Vous êtes sur la page 1sur 95

3

k‰†`Ê

yZÄ ™
,~gz¢ 6
$%¸² 7
A
?ì ~gz¢VY **
¯ 9
ì ! Š Z" D)úŠt ‚ÆY f 11
!Zi S ».߉0Æ)q 13
ì 7{—ñï
GLE
4O]<
9 14
ì „Ze '~gz¢Ã~gz¢) 15
I
ì wÎg » nZwÎg þL i“-Z 16
§Zz»Vz¤
/zŠ YgzZx?Zm.ñ]| 18
yZZ »²W]| 19
ce *
*™7{gtÐIZ ** 20
-ZaƲW]| 21
ÚyZxq
x ÅZ »äƒZÆ6,
vZ 22
]¯Åx ** ÆvZ 25
HH¨VYЙf ÿL X3ZÃDÿL X3Z 26

s]‚Ôg f1Z]|Å~
Vg— 27
4

mwÅ+Š Åx Z™/ô 28
+zãZŠ **
ì .$ Y f 29
W6,
ì [V~ݬ}g ‚x »xsZ 30
ì 7n
Û ** Û » 32
™y›ÃVz
/
Š Z®ÅVzŠ¤ á Æ”{k
,Ù 1Z]| 34
C
ì x Zw$ÅY f 35
ì¬Y fzDìGLE
";Z 37
B È´Z »\¬vZ 38
k
zgŠ—»DÿL X3Z 40
Û Y f 40
ñƒÑ ~x »n
7n Û vZ à Z]úŠ6, Ù 43
y›C
L j8Ð ¬Š Åx?ZmŠ- ]| 45
Ø{ èE
A &aÆvZ \Z]úŠ 46
ì oÑÌ¢
ƒH~ÃKZ 47
ì [£**
x »áZzV1Ðz¥Åu0* Û 48
ÈWŒ
ì „ Zex*
*™Ð¹¡ÀF, Û 49
»yWŒ
?ìŠ Z%HÐä™{>Æ]@*
m 50
p°ÅÕ 51
?V¹ÐgæÆÑP H, 55
5

wVÅÑP H, 58
p°ÅÑP H, 58
I
E-G
d
Cƒ7b & Z%Æï» ÷L 61
˜ÅVzcP 62
ª
N ¯:cÐZƒ:cðûT 63
Vg— 64
À» ~
ì xl„Å+ŠÆwÈzIZgzZKZ 66
ì ~gz¢p Ò»<Ñ›zu~x »Æ+Š 67
7°»Ôì «**
) )— 73
®
Û Ì6,
ì n Y fÑP H, 74
,
Ññ+»'» Z 77
7&
Û Ô=g~:WˆÆ+Š 79
™ yZÄ +ÃyZx»®
{Z ) ) — 80
88 Dȓ]!*
h ì 7g ïZ » V**
Cb)ÆV 80
89 ) )+4®
Ö 5zƒ~hÓZg ì ®
,ge:Ð# ) )— 81
90 Ogg Z »[ÛLZ ) )wV"gzZug I 83
®
91 Û **
ZwÅ ãâ ÅáZzvZ ìtâu»]x Z™S »Y f 83
93 ¤ÅDÿL X3Z bÑÅ@‹Ò 85
93 W, , ƒ:…¸ÐvZwŠÌ~©
Z»Vƒ ¬Š ÅVÍg ) 87
6

û ,~gz¢ ü

ÑÅx Z™Y fgzZD :÷zÄ**


r á **
# ™ºZ·œ{ ÑñkŠZ‹|v!*
sg¬ :÷Zzx **
è߉ àm † æ é ª Ú oÖ] ^ßn × Ü` Ö¡¾ Ý] 
Y 1â986 #B14._| â1406 âZ y@B24 :÷zë õg @*
·ù»]ª“z÷zvŠgzZ
Ð
¤zÑÅx Z™Y fgzZ+Š êL ‘ :qçñè
"Õ]‚¦)à°Z¯æÑZz]|xZ}
# ™÷
(r .iZP $%
:A
| â1429 ug MZypg )
:wÍ Z® á Z
2200 :Š Z®
pû†ô ø̀ ¿Úø äÞø^ìø g
û jÒö :Ñ**
11182…~W†
 7ÔcZ™2-wD Z+

‡‡‡
7

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] ²


ô ] ÜôŠûeô

G
E"LO çM'N¸²
ì
IF
4&
h†ÃÖ] î³n!ÔðÑñz~”%Ô~z~¦Ô!8zp÷zÃøL G
# ™ºZ·œ{
oFÖ^ói ²] Ý]]r á **ÑñkŠZ‹|v!* sg¬ÜrÃÖ]z
·ù»]ª“Š¼gzZ÷ZñzŠÆ è߉ àm† æ èñ^Ú oÖ] ^ßn× Üã׳¾
Ð y ZÄÆ ó óÑÅx Z™Y fgzZ DL La Æ # Ö Q ÒŠ ÃS & ì
~÷Š@ Ô J e÷z ë Z »ŸkZXì ; g Y H ù á Æ™A $%
X Zƒ~Y 1â986#B 14._| â1406âZy@B24
Ð IF
4&
x Z™Y fgzZ + Š êL ‘ä ÑZz ]|~÷z y Z xÃøL G
~ Ýzg ÅÅzm \¬vZ -tt ì " Š q ZgzZ u 0*
ILG Û ÑÅ
y WŒ
Å]ùgzZ D¦ÆÑZz ]|{ zì Å7~ i Z0 +Z Üæ b§T
Xì @* ™ ã) F, +4
Å x Z™Y f ï á Ìvßg ZŠ +Š ÒZ ~ X~ x Zú
gzZû%Æx Z™Y fzz ÅTì ;g 0* %yDgu ** ç »ŠgzZ- $;Z
¶Š wÅ@WÅ y Z y Ò t vZ Y á y Z Ôì /Zz ** ÐÑ
I!
Ç}Šx » »e $Z@ÓZg ÿL ›i ÌaÆVÍßyZ÷ztX ǃ°»aÆ
X D™%Kp Ò»<Ñ› zux » »+ Š&
z¡ìÃ]»' ,!*
‹Z f ÅÑZz]|{zì ¬ŠÐ \¬vZ
]»',z nAÆ ÑZz ]|ÔOg # Ö s6,Vzu}g ø k , Š @*

8

…gzZ N ¯tg Y î0G £œaÆ ÑZz ]|ÃyZ™Äg ~g Y # Ö ª@*


gzZ ,i Zâ[p[pÐ ]»' ,z nAÆg I‹Z f Å ÑZz ]|
(ànÛÖ^ÃÖ] h… ^m ànÚ*X N â Û «=ÂÅ{Š .ZÐ÷zkZÃ# Ö Z
Ün׊jÖ] æ éçF×’Ö] än× àn׉†ÛÖ] ‚n‰ èÚ†ve

ng °Z
Å\¬vZ A÷Õ]‚¦¢Z
m{ÄŠ {
G
:(
ê X»',
Ö ZŠr
# á **
# ™ºZ·œ{ ÑñkŠZ‹|v!*
sg ¬
cZ™Ô 2wD Z+ÔBÑZtŠ ZæZ { Õ{

Ð ÝçÆ ò ¾Ãí [g c*
}Š™gë
-gŠ} F,
Рݬ,Z}Š 5}Š à& J
"Z Âä{ Ã
~ ݬ ¾ ÃW¹ º
Рݬ ,Z ? C Ôݬ » vZ ƒ &
:G(
ê X»',
Ö ZŠr
# á **
# ™ºZ·œ{ ÑñkŠZ]|v!*
sg ¬

‡‡‡
9

Œ
ÑÅx Z™Y fgzZD
Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞö æø åü ‚öÛøvûÞø

?ì ~gz¢VY **
¯
ŸÆ ~Ã$ +gzZתV- g F ã qzg zŠ Z÷‰ Ü z Œ]
m{ ‹¾KZgzZ y Ò èE L j8\¬vZ Xì {Š Zg Z » ä™n²¼ ~
Û ‚mÜS Ãá Zz ä‹gzZ Vß ZzG
gzZ N â ggzZ N â Û‚
gzZ7aÆ{ Zz { Zz à {Ô•Ð + M Å¿ ?ì H ú 7Ð mÜS
7x »Ð { Zz Xƒ̈ ¤ » { W{ WÉ ƒ: ̈ ¤ » { Zz { Zz ÌÑZz ä‹
**Ññ]| ï GÒO)ÅZ Šë#Ö ÑZ œa ÏZ X Ç ¶ x »Ð { WÔ Ç ¶
»]|X å 3g { W„ kCZ ämvZ îG*9g ~â år # ™ZsÑ Z
C ìÄq -Z
{"W V x ¶| H ~g v
¸ x™ z ¯Æ Š ZæZ ƒ t
ÚÅ ] Ѿiz dx Ó LZ ämvZ îG*9g ~â å# Ö ÑZ œ
Ô: âi›ëtÈÔÅs§ÅmvZ îG*9gr # ™vZŠ ZæZYq LZ
Æ™ÔKZ ä Æ Y f} (,} (,Ô'Æ V1Âg ZD Ù | l,e
кz =Ãy K̈Zq ¸X H[™s§Å LZÃ] ѾLZ
10

s§KZ { zQ ƒ: »TgzZì B bg pôÐKZ (,ÃLZgzZ


z ƒ ó ó~~L LV ˜ gzZ H{ z ä ~ Ô Ht ä ~ì @* ™Ú
¹ ^³³Þø]øäT¶Ãy -~g Fà Zzó ó~L L¸Ôì @* Yƒ?f y K̈Z
CZÃVß ZzvZ Ìä Y f} (,} (,aÆä™ »Ã+ M ** Z ÏZ Ô å
[ Lâ gzZ [ ëWÆ D& Y f} (,} (, ì @ á õg @* gzZ c* ¯
aÆ š M F, KZgzZaÆ äSÃÑLZ Ìä ] Z|y Z¸
X H[ NZ » gzZ! %
` WXƒ: ! % ðà »kZJ -Z # Y07/%¿ðÃ
Å#Ö â Z ~K Ug ¯™|0 +!* 6,u½§ *Š™òÐ-gæ zK
¬èÑq D Y0! %ÆV- LjÆkZgzZ D ¯(
³?ì Y0ù ! %{ zƒ¯:/%Šp¬¿& ÂÔ ¶ 7/%Šp
Xì 7] ³ÅV- ßñY D™e $D ÅVÍßQì t
# ™~ßñªÏƒ7]³ÅkZ Çìg7J
r -Z # 6, çÅ~ßñ
Eš !
 öW - Æ~ßñX Çœ î ¸Æ̀ÇàñÔÇìgr # ™à ð!NJ -Z #
E- š! E
-š !
ÔÑZzgz? öW Æ~gz?Ô ÑZzgƒÑ öW Æ~gƒÑ‰ÑZz \ñ
Eš!
g (Z ÄÅVßZzvZ ~ßñ{z Z # :X ÑZz ~ öW - Æ ~©
wWÅt‘QvZY á yZ ÂÇñY0ÑZz \ñÆ™vZvZgzZ Ç}™
ÂÇ} Š –ŠgzZ Ç} ™?fÃkZ&gzZ} ™?fÃkZ σ 7
)´ÔìÝ¡³³ŠÖ]Úq -ZÅ\¬vZèY Ç}Š~ŠÃkZ \¬vZ
:ì ÅyÒ‚Å Ý¡ŠÖ]~ãšZ bzgämvZ îG*9gÏß W
—Íõçùô íøÚö Øùô Òö àûÚô áøçû Ûö×øŠûnø Êø ä́ñô«nø Öôæû ]ø o×FÂø Üö×ôù Šømö pû„ô$Ö]øü
( ROV”(NTVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËi)
11

Xì ‚ rg# Ö sÐá ZzäZg eC Ù ÃY 1zZ LZ&


ì ] P̀& Åx Zú` W~nçÆ+Š Ð fgzZvZY 1zZ
6,zZ 4q -ZÐ ìN* Æ® ) )¤ /Z Ô Ù Š ðÎÅ ~{~K
‹IÅì ßx â Zq -Š 4, Æy Z c* ÍÔ ”% 1s ÜÆx â Z Š Hƒ
í@* ¼Ðzz ÅY ¼Z¤ /Z Ô ~Š™È ; e Z # Ô ~Š wÅ ; e Z # ì
Ãx â Z ä x ZúpÔce * *™g OZ 4kŠ õ 0* »r # ™x â Z ˆƒ
Xì 3g™xÝ
Åzm\¬vZ -ݬ§zumvZ îG*9gï±+−Zw°)´
: D â Û Üug I› á gZ»
—ðô «nø fôÞûŸø û] èö$ø…ø æø Üûãö Þ$^ô Êø ðø «Ûø×øÃö Öû] ]çÚö †ôÒû]øü
DMQLV”(MLVt(Ü×ÃÖ] h^jÒ(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE
vZ -Ý ¬§zugzZ T $** gzZ _g ZzÆY m CZtèYz™x Z™ Z »Y f
:ì Š á g ZgzZq -Z »Åzm\¬
—^ß$Úô ‹ønû ×øÊø ^ßønû ÛôÖô^Âø Øûrôùfømö ÜûÖ$ àûÚø æø ™
X 7mðÃÐ k Q Z÷Å7] ³ÅY fäT

