Vous êtes sur la page 1sur 256

!

^Ã÷nûÛôqø äô×# Ö] Øôfûvøeô ]çûÛö’ôjøÂû]æø


 ÅvZ Ïgzño¢gzZL L:ÀF,
$ M yZ/w M ) óXó ™ïƒ
(103e

Æ"7,&}g0* $ŠqZgzZ]c*
˜Æg M ã MŒ
Û
Æí™hgÃV2Zgî6,xÓyK̈Z Zƒ ê

Xì @*
Yƒg6nƽ6,3Zg

iK z¦ I
M F,

(eZg)Ì‚Îm ZxÂW
è ZgZ

L Ñ**J
(eZg) o9ñ^‰ç‰ à nÒçrm] Ý^¿Þ
3 A

6
ó[ OZLL
ó ^
M K̈Z èíÔ[8Æ=°Z ؉¦vZ [Ât
§»uÔ+
ÔofFjrÚ ‚ô Ûu] (7^Ú $̂ Ö] †öìô$ oôfÞ (ànÛÖ^Ã×ùôÖ] èöÛøuû…ø ÔݬzŠ
ÆÔÅzmvZ -@·
ì CY Å[™x**
Xc* Û »ë…ä VM
1܌

!Ü×ùô‰øæø ä́Öô! o×FÂøæø oùô Úùô Ÿö û] ofùôß$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö×#Ö]ø

k
4 A

Â7
H
™ âÛ Za ~ ]gßz ^+4ÃyK̈Z ~ ]‡‘KZ ä \¬vZ
Ôw”Æ+gZŠ —#„B‚gzZ ZiZâÐ iZ³ZŠ»Æ]‡JZ sÑZÐZ
z ]‡zZ Zn Æ äei§ » 䙬 Ï0 +
i [x»gzZ äsz ðZ
¿6,D¬ ‹xÅXÔñâÛ _¬xZ™Y m CZ ]gz¢ø D ~ ]â £
ÑCÙ gzZ Ôìg ºå 6,{ZC Ù á Å ãZ%»z !x» yK̈Z ‚lp™ƒ Zc
u9Û ëZ » ðÉg Å+ M K̈Z Ð iZ0+Zg7 ½~ ]t§zŠ LZ LZ ä
ðÉggzZ e $Z@ z”g Å+M K̈Z ~g7 ä \¬vZ~y M Ð ƒ  Xc*Šx Z
_¬ÃÅzmvZ -½·W£ZÔY m CÑZxâZÔÔ}g\ LZ nÆ
‰ÂÆÅzmvZ -]À M ÔxsZ è+Š Ô+Š ~y MgzZ {h+I CZgzZ c*
âÛ
Æ Ï0 + i iÅyK̈Z ~ kZgzZ Ôc*âÛ Én Æ b#z i¯Å+ M K̈ZÐ
-w2KZB‚Æã‚ M yK̈Z™^6,XØŠ âÛ ³5Zg,Z n
J
? H 5Zg {zÔñY V
Ð mïz œ~(,ä Ì‚Îm Z x W è ZgZ ~ [ÂÃèk ,i
~ŠãCÆ xsZ Ô]xÅ ÅzmvZ -*™ Ñ Ô]c* Z@ Å *™ È M Œ
Û
™wZe Ýzg6,}pëZ‰vZ °Š˜gzZ > 2iÔe Ô{izgÔiúÔÝÔy»gZ
yK̈Z ™^6,XÔì ÅÐ Šæ Å V1ÂRZ„0 +¶ KÅ V2Zg yZ
S7,yM @* wzZ iZ [Ât ä ~ Xì Yƒ wâ Ñâ Ð b#z i¯Å+gZŠ
5 A
vZ Xì c*
0*
«** n Æ kÜZ xZúgzZ 9ÃkZ ._Æ ûz DLZgzZì
ñƒ DiZâÐ qJ½ÑÃ[ kZ {z ì yZ ~¸Ð ]Zf Å \¬
Z ‹ n Æ %gzZ b&Z z ðÉg z e
=gf » ~zy $Z@ Å kÜZ xZú
~zgŠ ÌËgzZ® ) á ZzíÅ[ÂkZ \¬vZ VƒÍ ¬Š~ÔÐN¯
X} M XñâÛ «íñZb yá Èc* á KZÊZÛ ZáZz“ W yzç
Üônû×ôÃøÖû] ÄönûÛôŠ$ Ö] køÞû]ø ÔøÞ$]ô ^ß$Úô Øûf$Ïøiø ^ßøe$…ø
Üônûuô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø ÔøÞ$]ô ^ßønû×øÂø gûiöæø

# ™) iÚZ·(**
(r Ññ)
cZ™~u3,]KyZeY g $ ZŠ*Z
ó]
ó ÓCL) ,
L xâ yzçk
èæ
~g´)´ðsÑZx‰Z öY
cZ™yƒ N*

k
6 A

]
$%¸²
A
3Š 5Zg zŠ ÐQgzZ 5™ ¯ ]‡JZ sÑZ ~ *Š ÃyK̈Z ä :, á VvZ
Å ] »3Zg »í c*
Š C Ìt ÐQ X3Zg »Ñ u -Z X Š
Z zŠ gzZ 3Zg »íq
iZ³Z Z(,Ð ƒ
 n }gø ) Ç ñZ™gZh
+Š » =°Z „ggzZ Ç ñY á s§
/
XÇ}Š ‡Š~ Vð¥Æ3gzZ ÇñYá s§Å„Ze»3Zg »ÑgzZX(ì
·]|Ñ [8LZÉ Ô57B; à{ …ä =°Z „gxkQ
…gzZ c*âÛ wi** Û nÆðÉZg ~gø=gfÆÅzmvZ -½
*™È M Œ
XÇñYá s§Åí»y M Œ Û ¸ c*
ŠC
ðÉZggzZ s¬ ~gø ~ TB Zg– » [ wV" kS ë: VY Â
X(ì oÑ]ùp)Xì Š ñ
- (¼
J A ) Š°w2… !ñåÐ ï¢Ã ôg Å vZ !zÈ Æ vZ
Xì Zg–uZz¸ »äà
Ôì ÅÒÃÏ ÌŠZt ä ë ñƒ n Ñ
pgÃæ Ã Z ù4gzZ szH!* %Z
ÂñYƒ ‚=ÂÅ äƒ q g s§Å ÞZ ƒÂÃVÍßÐ ÒÃkZ¤ /Z
XÏñYƒwßzœ~gøvZY¶ KZ
Ø{ Zgø ™âÛ wJÃlz» Ï ÌŠZ kZ ~gø ì iZ Ð ]+Z ؉¦vZ
gzZ + Zz}gø Ã[Â kZgzZ NâÛ ZgøB‚Æ G™gzZ NâÛ 6,yZZ
X} M X,Š ¯=gf »]YgŠ «ggzZ]nÅ[g‡Zz m,³
%
(eZg) Ì‚Îm ZxÂW è ZgZ
7 A

z
}p„
™ yZÄ
13 ........................................... °°Z Ý°ZvZ p
13 ......................... ÕÅ ä™ qzÑÐ vZ pÃx »C
Ù
15 ........................................ ‚Å''vZ p
17 ....................................zñÐ ï¢ÃÏg ÅvZ
17 .................................................. ]c*
M*
èg
22 .................................................. *™ÈMŒ
Û
Û Áz4,èõg @*
22 ........................................... y M Œ
23 ...................... j§Æ kz Áz4,
6,ÅzmvZ -g—
27 ......................................... ¤Å *™ÈMŒ
Û
35 ................. =g f uZz » äÑ ~ ÝzggzZ%ïÐVzƒ0 +Z
$Z@
37 ................................ ì ÷» \¬vZ sÜe
37 .............................................. ]c*
Z@ z x ©Z
38 ........................ ì ÑxÌ]zˆÅ *™È M Œ
Û
40 ................................................. x|dÜ
43 .................................................. PÁzæE%N
E
43 ........................................... ,‚&ÅP
44 ........................... i§ »«™gzZ w”ÆP§â
45 ................. ì=g f » { Ú è ªyZZŠ c* Ši ZPÁz4,
46 ........ šÅ ãZ] .z z àq ¹zf ÈZZ z OzgñÔàÑ+Z Ô[ÈZZ
8 A
™ yZÄ
47 ................... xD è q-ZgzZ {? è Š ÅPÁz4, Ð vZ™ æf
49 ................................ ]:SgzZ bcÆBÃ ÒgÎ
50 ............................................. àømû‚ùô Ö] Ýôçûmø ÔôÖô^ÚF
50 ........................ ]gz¢ÅkZ YgzZ |ÅY Z b ¯ zg
52 .............................................. ?ì yô â
54 ................................... ,Å]YgŠÆ e $Z@
58 ......................... ì 3 Zg » Ü`n× ÜÃßÚ ÜnÏjŠÚ ½ô]†‘
58 .................................... ? yÃ}È Cc* x ÅZ
59 ................................................ p°Å Ñ
59 .............................................. p°ÅL
59 ............................................ p°ÅG™
59 ..................... ì » ¢éœzgŠ Z (,Ð ƒ  ~vZ Y 1zZ
60 ........................................... p°Å¢œ é
60 -Z wqgzZ w‡ » T
.................................... ƒ q
61 ......................... ƒ: W,OÐ ]Ñq ~C Ù ªí!* »T
61 ................................ ÑZz ä™ ZÆ6,Z} .y˜ VâzŠ
63 .............................. tM zŠ Åm{ í è Z Ƽ A
64 ...................................bcm{Æ Vì M zŠ yZ
68 ............................................ Z + Æ y›
69 ................................................. © Â Òo
72 .................... ¤Å XXäô×#Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³ÖF]ô Ÿ?øZZ
76 .............................................. s # DÅuÑ
83 ....................................................... i ú
9 A
™ yZÄ
85 ............................................... ¤Åi ú
-E G
45E
"ÃVzi ú"
88 ........................................... î>XG
92 ....................................................... { izg
93 ............................................... ÕÅ { izg
93 ...................................... ¯W, ñ » äZzr{ k H
94 .................................................. K Z% 1
94 .............................................. wÅñ 2
94 .................................................... i ú 3
94 ................................................. ]zˆ 4
95 ............................................... ›Ü è 5
95 ............................................ ¬ŠgzZ Òà 6
95 ........................................... ü ãK 7
95 ...................................... ** YƒÈ »vâ 8
96 ............................................. Š c* Å]ñ 9
96 ............................................. šM F, [0
97 .......................................................> 2i
98 ................................................ > 2i b
è c
98 .................................. ]c* M P ~N @* Å > 2i
98 $Š q ZP ~N @*
................................ g Å > 2i
99 $Š q ZP ~Ïz Å ä™: ZŠ Z > 2i
....................... g
101 ........................................................ e
102 .................................. ]c* M P ~ (F, Åe
102 $Š q ZP ~ (F,
................................ g Åe
10 A
™ yZÄ
103 ............................................... |Å e
11 6 ............................................... Üæ ‹g c* i
119 ....................................................... Š ˜
119 ....................... ~ Ýzg Å]c* Û P †Û ÅŠ ˜
M ãMŒ
121 ..................... ~ Ýzg ÅfÑèg $Š q ZP †Û ÅŠ ˜
123 . ·U Ð kZ Ô,Š hgÊ ˜ yÒ » VzÏz ‰c VÍßyZ
ê ..................................N Y%ÆŠ ˜ % c* ,™
124 $Š q ZP
................................................. g
125 ............... ?ì 3g uzgÐ Š ˜ ä q ¾N y›} Z
129 Ì F,
....................................... 0 ñZbZÆyZZ§â
129 .......................................... kz§âgzZ ]¡§â
130 ................................................ p°Ågâ
131 ................................................... ðñ§â
134 ................................... ªÅyZZÆ[]ÑZßzZ
134 ........................................... wz4, $M
Èá » e
139 .................................. w{z}.Æ,Åðñ ÒÈ
142 ................ ]â ´z ]ÌmºÅVzÈ w=Æ \¬vZ
148 . ™™._Æ‚Ås sZÉ 7°»·_sÜ » +Š Ä©Z
ê .......................................... ì ~gz¢ ** ™¿
15 1 ........................................... k‚RÅ]§y è
15 2 ................................ yë¸ ÒgÎ]:Sz bc
15 3 ........................... ?ì QùgzZ V¹Ôì q H b #
15 4 ]yM z *™ — #~ {gÃè ‹c* M 6,Xs ™zZ ]‚ {zÆ ï» ðñ
11 A
™ yZÄ
ê ................................................. ì {°z »
155 .........................................zgŠ » q Ë~ i ú
158 ......................... ƘÅVzq &gzZ ¬»Vzq &
1 64 ............................................. ì x Zw( Ë Ç
166 ................................... ‘z ëZP c Vâ›
1 66 ........................................... ñ'¤z «
167 ,
...................................... {'r'¤z ~uzŠ
167 ....................................... ‚Z%'¤z ~Š
170 ........................................ gZŠZ CÑçgzZ Y
171 .................................................. ]c* M è*g
171 ............................................... © ÂwzZ ¬
171 ................................... + Zz ¾ £ñZŠ Z xzŠ ¬
171 ................. ÌZ ~(,Å® ) ¤ZgzZ x Z Z z [Š ZÆ + Zz
172 .......... ì QÌ~ *Š ¬ Ð ]y M ZwÅ _hÅ+ Zz
176 .................... **
™„Å b & Z ÅwÈz IZ LZgzZ KZ
177 ................ì ~gz¢6,y›C M F,
Ù š z ½ÅŠ ÑzZgzZ ~ç
183 .......... [ AZРェ Z j +ZgzZ t £b!* ÆŠ ZÛ Z z m¾Z
187 ........................................ Y ]Z » [ ØZ ‰
188 .................................. ñY HŠ c* Ð [ØZiZ
189 ...... ì e ÃTì êŠ tiggzZ6 ,VzÈ LZì ‚ rg ò3, vZ
1 92 ........................ ïŠ Å ä™Ýq *Š : L »ê
1 96 .................................. ¤m{ Å W ø
, Z ÒgÎ
197 ........................... ( ~ Ýzg ÅuZ >gÎ) ] Äi Zß
12 A
™ yZÄ
197 ...................................... ¤m{ Å)ÒgÎ
198 ...................?ì 4Š H~}g ÄÆ ãK̈Z » âÃäâ i
200 Vâ ›}uzŠÉ 7°» b & Z Å¿LZ sÜn Æ ]
ê ......................................... ì ~gz¢Ì„Å
202 ~ ]y
................. N » Z b M gzZD» t £Æ VzÈ
219 ............................. ** +
ƒ {0 i »VzŠç'NgzZ #
Ö ªÔ]y M
220 .................................................. ‚dÜ
224 ............................................. b)z sg ç
224 . ïÅkZì d $Œ Û {Š c*
i ÌÐ vg˜ ÅkZÐ yK̈Z \¬vZ
226 .................................... º Û zŠB‚Æ yK̈ZC Ù
227 ...................................... ºÛ áZz™)ÜqZ
228 ................................ì @* Y H eg kg w¸CÙ » yK̈Z
230 .............................................. ]>Z ]Zh
231 ...................... ºÛ zŠáZz äÑ ~ ÈZyÃyK̈Z
232 ‰$ Ë NŠ: ~ Ï0 +i ÏBŠ¼ ƒ  {z @ M ˆ Æ ä%
235 ................................. ì 7à Zz gå *Št
247 .................................... ìyZZ ¹ÑÌ'â »k ,
¼
251 ......................................... `g Zæ ZÆk ,¼
252 .......................... !Zi Z » ]2‰0Æk ,¼X

iI
13 A

½ Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô


$.gzZ y!*
e $}(, Ð x** ÆvZ Vƒ @* ™ qzÑL L :D
óXó áZz3g
ÒgÎ XXÜônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeôZZ ì t·Z »xsZ èIZ xÓ6,kZ
/ÂÒgÎñZÎ ì t·Z Ì6,kZgzZXì zb » *™È M Œ Û tì ~$
Æ VÂgÎzŠ ì CY S7,gzZ èvZ p ~ qzÑÆ ]gÎC Ù Æ
Xì C M nÆ`yxgŠ
D™ H qzÑÐ x** ÆVGÃVñ» LZ ¶]Š¬ ÅqY I è Z
è ƒ e
L $ M «Ð ƒ  Å *™È M Œ Û nÆäSÃqY Ìg kZ Ô¸
» ä™ qzÑÐ x** ÆvZÃ*™È M Œ Û ~ kZ Ôñ M ™á x?Zm}Z
XX!Ðø×øìø pû„ôÖ$] Ôøeùô…ø Üô‰û^eô ]+†øÎû]ôZZXì Šá gZ 6XŠ Hc* Š¬
H: qzÑÐvZ p x» {zC Ù L L: c* âÛ ä ÅzmvZ -*™ÁÎg
óXó ì Lg• ' ," {z ñY
z™É rZl Ô¼vZ p Âz™È {iZzgŠ » y : c* â Û Š á g Z~ g$uq -Z
gZÎ6,~gZÎÔä™çz ÔÅ W ã0* Ôä3 ** 3Ô¼vZ p Âpe @' ,Ô¼vZ p Â
Xì ð Mg!* g!* ~g $ŠqZ e $Z@Å"7,vZ p‰ Ü zÆäF, ZgzZ äƒ

ÕÅä™qzÑÐvZpÃx»C
Ù
ÅyK̈Z™}Š e $Z@ Å ä™ qzÑÐ x**ÆvZ Ãx»C
Ù ä xsZ
+‰Å ~gZŠÃz èÕkZ6,xŠxŠ{z ì c*
h +
Š¢s§kZ cg » Ï0i ~g7
14 A
Šæ ÅkZgzZ}ŠZgZz !Å\¬vZ%x» ðà Z÷gzZŠ z Z÷ ìg @* ™
ÅyK̈Z™}Š ¬»vZ p~ qzÑÆx»(C Ù ä xsZXYƒ 7Æ
Xc*
Š ¯ ]Š„q-Z ÌÃVñ» ~E™z ÙçxÓgzZ• wz ÜC Ù
œ: gzZ ì @* ƒ ay‰Ü z ðÃ~ kZ : ì ¿H ¿¶ Š
Xˆ0+Š Ì*Š ì Z(, gzZ ~z6 H{Z +ÃpÔqc* gz
¬ Ð v LZ y›1ÔÌy›q -ZgzZì ¥ @* 3ÌÛ »q -Z
äƒg»™á Ð äƒ Za Ð }iˆt ì @* Û Zt ™|7,vZ p
™gZŒ
Q ÔФ Å ]‡‘ðcz Zƒ gzZ Vzg( gzZ }i z y M ~ T ÔJ -
Ôå: ~ '}÷** ™Ýq » kZXì Zƒg» Ð œÅVâK̈Z VÅÑ
c*âÛ «= . $˜ c* ˆt™gZ¦ /Ð iZ%xÓyZ ä Tì ]Zf Å„vZ

ðñ1Ô ÌDQ º Ô ÌMY DÎVâzŠ Û » z ðñ
ÆZg LZB‚ÆvZ™á x** »vZ‰
Ü zÆäƒgZËgzZ¬Ð äÎ
~ ]Š„™0vZ™ æ f 'gz¢Ùçz ~E™xÓt Ð TÔì @* ™h+‰Å
X CY è
kZ ì êŠ ]ŠÞt c* Í™ÈvZ p ñƒ DƒgZÎ6,~gZÎðñ
]gŠÅyK̈Z ÔbŠ }Š ~Œ }÷ÃkZQ Ô** ™ ½ c* **
™ Za » ~gZÎ
Å } ì x» » œÄ ñƒ ñ¯ Æ „ ]+Z ؉¦ Xì C Ù !*Ð
ÔáZz ä`Æ }Ôvg»Æ }Ô'JŠ ZÅ}Ô;ß »}Ô~Ç
~(,âZ HÆ™ ay  b P Ô ñƒÑ ~ # Ö }.~gø ƒ  ƃ 
yZ ë=gfÆXÌb {zgzZ ? M h Ñ~x» LZ ëÜŠZ} .» è
Æ kZÉ Ô¸ ñÑ 7Ð }B‚ LZ ë Ô DƒgZÎ6,V-gZÎ
15 A
X ñƒG Za ÆÏZ Ì[òZxÓÆä™Ýq
V¹Ð V¹ÃyK̈Z ä ½Ï¿q -Z ÏZ sÜÅxsZ <g¨
»Æ@* Ð Tì ÔZ ¯ !{z óv ó Z p L L ì 9Ç!* It n kZ ?c* Šà
Xì @* Y0** Î »u{É Ô7
Ü z D™ qzÑ]zˆ Å y M Œ
áô^_ønûB$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöçûÂö]øZZ wzZ ‰ Û :B
]zˆÈZgzŠ gzZ ì < L 7,XXÜônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeôZZ QgzZ XXÜônûqô†$ Ö]
Xì < L 7,vZ p~ qzÑÆ]gÎC Ù {z´Æ]P' ,ÒgÎÌ

‚Å'vZp
Xv"Z Â ZŠÔÌ "Z Â u Ô!*
Z zŠ " -Zì “
q %Ð V/&Ý»vZ p
¬ Ð kZ n kZì @*M n Æ ä5ÃVÞzŠ ¡gzZì ̀sw ó ó!* LL
Æ ãçÐ ¹ ~ y!* i !² ó ó!*
L Lt gzZ sïsz÷XXÅö†øDû ]øZZ ÷
Xì @*ƒwEZ n
Æóv ó Z pL LÐg±Z kZX** ƒ Ð q Ë»q ˪+ "r 1
A
óXó B‚Æx** ÆvZVƒ @* ™ qzÑL Lñƒ p
pÆvZ pL LÐ g±Z kZ X** ™ÝqŠæ Ð q ˪- "7Z 2
$
óXó Њæ Åx** ÆvZVƒ @*™ qzÑñƒ
pÆ óv ó Z pL LÐ g±Z kZ X** ™Ýq • ' ,Ð q ˪u "r 3
óXó Ð • '
,Åx** ÆvZVƒ @* ™ qzÑL Lñƒ
x¬ pÆ Ýg X ]Ì Å \¬vZ VâzŠ t XXÜônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ZZ
Øg Å T ]Zf {z) ê°Z x¬ X Æ ê°Z x@* pÆ °g gzZ ê°Z
6,ƒ
 Ôǃ¼ gzZì Zƒ Za J -[Z¼ gzZ ]Ñ» ~g‚gzZ ݬ}g‚
16 A
X(ì ïá gzZ ~zq
VvZ Ýg  ì zz ¸ (ƒ åz ï» Øg ÅT) ê°Z x@* gzZ
\¬vZèYX7^ ,Y IÝgÃt‘ËXì mºB‚Æ ]Zf Å :, á
ÏZXìg: à{q ðÃÅݬРØg ÅTÔYƒ 7(Z Ìðà ZÎÆ
ó gL L b§ÏZ Ô@*M 7ó½
Ì» ó Ý ó L LgzZ ó ó¦L L» óv
ó ZL LÂ b§Tn
mºB‚Æ u0* ‹Z f „ q-Z ó Ý
ó gL LÂt èY X@*M 7 ó½ ó z ¦L L

{)z Ý°Z agzZ Ý°Z†À ` M Š Hƒ x¥Ìt Ð kZ : B
Ô D™[æÐ ÂkZÿkZgzZ ë ÝgÆ™f~ Vñ**
Xì {kHz ^
,Y**
t
(wzZ¢y M ÅZsgç)

k
Ÿø^Þ$]ô ½
z
éøç×F’$ Ö] ]çÚö^Îø]øæø gôjFÓôÖû^eô áøçûÓöŠôÛûmö àømû„ôÖ$]æø
(170 : sZ²ÑZ {gÎ) ` àønûvô×ô’ûÛöÖ]û †øqû]ø Äönû–ôÞö
pg ì‡gzZÃ[ ìgñ[pvß gzZL L :D
n
óXó »VßZz n[ZNÐ,™: ùŸë—" ÔÃiú
17 A

!zñÐ ï¢Ãôg ÅvZ


½ Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
äô×#Ö] èøÛøÃûÞô ]æû†öÒöƒû]æø ” ]çûÎö†$ Ëøiø Ÿøæ$ ^Ã÷nûÛôqø äô×#Ö] Øôfûvøeô ]çûÛö’ôjøÂû]æø
^Þ÷]çøìû]ô ä́jôÛøÃûßôeô Üûjövûfø‘û^øÊø ÜûÓöeôçû×öÎö àønûeø ÌøÖ$^øÊø ð÷]‚øÂû]ø ÜûjößûÒö ƒû]ô ÜûÓönû×øÂø
àönùôfømö ÔøÖô„FÒø ½ ^ãøßûÚùô ÜûÒö„øÏøÞû^øÊø …ô^ß$Ö] àøÚô éõ†øËûuö ^ËøDø o×FÂø ÜûjößûÒöæø t
(103:yZ/w M ) áøæû‚öjøãûiø ÜûÓö×$ÃøÖø ä́jômF! ÜûÓöÖø äö×#Ö]
Šc* gzZßZe: ^YgzZ™ïƒ  ÅvZ ôgzño¢gzZL L :D
~Š ¿ZQ ÔÔŠ~ :M ?¸ Z # 6, zZ LZ »vZ yˆZz™
¸ ?gzZ Ôð¸ Ð aÆ kZ ‰ƒ [Z Ô~ Vߊ }gv
ÏS Ô~Š ] Ð kZà ?Q ÔÆñ¥ /Æ v M q -Z6,}g)
óXó ƒ 0*{Zg ? @* t M6,?vZì mÅ b§

]c*
M*
èg
vß}uzŠgzZ[ÂèIZ ¶ˆÅÒ6,kZÃVâ›~]c* M—‚
xÈZ » v™{g¸!*Ð „ZeÅyZ Ô Te ** ™ 2~ „Ze»
Æ ä¯ hè.Þ ‡**
Ôo¢Ã]¸¦½Z ÅVâ›~ Vì M zŠ {gÃè Ôz™
X ‰ ñCwßZëZzŠ
X ò¾ 1
XÈÐ s%Zz t¸gzZŠ Zz t·Zb!*2
Xñåo¢™ïƒ  Ãôg ÅvZ ª XX^Ã÷nûÛôqø ä×#Ö] Øôfûvøeô ]çûÛö’ôjøÂû]æøZZ
18 A
Å\¬vZ ègŠ&0vZ†]|Ôì ˆy M Œ Û ŠZ%Ð ôg ÅvZ
Sö æû‚öÛûÛøÖû] äô×#Ö] Øöfûuø çøâö äô×#Ö] hö^jøÒôZZ Ôc*
âÛ ä ÅzmvZ -g— ~zZg
}iÐ y M ì Ïg Å\¬vZ ÔvZ HÂ ª XXš ô …ûŸø û] oÖø]ô ðô«ÛøŠ$ Ö] àøÚô
(M0Z) Xì ðƒ 9J -
XXáö$†ûÏöÖû] çøâö äô×#Ö] ØöfûuøZZ ~ e $Zzg ÅÅ\¬vZ èg ¶gZ 0h +i]|
(M0Z) X ñ M pÖZÆ
c* =gf Ú {zC Ù ÞgzZì @* ƒ ÌÇŠZ%Ð Øfûuø ~ !²Ògzõ
Ð ÏgÃ+Š c* yMŒ Û X D™¨Ð }ÌÃkZXn }Š x» »az
Ð \¬vZ m»yZZ I è Z s§q -Z ì¸g {z ¸ Š HH¨n kZ
@* ¯® ) )q -Z™5 ë!* ÃVßZz äÑ yZZ xÓs§~uzŠgzZì @* ™ì‡

ñC wßZ :¦ F~] q -Z kZ Æ *™y M Œ Û ì t Ýq
X‰
ª]§ Ä ñƒ ÇÆ \¬vZ ì xiÑ6,yK̈ZC Ù tq -Z
Xƒï¬Ð ï¢6,*™y M Œ Û
ìt òiѳ» TÔ,™¿6,kZ™ïy›ƒ  t }uzŠ
}ñÃÏg q -Z ® ) ) ðÉÔNYƒ±gzZ z 5ë!*  y›
ƒ
~uzŠ q -Z ä *™È M Œ Û Xì CY 0uZz Ÿq -Z ® ) ) ~g7 ƒ ñƒ
:ì Šá gZ 6Xì c* âÛ yÒãZz {Šc* igzZÃkZ~ e $M
` ]S$ æö àöÛFuû†$ Ö] ÜöãöÖø ØöÃørûnø‰ø kôvF×ô’# Ö] ]ç×öÛôÂøæø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] á$ ]ô
(96:*%!
{gÎ)
Å yZ \¬vZ ,™¿(gzZ NÑ yZZ vß ªL L :D
19 A
óXó ïŠ âÛ Za ›z 4zŠ~ :M
xJZÐ [Â ÅvZ Z # y› ì Ìš"q -Z~ kZQ
-Z‰
q Ü z _m 6,~—ˉì ܪ q kZ wVÅkZ ÂVƒìg™
™ïƒ ¤ /Z c* âÛ {gá Z Z®X g pôÐ •  h gzZ B ñÃÏg o¢
nƒ: [x»~ ~0ZÑy- ðà ÂÔЃg}ñÐ ]¸é ~g7 ÃkZ
h. Þè ‡** gzZ w²â) Ì]¸¦½Z Åx¸›b§Å Ï0 +
i ~ŠZÐZgzZ Ç
G
¦'¸ðƒ ~)Ð Tì q {z „ ** ™ëh.'Ð *™È M Œ Û XÏñYƒ
yZ™? Ø Ð kQgzZì g™ÝqVZŠzY‹§x¸{Š%q -ZgzZ CYƒ
X7íðÃÌÅÏ0 + i ~ŠZÐZpÔ„ σ {nÂÏ0 + i¦½ZgzZ ò¸Å
mz gzZ uXì Yƒ 6,Šã CÅ xsZ sÜgzZ sÜt·Z » x¸~g7
XYƒ7Lx»tÐ ]uz
CY ªx¸~uzŠ ±´ "gzZ x¸q -Z ÷Œ Û ¶t ]uz Å [²èbD
gzZ x¸q -Z vßá» å ;g 0 œ / % » ]uz kZ iq -g }X¶
Ð Z »8
å Zƒ c* ¯Š Z œ /
è %Ã]uz ã—gzZ mz }X¸ DYŒx¸~uzŠ}gÍ
Xx¸~uzŠ !²gzZx¸q -Z ~y
Æ\¬vZ ªXXäô×#Ö] ØöfûuøZZ ]uz œ /
è %™hgÃ yZ ä *™È M Œ Û
ØöfûuøZZ ì x¸q -Z ðñ c* Š™êuIzŠgzZXc* Û ÃœÄÂñƒÇ
ŠgZŒ
z ð5Z'X7hZzÐ } è kZ x¸~uzŠ Û »gzZ Ôì hZzÐ XXäô×#Ö]
'uz {zèYÔñY c* ŠgZŒ
Û ]uz œ /
è %ÃyZ 7. Þ ‡kZ ¦ /
C
Ù 'uz u
Ñ» XY™7ÝqÐ ¿z [LZ yK̈Z ðÃÃXÔ ~g(Z) ˜À
7!²{zì ~y XY07Ñ{zì 7Œ Û XYƒ 7ZgÍ {zì
L{], ZŠ » yZ X $ Ë ƒ~ {], ZŠŠzö„ ¹ 'uz +Z n kZ XY0
20 A
¦6,]uz q -Z à *™ ~g7 ™á ~ Ýz KZ Ã+ M K̈Z ~g7 }gzZ
XXäô×#Ö] ØöfûuøZZ ]uz œ /
è %ä *™È M Œ Û n kZ XY7„™ ~úŠ » ä™
~g(Z ** ™g(Z »XÔc* ¯ Ã]§ Ä ñƒÇÆ \¬ Z} .gzZ y M Œ
Ûª
c* ƒ m1 y!* i !²ÔÑ» c* ƒ ZgÍÔ» [f c* ƒ ÑZz g » tæðÃXì%Z
Ã]uz œ /
è % 9gzZ wëkZ ¿C Ù Ôƒ »yZ0 +{ Ëc*FËÔ~m, ôZz ~y
ð¸ 𸙃 ¦6,]uz œ /
è %kZ yK̈Z}g7 ƽ *™gzZ Ôì Y™g(Z
X M h0
LZ ._Æ x ñƒÇÆ \¬vZŠÛ C Ù » ]uz kZ t uZ zŠ
{zt XÇᙄ  gŠ ÃÏ0 + i ´ŠgzZ ~E™ KZÆ™ b&Z ÅtÜZ z wqZ
Ôì Yg—ÃxZ¸Z Å *™ ~g‚y›q -Z™á ÃTì wßZ:¦
pÔì O Ô,™õÌA6,kZ y›gzZ Ôƒ M s§kS Ôì 3Zg 9¸
Æ ä™{g0* {g0*
Ã]uz òsZ li‚ ~ ÅVßZz \g- ì k\Z
[ZXˆƒ[x»~ VzgZh +úŠÆxsZŠp{z Ôì „g^Ð V-œn
yZ Xˆƒ {g0* {g0*™#$ ~ S Ô~y Ô~^Ô!²]uz ÅðsZ è# Ö Q
gzZ ]Ziq Ð Z |gŠ iq Ð Z: hYt ì „g}Š ]úŠt —iZz óE &Ã
Ý^’jÂ]ZZ n kZ Ôì ]uz wëðÃ]uz àZz äƒ ì‡6,Šã CÅyZ:
X,™g(Z]uz Å XXä×#Ö] Øôfûvøeô
&n }gvä \¬vZ c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -x™Zg—
: t ,q{h +IXI** ÃVzq&gzZì c* âÛ IÃVzq
:q -ÑÃËB‚Æ kZgzZ z™n Æ \¬vZ ]Š„ ? t :wÍZ
Xƒ ZI
X”Ð ¹·Z** gzZÔñåÐ ï¢Ã[ÂÅ\¬vZ t :xzŠ
21 A
XÅg/_ .» „Zpí~ hÆ%ÑZ ZßzZgzZx© LZ t :xÎ
: t Ô DƒnZg** \¬vZÐ X,q&{zgzZ
XƒIz cgzZw‡z²]gz¢" 1
X** ™wZÎÐ Ë]gz¢š 2
(Å\¬vZèg {k , Ù !ZùM0Z) Xwâ ®
C )
è ŸZ 3
z ^Ly›¤ /Z Xì s¸ñ6,® ) ¤Z Å \¬vZŠ Z b!* » Vâ›
gà CZÃ~gZŠÎâÛ z® ) ¤Z Å\¬vZ ìt =gf »kZ Âì LeŠ Z
:c*
âÛ Šá gZ~y MÆe $ M ÏZ nÆä™{gá Zs§ÏS Xá ¯
(103:yZ/w M ) ½ áøæû‚öjøãûiø ÜûÓö×$ÃøÖø äôjô³þmF! ÜûÓöÖø äö×#Ö] àönùôfømö Ô
ø Öô„FÒø
yÒÆ™ ãZz ë›nÆVÍß ?\¬vZ b§ÏSL L:D
óXó ƒ Y M6,{Zg 9vß ? @* DâÛ
ôgt ÅvZL L\¬vZ¶g 㢣ZYn** ÑñxsÑZ xj%Š*Z w– Z®
^gÆÏg kZ ä *™È M Œ Û n kZ óXó ì $ Ë ^gV; Ô$ Ë 7Â^I
Šp b§Ty›C Ù ðâÛ ~gY e $Z@ t Ã7Æ }çÆ äY
Œ~gz¢ÌÃkS Ôì &nÛ CZ Ãv Ð {k HgzZ Ã䙿(
@*™ÒÃÅ1zg Ð wqZ }' ,gzZ e$Z@ Å ¿( ÌÃVÍß}uzŠ
Ð góåà è}B‚Æ ï¢™ïƒ  ǃt³»TÔìg
(y M ÅZsgç) XσB‚ÆyZ]y M z *Š —#~³ÆkZgzZ

k
22 A

*™ÈMŒ
Û
{z ~ y˜ kZ *™È M Œ Û Ú~(,Ð ƒ
Û Xì *™È M Œ  Å *Š
kZ ]‡‘àZz äƒ Za ~ yZgzZ }iz y M y˜ Zg‚ ì · " èÚ
X‰07w$ +»
y MŒÛ ½gzlKZ ìt ólpgzZ ]ŠX ~(,Ð ƒ  ÅyK̈Z
G
t ó$ +z ]Š° ~(,Ð ƒ
 gzZXìg @*™ÝqÃkZgzZ w é›E4]IZ~ *™
gzZ ÐnÛ 6,y›C Ù n kZ XÇg}hgÐZgzZ nZ²ZÐ kZ ì
äJ 7,ÌÊÑzZgzZñ7,ÌŠpB‚ÆŠè¡Ã*™È M Œ Û ì ~gz¢
¿6,yZgzZKÃx©ZgzZ ãçÆ kZƒ egŠTQgzZ Ô}™ÒÃÅ
gzZ AjLZgzZ Ôñ¯nz »/~g7 KZÃkZgzZ Ôìg Î~„Åä™
Ѓ  Å y˜ kZ ÃkZÔ ñYƒ ‚Ìz ÃkZ ._Æ È
XŒÚ~(,

Û Áz4,
*™È M Œ õg@*
Š ñ~ pô—ßÐ wiZ n kZ Ôì ÞZ x¯ ÝZ gŠ *™ È M Œ Û
:ì Šá gZ » *™È M Œ Û Xì
ÁõçûËövûÚ$ |õçûÖø oûÊô ‚ºnûrôÚ$ áº!†ûÎö çøâö Øûeø
óXó ~pôbßÔì ˆy M Œ Û tÉ L L:D
Ð pô—ß Zg7 »}g7 tû%q -ZXì Zƒû%zŠ wz4,» *™È M Œ Û
HHwi**
XŠ 6,kZì !Zz6,*Š È M ]+Zš M
23 A
D Æ™ ZhðZhð6,ÅzmvZ -]À Mû% ~uzŠQ
]gz¢ø
XðƒŠÅkZ~ w‚ 23 ÉJ-VŒX;g @*Y Hwi**

j§ÆkzÁz4,
6,
ÅzmvZ-g—
gïZ » Tì ]gz¢[q -ZÉ 7„ ŠNZ ´Š q -Z ¡ó k ó zL L
XìgïZ »¾!* èÕÅ\¬vZ|gŠ
»6,ÅzmvZ -½·Ý¬ zŠ g»uŸklt » ª ‚g z kz
Xì ]gz¢ÅkZ: Ôσwi** kz:6,yK̈Z Ë[ZXŠ Hƒ
X¶Cƒwi** kzÐ Vh§Z6,ÅzmvZ -]À M
CâÛ à¬vZ ègȬ ]|~ g $uq -Z Å ~gg 9L L
ä ŠଠvZ èg x÷ 0 _gq ]|û% q -Z :
?ì C M b§¾kz6,\M Y7 Ð ÅzmvZ -]À M
iZz M ÏÅ p= ÂL: c* âÛ ä ÅzmvZ -]À M Â
Ôì CƒJÐ ƒ  n }÷]gßt ÅkzgzZì îŠ ð‹
= {z Ôì @*ƒ ¹ä iZz M kZ¼ Âì @* ƒ »Ÿt Z #Q
~ ]gßÅŠ%q -Z t‚}÷¸Û LgzZ ì @* ƒ [ƒ Šc*
(2™1¢~gg 9) óXó ì @* YM
Ð iZz M ÅVjÃiZz M Å ó k
ó zL Lä ÅzmvZ -\M ~ g $ukZ
HyÒt È » kZ ä à¬vZ¶g !²0Z + Z [ Ôì ~ŠU
~uzŠ X7¦I~ Ö @ ì Cƒ Úb§Å piZz M Åkz Âq -Z ì
³‚ÅiZz M ÅkZÃáZzG g ˜ÀÂÔì ¿ÚZ # p ìtzz
gzZ Ôì Cƒ kCðƒ ð M Ð òC Ù iZz M Å kZèY Ôì @* ƒ Â** ™
24 A
òC Ù É ÔCƒ 7‚q -Z ðÃÅ kZ ì ¤St ÌÅ ÞZ į
pÔ7eÆ {@x% ÂuZgŠZ 9» ªkZ Xì îŠ ð‹ iZz M Ð
ÐZ ä ÅzmvZ -\M n Æ ä™d $ŒÛ Ð V~f x¬ Ã]!* kZ
(20Ô19™1¢~g]Z;) Xì ~Š}ŠUÐ iZz M ÅVj
mvZ -\M ÂÔCƒwi** kz6,ÅzmvZ -\MÐi§kZ Z #
Xå@*7,ú1{Šc*i¹6,Åz
ä~ CâÛ ~y MÆg $uÏZ à¬vZ ègȬ ]|
@Š ñƒ Dƒ wi** kz 6,ÅzmvZ -\M ~ yŠ Æ Vzh Y J
ugIÅÅzmvZ -\M ÂÔ@* ƒ »Ÿ »kz Z # Ì~ ~Šu+ZXì
X¶Cƒ _ƒg1ZÑÐÄ ã% O
: CâÛ yÒ \¬vZ ègȬ ]|~ e $ZzggzZ q
-Z ' 1
Ô41g÷‚ »ÅzmvZ -\M ÂCƒwi** kz6,ÅzmvZ -\M Z #
Ð ~Šu-$ZŠÆt‚ Ô@* Y 7,Šgi b§Å cá ÅgL™ƒogâZ Òn
ÅVZñ}¢Æ kZ @*MÄ ÚZÃÅzmvZ -\M gzZ Ô” ä1 �
(46™1¢y»ÑZ) X¸ ” he b§
mvZ -\M CYƒ Za ]”âZ ]‡zZ ‰~ ªkZ Åkz
™[ŠÐú1 ÆÅzmvZ -\M {z ÔDƒgZΉ Ü z kZ6,gâY TÅz
$U*
èg " 0h +i]|kŠZu è CZ ä ÅzmvZ -\Mû%q -ZX@*YÖ
kZXˆƒ qzÑ ãƒwi** kz~ª qÏZ å Zƒ 3g6,âZiÆÅ\¬vZ
XÐUI{z Z7,ú1ÚZ6,yZg ÅÅ\¬vZègh +i]|Ð
(19Ô18™1¢ŠšZŠZi)
/]|X¶CƒkCÌÃVzuzŠ iZz M ÑÑÅkz kZ]‡zZ ‰
25 A
\M  Cƒ wi** kz6,ÅzmvZ -\M Z # DâÛ Å à¬vZ èg
ð‹iZz M Ü? Ø ½ { ÅVHÅßd $Œ Û ÆgâZ Òn Æ ÅzmvZ -
!¨Z > hZ[£Z d
(212™20¢ÅzmvZ -îG
G $t) X ¶îŠ
mvZ -\M ~ ^ãK̈Z Ë¸Û ¶t ]gß~uzŠ Åkz ' 2
mLƒ ]| ˜À6,!Zñ,Z Ôå êŠ àx »vZ ™ M k0* Æ Åz
D™ c* Ñp=~ ]gßÅÅ\¬vZ èg QOŠ ]|!ôg x?Z
# T¾X ñÑp=Ì~]gß~uzŠ Ë]‡zZ ‰%ZX¸
Z
]gßt Åkz Áz4,ÂÔD M ™á kz~ ^ãK̈Zx?ZmLƒ ]|
(46™1¢y»ÑZ) X ¶Cƒy‚ MÐ ƒ  nÆÅzmvZ -]À M
^ÅyK̈Z Ëx?ZmLƒ ]| ¶t ]gß~ŠÅkz' 3
ÅzmvZ -\M (ZpÔ¸ ïŠ ð3Š ~ ]gßÝZ KZ%Gg(Z
ÅzmvZ -\M Z #‰ Ü z kZû%q-Z Xì Zƒû%&sÜ~ /Å
ðâÛ C
Ù ªéZpÅÚ Š ~ ^ÝZ ÅyZÃx?ZmLƒ ]|Špä
~ äâi ðZ’Z Ç!* ÆY ]tg!* ~ŠgzZ ~ `Zcû% ~uzŠ X¶
Mt %Z Ô "
~y $U* Ð 9Â]uZz zŠ¬ X6,ŠØZx£Æ)(l
(19Ô18™1¢~g]Z ì) Xì u‡Ðzz Åäƒgz$ U §Zz
Å ò¯ ëÐ \¬z ugnvZôZz š gzZ „  Zg {Z'
,]g߶a' 4
ªÔg!* -Z sÜ~ª
q q Å ~gZËÃÅzmvZ -]À M sÑt Xì
ÅzmvZ -\M Ì~ [Zpû%q -Z%ZXì ZƒÝq‰ Ü zÆ`Zc
(46™1¢y»Z) X ñƒx¯ëÐ \¬vZ
~ ]gßËx?ZmLƒ ]| ¶t ]gß,v0* Åkz' 5
ïŠ âÛ YØZ ‹!* ðÃ~ ugI» è Æ ÅzmvZ -\M % ñ M t‚
26 A
(sZ) X
ëXXÅæ†ùÖ] oÊ &ËÞZZ ~ b˜ZÐZX¸
Æe$Z@ÅVYàZz ä M J -#Ö ª *™È M Œ Û ì yZZ »ðñC Ù
Š ñ~ kZ i» b)xÓáZz äƒ Za J -# Ö ªgzZì Zƒ wi**n
¬Š ~ Ýzg Å ô=z yÒ Æ ÅzmvZ -vZ wÎgÃy M Œ Û ªÆ Ôì
XñY 1x»Ð' , +
D }g7 ~ kZgzZ ñY J7,gzZ
(y M ÅZsgç) Xì ~gz¢gzZÐ¸Û „ÅkZÃy›C Ù n kZ

k
†ø’øføÖû]æø ÄøÛûŠ$ Ö] á$ ]ô ½ ܺ×ûÂô ä́eô ÔøÖø ‹ønûÖø^Úø ÌöÏûiø Ÿøæø
` Ÿ÷çûòöŠûÚø äößûÂø áø^Òø ÔøòôÖFæû]ö Ø% Òö Sø ]ç* ËöÖû]æø
$ M Lu
(36:e Z Z {gÎ)
Ôy»GXà 7¸Å]!* T 7,ú:gzZL L :D
Ù ) Xì ÑZz äY Hx6,q
C -ZC
Ù Ð ~ yZ ÔwŠgzZçM
óXó (σx6,Åq -Z
27 A

¤Å *™ÈMŒ
Û
kŠZ g—ÐÅ \¬vZ èg y¢]|L L : I D
 ~ ? ì w®Šá gZt »ÅzmvZ -
ì ¿{z4Ð ƒ
óXó ñ2gzZ¼ÃpÑy M Œ
Û
(zâ 0Zz ðûZz ~ènZzŠzZŠ1Zz ~g‡Z {Zzg)
Xì gZæ » +Š „6,® ) á Z z ’ ÅkZ Xì +Š Ý
è Zèa u0* į
%ZÔ7`Z » ±ÂËÔìC Ù ª**
ƒaZ »ä2gzZIÆkZ n kZ
kZ Éœ£z̈_òŠ M ìt »kZzgŠ aZX ZqZâZ ÅkZ
X¼pÖZ ìt »kZzgŠ ÌŠZgzZ¼Ã
¿T : ì HÜä à¬vZ¶g ~g‡Z5 é ~g $u ~uzŠ q
-Z
X1™ ¦~ ã% OKZÃ]tÄEäkZÔ1™ÝqÃu0* Ä ¯ä
Ö ´Å›Ð:, á \¬h DâÛ \¬vZ¶g ~X™
t#
Xƒ~»›Åu0* x¯ÆkZ ì
~ yŠ u ܃Æ# Ö ª ~„  zÅVÍßyZ~x‰ZY §Z bÑ
ÃV”ÆVâ› Ôì HgÑÌÃVÍßyZÔÐ gnÆt‚Æl²
Û ~ ‚ ì HgÑÌÃVÍß yZ 2 X¸ ïŠ ½Å u0*
y MŒ yMŒ
Û
X D™xÈZ »]zˆÅkZ™ƒ}(, gzZ HpÑ
g—ÐÅ\¬vZ èg ~g} .G1Z ]|L L : I D
yâÛ t » \¬z :, 4h ì w®Šá gZt » ÅzmvZ -x™Z
gzZ ä™™f Ð zz Å à'Å pÑy M Œ Û Ã¿T ì
28 A
VßZz `â N¬Š ƒ  ÃkZ ~ ÔQ7›Û Å`â N¬Š
+Z6,Vñ¯ƒ  Ãx¯Æ:, á \¬vZgzZ Vƒ @*
™ «{Šc*

óXó 6,t‘xÓà :, á \¬hŠp ÜÔì ¤„
(fZz ògZ Zz ~ènZ {Zzg)
à'zgŠ kZ ~KgzZ +Y c* 䙊c*u0* Û Ã¿Tª
y MŒ
ÆVßZz`â ¬™~ ÔM7‰ Ü zÃkZ »`â Æ{)z ¬™ ~uzŠ Ë ì
XÇVz™ «ÃkZqaZ ÌÐ`â
kŠZg—ä \¬vZ ègȬ ]|L L : I D
B‚ÆÀ5yZC Ù â »y M ŒÛ ì HÜŠá gZt »ÅzmvZ -
Zƒ (Z ÃpÑy M Œ Û ¿ gzZ g» (gzZ Ò÷ ì
óXó ì M̀R ZC
Ù zŠÃkZì @* Ü › ~ kZgzZì k7,
VZ‰
(zâ 0Zz ðûZz ~ènZzŠzZŠ1Zz›z ~g‡Z {Zzg)
ƒ [pÌk7,gzZƒ [pÌŠc* ÃTì @* B{zCÙ â » pÑy M Œ
Û
XI HQ ƒgŠ‡6,ŠZ%z ãç¤ /ZgzZ
pô—ßÆ pÑy M Œ Û Ì{z ìt È » äƒB‚ÆÀ5
c*Í ÂÔì ÑZz äàgzZ ÑZz ä™Ü» kZ Ìt gzZ áZz ä™ÜÐ
ÃáZzÕZXǃ q½ZB‚ÆyZ~ t c* 6,Ý„ q -Z VâzŠ
Ðzz ÅÕZg!* g!*kZ »úÅkZ u Z zŠ Ô»]PŒ -Z̀R ZC
Û ÅkZ q Ù zŠ
ÆC Ù â XñY|(,ÐC Ù â kZ 7Èt » kZ pXì @*  ZŠ'
™“ ,
À5 mº ) ì ™|(,¹ Ð kZ {z Ôì ˆðâÛ Šá gZ ¤ n
ÃkZÐzz ÅÕZÆkZ ìt Š°É Ô(ì c* âÛ q½Z » kZB‚Æ
** hg]zˆÅ y M Œ Û ÃËÐzz Åg± kS Z®XÇA x̀R » ú
29 A
X’ e 7
ì HÜÐ áZjÆ gzZ ãZdä \¬vZ¶g ~g‡Zé5
gzZì ̀R ZC Ù zŠ nÆkZ ÂÔ@* ƒ 7Šc* {zgzZì k7,pÑy M Œ Û¿
Ì 7,{z1Ô‚ rg 7‰ Ü ¤ Š䙊 c* pÔì @* ™ ÕŠ䙊c* ÃkZ
XÐNâÛ B‚Æ„p™ »kZ:, á \¬hÂ@* hg7
g—ÐÅ\¬vZ èg/0ZvZ†]|L L : I D
ËZÎÆV˜zŠŠ ì w®Šá gZt »ÅzmvZ -kŠZ
]zˆÅpÑy M Œ Û ä :, á \¬ hÃT{z q -Z X7^ ,Y6,
ÃT {z }uzŠ Ôì Lg w'~ kZ ]Zg yŠ {zgzZ ðâÛ «
~ {Zg ÅvZ ]Zg yŠ {z gzZ ðâÛ «]ÒÅ wâ ä :, 4h
(ðûZz ~ènZz ~g‡Z {Zzg) óXó ì Lg @ * 
™ ayÃkZ
,Y**
^ gzZ ðZ',ÅŠÐ xÀÆ {Mg $ŠqZgzZ ]c* M ÅpÑy M Œ Û
iZ ~ }g!* Æ VñŠ M zŠ Ð pÑg $u kZ Xì @* ƒ x¥ Þ ** ƒ
$ukZ ä Yfn kZ Ô Mzg {Šc*
g i]c* Zzg {zèa Xì @*ƒx¥
X ñâÛ Šá gZÈzŠÆ
~ !²ÃTì ~ pÆ—g~ pÑg $ukZŠ t :wÍZ
™NŠ ÚðÃk0* ÆË~Š ì tÛ t ~hgzZŠX ëh
gzZ Ôƒ: c*ƒÝqk0* LZ {ZpÔìg: Út k0* ÆkZ ì Cƒzig Mt
}uzŠ ì x¬ Xì Cƒ zig M z ÕÅ w”Æ kZ k0* LZ ~ —g
ÊÂkZ ä Yfn kZ Ôì xZwq) Ñ!* Šèa Xƒ: c* ƒ bZiÐ
Xï~gñZ ´ŠgzZì bI~gñZ ~E™ ì 1~ pÆhUiW
X@*Y H6,VñŠ MÆnzŠ yZ Â@* ƒ^,YŠ¤ /Z t :xzŠ
30 A
vZ -kŠZg—Å \¬vZ èg /]|L L : I D
ª [Â kZ :, á \¬ h : D™ ÜŠá gZt » Åzm
ÄgzZì @* ™ «û%— ÃVÍß „ ÄÐzz Åu0* yMŒ Û
(›{Zzg) óXó ì @ *™?fz- ÃVÍß„
z *™ÃyZ :, á \¬ hÔ D™¿Ô DÑ yZZ6,kZ vß ª
hÔD™7¿6,kZ vß gzZ DâÛ «]³z fg ~ ]y M
y*t ÌÐ ]c* M Å pÑvZ x¯X D™?f ÃyQ k¼z :, 4
:ì Šá gZ(q -ZXì @* ƒ"$U*
(26:{ÂZ) ]†÷nû%ôÒø äôeô pû‚ôãûmø æ$ ]†÷nû%ôÒø ä́eô Ø% –ômö
¹ gzZ DâÛ e $Z@ ÃVÍßÐ ¹ Ðzz ÅkZ :, á \¬ h
X D™{ZeÃVÍßÐ
Åu0* x¯]gÎq -Z {È ì HÜ~ x‰Z Y§ZÐ Y x‰
{z J-VŒ Ô Tg D™ ¬Š ÅØg nÆkZÀ5 ÂÔì @* ™ qzÑ
-äƒ »Æ kZÀ5 ÂÔì @*
J ™ qzÑ]gÎq -Z ¿u Z zŠgzZ Xƒ rgÃ
X D™Ò6,kZ
äÅ \¬vZ èg/]| : ëÅ \¬vZ èg vZz 0%¬
iŠ q-ZÐ yZ Xå 3g ¯ Áq »)( é lÃÅ \¬vZ èg _gÒZ†0 «**
0Z Hn²ä VrZ ?ì 3g™gHþò** » ]Í : c* âÛ Äc* gŠ
yÃò) ,R 0Z Y7 äÅ \¬vZ èg/]|XÃÅ \¬vZ èg ò) ,R
Å \¬vZ èg/]|Xì xÝq -Z Zgø Hn²ä VrZ ?ì ¿
ÑZz "7,»vZ H ¹ä VrZ ?c* Š¯ VY÷ZÃxÝ c* âÛ <Z‹Z ä
mvZ -*™Ñ ì HÜÃg $ukZ äÅ\¬vZèg/]|Xì
31 A
«g Æ VÍß Ð ¹ ª z$+Å x¯ kZ :, á \¬ h : ì Šá gZ » Åz
X D™- ÃVιgzZ DâÛ ]YgŠ
g—Å\¬vZ ègsú0Ý°Z†]|L L : I D
Æ# Ö ª ,q & : D™ÜÐ ÅzmvZ -kŠZ
ÔÇ}×Ð VzÈ u0* x¯q-Z XÏVƒnÆ l²yŠ
$âZ q ~uzŠ Ôí!*
gzZ Xì - Ù ª n Æ u0*
gzZ ì C yMŒ
Û
Øg KZvZ Zh Ãíä ¿T Ï}gå ~gZŠ¸g ~Š
.ÃkZ Ð Øg KZvZ Zh ÂÃí ä TgzZ }Š 5ÃkZ Ð
Z]
(wZ bÑ °{Zzg) óXó }Š™
hªì [Œ Û Á¾ » yZŠ°Ð äƒnÆ l²Æ Vzq yZ
Æ pÑvZ ¯ XÏ Vƒ d $Œ Û „ ¹ ~ g!* gŠ à¬ Æ k¼ z :, 4
$¬g ÅkZ ä VÍßX ìt È » ä×
kZ ÔH ZŠZ h» kZ ÔÅe
yQ ÔÇ}™® ) ËgzZ Ç}×~ :, 4h§!* gŠÐ s§ÅyZ ÔH¿6,
XÇñZ™—ZgŠÆ
ÓÇg!*
pÑy M Œ Û ì HÜ~èF, $Zz'
e ,ämvZ êg ~g‡Zé5
`@* »#Ö Z™ :, á \¬hÂNâÛ Ø% Zh ÃkZ : Ç}™n²~ ÞZ
»xZ™Z :, á \¬ h ÂÔÇ}™„  ZpgŠ Å CŠc* i {zQXÐ ,Š âÛ Ø%
Ð ¿kZ\M !vZ c* Ç}™„  ZpgŠ {zQXÐ,Š âÛ Ø% Zh Zg7
*™ Z # gzZÐ,ŠâÛ gÖZ » ŸgÐ kZ k¼z:, 4hÂÔNYƒèZg
» Ÿg Å [8~ ]y M ÂÔCƒ 7ÚðÙ|(,Ð Ÿg Å [8~
Û Ôì Å _hÅ kZ ä VÍßXgzZ Xì $
yQ y M Œ Ë ™ÚÏyè£
bÑ ?H ZŠZ hH Z÷?Åe $¬g H~÷ Ç}™c_~}g!* kS Ð
32 A
y MŒ
Û û%zŠ ~ w‚ ì HÜä \¬vZ¶g r # ™xâZ ~ x‰Z Y§Z
7]zˆÌ™wÈ L ]Z|{z [Z Xì h » y M Œ Û **™ »pÑ
]ñ?Ð,™„Š [Z Ht‚Æ. Þ £ ~¸kZ BâÛ g¨Zgf D™
X7Gb§ËÐ kZÔì qàZz ä M wq¾
-ZÆ y M Œ
q Û ì t È » äƒ í!* Ù ªÆ pÑy M Œ
gzZC Û
Ô&7¿C Ù ÃX pm!* -ZgzZì &¿C
q Ù ÃXÔ p~C Ùª
¿ ì H{gá Z äŠá gZ kZÆÅzmvZ -kŠZg—s§ÅT
æä ¿kZ ÌA $ƒ Ì9{z¤ /Z¾ ¼ Ð ñZg KZ ~ u0* yMŒÛ

è Xì ðe ~gz¢]g'6,xE {gG n Æ ‚ä ®I
x¯ , è Z
Ë ƒ7ÿC
X$ Ù ð‚gJ -u0*
yZZ6,yŠÆ # Ö ªgzZ6,vZ ¿ ë \¬vZ¶g@W)´
̈¼ ~ u0* x¯Æ [²‹¸Äcyz$ + 7^ ,Y ÃkZ ì ‚ rg
PÂ]‡zZ Î n kZX7°» ** Yƒx¥»]¸PgzZ}™ð¤
kZ !ZßZ °gzZì }Y pzŠ q -ZÐ ~ yZ {zgzZì @* ƒ uœ~ ãç
X DƒŠZ%pgzZ ðÃ(
g—äÅ\¬vZ ègz/0vZ†]|L L : I D
(yŠ Æ #Ö ª) : ì H ÜŠá gZ » Åz m vZ -kŠZ
Æ0gzZ Y k7,pÑy M Œ Û ÇñY ¹Ð y M Œ #™
Û èr
J 7,™II~ *™ Â 6Ô|7,™IIgzZXY km 6,V gŠ
óXó ã6,e
$ M ~y
M V˜ì „zû% Z¾'Xå@* ™
(Ä°yx0Zzzâ 0Zz ðûZzŠzZŠ1Zz ~ènZz£Z {Zzg)
33 A
qZ Åu0*
- Û ìt È » Ñ!*
y MΠ$uq
g -Š4, ÆY xgzZ bZÑ
x¥Ð ]c* Zzg n kZ XY km 6, -Z q
zZzgŠ q -ZgzZ Y k7,e $Mq -Z
ο Z®Ô ', Z',
Æ]c* M ÅpÑvZ ¯]YgŠÆ¼ A ì @* ƒ
Ù â » u0*
C x¯xÓ¿ gzZ ǃ:1» kZ6,ZgŠ „ ãZ ÔǃC Ù â »]c* M
Xǃ~ZgŠÆ6, zZÐ ƒ {zÔǃ
~ *™ ¤ /Z ì H ÜÐ g $u q -Z ä \¬vZ¶g ~g‡Z é5
XÇñYwÈ:gzÔǃŠc* ̉ $ ;g @*
Ü z kZ ÂA ™]zˆ]{
~ kZgzZ Zƒ @*™Šc*u0* yMŒ
Û ¿ ì ZƒŠgZz ~ g $ŠqZ ‰
\¬ hXǃgÑ~ ® ) ) Åp™{z ñY% Zƒ @* ™“ ZŠ' ,úz œ
Xƒ ÑZzh e ðÃÔ7¶ðÃ~ «VŒÆ
-kŠZg—äÅ \¬vZ èg Z]|L L : I D
ÃkZQ ÔJ7,y M ŒÛ ä ¿T : ì HÜŠá gZ »ÅzmvZ
hÔ**
Y xZwÃxZwgzZ **
Y w'Ãw'Æ kZ gzZ (HŠc* ) H¡
~ äZyÆ kZgzZÐ ,zâÛ 4ZŠ ~ ¼ A ÃkZ :, á \¬
ÔÐ,zâÛ wJ® ) ËÅkZ~}g!* ÆVñŠ M kŠ,ZÐ
(~ènZz£Z {Zzg) óXó σ _ƒZ # Zz 3nÆX
ZwÅVCqZ$ + /Z Ô„ì vZ ¶
p¤ KZ nÆ ðñC Ù Â,z ¼ A wpŠ
Ð g±ZÆ wp™ ðZ’Z ¤t n Æ p™pXƒ: VY „™Û
Ô gHz tb {z ÏñY ÅwJ® ) Ë~}g!* ÆX¿kŠ {zXì
X7„ ì ® ) Ë Â~ }g!* Æ gñ n kZ Xìg ], · >%
gÇŠæ ðà » =ªgzZì 3:1 »yZgzZ c* Š™xZwüA ävZ6,Wæ
(y M ÅZ) X7
34 A
Æ XÔì ŠZ%®) Ë Å Vâ›yZ Ð ® ) Ë Å p™n kZ
XåŠ Hƒ ~gz¢** ƒ4ZŠ~3»yZÐzz Åàç
ÆkZŠ°Ð ä™™fÆVçpgzZ bcƒ  yZÆu0* yMŒ
Û
›Å :, á \¬ h›Å pÑvZ ¯ n kZ Xì ** ™ Za ›B‚
Xì Cƒ:L »›Å}uzŠ›Åq -ZgzZì xzFzxiÑnÆ
VzÈ ( LZ Ì…™ âÛ g¦ / gŠ Ð ]º ~gø k¼z :, 4h
XNâÛ ïá Ð az¯LZ¡~
` gönûÞô]ö äônûÖø]ôæø kö×ûÒ$ çøiø äônû×øÂø äô×#Ö^eô Ÿ$]ô o?û ÏônûÊôçûiø ^Úøæø
+» c*
(Å_~z0 Û bc) wqZbcfp â)
™i·(y M Œ

k
z
†ûËôÇûmøæø äö×#Ö] ÜöÓöfûfvûmö oûÞôçûÃöfôi$^Êø ²] øáçöfùvôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö
(31 : yZ/w M ) ` Ü üö nûuô…$ …üö çûËöÆø äö×#Ö]æø ½ ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓöÖø
@* g{Zg ~÷ÂÅvZƒ n pg›?¤ /ZÈ ÂL L :D
ÑZz ÛvZ gzZ }gv{k H gzZ vZ Ð ?}™ ›
óXó ì y!* $
35 A

~ÝzggzZ%ïÐVzƒ0+Z
=gfuZz »äÑ
½ Ünûuô†$ Ö] àÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜŠûe
ô ô ô ô
kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$Ö] tø†ôíûjöÖô ÔønûÖø]ô äö³þßFÖû ø̂ Þû]ø gºjFÒô ÌÎ †F?Ö]
pû„ôÖ$] äô×#Ö] ` ‚ônûÛôvøÖû] ô̂ mû ô̂ ÃøÖû] ½ô]†ø‘ô oÖF]ô Üûãôeùô…ø áôƒû^ôeô ŸQ …ôçûß%Ö] oÖø]ô
hõ]„øÂø àûÚô àømû†ôËôÓF×ûÖùô غmûæøæø ½ š ô …ûŸø û] oÊô ^Úøæø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äüÖø
áøæû‚% ’ömøæø éô†øìôŸF û] o×øÂø ^nøÞû‚% Ö] éøçnFvøÖû] áøçûf%vôjøŠûmø àømû„ôÖ$] ` áô‚mô‚ôDø
` ‚õnûÃôeø ÝØõ×F•ø oûÊô ÔøòôÖFæû]ö ½ ^q÷çøÂô ^ãøÞøçûÇöfûmøæø äô×#Ö] Øônûfô‰ø àûÂø
(3@* $ M Z',
1:e Z {gÎ)
áï Â s§~¾ ~g@* Q ä ë ì [Â q -ZtL L :D
3gÐ ¬Æ [gÆ yQ Ôs§ÅáYQÐ Vzƒ0 +ZÃVÍß
ì Š ñ ¼ ì » TÔÆvZáZz Vçp„  Š' ,i kZ Ô6,
-Z ÃVzÛ »ì ¤gzZ Ô~ }iì ¼ gzZ ~ Vâ M
q
ÈzggzZ6,]y M Å *™ Ï0 + i n pgI Ð [Z±J
™wÈ3Zg {z ÔÆ~ kZ D™lˆgzZ Ð {Zg ÅvZ
óXó gzŠ }7, Y
…ôçûß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$Ö] tø†ôíûjöÖô ÔønûÖø]ô äö³þßFÖû ø̂ Þû]ø gºjFÒô ÌÎ †F?Ö]
,
Ÿ
(1 : Z' Z ÒgÎ) Üûãôeùô…ø áôƒû^ôeô Q
36 A
ì [Y H™fg!* g!*0Æ XÔì Ð ~ ] szwyQ Ô †F?Ö]
Og¢z yZZ6,kZ ì »G™xi§g½"gzZÅZ~ kZ
: 9gŠÆ )z ïÅ ãçÆ kZ pÔì h{z ì ŠZ%Å kZ¼
s™gzZ ãZz {Šc*iÐ pÒÆ IF,~è~ XXÔønûÖø]ô äö³þßFÖû ø̂ Þû]ø gºjFÒôZZ XVƒ
Vƒt pÆ]gzZXñY ~Š ¯¸Åsz÷ XX]„øâFZZ ÃÂkZ ìt ]!*
kZ Ôì Hwi** s§ÅÅzmvZ -\M ä ëÃT ì [ {zt
-*™wÎgèÚÅ[ægzZs§Å :, á \¬hÚÅä™wi** ~
HH{gá Zs§ÅVzqzŠ~ ä™s§ÅÅzmvZ

ä \¬ h‹Zf ŠpÃkZ ìûÔZ xe $.[Ât t q -Z ' 1
Xì c* âÛ wi**
{gá Z s§Åäƒû%à¬Æ ÅzmvZ -*™ÁÎg}uzŠ' 2
Xì c* ¯ ¥#ª»kZÃÅzmvZ -\M ì
Üûãôeùô…ø áôƒû^ôeô …ôçûß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Œø^ß$Ö] tø†ôíûjöÖô
Æ Ý¬ xÓŠZ%Ð kZ Xì @* Y Ñ1 n Æ VâK̈Z x¬ XXŒû^ÞøZZ Â
pÆTì ¦Å èÛ×¾ XXkÛF×ö¾öZZ X yK̈ZáZz ä M {ÒMgzZ {Š ñ
gzZ uÑ z ¬ŠZ% Ð XXkÛF×ö¾öZZ VŒ X Æ }ƒ0 +Z g z szc
XXkÛF×ö¾öZZ Ân ÏZXì Ýzg ÅyZZŠZ%ÐgâgzZì ÌÅVCqZ$ +
}',b§ÏZX xlZz qZâZ Ϲ ÅuÑz¬èYÔŠ Hc* ѦÙÃ
„q -Z hgzZ yZZèYÔ Š Hc* ÑŠGÙÃXX…çûÞöZZ ÂgzZ Ô gÑ" ÌwqZ

Å ÅzmvZ -\M n kZ ä ë [Ât tÆe $M p
z¬ÃVâK̈ZÆݬxÓ=gfÆkZÅzmvZ -\M ì Åwi** s§
37 A
á ~ Ýzg Å hgzZ yZZ™ÑŠ ] Ð Vzƒ0 +ZÆVñ»}' ,gzZ uÑ
XÐ ]iYZ Å[gÆyQÔ NM
x¬ » \¬vZ ì @* Y c*
0*
{gá Z s§kZ ~ äÑ ["g  VŒ
Vzƒ0 +ZÃyQ=gfÆ ÅzmvZ -9gzZ [Â KZ xÅZt 6,VâK̈Z
xÓ Ô7¼gzZÆã!* $z ¯kZ SY AgzZ :L » kZ ÔNÑŠ ] Ð
:gz Ôì ¿g™wzK6,yZÐ š M 1g Èá KZ ä ´ â z Û{ÆVâK̈Z
Xì ¸6,kZgzi » Ë: Ôì xiÑhðû Ë: î%OfÆ\¬vZ

$Z@
ì ÷»\¬vZsÜe
-]À M ÃäÑ ~ Ýzg™}Š ] Ð }ƒ0 +Z ~ e $ M kZ
÷» „ \¬h~ |bŠ e $Z@èÑqXì Š Hc* ŠgZŒÛ ÷»ÅzmvZ
:ì Šá gZ~ e $ M ~uzŠq -Z 6Ôì
ðö«Bø m$ àûÚø pû‚ôãûmø äø×#Ö] àùÓô³ÖþFæø køfûføuû]ø àûÚø pû‚ôãûiø Ÿø ÔøÞ$]ô
(56:7Z)
vZÉ ÔMh }Š 7e$Z@ ÃËŠpg(Z/ \M ªL L :D
óXó ì êŠ e $Z@Ôì LeÃT„ \¬
èYXŠHc*
Š™ » t™ J(,» XXÜûãôeùô…ø áôƒû^ôeôZZ~ e
$ M kZ n ÏZ
Å Ô™¿
è z yZZ™wïÐ Vzƒ0 +ZÆuÑz¬ ‰ƒtÆe $M p
Ô7~B; ÆÅzmvZ -\M Ð zg Å|ÝZp¤ /Z Ô**
Ñ~ Ýzg
X Mh™ÅzmvZ -\MÐ ]iYZz¬Æ\¬vZ1

]c*
Z@zx©Z
+ZÆVÇZ',à ãK̈Z »âgzZxŠ M xÓ Zƒx¥Ð e
Vzƒ0 $ M kZ
38 A
gzZ ~Š!*
',Å ]y
M z *Š Ã+
M K̈Z z yK̈Z gzZ äÑ ~ Ýzg gzZ %ïÐ

d Û ÆkS vß AAXì *™È M Œ Û 3ZguZz »äÑŠ ] Ð • h
ǃ ‚yEZ z s¬ ÔyâZ z ðZ Ì~ *™ÃyZÐ iZ0 +Z ÏZ ÔÐ NM
„ ÚZ ÔÐVƒgzŠÐ kZ AgzZ ÔσÝq !x»z b#Ì~ ]y MgzZ
XÐ,¤ /~g¸ÆVE.6,gzZV6ÔV-Š!* ,ÔVçZy
' Åy˜ VâzŠ
y MŒÛ ÅzmvZ -]À M Š HHC Ù ª7t ~ pÖZÆ e $M
ÔÐNÑ~ Ýzg™}Š ] Ð Vzƒ0 +ZÃVÍß b§¾=gfÆ*™
¸i§ » 䙄  gŠÃx¸Ë=gfÆ [Â Ë ìC Ù ª]!* âZp
» kZÃyZgzZ ñY c*
;~x¸kZÃ]c* Z@z ]xÅ[ÂkZ ì @* ƒ
XñY HÈ0*

