Vous êtes sur la page 1sur 16

www.kumarikrishna.blogspot.

com

த ன லர மன கத கள!

த ன லர மன வரல ற

சம ர ந னறற எணபத ஆணடகளகக மன ஆந ர ம ந லத ல உளள ஒர ச றற ல ஓர


ஏத+ அந ணக கடமபத ல ப றந ன த ன லர மன. இளதமய லலலய அவன ன
நத தய இ+ந ன. அ ன ல அவனம அவனத4ய ய ரம த ன ல எனனம ஊ ல
வச தத வந அவனத4ய ய ம மன ஆ ரவ ல வ ழநத வந னர.

ச ற வய லலலய அவதனப பளள கக அனபப யம பளள பபடபப ல அவனகக ந ட4ம


தசலலவ லதல.
ச ற வய லலலய வ க4ம கப லபசவ ல வலலதம தபறற ன. அ ன ல அவன ப றக லத ல
"வ க4கவ " எனனம தபயர தபறற தபரம பகழ4ன வ ளஙக ன ன.

க ள மக ல வ ய ன அரடக4 டசம தபறறவன. ப ன வரல றறப பகழதபறற வ ஜயநகர


ச மர ஜயத ன அரசன க ரஷணல வர ய ன அரணமதன "வ க4கவ "ய க இரநத
மனனதரயம மககதளயம மக ழவ த ன.

அவனத4ய நதகசசதவகக க மனனர அவவபலப த ஏர ளம ன ப சகதள அள தத


ஊககவ த ர.

க ள மக ல வ ய ன அரள க த4த ல

அந ஆணட ஆந ர வ ல மத+லய தபயயவ லதல. அ ன ல ஏ , களம, கடத4 அதனததம


வறணட க 4ந ன. அ ன ல வ வச யம நத4தபறவ லதல. அ ன ல ணணDரப பஞசமம
உணவப பஞசமம தல வ த டயத.

அபலப த அகக ர மததகக ஒர ச ம ய ர வநத லசரந ர. அவர வநத லசரந அனலற


பலம ன மத+ தபயய த 4ஙக யத. ஆற, ஏ , களம, கடத4 எலல ம ந ரமப வ ட4ன.

ச ம ய ர வந ன க ரணம கத ன நலல மத+ தபயதளளத எனற எணண ய அவவர


மககள ச ம ய தர வ ய ரப பகழநத அவதர வணஙக ஆச தபறறனர.

இத ப ரததக தக ணடரந த ன ல ர மன கலகலதவன நதகததக தக ணடரந ன.


இத ப ப ரத ச ம ய ர, த ன லர மதன அரக ல அத+தத மப நD ஏன ச கக ற ய? என
வ னவ ன ர.

அ றக த ன லர மன "மத+ தபயவதம தபயய மல லப வதம இதறவன தசயலல.


அபபடய ரகக ஙகள வந வ4ன ஙகள மக தமய ல ன மத+ தபயதளளத எனற மககள
எணணவத ஒர பதன மரத ல நனக பழததளள பனம ப+ம கDல+ வ ழம லநரத ல க கதக
உடக ரந ம. க கதக உடக ரந தம பனம ப+ம கDல+ வ ழந ம. அபலப த அத
ப ரத வரகள க கதக உடக ரந ன ல ன பனம ப+ம வ ழந த எனற தச னன ரகள ம.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அத லப லலவ இவவர மககள தசயலம இரந ல ன ச தல ன" எனற ன


த ன லர மன.
இத க லகட4 ச ம ய ர உணதமதய உணரநத அவன லமல லக பபப4வ லதல. மப
உனன 4ம றதம இரகக றத. நD க ள மக ல வ ய ன அரதளப தபறற ல ப றக லத ல பகழ
தபறற வ ளஙகவ ய எனற நலல ச கற ன ர.

இத கலகட4 த ன லர மன க ள மக ல வ ய ன சநந தய அத4ந ன. அவள ன


ரஉரவதத க க ண பலவ ற லவணட வம இரந ன. கத4ச ய ல த ன லர மன மன
ல னற ன ள க ள ல வ . அவளத உரவதத ப ப ரததப பயபபடவ றகப ப ல க பலம க
ச த ன. அவன ச பபத ப ப ரத க ள ல வ , என லக ர உரவதத ப ப ரதத எலலல ரம
அஞசவ ரகள. நDலய பலம கச ச கக ற ய? ஏன எனற வ னவ ன ள.

அ றக த ன லர மன எனகக சள ப டத ல எனனத4ய ஒர மகதக ச நதவ றக


எனனத4ய இரணட தககலள லப வ லதல. அபபடய ரகக உனகக ஆய ரம தல உளளத.
ஆன ல தககள இரணல4 தபறறளள ய. உனகக சள ப டத ல ஆய ரம மகதகயம எபபட
இரணட தககள ல ச நதவ ய எனற எணண லனன. அ ன ல எனகக ச பப வந த
எனற ன. இத க லகட4தம க ள மக ல வ லய ச தத வ ட4 ள.

ப ன மகலன உனதன ஆசDரவ கக லறன. தபரம லபரம பகழம தபறறத கழவ ய. உனகக
கஷ4ம லநரம லப த லல ம எனதன ந தன. உனகக உ வ தசயக லறன எனககற
மதறந ள க ள ல வ .

ர ஜகரவ ன நடப ஏறபட ல

வ ஜயநகர மனனர க ரஷணல வர யர அரணமதனய ல த சச ய ர எனபவர


ர ஜகரவ க இரந ர.

த ன ல க ர மததகக அரக ல உளள ஊர மஙகளக அவவரகக ர ஜகர த சச ய ர


வந ரந ர.

அவவர மககள ர ஜகரதவ வணஙக ஆச தபறறச தசனறனர. இத யற ந த ன லர மன


ர ஜகரதவ சந த ன. னனத4ய வ க4த றதமய லம லபசச றறல லம ர ஜகரவ ன
"ச ஷயன ஆன ன. ர ஜகரவ ன நடப க த4த ப ன ன கடமபம ம கவம ஏழதம ந தலய ல
இரபப கவம அ ன ல மனனர க ரஷணல வர ய 4ம ச ப ச தசயத அரணமதனய ல
லவதல க த4கக ஏறப ட தசயயம றம லவணடக தக ண4 ன. அவன லவணடலக ளபடலய
ர ஜகரவம அரணமதனய ல லவதலய ல லசரதத வ டவ க வ ககள த ர.

