Vous êtes sur la page 1sur 16

Nr 13(79) Rok VII

Midzychd, 21 grudnia 2010

Cena 2,50 z

Wesoych wit
i Szczliwego
Nowego Roku

W numerze:

30-lecie Midzychodzkiej Solidarnoci


90-lecie Chru Mieszanego Lutnia
Czy KIS jest potrzebny?
Bezpieczne wita
Zagosuj na swoje miasto

Zdjcie na okadce: Mirosaw Piosik

WIECI Z RATUSZA
POSIEDZENIE SPOECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ
28 padziernika br. na posiedzeniu Spoecznej Komisji Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowano przydziay mieszka komunalnych i socjalnych dla
trzech rodzin umieszczonych na rocznej licie przydziaw lokali komunalnych, dla trzech rodzin z rocznej listy mieszka socjalnych oraz 3 lokale socjalne dla rodzin posiadajcych wyroki eksmisyjne.
ZBIRKA ODPADW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach 15-19 listopada na terenie miasta oraz w dniach 22 -29 listopada
na terenie wiosek odbywaa si zbirka odpadw wielkogabarytowych. Zebrano cznie 101.90 Mg (ton).
WYRNIENIE W KONKURSIE NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZE PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE
23 listopada burmistrz Roman Musia w towarzystwie kierownika Sawomira Nawrota, podinspektor ds. zieleni Lidii Grnej
oraz in. Artura liwy wzi
udzia w uroczystym ogoszeniu wynikw konkursu
na Najlepiej zagospodarowan przestrze publiczn
w Wielkopolsce. Zgoszony przez nasz Gmin projekt Midzychd zielona przestrze. Rewitalizacja
miasta poprzez tworzenie i
czenie terenw zielonych
zdoby drugie miejsce ustpujc tylko projektowi miasta Wgrowiec, Rewitalizacja rynku miejskiego, zrealizowanego nakadem kilku milionw zotych. Okolicznociowy dyplom wyrnienie wrczyli czonkowie Jury
w osobach Prezesa Poznaskiego Oddziau Stowarzyszenia Architektw
RP Eugeniusza Skrzypczaka, Wicemarszaka Wojciecha Jankowiaka oraz
Elbiety Janus Dyrektora
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Ogoszenie wynikw konkursu
odbyo si w Sali konferencyjnej MTP w ramach targw Gmina 2010 i Poleko. Zgromadzonym uczestnikom konferencji dodatkowo zostaa zaprezentowana
kilkuminutowa prezentacja
opisujca i obrazujca nasz
projekt, zreferowany przez
in. Artura liw. Szczegln satysfakcj powinno nam
sprawia to, i tak renomowana kapitua docenia nasze dokonania w ksztatowaniu przestrzeni publicznej pomimo zaangaowaniu w ich realizacj relatywnie niskich nakadw finansowych.
KONKURS NA PREZESA SPKI MOSTIR
W dniach 1-2 grudnia odbyway si posiedzenia Komisji Konkursowej dla
wyonienia kandydata na Prezesa Spki MOSTiR. W wyznaczonym terminie wpyno 7 aplikacji konkursowych przy czym w pierwszym etapie,
ocenie formalnej, Komisja Konkursowa odrzucia trzy oferty nie speniajce wymogw ogoszenia. Drugi etap obejmujcy ocen merytoryczn zoonych ofert oraz przesuchanie kandydatw dotyczy czterech osb: Panw Mirosawa Lenego, Bartosza Melcera, Artura liwy i Janusza Zaborowskiego. W oglnej ocenie Komisji Konkursowej Pan Bartosz Melcer
przedstawi najlepiej przygotowan koncepcj dziaalnoci Spki oraz zaprezentowa najlepsze przygotowanie do kierowania tym podmiotem. Ponadto wykaza si daleko idc kreatywnoci w formuowaniu pomysw
na poszerzenie rde dochodu Spki oraz nowych form dziaalnoci.
DOFINANSOWANIE Z PROW
3 grudnia, w towarzystwie Skarbnik Anny Andraoj, burmistrz Roman
Musia uda si do siedziby Urzdu Marszakowskiego celem podpisania
umowy oraz aneksw do umw na dofinansowanie z PROW. Podpisana
umowa dotyczy dofinansowania projektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w miejscowoci Gorzy, a kwota zagwarantowanego dofinansowania wynosi 193.639 z i zakada realizacj w nadchodzcym roku. Istotna
bya zmiana niektrych zapisw umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na Zawarciu zapewniajca bezpieczne terminy rozliczenia dotacji.
KONFERENCJA DOTYCZCA OSB NIEPENOSPRAWNYCH
3 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski wsplnie z przewodnicz-

cym Zygmuntem Mleczakiem brali udzia w konferencji dotyczcej osb


niepenosprawnych, zorganizowanej przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Midzychodzie z okazji Midzynarodowego Dnia Osb Niepenosprawnych. Gwnymi punktami konferencji byy 2 wykady dr Beaty Tylewskiej-Nowak z Zakadu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Podja ona w sposb bardzo interesujcy problem wypalenia opiekunw osb niepenosprawnych. Konferencja bya take okazj do prezentacji dziaalnoci rodowiskowego Domu Samopomocy w Midzychodzie.
MIKOAJKOWY TURNIEJU FUTSALU
5 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski uczestniczy w otwarciu Mikoajkowego Turnieju Futsalu zorganizowanego w hali sportowo-widowiskowej przez MOSTiR dla modziey gimnazjalnej. W imprezie wzio
udzia 11 druyn z Gimnazjw nr 1 i 2 oraz druyna z Przytocznej cznie okoo 100 modych adeptw piki nonej rywalizowao w tych zawodach. Najlepsz okazaa si druyna Odlotowe agentki z Gimnazjum nr
1. Cztery najlepsze druyny otrzymay pamitkowe puchary.
DOROCZNE MIKOAJKOWE SPOTKANIE BURMISTRZA
Z PRZEDSZKOLAKAMI
6 grudnia odbyo si doroczne mikoajkowe spotkanie Burmistrza z przedszkolakami. W tym roku magistrat odwiedziy maluchy z midzychodzkich przedszkoli nr 2 i
3 oraz Przedszkola w
owyniu. Dzieci czarodziejskimi zawoaniami
spowodoway zapalenie lampek na choince
przed urzdem i nastpnie przybray wykonanymi ozdobami drzewko w hallu. Za swj
trud milusiscy zostali zaproszeni do sali sesyjnej, a tam zostali obdarowani sodkimi pierniczkami oraz gadetami promocyjnymi Gminy Midzychd.
POSIEDZENIE KOMITETU OCHRONY PAMICI WALK
I MCZESTWA
13 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski wzi udzia w posiedzeniu
Komitetu Ochrony Pamici Walk i Mczestwa w Midzychodzie. Antoni Taczanowski przewodniczcy Komitetu zaprezentowa harmonogram
zwizany z obchodami wit i rocznic pastwowych w roku 2011. Biorcy
udzia w posiedzeniu dyrektorzy placwek gminnych i powiatowych zadeklarowali przygotowanie czci artystycznych na te uroczystoci. Okazao
si, e jest mniej imprez ni chtnych do przygotowania oprawy artystycznej. Ponadto przedstawiciele Kombatantw zaapelowali o wikszy udzia
modziey w uroczystociach rocznicowych i pastwowych.
SPOTKANIA OPATKOWE BURMISTRZW
6, 8 i 14 grudnia wiceburmistrz Krzysztof Michalski uczestniczy w spotkaniach opatkowych zorganizowanych przez Poradni ds. uzalenie, Sejmik Kultury, Klub Seniora Wrzos. Wszystkie te imprezy, bdce preludium wit Boego Narodzenia charakteryzowa swoisty ciepy klimat peen yczliwoci i radoci. W spotkaniu wigilijnym Sejmiku Kultury jego
uczestnicy otrzymali prezent w postaci nastrojowego koncertu gorzowskiej
pieniarki Elbiety Kuczyskiej.
14 grudnia odbyo si spotkanie opatkowe w Klubie Seniora Zoty Wiek
w czasie ktrego uczestnicy spotka klubowych wraz z Burmistrzem Romanem Musiaem cieszyli si atmosfer przedwiteczn. Klimat boonarodzeniowy stworzyy yczenia skadane przez goci, wystpy dzieci i modziey ze Studium Muzycznego Pani Teresy Cichosz oraz wizyta gwiazdora rozdajcego drobne upominki. Dziki wzajemnej yczliwoci i przy penych ciepa rozmowach zapanowa prawdziwie witeczny klimat.
KONKURS PN. PIKNIEJE WIELKOPOLSKA WIE
W ramach ogoszonego przez Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego w
ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi konkursu pn. Piknieje
wielkopolska wie, wniosek o dofinansowanie zoony przez Gmin Midzychd pn. W mieszkacach Kamionny sia i wsppraca dlatego jarmark na nowy plac w Dolinie Kamionki powraca - wielofunkcyjny plac
rekreacyjny z maym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki, zosta zakwalifikowany do II etapu. Celem Konkursu jest pobudzenie aktywnoci
mieszkacw obszarw wiejskich wojewdztwa wielkopolskiego do realizacji dziaa zwizanych z tworzeniem formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych (tzw. Grup Odnowy Wsi) oraz do realizacji oddolnych
inicjatyw mieszkacw przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego na poziomie soectwa.
cd. na str. 4

Informator Midzychodzki

Informator Midzychodzki

cd. ze str. 2
Przetargi:
PENIENIE FUNKCJI INSPEKTORW NADZORU
10 grudnia ogoszony zosta przetarg nieograniczony na wykonanie usugi polegajcej na penieniu funkcji inspektorw nadzoru nad realizacj budowy drogi gminnej w Midzychodzie czcej drogi wojewdzkie nr 160
i nr 182 penicej funkcj obwodnicy wraz z infrastruktur towarzyszc II
etap, cz II tj. od ul. Polnej do ul. Armii Pozna. (ul. Przemysow). Termin skadania ofert wyznaczony zosta na dzie 4 stycznia 2011 r.
SPRZEDA NIERUCHOMOCI ZABUDOWANYCH
13 grudnia 2010 r. odby si pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzeda nieruchomoci zabudowanych, oznaczonych ewidencyjnie numerami
550/7, 655/9, 542/6 obrb Mierzyn Drzewce. W wyniku przetargu zbyto
dziaki 550/7 za kwot 6.000 z, 655/9 za kwot 10.605 z i 542/6 za kwot 5.696 z.
Odby si rwnie przetarg na dziak nr 91/12 obrb Bielsko, ktry okaza
si nieskuteczny z uwagi na brak nabywcw.
BUDOWA OWIETLENIA ULICZNEGO
Opracowane zostay projekty budowlane na budow owietlenia ulicznego
w Midzychodzie, ul. Na Skarpie, ul. Nowa, ul. Gazownicza, w m. Bielsko
ul. Armii Pozna (od stacji paliw do tablicy miejscowoci Bielsko) oraz w
Lewicach i Radgoszczy.
Zakoczone i odebrane zostay prace budowlane zwizane z wykonaniem
zada inwestycyjnych tj:
budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Kolno Etap
I,
budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej i sieci wodocigowej Mierzyn, Midzychd, Radgoszcz, zadanie nr 2, 3, 3.1, - pozostaa do
wykonania z tego przetargu kanalizacja sanitarna w m. Radgoszcz, tj. zadanie nr 5;
budowa budynku Wiejskiej Biblioteki Publicznej penicej funkcj centrum kulturalnego w Bielsku,
modernizacja obiektu pompowni miejskiej przesyu ciekw do oczyszczalni, kolektor toczny Midzychd- oczyszczalnia ciekw,
rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Ponadto prowadzone s roboty budowlane zwizane z wykonaniem
n/w zada inwestycyjnych:
budowa drg na Osiedlu Sowiaskim w m. Bielsko.
budowa drogi gminnej czcej drogi wojewdzkie nr 160 i nr 182 penicej funkcj obwodnicy Midzychodu-Etap II,
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w miejscowoci owy.
WYSOKIE STANY WODY NA WARCIE
Na przeomie listopada i grudnia notowalimy wysokie stany wody na rzece Warcie. Najwyszy poziom wody zosta zmierzony 2 grudnia, gdy wysoko supa wody osigna 447 cm, przekraczajc o 17 cm stan alarmowy. Majc na uwadze podwyszone stany wd zamieszczalimy na stronie
internetowej komunikaty o stanie zagroenia powodziowego w Gminie. Na
szczcie w sukurs przysza nam pogoda i dziki spadkom temperatury poniej 0 nastpio zahamowanie spywu wd powierzchniowych dziki czemu poziom wody w Warcie zacz si obnia. W chwili obecnej notujemy stany poniej stanu alarmowego w zwizku z tym ustpio zagroenie
powodziowe.
GOSUJ NA MIDZYCHD!!!
Gmina Midzychd wcza si w akcj Fundacji Muszkieterw Czas na
zabaw, baw si razem z nami - kolorowy plac zabaw moe pojawi si i
w Twoim miecie!!! Fundacja Muszkieterw i waciciele sklepw Intermarch oraz Bricomarch ufunduj nagrod w postaci kolorowego i bezpiecznego Placu Zabaw Muszkieterw w miecie, ktrego mieszkacy wywalcz sms-ami nowy plac. Konkurs Zagosuj na swoje miasto potrwa do
koca stycznia. Aby zagosowa na Midzychd naley wysa SMS o treci PLAC70 pod numer 70068 (0,61 z z VAT). SMS mona wysa tylko raz z jednego numeru. 30% wartoci SMS konkursowego jest przeznaczona na Fundacj Muszkieterw.