ìÑxÌ]zˆÅ*™È M Œ
Û
Œ%gzZ ]zˆÅ kZ ì Ìt ¤Sh +' -Z Å *™È M Œ
× q Û
ÃkZgzZì @* +Z W,
ƒ iZ0 Z6,ÑÆyK̈ZAÓ!* Ì 7,»pÖZÆkZ ñƒ
: VY wY ]gzp„ùÆ uÑz ¬Xì ꊊæ ~ vÐ VÇZ' ,
7~ xZŠ Æ yZ Ôƒ k7,„ Œ" pY¤ /Z ÑZz "7,*™ y M Œ
Û ÔVƒ
H ÀE
5 _
ì [ ƒ {@x » kZ ~ äâiÆ èE4£ S”èq -’ÅVƒzy XY M
X¸:[ ÌÐ ]zˆÅ *™y M Œ Û Ôñ M vß {z sÜ~ xZŠÆ yZ
}¯gzZ r!* !Æ b§ b§~¸C Ù Æ Vâ›Vc* ð| ` M
6,VâZyyZ sÜ ÂÔì @* 7,W, /Z » yZ pÔ „gQ n wY
Z ðä
ßƽ5 c* Ðzz Åäƒ IY {ZpÔ …¸ ÌÐ ]zˆÅy M Œ Û
XÐ W, Z
39 A
kZ™™ãçÆTì)** $Z@ (Z q
e -Z *™È M Œ Û ìtAÜ
Ì** ƒ W, ñ~ b&Z Å Ï0 + i ãK̈Z » kZpÔ„ì ÑÝZ Â ** ™¿6,
yK̈Z 6,gî~gÅ) Ì** ™]zˆÅpÖZÆ kZB‚Æ kZ Xì ãZz
Xì ‚ rg W, Z Vc* ú~ b&Z ÅÑÆ
ÚÅäÑ~ Ýzg™wïÐ Vzƒ0 +Z ~0 + .Èfè!*
zZ} ~e $ M kZ
»e$Z@p¤ /Z ì Š Hc* Š e Ìt Æ™s§ÅÅzmvZ -*™ÁÎg
%ÆôZzÆÅzmvZ -*™ÁÎg1Ôì ÷» \¬h wbŠx
ÁÎg ì x„z ̨gzZ x|» *™È M Œ Û XYY H7ÝqÃkZ
¨ðÃsÜÆkZXì c* Š eÐ ¿c* w¸LZ ä ÅzmvZ -*™
X7x
^Úøæø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äüÖø pû„ôÖ$] äô×#Ö] ‚ônûÛôvøÖû] ô̂ mû ô̂ ÃøÖû] ½ô]†ø‘ô oÖF]ô
ô …ûŸø û] oÊô
½
š
Zƒ0+Z {zt ìC Ù ªÔì c* M ™f »gâz Ì ~ qzÑÆ e $ M kZ
kZ nÆä™ ãZzÃkZ n kZ Ôñ M ÃÐ V\M x¬ Ô7ÝzggzZ
}ƒ0 +Z: ÑZz äƒy' × Ç6,TÔì 3Zg »vZ Ýzg {z c* âÛ Šá gZ~¿
îJ -Ñ{z: gzZì Cƒ l»ÃkZ: Ôì \ x b§ÅáZz ½ ~
- Z}
J .yK̈Z™^6,TÔì 3Zg {zŠZ%Ð3ZgÆvZXì @* ƒx» ** ~
Xn™ÝqzgŠ » Ÿg ÅkZgzZn V
"gzZ "
q m, ³õzŠ ÅkZ¬ Ð kZ ÔŠ Hc* Ñ~ˆ Âóv ó ZL LÂ(kZ
gzZÔ Æ̈¸gzZ ~¸Ðg±Zƹ!²pÆó ó" m,³L LX ˆÅ™f
¬ Ð hÄ** ÝZ ÃV:zŠ yZ Ôƒ Å£ ]Zf {z pÆ ó" ó LL
q
ÑZz äYá s§ÅkzŠ‹Zf T3Zgt ì {gá Z s§kZ~ äÑ
40 A
}: ÑZz½6,kZ n kZ ÔÌ Å£gzZì Ì̈¸z ~¸]Zf {zì
)6,Š°Á2 » kZÉ Ôσ V¨Zg ÒÃÅ kZ „: gzZ ÔÇ ñ3™^
X}hg:Ã3Zg kZ ìt oÑÔì D
oÊô ^Úø äüÖø pû„ôÖ$] äô×#Ö]øZZ c*âÛ ˆ Æ ä™yÒ ¬ õzŠt Å \¬vZ
{zì ~ }igzZ Vâ M¼ ]Zf {zt ª XXš ô …ûŸø û] oÊô ^Úøæø lôçFÛFŠ$ Ö]
X7q -ÑðÃ~TÔì m{o è ÅÏZgzZ Zƒ H Za »ÏQƒ 
‚õmû‚ôDø hõ]„øÂø àûÚô àømû†ôËôÓF×ûÖùô غmûæøæø
èÚkZ vß t pXì @*M ~ pÆ •  h XXغmûæøZZ Â
yZ Ô D™I à g~ „}ƒ0 +ZÆuÑz¬gzZ ” GÐ y M Œ Û
Xì ÑZz ä M6,yZ Ðh +”ƒZ±kZì •  hgzZ ~Š!* ,~(,nÆ
'

x|dÜ
VâK̈Zƒ ìŠ HHwi** n kZ *™È M Œ Û ìtAÜ »e $M
‚$ + 1ÔñY c* Ñ ~ Ýzg Å 5ZgÆ vZ ™wïÐ }ƒ0 +Z Ã
ìg wZe ~ [Z±Ã\M LZ Vð; LZ {z ÂNYƒ” GÆ„ *™y M Œ Û
Ô„ ŠZ%ÅÏz kZ Â{z Ô ” GÆäƒ ÞZ įÆy M Œ Û vß X
ðÃÃyZÐ ]zˆ: Ô ñƒ}hgÃy M Œ Û n1Ô7” G UŠNZ 1
‚$ +{z Ôì ]ZZ ðÃs§Å䙿gzZKÆkZ „:gzZìôZz
X7~æE %MÇ!* ÐÏz kZŠ z!* Æäƒy›Ì
àûÂø áøæû‚% ’ömøæø éô†øìôŸF û] o×øÂø ^nøÞû‚% Ö] éøçnFvøÖû] áøçûf%vôjøŠûmø àømû„ôÖ$]ø
‚õnûÃôeø Ý Øõ×F•ø oÊô ÔøòôÖ5æ]ö ^q÷çøÂô ^ãøÞøçûÇöfûmø æø äô×#Ö] Øônûfô‰ø
X ‰ ñewq&Æy M Œ
Û+ G~ e
è ” $ M kZ
41 A
gzZ D™I {Šc* iÆ]y M Ú/ ÃÏ0 +i Å *™ {z t q -Z' 1
e ™ ZgZÍyv»]y
f M§{ ÅxZg M c* œÆ*™ n ÏZX ïŠ ßF,
Æ *™È M ŒÛ vßt ì {gá Z s§Å ø á Å n%Æ yZ ~ kZ Ô
? VY” GÐ kZŠ z!* ÆÚ Š ]Z7ãZz
Ð ]5çÆ]y M ä ›ÅÏ0 +i {Š ñÅ *ŠÃyZ ìtzz
Ð ä M s§ÅÝzg Xì I „ Zƒ0 +Z CZÃyZ n kZ Ôì 3g™ J0 +Z
X7Ég ðÃ
à g~ Vzƒ0 +Z Šp{z ì ðâÛ yÒt ÅyZ ¹~uzŠ ' 2
ÃVzuzŠ n Æ%Ze {Š6,6,tKZ {z ìt Õ6,kZ „ D™I
X ÈzgÐ 5ZgÆvZ ª{ZC Ù á ÅÝzg Ì
pzŠ Æ kZ Ôì ˆÅ yÒ ~ XX^q÷çøÂô ^ãøÞøçûÇöfûmøZZ ¹ ~Š' 3
TgÑ ~„kZ : L Æi$ +gzZ m!* +KZ vßt t q
$ -ZX M hƒ
nZ‹ZÃyZ Âñ M Ã!Zy  gzZ ÆðÃ~3Zgñ¦gzZ ×zgÆvZ
X ñâÛ yÒp¸ ä \¬vZ¶gM0Z)´XA !ñ»ƒgzZ
TgÑ ~„kZ vßt hƒ ÌptÆ¿ kZgzZ
M
ÃkZ ÂñYï¬ZñÆ]÷ZpgzZ ]ÑìÆyZq ðÃÐ < L zy M Œ
Û
Xì ŠHHg(ZÃpÏZ~ " ?Œ Û ‚Ô,™7~ wÑ+ZÆ+ M ›KZ
LÔ wìq -Z~ wŠ LZ 2~ kZ DèIZŠ.x** gÑ" À` M‰
$uz y M Œ
g Û QX f e {™ƒ W, OÐ x¸~uzŠ ËLÔÐ tKZ
Ã~ kZñÅwìkZ  ðÃ}gzZ D™lˆ]Zh +ëñÆkZ~
ß „ ißZg»i§tèÑqX B?Š ã M Œ Û ~ hLZÃkZ ÂÔŠ HM
™ƒ ‚¯Z à{ Ð ]÷Zpz ]Ñì LZ ì t x» » ðñèY Ôì
42 A
Ý CZ ÃÏZ ñYƒ "$U*6,gî ãZzÐ yZ¼ ÔAŠ Ã< L z [Â
X}Š}ŠgZŒ Û
HHyÒ $+Ä Z »gñyZ ~] kZ XX‚õnûÃôeø Øõ×F•ø oûÊô ÔøòôÖ5æ]öZZ
Ý
ìŠ
„ZeKZ vßt ì t » kZ ÝqgzZ Ô ðƒ yÒ 6, zZ õ&ÅX
Xì Â** M6,{Zg »yZ[Z Ô ãYgzŠ ~(,~
(5¢y M ÅZsgç)

äüÖø çøãöÊø ^ß÷_6 nûDø äüÖø û̃ nùôÏøÞö àôÛFuû†$ Ö] †ôÒûƒô àûÂø kö Ãûm$ àûÚøæø
ÜûãöÖ$]ø áøçûföŠøvûmøæø ØônûfôŠ$ Ö] àôÂø ÜûãöÞøæû ‚% ’önøÖø ÜûãöÞ$]ôæø ` àºmû†ôÎø

(37 Ô36:sy²Z) áøæû‚öjøãûÚö
6 kZ ëÔÐ Šc*
, ÅÝg ñZl @M ðà gzZL L :D
-Z ,Š™gH
ÃyZ {zgzZ Ô¶‚ » kZìg {zQ Ôy-q
óXó 6,{Zgë BtgzZÐ {Zg Tg Èzg
43 A

EE
PÁzæ%N
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
^Þ÷^Ûømû]ô $æûSö ]Sø û̂ nøÖô àønûßôÚôç+ ÛöÖû] hôçû×öÎö oûÊô èøßønûÓôŠ$ Ö] Ùø ø̂ Þû]ø pû„ôÖ$] çøâö
(4:e $ M ¸Z 26:{g0* ) ½ ÜûãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$
ÔÆ VßZz yZZ ~ wŠ y\Z Zg@* Z ä Tì „zL L :D
óXó B‚ÆyZZ LZyZZ »yZ ñY|(, gzZ @*
Út gzZ ì @* ƒ wi** 6,[¨Æ » ݸ Ôì gâ {z P
t èY Ô7[ø 7Š ÃËÆ vZ Y 1zZ ª » ÝññZÎ~ ]Ñ»
ÃkZ Ìs)C Ù :gz Ô7XXš ô …ûŸø û] àøÚô tû†øíûÚöZZ ì XXðô^ÛøŠ$ Ö] àøÚô Ùû $̂ ßøÚöZZ
V;z Ïg„  Š ÅVßZz }i Ôì Cƒ «Ð y M Út ªX© 8™Ýq
Xì 7J -
G
QÐ äZ¥ /¥ /Ât ÔCƒ 7«Út Ð {Zg Å çE .O¿&gzZ }¥z i**
ÚkZgzZì 3g m{nÆVßZz yZZÃÚkZ ä \¬:, 4vZXì
Xì @* Y|(, zgŠ »VßZz yZZˆÆ
,‚&ÅP
ÅP6,(25 :mÔ11 :{g0*
) ~ ãšZ bzg‚KZ \¬vZ¶g Ïß M)´
: DâÛ ,‚&
:‚«
gô×ûÏøÖû] oÊô †% ÏôjøŠûmø …õçûßöeô
44 A
óXó ì @*
YI~»Æðñ Ôì gâq -ZPL L:D
Æ yZgâ{z Ôƒ Ì}6,}i ñzg ð¸ ìt È » äI
…¸Ð vZ ~ ª q Ëgâèr
# ™ ìt #Ö ´ ÅTÔì LgB‚
?ì MùgâtgzZìPx**
»ÏZX@*
ƒ7

i§»«™gzZw”ÆP§â
Xì MÐ ò¾gzZ ™f Æ vZi§ » «™gzZ w”ÆP§â
Ô~Š½Ð ã0*
Âx‰ σ wV „z:gz ÔñY H: ùŸÃgâkZªÆ
H½» ÂЙf b§ÏZXŠ
ÔŠ Hò ã0*Zg‚Ð TÔ~Š hg?‹Ip
» ò¾B‚Æ ™f Z®XŠHƒ ùŸgâ Zg‚Ð T Ôn ™ Ì{kHp
Xì ~gz¢ÌxÈZ

:‚~uzŠ
Ðùô vøÖû] oÖø]ô äôq% çøj$Ö] o×øÂø köfô%ûmø ä́eôæø
Ìœq -ZXì Sg‰ Ù zÂÅkQs§Å\¬hL L:D
Ü zC
óXó @* ƒ7…¸ÐvZ LZ
Ô]§ œ!CÙ Ôì @*
g@*ZP\¬vZ6,wŠ T ìt ¤{ ÅgâkZ
Âìe **ƒ …¸¤ /Z ÌÃœ -Z Ôì Lgzás§Å \¬vZ {z ÷‚C
!q Ù
XYƒ7
ÃvZ [Z ˆƒ ì‡ÚZ # Ôì @* Y ¹ÚÃTì x£ {z ¸
7> Âìe Ì** >XY7v¸ Âìe Ìk H¸[ZXY7wÈ
XYY 7%ÆvZ Ìœq -ZXY
45 A

:‚~Š
kô nû_$ Ö] àôÂø “
ö ×$íøjømø
CY ï] Ð ã.6,gzZ ãj" ÿ,Z ªL L :D
óXó ì
VxvZ Ô³7,Òg zŠ ð M ã.6,ðÃZ # ì Lg ZQxŠ q -Z wŠ
DY0*àܪ ? pHÆ kXŠ Hƒ twŠ à™ ¬Š™zgÐ
XÐ ãj"
7 ‚Å XXÜûãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ]æûSö ]Sø û̂ nøÖôZZ [Z X¶‚ÅP Ât
Xì # .
Ö }

ì=gf »A{Ú ªyZZ›*


c ŠiZPÁzæE
E%N
è
ì Cƒ wi** n kZ P6,wŠ Æ Ýñ DâÛ \¬vZ
gzZ yZZ »yQB‚ÆyZZ .‚ÆyQ @* ) XXÜûãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ]æûSö ]Sø û̂ nøÖôZZ
ä M ~ wŠgâ »P Zƒx¥pÔå̬ ÂyZZèY (ñYƒ {Šc* i
Ö ÑZ œ‚Å kZ Xì @*
# Yƒ yZZ ŠZe6,yZZ {Š ñÆ yQˆ Æ
Ð äƒ «gâ »P DâÛ mvZ êg ~âåZsÑZ ** Ññ]|
yZZ ªXOzgñÔàÑ+Z Ô[ÈZZ åx** » kQ ÔåyZZ .‚ » yQ¬
}â ÃvZÐ VæŠ åàÑ+ZgzZ å }TÃvZÐ = å6,Šã CÅ=
y›\!* Vâ å OzgñgzZXå @*
™wÑ+Z6,Š zÆvZÐ bÑŠgzZ å
X y›Ìë Z®Ô¸
ÈZZ ÔOzgñgzZ àÑ+Z Ô[ÈZZt ÂÔì @*ƒ «gâ »PZ #p
Xì @*Yƒsp~ ãZ] .zÔàqÔ¹zf
46 A
vZ wŠ Ôì ÷vZ Z÷ Ôì © 8\ {' × ~ wŠ ª ?ì H ¹zf ÈZZ
X Æ™pÆtzfXì © 8\Ã]¯Å[Œ ÛÆ
ÆäF, Z pXXÙ' ^uZZ Xì @* Y F, Q~ wŠ yZZ : ìt àq ÈZZgzZ
yZZÉ ÔSg7]gz¢ÅwÑ+Z ËÃkQ[Z nÆ+TÃvZX
.z ÈZZ gzZ ì 4 ä™ kCÃvZ {z ~ wŠ Ôì @*
ãZ] Yƒ wq ~ wŠ
Xì @* ƒ‚
ñZ',nÆkZ (Ýè ¬QXì @* 0*ÃvZ~ wŠ ª** 0*p»yZ] .z
kS Xì 8ŠÃ\¬vZ ‰ Ü zC Ù c* ÍÐ V\M ÅwŠ {z Ôì Lg (Ýè ¬ x**
ðâÛ t ~ ~gg bÑämvZ êg ã?v0Z)´ bÑŪãZZ

äüÞö^Dø oÖF^Ãøiø åö]†ømø äüÞ$^øÒø oj#uø ä́fô×ûÏøeô Ðùô vøÖû] éö‚øâø^Bø Úö äônû×øÂø gø×ôÇûm$ áû]ø™
(120™1¢~g]Z ì) —äôßônûÃøeô
V\M c* Í ñYƒ ̈¸ (Z hÒ@x6,»ªL L :D
óXó ì ;gNŠÃ\¬vZÐ
vZ ~ wŠ Ôì (Ã]¯ é Å [Œ Û ÆvZ Ôì @* 0* ÃvZ Z # ~ wŠ
[sn Æ kZ Ìy Mt Ð hƒŒ Û„ ! ÂÔì 4ä™kCÃ\¬
XTg7

ÔàqÔ¹zf ÈZZzOzgñÔàÑ+ZÔ[ÈZZ
šÅ ãZ] .zz
~ TÔì c* -Z‰ ì +Z wVŪ ãZZ kZ ~ »
gŠ q
ñÑ yZZù6,ã0*c* Ü z kQ Xì ;g Zh Q u{ Ôì ÈÔì 7ã0*
gŠ ‰
47 A
pXì @* ƒ (Z ã0*™ÍÐ Vƒ c* gŠ}uzŠ c*ÔÐ wÑ+ZÆ=?Ç
Ôàq Ô¹zf ?ǃ ÷ yZZ » kQ ‰ Ü z kQ ÔÇ ñY M ã0* +Z Æ kQ Z
g0 #
}÷ Ǿ Â{zX’ e ?Š Å ã0* Ãë Ç fâ 7?Š {zQÔãZ] .z
LZ~ Ôì „g Y uQ~÷gzŠgzŠ Ôì ;gË̈]ã0* +ZÆB
Šp Âg0
@*
ƒ ã0*~ c* gŠ T ?ì ]gz¢ HÅ?Š= ÔVƒ ;g™kCÃ ã0* +Z
g0
c*gŠ ì îŠ C uQÅ Vƒ Zƒ Xì CY uQÅ kZ J -gzŠ gzŠ Ôì
Xì d$Œ Û
wÑ+Z Æ =Xì @* ƒ àÑ+Z z [ÈZZ ¬ ~ » b§ÏZ
ˆ Æ äƒ «gâ »PpÔì @* Ñ yZZ6,vZ {z ™ÍÐ VzuzŠ Ð
à¬vZ {z ~ wŠ ì @* Yƒ sp~ ãZ] .z ÔàqÔ¹zf ÈZZ yZZ {z [Z
X D™¨Ð ÚY 5ßê ãˆZ kZ Xì @* ™kC[Œ Û »
gzŠgzŠ uQÅ kZ ÂÔì Lg ~ ÂË (ÑZzvZ) Úèr # ™ ðÃZ #
Ä; è ÆkZ}È VzgZD Ù Xì @* Y ;» kZJ -gzŠgzŠ Ôì CY J -
$ M kZ X DY 0 áZz vZ Ð
~ XXÜûãôÞô^Ûømû]ô ÄøÚ$ ^Þö^Ûømû]ô ]æûSö ]Sø û̂ nøÖôZZ e
Xì ]o»A{Úb˜Z ÅY5ß

xD -
qZgzZ {?
è Š ÅPÁzæEE

N vZ™
æf
è
t Xì Cƒ ÝqùA{ Ú è ª ãZ] .z Ôàq Ô¹zf yZZt [Z
Xì e $Zzg ÅpÑ›Xì xD èq-Z
—èöÓøñô¡øÛøÖû] ÜöãöjûË$ uø Ÿ$]ô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø ݺçûÎø ‚öÃøÏûmø Ÿø™
e=
f Í ÃkQ ºÛ ÂÔì Cƒ w'~™fÆ \¬vZ x¸ðÃZ #
kZ Xì Cƒ ]‡5 Ð V¤Û Å +™Zf ì ÀF, : °¬ » kZ X
48 A
•',ÅÄkS gzZì CYƒ‚+
 A rÅt‘~gâÃt‘Å { b§
[¨ÆVzÈ Å {yS Å]Š„¾zfÆyQgzZ tÜZ {À 0* ÆV¤Û Ð
Xì Cƒ !ÂÅäƒv~
ì g, $J eÃyZØg ÅvZ XXèöÛøuû†$ Ö] ÜöãöjûnøBô ÆøZZì xÅZ u Z zŠ »™f
™g\ Ã+ æL°Zf™á ~ l¨ M LZ Øg ÅvZ: ìtÀF, :°¬ » kZ
Xì g
Cƒ wi** P6,yQ XXèôßønûÓôŠ$ Ö] Üöãônû×øÂø kûÖø ø̂ ÞøZZ ì xÅZ ZŠ » ™f
$ M kZ ä \¬vZÃTìP„zt Xì
oûÊô èøßønûÓôŠ$ Ö] Ùø ø̂ Þû]ø pû„ôÖ$] çøâöZZ e
™ 5Ã gIèg $ugzZfÑe $ M kZ 'ì c* âÛ yÒ ~ XXàønûßôÚôç+ ÛöÖû] hôçû×öÎö
xiÑPn Æ™f Zƒ x¥Ð kZ Ôc* âÛ «ä \¬vZ xD -Z
è q
yZZ ! ¹F,
ÔyZZ›c*
ŠiZvZ æN°f : Ôì xiÑ yZZ ‹Šc*
i n ÆPgzZì
Xì=gf »vZ ìA{Ú è Á”ª
Y 1zZ LZ }Š âÛ «wŠ›gŠ {z …gzZ}Š =ÂÅ¿…\¬vZ
Xì c*
âÛ ‚Ã
# ™ºZ·œ**
(r ó wz4,
Ññ]| óP LL÷z :fp â)

k
49 A

]:SgzZ bcÆBÃÒgÎ
X Ýq]:SϹ ~ *™y M Œ Û ÃBÃÒgÎ
qzÑÐ ÏZiúÔì @* ƒ qzÑÐBÃÒgÎÏZ *™y M Œ Û t wÍZ' 1
ðƒ wi** 6,gîå ]gΫРƒ  ÌÐ g±ZÆ wz4, gzZì Cƒ
¬ Ð kZgz¢]c* M P Å W,
æ ÒgÎgzZ ï' × ÒgÎÔY ZŒÛ Z ÒgÎXì >gθÔ
ÏZh +á Ôì ðƒwi** „BÃÒgάРƒ  ]gÎå1Ô‰_ƒwi**
Xì ŠH3g[2Z RÃÌx** »]gÎkZÐzz
» *™y M Œ Û }g7 Ð wq -Z]gÎt ìt ¤S~uzŠ' 2
Æy M Œ Û }g7 Ðzz kZ {ZpXì bÑÅ kZ *™y M Œ Û Zg‚gzZ Q
kZ wßZ ~Šã CÆVzq VâzŠ yZgzZ ], ZŠ ~ Ô™¿ è gzZ yZZ Ôœ£
x" Z Ôy M ÅZ x" Z x**ÆBà ÒgÎÐ zz ÏZ Ô ‰ ñŠ™yÒ ~ ]gÎ
X ñ M ~Äg $ŠqZ Ìxy "M ŒÛ gzZ[2Z
·_ c* ]zˆÅy M Œ Û nÆ¿kZ ~ >gÎkZ Ðzz kZ c*
]ÑìÔxÓLZÃ[ÂkZ {z ì ˆ~Š e $Z@m{q -ZÔ}™ qzÑ
ñ7,nÆ[Å„  Zg ÓZggzZ hèÔm{™ƒ‚¯Z à{Ð ]c* Ãz
Xƒ «e $Z@Å ¹ZÜ }™ÌY ¬ŠtÐ \¬vZgzZAŠgzZ
t ~ {Çg!* Å Tì yÒ » z z £Å ]Zf kQ ~ ]gÎ qzÑ
?Üù?Ö]ZZ ì y M Œ Û Zg7 [Z » „  ZpgŠ ÏZ gzZ ì @* ™7 e $Z@ „ 
è ZpgŠ
 Zg ÓZg Ð \¬vZ ä yK̈Z c*
„ ÍXì @* ƒ qzÑÐ XXhö^jøÓôÖû] ÔøÖôƒF
? Š Hc* Š ™{gá Z ™ âÛ XXhö^jøÓôÖû] ÔøÖôƒFZZ ~ [Z Æ kZ Ô¶ÅÔ
50 A
Xì Š ñ~[ÂkZ {zƒ _â
~ïÆTÅ]Zf kZì n c* âÛ ä ÅzmvZ -x™Z ÁÎg
gzZ~g1igzZ gZ: Ôðƒ wi**~ ]Zg Â:nÅBà ÒgÎ ì yY ~÷
Xì éÅkZ >gÎ~uzŠ ðÃ~ *™È M Œ
Û Šp:
(y M ÅZsgç) Xì c* $ux**
M ÌË ÒgÎ~ g »BÃÒgÎ

àømû‚ùô Ö] Ýôçûmø ÔôÖô^ÚF


kZ {z ï (Z6,q Ë pÆ TÔì ÃÐ ëÓ$L´ â Â
pÆ ó ó+›L LÂX(kñ‡) ƒ ‚
XbŠ YZb rg ]gŠ ^,Y Å ä™s¥~
!~ Y Zb ¯zg ª ó ó» Zb Š» XXàômû‚ùô Ö] Ýôçûmø ÔøÖô^ÚøZZ
¯zg ´ âL L ZƒÀF,
ì ~" s¤‚XŠ HH7™f » kZ ?σ6,q ¾!{zXÑZzp pg
ÅgñZ xÓgzZ ]Ñ» xÓ~ YZb ¯zg ª Ôì s§Å xÀ{gá Z ~ kS
(s¤ ) Xσ Å„ \¬vZ sÜ!

¯zg
]gz¢ÅkZ YgzZ|ÅYZb
t }uzŠ ?ì |HÅkZgzZì x** ¯zg t wÍZ
»yŠ ¾YZb
ì Ì` M „,Z Ôσ~ Zb ¯zg b§T6,]Ñ»xÓ!Å\¬vZ
?ì ¤SHÅä™™fÆY Zb ¯zgQ Â
\¬vZÃyŠ TÔì x** ¯zg ìt [Z » ]!*
» yŠ kZ Yæ Zb «
-ZÐ ó Yó Zb
q ¯zgL LÂXì c* âÛ gHn Æ ¶Š!$ +» wqZ$+z ( ä
tÉ Ô7(Å Zwz Zb ÅwqZ$ +z ( *Šæ ZƒÝqt {Z +à y*Zx
™Å
kS X7(Å ä™wßz, c* {Z9Ôì íŠ » ä™ ZŠZ nÛ ª ÿ) ZgZŠ
t ™NŠ wâ Ñâ Ð s # Zgz ª
zŠ Ô]‚z HÃË~ *Šæ Š Hƒx¥Ð
51 A
~ ¤z ôgÃË c* Ôì [8z w=q -Š4, ÆvZ {z YY ¹7
E3!
Xì nðšE z[rq -Š4, ÆvZ {z YY c* ŠgZŒ Û 7t™0* 2
œ½z^~ ä™ ZŠZ nÛ CZ ÃË~ Vâ{g»gzZ VzíŠÆ *Š
Š z!* ÆúKZŠp{z:gzZ H7{Ši¤ÃkZWðà ÂñY ¬Š
~(,Ð ƒ  KZÃúz œkZ {zÉ Ôì &¤§ë¤ /Ã\M LZ
{z Âìe ** ™lz§Ð ú kS ÃkZ y!* $ ðÃgzZì @* ™g¦ é !x»
kQ {Š6,:Æ œ{izg MkZ {zèY Ôì @* ™wì ÔŠ +F, +CZ ÃkZ
$
Xì àZzY~ ^Å{Z9ÃkQ ì ;gNŠÃs # Zg
Ѓ  vZY1zZˆÆyZgzZx?Z:Ym CZ~ *Š kS ìzz ¸
Î gzZ te $.6,ª q kS KZ {zgzZ Dƒ 2~ š z ¤{Šc* i
X D MÃgzä]‡zZ
DÅ i$ +¤z ôggzZ Ôʼn Ü Zœz h]‚z H » *Š nºZ
c*Š™CÙ ªÌ~ *™:%‚ » Zw c* Å¿ËLLV; ì 7#
Zb Ö ´
Xì @* ƒ:%q -Z n Æ ä™G¡Ô@* ƒ 7!$ +Zg7 » kZ {z Ôì @* Y
Xì Šá gZ » *™y M Œ Û 6
Üûãö×$ÃøÖø †ôføÒûŸø û] hô]„øÃøÖû] áøæûSö oÞFSû Ÿø û] hô]„øÃøÖû] àøÚô Üûãöß$Ïømû„ôßöÖøæø
(21 :{ãZ) áøçûÃöqô†ûmø
‰) ¬ Ð [Z±}(,(Æ ]y M ) ÃVÍß ëL L :D
i!* {z @* ïŠ š {' × »d $Œ Û [Z± q -Z ~ *Š (]‡zZ
óXó NY M
gzZì Cƒ öâi MgzZ yJZ Â]‡zZ ‰¤z s # Zg Å *™ nºZ
@* ƒ:%q -ZÉ Ô@* ƒ 7!$ +Zg7 » ¿{z 1Ôì Cƒ Ì[Z± ]‡zZ ‰
52 A
íz s # Zg {zg£zgZæ Xì èg¬ ¡gzZ {izgP¼ ƒ  tèY Xì
àZz ä M ~ ]y M Ýè ¬™g¦ /Рݬ kZ gzZì àZz g ì‡å ì
*™ kZ!$ +Zg7 »¿$ +z( Š Hƒx¥t Z # gzZXì YZb ¯zgx** »ÏZì
: ',Z',ÔZ',gzZ YZ Ô$ +z ( 죻 » =gzZ s»Z z w°  M 7~
X’ e NZw c* Å¿ÆkZÃq
Zb -ZC Ù É Ôìg
MÅ MÅ
LgC Ù ~ TÔƒ ê ¬ u Z zŠ ðÃˆÆ ê ¬ kZ ì ~gz¢n kZ
ÏS XA ._Æs»Z Zw c* ÅkZgzZ [ˆ »¿}'
Zb ,iZgzZ}(,
Xì @* Y ¹]y M c* Ö ª c*
# Y Zb¯zg~ b˜Z Å *™È M Œ ÛÃ
:ì c* âÛ Ð s # Ÿz~ ðñÒgÎÃy*kZŠpä *™È M Œ Û
Ñ
]ç×öÛôÂøæø ]çûßöÚø$ àømû„ôÖ$]øæ 5 †önû’ôføÖû]æø oÛFÂûŸø û] pçôjøŠûmø ^Úøæø
èøÂø^Š$ Ö] á$ ]ô ` áøæû†öÒ$ „øiø ^Ú$ ¡÷nû×ôÎø ½ ðoûŠôÛöÖû] Ÿøæø lô^vøÖô^’$ Ö]
` áøçûßöÚôç+ mö Ÿø Œô^ß$Ö] †ø%øÒû]ø à$ Óô³ÖþFæø ^ãønûÊô gømû…ø Ÿ$ èºnøiôŸFø
(59ðñÒgÎ)
ä VrZgzZ ñÑyZZ vß {z (q -Z)gzZ Ó
C** CL L:D
gzZ Ó
¹ vß ?ÔMhƒ7' , ,ë!*
Z' +(}uzŠ)gzZG x»iZ
gZŠ™$
-ZC
Zg7 »¿q Ù @*
) XÏìg™ M „gz¢ Â# Ö ªÔƒ BÁ„
„ ì — » b§Ë~ ä M Æ kZ (ñY ïÃkZ!$ +Zg7
óXó DÑyZZ7vßÒZ1Ô7
?ì yô â
qŠ4,
- Æ=I Ù ìt ]!*
è ZC g¨.
Þè ‡~uzŠ~ XXàômû‚ùô Ö] Ýôçûmø Ôô×ôÚFZZ
u0*]Zf „z ´ â ÇÅ}¨f }¨fÆ ]Ñ» ì C Ù ªÇ!* ]!*t
Xì å6,qC Ù ! ÅTgzZ Åš M F,Ôc*
J(,ÔH Za ÃyZ ä Tì
53 A
ì Z’Z ðÃ: Å!ÅTgzZ Ì6,{Š%ÔÌ6,{0 +i ÔÌ6,í!* ÔÌ6,C
Ùª
kS Xì Šzö~}], ZŠÆ•Zz Z’Z {z Æ!ÅyK̈Z sgX•Z:
Ù n kZX76,{Š%Ôì 6,{0
C + iX76,í!* Ôì 6,C
Ù ªÆYâZ !Å
Å]Ñ»xÓÌ~ *™É Ô7Å „ Y Zb ¯zg sÜq -Š4,Æ ]ùI è Z
Xì Å„ \¬hsÜ! Ç
Õ H~ äâÛ ´ â » Y Zb ¯zg m{Ã\¬vZ ~ e $ M kZQ
@* ƒx¥Ð ä™g¨~ e $ M ~uzŠ Å *™È M ŒÛ ìt [Z » kZ ?ì
ݬgÇŠgz6,sÜ6,]Ñ»xÓ!ågzZ ! Çp¤ /Z Ì~ *Š ì
yK̈Z !³** Ånq -Zо!* èÕgzZ x™LZ ä ÏQpÔì Å„
HHÌxZ)Z °» »!ÅkZ~ 2Z¸Æ*™gzZì ¿g âÛ «ÌÃ
Š

Ôì ´ â »ŠZGY z }i Ôì ´ â »ª zŠ z wâ yK̈Z ~ *™ Å ` M
n Æ öâi M ¡ÃkZ ! ϳ** t Ôì ´ â »oÛ gzZ@ Ô_Ã
Ýôçûmø Ôô×ôÚFZZ ä \¬h~ e $ M kS XŠHƒ^$ +zgzf~ ÏZ {z ¶ˆ~Š
z ]©ƒ  gzZ pt c* âÛ {Ç M ÃyK̈Z …¸gzfkS ™ âÛ XXàômû‚ùô Ö]
X nÆizgPsÜ*Zzg
: ´ â Ì6,gî~C Ù ª »q ËðÃ~ Tì ÑZz ä M yŠ (Z q -Z
xÓÔxÝ: Çìg ‡M » Ë ðÃ: Ôxz$: Çìg xŠ{ » ËðÃ: ÔÇìg
Xσ Å„ (vZ) u0* -ZsÜëÓ$NgzZ ëÓ$LÅ]Ñ»
‹Z f q
:ì ~]c* # Ÿz ÅY Zb
M yZ ÅðñÒgÎs ¯zggzZ‚~g7 Åe
$ M kZ
`
àôÛøÖô ½ ðºoûDø ÜûãößûÚô äô×#Ö] o×øÂø oËFíûmø Ÿø 5 áøæû‡ö…ô^eø Üûâö Ýøçûmø
Ý ‹ËûÞø Ø% Òö p F̂ rûiö ÝöçûnøÖû]ø
õ ` …ô^ã$ ÏøÖû] ‚ôuô]çøÖû] äô×#Öô ½ ÝøçûnøÖû] Ôö×ûÛöÖû]
54 A
` hô^ŠøvôÖû] Äömû†ô‰ø äø×#Ö] á$ ]ô ½ ÝøçûnøÖû]ø Üø×û¾ö Ÿø ½ kûføŠøÒø ^Ûøeô
(17 Ô16ðñÒgÎ)
Ð Vƒ Š ñ M t‚ (Æ vZ) vß ƒ  yŠ TL L :D
¾izgÆ` M ÔÏìg: —Ì(ê>gß)ÐvZ]!* ÅyZ ( )
Ù ` M Ôì ̈¸gzZ « σ Å„vZ '?σ #
¿C Ö ÓÅ
¹ \¬vZXǃ: Õ6,Ë` M XÇñY c* +»GÆkQÃ
Š!$
(y M ÅZsgç) óXó áZzhe [ˆ¢

$Z@
,Å]YgŠÆe
$
e M kZ ¬Š n Æ e $Z@ Å ¹ZÜ ì t ]!* g¨.Þè ‡«
xÓ b§T¥#ÆkZ Ôì ˆðâÛ ½~ XXÜønûÏôjøŠûÛöÖû] ½ø]†ø’ùô Öû] ^Þø‚ôâû]ôZZ
kZ Ìx?Z :Ym CZ ]Z|gzZvZ Y 1zZ b§ÏZ Ô Ýñx¬gzZ yK̈Z
Ô *u » e $Z@ n Æ VzuzŠÉ ÔCc* $Z@ š Ô gñâ Æ
e
?ì È H »`â Y ¬Šg!* g!*
Åq{”ÝqkZQ
Xì s¸ñ6,ä™x¥|~g7 Åe $Z@[Z »kZ
]ZŠGL Lä \¬vZ¶g ãšZ á" Zg xâZ ô=+4Å e $Z@ Â
: ìtAÜ »TXì ðâÛ k , ’~ ó óy M ÅZ
B‚Æ ã!* $s§ÅŠ°Á2Ã¿Ë p-Z Æ e $Z@
ZÆe $Z@kZgzZ Ôì ÷» „ \¬vZ sÜtgzZX** $Z@gzZ ðÉg
™e
X ]YgŠ
"ÔxlZxÓÅ]‡‘z]Ñ» ì x¬»e
Ô]ZŠ) $Z@zgŠq-Z :zgŠ ª
Xì ïá Ã{)z]** "Z³Ô]" @*m
55 A
Ðe $Z@ ÃVzq gÅ" ÔyY" yZ ’ e ** ™7wìt VŒ
{¨f »yZgzZxlZxÓÅ]Ñ» ì ãZztÐ ]xã M Œ Û èY !x» H
t XÌgÅz =gzZì ‚ rg ÌkˆZz ]§ ¬ZñÆZgŠ LZ LZ {¨f
XÐzz ÏZ Xì {Šc* i ~ ËgzZ Á~ qâËC Ù t ì ]!* ~uzŠ
Ä©Z Ôì @* Y ¹gzZ ŒgÅ" ÔyY " ÃyQì Á¹C Ù t ~ Y âZ
XÔŠ Hc* ¯ 7 »x©ZÃyQ c* M W,Z ÚZ »gÅü è ÆyZ Ì~ëZ
~f ÃyZ X7Vc* úgÅz =1Ô Vc* ú ÂgU*M Æ ]§ ~ ]‡‘
gÅz=B‚Æ]§~XgzZì @* Y ¹gÅz=" 1gZŠ yY Ô]§
½%Z ÏZgzZì @* Y ¹XXÙçÏöÃöÖ] pæôƒøZZ ÃyZ D M ÃVc* úÌgU*MÆ
»ÜÑÄ©Z ~ ]Ñ» xÓÐzz Å ¶ÅgÅz =gzZ ]YgŠ
1Ôì ågÅz =~ yZ n kZ Ôì Š Hc* ŠgZŒ Û Ã]é»gzZ yK̈Z sÜ
Ç!* gÅz =c* kˆZ z ]§~ xlZ z qZâZ ~uzŠ 7pt Æ kZ
:ì Šá gZ » \¬hèYÔ7
½
ÜûãövønûfôŠûiø áøçûãöÏøËûiø Ÿ$ àûÓô³ÖþFæø ǻ‚ôÛûvøeô xöfùôŠømö Ÿ$]ô o0 nûDø àûÚùô áû]ôæø
(44 :Lu
Z Z )
c i‡) Å 0*
* Å kZB‚Æ p° 7+Z q ðà L L :D
7BÃä™yÒ Å 0* Å yZ vß ?pÔƒ C™: yÒ (iq
óXó ƒ
{géH CZ CZ s0Z z qZâZ xÓÆ ‹Ñ» ì³ »)¬ e $
è Z@ kZ
kZ {z Ôì ˆ~Š ¯ nÆx»Tq X ìg™ ZŠZÐDe $.nÛ
Xì CY {gyZª= ì „g™ ZŠZB‚Æ!p+ZÃ
tèÑqÔç M: Ôì $ Ë ™u** : uZgŠZ » pÆiZz M ðƒ hÐ y!* i
56 A
Vâ» ä \¬vZ9Û » uZgŠZ kZ X d $Œ Û {Šc*iÐ y!* iY¡ IZ VâzŠ
XYY 17x» »ØÎ c* Ú ŠÐ Vâ» b§ÏZXì HŠ4Æ
:ì c* âÛ yÒ~pÖZyZÃy*ÏZ~ *% ÒgÎ
` ]‚÷fûÂø àôÛFuû†$ Ö] oûiô$ Ÿ?$]ô šô…ûŸøû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô àûÚø Ø% Òö áû]ô
(93:*%)
óXó ™ƒ {È »Ýg ñ M: ~}igzZy M 7ðà L L:D
yZ sܪXì m{ ~ ¨£Æ kZ » e $Z@ zgŠ u Z zŠ :zgŠ u Z zŠ
gzZ yK̈Z ªX CBw{ "Z ~zf ~ s² ì mºB‚Æ Vzq
ÃkZ ðÃQ Ôì BÃyK̈ZC Ù =gfÆV1 ã M gzZ m CZ e$Z@t XX
Xì @* IÛ »Æ™Šg ðÃgzZì @* Yƒ›z ðñÆ™wJ
z ÝñsÜ ì m{ {Šc* i ÌÐ kZ » e $Z@ zgŠ ZŠ :zgŠ ZŠ
6,yK̈ZôZzš Ð s§Å\¬vZ Ìe $Z@t Xì mºB‚Æé
Za ]ÑqgzZ [òZ,Z ªXì =Âx** Z zŠ » e
u $Z@ kZ Ôì Cƒ øÃ
Å yZ gzZ ñYƒ y‚M ** ™¿6,yZ gzZ ** ™wJ » ]c* Z@ ã M Œ Û bŠ ™
Æ kZ gzZ Šzö) Ýz ÅZgŠ }ŠkZ XñYƒgZØŠ ~igz sÜ
B‚Æ’™ÁqZ Ôì yZy » ¹F, ÅyK̈ZzgŠ ¸ Ô „p Ð )]YgŠ
kZ~]c* MŠ¼Å *™È M Œ Û Xì Sg Cƒ CŠc* i~ e $Z@z !gŠ kZB‚
:}ì ™f » CŠc* i
(69:]¶Z) ^ßø×øfö‰ö Üûãöß$mø‚ôãûßøÖø ^ßønûÊô ]æû‚öâø^qø àømû„ôÖ$]æø
LZ ÃyZ ë Ô D™{@W~ 5Zg }gø vß L L :D
óXó e $Z@h +' × ÅV2Zg
G
ëLŠc* -/y
iJ M àzgzZ wÎgz Ñ Z(,Ð}(, C
Ù V˜ ì yZy{z ¸
57 A
Xì @*MÃ̈¤»=Âz e $Z@
$Z@ ì C M ~™]!*
e t [Zˆ Æ ô=kZ Å e $Z@ ‹YgŠ
ÝqD¬ ‹YgŠ h +'× Æ kZ gzZ ì ÌÝq à  ì q +Z q -Z
ÅBÃ ÒgÎn ÏZ X7ÌY=Z ÃyK̈Z }(,Ð }(,ËÐ ä™
ì wq ƒ 
è oÌnÆðñÌŠZ q -Z Š Hc* $Z@ Y ¬Š +F,
Û Ãe
Šg Z Œ ëZ
Xì ëZ „ âQ ÌnÆàzgzZwÎg}(,Ð}(, gzZ
X‰ƒÝqZ +Z¯Ð ¹ ~y M Œ è Ð ô=kZ Åe
Ûû $Z@
Æ]‡‘ÀÉ nÆÛ »z ðñC $Z@Â}~ y M Œ
Ù Ãe Û t'1
~ TÔ Š H–mºB‚Æ é¡ÃkZ }gzZ ì Š Hc* âÛ x¬ n
Æäƒx¥]YgŠ m{zx¬Æ]c* Z@Xì Yƒ »ng¬Ã<Zz**
zgŠ u Z zŠgzZì ïá gzZ x¬Ãƒ  zgŠ q
-Z ì @* Yƒ «gŠlŠp t ˆ
Xì mº
gzZ =ª\¬vZ ì Šá gZt(( Âs§q -Z ~ y M Œ Û t'2
à  \¬vZ ì Šá gZt g( é s§~uzŠ gzZ DâÛ 7e $Z@ à [Ã
$Z@L L Š
èe Hƒ ãZzÐ ,Å]YgŠ Ì[Z » kZ X DâÛ e $Z@
7‚Ã[Ãz=ªzgŠ mºZŠ»e $Z@gzZì CY Åà  ó) ó¬
X@*
ƒ
\¬hôZzš zgŠ ZŠgzZ ª Ð ~ ]YgŠ &Æe $Z@ t ' 3
x» » VßÎggzZ x?Z :Y m CZ X74Š » wÎg c* Ñ Ë~ kZ Ôì ÷»
XXÜønûÏôjøŠûÛöÖû] ½ø]†ø’ùô Ö] ^Þø‚ôâû]ôZZ nºZ ì 0Ð e $Z@ z !gŠ }uzŠ sÜ
VâzŠ *ŠgzZ +Š Xì ˆð1ÃyK̈ZC Ù Ôì ¬Š +F, ëZgzZ ìY q -Z
(y M ÅZsgç) X7e!x»z b #%Æ ¹ZÜ~
58 A

ì 3Zg » Ü`n× ÜÃßÚ ÜnûÏôjøŠûÚö ½ô]†ø‘ô


—ÜønûÏôjøŠûÛöÖû] ½ø]†ø’ùô Ö] ^Þø‚ôâû]ô™
óXó 3Š3Zg J¦ÃëvZ}ZL L:D
+» kZ ?ì H ¹ZÜ DâÛ mvZ êg Ïß M)´
½ø]†ø‘ôZZ w$
\M ÔHwi** xÅZ ä \M 6,X !vZ }Z ªì XXÜû ồ nû×øÂø køÛûÃøÞû]ø àømû„ôÖ$]
ñ¦ ìg âÛ \¬vZ c* ÍX3Š 3Zg » yZ Ô }È }g\ Æ
ì »yZ3Zg J¦É 9Š # Ö ÐtEŠ ƒòZgzZ V1¡[Zp »3Zg
X }È [H}÷ Ôì ZiZâÐ xÅZ ä ~ÃX

? yÃ}ÈCc*
xÅZ
~ vß {z XXÜûãônû×øÂø äö×#Ö] ÜøÃøÞû]ø àømû„ôÖ$] ÔøòôÖ5æ]öZZ :ì Šá gZ ~ *™È M Œ
Û
CZ ÃXXXàønûÏômû‚ùô ’ùô Ö]æøZZ Å «]tÃXXXàønûnùôfôß$Ö] àøÚôZZ XHxÅZ 6,Xä
XXàônûvôÖô^’$ Ö]æøZZ õsÑ » ä™lâ]ŠÞxYÃXXXðô$‚øãøB% Ö]æøZZ c* ¯ &œ
Ô ]YgŠge A™gzZ ]ŠÞÔ œÔ]t ÂXc* G ¯ Ô™gzZ(ÃX
(J -vZ ì oZÜ„3Zg »yZÔì ŠZ%3Zg »yZÐ3Zgñ¦
XYV7J -vZÔÇ,:6,{Zg ÅyZ Xì
Xì oщ Ü Ãg ÅVzÈ ó: ó °L LnÆ oZÜ
dŠ ìg âÛ \¬vZ c* ÍX )ó: ó [:L LgzZ LZ ó: ó °L L
hôçû–öÇûÛøÖû] †ônûÆøZZ p Ô LZ }gø G™z ÔYZß Ô¢œ Ôrt
{Zet XN# Ö Ð Vz)dŠX )t ÔZƒ wi** …Zgø6,X XXÜûãônû×øÂø
X')ÌÃwqZÆyZgzZ ')ÃyZ !gZŠ¸X vß
X¶ Š‚ÅG™gzZÔY ZßÔ¢œÔrª:°[Z
59 A

p°ÅÑ
ÅvZ¸Û 6,VâK̈Z XªXZiZâÐ ]ét ä ëÃX XXàønùôfôß$Ö] àøÚôZZ
ÅzmvZ -g—gzZ [ ƒÈ [Z {iZzgŠ »]t1Xå @*M™á kzÐ s§
XÇñ M 7Ñ ðÃJ-#Ö ª[ZX gZŠuÆV1xÓgzZ Ñ ~y M
p°ÅL
c M ¢ (Z6,]â©ZÆ ÅzmvZ -9ÃX vß {z YZß
*
uQX‰ }Š „ZÍÅ+ M ZuzgzZŠ zÆ \¬vZ™}Š yY ~ {Zg ÅvZ
X‰ƒL~yŠ „q -Z/ô,~ ðZŠÆ
p°ÅG™
A &z äs+Z ~ ËÅX t U¿pÆG™
Ģ
~„Åä™èZgÃvZgzZ g D™<Ñ »nZgzZ < L »nZ ‰
Ü zC
Ù {z
X DBÔ™vß,ZX g
\MgzZ ëXì¡ ™zZÐ ƒ »vZY 1zZ ¶ Š‚Å¢œ[Z
$Ñz ëÐ vZ kZ Âì Ð *™´
èe è â mZgø Z# B™ {ŠZgZ ` M
X,™wZÎ » œ G
¢œñ1zZ … !vZ}Z çâ œe $
G
è ÑzÐ \¬vZ \M
Ô¢œtÜZ Ô¢œwqZ ÂÐ B âÛ wJ\¬vZ Z # XâÛ ïá ~
XÐ ,Š âÛ «Ü¢œ6ˆZ ‹Ý Ô¢œ¢ Ô¢œyZZ
-â ÐvZ\M
X¶ Š ™8
ì »¢œzgŠ Z(,
Ѓ ~vZY1zZ
 ëÔì »vZY1zZzgŠ Z(,Ð ƒ
Z gŠ „zÃ
vz  ˆÆ]t
é Z®
60 A
{È {iZzgŠ »¢œÔì ZƒÈ {iZzgŠ »]t !vZ}Z ’ e ‰â Ð \¬
pÔÐ g Dƒ Za J -# Ö ª¢œXì Zƒ îJ -#
Ö ªÔZƒ 7
ÃzgŠÆyZXǃ7&œðÃ[Z 6Å\¬vZ èg &œ–1Z ]|
è Ãë !vZ }Z XÐ g Dƒ Za ¢œpÔY V7ðÃ[Z
Ú
X}Š âÛ ïá ~ ¢œñ1zZÔ}Š âÛ «jœ

p°Å¢œ
wi**
kz¼ 6,Ñ ì @* ƒ àz »vZ {z &œ ? vßyâœ
)´Xì @*ƒ]tc M ¢œª}™&¤ÅkZŠlŠpwŠ »kZ Ôƒ
:ì Åp°t Å&œ~ ãšZ bzg‚ä à¬vZ¶g Ïß M
Xƒq -ZwqgzZ w‡»T'1
XXäüÖø^uø äüÖö^Îø ÌöÖô^íømö Ÿø pû„ôÖ$]øZZ
„z ì 6,y!*i X@*
ƒ 7tÛ ~ ÁqgzZ w¸Æ Tì {z &œ
Xì ~wŠ
mvZ êg r # ™DZ†{á à œÄ£ÆÅvZ èg Z]|
G
#
Ö ª~ Z # : c*
âÛ äÅvZ èg Z]|yŠ q -Z : ¸ D™ c* âÛ
yZZ ÚZ ÔÇñ(,7{¨f q
-Z yZZ Z÷ ÂÔÇVdŠÃ¼
A gzZ cizŠ yŠÆ
*Š= ¢ ÚZ ÅzmvZ -Ñ Ä è ‘ !œ/ Ôì Ýq~ „ *Š=
Xì Ýq „~
vZ êg ~âå]|# Ö ÑZ œ”% LZ ämvZ êg DZ†{á
¢z yZZ Z÷ävZ~ ºœÆòÝÅ\M ]|: å –âÃm
~ ì 4 (Z ÂVƒ ¸6,}i Å *™~ Z # ì c* âÛ «6,x£kZ
61 A
XVƒ ;g^6,}i Å]y M
Xƒ: W, MÐ ]Ñq ~C Ù ªí!* »T 2
XXǻ†ôaô^¾ø àûÚô äüßö›ô^eø †ön$Çøjømø Ÿø p„ôÖ$]øZZ
Xƒ @*
ƒ: W, OÐ ]Ñq ~C Ù ª( ƒ ~¸gzZ„  Š' , i ÚZ)í!* »T
ð¸ ,™ H ¾ :t Xƒ @* ƒ: [¦LpñYƒ ̼ ìe ª
XàZ´ ™-i +z Ðzz kZ ÔˆM ]Í%Ðzz ÅyZ0 +{ c* X ]Ñq,Z
Tg „áZzvZ Ô DY ÌV˜ áZzvZ ÔÅy0* Y c*ƒ uvÅyß
~¸gŠkZ yZZ » &œ:Xì Š ñvZ~ wŠÆyZ ì ?Št Ô
Ð VÍßX@* ƒ 7[ú%Ð ËÔ@* ƒ 7W, OÐ ]Ñq ~C Ù ª ì @* ƒ
X@* ™7x» ðÃsÜÆè%ÅvZ™ge
Xì p°~ŠÅ&œgzZ
XÑZz ä™ ZÆ6,Z} .y˜ VâzŠ'3
XXä́eôçûfövûÚø ^•ø…ô oûÊô àønûÞøçûÓøÖû] Ùö„ôfûmø pû„ôÖ$]øZZ
Xì @* ™ ZÆ6,~ŠÛpÅ[8LZy˜ VâzŠ ì {z &œ
» ä™ ZÆ6,vZÃ]y M ó ópÆ ä™ ZÆ6,(vZ [8) Ã]y M L L
ÅvZ Xz™: ~ ÓÑ Å¼ A Xz™n Æ Ÿg ÅvZ x»( ì i§t
¿t ~ !vZ c*ƒt + M Xß™~ ~âU* !
z gŠÃ¼ A Xƒ~ AzZ z !gŠ Ÿg
èa pÔVƒ ;g™n Æ ä™lpÃ\M ÔVƒ ;g™7n Æ ¼ A
Š°pÔVƒ @* ™wZÎÌ»¼ A n kZÔì gZh +Š èûgzZYØèû»\M ¼ A
Xc*Š™ ZÆ6,vZüA Ô~Š™ ZÆ]y M ä \M b§kZ'Xì Ÿg Å\M
XzhgÐ spÆWZg** ÅvZÉ zhg# Ö {k HÐgeÆcizŠgzZ
t Xß™~ ~âU* !gŠ Ã3gzZ zhg{k
z Hn Æ vÐ WZg** Å \¬vZ
62 A
Xc*Š™ ZÆ6,vZÃ]yMgzZ3z ¼ A ä \MÐ ä™+ M
X DâÛ ÅzmvZ -ݬgzuXì u0* $u
g
—èøß$røÖû]æø Õø^•ø…ô Ôø×öòø‰û]ø oÞùô]ô Ü$ ãö×#Ö]ø™
gzZ (Vƒ ‡â Ùp~¾gzZ) Ÿg ~¾Ð ~vZ}ZL L:D
óXó Vƒ ‡â (~ˆÃ ) ¼ A
XHwZά» Ÿg ÅvZÔ3g6,zgŠ}uzŠÃ¼ A
—…ô^ß$Ö]æø Ôø_ôíø‰ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]øæø™
óXó Vƒ Le {CÐ cizŠgzZ WZg** ~¾~gzZL L:D
X â {CÐ WZg** ÅvZ¬ÔH~âU* !
z gŠÃ cizŠ
¬Š 'Xì @* Y H ZÆV- Ã]y M ˆ M ~™]!* Ðg $ukZ
äsgzZ Y¡ IZ äsà  ë !vZ }Z X}Š =ÂÅ¿\¬vZ <
Ð *ŠB‚ÆyZZ ! äsgzZY ¡IZ !äsgzZ âÛ ‚]§B‚ÆyZZ
gzZ V2zŠ }gø ÔyZ0 +{ }gø ÔV” }gø Ôn }gø ¬Š t XVZ
XâÛ wJnÆVâ›Æݬ}g‚
ÃVƒk H!vZ c* X£Š âÛ y‚M Ã3ZgÆ ò¾nƃ  ë !vZ c*
X£Š âÛ ‚]§ àZz ! Ÿg ÅvZà  ëgzZ £Š âÛ y‚M ** hg
X,™ ZŠZ]g!* ;hz™É 7g!* -Zë™hgÃVƒk
q H!vZ c*
Z¾ë)gfÆyZgzZ NY0y!* i]Z¨fÆ*Š ~g‚¤ /Z !´ â }Z
hgÃVƒk H… !vZ c* XMh ™7ZŠZ ]Z¾ë ÌQ e ** ™ ZŠZ ]
„ ÅVzÅV☠VâzŠÐ \M ë !vZ c* X£Š âÛ «=ÂÅ ¶Š
XkâÛ wJ ¬Š ~gøÔ _â
# ™ºZ·œ**
(1994~Z 5r ÑñyÒ)
63 A

t M zŠ Åm{í 
è ZH A
Ƽ
½ Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô

äô×#Ö^eô àøÚø! Ø' Òö ½ áøçûßöÚôç+ ÛöÖû]æø ä́eùô…$ àûÚô äônûÖø]ô Ùø ô̂ Þû]ö «Ûøeô Ùöçû‰ö†$ Ö] àøÚø!
]çûÖö^Îøæø ÌÎ ä́×ô‰ö…% àûÚùô ‚õuø]ø àønûeø Ñö†ùô ËøÞö Ÿø ÌÎ ä́×ô‰ö…öæø ä́fôjöÒöæø ä́jôÓøòô×FÚøæø
äö×#Ö] Ìö×ùôÓømö Ÿø ` †önû’ôÛøÖû] ÔønûÖø]ôæø ^ßøe$…ø ÔøÞø]†øËûÆö Ñ ^ßøÃû›ø]øæø ^ßøÃûÛô‰ø

Ÿø ^ßøe$…ø ½ kûføŠøjøÒû] ^Úø ^ãønû×øÂøæø kûføŠøÒø ^Úø ^ãøÖø ½ ^ãøÃø‰ûæö Ÿ$]ô ^Š÷ËûÞø
t
^ÛøÒø ]†÷‘û]ô ^ßønû×øÂø ØûÛôvûiø Ÿøæø ^ßøe$…ø ^Þø^û_øìû]ø æû]ø «ßønûŠôÞ$ áû]ô ^Þø„ûìô]ç* iö
t t
ä́eô ^ßøÖø è÷Îø^›ø Ÿø^Úø ^ßø×ûÛùô vøiö Ÿøæø ^ßøe$…ø ^ßø×ôfûÎø àûÚô àømû„ôÖ$] o×øÂø äüjø×ûÛøuø
o×øÂø ^Þø†û’öÞû^Êø ^ßøÖFçûÚø køÞû]ø èËÎæ ^ßøÛûuø…û]æø èËÎæ ^ßøÖø†ûËôÆû]æø èËÎæ ^ß$Âø ÌöÂû]æø
(286Ô285 :>ÂZ) ` àømû†ôËôÓFÖû] ÝôçûÏøÖû]
$Y Å[gÆ kQ6,kQ 6,q kQ c*
+ Ñ yZZ wÎgL L :D
kQ Ô6,vZ ñÑ yZZƒ  t XñÑ yZZ ÝñgzZ ˆ~g@* ZÐ
( ì g ZŒ Û Z » yZ) X6,VßÎgÆ kQgzZ V1 ÅkQ ÔV¤Û Æ
ëgzZ D™7tÛ yxgŠÆË~ VßÎgÆZ} .ë
g¤Æ]n~¾ë !gÇŠgz6,}ZÔÅ® ) ¤ZgzZ ** â äë
ú1 {Šc* iÐ ‰ Ü ¤ ÅkZ6,ËvZXì Rßs§„ ~¾gzZ
ä kZ ì @* 7,6,ÏZgzZ c* ¾ä kZ ì MÃÏZ XmZe 7
[g }Z ÔXa c* BÈë¤ /Z Ãë ñ: ![g }gø }Z XH
Ô6,VÍ߬ Ð ë å 3g 6~g¸ ú1 6,ëÄg: gzZ !}gø
64 A
7‰ Ü ¤Ãë ÅT ú1 {zÐ ë Z^Z:gzZ !}gø [g}Z
Šæ Ôì [g Zgø „ ÂÔ6,ë™3ggzZ ÔÃëjgzZÐ ë™g¦ /gŠgzZ
óXó 6,VzÛ » ~gø™

bcm{ÆVì MzŠyZ
c*
âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg X ]c* M Å {• ÒgÎt
M zŠ ~y
X °»nÆkZt ÂB|7,t M zŠt Ã]Zg ä ¿T
-vZ wÎg ì ~ e $Zzg ÅÅ\¬vZ èg k„0vZ†]|
wi** Ð ~ íZH Ƽ A t M zŠ ä \¬vZ : c* âÛ ä ÅzmvZ
B; LZ ä ÝgŠp¬ w‚gZD Ù zŠÐ öZa Åt‘xÓÃTÔ ðâÛ
xª n Æ kZ {z ÂÔá |7,ˆ Æ iúÅY (ÃyZ ¿ Ôå c* Š ÉÐ
X CYƒx£ì‡ÆzªéZ
»6,Vì M zŠ yZÃ{• ÒgÎävZ : c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
kZ Xì nÆ l² ˆðâÛ «Ð m{ UZH kZ= ì c* âÛ
Xƒ 2ÌÃV”gzZVÂgúKZgzZ³ÃVì M yZ6,gîm{ ?n
ˆÅ bæ ÅÝñgî ) ¤Z ~ e $ M «Ð ~ Vì M zŠ ~y M
X‰ƒg»nÆzgzZ ¹ 6,x©ZxÓÆ:, á VvZ ä VMÔì
$ M «Ð Vì M zŠ yZ Š
e Hc* Š [Z » q -Z ~ e $ M ~uzŠgzZ
c* âÛ ™f »[ˆ" èØggzZ aLZ „B‚gzZ å Š Hƒ Za ÃxZ™!/ô~
~ wqC Ù Ôƒ Ö c* Ù ªÃkZ ?ì ~ Vߊ}gv L L åt {z XŠ
z™C H
Í ™Ít e\¬vZ èg xZ™!
Z< /ô óXó Ð B [ˆ » kZÐ ?\¬vZ
[Z !ÅzmvZ -vZ wÎg c* Hn²Ð ÅzmvZ -]À MgzZ`Z
65 A
» wqZ 7Z Ô D™Ð g(Z z {ŠZgZ LZ x» ë ¸ Bt ë ÂJ -
Ù Zƒx¥Ð e
C $ M kZ1Ôǃ: [ˆ » ]Ñì ~g(Z)Ôǃ [ˆ
vZ -vZ wÎg Xì gZØŠ ** 0* ] Ð [Z± Â~ kZ Xǃ [ˆ6,wì
:I I¼Ð s§KZ ä \M 1Ô¶x¥ŠZ% 9Åe $ Mp¤ /ZÃÅzm
¬ Ð s§Å\¬vZ ðâÛ St ÃxZ™! /ôgzZ HgOZ »kzÉ Ôc* âÛ
ÌZgf ~ +â Æ kZ ì 7t x» » ðñÔgZØŠ c* ƒ y‚M {Zp ñ M
X¼t™Íx©ZxÓÆ\¬vZ ’ eà ?Ô}™ï@*
†ønû’ôÛøÖû] ÔønûÖø]ôæø ^ßøe$…ø ÔøÞø]†øËûÆö ^ßøÃû›ø]øæø ^ßøÃûÛô‰ø
Å kZ gzZ ‹ ¬ » \M ä ë !gÇŠgz6,}gø }ZL L :D
„@*ÃðÃÐ ë~ zŬ¤ /Z !gÇŠgz6,}gø}Z ÔÅ® ) ¤Z
Rßs§Å „ \M »ƒ  ëèYX}Š âÛ sçÃkZ ƒ ðƒ
óXó ì
VâzŠt ~y M Å {• ÒgÎä \¬vZ 6,kZ XH „ (Z ä xZ™/ !ô
XNâÛ wi** tM
†önû’ôÛøÖû] ÔønûÖø]ôæø ^ßøe$…ø ýý Ùöçû‰ö†$ Ö] àøÚø!
mvZ -\M ñOgzZ ðâÛ bæ ÅÅzmvZ -]À M Â~ kZ
™ ãZzÃp=z WÅÅzmvZ -\M ™ âÛ wÎg ÂÆh e x** » Åz
» ÅzmvZ -]À M b§T ª XXáøçûßöÚôç+ ÛöÖû]æøZZ c* âÛ ˆ Æ kZ Xc* Š
Xì ŠNZ6,kz kZ Ì»Ýñx¬b§kZÔì ŠNZz yZZ6,kz
è p¤
Ñ /Z ì {gá Z ~ kZ Ôì Š HH{™E +{e » yZZÆ Ýñ
ÆyZZ‹YgŠpÔ q -Ñy›ƒ  gzZ ÅzmvZ -g—~ yZZ
gzZ {@xD» ÅzmvZ -vZ wÎg Xì tÛ Z(,~ VâzŠ yZ Ð g±Z
66 A
Xì Ø!* ÈZZD»Vâ›gzZì 6,¯ Å q
gzZ ÅzmvZ -]À M ðe ,ʼnyZZ kQˆ Æ kZ
xÓgzZ6,äƒq -ZgzZŠ ñÆ\¬vZ åyZZ {z åq -Ñ~ Ýñx¬
\¬vZgzZ6,䃊 ñÆ V¤Û gzZ Ô6,äƒ éB‚Æn»‹Ì
X6,äƒFÆVßÎgƒ  gzZ V1ÂÅ
Å VáZ ëÝñÆ # Ö Z kZ ðâÛ s # Ÿz Å kZ ˆ Æ kZ
gzZ 3â ÑÉ BZe‘¸b!* ~ VßÎgÆvZ Ð,™: (Z b§
}]|ä òg»gzZÃx?ZmÏñ]|䊷 ‰Ô3â :É
bæt Å# Ö Q kS X**
â : ÑÃÅzmvZ -Ym CÑZ ?{1Ô** â ÑÃx?Zm
yZ6,] kZÆxZ™/ !ôQgzZ D™7gïZ » wÎg ËÆvZt ðâÛ
y!* i ¬ZñÆŠá gZÆ ÅzmvZ -vZ wÎg äVrZ ˆÅp°Å
Xå ¹Ð
†önû’ôÛøÖû] ÔønûÖø]ôæø ^ßøe$…ø ÔøÞø]†øËûÆö ^ßøÃû›ø]øæø ^ßøÃûÛô‰ø
ë Š HHgzŠ {z Ð iZ0 +Z m{ q -Z ~ e $ M ~uzŠ ˆ Æ kZ
Zƒ[ˆ6,]Ñìñƒ|~ wŠ åYƒ Za Ð VÓ‰Æe $M
?ЃùÐ [Z±Â
ÅkZÿË\¬vZ ª XX^ãøÃø‰ûæö Ÿ$]ô ^Š÷ËûÞø äø×#Ö] Ìö×ùôÓømö ŸøZZ c* âÛ Šá gZ
gzZ ]Ñì 6,gî ~g(Z) n kZ ÔïŠ 7¬» x» Z +Zi Ð ‰ Ü ¤
-Š4,
q Æ \¬vZ ƒ  {z ƒ: ¿ðÃ6,yZQgzZ NY M ~ wŠ ÐÎz
X sç
mÐ {)z y!* igzZç M ÔuÔB; wdZ z wqZÆ yK̈Z b§T
‰ ~g(Z q -Z X 9zŠ ÅyZ Ôì @* Y ¹{C Ù ªÁqZ ÃX n pg
67 A
7Ð }ŠZgZ Ô9Š Ð }ŠZgZ Ô**
}uzŠ gzZ ú gâ Ð }ŠZgZ ÔÜ1 Ð {ŠZgZ
B; Ðzz ŧg c* ¼Š HògzZ¸ Te¼ IÐ y!* i‰~g(Z)
b§ÏZXǃ: [ Z± c* [ZN6,wdZtg(Z)yZ ÂÔˆ V1ÃËÐ
-Z X 9zŠ ÌÅ yZ Ôì B‚Æ wŠ ªí!*
q m» XwdZ {z
LZ c*
ì c* ) ~ wŠB‚Æg(ZzpÃT{o»uÑz¬‰~g(Z
wŠ }gñZ ~g(Z)}uzŠgzZÔÇVk[ZÑ ** ™{ŠZgZ¢c* 'Z(,Ã\M
X** Y M »wì}',Ë~
Xǃ: [ZNz[Z±6,wdZtg(Z)Ì~ yZ
: c*
âÛ nÆä™ ãZz {Šc* igzZ~y MÃy*kZ
kûføŠøjøÒû] ^Úø ^ãønû×øÂø æø kûføŠøÒø ^Úø ^ãøÖø
Ì[Z±gzZ }™Ð {ŠZgZ ì @* ƒ » x» kQ Ì[ZNÃyK̈Z ª
X}™Ð {ŠZgZ ì @* ƒ »x»kQ
Ð {ŠZgZ zp ǃ [Z± c*
[ZN » ¿kQôZz š Y U’Z ìt Š% Z
=ÂÅnÌÃVÍß}uzŠÐ T}™ (Zx»( ðÃòŠ M }Ô}™
XÇìg MÃáZz¬[ZN»kZÐ g D™x»tvßJ -Z # ÂÔñYƒ
HkZ vßæ {ÒM Â H ~gY {k
{k HT§ðÃä ¿Ë¤ /Z b§ÏZ
H ~gYi§ Z',t wzZ ä T ǃ ÌÿkZ w!* z » kZÐ Vƒ 2~

~ T ðâÛ SÅ ¬Š m{ q -Z ÃVâ›ä *™È M Œ Û ~y M
XˆÅÔ °çÅ䃊iuÆ÷ËYê æôZz š gzZ ua wÈ
ÅzmvZ -vZ wÎg ÌgÖZ » äâÛ wJä \¬hN¬Šƒ t
(y M ÅZsgç) X c*
Š™=gfÆ
68 A

+/Æy›
Z
z —~ TÔì x** » ]!* DgzZtÃk^b§Å {¤ /o¢{o
 gŠ Âì ._Æ#
„ Ö Q »)ZgzZ < L zy M Œ /Z {oXƒ: öRÅ
Û¤
H Ìx» ( à©B‚Æ {o9gzZ yZZ Xì yZZ x** » ÏZ gzZ ì
Å uÑz ¬~ kZ c* ì ß {o¤ /Z XÇA [ZN{°‡!* 6,kZ Â Ç ñY
}izgÔ]‡œÔe ÔiúXǃ: w=Ìx» » n Z(,Ð}(,Âì lö M
:ì Šá gZ » \¬vZXÐNYƒ ùŸ¼ƒ  {)z
áøçû×öÛøÃûmø ]çûÞö^Òø ^Ú$ ÜûãößûÂø ¼øfôvøÖø ]çûÒö†øDû ]ø ]çûÖøæø
óXó DYƒŠ!*',wqZƒ  ÆyZ ÂD™uÑ{z¤ /ZL L:D
gzZ Z',Õ
@¤/Z Xǃ YZ ÌV ƒ YZ Õ @¤ /Z ì Å Õ @wV Å {o
̼ ƒ: ZŠÍgzZ g~ kZƒ Å¡Õ @¤ /ZXǃ³** ÌVƒ³**
Xì ~ ×ÈZZyÒ»X ]‚Z +/~Šã CÆy›Xǃ: Za
X©ÂÒoªv!* yZZ 1
XyZZ6,V¤Û 2
XyZZ6,V1Â ã M 3
XyZZ6,Vz9ÆvZ 4
XyZZ6,# Ö ª 5
XyZZ6,k , ¼~' ,hZ 6
XyZZ6,Zwz Zb gzZëˆÆä% 7
69 A

©ÂÒo
:ì ~gz¢**ÑyZZ6,VÂ!* sfzgq0Æ\¬ Z} .
Za ðÃÐ kZ: ÔZƒ Za Ð Ë{z: Ô7`Z » Ë{z Ôì q -ZvZ 1
Xì ðà »kZ:gzZ ñY HtvZ0ZgzZvZgâðgâ&Zƒ
XÇìgågzZì Ðå {z 2
Ë{z: Ôì ÑZ3,
Ѓ  {z Ôì 6q Ë{z: Ô7ÜkZq ðà 3
Xì YgJŠ\zg »kZ ðÃ: Ôì @* Ù ª~ ^Å
ƒC
n kZ ÔñƒŠ ñÐ ä™ Za Æ \¬vZ Ô¸: ¬ y˜ xÓ 4
X ë_ŠqÃy˜
+
Xì x¶gzZ {0i {z 5
Xì @* ™Îìe ÔìgŠ‡6,qC Ù {z 6
Xì 7{æ7 Ð kZ {gf ðû]Ñ»Xì {Š|ZzØZݬ{z 7
Xì ù 7gzZ 8ŠÃƒ {z 8
Xì @* âÛ x¯ÆiZz MgzZ Â% 9
Xì ëÑÆ]Š„„z 0
XìA{ »ÏZ ¬Šzgå: ¿¸ !
Xì @*X Ð ]Ã M ƒ  ÃyZ gzZ ì ù
7N¬Š Å VzÈ LZ „z @
6,VzÈ LZ Xì 7Ó‚ ðà » kZ ~ ]ѾgzZ ]Ìz ]Zf
Xì {á Š!*
gzZÔ@*  Xì y!*
ZŠ Ô‡M »ƒ $
70 A
ÑZz ðZ(,Ôì êŠ ]³Ôì ÑZz ]³„z Xì u0* Ð Vlƒ  #
Xì Û{ »qC Ù Å]Ñ»Xì
Xì ÑZzÛÃVƒk H$
Xì (ÑZz ¶Š¹) [;z %
 Š'
Xì „ , i ^
{Š¤ìe ÅTÔ}™ß~izgìe ÅTXì ÑZz ¶Š ~izg &
ìe ÃTÔ}™— ìe ÃTÔ}™- ìe ÃTÔ}™
X}Šª fìeÃTÔ}Š ]³
Xì ÑZz“  ZŠ',gzZg!*
Š',1Ô@*™7Õ6,ËXì ÑZz s»ZgzZ w° *
7ZrÐ kZ ðÃÔì @* ñJÂì @* ñZ # 1Ô@* ñ7~¢
XY
Xì ÑZz ä™ ãZŠgŠÅ# Ö }.(
X7à{Ð Õx» ðûkZÔì i‚g» »ƒ  {z )
XÇ}™ Za {g!* zŠ „zÃ#
Ö ªgzZ H Za à  ¬äÏZ q
Xì @* gâ „zÔì @*°„z w
gzZ Og!* Å]Zf ÅkQ1Ô …Yƒ  Ð V:gzZ VE¶ KÃkZ e
C XYyY7ðÃÃ|
ì ¸ yT ~¾~ Š HyY ' @*M 7~™Ôì @*M Â~ wŠ
Xì êŠ ZwÃVââÛ ** Ôì @*âÛ wJ/ÂÅVzgÕ r
Xì @* $Z@„z t
™e
X7O wÐ «™ÅݬxÓÔì 6zZ:ì @* Î: {z y
# qgzZ ¤Â„z u
Xì Zzg~
71 A
Xì ǧŠ‡ªÀgU„z i
á :Zz ™}Š ÔbŠ ŠÑzZ ÔbŠ “z ì Xì gÇŠgz6,z s‘„z o
U gzZ bŠ #
Xì x» »ÏZ Í Ö i5Ô** ™x» **
z[x»~)lÔ¢ 8
Xì ÑZz äàyvz œ p
Ôì x» »ÏZ **` NZƒÔ** ‚',lg!*Q
Ôì ~g(ZÆÏZ ** ™wi** [Z±c* Øg W
Ôì „z=z' ,æ » y˜ E
 **
» ÏZ¼ ƒ ™ ãZôÅݬxÓJ - c*W,
Ð òW, -lÛ Ð l² R
gzZJ
Xì WÑZ_¨gzZ kgŠ c* Û „zXì x»
Xì ëÑÆsZîgzZ {>„z T
Xì »4zg2 +„z Y
Xì ëÑÆŠgÌ gzZ™fxŠC Ù Ôx**»ÏZ U
Xì T Þ ZgzZœy⇻ÏZ I
Xσ: +L6,kZ O
Xì „z ´ â »qC Ù Å}iz y M P
(·$ƒq **
ÑñX' ? ë£ y›Xfp â)

k
72 A

XXäô×#Ö] Ùºçû‰ö…$ ‚öÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿø $]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ


¤Å
È MŒ Û ™f » kZ Ð ]ÒTÔì @* Y ¹Ì©ÂÝ !ÃT©Ý !
Å™fq~uzŠ ðÃÐ ]ÒkZ „h +á Ôì Š HH~ pÑg $ugzZ u0*
H™f »Ýu0* kZÐ Vñ** ZgzZ ]** ZÄZ~ u0* È MŒ Û Xƒ ˆ
V igzZ Vâ M ) XXš ô …ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] ‚önûÖô^ÏøÚøZZò¾Ý !" $U* Á¸Xì Š H
Xì Š HH™fÐ pÖZ {)z (VºÅ
Ôì mÜZ Ý !Ôì ©ÂÝ !t ì HÜ~ x‰Z Y§Z ä àZçxâZ
àöÛø$øZZ ì XXÐ% vøÖû] éöçøÂûSø ZZ ì XXoÏF$ûçöÖû] éöæø†ûÂöZZ Ôì © Ý !Ôì ò¾Ý !
Xì XXèß$røÖû] ø
$ŠqZ Ϲ gzZ ì C
g Ù ª Â ** ƒ XX†Ò„ùô Öû] Øö–øÊû]øZZ » XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³ÖþF]ô Ÿ?øZZ
u0* {zt Xì 6,©ÂÝ !„gZæ » +Š}g‚2Xì ZƒŠgZzÐ ]Ò~
Xì 䘊¤ / ÆÏZ é_ Å+Š ìÝ
ÅkZ ÌÎn kZ Ôì a ÅyZZ Ôì ÝZ Å+ŠÝu0* tèa
ì 6,ÝÏZgZæ » yZZ Xσ o¢a ÅyZZ „ âZ ÔÏñY Å]Ò
kZ # Ö ª ì ŠgZz ~ g $u 9çO Xì 6,ÝÏZgZæ »Š zÆ*™É
Xƒ6,}i ðÃÑZzìXXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZJ -Z #$ Ë ƒ7ì‡J -‰ Ü z
û%q -Z äÅ \¬vZ èg {k , Ù 1Z ]|L L : I D
C
73 A
ÅÅzmvZ -\M HÄc* gŠÐ ÅzmvZ -kŠZg—
¿yÃyŠ Æ # Ö ª ÑZz äVZ œ{Šc*  »®
iÐ ƒ )Ë
~gv6,g $ŠqZ= : c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -g—?ǃ
: ¿u Z zŠ ðì Ð ?Ã]!* kZ åyá „ ™NŠ mw
c*
âÛ Šá gZ[Z »wZÎkZ ä ÅzmvZ -g—QXÇi7
B‚Æ® ) Ë ~÷ÑZz äVZ œgzZq]ŠX{Šc* 
iÐ ƒ
óXó ¾XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZB‚ÆmïÆwŠ ǃ¿{z
(~g‡Z {Zzg)
~ ì Šá gZ » ÅzmvZ -kŠZg—L L : I D
kZ™™hÐ wŠ ì 7(Z {È ðà Vƒ }YÝ(Zq -Z
Ý{z XñYƒ xZw6,3{z1ÔñY%~ wq ÏZgzZñ7,Ã
(ÁÒZ {Zzg) óXó ì XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ
Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ ì Šá gZ »ÅzmvZ -g—L L : I D
(£Z {Zzg) óXó VºÅ¼ A **
™gZŒ Û Z » XXäö×#Ö]
Æ l² ì Šá gZ » ÅzmvZ -g—L L : I D
Âì HXXäö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô ŸøZZ ¿ðÃZ # Xì y2q -Z »gât‚
ì @* ™n²{z XYI ì @* ƒŠá gZ »vZ Xì 4Š y2{z
7]nÅáZz "7,©! ÝJ - ÌZèÑq ?VzIù
y2{z Â~Š ™]nÅ kZ ä ~ YZ ì @* ƒŠá gZ Xðƒ
(wqZ bcÔ(nZ {Zzg) óXó ì @ * YI
Ì¿ ì Šá gZ » ÅzmvZ -g—L L : I D
wŠ ÅXXäô×#Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ }%~ wq kZ
74 A
$u ~uzŠ Xǃ 4ZŠ ~ ¼
ì ~g A gz¢Ôƒ êŠ ]ŠÞÐ
óXó Ð,Š âÛ ]nÅkZ \¬vZgz¢
(~ènZz ÁÒZz ðK̈z£Z)
Xì @* ƒ x|z x¥Ð ]c* Zzg Ϲ ** ƒgzuz gâuu Z »©Ý !
-E
4
OM
$
Å \¬vZ èg &œ–1Z ]|~ ] é<XEä \¬vZ¶g v0Zƒq
: rZl nÆyZ „ õ0* gzZ õ0* }ƒ0 +Z ì HÜÐ
Xì ò¾rZl »TÔì Zƒ0 +Z›Å *™ 1
Xì/ÂrZl »TÔì Zƒ0 +Z {k
H2
Xì XXäô×#Ö] Ùøçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³ÖþF]ô Ÿ?øZZrZl »Tì Zƒ0 +ZG 3
Xì ¿( rZl »TÔì Zƒ0 +Z]y M 4
Xì ¢rZl »TÔì Zƒ0 +ZoZÜ> Þ 5
ðÔ g w'~ iú½]Zg Ô îG 0‡ÅË g \¬vZ¶gtz°‹Zg
Í ÂÔ@*
™ Z< Yƒ b§hZ ** +e » ðZ
0 # gzZ gÎk ,Š ~hðˆÆ tŠ™
ÑZz ä M:âi »Gd $k?Çìg @* ÎJ -“  '™# Ö 5ÃÑgzZ ûZ
-Z ÂÔZƒ d
q $Œ Û‰ Ü z » wÙZ Z # Xǃ „ ** ÎJ -ÝYgß~ TÔì
(kZ ‰C™ z ‰ Ü zÆz{zÃT) ~h¢ ãzZt ðâÛ ¤zÃ)Š{
z½¤z ø D
è çOX** ™:¸Åä%}÷ÃËgzZ bŠ}Š ó= ~
êk]{$e $.{z ¬Š~[Zpä)Š{kZ~ˆXˆ~Š™\
Hc*
Š Š ó~ T ˆV¹ ~h¢Å\M {z : HÄc* gŠ ä kZ X ñƒ
Å„ ZpgŠ ä VrZXˆ~ŠÄgB‚ÆwqZ}÷™ c*
âÛ ?å
?Ðzz ÅkZ ƒg C™j™ÌA™f »vZ ¹XNâÛ ÃðÃ=
XÏ ƒ Y0—g. Þ ‡~G
75 A
Ÿ?øZZ ‰ Ü z D%ÿT ì ZƒŠgZz ~tŠá gZ Ìt ~ g $ŠqZŠ¼
zz Å[c‰Ô DY¤ /,Z {k HÆ kZ ñYƒ ‚ XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô
ƒ‚Ýt ‰ Ü z D%ÿT ì c* M Ìt ~ g $ŠqZ ‰XyÐ
ÃVzŠ% LZ ì ~ g $uq -ZX CYƒ sçNæëÂì @* Y
Xz™ c* Š˜Â» XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³ÖþF]ô Ÿ?øZZ
äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ {z J-VŒ }™lgz6,Å^ Ë¿ ì c* M~g $u
Xì sç[ˆÐ kZÔÑì XXäö×#Ö] Ÿ$]ô
Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ 7 ż A ì ŠgZz ~ g $uq -Z
Xì XXäö×#Ö]
xÝ!² 10Î 0
ä ?c* Íì (Z[ZN »kZ ³7,g!* 100
Î XXäô×#Ö] áø^vøfû‰öZZ
XGŠZi M
Î ä ? c*
100
Í ì (Z [ZN » kZ ³7,û% 10Î 0
XXäô×#×Öô ‚öÛûvøÖû]øZZ
XñŠ}Š nÆ~gZÎ~Š˜ {)zxÎyâ‚ ì}h˜
~ ã!* Û.
Œ $zZ 10Î
0
ä ?c* Íì (Z [ZN »"7,û%10Î 0
XX†ûføÒû]ø äö×#Ö]øZZ
X‰ƒwJ{zgzZG %f
ì (Z [ZN » "7,û%10Î 0
XXäô×#Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?øZZ gzZ
¿ðà » Ë™|(,Ð kZ Xc* Š½Ãy M z }i xÓä [ZNÆ kZ c* Í
Xƒw= 7
„ [ZNpÔú: ì œX,™ HŠc* ÃvZÐ pÖZ y‚M ãZ
X} M XNâÛ «=ÂÅ]ÒÅ™fà  \¬vZXì [ZN
(wqZèbc)
76 A

# DÅuÑ
s
,Z { kH‰Ð ~ Vƒk HgzZ 7gÑ ðà »ŠZ®Å VƒkH
¹ H¼ Ð ~ Vƒk
,Z { k H}(,gzZ X}(,‰gzZ Lg
**™uÑB‚ÆvZ {zì Z(,Ð ƒ  ~ Vƒk HxÓ{k H gzZ }(,„

0vZ†]| DâÛ yÒ \¬vZ¶g ›xâZ gzZ ~gg xâZ
vZ wÎg ä ¿q -Z $ZzgÃg
D™e $ukZÅ \¬vZ ègŠ&
 ~ Vƒk
ƒ HxÓ !ÅzmvZ -vZ wÎg c* HwZÎÐ ÅzmvZ -
c*
âÛ Šá gZ ~ [Z ä ÅzmvZ -vZ wÎg ?ì ‚ yÃ{k HZ(,Ð
ÃË', Z',Æ kZ Âì c* âÛ Za N ä vZ T ì t {k HZ(,Ð ƒ 
X}™q -Ñ
Å \¬vZ èg &œ–1Z ]|\¬vZ¶g ›xâZ gzZ ~gg xâZ
~ H c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg D™e $ZzgÃg
$uÏZÐ
Ѓ  ~ Vƒk HxÓ Vƒ e: {kH(Z q
-ZÐ ~ Vƒk HxÓ»
evZ èg/ôXñâÛ Šá gZû%&pÖZt ä ÅzmvZ -\M ?ì Z(,
X egz¢…ÅzmvZ -wÎgÆvZ}Z Hn²ä
Å + Zz gzZ **™uÑB‚Æ vZ: c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
Z(,Ð ƒ  ~ Vƒk HxÓ Zƒ x¥ÌÐ u0* $u kZ X**
g ™ ãâÛ **
X**
™uÑB‚ÆvZì {zì 6, ¬ {k H
77 A
yÒ '!* ¼ 0Æ „ uÑÐ =ÂÅvZ ~ ÜkZ Å ` M
HuÑ ì tNª » kZ ì ã™yÒ VŒ ]!*gzZ X „gY Å
» vZ Ã) Ë~ ]Ì ÅvZ gzZ ]Zf ÅvZ ì t ŠZ%Ð uÑ ?ì
ÆvZ Ôì nÆvZ sÜxªgzZŠ@qÃgX** ZI »vZ c* ** ZIq-Ñ
xÓXì uÑuu Z ** ™ {>ÃgzZ Ë ZÎÆ vZ ÔDÐ M Æ gzZ Ë ZÎ
ÂÔIŒŠÃ{”wÙZ ËZÎÆvZ Ô ~ ]gŠï ! ÆvZ ]5ç
Ôì nÆvZ i*zg2 + X ÅuÑ'g߃  Ô** gånÆŠæ ÔI ¤
**
3ÅvZ sÜnXì uу  t bŠ i* zg2 +n ÆgzZ Ë ZÎÆvZ
Xì uу  t ** 3nÅgzZ ËZÎÆvZÔ’ e
ä \¬vZ~ *™È M Œ Û 0ÆuÑ’ e 'Yt ìtNu Z zŠ
~Š!*',ÅuÑgzZ !Zy ÅuÑÔ^ÅuÑ~ *™È M Œ Û ?ì c* â Û yÒ H
ÅvZ q -Z P Ð ~ yZ Ô ð M `™‹c* M Ϲ n Æ ä™yÒ
X „gY Å7t‚Æ\MÐ =Â
ä ]+Z[gvZ ìt Ôì C™Vc* úÃ^ÅuÑ ]!* «' 1
ÃVÍß {z ~It _U* Z Å]úŠ ÅyZ Ôc* âÛ _¬ Ãx?Z :m CZ xÓ
Šá gZ <Z ´ â vZ X,Š ]úŠ Å ]Š„ÅvZ q -Z gzZ XXzg Ð uÑ
: DâÛ
^Þø]ø Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?ø äüÞ$]ø äônûÖø]ô oûuôçûÞö Ÿ$]ô Ùõçû‰ö…$ àûÚô Ôø×ôfûÎø àûÚô ^ßø×û‰ø…û]ø ^Úøæø
áôæû‚öföÂû^Êø
kZ ä ë1ÔwÎg ðìР\ M ä ë 57gzZL L:D
XXáôæû‚öföÂû^ÊøZZ óXó ~ 17ëÑÆ ]Š„ ðà Škz s§Å
óXó z™]Š„„ ~÷?:
78 A
gzZ XzgÐ uÑÃVÍß{z ~It Šã CgzZ_U* Z Å]úŠ Å m CZxÓ
X,Š ]úŠ Å]Š„ÅvZq -Z
: DâÛ Šá gZ<Z ´ æ â vZ
t
‚ºuô]æ$ 亳þÖF]ô ÜûÓöãö³þÖF] «ÛøÞ$]ø o$ Öø]ô ouFçûmö ÜûÓö×ö%ûÚùô †ºBø eø ^Þø]ø ^ÛøÞ$]ô ØûÎö
éôSø ^føÃôeô Õû†ôBû mö Ÿøæ$ ^v÷Öô^‘ø ¡÷ÛøÂø ØûÛøÃûnø×ûÊø ä́eùô…ø ðø«ÏøÖô çûqö†ûmø áø^Òø àûÛøÊø
(110 :lZ) ]‚÷uø]ø ?ä́eùô…ø
Æ » b§~gv~ £Š âÛ ÅzmvZ -\M L L :D
Ôì q -Z Šq Zgv—" Ôì CY Å kzt s§~÷ÔVƒ
¿( {z ’ e ÐZ ÔÇg yZ Å ]‡5 ÅvZ ¿ :
óXó ñZI: q -ÑÃË~]Š„Å[g LZgzZÔ}™
]!* «~ yZ Ô Cƒx¥'!*0ÆuÑÐ *™È M Œ Û Â
**
š s§Å©ÂgzZ )zgÐ uÑÃ+ M K̈ZŠã CÅ]úŠ ÅY m CZ xÓ ìt
X¶ÅÅzmvZ -vZwÎg]úŠ ¸gzZÔì
t {z Ôì Cƒx¥Ð *™È M Œ Û ]!* ~uzŠq -Z 0Ð uÑ' 2
wqZ(xÓ—‚ÆkZ HuÑä ËT ì {k HÁ{nÚZ uÑ ì
}/gzZ eì ‚ rg}izg Ôì @* ™ ZŠZ ,iú{Šc* i¹ ¿q -ZX‰ƒŠ!* ,
'
1™uÑä kZ¤ /ZŠ z!* ÆV>xÓyZì @* ™]ZígzZ‘œÔì @* ™ ZŠZ
XÏNYƒŠ!* ,V)~g‚ÅkZÐzz ÅuÑ Â
'
X DâÛ Šá gZ<Z ´ æ â vR~ *™È M Œ Û
à$ _øføvûnøÖô køÒû†øDû ]ø àûòôÖø Ôø×ôfûÎø àûÚô àømû„ôÖ$] oÖø]ôæø ÔønûÖø]ô oøuôæ]ö ‚ûÏøÖøæø
àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô à$ ÞøçûÓöjøÖøæø Ôø×öÛøÂø
gzZ ˆÅkz s§Å (ÅzmvZ -\M ) —" gzZL L:D
79 A
X¸¬Ð (ÅzmvZ -\M ) ˆÅkz s§ÅVÍßyZ
gz¢\MgzZXÐNYƒŠ!* ,wqZÆ\M ÂHuÑä \M¤
' /Z
óXó ÐNYƒÐ ~ VßZz äVZyv
ƒ8ÔÆÔZ ?{ ÔYm CZ xâZ [æt ?ì Ð ¾[æt GÎ Zgf
}gøÐzz ÅuÑZ # ÂÔì Ð Y m CZxÓgzZÅzmvZ -=°Z„g
Æ x?Z :Ym CZ xÓgzZ ÅzmvZ -ÔÆvZ !Z +‡Æ *Š ÔxHÑ è
CZxÓgzZxHÑ
Ym è }gøèÑq ?ì w H~gø  M hƒŠ!* ,wqZ
'
‚f Ã^Å uÑgzZ äŒÃ]!* X¸ 7áZz ä™uÑx?Z :
x?Z:Ym CZ¤/Z XXä×#Ö^eô ƒöçûÃöÞøZZ ìg âÛ t \¬vZ nÆäZ™d
XDYƒŠ!* ,ÌwqZ}g‚ÆyZ ÂD™uÑÌxâZÆ
'
ÑZz ä™uÑ ì ð Mt ]!* ~Š~ *™È M Œ Û 0Ð uÑ' 3
X DâÛ à¬vZXì @* Yƒu0* **
gzZ ‘
]çûeö†øÏûmø ¡ø³þÊø ‹
º røÞø áøçûÒö†ôBû ÛöÖû] ^ÛøÞ$]ô ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%]ø ^mø
t
(28 :/pZ) ]„øâF ÜûãôÚô^Âø‚øÃûeø Ýø]†øvøÖû] ‚ørôŠûÛøÖû]
ˆÆw‚kS {zgzZ ‘uæ G ßZz yZZ}ZL L:D
‘ : Ìd
óXó ð $Œ Û ÆKàZz # Ö w
ÅVÃæ{z ì ¬t ÃyZZ èIZ ìt ]!* ¶a 0ÆuÑ' 4
X ggzŠÐ ÄÅVÃæÔ g:~Ä
VŒ z™: bïÐ VÂgúuæL L DâÛ \¬vZ ~ *™È M Œ Û
ŠZi M àZz ä™uÑ{zì ~0 +!*gZ0 +ZZ c* âÛ gzZ XNM á yZZ {z J -
óXó ƒI»]gúŠZi M {zp¤ /ZÔì hZÐ ]gú
gzZ NM á yZZ {z J -VŒ z™: bïÐ VzŠç'Muæ c* âÛ Q
80 A
ä™uÑ{zp¤ /Zì ÑZz ä™uÑ ì YZÐ Š%ŠZi M kZ xÝgZ0 +ZZ
Ô 'gúàZz ä™uÑgzZŠ%uæ t c* âÛ gzZXƒ kC>»Š%ÑZz
A B‚Æ ¬LZ \¬vZ gzZ îŠ ]úŠ s§Å v M Å 3t
gzZ ¼
@*™yÒ ™wÅÃ]c* M KZ nÆVÍß \¬vZgzZì @* š s§Å]n
X,ñÃ{z @* ì
I I
: ÄÅ VÂgúuçl!NgzZ Š%uçl!N{z ì ¬ÃyZZ IZ b§kZ
VÃæc* ñYÐ n¾kZ~ V<ÅVÃæ¿ðä /Z V; X,™g(Z
Ð uÑ c* ì ´Š ]úŠ Å+Š ÃyZ ñš Ð n¾kZ ~ >KZÃ
~xsZ Ô´gmÐ yZ ´g 4zŠÐ yZpÔì „  gŠ ]!* t Âì )zg
X7]iYZ Å]!* kZ
uÑ¿ðä /Z ìt ~ *™y M Œ Û ]!* ,v0* 0Ð uÑ' 5
Æ kZ \¬vZ izgÆ # Ö ª À ÂÅ:/Âä kZgzZ Š H %~ ª q Å
Âìe \¬vZ Ð Vƒ {k Hæ ZÎÆ uÑÔÐ NâÛ : sçÃuÑ
X}Š™sç
: DâÛ <Z ´ æ â vZ~ *™È M Œ Û
ðö^Bø m$ àûÛøÖô ÔøÖô]ƒø áøæûSö ^Úø †öËôÇûmøæø ä́eô Õø†øBû m% áû]ø †öËôÇûmø Ÿø ä×#Ö] á$ ]ô
^Û÷nû¿ôÂø ^Û÷$û]ô p†FjøÊû] ‚ôÏôÊø äô×#Ö^eô Õû†ôBû m% àûÚøæø
B‚Æ kZ Ç ñâÛ 7sçÃ]!* kZvZ GL L :D
Ð eÃT {k H }uzŠ ZÎÆuÑgzZXñY HuÑ
Z(,¹ ä kZ HuÑB‚ÆvZ ä TgzZÐ ,Š™sç
óXó Hyc
I
ä vZ 6,uçl!N ì t ]!* ”~ *™È M Œ Û 0Æ uÑ' 6
81 A
: DâÛ \¬vZXì c* Š™xZwü A
^Úøæø …ö^ß$Ö] äø³þÞFæF ^+Úøæø èøß$røÖû] äônû×øÂø äö×#Ö] Ýø†$ uø ‚ûÏøÊø äô×#Ö^eô Õû†ôBû m% àûÚøæø
…õ^’øÞû]ø àûÚô àønûÛôÖô^¿$ ×Öô
ì xZw¼ A 6,kZ HuÑB‚ÆvZ ä T GL L :D
óXó 7gÇŠæ ðÃnÆV>ªgzZì 3:1»kZgzZ
Å uÑ¿ ì ~ *™ È M Œ Û ]!* ,‚ 0Æ uÑ' 7
]iYZ Å]!* kZÃVßZz yZZ Â}™:/ÂÐ uÑgzZ ñY%~ ª q
X,™wZÎ » °çÅVƒk HÆkQÐvZ {z 7
: DâÛ Šá gZ~ *™È M Œ Û \¬vZ
çûÖøæø àønûÒô†ôBû Ûö×ûÖô ]æû†öËôÇûjøŠûm$ áû]ø ]çûßöÚø$ àømû„ôÖ$]æø oùô fôß$×Öô áø^Òø ^Úø
ÜônûvôrøÖû] hö^vø‘û]ø ÜûãöÞ$]ø ÜûãöÖø àøn$føiø ^Úø ‚ôÃûeø àûÚô oeF†ûÎö oûÖôæû]ö ]çûÞö^Òø
(113:/pZ)
uÑ{z 7^ ,Yt n Æ yZZ èIZgzZ n Æ ÑL L :D
$ZŒ
VƒgZŠ " Û Æ yZ {zp¤/Z ,™glZ n Æ VßZz ä™
óXó 5{z ˆÆäƒ ãZzÆqkZ
XìtAÜ »yZ ˆÅyÒ'!*0Ð uÑ~ *™È M Œ Û
Xì )zgÐ uÑgzZ bŠ ]úŠ s§Å©ÂƒÅY m CZxÓ 1
Xì ꊙŠ!* ,ÃV>xÓ ì {k
' HÁ{n{z uÑ 2
Xì @* Yƒ‘gzZ u0* **
ÑZz ä™uÑÐzz ÅuÑ 3
:gzZƒ bïÐ VÂgúuæ: Ô’ e xggzŠÃyZZ èIZÐ VÃæ 4
XÐ VzŠ%uæ
°ç Å kZ yŠÆ # Ö ªŠ H%~ ªq Å uÑ%Æ/¿ 5
82 A
X7
A 6,uæ
Xì 3:1»kZgzZì xZw¼ 6
ÅuæizgÆ#
Ö ª{z 7]iYZt Ãx?Z:YmCZgzZ yZZ èIZ 7
X,™wZÎ »]n
# ™ÞZa[»÷z :fp â)
([²~Š:Ôr

k
z
áû]ø $æûSö ]…ø]ø «Ûø×ùÒö ½ …ö^ß$Ö] ÜöâöæF^ûÛøÊø ]çûÏöŠøÊø àømû„ôÖ$] ^Ú$ ]øæø
…ô^ß$Ö]ø hø]„øÂø ]çûÎæûƒö ÜûãöÖø ØønûÎôæø ^ãønûÊô]æû ‚önûÂô]ö «ãøßÚô ]øçûqö†öíûmø
(20 :{ãZ {gÎ) ` áøçûeö„ùô Óøiö ä́eô ÜûjößûÒö pû„ôÖ$]
{zì cizŠ ** 1»yZ ÂÅ ãâÛ ** ä VMgzZL L :D
ØŠ ‡Š ~ ÏZ Q ÂÐ e  _C Ù !* Ð kZ Z #
/[Z± {z » cizŠ Ç ñY ¹Ð yZgzZÐ N Y
óXó ¸D™ c* P?ÃT
83 A


xZ™!/ôÔì CƒyTÅy›Ð ÏZXì ÁgëZq -Z »xsZ iú
ÔD™gOZ » iúgzZ yZfZà ðÂDF, Z ~ ÂËn ÆŠ˜ evZ èg
yZˆÆ xsZ ‹úŠ™™ÂÅVzÛ »Ø{  C M: iZz M ÅyZfZ ðä /Z
nÛ 6,}i ]ZŠ„ƒ  èY Ôì `ZcÅVßZz yZZ iúXD™k BÐ
vZ~ `Zc‘  x?Zz > }Zmg—Z # XðƒnÛ 6,l²tgzZ‰ðƒ
XñÑj»iúnÆ# Ö Z ÂÔãg—Æ
c*
âÛ ¬gzZ ™fû%Î]‚ » iú~ pÑy M Œ Û ä \¬z ugnvZ
: ì Šá gZ(q -ZXì
øànûÃôÒô]†# Ö] ÄøÚø ]çûÃöÒø…û]æø éøçÒF $̂ Ö]çûiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çûÛönûÎô]øæø
Æ VßZz ä™ qÃg z™ qÃg gzZ zŠ > 2i gzZ ð7,iúL L :D
óXó B‚
:ì ~0 +zZ}.›á gZ(q -Z
øànûÒô†ôBû ÛöÖû] àøÚô ]çûÞöçûÓöiø Ÿøæø éøç×F’$ Ö] ]çûÛönûÎô]øæø
óXó ´:Ð ~WægzZz™ì‡iúL L:D
Úq -Z ÅyZÔ ðâÛ ™f ]ÌÅVzÈ (V˜ ä *™È M Œ Û
: ì ðâÛ ™f Ìt
^Û$ Úôæø éøç×F’$ Ö] áøçûÛönûÏômöæø gônûÇøÖû^eô áøçûßöÚôç+ mö àømû„ôÖ$] àønûÏôj$Ûö×ûÖùô p‚øâö
øáçûÏöËôßûmö Üûâö ^ßøÎû‡ø…ø
84 A
.) : ¿¸ ì ÉZg » VªyZ y M Œ
gzZ wÎg z Z} Û L L :D
gzZ D™ ~È0* Å iúgzZ DÑ yZZ (6,{)z # Ö ª
óXó D™ ay Ð tig}gø
:Vƒ±5~t]ZŠá gZP0ÆÌZ Åiú
» „ iú¬ Ð ƒ  yŠ Æ # Ö ª Xðƒ nÛ iú¬ Ð ƒ  1
Xǃ[ˆ
XzgeÐvZÔzgeÐvZ~}g!* Æi ú 2
Xì iúqàZz ä™tÛ yxgŠÆuægzZy› 3
yŠ ºÛ XêŠ ¬» kZ Z} .ÃV¤Û  Cƒ aZ q ðä /Z Ð iú 4
X ñƒÑ ~}>gzZ qÃg]Zg
Xì y2 »+Š iú 5
Xì C™Ñ»ì »y-iú 6
Xì gâ »ðñiú 7
Xì Š˜ aZiú 8
Ø Ð VßZz 䙊!*
CY ? M K Âì CF, ZÄMÐ y M Z # 9

Xì ÅxZw6,v M ävZ(Å{> 0
Xì @*ƒ~ {>[Œ .{Šc*
Û » Z} iÐ ƒ  ÃòŠ M !
X iúVºÅ¼ A @
Ôì gâ » wŠ iúÔì ~ y$ +»u‰ì (Z ~ +Šû% » iú #
Xá ¯ ìe ** ¯ ãZgâÃwŠ LZ
iú«ggezŠÐ qíz qˈÆkZ}™çz b§hZ ¿ $
85 A
VvZ Âfâ °çÅVƒk HLZ c*fâ ¬ŠÐvZ™|7,Òc* nÛ
X ïŠ âÛ sç:, á
A Ôì @*
¼ ™ Zg7 Š@ÔqÃgÔçzgzZì @*
™xÈZ »VziúVv0*
¿ %
Xì CYƒxZw6,kZ cizŠgzZì CYƒZ # Zz nÆkZ
(337™iúbc!Zf)

¤Åiú
{z Ôƒ˜16,}iZzgŠÆ¿Ë¤ /ZL Lì yâÛ »ÅzmvZ -\M 1
ó ó?Ïìg é6,y$ +Æ kZ H Ô}™<:Zizgû% õ0* ~ kZ
:c*âÛ ä ÅzmvZ -\M XÏìg7c* âÛ ä evZègxZ™/ô
êŠ S{k H)gfÆ yZvZ ì Ü1ÏZ ÌwVÅVziú õ0* LL
óXó ì
mvZ -g—™ƒxŠ** Ô1áO1 »]gúq -ZÐ tä ¿q -Z 2
:~g@* $ Mt ävZX~Š q:ZÃÅz
Ze
lô^òønùôŠ$ Ö] àøfûâô„ûmö Øônû×$Ö] àøÚùô ^Ë÷Öø‡öæø …ô^ãøß$Ö] oôÊø†ø›ø éøç×F’$ Ö] ÜôÎô]ø
øàmû†ôÒô]„$ ×Öô p†FÒûƒô ÔøÖôƒF
]‡zZÆ]ZggzZ ³7,iú~ Vzg)VâzŠÆ yŠL L :D
HV)—" ÔÌ~
óXó rZe SÃVƒk
:c*
âÛ ä ÅzmvZ -\M ?ì ¤S~÷t H Y7 ä ¿kZ
Xì nÆ# Ö Q ~g‚ ~÷t Ô7
xÓJ -ypgŒZ ypgq -ZgzZJ
--ŒZ- q -ZgzZ ,iúõ0*3
H: [‚gZ » ],
·J-Z # Ô DY 0 {gñ » Vƒk HLg
86 A
XñY
gzZ ~b¬ÃiúÆ™çz b§hZ y› ÂñY M ‰ Ü z »iúnÛ 4
H{LJ
» {k -Z # Ôσ {gñ » {k H¬ iút ÂÔñ7,Ð qË
X}™: [‚gZ
XÇñY: ~ cizŠ {z S7,Ð ~È0* iúÅ)gzZòä T 5
\¬vZ 9Š xŠ M 0 è Z}ZXì ~«™ÅvZñ7,iúÅ ð 6
XÅg', Z',~È0*ÅiúªÐ4â : w$ +»«™kZÐ
Vz™Š˜ Ð VÍß ì 5 ¬= :ì Šá gZ » ÅzmvZ -g— 7
-Z
ÔB}Š: „ZÍÅ XXäô×#Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?øZZ {z J#
ypgzZ wâ ÆyZ ÂB™x»t Z # :Ô,Š > 2igzZ ,™ì‡iúgzZ
6,yZ Šzuz mŸ) Ð zz Å hÆ xsZ 1ÔÐ g pôÐí
Xì ófÆvZ[ˆ »í!* ÆyZgzZ (ÏVƒ ~gY
iú ä T Ôì Ð iú {@ç » ðZ yxgŠ Æ VÍß gzZ }gø 8
XH¬ä kZ Â~hg
… Y:¬ÃuF, Æ¿ËZÎÆiúÅzmvZ -vZ wÎgƒôZ 9

(G¬Z nc* g)Xì bŠ hg »iú\5yxgŠÆ¬z uÑ »yK̈Z 0
yŠÆ# Ö ªÔÇ}™~È0* Åiú ì yâÛ »ÅzmvZ -g— !
kZ ÂÇ}™: ~È0*gzZ σ] =gfgzZ?ŠÔgânÆkZiú
è0Z !ZgzZ yâ; ÔyúÛ Ôyzg‡{zXσ: ] gzZ ?Š ÔgâðÃnÆ
(>‡) XÇñY c* VZB‚Æî
LZ ÔzŠ > 2i ÅVßâ LZ ÔÅg}izgÆypg Ôð7,,iúõ0* !Íß @
87 A
A Å[g LZÔz™®
) XЃ Yƒ4ZŠ~ ¼
(~èF, ) ¤Z ÅV* q
Æw‚kŠ Z # gzZzŠ ¬»"7,iúÃV” LZ~/Åw‚]‚ #
Xƒ s6,Vz_ D Z D ZÃyZgzZz™ù gâ 6,"7,: iúÂNYƒ
(Šƒ ZŠ1Z)
»VñÝgzZiú c* âÛ g!*
g!*
IÐ ]Ãz ä ÅzmvZ -]À M $
X´gwìm{
c*âÛ G™ Ÿ¬~g»uÃx© gzZ wqäÅvZ èg /]| %
ÔÅ ì‡iúä TÔì ëZ ~ Vñ»ƒ  }gviúq -Š4, }÷
gzZÐ kZÔ3g: wì »iúä TgzZ ǃ @* ™~È0* ÌÅgñZvŠ {z
?Xì $ Ë ƒ !ÂH~ Vñ»
{Šc*ik H25Ð iúû ZiúÅ® ) ) :ì yâÛ »ÅzmvZ -g— ^
Dƒ¢q ÌºÛ áZz yŠgzZ ]Zg~ iúÅ ðgzZì B bg[ZN
áø$†ûÎöæøZZ ß|7,ƒe ¤ /Z ¸ DâÛ ÅvZ èg {k , C
Ù 1Z ]|X
y MŒ Û‰ Ü zÆògzZL L :D XX]S÷ çûãöBû Úø áø^Òø †ôrûËøÖû] áø$†ûÎö á$ ]ô †ôrûËøÖû]
óXó ì Cƒ ~¢qÅV¤Û ~]PŒ Û ÅòG 7,
(231™1¢pÑ›)
,
7 iúÅ ðgzZ Y (ÃV¦o :ì yâÛ » ÅzmvZ -g— &
ÆVZ R{z ÂÔì [ZN H~ yZ …Y {z¤/ZÔì Cƒx¥Â
,iúÌ™^.
(›) X D M "7 Þ
À{z ƒIt & : ëÅ à¬vZ ègŠ&0vZ†]| *
XÔ}™~È0* ) )!*
® ÅVziú õ0* .™ƒ y›
yZ ÂÔA Ã Z}
n Æ ÅzmvZ -Ñ LZ ä vZèY Ôì CY ~Š yZfZ Å
88 A
LZ ?¤/Z X 3Zg » e
$Z@ ,iút gzZ ñC j§Æ e $Z@
Ñ LZ ä ?Âì k7,~ y¬o‰Ï"7,,iú~ Vzy
L ÅÅzmvZ -Ñ ä ?¤
< /ZgzZ ~Š hg<
L ÅÅzmvZ -
@*M ~KQ Ôì @* ™çz b§hZ òŠ M XЃ Yƒ {Ze Â~Š hg
-Z Ôì @*
q -Z Ôì qnq
™— zgŠ q -ZvZá$ +Æ xŠC Ù ÂÔì
„ ¬o6´Z sÜ ¬Š ~ : âi LZ ä ë Ôì êŠ S {k H
gzZ @*
Y c*
Ñ }g–Æ Vâ›zŠ ÂÃy›gzZ Lg D Z Ð ® ))
*
( ›) X å @Y c*
Š™ Z9~P

XÃVziú"
Lë ìt Ÿ» »N@* Åä™ ZŠZÃkZgzZ ÌZ Åiú!â›}Z
kZ ÌÃVzuzŠgzZ NZð7,ÌÐ ŠÑzZ Ô³7,ÌŠpÔ,™: :~ kZ
ñY 0nż A ™ƒ u0* Ð ìZ̀{Ñç ZgøvZ Y¶ KZ Â,™SÅ
:ì Šá gZ »u0* vZèYXÇ
éøç×F’$ Ö] á$ ]ô ½ éçø×F’$ Ö] ÜôÎô]øæø hô^jFÓôÖû] àøÚô ÔønûÖø]ô oøuôæû]ö «Úø Øöiû]ö
(45 :]¶Z) ½ †ö føÒû]ø äô×#Ö]†öÒû„ôÖôæø ½ †ôÓøßûÛöÖû]æø ðô«Bø vûËøÖû] àôÂø oãFßûiø
s§Å\M Å kZ ,™]zˆÅzmvZ -\M L L :D
Vñ»Æð§" gzZ}' ,iú—" ,™ì‡iúgzZ ˆÅkz
óXó ì Z(,¹™f »vZgzZì ÇzgÐ
» ´ â LZ xÝC
Ù Xì \ñz ‡M Zgø {zgzZ }È ÆvZ ƒ ë
VñÝt ƒ: ~iúgzZgZŠÎâÛ » Z}.¤
/Z yK̈Z idŠZi Mt Ôì @*
ƒgZŠÎâÛ
Hƒ ƒÌÐ Vz™âgzZ

89 A
X ïŠ uZgp¼ÃyZgzZ s0* {)z Zh˜ÔJ¢Ô~–ÔñÇ\M
yZ ëX Dgâ }& +e ÂÔ,™qØ{z Ô f e x » Ð yZ ‰ Ü z Zg‚Q
ëk, Š ~hð{z Ôì ´ â »]Ñ»ƒ  Ì´ â Zgø Ô aZ k HVzgZD Ù Ð
ë¤ /Z [Z Xì êŠ ~ŠZi M Å ä¾ä3‰ Ü z Zg‚Q Ôì Le ]Š„Ð
: F,+Ð VzgâY ë H ÂÔ,™: èZg ô â LZ Æ ™ ZŠZ {izg iú
$
qugzZì @* 3~ YZÅVzuzŠ uZgpÅnq -ZgâYC Ù ?Ð NYƒ
Æ™g»Ð è%KZ ä3j +¯gzZ 3%“ %Æ nFëXì @* 3™
Úy*Zxt HX@* 7,7** quÔ D3]³!* ÐB; Ô D3
kZ ?BÈ: Ã\ñLZ ‰ Ü z D3ë C™7{Šâ M 6,kZ …] çE O•gzZ
#
Ö } .~gv]Ñ»ƒ  ÙÛ ÔÙ²t Âz™g¨¤ /Z X,™ c* q ã% O6,gŠÆ
@*åÃkZ `gÎÔì CÇ Q`}iÔ D‚' ,lg!* wŠ!* z y M Ôì Ð~
Ôƒ 3»Ð ìßÐZ ?Xì C™ Za ´è~ kZ Ýzg é B Å0 +e Ôì
gzZ _0 + ÍÐ ã0* Ô¸ Ð _ ÅßÔƒ D™s™)gf Æ VzgâY
‚Šz y!* iB‚ÆV”w!* LZ™ wyZp,ŠQÔƒ DåÐ ~ÇzvM
Ô}™yâ‚ »ÄMz # Ö } .~gvÂ]Ñ» ~g‚ HXƒ D™ÄM Å
g2$ +Ôz™: ~È0* ÌÅ ¬q -Z Æ Z} .?1X}Š ð3Š xŠ{ h „ Š
g2+Å]‚zHÃÏ0 + i ãÃgzZƒg D™ ãâÛ ** Å Z}.gzZ ~gZˆ@* Åy-
X?ì ¸£» »s»Z HÔz™
:ì Šá gZ » à¬vZ
…ø^ãøß$Ö]æø Øønû×$Ö] ÜöÓöÖø†øí$ ‰øæø àônûføñô]Sø †øÛøÏøÖû]æø ‹öÛûB$ Ö] ÜöÓöÖø †øí$ ‰øæø
á$ ]ô ^âøçû’övûiö äô×#Ö] èøÛøÃûÞô ]æû‚öÃFiø áû]ôæø åçûÛöjöÖû^ø‰ø^Úø Øùô Òö àûÚô ÜûÒö^iø]øæø
(y M ÅZ) ô…^Ë$ Òö ݺçû×%¿øÖø áø^ŠøÞûŸô û]
90 A
~x»}gvÌ`gÎgzZ0 +eáZzt˜ä ë L L :D
?âZgzZ ØŠ™,@* }gvÌyŠgzZ]ZggzZ ØŠ Î
Z]**
gzZ s»Z " Z(,yK̈Z ªZz Xj™: gÑ ? ~Š Ã ?
(°g) óXó ì
Šc*~ à1 KZÃ Z} .LZ™JZ}k , Î ðgâY kp6gÎ !ì À
´ â LZ Zh˜Xì @* ƒgZŠÃz àV » ´ â LZgâY sig 6È Ôì @* ™
´ â {)z ñÇ ~–Xì 4ä‚gzZ äŠÃ6,7 ™ƒ1‡" ™NŠ Ã
t »ÅÅ Z} .1X C™gÖZ »›Ð ´ â LZgzZ Ch xŠt‚Æ
e ™Ýq ?xÓÅ Z}
h .yK̈Z ‹|´ â »]gßz ^+4Ôg‚á
êƒZpJ -W J M ?ì @* Y0S QgzZ F, +Ð VzgâY yZ Š z!*
$ Æ
Ã]Zg Xì @* Yƒ Ë~ ÁxÆ è%½yŠ ™8 3Q ?ì Lg Z7,~
@*™yâ‚ » ¯ô¸^ ,Y** KZ )gf Æ VÔgzZg M ÔÏÔ~z Ô~z ÔK Ôm
z Û{ LZ yK̈Z (Z Ô,™g¨Zgf \M Xì @* YÎ b§ÅVzgâYQXì
? 7tZ]ÆyâÛ kZÆvZ Hvß„,Z ?7c* Zƒ Ãz" »´ â
:ì Šá gZ » \¬vZ
Ÿ$ hºçû×öÎö ÜûãöÖø ‹ôÞûŸô û]æø àùô rôÖû] àøÚùô ]†÷nû%ôÒø Üøß$ãørøÖô ^Þø]+…øƒø ‚ûÏøÖøæø
^ãøeô áøçûÃöÛøŠûmø Ÿ$ áº]ƒø! ÜûãöÖøæø ‡ ^ãøeô áøæû†ö’ôfûmö Ÿ$ àºnöÂû]ø ÜûãöÖøæø áøçûãöÏøËûmø

øáçû×öËôÇFÖû] Üöâö Ôøòô³þÖ5æû]ö ½ Ø% •ø]ø Üûâö Øûeø Ýô^ÃøÞûŸø û^Òø Ôøòô³þÖ5æû]ö
(179:sZ²ÑZ)
gzZ XÐ ¹ WZz Æ (W ~) 3ä ëgzZL L :D
ÅyZgzZ Ô7BÐ yZ1Ô ÂwŠÆyZ Ô K Za yK̈Z
yZ1Ô Ây»ÆyZgzZ Ô7Ù ŠÃhÐ yZ1 Â@M
91 A
vßt X7F g (]!* Å Åz m vZ -wÎg gzZ Z} .) Ð
(èY ) (S QgzZ) {Ze{Šc*
i ÌÐ yZÉ Ô ‰VzgâY
) óXó Tg…¸vßt
(12qÃg 9{g0*
þmZ Ã]|gzZ !ßZz äBxÝz äQÆZ}.ÁÎg !â›}Z Â
ãâÛ ** ,Y »gZŠ™z wqZ LZ !ßZzp
Xß {^ pg ÕÅ® ) Ë ÅÅzmvZ -
0gZŠÎâÛ FÆÅzmvZ -wÎggzZ Z} .Ôƒ Y M i!*
Ð Ï0 +i ÅÙÈgzZ
Xj™ÝqÐQ£» ã!* V˜gzZg‡z Zƒ c*
Å CZ @*
Ôƒ Y
(·$ƒq **
ÑñX' ó ó? ë£ y›LLXfp â)

k
92 A

{izg
” » kZgzZ ÉÃ ug@*» kZ Ôì nÛ ´g}izgÆ pÑypg
G
gzZqc* g Åy$ +{izgXånÛ ~ V⊠ZÌ6,VáZ «{izgXì Û »
ÆZ}.{È Z # XìÔZ ¯ !»ä™Ýq]gÓz ò¾gzZ äh ÂÃ]á
xZwgzZ VƒkHÐZ \¬vZ ÂÔì @* Y ug~ yŠ ÌÐ Vz^ ,YÐ ¬
W ä3:) tq
Å -Ztèa X ïŠ}Š =ÂÅv½w‚Ð Vzq
kZ \¬vZ n kZ Ôì ¹xÐ Z} .6,¯ ÅÚkZ ì ® ) ¤Z (Å
ïŠ ™ Za VÒp Å,jz x³gzZ x™z „Ô~g!* ,ÔÀÂÔæ~ ¿
Š'
NâÛ Ø%Šp Zb ÅkZ \¬vZ Ân kZÔCƒ7~g» c* g~ {izgX
1Xì @* Y c*Š mÜZg” J-k HÎ]‚Ð k HkŠ [ZN »¿(C Ù XÐ
(›z ~gg) Xì M {Šc* i ÌÐ kZ[ZN » {izg
Ô~ª q ÅyZZ {izg »ypg ¿ L L:ì ÅzmvZ -~tŠá gZ
ì yâÛ 2 XÐ ,Š ™sç {k HÆ kZ vZ ÔÇÇg n Æ [ZN
HÆkZ Â(•gzZñ7,y M Œ
{k Û ~ ôzZF, )}™xª~ VÂZg Åypg
Ð,™lg\Å}È y M Œ Û gzZ {izgyŠÆ# Ö ªX DYƒsç
XÇñY õÐ lg\ÅyZ
,g¦/gZŠ {izg sÜÐ ~ TÔì {iZzgŠ m{ ~ ¼ A » x**yéc*g

(·$ƒq **
ÑñX' ? ë£ y›Xfp â)
93 A

ÕÅ{izg
:ðâÛ Šá gZt ÕÅ{izg ä \¬vZ
( :{ÂZ) áøçûÏöj$iø ÜûÓö×$ÃøÖø
óXó ƒ Y0s?gzZL L:D
# ZgÔ]³~ ]y
s M z *Š™ƒs™z u0* Ð VEâÛ ** Å\¬vZ
Xƒ 0*Ï0 + i ÅyjgzZ
Æ kZ gzZ äZrV*âÛ ** Å kZ Ôä™ Za ›Ð \¬vZ {izg
Xì¯+F, W,
ñgzZ *Š¹ »äXÐ [Z±
ÐZ Ôì CY03*Š nÆkZ Ô@* hg7Ï0 + i ÅVƒk H¿
?ì Yòù ðÃÐ qðƒ Å™Å\¬vZXM7yj
: c*âÛ y´Zg!*
g!*
7g!* -ZÔ ìg âÛ y´Z„
q  ZgÓZ' ,\¬vZ
Ð VzÈ LZÃvZ ÔVƒ ꊙ™ ã.6,6,kZ~ Ôì @* ™ ãâÛ ** ¿
\¬vZ n kZ Ô Te ** XÐ 3Å]y M z *Š 7Z {z Ôì ›¹
ÌypgX ñâÛ «° FÆä™ Za È ÅvÐ Vƒk Hä
Xì¯q -ZÐ ~V¶7Z

¸ »äZzr{k
¯W, H
‚¿t ÂÃì ?ì Y Y c* ¯ ù W,
ñïkZÆ äZzr{k H[Z
C Z kŠÆ¯kZ |gŠ1 ó ó´g {izg~ ypgL L ì [Z
Ù gzZ Y Zb
Xì¯x(KZY b 
94 A

KZ%'1
XÐ ›g7{k HÂ H7{z ÔìKZ% ~ {izg1Ô1Äg Â{izg
‰w'~ ypg) ,q xÓ{z Å]¯ }™g¨òŠ M ìtKZ%
gzZì Y™ù yK̈Z {z xZw~$
+Z ,q ÂI~Š™xZw~ ypg {z
X $ ,Yù nÆyK̈Z
Ë ƒw'gzZ ^

wÅñ'2
X7{~.ZñðÃ6,äAwŠXz™ñ ÂñAwŠ nÆÅ W ä3¤ /Z
ÐZgzZ ¶Š xÎÃÑkZ Xì Øg tÔì x™ Z(,H » *™[g ¶ Š
Ë ÂÔσ wÅñZ # Xì CY ðZz™wÅñn Æ äÑ ~ 1‡
]gßÅsMZ b§ÏZgzZ XÏ}Š x» wt ‰Ü zÆ2»Æ {k HÌ
-Z'Æ™ {]©Ð½ *Š n kZ Ôì Cƒ wh
q +'× Åñ~
Xì Zƒ ´™gâ **
OŠ6,gŠÆ´ â „

iú'3
ÌiúXì ˆ¿g {Šc*
i gZl Å iúÚ/ Å V⊠x¬ ~ ypg
Xì C™Šæ~ äSÆVƒk H

]zˆ'4
~ ôzZF,
Ô]zˆ~ VziúXì CY Å]zˆÐ ]Ò~ ypg
m{ » ]zˆ~ ugIÓâ Ìy›x¬ Ð x¬CÙ {z´Æ kZ Ô]zˆ
Xì Cƒ ¹F,
~›ÅvZÐ ]zˆgzZì @*™xÈZ
95 A

è '5
݆
Å›IZ ¢8™ñÐ yZ ]P ÔbŠ hgÃVzq [¨%~ ypg
Xì @* Ù ZÎÆtÁLZ Ô¬Ôì ]gßÏÅV<¬Ôì Ü
YwÈÃqC

¬ŠgzZÒÃ'6
Hƽ/ b§ÏZ @*
Ì{k ƒ 7%Æ ÒÃx» ðà » *Š b§T
gzZì ÒÃq«nÆähg{k HÎXMh^g7ÆÒÃ%
:xÈZ »Y¬Š6, }uzŠ
: }™ ¬Š b§kZ
y-z Ñ1ÔVƒ Le à C{È Z¾ÔVƒ Le ** hg{k H~vZ c*LL
~÷ „ ÂÔ Te dŠ ~ 3= t Ô ^z»g ~ {Zg ~÷
,„
óXó Zr=Њ'  Š Åy-zÑÔXÐ Vƒk H= ÔâÛ ~ŒŠ
VŠæ Å\¬vZvZYá yZ ÂÇg ~gY ÌÒÃB‚ÆY¬Š b§ÏZ
½·É ÔNY:ÖÆ™x»t yŠzŠq -ZXǃ Za W,Z Ì~ ¬Š ÔÏñY
Xì D bg ~gY ÏÐ Ñ
üãK'7
HÌw{Z z üt Ôì @*
{k ƒ kCüÃgZŠ {izgÐ p pg {izg
ì CYƒ »qØÅÑÐ äƒ Za ~gz$Xì ¯xq -Z » äZr
Xì @*Y 7,Šu/_
.» ãâÛ **
**
ƒÈ»vâ'8
$u
ÚgzZ D™e +
Z ~ Ñ}gø }0 -{â {gŠ
gȮ y-J H
96 A
Vƒk HXì Le à Cy›ŠÛ q-Z {gœ ~ y}g7 Ôìg DhgC Ù i CZ
ÔC +
Ù ØXì Zƒ Zy~ Vz0g»ÆkZgzZ y-1Ôì Le **X ðZŠ CZÐ
Ð y-gzZX ñƒÒ 6,ä ŠZi ZgzZ ÇÔð¸ Ô+ Zz Ô~ç
ðâÛ ~ŒŠ V- ÅVzÈ LZ ä \¬vZ ÂX ìg™ ZŠZgZŠ™ Z(,Ì
H^IW,
XŠ -u °» »Vz0
ZJ +g»ÆkZÐ T c*Š™{ÐZ~ypg

Šc*
Å]ñ'9
¸¦/ [xZ z {³Z Ð ¹ Æ \M b§T vÎÃ]!* kZ
ì Yƒ b§ÏZX7Š ñ~ ypg kZ Ô¸B‚Æ\M ~ ypg
XÏìg CY ê ÂÐ ,™Šc* Ã]ñZ # Xƒ ypg ~y Mt Ì»\M
XÐ'Ug{k HgzZ Ç}a
Ð ]y M ÔÇ L IwŠÐ *Š

M F,
š ['0
?VY (ZX^ ,Y~]Zg1ÔxZwÁ C** 3ÃyŠ~ypg
™ÈçM¬»vZ1ñ M: c* ñ M ~™]!* Ôì „gƒš M F,
t
ƒ
**™ lˆ Æ~ ¬Æ ´ â X7öRÅ Zl z ya ÔÇ}7,'â Æ
![g }÷}Z }ŠÈ„ F g ¬ ì t Âx» » kZ Ô7x» »}È
~XVƒ @* ™y!*Û Ã Ÿg KZ6,Ÿg ~¾ÔVƒèZgÐ yYz wŠ6,¬}¾
Œ
?wW HÅ!@*
uŬ}¾ÔVƒ {È Z¾
ÔñYïª zŠt Å —&Z¤ /ZÐ •',Åppg {izg~ ugI{â kZ
ÌZa ›ÅvZ ~ wŠ gzZ Ð NY ^g Ì{k H}(,Ð }(,Â
XÏñYƒ
# ™£Zæg ?ÔëZ›÷z iZ :fp â)
(r
97 A

> 2i
Ô**Î) wâ ~× n Æ - $¬Z Å V'¾6,VÍß gZ â ä \¬vZ
Xì HnÛ 6,yZÐ x** Æ > 2izVZûeÐ ~ ({)zBzg Ô~0 +e
–1Z ]| ì zz ¸ Ôì ¬» > 2iB‚Æ iúÒZ ~ pÑy M Œ Û
M ä VMÅk
¶Š > 2iÃwÓZ š B Ð VÍßyZ äÅvZ èg &œ
x**¼ Xì Z # Zz6,¶g ×gzZ ]gˆÈâ‚Ô~0 +e **Î > 2i Xå HgïZÐ
:Ô ëZ # Zz > 2i6,VIâ: DZryY V- Ð > 2i y›Æ
ö Î $ {z ë ~ ]gßkZ sÜÌ6,~0 +e z **
ÎX6,]gˆÁâ
X ‰ M ^ânúÆkZgzZì »xÂ{zÀ` M Xƒ
[» » äÎ Xì 6,xlZ xÓ Å wâ > 2i q -Š4, Æ xsZ I è Z
» 7 kZ c*ƒ×{ZpÔì áÂyz!* +e XáÂ]‚ñh ‚
ñh ‚ » ~0
Æ wEZ ÔoÛ Ôyk ›;g XñY g¦ /w‚6,kZ gzZ Xƒ ]gˆÈâ‚
6,yZ Ô ïá ~ Ï0 +i ‹c* gz¢gâY 7ñÆ|ŠzŠ gzZ ~gZÎÔ}À
$‚ Rgiz wâ » yZ yŠÆ #
, Ö ªÔïŠ 7> 2i vß Ôì 7> 2i
/~ v M Å cizŠ ~0
x¤ +egzZ **ÎXÇÐe 7ZgzZ ǃg; »ŒÆyZ™0
XÏñY©ZŠ"gzZUÔã% OÅyZÐ kZÆ™
(·$ƒq **
ÑñX' ? ë£ y›Xfp â)
98 A

> 2ib
è c
]c*
MP~N@*
Å >2i
`àønûÃôÒô]†$ Ö] ÄøÚø ]çûÃöÒø…û]æø éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çÛönûÎô]øæø
(5q :{•ÒgÎ)
ä™ ~b ¬ z™ ~b ¬ gzZ > 2i zŠgzZ iúz™ ì‡gzZL L :D
óXó B‚ÆVßZz ä™ qÃgz™ qÃg c* )B‚ÆVßZz
áøçûiöç+ möæø áøçûÏöj$mø àømû„ô×$Öô ^ãøföjöÒû^øŠøÊø ðõoûDø Ø$ Òö kûÃø‰ôæø oûjôÛøuû…øæø
(19q :sZ²ÑZ) ` áøçûßöÚôç+ mö ^ßøjômF^Feô Üûâö àømû„ôÖ$]æø éøçÒF $̂ Ö]
Ý

Ôì ”ÃVzq xÓ ( ì x¬ +Z) Øg ~÷gzZL L :D


DgeÐ \¬ Z} . ÇV n Æ VÍßyZÃkZ ~ :
óXó DÑyZZ6,Vì M ~gøgzZ ïŠ > 2igzZ

$ŠqZP~N@*
g Å >2i
äô×#Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø غqö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø oÖF^Ãøiø äö×#Ö] oø•ô…ø †õeô^qø àûÂø™
äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ä́Öô^Úø éøçÒF‡ø Øöqö†$ Ö] pS$ ]ø áû]ô kømû]ø…ø]ø
ãZ! Z {Zzg) —åü†% Dø äößûÂø g ø âøƒø ‚ûÏøÊø ä́Öô^Úø éøçÒF‡ø pS# ]ø àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø
((nZ °Z˜›oÑZ9w‡zZ¿ÁÒZzÄ° G 
î*G'H0Z ‰zÑZ °
kŠZg— ì e $ZzgÐÅ\¬vZ èg' , Y ]|L L:D
kZ ÂÔ}Š ™ ZŠZ > 2i Å wâ ¿ ì Šá gZ » ÅzmvZ -
99 A
óXó ì Lg @* YÐ òŠ M kZÑ »wâ
äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oÖF^Ãøiø äø×#Ö] äöÛôuû…ø àôŠøvøÖû] àôÂø™
èôÎø‚ø’$ Ö^eô ÜûÒö^•ø†ûÚø ]æûæø]øSæø éôçÒF $̂ Ö^eô ÜûÓöÖø]çøÚû]ø ]çûßö’ùô uø Üø×$‰øæø äônû×øÂø
ËZÔZ ° Šƒ ZŠ1Z {Zzg)—Åô†% –øj$Ö]æø ðô^Âø‚% Ö^eô ðô¡øføÖû] tø]çøÚû]ø ]çû×öføÏûjø‰û]æø
((nZ °Z˜aZËÔZz nƒ¯%îGE!7Zð>)ùø)zfZzãZ! Z {Zzgz
vZ -kŠZ g— ~zZgmvZ êg Œ]|L L :D
LZgzZ ƒ ¯ pô=gfÆ > 2iÃVßâ LZ ì Šá gZ » Åzm
Ð ¬™ » V ñŤgzZ šgzZ Ôz™ `´Ð ‘œ » VzgF
óXó z™wLZÐ ~b¬t‚Æ\¬vZgzZ

$ŠqZP~ÏzÅä™: ZŠZ >2i


g
äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø äö×#Ö] oø•ô…ø éø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø™
^ãøÏ$ uø ^ãøßûÚô pûSùô ç* mö Ÿø èõ–$ Êô Ÿøæø gõâøƒø gôuô^‘ø àûÚô ^Úø Üø×$‰øæø äônû×øÂø
^ãønû×øÂø oøÛôuû^öÊø …õ^Þø àûÚô xöñô^Ëø‘ø äüÖø kûvøËô‘ö èôÛønFÏôÖû] Ýöçûmø áø^Òø ]ƒø]ô Ÿ$]ô
lûS$ …ö ^Ûø×$Òö åü†öãû¾øæø äüßönûfôqøæø äüfößûqø ^ãøeô pçFÓûnöÊø Üøß$ãøqø …ô^Þø oûÊô
o–FÏûmö oj#uø èõßø‰ø ÌøÖû]ø àønûŠôÛûìø åü…ö]‚øÏûÚô áø^Òø Ýõçûmø oûÊô äüÖø lû‚ønûÂô]ö
—…ô^ß$Ö] oÖø]ô ^Ú$ ]ôæø èôß$røÖû] oÖø]ô ^Ú$ ]ô äü×ønûfô‰ø p†FnøÊø Sô ^føÃôÖû] àønûeø
$ Z)
(›ù> ªZ °!1g
kŠZ g— ~zZgÅ \¬vZ èg {k ,Ù 1Z ]|L L :D
C
+e c*
Ôƒ ´ â » ~0 äÎ ¿ðÃ ì Šá gZ »ÅzmvZ -
äÎ kZ yŠ Æ # Ö ªÂ}™: ZŠZ (> 2i ª) h » kZ gzZ
c*w (Z ~ vM Å 3ÃyZgzZÐ NY ñ¯ }éÆ ~0 +e
100 A
U » ¿kZÐ yQQ Ô }éÆv M Šp{z c* Í Ç ñY
rZŠ ™ w w b§ÏZ g!* g!* gzZ Ï ñY ~Š rZŠ #gzZ ã% OgzZ
Æ*™gZlÅT~yŠ}g7 Æ# Ö ªÐ g DY ñŠ
ǃ ** Y V˜ ÃkZ ˆ Æ kZ Xσ k' ,gZD Ù k8 Ð [ˆ
óXó ÇñY `~ 3c* ~¼ A
äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø äö×#Ö] oø•ô…ø éø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø™
Ýøçûmø äüÖö^Úø äüÖø Øø%ùôÚö äüiøçÒF‡ø Sùô ç* mö Üû×øÊø Ÿ÷^Úø äö×#Ö] åö^iø! àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø
ô̂ ãû×ôeô „öìö^ûmø Ü$ $ö èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø äüÎöç$ _ømö áô^jøfønûeô‡ø äüÖø Åø†øÎû]ø ^Â÷^røDö èôÛønFÏôÖû]
à$ føŠøvûmø Ÿøæø ¡ø³þiø Ü$ $ö Õø ö̂ ßûÒø ^Þø]ø ÔøÖö^Úø ^Þø]ø ÙöçûÏömø Ü$ $ö äônûÎø ‚ûDô oûßôÃûmø äônûjøÚø
0Zz y!* N ð~zg Šz > ªZ ° Z˜ ~g‡Z {Zzg)—èmŸ] áøçû×öíøfûmø àømû„ôÖ$]
'/0ZzŠ&
5š.E
((nZ °{ éE
kŠZ g— ~zZgÅ \¬vZ èg {k , Ù 1Z ]|L L :D
C
ƒ c*
Š wâ ä :, á VvZÿT ì Šá gZ » ÅzmvZ -
$‚ (Z q
, -Z yŠÆ # Ö ªwâ {zƒ @* ™: ZŠZ > 2i ÅkZ {zgzZ
{zQÐVƒy {(zŠ6,V\M ÅkZgzZ ǃ R ÇñY c* Š¯
VâzŠÆkZ ÔÇñY c*Ze b§Åtî~ yŠ¤ /ÅkZ , $‚
kZ XVƒ:ZH Z¾ÔVƒ wâ Z¾~ ÔǾ gzZ Çá ñÃVz„
$ M t ~ G@*
(e Å kZ) ä ÅzmvZ -kŠZ g—ˆ Æ
,XXèmŸ] áøçû×öíøfûmø àømû„ôÖ$] à$ føŠøvûmø ŸøæøZZ
(> 2ibciZ fp â) óXó S7
101 A

e
9
Xì ÉÃ ug@* G»TÔì vZ š
Ôì Û »” M ÷LEÁg VZv0* »xsZ
yâÛ »ÅzmvZ -g—ÂÔ@* ™7egzZì ® ) ,Z r #
è ™gZ â L L
óXó ì 7{Zz6,ðÃ=}%™ƒ ð|c* }%™ƒ ~Š·{Zp{z ì
ÕÅ e ä ˤ /Z Ô VZzZÛ ^b‚zgzZì ]c Ū zŠ À` M
Xì k\ZuiZ6,yZZzxsZÆkZ Âì ÅÒÃðÃ:gzZ Å7
: (e yZgzŠ) Ì{k HgzZ H e Ð wâ u0* ä T :ì ~tÈâÛ
Xì » ({k H") ä Vâ ` MÃkZ c* ÍÔǃV- :ZzÆ™ e {z ÂXH
Æz~ yÆkZ Yq ì !ñ~¯»]‡5àSÐ \¬vZ e
:ì yâÛ » Z} .X DY™0y¶gzZ
äô ×#Öô ^f$uö ‚% Dø ]ø ]çûßöÚø$ àømû„ôÖ$]æø
óXó D™›ÐvZ {Šc* iÐ ƒ  áZz yZZL L:D
ì g6ÃtŠ™Ô¬Ô\G, Åw™zgzZ›tÐ [8AŠ0
Û Ã»[sÐ GgzZ}Š ~¢q~]“z w) œ
g ZΠ/
è %ÆkZ {z
Å“ M i ¿F, gzZ NZœÅ¼Ôxgp- »xZwZ ìzz ¸Xn àyjz
1Æw°z ‡ÆrZ [ggzZ C™¤ /YZÃVƒ ZŠZ:°¬ ÔVc* È0*
eèÝZz™Ñ: [@* FgzZì CYƒ)ª q ÅyZ „ sZe {ó6,vZ š M
X DYƒ
rg wâ ÚZZ
‚ +ZiÐ Ï0 +i ‹c* Û ì nÛ 6,y›kZ e
gz¢gzZ nŒ
¿ƒ ðZ 6,3Zg Xn™ nzÈ » wÈz IZ 3Zz @* gzZ ay  ^ ƒ
**
ƒ »xøB‚ÆkZ ƒ e xi¬ ]gúÔƒ:gzmgzZ Z6ÔJ0 +ZXƒ„  gH
XǃgÕ ÂÇ}™í@* ~ e ðæѧ±š Xì oÑ
102 A

]c*
MP~(F,
Åe
àønûiô^m$ †õÚô^•ø Øùô Òö o×FÂøæ$ Ÿ÷^qø…ô Õøçûiö^mø sùô vøÖû^eô Œô^ß$Ö] oÊô áûƒùô ]øæø
(4:ÝZ) ÜûãöÖø ÄøÊô^ßøÚø ]æ‚öãøBû nøÖùô ` ÐõnûÛôÂø sùô Êø Øùô Òö àûÚô
y´Z kZ) zŠ™y´Z » (äƒ nÛ Æ) e ~ VÍßL L :D
Æ e k0* Æ ]gqkZ ~gvª) k0* }gvvß (Ð
(™ƒgZÎ) 6,V¡zZ +ZgzZ Ì™^Vƒ 0* ÔÐ NM , (n
ˆƒ ©Š (Ðzz Å^gzZ) Vƒ ð M™^Ð V2giZgŠgzŠ Ì
óXó ,™Ýq «oLZáZz ä Mt @* XVƒ
könû•ô…øæø oûjôÛøÃûÞô ÜûÓönû×øÂø köÛûÛøiû]øæø ÜûÓößømûSô ÜûÓöÖø kö×ûÛøÒû]ø ÝøçûnøÖû]ø
(3:{Z+ÓZ) ½ ^ß÷mûSô Ýø¡ø‰ûŸô û] ÜöÓöÖø
ÙC) ä ~ Ã +Š }gvn }gvyŠ Æ ` M L L :D
ä ~gzZ c*
Š™ Zg7 (` M ) xÅZ CZ6,?gzZ c*
Š ¯ åz ï» (b§
-#
J Ö ª ) 1™I (Ãå) n Æ “ W +Š ZgvÃxsZ
ñY H: m,?+Š u Z zŠÆ™ c™ÃkZXÇìg +Š ¸ Zgv
óXó (Ç