ந ன லப ய ஆள அனபபக லறன. அ ன ப ன நD வ எனற தச லல வ ஜயநகரததககச தசனற


வ ட4 ர.

த ன லர மன ம கக தகடடகக ரன க இரகக ற ன. இவதன மனன 4ம தச லல


அரணமதனய ல வ க4கவ ய க லசரததவ ட4 ல நம லவதல லப யவ டம எனற எணண ய
ர ஜகர த ன லர மனகக ஆள அனபபலவ இலதல.
www.kumarikrishna.blogspot.com

த ன லர மனம ர ஜகரவ 4ம ரநத ஆள வரம வரம எனற எ ரப ரதத பல ம ஙகள


ஓடவ ட4ன. எந த கவலம அவனகககக ட4வ லதல. ஆதகய ல வ ஜயநகரம தசனற
ர ஜகரதவ லந ல ப ரதத அரணமதனய ல லசரநத வ 4 லவணடதமனற Dரம ன ததக
தக ண4 ன.

அ னபடலய மதனவ , மகன4ன பல ந டகள ந4நத வ ஜய நகரம வநத லசரந ன.

ர ஜ கரதவ சந த ல

பலவ இத4யறகளகக த4லய த ன லர மன ர ஜகரதவ அவரத இலலத ல


சந த ன.

த ன லர மதனப ப ரத தம ர ஜகர அ ரசச அத4ந ர. ய ரபப நD? உனகக எனன


லவணடம எனற லகட4 ர. இத க லகட4 த ன லர மன ப ற ன ர.

ர ஜகரலவ ந ன ன த ன லர மன. ஙகள மஙகளக கக வந லப த நணபரகள


ஆலன ம. ந ன லகடடக தக ண4 றக இணஙக ஙகள அரசதவய ல எனதனச லசரதத
வ டவ கச தச னனDரகள. ஆள அனபப ய ப ன வ எனறDரகள. பல ம ஙகள க
ஙகள 4ம ரநத ஆள வர ல ன ந ன லந ல வநதளலளன. யவ தசயத எனதன பறற
மனன 4ம தச லல அரசதபய ல லசரதத வ டஙகள எனற லவணடன ன.

உனதன ய தரனலற எனககத த ய பப ...... ம ய த ய க தவள லய லப ......


இலதலலயல அவம னபபடவ ய எனற வ ரடடன ர.

வடத4வ டட தவள லயறறபபட4 த ன லர மன ப+ ககபப+ வ ஙகத தடத ன. க ள


மக ல வ தயத த த ன.

அரசதவ வ க4கவ ய கக ல

அனற க ரஷணல வர ய ன அரணமதன அமரகளபபடடக தக ணடரந த. அற ஞர


தபரமககளம மறறவரகளம மண4பத ல கழம ய ரந னர. த ன லர மனம ஓர ஆசனத ல
அமரந ன.

மனனர க ரஷணல வர யர வந வ4ன சதப கடயத. லவறற லரநத வந


ததவஞ ன தய வ + தவத த 4ஙக தவதத வ வ மனறதத ஆரமப ககச தச னனர.

ததவ ஞ ன யம ஏல ல தச னன ர. ஒரவரககம ஒனறம வ ளஙகவ லதல. அவர லபசச ன


இற ய ல ம ய ததவம பறற நDண4 லநரம லபச ன ர. அ வத ந ம கணண ல க ணபதம
ம தய, உணபதம ம தய எனற தச னனர.

இத கலகட4 அற ஞரகள ம ல அரசரவதர எவரலம வ ய றககவ லதல. ர ஜகர


தமOனம க வ ட4 ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

சறறம மறறம ப ரத த னன லர மன எழநத ந னற ன.

ததவஞ ன தயப ப ரதத, "ஐய ததவ ஞ ன ய லர ஏன ப றறக றDர ந ம உணப றகம


உணப க ந தனபப றகம வ த ய சலம இலதலய ?" எனக லகட4 ன.

அ றக ததவஞ ன வ த ய சம இலதல எனற ன.

அத லச கக த ன லர மன அரச 4ம ஒரவ ரநதகக ஏறப ட தசயயச தச னன ர.


வ ரநத ஏறப ட ஆய றற.

அதனவரம பந ய ல அமரநத ச பப 4த த 4ஙக ன ர. ததவஞ ன கக உணவ


ப ம ற யம ச பப 4கக4 த எனக கட4த4 இடடவ ட4னர. அ ன ல ததவஞ ன ன
வதற உணரந ன. இத பப ரத அரசர த ன லர மன ன றதமதயப ப ர டட தப ன
ப சள த த மடடம லல மல அனற ம ல அவரத அரசதவ வ க4கவ ய கக ன ர.

ர ஜகரதவ ப+ ககப ப+ வ ஙக ல

ஒர ந ள அ க தல லநரம ர ஜகர களததககக கள ககச தசனற ர. அபலப த அவதர


அற ய மலலலய த ன லர மன ப ன த 4ரந ன. களககதரதய அத4ந தம ர ஜகர
தண மண கதள எலல ம கதளநத கதரய ல தவததவ டட ந ரவ ணம க களத ல இறஙக
கள ததக தக ணடரந ர. மதறந ரந த ன லர மன ர ஜகரவ ன தண மண கதள
எடததகதக ணட மதறநத வ ட4 ன.

கள தத மடதத கதரலயற ய ர ஜகர தண மண கதளக க ண த டகக ட4 ர. உ4லன


த ன லர மன அவர மன ல னற ன ன.

த ன லர மன எனத தண மண கதளக தக ட எனற தகஞச ன ர. அ றகத


த ன லர மலன உன தண மண கதள ந ன ப ரககவ லதல. ந னம கள ககலவ இஙக
வநதளலளன. எனன 4ம வமப தசயய Dரகள எனற ன.

ர ம ........ என தண மண கதளக தக டததவட. இனனம ச ற த லநரத ல நனக


வ டயபலப க றத. இககளததகக தபணகள கள கக வநத வ டவ ரகள. உ4லன என
தண மண கதளக தக ட எனற மDணடம மDணடம தகஞச ன ர.