Ziele promuje Midzychd

W dniu 7 grudnia 2010 roku delegacja z Midzychodu uczestniczya w II


Forum Samorzdowym Tereny zieleni Miast i Wsi organizowanej przez
Instytut Zarzdzania i Inynierii Rolnej Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Sulechowie. Referaty na w/w forum zaprezentoway trzy osoby
z Midzychodu: Sposoby organizacji robt w terenach zieleni przez Klub
Integracji Spoecznej na przykadzie Miasta i Gminy Midzychd - referat
przedstawi Koordynator KIS Wojciech Mamet, Pncza na front! referat przedstawia Agnieszka Szyfter z Gospodarstwa Ogrodniczego Ogrody wodne w Gorzycku Starym, Ogrody wodne z ofert dla praktyki i firm
uytecznoci publicznej referat przedstawi dr Krzysztof Grzegorczyk z
Gospodarstwa Ogrodniczego Ogrody wodne w Gorzycku Starym. Przedstawione referaty wywoay oywion dyskusj. Duo pyta dotyczyo
praktycznych dziaa, gdy w forum uczestniczyli samorzdowcy z miast i
gmin wojewdztwa lubuskiego i czciowo wielkopolskiego.
Klub Integracji Spoecznej

30-lecie Midzychodzkiej Solidarnoci


Spotykamy si w 30-lecie powstania Solidarnoci. Jak pamitamy, 30 lat temu,
w tym czasie bya hossa Solidarnociowa. Powstaway komitety zaoycielskie,
take w naszym miecie, a w kraju gona bya sprawa rejestracji Zwizku. By to
czas niezwyky, bya nadzieja i niepokoje. Tak skada si, e 3 listopada 80 roku
w mojej szkole powsta komitet zaoycielski, ktrego zostaem przewodniczcym.
Dzisiaj rwno 30 lat od tamtego dnia przypad mi miy obowizek, przedstawienia dokona Midzychodzkiej Solidarnoci (oczywicie w krtkim zarysie). Powinien to uczyni p. Bolesaw Greiser, ale stan zdrowia nie pozwala Jemu by wrd
nas. Dokadnie dziaalno Solidarnoci w naszym miecie przedstawi przewodniczcy Miejskiej Komisji Koordynacyjnej p. Bolesaw na uroczystej Sesji Rady
Powiatu 9 listopada 2005 r. Zatem przypomn tylko niektre fakty:
- w grudniu 1980 r. powstaa Midzyzakadowa Komisja Zaoycielska NSZZ Solidarno przewodniczy p. Jerzy Kuczyski
- dnia 6 maja 81 r. dokonano wyboru przewodniczcego MKK zosta nim Bolesaw Greiser, a zastpcami byli Adam Sawala i p. Piotr Kupi i wybrano take 10
osobowe prezydium.
- z okazji 25-rocznicy Czerwca56 odbya si uroczysto w muzeum i pamitalimy take o 11 Listopada.
Niedziela, dnia 13 grudnia 81 r., to smutna data w naszej historii. Dnia 14 grudnia 81 r. (godz. 7.30) na Komisariat Milicji wezwano p. Jerzego Kuczyskiego,
Bogdana Gryszczyskiego, Ryszarda Synoradzkiego i mnie. Zaskoczy porazi
mnie zarzut, e Solidarno chce wiesza czonkw PZPR-u (bodaj w Radgoszczy). Myl, e zarzut nie by przypadkowy mia wywoa okrelony efekt w
spoeczestwie
Wydalimy w Midzychodzie ulotki 3 x TAK (demokracja tak, pluralizm
tak, Wasa tak).
Rolnicy z Solidarnoci Starego i Nowego Zatomia dostarczyli do Gorzowa
produkty ywnociowe.
Rodzinom internowanych dziaaczy w Gorzowie Wlkp. dostarczalimy pienidze
wczyli si take nauczyciele i lekarze (niemae zaangaowanie p. lekarza K.
Strzyewskiego)
W 1983 r. zaoyem KIK, by spotyka si systematycznie (naleaa do niego
grupa czonkw Solidarnoci).
Jako KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) wysyalimy listy do znanych osb
posw, profesorw i biskupw -, ktre odwanie upominay si o pluralizm
zwizkowy i prawa obywatelskie
I tak midzy innymi wysalimy pisma (podzikowania) do:
- posa Janusza Zabockiego - przewodniczcego Polskiego Zwizku KatolickoSpoecznego (dnia 20 marca 1982 i 29 padziernika 1982 r.)
- profesora Jana Szczepaskiego (dnia 28 sierpnia 1983 r.)
- bpa I. Tokarczuka (dnia 16 grudnia 83), podzikowanie za homili wygoszon
dla rolnikw w Czstochowie 5 wrzenia 82 r.
- do sekretarza Episkopatu Polski arcybpa Dbrowskiego (dnia 14 kwietnia 85 r.)
- posa Edmunda Osmaczyka (dnia 29 wrzenia 85 r.)
- przewodniczcego L. Wasy po spotkaniu telewizyjnym z Miodowiczem - dnia
30 listopada 88 r. (podzikowanie podpisao 11 osb).
Od wyej wymienionych osb otrzymalimy odpowiedzi i podzikowania. Jak wiemy 4 czerwca 89 odbyy si wybory do Senatu i Sejmu (kontraktowego). W kadej
komisji (byo 12) mielimy czonkw Solidarnoci, a w trzech przypadkach przewodniczcych ewenement w wojewdztwie.
Nasza dziaalno w latach 1981-89 przebiegaa w czterech kierunkach:
- wspieranie finansowe rodzin, gdzie internowano kogo bliskiego
- wysyanie pism (listw) podzikowa do osb, ktre odwanie upominay si o
prawa obywatelskie i zwizkowe
- wysyano artykuy do solidarnociowej prasy gorzowskiej i take podziemnej
- w miesicu sierpniu (ostatnia niedziela) odprawiona bya msza wita za Solidarno. Proboszcz ks. kanonik Maciej Przewony darzy Solidarno du yczliwoci.
Na przeomie lipca i sierpnia tego roku, zwrciem si do przewodniczcego
Zarzdu Regionu Gorzowskiego z sugesti, by czonkowie midzychodzkiej Solidarnoci z roku 80 te otrzymali wyrnienia. Odpowied brzmiaa: Prosz przesa list osb z moim uzasadnieniem. List wysaem, 9 sierpnia tego roku. Nad
list pracowaem z p. Bolesawem Greiserem. Ju po wysaniu do Gorzowa, list
uzupenialimy 3-krotnie, take konsultowaem z p. M. Kwan (wiceprzew. KZ
80). Mimo to, nie wiem, czy kogo nie pominito, a jeeli tak, to bardzo, bardzo
przepraszam.
W tym miejscu bardzo serdecznie dzikuj panu Przewodniczcemu za zaufanie jakim mnie obdarzy dzikuje take caemu Zarzdowi Gorzowskiej Solidarnoci.
Koleanki i Koledzy NSZZ Solidarno! Za chwil otrzymacie medale Solidarnoci i niech przypominaj i utwierdzaj Was i Bliskich, e mio Ojczyzny,
ziemskiej Matki, to sprawa wita. Poeta Jan Kochanowski zauway: Jeeli komu droga otwarta do nieba, to tym co su Ojczynie
Edmund Stronka
Uzupenienie
1. Dnia 3 listopada, w kociele pw. Niepokalanego Serca Maryi odprawiona zostaa Msza
wita za Zmarych czonkw midzychodzkiej Solidarnoci przewodniczy ks. dziekan
Marian Szymaski
2. A) Medale Solidarnoci otrzymali: Krzysztof Borkowski, Czesaw Dura, Jerzy Duszewicz,
Andrzej Gimzicki, Tomasz Gomka, Anna Grna, Aleksandra Greiser, Bogdan Gryszczyki, Maria Jackowska, Ryszard Janiszewski, Jzef Jarnot, Mieczysaw Kolan, Czesaw Krawiecki, Elbieta Krzyko, Maria Kwana, Wiesawa yczykowska, Elbieta Marciniak, Marian
Muzyka, Janusz Niewiarowski, Helena Ostrowska, Adam Sawala, Stanisaw Skrzypczak, Ryszard Synoradzki, Joanna Szymkowiak, Zenon Tomaszewski, Henryk Tomkowiak, Boena
Ufnal-Ratajczak, Jerzy Urbaniak i Eugeniusz Wyrwa.
B) Dyplom Solidarnoci 1980-2010 otrzymay Marianna Bombelek i Zdzisawa Krzyaska.
3. Edmund Stronka czonek NSZZ Solidarno od 1980 r. czonek prezydium MKK 81
r. i przewodniczcy KO 89 r. podzikowa za wspprac p. Jarosawowi Porwichowi przewodniczcemu Zarzdu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarno (wrczy dyplom i wazonik z Laufpomp)
4. W uroczystociach w Kociele i w Domu Kultury uczestniczyli take p. Marek Jazy (przew.
Solidarnoci w Christianapol), Mirosaw Pawowicz (przew. Solidarnoci w ZGKiM) i p.
Tadeusz Tomkowiak (z-ca przew. Solidarnoci w G.S.)
Edmund Stronka (4.XI.2010 r.)

Informator Midzychodzki

Portret studenta midzychodzkiego UTW

Gimnastyka rehabilitacyjna

Statystyczny student midzychodzkiego UTW (liczcego 238


studentw, bez sierakowskiej filii, gdzie studiuje 99 osb) mieszka
Zagldam w mj indeks i tam z dat 01.2008 mam wpis:
w Midzychodzie (84%), jest kobiet (80,3%) po redniej szkole
Gimnastyka rehabilitacyjna prowadzcy Anna Niewiarow(52,9%) z 30-letnim staem pracy emerytk ( 74,8%) szedzieska. Byem wtedy rodzynkiem w gronie wiczcych pa (caa
sicioszatnia do wasnej dyspozycji ;-) ). Dzisiaj, po 4 latach, w mojej
latk
grupie wiczy nas 5 kolegw, w kolejnych grupach rwnie winr 49
(od 60
cz panowie.
- 69 lat
Przybywa rwnie wiczcych pa i std tegoroczne proble=
49,6%),
na
UTW studiuje ju my z podziaem tej
5. rok (42,4%). ponad 80- osobowej
Do
systema- gromady na 3 grupy.
tycznie uczszcza adna z proponowana
czwartkowe nych przez Zarzd
wykady (68%) i UTW form aktywspotkania (ok.45 noci nie budzi tak
%), a w pozostae duego zainteresodni tygodnia bie- wania.
Z nowym rokiem
rze aktywny udzia
w 2 (spord 20 akademickim mamy
rnego rodzaju) zmian prowadzNa wykadzie prof. Stanisawa Jankowiaka (5.11.2010 r.) zajciach zaintere- cej jest ni pani
Romana Mazurkiesowa.
Zajcia, ktre ciesz si najwikszym zainteresowaniem i frekwencj wicz, ktra zastpia
to: gimnastyka rehabilitacyjna (86 osb), obsuga komputera (59), bryd pani Ani. Nowa
(40), jzyk angielski (39), jzyk niemiecki (35), choreoterapia (34) oraz prowadzca nowe
formy zaj; dla
kulinaria (31).
(zg) mnie najwaniejsza jest co, co mona nazwa gimnastyk oddechow
(wdech wydech). Dla tych, co nie wicz, moe to by mieszne, ale
sprbujcie sami wiczy i zachowa rytm oddechu i co? Wcale nie takie
proste. Dla mnie, byego palacza z 30-letnim staem, to mid na puca.
Wyprbowalimy ju nowy nabytek opaski z obcinikami po kg
kada. Mao poTrzeci wiek, a waciwie trzecia modo coraz bardziej mnie zadziwia. wiecie, no to sprDbao o kondycj fizyczn, zgrabn sylwetk i harmoni ducha sprawia, bujcie. Po 15 minue po ulicach Midzychodu bd wkrtce spaceroway same pogodne, wa- tach wicze (barwe i zgrabne babcie. A wszystko to za spraw chyba jednej z najpopular- dzo prostych) rce
mdlej sprawdcie
niejszych sekcji UTW choreoterapii.
Literatura mwi, e choreoterapia (leczenie tacem) siga do odlegej sami.
W tle cichutko
historii naszych przodkw, kiedy to taczono wok chorego, aby wypgra
muzyka co pedzi z niego ze demony (tace w. Wita). W chwili obecnej przeywa swj
renesans i czsto stanowi uzupenienie standardowego procesu leczenia na- wien czas zaguszawet powanych chorb. Przynosi nieocenione efekty: wyzwala optymizm, na chrupaniem staww wiczcych.
uwalnia emocje, poprawia relacje z innymi i z samym sob.
Trudno zachMoe dlatego nasza sala wicze czsto pka w szwach, a nieoceniona,
niezmordowana i profesjonalna Joasia Stec wyciska z nas sidme poty. ca kogokolwiek do
Zaskakuje nas coraz to nowymi pomysami, wprowadza nowe przyrzdy rozpoczcia reguwspomagajce zajcia. Zaczynaymy od butelek z wod w roli obcini- larnych wicze w
kw, teraz, dziki jej staraniom, dysponujemy prawdziwymi ciarkami, grupie, bo ju teraz
bywa nas za duo w jednej grupie, ale naprawd warto. Niewielu z nas
pieczkami, gumami do rozcigania itp.
Po 45 minutach intensywnych wicze przy starannie dobranej muzyce, potrafi si zmobilizowa do samodzielnego wiczenia przynajmniej raz w
po ktrych zrobienie szpagatu wkrtce nie bdzie nam sprawiao trudnoci, tygodniu.
Jerzy Krawiecki
zgodnie z zasadami choreoterapii Joasia przenosi nas w wiat magicznego
wyciszenia i relaksu. To prawdziwa duchowa sjesta!
Nasi przodkowie mieli racj, jest w tych zajciach co niezwykego.
Przychodzimy zmczone z bagaem problemw, blem gowy
i trzeszczcymi stawami wychodzimy energiczne, zrelaksowane i optymistycznie nastawione do wiata. Dzikujemy ci Joasiu!
Danuta Ewiak

Choreoterapia - leczenie tacem

Zima

Zjawia si cicho strojna w gronostaje


w szarwce zmierzchu; nie puka, nie dzwoni,
wiatrom pnocnym rozkazy wydaje
cina i bieli, przymraa i szroni.

