Vous êtes sur la page 1sur 16

WIECI Z RATUSZA

UMOWA NA KOLEJNE DOFINANSOWANIE PODPISANA


21 grudnia 2011 r. Burmistrz Roman Musia wsplnie ze Skarbnikiem
Gminy Ann Andraoj, w siedzibie Departamentu Wdraania Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu,
podpisali umow na realizacj I etapu projektu przygotowanego przez
nasz Gmin do konkursu Piknieje Wielkopolska Wie. Przedmiotem
dofinansowania w wysokoci 10 tys. z jest projekt obejmujcy przygotowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego
pooonego przy ul. Dolnej w Kamionnie.
ZAMIEJSCOWY ODDZIA WYSZEJ SZKOY GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY
22 grudnia 2010 r. odbyo si spotkanie Burmistrza Romana Musiaa z
przedstawicielami Wyszej Szkoy Gospodarki w Bydgoszczy w osobach
Rektora i Kanclerza tej uczelni. Gocie przedstawili koncepcj otwarcia, w
budynku Instituto Piaget na Lipowcu, oddziau zamiejscowego bydgoskiej
placwki. Uruchomienie zamiejscowego orodka wadze uczelni uzaleniaj od zapewnienia wsparcia stypendialnego dla studentw tej szkoy ze
strony samorzdu gminnego i powiatowego, co jest traktowane jako warunek konieczny dla pozytywnych decyzji. Takie same rozmowy nasi gocie
przeprowadzili w Starostwie Powiatowym std dla prowadzenia kolejnych
rokowa musimy przeprowadzi konsultacje ze Starostwem dla okrelenia
spjnego stanowiska w tej materii. Kolejne rozmowy odbd si w najbliszych miesicach.
KOMPLEKSOWA USUGA OWIETLANIA
22 grudnia 2010 r. zostaa podpisana umowa z ENEA S.A. z siedzib w
Poznaniu na kompleksow usug owietlania miejsc publicznych, ulic,
placw i drg znajdujcych si na terenie miasta i gminy. Umowa ta oprcz

Udzia Gminy Midzychd w Oglnopolskiej Konferencji:

Przestrze Publiczna od pomysu do realizacji


13 stycznia br. delegacja z Midzychodu: w skadzie Lidia Grna - podinsp. ds. zieleni, Sawomir Nawrot - kierownik Wydziau Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomociami oraz architekt Artur liwa, uczestniczyli w
Oglnopolskiej Konferencji: Przestrze Publiczna od pomysu do realizacji zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistw Polskich. Konferencja odbya si podczas Midzynarodowych Targw Poznaskich
BUDMA. Przedstawicieli Midzychodu, w prezentacji multimedialnej pt.
Udzia spoecznoci lokalnej w procesach planowania, tworzenia i zagospodarowania oraz utrzymania przestrzeni publicznych przedstawili sposb, w jaki Gmina radzi sobie z tworzeniem i utrzymaniem miejskich terenw zieleni. Pan Artur liwa przedstawi sposoby analizy ukadw przestrzennych podczas przygotowywania koncepcji zagospodarowania terenw miejskich. Lidia Grna zapoznaa uczestnikw konferencji ze sposobem organizacji prac w terenach zieleni, jak rwnie omwia zakres zaangaowania spoecznoci lokalnej w prace nad zakadaniem i utrzymaniem
tych terenw. Bardzo duy nacisk podczas prelekcji pooono na dziaalno Klubu Integracji Spoecznej, jako jednostki wykonujcej prace w terenie oraz koordynujcej wszelkie akcje z udziaem mieszkacw Miasta
(m.in. akcja irysowa i konwaliowa, wsppraca z przedszkolakami, szkoami podstawowymi, gimnazjami oraz szkoami rednimi, jak rwnie z sekcj ogrodnicz Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Przedstawiono take plany Gminy Midzychd zwizane z rewitalizacj Starego Portu. Na zakoczenie wystpienia podkrelono, e dziaania angaujce spoeczno lokalna mog przynosi wymierne korzyci i zauwaalne efekty, czego dowodem jest m.in. zdobycie przez Gmin Midzychd wyrnienia w konkursie Najlepiej zagospodarowana przestrze publiczna w Wielkopolsce
- Midzychd zielona przestrze. Rewitalizacja miasta poprzez tworzenie i czenie terenw zielonych.
Midzychodzka prezentacja spotkaa si z bardzo duym zainteresowaniem zwaszcza, uczestniczcych w konferencji, przedstawicieli samorzdw, czego dowodem byy liczne rozmowy kuluarowe.
Pokosiem tego wystpienia jest zaproszenie Gminy Midzychd do
udziau w drugiej Midzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Woda
w krajobrazie miasta organizowanej w dniach 15 i 16 kwietnia 2011 roku
przez Wydzia Architektury Politechniki Poznaskiej oraz Instytut rodowiska Rolniczego i Lenego Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy ww.
konferencji uznali, e przykad dziaa rewitalizacyjnych w Midzychodzie metod maych krokw we waciwym kierunku jest recept na popraw sytuacji przestrzennej dolin rzecznych w miastach przy niedoborze
rodkw finansowych i warto podzieli si midzychodzkimi dowiadczeniami i osigniciami w ramach dyskusji warsztatowej dla samorzdowcw i projektantw.
opr. Lidia Grna

27 stycznia 2011 r. (czwartek) o godz. 15.00 z okazji 66.


rocznicy wyzwolenia Midzychodu pod pomnikiem Polegych
za Ojczyzn 1939-1956 odbdzie si capstrzyk i zoenie wizanek kwiatw.
Zapraszamy mieszkacw miasta!

dotychczasowych usug obejmuje popraw efektywnoci i jakoci owietlenia drogowego poprzez m.in. wymian opraw owietleniowych na nowe
energooszczdne, rekonfiguracj ukadu sieci owietleniowej.
WIGILIA GMINNA
22 grudnia br. na hali widowiskowo sportowej w Midzychodzie miao miejsce najliczniejsze spotkanie opatkowe w naszej gminie, na ktrym spotkali si podopieczni
Orodka Pomocy Spoecznej
wsplnie przeywajc nastrj
zbliajcego si Boego Narodzenia. Klimat muzyki witecznej stworzya na pocztku
Orkiestra Gimnazjalna wykonujc kilka kold. Cz sowno muzyczna wykonana przez
podopiecznych Teresy Cichosz
wniosa w atmosfer wieczerzy
pierwiastek kontemplacji radosnego oczekiwania. Duchowy
wstp do wieczoru poprzez odczytanie sw Pisma witego i zoenie
ycze zrobi ks. dziekan Marian Szymaski. W imieniu goci yczenia
przy amaniu opatkiem skadali burmistrz Roman Musia w gronie w-ce
starosty Jdrzeja Schuberta, Przewodniczcego Rady Miejskiej Zygmunta
Mleczaka oraz ksiy. To wielkie przedsiwzicie mogo zaistnie dziki
pracy i zaangaowaniu wielu ludzi dobrej woli m.in. pracownikw KIS-u,
pracownikw OPS-u, pracownikw MOSTiR-u, wolontariuszy ze szk
rednich, harcerzy i pracownikw angaujcych si w przygotowanie i ob20 grudnia 2010 w salce konferencyjnej biura LGD w Midzychodzie
na zaproszenie Zarzdu Stowarzyszenia Puszcza Notecka odbyo si
spotkanie Burmistrzw i Wjtw 7 gmin (Midzychd, Wronki, Sierakw,
Obrzycko, Ostrorg, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz) wchodzcych w skad obszaru Lokalnej Grupy Dziaania. Zebranych przywita Zarzd w osobach:
prezesa Jacka Kaczmarka, wiceprezesw - Ireny Wojciechowskiej i Mieczysawa Trafisa, skarbnika - Anny Andraoj oraz sekretarza - Agnieszk
Leniewsk.
Z zadaniami oraz planem dziaania na najbliszy okres zapoznali zebranych prezesi Jacek Kaczmarek oraz Irena Wojciechowska. W roku 2011
planowane jest ogoszenie naboru na odnow i rozwj wsi w wysokoci
1,5 mln z oraz na tzw. mae projekty w wysokoci 300 tys. z, podczas
spotkania proponowano aby w
nadchodzcym roku wnioskowa
do Urzdu Marszakowskiego
Departament PROW o dodatkowe
nabory na dwa pozostae dziaania
skierowane dla przedsibiorcw
(tworzenie i rozwj mikroprzedsiebiorstw) i rolnikw (rnicowanie w kierunku dziaalnoci
nierolniczej). Zebrani przedyskutowali zakres i harmonogram
naborw oraz zapoznali si z dokumentacj.
Ze wzgldu na zmiany w radach gmin zdecydowano, i na przeomie I i II kwartau 2011 r. odbd si
spotkania informacyjne podczas posiedze Rad Gmin. Postanowiono rwnie, e w tym okresie odbdzie si szkolenie przeprowadzone przez biuro
LGD dla przedstawicieli gmin, obejmujce zakresem moliwoci ubiegania
si o dofinansowanie w ramach osi IV Leader.
Ponadto przed planowanym naborem wnioskw tj. w poowie roku odbdzie si szkolenie dla czonkw Rady ds. oceny i wyboru operacji, oraz
wzorem lat ubiegych planowany jest szereg szkole oraz dyurw konsultacyjnych dla przyszych i obecnych beneficjentw (ostatnie szkolenie
dla wszystkich ktrzy otrzymali decyzje o dofinansowaniu odbyo si 15
grudnia 2010 r.). Wszystkie te dziaania s bezpatne.
Wszyscy wodarze gmin otrzymali z rk Zarzdu kwiaty wraz z gratulacjami z okazji wyborw oraz yczenia pomylnoci podczas trwajcej
kadencji.
Zarzd Stowarzyszenia Puszcza Notecka serdecznie dzikuje wszystkim czonkom, wsppracownikom i sympatykom za dobr wspprac w
mijajcym 2010 r. i zaprasza na spotkanie opatkowe ,ktre odbdzie si w
dniu 28 grudnia 2010 r. w salce konferencyjnej Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach, gmina Midzychd.
W nowym 2011 roku yczymy duo zdrowia i pomylnoci, niech kady
dzie dodaje energii do realizacji ciekawych pomysw i speniania marze. Wicej na: http://www.puszczanotecka.org
Burmistrz Midzychodu dziaajc zgodnie z art. 35 ust. z 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2005r.) informuje, e
aktualny wykaz nieruchomoci do zbycia w formie sprzeday zosta wywieszony w
Urzdzie Miasta i Gminy w Midzychodzie, ul. Marszaka Jzefa Pisudskiego 2 (tab
lica ogosze I pitro gwne wejcie).

Informator Midzychodzki

WIECI Z RATUSZA
sug. Wszyscy oni zasuyli na wielkie sowa pochway i gorce podzikowania za otwarte serca i ch niesienia pomocy potrzebujcym.
MOSTiR SP. Z O.O.
31 grudnia 2010 r. Burmistrz Midzychodu podpisa umow inicjujc
dziaanie Spki MOSTiR, okrelajc majtek oraz zasady dziaania. Zawizanie Spki wie si z powoaniem Rady Nadzorczej, ktrej czonkinie Justyna Lewandowska, Agnieszka Krupa-Sokoowska i Aleksandra
Sobczyska speniaj kryteria obowizujce czonkw Rad Nadzorczych
spek komunalnych. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu
powoaa Prezesa w osobie Bartosza Melcera, ktry od tego momentu podj dziaania zwizane z organizacj nowego przedsibiorstwa i pierwsze
czynnoci dotyczce biecej dziaalnoci.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OWYNIU
Jeszcze w grudniu ubiegego roku, w siedzibie Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zostaa podpisana
umowa na udzielenie poyczki w wysokoci 2,8 mln z, z przeznaczeniem
na realizacj zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci owy. Dziki moliwoci umorzenia 20% wartoci poyczki to due przedsiwzicie bdzie mona zrealizowa do poowy 2012 roku.
SZKKA PIKARSKA W MIDZYCHODZIE
Burmistrz Roman Musia wraz z Zastpc Krzysztofem Michalskim spotkali si z Piotrem Reissem i jego wsppracownikami. Sawny pikarz,
byy zawodnik Lecha Pozna, jest zaangaowany w tworzenie sieci szkek pikarskich pod nazw Akademia Reissa. Szkoleniem obejmowane
s dzieci w bardzo wczesnym wieku od 5-11 lat. Gocie zaproponowali
utworzenie szkki pikarskiej w Midzychodzie, przy wykorzystaniu naszych obiektw nieodpatnie i pomocy organizacyjnej przy zawizywaniu
i prowadzenie Akademii Reissa. Oferta jest bardzo interesujca, majc na
uwadze, e Akademia oferuje kadr trenersk, profesjonalny program szkoleniowy, obsug marketingow, obecno Piotra Reissa lub innego znanego zawodnika na niektrych treningach i turniejach Reiss Cup i Liga
Akademii. Moemy mie rwnie znaczce korzyci promocyjne poprzez
uzyskanie tytuu Gminy Partnerskiej Akademii Reissa, wczenie wizerunku naszej gminy w akcje promocyjne Akademii, promocj idei szkolenia
w szkoach i przedszkolach, organizacj kibicw ze znanymi pikarzami
i trenerami. Gwarantowane jest take wykorzystanie do naszych dziaa
wizerunku Piotra Reissa i znakw towarowych Akademii. Przedstawione
propozycje s dla nas bardzo atrakcyjne i pojawiaj si w bardzo dobrym
czasie, gdy potrzebna jest uporzdkowana oferta szkoleniowa zwizana z
funkcjonowaniem dwch Orlikw, ale przede wszystkim wsparcie promocyjne dla nagoniania oferty promocyjnej Centrum Pobytowego. Ponadto
propozycja Akademii jest dla nas wyrnieniem, gdy dotychczas szkki
powstaway przede wszystkim w okolicach Poznania i jestemy dopiero
drug gmin po Zbszyniu, ktra otrzymuje tak ofert w odlegoci wikszej ni 40 km od Poznania. Tak okazje naley wykorzysta std bdziemy aktywnie zabiega o utworzenie Akademii Reissa w naszym miecie.
ZBIRKA ZUYTEGO SPRZTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
8 stycznia br. przeprowadzona zostaa przez firm Elektrorecykling z
Nowego Tomyla zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta oraz w kilku wsiach. Zebrano 3,92 tony zuytego
sprztu elektrycznego i elektronicznego. Nastpna zbirka bdzie miaa
miejsce 2 lipca 2011 r.
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z MARSZAKIEM I WOJEWOD
8 stycznia br. Burmistrz Midzychodu Roman Musia wsplnie z Przewodniczcym Rady Miejskiej Zygmuntem Mleczakiem wzili udzia w spotkaniu noworocznym na zaproszenie Marszaka Marka Woniaka i Wojewody
Piotra Florka. Spotkanie, jak co roku zgromadzio wielkopolskie elity ycia
politycznego, naukowego i kulturalnego, przy czym szczeglnym gociem
by Prymas Polski Arcybiskup Marian Kowalczyk. Na wstpie wysuchalimy wystpie gospodarzy podsumowujcych miniony rok i mwicych
o planach na rok 2011. Panowie swoje przemowy zakoczyli yczeniami
skierowanymi do wszystkich uczestnikw uroczystoci. Podniosym akcentem zwizanym porednio z naszymi terenami byo wrczenie Nagrody in.
Ryszarda Kapuciskiego piszcemu o wydarzeniach zwizanych m.in. z
histori Kwilcza prof. Andrzejowi Kwileckiemu. Wszyscy moglimy wysucha piknego koncertu orkiestry symfonicznej i porozmawia w czasie
towarzyskiego spotkania z kolegami samorzdowcami i innymi gomi.
SPOTKANIE ZE STAROST MIDZYCHODZKIM
11 stycznia br. starosta Julian Mazurek zaprosi wjtw i burmistrzw z
powiatu midzychodzkiego dla omwienia najwaniejszych sprawy dotyczcych wsppracy pomidzy naszymi samorzdami. Starosta omwi
w pierwszej kolejnoci plany powiatu w odniesieniu do remontw drg
m.in. uszczegowi informacj o przewidywan kosztorysow warto
przebudowy ul. Dworcowej okrelon na 2.100 tys. z. Podjto take dyskusj nad umowami o podstawowych robotach w zakresie utrzymania drg
powiatowych, ktrymi powiat przekazuje te zadania gminom. Podnosilimy jako przedstawiciele gmin potrzeb zmiany warunkw umowy ze
wzgldu chociaby na wzrost kosztw utrzymania zimowego. Pojawi si
rwnie temat rozbudowy szpitala oraz zakoczenia kadencji Rady Spoecznej SP ZOZ. W tym drugim wypadku pojawia si sugestia, aby ze
wzgldu na szczegln wag spraw zwizanych z lecznictwem zamkni-

