Vous êtes sur la page 1sur 30

oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

•Z •Ôf *Z Æ {g ZŠ Z LZ 63Zz Ð 8


Ôg » 8
 ; ä {È Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×#Ö] ÜŠe
Ññ]|ÔtŠ:_¬Ô;gE- Üæ åÃ
 ™"Z†*
»!‚gÐ r
B]Š X ä sßñ * Ññ]|X {Î ~g ZŠ )f Å ä™ÀFzŠg Z ÀËÖ •nµ
ä³³×# ³Ö] ܳâ]ˆ³r³³Ê X cÛ ÀF
â• .»[kZ ñƒ
VZzggzZûx ¬Ô(e =‚Ãe ^Ú] !å‚Ãe ofÞ Ÿ àÚ o× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ å‚uæ ä×# Ö‚ÛvÖ]
! ]ˆrÖ] àŠu]
á g Zz m~ ó óyM]t »† L L )xâ g !
ù• «ÀF
tçO } (
Ѓ ÆxsZ ñ *Š ó óã¹-Z ÅÑ PL ! 
L ‚gÃki
ñYHù • á ~^Å!‚g {exq ZÐZž¶é Zp~÷pX Zƒ !‚gÆ Vxwº Z ¿LZvZ†0· #Z <ÕZ }žZ Kg Ôx â Z
ä×#Ö ‚ÛvÖ] Ü$ ä×# ³Ö ‚³Û³v³Ö]Xƒ„~¡VZpzŠg Z6äeWzÅkZgzZ zŠg Z » XXènÞ^m•^ÏÖ] Ù^u à ̎ÓÖ] o³Ê èn׳r³Ö] l^³u^³–³mŸ]ZZ
ÀF
!‚g xq á g Zz]úŠ {g ZŠ Z
ZÃ[kZž ðƒ‚]Š Xt Ã^OŠ • ÔŠ !
{Â y Î 0  ™ x â Z Xì
M xsZ ÷л #Z ]§ : Ñ‚ ä r
X c á ~]gßÅ
Š™ù• á ~ y!
² Zƒ ù • ¬žŽ J 7[ ¯Št ~| 1396
i ! ²~ y Î 0
Š™È c
Xì c gŠ ~ { iÃ~!‚g¿kZ ä r
 ™x â Z ]| X cÛ ù•
â• á nÆx ¬{Š ÃZÐ)(l™ â •
Û ãU
Ãäsßñ•~ˆ
Ô]gz¢ÔÌZ ÅkZÔ]oÜæ ~ Ýzg Åg Û »]t»{o
uz y M Œ x â Z*Z LZ/ •{Š Z ñ™Æ LZ •]|~ Y 2001cŠ
E
4
¯ˆÆ ä™™f x •Z u Ú‡» ög ‘ŠÎZgzZ [Z˜¯]ty Èæ »8
¶ZgX H„~Y »ÑÆ÷л]t »8  ; [t ä pÑlxw
¸z n¾ÅkZ Ôsg ¬ ì Y » Ñ ~ m
Qe Š ‡£ZxÝ Zi%[ º
ôZ Ô ãc / •ä ~çO c
0
ƹ n Æ kÜZ x Zú  J 7ÐZ Z
ä
ã c Û yÒ ~t ZcV Zzge
Š ‡ Zi%ˆÆkZX • ñâ • .¬{ŽzÆkZ [kZ {g ZŠ Z Zg øÂ,Š]i YZ\ M¤
Zž Hg ÖZ »éZpkZ KZÐLZ
Û ( ~gƒ ÑgzZ ~£ZBã c
ÆxsZÝ ¬6¬ÆV ¸• Š ‡) •x ÓÆkZgzZ á ÀF
Ø%]i YZ sÜ: Ð Ùp ~(ä xj% •X }™ ù • zŠg Z »
٠Б•
C Û ©!
xsZÔŠ, ZgzZì cÛ ãZzìÆyZ™ â •
â• Û ™fŸ. •žk\Zœk\ZpX ¹Ìc ä™ ZŠ Zpy
»® Û
 SÅkZÉ ðâ •
pôgzZg ZŠ¸ÐÑÆŽu* Ö ZgzZ ä™îœ…£Æ n
çkZÃ0# ”~3 ZgÆ `¤6µñÆ eˆÆ3ZzÐ 8
h »8  ; sßñ
Šgzi6ä™
Xì c û%Æ]Š Þ~.