அவர தகஞச தலக லகட4 த ன லர மன என ந பந தனகக உடபட4 ல உம


தண மண கதளத ரக லறன. இலதலலயல ர மடய த எனற கற வ ட4 ன.
எனதன அரணமதன வதர உன ல ள ல சமநத தசலல லவணடம. அபபடதயனற ல
ரக லறன, இலதலதயனற ல ரமடய த எனற கற வ ட4 ன.

த ன லர மன ம கப தப லல வன என அற நத தக ண4 ர ஜகர சமம த ர. ப ன
தண மண கதள ர ஜகரவ 4ம தக டத ன. உத4யண நத தக ண4 ர ஜகர
த ன லர மதன ன ல ள மDத சமநத தசனற தக ணடரந ர. இத ஊர மககள
அதனவரம லவடககதக ப ரததக தக ணடரந னர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இத மனனர க ரஷண ல வர யரம உபப தகய லரநத ப ரதத வ ட4 ர. உ4லன னத


க வல ள கடக உத ரவ ட4 ர. அ வத ல ள லமல இரபபவதன நனக உத தத எனமன
ந றப டடஙகள எனற.

உபப தகய லரநத மனனன ப ரதத வ ட4த அற ந த ன லர மன, அவர ல ள லரநத


இறஙக அவர ப ஙகள ல வழநத வணஙக ன ன ஐய எனதன மனன யஙகள. ர ஜகரதவ
அவம னபபடத ய ப வம எனதனச சமம வ 4 த. ஆதகய ல என ல ள மDத ஙகள
அமரஙகள. ந ன உஙகதள சமநத தசலக லறன எனற ன. அவன லபசதச உணதமதயனற
நமப ய ர ஜகர த ன லர மன ல ளமDத உடக ரநத தக ண4 ன. த ன லர மன
ர ஜகரதவ சமநத தசனற தக ணடரகதகய ல க வல டகள அரக ல வநதவ ட4னர.
ர ஜகரதவ தநயபபத4தத மனனர மன ந றப டடன ரகள.

இத ப ப ரத மனனர ர ஜகரதவ ஏன அடத Dரகள என வ னவ ன ர அ றக க வல டகள


த ன லர மன ல ள மDத அமரநத இரந வர ன இந ர ஜகர. ஙகள லன ல ள
மDத அமரந ரபபவதர அடதத உத ககச தச னனDரகள. அ னபடலய தசயதளலள ம
எனறனர.

மனனர ர ஜகரதவ அத+தத வ வரதத க லகட4 ர. ர ஜகரவம ன வதற


உணதமதயனற ஒததகதக ண4 ர.
த ன லர மன தசயதக மனனரகக நதகசசதவயணட பணண ன லம அவன தசய
வறகக கக ண4தன வ+ஙக வ ரமப ன ர.

ஆதகய ல த ன லர மதன அத+தத வர அரணமதன க வல டகதள அனபப ன ர.


க வல டகளம த ன லர மதன ச ற த லநரத ல மனனர மன தக ணட வநத
ந றப டடன ரகள.

த ன லர மன நD ர ஜகரதவ அவம னபபடத வ ட4 ய. லமலம அவதர உத யம வ ஙக


தவததவ ட4 ய. இத மனன கக மடய கறறம கம. ஆகலவ உனதன ச ரதல சம தசயய
உத ரவ இடக லறன எனற ர மனனர.

இத க லகட4 த ன லர மன ன உய ரகக ஆபதத வந த எணண வரந ன ர. அவன


ன இஷ4 ல வத ய ன க ள ல வ தய னதனக க பப றறமபட மன றகள த த ன.

க வல டகளம அவதன தக தல தசயய அத+ததச தசனற ரகள. அபலப த அவரகள 4ம


னதன வ டடவ டமபடயம பணமம ரவ கவம லவணடன ன. க வல டகளம பணதத ப
தபறறக தக ணட அவனத லவணடலக ளகக இணஙக தக தல தசயய மல வ டட
வ ட4னர. இன இவவ ல இரகக ல , லவற எஙக வத லப யவ ட எனற தச னன ரகள.
அவரகள 4ம அபபடலய தசயக லறன எனற தச லலய த ன லர மன ன வடடலலலய
ஒள நத தக ண4 ன.

க வல டகளம ஒர லக + தய அறதத அ ன இரத தத வ ள ல 4வ மனன 4ம


த ன லர மதன தக தலதசயத வ டல4 ம எனற தச லல வ 44னர. மனனரம இத
உணதம எனற நமப ன ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

த ன லர மன ன மறப றவ

த ன லர மன தக தல தசயயபபட4 தசய ஊர மழவதம D லப ல பரவ யத.

அபலப த ச ல அந ணரகள மனனதரச சந த னர. ந ய யம க ஒர ப ரபபனதரக தக னறத


ம ககதக டய ப வம கம. அவனத ஆவ ஙகளககம ந டடககம லகட வ தளவ ககம
எனறனர. இத கலகட4 மனனர கலஙக ன ர.

இ றகப ப க ரம எனனதவனற மனனர லகட4 ர. அ றக அந ணரகள அவன ஆவ ச ந


அத4ய அம வ தச அனற நளள ரவ சடக டடறகச தசனற பதஜ தசய ல நலம எனறனர.

உ4லன மனனர ர ஜகரதவ அத+தத அம வ தசயனற நளள ரவ சடக டடல


த ன லர மன ஆவ கக பதஜ தசயய உத ரவ வ ட4 ர.

இத கலகட4 ர ஜகர நடநடஙக ன ர. நடக டடல நளள ரவ லநரத ல பதஜ தசயவத


எனற ல எனககபபயம க இரகக றத எனற ர. அபபடதயனற ல ததணகக ச ல
பலர க ரகதளயம அத+ததச தசலலஙகள என ம கக கணடபப4ன மனனர
கட4தளய ட4 ர.

மனனர கட4தளதய மDற மடய ர ஜகர பதஜகக ஒததகதக ண4 ர.

அம வ தச அனற நளள ரவ பலர க ரகள சக ம சடக டடறகச தசனற பதஜ


ந4த ன ரகள. ர ஜகர பதஜய ன இற ய ல அஙக ரந மரதத லமல லந கக ப ப ரதத
த ன லர மன ன ஆவ ய க ய ப ரமமர டசசலன எனற பலத கரலல அத+தத எஙகளகக
ஒர Dஙகம தசயய ல .......... உன ஆனம ச ந யத4ய பதஜ தசயதளலள ம எனற
தச லலக தக ணடரககமலப ல மரத லரநத ஓர உரவம பயஙகர சத தல ட கDல+
க த த.