tym w nadchodzcej kadencji Rady Spoecznej przedstawicielami samorzdw gminnych byy osoby majce wiksze kompetencje decyzyjne.
Spotkanie byo take okazja do wymiany informacji i rozmowy o biecych
sprawach dotyczcych naszych samorzdw. Na zakoczenie burmistrz
Roman Musia zoy propozycj, aby podobne spotkania odbyway si
co kwarta, co pozwoli na uzgadnianie wsplnych dziaa oraz cilejsz
wspprac pomidzy samorzdami.
INSTITUTO PIAGET
11 stycznia br. wiceburmistrz Krzysztof Michalski odby spotkanie z Rui
Brochado z Instituto Piaget, ktry przyby z zaproszeniem na uroczyste
rozpoczcie dziaalnoci dydaktycznej w Midzychodzie. Uroczysto odbdzie si w budynku Instytutu. Rui Brochado poinformowa, e w II semestrze roku szkolnego zorganizowane zostan kursy z jzyka angielskiego i
jzyka francuskiego zakoczone certyfikatem europejskim. Jednoczenie
odbywa si bdzie akcja promocyjna zaocznych studiw zorganizowanych we wsppracy z Wysz Szko Gospodarki z Bydgoszczy. Planuje
si przyjcie ok. 50 studentw na 2 kierunki (z 3 moliwych): turystyki,
ekonomii i rolnictwa. Zajcia rozpoczn si w nowym roku akademickim.
GMINA NA TARGACH BUDMA
13 stycznia br. delegacja z Midzychodu uczestniczya w Oglnopolskiej
Konferencji: Przestrze Publiczna od pomysu do realizacji zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistw Polskich. Konferencja odbya si podczas Midzynarodowych Targw Poznaskich BUDMA. Midzychodzka prezentacja spotkaa si z bardzo duym zainteresowaniem,
zwaszcza uczestniczcych w konferencji przedstawicieli samorzdw,
czego dowodem byy liczne rozmowy kuluarowe. Pokosiem tego wystpienia jest zaproszenie Gminy Midzychd do udziau w drugiej Midzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Woda w krajobrazie miasta organizowanej w dniach 15 i 16 kwietnia 2011 roku przez Wydzia Architektury Politechniki Poznaskiej oraz Instytut rodowiska Rolniczego i Lenego Polskiej Akademii Nauk.
SPOTKANIE Z POSEM ADAMEM SZEJNFELDEM
13 stycznie br. gomi Burmistrza Midzychodu byli Pose Adam Szejnfeld oraz Radna Sejmiku Wojewdzkiego Magorzata Janyska. Interesowali si oni najwaniejszymi projektami, ktre s w planach naszej gminy. Korzystajc z podjtej tematyki Burmistrz poprosi goci o pomoc w
sprawie pozyskania rde na dofinansowanie inwestycji niezbdnych dla
przystosowania naszych obiektw do warunkw Centrum Pobytowego.
W tej Materii Pani Radna obiecaa przedstawi nam warunki Znanego jej
mechanizmu finansowego, ktry byby pomocny przy realizacji naszych
zamiarw. Pana Posa jako osob o wysokim autorytecie w sferze gospodarczej poprosilimy o wsparcie w staraniach o przyczenie naszej sieci
gazowniczej do instalacji powstajcej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego. Dla poparcia naszych stara powiedziaem o planach Spki MPEC dotyczcych wymiany rde ciepa na gazowe co powinno zwikszy szanse
uzyskania pozytywnych decyzji w tej sprawie.
NAZWY ULIC
W zwizku z koniecznoci nadania numeracji porzdkowej nieruchomociom budowanym na terenach, ktre nie posiadaj nazw ulic Wydzia
Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi przygotowuje dokumentacj do
wprowadzenia nowych nazw ulic na osiedlu wzdu ul. Sadowej oraz na
osiedlu wzdu ul. Strzeleckiej za wiaduktem.
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOCI I MIESZKA
2011
Trwaj prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011 r., ktry bdzie si odbywa w okresie od 8 kwietnia
do 30 czerwca 2011 r. Zgodnie z instrukcj Gwnego Urzdu Statystycznego na terenie miasta spis bdzie przeprowadzao 5 rachmistrzw, natomiast na terenach wiejskich spisu dokona 3 rachmistrzw.
PLANY ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY
Jeszcze w grudniu ubiegego roku Wojewoda Wielkopolski zatwierdzi
miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego gminy Midzychd dla
czci terenw pooonych w obrbie Gorzycko (Sterki) oraz miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Midzychd dla czci obrbw Mnichy, Tuczpy, Kamionna (pod elektrownie wiatrowe).
Wyoono do publicznego wgldu (13.01.-02.02.2011 r.) projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czci obrbu
Midzychd (rejon ul. Dworcowej i ul. Gorzyckiej). Zbieranie uwag do
dnia 16 lutego 2011 r.
PRZETARG NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI
4 stycznia 2011 r. ogoszono pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzeda nieruchomoci zabudowanych, oznaczonych ewidencyjnie numerami
655/12 o pow. 145 m2 obrb Mierzyn Drzewce. Przetarg odbdzie si 7
lutego 2011 r. o godz. 11.00.
BUDOWA OBWODNICY II ETAP, CZ II
W wyniku przetargu nieograniczonego na penieniu funkcji inspektorw
nadzoru nad realizacj inwestycji: budowa drogi gminnej w Midzychodzie
czcej drogi wojewdzkie nr 160 i nr 182 penicej funkcj obwodnicy
wraz z infrastruktur towarzyszc II etap, cz II tj. od ul. Polnej do ul.
Armii Pozna (ul. Przemysow), zostay podpisane nastpujce umowy:
- na realizacj czci A (brana drogowa) z PUH REMIX z Kicina, na kwot brutto 37.576,00 z. - na realizacj czci B (bran-

Informator Midzychodzki

WIECI Z RATUSZA
a wodno kanalizacyjna i gazowa) z Zakadem Projektowania,
Nadzorowania i Wykonawstwa Robt Inynieryjno-Instalacyjnych Krzysztof Cyranik z Midzychodu na kwot brutto 5.600,00 z
- na realizacj czci C (brana elektryczna) z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na kwot brutto
4.797,00 z.
Ponadto prowadzone s roboty budowlane zwizane z wykonaniem n/
w zada inwestycyjnych:
- budowa drg na Osiedlu Sowiaskim w m. Bielsko;
- budowa Centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej wraz ze ciek rowerow i zapleczem sportowo rekreacyjnym wzdu szlaku R1 w Puszczy Noteckiej w Midzychodzie.
KOMUNIKAT POWODZIOWY - 18.01.
W zwizku z wysokim stanem zagroenia powodziowego zwizanego z
tworzeniem si zatorw lodowych na rzece Warcie w granicach naszej gminy, najpierw w gronie kilku czonkw Gminnego Komitetu Kryzysowego
oraz przedstawicieli Wielkopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych oceniono sytuacj, po uprzednim przegldzie terenw zagroonych.
W wyniku ustale postanowiono o prowadzeniu caodobowych dziaa
monitorujcych i zabezpieczajcych. Za celowe uznano rwnie wykonanie podwyszenia z workw z piaskiem najniszego odcinka waw na ul.
Way Jana Kazimierza. O zaistniaej sytuacji burmistrz powiadomi w rozmowie telefonicznej wojewod Piotra Florka, proszc o dziaania obniajce poziom zagroenia. Wojewoda obieca podj dziaania dla penej oceny
sytuacji i w razie potrzeby przygotowa rodki zaradcze.
W zwizku z tym mielimy wizyt przedstawicieli Wydziau Zarzdzani
Kryzysowego, ktrzy wsplnie z nami patrolowali najbardziej zagroone
tereny, wykonujc dokumentacj zdjciow. Po przegldzie ocenili sytuacj jako trudn, lecz stabiln i nie rokujc dramatycznych zdarze. Wyrazili take opini, e jest dua szansa na naturaln likwidacj zatorw przez
siy natury, jednak w przypadku przeduajcego si okresu ograniczonej
dronoci newralgicznych odcinkw, bd znaczcego pogorszenia sytuacji jest moliwa nawet interwencja specjalistycznych wojsk saperskich.
Burmistrz Midzychodu
Roman Musia
STOWARZYSZENIE LGR OBRA-WARTA
POZYSKAO 51 MLN Z

W imieniu Lokalnej Grupy Rybackiej Obra Warta mamy prawdziw przyjemno poinformowa, i w dniu 13 stycznia 2011 r. nasze
Stowarzyszenie podpisao umow o warunkach i sposobie realizacji
LSROR w ramach osi priorytetowej 4 Zrwnowaony rozwj obszarw zalenych od rybactwa, zawart w programie operacyjnym ,,Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 na kwot 51 579
460,09 z. W najbliszym czasie odbdzie si Walne Zebranie Czonkw, na ktrym
to zostan przekazane informacje o wszystkich zadaniach, jakie zostan zrealizowane w roku 2011 przez Lokaln Grup Ryback, w tym o organizacji biur LGR oraz o
planowanych terminach naboru wnioskw. Szczegy na stronie www.lgrow.pl

Zarzd LGR Obra Warta

Spotkanie Sejmiku Kultury

Pierwsze w Nowym Roku spotkanie odbyo si 5 stycznia w Restauracji Stara Rozlewnia. Przewodniczca SK Teresa Cichosz
i wiceprzewodniczca Grayna Marcinkowska przywitay goci i czonkw
Sejmiku oraz zoyy wszystkim yczenia noworoczne. Nastpnie Teresa
Cichosz przedstawia sprawozdanie z dziaalnoci SK za rok 2010. W sumie odbyo si 10 spotka, na ktrych zaprezentoway si rne grupy artystyczne np. Tobie May Panie - Koldy i pastoraki w wykonaniu uczniw Studium Muzycznego prowadzonego przez Teres Cichosz, Koldowanie w wykonaniu grupy koldniczej przy Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, prezentacja sekcji teatralnej UTW, prezentacja artystyczna uczniw Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie, pokaz karate samoobrona - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SHOTOKAN, recital Jerzego Garniewicza, na ktrym syszelimy piosenki rosyjskie i lwowskie, monta sowno-muzyczny Kady czowiek,
kade dziecko jest socem, ktre
wschodzi w wykonaniu uczniw
Zespou Szk im. Jana Pawa II
w owyniu, prezentacja nowych
wierszy Wandy Molik, realizacja tematu POZYTYWKA spis
rzeczy pozytywnych - Anny Prtkiej.
Wystpy artystyczne byy dodatkiem do gwnych punktw
spotka, ktrymi byy ciekawe
prelekcje takie jak: Ogrody pasj od zarania dziejw - prelekcja poczona z prezentacj multimedialn, Moje podre - prelekcj poczon z prezentacj multimedialn pt.
Podr po Etiopii, ktr przedstawili dr Ewa Dankowska i prof. Tadeusz Baranowski, wykadowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Midzychd na starej pocztwce zaprezentowa dyrektor Biblioteki Publicznej Antoni Taczanowski, Woska kultura, tradycje i obyczaje oraz
kuchnia woska prelekcj wygosia Bogusawa Skorupiska, kuchni wegetariask przybliya nam Ewa Janicka.
Najwaniejszym wydarzeniem i najwikszym przedsiwziciem w 2010
r. bya Gala Sejmiku Kultury, podczas ktrej Burmistrz Midzychodu wrcza przyznane statuetki i listy gratulacyjne. Mie wspomnienia pozostay
po sejmikowym spotkaniu wigilijnym, ktre to uwietnia swoim koncertem Elbieta Kuczyska wokalistka i gitarzystka z Gorzowa. Czonkowie
SK wczali si take w przygotowania innych imprez rodowiskowych.
Przewodniczca zakoczya sprawozdanie podzikowaniem za dwuletni prac. ustpujcemu Zarzdowi. Przypomn, e oprcz przewodniczcej i wiceprzewodniczcej Zarzd stanowiy: Agata widerska, Dorota Mamet i Dorota Gryszczyska. Zgodnie z kolejnym punktem spotkania
przystpiono do procedur wyborczych: przypomnienie regulaminu, wybr
Komisji Skrutacyjnej, zgaszanie
kandydatw, gosowanie. Wybrano nowy Zarzd SK w skadzie:
Teresa Cichosz - przewodniczca,
Grayna Marcinkowska - wiceprzewodniczca, Ewa Gogowska
Kurpisz, Dorota Mamet, Agata
widerka, Grayna Kryger. Nowy
Zarzd wyznaczy dat spotkania
na 7 stycznia w celu omwienia
spraw organizacyjnych i programowych.
Ostatnim punktem spotkania
bya prelekcja wygoszona przez
wykadowc Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu p. dr Ew Dankowsk pt. Jak to z winem byo, czyli.... Bya to bardzo ciekawa prelekcja.
Wnosia wiele ciekawostek zwizanych z histori wina i poucze jak naley postpowa z winem, gdy Wino nie tylko si pije. Wino si wcha,
obserwuje, podziwia, smakuje, sczy. O winie si mwi. eby zapamita
kiedy, jakie wina si podaje pomocny moe by wierszyk:
Ryby, drb i cielcina
Lubi tylko biae wina.
Za pod woy, sarny, wieprze
Ju czerwone wino lepsze.
Frukty, desery i akotki
Lubi tylko wina sodkie.
A szampana wie i kiep
Mona podczas, po i przed.
Byy te elementy humorystyczne, ale tych nie bd cytowa, zostawi
to czonkom SK do wykorzystania podczas spotka towarzyskich.
Spotkanie zakoczono omwieniem spraw biecych oraz innych zada i problemw dotyczcych dziedzin kultury.
Nastpne spotkanie odbdzie si 9 lutego. Serdecznie zapraszamy.
Grayna Kryger

Informator Midzychodzki

Karnawaowy wieczr
w Komnacie Rynkowej

Studentki w przedszkolu

Seniorzy UTW ju drugi rok w Przedszkolu nr 1 im. Mionikw Przyrody prowadz akcj ,,Caa Polska czyta dzieciom.
Ciocie czytaj dzieciom bajki w grupie trzy- i czterolatkw. Spotkania z przedszkolakami s zawsze dla nas miym przeyciem, a
W sobot 8 stycznia br. studenci Uniwersytetu Trzezasuchane buki maluchw najwiksz radoci.
ciego Wieku spotkali si w restauracji Komnata Rynnr 50
W Przedszkolu nr 1 ciocie uczestnicz take w rnych imkowa. Wacicielka lokalu, Erwina Szyrwiska witaa
prezach organizowanych przez dyrekcj i wychowawczynie. 21
wchodzcych bardzo serdecznie w sali, ktr rozwietlay migrudnia 2010 r. uczestniczyymy w jasekach w wykonaniu starszakw, a 25

goczce na ogromnej choince wiateka. Od lampki wina oraz


smacznej kolacji rozpoczo si to nasze biesiadowanie. Nie zabrako take piknych melodii w wykonaniu czowieka orkie-

stry - Mieczysawa Sorbala i grajcej na saksofonie Darii Jenek. No i zaczy si tace, hulanki, swawole. Prowadzony przez
saksofonistk korowd rozpiewanych tancerzy mkn pomidzy stolikami. Weso zabaw przeplatano konkursami przygotowanymi przez studentk Magorzat Szyrwisk. Wiele umiechw rozbudza konkurs z krzesami, ktre czsto przyrastay
do taczcych. Z kolei wybranie najlepiej taczcej pary nie byo
atwe, gdy na parkiecie krloway tace figurowe. Dobra muzyka i szalona zabawa trway do pnych godzin wieczornych. Na
podziw zasuyli studenci jak oni piknie piewaj a jaka znajomo sw Rzek Babilonu, Konika na biegunach, Kawiarenek...! Podsumowaniem cudownych chwil byo wylosowanie
spord biesiadnikw zaprosze na nastpne zabawy karnawaowe (Bal przebieracw i Lata 60-70-80) oraz obiady i kaw
wszystko organizowane w restauracji Komnata Rynkowa.
Daniela rodecka

Zima
Zasypao, zawiao,
Wszdzie zimno i biao,
Bezlistne stoj drzewa,
aden ptak nie zapiewa,
Tylko kracz gawrony.
A horyzont zamglony
I niskie, cikie chmury
Nastrj tworz ponury.

