Vous êtes sur la page 1sur 12

llllllll

22222222222

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

6bbbbb6bbb666666

x0x

e0l0

hhhbbbhbhbbhh

2622622262

00y

m0m200m0y

hbhbbbhbhbbhh

26b26b22brbbb

00lm0

22m09m222il0ml

ybhy

hbnhbb

xm0m0

e0000ml200mm0

ym22mmy

s2lm0m2xm0m00

e0mlm2m0

02m22m0920mmml

aahahhhbhbyhhabh

em2elm2m0

12m00m022m00m

)0m02m02m0emmm

ellm0202a0220

em20

12m00m002m00m

dhnbbdbbb

yhbnbbbbbbbbb

emm2rlm02ymmm

00m22m092rm2m

6hanhnbyhhbhb

anbbnhbbb2

m0m2rlm02ymmm

002m00m002rm2m

00l0l0mm02emmm

e0mm2my

ame0

r0m0l02

emm0l2e0022rlm0

20m26m092rm2m

n0m02

a02lj

ee20mlm22mm2rlm0

000m02m022rm2m

i020

s0l0l00

xlm0ml0l2rlm0

06m00m202rm2m

am2l

e0mj0m

x22ml00

02m20m202rm2m

00ml

)2my0

x2200m

20m20m262rm2m

a0m02

almm0

00y202m0mlm2

22m22m202rm2m

a00ly0

20lml0m

x2220m002))y02)

00l0ll20y02

a0me0

xl002

x2220m002)iml0)

smm0m

a22j0

e0mly0

r0200l

20l

x000m2

a0m0l0

00m02)lml0l0m

0000000m0l

x22200em00

20m29m202i0ml2l

00y0)s00l000l)

ymmm0m202xllr0m

)0m02m02m200em00

06m00m022ellm0

x22xle2)m00m)

y02m0m

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

sbhbbhhbybhbsbbbnbhbbbhhbbbbsbnbhbbbn
sb
d y
)0m
x22
em2
e0m
e0m
22m
a02
y
x0m
s0l
s
n0m
s
sm0
00m
s
0l2
elm2r00r02

dhnb
ell
i0m
y02
ell
i0m
)ml
i0m
alm
y0m
y02
i0m
alm
y02
y02

hbsbbb
ddbbb
06m00m02 216m00m02
00m21m20
20m29m20
22m09m26
26m02m22
00m22m02
02m02m20
02m09m20
26m22m06
00m22m29
22m02m26
02m20m00
22m20m00
00m02m02
22m22m29
00m02m29
22m02m20
00m02m29
22m02m20
00m00m09
20m22m00
00m00m02
22m00m29
00m02m20
29m02m20
00
22m22m22

6ha
xr0ml
)mmm0
)0l000
xr0ml
022mr02
il0m02l
)mmm0
r00m0
0l02l0l
)0l000
022mr02
yllmm0
)0l000
020ly0

shb
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0
2
2
0
00

6bn
22
9
2
22
1
2
9
20
20
2
1
20
2
6

dd
a02
e0m
em2
a02
e0m
e0m
e0m
e0m
x0m
em2
e0m
e0m
em2
em2

6d
s0l
s0l
e0m
s0l
22m
a02
s0l
em2
e0m
e0m
22m
e0m
e0m
x0m

dbb
22m
x0m
n0m
22m
x22
s0l
x0m
22m
x0m
x0m
22m
s0l
22m
22m

hbsbbhy
000
02xle2
002xle2
02xle2
002xle2
nmxle2
nmxle2
nmxle2
nmxle2
nmxle2
000
000
000
00

dbdbhbbsbhbbbbdbdhhhbbbhby
ybbybhbbnhbbhbhbbdbybhbbnh
dhhbbbbhbbb

dhhbbbbayhbhhnhbbb26b22b66
bbbbbyhhbh

dhsbhbyhhbbh

a0 x2 e0

x0
6

x0
9

0
em 0

e0 1

22
s0 20

22

20

em

e0
22

x2

a0

20
22

6
em 2

e0

0
n0

22

22

6hahhnhbyhhbh

n0
a0

22

2
6

s0

9
e0 1

n0

22

22

s0

x2
2

e0 0
2

2
0

x0

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

yhhbbhbabbb6bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
6bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbsbbb
hhhah
2
2
0
0
2
9
1
6
2
20
22
22