Z okazji wit Boego Narodzenia


przepenionych nadziej
i magi wigilijnej nocy,
kierujemy do Pastwa pynce z serca
yczenia radosnych, spokojnych wit
oraz pomylnoci w nadchodzcym roku.
Zarzd UTW

Nagim gaziom przyglda si srodze,


omiata wzrokiem lodowatym pola;
kostnieje w grudy wszystko na jej drodze
taki ma kaprys, taka jest jej wola.
Biel si dachy, Warta skuta lodem,
martwo i blado w parku i ogrodzie;
zawiewa mronym, przejmujcym chodem,
szczypic i kujc. Zima w Midzychodzie.

Informator Midzychodzki

Eugenia Mieczkowska
5

INFORMACJE OWIATOWE

Listopad w Dwjce

INFORMACJE OWIATOWE

Zesp Szk im. Jana Pawa II w owyniu

Listopad to czas szczeglnej zadumy i refleksji. Mga, ktra niemal kadego ranka powleka nadwarciaskie ki nastraja melancholijnie. Wspominamy tych, ktrzy
odeszli, rozwaamy
nad wasnym istnieniem.
Wrd tych jesiennych dni jest
taki, ktry chcemy
powieci tym, dziki ktrym przeywamy nasz codzienno.
11 listopada przypada 92. rocznica
odzyskania niepodlegoci. Z tej okazji w naszej szkole
odbya si uroczysta
akademia. Ta kolejna ju ywa lekcja historii sprawia, ze cofnlimy si w czasie, przenoszc
si do roku 966. Przeledzilimy losy naszej Ojczyzny, przeywajc jej lata
chway, potgi i klski.
Posta dziewczynki przybranej w czer i spltanej acuchami niewoli
przypomniaa nam okres rozbiorw, a korona, ktra spocza na jej skroni
staa si symbolem ponownego zaistnienia Polski na arenie midzynarodowej. Przey dostarczya te prezentacja multimedialna zawierajca zdjcia
prezentujce postaci z historii naszej Ojczyzny i ukazujce uroki polskich
krajobrazw.
Znw
przekonalimy si, i
sowa Mazurka
Dbrowskiego nigdy nie trac na aktualnoci- Jeszcze
Polska nie zgina,
pki my yjemy!...
Doda naley tylko,
e wiadectwem
istnienia
narodu
jest take pami o
przeszych pokoleniach.
Ten jesiennozimowy okres to
take okazja, by spojrze w przyszo i by moe dowiedzie si, czy i w
jaki sposb moe nas zaskoczy los. Koniec miesica obfitowa w andrzejkowe wieczory dyskotekowe. Nie brakowao wrb i zabaw. Na szkolnych
korytarzach mona byo spotka czarownice i czarnoksinikw.
Dzieci z RSU przygotoway atrakcje w postaci ciasteczek z wrbami.
W wietlicy szkolnej rozpoczy si przygotowania do organizacji kiermaszu boonarodzeniowego.
Pod czujnym okiem wychowawczy dzieci przygotowuj postaci aniokw i makaronowe choinki. Jest to wspaniaa okazja, by obudzi wyobrani i sprawdzi swoje zdolnoci manualne.
Ju wkrtce afisze, ktre znajd si na szkolnych tablicach ogosze,
poinformuj nas o terminie kiermaszu i zachc do udziau w nim.
W tym roku najmodsi uczniowie naszej szkoy sami postanowili odwiedzi Mikoaja.
W tym celu wybrali
si na wycieczk do
Kociana.
Wsplnie z Gospodyni, Gralem,
Map i Niedwiedziem dekorowali
pierniki,
ubierali
choink oraz piewali koldy. Gdy
ju wszystko byo
przygotowane, popynli tratw do
siedziby
Mikoaja. Zaprosili go na
wsplny spacer i
pieczenie kiebasek.
Mikoaj przygotowa dla nich niespodziank. Kade dziecko otrzymao
tabliczk- znikopis.
To spotkanie dostarczyo maluchom wielu wrae. Zachcamy wszystkich do wyjazdu do Kociana.

W ostatnim czasie z inicjatywy Samorzdu Uczniowskiego w Zespole


Szk w owyniu dziao si wiele ciekawych rzeczy.
Z okazji Andrzejek odbya si dyskoteka, ktra frekwencj i dochodem przebia wszystkie wczeniejsze.
Nasi uczniowie zadbali nie
tylko o muzyk, ale rwnie
o wrby i smakoyki. Czego tam nie byo: ciastka z
wrbami, babeczki, a przede wszystkim dobra zabawa.
Niesamowitym wodzirejem
by Jakub Mizgajski, ktremu wszyscy przepowiadaj
wiatow karier.
Nastpn akcj byy Mikoajki przygotowane przez
gimnazjalistw dla klas I-III
SP. Ciekaw spraw byo
przybycie naszego witego na nowoczesnych saniach, za ktre suya taczka pana wonego. Wo wieo upieczonych pierniczkw roznosia si po caej
szkole, wprawiajc wszystkich w witeczny nastrj.
Pedagog szkolny przygotowa prezentacje o dopalaczach, ktr przedstawi rodzicom i uczniom naszej szkoy, byo to swoiste ostrzeenie przed
czyhajcym niebezpieczestwem.

Wystawa SAD2002 w Poznaniu


W dniu 19 listopada zostaa otwarta wystawa prac czonkw Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 w Galerii Polan Sto w
Poznaniu pt. Malarstwo, rzeba, fotografika i rkodzieo artystyczne. Otwarcia wystawy dokona kierownik galerii Tomasz
Kowalski, dziaalno stowarzyszenia przedstawia uczestnikom wernisau prezes Elbieta Poniska, historyk sztuki Zygmunt Dezor powiedzia na temat przygotowanej ekspozycji.
Kurator wystawy artysta plastyk Andrzej Grzelachowski Aga w
skrcie podsumowa wieloletni wspprac ze stowarzyszeniem. Obecna bya
lokalna telewizja, ktra informacje z otwarcia pokazaa poznaskim widzom w
wiadomociach kulturalnych 27 i 28 listopada. Sponsorem bya firma Winenavigator oraz UMG Midzychd i starostwo powiatowe w ramach przyznanej
dotacji.
Na wystaw swoje prace przygotowao 14 czonkw stowarzyszenia: Tadeusz Andrzejewski, Alicja Chojan, Zofia Czekaa, Jerzy Gackowski, Zofia
Gomka, Agnieszka Jenek, Jolanta Klawe, Aleksandra Kolanowska, Grayna
Kowalkowska, Piotr Piechowiak, Elbieta Poniska, Danuta Sikora, Ryszard
Skiba, Krystyna Talarek.
4 grudnia artystyczna wycieczka. W dniu 4
grudnia stowarzyszenie
zorganizowao
wyjazd
do Poznania do pracowni i galerii poznaskiego
artysty plastyka Andrzeja
Grzelachowskiego. Od lat
razem wsppracujemy
przy okazji organizacji
plenerw i wystaw, suchalimy rnych pedagogicznych artystycznych
wskazwek, a tym razem
moglimy zobaczy wntrze i dusz artysty zawart w Jego pracach.
Galeria zrobia na wszystkich uczestnikach niesamowite wraenie. Na cianach zobaczylimy obrazy, maski, rzeby mwice o yciu mieszkacw Afryki, to tematy nawizujce do wielu lat spdzonych przez artyst na afrykaskim
kontynencie. Wielu zachwyci obraz Druga Japonia, projekty statuetek, ktre
wykonuje artysta dla rnych instytucji, rzeby i wiele, wiele rnych interesujcych przedmiotw. Kolejnym pomieszczeniem bya pracownia, wrd wielu
pamitek mio nam byo odnale akcenty naszej wsppracy, zdjcia, dyplomy
i prace kilku naszych czonkw, ktre znalazy miejsce na cianach tego wypenionego rnymi pracami wntrza. Napenieni wraeniami z niezwykego
spotkania udalimy si na kolejne miejsce naszej wycieczki Festiwal Przedmiotw Artystycznych. Przez 3 godziny ogldalimy stoiska twrcw, ktrzy
przyjechali do Poznania z caej Polski. Festiwal to prezentacja rkodziea niemal kadej dziedziny, rwnie malarstwo, rzeba, itp. Mona byo zobaczy,
podpatrzy, wymieni dowiadczenia, kupi rne prace.
Bogatsi o kolejne artystyczne dowiadczenia wrcilimy zadowoleni z ciekawie minionego dnia.
Zaproszenie na wystaw do Muzeum Zamku Opaliskich w Sierakowie:
W dniu 19 grudnia o godz. 16.00 odbdzie si otwarcie wystawy prac czonkw
Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 pt. Plenery 2010 w Muzeum
Zamku Opaliskich w Sierakowie. Wystawa czynna bdzie do koca stycznia
2011 r.
Zapraszamy!
opr. Elbieta Poniska

Informator Midzychodzki

Teatr smego Dnia


Spektakl Teczki
28 listopada 2010 r. w Midzychodzkim Centrum Animacji Kultury PROM goci poznaski Teatr smego Dnia ze swym
spektaklem Teczki.
Teczki powstay trzy lata temu. Na scenariusz przedstawienia zoyy
si autentyczne dokumenty pochodzce z archiww SB z okresu PRL-u
oraz materiay odnalezione w teczkach osobistych czwrki aktorw Teatru smego Dnia i teksty literackie. Spektakl opowiada o garstce modych
artystw, ktrzy w rzeczywistoci PRL-u chcieli stworzy wasny, niezaleny wiat ludzi wolnych. To pokazana z dystansem i ironi historia ze
szczliwym zakoczeniem, opowie o ludziach, ktrzy prbowali ocali
marzenia, prawd, wolno i pozostali wierni sobie.
Spektakl przycign do Centrum PROM spor grup sympatykw
teatru. Midzychodzkiej publicznoci zaprezentowali si: Ewa Wjciak,
Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kszycki.

Nadwarciaskie Centrum Animacji Kultury


i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego Prom
w Midzychodzie zaprasza do kina w styczniu 2011 r.

30.01.
niedziela
godz. 18:00
Obyczajowy

90-lecia Chru Mieszanego

Polska
99 min.
od 15 lat

Lutnia
Dzie 20 listopada by dniem obchodw 90-lecia Chru Mieszanego
Lutnia. Cz oficjalna miaa miejsce w sali widowiskowej CAK PROM.
Wrd przybyych goci, ktrzy zoyli chrowi i chrzystom yczenia,
gratulacje i dyplomy uznania byli: przedstawiciel Marszaka Wojewdztwa
Wielkopolskiego, przedstawiciel Oddziau Wielkopolskiego Macierz
PZCHiO, wicestarosta, wiceburmistrz wraz z Przewodniczc Sejmiku
Kultury, Prezes i Delegaci UTW oraz ksia obu midzychodzkich parafii.
Otrzymalimy rwnie gratulacje od delegacji, ktre przybyy na nasz Jubileusz: od Orkiestry Dtej Pojezierza Midzychodzko-Sierakowskiego od
sierakowskiego chru oraz od delegacji chru z Dusznik Wlkp.
Wrd zaproszonych goci byli te nasi chrzyci seniorzy, ktrych w
szczeglny sposb powita dyrektor CAK Jan Japas Szumaski, wrczajc kademu seniorowi symboliczn r. Pan dyrektor przeczyta rwnie
adresy przysane z yczeniami dla chru od p. Ewy uryo, poznaskiego
chru kameralnego, od chru z Jarocina oraz od chru Looft den Heer z
Holandii.
W ramach podzikowania i prezentu jubileuszowego chrzyci wysuchali koncertu w wykonaniu kwartetu La Fonica Quartet. Jeszcze jednym
prezentem jubileuszowym ufundowanym przez Dyrekcj CAK PROM i
Burmistrza, by wyjazd caego chru w dniu 1 grudnia do Teatru Wielkiego
w Poznaniu na Koncert Chrw Verdiowskich.
Wracajc do dnia obchodw jubileuszu, warto doda, e chr przygotowa na ten dzie pikny koncert prezentujc w nim utwory wybrane z
ponad stu, ktre zesp ma w swoim repertuarze. Dwa utwory byy absolutnymi premierami, przygotowanymi specjalnie na ten dzie: Locus Iste i Im
Gonna Sing. Po zakoczeniu czci oficjalnej chr zaprosi swoich goci
na poczstunek do sali kameralnej, gdzie dugo jeszcze opaday emocje i
wspominalimy wszystkie te lata, ktre doprowadziy nas do tak znaczcego Jubileuszu 90-lecia.
A teraz troch statystyk. Chr liczy obecnie 28 czynnych czonkw.
Najduszym staem w chrze pochwali si moe kilku chrzystw: dh
Anna Kkolewska - 52 lata, dh Norbert Sobczak - 45 lat, dh Elbieta Sobczak - 42 lata, dh Halina Pospieszna - 40 lat i dh Krystyna Myczak - 30
lat. S oni piknym przykadem dugoletniej, spoecznej pracy na rzecz kultywowania tradycji chralnej na terenie naszej gminy i powiatu oraz godnym naladowania przykadem dla modego pokolenia. Dzikujemy Im za
to. Dyrygentem chru od 10 lat jest p. Szczepan Kaszyski, ktry z duym
powiceniem, co tydzie dojeda na prby z Gorzowa Wlkp.
Na koniec pragn w imieniu wszystkich chrzystw podzikowa dyrektorowi p. Janowi Japasowi Szumaskiemu za yczliwo w codziennych
kontaktach i otoczenie chru szczegln trosk i opiek. Dzikujemy za
moc ycze i gratulacji, jakie w dniu Jubileuszu otrzymalimy od wszystkich goci i przyjaci chru. Rwnie gorco dzikujemy wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe naszych poczyna.
Renata Czarnecka
Prezes Chru Lutnia

Cena: 15 z
10 z ulgowy

Skrzydlate winie
Film o pasji, honorze i yciu na fali,
jednak prawdziwa gra toczy si tu
o mio.
Gdy pewnego dnia lokalny klub
sportowy przestaje istnie, ycie
czwrki gwnych bohaterw wywraca si do gry nogami. Oskar
(Pawe Maaszyski) zostanie zmuszony do zaoenia garnituru i przyjcia posady od miejscowego Bossa
(Cezary Pazura).
Nowa dziaalno Oskara cignie
na niego prawdziwe kopoty i doprowadzi do tego, e w rodku dnia
wylduje zupenie nagi na rynku,
zostawi go ukochana, stanie si
obiektem westchnie dziewczyny
brata i zupenie niespodziewanie
kto zobaczy w nim superbohatera

Polski Instytut Sztuki Filmowej wspfinansowa zakup aparatury kinowej, nagonienie.