ì ! Š Z" D)úŠt ‚ÆY f


-
qZX õG /E
4E
& : ?ÔÙ #Ö b & Z ÅY f™| 7,ÁÂ ÅzŠg Z

-Z ~ ˆ Ô 1Äg6,VZ
q RLZ ÃV ðG34<X KZ ~ {>ä Ý ¬ vg )
,

: Ð }iÃV ðG34<X ~ {>ì ~ pÑg $u ¹ä r#™
Y7 Ð kZ ä ** ÑñÂg _QV G é5E
4<X²É ÔÆá̂ÆÈ éƒ Î
ÅzŠg Z ä ~pVƒ 7ÂÝ ¬ Îì { z  ? Ý ¬ \ W H
12

t ‚Æ \ W H c* â Û Ð kZ ä ** ÑñQ Xì J 7,~ [ Â
ìg™nZ ‹Z6,í \ W™NŠ g $uq -Z sÜ c* hu ~g ‚
ì ** Ññ Â 7t ‚}÷ Âhu ~g ‚Ñ ì { z Â
?Ã] ³ÅÝ ¬ q -Z Ô H{L{ k Hä ?HnZ ‹Z& 6,í ä ?Ñ
? »ä™Ãì Ýq hH»ÂƒIY ?Z # Ô c* ày vä
9J (,~uzŠ Ô Å ãZ& q -Z Ô ~zŠ ÅÅzm\¬vZ -g—
\ W Âå ŠHƒ ~g ¸ug IŸ»x?Zm\ W~9J (,Z # XÅ

X¸f eZg –6,VZ RÐ V ðG34<X KZx?Zm
Ô î ZzÐ Ý ¬}uzŠ Ë Âì „g‡qðÃÅÝ ¬Ë¤ /Z
ÐWŠpÔz™lg Z *Ð !* Z c*
@*Âì „g‡q ðÃ0Ð \ !* ‰
ÔÆj?t Ôì Zƒ ¯ ?„ŠpdŠÃT ÂV Œ Xð(,# Ö
:ì @* W~pÑg $uX 7?á ZzD
— …ô^ß$Ö] o×øÂø ÜûÒö].†ø qû]ø ^nø jûËöÖû] o×øÂø ÜûÒö].†ø qû]ø ™
D é‚Ö] àÚ änÊ ^Úæ ^njËÖ] h^e (MVt (oÚ…]‚Ö] à߉E
, ZXì ~̀aÆäY~3{ zÔì ~̀{Š c* i~ ¶Š ò :&
}÷D™C Ù ªw ì CZ f CZ~}g !*
ÆXC Ù ?Æj
t ~ w ì}÷ì HÌÑZz• Â[ Z Ôì V- Xt ~ w ì
Ìw ì~+ Š >i7 ðÃÐ Vð0 +ZÆ=y ZXì V- X
Å}ÌämvZ îG*9g ò á )´ ?ì q à ì ðÃ+ Š H ?ì ¸
&ì c* Û äÅzm\¬vZ -vZwÎg c*
â Û t~ò
â á [Â
aÆ äY ~ 3{ zì @* ƒ ~̀~ äCXÆ ï%¿
+‚ Z LZ ÂñW: ~™¤
Ô{E /Z ÔdŠ ~ V1¬ Xì @* ƒ ~̀
13

Ôz™: nZ ‹Z ðÃÔ î Y ™0 b‚ k0*Æ y ZgzZg7 Ð Y fR


b§ÅŠ¤ / á ÔVƒLe Þ7wZÎq -Z~]|¼~i Z0 +Z[Š Z !*
Xi7Ði§: ZŠ¤ á ÐY fì ~gz¢aÆ#
/ Ö ZXg7

!Zi S » .߉0Æ)q
 Y7 ÐmvZ îG*9g ~â å]|ä ¿Ý ¬)q -Z
)qèY @* ™: ] !* +Z  @* ƒ ݬ¤ /Z ?_0 +!*7VY)q\ W
æÐ "7,i ú™|0 +!* )q g'!* t 0Ð "0 +!*
,Ð äJ 7,- ™|0 +!* )qyŠÆ-gzZì M[ Z N{Š c* ik
H
[ Â KZmvZ îG*9g ~g ‡Z5 x“ö1Ôì M [ Z N{Š c* ik
H
ë!* tªÅºçû •öçû Úø غ›ô^³eø äü ³×% ³Òö Ôø ÖôƒF˜~L‹ ¬çñ
y Z ÂD YÏQvß& ~DÐ} hðZ®Ô'!* ðƒ~{gzZ
Ð Y f} (,gzZÐ V1ÂÉ ce ã™7] P̀~nçkZÃ
TÔì ò¤ /~ r â Š 1ì gz¢ Â r â Š k0* Æ y Z Ô , ™ q&g
# Zz uF,»¿kZ Â'KZ
Z # ZzÿZ # Zz)Ëvß~: â i
ì ‹ ñƒ ë Špà õxz Y f} (,} (,ä ~ Xì @* Yƒ
/Z Ô S7,, i úÌÐ 8 Iä/ôì g
¤ $uÅpÑ~g g
X 7^ ,Y¢ 8™Z # ZzÃkZpÔì YZ ÂñY1|0 +!*
)q
Zƒ 3g)qq -Z6,Ÿ a~K ¬Š Š H J eiŠ q-Z~
~ ãZ Ô¸ r ZŠ}g ‚¹gzZ‰ðƒ ùV ªg Ñ" 6,kZ Ôì
™ J 7,i úÔ ðJ 7,i úgzZ J0 +!* )q{ z ä kZ Ô c*
WäJ 7,i úx â Z
|0+!*)qÐzz Åg eÆV- Ç¡Ô‰ − ™Äg6,Ÿ a:Zz)q
14

x â ZÔì„»ª  ˜ Ô̈¸ ~Ç~VzK‰Ô ðJ 7,i ú™


Ð x â Z Ý ¬ 9ËpÔ Tg ñƒK xŠ ~ u ** Æ }g œ
vZ Y á âŸt ~KkZ ÂÔ Ç ñYƒx¥X 9ÂñYƒ‚ Zg
gzZð0 +!* L)q ¹Ð y Z ä ~X Š Hƒ »Ðk ,
½„ q-Z ~÷
XÑK: Z# ZzÃkZ# Ö Z @* :L
+!*
ð0
y Ò‚~ c* Û Ð ¿kZ ämvZ îG*9g#
â Ö ÑZœÂ
Ðzz ÅTì @* 7,*
*™·_¹=ÐzzkZgzZVƒqy WÅZ
]|QÔ @* ƒ7·»"0 )q=akZì Lgx¤
+!* /r â Š Z÷
~}g !* Æ)qÐ N @* âZ= ? Hw ZÎq -ZÐ ¿kZ ä
YÀEÅN YÀEÅN
ÂÌö 5²ƒ _0 +!*7VY ö 5 ? Vƒ HÐ ?~ ƒ ë
ÀYEÅN
X Vƒ@*Yƒ^~gzZì CYÁö 5 Îì { zÂì < L

ì 7{—ñï
GLE
4O]<
9
B~gz¢Ã"0 
+!*
9V ˜ , Z º´ }g ‚ ¹
"0 +!*9pÔì Ð ~tŠ ¬ ï
 GLE G
4]gzZ {— ¸) ïLE
4]tèÑqÔ
Ôì ¬Š ÌÃVß Zz"0 9ä~Xce ヹÌo ôZ~

+!*
ä ~iŠ q -Z X _7,V ; }g ø Y C¼ Æ ÷Š@ èY
-Z X ¶}
ݬ q 9Åy ZgzZ¸ }Šp{ z ¬Š  H¤çÃ] Zg
iŠ q
-Z Ô¸ _0 9Ô¸ åÃÆÈ- ŠgzZ¸ Š *Z V ; }g ø

+!*
ÀYEÅN
9+Z î C Â 1 Ö ì CZÐ ö 5 Â N*
 »6,ìÆ y Z ä VzZ #
Ã] ZggzZ− 
9ÃyŠVƒ Ha ÏZ ?ñ 3› Ã,& ì ^ ,Y <
vß}uzŠ² îSN YÁ: {g˜Y ¡ IZ}g v @* −)Y0*
15

( )‡ÑZg ZŠ ) 9; »¥~-gæc* ƒq ½Z —}ƒìgÎB‚Ì


/Zì –~RìY ämvZ îG*9g ï±+ −Z w °)´Xƒ
¤
Ãy ZgzZì CWY §ÃV ¤ Û Ð kZèY îÎ#Ö · ƒg Ì! Z
$f ZÃV ¤
e Û Âì x Zw **àe$f ZÃy ›ËgzZì Cƒ 1
Xì x ZwgzZ ÂbŠ1gzZ
ä òŠ WkZ Z # ÅmvZ îG*9g # Ö ÑZœ¶„g^] !*
ä ]|  ; 7 9a kZì @* Y Á, Z÷ ¹Ð ]|
vZ ¹ä kZ  k0 7)qa kZì @ò¤
+!* /Ì= c* Û
â
Ô Dƒ ×$ +, Z IY ‰X ñY | (,gzZ ò¤ /Å \ W} ™
X î Yƒ·gzZ ?}™vZ ¹ 6 Z&ÃkZ ä]|

ì „ Ze '~gz¢Ã~gz¢)
äƒ: DLdŠ c* ŒÐ x Zg Wä ]|ˆ Æ kZ
k7,z¿q -Z X ” K~gz¢vßÃVzq ~gz¢)Ð
rg {ot pÔì k7,pÑŠzgŠ yŠ ] Zg gz Z ì
/Zì ‚
{z ¤
gz Zì 7wJ„ pÑŠzgŠ »kZ Âñ 7,: pÑŠzgŠ™ƒ} 9
0~ + Š ¿t  ŠHƒ + Š " „ Ç!*  c* ,ïE
¯ : { ÖÃ] P' L ^I
$u¾X ì &~gz¢Ã~gz¢)èYì { Zegz Z ÑZz ä™
g
V < ¬‰/ô ?ce −7,™ƒ} 9pÑŠzgŠì c* Wt ~
Ð b§kZÃq ~gz¢)q ¯ 7{ Ö~ ] P'
-Z Â c* ,‘
 Âä
X ì 79t '~gz¢
× W ³7,pÑŠzgŠ™ƒ} 96,ug IRzg\ WZ #
16

:ì ðƒèe $Wtt ‚Æug IRzgÔ³7,Ð i ZzW


—oùô fôß$Ö] lôçû ‘ø Ñøçû Êø ÜûÓöiø]çø ‘û]ø ]çû Ãö Êø†û iø øŸ ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø «mø ü
DNVkm* (l]†ru é…ç‰E
ä \¬vZ ÃXçO z™# Ö — Ãi ZzWKZ6,i ZzWÅ Ñ }÷ª
pÑŠzgŠÐgzi ðÃV;zì x¥ÃyZì ðZ™]g c* iÅpÑÜæ
pÑŠzgŠ vß~ i ZzW~g \ ~(,b§ÅVHÅßÉ k7,7
pÑŠzgŠ™ÖˆÆ].ZXì!ŠZ"³7, Ðgzi¤ /ZÔ_7,
c*2äÅzm\¬vZ-g—É c* 27äV-ßñi§»"7,
ð2i ú~pÑ ` Zcä\¬vZÃÅzm\¬vZ -g—gzZì
/ZÔ c*
¤ 2−7,™ÖÉ c* 27−7,™ƒ} 9pÑŠzgŠ~T
xª t\¬vZ Â@* ƒI−7, pÑŠzgŠ™ƒ} 9Ã\¬vZ
pÑŠzgŠ™Öä\¬vZpð7, pÑŠzgŠ6, Ñ}÷~ª qÅ
x̀Z (,¹ c*
Í Âð7,: pÑŠzgŠ™ƒ} 9¤ /ZÀ` W1c* 2−7,
CŠ c* iB‚Æ Åzm\¬vZ -wÎgÆ kZgzZvZtèÑq Ô1™
a ÏZXì „Zex& ì '~gz¢Ã~gz¢)gzZì qøgzZ
gzZg6,è%Å\¬vZìt ›ÅvZVƒ Lg Ht ~ ! 2zŠ
X g6,Lìt›ÅÅzm\¬vZ-ݬzŠ§zu
<
I
ì wÎg » nZwÎg þL i“-Z
i úg7 Ð y Z p D™ òúŠ » ›vßÐ ¹
Ô7è ¼ ? ~H Åçz gzZ 7x¥¼ ? ~X~
Ô ÏñY0ë~g øÂñ Yƒ‚…gzZ ** %6,<
L èÑq
17