Ã6
!áçÃq]… änÖ] ^Þ]æ ä×#Ö ^Þ] X ‰ƒ^ £ Z
3 2
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

gzZ `g {Ð xsZ {] Û »Ð ZÉ D Ñ 7y ZZ6ã c


ZŠgzZ • Š ‡ Zi%sÜ Š ‡'g „x ÓÅ yZ ä r
• ]Y!ZjÆ Ã ã c  ™xâZ
Û {çxnÆ xsZ ñ*Š
» \¬vZˆÆl ìèÑqX • ïŠg Z Œ Û ™f ],
íq ä ë{z¸ ‰ {g]Y!ZjŽÆV Âg „‰• ñ â •
Ö ª~ÜægzZl X Yƒ 7V; z„ »g ñJ
#
„J Ö ªžy´Z
# X •ØŠÉ~
Ù ªº Z wYŠ Z
*Š ~g7 {z ÂǃC Ö ª[Œ
 Ô# Û ž ‚Çìg „ »Vâ › Š ÁgzZ¡Ô™ƒ‚¯Z à { {zžì lg Z ¦
: ZŠg^Ð[xZ ãc
Š‡
V ;zÐ VƒÈ 6kZ} i ZzgŠÆ {gëÜægzZ)(lpÇá Î6 »  Æ xsZ ñ*Š ñƒ n
Æ ?gzZ x â Z } (Ð ƒ g t ¤ ñÑ!
Ã
¼ ZŠ ;â ‡~<Ñ}w»® Š ‡À` Mž 6 Çnƒ 74ZŠ
 ) ãc I ~g7 ž ,™g¨Ì6kZ Zg f X Bg Z’ÃE¬ KZÆ ™tß
Ug ¯ÐZ6äƒx¥ Âñ Yƒ 4ZŠÐžðŠ Ô| ~ga ðä
Zì q N Ö Z ~g7 Xì s§~uzŠ ®
tÂ0# Š ‡gzZ s§q
 ) ãc ZðsZ
Š ‡ Zi%®
ÅäÑy ZZ6[Z˜ ãc Š ‡Xì @
 ) ãc Š wïÐ V ;z
Y c á g Z ãZzZ(» ~
ì ŠŽñŠ • Ë ƒ7¦6
 x™Zg—~ŸkZ $ „ ZegzZ
Û gzZ<ÕZ}w]g c
Xì xzøÌÐ5ZŠ ZÅ e9• iÐzz ¦6 Ö Z ~÷ž XXèÖ¡–Ö] o× ojÚ] ÄÛri Ÿ :c
„ Ze# Û ä~
â•  \M
Þ W!
LZ ( ì ¾Ç!
. Ö ZŽ )®
Æ0# Š ‡¤
 ) ã c Ë ƒ7
ZX $
._Ættg Þ ‡Ì]!
Š q Zžì zÂ. Z 6( kZ
gzZ q Ö Z ~g7 Âì Š6hÃ\ M
{gÃè Ž Ç} 7'â s ÜÆ hgzZ {ZeÃ#
Ø Zèx ÓˆÆwz4
4
»îσ!
< Æ7 ögG‘*
¦gzZg¼Æx?Zm~u Š ‡£ZxÝ0+-Za Zi%çOXì s Ü ôÜÆ ~
ã c  ~tg
u
Û » ðÃ~ *ŠèY ÇñYƒ »Ìtb
•  Ö ¬ÔÐN Yƒ
ž ‚ÔÇñY$ Ü Zœs M [ÂKZB‚Æs
Ô 6¢Ôx‰Zg Zâ ZÔ 35mƉ  ZÜ~(ä
*Š ~g7 Ça7¹!
