Vous êtes sur la page 1sur 60

ypg]Z

G
1

{h
+ir
# Zy!*
$**
]|o

_i Zp

X ]`
Z6,
zZ F,

10

x Z
) )~zi

16

` Zzg i .

18

zgzz" ~VZgypg

21

g6,
yW

5
z~Vzg Zi !*
gzZ q Z~]
.)~g;Z GG

24

x ZyW
~ypg,*

27

WZ q Z

20

31

g{ izggzZZg {izgV!*
**

34

W} izg,gG

34

Z !*
#
**
~zZ F,

36

g~g Z6,
#

38

` Zzg ~g Z~]
.)

39

~Ht

40

N z% zZ F,

43

j[v)~H

44

x ZoZ q Z Z[~-~y
Wypg

45

Vc*
[Z

47

y!*
i[

50

[i

52

zgr

54
57
57

x Z V 3{Vz6 y
tE
.
{0*G
o ZgzZ} izg

] Z
G

ZZvZp
o
:XtE G.
A ~ **
# Zy!*
r
$**
]|
C
xZ ZZgf *Z
V] o o v

/]U*
z]Z
G6,wj }_s gzZ]x{ 0*
xsZ
DgzZ
A & Z Z}
.KZDIZkZ
/Z Lg @*
/LL Wgz

ws WX M Cg Cg {z g D: gz ]g Zw
# gzZ
8
X @*
n{7]g-ZE
LG
Za (C
'!*
XZp ~ pypg ug I{
E
4Zz 7Zz gz + -Z X 
[ZgzZ Y h EG
L gLzZg D{ Wo Z#
Z G%sp 9

X ,:K
b
~]g
v bT V,Z N

Zb
vZ
ug MZ ypg g ) ! xgzZ c*
VZ 6,]Zy

z ]$
+
X c*
Z ZgzZ {6,
]Z
G
X w"gzZ
J
-y
W wzZ {z kZ ~

&s Z0#
={ .ZG
Z!gkZ h
X N

F,
~gzi**
gzZ,i Z
~z(,
Zy!*
$Z
| 1412 Z
# gB10
(C
xsZ ZZg)

]Z
G

ZZvZp

0F
<

g ~ <z + V+" z I Y c*
xsZ
]$
+6,x **
+  {z [ x
~ yZ V c*
i Z0
+Z
$.z -Z + ]$
e
+yZX ~ ^]Zy

z
]$
+x yZ
/Z t |gzZ c*
5g h B ~g "
YH7+t )B} ]Zy

z
J-I
d
 W,
Z 6z|mZ{z+ z-Z : W,O kZ {z
z @*
wJ ]!*
ZtX W,O

X @*
7wJ
y yZ *
@YH7 f+X]Zy

z]$
+
tgzZ
4Z V Zz 4ZyZ~ [!*
z%C
C
? {+!
%
{z ~ 4Z h }n -Z xsZ +
~!gk
,
iX D YCZ6,
gzZypg ]$
+
gzZyp Hx b 6,] gz]$
+yZ Z
X B
bgm
g
$ukZ ] *]|Z ;@*
zK
M F,
!gkZ
:
Hc*

~TZZa
Y Z',/}gzZN YZa$
+~ #
Z ~Z
# LL
gzZV

gzZ Z}
.6,kZ }: (Z}C
DCZ {z e
( 1) X V
KZx
+
2B: ? Z ZhZ ( 1)

]Z
G

gZ )0z ypg gzlKZ Z w


6,gzZ~ug Iypg Vzh
+ F,
xgz
X YH[AZyZ
( KZ lg Z
/
+**
zw=vZ
X Vg

iB tzgzZ,: lZ

~V

ky{vZ-
xZ [gx {
| 1411y@B30

]Z
G

X ]`
Z6,
zZ F,

Hx ` Zzg h
e ]`
Z6,yW
~zZF,
` W
Y[8z?H Z',
A kZ _ VukZgt[ZgzZ
<h
e ]`
Z6,] Y ; g gzZ ^
,Y*
*tq
g Zz g
$ q Z~kZOX c*
g Z
^
,Y**
sZ
:
c*

]vZwg e
$ZzgY Zg1Z]| ( 1)
XX^ ( ^ # ] $ ] n i oF ^ ] ZZ
~kZ vZ y ( ]`
Zg)6,
yW

( 1) X `
dZ eyv W
+-B G
yZX G0ZZr~zZgxe
$ZzgkZ
( 2)X}yZg
$u[Zyx0Z?q1Z1c*
Z

X e
$ZzgtZ
c*

]vZwg ~z%{h
+',
]|( 2)
` q ^n ] m ^q ^$] e $ ^*jm ] *] ZZ
XXv n n
V )gf kZ k7,yW
a kZ )
~A s{n kZ Yc*
~ wq kZkZ~ #
3
( 3) ( :
6,
kZ ~A
(
0Z]|\vZg!Z0ZtGZZxZ(3)

X-Zd
532B2:yZZ( 3) 294B6:d
$ E<G
$d ( 2) 166B16:ZY Z ( 1)

5
n
]Z
G
(1)X 3#
=gfkZgzZ7,
yW c*

] vZwg He
$Zzg

s Z Y 7 ]c*
Zzg v pkZ gzZ ]c*
Zzg yZ
:D
tZ r
# O c*
g Z
^
,Y**
]`
Z6,
]Z
rm ]^`e jm ^ ]^ ] ZZ
( 2) XX!n ^rnj]
m{By ] {zC
tZq
- 4,
} g )
X(^
,Y**
b
8]`
Z6,
kZ
: ~t zbL L[g4}
o l^^_] o ^q] rm ] ^ ]ZZ
( 3) XX!o^]
( 7^
,Y{g YZ6,
gzZ]Z tZq
- 4,
} g )
6,]z ]Z ~ <
C
z Z Z "
$U*
]Zg yZ
VzvZx]z~kZgzZ zZF,
C
tgzZX 7^
,Yb
8]`
Z
Y zY f',
ZOX : ^
,Y b
8]`
Z 6,kZZ ]Z
X c*
gZ
^
,Y**
~p Z zs jZ
!*
{g x X D~z', ZPV
: c*
g Z
^
,Y**
]`
Z6,
yW
gzZzZF,
Y fZ|6,
b
: D

{
qZg **
kZ]|
kZ *
@Yc*
~ZzzZF,
u 0*
yW
~pypg L L
Z',{ c*
i gzZ ay

t]
.) WgzZX x ZwVz b
8]`
Z
!ZgZ ( 1)
299:tzb ( 3) 287B 3:tZ@( 2) 287B3:tZZ G
G

]Z
G
( 1)X Wy JeZ6
,

~y
W~ :sq
-Z~
ZsZ **
#
Z]|
: c*

( ` Zzg q) wZZ g ` Zzg Zt [ Z q L L


# ; 7[Z NZ
Z
#
/
(ZgzZ X q #gzZ !*
C

( 2) X
C
: D

Z m,
?**

gzZ 7^
,Ya "7,
gzZG
g *yW

8gzZ b ]`
Z L L
G
4]gzZ ZzG
yW

LE
g: Zz"7,: M7[ZN~ kZ
( 3)X C7Z Z6
,
bkZ
: D

r
**
#

6 Z{Zp
8gH]`
Z6,yW
~ zZF,
LL
Vz Zg ` W 6 ] z sc*
D v
( 4)X 7^
,Y~Vg
G
:(
: D

X',
Z {
#
q**
]|
( 5)X
{z(**
nzZ F,
x ZgH]`
ZL L
gzZ
8]`
Z 6,yW
~ zZF,
Z "
$U*
]Zg x yZ
/]|e
$Zzg q
-Z~ ekZ {z kZX ^
,Y**
b
OX c*
g Z
^
,Y**
kZ \W @*
"
$U*
T W

GE.
363: EG45 Z ZZ ( 4) 663:~z2 Z m,
( 3) 481B1:~z2 Z ZZ ( 2) :tg ~z( 1)
351B2:t~z( 5)

]Z
G

&
: e
$Zzgt C L!L Zf~ ZY ZL L
Z;)
f ^ o ] ^ o_ ]^m e ] ^$ $ ZZ
F
XX[^$ # ] h^j oF o_ m ] ^ a
yW
~ ypg VMV,Z uc*
0 g q]|)
-ZgzZ Z',jZ \W x/]|]!*
q
t c*
J 7,
( 1) ? CX7 6
,
vZ[ c*

/
]|~e
$Zzg
~ ypg /]| C
]!*
te
$Zzg kZ
Zz h
e gzZ V q Z',
z {z( 6,yW

w X ` Zzg z s V;z kZ : gzZ 7]`


Z
H /]|V;z ` Zzg kZgzZ@*

8gzZ b ]`
ZgV
zz ZgzZ ^
,Y **
uZu]`
Z6,yW
~ zZF,
nZ ?
)~ ]gY: p Zz J 7,zZ F,
]`
Z Y f]Z|
X c*
~ :h
e| 7,
zZ F,
XXn i ]ZZ q
G
(:X
',#
Z r
# y{vZ [**
]|#
Z [~%O
: D

~ x sZ]xL L"KZ
F,
Z L
L !%
g:
/
N pyW
C
r
# q
/Z L L
g pyW
G
4t} J 7,zZF,
VZp{**
T

g Z vZX x ZwtgzZ pyWt
( 2) n ^$ oi^mFe ] ji
#
Z Vzi P Y zY fQ CY {gt c [Z
100B 2:xsZ]x( 2) 169B16:ZY Z ( 1)

]Z
G

,Y gzZ VY]`
^
Z 6,]Z {)z zz yZf Z }z g
$uz yW

? ^
,Y**
VY6,
zZ F,
^
,Y
/Z]`
Z6,
yZgzZ? c*
gZ

]gz]`
Z6,]Z yZ Y ]Z| t [Z kZ
~: ]`
Z6,Vzq yZ t ]gz{zgzZX c*
g Z
^
,Y6,
]z: ZizgtYXN Y xsZ],
z Z

