Vous êtes sur la page 1sur 10

காத வர யாசி ேத ... - தமி ரா

காத வர யாசி ேத ... - தமி ம ரா tamilin.kathaigal@gmail.com www.tamilsblog.wordpress.com

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

அ யாய - 6
அ யாய -
6

வமைன ேக உ தான ெட டா ெந . அ த நிமிட

ைகலாஷி ஜாதகேம அ கி த ச ெப ராஜியி ைகயி .

..... ப சவ க ந கேள இ த மாதி அேயா கிய தன
.....
ப சவ க ந கேள இ த மாதி அேயா கிய தன

“எ ன சா

ணலாமா. அ ெபா லேவைள பிைழ டா.

ைல னா ந க க பி எ ண ேவ தா ” எ இலவசமாக

அறி ைர கிைட .

மீனா சியி மீ ெத யாத ஆ திர ேதா தா பா

தா . ராஜி அ ேபா விசா ெகா தா . அதனா

ெவளியி தாமதி தா .

“உ ெசா கார க விலாச ெசா ?”

“ைகலா மாமாதா உலக தி ற ஒேர ெசா

ரைல உய தினா ராஜி “ஏ

...

ராமா ேபாடாத

...

ெவளிநா

பைள, பண பறி கலா தி ேபா றியா ைகலாஷு

..

ைன ெத யேவ ெத யா ெசா லி டா

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“மாமாவா அ ெசா னா

..

கா

..

நா ப மா ேட

“ந பைல னா ேபா உ ேனாட ெப ய ேராதைன. அ மா அ பா

...

ைல. உ ெப பா வ

தகவ ெசா னா உ ெப மா

மீனா சி யாைர ெத யா ெசா லி கா ச , ைகலாஷ ... தவிர ேவற ெசா த
மீனா சி யாைர ெத யா ெசா லி கா ச , ைகலாஷ
...
தவிர ேவற ெசா த யாராவ இ கா களா?”
“மாமா ழ ைதக தா இ த உலக தி என கி ற ெசா த ”
“இ க பா , நா டா ெம ப ணி ேமலிட அ ப .
அ இ த மாதி வசன எ லா ஒ வரா . ஆதார இ ற
மாதி உற ேவ ”
க கைள ெகா டா மீனா. அ த ய க களிலி ந
வழி த .
“என மாமா இ ற உற எ மன ச ப த ப ட .
இ ஆதார எ கி ேட இ ைல. ேவ னா உ க
டா ெம காக நா அனாைத எ தி ேகா க”

கா வ

மீனா சிைய ெத யாெத ெசா ைகலாஷு

சி யமளி கவி ைல. மக இற ‘எ மகேள ேபாயி டா

க எ ேபானா ன?’ எ கதில தா ேபா ேபர

ைதகளி ெபா ைப கழி தவ . மீனா சிைய

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

ேவைல கா யாக உபேயாகி வி கி எறி வி டா .

ெப ேணா இ கா பாச கான ைர

கிறா .

மீனா சிைய கிழி த நாராக அ த அர ம வமைனயி அ ப ைகயி பா தவ ேகாப
மீனா சிைய கிழி த நாராக அ த அர ம வமைனயி அ
ப ைகயி பா தவ ேகாப வ ப தாப தா ர த .
எ னேவா ெத யவி ைல அவைள பா க பா க அ தா
அதிகமாகிற . எ ேக மன இ த ர பி வாத கா யி
ெபா தா காத தைலயா வி ேமா எ ற பய ட
ேதா
கிற
.
“எ ைன அவ கா ய எ தி ேகா க ேமட ” எ ற
ைகலாஷி ர ேக ந றி ட பா தா மீனா.
“தா மாமா”
ெநா தப ேய ம வமைன வளாக தி நி தன ைகலாஷி
ப தின . “எ ன பாவ ெச ேசாமா அ த ப தி
ெபா ென க ட ப ேறா ”
உ ேள இ ெப ட ட ேபசி ெகா தா ைகலா

“உ ககி ட நட தெத லா ெசா லி ேட . ந கேள இவ ெச

நியாயமா ெசா க ேமட . இவ வயெச ன எ வயெச ன.....

ைனவிட ப வய சி னவ. இவ க அ கா ேமல இ

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

பாச தி கடைம ெபனா தி கா. சா ந தி

ெசா லி அ க” ேவதைனைய மைற தப ெசா னா .

ைகலா அைனவைர

பிவி தா

ம வமைனயிேல த கிவி டா . அ வ ேபா மீனா சிைய ெச பா தா . அவ
ம வமைனயிேல த கிவி டா . அ வ ேபா மீனா சிைய ெச
பா தா . அவ உண தரலாமா எ ேக வா கி
ெகா தா . அவ ேம ேகாப வ த . அேத சமய தி க காவி
ேம அவ கி ைப திய கார தனமான அ ைப நிைன
விய பாக இ த .
“எ ேமல ேகாபமா வ தா மாமா” பதிேல ெசா லவி ைல ைகலா .
“ேபசாம இ காதி க ெர தி டாவ தி க”
..
“உ ேமல ேகாப ப எ னாக ேபா ? நா ெசா னா ேக கவா
ேபாற”
“அ ப எ லா ெசா லாதி க மாமா இ த உலக தி நா ெரா ப
...
மதி கிற உ கைள தா . உ க காக எ ன ேவ னா
ெச ேவ ”

அவைள தி பி பா தா . “அ ப இ த மாதி டா தன

ெச யமா ேட திய

..

