Vous êtes sur la page 1sur 192

!

Ôøßômû ô o³F×Âø oûfô×ûÎø kûfùô³$ø hôçû×öÏöÖû] gø×ùôÏøÚö^mø


óXó Äg ñ) 6,+Š LZÃwŠ}÷áZzÍÆVߊ}ZLL:ÀF,

s¬ÓZg
(wÍZz)

iK z¦ I
M F,

Ì‚Îm ZxÂy»gZ

L Ñ**J
o9ñ^‰ç‰ à nÒçrm] Ý^¿Þ
EEEEEEEEEEEEEEEE
( wÍZz) s¬ { Zg ' x **
» [Â
)
Y 2001ÞâÔ| 1422ypg ' wÍZ ®
è áZ
)
Y 2003~g†Ô| 1423wZØ ' xzŠ ®
è áZ
( 1000)g ZD -Z '
Ù q Š Z®
igiìWZ tzg à ' -iì
8
Ì‚Îm Z x y»g Z ' x È!*
Ì‚Îm Z x  ' Ñ**
6337803 : y¯ ' Ø »Y

kZ1Ôì [ ƒ ùá Ð x**
Æó óypg ÈL L¬^Ât
mºc „ ypg sÜÃkZ Mg‡ Ð wì
Hc*
Xì Š ó ¬ ÓZgL Lx**
Š™ ó s »^Â kZ n kZ ÔÐ

EEEEEEEEEEEEEEEE
3 s¬ ÓZg

z
}p„
™ yZÄ
5 ............................................... i ¸ M ½w 
8 ......................................... u 0* yMŒ
Û ‹zˆ 
8 ............... {íf ~ ]y M gzZgâ~ *Š u 0* yMŒ
Û ‹zˆ
8 ...................... ìu0* yMŒ Û g ŒZgzZ sÑ » #Ö Z kZ
9 ..................... ¿» yZgzZáZz Uß k0* Æ \¬vZ
9 ..................................... vZ IZ ]zˆI
æ è Z
9 ..................... ÑZz "7,× M gzZÐ i Zz M Ãu 0* y MŒ
Û
10 ............. ì b§Å yyZk , z {z 7yMŒ Û ~J gÆ T
10 .............................. ?ì yÿ+4Ð ƒ 
10 .................................... u 0* yMŒÛ ]zˆƒZŠM
14 .................................................. vZæ™f 
14 ......................... ÕÅ kZgzZ ¬» ]ÒÅvZ™ æf
20 ........................................ N¬ŠgzZg »f ZP
26 ............................................. ëZ ‹â ÅZ 
26 ........................................... ~Ÿpż A
28 .............................................. Jż A
28 ............................. |@* Å"7,mÜZ {gÎizgC Ù
4 s¬ ÓZg
™ yZÄ
29 ................................. ̀Z » ä™s çÃVƒ æ
G
31 ........................................¤Åçß Z îG G0B+
32 .................................................... i ú 
34 ............................................ qíz q Ë
36 ...................... ì CY ~Šg â 6,ìÆ ~i úi ú‰
37 ................................................ ga » i ú
39 ........................................... ]‡œb è c 
40 ........................................ ì ‘œ ð>C Ù
44 .................................. bcÆ ä™ ay wâ
46 .......................]c* Û P 0Æ ä™ ay
M ãMŒ wâ
50 ................. sP Å] vZ wÎgà k ñ „0Z ]| 
59 ........... á+gzZ ò¾» ~gjY r # ™DZ†{ á ]| 
60 ............................................. ëZ ]â ©Z 
60 ......................................... «™ÅV\M
64 ........................................... «™Åy!* i
69 ....................................... wßZ ¦ÑÆ k]
72 ......................................... ƒ Î: wŠ Ð *Š
80 .................................. ì Ã&Zpx Ó¬» {Š6,
85 .............................................. ]ñK !Z% 
90 $Š qZ :e 
........................................... g
5 s¬ ÓZg

J
i¸M ½w
J Üômû†ôÓøÖû] äôÖôçû‰ö…ø o×FÂø oû×ùô’øÞöæø åü‚öÛøvûÞø
*Š ãà kZ ™}Š ]æ {gHZÃ{È C
Ù LZ ä ]+Z [gvZ
Å kZ ë X,™Ýq ~ŠÛp Å kZ gzZ ,™ ÏÈ Å kZ ë @*5~
M ·ïë Z
X ,™ x » ( Ð + # h ™Ýq ‰
M Ü z ÏZ ~ŠÛp
M ·ï
X ë ]Š„„Ãä™x»(Ð +
X M ~gø ¤
DY 0 ]Š„Ìx» ~z*Š }gø Âì ( + /Z
gŠÅ kZgzZ ,™sÜ~ x»iZÃœC +
Ù Æ Ï0i KZ ë ì nÛ Zgø
+
( ]ÏÆÏ0 /q
i KZXY M 7:Zz Lœ Zƒ Zg¦-Z n kZ ,™
n kZ X,™ Ìb&Z Å VzuzŠB‚B‚Æ ä™sÜ~ Vñ»

Xì iq Ö Z kZ ó ó æ¾5.Zù4z szH!*
Ð Z <»# %ZL L
gzZ szH!*%ZL L6,]gúz Š%y›C
Ù Ð w Å äƒ y›

„gƒ ãâÛ **
Åx©ZÆ\¬vZ Z # Xì òiÑ „Š x Z Å ó ó æ¾5.Zù4
[Z±6,ƒ
 Ð s§Å :, á VvZ ÂñY Å: ÒÃÅ1zgÃkZgzZƒ
6 s¬ ÓZg
- ¬ŠgzZXì @*
XCƒ 7wJJ YM
KZ ë ,™ÇÐ wŠ mïë
X{Ò MvZ Y ¶ M
XÐ ,™~È0* ÅVziúxÓ 
XÐ Og}izg}g7 
XÐ ,™vZ™
æ f Ð ]Ò 
XÐ ,™ ZŠZ ]‡œ 

XÐ,™ ay~ {Zg ÅkZÃwâ ñƒØŠÆ\¬vZ 
XÐ ,™ ZŠZ ÌŠmZ t£B‚ÆvZ t£ 
XÐ ,™~È0*ÅglZz/Â 
XÐ ,™~È0*
ÅpÑŠzgŠ 
XÐ ,™Ì6,Ð VÂ!*
e 
(} M ) XÐ ,™ÒÃÅvZ °Š ˜ 
x?Zz
¬Š ̈
è ¤
Ì‚Îm ZxÂy»gZ
7 s¬ ÓZg

J
Œô^ß$×Öô kûqø†ôìû]ö èõÚ$ ]ö †ønûìø ÜûjößûÒö
àôÂø áøçûãøßûiøæø Íôæû†öÃûÛøÖû^eô áøæû†öÚö^ûiø
½ äô×#Ö^e áøçûßöÚôç+ iöæø †Ó
ô ô ø ßûÛöÖû]
$ M :yZ/w M )
(110e
Æ VÍß ƒ # Ö Z +4 ?L L :ÀF,
ƒ D™¬» x» (ƒ ‰ áï n
6,vZ gzZ ƒ Èzg Ð Vñ» }' ,gzZ
pg yZZ
óXó ƒ n
8 s¬ ÓZg

J
u0*
yMŒ
Û ‹zˆ
MgzZgâ~ *Šu0*
{íf ~ ]y y MŒÛ ‹zˆ
-g—ä ~ ëÅ \¬vZ èggf1ZL L V&m‚u äÛq†i
mvZ -g—XNâÛ ¤z¼ = Å„  ZpgŠ Ð ÅzmvZ
Hn²ä ~ì a ÅgñZ xÓò¾ z™xÈZ » ò¾c* âÛ ä Åz
Û ‹zˆ c*
y MŒ âÛ ä gå —Â,Š âÛ Šá gZ ÌgzZ¼B‚Æ kZ
MgzZì gât ~ *Š z™xÈZ »
óXó {íf ~ ]y
$u °Ä° yx0Z {Zzg)
(sîg

ìu0* y MŒÛ gŒZgzZ sÑ »#


Ö Z kZ
ÜŠá gZt »ÅzmvZ -kŠZg—ñȬ]|L L V&m‚u äÛq†i
· {zÐ Tì @*
Hy ™ ZƒgŒZz sÑðÃnÆqC Ù C™
Ä
0ÒC Z ° {Zzg) óXó ì pÑy M Œ
( îG
G Ö Z ~÷Xì @*
Û gŒZgzZ Þzg Å# ™
9 s¬ ÓZg
¿»yZgzZáZz Ußk0* Æ\¬vZ
Ð ÅzmvZ -kŠZg—Å\¬vZ èggf1ZL L V&m‚u äÛq†i
VŒ Æ kZ gzZ q g s§Å :, á V
è vZ vß ? D™Ü
h ™7ÝqÐ q gzZ Ë™|(,Ð q kZ [½
:, 4hŠp M
óXó u0*
įªì hÐ
vZ I
æ Z ]zˆI
è Z
» ÅzmvZ -x™Zg—äÅ \¬vZ èg ÷ZL L V&m‚u äÛq†i
Æ ym{ ‰Ð ~ VÍß n Æ:, á \¬ h ì HÜŠá gZ
c*
âÛ ? vß yÃ{z Hn²ä e\¬vZ èg/ô vß
óXó mZpgzZ IZÆvZ {z áZz y M Œ
Û
ÑZz "7,× MgzZÐ iZz M Ãu0* y MŒ
Û
vZ -x™Zg—äÅ \¬vZ èg%¬ 0 L L V&m‚u äÛq†i
䙑œ6´ ÑZz "7,Ð iZz M »vZ x¯ ì HÜÐ Åzm
#â Å áZz 䙑œv ÑZz "7,× M gzZ ì /xÆ áZz
(~g‡Z oÑZw‡z ÁÒZz ðûZzŠƒ ZŠ1Zz ~ènZ {Zzg) óXó ì
10 s¬ ÓZg
ì b§Å yyZk,z {z 7yMŒÛ ~J gÆ T
-*™Ñ ä ¿\¬vZ èg k„0 vZ†L L V&m‚u äÛq†i
» pÑy M Œ
Û ~ »Æ ¿T ì HÜŠá gZt » ÅzmvZ
'
,
óXó ì ÆyyZkz!çEE
.-E {z 7pôÌz ðÃ
(ÁÒZz ògZ Z {Zzgz ~ènZ {Zzg)

?ì yÿ+4Ð ƒ 
-kŠZ g—Ð Å \¬vZ èg y¢]|L L V&m‚u äÛq†i
yMŒ
Û ì ¿{z 4Ð ƒ  ~ ? ì w®Šá gZt » ÅzmvZ
( îG<Eâ 0Zz ðûZz ~ènZŠƒ ZŠ1Zz ~g‡Z {Zzg) óXó ñ2gzZ¼ÃpÑ
# ™ c*
({Š%vZgâr ™i·** $ Z ³¸Ôy MŒ
Ññ]|g Û bcfp â)

u0*
yMŒ
Û ‹zˆƒZŠM
$.~( Å ðÎq
äZÂz g‡z e - ˈ Æ çz gzZ uZz
¯kZB‚Æ qËgzZ »g—„ e $.gzZÆ‚/zgB‚Æ
u0*
x¯Ã :, 4hŠp c*
Í ñ7,b§kZì ƒ
 o‰ Ü z kZ Ð
6,Øg Ò°z ‹c* ,
M B‚Æ ¸z '+Âì &p{z ¤
D /Z ì ;g ‹
11 s¬ ÓZg
ìe {C Ð vZ6,Ïz [Z±‹c* M gzZ fâ Øg z ]nñ¬Š
gzZ¾ óvó Z y4L L6,ö¼ztÝ‹c* M 7i‚ {ge Ìðà ZÎÆkZ
X}™[Åäzg Ø/ Âñ M: ** zg~ ]zˆŠpiZ
Ãu0* x¯X}™: ~¢~ "7,ƒ: Š°** ™Šc* /Z :
¤
: x¯ Ð ËyxgŠ Æ ]zˆXÇg 6,( œzZ Ë c* ‡ c* ig
kZQgzZ }™È u0* x¯ ÂñY „ M 7]gz¢ðä /Z X}™
X}™ qzÑ {g!* zŠ ™|7,XXÜônûqô†$ Ö] áô^_ønû3$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöçûÂö]øZZ ˆ Æ
ì aZ 7,× M ÂVƒ w'~g!* zg» LZ LZ vß~ …¤ /Z
Xì \zZ 7,Ð iZz M:gz
Šá gZ [ZŠ M m!*b gzZ [ZŠ M ~C Ù ªb Æ ]zˆ ä Y x
X ñâÛ
:[ZŠ M ~C
Ùª
$¸ wzZ
XÆ‚/zgÐ xZ Z e 
Xñ7,Ðh +?z %F,X}™: ~¢~ "7,xzŠ 
Xƒ: VY „ Ø/ìe}™[ÏÅäzgxÎ 
X}™ ZŠZ h»[Z±‹c*
M z Øg‹c*
M xgX 
12 s¬ ÓZg
» `wz 1 Å y›}uzŠ Ë c* ƒ wÈZ » c*/Z ,v0*

XÐ iZz M:gzñ7,× M ƒ60 +Z
Å "7,u0*x¯ Ð ãÒZ lp ñ7,Ð ãÒZ lp ¼ 
Xì ð M N@*
~g $ŠqZ Ϲ
:[ZŠ M m!*
Xì x¯û%ଠ÷ Çg~ wŠ ÑÅu0* x¯wzZ 
Çg ~ wŠ Ã ðc* º z fg gzZ yá E Å k¼ z :, 4hxzŠ 
Xì x¯ »T
XÇg u0* Ð ]Zçz kz‚zÃwŠ xÎ 
Xñ7,B‚Æ]¯gzZ}™' , +» ãçxgX 
D
|7,Ãe
$Mq -Z ]Zg xÓ‘ q -Z ä ÅzmvZ -x™Zg—
X~ŠgZ¦/™
t
køÞû]ø ÔøÞ$^ôÊø ÜûãöÖø†ûËôÇûiø áû]ôæø Õø=ö ^føÂø ÜûãöÞ$^ôÊø Üûãöeö„ùô Ãøiö áû]ô
(Šƒ ZŠ1Z Ô~èF, +ÓZ)
J) (18:5 {Z
ÜönûÓôvøÖû] ö̂ mû ô̂ ÃøÖû]
/ZvZ}ZL L:ÀF,
}È }¾t Â}Š [Z±ÃyZ ¤
/ZgzZ
óXó ì ÑZz Õz ]³ÂæÂ}Š âÛ ]n¤
13 s¬ ÓZg
™ ð™|7,Ãe $ M kZ ]Zg q
-Z ämvZ G î*9g¦0 G
X~Š
(59X[)
Ð VzgZŠ' ,VâÛ yŠ Æ #
J
áøçûÚö†ôrûÛöÖû] ^ãøm%]ø ÝøçûnøÖû] ]æ‡ö^jøÚû]æø
Ö ª ` M !ñê}ZL L :ÀF,
óXó ƒ Yƒ & Z
$
e /Z}Š¯ ,@*
è M¤ ÆyZÃwŠì ;g™]zˆÅ]c* M XQ 
/Z [Z±èe
ñY M ¤ $ MgzZ ñY 0¡gzuwŠì 6,y!* iØg
XñY i°wŠ Â
x¯ k¼z :, 4hŠp c* Í }Š ¯ zázgŠ kZ ÃVâ» ¼ 
Xì ;gÍ{È gzZ ìg âÛ
# ™ c*
({Š%vZgâr ™i·** $ Z ³¸Ôy MŒ
Ññ]|g Û bcfp â)

k
14 s¬ ÓZg

vZ™
æf
ÕÅkZgzZ¬»]ÒÅvZ™
æf
Ã]Š„ÌËÐ ~ ÔŠ˜ Ôe Ô{izg Ô> 2i Ôiú~ *™y M Œ Û
Š¼Å *™y M Œ Û 0ÆvZæ™f1X7¬» ä™B‚Æ]Ò
{gÎgzZ ~ - {gÎ ÔwÎZ {gÎì Šá gZ » ä™ ]{ ~ ]c* M
:c* Z
âÛ XXlø]†øÒô]„$ Ö]æ$ ]†÷nû%ôÒø ä×#Ö] àømû†ôÒô]„$ Ö]æøZZ ~ [Zx
bzg ÝZ Å]ZŠ„ƒ  vZ™ æ f ÂwzZ ì t „¸ ÕÅ kZ
ì c* MÐ e$Zzg Å ¿\¬vZ èg ÷Z0fç]| 6Ôì
 ~ +@W HwZÎÐ ÅzmvZ -vZ wÎg ä ¿Ë
ƒ
 c*
ƒ âÛ ä ÅzmvZ -\ M Â ?ì » ¾[ZNz ̀Z {Šc* iÐ
 [ZN » ¾~ VzgZŠ {izg Y7 Q X}™™f »vZ {Šc*
ƒ iÐ
ÔG ]ÑZÎ0Æ‘œz egzZ > 2i Ôiú b§ÏZQ ?ì {Šc* iÐ
„z }™ {Šc* i ™f »vZ c* âÛ ¸ ä ÅzmvZ -\ Mû%C Ù
15 s¬ ÓZg
(M0Z£Z {Zzg) Xì ̀Z {Šc* i
ä <ÑXì ™{Šc* iÐ ƒ  ~ ]ZŠ„ƒ  {z }uzŠ
ÔDQ º ÔÆ g e Ôçz " Ôçz Ô¿g 7oÑ ðÃn Æ kZ Ì
Ë: Ôì © 8œðÃÐ yK̈Z : {z Xì Y Y HvZ ™ æ f‰ Ü zC
Ù
*Š=gfÆvZ™ æ f ì xÚZ » kZ {Z +Ãz W, ZgzZXì FÛÛ
ÔY ¬Š ň gzZ¬ Ð ä3X DY 0 ]Š„gzZ +Š Ìx»Æ
ízgzZ^yZgzŠgzZ äY ~^ÔN¬Š Å ä M :ZzgzZå 3Ð y
-vZ wÎg ~ ˆ gzZ ¬ Ð ä™g!* zg» ðÃÔN¬Š Å 3Zz Å
vZ ‰Ü z Ëy› ìt „ Ýq » Vƒ ¬Š {ŠñÛ ½ÅÅzmvZ
~ Vñ» LZ N¬ŠgNâ t ä kZgzZ Ô}™: x» ðÙƒ …¸Ð
X DY 0+Š Ìx»Æ*Š {z ÂB|7,
æø
J ]†÷nû%ôÒø ]†÷Òûƒô äø×#Ö] ]æ†öÒöƒû] ]çßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^³þm5
ÑZ)
s1 Å 0*
gzZŠc*
(42Ô41 :[Zx
Ϲ ÅvZz™Šc*
J
¡÷nû‘ô]ø æ$ é÷†øÓûeö åöçûvöfùô‰ø
!ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
óXó xá gzZ ðÅkZgzZƒg
16 s¬ ÓZg
LZ ä \¬vZ c* âÛ ä ¿\¬vZ èg k„0Z ]|
u m{ ðÃÅ T Å 7Z +¬ ]Š„+Z ðà ZÎÆvZ ™ æ f 6,VzÈ
{â }izg Ô ³]Îg Å iúC Ü z õ0*
Ù gzZ Å ‰ iúXƒ : gH
{gHwqZ m{ 6,x£ m{ Ì eÔ gHgzZ ³Æ ypg
æ™f 1Xì Cƒ nÛ û% „ q -Z ~ w‚ Ì> 2i Xì x** » ä™
Ü z m{ ðÃ: Ôì ³ŠZ®gzZu ðÃÅkZ: ì ]Š„+ZvZ

: Ôì gHÜ c* xªˆ m{ ðÃn Æ kZ: ì gH:âigzZ
]{vZæ™f ~ wqC Ù ‰
Ü zCÙ Xì oÑ ** ƒçz!* Ù ¤ nÆkZ
gzZC
Ô~ c*gŠ c*
ƒ ~ .Ô~gF @* ƒ 4gHÔ| c* ƒ^ì ¬» ä™
Xì ¬»vZ™ æ f ~ wqC Ù yŠ c* ƒ]Zg
Æ kZ S 7q$g± ðà » yK̈Z ~ uF, Æ kZ n ÏZ
]ZŠ„~uzŠ {z´Æ kZ XñYƒ lƒ" g: „ kZjz =
~ ]Š„™}ŠgZŒ Û gzmÃyK̈Z ~ ]ÑqE Æ ~g6gzZ ~gF ~
G{ 8
45 g Å °ç c*
ä \¬vZ n ÆvZ ™ æ f 1Ô ÌèG ¶gzZg"Z
X gÑ" Ì]»' ,z bcÆkZgzZ ¿g 7oÑðÃ
Ð Å \¬ vZ èg ZŠg Z1Z ]| ä m vZ G î*9g £Z xâZ
17 s¬ ÓZg
c*
âÛ Æ™[æÃxZ™/ôä ÅzmvZ -vZ wÎg ì He $Zzg
}gvgzZ4Ð wqZƒ  }gv VzŠ e: q {z »~ H
ä™— ]YgŠ }gvgzZ Ôì w={Šc* iÐ ƒ q -Š4, Æ´ â
gzZì 4Ð ]Zíz ‘œÆ ~0 +e äÎn }gvgzZ Ôì àZz
Ð ÔŠ ZgvgzZ dn ÆŠ˜ ~ {Zg ÅvZ ? ì 4 ÌÐ kZ
vZ wÎg c*
Hn²ä xZ™/ôX~gv{z zgâ 3Š¤ /ÅyZ ?Ôƒ¨£
ÅzmvZ -vZ wÎg ?ì ¿‚yÃgzZq ÏyÃ{z ÅzmvZ -
:c*
âÛ ä
(M0Z) —Ø$ qø æø $̂ Âø äô×#Ö] †öÒûƒô™
óXó Šc*
Å\¬vZ ªL L:ÀF,
]| ì H e $Zzg ä ~èF,gzZ \¬ vZ ¶g £Z xâZ 2
ÅzmvZ -vZ wÎg ä ~L L c* âÛ äÅ \¬vZ èg {k ,
C
Ù 1Z
:ìt {z ó ó@* hg7L~ÃTì ”¬Š q -ZÐ
Ôøjøvønû’ôÞø Äöfôi$]øæø Õø†øÓûNö Üö¿ùô Âø]ö oûßô×ôÃøqû] Ü$ ãö×#Ö]ø™
(M0Z) —Ôøjøn$‘ôæø ÀöËøuû]æø Õø†øÒûƒô †ö%ôÒû]öæø
18 s¬ ÓZg
gzZ Vz™¹]Z¾ ~ }Š ¯ (Z = vZ c* L L :ÀF,
gzZ Vz™ HÐ ]Ò™f Z¾gzZ Vƒg ,@*» Ã~¾
óXó VÅg pôäz ~¾
Å ¬Š ÅkZÐ \¬vZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ~ kZ
Xƒ «=ÂÅ]ÒÅvZ™ æf
Æ xsZ Hn²Ð ÅzmvZ -vZ wÎg ä !Z²Z q -Z
¿+Z ðÃ= ÅzmvZ -\ M Ô ¹ Â]‚Zz z øZÛ z wqZ
vZ -vZ wÎg ÔVß™g(ZÐ ï¢ÃkZ ~ ,Š e ]!* ìY
:c*
âÛ ä Åzm
(M0Z Ô£Z ) —oÖF^Ãøiø äô×#Ö] „ôeô ^f÷›û…ø Ô
ø Þö^ŠøÖô Ùö] ø̂ mø Ÿø™
6g {i@*zF,Ð ™f Æ vZ å y!* i ~¾L L :ÀF,
óXó ’ e
ÅzmvZ -vZ wÎg ì e $Zzg Ð ~ ñ åG1Z ]|
:c*
âÛ ä
—áºçûßörûÚø ]çûÖöçûÏömø oj#uø oÖF^Ãøiø äø×#Ö] ]æ†öÒöƒû]ö™
(£Z iZM0Z)
19 s¬ ÓZg
ì :Z-Š »áZz Ú Š z™ ÚZ ™f »vZ ?L L :ÀF,
óXó '
$ZzgÐ ¿\¬vZ èg/0vZ†]|gzZ
vZ wÎg ì e
™f »vZ ~ T$~ >Ëvß c* âÛ ä ÅzmvZ -
$U*
Xσ " ]‹¯) !*
nÆyZ >t izgÆ# Ö ª Âñ M:
(M0Z Ô£Z {Zzg)
—¡÷nû‘ô]øæ$ é÷†øÓûeö åöçûvöfùô‰øæø™
]‡zZ xÓ Â c*
ŠZ%Ð xá z ðXxá z ðz™yÒ Å 0* ÅvZ ª
ÌN@* ÅvZ™ æ f ~ ]‡zZ yZ n kZ HÅxá z ðQ c*
Šzöz mºB‚Æ ‰ Ü z m{ ËvZ™ æ f:gz ÔÌ• ' ,gzZì {Šc*
i
Xì 7
—äüjöÓøòô×FÚøæø ÜûÓönû×øÂø oû×ùô’ômö pû„ôÖ$] çøâö™
,
6 ÄÅxá z ðgzZ ‰ ƒ ~Š¬Æ ]ÒÅvZæ™f ?Z #ª
?\¬vZ ǃt q-Š4, ÆvZxZ™Zz iZ³Z » kZ ÂÑ ä™#
Ö zZæ
XÐ,™ ¬Š n }gvºÛ ÆkZgzZ Ç ñâÛ wi** Øg6,
Z {gÎfp â)
(Þ¢Ôy M ÅZ sgçÔ[Zx
20 s¬ ÓZg
}È Æ kZgzZ '°V h ì {iZzgŠgzZ 3Zg {z „vZ™ æf
gzZì Y VJ -ଠ{Çg!* Å kZ {È Ð kZ Xì Zƒ îyxgŠÆ
Ð kZXì @* YƒÈ {iZzgŠt Âì @* ƒ …¸Ð ™fÆvZ {È Z #
?σ H Á$ +ÅyK̈Z™|(,
¯ 6,y!*
i {z X [8¹ ÃÝg ß zŠ ì ~ g $u
: t ß {zX ãiz ¹ ~ ¿yZö1
(›z ~gg) —Üônû¿ôÃøÖû] äô×#Ö] áø^vøfû‰ö ǻ‚ôÛûvøeôæø äô×#Ö] áø^vøfû‰ö™

N¬ŠgzZg»fZP
~ ]y M z *ŠÐ "7,ÆX sf `gŠ N¬Š zg»fZP
Xì ð>„ ð>
(™¯Z aZ) äô×#Ö] Ùöçû‰ö†$ Ö] ‚öÛ$ vøÚö äö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ?ø 
vZ ÅzmvZ -·7ëÑÆ ]Š„ ðà ZÎÆvZL L :ÀF,
óXó wÎgÆ
(‚öÛûvøÖû] äöÖøæø Ôö×ûÛöÖû] äöÖø (äüÖø Ôømû†ôNø Ÿø åü‚øuûæø äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿø 
†ºmû‚ôÎø ðõonûNø Øùô Òö o×FÂø çøâöæø
21 s¬ ÓZg
ðà » kZì q -Z {z 7ëÑÆ ]Š„ ðà ZÎÆvZL L :ÀF,
Ù n Æ ÏZgzZ ì „á Š!*
C (6,]Ñ» À ) Å ÏZ 7q -Ñ
óXó ì gŠ‡6,qC Ù {zgzZ Ôì p°Ån
Ÿøæø ½ †öføÒû]ø äö×#Ö]æø äö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ?øæø äô×#Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô×#Ö] áø^vøfû‰ö 
Üônû¿ôÃøÖû] oùô ×ôÃøÖû] äô×#Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø
gzZì n Æ „vZ p°xÓgzZì n ÆvZ Å 0* L L:ÀF,
Ü ¤ ì Z(,„ vZ gzZ 7ëÑ Æ ]Š„ ðà ZÎÆ vZ
gzZ ‰
´ â » ÑgzZ yá ~(,( ) ì Ð s§Å „ vZ ]¸
óXó ì
Üônû¿ôÃøÖû] oùô ×ôÃøÖû] äô×#Ö^eô Ÿ$]ô ?éç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø Ÿø 
gzZ yá ~(,( )ì Ð s§Å „vZ ]¸gzZ ‰ Ü ¤L L:ÀF,
óXó ì ´ â » Ñ
ì : Z3 »¼ A nÆl²Ýt
Üônû¿ôÃøÖû] äô×#Ö] áô^vøfû‰ö ǻ‚ôÛûvøeô æø äô×#Ö] áø^vøfû‰ö 
u0* Vƒ @*
™ zz£ÅkZgzZ Vƒ @* ™yÒ ÄÅvZ ~L L:ÀF,
óXó ì x¹ vZì
22 s¬ ÓZg

J J J
ÜûÖøæø ‚ûÖøçûmö ÜûÖøæø ‚û×ômø ÜûÖø ‚ûÛø’$ Ö] äö×#Ö]ø ‚ûuø]ø äö×#Ö] çøâö ØûÎö 

ìq -ZvZ {z £ŠÈ\ M (ÅzmvZ -·}Z)L L:ÀF,


J ‚ûuø]ø ]ç÷ËöÒö äüÖ$ àûÓömø

: gzZì ŠÑzZ Å Ë{z:gzZì ŠÑzZ ðÃÅkZ: ì i*" vZ


óXó ì » kZ ðÃ
oùô Úùô Ÿö û] oùô fôß$Ö] o×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø 
òQ 6,ÅzmvZ -Ñ âÛ wi** Øg !vZ }ZL L :ÀF,
óXó
àønûÛô×ô¿# Ö] àøÚô kößûÒö oûÞô]ô ÔøÞø^vøfû‰ö køÞû]ø Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ?ø 
„ ~ G ]Zf ~¾ì u0* 7Šqðà ZÎ}¾L L :ÀF,
óXó gZzg]Vƒ
oûÖô†ûËôÆû] hùô …ø ^mø 
óXó âÛ ]n~÷![g}÷}ZL L:ÀF,
Üônûqô†$ Ö] àô_6 nû3$ Ö] àøÚô äô×#Ö^eô ƒöçûÂö]ø 
óXó ЊzŠ%y-Å \¬vZ Vƒ @* ™Ô{C ~L L:ÀF,
†öføÒû]ø äö×#Ö]ø Ô(û% 33) ä×#Öô ‚öÛûvøÖû]ø Ô(û% 33) ä×#ôÖ] á^vøfû‰ö 
23 s¬ ÓZg
(û% 34)
 vZ Ôì n Æ „vZ£Ôì Í" gzZ u0*
ƒ vZL L:ÀF,
óXó ì Z(,Ð
ä́Nô †ûÂø èøÞø‡ôæø ä́ŠôËûÞø o•F…ôæø ä́Ïô×ûìø =ø ‚øÂø ǻ‚ôÛûvøeôæø äô×#Ö] áø^vøfû‰ö 
(xá z ðg!* &) ä́iô^ÛF×ôÒø =ø ]‚øÚôæø
p°Å kZ gzZ (Vƒ @* ™yÒ ÏÀ 0* gzZ) Å 0* ÅvZL L :ÀF,
gzZ ¬ZñÆ Ÿg Å ]Zf Å kZ gzZ ' , ,Æ ŠZ®Å t‘Å kZ
Z'
óXó g”Æ„( Å]ÜÆkZgzZ ÔyiûÆl²ÆkZ
t
cø †ûÃøÖû] h% …ø çøâöæø kö×ûÒ$ çøiø äônû×øÂø ½ çøâö Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ?ø äö×#Ö] oøfôŠûuø 
(xá z ðû%]‚) Üônû¿ôÃøÖû]
ñZΊqðÃ7Vƒ @* ™5z½6,ÏZ ì °»vZ=L L :ÀF,
óXó ì ´ â » l²}(,{z Vƒ @* ™5z½6,ÏZÆvZ
àönûfôÛöÖû] Ð% vøÖû] Ôö×ôÛøÖû] äö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ?ø 
óXó ì {á Š!*
h' ,6,gîãZz 7Šqðà ZÎÆvZL L:ÀF,
Üônûqô†$ Ö] àô_6 nû3$ Ö] àøÚô Üônû×ôÃøÖû] ÄônûÛôŠ$ Ö] äô×#Ö^eô ƒöçûÂö]ø 
ÑZz +Y gzZ ÑZz G g ÔÅ vZ Vƒ @* ™ Ô {C ~L L :ÀF,
24 s¬ ÓZg
óXó ì
äônûÖø]ô höçûiö]øæø Ýöçûn%ÏøÖû] o% vøÖû] çøâö Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$] äø×#Ö] †öËôÇûjø‰û]ø 
ðà ZÎÆ T Vƒ Le °çÐ u0* ‹Zf kZ ~L L :ÀF,
Æ ~b ¬ s§ÅÏZgzZì ÑZz gå „z 7]Š„ë è Ñ
óXó Vƒ @* ™ q gB‚
Ôøßômû=ô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô$ø hôçû×öÏöÖû] gø×ùôÏøÚö ^mø 
Ög ì‡6,+ŠÃwŠ}÷!áZz ä¢ÃVߊ}ZL L:ÀF,
óXó [
&önûÇôjø‰û]ø ÔøjôÛøuû†øeô Ýöçûn%Îø ^mø o% uø ^mø 
az Æ Øg ~¾ ~ !áZz g å gzZ {0 + i }ZL L :ÀF,
óXó Vƒ LeŠæÐ
(û%]‚]‚ˆÆ[fzò) …ô^ß$Ö] àøÚô oÞô†ûqô]ø Ü$ ãö×#Ö]ø 
óXó âÛ «] Ð v M Å3= !vZ}ZL L:ÀF,
(~èF,ìY) oûŠôËûÞø †ùô Nø àûÚô oûÞô„ûÂô]øæø pû‚ôNû …ö oûßôÛûãôÖû]ø Ü$ ãö×#Ö]ø 
$Z@ gzZ ð> ~÷~ wŠ }÷ !vZ}ZL L:ÀF,
]ÑìÆ e
óXó }Š XÐ ðZ' ,ÅÑ}÷ÃígzZ™ Za
àønûÛôuô†# Ö] Üøuø…û]ø ^mø ÔøjôÛøuû†øeô oûßôÛûuø…û] Ü$ ãö×#Ö]ø 
25 s¬ ÓZg
Ѓ  }ZB‚Æ aLZ âÛ Øg6,í !vZ}ZL L:ÀF,
óXó áZz äâÛ 3g {Šc* i
àønûÛô×øÃFÖû] h$ …ø ^mø oûeôçûÞöƒö oûÖô†ûËôÆû] Ü$ ãö×#Ö]ø 
óXó !gÇŠgz6,ÆV☠}Z âÛ sç{k H}÷!vZ}ZL L:ÀF,

gcCG

ó Åë
óÃ ,
ò ŠZ0 Z'ZL L
~ VÂ!*Å *Š Ã Ëä ë ò ŠZ 0 Z' , Z ]|
?ì yZ Å[ZN6,VÂ!* yZ »H :c* âÛ ™NŠ w'
Æ vZ Ð zz Å VÂ!* yZ Â H :c*
âÛ X7:¹ä kZ
Ð VÂ!*yZQ :c*âÛ X7:¹ ?ì Y $Ð [Z±
Ð [Z± „ : gzZ ì yZ Å [ZN: 6,X {Z +Ã H
X™™f »vZ Z®X ÂÅv
26 s¬ ÓZg

ëZ‹âÅZ
A
~Ÿpż
H
Š H {°z » ¼ A Ð s§Å :, á VvZ6,䙿‚ Zgf Zgf 
~ pÑg $u }Xì ˆ~Š ~Ÿp Å ä¯ û~ ¼ A gzZ ì
(d) Xì ¼ A nÆkZ}Š [Z »y¤ñ¿ ì c* M
gzZ}™çz b§hZgzZ}™çz ðà ì ~ g $u ~uzŠ 
]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãøNû ]øæø äüÖø Ôømû†ôNø Ÿø åü‚øuûæø äö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿ$ áû]ø ‚öãøNû ]øZZ Q
ØŠ wÅ}iZzgŠ V^ MÆ ¼ A nÆ kZ Âñ7,XXäüÖöçû‰ö…øæø åü‚öfûÂø
(›) XñYƒ 4ZŠìeÐ }iZzgŠ T DY
B|7,Å“  e ]Îg (12) {g!* äT ì ~g $uq -Z 
(>‡) XÇ}Š ¯ y » äÎq -Z~ ¼ A Z} .nÆkZ
c*
âÛ {°z »p pg pôÐ cizŠ gzZ ä™xZw cizŠ 6,wqZ ‰ 
Ð ×ä T ì ~ e $Zzg q -Z ÅŠƒ ZŠ1ZgzZ ~èF,†Xì Š H
27 s¬ ÓZg
6,cizŠ Z}
.ÃkZ à™~È0* ÅV geˆÆ×gzZ ÅV ge¬
XÇ}Š âÛ xZw
]!* Ð Ë™ƒ rgÃÐ iúÅ[f ì ~ e $Zzg q -ZgzZ 
QgzZá|7,XX…ô^ß$Ö] àøÚô oûÞô†ûqô]ø Ü$ ãö×#Ö]øZZ û% (7) ]‚¬ Ð ä™
rgÃÐ iúÅògzZ XÇnY: ~ cizŠ vZ Y ¶ KZ ÂñY%Ã]Zg
yŠ kZQgzZá |7,û%]‚ÃkZ¬ Ð ä™]!* Ð Ë™ƒ
(pÑ > Z‡) XÇn Y: ~ cizŠvZ Y ¶ KZ ÂñY%
Le **™¿( {È ðÃZ # ìt » u0* vZ x™ Z(,¹ q -Z 
4䙿Z # gzZì CY ïnq -ZÃkZ6,ä™+ M sÜ Âì
{e{e̀Z » yZ Ç}™x» æ n Æ ¿¬ ¬ Ð ¿Âì
"7,iúsÜÃkZ 7¸ Âì Le 7,iú¿ðÆ ÇA
& Z » äY ~ KgzZ Ç A ̀Z {e » ä™çzÉ Ç A ̀Z »
$Á Z]
iúgzZ ǃ e .[ZN » äY K~ }ƒ0 +Z gzZ ÇA [ZN
™nçÐ \¬vZ]¾ÇA x̀Z »á̂ ~K~gOZÆ
X7x** » L I~nçÆvZì œ„ œÆ
c¥ s§Å VzuzŠ ™hgà @* ZŠ M,Z ì ãZŠ** Å VâK̈Z
28 s¬ ÓZg
# ™ÞZ Ô¬·**
(r zŠgZ Ô~zâÉgZ bÑfp â)X D™
ÑñÀF,