Zt Y
gzZ u7,*
*y!*

z { YZgzZx Zz~ y ZgzZ,q


5_z]Z|yZ
: l 0G
/Z:X **
k8{yZ\ WLZ
E
$ n kZ ?, Zg7 bVzq yZ {z >
,YkZ]gzE
^
~ zZF,: gzZ 7Z
# Zzz n

zZF,
s ', kZX
Hc*
gZ

~ wtQ <
L { c*
i { c*
igzZ ; Z
# Zzz n

yW

x 4nkZ
z Zhs~{ kZgzZ { q
-Z
{],
Z]gzt Z E<X CW7"
$~ kZ Y k8n
z
X
H3g~#
w._ZkZ n kZX `g {
X
HZzt

~]Z nVz,kZ
ypg L L g}B]ZgY f,{ c*
i XkZ
( 1 )X $
Y@~ b)h
+]
.gzZ
X ~gz b} [Z ]2ekZkZ
uZut1Xt@7]`
Z g ZzY~6,yW
v
~ kZgzZ Y c*
{qn @*
{zt @Y
ngzZ @*
{ Z Zz~X]`
Z zZF,
gzZ: {ZZz
61X 60:b)h
+]
.gzZypg ( 1)

]Z
G

gH]`
Z D

X bgZ t@kZ Z E<XX


79t1X ^
,Y:o
/Z @*
^
,Y**
togzZ
( 1) XX
^ ] L
L {}Y
e 6,zZF,
h
# Z E<XX boz{z Zg ~ s
Z
^
,Y**
8o ^

,Y**

8o[Z
H` Zzg

z z q
-Z ~ Vzi P Hy t
Yt1X ^
,Y
8]`
Z BzZF,
#
Z
a V gzZ @*
p kZ **
z 9 q
gzZ zZ F,
;:g Z #
ZVn kZ#
Z : zZF,
<XX ^
,Y**
8]`

Z6,
zZF,
X sz@*
tZ E
zZ ;f

e7]`
Z] kZ gzZ
Z ]|w [Z kZ 1X f
#
ep Y k8J
: t~

V gzZB ]z]g m {( sz@*
)t
!*

q
-Z
) :gzX : w=sz@*
t V;z: {g ]gz
( 2)X YHg Z#
w6,
Tg:

zkZ **
^
,YkZgzZ Npzz{ tq
<X7~gz yW
sz@*
t Z E
~ kZgzZ zZF,
gzZ ~gzx {z
sz@*
i ZkZgzZ ^
,Y**
]`
Z6,zZF,
t nX 7w=
X e**
i ZZkZ Z7ez
479B1:~z2 Z ZZ ( 2) 125: GEZZ ( 1)

10

]Z
G

x Z
) )~z
Z Z
) )!*
zi (~VZg ~y
Wug Iypg
t |q *
@Y Hw {h
+Iz ?kZgzZ @*
Y Hx Z
/z
ggzY ;
)$
+gzZh
+]
.q
-Z~ <z +t
q[ZNgzZq M7]o "7,
) )z~
kZX DW
/]Z|gzZ] *wg~
t gzZ aZ **
g Z*~ yi @*
"
$U*
g
$ q Z{z
Z

Zz Y ZZ~ kZ C Y ~g Z*~ yi C

:s g
$ q ZyZ 7,

) )Z Z E<X **
g Z*
 c*

] vZ wg ~z% "


$U*
0h
+i ]| ( 1)
j n e o ] F F$ ] ] $ ^ i n e o ^$]^` m%] % L L
i aZ
Y ;7,i ~ VzyLZ ! } Z EXX!e j]$]
( 1) ( n

Z~y {z W
y ] vZwg ~D

0ZvZ]|( 2)
 c*

\W HwZ~}g !*
"7,i ~KgzZ"7,i ~
o$ ] g% u] oj n e o o( ] r] oj n e h ]^ pFiZZ
XX e j] F i ]$ ]r] o o( ] ]
i ~ y~ Q d
$
gKy Z ? )
( 2)Xi n
t1V
rg[8{ c*
i"7,
i ~K"7,
~ yOKi @*
"
$U*
t V g
$ q Z yZ
$ Z { Zzg ( 1)
167B1:g U*
s Z b( 2)77B7:ZY Z`

0Zz5EkE

11

]Z
G

mB i n

) ) @*
C
t z aZ **
g Z*
**
Z ZB q Z i Y ; ZZ gzZ Y Z Z ~ gzZ
7,~ yT Z xX aZ **
g Z*~K kZ qz
{z( *
* Z Z i 6,i qz) Z E<X 7
) ) ~ kZ aZ
Z D
+
z yZ W& { c*
i { c*
i c*
z sLL%Z X
M
) ) !*
X ^
,Y Y B Z Z i
))
X
)$
+
7,
x OZzx !*
BZD
+
zyZB
: 
)
C Z LL
/ZQX )
) )~ i C

)$

+t H ~0*
kZ
/ZgzZ ( 7) b I Y
( 1)X s i_g ZtY ;z(
Y f',
Z
) )gzZHg(ZZ -Y f]Z|
# - **
r
kZ ]| >Z KgO X
: D

~g U*
s ZbgxZ ZL L"i*
*t KZ~
z0
+
y pggzZX (
) ) ) ~ F,
z y pg ~g Ug
(
) ) )B Z D
+~i gzZ~ F,
z V }uz {z
( 2)X { z(
F,
z smp Z{zypg~ ]g kZ
Y ]|nDIZX C
]g ! kZ 67
:t{zgzZV@*
`g ]g !
G
277B4:g xZ Z ( 2) 48B2:g Ug g 5B+ Zg ( 1)

12

]Z
G

n i o X fvj ^ i o ] o ^ ZZ
{) L
L C
~ kZ XX o]j] ] nf o _i
7( ) q
HHF,
zsm {zypg
X
HHf Z
~g ZgZ L
L Zm r
# c*
i **
g
$Z ]|
: D

~q

0+
$ 0Z)6,(
) ))X kZ V H~L L
(
) ) )t H ~z2 Z GvgzZ Hx ,
;z(
)$
+,~0*
6,
kZ
/ZgzZ7{z( ^
,YC Z L
/Z
( 1 )X
s i_g ZtY
Yz~Y f
6,
u
) ) gzZY fz',
ZV
~0*
6,kZgzZx Z
) ) VM H7Vg;Z
X c*
g Z

)$
+z{z(
~g pZ ZZ**
Rzg ~w',bZ
: ~ <g L L[ gKZr
#
(
) )) 6,
gZD
+
/Z~F,

zypg{zgzZ~ZL L
(2) X V~{c*
i&ptZD
+
gzZ{z(
) L!L g Zg {z t ~z[Zz Y fh
+'

/Z
**

)$
+
z {z( z
) ) ~ kZX}5
z
)
]Zg Y h
+]
.z*gzZ H"
$U*
~zg~zz}gzZg
$ qZ
97B3:<g ( 2) 95B1:~g ZgZ G
G
0_Iq ( 1)

13

]Z
G

!*
g x Z ]| ~ :q
-Z s ZV X c*
~ kZ!Zj
:D

~]!*
LZ\WV@*

U*
Z
7~ V}uz $
+{z k\Zg ZD
k\Z L L

) )zi I Za ~( t&) G
0O T }g 
{ ~(,
gzZD v s ) Zzs ZZD Z Z
X Y X a{z(tq D Z Zzi B

) ) gzZ ( **
}uz q
-Z )Z D
+o >
Zq
- 4,
{ c*
i V W&{z g Z
^
,Y ~ q
-Z K
( 1)X {z(t !*

))
a{z(gzZ
)$
+
) ) z!*
g x Z~ [kZ
Y X c*
C tQX Hg Z k\Z6,g kZ~ p Z
^
,Y
) ) J
-V W&s{z ^
,Y yZ kZ
X {z(t !*
+ZikZ
Z
(J
) ~ q n ZZmZ x Z i AXF
-V
*
*~ :q
-Z ~yZ }g*~zF0ZxsZ
Yx Zx Z kZa kZ q
-Z Zx
o
0vzz kZ}uz
Df z
) ) ~vZ GE
( Zz ~:)[IZ 0Z)gzZ ( 7Z T )

F{ 
}Z x { ,( 35) ~z yZgzZ { c*
i
I Z
/Z Yx 7kZ Z T x Z LZ
wzZ 131[ !*
gx Z]!*
( 1)

14

]Z
G

zz ~ :0Zx ZyZpt Dx Z
) ) [
X
: D

0Z)
<
L
) )akZtq
-Z9z i
) ) !*
Z Z
) ) {znt:~zZF,
gzZY Zisi
y%
) )aT{zn~uzX c*
W~<
L 65Y
G
G
0B+gzZ i
egzZ , i{ <
L gzZ ( z) i]Zg7
G
~yZp^
,YY1Z Z
) )LL
/ZyZ:{)z4Z
@*
z/gzZ ]*Yz(
)$
+
qz) **

) )x
* X n
pg 7]
) )z qZ a VziyZ
(1)X S7
,
iB
) )( Z) LL]
) ) wZe 1 :]Zg }z ~zx yZ ]Z|

{uvZkZ@**
xsZ ]|a?6,z
pg1D Z Z
) )z~ypg\WD7
n \WVZ
# gzZ7c*
akZL]|
HV@*
~ c*

Buv\W H
( 2)X V7
xt gzZ 7a kZ\W Z x kZ
/ZX #

Z Y fg/ z ]|0 kZ Z


Y fyZ= D
t 6,wZ @*
s %Z Y fyZ\W
91B 2:~g ]Zg Z Z ( 2) 414B 23413B 23:
0Z ~z( 1)