H !* # gzZì @*
ZZ ™òúŠ » ›Å\ !* LZ ¿q -Z C \ W
ì H{ z Âì „g W´3= ÔVƒg F~Ô î Wá ZzŠ ! g Cî Yì
\ !* Â ÇVƒg @* Î ^g Å !*Z c*
!* pÔ ÇVz™7¼ Âx Zz x »~
Z c*
Xƒ … â 7I » !* Zpƒìg Î^g Å !* Z !*
Z Ǿ HÃd W, Z
pÔ _7,Ð gzigzi xsz > [™ƒ } 9vß ‰„ , Z
™ !* Š x™ Âì @* Ü z »®
W‰ ) ¤Z ÅÅzm \¬vZ -x™ Zg—Z #
e Ô ï Š 7> 2i Ô n pg 7{ izg Ô _7,7i úÔ D Y v ¸
Š ~g !* -Z~ w ‚'Ô “ 7Ð Vƒk
q HÔ D™7ì @* ƒ n Û
ZŠ Z ä ë h»›ÅÅzm\¬vZ -vZwÎg BgzZ 1| 7,
X c*
Š™
Å kZ vß} g ‚ Â c* W‹ŠiŠ q á Z (,q
-Z ² -Z » y Zk
,Z
Ô å Zg \ Z (,y*»T¶èÆq -Z ä kZèY} 7,hzŠ s§
I
\¬vZ -wÎg þL ^¬ ðÙ| (,Ð kZ å 4 è Ð y*kZ
Æ kZ Ìá Zz vZ q -Z ™ÍÆÅ kZ Ôƒ: ~ *Š h + á Åzm
Sh Z e™Ö k0* Æ x sq -Z² á { z ¬Š ä VrZ Ô‰ Vk0*
¸W Y7 ä VrZ Âì 6,¿É 76,y !* ig Zæ »GX ì ; g Z åHE
5!N
gz Z S7,Æ{âZ ä \ W ?ƒì g™ Ht ! ¸W} Z ?ÙZ F, ò÷g
 Î ¶Š [ Z& ~ i Z0 +Z: Z² á ™î1 { z ƒì g Z rSh Z e [ Z
» ËpVƒ ; g ëSh Z e ~ÖZ F, &Zg øL±wŠá zÖZ F, ò÷g
wÎg ÁŠ « c* Š [ Z& ä á ZzvZ kZ ÂVƒ ; g ë7ÂwŠ
; g ëwŠ » Åzm \¬vZ -wÎgÆvZ ¿} Z ÙZ F, òvZ
Å® ) Ë Å Ñ ~SÈ Zygz Z ! < ¬Æ Ñ ! 2zŠ a kZ X ì
18

ðƒ ~rSh Z e ä Åzm\¬vZ -\ W~ Ï0 +i !ß Zzppgy Z


ÏñW]ñ~ª  qTgzZì Z¢{nB‚Æ]ÐÐ V Âgß
!vZ c*
 xg _â ¬ŠÐ \¬vZ Z® ÇñY c* VZÃkZ~ª  qÏZ
ÅÅzm\¬vZ -Ñ L ZJ -Z# bŠ: ]ñ…J -‰ Ü z kZ
Ät ë~È ZyyŠÆ # Ö ª @* ,Š â Û «: ^ug I
C Ã| 7,
Vƒ c* WÆ á > Ø ³ [g c*Å [8} F,
Vƒ c*WÆá ]gß~ Ô} Š™ ÂÃkZ |
ÏZ ì @* % òŠ W~ ª q Tì @* W~ pÑg $u
Åzm \¬vZ -Ñ ~SÈ ZyÀ¤ /Z X ǃ » kZ~ ª q
V ·h Z e ~ ›Å7 -** /LZ Âä V ðÀO] Y7 Ð ë ä

H»~ ]gßz ^~÷gzZ ðW: xÑ»~ ›~÷1Og
Ã\¬vZ¤ /Z ?Ð zŠ [ Z& H ¿g 7Sh Z e ä ? ðWÃ! Zy 
[8æÆvZ Ô ï Šp pg: Sh Z eÃV1LZ ÂCƒ:I Sh Z e
X ¶¿g Sh Z e äƒ y Z}g*}È

§Zz»Vz¤
/zŠ YgzZx?Zm.ñ]|
y Z Ô¸ ñW¤ /zŠ Y & ~ ¨ £Æ x?Zm .ñ]|
™ MÔ Sh Z e Ô å Zƒ Hg (Zù 6 .ñ]|ä ƒ
Ô _ÑgzZ @* 
“7Z}¤ /Z¶Åg (ZÐzz kZ]gßz^t äVÍßy Z
pÔ ¶Å ~g âƒÔì ; g v ¸ ™g ; yÃ− : è ÂñYƒ Ì
y ZÃ\¬vZÐzz ÅäƒÜ]gßz ^Åx?Zm.ñ]|
19

ƒÔ c*
 Šâ Û «y ZZÃ  y Z ä\¬vZgzZ ˆ WI]gßz^Å
y Yt¤ /zŠ Yƒ  Ô ¶79Ì+ M ÅVÍßy ZèÑqÔ‰¤ /~{>
t Âì 1øÃVÖÑ~g ø& äñŠ j ZÆx?Zm.ñ¸‰
VÍßä Vz¤ /zŠ Y y Z Ô » ~È Ãì x ** zŠ Ya kZ Ôì 7zŠ Y
7, $‚~ |& å c* $‚ÃVÖÑ KZÆ™~È ÃÅ
3Š ,
G G
0JŠ j Z êéG5©G3©8Ð ¬ÆvZ ¡ »x?Zm .ñOŠ Zp‰V áÑ
& a3, $‚ÆVz¤ /zŠ Yƒ  äñŠ j Z kZç O νgzZ Š H
_Ñ { z  @*ƒ zŠ Y Ôì 7zŠ Yt‰ ™¤ /zŠ Y ¶~È Ã6,Ïg
x¥ JŠ j Z Ð ~È ÃpÔSg „ _Ñ Ô k #: JŠ j Z ~ |
:¹äƒ  gzZ‰¤ /~{>ƒ  Z®Ô Cƒ
û Oáøæû …ö ^aø æø o‰Fçû Úö hôù…ø Oàønû ÛôÖø^Ãø Öû] hôù†ø eô ^ß$Úø !]çû Öö^Îø™
DMNNX MNMVkm* (Í]†Â] é…ç‰E
èY ñÑ y ZZ6,[gÆ x?Z @yzg ; ]|gzZ .ñ]|ë
x?Zm .ñë c* Ð Zäƒ
Š™i q  y Z ¸ ë [gÃyú Û vß
X D Ñy ZZ6,Z}
.á Zz

yZZ »²W]|
!vZ c*
 HÄc* gŠ Ð \¬vZ ä x?Zm .ñ]|
p‰ WÕ ©Åœð•Z6,y â ; k , Û ä~
izÆkZgzZ yú
Š
HW~™‚ Z hðÃyú Û èÑqÔ H7«y ZZÃy Z ä \ WÌQ
Ü z kZ& ) ¹Ð x?Z ?² W]|~ç KZ ä kZiŠ q
‰ -Z Ô å
x?Zm .ñ]|~ H ( ‰m™7C Ù ªp‰_ Ñ y ZZ
20

ìgÈtgzZìg} Š ]úŠ s§ÅvZ= { z ?V î Wá y ZZ6,


V zg eÃ\¬vZ ÂñWá y ZZ6,\¬vZ ¤ /Zyú Û } Z
:Ç} i ZâÐ
X ǃ:g FLgzZ Çìg„  gHå Â( 1)
X Ïìg ¹!* å ãZ& ~¾ ( 2)
Ð Ï0 +i ~EŠ Âσ «ª zŠ +Z ÅvZ ìmÃí!* }¾ ( 3 )
X ÇÇg[8Ã]ñ{Š c* i
 gŠvZ Ì]y
„ W~¾ªÏƒ«ÌÅ]y WNgzZ ( 4 )
X Ç} Š™
²W]|™Íx »x?ZmÏñ]| ã !* i Åyú Û
Ãá Zz ä™òúŠ » ðZ} .gzZ Ý ª‰ c* Š [ Z& ä x?Z ?
7VY îG "LZ¾}g â ÆÙp ! Ý ª}g Z Ô ìg â
0‡F Û Š c**™ñZ} .
Û Š c*
â *™ñÑñÿugzZÝ ª‰ì 7x™à ©t Ô Š HO
| 7,ÝÐ ~¢Ô™: {gt Âyú Û } Zì t Â{gt Z÷Ôì ; g
= Ô åce ¢ 8™wJÃ]úŠ kZ ÙpÙp~ >ÏZ ÂN Ôá
-Z ÂÃÍÆ.èY Š
q H7VY%}g â Æ Ùp Âì À
g !*
gzZì Se ** Ö Øg ÅvZ ÂÃVl}¾pì g Ö 8 I
X 'äzgg ·zg ZigzZ'ìvZvZg !*

ce**
™7{gtÐIZ **
~÷ H {gtÐ y â ; k, Û ˆ Æ kZ
iz L Z ä yú
] 5çÆ } i ~ ! y â ; } Z X 7c*
ì 9{ zì „gÈ& ~ç
21

Ð ~ Ì~nçÆ y W Z®Vƒ Lg © 8{gtÐ ~


Ât @* ƒ 9{gt » kZ Â @*ƒ ã W¤
/Z 9t pVƒ L e ¢ 8{gt
X å Z Q »} i
@* ¯ ã WvZÃ{0 +6,T D â Û mvZ îG*9g òzg **Ññ
ÔVƒ†: Ì6,ÆkZ ÌZp¤ /Zì Lg s§Å6,zZì »kZ Âì
kZèYì @* ƒs§Åy Wì »kZ ÌQpƒ: VY „^ N* g
y W^ »6,zw !* " » F,½ç OÔì à Cã WgzZì **h Q~wÃ
~ wèY Ôì Lg @* h ÃVzƒ i !*LZgzZì Lg 8 Š s§Å
y ZèYÔÙ Šs§Ånå aÆâñÇgzZì ** h QÃk Q
{Š Zg Z » ä¯ ÑZzvZÃ{È ËZ # \¬vZ b§ÏZXì 7** h QÃ
ïŠ â Û «=ÂÅ„zg¨~}igzZy W‰ Ü zC
Ù ÃkZ ÂD â Û
Û mvZ îG*9gòzg **
C D â ÑñXì yÃÛ{ Zg ø
 ñÎ zZ ÿLG 5! / Û ¨
Zƒ ' , {h +Š {Š é<XE-#E ³
Ôì @* ƒ s§Å y Wy ~ » kZ ‰ Ü zC Ù Æ a Æ F, ½éª
6,}÷“ 쳉 Ü zC
Ù { zpÔ76,ÆkZ‰ Ü z kZp¤ /Z
X ÇVzh Z~“ gzZÐì

-ZaƲW]|
ÚyZxq
è » y ZZÆ x?Z ?²W]|~ç KZ Z Ûí
# Ãyú
™ t6,®Æ~ÇÔ c* *¹ Ô ðà1¹Ãy Z ä Ý ªkZ Â`
1ï gzZVð;Æx?Z?\W
GLÅqÏZ ©,Š h Ç5~Vî 0*
22

‚ämvZ îG*9g Ïß WŠú¦)´Š Z?X ˆòbzg Å\ W~


:ì –~ã šZ b zg
áöçû Óöiø áøçû Âø †û Êô éø]*†ø Úû ]ô èønø ‰ô! á$ ]ø ø …ø æø ‚ûÎø æø ™
û Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×$ ‘ø ^ßønùô fôÞø èøqøæû ‡ø
DMOR”(NQVt (oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËi E
u 0*Ñ }g ø ~ ¼ A yú Û î0<Ezi² W]|ì Šg Zz ï
X ÏVƒ ~çÅÅzm\¬vZ -
ìg%&6,VØÑ{Š%ÔdŠ ÂÆ% Zg f6,x ** Æ\¬vZ
@tÆ*Š Ô Çñ Yƒ {Š%. Ò &
Þ e {Š% ø F{Š%É ÇA 7¼Ãy Z
á Zz ä%6,y ZgzZÐ N Y vÉyŠ q -GZ!~ VzGÔ {Š%Ì
G
G
„ {Š% c*
Í{ zá Zz äƒ {Š%~ ÿE 5© 4h& ÔÐN Yƒ {Š%Ì
3
C ì ; gƒ{Š%. Þ e™ƒZÆ6,{Š%{Š%Ô
ì ;g%?Vß Zzä%ì ;g™ÕHt}g Z
ì 7þzf — ì ;g½ » VÝxŠ &

x ÅZ »äƒZÆ6,
vZ
0Z£Zx â ZdŠ ?ì êŠx ÅZ HvZ Âî Yƒ ZÆ6,vZ¤ /Zp
-Z¢ > ‡%mvZ îG*9g ~g ‡Z5X 5 x £ HÃmvZ îG*9g N
q m
·−ZzÆ£Zx â ZX åN m 0·0£Zx â Zx ** ÝZ »y Z˜~
gN Zg7 »\ WpÔ åx **
m 0£Zx â Z x ** m gzZ¸
»Š ZŠÆ\ WN
x âZX¸ gzZ_ö} (, Ü zLZtX Š Hï 9N »\!*
gzZ Š
Ɖ FŸFx ** Hƒ
s %ZÐ{ á Š !*
~Xq -Z »yZX¸ÌŠ¤ / á ÆmvZ îG*9gw á
23