A
Jż
yZ ä Ë ì e $Zzg Ð \¬vZ¶g îE 0E4$ 0 < Ø z ]|gzZ 
Ø z ?ì 7JÅ ¼
vZ¶g < A XXäö×#Ö] Ÿ$]ô äøÖF]ô ŸøZZ H H wZÎÐ
/Z : ' ~gz¢ÌäZ0
?¤ +
Š ~ Jp—" ¹ ä \¬
A Ð kZ (G) Â Š ñäZ0
¼ + Š ~ T ñ M ™á J+Z
†7}iZzgŠ Æ ¼ A }gv:gz Ð NY Á}iZzgŠ Æ
([]Z G F,~gg) XÐ
î*9E

|@*
Å"7,mÜZ ÒgÎizgC
Ù
D™ÜÐ ÅzmvZ -ÑÅ \¬vZ èg ÷Z ]|gzZ 
:c*âÛ ä ÅzmvZ -\ M
)**
! )Æ kZ Âñ7,XX‚ûuø]ø äö×#Ö] çøâö ØûÎöZZ û%ÎzŠ izgC
Ù ¿
+š6,kZ t Ÿ$]ô DYØŠ S {k HÆ k' ,k Ð (Ð wqZ
X(Vƒ t£ÆVzÈ ª) Xƒ
Ù bÔògZŠ Ô~èF,
(419™pÑ >‡bÑÔhC )
29 s¬ ÓZg

̀Z » ä™sçÃVƒ æ
» T ñYƒ Z9¿{z Ð N âÛ \¬vZ yŠ Æ # Ö ª
7Z9¿ðÃ: XX^ËøÂø áº^ŠøÞû]ôŸ$]ô ÝöçûÏömø ¡øÊøZZ Xƒ hðÃ6,
zZ }÷
Xǃ HsçÃVƒ æÅË~ *Š ä T{z1ǃ
(58™4¢ ãšZ bzg)
ÆÅzmvZ -vZ wÎg ëû%q -Z D™yÒ ÷ ñ Z ]| 
å\M J-VŒ }7,|q -k \
å M ¬Š ä ë X¸ Æ k0*
vZ }Z :¹Ð å\M ä /ñ ]|XÑ ä M Ã- $ZŠ Æ t‚Æ
? ìg |6,]!* ¾å\M Ôy!* Û \!*
Œ Vâ }÷6,\M !w å ÎgÆ
Ö Z ~÷ ¬Š ä ~ :c*
Æ ]+Z [gvZ òŠ M zŠÆ # âÛ ä \Må
ð¸ }÷ ![g}÷ :¹ä q -ZÐ ~ yZ X Æ âZizŠt‚
X Zߊ hZ÷Ð
Æ kZ ?ƒ Te **
™ HB‚Æ ð¸ LZ ?:c* âÛ ä \¬vZ
X` 7¹!* n ðÃ[Z Âk0*
{z „g 7n ðÃk0* /Z ![g }÷ !Ñ1 ¿{z
Æ kZ ¤
30 s¬ ÓZg
ÅzmvZ -vZ wÎg (ñƒ ët) XñVZ ú1 » Vƒk H}÷
„ Z(,yŠ {z :c* u ²M Ð V\M Å \
âÛ gzZ ÔÑ ½ å M gzZ Ñ äzg
HÆ yZ b§Ë Ð Vƒ `ZÌÆ kZ vß Ôǃ J
U „ {k
:c*
â Û QX N Y n
XdŠgzZ ƒ VZ6, zZ {óKZ Zgf :¹ÐáZz`â ä \¬vZ
VZñÔ ûÆ äÎgzZàÆ äÎ :Ñ1  ¬Š6, zZ ä kZ
L¾ ? nÆ &œ¾ ? nÆ Ñ ¾t Ô u%Ð
? nÆ
( nÆkZ)}Š 7 ÅkZ :c* âÛ ä \¬vZ
?ì Y}Š yÃ7 ÅkZ > ![g}÷:Ñ1 {z
Xì Y}Š Â:c*
âÛ ä \¬vZ
?ù :Y7 ä kZ
XÆ™sçÃð¸ LZ :c* âÛ
XHsçÃkZ ä ~ ![g}÷:Ñ1 {z
á~¼ A ÐZgzZá ñB; » ð¸ LZ :c* âÛ ä \¬vZ
XY
31 s¬ ÓZg
ðÌ *yxgŠ LZ Ôzge Ð vZ :c* å M 6, ñkZQ
âÛ ä \
G - 4É
AE
*
( ö§ XGZ ÁÒZ) Xì @Z™ðÌ*yxgŠÆVâ›\¬vZ Åg
G G
+
¤ÅçßZ îG
0B
zŠ `@* -Z)
u (yŠ q DâÛ Å\¬vZ èg {h +'
,]|gzZL L 
èg wš ]| (ˆÆiúÅò) ‰ Ü zÆðä ÅzmvZ -ݬ
-\ M Âñƒ¢q~ kŠZ # Ö }.{z Z # gzZ HÔÃÅ\¬vZ
Ðí ~ ¼ A ä ?=gfÆ ¿¾ c* âÛ Ð yZ ä ÅzmvZ
LZ Zƒ 4ZŠ ~ ¼ A ÌZ # ~ (èY ) ?ì Åg(Z ~zg 7
å Z wÎg c* Hn²ä VrZ ?”iZz M Å V }gvÐ M Ð M
!v
S7,(gz¢) iú«g zŠ ˆ Æ kZ Âì ~Š yZfZ ÌZ # ä~
Œ~gz¢ 7,iú‰ Ü z ÏZ ä ~ ì N* Içz Z÷ ÌZ# gzZ ì
LZ ä ~ 7,iú«gzŠB‚Æ~È0* B‚ÆçzC Ù ªXì
ÏZ c*âÛ ™Ít ä ÅzmvZ -]À M ì ¿g }Š gZŒ Û xiÑ6,zZ
(pÑ >‡bÑhCÙ bÔ~èF,) óXó ƒã ÃzgŠ xkZ ?Ðzz

gcCG
32 s¬ ÓZg


*™ Ñ ¿\¬vZ èg /0 vZ†]|L L V&m‚u äÛq†i 
ì 6,Vâ2 õ0* ŠãCÅxsZ D™ÜŠá gZ » ÅzmvZ -
kZ ª bŠ „ZÍ Å XXä×#Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×#Ö] Ÿ] äÖ] ŸZZ wzZ Ð ƒ 
Æ kZ ÅzmvZ -·7Šq ðà ZÎÆ vZ ** ™gZŒ Û Z » ]!*
gzZ **
™ e **
™ ZŠZ > 2igzZ **
™ì‡ » iúˆ Æ kZ wÎggzZ }È
(›z ~gg) óXó ´g}izgÆ ugMZ ypg
ZvZ -x™Z ÑÅ \¬vZ èg' ,Y ]|L L V&m‚u äÛq†i 
Æ Ë ì +Z wV Å VziúVv0* DâÛ ÜŠá gZ » Åz
: Zizg ~ kZ ƒ Z ¹ gzZ ƒ ~gY ã0* » Tƒ 1q -Z 6,}iZzgŠ
(›{Zzg) óXó }™<iŠ õ0*
\¬ h ì Šá gZ » ÅzmvZ -g—L L V&m‚u äÛq†i 
kZgzZ ÅnÛ ,iú õ0* 6,#
Ö Z ~gvä ~ c* âÛ t ä :, á
Æ yZ ÃVziúVv0* yZ ¿ ì 1™Çn LZ ä ~ »
33 s¬ ÓZg
Vz™4ZŠ ~ ¼ A 6,~gZŠ)f KZÃkZ}™xÈZ » ä™ ZŠZ6,‰
Ü z
óXó 7~gZŠ)f ðÃÅkZ6,í Â}™: xÈZ »VziúyZ gzZ Ç
$Zz',
(ðûZzŠƒ ZŠ1Zz Ôzâ 0ZzŠƒ ZŠ !Z e )
DâÛ Šá gZ ÅzmvZ -kŠZg—L L V&m‚u äÛq†i 
Æ™ ‰Z ïgZ Zg‚¹ V¼Ð VâZ P ì Le wŠ Z÷
e |7,iú~ Vzyg± š Vƒ Y k0*
f Æ VÍß yZ ~Q NÑ
(~ènZzzâ 0ZzŠƒ ZŠ1Zz›{Zzg) óXó VzŠ °ÃVzyÆyZ™ YgzZ
iúyK̈Z ì Šá gZ »ÅzmvZ -x™Z ÑL L V&m‚u äÛq†i 
b§ÏZ ì @* Y –zVZΊ » [ZN n Æ kZ ì @* ƒ rgà Ð
ÔVZv0* ÔÙ ÔVZ‚ ÔVZ^ M n Æ ‰z VZâ n Æ ‰
*
(zâ 0Zz ðûZzŠƒ ZŠ1Z {Zzg) óXó ì @Y –JŠ MgzZ ðäÔðåa
» iú ì Šá gZ » ÅzmvZ -kŠZg—L L V&m‚u äÛq†i 
ä5 ìgzZ {È ì Šá gZ(q -Z ì êŠ 5Ð ¬ÃyK̈Z ** hg
yxgŠ Æ ¬gzZ yZZ ì Šá gZ(q -Z ì **
hgiúsÜq àZz
(›z£Z {Zzg) óXó ì tÛ » ähgiú
(c*
™i·** $ Z ³ñÔiúbcfp â)
Ññg
34 s¬ ÓZg

qíz qË
ƒ yÃÓ{ {Šc* iÐ ÅzmvZ -g—gzZì bzg Åiú qË 
EI
d
-G
\¬vZ èg ç? ]| Zz LZÅ\¬vZ ègvZ†]| ?ì Y
ÅzmvZ -vZ wÎg ]|izg q -Z ~ D™e $Zzg Ð Å
oÛ gzZ ¸ ìg |7,iúÅzmvZ -g—‰ HVŒ Æ
Ü z kZ gzZ Š
-Š‰¶„g òiZz M +ZÐg0
r +ZÆ ÅzmvZ -g—Ðt¤ /
bÑ) XiZz M Åä™l Æ
(~èF,
H ZŠZ Ð yEZ z yj[pÃiú y»gZ ÅzmvZ -g— 
@*
ƒ ~ xªˆ Æ qÃg9z ÁÐ ƒ  ~ y»gZÆ iú¸ D™
mvZ -g— ì e $Zzg ÐÅ \¬vZ èg ÷Z ]|pì
ÅzmvZ -g— Bvßë D™xªk ,Š âZˆ Æ qÃg Åz
(xzŠ¢#Z >§) X‰ wÈ ** Y~}>
-g—)6,kZ ~ iúÔå Z7,{Š6,Zƒ ¯ góz î6,{iZzgŠg!* -Z 
q
ÐZ c* Š ¬Ã \¬vZ ègȬ ]| ˆ7,{óÅ (ÅzmvZ
(xzŠ¢#Z ]§)Xñƒ iZ0 +Z W,
Z6,»„g—góz îÆkZzŠ U
35 s¬ ÓZg
]| ä ~iŠ q -Z ì yÒ » ñ â _gq 0 ]| 
-g—XS7,iúÅ)~ ¶æ ú Æ ÅzmvZ -vZ wÎg
_\3Š¤ /ÅVÍßgzZ ‰ ƒ}9 Zg¯„ D¢xsÅzmvZ
vßX‰ á p=~}vËÐ ~ VzvÆV-ç KZ ñƒ
X‰ 7,~ ÷¡™NŠ ókZ ÅÅzmvZ -g—w©sÜ
X‰ á p=t‚Æ yZ™òÐ }vQ ÅzmvZ -\ M
6,³Å ÅzmvZ -\ M vß Zƒ kCÃÅzmvZ -\ M
Å iú ì t§Zz c* âÛ ä ÅzmvZ -\ M ìgƒ z
í {z Zƒx¥gZÍ ** t = Ôˆ M Šc*M Zq
• -Z ÅäÎ= ~ ª q
»„Å kZ ä ~ n kZ }Š uzgÐ äƒzás§ÅvZ Ã
(~gg) Xc*
Š }Š ¬
,
k Š âZ ÂDƒ }9Ð qÃg Z # Å \¬vZ èg ÷Z ]| 
âZ ÌyxgŠÆ Vz>zŠgzZ ‰ wÈ{z Bvß Tg}9
*
(~gg) X@ /wì¸ÃVÍß DÎk
g¦ ,Š„
o8 -g »}n ÆÅ \¬vZ èg Z]| Â @*M ‰ Ü z » iú 
t c* âÛ ?ì wq Ht »\ M Š HHÄc* gŠÐ yZg!*-ZX@*
q Yƒ
36 s¬ ÓZg
6,h N gzZ }i z y M ä \¬vZ & ì ‰
Ü z » äVZÆ g!*
kZ
Xc*
Š™gïZÐgeÆäVZÆg!* kZ ä ƒ yZ ÂH7
(x‰Z Y §Z)

ì CY ~Šgâ 6,ìÆ~iúiú‰
gzZ Hçz b§hZ nÆ yZgzZ ³7,,iú6,‰ Ü zäT
ƒgZÖgzZ ×zg iú{z  H{>gzZ qÃg xª b§hZB‚Æ qË
ì Å«™~÷ä b§T ì îŠ ¬Š Ã~iúgzZì Ç ™
,iú™ wN* Ü z ä ¿T gzZ }™ «™ ~¾ vZ b§ ÏZ

yZB‚Æqíz qË:gzZ Hçz b§hZ nÆ yZ:gzZ ³7,
ì îŠ ¬Š$ +Ã~iúgzZì Ç
™ƒ K³à» iú{z  H{>gzZ qÃg »
äZ6,iú{zQ}™ ùŸ ÌN Z} .H ùŸ= ä b§T
Xì CY ~Šgâ 6,ìÆ~iú™ b§Å}À
rgà Рiú \¬vZ¶g ëŠZ Z' ,Z ]|vg) ,Z}.!*
g
(Z \ M Š HY7 Ð yZ f e Ö ì CZ Ð Vð; VâzŠ ÂDƒ
~Š gâ : 6,ì }÷ iú ~÷ Vƒ @* ge :c*
âÛ Â ? D™ VY
XñY
37 s¬ ÓZg

ga »iú
:c*
âÛ ä ÅzmvZ -]À M ì ~ g $uq -Z
° gzZ _7,iú J - w‚ J‚ J‚ òŠ M ‰L L
?ùt Š HHn² Cƒ 7Ìiúq -Z Å yZ "Z
D™7Zg7 {>  D™ÇqÃg {z c* âÛ Š á gZ
ó óD™7Zg7 qÃg  D™ Zg7 {>gzZ
KZ KZ ä Gî*9°Zm³0Z)´gzZ \¬vZ¶g I m 0£Z xâZ
Xì c*
âÛ ÜÃVìZzg yZ~ > }Z [Â
kZÃË¿ É ì 7!Zy Å „áZz "7,iú b§kZ
vZ†]|çO XǃgÕÌ{z}™: IgzZAŠ _7,iú b§
iúKZ {z AŠt ÃË¿ DâÛ ¿\¬vZ ègŠ&0
Ì{z ~ w!* HÆ kZ Â}™: IÐZ gzZ ì ;g ™ [Zy
z gzZ {k 
Xǃq -Ñ
Ë¿ðä /Z DâÛ ¿\¬vZ ègÄ0 wš ]|
vß gzZ ǃ6,ÏZ {k H» kZ Â78Š ðÃÃkZgzZì k7,iú+Z
38 s¬ ÓZg
7ZŠZ b§hZ Š@z qÃggzZ ì @* Ãiú{z gzZ Ù Š ÐZ
™[Zy
Xǃ6,ƒ
 {k H» kZ Â@*

» iúL LÃáZz ä™: Š@gzZ qÃg b§hZì ~ g $uq -Z
Hc*
Xì Š Š ¬» ä™Ãÿ,ZgzZì Š H¹ ógóa
(£ZxâZ > }Z [Â )

k
ó ëZL L
óÃ
ò gNyç]|¹@*
: ì Š á gZ » ~ g;Z Y
~ *Š gŠ T z™œâZ n Æ *ŠL L
Tz™œâZ n Æ ]y M gzZ ì xg
óXó ì xg V;zgŠ
39 s¬ ÓZg

]‡œbc
{gú Ðzz Å‘œ{z Âì Cƒ àZz ä M ¤ c* /Z 
š ðä
Xì CY
@*J(,/gzZ ì @* ™†ŸZ ~ V>Xì @* U ÃV-gF ‘œ 
Xz™ `´Ð ‘œ »VzgF LZ ì g $uXì
Xì ÂzgÃVƒ š ,‘œ 
Ãð ìg $u Xì @* ™È }iZzgŠ ,Æ VÇZ' ,‘œ 
7Ð M Ð ‘œ š n kZ z™ c* Š™‘œ}k ,Î}k ,Î
Xf(,
Xì @* U Ã]ñ~' ,gzZì @*
™gzŠÃVÆ:, á \¬h‘œ 
Å n%gzZì ‚ rg pôÐ ÐÎzÆ y-‰ Ü z D%‘œ 
gzZ ì @*
™«™Ð ì pÖZ Æ ~] ** Ð zz Å ]”
Xì ÂzgÃ]ñã **
Xì @*™bZiÃò¤ /ÅG‘œ ì g $u 
40 s¬ ÓZg
Xǃ~ ñ‚Æ‘œLZ yK̈Z izgÆ# Ö ª
Xì @*
uÃv M ã0*‰ì êŠ u (ZÃVƒ æ‘œ 
'
Xì Cƒ• ,~ wâ Ð ‘œ 
Xì Úq -ZÐ ~ Vz~(,Å :, á VvZ‘œ 

ì ‘œð>C
Ù
äö×#Ö]æø ä́×ôÂô ^ËøÒø †ônûíøÖû] o×øÂø Ù% ]‚$ Ö]æø èºÎø‚ø‘ø Íõæû†öÃûÚø Ø% Òö™
—áô^Ëøãû×$Ö] èø$ø^Æø]ô g% vômö
ð>C Ù :ì Šá gZ » ÅzmvZ -kŠZ g—L L :ÀF,
(Z [ZN » ¶Š (F, ÃVzuzŠ6,íg» ËgzZì ‘œ
¤ :, á VvZgzZ ì [ZN » ä™ÃŠp 6ì
pg [8Êæ ÅVÍß {Ši
óXó n
X }p&~ u0* $ukZ
g
7~gz¢ bŠ „ wâ n Æ ‘œªì ‘œ ð>C Ù t :wzZ
Xì ‘œÐg±ZÆ[ZN{z ñY ÅB‚ÆËð> É
Æ kZ h J‚Î&g0 +ZÆ yK̈Z ì ~ e $Zzg q -Z
41 s¬ ÓZg
/ôX}™ H‘œq -Z:Zizg Ð s§Å h C Ù ì ~gz¢n
g—ì þ‰ Ü ¤ Å kZvå Z wÎg c* Hn²ä e\¬vZ èg
‘œ Ìt ÔzŠ U ÃkZ ƒ Z7,uð~ K c* âÛ ä ÅzmvZ -
‘œÌt ÔzŠ U ÃkZƒ ~7,q àZz ¶Š 1 ðÃ~ 3Zg Xì
Xì CYƒx£ ì‡Æƒ  Ò«gzŠ Å“  e ÂA :¼gzZì
(>‡)
ì C7,** w~ ]Š„ÅvZ Ãh C
™• Ù ~ iú n kZ
Ù 6,yK̈Z Âì @*
h C # :Zizg ì ~ g
ƒ qƒ[ë M Z $uq -Z
-Z~!$
Xì ‘œq +Æ
Å ¿ËXì ‘œ Ìt zŠ ™ s»Z yxgŠ Æ VâK̈Z zŠ
}Š™ VZ yâ‚ » kZ Xì ‘œÌt zŠ™Šæ ~ äƒgZÎ6,~gZÎ
nÆ iú xŠ{zC Ù Xì ‘œÌ 7,©ÝXì ‘œÌt zŠ
¶Š 1Ð 3Zg Xì ‘œÌt zŠC 3Zg ÃËXì ‘œ
(.Z ìY) Xì ‘œÌt zŠ U q àZz
IvZ y4Xì ‘œ e Xì ‘œ {izg Xì ‘œ iúC Ù
$ugzZ q
g -Z Xì ‘œ Iº ZvZ Xì ‘œ Iv:Z Xì ‘œ
42 s¬ ÓZg
**
™¬» nXì ‘œ ** ™xsÃkZ ñY ï~ 3Zg ðà ì
(Šƒ ZŠ1Z) Xì ‘œ **™ IÐ ðZ' ,Xì ‘œ
XƒWZzÆvZªÆì ‘œyˆZC Ù nCÙ ð>C Ù
ì [ZN„ (Z ÌÃkZ}Š (F, ÃË6,íg» Ë¿ t :xzŠ
evZ èg xZ™/ôÐ ¹ Xì g g $ut XÃáZz ä™ 6
äC 3Zg » ð> Š HHÜŠá gZt »ÅzmvZ -g—Ð Z
ÔyˆZgzZ «Å :, á \¬ hƒ ÑZz ä™ÃkZ 6ì „ (Z ÑZz
X œ" s®ZÆ kZ N«ÅkZì :1 H »xÅZgzZ „
Ð ]ÒãŠp¿q -Zì `´ H » kZ  e: „ ¢ 8ë1
» yZ ÌÃkZ ñZð7,ã™}Š (F, ÃVzuzŠ {z ÔY|7,7
™7Š˜ ÔY™7e ÔYÄg 7}izgŠp¿q -Z Xì M[ZN
» ]ZŠ„ƒ yZ Šp Âì êŠ (F, ÃVzuzŠ Å Vzq yZ p Y
„ŠpyK̈Z¤/Z ì ]!* ÅKgzZ WÎÐg¨¹ Xì á Cq -Ñ
yZpÇA [ZN » ä™Æ„ q -Z ƒ ÑZz ä™ÃVŠ„ƒ  kZ
gzZ ÇA [ZN » Î Â}Š ™ Z9™}Š (F, ÃVñŠ M Î6,VŠ„
t ¯gzZ Çìg M [ZN » ƒ  Ç}™{Šâ M ÃVÍß ægZD Ù zŠ ÔgZD
Ù
43 s¬ ÓZg
[ZN » wqZÆ VßZz ä™Æ wqZ yZ Â Ç ñY Ì%¤ /ZŠp ì
u ðÃÅ ]** ˆZ Æ :, á VvZ H Çìg (vZ ¶ KZ Ì~ ˆ

@*M x» „z ˆ Æ ä%gzZ ì q àZz äƒ »wq¾ Ï0 + i
¹ Ã]ÏyZ Æ Ï0 + i n kZ X}™~ Ï0 +i KZ yK̈Z ì
X’e 'Ô
X D™I ÃÏgŠc* Û ÅVÍß {Ši ¤ :, á VvZ t :xÎ
bZiäËÅ *ŠÐ ð¸Ë¿ ì ~ g $uq -Z
gzZÐ ,™bZiäÅkZ yŠÆ # Ö ª :, á VvZì @* ™
z *Š ÃkZ :, á VvZì @* ઠœÃñƒö~ ÂË¿
@*™Ù7 {Š6,~ *Š Åy›Ë¿ Xì @* âÛ «ªœÅ]y M
(> ½) XÐ ,™Ù7 {Š6 ,ÅkZ~ ]y MgzZ *Š :, á VvZì
Xì wÈ Å vZ t‘~g‚ Å ~g‚ ì g $u gzZ q -Z
kZ ì {z q -Š4,Æ :, á VvZ [8{Šc* iÐ ƒ ~ VâK̈Z
*
(> ½) X}™ ƒ @,YZB‚ÆwÈÆ
'
(]‡œbcfp â)
44 s¬ ÓZg

wâ
bcÆä™ ay
Æ ÅzmvZ -²Z¦wÎgF ÆkZgzZ x¯Æu0* vZ
ŠgZzÐ ]ÒãZ bcÆ kZgzZ (F, Åä™ ay  ~ ]ZŠá gZ
„ì q Åp pg k0* … ì @* ƒx¥Ð Ú ŠÃyZ 7u
XñY H ay ~ 5ZgÆvZÃkZ ì Zƒ n kZ „ Za t 7
~gv :, á \¬ h ì Šá gZ » ÅzmvZ -kŠZ g—
É (H ay H ) Ù Š 7s§ Å Vßâ }gvgzZ VÂgß
¾gzZ +M ¾) Ù Š s§Å Vߊ }gvgzZ wqZ }gv

(> ½) (H ayÐ {ŠZgZ
Ò 6,ä™ ay n Æ }z3Š Ð ]Ò¹ ~ g $ŠqZ
Xì ˆÅ
,Z  ì t ‘œ+4 c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -g—
*Š J-:âi ¹ gzZ Ï0
+  gHZ
i KZ Xƒ „ # }™ ay ~ ‰Ü z
}Z DâÛ :, á VvZ ì ~ g $uq -Z XƒyZ Å g ~
60 +Z »• v M ~ kZ: X}Š 3g -$âZ k0* }÷:Z3 CZ yK̈Z
45 s¬ ÓZg
:Zz Zg7 » Zg7 Ã {z ~ ‰ Ü z,Z ~ » ~ga : » äYƒ t¾: ì
(g]gŠ) Xσ ]gz¢ð•Z ÅkZ N ‰ Ü z T ÇVz™
3ZgÆvZ gzZì M [ZN k HkŠ ÃkZ}™n ðÿ
Xì M[ZN k HÎ]‚ H ay  Ù ÃkZ}™ ay
C ~
ay~ 5ZgÆ vZ gLq -Z ¿ ì ~ g $ugzZ q-Z
h N ÆuZ {z DJ(,ÚZ Ã[ZNÆ kZ :, á \¬ hì @* ™
Xì @*
Yƒ Z(,Ð
$kÔzŠ ŸÐ M ¼ n LZ !Íßì c*
{z d M~g $u q-Z
7wÎg k0* }¾ H L L ǃŠá gZ » \¬ h Z# ì ÑZz ä M :âi
7«wâ à ä ~ H ?VƒØŠ àx©Z N ä VMñ M
Hn LZ ä Â ?å c* Š 7{Šc* iÐ ]gz¢N ä ~ H ?å H
Æ V\ M XÇ ñ M : ü Ç AŠOŠZOŠZ ¿{z ?ÈÐ M q
ìe Ô}™ÒÃÅvƒ Y $Ð kZ ¿ :Xσ 3t‚
(+ ) Xƒ: VYÐ „}•q -ZÆgL
(]‡œbcfp â)
-Z ì e
-vZ wÎg ä ¿q $Zzg Ð {k
,C
Ù 1Z ]|L L V&m‚u
46 s¬ ÓZg
rg [ZNz̀Z {Šc*
‚ iÐ ƒ ‘œ ‚yà HÄc* gŠ Ð ÅzmvZ
~ {Zg ÅvZ ~ ‰ Ü z ,Z c* âÛ ä ÅzmvZ -]À M ?ì
t Ã7Æ ]c*  gHyK̈Z² **
gz¢ {Ò M KZ gzZ ƒ „ ™ ay
c*âÛ gzZ Vƒ Yƒ: `Z~ˆ } ÂÑZe™ ay wâ Zƒ Ìsp
~gvbzg J -Z # ƒ —: J
-‰ Ü z kZ Ãä™ ay ~ {Zg ÅvZ
ÚZ ÔzŠ }Š ÃV# wâ ÚZ ¼‰ Ü z kZ ÂÏä%gzZ ñY M ~ ²

(›z ~gg 9) óXó zŠ™ ay~ x»V#wâ

]c* wâ
Û P 0Æä™ ay
M ãMŒ
^Ê÷^Ãø•û]ø ?äüÖø äüËøÃô–FnöÊø ^ß÷Šøuø ^•÷†ûÎø äø×#Ö] š ö †ôÏûmö pû„ôÖ$] ]ƒø àûÚø 
áøçûÃöqø†ûiö äônûÖø]ôæø ” ¼ö’öfûmø æø ö̃ fôÏûmø äö×#Ö]æø ½ é÷†ønû%ôÒø
$ M :>ÂZ)
(245e
™ J(,ÃkZvZQ }Š nŒ Û YZ ÃvZ ì ¿yà L L :ÀF,
ì @* ™ö¤ „zgzZì @* ™;„vZgzZ }Š ™ k HFÉ k HzŠ
óXó Ѓ Y ñN* ß ?s§ÅÏZgzZ
Ÿ$ ݺçûmø oøiô^m$ áû]ø ØôfûÎø àûÚùô ÜûÓö³þßFÎû‡ø…ø ^Û$ Úô ]çûÏöËôÞû]ø ]?çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5 
47 s¬ ÓZg
áøçûÛö×ô¿# Ö] Üöâö áøæû†öËôÓFÖû]æø ½ èºÂø^ËøNø Ÿøæ$ èº×$ìö Ÿøæø äônûÊô ĺnûeø
$ M :>ÂZ)
(254e
kZÐ ~ kZì ~Š ~izgà ?ä ë !ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
gzZ σ | # zÛ zh +y Â: yŠ Tz™ ay  ¬ Ð ä M Æ yŠ
Õvß „ Û » gzZ Ï lg\ ðÃ: gzZ Ï ñ M x» 4zŠ :
óXó D™
kûjøføÞû]ø èõf$uø Øô%øÛøÒø äô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ÜûãöÖø]çøÚû]ø áøçûÏöËôßûmö àømû„ôÖ$] Øö%øÚø 
½
ðö«3m$ àûÛøÖô ÌöÃô–Fmö äö×#Ö]æø ½ èõf$uø èöñø^Úùô èõ×øfößû‰ö Øùô Òö oûÊô Øøeô^ßø‰ø Äøfû‰ø
(261 e $ M :>ÂZ) ܺnû×ôÂø ĺ‰ô]æø äö×#Ö]æø
ay  Æ yZ D™ ay wâ LZ ~ {Zg ÅvZ vß L L:ÀF,
]‚Ð Tª q Å:ZŠ q -Z‰ì +Z ª q Å ñƒ G
n Æ TvZ gzZ ÔVƒ äZŠ Îg0 +Z Æ w!* Ù gzZ •Z B!*
C
óXó ì ÑZz +Yì ÑZz Ýz ~(,vZgzZì @* J(,ì Le
^ß&Úø ]çûÏöËøÞû]ø ^Úø áøçûÃöfôjûmö Ÿø Ü$ $ö äô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ÜûãöÖø]çøÚû]ø áøçûÏöËôßûmö àømû„ôÖ$]ø 
t Ÿ
Üûâö Ÿøæø Üûãônû×øÂø ͺçûìø Ÿøæø Üûãôeùô…ø ‚øßûÂô Üûâö†öqû]ø ÜûãöÖ$ pƒ÷]ø Ÿ?øæ$
(262e $ M :>ÂZ) áøçûÞö ø̂ vûmø
48 s¬ ÓZg
ay Q Ô D™ ay ~ {Zg ÅvZ wâ LZ vß L L :ÀF,
Æ yZ Ô D*: gzZ DŒ yˆZ Â: ˆ Æ ä™
Æ yZ: gzZì [ZN » wqZÆ yZ VŒ Æ [gÆ yZ n
óXó ÐVƒ â{z:gzZ ǃ {çðÃn
^ßøqû†øìû]ø «Û$ Úôæø ÜûjöfûŠøÒø^Úø kôfFnùô›ø àûÚô ]çûÏöËôÞû]ø ]?çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5 

ÜûjöŠûÖøæø áøçûÏöËôßûiö äößûÚô &ønûfôíøÖû] ]çûÛöÛ$ nøiø Ÿøæø š ô …ûŸø û] àøÚùô ÜûÓöÖø
‚ºnûÛôuø o' ßôÂø äø×#Ö] á$ ]ø ]?çûÛö×øÂû]æø ½ äônûÊô ]çû–öÛôÇûiö áû]ø?Ÿ$]ô äômû„ôìô^Feô
$ M :>ÂZ)
(267 e
q kZgzZz™ H ay  Ãq { ~ ð¾KZ !ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
Åq ~ŠggzZ ÔH Za Ð }i n }gvä ë Ð ~
+z)èÑq Ôz™ ay  Ð ~ kZ z™ c* Yá # Ö + M s§
0 t 1V; Ðß: LÃkZ ?(ÂÑ ¶Š à ?¤ /Z ðÃq „
Æ p°ì 7`Z» Ë\¬vZ Åg yY gzZ ƒ Y ™Ù7
óXó ì ëÑ
àûÂø ÜûÒö=ö Ÿøæû]ø Ÿøæø ÜûÓöÖö]çøÚû]ø ÜûÓöãô×ûiö Ÿø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ^ãøm%^ø³þm5 
t
]çûÏöËôÞû]øæø áøæû†öŠôíFÖû] Üöâö ÔøòôÖ5æ^öÊø ÔøÖôƒF ØûÃøËûm$ àûÚøæø äô×#Ö]†ôÒûƒô
49 s¬ ÓZg
hùô …ø ÙøçûÏönøÊø löçûÛøÖû] ÜöÒö‚øuø]ø oøiô^ûm$ áû]ø ØôfûÎø àûÚùô ÜûÓö³þßFÎû‡ø…ø ^Ú$ àûÚô
àønûvô×ô’# Ö] àøÚùô àûÒö]øæø Ñø‚$ ‘$ ^øÊø Ÿ gõmû†ôÎø Øõqø]ø o?ÖF]ô ?oûßôiø†ûì$ ]ø Ÿ?øçûÖø
^Ûøeô Ý †ºnûfôìø äö×#Ö]æø ½ ^ãø×öqø]ø ðø«qø ]ƒø]ô ^Š÷ËûÞø äö×#Ö] †øìùô ç* m% àûÖøæø
(11 @*8e $ M :y¦‚Z) áøçû×öÛøÃûiø
Šc*
ÅvZ ŠÑzZ ~gvgzZ wâ }gvà ? !ßZz yZZ }ZL L :ÀF,
áZz {gÄvß „ ,Z ÔÇ}™ (Z gzZ Ô,Š ™: …¸ Ð
ay¬ ¬ Ð kZÐ ~ kZì c* Š Ã ?ä ë¼ gzZ
}÷}Z ÔÑ ì {zgzZ ñY M ]ñÅ ËÐ ~ ? ß™
™]Zí~ ~Š }Š: VY úgzZ ÅyŠ }hðÃí [g
# ÌÃ¿Ë :, á VvZgzZ Ô@*
Z Yƒ ~ VÍß(gzZ ÔêŠ
à \¬vZ gzZ êŠ 7ú ¦ /C
Ù ñY M ‰ Ü z » ]ñ Å kZ
óXó ì¸ÅVñ»ƒ  }gv

k
50 s¬ ÓZg

ÿ\¬vZ èg k„0ZvZ†]|
sP Å ] vZ wÎg
-Z ~ DâÛ ¿\¬vZ èg k„0ZvZ†]|
izg q
í ä ÅzmvZ -\ M å ;g ^ú Æ ÅzmvZ -vZ wÎg
ó ó:Vƒ @*
2'!* P N ~Ʊ}ZL L c* âÛ [æÐ
LZÐZ ÂÄg y·Š »vZ Ç}™«™~¾{zÄg y·Š »vZ (1)
XÇ ñ0*ÐM
Âìe Šæ ÂZ # gzZ ™wZÎÐ vZ (') Â}™wZÎ ÂZ # (2)
X™„ ZpgŠÐvZ sÜ
ƒ ¦ n Æ ÑkZ # Ö Z (~g‚) ¤ /Z Äg ¢ » kZ gzZ (3)
Ë à7œ¼ N ZÎÆ kZ Â}Š à œN ñY
$
Æ ÑkZ # /Z gzZ ì c*
Ö Z (~g‚) ¤ Š Én }¾ ä vZ
kZ Â}Š à (yvàâ ãY) g¢¼ N ñYƒ ¦n
Qì c* ŠÉn }¾ävZ M h à7g¢¼ N ZÎÆ
51 s¬ ÓZg
**
ƒ )`ÄαgzZ ‰ n VZ ¯(áZz™ Ÿ) c* âÛ
Xì e$Zzg Å ~èF, t (Yƒ 7w$+wŠZ~ kZ [Z c*ŠÉ å
¿\¬vZ èg q0 †Å T) ì V- ~ e $Zzg ~uzŠ
ä ÅzmvZ -kŠZg— (ì Å õC~ LZ ä
t ñƒ D™Ãà ¿\¬vZ èg k„0ZvZ†]|
X c* âÛ Ì
Ð kZ ª)Äg yT yY Ð vZ ~ :âiÆ s # Zg z xZg M (4)
äT ~ äâiÆ ñN {z ({g @* ¬gzZ ¬Š'
™gÖZ » ~b , ,
Z'
# q ~¾‰
(ÇñâÛ ðZzg ~ Ü z kZ ª) ÇÇg
: „ àZz îN {z ˆT Þ Ð ¤ ™¢ » ]!* kZ (5)
X¶: „ àZz¹Ð {z „g™ M 6, ¤ gzZ ¶
XìB‚ÆñŠæ á™Ìt (6)
XìB‚Æì" ** M wq YZ (7)
({)z ~èF,) Xì ã‚ MB‚Æ ™¢ Ì» kZ (8)
Xì Œ6,VTìY ~(,g $ut
52 s¬ ÓZg
:ô=
Xì @* Y M ~ «™ÅvZ {È Ð “  Z¼ÅëZ x©Z (1)
kZgzZ½6,V ÆkZgzZ 5ZŠZ Åt£ÆvZ ªÄg y·Š »vZ
Šzu {Š™gHÅ kZgzZÄg wì m{ » v Ð Vzq ðƒ Å IÅ
~ «™ Å vZ Ð ä™ (Z X{g @* ™ m, /Ð "(,Ð M Ð
¤
ÅvZ gzZ ì ‚ rg y·Š » ½ 6,V Æ vZ yK̈Z Z # XÇ ñY M
ÃkZ îZE
!á \¬vZ Âì © 8¯ Ñ » Ï0+ i KZ ý ¬ZñÆ è%
X DâÛ pôÐ V6gzZ ]‚ z ]Ã M ÅV˜ VâzŠ
Ɖ Ü ¤gzZ 4gHgzZ ~/â¿ ì c* âÛ ä VÍg),‰
~: âiÆ fgzZ ~ 9J(,\¬vZ ì ‚ rg y·Š »vZ ~:âi
CÔ™z =Å kZ J
gzZ ðÓ -÷‚ ~y M gzZ DâÛ «™Å kZ
X n pg pôÉ Ü ¤ ÅVâ»
àZz äà yv ì @* YMJ-VŒ {È ~ «™ ÅvZ
ïŠ ¯=gf » œÆ kZgzZ «™ÅkZ :, á VvZ ÌÃVzq
§z õg@* Å#Ö Z ñ1zZvŠgzZxZ™/ô]Z|BVgÑ" ÅT