15

]Z
G

c*

7t \Wp ^
,Yz
) )q
- 4,
}gzZ s %Z
{{ \W,sz@*
yZ c*
}gzmyZ c*
Z E<X
xyZ1X H (Z b & Zga ] V Zzg ~
Vg )
,- Y f]Z|X uZu **
6,kZx ZgzZ
8
]|kZ D @*
',H kZgzZ
: D

kr
q~g #
#
Z
]p <
L q nZwZZV( - Y f) yZ L L
E
0J
-uT Y x
" ~
M F,
{Zg V: {],Zhc*
wq 0E
Z D 7<{z%ZX M
h 7 " z Z
Z ~t<
L T Y 1 q nZ zF,
z VyZ b
'!*
F, Y 1zZ tq
m
- 4,
yZ X Y {g Z)
( 1)X YHg e6
,
yZi Z0
+Z7x y ]
E
0E
@ c*
wq 0E
0 ]| Z Zz ,kZ
kZ ~ x ZgzZ '<z <
L kZ1 9( KZ {z a
X #
',
wZZ {Zg **
ge6,
z{C
b
+ iZiZ
)$
+z gt ~ }g ` W k\Z ; 1
$ q ZgzZ'g Y gzZ} :Y fyZX g~ Vzg Z
g
s yZgzZ y-V Zz7yZ N Y 3 }p
zz%
)$
+gzZ D WF,
Z6, VR g gzZ { " z6,
 ]gzK]Z|yZX g Z
VZ i ZzWs
136:cg - Y f( 1)

16

]Z
G

Y fzY ]Z| H bg Z
x ZZs
)$
+gzZ Iy-yZ
]Zg gzZ ~zZ Zz7Y (gz? (7J
kZ k0*
Vzi Z
)$
+yZ xZz 7
/ZX ;g7

s ,E vt [ZX Y fz Y x} (,


-B+
~ ZsZ **
GE
0Z) 
)~ Y z Y fyZXg
**
r
# ?**
~g,Z**
~-Zi Z?
$Z ]|gzZ ~z0
g
+ r
# -**
Y ]| Z ;
Y fzY [Zg;ZYyZZzZ G
*9Z:~z0
+r
# c*
i **

) )L L g}g ~z ]Z|}uzgzZ ]Z|

yZX 
X B

5~
z

:i .

qwzZ ~(,i .~ VzygzZ]


.)
E
E
VZgP c*
z q
-Zp$ 7~ kZX @*
Y Hx Z [p kZgzZ

+Z,q~.zz%1 ^
,Y**
~i pyW
~
X c*
g Z
{z(Y fZ|.zz%6,
X
-!
AE
yx ~g ~ t q
-ZVzq yZ )E
( 1)
C79]zyW
T_7,
ByW

t gzZ C e
$.:
L Z Z {" gzZ Y
szw
g: w h
+?z oszw 7, +ZyW
 C

X ]!*
{"gzZe
$.
zg>
ZkZ p%z~ekZ Y Z
zp ( 2)

17

]Z
G

X @*
W ~
z " 1q
-ZkZvzz]P
D( 3 )
7
qz~ i .v c*
W~ (gzZ F
g
xZ Z
# gzZ Tg Dx Zg W c*
D'!*
O ZO Z D
Vzi gzZyW
tX D Y
hz Ug @*
Y~ qg
X nZZ bq
-Z zZz6,

tQX DW~}@x6,
i. x
t
{z(
) )~Z_g*]!*
t6,
zZgzZC~Z(Zi
YH7b{>
Zik
Z C
BngZxyZ
Xc*
gZ
{z(g.z zngZ4ZYfOXY

: D

~
A Z**
]|
@*
g!*
gzZVZ
/
6,
`z%~ i}g . L L
 D WY V2z D W6,: {r
#
vZY 
Z ZzG
g ~ ]Zgq
-ZyW
p 7(Z gzZ
{zX

s
# ZkZ(( Y X :
L >
Z]!*
tgzZ
@*
Zz~szwz]w_7,
~gkZp ,i Z
E
E
~ i}ga p ?%Z p$ . t q
Zn kZ :
>
L V- g ~ ]P
gzZ >
ZV-
( 1)X 7 {
: D

~
ZsZ **
#
Z]|
17B 1:~z2 Z G
( 1)

18

]Z
G

Fc*
-Z
q
~
gzZ c*
~g1p L L
Y f wzZX .kZ ~ sgzZ D yW

izgq
-ZGxa1 {z( yW
~
q
-Z
gzZ ~ kZ1X R~ kZ a kZ w **
~
{ z( **
`z%& ~ .zz X 

3 X k
HkZ5!*
]|kZ ) X
( `gV
( 3) **
y
z c*
g~ V Zz "7,( 2) **
: w %F,
zh
+?( 1)
g !*
z VZ
/kZ Z ( 4) {z( **
.~ (
( 1)X {)z**
^nZZ **
Zz6,
~
) [ Z WgzZ**
kC
E
E
?.p$ 
H Zz ]Zg yZ Y f]Z|
yZ c*
Z E<XD Zj{z(kZ
~ kZz!*

t*
*gz nZgzZX ebuF,
kZ c*
e **
gz
7, %F,
yW
x Zp gzZ~ zZF,
;: ~ i .
"gzZ[yW
zx Z2Xw :gzZ:zc*
g
X ,: {C
bz

zgzz" ~VZgypg

{)z]Zg,* ]Zg,gG }VZgugIypg


gzZC
!*
gzZg0
+ZKgzZ*
@YHxZzg{ c*
izz"~]
.)~
X VZy
F~kZ*
@YHx OZV]gziZZ
+Zi6,
Vzgf

168X 166:xZ b & Z ( 1)

19

]Z
G

KZ {z g V)tt ! Zy
~(,
~ kZ ( 1)
<C
tgzZX Dx OZ zgzz" ~V'gzZVz
~g z Wzg ~ T C0
@g kZC
sZ
:
Hc*

~g
$uXCWxix
XX ` e f$i ZZ
( 1) ( X~4Z {zg (Zxx T )
Vzq Zg gzZ ~g z ~ V(u Z bZ
]gzi ZZ
+ZinZX 7t ,T
Hc*
6,
**
uZu **
CZkZ6,d
$zsZ Z E<Xi g **
zg
X ^
,Y
gzZ Dx (q
-Zvg kZt ! Zy
~uz ( 2)
z
) kZgzZ b gZ
~ <z + kZ: ~ <x 
:
Hc*

~g
$u 6X +Z _ZuZz
)$
+**
w]
XX' ` n ^ ]F ^ ]* o 'u]* ZZ
( 2) ( g {z:~kZ x *~+ }g )
xsZgzZ cy
wgzZ s ZuZ~ kZt Z',~ ( 3)
:
Hc*

~yW
}X g Z
^
,Y**
c y

wzs ZuZ
n ^n )$ ] ] ] ] ^ m( f] $ ] ]mf i ( f i
( v Zzs ZuZY ;z: s ZuZgzZ)
:
Hc*

(gzZq
-Z
371B1:~g g( 2) 559B 2: Z1Z ( 1)

20

]Z
G

31:s ZZ n ] g% vm # ] $ ] ] i
( @*
7IV Zzs ZuZ vZz: s ZuZgzZ)
9z &yZ
,Y**
^
kZ Y 0*
(
/Z q
-Z ~ V AXE

( ;7q
-Z ~ yZ<Yp a
?Yc*
g Z: ^
,Y**
zqNtH ~]gck
,
iV
ag Z
? ^
,YkZ Vz !*
kZ
zg bkZ vt 1x ]z@*
{"gzZ
wzwtC
1X CC

zy
xsZ
~]gzZ ~igzs x ZsZ
zy
xsZY ;
xsZ bZX ~ ~g Z@*
gzZ ~zckZ 7~ Z
/
zg
Z {z gzZ Vzq qzg 7 Vzq z ~

$i ~C
d
]
.)~gz/]Z|X 7gzZ] z
) Z
z!*
kZ1:h
+
q
-Z p ]
.)gz {
M iz
yZ ~g7 ]Px~z
z y
{zgzZ wz
)g {z yZ
<X xz kZ z!*
yq
-ZZ E

M iz d
$i ~C
gzZ y!*
: e **
a~zcgzZ
) Z x Zwgz Z}
.[z Zp
X i q
Z Z&yF q
-ZX cizZg W~

:g6,
yW

` W T 6,yW
g Z6, q
-Z
X x Zz` Zzg~VzK
w( @*
xV- mY ZZ g kZJ
-V

21

]Z
G

H~g YkZag Z]zs


#

6,
yW
V
kZ~gz {1 [ZN
) !*
^
,Y ]!*
tJ
-ukZgzZ
uF,
Y fg kZ6, Y
.
VZy
~ NZz iP ~
X c*
gZ

: L
8~gzkZ V
t gzZ B~gzg kZ v ? ]!*
k Zt **
#
5gzZ
gZ
~gz <x T YyY J 7, q
-Z ]!*
X ! Zy

}o'~gzkZ c*
7
: c*
Rg Z)f]
.)6,K~gzkZVx
w K @*
t (gzZ Dg66, Zg7 kZ
Ksw KY ; ^
,Y**
uZu C Z Z gt
2X ^
,Y**
**
kZ~x gzZ Y6,]YZy
Zz sgr
}g xv ~T @*
YH{P ZagkZ(
U V2X 7 pz ~qg h
+ {P
Zz wzgzZ Zz Y c*
xC
X @*
Y Hwz
Q ?^
,Y {zkZQ @*
7^
,Yw
yZX Z',h

+'
{z C ZgW)u gzZ z g ~ ]
.)6,
kZakZX C0*
gZ
^
,Y**
g tC
6, ];z
X ~gzzxii ZZ

5
:q Z~]
.)~g;Z GG

5
kZ
Hc*
gZ
]ZgzaZ{c*
iVgZD
q
-ZTg;Z GG

22

]Z
G

Z*
*D
+q[Z N{ c*
i{ c*
igzZ **
] ~
f6,g~gztBkZ1X N @*
~(,kZgzZ x
c*
C<Yc*
x Z6,igZ] e
8e
j C kZ k~(,~ ekZ <Y ;
g Zl]
/ZX Yc*
x Zx ] Sx s
spzX~ ] bZgzZ *
* J (,c*
**
]g ZlkZ
~ Vgn

g e {gH}X x`

Z',.
**
~<
s Z+ pgzZ ^
,Y**
uZu b Z~ kZ c*
b z q
-Z
c*
7,
) )!*
i Zz Y S7,] bZX
X ]!*
~',
~{< 7,
zzn