இத பப ரத ர ஜகரவம பலர க ரகளம பயத ல நட நடஙக அலற அடததகதக ணட


அரணமதனகக ஓடன ரகள.

அபலப த நடந ச லநரம ல ல மனனர ஆழந உறககத லரந ர. இரபப னம மனனதர


எழபப ன ர. ந4ந வறதற நடககதல ட கற ன ர.

இத க லகட4 மனனர இ றக ப க ரம க ண ஆழந லய சதன தசய ர. ப ன ஒர


மடவகக வந ர.
த ன லர மன ஆவ ய க ய ப ரமமர டசசதன ஒ+ ததககடட ந டடறக நனதம உண4 கச
தசயபவரகளகக ஆய ரம தப ன ப சள ககபபடம எனற பதறச றற அற வ ககச தசய ர.

இத க லகட4 ந டட மககள ய ரம ப ரமமர டசசதன ஒ+ ததககட4 மன வரவ லதல.

ச ல ந டகளககபப ன ஒர தறவ மனனதரகக ண வந ர. மனனரம அந ததறவ ய 4ம


த ன லர மன ன ஆவ ய க ய ப ரமமர டசசதன ஒ+ ததக கடடமபட லவணடன ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இத கலகட4 தறவ யர, மனனர தபரம லன, கவதலதய வ டஙகள, ப ரமமர டசசதன
எனன ல மடந ளவ ஒ+ ததககட4 மயறச கக லறன. இத ந ரந ரம ன ஏறப 4 க இரகக த.
மDணடம த ன லர மன உய ர தபறற வந ல ன ப ரமமர டசசனத4ய அட4க சம
சத ம க கதறயம எனற ர.

அபபடய ன ல ஙகள ல மDணடம த ன லர மதன உய ரபப கக மடயம ? என வ னவ ன ர


மனனர. ஓ.......... ர ளம க எனன ல மடயம எனற ர தறவ.

மனனர மக ழநத ஙகள த ன லர மதன உய ரபப ததக க டடஙகள. அதலவ எனககப


லப தம எனற ர.

உ4லன தறவ ய ர ன அண ந ரந லவ4தத க கதலத ர. ந ன ன த ன லர மன.


தறவ லவ4த ல வநல ன எனற ர.

இத யற ந மனனர மக ழநத த ன லர மதனக கடடத ழவ க தக ண4 ர. ப ன ஆய ரம


தப ன ப சள த ர.

ப றந ந ள ப ச

மனனர க ரஷணல வர யரககப ப றந ந ள வ + . நகரதமலல ம ல ரணம, வத4லல ம


அலஙக ரம! மககள ஙகள ப றந ந ள லப ல மனன ன ப றந ந தள மக ழசச லய ட
தக ண4 டனர.

ம லந ள இரலவ வ கள ல றம ஆ4ல ப 4ல ந கழசச கள, வ ண லவடகதககள,


அரணமதனய ல தவள ந டகள லரநத வந தமதவரகளகக வ ரநத ஏக 4ப4ல க
ந4ந த.

மறந ள அரச சதபய ல அரசரகக ம ய த தசலதத ல ந4ந த. ம லல


தவள ந டகள லரநத வந அரசப ப ர ன கள, ஙகள ந டட மனனரகள அனபப ய
ப சகதளத ந னர.

ப றக அரசப ப ர ன கள, தப தமககள, மனனரகக ப சள தத ம ய த தசலத ன ரகள.


அ னப றக அரச ன தநரஙக ய நணபரகள ஙகள ப சகதள அள த னர. அபலப த ன
தப யத ர தப ட4லதத4ன த ன லர மன உளலள நத+ந ன. அரசர உளப4
எலல ரம வ யபலப ட ப ரத னர.

மறறவரகள 4ம ப சகதள வ ஙக த ன அரலக தவத மனனர, த ன லர மன தக ணட


வந ப சப தப ட4லம ம கப தப க இரந ல அதவய லளளவரகள ஆவலல ட எனன
ப ச எனற ப ரத ல அந ப தப ட4லதத ப ப ககமபட த ன லர மன 4ம கற ன ர
அரசர.

த ன லர மன யஙக மல தப ட4லதத ப ப த ன. ப ததக தக ணல4 இரந ன.


ப ககப ப ககத த+ம4லகள க லடய ல லசரந னலவ வ ர ப சப தப ரள எனனதவனற
www.kumarikrishna.blogspot.com

த யவ லதல.

அ ன ல எலல ரம ஆவல4ன கவன த னர. கத4ச ய ல ம கசச ற ய தப ட4லம க


இரந த ப ப த ன. அ றகள நனற கப பழததக க யந பள யமப+ம ஒனற ரந த.
அதவய னர லகலய கச ச த னர.

அரசர தகயமரத ச ச பப அ4ஙக யவ4ன, "த ன லர மன தக டத ப ச ச ற க


இரககல ம. அ றக அவன தக டககப லப கம வ ளககம தப க இரககல மலலவ ?''
எனற அதவய னதரப ப ரததக கற வ டட த ன லர மன பககம ரமப , "ர ம இந ச ற ய
தப ரதளத ல ரநத டத ன க ரணம எனன?'' எனக லகட4 ர.

"அரலச, ஒர ந டத4 ஆளம மனனர எபபட இரகக லவணடம எனற ததவதத வ ளககம
ப+ம பள யமப+ம ஒனற ன. மனனர க இரபபவர உலகம எனற பள ய மரத ல க யககம
ப+தத ப லப னறவர. அவர ப+த ன சதவதயப லப ல இன தமய னவர க இரகக
லவணடம.

"அல லநரத ல ஆச ப சஙகள எனற பள யமப+ ஓடடல ஒட4 மலம இரகக லவணடம
எனபத வ ளககலவ இந பள யமப+தத ப ப ச கக தக ணட வநல ன. பள யமப+மம
ஓடமலப ல இரஙகள!'' எனற ன.

அதவய னர தக டட ஆரவ ரம தசய னர. மனனர கணகள பன கக ஆசனதத வ டட எழநத


த ன லர மதனத ழவ , "ர ம எனககச ச ய ன பத பகடடன ய. ஒர ப றந ந ள
வ + வ றக இத தன ஆ4மபரம ல தவய லதல.