0 Ä ]|gzZ òç¸B Z 0 ´ ]| }X gÃè ~ V1 Å
53 s¬ ÓZg
** Yƒg0* g«Æ Ï%B‚ÆH}g7 » ¿\¬vZ èg m‡z
0 ]|gzZ ¢ 8#Ö } .Ðè » \¬vZ èg‰]|gzZ
{)z **Y v¸ » Vz0+ gŠ xÓÆ kÐ iZz M Å ¿\¬vZ èg%¬
X{)z
Å yZ Ì,q KZ Å yZ D™7® ) ¤Z ÅvZ }È gzZ
X'™7® ) ¤Z
DâÛ «™Å {È \¬vZ Ð p pg y·Š » t£ÆvZ
kZ \¬vZÉ ì 7ŠzöJ -«™ ãKgzZ ~z*Š sÜ{z
Æ’™ ¿gzZ yZZ ÃkZ DâÛ «™ ÌÅ yZZ z +Š Æ
\¬vZX ïŠ ¯ ¦ZŠ » +ŠgzZ xŠ{ » +Š n pg~ wjâ
DY M }h M yxgŠ Æ {k HkZ áZz äƒ ŠiuÐ kZ gzZÆ {È
X@*
Y ` ~ cizŠ {zÆ™&
ó óÇ ñ0* ÐM LZ ÂÐZÄg y·Š »vZ ÂL L c* âÛ t gzZ
Õ
Ç ÿ Ð (Å b#z b& ~¾gzZ Ç ñY ` á Cx»C
Ù Z¾ ª
zÜ** gzZ VZôgzZƒõ Z÷ Ç}™kCt ǃ ÌV˜ ÂÏNM ¬
]|ä ÅzmvZ -kŠZ g— 6Xì B‚ }÷gÇŠæ
54 s¬ ÓZg
XX^ßøÃøÚø äø×#Ö] á$ ]ô áû ø̂ vûiøŸøZZ c*
âÛ ™NŠ ? Í ÅÅ\¬vZ ègº Z &œ
Ø Z<
(ìB‚}gøvZz™: §)
™wZÎÐ „vZ Â}™wZÎ ÂZ # :™wZÎÐ vZ sÜ(2)
pg {ot  …â gÇŠæ zÜ**
p Ô¤ÂÔZzg ~ # qÃvZ }È
Dƒ zá s§ Å „ vZ ~ x£ C Ù gzZ wq C Ù }È áZz
t‚Æ ÏZ ¬Š „  Š gzZ Dgå ÄvZ n Æ ðZzg ~ # qgzZ
X D;
¸ ìg YáZe ~ v M Z # x?Zz > }Zm Z' , Z ]|
Šæ ƒ ]gz¢~÷ Hn²™Ñ p=ä x?ZmLƒ ]|
:c*âÛ ä x?Zm Z' ,Z ]|~ [Z ÆkZ Vz™
(~èF,) —¡ø³þÊø Ô
ø nûÖø]ô ^Ú$ ]ø™
óXó 7]gz¢= ÅŠæ ~gvL L:ÀF,
VŒ Ãe\¬vZ èg/ô‰ä ÅzmvZ -kŠZg—
ZhÃgzZ zF, /Zhà ZgvÐ ~gZΤ
Z Šp ÂñY ¤ /Z ¶ðâÛ ÃJ -
Xƒ VZ
Æ# Ö Óm ~ Ÿ Æ ]gz¢ Ë KZ CŒŠ q -Z
55 s¬ ÓZg
Æ {á Š!*
# c*
Z M n Æ e Šæ Ð {á Š!* ËÐ ~ Vƒá Š!*
„ Ù Št ì ;g™wZÎÐ vZ™ VZB; {á Š!* ¬Š  àd $ŒÛ
-â Ð ÏZ Ì~ ì ;g 8
8 -â t Ð T Š H` Zƒ Ht ¿{z
XÇVß
Ã~Š :Y à 7yv œÃË ðà ZÎÆ vZ (3)
/Z vᒠ#
: M¤ Ö Z ~g‚ ðâÛ t ä ÅzmvZ -kŠZg—
ÀgU M h à 7 e ** à yv c* œðÃN ¤ /Z ™ ï~
¤ ðƒ ÈÅkZ Y7« Z ðÃÃŸÆ kZì „vZ sÜ
‰ n VZ ¯áZz ™ Xǃ „z c* Š Éä kZ Y7wN* ðÃÃ
Xǃ: w$ +wŠZ¼ [Z`ÄÎ{z ¶ˆèk ,¼~ V[XgzZ
~ ÃkZ :Äg yT yY Ð vZ ~ : âi Æ s # Zg (4)
# gzZì ‚
ÐZ Z rgŠc*
ÃvZ Â~ ¤yK̈Z ì c* âÛ GÃyK̈Z
´gŠc*ÃvZ ~ ¤ì @* Y wÈÃvZ Âì @*
ƒ ‚uz xZg M
i§t » {È ì sÜÆ ÏÈ ** Y wÈ~ :âiÆ xZg M z ugzZ
V-iúgzZ }™N¬Š DD Â~ ¤ ì » C)" e $.
äZŠÆ VÖ_7,_7,fzÆ`™e $ M NY½,KÐ
56 s¬ ÓZg
XñY wÈÇ!* ÃvZ ÂñY T Þ ¤Z # gzZ NY ßJ -
Ù ðâÛ t ä ÅzmvZ -g—Ã,v0*
gzZg¢gzZ œC (5)
~gz¢ ** HïN yv c*
Y ï » kZ Š œ ì gl1 z xZg M
yK̈Z ì ÃëZ ¹t |gŠ Xå Y: „ ï{z Š HT
Þ gzZ å
BzggzZ ä¾ *Š yK̈Zì °» n Æ ¶Š gZ’]y M z *Š Å
n ÆÑkZ 4ÅnC Ù gzZ ì @*
™\ðŠ hzŠ n Æ äh
rg yZZ6,k
‚ ,¼ ì$ Ë ï] ÃkZÐ ƒ  yZ ì @*™“ ZŠ',
7¼ Ð ÒÃ~÷ Çìg™ƒì ** ƒ ƒ }â gzZ }Yt gzZƒ
XYƒ
¹ Zhð6,gîÆ : L ~C Ù ªy›Æ wzZ yŒ Û ì zz ¸
Æ ]y M ä VrZ Ï0 + iÑgzZ¸ D™ ay ~ ä¾ *Š ‰ Ü z
Xå: ZgZÍÃyZ yv»]y M å c*
¯ Ãä¾
z™ñ6,ä M ¤ªìB‚ÆñŠæ ðâÛ t Ô(6)
XσŠæ ÅvZÐ kZ
Æ pÏZ Æ g xŠ" $U* gzZ g3 pÝZÆñ
: 9&Åñ c* âÛ ä VÍg),Ð pÒ
57 s¬ ÓZg
Xxg i!*
Ð ä™nZ‹Z6,vZgzZ q‚Û qbª **™ñ6,¤ (1)
Xxg3 6,]Š„gzZ® ) ¤Z (2)
Xxg3 6,vÐ Vƒk H(3)
DâÛ Šæ ÅyZÐ (\¬vZ D™g(Zñvß
\¬vZ èg xZ™/ôÆ ÅzmvZ -\ M gzZ ÅzmvZ -g—
Gñp§4gzZ ÚNZj +Z Å V7Š k',–',ä e
Z(,»ñXHk ,iÃV7Š ä \¬vZy M ìg ïŠ x Z x» CZ ñƒ
Xì ̀Z
zs# Zg ~ *Š kZ ª :ì B‚Æ ì" ** M wq YZ (7)
# ì C™ 5 s
Z # Zg ˆ Æ ¤ B‚B‚ VâzŠ 1
Æ kZ Xì Ð7 » s # Zgt õV- Âã ì" gzZ ¤
Æ x?Z :xZ™Y m CZ ]Z|~ ˆ y M ŒÛ Xì ÑZz Y xZg M ˆ
ð•Z ]Z|t ìC Ù ªs™Ð X ‰ G™f((]uZz
ˆ n Æ yZ ä ]+Z [gvZgzZ ñƒ 2~ ¤gzZ ì"
]|Ôx?ZmŠ- ]|Ôx?Zm bâ]|XBÅ Zg ~
]|Ôx?Zm÷- ]|Ôx?Zm[-Z ]|Ôx?Zm Z' ,Z
58 s¬ ÓZg
X Š ñBVÅx?Z:Ym CZvŠgzZx?ZmÏñ
Æ Â ðâÛ t Ã,^M :ì ã‚M B‚Æ Â(8)
]†÷Šûmö †ôŠûÃöÖû] ÄøÚø á$ ^ôÊøZZ c*
âÛ Ì~ bíÝZ {gÎ 6ì ã‚ MB‚
Â'š ì ã‚MB‚Æ ÂâY ¢ Î) XX]†÷Šûmö †ôŠûÃöÖû] ÄøÚø á$ ]ô
(ì ã‚MB‚Æ
gzZ ì g= Í ÐZ ÂgzZ ì @* Y ú~ ¤ {È Z #
5z½6,„vZ Â8Š 7Cƒ ~g7 ~ # q KZ ÌÐ }ZÎÆvZ
ÐZ ~yZ** gzZ ì @k , # Zg Z
Š ~ ä M xZg M gzZ s # ì©8™
Å kZÃ :, á VvZ Âì @* Yƒ yá$ +Ð ÑLZ Âì @ä= Í
DYƒzáÐ Øg s§ÅkZ¢ ì C M I gŠkZ e"t
X DâÛ gzŠ ¤ÅkZgzZ
ò ™ÞZ Ô¬ **
#
(r ÑñÀF,
zŠgZ Ô~zâÉgZ bÑŠp â)

k
59 s¬ ÓZg

# ™~gjYDZ†{á ]|
á+zò¾»r
{Šc*
i à y‚ q-Z ¶ˆƒ tÏ Zgf Ð r #
ò ™ DZ† {á
Æ kZ ézŠ Ug¯ Zƒ kˆZ » tKZ Ã]|~ ˆ å c* $Ze
Š.
c Z} .? c* $Ze à ? Y " ä ~ ¹gzZ ã Ã]Zg ‰ Vƒ Ç
Š.
}(,{Šc* i ÌÐ \!* }÷\ M ¹ ä y‚ XzŠ™ sç=
Æ# Ö ª 7¦ /Ù c*
C WZe = ì hÃ\ M +Š ݬ
âÛ X » c
Vƒ Y Ð VŒ A $Ð z™sçXǃ wq H » DZ†7x¥yŠ
XñYƒ lpwŠ »\ M Hsçn kZ YZ ¹ä kZ ÔÇ
Ã]Zg 5t xÅZ »`â °ç6,ÕgzZ ä™3g 6,Z} .t‘
6,q -Z VV zŠ ¬Š ~ [Zpà ] ݬ zŠ g»u ä ]|
âÛ p=ÌZ ñ ]|B‚Æ \ å M gzZ âÛ p=] ݬzŠg»u
X Æ!Z r ò ™DZ†{á 6,kZì 6,,ü Ï~uzŠ
#
XzŠh Ð Ï~÷ÃÏÅDZ† !Z}Z c* âÛ ä]g—
LgÐ LZ ™ Y {zƒ ˆƒ CŠc* i Ð T¿ðÃì `M
!!ÅVÍg) ,}gø ¶yá H !vZ y4 !!zŠ™sç fâ °çÐ
# ™ ºZ·œ**
(r Ññ]|÷Zñ)
60 s¬ ÓZg

ë Z ‹ â ©Z
«™ÅV\M
: Ú~(,@M
» kZ yK̈Z ì Ú+Z q
-Z Å \¬vZt ì áq
-Zç Mt
ðÃn Æ kZ ì ˆïjgzZ ì ˆïfâ " Y™ 7g¦
VÍß yZ ì 7gŠ ÅÚkZ n kZ Z7,**
™7ay… gzZ œ
X xzøÐ ÚkZ g7 ™ YÐ

:wEZ 9ȍM
~ DâÛ \¬vZ ÂÐ z™wEZ 9» ÚkZ¤ /Z [Z
+ Zz LZ {óÅ›=gfÆç M kZ } ÇVzŠ Ì[ZN6,kZÃ ?
ÇA [ZN »}/q -ZgzZ » e q
-Z ì ~ pÑg$u ÂßZe 6,
KZ ä kZgzZ Zƒ 4ZŠ ~ yCÙ Ø ì ~g$u ~uzŠ q
-Z !º ZvZ
61 s¬ ÓZg
vZ  ¬ŠÐ {óÅ›ÃC Ù Øä ~çgzZ ¬ŠÐ {óÅ›Ã~ç
wEZ6,( 9Ãç M kZ Z # Ù ŠÐ {óÅØgÃVâzŠ \¬
ìg âÛ ¯gzZ ]¯6,kZ \¬vZ 7t sÜ Âì ;gY H
Ð z™wEZ ß » kZ¤ /Zp ìg âÛ «Ì[ZNz̀Z6,kZÉ
Z(,Ìw!*z » kZQ ÂÐ dŠ ,q ßgzZ Ð ßZe {ó6,(ßgzZ
Xì ÑZz ä™[ZyÃí!*ÆyK̈Z¿t gzZì J

:Åg˜ {ó‰
Ü z º ~ 5Zg
ä \¬vZ Z # DâÛ {u \¬vZ kŠ ÑZz ]|
Ö ª= vZ c* Š
# H8 -â ¬Š {z DY DY ÂÑïÐ ¼ A Ãy-
ä kZ [Z ~Š }Š úÃkZ ä \¬vZgzZ £Š }Š úJ -
:¹ä kZ ‰ Ü z kZçOð3Š VYš /Z
ÜûãôÞô^Ûømû]ø àûÂøæø ÜûãôËô×ûìø àûÚôæø Üûãômû‚ômû]ø àônûeø àûÚô Üûãöß$nøiô Ÿø
$ M :sZ²ÑZ) Üûãô×ôñô^ÛøNø àûÂøæø
(17 e
s§N!* ÔÐ s§NZŠ Æ yZ k0*Æ VzÈ yZ ~ ª
Vz™ç6,yZÐ s§VzgegzZ ÇVƒ YÐ ú gzZÐÐ M ÔÐ
62 s¬ ÓZg
ÂÔ,Š™ yÒ ÂªVzge ä y- DâÛ ÑZz ]| Ç
Ð Ð M LÔì @* ƒgz MúÐ V4Vzge ÏZ y- Zƒ x¥
ªzŠ pÔǃРN!* LÔǃРNZŠ LÔǃРú LÔǃ
n kZ Ô‚Ån q -ZgzZ Ô‚Å6, -Z HyÒ 7ÃyZ ÔŠ
zZ q Hhg
™6,
zZ {ó¤ /Z [Z Ôì pôÌ‚Ån gzZ ì pôÌ‚Å6, zZ
H{g 3Zg „ q
Š -Z [Z n kZ XÐ ƒ Y ¤ /™ 3™^ ÂÐ gÆ
pôÐ ç °§ge Åy-vZ Y ¶ KZ ÂÐ gÆ™{ós§Ån
n ñƒ D™vZ vZ ' ÔdŠ : N!* NŠZ zzš n kZ Ð ƒg
D™«™ ~gvb§¾\¬vZ Ð dŠQ Xg ñƒ Ù Š
: DâÛ \¬vZ
Üûãöqøæû†öÊö ]çû–öËøvûmøæø Üûâô…ô^’øeû]ø àûÚô ]çû–% Çömø àønûßôÚôç+ Ûö×ûÖùô ØûÎö
Ý ½

J
(30 :g‡Z)
áøçûÃößø’ûmø ^Ûøeô †ºnûfôìø äø×#Ö] á$ ]ô ½ ÜûãöÖø oÒF‡]ø ÔøÖôƒF

Û Šp ÂÔB™˜ÃVƒó KZ zŠÈРݸª


*™y M Œ
yÒ³» kZÐ M QgzZ Ôì c*
âÛ ¬» 䙘 {óä \¬vZ ~
63 s¬ ÓZg
*ZŠ u0*
gzZ Ï ñYƒ «™Å VƒÇ xÑÐ zz Å kZ c*
Š âÛ
XÏñYƒ

:ì ÁÐ 1 Å31t
: DâÛ Ð M \¬vZ¶g ~âå]|
t 1Ôƒ 1 ÃÑÍ }™g(Z à (VâzŠ) yZ Æ ™È
ÃÑÐ äXÃ{ó ‰ Ü z kZ ªì ÁÐ 1 Å3g** 1
kZ Ôì [Z± » 3 ~á$ +Æ „ó$+kZpì „gƒ 1
ìÁk HV1gZÉ ÔVzhz™ÔVÅÑ 1t ~«£Æ 1 Å
» V;zèY Ô7„ ÚðÃÐ 1 Å V;z Ã1 Å VŒ É
àZz äƒ »1 ÅVŒ gzZ 7ÑZz äƒ »Lì „ p Ð )[Z±
: c*
âÛ Ð M Xì

:ßx»Ð È
# LL
¶Ì~ y~ Â Ç ñY H (ZÐ È izgP Z
Ô7`´¼ ZÎÆ kZ Ôì `´ ¸ ' Ï ñYƒ
64 s¬ ÓZg
/
ó g VZŠ¤
óì /Z
u/~g‚p¤
\¬vZ ÂÔì @* ZŠ'
™“ ,úgzZ œyK̈Z Z# n kZ
: ì 1 âÛ {°z nÆkZ ä
$ M :]¶Z) ^ßø×øfö‰ö Üûãöß$mø ‚ôãûßøÖø ^ßønûÊô ]æû‚öâø^qø àømû„ôÖ$]æø
(49 e
,Š 3Š 3ZgÃkZgz¢ë Ç}™{@W~ {Zg ~gø ¿ ª
Ðß™˜ÃÆ™{@W Z® ïŠ 3ZgÃáZz ä™{@W{z ÂÐ
`´ ¸ 'vZ Y¶ KZ ÔÐ ,Š âÛ ¶Ì~ y~ \¬vZ y
s !*
Â

«™Åy!*
i
-Z y!*
:Úxq i
z™ Âg¨Zgf ~ kZ Ôì ðâÛ «Ãë ä \¬vZ y!*
it
gzZ c*
Š âÛ «…ä \¬vZ Ôì xÅZ Z(,Ht ì ÚxXt
yK̈Z J -xŠ D%™á Ð öZa ~ŠâÛ «á+Z Å%1
yK̈Z ì „g ^ b§kZgzZì „g ^gzZ Ôì „g }ŠB‚ »
65 s¬ ÓZg
ÃákZ èa [Z c* Š ™ qzÑx» ä kZOŠZ H {ŠZgZOŠZ Zgf ä
kZ ÔZƒ 7ay… ðÃÅ7úgzZœðÃnÆä™Ýq
ïfâ " ñèÆ Ú gzZ Cƒ 7x¥gŠ Å ÚkZ n
ÚgzZ ÔˆïñèÆ y!* it [Z ÔCƒ 7gŠ Å kZ Ôì CY
ÅÚkZ D7,w1 Ð y!* i kZ Te ëÔì „g™x»
1ì Š ñy!* i xzøÐ ÚkZ â7 Ð VÍß 4Z gŠ
™7gÖZ » yZ1Ôì Le I]!* ðÃyK̈Zì 7‰ Ü ¤ Å%1
Z(,H » \¬vZ Ôì Ú~(,Xy!* i Ç ñC {zg7 Ð kZ ÔY
Xì xÅZ

:?ñYƒÈ y!*/Z

cŠ™È **
* ™x» ä y!*
i kZ}™: Z}. z™g¦ Zgf » ]!*
kZ
r" gzZ Ïge" t‰ Ü z kZ @*
Y Ñ1 7pƒ Te Ü1 ?[ZgzZ
c*
C ä VrZì Zƒc6,M „ wq »Xm, -Z}÷ǃݬ »
³q
k\ Ôåf" ŸZg‚ ~g¦ /~ ª q kZk
,Š¼ ˆ Æ c6,M
? Vƒ Le IÐ kZ ~ Ôì Š ñòŠ M t‚ Ô¶„g & h +”
66 s¬ ÓZg
{z ~ ˆ ŠHg¦/b§ÏZ‚ JŠ M Ô¹7y!* i pÔzŠ ö ã0*
=
L‰ +
Ü z (Z Ôå{Š 1 A‚ JŠ M {z ~ Ï0i ~g7 ~÷¸ ë
/76,
Xå Zg¦ zZ}÷

$âZ ÅvZ y!*


:- i
„‰ ì 3g (Z yxgŠÆ râŠgzZ y!*i ä \¬vZ
ZŠZÝ{z y!*
ix ÏZ ÔñY ÑïÐ y!* iÝV# H{ŠZgZt ä râŠ
wEZ Ãy!* i kZŠp ? @* Y c*
Š hg6,zZÆ yK̈Z¤
/ZgzZì îŠ ™
Bï³ "ZÐ • w¾Åy!* i @*7,GD¬ nÆkZ ÂÔz™
Ô@*Yƒ 2~ ¤q -Z yK̈ZQ ÂBï[ "™ Y á V¹Ãy!* i
{z  ~ŠÄg ]!* +ZÆ yK̈Z 6,gî ~¡ä \¬vZ p
t g0
òÐ y!* i  {z Ug¯ D™{ŠZgZ ' Âì ;g {e ** ™ ZŠZÐ y!*
i
t Šp ? H aÎ Ât ñƒ D™wEZ ÃkZ Zgf [Z pÔì @* Y
«ä kZ Ôì «Å \¬vZtÉ Ô7?¸ ñ M á ™h +y
á
# gzZì -
Å yZ Z $âZ Å \¬vZÉ Ô7! ~gvt Ôì ðâÛ
._Æ Ÿg Å yZ ÃkZ ì ~gz¢Ìt Q Âì - $âZ ðƒ ~Š
67 s¬ ÓZg
\¬vZ ]!*É Xc*- Ôc*
Š, M ~ wŠ ƒ:t ÔñY HwEZ
7._Æ x©ZÆ \¬vZ gzZ Ôßï {z Ôì ._Æ x©ZÆ
Ö ]!*
._Æ è% Å kZ ÃkZ Ôì á~g»ut Xßï # {z ì
Xz™wEZ

:wEZ 9»y!*
i
9» y!* i kZ ¿ðä /Z ì c* ¯ (Z Ãy!* i kZ ä \¬vZ
]YgŠ ÄÆ kZ äY: \¬vZÐzz Åß kZ ÂÔá™wEZ
-Z Z
q # Ôì @* Yƒ Ýq [ZNz ̀Z H » kZ gzZ ïŠ âÛ —
Ð y!* iì @* ƒª z$ +Å y!* i ÏZ {z Âì @* ƒ y›Ð Û » yK̈Z
Xì © 8|7,]ŠÞÝ
XXä×#Ö] Ùöçû‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãøNû ]øæø äö×#Ö] Ÿ$]ô äø³þÖF]ô Ÿ$ áû]ø ‚öãøNû ]øZZ
y›ˆ Æ "7,1 åÛ » {z ¬ Ð "7,]ŠÞÝkZ
E3!
0 [8[Z ÔånðšE »vZ¬ Ôå ŠH0 M[Z Ôå5¬ ÔŠ Hƒ
Hƒ ïá ~ "
xt ÔŠ $YZ # H
Ö Z Å ÅzmvZ -*™ Ñ gzZ Š
XH ZŠZÐ y!* i ä kZ c* z$
Mª +ÅÝq-Z kZ [zZ
68 s¬ ÓZg

:Åg F,
ЙfÃy!*
i
 XXä×#Ö] á^vf‰ZZ c*
ŠÈÐ y!* iû% q -Z ˆ Æ äÑ yZZ
@* Y½ Z÷ JŠ M » ¿yZö)gfÆ kZ ì @*M ~ pÑg $u
ì~g $u q -Z gzZ ì xÚZ [ZN » kZ 1ì N* gÝt ì
ï¯ Â6,y!* iß zŠt XXÜn¿ÃÖ] ä×#Ö] á^vf‰ å‚Ûveæ ä×#Ö] á^vf‰ZZ
gzZ ~g¸ ¹ ~ ¿yZöpÔ‰ ƒ ZŠZ ~ k ,
Š Ï Zgf
/Z ì ð¯ +Z ä \¬vZ át :wq¾ [8¹ Ãy×g
¤
ÂÔzŠ™ qzÑ ** ™wEZÃkZÐ j§ 9gzZ ÔzŠ w$ +cg » kZ ‚ Zgf
A n }gvgzZ Ôì C™†ŸZ H~ wqZ !
¼ )** }gvt dŠQ
CZ™ « ~q Ÿg ÅvZ b§¾»gzZ ì C¯ y b§¾~
ÔÅg F, Ãy!* i kZÐ ™fÆ \¬vZgzZ z™™f »vZ=gfÆ kZ Ôì
c*Y7 ä !ôq -Zì Cƒ ¹F, ~ ]YgŠ }gvb§¾dŠQ
~ [Z ä ÅzmvZ -g— ?ì aZ ¿‚ yà !v å Z wÎg
ä̂ 0Z DQ º ìg F, Ð ™f Æ vZ y!* i ~gv c* âÛ Š á gZ
Xƒg D™™f »vZ
69 s¬ ÓZg

wßZ ¦ÑÆk]
CgeÆk]
:wßZ ~Šã
: * câÛ Ô ØŠ C wßZ ~Šã CÆk]ä \¬vZ
ÜûÓöiô! çû‰ø pû…ô]çøm% ^‰÷^føÖô ÜûÓönû×øÂø ^ßøÖû ø̂ Þû]ø ‚ûÎø Ýø=ø ! ?oûßôfø³þmF
(26 e $ M :sZ²ÑZ) !†ºnûìø Ô ø ÖôƒF pçFÏûj$Ö] Œö^føÖôæø (^3÷ mû…ôæø
Zg@* Z k] (Z n }gvä ë ÔxŠ M }ZL L :ÀF,
}gv gzZ Ôì @* Ö ÃVzq Å xÑgzZ {æ7 ~gv
 n }gvk] » ò¾gzZì á
ƒ C: L »“ M in
óXó ì 4Ð
~g7 ä \¬vZ ~ VÓ &yZ gzZ ÔñâÛ Šá gZ ¿ &t
Xì ~Š½]Ñ»

C» k]
:Ñ~Šã
~gv{z ì c* C» k] ~ e
âÛ yÒ t Ñ ~Šã $ M kZ
70 s¬ ÓZg
™f Æ Tq {z pÆ XXérç‰ZZ Xn Ö ÃVzq Å xÑgzZ {æ7
ŠZ% Ô}™ kCxÑ yK̈Z Ð äƒ C Ù ª Æ T c*Ð ä™
ó]
ó gú,L LÑ ~Šã CÐ ƒ  » k]Æ c* Í ÂXó ]
ó gú,L XLì
Ôc*
Š g ZŒ ó gúL LÃV”¼Æ ŸÆ ]gúgzZŠ%ä \¬vZ Xì
Û ó]
~ VÂgúXì gzZ ~ VzŠ% ó ] ó gú,L L{z Xì q ÅäÖ {z ª
~gz¢~ wqC Ù **Ö ~ wqC Ù ÃTz »,~ VzŠ%Xì gzZ
ÜÅ]gz¢š Ã{ kZ ìz » J -VZ R™á Ð s** {z Xì
ÃkZ ~ ]Ñqx¬pXì ^ ,Y Â~ ~g6Å {)z `´X7^ ,Y
ÆB; J -VRgzZ }n ñZÎÔŸZg‚ » ]gúXì ~gz¢ ** Ö
ÜÅgzZ ì ~gz¢ ** Ö » TXì ó,  »ƒ
ó gúL Lƒ
ó L LgzZ ì ó ] 
X7^ ,Y
ñƒ G gHÆ <Ñ {z ì t Ñ ~Šã C» k] Z®
{z ~ {ó Å <ÑÔ}™: Zg7 ÃÑkZ k] Ôá Ö ÃV”
~ŠãCCZ k] {zèY X7„ ëÑÆ äBk] {z Ô7„ k]
Xì ŠHc* ¯ {z nÆT ;g™7Zg7 Ñ
71 s¬ ÓZg

:Í&Æk]
-
qZ X $ Ë ƒ 'gß& Å ä™: Zg7 ÃÑÆ k]
{g îz¼ »,Š z!* Æ Ü k] ì N* g ÚZ k] t ]gß
~ŠãC» kZ Ð k]kZ Ç ñY ¹t ~ }g!* Æ k]kZ ÔŠ H
k] ì t ]gß~uzŠ XŠ Hƒ ]gúÙgzZ XZƒ: Ýq Ñ
¤ y$
H +»g0
+ZÐ kZ ì q -g!* ÚZ k]{z pÔ1 Ö ÂÃ,Ð
Š z!*
Æ Ü k] ì ú D ÚZ k] ì t ]gß~ŠXì
Š% n kZ Ôì sÜÆ,Ìt Ôì ;g M Ãg¸ ZgzZ ^z¯ ÅŸ
~gz¢ **
Ö Ð }À LZz » J -VZ R™á Ð s** nÆ
IZÆg0
Y¡ +Z ƒ ¡e ÚZ {zgzZ Ô¼: ŸÐ g0 +Z ƒ N*
ñ ÚZ ì
&¸gzZ ñY {g: îz ðà »Ÿ ƒ åÚZgz Z}™: Vc* úÃ
X ~gz¢ÌnÆk]Æ]gú,q

k
72 s¬ ÓZg

ƒ Î: wŠÐ *Š
ÅVƒk
ó Å *ŠL La
:ó› H
/Z
wŠ ›Å \¬vZ ~ p9Q Âð ~ wŠ ›Å *Š ¤
^6,cgß›{z ÂCƒ 7›Å \¬vZ Z
# gzZX$
Ë M 7~
ä ÅzmvZ -x™Z g—~ pÑg$uÐ zz ÏZ Xì C7,
:c*
âÛ
—èòn_ì ØÒ Œ]… ^nÞ‚Ö] gu™
ÅCgzZ {k
óXó ì a HCÙ ›Å *ŠL L:ÀF,
$u :w é)™ÅZ+ )
(6114 g
 Ç}™}g¨~ |Å yZ yK̈Z¤ /Z {k
HgzZ ìZ̀æ
 yZ Ç ñ M øÃkZ
~ga VYga Ôì âÛ g»›Å *Š ~ƒ
+¿ðä
Âì ;g ™ ~g»$ /Z Ôì ›Å *Š n kZ ?ì ;g ™
kZ !ZÑXì ðƒ ¨~ wŠ ›Å *Š n kZ ?ì ;g ™VY
ÌËXì Zƒ Z7,ú Æ V¯ ~z*Š {z ì ;g ™Ùâ[ZÑn
73 s¬ ÓZg
# gzZì âÛ g»›Å *ŠúÆ kZ Xk á Ã{k
›Å *Š Z H
Ë ƒ 4ZŠù ›Å\¬vZQ Âì ðƒ ð ~ wŠ
?ì $

-Z sÜ~ wŠ
Ë ›Åq
:ì $
qZ ÏVâzŠ Xσ Å *Š c*
- σ ÅvZ  c*›Ç~ wŠ
wŠ ›Å *Š DâÛ ò ò zg **
Ññn kZX‰ƒ 7¦B‚
X‰ƒ 7'!* VâzŠt Ôƒ ðƒ ð ›ÅvZgzZƒ ðƒ ð ~
/ZWZz kZ Xì y†gzZì wõgzZì wì sÜt n kZ
wŠ ¤
7›ÅvZ Z # XÏñ M 7›ÅvZQ ˆ ›Å *Š ~
" Ô bzg " %Æ ›ƒ  {z x» æ Æ +Š Q Âσ
9gz σ úgzZ ~gZØŠ Ôã.6,~ ä™ ZŠZÆ yZ Ô |
,™^òŠ M 6,xŠxŠÉ XÐ Ã0* 7x Z x»Æ +Š {z ~ p
X}Š:(ÛŠ*Š ~ wŠ yK̈Z ì Š H¹n ÏZ ÔÇ ñ3
Xì ~gz¢ ** ™Ýqà ó@ó iL LgzZì ó@ó iL Lx**
» ÏZ

:wVÅ *Š
/» yK̈Z %Æ *Š c*
Ì{Zg¦ âÛ ä \¬vZ¶g òzg **
Ññ
74 s¬ ÓZg
'gz¢gÑ" n Æ g {0 +i ~ *Š kZ n kZ Ôì 7
Å *Š gzZ ì ÜÏwV Å yK̈Z gzZ Ô ðƒ ÐB‚Æ yK̈Z
6,.¿ðä /ZX$ Ë ^7Ï%Æã0* ‰Xì Üã0* wV
*Š n Æ g {0 + i ÃyK̈Z b§ÏZ ÔÏ 7Âì @* `Ï
ã0* c*’ e **
3 Ô’e … n Æ g {0 + i à yK̈Z Ôì ~gz¢
Xì ]gz¢ÃkZ ÅVzq ƒ  yZgzZ ’e ZÀÔ’ e ykÔ’ e
-‰
J Ü z kZ nÆÉã0* b§Tp ~ *Š ,q ƒ  t gzZ
kZ Ôì s§N!* gzZ NZŠ ÔnÆ Ïã0* -Z
{z J # ì q {Z +Ã
N!* NZŠ ã0* /Z pXÇ ñ` ÃÏkZ ã0*
{z ¤ {z ì ú Ð M Æ
XÏñYƒ {nÏñY [ze ÏŠ Hƒ 4ZŠg0 +ZÆÏñOÆ
Âì s§Vzge }gø J -Z # yâ‚ z i‚ » *Š b§ÏZ
ñ` ÃÏÅ Ï0 + i ~gø yâ‚z i‚t n kZ ì 7ge ðÃQ
kZ ÔŠ Hƒ 4ZŠ ~ ÏÅwŠ ~gø yâ‚z i‚t » *Š yŠ TpXÇ
XÇ}Š1e …yŠ
/Zì êŠ .ŠgzZì @*
¤ `ÃσŠ¤ /ŠgZÆ Ïã0* -Z
J #
Xì êŠ1eÃÏ{z Âì @* Yƒ 4ZŠg0 +ZÆÏã0* {z
75 s¬ ÓZg

:{Çö;g Å3,
gÍÆxá
}(,ãZ {ñD1Z å~ ‚f ÆÅ \¬vZ èg /]|
n kZì hsg Ū zŠ z wâ VŒ gzZ ‰ 03, gÍÆ"ß
û%q -Z {zçO ì H ¦¼ H ä VrZ ’ e 9Š y » yZ
yZgzŠÆ}gzŠÆ xá ñÑ p=6,}gzŠÆ xá n Ƥç
Le wŠ Z÷ !{D1Z}Z c* âÛ äÅ\¬vZ èg/]|û%q -Z
Xƒ Tg ?V˜ VdŠ y » ð¸ LZ~ ì
!Ýð0.ÅZ ÷Z c* Š [Z ä Å \¬vZ èg {D1Z ]|
Ãy}÷\ M Z # n kZ XÐ ,™ H™NŠ Ãy}÷\ M
tzgà /]| ǃ : Ýq¼ ZÎÆ ähv @ M ÂÐ BŠ
àX á ÃÝð0.ÅZ÷Z {ñD1Z ]|6,gZÜZÆÅ \¬vZ èg
 ˆƒ »~Š!* M Åà Z# DY DY X¸ ìg g¦ /Ð g0+Z Æ
{ñD1Z ]| ?ƒìg Yá V¹ Y7 äÅ \¬vZ èg/]|
wâ Æ *Š à wŠ Zg7 çO ì d $Œ Û Â[Z ' c*
Š [Z ä
Vê Æ gL™ Y á ~ y M Â ŠHg¦
/å ;g ™. dà Ð [òZ
76 s¬ ÓZg
# Vƒ Lg~ kZ ~ Ý!
Z >Z÷Z c* âÛ gzZ c*
3Š Z;Ñq -Z Zƒ ¯ Ð
 ¬Š s§Vzge Âñƒ 4ZŠ ~ kZÅ \¬vZ èg /]|
äÅ \¬vZ èg /]| ð M 7Ãq ðÃÆ õÑ}!ñZÎV;z
@',ðÃyâ‚z i‚ ðà ÂVŒ ?ƒ Tg ~ kZ ? !{D1Z }Z Y7
Xì 7ÌxOZ » äÎgzZ Å W ä3gzZ
}g‚Æ ]gz¢ ~÷v:Z Ý> !Z÷Z c* Š [Z ä VrZ
@*Y Î6,kZ Ã]Zg Vƒ ©
8|7,iú6,kZ ì Ÿt X xyâ‚
c* 3Š™wï!\ q-ZÐ V;zgzZ c*
J(,s§ÅB6, zZB; QgzZ Vƒ
¸ ñƒ ³ z ~ ã0* }•Æ Kzg ¿Î~ @' ,kZXìt @' ,
~g»uÆ # Ö Ó Â]Zg yŠ ~ Ý> !Z÷Z c* âÛ ä {ñD1Z ]|
Kzg Å yŠ &zŠ n }÷yÂ{ q -Z Vƒ Lg sz^~ Vñ»
Âì CYÄÎ{z Z # Vƒ © 8Ägà Kzg kZ Âì îŠ å ~ ‰ Ü zq -Z
E
54ÉZ ´Z§)XVƒ ©
(7™1¢Y ÕäE 83™=~ ã0*

M
:7]gz¢Åähg *Š nÆ]y
ãZz wq ]gßt ˆ Æ "7,Ð j§ 9Ãg
$uz y M Œ
Û
77 s¬ ÓZg
Ö™hgà *Š ë Te 7t w å ÎgÆvZgzZ \¬vZ ì Cƒ
t ~ kZ NâÛ «…]x ä ÅzmvZ -x™Z Ñ NY
~ç ƒ ¯ : ykÔz™: ]gˆÔz™: ð¾zŠ hgà *Š ? ¹7}
~ ~·<Ѭðà » nkZ Ôƒ 3: ** 3Ô7ß1 æB‚Æ V”
H¹tÉ 7w2~y
Š M ~gv*Št ì ¹gz¢t V; X7Š ñ
+
~$Z àZz ä M KZ™{g ~ kZ ? @* ì n kZ |gŠ *Št ì
lñZÛ Ã]y M gzZ Xß™ ~g»¼ n Æ Ï0 + M ª Ï0
i Å ]y +i
]c*gz¢~z*Š ~gv~ kZ z™wEZ b§kZÃ *Š kZ%G
ð>ÅkZì àZz ä M Ï0 +i Å]y MB‚B‚gzZ Vƒ ~g7 Ì
XƒÃ7}gvÌ