@',
kZ
kZ c*
 4Zz**
c*
]!*
kZ y k\Z1
5zzZgzZX {Zz6,

s ?
<
L & ~] g;Z GG
5t {zX x Z] 6,i<
~]
.)~g;Z GG
L z<
4OX c*
g Z
{z( Y f+ETD]
-B
0Z)U*
1Z[
',
i
: D

~
^GE
G-o!
,VZg {~y
Wypg t ~ ] E
5B L L
X }~gZ
]Zg,gGy@VZgk Z ~fgzZVZg
]Zg ~ VZg yZgzZ **
] ~ kZ ~g Z
Z%
( 1)X {z(**
~]
.)nu Y
E
" Z >g q0)
5
4szczg~~,g
H E
~ b *Z Z%L L b kZ gzZ b Z g L L[ KZ {z 
52B2:ZZs Z ( 1)

23

]Z
G

: D

}~g Z
VZg}~y
Wypg L L L
**
~]
.) n ~g Z
~ ]Zg ~ VZg yZp
Y fZ Z E<X H7(Z [Z\WgzZ]vZwgYX {z(
( 1)X c*
g Z

GkZ
:D

~
- r
# ?**
]|
gzZ x Z q Zg0
+Z ]
.)~ {)zg
gzZ ]Z',
LL
7 ~<!*
yz
nT
)$
+xq
-Zp c*
x ZoZ
z sgzZ y% q q Zt YY
{gg Z ~ ]Zg ug IkZ {e{e "
$U*
] *
( 2)X gw'~]zgzZZKZ KZ
5 Z "
~ {)z g;Z G
G
$U*
6,g Zz ]%yZ Y f
@*
z/z
ggznkZ ;
)$
+z{z(x Z q Z~]
.)
] ~ ]
.) W x Z %Z V;X M 7]o kZ ~
X ]!*
Z W
VzyLZ O]
.)~ V Zgy Z ._<
L & Z
: c*

] * n Z ;zg ] Z
XX] f ^a j$i i n e o ] % ZZ
( 3) ( : y *Gy ZgzZz J 7
,
i ~VzyLZ)
209: nnj] ]]( 2) 219:~z BZJZb *Z Z%z95:mb Zg ( 1)
199B4:~
z E
5.k
,
;Z;.Z Y( 3)

24

]Z
G

kZ V8gz]',
gzZ Z **
zg !*
zgg]Z Vzy Z
5{zwqt Vg Zg sq
3;X&
] ~g;Z GG
-ZX e **
E
tVs~uzgzZDg (Zi<
L s ~t
5 {z {:z
m{a z Vzg Zi !*
Vo ug Ig;Z GG
+y
h

z] O a 'g %gzZX D
X D Ya|
# z
z
kZ~gC 6,gm{gzZ ` ` Zzg
GkZ~ V
X
Hr z

Gv
5
~ kZ
~g" kZgzZ ~g" g;Z GG
gzZ q Zzo %Z VggzZVz%}uz ? $
zHgzZ >(,
5 HX x g C ~ T ^~
GG
? CWawzZg;Z
kZ Zz ;gzZ ]Zy

6,x **
+ k\Z
Dy.6,
V Zz,6,
kZgzZDdG@*
ze
$
G
X V1gzZ
w (z g^ gC ) Z x Z}
.Z } Z b
vZ
VMV.g ( Sgx
/
u~ V g Zq
-Z V
x vZgzZ c*
VZ Z kZgzZ c*
/
GkZ~gC
+BE
G-E
X
H d
$

Gt[gzZq
-ZV z

:x Z yW
~,*

~ zZF,
ypg ,*~ ]
.) Z ~ V }g

25

]Z
G

ypg,*vZ ; 
HWIx Z yW

*
* yW
~ g@*
Z 6,]gC
q gzZ B~gz **

kZwqX V {g}g 0*
gc*
g F{z{Zp @*
~gz
X 7~gzt qgHg @*
tn
aZ *
* yW
g @*
,* Y 9t
G
ypg,* ~ g 5B+ Zg L gLzZ ZZdL L c*
C{h
+Iz
( 1)X **

~
~y
Wt w9:gz w ]Z|t 1
: w{g~ ZZdL
L OX}
gzZX 7,]c*
Wk ~ gC
 ~ [ wi ZZ ]Zg UL L
]g }g7 Y ; <
L **
~ zZ F,
Y ; ]!*
9
X g ZD
x ]c*
WyW
gzZ b
: 
)
 c*
C

\W He
$Zzg1Zx Z c*
i0x Z
t<
L Y ; ]!*
9gzZ 7,]c*
Wz c*
k~g
~ kZgzZX Cq Z]!*
tgzZ YH iq
-Z~ zZF,
W
]c*
WgzZ b ~ { }g7 ]g zZF,


( 2 ) X 6
,
zZg ZD
b
~y

Wt ]!*
9 Zx ]Zg x ZY z yZ
[ZvgzZ 
1ZWZx ZgzZ YH ~
G
G
46B 2:
( 2) 46B2:g 5B+ ZgZ g 5B+ Zg ( 1)

26

]Z
G

$gZ <
~ GE
Z ZGEZ L L[ KZ ~k
,4Z Z )O
: D 

kZg,!*
<
L 7,pyW
}g7 ~ zZ F,
iL L
( 1)X YH ~
~y
Wypg{
t T c*
C7s %Z x Z (kZ ~k
,
)
b
X 5[Zx 6,
XkZ
*
* yW
~
~y
W Z Zz ]%x yZ
'~gz%Z ~gz)q
-ZhgkZX <
gZ[ZgzZ
kZC
**
~ g@*
K*
/ZQX ]!*

~g6zggzZYc*
: Ls kZx ZgzZ~0*
+Z
X+Z_ZuZuZutYHwZ',
s kZ6,
,*gzZgFqq
-Z]uZz,Z~D}
c*
qZuzq
-ZgzZ
Hc*
Ur
# yZ
HnyZ**
J
]uZz ~zb
bkZX } ~ ,* {z @*
H
kZ t X Dw ~gzg**
g@*
kZv
X ! Zy
~ NZ~
*
@Y yW
g @*
K*Z
# t {z i! Zy
q
-Z
ypgg Z zZ F,
[ Z
H r[Z' Bt v
]!*
t V~fVn kZX CY ~ ,i P~
nkZX 7kZ J
-K*sypg e
545B1:g Z<
Z E)ZZGEZ ( 1)

27

]Z
G

H ~
~y
WO ,* t ]gq
-Z
E
4G
5"Z

,Y ;
( 29) , iG
~y
W Z%]
gzZ Y
E
4G
5"Z L7iN
Z E<X CW7x
,
HW0
+e g @*
, iG
"Z
4G
5E
X} ~
, iG

:WfZ

(gzZ c*
~]
.) v ~ VZg ~y
W ug Iypg
x ZY 5r
# q
-Z~ kZDf6,iZ
bZp>~g7 Q Df i ZzWB[6,i
X Cf
kZgzZ
ZvZzL L q yZxf vZ7~ kZ
e**
:~kZ1X } (,]ZxkZgzZg " bc
T Wft gzZ " b x Z ] ?
~tT 
:Y ;?
~t
$U*
"
xZ/]Z|gzZ ] vZwg **
f6,
iZ ( 1)
Xf
ez| m
| (,
~ ^V>]Z|{zq7
gzZDx tgz]Z|{z@*
x ngzZ[ZNfZbkZ
/Z
kZ 7"
$U*
g
$ qZ ]!*
bkZq B]!*
tJ
(gWWg
$ut)Xs <
L **
(Z"
$U*
ts
c*
g Z
^
,Y**
Y zY f **

fi ZzW~]
.)( 2)
: D 
~ >b]%L L~
g Z5O
*
* i ZzW~K Hy s
# Zy Y f}g L L

28

]Z
G
( 1 )X
x Zw~fp
/Z

D 
~ K c q
-Z ~ XXoj] n ZZ4*)

:

vZgzZ
)$
+*
*f i ZzWt?
1Zx Z L L
~b
vZ n $ ^% i e$ ] ] s %
g Z kZ
( 2)X g oWz
,Y**
^
z
)$
+
~fsZYfgzZ1ZWZx
Z ZxkZ
X
)$
+
kZ`Wvk\Z1XgZ

0vZ]| qs 6,ikZ f Z
L LKZ gZ x ZO c*
[Z vZ g&
: H `g~
gf~K& Zg*6,
) )q
-Z &0vZ]| L L
%6,V-vdI7, ZvZi ( 100) Hq
-Z
ZX D (Z {z 7,vZ Z[Z i ( 100) H{zQX ZvZ
yZ ? c*

&0vZ]| _7,{z Hnb
&0vZ]|6,kZDf
Hc*
C? _7,H6,V-
gzZ &/~ ?Z6,? zg {k
HLZ6,yZ ?c*


L I7@',
\WgzZ 7Z6,} ] vZwgJ
-Z
Zez
)$
+]q~ g0
+Z ?:c*

Q 7,~
h ~ Z ?
( 3)X Zz% { i Zzg
491:g Z ( 3) 566 Voj]n( 2) 470B2:]%( 1)

29

]Z
G

yZ &0Z ]| 
gX c*
g Z
9 Y fe
$Zzg kZ
Zz%{i Zzg Zez
)$
+ f Z ~K& V
X g Cqs ikZgzZg}gZ