"தப கக ஷப பணமம தப த மககள பணமம வண கமபட தசயத வ டல4ன. உ4லன


வ லச4ஙகதள ந றததஙகள. இன என ப றந ந ளனற லக ய லகள ல மடடலம அரசசதன
ஆர தன தசயயபப4 லவணடம. அவச யம லல மல பணதத ஆ4மபரம கச தசலவ
தசயயகக4 த,'' என உத ரவ ட4 ர.

த ன லர மன ன தண சசதலயம ச த யதத யம எலல ரம ப ர டடனர.

அரசர னகக வந ப சப தப ரளகள ல வ தல உயரந வறதறத எடதத


த ன லர மனககப ப ச கத ந ர.

நDர இதறத ர4ரகள

ஒர சமயம வ ஜயநகர ர ஜயத ல கடம வறடச ஏறபட4த. பரவ மத+ வற வ ட4 ல


களம, கடத4, ஏ எலல ம வறற வ ட4த. த ன லர மன வடடக க ணறற லம நDர கதறநத
அ க ஆ+த றகப லப யவ ட4த. இ ன ல னமம ல ட4த றக ணணDர ப யசச ம கவம
ச ரமபபட4 ன த ன லர மன.

இந சமயத ல ஒர ந ள இரவ ந னக ர4ரகள ன ல ட4த ல பதஙக இரபபத க


கண4 ன. உ4லன வடடறக வநத ன மதனவ ய 4ம, "அடலய, நம ந டடல பரவ மத+
வற வ ட4 ல, பஞசம ஏறபடட வ ட4த. எனலவ ந தறய ரடட ந4கக ஆரமப தத
www.kumarikrishna.blogspot.com

வ ட4த. பஞச க லம மடயம வதர ந ம ம கவம ஜ கக ரத ய க இரககலவணடம. எனலவ


ந ம ஒர க யம தசயலவ ம" எனற தவள லய பதஙக ய ரந ர4ரகளகக லகடகம
வணணம உரத கரலல லபச ன ன.

"அ றக எனன தசயயல ம?" எனற த ன லர மன ன மதனவ லகட4 ள.

"வடடலளள நதக, மறறம வ தலயயரந தப ரடகதள எலல ம இந ப தபடடய ல லப டட


படட. ந ம இந ப தபடடதய ய ரககம த ய மல க ணறற ல லப டட வ 4ல ம. பஞசம
Dரநத ரடடப பயம ஒ+ ந தம மDணடம க ணறற லரநத எடததக தக ளளல ம" எனற
மனலப லலவ உரககக கற ன ன த ன லர மன. ர4ரகளம இத க லகட4னர.

அல சமயம ரகச யம க த ன லர மன ன மதனவ ய 4ம ர4ரகள ஒள ந ரபபத க கற


ஒர பத+ய தபடடய ல கல, மண, பத+ய தப ரடகதள எலல ம லப டட மடன ன. அந ப
தபடடதயத தகக மடய மல தகக வநத க ணறறககள 'த ப'தபனற லப டட வ டட
வடடகக ரமப வ ட4 ன த ன லர மன.

ர4ரகளம, "த ன லர மன, வடடறகள பகநத ரடம நம லவதலதய


சலபம கக வ ட4 ன. ந ம எள க க ணறற லரநத தபடடதய எடததக தக ளளல ம" எனற
ஙகளககள லபச க தக ணடனர.

தபடடதய எடகக க ணறறகக அரலக வந னர ர4ரகள. க ணற ஆ+ம க இரந ல


உளலள இறஙகப பயந ர4ன ஒரவன, "அணலண! ணணDர கதறவ கத ன உளளத.
ந ம ந லவரம ஏறறம மலம ம றற ம றற நDதர இதறதத வ ட4 ல சலபம கப தபடடதய
எடததக தக ணட லப கல ம" எனற கற ன ன. அத கலகட4 மறறவரகளம அவன
ட4ததகக ஒபபகதக ண4னர. அ னபட ஒரவர ம றற ஒரவர ஏறறம மலம நDர இதறககத
த 4ஙக னர.

சறற லநரம க+ தத லவற வ+ ய க ல ட4த றக தசனற த ன லர மன, ர4ரகள


இதறதத ஊறற ய நDதர ன ல ட4த ல உளள தசடகளககம, தக டகளககம,
பய ரகளககம ப யம ற க லவ தயத ரபப வ ட4 ன.

இபபடலய தப ழத வ டந த வ ட4த. ஆன ல க ணறற ல ணணDர கதறயவ லதல.


இ ன ல ர4ரகளம, "ந தள இரவ மDணடம வநத நDதர இதறதத வ டட தபடடதய
எடததக தக ளளல ம" எனற லபச க தக ணட தசனறனர.

அபலப த ல ட4த லரநத வந த ன லர மன அவரகதளப ப ரதத, "ந தளகக


வரலவண4 ம. நDஙகள இதறத ணணDர இனனம மனற னஙகளககப லப தம. எனலவ
மனற னஙகள க+ தத வந ல லப தம. உஙகள உ வ கக நனற நணபரகலள!" எனற
கற ன ன.

ர4ரகளகக இத க லகட4தம ம கவம அவம னம ய லப யவ ட4த. ஙகதள ஏம றற நDர


இதறககச தசய த ன லர மன ன அற தவ மனத றகள எணண வ யந னர. லமலம
அஙலக இரந ல எஙலக ம டடக தக ளலவ லம எனற அசசத ல ரமப ப ப ரகக மல
ஓட4ம ப டத னர ர4ரகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப த ரஙகள கடட லப ட4 கத

வ ஜய நகரத ல ஒர லசட வச தத வந ன. அவன வடடத த + ல ந4த வந ன.


மககள 4ம அந ய யவடட வ ஙக வந ன. அ வத ரப யகக ஐமபத தபச வடட இ ன ல
வடடகக அவன 4ம பணம வ ஙகம மககள அவ யறறனர.

இத யற ந த ன லர மன அந லசடத4 நயவஞசகம க ரத ட4ம Dடடன ன.

அந லசட ப த ரஙகதளயம வ 4தககக வ டவதணட. ஒர ந ள த ன லர மன லசடத4ச


சந தத " ன மகனககக க ண வ + நத4தபறவ கவம அ றகச ச ல ப த ரஙகள
வ 4தககக லவணடதமனறம வ + மடந தம தக ணட வநத ரவ கவம" கற ன ன.