Ð 1¸ LZ, Š V RŠ ¹ ä { á Š !* Ôìg ì‡6,ht Ô Š Hƒ


L e 6,1¸ LZ N m 0£Z x â Z pÔ Ç VzŠ ZwJ:gz î Y ? Ø
Åäg â } hÃÃy Z ä { á Š !* #y
Z s !* X Å: { Zz6,Å ZwËgzZìg
` W»mvZ îG*9gN m 0£Zx â Z Š HãgØq -Z~Š ZÂÅgHZw
Š HZg â Z hê Z # ÃmvZ îG*9g N m 0£Z x â Z Xì ; gƒ y JZ
gzZ ² ô ^eô Ÿ$ ]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû ³uøøŸc* â Û ÂZg â Z hÃZuzŠZ # !vZy 4c* â Û
ö ] gøjøÒø ^Úø Ÿ$ ]ô ^³ßø³fø nû ’ô³m% àû³Öøc*
^Þø øŸçû Úø çø âö ^ßøÖø ² Û ÂŠ
â HZg â Z hÃZŠZ #
\ñ Zg ø & ì ÅgHa }g ø ä vZt ì ˆ W& ¤t ª
&Š H^ IÈg Zi Z »\ W‰ }g â } hÃãZÃmvZ îG*9g\ WXì
Æ \ W‰ Ü z k Q Ô ðVZ Ãs§Å y W Ug ¯  å Zƒ ¯ » } À
6,zZŠ lŠpÈg Zi Z { zQÔ c* â Û H `: è ÃË1¸ìgI Ì. $ƒ
X 1XÐ äƒ^ÃmvZ îG*9g\ Wä\¬vZgzZ Š Hƒ
™ Y yÆ N m 0£Z x â Zˆ Æß q -Z ä _öq -Z
å J 7,H‰ Ü z kZ ä \ W ! N m 0£Zx â Z} Z Y7 gzZ Å]Š È
kø³³ßû³³Òö áû]ô¹Ð \¬vZ ä~Š H^ IÈg Zi Z Z÷èa c* â ÛÂ
~ì } Y¤ /Z ! Z}
.} Z pû†ôjø‰ø Ô û jô ãû iø ø¡Êø Ðùô vøÖû] o×øÂø oûÞùô ]ø Üö×øÃû ³iø
Z÷ä \¬vZ : , Š äƒ: ^ÃY ¡ IZ {æ7 }÷ Vƒ? h
X c*Š VZ6, zZ)Y0*
&mvZ îG*9g w á x â Z D â Û } Š Z ñ™Æ \ W
Ãœ‡q -Z LZ ä VrZ¸ ~^‰ Ü z kZgzZ¸ Š *ZÆ \ W
} hÃÃN m 0£Zx â ZŠ¤ / á }÷~ 1T ¹gzZ 5Ð V ; z
\ W~ g $umvZ îG*9g w á x â Zèa Ô, Š Ÿ= 1{ z¸Ñ
24

7Z ~ T 1{ z KZ ämvZ îG*9g \ Wa kGZ ¸ Š *Z Æ


$
5.™¸
LZ ämvZ îG*9g w á x â Z X ~Š } Š ~ ¬ÿLG Ñ } hÃ
åü ðø ^Úø hø†ô!øæø äü ’ønû ÛôÎø ØøŠøÇøÊø18 ã0* { zgzZ ð=~ã 0* 1ÅŠ¤ / á
‚øÛøuû]ø Ýô^Úø ]ô gôÎô ^ßøÚø Øùô qø]ø àû³Úô ]„ø³âF D â Û mvZ îG*9g ~g ‡Z5
ì ] !* Åû%y Zx¹ÆN m 0£Zx â Ztª Øø³fø ßû³uø àô³eû
Dâ Û ˆÆ kZ Xá 8 ã0* { z™=~ ã* 0 M™ »Š¤ á L ZŠ * Z
/
Š Z ~ Åy Zˆ w ‚MÎz Š è÷ßø‰ø àønû $ô ø¡$øæø àônû iø ^*Úô ‚øÃû ³eø 
m 0£Z x â Z= ¶Å¤z ä kZ Ô Zƒ ®Š ~ài dq
N -Z »
àø³Êô ö ^³³Û$ ³×ø³³Êø ˜ ~g ‡Z5Ô * *™®Š k0* ÆGÅmvZ îG*9g
®Š ~àidq -Z~UÆGÅy ZZ # ª Íô]†ø !ûŸø ]û ˜öÃû eø ä́fôßûrøeô
x â ZÐ tÐ y Z¸ ì g ¯ G& gzŠ' × aÆ ®Šgz Z å ; g Y H
äü ³ßöËø³Òø ‚ø³qôçö ³ÊøˆÁGÅy ZÐ T Š Hµ Z h î M6,GÅN m 0£Z
®Ô å9Ç!* ó»y Z ̈w ‚MÎzŠ ª o×Ffûmø Üû³Öø ^³v÷³nû vô³‘ø
Ô åZƒ7oÇ!* ÌŸ»Ô¬kZgzZ †û n$Çøjøiø Üû³Öø äü ³jö%$qöæø å7J -
& Ô ¶# Ö Z™Å\ WtgzZƒ Š HH®Š ÌZ ÌZ‰åxŠ { i @* b§ÏZ
~g ‡Z5ˆÆ kZ Xì êŠ ] ³ÃkZ Ì\¬vZ Âì @* %6,vZ
ä™NŠ { i » » \ W Â
{ i » »mvZ îG*9g \ WZ # ˜
ÃkZ Ô Z hg7Ã+ ŠgzZ h1~Š } Š y Y‰ƒ y › Û »g ZD Ù
yŠÆ] ÃzÅy Z ª ä́iô ^Êøæø Ýøçû mø ^Ë÷Öû]ø áøæû †ö ûÂô Üø×ø³‰û]øy ZZë
C ñ Wá y ZZ ~Š·gzZ ð|g ZD Ùä
† Ð xðŠ Zg f ì { i » » Ô¬
25

ÌÐ b§kZ6,Tì gz¢vZ ñ Wá y ZZ ð|gzZ ~Š·


C ì CY~Šy Y
aÆÙpÅXä~~ŠyY Z%{i»^áÐdÃÆyZ
aÆÏÈce ~Šp"

]¯Åx **
ÆvZ
ÅvZÐ Vß ZzvZ Z®@* W7{' × ~{>ƒ:›gzZG
ñYW~ wŠ ›ÅvZ Z # 1ì @~g ¸ Ãëi ú` WXßJ›
~ wŠ w ðiF 45µ» ]¯ Å y ˜ VâzŠ Ã\ W~ì vZ q
G -ZQ ÂÏ
y ZgzZá Zz ä™ Za ÃV zÅy ˜ VâzŠèY ǃ kCZƒ @* F,Q
C D â Û mvZ îG*9gòzg ** ÑñX \¬vZá Zzp pg]¯~
Ši ‚ ]è W c*·p ] , Z wŠ } Z
@* ™ Za kg~ Vr& Ô ÑZz ä¯ » ìc* ì ·{Š c* i ìt ! wŠ} Z
 D â Û mvZ îG*9g òzg ** ÑñX ǃ kg H~ x ** Æ kZ Âì
C ì @*
Yƒc* gŠ »ßw !*w !*»Ÿ}÷ÂVƒ© 8x **
»vZ~Z #
Šzg ò ß!* ,a zZ Ä **
i '
ŠØ ñ& & i Z ñ èE #N C
LE Ù
c*gŠÆßw !* }g ‚}÷ÂVƒ © 8x **»vZÐ ›~ Z #ª
+ { ðgzZ D™^gàZ ~ ù { ÖÃ] Zg ÂëX D Yƒ
ùLZaÆæZì' ,æWgŠgzZÅ
W ä3ªÔD™^gE Z~
\¬vZäVM‰á vß{z}' × ÂÐ*ŠÔì 3g™íŠq -ZÃ
vZ~*Š ! l»Ïìg]‹„q -ZsÜ~¼ A X HŠ c*
[pÃ
26

àÛFu…^m ²] ^mDQ½ì ÷‚J -Z # Ô D™: ¶ðÃ~™fÆ


«™ÅVzÃÔcg _7,{)zpÑŠzgŠÔcg _7,ܳnu… ^³³m
ÅVzÃ& ä ë !vZ c* cg D™ ¬ŠB‚B‚gzZcg D™
ga ÑZg ø X â Û s ç… Â6,kZ ÅÝq ]¯x ZwÆ™ ~ga
C ì H² áq
-Z‰Ôce xgg âƒÐkZÔì
é5kI4NX~i ú}g ‚ g Ð V Â& LZ
gG
]gᏆ~K D Wvg ) ,uS
tÔ Cƒ7CLSh ZŠ ÅÑ ´gŠ c* 1Ôì CSh Z e Åy Z ª
C ì‚ rg Sh Z e à »å Ý ª
IG
Ð C øL $ g Ë Ø3 : ðŠ
I$
ñƒ a Š ð‡iM!N øL G g V. Ñ ì
I$
X Sh Z e à »pÆŠzøL G g

HH¨VYЙf ÿL X3ZÃDÿL X3ZÛ Š
: D â á g Z \¬vZX Åx Z ZÆY f¶„g^] !* Â
—áçû Ûö×øÃû iø Ÿø ÜûjößûÒö áû]ô †ôÒû„ùô Ö] Øøaû ]ø ]çû ×öòø‰û^Êø™
DPO Vkm* (ØvÞ é…ç‰E
èE L #G¬] X z™ 1b 7 Ð ™f ÿL X3Z { z … Y 7?] !* & Å +Š
w ZÎX DÿL X3ZŠ Z%Йf ÿL X3Zì –ä ƒ  +yOz }n
DZ†{ á ]| }÷ ? H¨VYÐ ™f ÿL X3ZÃDÿL X3Zìt
Š c* i¹& { zDÿL X3Z -Z¸D â
ÅvZ {Š c* Û mvZ îG*9gr
#™
X c* ŠÄg™f ÿL X3Z ä \ ¬vZ „ x ** L ÏZ Ô t¾~
» yZÐ :
27

B‚ Æ VAß~ D â Û m vZ îG*9g ~â å #
Ö ÑZ œ
ªVƒ @* ™›Æ\ !* éÐ Y fpVƒ@* ™›b§ÅVǸ
Zg fgzZz™] ³Åx â Z LZ „, ZƒD™] ³Å\ !* LZ b§T
X zŠ: ]úŠÃ…ÆvZÆ™Õ c* nZ ‹Z Ô ãá$ +6,] !*ÏZg f
X CWÃV × Z',~¿C Ù Ãk QCƒV × Z' , Šp~T

s]‚Ôg f1Z]|Å ~
V g—
g f1Z ]|ì e $Zzg Å ( y uZ ¡[ !* ) pÑ > ½
E
äÅzm\¬vZ -\ W6,Ãï GL ^ZpgŠ ÅÅ\¬vZèg ~g é¨E“L
E
:ìtÃq -ZÐ~TN â Û s]‚Ã~g é¨E“Lg f1Z]|
—ä́×ôù Òö Õø†ôÚû Ÿôø àömø‡û ]ø äö $Þ^ô Êø Ø$ qø æø $̂ Âø ²
ô ] pçø Ïûjøeô Ôø nû ‘ôæû ]ö ™
DPMPV”(NVt(éçFÓÛÖ]E
mvZ îG*9g ~g ‡Z5XÐ N Y 0x »ƒ  }¾ƒgÐ ò ¾
ò ¾Ô »]y Wc* ƒx » » *Š { zì e˜~ bÑÅg $ukZ
.{ zÐ •
Z} ' ,Å ò ¾èY D Y 0 y ˜ V âzŠÐ • ' ,Å
{ zgz Zì Ìy ˜t » Z} . ŠHƒ„  zŠ » Z}
.Z# gz Z Š
Hƒ„
 zŠ »
ƒèZg !* # Ôì ‚
ZZ rgèZgÃkZ~ y ˜ V âzŠ Z} .Ôì Ìy ˜
xi 5q 3 YZì Hgz Zì &p y
-Z Ô î 3 **  W Ì~ öŠ6,
Ãd
Z÷ì Lg ~„ÏZ Ì~ ízgz ZƒgÐ x Zg W[pgz ZÅg Ì
Ù É @*
C ™7nZg ** Ã[g L Z & b§ÏZ Xƒ: ã .6,ðÃÃd W
Ð x Zg W~ V âzŠ ízgz Z öŠ6,ÃkZ Ì[g Âì ‚ Ü z
rg èZg ‰
Xì ‚ rg
28

