Vous êtes sur la page 1sur 4

Notulen medezeggenschapsraad OBS de Zonnebloem

Datum : 16 februari 2010


Aanwezig : Eddy van der Heiden (vanaf ca. 20:30 uur), Carla Schutt, Aly van Berckel (voorzitter), Birgitte de Keijzer,
Annemiek Wortman, Tony Nolde, Marian van Dijck, Wendy van Eersel (notulen),
Afwezig : Harald Hameleers, Vera Walzberg, Erik Ooms, Mandy van den Raad

1. Opening en mededelingen
2. Binnengekomen post
3. Notulen MR vergadering 11 januari 2010
4. Communicatie/implementatie nieuw rapport (Marian/Harald)
5. Overblijf / tussenschoolse opvang (Annemiek) - > Agendapunt tijdens vergadering gewijzigd in schoonmaak (Tony/Marian/Eddy)
6. Terugkoppeling achterbanbijeenkomst (Mandy/Wendy)
7. W.v.t.t.k.

Onderwerp Betreft Actie

1. Mededelingen Er zijn geen mededelingen.

Overblijf Het onderwerp overblijf staat op de agenda, maar wordt deze vergadering niet behandeld.
Er is een concept-plan van aanpak, maar dit wordt eerst binnen de werkgroep overblijf
besproken. Volgende vergadering (22 maart a.s.) kan het onderwerp wel behandeld
worden. Het document wordt voorafgaand aan de vergadering verstuurd, zodat een ieder
zich kan voorbereiden. Annemiek
Het agendapunt overblijf wordt vervangen door het onderwerp schoonmaak.

Omdat de huidige werkwijze is dat concept notulen eerst in een volgende MR-vergadering
Notulen op website besproken en vastgesteld worden, staan er steeds (ver)oude(rde) notulen op de website.
Afgesproken wordt dat na verzending van de conceptnotulen, een ieder 2 dagen de
gelegenheid heeft om inhoudelijk op de notulen te reageren, daarna kunnen ze op de Allen
website worden geplaatst.
Erik
2. Binnengekomen Er is een brief van de GMR van de Haagse Scholen met de mededeling dat men ernaar
post streeft de website actueel te houden en men wil ook meer informatie sturen. Daartoe is er
voor elke MR een mailadres aangemaakt. Er wordt afgesproken dat Wendy het Wendy
wachtwoord wijzigt en de gegevens vervolgens mailt naar de MR-leden, zodat dit voor alle
MR-leden toegankelijk is.
3. Notulen 11 januari MRT: naar aanleiding van de brief heeft er één ouder per mail naar Eddy gereageerd met
2010 onder meer de opmerking dat er eigenlijk vooraf toestemming per kind zou moeten worden
gevraagd. Daarnaast heeft deze ouder de vraag gesteld wat er met het filmmateriaal
gebeurt. De toestemming van de ouders wordt gevraagd zodra men van mening is dat
verder onderzoek nodig is, dit staat ook in de brief vermeld. Al het filmmateriaal wordt
vernietigd. Eddy heeft naar deze ouder gereageerd, de verwachting is dat het hiermee is
afgerond.

Alle actiepunten zijn afgehandeld, er zijn verder geen opmerkingen over de notulen.
4. Wijzigingsvoorstel Het was voor Wendy onduidelijk of er –naast de huidige vnl. inhoudelijke toelichting- ook
rapporten nog iets vermeld zou worden over de overwegingen om tot een nieuw rapport te komen en
dat dit een lang proces is geweest. De MR is van mening dat de huidige toelichting volstaat
om de ouders goed te informeren. De toelichting wordt ook opgenomen in de schoolgids
en staat op de website. Er is bewust voor gekozen om de toelichting achter in het rapport
op te nemen (in plaats van het gelijktijdig, maar afzonderlijk van het rapport te
verspreiden), zodat men dit nog eens na kan lezen.

Mogelijk dat er naar aanleiding van het nieuwe rapport tijdens de aankomende 10-
minutengesprekken meer vragen zullen worden gesteld. Voor de leerkrachten is er naar
aanleiding van het nieuwe rapport een aantal discussiepunten. Er is afgesproken minimaal
één schooljaar met het nieuwe rapport te werken, alvorens eventuele aanpassingen te
doen. Zoals ook eerder afgesproken staat het onderwerp nieuwe rapporten op 22 maart Wendy
a.s. op de agenda om de eerste ervaringen/reacties te vernemen. Na de zomervakantie
van 2010 komt het onderwerp eveneens terug op de agenda, met als doel om het nieuwe
rapport te evalueren en eventuele aanpassingen te doen.