$ŠqZP~(F,
g Åe
äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø äö×#Ö] oø•ô…ø éø†ømû†øâö oûeô]ø àûÂø™
äöiû‚øÖøæø ÝõçûnøÒø Äøqø…ø ÐûŠöËûmø ÜûÖøæø &ûÊø†ûmø Üû×øÊø äô×#Öô s$ uø àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø
(>‡) —äüÚ% ]ö
103 A
e nÆvZ ¿ ì Šá gZ »ÅzmvZ -g—L L :D
[: gzZƒ (]!* e) XX&øÊø…øZZ : ~ e kZ b§kZ}™
@*ƒ :Zz (™ƒ s™ u0* ) b§kZ Ð e {z ƒ (àz° ¬)
óXó å»ÃkZ äVâ ÅkZyŠT åyŠ kZ 6Ôì
äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùøçöû ‰ö…ø á$ ]ø ^ãøßûÂø äö×#Ö] oø•ô…ø èøBø ñô^Âø àûÂø™
àûÚô …ô^ß$Ö] àøÚùô ]‚÷fûÂø äônûÊô äö×#Ö] ÐøjôÃûm% áû]ø àûÚô †ö%øÒû]ø Ýõçûmø àûÚô ^Úø Ùø^Îø Üø×$‰øæø
^Úø ÙöçûÏönøÊø èøÓøòô×FÛøÖû] Üöãôeô oûâô^fømö Ü$ $ö çûÞö‚ûnøÖø äüÞ$]ôæø èøÊø†Âø Ýôçûmø
(›{Zzg) —ðôŸ?øç. â5 Sø ]…ø]ø
7(Z yŠ ðÃ ì Šá gZ »ÅzmvZ -kŠZg—L L:D
ïŠ ] Ð 3ÃVzÈ Z +ZiÐ yŠÆ†²\¬vZ ~ T
âZ Ôì Cƒ àÜyŠÆ†²ÅŠZ®MÎÅVÍߪXVƒ

d Û (Æ *Š) :, á \¬ hXCƒ 7yŠgzZ Ë~ŠZ®M
D™õÐ V¤Û u0* vZ=gf Æ VzÈ yZQ Ô Dƒ
ó ó? Te H}Èt Ô DâÛ u0* vZÔ

|Å e
X V© µ zŠ ~ qC Ù ÅkZgzZì :%»øozŠ |gŠ e
C -X +Z ÆgzZ BVÅÑ ~ ¬C
Ù J /Z
Ù Æ:, á VvZp¤
CƒCÙ ªgzZ ðƒ ?+Z Ôr‰pÔ$ Ë ƒ 7ð‚g Å wìÆ ¿
X CY M ~‚fÆ¿C Ù
Å‚f J-X +Z  ÔrϹ ~ ÁgC ÙCÙ Æ e b§ÏZ
X VÈÇ!* ~bC
ÙCÙ gzZÁgCÙ ÆkZ ,qzŠt pÔ7Ìð‚g
ÙC
104 A
X»]ÑqƈÆä%gzZ]ñì:%e t q -Z' 1
›ÇgzZ GÇà bzggzZgÖZÆ ›gzZ Gì :%u Z zŠ' 2
X»`gÐ
Xì CY Å ô=¿ÅøoVâzŠ6,gîÆ:%
nÆe òŠ M ì »©ÆˆÆkZgzZ ]ñ:%ª ~ e' 1
hgÃ[xZ„  zŠgzZíz Ôg!*yÔ[g‡Zz m,³ƒ gzZ ¸Ð y‰ Ü zT
™g(Z^ »Ý¬'}uzŠ c* Í‰ì „,Zt Ôì @* Y o}uzŠ™
[xZ „  zŠ Ôr!*Ôkg!* y }Xåw'wŠB‚Æ Vzq XXì ;g
Š!*
íà ‰Ü zÆä%„,Z Ô „g^g‰ Ü z kZ „ƒ ·Å
’ e ム]‡. Þè ‡gzZ„zg¨. Ü zÆ Zzg Å e Ôì @*
Þè ‡qt ‰ 7,I
̉ Ü z {z¢¹ Ôì ;g ^g¼ ƒ  t nÆ ]æ èg¬ ` M 6
X àZz Ug,qƒ  t nÆåå ì ÑZz ä M
{i» ÂñY ¬ŠÐ {óÅg¨gzZ ]‡¤ /Z Ô**
ƒgZÎ6,~gZΈÆkZ
ÙC
C Ù {z b§TˆÆá̂~ ~hÇXì @* ™{i@* Šc*
ŶŠ ^™ƒgZÎ6,
äVZ {i» b§ÏZ ÇÔì CJ(,ðZ] .gzZ ~gzŠÐ [xZgzZíz6,xŠ
DY á gzŠ Ð yâ‚z i‚gzZ g!* yY!*
Œ  6,xŠC
Û Z {³Z ƒ Ù ÌáZz
Ù C
-G¼gzZ ïŠB‚J
J -iúÅ {i» gz¢vß¼ b§ÏZ ÇX
ÇX ïŠB‚ÌJ -%Ze ègzZppg~G¼gzZ ïŠ àÌ
Ð „ yvß¼ D M 7ÌB‚Æ Yqøo}g‚t b§ÏZ
¼ gzZ f e âÛ 1 J -øZ¼ Ô ïŠÈvZ yâZ °Æ™gr
X ïŠ àJ -i˜ Dƒm{ „¹
kZ Dƒ ¶‚gzZ =g „z sÜáZz äY ~ (GgzZ) i˜
105 A
yZ Xƒ qOz wâ c* Vƒ [g‡Z z m,³{zìe ÔVƒáZz ¶ŠB‚J -ݬ
DƒV‚gs # ZgÔgˆÔ4,Z^è=g‰~ VßZz äYB‚
ßZ×Ô~åuE × ¼Ô»$
L `Z' +,Z =g ‰gzZ Dàs # Zg6,xŠC ÙC Ù
»¤ tZÆäàxZg M z s # Zg ñO~ w2C Ù Å^ Dƒ
ÙC
X ‘ Wƒ 
B‚~G Ïñ M 7~^Æ]y M wq]gß~g‚¸‚
áZz gB‚ J -y M Ð Vƒ „ wqZ Æ }È sÜáZz äY
X
gzZÐ F: L » xZg M gzZ s
# Zg ÅnCÙ õ ÁqZ ~ wqZ yZQ
z @e $.õ ÁqZ XÐ F: L » 1gzZ e Ù n ÁqZ
$fZ ÅnC
$. n ÁqZgzZ ÔÐ gB‚~G~ ]gßÅòŠ M Õ
Ô ãƒ Zge Ô e
+gzZ ~n
X ~]gßgZŠ1$
wqZ ( yZ LZC Ù „ sÜ{z Ôì Bs # Zg Î~ ]y M Ýè ¬
Bs # Zg Î~ e^ 6Vƒ n ™¬ Ð ä% ì BÐ
Xƒ 1™½¬Ð^ ì BÐ yâ‚gzZgiz wâ kZsÜ{zì
z ‘œ c* ™|7,¼ „  zŠ c*$Œ
d Û m,
³ ðÃn Æ ëlp Ë
x»Æ áZz ä% ̈ Æ ä% Â}Š ™[ZNÁ‰Z¼ Æ ™]Zí
Â}Š Ÿ…Bzg ðÄ  zŠ c*
m,³»kZ ðÃk0* ÆYq 6Ôì @* YM
!ìá C:
L »s # ZggzZ ÙpÔ]änÆYq~^kZ
`Z'× JÔga ÔÃZe } ]Zçæ ~ yxgŠÆ^ˆ Æ kZ
w@* 7,õY {)z ^g70* ÔïÅ]Ñq )Åyâ‚Ð s§ÅV* q
DÑŠŠc* Åøo}g‚ÆG{z D7,×ÃYqøoæ‰
106 A
}Q{)z–, $‚gzZ Ôǃ ÌyJZ » yZZ LZ Ôǃ ÌwZÎ »,” G
Xǃ „B‚ LZ Ì)** wqZXÐN*Ð b§ b§~GÌ}hc
XXèmŸ] ½ ä́ÏôßöÂö oûÊô åü†øñô^›ø äüßFÚû ø̂ Öû]ø áõ^ŠøÞû]ô Ø$ ÒöæøZZ:ì ~ *™y M Œ
Û 6
(13:Lu
Z Z )
)Ïà©{z Ô Dƒ„  gŠ ]Z½»Æ Xvß ëlpV;
X b§ÏZ Ô DY VJ -i˜ ~ V[ RP ˆ Æ {)z ^g70* gzZ
„" gzZ¸" Ð wZjZ}g‚yZÆG{z ǃ {íf » wqZ ( k0* Æ
yZ: âi sî Zg‚ »J -# Ö ª Ð NâÛ xZg M ,Z ~ kZ b§ÅVbŠ
Æ ³~ ‘  «ÚŠ 5 6ÔÇ ñYg¦ /~ VœgzZ V[ Rn Æ
Xì CÎ6,Vz_
X CÑŠŠc* ÅVzgŠe Åó‰ Ü zCÙ ,gŠeCzŠ ÅxZwZˆÆkZ
VzgŠe zŠ ÅóÏZ ‰ Ü zC Ù Ôìg JÈ xZwZ yŠ æ Â}Š =Âu0* vZ¤/Z
X’ e xgŠc* xga e~
áZz ägå ~ # Ö ª (Vƒ¢q Vƒ¢q) XXÔønûf$ÖøZZ ‰ Ü zÆ xZwZ
oøÂô]‚$ Ö] áøçûÃöfôj$m$ „õòôÚøçûmøZZ:ì ~ *™y M ŒÛ Xì CÑŠŠc* Åä7,hzŠ6,iZz M Å
áZz ägå (Ð s§Å Z} .) ƒ
 ƃ  yŠ kZL L(108 :©) XXäüÖø tøçøÂô Ÿø
:ì Šá gZ( ~uzŠ gzZ óXó Ð ,™ qnZ Å (¸Û áZz ÝY gߪ)
Ö ZC
# Ù ÇAŠ ÂL L(28 :šY) XX^ãFfôjøÒô oÖF]ô oÂF‚ûiö èõÚ$ ]ö Ø% Òö èõnø$ô^qø èõÚ$ ]ö Ø$ Òö p†FiøæøZZ
óXó s§Å[ÂKZ ÏñY ~gå# Ö QC Ù gzZ ðƒ ~¤ / 6,âZiÃ
ÅvZ ~ Tì ** Y ƒ 4ZŠ ~ ݬ kZ c*Í ** ƒ 4ZŠ ~)(l
̈¸ Ìspt Ð VCqZ$ +KZpXì ðÑZgZŠl ì yZ ÅØg
**g¦/~ spgzZ yZ ÏZ xª Zg‚ »l ÔA : ðZ Ì6,( Å ðZ ì
107 A
z xÅZ gzZ ¯z x™Ô ]nz Øg ÅvZ ** ƒ(Å ðZ »(kZ ’ e
ÌÆ%L L™ M Šc* {z Ô Å/~g‚ V1qZ$ +KZgzZ Ôì Ðzz ÅyˆZ
X’ e ** g¦/~„Å óÐ ó NYO— Âc* M: u
TgzZì @* ÑŠŠc* +ŠÆ ´ â Æ y~ #
ÃgZh Ö ª ** 7,Ã6,vZ š M
** ƒ‰Ü z kZ [ZŠ M }g‚„z Ôì1{z »w°gzZ ÑÔ‡gzZ spgŠ
ÏZ X Dƒ ‰ Ü zÆ ~¢q ~ g!* gŠÆ {á Š!* }(,Ë 6Âe
Tg D™sZî » v¶² ì @* ™{i@* Šc* ÅV¤Û yZ sZî »vZ š M
XÐ g D™gzZ
ì wVÅgZzg]kZ ] ÃxVgzZ ** zg™fÐ VzŠ6,Æ~ÏZ
yÆ kZgzZì ‡â °ç™ñðZŠ » kZÆ™g]Z(,» !%z íË
X 5Zg¸Æ°çÅg] ì }Y {zèYì @* zg™ñÃgZ-ŠzgŠÆ
@*™ {i@*Šc*Å ähzŠOŠQOŠS ~ ÈZy ** hzŠ yxgŠÆ {z%z Ì
:ì Šá gZ »u0* y MŒ Û Xì
(7 :‡) †ºBô jøßûÚ% Sº ]†øqø ÜûãöÞ$^øÒø ' ô ]‚øqûŸø û] àøÚô áøçûqö†öíûmø
ì wŠ ~Q +{z c*ÍÐVƒìgòb§kZÐ VzGL L:D
óXó ì {n Z6,
ì @* ™{i@* Šc*Å©Ðq -ZÆ# Ö ª~ wì³** Æ{È©t
$. t‘Z
e # yŠ Æ Xì @*M ~ g $ŠqZ r ×Z(,» T
:xZ™Ym CZ ÏdÎt ™ƒßÐ ]ÒÅT $rgzZ σ wqy.6,
Ålg\™ YÐ yZ }È w=ÆvZgzZ ViœzZ ~(,x?Z
Æ x?Zz > }ZmxŠ M ]|¬ Ð ƒ  Ð wì kZ Ô,™„  ZpgŠ
B; LZÃ\M ä \¬vZ \!* }gø \M : Ð ,™n²™ Y k0*
108 A
{)z Ô~Š ½Ã\M Å x** Æ qC Ù Šp Ôc*
Z™ {>Ð V¤Û ÔH Za Ð
Ðí¤ /Z ÔY™7Â~ ÐNâÛ {z ÂÔ ,Š™lg\ ~gø \M X{)z
Æ x?Zm bâ]| ? ?ǃ H  Š Hƒ wZÎ » ä3Æ: ZŠ qNkZ
Xƒ Y k0*
Ì{z ÔÐ NY k0* Æ x?Zm bâ]|™ƒ wq y.6,vßt
û" » äX Æ d W LZ ~: âiÆ yÃîä ~ : Ð NâÛ g±
]|™ âÛ g± Ì{z ÂÔƒ Y k0* Æx?Zm Z' ,Z ]| ?Ôå 1™wZÎ
,Š!Zj »x?Zm}]|™ âÛ g±Ì{z ÔÐ,Š!Zj »x?Zm.ñ
t gzZ XÐ ,Š {gt » äY ~ # Ö }.ÅÅzmvZ -kŠZg—{z ÔÐ
Z’Z Ålg\~ yŠÆw°kZ ì nÆ„ ÅzmvZ -g—iZ³Z
ÐOŠQgzZOŠQÐOŠS ì ** Ñt‚©¸ sÜVŒU¿XÐ,Š âÛ
XǃyŠ JZ(, Xì ** QyŠq -Z™ƒwqy.6,}gâ }gâOŠS
]iÓÅ [ë M „ ì :% Zg7 » yZyÆ ÂyZy » ]ò
ì ÌyZ Å]n q½Z~ª q+Z~ yZytŠz Ûq -Z »ƒ
 gzZ
zg¨~(,~ yZyÆ]ò~ wì³** Æ{È XÌsp » Vƒk HgzZ
Æ XXÜûÓöeùô†øeô köŠûÖø]øZZ ~ wiZ ì Šc*Å tx Ð zÇkZ {z ì q Å„
wZÎtÐ bZzgZ ~g‚ä k¼z:, 4h~ bZzgZݬ åŠ H1Ð pÖZ
—" å ¹™ƒ y!* ià ä ƒ  ?Vƒ 7[g Zgv~ H å H
X [g}gø\M
Šá gZ u0* »ÅzmvZ -kŠZg—£Z e $Zz'
,~ pÑ > ½
kZ(t gzZ ‰ Ü zt Xå Zƒ ~ yZyÆ „ ]òÇt ì Š HHÜ
?H Zg7 b§¾ÃÇkZgzZ åHÇ Hä ë ì CÑŠŠc* Å]!*
109 A
X ]¬½ZÆ{)z Ö2Š' × ˆÆkZ
» yZgzZ x;ŠjZ » VÍß~ !ZñyZ DâÛ \¬vZ¶g àZçxâZ
úÆ VñâZ LZ LZ » VÍßgzZ ,iZz M ZÔ3!* i ZÔÞzgØ
z ãZªgzZ½úÆ Vƒ ZÇgzZ Ym CZ LZ LZ ~ yZyÆ # Ö ª Ô»
~ !ZñyZ Ôì @* ™{i@*
Šc*
ÅäY V;z LgzZ VŒ L~ݬÆã.6,
Xì qàZz ä M x» **
™xÈZ » ~gÎZgzZ ~b ¬
¿ÃTÔì @* ™{i@* Êc*Å#
Ö ª »©kZÆ e ì {¿t
kS ÂñY Hg¨Xì Š H–6,i§Æ ]Zgá ZB‚Æ wZjZ¿gzZ pÖZ
X $Ë M ~™]¬Ï¹Ð:%
ãZzgzZCÙ ª (ZÐ wqÆYq ì »›z G§ÖZ© u Z zŠ' 2
X7~ # qÅ,ËnÆkZ ì
gzZ ~qi* q -Z Xì » b§zŠB‚Æ k¼z \¬ hm» VzÈ
z i*uu Z ì iú1»mkZ Ôì Û{Ôì ´ â ]Zf u0* {z » ÏÈ
gzZ çz 1 » mÏZ ,q ~g‚~ kZ n ÏZ Ôì e $†§ÖZ
[ZŠ M „á gzZ k]VziñÔB‚ÆyjgzZg‡z e $.B‚ÆVzÀu0*
$†™ÄgB; 6,Vâ»wzZÐ yjgzZg‡z Ôì ~¢q Åg!*
gzZ e gŠB‚Æ
Ôì @* Y H7£zc™|0 +!*
B; QÔì @* ƒ ** Û Z » ðZ(,Å'°VvZ
™gZŒ
gÖZ »"gzZ ~qi*KZ™¥ / g ã%O6,}iQgzZÔì CY ÅW™ qu
Xì @*YH
qígzZ qË ÚZ Ï ñY Å ~È0* ÎÅg‡z z yj~ iúkZ
ÌñƒÆ~gOZÆ iúÔì {z( » ™v¸ n Æ iúXÇñ(,
H
" Ôì {z( ** éCE-8FVÄ
_Z ~ iúÔì {z( ΙwZe VÄ _Z ~ VèZ
110 A
ªK M F, " Ôì {z(Ì ** ™ÃOŠZOŠZ ‚Ôì {z( k î3]gz¢
iúXì {z( ** dZÀ6,y$
\ +„ ,Z Ôì {z( < ZÀÐ ˆ Vziñ**
Ôì Sg CY iúÐ äY ^Içz Ôì CYƒ ùŸiúÐ ä™]!* ~
~ {>Ôì CYƒ ùŸiúÌÐ ä7,|{ŠZgZ" gzZg(Z" ©
gzZ yjÌt n kZ Ôì CYƒ ùŸÐ äYJZÐ }iVƒ 0* VâzŠ
Xì sÜÆg‡z
°Ôì ! ç'N{z ì »GgzZ ›mu Z zŠB‚Æ k¼z \¬h
B‚Æ ƒ  yZ M h ƒ s™zZ æ Æ w¾z w) gzZ Ôì íÔì
Xì é
gzZ tzf ÏZ æƒ  Å3Zg Âì ^ugIt ÜÆ GZ #
X’ e **  ZŠ',ÃyZÐ FÛ ÏZgzZ ~gz¢ **
™“ ƒ9Æ/_ .
y$+: Ô8I6,u: ì1Zg7 »8 -g:°¬ ÏZ ÌxZwZˆÆkZ
Æ ì" z [™ Ôˆ:** -Z Ô“
7q M i: Òp: Ô]gß:ZMÔ@* ™6,
gzZgZ-Š zgŠÆ kZ LÔì Ò»6Æ yÆ [8LÔì C™C Ù ªÃw¾
Xì @*
/
¥ OÔì M@M Ôì Oa ÃÂa
gugzZ ã%
©T6,q -Z »iZ0
+Z:**
7ÏZ Ì** hzŠ yxgŠÆ{z% ̈ÆkZ
ìgQииOŠS ÐOŠQÔOŠQÐOŠS Ô)Y0* : ÔM™: Ôu· ì
X
»z~y MÆù D zz y†kZ **gâßÆvâ~ ÖˆÆkZ
Ù {z Âì @*
C ™izˆÐ uZ # y† » Ô¬ Ôì @*M 7Ãt( ì {gÂ
Xì &'~x» LZ {zÃTì @* ™ ZgâßÆ¿kZ
ÂÔñ MÆ™ eh +ç'Nq
-ZÆ {ukŠ()´VZgzŠ èÚ Y SZ
111 A
XñâÛ ]ÑZÎÐ yZ ä
gzZ {ŠZgZ » e ä ?: c* âÛ Äc* gŠ ä Ðí D â Û {z ' 1
c*âÛ ä \M Ôå Hp¢ » e Y Hn²ä ~ ?å Hx³
äƒ Za å 1™Ç » ähgxŠ q -ZÃVzŠZgZxÓyZB‚ÆkZ
7ÂÇt ¹ä ~ ?G sÜÆ yá Å e J - ` M ЈÆ
XH7„Ç » eQ c* âÛ ä \M XåH
~ ?¸ØŠ wï}ÀÆy$ +‰Ü zÆxZwZ c* âÛ ä Q' 2
Ù ZÎÆvZ‰
C Ü z kZ :c*
âÛ ä \M X¸ØŠ wïÇ!* Y Hn²ä
c* âÛ ä \M XZƒ 7Â(Z Hn²ä ~ ?å c* Š™ Z].Ð LZÃq
Xáï H„}ÀQ Â
Hn²ä ~ ?¶ÅÝq ]gÓÐ <gzZçz c* âÛ ä \M' 3
z ~CÙ ªÅnC Ü z kZ c*
Ù ‰ âÛ ä \M Xå Š Hƒs™u0* Ç!* V; Y
Ât Hn²ä ~ Ô¶ˆƒÝq Å 0* Ð VØ»gzZ V7nm!*
XðƒÝq H„ Å 0* Q c*
âÛ ä \M X¶ðƒ7
J 7, V; Y Hn²ä ~ ?å J 7, c* âÛ ä \M Q ' 4
~ ?å5 [Z » Ð s§Å :, á VvZ c* âÛ ä \M Xå
X¹ H Q c* âÛ ÂX57[Z ðà Â= Hn²ä
Zƒ4ZŠ Hn²ä ~ ?¸ ñƒ4ZŠ~xHÄw c* âÛ Q' 5
?å 1™x³» uF, nÆååÆq xZwC Ù ‰Ü z kZ c*â Û Ôå
Xñƒ74ZŠ Ì~xwQ c* âÛ XH7ä ~ Ât ¹ä ~
c* âÛ Ô¶Å]gc* i Y Hn²ä ~ ?¶Å]gc* i Ål c* âÛ Q' 6
Åݬ kQ Hn²ä ~ ?ðƒ‚]gc* i Åݬ}uzŠ ‰ Ü z kZ
112 A
Xðƒ7]gc* i ÌÅlQ c* âÛ Xð M 7Ãqðà Â
Zƒ 4ZŠ Hn²ä ~ ?¸ ñƒ 4ZŠ~xZwK è c* âÛ Q' 7
ä ~ ?Zƒ kC¼ZŠ ~ [Œ Û Æ:, á \¬ h‰ Ü z kZ c* â Û Ôå
XZƒ7¼ZŠ Ì~K ÂA $ c* âÛ XZƒ7kCÂ= Hn²
ÔÅ]gc* i Hn²ä ~ ?Å]gc* i Å pÑ~ c* âÛ Q ' 8
ä ~ Ôì @* Y Hg(Z^ »~Ðzz ÅT ð M Ãq {z c* âÛ
X¬Š 7ÃpÑ~ ÂQ c* âÛ Ôð M 7ÃÂ= Hn²
(ì x** » ähzŠ6,i§m{) ?å Hï¦~ sZî c* â Û Q' 9
Ըи,ZÐ *Š~u¸kZ c* âÛ Xå H Hn²ä ~
ä ~ Xƒ` ƒ;Ç!* Ð *™ ? ƒ HkCt ä ?Ð T
XH7Ìïg ä ?Q c* âÛ ÔZƒkC7 Hn²
Y Hn²ä ~ ?å c* ŠO1 ÃkZ™ÄgB; 6,ŠÎZv c* â Û Q' 0
¸Ôƒ k** Z¾ c* -Z™ƒ {Ši spä VrZ ÂXå H (Z
âÛ gzZ s{ M q
gzZì @*™grÐ:, á VvZ c* Í{z ÔÇgB; 6,ŠÎZv ì Ì
@*Y ƒ ~ ðZ Ð b§C Ù {z Ô,™gr k¼z :, 4hÐ T
ðZ Â6,í Hn²ä ~ ?ñƒC Ù ªgU*MÆðZ6, H ÂXì
7„B; 6,ŠÎZ vä  c* âÛ ÂXñƒ 7C Ù ªÌ¼ gU*M Æ
X3g
ä ~ ?¶S7,Ò«g zŠ™ƒ}96, Z' , Z Ä£ c* âÛ Q' !
-Z ~ g—Æ :, á VvZ ‰
q Ü z kZ c* âÛ Ô¶S7, H n²
Z9V;zÐÑTgzZ ?H ZŠZ h»û%kZ HÔå à6,û%}(,
 c* âÛ XH7¼ Âä ~ Hn²ä ~ ?c* Š ™ Zg7 {z å Zƒ
113 A
XS7,7„iú6,x?Zm Z' , ZÄ£ÂQ ä
~ ?¸ ñm 6,Ìn Æ [yxgŠÆ {Ë% Ì c* âÛ Q ' @
rû%]‚ Hn²ä ~ ?H HV;z c* Hn²ä
â Û Ôå J m
B‚Æ r~gv H c* âÛ ÔÅ ¬Š Å äƒ w=Æ e gzZ ½
?å Zƒ kˆZ »» |ÅrKZgzZ ?¶½rÌä V¤Û
X½7„rä ? c* âÛ X7 Hn²ä ~
c*âÛ Ôå ZF, Q Hn²ä ~ ?¸ }F, Qn Ð Ì c* âÛ Q' #
Hn²ä ~ ?¶ˆ M ðÌ~ ?™ƒgzŠ AÅnC Ù ‰ Ü z kZ
yxgŠÆ{z% Ì c* âÛ QX}F, Q:ñm 6,Ì?: c* âÛ X7
Ð qC Ù {z´ÆvZ‰ Ü z kZ c* âÛ Xå ZhzŠ ¹ä ~ ?¸}hzŠ
Å XXÜûÓöjöËûìô ^Û$ Öø ÜûÓößûÚô lö…û†øËøÊøZZ „¸ ?¸ ‰ Vs§ÅkZ™v¸
Ôì ~rÆx?Zm .ñ]|~ YZÄÒgÎ ì {gá Z s§
ä ~ (50 :]c* gZf) XXäô×#Ö] oÖø]ô ]æû†% ËôÊøZZ ìŠá gZ » u0* vZ( ~uzŠ
X7„}hzŠ ? c* âÛ Ô7 Hn²
? c* âÛ X å J m  Hn²ä ~¸ñm 6,{Ë% c* â Û Q' $
Hn²ä ~ ?HÝqzÛ ZzÐ kZgzZ ÔZƒ wi** PV;z6,
X7„ñm 6,{Ë% c* âÛ X7
èVvZ V;z c* âÛ Xå Š HHn²ä ~ ?¸ ‰ Ö c* âÛ Q' %
ÔVƒ:B‚Æ wqÆ àç X‰ˆ|È ,yZ +ZÐ :, á
X‰ 7„Ö c* âÛ ÔÃ: Hn²ä ~
ä ~ ?¸ ñƒ 4ZŠ (ì ~ Ö ) ~ /K c* â Û Q' ^
gŠkZ »spÆ:, á VvZ ‰ Ü z kZ c* âÛ Xå Zƒ 4ZŠ Hn²
114 A
c*âÛ X7 Hn²ä ~ ?ƒ Zƒ: {z´Æ ‰ Ü z kZ å Š Hƒ„
Xñƒ74ZŠ~/ åLE Cg!
¢q Hn²ä ~ ?¸ ã ~ yZyÆ]ò c* â Û Q' &
gzZ ?¸ ñ M VY~ *Š Xå 1yTÃq kZ V;z c* âÛ Xå Zƒ
q àZz ä™G6,]ÑqyZgzZ Ô?ì ** Y [Z V¹gzZ ?ƒìg™ H
7Ì6,]ò ÂQ c* âÛ X7 Hn²ä ~ ?å 1yTÃ
X‰
vZ V;z c* âÛ X å Š H Hn²ä ~ ?¸ ‰2Š' × c*
âÛ Q' *
Å T) }Š >Ð wŠ Ã ZÎâ Æ kZ å H™f (Z » :, á V
$ M Å u0*
:{•) XXÝô]†øvøÖû] †ôÃøBû ÛøÖû] ‚øßûÂô äø×#Ö] ]æ†öÒöƒû^ÊøZZ e yMŒ Û s§
2Š' × ÂQ c* âÛ XZƒ7Â(Z Hn²ä ~Xì {gá Z~ (25
X7„ã
c* âÛ X¶Å Hn²ä ~ ?¶Å ã!* Û ™ Y~ Ö c*
Œ â Û Q' (
Q c* âÛ Ô7 Hn²ä ~ ?å c* Š™ %fÃÑLZ‰ Ü z kZ
XÅ7„ ã!* Û Â
Œ
ä ~ (?‰~gâ Vc* èÆVâ-ª) ¶Å öL&gë c* âÛ Q' )
¼™NÃ6—‚ LZB‚Æ~èC Ù c* âÛ Ô¶Å Hn²
XÅ7Ìòg c* âÛ Ô7 Hn²ä ~ ?ðƒkCCŠc* i ÅD
kZ c* âÛ XåH Hn²ä ~ ?åH]gc* i½Zî c* âÛ Q' q
gZ³Z6,?Ð s§Å :, á VvZgzZ ?¸ ñƒ¢ë›¼ ‰ Ü z
ì Šá gZ » ÅzmvZ -g— n kZ ?¶ðƒ lg!* ÅxZ™ Zz
Ã]gc* i ÅTgzZ Xì ÑZz ä™]gc* i ÅvZ ÑZz ä™{/gzZ Yq
115 A
Hn²ä ~ X}™xZ™Z » +], Zi LZ ì h6,kZ ñY ðÃ
XH7Ì]gc* i½Zîä ?c* âÛ XZƒ7¢¼ Â6,í
~ ( ë ** ƒ w'Ã%ÅxZwZ) ¸ ñƒ w' c* âÛ Q ' w
~ ?å 1™Ç‰ Ü z kZ » ð¾w'å c* âÛ Xå Zƒ Hn²ä
Xñƒ7Ìw'? c* âÛ Ô7Hn²ä
kZ c* âÛ Xå H Hn²ä ~ ?å HsZî¦ZŠßZ c* âÛ Q ' e
c*
âÛ X7Hn²ä ~ ?å c* ŠÈXXÅ]SçÖ] è÷nù×ÒZZ Ãð@LZ‰ Ü z
XH7ÌqZŠz½Zîä ?
?ä ~ b§T ƒ MÆ™ e b§kZgzZ ƒ YÃ e {g!* zŠ c*
âÛ Q' r
XÅyÒ,Ð
@*ƒ b§¾ e » tzf èIZ ƒ {iZ0+Z @*HÜn kZrsît
Ìà  ë » eÆqâkZBZf¼Ð x™z ¯ LZ :, á \¬hXì
X ( } M ) X ñâ Û «
(e bcfp â)

k
116 A

Üæ ‹gc*
i
ì –ä VrZÔ 4_öÔî>XG ©¢E
-G Ôݬg \¬vZ¶g ~g‡é5
-Š4,
q Æ Vâ›xÓÔ7x¼ s%Z » X{z´Æ ]Z|P
+F,aZ gzZ ì n +F,ëZ ]gc* i Å ÅzmvZ -kŠZ g—t·Ñ!*
ÔìazyZ6,gzZ=gf [x» n Æ îJ -]YgŠ dZgzZì ]Š„
kZC Ù Ã]gc*i Å {gëÜæ ä Y f‰É Ôì d $Œ Û Æ [ zzgŠ » kZ
» kZ Ôƒ Ýz Å ~¢q V;z k0* Æ Tì c* Šg ZŒ
ÛZ# Zz nÆ ¿
X ì ê~(,** hg
’ e ƒ rgÃÐ e ˜ \¬vZ¶g ~zâxâZ ZÇÆ›á
» {gëÜæ Ð + M Å ]gc* i Å ugIGÅ ÅzmvZ -kŠZ g—
[x»gzZ " $Œ Û +F,ëZ ]gc* i ÅGÅ ÅzmvZ -g— }™ {ŠZgZ
Xì Ð ¦)
ì –~ kZ Ôì [Âx¹ Å \¬vZ Âg¨¦Y o
]| n kZXì ï]gc* i ÅpÑGÅÅzmvZ -kŠZg—
e ¿ : ì HÜŠá gZt »ÅzmvZ -g—ä ¿\¬vZ èg/0Z
gzZ XÅ]gc* i ~÷~ Ï0 + i c*
Íä kZ Ô}™]gc* i ÅG~÷Q}™
) Ë ~÷nÆkZ ÔÅ]gc*
® i ÅG~÷ä T ì ~ g $uq -Z
# Zz
XˆƒZ
L L: ÅÜg $ut ÅÅzmvZ -g—ä \¬vZ¶g£Z xâZgzZ
óXó Vƒ êŠ[Z »xsÆkZ~ Â}™xs6,ík0* ÆG~÷¿
117 A
ì ðƒŠgZz (F, ÅkZ~ ]c* ZzgŠ¼Ð ÅzmvZ -*™Ñ
: sfzgq
o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ^Ûø ö̀ ßûÂø oÖF^Ãøiø äö×#Ö] oø•ô…ø †øÛøÂö àôeû] àôÂø™
—!oûjôÂø^ËøDø äüÖø kûføqøæø pû†ôfûÎø …ø]‡ø àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö]
(~z‡Z!‡ ‡gZ ZziZeZ {Zzg)
ÅzmvZ -kŠZg—Å\¬vZ èg/0Z ]|L L :D
ÆkZ Å]gc* i ÅG~÷ä ¿T D™ÜŠá gZt »
óXó ˆƒ ~gz¢® ) Ë ~÷n
o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø oÖF^Ãøiø äö×#Ö] oø•ô…ø †øÛøÂö àôeû] àôÂø™
^Ï& uø áø^Òø oûiô…ø^mø‡ô Ÿ$]ô äüÛ% ãômö Ÿø ]†÷ñô]‡ø oûÞô ðø^qø àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö]
(ãZ! Z {Zzg ¹Z²Zw‡)—^Ã÷nûËôDø äüÖø áøçûÒö]ø áû]ø o$ ×øÂø
ñ M Ã]gc* i ~÷ ì Šá gZ »ÅzmvZ -g—L L:D
Å kZ Š Hƒ h6,í ƒ : Å kZ + M gzZ ðà ZÎÆ kZgzZ
óXó Vz™lg\
o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äößûÂø oÖF^Ãøiø äö×#Ö] oø•ô…ø †øÛøÂö àôeû] àôÂø™
—oûiô^nøuø oûÊô oûÞô…ø]‡ø ^ÛøÞ$^*ÓøÊø oûiô^Êøæø ‚øÃûeø oûÞô…ø]‡ø àûÚø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö]
!Zz',> ªZ °z s ÑZ °Z˜zîªEšrE
(fZ îG
G z fZz gZ Zz ãZ! Z {Zzg) ‡
]Ãz ~÷ä T ì Šá gZ » ÅzmvZ -g—L L :D
~÷~ Ï0 + i ~÷ c* Íì (Z {z ÂÅ ]gc* i ~÷ˆ Æ
óXó Å]gc* i
Ùø^Îø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø oùô fôß$Ö] àôÂø hô^_$ íøÖû] Ùô! àûÚùô Øõqö…ø àûÂø™
àøÓø‰ø àûÚøæø èôÚø^nøÏôÖû] Ýøçûmø pû…ô]çøqø oûÊô áø^Òø ]‚÷Ûùô ÃøjøÚö oûÞô…ø]‡ø àûÚø
118 A
èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø ^Ã÷nûËôDø æø ]‚÷nûãôDø äüÖø kößûÒö ^ãøñô¡øeø o×FÂø †øfø‘øæø èøßømû‚ôÛøÖû]
—èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø àønûßôÚôŸF û] àøÚô äö×#Ö] äö%øÃøeø àônûÚø†øvøÖû] ‚ôuø]ø oûÊô lø^Úø àûÚøæø
(fZ {Zzg)
Æ™{ŠZgZ ¿ Š HHÜÐ ÅzmvZ -g—L L :D
¿ gzZ ǃ ~ kz7,}÷~ # Ö ª {z Ô}™]gc* i ~÷
Æ kZ ~}™ñ6,1gzZ ;ÅV;zgzZ}™xª~Üæ
Üæ Äw c*)(l xw gzZ Ç Vƒ Ùg\gzZ {ZÍ~ #
Ö ªn
óXó Ç`Z~VßZz ðZ~ #Ö ª{zÔÇñY%~
# ™c*
(r ™i·** $ Z Ôe bciZ fp â)
Ññg

k
z
äô×#Ö] o³þÖø]ô höçû³öjþ ³þmø äü³þÞ$^ô³þÊø ^÷v³þÖô^³þ‘ø Øø³þÛô³þÂøæø hø^³þiø àû³þÚøæø
(71 :y‡ÁZ {gÎ) ` ^÷e^jøÚø
ÅvZ {z Âì @* ™¿(gzZì @* ™/¿ gzZL L:D
óXó ì @* ™ q g6,gîm{s§
119 A

Š˜
(~ÝzgÅ]c* Û P†Û ÅŠ˜)
M ãMŒ
Xì òZ¤ / Šá gZ » \¬z ugnvZ
ܺnû×ôÂø ĺnûÛô‰ø äø×#Ö] á$ ]ø ]çûÛö×øÂû]æø äô×#Ö] Øônûfô‰ø oÊô ]çû×öiô^Îøæø
(244:>ÂZ)
[p\¬vZ—" ßyYgzZ~ 5ZgÆvZz±gzZL L :D
óXó áZz +Y[pgzZáZzG g
:c* âÛ ä:, á VvZ
Üûâöæû†ö’öuû]æø Üûâöæû„öìöæø ÜûâöçûÛöi%‚ûqøæø &önûuø àønûÒô†ôBû ÛöÖû] ]çû×öjöÎû^Êø
(5 : îGE
!pZ) ‚õ‘ø†ûÚø Ø$ Òö ÜûãöÖø ]æû‚öÃöÎû]æø
ÅyZ(C Ù gzZ z= Í gzZ zñgzZ zgâ Ôƒ 0* V˜ ÃVÃæyZL L :D
óXó ¹~ u@*
:ì òZ¤ / Šá gZ » :, á VvZ
æ$ ĺnøeô æ$ ÄöÚô]çø‘ø kûÚø‚ùô ãöÖø õ̃ Ãûføeô Üûãö–øÃûeø Œø^ß$Ö] äô×#Ö] ÄöÊûSø ŸøçûÖøæø
àûÚø äö×#Ö] á$ †ø’ößûnøÖø æ$ ]†÷nû%ôÒø äô×#Ö] Üö‰û] ^ãønûÊô †öÒø„ûmö ‚öqô^ŠøÚø æø lºçF×ø‘ø
(40 :ÝZ) º̂ mû ô̂ Âø p' çôÏøÖø äø×#Ö] á$ ]ô åü†ö’ößûm$
Æ) }uzŠ q -Z » VÍß (Ð å) \¬vZ ¤ /Z gzZL L :D
gzZ ä{]Š„gzZ ä{]ïÆòg» ÂÔ@* ]:gziÐ (B;
@* Y 1x** »vZ ]{ ~ X,K{zgzZ ä{ ]Š„ÆŠ·
120 A
Ç}™Šæ ÅkZ \¬vZ —" gzZ DYØŠ Je ƒ  Ôì
ÑZzj (gzZ) ÑZz ]¸\¬vZ —" ÔÇ}™Šæ Å+ŠÆvZ
óXó ì
~ yZÑZ ™[ KZ ÝZvZ†1Z xâZ ~‚Å`™èe $ M kZ
: DâÛ Šá gZ
/Z ì ~Š Œ™wÅ]!*
¤ t ~ gIe $
è M kZ ä \¬vZL L
gzZ Xzg : à VÃæÐ )gf Æ Vâ› (@W) \¬vZ
Ð VzÛ »gzZVÃæ{z NâÛ : «]¸Å]!* kZÃVâ›
Å yZ gzZ Ãh ÂÉ Ü ¤ Å VzÛ »gzZ Ù qÊ » xsZ œ /
è%
z {n+Š gzZÐ NY Y 6,}i uæ ÂÙ{g0* {g0*
Ã]¸
XÇñYƒŠ!* ,
'
]ZŠ„KZ ÅVzgZgŠgzZY’ Å+Š „Š˜ ˆƒ" $U* ]!*t:
Xì Ágq -ZÐ ~yZZy»gZ {z n kZXì 3ZguZz » ~ŠZi M ~
óXó ,™ Za mwzgŠuÅŠ˜g0 +Z LZ {znƒgŠT ’ eÃVâ›
(466™2¢yZÑZ™°` Z[Â ) w
:ì yâÛ » \¬ugnvZ
(4:·ÒgÎ) h ô ^Îø†ùô Ö] hø†û–øÊø ]æû†öËøÒø àømû„ôÖ$] ÜöjönûÏôÖø ]ƒø^ôÊø
óXó zgâ 3Š¤ /ÅyZ ƒ¨£Ð VzÛ » ZgvZ # :L L:D
VzÛ »~ k B yZy6,?!Vâ›}Z ìt È »`™èe $M
vZ~X]c* M {z:gz Ô :%g1 Â]c* M Pt Xì xiÑ ** Zh Z 3Š¤ /Å
ì c*Š ¬»Š˜ B‚Æ V7Š xsZ gzZ WæÃVâ›ä \¬ugn
X {Šc* i¹
121 A

$
~ÝzgÅfÑg
è ŠqZP†Û ÅŠ˜
g— ì e $ZzgÐÅ à¬vZ èg {k ,C
Ù 1Z ]|~›gzZ ~gg 
¬(Ð s§Å\¬vZ)= ì c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -x™Z
Ÿ?øZZ{z J-Z # ÔVƒg @* ™wyÐ VÍßJ -‰ Ü z kZ~ ì Š Hc* Š
B™gZŒ # Q ÔB™:gZŒ
Û Z » XXäö×#Ö] Ÿ$]ô ä³þÖF]ô Ÿ?øZZ {z Z Û Z » XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô
yZgzZÐNYƒpôÐ ëÆh¦ÑñZÎwâ z yY ÅyZ ÂÔÐ
(~gg) Xǃ)fÆ\¬vZ[ˆ »
vZ -x™Zg—~ DâÛ Å à¬vZ èg 0 ]| 
k0* Æ ÅzmvZ -\M ¿q -Z å¢q~ # Ö } .ÅÅzm
‰ ñŠ hg}h˜ !ÅzmvZ -vZ wÎg c* Ñ ìgzZ ñ M
(Š˜) ðZ±[Z ì 1™yát ä VÍß¼gzZì Š Hc* ŠÄgÌZgzZ
t c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -x™Zg—(™Ít) Xì _ƒ »
ÌZ Š˜ X LÑ ( ìg ™yá » äƒ »Š˜ ) vß
~ 5ZgÆ\¬vZå ® ) )q -Z Å# Ö Q ~÷gzZì Zƒ qzÑ
Ãh — 7¼ » kZ áZz 䙿#Å kZ gzZ Ïìg C™Š˜
Æ yZ @* ÔÇ}™ñdwŠÆ VÍß¼§{ ÅyZ \¬vZ XÐ
VzÛ » vß@Wt Æ # Ö Q ª) X}Š ~izgà (+@W) yZ )gf
Ö ª (+@W)t X(ÐNMB; ÆyZ wâ ÆyZ ÂÔÐ,±Ð
#
~ŠÄgínÆå ~ ã% OÅVzh˜gzZÐ g D™Š˜ J -
- VŒ Xǃ 7È Š˜ (gzZ) XJ
J - yŠ Æ # Ö ª Ôì ˆ
(ðK̈) XNM ò` â ` c*
122 A
ä ÅzmvZ -x™Zg— DâÛ Å \¬vZ èg ÷Z ]| 
gzZÐ VâY KZgzZÐ wâ LZB‚Æ VÃæz™Š˜L L:c* âÛ Šá gZ
(›oÑZ9w‡z ÁqÔðK̈ÔŠzZŠ1Z) óXó Ð Vâ !* i KZ
mvZ -x™Zg— ì e $ZzgÐÅ\¬vZ èg yÔZ Z]| 
iúXìzq -Z **
™wJxsZX {J MÆxsZL L:c* âÛ ä Åz
Xìzq -ZŠ˜ Xìzq -Z e Xìzq -Z >ÃiXìzq -Z
ù4Xì zq -Z szH!* %Z X zq -Z }izg Æ ypg
(Ð ~ V”yZ) k0* ÆT¿{z Š HƒxzøgzZìzq -Z ÑZ
(x1Z) óXó ƒ: ÌzðÃ
Xì ~z%ÌÐÅ\¬vZèg/]|e $Zzg¸ : A
( !Z0Z')
$Zzg „ +Z ÌÐÅ\¬vZègfv
Xì e .]| : A
( !Z0Z')
ÅzmvZ -x™Zg— CâÛ Šá gZ \¬vZ ègȬ ]| 
c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -\M Â Š HY7 ~}g!*Æ ]óÐ
gzZ ì ¹!* M gzZ Š˜ %Z Ô„g 7¹!*
Š˜ è+ ]óˆ Æl ìL L
ò (~ Š˜) ? ÂñY c* Š ¬»å 3 (Ð s§Å÷Z) »Z #
,
(›) óXó z7
Å \¬vZ èg k„0vZ†]|~ ›z ~gg g $u ¸ : A
E Xì ~z%ÌÐ
E
©$
]|~ H yÒ ä üG3 0 {¦Ð í ë { ð>Z† 
$ M kZ ňy M Œ
]æû†öËôßûiø Ÿø]øZZ :e Û ÐÅ\¬vZ èg k„0vZ†
123 A
}Š [Z±u** ŠgŠ »\¬vZ ÂÐd7~Š˜ ?¤ /Z) XXÜûÓöeû„ôÃûmø
äÅ\¬vZ èg k„0Z ]| ÂY7 È » (39 : îGE !pZ) (X Ç
ÃFq -ZÐ ~ bDÆ [²ä ÅzmvZ -x™Zg— c* âÛ
g16,yZ ä \¬vZ : ÔÅ :ä VrZ ÂÔc* Š ¬»å3 ~ Š˜
(ÁqÔŠzZŠ1Z) X~Š™È lg!* Æ[Z±
mvZ -x™Zg— DâÛ Šá gZÅ \¬vZ èg {Šy1Z ]| 
Š˜ ÿË{z´Æ iúnÛ gzZ c*âÛ ™f »Š˜ ~\ LZ ä Åz
( ÔŠƒ ZŠ1Z) X c*Š 7gZŒ
Û aZÐ
VrZ D™e $Zzgо!Z 0¾ugI0vZ†]|
{z ¬Š ÃÅ \¬vZ èg x¯xZ 0Z ]|~ VâŠÆ ðZ±Å†Ãä
X¸ìgQ ñ ³ yxgŠÆV$ÅHÃ{gi DKZ (~Š˜ tØ)
(ugI0ÑŠ Z[Â )

hgʘ yÒ»VzÏz‰nÆVÍßyZ
NY%ÆŠ˜%c* ,™·UÐkZÔ,Š
:ì òZ¤ / Šá gZ » \¬vZ
ÜûÓöiö†ønûBô Âøæø ÜûÓöqö]æø‡û]øæø ÜûÓöÞö]çøìû]ôæø ÜûÒöæ. «ßøeû]øæø ÜûÒöæ. «eø! áø^Òø áû]ô ØûÎö 
á
«ãøÞøçû•ø†ûiø àöÓôŠFÚøæø ^âøSø ^ŠøÒø áøçûBø íûiø 麅ø^røiôæø ^âøçûÛöjöÊû†øjøÎû] ôÙö]çøÚû]øæø
oøiô^ûmø oj#uø ]çû’öe$†øjøÊø ä́×ônûfô‰ø oûÊô Sõ ^ãøqôæø äôÖôçû‰ö…øæø äô×#Ö] àøÚô ÜûÓönûÖø]ô g$ uø]ø
!pZ) ` àønûÏôŠôËFÖû] ÝøçûÏøÖû] p‚ôãûmø Ÿø äö×#Ö]æø ½ ǻ†ôÚû^øeô äö×#Ö]
(24: îGE
W }gvgzZ \!*
gzZ ð¸ gzZ d /Z £Š âÛ \M L L :D
}gv¤
+{ ZgvgzZ Vc*
]gˆ{zgzZ ñ¾ä ? wâ {zgzZ yZ0 ç ~gv
124 A
vZà ?Ôƒ D™I ?ÃT y{zgzZì geà ?» äYƒÈ ÆT
{Šc* iР䙊˜ ~ 5ZgÆkZgzZÅzmvZ -wÎgÆkZgzZ
Ÿ(Zwz [Z±) ¬CZ \¬vZ J -VŒ z™gOZ ? ÂÔ }g\
óXó ïŠ 7e $Z@ÃVââÛ ** \¬vZgzZ ,Š
" ì sp‹úŠgzZ ÔÒ °» nÆVÍßyZ~fÑe $ M kZ
X ïŠ hgŠ˜ Ðzz Åäƒ\~wâ z IZ c* Ag
Üûjö×ûÎø ^$] äô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ]æû†öËôÞû] ÜûÓöÖø ØønûÎô ]ƒø]ô ÜûÓö³þÖø^Úø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm% ^øm5 
t
éôçnFvøÖû] Åö^jøÚø ^ÛøÊø éô†øìôŸF û] àøÚô ^nøÞû‚% Ö] éôçnFvøÖû^eô Üûjönû•ô…ø]ø ½ š ô …ûŸø û] oÖø]ô
æ$ ŸQ ^Û÷nûÖô]ø ^e÷]„øÂø ÜûÓöeû„ùô Ãømö ]æû†öËôßûiø Ÿ$]ô ` غnû×ôÎø Ÿ$]ô éô†øìôŸF û] oÊô ^nøÞû‚% Ö]
†ºmû‚ôÎø o0 nûDø Øùô Òö o×FÂø äö×#Ö]æø ½ ^ò÷nûDø åöæû†% –öiø Ÿøæø ÜûÒö†ønûÆø ^Ú÷çûÎø Ùû‚ôfûjøŠûmø
(39Ô38 : îGE
!pZ) `
vZ ì @* Y ¹Ð ?Z# Zƒ HÃVÍß ? !ßZz yZZ }ZL L :D
?HXƒ DY}¤ /6,}i ?ÂÔz™ aà (nÆŠ˜)~ 5ZgÆ
+
» Ï0 i Å *™ (èÑq) ?ƒ`ƒ èZg6,Ï0 +i Å *™™hgÃ]y M
?¤/Z Xì Zhð¹ (7̼ ) ~ «£Æ ]y M  **VZ œ
á$ +}gvgzZ Ç}Š ZwJà ?\¬vZ ÂÔÐ d7(~Š˜)
7¼ » kZ ?gzZ (Çá x» CZÐ yZgzZ) Ç}Š™ Za Ãx¸~uzŠ
óXó ì gŠ‡6,qC
Ù \¬vZgzZÐjh —

$ŠqZP
g
ä ÅzmvZ -x™Z g— ì e$Zzg Ð ÙÅZ z/0Z ]| 
pgÆzg b§ÏZЊ˜ ÐQ {k
n HÆòŠ MgÕ—" :c* âÛ Šá gZ
125 A
(gz»ZYË) XÃnzHLZ {ZpnŒ
Û b§T
mvZ -x™Zg— DâÛ yÒÅ\¬vZ èg {k ,C
Ù 1Z ]| 
H
:gzZ HŠ˜ ä kZ Â: Š%~ wq kZ ¿ :c* âÛ Šá gZ ä Åz
(›9) XZ%6,zq -ZÆtÎ{z ÂZ½Z tØ»Š˜ ~ wŠÆkZ
ÅzmvZ -x™Zg— ì e $ZzgÐÅ\¬vZ èg)âZ1Z]| 
Š˜ Èâ‚Ã@WË:gzZ H:Š˜ (ÌŠp ) ä ¿T :c* â Û Š á gZ ä
NŠB‚Æ ð>Å VßZz yÆ kZú Æ@WË: gzZ HëZÛ
,Š âÛ 2~ ¤ ËÐZ ¬ Ð # Ö ª \¬vZ ÂÔÅ w¸
(zâ 0ZÔŠzZŠ1Z) XÐ

?ì 3guzgЊ˜äq¾Ny›}Z
0
±Ð V2ZgÆhgzZ =Â}Z !áZz ähgÃÉ Û ÆŠ˜ }Z
ÌÂl» ?ì Z7,YgzŠÐ hgŠ¾gzZ ?ì Z¤ /Y~ VñzøÁ Â!áZz
!@*twâ z yY ~ 5ZgÆvZ ÌÂ !© 8z~ VÃcB‚Æ VzgŠ·
ä spÆ]ñc* ä VzyZ DÂc* ì 3g uzgÐ ]ŠXkZN1
ÔVœ LZ n }¾ c* ì tá ðZ] .Å yZ0
+{gzZ wâ [8LZ 6, c*
Xì  _Ð $Ö LÆyZ0 +{IZgzZVñŠ{
c* L » òzø~¾ Â c*
ð¸ Zg\ ðà Z¾: !áZz g xzøÐ Š˜ }Z
ìŠ HD (Z~ ä™wqZ( {Šc* iÐ {Šc*
i ÂQ c*
ì„ zŠ [8
c*ì Zƒ »gÐzz Å ~çg‡z!* gzZ ]gzpKZ  c*X;g 7ÌŠc* NŠ˜
_Ã]gzpKZ Â c* ì Zƒ ¯ ~Ú ÅVƒ 0*}¾£ Z¾gzZ ]³~¾
Š˜ Nä3j +¯gzZ k]:;á Q c*ì [ ƒ^~]¸!* gZŠ ñ‚gzZ
126 A
Ð [g}¾N 7(Z¼gzZ {z´Æ Vzq yZ XïŠå 3 7~
}¾t ÂÔì 3g™gzŠ Ð [g }¾N ä Vzq yZ ¤ /ZgzZ }Š™gzŠ
Xì 7]!* hZ n
Cƒ ñm{ q -Z Å ]ñÔÄg Šc*!yK̈Z ñƒ }7,~ ÆðŠ }Z
~GgzZ B7ÌZ ÐZ ?pÔì J¹ ‰ 3 bzg gzZ Xì
Ü z »å
zŠ ~GX Tg pôvß( sÜÐ [Z± kZgzZì @* ƒ Ì[Z±
lpˆ Æ©u+p kZQ ?ǃ H A $ÔÐ ,™ ÌwZÎ ºÛ J
NY ñŠ wZe ~ [Z±Jvß‚$ +gzZ~ VzÅå vßë
Xì ðZ „ ðZ nÆL1XÐ
:c*
âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -x™Zg—
óXó » U»Æ‹w Aì @* ƒŠgŠ ÚZs܉ Ü zÆOÃLL L
(zâ 0ZÔðK̈Ô~èF,
)
ä™Ýq Ã]ŠX kZ N ì q ÏyÃ[Z !ð¸ y›}Z
ÆvZgzZ Ç ñY $ ÌÐGƒZ± ÂˆÆ ä0* & ?ì „g uzgÐ
?Çìg pôÌÐ wZÎÆGgzZ Ç ñ0* : 1+4™ƒ [x» ÌV;
Ô Ã W D3~izg àZzYÐ s§Å[g LZ Ô Dƒ {0 +i ÂYZß
X CY ~Š wZe~ Vz0 +6,!²zg ÅyZX§:ì @* ƒspðÃ7Z:
]ñu** ŠgŠ Å_gzZ ]ñàZz ]é³Ü]ŠÞì tÛ Z(,HdŠ
?''yxgŠÆ
Æq-Z ËÐ ~ ?ż A : ì yâÛ » ÅzmvZ -x™Zg—
**
Î »xá c*ðq -Z ~ 5ZgÆvZgzZì 4Ð é£G -¢E
â z *Š(Î}hÃ
(~gg 9) Xì 4Ð kZì ~ *Š¼ gzZ *™
127 A
Twâ „z V; ?ƒ „g M }h M N ›Åwâ kS 7Â(Z }
gzZ ?å c*¾Ð V¹t Ç ñY Y7 Ð yŠÆ # Ö ª~ }g!* Æ
» ð0* -Z q
q -Z Ð VÍß gZ â ~ T yŠ » # Ö ª „z ?H ay V¹
™ƒ 4ZŠ ~ ¼ A ¬ w‚Î õ0* Ð VzgZ â YZL²ÔÇ ñY 1[ˆ
Ç ñY 1uzgÐzz Åwâ LZ ÂyŠ kZ !gZ â }Z1XÐ NZhZ}' ×
c*Š ™: áZjÆ ó ó´ âL LÂzgZŠ Æ cizŠ Â} ǃ {ç n }¾gzZ
XñY
ÄgŠc* Âì Zƒ q6,wâ ÏZ™ M ~ÆðŠÆ*Š ¤ /Z ` M !y›}Z
Xì **hgÃwâ kZyŠq -Z: q -Z
,
{kÙ 1Z ]|ä ÅzmvZ -x™Zg— ì c*
C M ~ pÑg $u
?Vƒ 3Š: |~g7 Å *Š »~ H : c* âÛ Šá gZÐÅ \¬vZ èg
mvZ -x™Zg—XÅzmvZ -wÎgÆvZ}Z X7VY ¹ä ~
}hÃq -Z ~ ~ŠZz q
-ZÐ ~ V-ŠZz ÅÜæ = gzZ ZñB; Z÷ä Åz
ÔVc*7,
Å Å VâK̈Z {Š%~ (ƒe Æ }hà ) kZ Xñ M á 6,ƒe Æ
mvZ -\M X‰Vc* A ÅVzgâY {Š%gzZ }9äZ6,Ô7Ý ãK̈Z
X¸n pg mw»Vzq 7Z (~: âi Ë )ut !{k ,Ù 1Z}Z c*
C âÛ ä Åz
Ô‰×zg (™ZgzZ) ,yZ ~g‚ {z~ VzuyZgzZXƒ n pg ?mw»
Ét ˆá²¼Q Ô Vc* A Åw3%ut ` M 1Ô ¿g Î ä ?` M
ä VrZ ÎÔ ä38 -g ógÆyZ 7ÝtgzZXÏNYƒu{™
~ ^kZ {zgzZ c*Š wZe ~ ù LZ ÃVâ3yZQ Ôc* ¾ eƒÐ V˜
zd$iÆ yZ }9{¦1 t gzZ M¸ gzŠ Ð yZ vß [Z ‰ƒ
yZ Vc*AtgzZX „gQ CZh Z 7Z NZƒ ` M1Ô¸ k]{$áZz“ Mi
128 A
** zg6,*Š :X¸ DQ R˜~ VzàgzZ V”{z6,X¸gâY {zÆ
Xñzg ’ eÐZìe
VŒ ìg Dzg', Z',ë DâÛ Å \¬vZ èg {k ,C
Ù 1Z ]|
Hñ]” **
(+ ZxEY §Z) XŠ zg Zgø J -
Xñ0* ä™: …¸ Ìq ðÃÅ *ŠÐ Š˜ »!Ǹ y›}Z
ÐZì ª` M VŒ Ôì 7(Åä™ ¦¼ ~ :M c* Å g *Št
ðÃz " *Št Ô ñƒ | §ú Æ Vìp Å VŒ Ôì @* 7,**
zg À
ÆðŠÆ kZ {z Ôì @* ™{ŠZgZ » ä0*ÐZ Ôì y » VIzÝgzZ V6
{z Q gzZ CY Y 4Å *Š kZ 6,kZ gzZ Ôì @* Y ú~ wY gzZ
Xì @* ‚' ,ypÐ V\M(ÅVƒ² MgzZì @* D
6,?Ĥ /Å *™ ¬Ð kZgzZ ƒ YƒgZËÐ êkS !â›}Z
5ZgÆ ~q]ŠXgzZ =ÂgzZ ß ZrÐ { Å kZ Êp ñYƒ o¢
âÛ «ÚxÅ]ŠÞ»\¬vZØ HXz™g(Zà (vZ °Š˜)
X}Š
&
XìX » ]³ÅxsZ ` M !‘3Æ ÅzmvZ -!²åL)A }Z
-Ñ u0* }gvÃV¸´X ì C™ ZgZÍ]!* t b§¾]) ~gv
ÅV-Š· Q {z [Z Ôå c*Z™ŠZi M ™ · Ä gzZ ypu0* CZ ä ÅzmvZ
X ~ k,Š
Å y M gzZì ;g™ ½»¬ !dŠ 6,}i Ôzhg Šw‰
X ³Æä±B‚}gv™F, Z ºÛ Æ[g !dŠ s§
# ™×ZŠ&·**
(r Ññ¯iZ (ï» )Š˜ bcfp â)
129 A

Ì F,
0 ZÆyZZ§â
ñZb
(kz§âgzZ]¡§â)
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
^ãønûÊô éõçÓFBû ÛôÒø ǻ…ôçûÞö Øö%øÚø ½ š ô …ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] …öçûÞö äö×#Ö]ø
p' …ùô Sö gºÒøçûÒø ^ãøÞ$^øÒø èöqø^qø %̂ Ö]ø ½ èõqø^qø‡ö oûÊô |ö^fø’ûÛôÖû]ø ½ |º^fø’ûÚô
^ãøjömû‡ø Sö ^Óøm$ Ÿ èõn$eô†ûÆø Ÿøæ$ èõn$Îô†ûDø Ÿ$ èõÞøçûjömû‡ø èõÒø†øfFÚ% éõ†ørøDø àûÚô ‚öÎøçûm%
àûÚø ǻ…ôçûßöÖô äö×#Ö] p‚ôãûmø ½ …õçûÞö o×FÂø …ºçûÞö ½ …º^Þø äöŠûŠøÛûiø ÜûÖø çûÖøæø ?o. –ômö
<> Ünû×ôÂø o0 nûDø Øùô Óöeô äö×#Ö]æø ½ Œ ô ^ß$×Öô Ùø^%øÚûŸø û] äö×#Ö] hö†ô–ûmøæø ðö«Bø m$
½

^ãønûÊô äüÖø xöfùôŠømö Ÿ äüÛö‰û] ^ãønûÊô †øÒø„ûmöæø ÄøÊø†ûiö áû]ø äö×#Ö] áøƒô]ø lõçûnöeö oûÊô
†ôÒûƒô àûÂø ĺnûeø Ÿøæ$ 麅ø^røiô Üûãônûãô×ûiö Ÿ$ Ÿ Ùº^qø…ô ` Ùô^‘øŸF û]æø æùô ‚öÇöÖû^eô
äønûÊô gö×$Ïøjøiø ^Ú÷çûmø áøçûÊö^íømø Ÿ éôçÒF $̂ Ö] ðô«jømû]ô æø éôç×F’$ Ö] Ýô^Îø]ô æø äô×#Ö]
Üûâö‚ømû ô̂ møæø ]ç×öÛôÂø ^Úø àøŠøuû]ø äö×#Ö] Üöãömø ô̂ rûnøÖô ` …ö^’øeûŸø ûæø höçû×öÏöÖû]
` hõ^Šøuô †ônûÇøeô ðö«Bø m$ àûÚø Ñö‡ö†ûmø äö×#Ö]æø ½ ä́×ô–ûÊø àûÚùô
$ Mgâ ÒgÎ)
(38 Ô35e
+Z) wVÅgâÆ kZ Ô» Vâ M gzZ }iì gâvZL L :D
Åhq -Z rZl Ôƒ rZl
q-Z ~ kZ Ôƒ t¤ q
-Z ‰ (ì
@* -Z c*
Y H×zg {z Ôì {g*gZÖ q Íh{z Ôƒ (~ s¥)
Ô[f: ì tæ: (cg » T) Ð yZi | # gŠ ugIì
uu Z Ôñg: v M ÐZ {ZpñYƒ×zg % » kZ ì d $Œ
Û
130 A
vZgzZì @* ™ðú{Zgs§ÅgâLZì LeÃTvZ Ôì Ýzg
Xì ÑZz +Y ÃÚC Ù vZgzZ ì @*
™yÒ BVn Æ VÍß
ì c*Š ¬ä vZ (ÚÅX) ~ VzyyZ (ì Ýzgt)
xá z ð~ yQ {z ÔñY 1x** » kZ ~ yZgzZ ñY H— 7Z
: Ô]gˆðà C™7…¸ Îvß {z Ô D™ ÄÅkQ
{z ÔÐ ä™ ZŠZ >ÃigzZp pg ì‡iúÔÐ Šc* ÅvZ | # zÛ zh
+y
@*
Ô@MgzZ wŠÐNY« Z~TÔ DgeÐ yŠ kZ
Ð aLZ 7Z gzZ Ô}Š Zb 4Ð 4 Å wqZÆ yQvZ
óXó ì êŠ tig[ˆ"ì Le&vZgzZÔ}Š {Šc* i
è gzZ yZZ§â~ kZèYÔ ˜gâe
¬Ì $
è M DI è ZÃ{gÃè ì
GLG
"M
Xì Š Hc*
ŒÐ wV-~(,Ã

p°Ågâ
ä́ŠôËûßøeô †öâô^¿$ Ö]øZZ ðâÛ t ä \¬ vZ ¶g àZç xâZ p° Å gâ
zCÙ ªÃVzq ~uzŠgzZƒ ×zggzZC Ù ªÐ ]Zf KZŠpª XXǻ†ônûÇøÖô †öãô¿ûÛöÖû]æø
ÃTì x** »ªkZÝZgŠgâ ì ~ ~1‚gzZXƒ ÑZz ä™×zg
» Vzq xÓyZ=gf Æ kZQgzZ ì C™uZgŠZ ¬ {Ü!* ‹¸Å yK̈Z
yZ ÑÃ Å0 +e gzZ [ë M ‰X CY @Š Ðç M ì C™uZgŠZ
ÑÃÐ kZQ Ô îŠ™×zgÃq kZ wÍZ™7,6,dÄ*Z. Þ £Æ
LZ »gâ Zƒ x¥Ð kZ X C™×zg ÃVzq ~uzŠ ™ƒ F
XYƒ 7t:Z6,]Zf Å :, á V\¬ hÐ g±ZÆ õE /š! °²gzZ ~½
h ~ {gÃè èe $ M n kZ Xì ~æE  ]*KgzZ Ÿ{zèY
%MÐ ƒ
131 A
×zg ªgë‚[Z t·!* õE/š!Æ kZ ì Zƒ t:Z »gâ n Æ \¬
y M áZzÛgâ\¬vZ pÆe $ MgzZX ÆáZz ä™
$Z@§âL LŠZ%ÐgâkZgzZÔÃt‘~g‚àZz …~ kZgzZÃ}iz
Xì ó óe
$Z@ ÃX~ }iz y M I
e è Z ªì ÑZz ¶Š (e $Z@)§â\¬vZ
# \¬vZ~ »ÆðñXì ~Š e
Z $Z@ ä „vZà  yZ Ôì ðƒ
Xì @* Y ` k(,nÆhwJ bZíZ » ÏZ iz' ,izg ÂÔì mZe e $Z@ §â
Zƒ: ÌD»x©Z w!* ÍXì Lgg» nÆ ä™¿6,x©Z ‰ Ü zC Ù gzZ
„ ¬ Ð • v M yìi è3zg {z ‰Xì @* ƒ Ýq êXgD +DèY Xƒ
@*ƒÚnÆ¿6,yZ „¬Ð x©ZèDÌðñÔåÚnÆÝzg
§âB‚Æ}ŠZgZ¢Æ¿ª¿§â ÂÔì @* ƒÝqDÃkZ Z # gzZì
0 äKâZäƒâ™ï¿z D: Ôì © 8™wJ„ Zg¯{z & ì @* Y ïÌD
Xì @*M tŠ™6,VâzŠ yZ!k»gâZäƒâ c* ÍÔ DY
Xì c* âÛ yÒb§kZ~ e $ M ~uzŠÃgâgzZ bZíZ ÏZ
äeô…$ àûÚùô …õçûÞö o×FÂø çøãöÊø Ýô¡ø‰û¡ô ûÖô åü…ø‚û‘ø äö×#Ö] |ø†øDø àûÛøÊø]ø
Îì c*
Š wÅnÆ xsZ ävZB » ¿TªL L :D
óXó ì ~ ÝzgÐ s§Å[g LZ {z
-e
TJ$Z@ §âkZ LZ \¬vZgzZì wVt ÅëZ e
$
è Z@ §ân¾
Xì êŠ {Zgì LeÃ

ðñ§â
-Z ÅkZtì @*M ~»Æðñ e
wVÐq $Z@§â » \¬vZ
X îG
!s Z XXéõçFÓBû ÛôÒø ǻ…ôçÞö Øö%øÚøZZì
G
132 A
Û gzZ yZZ ä \¬vZ~ wŠÆTÔì ÅðñkZ wVt ª
y MŒ
Xì c* Š wZ e e $Z@§â »
(B) kZgzZ t¤ q -ZB » ðñ ì t Ýq » wVkZ n kZ
~¡) Ôyìi3 è zgsËe $.~TÔì wVÅs¥q -ZwŠ »kZ~
A{ »TXì Š H3g<Šz~ ]¡Åðñ Ôì wVÅ (e $Z@§â
ÃVzuzŠ ™ƒ ×zgÐ>Æ v M yìi 3 è zg b§TQ Xì hÁJ
# Ôì Š
Z H3g~ ðñ» è $Z@§â~¡ b§ÏZ Ôì 4ä™×zg
e
ä™×zgÃݬ™ƒ×zg Âì @* Yƒ \5 » kZB‚Æ ÞZ D 9
è gzZ ÞZ öL z
G
mºB‚Æ ðñïE L Ò¡ÃwVkZ ä É@* z/ô]Z|gzZ Xì 4
{z:gz Xì @* VZ „ ðñsÜ »gâkZ {Z +à ì n kZ „¸ Ì{z c* âÛ
ðñ{z Ôì @* Y 3g~ »ÆyK̈Z ‰ Ü zÆðYZ’Z e $Z@ §â~¡
$Z@ §â {z ~ Ó gzZ ]¡Å yK̈ZC
3g e Ù É Ô7mº„B‚Æ
Xì @*Y
Xì Šá gZ~TÔì CƒG@* ÅxÀkZÐ g $u 9q -Z
—éô†ø_ûËôÖû] o×øÂø ‚öÖøçûm% Sõ çûÖöçûÚø Ø% Òö™
ÃkZ \!* Vâ Æ kZQXì @* ƒ Za 6,]¡^ ÑZz äƒ Za C Ù ª
ŠZ%Ð ]¡kZX ïŠ wZe6,V2Zg ß™ U Ð Vç»Æ ]¡
Ü zÆ öZa ÅyK̈ZC
kZ ‰ Ù gâ » kZgzZ yZZ e $
è Z@ t Xì yZZ èe $Z@
Cƒ ¢A & Å hÁJ~ kZ Ð zz Å e $Z@ §âÏZ gzZ ì @* Y 3g ~

ÃkZ {z ÂÔì (ÃyZD» ÞZ ! kz=gfÆ*** ÆyZgzZ Y m CZ Z #
gâ~¡kZ ä VMÆVÍß][Z cqyZSÔ f e™wJª N
133 A
Xì ÑZe SÐ „ VÆwKZÃ
:ì c* âÛ t ~ e $ My MgzZ
ðö«Bø m$ àûÚø ǻ…ôçûßöÖô äö×#Ö] p‚ôãûmø
VŒ Xì êŠ ™e $Z@ Ôì Le ÃTs§Ågâ LZ \¬vZ ª
§âÉ Ôì 3g ~ yK̈ZC Ù Ô7n Æ ]¡§âkZ { Å ÞZ ! è
vZÃTÆ‚lpkZSÔ@* ƒ7ÝqÿC Ù Ôì nÆy M Œ Û
Xƒ‚=ÂÐ s§Å\¬
$Z@ èIZ Ð M Xì ÑZz +Y [pÃq C
y Ò wq » e Ù \¬vZ gzZ
\¬vZ ÚÅXÔ D™]Š„™ Y ~ Vzy,Z {zL L DâÛ
óXó ñY 1x** »vZ~yZgzZ ñY H[ŠZ »yZ ì c* Š¬ä
q ‘ðÃ~ yZ ìt [ŠZ » yZgzZ ,KÐ VzyyQŠZ%
nÆä™'!* gzZ x»Æ*Š ÔñY c* î: ÁzgØV;z ÔñY Å: 4ZŠ
X$: V;z
D™yÒ (~ Vziú) Å 0* ÅvZ xá z ðvß,Z ~ VzKyQ L L
~ êh +y : Ð ¶Š >ÃigzZ Ð "7,iúgzZ Ð Šc* ÅvZ ÃX
wqt » YÅyZÆ]Š„è® ) ¤ZŠ z!* gzZ) X| # zÛ :ì C0* % Ze
NY« Z @MgzZ wŠÐ ¹ ~ TÔ DgeÐ yŠ,Z {z ( ì
yQ \¬vZ ǃt (»VÍßyZ)x Z ì ™f »x ZÆyQÐ M [ZXÏ
gzZÐ aLZÃyZgzZ Ô¼ A ªXÇ}Š!$ +YZ „ ¹ »wqZÆyZÃ
»yâ‡Ë: {zXì êŠ}ŠgÑ" ìeÃT\¬vZgzZXÇ}Š {Šc* iÌ
Xì C M ¶~ äZH  ÆkZ: ÔìÈ0*
(y M ÅZsgç)
134 A