+'
h × Hn²äÅ \¬vZ ègg f 1Z ]|ˆ Æ kZ
Û täÅzm\¬vZ -\ WÃ~uzŠ ÂN â
: ðâ ÛÃ
Ø$ qøæø $̂ Âø ²
ô ] †ôÒûƒô æø áô!†û ÏöÖû] éô æø ø¡jøeô Ô ø nû ×øÂø ü
—šô…û Ÿø ]û oûÊô Ô ø Ö$ …ºçû Þö æø ðô «ÛøŠ$ Ö] oûÊô Ô ø Ö$ †ºÒûƒô äö Þ$^ô Êø
DPMPV”(NVt(éçFÓÛÖ]E
pÑy WÛŒì w qtZg ø` WX ß™xi Ñ6,zZ LZÃvZ™fgzZ]zˆ
Ö ~ V ¸¤Ãu 0*
# Û Ô ñƒ a
y WŒ e ~ V â ZŠ b
~ V ¸¤
VY „ tWkŠ sÜ c* -Zì e Ôz™]zˆ: Zizg ÔÅg
ƒ qÃg „ q
ñŠ Wn Û ÆkZ pÑ~g g e $Zz',èYì I Û )%Z Vƒ:
Ô å k7,nz~íz { z Aì M „ Ú Z[ Z NÃ Û )gzZ D Yƒ
ǃ™f Z¾~ Vâ W ǃt³»]zˆ‹ Ò c* Û ä \ WQ
â
‹zˆÅzm \¬vZ -Ý ¬ §zuX ǃgâa }¾~ }igzZ
gzZ ǃ™f Zg v~ y W ìg C x ÅZ »vZ™fgzZ u 0*È WÛŒ
XÐN â Û «gâ»\¬vZ~}i

mwÅ+Š Åx Z™/ô
/Z Ôg7 : b) {Š c*
?¤ iÐ V- ßñ ë vßë ` W
: „ øk\ Å+ Š Å/ôpÔÐ, Š ÎŒ { izg ÂY7 »i úä
 D™n²Ð ÅzmvZ -x™ Z§—~g Fg f 1Z ]|X ¶
Û gzZHn²ˆÆVTzŠXÙÃ{Šc*
Ô â igzZ… oûÞôû ‡ô kö×ûÎö
−B; Ìs§Å[ ·}uzŠˆÆ[ ·q
~ -Z ! DïE
L Òƒìt { Zz
ÅkZì q Å]y W& DÂì ÔâZ ÅV1· ~EŠ Z # Ôì
29

ä x?Zm\ W ÂñY 0 ]y W @* ce ム{Š c* igzZ ÂÔ


:c*
â Ûh
+'×
àô_6 nû $ ×Öùô éºø †ø _ûÚø äü Þ$^ô Êø kôÛû’$ Ö] Ùôçû _öeô Ô ø nû ×øÂø ™
ûÔ ø ßô mûô †ôÚû ]ø o×FÂø Ô ø Ö$ áºçû Âø æø
DPMPV”(NVt(éçFÓÛÖ]E
Ð ?y -Ð zz Å kZèY z™ ; g lñ{ ÒZ ? !g f 1Z } Z
]|X ÏA ŠæÐ kZ~ VCçx ÓÆ+ Š}g vgzZ Ç}g e
ÃgzZ=! ÑÆvZ} Z oû³Þôû ‡ô kö³³×û³³ÎöHn²Qä~g Fg f1Z
Ù Ôì ug Imwt pÔì DïE
C L Ťøw HgzZì mw HXÙ
X Cƒ7~' ,ÓÑ
ÎìÐ VǸ —LZQ c* Î‰Ü z~ Vä ½q -Z
- â {P h
Ôì ; g8 + á Œä ƒ Âì @* ƒ6ÑZ (,½!Ǹ
Å\ W~ [ Z Ô å6Ñ » V¦~ ¬ !ßͬ ÎìQ p
1Ç fâ…t¸ìg™Âë ¹äƒ  ÂVƒ6Ñ»V î ¬Š
X ˆw$+ÓÑÅkZÔì ; g8 - â N ¬Št

+zãZŠ **
ì .$ Yf
W6,
› zu vß Ý ¬ ) ] ‡zZ ‰ c* WŠ c*
Ю))—
E Ò5G"
kZ 6,¤Å +Š üG L3 E~ x Zú:
L Æ äƒ: 1Zz Ð <Ñ
Y a Æ V¶‚ ‰} D™k
V ; z gzZ ‰ y 0* ,½b§
Æ V ; z ‰ Ι 3 Kzg −gzZ S7,i úÔ ~Š y Z f Z ä VrZ™ Y
Ôìg 3íz‹ 번 W’„¹š ÂÃy Z}g ZÑ ì Û»
30

ÆvZ & y ›t gzZ CW7’ ÌQgzZ ìg 3V 1Í Å¹


™NŠÃy Z òŠ WkŠJ WgzZì YZ Z (,Â< Ø è » y Z † ~3 Zg
Vx »& ” ä™W6,Y f +y ZŠ ** t Q X ‰ƒ y ›
Xì .$ +z ã ZŠ **Jt Xìg™7ÌY f{ z ìg™x Zúá Zz
y .6,¯
) !* ÆÒÅ~gzŠÐ Z} .gzZ¬LZ ¬ ÿL X3Zìt ] !*
Kzg −vßtÆ™]Š „ÅvZÙ Š Z # { zu" Ô
X D Wá xsZÐ ÏZ { z‰ Ι 3
-Z äVrZz™ ÂÐ wkZ p°ÅVÍßy Z Z®
q
J 7,pÑ~g g Y fèYzŠ # Ö ¤6,Y fÃy ZpH¿ï
gzZì n Û & ìg™® ) á ZzígzZ«™Å]tÄEÔìg
& : Xì ¿Zg \ gzZ ïq -Z%Z ì 7n Û **
Y ~ V[ Z
Æ Y f yŠ Æ # Ö ª Û » À ë t ~ }g !* Æ Y f vß
Ŭ…Ôìg } 7,~ VÎgæ LZ vß ?Ð , ñ y ⤠/
Jvß, Z Âc* Š äY VY~c izŠ …ä?Ô Ñï7Ð O g @*
kÜZ x Zúì @* ƒ W,Zt » V Â!*Å b§kZGX =" gzZ y ZŠ **
G
š¢
Xì CYW ö- z" ÅY f~r â ŠÆ

ì [V~ݬ}g ‚x »xsZ
Û » y Z¤
ÃVz /ZÆ VÍß y Z w– Vƒ @* CX~ [ Z
}}g*vg ) ,Ìæ}g ø Âì n Û Ô7ï** àxsZ
á Ôr
# ™vZ à z {
vZÂg ~g g x â ZÔ1Zx â Z Ôr # ™m, á
+Z†{
 ƃ
ƒ  t ? Hƒ  ƃ  t ‰ 7y * 0 Y gzZM%Zt
31

k',Î{g !* Í ÂYƒ7vZ à z n
c* Û ¿g @*
gzZ7c* ñƒn Û ¿g @*
# ™?} (,¹ q
r -Z ä ~aÏZX Zƒ7„vZ à z ðÃJ -
c*â Û äVrZ ?ì ÷ * *™y Òb§kZ0ÆY f Y7XÐ
7>Y fÒZ ~ x » kZèa Ôì F F6,ª ˜ gz Z ß Ç!* 
H’~Ý ¬}g ‚y ZZgzZxsZ ` W c*
Š Û är
â # ™?X 
(Z Û » ðÃÔì HxsZƒx¥:t ÃT7(Z Û » ðà ` WÔì
7w=q -Š 4, ÆvZ + Š ðÃ{ z´ÆxsZƒ: x¥ÃT7
X Çñ Y~3Ç}™g (ZÃ+ŠgzZ Ë& { z´ÆxsZgzZ
~ V o) —èY , Š™n²'!* P ä ~a kZ
n%t ä ~  ðƒ QÑ °» Ì~g øB‚Æ [ x Z „  zŠ
y 0* Y vß& Å] !* Ðr # ™£Zæg ?ä ~ Z® HkC
ìg J 7,~g g & Y f c* aZ {Š c*
i vßt ìg ¯ y ›™ Y
ï{ z ìg™x » ug I » Vvß&Ú r # ™?Â?
ƒ } Y:t & ì 7(Z Ì Û »q-Z Ô7~ n Û w'~
+g Â[ ZgzZì Hy Z f ZÔì HxsZ
, i ZzWÅV â Z f ZÐ y n,z8- i
Ôì [ V~ Ý ¬ }g ‚ x » xsZ Ô _ V~ Ý ¬ }g ‚
Æ xsZì òúŠ » Tì < Ø èq -Z » Vâ › Bƒ 
ì xsZ sÜ=g f »] Ô7wJV Œ ÆvZ + Š ðÃ[ Z { z´
¶Š ]úŠ Å +Š Ãy Z & pÔì ï)f Æ Vz Û » y Z [ Z Z®
hJ 7,7~g g { zèYÐg7xzøÐ [ Z NÌ{ zD Y
M
y Z  w'~-gæ ë X , ™Ýq [ Z NgzZ B™x » ¸ Â
Åy Za kZ Ô ƒ à((w â Zg ø ñY c* Š µñ » äYÃ] Z|
32

— Tg D™ ÌzáÃV2zŠ LZ ë Z®ce ã™gŠ


ÑB‚Æ®
X z™• ))

ì 7n
Û ** Û»
™y›ÃVz
n Û [ Z pì {h +I Ôì ïÔì ug Ix » » V
/ZX H7n
¤ Û ä xsZ * *™y ›ÃVz Û »É ì 7~zgŠÆ
ìÃV ¸´XÅzm\¬vZ -g—Â@* ƒn Û **
™y ›ÃVz Û»
\ Wpì @* Y Hg66,n Û èY D™g66,n Û kZÃy Z D â Û
z™wJxsZ Âc* c*Š¬É c* Û 7g6Lä Åzm\¬vZ -
â
hg6,w qÆy ZÃy Z ÂD Yƒ èZg6,¶Štb g ñ& :zŠtb c*
a kZ ¬»tb gzZ @*Y H7g66,ä™wJxsZ 4Š' ,i Ô @*
Y c* Š
Ãy Z™átb XƒC Ù ªäzª f ŬgzZ] ³z• ØÅxsZì
Ãy Z ñƒt pÆ kZ ?ñƒ pHÆ ä™: g66,xsZ
[ Z Ô _ƒ { zgzZì n Û bŠ q :Z ÅxsZ Ôì 7n Û **™y ›
/Z Ô D™ 7g66,äƒ y ›»ë  Le 7wŠ Zg v¤
¤ /Z
~÷ D â Û ¸ Åzm\¬vZ-=rîG*g9 Â@* ƒn Û **
¯y›
èZg 6,¬}g vÐ V¦P }g v ì 7t £» » Øg
Zƒx¥Ð kZX Vî YƒèZg6,äY~c izŠ}g vªÔVî Yƒ
,
k ½År #
E
+G ™?} (,¹t Xì 7n Û **™y›ÃVz Û »
Z™ú{B~}gzZ {Š c* iÐ ƒ ~ yÎ 0* & Vƒ ;g™n²
X ìg ¯ ÃY fÔìg
> ½Ô ìg Éâ Ãg ñÅvZ èg 6z 0 −{ ]|
33

~Ýô ¡ ø ‰ûŸô ]û oÖø]ô ÜûÒöçû Âö û ]ø oû³Þôù]ô !Íß} Z L


L ì Š&ñât~pÑ
Ãí ?:gzì ǃ D™wJ ?¤ /ZX Vƒ êŠ ]úŠ ÅxsZà ?
쇪 f ~g v @* zŠÐ Vð; LZ ‚õmø àû³Âø ?zŠùtb ?gzZzŠtb

…ÔÐ, ™ 7wJ ¦ / Ù ë ÂÐ ÙÐ ôZz Ë ?¤
C /Z Ôìg
?Z®X 슰** 3› ª f Ŭ}g vÉ 7~ # qÅb }g v
äÑ: xsZ ÔÐ , ™w yÐ ?ë  … â 7¤ /ZgzZ zŠ™ WŠptb

