Vous êtes sur la page 1sur 5

காத வர யாசி ேத ... - தமி ரா

காத வர யாசி ேத ... - தமி ம ரா tamilin.kathaigal@gmail.com www.tamilsblog.wordpress.com

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

அ யாய 4
அ யாய 4

காத மனதளவி காைவ மிக பாதி . உறவின

சாதாரணமா ேக டா ட அவைள தி கா பி பதா நிைன தா .

தின விரத , ேநா உடைல வ தி ெகா டவைள

ைமயாக தி னா ைகலா .

“ ழ ைத பிற க தாமதமானதா ந ம ஒ பாவ ெச தவ க இ ைல. தி
“ ழ ைத பிற க தாமதமானதா ந ம ஒ பாவ ெச தவ க
இ ைல. தி மணமாகி ஒேர வ ஷ தி பிற பதா எ லா ணிய
ெச தவ க இ ைல. உண , ழ , மன இெத லா ட
கியமான காரணி. ந ம உட ைப மனைச தலி ஆேரா கியமா
வ கலா . ந ைம வா ைதகளா காய ப றவ கைள வி ெகா ச
விலகி இ கலா . எ லா த னால நட ”
ைகலா ெசா னதி விைள அவ ப திலி ேத ச த ளி
இ க ெதாட கினா க கா.
“உ க மா ேப ற ப எ லா இ ன ளி கிறயா ேக றா க.
உ க பா த ெபா க தகவ எ லா ெசா லி அவ க ல
ஒ ெவா த எ தைன ழ ைத க பிற தி அ றா க.
என க டமா இ . இனிேம ழ ைத பிற த தா உ க வ
ேபாேவ ” எ ஒேர பி யாக ெசா லிவி டா .
ைகலா த தா ேலா சனாவிட ஏ இ ப ெசா ன க எ க
ெகா டா அவ பா ேகாணேமா றி ேவறாக இ த .
“உ ெபா டா ெபா ெசா றாடா நா எதா தமா அ த
...
ெபா க ழ ைத இ ெசா ேன . இவைள ப தி ஒ
வா ைத ட ெசா லல. ஆனா ெசா ேன ெசா லி ந ம உறைவ
ெவ விட பா றா பாேர . இவ இ ப ஒ ைககா யா இ பா
ெத சி தா அ த ராமநாதேனாட ெபா ைணேய உன க யாண
ப ணி வ சி ேப . அவள ம க யாண ப ணி தா உ
பி ைள க இ ேநர ந ச ப இ தி ”

ைக சி வா . தைலவலிேயா ெதாைல ேபசிைய ைவ பா

ைகலா .

தி மணமாகி ஐ தாவ ெதாட தி தியா ெச சிகி ைச

ேம ெகா ளலா பி வாத பி தா . அைறயிலி த ெதாைல கா சி

ெப ைய கீேழ உைட க அ பி வாத பி

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

காைவ அதிக ெச ெகா ெக வி டதாக ைகலா நிைன

தா .

“க கா லா ேப சா க எ தைலேமல ஏறி நி கிற

...

....

மைற னைக ெசா னா

“ ேவதைனைய

“இ ப ந ம ெர ேப ைற. ைத பிற தா பிற .

இ ைல இ ப ேய ச ேதாஷமா இ ேபாகலா ” “ஏ ைகலா இ ப ெசா லற.
இ ைல இ ப ேய ச ேதாஷமா இ ேபாகலா ”
“ஏ ைகலா இ ப ெசா லற. உன கி ட ஏதாவ ைற இ கா.
அதனா தா ேசாதைன ெச க வர மா கிைறயா.”
“ெத யல க கா. ைற யா கி ட ேவ மானா இ ேபாக .
ந ம இ ப ேய இ கலா ”
கைடசியி க கா உ ணா ேநா இ தா அவைன ச மதி க
த .
“ேசாதைனல ஏதாவ பாதகமா ெசா லி டா அைத உ னால தா க
மா ெத யல. நிஜ மா ெசா ல ேபானா எ ேமல ைற
ெசா னா எ ைன ைடேவ ெச விேயா பய மா இ ”
“அ ப ெசா லாேத ைகலா . ந ம யா கி ட ைற இ தா . ச ெச
அள ம வ ேனறி இ ந தாேன ெசா ன”
“ஒேக
....
உன ழ ைத எ வள கிய காமி ட. அ ப நா
ெசா லறைத ஏ டா இ ச மதி கிேற ”
“ெசா ”
“பிர சைன எ இ ைல னா ஓேக. ஆனா யாராவ ஒ த ேமல ைற
இ தா ஒ ழ ைதைய த எ கலா ”
“த ெத த ழ ைத எ ப ந ம ழ ைதயா ”

“ஏ ஆகா ? கி யேசாைத வயி றி பிற தாரா? அவைர ந தேகாப

மகனா தாேன பா கிேறா . ப ச பா டவ ேப பா வா

பா. ராண தி இதிகாச தி ைதக வள இட தா

அவ ெசா லி கா க”

“எ யாவ வாதா மதி க வ க”

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

டமாக தி சி ெச ேசாதைனக ெச ெகா டன .