-Z nÆ]y
:ì S¨q M *Š
,Ã *Š Ôƒg~ *Š ì x t nÆy›q
ÔÂ' -Z |gŠ
n kZ Ã *Š ?¤ /Z Xì » {ótzZi sÜtÛ pz™ wEZ Ã *Š
*Š t Âì S¨ q -Z n Æ w2Å ]y M t ƒ ìg ™ wEZ
*Š¤/ZgzZ z™ ZŠZ]»vZ6,Tì a»vZt gzZìín }gv
78 s¬ ÓZg
M ~gvt ƒìg™wEZÐ +
kZ 'gzZì w2~y M kZ Ã
Â7q ðÃÐ M Ð kZgzZì ðYZ ðYZ ÅkZgzZ ð> ð>Å
 h n }gv*ŠtQ
Xì yâ‚ »•

:ì CY0+Š *Š
ñY Y b§kZ6,r⊠z wŠ wì » kZgzZ ›Å *Š Z
#
-xá ™á Ð ð
Xì gZŠ% *Št Âñ M : wì ðà ZÎÆ *Š J
7*Š *Št Q ƒìg™wEZ n Æ \¬vZà *Š kZ¤ /Zp
Xì CY0=gf »[ZNz̀ZgzZXì CY 0+ŠÉ Sg

:ñY c*
Š™‘œwâ Zg‚ H
pÆä™ ¦nÆ]y M Ãwâ ì wìt »VÍ߉
Û pñY c*
ä *™y M Œ Š ™‘œ{zì wâ ̼ t sÜ
:c* +ŠF,
âÛ ñƒ D™h ÅkZ
^Þ‚Ö] àÚ Ôfn’Þ ‹ßi Ÿæ
Ö ÃkZì hZgv gzZì N »z A ~ *Š
gzZXßÈ#
Æ wâ kZ pXÅg k0*LZ ÃkZÉ ƒ Y ƒ # nŠ Ð kZ
Ö gZŠS
79 s¬ ÓZg
: z™nçtB‚
ÔnÖ] ä×#Ö] àŠu] ÜÒ àŠu]æ
c*
âÛ «wâ t à ?HyˆZB‚}gvä \¬vZ b§T
uÎŒB‚Æ VzuzŠ Ôz™yˆZB‚Æ VzuzŠ Ì? b§ÏZ
:c*
âÛ Ð MgzZz™
š…Ÿ] oÊ =^ŠËÖ] Èfi Ÿæ
n Æ ä;h — gzZŠY~ }iÃwâ kZgzZL L:ÀF,
óXó z™#
Ö wEZ
# ™ ã¢i·**
(r Ññ]|Ô]hk&Z Ôfp â)

k
80 s¬ ÓZg

ì Ã&ZpxÓ¬» {Š6,
àønûßôÚôç+ ÛöÖû] ðô«ŠøÞôæø ÔøjôßFeøæø Ôøqô]æø‡ûŸøù ØûÎö o% fôß$Ö] ^ãøm%^ø³þm5
$ M :[Zx
(59 e ÑZ) à$ ãôfônûeô ¡øqø àûÚô à$ ãônû×øÂø àønûÞô‚ûmö
gzZ V@ KZ ÔV-ç KZ ÅzmvZ -Ñ }ZL L :ÀF,
KZ6,Vzn LZ {z £ŠÈÐ VÂgúÅVë¸xÓ
óXó ,™ 1 \ d,gŠe
¦ XXgne¡qZZ XYƒ 7gzZ ðìãZzgzZ s™ {Šc* iÐ kZ
b§kZ ]gú ì @* Y ¹ÃgŠe kZ XXh^f×qZZ gzZ ÅXXh^f×qZZ ì
yMŒÛ Qgz Zå @*
ƒ Ö ~ kZ ŸZg7 » kZ J-Vƒ 0* Ðu ¶=
pÆ T ¹ XXànÞ‚mZZ ÂÉ c* Š 7¬» Ü gŠe sÜä *™
¾~gŠe kZgzZXƒ: Vc* úÌ{n @* B\ dÐ MgŠe {z
Xì Yƒ HgzZ¬ãZz {Šc* iÐ kZ [Z ñY
81 s¬ ÓZg

:Vƒ: [ú%Ð V@Æ[fIZ


kŠZg—gzZ c* âÛ wi** Û ä \¬vZ ¬t » [s
~ *™y M Œ
`ZziZ gzZ ðâÛ yÒ ,Å kZ ~ g $ŠqZ ä Åz m vZ -
t ä [fIZ [Z Xc* 3ŠÆ™¿6,¬kZ ä ]ÒôgzZ ]Z0
ì Hu|: Óª Z(, B‚Æ VÂgúä Vâ› c* Š™{"z6,
¯ yIg»ÃyZgzZ ~Š wZe [Õ6,Vzn ÆyZ Ôc* Š™È ~ VzyÃyZ
Xc*
Š
gzZ vZ ë ~ Ë Æ }"z6,gzZ tZè kZÆ [f H Â
ŠpZ # !Åg Šc* ?,Š hgÃx©Z yZÆ ÅzmvZ -wÎgÆ vZ
ÅzmvZ -vZ wÎg ä ë ƒ Za ŠOZgzZ yZZt ~ Vߊ}gø
c*
Zh Z Âì @*Zh Z tZè ðà Âì 6,hi§ „z ì 5i§ Ð
g-i » Œ Æ V⛠¤t X}™ c* Š Âì êŠ ¤ ðÃ}™
¤ Á¼ ä VrZ HñÑ p=~ *Š kZ x?Z :Ym CZ X
‰ ØŠ ¤t ÃyZ ñÑ p=~ *Š kZ x?Z :Ym CZ æ ?Z
Å Ï0 +i …t Ô I ‡ggzZ k⪊t Ô vß {0 +? Ât
82 s¬ ÓZg
ØŠ Ãx?Z :Y m CZ ¤ }g‚t X Te ** ™xzøÐ V0Zg
$Zgz b§T Ôƒ _gZz Æ Ym
gzZ ~ V CZ ƒ ð¸ Z# ?gzZ ‰
-vZ wÎg™ Z<Í Ð V@yZ HXР̤t Ï ,q
ì yZZ6,wÎgÆvZgzZvZ¤ /Z ?Ð zŠ hgg»i§Æ ÅzmvZ
Xǃ ÎÆ™o¢Ã# nÆG g ÃV@yZQ Â

:ÐNZh Z tZè »yZ ëÀ


™ÃsÜû%q -ZÐ V@yZ ä ?¤ /Z sÜ' ,Æ kZp
· Â…pÐ }Z' ,gzZÐ ,™„ c* Š ¤ vßt eÎt gzZ Ôà
5ZgÆ ]Z0 `ZziZgzZì ** Y6,5ZgÆ ÅzmvZ -vZ wÎg
p²6,ëgzZ NZh Z tZè Zgø gzZ ,Š ¤ VzgZD Ù Q Âì ** Y 6,
: c*
âÛ ä *™y M Œ
Û çOXвvZY¶ KZ6,yZë Çñ M yŠq -Z
o×øÂø
J
áøçûÓövø–ûmø …ô^Ë$ ÓöÖû] àøÚô ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] ÝøçûnøÖû^Êø
ì Z >gÎ)
(34:a
t Â~ *ŠB‚Æ Vâ›gñt c* âÛ ~ }g!*
J
áøæû†ö¿ößûmø Ôôñôr…øŸø û]
Æ gñ
k0* # gzZ¸ DZh Z tZè » yZ™NŠÃyZ ¸ D™nç
Æ yZ Z
83 s¬ ÓZg
dŠ D™ }gá Z Ã}uzŠ q -Z vßt  @* /y› ðÃÐ

VzÛ »áZz yZZt Â Ç ñ M³% » ]y M Z
# pì ;g Y y›
KZXÐVƒìgNŠÃyZ™Ö6,
Å *Št ÔvZ Y¶ Vz gzZÐ ²6,
ç M yŠ T ?Ð NZh Z tZè çyŠ Ägñt ?ì ÅyŠ Ä Ï0 +i
gzZ ?Zƒ Hx Z »yZ¸ DZh Z tZè vß Çƒx¥yŠ kZ σÈ
?Zƒ Hx Z »yZ¸ DZh Z tZè »X

:ì ~ ä™g(ZÃxsZ ]³
8|0
„zì © +!*
# KZÆ™È nÆx» kZ ¿ !ÅgŠc*
ähgÃxsZ |gŠ ]³Xì @*
Z™ Ì]³KZ Ð *Š ¿
Xì ~ ä™g(ZÃxsZÉ 7~

:ì {Š6,Ì» {n
-Vƒ 0*
ŸZg7 J ™á Ðu ì t ]!* ÝZ ~ ó [ ó sL L
Ìw!*gzZ Xƒ Zƒ .eÐ yƒ ÇáJ e¢e Ë c* Ð ' ,c*
Ð gŠe
Ì6,{n n kZ ì {Š6,» {n ¹Z ì t ¬» {n gzZ XVƒr e
$ M kZ gzZ X’e **
‚Å XXà$ ãôfônûeô¡øqø àûÚô à$ ãônû×øÂø àønûÞô‚ûmöZZ e ƒ [Õ
84 s¬ ÓZg
&Zp~:âi kZ DâÛ Å\¬vZ ègŠ&0vZ†]|
gzZ ‰g wZe 6,{n ? q
-Z » kZ™wZe6, zZ LZgŠe ‰C™t
ÂXå @*
ƒ .e g0+Z Æ gŠe {n ¹!*gzZ ‰Sg ?@ M sÜ
{n ä \¬vZÃ7Æ]c* gz¢%ZXìti§ÝZ » ó [ ó sL L
Ü z kZƒ ]gz¢”Z Å%Å{Š6,V˜ ì ~Š öRt J
‰ -uÅ
Ìt pì ~Š ]iYZ Å%ÅJ -VRÃVð; gzZ%Å{n sÜ
Xƒ:g» {ge ðÃ{z´ÆkZ V˜ ~ ]ÑqJ

:{Š6,6,V°ÅVzŠ%
» &ZpgzZ ,™ {Šâ M 6,kZ Ã&Zp {z ì nÛ » VzŠ% Z®
]‡zZ ‰Z #‰Ü z kZ k\Z X,™ ~È0* Å kZ {z ì nÛ
X DY0^z»g~ 5ZgŠ%p Se ** ™ ó[
ó sL L&Zp
 ëÐ Øg KZ \¬vZ
gzZ NâÛ «] Ð ]Ñì ßÃ
/Ï0
=ÂÅ ägZ¦ +i ._Æ x©ZÆ ÅzmvZ -wÎgÆ kZgzZvZ
Ññ]|Ô]hk&Z Ôfp â)X} M XNâÛ «
# ™ ã¢i·**
(r

gcCG
85 s¬ ÓZg

!%
]ñKZ
:Šc*
Å]ñ
t Æ ™¢q Âf ‰ Ü z Ë ì t i§ » 䙊c*Ã]ñ
t Ð M [Z ì „g òyY Ôì ~g¤ ªq Å q4,c*
Í GÎ
Ü z » 0yY ?Ð ã‚M c*
Xì ‰ ì „g òÐ 1 yY vÎ
ÆWÎX g6gzZ '" ƒ  ËZe [g‡Zz m,
³Ç ð¸ + Zz
X’e È Ð ã‚M yY Ç}™ê ¸ r⊠» \ M ì C Ù ªˆ
c* ìg™wEZ ë Ì° Æå 3 Ð ã‚ M yY vÎt [Z
?D™7wEZ VY 7Z  x¥Ì°ÆkZ Z # ?7

:|ÅK%
Z
wŠ GÎÐ ð;XOÎÃq ËÐ ð;ì È »KZ%
# X õJ/G
]Š¬ Z 7ÎnÆk
4F , Š ~hðÂ~ qzÑXÆ™¢qà r⊠z
t σ ªt yŠ q -ZgzZ ÏñY Cƒ ¹F, KZ ˆ7,
~ kZvZ Y¶
86 s¬ ÓZg
gZÎ6,wŠ wì „ q
-Z DQ º ä̂ 0ZgzZ Ç ñY W~ wŠ wì
÷‚ t X7- $J ÌÅ ÷‚ q -Z Xì ** % yŠ q -Z Çìg
:„" $â Åhe ÷‚ ~uzŠ Ôƒ ÷‚ ~y M ¸ h+á ìg á
Æ kZgzZ }™Šc* Ã]ñ‰ Ù yK̈Z ì ~gz¢n kZ Xñ M
Ü zC
ì t Ñ'X7³]gßm{ ðÃÅÕZ%Xìgg» n
Xñ0* äƒ:Â** ~ aÎkZ LX õJ/G7Îg!*
4F gzZ õJ/G
g!* 7ÎÃ|kZ
4F

:xÈZ »]ñ!
KZ%
4X3 e **
4&zŠ X õJ/G ™ âiÑÃy›C Ù xÈZ » ]ñK !Z%: Zizg
vZ wÎgXì ð M N@* ¹ ÅkZ Ì~ g $uX,™ 1 aÎ: Zizg
:c*âÛ ä ÅzmvZ -
(~èF, ö ]„$ ×$Ö] Ýö‡ô^âø †øÒøƒø àûÚø æû†ö%ôÒû]ø™
)— lçûÛøÖû] l
™ »ÃV¯ xÓ z™ HŠc*
Ð ]ÒÃ]ñL L :ÀF,
óXó ì àZz ¶Š

+Z¯Æ]ñ!
:Z KZ%
ÇdÎÃ]ñKZ yK̈Z Z
# ì t {Z
+Ã Z(,q +Ã ª
-Z :{Z
87 s¬ ÓZg
» wqZ LZ gzZ ì **
ƒ 7t‚Æ \¬vZ Ôì ** % yŠ q-Z =
Ù » +Š m<!*
C XÇ}™™™aÎx»C Ù » *Š z +Š Âì bŠ [ˆ
XÇ}™._Æ ŸgÆ ÅzmvZ -vZ wÎgÆ kZgzZvZ x»
Å x©Z Æ +Š XÇ ñ¯ 7îŠ ÃÑgzZ éZp KZ ~ kZ
Æ ÏZ ~ŠC ä ÅzmvZ -vZ wÎgÆ kZgzZvZ ªz ]gß
Xì **ƒ 7g—Æ \¬vZ= ÇdÎXÇ}™ Zg7 7Z {z ._
Âä ë 1b7 ä \¬vZ~}g!* Æ¿ËizgÆ# Ö ªÀ
?ǃ [Z H k0* }÷  ?1 wïÐ V¹ ä ? å c* Š 7¬t
ìg XÐ xÎgz ]¬$ +Ç}™KZ% »]ñyK̈Z J -uT n¾

Xì ¨£ »ÅzmvZ -vZ wÎgÆ kZgzZvZ ÝZgŠ ® )$ +
Xì @*
™ì‡# Ö Ó~iZáKZ~¨£Æ# Ö ÓÅ\¬vZ "$ +
dÎÃ]ñ A y› ìt {Z +Ã u +Ã u
Z zŠ » ]ñKZ% :{Z Z zŠ
= ñ M wìt ‰ HC
Ü zÆ {kÙ èY Çìg XÐ Vƒk H„ ÚZ Ç
Å ähg{k HÂì ** ƒ 7t‚ÆvZgzZì ** Y ~GXì ** %
XÏñYƒ Za È
88 s¬ ÓZg
`´[ê » {Y r # gzZ wâ r
# {Z+Ã ZŠ » ]ñKZ% :{Z+Ã ZŠ
ÔCƒ 7~' ,ÌðÃÚgzZ ?Å \¬vZ Âwâ gzZ {Y V- ì
,'
Xì ~ kƒ Åwâ gzZ {Y ðZ'
izˆ~Šzu Å<Ñ~ mwÅ ä¾ ìt È » kƒ
<Ñ~ wâ gzZ }Š VZ×Å w'z xZw~ ä¾wâ XñY ™
ã!*Û gzZ[Z îGG
Œ £œÔ> 2i X}Š ™ ùŸÃyZ G Z +¬ t£ ä
j§w' Â @* ¾ t c* }™: ZŠZp » V” ~ç c* }™: ZŠZ {)z
Ü zC
‰ Ù Xì gë¤ /~ ›Å wâ 1ì @* ™ ZŠZ ÌDâ t£ì Ð
XñY M… Ð } ì gZ΄¸
7y.6,~ *Š L{z ì @* ™Šc*Ð ]ÒÃ]ñyK̈Z
XÇ ñ0* ] Ð VE.6,gŠÏZ Ç}™Šc* {Šc*
i A Ã]ñ Ô@* ƒ
@* Y & ~ ä¯ ]y M KZÆ™Šc* Ã]ñ¿ ìtzz ÅkZ
«™ Å kZ Ð VE.6,gzZ Tg lp Ð kZ \¬vZ ì
Ã[8LZ B ðÃgzZ ì @* Y 0 [8» vZ ¿t X DâÛ
]Zf Å \¬vZgzZ ãà ,q ƒ  Å *Š gzZ *Š X@*
™7y.6,
ãà Xì CY òÐ wŠ ›Å ãà Р䙊c* Ã]ñXì ¹!*
89 s¬ ÓZg
XÏ}a gŠÏZÐ ¹!*ÏÐ ›gŠTÐ
H{z6,5Zg T z™ 1™¢ Â’¸ÅáZz ä%Ë
ìŠ
Xì **Y Ì…6,5Zg ÏZ

:~g» Åä%
óÔB h +y}i n ÆG 7t È » ~g» Å ]ñ
~g» ÝZ XÐ ,Š ™„ŠpXgz '!* ňt X,Š ™ qzÑ ** ¯
t£Æ VÍß XÔ< glZ/ÂÔ Y M i!* Ð Vƒk H ìt
ðà c*
{izg iúk Zz™sç c* < ZŠZÃt£Æ yZ )fÆ \ M
£Š ™ qzÑ ** ™ ZŠZ ¢iZ ¢ÃkZ Âì ¹!*)f Æ \ M ]Š„gzZ
X£Š™ ZŠZ > 2i ~g7 ÅVß‚¸¦ /Æ™[ˆ Âì ¹!* > 2i
 x¥ HXì „g ƒ ê~(,~nçÆ t£ñZŠZ

" ÏZ ¤/Z õJ/G7ÎX Æ„" 1X7¸Åœq
4F -Z XñY M ‰
Ü z
{g)f Æ \ M „ V- ŠmZ t£ c* vZ t£gzZ ˆ M ]ñ~ ~„
???ǃ H™^Ð M ÂñZz™sç: G ZŠZ: ‰
# ™£Zæg ?**
(\¬vZ¶g r Ññ]|Ô÷z fp â)
90 s¬ ÓZg

$ŠqZ:e
g
(~èF,
) Ýô¡øÓøÖû] ØøfûÎø Ýö¡øŠ$ Ö]ø (M)
óXó ’e ** ™xs¬ Ð ’ A ]!* L L:ÀF,
(> ½) Üû×ôŠûÛöÖû] çìö]ø Üö×ôŠûÛöÖû]ø (N)
óXó ì 𸠻y›}uzŠ y›C Ù L L:ÀF,
(Šƒ ZŠ1Z) Ð' uø …ô^rø×ûÖô (O)
óXó ì h(~gz¢Ì) » Ïz7, L L:ÀF,
(~gg) èövønû’ôß$Ö] àömû‚ùô Ö]ø (P)
óXó ì x**» „Zpí+ŠL L:ÀF,
(> ½) Ùû^ÛøÂûŸø û^eô ]æ…ö=ô ^eø (Q)
óXó z™~¢~x»(L L:ÀF,
(›) áô^ÛømûŸô û]†ö_ûNø …öçûãö›$ ]ø (R)
óXó ìz »yZZ ðÌL L:ÀF,
(›) ^ß$Úô ‹ø nû×øÊø u$ Æø àûÚø (S)
91 s¬ ÓZg
óXó ì 7Ð ~ ë {z Å ~i!*ðŠ ä TL L:ÀF,
(Šƒ ZŠ1Z) àûŠôuû^øÊø l ø ª‰ø]ø ]ƒø]ô (T)
óXó z™ 1™n ðà Z äS¯:z™ðZ' ,ðÃZ # L L:ÀF,
(›) …ô^ß$Ö] oÊô ^Ûøãö³þ×FÒô oû3ô iø†ûÛöÖû]æø oûNô ]†$ Ö]ø (U)
óXó ÐVƒ~ 3VâzŠ ÑZz ¶ŠgzZ ÑZzh e ]ØgL L:ÀF,
(~èF, ) ^røÞø k ø Ûø‘ø àûÚø (ML)
H0*
óXó Š ] {z ; g g # L L:ÀF,
(zâ 0Z) äüÛø×$Âøæø áø!†ûÏöÖû] Üø×$Ãøiø àûÚø ÜûÒö…ö^nøìø (MM)
VzuzŠgzZ ³7,y M Œ
Û Šp {z vß +4~ ?L L:ÀF,
óXó N2Ã
(›Ô~gg) ĺ›ô^Îø èøß$røÖû] Øöìö ‚ûmø Ÿø (MN)
A ÑZz U»ÃV¤g ãZ0
óXó ÇñY 7~ ¼ +{L L:ÀF,
(m 5) ݺ^Û$ Þø èøß$røÖû] Øöìö ‚ûmø Ÿø (MO)
óXó ÇñY 7~ ¼ A gpZL L:ÀF,
(›Ô~gg) Œ ø ^ß$Ö] Üöuø†ûmø Ÿ$ àûÚø äö×#Ö] Üöuø†ûmø Ÿø (MP)
óXó }™: 3g6,VÍß @*
™73g6,kZvZL L:ÀF,
92 s¬ ÓZg
ô ^n$ßùôÖ^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø û] ^ÛøÞ$]ô
(m 5) l (MQ)
óXó ì 6,V¦gZæ zgZŠ »VpL L:ÀF,
(~gg) Õô]çøŠùô Ö^eô ÜûÓönû×øÂø l ö †û%øÒû]ø (MR)
óXó Vƒ @*™N@*¹ Åä™uZz»~L L:ÀF,
(Šƒ ZŠ1Z) áô^ÛømûŸô û] àøÚô éøƒø]„øføÖû] á$ ]ô (MS)
óXó ì #Ö ´ ÅyZZ ÏŠ‚L L:ÀF,
(›) †ûÊô^ÓøÖû] èöß$qøæø àûÚôç+ ÛöÖû] àörû‰ô ^nøÞû‚% Ö]ø (MT)
A nÆÛ »gzZ:{{nÆð¸ *ŠL L:ÀF,
óXó ì ¼
(m 5) áô^ÛømûŸô û] àøÚùô èºføÃûNö ðö^nøvøÖû]ø (MU)
Ð ~ Vá´ Å yZZ §ì zgzZ b » yZZ §L L :ÀF,
óXó ì
(> ½) Ð' uø †ôfûÏøÖû] h ö ]„øÂø (NL)
óXó ì h' ,[Z± »G L L:ÀF,
(m 5) ä́jôn$Âô…$ àûÂø ÙºçûòöŠûÚø ÜûÓö×%Òö æ$ Åõ]…ø ÜûÓö×%Òö (NM)
 ?gzZƒ ¦Zg ƒ
0Æ Îg KZ KZ Ð ƒ  ?L L :ÀF,
óXó ÇñY HwZÎ
93 s¬ ÓZg
(> ½) l
ø çûÛøÖû] çöß$Ûøjøiø Ÿø (NN)
óXó z™#Ö ÕÅ]ñL L:ÀF,
(~èF, ) Ñø‡û†ùô Ö] ÄößøÛûiø èövøfû’$ Ö]ø (NO)
óXó ì ÂzgÃ~izg ** Î » ðL L:ÀF,
(zâ 0Z) èºeøçûiø Ýö‚øß$Ö]ø (NP)
óXó ì/Â**
ƒ {qÑ (6,Vƒk H)L L:ÀF,
(›) áø^ã$ ÓöÖû] ]çiö^ûiø Ÿø (NQ)
óXó z™ c*Ö k0*
Y# ÆVßZz äe '!* Å(L L:ÀF,
(~èF, ô ^ß$Ö] †önûìø (NR)
) äü×öÛøÂø àøŠöuøæø åü†öÛûÂö Ùø^›ø àûÚø Œ
( ¿gzZƒ iZgŠ /Å Tì ¿{z YZ Ð ƒ  L L :ÀF,
óXó Vƒ
(> ½) †ö¿ûß$Ö] ^Ûøâö ^Þø‡ô áô^ßønûÃøÖû]ø (NS)
óXó ì **
™Ãs§Åxø** **
i »V\ M VâzŠL L:ÀF,
(~gg) è÷mø! çûÖøæø oûßùôÂø ]çûÇö×ùôeø (NT)
$ M „q
VY e -Z {Zpƒg Dàx Ð s§~÷L L:ÀF,
óXó ƒ:
94 s¬ ÓZg
(Šƒ ZŠ1Z) kûÓöŠûnø×ûÊø ÜûÒö‚öuø]ø g
ø –ôÆø ]ƒø]ô (NU)
lñ{ ’e  ñY M ×à ËÐ ~ ?Z # L L :ÀF,
óXó ìg
(> ½) áºçûÃö×ûÚø †öÓôjøvûÛöÖû]ø (OL)
óXó ì y²ÑZz ä™ ¦], {fÆãŠgpñâZL L:ÀF,
çeF†ùô Ö] ØöÒô! Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø àøÃøÖø (OM)
(›) ä́×ôÒôç+ Úöæø
ä ÅzmvZ -g—6,áZz ¶ŠgzZáZz h e ŠÎL L:ÀF,
óXó ì ðâÛ Ò
Ôønû×øÂø æû]ø ÔøÖ$ èºr$ uö áö!†ûÏöÖû]æø (ON)
(ògZŠ Ô£Z Ôzâ 0Z ÔðK̈Ô~èF,
Ô›)
usÜ}gvc*
ǃu~ h}gvy M Œ Û gzZL L:ÀF,
óXó ǃ
(~èF,
) éô=ø ^føÃôÖû] î% Úö ðö^Âø‚% Ö]ø (OO)
óXó ìLÜgzZ g»]Š„ ¬ŠL L:ÀF,
(›Ô~gg) ^ò÷Óôj$Úö ØöÒö! Ÿø (OP)
95 s¬ ÓZg
óXó @*
37™ Î f~L L:ÀF,
(~gg) ÜûÒö=ô Ÿøæû]ø àønûeø ]çûÖö‚ôÂû]ô (OQ)
óXó z™ Hs»Z yxgŠÆŠÑzZ KZL L:ÀF,
(Šƒ ZŠ1Z) ݺ]†øuø †õÓôŠûÚö Ø% Òö (OR)
óXó ì xZwq àZz¹C Ù L L:ÀF,
(~gg) èºÎø‚ö‘ö Í
õ æû†öÃûÚø Ø% Òö (OS)
óXó ì M[ZN »‘œ~x»(C Ù L L:ÀF,
$ uø]ø àûÚø ÄøÚø ðö†ûÛøÖû]ø (OT)
(~gg) g
*Š Ð T ǃB‚Æ kZ (izgÆ # Ö ª) yK̈ZL L :ÀF,
óXó ǃ @* ™›~
(m 5) Ôønû×ômø ^Û$ Úô ØûÒöæø ÔøßônûÛônøeô ØûÒöæø äö×#Ö] ÜôŠûeô (OU)
ƒ 3ÐB; NZŠ gzZ ð7,vZ p¬ Ð ä3 ** 3 L L :ÀF,
óXó ƒ 3ÐÐ M LZgzZ
(~èF,
) l ô çûÛøÖû] oßôÃûmø lô]„$ ×$Ö] Ýôƒô^âø †øÒûƒô ]æû†ö%ôÒû]ø (PL)
óXó z™ HŠc*
]{Ã]ñªàZz ähÂÃV¯L L:ÀF,
96 s¬ ÓZg

lgZ*
/Ð M‡
~^Â kZ ¿y‚ M gzZ Lg Lg ì lgZ¦ g
VǸgzZ V“ y›gzZ wÈz IZ LZ Ô,™¿Šp6,yZ ‰ G 7
X,™ÒÃÅäZz™¿ÌÃ
E Å
+
Ã]ÏÆ Ï0i KZ=gf Æ ó æó ¾5.Z ù4gzZ szH!*
%ZLL b§kZ
XN¯ æ Mg»
,tâuË » V70
Ü ßZ °1ì ;gY à #â Ås'
…‰ +i ~gø
X ñƒ ñÎ~’Åêë n kZì ;gƒ7kˆZ »kZ
#
kZ ǃ¢q c ä™Hbzg ~gøÐ ¬ÆvZ¸Û »VZ Z
+
!!ŠÎ" { M1!!!'CYïgzZ Ï0 -Z l»}Z σ]‹‰
i ÅyŠ q Ü z
}gø sÑ » qJÃlz» kZ {z ì iZ Ð ]+Z [gvZ
# ™+ Z x xH Zz
/™')H{ ZzgzZ (xj%) r
M Ń
]y  ëgzZ}™— ]YgŠÆ0#  ëÔ()j%)
Ö Z xÓgzZƒ
X}gZ’Ã
X} M M} M
!Ôøßômû ô o³F×Âø oûfô×ûÎø kûfùô³$ø hôçû×öÏöÖû] gø×ùôÏøÚö^mø
óXó Äg ñ) 6,+Š LZÃwŠ}÷áZzÍÆVߊ}ZLL:ÀF,

s¬ÓZg
(xzŠz)

iK z¦ I
M F,

Ì‚Îm ZxÂy»gZ

L Ñ**J
o9ñ^‰ç‰ à nÒçrm] Ý^¿Þ
EEEEEEEEEEEEEEEE
( xzŠz) s¬ { Zg ' x **
» [Â
)
Y 2002ÞâÔ| 1423ypg ' wÍZ ®
è áZ
)
Y 2003 ag â Ô| 1424xø ' xzŠ ®
è áZ
H'
( 1100) Î{g Š Š Z®
igiìWZ tzg à ' -iì
8
Ì‚Îm Z x y»g Z ' x È!*
Ì‚Îm Z x  ' Ñ**
6337803 : y¯ ' Ø »Y
ÃkZ Mg‡ Ð wì kZ 1Ôì [ ƒ ùá Ð x**
Æ ó óypg ÈL L¬ ^Ât
Hc*
Xì Š ó ¬ ÓZgLLx**
Š™ ó s »^Â kZ n kZ ÔÐ mºc „ ypg sÜ
ò Z Šú**
œgzZ d Ññ]|:Z ÀF,» yZ ,
ˆÅk’]c*
M ãMŒ
Û ~^Â kZ VHçÞ
H1Ð ó ó+s Z `%LÀ
Xì Š L F,
zŠgZRìˆy MŒ ò âåZsÑZ **
Û Æ~ Ññ]|#
Ö ÑZ

EEEEEEEEEEEEEEEE
3 s¬ ÓZg

z
}p„
™ yZÄ
5 ............................................... i ¸ M sw 
8 ....]c* M P Å ~Ÿp D™¿( n Æ Vß Zz yZZ 
29 .... ]c*M P Å[Z± u** ŠgŠ c yZ npg 7yZZ6,]y M vß 
60 .............................. g å ÅÅzmvZ -vZ wÎg 
60 ................ ÷0 +ZgzŠáZz ä™~g » Å]y M gzZ ]ñ
60 .................. áZz äƒ [x» „áZz„gzZ sp
61 ...................... }È áZz äg eÆ™]Š „gzZ n
61 ÇŒˆ Ã]Š „KZ Ìg Z ¦ /]Š „ Z(,Ð } (,yŠÆ # Ö ª
62 ........................ ì ¼A ÅÛ »gzZ: {{ » ð¸ *Š
62 .......´ ̈¤Æ ]y M n kZ ãÃ)]y M gzZì ãà *Š
63 .......................ì @* XÐ *Š ÃVzg \ LZ \¬vZ
63 ......................... õñZuà *Š kZgzZ Û )ÃLZ
63 ......... wq » vå Z wÎgÐ p ÒÆ ]y M „gzZ Äz sp
65 ..........................................t £Æ + Zz 
65 ........................... c izŠgzZ ¼ A =g f \!* Vâ
66 ................ ì ~q Ÿg Å\!* Vâ ~q Ÿg Å \¬vZ
4 s¬ ÓZg
™ yZÄ
66 ............................... ì Cƒ wJgz¢ ¬Š Å\!*
66 .............. ¤Å ä´ ÃyZgzZ© t ‚Æ \!* Vâ
67 ......................... ì y²ÑZz ä™Ò6,\!* Vâ
67 ................. ì CY ï„ ~ *Š ZwÅ ä*Ã\!* Vâ
69 ......................................©u ܃ » # Ö ª 
84 ............................................... ]y M „ 
84 ..................................... ì y‚ M' õ » *Š
84 ....................................... s %Z »¿z w¸
E3!
85 .................................yT Å {È nðšE z [8
85 .................................... !! *Št ì ^$ +t
87 ................................................ *Š uF,
88 ............................................ !6,?ì À
88 ................................. ?ì $ Ë ïwVÅ kZ H
89 ....................................... #Ö ´ Å Z} .sp
91 .................................. ì Ã1 Å]ñ
92 .......................... ,q J M àZz äXÐG[Z±
93 .......................... ¤z ÅÅzmvZ -*™wÎg
95 ........................................... [ZŠ M Æ { izg
96 ................................................. lg Z*
5 s¬ ÓZg

J
i¸M ½w
Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø
J
*Š ãà kZ ™}Š ]æ {gHZÃ{È C
Ù LZ ä ]+Z [gvZ
Å kZ ë X,™Ýq ~ŠÛp Å kZ gzZ ,™ ÏÈ Å kZ ë @*5~
M ·ïë Z
X ,™ x » ( Ð + # h ™Ýq ‰
M Ü z ÏZ ~ŠÛp
M ·ï
X ë ]Š„„Ãä™x»(Ð +
X M ~gø ¤
DY 0 ]Š„Ìx» ~z*Š }gø Âì ( + /Z
gŠÅ kZgzZ ,™sÜ~ x»iZÃœC +
Ù Æ Ï0i KZ ë ì nÛ Zgø
+
( ]ÏÆÏ0 /q
i KZXY M 7:Zz Lœ Zƒ Zg¦-Z n kZ ,™
n kZ X,™ Ìb&Z Å VzuzŠB‚B‚Æ ä™sÜ~ Vñ»

Xì iq Ö Z kZ ó ó æ¾5.Zù4z szH!*
Ð Z <»# %ZL L
gzZ szH!*%ZL L6,]gúz Š%y›C
Ù Ð w Å äƒ y›

„gƒ ãâÛ **
Åx©ZÆ\¬vZ Z # Xì òiÑ „Š x Z Å ó ó æ¾5.Zù4
[Z±6,ƒ
 Ð s§Å :, á VvZ ÂñY Å: ÒÃÅ1zgÃkZgzZƒ
6 s¬ ÓZg
- ¬ŠgzZXì @*
XCƒ 7wJJ YM
KZ ë ,™ÇÐ wŠ mïë
X{Ò MvZ Y ¶ M
XÐ ,™~È0* ÅVziúxÓ 
XÐ Og}izg}g7 
XÐ ,™vZ™
æ f Ð ]Ò 
XÐ ,™ ZŠZ ]‡œ 

XÐ,™ ay~ {Zg ÅkZÃwâ ñƒØŠÆ\¬vZ 
XÐ ,™ ZŠZ ÌŠmZ t£B‚ÆvZ t£ 
XÐ ,™~È0*ÅglZz/Â 
XÐ,™~È0*ÅpÑŠzgŠ 
XÐ ,™Ì6,Ð VÂ!*
e 
(} M ) XÐ ,™ÒÃÅvZ °Š ˜ 
x?Zz
¬Š ̈
è ¤
Ì‚Îm ZxÂy»gZ
7 s¬ ÓZg

J
Œô^ß$×Öô kûqø†ôìû]ö èõ Ú$ ]ö †ø nû ìø ÜûjößûÒö
àôÂø áøçû ãø ßûiøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô áøæû †ö Úö ^ûiø
½ äô ×#Ö^e áøçû ßöÚô ç+ iöæø †ÓøßûÛöÖû]
ô ô
$ M :yZ/w M )
(110e
Æ VÍß ƒ # Ö Z +4 ?L L :ÀF,
ƒ D™¬» x» (ƒ ‰ áï n
6,vZ gzZ ƒ Èzg Ð Vñ» }' ,gzZ
pg yZZ
óXó ƒ n
8 s¬ ÓZg

J
oøâô oûjô ×$Öô pû‚ôãû mø áø!†û ÏöÖû] ]„øâF á$ ]ô
àømû„ôÖ$] àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] †ö 8ôù fø möæø Ýöçø Îû]ø
]†÷ qû]ø Üûãö Öø á$ ]ø kôvF×ô ’# Ö] áøçû ×öÛøÃû mø
$ M :Y u ]†÷ nû fôÒø
@*
™e
(9e
$Z@ Å {Zg kZ y M Œ
Z Z)
Û t šL L:ÀF,
J
ÃVßZz yZZgzZ Ôì S¦Ç!*ì
yZ ì êŠ ~¸lp D™¿(
óXó ì [ZN Z(,nÆ

D™¿( nÆVßZz yZZ


]c*
M P Å ~Ÿp
9 s¬ ÓZg

gå Åy MŒ
Û
ÜûÓö×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$]æø ÜûÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] ÜöÓöe$…ø ]æû ‚öfö Âû ] Œö^ß$Ö] ^ãø m% ^ø³þm5 
$ M :{ÂZ) áøçû Ïöj$iø ÜûÓö×$Ãø Öø
yZgzZ H Za à ?ä TÔÅ[g LZ z™ÏÈ !Íß}ZL L:ÀF,
(21e
J
óXó ƒ Y0gÇÌ6,? @* ` g¦ /¬ Ð ? ÌÃVÍß
àønû Ãô Òô]†# Ö] ÄøÚø ]çû Ãö Òø…û ]æø éøçÒF $̂ Ö]çiö!æø éøç×F’$ Ö]çÛönû Îô ]øæø 
$ M :{ÂZ)
(43e
J
Æ VßZz sgzZ z™ c*
Š > 2i gzZ z™ ì‡iúvß ?gzZL L :ÀF,
óXó Ø~ iúB‚
éô ç×F’$ Ö]æø †ôfû ’$ Ö^eô ]çû ßönû Ãô jø‰û]æø
o×øÂø Ÿ$]ô 麆ø nû fôÓøÖø ^ãø Þ$]ôæø ½