Moliwo dodatkowych projekcji dla grup zorganizowanych powyej 50 osb.

Zapraszamy do Centrum Prom w styczniu


na:

Cykl Wieczorw Autorskich Sawomira Pietrasa 20.01.2011r.


Jan Pawe II
Koncert w wykonaniu solistw Studia Piosenki z wybranymi
utworami z repertuaru Kabaretu Starszych Panw (szczegowe informacje ju wkrtce na plakatach)

Informator Midzychodzki

Muzeum Regionalne
Muzeum Regionalne w Midzychodzie skada podzikowania:
Panu Edwardowi Kroppowi z Gaewa za zbir zabytkowych bankowych,
Panom Andrzejowi Mierzejewskiemu i Piotrowi Gwizdaowi za drobne
zabytki kultury materialnej.
Piotr Piechowiak urodzi si 17 sierpnia 1986 roku w Drezdenku. Od
zawsze by jednak zwizany z Ziemi Midzychodzko-Sierakowsk; to tutaj mieszka i tu ukoczy szkoy na szczeblu podstawowym i rednim (w
2006 roku zosta absolwentem Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szk w Sierakowie), a od 2003 roku jest czonkiem
Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002.
Swoj przygod z malarstwem rozpocz w wieku 6 lat, kiedy to zafascynowany bajkowym bohaterem Pinokio, postanowi go namalowa na
swj sposb. Od tamtej pory zaczy si intensywne spotkania z malarstwem i rysunkiem.
Jako samouk z pocztku traktowa swj talent jako hobby, jednak wraz
z pogbianiem warsztatu malarskiego zapragn sprbowa swych si na
studiach.
Obecnie swj talent artystyczny szlifuje m.in. pod okiem dr. Mariusza Kruka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawna Akademia
Sztuk Piknych) na Wydziale Edukacji Artystycznej, a w niedalekiej przyszoci planuje rwnie studiowa animacj komputerow.
Piotr Piechowiak uprawia malarstwo sztalugowe (olej, akwarela), rysunek (portrety), rzeb, grafik warsztatow i komputerow. Jak sam mwi: sztuk fascynuj si nie tylko po to, by j tworzy lecz po to, by dany
obraz mg tworzy w widzu pewn myl.
Swoje prace po raz pierwszy wystawia w czeskich Vodnianach wraz
z sierakowianinem Tadeuszem Andrzejewskim w 2005 roku. Mia take
dwie indywidualne wystawy w Sierakowie: w 2006 roku w Muzeum Zamku Opaliskich oraz w kawiarni Aga Cafe (2010).
W midzychodzkim Muzeum Regionalnym ju po raz drugi wystawia
swoje prace (w roku 2009 zaprezentowa dwa obrazy, wraz z czonkami
Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002), jednak po raz pierwszy
w pojedynk.
Z poza artystycznych pasji uwielbia take podrowa, jedzi rowerem, gotowa (kuchnia obowizkowo ma by wtedy pusta), piewa (pono gono i dononie) oraz gra w tenisa ziemnego.

58 spotkanie Sejmiku Kultury


...miao miejsce 8 grudnia w Restauracji Stara Rozlewnia. Tym razem charakter spotkania by zupenie inny od pozostaych roboczych zebra. Grudniowe zgromadzenie Sejmiku
Kultury miao uroczysty charakter, gdy byo to spotkanie wigilijne z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia.
wita Boego Narodzenia to najpikniejsze wita w roku: rodzinne, pene ciepa i mioci. Koloryt i atmosfera wit pozwalaj czowiekowi oderwa si od szarej rzeczywistoci i dostrzec inne wymiary swego
istnienia w czasie, ujrze pikno i dozna dobroci, wyrazi komu mio
i wdziczno. Boe Narodzenie - to przede wszystkim wito pokoju, mioci i zgody. W dniu tym serca nasze, jeli co maj przebaczy przebaczaj, jeli o czym zapomnie zapomn takimi sowami panie Teresa
Cichosz i Grayna Marcinkowska rozpoczy sejmikow wigili, a nastpnie powitay goci w osobach: Elbieta Kuczyska artystka z Gorzowa
Wlkp. i zastpca burmistrza Krzysztof Michalski (ktry jest jednoczenie czonkiem
Sejmiku Kultury).
Wntrze restauracji Stara Rozlewnia
przyjo wyjtkowy witeczny wystrj.
Uczniowie przedszkoli i szk podstawowych oraz gimnazjw pod kierunkiem swoich nauczycieli wykonali rn technik
pikne kartki witeczne. Ekspozycj prac
przygotowa p. Marcin Mazurek. Wystaw
mona byo oglda do 20 grudnia. Pikn
dekoracj stow i sceny wykonaa p. Dorota Mamet. Natomiast pan Sawek Troszczyski waciciel restauracji Stara Rozlewnia przyjaciel Sejmiku przygotowa
dla nas wspaniae pyszne potrawy oraz dania wigilijne (ledzie przyrzdzone na wiele sposobw, ryba smaona, ryba po grecku, ryba w galarecie, barszcz z uszkami, krokiety z kapust i grzybami, pierogi, kapusta z grzybami, saatka ledziowa i wiele innych potraw wigilijnych). Na koniec kawa i ciasto. Wszystko byo przepyszne!
Zastpca burmistrza Krzysztof Michalski zoy wszystkim yczenia
witeczno noworoczne i aby podtrzyma ten wspaniay boonarodzeniowy nastrj zaproszono nas na koncert najpikniejszych witecznych utworw muzycznych oraz poetyckich w wykonaniu p. Elbiety Kuczyskiej.
Usyszelimy utwory pochodzce z repertuaru artystki, czyli utwory z
gatunku poezji piewanej, a nastpnie pastoraki i koldy polskie. eby
opisa nasze nastroje, to relacj z tego spotkania musiaby pisa poeta romantyk bo ja nie znajduj odpowiednich sw . W naszych sercach zagocia magia wit Boego Narodzenia. Peni wzrusze razem piewalimy
znane koldy i pastoraki i czulimy si jedn wielk sejmikow rodzin.
W tym momencie naley podzikowa paniom Ewie Gogowskiej-Kurpisz i Leokadii Janiszewskiej, bo dziki ich hojnoci mona byo zaprosi
naszego muzycznego gocia. Po wieczerzy wrczano upominki. Krzysztof
Michalski ekologiczne torby na zakupy i kalendarzyki na 2011 r., a pani Boena Wesoowska wacicielka Drukarni Midzychd zakadki do
ksiek, na ktrych znajduje si kalendarz na 2011 r., a na drugiej stronie
umieszczone jest logo Sejmiku i Drukarni oraz zawarta zota myl sentencja.
Na zakoczenie spotkania gospodynie wieczoru podzikoway tym osobom, ktre pomogy w organizacji sejmikowego spotkania wigilijnego. A
byy to: L. Janiszewska, E. Gogowska-Kurpisz, B. Wesoowska, D. Mamet, M. Mazurek, S. Troszczyski, J. Cichosz, panie z Referatu Promocji,
dyrektorzy, nauczyciele i dzieci z przedszkoli i szk.
W zwizku z nadchodzcymi witami Boego Narodzenia i Nowym
Rokiem Sejmik Kultury yczy wszystkim czytelnikom Informatora Midzychodzkiego radosnych, pogodnych wit, a nadchodzcy Nowy Rok
niech obfituje w rado, szczcie i humor. Powodzenie jest potrzebne
wszystkim do zrealizowania swoich marze i planw. yczymy wszystkim
powodzenia. Nastpne spotkanie Sejmiku Kultury odbdzie si 5 stycznia
(roda) 2011 roku.
Grayna Kryger

Informator Midzychodzki

Biblioteka Publiczna
im. Jana Daniela Janockiego w Midzychodzie
serdecznie dzikuje za przekazane w darze ksiki: p. Ewie
Dankowskiej, Stefanii Borowskiej, Teresie Bogajewicz, Izabeli Jankowiak, Edycie Mleczak z Midzychodu, Aleksandrze Cielik z Belgii oraz p. Graynie Bromber za kolekcj pyt analogowych, a take Drukarni-Midzychd za kolekcj dokumentw ycia spoecznego i pras regionaln.

Szanowni Czytelnicy!

Gmina ma piewcw swoich


Jeden urodzi si w Ryynie, a wierszem opisa barwne i bardzo bujne
ycie ludu podhalaskiego. Od 1993 roku zosta przyjty do Zwizku Literatw Polskich. yciorys jego umieszczono w Midzynarodowej Encyklopedii Biograficznej w Cambridge. Razem 4730 wierszy, w tym 3980 o
tematyce grskiej. Wszystkie wydane ksiki zostay dostarczone do Watykanu. Henryk Szulczyski zosta na stae wpisany do dziejw Wielkopolski
i Podhala.
Drugi talent ujawni si w roku 2008, wierszem z okazji Dnia Kobiet.
Od tej pory pisa swoje wiersze-rymowanki o rnej tematyce. Pan Marian Rembacz, skromny czowiek z Chrzypska Wielkiego, nazywany poet lokalnym (urodzony w Gnuszynie) bardzo zwizany z wiosk Mylin.

Informujemy, e zosta uruchomiony dostp online do katalogu bibliotecznego. Katalog znajduje si pod adresem:

http://www.miedzychod-bp.sowwwa.pl
Zapraszamy rwnie do przegldania, w ramach katalogu, wykazu nowoci bibliotecznych. Opisy bibliograficzne nowoci zostay wzbogacone zdjciami okadek.

Zapraszamy!

3. spotkanie DKK
3 spotkanie DKK odbyo si 15 grudnia w Bibliotece Publicznej w Midzychodzie. Grudniowe spotkanie miao charakter witeczny. Przybrana Zapoznajc si z jego dorobkiem, stwierdzamy e Marian zasuguje aby
choinka, pierniczki na stole, zapach kawy i ciepeko biblioteczne pozwo- nazywa go kronikarzem codziennoci, gdy we wszystkich swoich wierlio nam pozby si ponurego nastroju zwizanego z trudnociami komu- szach-rymowankach z kronikarsk dokadnoci opisuje histori gminy,
nikacyjnymi spowodowanymi duymi opadami niegu. Brzydkie warunki ocala od zapomnienia dawne tradycje i obyczaje, uwiecznia losy bliskich i
drogowe nie powstrzymay klubowiczw przed uczestnictwem w spotka- znajomych.
Przyszed czas aby podsumowa minione lata. Gminna Biblioteka Puniu, wrcz przeciwnie - byo nas wicej, gdy pani Emilia Frckowiak podja decyzj przyczenia si do nas. Serdecznie witamy w naszym klubie, bliczna w Chrzypsku Wielkim zorganizowaa spotkanie ,,Gmina wierszem
malowana powicone twrczoci pana Mariana Rembacza.
gratulujemy susznej decyzji i nadal czekamy na nowych czonkw.
Podsumowujc uwaamy, e dziaania Pana Mariana, wprowadzenie
Po czynnociach wstpnych (organizacyjnych) rozpocza si wymiana opinii na temat przeczytanej ksiki Maxa Barry Korporacja. Jest to jego poezji do zbiorw biblioteki pozwalaj w sposb naturalny przeywa
ksika obnaajca i wymiewajca mechanizmy dziaania wielkich firm. wartoci najbliszego rodowiska. Zasadniczym warunkiem zachowania
Doskonaa publikacja, sarkastyczna, niepokojca i bardzo realna. Zmusza- wasnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego i troska
jca do refleksji ile czasu i wysiku powinien powica pracownik firmie, o region. Zwaszcza, e yjemy w trudnych czasach wymagajcych bezw ktrej pracuje i czy ma prawo oczekiwa, e wysiek czy awans jest pod- wzgldnoci, w czasach sprzyjajcych rozwojowi rnych lkw i obaw
przed rzeczywistoci tym bardziej, e coraz czciej stpiona jest wrastaw do spokoju na kolejne w niej lata.
Stephen Jones liwo na dobro, pikno i prawd. Dziaalno regionaln w deniu do
(gwny bohater) zachowania tosamoci terytorialnej prowadzi nasza biblioteka. Zbiera,
jest penym zapa- udostpnia, rozpowszechnia i popularyzuje to, co ma charakter dokumentau
absolwentem, cyjny, czyli ksik, rkopis, ilustracje, pismo, ulotk. Kada biblioteka ma
ktry odkrywa ju obowizek przechowywa literatur regionaln zwaszcza, e regionalizm
pierwszego dnia, jest rozumiany jako przejaw mioci do stron rodzinnych, wyraany w re w korporacji nie norodnych formach.
chodzi o prac, a Proba:
Przyjmijcie mili bez krytykanctwa
o utrzymanie tyle
Mariana rymowanie
wadzy, ile udao
Bo dziki Niemu nasza gmina
si wczeniej zaW pamici pozostanie
grabi nawet na
Irena Kulczyska
najniszym stanowisku. A poniewa
PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
jest dociekliwym
W POZNANIU
modym czowiekiem, odkrywa, do czego tak naprawd suy korporacja
FILIA W MIDZYCHODZIE
Zephyr. Zaczynajc prac w korporacji, nawet nie podejrzewa, e wkrtce
skada serdeczne podzikowania
po mistrzowsku bdzie mg zdefiniowa sowo absurd. Pierwszego dnia
Pastwu TADEUSZOWI I ZOFII NOWICKIM za przeze zdumieniem obserwuje potworn awantur o pczka, ktra koczy si
kazanie ATLASU WIATA.
wyrzuceniem czowieka z pracy. Potem dowiaduje si, e nikt w korporacji
nie ma pojcia, czym si ona zajmuje. Pracownicy s wyzyskiwani i poniPUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
ani. Stephen w obronie godnoci ludzkiej, ktra jako taka w tej firmie nie
W POZNANIU
istnieje, decyduje si na walk z systemem.
FILIA W MIDZYCHODZIE
Prawie wszystkie scenki powieci rozgrywaj si w budynku Korpora(ul.17 Styczna 143 budynek Starostwa Powiatowego)
cji i przewanie dotycz drobiazgw z biurowego ycia. A mimo to rozkad
zaprasza od poniedziaku do pitku w godz. 10-17
napicia, dawkowanie emocji, a przede wszystkim operowanie absurdem
Adres internetowy: www.pbp.poznan.pl/miedzychod/
sprawiaj, e od Korporacji nie da si oderwa. Max Barry z wyczuUwaga! KATALOGI ON-LINE BIBLIOTEKI CZYNNE:
ciem konstruuje wiat wielkiego przedsibiorstwa. Smaczku fabule nadaj
CAY TYDZIE 24 h na dob.
wanie szczegy, mae elementy, niuanse w midzyludzkich kontaktach.
Zapraszamy do korzystania.
Odmalowywane z ogromn precyzj wydarzenia wywouj u czytelnikw
rne emocje: rado, miech, zdziwienie, oburzenie, zo.
Uwaga!
Z przyjemnoci polecamy t lektur mionikom czytelnictwa.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Midzychodzie
Wracajc do atmosfery spotka DKK potwierdzam, e potrzeba wymiany opinii na temat przeczytanej wsplnie ksiki jest ogromna. Wnioskuj
w dniach 20.12.2010 r. do 3.01.2011 r.
to po dynamicznej dyskusji, do ktrej nie trzeba byo zachca czytelniOGASZA ABOLICJ,
czek.
tzn.
wszelkie
zwroty ksiek przyjmowane bd
Spotkanie zakoczyo si zoeniem ycze witecznych i upominbez opat za przetrzymanie!
kiem w postaci czekoladowego gwiazdorka od jednej z czonki.
Nastpne spotkanie DKK odbdzie si 19 stycznia 2011 r. ZAPRA- Zachcamy do skorzystania z jedynej takiej okazji! Szczeglnie mile bd
SZAMY!
widziane zwroty od starszych dunikw :-)
Grayna Kryger
Informator Midzychodzki
9