W bkZ& e **
q$z]]Z|yZ kZ
<z<
L itDw[ ZNjZgzZDx Z
X 4Z~
)$
+zzs
Zf ~ WyZt {z h
e]!*
gzZ q
-Z V
VgzZ Dz[6,ix ZY 5]Z|r
# Zz
&i{z f x ZY 5 e **
x~ ekZ D Z
t p]Z&
+gzZ HS6,g Zzz ` q
-Z 6,z [
[ZNX 7q [ ZNgzZ @*
{)z[~Tf T
i LZ& ~
ZsZ **
#
Z]|O f q
:D 
(q
-ZY 5` @*
u
" bTms : :[m{& L L
( 1)X Y0
}g bZX E7( {)z ) [ c*
C ~ kZ
:Xt
[ KZDZ A #
Z r
# y{vZ [**
#
Z []|
:i ZBg~ sz<L L
5_zs 7]Z!*
zgq
-Z& ; 0G
&
tL L
[p ]!*
t ' D 
^W
[ ~
4
63: gGkZ ( 1)

30

]Z
G

Z yZQ N Y : ] 0%l
`
/Z ]t p
pg c*
( 1)X 7wq ~gzZ7( [ Z N )
]**
V Zg;Z Y sgzZ Vg )
,Vz yZ
;%Z V; X 7t Nz ] {)z [t Z x
c*
)l ] yZ zz g z n w
'] z [Z NyZ1X D Y [~zg q
-Zt Y
~ ZsZ**
#
Z]|Y5`@*
uO 7Zzg~wq
:D 
s
# Zy~ LZpL L
8t p , [gzZ i ZzW~h ( ] )yZ L L

NZ (ZX 7]!*
[ ZNp **
[gzZ **
fgzice
( 2 )X { k
H**

Df6,& Y 5kZx Z]Z|&t9 [Z


{Z
+zikZ7zxtD Zz[gzZ
zJ
-VZg{Z {zgzZVZgtypg C

& kZ &z!*
kZ Q ? C
W,
Z H kZ~VZg g ez >
kZ6,gx& ?Y HgzZ }: ! Zy
NZ c*
Zf6,

gtn kZ =g f ;jZ g (Z &


'gz[Z : (Z&1X V[ %
gZ ]|LZ 6
 Y t c*
X ;g Y Hg (Z z [t wz Y c*
kZ: ~f [Z N7x [Z NtqB[ZNjZv
17:LZpn`i( 2) 23X 22B2:sz< ( 1)

31

]Z
G

X ~&
yZ Z E<X 4Z~ {%i
)$
+zz% LWft q
X e**
Sf6,
g~ ZZgzZ e**
uF,

:g{ izggzZZg { izgV!*


**

kZOu0*
!*
yzo Z
ZgzZ wZZ 0*
Zu{0<
] 1 ){zp
/Z e
$Z@ ~V !*
**

1X Y HZgs]Z 7Za% Ze
k',] wgg
$u~}g !*
kZ Z%H
O ce **
B k',k gzZce b ~ ]Z ^
:
Hc*

~g
$u~ei
kZ6,kZgzZ N Yw] {zzi zZ KZ L L
( 1)X N Yw k {zzg
 x ZvgzZ {izg bXi Y f
**
g N Y w k gzZce b ~ kZ V~ w]
( 2)Xce
yZ7ZgzZ n
pg7VzqyZ&VLgZ1
H7g z <~zg V%yZ 7g
sVz(,1 ]!*
Z } x Z pp^
/ZgzZ
 ]!*
g1X <s uZu **
g66,kZkZ
~kZgzZDgZg { izgVx9gzZe
$.v

352B2:
( 2) 45B 1:Z
+Z|Z ( 1)

32

]Z
G

F~ kZgzZ C g {izg { c*
i Zg { izg
X VZy

T @*
6,)q
-Z {Z ({Zp kZt q
-Z ( 1)
g Z(q
-Z ~
#
Z]|X @*
60
+Z yv]zZ
: D 
f
&A
KZgzZ c*
Zg { izg^q
-ZbZ xr(q
-Z EL L
gzZ} (,
/ Hx Z { c*
i {izg n % YZ ]g Z
W 5 kZVV& kZ J
y
-
z ) y }
/
g} 0*
}Q c*
+[Z& VZzgzZ t
h

y }g kZ ;g y %s',
Z 7,Z F,
6,yZ
h
+ 0*
/Zp @*

%
pn0*
q
-Zq
-Z ~ v W
c*
+[ Z& 0*
h
c X y CZ *
@Y]g Zy { izg
bzg Dz [8gzZ
8Y q
-Zhz [
CJy
W
:Vc*
Zuwqy!*
imZ c*
hg

Z6,y }g vyY KZ g ug Iy g v ? ! L L
( 1) X D
nZZ <kZ Zx Z u t <g
?zzgzZ~0*
g
kZgzZx Z ZhaM Z(,
nkZgzZ bx Zg {izg ( 2)
<g bkZY ; <s u Zu **
V{
132B1:[ zZ b & Z ( 1)

33

]Z
G

\W
Hc*
~ ] &q
-Zm
Z0y]|X 7"
$U*
~
: CtzzkZgzZ c*
g Z
:gzZD Y7~VU~] [
g!
: iv L L
( 1)X CY~] nkZ
bkZ Zt ] &] wg !
7V;zZ
# ] {izg **
gX CX7]
X Yi Z& H eZ
-Zx(KZ {zD]1gzZs ZuZ& ~kZQ ( 3)
q
X [f {k
H
{ izggzZ Zg { izgkZv 6,kZ ( 4)
%
k
,
a BgzZ yZ ~ ]Zg Z g
QX ^
,Y**
zx Zw
**
CVzuz g
8k
,
~xsZX 
D
X ^
,Y**
6,
6,
~g c*
gpnmZg3Z
kZ %
gZ ^
,Y**
g~g kZY 1 
g[Z
? $
^
,YgtH&z!*
Zg7 g V ) wqt V sq
-Z
{ izg vs~uzgzZ Dg66,kZa
D Zg 7 { izgVzz : Z Zg )
/#FzggZD
G
Z a Z Z g kZ Tg ~g OZ kZgzZ
{izggzZ yZ& a bkZX N Zg N Y Z
z
142:<
L { Zg 53:xZ b & Z!ZfZ( 1)

34

]Z
G

: {izgV{g]{q
-ZgX W7"
$p
pg
,Y ', kZ n
^
{ izg 6,yZ gzZ **
Zg
? Y

:W} izg,gG

6
,
C=& q+ZWkZgzZ Z(,
%q
@}X $
E
0
CkZ ? g
$uz yW
$
Y 7ZF,

C? s{z ~ yZgzZ x zzg& Vzi Pz


 X Vzizg bZX 7 =KZ 6,
1X Y Y c*
7g Z
x{ c*
igzZ Z(, } i zg } izg ?
OX g Z
N*
ggzZ Z(,~ Vzizgvk\Z
{ izg Z(,{izg VZgG {izg gt ~ x Z
]|X
)$
+gzZ {o]{q
-Zt 7]o kZq
: D 
~
ZsZ**
#
Z
BaZ} izg tq
-Z ~
)$
+ypg L L
( 1)X ]$
+
& glZ F,
x ZkZgzZ
e '7N*
ggzZZ(,
} izg +
$Y KZ Z
X 7g (Z kZ

:#
Z !*
**
~zZ F,

6 ] ` Zzg x Z V !*
,
**
~ zZ F,
Dp !*
 @*
gzZ ZJ
-t ( 6,Vzgzi

127:r
# Zy!*
$**
%~
**
x ZZo Z ( 1)

35

]Z
G

* x Za !*
*
**
~ zZ F,
Xt @*Y c*
x Zq !*
**

w{h
+IY fg/gzZ 9pX %Zp
/Z ?7c*

g
c*
gzZ :gzZ~ zZF,
: 79~ i Y ZMZ !*
*
*
!Z@L Lr
: c*

G
# OX ~n

G
rm e ^ q_] ] xm]j] oZZ
XX! ^ l]] o rm ] ^j] ^m^
!*
**
) kZ Y x ~ { <
L gzZ zZ F,
gzZ)
g UgzZ c*
g Z
7^
,YkZY x}g gzZ c*
g Z
^
,Y( Y ZMZ
( 1 )X ( ^
,Y**
~Vzi x ( Y ZMZ !*
**
E) w
+-BE
gzZ Y fg/gzZg Uw ~^G0Z)
( 2 )X e
$ZzgC

E
}8
( 3)X c*
g Z
ZkZ~g Ug L L )tzzgzZ
7 i~ |i^ ._Y fZtzzgzZ
<
L c*
n
i6,T W (Zq
ZkZ ZX i
+E
-GBE
D 
Dc6,
XkZ 0Z)OX Y| 7,ib
:
c*
i i ^ U Zg skZ s %Zt ~t. L L
i jZ n% Ze] s 7i {z
H ?7
7,i hzZ% d
$
!*
zz Z
Hc*

5Z d
r E
$
) Z% n Z gzZ X i t 
HgzZ ^
,Y
578B1:
g Ug ( 3) 59B1:ZZd ( 2) 103B1:tZ@( 1)

]Z
G
E
+-BE
D
G0Z)kZX Y c*
z (
kZ n kZ 7i i ^ Cx F,
kZC
:
( 1)X w g U**
^
,Y**
i ~Y ZMZ
i 7i i ^t]!*
e Zg Zx kZ
X Y| 7,
7i !*
kZ
:D
r
?Oc*
#
~:6,
kZY f}g
q !*

/Z7^
,YzZ F,
!*
*
*6,kZ ~ :L L
( 2)X Y| 7
,
zZ F,
| 7,
'gZ{)z TF,
Z L LA:
: D 
~
- Z m,
?**
]|
E
4!*
~ z n
EG
Y Z M Z !*
*
* t <
9L L
9 C 7 !*
**
z Z F,: 7
g
( 3)X <