Cho za oknem zawieja,


To przecie jest nadzieja,
e skoczy si ta zima,
e si jako wytrzyma.
Nowy Rok zna nam daje,
e dzie duszym si staje.
A ju za trzy miesice
Znowu zwyciy soce!
Krzysztof

stycznia bdziemy si bawi na balu przebieracw (oj, bdzie zabawa!).


Czytania bajek maluchom podjy si studentki: Helena Ostrowska, Alicja Pomorska, Danuta rodecka, Grayna Pcienniczak, Elbieta piczka i Ra Walkowiak. Serdecznie dzikujemy dyrektor Joannie Grzekowiak i caemu gronu pedagogicznemu za zaproszenie studentek UTW do
tej edukacyjno - wychowawczej akcji, a take za serdeczn atmosfer, jaka
panuje w przedszkolu nie tylko podczas tych naszych odwiedzin.
Ra Walkowiak

Dlaczego warto pisa wspomnienia?


ycie kadego czowieka jest histori i zasuguje na opisanie. Z wielu
drobnych wspomnie moemy uoy obraz caego swojego ycia. ...kady mylcy czowiek ma pord swoich wspomnie niejedno godne zapisu. Wic nie skpmy czasu ani wysiku i zapisujmy tre wasnych wspomnie - apelowa Tadeusz Kotarbiski. Pisanie wspomnie zmusza do zastanowienia si nad sob, pozwala lepiej zrozumie siebie, budzi refleksj
nad wasnym yciem. Moe te by swoist spowiedzi oczyszczajc dusz. Moe sta si rwnie doskona okazj do oywienia wizi rodzinnych czy koleeskich. A ponadto pisanie jest procesem twrczym, wiczy bowiem umys, wzbogaca jzyk, zachca do korzystania z rnych rde. Podczas pisania nie tylko odywaj wspomnienia, ale rwnie rodz
si nowe pomysy. Cofajc si w czasie, mylimy jednoczenie o przyszoci. Piszc wspomnienia, uwieczniamy przecie w jaki sposb siebie, zostawiamy po sobie lad, ocalamy od zapomnienia. Czowiek yje tak dugo
pisa Florian Znaniecki - jak dugo yje pami o nim. Pisa moemy dla
siebie, ale rwnie dla potomnych, rodowiska czy sympatykw. Niektrzy twierdz, e do pisania wspomnie trzeba si porzdnie zestarze. Nieprawda. Krzysztof Zanussi (ur. 1939) zadrwi sobie z tego pogldu w swojej ksice Pora umiera, napisanej przy okazji 60. urodzin; po jej wydaniu zabra si za realizacj kolejnego filmu.
Joanna Targo twierdzi, e kade wspomnienie jest cenne dla osoby, do
ktrej naley. Opowiadane, zapisane, pokazane moe by cenne te dla
innych. Bywa, e staje si dzieem sztuki.
Znakomit okazj do opisania swego ycia jest ogoszony przez UTW
konkurs Ocali od zapomnienia, do udziau w ktrym gorco wszystkich
studentw (siebie take:) zachcam.
Zofia Guszak

KOMUNIKATY

1) Zainteresowanych konkursem Ocali od zapomnienia informujemy,


e termin nadsyania konkursowych prac zostaje przeduony do 21 kwietnia 2011 r., a jego rozstrzygnicie nastpi w maju br.
2) 14 lutego ukae si 5. numer Biuletynu UTW, ktrym obok informacji o charakterze sprawozdawczym i kronikarskim dotyczcych minionego roku znajd si relacje i materiay z dziaa zainicjowanych w biecym roku, m. in. inauguracji jubileuszowych obchodw UTW i Dyskusyjnego Klubu Ksiki, a take fragmenty nadesanych wspomnie biorcych udzia w ogoszonym przez nas konkursie literackim Ocali od zaBorkowski
pomnienia. Bdzie go mona naby w kady poniedziaek (11.00-13.00)
lub w czwartek (15.00-16.30) w biurze UTW. Gorco polecamy i yczymy miej lektury.
Informator Midzychodzki
5

INFORMACJE OWIATOWE

INFORMACJE OWIATOWE

Grudzie w Dwjce

Zesp Szk im. Jana Pawa II w owyniu

Grudzie to czas, kiedy kady intensywniej ni zwykle myli o drugim


czowieku, czasem dokonuje rozrachunku z samym sob. Wszystko po to,
by lepiej przygotowa si do najbardziej wyczekiwanych wit Narodzenia
Paskiego, bo wanie wtedy kady z nas moe mie na tyle du do, by
mc uczyni z niej Betlejem. Kady z nas moe mie na tyle ciepe serce,
ze moe przyj nowo narodzon mio. Do tego wystarczy tylko wiara,
nadzieja a mio przyjdzie sama...
Szczegln okazj pozwalajc przekona si o prawdziwoci tych sw
staj si wigilie klasowe,
ktre od lat odbywaj si w
naszej szkole. Przy dwikach kold, w atmosferze
przybliajcej nadchodzce
wita, przy blasku wigilijnych wiec i stole przykrytym biaym obrusem spotykaj si nie tylko uczniowie
ze swoimi wychowawcami,
ale i wszyscy pracownicy
szkoy. To dobra chwila,
by, amic si opatkiem,
zapomnie wszelkie nieporozumienia, przeprosi za
to, co mogo przysporzy
zmartwie i trosk.
Dopenieniem tradycji s te rokrocznie przygotowywane jaseka boonarodzeniowe. Sowno-muzyczne widowisko pozwala bliej pozna histori narodzin Jezusa. W tym roku stao si ono pretekstem do przekazania
oglnoludzkich norm, ktrymi wszyscy powinnimy si kierowa w yciu,
by stao si ono odzwierciedleniem nauk Pisma witego.
W okresie przedwitecznym w wietlicy i bibliotece szkolnej odbyy
si te kiermasze, podczas ktrych moliwe
byo nabycie kartek
witecznych i ozdb
przygotowanych przez
uczniw.
W wietlicy szkolnej przeprowadzono
konkurs na wykonanie
najciekawszej ozdoby choinkowej- dzieci wykonay 17 prac.
wietlica, jak co roku,
zaistniaa take w konkursie na kartk boonarodzeniow zorganizowanym przez Sejmik Kultury
w Midzychodzie- dostarczono 30 prac wykonanych przez dzieci.
Poza tym, w celu rozwijania uzdolnie artystycznych dzieci oraz doskonalenia umiejtnoci recytatorskich
a take po to, by poszukiwa coraz
to nowych interpretacji utworw
poetyckich, zorganizowane zostay
konkursy recytatorskie.
W konkursie adresowanym do
uczniw klas II i III zwycizcami
zostali: Marcelina (I m.) i Florentyna (III m.) Martyskie oraz Sebastian Lubik (II m.).
Wrd uczniw klas IV-VI komisja nagrodzia: Tomasza Grzesiaka, Paulin Piechowiak i Olg
Kubick.
Ju 7 stycznia odbdzie si kolejny konkurs eliminacje do XXVI
Wojewdzkiego Konkursu Recytatorskiego- organizowany przez
Gimnazjum nr 2. Uczniowie naszej
szkoy zaprezentuj tam przygotowany przez siebie wiersz oraz fragment
prozy. Na razie czeka ich sporo pracy pod okiem nauczycieli polonistw.
Kilkunastu uczniw naszej szkoy przystpio take do etapw szkolnych Wojewdzkiego Konkursu Humanistycznego i Wojewdzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.
Kilkoro z nich uzyskao na tyle wysokie wyniki, ze zakwalifikowali si
oni do etapw rejonowych.
W konkursie matematyczno- przyrodniczym szko reprezentowa
bd: Tomasz Grzesiak, Agata piaczka, Adrian Papla i Arkadiusz Bergmann- uczniowie klas VI, za w konkursie humanistycznym udzia wezm:
podobnie jak w mat.- przyrod.- Tomasz Grzesiak, ale take Jeremi Przybylski, Jakub Marciniak- z klas VI; Kamil Urban, Brandon Piechocki i Kinga
Rogowska- z klas V.

Czterdziestu uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum brao udzia w


projekcie Pywam - jestem bezpieczny. Ci, ktrzy pilnie uczestniczyli
w zajciach, zdobyli kart pywack. Do szczliwcw nale: Joanna
Skinder, Bartosz
Stec,
Wojciech
Wojciechowski,
Ernest Fraski, Eliza Piechocka, Kinga Walczak, Alicja
Wojciechowska,
Konrad Wolf, Patryk Wdkiewicz,
Daria
Matysiak.
Specjalne podzikowania otrzymali:
Kinga
Walczak,
Ernest Fraski oraz
pan Hubert Fraski,
ktry bardzo pomg w organizacji
wyjazdw na basen. Jako podsumowanie projektu odbyy si zawody pywackie o Puchar Burmistrza Midzyrzecza. Najlepsi okazali si: Ernest
Fraski I miejsce, Patryk Wdkiewicz II miejsce, Konrad Wolf III
miejsce, Alicja Wojciechowska III miejsce. Nagrody i dyplomy wrczy
burmistrz Krzysztof Michalski. Monika Bujak, Agnieszka Skinder i Aleksandra Wr w poprzednim roku szkolnym napisay prac Jzefie Biniasiu
na konkurs Kamienie pamici - znajd bohatera Wrzenia 1939. W nagrod otrzymay dyplomy oraz gry edukacyjne. Efekty ich pracy mona
obejrze na stronie IPN-u. 22 grudnia w Zespole Szk odbyy si jaseka
przygotowane przez Izabel Dziechciarz, Elbiet Skinder, Ew Biaasik i
Gabriel Olejnik-Mikrut. Koldy, pastoraki, piosenki boonarodzeniowe
oraz nastrojowa poezja wprowadziy wszystkich uczestnikw w witeczny nastrj. Ciepe yczenia przekazali uczniom, nauczycielom i rodzicom
dyrektor Mirosawa Adamska i ksidz Ireneusz Majewicz. Dnia 9 stycznia
2011 r. w sali gimnastycznej przy OSP w owyniu odby si fina Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy. Po powitaniu zebranych przez dyrektor
Mirosaw Adamsk, rozpoczy si wystpy dzieci i modziey. W trakcie licytowano przedmioty artystyczne oraz sodkoci, mona byo zakupi
m.in. ozdoby, czapki, czy te prace plastyczne uczniw. Przez cay czas
dziaaa kawiarenka, w ktrej posilali si przybyli gocie. W trakcie imprezy trwajcej dwie godziny zebrano ponad 1000 z.

Towarzystwo Przyjaci Dzieci


14 stycznia br. odbyo si Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatw Towarzystwa Przyjaci Dzieci majce na celu podsumowanie pracy
organizacji w latach 2007-2010 oraz wybr Zarzdu Towarzystwa Przyjaci Dzieci na now kadencj 2011-2014.
Poniewa panie z poprzedniego Zarzdu w liczbie 6 osb zoyy rezygnacj z dalszego penienia swych funkcji i kandydowania na kadencj
2011-2014 m.in.: prezes Maria Drzymaa, sekretarz Wiesawa Kowalska,
skarbnik Mirosawa Pospieszaa, czonek prezydium Aldona Zajdlic oraz
pp. Barbara Mleczak i Halina ok. Dokonano wyboru nowych chtnych
osb do pracy w nowym Zarzdzie na now kadencj 2011-2014 w osobach: prezes Zarzdu Krystyna Grska, wiceprezes Ewa Hellwich, sekretarz Agnieszka Langner,
skarbnik Maria Gajewy,
czonek prezydium Barbara
Wojtkowiak koo Dzieci
Niepenosprawnych
oraz
czonkowie Zarzdu Wodzimierz Gajewy, Elbieta
Maciej, Helena Pytel, Maria
Sokoowska, Beata Zimecka-Tomala. Wybrano te
Komisj Rewizyjn Zarzdu
w osobach: przewodniczcy
Karol Piasek, czonkowie
Halina Wzientek i Elbieta
Mazana. Nowy Zarzd zamierza kontynuowa wyprbowane i cenione formy pracy wychowawczo-opiekucze i edukacyjne dzieci podopiecznych i
rodzicw zgodnie ze statutem organizacji i moliwociami organizacyjnymi. Jestemy organizacj poytku publicznego, nie prowadzimy dziaalnoci dochodowej dlatego zwracamy si do Szanownych mieszkacw miasta i powiatu midzychodzkiego o wsparcie naszej dziaalnoci, sponsoring
i przeznaczenie 1% na numer KRS 0000322302 z dopiskiem dla TPD w
Midzychodzie. Za yczliwo Dzikujemy. Adres kontaktowy: prezes
Zarzdu TPD Krystyna Grska, ul. 17 Stycznia, 64-400 Midzychd, tel.:
95748 5360.