Do przyjaci Midzychodzian tych z miasta i z caej gminy!


Czuje si ogromnie zobowizany kademu z
Pastwa z osobna za udzielenie mi poparcia
w wyborach samorzdowych. Stanlicie
Pastwo po stronie wartoci nadrzdnych w
yciu publicznym: bezinteresownoci, solidarnoci spoecznej, postpu w zarzdzaniu
administracj publiczn, a take potrzeby
wiadomoci szczeglnej tj. wyjtkowej dbaoci o mienie komunalne jako dobra wsplnego.
Wygrani mwi, e przegralimy.
Ja odpowiadam wybory to nie wojna
wiatowa i dobrze wiemy, e stracilimy wszyscy (potwierdzaj to fakty).
Wynik wyborw przyjem z pokor, ale postaw niektrych... z zaenowaniem.
Gratuluj Zwycizcom! Jednake,
od wielu lat ja i moi wyborcy oczekujemy na realizacj obiecanek cyt. ...
powstan nowe przedsibiorstwa, ... przeksztacenie Midzychodu w
prawdziwe centrum wypoczynkowo-turystyczne, ...suebna / i nowoczesna dop. red./ administracja etc.
Dobrze byoby rozpocz od rzetelnego opracowania, zgodnego ze sztuk planistyczno-urbanistyczn Planu przestrzennego zagospodarowania,
ktry od paru lat take nie moe uzyska akceptacji, a bez niego postpu w
inwestycjach zrobi si nie da!

Szanowni Pastwo,
prawie 1500 Midzychodzian podzielio pogld mojego Komitetu Wyborczego, i postp w wielu dziedzinach ycia spoecznego i gospodarczego jest absolutnie konieczny po to, by sprosta wymogom norm czowieka
wspczesnego. Codziennie dowiadczam od Pastwa wielu sw poparcia
i przyjaznych gestw. To jest take nasze wsplne zwycistwo w tych wyborach! Bardzo dzikuj!

Wielce Szanowni Pastwo!


Korzystajc z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia i Nowego Roku ycz
wszystkim wspmieszkacom
caej gminy, wszystkim ludziom dobrej woli spokoju,
refleksji i osobistego szczcia.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisaw Szukalski

Czy KIS jest potrzebny?

Koniec roku oraz pocztek nastpnego zobowizuje mnie do dokonania


pewnych podsumowa dotyczcych
dziaalnoci Klubu Integracji Spoecznej. W tym roku Klub zakoczy
sze lat swojego istnienia. W marcu 2011 roku bdziemy obchodzili sidme urodziny. Czas, ktry upyn przez tyle lat da nam odpowied na czsto nurtujce nas pytanie: czy obralimy suszn drog dziaania?
Myl, e odpowied udzielicie sobie mili Pastwo sami. My ze swej
strony obiecujemy, e w nadchodzcym roku, a take w nastpujcych latach dooymy wszelkich stara, aby dorobek nasz nie zosta zmarnowany.
W roku 2010 zaplanowalimy wiele zada, ktre chcielimy angaujc
du grup pracownikw w ramach programu Roboty Publiczne 2010
zrealizowa. Pozwol je sobie wymieni:
zakoczenie rewitalizacji przestrzennej strefy nadjeziornej,
wsppraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie odkrzaczania
drg powiatowych (wycinka krzeww) Midzychd Muchocina, Gaewo Mniszki,
czciowa rewitalizacja orodka wypoczynkowego w Mierzynie
(wjazd na teren orodka, tereny przylegajce do Jeziora Mierzyskiego,
porzdkowanie play),
udzia w pracach pomocniczych w zespoach szk (Kamionna, owy) oraz w szkoach podstawowych i gimnazjach na terenie naszego miasta; wykonywanie zada pomocniczych w przedszkolach. Pragn nadmieni, e ww. czynnoci s realizowane przez cay rok,
staa wsppraca z animatorem sportu przy Orlikach (cay rok),
wsppraca z Nadlenictwem Midzychd w zakresie utrzymania
czystoci drg na terenach administrowanych przez lasy pastwowe,
staa wsppraca z Zakadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie utrzymania czystoci i dbaoci o ziele miejsk,
wstpne zagospodarowanie terenw wzdu budowanej obwodnicy na
ulicy Jana Kazimierza,
pomoc w pracach w zakresie utrzymania terenw zieleni przy Spdzielni Mieszkaniowej w Midzychodzie. W przyszym roku po podpisaniu
porozumienia chcielibymy t wspprac realizowa dalej tym bardziej, e
miasto jest wsplnym domem dla wszystkich,
remont Stanicy po wiosennej powodzi,
zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Kiliskiego i 17 Stycznia,
wstpne prace porzdkowe przy zielecach obok dawnej weterynarii
i na Bielsku przy krzyu,
zaangaowanie w akcj powd 2010 adowanie i ukadanie workw z piaskiem na Waach Jana Kazimierza,
wsppraca z Zespoem Szk nr 3 z uczniami o kierunku architektura krajobrazu w zakresie porzdkowania dawnego cmentarza ydowskiego
oraz zagospodarowania zieleni przy budowanej obwodnicy,
porzdkowanie terenu dawnego cmentarza wyznaniowego przy ul.
Chrobrego,
staa wsppraca w zakresie prowadzenia dowiadcze z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z Katedr Metod Ochrony Rolin,
wsppraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w zakresie akcji Konwalia nad jeziorem oraz sadzenia drzew nad Jeziorem Miejskim.
W tym opracowaniu nie sposb uj wszystkie wtki naszej dziaalno-

10

ci. Staramy si nie odmwi pomocy


nikomu, kto jej potrzebuje w ramach
naszej dewizy Daj siebie innym. W
2010 roku w czasie realizacji dwch programw zatrudnienia socjalnego:
Roboty Publiczne 2010 Prace spoeczno-uyteczne oraz jednego programu resocjalizacyjnego w ramach umowy z Sdem Rejonowym w Szamotuach ogem zatrudnialimy okoo 200 osb. Siedzib naszej organizacji
jest od tego roku budynek przy ulicy Sowackiego 11 (dawna szkoa specjalna) budynek przejty dziki uprzejmoci Starostwa Powiatowego. W
budynku tym oprcz naszej organizacji swoj tymczasow siedzib maj:
Uczniowski Klub Sportowy Wilki,
wietlica rodowiskowa przeniesiona z ulicy Strzeleckiej,
Stowarzyszenie Osb Niepenosprawnych Bdmy Razem,
Od stycznia tego roku w budynku tym dziaa Punkt Konsultacyjny
Leczenia Uzalenie prowadzony przez certyfikowanego terapeut pana
Roberta Humskiego. Punkt ten jest dostpny dla wszystkich, ktrzy oczekuj pomocy w zakresie konsultacji leczenia uzalenie.
Planowalimy w tym roku otworzy w godzinach popoudniowych
wietlic o charakterze pomocowym dla osb uzalenionych, czonkw
KIS-u, ktrzy poprzez realizacj zada w zakresie terapii zajciowej mieliby moliwo zagospodarowania czasu wolnego. Z naszego dowiadczenia
wiemy, e wielu czonkw Klubu Integracji Spoecznej ma niewykorzystane talenty twrcze. Nasza dziaalno nie opiera si tylko na pracach w
terenie. Co roku w okresie od listopada do marca jest realizowany Program
Terapeutyczno-Szkoleniowy.
W programie tym uczestnicz wszyscy czonkowie KIS-u pragncy
uczestniczy w Programie Roboty Publiczne. Zajcia odbywaj si dwa
razy w tygodniu po poudniu w Harcwce (Szkoa Podstawowa nr2) oraz w
wietlicy rodowiskowej na terenie naszej bazy.
W tym roku odnotowalimy te duy sukces w postaci wyrnienia za
najlepiej zagospodarowan przestrze publiczn w Wielkopolsce (strefa
nadjeziorna). Chciabym zaznaczy, e nie byoby to moliwe dziki zaangaowaniu wielu osb z brany urbanistycznej, architektonicznej, urzdzeniowej i wykonawczej. Chciabym wszystkim tym serdecznie podzikowa i zwrci uwag niedowiarkom, e kwiatki, rabatki i spadajce licie
promuj Midzychd, jako miasto, gdzie w szczegowy sposb dba si o
dobro spoeczne jakim jest ziele.
Osobicie wraz z wsppracownikami KIS-u i UMiG uczestniczylimy
w forach dyskusyjnych organizowanych co miesic w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W forach tych uczestnicz ludzie z brany ksztatowania terenw zieleni oraz ludzie nauki niekwestionowane autorytety.
Prezentujc swoje dokonania podczas trwania tych spotka zyskalimy
uznanie i szacunek osb w nich uczestniczcych, przy okazji promujc w
ten szczeglny sposb miasto. Bralimy udzia w dwch konferencjach naukowych: jednej o zasigu oglnopolskim, a drugiej samorzdowej, gdzie
te zauwaono nasze szczeglne dokonania. Przykad Midzychodu jest
podany jako wzr w podrczniku Techniki i technologie dla terenw zieleni zalecanym dla projektantw terenw zieleni w caej Polsce. Rozdzia
powicony naszemu miastu opracowalimy wsplnie z pani mgr Lidi
Grn z UMiG (podinspektorem ds. zieleni).
Na koniec chciabym w imieniu swoim, wsppracownikw oraz czonkw Klubu Integracji Spoecznej yczy Pastwu w nadchodzcym 2011
roku wszelkiej pomylnoci, szczcia i obfitoci ask Boych.
Wojciech Mamet, Klub Integracji Spoecznej w Midzychodzie

Informator Midzychodzki

Tajemnice sierakowskiego cmentarza.

Te Witkacego (cz. I)
W atmosferze zimowej zadumy nad przemijaniem, w wietle chwiejnych pomykw zniczy, warto zapewne wspomnie osoby, ktre dziki
przewrotnoci fortuny, zakoczyy swoje ziemskie pielgrzymowanie w
miejscu nigdy przez nikogo nie przewidywanym.
Zygmunt Unrug, bo o nim gwnie bdzie ta opowie, wywodzi si
ze starej spolszczonej od wiekw szlachty niemieckiej. Polski rozdzia historii tego rodu rozpoczyna si w roku 1597 wraz z przybyciem do Midzychodu jego przodka Christopha von Unruh.
Po Konfederacji Warszawskiej z roku 1573 wraz z Pax Dissidentium,
Polska staa si pastwem liberalnym z najlepszymi warunkami dla rozwoju ekonomicznego, politycznego i spoecznego. Przodkowie Zygmunta
byli przez pokolenia (z maymi wyjtkami) lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej, uznajcymi zwierzchno krlewsk i angaujcymi si we
wszystkie wczesne batalie wojenne. Zyskali dziki temu odpowiedni
pozycj majtkow i presti. W wieku XIX potomkowie Christopha von
Unruh rozproszyli si po terenach caej byej Rzeczypospolitej, przyjmujc
w wikszoci polsko brzmic wersj swego nazwiska Unrug.
Zygmunt urodzi si w roku 1858 w Szoowie w powiecie jarociskim,
jako syn ziemianina Jzefa Baltazara (1825-1903) i Aleksandry z domu
Katze (inne rda podaj Glotze). Wraz z rodzicami przenis si nastpnie do Krakowa, gdzie pozna i polubi Jadwig Kossak, crk Juliusza
Kossaka i siostr Wojciecha wybitnych malarzy polskich, przedstawicieli
nurtu historycznego i batalistycznego. Po lubie obj obj w dzieraw i
administrowa majtkiem Mokijwka na Woyniu. Nie by osob specjalnie
lubian, gdy mia niezwykle wysokie o sobie mniemanie z racji przynalenoci do rodu Unrugw. W rodzinie uwaany by za oryginaa i dziwaka. Tam na wiat przyszy 2 crki, w tym rwnie Jadwiga (crka), ur. 24
sierpnia 1893. Maestwo to dotrwao zaledwie do roku 1912 i matka wraz
z crkami przeniosa si do Warszawy, gdzie na ulicy Brackiej prowadzia
pensjonat.
Jadwiga (crka) otrzymaa staranne wyksztacenie, koczc szko redni A. Wereckiej w Warszawie. Podczas I wojny wiatowej, w roku 1917,
zmara na hiszpank matka. Siostr, ktrej imienia nie udao si autorowi
dotychczas ustali, spotka ten sam los. Jedynym oparciem dla osieroconej
Jadwigi stao si wujostwo Maria i Wojciech Kossakowie.
Bya zatem Jadwiga siostr cioteczn Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Jak wszystkie Kossakwny odznaczaa
si wybitn urod, inteligencj i nieprzecitnymi cechami charakteru. Jakie
byy jej dalsze losy niech pokrtce odda ponisza relacja.