hhhahbdhhbh
hhhahbbbbbbb
almem 20m20m02
ellm0 06m00m02
ellm0 20m20m02
xmmmmlm 20m21m26
xmmmmlm 21m00m29 x0elmm0ml20 20m22m02
x0elmm0ml20 22m26m00 y0mmlmmm2 22m22m22
y0mmlmmm2 22m26m00 )e20ml20 20m22m02
)e20ml20 21m00m29
0l0m00 20m21m26
0l0m00 20m20m02
)ml00 06m00m02
)ml00 20m20m02
r02m20 20m21m26
r02m20 21m00m29
i0ml2l 20m22m02
i0ml2l 22m26m00
y02m0m 22m22m22
y02m0m 22m26m00
e0m 20m22m02
e0m 21m00m29
almem 20m21m26

ybnd
2
2
0
0
2
9
1
6
2
20
22
22

dhnb
ellm0
xmmmmlm
x0elmm0ml20
y0mmlmmm2
)e20ml20
0l0m00
)ml00
r02m20
i0ml2l
y02m0m
e0m
almem

hbsbbb
06m00m02
09m26m20
02m20m09
22m22m22
26m01m01
29m22m21
06m00m02
09m26m20
02m20m09
22m22m22
26m01m01
29m22m21

hhbhbyhhabh
ahbhh

dhhdhh

tbdhh

bnhbh

sbhhyhbb

dhhbhha thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

)0l000

e0el0

020l0l

s20l0l

r00m0

yllmm0

xr0ml

al00ll0

)22m0ml0

2y00ml0

emml0

02x0ml0

s2x0ml0

xm0r20

0l02l0l

x0mll0l0

02il0m

s2il0m

s0r0ml

)0rl2l

il0m02l

nmlmmll0

smll2l

eme0m0

)mmm0

022mr02

020ly0

yhhbbhbyhhbh

ybndbyhhbh

x0
6
2

s0

9
e0 1

20

em

n0

s0

9
e0 1

20

x0
2

em

n0

a0
e0
22

22 2
22

0
2

a0
e0
22

x2

22 2
22

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

0
2

x2

tbhnhbhhhbbbhhnhh
hhbhbnbbbhbhhnhbbbbbbnbbyb26b bhbnb6bbbbhhnb26bhhyn
bbbnbby

bbhb

tbbbn

dbb

bbbb

2622622262

2222222266

2222222266

2222222226

2222222222

2222222266

2222222266

2222222226

2222222222

2222222222

2220922222

n0m 2620022291

a02 2220022211

x22 0220022220

em2 2020222000

n0m 2220022220

a02 2120922296

x22 2220022216

em2 0620222220

e0m 2220022002

a02 2020222229

x22 2022022296

em2 2022222212

e0m 2020222222

s0l 2222022002

x22 2022222229

em2 2020222292

e0m 2220222262

s0l 0222222222

22m 2020222000

em2 2220222226

e0m 2022022292

s0l 2020222260

22m 2920222229

x0m 2020222002

e0m 2220222222

s0l 0622222210

22m 2020222269

x0m 0620222221

e0m 2220222001

s0l 0222222292

22m 2222022212

x0m 2022222262

e0m 2220122226

n0m 2020222001

22m 2220022290

x0m 2022222212

e0m 2020222222

n0m 2022222226

a02 2220222002

x0m 2022222299

e0m 2022222210

n0m 2022222220

a02 2022222222

x22 2022222002

bhbn

dhhb

abdbhbb

dhhbbb

bbbnbby

2222222222

2222222226

2222222266

2222222262

2222222262

2222222226

2222222266

2222222262

2222222262

2222222222

e0m 2620022020

s0l 0020622022

22m 0120222001

x0m 2022222020

e0m 2120022012

s0l 0920222022

22m 2922222022

x0m 2220122002

e0m 0220622029

n0m 2220922012

22m 2220022022

x0m 0222222020

e0m 2922022002

n0m 2220222021

0020020000

x0m 2220222020

e0m 2220222021

n0m 0222022002

a02 2022222090

0020020000

e0m 2620222020

n0m 0620922026

a02 0220922002

x22 2022022092

0020020000

n0m 2022022020

a02 0220922002

x22 2220022009

em2 2220222090

0020020000

a02 2222222022

x22 0020222002

em2 2220122001

e0m 0220122090

0020020000

x22 2020022029

em2 0222222000

e0m 2920922006

s0l 0220222091

0020020000

em2 2222222029

e0m 2022222000

s0l 2022222020

22m 2022222092

0020020000

b hhbbhbbabbbhnhbdbbbbbnbhhabbbbbbbnbhdbhbbbbbbhhbbbhnbnbbhbbbbbbhbsbbbnbrb babb bhnb