Informator Midzychodzki

Biblioteka Publiczna
im. Jana Daniela Janockiego w Midzychodzie
Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego zaprasza
na promocj ksiki Macieja Mazurka wiata nad rzek
poezji powiconej ziemi midzychodzkiej, ktra odbdzie
18 lutego o godz. 17.00 w Sali Mieszczaskiej Muzeum Regionalnego.
W W W
Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Midzychodzie serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie nowego budynku filii bibliotecznej
w Bielsku. Uroczysto odbdzie si 28. stycznia o godz. 17.00. Szcegowy program znajdzie si na afiszach.
W W W

Mae koldowanie

W pitek 10 grudnia 2010 r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej


im. J. D. Janockiego w Midzychodzie odbyo si Mae koldowanie.
Uczestnikami byli Modzi Czytelnicy grupa dzieci, ktra od 3 lat bierze
udzia w pitkowych zajciach prowadzonych przez pracownika Oddziau.
W bibliotece zapanowa przedwiteczny nastrj. Na pocztku dzieci wysuchay prelekcji na temat tradycji i
obrzdw zwizanych ze witami Boego Narodzenia, wygoszonej przez
dyrektora biblioteki A. Taczanowskiego. Spotkanie wzbudzio due zainteresowanie dzieci, ktre bardzo chtnie opowiaday o zwyczajach witecznych panujcych w ich domach.
witecznej atmosferze towarzyszyo wsplne piewanie
kold przy akompaniamencie gitary, fletu i saksofonu.
Na zakoczenie wszyscy
wsplnie podzielili si opatkiem, yczc sobie nawzajem
zdrowia i wszelkiej pomylnoci
na nadchodzce wita Boego
Narodzenia i Nowy Rok.
Lucyna Gierczak

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne skada podzikowania ofiarodawcom:


Kai, Olafowi, Joannie i Danielowi Zwierzchowskim z Kamionny za zabytkow butelk z midzychodzkiego browaru oraz skamieniaoci belemnitw,
Edwardowi Kroppowi z Gaewa za skamieniao jeowca, Piotrowi
Gwizdaowi z Midzychodu za zabytkow monet polsk, pgrosz krla
polski Jana Olbrachta.

XXV edycja konkursu na Najpikniejsz ozdob choinkow


16.12.2010 r. jury w skadzie: Mirosawa Borowiak przewodnik muzealny,
mgr sztuki Zbigniew Jakubowski, Agnieszka Konieczna starszy bibliotekarz
dokonao oceny prac nadesanych na XXV edycj konkursu boonarodzeniowego na Najpikniejsz
ozdob choinkow, organizowanego przez Muzeum
Regionalne Oddzia Biblioteki Publicznej im. J.D.
Janockiego w Midzychodzie. Jak co roku, w Maej
Galerii na I pitrze muzeum stana choinka, ktr muzealnicy przyozdobili
pracami konkursowymi. 10
stycznia 2011r., o godz.
10.00, nastpio uroczyste wrczenie dyplomw
i nagrd rzeczowych placwkom przedszkolnym
biorcym udzia w konkursie, rodowiskowemu Domu Samopomocy w Midzychodzie oraz uczniom szk podstawowych - twrcom prac indywidualnych.
Wyrnienia i nagrody rzeczowe przyznano: Przedszkolu Nr 1 im. Mionikw Przyrody w Midzychodzie, Przedszkolu Nr 2 im. Czesawa Janczarskiego z Oddziaami Integracyjnymi w Midzychodzie, Przedszkolu Nr 3 im.
Jana Brzechwy w Midzychodzie, Przedszkolu Nr 4 im. Kubusia Puchatka w
Midzychodzie, Przedszkolu im. Przyjaci Ksiki w Sierakowie, Przedszkolu
w owyniu, Przedszkolu U Reksia w Chrzypsku Wielkim, Przedszkolu w
Kwilczu i rodowiskowemu Domu Samopomocy w Midzychodzie.
Wyrnienia i nagrody indywidualne otrzymali:
1) w kategorii klas I-III: Nadia apa (kl. III a SP Nr 1), Natalia Nehring kl.
III c, SP Nr 1 w Midzychodzie, Monika Wittchen (kl. III c, SP Nr 1), Krzysztof Krajewski (kl. III c, SP Nr 1), Julia Janczyk (kl. III d, SP Nr 1), Maksymilian
Godzik kl. I b, SP Nr 2), Miosz Tomkowiak (kl. I b, SP Nr 2), Kacper Paszke

Remanent na powstaczym szlaku (1)

Emil Kierski z Chrzypska Wielkiego (1810-1874)


publicysta, redaktor, powstaniec listopadowy

Z nastaniem Nowego Roku zwyklimy przedsibra gruntowne porzdki w


rozmaitych dziedzinach naszej dziaalnoci. Pierwsze tegoroczne spotkanie z Pastwem pragn zatem powici takim wanie, noworocznym porzdkom.
W ubiegym roku, a take i poprzednim, niej podpisany, jako przedstawiciel
Muzeum Regionalnego w Midzychodzie, uczestniczy w przygotowaniu najmodszego z turystycznych szlakw przebiegajcych przez Pojezierze Midzychodzko-Sierakowskie, cieki rowerowej Szlakiem Powsta Narodowych w powiecie
midzychodzkim 1769-1919. Wsplnie z czonkami Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Midzychodzkiej i Towarzystwa Mionikw Ziemi Sierakowskiej, przede wszystkim
w osobach bezporednich wsppracownikw: Antoniego
Taczanowskiego i Jarosawa oyskiego, opracowalimy
warstw informacyjn szlaku, podczas gdy inni organizatorzy przecierali szlak w terenie. Zgromadzono i w przystpnej oraz atrakcyjnej formie spopularyzowano spory zasb wiadomoci dotyczcych udziau mieszkacw powiatu
midzychodzkiego w zrywach narodowowyzwoleczych na
przestrzeni ptora stulecia. Ukazaa si, wydana drukiem
(dostpna rwnie w Internecie) mapa-informator; na trasie szlaku ustawiono okazae, barwne tablice informacyjne.
Wszyscy zaangaowani w przedsiwzicie dokadali wszelJastrzbiec herb
kich stara, aby ten nowy element turystycznej infrastruktury
rodowy Kierskich
ubogaci nasz region i przyda mu atrakcyjnoci. Czy zadanie
to powiodo si w peni?
Ze wzgldu na udzia w przygotowaniu szlaku w przewaajcej mierze rodowisk dziaaczy spoecznych z Midzychodu oraz w nieco mniejszym stopniu, Sierakowa i Kwilcza, nowo opracowana cieka rowerowa przebiega przez tereny trzech
wyej wymienionych gmin, omijajc czwart gmin naszego powiatu Chrzypsko Wielkie. Przyczyni si do tego z pewnoci rwnie spontaniczny charakter
przedsiwzicia i popieszna jego realizacja, ale zwaszcza brak bliszych kontaktw oraz cilejszej wsppracy midzy amatorami turystyki i historii regionalnej w
naszym regionie.
Tak czy owak, w dotychczasowej postaci nasz powiatowy Szlak Powsta
Narodowych posiada luk - nieopracowany dotd fragment, nieprzetart jeszcze
ciek, przebiegajc terenami gminy Chrzypsko Wielkie. Okolice te posiadaj,
podobnie jak pozostae gminy naszego
powiatu, swoje wasne, silne zwizki z
wydarzeniami i uczestnikami powstaczych walk podejmowanych przez
Wielkopolan w okresie zaborw. Warto
zatem, a nawet powinno si, utworzy
odnog Szlaku Powsta Narodowych w
powiecie midzychodzkim 1769-1919,
biegnc na wschd, do Chrzypska.
Szlak nie tylko zyskaby w ten sposb na
atrakcyjnoci (gmina Chrzypsko WielDwr w Chrzypsku Wielkim
kie naley do najbardziej malowniczych
zaktkw Pojezierza Midzychodzko-Sierakowskiego), ale te jego przekaz staby si przez to peniejszy, zwaszcza, jeli obok dotychczasowych jego bohaterw
uwzgldnione zostan w nim postacie takie jak bohater dzisiejszego artykuu jeden z XIX-wiecznych dziedzicw Chrzypska Wielkiego, Emil Kierski. Zwizki
tego wybitnego Wielkopolanina z nasz ma Ojczyzn umkny uwadze organizatorw szlaku. Bardzo nad tym faktem ubolewam - jako jedna z osb odpowiedzialnych za ksztat szlaku. Kolejne przypadki niedocigni w dotychczasowym
opracowaniu szlaku, jakie zdoaem zidentyfikowa, zoyy si na mini-cykl artykuw, bdcy w istocie tymczasowym suplementem do istniejcych materiaw
promocyjnych na temat Szlaku Powsta Narodowych.
Emil Kierski pochodzi ze staroytnego rodu szlacheckiego Kierskich herbu
Jastrzbiec. Gniazdem rodowym jego przodkw by podpoznaski Kiekrz, majtek
cd. na str. 9

(kl. II b, SP Nr 2), Dawid Szajkowski (kl. II b, SP Nr 2), Wiktoria Gromadecka


(kl. III, ZS Kamionna), Zuzia Mniszek (kl. III, ZS Kamionna), Maria Stecko
(kl. III, ZS Kamionna), ukasz Paech (kl. III, ZS Kamionna), Marysia Stasik
(kl. I, ZS Kwilcz),
2) w kategorii klas IV-VI: Jakub Figielski (kl. V b, SP Nr 1), Mateusz Rys
(kl. V b, SP Nr 1), Pamela Herot (kl. V b, SP Nr 2), Patrycja Piechota (kl. V b,
SP Nr 2) w Midzychodzie, Agata piczka (kl. VI b, SP Nr 2), Paulina Gorajska (kl. IV, ZS Kwilcz), Marta Najder (kl. IV, ZS Kwilcz), Julia odyga (kl.
V, ZS Kwilcz), Martyna odyga (kl. V, ZS Kwilcz), Hubert Kwiatkowski (kl.
V, ZS Kwilcz), Magdalena Gorajska (kl. VI, ZS Kwilcz), Bartosz odyga (kl.
VI, ZS Kwilcz, Patryk Lisek (kl. VI, ZS Kwilcz), Damian Nowak (kl. VI, ZS
Kwilcz), Oliwia Cechelt (kl. VI, ZS Kamionna), Martyna Michaek (kl. VI, ZS
Kamionna), Sylwia Mniszek (kl. VI, ZS Kamionna), Anna Wieczorek (kl. VI,
ZS Kamionna), Weronika Wo (kl. VI, ZS Kamionna). Gratulujemy laureatom
i ju teraz zapraszamy do wzicia udziau w kolejnym konkursie plastycznym,
ktry odbdzie si wiosn, a powicony bdzie tradycyjnie ozdobom wielkanocnym.

Przedszkolakw oraz uczniw szk podstawowych i gimnazjw zapraszamy do skorzystania z oferty Muzeum Regionalnego, jak przygotowalimy na
ferie zimowe. Piotr Piechowiak malarz aktualnie wystawiajcy swe prace w
muzeum wsplnie z bibliotekark Agnieszk Konieczn poprowadz warsztaty plastyczne. Uczniw klas I-III szk podstawowych oraz przedszkolakw
zapraszamy (8.02, godz. 1100), uczniw klas IV-VI oraz gimnazjalistw (8.02,
godz. 1400). Przewodnik muzealny Mirosawa Borowiak zapozna chtnych z
tajnikami dawnego gospodarstwa domowego (1.02, godz. 1100, 9.02, godz.
1100), a kierownik muzeum Artur Paczesny pomoe modym pasjonatom historii rodzinnej w przygotowaniu drzew genealogicznych (3.02, godz. 1100, 10.02,
godz. 1100).
mrm

Informator Midzychodzki

XIX Fina WOP


Ju po raz trzynasty w swojej 19-letniej historii w Midzychodzie zagraa Wielka Orkiestra witecznej Pomocy. Midzychodzki sztab utworzony
zosta przy Powiatowej Radzie Modziey pod przewodnictwem Dariusza
Wacawika.
Do akcji ponowie wczy si Bank PEKAO S.A. w Midzychodzie,
Nadwarciaskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego, Midzychodzki Orodek Sportu Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.,
Urzd Miasta i Gminy w Midzychodzie, Starostwo Powiatowe w Midzychodzie, Klub Integracji Spoecznej, Komenda Powiatowa Policji w
Midzychodzie oraz Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w
Midzychodzie. Ponadto do akcji zaangaowao si wiele osb powicajc swj czas jake szczytnej idei.

Nazwa Urzdzenia

L.p.

Tegoroczna zbirka pienidzy powicona bya ratowaniu zdrowia


dzieci ze schorzeniami urologicznymi oraz nefrologicznymi.
W trzynastoletniej historii midzychodzkich finaw w akcjach zbirki udzia wzio 2.240 wolontariuszy. Zebralimy ogem 241 ty. z. W
tym miejscu naley doda, i w minionym okresie szpital w Midzychodzie
wzbogaci si o sprzt przekazany przez Fundacje WOP na ogln kwot
ponad 150 ty z.
W dniu 9 stycznia 2011 r. na ulice Midzychodu wyszo 120 wolontariuszy. Ponadto od godz. 15.00 w hali sportowo-widowiskowej w Midzychodzie odby si koncert prezentujcy dorobek artystyczny midzychodzkich szk oraz CAK. Podczas koncertu odbya si rwnie licytacja
przedmiotw przesanych przez warszawski sztab WOP oraz upominkw
przekazanych przez midzychodzkie firmy oraz prywatne osoby.
Tradycyjnie podsumowaniem midzychodzkiego finau by o godz.
20.00 pokaz sztucznych ogni. Podczas XIX Finau WOP w Midzychodzie zebrano kwot 19.458,36 z.

cena jednostkowa

sztuk

wartobrutto

Data przyjcia

Miejsce przeznaczenia

1.

Lampa do fototerapii

2 343,95 z

2 343,95 z

05.12.1997

Oddzia Neonatologiczny

2.

Stanowisko CPAP dla dzieci z kompresorem

5 276,97 z

5 276,97 z

25.03.1998

Oddzia Neonatologiczny

3.

Oxymetr SW Medico

2 531,13 z

2 531,13 z

25.03.1998

Oddzia Neonatologiczny

4.

Pompa strzykawkowa

1 730,00 z

1 730,00 z

25.03.1998

Oddzia Neonatologiczny

5.

Nosze podbierajce

1 794,00 z

1 794,00 z

22.10.1998

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

6.

Uniwersalne nosze, unieruchomienie gowy

491,56 z

491,56 z

22.10.1998

Pogotowie Ratunkowe Sierakw

7.

Aparat do odsysania drg oddechowych

- z

- z

22.10.1998

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

8.

Laryngoskop

- z

- z

22.10.1998

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

9.

Uniwersalne nosze, unieruchomienie gowy

491,56 z

491,56 z

17.02.1999

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

10.

Unieruchomienie pediatryczne

1 137,39 z

1 137,39 z

17.02.1999

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

11.

Deska ortopedyczna z trzema paskami

742,72 z

742,72 z

17.02.1999

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

12.

Deska ortopedyczna z trzema paskami

742,72 z

742,72 z

17.11.1999

Pogotowie Ratunkowe Sierakw

13.

Unieruchomienie pediatryczne

1 137,39 z

1 137,39 z

17.11.1999

Pogotowie Ratunkowe Sierakw

14.

Konierz ortopedyczny

67,27 z

201,81 z

17.11.1999

Pogotowie Ratunkowe Sierakw

15.

Konierz ortopedyczny

67,27 z

67,27 z

17.11.1999

Pogotowie Ratunkowe Midzychd

16.

Pulsoksymetr

6 390,47 z

6 390,47 z

05.06.2003

Oddzia Pediatryczny

17.

Urzdzenie do przesiewowych bada suchu

12 501,06 z

12 501,06 z

07.07.2003

Oddzia Neonatologiczny

18.

Ssak elektryczny

2 663,74 z

2 663,74 z

29.08.2003

Oddzia Pediatryczny

19.

Pompa strzykawkowa

4 933,12 z

9 866,24 z

21.10.2003

Oddzia Pediatryczny

20.