$ M :{ÂZ) àønû Ãô 8ô íFÖû]
(45e
X1ì gz¢gZØŠ iú{z —" gzZߊæÐ iúgzZñL L:ÀF,
J
óXó 7gZØŠ ̼6,yZƒ qË~ »Æ
10 s¬ ÓZg
t
èô ß$røÖû] gövF‘û]ø Ô ø òô Ö5æ]ö kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø 
$ M :{ÂZ) áøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô Üûâö
IZ vß ,Z Ô,™ x» ( gzZ NÑ yZZ vß gzZL L :ÀF,
(82e
J
óXó Ð gå ~ kZ {z Ô Dƒ0
àûÚôù ÜûÓöŠôËöÞûŸôø ]çû Úö ‚ùô Ïøiö ^Úø æø ½ éøçÒF $̂ Ö] ]çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Îô ]øæø 
†ºnû ’ôeø áøçû ×öÛøÃû iø ^Ûøeô äø ×#Ö] á$ ]ô ½ äô ×#Ö]‚øßûÂô åö æû ‚örôiø †õnû ìø
(110 :{ÂZ)
J
LZ Ìð> gzZ Ôƒg ïŠ >Ãi gzZ Åg ì‡ iúgzZL L :ÀF,
\¬vZ (èY )Ð ƒ 0* k0* ÆvZÃkZ ÔÐ zŠ ŸÐ M WZz
óXó ì ;gNŠÃVñ» ñƒG ƒ  }gv
äü Öø àövûÞøæ$ ‡ è÷Çøfû ‘ô äô ×#Ö] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø t äô ×#Ö] èøÇøfû ‘ô 
áøæû ‚öfôÂF
ä vZ ~ TÐ g 6,ª
(138 :{ÂZ)
q kZ ë (¼ !â›)L L :ÀF,
J
4Ð vZ ª q Å ¶Š 8 -gÆ Tì yÃgzZ ì c* Š8 -g
óXó ñƒGg(Z òÝÅÏZ ëgzZXì
t
èô Óø×öãû j$Ö] oÖø]ô ÜûÓömû‚ômû^øeô ]çû Ïö×ûiö Ÿæøø äô ×#Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ]çû ÏöËô Þû]øæø 
àønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö äø ×#Ö] á$ ]ô ]çû ßöŠôuû]øæø
t
$ M :{ÂZ)
(195e
J
11 s¬ ÓZg
LZ Ã\ M LZgzZ Ôz™ H ay ~ {Zg ÅvZ vß ?gzZL L :ÀF,
\¬vZ š Ôz™ H b§hZ x»gzZ ßZe # Ö ~ „n Vð;
óXó ì ‚ rg„  zŠÃVßZz ä™x» b§hZ
]çû Ãö fôj$iø Ÿæøø ” è÷Ê$«Òø Üô×ûŠôùÖ] oÊô ]çû ×öìöOû ] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5 
àºnû fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äü Þ$]ô ½ àô_6 nû 8$ Ö] lôçF_öìö
(208 :{ÂZ)
J
y-gzZ Ôƒ 4ZŠ}g7 }g7 ~ xsZ !ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
óXó ì ÔŠ ôÜZgv{z —" Ôg# Ö 6,VñŠÆ
Ÿ$ ݺçû mø oøiô ^m$ áû]ø Øôfû Îø àûÚôù ÜûÓö³þßFÎû‡ø …ø ^Û$ Úô ]çû ÏöËô Þû]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5 
áøçû Ûö×ô ¿# Ö] Üöâö áøæû †ö Ëô ÓFÖû]æø ½ èºÂø ^ËøTø Ÿæø $ èº×$ìö Ÿæøø äô nû Êô ĺnû eø
J
(254:{ÂZ)
kZÐ ~ kZì ~Š ~izgà ?ä ë !ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
gzZ σ |# zÛ zh +yÂ: yŠ TÔz™ ay  ¬ Ð ä MÆ yŠ
Õvß „ Û » gzZ Ï lg\ ðÃ: gzZ Ï ñ M x» 4zŠ :
óXó D™
½…çû ß%Ö] oÖø]ô k
ô ô ÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üûãö qö†ôíûmö Ÿ ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] o% Öôæø äö ×#Ö]ø 
$ M :{ÂZ)
(257e
12 s¬ ÓZg
™ wïÐ VÃg@* ÃyZ Xì ¶‚ » VßZz yZZ vZL L :ÀF,
óXó ì @* Ñs§ÅÝzg
oøiô æû ]ö ‚ûÏøÊø èøÛøÓûvôÖû] løç+ m% àûÚø æø ðö «8ø m$ àûÚø èøÛøÓûvôÖû] oiô ç+ mö 
t

$ M :{ÂZ) hô^fø ÖûŸø ]û çÖöæ]ö Ÿ$]ô †ö Ò$ „$ mø ^Úø æø ½ ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ nû ìø


(269e
+Š ÃTgzZ ì @*
J ™e $Áì Le ÃT™Å +Š {zL L :ÀF,
wJ „z ÃgzZ Ôˆïq Åí ~(,à kZ ñY ï™Å
óXó áZz = D™
Üûãö ×øÊø è÷nø Þô¡Âøø æ$ ]†& ‰ô …ô^ãø ß$Ö]æø Øônû Ö$^eô Üûãö Öø]çø Úû ]ø áøçû ÏöËô ßûmö àømû„ôÖ$]ø 
áøçû Þöˆø vûmø Üûâö Ÿæøø Üûãônû ×øÂø ͺçû ìø Ÿæøø t Üûãôeùô …ø ‚øßûÂô Üûâö †ö qû]ø
J
$ M :{ÂZ)
(274e
yŠgzZÃ]Zg Ô D™ ay ~ {Zg ÅvZ wâ CZ vß L L:ÀF,
» yZ k0* Æ [gÆ yZ c yZ wq¾ Ô~C Ù ªgzZ™ Ö ÔÃ
óXó ÐVƒ â{z:gzZì {çðÃ: nÆyZgzZì [ZN
]çû iö!æø éøç×F’# Ö] ]çÚö ^Îø]øæø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
Üûâö Ÿæøø Üûãônû ×øÂø ͺçû ìø Ÿæøø t Üûãôeùô …ø ‚øßûÂô Üûâö †ö qû]ø Üûãö Öø éøçÒF $̂ Ö]
$ M :{ÂZ) áøçû Þöˆø vûmø
(277 e
J
13 s¬ ÓZg
gzZ G x»( ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß —"L L:ÀF,
Æ [gÆ yZ n Æ yZ Ôìg ïŠ > 2igzZ Ô3g ì‡Ãiú
óXó ÐVƒ â{z:gzZ ǃ spÃyZ:gzZ Ôì [ZN »yZ k0*
oÿõ nû Tø àûÚô ]çû ÏöËô ßûiö ^Úø æø ½ áøçû f%vôiö ^Û$ Úô ]çû ÏöËô ßûiö oj#uø †$ fôÖû] çÖö^ßøiø àûÖø 
$ M :yZ/w M ) ܺnû ×ô Âø ä́eô äø ×#Ö] á$ ^ô Êø
Z Ðj™Ýq: Lw¾~ n ? (!â›}Z)L L:ÀF,
#
(92e
J
gzZ Ôz™: ay (~ {Zg ÅvZ)¼ Ð ~ q ~g\ KZ J -
óXó ì }Y [pÃkZvZÐz™ ay ̼
Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô áøæû †ö Úö ^ûmøæø †ônû íøÖû] oÖø]ô áøçû Âö ‚ûm$ èºÚ$ ]ö ÜûÓößûÚôù àûÓöjøÖøæø 
áøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üöâö Ô ø òô Ö5æ]öæø ½ †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçû ãø ßûmøæø
$ M :yZ/wZ)
(104e
J
s§Åx»( ’ e 6g +Z ® ) )q -Z ~ ?gzZL L:ÀF,
}™ »zg Ð ðZ' ,gzZ Ôìg C™¬» Vñ»iZ gzZ ìg Cš
óXó ÐVƒ[x»}g7 vß,ZgzZ
àønû Ïô j$ÛöÖû^eô Ý Üºnû ×ô Âø äö ×#Ö]æø ½ åö æû †ö ËøÓûm% àû×øÊø †õnû ìø àûÚô çû ×öÃø Ëûmø ^Úø æø 
J$ M :yZ/wZ)
(115e
14 s¬ ÓZg
σ: ~gŠ** /
¦ Ù Å kZÐ ,™x» ( vßt gzZL L :ÀF,
C
óXó ì }Y [pÃVzgÇÌ6,\¬vZgzZ
]ç& ËöÂø áø^Òø äø ×#Ö] á$ ^ô Êø ðõ ?çû ‰ö àûÂø ]çû ËöÃû iø æû ]ø åö çû Ëöíûiö æû ]ø ]†÷ nû ìø ]æû ‚öfû iö áû]ô 
$ M :Y ûZ) ]†÷ mû‚ôÎø
™sçÃðZ' ,Ë c* z™vÃkZ c* z™6´Z x»(¤
(149 e
J
/ZL L:ÀF,
óXó ì ÑZz ]gŠ ~(,ÑZz ä™sçÌvZ ÂzŠ
èõ Ûøuû…ø oûÊô Üûãö ×öìô ‚ûnö ŠøÊø ä́eô ]çû Ûö’øjøÂû ]æø äô ×#Ö^eô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^Ú$ ^øÊø 
^Û÷nû Ïô jøŠûÚ% ^›÷]†ø ‘ô äô nû Öø]ô Üûãômû‚ôãû møæ$ Ÿ Øõ–ûÊøæø äö ßûÚôù
(176 :Y ûZ)
J
ÂZño¢ÃvZ ä VrZgzZ ñÑ yZZ6,vZ vß ÎL L:ÀF,
s§KZÃyZgzZ Ç}™4ZŠ ~ aLZgzZ Øg KZÃyZ {z
óXó Ç}Š à6,5Zgñ¦
†ºqû]øæ$ 麆ø Ëô ÇûÚ$ Üûãö Öø Ÿ kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] äö ×#Ö]‚øÂû æø 
$ M :>Z +ÓZ) ܺnû ¿ôÂø
VrZ gzZ ñ M á yZZ Ð VÍß,Z ä \¬vZL L :ÀF,
(9e
J
[ZNgzZ ]nn Æ yZ ì H {°z ÔG Ìx»iZ ä
óXó ì x
15 s¬ ÓZg
¡³ø þÊø èô òønùô Š$ Ö^eô ðø «qø àûÚø æø ^ãø Öô^%øÚû ]ø †ö 8û Âø äü ×øÊø èô ßøŠøvøÖû^eô ðø «qø àûÚø 
t

$ M :xÅÑZ) áøçû Ûö×ø¿ûmö Ÿø Üûâö æø ^ãø ×ø%ûÚô Ÿ$]ô p 5̂ rûmö


k
(160e
HkŠ » kZ n Æ kZ Âì @*
J ™nq -Z ¿ðà L L :ÀF,
A Zw' , ,Æ ÏZ ÃkZ Âì @*
Z' ™ ðZ' ,q-Z ¿ðà gzZ Ôì
óXó ǃ: Õ6,VÍßyZgzZ ÔÏ

«ãø Ãø ‰ûæö Ÿ$]ô ^Š÷ËûÞø Ìö×ôù ÓøÞö Ÿø kôvF×ô ’# Ö] ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø 
áøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô Üûâö èô ß$røÖû] gövF‘û]ø Ô ø òô Ö5æ]ö
t
(42:sZ²ÑZ)
J
6 ËëÔG x»( ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß gzZL L:ÀF,
,
A vß,Z Ôn
¼ pg 7ú1 {Šc* iÐ “  ZŠ' ,‰ Ü ¤ Å kZ
óXó Ð gå ~ kZ {z áZz
Äönû –ôÞö Ÿø ^Þ$]ô ½ éøç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îø]øæø gôjFÓôÖû^eô áøçû ÓöŠôùÛømö àømû„ôÖ$]æø 
àønû vô×ô ’ûÛöÖû] †ø qø]ø
ëÔ p ng ì‡ÃiúgzZ Ô È0*
(170 :sZ²ÑZ)
J
Æ [Â vß gzZL L :ÀF,
óXó Ð,™: ùŸ[ZNÔ,™ b&Z KZ »VÍß,Z
ÜûãôÖô]çø Úû ^øeô äô ×#Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ]æû ‚öâø ^qøæø ]æû †ö qø^âø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]ø 
Üöâö Ô ø òô Ö5æ]öæø ½ äô ×#Ö]‚øßûÂô è÷qø…ø Oø Üö¿øÂû ]ø Ÿ ÜûãôŠôËöÞû]øæø
16 s¬ ÓZg
$ M : îGE áøæû ˆö ñô«ËøÖû]
~ {Zg ÅvZgzZ Å]óä VrZgzZ ñÑ yZZ vß L L:ÀF,
(20e !pZ)
J
¹q -Š4, Æ vZ ~ zgŠ {z ÔHŠ˜ Ð yY gzZ wâ LZ
óXó áZz îÊZ%„zgzZ }(,
Ÿ$]ô ^m÷Oô ]æø áøçû Ãö _øÏûmø Ÿæø $ é÷†ø nû fôÒø Ÿæø $ é÷†ø nû Çô ‘ø è÷ÏøËøÞø áøçû ÏöËô ßûmö Ÿæøø 
áøçû ×öÛøÃû mø ]çÞû^öÒø ^Úø àøŠøuû]ø äö ×#Ö] Üöãö møˆôrûnø Öô Üûãö Öø gøjô Òö
$ M :/pZ)
(121 e
J
D™ð yZy ðà c* ¹ c* Zhð D™ ay  {zgzZL L:ÀF,
Æ yZ ÃyZ vZ @* Ôì @* Y 1Én Æ yZ¼ ƒ tÂ
óXó }Š!$ +YZÐiZ »Vñ»
½õ]†ø ‘ô oÖF]ô ðö «8ø m$ àûÚø pû‚ôãû møæø ½ Üô×FŠ$ Ö]…ô]Oø oÖF]ô `çû Âö ‚ûmø äö ×#Ö]æø 
$ M :÷- {gÎ) Üõnû Ïô jøŠûÚ%
Le ÃTgzZ ì @*
(25e
š à ?s§Å yÆ äsvZ gzZL L :ÀF,
J
óXó ì êŠ =ÂŽ6,„  Zg {Zgì
sôßûÞö ^ßønû ×øÂø ^Ï& uø t Ô ø Öô]„øÒø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø ^ßø×ø‰ö…ö oûrùô ßøÞö Ü$ $ö 
$ M :÷- {gÎ) àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû]
(103e
J
17 s¬ ÓZg
ìg ïŠ ] ÃVßZz yZZ gzZ ÃVßÎg LZ ëQL L :ÀF,
óXó Ð,Š ] ÃVßZz yZZ ì)f Zgø b§ÏZ Ô
àønû ßô ŠôvûÛöÖû] †ø qû]ø Äönû –ômö Ÿø äø ×#Ö] á$ ^ô Êø †û fô‘û]æø 
(115 :Šƒ {gÎ)
óXó @*
J
™7ùŸ̀Z »VßZz ä™nvZ z™ñgzZL L:ÀF,
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû 8$ Ö] àøÚô äô ×#Ö^eô „ûÃô jø‰û^Êø áø!†û ÏöÖû] lø]û†ø Îø ]ƒø^ô Êø 
J
$ M :ìZ)
(98 e
{C ÅvZ Ð ŠzŠ% y- ÂÏ"7,y M Œ Û ?Z # :L L :ÀF,
óXó z™ 18 -â
á^øÒø Ô ø òô Ö5æ^öÊø àºÚô ç+ Úö çø âö æø ^ãø nø Ãû ‰ø ^ãø Öø oÃF‰øæø éø†ø ìôŸF ]û Oø ]…ø ]ø àûÚø æø 
$ M :Y u ]…÷ çû Óö8û Ú$ Üûãö nö Ãû ‰ø
[Ün Æ kZ gzZ ÇÇg +
(19 e
M Å ]y
J
Z Z)
M ¿ gzZL L :ÀF,
,Z ÂÔƒ Ìð¸ {zªÆ Ç}™Ì[„ +z ’e ** ™
óXó σ w=[t ÅVÍß
…û „ôùfø iö Ÿæøø Øônû fôŠ$ Ö] àøeû ]æø àønû ÓôŠûÛôÖû]æø äü Ï$ uø oeF†û ÏöÖû] ]ƒø lô!æø 
$ M :Y u ]†÷ mû„ôfû iø
$ZŒ
ÌÃÛ )gzZ `ZgzZ Ôƒg ïŠ h» kZ ÃgZŠ " Û gzZL L :ÀF,
(26 e Z Z)
J
18 s¬ ÓZg
óXó z™: cy w‰gzZƒg ïŠ
½ Üônû Ïô jøŠûÛöÖû] Œô^_øŠûÏô Öû^eô ]çû Þö‡ôæø Üûjö×ûÒô ]ƒø]ô Øønû ÓøÖû] ]çÊöæû ]øæø 
$ M :Y u ÷ mûæô^ûiø àöŠøuû]øæ$ †ºnû ìø Ô
¡ ø ÖôƒF
4t ÔßÂÐ ziZF,9gzZ 7**
(35e Z Z)
J
Zg7 Âz™wÂ\** # gzZL L :ÀF,
Z
óXó ì YZ » kZ Ìx ZgzZì
àûÚø †ø qû]ø Äönû –ôÞö Ÿø ^Þ$]ô kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
$ M :lZ) ÷ ÛøÂø àøŠøuû]ø
¡
ÂG x» ( ä VrZ gzZ ñÑ yZZ vß —"L L :ÀF,
(30e
J
óXó ,™x»( Ð,™: ùŸ̀Z »VÍß,Z ë
áøçû ×$vømö †ö ãFÞûŸø ]û Üöãôjô vûiø àûÚô pû†ôrûiø áõ‚ûÂø köß#qø Üûãö Öø Ô ø òô Ö5æ]ö 
Œõ‚ößû‰ö àûÚôù ]†÷ –ûìö ^e÷ ^nø $ô áøçû Šöfø×ûmøæ$ gõâø ƒø àûÚô …ø æô^‰ø]ø àûÚô ^ãø nû Êô
½ hö]çø %$Ö] ÜøÃû Þô ½ Ô ô ñô`…ø Ÿø ]û o×øÂø ^ãø nû Êô àønû òô Óôj$Ú% Ñõ†ø fû jø‰û]ôæ$
$ M :lZ) ^Ï÷Ëøiø†û Úö kûßøŠöuøæø
n Æ yZ Ô r!*Æ gå n Æ VÍß,ZL L :ÀF,
(31e
J
gzZ ÔÐNY ñz ;ÆäÎÃyZ V;z ÔÏVƒ ˜,1
-g!*
Vz œzZ ÔÐ (}ÀÆ 1gÜŠgzZ q Æ8 -g!
19 s¬ ÓZg
( hZ „ HgzZ ì , YZ „ H ÔÐ Vƒ Æ ñ·6,
óXó ì
†ºnû ìø kövF×ô ’# Ö] könFÏô ³þfFÖû]æø t ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] èößømû‡ô áøçû ßöfø Öû]æø Ùö^ÛøÖû]ø 
$ M :lZ) ÷¡Úø ]ø †ºnû ìøæ$ ^e÷ ]çø $ø Ô ø eùô …ø ‚øßûÂô
’™ wqZ gzZ Ôì Þzg q
(46e
J
-Z Å *Š ]§ŠÑzZ gzZ wâL L :ÀF,
Ð g±ZƳq - 4, Æ [g }gv{z Ô áZz g ¹!*
ÌÐ g±Z Æ äY G hZz ,yZ hZ gzZ 4 Ì
óXó 4
†ºnû ìø kövF×ô ’# Ö] könFÏô ³þfFÖû]æø ½ p‚÷âö ]æû ‚øjøâû ] àømû„ôÖ$] äö ×#Ö] ‚ömûˆômøæø 
$ M :*%) ]O& †ø Ú$ †ºnû ìøæ$ ^e÷ ]çø $ø Ô ø eùô …ø ‚øßûÂô
àZz g ¹!*
(76e
gzZ ì @* J(,e
J
$Z@ Å VßZz e $Z@ vZgzZL L :ÀF,
pÒÆ x Z gzZ B bg!$ +4 VŒ Æ [g }gvV)
óXó 4Ð
köqF…ø ‚$ Ö] Üöãö Öø Ô ø òô Ö5æ^öÊø kôvF×ô ’# Ö] ØøÛôÂø ‚ûÎø ^ß÷Úô ç+ Úö ä́iô ^m$ àûÚø æø 
$ M : îW†W) o×FÃö Öû]
ä T ǃ¢q ™á yZZ k0*
(75e
Æ [g ¿ gzZL L :ÀF,
J
20 s¬ ÓZg
óXó ZgŠ— nÆVÍß,ZÎÐVƒG x»(
Ô ø ÖôƒFæø ½ ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †ö ãFÞûŸø ]û ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø áõ ‚ûÂø köß#qø 
$ M : îW†W) o# Òˆø iø àûÚø ðö `ˆø qø
Vƒ ~gY ,1n Æ XÔ ]¸!*
(76e
J
Æ gåL L :ÀF,
» kZ }™g(Z Ï À 0* ¿ gzZÐ gå {z ~ yZ ÔÏ
óXó ì xÅZ ¸
p‚Fjøâû ] Ü$ $ö ^v÷Öô^‘ø ØøÛôÂø æø àøÚø !æø hø^iø àûÛøÖôù …º^Ë$ ÇøÖø oÞôù]ôæø 
J
(82: îW†W)
á™/Â Vƒ ÌÑZzÛ Z(,nÆ ¿,Z ~gzZL L:ÀF,
óXó ìg ì‡6,{Zg S¦Q}™¿(gzZ ñ M á yZZgzZ
Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø äü Þ$]ø äô nû Öø]ô o?û uôçû Þö Ÿ$]ô Ùõçû ‰ö…$ àûÚô Ô ø ×ô fû Îø àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Úø æø 
$ M :Y m
CÑZ) áôæû ‚öfö Âû ^Êø ^Þø]ø
57wÎg (Z ðì Ð \ M ä ë w
(25 e
J
å Îg }ZgzZL L :ÀF,
: 7Šqðà ZÎ}÷ ƒ È: kzt ä ëk0* ÆT
óXó z™ÏÈ „ ~÷
ä́nôÃû ŠøÖô áø]†ø ËûÒö ¡³ø þÊø àºÚô ç+ Úö çø âö æø kôvF×ô ’# Ö] àøÚô ØûÛøÃû m$ àûÛøÊø 
t
21 s¬ ÓZg
$ M :Y m CÑZ) áøçû fö iô ^Òø äü Öø ^Þ$]ôæø
ÅkZ  ǃ ÌÑZz yZZ {zgzZ Ç}™¿( ¿ ÎL L:ÀF,
(94e
J
óXó f e ÉÃkZ ëgzZ 7àZz äY ]g» Z [
äö ×#Ö] Üöãö ß$Îø‡ö †û nø Öø ]çû iö ^Úø æû ]ø ]?çû ×öjô Îö Ü$ $ö äô ×#Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ]æû †ö qø^âø àømû„ôÖ$]æø 
$ M :ÝZ) àønû Îô ‡ô†# Ö] †ö nû ìø çø ãö Öø äø ×#Ö] á$ ]ôæø ½ ^ß÷Šøuø ^Î÷‡û …ô
c*
(58e
J
‰ G OQ Å ]ó~ {Zg ÅvZ ä VÍßXgzZL L :ÀF,
Ѓ  vZ G gzZ Ç}Š tig { q -Z gz¢ÃyZ vZ Ô‰ %
óXó ì ÑZz ¶Š tig4
]ç×öÃø Êû]æø ÜûÓöe$…ø ]æû ‚öfö Âû ]æø ]æû ‚örö‰ûæø ]çû Ãö Òø…û ] ]çßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m% ^ø³þm5 
$ M :ÝZ) áøçû vö×ô Ëûiö ÜûÓö×$Ãø Öø †ø nû íøÖû]
(77e
Å[g LZgzZ z™ H {>gzZ Ôz™ H qÃg ßZz yZZ }ZL L :ÀF,
J
óXó ƒ 0* b# ? @* z™ Hx»(gzZ Ôz™ H]Š„
„õòô Úø çû m$ Åõˆø Êø àûÚôù Üûâö æø ^ãø ßûÚôù †ºnû ìø äü ×øÊø èô ßøŠøvøÖû^eô ðø «qø àûÚø 
t

$ M :›Z) áøçû ßöÚô !


{zgzZ ÇA 4Ð kZ ÃkZ Â Ç ñ M ™á n¿ L L :ÀF,
(89e
J
óXó Ð g yñâ Ð ? Ø Z< Í yŠ kZ vß
22 s¬ ÓZg
ðö «8ø m$ àûÚø pû‚ôãû mø äø ×#Ö] à$ Óô³þÖFæø køfû fø uû]ø àûÚø pû‚ôãû iø Ÿø Ô ø Þ$]ô 
t

$ M :7Z) àømû‚ôjøãû ÛöÖû^eô Üö×øÂû ]ø çø âö æø


vZÉ M h }Š 7e
(56 e
$Z@ e& \ M (w
J å Îg}Z)L L:ÀF,
à ÏZ D » VßZz ä0* $Z@ gzZ Ôì êŠ e
e $Z@ ìe à T
óXó ì
àøÚô áøçû Óöm$ áû]ø oŠ5 Ãø Êø ^v÷Öô^‘ø ØøÛôÂø æø àøÚø !æø hø^iø àûÚø ^Ú$ ^øÊø 
$ M :7Z) àønû vô×ô ËûÛöÖû]
H x» ( gzZ ñ M á yZZ gzZ }™/¿ %ZL L :ÀF,
(67e
J
óXó ÐVƒÐ ~VßZz ä0* b# ì yZ vß,Z Â}™
oÊô ]ç& ×öÂö áøæû ‚ömû†ômö Ÿø àømû„ô×$Öô ^ãø ×öÃø rûÞø éö†ø ìôŸF ]û …ö ]‚$ Ö] Ô ø ×ûiô 
(83e $ M :7Z) àønû Ïô j$Ûö×ûÖô èöføÎô ^Ãø Öû]æø ½ ]O÷ ^ŠøÊø Ÿøæø šô…û Ÿø ]û
: ~ *Š Ð ,Š ÃVÍß7ZÐZ ë y » ]y
J M {zL L:ÀF,
VÍß sð> Å E¬ gzZ ÔÜZe h — : gzZ Te ðZ(,KZ
óXó ì nÆ
Üûãôiô ^³Fnùþô ‰ø Üûãö ßûÂø á$ †ø Ëôù ÓøßöÖø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø 
áøçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø pû„ôÖ$] àøŠøuû]ø Üûãö ß$møˆôrûßøÖøæø
(7 :]¶Z)
J
23 s¬ ÓZg
ÅyZ ëG x»( ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß gzZL L:ÀF,
4Ð 4 » wqZÆ yZÃyZgzZÐ ,Š™gzŠÐ yZ V×Z' ,
óXó Ð,Š!$ +
Õø†ô8û jöÖô Õø‚Fâø ^qø áû]ôæø ½ ^ß÷Šûuö äô mû‚øÖô]çø eô áø^ŠøÞûŸô ]û ^ßønû ‘$ æø æø 
ÜûÓöòöfùô Þø^öÊø ÜûÓöÃö qô†û Úø o$ Öø]ô ½ ^Ûøãö Ãû _ôiö ¡³ø þÊø ܺ×ûÂô ä́eô Ô ø Öø ‹ønû Öø ^Úø oûeô
$ M :]¶Z) áøçû ×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö ^Ûøeô
Å ä™u|(Ð \!*
(8e
J
Vâ LZ ÃyK̈Z ä ëgzZL L :ÀF,
-Ñ Z÷Ãq +Z  BZe gzi 6, {z ¤
q /Z gzZ Ôì ÅN@*
„}÷à  ?Ô'â : I » yZ Â7?Š ðÃÅTñZI
óXó ÇVzŠ Œx»ƒ  gvà ?~ÎÔì ** M ™^ßk0*
^Ê÷†ø Æö èô ß$røÖû] àøÚô (Üûãö ß$ñøçùô fø ßöÖø kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛôÂø æø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø 
àønû ×ô ÛôÃFÖû]†ö qû]ø ÜøÃû Þô ½ ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †ö ãFÞûŸø ]û ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø
J
(58 :]¶Z)
ÃyZ ëG ¿iZ ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß gzZL L :ÀF,
Vƒ ~gY ,1nÆ XÐ ,Š(~ Vâ{ Ñ!* Ƽ A
óXó ì ̀Z YZ H »VßZz ä™x»ÔÐ gå ~ yZ {z Ï
24 s¬ ÓZg
éø†ø ìôŸF ]û …ø ]‚$ Ö] á$ ]ôæø º Ãô Öøæ$ çºãû Öø Ÿ$]ô «nø Þû‚% Ö] éöçnFvøÖû] åô „ôâF ^Úø æø
½g

áøçû Ûö×øÃû mø ]çû Þö^Òø çû Öø áö]çø nø vøÖû] oøãôÖø
$ M :]¶Z)
+
Ï0
J(64e
iÝZgzZ Ô7¼gzZÆ ±zÛS Ï0 + i ~EŠt gzZL L:ÀF,
óXó @*
ƒD» kZÃyZ l»Ôì ]y M ݬ
ÄøÛøÖø äø ×#Ö] á$ ]ôæø ½ ^ßø×øfö ‰ö Üûãö ß$mø‚ôãû ßøÖø ^ßønû Êô ]æû ‚öâø ^qø àømû„ôÖ$]æø 
àønû ßô ŠôvûÛöÖû]
ÃyZ ë D™“  ZŠ'
(69 :]¶Z)
,æ~ {Zg ~gø vß gzZL L:ÀF,
J
B‚Æ VßZz nvZ —" gzZ Ð ,Š 3Š gz¢ Zg KZ
óXó ì
àønû Þô‚ûmö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô «ŠøÞôæø Ô ø jô ³þßFeø æø Ô ø qô]æø ‡û Ÿø ( ØûÎö o% fôß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
½ àømûƒøç+ mö ¡ ø Êø àøÊû†ø Ãû m% áû]ø oÞFOû ]ø Ô ø ÖôƒF ½ à$ ãôfônû eô¡qø ø àûÚô à$ ãônû ×øÂø
(59e $ M :[Zx  ÑZ) ^Û÷nû uô…$ ]…÷ çû ËöÆø äö ×#Ö] áø^Òøæø
Å Vâ›gzZÐ V@ KZgzZÐ V-ç KZ !Ñ
J å }ZL L:ÀF,
1\ d,gŠe Ï ~hðKZ 6, zZ LZ £Š È Ð VÂgú
gzZ Ç ñ*: ÃyZ ðà ÂÏ}™ c* Yƒ yT Ð kZ X,™
óXó ì y!* $ÑZzÛvZ
25 s¬ ÓZg
^ãø Öø Ô ø ŠôÛûÚö ¡ ø Êø èõ Ûøuû…$ àûÚô Œô^ß$×Öô äö ×#Ö] xôjøËûmø ^Úø
t
^Úø æø 
Üönû ÓôvøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] çø âö æø ǻ‚ôÃû eø àûÚô äü Öø Øø‰ô†û Úö ¡
½ Ý ø Êø Ô
Ÿ û ŠôÛûmö
J
$ M :§Ã)
(2e
Ô}Š wÅnÆ VÍßà (}iZzgŠÆ) Øg TvZL L:ÀF,
ÐZ ZÎÆ kZ ÂÇg uzg {z ÃTgzZ 7ÑZz 1zg ðÃÐZ
óXó ì ÑZz Õì ̈¸ „zgzZ 7ðÃÑZz ä™~gY
†ö nû Æø ÐôÖô^ìø àûÚô Øûâø ½ ÜûÓönû ×øÂø äô ×#Ö] køÛøÃû Þô æû †ö Òöƒû] Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
oÞ#^øÊø ‡ çø âö Ÿ$]ô äø ³þÖF]ô Ÿ? ø ½ šô…û Ÿø æøû ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚôù ÜûÓöÎö‡ö †û mø äô ×#Ö]
$ M :§Ã) áøçø ÓöÊøç+ iö
vZ HÔz™Šc* ÃyZ ]**
(3e
ˆZ Æ vZ 6,? !Íß}ZL L :ÀF,
J
kZ Ôì @* àtigÐ }igzZ y M à ? ì Û{ ðà ZÎÆ
óXó ƒìgYzZ V¹ ?Q Ô7ëÑÆ]Š„ðà ZÎÆ
Ÿæøø ^nø Þû‚% Ö] éöçnFvøÖû] ÜöÓöÞ$†$ Çöiø ¡
ø Êø Ð' uø äô ×#Ö]‚øÂû æø á$ ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
$ M :§Ã) …ö æû †ö ÇøÖû] äô ×#Ö^eô ÜûÓöÞ$†$ Çömø
Ï0+ i ~EŠ ƒ: (ZÎÔì h'
(5 e
J
,G {°z »vZ !Íß}ZL L:ÀF,
Æ vZ à ?i!* ¸Š {z ƒ: (ZgzZ ÔÇg áZe ~ ÆðŠ à ?
26 s¬ ÓZg
óXó }Š wZe ~ÆðŠ ~}g!*
äö eø ˆû uô ]çû Âö ‚ûmø ^ÛøÞ$]ô ½ ]æ& ‚öÂø åö æû „öíôiø^Êø æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø àø_6 nû 8$ Ö] á$ ]ô 
†ônû Ãô Š$ Ö] gôvF‘û]ø àûÚô ]çû Þöçû Óönø Öô
(6 :§Ã)
Â{z Ôƒg BÔŠ ÃkZ Ì?ÎÔì ÔŠ Zgvy-L L :ÀF,
J
ƒÐ ~ V¥izŠ vß {z @* ì @* š n kZ ¡Ã{z¤ /LZ
óXó NY
o% ³ßôþ ÇøÖû] çø âö äö ×#Ö]æø äô ×#Ö] oÖø]ô ðö `†ø ÏøËö³þÖû] ÜöjöÞû]ø Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
t

$ M :§Ã) ‚önû ÛôvøÖû]