ªÅyZZÆ[]ÑZßzZ
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
kõmFŸFø …ô^ãøß$Ö]æø ØônûÖ$] Íô¡øjôìû]æø š ô …ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô á$ ]ô
o×FÂøæ$ ]S÷ çûÃöÎö æ$ ^Û÷nFÎô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ôÖ$]ø ` hô^føÖûŸø û] oÖôæŸö(
t
^Úø ^ßøe$…ø š ô …ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjømø æø Üûãôeôçûßöqö
` …ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏôÊø ÔøßøvFfû‰ö t ¡÷›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø
(191 Ô190 :yZ/w M ÒgÎ)
~ kZ Ô**
Y **
M »yŠ ]ZggzZ **¯ »}igzZ y M GL L :D
KZgzZÆgzZ}9ÃvZ vß ÔnÆ VßZz = V*¶ K
öZa Å}igzZ Vâ M D™g¨gzZ D™Šc* 6,VIz™
ÂÔì u0* ÂÔH Za 7{Z +Ã"t ä ![g}gø }Z Ô~
óXó Ð [Z±ÆcizŠ …áX

wzæEE $M
%NÈá »e
0Z _ögzZ ~ 9KZ ä yx0Z 0Æ wz4, $ M kZ
Èá Æ e
Ȭ ]|Åà¬vZ èg b!* g !Z0Z ì HÜ~ õg@* KZ ä™ X
ÆÅzmvZ -vZ wÎg ¹gzZ ‰ á p=k0* Æ à¬vZ èg
6,kZ X e= {z Ôƒ @Š ä \M q Ð{Šc*iÐ ƒ ~ ]Ñq
y7 Ãyá ¾ÅÅzmvZ -\M :c* âÛ ä \¬vZ ègȬ ]|
g— ìt {zXVƒ C‹§Zz Ðq -Z V; X¶Ð„ yá C
Ù ÂÅyZ ?ƒ
135 A
ÅgÇŠgz6,LZ ~ zŠ ]iYZ= c* âÛ ]Zg q -Z ä ÅzmvZ -x™Z
~xªgzZ‰ƒ}9nÆiúQÔc* âÛ çz Ô`ZÐ _XVz™]Š„
c*âÛ qÃgQÔ‰Ë6,ugI¹² MÆÅzmvZ -\M ñzggŠkZ
gzZ c*
VZuQ ÔñzggŠÏZ Ì~ {>gzZ H {>Q Xñzg Ì~ kZgzZ
gzZ ñ MÅà¬vZ èg wš ]|Xˆƒ ð J -VŒ Ôìg Dzg Ú
CâÛ \¬vZ ègȬ ]|X~Š q:Z Å iúÃÅzmvZ -g—
vZ ? DâÛ t¤ /VYgŠkZ ÅzmvZ -g— Hn²ä ~
-\M X ñŠ âÛ sç {k HÔŒZÆ ÅzmvZ -\M Âä \¬
VY ~gZizt¤/~t]gzZ ?V´: {È gZ¦ / ]~ H Â:c* âÛ ä ÅzmvZ
Xì ðâÛ wi**gIe $ Mt6,í‘  Å ` M ä\¬vZ²ÔVz™:
ýš ô …ûŸø]ûæø lô]çFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oÊô á$ ]ô
nÆ ¿kZì „n ~(, L L c*
âÛ ä ÅzmvZ -\M ˆÆ kZ
X gñZPVŒ[Z óXó H7g¨~yZgzZ J 7,ÃVì M yZ ä T
gzZ y M ñƒt pÆXXš ô …Ÿø û]æø lôçÛFŠ$ Ö] Ðô×ìøZZ t ª ' 1
xÓ{z ~ kZ n kZ Ô V*¶ K~(,Å \¬vZ~ ä™ Za Æ}i
+Z Æ }i gzZ y M Ô CYƒ 4ZŠ \¬ ~g!*
g0 ]¬¡gzZ ]‡‘
X
yŠgzZì CY ]Zg ñƒt pÆg`Zz éZ s%Z t u Z zŠ' 2
hƒ Ìt p}uzŠÆ s%Z Xì C M ]Zg Âì @*
M Y yŠ gzZ ì @*M
ÆkZ~ Vñ¤ / gzZì @*
ƒ N*
gyŠgzZì Cƒsî]Zg~ V-Šu
Xì @* ƒ@',
t gzZì ¦Å îGG! M ]c*
M ? pHÆ ó ] ó c* M L LÂ t%Z ZŠ' 3
136 A
ňy M ŒÛ gzZì @* Y ¹ÌÃ]Z7]c* M Xì @* Y Ñ1nÆãçPÂ
ÌÆ ã¶ KgzZ ?Š p}ŠÆ kZ Xì @* ƒ t:Z » kZ Ì6,]c* M
K~(,ÅvZ ~gñZ yZ ªX ŠZ%p}Š¸6,VŒ X
gzZ V*¶
X bÑŠÆ]gŠ
XáZz= pÆ[]ÑZßzZ%Z åa ' 4
kZ~ wqC Ù gzZ DÑyZZ6,\¬vZ vß„z sÜáZz=
LZ Ìs¸çðÃXì ¦æ ÅäƒW*Š ~g‚ Â,zX D™™f »
t ÅVßZz =ä *™y M Œ Û 1X7g» n Æ ä™t=" Ã\M
:ðe# Ö ´
Üûãôeôçûßöqö o×FÂøæ$ ]S÷ çûÃöÎöæ$ ^Ú÷^nøÎô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ôÖ$]ø
ÆgzZ}9,™Šc*
ÃvZ vß{záZz=ªL L:D
óXó ñƒg egzZ
XVƒw'~Šc* Å\¬vZ~‰ Ü zC Ù gzZª qC Ù ìtŠZ%
1™g£ » ~WgzZ =Ãq Tä *Š Å ` M Zƒ x¥Ð kZ
ËXc* e ˪
Û ~WÃh
ŠgZŒ zŠ z wâ ä ËXì ðŠ q -Z ¡{z Ôì
ì {z]!* ÅÐ=pÔc* ŠÄg ~Wx** »ä¯ }i6,ÀÆV0ä
vß„z sÜ ÆäBáZz=Xñ M™á Ë¥zY m CZÆ\¬vZ
àzZ n ÏZ X,™Šc* ÃkZ ~ ª qC Ù ‰ Ü zC Ù gzZ 3TÃ\¬vZ Ô
Xðet ä *™y M Œ Û ÚÅ[]ÑZ
Üûãôeôçûßöqö o×FÂøæ$ ]S÷ çûÃöÎö æ$ ^Ú÷^nøÎô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ôÖ$]ø
™¤z IÐ wÙZ ðä /Z ì –ä xZ™ñ ]Z|n kZ
~ [Z Æ kZ ?Ç ñY c* Š þ ÂñY c* Š }Š à ! Zwâ Z÷ ñY
137 A
*™ ÐVƒ Æwâ kZ@Ziݬ,Z ì –ä xZ™ñ ]Z|
X gzŠÐ b‚z ~œâ ~gz¢)gzZ é
Å]Š„gzZ Ë{z´Æ™f ~ <Ñ ì g¨. Þ ‡Ì%Zt(kZ
: ì Šá gZ 0Æ™fpXŠ Hc* Š 7¬»]Ò
]†÷nû%ôÒø ]†÷Òƒô äø×#Ö] †öÒöƒû]ö
°Z¸gzZ _ ZѼ nÆ]ZŠ„~g‚ ZÎÆ™f ìt ÅkZzz
Ô}9yK̈Z ÃkZ Æ ™f sgX'ƒ 7ZŠZ ]ZŠ„ {z %Æ X
kZXì Y}Š x Z‰ Ü zC
Ù gzZ~ª qC Ù çz" c* çz!* ñƒ g e ÔÆ
Xì {gá Zs§ÅÕÏZh +á ~ e $M
z y M {z ì ˆðet # Ö ´ ~uzŠ Å VßZz =~ {gÃè èe $M
: D™¸~ öZa z ðÅ}i
šô …ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjømø
„b§ÏZ Ôì ]Š„™f » \¬vZ b§T Zƒx¥Ð e $ M kZ
[£»]Ìz ]Zf Å :, á VvZ ™f ìt tÛ Xì ]Š„q -Z Ì
Xì Š°~]¬¡z]‡‘ÅkZ¸z„gzZì
:ì c*e³»„zg¨~]gŠ‹c* M ä¿~y MÆ{gÃèèe $M
¡÷›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$…ø
ã6,³kZ ÑZz 䙄zg¨~]‡‘g¸)gzZxÅ\¬hª
É Ôì H7Za gZ z w‰ä \¬vZÃVzq xÓyZ Y{g 7%
X ÆVzgZD Ù ~ËÅyZ
LZ ä VrZ ì ™f » Vƒ ¬Š gzZ V2ZpgŠ P Å VÍß yZÐ M
XX7~ {Çg!* ÅkZ™yTÃ[g
138 A
 ZpgŠ «
XX…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏôÊøZZ ìt „
… ìt „  ZpgŠ ~uzŠ X X Ð [Z± Æ 3…ª
+ZÆ yZy ì –ä f‰X X Ð ðZÎg Å]y
ðZÎgg0 M
ñY c*Š wZe ~ 3ÐZ !l» Ç}™éZpt òŠ M ǃ[Z± (Z q -Z
Xƒ:t‚ÆSIZ el »V-g»$
+ÅkZp
ª ~ŠoáZz ä M Ð s§Å\M ä ë ìt „  ZpgŠ ~Š
}(,}gø \M ÂÔñÑ yZZ6,kZgzZ ‹ÃiZz M ÅÅzmvZ -vZ wÎg
XBâÛ ïá ~}%iÆVÍß(…gzZX,Š âÛ sçÃVƒk H
Ð M X‰nÆvÐ ] Å1gzZ [Z± ÂZZpgŠ &t
Æ x?Z :Y m CZ ì 0Æ ä™Ýq «ogzZ Z +Z¯„
 ZpgŠ ¶a
âÛ «b§kZ …{z Ôì c* âÛ »Vzż A ä \M {°z =gf
kZQgzZ NYƒ Æä™Ýq {°zt ëgzZƒ: ÌðZÎg~ # Ö ª
Xƒ6,Ô™è¿gzZyZZØ{ª g ì‡6,
(y M ÅZsgç)

k
139 A

.Æ,ÅðñÒÈ
w{z}
:ì Šá gZ~ *™y M Œ Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
æ$ ^q÷]†‰ô ^ã÷nûÊô ØøÃøqøæ$ ^q÷æû†öeö ðô«ÛøŠ$ Ö] oÊô ØøÃøqø pû„ôÖ$] Õø†øfFiø
áû]ø Sø ]…ø]ø àûÛøÖùô è÷Ëø×ûìô …ø^ ø̀ ß$Ö]æø ØønûÖ$] ØøÃøqø pû„ôÖ$] çøâöæø ` ]†÷nûßôÚ% ]†÷ÛøÎø
o×øÂø áøçûBö Ûûmø àømû„ôÖ$] àôÛFuû†$ Ö] Sö ^føÂôæø ` ]…÷çûÓöDö Sø ]…ø]ø æû]ø †øÒ$ „$ m$
àømû„ôÖ$]æø ` ^Ú÷¡ø‰ø ]çûÖö^Îø áøçû×öãôrFÖû] Üöãöfø›ø^ìø ]ƒø]ôæ$ ^Þ÷çûâø š ô …ûŸø û]
^ß$Âø Íû†ô‘û] ^ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø àømû„ôÖ$]æø ` ^Ú÷^nøÎôæ$ ]‚÷r$ ‰ö Üûãôeùô†øÖô áøçûjönûfômø
]†& ÏøjøŠûÚö lû ðø«‰ø ^ãøÞ$]ô ` ^Ú÷]†øÆø áø^Òø ^ãøeø]„øÂø á$ ]ô Í Üøß$ ø̀ qø hø]„øÂø
àønûeø áø^Òøæø ]æû†öjöÏûmø ÜûÖøæø ]çûÊö†ôŠûmö ÜûÖø ]çûÏöËøÞû]ø $ƒø]ô àømû„ôÖ$]æø ` ^Ú÷^ÏøÚöæ$
áøçû×öjöÏûmø Ÿøæø †øìø! ^ã÷³þÖF]ô äô×#Ö] ÄøÚø áøçûÂö‚ûmø Ÿø àømû„ôÖ$]æø ` ^Ú÷]çøÎø ÔøÖôƒF
Ðø×ûmø ÔøÖôƒF ØûÃøËûm$ àûÚøæø t áøçûÞö û̂ mø Ÿøæø Ðùô vøÖû^eô Ÿ$]ô äö×#Ö] Ýø†$ uø oûjôÖ$] ‹øËûß$Ö]
` ^Þ÷^ ø̀ Úö ä́nûÊô ‚û×öíûmøæø èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø hö]„øÃøÖû] äöÖø ÌûÃø–Fm% ` ^Ú÷^$ø]ø
Üûãôiô^Fnùô‰ø äö×#Ö] Ùö‚ùô fømö ÔøòôÖ5^öÊø ^v÷×ô‘ø ¡÷ÛøÂø ØøÛôÂøæø àøÚø!æø hø^iø àûÚø Ÿ$]ô
^v÷Öô^‘ø ØøÛôÂøæø hø^iø àûÚøæø ` ^Û÷nûuô…$ ]…÷çûËöÆø äö×#Ö] áø^Òøæø ½ kõßFŠøuø
]ƒø]ôæø Ÿ …øæû %̂ Ö] áøæû‚öãøBû mø Ÿø àømû„ôÖ$]æø ` ^e÷^jøÚø äô×#Ö] oÖ$]ô höçûjömø äüÞ$^ôÊø
ÜûÖø Üûãôeùô…ø kômF^Feô ]æû†öÒùô ƒö ]ƒø]ô àømû„ôÖ$]æø ` ^Ú÷]†øÒô ]æû†% Úø çôÇû×$Ö^eô ]æû†% Úø
àûÚô ^ßøÖø gûâø ^ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø àømû„ôÖ$]æø ` ^Þ÷^nøÛûÂö æ$ ^Û& ‘ö ^ãønû×øÂø ]æû†% íômø
ÔøòôÖFæû]ö ` ^Ú÷^Úø]ô àønûÏôj$Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃøqû]æ$ àõnöÂû]ø éø†$ Îö ^ßøjôm#…ùô ƒöæø ^ßøqô]æø‡û]ø
140 A
àømû‚ô×ôìF ` ^Û÷×F‰øæ$ è÷n$vôiø ^ãønûÊô áøçûÏ$ ×ømöæø ]æû†öfø‘ø ^Ûøeô èøÊø†ûÇöÖû] áøæû ø̂ rûmö
ŸøçûÖø oûeùô…ø ÜûÓöeô]ç. føÃûmø^Úø ØûÎö ` ^Ú÷^ÏøÚö æ$ ]†& ÏøjøŠûÚö kûßøŠöuø ½ ^ãønûÊô
` ^Ú÷] ø̂ Öô áöçûÓömø ÍøçûŠøÊø Üûjöeû„$ Òø ‚ûÏøÊø ÜûÒöæ. «ÂøSö
(77 Ô61 :y‡ÁZ ÒgÎ)
gzZ ñ¯ `',~ Vâ M ä T{zì ÑZz • ' ,~(,L L:D
-ZÃyŠ ]Zg ä Tì „zgzZ0
q +e ×zggzZ `gÎ c*
¯ ~ kQ
ìe nÆKÆkZt Xc* ¯ ÑZz ä MúÆ}uzŠ
{z }È Æ ÝggzZìe à CgZ¦
/]c* Ô}ñÃ
 D™]!* Ð yZ I Y Z # gzZ× M× M º6,}i
3» ]Zg n Æ [g LZ {z gzZ X ë xs ' {z
ë {z gzZ XD™xªgzZ D™ {> ( TgÑ ½]Zg)
» kZ G X}Š¢[Z± » 3Ð ë ![g }gø }Z
Z',gzZ(Å äIì ~' ,{z G Xì ÑZz äYƒ xiÑ [Z±
D™cy w‰: D™ ay {z Z
# vß {zgzZ x£ì
Xì ÅwZŠZ yxgŠÆkZ (l̦ÅyZ) D™;:gzZ
yY kZgzZ ÔŠq (gzZ ðà ) u
Z zŠ Dgå 7B‚ÆvZ {zgzZ
{zgzZƒ hV˜ 1Xì HxZwävZ ** ™O&D™7OÃ
Ö ª¯zgXǃgezŠÐ Zw ~(,{z Ç}™t gzZ D™7**
# i
ÔÇìgå ~ kZ {zgzZXÇ ñY c* Š™P zŠ [Z± nÆkZ
ä kZgzZ c*Ñ yZZ {zgzZ Å/Âä TÆ kZ ñZÎX™ƒgZp
Ð VÇ> Ç}Š w$ +V×Z' ,ÅVÍßyZvZ :XG ¿(
G ¿(gzZ Å/Âä TgzZXì y!* $e$.ÑZzÛvZgzZ
141 A
x£ » ä™ q g (‰) s§ÅvZ ì @* ™ q g G {z Â
{Šƒ Z # gzZ ïŠ 7„ZÍ Å ^Ñ vß {z gzZ ì (h)
+ZÆ Ï¤):Çg)
iZ0 , Dg¦ /Â,g¦ /Ð k0* Æ Vzq
ÅÃÐ x©ZÆ [gÆ yZ 7Z Z # vß {zgzZ (Ð
{z gzZ D7,¤
/7b§Å Vð0 +Z gzZ Vz¾6,yZ {z ÂÔì CY
ŠÑzZ ~gøgzZ V-ç ~gø … ![g}gø}Z ë vß
XZ§ » VzgÇÌ6,}Š¯ …gzZ ÔâÛ «uQÅV\M Ð
~ xÅZ ä{Ñ!* (Æ ¼A )ª z$ +ÅñÆ yZ ÃVÍß yQ
G ðZ§Ð xsgzZí ñ¬Š ~ kQ {z gzZ Ð NY ñŠ
Ô{ÇxZg M ì hZ („ H ) XÐ gå ~ kZ {z XÐ NY
Z÷ ÂÔzgå : ÃkQ ?¤/Z ,Š âÛ ÅzmvZ -\M X#YZgzZ
(Zw Å kZ) d$k: Ôc* Pä ?Ô‚ rg 7{Zz6,~gv[g
óXó σòiÑ
Xñ¯ }g*}(,}(,~ y M ä Tì yÁ¬¹ ]Zf {z
y M (ªñ¯ }g*j{Z +ÃgzZ ãZgâ}(,zŠÐ ~ Vzg*yZgzZ)
gzZ ]Zg ä Tì (Z {zgzZXc* ¯0+e ãZgâgzZ ([ë M ª) rZl q
-Z~
è ÑŠ ¼ ƒ
b  t gzZ) Xñ¯ áZz äY ä M ú Æ }uzŠ q -Z yŠ
c*ìe ' nÆKÆ ¿kZì Zƒ™f » VzÅvZgzZ©Â
(Xìe **
™]
]tzª ‚g ÅÅzmvZ -vZ wÎg~}p9Æy‡Û ÒgÎ
Œ6,]!* Z Æ yZ Ô¸ D™nZ‹Z6,kZ Xæz gñgzZ ]oÆ
Ì» Zwz [Z±6,VßZz ä™ ãâÛ ** Åx©ZgzZ Wæzgñ~ kZgzZ¸
142 A
Xå™f
» X DâÛ ™f » VzÈ w=gzZ mºyQ LZ ~ ]gÎy M
zvZ ƒ  ]ZŠ¬ ÔtÜZ ÔwqZ z Z +/Æ yZgzZì åÌyZZ6,ª ‚g
X ._ÆÜÑÄ©ZgzZ ,@* Æè%ÅÅzmvZ -wÎg
c*
âÛ «Ä » XXá^Ûøuû†$ Ö] Sö ^føÂôZZ ÃVzÈ mº,Z ä *™È M Œ
Û
ÅvZ6,gî~ƒgzZ ´@t‘„ ~g‚ ÂV- Xì iZ³Z Z(,Ð ƒ  » kZ
™7¼ ðÃ%Æ}ŠZgZÆkQXì ,@* Æ{ŠZgZz!ÅkZgzZ ÏÈ
gzZŠ z LZÐg(Z LZ ªXì ÏÈ ~g(ZŠZ%Ð ÏÈ VŒ1XY
}È mº,ZXbŠ ¯ ,@* Æè%ÅvZÃVñ»xÓgzZ ]÷ZpxÓKZ
-]gÎy
J M s™zZÆyZ Ôì Œ]³ é ™È{È CZŠpä \¬hÃX
c*M ™f » ]ZW,ZÆ kZgzZ/ÂÐ Cz¬~ yxgŠ X ‰ G yÒ

]â´z]ÌmºÅVzÈw=Æ\¬vZ
» ]â´ z ]Ì {¾ Å VzÈ mºgzZ w=Æ vZ ~ {gÃè ‹c* M
0Ð y$ +{z {ZpX wqZ CZf LZgzZ 4gŠ ÅZ+/~ XÔì c* M ™f
yK̈Z}uzŠ Ô~È0* Åè%gzZ x©ZÆwÎgzvZ ~ ƒ  ÔÐ wâ c*

½pB‚Æ~gZ¦ /]Š„ÅyŠ ]ZgÔÎâÅ]©gzZ ]ÑçB‚Æ
Å b&Z Å `ZziZ zŠÑzZ KZB‚ LZgzZ xÈZ » vÐ VƒkHxÓÔZ} .
X ïá {)z„
ÀF,»†ì ¦Å†Š„Xì ** ƒŠ„Pz ª Ð ƒ  :Ú«
X{È ì
143 A
+/LZ ì Yƒ ¿„z
Ô ]ÑìÔZ » äB{È » \¬vZ
wC
è%gzZ ¬Æ [g LZÃyjgzZ • Ù KZgzZÃéZpgzZ}ŠZgZC
Ù LZ
XVƒ ÑO{zƒ¬»x»T ìgiZz M' ,l͉ Ü zC Ù XÇg ,@*
Æ
äZÂ6,}i {z º ª XX^Þ÷çûâø š
ô …ûŸø û] o×øÂø áøçûBö ÛûmøZZ :Ú ~uzŠ
/Z ì äZÂgzZg‡z(kZ x|» áøçûâø ÂXB‚Æ
: Z-xŠÔ, :™š
L sÜ Âƒ]gz¢š {zèYÔ7ŠZ% »× M ¹)XÇg:Ð iZ0
< +Z
è ÑÚ Å½ÆÅzmvZ -vZ wÎg (Xì
kZì w®~ttb
~!gŠËÉ Ô7× M ¹ » » ÅzmvZ -\M ì @*
ƒ x¥Ð
-Z äÅ\¬vZ èg WZ ¾zgÃ]|XåB‚Æ
¹ ¬ŠÃyZ âq
c*
VZ {¨™6,kZ ä \M ÂX7¹ä kZ ?ƒgF?H Y7 Xì ;g^× M
Xz™`B‚Æ]¸é c* Š¬gzZ
˜ Z
ª # ª XX^Ú÷¡ø‰ø ]çûÖö^Îø áøçû×öâô^røÖû] Üöãöfø›ø^ìø ]ƒø]ôæøZZ :Ú ~Š
Xxs ë {z ÂÔ D™[æÐ yZáZz
ì ˆ~Š™ ãZz ]!* ˜ÀF,» áøçû×öaô^qø VŒ
tƙРVßZz ª
Ô}™'!* ˜ {zÉ Ô7òŠ M D" Ð kS ŠZ%
:hYgzZx»Æª
Xƒ ÌD~f {z~ !Zz {Zp
t ŠZ%Xì ]!*
Å äsÉ Ô7xs °²VŒ ŠZ%Ð xsÂgzZ
+ZÃVzuzŠÐ TÔ ë ]!*
: Zj Åäs{z~ [Z ÆVŠY ì
Ð VßZz ä™'!*
: hYgzZ s¸z" ìt ÝqXƒ:gÕt gzZã
X D™g¦ / gŠÐ yQÉ ÔD™7nçòÙZ]Z|t
/]Zg {z ª XX^Ú÷^nøÎô æ$ ]‚÷r$ ‰ö Üûãôeùô†øÖô áøçûjönûfômø àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú¶
DgZ¦ a
144 A
Xñƒ D™xªgzZ ñƒ D™{>t‚Æ[g LZ
HHn kZÐ ¤S™f » ~gZË ‘
Ü zt ì Š
‰  ~ ]Š„
úm{ **
ƒ Z9nÆ]Š„gzZ iú~ kZ Ôì »ä™xZg MgzZ äÎ
g.z ? »yZ ìt AX 7Ì]ZçÆŠ%z c*
g~ kZgzZì Ì
x»Æ {)zvZ ) ¤ ÅvZ
°Š˜ gzZ Vz ½ÃyŠ Xì w'~ ®
Xì ** /]Š„t‚ÆvZÃ]ZgX
™~gZ¦
)âZ1Z ]|ä ~èF,
Xì ð M ¤~(,~ g
$u ÅiúÅz
xª : c* $ZzgÐÅ \¬vZ èg
âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì He
 ̬Р?{zèYÔz™~È0*
„g]Š¬ÅVzÈ (ƒ ÅzªÔéZ
HgzZ Xì {gñ » ]ºgzZ àZz ä™d
Vƒk $Œ
Û Ã ?Ð \¬vZ {zgzZ ì
(~1) Xì q àZz1zgÐ
ˆÆY (ä ¿T : c* âÛ äÅ\¬vZèg k„0Z]|
XXX^Û÷ñô^Îø æ$ ]‚÷qô^‰ø äô×#ÖôZZì 4ZŠ~¬ÆvÌ{zÔB|7,Òg {Šc*
i c*

(~NiZ ~1)
á$ ]ô Üøß$ãøqø hø]„øÂø ^ß$Âø Íû†ô‘û] ^ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú ,v0*
sz^~ ® ) ¤z ]Š„izgz ‘  Ô{Çg!* è =t ª XX^Ú÷]†øÆø áø^Òø ^ãøeø]„øÂø
A
MgzZ sp » Z}
]y .‰ Ù É ÔTgÆ7™ƒsp" Š z!*
Ü zC Æ g
N¬ŠÐ \¬vZgzZì Sg ~gY ÌÒÃinÆTÔ n pg„Å

ÔøÖô]ƒF àønûeø áø^Òøæø ]æû†öjöÏûmø ÜûÖøæø ]çûÊö†ôŠûmö ÜûÖø ]çûÏöËøÞû]ø $ƒø]ô àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú”

cy Z Z: ‰
w‰gzZsu 
Ü zÆä™ aywâ }È w=ÆvZ ªXX^Ú÷]çøÎø
145 A
X Tg ì‡6,wZŠZyxgŠÆVâzŠÉ Ô„@* Ãz k:gzZ D™
XXäjôBø nûÃôÚø oûÊô åü‚ö’ûÎø Øôqö†$ Ö] äôÏûÊô àûÚôZZ ì Šá gZ »ÅzmvZ -vZ wÎg
X}™g(Z ~zg:x~ ä™ ay ìt # Ö ´Å ~ÔZŠ ÅyK̈Z ª
~ ]Ìb « XX†øìø! ^ã÷ÖF]ô äô×#Ö] ÄøÚø áøçûÂö‚ûmø Ÿø àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú,‚
»·NÁßZÆãâÛ ** )¤
z C[Z Ô ‰ M wßZÆ~gZŠÎâÛ z ®
ÃgzZ ËB‚Æ vZ vßt ì 0Ð {oq «~ XÔì yÒ
XZƒx¥** ƒ {k HZ(,Ð ƒ  »uÑÐ TXD™7q -Ñ~]Š„
ýý äö×#Ö] Ýø†$ uø oûjôÖ$] ‹øËûß$Ö] áøçû×öjöÏûmø ŸøZZ :Ú ,âgzZ,^ M
HJgzZ}(,Ð ~ Vƒk
ì yÒ » Vƒk Hit XX^e÷^jøÚø äõ×#Ö] oÖø]ô höçûjömø
**
igzZ D™7Oh**
ÃËÔ(DY 7k0* Æ yQ}È w=ÆvZ)

pg mõfÒ)gzZ {o {k
yÒ ÃyZ n H}(,&t XDY 7k0*
Æ
$ MˆÆäâÛ
yZ ¿ ª(XX^Ú÷^$ø]ø Ðø×ûmø ÔøÖô]ƒø ØûÃøËûm$ àûÚøæøZZì Šá gZ~ e
XÇñ0* H{gÃè
ZwÅkZ {z ǃ>% »Vƒk
J'
]c*
MgzZ ǃ6,VßZz ä™Æ{gÃè êL Z̀ ì yÒ »[Z±kQÐ M
ì mºn ÆgñyZ [Z±t ì ³]!*
t Ð tòz t(Æ
Xñƒ 2Ì~ **
izOB‚B‚ÆkZgzZ H̬z uÑä VM
-Z6,{k
Û {°z » Zw„q
zy M ΠHq
-ZÆyZ nÆVzgÇ{k
Hy›yZ
å ðñðÃXσ 7n Æ Ýñ CŠc* L
i ~ ZwÔì m ~ <
HLZÔƒ: VYgÕ Z(,„ H{Zpð¸ÔÇìg7~[Z±å
ÅVƒk
XÇñY 1wïÐ 3ˆÆ¿Zw
/Z Ôì ZƒgÃè VŒ [Z± »XxêJ,Z ì yÒtÐ M
/Â{z¤
146 A
Ð ]øÃ]ºÆyZ \¬vZ ÂÔ'䙿(™Ñ yZZgzZ B™

ØøÛôÂø æø àøÚø! æø hø^iø àûÚø Ÿ$]ôZZ XÐ ,Š ™spÐ VÇ>ÃVÇZ'
XX^e÷^jøÚø äô×#Ö] oÖ$]ô höçûjömø äüÞ$^ôÊø ^v÷Öô^‘ø ØøÛôÂø æø hø^iø àûÚøæø ý !^v÷Öô^‘ø ¡÷ÛøÂø
/Ât ì HÜt ÐmvZ êgwO)´ämvZ êg ?Œ
Û )´
y›VŒ gzZ å » Wæz gñnç ª èY Xì ZÐ/«
H
yZZ Æ kZ ªXXàøÚø!æøZZ B‚Æ/« n ÏZ Xì ™f » Vzg…k
@*
ƒx¥t Ð TÔ7gÃè oÑÅXXàøÚø!ZZ ~/Â~uzŠ kZ Xå™f » äÑ
z OÐ ê1Ô¸ ðñÐ „¬ ì ˆÅ™f ÅVÍßyZ/Ât ì
/Z vß,Z ðƒ wi**
™/¤ $ Mt ~}g!*
e Æ yZ ÂÔ‰ƒ 2~ **
i
ÌÿLZ n Æ {ÒMÉ Ô,™: rZ 6,/ ã!* e
i s܈ Æ h
 g™gzZ 9**
ä TªXÇñY Œ„  gŠgzZ Ô™
™/»yZ ÂÔB ¯ „
q gs§ÅvZ6,gî9{z ÂÔc*
Š ]o»/ÂkZ ÌÐ ¿LZQÔà ™/Â
XÇñY c* +Ð ]øÃ]ºÆkZgzZ ÇñY ŒÑZz ä™
Š w$
V<Åë!*gzZ^Ñvßt XX…øæû %̂ Ö] áøæû‚öãøBû mø Ÿø àømû„ôÖ$]æøZZ:Ú,Ί
-Ñ~
XDƒ7q
gzZ ^Ñx¬ˆ Æ kZ Xì ¬z uÑ Âë!*
gzZ ^Ñ Z(,Ð ƒ

ŠZ%Ð kZ : c* H
âÛ äÅ \¬vZ èg k„0Z ]|X x»Æ {k
X ‚gzZ ,ÏÅWæ
âÛ ämvZ êgÃ0·gzZmvZ êg@W]|
ŠZ%Ð kZ c*
ÃVzÈ (ÆvZÔ7s%Z ðÃ~ wZ¸Z yZX •ÅäO äÇ
ÑÅkZ Ì9Šy!*
• »ë!*
z½èY Ô’ e **
™Ì6,Ð VE+Z
147 A
(~1) Xì ~¬Æ
kZ pgzZ ì 1Ð „ZÍ ±]ŠÞÃXXáøæû‚öãøBû møZZ ä +¬‰
XïŠ 7„ZÍ KÑvßt ØŠgZŒ $M
Û tÆ e
$Zzg ÅÅà¬vZ èg ÷Z ]|~›z ~gg
-vZ wÎg ì e
Xì c* â Û ({k H{L )], |Zº ZÄZÍ KÑä Åzm
H
/Z ª XX^Ú÷]†øÒô ]æû†% Úø çôÇû×$Ö^eô ]æû†% Úø ]ƒø]ôæøZZ :Ú ,ƒgŠ
{ŠƒgzZ ½¤
/
DYg¦ /C·Z » yZ L6,V<
B‚ÆÄZÑgzZ Ϥ{z ÂÔñYƒg¦
X
-ZÐ t·Z »Å\¬vZ ègŠ&0vZ†]|
gzZ {Šƒ Ëizg q
/Ô7}IV;z {z  Zƒg¦
mvZ -vZ wÎg X‰ , Dg¦ /6,>½
$MtgzZ‰ƒ *™Š&0Z
(M0Z) XðâÛ ]zˆe c*
âÛ ÂZƒx¥tÃÅz
æ$ ^Û& ‘ö ^ãønû×øÂø ]æû†% íômø ÜûÖø Üûãôeùô…ø lô^mF^Feô ]æû†öÒùô ƒö ]ƒø]ô àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú,ƒg!*
]y M gzZ ]c* M ÅvZÃyZ Z # ì yá t ÅVzÈ w=yS ª XX^Þ÷^nøÛûÂö
+Z s§Å ]c*
7zá b§Å Vz¾ñ0 M yZ {z ÂÔì CY ðÑŠ Šc*
Å
D™¿6,yZgzZ X D™g¨~ yZ b§Å yK̈Zùz ˜É ÔDƒ
X
$ M kZ
X gÃè,qzŠ~ e
Š°zŠúçL'Z Ât X**
ƒzáB‚Æ xÈZ ª **
7,¤
/6,ëZ ‹c*-Z
Mq
Xì n~(,¹gzZ
1Ô,Š ÂzÂ6,]c* Û **
M Åy M Œ /b§ÅVz¾ñ0
¤ +Z t }uzŠ
‹c*
M c*
7„ ¬ŠgzZ ‹ ä VrZ c*
Í ,™nç (Z ~ 䙿6,yZ
148 A
KZ sÜÆ \¬vZ¶g É@* è ÃyZ 1Ô,™Ì¿6,y M Œ
gzZ/ô‚ Û
+ZÐ b§q
ñ0 -Z Ìt X,™¿ßÆ™ ,@*
ÆVÂ!*
ð‹ ”c*
ñZg
/
Xì ~¬Æ„ 䤙ƒ}¾

‚ÅssZÉ Ô7°»·_sÜ»+ŠÄ©Z
ì ~gz¢**
™¿™™._Æ
ÌzÂs§ÅëZ ‹c* M ì# Ö è ÌÅ]!* kZ ~ {gÃè ‹c*
M
b§TÐ ñZg KZB‚ÆCù" gzZŒ" 1Ô,™Ì¿gzZ ,Š
X'䙿 e
]|ä VrZ ì HÜÐ yú0 è Z ä \¬vZ¶gMè0Z)´
}>vßV˜ ÔVá~ >Ë~¤ /Z Y7 Ð \¬vZ¶g R xâZ
{>B‚Æ yZ Ì~ H ÂÔì {> ÷ 7x¥= gzZ Vƒ}7,~
t n Æ ðñX7c* âÛ ä \¬vZ¶g R ]| ?Vƒ Yƒq -Ñ~
]ù ì xiÑ6,kZÉ ÔñY D ~ x» ËŒ" ì 7„  gŠ
™{>vßt 6,¯ ÅTÔ”7{>ì GLG
" M {z ä ?Z # X}™¿B‚Æ
Æ yZ b§kZ Â7x¥Ì|Å}>Æ yZ »gzZ Ô ìg
X7^ ,Y **ƒq-Ñ~}>B‚
7~™Ð·_Æ[ÂsÜÌ®à©Ð à©ðÃ~ *Š
Û b§ÏZ Xƒ: Ýq ðÉg ÅŠ*ZC
~ *™È M Œ Ù âË J-Z # ÔY M
ä¤/™ƒ}¾ñ0 +Z6,ëZ ‹c* M Ìt ** ™¿Æ™ŠOZ6,„z aÎKZ
X©=ÂÅ ¹ZÜÃ  ë\¬vZXì ïá ~x|Æ
149 A
éø†$ Îö ^ßøjômF…ùô ƒö æø ^ßøqô]æø‡û]ø àûÚô ^ßøÖø gûâø ^ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø àømû„ôÖ$]æøZZ :Ú,ð¾
vZ n Æ `ZziZ gzZ ŠÑzZ KZ ~ e $ M kZ XX!^Ú÷^Úø]ô àønûÏôj$Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃøqû]æ$ àõnöÂû]ø
X}Š ¯ uQÅV\M n }÷ÃyZ ì ¬ŠtÐ \¬
Æ‚Å\¬vZ¶g ~y Œ]|ŠZ%Ð ä¯ uQÅV\M
V\M nÆ yK̈Z ¸ XAŠ w'~ ® ) ¤ ÅvZÃyZ ìt ._
~C Ù ªÅ `ZziZ gzZ ŠÑzZ ó~ ó uQÅ V\ M L L¤ /Z gzZ Xì uQ-Z Å
Xì „  gŠ Ì{z ÂñY Åïá Ìà¥pgzZs¬z¡
ÅÑLZ sÜ}È w=ÆvZ ì {gá Z s§kZ~ ¬Š VŒ
Ôb&Z ÌÅV-çgzZŠÑzZ KZÉ D™7® ) ¤6,’™ÁqZgzZ b&Z
~ ÒÃÏZX Tg D™ÒÃnÆkZgzZ D™„ÅtÜZz wqZ
Xìg ‡â ¬ŠÐ \¬vZ nÆ¢ A &ÅyZ ì Ìt q -ZÐ
XX!^Ú÷^Úø]ô àønûÏôj$Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃøqû]æøZZì Ìb t » ¬Š~¿ŒZÆe $ M kZ
X}Š¯ Z§gzZxâZ »VÍß s…ª
CgŠ » wÈz IZ LZ ¿C Ù c* âÛ ~‚Åe $ M kZ ä f‰
gzZŠÑzZ ~gø Š Hƒt Ýq » ¬Š kZ n kZ Ôì „ @* ƒ Z§z xâZ6,gî
» é¿t 6,gî8ÂÔÐ NYƒ s{z Z # gzZ £Š ¯ sÃwÈz IZ
zŠÑzZÉ Ô7¬Š Å ðZ(,KZ VŒ ìt Ýq »TXÇñBZ§zxâZ
Å » ÝñªXXàôÛFuû†$ Ö] Sö ^føÂôZZ J -VŒ ì ¬Š Å ä¯ sÆ `ZziZ
Xì ™f »]YgŠÆ]y MgzZ Zb ÅyZÐ M XŠ HƒyÒ»]ÌëZ
èøÊø†ûÇöÖû] áøæû ø̂ rûmö ÔøòôÖ5æ]ö
,Z n Æ m{ èÎH~ ¼ A X Æ:{Ñ!* p~½Æ äʆÆö
ÃVzg*áZz }i‰Ð NM Ã,Z ü A èIZ x¬ Ð Vƒ l^ʆÆö
150 A
(›z ~gg) X ÙŠ
vZ -vZ wÎg ì e $ZzgÐÅ\¬vZ èg ~ÄZ .ñ1Z ]|
E
z ãzg0 +Z » XÔÐ Vƒ ]Ãç•N,Z ~ ¼ A : c* âÛ Šá gZ ä Åzm
mvZ -vZ wÎgc* Y7 ä VÍßXǃ @*MÃÐg0 +Zz ãzÛgzZÐC Ù !*
LZ ¿ :c* âÛ ä ÅzmvZ -\M ? nÆ VÍßÁ]þt Åz
]ZggzZ ñî ** 3ÃVÍßgzZ}™xsÃy›C Ù gzZÇg u0* gzZx3, Ãx¯
(~1) XƒìgÎvßZ # ñ7,iúÅz‰ Ü z kZ~
t ÃyZB‚Æ Ú~uzŠ Å ¼ A ª XX^Û÷×F‰øæ$ è÷n$vôiø ^ãønûÊô áøçûÏ$ ×ømöæøZZ
XÐ,™xsgzZÐ,ŠŠ!* ugIÃyZ ºÛ ǃÝq ÌiZ³Z
™f »[ZNz ZbÅyZgzZ wqZz ]ZŠ¬ àSÅ ÝÝñJ -VŒ
Xì Š HH »Ã >gΙ ZgeÐ [Z±ÃWæzgñQ~ e $ M ~y M Xå
wz ðÃ~gvq -Š4, ÆvZ XXÜûÒöæ. «ÂøSö ŸøçûÖø oûeùô…ø ÜûÓöeô ]ç. føÃûmø ^Úø ØûÎöZZ
èY X@* ƒ: ** ™]Š„gzZ ** gå ÃvZ Ð s§ ~gv¤ /Z Cƒ: wgzZ
X}™]Š„ÅvZ {z ìt „Y A »ðÅyK̈Z
[æÃyZ Ô ” GæÆ„ ]Š„gzZª ‚g WæzgñˆÆkZ
-Š4,
q ÆvZ [Z Ôì c* Š „ PÃVzq ƒ  Âä ?ªXXÜûjöeû„$ Òø ‚ûÏøÊøZZì
}gv¬z d $†t [Z ªXX^Ú÷] ø̂ Öô áöçûÓömø ÍøçûŠøÊøZZX7wz ðÃ~gv
EZŠÆ 3 J -VŒ ÔÐ gÑB‚}gvgzZ ` 0g; » Œ
(!…^ßùÖ] Øa] Ù^u àÚ ä×#Ö^e ƒçÃÞæ) XÐ,hgÆ™2~[Z±
(6¢y M ÅZsgçiZ fp â)
15 1 A

k‚RÅ]§y
è
(~ÝzgÅyë¸ ÒgÎ)
:ì Šá gZ~ *™y M Œ
Û
` Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
` áøçûÃöBô ìF Üûãôiô¡ø‘ø oûÊô Üûâö àømû„ôÖ$]ø ` áøçûßöÚôç+ ÛöÖû] xø×øÊû]ø ‚ûÎø
áøçû×öÃôÊF éôçÒF $̂ ×Öô Üûâö àømû„ôÖ$]æø ` áøçû•ö†ôÃûÚö çôÇû×$Ö] àôÂø Üûâö àømû„ôÖ$]æø
^Úø æû]ø Üûãôqô]æø‡û]ø o×FÂø Ÿ$]ô ` áøçû¿öËôuF Üûãôqôæû†öËöÖô Üûâö àømû„ôÖ$]æø
ÔøÖôƒF ðø$…øæø oÇFjøeû] àôÛøÊø ` àønûÚôçû×öÚø †önûÆø ÜûãöÞ$^ôÊø ÜûãöÞö^Ûømû]ø kûÓø×øÚø
áøçûÂö…F Üûâô‚ôãûÂøæø ÜûãôjôßFÚF Ÿôø Üûâö àømû„ôÖ$]æø ` áøæû‚öÃF Öû] Üöâö ÔøòôÖFæ^öÊø
áøçû$ö…ôçFÖû] Üöâö ÔøòôÖFæû]ö ` áøçû¿öÊô^vømö ÜûãôiôçF×ø‘ø o×FÂø Üûâö àømû„ôÖ$]æø
` áøæû‚ö×ôìF ^ãønûÊô Üûâö ½ ŒøæûSø †ûËôÖû] áøçû$ö†ômø àømû„ôÖ$]ø <>
(11 Ô1 :yë¸ ÒgÎ)
: ðñ{z ñƒ[x» (~y˜ VâzŠ)L L:D
¬~ VziúKZ 1
X áZz ä™~b
X áZz ä¢ìÐ VÂ!* {Šƒ {zgzZ 2
X áZz ä™ ZŠZ > 2i {zgzZ 3
X áZz 䙫™ÅVƒTÑKZ {zgzZ 4
XB; NZŠÆyZ ñƒ´ â ÆXc*
Ð V-çKZ1 5
15 2 A
X7# Ö 5ðÃ6,yZ—" (Ð VzO ) 6
XáZz"(,Ðu „z Âìe ZÎÆyZ : 7
$¬g ÅÇ LZ gzZ VÕâZ KZ {z (ðñ{z ñƒ [x» ) gzZ
e 8
X áZz ä™
X áZz 䙫™ÅVziúKZ {zgzZ 9
XÐVƒ_gZz v߸ 0
óXó Ð gå ~ ÏZ {zÆVƒ Y~Q r!* ÐN0*_Z÷ !
yë¸ ÒgÎ]:Szbc
$
eZzg ÅÅ \¬vZ èg [æ0 /]|WZ ¾zgà ~ £Z
k0* ¶Cƒ wi** kz Z # 6,ÅzmvZ -vZ wÎg c* âÛ ä VrZ Ôì
izgq-ZXì CƒiZz M ÅVHÅßܶCƒiZz M +Z~ y»ÆVßZz
kz ðƒ ð M {i@*‰Ië ˆ”iZz M „ +Z d $Œ Û ÆÅzmvZ -\M
ÅzmvZ -]À M Âðƒ º ) ZÛ Ð ªm{ Åkz Z # XB Í
Ÿøæø ^ßøÚû†ôÒû]øæø ^ßø’ûÏößûiø Ÿøæø ^ÞøSû ‡ô Ü$ ãö×#Ö]øZZÑ ä™ ¬Št gzZ ‰Ö™ƒ c¥‚
vZ c* ) XX!^ßø•ô…û]øæø ^ß$Âø š ø …û]æø ^ßønû×øÂø †û$ôçûiö Ÿøæø ^Þø†û$ô!æø ^ßøÚû†ôvûiø Ÿøæø ^ßø_ôÂû]øæø ^ß$ãôiö
: xzøÔâÛ „6,ëgzZ™: ?f ÔJ(,]³~gøgzZ™: ÁÔ}Š {Šc* i…
ƒ èZgÐ ëgzZ}Š: ßF, ÃVzuzŠ6,ëÔ}Š ßF, 6,VzuzŠ …gzZ™
(X}Š™èZgÐ Ÿg KZ Ì…gzZ
¿ ðƒ wi** Ü z kZ6,í c*
+Z t M kŠ ‰ âÛ ˆÆ kZ
6,zZ t M kŠt Q ÔÇ ñY ~ ¼A (J¦) {z Â}™¿Zg7 Zg7 6,yZ
(M0Z) X ð‹™|7 ,Ô ˆè
15 3 A

?ì QùgzZV¹Ôì qH b#
Xì Zƒ wEZ ]{~ < L zy M Œ Û b# XXáøçûßöÚôç+ ÛöÖû] xø×øÊø]ø ‚ûÎøZZ
Xì CY ~Š ]úŠ s§Å b#Ãy›C Ü z õ0*
Ù ‰ ~# Ö ‡Zz yZfZ
¿A Ât XƒgzŠ 1C Ù gzZƒ ÝqŠZ%C Ù t pÆ b#
éZpÅq ËyK̈Z ðÃ{Šc* iÐ b# ìt ÈXì ìY „ ÚZì
~g7 ìg: +Z ÌŠZ%q -Z ) Ôb#å ìC Ù ªtgzZXY7„™
}(,Ð }(,Ë~ *Š Ô(ƒ: gzŠ ìg: +Z 1 Ìq -ZgzZƒ:
c*ƒ ´ â »¿Z 8 {á Š!* Z(,Ð ƒ  » *Š ìe X7~ 'Æ yK̈Z
q ðà 7et n Æ Ë~ *Š kZ Xƒ9gzZ wÎg Z(,Ð ƒ 
~g7 í @* š ƒ Za ~ wŠ ‰ Ü z T éZp gzZ ñ M : 7 TsÜ
!ZzÆ1C Ù gzZ _ » +gzZ wZzi cÚC Ù Â7¼ ÌgzZ¤ /ZXñYƒ
?ì Yƒ à{yÃÐ kZÔ{ç »äYƒ
7[ø 7Š ~ *™ kZ ì q +Z Âï» —# Zƒ x¥Ð kZ
»Ot X7gZŒ Û z ’ Ãq ËÅkZgzZì lZ z gZgZŠ *™èY Ô$ Ë ƒ
ì o (Z „ {z Ôì ¼ A x** » TÔì Q~ ݬ }uzŠ q -Zt ú Z¤ /
ñƒ n pgxŠ~ ¼ A XσÝqgOZ š ‰ Ü zC Ù ŠZ%C Ù ÅyK̈Z~ T
XZƒgzŠ §Zgø[Z Ǿt ¿C Ù
xø×øÊû]ø ‚ûÎøZZc*
e¯t »ä™Ýq b#V˜ ~ dZ ÒgÎä *™È M Œ Û
c*âÛ {gá Z ÌtB‚ÆkZ}™u0* Ð Vƒk HÃ\M LZ XXoÒ# ˆiø àûÚø
X7x» » b#è̈¤** ÎwŠÐ *™Xì ]y M(Å b#ï»Ô
ÅkZ *™Ôì $ Ë ï~ „ ¼ A sÜ Âb#åz ï» ìtAÜ
15 4 A
ó ó**
0*
] Ð VÏgzZ ** ƒŠZ%!*
L LÐg±ZÆ]Ñq ÒZ%ZX7„(
X DâÛ «ÃVzÈ LZ \¬vZ Ì~ *™æ
XÔì HÐ ÝñyZ {°z » ä0* b#ä \¬vZ~ {gÃè ‹c* M
Ôì x¬ b#t Xì c* M ~ ]c*M yZ™f »XVƒŠ ñ]Ì]‚ {z ~
**ƒ Ýq b#gŠT~ *ŠgzZì 4ZŠ Ìb#ï» Å]y M ~ T
XÌ{zì e
z »gHgñC
Ù „  b#~ *Š ì Yƒ Za t wZÎq -Z VŒ
2~ VÏ ˜À# Ö Q ñ1ˆ Æ yZgzZ Y m CZÆ äâiCÙ gzZì ðƒ
¼:¼É Ô7{°z » b#å~ *Š ìC Ù ª[Z » kZ1Ô ìg
Xì k,/**
¦ ** M 7ÌÃ̀ÃÛ »gzZ ÌÃsÔ™6,VŒÂ1
~{gÃè‹c*
M6,
Xs™zZ]‚{zÆï»ðñ
Mz*™ —#
ì {°z»]y
Cq
{z´Æ kZ Xì q ~Šã -Z ì **
ƒ ðñPz ª Ð ƒ
X t {zÔ ‰ G yÒ~]c* M yZs™zZ]‚
qÑ b˜Z Ô Æyjp~½ÆqËXqË~ iú :Pz ª
y!* ~ »ÃwìÆvZ)ªXƒyjÌ~ » ìt qË~
X}™: Qww‰gzZ…ë ƒyjÌ~ y$ +ñ¡
IZgzZ}™:¢q
(y M ÅZyÒ)
ìe$Zzg ÅÅ \¬vZ èg gf1Z ]|~ g$uL L
Ü z Æ iú\¬vZ : c*
LZ ‰ âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
-Z
: ]ZZ s§~uzŠ {zJ # ì Lgzá' ,,s§Å}È
Z'
155 A
8ŠÐ 0´Íªì @* # Ô}™
™]ZZ s§~uzŠ {z Z
óXó fe¢c¥Ð kZ \¬vZ Âì
(~1Xë)zŠzZŠ1Zz ðûZz£Z {Zzg)
¬ÃÅ\¬vZ èg ÷Z ]|ä ÅzmvZ -*™Ñ è LL
NZŠ ~ iú t gzZƒ D™{>(TÔÅg(kZ {óKZ c* Š
óXó z™: ]ZZ N!*

zgŠ » qË~iú
iú c* âÛ ä ]Z|}uzŠ ‰gzZ \¬vZ¶g ?Œ Û )´z àZçxâZ
Xσ: „ ZŠZiúÂñYg¦ /%ÆqËiú~g7 ¤ /ZÔì nÛ qË~
ÅzmvZ -vZ wÎg ì e $ZzgÐÅ\¬vZ ègY ZŠgŠ1Z ]|
ÏñYƒtªÏñYJZÐ # Ö Z kZq ¬Ð ƒ  :c* âÛ ä
XÇñ M:ÃÓ{ ðÃ~x¸ J -VŒÔì qË{z
c*x¯w‰pƽXì ** ™Ì6,нPz u Z zŠ »ðñ:Pz u Z zŠ
TÔì {k HgzZ CzgŠÝZ »½Xƒ: {Z +Ã~EŠ c* ´Š ðÃ~Tx»
# Zz Ì6,Ð kZXƒ yvzg¢´ŠB‚B‚Æäƒ: ´Š {Z
Z +Ã~
„Z# xsZ » yK̈ZL L c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ~ g $uXì
~e $ M kZ n ÏZ óXó }Š hgÃVzq {Z +Ã" {z Z# ì Yƒ YZ
Hc*
Xì Š Û Úm{Åï»ðñÃä™nZ²ZÐ kZ
ŠgZŒ
b˜ZX Æä™u0* ~¹pÆ> 2iXì > 2i :Pz ZŠ
Xì @* Y ¹ > 2iÃ䙑œB‚Æ_ ZѼzm{q -Z »wâ ~ qÑ
Ð > 2iXì Zƒ wEZ ~ pk˜Z ÏZ Ât 6,gîx¬ ~ *™È M Œ Û
15 6 A
ÜkgzZ mwÔ=ÔŠÔ°Ôc* gÔuÑÃÑLZ ªXì ÌÑÉH, ŠZ%
X {LÓk HgzZ xZw,q ƒ  t X** ™u0* Ã\M LZ Ð nZ%Z ~n
Xì nÛ ** ™u0* Ð VzqxÓyZÃÑ
¦ÑgzZ V-ç KZ vß {z ªXì «™Å VƒTÑ :Pz åa
X D™«™ÅVƒTÑKZÐ ƒ  {z´ÆV-& +ß
c* Vƒ 0Ð vZ t£{z {ZpXì ** ™ ZŠZ h» - $âZ :Pz VZv0*
XЊmZ t£
xÓgzZ **
™ ZŠZ » ]‚Zz z øZÛ ¦ÑxÓ ]** âZ 0Ð vZ t£
Xì ** ™Ì6,Ð ];z(gzZ]âø
ä ˤ /Z {z´Æ kZgzZ -$âZ àâ ~ ]** âZ 0Ð ŠmZ t£gzZ
» ˦ÑÈfS %Xì 4ZŠ ~ - $âZ kZ Ì{z ԽРË]!* ÅiZg ðÃ
Æ kQgzZ Š HHŠ4x» Ãxi5gzZgzŠ' × Xì - $ì~ - $âZ ** ™C
Ù ªiZg
~ x» ÏZ ‰Ü z ågzZ **
™ Zg7 Ãx» kZ ~ ‰ Ü z kZ ÔŠ Hƒð ‰ Ü z An
Zƒ x¥Ð kZ Xì - $ì ~ga ʼn Ü z c* ~ga Åx»Xì - $âZ Ì** Î
Xì ÂìY Z(,«™Å- $âZ
nçËÐ þY ì {@ç{z Âq -ZÇXì ** ™ Zg7 Ç :Pz Ù
»ðŠ **™sÜÆ kZgzZ nÛ ** ™ Zg7 » kZ ÔñY c* Û xiÑ ~ŸÆ
Š g ZŒ
Xì xZw Ôì
Xì Z# Zz ƒÑÌ** ™ Zg7 ÃkZ ë {°zÃTpu Z zŠ »Ç
ÆkZ¦Ñg± š Ôì nŒ Û »nq -Z {°z ªàmSø éø‚ÃÖ]ì ~ g $u
Xì {k H** ™sÜ
~È0* Å kZ ŠZ%Ð ØõÅiúXì Øõ6,iú :Pz VZ‚
157 A
yZ ì Ã. Þ ‡]!* t Xì ** Ü z ïÆ kZÃiúC
™ ZŠZ ~ ‰ Ù gzZ **

HH6,iúÌ»gzZ Š
XŠ HHÐ iúÌqzÑÃs™zZ]‚
Ð yQgzZŠmZ t£ÔvZ t£~ {gÃè ½™zZ ]‚yZ ÂñY Hg¨
kZgzZ ñYƒéB‚Æs™zZ yZ ¿ Ô DY M x©ZxÓ0
„,ZgzZXì » b#Å]y M z *ŠgzZï»ðñ{zìg )½Ï0 + i6,
DZvZzXÐVƒ_gZzƼ A vß
X(ì ÌJ - 35Ð 19 e$ M Å `gçÒgÎy*¸ ã½)
(y M ÅZsgç)

k
z
^Úøæø t ^ãøjößømû‡ôæø ^nøÞû‚% Ö] éôçnFvøÖÿ] Åö^jøÛøÊø o/ ³ûþDø àûÚùô Üûjönûiôæû]ö «Úøæø
(60 :7Z {gÎ) ` áøçû×öÏôÃûiø ¡øÊø]ø oFÏeû]øæ$ ü†önûìø äô×#Ö] ‚øßûÂô
gzZ yâ‚ » Ï0 + i ~EŠ {zì Š Hc* Š¼ à ?gzZL L :D
˜g$ +Ð kZ {zì k0* ÆvZ¼ gzZì Þzg ÅD
ó ó?B7vß ?HÎÔì ÑZz g ¹!* gzZ4
158 A

ƘÅVzq&gzZ¬»Vzq&
:ì ~g!* Šá gZ~*™y M Œ Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
àôÂø oãFßûmøæø oeF†ûÏöÖû] pƒô pÿô «jømû]ôæø áô^ŠøuûŸôû]æø Ùô‚ûÃøÖû^e †öÚö^ûmø äø×#Ö] á$ ]ô
]çûÊöæû]øæø ` áøæû†öÒ$ „øiø ÜûÓö×$ÃøÖø ÜûÓö¿öÃômø toôÇûføÖû]æø †ôÓøßûÛöÖû]æø ðô«Bø vûËøÖû]
‚ûÎøæø ^âø‚ônûÒôçûiø ‚øÃûeø áø^ÛømûŸø û] ]ç–öÏößûiø Ÿøæø Üûi%‚ûãøÂF ]ƒø]ô äô×#Ö] ‚ôãûÃøeô
Ÿøæø ` áøçû×öÃøËûiø ^Úø Üö×øÃûmø äø×#Ö] á$ ]ô ½ ¡÷nûËôÒø ÜûÓönû×øÂø äø×#Ö] Üöjö×ûÃøqø
áøæû„öíôj$iø ½ ^$÷^ÓøÞû]ø éõç$ Îö ‚ôÃûeø ÝàûÚô ^ãøÖø û̂ Æø kû–øÏøÞø oûjôÖ$^Òø ]çûÞöçûÓöiø
Ý
^ÛøÞ$]ô ½ èõÚ$ ]ö àûÚô oeF…û]ø oøâô èºÚ$ ]ö áøçûÓöiø áû]ø ÜûÓößønûeø ¡÷ìøSø ÜûÓöÞø^Ûømû]ø
áøçûËö×ôjøíûiø äônûÊô ÜûjößûÒö ^Úø èôÛønFÏôÖû] Ýøçûmø ÜûÓöÖø à$ ßønùôfønöÖøæø ½ ä́eô äö×#Ö] ÜöÒöçû×öfûmø
ðö«Bø m$ àûÚø Ø% –ôm% àûÓô³þÖFæ$ é÷‚øuô]æ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÓö×øÃørøÖø äö×#Ö] ðø«Dø çûÖøæø `
` áøçû×öÛøÃûiø ÜûjößûÒö ^Û$ Âø à$ ×öòøŠûjöÖøæø ½ ðö«Bø m$ àûÚø pû‚ôãûmøæø
(93@*
90 :-{gÎ)
$
"ZŒ Û gzZ » ä™ð>gzZ » ä™s»Zì @* ™¬vZL L:D
gzZÐ x»wë** gzZÐ ð§" ì @*™IgzZ » ¶ŠÆVßZz
# »vZÇz™ Zg7 gzZ XÅgŠc*
Z ? @*ì @*¿Ã ?gzZÐ Éu
ì Hä ?gzZˆÆ ä™ å ÃV©zh Â:gzZ z™Ç~ :M
{z‰ƒg # Ö gzZ Xƒ D™ ?¼ ì }YvZ ÔðŸ CZÃvZ
Ô}”}”ˆÆ œZƒ @* »]Î CZ ä kZ Zh  ]gú
-Z WZz kZ~}uzŠ q
q -Z: ·» ¶Š 4ŠÃV©KZ îZY
15 9 A
wÅgzZ ÔÐ kZÃ ?ì ‚r6,vZ Ât ÔÐ }uzŠ Zƒ Jm
ƒ‘Û
ìg × ?~ T]!* {z yŠÆ #Ö ª n }gvvZ Ç}Š
ÃTì @* >{Zgpꊙ‘Û „q -ZÃ
 ÂLevZgzZX¸
D™ ?x» σb7 Ð ?gzZ ìe ÃTì @* ¿gzZ ìe
óXó ¸
Ã]xòsZ ~g7 ~ Tì e $ M +F,ìY Å *™È M Œ$ Mt
Ûe
- ` M Ð ugIÇÆ G™èxn ÏZ Xì Š
J Hc* ŠÈ~ pÖZ P
CY Å]zˆe $ Mt ~ y
M Æ VZÆ +Ïz- ì ;g M ` g2Š
ìY Å *™È M Œ
Û DâÛ Å à¬vZ ègŠ&0vZ†]|Xì
$ Mt Å-ÒgÎe
Xì e $ M +F,

ƘÅVzq&gzZ¬»Vzq&
Xì c*
Š¬»Vzq&ä \¬h~ e $ M kZ
Xw" °' 1
X yˆ"Z' 2
$Z"
XbŠ h»yZÃ" Û IZ' 3
Œ
Xì c*
âÛ IÐ Vzq„&gzZ
Xx»e' 1
,
Xx» Z' C
Ù '2
X~®zÕ' 3
:ìt ô=ÅŠzuÅkZgzZx|¦Ñ »pÖZb yZ
L oÅ ÏZ Ô Æ ä™'
9 , ,p~½gzZ -ZÆ Â kZ Ô XXÙ‚ÂZZ
Z'
160 A
Ôì @* Bw" °êB‚Æ s»Z ~ ]âl¦Z4, Æ VÍß » x© Ð
gzZ Ô ñ M nÆ pÏZ pÖZÆ XXÙô‚ûÃøÖû^eô ]çûÛöÓövûiø áû]øZZ ~ *™È M Œ
Û
Å ÏZgzZ Ôì @* Y ¹w° ÌÃwZŠZ yxgŠÆ y¸gzZ oZÛ Z Ð pÒ ÏZ
~', Z',Åí!* Ù ª‚Å XXÙ‚ûÂøZZ Â(kZ ä ‚[Z ‰Ð 9
zC Lo
Ì~í!* gzZƒŠiuÐ Y¡IZ ~C Ù ªÆyK̈Z÷c* w¸ ªXì ÅÐ
VŒ ì ¸ |ÝZ Xì @* Y ¹w°ÃkZ Xƒ wqgzZŠNZ „z eZ
Xì ~ px¬LZ XXÙ‚ûÂøZZÂ
ä™ ~', Z',p-ZÆ XXÙ‚ûÂøZZ Â c* âÛ ä \¬vZ¶g !²0Z
Xì @*
YƒZx|»kZÐ VÒZQX Æ
yxgŠ Æ [g LZ gzZ ÑLZ yK̈Z ì t x|q -Z » w° }
KZ Ã ð Ÿg Å kZ gzZ 6,Ñèy LZ Ã hÆ \¬vZ ª Ô}™ w°
Ð ]âøz ]¬NÅkZgzZ zÅx©ZÆ kZgzZ äY xl6,]÷Zp
X}™[AZ å
nç » w°B‚Æ ÑLZ ŠpòŠ M ì t x|u Z zŠ » XXÙ‚ûÂøZZ
c*ãKÅ kZ ~ TÔñX Ð Vzq xÓ+Z ÃÑLZ ªX}™
g» x Z n Æ kZ }™: Zg7 Ã]÷Zp+Z Å kZ Xƒ •  h ãqzg
XáZe:ú1{Šc* izzš 6,ÑÔá x»Ðñz® ) ¤gzZÔVƒ
yxgŠÆ ]‡‘xÓgzZ ÑLZ yK̈Z ìt x|ZŠ » XXÙ‚ûÂøZZ
gzZ „ZpíB‚Æ ]‡‘xÓ ì t |Å kZ X}™nç » w°
 Ô}™: -
ƒ $ìÐ Ë~nç dZgzZ ÌŠZ ËÔ}™nç » ~Šg^
÷z w¸ÆkZÃyK̈Z ËÔ}™c_»s»ZÐ ÑLZ nÆVÍß
Xñà: 1gzZY Zj +Z ðà éSE 5…!*
c*
UC
Ù ªÐ
161 A
kZ î*²õ »nç ËLZ &Û zŠ Z # ì t XXÙ‚ûÂøZZ q -Z b§ÏZ
X}™ê ._Æh%Æy~s§ÅË~ê ÂÔNÑk0* Æ
™hgÃVƒZg Å y¸z oZÛ Z ~nçC Ù ì Ìt XXÙ‚ûÂøZZ q -ZgzZ
X}™g(Z ~zg:x
~ XXÙ‚ÂZZ  ì c* âÛ Æ™g(Z p¸ ä \¬vZ¶g ~iZgxâZ
(”d) X ïá ƒ  wZŠZ »tÜZÔwZŠZ »¿ÔwZŠZ » {o
gzZ ~È0*Åõ¾ÜZ z’™wqZ xÓXXÙ‚ûÂøZZ  Zƒ x¥Ð kZ
Xì ìYgzZ ~zqÃ[AZÐ tÜZz wqZ}' ,xÓ
9zŠ Å kZ X Æ ä™ YZ p~½Æ  kZ (XXá^ŠøuûŸô û]øZZ
t }uzŠ X}™ågzZ YZ ~ ]Zf KZÃ]Š¬ z »c* ÷ tq -Z X
Æ p}uzŠ X}™nç {$gzZ u| YZB‚Æ ¿}uzŠ Ë
-Z 6Ôì @*
q ƒ wEZ \S swB‚Æ yˆZ Â~ y!* i !²n
Xì c*
âÛ XXÔønûÖø]ô äö×#Ö] àøŠøuû]ø ^ÛøÒø àûŠôuû]øZZ~ e $M
nÆ x|x¬ LZ Ât ~ e $ M c* âÛ ä \¬vZ¶g ?Œ Û xâZ
»n«QX ïá ~ kZ 9VâzŠ ÅyˆZ n kZ Ôì Zƒ Ù
Ô**
™ YZÃ]ZŠ„Xì x¬ Ìt Ô** ™ YZ ~ ]Zf KZÃx» ˪yˆZ
X**™ YZÃ]5çgzZ ** ™ YZÃtÜZz wqZ
ÅzmvZ -]À M Šp~ g $ug Åx?ZmLƒ ]|
kZ Xì nÆ ]Š„ ó óyˆZL L{z Ô ñâÛ yÒ p Æ ó óyˆZL Lä
NŠ Ã\¬ Z} .?c* Í z™ b§kZ ]Š„Å \¬vZ ì tAÜ »Šá gZ
„ **ƒ ÿC ٠¢ » ]!*âZ ƒ: ‚zgŠt »g Z ¤ /Z gzZƒìg
ì YæEE
:NëZ » {oòsZ ÂtèYÔ ìgNŠÃ¿ÆkZ \¬h ’ e
162 A
XY{g7`g{ {¨f ðû]Ñ»ÐyzDÆ\¬h
]Š„~ kZXì c* $ M kZ ¬u
M » ó óyˆZL L~ e Z zŠ ìtAÜ
»]ZŠ¬z tÜZ ÔwqZxÓgzZì 4ZŠ Ì._Æô=Åg $uyˆZ »
gzZÔì 4ZŠ Ì**  gŠz 9Ç!*
™„ ._Æ]gß/£ÃyZ ªXyˆZ
ÔÛ » c*Vƒ y›{z {ZpÔì 4ZŠ Ì** ™u| YZB‚Æ ]‡‘xÓ
XyZ³ c* VƒyK̈Z
ÅkZà öÐE O&LÅkZ ~ yÆ¿T c* âÛ ä \¬vZ¶g ?Œ Û xâZ
: ~@¸~g7 ÅVz0 + 6,È ~}¼ÆTgzZ !: ]c* gz¢gzZ uZgp
Xǃ7gÑ~ N}™]Š„„X{zÔƒ Cƒ
X»yˆZQ Š Hc* Š¬»w°wÍZ~ e $ M kZ
}h +ŠÃkZ Zg7 Zg7 h»}uzŠ ìt Âw° c* âÛ ä‚[Z ‰
Âñà 1 ðû¤ /ZgzZ X{Šc*
i: Á: Ôá™wßz Zg7 Zg7 h CZgzZ
kZÃ}uzŠ ìt yˆZgzZX{Šc* i: Á: Xƒ àÃkZ ?1 „ âZ Ç
ÂñYƒ Á¼ Ôßx»Ð Ù7 0~ hLZŠpgzZzŠ {Šc* iÐ hÝZÆ
kZ ? ÂñàY Zj +ZÐ y!* i c*
B; »ðà u Z zŠ b§ÏZ Xß™wJÙl
ð>!$ +» ðZ', É ÔzŠ ™sçÃkZ t sÜ: ñOÆh e xÙZÐ
gzZ r¬»yˆZgzZ Zƒ~zgŠÆZ # Zzz nÛ Â¬»w°b§kZXzŠÐ
XZƒ6,gîÆqér
pƒô p- «jømû]ôZZ{zì ŠHc*
Š~ e $ M kZ ¬ZŠ (XXoeF†ûÏöÖû] pƒô p- «jømû]ôZZ
ÆXXoeF†ûÎöZZ ÂgzZ Ô Æ¶Šq ðêY«Z pÆXX^jømû]ôZZ Xì XXoeF†ûÏöÖû]
X3g ~f Ô~gZŠ¸g pÆ XXoeF†ûÏöÖû] pƒôZZ X Æ ~gZŠ¸ggzZ " $ZŒ Ûp
7ô¥Å kZ VŒ XbŠ¼ ÃgZŠ¸g ñƒ pÆ XXoeF†ûÏöÖû] pƒô p- «jømû]ôZZ
163 A
]ƒø lô^FÊøZZ ìg Ãè wB » kZ ~ e $ M ~uzŠ q -Z pÔbŠ q H ðâÛ
wB¸ ÌVŒ ì ¸C Ù ªX(h» kZÃgZŠ¸gzŠ ª) (XXäüÏ$ uø oeF†ûÏöÖû]
#
Ö } .àâ nŠ wâ ÃgZŠ¸g~ hkZXñY c* Š h»kZÃgZŠ¸g ì ŠZ%
4ZŠ ~ kZ Ì~@¸gzZ Ï6,gF ÔÌ# Ö } .ãKgzZ ì 4ZŠ Ì** ™
ZŠZ h» VzgZŠ¸g~ yˆZ Âp¤ /ZgzZ ÌgÖZ » ~Šg^ z ã!* igzZì
XŠ Hc* âÛ yÒ{enÆäeÌZ {Šc* i ÅkZ1Ôå4ZŠ Ì** ™
: x©ZÆ# Ö wzƘ&Ð M Ô¸!XZ¬&t
ì @* ™ I\¬ vZ ª (XXoôÇûføÖû]æø †ôÓøßûÛöÖû]æø ðô«Bø vûËøÖû] àôÂø oãFßûmøæøZZ
XÐXXoôÇûeøZZgzZ XX†ôÓøßûÚöZZXXð^Bø vûÊøZZ
Ãw¸c* ÷}',,Z eXì @*M euZz » kZgzZì ¦t XXð^Bø vûÊøZZ
w¸{z” GgzZXŒZ',ÃkQ¿C Ù Ôƒ ãZzgzZ ðƒ ?ðZ' ,ÅTì @* Y¹
~Š¿Z n kZ Xƒ t·Z » qÑI è Z 6,äƒ ^ ,Y** z xZwÆ Tì ÷z
{kHxÓ~ XX†øÓßûÚöZZ ÂgzZ XYY ¹7XX†øÓßûÚöZZ Ã+ $Y Ë~ ]Ã%Z
X 4ZŠƒ  ¹ÜZgzZ iÔm!* ~CÙª
Xì yZz°zÕÐ kZŠZ%X Æä™izˆÐup-ZÆXXoôÇûeøZZ
Hðà ZÎÆ Õ :ì Šá gZ » ÅzmvZ -*™Ñ ~ g
(Z {k $u
Xƒ @*
Y c* +»T7
Š¢[Z±gzZ!$
¬ Ð kZ Ôì „ ** ƒ Âh+”ƒZ± »]y M 6,Õ Zƒx¥Ð kZ
ZwÅÕV#t Œ:t {zp¤ /ZÔ ïŠ}Š ZwÃݪ\¬vZ Ì~ *Š
Xì c*âÛ {°z »ä™Šæ Åx¤ä \¬vZèYÔì
ÅyK̈Z ÂñY Hg¨¤ /Z Ô ØŠ a’gzZ !XZ¬b ä e $ M kZ
!äÂ^fi] oFÖ^Ãi ä×#Ö] ^ß·…X ÔZ ¯ !» b#åÅÏ2 +i¦½ZgzZ ~ŠZÐZ
164 A

ì xZw(
Ë Ç
ÆkZ1Ôì {k HZ(,¹ **™( Ë ÇˆÆä™{@çzÇÐ Ë
Xì [Z±»]y MÉ Ô7gH{gñðÃ6,äh Â
ÇizgÆ # Ö ª L L:ì Šá gZ » ÅzmvZ -vZ wÎg ~ g $u
kZ~ yZy ÔÇñY c* Š™· Z}q -Z6,1 ÅáZz ä™( Ë
óXó Ç ¶ : L » ðZÎg Å
z ~ ]yM gzZ {LÓk H**™sÜÆ kZ Ôð3nÅx»T b§ÏZ
Û ) Xì @
(?Œ *ƒxiÑ{gñ~ VÂgßm{ÅkZ Ì~ *ŠgzZì xÁ!*
:ìtÀF,»Tì Šá gZ~ *™y M Œ Û
ì c* Š ¬ä vZ » ä™ Zg7 ÆÇTª)ÇÆvZ ?gzZL L
™ZÜ t V) Xß™)f LZ ÃkZ ? Z # Ôz™ Zg7 (ÃkZ
ʼnZz Ä©Z xÓ ÂÔñÑ yZZ t W gzZ 1á)f »x» Ë
ÃyZˆÆä™LÃV©gzZX(ˆM ~ KÆkZ ~gZŠ)f
Ã\¬vZ —" Ôƒ` ¯ Ì{ZÍÃ\¬vZ ?èÑq zhÂ# Ö
(É0* àZz g ~l ) kZ ?gzZ Xƒ D™ ?¼ Ôì x¥
aâÆ™ K1K1gzZ @* »]Î CZ ä T´ # Ö /xÆ]gú
~:MÃyZ™h ÂÆ4g™ˆÃV©KZ Ì?b§ÅkZXÑZe
(93@*91 :->gÎ) óXó Ïä¯=gf »%ZeŠY
ˆÅe $Z@t ÃVâ›~ e $ M kZ XXèõÚ$ ]ö àûÚô oeF…û]ø oøâô èºÚ$ ]ö áøçûÓöiø áû]øZZ
«oz nZ¾Z ~E™ Ã{@ç kZ ÔñYƒ {@ç ZgvÐ ® ) )T ì
t Ôì Zƒ {@çÐ Kg0* c*
) ) T ƒ kCt »}Xzh Â: nÆ
®
165 A
Þ.W!* Æ kZ gzZ ì ÍÐ g±ZÆ wâ c* ì ¾~ ŠZ®gzZ gz$
~¸ Ð ÑkZ sÜ ÂÔì àZz ª zŠ z wâ c*ì ~¸gzZM® ) ) ~uzŠ
**h ÂÇ » ® ) ) «Ôǃ {Šc* i «oÐ äYƒ ïá ~ Kg0* gZ â gzZ
X}Š™Š4Æ\¬vZÃg¢z œgzZìg ì‡6,ÇLZÉ Ô7^ ,Y
[‚gZ »gñZ qÑ½Ü {z ¤ /Z ì HÇÐ Kg0* c*
) ) T%Z
®
c* Š e ÃyZ 6,gî ãZzªÆ ì Z # Zz bŠ h  »ÇkZ ÂñZ™gzZ }™
XÐ g7È0* ÆÇkZë[Z ñY
Ôì Š Hc*e=gf » öâi M Åy›Ãwq‹gß{gÃè ~ e $ My
M
™ƒ ,@* »]÷Zpz nZ¾Z ÅÑLZt e yJZ »kZ \¬h
f
Xì @*™y!* Û Ã]!*
Œ .ã^~zŬÆ\¬vZ c*
_ ì mZe h ÂÃÇ
(ìg º Zg ZgzZ) ìg D™ s%Z ?~ Vzq XgzZ
XÇ}Š™C Ù ª n\¬vZt‚}gvÃ|Ń  yQ yŠÆ # Ö ª
?  @*ƒgàÃ\¬vZ¤ /ZXÏñYƒ ZwÃVßZz ë!* ÃVßZz hgzZ
gzZ YZb
" TeÃT\¬vZÕñB pêŠ ¯»i§„q -Zà 
’ e ':t ÃËX ïŠ wZe6,{Zg TeÃTgzZ {Zg
g yèZ Ç~ ]y M „,Z ÔCƒ 7Zw ~g7 ÃVƒZe~ *™‰
Xσk6,i!* gz¢ÅwqZƒ  }gvÐ ?~ # Ö ªÉ Ô7¦ / Ù XÐ
C
(5¢y M ÅZsgç:fp â)

k
166 A

‘zëZPc Vâ›
:ì Šá gZ~ *™y M Œ Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
ÌÎ
äø×#Ö] ]çÏöi$]æø ]çû_öeô]…øæø ]æû†öeô^‘øæø ]æû†öfô‘û] ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5
(200 :yZ/w M ÒgÎ) ` áøçûvö×ôËûiö ÜûÓö×$ÃøÖø
gzZƒgÑgzZƒgo¢~¨£gzZz™ñßZz yZZ}ZL L:D
óXó áÊZ%KZ ? @*ÔÐvZƒg Dge
6,V z ëZP nÆVâ› ì e $ M ~y
M ÅyZ/w M ÒgÎt
XìAÜ »]gÎ~g7 e $ Mt c* ÍÔì Œ
Xì ˆÅ¤z ÅVzq&ÃVâ›~ e $ M kZ
"' 1
Ôñ
Ô{",
' r' 2
"Z%' 3
Ô‚
Xì xiÑB‚ÆVÐyZ ì " ò¾q¶a gzZ
ñ'¤z«
~<L zy MŒÛ —˜ZgzZ Æ "0 gzZ1zg pŠÆñ
+!*
X 9&ÅTÔì @* pg ñ)6,VzqT½ÜÃÑ
Y ¹ñÃp
wÎgÆ kZgzZ \¬vZÃVñ»XªXXl^Âø^_$ Ö] o×øÂø †f‘ZZ ' 1
X´g ñ) ÃÑ6,~È0* ÅyZÔì c*
Š¬ä ÅzmvZ -
167 A
HXªXXoû‘ô^ÃøÛøÖ] àôÂø †fû‘øZZ ' 2
kZgzZ \¬vZ Ð Vzq Å {k
„ Xìe n Æ Ñ{z Ôì c* âÛ Iä ÅzmvZ -wÎgÆ
X´gÆzgÃÑÐ yZÔƒ: VY j +¯gzZ[¨%
{Šc*
iÐuÔ**™ñ6,1z ¤ªXXgñ^’øÛøÖ] o×øÂø †f‘ZZ ' 3
ÃÑ™™Ð s§Å \¬ hÃs # Zgz 1ƒ  gzZ ** ƒ: y.6,
XbŠ äƒ:1‡"