!*
*
* ` Zzgt&6,] ` W Zx ,kZ
X t *
@Yc*
x Z~zZ F,
yZ~tG
gyW
V
yZ **
x Z n Z
Z yZ c*
% Z e ] V
/Z
V} (,
gzZ Y7,] yZ kZX N J 7,i V!*
**
X YZg7t
n

36

:g~g Z6,
#

x g
$ q Z%ZX $
Yq~g Z~<
x ZXgZ 0*
: gLgzZ gL t aZgzZ 4 @*

196:z2 Z m,
( 3) 363V nj]]Z ( 2) 359B1:ZZs Z ( 1)

37

]Z
G

] vZ wg He
$Zzg%
0 yG]| Z1Zz ~F,
:c*


^ oF _n rm ^i oF _n u] _]]]
! ` $^
:
/ZgzZ}g Z6,gL e }g Z ~ ?Z
#E
( 1) ( X Zzu 0*
{zY ;}6,
0*
0*
G
~g
$uO M( ]\WpgzZ
o( m% ] f _m ] # Z ^ ^ ^ e ]
^u ] n i i ^ ] n j l^f i ^ l^f oF
! ^$ ] u
:gLF,
/ZgzZ Dg Z6,gLF,

PI ( [f) ] \W )
(Xf
e0*
gPD: {zgzZD6,
Vzg Zg D
( 2)X c*
g Z
9~F,
x Zg
$u
( 3)X ~g ZoZ9qvZ1Zx ZgzZ
kZ Y HgZ6,0*
c*
gLt <
L Zx g
$qZ yZ
X4Z~
z {XZL L**
sKZqgzZ{z
Sh16,
gm{gzZV ~VyZ}g k\Z1
ikZgzZ Zgipq
-Z ~g Z6,#~Vg
X
Hc*
J
-[&zz
!
g J (,

sKZq s ', ~twgzZ g


$u6,
zZC

A+Zw&
141B4: AXE
+
!Zf( 3) 150B 1:~F,
( 2) 149B1:~F,
( 1)

38

]Z
G

)$
+
t s: **
~ 0*
ikZgzZ
8wc*
~gz
<
L ~
)$
+C
t ]!*
9 <
L ~zg q
-Z
X unZZ
# ZzgzZ ~0*
ikZ Z E<X @*

kZ ~g Z # V- NZ gzZ ~0*
V;
*
*g (Z +
M [Z NgzZ NZ m{kZ1X ]i YZ
X
)$
+

:` Zzg ~g Z~]
.)
Z ~(,g Z~]
.)vZ~}}g
} (,} (,v~]
.) ~g gzZ D 
x Z (, kZgzZ 
q D 
x OZ ]!*
zz ] 6,yZgzZ D w yZp
6,]gzsgzZ c*

I Y f
W gzZ 3~]
.)
h]gzkZzz:g !*
y
) ~]i YZ kZ
}uz {zyZX C]gzmZZzs MZ c*
C
X
HHI
W3~KV
E
}8
:D 
~g Ug L L )
( 1) ( ^
,Y)
)gzZ1**
gzZ **
3~(E
K ) {z( L L
+
-GBE
: ~ ],
= Zz{ZL L 0Z)bZ
(2)X 
))gzZ)gzZ3YHILL
] KY ; 7]i YZ
WgzZ 3~K Zx

:~ .A Z { Z ( 2) 661B1:
g Ug ( 1)

39

]Z
G

E$
]gzE
Ln ZX $
73Vzq yZ ]gz
{
+
M s MZ Y fW7]!*
3~K
gzZ
 6X [ 3Q Yw'~g f Zzfk
,

( 1)X ~

E$
M/ ~ ]g
+
W 3]gzE
)z 
))t 1
kZgzZ
8r
W3]gz" X ~]i YZ kZs MZ
3Z E<X @*
,@*
x C
Y ;
8+
M s MZa
V ; ? Y7,t
H6,kZ h
e +
M
C**
G s MZ
I
E
45k!
XV gzkZZ]gz
ogzZ **
hz VgzZzg
6,gZ~K{zkZ
I> Z',}uz q
-Za kZgzZ
P K y ~g ZgzZ
7yZD W7gZ
{)z**
_Cl
KgzZ br
<X $
Y ~ 7]i YZ ~gZ~K~ ]g
eDIZ Z E
kZ k0*
k WC
!*
K c*
N WKg Z ~ Vzy c*

X: w" K @*
,x OZ

:~Ht

" x q
-Z ~ yZ CVpZ"
~ ug Iypg
Tg w'~
W 3 t v Ct Z
Tg D 3J
- y Z f Z gzZ J
-y Z f Z v gzZ 
kZgzZ 7]i YZ
W 3 Y t q 

3Zy` 661B1:
60B4:pv ],}E
( 1)

40

]Z
G

X @*
Y]g Z{ izg
:c*

O c*
C
zZ~Hs
# Zy *yW

n ] n e ] n ] n$fjm oj#u ] e
] ]
187:{r] ]
{(Yi ( t ) C?J
-
zkZkgzZ 3 )
( ]Zg)
gzZ **
C
t
z Z ~H Zx kZ
{ izg
C**
3a4q
-Z YC
6,gDt
H]zZ~ ypg
Y VIg e yZ gzZ
._
z C ~ kZ X D Y G
6,gZz
X Y:g D Y{izg @*
~gzb ~H
p
pg ~g Yt ~H6,
V(uv
9X K: g
$ q Z]Z|yZZgt1]i YZ
tV(uXgzZ 7]i YZ
W 3t t

/ZyZf Zt yZ M


h3yZf Z @*
x
]i YZ 3 C yZ f Z w
]| Y
yZgzZg
$ua,X 7]i YZt 1
( 1)X ] qz

:N zz% zZ F,

s
# Z,Z 6,( g g e )qzF,
i zZ F,
C

{)z
`r] e}( 1)

41

]Z
G

7mZ e **
H c*
7,H6,kZ1
Hc*
gZ

} e
{z
Hc*
g(ZgzZ
H3g Zi WC
6,kZ
]Z|OXg l{c*
7,
i c*
w'~g f Zzf {Zp
: 
E
kZY
+-BE
:,~ + b L L ~^G0Z)O
e
/Z gU~
q
v Y L L
gge e
/ZgzZ ,]z yW
e
/ZgzZ 7,
sZ q
-Z (
z kZ)ZzlgzZX g l{ egzZ 7,
( 1)X _7
,
ggeZzgzZ_7,
gzgzZD
2Z>C
.E
: ~ > G
ZL L
ZZ1Z)bZ
c*
}f 7, e g (Z ~ s
# Z,Z* kZ L L
Hs %ZY f~}g !*
"7,i
zkZgzZg @*
gOZl{
( 2)X gzZ {z(
E
G
}8
~ g 5B+ Zg L L
)gzZ~ g Ug L L ) bZ
( 3)X
~
z k
,
Z6,gg eC
t ]Zg x yZ
c*
7, e g (Z
z kZgzZ gg e
s %Z ~ }g !*
"7,i zZg l{ c*
nz gzZ c*
yW

X ~]i YZgzZ {z(


7w *
c f m{ a
zkZ Zx kZ
2Z >C
.E
46B 2:
g Ugd ( 3) 140B1:> G
Z ( 2) 69B2:Zs Z ( 1)

42

]Z
G

X ^
,Y| 7,
H%f
/ZgLZ
gzZ N ~]
.)Z ]gzZ Vz}gk\Z1
qDY7,
BxZoZbZ
# ZzgzZBSgfZ

C
zkZgzZ7"
$U*
Sfz~ek
Z Z"
$U*
6,
zZZ
X
)$
+
gz
Z Z~+xZoZzHtZg(Z
XX] u # ] ZZV(
C
& ]|zg6,] vZ wg K
M n!*
6,gg eC
QgzZ6,gz
g Y 6,yZgzZ Cz Y zZ]| "
y]|t
zg/ Z
6,uF,
Z ~0*
ZgzZ x ZoZ Z6,yZgz Z D Y7,p Z
CY #
5V Zz "7,:gz Z @*Y ZgzZ q Z4,
x
X t 7]oV yZ zZX
sKZ ` Zzg "7,
~VAzF,
zZF,
i V yZ Z
Q t~uz
@*
Y Hx ZoZ b]Zz6,kZQ H
Y faZX6,gg es
# Z, ZY ; 6,gzC

{z(kZ ~ gUg L
L O c*
g Z
{z(z
)$
+i 6,gz
# Z,Z c*
s
C Dyzz {z( kZ

gzZ
( 1) X6
,
gz:6,
gg e
E
( 2)X H**

)$
+kZB
g~ Z G
@-!L L

gzZ
i zz : s
# Z,Z6,gz Z
# Z x kZ
takZX t~iY tZ E<X7
g 7
g
E
69B 2:ZZs ZZZ G
@-!( 2) 46B2:
g Ug ( 1)

43

]Z
G

X 4Z~
)$
+
6,gg e ~} e **
Y s ]!*
t V
: 0
+
K"7,
Y sf `g
] ] p ^vf l] ] p ^vfZZ
XX ]] fn]
Y Xma
zkZ:gzZ7xiz~gzt1
G

)O @*
"
$U*
i
t!Zj G
5k;X)
: ~bwkZg Ug L LVrZ t1
" 7,i Y c*
{ ] P
g (Z V
z kZ L L
( 1) X ~
it ( Z 6,
zZ
) YJ 7,t ~ 
6,kZ
kZ~ %ZX m:gzZ 7~gzt ;g C s
HkZgzZxZ
# Zzx ZoZ bkZ 6,kZ Z YYJ 7,
X Y:

:j[v)~~H

a~H~ ug Iypg7Rz ~ kZ
~
gU i g
$ q ZgzZ x [ ZN**
gZV
: ~g
$u x OZV
e ]] ( ]u] $ m ] # ] ^
v (
! ^ m ^ q n ^m $^

46B 2:
g Ug ( 1)