அ னபடலய லசடடம ப த ரஙகதள த ன லர மனககக தக டத ன. ச ல ந ள க+ தத


த ன லர மன அந ப ப த ரஙகலள ட ச ல ச ற ய ப த ரஙகதளயம லசரததக தக டத ன.

இத ப ப ரத லசட "ந ன தப ய ப த ரஙகள மடடம லன தக டதல ன. ச ற ய


ப த ரஙகதள ந ன தக டககவ லதலலய......... அவறதறயம ஏன தக டகக ற ய" எனற
லகட4 ன.

அ றகத த ன லர மன "உமத ப த ரஙகள "கடட" லப ட4ன. அவறதறயம உமம 4ம


தக டபபத லன மதற. ஆதகய ல ன அவறதறயம லசரதத எடதத வநல ன" எனற ன.

இவன ச ய ன வடகடடய ன மட4 ள க இரபப ன லப ல எனற எணண "ஆம ம ஆம ம.


இவறதற ந ன உனன 4ம தக டககம லப த ச தனய க இரந ன. ஆதகய ல ன கடட
லப டடளளன" எனற அதனததப ப த ரஙகதளயம தபறறக தக ண4 ன. ச ல ம ஙகள
க+ தத " ன வடடல வ லச4ம நத4தபற இரபப கவம அ றக மனனரம அரசப
ப ர ன களம கலநத தக ளள இரபப கவம அ றக ஙகப ப த ரஙகளம
தவளள பப த ரஙகளம லவணடம" எனற லகட4 ன.

இவனத4ய ந ணயதத அற ந லசட தப ன மறறம தவளள ப ப த ரஙகதளக தக டகக


சமம த ன. தக டககம லப த இதவ கரபபம க இரகக னறன. வ தரவ ல கடடலப டம.
இவறற ன கடடகதளயம லசரததக தக ணட வ எனற ன.

"ச " எனற ஒபபக தக ணட ஙக தவளள ப ப த ரஙகதளத ன வடடறக எடததச


தசனற ன. ச ல ம ஙகள ஆய ன. ப த ரஙகள ரமப வரவ கக க லண ம.

ஆதகய ல லசட லநலர த ன லர மன வடடககச தசனற ன. த ன லர மதனச சந தத


"இவவளவ ந டகள க யம ஏன ப த ரஙகதளத ரமப தக ணட வநத ரவ லதல" என
ம கக லக பம க லகட4 ன.

அ றக த ன லர மன "தச னன ல நDஙகள வரத பபடவரகள எனற ன ஙகதளப


ப ரகக வரவ லதல. ப த ரஙகள கரபபம க இரந னவ ............... ப ரசவம கஷடம க
இரந த அ ன ல அதனததப ப த ரஙகளம இறநத வ ட4ன" எனத த வ த ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இத க லகட4 லசட "ய 4ம வ தளய டக ற ய? ப த ரஙகள ச கம ?" எனக ம கக


லக பம கக லகட4 ன. அ றகத த ன லர மன "ப த ரஙகள கடட லப டம லப த அதவ
ஏன இறகக த" எனற லகட4 ன.

"எனன4ன வ மனன 4ம மதறய டலவ ம அவ ன Dரபபபபடலய ந4நத தக ளலவ ம"


எனறதம

லவக, லவகம க அவவ 4தத வ டட நகனற ன லசட.

இரபப னம த ன லர மன அவதன வ 4 த மனன 4ம இழததச தசனற மககள 4ம


அந ய ய வடட வ ஙகவத பறற மதறய ட4 ன.

எலல வ வரஙகதளயம லகட4ற ந மனனர "ப த ரஙகள கடட லப டம எனற ல அதவ


ப ரசவத ன லப த ஏன இறககக க4 த? உன லபர தசகக இத ஒர தபர நஷ4லம
ஆதகய ல இன லமல வத மககள 4த ல ந ய யம ன வடட வ ஙக" என பத ம கற
அவதன அனபப தவத ர மனனர.

த ன லர மன ன பத ச லத னதத மனனர மனம ரப ப ர டட ப சகள வ+ஙக ன ர.

க த4த ல சம பஙக

ஒரந ள க ரஷணல வர அரணமதனய ல க ரஷண லல ந 4க ந டடயம நத4தபற ஏறப ட


தசய ரந ர. த ன லர மதனத வ ர மறற எலல மகக யபப ரமகரகளககம அத+பப
வ டத ரந ர.

இநந கழசச ய ல அரச யம மறறம ச ல தபணகளம கலநத தக ளவ ல த ன லர மன


இரந ல ஏ வத லக ம ள த னம தசயத ந கழசச தய நத4தபற வணணம
டததவ டவ ன என எணண த ன லர மதன மடடம ந 4க அரஙக னள வ 4
லவண4 தமனற வ ய றக பலப ன 4ம கணடபப4ன தச லல வ ட4 ர மனனர.

இத அற ந ன த ன லர மன எபபடய வத அரஙகத னள தசனற வ டவத என


Dரம ன ததக தக ண4 ன.

ந 4கம நத4தபறம, அரஙக ன வ ய தல தநரஙக ன ன த ன லர மன. உளலள தசலல


மறபட4 ன.

வ ய ல க பப லன அவதன உளலள வ 4 மறதத வ ட4 ன. மDணடம மDணடம தகஞச ன ன.


வ ய றக பலப ன
மச யவ லதல.

இநந தலய ல த ன லர மன ஒர ந ரம தசய ன. "ஐய , வ ய றக பலப லர எனதன


உளலள வ ட4 ல எனனத4ய றதமய ல ஏர ளம ன ப ச க த4ககம. அ ல ப தய
உனககத ரக லறன" எனற ன. இத க லகட4 வ ய ற க பலப ன ம லல
சமம கக வ ட4 லம ப னனர க த4பப ல ப ப ச க த4கக றல எனற மக ழநத
அவதன உளலள வ ட4 ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அரஙகத னள தசலல லவணடம ன ல மDணடம இனதன ர வ ய ற க பலப தன சம ள கக


லவணடய ரந த. அவனம த ன லர மதன உளலள வ 4 மறத ன. ம ற வ ய ற
க பலப ன 4ம தச லலயத லய இவன 4மம தச னன ன. இவனம ப ப ச க த4கக றல
எனற மக ழநத அவதன உளலள வ டடவ ட4 ன.