VçpÔì i* " ÂvZ gzZ Ôƒ `ZÆ vZ ? !Íß}ZL L :ÀF,
(15e
J
óXó ì ÑZz
^Û$ Úô ]çû ÏöËøÞû]øæø éøç×F’$ Ö] ]çÚö ^Îø]øæø äô ×#Ö] gøjFÒô áøçû ×öjûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
…ø çû fö iø àûÖ$ é÷…ø ^røiô áøçû qö†û m$ è÷nø Þô¡Âøø æ$ ]†& ‰ô Üûãö ³þßFÎû‡ø …ø
(29 :§Ã)
J
ì‡ iúgzZ Tg D™ ]zˆ Å vZ [ vß L L :ÀF,
{æ7 Ð ~ kZì c* âÛ «ÃyZ ä ë¼ gzZ D™
~ T gZzyZ Æ ]gˆ+Z {z D™ ay  6´Z gzZ
óXó ǃ: {gÄ
27 s¬ ÓZg
àønû eø ^ÛøÖôù^Î÷‚ôù’øÚö Ð% vøÖû] çø âö gôjFÓôÖû] àøÚô Ô ø nû Öø]ô «ßønû uøæû ]ø p ?û „ôÖ$]æø 
†ºnû ’ôeø †ºnû fôíøÖø ǻOô ^fø Ãô eô äø ×#Ö] á$ ]ô ½ äô mû‚ømø
Ý
$ M :§Ã)
kz=g& +k0*
(31 e
Æ\ M ä ë [Ât (w
J å Îg}Z)gzZL L:ÀF,
ä™ &¤Å V1 «Ð LZ ì hÇ!* t Ôì È
óXó ì ÑZzÚ Š [pÔÑZzp pg¸~g7 ÅVzÈ LZvZ Ôì àZz
ܺÖô^¾ø Üûãö ßûÛôÊø t ^ÞøOô ^fø Âô àûÚô ^ßønû Ëø_ø‘û] àømû„ôÖ$] gøjFÓôÖû] ^ßø$û…ø æû ]ø Ü$ $ö 
½ äô ×#Ö] áƒû^ô e lô†Fnû íøÖû^e Ý Ðºe^‰ø Üûãö ßûÚô æø t ‚º’ôjøÏûÚ% Üûãö ßûÚô æø t ä́ŠôËûßøÖôù
ô ô ô ô
(32e $ M :§Ã) †ö nû fôÓøÖû] Øö–ûËøÖû] çø âö Ô ø ÖôƒF
LZ ä ëÃX c* ¯ _gZz » [ÂÃVÍßyZ ä ëQL L:ÀF,
J
ÑZz ä™Õ6,VâY KZ ~ yZ ðÃQ Ôc* âÛ I Ð ~ VzÈ
Ð =ÂÅvZ ~ yZ ðÃgzZ Ôì »zgŠ ‰á~ yZ ðÃgzZì
óXó ì aZ(,¹ ¸ Ôì Š H|(,Ð M ~ V>
gõâø ƒø àûÚô …ø æô^‰ø]ø àûÚô ^ãø nû Êô áøçû ×$vømö ^ãø Þøçû ×öìö‚ûm$ áõ‚ûÂø köß#qø 
†ºmû†ôuø ^ãø nû Êô Üûãö ‰ö^fø Öôæø ]ç/ Ööç+ Ööæ$
t
$ M :§Ã)
(33e
ÔÐ Vƒ 4ZŠ vßt ~ XÆ gå ]¸!*
J L L :ÀF,
Å yZ V;zgzZÐ NY ñz CñgzZ ;Æ äÎÃyZ V;z
28 s¬ ÓZg
óXó σ Å1g uá 7
Ø$ Òöæø ½ Üûâö …ø ^$ø!æø ]çû Úö ‚$ Îø ^Úø göjöÓûÞøæø oiFçû ÛøÖû] oôvûÞö àövûÞø ^Þ$]ô 
$ M :[) ?û Êô öäßFnû ’øuû]ø ðõ oûTø
àõnû fôÚ% Ýõ^Úø ]ô o
{z Ô ìg Y ˜ ëgzZÐ ,™{0
(12e
J + iÃVzŠ% G ëL L :ÀF,
ÌwqZ {zÆ yZ gzZ Ô DY ¬Ð M vßÃXÌwqZ
~ [Â ãZz q -Z ÃqC Ù ä ëgzZ DY hgú ÃX
óXó ì c* Š™‚
†ø Ò$ „øjønø Öôæø ä́jô ³þmF! `æû †ö e$‚$ nø Öôù Õº †ø fFÚö Ô ø nû Öø]ô äö ßFÖûˆø Þû]ø gºjFÒô 
$ M :m) hô^fø ÖûŸø ]û çÖöæ]ö
, å Îg }Z) ä ë ì [Â •
6 \ M (w ' ,!*
-ZtL L :ÀF,
q
(29e
J
ûIZ @* gzZ Ô,™g¨~ Vì M Å kZ vß @* ì Å wi**
óXó ,™ÝqÃ

k
29 s¬ ÓZg

J
éô †ø ìôŸF ^û eô áøçû ßöÚô ç+ mö Ÿø àømû„ôÖ$] á$ ]ôæø
(10e $M :Y u Z Z) ^Û÷nû Öô]ø ^e÷ ]„øÂø Üûãö Öø ^Þø‚ûjøÂû ]ø
M vß ì @*
]y e Ìt gzZL L:ÀF,
n Æ yZ ä ë Ô n pg 7yZZ 6,
óXó ì 3g™g»[Z±u** ŠgŠ

pg 7yZZ6,]y
n Æ yZ n M vß gzZ
]c*M P Å[Z±u**
ŠgŠ
30 s¬ ÓZg

gå Åy MŒ
Û
àønû Ïô j$Ûö×ûÖùô p‚÷âö äô nû Êô gømû…ø Ÿø göjFÓôÖû] Ôø ÖôƒF
t

$ M :{ÂZ)
(2e
J
.Ô7— ðÃ~ Tì +Z [ÂtL L :ÀF,
äge Ð Z}
óXó ì Ce {ZgÃVßZz
…ô^ß$Ö] gövF‘û]ø Ô
Üûâö t ø òô Ö5æ]ö «ßøjô ³þmF^Feô ]çû eö „$ Òøæø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$]æø 
$ M :{ÂZ) áøæû ‚ö×ô ìF ^ãø nû Êô
,™¬gzZ Ð ,™ d
(39e
$†Å x©Z }gø vß gzZL L :ÀF,
J
g å ~ kZ {z Ô áZz äY ~ cizŠ vß {z Ð
óXó Ð
½ gøjFÓôÖû] áøçû ×öjûiø ÜûjöÞû]øæø ÜûÓöŠøËöÞû]ø áøçû Šøßûiøæø †ùô fôÖû^eô Œø^ß$Ö] áøæû †ö Úö ^ûiø]ø 
$ M :{ÂZ) áøçû ×öÏô Ãû iø ¡ø Êø ]ø
KZgzZƒ ë Ãä™x»(ÃVÍß ? ì … H L L:ÀF,
(44e
J
31 s¬ ÓZg
óXó !Î7VYQƒ Tg _7,[ ?èÑq f e 7¸
^ãø ßûÚô Øöfø Ïûmö Ÿøæ$ ^ò÷nû Tø ‹õËûÞø àûÂø ‹ º ËûÞø pûˆôrûiø Ÿ$ ^Ú÷ çû mø ]çû Ïöi$]æø 
áøæû †ö ’øßûmö Üûâö Ÿæø $ Ùº‚ûÂø ^ãø ßûÚô „öìøç+ mö Ÿæø $ èºÂø ^ËøTø
$ M :{ÂZ)
(48e
J
c_Ð s§Å Ë¿ðà Â: zgeÐ yŠ kZgzZL L:ÀF,
: gzZì $ Ë ƒ wJlg\Ð s§Å¿Ë: gzZì Y™
n VŠæ ÃyZ: gzZì Y Y 1£zçÐ s§Å ¿Ë
óXó Ï
oÃF‰øæø äü Ûö‰û] ^ãø nû Êô †ø Òø„ûmö áû]ø äô ×#Ö] ‚ørôŠFÚø ÄøßøÚ$ àûÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø àûÚø æø 
àønû Ëô ñô«ìø Ÿ$]ô «âø çû ×öìö‚ûm$ áû]ø Üûãö Öø áø^Òø^Úø Ô ø òô Ö5æ]ö ½ ^ãø eô]†ø ìø oÊô
J ܺnû ¿ôÂø hº]„øÂø éô †ø ìôŸF ]û oÊô Üûãö Öøæ$ pºˆû ìô ^nø Þû‚% Ö] oÊô Üûãö Öø
$ M :{ÂZ)
(114e
J
~ VzKÅvZ ǃ yÃgzZ ݪ Z(,Ð ¿kZ gzZL L :ÀF,
~ äh YZÆ ] .) yZ gzZ ñÎ lÈ 6,äY G ™f »vZ
: ÌxŠ~ yZ ™ƒ ‡ " L ÂÃVÍß yZ Ô}™ÒÃ
]yM gzZ σ ðZÎg Ì~ *Š n Æ VÍßyZ Ôå’e ´g
32 s¬ ÓZg
óXó ǃ[Z± Z(,Ì~
^ß÷Ûø$ø ä́eô áøæû †ö jø8û møæø gôjFÓôÖû] àøÚô äö ×#Ö] Ùøˆø Þû]ø «Úø áøçû ÛöjöÓûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
Üöãö Ûö×ôù Óømö Ÿæøø …ø ^ß$Ö] Ÿ$]ô ÜûãôÞôçû _öeö oûÊô áøçû ×öÒö^ûmø ^Úø Ô ø òô Ö5æ]ö Ÿ ¡nû÷ ×ô Îø
ܺnû Öô]ø hº]„øÂø Üûãö Öøæø Üûãônû Òôùˆø mö Ÿæøø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø äö ×#Ö]
$ M :{ÂZ)
(174e
J
ØZ » [ ðƒ ÈÅvZ vß 7 ðÃ~ kZL L :ÀF,
D™ wßz qO Ï ~hð~£zçÆ kZ gzZ Ô D™
D½}góZ Æ v M ~ _LZ Ô7¼ gzZ vß,Z Ô
u0* ÃyZ: gzZ Ç}™]!* : yŠÆ # Ö ªÐ yZvZgzZ
óXó ì [Z±u** ŠgŠ nÆyZgzZ Ç}™
^Úø æø ½ äü Ûö×øÃû mø äø ×#Ö] á$ ^ô Êø …õ„ûÞø àûÚô Üûiö …û „øÞøæû ]ø èõ ÏøËøÞ$ àûÚô ÜûjöÏûËøÞû]ø «Úø æø 
$ M :{ÂZ) …õ^’øÞû]ø àûÚô àønû Ûô×ô ¿# ×Öô
… â g2 +ÅnË c*
(270e
ƒ D™ ay
J
» nË vß ?gzZL L :ÀF,
» VßZz ä™x» Y" gzZì q:Z Ń  G Ã\¬vZ ƒ
óXó ǃ: î× ðà (~ # Ö ª)
ÜûjößûÒö áû]ô ]çe5 †ùô Ö] àøÚô oøÏô eø ^Úø ]æû …ö ƒøæø äø ×#Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5 
33 s¬ ÓZg
$ M :{ÂZ) àønû ßô Úô ç+ Ú%
hgÃkZì c*
(278 e
’¼ »ŠÎgzZzgeÐvZ !ßZz yZZ}ZL L:ÀF,
J
óXó ì ¢ » äâÛ ÆvZÃ ?¤ /Z ÔzŠ
^Ú$ ‹õËûÞø Ø% Òö oÊ#çø iö Ü$ $ö äô ×#Ö] oÖø]ô äô nû Êô áøçû Ãö qø†û iö ^Ú÷ çû mø ]çû Ïöi$]æø 
$ M :{ÂZ) áøçû Ûö×ø¿ûmö Ÿø Üûâö æø kûfø ŠøÒø
(281e
~ 'Å \¬vZ ?~ Tƒg Dge Ð yŠ kZgzZL L :ÀF,
J
6,yZgzZ Ç ñY c* Š Z7 Zg7 c* ¾ä kZ ÿC Ù Q ÔÐ ƒ Y ñÑ
óXó ǃ: Õ»nË
oÊô áøçû ×öÒö^ûmø ^ÛøÞ$]ô ^Û÷×û¾ö oÛFjFnø Öû] Ùø]çø Úû ]ø áøçû ×öÒö^ûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
$ M :YûZ) ]†÷ nû Ãô ‰ø áøçû ×ø’ûnø ‰øæø ]…÷ ^Þø ÜûãôÞôçû _öeö
½
(10e
LZ š {z  D3tŸZ š wâ » VBvß L L :ÀF,
J
Vƒ 4ZŠ ~ v M Q d $kgzZ ìg ½ v M ~ _
óXó Ð
‚øuø]ø †ø –øuø ]ƒø]ô oj#uø lô^Fnùô Š$ Ö] áøçû ×öÛøÃû mø àømû„ô×$Öô èöeø çû j$Ö] kôŠønû Öøæø 
t

½ …º^Ë$ Òö Üûâö æø áøçû iöçû Ûömø àømû„ôÖ$] Ÿæøø àøòFÖû] köfû iö oÞôù]ô Ùø^Îø löçû ÛøÖû] Üöâö

$ M :Y ûZ) ^Û÷nû Öô]ø ^e÷ ]„øÂø Üûãö Öø ^Þø‚ûjøÂû ]ø Ôø òô Ö5æ]ö


(18e
J
34 s¬ ÓZg
Ô DY G x»}' , 7/ÂÅ VÍß,ZgzZL L :ÀF,
ðƒ ~9 M „ ]ñt‚Æ ËÐ ~ yZ Z # J -VŒ
q /ÂÅ VÍß yZ: gzZ ÔVƒ @*
ª ™/Â~ [Z Îì Â
g» Zw u** ŠgŠ q -Z ä ë n Æ VÍß yZ Ô D%6,¬
óXó ì ¿g
Üöãö ³þiF! «Úø áøçû ÛöjöÓûmøæø Øôíûfö Öû^eô Œø^ß$Ö] áøæû †ö Úö ^ûmøæø áøçû ×öíøfû mø àømû„ôÖ$]ø 
$M Y ûZ) ^ß÷nû ãôÚ% ^e÷ ]„øÂø àømû†ôËô ÓF×ûÖô ^Þø‚ûjøÂû ]øæø ½ ä́×ô –ûÊø àûÚô äö ×#Ö]
(37e
gzZ D2**
J™kÃVÍßgzZ D™k vß L L:ÀF,
ëgzZ Ôì ~ŠÐ aLZÃyZ ä vZ DÖ Ãq kZ
óXó ì ¿g™g» ZwŪ f nÆVÎ3** ,Z ä
àûÚø æø ½ †ôìôŸF ]û Ýôçû nø Öû^eô Ÿæøø Œô^ß$Ö] ðø «ñø…ô Üûãö Öø]çø Úû ]ø áøçû ÏöËô ßûmö àømû„ôÖ$]æø 
$ M :Y ûZ) ^ß÷mû†ôÎø ðø «ŠøÊø ^ß÷mû†ôÎø äü Öø àö_6 nû 8$ Ö] àôÓöm$
D™ ay
(38e
J
n Æ ä3Š ÃVÍß wâ LZ vß gzZL L :ÀF,
¶‚ »Ty-gzZ Ôn pg 7ŠNZ6,# Ö ªgzZ6,vZgzZ Ô
óXó ì ¶‚ Z' ,¹ {z ÂZƒ
àûÛøÖô Ô ø ÖôƒF áøæû Oö ^Úø †ö Ëô Çûmøæø ä́eô Õø†ø 8û m% áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿø äø ×#Ö] á$ ]ô 
35 s¬ ÓZg
]‚÷nû Ãô eø ¡÷ 6•ø Ø$ •ø ‚ûÏøÊø äô ×#Ö^eô Õû†ô8û m% àûÚø æø ½ ðö «8ø m$
Ý

$ M :Y ûZ)
(116e
J
ÃËB‚Æ kZ Ç 7Ã]!* kZ vZ —"L L :ÀF,
gànÆ TÔ {k Hæ ZÎÆ kZgzZ ñY c* ŠgZ Œ Ûq -Ñ
Ôc* ZIq -ÑÃËB‚ÆvZ ä TgzZÔÇ}Š j{k H{z Ôǃ
óXó Z7,YgzŠ ¹™Â {z
Üûãö –öÃû eø Ý ðø ^nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö]æø Oö çû ãö nø Öû] ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%^ømø 
p‚ôãû mø Ÿø äø ×#Ö] á$ ]ô ½ Üûãö ßûÚô äü Þ$^ô Êø ÜûÓößûÚô Üûãö Ö$çø jøm$ àûÚø æø ½ ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø
$ M :{Z +ÓZ) àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû]
-
qZ {z Ôƒ ¯ # Ö „
(51e
 zŠÃ ~g» z Š· ?ßZz yZZ }ZL L :ÀF,
J
4zŠB‚Æ yZ Ð ~ ?ðà gzZ Ô „  zŠ Æ }uzŠ
ÃVÍß ÝªvZ G Xǃ Ð ~ 7Z {z —"  Ç}™
óXó @*
™7e $Z@
½ ðõ oûTø oûÊô Üûãö ßûÚô køŠûÖ$ ^Ã÷ nø Tô ]çû Þö^Òøæø Üûãö ßømûOô ]çû Îö†$ Êø àømû„ôÖ$] á$ ]ô

áøçû ×öÃø Ëûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô Üûãö òöfùô ßømö Ü$ $ö äô ×#Ö] oÖø]ô Üûâö †ö Úû ]ø «ÛøÞ$]ô
$ M :xÅÑZ)
(160e
J
36 s¬ ÓZg
‰ 0 {z¤ /{z¤ /gzZ c* Š™ Z] .Z] .Ã+Š LZ ä VÍßXL L:ÀF,
ÆvZnç »yZ 'Ô7g»zu ðÃÐ yZÃ\ M (w å Îg}Z)
óXó ¸ D™{z¼ Ç}Š ŒÃyZ {zQ Ôì áZj
hö]çø eû ]ø Üûãö Öø xöj$Ëøiö Ÿø ^ãø ßûÂø ]æû †ö fø Óûjø‰û]æø ^ßøjô ³þmF^Feô ]çû eö „$ Òø àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
½ ½ô^nø íôÖû] Üù ‰ø oûÊô ØöÛørøÖû] sø×ô mø oj#uø èøß$røÖû] áøçû ×öìö‚ûmø Ÿæøø ðô «ÛøŠ$ Ö]
ô
$ M :sZ²ÑZ) àønû Úô †ôrûÛöÖû] pˆôrûÞø Ô ø Öô„FÒøæø
(40e
D™°Ð yZgzZ DPÃVì M ~gø vß L L:ÀF,
J
vß {z gzZ Ð NY áÅ7}iZzgŠ Æ y M n Æ yZ
ÆÆ** Æ ðÎ. $zZ J -VŒ ÔÐ NY: ~ ¼ AL
óXó ïŠ Zw„ +ZÃVñêëgzZ ÔñY `Ðg0 +Z
áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø &önû uø àûÚô Üûãö qö…ô ‚ûjøŠûßø‰ø ^ßøjô ³þmF^Feô çû eö „$ Òø àømû„ôÖ$]æø 
J $ M :sZ²ÑZ)
(182e
+Z× M× M ÃyZ ë DPÃVì M ~gø gzZL L :ÀF,
óXó σ: ̸ÃyZÐ V˜ Ð,ñÐ(
ÜûãôÞô^nø Çû›ö oûÊô Üûâö …ö „ømøæø ½ äü Öø pøOô ^âø ¡Êø ø äö ×#Ö] Øô×ô –ûm% àûÚø 
$ M :sZ²ÑZ) áøçû ãö ÛøÃû mø
(186 e
J
37 s¬ ÓZg
ÃyZvZgzZ ÔYÑ76,{Zg ðÃÃkZ}Š™{ZevZÃTL L:ÀF,
óXó ì êŠ hgñƒ … y ~ „ZeÅyZ
àømû‚ô×ô ìF Üøß$ãø qø …ø ^Þø …ø ^Ë$ ÓöÖû]æø kôÏFËô ßFÛöÖû]æø àønû Ïô Ëô ßFÛöÖû] äö ×#Ö] ‚øÂø æø 
ܺnû Ïô Ú% hº]„øÂø Üûãö Öøæø t äö ×#Ö] Üöãö ßøÃø Öøæø t Üûãö föŠûuø oøâô ½ ^ãø nû Êô
J
$ M :/pZ)
(68e
VßZz 䙬gzZ VÂgú¬ogzZ VzŠ% ¬o ä vZL L :ÀF,
„z ÔÐ gå {z ~ Tì 3g™Ç »v M Å cizŠÐ
ÃyZ gzZ Ç}Š ™gzŠ Ð Øg KZ ÃyZ vZ gzZ ì ëÑÆ yZ
óXó ǃ[Z± EZŠ
]çû Þ%^øÛø›û]æø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû^eô ]çû •ö…ø æø ^Þø ðø «ÏøÖô áøçû qö†û mø Ÿø àømû„ôÖ$] á$ ]ô 
^Ûøeô …ö ^ß$Ö] Üöâö æF^Úø Ô ø òô Ö5æ]ö áøçû ×öËô ÆF ^ßøjô ³þmF! àûÂø Üûâö àømû„ôÖ$]æø ^ãø eô
J $ M :÷- {gÎ) áøçû fö ŠôÓûmø ]çû Þö^Òø
+
Ï0 i ~EŠ {zgzZ 7_ » ä M k0*
(8 Ô7 e
}gøÃVÍßXL L:ÀF,
J
~gø vß gzZ Æ ñÎ Y ~ kZgzZ ‰ ƒ èZg6,
zz ÅwqZÆ yZ ** 1 » VÍß,Z Ô …¸ Ç!* Ð Vì M
óXó ì cizŠÐ
38 s¬ ÓZg
áøçû vö×ô Ëûmö Ÿø hø„ôÓøÖû] äô ×#Ö] o×øÂø áøæû †ö jøËûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ØûÎö 
J
$ M :÷- {gÎ)
(69e
D™ ZíZ6,^Ñvß £ŠÈ\ M (w å Îg}Z)L L:ÀF,
óXó ÐN0* 7b#{z
^ãø nû Êô Üûãö Öø^ÛøÂû ]ø Üûãônû Öø]ô Í$ çø Þö ^ãø jøßømû‡ôæø ^nø Þû‚% Ö] éøçnFvøÖû] ‚ömû†ômö áø^Òø àûÚø 
$ M :Šƒ {gÎ) áøçû Šöíøfû mö Ÿø ^ãø nû Êô Üûâö æø
VÍß,Z ë Âì Le Þzg ÅkZgzZ Ï0
(15e
J + i ~EŠ ¡ L L:ÀF,
kZÃyZgzZ ïŠ J wÐgî}g7 ~ „ *ŠÃyZ wqZÆ
óXó Cƒ 7¶¼ ~
àûÂø áøæû ‚% ’ömøæø éô †ø ìôŸF ]û o×øÂø ^nø Þû‚% Ö] éô çnFvøÖû] áøçû f%vôjøŠûmø àømû„ôÖ$] áô 
Ý
‚õnû Ãô eø Øõ×F•ø oûÊô Ô ø òô ÖFæ]ö ½ ^q÷çø Âô ^ãø Þøçû Çöfû møæø äô ×#Ö] Øônû fô‰ø
$ M : Z'
(3e ,
J
Z {gÎ)
Ð {Zg ÅvZgzZ ïŠ ßF, 6,]y M ÃÏ0 + i ~EŠ L L:ÀF,
YgzŠ ~ „Zevß,Z D™lˆÆ~ kZgzZ Èzg
óXó }7,
«ßøe$…ø ]çû Ûö×ø¾ø àømû„ôÖ$] Ùöçû Ïönø Êø hö]„øÃø Öû] Üöãônû iô ^ûmø Ýøçû mø Œø^ß$Ö] …ô„ôÞû]øæø 
39 s¬ ÓZg
ÜûÖøæø ]ø ½ Øø‰ö†% Ö] Äôfôj$Þøæø Ô ø iøçø Âû Oø gûrôÞ% Ÿ gõmû†ôÎø Øõqø]ø oÖ5]ô «Þø†û ìôù]ø
$ M : Z' , Ùõ]æø ‡ø àûÚôù ÜûÓöÖø ^Úø Øöfû Îø àûÚôù ÜûjöÛûŠøÎû]ø `çû Þöçû Óöiø
(44e Z)
T Zge Ð yŠ kZ \ M ÃVÍß yZ (w
J å Îg }Z) gzZL L :ÀF,
}gø }Z Ð }ݪt Q ÔÇ }7,M [Z± 6,yZ yŠ
wJëÃ]úŠ ~¾ }Š }Š úÃëJ -]æ ~hðÔ[g
D3: nIÐ kZ ? HÔB ™ ~zc Å VßÎg gzZ B ™
óXó ì 7„ ** Y }Ã ? ¸
äô ×#Öô ]æû ‡ö †ø eø æø löçFÛFŠ$ Ö]æø šô…û Ÿø ]û †ø nû Æø šö…û Ÿø ]û Ùö‚$ fø iö Ýøçû mø 
$ M : Z' , …ô^ã$ ÏøÖû] ‚ôuô]çø Öû]
ñY ~Š w$
(48e
+}i ~uzŠ {z´Æ }iu kZ yŠ TL L :ÀF,
J
Z)

Vƒ 7z' , zgÆg¤uZzvZ ƒ  ƃ  gzZ Ìy M gzZ Ï


óXó Ð
Oô ^Ëø‘ûŸø ]û oÊô àønû Þô†$ ÏøÚ% „õòô Úø çû mø àønû Úô †ôrûÛöÖû] p†ø iøæø 
$ M : Z'
(49e ,Z)
J
dŠ ñƒ }« ~ Vzîi à Vñê yŠ kZ ?gzZL L :ÀF,
óXó Ð
40 s¬ ÓZg
…ö ^ß$Ö] Üöãö âø çû qöæö o8F Çûiøæ$ áõ]†ø _ôÎø àÚôù Üûãö ×önû eô]†ø ‰ø 
$ M : Z'
(50e ,Z)
J
6,Vzn Æ yZ v M gzZÐ VƒÆ wÃg@* k]Æ yZL L:ÀF,
óXó σ n
Äömû†ô‰ø äø ×#Ö] á$ ]ô ½ kûfø ŠøÒø ^Ú$ ‹õËûÞø Ø% Òö äö ×#Ö] pøˆôrûnø Öô 
$ M : Z' , hô^ŠøvôÖû]
~¢ ~(,vZ G }Š !$ +» G Æ kZ ÿC
(51e
J
Z)
Ù @* L L :ÀF,
óXó ì ÑZzh e [ˆ
‚ºuô]æ$ 亳þÖF]ô çø âö ^ÛøÞ$]ø `çû Ûö×øÃû nø Öôæø ä́eô ]æû …ö „øßûnö Öôæø Œô^ß$×Öôù Ⱥ×Feø ]„øâF 
$ M : Z' , hô^fø ÖûŸø ]û ]çÖöæ]ö †ø Ò$ „$ nø Öôæ$
5n kZt gzZ nÆ VâK̈Z}g‚ì x q
(52e Z)
J -ZtL L:ÀF,
» ]!* kZ @* gzZ ÔNY ñZge Ð =gf Æ kZ @* ìŠ H
vß q øZŠ @* gzZ Xì h' ,Šqq -Z „z B ™ ¢
óXó ,™ÝqÃ
èõ e$`Oø àûÚô ^ãø nû ×øÂø Õø†ø iø ^Ú$ ÜûãôÛô×û¿öeô Œø^ß$Ö] äö ×#Ö] „öìô]ç* mö çû Öøæø 
Ÿø Üûãö ×öqø]ø ðø «qø ]ƒø^ô Êø t oÛ& ŠøÚ% Øõqø]ø oÖ5]ô Üûâö †ö ìôùç* m% àûÓô³þÖFæ$
41 s¬ ÓZg
$ M :ìZ) áøçû Úö ‚ôÏûjøŠûmø Ÿæø $ è÷Âø ^‰ø áøæû †ö ìô^ûjøŠûmø
ñzg @*
(61e
™ 1 ñ Ug¯:
J
L Æ ÕÆ yZ ÃVÍßvZ ¤ /ZL L :ÀF,
úJ -¥Š• q -ZÃyZpÔ@* hg7ÑZz½ ðÃ6,}i
ú ~{q -Z :  Çã M ¥‰ Ü z » yZ Z # Q ì ;g }Š
óXó ÐÃ|(,Ð M:gzZÐÃ? Ø
Ü$ $ö ‚ömû†ôÞ% àûÛøÖô ðö «8ø Þø ^Úø ^ãø nû Êô äü Öø ^ßø×ûr$ Âø èø×øqô^Ãø Öû] ‚ömû†ômö áø^Òø àûÚø 
$ M :Yu ]…÷ çû uö‚ûÚ$ ^Ú÷ çÚö „ûÚø ^ãø ×F’ûmø t Üøß$ãø qø äü Öø ^ßø×ûÃø qø
(18e
}Š ~ „ *Š ÿ,Z ëì ‚
Z Z)
J rg + M Å *Š ¿ L L :ÀF,
ïŠ ™ m, ?3n Æ kZQ Ô e bŠ A ÃT ïŠ
óXó ǃ 4ZŠ™ƒ {0 +Zg wq$ +~ kZ {z Ô
Ÿæû÷ „öíûÚ$ ^Ú÷ çû Úö „ûÚø ‚øÃö ÏûjøÊø †ø ìø! ^÷ãÖF]ô äô ×#Ö] ÄøÚø ØûÃø rûiø Ÿø 
$ M :Yu
(22e
J
Z Z)
zgc* " wq$ +Â:gz Ô™m, ?# Ö ŠqgzZ ðÃB‚ÆvZL L:ÀF,
óXó ÇìgÖ™ƒgÇŠæ
Ø% •ø]øæø oÛFÂû ]ø éô †ø ìôŸF ]û oÊô çø ãö Êø oÛFÂû ]ø ǻ„ôâF oûÊô áø^Òø àûÚø æø 
$ M :Y u ÷ nû fô‰ø
¡
(72e Z Z)
J
42 s¬ ÓZg
J0 +Z Ì~ ]y M {z ;g ™0 J0 +Z ~ *Š ¿ gzZL L :ÀF,
óXó Zƒ Z7,gzŠ ¹Ð {ZggzZ ÔÇìg
ðø «nø Öôæû ]ø Üûãö Öø ‚ørôiø àû×øÊø Øû×ô –ûm% àûÚø æø t ‚ôjøãû ÛöÖû] çø ãö Êø äö ×#Ö] ‚ôãö m$ àûÚø æø 
^Û÷Óûeö æ$ ^n÷ ÛûÂö Üûãôâô çû qöæö o×FÂø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø Üûâö †ö 8ö vûÞøæø ½ ä́Þôæû Oö àûÚô
]†÷ nû Ãô ‰ø Üûãö ³þÞFOû ‡ô kûfø ìø ^Ûø×$Òö ½ Üöß$ãø qø Üûâö æF ^ûÚø ½ ^Û& ‘öæ$
$ M :Yu
(97e
J
Z Z)
{z ÃTgzZ Ôì [c* $Z@ „z }Š e
e $Z@ ÃTvZgzZL L:ÀF,
N0* : gÇŠæ » VÁZ ÌÃË\ M ZÎÆ vZ ÂÔ}Š ™ {Zg "
gzZñ0 +Z ÔÐ NVZìñ0 + zZ ÃyZ yŠÆ # Ö ª ëgzZ ÔÐ
äƒ äŠ Zgf Z # {z ì cizŠ : 1 » yZ Ô}¾ gzZ fÍ
óXó Ð,Š »¿gzZÐZ ÂÏÑ
†û ËöÓûnø ×ûÊø ðø «Tø àûÚø æ$ àûÚô ç+ nö ×ûÊø ðø «Tø àûÛøÊø ÌÎ ÜûÓöeùô …$ àûÚô Ð% vøÖû] ØôÎöæø 
]çû %önû Çô jøŠûmø áû]ôæø ½ ^ãø ÎöOô ]†ø ‰ö Üûãôeô ½ø^uø]ø ]…÷ ^Þø àønû Ûô×ô ¿# ×Öô ^Þø‚ûjøÂû ]ø ^Þ$]ô Ÿ
½ hö]†ø 8$ Ö] ‹ ø òûeô ½ åø çû qöçö Öû] pçô8û mø Øôãû ÛöÖû^Òø ðõ «Ûøeô ]çû $ö^Çømö
$ M :lZ) ^Ï÷Ëøiø†û Úö löðø «‰øæø
» TÎÔì Ð s§Å[g}gvh £ŠÈgzZL L:ÀF,
(29e
J
43 s¬ ÓZg
ä ë—" Ôìg Û »ìe Y » TgzZ Ôñ M á yZZ Y
ÃyZ '¤Åv M kZ ì ¿g™g» v M n Æ V>ª,Z
ÏgŠc* Û ÅyZÐ ã0* ,Z ÂÐ ,™Šc* Û¤/ZgzZ ÏVƒ}= Í
HÔÇáZe yÈì » yZgzZ ǃ 6"Å% ÏñY Å
óXó ì(~' ,„ H cizŠ {zgzZ ǃ ã0* ,„
Z'
Üû×øÊø Üûãö ³þÞF †û 8ø uøæ$ Ÿ é÷‡ø …ô^eø šø…û Ÿø ]û †ø iøæø Ùø^fø rôÖû] †ö nùô ŠøÞö Ýøçû møæø 
$ M :lZ) ]‚÷uø]ø Üûãö ßûÚô …û Oô ^ÇøÞö
,Š U ÃVzhN ë yŠ T ’e ´g Šc*
(47e
J ÃyŠ kZ gzZL L :ÀF,
ÃVâK̈Z xÓëgzZ Ôì Z7,yZy î ÐdŠ Ã}i ?gzZÐ
óXó Ð,hg: ÌÃËÐ ~ VÓV‰ZgzZÐ,Š™ ¦
Ÿæøø ^ãø nû Êô löçû Ûömø Ÿø ½ Üøß$ãø qø äü Öø á$ ^ô Êø ^Ú÷ †ôrûÚö äü e$…ø lô^m$ àûÚø äü Þ$]ô 
$ M :©) oFvûmø
Æ kZ Πǃ¢q k0*
(74e
Æ [g LZ ™ƒ xê ¿ L L :ÀF,
J
óXó Ç „ ×: Ç „}%: {z~ Tì cizŠ n
ÜûÓönû ×øÂø Ø$ vônø Êø äô nû Êô ]çû Çø_ûiø Ÿæøø ÜûÓö³þßFÎû‡ø …ø ^Úø kôfFnùô ›ø àûÚô ]çû ×öÒö 
$ M :È) pçFâø ‚ûÏøÊø oûfô–øÆø äô nû ×øÂø Øû×ô vûm$ àûÚø æø t oûfô–øÆø
(81e
J
44 s¬ ÓZg
u~ kZgzZ ƒ 3ÃyZ ~Š Ã ?,q % ä ëL L :ÀF,
… Z÷6,TgzZ ǃ wi** 6,?… Z÷:gz Ôzg¦ /# Ö Ð
Hƒ uh {z Zƒ wi**
óXó Š
^Î÷…û ‡ö „õòô Úø çû mø àønû Úô †ôrûÛöÖû] †ö 8ö vûÞøæø …ôçû ’% Ö] oÊô îöËøßûmö Ýøçû mø 
J
$ M :©)
(102e
kZ ÃVÍß xê yŠ kZ ëgzZ Ç ñY ïY gßyŠ TL L :ÀF,
óXó ÏVƒ ðZß@M (ÅyZ) ÐNÑ= Í ~ª q
æø ½ ä́eùô …ø lô^Fm^Feô àûÚô ç+ mö ÜûÖøæø Íø†ø ‰û]ø àûÚø pûˆôrûÞø Ô ø Öô„FÒøæø 
$ M :©) oÏFeû ]øæø ‚% Tø ]ø éô †ø ìôŸF ]û hö]„øÃø Öø
ñYg¦
(127e
/Ð u Ð ,Š ZwÿkZ ë b§ÏZgzZL L:ÀF,
J
Z(,[Z± » ]y M ªZzgzZ ñÑ: yZZ6,Vì M Å[g LZgzZ
óXó ì 0* ,
k Š Z(,gzZ J
^Úø ]ƒø]ô ðø «Â‚% Ö] Ü% ’% Ö] ÄöÛøŠûmø Ÿæøø oôuûçø Öû^eô ÜûÒö…ö „ôÞû]ö ^ÛøÞ$]ô ØûÎö 
CZ) áøæû …ö „øßûmö
t gzZ Vƒ @*
Zge à ?6,¯ Å kz Â~ £ŠÈ \
å M L L :ÀF,
(45 :Y m
J
óXó DY ñZge Z # 7„ F
g Ãgå }¾
45 s¬ ÓZg
^ß$Òö ^Þ$]ô ^ßø×ømûçø mF à$ Ööçû Ïönø Öø Ô ø eùô …ø hô]„øÂø àûÚôù èºvøËûÞø Üûãö jûŠ$ Ú$ àûòô Öøæø 
$ M :Ym CZ) àønû Ûô×ô ¾6
+ Ì\¸ q -Z Å [Z±Æ [g }gvÃyZ ¤
(46e
J /Z gzZL L :ÀF,
óXó ¸gZz æëªZz ÁÁ~gø ñ; 'ì ÂñY
t
ðºonû Tø èô Âø ^Š$ Ö] èøÖøˆø Öû‡ø á$ ]ô ÜûÓöe$…ø ]çû Ïöi$] Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
$ M :ÝZ) ܺnû ¿ôÂø
q ~g¸ ~(,!²i » #
(1e
Ö ª G Ôzge Ð [g LZ !ÍßL L:ÀF,
J
óXó σ
Ø% Òö Äö–øiøæø kûÃø •ø…û ]ø «Û$ Âø èõ Ãø •ô†û Úö Ø% Òö Øöâø „ûiø ^ãø Þøæû †ø iø Ýøçû mø 
p†FÓFŠöeô Üûâö ^Úø æø p†FÓF‰ö Œø^ß$Ö] p†ø iøæø ^ãø ×øÛûuø ØõÛûuø lô]ƒø
$ M :ÝZ) ‚ºmû‚ôTø äô ×#Ö] hø]„øÂø à$ Óô³þÖFæø
àZz äö |ŠzŠC ٠ǃt wqÐdŠ ÐZ ?yŠ TL L:ÀF,
(2e
J
Ç}7,¤ /Ü» àZz ÜC Ù gzZ ÏñY wÈÃa à W |ŠzŠ LZ
~¹{zèÑqÐ ,Š ð3Š ~ ª q Ïź »vßgzZ
óXó q J„ì [Z± »vZÉ ÔÐVƒ:
gövF‘û]ø Ô
ø òô Ö5æ]ö àømûˆôrôÃFÚö ^ßøjô ³þmF! o
?û Êô ]çû Ãø ‰ø àømû„ôÖ$]æø 
46 s¬ ÓZg
$ M :ÝZ) Üônû vôrøÖû]
D™ÒÃn Æ ä3Š — ÃVì M ~gø vß gzZL L :ÀF,
(51e
J
óXó áZz cizŠ {z Tg
hº]„øÂø Üûãö Öø Ô ø òô Ö5æ^öÊø ^ßøjô ³þmF^Feô ]çû eö „$ Òøæø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$]æø 
$ M :ÝZ) àºnû ãôÚ%
yZ  ǃ c* PÃVì M ~gø gzZ ǃ H¬ä VMgzZL L :ÀF,
(57e
J
óXó ǃ[Z± »ª f nÆ
oûÊô Üûãö ŠøËöÞû]ø ]æû? †ö Šôìø àømû„ôÖ$] Ô ø òô ÖFæ^öÊø äü ßömû‡ô]çø Úø kûË$ ìø àûÚø æø 
$ M :yë>Z) áøæû ‚ö×ô ìF Üøß$ãø qø
g; yY KZ Ð Vƒ,Z vßt Πǃ ? » TgzZL L:ÀF,
(103e
J
óXó Ð g nÆå ~ 3{z ÔÆ
$ M :yë>Z) áøçû vöÖô^Òø] ^ãø nû Êô Üûâö æø …ö ^ß$Ö] Üöãö âø çû qöæö xöËø×ûiø 
(104e
J
ìÆ yZ ~ kZ gzZ σ <v M ÃVzn Æ yZL L :ÀF,
óXó ÐVƒ}™
àønû Öôù«•$ ^Ú÷ çû Îø ^ß$Òöæø ^ßøiöçø ÏûTô ^ßønû ×øÂø kûfø ×øÆø ^ßøe$…ø ]çû Öö^Îø 
$ M :yë>Z)
(106e
J
47 s¬ ÓZg
+~gø6,ë[g}gø }ZÐ }{zL L:ÀF,
gzZ ¶ˆ Y Á$
óXó ìg {Zevßë
áøçû Ûö×ô ¾6 ^Þ$^ô Êø ^Þø‚ûÂö áû^ô Êø ^ãø ßûÚô ^ßøqû†ôìû]ø «ßøe$…ø 
$ M :yë>Z)
(107e
J
/ZQ Ô}Š wïÐ ~ kZÃë[Z [g}gø }ZL L:ÀF,
ë¤
óXó gZzg]}g7 ë—" Â,™{g!* zŠ
$ M :yë>Z) áôçû Ûö×ôù Óøiö Ÿæøø ^ãø nû Êô ]çû òöŠøìû] Ùø^Îø 
(108e
ígzZ ñƒ }gì
J
? ~ kZƒg }7, Ç ñâÛ vZL L :ÀF,
óXó z™# Ö ]!* Ð
áøçû Ööçû Ïömøæø àønû Úô †ôrûÛö×ùÖô „õòô Úø çû mø p†F8û eö Ÿø èøÓøòô ×FÛøÖû] áøæû †ø mø Ýøçû mø 
$ M :y‡ÁZ) ]…÷ çû rövûÚ$ ]†÷ rûuô
n Æ VñêyŠ kZÐ BŠ ÃV¤Û vßyŠ TL L:ÀF,
(22e
J
~Š uzg }h M ðà Р}gzZ σ : ]!* Å Ùp ðÃ
óXó ñY
]…÷ çû %ößûÚ$ ð÷ «fø âø äü ³þßF×ûÃø røÊø ØõÛøÂø àûÚô ]çû ×öÛôÂø ^Úø oÖF]ô «ßøÚû ‚ôÎøæø 
J
$ M :y‡ÁZ)
(23e
48 s¬ ÓZg
yZQ ÔÐ Vƒzáës§ÅVñ» ñƒGÆyZL L:ÀF,
óXó Ð,Š™ 6u{ ðƒ ChZà (Vñ» )
áøæû ˆø rûiö Øûâø ½ …ô^ß$Ö] oÊô Üûãö âö çû qöæö kûf$ÓöÊø èô òønùô Š$ Ö^eô ðø «qø àûÚø æø 
$ M :›Z) áøçû ×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö ^Úø Ÿ$]ô
~ v Mìñ0 +
(90e
zZ vß,Z Â Ç ñÑ ðZ'
J ,¿ gzZL L :ÀF,
óXó ¸ D™ H ?¼ Ѓ 0* !$ +„z ÔÐNYØŠ wZe
oÊô Ô ø òô Ö5æ^öÊø éô †ø ìôŸF ]û pÿô «ÏøÖôæø ^ßøjô ³þmF^Feô ]çû eö „$ Òøæø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$] ^Ú$ ]øæø 
$ M :xz°Z) áøæû †ö –øvûÚö hô]„øÃø Öû]
Æ ]y
(16e
M gzZ ÃVì M ~gø gzZ H¬ ä VÍß XgzZL L :ÀF,
J
óXó ÐVƒgë¤ /~ [Z±vß {zÎÔc* PÃä M 7
àûÂø ‚ºÖô]æø pûˆôrûmø Ÿ$ ^Ú÷ çû mø ]çû 8ø ìû]æø ÜûÓöe$…ø ]çû Ïöi$] Œö^ß$Ö] ^ãø m%^ø³þm5 
¡³ø þÊø Ð' uø äô ×#Ö] ‚øÂû æø á$ ]ô ½ ^ò÷nû Tø ǻ‚ôÖô]æ$ àûÂø ‡õ^qøçø âö Oº çû Ööçû Úø Ÿæøø ǻ‚ôÖøæ$
…ôæû †ö ÇøÖû] äô ×#Ö^eô ÜûÓöÞ$†$ Çömø Ÿæøø ^nø Þû‚% Ö] éöçnFvøÖû] ÜöÓöÞ$†$ Çöiø
$ M :y%)
(33e
J
Tzge Ð yŠ kZ gzZƒg Dge Ð [g LZ Íß}ZL L :ÀF,
: gzZ Çn ™ ZŠZc_¼ Ð s§Å dW LZ \!* ðÃ: ~
49 s¬ ÓZg
Ô}Š ™c_ÌZgf Ð s§Å\!* LZ {z ì „ g CðÃ
:gzZáZe: ~ÆðŠ Ï0 + i Å *ŠÃ ?ÎÔì C{°z »vZ G
óXó áZe ~ÆðŠ (y-) i!* ¸ŠÐ x** ÆvZà ?
«ßøe$…ø ½ Üûãôeùô …ø ‚øßûÂô Üûãô‰ôæû ðö …ö ]çû ŠöÒô^Þø áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ƒô ]ô p†5 iø çû Öøæø 
áøçû ßöÎô çû Úö ^Þ$]ô ^v÷Öô^‘ø ØûÛøÃû Þø ^ßøÃû qô…û ^Êø ^ßøÃû Ûô‰øæø ^Þø†û ’øeû ]ø
$ M :{ãZ)
(12e
J
vßxêt Z # Ð BŠ wq = ÂBŠ \ M ¤ /ZgzZL L:ÀF,
~gø Ô[g}gø }Z Ð Vƒ ñqut‚Æ [g LZ
ë Ô}Š ŸQ ÃëÎÔ‰ Áy»}gø gzZ ÔIÁ@ M
HM ¢ Zg7 ÃëÔÐ,™ Hx»(
óXó Š
oßôù Úô Ùöçû ÏøÖû] Ð$ uø àûÓô³þÖFæø ^âø ‚Fâö ‹õËûÞø Ø$ Òö ^ßønû iøŸF ø ^ßøòûTô çû Öøæø 
$ M :{ãZ) àønû Ãô Ûøqû]ø Œô^ß$Ö]æø èô ß$rôÖû] àøÚô Üøß$ãø qø à$ òø×øÚû Ÿø ø
(13e
ï Š ™ «„
J
 Zg {Zg Å kZ ÿC Ù ÂTe ë¤ /Z gzZL L :ÀF,
VâK̈Z gzZ V†Ã3~ ì _ ƒ []!* t ~÷p
óXó ÇVzŠ½gz¢Ð ƒ 
]çû Îöæû ƒöæø ÜûÓö³þßFnû ŠôÞø ^Þ$]ô ]„øâF ÜûÓöÚô çû mø ðø «ÏøÖô Üûjönû ŠôÞø ^Ûøeô ]çû Îöæû „öÊø 
t
50 s¬ ÓZg
$ M :{ãZ) áøçû ×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö ^Ûøeô ‚ô×ûíöÖû] hø]„øÂø
(14e
ÔìgáÈÃä M Æ yŠ kZ ? / {'
J × » kZ [Z ÂL L:ÀF,
× » [Z± ~$
{' + z$
Zª +Å wqZ LZ gzZ c* Š >Ã ?Ìä ë
óXó /
]çû qö†ö íûm$ áû]ø `æû Oö ]…ø ]ø «Ûø×$Òö ½…ö ^ß$Ö] Üöâö æF ^ûÛøÊø ]çû ÏöŠøÊø àømû„ôÖ$] ^Ú$ ]øæø 
ä́eô ÜûjößûÒö pû„ôÖ$] …ô^ß$Ö] hø]„øÂø ]çû Îöæû ƒö Üûãö Öø Øönû Îô æø ^ãø nû Êô ]æû ‚önû Âô ]ö «ãø ßûÚô
$ M :{ãZ) áøçû eö „ùô Óøiö
Z {z Ôì cizŠ **
# 1 » yZ ÂÅ ãâÛ **
(20e
J
ä VMgzZL L :ÀF,
gzZÐ NYØŠ ‡Š ~ ÏZQ ÂÐ e  _C Ù !* Ð kZ
D™ c* P ?ÃT/[Z± {z » cizŠ Ç ñY ¹Ð yZ
óXó ¸
Üûãö ×$Ãø Öø †ôføÒûŸø ]û hô]„øÃø Öû] áøæû Oö oÞFOû Ÿø ]û hô]„øÃø Öû] àøÚô Üûãö ß$Ïømû„ôßöÖøæø 
$ M :{ãZ) áøçû Ãö qô†û mø
‚ Zhð~ *Š ÏZ ¬ Ð [Z±}(,kZ ÃyZ ëgzZL L :ÀF,
(21e
J
óXó N M i!* vßt @* ÐNš[Z±
àøÚô ^Þ$]ô ½ ^ãø ßûÂø šø†ø Âû ]ø Ü$ $ö ä́eùô …ø kômF^Feô †ø Òùô ƒö àûÛ$ Úô Üö×ø¾û]ø àûÚø æø 
51 s¬ ÓZg
$ M :{ãZ) áøçû ÛöÏô jøßûÚö àønû Úô †ôrûÛöÖû]
Å [g Æ kZ ÃT ǃ yÃݪ Z(,Ð ¿kZ gzZL L :ÀF,
(22e
J
ë Ôá ¢ìÐ yZ {z Q ñY Å Ã)gf Æ Vì M
óXó ÐB!$ +Ð Vñê,Z
^ßøÃø ›ø]øæø äö ×#Ö] ^ßøÃû ›ø]ø ^ßøjønû ×ø³þmF áøçû Ööçû Ïömø …ô^ß$Ö] oÊô Üûãö âö çû qöæö gö×$Ïøiö Ýøçû mø 
$ M :[Zx  Ÿçûø ‰ö†$ Ö]
ÂÐ NY G < «
(66e
Z6,v M }n Æ yZ yŠ TL L:ÀF,
J
ÑZ)