வள தானா ைகைய ந க”

...

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

ைககைள ந னா .

“ந ம க யாண பற த மாதி டா தனெம லா

தியமா ெச ய மா ேட

ைககைள ந னா . “ந ம க யாண அ பற இ த மாதி டா தனெம லா

“உ

ைன....

“ ப கைள தா ளா ெமயி றியா

“ஆமா மாமா ளா ெமயி தா . நா ெக சி பா ேத . ந

க மா கிறி க. ேவற வழியி லாமதா ெச ேச .

ைத யா ச திரா வாழ

ஆைச ேற மாமா. எ ைன பாதியி ேபாக வ டாதி க” அவ

களி வழி .

ெப ராஜி நட தைத கவனி ெகா ேட இ தா .

ச இ ெப ட ராஜி நட தைத கவனி ெகா ேட இ தா .

“நா சிலி தர ஏ பா ெச ேற . கவைல படாம ேபா க” எ

அவனிட ைத ெசா னா .

ராஜி ந தி ெசா லி மீனாவி மனைத மா வா

பி ைக வ த ேவக திேலேய ெபா ேபான . இர நா களி

ைகலாஷி

ேக வ வி டா ராஜி ..

யல ைகலா

.....

கைள யாண ெச ேத ஆேவ

கா ல நி றா. ஒ ட அ பா ேத . ஆனா ேக

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

மா கிறா. இ த மாதி ெந பி சவைள

வைர பா ததி ைல”

“இ ப எ ன ெச ேமட

“ஒ சி மாதி ைவ ெசா மா ேபசாம இவைளேய

...
...

யாண ெச ேகா க”

அதி ேபா பா தா ைகலா .

“நிஜ மா ெசா ேற . இவ ட ேபசினதி இவேளாட வா ைகேய

... “
...

பா வா மனசி

இவ அ கா தா . உ கைள ைதகைள லா

“அவ க ெசா றைத நா ஆேமாதி கிேற ைகலா ” நிர சனாவி

இைடயி .

“நிர சனா

“இ பய வி ைல. அவைள ெபா தாம

யாண ெச ேடா னா தி ெகாைல சி

வா. எ தைன தடைவ கா பா

“நிர சனா ெசா நிஜ தா . இ த அள பி வாத தா

காரண அேத அள பல மா இ . அவ மனசி ெவளிய

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

ஏேதா ஒ மைற ” எ றா ராஜி

ேயாசைனேயா .

சிறி ேநர ைகலா ேபசாம ெவளிேய ெவறி தா .

க கா இற ததி விைள த ழ ப களிலி இ ேபா தா மீ ெகா கிறா .
க கா இற ததி விைள த ழ ப களிலி இ ேபா தா மீ
ெகா கிறா . இ ேபா மீனா சியி ெச த கா ய தி
விைளவா ஊ வாயி அைரப ெகா கிறா .
“ெர ேப ஏதாவ ெதாட பி தி . இ ைல னா அவ
சாக ணி சி பாளா “ எ ஊரா ேப வ அவ காதி
...
விழாமலி ைல. ஆனா நிர சனா வ
ன , அவ உட
பிற ேதா ேம அவைன ச ேதக க க ட பா க ஆர பி தன .
“ைகலா அவ ட அ ப எ னடா அைர நா ேபசின” என அவ
தா ேலா சனா ேக வி எ பினா .
எ த திைசயி த பி ெச ல வழியி லாத ஒ தனி த வி
மா ெகா டதா ப ட . இதிலி மீள ஒேர ஒ வழிதா
உ ள .
“நா மீனா சி கி ட கைடசியா ஒ தர ேபச ”

ேன இைற நி ற ைகலாைஷ

மீனா சியி மனதி . ம வமைனயிலி அவன

தி தா . அ மி றி அவ தின

தி யி தன .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“மீனா ச நட தைத மற டலா . ந ெச ச கா தா லா

...

ம ெர ேப இைடயி உற றதா எ லா ேம

ெசா றா க. அத காரணமா தா ெகாைல சி ெச ததா

ேம பழி வ தி . நம ள உற ைல மா திர

“மீனா ச நட தைத மற டலா . ந ெச ச கா ய தா எ லா ...

இவ ககி ட ெசா லி

வினா அைமதியா தா .

“உ காக உயிைரேய தர இ தவ ஏ ெபா ெசா லமா டா.

ைத ேமல ச திய ெச ய ெசா க. ” எ றா நிர சனாவி

தா .

ெம வாக ைதக கி நட ெச றவ . அவ கைள

கி ெகா டா .

“இவ க ெர ேப ேமல ச தியமா ெசா ேற . என

மாமா உறவி . எ ைன தவிர யா அவைர யாண

ணி டா . மாமா ேவற ெபா ைண யாண

ெச னா எ ெபாண ேமல ஏறி தா தாலி க

அைனவ அதி ேபா பா க, நிர சனா ைஜயைறயி

வாமி ைவ த ம ைவ

த தாலி கயிறி றிைன எ ைகலாஷி ைகயி

தா .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“உ ேவ ற வா தா ைகலா . அவ க தி

தாலிைய றைத தவிர உ ேவற வழியி ைல”

நிர சனாவி ைககளிலி த தாலிைய வா கி இய திர ைத ேபால

...
...

மீனா சியி தி னா . மீனா சியி களிலி

வழி .

“அழறியா இனிேம உன வா ைக ைக தா

ைல தப ரலி மீனா சி ேக

சீறியவ த இட ைத வி ேபா ெவளிேய ெச றா .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com