ைகலாஷு ைற ைல. க கா இய ைகயான ைறயி

க வா பி லாததா ேசாதைன ழா

ெசா . ைத ேப கான ம ைத

தியாவிேலேய ெச ய ேவ த ஆர பி தா கா.

“அறிவி கா உன . எ ேவைல அெம காவி . இ தியாவி எ ப சிகி ைச எ
“அறிவி கா உன . எ ேவைல அெம காவி . இ தியாவி எ ப
சிகி ைச எ க ”
“ைகலா
...
ந ம ஊ ைகராசிகார டா ட இ கா க. அதனா இ க
கிைட அேத தரமான சிகி ைச அ ேக கிைட . நம எ ப
ெசய ைக ைறயி தா க த க ெசா லி டா க. அவ க
ெசா ற ேநர தி ேபா ஊ இ ற மாதி பா ேகா க.
ெக ட எ க பாேவ ெச வா . அெம காவி தனியா
க ட ப றைத விட எ க அ மா வ
இ தா என மன ைத யமா
இ . ள மா ேட ெசா லிடாதி க” எ க ண வி டவைள
அட க வழியி லா ச மதி தா .
ஏ கனேவ வ ட தி பாதிநா கணினி ல , அைல ேபசி ல ேம
இ வ ெதாட ெகா கிறா க . இர
வ ட க ேசாதைன ழா
ல ய ேதா விதா . நா நா க காவி உட நல
ெக வைத க கவைல ப டா .
“க கா ெர வ ஷ ய சி ெச தா . இனிேம என ெபா ைம
இ ைல. ஒ கா கிள பி ஊ வா”
“இ த ஒ தடைவ ள ” ெக சினா
“ச இ தா நம லா சா . இ பலி சா பலி கைல னா ந
ஊ வ ேச ற. இய ைகேயா ெசய ைகேயா எ னா இ ேகேய
பா கலா . ந ம ெர ேப ேவற ேவற நா இ ழ ைத
ெபற ய சி ெச ற ைப திய கார தனமா இ ”

அவன பான இனி எ ைவ மா ற நிைன காேத எ

.

ெத வாத னமாக அ ைற க காவி வயி றி ைத த கிவி .

இர ைட ைத எ ெசா ல, க களி இைம ேபால

கா தன அைனவ . விம ைசயாக வைளகா ெகா டாட .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

விழா த ைகலா தா நி மீனா சிைய

காணா ேத னா .

“க கா எ க உ ைக ஆேள காேணா

“எ க சி பா இற அவ சி தி ஊ ேக ேபாயி டா “ ெப ய வயிறா

..

நட யாம வா கியப ேய ெசா னா கா.

“சி பா இற டாரா எ கி ேட ஏ னாேல ெசா லல” திைக பா

...

விழா வ த ைகலா தா வ த ட வ நி மீனா சிைய காணா ேத னா .

ேக டா ைகலா

“அவ ச யி ல மா பி ைள. ந ல மா பி ைள ேத அைலய ஆர பி டா.

யாேரா ஒ கனடால ேவைல பா றானா அவைள ெபா ேக

டா . இ த மாதி ைதகைள எ லா ேம யா

கா அ பா அவ க ஊ ெகா ேபா வி டா தி

ெகா ெசா னா மாமியா .

அவ ெசா னைத ந பேவ யவி ைல ைகலாஷா . அவ மாமியா

.
.

ைற தைத அவனா ேபா மற யா .

ைற க யிலி

மீனாைவ பி கா பைத ஒ வா ஊகி ைவ தி தா .

ைப நி தி இ தவைள ேம க ெசா லி,

ைகேயா வி ைத வா கி வ தவைன க காவி தாயா

தவைள ப டா பி பா

இற கி வி டா . அ இர ஏேதா ேவைலயாக ெவளிேய ெச

தி பி வ தவ களி காவி தா கைலவாணி ஓ கி அைற

“அவ தா பி டா னா உ அறி ேபா . இனிேம மா பி ைள

சமய

வரேவ டா ” எ அவ ெசா காதி

விழ திைக ேபானா . க காவிட ெசா லி வ டா .

“இ தனியா நட தவைள பா. இ தைன

ேடால தாேன ெர ேப ேதா . அ மா இ வள

ைமயா ேப றா கேள. பாவ மீனா

....

அவைன க பான பா ைவ பா த க கா பதிலளி தா . “அ மா

நட ெத . ந க தைலயிடாதி க”

ைக ேம மாறாத அ ெகா டவ மைனவி எ ற த நிைன

ெபா யானைத டா . அ மீனா சி விஷய தி

தைலயி வதி ைல ைகலா .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com