è×Ú Ø×Û³Ö] áç³Ó³i o³juZZ X ÇñYƒ„»xsZ6 
:ì Hk’6110m
ÆT ótó £Z•Z'
»kZ~}g ! Š ‡Zi% XXé‚u]æ
L L [ÂKZäãc Š ‡ Zi%) Šúñ []|Ž y›À L L
³ Å ( ãc
Ö }
 \ M ˆÅ7~ #
» kZ ä ~  g—[Âtžì òúŠ
Æ~ Ìx * á~
»Šúñ[]|ä VrZ {Zpñƒ 7ï•

]|žì Hk .~Hm? ó óªL L x *
’~p ÖZs ”ZzgzZ ãZze fÍ X ó ó•`g {ÐxsZ {]
v! Û »{z‹7
ZŠgzZ•
y¶ »¬gzZ Çñ Y M ̈ ¸xsZ6*Š x ÓˆÆ wz4
zx * Æ 7} 6xsZ œ
%ž Ç } 7'â  ñY 1™ts à Y Z íZ kZ ¤
Z
Ö
 ™Zi%ƒ±5çOÇñ Y$
:]g„År :Üæ zl Y 1Y fèYì » xsZ y =ŠgzZgñºgzZï ( v!
f oZ )
5 4
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

x *
y¶  Zg *
»„ á {
gzZ ½gzZÐ ,Š™s ™Ð u • å†`¿nÖ ÐvÖ] àm•æ pF‚ãÖ^e äÖ牅 ؉…] p„³Ö]ç³âZZ
z–Ð ~«iKZÕƄZeÞZw°gzZ Çìg: DOOVäeçjÖ] åÿ …ç‰ (UVÌ‘ åÿ …ç‰E XXä×Ò àm‚Ö] o×Â
X Ç}Š™Š1*  (gzZ ãKe
7~ hÆ[6gîƱ„  MtL L
(íqgŠíqÔ602D 601mÔ1¢ÔíZ •
ãqzg ) „{zì Š Š {°z »xsZ +Šn»„TgzZì ðÍ
c
ÐZì ¦æ » äƒ ~ugzZ [Špø)
}g ¦ Š ‡ Zi%[Z
Ž ã c zŠ []|Z
{g !  gzZ Çñ M ~g¼Ð=g fÆ[
*Š ` M Dƒ H Ây ›òg »gzZŠ~ÔŠ· ì à Zz äƒ ~œq
Z ñƒ xsZ +ŠÐB; Æ yZ ÂÐ NÑ p=~ *Š kZ
3Y¦æÆxsZì {gzŠgzŠ »¬uÑ• [¦y›gzZ̈ ¸¬{z6 x?Zm []|'ÇñY’~g ·Zz t à M 0
ƒ ãZz {Š c
gzZ [-Z ÌZž Š iÐ ×zg izg Ð T• DQ D X Ù ª » Ñ!
gzZì t Z]6gî ãKgzZ ~C {™P ðr
ÂxsZˆÆæ M mZì N
ÑgzZP{zì ¦æŽÉ ñÑ7p=~u ó Xó ìŠgñgzZû»kZ6
gîà ëgzZ ãqzgb
¬t
H
ÃVÇ)ä x?Zm[]|gzZ ~ux â Zì ;g’¬ »yZ @ (íqgŠíqÔ594D593mÔ1¢ÔíZ•
ãqzg )
~ugzZ [,Z ã c á â å *
Š ‡ Zi%vZ Y • ™ »»¬z uÑ å *
¯ y› x £}uzŠ b§ÏZ
 M6
ñƒ˜‚Å Dèm¤]E ýÜÓe… oF³ŠÂ :e
Û »ÐzzÅäÑ: y ZZ6kZÌ{z¸y ›¬Ž ñÑp=