{',
r'¤z~uzŠ
pÆ]',
rXì @*Ü zÆîÏG
ƒ‰ ,
& £gzZ¨£Ðgñ {'r
$U*
XxgxŠ" ~¨£ÆÔŠ

‚Z%'¤z~Š
Xì @*ƒ‰Ü z Æ äƒ hÑ {çgzZ wÈZ »¨£ Ð gñ ‚Z%
t~g $uz y M ΠB gzZ "0
Û X Æ ~g» Åk +!*
}h˜pÆ‚Z%
Xì ŠHHwEZ nÆpzŠ Â
Æ yâ‚ mgzZ }h˜ mn Æ «™Å Vzuu òsZ ' 1
Å ä™ c¥s§ÅVzuuòsZ ÔŠ @* Ôì òiÑ xg ©B‚
X}™: ]P̀
gOZÆiú~uzŠˆÆiúq -Z ~È0* +Z Å®) )!* iú' 2
Xìg~
gÑ" bcÆ XÔ ]Š„w=~(,~ xsZ ,q VâzŠt
X
:c*
âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì gÃè ~ ›9L L
168 A
pg }izg ÚÆ·q
xÓgzZp -Z o!*
¦ » ]Zg yŠ q-Z L L
H
kZ Š%~ wq ÏZ¤ /ZgzZì 4Ð ägZ¦ /~ ]Š„‘ 
Å\¬vZgzZ Çìg ~gY nÆå [ZN:Zizg »o!* gè¿Æ
óXó Çìg ~gY tig »kZÐ s§
ÜÐÅ\¬vZ ègD0!ce $Zz'
,䊃 ZŠ1ZxâZL L
¿»áZz ä%C Ù : c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì H
Ö ª¿»kZ ÔÆ*Z%Sì @*
# Yƒ »B‚Æ]ñÅkZ
Lgpôz yñâ Ð [Âz [ˆ~GgzZì Lg „ k(,J -
óXó ì
Ôì aZ ÌÐ tgY ‘œC Ù o!* g è¿ Zƒ x¥Ð ]c* Zzg yZL L
‘œÆkZ J -Z# Ôì Lg ~gY J -‰ Ü z ÏZ Â[ZN »tgY‘ !œèY
+ÃvßÐ {)z V1 ðƒ Å<z c*
{Z Ãè?£ c* }iÔykñƒG
° *Z%1Ôì @*YƒÈ Ì[ZN ÂñYƒ {{Z +Ãt Z# Ô g DVZ
óXó 7ÑZz äƒ {J -# Ö ª[ZN »vZ
Ôì e„ Z # Ôxg ì‡6,’™ ÁqZ » V⛃  ì t zzL L
ÁqZÆ Vâ›xÓ¿»*Z%q -Z ÂÔVƒ pôÐ V.Æ ÔŠ {z²
ìg ~gY Ì[ZN »o!* è ÆkZJ
g¿ -# Ö ªn kZXì á C: L »’™
G ¿% Ì[ZN »yZ Ôå @* ™ H~ *™ {z x»(æ {z´ÆkZgzZ Ç
óXó Çìg ~gYå
wÎg ì e$Zzg ÅÅ à¬vZ èg ª0 !Z ]|L L
-Z Åuugz$ Å Vâ› :c*
yŠ q âÛ ä ÅzmvZ -vZ
Î~ V⊠}uzŠ {z´Æ ypg ** ™«™B‚Æ mÜZ
169 A
»yŠq -Z~ ypggzZì aZÐ xªgzZp pg {izgÚw‚
gzZ c*âÛ QXì aZgzZ dZÐ xªz x:Æw‚gZD -Z o!*
Ù q g
-Z Â c*
q Š N*
ßs§ÅwÈz IZ LZ Ý‚ 9ÃkZ ä \¬vZ¤ /Z
g CY èV)', ,ÔÇ ñY –: {k
Z' HðÃ6,kZ J -w‚gZD Ù
(?Œ Û ) óXó Çìg ~gYJ -# Ö ª¿»o!* gÆkZgzZ Ï
Æ iú ~uzŠ ˆ Æ iúq -Z gzZ ~È0* Å® ) ) iúL L
óXó ì vZ °o!* g Ìxg~gOZ
-vZ wÎg ì e $Zzg ÅÅ à¬vZ èg Ý°Z†0 1Z ]|
H\¬vZÐ TVƒ @*
Vƒk C ,q {z »~ L L: c* âÛ ä ÅzmvZ
X t ,q{zX,™—]YgŠ}gvgzZ ,Š âÛ sçÃ
L Æ {)z ŠgŠ Ôni Ë c*
: ~ŠuMŠ z!* **
™6,gî åÃçz ' 1
Xƒ ;g MÃÂ** ðŠ »çz ñ¡IZ
X** YÐ ]Òs§ÅKgzZ' 2
XgOZ »iú~uzŠˆÆiúq -Z' 3
(ì vZ °o!* g¸ ª) XX½^e†ùô Ö] ÜöÓöÖôƒFZZc* âÛ Q
6,TgzZ bzg Å Vñ» ƒ  yZ ì ¬» ò¾~y M Ð ƒ gzZ
Xì gZæ »q è JÅwqZxÓ
¿6,x©ZyZÃ  ë\¬hÔì ~zq6,ÜÑx©ZxÓã½e $ Mt
XNâÛ wJÃõwqZxÓ}gøgzZ NâÛ «=ÂÿL$»Åä™
XXåü†øìô!æø äüÖøæ$ ]ø ‚öÛûvøÖû] äô×#ÖôæøZZ
(y M ÅZsgç)
170 A

gZŠZ CÑçgzZ Y
:ì ÞZyâÛ ~ *™È M Œ
Û
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
o–FÎøæø ` Ÿ÷æû„öíûÚ$ ^Ú÷çûÚö„ûÚø ‚øÃöÏûjøÊø †øìø! ^ã÷³þÖF]ô äô×#Ö] ÄøÚø ØûÃørûiø Ÿø
Õø‚øßûÂô à$ Çø×öfûmø ^Ú$ ]ô ½ ^Þ÷^Šøuû]ô àômû‚øÖô]çøÖû^eôæø åö^m$]ô ?Ÿ$]ô $æû‚öföÃûiø Ÿ$]ø Ôøe%…ø
ØûÎöæø ^Ûøâö†ûãøßûiø Ÿøæ$ Íùõ ]ö «ÛûãöÖ$ ØûÏöiø ¡ø³Êþø ^Ûøãö³þ×FÒô æû]ø «Ûøâö‚öuø]ø †øføÓôÖû]
èôÛøuû†$ Ö] àøÚô Ùùô „% Ö] |ø^ßøqø ^ÛøãöÖø û̃ Ëôìû]æø ` ^Û÷mû†ôÒø Ÿ÷çûÎø ^ÛøãöÖ$
oûÊô ^Ûøeô Üö×øÂû]ø ÜûÓöe%…ø ` ]†÷nûÇô‘ø oûßônFe$…ø ^ÛøÒø ^ÛøãöÛûuø…û] hùô …$ ØûÎöæø
` ]…÷çûËöÆø àønûeô]æ$ ¡ø ûÖô áø^Òø äüÞ$^ôÊø àønûvô×ô‘F ]çûÞöçûÓöiø áû]ô ½ ÜûÓö‰ôçûËöÞö
(25 @*
22:Lu
Z Z )
Ö#è ÇìgÖ Â:XÁq u Z zŠB‚ÆvZ ZI# Ö L L :D
ÅgzZ ËZÎÆkQ c* âÛ ä [g}¾gzZ™ƒ'" ÔZƒ H
c* -ZÐ ~ yZgzZ Ôz™u|ŒÐ \!*
q Vâ gzZ Ôz™: ]Š„
(Ì) sQ¼: 7Z ÂÔNY VÃ9J(,t‚}¾VâzŠ {z
n Æ yZgzZ z™]!* B‚Æ [ŠZÐ yZgzZ ÔÃQ: 7ZgzZ
![g }÷}Z ¼gzZ ÔÐ ã!* $zŠ q zi!*
(B‚)Æ ~b ¬
ZgvXÅ lgz6,~÷~ ‚ä VrZ‰ ÔâÛ 3g 6,VâzŠ yS
ÂЃ ( ?¤ /Z Xì ~ Vߊ }gv ì }Y [p [g
óXó ì ÑZzÛÃVßZz ä™ q g {zG
171 A

]c*
M*
èg
qZ ~ XÔì c*
- M yÒ » _ ZÑP n Æ wqZ ÁJ~ ]c* M—‚
L gzZ <ÑgzZƒB‚Æ yZZ ì Yƒ w=„z ¿ ¶Ìt oÑ
<
$Z@ Å wqZ m{ m{ „,Z ~ ]c*
Ôì ˆÅ e M yZ Xƒ ._Æ
sÜÅyZgzZ b#Å]y M zÅyZ Ô x©Z ñƒ ñeÆ <Ñ
 ~ {gÃè ûLJ$ ZÑèa gzZ Ôì :
oÑëZ Ð ƒ L »•
 h Å]y M ~igz
t£ˆÆ kZ Xc* âÛ yÒ »©Â̬ª Ð ƒ  n kZ Ôì ÅyZZ
X x©Z´ÐŠmZ

©ÂwzZ¬
XX†øìø$ ^ã÷ÖF]ô äô×#Ö] ÄøÚø ØûÃørûiø ŸøZZ
(Áq u Z zŠB‚ÆvZ ZI# Ö )

5ZŠZÅt£Æ+ ZzxzŠ¬
XX^Þ÷^Šøuû]ô àômû‚øÖô]çøÖû^eôæøZZ
(z™ð>B‚Æ\!* Vâ gzZ)

) ¤ZgzZxZ)Zz[ŠZB‚Æ+ Zz
ÌZÅ®
Æ+ Zz ä \¬h~ e $ M kZ DâÛ \¬vZ¶g ?Œ Û xâZ
# Zz™5B‚Æ]Š„KZÃä™u| YZB‚ÆyQgzZxZ)Zz [ŠZ
Z
c*
âÛ xiÑÃ]Æ + ZzB‚Æ]LZ ~ y% ÒgÎ 6Xì c* âÛ
kZ (Ì» + Zz LZgzZ z™ ZŠZ]Z÷ª) XXÔømû‚øÖô]çøÖôæø oûÖô†ûÓöDû ] áô]øZZ Xì
172 A
Ѓ ® ) ¤Z Å+ ZzˆÆ]Š„Å :, á VvZ ì @* ƒ" $U* Ð
-Š4,
q ÆvZL L HwZÎä ¿q -ZÐ ÅzmvZ -vZ wÎgXì ëZ
LZ iúL L c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -\M ó ó?ì H¿[8Ð ƒ 
[8{Šc* iÐ ƒ  ¿‚yÈÆkZL L HÄc* ó ‰
gŠQ ä kZ ó~ Ü z
(?ŒÛ ) óXó u| YZB‚Æ+ ZzL Lc* âÛ ä ÅzmvZ -\M Âó ó?ì
» \!* Vâ n Æ vZ ¿ L L c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
yâÛ **» yZ gzZÐ gA }iZzgŠ zŠÆ ¼ A n Æ kZ ;ggZŠÎâÛ
ðÃÐ ~ \!* /ZgzZÐ gA }iZzgŠ zŠÆ 3n Æ kZ Zƒ
Vâ ¤
óXó Çìg î » cizŠ c*
A {iZzgŠq
¼ -Z Âå„q -Z
Xì M[ZN »w= e q -Zá$ +ÆÃC Ù Å.6,+ Zz

M ZwÅ_hÅ+ Zz
¬Ð]y
ì QÌ~*Š
T \¬vZ Â ZwÅVƒk Hƒ : c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
ãâÛ **gzZ _hÅ+ Zz S y ¸J -# Ö ªÔ Te nÆ
Xì CY ~Š Ì~ *™¬Ð ]y M ZwÅkZ Æ
X( ˆÅÜÐ ~1‚]c*  t)
Zzgƒ
n ÆƱËJ -‰Ü z kZ ÔñYƒ: ÐnÛ Š˜ J -Z # :B
HyÒä ¿q -ZX7^ ,Y **ƒq-Ñ~Š˜%Æ]iYZ Å+ Zz
c*âÛ ä ÅzmvZ -\M 6,kZ XVƒ c* M ™hg Zƒ @*
zgÃ\!* Vâ LZ ~
óXó ì c* Ñ¥ÃyZ 6ƒ ´ÃyZ ƒ YL L
z VÃVÍß c*nÆ“ W ݬ {z Ôƒ ÝqÃT+Š èDnÛ §” : B
173 A
X7^ ,Y%Æ]iYZ Å+ Zz Â}™^nƶŠ ]úŠ
,B‚ÆVzgZŠ¸ggzZ V2zŠÆyZˆÆwÙZÆ+ Zz : B
X’ e ** ™ ƒ @*
,»·g
'
Xì Zƒ yÒ x Z » ä¯ q -ÑÃgzZ ËB‚Æ Z} .~ {gÃè e $
è M
ZwizgÆ# Ö ª ÂЃ ¯ q -ÑÃgzZ Ë~ t£ÆkZB‚ÆZ} .¤/Z ª
XЃ Y {g™ƒ# Ö ègZz
ˆ Æ Z} .Xz™: ÏÈ ÅgzZ Ë ?ZÎÆ kZ ì tê » \¬vZ
W=gf »lgz6,gzZ öZa ÅkZ {z n kZì »+ Zz hªÐ ƒ
‘ 
-Ñ~ ]Š„ÅkQ {z c*
q ŠgZŒ Û 7t ä \¬vZ Ìn Æ yQX
u|4e $.gzZ yˆZB‚ÆyQ ìt h»yQÉ gzZ NY ñZI
X ñY H
(¡ E
WZe pÆ ó óç L LgzZ ì Ý » gÖZ Æ ~gZÜ Å wŠ Ôó ósQ L L
gzZ c
Æ yZ ÂÔNY VÃ9J(,t‚}gv\!* Vâ ¤ /Z X Æ 1Q
[ŠZ ½ÜÝðÃÐ y!* i: gzZ ñ0* äƒ: Za ~gZÜ ðÃ~ wŠ sÜ
X†
Æ“  Íq -Z Lb§T ì B bgŠc* Ã]!* kZ ŠÑzZq]ŠX
[Z b§ÏZ Ôå Š HÑZe ~ ŠÍ Å + Zz LZ Ãí ~ ]gßÅ }Æß
‰ G áZj}÷~ ]gßÅ‘J e q -ZÆ V-A + Zz}÷
Ù pXVzŠ ~ ]gßÅyˆZ!$
C +» yˆZÆ yZ ~ ì nÛ Z÷gzZ
:ì ÞZŠá gZÐ M X‚ rg7Šc* Ã]!* kZ ¿
^ÛøãöÛûuø…û] hùô …$ ØûÎöæø èôÛøuû†$ Ö] àøÚô Ùùô „% Ö] |ø^ßøqø ^ÛøãöÖø û̃ Ëôìû]æø
` ]†÷nûÇô‘ø oûßônFe$…ø ^ÛøÒø
174 A
n Æ Vzƒi!*LZ b§ ÏZ »~ ‚ ä + Zz }gv
Xì ‚ rg ñÖ nÆ Vz6,LZ Ãa LZ {0 +6,b§TÔ3g ñÖ
Æ ›z ® ) ¤Z KZ 7Z Ì?~ 9J(,Æ yZ ì t h» kZ [Z
F6,.gzZ ›F,
F xÓ~gZŠÎâÛ z ® ) ¤Zt XÅg ñÖ nÆ Vƒi!*
Xƒ: 4ŠÃ/_ .gzZ Ë~yZÔƒ
ÆyQB‚B‚Æ›z # Ö } .XXèm¤]ýý^ÛøãöÛûuø…û] hùô …$ ØûÎöæøZZ
z . b§T ![g }÷}Z ðƒ e $Z@ Å g D™ ¬Št n
KZ6,yS ~9J(,kS b§ÏZ ÔÑ0* = ~‚ä VrZB‚Æ›
Xì Ìh»+ Zz ¬Št XâÛ wi** Øgz›
wqCÙ X7ÈB‚Æ/ËgzZ äâi Ë® ) ¤Zz #Ö } .Å+ Zz
Xì Z # Zz u| YZB‚Æ+ Zz~/C Ù gzZ
yZgzZ NYƒ `ZÆ# Ö } .ÅŠÑzZ {z²Ô:âi »9J(, Æ+ Zz
" ÏZgfÐ s§ÅŠÑzZ¤ /Z ‰
Ü z kZ ÔñY {g6,x™z 3gÆŠÑzZ Ï0 + iÅ
Æ 9J(,s§~uzŠ Xì CY 0 ni » wŠÆ yZ {z ƒ kCÌqg
# ~gzŠ ~y
Z M Æ9J(,X ïŠ ¯ Zm m ÃyK̈Z6,gî8ngZú
Ì,Z¼ ]]_z ]÷Zp Å yZ ÂÔ ” ¶Š [Z Ìûz =
Xì @* ƒÂnÆŠÑzZ ** ™ Zg7 »XÔ DYƒ
x©ZÆ ã‚g s # ZggzZ 𜊠Å+ Zz ~ ]Ñq yZ ä œÈ M Œ Û
LZ Ì?‰ Ü z Ë c* ÑŠŠc*Ìq(Uâi »kZÃyK̈ZB‚B‚ƶŠ
T ÂX `Z}gv{z ` M gŠTÔ¸ `Z {Šc* iÐ kZÆ + Zz
[" ~gvgzZ Hy!* Û 6,?‰
Œ Ü z kQÃ]÷Zpz s # Zg KZ ä VrZ b§
=ÂÔì c* Ü zt »YZ6,yZ²[ZÔH“
M‰  ZŠ',B‚Æg\ ÃVÂ!* Å
175 A
Xz™ ZŠZ!$ +»yˆZ .‚kQÆyZ ì Ÿ» »ÄZÑz
HH{gá Zs§ÏZ~Ô ` ]†÷nûÇô‘ø oûßônFe$…ø ^ÛøÒøZZe
Xì Š $M
]…÷çûËöÆø ýý Üö×øÂû]ø ÜûÓöe$…ø
{À 0*# .t gzZ ƒ: ®
Ö } ) ¤Z ~C
Ù ª~ ›z #Ö } .Å + Zz ¤
/Z
Ð wqÆ Vߊ \¬vZ ÂÔñY ÅÐ ~q]ŠXï»gzZ ›/ .
!_
„@*
ÃD·Z Kñ Kg ðä /Z ñƒ DƒÆ # Ö }.kZ Xì <Zz [p
b§kZ KZ vß Ôì $ Ë ƒÐvZ àZ q ggzZ/ °ˆÅkZ ÂÔñYƒ
XÇ}Š™sçÃyZvZ ÂÐ g _â °çÐvZ' , ,6,V‘@*
Z' ÃÅ
ÅtZÑZgzZ ]Îgb Å[fˆ ~ g $uXì ÎZ±ÎZzZ Â
7Z =ÂÅVziúyZ ì {gá Z ~ TXì Š H¹ÎZÍÑZ >+Ã…Zâ
(5¢y M ÅZsgç) X ÎZÂgzZ ÎZzZ ì Cƒ‚ÃVÍß

k
z
hô]„øÃÖû] oÊô Ôøòô?ÖFæ]ö àømû ô̂ rôÃFÚö ^ßøjômF! oû?Êô áøçûÃøŠûmø àømû„ôÖ$]æø
(38 :ò{gÎ) ` áøæû†ö–øvûÚö
ÒÃnÆä3Š —ÃVì M ~gø vß gzZL L:D
óÐó NY ñÑñƒ}ñ~[Z±{z Ô ìg™
176 A

ÅwÈz IZ LZgzZ KZ
**
™„Å b&Z
:ì Šá gZ~ *™È M Œ
Û
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
Œö^ß$Ö] ^âøSö çûÎöæ$ ]…÷^Þø ÜûÓönû×ôâû]øæø ÜûÓöŠøËöÞû]ø $çûÎö ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5
Üûâö†øÚø]ø «Úø äø×#Ö] áøçû’öÃûmø Ÿ$ Sº ]‚øDô Áº¡øÆô èºÓøòô×FÚø ^ãønû×øÂø éö…ø^røvôÖû]æø
(6:*’>gÎ) áøæû†öÚøç+ mö ^Úø áøçû×öÃøËûmøæø
v M kZÃVßZz yLZgzZÃ\M LZ ?!ßZz yZZ}ZL L:D
ºÛ gzMgzigzZpåE 5G
"N6,kZÔ ßgzZ òŠ M ïgZ »TÔƒ XÐ
{z gzZ D™7ãâÛ ** Å kZ ì êŠ ¬7Z vZ Ô ¥
óXó ì @*
Y c*
Š¬7Z D™
NX ÌÃ\M LZÐ v M Å3 ì ¬ÃVâ›x¬~ e $ M kZ
Ìt ~y MgzZ c*
âÛ ™f »]”u܃ Å3§** QXÌÃwÈz IZ LZgzZ
yZ=gf Æ ]Øg c* æá pÔ‰ Ü ¤ Ôgzi Ë{z Ôǃ » 3kZ c* âÛ
Xì6!* ix** »XÔ ™6,3 ÔÇn $7РĤ /ÅV¤Û
gzZÔ 4ZŠƒ  Vc* +!*
0 ÔxÝÔŠÑzZÔ~çªwÈzIZ~XXÜûÓönû×ôâû]øZZÂ
XVƒ~¬ÆV-0 +!*xÝÌ™e™âzz! 7ê
èg[æ0/]| Âðƒ wi** $ Mt Z
e # ì ~e $Zzgq -Z
äXÐ 3Ã\M LZ !ÅzmvZ -vZ wÎg c* :Hn²äÅ \¬vZ
177 A
1 (,™~È0* ÅëZèx©ZgzZ ƒÐ VƒkHë ) ˆM ~™Â„Å
?NXÐ 3b§¾ëÃwÈz IZ
à ?ä \¬vZ ìti§ » kZ c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
 yZ Ð Vñ» yZì c*
Æ Vñ» XgzZ z™ IÃ âÛ IÐ Vñ» X
3ÃyZ¿t ÂzŠ¬ÌÃwÈz IZ »ä™ÆyZ ?Ôì c* Š¬»»ä™
(ãšZ bzg) X Çn XÐ v M Å

ì nÛ 6,
y›C
ÙšM F,
z½ÅŠÑzZgzZ ~ç
ì nÛ 6,¿C $U*
Ù Zƒ " Ðe$ M kZ c*âÛ ä Y ‹Z|
¿6,kZgzZ Ô}Š ½Åx©ZÆxZwz w'gzZÜÑø è ZÛ ÃŠÑzZgzZ ~ç KZ
X}™ÒÃÅäZz™
ì H }™wi** Øg KZ6,¿kZ \¬vZ ì ~ g $uq -Z
Zgv!¨ZgvÔ> 2i ~gvÔ{izg ZgvÔiú~gv!” ~ç }÷}ZL L
¦~ ¼ A B‚Æ kZÃ  yZ \¬vZ ì yZ ó ó!Ïz7,}gv!d
XÐNâÛ
XÅg wì »ƒ  yZ ì È » äâÛ {)z {izg ZgvÔiú~gv
Xñ0* äƒ: ê~ kZ
)f}gv t£ÆyZ ìt È »¨}gvd Zgv
Xz™ ZŠZÐ ~È0* gzZ ÙpÃyZ
{z ~ [Z± {Šc* iÐ ƒ yŠÆ #
Ö ª ì c* âÛ ä VÍg) ,‰
XVƒ…¸z IYÐ +Š wÈz IZÆT ǃ¿
„g 0*
{Zg ðZz6," Ð <ÑÅvZg0 +ZÆwÈz IZ AŠ ÌZ #
178 A
ÅyZqt }™: {Zz6,Åq kZX}™ÒÃÅ[!* é ÆkZ Ug¯ Âì

ì y‚ M ~ . Þ £Æ%Z kZ ~gZÜ z ~gZÍ ** t XÏ}g¦ /tá 6,Ë
X}Š hgnÆäY~ 3ÃyZ òŠ M
ìg ™C Ù ªÃ `Z' × Æ v M kZ pÖZÆ XXéö…ø^røvôÖ]ûæø Œö^ß$Ö] ^âøSö çûÎöæøZZ
-g -Z LZ {zÐ ïgZ ÏZ XÐ FßgzZ yK̈Z Z½ÝZ ÅkZ
8
XÏÆ¿~
Ã\M LZ~ *Š kZ ä VMÔ yK̈Z {z ìC Ù ªŠZ%Ð yK̈Z
u0* Ð Xìg }m~ VEâÛ ** gzZ V7n „ yZÉ XH7u0*
XðâÛ wi** <ÑKZ ä \¬vZ nÆä™
z uÑ~ *Š kZ ŠZ%ß{z q -Š4, ÆVÍg) ,ŠZ%Ð XX麅ø^røuôZZ
X‰ Z7 Ð wÅ# Ö ´ÅvZ çNG .–E‹Š„gzZ¬
ÇA ÃkZ ïgZt Z # ÂXˆÅ Za v Mt c ä°ÃVzq „ yZ
Xì c* âÛ 6gzZ Ï‹Ãqq -Zq -Z ñƒ ë XX‚õmû ô̂ Úø àûÚô ØûâøZZ{z Â
Ãq Ë: gzZ Ï ñ3: kF,ÌZgi 6,q Ë XX…û„øiø Ÿøæø oûÏôfûiö ŸøZZ
XÏ}hg
áøçû×öÃøËûmøæø Üûâö†øÚø]ø «Úø äø×#Ö] áøçû’öÃûmø Ÿ$ Sº ]‚øDô Áº¡øÆô èºÓøòô?×Úø ^ãønû×øÂø
áøæû†öÚøç+ mö ^Úø
 ¥™ e
“ $.{zÐ VƒgHºÛ 6,cizŠ kZ ªL L :D
XÐ'',7ò3, ÌZgfB‚ÆËXÐVƒ@JgzZ `Z' ×
óXó Ð,™7~igz sÜÅkZ ÇA ¬ ÃyZ
Ð ~(,ËÅ wÈz IZ LZ ì !°6,VÍß yZ ~ }•kZ
yZ›ÅyZ¤ /Z ` M c* âÛ X B°oÆ›)IÃyZ Ì6,t~(,
179 A
{z Ô gñâ ºÛ 6,cizŠ ÅgŠc* ÂÔì ñƒÆzgà ?Ð [ïZÆ
ì 4XÐ Vƒ@ JgzZ `Z' × “  gŠ „}(, É Ô7áZz ä™›
gzZ ÌÃ\M LZÐ [ïZ LZ „ ?¬ ¬ Ð ä7,—‚Ð yZ
Ôƒ Mh™ÒÃÅäXРĤ /Å[Z±J -uTÌÃwÈz IZ LZ
Xß™
ÜûjößûÒö^Úø áøæû ø̂ rûiö ^ÛøÞ$]ô ½ ÝøçûnøÖû] ]æû…ö„ôjøÃûiø Ÿø ]æû†öËøÒø àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5
(7 e $ M *’>gÎ) áøçû×öÛøÃûiø
„z ?Ôz™: 7g± ` M ÔH¬ ä VM !Íß }ZL L :D
óXó ƒìg D™ ? ƒìg 0* ~á$ +
}gvZƒ H Zgv[Z ì [æÐgñˆÆÃÅÝñx¬
;g M¼ t‚}gvXYY H7wJg± ðà » Ë[ZXì ;g Mt‚
[ZÔì Å ð¾ ä ?~ *™ ªì V»`ðƒ ð1„ KZ ~gvÔì
/‰
g¦ Ü z » kZ [Z¸ M h™¼ ?nÆvÐ kZXŸ ò}ÆkZ
H

áû]ø ÜûÓöe%…ø oŠFÂø ½ ^u÷çû’öÞø è÷eøçûiø äô×#Ö] oÖø]ô ]?çûeöçûiö ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5
Ÿ †öãFÞûŸø û] ^ãøjôvûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø ÜûÓö×øìô‚ûmöæø ÜûÓöiô^Fnùô‰ø ÜûÓößûÂø †øËùô Óøm%
t
àønûeø oÃFŠûmø Üûâö…öçûÞö äüÃøÚø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$]æø o$ fôß$Ö] äö×#Ö] p ô̂ íûmö Ÿø Ýøçûmø
t
ÔøÞ$]ô ^ßøÖø†ûËôÆû]æø ^Þø…øçûÞö ^ßøÖø ÜûÛôiû]ø «ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø ÜûãôÞô^Ûømû^øeôæø Üûãômû‚ômû]ø
$ M *’{gÎ) ` †ºmû‚ôÎø o0 nûDø Øùô Òö o×FÂø
(8 e
yZX/ÂÅwŠ s™s§ÅvZz™/Â!ßZz yZZ}ZL L:D
,~gvÐ 6,?}Š ™gzŠ [g Zgvì
à ?}™4ZŠgzZ V×Z'
Ç}™: ?fvZ yŠ TÔ,1 ˜nÆX~ V¨!*
180 A
ÔB‚Æ kZ ñÑ ¢ ÃVÍßyZgzZÃÅzmvZ -Ñ
Ð Vƒ ë Ô ZŠÆ yZgzZÐ MÆ yZ σ ChzŠ Ýzg ÅyZ
" Ãë™sçgzZ Ýzg ~gøÃë}Š™~g7 }gø ![g}Z
óXó ì Y™¼ƒ  —
Xì Š Hc* ei§» vÐ cizŠ~]c* M yZ
ï» 6,{k
H~ wŠ ª Xz™/ÂE t‚Æ vZ ? !ßZz yZZ }Z
Xƒp¢»ä™:ÆkZ {ÒMgzZƒ# Ö Z0+
^u÷çû’öÞø è÷eøçûiø äô×#Ö] oÖø]ô $çûeöçûiö
äƒ q g gzZ UßX Æ äƒ q g gzZ Uß pŠÆ/Â
ì x** » kZ/Â~ < L zy M Œ Û —˜ZgzZ Xì RßÐ Vƒk HŠZ%Ð
}™x³¢ » äY: k0* ÆkZ {ÒMgzZƒxŠ** 6,Vƒk
HÔLZ yK̈Z
Æä™Ø{ pÆkZ ÂñY 1Ð ÃgzZ tg]¤ /ZÃbÀgzZ
äÎ h gzZJgÃ}ÀpÆkZ ÂÔ,ŠgZŒ Û ÃÐ s # »g]¤ /ZgzZ
X Æ
Ø{Ð Š%gzZ c* g {z Ð Vƒt pÆ bÀÐ g±ZÆ p¬
hgÃkZ™ƒ xŠ** 6,{kHÐ spÆ [Z±gzZ ð Ÿg Å \¬vZ ¡Xƒ
’™ÁqZ ǃ nÆÈkZ bÀÐg±ZÆp}uzŠgzZX}Š
Xì àZz äh ÃLÆkQt Âì Š HOÐzz Å{k H k]»
LZ yK̈Z ìt bÀ/ ! c* âÛ ä \¬vZ¶g ~y Œ]|
rgx³gzZ {ŠZgZ¢» Uß: s§ÅkZQgzZƒxŠ**
Xƒ ‚ 6,¿¸¦ /
à¬vZ èg \M  ?ì H/ Š HHwZÎÐõzvZ x™Z]|
XVƒ ¦,qb ~T c* âÛ äÅ
181 A
X#Ö Z0 + 6,¿}' , ¸¦ /LZ 1
X,ÅyQÔ LgÆ\¬vZ]‚Zzz øZÛ 2
X3Zz ÅkZ ÂÔå1 ¬ ê {)z wâ » Ë 3
X°çÐ kZ ÂÔ¶ðà1gzZ c* *Ð y!* i c* B; ÃË 4
Xx³¢»äY: k0* Æ{ k HkZ {ÒM 5
{z[ZÔì ¬Š ñƒ D™ ãâÛ ** ÅvZÃÑLZ ä kZ b§T 6
XáNŠ ñƒ D™® ) ¤Z
pû†ôrûiø kõß#qø ÜûÓö×øìô‚ûmöæø ÜûÓöiô^Fnùô‰ø ÜûÓößûÂø †øËùô Óøm% áû]ø ÜûÓöe%…ø oŠFÂø
Ÿ
†öãFÞûŸø û] ^ãøjôvûiø àûÚô
gzZ V×Z',~gvÐ 6,?}Š g@* Q [g Zgvì yZL L :D
óXó ,1 ˜nÆXÔ~ V¨!* Ã ?}™4ZŠ
kZ1Xìó ó{°zL LÐ kZŠZ%VŒ gzZìó óyZLÀ L F,» XXoŠFÂøZZ Â
}uzŠÆ yK̈Z c* ƒ/ c* Š ™ {gá Z s§kZÆ ™¨yZ ö Ã{°z
iZ)fÆvZ: gzZ 77 Å]nz ¼ A ÌðÃÐ ~ yZ’™ÁqZ
4ZŠ ~ „ ¼ A gz¢ÃkZ Ô}™ Ô™¿ è ì @*M xiÑt s»Z ñzg
àZz äƒ «~ Ï0 + i ~E™ÃyK̈ZC Ù Â!$ +q -Z »’™ÁqZèYX}™
~gz¢ N ¼ A {°‡z yâ‡ñzgiZ ~!$ +Æ kZ Xì [ ïÐ Vz
:ì ~ g $u 6Xì s¸ñ6,„xÅZz aÆ\¬vZ¡{zX7
¿»kZ sÜÃË~ ? c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg L L
vZ -\M HvZ wÎg c* Hn²ä/ôXYÑŠ 7]
-Z
J # ó óÌ= V;L L c* âÛ ä ÅzmvZ -\M ?ÌÃÅzm
(›z ~gg) óXó ,Š âÛ :nç »Øgz aLZ \¬vZ
182 A
äüÃøÚø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$]æø o$ fôß$Ö] äö×#Ö] p ô̂ íûmö Ÿø Ýøçûmø
yZgzZÃÅzmvZ -Ñ Ç}™: ?fvZ yŠ TL L :D
óXó B‚ÆkZ ñÑ¢ ÃVÍß
yZZ !* Æ yQ gzZ ÅzmvZ -9 LZ \¬vZ yŠ kQ c* âÛ
Æ [ïZ LZ ~ „ *Š kZ {z n kZ XÇ}™7ZÎ¥ÃV¹‚
z¬ Ð,™[NZ nÆöKZÃVÍßyZ sÜÔ™œ ~ `Y
ÔÐ Vƒ 7#â Å VÍß yZt XÐ Vƒ u0* Ç!* Ð öÑ M Å tÎ
ó}uzŠgzZ wÈz IZ LZgzZ ~gZ¦ /Ï0 + i:NoÌŠpä VM
izg kQ n kZ ÔÐ Vƒ ZÎ¥izgÆ # Ö ªvßt Xð3Š {Zg ÅtÎÌ
Æ yQgzZ ÅzmvZ -9 Z # ÔÏ}= Í Og@* Å tÎÆ yZ ÃyQ
XÐVƒìg|(,s§Åw2KZ~ Ýzg ÅmÜZz yZZ LZ[ôZ
^ßøÖø ÜûÛôiû]ø «ßøe$…ø áøçûÖöçûÏömø ÜûãôÞô^Ûømû^øeô æø Üûãômû‚ômû]ø àønûeø oÃFŠûmø Üûâö…öçûÞö
†ºmû‚ôÎø o0 nûDø Øùô Òö o×FÂø ÔøÞ$]ô ^ßøÖø†ûËôÆû]æø ^Þø…øçûÞö
yÒ » ~iZÛ ugzZ ðzy  çaNÅ[ôZÆ\MgzZÅzmvZ -vZ wÎgt
ÅzmvZ -g—pÔÐ Vƒìgx ~}ƒ0 +Zƒ
 yŠ kQ ì
„g™ ðÉg Å yZ σ Ýzg Å yZ ZŠ gzZÐ M Æ V¹‚Æ yZ gzZ
~gø Ô™ï»ÃÝzg ~gø ![g }gø }Z Ð Vƒ D™ ¬Š {zgzZ σ
Xì gŠ‡6,qC ٠—" ÔâÛ ]n
ð à 5ZgÆ ¼A ¬ Ð äƒ 4ZŠ ~ ¼ A ÃVÍßyZ Ýzgt
tB‚Æ]! .} vßt Ðzz kZ ÔÏñY ð3Š nÆä™
/_
—" XâÛ ]n~gøgzZ™ï»ÃÝzg kZ  ![g}Z Ð ,™ ¬Š
,qC
(y M ÅZsgç) Xì gŠ‡6 Ù
183 A

t£b!*ÆŠZÛ Zz m¾Z
+ZgzZ
[AS Рェ Zj
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
]†÷nûìø ]çûÞöçûÓöm$ áû]ø oŠ5 Âø ÝõçûÎø àûÚùô ݺçûÎø †ûíøŠûmø Ÿø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãöm$^ø³þm5
t
]æû ö̂ Ûô×ûiø Ÿøæø à$ ãößûÚùô ]†÷nûìø à$ Óöm$ áû]ø oŠ5 Âø ðõ«ŠøÞùô àûÚùô 𺫊øÞô Ÿøæø ÜûãößûÚùô
‚øÃûeø ÑöçûŠöËöÖû] Üö‰ûŸô û] ‹øòûeô ½ hô^ÏøÖûŸø û^eô ]æû ö̂ eø^ßøiø Ÿøæø ÜûÓöŠøËöÞû]ø
` áøçûÛö×ô¿# Ö] Üöâö ÔøòôÖ5æû^öÊø gûjömø ÜûÖ$ àûÚøæø t áô^ÛømûŸôû]
(11 :]ZÆZ >gÎ)
+á Ð }uzŠ vßq
{z h -Z ,™: )ßZz yZZ }ZL L :D
+á Ð VÂgú~uzŠ 'gú:gzZÐ yZ Vƒ4
yZ Vƒ4{zh
-ZÃäZm
}uzŠ q ßZe: x** -Z ƒ Î: ÍgzZÐ
gzZÃ}uzŠ q
„z Â}™:/Âðà gzZÆyZZú ~gÕì x**,
Z'Æ
óXó s»Z"
yÒ x©Z Æ b&Z <) z ¦½Z Å Vâ›~ Vì M zŠ —‚
™f »]ÑçƒZŠ M z t£b!*
ÆŠZÛ Zz m¾Z~ e $ Mg»ZgÃè Ôñƒ
zŠB‚Æy›ËwzZXì ˆðâÛ Æ˜ÅVzq &~ yZXì
T **™™f Ð Ä,ZÃË}ŠÔ** ™ ãi£6,Ë}uzŠ Ô** ™ Z¬Z
,Ð kZ {z c*
Xƒ }â Z' ƒ CƒHÂÅkZÐ
184 A
nÆ HÂz$Å¿Ë c* Û Xì Šc*
âÛ ä ?Œ tZ q «
XŠXtZ ÃkZ '© vßÐ T **™™f b§kZ ÃÍËÆ kZ
ÅkZÐ {)z Vƒ 0* B; „,Zì @* ƒÐ y!* i‰tgzZì @* Y ¹Y Z¬Z
™Íx¯ » kZ Ìb§kZgzZì @* ƒ ÌÐ ä™{gá Z c* äg@* ZÜ
Æ¿ËŠztZ c* âÛ ä ]Z|‰gzZ ñY ðZh Z çÆ$g1
,q ƒ  t gzZ ,7,|vßÐ kæZ ì ** ™™f b§+Z » kZ t‚
X xZwy M Œ Û¯
D Z ÃVzŠ%~ kZ c* Û » ƘÅtZ
âÛ xÈZ ÚZ ä *™y M Œ
Ât ~ ÝZèY Ôc* âÛ ¨Ð x¸ÂÃVzŠ%ÔD Z ÃVÂgúÔc* âÛ ¥#
ì @*Yƒïá ÒZÃVÂgúX /ZXì Š
ê Âz UiWp¤ HH äz nÆVzŠ%
1ì HwEZ nÆ„ VâzŠ VÂgúz VzŠ%x¸Â ˜Àä *™È M Œ Û gzZ
Þ W!*
» VÂgú. ÆkZ c* âÛ wEZ nÆVzŠ%Ðgîm{x¸ÂVŒ
Æ Š%}uzŠ ËŠ% ðâÛ e $Z@ t ~ VâzŠ gzZ c*âÛ Ð Y K̈™f
ä™YZ¬Z q -Š4,ÆvZ {zh +á ì ¸ HÃkZì @* ™Šz YZ¬ZB‚
»Šz Y Z¬ZB‚Æ ]gú~uzŠ Ë]gú b§ÏZ Ôƒ 4Ð áZz
~y M ŒÛ Xƒ4Ð kZq -Š4, ÆvZ „zh+á ì¸HÃkZì C™nç
Å kZgzZ ä™Y Z¬ZB‚Æ VÂgú» VÂgúgzZB‚Æ VzŠ% » VzŠ%
B‚ÆŠ%Ë]gúðà c* B‚Æ]gúËŠ% ðÃèÑq c* âÛ ™f »#
Ö w
kZ {gá ZÐ ä™:™f » kZ1ì 4ZŠ ~ # Ö wkZ Ì{z Â}™Y Z¬Z
o%Z Z # ì xñè gzZ qN ƒÑ„ o%Z » VzŠ%gzZ VÂgú ì s§
c* +Æ ¿Ë¤
y$ /Z ì t » e $ M Ýq Xǃ 7„ ” »ŠÂ7
c*© 6,kZÃË Âñ M ÃÍðà »ŠðÃ~ {)z # Ö ‡z Š c* ]gß
185 A
z tœLZ {zh +á 7x¥ÐZèY ’ e ** ™: ]P̀Å ä™Y Z¬Z
™ÍÃe $ M kZ Xƒ aZgzZ4Ð kZ q -Š4, ÆvZ : L Æ {)z mÜZ
Æ~–ÿˤ /Z~ c* âÛ ä ÿG 4Ñ
5E7 0z/ å Š Hƒt wq »G™
Vƒ @* ge~ ÂñY M ç=6,kZgzZ VdŠ à W |ŠzŠ™ ÎìÐ V÷
äÅ \¬vZ ègŠ&0vZ†]|XVƒ Yƒ: „ (Z Ì~ }
c* Š ¯ : Šp~ Vƒ @* ge ÂVz™Y Z¬Z ÌB‚ÆÈ Ë¤ /Z~ c* âÛ
(?Œ Û ) X Vƒ Y
vZ wÎg ì e $ZzgÐÅ \¬vZ èg {k ,C
Ù 1Z ]|~ ›9
zŠ z wâ Æ yZgzZ VÂgßÅVâ›\¬vZ c*
ª âÛ ä ÅzmvZ -
$ukZ c*
g âÛ ä ?Œ Û ì 8ŠÃwqZgzZ [¨ÆyZÉ @* âÛ 7Ã6,
wq ~C Ù ªÆkZ~nçÆ¿Ë ðƒx¥t ÝZgzZ‚Ÿq -ZÐ
~C Ù ªÆ ¿T ì YƒèY Ô7„  gŠ bŠ Î ¬¬ðÙNŠ Ã
m!* Æ kZ \¬vZ Ô ìg™YZ ¹ ë ÃwdZ z wqZ gzZ wq
Æ ¿TgzZƒ xñè q -Š4, Æ kZ {z Ôì }Y Ã]Ý ¯gzZ ]Ñq
]Ý ¯gzZ]Ñqm!* ÆkZ ì YƒX }' ,wqZgzZ wq ~C Ùª
wqZ}',c* q ~',ÿTn kZ XNY 0 {gñ »$
ª +ÁqZÆ kZ
]iYZ ÅK?fHÿkZ1õZ' ,ê
q kZ ÅkZ ÂdŠ 2~
XX û̂ ÛÖøZZ Xì XX û̂ ÛÖøZZ {zXì ˆÅ~ e $ M kZ ƘÅTq ~uzŠ X7
Æ ä™ ãi£6,Í c* ä™C Ù ªÍgzZ%ïÍ~ ËpÆ
(ZŠá gZt Xßï: ÍLZ ?ª XXÜûÓöŠøËöÞû]ø ]æ?û ö̂ Ûô×ûiø ŸøZZ c*âÛ Šá gZ ~ e $M
LZ ? t pÆTXXÜûÓöŠøËöÞû]ø ]çû×öjöÏûiø ŸøZZì ~ *™y M Œ Û ‰ì „
ìt ŠZ%Ð%ïÍLZ c* ä™OÃ\M LZ(VâzŠXz™: OÃ\M
186 A
yZÄkZgzZ XzŠ:£Ã}uzŠ q -Z Ôz™: OÃ}uzŠ q -Z ~ :M ?
LZÐ wq -Z **
™OÃ}uzŠ Ë ì ** et Õ~ 䙨Ð
HOÃ}uzŠ ä q -Z ì @* Y „ƒ !Zz (Z ÂÒZèYì ** ™OÄ\M
ìt ]!* ÝZ ƒ: Ìt¤ /ZgzZÔc*
Š™OÃkZ ä VÍß î×Æ}uzŠgzZ
" gzZ ** ™OÃLZŠp c* Í **
™OÃð¸ LZX ð¸ 𸠃  y›
VzuzŠ ? ~ XXÜûÓöŠøËöÞû]ø ]æ?û ö̂ Ûô×ûiø ŸøZZ VŒ p¸ Xì ** ¯ 0* Š
z„
kZ ?Ô@* ƒ 7à{ èSŠ¬ yK̈Z ðà ÂÐ Í ÅgŠc* ÂzŠ£gzZßïÍÆ
ÔønûÊôæøZZ c* âÛ ä Y f‰ 6 ÇáïÍ}gv{z ÂÐßïÍÆ
yZ @ M ÅVÍßgzZ [Û¼ Ì~ ?ª XXàönöÂû]ø Œô^ß$×Öô höçûnöÂö
,™¿¸6,?{z ÂÐ z™ ãi£gzZÐßïÍÆ Ë ?X ÷ [ŠÃ
gzZ ò** +Å ð¸q
$ -Z LZ ì „z ]!* ÂHÌñä kZ¤ /Z nÁ!* gzZÐ
Xì$z?E +„ KZ Â,™g¨6,?E +
LZ ì ~ kZ ólpgzZ ]ŠX Å yK̈Z ì c* âÛ ä Y f
VzuzŠÃkZ Ç}™ (Z gzZìg Î~„Å b&Z ÅyQÔÇgÃ6,[Û
~yM Æ y*zy XÏ A : „ ›Û Å ä™ yÒ gzZ %ï ÍÆ
C ì c* âÛ [pä;{á Š!* y›
{ z ÍÆ VzgzR Ù Šìg Ô¸LZ …Z # Åwq ¶:
;g : Z',ðà ~ { ó  Ôà ? VÇZ' ,KZ ~ 7,
Ä}',Ã}uzŠ Ë{zì ˆÅƘ~ e $ M Ð Tq ~Š
™È ** +Z c*
» ÔJ0 Ñß ÔZ6ÃˉXƒ @* ƒ nZg** {z Ð TÔì ** gå Ð
wEZ nÆ$Å¿Ëx**b§ÏZX** ™™f » kZÐ ÂkZ c* **

äÅ \¬vZ èg ~g»Z {¦1Z ]|X** gå ÃkQÐ x** kQƒ @*YH
187 A
mvZ -vZ wÎgZ # èYì ðƒwi** ~}g!* }gø e $ Mt c*âÛ
g x** &c* zŠÆX¸,Z òŠ M Z ÒZ~ë ÂñÑp=~Üæ Åz
HÂz$gzZ äÑŠg¬ÃkZ ä VÍß ¸,Z x** ‰Ð ~ yZgzZ¸
Z',„z ]‡zZ ‰å: x¥t ÃÅzmvZ -\M X¸ØŠ™g nÆ
wÎg c* D™n²/ô ÂD™[æÃkZ ÅzmvZ -\M ™á x**
Xðƒwi** $ Mt6,kQì @*
e ƒnZg**
Ð x**
kZ {zÅzmvZ -vZ
[ØÑ!* ,
) $ M c*
Ú~ e âÛ äÅ \¬vZ èg k„0 è Z ]|gzZ
ƒŠ Hƒ T$@* Ð kZQgzZƒ H¿Z' ,c*HðÃä ¿Ë ìt ŠZ%Ð
{k
X{)z !ZÑ c*ãZi c*
ga }Ô**gå Ð x**Æ ¿}' ,kQÃkZˆ Æ kZ
$gzZ **ÑŠg¬Ð ¿ÔkZÃkZƒ à ™/ÂÐ [ZÑÔ** i Ô~ga ä T
Ë¿ ì c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ~ g $uXì xZw ** ™
)f LZ ävZ Âì à ™/Âä kZÐ TñÑŠg¬6,{k H,ZÃy›
Û ) XÇ}™ ZÎg~]y
(?Œ M z *ŠÆ™2~ {k HÏZÃkZ ì 1á

Y]Z »[ØZ‰
% {z 1 }',‘ ° DYƒg x** ,ZÆ VÍß ‰
» Y f6,]iYZ Å ä™™f Ð x**
kZ ÃkZ Â @*
Y 7„ **
TÆ Â kQ
‰‰ Ôƒ: » ?E +z$Ð kZ p »áZz ä™™fªÆ ì t·Z
ÅzmvZ -vZ wÎgŠpgzZì g [uZ c* `²ZB‚Æ x**Æ $ö
c*
âÛ ¨Ð x** Æ +6Zzf ¸ sî{Šc*
i ×B; Æ TÃ!ôq -Z ä
‰~ g $u 7 HH Äc*
è ‚Z Š gŠ Ð uò gI 0 vZ†]|Xì
yZz%X*ÑZ yÑXs´Zq} D M [ØZ,Z¼B‚ÆVñ**
188 A
Z c*
# ,Y **
âÛ ä \M Xì ^ ™™fB‚Æ [ØZ yZ H ÂÔ{)z #ÑZ
,Y ƒ » ä™~g7 yT ÅkZÉ ƒ: » ä™yÒ Í » kZp Zgv
^
Û ) Xì
(?Œ

ñYHŠc*
Ð[ØZiZ
}uzŠ h»ðñ c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì ~ g $u
ÏZ XƒI {Šc*
iÃkZ }™™f Ð Äz x** ,Z » kZ ì t 6,ðñ
I ÃkZ Ìä ÅzmvZ -]À MgzZ åx¬ `Zzg »R~ [²n
X ØŠ ļ Ã/ôm{ m{ ä ÅzmvZ -]À M ŠpXc* âÛ
Ã{Ú]|gzZ tzgÃÃÅ \¬vZ èg/]|gzZ Pú Z & è œ]|
(y M ÅZsgç) Xì c*
âÛ vZ¢Ã6z0 {gzZvZ‡Z

k
½
z
äô×#Ö] lô^•ø†ûÚø ðø«Çjôe]û äöŠøËûÞø pû†ôBû ?m àûÚø Œô^ß$Ö] àøÚôæø
(207 :{ÂZ {gÎ) ` Sô ^føÃôÖû]^eô Í üö æû ðö…ø äö×#Ö]æø
ð Ÿg ÅvZ ì Ì{z ¿q -Z~ VÍßgzZL L:D
wqÆVzÈ ,ZvZgzZì mZe™sÜJ -yY KZ~
óXó ì y!* $e $.6,
189 A

gzZ6, rgò3,
VzÈLZì ‚ vZ
ìeÃTì êŠtig
:ì Šá gZ~ *™È M Œ Û
` Üônûtuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
` ö̂ mû ô̂ ÃøÖû] p% çôÏøÖû] çøâöæø ðö«Bø m$ àûÚø Ñö‡ö†ûmø ǻSô ^føÃôeô Ý̺nû_ôÖø äö×#Ö]ø
‚ömû†ômö áø^Òø àûÚøæø ä́$ô†ûuø oûÊô äüÖøSû ô̂ Þø éô†øìôŸF û] 'ø†ûuø ‚ömû†ômö áø^Òø àûÚø
` gõnû’ôÞ$ àûÚô éô†øìôŸF û] oÊô äüÖø ^Úøæø ^ãøßûÚô ä́iôç+ Þö ^nøÞû‚% Ö] 'ø†ûuø
(20Ô19:ògŸZ ÒgÎ)
ÔìeÃTì êŠ tig Ô6,VzÈ LZì ‚ rg ò3, vZL L :D
{Šc* M ƒ Le ðà X„
i ÔkÅ ]y  Š'
, i ÔgzM gzi ì „z gzZ
Å *Š ƒ Le ðà gzZ ÔkÅ kZ WZz Æ kZ ë D™
7n Æ kZ gzZ Ð ~ kZ¼ ëÐ ,Š }Š ÃkZ Ôk
óXó z¼~]y M
~ ãç P Ð g±Z Æ ¹ XX̺nû_ôÖøZZ  !XXǻSô ^føÃôe ̺nû_ôÖø äö×#Ö]ZZ
ÀF,» kZ ä Å \¬vZ èg k„0Z ]| VŒ Xì @* ƒ wEZ
ª XX…ù^eZZ ä Å \¬vZ èg )M]|gzZ Ð ó óy!* $L L± XXoËuZZ
Xì HÐ ó óíL L
6,VzÈ XLZ \¬vZ c* âÛ ä Å \¬vZ èg L Þ £ ]|
\¬hX 4',?ÅkZ~ *Š Ì6,̀ÃzÛ » J -VŒ Xì y!* $
1 90 A
n kZ X Æ xlZ z qZâZgÑ" 6,VzÈ LZ x™z ¯gzZ ]c* ÁÅ
X ñâÛ yÒÐ ¹ ÌpÆ"Âä ?Œ Û‚
~ .gzZ c* gŠ Ôì ïá gzZx¬ nÆ]‡‘~g‚ Âtig » \¬vZ
$ M kZ Xì ( ÌÃyZ tig » kZ }Y 7ðÃÃXgâY {záZz g
e
ì {z ãZz {Šc*iÝq » kZì LeÃTì êŠ tig c* âÛ Šá gZt ~
qZâZ z xlZgÑ" Å tigÆ \¬vZ ì Hg(Z ä ~1‚ÃT
èÕKZ~„ÅtigQXì x¬ nƃ  Âtig]gz¢§” X
}Š {Šc* i tig »ªzŠ z wâ ÃËX Çg äe gzZ ]YgŠ Zо!*
kZ X» xlZ z qZâZ ~uzŠ ÃËgzZ »Äcz DÃËÔ» ]¸z ¡ÃËÔc* Š
ÜÚz yz¬b!* ÃyZ `ôZ ¸gzZì Lg Ì`Z »}uzŠ yK̈ZC Ù b§
CÅ ãK̈Z ÈÕ6,TÔì C™{Šâ M6,
Xì Šã
Å \¬vZ~nçÆtig c* âÛ ä \¬vZ¶g·0Q]|
Xì Å b§zŠ6,VzÈ ã!* $zØg
«]c* gz¢gzZ Z½ wq ƒ -ZC
è oÆ kZ Ã bzg ~f q Ù t ÂwzZ
Xì @*âÛ
ÂwzZ:gz XêŠ 7‰ Ü z à »½/tig Zg7 » kZÃË{z t }uzŠ
[ZygzZ ävÌQ {z @* ™«™ÌXgzZ Ô@* Yƒ Â** ™«™ÅkZ
(?ÅZ °oz ~1) XÇ:Ð äƒ
Æ >Ã]y M ™ƒgzf6,Úz i** Å *Š vß ìt ‚dÜ
z Ht Ãë Â@* ƒ sÜÆŸg ÅvZ¿Zgø¤ /Z ëgzZ Bt gzZ
?êŠ VY]‚
7Ÿg ? è Š Úz ª zŠ Å *™t Ôì wÈÅ yZt k™[p
1 91 A
y!* $(Ðgîx¬)6,VzÈ LZ (~ *Š) \¬vZ ìt Âzz ÅkZÉ Ô
Tì êŠ 4gHz ¡Ôì êŠ ~izgà : L Æ)¬ èØg ÏZ) Xì
ì Le (gŠT)ÃT ( ì Cƒ Ì z ¶6,¯ ÅÕz Ôr~
z ¯ kZ ~ *Š) gzZ (ì uœ~ ƒ  ~izg Ñ
è 1 ) ì êŠ ~izg
~gY ã!* $z ¯~ ]y M gzZ ì hi§ » yZ ¢ 8™t Ð ã!* $
ÑZz ]¸{z (ǃ [Z± 6, +ÁqZ Æ yZ ÂV;z Xì ðŠuu
$ Z ÔÏìg
’ eÃyZXì ** ƒgzf6,*Š a ÅVçZy ~g‚ÅyZ n¾)Xì „  Š'
,i
̈¤» kÅ]y M ¿ èYÔ,™„Å]y MgzZ NY M i!*Ð kZ
ÑZzY6,kZgzZì k’™ÁqZ) XÐ ,Š ¹F, ~ kÅkZÃkZ ëÔƒ
y MŒÛ 6ÔÇA bp[ZN ìt ¹F, ÅkZgzZì V» kZ [ZN
ƒ̈¤ » kÅ *Š gzZX(ÇA k HkŠ!$
+» nq-Z ì Šá gZ~ *™
(}™: Òü nÆ]y M Ôƒ qOÅ *ŠÑ»[z¿}g‚ª)
z¼ » kZ ~ ]y M gzZÐ ,Š }Š ( e¤ /Z) ~ *Š¼ ÃkZ ë Â
(y M ÅZsgç) X (7ì ~ yZ {zgzZì yZZoÑÅkZèY ) Ô7

k
1 92 A

L
: Ȑ
ïŠ Åä™Ýq *Š
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
Íøçû‰ø ¡$Òø ` †øeô^ÏøÛøÖû] Üöiö…û‡ö oj#uø ` †ö$ö^Óø³þj$Ö] ÜöÓö³þãFÖû]ø
Üø×ûÂô áøçûÛö×øÃûiø çûÖø ¡$Òø ` áøçûÛö×øÃûiø Íøçû‰ø ¡$Òø Ü$ $ö ` áøçûÛö×øÃûiø
Ü$ $ö ` àônûÏônøÖû] àønûÂø ^ãøÞ$æö†øjøÖø Ü$ $ö ` ÜønûvôrøÖû] á$ æö†øjøÖø ` àônûÏônøÖû]
øZ >gÎ) ` ÜônûÃôß$Ö] àôÂø „õòôÚøçûmø à$ ×öòøŠûjöÖø
(W,
Y J -VŒ ä mwÅ e $c à ? 3g ~ êL L :D
ß yYÐ M 7ðÃÌQÐ ß yYÐ M 7ðÃ,GBŠ
Q cizŠ ì 9Š à ?—" Æ™¢ ?âY¤ /Z 7ðÃÐ
xZg M yŠ kQÐ ?Ð â7 QÐç M Å¢ÃkZì 9Š
óXó |Å
wâB‚Æ]Ò pXì ÃÐ ]ÒW, ‚ XX†ö$ö^Óøj$Ö] ÜöÓöãFÖû]øZZ
Å ÂkZ ä ~y ŒgzZÅ \¬vZ èg k„0Z ]|X** ™ ¦ª zŠ z
‚¸ Å {Šy]|ì @* Y HwEZ Ìy · ±Ât gzZì Å‚¸
-vZ wÎg ì ~ e $Zzg q
-Z ÅÅ\¬vZ èg k„0Z ]|gzZì
,Y**
^ Ãwâ ìt ŠZ%Ð kZ c* âÛ ™|7,XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZä ÅzmvZ
~ yZ DƒZ +¬ÆvZ øZÛ 6,wâ gzZ ñY HÝqÐ Vh§
(?Œ Û ) X,™: ay 
1 93 A
6ì )~G™%ŠZ%Ð ' ,£‹gc* i VŒ XX†øeô^ÏøÛøÖû] Üöiö…û‡ö oj#uøZZ
Å XX†öeô^ÏøÛøÖû] Üöiö…û‡ö oj#uøZZ ä ÅzmvZ -vZ wÎgŠp~ q¯%g $u
(?q!Z0Ze $Zz'
,M0Z) XXlçÛÖ] ÜÓniªm ojuZZc* âÛ ~‚
z wâ c* ]c Å ª zŠ z wâ ÃVÍß ? ǃt » e $ M Èn kZ
Æ ]y M gzZ x Z LZ Xì SgáZe ~ êy ·6,©zFgzZŠÑzZ
gzZì CY M ]ñ»~ wq ÏZ J -VŒ ÔD™7„ðÃÅ[ˆ
ŠÑzZ z wâ ì ÃVâK̈Z x¬C Ù „ [æt Xƒ DY}ñ~ [Z±V;z
Ãx Z LZ Tg ^,Z ~y ·gzZ ~F, ,KZ6,VzuzŠ c*
' ݁
DâÛ Å \¬vZ èg x 0vZ†]|XCƒ 7„zÂs§ÅWÎ
vZ -\M Â à~ # Ö } .ÅÅzmvZ -]À M izg q -Z ~
: ¸ìg âÛ tgzZ¸ìg|7,XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZÅzm
Âz Z¾~ kZèÑq wâ Z÷wâ Z÷ ì HòŠ M L L :D
™‘œ c* c*Š™{¦1 ™X c* c*
Š™ +™ 3ä ÂÃTì „ ÚZ
Ð B; }¾ {z ì ¼ ZÎÆ kZ gzZ c* Š ŸÐ M LZ Æ
óXó ì ÑZz ähgnÆVÍßÃkZ Âì ÑZz äY
(£Z Ô~èF, $Zz'
Ô›e ,?Œ
Û zM0Z)
vZ wÎg ì He $ZzgÐÅ\¬vZ èg ÷Z ]|ä ~gg xâZ
:c*
âÛ ä ÅzmvZ -
-Z n Æ}ŠZixŠ M ¤
Ð äÎ ({ÃðZŠ) ~ŠZz q /ZL L :D
Çìe (É Ç}™7® ) ¤6,kZ {z) ƒŠ ñðƒ ~½
q ðà ZÎÆè(ÅG) ÂÃìÆkQgzZ NYƒ Vc* ŠZz zŠ +Z
s§Å kZ Å ¿kZì @* ™wJ/Â\¬vZgzZ $ Ë 7½
1 94 A
óXó ƒ q g
pÖZ Æ g $u ë DâÛ Å \¬vZ èg ª0 ! é Q ]|
(ZXðƒ wi** -VŒ ¸ D™ Œy M Œ
XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZ ÒgÎ J Û Ã{gÃè
{gÃè ™|7,XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì @* ƒ x¥
t Š Hƒ Ã/ô‰Ð kZ X¸ñ7,6,gîÆ ô=z‚ÅkZ pÖZ
Âð M t‚ W, øZ ÁAZ >gÎ~g7 Z # ~ˆ X pÖZÆ „ y M Œ ÛÌ
X¸Æ‚pÖZt ˆƒ ãZz |Ð kZ¸7pÖZt ~ kZ
Æ kZ ì @*M n Æ oÑ XXçûÖøZZ sw XXàônûÏônøÖû] Üø×ûÂô áøçûÛö×øÃûiø çûÖøZZ
^ÛÖZZ ªì ˆ ~Š ™sv .( kZ t(Ü• {z ’ e ** ðÃ.
ƒ Y Zb Þ £
gzZ W,‚kZ ?Â@* ƒ¢ »[Â[ˆÆ# /Z ªXX†$^ÓjÖ] ÜÓãÖ]
Ö ªÃ ?¤
XD7,:~…³
ÛZ Ð ì [ ƒx¥Ð‚dÜ6,zZ XXàônûÏônøÖû] àønûÂø ^ãøÞ$æö†øjøÖø Ü$ $öZZ
Ѓ  t gzZì @* ƒÝqˆÆ{@xÆq Ë ì ¢ {zŠZ%Ð
.ñ]| c* âÛ äÅ \¬vZ èg k„0Z ]|Xì » ¢zgŠ dZ
!‚Í ä x¸Å yZú Æ yZgzZ ¸ n pg p=6,gî{ÃZ # x?Zm
kZ x¸~gv ¶~Š™¸6,gî{à zÃyZ ä \¬vZ Â~Š™ qzÑ46,
Ü z kZ AZƒ7W,
‰ Z ÚZиkZ6,x?Zm.ñ1Ôì ˆƒ 2~ w!* z
kZX@ŠÐ V\ M 46,!‚ÍÅLu Z Z ä VrZ™ V:Zz Z # Zƒ
X,Š hgÐB; ]Zg—ZßZ™ƒg(Z" Zƒt W, Z»
(~19š ãZ! Zz£Z {Zzg)
Å\¬vZ izgÆ# Ö ªÐ ƒ  ?ª XXÜônûÃôß$Ö] àôÂø „õòôÚøçûmø à$ ×öòøŠûjöÖø Ü$ $öZZ
HÃyZgzZ ?H ZŠZ H]»yZ ä ? σk6,i!*
Vƒk 0ÆVzðƒ ~Š
1 95 A
(~uzŠ ~ y M Œ Û Šp Â0ÆVz‰Ð ~ yZ ÔH7ay Â~
äößûÂø áø^Òø ÔøòôÖ5æ]ö Ø% Òö Sø ]ç* ËöÖû]æø †ø’øføÖû]æø ÄøÛûŠ$ Ö] á$ ]ôZZ c*
âÛ 6 ˆ M s# Ÿz
?VÅÑ {z 0Ð wŠ gzZ ðÓ CÔðZÛ‹¸Å yK̈Z ~ T XXŸ÷çûòöŠûÚø
Xì @* ™wEZœC Ù yK̈ZÃXI M

$u
g
Ö ª c*
»q TÐ {È izgÆ # âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎggzZ
»ä ë H Ç ñY ¹ÃkZ (ì 4gH{z) ǃ wZά Ð ƒ 
X?å c*
ö 7ã0*ZQ»äë HgzZ ?¶~Š 74gH
,
(M0ZÄ°yx0Zz {kÙ !Zù~ènZ)
C

$u
g
uuÐ(KZ òŠ M ðÃ~S c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎggzZ
KZ ä kZ t q -ZXñY 1:Ð kZ[Z »VßZÎ õ0* -Z
J # Çn:
ÁÃ]¸Å [³ LZ ä kZ t }uzŠ Xì H +~ Vñ» ÁÃ/
¾¾{z ì HÝq ä kZ wâ t }ŠXì H ay ~ Vñ»
ÔH ay V¹V¹Ãwâ kZ t ¸a Xì HwqÐ ^ ,Y**
c*,Y j§
^
(~g‡Z {Zzg) XH¿H6,kZ åc*
ŠÃkZ ävZD t ,v0*
ǃ0Æ]¯C Ù Å *Š wZÎt ~ #Ö ª c* âÛ ä@W‚xâZgzZ
ŠÑzZgzZ ~ç c*
Ð ykgzZ k] c* ƒÐ ÅW ä3m» kZ {Zp (?Œ Û)
Ôì „ gŠ Ç!* t c* âÛ Æ™ÜÃkZ ä ?Œ Ö Óc*
Û XÐ ]³z # Ð
Xì 7HÅÚm{ Ë~wZÎkZ
1 96 A

¤m{ÅW,
‚ÒgÎ
~ ?H c*âÛ Æ™[æÐ xZ™/ !ôä ÅzmvZ -vZ wÎg
X}™ J7,t MgZD -Z Åy M Œ
Ù q Û izgC
Ù ‚ rg 7]gŠÅkZ òŠ M ðÃ
mvZ -\M Xì Y|7,yÃt MgZD Ù q-Z: Zizg Hn²ä xZ™/ !ô
ì t È ÔY|7,7XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZ ðÃ~ ? c* âÛ ä Åz
Xì ',Z',
Æ"7,ÆVì MgZD -Z 7,: Zizg XX†û$ö^Óøj$Ö] ÜöÒö^ ø̀ Öû]øZZ
Ù q
ñ 0Zù z Áq!Zf~1)
(/
(y M ÅZsgç)

k
z
ÜûãöÖøæø äö×#Ö] Üöãômû‚ôãûmø Ÿø äô×#Ö] kômF^eôF áøçößÚôç+ mö Ÿø àømû„ôÖ$]ø á$ ]ô
(104:ìZ {gÎ) ` üÜönôÖû]ø üh ö ]„øÂø
vZ ÃyZ ÔDÑ 7yZZ6,Vì M ÅvZ vß L L :D
óXó ì [Z±u** ŠgŠ nÆyZgzZ ÇñÑ76,{Zg L
197 A

] ÄiZß
(~ÝzgÅuZ >gÎ)
:ì Šá gZ~ *™È M Œ Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] Ÿ$„ô ` †õŠûìö oûËôÖø áø^ŠøÞûŸô û] á$ „ô ` †ô’ûÃøÖû]æø
` †ôfû’$ Ö^eô ]çû‘ø]çøiøæø ŸQ Ðùô vøÖû^eô ]çû‘ø]çøiøæø kôvF×ô’# Ö] ç×öÛôÂøæø
vß{z1Ôì ~}gÄyK̈Z nÅ (: âi))L L:D
ÅñgzZ]!* h(~ :M )gzZìg D™¿(gzZ ñÑyZZ
óXó ìg D™S

¤m{Å)ÒgÎ
wÎg DâÛ Å à¬vZ èg d0vZD]|L L
# ¸,Z ¿zŠÐ ~/ôÆÅzmvZ -vZ
:M {z Z
-Z
Ð ~ yZ J # Ô¸ Dƒ: Z] .J-‰Ü z kQ ¸ X ~
(ãZ! Z {Zzg) óXó á|7,:uZ >gοq-Z
w– ì ìY +ZpÔì ]gÎÏ¿¹ Å *™È M Œ Û )ÒgÎ
z +Š ÂÔB|7,B‚Æ', +zg¨Ã]gÎÏZ vߤ
D /Z \¬vZ¶g wá xâZ
XñYƒ °»nÆ4g™ Å *™
}(,yK̈Z »â c*âÛ ™ 3nÅ:âi ä \¬ h~ ]gÎ kZ
198 A
Æ Vzq ge vß {z sÜ IÐ }gÄkZgzZì ~ }gÄ
XVƒÈ0*
yZZ 1
Ô™¿è 2
gzZ¤zzÃÅhÃVzuzŠ 3
Sz¤z Åñ 4
Û t » ä™ÝqxèœgzZ vÐ }gÄÆ *Š z +Š
ge¯ã M Œ
gzZ 0Ð b&Z Å ]Zf KZ Y b zŠ ¬ ~ XÔì “ %Ð Zb Z
X 0Ð b&Zz e $Z@ÅVâ›}uzŠ b zŠ}uzŠ
L o HÃäâiB‚Æ y*kZ ì Ôg¨t ]!*
9 «VŒ
Ô]ÑqxÓÆ yK̈Z c* âÛ ä +¬‹Z|x¬ ?ˆð3nÅTÔì
Dƒg0+ZÆ„ äâiƒ  tÜZ ÔwqZ Ô]Ziz ]»wÅkZ Ôúz›» kZ
z ?Æ äâi ÏZ Ì{z Ôì ˆ~Š ~ ]gßkZ e $Z@ ÅwqZ XÔ
XˆÅg(ZnÅ: âiÐ 9L oÅkZX ~g.