ஒரவரககம த ய மல த ன லர மன ஓர மதலய ல லப ய உடக ரநத தக ண4 ன.

அபலப த க ரஷணன ஆக நடத வன தவணதண ரட லக ப த கள 4ம அட வ ஙகம


க டச நத4தபறறக தக ணடரந த. உ4லன மதலய ல இரந த ன லர மன தபண
லவ4ம அண நத லமத4ய ல ல னற க ரஷணன லவடம லப டட நடத வதன க+ ய ல
தநயப பத4தத வ ட4 ன. க ரஷண லவ4 வல தப றககம ட4 மல அலற ன ன.

இத பப ரத மனனர கடஙலக பமறற லமத4ய ல தபண லவ4ம டடளள த ன லர மதன


அத+தத வரசதசய ர ப ன "ஏன இவவ ற தசய ய" என வ னவ ன ர. அ றகத
த ன லர மன "க ரஷணன லக ப தககள 4ம எத தனலய மத ட படடரகக ற ன
இபபடய இவன லப ல அவன அலற ன ன" இத க லகட4 மனனரகக அ4ஙக க லக பம
ஏறபட4த. த ன லர மனகக 30 கதசயட தக டககம ற ன பண ய ளரகளகக
உத ரவ ட4 ர.

இத க லகட4 த ன லர மன "அரலச இபப தச எனகக தக டகக லவண4 ம. ஏதனனற ல


எனககக க த4ககம ப தச ஆளககப ப ப ரவ க நம இரணட
ப ய றக பலப னகள 4ம உற யள தத வ டல4ன.

ஆதகய ல இபப ச தன, அவரகள இரவரககம சமம கப பஙக டடக தக டஙகள " எனற
லகடடக தக ண4 ன.

உ4லன மனனர அவவ ர வ ய றக பலப னகதளயம அத+தத வரசதசயத இத கற தத


வ ச த ர.

அவவ ரவரம உணதமதய ஒததக தக ண4 ரகள.

அவவ ரவரககம ல 15 கதசயட தக டககம ற மனனர பண த ர. லமலம


த ன லர மன ன ந ரதத ப ப ர டட அவனககப ப ச வ+ஙக ன ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

கன வணண ன

ஒர லப லசச ம ய ர ஒரவன வ ஜயநகரததகக வநத லசரந ன. அவன மககளகக லப த


மரநத வ றற பணதத ஏர ளம க சமப ததக தக ணடரந ன. லப த மரநத
உடதக ண4 மககள பலர தபத யம ஆன ரகள. பலர ம ண4 ரகள.

இசதசய த ன லர மனகக எடடயத. ஆதகய ல லப லச ச ம ய தரத த தலததக கட4


மடவ தசய ன. அ னபடலய ச ம ய தர சந தத அவன4ன நடபக தக ண4 ன. கந
சமயம ப ரதத ச ம ய தரக தக னற வ ட4 ன.

இசதசய மனனனகக எடடயத. த ன லர மனகக ஆள அனபப அத+ததவரச தசய ர.


ஏன ச ம ய தரக தக னற ய எனற லகட4 ர. அ றகப லப த மரந ல பலர தபத யம
ப டதத ம ண4னர. ஆதகய ல ன தக னலறன எனற ன.

லப லசச ம ய ர வற தசயத இரந லம அவதனக தக லல உனகக ஏத அ க ரம? அத


எனன 4மலலவ த வ த ரகக லவணடம. அபபட த வ த ரந ல ந லன அந ப
லப லச ச ம ய ரககத கக ண4தன தக டத ரபலபன.

இவவ ஷயத ல நD னன சதசய க தசயல பட4 றக உனகக மரண ண4தன வ கக லறன


என மனனர Dரபபக கற ன ர.

உ4லன ன ஆடகதள அத+தத ஊரகக ஒதககபபறத ல ஒர க+ தய தவடட அ ல


த ன லர மதன கழத ளவ பத தத ய தனதய வ டட தலதய இ4றம ற பண த ர.

அவவ லற த ன லர மனம க+ ய ல கழத ளவ பத ககபபட4 ன. ப ன ய தனதயக


தக ணட வர பண ய ளரகள தசனற வ ட4னர.

அபலப த ச லகழத கதள ஓடடகதக ணட ஒர கன வணண ன வநத தக ணடந ன.

ஒர மன ன பம ககள கழத ளவ பத யணட இரபபத ப ப ரதத ஆசச யபபட4 ன. ப ன


த ன லர மன 4ம வநத ஐய , ஙகள ஏன இவவ ற பத யணட இரகக றDரகள எனற
லகட4 ன.

அ றக த ன லர மன எனகக ம க நDண4 ந டகள கலவ மதக கன வ ழநத வ ட4த.


அ ன ல ம கவம ச ரமபபடட ந4நத வநல ன. லநறற ஒர தவத யதர ஆலல சதன
லகடல4ன. அவர ன ஒரந ள மழவதம இவவ ற இரந ல கன ந ம நத வ டம எனற
தச னன ர. ந ன க+ ய ல பத யணட ஒரந ள ஆகப லப க றத. ஆதகய ல மணதணத
ல ணட எனதன லமலல எட எனற ன.

அ னபடலய கன வணண னம மணதணத ல ணட த ன லர மதன லமலல தகக


வ ட4 ன. இபலப த த ன லர மதனப ப ரத ன. அவன மதக கன இலல மல லநர க
ந ம ரநத ந னற ன. இத உணதம எனற நமப ய கன வணண ன அல க+ ய ல அவதனக
கழத ளவ பத ககச தச னன ன. த ன லர மனம கன வணண தன அவவ லற
தசய ன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

உ4லன த ன லர மன அவவ 4தத வ டட ஒலர ஓட4ம க ஓட வ ட4 ன. ச ற த லநரத ல


பண ய டகள ய தனய4ன அஙக வந னர. ய தனதய வ டட க+ ய ல பத யண4
மன ன ன தலதய இ4றச தசய னர. கன வணண ன தல ச னன ப னனம க யத.

அசசமயத ல ன அரணமதன அ க களம லப லச ச ம ய தரக தக னறத ந ய ம ன


அ ன ல த ன லர மதனக தக லல லவண4 ம எனற லகடடக தக ண4னர.