?f ?gzZ áøæû †ö ³Æô ^³‘ø Üû³³jöÞû]øæø Ð, ™w yÐ ¶Š:tb Ô7Ð
^ÛøÒø løçû ÛøÖû] g% ³vô³Þö àö³vû³ÞøƒD™7(Z¤ /ZgzZ™} Štb î Yƒ
›Ð[ ZÑ ?An pg[8Ú ZÃ]ñë †ø ³Ûû³íø³Öû] áøçû ³f%vô³³iö
XM h™7¨ £Zg ø?:ƒD™
?ëÔìg ¯7y›ÃyZ™átb /ô¤/Z :
x¥ÂÐ,™wyÐ?6, ¶Š:tbvßë:gzzŠtb îÑxsZ
îÑ: c*
V¹ **ÎŒÆyZ 4Š',iÃxsZ ‰ƒèZg6, ¶Štb {zZ
# Zƒ
g Û »ÆyZ!$ +ÆV¦PÂ@* ƒn Û **
ÎŒÃxsZ¤ /Z ?;gn Û
1ì ~gz¢ Â** -yZÃxsZ Zƒx¥Â?@*
àJ YƒèZgxsZ H6,
]iYZÐ ÑZz ]|ä r # ™q -Z) Xì 7n Û **
¯ y›ÃyZ
~6l Ô{gëÜæ/ô ë ]Z|—‰ HwZΙá
ä ÑZz ]| ¸ ‰ ’~ *Š ä™ Vƒ  {z Ôñƒ 7]¯
å*@Y5~V”}uzŠaƱxOZÃ/ôй( c* Û Š
â á gZ
C ¸D;+Š¸DYV˜¶tÂy á Å/ôgzZ
ï ŠC: YZ¾ëD YV ˜
Y
f e NŠÀëL E &g Z¾ƒÀðÃ
34

Å\¬vZ èg%¬0Zµ]|} Š H’g≠V ˜ { zakZ


 @*Y 5™ ¯ 3, # [ Z Ô¸ ‰ ñ¯ ( ï¬)3,
gÍÃy Z Z gÍÆ^
ƒ òsZ #Ö ÓgzZ ñ Y 5}™ ¯—¤ /ZÃ\ W ?D Y: { z H
H5Ãy ZaÆ% ex OZ »o òsZ :X Ç} 7,**
X åŠ Y
V/ôƒ  **™yÒb§kZaÆäÑ› l& » VZ®
s ÜÆ|Š Hƒà {Ð/ôÜægzZ¸‰ òÐÜæaÆ
á ,GÅ/ôæX ~ pÑÜæ ,GÅ/ôVzg ZD
zx Ù Xì
ÆÅvZ èg Y ZŠgŠ 1Z ]|X¸ 3, gÍÆ V;z ƒ  t ~^
 ˜~y WÆ> ½+−Z à z #ÆwY°ZY Z~}g !*
:XìG~wŠgzZ¸3, gÍÆx á ÐûÚô ‚øeô lø^Úø æø Ýô^$ Ö^eô àøÓø‰ø
X¸‰ ~îÏOF 7ÆV™á _{zz™yÒ: b§kZÃkZ

/
Š Z®ÅVzŠ¤ á Æ”{k
,Ù 1Z]|
C
ÆÅ\¬vZ èg {k ,Ù 1Z ]|ämvZ îG*9g ~g ‡Z5
C
á É@*
X ï gzZ/ô~ y Z Ôì ðC J
-ÎJ WŠ Z®ÅVzŠ¤/ á
~ Xì 1 x ** 6,gîm{ ä mvZ îG*9g ~g ‡Z5 »/ôg e
÷Z]|gzZ' ,Y]|Ô k„0ZvZ†]|Ô/0ZvZ†]|
]|É @* gz Z/ôÎJ WÀ b§kZ Ô ï á e\ ¬vZ èg
}: Ô¸ä 3™á _: { zÔ¸_7, $uÐÅvZèg {k
g Ù 1Z
,
C
, q ~g ‚t ~ „ qzÑÆ1¢ > ½bÑ > ‡%X¸ D Y6,«
Wa Î&g ZD Ù õ 0* Å \¬vZ èg {k,Ù 1Z ]|gzZ Š&ñ
C
X¸D™ * c J 7,hu( 5364 )
35

vZ†]|~VzŠ¤ á ÆÅ\¬vZèg {k
/ ,Ù 1Z]|
C
e\¬vZ ègŠ&0ZvZ†]|Ôk„0ZvZ†]|Ô/0Z
äÅ \¬vZ èg /]|Ð X¸ ï á /ô} (,} (,‰
ƒ **™{gtðÃ= @* h 7Y™hgÜæ vß ?!g ZŠ¸ c*
M Û
â
Æ+ Š Ôz™™Vï~ :Wx » » + Š ÂVz™{gtÐ VÍß ?~
Ö Ð b§kZõx » „ CZgzZõë
gzZ î ÑŠ ]Ðz™# G ZÃ%CÙ
G
- š¢
‰ì 4äƒx¥(ZÐ V Â!* ÅVâ ZŠ **PX z™ ö z" ÅY f
ñY ` ~ c izŠ òŠ WÐ äÎ:«gzZå 3:™á _3 Z éZ} .
,
{kÙ 1Z ]|/ôg;Z YÄ X ǃ ^
C ,Yù ** ™0 b§kZ X Ç
X† 7ÐÜæ LgzZ¸ D™ J 7,huÐÅ \¬vZ èg
~È0* t Ð ñ~ #Ö Ó§zŠ LZ ÂäÅ \¬vZ èg /]|
XÐN Y7C Ù !*
ÐÜæ¦ /Ù { zY f/ô&¶ÅZ
C +¬

ì x Zw$ÅY f
ÛG
HgzZ ì n H Š Hƒ D» Šzu Å <ÑÐ k ,½kZ
G-š¢
Cƒ$gzZ ö z" ÅY fÐ T * *™g (Z y ZÄ(Za kZX 7
}Ð Y f™ Y~ Vá Zz & “  ÍgzZ ~!Ôß W¤
/ZXì x Zwƒ
« ~ V™ Y Ôì 7¼t ìg J 7,| 7,+ Š D& \ W‚
Î 7« ä kZ Š
kZ Âì c* Hƒ x¥0Æ Ý ¬ ˤ /ZgzZ ƒ Î
Æ ~ Vzv„ , Z ƒ  t ! V x}g Z ë ~ }g !* Æ
á Zz Vƒ p¤ /Z Xì ; gƒ 7x » ðà » +Š Ð y Z Ô ñƒ
p w5¹ Â{ z Cc* M F,
š Æ VÍg ),& Ô 7, Z
36

Xì ÅVâ ZŠ ** $ÒZ
e
í ämvZ îG*9g r # ™ Ã?]|y Î 0* WZ ?
Ü z » w ÙZÆmvZ îG*9g r
‰ # ™k1Z ** Ññ‰ Ü z T c* â ÛÐ
# ™k1Z **
r ÑñÂZƒ¢q~ ‹Š~ # Ö } .Åy Z~ Âåd $Œ Û
}ì60 +Z= c* â -ZXK w ZÎzŠÐíämvZ îG*9g
Û tq
zát&gŠ t& s§~÷vßèY Vƒ 72 Â~ ` Zg+ Z~
Ã\ W Â @*ƒ ` Zg+ Z¤ /Z c* Û är
â # ™ ?]|X ìgƒ
s§Å\¬vZt } ` Zg+ Z ½pt »\ WÔ @* ƒ: ` Zg+ Z ½p
ÃXèY72~ ` Zg+ Z\ Wì ?Šì 7„eÐ
Ìkˆ ZÃy Z ï Š „eÃXª D™ 2~ ` Zg+ Z { z
: D â Û Š á g Z \¬vZXì „g Y~Š„e= @* ƒ7
—áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø &önû uø àûÚô Üûãö qö…ô‚ûjøŠûßø‰øü
DMTN Vkm* (Í]†Â] é…ç‰E
„eÐwkZëÔì Ð{Å áøçû Ûö×øÃû ³mø øŸ~Üûãö qö…ô‚ûjøŠûßø³‰øÂ
\¬vZ~wŠ}÷] !* t Xì ~gz¢dÑaÆkZï Š
ä\¬vZ ÌZ?Š ÅkZ ªH7y Òt är # ™?Ô à Z e ä
ëÜûãö qö…ô‚û³jøŠûßø³‰øà Z e~»}÷ Ð • ' ,ÅVÍg ) ,}÷
g @*
Z~ V zÃy ZŠ& z!* ÆWZg **Ôï Š „egzZ ` Zg+ ZÃX
»] !* kZÃy ZªÔì Ì{Å áøçû Ûö³×ø³Ãû ³mø øŸ &ö³³nû uø àû³Úô Âï Š
Xì „g Y~Š„e7Z @* ƒ7Ìk ˆ Z
èa ðâ Û t]!* ~uzŠ ämvZ îG*9gr
# ™k1Z ** Ññ
ÃÄg 7ì‡<Ñ›zux Zúì60 +Z= Z® Á~ VY f
37

ä~Ô Š Hƒlñ{~6,]!* kZ c* Û Ðíär


â # ™?XÐ
X 7` ´ðà »]!* kZ c* Š7[Z& ðûkZ
æø Íôæû †ö Ãû Ûø³Öû^³³eô áøæû †ö ³Úô ŸF ]û ø V ˜~/Â>gÎä\¬vZ Z®
Ð ] !* ~' , gzZD C] !* ? Hwi **†ôÓøßûÛöÖû] àô³Âø áøçû ³âö ^³ß$³Ö]
ŠzuÅ+ŠÆvZ ² ô ] ô æû ‚övöÖô áøçû ¿öËô vF³Öû]æø c*Û ÌtzÈ zg
â
Êzu& Ç}™{ z«™ÅŠzugzZ y â ‡gzZ D™Ì«™Å
Y ¯ kZÃy ZgzZ Y =ZÐ Y f  Y fá Zz + YÊzugzZ ÇäY
Lg{ztgzZ‰ 7M%ZÔ‰ 7y0* Yä™ V{z 'H6,
x »ò Z ¸ÑZ ÎÆVÅ+ŠgzZ Æ b§Åu~ N.Ð
è yŠÆ# Ö ªÃ¿, ZXì ! Š Z" J 7ñƒ} a Ð
# ™ m,+Z†{
r á Ã- $; Z ÅY fXì x̀Z (,H$ÅY f Ç−
\¬vZ -g—Xì xx̀t Ôì –¬ämvZ îG*9g ~ŠŠ_ö
äT^ß$Úô ‹ønû ×øÊø ^ßønû ÛôÖô^³Âø Øû³rùô ³fø mö Üû³Ö$ àû³Úø D â Û Š
á g ZÅzm
# Z®Ô7mðÃÐí » kZ Ô H7x Z™ Z »Ý ¬Æ #
Z Ö Z ~÷
X ǃ H »¿, Z Š H–¸g „ÐÅzm\¬vZ -g—
GLE
ì¬Y fzDì " ;Z
á y*q
kZ X Zƒ q ½Z ~@Ã å Zƒ ù -Z ~ ] Ó C
¹ä kZgz Z Zƒ Z9Ý ¬)q -Zˆ Æk,g » Åx Z™Y f~ q ½ Z
B1 Ô z™] !* Å¿[ Z Ô BÍä \ W Â' !* ÅVÍß ~ßñ
V lÆ XÔ kz È 5 qX aÆ V o) Åw ‚Ô« ! B1 ‚
*™g (Z y ZÄ»]g › b§kZB‚Æ y Z Ôì g
* $uz y WŒÛ~
38

Å<Ñ› zuakZXì * *™ Za ]g ›gzZ]Ðs ÜÆx Z™Y f


Xì ~gz¢¹«™
 ˜ m vZ îG*9g ~ŠŠ _ör # ™ m,+Z† { á
äZ®ð- $;Z¤ /ZXì BJ -V¹]!* tXì ¬Y fgzZDì GLE
"; Z
‚ß1 Ô ˆƒ Âk , ½ÅVÍß ** Ññ[ Z Š H¹t 6,gîÆ w V‰ƒ
XÐ zŠ« H‚ß1 Ô @* ƒ 7x »Ð Vzk , ½Ôz™] !* Å¿[ Zß1
Ty ZÄ»nkZX àG {Ð ¿ '!* ¡, k ,½ÅY f c* Í
GLE G
"; Zƒ Cƒ ö-šz¢ " ÅV Â!*
gzZì Dì Åg $uz y WŒ Û gzZ ÅY fÐ
GLE
gzZ Dì "; Zì –ämvZ îG*9g ~ŠŠ _ör # ™ m,+Z†{ á
Xì ¬DÿL X3Z ì GLE
"; Z
**Ñ~Ĥ / ÃY fc* Íz™# Ö g (Zi§ðû b§kZ Z®
X g »" ƒ  { z ìg J 7,~ VÎgæ& vß ~ßñƒ T e
»Åzm\¬vZ -g—XõaZÐ LZÃu { ÅVZ& ÅY f
»Y f}g ø& ^ß$Úô ‹ønû ×øÊø ^ßønû ÛôÖô^Âø Øû³rôù³fø mö Üû³Ö$ àû³Úø ì y Á¬È â Û
aÆx Z™S ÆY fXì 7mðÃÐí »kZ Ç} ™7x Z™S
Xì °»g $u¸
]g ›Å2 éE &OgY f& D â Û mvZ îG*9g „{ q** Ññ
w q¾Xì @* Y c*Š¢Ð‚ì » kZ ÔdŠ™ŠÅÃGÅkZì @* ™
X D™x Z™S »Y f&ì ÅVg Ze $ÒZ~V