‰ƒ• :ì @
™k’
| l Ü z kZ ì ðƒ ¹F
e ~ *Š ~g7 ‰ ì7ÃxsZˆ Æ ä M n Z Ù ª6gîà °Æ}]|6
»äƒC  MtL L
x £kZe
: y ZZ6 ã c Š ‡Zi%Ž • y›áZz"7Ý» ~ g—d Û Æ[g Z
Œ wJÃyˆ Z ¯gzZ ò3 gzZ ¬g & §¤ áZ
Z ªì {g •
E
Û »ƒ
*ŠgzZ Dä×# Ö^e ƒ^³nóÖ]E‰ƒ`g {ÐxsZ {]ZŠgzZ•  ÐzzÅäÑ ÐŸ ]c M gzZ î@tZz bÑŠ Ž ¡hgzZÐ ,™7
PsÜŠ Z®ÅX•y ›sÜá Zz+ âÆã c Ü zkZ~
Š ‡Zi%‰ ÑZz ä M Ì: â i {z ÂÐ •g ¿uÐ kZì Š
Á
¾I{Š c
iÐu~ ä™yÒ Š Z®KZ ãc
Š ‡X 7{Š c
iÐ kZ σÄÑ ñgzZ«gzZ ýE3“gzZ ]”c }ê\¬Z} Z
 žì
ä VEc Ù ¤Zi%{ Z'
Š ‡Ž6ä%ÆC u¸aê Z ÌZ•s1^ÑgzZ .x?Zm[]|gzZ ÇñÑ~wEZÃ
q°e
Žì hz™ 8{zì ÅyÒŠ Z®KZ~*Š ~g7
D™ ½ëì ^ÑÇ! Z 6*Š B÷
z lÃVÃvgzZ Vƒ Zg x ÓgzZ Ð ,F
7 6
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

¡yZŠzŠgZÆ™ÀF
ì HyˆZ6 ~zŠg Z({gzõ!
»[ ÂÆð•Z ™t._Æw ¸ÆyZ~p,™"
© Š Z®tÐ egkg {zž•
U
Z Xì c
n Æ Vâ ›0!‚gt vZ Y ¶ Û Zg7 Ãé ZpÜk
â• Š ~÷gzZ Š 4
„ {zsÜq Š ‡[Zì hz™8Š Z®ÅyZ~*Š ~g7žVƒ
ÆVEc
Ƕe Š ‡ñƒ±
Z@=gf nÆVEc gzZ Ç ¶=g f »»y EZ Š ‡ Zi%{z¸ y›hz™:Ò [g Z q
Æ ä MÆ ã c Z ¹!
• y›
Ø gzZ¡{zªÆ
X Bx »Ð„zg¨gzZB:x »Ð òOŠ? Û g¨Â‰ƒ `g {ÐxsZ {]
Š ‡Zi%žN â •
ã c Û »ƒ
ZŠgzZ•  ƃ
ˆ
bzg Å ( xj%) pÑVxwx â Z LZ/ •Ã!‚g kZ \¬vZ y Q c
‰$Ö gzZ‰ƒ »<
Ø Zèë!
gzZg ñ~*ŠˆÆ~gz M p=Å
X } M M} M X ñ ¯=g f »[Z Nw ‰ZÆ ! ! !í HÐZì Vâ˜u8*D²^e ƒçÃÞEŠ
ƒ†ŸZ »g ñ[g Z| le~
KO£Zgà  x™ Zg—{zžVƒ êŠ ]úŠ Å„zg¨QÃ] Z| ãc
Å~ Š‡
[Â KZÐ zg Å]c
Ž ~t£Z •Z' Û Å ã c
M ãMŒ Š ‡ Zi%gzZ g
Š q Z
Ü zÆx?Zm[äkZ
ì Å ô¥Å¥ÆuÑz¬gzZxsZ„gzZ‰
U
" Š ‡Zi%~ Ýzg ÅkZ H³7Ðg¨{g !