அநலநரத ல பண ய டகளம அஙக வநத "த ன லர மன ன தலதய ய தனதய வ டட


இ4ற வ டல4 ம" எனற த வ த னர.

த ன லர மன ன மரணததகக மனனர வரந க தக ணடரகதகய ல மன¢னர மன


த ன லர மன ல னற ன ன. த ன லர மதனக கண4 மனனர மக ழந ர. நD ய தனய ல
இறந கப பண ய டகள த வ த ரகலள........ ப ன எபபட உய லர ட வந ய எனற
வ னவ ன ர.

அ றகத த ன லர மன ந4ந வறதற வ வரம கக கற ன ன. மனனரம அவனத4ய


ச மரத யததகக மனம ரப ப ர டட ப ச வ+ஙக ன ர.

சட பட4 பலர க ரகள!

மனனர க ரஷணல வர யரகக அவரத4ய ய ர லமல அனபம ம ய த யம உணட. ய


லமல அளவ க4ந ப சம தவத ரந ர. அவரத ய ரகக வலய கம ஆக வ ட4படய ல
ம கவம லந யவ யபபடடரந ர. தவத யதர அத+தத ன ய ன உ4ல ந தலதயப
ப லச ககச தசய ர. ப லச தன தசய தவத யரம " ஙகள ய ர அ க ந ள ஙக
ம ட4 ரகள. வ தரவ ல ச வலல கப ப வ அத4நத வ டவ ரகள" எனற கற ன ர. அத
லகட4 மனனர லவ தனயறற ர.

ன ய 4ம தசனற "அமம , உஙகளகக ச பப 4 எத ம கவம ஆதசய க இரகக றத"


எனற லகட4 ர.

அ றக அவரத ய ரம "ம மப+ம ன லவணடம" எனற ர. அபலப த ம மப+ம


க த4ககக கடய க லமலல இரபப னம ன ஆடகதள அனபப எஙக ரந வத ம மப+ம
வ ஙக வர ஏறப ட தசய ர. ஆடகள ம மப+ம
வ ஙக வர பறபபட4னர.

ம மப+ம வநத லசரவ றகள அவரத ய ர மரணம அத4நத வ ட4 ர.

ம மப+ம ச பப 4 மலலலய ன ய ர மரணம அத4ந த கற தத மனனர ம க லவ தன


அத4ந ர.

அ றகப ப க ரம க ண எணண அரணமதனப பலர க ரகதள அத+தத ஆலல சதன


லகட4 ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

லபர தசப டத பலர க ரகளம "ம மப+ம ச பப 4 மல இறந ல அவரத ஆனம


ச ந யத4ய ஙகத ல 108 ம ஙகதனகதளச தசயத 108 பலர க ரகளககக தக டத ல
ச ய க வ டம" எனறனர.

மனனரம அ றகச சமம த ர. 108 ம மப+ஙகள ஙகத ல தசயய ஏறப ட தசய ர. ச ல


ந டகள ல ஙக ம மப+ம ய ர ஆனத. அவறதற 108 பலர க ரகளகக மனனர தக டத ர.
பலர க ரகளம ம க மக ழச ய4ன அவறதறப தபறறக தக ண4னர.

இசதசய தய த ன லர மன அற நத லவ தனயறற ன. பலர க ரகளககத கக ப 4ம


கறப கக எணண ன ன. அ னபடயம தசயல றறத தண ந ன.

பலர க ரகதளச சந த ன. "என அமம வ றகத வரக றத. அ றகத ஙகள


அதனவரம வநத பலர க ம பணணஙகள. எனன ல மடந ளவ ரக லறன" எனற ன.

பலர க ரகளம மக ழநத த ன லர மன வடடறக வந னர. அவனம பலர க ரகதள


வரலவறற உடக ரச தசய ன. ப ன க வகதள நனக + டடப படடக தக ண4 ன.
ஏறகனலவ நனக பழககக க யசச ய இரமபக கமப ய ல ஆளகக ஒர சட லப ட4 ன.

பலர க ரகள அயலய அமம தவனற க ற ன ரகள. ப ன மனன 4ம தசனற


மதறய ட4னர.

இத ப ப ரத மனனர த ன லர மன மDத அளவ ல4ஙக க லக பஙதக ண4 ர.

ப ன ன பண ய டகதள அனபப த ன லர மதன இழதத வரச தசய ர.


த ன லர மதனப ப ரத தம "ஏன4 பலர க ரகளகக இவவ ற சட லப ட4 ய" எனற
லகட4 ர.

"மனன மனன ..... எனதன மனன கக லவணடம ந ன தச லலவத ஙகள கவனம கக


லகடக லவணடக லறன. என ய ர உ4ல நலம லல ரநத இறககம ரவ ய ல வலபப
லந ய வநத வ ட4த. அ றக தவத யரகள என ய ரககச சட லப டமபட தச னன ரகள.
ந ன சட லப டம மன என ய ர இறநத வ ட4 ரகள. ஆதகய ல என ய ன ஆனம
ச ந யத4ய பலர க ரகளகக சட லப டமபட தப யவரகள தச னன ரகள. அவரகள
தச னனபடலய ன பலர க ரகளககச சட லப டல4ன. இ ல எனன பப" எனற
மனன 4ம லகட4 ன த ன லர மன.

இத கலகட4 மனனர லக பம தக ணட "எனன4 த ன லர ம , இத மட4 ள னம க


இரகக றல " எனற ர.

இலதல அரலச, வ ளககம கக கறக லறன சறறக லகளஙகள" எனற ன.

மனப ஙகள ய ர ம மப+ம ச பப 4 மல இறந ல அவரகள ஆனம ச ந யத4ய 108


தப னம ஙகன கள 108 பலர க ரகளககக தக டத ல ன அவரகள ஆனம
ச ந யத4யம எனற தச னன ரகலள...... அ னபடயம ஙகள தக டத Dரகலள......"
www.kumarikrishna.blogspot.com

அதலப லலவ என ய ன வலபப லந யகக சட லப 4 மடய மல லப ன ல ன


இவரகளககச சட லப டல4ன எனற ன. இத க லகட4 மனனர நதகதத வ ட4 ர.
த ன லர மதனப ப ர டடன ர. பலர க ரகள ன லபர தசதயயம ப நத தக ண4 ர.