Ssak elektryczny

2 692,36 z

2 692,36 z

18.12.2003

Oddzia Pediatryczny

21.

Inhalator

2 828,02 z

2 828,02 z

31.03.2004

Oddzia Pediatryczny

22.

Pompa strzykawkowa

3 507,73 z

10 523,19 z

08.04.2004

Oddzia Pediatryczny

23.

Pulsoksymetr

4 575,05 z

4 575,05 z

IV.2004

Oddzia Pediatryczny

24.

Glukometr

- z

- z

Oddzia Pediatryczny

25.

Kardiomonitor nieinwazyjny

22 029,13 z

22 029,13 z

27.09.2004

Oddzia Pediatryczny

26.

Cinieniomierz pediatryczny

775,83 z

775,83 z

20.08.2004

Oddzia Pediatryczny

27.

Waga noworodkowa

2 781,90 z

2 781,90 z

17.12.2004

Oddzia Pediatryczny

28.

Inhalator

2 769,19 z

2 769,19 z

13.12.2004

Oddzia Pediatryczny

29.

Inkubator ATOM

39 740,49 z

39 740,49 z

30.09.2006

Oddzia Neonatologiczny

30.

Terminal do przesyania danych

1 700,68 z

1 700,68 z

23.07.2009

Oddzia Neonatologiczny

31.

Urzdzenie do screeningowego badania suchu


OTO READ wraz z wyposaeniem

9 634,37 z

9 634,37 z

17.12.2009

Oddzia Neonatologiczny

RAZEM

150 160,19 z

Informator Midzychodzki

Bj o Kamionn
Komitet Ochrony Pamici Walk i Mczestwa w Midzychodzie, Starostwo Powiatowe w Midzychodzie, Urzd Miasta i Gminy w Midzychodzie
oraz Fundacja 750-Lecia Kamionny byli organizatorami obchodw 92. rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w powiecie midzychodzkim i 91. rocznicy powrotu Midzychodu do Macierzy. Uroczystoci rocznicowe rozpoczy
si w Midzychodzie 17 stycznia o godz. 9.40 przed Pomnikiem Powstacw
Wielkopolskich, gdzie zebray si rodziny Powstacw Wielkopolskich, kombatanci RP, czonkowie Koa Zwizku Sybirakw, ksia, wadze samorzdowe powiatu oraz miast i gmin powiatu midzychodzkiego, delegacje zakadw
pracy, Cechu Rzemios Rnych, Komendy Powiatowej Policji w Midzychodzie, Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Midzychodzie,
organizacji spoecznych, partii politycznych, delegacje modziey szk, ZHP,
Strzelca i mieszkacy miasta. W uroczystoci wzili te udzia: Lech Dymarski
- przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Wielkopolskiego, Adam Kaczmarek
- przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, Ryszard Danecki - przedstawiciel
Zarzdu Gwnego Towarzystwa Pamici Powstania Wielkopolskiego, Jarosaw oyski - dobosz Powstania Wielkopolskiego.
Antoni Taczanowski przewodniczcy Komitetu Ochrony Pamici Walk i
Mczestwa w Midzychodzie po powitaniu zebranych odda gos Romanowi
Musiaowi Burmistrzowi Midzychodu, ktry w wystpieniu przybliy wydarzenia zwizane z powrotem Midzychodu do Macierzy i przebiegiem powstania w naszej gminie. Po zoeniu kwiatw zebrani przejechali na dalsz
cz uroczystoci do Kamionny. W kociele pw. Narodzenia NMP zostaa
odprawiona msza w. w intencji Powstacw Wielkopolskich, podczas ktrej
ksidz proboszcz Rafa Jarmu wygosi poruszajc serca zebranych, utrzyman w patriotycznym tonie, homili. Po mszy w. wystpia modzie z Zespou Szkolno-Przedszkolnego z Kamionny z montaem sowno-muzycznym
przygotowanym przez Hann Nowaczyk, Dobiesaw Frckowiak i Krystiana
Dobkiewicza. Nastpnie zabra gos starosta powiatu midzychodzkiego Julian
Mazurek, przedstawiajc przebieg walk powstaczych w powiecie midzychodzkim. Czonkowie Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 3.
Bastion GROLMAN z Poznania z ochotnikami z Kamionny odtworzya bitw
o Kamionn, ktra zostaa stoczona 16 stycznia 1919 r. Inscenizacja - atak Heimatschutzu, wybuchy granatw, strzay z karabinw, wycofywanie si obrocw i nastpnie zwyciski kontratak powstacw, w tym udzia kobiet z dziemi
na rkach z ywym inwentarzem i sanitariuszka spieszca na ratunek rannym,
dostarczyy uczestnikom uroczystoci wielu wrae i zapewne pozostanie na
dugo w pamici jako ywa lekcja historii przedstawiajca jedn z najwaniejszych, najwikszych i najkrwawszych bitew stoczonych w naszym powiecie
w Powstaniu Wielkopolskim. Nastpnie z orkiestr dt z Piy, druyn sztandarow Hufca ZHP z Midzychodu i pocztami sztandarowymi uday si delegacje przybye na uroczystoci wraz z mieszkacami Kamionny pod Pomnik
Powstacw Wielkopolskich, gdzie odby si Apel Polegych Powstacw z
trzykrotna salw honorow w wykonaniu grupy Grolman, po czym delegacja
harcerzy udaa si ze zniczem i kwiatami do kwatery powstaczej znajdujcej
si na cmentarzu parafialnym.
Po zoeniu wizanek kwiatw pod pomnikiem i honorze sztandarw uroczystoci
zakoczono. Przewodniczcy
KOPWiM w Midzychodzie
w imieniu organizatorw
zoy podzikowanie grupie
Grolman i biorcym udzia w
inscenizacji Boju o Kamionn
mieszkacom Kamionny, modziey z ZSP im. Powstacw
Wielkopolskich w Kamionnie
za monta sowno-muzyczny,
pracownikom Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Midzychodzie za
pomoc w organizacji uroczystoci, Komendzie Powiatowej Policji w Midzychodzie
i OSP Kamionna za zabezpieczenie miejsca inscenizacji
oraz trasy przemarszu, harcerzom i druynie sztandarowej
Hufca ZHP w Midzychodzie, Kamionszczankom za
obsug goci i smaczne wypieki, NCAKiODR PROM
w Midzychodzie za nagonienie i udzia orkiestry dtej
oraz wszystkim mieszkacom
Kamionny zaangaowanym w
przygotowanie uroczystoci.
Cao prowadzi przewodniczcy KOPWiM w Midzychodzie Antoni Taczanowski.
Uroczystoci zwizane z
92. rocznic bitwy o Kamionn byy inauguracj rocznych
obchodw jubileuszu 750lecia Kamionny.
Redakcja, fot. mktp

cd. ze str. 7
dziedziczony przez rodzin nieprzerwanie od XIV/XV w. niemal do okresu rozbiorw.
Urodzi si jako dziecko Michaa Kierskiego i Katarzyny z Kayserw, wacicieli majtku Chrzypsko
Wielkie w powiecie midzychodzkim. Po odebraniu
starannego wychowania i edukacji domowej uczy
si w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.
Stamtd w 1830 r. uda si do ogarnitej powstaniem
Warszawy, aby wczy si do walki o niepodlego
Polski. Suy w nowo utworzonym 1 puku wojewdztwa kaliskiego (pniej przemianowanym na
13 puk piechoty), biorc udzia m.in. w bitwach pod
Kockiem i Szymanowem. W uznaniu walecznoci i
zasug otrzyma stopie porucznika. Po upadku powstania i powrocie do Wlk. Ksistwa Poznaskiego
ukoczy edukacj prywatnie, po czym zamieszka
w swoim majtku w Chrzypsku Wielkim. Od 1841
r. wsppracowa z zaoonym w Szamotuach Towarzystwem Staroytnoci Polskich. Efektem tej Strona tytuowa I tomu Stadziaalnoci byo wydanie przez Emila Kierskiego, roytnoci polskich z 1842 r.
wsplnie z Jdrzejem Moraczewskim, 2-tomowego
dziea pt. Staroytnoci polskie. W 1848 r. peni najwyszy urzd w cywilnej
organizacji powstaczej by komisarzem powiatu midzychodzkiego. Take po
wyganiciu dziaa powstaczych uczestniczy w dalszych wydarzeniach Wiosny
Ludw, tworzc powiatowe struktury Ligi Polskiej i stajc na jej czele.
Po sprzeday Chrzypska mieszka pocztkowo w nabytym od Przystanowskich
majtku Biayn, jednak wskutek trudnoci finansowych musia si go wkrtce
pozby. Tym razem osiad na stae w Poznaniu, gdzie powici si wycznie pracy
literackiej. Pisywa artykuy do niezliczonej wprost iloci czasopism, m.in. Przyjaciela Ludu, Roku, Tygodnika Ilustrowanego, Dziennika Domowego,
Ordownika Naukowego, Czasu, Strzechy i Wocianina.
W 1859 r. podj sta wspprac z Towarzystwem Przyjaci Nauk w Poznaniu, pocztkowo jako bibliotekarz, a nastpnie jako jeden z najczynniejszych
czonkw Wydziau Historyczno-Literackiego. Swoje prace publikowa odtd
take w Rocznikach Tow. Przyj. Nauk.
W 1867 r. zaoy i przez 2 lata redagowa miesicznik Przegld Wielkopolski
Historyczny i Literacki, przed ktrym
postawi zadanie popularyzacji wiedzy na
temat przeszoci Wielkopolski. W swoich pismach podejmowa najczciej wanie t, blisk mu tematyk. Oto niektre
z tytuw jego prac: Opis statystyczny i
historyczny Obwodu Boreckiego w W. Ks.
Poznaskim w powiecie krotoszyskim, Nekrolog Emila Kierskiego, Dziennik
Czasopisma polskie w Poznaskiem od
Poznaski, nr 92 z 1874 r.
ich pocztku, Generaowie wielkopolscy.
Oprcz pisania opracowa historycznych, Emil Kierski prbowa swych si take
jako poeta (np. wiersz Do Ziemi Krakowskiej), wyda take praktyczny przewodnik:
Prawo wzgldem ukarania kradziey drzewa z lasw, wyjanienie na uytek obywateli i ludu. Zmar w Poznaniu 22 IV 1874 r. onaty by dwukrotnie: z Melani z
ychliskich, z ktr mia modo zmarych synw: Antoniego z zawodu ksigarza
(1852-1874) i Ludwika (1855-1865) oraz crk Mari, zamn Wysock; u schyku ycia, po mierci pierwszej ony, polubi Emili z Radoskich.
W osobie i yciu Kierskiego zbiegy si, jak w soczewce, najbardziej typowe
wtki XIX-wiecznych dziejw Wielkopolski i Wielkopolan: walka w powstaniach
narodowych i praca organiczna. Nieco bardziej osobistym rysem bya jego niezwyka skromno. Autorzy wspomnienia pomiertnego, opublikowanego w Kurierze
Poznaskim (Nr 94 z 1874 r.) wyrazili j sowami: Ciche ycie, cicha praca,
cicha mier!.
Moe warto by byo zastanowi si nad uhonorowaniem postaci tego wybitnego
mieszkaca Chrzypska, np. nadajc jego imi miejscowej bibliotece?
Artur Paczesny

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej

3. Bastion Grolman
Stowarzyszenie powstao w 2007 r. Zajmuje si organizacj, w Poznaniu i wielu miastach Wielkopolski, inscenizacji
historycznych zwizanych z Powstaniem Wielkopolskim
1918/1919. Z duym uznaniem spoecznym spotykay si
rekonstrukcje historyczne na Placu Wolnoci w Poznaniu, w
czasie kolejnych obchodw rocznicowych Powstania Wielkopolskiego. Na szczeglne uznanie zasuguje aktywna dziaalno
Stowarzyszenia w roku obchodw 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Czonkowie Stowarzyszenia 3. Bastion Grolman uczestniczyli w szkolnych
lekcjach historii, opowiadajc o historii Powstania Wielkopolskiego, prezentujc jednoczenie mundury, odznaki powstacze i uzbrojenie uczestnikw zrywu
niepodlegociowego. Ubrani w historyczne mundury powstacw wielkopolskich reprezentowali podczas uroczystoci rocznicowych w Warszawie w 2008
r. Czonkowie Stowarzyszenia uczestniczyli ponadto w licznych uroczystociach i imprezach, wystpowali te w telewizji w scenkach ilustrujcych dzieje powstania. Mieszkacy Ziemi Midzychodzkiej mieli okazj pozna Stowarzyszenie i jego dziaalno ju podczas ubiegorocznych obchodw rocznicy
Powrotu Midzychodu do Macierzy, gdy czonkowie Grupy GROLMAN
odtworzyli w naszym miecie wydarzenia z 19 stycznia 1920 r., czyli oficjalne
przejcie Midzychodu przez przybyego do naszego miasta gen. Jzefa Dowbora-Munickiego w asycie komisji skadajcej si z oficerw alianckich.

Informator Midzychodzki

STOWARZYSZENIE PUSZCZA NOTECKA


OGASZA NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista ds. aktywizacji, szkole i doradztwa
1. Wymagania niezbdne na stanowisku specjalisty d.s. aktywizacji,
szkole i doradztwa
wyksztacenie wysze
co najmniej 2-letni sta pracy
znajomo zasad wdraania osi 4. Leader
dyspozycyjno
biega znajomo obsugi komputera
pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie w peni z praw
publicznych.

Obsuga posiedze Walnego Zebrania Czonkw oraz posiedze


Zarzdu.
Przygotowywanie wnioskw o pomoc i wnioskw o patno dotyczcych
dziaania Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania.
1. Przygotowywanie analiz i wnioskw dotyczcych funkcjonowania
lokalnej grupy dziaania.
2. Wykonywanie innych zada zleconych przez Kierownika biura.

2. Wymagania dodatkowe
dowiadczenie w przygotowywaniu wnioskw o pomoc ze rodkw
unijnych
dowiadczenie w prowadzeniu szkole, spotka i warsztatw
znajomo zagadnie zwizanych zpatnociami irefundacj projektw
wspfinansowanych zfunduszy unijnych
komunikatywno

4. Wymagane dokumenty:
a) yciorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kwestionariusz osobowy
d) dokumenty powiadczajce posiadane wyksztacenie i sta pracy
e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejtnociach oraz
dowiadczeniu zwaszcza w zakresie zasad wdraania osi 4. Leader
PROW.
f) owiadczenie kandydata o niekaralnoci.

3. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:


Obsuga sekretarska biura.
Udzielanie pomocy doradczej w zakresie przygotowania wniosku
osobom i podmiotom zainteresowanych zoeniem wniosku o pomoc za
porednictwem Stowarzyszenia Puszcza Notecka.
Wykonywanie zada w zakresie animowania spoecznoci lokalnej oraz
informacji, szkole i promocji.

5. Procedura naboru
Po weryfikacji formalnej dokumentw wszyscy kandydaci zostan
poinformowani o ich wyniku, a osoby speniajce wymogi formalne
bd zaproszone na rozmow kwalifikacyjn prowadzon przez komisj
Stowarzyszenia powoan d.s. naboru pracownikw. Komisja oparciu o
analiz dokumentw i wyniki rozmw z kandydatami wskae osob, z
ktr zostanie zawarta umowa o prac.