WIATOWY DZIE AIDS


(1 GRUDNIA 2010)

Czerwona kokardka, jest symbolem solidarnoci z osobami


yjcymi z HIV/AIDS, a tym samym wiatowym symbolem
walki z AIDS. Na caym wiecie, co roku pierwszego grudnia obchodzony
jest WIATOWY DZIE AIDS. Od pocztku epidemii (1985 r.) do
koca 30 czerwca 2010 r. w Polsce na AIDS zachorowao 2 355 osb,
1 045 zmaro z przyczyn zwizanych z HIV/AIDS. U 12700 obywateli
polskich stwierdzono zakaenie HIV wrd ktrych byo co najmniej 5
507 zakaonych w zwizku z uywaniem narkotykw. W Polsce co roku
zgasza si ok. 800 nowych zakae HIV. Tak, jak w wikszoci krajw, w
Polsce HIV dotyka czsto ludzi modych. 58% osb, ktre ulegy zakaeniu
HIV nie ukoczyo dwudziestego dziewitego roku ycia, w tym blisko 8%
w momencie zakaenia nie miao nawet 20 lat. Najliczniejsz grup (ok.
80%) wrd osb zakaonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowi
osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). (na podstawie danych z PZH
www.pzh.gov.pl).
Krtko. Czym jest HIV i AIDS?
HIV - Ludzki wirus niedoboru odpornoci (Human Immunodeficiency Virus). AIDS - Zesp nabytego niedoboru odpornoci (Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome) kocowe stadium zakaenia HIV.
Zakaenie HIV nie oznacza od razu AIDS. Przy wczesnym rozpoznaniu zakaenia i wdroeniu odpowiedniego leczenia, rozwj AIDS mona
opni nawet do kilkunastu lat. Mimo to od momentu zakaenia sami
moemy zakaa innych.
Liczba osb zakaonych w Polsce wirusem HIV, a co za tym idzie chorych na AIDS, wci ronie. Przeraajcy jest fakt, e najwiksz liczb
nowych zakae odnotowuje si w grupie wiekowej poniej 30 roku ycia.
Wynika to z wikszej ni kiedy tendencji modych ludzi do podejmowania
ryzykownych zachowa, obnienia wieku inicjacji seksualnej lub wreszcie
zwykej niewiadomoci i braku podstawowej wiedzy na temat moliwoci
zakaenia wirusem HIV.
Modzi ludzie najczciej sami decyduj o swoim postpowaniu, rnych wyborw dokonuj na wasny rachunek. Wiedza sprawi moe, e
wybiera bd mdrze i tym samym bezpiecznie.
Wiedza na temat HIV/AIDS jest szczeglnie istotna rwnie ze wzgldw spoecznych, po to, aby nie dyskryminowa ludzi zakaonych wirusem, nie izolowa ich od reszty spoeczestwa, aby ci, ktrych nieszczcie
to dotkno, mogli normalnie i godnie y wrd nas. Wicej na temat HIV/
AIDS na stronie www.aids.gov.pl.
Anastazja Krysztofek-Kinal
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Midzychodzie

Zaproszenie

Jadwiga i Stanisaw Ignacy Witkiewiczowie

W 1922 roku w Zakopanem, gdzie przebywaa na kuracji, majc ju


lat 29, poznaa Stanisawa Ignacego Witkiewicza. Po raz drugi przyjechaa
do Zakopanego w lutym 1923 roku, a 30 kwietnia 1923 odby si jej lub z
Witkacym. wiadkiem na lubie by m. in. August Zamoyski. Maestwo
Witkiewiczw przechodzio rne okresy. Tych zych byo coraz wicej. W
wyniku tego w 1925 roku Jadwiga wyprowadzia si na stae do Warszawy
i zamieszkaa przy Brackiej 23.
Od tej pory Witkacy przyjeda do Warszawy dwa razy do roku
wczesn wiosn i jesieni, a Jadwiga bywaa w Zakopanem latem lub
zim. Staa si jego penomocnikiem w Warszawie, maestwu za swemu
nadali modn w owym czasie w niektrych krgach, form tzw. zwizku
koleeskiego. Kontaktowaa si z redakcjami czasopism, z wydawcami,
osobami, ktre byy wacicielami jego obrazw, kiedy byy organizowane
wystawy, przepisywaa na maszynie jego utwory, robia korekty artykuw.
Bya pierwszym czytelnikiem wikszoci tekstw literackich i publicystycznych. Witkacy pisa do ony prawie codziennie. Prosi j wprawdzie,
by niszczya jego listy, ale chyba sam w to nie wierzy.
M chtnie portretowa Jadwig - zachowa si duy jej portret pastelowy z 1925 r. oraz liczne fotografie artystyczne czarno-biae i kolorowane,
ujte jako studium psychologiczne.
cdn.

Komitet Ochrony Pamici Walk i Mczestwa w Midzychodzie i Fundacja Obchodw 750-Lecia Kamionny zapraszaj na uroczystoci zwizane
z obchodami 91. rocznicy powrotu Midzychodu do Macierzy i 92. rocznicy walk powstaczych o Kamionn. Uroczysto odbdzie si 17 stycznia
2011 r. o godz. 9.30 pod pomnikiem Powstacw Wielkopolskich przy ul.
Dworcowej w Midzychodzie. Obchody rozpoczn si przemwieniem
burmistrza Midzychodu Romana Musiaa i zoeniem wizanek kwiatw.
Nastpnie uczestnicy przejad do Kamionny, gdzie o godz. 10.30 w kociele pw. pw. Narodzenia NMP w Kamionnie odbdzie si msza w. w intencji
powstacw wielkopolskich. Po mszy w. nastpi inscenizacja Bj o Kamionn rekonstrukcja bitwy o Kamionn, odtworzona przez czonkw
Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman z
Poznania oraz Harcerzy z Kamionny, przedstawiajca atak Grenzschutzu
na Kamionn 16 stycznia 1919 r. i kontratak powstacw wielkopolskich.
Po inscenizacji nastpi przemarsz pod pomnik Powstacw Wielkopolskich, gdzie po przemwieniu starosty powiatu midzychodzkiego Juliana
Mazurka, delegacja harcerzy z kwiatami i zniczem udadz si do kwatery
powstaczej znajdujcej si na cmentarzu. Po zoeniu kwiatw i pokonie
sztandarw, modzie z Zespou Szkolno-Przedszkolnego z Kamionny wystpi z programem sowno-muzycznym. Zapraszamy!
Redakcja
13 grudnia 2010 r. w budynku Muzeum Regionalnego spotkali si czonkowie Komitetu Ochrony Pamici Walk i Mczestwa w Midzychodzie w
celu omwienia kalendarium
uroczystoci pastwowych
przypadajcych w 2011 r.
Opracowany kalendarz uroczystoci zamieszczony zosta na stronie internetowej
Urzdu Miasta i Gminy w
Midzychodzie i Biblioteki
Publicznej im. Jana Daniela
Janockiego w Midzychodzie.
Redakcja

Informator Midzychodzki

11

INFORMACJE
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
w MIDZYCHODZIE

Pomoc bezdomnym

Bezpieczne wita
wita Boego Narodzenia to czas rodzinnych spotka, nie zawsze w
miejscu zamieszkania, wic take wyjazdw i przedwitecznych zakupw. Dlatego w trosce o Pastwa spokj i bezpieczestwo policjanci
woj. wielkopolskiego przygotowali kilka praktycznych porad z ktrych
warto skorzysta przed wyjazdem, na zakupach czy w drodze.
Przypominamy podstawowe zasady, ktre szczeglnie w tych witecznych dniach powinny by przestrzegane. Ich stosowanie znacznie zwiksza
bezpieczestwo wasne potencjalnych ofiar:

Bezdomno to powany problem spoeczny, ktry budzi u policjantw najwiksze wtpliwoci prawne, a niekiedy dylematy moralne. Na- W drodze:
ley pamita, e osoby bezdomne to w wikszoci ludzie niezaradni, Zachowaj szczegln
bez ciepej odziey, godni i zmarznici.
ostrono na dworcach koyjc w niedostatku s bardziej ni inni naraeni na utrat zdrowia lejowych, autobusowych, na
lub ycia i potrzebuj pomocy. Niechlujny, niekiedy odraajcy wy- przystankach oraz w rodgld osb bezdomnych, podejrzenia o choroby, skonnoci do alkoho- kach komunikacji miejskiej
lu, praktyki nachalnego ebractwa, w odbiorze spoecznym stanowi itp.
zagroenie dla bezpieczestwa. Przecitnego Polaka posiadajcego tak Chro swj baga podczas
utrwalony obraz bezdomnego nie interesuje ju istota problemu. Dla- wsiadania i wysiadania, aczego te osoby stay si bezdomnymi?, czy s godni?, gdzie ich umie- two moesz sta si wtych
momentach ofiar zodzieja
ci?
Brak pomocy najbliszych, ograniczenia ruchowe, wdrowny tryb kieszonkowego.
ycia oraz uzalenienia mog stanowi przyczyn utraty ycia z powo- W czasie podry postaraj
du wychodzenia organizmu. Naduywany w tych warunkach alkohol si nie pozostawia bagau
w znacznym stopniu zwiksza zagroenie. Niebezpieczestwo to doty- bez opieki.
Podrujc kolej unikaj pustych przedziaw. Staraj si nie spa w trakczy gwnie osb niepenosprawnych, w podeszym wieku, samotnych. cie
podry.
Statystyki wskazuj, e pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, Cenne przedmioty, pienidze, dokumenty w czasie podry staraj si mie
w tym take przez Policj, dziaa ochronnych w tym zakresie, kade- cay czas przy sobie.
go roku odnotowywane s przypadki zgonw spowodowanych wycho- Bd nieufny wobec nieznajomych Tobie osb, nie zawieraj przygodnych
dzeniem organizmu.
znajomoci w podry.
Policjanci woj. wielkopolskiego podejmuj czynnoci zmierzajce Jeeli wybierasz si w podr wasnym samochodem, sprawd stan techdo udzielenia niezbdnej pomocy bezdomnym oraz innym osobom wy- niczny pojazdu, usu zauwaone usterki.
magajcym opieki, m.in.:
Na przerwy w podry wybieraj miejsca zaludnione i dobrze owietlone.
- wsppracuj z administracj samorzdow oraz gminnymi i miejskimi orodkami pomocy spoecznej, celem realizacji zada w zakresie postpowania z osobami bezdomnymi wymagajcymi natychmia- Na zakupach:
Zachowaj szczegln ostrono
stowej opieki,
- angaowani do dziaa prewencyjnych we wsppracy z Policj s w miejscach o duym nateniu
przedstawiciele innych sub i instytucji zajmujcych si pomoc i opie- ruchu np.sklepach, bazarach.
W trakcie zakupw nie pokazuj
k socjaln,
- organizowane s dziaania we wsppracy ze stra gminn/miej- zawartoci portfela.
sk celem niesienia pomocy osobom bezdomnym oraz wymagajcym Rzeczy wartociowych, portfela
nie no w reklamwkach, ktre
opieki w zwizku z okresem zimowym,
- policjanci dokonuj systematycznej penetracji prawdopodobnych bardzo atwo przeci.
miejsc przebywania bezdomnych (dworce, klatki schodowe, kanay cie- Jeli masz przy sobie wiksz
pienidzy nie trzymaj jej
pownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogrdki dziakowe) i po- kwot
w jednym miejscu. Zwiksza to
dejmuj interwencje w kadym przypadku, w ktrym pomoc bezdom- ryzyko ewentualnej utraty caej
nemu jest niezbdna. W przypadku ujawnienia osb przebywajcych w kwoty.
tych miejscach, Policja oraz inne wsppracujce suby porzdkowe, Torebk, plecak staraj si nosi
doprowadzaj te osoby do noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub z przodu lub pod ramieniem zamkniciem do siebie.
innych miejsc, w ktrych mog one otrzyma niezbdn pomoc.
Nie no portfela w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach maMidzychodzcy policjanci przypominaj, e osoby bezdomne, ma- rynarki. W publicznych miejscach pamitaj o zapiciu marynarki ipaszjce trudn sytuacj materialn w tym okresie mog zwrci si do in- cza, szczeglnie gdy obie rce masz zajte np. zakupami.
stytucji takich jak m.in.: Orodki Pomocy Spoecznej, ktre dziaaj na W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu teczek, toreb z zakuterenie kadej gminy. Orodek udziela pomocy finansowej, material- pami, Pamitaj, e niestety zbyt czsto to okazja czyni zodzieja.
nej, pomaga w uzyskaniu miejsca noclegowego (Orodek Pomocy Spoecznej w Midzychodzie ul. Marszaka Pisudskiego 2 tel. 95748-2029, Orodek Pomocy Spoecznej w Sierakowie ul. 8-ego Stycznia 38 tel. W domu:
061-29-55-865, Orodek Pomocy Spoecznej w Kwilczu ul. Kard. Stefa- Zawsze dokadnie zana Wyszyskiego 23 tel. 061-29-15-096, Orodek Pomocy Spoecznej w mykaj okna i drzwi wejciowe w swoim mieszChrzypsku Wielkim ul. Gwna 16 tel. 061-29-51-193).
Na terenie powiatu midzychodzkiego dziaa Stowarzyszenie Inte- kaniu (domu), nawet jegracyjne Wsplnoty Barka, ktre znajduje si w miejscowoci Chu- li wychodzisz tylko na
dobczyce 27, gm. Kwilcz, tel. 061- 29-35-004. To tam osoby zagroone chwil, gdy wanie t
chwil moe wykorzysta
bezdomnoci mog znale schronienie oraz wyywienie.
Podobne placwki udzielajce takiej samej pomocy: Dom Wsplno- zodziej.
Wychodzc z domu, nie
ty Barka Wadysawowo 68, 64-310 Lwwek Wlkp. tel. 061-4417176, zostawiaj ladw wskaDom Wsplnoty Barka Posadwek 1, 64-310 Lwwek Wlkp. tel. 515- zujcych na nieobecno.
499-675, Dom Wsplnoty Barka Marszewo, 64-310 Lwwek Wlkp. Gdy wyjedasz na witel. 061-4414582. Policjanci penicy sub maj obowizek zwraca- ta, przeka ssiadowi
nia szczeglnej uwagi na osoby znajdujce si pod wpywem alkoholu, klucz, aby mg zapali
gdy to wanie one s najbardziej naraone na zamarznicie.
wiato w Twoim mieszPolicyjne suby dyurne posiadaj aktualne wykazy dziaajcych kaniu lub domu, pobra poczt ze skrzynki itp.
na podlegym terenie instytucji, do ktrych mog by kierowane osoby Przed wyjazdem wycz wszystkie urzdzenia elektryczne, zakr krany,
bezdomne oraz inne osoby wymagajce opieki.
zamknij zawory wodny i gazowy.
Prowadzone dziaania maj na celu ograniczenie tragicznych wyda- Pamitaj, e bezpieczne wita to szczliwe wita. Przedstawione zarze spowodowanych czsto przez niskie temperatury jakie wystpuj sady postpowania nie pochaniaj zbyt wiele czasu i rodkw, lecz s
wyjtkowo skuteczne, czego stale dowodzi praktyka. Bd przezorny!
w okresie jesienno-zimowym.
rdo: KWP Pozna
rdo: KWP Pozna
Informator Midzychodzki
12