?ì 4Š H~}gÄÆãK̈Z »âÃäâi
4gzZ ]É Ô]Zg gzZ yŠ Ô¹gzZ w‚Æ kZ :âi » /Å yK̈Z
Æ ]y M z *Š {z=gfÆ TÔì tâu » kZ ¸ ÂñY Hg¨¤ /Z X
¸ ÂØŠ Î~ Vñ»}' ,gzZߤ /Z ]‡zZÆ/gzZì Y™Ýq «o
X DY0ÌyY Á!* z nÆkZ
yZ Ôì x**
» V²‚ ñƒèu P Ï0 + i ÅyK̈Z c*
âÛ ä Y f‰
Xì @* Yƒ ÁYæEE -Z »/ÅkZ ÂÔì @*
:Nq /÷‚q
Yg¦ -ZÐ ~
1 99 A
™}Štâu · " » m, ³‹‡zZÆ /Å kZ ÃyK̈ZC Ù ä \¬ h
j œØ{ÃtâukZgzZá x»Ð gÅz ={z ì c* Î6,]gˆq -Z
LZ¤/Z sÜ',ÆkZgzZ Sg 7u ðÃÅ «oÆkZ ÔñÎ~ Vñ»
¦ÅkZ Ôì $ Ë ƒyZ H ÂÅ œÂÔc* Š Î~x» {› yvgzZß ËÃtâu
ÌZwÅ ìZ̀Vz%6,kZÉ 7„ ÚZ sÜgzZì CYƒ ùŸ ̘7
Xì CYƒZ +¬
:c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
^ãøÏöeôçûÚöæû]ø ^ãøÏöjôÃûÛöÊø äüŠøËûÞø ĺñô^føÊø æû‚öÇmø Ø' Òö
@*Î6,]gˆtâu » yY KZ Âì ÞZ ðZ # ¿C Ù L L :D
uh ðÃgzZì © 8™ŠZi M Ð {gÄÃtâukZ LZ ÂðÃQ Ôì
óXó ì mZe™
¨Ð pÖZÆ]gˆÅyK̈ZÃÔ™è¿z yZZ Ìä *™È M Œ Û Šp
Xì c*âÛ
ÜõnûÖô]ø hõ]„øÂø àûÚô ÜûÓönûrôßûiö éõ…ø^røiô o×FÂø ÜûÓöÖ%Sö ]ø Øûâø
kZ~ ]Ñqx¬ Â̀@* »kZ yK̈ZgzZ Zƒtâu »yK̈Z/UâiZ # gzZ
7qßðÃtâu » ¨kZ ì ãZz n kZ Ô** ƒ~ {gÄ »̀@*
ÔìtâuÑZzÕtÉ ÔÇn M x»~‰ Ü zŒZ ÂÔ3g ÌgZ yŠ¼ÃT
**ƒòŠ MÚgzZg⃠Z(,ÑZz ä™]gˆÅkZXì ;g˲C Ù Ô4C Ù
Xn™Ýq œÐ qðƒ˜ Ô’ e
ÅkZ c* âÛ ÂÔ‰ 6,y»Š ÅáZz & s' ,{z ì w¸»vg) ,q -Z
á x»Ð êÌZgf yK̈Z ˆM ~™‚ÅuZz ÒgΙNŠÃ]gˆ
nÅ:âi~ ã M ŒÛ ›á gZ kZ n kZXÇñYƒ ùŸ™0ã0* tâu »kZ Â
200 A
Ð Y Zb Zge n Æ vÐ }gÄ ì Hzá6,kZÃyK̈Z™ 3
-ZÆ/XD',: êÌZgf ~ wEZÆ kZ Ôì Š
q Hc* e¯“ %
X}Š™w'ÃkZ~Vñ»ge yS gzZ}™gŠÅ4q -Z
]Zf ÅyK̈ZŠp Ô™¿gzZ yZZ ìt ô=Å Zb Z Vzge yZ [Z
zŠ ~y
Yb M %Z X7`Z » ô=ËXì ãZznç » yZ Ô 0Ð
ŠZ% HÐ yZ &‡t XX†f’Ö^e o‘]çiZZ gzZ XXÐvÖ^e o‘]çiZZ ª
g¨ÿLE

~ iZ0 +Z W,
ñB‚Æ N@* ÿËXì ÃÐ ¤z àZÂÂ
ÑZz ä%Ðzz ÏZ Xì ¤z x** »e$Z@ Åx» (gzZ ä™Ã
Xì @*
Y ¹¤z ÌÃkZÔì êŠ ]c* Z@¼ nƈLZ
}uzŠ Ô¤z Å hq -Z X [!* zŠÆ ¤z ÏZ |gŠ Yb zŠt
xÓpÆñgzZƒ·ù »’™ÁqZgzZÄZ +
è /ŠZ%Ð hX¤z Åñ
ªŠ Hƒ szH!* %Z Ýq » ¬ ÂÔƒ ÈÐ Vñ»}' ,gzZ Vƒk
H
Ð Vñ»}',ª Š Hƒ ÑZù4Ýq »}uzŠgzZ ** ™¬» Vñ»(
Ôì @* ™g(ZŠpÃTÔì Ô™è¿gzZ yZZ „zQ Ýq »·ùkZX)zg
XZƒ ~gz¢Ì** ™ÃVzuzŠÃzN@* ÅkZ
b&Z dÅVâ›}uzŠŠZ%Ð /!* è z ìtAÜ » kZ
¤
Xb&Z iŠZ%Ð çE .ORÅ!*
è zgzZì
¤

É Ô7°» b&ZÅ¿LZsÜnÆ]
ì ~gz¢Ì„ÅVâ›}uzŠ
$Z@~(,q
ÿLZ sÜ»yZ ì ~Št e -ZÃVâ›ä >gÎkZ
201 A
8™ ,@*
}uzŠ ìt ëZ „ ÚZ Ôì ~gz¢gzZ ëZ A ¢ Æ< L zy M Œ
Û
:gz Ô}™ÒýgzlÅ äš s§Å Ô™è¿gzZ yZZ ÌÃVâ›
z [xZ gzZ wÈz IZ LZ îSÔǃ : °» n Æ ] ¿CZ sÜ
sŠZáÆ ä™È 3Zg » ] KZ ÔÚ' ,êÐ n ÁqZÆ ³
y›C Ù ~g $uz y M Œ
Û n ÏZXƒÈ0*
»’™ÁqZ „ùŠpp¤/Z Ôì
HHnÛ ÑZù4gzZszH!*
Xì Š %Z6,
2~ êkZ J -mZpÐ ¹É — Ây›x¬ ~nçkZ
ÃyZ g D™Ì¼ wÈzŠÑzZ KZgzZ Æ™°»Ã䙿Šp
X7„ÅkZ
X} M XñâÛ ‚=ÂÅ¿6,e $ M kZÃ
 ë\¬vZ
(y M ÅZsgçX fpâ)

k
ÄøÚø äø×#Ö] á$ ]ô éôç×F’$ Ö]æø †ôfû’$ Ö^eô ]çûßönûÃôjø‰û] ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5
(153:>•>gÎ) ` àømû†ôfô’# Ö]
" ÔÐ iúgzZñßŠæƒ ñÑyZZ !Íß}ZL L:D
óXó ìB‚ÆVßZz ä™ñvZ—
202 A

t£ÆVzÈ
~]y
N » Zb MgzZD»
ì Z >gÎ)
(~ÝzgÅa
:ì ÞZ ÈâÛ
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
áøçûÊöçûjøŠûmø Œô^ß$Ö] o×øÂø ]çûÖö^jøÒû] ]ƒø]ô àømû„ôÖ$] ` àønûËôËùô _øÛö×ûÖùô غmûæø
ÔøòôÖFæû]ö à% ¿ömø Ÿø]ø ` áøæû†öŠôíûmö ÜûâöçûÞö‡øæ$ æû]ø ÜûâöçûÖö^Òø ]ƒø]ôæø `
hùô †øÖô Œö^ß$Ö] ÝöçûÏömø Ýøçûm$ ` Üõnû¿ôÂø ÝõçûnøÖô ` áøçû$öçûÃöfûÚ$ ÜûãöÞ$]ø
Õø…FSû ]ø «Úøæø ` àõnûrùô ‰ô oûËôÖø …ô^r$ ËöÖû] gøjFÒô á$ ]ô ¡$Òø ` àønûÛô×øÃFÖû]
` àønûeô„ùô ÓøÛö×ûÖùô „õòôÚøçûmø غmûæø ` ݺçûÎö†ûÚ$ gºjFÒô ` àºnûrùô ‰ô ^Úø
Üõnû$ô]ø ‚õjøÃûÚö Ø% Òö Ÿ$]ô ä́eô hö„ùô Óømö ^Úøæø ` àômû‚ùô Ö] Ýôçûnøeô áøçûeö„ùô Óømö àømû„ôÖ$]
áø]…ø Øûeø ¡$Òø ` àønûÖôæ$ Ÿø û] †önû›ô^‰ø]ø Ùø^Îø ^ßøjömF! äônû×øÂø o×Fjûiö ]ƒø]ô `
„õòôÚøçûmø Üûãôeùô…$ àûÂø ÜûãöÞ$]ô ¡$Òø ` áøçûföŠôÓûmø ]çûÞö^Òø ^Ú$ Üûãôeôçû×öÎö o×FÂø
]„øâF Ùö^Ïømö Ü$ $ö ` ÜønûvôrøÖû] ]çÖö^’øÖø ÜûãöÞ$]ô Ü$ $ö ` áøçûeöçûrövûÛøÖ$
àønûnùô×ùôÂô oûËôÖø …ô]†øeûŸø û] gøjFÒô á$ ]ô ¡$Òø ` áøçûeö„ùô Óøiö äùeô ÜûjößûÒö pû„ôÖ$]
áøçûeö†$ ÏøÛöÖû] åö‚öãøBû m$ ݺçûÎö†ûÚ$ gºjFÒô ` áøçûnö×ùôÂø ^Úø Õø…FSû ]ø «Úøæø `
Íö†ôÃûiø ` áøæû†ö¿ößûmø Ôôñô]…øŸø û] o×øÂø ` ÜõnûÃôÞø oûËôÖø …ø]†øeûŸø û] á$ ]ô `
` ÝõçûjöíûÚ$ Ðõnûuô…$ àûÚô áøçûÏøŠûmö ` ÜônûÃôß$Ö] éø†ø–ûÞø Üûãôâôçûqöæö oûÊô
203 A
äüqö] ø̂ Úôæø ` áøçûŠöÊô^ßøjøÛöÖû] ‹ôÊø^ßøjønø×ûÊø ÔøÖôƒF oûÊôæø ½ ÔöŠûÚô äüÛöjFìô
]çûÚö†øqû]ø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ` áøçûeö†$ ÏøÛöÖû] ^ãøeô hö†øBû m$ ^ß÷nûÂø ` ÜõnûßôŠûiø àûÚô
áøæû ö̂ Úø^Çøjømø Üûãôeô ]æ†% Úø ]ƒø]ôæø ` áøçûÓövø–ûmø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] àøÚô ]çûÞö^Òø
]çûÖö^Îø Üûâöæû]ø…ø ]ƒø]ôæø ` àønûãôÓôÊF ]çûfö×øÏøÞû] Üöãô×ôâû]ø oÖF]ô ]çûfö×øÏøÞû] ƒø]ôæø `
ÝøçûnøÖû^Êø ` àønû¿ôËôuF Üûãônû×øÂø ]çû×ö‰ô…û]ö «Úøæø ` áøçûÖ%^–øÖø ðôŸ?øç. âF á$ ]ô
áøæû†ö¿ößûmø Ôôñô$…øŸø û] o×øÂø ` áøçûÓövø–ûmø …ô^Ë$ ÓöÖû] àøÚô ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$]
(aì Z >gÎ) ` áøçû×öÃøËûmø ]çøÞû^öÒø ^Úø …ö^Ë$ ÓöÖû] h ø çùô $ö Øûâø `
Xì ÑZz ä™3g gzZ y!*
$ „ Z(, Ð x** Æ vZL L :D
Ð VÍß Ôì !Zy ~(,n Æ VßZz 䙶~ wÂ\**
™ Á Â,Š ™w c*™\** ÃyQ Z# gzZ ÔB Zg7 ÂB ™\**
-ZÐNY ÌñVZÆ™{0
q + it … Y 7vßt HX,Š
}9t‚Æ rZ ؉g òŠ M xÓyŠ TÔ~ yŠ J}(,
?ÐVƒ
HN gzZ Ôì ~ º wqZ) !** + š 7¦
» Vzg»$ / C
Ù
Æ# Ö ª) yŠ kQ ÔZƒ –ì íŠ q -Zt ?ì H º x¥
ÃyŠÆ s»Z vß {z Xσ !Zy ~(,ÅVßZz äP (yŠ
Ð u Æ ¿kQ ñZÎ @* P7ðÃÃkZgzZ DP
CY ð‹™|7,t M ~gø ÃkZ Z # ƒ xêgzZ Ôƒ ÑZz äg¦/
É Ô7(Z ¦ /Ù X V*¹ÅVÍߌZ Ât ì H Â
C
H|m
Š 8-i » wqZ}' ,Æ yZ6,VßŠÆ yZ ìtzz ÝZ
Ð ä™gZh +Š » [g LZ yŠ kZ vßt X7(Z ¦ /C Ù Xì
QXÐNYØŠ™4ZŠ ~ cizŠ {zQXÐNYØŠ uzg
204 A
/C
(Z ¦ Ù X¸ D™ c* P ?ÃTì ¸ Ç ñY ¹Ð yZ
x¥ H »gzZ Xì ~ èEG 45OÒ‘)**
G wqZ » VÍß ( 7
ãZôÅ kZ ºÛ [HXì íŠ Zƒ –q -Z t ?ì H èEG45OÒ‘
G
Ð Vƒ ~ ö‚M ~(,áZz ä™x» ( š X D™
Ð Vƒ ìgNŠ (ÃVzyQ Å ¼ A ) ñƒ Æ 6,Vz
yT™NŠÃVzn ÆyZ ?Ôå Š HH~ *ŠÐ yQ {°z »X)
m{ ÃyQ Xì Ð zz Å VzÅ ¼ A Þzgt 6,yQ Ð ß
¸ Xσ Åv$Xσ ðƒ Ð$6,TÔÏñY ðö [ZÑ
"(, Ð MÐ}uzŠq -Z~ ä™ÝqÆT,q {zì
-Zt Xǃ Zƒ 5 ã0*
q » ¦~ [ZÑkZ X’ e ã™ÒÃÅ
yZ {z Ô¸ xêvß XÐŒ}È [H ã0* »Tì*
k0* Æ yZ Z# gzZ ñÑyZZ Ô¸ D™ c* Zh Z çÅVÍß
™^ß Z # gzZ ¸ D™ H}gá Z Ð V\M ÂDg¦ /Ð
Y
ÃVëñZ # gzZ ¸ D™ HV G é5½ÉwŠ ÂÔDY ~ VÍß LZ
yZ ÔÛ »t èÑq Ô ‰ ƒ {Ze vßt G ë  ٠Š
(yŠÆ# Ö ª) ` M ÂX ‰ Ç7™ ¯ yZô6,(Vëñ)
Ð VƒìgNŠÆ6,Vz {zXÐVƒ ¨6,VzÛ »ðñ
Hï!$
ó ó?Š +»V™ÆyZÃVzÛ » H
:C
` áøçûÊöçûjøŠûmø Œô^ß$Ö] o×øÂø ]çûÖö^jøÒû] ]ƒø]ô àømû„ôÖ$] ` àønûËôËùô_øÛö×ûÖùô غmûæø
øáçû$öçûÃöfûÚ$ ÜûãöÞ$]ø ÔøòôÖFæû]ö à% ¿ömø Ÿø]ø ` áøæû†öŠôíûmö ÜûâöçûÞö‡øæ$ æû]ø ÜûâöçûÖö^Òø ]ƒø]ôæø
` `
àønûÛô×øÃFÖû] hùô †øÖô Œö^ß$Ö] ÝöçûÏömø Ýøçûm$ Üõnû¿ôÂø ÝõçûnøÖô`
205 A
~(,n Æ VßZz 䙶~ wÂ\**
Ôì !Zy L L :D
,Š™wÂc* ™\** # gzZXB Zg7 ÂB™\**
ÃyZ Z Ð VÍß
NY ÌñVZÆ™{0 + it …Y 7vßt HX,Š™Á Â
Æ }°Z [g òŠ M xÓyŠ T Ô~ yŠ J}(,q -Z ÔÐ
ó ó?ÐVƒ}9t‚
@*™ëZÛ ,Šã CzŠ {z n Æ kQ Ôì Le ** ¯ yK̈ZÆ nTxsZ
¿ XÐ t‘m» ~uzŠgzZì Ð Û{ m»q -ZÐ ~ yZ Xì
LZB‚Æ t‘gzZ }™}g7 2»Æ yZ gzZ äT t£Æ Û{
» t£Æ VzÈ Xì [x» „z ~ÃÅxsZ Ôá ™„  gŠ Ã]5ç
Vì M ðZ’Z yZ Å >gÎkZ Xì ‚ rg ÌZ ~Šã C~ ]xòsZ D
ˆ~Š e$Z@ Åä™s»Z ~ +Š A nÆ „ «™Åt£yZ ~

{z ìt ¤SëZq -Z ÅkZ Ôì Le ** ™ Za ` »nTxsZ
Xì @* ¯ VZô»t£ÆVzuzŠ {Šc* iÐ t£LZÃVÍß
gzZ øZÛ LZ ì @* Y Œ» ¿ÏZ x£ ™zZ ~ }Ñç òsZ
XÇgpÒZg7 Zg7 »t£ÆVzuzŠ
ëZ ÏZ Æ ™ {gá Z s§Å !Zy x¬ q-Z Å ]5ç ~ Vì M yZ
›ÅVzZ +Ã~œâ gzZ 辊pg0+ZÆ¿ËZ # Xì Š HZg¸ZäS
egâ h»VzuzŠpÔì ‚
h rgpÒZg7 Zg7 »t£LZ {z ÂÔì CYƒ Za
Ât£LZ ì ~ kZ {Z +à ì 4Kt {z X&7ðZ' ,ðÃ~
à ™¶~ yZ ÂÔñ M ‰ Ü z » ä™ ZŠZ t£Z # pÔNYG wßz}g7
¶ŠgzZ VƒgzZ ^!* Æh e ì Cƒt ~q=q -Š4,Æ kZ XñY
206 A
~(,nÆVÍß,Z Š
!Zy Hc* âÛ ~}g!* Ɔf kZXgzZ^!* Æ

t †f ÅVÍß~ Ì‚ÎTXÌÅ]y MgzZì ÌÅ *™ !Zy t
ÄðÃ~ kZ Ô'ä™wì {Z +à CZÃh
e gâ hÆ VzuzŠ {z ñYƒ
Dƒ [Zy ]©Xì @* Yƒ »ŠOZ » :M XY^7B‚Æ !x»
@*YLÞ æ6,ä™ ×ç$ +gzZ ãZZ " ™|(,Ð }uzŠ ¿C Ù Z# gzZ
7]!* à©ðÃt Ôì CY ¬ Cƒ ta gzZ tzŠ 6,xŠC Ù ðZ',t ÂÔì
-Z]gÅkZÉ ÔLg7ŠzöJ
q -]Zf Å¿q -Z ËW, kZÔì
Z »!Zy
Xì @*
Y M ~ ÅkZ {Ñç Zg7 CgCggzZì @Ã}uzŠÐ
kZ Ôì yTÅ ~gF 6f ~(,q -ZÝZgŠ !Zy Å]5çgzZ +Š A
Å]y M Ôì ˆ|(,ÌZ ÅVzZ +à ~œâ ~ÃÅVÍß ì ¸ Ø Ð
Ìä T ǃt Ÿ» » s»ZÆ \¬vZ ~ ]y M XìC Ù ª Â!Zy
yK̈Z nÆä™ ZŠZ t£V;zgz ZÇñY c* ÑŠÐZ {z ǃ Zgâ hH » Ë
G ~ *Š ä kZ Ð Vƒx»iZ {zÆkZ {z Ôσ ˜7 ¼ k0* Æ
XÐVƒ
V)Z # ì$ Ë ƒ H!ZygzZ nÆyK̈Z kZ™|(,Ð kZ [Z
kQ Ôƒ `Z {Šc*iÐ ƒ  » V>yZŠpyK̈ZgzZ _ƒ »úÅä¾
Q ÂñYƒ °» ** /ZgzZ ñY 1áZg–Ët »kQÐ kQ‰
tâut ¤ Ü z
XNY ~ŠŠÑ6,kZ V×Z',ÅkZÔƒ Zgâ h»T
» ð¾ÅäâiÆãZ k0* ÆT <g¦ é »¾" ñh1 kZ Zgf
Æ ä¾h +'
× ÔVƒ` }Š [Z cB; [Z ÔƒŠ ñtâu¹ Zhð¼
+Z ÔVƒ 'gz¢gÑ" KZ Å kQt‚Æ kQgzZƒ ;g: Ç!* {z ëÑ
207 A
kZ ñY c* Š }Š ÃVzuzŠ ™áÌÃtâuÐ }hðÆ kZ ~ ª q
?ì $ Ë ƒ HgzZ ó$ +~(,Ð kZ nÆñh1
@*gâ h»}uzŠ n Æ }Z +à ~œâ Ë ¿{z ì Ã{@* Ä Z(,
~}Z +Ã~ ì &gzZì @* ™Ýq wâ »}uzŠ6,j§^ ,Y** Ôì
Xì ó$ +~(,Ð ƒ  gzZ !Zy~(,Ð ƒ ¸ X ;g
°»Z " ~ +Š AgzZ ¢ 8gâ t£Æ VzuzŠ Ô!Zy ~ ]5ç
Ç!* » „Š [Z Å]y M ÿkZ Âc*ì yT Å]!* 8x»Ð
kZ Ô¢
¢q Ìt‚ÆvZ yŠ q -Z ì 7„ wìt ÐQgzZ Ôì 7„ ¢
ÚZ {ot » kZQ c* Xì **™„Š [Z Åx»q -Z q -ZÆ Ï0+ igzZì **
ƒ
» !Zy'gßVâzŠ Xì ;g 7,7W, Z ðà » kZ 6,Ï0+i ìŠ Hƒgz$
Š z¦ / +
Ù gZŠ™òsZgzZ Ï0
C i òsZ ñƒ DƒÆ!Zy kZgzZX ¯ ) !*
vZgzZ ïŠ ]úŠ ÃVzuzŠ s§Å Ï0 +i òsZ vß XY M 7~
Ì~ZgŠ à©ËðZ', t¤/Zg0+ZÆ yZ Ô Te ** ™—uÃ+ŠÆ
7Z Š z!* Æ V@ÃxÓgzZ Vƒzig M xÓÅ yQ q pg ¢ ÂÔƒ Š ñ
$âZgzZ -
{z - $c*Š ~ +Š AgzZ ðÌÅ]5çX$ Ë ƒ 7Ýq !x»
Xì YY 36,gzZ 0* **
yK̈Z »g0
+ZÆ¿ËÐ TÔì KãgzZ:e
$c*
- Š Ånn¾"gzZvÑ" ¿ðÃZ # ™F, Q~ yZyÆÏ0 + i
{zX,™g¨6,]!* Å¿,Z ì @* ƒg6‚f ÂÔì êŠ ]o»- $âZgzZ
Ð+ M 7 Å÷gzZ w¸Æ kQ X D™kCyiz » VzoÆ kQ
X D™kC—gzZgz$Ãx£ LZ~«£ÆkQgzZ Dƒ W, O
@» wì6 Ëg0
Õ +ZÆ yZ Dƒ . Þ ‡kZ ‚fÆ Vò#‰ Ü z kZ
@*Y M ~Š z | # gŠ (Z q
-Z »¿z yZZQgzZì © 8ñ a{z ÂÔñY ÑZe
208 A
Xsp »yY:gzZì Yh 3Z ÓÑ»wâ :&ì
àºnûrùô ‰ô ^Úø Õø…FSû ]ø «Úøæø ` àõnûrùô ‰ô oûËôÖø …ô^r$ ËöÖû] gøjFÒô á$ ]ô ¡$Òø
áøçûeö„ùô Óømö àømû„ôÖ$] ` àønûeô„ùô ÓøÛö×ûÖùô „õòÚøçûm$ غmûæø ` ݺçûÎö†ûÚ$ gºjFÒô
o×Fjûiö ]ƒø]ô ` Üõnû$ô]ø ‚õjøÃûÚö Ø% Òö Ÿ$]ô äù́eô hö„ùô Óømö ^Úøæø ` àômû‚ùô Ö] Ýôçûnøeô
` àønûÖôæ$ Ÿøû] †önû›ô^‰ø]ø Ùø^Îø ^ßøjömF! änô×ûÂø
NgzZì ~ º wqZ) !** » Vzg»$ + š 7¦ / Ù L L :D
C
Æ# Ö ª) yŠ kZÔZƒ –ì íŠq -Zt ?ì Hº x¥H
ÃyŠÆ s»Z vß {z Xσ !Zy ~(,ÅVßZz äP (yŠ
Ð u Æ ¿kZ ñZÎ @* P7ðÃÃkZgzZ Ô DP
CY ð‹ ™|7,t M ~gø ÃkZ Z # Xƒ xêgzZ Ñz äg¦ /
óXó V*¹ÅVÍߌZ Ât ì H ÂÔ
kZ ñƒ DCzz ÝZ Å °»Z" ~ +Š AgzZ !Zy Å]5ç
c*ŠÈs™s™gzZì Š Hc* Šhñs§Å]y M Âf ~ ]c* M «Ð
ä VÍßyZX7¼gzZ ZÎÆgïZÆ]y M : L ÝZ »!Zy kZ ì Š H
kZ ]!* t ÂÔ7ÑZz 䃼РM ÔB™Ôì ** ™¼ ì 3g™t
(Z ¦/C
Ù Xì Šã C" gzZ߃  Ôì 3g™¼ ä VrZXì 7b§
$%)**
A wqZ »¿C Ù Xƒ:Þb7 ðÃ._ÆyáÆyZ Yƒ7
íŠ mºq -Z ƒ  t gzZì @* Y 1™ egkgÃkZ Ôì @* ™¼ {z Ôì ;gƒ
Vzg»$+sÜÐ pÒÆ ÎâKZ íŠt Xì º x** » Tì pô~
ZÎÆ \¬vZ Îâ-Å íŠ kZ Xì Š Hc* Š™mºn Æ egkgÆ
Ë t {zXì ãZzÇ!* {z Ôì ˆðC…]!*%ZXYyY 7ðÃ
Æ \¬vZ q -Z XÐ NYØŠ . $!* ~ V©zŠ vß xÓÐ g±ZÆ
209 A
» VzgZŠ',VâÛ Xì {™E +» V2!* VŒ X©!* Æ kQ}uzŠgzZgZŠÎâÛ
Xì ;g MÐ M™f
Å kQ Ô ìg PÃÅzmvZ -vZ wÎg Æ vZ vß ` M
Bt h +á {z Ô ìg™gïZ »]y M gzZ 7g» nÆä™wJ® ) ¤Z
s»Z' 7et pXÇ}7,×: L{i$»lzg kZ KZ 7Z
gZŠ',VâÛ Ô}',gzZiZ Ôx¤gzZ ݪZ # Ôñ M (Z yŠ q
-Z ì Ÿ» »
c* Zw._ÆVñ»ÆyZ 7QgzZ NYØŠ™D Z D Z™. $Y xêgzZ
Ë{z Â}™g¨ÌZgf ðä /ZgzZ Xì C M Ì~ =]!* ¸ XA xÅZ
X ìg™gïZ vߊ z!* Æ kZpXY™7gïZ » kZ6,Šã CÅ?Š
Xǃ J„ Z(,n Æ yZ yŠ {z ÂÔÇ ñ M t‚³ »gïZ kZ yŠ T
t ` M Xǃ:¼ nÆ yZÆ !Zy ñZÎgzZ ÏñY M t‚™Áò» **
X ìg™gïZgzZ ¸"Ð x kZ
kZì ¿g™g(Z l̦ ÅÏ0 + i ä VÍßyZ ìtzzÝZ ÅkZ
Ô D!* Š wâ » VzuzŠ Ô D™Õt X’ e ** ™„gïZ 7Z 9â Æ
Å ÏÈ X DY ™g0* ÃVzu Å + M K̈Z gzZ tÜZ Ô }È Æ Ñ
Ï0 + i ~g7 ÅyZ t n¾X ‘ W Z}.ÆVzuzŠŠp™|(,Ð M Ð Vzu
» kZ b§¾t ~ ]gß+Z Xì ðƒ ~½Ð Vƒk HgzZ VÆw: âê
c*š Z' × »V™ÆyZ 7Z Z # ÔÇñ M Ì(Z yŠq -Z M h™gZŒÛZ
g» {z nÆkZÔB$ +lzg KZt ǃ¸ Ÿ»ªÂ»gZŒ Û Z kZ ?ÇñY
ì zz ¸ XÐ g D™„gïZgzZ D™„gïZt n kZ Ô7
™”yZ ”ÂÔ C M ]c* Z@ ÅkQgzZ x©ZÆ \¬vZt‚Æ yQ Z #
yZ Ô '!* ÅVÍߌZƒ  t Ô ”¹ V*¹+Z ä ë ïŠ
210 A
Xì ZOŠ H~
ÜûãöÞ$]ô ¡$Òø ` áøçûföŠôÓûmø ]çûÞö^Òø ^Ú$ Üûãôeôçû×öÎö o×FÂø áø]…ø 0 Øûeø ¡$Òø
Ü$ $ö ` ÜônûvôrøÖû] ]çÖö^’øÖø ÜûãöÞ$]ô Ü$ $ö áøçûeöçûrövûÛøÖ$ „õòôÚøçûmø Üûãôeùô…$ àûÂø
` áøçûeö„ùô Óøiö ä́eô ÜûjößûÒö pû„ôÖ$] ]„øâF Ùö^Ïømö
yQ6,VßŠÆ yQ ì t zz ÝZÉ X7(Z ¦ / Ù L L :D
C
yŠ kZ vßt X7(Z ¦ / C
Ù Xì Š H|m 8 -i » wqZ}' ,Æ
~ cizŠ {zQXÐ NYØŠ uzgÐ Ú ŠgZh +Š » [g LZ
?ÃTì ¸ Ç ñY ¹Ð yZQ XÐ NYØŠ ™4ZŠ
óXó ¸D™ c* P
ë V*¹ Ât X DC ® Æ V‰Z Ãy M Œ Û áZz ä™gïZt
Xì 7iZz M Å wŠ Æ yZt Ô ìgȼ {z pX ”¹ ä
ì t ]!* É Xì H7êt ™™aÎ~ Ýzg Å=ä VrZ
D™x» ß Xì ³ » kZt Ôì ¿g ™g(Z lzg Å Ï0 + i ä VrZ
Æ yZ DgZ¦ /DgZ¦ /‰ Ü z ~ V-gpxZwÔV-g»$ +ÔVÇZ' ,gzZ D™
yZ ]!* ?X ˆ'ag~PÆyZ V×Z' ,X ‰|m 8 -i6,Vߊ
X' M 7~™ÅyZ '!* ??tÐzz ÏZXC™7„ W, Z6,VߊÆ
Ôì îŠ uzgÐ äƒbâ s§Å ð>ÃwŠ {z ìA{t » ðZ' ,
Ð b&ZgzZ/¤ /Z[ZÔì @* Y hgW, Z CZ™0y¶ K{(q -Z6,wŠx»ßC Ù
Ð s§kZ¤ /ZpÔì CYƒgzŠ „(t Ð wŠ ÂÔñY 1™ `´ » kZ
ð>~ wŠgzZì @* Y ` @* ™V×Z' ,6,VÇZ' ,yK̈ZQ ÂÔñY C' ,ê
ì @* Y M (Z‰ -Z J
Ü zq -VŒÔì CY ¬Cƒ Á¢ A &Åä™wJ
»Ç!* A & Å ä™wJð>ÅkZQgzZì @*
¢ Yƒ {( Ç!* wŠ
211 A
X’ e ':HÌÃðZ',KgÐ KgËÃyK̈Z n ÏZ Xì CYƒ
X’ e ** ™„Å/ÂgzZ b&Z ÅkZ Ug¯ÂñYƒ æ ðä /Z
Ôì YÄgpôÐ 8 -i kZÃwŠ LZ yK̈Z ì +Z ]gßq -Z ¸
Xì Lg @*M6,wŠ~ËÆwqZ}' ,
ãâÛ ** Å\¬vZ J -xá Ð ðÔ wqZtÆVÍßyZ Âs§q -Z
Nzig M¼ ä VrZB‚B‚Æ kZ pÔ aÆ ]zŒ Å kZgzZ
Ð s§Åx Z LZ gzZ ¿g Î ,yZ Ð VÍß¼ Ô ¿g ™ ì‡
pÔ Çg ñ }g– LÑÐ ¹ n Æ ä™ Ýq yEZ
Ôǃ: Ýq ̼ÃyQÐ yS X 7̼ƒ  tÐg±ZÆ|
+ŠÆ[g LZt yŠ kZXǃ ò» **
gZh „ ò» ** uu Z x Z »yQ~ ]y M
Æ kZÉ ÔÏ Vƒ : n Æ yZ ?Å kQ XÐ NY Çg xzøÐ
kZ gzZ ǃ ** 1 » yZ cizŠ XÐ Vƒge zŠ Ð [Z±Æ kZ ~ «£
` M X¸ D™ c* P?&x Z {zì ¸ßNŠ Ôß ÇñY ¹Ð yZ‰ Ü z
h 7„™gïZ »]!*
` M ÔM Ë?` M ÔIM t‚™ÁÇ!* µ ƒ 
-wÎg Ô¶h„ h]úŠ ~g7 ÅÅzmvZ -wÎg Š Hƒx¥»
V\M ƒ  {z ¶~Š¸ÅVÂ!* XXå s ƒ  Ôå ¹¼ ä ÅzmvZ
Ü z » yJZ Ô_ƒ »úÅ¿Xì Yƒ H[Z pÔIM t‚Æ

!'gzZì ** 0*ZwÅG LZ Â[ZX[g¦ /
` áøçûn%×ùôÂô ^Úø Õø…FSû ]ø «Úøæø ` àønûnùô×ùôÂô oûËôÖø …ô]†øeûŸøû] gøjFÒô á$ ]ô ¡$Òø
ÜõnûÃôÞø oËôÖø …ø]†øeûŸø û] á$ ]ô ` áøçûeö†$ ÏøÛöÖû] åö‚öãøBû m$ ` ݺçûÎö†ûÚ$ gºjFÒô
ÜônûÃôß$Ö] éø†ø–ûÞø Üûãôâôçûqöæö oûÊô Íö†ôÃûiø ` áøæû†ö¿ößûmø Ôøñô$…øŸ?û] o×øÂø `
ÔøÖôƒF oûÊôæø ½ÔºŠûÚô äüÛöjFìô ` ÝõçûjöíûÚ$ Ðõnûuô…$ àûÚô áøçûÏøŠûmö `
212 A
hö†øBû m$ ^ß÷nûÂø ` ÜõnûßôŠûiø àûÚô äüqö] ø̂ Úôæø ` áøçûŠöÊô^ßøjøÛöÖû] ‹ôÊø^ßøjønø×ûÊø
` áøçûeö†$ ÏøÛöÖû] ^ãøeô
gzZ ì ~ èEG 45Ò‘)**
G wqZ » VÍß ( Ô7(Z ¦ /C Ù L L :D
Ò ‘
45 x¥H»
ºÛ [HXì íŠ Zƒ –q -Zt?ì H èEG G
gzZ ö‚M ~(,áZz ä™x»( š X D™ ãZôÅkZ
(ÃVzyZ Å ¼ A ) ñƒÆ6,Vz XÐ Vƒ ~ xZg M
Æ yZ ?Ôå Š HH~ *Š Ð yZ {°z »X)Ð VƒìgNŠ
Ðzz ÅVzż A Þzgt 6,yZ ÐßyT™NŠÃVzn
$Xσ ðƒ Ð$6,TÔÏ ñY ðö [ZÑØ{ÃyZ Xì
}uzŠ q -Z~ ä™ÝqÆTq {zì ¸Xσ Åv
5 ã0* »¦~ [ZÑkZ'’ e ** ™ÒÃÅ"(,Ð M Ð
óXó ÐŒ}È [Hã0* »Tì*q -Zt Xǃ Zƒ
7uW, ñgzZ¿» ]Ñq yQ [Z Xå™f »x ZÆ Vz” GJ -[Z
-Z sܬ Ð "(,Ð M pXÐ NM 7ÃyZZ I
q è Z ì ;g Y H
‡Z {z ~ TÔì c* Š ZIßÃ]ÑìxÓyZÆ Vz” G™È XX¡$ÒøZZ Â
V¯gzZ Vz~ *™ kZ b§TyZZ èIZ åwì »yZ }X¸ ñƒ
t » yZ c*ÔÇ ñ M:¼ ~{Æ yZ Ì~ ]y M b§ÏZ Ô xzøÐ
yZZ ÿL X3Z b§kZ Xì 7¼ ˆ Æ kS Ôì Ï0 + i ¸ 'Ï0 + i wì
xÓ,Z ÔÇA :¼ 7Z Ô ßƒ  {z Ô ìg Y G }°zB‚Æ
 Ôì 3g™¼ ä ?Ô7¦
ƒ / C
Ù Š Hc* ŠÈgzZ ˆ~Š™ÔÅ]Ñìß
» n~uzŠ Ç!* B‚Æ yZZ ÿL X3Z V;z gzZ Ôì D ** M » ]y M Ôì ß
Ð wqZÆVz” Gó** wqZÆyZ ì ¸ Â]!* «XÇñY Hnç
213 A
6,ãZôÅ Tì íŠ (Z q -Zt Xǃ èEG 45Ò‘x£ » yZ XÐ Vƒ iŸÇ!*
G
X ‰ Ggñâ ºÛ [H é
Ô¢8™|ÝZ Å X +Z '!* „ xÓ ã½Å ]y M Ýè ¬
ݬ kS }°‡gzZ wßZÆ Tì ݬ (Z q -Z {z Xì CÙ !*
Й~gø
kZ {z/Š»XÔ M h™ÂÃVÂ!* yZ kZj}gø X Z] .¼ ¹Ð
pÔì $ Ë Y ~Š ÂwVÅyQÐ Vzq¼ Å *™ kZ M h ™~ *™
XYY7c* Œb§~g7 7Q
kZ ‰Ü z _7,Ã]¬ðƒ ~Š Åu0* È MŒ Û ~}g!* Æ ]y M
Ò ‘
45 ’ e ´g t‚å Ã|
b§¾V;z ó** wqZ ?ì H èEGG
ìgNŠ H H {z ?Ð VƒÆ n¾ªn Æ V‚ ?Ð NY Çg
Å ¦?ì È HÐ $ Å v ?σ t[ZÑ Å V;z ?Ð Vƒ
+Z '!* ~g‚ Ô{)z {)z ?ì H¤SÅ ã0* Æ kQgzZ |
yZgzZ ’ e ´gt‚ÃwßZ ñƒ ñC6, Ü z !Î~}g!*
zZ‰ ÆX
Le ÜZe W, Z 6,VߊgzZì Le **è~ V~fg¦ é u0* È MŒÛ Ð pÖZ
`ÅÅ yZgzZ ä™ ïdÅ ]¬yZ X’ e '°»ÃÏZ 'Ôì
+ÃðÃÐ kZ:gzZì ]gz¢ðÃ: ÅäÎ
X{Z
x» ** /q
{z¤ -Z XÐ NY # $ ~ Vƒz¤ /zŠ yK̈Z ~ Ï0 +i Å]y M
X»VÍß[x» u Z zŠgzZÔǃ »VÍß
[x»áZz ä™® ) ¤Z ÅVßÎgÆkZgzZáZz äÑ yZZ6,vZ
xÓÅkZgzZ ǃ lpÐ yZ ´ â »yZ ǃt iZg » !x» ÅyZ ÔÐ Vƒ
c*
C nÆ äè~ ‚fg¦q -Z » VzyZ XÏVƒ n Æ yZ ?
NVZ ¾ÅnnVŒ ä VÍߧ{ Ž6,+ŠÆvZ¤ /Z ì Š H
214 A
n Æ „ yZ ?ÅnC Ù Z# Ôì ** M Ì(Z yŠ q -Zì ]!* H ÂÔ
V\M KZ 7Z {z ÀpÔ M h ™gé¦sÜ » VzyZ {z ` M XÏVƒ
}°z Ð yZ VŒ gzZ ÏñY M t‚™Á|XÐ BNŠÐ
ÙpwŠÆyQ™ 0* ÃVzyS XÐNYØŠ™}g7 ƒ  {z Ô ‰ G
ÆyQXÐVƒC Ù ªÐ VznÆyZgU*MÆÙpkZgzZÐVƒ m, _Ð
Xσ Þzg ~(,Ðzz ÅÙpgzZ ]ä6,yQgzZÐVƒ lt Kl÷}n
Ë »gzugzZ ]¯ é ÅXÔÐ Vƒ [zæØ{,Z n Æ Å W Æ yQ
D™p°Å [zækZ XY Y H7¨£ ðÃÐ q àZz Å W ~uzŠ
V‚~ szøXtgzZ ǃ Š Hc* 5Ìã0* »¦~ kZ ì Š H¹ñƒ
Æ ¦gzZ ÔÏ Vƒ ðƒ Ð,$ Å v6,yZ ÔÇ ñY H7t‚Æ
ÃVzÈ ÆvZ ã0* »TÔǃ*mº{z »¼ A {z ì Š
Hc* C~}g!*
yZ ÅvgzZ¦Xì Š H¹¬ Ð kZ 6ÔÇñY c* Š nÆ ÅW„
™™f » VzyZ:gzZ Ô7]!* Å'}gø Â ¢ 8™|ÝZ ÅVz$
LgkZ {z Ôì [£]!*pì Š°„ ** Œ|ÅyZ …Æ
XX!áøçûŠöûÊô^ßøjøÛöÖû] ‹ôÊø^ßøjønø×ûÊø ÔøÖô]ƒø oûÊôæøZZ ì ˆ~ŠÈ~}LÐ
ÆVzXì @* ™\ðŠ hzŠ nÆä™ÝqÃV¯Š*Š yK̈Z
&gzZì @* ™lˆ Zg ÅäY|(,Ð M Ð }uzŠ q -Z~ ä™Ýq
XÇìg[x» {z „ ÚZÔÇñY|(, Ð M A~yZykZ {z ì
t {z Xì ZÇ!* Ð kZ {z Ôì @* ™7Ã! ` *™y M Œ
Ûp
X7„ì ÚÐ g±ZÆ |KZ ÚðÃÅ *™ ì Le ** Œ
Ì~ V6gzZ VgVŒ Xì öâi M „ öâi M {z ì ¼ VŒ
QXì Cƒ öâi M ÅkZ Ì~ V0ZggzZ VzgzZì @* ƒ yJZ »yK̈Z
215 A
ãK̈Z ÂÌ g¤ /Z ?Xƒ: +& 7+Z Ú~(,Ð ~(,ðÃÅVŒ
ÃVzyZ Ô ?Ç?Å]y M sÜ' ,ÆkZpÔ7’ ÃÏ0 +
i
™}Š ÃVzyZQ X àZz gå Ì~ Ï0 + i Å]y M gzZ Ô7+
~ VÂäÅ yK̈Zuu Z ?t Xǃ 7Š°yJZ c* öâi M Å yK̈Z
ÝqÆ X?{z t ÝZgŠ ÂÔÏ NY ~Š n Æ ä™ „†ŸZ
Å VzyZ Â}™ mwyK̈Z X’ e ** ™ ÒÃÃyK̈Z n Æ ä™
» VÍßyZ  ÜZe ,Ãðƒ ðA6,yS gzZ ** ™mwÅVzÅ *™ X}™
 ÃÏ0
ƒ + i ÏZ gzZ CY J -Ï0 + i Å *Š ÏZ sÜ,ÃÅXì x»
ç M Å™gzZ =KZ ÃVzÌg0* kQÆ Ï0 + i vß X Æ™¼
X àZzY~]y M Ô „z ?Â~ÃÅyQÔ ìgNŠÐ
]ƒø]ôæø ` áøçûÓövø–ûmø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] àøÚô ]çûÞö^Òø ]çûÚö†øqû]ø àømû„ôÖ$] á$ ]ô
` àønûãôÓôÊø ]çûfö×øÏøÞû] Üöãô×ôâû]ø oÖF]ô ]çûfö×øÏøÞû] ]ƒø]ôæø ` áøæû ö̂ Úø^Çøjømø Üûãôeô ]æû†% Úø
Üûãônû×øÂø ]çû×ö‰ô…û]ö «Úøæø ` áøçûÖ%«–øÖø ðôŸ?øçöÿâF á$ ]ô ]çûÖö^Îø Üûâöæû]ø…ø ]ƒø]ôæø
o×øÂø ` áøçûÓövø–ûmø …ô^Ë$ ÓöÖû] àøÚô ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ÝøçûnøÖû^Êø ` àønû¿ôËôuF
`áøçû×öÃøËûmø ]çûÞö^Òø ^Úø …ö^Ë$ÓöÖû] høçùô $ö Øûâø ` áøæû†ö¿ößûmø Ôôñô$…øŸøû]
Ô¸ D™ c* Zh Z çÅ VÍß yZ {z Ô¸ xêvß L L :D
Ð V\M ÂÔDg¦ /Ð k0* Æ yQ Z # gzZ ñÑ yZZ
wŠ ÂÔDY ~ VÍß LZ™^ß Z # gzZ¸ D™ H}gá Z
Y
vßt G ë ÂÔÙ Š ÃVëñZ # gzZ¸ D™ HV G é5½É
7™ ¯ VZô6,(Vëñ) yZ (Û » )tèÑq Ô ‰ ƒ {Ze
Vƒ ¨ 6,VzÛ » ðñ (yŠÆ # Ö ª) ` M ÂX ‰ Ç
Æ yZ Ã VzÛ » H ÔÐ Vƒ ìg NŠ Æ 6,Vz {z ÔÐ
216 A
Hï!$
óXó Š +»V™
Åq-Zq „ q -ZXì @* Y 7,tÛ Z(,~ ]!* Ð s%ZÆÃ` !
¿q -Z ~ x» „ q -ZXì CYƒ ðZ' ,~ÃÅ}uzŠgzZ ðYZ ~Ã
ì Ì»VÍßyQ wq ¸Xì }Y yvuu Z ÐZ u Z zŠpÔì &œ
wÅyK̈Z ~ *™ kS Xì Z~}g!* Æ Ï0 + i kZÃ` ! »X
DY ñ0* Ã` !Æ b§zŠ 6,gîx¬ ~ }g!* Æ Ï0 + i kS Å kS gzZ
X
7+Z F, Ñ!*ðÃÔì ŠZi M Ç!*VŒyK̈Z ì wì »VÍß¼
wC Ù yK̈Z „B‚Æ ]ñgzZƒ ** ™„Š [Z ÃyK̈Zt‚Æ T
X7¼ˆÆkZÔì J -]ñì¼ Ôì @* Yƒ »Ð
Å Vzq xÓÅ *™ ÌyK̈Z ì ¢ ÃVÍß¼ sÜ' ,Æ kZ
7Ï0 + i ¸ Ï0 + i Ôì [g » yK̈Z „vZ Ôì t‘q -Z Å \¬vZ b§
4ZŠ ~ Ï0 +i kQ Â]ñÉ Ô7»nÆå ÃyK̈Z ]ñÔì
kQ XÏìgå gzZì ã M G ˆ Æ Ï0 + i kS ì {iZzgŠ » äƒ
gzZì **
™„Š [Z ÅVñ»xÓLZ Ôt‚Æ[g LZÃyK̈Z~ Ï0 +i
Xì ** 0*+Z'
!$ ,c* YZÐ pÒÆwqZ LZ
Ç!* +
Ï0 iÐzz Ås%Z kZ Xì s%Z ëZ s%Zt »Ã` !
œÔ DY w$ +äe Æ ðZ' ,gzZ ðYZ Xì CY 8 -g ~ Vùg ZzŠ
Xì @* Yƒ¼Ð¼ È »yvgzZ
yvuu Z ÐQ u Z zŠ pÔì @* ƒ x» » œ~ ÃÅq -Z x» „ q-Z
Xì }Y
ÐZ uZ zŠpÔì @* ƒx» » ~gâƒgzZ ~q=~ÃÅq -Zx»q -Z
217 A
~ ÁxÆ VâzŠgzZI** gzZI ÅVâzŠ t n¾Ôì &‰ Ü ×uu Z
{Šc*iÐ {Šc* i™}Š ðŠ gzZ ãZZ " }Xì @* Yƒ tÛ » y M z }i
-Z Ô**
q M á ~Œ LZ wâ » VzuzŠ Ð VKF, 8™ ¦ª
55gzZ ¢ zŠ
yv Z(,¹ ÐZ u Z zŠ pÔì @* ƒx» » ~gâƒgzZ ~q=q -Š4, Æ
Xì }Y °¸z" ð•ZgzZ
{Šc*iÐ {Šc*i {z ì @* ƒt s^+4»V6&KZ~ÃÅq -Z
ÃV¸xÓKZ u Z zŠ pÔá ™ï6,gZMZ}(,Ð }(,gzZ ñ¾ª zŠ
ì @* ƒ ¢ÐQgzZì êŠ Î~ ä™# Ö } .ÅVzuzŠgzZ ä;n
7~ Vì M yS uq -Z »wq]gßÏZXì H ZŠÎ » œ}(,ä kQ
Xì ŠHH
vZ -wÎgÆ kQgzZ Z} .ä VMÔ }È {zÆvZ s§q -Z
xZwgzZ w'{z Ô oZVŠ H0+ i ÅyQÔì HgZŒ ) ¤ZB‚ÆÅzm
Û Z »®
** gâ h» Ë{z Ôì Sg6,^ ,Y** ,Y ‰
gzZ ^ Ü zC Ù ÃÅ yQ Ô n pg pÒ »
Z(,Ð }(,{z n Æ s»ZgzZ h~ ]5çX Byv Z(,¹
Vzq]gz¢gzZ # Ö } .Å+Šz Z(,» ]‡zZÆ yZ X f e VZ yv
t§{ ÅVñ»yZ Âì @* 7,M ‰
Ü z ðä /Z Ôì @* Yƒ sÜ~ w¸NŠ Å
™y!* Û ÃxZg M LZgzZ ô¸z§KZ X ïŠ hgx» » kgzZ ]gˆKZ
Œ
X ïŠ
¼ gzZÆ }Z +Ã LZ ñZÎt‚Æ XÔ vß {z s§~uzŠ
»VzuzŠgzZ ¢ 8gâ t£Ô yv»VzuzŠt§{Å œLZÔ7
s^+4 » ‰ Ü zq -Š4, Æ yQ Xì çE .9NXq
-Z ~ ÃÅ yQ Ô¢ 8!*Š wâ
x»Æ°¸z" ÃVñ»xÓ{z {z´ÆkS X** ™ ô¸z§Q c* ì ** zŠ
¾ª
218 A
vßs¸z" {Šc*  vßÆ n«~ÃÅVÍß,Z X B
iÐ ƒ
kZ VxL L Ô ïŠÈs™ s™ Ô ¨ 6,V!× Å yQ {z X
/7yŠzŠ ÂÔЃg™0F „,Z Ô$
gZ¦ Ë ^7~gZ0 +ZZt ~ äâi
h
óXó M
Ð V\M s§ Å VÍß LZ Â Ù Š ÃyZZ èIZ Z # vßt
" ð•ZÃVÍßyZ {z ì @* ƒt È » Vzgá Z yS X D™}gá Z
É ÔVƒ D™„}gá Zt {z 7„ ÚZQX BHe $.gzZ s¸z
ƒ o‚LZ # gzZ DZh Z tZè [p »VÍß,Z™Ö~ V¹‚ LZ
[Zy}oÆyZÔ ‰ƒ {Ze vß{ztdŠ Ô ë ÂÔì @* Y
ÅË å’ e OÎt 7QèÑqX ‰ xÐ 5Zgñ¦t Ô
wq LZ Zgf 7Zì ŠH7c* 8H7QÐ „Ze
¯ ÂVZô»VzuzŠÃyZ ¢
X’ e **
™ÃÂÌ6,
Ôì C M 7ÃVëñ~ *™ kS Ôì uq -Z » wq ]gßkZt
XσZÐ kZÇ!* wq‹gß~]y M @', ÆkZp
XÐ Vƒ " $U*q=Ôì @* Y Œs¸z" ` M ÃXvß „z V;z
lpgzZ wq lp {Šc*  V;z B; à{gzZDZ-Š ` M vß „z
iÐ ƒ
Vƒìg|6,VßZz© yZ „z Àì ;g Y ´6,X` M XÐVƒ‚
yZ vß Ð VƒìgNŠÐ V\M KZgzZÐ VƒÆ6,Vz ÔÐ
XˆïZw~g7 ~g7 ÅV™ÆyZ7ZÔ¸D™ ´6,
Ä
# ™ öA Z†[» 30{g0*
(r ‚y‚ M iZ fp â)
219 A

** +
ƒ {0i »VzŠ%æ gzZ #
Ö ª
:ì Šá gZ~ *™y M Œ
Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
àövûÞøæø 1tב äüŠöËûÞø ä́eô Œöçô‰ûçøiö ^Úø Üö×øÃûÞøæø áø^ŠøÞûŸô û] ^ßøÏû×øìø ‚ûÏøÖøæø
æø àônûÛônøÖû] àôÂø àônFÏùô ×øjøÛöÖû] 1Ï$ ×øjømøƒû]ô ` ‚ômû…ôçøÖû] Øôfûuø àûÚô äônûÖø]ô hö†øÎû]ø
‚ºnûjôÂø gºnûÎô…ø äômû‚øÖø Ÿ$]ô ÙõçûÎø àûÚô ÀöËô×ûmø^Úø ` ‚ºnûÃôÎø Ùô^ÛøBù Öô] àôÂø
‚önûvôiø äößûÚô køßûÒö ^Úø ÔøÖôƒF ½ Ðùô vøÖû^eô lôçûÛøÖû] éö†øÓû‰ø lûðø«qøæø `
‹õËûÞø Ø% Òö lûðø«qøæø ` ‚ônûÂôçøÖû] Ýöçûmø ÔøÖôƒF …ôçû’% Ö] oÊô îøËôÞöæø `
^ßøËûBø ÓøÊø ]„øâF àûÚùô èõ×øËûÆø oûÊô køßûÒö ‚ûÏøÖø ` ‚ºnûãôDø æ$ кñô«‰ø ^ãøÃøÚ$
p$ ‚øÖø ^Úø ]„øâF äüßömû†ôÎø Ùø^Îøæø ` ‚ºmû‚ôuø ÝøçûnøÖû] Õø†ö’øføÊø Ôøñø«_øÆô ÔøßûÂø
‚õjøÃûÚö †ônûíø×ûÖùô Åõ^ß$Ú$ ` ‚õnûßôÂø …õ^Ë$ Òø Ø$ Òö Üøß$ãøqø oûÊô^nøÏôÖû]ø ` ‚ºnûjôÂø
hô]„øÃøÖû] oôÊ äö³þnFÏôÖû^øÊø †øìø! ^ã÷ÖF]ô äô×#Ö] ÄøÚø ØøÃøqø pû„ôÖ$á]ô ` gômû†ôÚ%
‚õnûÃôeø ØÝõ ×F•ø oûÊô áø^Òø àûÓô³þÖFæø äüjönûÇø›û]ø «Úø ^ßøe$…ø äüßömû†ôÎø Ùø^Îø ` ‚ômû‚ôB$ Ö]
` ‚ônûÂôçøÖû^eô ÜûÓönûÖø]ô köÚû‚$ Îø ‚ûÎøæø p$ ‚øÖø ]çûÛö’ôjøíûiø Ÿø Ùø^Îø `
(29@* 16:t ÒgÎ) ` ‚ônûfôÃø×ûÖùô Ýõ¡$¿øeô ^Þø]ø «Úøæø p$ ‚øÖø ÙöçûÏøÖû] Ùö‚$ fømö^Úø
C M '!*Ô …Y ëgzZÃyK̈Z c* ¯ ä ë%ZgzZL L :D
Ð vg ÇPŠ q -Š4,Ð kZ ëgzZ ~ Y Æ kZ Sg
X´ N!* ezŠ DY h
gzZ ´ ZŠ ÔáZz h eZ# X{Šc*i
-Z k0*
gzZXg» ÑZzÚ Š {Zgq Æ kZì @*ƒ Ô]!*
¼ m1 7
220 A
ïYgzZXå Lg , ÂÐ Tì {zt ÔïÅ]ñÙƒ ð M {z
-ZìB‚ÆkZ Y q
q -ZC
Ù c*
MgzZX» äZge yŠìt gß Š H
[Z ÔÐ yŠ kZ ;g¸" ÂXÑZz äe wZjZ q -Z gzZ ÑZz Ý;
Xì ! ` M {ó ~¾ÎÔ~ƒ0 +Z ~¾Ð 6, ä ë ~Š wÅ
X¢q åk0* }÷ ì t ÔÑZzB‚Æ kZ (¸Û ) Ñ1 gzZ
uÔÑZz1zgÐ nÔó#}]** C
Ù ~ cizŠ VâzŠ ?zŠ wZe
ÃgzZB‚ÆvZ c* ZIä TXÑZz%Ze ~ ÔÑZz "(,Ð
¶‚ » kZ (y-) Ñ1 X~ [Z± JÃkZ zŠ wZeÎÔ»7
ÑÈÃ{Zg åt 6,ÑZe 7~ ]gZÑÃkZ ä ~ !}gø [g}Z
à ?å [ Zge „¬~gzZ k0* }÷z™: Z×c* âÛ XZƒ Z7,gzŠ
LZ @*™ 7Õ~ gzZ k0* }÷ ]!* 7r$ +XÐ [Z±
óXó Ô6,VzÈ

‚AÜ
kZÐ M Ôì [ ƒ" $U*ykZ » äƒ {0 +iÆVzŠç'N~ #
Ö ª6,
zZ)
Ð
n kZ) Ô6,n »‹gŠgzZ ï» êL ‘Ôì s¸ñq¸zgzZì yÒ » q¸zÆ
ì ?Š ÅzgŠ dZ )ì H Za ÃyK̈Z ä ëgzZ ( DeÃkZ wÍZ
(Ì) Ã (J- ) yZ ë Ô~ D M ]Ñì ~ Y Æ kZ gzZ (6,]gŠ
 'Y ÃyZ ÔVƒgŠ™Ð y!* igzZ Vƒ 0*
B; Æ yZ wdZ Â) …Y
LZ ÌŠpÃkZ ì D(Z » wZjZÆ kZ ÂÃëÉ ) gzZ (ì \zZ z +
!g$
ÅkZ $Œ
d Û gŠkZÆyK̈Z ë (ÆDg±!* :Ô7D(Z »wZjZ
èa gzZ (ì @*Y% yK̈Z Ð äƒ sÆ T) {Šc* i ÌÐ yŠ¤/Àg
221 A
i§ » „ U» yŠ¤ /n Æ%ï bz¥ ÅgâY ~ ]Š¬ x¬ Å VÍß
ó óyc* +
ó §zL L•g Å yŠ¤
ÑL LgzZ óh /t gzZ ÔˆÅg(Z ¨t n kZ Ôì òZg
̈¸bzg~ yZèYÔì ƒ  o{Šc* i¢8ŠZ% ó óyc* ÑL L1Ô "ÃVâzŠ
4Š {Šc*i~ bzgÃTVŒ gzZ Ô@' ,~ óh +
ó gËL LgzZ Ôì Lg[¦ypgzZ
¨Ð wŠ Àg ±XXàniæZZ Â~‘ "q ÒgÎgzZ Ôì ƒ  o¢ 8ŠZ% » kZ Ôƒ
~y M Œ Û ÍgzZÔ M ZÑ{z Ç Ð wŠ•g èYÔì h +¸ »kZ **™
M ZÑ•g àZzå 3Ð wŠ~TÔ x¬ÆkZ ~½p1Ôì h +gË Â
ë Zƒt È: ÔÌ{)z óh +
ó gËL L•g àZzå3 Ð ®gzZ 4ZŠ Ì
LZÃyK̈Z D6ªÔ F, -Š4,
q ÌÐ ÑgzZ bzg ÅkZÆ Dg±!*
Ϲ KZÃyK̈ZçO Ôì {Šc* i ÌÐ kZŠpD» kZ Ãë Ôì » wZjZ
yZ c* î]‡zZ ‰Ì~ yZì @*
yl ƒD»XgzZ @* ƒ7„D»Vpq
X7„ öRÅ]ÑÈZyZ~ {g!* Æ\¬hgzZÐ @* YƒwƒfÐ
wZjZz wqZ Æ yK̈Z c* âÛ yÒ t n Æ N@* +'
h × Å kZ Ð M
Æ ä™xÓu ~C Ù ªÉ ÔVƒ pô~ DÆ \¬vZ 7¸ sÜ
.Z zŠ Z
~ # L Lì Šá gZ X‰ G pôÌ™Z =gfÆ V¤Û wqZ {z n
D™ ~ .Z ( Dƒ gŠ™Ð kZ {z Z # ÃwqZ Æ yK̈Z) ºÛ áZz
Tg ˜ ÿC Ù ', Z',gzZ TgÆ s§N!* gzZ NZŠ Ô Tg
ÑZz äÎ u@* -Z „ k0*
q Æ kZ1Ô@* 0*
%ï7Ðì  ðÃ{z X
@* ,
Ñ ~k ’gzZ ‚ÃkZ ÑZz ZŠ ƒ x¯ » n {z¤ /Z) óì ó (@*
ƒŠ ñ)g»
z pôÝq -Z q -ZÑZzå 3Ð y!* # gzZ ÔÑZz N!*
iZ ƒx¯ » ~$+¤/Z Ôì
gzZ Ï0 +
i Å]y Mèa gzZ ÔÐ Vƒ: pôVY wqZ}uzŠ ÂÔì [¯
nÆä™GÃyK̈Z n kZ Ôì ]ñ)l »ƒ  YZwz Y Zb
ÅwqZ
222 A
³» „ êÐ ]ñ|gŠgïZÐ # Ö ªèY Ôì ™f » kZÐ M
Ù ª) âM (d
C $Œ
Û ) w ñÅ]ñ (ƒ YƒgâƒL L ì Šá gZ Ôì @* ƒ
Â$+ÂÐ TÔì q {z (]ñ)t (ìC Ù ªçO Ôì d $Œ Û ]ñÅ¿
zÛ »gzZì V7 ~$ +z (C Ù Â6,gî8k H¸ Ð ]ñ) å (I H¸ gzZ)
vZ6,{È m{ ËÔì ãZz {Šc*i ÌgzZÆ*Š ïE H¸Ð ]ñ»̀Ã
LO 8Nz1 k
Ô7°oÆ kZ ** Yƒ [£gzZ j +¯ » ]ñ™ƒ„ » tØÆ Y Ð
]ñ™ è f ª)lkZ) gzZ (ì ªq t¯â Ð ãK̈Z ‹Š¬ x¬ {zèY
({g!*
zŠ yŠÆ #
Ö ª ª 劰 Ôì yÒ » # Ö ª »¸z [Zˆ Æ
Ð T) »Ïz ǃyŠ ¸ ÔÐNYƒ {0 +  Ð TÔÇñY ïYgß

yÒ » ]ÑqgzZ ]uZz uÜƒÆ # Ö ªÐ M )gzZ ó ó(å @*Y c*Zge ÃVÍß
zŠ)B‚Æ kZ Ç ñ M (~ # Ö ª ÈZy) b§kZ ¿C Ù gzZ (ì
ñÑ{Z_ LZÃkZ (s§Å# Ö ªÈZy Â)q -Z (~XÐVƒ ºÛ
LgzZ ë‚t ì ~ q¯%èg $uXǃ {ZÍ (» wqZÆkZ) q -ZgzZ Ç
X¸˜ÃwqZÆkZ N!* gzZNZŠÆyK̈Z~ Ï0 + i ºÛ zŠ „z
(gã Zg Z °{Zzg)
gzZ ºÛ zŠ ì wÈZ ƒ: ~¸Æ$ö_ ZÑè¬Zñg $ut ¤ /ZgzZ
$u k
g è Zñz1 Ì~ ]gßkZ c* Í Ô ñƒ b‡‰ 6ÔVƒ
yZ ÂÔÐ Vƒ¢q ~ # # gzZ ǃ „ wÍZ wÈZ SZgÆ
Ö ª ÈZy {z Z
» kZ ª) å¸" Ð yŠ kZ  ǃ [æÐ yZ ÔÐ Vƒ Û » ~
Ö ªgzZ) c*
# ŠU(»gïZgzZ ê) {Š6,Z¾Ð6, ä ë[ZÎ (å: b‡
E
Ô7uZgŠZ üL$ â %Z ðà )ì ! ~(,{ó ~¾ (Â) ` M Î (c*
Š Z™¤ç »
kZgzZ ÔDƒ@ yŠ }¾ ÂÔ »Š™ «gÃêú è â kZ Ì~ *™ Âl»
223 A
,
6 w¸q -Z Ì[ZgzZ) å LgB‚Æ kZ (wqZ A $
è » )¸Û (ˆ Æ
{z t Ç }™ n² (Æ ™¢q wqZ ! )** Ôì c*
M ™ 0 @á c* ë‚
Xìg»k0* }÷ Ôì (/** izg)
{z {ZpÃV¤Û zŠ~ }g!* Æ VzÛ » ¬ZñÆ/** izg kZçO
zŠ wZe~ 3ÿ,ZC ٠ǃ¬ÔVƒ ºÛ zŠgzZ c* VƒgÃèLz ë‚
rg ¡ (Ð h) gzZ ƒ ÑZz 䙬
åLO7 gzZ ƒ Âzg Ð x» ( gzZ ƒ ‚
ä TÔƒ ÑZz ä™ Za (~ +Š)gzZƒ ÑZz äYƒC Ù !*Ð (e $†)
# ) zŠ wZe ~ [Z± Jÿ,Z ÎÔƒ H m,
Z ?Šq u Z zŠB‚Æ Z} .
ƃ X LZ ‰ Ü z kZ Ô áZz ä7,~ ~$ +Z ÒgÄ[Z ǃx¥Ãgñ
VzuzŠ Â…Ô7g]Zgø Ð Og xZ²Z)fÆ VßZz ä™{ZeWZz
a kZ Ô 4ZŠ Ìvâ~ VßZz ä™{ZeyZèa gzZì H{Zeä
ä ~ !gÇŠgz6,}gø}Z Ǿ å LgB‚ÆkZ y-{z (Ôc* âÛ
Æ kZ ì @* ƒ x|Ð xZ²ZÆ kZ 6Ôå H7{Ze (Uƒ) ÃkZ
~ „ZeÅiZgŠgzŠ „Špt ( ìt ]!* ) pÔƒ: 4Š Ç!* Ãg(Z LZ
Å kZ n kZ Ôå:ƒ ðÃ~ TÔHÌä ~ YZ¨ZÍ ) å (Špg(!* )
'!* Å}×t‚}÷ : ǃ Šá gZ (’ e ** ƒ: 6,í W, Z » „Ze
) å [ ŸÏz k0* }gv„¬ Â~gzZ ( ŠÎ" ) z™# Ö
c* Ð è%KZ {ZpÔÇ}™¬»¬ gzZÐ Y Z¨ZÆ Ë c* ŠpiZ Ç}™¬
V; }÷ (ÎÔÇ VzŠ A $ZÔZ ]z· dY Zw Å 3à  ÔÐƒÆ Ë
ƒ YêÑ~ cizŠ ƒ  ?É ) Ï ñY à$ +7(ÅgÃè Ïz) ]!* ({z)
Špä VzÈÉ ) Vƒ7ÑZz ä™Õ6,VzÈ (~ m, ?kZ) ~gzZ (Ð
X( ìgÛ ` M ZwÅTÔG x»+á ** ,Z
224 A

b)zsgç
+
z =iZê Ãäƒ {0iÆ VzŠç'NgzZ íz G~ ]c*
è+” M —‚
LZÃDÆ\¬hä ? å H b§kZ!ZiZ »]2ÆVßZzì kª
ZÆ}Šç'N ì wDZt n kZ Ôì 3g™kª6,]ùz D
™ƒ èY Zb
c*
e ä \¬ h1Ôì YY H ¦ b§¾ÃyZˆÆ ä)~ *Š
# Ã
™ ¦ eZ  yZ n }gø Ôì ~ D}gø {gf {gf » ]Ñ»
è Ì~ {gÃè ‹c*
Ôì yÒ » ~@!gzZ Ýz ÅÞZD M Xì ÂH bŠ
Ù ë ìt Â]!*
C ~(,{Šc* ZÆ yK̈Z
i ÌÐ äƒ D» {xñZb
gzZ Ô … Y~ wqC
Ù gzZ‰ Ù ÌÃ]ÑìáZz ä M ~ wŠÆyK̈Z
Ü zC
ÅkZ $Œ
dÛ ãZÐ yK̈Zë ðâÛ yÒt ~ e
$ M ~uzŠzz ÅkZ

kZ ë n kZ Ô7d +
Û âZ Ì{z Ôì gZæ » Ï0i ÅkZ6,TÔyŠ¤
/vg
X …Y {Šc*
i ÌÐ kZŠpÃ]ÑqÆ


dÛ {Šc* è ÅyK̈Z \¬vZ
iÌÐvg˜
ïÅkZ
c* Û È¸ ä +¬g/» XX‚ômû…ôçøÖû] Øôfûuø àûÚô äônûÖø]ô hö†øÎû]ø àövûÞøZZ
ŠgZŒ
X7ŠZ%Ä)[Œ Û Xì d! ©qZgzZdƒŒ Û ŠZ%Ð [Œ Û Ôì
ypÐ XÔì @* +YC
Y ¹ÃVÍg yZ ÅgZ0 Ù ~ y!* i !²XX‚m…ôæøZZ Â
Xì @* ƒ~y$ +xÓyc»
X •g ÅnzŠt ~ b˜Z W
225 A
Ô Cà~ ãK̈Z È$ +}g‚ypØ{gzZ Ç Ю {z q -Z
Xì @* Y ¹ ( XXåSø …ô æû]øZZ¦ÅT)XX‚mû…ôæøZZÃVÍg 4ZsÜ~ b˜Z ?
\¸ "{z ÅypgzZ Ç Ð »ÆyZ³ •g {z n~uzŠ
' ~ ãK̈Z È$ +xÓ b§ÏZ {z Ôì @* Y ¹ bz¥~ b˜Z ?ÃT
gzZ Kñ•g Ån«Xì @* Y ¹MZÑgzZ yc*ÑÃyZ Ô CàgzZ C;
X Cƒq -g!* ~uzŠ
vg kZ ._Æb˜Z ? »h +gz 7~gz¢t ~ {gÃè èe $M
Æ ¹ÌÃvg àZzå 3 Ð »É Ôì Ç Ð ® ÔñY 1 n Æ
gzZì @* ™yZgzŠ „ yp »nq -Z Ì~ kZèYÔì YY ¹h +gzÐg±Z
kZ Ôì ** ƒ iÐ wZjZgzZ ]Ñì¯Æ yK̈Z » e $ M Š°èa (kZ
vg àZzå 3 Ð ®Ô¥ —˜!* +gz {Zpwq¾ Xì ©Z {Šc*
h i {z n
ÅgZ0 +Y ]gßzŠ¾ Ô~ pÆ Vâc* ÑàZzå 3 Ð » c* ƒ~ pÆ
ÂÔì CY òbzg ÅgZ0 +Y ÂÔNY ~Š ^»•gt Xì s¸ñ6,kZ Ï0 + i
kZ {Šc* i ÌÐ q kZ ëÔì s¸ñÏ0 + i ÅyK̈Z6,q T ZƒtAÜ
X npgD»qC Ù ÅkZ ª d $Œ ÛÆ
!qZgzZ dƒŒ
© Û sÜ(kZŠZ%Ð [Œ Ûq-Š4, ÆxZ™ñ5ßgzZ
ÃË ÂªgzZ |Å TÔì w£Z » nm{ q -ZÉ Ô7„ d
G
Š¼Å *™È M Œ Û Ôì gz¢Š ñTš w£Zz [ ç¤tN 1Ô$ Ë ƒ 7x¥
‚ûrö‰û]æøZZ ì Šá gZ » : á \¬ hÔ @á 6,kZ Äg $ŠqZ gzZ ]c* M
wÎg~§ZzÆ]ógzZX(ƒ Yƒ d $Œ Û }gøgzZz™{>ª) XX!hû†ôjøÎû]æø
XX^ßøÃøÚø äö×#Ö]øZZ c*
âÛ ÐÅ\¬vZ èg &œ–1Z ]|ä ÅzmvZ -vZ
c* âÛ Ð Lu Z Z ä x?Zm .ñ]|gzZ(ìB‚}gø vZ ª)
226 A
vZ yK̈Z ì ~ g $ugzZ (ìB‚}÷[gZ÷ª) XXoûeùô…ø oøÃôÚø á$ ]ôZZ
Ôƒ~ {>{z Z # ì @* ƒ‰ $Œ
Ü z kZ d Û {Šc*
iÐ ƒ  Ð s§Å à¬
rB‚}÷ {È Z÷L L ì c* âÛ ä \¬ h ì ~ g $u b§ÏZ
ó Lg @*
Xóì ™Ýq[½B‚Æ]ZŠ„
LZÆ yK̈ZgzZ ì @* Y HÝq=gfÆ ]ZŠ„ [½z [Œ Ût
Y 1zZ Ýñ,ZgzZ Ôì mºnÆðñsÜt Ôì @* ƒ³»¿z N
kZ [Œ Û z w£Zt XƒÝq [½tB‚Æ \¬ hÃXÔ DBvZ
V7B‚Æ yY ÅÛ » z ðñÔyK̈ZC Ù Ã\¬ h ì {z´Æ [Œ Û
Æ´ â z Û{ LZÃyK̈Z @á 6,kZ ]c* ZzggzZ ]c*
M {gÃè n¾Ôì
: uZgŠZ »ªgzZ |ÅkZ ëÍÔì Ýqw£Z »nm{q -ZB‚
XÙ

ºÛ zŠB‚ÆyK̈ZC
Ù
Ýq gzZ h e á Ôä™ ~ .Z p~½Æ oÏ% ×øiø XXáô^nøÏùô ×øjøÛöÖû] oÏ$ ×øjømøƒû]ôZZ
ä́eùô…$ àûÚô ÝöSø ! oÏ# ×øjøÊøZZ :ì Šá gZ( ~uzŠ ~ *™y M Œ Û Ô D M Æh e™
[g LZ ä x?ZmxŠ M ]|n™ÝqgzZ n á ª) XXlõ^Ûø×ôÒø
X(]ÜPÐ
kZB‚ÆyK̈ZC Ù Ô ºÛ zŠ {zŠZ%Ð XXá^nøÏùô ×øjøÚöZZ ~ e $ M kZ
LZÃwqZÆ kZgzZ Ô TgB‚Æ kZ ‰ Ü zC Ù n Æ™ wqZÆ
-Z~ yZ ª) XX‚ºnûÃôÎø Ùô^ÛøBù Öô] àôÂøæø àônûÛônøÖû] àôÂøZZÔ~ Tg ˜~ V[
q
Æ kZ uZ zŠ (ì qÃ’™ ÁqZÆ kZ ) (ì Lg s§6ZŠÆ kZ
VâzŠ ¦zŠGÔì °‡± ) XX‚nûÃôÎøZZ (ì qÃ]ºÅkZ ) + $Y N!*
227 A
ÔÖY ±Š‰Ôì °‡±cp¤ ƒ wEZ cÂnÆ
/Z Ôì @*
gzZ Ôì @* q Åá̂ sÜ ÂÖYgzZ°‡ ìt tÛ q
Y Ñ1 ~ ª -Z1
Ôƒ ñƒ DQ º c* }9 c*Æ {ZpÔƒB‚ÆË ì x¬ Šz c
wqC Ù ‰ Ù {z ì wq ¸ » V¤Û VâzŠ yZ ÔÐ }Šz c ÃyZ
Ü zC
sÜ (ƒ ;gÎ c* ƒ @*
Q ¸ ÔZ9 c*
ƒ ´ {z Ô TgB‚Æ yK̈Z ~
ì c* +Š$ » kZÃyZ ä v Z1Ô DY ?
h Ø ºÛ t ~·N‹‡zZ
Xì @*Yƒx¥ÃyZ Â,™{k HðÃ{z Ì~ª
qkZ
Ðe $Zzg ÅÅ\¬vZ èg®0¨Z ämvZ êgMè0Z)´
#
è ™ {zgzZì qwqZ (¹r
r #
è ™Ð ~ V¤Û zŠ yZ ì –
ì @* HðÃyK̈Z¤
™{k /ZXì }Zz VZôÌ» ºÛ Æ+ $Y N!* ªwÑ
ÃkZ Ô : ~—LZÃkZ ÌZ ì HÐ wÑr #
è ™¹èr # ™Â
Xz™ `gŠ~)ÜqZQ:gzÔzŠ g Âà™/¤ /ZÔzŠú
(?q!Z0Z {Zzg)