Przewiduje si nastpujcy kalendarz prowadzenia naboru


Zakres czynnoci

Data realizacji

Ukazanie si ogosze o naborze pracownika (w prasie o zasigu lokalnym, stronie www Stowarzyszenia
oraz tablicach ogosze w gminach bdcych czonkami Stowarzyszenia

Do dnia 21.01.2011
roku

Skadanie dokumentw aplikacyjnych przez kandydatw

Do dnia 4 lutego 2011


roku

Wysanie odpowiedzi na zoone aplikacje, uzupenienie dokumentacji, zaproszenia na rozmow


kwalifikacyjn

Do dnia 11 lutego 2011


roku

Przeprowadzenie rozmw kwalifikacyjnych

Do dnia 18 lutego 2011


roku

Wybr pracownika oraz przygotowanie umowy o prac

Do dnia 25 lutego 2011


roku

Ukazanie si ogosze o wyborze pracownika

Do dnia 28 lutego 2011


roku

Rozpoczcie pracy

Od dnia 1 marca 2011


roku

6. Wymagane dokumenty naley skada osobicie pod nastpujcym adresem:


64-400 Midzychd, ulica Pisudskiego 17;
lub poczt na adres: Stowarzyszenie Puszcza Notecka ; 64-400 Midzychd, ul. Pisudskiego 17;
z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO: specjalista ds. aktywizacji, szkole i doradztwa
- w terminie do dnia 4 lutego 2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpywu do biura Stowarzyszenia, nie za data
stempla pocztowego lub nadania)
Dokumenty, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Puszcza Notecka oraz na tablicach informacyjnych
Urzdw Miast i Gmin wchodzcych w skad Stowarzyszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny by opatrzone klauzul: wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997
roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z pn. zm.).

10

Informator Midzychodzki

Rozmowy o Wielkich Polakach Program na ferie zimowe:


Centrum PROM zaprasza na spotkanie ze Sawomirem Pietrasem z cyklu Czwartkowych Wieczorw Literackich. Spotkanie odbdzie si 3 lutego o godz. 18.00 w
sali widowiskowo-kinowej Centrum PROM. Bohaterem
wystpienia Sawomira Pietrasa bdzie Adam Mickiewicz.

Nadwarciaskie Centrum Animacji Kultury


i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego Prom
w Midzychodzie zaprasza do kina w lutym 2011 r.
02.02.
roda
godz. 17:00
Animowany
Dziecicy
Przygodowy
Francja
92 min.
od b/o lat
Cena: 15 z
10 z ulgowy

05.02.
sobota
godz. 17:00
Animowany
Familijny,
Dziecicy
Przygodowy
Indie, USA
95 min.
od b/o lat
Cena: 15 z
10 z ulgowy
09.02.
roda
godz. 17:00
Animowany
Familijny
Komedia
USA
92 min.
od b/o lat
Cena: 15 z
10 z ulgowy

Artur i Minimki 3. Dwa wiaty


Trzecia cz przygd ukochanego przez dzieci
Artura, bohatera takich kinowych przebojw jak:
Artur i Minimki oraz Artur i zemsta Maltazara!
Maltazarowi udaje si uwizi Artura w krainie Minimkw, a sam przedostaje si do wiata ludzi. Zy
charakter dziki operacji plastycznej moe podszy
si pod posta prawdziwego czowieka i prbuje
odnale drog do domu dziadkw. Artur, Selenia i
Betamesz nie daj jednak za wygran i za wszelk
cen staraj si powrci do rzeczywistych rozmiarw, aby powstrzyma Maltazara. Jedynym sposobem na zmian wzrostu jest zawierajcy magiczne
moce mid Krlowej Pszcz. Trjka przyjaci
bdzie musiaa si jednak pospieszy, jeeli chce
uchroni swj wiat przed zbieran przez Maltazara armi gigantycznych moskitw. Czasu jest coraz
mniej!
Zakochany wilczek
Wspaniaa animacja zrealizowana w olniewajcej
technologii 3D. Pena niesamowitych przygd opowie o wdrwce dwch wilczkw w poszukiwaniu drogi do domu, ktra zachwyci ca rodzin!
Te dwa wilczki s swoimi kompletnymi przeciwiestwami. Ona naley do rasy Alfa jest zwinna, zdyscyplinowana i wychowywana na przysz
przywdczyni stada. On jest Omeg uwielbia
zabaw, miech i rado. Niestety sztywne zasady wilczego stada nie pozwalaj im si przyjani ze wzgldu na rnice ich pochodzenie.
Pewnego dnia oba wilczki zostaj schwytane i wywiezione tysice kilometrw od swojego domu.
Czeka je teraz duga i niebezpieczna wdrwka
pena przygd, zaskakujcych zdarze i niechcianych spotka z rodzin rozjuszonych niedwiedzi.
Spdzony wsplnie czas pozwoli nie tylko na przeamanie dzielcych ich do tej pory barier, ale te na
rozbudzenie odwzajemnionej mioci.
Zapltani
Oto pena przygd i niespodziewanych zwrotw
akcji opowie o dziewczynie, ktra miaa najdusze wosy na wiecie. Zotowosa ksiniczka
zostaa porwana jako dziecko z zamku swoich rodzicw i uwiziona w samotnej wiey. Teraz jest
ju nastolatk, ktra z pomoc pewnego zodziejaszka ucieka na wolno i wyrusza w niesamowit
podr. Razem ze swoim nowym pomocnikiem
musi zmierzy si nie tylko z gronym pocigiem,
ale take z burz blond wosw. Zupenie nowe
podejcie do klasycznej bani braci Grimm bdzie
mona zobaczy w technologii 3D i polskiej wersji
jzykowej.

niadanie do ka
niadanie do ka to pena zabawnych zwrotw akcji opowie o zdolnym, cho pechowym
kucharzu Piotrze (Tomasz Karolak), ktry ku
13.02.
swojemu zaskoczeniu trafia na okadk poczytnego magazynu i z dnia na dzie zostaje celebryt.
niedziela
godz. 17:00 Sesja zdjciowa przynosi mu saw i... mio.
Piotr zakochuje si bez pamici w pontnej stylistKomedia
ce Marcie (Magorzata Socha), jednak jego bya
Obyczajowy narzeczona Ewa (Iza Kuna) - szefowa dziau mody
Romans
magazynu i przeoona Marty jest gotowa na
wszystko, aby odzyska wzgldy utalentowanego
Polska
eks-faceta. Piotra z kolejnych opresji wyciga jego
85 min.
niezawodny kumpel Konrad (Piotr Adamczyk)
od 12 lat
- koneser japoskiej kuchni i japoskich kobiet.
Czy kulinarny geniusz okae si rwnie wirtuoCena: 15 z zem sztuki kochania? Apetyczna komedia Krzysz10 z ulgowy tofa Langa (Mio na wybiegu), rozgrywajca
si na pograniczu dwch wiatw - wielkiej mody
i wytrawnej kuchni - to niebanalny przepis na
pyszn filmow potraw: lekkostrawn, sodk i
pikantn zarazem. Szukajcie jej w kinowym menu
w 2011 roku.
Polski Instytut Sztuki Filmowej wspfinansowa zakup aparatury kinowej, nagonienie.
Moliwo dodatkowych projekcji dla grup zorganizowanych powyej 50 osb.

1.02.(wtorek) godz. 16.00 - Stoliczku nakryj si spektakl teatralny dla dzieci,


bilet w cenie 4 z, sala widowiskowa Centrum Prom
2.02. (roda) godz. 17:00 - Kino Artur i Minimki 3. Dwa wiaty animowany,
przygodowy, dziecicy, (92 min.), cena biletw: 10 i 16, z sala widowiskowa
5.02. (sobota) godz. 17:00 - Kino Zakochany wilczek animowany, przygodowy, familijny, cena biletw: 10 i 16 z, sala widowiskowa
09.02. (roda) godz. 17:00 - Kino Zapltani animowany, familijny, komedia
(92 min.), cena biletw: 10 i 16 z, sala widowiskowa
10.02. (czwartek) godz. 10:00 - Warsztaty plastyczne (rysunki) sala kameralna,
wstp wolny
11.02. (pitek) godz. 16.00 - Kopciuszek spektakl teatralny dla dzieci, bilet w
cenie 4 z, sala widowiskowa
Ponadto: Zapraszamy do zwiedzania warsztatw gincych zawodw w Centrum
Edukacji Regionalnej w Mniszkach (od wtorku do pitku w godz. 9-15:00)

Tajemnice sierakowskiego cmentarza.

Te Witkacego (cz. II)


Nadszed wrzesie 1939 r. Stanisaw Ignacy Witkiewicz odebra sobie ycie na wie o wkroczeniu wojsk sowieckich. Mimo wojny i powstania udao
si Jadwidze ocali wikszo rkopisw Witkacego. Znaczn cz listw do
niej miaa zawsze przy sobie. Reszt ju w pierwszych dniach wrzenia 1939
r. zakopaa w piwnicy kamienicy przy Brackiej, cz oddaa na przechowanie
znajomym. Po wojnie przez dugi czas bya praktycznie bez rodkw do ycia.
Staraa si dorabia przepisywaniem na maszynie. Bardzo dugo jedyne pienidze pochodziy z wrocawskiej Biblioteki Ossolineum, ktrej sprzedaa
cz posiadanych rkopisw Witkacego. Z praw autorskich korzystaa jedynie
3 lata - od padziernika 1956 do 1959 roku, kiedy wygasy w 20 lat po mierci
Witkacego.
W 1961 roku dziki interwencji Xawerego Dunikowskiego otrzymaa kawalerk w Warszawie i rent. ya nader skromnie. Zmara w Warszawie 28
grudnia 1968 r. na chorob nowotworow, do koca troszczc si o spucizn
po mu. Zgodnie z jej wol, zostaa pochowana w Zakopanem na Pksowym
Brzyzku. Skromny grb ozdabia tablica ze sowami: Ona ocalia spucizn
literack St. I. Witkiewicza z poogi wojennej. Chwaa jej za to.
Wracajc do losw jej ojca, Zygmunta Unruga. Prawdopodobnie okoo
1925, bdc ju czowiekiem leciwym i schorowanym, przenis si do Wielkopolski i zamieszka w Piotrowie pod Poznaniem w charakterze rezydenta, u
swego kuzyna generaa Antoniego Unruga, gdzie pomaga mu w prowadzeniu
gospodarstwa. Zygmunt by kapitanem w stanie spoczynku i wdowcem. Po
mierci ony nie oeni si ponownie.
Jak sugeruje w korespondencji z autorem p. prof. Janusz Degler z Uniwersytetu Wrocawskiego, najwikszy obecnie autorytet w dziedzinie biografii i
twrczoci St. I. Witkiewicza, wydawca
opublikowanego wanie III tomu Listw
do ony, Jadwiga
utrzymywaa kontakt
z ojcem i odwiedzaa go w Piotrowie,
m. in. w 1929 roku.
W tyme roku by
take w Piotrowie
Witkacy. Co prawda
jego stosunki z rodzin Unrugw byy
chodne, ale Witkacy
specjalnie si tym nie
przejmowa. TecioPolowanie Piotrowo 1932. Zygmunt Unrug wrd myliwych wi wysya swoje arpodczas polowania w Piotrowie 9 padziernika 1932 r. (siedzcy tykuy, obie powieci
drugi od lewej). Gen. Antoni Unrug drugi od prawej.
oraz tzw. gwniaka, a po jego mierci
Jadwiga przywioza mowi liczne ksiki o charakterze religijnym z ksigozbioru ojca (pisze o tym Jadwiga we Wspomnieniach o St. I. Witkiewiczu
opublikowanych przez Micisk w tomie referatw Spotkanie z Witkacym).
Chcc pohamowa rozwj dokuczajcej mu astmy, zgodzi si Zygmunt
podj leczenie w cieszcym si wwczas dobr saw Zakadzie w. Jzefa w Sierakowie. Mimo zdrowego klimatu i czynionych stara zmar tutaj 27
czerwca 1935 r. Zgon zgosia w USC i w parafii jedna z sistr Elbietanek.
Zatem w momencie mierci nie byo przy nim nikogo z najbliszej rodziny.
Pochowany zosta na cmentarzu parafialnym w Sierakowie w miejscu niestety
nieustalonym.
Czy w pogrzebie uczestniczya jego crka Jadwiga i Witkacy tego nie wiemy. Jak dalej domniemuje prof. Janusz Degler, Zygmunt, jako ubogi krewny
nie by chyba zbytnio szanowny w rodzinie, co moe wyjania okolicznoci
pochwku. Nie spocz on w grobowcu rodzinnym w Guszynie - parafii Piotrowa.
Korespondencja Jadwigi z mem niestety niczego nam nie wyjania, poniewa jest w niej przerwa od 1 maja do 14 lipca 1935. Wiadomo tylko, e
Witkacy by w tym czasie w Katowicach (chyba 3 tygodnie), a potem w Warszawie. Wstpujc na sierakowski cmentarz westchnijmy w intencji, tak bardzo
dowiadczonych przez los, ojca i crki.
Jarosaw Tomasz oyski

Informator Midzychodzki

11

wita z Ksik w Publicznej Bibliotece


Pedagogicznej w Midzychodzie
Pikne, zimowe popoudnie dnia 18.12.2010 r. w PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU FILIA W MIDZYCHODZIE rozbrzmiewao polskimi koldami oraz miechem dzieciakw (obecna
wwczas modzie niech si nie obraa w kocu wszyscy jestemy dzieciakami... zwaszcza w okresie witecznym ). Ju kolejny raz (III edycja) zorganizowano imprez pod hasem KSIKA POD CHOINK.
W spotkaniu uczestniczyo dwanacioro dzieci z byej wietlicy socjoterapeutycznej Nasza wietlica, trzej opiekunowie wietlicy, pani plastyczka, jedna mama, bibliotekarka z biblioteki Szkoy Podstawowej Nr 1 w
Midzychodzie oraz bibliotekarka z Biblioteki Pedagogicznej w Midzychodzie. Wszyscy w wymienitych humorach!
Spotkanie rozpoczo si wsplnym obejrzeniem wystawy ksiek na
temat: Tradycje wit Boego Narodzenia przygotowanej przez bibliotekarki. Nastpnie dzieci zostay podzielone na trzy grupy wiekowe, ktre kolejno wykonyway: pikne stroiki witeczne, kolorowe gwiazdki
z kartonu z wypisanymi marzeniami i mdrymi przemyleniami: jakim
czowiekiem naley by w yciu, kartki z yczeniami witecznymi, oraz
smaczne ciasteczka z kremem, przystrojone bakaliami i owocami. Podczas
tych zaj opiekunka gono czytaa fragmenty ksiek na temat tradycji wit Boego Narodzenia. Dopenieniem byy cichutko rozbrzmiewajce polskie koldy.