~ugzZ [C ãc zŠÐZ
Zi%ªZzH ??ì @U
ƒ" ÑZzä;¬gzZ ÑZzäSxsZÔN
Ñc
ì @
ƒ
Ð xsZ {] Û »á Zz + â :Æ kZ {z´Æ Vß Zz + â Æ ãc
ZŠgzZ • Š‡
Xì ºgzZ„ »g ñ6{gëÜægzZ)(l xsZ œ
%ªZz HgzZ • `g {
»yZèYÐN M 7̈ ¸6 Š ‡vZY ¶
{gëÜægzZ)(l ÌLÂãc Z
Š ‡ Zi%{z J
Ð kZ ñƒ ¬Ò6ãc
]P'  ì q N¼ZŠ V ;z
Z
r ŠgzZ,™^ÅgŠgŠ~g ñŠ š gzZÖZÔyß{zD™7y´Z »/ÂgzZ
XÐ,Q D 3
Ùæ"Z†* ݬÔf *ZåÃLZQ ¶Zg~y
Ññ]|¿! M
6qçñÆ]t »Åx â ZxÆ xsZ ñ *Š ä VrZžì g Z ¦
]»
9 8
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Ü z kZŸŽ »]tyÈæ L ÑX ñƒ
{z å Zƒ q zÑÐ)Z[Z˜‰ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×#Ö] ÜŠe
Ôg Çizg ÒgŠ *
Ô)U* VJ
gzZì Š Š ‡£ZxÝ Zi%yc
 ã c Š ‡[Z˜ ` M Üq†jÚ èÛ×Ò
EE E¢E ± A™Å
î• LZ 0vZ†0·#Z îÏG )( î0E
© 8 G5{ 0 ¿zx â Z Ô ê Zz [²Z •
š E äÖ] o×FÂæ å‚Ãe ofÞ Ÿ àÚ o× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ å‚uæ ä×#Ö ‚ÛvÖ]
›âÆxsZݬÔWgÁgÆeg1Y fg ·tŠ:Ž {¬gzvZ
xgzZ°eZi * !àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfi àÚæ ànÃÛq] ä́fv‘æ
~ UÆ \ M n Æ b #z b &Ô „ZpíÅ+
 ̈Z ~g7 gzZ • ® Ö Z ~g7 ~ Ýzg Å { F
Ë »ðsZ # Z ág Û V ‚Ãe ^Ú]
Š q ZgzZ *™y M Œ
Ö Z Xì wŠqŠgŠ
Æ \ M n Æ «™Å}oz y ZZÆðsZ # Ñ ~y
M ~ M ` {o¬%Æs %Z ÌŠ Z
 Ý ¬ Øgx™ ZwÎgžì c
gzZ Ù ŠÃxsZݬ}g7 \ M X •y b ~ wŠ[@
ñ] !
_ " Ôkˆ  \ MgzZ Y07Ñ »nÌË¿ÌðÈÆ~
Æ~  \ M•
ÅxsZ y=Š \ M X • Dƒ {fg z wCÐ VçZy
ÔV70
? Å kZ Û „Æ ~
z [Z˜ ._Æ y â •  \ M {z Ç}™òúŠ » ]t¿Ž ˆ
"Æ™kCÃ]Z W
ZµÆy ZgzZ• D™·_B‚ÆðZ• »Vß e Xì wYŠ
Û M•
Ã\ M »VŠ•  hgzZV-g »{ nÅ+ Š ‡X îS•D Yƒu
 c gzZ[Z˜¯~z~y  Vâ ²Zy
MÆžg I]§Å ~ M Ñ
E
Û zVŠÆkZŠŽ z!
4
Ññƒ D™ ã iž Z e6]t »{oä ö ‘ŠÎZ
g
•
d Í\ M n kZì kˆZ Zg7
Æ]5z^VÍV * Y z Z ÏZ H]tòúŠ N
z { (ÆìZ ³zZ
•Æ+ Š ‡gzZ‰ƒh#nÆä™ue {Š6»
 c Ã1 z8  \ M ~ T ðƒ ~g ¤]Ãß Z n%6~
gÝ ¬ kZ ~  \ M~
Š™[Õ"=g fÆ[ÂkZ KZÃ}n{z(
i! ²•z ¹gzZ c
gzZy ! ¬Š[Zpä~
 \ M yZgzŠÆ~g FkZX¸A YÐdZ=g™hg
X cÛ { Ç MÐ|ÅkZÃ#
â• Ö Z~tZcW.