Najlepiej jest zacz od pocztku


, a pocztki jak wiadomo zazwyczaj
bywaj trudne , tutaj w Prusimu byy
trudniejsze o tyle , e kady kto widzia Dwr i Spichlerz kilka lat temu wie jak
wyglday i mao kto wierzy ze mona je przywrci do stanu normalnego a co
dopiero do tej wietnoci na jak zasuguj.
Udao si ! A co najwaniejsze udao si to wszystko w tempie, do ktrego
mao kto zwyk by przyzwyczajonym. Z totalnych ruin podniesiono wszystko
: Dwr, Spichlerz , Kamiennik i nie trzeba byo do tego firm z daleka okazao
si e nasze lokalne przedsibiorstwo firma Wojtbud z Kwilcza potrafi dokonywa takich wanie cudw
W lipcu 2009 roku rozpoczto prac i jak za dotkniciem czarodziejskiej
rdki z ruin i bota zaczy wyania si pikne , odnowione zabytki, ktre
teraz ciesz oczy i serca nas wszystkich, Wacicieli, pracownikw i co najwaniejsze Goci.
W sierpniu Olandia bo tak nazwalimy nasz Kompleks otworzya swoje
podwoje i po czterech miesicach wiemy ju znacznie wicej na temat naszych
moliwoci i oczekiwa tych ktrzy odwiedzaj nasze progi. Uczymy si spenia Wasze oczekiwania, uczymy si wychodzi im naprzeciw.
Wiele planw i pomysw powstaje kadego dnia, otwarci jestemy take na idee kadego, kto chciaby przyczyni si do tego aby Olandia nie bya
wycznie hotelem czy restauracj jakich wiele dookoa, zaley nam na tym
aby pobyt tu dawa nie tylko satysfakcj z noclegu w zabytkowych murach
czy kulinarne zadowolenie po wyjciu z restauracji. Chcemy aby Olandia staa
si miejscem wypoczynku, uprawiania hobby itd. Oferujemy walory nie tylko przyrodnicze i antropogeniczne, ale take usugi wiadczone przez rne
podmioty gospodarcze ktre zechc wraz z nami tworzy to miejsce z wykorzystaniem istniejcego zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego,
oczywicie nie moemy i nie chcemy zapomina o dziedzictwie historycznym
i kulturowym, gocinnoci i przychylnoci mieszkacw. Naszym celem jest
wsptworzenie produktu turystycznego ze wszystkimi, ktrzy zadeklaruj tak
ch jako odpowied na zapotrzebowanie ze strony Goci i Turystw, ktre
nie mamy najmniejszych wtpliwoci pojawi si ju niedugo.
Preferujemy opcje rnorodnoci zdarze i wielu moliwoci.
Pokazujemy przeszo, zasiedlanie tych ziem przez ludzi z rnych stron
Europy , w tym oczywicie Olendrw. Pokazujemy i niedugo pokaemy w
bardzo szerokim wydaniu wtki z ich ycia codziennego, wplecione w kady
zaktek orodka, nadajc jemu niepowtarzalny i unikalny charakter. Pokazujemy sceny i narzdzia z przeszoci, ale take istniejce rzemioso: wikliniarskie, rzebiarskie a w niedalekiej przyszoci koronkarstwo i wiele innych.
Zaczynamy tworzy orodek produktu ekologicznego, ktry zrzeszy i pomoe sprzeda produkty doskonaego przetwrstwa domowego. Przecie tyle
doskonaych receptur naszych bab i mam nie moe przebi si na rynku, pozwlmy ludziom zachwyci si nimi i tak jak my zasmakowa w wyjtkowoci.
Osoby przebywajce na terenie orodka ju nie dugo bd mogy przenie
si do czasw, w ktrych Olendrzy przeywali swoj wietno, wpywali znaczco na rozwj i gospodarno rwnie wsi wielkopolskiej . Chcemy ratowa
zabytki dla tego ze s , e byy pikne kiedy i powinny cieszy swym piknem
take teraz. Historia ma dla nas znaczenie bo wida j w kadym zaktku Olandii, wyziera zza kadego zaomu, zza kadego drzewa chcemy pozwoli aby
pokazaa si tutaj w caej swej wspaniaej krasie.
Oczywicie nie zamierzamy y jedynie przeszoci, chcemy aby Olandia ya dniem dzisiejszym, aby dawaa rado wszystkim ktrzy zachc nas
odwiedzi i znale tu co dla siebie. Czy bdzie to rado z apania promieni
sonecznych na play, lampka wymienitego wina w towarzystwie Pana Marka Kondrata spogldajcego z umiechem ze zdj w naszej Winiarni czy te
zwyky spacer w parku i rado z koncertu czy przedstawienia teatralnego na
deskach naszej sceny letniej .? Nie wiemy , chcemy jednak aby kady dzie
spdzony tutaj by gosem oddanym w intencji rychego powrotu do nas, kadego chcemy powita tu z naturalnym umiechem, takim jak wita si wyczekanego Gocia
Jestemy miejscem w ktrym wesele, spotkanie rodzinne czy zwyke urodziny zyskaj bajkow opraw.
Niemale z kadym dniem moemy i umiemy wicej, kolejne budynki ,
kolejne elementy inwestycji dadz nam i naszym Gociom moliwo jeszcze
bardziej atrakcyjnego spdzenia czasu.
Przed nami jeszcze wiele zada, wiele wyzwa, wiele radoci z drobnych
na pozr sukcesw umiechu w oczach najmodszych gdy odbieraj prezent
od witego Mikoaja, sw do rychego zobaczenia padajcych z ust Gocia
opuszczajcego nasz Hotel to wszystko ma dla nas ogromne znaczenie.
Zbliaj si wita Boego
Narodzenia, niedugo potem Sylwester, ktry hucznie i ze smakiem chcemy obchodzi i wreszcie Nowy Rok, Karnawa
yczymy Wszystkim, a
szczeglnie wspierajcym nasz
inicjatyw zarwno duchowo jak
i czynnie, odwiedzajcym i korzystajcym z usug aby byy to
dni szczliwe i radosne i ........
do zobaczenia w Olandii czekamy tu na Pastwa z umiechem !

OLANDIA

MIDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE


18 XII 1378 r. (632 lata temu) Starosta generalny Wielkopolski, DOMARAT z rodu Grzymalitw, wyda w Midzychodzie dokument w
sprawie zamiany dbr Rokitno na wsie Muchocin i Radgoszcz, dokonanej midzy klasztorem cystersw w Zemsku a MIKOAJEM z Bytynia,
kasztelanem starogrodzkim. Dokument ten zawiera pierwsz rdow
wzmiank o istnieniu Midzychodu. 21 XII 1866 r. (144 lata temu) W
Brzezich kach urodzi si Wiktor Tomasz GADYSZ, kupiec, radny
miasta Poznania, dziaacz Tow. Gimn. Sok, wizie Fortu VII w Poznaniu, zm. 12 VIII 1951 w Buku. 22 XII 1792 r. (218 lat temu) W
krypcie kocioa Bernardynw w Sierakowie pochowano Roberta Jana
TAYLORA, ur. w 1728 r., generaa-majora wojsk polskich, komendanta
garnizonu poznaskiego, waciciela majtkw Prusim i Zielona Chojna,
zm. w Prusimiu w grudniu 1792 r. 24 XII 1786 r. (224 lata temu) W
Mosinie zmar Konstanty KWILECKI, ur. w Kwilczu 12 czerwca 1713
r., chory wschowski, kaliski i poznaski, starosta mosiski, konfederat
barski, pochowany w grobach rodzinnych w krypcie kocioa parafialnego w Kwilczu. 27 XII 1875 r. (135 lat temu) W Orzeszkowie urodzia
si Maria Joanna TRMPCZYSKA (uywaa pseudonimu artystycznego dOTTO rodowego przydomka Trmpczyskich herbu Topr),
piewaczka oper w Warszawie, Petersburgu, Monachium i Budapeszcie,
pedagog, profesor piewu, nauczycielka m.in. Stefana Stuligrosza, zm. 8
V 1967 r. w Poznaniu. 27 XII 1918 r. (92 lata temu) W Poznaniu wybucho Powstanie Wielkopolskie, jedyny w historii zaborw zwyciski zryw
niepodlegociowy Polakw. 28 XII 1715 r. (295 lat temu) Podrujcy
z Gubina do Poznania krl Polski i Saksonii, August II MOCNY zatrzyma si w Midzychodzie, by wojskom stacjonujcym w okolicach naszego
miasta wyda rozkazy dotyczce miejsca ich zimowych kwater, czyli tzw.
hiberny. 29 XII 1938 r. (72 lata temu) Zmar dr n. med. Czesaw GANOWICZ, prawnik, literat i dziaacz spoeczny (m.in. w midzychodzkim
Ognisku Tow. Gimn. Sok), podczas I wojny wiatowej pracowa jako
lekarz w Midzychodzie, w czasie Powstania Wielkopolskiego wiziony
przez Niemcw w Midzyrzeczu. 31 XII 1939 r. (71 lat temu) Podczas
przeszukania mieszkania przez Gestapo zmar w Katowicach dr n. med.
Andrzej CHRAMIEC, ur. 27 XI 1859 r. w Zakopanem na Chramcwkach, lekarz powiatowy i zaoyciel uzdrowiska w Midzychodzie.
ap

Klubu Seniora Zoty Wiek


Dnia 14.12.2010 r. w Restauracji CARMEN odbyo
si spotkanie opatkowe Klubu Seniora Zoty Wiek.
Seniorzy wraz z zaproszonymi gomi: burmistrzem
Midzychodu
Romanem
Musiaem, ks. kanonikiem
Marianem
Szymaskim,
ks. kanonikiem Maciejem
Przewonym, przewodniczc Sejmiku Kultury Teres Cichosz, dyrektorem
Biblioteki Antonim Taczanowskim, kierownikiem rodowiskowego
Domu Samopomocy w Midzychodzie Danut Nowak, przewodniczcym Zwizku Emerytw Rencistw i Inwalidw Stanisawem Anioem,
przewodniczc Amazonek Gabriel Strzyewsk oraz z artystami Studia
Muzycznego Teresy Cichosz przeywali najpikniejszy i najbardziej rodzinny dzie roku. wita Boego Narodzenia to
czas peen magii, czarw,
radoci i pikna. Podczas
spotkania byy yczenia
oraz koncert kold i pastoraek w wykonaniu
kochanych artystw ze
Studia Muzycznego Teresy Cichosz. Ks. kanonik
Marian Szymaski podczas modlitwy pobogosawi opatek, ktrym
przeamali si Seniorzy
i Gocie skadajc sobie
wzajemnie
witeczne yczenia. W trakcie wieczerzy odwiedzi nas wity Mikoaj, ktry
przyby z dalekiej podry, z prezentami dla wszystkich. Wsplny piew
kold i pastoraek uwietni cay wieczr.
Kierownik Klubu Seniora Zoty Wiek
Mariola Tyburska

Zdrowych, spokojnych i wesoych wit Boego Narodzenia oraz Wszelkiej pomylnoci w Nowym Roku yczy Klub Seniora Zoty Wiek oraz
Mariola Tyburska.
Informator Midzychodzki
13

TEKST PROMOCYJNY
Redakcja Informatora Midzychodzkiego nie ingerowaa w tre artykuu.