Nastpnie dzieciaki wziy udzia w KONKURSIE na wyszukanie w internecie (w pracowni multimedialnej biblioteki) ciekawostek dotyczcych pochodzenia tradycji wit Boego Narodzenia oraz przekazania ich wasnymi sowami zebranym. Kolejny KONKURS dotyczy najciekawszego wspomnienia zwizanego ze witami Boego Narodzenia.
Po opowieciach dzieci doroli wspominali jak dawniej przystrajano choink rcznie wykonanymi ozdobami, a prezentami od Gwiazdora byy np.
pieczone ciasteczka, ksika lub pisaki. W trzecim KONKURSIE z wielk radoci wzili udzia wszyscy obecni, poniewa polega on na piewaniu kold. Wszyscy uczestnicy konkursw otrzymali wspaniae nagrody,
na ktre skaday si m. in. ksiki, maskotki, figurki, ozdoby, kosmetyki!
W dalszej czci spotkania wszyscy zasiedli do wsplnej Wigilii, do
ktrej st przygotoway starsze dziewczynki. Poczstunek przygotowali:
opiekunowie, mamy dzieci, i bibliotekarki. Dzielenie si opatkiem, witeczne yczenia oraz uciski rozpoczy najbardziej oczekiwan cz
spotkania. W niej oprcz wsplnego ucztowania wane byy oczywicie
tradycyjne podarunki . Kade dziecka otrzymao paczk zawierajc upominki dobrane do zainteresowa i wieku oraz sodycze. Due
poruszenie i zainteresowanie wywoay maskotki-zwierzaki z dwikami
. Troch skrpowania (zwaszcza starszym dziewczynkom) przysporzyo
przymierzanie kolorowych, zimowych czapek miechu byo co niemiara
- cho prezentoway si bardzo szykownie. Rwnie due zainteresowanie
wywoay otrzymane przybory szkolne (zwaszcza przyborniki z dugopisami) oraz inne upominki.
Ogromna niespodziank okazao si obdarowanie upominkami przez
dzieci organizatorw spotkania. Umiech nie znika z oblicza i dzieci, i dorosych .
Pod koniec spotkania dzieci wysay drog e-mailow podzikowania
do sponsorw, natomiast poczt tradycyjn wykonane przez siebie kartki z yczeniami.
Spotkanie upyno w witecznej atmosferze, przeplatane przepiknymi koldami oraz wybuchami miechu uczestnikw.
Ewa Mitoraj
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Midzychodzie
ul. 17 Stycznia 143 (budynek Starostwa Powiatowego), tel. 095/7483272
Zaprasza czytelnikw: od poniedziaku do pitku w godz. od 10 do 17
Adres internetowy:www.pbp.poznan.pl/miedzychod/
(katalogi on-line biblioteki czynne cay tydzie 24 h)

MIDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE


3 I 1868 r. (143 lata temu) W Podlesiu Kocielnym (pow. wgrowiecki) urodzi si Napoleon RUTKOWSKI, kompozytor, dziaacz niepodlegociowy i spoeczny, zaoyciel towarzystw piewaczych i chrw w
Midzychodzie i Sierakowie, waciciel majtku awica, zm. 23 VI 1931,
pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowie. 4 I 1919 r. (92 lata
temu) Midzychd opucia pierwsza grupa mczyzn, czonkw konspiracyjnego TG Sok, zacigajcych si do powstaczych szeregw,
m.in. Bernard MARCHLIK, Aleksander i Sylwester SOBOCISCY.
5 I 1919 r. (92 lata temu) Oddzia zwiadowczy Batalionu Lwweckiego
wojsk powstaczych obsadzi Kamionn. Poleg jeden powstaniec. 6 I
1919 r. (92 lata temu) Przed kocioem parafialnym w Kwilczu przybyy
z Poznania Ludwik KACZMAREK rozpocz agitacj wrd mieszkacw wsi wychodzcych po naboestwie z kocioa. Tego samego dnia
w ssiednim domu rolnika Bolesawa MIZERY zawizaa si kwilecka
druyna powstacza, biorca udzia w walkach m.in. o Kamionn i Kolno. 7/8 I 1919 r. (92 lata temu) Sierakw zosta wyzwolony przez po-

12

Jak pomc ptakom przetrwa zim?


Zima to szczeglnie trudny okres
dla ptakw dni s krtkie, szybko
robi si ciemno, to zmniejsza ilo czasu potrzebn na zdobycie poywienia.
Do tego dochodz niskie temperatury
i utrudniajca znalezienie poywienia
pokrywa niena.
W takich niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych ptaki potrzebuj naszej pomocy. Aby prawidowo prowadzi dokarmianie ptakw trzeba
pamita o kilku prostych zasadach.
Przede wszystkim trzeba wybra odpowiednie i bezpieczne miejsce.
Karmnik powinien by umieszczony daleko od krzakw i innych siedlisk
drapienikw, nie powinien ogranicza ptakom pola widzenia i drogi
ucieczki. Cao powinna by ustawiona tak, aby uniemoliwi wdrapywaniu si na niego np. kota. Istnieje tez opcja wieszania kulek czy kubkw
wypenionych tuszczem i ziarnami one rwnie powinny by umieszczone w dogodnej lokalizacji. Lenicy Nadlenictwa Midzychd co roku wywieszaj od 500 do 1000 kilogramw tego typu karmy w zaleno od tego,
jak jest sroga zima.
Jeli wybierzemy karmnik to powinnimy pamita o regularnym
czyszczeniu nie
tylko ze wzgldw
estetycznych, ale i
po to eby ptasia
stowka nie zamienia si w siedlisko chorb. wiee
ziarno, ktre wsypujemy
powinno
by uzupeniane na
bieco. Jeli zadbamy o zrnicowane
menu mamy szans zobaczy wicej ni jeden gatunek ptaka, poniewa i
one maj swoje upodobania. Pamita jednak naley by to co wkadamy do
karmnika nie zawierao soli. Przy deficycie wody, zim takie poywienie
zaszkodzi ptakom. Sonina, ktr wywieszamy powinna by surowa nie
solona, wdzona. Produkty, ktrymi karmimy ptaki winny przypomina ich
naturalny pokarm.
Sikorki potrafi zje dziennie tyle ile wa czyli 15-22 gramy. Oprcz
kawaka soniny preferuj nasiona sonecznika uskanego bd nie. Wrble i mazurki nie pogardz rnymi odmianami prosa i podobnie jak sikorki, sonecznikiem. Dzwocom menu urozmaici nieco konopi. Wiksze
ptaki, takie jak kos czy kwiczo mona dokarmia owocami jarzbiny, ligustru, porzeczek, czarnego bzu i w tym przypadku warto zaopatrzy si
duo wczeniej podczas jesiennego spaceru. Jeli nie dysponujemy wyej
wymienionymi owocami moemy je zastpi suszonymi - pokrojonymi rodzynkami, morelami, daktylami.
Naley pamita, e ptaki powinnimy dokarmia tylko zim, aby nie
zaburzy ich instynktu i naturalnych zachowa. Jeli zima jest agodniejsza to dokarmianie powinno by ograniczone do sporadycznych uzupenie
karmnika inaczej zbytnio przyzwyczaimy ptaki do atwego zdobywania poywienia.
Jeli wszystkie powysze zasady zostan spenione moemy si skupi
na najprzyjemniejszej czci, czyli na obserwacji. Dziki dokarmianiu ptakw zyskujemy bardzo wygodny sposb ich podgldania w domowym
zaciszu z atlasem w rku moemy na spokojnie poczyta o odwiedzajcych
nasz karmnik ptakach. Szczeglnie interesujce moe to by dla dzieci, ktre od najmodszych lat ucz si zachowa proekologicznych i rozwijaj
swoj wiedz na temat przyrody.
Katarzyna Rolbiecka
wstacw wielkopolskich. Rozpocza si ofensywa wojsk powstaczych
na linii Sierakw-Chorzpowo-Zatom Stary-Kolno-Kamionna-MnichyTuczpy-Miostowo-Zbowo. 10 I 1920 r. (91 lat temu) Weszy w ycie postanowienia Traktatu Wersalskiego, przyznajce Rzeczpospolitej
Polskiej cay powiat midzychodzki (dotd powstacy zdoali opanowa
prawie cao, bez zachodnich skrawkw) oraz pnocnowschodni cz
pow. midzyrzeckiego (wsie owy, Lewice, Stoki przyczono do Polski, Pszczew pozostawiajc po stronie Niemiec). Z opuszczeniem naszego
miasta Niemcy zwlekali jeszcze tydzie, do momentu przybycia polskich
wojsk, a wraz z nimi komisji alianckiej nadzorujcej przejcie Midzychodu przez administracj polsk. 11 I 1919 r. (92 lata temu) Liczne starcia
Powstacw Wielkopolskich z oddziaami niemieckiego Grenzschutzu na
terenie powiatu midzychodzkiego, m.in. w Zatomiu Starym, awicy i w
najbardziej wysunitym na zachd punkcie oporu - Kolnie, ktre tego dnia
przechodzio dwukrotnie z rk niemieckich do polskich. 12 I 1919 r. (92
lata temu) Pluton Grenzschutzu wspierany przez artyleri wtargn do Zatomia Starego, jednak po brawurowej kontrakcji powstacw zosta wyparty tracc 8 rannych. 13 I 1621 r. (390 lat temu) Po okresie uytkowania

Informator Midzychodzki

AUREUS

Handlowiec, policjant, mechanik. Czy co


moe czy ludzi reprezentujcych tak rne
profesje? Ot tak, to pasja. Pasja wsplnego
odkrywania historii. Niekoniecznie tej przez
due H, ale rwnie mniejszej, lokalnej. Kto
moe zapyta, co ciekawego jest w historii takiego miasta jak Midzychd, przecie wszystko ju wiadomo, wszystko ju odkryto. Nic bardziej mylnego, twierdz czonkowie Stowarzyszenia Historycznego AUREUS. Przykad? Zwyky guzik z munduru onierza armii napoleoskiej
znaleziony w na ce nieopodal Radgoszczy, ma przecie swoj histori.
Kto go przecie wykona, kto przyszy do munduru i wreszcie kto ten
mundur zaoy, dotar z Francji i zgubi go tutaj. Moe w potyczce, a moe
w zwykej onierskiej bjce? Ale jak i po co ten onierz tu przywdrowa?
W ten sposb od zwykego guzika dochodzimy do burzliwych dziejw Europy z przeomu XVIII i XIX wieku. I tak te, siedzc przy dobrym piwie,
mona godziny przegada nad tym zwykym guzikiem, snujc rne teorie i domysy. Jednak czonkowie AUREUS-a ostrzegaj. Z t pasj trzeba
uwaa, jest mocno zaraliwa. Ani si czowiek obejrzy, a ju bdzie w
kadej wolnej chwili snu si po polach z wykrywaczem metali w poszukiwaniu guzika. Ale to nie koniec, pniej jest szperanie w internecie i
wymiana informacji z fachowcami od guzikw. Nagle okazuje si, e masz
ju kolegw w caej Polsce, do ktrych moesz zwrci si z problemem
identyfikacji znaleziska. Czasami moe trafi si gratka historyczna sprzed
tysicleci i nie chodzi tu o jaki skarb ale np. mosin ozdob damskiej
szaty. Midzychodzkie muzeum zawsze si ucieszy z takiego trofeum i dlatego te wspiera zapalecw z AUREUS-a.
Stowarzyszenie to powstao w poowie zeszego roku z inicjatywy

midzychodzian Jdrzeja Hetmanowskiego i Marcina Wojciechowskiego.


Szybko doczyy do nich inne osoby i razem powoano penoprawne stowarzyszenie, ktrego nazwa pochodzi od staroytnej rzymskiej, zotej monety denarius aureus. Stowarzyszenie stawia sobie ambitne cele, gwnie
ratowanie od zapomnienia dbr historycznych, ktre nie miaaby szansy
ujrzenia wiata dziennego i ktre bez ludzi z AUREUSA na pewno ulegyby degradacji. Istotnym, planowanym elementem dziaalnoci bdzie
propagowanie czynnego zainteresowania histori Ziemi Midzychodzkiej.
Ciekawostk jest rwnie uczestnictwo w podwodnych eksploracjach okolicznych jezior skrywajcych rwnie swoje historyczne sekrety. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osb niezalenie od wieku i wyksztacenia. Jedynym warunkiem czonkostwa jest posiadanie w sobie ognia pasji
historycznej i chci dzielenia si ni z innymi. Nawet wspomniany guzik,
czy stuletnia butelka s warte ocalenia od zapomnienia, bo kady taki
przedmiot to dziesitki ludzi, ktrzy ich dotykali, tworzyli nasz histori a
ktrych nie ma ju wrd nas. Warto si te zastanowi jak my bdziemy
pamitani za kilkadziesit lat i co zostawimy po sobie.
*
Siedzib AUREUS-w jest midzychodzkie Muzeum Regionalne,
z ktrym czonkowie nowo powstaego stowarzyszenia wsppracuj od
lat, zasilajc zbiory dziau historycznego cennymi eksponatami i biorc
udzia w organizacji wystaw. Rwnie w midzychodzkim muzeum odbdzie si 27 stycznia br. o godz. 17.00, przygotowane przez Stowarzyszenie
spotkanie-konferencja, ktre powicone bdzie 66 rocznicy wyzwolenia
Midzychodu spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 r. Na spotkanie
zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane t tematyk, zwaszcza za
Szanownych Seniorw naszego miasta, od ktrych mamy nadziej usysze
wspomnienia z okresu zakoczenia II wojny wiatowej w naszym miecie
i okolicy. Bardzo liczymy na Pastwa wspprac!
Stowarzyszenie Historyczne AUREUS
prezes Jdrzej Hetmanowski

przez luteran i odbudowie z poaru ponownie erygowano katolicki koci


parafialny pw. Mczestwa w. Jana Chrzciciela w Midzychodzie.
14 I 1919 r. (92 lata temu) Powstacy Wielkopolscy z placwki w Zatomiu Starym stoczyli bj o ssiedni wie Zatom Nowy. Podczas walki 2
Polakw dostao si do niemieckiej niewoli, a 1 zosta ranny. 14 I 1938 r.
(74 lata temu) W Midzychodzie zainicjowano zbirk na Fundusz Obrony Narodowej. W akcj zaangaowao si cae spoeczestwo, w skad
Komitetu Wykonawczego weszli uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego,
m.in. Czesaw SKRZYPCZAK, syn Michaa SKRZYPCZAKA - burmistrza Midzychodu. 15 I 1924 r. (87 lat temu) Powsta najstarszy w
regionie klub sportowy MLKS Warta Midzychd. Pierwszym prezesem
by Stefan MACIEJEWSKI, a trenerem Bogusaw BINIAK. 15 I 1940
r. (71 lat temu) W lesie pod Skwierzyn hitlerowcy rozstrzelali grup Polakw - mieszkacw wsi Ryyn, aresztowanych 4 XI 1939 r. i wizionych
kolejno w areszcie w Chrzypsku Wielkim, Midzychodzie i w Skwierzynie: Edmunda, Jzefa i Stanisawa SZCZECHOWIAKW, Zygmunta
GRZYSKIEGO, Ludwika RJA, Stanisawa WITKOWSKIEGO.
15 I 1943 r. (68 lat temu) W obozie koncentracyjnym Dachau zmar
mierci mczesk ks. Medard ROST, ur. 14 VI 1904 r. w Jabonce pow.
Starogrd, administrator parafii rzym.-kat. p.w. NMP w owyniu, aresztowany w 1940 r. i wiziony kolejno w: Lubinie, Dachau, Mauthausen-Gusen
i ponownie w Dachau (numer obozowy: 22033). 16 I 1919 roku (92 lata
temu) Powstacy wielkopolscy przy stratach wasnych 9 polegych, 8 rannych i 9 wzitych do niewoli stoczyli zwyciski bj o utracon uprzednio
tego samego dnia Kamionn. W walce wziy udzia poczone oddziay z
Kamionny i Kwilcza oraz zaoga awicka pod dowdztwem aspiranta oficerskiego Adama KOWALCZYKA. 17 I 1920 roku (91 lat temu) Do
Midzychodu wkroczyy od strony Sierakowa, witane przez polsk spoeczno miasta, oddziay wojska polskiego, nadzorujce przejmowanie wadzy
w miecie przez administracj polsk. Po 127 latach zaboru, ponad rok pniej ni inne polskie miasta, Midzychd powrci do Macierzy. 17 I 1923
roku (88 lat temu) W Klosters (w Szwajcarii) zmar Oscar TIETZ, ur. 18
IV 1858 roku w Midzychodzie, handlowiec, wspzaoyciel i waciciel
sieci domw towarowych Her-Tie, zwany ojcem nowoczesnego handlu, dobroczyca i obywatel honorowy Midzychodu - ufundowa m.in.
Park Miejski (noszcy dzi jego imi) oraz kompleks obiektw sportowych: stadion, sal sportow i azienki. 19 I 1920 roku (91 lat temu) Do
Midzychodu przyby pocigiem z Poznania gen. Jzef DOWBR-MUNICKI, gwnodowodzcy Wojsk Wielkopolskich, ktry na czele komisji skadajcej si z oficerw wojsk alianckich uroczycie przekaza wadz
w miecie wadzom polskim. W zbiorach midzychodzkiego Muzeum Regionalnego znajduje si pamitkowa serwetka z Orem Biaym, na ktrej
czonkowie komisji zoyli w tym dniu swoje podpisy. 19 I 1945 roku (66
lat temu) Podczas seansu filmowego w midzychodzkim kinie niemieckie
wadze Midzychodu z burmistrzem Josefem THTE zarzdziy ewakuacj miasta i okolic z powodu zagroenia zbliajc si ofensyw wojsk radzieckich. Pocigami wyjechaa z miasta wikszo cywilnych Niemcw,
na miejscu pozosta natomiast miejscowy oddzia Volkssturmu, ktry bra
pniej udzia m.in. w walkach koo Podzamcza nad Prosn, gdzie zgin
jego dowdca, Sigmund von WILLICH, ostatni waciciel majtkw w