dbbbbhhyhhb2bbhhbhbsbhhbbbhbhbnbbbhbbhnhbbnbbbbbb26b b6bbb26bhn
b hhbb hhhbnb sbabbb hbbb hhnhb dbbbbbnb nhb b hhbbbb bbbbbsnnb hbabnbbbnb bhb tbhnhbhhhbbb hhnhb hbbb
ybhdbbhbb222bybhbnbhbbbsbabbbhbbbb bhhbbhbhbybnbbnbbbbhhbbbbbhbbbbsbabhyn

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

bhabbbhbbbbsbbbhn
n0rm2m0ll020ml2m02elr02ym22ml02l2m0l0me02mm2ym2m2mml02mly2mmmll20mlm20200mml02
0lml2 ym2m2 m0mlm0l02 l2mly2 mm2 mml02mly2 22ml0m02 0m02 ym2m2 emmm2 mml02m02 mm2 m0mm20m002 xlmll0mly2
m0mml020lml2ym2m2mml02mly200m02m02m20m02l020mlm202m2mlm0020lml2mml02mly20le220m02mlm002mm2
ym202)e0l22l2mly2m0y002y00m0202m2m0mlmm02mm2l020mlm2ml020m02lml2e2mmm0m0mlmy02l0mml20002
02m202mm0000
m00ml2e2 m0rm2m0ll02 0mm20002 m0m0l02 2 ymlm2m02 lml2e2 mmmml2 m02m0l2 02m2 mly0lm0l2
l0mml200002 e2mly2 0mm202 02l02m002 ml02 l2ml02 xm0mml2e2 02y2 lmmmmm02m2 0mml2 0m2 m0rm2m0ll02
mlm02 lml2e02 02mm00002 e0mlm0mlm22 mm2 ml02 imm2 )00lm02 00r0)2 2 m0mlm0l2 mm2 m0rm2m0ll02 m02mm02
elr002 m02m0l2 m00m02 2 0m0m20l2 l0mml200002 000ll2e2 l22 mm2 mm20ml2e2 m0rm2m0ll02 lm0m002
m0m00l002 lle2lm02 0mm02 lml2e02 mmm0m0mlmy2 0m2 lmm002 rll02 00y2 200e02 mm2 m0rm2m0ll02 mml2m02 l22
m0lly2llm02m022l02llelly2200m2l0

s0mlm0l20m0
e2mly20m0
nml02mly20m00
erll20m00
immm2a00m0
n0r000y0
n0r00l020m0
nml02mly2xle20
nml02mly2)0m
imm00mm0llm
n0r0xmm20
0ml0m2xmm200
e2mly2xmm20
n0r0e0m0l
n0r0ymlmm
n0r00lm0mmlm2
n0r0rlm0
0m0m00mm20m0
y0m00l0
ele2lm0

1
0
2020029021
0022026
22000000022092
x0m02m0m02nml
x0m2m202e0mm2my02a0220
0l0m0002)ml00
y0mmlmmm202i0ml2l02e0m
xllr
0l0mm2m
mlm0elmmm202mlm0x0mmllm0
em0m0lm
xllr0m
xllr0m
xm2ml0e00m
x22ml00
x2e0m2y02my02y2mm02mllm02x02m0l
slm0
elll