Åw å Îg ä ëgzZ Cƒ Å® ) ¤Z ÅvZ ä ël» Ð}{z


óXó Cƒ Å® ) ¤Z
hô]„øÃø Öû] oÊô Ô ø òô Ö5æ]ö àømûˆôrôÃFÚö ^ßøjô ³þmF! o ?û Êô áøçû Ãø Šûmø àømû„ôÖ$]æø 
$ M :ò) áøæû †ö –øvûÚö
ìg™ÒÃn Æ ä3Š — ÃVì M ~gø vß gzZL L:ÀF,
(38e
J
óXó ÐNY ñÑ ñƒ}ñ~ [Z± {z
Ÿæøø ]çû iöçû Ûönø Êø Üûãônû ×øÂø o–FÏûmö Ÿø Üøß$ãø qø …ö ^Þø Üûãö Öø ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖ$]æø 
…õçû ËöÒø Ø$ Òö pûˆôrûÞø Ô ø Öô„FÒø ½ ^ãø eô]„øÂø àûÚôù Üûãö ßûÂø ÌöË$ íømö
J
$ M :§Ã)
(36e
52 s¬ ÓZg
,ÃyZ Â: v M Å cizŠ nÆ yZ Û » vß gzZL L:ÀF,
H Ð yZ „ [Z± » cizŠ : gzZ NY „% Ï ñ M
óXó ïŠ Zw„ +ZÃÛ »C Ù ëÔÇñY
Üûãö ×öqö…û ]ø ‚öãø 8û iøæø Üûãômû‚ômû]ø «ßøÛö×ôù Óøiöæø Üûãôâô ]çø Êû]ø o×5 Âø Üöjô íûÞø Ýøçû nø Öû]ø 
$ M :[) áøçû fö ŠôÓûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô
(65e
Ð ëB; Æ yZgzZÐ ,Š Î$6,ìÆ yZ ë ` M L L:ÀF,
J
Hvßt ¼ Ð ,Š ]ŠÞVƒ 0* Æ yZ gzZ ÔÐ ,™x¯
óXó ¸ D™
oÞ#^øÊø ½ø]†ø ’ôùÖ] ]çû Ïöfôjø‰û^Êø Üûãôßônö Âû ]ø o×5 Âø ^ßøŠûÛø_øÖø ðö «8ø Þø çû Öøæø 
$ M :[) áøæû †ö ’ôfû mö
3ZgQ Ô,Š™ó PÃV\ M ÅyZ  e ë¤
(66e
J
/ZgzZL L:ÀF,
óXó Ç}Š ð¿ÃyZÐ V¹Q Ô,Q DhzŠÃä0*
Ÿæø $ ^n&–ôÚö ]çû Âö ^_øjø‰û] ^ÛøÊø Üûãôjô Þø^ÓøÚø o×FÂø Üûãö ³þßFíûŠøÛøÖø ðö «8ø Þø çû Öøæø 
$ M :[) áøçû Ãö qô†û mø
,Š ™ *6,„(ÅyZ 'gßÅ yZ  e ë¤
(67e
J
/ZgzZL L :ÀF,
óXó Ã< ú:gzZ Ã^Ð M: vßtQ
53 s¬ ÓZg
`æû †ö Šôìø àømû„ôÖ$] àømû†ôŠôíFÖû] á$ ]ô ØûÎö ½ ä́Þôæû Oö àûÚôù ÜûjöòûTô ^Úø ]æû ‚öfö Âû ^Êø 
áö]†ø ŠûíöÖû] çø âö Ô ø ÖôƒF Ÿø]ø ½ èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø Üûãônû ×ô âû ]øæø Üûãö ŠøËöÞû]ø
$ M :%²Z) àönû fôÛöÖû]
È\ å M Ôƒg D™]Š„ƒe Å T™ hgÃvZ ?ÎL L :ÀF,
(15e
J
yLZgzZÃVâY KZ ä VM „z vßg» Vc* i £Š
{gÄ ôÜ Åg Šc* Ôc*
Š wZe ~ }gÄyŠ Æ # Ö ªÃVßZz
óXó ì ¸
Ô ø ÖôƒF ½ غ×ø¾ö Üûãôjô vûiø àûÚô æø …ô^ß$Ö] àøÚôù غ×ø¾ö ÜûãôÎô çû Êø àûÚôù Üûãö Öø 
$ M :%²Z) áôçû Ïöi$^Êø Oô ^fø Ãô mF ½ ǻOô ^fø Âô ä́eô äö ×#Ö] Íöçùô íømö
(16e
Ð Vƒ?”Æ v M ÌÐ 6,
J zZÆ yZ nÆ yZL L:ÀF,
vZ Ð Tì „zt ÔÐ Vƒ?”ÌÐ nÆ yZgzZ
óXó zgeÐíÔzÈ }÷}Z Ôì @* ZgeÃVzÈ LZ
½ àønû Ûô¾ô^Òø †q^ßøvøÖû] p‚øÖø höçû ×öÏöÖû] ƒô ]ô èô Êø‡ŸF ]û Ýøçû mø Üûâö …û „ôÞû]øæø
ô ô ô 
$ M :ð>Z) Åö^_øm% Äõnû Ëô Tø Ÿæø $ Üõnû Ûôuø àûÚô àønû Ûô×ô ¿# ×Öô^Úø
(18e
¤ àZz ä M d $Œ
J
Û ÃVÍß yZ \ M (w å Îg }Z) gzZL L :ÀF,
Ö vß ÔÐ NY M Ãì F ‰ Ü z T Ô Zge Ð yŠ Æ
54 s¬ ÓZg
Å T Ùg\ ðÃ: gzZ ǃ „  zŠ àz ðÃ: » V>ªÐ g
óXó ñY ãâ ]!*
$ M :ð> …ö æû ‚ö’% Ö] oËô íûiö ^Úø æø àônö Âû Ÿø ]û èøßøñô^ìø Üö×øÃû mø 
(19e !Z)
J
kZì Zƒ Ö ~ Vl¼ gzZÐ ~ga ÅVƒóvZL L:ÀF,
óXó ì 0Zz b§hZÐ J -
^ß$Âø ÌûËôù íømö ÜûÓöe$…ø ]çû Âö Oû ] Üøß$ãø qø èô Þøˆø íøÖô …ô^ß$Ö] oÊô àømû„ôÖ$] Ùø^Îøæø 
$ M :ð! hô]„øÃø Öû] àøÚôù ^Ú÷ çû mø
}Ð V¨zgZŠÆ 3{zÐ Vƒ ~ cizŠ vß gzZL L:ÀF,
(49e >Z)
J
™ [Z±Ð ë ÂyŠ Ë z™ ¬Š Ð [g LZ „ ? Ð
óXó }Š
Íøçû ŠøÊø ÌÎ ^ßø×ø‰ö…ö ä́eô ^ßø×û‰ø…û ]ø «Ûøeôæø gôjFÓôÖû^eô ]çû eö „$ Òø àømû„ôÖ$]ø 
$ M :ð> áøçû Ûö×øÃû mø
LZ ä ë ÌÃkZgzZ c* PÃ[Â kZ ä VÍßXL L:ÀF,
(70e !Z)
J
óXó ÐB yY d $k{zÎ å 5™}ŠÃVßÎg
áøçû fö vøŠûmö ½ ØöŠô×FŠ$ Ö]æø ÜûãôÎô ^ßøÂû ]ø o
?û Êô Øö×FÆûŸø ]û ]ƒô ]ô 
$ M :ðð0.ÅZ)
(71e
J
55 s¬ ÓZg
hÔÌ,îigzZ ÔÐ Vƒ~ V⊤ /ÅyZ tîZ # L L:ÀF,
óXó ÐNY
$ M :ð> áøæû †ö røŠûmö …ô^ß$Ö] oÊô Ü$ $ö Üônû ÛôvøÖû] oÊô 
(72e
NYØŠ 7
!Z)
J
-Ñ~ v M {zQ Ô~ ã0*
J
ñƒ sÅ L L:ÀF,
óXó Ð
½ äô ×#Ö] áæû Oö àûÚô áøçû Òö†ô8û iö ÜûjößûÒö ^Úø àømû]ø Üûãö Öø Øønû Îô Ü$ $ö 
$ M :ð>
(73e !Z)
ô
J
-Ñ ?Ã X ‰ V¹ Ç ñY Y7 Ð yZ QL L :ÀF,
q
óXó ZÎÆvZ ?¸ DZI
pçø %ûÚø ‹øòûfôÊø ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF Üøß$ãø qø hø]çø eû ]ø `çû ×öìöOû ]ö
t

$ M :ð> àømû†ôfùô ÓøjøÛöÖû]
ƒ 4ZŠ ~ ViZzgŠÆ kZ n Æ gå ~ 3L L :ÀF,
(76e !Z)
J
óXó ì ** 1Z' ,H » +-ÎÔƒ Y
áøæû †ö Ëô ÒF Üûâö éô †ø ìôŸF ^û eô Üûâö æø éøçÒF $̂ Ö] áøçû iöç+ mö Ÿø àømû„ôÖ$]ø 
J
$ M :{ãZ 3)
(7e
GÆ]y
óXó ” M {zgzZ D™7ZŠZ >Ãi L L:ÀF,
56 s¬ ÓZg
àÂøû çû ËöÃû møæø ÜûÓömû‚ômû]ø kûfø ŠøÒø ^ÛøfôÊø èõ fø nû ’ôÚ% àûÚô ÜûÓöeø ^‘ø]ø «Úø æø 
$ M :~äWŸZ) †õnû %ô Òø
ð¾ÅVð; „ }gv{z Âì B¤ »gzZL L:ÀF,
(30e
J
óXó ì ꊙg¦ / gŠvZ ÂÃVƒk HÐ ¹gzZ (ì B)Ð
äü Öø çø ãö Êø ^ß÷_6 nû Tø äü Öø ˜ûnùô ÏøÞö àôÛFuû†$ Ö] †ôÒûƒô àûÂø tö Ãû m$ àûÚø æø 
$ M :sy  àºmû†ôÎø
+Z Ð +
J0 $Y Å ÃÅ y×g (ñZ}
(36e ²Z)
J
.) ¿ gzZL L :ÀF,
B‚ÆkZ {zΠ™y-q -Z6,kZ ë ñY 0
óXó ì Lg
áøæû ‚öjøãû Úö Üûãö Þ$]ø áøçû fö Šøvûmøæø Øônû fôŠ$ Ö] àôÂø Üûãö Þøæû ‚% ’önø Öø Üûãö Þ$]ôæø 
J$ M :sy
(37e ²Z)
Èzg Ð (ä M 6,
)„ Zg {Zg à yZ (vâ) {z gzZL L :ÀF,
óXó 6,{Zg 9ë Bvßt gzZ Tg
$ M :y{ Z) Ýôçû Î% $̂ Ö] lø†ø røTø á$ ]ô 
(43e
# gŠ »x¸i—"L L:ÀF,
óXó |
J
$ M :y{ Z) Üônû $ôŸø ]û Ýö^Ãø ›ø 
(44e
J
57 s¬ ÓZg
óXó ǃ ** 3 »gÇs L L:ÀF,
áôçû _öfö Öû] oÊô oû×ô Çûmø Øôãû ÛöÖû^Òø 
t
(45:y{ Z)
óXó ÇáÅ (Z~ ù {z Ôm@*
J Zƒ »‰L L:ÀF,
Üônû ÛôvøÖû] oô×ûÇøÒø 
(46:y{ Z)
óXó ì mÅ ã0*
J
Zƒ mʼnL L:ÀF,
$ M :y{ Z) Üônû vôrøÖû] ðô `çø ‰ø oÖF]ô åö çû ×öjô Âû ^Êø åö æû „öìö 
(47e
@V×Æ cizŠ ñƒ ñ
áÖ
J³ Ã kZ gzZ ÐZ zñ L L :ÀF,
óXó ƒ Y
Üônû ÛôvøÖû] hô]„øÂø àûÚô ä́‰ô]û…ø Ñøçû Êø ]çû f%‘ö Ü$ $ö 
(48:y{ Z)
J
óXó zŠ wZe [Z± » ã0*
ñƒ sÅ6,uÆkZQL L:ÀF,
$ M :y{ Z) Üömû†ôÓøÖû] ˆö mûˆôÃø Öû] køÞû]ø Ô
ø Þ$]ô Ñûƒö 
(49e
JóXó Âì x(zidZ(,\áLL:ÀF,
$ M :y{ Z) áøæû †ö jøÛûiø ä́eô ÜûjößûÒö ^Úø ]„øâF á$ ]ô 
(50e
J
óXó ¸ D™ H— ?~ Tì „ztL L:ÀF,

J ‚õmûˆôÚ$ àûÚô Øûâø Ùöçû Ïöiøæø kôòû×øjøÚû ] Øôâø Üøß$ãø røÖô Ùöçû ÏöÞø Ýøçû mø
$ M :t)
(30e

58 s¬ ÓZg
¾ {zgzZ _ ̽  Р}Ð cizŠ ë yŠ TL L:ÀF,
óXó ì ÌgzZ¼ Ï
…ô^_øÎû]ø àûÚô ]æû „öËößûiø áû]ø ÜûjöÃû _øjø‰û] áô]ô ‹öÞûŸô ]û æø àùô rôÖû] †ø 8ø Ãû ÛømF 
àõ_6 ×ûŠöeô Ÿ$]ô áøæû „öËößûiø Ÿø ½ ]æû „öËöÞû^Êö šô…û Ÿø ]û æø lô]çFÛFŠ$ Ö]
J
$ M :Ý°Z)
(33e
Ù !*
òC Ð ŠzuÅ}igzZ Vâ M ¤ /Z ÷Zz X{z¤ /}ZL L:ÀF,
7?Æ ]¸z„% XÍ ¸ ò Âì ]gŠ~ ?Å äY

óXó M
áô]†ø ’ôjøßûiö ¡ø Êø Œº^vøÞö æ$ …õ^Þ$ àûÚôù Áº]çø Tö ^ÛøÓönû ×øÂø Øö‰ø†û mö 
J$ M :Ý°Z)
(35e
J
NY }hg?gJŠ VZðŠ gzZ s™Æ v M 6,?L L :ÀF,
óXó Ðj U: ?Q ÔÐ
áô^âø ‚ôùÖ^Òø é÷Oø …û æø kûÞø^ÓøÊø ðö «ÛøŠ$ Ö] kôÏ$ 8ø Þû] ]ƒø^ô Êø 
$ M :Ý°Z)
(37e
J
‰ Ç ñYƒ cu (ZgzZ Ç ñY O y M Z # :L L :ÀF,
óXó ǃ yŠ u܃ ÷{z Â~3,cu
59 s¬ ÓZg
$ M :Ý°Z)
(39e á' ^qø Ÿæø $ ‹ º Þö]ô ä́fôÞûƒø àûÂø ØöòøŠûmö Ÿ$ „ôòô Úø çû nø Êø 
J
Ë:gzZ σ x6,Åx̀ÆkZÐ yK̈Z ËyŠ kZ ÂL L:ÀF,
óXó Ð X
Ýô]‚øÎûŸø ]û æø o‘]çø ß$Ö^eô „öìøç+ nö Êø Üûãö ÛFnû Šôeô áøçû Úö †ôrûÛöÖû] Íö†ø Ãû mö 
J
$ M :Ý°Z)
(41e
ã%OQÐ NY n yT Ð „ù LZ vßxêL L :ÀF,
óXó ÐNY n ñÐ Vƒ 0* gzZÐ Vß!* Æ
$ M :Ý°Z) áøçû Úö †ôrûÛöÖû] ^ãø eô hö„ùô Óømö oûjô Ö$] Üöß$ãø qø ǻ„ôâF 
(42e
J
óXó ¸ DPvßxêÃT3{zìtL L:ÀF,
$ M :Ý°Z) áõ! Üõnû Ûôuø àønû eø æø ^ãø ßønû eø áøçû Êöçû _ömø 
yxgŠÆ ã0*
(44e
ñƒáÅŠ¤
J
/ŠgZÆ (3) kZ vß {zL L:ÀF,
óXó ÐN36

k
60 s¬ ÓZg

!!gå Å]vZ wÎg


+ZgzŠáZz ä™~g» Å]y
÷0 MgzZ ]ñ
$
eZzg Ð Å \¬vZ èg /0 vZ†]|L L V&m‚u äÛq†i
vZ }Z HÄc* gŠ Ð ÅzmvZ -vZ wÎg ä ¿q -Z ì
\ M ?ì ÷0 +Z gzŠ gzZ g⃠{Šc*
i yÃ~ VâK̈Z e9Æ
Æ ]ñgzZ ì @* ™Šc* {Šc*
i Ã]ñ L L c*
âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -
gzZ q øZŠ „z ,Z vß Xì @* ™ ~g» {Šc* i Ð {Šc*in
M gzZ Å Ýq Ì]³Å *Š ä VrZ X gâƒ
z iZ³Z » ]y
Z . ÒÉRÍ) óXó ÌxZ™Z
(ãçE

áZz äƒ[x» „áZz„gzZ sp


ìe $Zzg ÐÅ \¬vZ èg {k
,C
Ù 1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
]Zg qzÑ{z ì @*
ge ¿ c*
âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
KZB‚Æs¬ {z Ôì êŠ ^~ ]Zg qzÑ gzZ Ôì êŠ ^~
61 s¬ ÓZg
˹ gzZ ¹ 7l ZŠÎ » vZ ÔÅg Šc*
Ôì @*
Y V6,w2
(~èF, A ZŠÎ{z »vZ ÔÅgŠc*
)óXó ì ¼ Xì

}È áZz ägeÆ™]Š„gzZ n
ìe $Zzg Ð \¬vZ ègȬ ]|L L V&m‚u äÛq†i
$ M ň y M Œ
áøçû iöçû mö àømû„ôÖ$]æø ZZ e Û Ð ÅzmvZ -vZ wÎg ä ~
vß {zt H HÄc* gŠ ~ }g!*
Æ XXèº×øqôæø Üûãö eö çû ×öÎöæø ]çû iø! ^Úø
}Z c* âÛ ä Åz m vZ -\ M ? D™ ~ga gzZ Ã W [ZÑ
}È kF,Z} .{z Æ vZ {z É ó ó7L Le Å &œ}÷
kZgzZ D™]Zíz‘œgzZ _7,,iúgzZ n pg}izg
ÔNY Å: wJ'Š„t Å yZ } Dge Ð kZ {z Š z!* Æ
(zâ 0Zz ~èF, ) óXó DhzŠÐ ~!s§Å ð>v߸

KZ ÌgZ¦ /]Š„ Z(,Ð }(,yŠÆ# Ö ª


ÇŒˆ Ã]Š„
$Zzg Ð D0 L L V&m‚u äÛq†i
vZ -vZ wÎg {z ì e
/Z c*
¤ âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -\ M $Zzg Ð Åzm
D™e
62 s¬ ÓZg
,
Ÿg Å \¬vZ' ,J
Z' -yŠÆ ]ñÐ yŠÆ öZa KZ ¿ðÃ
H{z ÌÿkZ LZ yŠÆ #Ö ª Âìg Z7,~ {>n Æ ð
(£Z )óXó ÇŒ

A ÅÛ »gzZ:{{ »ð¸*Š
ì¼
ìe$Zzg ÐÅ \¬vZ èg {k , C
Ù 1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
A Å Û » gzZ :{ { » ð¸ *Š :c*
¼ âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
(›)óXó ì

MgzZì ãà *Š
n kZ ãÃ)]y
´̈¤Æ]y
M
ìe $ZzgÐÅ\¬vZ èg .ñ1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
}™yvgz¢ » ]y M KZ {z Ç ñ¯ [£z [8CZà *Š ¿
: ÔÇ}™yvgz¢ » *Š KZ {z Ç ñ¯ [8Ã]y M ðà gzZ Ç
M àZz g ¹!*
óXó z™g(Z ]y ~¨£Æ*Š àZz äYƒ +
GA-E
4ÓÉ
( ö§ XGyZÑZ ™Ô£Z )
63 s¬ ÓZg

ì @*
XÐ *ŠÃVzg\ LZ \¬vZ
vZ -vZ wÎg ì e $Zzg Ð yˆ0 {ŠyL L V&m‚u äÛq†i
kZÐ *Š Âì @* ™›Ð }È Ë\¬vZ Z # :c* âÛ ä Åzm
ã0*Ã!% LZ ðÃÐ ~ ? b§Tì @* Z™Ì6,b§kZ Ã
óXó (ƒ (yvÐ ã0* # )ì @*
ÃkZ Z Z™Ì6,Ð
(~èF,ìY Ô£Z )

Z Ã *Š kZgzZÛ )ÃLZ
õñu
$
eZzg Ð Å \¬vZ èg /0 vZ†]|L L V&m‚u äÛq†i
Ð í™ññ& +ñVâzŠ }÷ ä ÅzmvZ -vZ wÎg ì
óXó Û ) ¸ 3Zg c*
ì +Š6, ‰ {g,Z~ *Š : c*
âÛ Š á gZ
(~gg 9)

M „gzZ Äz sp
Ð pÒÆ]y
wq »ÅzmvZ -vZ wÎg
$ZzgÐÅ\¬vZ èg'
wÎg ì e ,Y ]|L L V&m‚u äÛq†i
64 s¬ ÓZg
Yá : ~ ¼A ÃkZ ¿» ËÐ ~ ?Xc* âÛ ä ÅzmvZ -vZ
gzZ Øg ÅvZ1ì wq ¸ ÌZ÷gzZ Çn XÐ cizŠ:gzZ Çn
$!Z sgç fp â Ô›9)óXó Ð x™ÆkZ
(xzŠ¢g

k
ä́Ïô×ûìø ø ‚øÂø ǻ‚ôÛûvøeôæø äô×# Ö] á ø ^vøfû‰ö
ø ]‚øÚôæø ä́!ô †ûÂø èøÞø…ôæø ä́ŠôËûÞø o•F…ôæø
!ä́jôÛF×ôÒø
Å kZ gzZ (Vƒ @*
™ yÒ ÏÀ 0*
gzZ) Å 0* ÅvZL L :ÀF,
Ÿg Å]Zf Å kZgzZ', ,ÆŠZ®Å t‘Å kZ p°
Z'
Å ]ÜÆ kZgzZ yiz ëÆ l²Æ kZgzZ ¬ZñÆ
óXó g”Æ„(
65 s¬ ÓZg

t£Æ+ Zz
]Š„Å ËÆ kZ S c* Š ¬ä [g }¾gzZL L Vkm äÛq†i
~ yZ k0* }¾¤ /Z z™ Hu|ŒB‚Æ \!* Vâ ?gzZ z™#
Ö
Ö Ì ó óVƒL LLÃyZ ÂÎNY VÃ9J(,VâzŠ c*
gzZ I# -ZÐ
q
.t‚Æ yZgzZ ** ™]!* Ð [ŠZ [pÐ yZgzZ )QÃyZ:
}÷}Z xg D™ Y¬Š V- gzZ xg v B‚ Æ ~gÎZ Ð
lgz6,Ñ0*
~ ‚Ãí ä VrZ 6 c* âÛ Øg6,VâzŠ yZgÇŠgz6,
[ŠZ » yZ Ì~ wŠ Ô** ™#Ö rZ6,Wz(Â~C Ù ªkZ sÜgzZ H

|
/Z ì }Y [pà çG
?¤ .- Z °â }gv[g ZgvÔ´g ® ) ¤Z pgzZ
óXó ì ꊙsç æÅVßZz ä™/Â{z ƒq]ŠX
(3q Lu
Z Z " ÒgÎ)

A =gf \!*
cizŠgzZ ¼ Vâ
ìe$Zzg Ð Å \¬vZ èg)âZ1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
» + ZzvZ wÎg c*
Hn²Ð ÅzmvZ -kŠZg—ä ¿q -Z
66 s¬ ÓZg
A ~¾VâzŠ {z c*
¼ âÛ ä ÅzmvZ -\ M ì hH6,ŠÑzZ ÅyZ
@…Z >‡) óXó 3~¾ c*
(zâ 0Z Ô×

ì ~q Ÿg Å\!*
Vâ ~q Ÿg Å\¬vZ
$
eZzg Ð Å \¬vZ èg /0 vZ†]|L L V&m‚u äÛq†i
~q Ÿg Å \¬vZ c*
âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -kŠZg— ì
~ WZg**Å \!*
Vâ WZg**ÅvZgzZ ì ~ ~q Ÿg Å \!* Vâ
( ÔÁqÔg]gŠ) óXó ì

ì Cƒ wJgz¢ ¬Š Å\!*
ìe $Zzg ÐÅ \¬vZ èg {k ,C
Ù 1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
Å ) yZ w=N¬Š & c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -kŠZg—
ÅÛ ) (2) Xn Æ ŠÑzZ ¬Š Å Zz (1) X7— ðÃ~ (qJ
(zâ 0Z ÔŠƒ ZŠ1Z Ô~èF, @…Z >‡)óXó Y ¬Š Åx¤ (3) X Y ¬Š
i Z Ô×

ÃyZgzZ©t‚Æ\!*

¤Åä´
$Zzg ÐÅ \¬vZ èg /0Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
ìe
67 s¬ ÓZg
ªZ¾yxgŠÆ + Zz c* âÛ Šá gZ ä ÅzmvZ -kŠZg—
Ð x» kZ Vƒ D´ N {z gzZƒ @* ´ ÃyZ Â b§kZ **
Y Î6,
( iZ Ôg]gŠ) óXó }™Š˜ ÐgZŒvZ °  ì aZ

ì y²ÑZz ä™Ò6,\!*

+Z q ðà c* âÛ äÅ \¬vZ èg Z]|L L V&m‚u äÛq†i
ƒ H: mºÃë ä ÅzmvZ -vZ wÎgB‚Æ Tì 7
Æ q kZ ñZ΃ H: mºB‚Æ kZ ÃVâ›}uzŠ gzZ
T Ñï¸âq -Z (Ð x* ÅgZŒ) Q Xì ~ x* Æ gZŒ~÷
}i Ôƒ ÒÅvZ6,kZ}™ %f n ÆvZ) L L å –t ~
6,kZ}™Ò6,+ Zz LZ Ôƒ ÒÅvZ6,kZ ñZl ã¶KÅ
c*
¿) ~ xsZ +Š ä T}Š ** 1ÿ,Z Ë Ôƒ ÒÅvZ
óXó ƒ ÒÅvZ6,kZƒ àïq ðà (Ðg±ZÆ}o
Z Ô~gg xâZ ÔŠ)Z [ŠÑZ)
(›zy

ì CY ï„~ *Š ZwÅä*Ã\!*

$ZzgÐÅ\¬vZ èg–1Z ]|L L V&m‚u äÛq†i
g— ì e
68 s¬ ÓZg
HxÓ {z´Æ ä*Æ \!*
{k Vâ c*âÛ ä ÅzmvZ -kŠZ
gzZ ïŠ âÛ sç Te ÃT \¬vZ Ð ~ X ,Z
: á VvZÃáZz ä™Æ {kHkZ ì (Z {k
H» ä*Ã\!* Vâ
+
óXó ïŠ}Š Zw~ Ï0i Å „ *Š àZz¬ Ð ]ñ
G-4É
iÅZ ° ö§AXGEZùÔ> ð½hI.ÅZ ° Z˜ )
( ïEšI

k
!…ô^ß$ Ö] à û Þô†ûqô]ø Ü$ ãö×# Ö]ø
ø Úô o
óXó âÛ «] Ð v M Å3=vZ}ZL L:ÀF,
69 s¬ ÓZg