ºÛ áZz™)ÜqZ
Ùô^ÛøDùô ] àôÂøæø àônûÛônøÖû] àôÂøZZ {gÃè e$
è M ä \¬vZ¶g ~y Œ]|
:¹™ âÛ ]zˆ XX‚nûÃôÎø
idzŠ6, gzZÔì Š Hc* !**
Š w wqZ ) n }¾ !xŠ M 0Z}Z
$Y N!*
Ô+ Z zŠ Ô+
u $Y 6ZŠ ~¾q -Z Ô ØŠ ™gH ºÛ
~¾ ÑZz + $Y N!* gzZ ì qà ]ø ~¾ ÑZz + $Y 6ŠZ
¿ìe Y Z¾ ™Ägt‚Ã|kZ[ZÔÃVƒk HgzZ]º
)**
! ª—t ÂÔÇ}% ÂZ # J -VŒ Ô{Šc*
i c*
™Áìe Ô™
228 A
}¾ ÔÇ ñYc* Š wZe ~ yŠ¤ /~¾gzZÔÇ ñY c* Š wqZ
ÂZ # J - VŒ ÔÇ ìgB‚ }¾gzZ Ç ñY ~ GB‚
Ø$ ÒöæøZZ Ç ñâÛ \¬ h‰ Ü z kZ ÂÔdž Ð GizgÆ # Ö ª
åö^Ïø×ûm$^e÷ ^jøÒô èôÚø^nøÏôÖû] Ýøçûmø äüÖø tö†ôíûÞöæø ä́ÏôßöÂö oûÊô åü†øñô«›ø äö³þßFÚû ø̂ Öû]ø áõ^ŠøÞû]ô
XX^f÷nöŠôuø Ôønû×øÂø ÝøçûnøÖû] ÔøŠôËûßøeô oËFÒø Ôøeø^jøÒô ]û†øÎû]ô ` ]…÷çûBö ßûÚø
Ö ªgzZì c*
# Š\ d~ yŠ¤ /ÅkZ)ÜqZ »yK̈ZC Ù ä ëª)
„Šp Âá|7,Šp)ÜqZ CZ [Z ÔÇ ñ0* Zƒ îÃkZ {z izgÆ
(ì °»nÆäÎ[ˆ CZ
Z(,ä ]Zf kZ !nÅ Z} .: c* âÛ ä \¬vZ¶g ~y Œ]|Q
(M0Z) X c* Š ¯ƒ  õ»wqZ}¾„à ŠpäTÔHs»Zz w°
äYB‚~GÆTÔ7ì ½» ~EŠ ðÃ)ÜqZ ìC Ù ªt
\¬h|ÅTÔì q ~sq -Z Ôƒ wDZ6, g ¹!* -#
J Ö ªgzZ
xg ¹!* -#
J Ö ªgzZ à Cg; » Œ Æ yK̈ZC Ù » kZ n kZ Ô … Y „
X7]!* ÅÀðÃ

ì @* Ù »yK̈Z
YHegkgw¸C
Ð y!* iÝðÃyK̈Z ª) XX‚ºnûjôÂø gºnûÎô…ø äômû‚øÖø Ÿ$]ô ÙõçûÎø àûÚô ÀöËô×ûmø ^ÚøZZ
Xƒ © 8™: pô¸Û VZôt ÃTÔmï7
» kZ ºÛ t : c*
âÛ ä \¬vZ bg {Šy]|gzZ ~y Œ]|
Xƒ: c*
ƒ[ZN c* HðÃ~ kZ {ZpÔ ˜ Âq
{k -Zq -Z
DY‘ ]Ü{z sÜ: c* âÛ äÅ\¬vZ èg k„0Z ]|
Xƒ[‰ c* [ZNðÃ6,XÔ
229 A
:c*
âÛ ˆ Æ ä™ÜwZ¸Z VâzŠt ä \¬vZ¶gM0Z)´
@*
Y –ÂC ÙC Ù Ôì Cƒx¥ßF, Å]!* „ «Ð xÀÆy M Œ Ûe$
è M
\¬vZ èg k„0Z ]|e $Zzg q -Z Å \¬vZ¶g³!Z 0 ZQ Ôì
X DYƒ ¦wZ¸Z VâzŠt ~TðâÛ Ü+ZÐ „ ¿
~ kZ [ZNz {k H{ZpÔì @* Y –ÝC ٠¬ ìt ~ e $Zzg kZ
]Ü{z sÜÆ™ ãU* ÃºÛ 6,kZ izgÆ ]ZÔ~ß 1Ôƒ: c* ƒ
ïŠ ™iZ0 +Z Ãà ¹!* ÔƒÑ c* í ªƒ [‰ c* [ZN~ XÔ f eÄg
$ M Å *™È M Œ
Æ XXgôjFÓôÖû] Ý% ]ö åü‚øßûÂôæø kö%ûfômöæø ðö«Bø m^øÚø äö×#Ö] çvöÛûmøZZ :e Û (
Xì 4ZŠ Ì´g ¹!* gzZ **5.:XG~x|
éH (
ÐÅ\¬vZ èg ã' × _gq0wš ]|ä \¬vZ¶g£Z xâZ
: c* âÛ äÅzmvZ -vZwÎg ì He $Zzg
@*ƒ èZg à¬vZ Ð Tìm1 íÝðÃ]‡zZ ‰yK̈ZL L
kZ @* ƒ7ÌØ ÃkZ Ôì m1™™]!* à©ÃkZt1Ôì
EZŠ ñŸg KZ n Æ kZ \¬vZ Ôà J - V¹ [ Z N »
» èZg** ÅvZÝ ðÃyK̈Z b§ÏZ Ô ïŠ ÉJ -# Ö ª
@*
ƒ 7„ yáÃkZ Xì êŠ wïÐ y!* i (™™à©)
¿kZÐzz ÅkZ \¬vZ ÔÇã J -V¹w!* H» kZ
zgzZ {k
(M0Z) óXó ïŠÉnÆJ -# Ö ªèZg** EZŠ KZÐ
t ÅÅ à¬vZ èg _gq 0 wš ]| \¬vZ¶g¼]|
y!*
i '!* Ϲ = ä g $u kZ DâÛ ˆ Æ ä™Üg $u
(M0Z) Xì c* Š uzgÃ%ïÐ
230 A

]>Z]Zh
]>Z >h (XX‚önûvôiø äößûÚô køßûÒö^Úø ÔøÖôƒø Ðùô vøÖû^eô lôçûÛøÖû] éö†øÓû‰ø lûðø«qøæøZZ
Xì C M 7‰ Ü zÆ]ñ ÆÕgzZ]”Å]ñpÆ
vZ êg tzä]|B‚Æ KZ ä \¬vZ¶g ~gm ÑZ0–1Z
Æ ]ñ6,Å \¬vZ ègº Z è&œ]|Z # ì Åe $ZzgÐm
t Âq{z Ôc* š à \¬vZ ègiœÈ¬ ]| ÂÔñƒ qzÑgU*M
C !Ð y!* iÄq -ZKØ O™NŠª q
…ü‚û’$ Ö] ^ãøeô Ñø^•øæø ^Ú÷çûmø kûqø†øBû uø ]ƒø]ô
ßÐ kZBgzZ σ [syŠ q -Z bzg Z # ªL L :D
óXó ÇñYƒ
Ät w‰ä ? c* âÛ Â ‹ äÅ \¬vZ ègº Z & è œ]|
XX‚önûvôiø äößûÚô køßûÒö ^Úø ÔøÖôƒF Ðùô vøÖû^eô lôçûÛøÖû] éö†øÓû‰ø lûðø«qøZZ¹: VYV- ÔJ 7,
ÅzmvZ -\M ÂÔð M 7ª qt Z # ÃÅzmvZ -vZ wÎg
á$ ] äö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ?øZZ ¸ DâÛ gzZ X 6,ugI {n ™wZeB; ~ ã0* '
Cƒ '” ~(,Å]ñ c* âÛ ñƒ _7,©Ý !ª XXl]†øÓø‰ø lôçûÛø×öÖô
X
‹” ð M á t pÔì n Æt®Y !* sw~ kZ XXÐùô vøÖû^eôZZ
$U*
" z h Ô,Š™t‚,q {z ä ]”Å]ñªÃh% è Z ]ñ
(~1) X 7öRÅgZÛ Ð yZÃËgzZ
Ôäƒ bâ pÆ TÔì ÃÐ ‚önûvôiø XX‚önûvôiø äößûÚô køßûÒö^Úø ÔøÖôƒFZZ
q {z ]ñ t Æ e $ M pÔ Æ ä™gZŒ Û ZgzZ äY ? Ø Ð(
231 A
XåI H¸gzZ Â$
+ÂÐ Tì
6,gî8k H¸gzZ )$
+Ð ]ñÔì ÃyK̈Zx¬ [æt ìtC Ùª
¤zÄ M Ã]ñgzZ [¨%ÃÏ0 + Ù Ôì @*
i ¿C Y c*
0*
~ ãK̈Z »â~g7
~e $ M pÔ7Ì{k Hðà ƒÑ Ôì @*
™,ÛD +Å vÐ kZ™™
Ë ƒ7~g7 ¦
Ô$ /Ù 6,gîåéZp~¡gzZ8t ÅyK̈Z ì gàt **
C e
H¸„ HÐ kZ ?{ZpÔì „ **
Xƒe k M ]ñwq¾ ÂyŠq-Z: q-Z

ºÛ zŠáZzäÑ~ ÈZyÃyK̈Z
ì‡#Ö ª6, zZÐ e $ M kZ XX‚ºnûãôDø æ$ кñô«‰ø ^ãøÃøÚ$ ‹õËûÞø Ø% Òö lûðø«qøæøZZ
Š䃢qÆ VâK̈Z xÓ~ ÈZy~ e $ M kZ Ôì ™f » äƒ
Lq -Z gzZ ë‚ q -ZB‚Æ yK̈ZC Ù ì ˆÅ yÒ ªm{ q -Z
Xǃ
ËÃkZ™{gúÆ® ) ) Ë c* VzgâY ÿkZ ë ë‚
Xì Le ** à6,(m{
$U*
" Ð ]c* Zzg t· !*Â **
ƒ¸Û » ë‚Ô Æ {ZÍpÆLgzZ
X ZwZ¸ZÆ‚Yf~}g!* Æ" LÔì
ºÛ zŠLgzZ ë‚ b§kZ Ôǃ „¸Û q -Z Ì{z q -Š4, Ɖ
# ìt x» »}uzŠ Ôì **
kZ Z T~ ÈZyÃkZx» »q -Z Ô‰ƒ
X,Š „ZÍ6,kZ {z ÂVƒ7wqZÆ
$Â Å wqZ N!*
" gzZ NZŠÆ yK̈Z hƒ Ì{z ºÛ zŠt
M
yZ ì eÌt gzZ Ô » ˜Z™ªÔ TgB‚~ *Š ‰ Ü zC Ù nÆ
XVƒzŠgzZ {z´Æ
232 A
ä ‰gzZ Ôǃ¿»yK̈Z {z c* âÛ ä ]Z|‰0ÆLgzZ
Xc*
âÛ LÃyK̈Z ÏZŠp
Ì{z ì ¸ Ð e $ MC Ùª DâÛ \¬vZ¶gM0 è Z)´
\¬vZ èg "y¢]|ÔÇ}Š ]ŠÞ6,wqZÆkZ Ôǃ „¸Û q -Z
Âg {ŠyÔ@W]|gzZ Ôì ðâÛ ‚¸™ âÛ ]zˆe $ Mt ~[äÅ
ßF,ÃÏZ \¬vZ¶g äk ,̀0
è Z Ôì w®¸ ÌÐ +¬‰ \¬vZ
Xì ~Š

ÏBŠ¼ƒ {z@MˆÆä%
‰$ +
Ë NŠ:~Ï0i
~gvä ë ª) XX‚ºmû‚ôuø ÝøçûnøÖû] Õø†ö’øføÊø Ôøñø«_øÆô ÔøßûÂø ^ßûËøBø ÓøÊøZZ
kZ ?ì yÃ¥# » kZ (ì !~(,{ó ~gv` M Ôc* Š U {Š6,Ð V\M
XÔ ¥#yK̈Zx¬ ì ¸ SZg1Ô ZwZ¸ZÆ+¬Ì~
{)zM ò ̀è0Z)´Ã‚ÏZX 4ZŠƒ
,
è Z Ôk
ò 0  ÔÉÃÔsÔÛ »Ôðñ~
ÏÅ[ZpwVÅ Ï0 +
i Å *Š tÆe $ M pgzZ Ôì c* âÛ g(Z ä
Ô CƒÈ @M Å òŠ M ~ [Zp‰ÔÅ ~gZË wVÅ]y M gzZ Ôì
*ŠÔ ì Ð ]y M èݬ m» XÃë›yQ yK̈Z b§ÏZ Ô8Š 7¼
»Ý¬ » [Zp{z „ DƒÈ@M ~C Ù ªt 1ÔYNŠ 7Ð V\M ~
n ÏZX DY Mt‚ ë›}g‚{z~TÔì @*M ݬ » ~gZË™ƒ
~ Ï0 +i Å *Š kZ ª) XX]çûãöføjøÞû] ]çûi^öÚø ]ƒø^ôÊø ݺ ^nøÞô Œö^ß$Ö]øZZ c*
âÛ ä Y f‰
( Е Y ‰Ü z kZÐ,%Z # Ô ìgÎyK̈Zƒ 
yK̈Z ì ¸Û {z ŠZ%Ð +Œ Û VŒ XX‚ºnûjôÂø p$ ‚øÖø^Úø ]„øâF äüßömû†ôÎø Ùø^ÎøZZ
233 A
$» ì [ ƒ x¥¬ gzZ Ôå Lg n Æ ™ wqZÆ kZB‚Æ
èA
gzZ ë‚Ãq -Z ‰ Ü z Æ ~¢q Å yK̈Z ~ # Ö ª1Ô ºÛ zŠ wqZ
Ôì c* âÛ ~ e$ M «Ð kZ 6ÔÇñY Zgå Ð x** ÆLÃ}uzŠ
~ ÈZyÃV¤Û zŠ wqZ A $
è » ì @* ƒ x|t Ð x¯ è°n kZ
X ‰ Š™Š4x»zŠ‰ Ü zÆ~¢qÅkZ
ÃTÔŠ Hc* Î ** à~ ÈZyÃkZ™{gú Æ kZ)fÆ q -Z
Xì Š Hc* Šx** » ë‚~ e $M
Ð x** ÆLÃTÔ‰ Š ™wqZ ) !** Æ kZ Š4Æ }uzŠ
n²t Lª¸Û ÑZz wqZ) !**ˆ Æ î~ ÈZy ÂÔŠ HH¨
Š ññƒ ‘ k0* }÷wqZÆ kZ ª XX‚ºnûjôÂø p$ ‚øÖø^Úø ]„øâFZZ Ç}™
ë‚ ó ó+Œ Û L LÂVŒ c* âÛ ~‚KZ ämvZ êgk , ̀0 è Z)´Ô
Xì ïá ÃVâzŠLgzZ
ÆV˜zŠ ì+ » änøßô%ûiø ^nøÏôÖû]øÂXX‚õnûßôÂø …õ^Ë$ Òø Ø$ Òö Üøß$ãøqø oûÊô ^nøÏôÖû]øZZ
¸C Ù ª ? yÃ{zì [æÃV¤Û zŠ X~ e $ M kZ Ôì @* Y Ñ1 n
‰ ¥#Æ kZì Š H¹LgzZ 났 ÃX ºÛ zŠ ¸ ì
(M0Z) X èÌ]ùÂ~uzŠ ä +¬]Z|
A gzZáZz g k0* p-ZÆ+Œ Û Â XXäüjönûÇø›û]ø «Úø ^ßøe$…ø äüßömû†ôÎø Ùø^ÎøZZ
c* ¸Û {z ŠZ%Ð +Œ Û ~e$ M ëÐ g±Z Æ pkZ Ô Æ ñƒ
ºÛ zŠ‰B‚ÆyK̈ZgzZ ˜ wqZÆyK̈Z ‰ n ºÛ
ÃkZ Ôì Lg +Œ Û »yK̈ZCÙ Ìy-q -Z b§kZ Ô ‰ ñ¯ +Œ Û
Ôì ŠZ%y-¸Ð +Œ Û ~e $ M kZ Ôì @* š s§ÅVƒk HgzZ „Ze
» ]P',KZÐ kZ y-t ÂÔÇ ñYƒ ¬»%Ze ~ 3ÿkZ Z #
234 A
Ã]!*Å„Ze å{Ze„ŠptÉ ÔH7{Zeä ~ÃkZ Ç}™gÖZ
3 ì @* ƒ x¥ (ZÐ x¯èC Ù ªXå @* OŠ: y»6,]!* (gzZ @* ™wJ
~:gz Ôå c* ä y-kZ Â= Ç}™g±t ‰ Ü z kZ ÑZz äY~
Æ VâzŠ yZ ÔÇ}™C
Ù ª]P' ,KZ y-~ [Z Æ kZ X@* ™x» (
XǃŠá gZ » \¬h~[Z Æ}×
t‚ }÷ ª) XX‚ônûÂôçøÖû^eô ÜûÓönûÖø]ô köÚû‚$ Îø ‚ûÎøæø p$ ‚øÖø ]çûÛö’ôjøíûiø ŸøZZ
[Z »g± w‰}gv=gf Æ x?Z :Ym CZ „ ¬ Â~ Ôz™: Z×
ÙZF,
g±w‰t ÔVƒ [ ™ ãZz bÑŠ=gfÆV1Â ã MgzZ Vƒ [ }Š
X(Ç,: ` M Z×gzZ
7Ñ$ +w¸k0* }÷) XX‚ônûfôÃø×ûÖùô Ýõ¡$¿øeô ^Þø]ø ^Úøæø p$ ‚øÖø ÙöçûÏøÖû] Ùö‚$ fømö^ÚøZZ
» s»Z ÐÔH7ÕðÃ6,Ëä ëgzZ Ôǃ Ç** {zì c* Š™ê Ô@* ™
X(ìê
(y M ÅZsgç)

k
z
oÖø]ô kôÛF׿öÖ] àøÚô Üûãöqö†ôíûmö ]çûßö³þÚø! àømû„ô³þÖù]ø o% ³þÖôæø äö³þ×#³Öþ ]ø
(257 :{ÂZ {gÎ) ` …ôçûß%Ö]
Ð VÃg@* ÃyZ Ôì ¶‚ » VßZz yZZ vZL L :D
óXó ì @* Ñs§ÅÝzg™wï
235 A

ì 7àZz gå *Št
:ì Šá gZ~ *™y M Œ
Û
` Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô×#Ö] ÜôŠûeô
]ƒø]ôæø ` kûÏ$ uöæø ^ãøeùô†øÖô kûÞøƒô]øæø ` kûÏ$ Bø Þû] ðö«ÛøŠ$ Ö] ]ƒø]ô
^ãøeùô†øÖô kûÞøƒô]øæø ` kû×$íøiøæø ^ãønûÊô ^Úø kûÏøÖû]øæø ` lû‚$ Úö š ö …ûŸø û]
äônûÏô×FÛöÊø ^u÷‚ûÒø Ôøeùô…ø oÖF]ô |ºSô ^Òø ÔøÞ$]ô áö^ŠøÞûŸô û] ^ãøm%]ø«³þmF ` kûÏ$ uöæø
^e÷^Šøuô gö‰ø^vømö ÍøçûŠøÊø ` ä́ßônûÛônøeô äüføjFÒô oøiôæû]ö àûÚø ^Ú$ ^øÊø `
äüføjFÒô oøiôæû]ö àûÚø ^Ú$ ]øæø ` ]…÷æû†öŠûÚø ä́×ôâû]ø oÖF]ô gö×ôÏøßûmøæ$ ` ]†÷nûŠôm$
` ]†÷nûÃô‰ø o×F’ûmøæ$ ` ]…÷çûfö$ö çûÂö‚ûmø ÍøçûŠøÊø ` ǻ†ôãû¾ø ðø$…øæø
t o×Feø ` …øçûvöm$ àûÖ$ áû]ø à$ ¾ø äüÞ$]ô ` ]…÷æû†öŠûÚø ä́×ôâû]ø oûÊô áø^Òø äüÞ$]ô
^Úøæø ØônûÖ$]æø ` ÐôËøB$ Ö^eô ÜöŠôÎû]ö ¡øÊø ` ]†÷nû’ôeø ä́eô áø^Òø äüe$…ø á$ ]ô
^ÛøÊø ` Ðõfø›ø àûÂø ^Ï÷fø›ø à$ föÒø†ûjøÖø ` ÐøŠøi$ ]ƒø]ô †ôÛøÏøÖû]æø ` Ðø‰øæø
` áøæû‚öröŠûmø Ÿø áö!†ûÏöÖû] Üöãônû×øÂø p* †ôÎö ]ƒø]ôæø ` áøçûßöÚôç+ mö Ÿø ÜûãöÖø
†ûBùô føÊø ` áøçûÂöçûmö ^Ûøeô Üö×øÂû]ø äö×#Ö]æø ` áøçûeö„ùô Óømö ]æû†öËøÒø àømû„ôÖ$] Øôeø
†ºqû]ø ÜûãöÖø kôvF×ô’# Ö] ]ç×öÛôÂøæø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] Ÿ$]ô ` ÜõnûÖô]ø hõ]„øÃøeô Üûâö
(t é¨Gi$ÑZ >gÎ) ` áõçûßöÛûÚø †önûÆø
IE

3g gzZ y!*
$ „ Z(, Ð x**Æ vZ Vƒ @*
™ qzÑL L :D
6,x©ZÆ[g LZgzZ ÇñY O y M Z # Xì ÑZz ä™
™ é}i Z # gzZ Xì âi n Æ kZ ¸ gzZ Ç}OŠ y»
236 A
gzZ Ï}Š ÉZƒ  Ôì g0 +ZÆkZ¼ gzZXÏñY ~Š™gZû
kZ ¸gzZ Ï}OŠ y»6,x©ZÆ[g LZgzZXÏñYƒ à{
!$ + » kZN Ôì ;g™ð¾¼ Â!yK̈Z}RXì âi nÆ
**ƒ7g—Æ kQN (nÆ kS gzZ)ì ** 0*Ð [g LZ
Ð kQÔÇñY c* Š ~B; ZŠÆkZ)** wqZ »T ÂXì
^ß lplpk0* Æ VÍß LZ {z gzZ ÔÇ ñY 1 [ˆy‚M
ñY c* ŠÐ úÆ" Å kZ)** wqZ » ¿TgzZ XÇ ñ M
~v M ðƒ Ç¿{zgzZ Xó ó~Š!* ,~÷ñ;L LXÇ}gå {z ÂÔÇ
'
(6,gî:Z-)B‚ÆwÈz IZ LZ~ *Š {z š Xǃ4ZŠ
ƒ wìt ÂÃkZ X(å: „ge ðà » yŠ kZÐZ) å @* ™ ;g lp
» kZp) Xì 7„ ** M (k0*}gø)™^ßÐZ å Š H
Ð kZ Â[g » kZ š ?å ** M 7VY™^ß (åß wìt
(ƒ {z Çg™ì‡]Ñì ä Vz” G) ÂX„ å¸!*
ÅVzq yZgzZ Å]ZggzZ ÔquÅxá Vƒ @* 3n~X7¼
gz¢ ?XñYƒ Zg7 {z Z # Å0 +egzZ Ôì g Ë]ZgÃX
7Z ÂXÐ ðm (~ ª q ~uzŠ Ð ª q q
-Z) zg$+zgŠ
J 7,y M Œ Û t‚Æ yZ Z # gzZ ?DÑ 7yZZ ì Š HƒH
É (ì 7]!* t Ô7) ?D7,¤ /7~}>t ÂÔì @* Y
DP (Ã]y M ) {z ì à ™g(Z l̦ ÅgïZ ä VÍßX
ŠgŠ q -Z 7Z ÂÔ ìg™ ¦t¼ ì }Y [pvZgzZ X
VrZgzZ ñÑ yZZ vß %Z XzŠ }Š ~¸lpÅ[Z± u**
óXó 7ÑZz äƒ »L ì ̀R (Z nÆyZÔG ¿iZ ä
237 A
:C
]ƒø]ôæø ` kûÏ$ uöæø ^ãøeùô†øÖô kûÞøƒô]øæø ` kûÏ$ Bø Þû] ðö«ÛøŠ$ Ö] ]ƒø]ô
^ãøeùô†øÖô kûÞøƒô]øæø ` kû×$íøiøæø ^ãønûÊô ^Úø kûÏøÖû]øæø ` lû‚$ Úö š ö …ûŸø û]
äônûÏô×FÛöÊø ^u÷‚ûÒø Ôøeùô…ø oÖF]ô |ºSô ^Òø ÔÞ$]ô áö^ŠøÞûŸô û] ^ãøm%]ø«mF ` kûÏ$ uöæø
^e÷^Šøuô gö‰ø^vømö ÍøçûŠøÊø ` ä́ßônûÛônøeô äüføjFÒô oøiôæû]ö àûÚø ^Ú$ ^øÊø `
äüføjFÒô oøiôæû]ö àûÚø ^Ú$ ]øæø ` ]…÷æû†öŠûÚø ä́×ôâû]ø oÖF]ô gö×ôÏøßûmøæ$ ` ]†÷nûŠôm$
` ]†÷nûÃô‰ø o×F’ûmøæ$ ` ]…÷çûfö$ö çûÂö‚ûmø ÍøçûŠøÊø ` ǻ†ôãû¾ø ðø$…øæø
á$ ]ô o×Feø ` …øçûvöm$ àûÖ$ áû]ø à$ ¾ø äüÞ$]ô ` ]…÷æû†öŠûÚø ä́×ôâû]ø oûÊô áø^Òø äüÞ$]ô
` ]†÷nû’ôeø ä́eô áø^Òø äüe$…ø
y»6,x©ZÆ [g LZgzZ Ç ñY O y M Z # L L :D
™gZû™ é}i Z # gzZ Xì âi n Æ kZ ¸gzZ Ç}OŠ
ƒ à{gzZXÏ}Š ÉZƒ  Ôì g0 +ZÆkZ¼ gzZ ÏñY ~Š
Æ kZ ¸ gzZ Ï}OŠ y»6,x©ZÆ [g LZgzZ XÏ ñY
LZ!$ +»kZNÔì ;g™ð¾¼ Â!yK̈Z}RXì âi n
ÂXì ** ƒ7g—ÆkZN(nÆkZgzZ)ì ** 0*Ð [g
y‚M Ð kZ ÔÇ ñY c*
Š ~B; ZŠÆ kZ)** wqZ » T
XÇñ M ^ßlplpk0* ÆVÍß LZ {zgzZ ÔÇñY 1[ˆ
{z Â Ç ñY c*
Š Ð ú Æ" Å kZ)** wqZ » ¿TgzZ
4ZŠ ~ v M ðƒ Ç¿ {zgzZ Xó ó~Š!*
,~÷ ñ;L LXÇ }gå
'
lp (6,gî:Z-)B‚ÆwÈz IZ LZ~ *™ {z š Xǃ
åŠ Hƒwìt ÂÃkQX(å: „ge ðà »yŠ kQÐQ ) å @* ™ ;g
wìt » kZ p) Xì 7** M (k0* }gø) ™^ßÐQ
238 A
å¸ !* Ð kZ Â[g » kZ š ?å ** M 7VY™^ß (åß
óXó „
]Ñ» ÄÂxÓt Z # Ôì ŠHH7u{z » # Ö ª~ Z’Z Å >gÎ
ˆ {Š ñÅ}i:gzZ Çìg ¹!* xÂt » ~z ÄZ̀Z: ÔÇñYƒë' ,ëgŠ
B‚Æä™7Æ'kZX*Š 5q -ZgzZ ǃx *q -ZXÏìggZŒ ,
Û'
6,x©ZÆ [g LZ VâzŠ }igzZ y M ì ˆ½t ]!* $.q
ëZ e -Z
gÖZÆ |kZ Xì Ìyá Èc* á n Æ yZ ¸gzZ ÔÐ ,OŠ y»
Ñt‚ÃgZMZÆkS gzZ >â Å\¬vZ Âs§q
ÃyK̈ZgzZ Ôì ** -Z~
~g7 kS b§¾¬»kZÔì ;g hñì ÂÐ ® ) ¤Z Å Z} .T ì ** 5t
-Z ÅgZMZgzZH qÅ\¬vZ~ kZ s§~uzŠgzZÔì ~zq6,]Ñ»
q
DOŠ y»6,x©ZÆ kQ n kS }igzZ y M t {zgzZ Ôì {æ7 ?Š
» ’ gzZŠ zÆyQgzZì ÑZz%0* gzZ ´ â Ô‡M »yQÔì [g »yQ {z
zbq
-Z » ]Ñ» kS ÌyK̈Z Z # Q Xì 6,3gÆ ÏQgzZ ¬Æ ÏQgZæ
: y»6,x©ZÆ kQ {z ì zz HQ ÂÔì vZ „z Ì[g » kQgzZì
Ï~hðÅ [NZ gzZ }ŠZgZ ÐZ ä \¬vZ n kZ ¡H ?}OŠ
?ì $ ,Y ÉunÆkZÔì ¿g}Š ~ŠZi M
Ë ƒ^
# ªì CƒÐ ÂÆ (Z
(ZgzZ (Z Z # ) XX]ƒø]ôZZ Z’Z Å]c* M yZ
~ u0* È MŒÛ ,ÅkZ Xì ˆÅ7yÒ VŒ ]!* t ?ǃ H  ǃ
 yŠ ÏQXǃyŠ »Y Zb
ƒ „z Âǃ (Z Z # t {zgzZì ˆÅyÒ((
ñY M t‚ ZOŠ H »¿C Ù yŠ ÏQgzZXÇA !$ +» Vñ»ÆyQÃVâK̈Z
Ë ™„
$  gŠÃ c¥ÆÏ0 +i ÅyK̈Z„ÅTgzZ ¢ »Tì yŠ {z ¸ Ç

239 A
Z&& Å kZgzZ '¸Å kZ Ôì Zƒ Î ~ x» Ë: Ë¿C Ù
[gÆkQÐQ!$ +»V@ÃgzZ Vèƒ  yZ Ô „gƒ sÜ~ Vñ»
Xìg³š „ V- 4z] .xÓt ÅyK̈Z Yƒ 7t XÇìg™ïÐ
´ â ÇLZÐZ nÆn¾ÏS gzZ Çìg™ï!$ +»Vñ»yS ÐQ G
»Vñ»}',gzZ ÔÇA!$ +Ì»Vñ»iZXÇ}7,** ƒ7g—ƇMgzZ

NY # $ ~ Vƒz¤ /zŠ yK̈Z xÓÐ pÒÆ x Z Æ wqZ LZ
σt # Ö ´ Å ólpX‚$ +u Z zŠgzZ ǃ ‚lp{z¤ /q-ZXÐ
yQ σt 㶠KÅó$ +gzZ ÇñYc* Š ~B; ZŠÆyQ)** wqZ »yQ
Xǃ~B; N!* ÆyQ {zgzZ ÇñYc* ŠÐúÆ"ÅyZ)** wqZ »
y‚M [ˆ » yQ ÔÇ ñY c* Š ~B; ZŠ)** wqZÃV8lpX
}g!* Æ zb C Ù Ð }È \¬vZ ì t È » [ˆy‚M Xǃ
Ù C
7{z ÂÔˆÅh +™ÅAçC ÙCÙ Æ ¿Ë}¤ /ZXÇ}™:Þb7 ~
KZ ä TgzZì ;g ¸6,® ) ¤Z ÅvZJ -uKZ ðñÒÈ q -Z ÔY$
gzZ 3gnçB‚Æ kZ Ôì ÅÒÃÅ ä™Ýq ~ŠÛpÅvZ½gzl
XÐNYØŠ™sçg]LgLgÆkZÔǃ »e $Á
-Z q
q -Z Æ yZ Xǃ » s»ZnçB‚ Æ V2!* Æ vZ p
Äg6,ziZF, Æ s»Z x» Z(,gzZ N* gCÙ » yZ ÔÏñY ~ŠÃyZ ZwÅ]™
Vëñ( ~uzŠ XÏ}7,×7Z {z Ôσ Zw ÅxæE :NTgzZ Ç ñY c* Š
:ì Šá gZ » \¬vZÐ
ÜûÓöiô^Fnùô‰ø ÜûÓößûÂø †ûËùô ÓøÞö äößûÂø áøçûãøßûiö ^Úø †øñô«føÒø ]çûfößôjørûiø áû]ô
(31:YûZ) ` ^Û÷mû†ôÒø ¡÷ìø‚ûÚö ÜûÓö×ûìô‚ûÞöæø
240 A
H I»Ð XÔƒg “Ð Vƒk H}(,yZ ?¤ /ZL L :D
,Š ™ÁÐ [ˆ}gvëÃVÇZ' ,Kg ~gv ÂÔì ;g Y
óXó Ð,™4ZŠ(Å]³Ã ?gzZÐ
:c*
âÛ Šá gZˆÆä™™f » ZwÅVƒk H}(,}(, (gzZq -Z
äö×#Ö] Ùö‚ùô fømö ÔøòôÖFæ^öÊø ^v÷Öô^‘ø ¡÷ÛøÂø ØøÛôÂøæø àøÚø!æø hø^iø àûÚø Ÿ$]ô
(70 :y‡ÁZ) ` ^Û÷nûuô…$ ]…÷çûËöÆø äö×#Ö] áø^Òøæ$ k õ ßFŠøuø Üûãôiô^Fnùô‰ø
t ÑZ (Ï g™ïÿC Ù s»Z ñŸ»/NZwt)L L:D
ä™ Ô™è¿™Ñ yZZgzZƒ [ ™/ˆÆVƒk HyZ ðÃ
Z(,{z gzZ Ç}Š w$ +Ð VÇ>vZ ÃVÇZ' ,Å VÍß,Zƒ Î
óXó ì °gg^
s»ZnçB‚ÆyZÔǃ[ˆ »qq -Zq -Z ÅV2!* gzZVíu
HC
{k Ù LZ \¬vZXǃ »x™z 3gnçB‚ÆVzgZŠÃzpÔÇñY H »
6,Vñ»ß LZ {zªÆÔì ñƒáÅØgð è ZŠ CZ nÆ}È gÇ
X}™{°z »½6,5Zg@ {ÒMgzZƒ {qÑ
X ð M ~ u0* È MŒÛ t M Ϲ Åy*kZ
‰ØŠ~B; ZŠÆyQó** wqZÆX6,VÍß‚lpyZ
-Z Ð ~ VìÁ „ yS XÏ Vƒ ]c*
q Á Å nC Ù Å \¬vZ ÔÐ Vƒ
ytªÆXÐVƒB‚ÆVßZz yLZgzZ ‚Ù LZ {z σt e $Á
-Z™|(,Ð VzgZD
q Ù n Æ yK̈ZXVƒìggZŠ' ,VâÛ ÆvZáZz
¿C Ù Xƒ ƒ Î à› ÐZÐ XÔìgB‚Æ VÍßyZ {z σ Ìt Ú
\¬vZXì @* ™IxgB‚ÆVßZz yLZgzZ m, ³LZÔyTyY LZ
Ìyâ‚t » ÙpnÆ yZgzZ Ç}iZâÌÐ ÚkZÃVzÈ ( LZ
241 A
é5O;X&
X Ç ñâ Û G
*™ kS ä VMgzZìg yâÛ ** gzZ ©!* ÆvZ vß sÜ' ,ÆyZ
CZ ä VrZ Xǃ:z ðÃV;z n Æ yQ Ô1 ¯ Š°CZ ÃV¯ Å „
Æ VÍß [æë LZ gzZ wÈz IZ LZ ~ *™t ÔZgZ¦ /~ ê‰ Ü z
~ Vñ»ÁÏ0 + i Å7{Zz6,Ç!* ÅkZ ä VrZ ìg\,ZB‚
ƒgD » êt Ðzz ÅgïZ ÏZ ÔHgïZ »]y M ä VrZ Ôì „gƒ¬
Xìg DgZ¦ /Ï0 +i™ƒ Zz6,"Ð x ZgzZ‰
ŒdÎËÔσ: ]y M wìt » Vz” G~}g!* Æ ]y M
*™B‚ÆϤä VrZ ì³»]!* kZtÉ Ôì 76,Šã CÅŸ
DY V6,Ë kZ ÂD™g¨ÌZgf¤ /Z {zXH7„g¨6,]ÑqÆkZgzZ
-Z » kS Ôì Š
q HH Za B‚ÆÛD + gzZÕt Ôì 7Zå7E N" ݬt
xZ™Z z ]âÅZÆ b§ b§ÐQ Ôì H Za ÌÃyK̈Z ä ÏQ Ôì Û{
Ôì ;g™¼ VŒ yK̈ZQ Ôì c* Š yâ‚ Zg‚ » kZgzZ Ï0 + i Ôì ZiZâÐ
VâÛ Æ kZgzZì ;gNŠÃVz]** gzZ V2!* LZ {z Ôì ~ DÆ kQ {z
Æ nVâzŠt ì Yƒùt Q X ~ ÃÅ kZ ÌgZ¦ /]gzZgZŠ' ,
Ù „ {zÉ ?A : Zw ðÃÃV2!*
C ?NYƒ »™gZ¦ /Ï0 + i Å *Š kS vß
Ù „ ÔA : xÅZ ðÃÃVzgZŠÃzgzZ g DgZ¦
{zC /‰Ü zB‚ÆxZg M z H
ì Ÿ» » s»Z Xσ °»Z " ~(,Ât Ô g ~ ¤gzZ 1
VâÛ ì Ÿ» » Øg XñY c* Š !$+Ã  gzZ ñ M yŠ q -Z » á$ +
Xƒ:Ñ" ݬt ì Ÿ» »ÕXñY ZiZâÐ ÚÃVzgZŠ' ,
ÐøŠøi$ ]ƒø]ô †ôÛøÏøÖû]æø ` Ðø‰øæø ^Úøæø ØônûÖ$]æø ` ÐôËøB$ Ö^eô ÜöŠôÎû]ö ¡ø³þÊø
]ƒø]ôæø ` áøçûßöÚôç+ mö Ÿø ÜûãöÖø^ÛøÊø ` Ðõfø›ø àûÂø ^Ï÷fø›ø à$ föÒø†ûjøÖø `
242 A
` áøæû‚öröŠûmø Ÿø áö!†ûÏöÖû] Üöãônû×øÂø p* †ôÎö
 {z Çg ™ì‡]Ñì ä Vz”
(ƒ G) ÂL L :D
Vzq yZgzZ Å]ZggzZXÅquÅxá Vƒ @* 3n~X7¼
# Å0
?XñYƒ Zg7 {z Z +e gzZ Xì g Ë]Zg ÃXÅ
ÂXÐ ðm(~ ª q ~uzŠ Ð ª q q -Z) zg$+zgŠ gz¢
Û t‚Æ yZ Z
y MŒ # gzZ XDÑ 7yZZ ì Š Hƒ H7Z
óXó D7,¤ /7~}>t Âì @* Y J 7,
Æ ]gŠKZ ä \¬vZˆÆ kZ Xì XXŸøZZ ª » 16 e $M
Z(,6,!ñkZt ó ó7L L pÆXXŸøZZX G 76,gîÆ?Š ä%P
™ì‡]Zgé¦ ä Vz” GÆ y M Œ Û ì t È » kZ Xì  ìY
[Âz [ˆðÃ:ˆÆä% ì wì »yZX ߃  {z Ô Çg
·É Ôì ;g M 7Ð s§ÅvZ y M Œ Û : gzZ ǃ
ë {z XZwgzZ Zb
%gzZ D™gïZ Ì»# Ö ª{zX D™"ŠpÐZÅzmvZ -
 tÆyZX@*M 7~™ÅyZ Ì**
ƒ +
ƒ {0i {g!*
zŠˆÆäYƒ è™
Ô7̼ ƒ  {z Çg ™ ì‡]Zg¦ ä VrZ Ô ß ]Ñì
LZ LZgzZ Ç}7,** ƒgezŠÐ [Âz [ˆÃ¿C Ù ÔÏñ Mgz¢# Ö ª
Xǃ **0*xÅZ c*
ZwÐ pÒÆwqZ
Æ]gŠKZ ä \¬vZˆÆä™h +ŠF, Å]ÑìyZÆ+” G
kZ qu Åxá gzZ ì @*ƒ »yŠ }X G 7Æ ?Š g1 ä%¼
Ôå 3g ×zgà *Š½yŠ ä îŠ ® ÅT `gÎ ì C™y´Z » ]!*
Ù gzZì CY ’„( Å]ZgXì CY M ]ZgˆÆkZ ÔŠ
C Hƒ[z¾[Z
xªÃÝzg ÅyŠ b§TpÔì g ~gŠe Å}ƒ0 +Z LZÃq
243 A
'Z',{z Ôì ª
, q VŒ X7’ ÌÃ}ƒ0 +ZÆ]Zg b§ÏZ Ôå7
ƒ ÑYZQgzZì @*M ò0 +e Zg7 ˆÆ äY Y Zƒ0 +ZçO Xì „g w$ +
?X „g ƒ t‚Æ VzÃ~gv:Zizg Ô V´p{zt Ôì @* Y
X7gZŒÛ Ãwq ËVŒ ƒ Ù Š
0*J(,Ôì ãZ Ôì ‚ÔSg 7V7 Ìt ÔdŠ ê q KZ ?Q
Å T Ôì ;g ™]Ã¥xÓt Z} . ÂÔ Tg s$ +', ,]Ñq Ôì
Z'
*™ {z ì ÂHt nÆkZ Ô Sg Cƒ V´p~g‚t Ð ]gŠ
T ?}Š™ì‡{g!* zŠìe Z # QgzZ}Š™ »ìe Z # Ãx kZÆ
nÆkZ Ôì C M ]ñ»Ð ¬ÆTgzZ H Za g!* «»ä Z} .
kZ]Ñq s$ +Æ*Š ?}Š™{0 + i {g!*
zŠ »ìe Z # {z ì gZØŠ H
ñM# Ö ªÔÇìg 7¹!* x {Š ñ » *Š ìg}Š „ZÍÅ]!*
;g}Š *™y M Œ Û ¸ÅT ǃ¼ ƒ  {zgzZ ÇñY H{0 +i {g!*
zŠ yK̈Z ÔÏ

Ð VzÃÅyK̈Zx Z » *™ kZ å~gz¢nÆyJZÆyK̈Z
c* Š wZe {Š6,6,|TÅ# Ö ª Ç ñ M (Z yŠ q -ZpÔ@* Y 3g {æ7
XÇñY 1 VZ {zÔì Š H
ϹgzZì CYƒ ÝzgÐå 30 +eˆÆ ]Zg ~ƒ0 +Z b§T
ÀZƒ0 +Zt Ç ñ M ‰
Ü zq-Z b§ÏZ Ô @ä M Ã,q ðƒ’
Æ VzÃÅ kQ ƒ  {z Ô „g M 7ÃÃyK̈Z µ ` M gzZ Ç ñY
„zg¨gzZ ]o »}úŠ kZ ]Ñq ñƒ s$ +Æ *™ XÏVƒt‚
X V*¶ K~(,~ yZ nÆh e x»Ð
7ZÐ V\M KZ: Zizg {z Ô t‚Æ yK̈Z V*¶ Kt Å]gŠ
244 A
gzZ ]÷ZpKZªÆÔì $ Ë ™ðÉg ÅkZ=ðƒ ~Š ÅvZ Ôì ;gNŠ
yS yK̈Z Xá ™:g»" Ã=KZ yK̈ZÐ ƒ !* ŠÆÇS0 +Z Å ZŠZŠ \!*
yZgzZ ©87x»Ð ={z ì Š Hƒ HÐZQ Ôì 8Š ÃVE¶ Kƒ 
Ù yMŒ
C Û X „g M t M ðƒ ?ÅvZt‚ÆkZ ?@* ™7tÃVz
Xƒ $ Ë M: ~ =ãK̈Z 7+Z ]!* ðÃÔì ;g Œs™s™Ã]!*
Xì Š ñ]ogzZ?Š nÆ]!* C
Ù
s „z ]!*ì ;g}Š „ZÍ{gf {gf » *™gzZ V*¶ KgÑ" Å]gŠ
@* Y J 7,t‚ÆyZ y M Œ ÛZ # ìzz HQ Ôì ;g™7y M Œ Û Ôì
?'YÌ 7nÆ~gZŠ' ,VâÛ gzZ® ) ¤Z 3Š¤ /ÅyZ ÂÔì
;g M ~ Vì M ‹Z™f » kZgzZì gzZ¼zz ÝZ Ål̦kZ ÅVz” G
c*Ít X}™{>{z• c* ñ7,Ãe $ M kZ ¿ ìt ¬6,x£kZXì
gy M Œ
F Û Ôì D ZÐ VÍßyZ ÑZz ä™{>t ì 㶠KiÅ]!* kZ
6,x©ZÆ kZ: gzZ D™tÃVzðƒ ÅyÒ ÅkZ: pÔ Â
X DOŠ y»
` áøçûÂöçûmö ^Ûøeô Üö×øÂû]ø äö×#Ö]æø ` áøçûeö„ùô Óømö ]æû†öËøÒø àømû„ôÖ$] Øôeø
kôvF×ô’# Ö] ]ç×öÛôÂøæø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] Ÿ$]ô ` ÜõnûÖô]ø hõ]„øÃøeô Üûâö †ûBùô føÊø
` áõçûßöÛûÚø †önûÆø †ºqû]ø ÜûãöÖø
lzg ÅgïZ ä VÍßXÉ (ì 7]!* t 7)L L :D
ì }Y [pvZgzZX DP (Ã]y M ) {zì à ™g(Z
}Š ~¸lpÅ[Z±u** ŠgŠq -Z 7Z ÂX ìg™ ¦t¼
nÆyZ ÔG ¿iZ ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß %ZXzŠ
óXó 7ÑZz äƒ »L Ôì ̀Z (Z
245 A
™{gf {gf » ]Ñ» &¤ÅTÔì ;g™7|+Z q -Z y M Œ
Û
VÐ. Å ]Ñ» kZ {z ì eùt n Æ yK̈Z gZŠ™ËÔì ;g
g¨{z6,VØŠ¤ /Å0 +egzZ `gÎÔNMt‚ÆkZ ]ZpÆ]Zg yŠ ÔAŠ
Ð ä™ÆZ} .áZz ]gŠgzZœËx»ƒ  t äâ :tQgzZ}™
xOZÆ]Ñ» c* bŠ™gïZ »]y MˆÆä™g¨6,]Ñ» ? ìgƒ
zzÝZ Åà0 +JŠ kZ ?ì HgzZÆà0 +JŠ ñZÎÔ'â q -Ñ »kZÃË~
Ð,Š PÃ|kZC Ù {z ì 1™ðt ä VßZz ä™gïZ ìt
X}™7y M Œ Û
**`ÃyK̈Z6,VƒZgXgzZì @* ™7u » Ï0 +iy M Œ
Û ìtzz
Æ ]ZŠ¢ ~C Ù ªÆ yZ gzZ ]÷Zp Å VßZz ä™gïZ yZ {z ì Le
y MŒ
Û …Y [pt Ô7g» nÆ ähgÃlzg KZt Xì sÜ
kZ ÔÇ}7,** ™g(Z HgzZ Ç}7,** hg H7Zˆ Æ ¶Š ™ &¤Å
ÌC M ~™¤ /ZgzZ D™7„ ÒÃÅK]!* Ô DPÃy M Œ Ûn
ä VrZ Å lzg kZ Å yZzz ÝZ ì t X ïŠ ™Šg ÐZt ÂÔì
Xì ¿g™g(ZsÜÆy M Œ Û
Å \¬vZ Vc* /
gZ¦g» xÓÅyZ ’ e ¢ 8™t b§hZ 7Z p
{z Ô ìg™ ‰Ztc* âu n LZt ª z$+ÅVñ** g» LZ Ô ~Ã
kZ Ô7¼gzZÆ ~Š!* ',gzZ ò» **ñZÎx Z » yZ Ôì ~ DÆvZ ƒ 
$.Xì ÄŠ „ ÄŠ n Æ yQ ~ Ï0
e +i àZz g å gzZ àZz ä M
7ZXñY ~Š}Š¸Å[Z±kZ 7ZXì g» nÆyZ[Z±u** ŠgŠ
t¤ /Z ÌˆÆ kZ Ô ìg J(,xŠs§Åx Z ¾t ñYƒx¥
Xx» »yZgzZ 3Yt ÂB$ +: lzg KZ
246 A
™wÅ@M ÃxOZÆ ]Ñ» Ô f e x»Ð = vß {z%Z
Æ x Z {z Xì ;g™7y M Œ Û Ô fe ™tÃVzyZgzZ Ù Š
[ ðƒ ~g@* .vßt X ZÇ!*
Z Å Z} Ð VßZz äPyZÐ pÒ
Ì»]y M 7ZgzZ … â CÃÅzmvZ -wÎg ñƒÇÆ kZgzZ
VÇZ',VŠ H0
+i ÅyZXì Vc* ú~ V70+i ÅyZ W, Z » ¢ kZXì ¢
+4n Æ VÍß,Z X D™¿6,]c* Z@ Å[Ât Ô u0* Ð
gågzZ àZz ä M kZ vßt X7ÑZz äƒ »L xÅZ (Z Ôì xÅZ
n Æ yZ ?ÅnC Ù ÔÐ gÐ xZg M gzZõb§~g7 ~ Ï0 +i àZz
XÏVƒ: »L?tgzZ ÏVƒ
Ö ª qçñÝZ » XÔì q
gzZ # -Z Ð ~ VÂgÎyZ Ì >gÎt
ä M 7~ eÆ # Ö ªgzZ ¢¢ » wqZ ñZb Xì wqZ ñZb 
Æ b&Z ÅyK̈Zìgt‚Æ yK̈Z ‰ Ü zCÙ Ôg¦ (Z » ]uZzáZz
» Ï0+ i KZÃ b&Z ÅVzuzŠgzZ KZ ä VÍßXXì ‚ rgÌZ ~Šã
Cn
]y M gzZ Ãb kZ {z ì ~gz¢ð•Zt n Æ yZ Ôƒ c* ¯Ñ
X,ŠgZŒÛ w2ëZÐ ƒ ÅxZ¤ / z6,k&Z LZâÆ
Ä
# ™ öA Z†[» Ô30{g0*
(r ‚y‚ M :fp â)

k
247 A

,
ìyZZ¹ÑÌ'â »k¼
g )~ ë {z ì e $ZzgÐ “ŠL L : I D
ÅÅ\¬vZ èg ª0 è !é Q ]| (ÅzmvZ -wÎg !ô
‚yÙ¼ ~ wŠ 0Æk , ¼ Hn²gzZ Zƒ¢q~ # Ö }.
\¬vZh +á ÔNâÛ yÒ ¼ 0Æ kZ \M Z®Ôì Š Hƒ Za
yEZ ~XkZ= gzZ) }Š™gzŠÐ wŠ }÷ÃyÙkZ
z }i LZ \¬vZ ¤ /Z !’ :c* âÛ ä V,Z ó ó(ñY ƒ ‚
~ ÷kZ LZ {z ÂÔ}Š wZe ~ [Z±Ãt‘~g‚ Åy M
Øgt mZ ÂÔ}Š iZâÐ Øg KZà  yZ {z¤/ZgzZ ǃ: ݪ
yˆZ z a¡» kZt 6,yQ ª) Ôσ 4Ð wqZÆ yZ
kZ ** Ñ yZZ 6,k
,¼ !’gzZ ǃ: hZ # Zz » wqZÆ yZ Ôǃ
ÔzŠ™ ay  ~ Z}.ÓZg **Î', ,ÆhN uQ ?¤
Z' /Z ( ì ~gz¢gŠ
gzZ ƒ Ñ: yZZ6,k,¼? J -Z # Ôǃ: wJ{z VŒ ÆvZ Â
kZ b§Ë ?Ôì @*M 7»¼ Ôƒ:t ŠNZ¢ Zgv
„ M6,?{z ÔD M 776,?]Ñq gzZ Ô¸ M h 7^gÐ
gzZglÐ s§ÅvZƒ  {z Ôì @* ƒ¼ ª)¸ M h7
7eÌ~p', Z',{¨f ~ xZ¤ / z6,{gHkZgzZì [ƒgH
? G ÂÔ‰% ñƒ n pg ŠNZ sÜÆ kZ ?¤ /Z gzZ (ì
XЃ Y~ cizŠ
248 A
\¬vZègª0 è ! é Q]| ë“ Z0Z]|
ÅÅ\¬vZ ègŠ&0vZ†]|~ˆÆG gt ÐÅ
ˆ Æ kZ Ôc*
âÛ ¸Ðí Ìä V,Z ÂÔZƒ¢q~ # .
Ö }
V,Z ÂÔZƒ¢q ~ # Ö }.ÅÅ \¬vZ ègfv .]|~
\¬vZ èg "$U* 0h +i ]|~Q Ôc* âÛ ¸ Ðí Ìä
vZ -vZ wÎg ]!* ¸ ä V,Z ÂÔZƒ¢q ~ # .ÅÅ
Ö }
óXó ðâÛ yÒÐí6, gîÆg $uÅÅzm
(zâ 0ZÔŠƒ ZŠ1ZÔ£Z )
VßZz yZZ ‰LLy-ÃTOÎz x¬ q -Z 0Æk ,¼ :C
;gƒÐ k , ¼ Å „vZ¼ ƒZ # ì t {z Xì mZe Ì~ [¨Æ
]y M gzZ ?ì VY~ wq}' ,ðÃgzZ ~ wqiZ ðÃ~ *ŠQ ÂÔì
?ÇñY ÑZe~ cizŠÃËgzZ ¼A ÃËVY~
Å ä™ «Š nZ ÂÔñ MOÎzt L~ wŠÆ yZZ r #
è ™ ˤ/Z

wÅäƒ ´ â z Û{» ê ¬}g‚Ã\¬vZ ìtÛD +
¿gzZ y‚M
à™{i@* Šc*Å kZ Ôì Ýqg(Z ï» 6,]‡‘~g‚gzZ VzÈ xÓÐ
ÑZz äÑ~Š zÐ ¡x°gzZ <Z ´ â q -ÑÑ(Z ñY eÎgzZ ñY
Xì gZ, »kZ {z š Ô}™Ìnç B‚Æt‘TKZ ú™z Û{
/ZgzZ YY ¹7ݪÃkZÐ yâ‡Ë ÂÔ}™ 2~ [Z±Ãƒ
¤  {z
g»™ èY Ôσ „ „Å kZ ¡Øgt ÂÔ}Š iZâÐ Øgà 
Xì „z ÂÌÑZz äZ™wqZgzZ ÑZz ¶Š =ÂÅyZÔ D™wqZ(
yZZ6,yá kZ Å\¬vZgzZ¸ðñFèa vZhmvZ êg“Š
Æ yZ=gf Æ ã;Š Šc* Å ÏZ ä xZ™! pg ŠNZ z
/ôyZ n kZ Ô¸ n
249 A
ì ~gz¢ ÚZŠNZ z yZZ6,k , ¼ c* Š Œ Ìt ¹ZgzZ H `´ »OÎz
EE
B\I
ÂÔ}™ ay ~ Z}.ÓZg Ì** Î', ,Æ hN %Æ}okZ ú ðä
Z' /Z
Xǃ „ 3:1»kZgzZ 7wJVŒÆ\¬vZ
ìe $ZzgÐÅ\¬vZèg {k ,Ù 1Z]|L L : I D
C
~XÆ gŠz , (Æ ~ ~tK ) vß ëiŠ q -Z
Ù !*
C ÅzmvZ -vZ wÎg~ wq ÏZ Ô¸ ìg™ƒIc
¹ \M  (¬Š D™ c t à ë gzZ) ñ M á p=
Hƒ cuugI Òn J
gzZ Š -VŒ Ôñƒ u õgzZKzÛ Z' ,
6,VzgÄgÆ ÅzmvZ -\M å @* ƒ x¥ Zƒ cugŠkZ
à ? H :c*âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -\M Q Xì Š Hc* Š hvg** Z
Y , ? ) Vƒ c* Ñx\ ¸ n }gv~ H ?ì Š HH¬¸
‘Q «Ð ? !gZŠ¸ (?z™c6,VYui** gzZ ëZ‰gŠz
CZÃc z u~XkS ä V,Z²ÔNƒ uh ‰ Ü z ÏQ
XkZ Vƒ @* ™xiÑ6,?~ ÔVƒ êŠ nà ?~ X1¯i§
(~èF, ) X**
™: cgzZu ¦ / C
Ù ~
’ eÃðñZ®XìXui** gzZ Â šX »gŠz Y, :C
à r⊠z wŠ LZÉ Ô}™: ugzZ c ÂÔñ M: ~™ÅkZXt ¤ /Z
ÃXkZ ä ÅzmvZ -wÎg tz]z tŠ™ÆvZ á™t6,kZ
XñÑyZZ6,kZë Z®Ôì c* âÛ yÒb§ÏZ
Ð Å \¬ vZ èg /0 vZ†]|L L : I D
:c*
âÛ ä ÅzmvZ -vZwÎg ì e $Zzg
xÓ¬k',gZD Ù k8 Ð ðÅy M z }i ä \¬vZ
250 A
óXó å6,ã0*
l²»kQ L L c* ,
âÛ gzZÔ ~ŠÉ,k¼Å]‡‘
( ›)
: Ôg¨,qP~ g $ukZ :C
Ât È » kZìC Ù ª ?ì ŠZ% HÐ ™k ,¼Æ\¬vZ t wÍZ
,Z Ô ˜¼6,1c* ™á ½»gzZ ¯~B; yK̈Z ë b§T 7
EG
¢
Xì ö§ Zz**Ð kŠZ Èá Å \¬vZ ** ™wì (Z Xƒ –ä \¬vZ „
܇ëÐ uZgŠZÆ ªgzZ |Å]Ìz wdZÆ \¬vZ ÝZgŠ
¹S Ug6ën kZ Ôì 7¹gzZ y!* i ðÃD Z nÆkZèa gzZ
z wdZ }gø ÝZgŠ D™¨Å ]Ìz wdZ Æ kQ Ð pÖZ
Å ]Ìz wdZ }gø gzZ Æ kQ :gz Ô ‰ G äz n Æ ]Ì
~ VÂZf ~gøgzZ ]Zf ଠÅkQ Aì tÛ „ ÚZ ~ ªgzZ |

k',gZDÙ k8 ce 6g pÅÌt 0Æ g $u kZ ]!* ~uzŠ
vZL XL ì ŠHc*âÛ ~y MÆg $uXì Yƒ Ì: âi sZ%æÐ
G Za ‰ Ü z kQ ã0*gzZ l² ì @*ƒ x¥Ð kZ ó óå6,ã0*l² » \¬
X¸`Y
‹¸~gø b§T : ì c* ,
âÛ k’ä \¬vZ¶gvZ àz {á ]|
ÏZ Ô Sg ¦]â¥0Æ yZ gzZ 'gßÅ Vzq VzgZD Ù ~Dì
]¸~gø ÃT) ~ ]¸m{ ËÐ ~ V¸Ål²ä \¬vZ b§
]Z iz ]»wgzZ wZjZ xÓÆyZgzZ ]‡‘xÓ (ce '/xÆDì
âÛ œ~]¸kZ Ål²Ãƒ  yZÔì ÑZz ä M ~Š zÝè ¬¼ n¾ÔÃ
b§ÏZ ~ ]¸kZ Ål²ƒ  {z Ôì ;gƒ¼ 6,}Š6,Æ *Š c* ÍXc*
Š
251 A
0Æ yZ gzZ 'gßVÅÑ ~ wì }gø b§T Ôì pôz Š ñ
X Cƒ]â¥
ŠZ%¸Ð ™k ,¼ Å]‡‘xÓq -Š4,
Æ \¬vZ¶g r # ™ {á
DZ \¬vZzXì
ÃCÙ bgzZ `gZæ ZÆ ÞZk,
è ¼ ä \¬vZ¶gvZ àz {á ]|
Xì sf `gŠAÜ »yZXì c*
â Û yÒ ™ ¹

,
`gZæZÆk¼
z l²Ôã0* ÔZƒ Ôy M z }i Ôå: ̼ ZÎÆ \¬vZ²~ wiZ 1
~ˆÃ\¬vZ ̉ Ü z kZ ÂÔ¶ˆÅ: Za ÌqðÃÐ ~ Ï™
kZÐ „ wiZ§zŠ kZ :XåDZg7 Zg7 »]Ñ» ~g‚ àZz äƒ Za
~ D}÷ ._Æ K M F, gzZ ,kZ HêgzZ {ŠZgZ ä
ÅM
nºZ XÐ NM 7]uZzt ~ kZgzZ ÇVz™ Za Ãê ¬ ~ Ôì
ÅM
DàiZÆkQK M F, z, 0Æ ê ¬áZz ä M ~Š z {ÒM
XÇVƒ Ñ~Š zà  yZ~ c* âÛ ð~ „ wiZ ä kQÔ¶~
Xìg¼ªgzZzgŠ ª»k ,¼„ **âÛ ðt :
y M z }i1Ô¸` Y G Za l²gzZ ã0* Z # c*M‰
Ü zq -ZQ 2
Æk ,¼ àiZ «,k , ¼Å]‡‘xÓä \¬vZX¸ ñƒ: Za
Æ \¬vZ¶g vZ àz {á ]||Å T) X,Š É._
Fk , ¼ -Å t‘xÓ~Dì ‹¸Å l² : ì t q -Š4,
Z zŠgzZzgŠ u
u ,
Z zŠ »k¼t X(ŠHƒ ïq » kZ l² b§kZgzZ Ô~Š™
XZƒg¼
252 A
äYg¦ /õÑOF è # ðÅyK̈ZC
7 &gzZì Cƒ qzÑ~gŠâ 3g Z ÙQ 3
¸Û Zƒ HgH » \¬vZ ÂÔì @*M ‰ # 6,
Ü z »%Ze bzg ~ kZ Z
@* $%¸â ~k
™A ,¼q-Z 0Æ kZÆ™Ýq DÐ „ \¬vZ
+c*
$ h (Æ kZ gzZ tig ÔwqZ Ô]§ ‹æé Å kZ ~ Tì
Xìg¼ZŠgzZzgŠ ZŠ»k ,¼¸!ât Xì Cƒ,Åäƒh
@* ™ÃkZ {zÐ ¬Æ„ \¬vZ ÂÔìLe ** # yK̈ZQ 4
™x» ðÃZ
Æ \¬vZ wŠ ƒ  Æ VâK̈Z c* âÛ ~ g$uq -Z 6Xì
,
»k¼t : Xì @* ¢¹ZÔì LeO] .{zgzZ ~ ]gŠï !
Xìg¼åa gzZzgŠ åa
̈_Æg $ŠqZ ZÅŸÆk ,¼ ÂñY 3gpÅÃ,kZ¤ /Z
XÏñ M: 7ÂvZ ¶ KZ~KÆïõz

,
!ZiZ »]2‰0Æk¼X
kZ X Dƒ ]20Æk , ¼Ð .** c* .ÁÃVÍßÐ ¹
: g wDZ&sfzgq~X
ì Ðk ,¼Å„vZƒ  t¤
/ZÔì @*ƒ¼ Z',c*YZ~ *Š t ' 1
VÇZ',xÓB‚Æ VÇYZQ Âì HglÃkZ ä „ \¬vZgzZ
XÏñ M6,\¬vZ (vZ fç) Ì~gZŠ)f Å
,
k¼ÅkZgzZÔì [ƒglvZ + $»Ð¬¼ƒ Z # t' 2
ðùZ Z®Ô g66,ä™._ÆÏZ}È ÂÔì T
: Zwz Zb Þ Z
X’ e S
„ glÐ ¬ ƒ  {z Z# Ôì **ƒ¼ ì @* Y Ht ' 3
253 A
¼ n Æ ÑËQ ÂÔY7„ƒ¼ sÜnZ gzZ ì [ƒ
nÆ x» ËÆ ]y M c*
*Š Z®X7„ ]gz¢ÅäOŠ ä™
Xì w‰ÒÃgzZœ
³** gzZ ßÆk ,¼]2VÐt ǃ x¥ ÂñY Hg¨¤ /Z p
X Dƒ Za Ðg¦
U{g»kZXì ._ÆàiZD è ÆkQk,
¼ÅvZ ì [Y Hn²
ÅM
{z Ôì ;gƒÐŸTgzZB‚ÆÚTgzZ b§TÔ¼ ~ ê ¬
ÏQgzZ å~ àiZèDÆkQB‚ÆŸÏQgzZÚÏQgzZ b§ÏQÇ!*
Xì c*
Š âÛ glÃkIQ ä\¬vZ b§
EE
\
z—Ë% {z ÔÇ}™g¨6,wdZz wqZ LZ ÌúB Ð ~ë
D™¿}',gzZiZ Ì ë~ *Š kZ Ç}™kCÃ|kS Æ
g¨ë¤ /Z ‰Ü zÆ ä™x»C Ù X D™Ð g(ZgzZ }ŠZgZ LZ {z Ô
ÃkZ  e ì Ýq]gŠt Ãë ǃkC6,gîDgzZ ¸$ +Â,™
.LZ ëŠ z!*
gzZ}ŠZgZŠZŠZ} Æ ]gŠkS Q X,™: Â egzZ ,™
Xì @*
ƒ¿Zgø._ÆŸÏZgzZ D™ê»ä™: c*
ä™Ðg(Z
ÅM
x» xÓ LZ Ð g(Z gzZ }ŠZgZ LZ ë b§T~ ê ¬ kS :
ä \¬vZ b§ÏS QXåD»yS b§ÏS ~ wiZÃ\¬vZ Ô D™
ä \¬vZ wq¾Xc*ŠâÛ ê »Š zÆ e}g7 kS gzZ c* ŠâÛ glÃyZ
¿ëÐg(ZgzZ}ŠZgZ TÉ Ôì c* âÛ 7glÄ wqZ}gø sÜ
V# ì 7¸ sÜ~ k ,¼ c* ,
ÍÔì [ M ~ k¼ Ì{z Ô D™
LZ ¿V# ì ]!* ~g7 t ~k ,¼É ÔÇ}™x» Z',c* YZ V#¿
t ÃkZQXÐVƒ Za ò}t Ð kZQXÇ}™ (ZÐg(ZgzZ}ŠZgZ
254 A
XÏA Zw c* 
Zb
É ÔH7»gzZ ë!* Ãe$ŠZgZŠpgzZ ~g(ZŠpkZ ä k , ¼wq¾
:gzZ g6ë Â: Ðzz Åk ,¼ Z®Xì c* $U*
Š™LgzZ " {Šc*
igzZÃkZ
Xì Cƒ6,\¬vZ ~gZŠ)f ÅwqZ}gø
èݬ6,¯ kZgzZ ÇñYïŠlŠp{z Ôì¼ ~k ,
¼ ** ™wìt :
Ð |Åk , ¼ ÝZgŠ ** ,„
ƒ gZŠ'  Š Ð VzÛD +gzZ V@ÃÅ [òZ
E
§G
¢
Xì ö Zz**
Ð Zz LZÅ \¬vZ èg)ZH  1Z ]|L L : I D
vZ -vZ wÎg ä ~ HyÒ ä V,Z D™e $Zzg
Æ7 -Y h Ä ~}g!* kZì Šá gZ H Hn²Ð Åzm
ëÐ XNZzŠ c* D™wEZ ~ŠgŠÄŠ ëÃX j§{z
X,ÛD +{z ÅvÐ VÏgzZ V6c* D™ `´ CZ
z, ÅvZ ,qt HÔ D™wEZ n ƃ X LZ ëÃ
 t c*
ƒ âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ? îŠ N* ßÃgŠ
(zâ 0ZÔ~èF,Ô£Z ) óXó Ðk ,
¼Å\¬vZ ,q
Æœ£Xë ìtAÜ »[Z ÆÅzmvZ -vZ wÎg :C
X~ ekZ gzZ D™ lÃgzZ ,ÛD + n Æ ä™Ýq
vZ c*ÍÔ 9â ÆgŠz, ÅvZ ̃  {z Ô D™wEZ » [òZ
gzZ Ïñ M ~gF V#6,¿V# ì @* ƒgHgzZgl„Ð s§Å\¬
g¨¤/ZXÇñYƒ YZ {zÐ wEZÆVƒ ZzŠ V#c* -Y hÄÆnV#
7
[Z ŠzŠ¿e $.kZ ÅÅzmvZ -vZ wÎg ǃx¥ ÂñY H
Xì @* Yƒ[Z »]ÑZÎgzZ]2Ð ¹ 0Æk , ¼XÐ
255 A
ìe $Zzg Ð Å \¬vZ èg Z]| : I D
A : 1 »q
¼ -ZC Ù Ð ~ ? c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
A c*
¼ cizŠ ¿ ìt È) Xì [Y –» cizŠgzZ »
X(ì _ƒgHgzZglÐ ¬ ({z ÅkZ ÔÇ ñY ÌV˜
Ö:Æ™Oz½6,k , ¼¸ !âkZ LZ ë H  Hn²ä/ô
Ð ¬¼ ƒ Z # t È) ?,Š: hg¿z [gzZ NY
(?BwñVY ~uŠgŠ Å¿z [ëQ Âì Zƒ –gzZ {”ð
Ù èY Ôƒ Y G ¿Ô7L L c*
C âÛ ä ÅzmvZ -\M L L
ðà : Ôì Zƒ Za {z n Æ Tì Q=ÂÅ ÏQ Ãq -Z
Å Vñ»Æ Á(gzZ ]ŠXÃkZ Âì Ð ~ VI(
Á$ +gzZ ]z°ÃkZ Âì Ð ~ VI$ +ðà gzZì Q=Â
mvZ -vZ wÎgˆÆ kZ Xì Q=ÂÅ „$ +ÁqZáZz
ó ó:ðâÛ ]zˆe $ Mt Åu0* yMŒ Û ä Åz
p†FŠûnö×ûÖô åü†öŠùô nøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû^eô Ñø‚$ ‘øæø oÏFi$]æø o_6 Âû]ø àûÚø ^Ú$ ^øÊø
Ý
p†FŠûÃö×ûÖô åü†öŠùô nøßöŠøÊø oßFŠûvöÖû^eô hø„$ Òøæø oßFÇûjø‰û]æø Øøíôeø àûÚø ^Ú$ ]øæø
(éZ) `
GG
Å]!* hZgzZ Hg(Z ~ ðW©$gzZ c* .ÓZg ä TL L :D
Š ~ Z}
Ås# Zg z uëÃkZ  (HwJÃxsZ ‹úŠ ª) Å &¤
x»Ð kä TgzZ Ô8Š =ÂÅä™Ýq¼ A ªÔÏ0 + i
kZ ÂÔc*
PÃyZZ‹úŠ ªÃ]!* hZgzZÔ;g Zz6," zgzfgzZ 1
» s§Å (cizŠ ª) Ï0 + i àZz ~gZØŠgzZ 1ëWZzÆ
(›z ~gg) óXó Ð,Š™y‚M
256 A
Æ ¿C /Z ìt Ýq »[Z Æ ÅzmvZ -vZ wÎg :C
Ù p¤
}',c* iZ pÔì [ƒgHÐ ¬ ¼ A c* cizŠ:1~y M » kZ n
ðÌt ~ ÞZk ,
è ¼gzZÔì glЬÌ3Zg »îJ -V;zÐ wqZ
Ð 5ZgÆíÁqZ V#V# LZ {z ÔÇ ñY ~ ¼ A ì [ƒ
XÇ ñYÐzz ÅVCqZ$ +V#V#KZ {z ÔÇ ñY~ 3 gzZ Ç ñY
X gHzgzlÌ$ +ÁqZ nÆV¥izŠgzZíÁqZ nÆV‚:
ðà » nËvZ ¶KZ ÂÔñY à Ägt‚|~g7 Åk , ¼¤ /Z nºZ
Xǃ7Za
` ÜnûÏôjøŠûÚ% ½õ]†‘ô oÖF]ô ðö«Bø m$ àûÚø pû‚ôãûmø äö×#Ö]æø
(òãˆgà·**
Ññ;@* $ ZsgçXfp â)
wÍZ¢g

k
z
…û„( føiö Ÿøæø ØônûfôŠ$ Ö] àøeû]æø àønûÓôŠûÛôÖ]ûæø äüÏ$ uø oeF†ûÏöÖû] ]ƒø lô!æø
(26:Lu Z Z {gÎ) ` ]÷†mû„ôfûiø
$ZŒ
gzZ Ã `ZgzZ h » kZ ÃáZz " Û }Š gzZL L :D
Ö gzZÃÛ )
óXó Y" ZhZ #