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

nbhbdbbbnhbbb
00mmmmml2e2s0m0ml0l2m0002m002 2000ml2e20mm202mmm202ml020m2l0lm02l2mm00002ml02
mm0lmlr02 00m0mm02 mm2 ml02 ml020m02 l22 ml02 lmmm0mmm002 xml02mlmlm0lly02 2 m0mlm0l2 mm2 e02mm02 mmm2 02
m0mmlm2l0m2ml020m22mmmm0202mmmm0mmlm22l0y0m20mm22m2ml02m0202xmm202l2mm000002ml02l020mlm2
00m0mm02ly20l0mmll2e2m0y02mm2ml02ml020m202m2mlm0l2e2ml0m2l2mm2l2m022lmmy0
0mmm0lly202m0m0my2l02mmmrlm0m2mmm2ml02e0jmm2m0mlmm2lmmm2xmm202l020mm22mmm202000l2
00m02m02m0222ml2mm2l020mlm2lm200lmmm02ml022ym220lm2lm2000m20llml20mm202mm20mmmm20llml2
m0m0my2l02elr022l22ml02mmllm0l2e2m0ll020lm2e20lml2lm020m002mm20mm0mmlr020000202200ml2e0jmm2
m0mlmm2mlm002mmmlm22mm2xmm2020m02elr0202am22m02200l0mm202y2mmmlm22ly2lmmll2e20m2ml02l0lm2
ym220xm0mm2mmmm2ml020mm202mm2m0m0my0

elm02xmm20m
0l0mm2m
e2mly2xmm20m
em0m0lm
i020mlm2xmm20m i0x0ml

n0m00)rmlm020mmlm02m0immm2l00lml
n0m00x0rl2e00immm2l00lml
x0rl2e00ymmmmmm00nlm02l0mml2000

hhnh

dhbbb

sb bb

bhbhbhb2bbhnhb2bhbbhhbbbb2bhbbbhbhn

e0mm2my
2220922222
2022222299
n0m2
2022222299
2022222210
a0220
2022222210
2022222220
x22
2022222220
2022222222
emm2
2022222222
2022222002
e0m0
2022222002
2222222029
s0l2
2222222029
2022222000

i0x0ml
em0m0lm
0l0mm2m
i0x0ml
0l0mm2m
em0m0lm
i0x0ml
0l0mm2m
em0m0lm
i0x0ml
em0m0lm
0l0mm2m
i0x0ml
em0m0lm
0l0mm2m
i0x0ml
0l0mm2m
em0m0lm
i0x0ml
0l0mm2m
em0m0lm

10%
96%
21%
12%
21%
22%
11%
91%
26%
12%
22%
20%
19%
26%
20%
62%
02%
00%
11%
21%
22%

0m2im0m2imlm2immm2x0l2i2ml0y0200m0l2)2000)
m0m200m0y0emm2e020rmmy02y0mmlmm02nm2lm02il00
n0m002x0rl2e002nlm02l0mml2000
0m2xm0m2xmlm2xmmm2x0l2n0mr0200m0l2)21000)
r200m0y0eml002x0r020em0l2002ymmm22m02)mm002e20m0mll
y0m00m202mm00002x0rl2e002nlm02l0mml2000
0m20m0m20mlm20mmm2x0l2xl2lm0y0200m0l2)29000)
nmlm0y0slm002x2e0m2y02my02y2mm02mllm02x02m0l02elll
n0m002)rmlm020mmlm02m02immm2l00lml
0m2rm0m2rmlm2rmmm2x0l2x2my0y0200m0l2)1000)
x22m0y0ml00m02x0mmmm202ymm0l02s0m2x02m0l02il00
n0m002e0m2l2e002immm2l00lml
0m2xlm0m2xlmlm2xlmmm2x0l2yl02mm0m000200m0l2)22000)
em2m0y0slm002ym2ml2xl0ll02e20l02mllm02x02m0l02y2mm
y0m00m202mm00002e0m2l2e002immm2l00lml
0m2nm0m2nmlm2nmmm2x0l2ilmm0y0200m0l2)20000)
r200m0y0e0ll002eml0000002e20l02s0m2x02m0l02il00
immm2l00lml02e0mlm0l2lll0002m00lml
0m2ilm0m2ilmlm2ilmmm2x0l2s0lr0200m0l2)26000)
x0m2mm0y0eml002s0m00000m02x0mmm02il02l0m02il00
ymmmmmm002e0mlm0l2lll0002m00lml