Terminarz Rozgrywek Midzychodzkiej Ligi Futsalu 5 pikarskich Zima


2010. Zgoszone zespoy: 1. KS Sierakw, 2. Janax Galaxia Skwierzyna,
3. Marbo M-chd, 4. Piekarnia Ziomek M-chd, 5. Sched-Pol M-chd, 6.
Drunken Team Sierakw. I kolejka - 29.XI.2010 (poniedziaek) - wynik
meczu: godz. 18.30 KS Sierakw (Jenek Adam 3, Kozowski Adam 2,
Kielian Remigiusz 1, Mrozek Aleksander 1) Drunken Team Sierakw
(Sawicki Piotr 2, Spaeth Piotr -1) 7:3, Godz. 19.30 Janax Galaxia
Skwierzyna (Kazimierski Piotr 2, Gogolewski Grzegorz 1) Sched-Pol
M-chd 3:0, godz. 20.30 Marbo M-chd (Brojanowski Adrian 1, Napieraa
Marcin 1) Piekarnia Ziomek (Gawe Krzysztof 3, Leszczyski Marcin
2) 2:5. II kolejka - 6. XII. 2010 (poniedziaek) godz. 18.00 Drunken
Team Sierakw (Ciuraj Pawe 2) Piekarnia Ziomek (Krysiak Jarosaw
6, Sierocki Adrian 3, Leszczyski Marcin 2, Mach Adam 1) 2:12,
godz. 19.00 Janax Galaxia Skwierzyna (Magdo Filip 2, Kazimierski
Piotr 2, Hernik Krystian 1) Marbo M-chd (Smolarek Patryk 2,
Nabzdyk Szymon 2, Brojanowski Adrian 1, Napieraa Marcin 1)
5:6, godz. 20.00 KS Sierakw (Jenek Adam 6, Kielian Remigiusz 1,
Kozberg Marcin 1, Frk Tomasz 1) Sched-Pol M-chd (Zitkowski
Sebastian 1, Sochacki Ireneusz 1) 9:2. III kolejka - 8.XII.2010 (roda)
godz. 18.00 KS Sierakw (Jenek Adam 3, Szaj Rafa 2, Kozberg Marcin
2, Frk Tomasz 1) Piekarnia Ziomek 8:0, godz. 19.00 Drinken Team
Sierakw (Ciuraj Pawe 2, Spaeht Piotr 1) Janax Galaxia Skwierzyna
(Kazimierski Piotr 3, Hernig Krystian 1, Gogolewski Grzegorz 1,
Magdo Filip 1, Piat Artur 1) 3:7. Wynik meczu: godz. 20.00 SchedPol M-chd (Sikorski Marcin 2) Marbo M-chd (Smolarek Patryk 3,
Napierala Marcin 3, Budzisz Maciej 3, Smolarek Sebastian 2, Otto
Mateusz 1) 2:12. IV kolejka - 13.XII.2010 (poniedziaek), godz. 18.00
Marbo M-chd Drunken Team Sierakw, godz. 19.00 KS Sierakw
Janax Galaxia Skwierzyna, godz. 20.00 Piekarnia Ziomek Sched-Pol
M-chd. V kolejka - 20.XII.2010 (poniedziaek zakoczenie rozgrywek),
godz. 18.00 Sched-Pol M-chd Drunken Team Sierakw, godz. 19.00 KS
Sierakw Marbo M-chd, godz. 20.00 Piekarnia Ziomek Janax Galaxia
Skwierzyna.
Tabela po III kolejce rozgrywek:
Miejsce

Nazwa druyny

Miejscowo

Mecze

Punkty

Bramki

Klub Sportowy

Sierakw

24:5

Piekarnia Ziomek

Midzychd

17:12

Marbo

Midzychd

20:12

Janax Galaxia

Skwierzyna

15:9

Drunken Team

Sierakw

8:26

Sched-Pol

Midzychd

4:24

Uwaga: o lepszym miejscu w tabeli przy rwnej iloci pkt. meczowych


decyduje bezporednie spotkanie.
NADIA MARIA KAMISKA
Data urodzenia 22.01.2007
Diagnoza: Retinoblastoma, posta trilateral
Szanowni Pastwo! Zwracamy si z prob o
wsparcie dla Naszej crki Nadii Marii Kamiskiej
poprzez przekazanie 1% ze swojego podatku na
subkonto dziecka w FUNDACJI DZIECIOM ZDY Z POMOC. W listopadzie 2007 roku wykryto u Naszej 10-cio miesicznej
wwczas creczki guza mzgu. Diagnoza wstrzsna Nami, lecz stanlimy do
cikiej i dugiej walki o Nasz crk. Kolejna tragiczna diagnoza spada na Nas w
styczniu 2009 roku, okazao si e Nadia prcz zmian w gwce ma te guzy w obu
oczkach jest to bardzo rzadka choroba znana jako siatkwczak lub retinoblastoma,
posta trilateral. Mimo wielu Naszych stara i wielu specjalistw, jednego oczka
nie udao si uratowa. Nieatwo byo si pogodzi z tym faktem i zaakceptowa
tak konieczno. Nadia ma ju 4 latka, wci jest z Nami i to wanie Jej umiech,
wola walki, Jej wytrwao oraz ch do ycia pozwolia Nam si otrzsn i ponownie stan do walki o drugie oczko, dziki ktremu Nasza crka moe cieszy
si otaczajcym J wiatem, moe mie w miar normalne dziecistwo.
Nadia jest pod sta opiek poradni onkologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dlatego te zwracamy si z apelem
do ludzi dobrej woli o pomoc, ktra uatwi Nam sprosta czstym wizytom lekarskim, badaniom kontrolnym, pielgnacji i wymianie protezy oraz w rehabilitacji i
edukacji Naszej crki.
Z gbi serca dzikujemy Nadia z Rodzicami
e-mail: ewcia198228@wp.pl
JAK PRZEKAZA 1% PODATKU?

14

W dniu 5 grudnia 2010 r. w hali widowiskowo-sportowej w Midzychodzie


odby si: MIKOAJKOWY TURNIEJ FUTSALU DRUZYN SZK
GIMNAZJALNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIDZYCHODU
zorganizowany przez MOSTiR Mierzyn i Urzd Miasta i Gminy w
Midzychodzie. Otwarcia turnieju dokona wiceburmistrz Midzychodu
Krzysztof Michalski. W turnieju uczestniczyo 11 druyn gimnazjalnych, ktre
cznie rozegray 18 meczy uczestniczyo przeszo 100 pikarzy. Zespoy po
losowaniu podzielone zostay na 4 grypy eliminacyjne w ktrych rozegray
mecze systemem kady z kadym. Wyniki meczy w Grupie A: Przytoczna
FC Wiertary G1 1:1, FC Wiertary G1 Hooligans G1 2:0, Przytoczna
Hooligans G1 2:0. Tabela kocowa Grupy A eliminacje: 1 m. FC Wiertary
M-d Nr 1, 4 pkt, 3:1, awans z grupy, 2 m. Gimnazjum Przytoczna 4 pkt, 3:1,
awans z grupy, 3 m. Hooligans M-d Nr 1, 0 pkt, 0:4, odpada z turnieju (o
miejscu w grupie zadecydoway dodatkowe rzuty karne 4:3). Wyniki meczy w
Grupie B: THC Team G1 Legion Komarw G2 1:1, AC Kolejorz Legion
Komarw G2 0:0, AC Kolejorz THC Team G1 1:0. Tabela kocowa Grupy
B eliminacje: 1 m. AC Kolejorz M-d, 4 pkt, 1:0, awans z grupy, 2 m. Legion
Komarw M-d G2, 2 pkt, 1:1, awans z grupy, 3 m. THC Team M-d G1, 1 pkt,
1:2, odpada z turnieju. Wyniki meczy w Grupie C: Tajemnicze Smerfy G
1/2 Dzikie Koty 1:0, Odlotowe Agentki G 1/2 Tajemnicze Smerfy G 1/2
4:0, Odlotowe Agentki G 1/2 Dzikie Koty 4:0. Tabela kocowa Grupy C
eliminacje: 1 m. Odlotowe Agentki M-d G1/2, 6 pkt, 8:0, awans z grupy, 2
m. Tajemnicze Smerfy M-d G1/2, 3 pkt, 1:4, awans z grupy, 3 m. Dzikie Koty
M-d, 0 pkt, 0:5, odpada z turnieju. Wyniki meczy w Grupie D: Bamber Skad
G2 Gazowane Buble G1 1:0. Tabela kocowa Grupy D eliminacje: 1 m.
Bamber Skad M-d G2, 3 pkt, 1:0, awans z grupy, 2 m. Gazowane Buble M-d
G1, 0 pkt, 0:1, awans z grupy.

WIERFINAY - wynik:
Grupa A/ Im.

FC Wiertary

Grupa C/ 1m

Odlotowe
Agentki

Grupa A/ II m.

Przytoczna

Grupa C/ II m.

Tajemnicze
Smerfy

Grupa B/
IIm.
Grupa D/
IIm.
Grupa B/
Im.
Grupa D/
I m.

Legion
Komarw
Gazowane
Buble

4:3
8:1

AC Kolejorz

1:0

Bamber
Sklad

4:5

PFINAY - wynik:
Zwycizca
1 meczu

FC Wiertary

Zwycizca
2 meczu

Odlotowe
Agentki

0:2

Zwycizca
3 meczu

Przytoczna

Zwycizca
4 meczu

Bamber Skad

0:1

Przegrany
z 2 meczu

Przytoczna

1:2

Zwycizca
z 2 meczu

Bamber Skad

1:0

FINA B - mecz o m. 3 4 - wynik:


Przegrany
z 1 meczu

WC Wiertary

FINA A - mecz o m. 1 2 - wynik:


Zwycizca
z 1 meczu

Odlotowe

KOCOWA KOLEJNO MIEJSC W FINALE: 1 m. Odlotowe


Agentki M-d G 1/2, 2 m. Bamber Skad M-d G 2, 3 m. Gimnazjum
Przytoczna, 4 m. FC Wiertary G 1. Zwyciski zesp ODLOTOWE
AGENTKI M-D G 1/2 rozgrywajcy mecze w skadzie: Mikoaj
Wawrzyniak, Mateusz piczka, Tomasz Buko, Szymon Koodziej,
Adam Napieraa, Jakub Rbacz, Juliusz Welk otrzyma Puchar Burmistrza
Midzychodu, a zawodnicy indywidualnie zote medale. Pozostae zespoy
otrzymay pamitkowe dyplomy, a zawodnicy druyn do 4 miejsca
indywidualnie srebrne i brzowe medale. Turniej przeprowadzili: sdzia Andrzej Szulc i organizator - Wojciech Sikora.

Informator Midzychodzki

Gabinet Ortopedyczny
lek. med. J. Struszyski
specjalista ortopedii i urazw narzdu narzdu ruchu
Przyjcia: Pitki 14-15 po wczeniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20-54-24
Midzychd, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20

USG bioderek dziecicych


lek. med. J. Struszyski
specjalista ortopeda
Przyjcia: Pitki 14-15 po wczeniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20 54 24
Midzychd, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20
tel. 95 748 46 11

TY TE MOESZ POMC!
Mam na imi Jakub. Jestem 7-letnim chopcem z dziecicym poraeniem mzgowym czterokoczynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia si zesztywnieniem mini i obnionymi zdolnociami ruchowymi utrudniajcymi wykonywanie najprostszych czynnoci.
Od pierwszych miesicy ycia bior udzia w rnych
rodzajach terapii pozwalajcych agodzi objawy poraenia. Robi postpy dziki intensywnej pracy wielu ludzi
i swojej ogromnej determinacji. Aby mc podnosi swe
umiejtnoci psychoruchowe, konieczna jest dalsza wytona praca.
Niestety koszty rehabilitacji s bardzo wysokie i stale rosn. Dlatego bardzo prosz o wsparcie finansowe na
rachunek wskazany poniej: FUNDACJA DZIECIOM
zbirka publiczna, 75 1240 1037 1111 0010 0957
3199 dla Urbaniak Jakub, Zdy z Pomoc, Warszawa, ul. omiaska 5.
Kuba

Spdzielnia Przedsibiorcw Midzychd


posiada do wynajcia pomieszczenia
biurowe z zapleczem socjalnym o
cznej powierzchni 120 m2 w budynku
w Midzychodzie przy ulicy 3 Maja 4 (I
pitro). Kontakt w sprawie ogoszenia
pod tel. 665 150 181

KAMIENIARSTWO KOMINKI
Centrum Ogrodnicze

RAJSKI OGRD
drzewka ozdobne
iglaste,
liciaste
krzewy
kwiaty

kora
ziemia
podoa pod kwiaty
kominki ogrodowe
rzeby z kamienia

fontanny ogrodowe
stoy z granitu i kamienia
brodziki prysznicowe
pergole
altanki

PROJEKTOWANIE OGRODW I WYKONAWSTWO


Midzychd-Bielsko, ul. Bzowa 7
tel. 095 748 16 99, kom. 0 601 664 559, 0 721 465 604
wjazd od ul. Armii Pozna
Zapraszamy na nasz stron: www.kachel.com.pl
Kontakt: kachel.kamieniarstwo@gmail.com

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Barbara Skibowicz
64-400 Midzychd
ul. Gorzycka 3/4

zapraszamy
od poniedziaku
do pitku
w godzinach
od 8.30 do 15.30

tel. (95) 748 22 01


fax (95) 748 22 01
tel. kom. 602 860 647

Informator Midzychodzki

15

USUGI POGRZEBOWE
608 020 163

ul. Bol. Chrobrego 24, 64-400 Midzychd


tel. 95 748 20 41

Miejsce
na Twoj
reklam

PRZEDSIBIORSTWO
POGRZEBOWE
USUGI POGRZEBOWE
W PENYM ZAKRESIE

CA DOB tel. kom. 602 58 18 19


Midzychd, Way Jana Kazimierza 3, tel. 95 78 50 158