©u܃ »#
Ö ª
gzZ A ¬»vZ “  ³n gß~ìx?Zm>u Z Z
~ t‘XÇ ñY ƒ Ñ!* z M ݬ Zg‚ „ bY Æ yZ XVæY ~
ݬ Zg‚ ÂÐ -Y {g!* zŠXÏñYƒ Za ì" Ånd $¾z Ð
\¬vZ XÇìg: ¹!* ðÃ~ t‘ZÎÆ V¤Û P XÇ ñYƒ +
mLZƒÐ ,™n²{z ? ¹!* yÃyÃ Ç ñâÛ Ð ]>Z o
o X~ gzZ l² q Ôx?Zm >u Z Z Ôx?Zm L} Ôx?Z
Ìbzg Ń  yZçO Xß™HÌà bzg ÅyZ ǃ ¬Ã]>Z
XÇìg: ¹!* ðà ZÎÆ ]>Z o ~ t‘[Z XÏ ñY à ™H
Æ \ M Ð ,™n² ?ì ¹!* yÃ[Z ]>Z o Ç ñâÛ \¬vZ
?Z®ì **  ZÎ}÷ !]>Z o ǃ ¬Vƒ ¹!*
ƒ +Ã „ ~ ZÎ
gzZÐ ,™Hbzg KZŠp{z yxgŠÆ 3z ¼ A çO Xƒ Y%Ì
+”Å m ÅyZ  Cƒ {0
h + i t‘‰ /Z Ð ,gâ m +Z q
Ü z kZ¤ -Z
Ü zÆ ]ñ @*
‰ ƒx¥= ¤ /ZL LÐ }‰Ü z kZ XCY%Ð iZz M
óXó @*
™ò3,gzZ~ ä™Hbzg Åݸ Âì Cƒ 1 âZ
70 s¬ ÓZg
\¬vZ ‰ Ü z kZ XÇ ìg : ¹!*
Ìðà ZÎÆ \¬vZ [Z
ŠÑzZ ÅyZ ‰ V¹Ýª ? V¹}ŠZD Ù á ? V¹{á Š!* Ç ñâÛ
Zg‚ ?ì ž# Ö Ó` M ?¸ D3 Z÷ V¹vß {z ðƒ H
Ö Ó ` M Ç ñâÛ Šp n kZ ?}Š yÃ[Z ì [ ƒ + Âݬ
#
ã0* #â Åz Ð y M Q ì „  Š',i gzZ ñZ ì ÅvZ sÜ
ð u
> Z ZQ XÐ ìÐ }i ŸÆ VÍß b§Å]@* mgzZ ÇÐ' ,
gßû% ~Š> ð uZ ZXÃL ð Zƒ b§ÏZXÇ ñY H{0
ð }z L +iÃ
[» ¬ Ð ƒ  ) Ï ñYƒ {0 +i t‘~g‚Ð TÐ -Y
-ZgzZÐ Vƒ^'
q ,vßxÓ (Ð Vƒ {0 + i ÅzmvZ -vZ wÎg
XÐNYƒ ¦~ yZyy#Zx
XÇ ñâÛ ê » yZ : Ç ñâÛ 7zÂÇ!* s§Å t‘vZ
ã0*gzZ Ç ñYƒ »ã0* ~ V\ M XÏñY ëDzg Dzg t‘
ñY VJ -ìƉ‰ ÇÏÄ ÚZgzZ ÇÑ å 3 yp(Å
k0* ÆYm CZ vß c äZ™lg\ Åä™ qzÑ[ˆyZgzŠ ÏZ Ç
Xǃ qzÑ[Â[ˆˆÆkZÐ,™® ) Ëå\MgzZÐNY
ƃ  Ç ñY ¹XÐ NYƒ}9Æ™~È 9 ºÛ
71 s¬ ÓZg
gzZ}™ ZŠZ]»vZ {zAŠ‘ wqZiZ `gŠ ~ V[wqZ
gzZ yK̈Z X}™ #Ö 5 „ Êp {z Vƒ wqZ }' ,~—Æ T
c* +» }uzŠ q
Š ™ +™ Zߊ !$ -Z ÃVzgZ0
+Y }uzŠ {z´ Æ ]»
c* +» x¤Ð ݪXǃ qzÑ[ˆ » ]» z yK̈Z XÇ ñY
Zߊ !$
ðZߊ Ãx¤V)ÅÝªÉ Çƒ 7»…Bzg:â̀V;z XÇ ñY
Æ Ýª{ k HÆx¤ ÂÇìg ¹!* h¤/Z Ì6,äƒ »V)ÏNY
Æ VßZz ä™V)~(,‰ J -VŒ XÐ NYØŠ \ðu
c* Š Ÿ~ ¼ A Ãx¤gzZ~ 3ÃݪXÏìg: ¹!* nÌq -Z k0*
XÇñY
KZ ÌÃYZßx?Z :Ym CZ ÔºÛ [H ǃ yŠ J ÚZ
0Æ q -ZC
Ù ÔDgzZ wâ ÔãZ Ô/Xσ ÷¡~ŸÆ ]
{)z ~ç ÔVâ ÔdW Ô\!* ~ lˆÅ nq -Z yK̈Z XÇ ñY HwZÎ
Xǃ :Zz k-â z x» **
pÇñY k0* Æ
m LZƒû%q -Z ì yÒ »Å \¬vZ èg ÷Z ]|
sp ñ M Ð iZ0 +Z kZ ~ # .ÅÅzmvZ -vZ wÎg x?Z
Ö }
ñ M 7~ ª q +Z L¬ Ð kZXåo8 -g » {n Ðzz Å
72 s¬ ÓZg
}gvìnç H ` M LZƒ c* âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg X¸
c*M ™NŠ ]Ñq,Z Æ 3 ` M H n²ì Zƒ Ñ$ +VY 8 -g » {n
-Z
J # Yï7õgzZ uÃkZ ǃ ¢ » yZ ÌÿT Vƒ
Xá ™: «™KZÐ äƒ 2~ yZ
Xz™yÒ ÌÐ ë¼ LZƒ Xc* âÛ ä ÅzmvZ -\ M
g YZ ¹ Hn²
:%
gZD -w‚gZD
Ù Q ˆƒ cu{z ïðŠ J -ZÆ™ Za 3ävZ
Ù q
kZçO ˆƒ {(  ïðŠ J -w‚gZD Ù Q ˆƒC  ïðŠ J -w‚
lñ{ ‰ Ü z Ë}góZgzZ ÉÅ kZì q -g@* gzZ {( Ç!*{z ‰
Ü z
Zg‚ ÂñY c* Š wÅÃ3', ,Æ **
Z' ÆðΤ /Z nÅvZXDƒ 7
yxgŠÆ y M z }i ZÀ » qizŠ ˤ /Z XñYƒ u{™Vݬ
F, Z ^vÆ ]ñݬ Zg‚ Ð liÎgzZ 1$ +Å kZ  ñY c* d
Š\
Ëîi q -Z Ð ~ yZ ¤/Z ì {™E +» ËsX~ y M Œ Û XñY
Ë~ tæ¤ /Z ñY VJ-òçI.ËZ $™£ {z ÂñY ~ŠÄg6,h N
áZz g ~ [fÐ liÎÅ kZ ÂñY c* Š [Z± » 3ÿ
g-i » kZ Ô•Z" ðZ Å kZ J¹ liÎÅ kZX'LG, vß
73 s¬ ÓZg
kZ X Æ v M }ÀÆ kZ Xì 3 M Zƒ mÅ ã0* » kZ gzZ ;ß
X ³]gúzŠ%áZz äYÐ {iZzgŠC Ù X }iZzgŠ ]‚Æ
}iZzgŠ‰Vâk}gø {z ÔHÄc* gŠ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
Æ ViZzgŠ zŠ X ñƒ A gzZ n 6, zZ {z É 7H n² ?
/{Šc*
x¤ H,Ð }uzŠ {iZzgŠ C
ik Ù Xì w‚,Ä) Å yxgŠ
XÐ NY ñY á + $Y Å VziZzgŠ yZ ™ t ÔŠ Æ vZ Xì
HÐ Vzîi gzZ tîwLZ » yZ V;z ÂÐ qJ - {iZzgŠ Z
#
b§ÏZ XÏ ñY ~Š wïÐ ' , Š Æ ™4ZŠ îi ~ì XÇ ñY
ìXǃ Ìy- » yZB‚Æ q -ZCÙ XÇ ñY c* +!*
Š|0 ÃVzcB;
~ 3ÃyZ ºÛ ñƒ Dgâ Ð Vzh‰Æìß™ Þ Æ
.
Ð ,™{ZgZ »å 3 Ðzz Å1 ÌZ # Ð V;z XÐ ,Š ‡Š
XÐNYØŠ ‡Š :Zz~ ÏZ
yÃ~ VziZzgŠ yZ :c*âÛ Äc* gŠ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
gzZ oo~ (¡) {iZzgŠÆn Ð ƒ  Hn² ?Ð g vß
}uzŠ Xì tz; x** »zgŠ kZ XÐ g áZz yúÛ gzZ {Z +â [ôZ
¸a *™ ~czgŠ }ŠgzZ Wæì éx** » T~zgŠ
74 s¬ ÓZg
ÅŠE
{iZzgŠ ,v0* ì öW x**» kZÐ g •Æ kZgzZ +Z ~zgŠ
kZ ì Çx** » kZÐ g òg»~ {iZzgŠ z gzZ Š· ~ î*Š8
c*âÛ ä ÅzmvZ -\ M ‰ ƒ lñ{ x?Zm LZƒ ˆ Æ
mLZƒ ?Ð g vß yÃ~ {iZzgŠ ,‚ ?‰ ƒ VY lñ{
{zÆ # Ö Z Å\ M ~ kZ c*C ñƒ DâÑB‚Æ Øä x?Z
™Ít X‰ %Æ/Â%gzZ G {L {k Hä VMÐ g vß
{ZÆ) X‰¤ /™ƒ lƒ" gzZn ™: “  ZŠ',ÅzmvZ -vZ wÎg
ŠÍ KZ ugIu » ÅzmvZ -\ M ä x?ZmLZƒ (òZz !Z
gzZ ã.6,~(,¹ ~ LZƒ :c* âÛ Â Zƒ‘ÃZÃ\ # X1Äg ~
å MZ
ñY ÑZe ~ v M ¿ðÃÌÐ ~ # Ö Z ~÷HXŠ Hƒ 2~ §
XáZz äY%/Â š gzZ áZz ä™ {L {k H!V; Y H n² ?Ç
m LZƒ ™NŠ Ã\ M XÑ äzg ™Ít ÅzmvZ -vZ wÎg
XÑ äzg Ìx?Z
sÜXc* Šhg S NÐ VÍßgzZ ‰ á p=~ y\ å M
á p=~ y%G ]!* Ð ËgzZ DÑ p=C Ù !*
nÆ iú
iúñƒ DzggzZ DâÛ qzÑiúñƒ Dzg ¶t ªXDY
75 s¬ ÓZg
¢q 6,{iZzgŠ Å \¬vZ èg –1Z ]| izg }ŠXDâÛ »
Dzg X5: [Z ðÃÐ g0 +Z â ]iYZ żZŠ gzZ HxsXñƒ
{z ZƒB‚ÆÅ \¬vZ èg /]| b§Ï ZX‰ ƒ :Zz ñƒ
7ZX‰ M Ïgà yG]|~ ãZ Xñƒ :Zz ñƒ Dzg Ì
:Zz XDƒ}9Lä̂ LX‰ ƒgZŒ Û " Â5: [Z ðÃÌ
ÆÒ ñ à ]|~ ݬ Æ ~gZŒ Û " ÏZ XD M ^ß Ug¯  Dƒ
"ÌÒ ñ Ã]|„ F g XàZe ‹ŠZŠzg ~g‚gzZ ‰ VJ-}iZzgŠ
6,{iZzgŠ XNƒ:Zzg s§Åª ‚ggŠ S¦|hzZgŠegzZ Iƒ u
mvZ -vZ wÎg ‰ Ü z kZ Xó óVƒÒà ~L LXH n²ˆ Æ xs
~÷L LXc*âÛ ™ VZuX¸ ìg zg n Æ # Ö Z KZ}7,~ {>Åz
wÅ{iZzgŠL XLc*âÛ Ð VßZz y ó ó?ì wq HÒÃ uQÅ V\ M
zgZi g(Z " ™NŠ ª q Å \ M ÂNƒ 4ZŠg0 +ZÒ
ñ Ã ]|XózóŠ
Å ÅzmvZ -\ M ¬Š ä VrZ XNzg ¹ gzZ ,7,zg g·
c* Hn²Xì T $¸ “ t KÅ {n Ôì [ 7,¨ 8 -g Ôì oª q
ä §Æ]!* ¾Ã\ MgzZì ã.6,HÃ\ M ÅzmvZ -vZ wÎg
LZƒ k0* }÷ !ÒÃXc* Hƒ wqt »\ M ì c*
âÛ Šá gZ ?Š * ÚZ
76 s¬ ÓZg
 c*
ƒ C gzZ ñC ]ÑqÆ 3= ä VrZ ¸ ñ M x?Zm
kZ XÐ gáZz ä™{L {k HÆ # Ö Z ~÷~¡Æ6, zZÐ
b§¾ÅzmvZ -vZ wÎg c* Hn²X~Š ™ªt ~÷ä §
NY á ™ és§Å 3ÃyZ ºÛ Xc* âÛ ?Ç ñY H4ZŠ ÃyZ
: XÏVƒ 7š @ M XÐ Vƒ 7{(}n Æ yZ pXÐ
Ð îi z tî7Z Xǃ y- » yZB‚Æ yZ: σ Ð$6,ì
XÇ ñYZ«7Ì
ºÛ ÅzmvZ -vZ wÎg c* Hn²ä \¬vZ ègÒÃ
ñ Ka ÅVÂgúgzZ™ñ Sh ZŠ ÅVzŠ%Xc* Æ b§¾
âÛ ?Ð {
,™gå z m 6,ðZÎg z C³" KZ ñh1 z yZ Ô]gúz Š%X™
Ǿ Ð V¤Û 3ÂzgZŠ ÂÐ qJ -3Z # ~ wq kZ XÐ
: á» }n Æ yZ : Ôì Ðyá Å yZ Ô vß yÃtL L
Xì y- » yZB‚Æ yZ: ì Ð$6,ìÆ yZ: Ôš @ M
ºÛ Xì Š HJ0 +!*Ð „ VzîiÃyZ: ì tî~ Œ Æ yZ:
àJ -\ M ÃyZ Z # ®Æ ¬Âä ë …Y 7¼ ëÐ }
-Z) ó ó?ƒ yà ? ƒ C „ ? !I$
q + L L :Ǿ Ð VÍß yZ 3ÂzgZŠ Xc*
Š
77 s¬ ÓZg
mvZ -·ñ; !ÅzmvZ -·ñ; ~3Zg {z ._Æe $Zzg
x**
»ÅzmvZ -g—„ Ù ŠÃ3ÂzgZŠpÐNY Dgå !Åz
ypggzZ Zƒ wi** Û 6,X {z ëL L:Ð }{z (Ð NY wÈ
y MŒ
vZ -·]|sÜ Ây M Œ Û Ç¾ÂzgZŠ óXó ‰ G nÛ }izgÆ
ëL L:Ð ,gå „ Fg x** »ÅzmvZ -\ M Xå Zƒ wi** 6,Åzm
ÅvZ ~ y M Œ
Û H Ǿ ´ â óXó äZÆ ÅzmvZ -·]|
?å Š H7c* Zge »6,ãâÛ **
Ð,™lgZ*ÐÂzgZŠ vßt ™NŠ v M 6,}iZzgŠÆ3
ypgzZ »ã0* » V\ M Dzg DzgçO X£Š h ezg 6,LZ …
:"$ât ` M  @*ƒ ~ *Š ** zgt l» Ǿ ´ â XÇ ñYƒ ~gY
 ƃ
ƒ  XÇ ñY c* Š N ~ 3ÃyZ Ð ¬ÆÂzgZŠ XC M
´ â XÏñY ^ßv M ™Ít XXä×#Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? Zø Z :Ð ,gå iZz M à
Ý6,Vâ!* i ÅyZ²VzñðYÃyZ ~L L:Ͼ 6,ä™x¥Æ
ÃyZ A$ì ¬¸ »vZ Ǿ ´ â Q ǃ „ (Zû%P Xì ©Â
-ÄÃÃËÔJ
ÃËgzZ J -VZ RÃËÔJ -VñŠÃËXÏ}ñvM
Æ yZ Ǿ ÂzgZŠ ÂÏ ñ M J - {n v M Z # X Ï}ñ J -Œ
78 s¬ ÓZg
gzZ G }>~ iú~ *Š ä VrZèY ** °: ÃVߊ gzZ Vzn
ÅVƒk HLZ σ è%ÅvZ J -Z # X Çg}izg ~ ypg
:Ð g Dgå ÃvZg!* g!* gzZÐ g}7,~ 3vßt ~ Zw
XXàønû Ûôuô]†$ Ö] Üøuø…û ]ø ^mø áö^ß$Úø ^mø áö^ß$uø^møZZ
:Ð NâÛ Ð x?Zm LZƒ ]+Z [g vZ yŠ q -Z y
M
Æ 3ÂzgZŠ ñƒ DhzŠ {z ó ó?ì wq H » yZ߸ ÂÅt·# Ö ZL L
XÐ Vƒ âÛ p=6,Ÿ aÆ v M ~ ‰zÆ 3{zÐ qk0*
» ä M Ð NYƒ}9n Æ wLZ „ Ù Š Ãx?ZmLZƒ
Å wqÆt·# Ö ZÐ }x?ZmLZƒÐ ,™Äc* L
gŠ :
,¹ Ð ,Š [Z {z ?ì wq H » yZ ÔVƒ c*
Z' M nÆ)
» yZ áZe °ŸÆ yZ ä v M X }7,~(ßXì wq
Xì ;g ® yZZ ~ Tì ¹!* wŠ gzZ {n sÜ ˆ 3“ Í
Ù Š Ãx?ZmLZƒ Xƒ 3Š Ì= ZgfÐ NâÛ x?ZmLZƒ
{n @Æ yZ X 7ºÛ Æ [Z±t Ð NY™vß
- ` M {n @ÚZ ?ì yÃt Ð â7 Xì „g ¡ ØgÐ
J
-·]| x?ZmLZƒt Ç ñY ¹Ð yZ X¬Š 7
79 s¬ ÓZg
ÅzmvZ -\ M vß {z X¸ D™ c* Yá kz k0* Æ ÅzmvZ
Ð ÅzmvZ -‡ M }gø L ð ZƒÐ 'Z F g òZ¤ /ÌZ »
\ M …ä Vƒk H}gø bŠÈ Ìt gzZ bŠ™ n²xs Zgø
Z̀â Zg‚à *™[g ™ƒ :Zz x?ZmLZƒ Xc* Š™Š!*
,gzZ Z]
' .Ð
}Xì ¹¼ Ð ?ä VrZ LZƒ Ç ñâÛ \¬vZ XÐ N‹
yÒ àq {n KZ gzZ xs CZ Ð ÅzmvZ -x™Z g— !V; Y Ð
XzŠ àx »yZ ƒ Y ǃ¬Xì ¹Ãä™
Å Åz m vZ -kŠZ g— Z äS¯x?Z m LZƒ „ F gt
-ZÆ CñC‰
q Ü z kZ ÅzmvZ -\ M XÐ q~ # .
Ö }
Ù Ð Vƒ }iZzgŠ gZD
C Ù ge Æ TÐ Vƒ âÛ xZg M ~ û,Z
Ð ,™n²ˆ Æ xsÐ VƒÆ äÎ2 $ VâzŠ Æ }iZzgŠ
VrZ Vƒ ;g M Ð k0* Æ VzgÇ {kHÆ #
Ö Z ÅÅzmvZ -\ M
wq » ~Š!* ,
'z „n KZ gzZ ì H n²xsÃÅzmvZ -\ M ä
\ M ( 2~ ¤z ã.6,„ ¹ {z)ì ¹ÃäàJ -\ M
ÅvZgzZÐ NYƒ m, g {>™ VnÆ l²„ F g ÅzmvZ -
: p°~ pÖZ yZ Ìä ˬ Ð \ M Ð ,™p°+Z
80 s¬ ÓZg
Šˤ /Z XÇ ñY c* Š gz¢ƒ _â H ùâ !ƒ VZu ǃ ¬Xσ Å
vZ wÎg ~ ~Šm, Z {Çg!* XÏ ñY Å wJz™ ƒ Te **™®)Ë
6,VzgÇ {kHÆ # Ö Z ~÷ !gÇŠgz6,}ZÐ ,™n²ÅzmvZ -
Æ yZ [Zì _ Y ~Š ZwÅVƒk HÆyZ 7Z [ƒ Ç** ¬»\ M
X âÛ wJ® ) Ë ~÷~Ÿ
á p=Šp \ å M ðâÛ wJ® ) Ë Å\ å M ä ë ǃ ¬
ƒ J 7,XXä×#Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? Zø Z ä Tk wïÿkZC Ù Ð 3gzZ Y
Ã\ M 3ÂzgZŠ XÐ NY s§ Å 3ÅzmvZ -wÎgçO
Ð kZ ÅzmvZ -\ M XÇ ñY ƒ Z9 n Æ W„ Ù Š
,™n²{z ?ì wq H » VzgÇ {k HÆ # Ö Z ~÷´ â Ð NâÛ
,Š ¬»%Å{iZzgŠ » 3ÅzmvZ -\ M Xì wq Z' ,¹ Ð
Ð ,7,m Ð BŠ ÃÅzmvZ -vZ wÎg 5„ ‰ XÐ
\ M XÑZe °ÃVçgzZ Vß3~gø ä v M ÅzmvZ -vZ wÎgc*
XÐ Vƒá» b§Å%à  XÐ Bïà  ÅzmvZ -
Ƽ A Ð ,Š <~ yZçg 1à yZ Åz m vZ -\ M
}n XÐ ì™0 yZ â]gzp™ .~ kZ σ 6,}iZzgŠ
81 s¬ ÓZg
:ǃ –6,ã% OXÐVƒ ¾ b§Å0 +e
àôÛFuû†$ Ö] ðö ^ÏøjöÂö áøçû nö Ûôß$ãø røÖû]ø
óXó ì c* âÛ ŠZi M ävZÃX 5{ztL L:ÀF,
]‹5† ‰ Ü z kZXÇ ñY c* Š™ 4ZŠ ~ ¼ A Ã yZ Q
Ð cizŠ b§ÅyZ ` M ÂDƒ y›Ìë l»Ð }B‚Æ
XDY n wï
àønû Ûô×ô ŠûÚö ]çû Þö^Òø çû Öø ]æ†ö ËøÒø àømû„ôÖ$] O% çø mø ^Ûøeø …ö
Ì{z l» Ð ,™ ÕÅ kZ Û » Ð ¹L L :ÀF,
óXó Dƒ y›
Æ VÍßqizŠgzZ M™Ñ~ ^Åñ Ã]ñˆÆ kZ
]ñÃË[Z Ç ñY c* ŠÈÐ VâzŠgzZ XÇ ñY c* Š™ %f t‚
XÇìgå zì V˜ XÏñ M 7
…ô^ß$Ö] àøÚô ^Þø†û qô]ø Ü$ ãö ×#Ö]ø
†ö nû rôÚö ^mø †ö nû rôÚö ^mø †ö nû rôÚö ^mø
îvEzg :ÀF,
G¬Z G zŠgZ Ô èEG 4Ó¡E¸ZÒ'fp â
TdZ pô** Ññ' iZ
82 s¬ ÓZg
x¥t Æ™·_ » ó© Ö ªL Ly*Ñ!*
ó u܃ » # zgq :^â
# Zƒ
Zƒ x¥t Ð x?ZmLZƒ ÃÅzmvZ -vZ wÎg Z
vß {z Æ #
Ö Z Å ÅzmvZ -\ M ~ {iZzgŠ ,Â‚Æ 3
Hä VMÐ g
-\ M ™Ít ‰%Æ/Â%gzZ G {L {k
/™ƒ lƒ" gzZn ™: “
X‰ ¤  ZŠ'
,ÅzmvZ
Ö Z yâÛ **
)œt {z „Ðzz Åäƒ ›{C " Ð # KZ
vZ -wÎg LZ …  ZŠ'
D™ òúŠ ` M ë1n™: “ ,
gzZ Tg D™V*âÛ **
ëèÑq Xì ›{C " Ð Åzm
X7I ÃÅzmvZ -vZ wÎg V*âÛ **
t ì x¥Ìt …
ÃvZ wÎggzZvZ LZ ë ñƒ lƒ" ™ aÎt LÌë H
? ìg™nZg**
Hë ,™/ÂÐ ` M !
Ð ,™ÒÃÅ vÐ Vƒk M
í}gø áZz ä™›{C " Ð ët‚Æ 3ÂzgZŠ @*
ÅzmvZ -vZ wÎg X}7,**
ƒ: {qÑÃÅzmvZ -vZ wÎg
Xìi§y‚ M ¸ »›Ð
83 s¬ ÓZg
^ÛÅÅzmvZ -vZ wÎggzZ KZ ~ Vߊ }gøvZc*
XNY 0}È [8}¾™^6, oZÜë @*
}Š½™^Ã
(} M ) Xì ~ ÏZ ] ~gø ì x¥…

çøËûÃøÖû] g% vôiö ç' ËöÂø Ô ø $Þ]ô Ü$ ãö×# Ö]ø


!oßùô Âø Ì ö Âû^Êø
sçgzZì gÇŠgz6,ÑZz ä™sç ÂvZ}ZL L:ÀF,
óXó }Š âÛ sçÌÃí :ì @* ™I ÃVßZz ä™
84 s¬ ÓZg

M „
]y
ì y‚M'õ» *Š
'õ CZ ~ „ *Š ¬ Ð'õÆ ]y M ’ eÃy›C Ù
~ *Š 2ì ™¹ Ð'õÆ ]y M'õ » *ŠèY X}™
Xì y‚ M Ð # +Å]y
Ö Z0 M ¢
8™«™Åy!* i

s%Z »¿z w¸
p ë Ð y!*
i '!*
ge vß ,
DâÛ ò Z'Z0b
X D™sÜÆkZ ¿
+á ì @*
» Ët h ™,Z ¿pVƒ {È »vZ ~ì H¿C Ù (1)
Xì 7´ â » kZ ðÃgzZ 7{È
» » kZ %Æ wâ gzZ *Š pì tiZg vZ ì Hq -ZC Ù (2)
X@*
ƒ 7t
¦wâ » *Špì 4Ð *Š ]y M ì HgzZì }Y ¿C Ù ( 3)
85 s¬ ÓZg
-×ÅxZww'gzZì Lg w'yŠ ]Zg~ ä™
Xì ꊙ »J
X7**%ÃXì @*
™ÐÆyZ¿Ïñ Mgz¢]ñ ì H (4)
yT Å {È nðšE
3!z [8
E
[8 Hn²Ð \¬vZû%q -Z ä x?Zm .ñ]|
E3!
2 X ‘´ zŠ Å {È [8:c*
âÛ ?ì H yT Å {È nðšE gzZ
E3!
X V*¶KzŠ ÌÅnðšE
X‘´zŠ Å{È [8
# @*
~ Â}™™f Z÷ {z Z Vƒ êŠ =ÂÅ™f ÃkZ ~ (1)
+» kZ~ V¤Û
XVz™{™E
Xƒ: »[Z± @* Vƒ @*XÃkZÐ ãâÛ **
KZ (2)
E3!
X‘´zŠ Å {È nðšE
XVƒ êŠ >™f CZÃkZ (1)
Xƒ »[Z± @*
Vƒ ꊙ2~ ]÷Zp ã^ (2)

+t
!!*Št ì ^$
à *Š ~ #
Ö ª DâÛ Å \¬vZ èg k„0Z ]|
86 s¬ ÓZg
(C¼á»¼ ) ~7w!* XÇ ñY c* -Z
Ñ~ ^Å]gúSh1 q
âZ XÐ Vƒ ñƒ † ÃÐ M - $ZŠ ÔÏ Vƒ š @ M ÔÐ Vƒ
Ôσzás§Åt‘*Š XÇ}™kC:Z™ÑZz Ú ŠC Ù ^$ +
yÃt ƒ …T Ç ñY ¹Ð VÍß (σ gZÜ Ð kZ t‘p)
[8~gv„zt Ç ñY ¹XñZâT: ÃkZvZÐ }vß ?ì
Z×Ôwyz O~ : M nÆ ÏZgzZ¸ D™ Hõ?6,Tì *Š
vZ c*
Ͼ {z Ç ñY c*
Š wZe ~ 3Ã *Š Q X¸ D™ HŠY
c*Š ™B‚ ÌÃyZçO ? V¹áZz e = gzZ ¶‚ }÷
XÇñY
!^ãßÚ oFÖ^Ãi ä×#Ö] ^Þƒ^Â]
Æ# +z ]‹ÅV-gù Æ *ŠÉ 7Æ Zwg.Ã *Š :Ò
Ö Z0
Æ# +z ]‹ÅVzÛ »ÃVG b§T Ç ñY ÑZe ~ 3n
Ö Z0
XÇñY H4ZŠ ~ 3n
]gz¢g” sÜgzZŒÃ *Š {z ì x» » yK̈ZgZft [Z
X}™sÜ~ ägZ’]y M ]¸gzZ ‰
Ü z ¹!*
X}™wEZ „
X}Š >Ã]y M ñÎ: ÚZ~ *ŠÃ»
87 s¬ ÓZg
Ð spÆ VKä VM ,Z }È gZŠ™¼ ÆvZ
+
7íz » Vz0it 1™t ™NŠ Ð g¨ä VrZ Xc*
Š hgà *Š
wEZ6,gîÆ ÏÃwqZ (gzZ Œg« Z à *Š ä VrZ Xì
X(‰ $ {zçO) H

*Š uF,
\¬vZì @* ¯ ÑÃ]y M c*
âÛ ä ÅzmvZ -x™Z Ñ
Xì @* âÛ Za ~i* " ~ »gzZ ¦ÃVñ»xz tºÆ kZ
/6,VñŠÆkZB‚ƪ
Xì C¤ f *Š
Æ kZ ÃLgzZ {nZ6,ÃVñ»Æ kZì @* ¯ Ñà *Š gzZ
è~ glÆ kZ Îì Q„ âZ *Š gzZ ì @* Y c*
Š ™gHn
Xì _ Y
Å Åz m vZ -vZ wÎg [» Å \¬ vZ èg /]|
]**KÆ ð" 6,ŸÆ ÅzmvZ -\ M Xñƒ¢q~ #
¶ .
Ö }
Åx¥zz Åäzg ä ÅzmvZ -\ M XÑ äzg'‚" ™NŠ
gzugzZ ,gZ¦/Ï0+i Å]‚z HÔŠÆvZ òŸz„t Hn² Â
88 s¬ ÓZg
ÌZÀ n Æ äw 6,ð" ªt Å =°Z [g [8ݬ
~Š }Š ?~g‚~ „ *Š ÃVÍß yZÅvZ èg /L L :c*
âÛ X7
A ?xÓn }gø gzZ I
kZ l» ) ó ó ˆ ~ŠâÛ ¦~ ¼
(G¬Z G $¾ Âá™ðÃÃ|
îvEzg)X(}™H~ k#ZgzZ "

!6,?ì À
) n Æ *Š ? ì ]ª :c*
âÛ ä x?Zm }]|
- ?~ wqC
J Ù ~izg Ågl}gv²ƒ D™úz œà©
M² D™7œÌZgf n Æ ]y
~ ]y M gzZ Ïìg™ V
XÇA 7tig%Æœi

Ë ïwVÅkZ H
?ì $
\¬vZ ègÄ]|X¸ gF Å \¬vZ èg yG]|
\¬vZ èg yG]|™NŠ ÃyZ ñÑ p=n Æ ]ŠÈÅ
wÎg J -‰
Ü zí M ÂÐ \ M ?ƒ Dzg VY Hx¥XÑ äzgÅ
( ìg Z< Í Ð ]ñh +á Œt {z) Xìg èZg ÅzmvZ -vZ
;g zg n kZÉ ;gzg 7Ðzz Å ÓÑ Å *Š c*
spÆ ]ñ c*âÛ
89 s¬ ÓZg
» ägZ¦/Ï0+i ÏÅÛ )Ã ë ä ÅzmvZ -vZ wÎg Vƒ
g—~ # Ö ªÀXì ¦yâ‚ Zg‚¹ k0* k M }÷gzZ c*
Š¬
$q
ZÀ ) O -Z k0*Æ yZ ?Ç Vƒ 3Šì b§¾ÃÅzmvZ -
~gzŠÆ ` M Hº ZvZ) Xå N*
ßq-ZgzZ!\ Z(,q
-Z (nÆ äðŠ
(?ì eÌg¦»@i kZ
¼ Ãí Ñ ì ™ƒ W, Ou " Å \¬vZ èg Ä ]|
X´gŠc*
ÃvZÐgîm{6,V´ñ&:c* âÛ X âÛ ¤z
X(z™{ŠZgZ »x» ÌË ) ‰
Ü zÆ{ŠZgZ (1)
X(V:Ð s»Z @* Ü zÆä™ê (2)
)‰
$âÅähÂn @*
X (ñ M: " Ü zÆä™ Zg7 Ãn (3)
)‰

.sp
Ö ´ Å Z}
#
Xì @*Ù ªÐ VÂ!*
ƒC ]‚sp »vZ DâÛ ò
w‰gzZ UÔÕ Ô^ÑÐzz Å spÆ vZ :y!*
VÂ!* i (1)
Xì CY +~ ]zˆz™fgzZ CY ugÐ
@* ™4ZŠ ~izg w'~ ù LZ yK̈Z :ù (2)
X Ð xZwgzZ @*
90 s¬ ÓZg
X]gz¢g” Ìw'É ì
Æ ]‡Ì+ $Y Å w'gzZ ì C™ nZ²Z Ð xZw :çM (3)
X7nÆÉgì ÷ [Š n
wÅ kZƒI**
• ÃvZ ì @* Y ugÐ • wkZC Ù :B; (4)
Xì Cƒ nÆŸg ÅvZ sÜ
ÅvZ~ T ÞZ 7s§Åx» kZ :xŠ (5)
Ÿg ÅvZƒ ãâÛ **
Xì ÞZÐ ~!nÆ
Å {)z ŠgzZ ]zZ°z 1~ wŠ áZz äge Ð vZ :»(6)
Xì @* ƒxZ*Zz ~Šg^ Ô]z%z ›(
} ì Lg @* ™ [Å mÜZ ÑZz äge Ð vZ :mÜZ (7)
XNYƒ: ùŸ „ wqZ}g‚Ðzz Åäƒ: mÜZ
:ì Hy M Œ Û nÆVÍß „,Z
ànû Ïô j$Ûö×ûÖô Ô ø eùô …ø ‚øßûÂô éö†ø ìôŸF ]û æø
Æ Vªq -Š4,
J
ÆgÇŠgz6,Æ \ M ]y M gzZL L :ÀF,
óXó ì n
]‡÷ ^ËøÚø àønû Ïô j$Ûö×ûÖô á$ ]ô
J
91 s¬ ÓZg
n Æ „ VzgÇÌ6,sÜ !x» — "L L :ÀF,
óXó ì
àõnû Úô ]ø Ýõ^ÏøÚø oûÊô àønû Ïô j$ÛöÖû] á$ ]ô
óXó Ð
J
g~(ÅðZ vßgÇÌ6,—"L L:ÀF,
Ü$ $ö ^n&–ôÏûÚ$ ^Û÷jûuø Ôø eôù…ø o×FÂø áø^Òø ^âø Oö …ô]æø Ÿ$]ô ÜûÓößûÚôù áû]ôæø
^n&%ô qø ^ãø nû Êô àønû Ûô×ô ¿# Ö] …ö „øÞøæø çû Ïöi$] àømû„ôÖ$] oørôùßøÞö
t ì ** g¦
J
/Ð 6,(cizŠ) kZÃq
-ZC Ù Ð ~ ?L L:ÀF,
Ä VzgÇÌ6,ëQ ì DgzZ ¬6,gÇŠgz6,}gv
Zƒ Z7,.
Þ Æ VZ R~ kZ ÃV>ªgzZ Ð ,Š ]
îNvEzg) óXó Ð ,Š hg
(G é}‡ ÅZ G

ì Ã1 Å]ñ
ÅzmvZ -vZ wÎg DâÛ Å\¬vZ èg Œ]|
,
2 Xì Cƒ ' ,Æ [¢Î&ÅgZŒ1 Å ]ñ c*
Z' âÛ ä
Xì ÃnÆ# Ö Z ~÷1gzZ ]”Å]ñ:c*âÛ
92 s¬ ÓZg

,q J M àZz äXÐG[Z±
: DâÛ mvZ îG*9g ÎZ1Z î>XG ©¢E
-G
Ð Vzq ge gzZ ¿6,Vzq ge n Æ v Ð G[Z±
Xì ~gz¢Ì6,
X t {zì ~gz¢¿6,Vzq X
X~È0* Åiú (1)
X]ÒÅ‘œ (2)
Xy M Œ Û ]zˆ (3)
X]ÒÅ]¤ (4)
~gz¢ ÈÐ VÂ!* ge X ( C™ Wz z ×zgÃG,qt)
X t {zì
^Ñ (1)
$ì (2)
-

HE
4 5ŸF9 U ( 3)
45G
èG Å[% O ( 4)
93 s¬ ÓZg
Oc*
gîx¬”Ð V#Å[% âÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg
Xì @*
ƒG[Z±Ðzz ÅÏZ6,

¤z ÅÅzmvZ -x™Z wÎg


Å VÂ!* ]‚ ÃÅ vZ èg gf 1Z ä ÅzmvZ -*™ Ñ
X**hg: LÃyZ ðâÛ ¤z

X" Û z ›ÅW) (1)
ÚÐ T) 9Š s§ÅáZz w ÁgzZ LgÐ LZ (2)
~nçÆ +Š Xì Ð g±ZÆ *Š ¬t (ì Cƒ =ÂÅ]Æ
Xƒ Za tØ»V>h+'× @* ’e 9ŠÃaZgzZ ZZÐ LZå
ä™ {m) ,™msvßìe Ô** ™·g,~ wqC Ù ( 3)
X(ì w¾ÝZ „ ** ™·g,B‚ÆVßZz
» V>Ýt) xg _7,Ð ]Ò XXäô ×#Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿæøø Ùøçû uø ŸZø Z (4)
X (ì : ZF 
Æ ÅzmvZ -g»u Y y!* Û ) **
Œ ™: wZÎÐ ËL (5)
X(åxÈZz wì H »z' ,M z ]³Å# Ö Z
94 s¬ ÓZg
vZ) X**
ge : Ð # Ö 5 Å VßZz ä™# Ö 5 ~nçÆ vZ (6)
X(ì yá ¸ ÅVßZz
¸) X: VY ~zš /„ X{Zp I]!* h~ wqCÙ gzZ å (7)
X(ì Š˜ aZ
\¬vZ èggf1Zˆ Æ kZ ì yÒ » e\¬vZ èg/ô
ZhÃÃË Â @* Y¤ /ZhÃÐB; º º 6,~gZÎ ˆƒ ªt ÅÅ
ë l» ) XDVZ Zhà CZŠpgzZ DF, ZÐ ~gZÎÉ DâÛ : ÃäVZ
X(!3TÃ7 zgŠÅ ~gZŠŠpz ]³KZ
G¬Z G îvEzg'fp â
E
4Ó¡¸ZÒ LÀ
ó óèEG L F,
zŠgZ
È-Š åà TdZ pô** Ññ

k
95 s¬ ÓZg

[ZŠ MÆ{izg
X Gk , ’gñZb ~ [ZŠ MÆ{izg ä Y x
«™Å {ó (1)
«™Åy!* i (2)
«™Åy» (3)
«™Åy$ +Y¡IZ ¹!*(4)
ñYƒ§_ ** 3: {Šc*
i ÚZ ÌÐ wâ w'‰Ü zÆg(Z (5)
Xì CYƒ]¯Ð kZ n¾Å {izg n kZ
Æ{izg DâÛ ~gz¢nÆgZŠ {izg pÒ »Tq ” (6)
wJ. Þ ‡{izgt x¥: ì ~gz¢Ìxg DgeÐ kZˆ
’e xg Dge Ì6,»Æ ]Š„C Ù b§ÏZgzZ 7c* ì
~Š gâ 6,ìt õf;XE
9
z Å T ˆƒ 7Â+Z l» ðÃx¥:
XñY
áZz "7,y M Œ Û Ð ¹ ì Šá gZ » ÅzmvZ -*™Ñ
(29™wzZ `ypg bc) Xì Lg @ *
™ÒÃyZ u0* y MŒ
Û
96 s¬ ÓZg

lgZ*
$ŠqZgzZ ]c*
vZ -~tg M ã MŒ
Û ì lgZ*Ð xZ™Mg‡
gzZ V±z7,ÔÃVz(,ÔV”ÆyLZX<·_gNgzZg!*
g!*
ȁzm
Mg0
sp »]y +ZÆyZ @*
£ŠÃ"7,gzZ ‹™|7,ÌÃ[xZ
Å VǸ Å V“ y›gzZ Å wÈz IZ LZ \ M b§kZ Xƒ Za
M gzZ *Š
ÒÃÅ ä™èZg à *™[g gzZ kz~ ägZ’]y
gzZ k6,wŠ W, +
Z »yZ ÌŠpXì ÑÝZ » Ï0i ~gø ¸èY <
X< ÒÃÅä™ Za W,
Z6,wŠÆVzuzŠ
wŠlŠp¿vZY¶
XÇñY M ~• KZ Âǃ Za W,#
ZZ
E Å
Ù æ¾5.Zù4gzZ szH!*
Ï ÌŠZt ÅkZì nÛ 6,y›C %Z
Xì ˆÅ7 ¬ZñÆoÎÅ=ÏH ì ÒÃ
Zz}gøX sÑ »qJÃlz»kZ {z ì iZÐ \¬vZ
# ™ + Z xÂ
gzZ ()j%)/™')H{ ZzgzZ (xj%) r
MgzZ}™—]YgŠÆƒ
(} M ) Xñ¯ ] =gf c ]y ë