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

shynbebb bsbbnbbhbbhy baddbhbbbnbbeb6hhbbb


imm2222m0m2ml02ellm020le202ym220lll2l0r020200ll0mmmm0m2lmmy020llml20lll2l02
0l02m0m2l22ym2ml2l2m20020e020mr02m002lm2m0y2l0mmm020mm2m02r0ll02ym2m20mmmml20llly2
l0lm202l02m002ym2m2emmm2lmml002e02y2ell0ml0202l0r02mlmml0m2ml00l002mmmrlml2e2022
0xmm020me02mm2ml0lm2m0mmlr0ml2e20mll002)2ym2mlm2l20mm00m02m02mmmr002mm2l0202llm20lml2
ml02mmmm0lm0200x0
)2m0m0m22l0rl2e202emmm2mly0lm0l20mm2mm2m02mm0022mm220m0000mlly2m0022l02
0l020lll202jmy2mml20m2l00lml20ll2ml02mlm00
0m2 l02 lmr02 m0ll2e2 ml0m2 l002 ml02 mmlm02 mm2 ml0m02 l22 ym2m2 20m2m002 ml0ml0m2 0m2
0mml020m2lmm02mm2m0mml0002ml02mmm0mm0m2mlm2elm2l22ym2m2ml2m20ll2ml02mlm02l0200x02am22
0m02 02 m000lm20m02 lmr0m02 mm0m0ml2e2 0lm2lm020m20ly2 m22 m0m2 mmm2m02 0 ml02 mmm00mlm2
0ml0m0202m2mml0m2m00m2m0002a0m02ym220lll2m020e02mm2l0r0202l0l02m0m2lmm0ly2llm00
ym2mm0m202 02m2 lm0mlm0ll002 ym22 0l00y02 002m2 mm2 m0mml2 ml02 0y02 mm2 m0mml02
m0mmlm2l0mly2 mlm002 mm2 ml02 mml0m2 00x02 rl0m2 l02 0ly2 ym22 ml0ml0y2 ml0mml2e2 m0220m002
l02ell2e202m20mlll2e02nm2m2mm2l002my2l220ll2mll2e002ym220m2lm2002m2mm2mm000200ll022002
m0mm2m02 02m2 m0mmm0m02 ym2m2 0lmm02 0lml2 mmm0m22 m2m2lm2m002 am22 0mm0ml2 m2ml2
lmmmmm02m02 mm2 02 200m2 lmm02 002 ym22 m00lm02 l2rlml2e2 mml02m02 mmm2 m0mml0002 nmm2 ym202 llm02
0m2 m2l02l2m0m00ml2e20lmlm2m2mml02m002rm2m0l0202m02ml0m2ym2m2m00lm02l02m2lmlll0m02ym220lll2
l0r02 mm2 l00m22 mm2 mm2mmml2 ym2m2 m0mm0m02 0ml0m0l0002 ym22 0lll2 0m02m2 mm2 lm002 ml02
000mml0mlm22 mm2 l2ml202ml0l2 02m2 l0me00l00mm0m2 m0mml002 rll02 0m2lm2 0mm22m2 mm2 02 200m2
ml000m0m02 l0m02002 lm2 l02 m2ly2 mlmm2el2 02ml2 m0mml02 ml0m2 ym22 m022 lmm02 mm2 0m0002 02
mmmm2200
ell0ml02020m02m02m2mm2l0r02l2m0mmlm202ml0000020m2ml0y2m20m2l020xmm00m0m0m2l02
rl0y2m20m20rmlm2mr0m0l2m2le02m02l2200x0
e0m02 l22 ellm02 mmmrlm002 02 mm2ml2 mm2 elm02 mm2 ym2m2 0mm00m02m002 m0ll2e2 ym22
lmml2mmm02l02m0mm002mlml2000lml202m2l00lml2mm2l0ml2lm22m02ym220xmlmlm2lm2mm2ml02m2ll2
mm2 2mm2 m2ly2 00ml0my2 ym2m2 mmm02mlm2 2me0002 l2m2 0l0m2 mm2 l0mmm02 ml02 m0rm2mlm02 mm2 ml02
mml0m2 00x2 mm2 e0l22 m2mml0m2 mm20m0my2 l020mlm02 mmmm2 ml0m02 rl0m02 l002 lm00r0m02 m202
00m0mm20llml2ym220lm2lm20mm02m2mm2mmmmmmly0