B È´Z »\¬vZ
k
gŠÅy ZVƒ HakZXì c*
ŠzgŠ Z (,ÃY fä\¬vZ
39

x Zú:Ôì @* ƒ)œ= ƒ: ÑÅY f~»ÆTpz™


(F, ŠpëÔì Cƒ Ùp=  D YaÆ+ Š™á _ Z #
CƒÌ, k , ½~g øÔD Y ñš Ì~] ¬½ZëgzZï Š
,gzZ õxÔ Y f~ TVƒ ù
+ Š È Çg ) 7] !* +Z }Z #p 
G-šG
¢
# ™k1Z**
r ÑñèY Cƒ7“  ZŠ' , ]!* tÐíƒ ö z"Å
£Z æg ** ÑñÔ ~ŠŠ _ör # ™ vZ à z { á ¬ Ð mvZ îG*9g
0Z£Z x â Z Ô1Z x â Z Ôug I0vZ†Ô ~ Ââ ** ̇ ** ÑñÔ „{ q
™á _Â] Z|ƒ  t{)zvZÂg ~y ŒzZpÔ w á x â Z ÔN
m
ä Y~ ¼ A ÆkZ @* Î7«& * *™] !* ÅnkZQÔ†7
wŠÆ x ZúÅx Z™Y fÐ T * *™k , ½+Z c* 7- $J ðà c* ÍÅ
*™g (Z y ZÄ(Z »MkZ ò :’Xì x ZwñYƒ Áwz ~
*
zY fÐ T * *™y Òb§kZ¤Å# Ö } .Å q âËc* ¿ËgzZ
Y f}g ø'ì vßgzZ ñYW¶~ VÓÅvZ IZgzZ õx
Æ VÏ~ VÎgæ Ô } 7,~ VzvÔ D™7¼ Â õxz
kZì êŠ ¢Z ò : » äƒ x ZwÆ Vâ Ò Æ nkZ Ô Æn
:D â Û \¬vZì ~ÏŠ ì " ua
ILG
û hô†û vøÖû^eô äü jöÞûƒø! ‚ûÏøÊø ^÷nù Öôæø oûÖô pF^Âø àÚø ü
DÄ•]çjÖ] h^eUROV ”(NVt (p…^ífÖ] xnv‘E
È ´ZÐ kZ Z÷Â} ™#ŠB‚Æy ZgzZ ]g ›ÅY 1zZ}÷&
c*Š™ó$ +Ð Y fÔÐvZ I ZÃ# Ö Zì #Š à ©t HXì k B
(Zt?ñ Yc* ŠG,Z'
™' ,ÆY fÃY f)Ð äÎ õÑOF 7 PsÜgzZ ñY
G-š¢ 4hÒhIG5_
4F
ë%Æ™ ö z" ÅV ðH Z^g ; ÃVÉ%ÆwŠ‰ì „
å c*
W{g œ{ zÔß J m÷ 6,8
-N* î Yñ Y c*¯ m »Vß Zz ä™÷
40

Hƒ>^g ; Zƒx¥aÆäZz™c6,W »wŠ


ÅSÈ ÷ gzZ Š
X ˆ{g SÈ

zgŠ—»DÿL X3Z
vZ D â Û ~ ãšZ b zg‚mvZ îG*9g Ïß W)´
ö ] ÄôÊø†û møD â
DMMVkm* (èÖ^rÚ é…ç‰E ÜûÓößûÚô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ² Û Š
á g Z \¬
Û ÐWÔì @*
]çû ³iöæû ]ö àø³mû„ô³Ö$]ËD â ™—zgŠ »Vß Zzy ZZ \¬vZ
ï á ~y Z Âp°Åy ZÔá Zzy ZZ ÂÌÝ ¬Â lõ^qø…ø ø Üø×ûÃô ³Öû]
Ïß W)´? Š HHy ÒVYµ ZÃy Z~ Üø ×ûÃô Öû] ]çû iöæû ]ö àømû„ô³Ö$]æø p¶
„ Ä ÔN Yƒ +„ Ä ðñ}g ‚ D â Û ~Š Z Šú¦
àømû„ôÖ$]æø p'äh Z~Vâ Wñ Yƒ# Ö Z™âZÔN Yƒ$ +¬
Ïß W)´X M hW7~¨ £Æ] YgŠÆY fª Üø³×û³Ãô ³Öû] ]çû ³iöæû ]ö
Æ™yÒ µ ZÃY f~ e $WkZ ä \¬vZ c* Û ämvZ îG*9g
â
,aÏZX ðâ
+Š ÈÇg ) Û 7«]³+ZÃgzZ Ëì Œ]³Î
ÁÑÅY f~ wŠÆx ZúÐ Tz™: ] !* +Z ðÃD â Û
 ǃ H³QX ǃ Za Z (,Âσ: ÑÅY f~ x Zú¤ /ZXƒ
ã y vÃV âzŠ ? ǃ HÐ kZgz Z Ï ñ Yƒ Za ]ÐÌÃY f
]Š XÅ# Ö }
.Åx Zút ÃY fÔ Çã {Š c*
iÃx ZúÇã ÁÃY fX Ç
9: ÔÐ N Yƒ xzø„ Ç!* ™ƒeÐ Y fx ZúgzZ ÏA 7
XÐ, ™w 컊zu:Ðg6,3 Zg

Û Yf
ñƒÑ ~x »n
pggzŠÐ Y fÊpvß& :
¹~] ¬½Z —gzZn
41

VƒH~X 7„ì ðÃZÎ}g øBÂÙ Š …Z (,


~ Vhz™q -ZÐ ~ y Z¤ /Z Ô y ›hz™kŠ }~ ÷Š@
[Z~] .)& Y f¸ ?Çñ à+ Š yÃÃVâ ›hz™â ÂÑ
ìg™x » » b & ZzÉ H, ~ VƒÕ{Ôìg J 7,~ kg Zæ Ô
ËZ e vßg FgzZ N Y òV î ÇV î Ç™á _ ËZ e}g ‚¤ /ZX 
‰ äÎ− &™á: { Ë${ zƒx¥ Âqk0* Æ
y »zŠ&ƒ D™gŠÅVzËZ e y Z b§T Z®Ô ǃw q H »!%
dŠÐ ] ³ÌÃY Z Œ Û z p ™z Y fy Z b§ÏZ Æ~ Vzàa
Ôz™] ³ÌÅá Zz äJ 7,{°‡ ãZgâÔ ìg ™x » ~à&
Î ~ x » TÆ + Š & z™] ³ÌÅá Zz äJ 7,pÑ ~g g
{ Zpì Zg øgzZì ë Z%C Ù »+ Š Ô î ¯ =g î ¯ #Ö & Û ÃkZì Zƒ
 **™g (Z y ZÄt Z®ƒ%» Vc* ƒ%»ög D +Ôƒ%»½{ z
~M%ZgzZ ‰ƒ y ›vß ãZ ~ y 0* YÐ Vˆër #™
‘¸~ + Š y ZÄtì ; gƒ7x »¼Ð Y fgzZ‰ƒy ›ãZ
?ÔƒÑ ~ ï?gzZ Ñ ~ n Û Y f !}g Z Xì ÑZz% Z e
$ ǃêyŠÆ#
A Ö ªÔ M hƒ7Ì' ,Z',Æu { ÅcÆY f
X Ç− è
n Û **
™«™Å +Š gzZ ì ¿ï** àxsZ Ãg ñ
ì ; g™«™Åu 0* $uÔì ; g™«™Åu 0*
g Û & Xì
y WŒ
ì ë Z { zì Zƒ Î~ n Û &N C\ WgzZì Zƒ Î~x »n Û {z
@*™\Š Zƒ ´~ c,JZ { á Š !*
?ì ë Z { zì Zƒ Î~ Ò& c*
ë vß ?ì ; g éä&ì Y0* × { zÃÑÅkZ H Âì
gzŠ'
42

~ßñgzZ ñZ¤/Õ~ V î c* gŠ Ô~ V¡ Âä ë r # ™
ÑñÂìg J 7,~g g™ÖnÆVÏvß
',Z',}g øvß **
kZ 7ÅÄ Æ¿C Ù !ßÍÌ7ÅÄ [ Z ? M hƒù
ÆÑÄ »# Ö Z ~g ‚ HX ì CƒÐg ±ZÆ+ ŠgzZûz=Å
H',Z',Æ yp Ò¢q -Z Æ Ñ ?Ç ñ Yƒ ' ,ÆÄ {¢q
,Z' -Z
 D â Û Åzm \¬vZ -g—?ì Yƒ yp » # Ö Z ~g ‚
VzLyŠ Æ # Ö ª ðÙzg { z ˜ [ Â Y fÐ ðÙzg T
Åg $u kZ ämvZ îG*9g ~g ‡Z5 X σ yiz ' ,Z'
,Æ ypÆ
tì Å & ¤Åg $ukZ ä $öY fÔì Å & ¤Å¡
Xì 9Ç!* $Zzg
e
~ Vߊ Æ \ Wy - @*c* Š ™n²a kZt ä ~
ìg J 7,pÑ~g g ñƒÆ~ Vzv ÂY fá Z e:-Îz
) ) —Z® ìg ;xsZ ~ y *
® ) ) —gzZ
0 Y á Zz ®
n Û èYÐN Yƒ { Ze ÂHw ìt ¤ /ZXÐ Y f aZx ZúÆ
'² Ð á Zz äƒ w'~ ïÃá Zz äƒ w'~
Ì[xZ —QÔìg™g »Y f~kg ZæY f}g øXì ª ˜
$Z X D à{ i ZzgŠ { i ZzgŠvZY
g á â gzZH+ŠÐ 4S
ÅL
—ÂKÁÂ& ä VrZÔ¸ ê ¬mvZ îG*9gr # ™c* ™i ** Ññ
X ìg à~ðZŠÆVzh N ÔpÃpÃÔ ‹‹Ãw âÆy Z[ x Z
Ãá Zz •pÔ Š HVJ -Vzh N w â Zg ø g Z *]Æ y Z ë
-Z6,•}g vÂÏN YƒÈV c*
q 1ÔŒ:HÃ~1ce
1Å+ Š kg Zæ z Y f ÂX Ç ñW7ÃÌw â q
X V c* -Z Ô Z À
43

:ì Hwi ** ~p ÖZy Z¬» Vä\¬vZaÏZ


—Ô ø eô…$ àûÚô Ôø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø Èû×ôù eøü
D RS Vkm* (é‚ñ^Ú é…ç‰E
7Ùøˆô³Þû]ö ^³³Úø k0*Æˤ/Z[ ZÔz™ VÅk Qì Š &ª
HHwi **
Xì ã™ VÂÅ„ ÙøˆôÞû]ö^Úø Ç} ™ VH{ zÂì

