â • ò •
á Vv0Zx â Z
ww

‚Ãe •]…æŸ]æ …^ÒƒŸ] o× ÜãÂ^Ûjq] àÚ ènÊç’Ö] å•^jÃm ^Û³Ö á] k³f$ ]ƒ]æ
Üãn× š]†jÂ] ¡Ê ^Þ†Òƒ ^Ú çâæ èߊÖ] àÚ ^v÷nv‘ ¡‘] 决nÆæ x³f’³Ö]
ÜãÖ h‚Þ Üõñ^Þ æ] Ø’ÛÒ Üâ†ãre pƒªjm ^ÛÚ Õ^ßâ á^Ò á] Ü$ ÔÖ]ƒ oÊ
Š ZgzZz™f™ƒ¦ˆÆ{)zòi úŽ »Y 5ßž [ƒ"
U gzZ V…]†³³³‰Ÿ]
tZ

X 281mÔ 2¢ÔtæÒZ ºêJZtí~zë¶ Š2 1C


IF
Xƒ:ÃøL G ä™ Üà aÎgzZä™gzŠÃkz‚zc
4&ÅgzZ ðÃÅ b§kZ c ¼ÔyZ f Z } 2C
x © ZÆyZgzZx lZÆ™f b)zbcÆvZ™f
ÐÄ<
U
ì „z {zgzZì "  ÝZ ÅkZì w©» ä™ ( B‚Ƙ)
ZQX 7nZ ‹Z ðÃ6ä™™f b§kZÆ yZ Z åE
¤ <XÅì HyÒ ä ëÃT
"7i ú }ì Cƒ 1И Æ yZ ÃXVƒ vß,Z V;z
äÎ c
™f× Mžì ¸ ïc yZQ Â ( ì @ Y M ñ~’gzZ i úÅ )áZz
X ( 65mÔîG4&uòzë!ZjÜæz׶ Š )X , ™
0I Å
G-
G
4 £
ò •
á ö+ GZv0Z)´

rg
)~ñZgÅw
Å~˜æL°f~]

.o
:ÖW

at
;žì ~~º òzë
y
äe †ãrÖ]æ †Ò„Ö] Ð×u ‚Ï àÚ ènÊç’Ö] å•^jÂ]^Û äß ä×Ö] o•… DØò³‰æE
ida
Æ™f~VzK Vèâ]†ÒŸ äÖçÏe Dh^q^ÊE èâ]†Ò änÊ Øâ ‚q^³ŠÛ³Ö] o³Ê
Y7Ð yZ0ÆkZXì w©V; Æx Z™Y 5ß»™f ~˜gzZ Vò

eh

X 7Ô cÛ ~[ ZŽ äVrZ Âì >


â• Ø Z™ðÃ~kZ Hž
G 4£Å
-+ G
ò •Z ö Zv0Ñ~«Z òz2 Z¶ Š )Xì HÜæ[pÃ[ ZŽ kZ LZ äVrZˆn Z
X (w
or

Š 4
:~˜™fq Æ4ò Ïß M)´[
no

;ž•D â• Û ~y
MÆ™c•Æ"ènËìæ ^†–i ÜÓe… ]ç•]"4Ïß M)´[
‚ß ؖÊ] …^`¾Ÿ]æ ð^m†Ö] Íçì ‚ß ؖÊ] ð^ËìŸ] ]çÖ^Ï