De rapporten en het begeleidend schrijven bij de rapporten zijn opgesteld volgens de


nieuwe huisstijl van de Zonnebloem.
5. Schoonmaak Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden met CSU, Eddy, Marian, Tony en Kim
Warners (de vervanger van Matt Groos, Facilitair Bedrijf van DHS). Alle klachten zijn
besproken en er is een Plan van Aanpak opgesteld. De Zonnebloem blijkt één van de 4
scholen te zijn waar problemen zijn. Tijdens de achterbanbijeenkomst van de GMR bleek
het onderwerp schoonmaak op veel scholen te spelen. Het onderwerp is inhoudelijk niet
aan de orde gekomen, maar er is wel een signaal afgegeven naar de GMR.

De rayonleiders hebben alles doorgenomen met de schoonmakers. De schoonmakers


moeten in het logboek kijken of er opmerkingen over de schoonmaak zijn. Deze zaken
moeten verholpen worden en daar moeten ze ook voor tekenen. Indien het probleem niet
verholpen is, wordt dit een klacht. Men moet consequent de opmerkingen blijven noteren in
het logboek en de problemen blijven melden, zodat er ook wat aan gedaan wordt. Er is
inmiddels al wel verbetering zichtbaar.

Het contract met CSU wat door DHS is afgesloten is voor de duur van 5 jaar. De
schoonmakers werken volgens het overeengekomen bestek vanuit dit contract. De
problemen hebben veelal te maken met dit bestek en het is de vraag of het bestek juist is
vastgesteld (bijvoorbeeld het aantal keren per week dat de wc-vloer gedweild worden). De
vraag is wanneer er gesproken kan worden over het bestek.
Over 2 à 3 maanden laten we het onderwerp terugkomen op de agenda. Voor nu moeten
we ons er op richten dat er wordt gedaan wat is afgesproken (en het consequent melden
als dit niet het geval is).

De subsidieaanvraag voor de epoxyvloeren in de wc’s is gedaan. De verwachting is dat er


in maart uitsluitsel komt of de subsidie wordt toegekend en men vervolgens in mei de
uitvoering gaat doen.
6. Terugkoppeling Mandy en Wendy zijn naar de achterbanbijeenkomst van de GMR geweest. Wendy geeft
achterbanbijeen- een terugkoppeling. De bijeenkomst begon met een presentatie van de GMR met de (op
komst GMR hoofdlijnen) de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GMR, de verschillende
werkgroepen die zij hebben en de verhouding tussen GMR en MR.

Aansluitend was er een presentatie over passend onderwijs door de landelijk coördinator
Passend onderwijs. Er komt in 2012 een wetswijziging over passend onderwijs, waar op dit
moment nog veel discussie in de politiek over is. Passend onderwijs betekent voor elk kind
de best passende ontwikkeling. De zorgplicht die daarmee samenhangt, is niet gelijk aan
een plaatsingsplicht. De subsidiegelden zullen als gevolg van deze wetswijziging ook
anders verdeeld gaan worden. De wetswijziging betekent onder meer dat scholen een
onderwijsprofiel moeten gaan opstellen. In dit onderwijsprofiel moet komen te staan voor
welke problematiek de Zonnebloem passend onderwijs biedt. De leerkrachten gaan hier
tijdens de workshop “kind op de gang” op 16 maart a.s. al een start mee maken. Het
voorgestelde onderwijsprofiel zal t.z.t. ook worden voorgelegd aan de MR. De
overkoepelende zaken die met deze wetswijziging te maken hebben, zullen in de GMR
aan de orde komen.
7. W.v.t.t.k. • Samenwerking NSO Kinderopvang Dak
De MR-leden hebben een exemplaar ontvangen van de brief die het hoofdkantoor van
kinderopvang Dak heeft gestuurd naar de ouders betreffende het stoppen met haal- en
brengactiviteiten. Tevens is de overeenkomst tussen DHS en kinderopvang Dak
opgevraagd bij de GMR en vervolgens verspreid. Daaruit blijkt dat deze overeenkomst de
kaders stelt voor de samenwerking met kinderopvang Dak. De operationele invulling moet
(uiteraard met inachtneming van de gestelde kaders vanuit de overeenkomst) per school
plaatsvinden.