7n
Û vZ à Z]úŠ6,y›C
Ù
VÍß—" Âì ÑZzV1x»tì 9t& ® ) )—
ì 7и Û 6,q-ZC Ù x »t pì x » ÑZz V1 ** à+Š J -
E G
3" àûÚô ~ †nû íøÖû] oÖø]ô áøçû Âö ‚ûm$ èºÚ$ ]ö ÜûÓößû³Úôù àû³Óö³jøÖøæø
»g/x ÓÔì îG 0{G3šE ô
7t Ô , ™y Ò „z Vƒ n pg ¢ A &ÅvZ à Z ]úŠ&ì q ) Z
** Ñña ÏZ X } ™y Ò Z8 - î ^zQ™ƒ Z96,Ÿ aì e &
[ Zpå HŠzö~b ÃVß Zz VämvZ îG*9g r # ™ k1 Z
´t ‚& gzZì êŠ h ÂÌÃb ™ W~ l& ^zg 8 -g * ‰
gzZƒÝ ¬ Z (,„ H{ zì e Ôì @* g â Ì] ÑÐ QÐ „ Zz6,Ñì @* ƒ
Ôì ¡Cú LgzZì k(,ÐWL~ l& 'X ‡â 7Ì°ç
; g™y Ò a kZ Vƒ [ 3Ì~ ] Ñt Ôì @* ™k , ½b§ÅÉ0*
kZ¡~ Ô å Z9aÆy Ò ~Š !* Wò** ãß »uZz ¿q -ZX Vƒ
[ Z Ôìg h& Ð x »Æ ]úŠ ‚ Š HÖ ~ y Ò Æ kZ a
ÐWQì ¡ CúQì @* g â ]Ñq -Z= Âì k(,ÐW{ z [ »
a ÏZ Ôì ; g YKk , ½'~ l& Ôì @* g â ] Ñq -ZgzZì k(,
Xce: â iq -ZaÆä™[vgzZ äSÃÑ
44

n Û b & Z Å {okZìt { z Vƒ Le **
C ~q & Â
~ VƒÕ{èÑq ì „g ™® ) ) —sÜx » ÑZz V1ì
Û ~ y WŒ
z x‰Zg ZŠgzZ »«™Åp ÖZÆ y WŒ Ûì LG
E " kÔ »ÑP H,
V1Ìt ì ; gƒx »& » bÑz‚Åg $uz y WŒÛ ~ îG 0E
4&Š µg Zæ
G
D Y 76, «™ VZ_t 'H6, Y ¯kZÃY fakZì x »ÑZz
7¼ZŠ ~ ¼ A ÐKHÃy ›ÌŠ Z q -Z Z
# Ôì x ZwÇ!*
:ì ~pÑg$u? ǃ^ ,Yù 'HÃY fÂÇA
û†õfø Òô àûÚôù éõ …$ ƒø Ùö^Ïø%ûÚô äô fô×ûÎø oûÊô áø^Òø àûÚø èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø Ÿøü
DäÞ^neæ†fÓÖ] Üm†vi h^e (RQV”(MVt (Ü×ŠÚ xnv‘E
gzZ Ç ñY 7~ ¼
A { z σ ðZ (,' ,Z',Æ ðZg ~ wŠ Æ T
: ‰ ñ Cb zŠÆº~pÑg $u
û Œô^ß$Ö] ¼öÛûÆø æø Ðùô vøÖû] †ö _øeø ü
DäÞ^neæ†fÓÖ] Üm†vi h^e (RQV”(MVt (Ü×ŠÚ xnv‘E
t Z¢Zxѳ Z~Œ^ß³Ö]Ô 'HÃV â K̈Z 2Ô **™: wJÃh1
'HÌÃ Û »ËìtXakZÔ 'HÃy K̈Z ÌËªì »
,Y 'HÃ] Z f ÅkZ pƒ ]Ð ÂÐ ¬Æ kZ Ôì 7^
^ ,Y
C ì Š&ñy kZ »äƒy ›ÆkZw q¾èYì 7
+•
h G ~g Z l Zg Û» ˆ
yZ ”!*øŠ1 V› 
kZèYdŠ # Ö Ð ÃÅ]g ›Ã Û » Ë D â
Û òzg **
Ññ
݉ Ü z D%Ð Zì Yƒ ?7c* ì y kZ » äƒ y ›Æ
X ǃ‚ÝÃ\ Wì - $JHk0* Æ\ WgzZ ñYƒ‚
45

L j8Ð ¬Š Åx?ZmŠ-]|
Ø{ èE
YÎgzZ D zgaÆØ{èŒÏ0 + i ~g ‚VYá ZzvZ
:Å ¬Š äx?ZmŠ- ]|VY ?_â { CÐØ{
û àønû vôÖô^’$ Ö^eô oûßôÏûvôÖû]øæ$ ^Û÷×ô ŠûÚö oûßôÊ$ çø iø ü
DMLMVkm* (̉çm é…ç‰ E
Ø{ »Ñ Ëì et HX £Š ] Ãz~xsZ ï GLÅq= !vZ} Z
ÃÏ Q Ñ \¬vZèYì w õÔì £Ôì 7et ?ñYƒ6,¬
ƒ Hb zg ÅkZ~ ~g ZŠ Ãz ÏS gzZìg Ãz!* Ï0 + i ~g ‚& ì @* ¯
c*Š ¯ Ñ Ã¿, Z Ç ñWxi Ñ nZ ‹Z6,[ NZgzZ DÆvZ:gz
!v!* fÍŠ Hƒ[ Zy  Ø{ »T
x?ZmŠ- ** ¦ D â Û mvZ îG*9g ~â å]|
gzZ] Ãz6, xsZ ª àønû vôÖô^’$ Ö^eô oûßô ÏûvôÖû]ø æ$ ^Û÷×ô ŠûÚö oûßô Ê$çø iø ¬Štä
íq Æ y WÅZ y Ò # Ö ÑZ œ ? ó â VY t ÒZB‚Æ G™
Æ V1ä \¬vZ ~ e $WkZ D â Û ~ u]Z b)
:ì c* Û y ÒÃsp
â
Üûãônû ×øÂø †ôËûÓöÖû] Åô^ßøjô Úû ]ôæø Üûãôjô Ûø’ûÂô ÄøÚø ðô «nø fôÞûŸø û] Íöçû ìø äô nû Êô ü
û ä́uô¡ ø ’øeô †$ jøÇûm$áû]ø Üû âô †ônû ÇøÖô x% ’ômø Ìønû ÓøÊø
DMVt (á*†ÏÖ] áö^neE
Dƒx9{ zÆkZŠ& z!* ì ¸ è »spÆ Y m CZÐ e
$WkZ
Æœq -ZÐ y Z Ô Yƒ7
Û » Ñ ðÃÔì w õz £¬6,y ZgzZ 
- â Ð \¬vZ ÌQpYƒ 7gzœ »¬Ìa
 ì g 8
w õ¬aÆy ZÆkZŠ& z!* Û ‚Ø{6,y ZZ ! Z}
ÔØâ .} Z
46

~ y Z Ôì Cƒy á t ÅVzÈ w=ÆvZ Zƒx¥Ð kZXì


X Tg Dg eÐvZ { zgzZ Cƒ7V ¯š /Z
Ôì w=)Ôì òŠ Wu ** çÑZzäƒsp" Zƒx¥
YmCZ Z # ÂÔì Zƒ U Ð { ZC Ù
á gzZ} z ð; 4ÔÐ 3 ZgÆA=
… ª àønû vôÖô^’$ Ö^eô oûßôÏûvôÖû]ø æ$ ^Û÷×ô ŠûÚö oûßôÊ$ çø iø ìg8- â ¬Št
áû]ø Üûâô †ônû Çø³Öô x% ³’ô³mø Ìønû Óø³ÊøØŠ™‹ÐG™gzZØŠ]ñ6, xsZ
ðŠÐ V>KZ { z ǃ^ ,YùtaÆÑ) ä́uô¡ ø ’øeô †$ jøÇû³m$
X Vƒ¼ Ì~ñY7,~

A &aÆvZ \Z]úŠ
ì oÑÌ¢
àû³Óö³³jøÖøæø Ôce モ A & Âw Í ZaÆvZ \Z]úŠ Z®
E3G " àûÚô ~ †nû íøÖû] oÖø]ô áøçû Âö ‚ûm$ èºÚ$ ]ö Üû Óößû³Úôù
v߉Ð~?ì îG 0{G3šE ô
n Û vZ à Z]úŠ6,äZC Ù Ô , ™x » »vZ à Z]úŠ& Âe äƒ, Z
àû³³³Úô Ôì 7n Û vZ à Z]úŠ6, äZC Ù k™[pXtÔì 7
E3G "
ì 7¢ A &¤ /ZÔ , ™ V{ zƒ¢ A &~Xì Ÿ» »îG 0{G3šE
 c* â Û wi ** Ôø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø Èû×ôù ³eø ä\¬vZaÏZX , ™Ýq Â
:X < VÅkZì Š HHwi ** 6,\ W& ªì ÙøˆôÞû]ö ^Úø & ! Ñ} Z
X Ç}™ VÅ] !* ¾{ zÂì HÙøˆôÞû]ö ^Úø 7„ è ÃT
Š™Šzö~b Ãx ZúämvZ îG*9gr
c* # ™k1Z ** Ññ
zgŠ TÔ ñYƒÐ [ cÆe$Z@` ´ »[ cÆ„ Ze @*å
**Ññ]|Xce ムÅzgŠ Ï Q ÌS
-Ç!*
AZ ì @*ƒ n% »
åÑïi§täVrZÔvg ),„}g ømvZ îG*9gr
# ™k1Z
47

+ 
iZ † Û¤
/Z pñ Y ïi +Z †
 Û ª ñ Y ï+Š ¼ Ãx Zú @*
Âx »Ô ìg™x » Ht'KHÃ( Ý Z} (,} (,á Zz
Ö zš
# /Z1z™¼ ƒ  ! ‚Vƒ Le ** Ct a kZ Ô ìg™ë
ÌÃ Û » ËJ-V Œ Ôõ# Ö HÌÃy ›Ë H ÂÃÝ ¬ ËgzZ
~kZÔì ï á Ì
Û »~ Œô^ß$Ö] ¼öÛû³ÆøèYÔì 7^ ,Y'H
Xì 7{Åð¸

ƒH~ÃKZ
ì[£**
Vâ ›Æ *Š ~ D â Û mvZ îG*9g ~â å]|
F,+Ð Vz
$ Û »gzZVzgâ YÆ*Š ~g ‚gzZw ÒZ °VƒF, +gzZ²Ð
$
Š
Hƒ6,¬Ø{ Z÷v!* fÍÐg ±ZÆ x Z¤ /ZèY w éR)ÅZ ° Vƒ
ñYƒ6,yZZØ{ Z÷¤ /ZV; ÔiZÐíƒ  È Ôg ð0^gzZgâ Y
4ùÃLZ ÌZ Z®7è »Ø{ ÌZgzZ Vƒ4~Q—" Â
Vâ ›Æ*Š ~g ‚~ñâ Û ä ]|¿zŠakZ ?Võ
epƒ ãZigzZ ! ZÑ{ Zpy ›ðÃp¤ /ZèYw ÒZ °Vƒ F, +Ð
$
\¬vZ ª z$ +Åy ZZ sÜ c* ñYƒ wJ¿( ðà » kZì
Vñ**g »´ŠgzZV>x Ó~g øgzZ}Š™s çÃVÇZ' ,~g ‚ÅkZ
~g ø ™ƒ nZg ** Ð kZ \¬vZì Yƒ (Z ¿ðÊ& z !* Æ
Vƒ &²ÃL ZÐ V â ›x Ó~a kZ} Š SÃV>x Ó
 c*Û gzZw éR)ÅZ °Vƒ &²Ð Vzgâ YgzZÐ Vz
â Û »gzZw ÒZ °
õÃÍLZgzZõx » −ÃÍÆ kZ Âñ YWÃ{ k H» ˤ /Z
Æ ]|XÐ ƒ 0* 7ñƒ ¨ 6,ò » −ÃShÃËLÔì | hÃ
48

C c*
Š™Ää~Ãp“kZ
V ZŠ **ÁŠ } Z ì ƒ  o**
6, ò Z_ . Ú ò » − uS
zŠÎŒyÑe»cñÃ{k HÆ}uzŠgzZŒR»´MÃ{k HLZ
[ÛLZì Cƒy á tÅVßZzvZ ÂÔÇñY^g™}Š9zgÎ
E
\¬vZèg ~g é¨E“Lgf1Z]|X D W7ÃÍÆVzuzŠt ‚Æ
LZ ? !gf 1Z} Z ðâ Û Ãä Åzm \¬vZ -ݬ§zuÃÅ
X N YƒÈ@W~gvÐ[ÛÆVzuzŠz™·_ÚZ »[Û
I$
XìÑëZq -Z~œ£Æ]tï G &ìÑPH,
L 3šE ¸

x»áZzV1Ðz¥Åu0* Û
ÈWŒ
Ýzg Å u 0* y WŒÛ t ‚Æ gƒÑBÑ ZeY Y fä ~
I$
~ u 0* y WŒ Û ä\¬vZ&¸K y Òœ£&Æ~tï GL 3šE ~
¬Š x?Zm!Z' , Z ]| ! H g x »&á Zz V1[ ZX ñâ Û wi **
: ìg â Û
Üö ãö Ûö×ôù Ãø mö æø Ô ø iô^mø! Üûãônû ×øÂø ]çû ×öjûmø Üû ãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üûãônû Êô &ûÃø eû]æø ^ßøe$…ø ü
—Üûãônû Òùô ˆø mö æø èøÛøÓûvôÖû] æø hø^jøÓôÖû]
DMNUVkm*(é†Ïe é…ç‰E
yWŒ Û 6, /ôª}™]zˆÅ]c* Ö Z&®Ñ(Z!vZ}Zø
WÅ\W6,
#
àönùô fø mö æø äü ¾ø^Ëø³Öû]ø Üû³ãö Ûö³ãôùËø³mö pû]øì‚ÅT}™]zˆÅVìWÅu0*
ZŠZ ï GLG3©E G3µÅyZgzZpÖZÆu0* Û x?ZmѪ ǻ ðô ]ø ]ø èøn$Ëô ³nû Òø Üû³ãö Öø
yWŒ
u0* Û V˜ Ô A
yWŒ $kgzZ kgZæ æaÆ]zˆ:XN 2