44

]Z
G

: ~Hy Zf Zw ~? c*

] vZwg L L
z @*
 yZf Z n kZ ( I t )~]Zg {zY ;zg
( 1)X Zv Y ZzgzZ ( B~HgzZ ) N Y^vw'~
gZV~
g!
: iw ]| Zx kZ
<
L!
{],
Z *
*D
+a gZ Z D yZf Z a
**
agZ F,
!*
]!*
t1 x [ZNgzZq
X ^
,Y**
**
CZi^
,Y**
bZ]!*
**
CZi[v)gzZ+

" [ZNgzZ a~HVzg Z {izg


v
*
c V Mc*
i ZzW{c*
m gzigzi {z n
pg/_
.u
+
**
itC
X Dg ZV=g fZ!*
gzZui
j^
,YgzZiZ]!*
.(yZ Z E<X ^
_
,Y **
B
X e**
Zg7
: kC1v)gzZ a g F w kZ~ kZ
Y:Za$
+
~}g!*
xsZ~VWzggzZ,
Zg7gZV e **
YHg(ZigzZi(Z
Y ;Wsw6,
]xmZgzZxsZ:gzZ: 1gzZ Y
B }g Z
xsZ R$
+~g Wzg
" bkZakZXF:
L z=g f $
+~}g !*
xsZ
X e**
i Z Zgz]w+
**
z
350B1:B1:~g g( 1)

45

]Z
G

E
G
8

0 ~-~y
:x ZoZ q Z Z E
Wypg

ypg DgZ k\Z6,Yug Iypg


E
G
08T @*Y J 7,[6,xsZ t ZZ q Z Z ~- ~y
E
W
:<s '!*
z~kZ q Z Z
]vZwg *
*g Z @*
zk\Z6,
Yypgtq
-Z ( 1)
$U**
"
*g Z pZ 7"
$U*
x Z/]Z|gzZ
kZ 2X y ]ngzZx Z[Z
Hc*

~g
$uY ;
~ (F,
g Z kZ V 3gzZVziZgzZ py
X x qs **
g Z gzk\Zs ',
kZ Z
~ ~ : ~ g q
-Z L Z ~ #
Z]| O
:}tF,
TD 

E
08 L L
*
*g Z k\Z6, Zg7 ypgq q Z Z G
E
(~ yzZGgzZ Z * ]| **
C
k\Z bkZgzZ
]z gzu: q
-Z O @*,g X 7w
( 1) X Cx[6
,
ypg
gzZ *
@ Yc*
x Z bZ
# Zzzxi gkZt ]!*
~uz ( 2)
E
08~ ypg- ~y
q Z Z G
E
W B~gz]!*
kZ v
kZ
HH7xi ~ <]!*
T C
X YJ 7,t ZZz
E
E
OX : qs ]!*
{z p$ p
/Z
)$
+
8}g Z
xi

E EE
kZ
z!*
g Z
b Iq Z Z GE
08p$ ~A Z)

685B 1:~z2 Z ZZ ( 1)

46

]Z
G

: D 
\WX c*
g Z

)$
+x ZoZ
ukZgzZ `z%~: ikZ 6 q Zz!
[**
x Zp L L
kZ xi+Y f 7 (
)$
+) q ZZ { **
J
-x ZoZ
G
GG3E
4]z[ E
kZ~gz
5B-dZ NZx Z @*
, hgx ZoZj
( 1)X , z0*
]m{i
6,+ZgzZn Y X
)$
+
 @*
uF,
gt nZ
.
Xn

:Vc*
[Z

vZ wggzZ <
L
83 I Y { y[Z
wEZt gLgzZ D Y p={ t w ]

( 2 )X D
:x OZ kZ
/Z Y fgzZ <
L **
x Z gLZ
( 3)X 4**
3q
]{ *
*x ZoZ q m{ sKZay kZ1
gzZ D ( y

)Vc*
y[Zv ]!*
q CY ~ 0*
kZ b<
L gzZ Dx Z Zg7 kZ
X q~zgc*
gL<
L 7<
L qtm{
X eT **
ZaS~kZ
gzZ
8m{kZ **
Ct Z',c*
**
Vc*
7tI
X ]{z**
~0*
6,
Z
168B 2:
g Ug ( 3) 446B2:~g ]Z ~g g( 2) 218B1:~z2 Z G
( 1)

47

]Z
G

:D 
~ x Zb & Z L L~
#
Z]|
EE
kZ V1 ( ^
,Y ) b Ip$ Vc*
~[ZL L
N Y : Vc*
 B~gzkZ ) Z ( Za V Zy

~
: k0*
/Z B"

$J
-V
z$
+ ~ 0*
kZ 7
( 1)X Dx Z kZgzA6
,
n

Vc*
~[Z ]| t vgz Z
<X M7f kZ~ g
gt Z E
$uX x ZZgzZo6,\Wt
b & Z.

E
:y!*
i0E
0 8

~y!*
! \ztiy%~]h-gzZ+
kZgzZ@*
z/]Z|gzZZ[
g[Y ;N Y 7,
Z E<X ;g W`i~ * sZ ~g7 J
-{ c*
i k',g ZD

X <
L **
]hz~y!*
i!
:~ bL L~
_vZ z{ 
]|O
+ Zg Y #gzZ/]Z|gzZ] vZ wg Z
# LL
~g !*
~]hyZ VzqPkZH5]h
gzZ a V ]z yW
e
$W ~ zg &
kZ **
~ ! kZ D 
W
c*
H
0*
**
~ ! ] h
q6,Z V ~ [fz ta
E
149:xZ b &Z }B$( 1)

48

]Z
G
( 1)XQ#y Z~

~ V+F,
Z [**
~ ! [ Zx kZ
o9[**
~! [Y f q
-Z
: ~g f ZL L[KZw

~z)OX c*
gZ

( 2) X o **
~! ]h}uzgzZ-[L L
- ]h6,] Z z!*
]% yZ Y f ]Z|
**
]|X {z(gzZ
)$
+
uZu D~ ! )+z

:~~ :! q
-Z LZD 
6,
)$

+Z ~
A Z
y!*
i! )~+gzZy-( ~]$
+
zz%)7Z L L
yzZit **
F,
~y!*
iQkZ c*
b[~
( 3)X H XZVD
:D 
k
,
y*g~y
W} :Z
Xg Z<
L s gzZ {z( 7,~! )zkZ c*
[L L
M7]okZ]gzkZz!*
wzZgxsZY ;
Q)
Hg c*
ZxsZgzZ Z
# S
( 4) ( M7]okZ
L t e **
<
7~ y!*
i ! )[ +gzZ- nZ
^

GG3B V X e **
Y fI
\z ~ ! s
wt1ZWZx Z}vt {z tl

248B2:~z2 Z G
!Zf( 2) 248B2:~A Z~z2 Z G
!Zf( 1)
252B 2:Z ( 4) 247B2:Z ( 3)

49

]Z
G

~ ! ) kZgzZ ^
,Y[~ ! )q
- 4,
6W D
~ wr
# x Zt|1X Dw+ Z6,i Z[
{k
H
: @*
wEZ~ Y9pi Z
" ~}kZgzZX @*
~ {z(zx Zw p:
HwEZ~ p9 ^
,Y Y ]Z|BVg
CY e
$6,V Vz q
-Z mZ V X: VY ^
,Y **
z {z(x {zp
/Z
ZvZ c*
VZvZ O ZvZ~`r Y X
( 1 )X ^
,Y}wEZ p Z{)z
( 2)X c*
gZ
a{z(jZx ZY pq
48EbZ
{ z(gz Z c*
g Z
^
,Y Y 7,z%- J0E
( 3 ) X c*
C
( 4)X c*
g Z
g }[z%kZgzZ
{z(gzZ ^
,YY x q
-Z ]gzg
iZ ?HkZy
Wg>%x ^
,YkZgzZ
cZkZX{z(z^
,Y**
x{zp
/ZYz9p
( 5)X ,Zg f~]
.
)u5ZL!L gq
-ZLZZ
[~ ! ) c*

 WZx Z~Xck
,
i bZ
O X ^
,Y**
z {z(p
/Z Y[ p kZ ^
,Y
A
:D 
~
Z)
7
36:~gz;Z( 3) 483B1: 
g Ugd ( 2) 38: -FFtzb( 1)
11X 10:]
.)u5Zd ( 5) 150B2:ggZZ 
( 4)

50

]Z
G

7( #) ]o ~ >
ZgzZ ~ ( i Z ) kZ L L
$
|G
Y Zb
Z Z ngzZ ( 9z ^
,Y) L Lz iL LY ( ;
kZG
5X ZZD{hs
# !*
Z: CZ!*
iZze
$z
)[
HZz[p::D
W]ZgY
( 1)X 7bY w Z Z #>
Z

)$
+z{z([+z-~y!*
i! )txq
{z(p
/Z **
Y [ kZ Z% yZ ^
,Y Y gzZ
xY VM Zz tY fyZ ,kZX @*

gvZ { **
"
$U*
i Z [! )
i Z ]Zg yZ Y H~ b)h
+]
.L L[ KZ

A
~ Z) } c*
[^
OZsY fQ 1 b I
~_{
]|!Zj\WQc*
[wi Z s
) 6,
zZX 79]!*
tq c*
[wi Z s

A
gvZ { **
B 
5kZX c*
~ : Z
( DZvZz)X YC
**
: 9]!*

E
:Y 0E
08zi

Y f]Z|6,
kZ ? H Y [gzZi
[zi gzZ 7gH
zaaY t9gzZ Wc
*
*Y [gzZ i a kZ $
Y
EE
xg
$ q ZY ; g
$u] ]oi ZtgzZ b Ip$
379X 378B2:~z2 Z G
( 1)

51

]Z
G

xZ : "
$U*
**
Yx( bZgzZi
gzZ]]Wm{gp
/Z ^
,YY[ziMZfu
A
(1)X Z) 67]oeZxZ/
g
$u] tq
-Z ~gz**
z6,
V!*
zV1
$U*
"
x ZoZ c*
[z eZ1 @*
"
$U*
i Z Y [zi
u CY gZ Z
# Zz **
~0*
+Z mZ Z @*
7
X
)$
+gzZiz
Z { c*
i ~ yZgzZ Vz[z i t ]!*
~uz
<X @*
]oY i
Z c*
Vz H Z E
Z',Y i 1X ^
,Y Y Y i
 6X
)$
+gzZ iz t '~gzY [gzZ '
XC
!*
yZ 0 Y ~ V yZ }g 
5 kZ
gzZ D7Y i zZ ~g Y ~igz s VZ Vz
sKZt Dw ~gzY [gzZ BjZ
]|OX e **
uF,
g kZ Z E<X ]!*
qs gzZ ]{
: D 
~
ZsZ**
#
Z
i %Z ? H1 ^
,Y
zC
Y p
/Z L L
X Y "
$YZ ]zZ ( i ) > }Z',
gzZ qz~ {MgU*
W
126B1:~z2 Z G
( 1)

52

]Z
G

gzZ <
L X*
*gH[ kZ OgzZ *
*: Y i wq
( 1)X i Z Z.