Er is inmiddels een maandelijks overleg tot stand gekomen tussen Eddy en de


unitmanager van kinderopvang Dak. Ten aanzien van de buitenschoolse activiteiten die op
school plaatsvinden, zou het toch mogelijk moeten zijn om meer samen te werken in het
halen en brengen. De activiteiten van school voor volgend schooljaar zijn ruim van tevoren
bekend, zodat men tijdig kan afstemmen wie verantwoordelijk is voor het halen en brengen
(een mogelijkheid is door dit afwisselend door de school en de leidsters van de NSO te
laten doen) en hoe dit te regelen.

Er is behoefte aan duidelijkheid wat je wel en niet mag verwachten en het is van groot
belang dit goed te communiceren. De vraag is dan ook wat de behoefte van ouders is ten
aanzien van naschoolse opvang, de brede school e.d. We zouden hier een thema van
kunnen maken, ook gezien de relatie met overblijf/tussenschoolse opvang.
Vanuit de MR zal Wendy aansluiten bij het overleg met de unitmanager van Dak. Eddy / Wendy
• Notulen onderbouwvergadering dd 6-1-2010
Annemiek vraagt wat er bedoeld wordt met de opmerking in de notulen dat in het vervolg
de groepen 2 bij de overgang naar groep 3 allemaal gesplitst zullen worden. De verdeling
van groep 2 naar groep 3 ging het afgelopen jaar moeizaam, en de huidige groepen 3 zijn
niet helemaal gelijkwaardig. De doelstelling is een evenwichtige verdeling. Om te komen
tot een evenwichtige verdeling wordt naar een aantal aspecten gekeken, o.a. verdeling
jongens/meisjes, jonge kleuters/oudere kleuters, vriendjes/vriendinnetjes, resultaat en
gedrag. Men heeft afgesproken alle groepen 2 te splitsen en dan een evenwichtige
verdeling te proberen te maken. In het verleden is al eens met de MR afgestemd dat
kleuters uit dezelfde klas niet per definitie bij elkaar blijven.

• Notulen onderbouwvergadering dd 6-1-2010


Birgitte vraagt wat er op dit moment gebeurt met kleuters met een voorsprong. Er wordt
met gewone materialen die in de klas zijn gekeken wat je daar extra mee kunt doen om
extra uitdaging te bieden. Er wordt ook aan gedacht om een gesprek te houden met de
ouders om een beeld te krijgen van het niveau van het kind voordat het naar school gaat.
Vanuit de thuissituatie zijn er een aantal dingen op basis waarvan je kunt zien of een
kleuter mogelijk een voorsprong heeft, bijvoorbeeld door een tekening bij de anamneselijst,
of een kind een puzzel maakt van 20 of 50 stukjes. Komend jaar wil men ook een notitie
opstellen over voorsprong op ontwikkeling en hoogbegaafdheid.

• Speeltuin
Aangezien het over enkele maanden alweer zomer is, vraagt Godfried of er al iets is
gedaan aan de speeltuin/speeltoestellen. Er is nog niets gedaan, er is deze week een
gesprek, dan wordt er ook een planning gemaakt.

• Informatie over de inzet formatie


Tony vraagt met met welk doel dit document is verspreid. Dit is ter informatie verstrekt.
Deze informatie is op basis van een brainstorm tot stand gekomen en wordt gebruikt om te
komen tot het bepalen van de inzet van de formatie voor volgend schooljaar. Uiteindelijk
komt er een voorstel voor de inzet van de formatie, dit wordt eerst in de teamvergadering
besproken, daarna in de MR. De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht over de inzet
van de formatie, de leerkrachten instemmingsrecht.

• Kapotte materialen speellokaal


Birgitte is tijdens het wennen van haar kleuter ook mee geweest naar de gymzaal. Daar
viel op dat er een kapotte pion was, met als gevolg daarvan een scherpe rand. Gevraagd
werd hoe hier mee omgegaan wordt. Eddy geeft aan dat dergelijke kapotte materialen
direct weggegooid moeten worden.

Volgende vergadering: maandag 22 maart 2010 20:00 uur