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

ddbbnb bbhbbbhsbbabbbhbnbbbnnbshbhbbb
imm22 0l022 )ml002 0002 l22 ml02 00r02ml2 lm20002 ym22 l0lm2e2 mm2 ml02 mmlrll0e0m2
ml0002mm2l2m02020lm20m02elr022mm202jmy2mm0m2mm2ml02l0mm0m2mll2e02mm2llm002am22m022
l0r0202emmm2m0mml0e0202m202l0mmy2lmm002mmmrlm0m2ym2200l0mm2ym2m20mm2002mmmm2
ml02)e20ml202mm2i0ml2l20le2002rl0m20lll2m0l02mmm2022lm00l2m0lm02l2m2lm2ym22mmm2mmm2m202
mmmm2 mlm002 l0lm2el2e2 mm2 ml02 y0mmlmmm22 mm2 y02m0m2 emm2m002 ml022 ym22 l0m2 lm02 0l2m02
20lml0m202lm02ym20
a0my2 m000lm20m02 02m2 llelly2 00xy02 ym22 0m02 m00lmm202 mm2 l0rl2e2 02 mmm02mlm2
m0m0020m2ym2202mm00m200ll202m2emmm02i2m20r022lm2ym22l0r02020mm20020lm2mm0022mm2
m0002m022m2mm2ym2m20xm0mm0mlm2002ym220m0202m0m0m220lm20lll2l02mm0m0m0m2mm2m0l02
mmmmmmml0002 mm2 0202m02 02 l0mmm2lm202 ll02m2 0m2 lmm002 am22 0lll2 m0l02 lm2 02 mml2m2 mm2
mmmrlm02 0ll2 mmmmmmm02 mm2 ym2m2 m0mm20m02 l2ml2ml2e2 emmm2 mlmml02 02m2 j000ll0my2 0m2 ml0m2
lmml2 mm2 ym22 m022 l0r02 02 emmm2 0mml0l2 llm002 r0mmy0em0l2mly2 02m2 ml00mm2l02 ym22 0lll2
0mmm0mm2 ml02 0mm02mlm22 mm2 mml0m02 l22 02y2 e0ml0ml2e02 0llml2 0lll2 2mm2 m2ly2 02l02m02 ym2m2
0m0m202 l22 0mml0my02 l2m2 0lll2 0l0m2 l0lm2 ym22 l22 ym2m2 mmmm000lm202 0l0ml0m2 00mrlm02 mm2
l20l200002 0m2 ym22 mm0m0m2 ml02 l0mm0m02 ml022 ym22 m022 m0l02 02 02mm0002 mm2 lm02 002 ym22 0m02
0m0mm2l22m2lllm2m0l0mlm20020m20lll2m2m22m2m2mm2l020r022mmm02l2mm0mlr02lm2ym22l022ml2lm2l22
m0mm20m0llm20lml2mml0m00
am220lll02lm00r0m02l0r0202mlx0m2l0e02002m0m2ml02l2mlm0mlm2020r0ll0ll02mmmm2
ml02 0m0mlm2l2e2 mm2 22mlm0m2 l22 )ml002 l22 ml02 00r02ml2 lm20002 0m2 l02 lll0ly2 ym22 0lll2 m0mmy2 02
m0m0m220lmm2ym220lll2m00m2m2ml2e202jm2m20y2mm2m202mmmm20mm2e2ym2m2m0l0mlr0002i2m2
ml02 020e2 l02 ym22 m0y2 2mm2 e0m2 m2ml2 00ml0m0mmlm22 0m2 lmm002 002 02 m002lm2 mm2 0llml2 ym22
m0y2m02m2mm2em200mm0y02022ml0m20r02m02200ml0002mm200y02ym2m2m0mlm0l2ml0020lll2l0222m0m2
0mm0l20
0m2 ym22 em2 l2mm2 l20l200002 ml022 lm2 0m2lm2 l02 llelly2 mmmmlm0ll02 lm2 ym22 mm2 0m2 l22
m0mm20m0llm20lml2mml0m00

0002020lll020l00020002000200lll20222002020l020220002020000200202020
m0lm20000m2m2m0mml2ml2ml00mmm0200m0llm2m0llmm2m2m0mml2ml2ml00mmm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now