Gorzyniu i Gorzycku Starym. 21 I 1903 roku (108 lat temu) mierci


samobjcz zmar dr Curt von WILLICH, waciciel majtkw w Gorzyniu i Gorzycku Starym, pierwszy starosta powiatu midzychodzkiego
w nowych granicach (w 1887 r. z odczonej czci zachodniej utworzono
pow. skwierzyski), urzd piastowa nieprzerwanie w latach 1887-1903.
20 I 1965 roku (46 lat temu) Z okazji 20 rocznicy wyzwolenia Midzychodu swj pierwszy koncert pod batut kapelmistrza Jzefa KINALA zagraa Modzieowa Orkiestra Dta Zasadniczej Szkoy Zawodowej
w Midzychodzie. 25 I 1900 roku (111 lat temu) Zmar w Dobrojewie
Stefan KWILECKI, ur. 29 V 1839 r. w Dobrojewie, pose do parlamentu
niemieckiego, dziaacz wielkopolskich organizacji gospodarczych, waciciel dbr dobrojewskich, pochowany w grobach rodzinnych w krypcie kocioa parafialnego w Kwilczu. 27 I 1940 roku (71 lat temu) W Forcie
VII w Poznaniu hitlerowcy rozstrzelali Bronisawa ARENDTA, w latach
midzywojennych asesora Wydziau Powiatowego w Midzychodzie, polskiego dziaacza narodowego, waciciela folwarku w Gralewie, gdzie go
aresztowano dnia 28 IX 1939 r., po czym przetrzymywano w wizieniach
w Midzychodzie i Skwierzynie. Tego samego dnia w Forcie VII zamordowano rwnie innego midzychodzianina Adama MAJEWSKIEGO,
weterana Powstania Wielkopolskiego, komisarza Stray Granicznej, aresztowanego 17 X 1939 r. i wizionego w Midzychodzie oraz Skwierzynie.
27 I 1945 roku (66 lat temu) Wojska radzieckie po krtkich walkach z wycofujcymi si na zachd Niemcami wyzwoliy Midzychd. Tego samego
dnia w Pszczewie hitlerowcy rozstrzelali polskich dziaaczy narodowych i
spoecznych: Filipa KOCHA i Wincentego WITTCHENA. 28 I 1919
roku (92 lata temu) Rozpocza si niemiecka kontrofensywa przeciwko
siom powstaczym, ktre od przeomu lat 1918/1919 zdoay opanowa
niemal ca Wielkopolsk. 28 I 1940 roku (71 lat temu) W Forcie VII
w Poznaniu zamordowano Michaa SKRZYPCZAKA, ur. 27 IX 1888 r.,
kupca, powstaca wielkopolskiego, w latach 1928-1939 burmistrza Midzychodu. Od chwili aresztowania 17 X 1939 r. przebywa w wizieniach
w Midzychodzie i Skwierzynie. 29 I 1689 roku (322 lata temu) Zmar
w Lesznie Christoph von UNRUH, syn Georga von UNRUH, ur. 28 V
1624 roku w Midzychodzie, starosta gnienieski i waecki, pukownik
wojsk polskich, waciciel dbr midzychodzkich, pochowany w kociele ewangelickim w Midzychodzie, gdzie dotd zachowaa si jego pyta
nagrobna. Po jego mierci Midzychd wraz z dobrami odziedziczy syn
Bogusaw von UNRUH. 30 I 1940 roku (71 lat temu) W Forcie VII w
Poznaniu zamordowano ostatniego przedwojennego starost powiatu midzychodzkiego, Antoniego Zdzisawa CZUBISKIEGO, urzdujcego
w latach 1936-1939. Hitlerowcy aresztowali go w Poznaniu i osadzili w
wizieniu w Skwierzynie, skd 27 I 1940 r. przewieli go do Poznania i
po dwch dniach zgadzili. 31 I 1940 roku (71 lat temu) Zmar mierci
mczesk zamordowany w Forcie VII w Poznaniu pk Wincenty NOWACZYSKI, ur. 16 III 1883 r. w Kamionnie, powstaniec wielkopolski,
oficer Wojska Polskiego (m.in. dowdca 68 puku piechoty) oraz Korpusu
Ochrony Pogranicza (dow. 3 brygady KOP, pniej 1 bryg. KOP), od 1932
r. w st. spoczynku, od 1936 r. waciciel majtku w Izdebnie. Aresztowano
go 16 X 1939 r. w Chrzypsku Wielkim, pniej wiziono w Midzychodzie
oraz Skwierzynie.
ap

Informator Midzychodzki

13

MLKS
WARTA MIDZYCHD
Zesp Warty, ktry gra ju trzeci sezon w IV lidze Wlkp., po nie naj-

lepszych wynikach na pocztku jesiennych zmaga [z bilansem;1:0:7]w


nastpnych spotkaniach zacz zdobywa punkty i mimo, e zwycistwa
przychodziy w wielkich blach zapewne poprawiay atmosfer w zespole
tak, jak i w klubie oraz wrd fanw, u ktrych pojawiay si gosy nie
zadowolenia. Zesp prowadzony przez Jacka Przybylskiego dopiero w 7.
kolejce odnis swe pierwsze zwycistwo pokonujc 3:0 Sokoa Damasawek. W dalszej fazie rozgrywek mimo kilku poraek nasi zawodnicy zdoali zdoby jeszcze punkty wygrywajc na wyjazdach z Spart Oborniki
3:0, Concordi Murowana Golina 2:1 i u siebie Spart Szamotuy 4:3 i
Czarnymi Wrblewo 1:0 oraz jeden mecz zremisowa 3:3 z Poloni Chodzie. W kilku spotkaniach midzychodzka Warta bya bliska, bd zasugiwaa z przebiegu caego meczu przynajmniej na 1 pkt niestety zabrako
skutecznoci, dowiadczenia, a w wielu przypadkach zesp dopada plaga
kontuzji itp. problemw kadrowych, ktre na pewno nie pomogy uzyska
lepszych wynikw temu nie co odmodzonemu zespoowi, ktry przystpi
w mocno zmienionym skadzie do tych rozgrywek. Cieszy zapewne to, e
kilku modych zawodnikw [Kaczmarek, Napieraa, Brojanowski, Nowak,
Baszczyk, Stasiukiewicz, Minge, Smolarek i inni] wychowankw i nie tylko ma za sob gr na boiskach czwartoligowych grajc nie kiedy cae spotkania, co moe zaowocowa w rundzie rewanowej. Ten zesp zapewne
bez dowiadczonych zawodnikw t.j. Dugosza, Domagay, Skolasiskiego
[czoowy strzelec zespou i IV ligi] Piotrowski, Wolf czy braci Nabzdykw
miaby jeszcze trudniejsz jesie i na dzie dzisiejszy zarzd wraz z sztabem szkoleniowym nie przewiduje zmian kadrowych, co wicej nadal chce
aby kolejni modzi zawodnicy szkoleni w grupach modzieowych zwasz-

cza dobrze radzcej sobie grupie juniorw starszych [2 m. w Poznaskiej


Lidze Okrgowej tr. M. Nabzdyk]zasmakowali gry w dorosej pice, co za
tym idzie gry w IV - lidze. W klubie co raz bardziej myli si o szkoleniu
modziey, co wida po dobrych wynikach w rozgrywkach WZPN i iloci
adeptw uczestniczcych w treningach w tych e grupach jak i podjcie
trafnej decyzji jak byo utworzenie kolejnych dwch grup modzieowych
Orlikw i akw, co byo strzaem w tzw. 10. Zarzd zdaje sobie spraw, e modzi zawodnicy mog nie udwign ciaru gry zwaszcza, e
wiosn o punkty potrzebne w walce o byt czwartoligowy jest zawsze ciej
i moliwe, e wraz z sztabem szkoleniowym podjte bd kroki aby kadr
pierwszego zespou wzmocni na pozycjach, ktre jesieni byy sabym
ogniwem zespou. Na pierwsze zajcia zesp Warty wyszed 10 stycznia
2011 r. by od 29.01-do 12.03 zagra kilka sparingowych meczy poprzedzonymi turniejami halowymi, ktre maj przygotowa form, tak aby ju na
samym pocztku wiosennych rozgrywek zdoby punkty, cho atwo o nie
bdzie patrzc na terminarz, bo nasz zesp zmierzy si z liderem Lechi
Kostrzyn, Luboskim Lubo [4 m] i Lenikiem Margonin [3 m] czyli z
czoowymi zespoami IV - ligi.
Zarzd Klubu wraz z trenerami i pikarzami pragnie podzikowa wszystkim fanom, sponsorom, organizacjom i osob za pomoc bez, ktrej byoby
ciko dziaa na niwie sportowej w Wielkopolsce temu najwikszemu i
zarazem najstarszemu klubowi w regionie, a take yczy wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 ROKU!!!

TY TE MOESZ POMC!
Mam na imi Jakub. Jestem 7-letnim chopcem z dziecicym
poraeniem mzgowym czterokoczynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia si zesztywnieniem mini i obnionymi zdolnociami ruchowymi utrudniajcymi wykonywanie
najprostszych czynnoci.
Od pierwszych miesicy ycia bior udzia w rnych rodzajach terapii pozwalajcych agodzi objawy poraenia. Robi
postpy dziki intensywnej pracy wielu ludzi i swojej ogromnej
determinacji. Aby mc podnosi swe umiejtnoci psychoruchowe, konieczna jest dalsza wytona praca.
Niestety koszty rehabilitacji s bardzo wysokie i stale rosn.
Dlatego bardzo prosz o wsparcie w postaci przekazania dla mnie
1% podatku dochodowego: FUNDACJA DZIECIOM Zdy
z Pomoc, Warszawa, ul. omiaska 5, KRS 0000037904, cel
URBANIAK JAKUB. Mona te dokona darowizny na rachunek podany poniej FUNDACJA DZIECIOM zbirka
publiczna, 75 1240 1037 1111 0010 0957 3199 dla Urbaniak
Jakub, Zdy z Pomoc, Warszawa, ul. omiaska 5.
Kuba
NADIA MARIA KAMISKA, data urodzenia 22.01.2007, diagnoza: Retinoblastoma,
posta trilateral.
Szanowni Pastwo! Zwracamy si z prob o
wsparcie dla Naszej crki Nadii Marii Kamiskiej poprzez przekazanie 1% ze swojego podatku na subkonto dziecka w FUNDACJI DZIECIOM ZDY Z POMOC. W listopadzie 2007 roku wykryto u Naszej
10-cio miesicznej wwczas creczki guza mzgu. Diagnoza
wstrzsna Nami, lecz stanlimy do cikiej i dugiej walki
o Nasz crk. Kolejna tragiczna diagnoza spada na Nas w styczniu 2009 roku,
okazao si e Nadia prcz zmian w gwce ma te guzy w obu oczkach jest to
bardzo rzadka choroba znana jako siatkwczak lub retinoblastoma, posta trilateral. Mimo wielu Naszych stara i wielu specjalistw, jednego oczka nie udao si
uratowa. Nieatwo byo si pogodzi z tym faktem i zaakceptowa tak konieczno. Nadia ma ju 4 latka, wci jest z Nami i to wanie Jej umiech, wola walki,
Jej wytrwao oraz ch do ycia pozwolia Nam si otrzsn i ponownie stan
do walki o drugie oczko, dziki ktremu Nasza crka moe cieszy si otaczajcym
J wiatem, moe mie w miar normalne dziecistwo.
Nadia jest pod sta opiek poradni onkologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, dlatego te zwracamy si z apelem
do ludzi dobrej woli o pomoc, ktra uatwi Nam sprosta czstym wizytom lekarskim, badaniom kontrolnym, pielgnacji i wymianie protezy oraz w rehabilitacji i
edukacji Naszej crki.
Z gbi serca dzikujemy - Nadia z Rodzicami, e-mail: ewcia198228@wp.pl
JAK PRZEKAZA 1% PODATKU?

14

Informator Midzychodzki

Gabinet Ortopedyczny
lek. med. J. Struszyski
specjalista ortopedii i urazw narzdu narzdu ruchu
Przyjcia: Pitki 14-15 po wczeniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20-54-24
Midzychd, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20

USG bioderek dziecicych


lek. med. J. Struszyski
specjalista ortopeda
Przyjcia: Pitki 14-15 po wczeniejszej rejestracji telefonicznej
nr telefonu 606 20 54 24
Midzychd, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20
tel. 95 748 46 11

KAMIENIARSTWO KOMINKI
Centrum Ogrodnicze

RAJSKI OGRD
drzewka ozdobne
iglaste,
liciaste
krzewy
kwiaty

kora
ziemia
podoa pod kwiaty
kominki ogrodowe
rzeby z kamienia

fontanny ogrodowe
stoy z granitu i kamienia
brodziki prysznicowe
pergole
altanki

PROJEKTOWANIE OGRODW I WYKONAWSTWO


Midzychd-Bielsko, ul. Bzowa 7
tel. 095 748 16 99, kom. 0 601 664 559, 0 721 465 604
wjazd od ul. Armii Pozna
Zapraszamy na nasz stron: www.kachel.com.pl
Kontakt: kachel.kamieniarstwo@gmail.com

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Barbara Skibowicz
64-400 Midzychd
ul. Gorzycka 3/4

Spdzielnia Przedsibiorcw Midzychd


posiada do wynajcia pomieszczenia
biurowe z zapleczem socjalnym o cznej
powierzchni 120 m2 w budynku w
Midzychodzie przy ulicy 3 Maja 4 (I pitro).
Kontakt w sprawie ogoszenia pod
tel. 665 150 181

zapraszamy
od poniedziaku
do pitku
w godzinach
od 8.30 do 15.30

tel. (95) 748 22 01


fax (95) 748 22 01
tel. kom. 602 860 647

Informator Midzychodzki

15