Y +
$YKZ
zq
-Z%Z $
YLY tq
X '
o**
cY
z}uzgzZ **
m{c

:zgr

g q Zgz Z w grB xs~ ] 5 [ Z Ws Z


$
]o grg
1 bZ X W(F,
zN @*
kZ ~
( 2)X M
gzZ Vzi m~ V }uz gzZ V }g 1
xwZZz/g U*
Wz g
$ q Zt Zgi gr i
]5 wzZc*
kZ1 ] z <
L grX 7"
$U*
)*
*gr6, d
$gzZ c*
V zi g
zc*

)$

+ ; <
L s **
gr 6, ZX qz
<
L zz Z gr Vzi m Y fO X
X 7kZt c*
g Z

)$
+gzZs
:D 
~
g Z5
fu^jm v^ n jm ^q m ZZ
v^jm ] ]] $ m n ] ] ^e
^`^e ^ ^ e | ]` +] ] ] m^
( 3) !] f] ^`] nu
142B2:~gZ
ZZ]q c*
i #Z!( 2) 603X 602B 1:~z2 Z ZZ ( 1)
41:>q ( 3)

53

]Z
G

V!*
gzZD]5}uzq
-Zgr%v L )
f
e|7,iZ
# Q Tgw'] Dq
-Z~ {)z{ZdgzZ
Yf}gnZ ?ZVz<
Ltgr
X~]$
+
xt
zkZgzZ{z(t
b~g7 6,gr V }g ]gt ~gZ5
gzZ Z
Z yvgzZ g
C\!*
 @*
(Z V Y ; C ;
]!*
'5~ :W{gzZ
3 y[xZ}uz
~:WvDrg[ziZ
# {@*

A
X{z(zx
)$
+
tZX]5qDgr

zg c*
zwzZ]5grtq

Z ( N )bZX 7~xsZgr
6,1X <
L ^
,Y
zW^~{
7<
L ,z q
- 4,
[Z Z
# ]!*
Z" **

X {z( ( ._wq
-Z ) q
- 4,

x Zz
1Z WZx Z
:
x ZO
( 1) XX^m ] ^n] m ] q] q] fm ] mZZ
( }c*
1gzZc*
B;c*
%% {z( )
c*
!Zj6,
zZ T).Z ZgzZ~{
1Zx Zt
1Z x Z c*
CZ(kZa gzZ Dy 1 Z x Z ~ (
H
s Z[Z
c*
t n kZ c*
C 7s %Z ~X kZ 393:.Z Z<.Z Z ( 1)

54

]Z
G

Y f1 c*
Cs %Z - 1Zx Z ~zDx Zp
/ZX ZX.
( 1)X 7s %Z ~kZ~
]
z kZ ._ Y f **
{z(t gzZ
W^%ZX {z(
z ]5 q
- 4,
gzZ sp
( 2)X 7{z(
zt $Zze
$c*
z

3gm,
?kZ <
L z^
,Y
/Ztn
i Z Z kZ 7
gt e **
i y
X e**

:x Z V 3{gzZVz6 y

@Z(,
*
]z
t
Ks
#
z pxsZ IZ
8x Z

M iz d
$igzZ V 3{ VziZ~ kZ n kZX
!*
 ~ g

$uO X [~zg q
-ZgzZ ^
,Y
g| 7, ]z pg Z_ x- V( V
g
ehzZg e z Z wgvZ IyZ 1Z]|
( 3)X x c*
ZtY ;z"7,
gzZz hgyZ c*


G-o!
g k ]i Z g z Z
M i ~ ] E
5B x ZY
( 4)X H
{z c*
W~z g @*
~}g !*
/0vZ]|gzZ
( 5)XD@d
$i} iZ
LZ n

423B71:ZY Z ( 2) 427B 17 423B17:ZY Z n,( 1)


439:~g ]Z ( 5) 158B2:ZZs Z ( 4) 126:>m5( 3)

55

]Z
G

._RDg Z s
#
zpyt
l l]!*
t 1X
gz 9
8x Z V 3{gzZ VziZ
gzZ VzsxsZ 5 ]h
+gzZG
g
r z w LZ~ Vzq 4Zs 7x **
VgzZ V 3
X Y1V!*
4Z
/
%V@F,
x KZgzZ Yc*
ay

C

VzgzZ V 3yZ vZ @*
7,IB k\Z } (,
ypggzZD[Zy

V- {g !*
g{ ug Iypg~
hg
) z ] ~ x c*
Z ~y
W ypg gzZ qz
M iz d

$i Vz~ VzgZi !*
!*
V>~uzgzZ zZF,
+'
h
gzZ D Q Rn h
+y

VkIgzZ V Vzq
B 6," : gzZ " ~g7 gzZ N ~g t k\Z
Tx Zt o H CQ V[
RV[
RgzZ CY
t h
+'
gzZ N Y ]Z Y` ]g Z
',
!*
ypg
G
X 7
/
7
C
/
? YYc*
C
g Z
^
,Y Yw E4]IZ~Vk
H
{g0"
q
-Zx Z (Z V 3ybZ
%z x H /]| ~/X YY H7ZgZ b Y
~cgzZ g Y { y\WX W**
y kZ ?
( 1)X7J
-D
Jt yi q
-Z y ( ) Z Z]|
662B 2:/7Z > !Zfw )Z +( 1)

56

]Z
G

! >ZZ Hn y H7 ( **
3 Z !*
ZZe ` **
Z Z)
( 1)X g C c*
iw vZ D }` W @*
4
3z k]x Z (Z L/ @*
x ]uZzy Z
gT
z ',
H x z Zg ~ ` W D 
7
X D 1 ( Tg~zu)x Z ZR
Vz6 Y zY fa ~gz**
ntV
~ Vz LZ c*
g Z
kZ s c*
g Z
7
Vz6BtvgzZN Y} {ziZ

 D 2~ n
vzz g kZgzZ C 7%
0*
gzZDg OZ Vz6 n
~gzZ
?
qu **
k\ZgX DnZg **
Z}
.
V +4Vz6 V 3{ ]YZy
Z wyZQ
k
Hq Z Zz x lZ X{)z {)z ]Zg-i cVYVkI p
TgzZ w vZg7ypg{Z 7

? @*
WnZypgHTg ~g LYb
` N 3 t x| a kZ
t
tg c*
bhZ1 ,Q D z
M izd
$iN Zh Z
"~y!*
iV|X~Vzy ex|
',

z g Z}
.Zg~ b Zz xsZ1~ b Z
[kZ KZX x **
OZ]~ pkZgzZ lp6,
zZ
326B2:/7Z > !ZftZ$
+( 1)

]Z
G

57

6,pq
-Z~{ "
g Z **
uZx Z]|y*kZgzZ
: D 
c*

y|~TD
gzZo ]
OZzgzunC
q
- 4,
*IZgzZ x **
]zpL L
Y IgzZl<p s Z` Zzs
#
bC

gzZ ( VzvZ ) !*
g  ]z p kZ ~

p * CYci *Z Z6,
zan ZgzZ] :XZ'
G
0uZ |?o ]
OZz ]H6,kZQ g z r !*
kZgzZ
( 1)X hZz e
$uZ]ZfpT~gzuEZ kZ
)] ggzZK|+xsZ IZ vZ Y
X }WX =v]Zy

z]$
+z

tE
.
{0*G

Hw
o {g {P "
$ Z
# [
c*

~ ]|#
Z {E
+ o Z Vzizg ~ ],yZ
X Yc*
weV

: o ZgzZ} izg
X 7Z gkZ7YZ g {izgq
-Zg( 1)
Z[Z N Zg: { izg ~g Z t NZq
-Z ( 2)
X CW7~[ZNg Z {izg tq } zK
} zYHgZ {izg
/Z {]Z',
gt( 3)
E
}B$352:~_]( 1)

58

]Z
G

X !*
t [ZN
Tg {z{ izgt}I]( t Z){ izg ( 4)
X @*
YZ%7tc*
: ` **
Z~y
 gzZ @*
{izg~
BtvZ ( 5)
X Z" !*
tw{ izg
t~gzg { izgyb KZ'g( 6)
X Z"
g} izg
/Zg(( 7)
X @*
7bkZ{k
H ]!*
{t @*
Y{k
H
T
H` Zzgx {Vgx ` W( 8)
X 79it @*
ngzxq
-ZBLZ {zd
{Zp CY Z6,j Ozg#
Z +( ( 9)
]g+Z k7,79yW
x Z (: c*
qZ ~ #
Z
X CY!*

i ~
zg i ZzW ug IZ ]g~[x ZZ ( 10)
w w V; 7,: pzg y!*
iX 7^
,Yt _7,p
X 7B ph
e| 7,
~
X c*
DgryY g v~- gzZ ( 11)
X
)$
+gtakZX 7"
$U*
~g
$uzyW
}t
( q x )
ky{vZ-
gCxZ [sZeYz