ñe  \ M Ð T• ;zŠ ~ Vð; VâzŠÆ ~
]ÐÃ ~  \ Mž å
mï6Å yZ ]+Z [g vZ ó à
ó ª
 yZŠ%z h
M Âi Z g» , Z L L ‰ƒxzn;VâzŠÐ T~g â 7
Y6  \ M ÂðƒkC
yZä~
Ö Z ~g7 gzZ} i ZâÐ qJsÑÃlz»zÒÃÔ4z]
y ZÐ s§Å#  Û t¨ÅkZ ä ~
}÷tgzZ•w YŠ VâzŠtŠ Z%Ð kZž ðâ •  \M
Û «!$
X } MX} Š â • 4Ð4Ã  \ MçO XÐ qÃ$
Æ ðrÅ ~ x •Z Vð; Æx Z™/ôg •Y
E
4
V c" LZ ä T Vz™ ZŠ Z Ð y!
0 i ¾]» *™[g kZ ]|[Z˜¯gzZVð;Æ\vZèg“Šiz9]|Ô ög ‘ŠÎZ ._
~x â ZÇZ °ÇZ •ŠŽz!
ÆäƒDÁgzZgzmÃ{g » *
kZÐx™za ¦g 3Vð; Æ \vZ èg “z ]| „3 Æ HÆ 6z 0 -{
11 10
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe Û Ø%=ÂÅä™ÀF


ðâ • izŠg Q »[ÂkZ Å{ ¬gvZî•E
~y! ©E8)(
Ž Ð V ƒ ÃZ e Æ ª 6f õÆ ]t »žì t uøZ (» T
 ‚g kñ*
äÚ‚ÏÚ ~ ]y kZ~•Åy Z ñƒ â i MŠÎ]Z|
MgzZ ñ Yï(ÌÃq*
å‚Ãe ofÞ Ÿ àÚ o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ åü ‚uæ ä×# Ö‚ÛvÖ] X =°Z[g c
} MX ñYƒ‚®  ËÅ ~  Ý ¬Øg
=‚Ãeæ äfv‘æ äÖ•æ ©E8~¿zx â Z ÇZ • ô=ÅZ
ä {¬gzvZ î•E Š ‡èa
• ã c
Û ~ Tì !‚g¿q
Š ‡)!Ÿ‘•
( 6c Zt !ˆÆ > [z£ ˆ Ž Zƒ m? ó6
ó c
Š ØZ w qù+]ÃÏZ L Lx *
»ÀF Û
n kZì ðâ •
xsZ {]ZŠgzZ¬ÆkZXì yÒ »•g¾a gzZGgzZŽkZÔ|Å ƒg•Ð ó óã ¹-Z ÅÑ PL L„¬ Ð ®
!4vZX Š
Ð Z îZE  S~
 #Z >§~ yÎ 0
~ !£t ä ~Xì ]oãZz » äƒ `g {Ð Û x ¬gzZx @
X } MX ñ â • œ»kZ™ ¯=g f »e
Z@
kZ {zgzZ å –n Æk°Z y•ZxÆ| 1396 wÍ ÑZ ßg~ŸÆ yz¬~ŸkZ ä VMVƒg Z*]»[xZx ÓyZ~y
M
ÆgzZ {•‰ÃkZ Q [Z Zƒ 3 Zg M Ð ® Ü z
 Sg-i ~ yÎ 0
‰  c
+ Š ‡ <Ã ~ñów¾ Æ 4zñ]t »DÚZ îSXì c Û
â•
á {g !
Xì ;g Y Hù • zŠB‚ÆV¯ŸZ Š ØZŠg °Š *ZgzZ \¬vZ î•E
©E8£Z t ” •6c
vZ î•E ©E8KO£Zgà)´
 ZpgŠ „Ð F
KZgzZ•œ=g fÆkZ {zžì „ zvg )
' vZ Û ŠæeC
X ì ðâ • Ù ~oÅ U Z%gzZ®  Sä]Z|yZž »\¬
Û m{ LZ ÐZ ~ , '
» [Œ 0gzZ Ø{ÃkZ n Æ ]Z f *™ äfv‘æ äÖ• o×FÂæ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ èm†fÖ] éçË‘ o× oFÖ^Ãi ä×# Ö] oבæ
} M X ñ¯=g f àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfi àÚæ
ànÃÛq] äfv‘æ äÖ!æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× Ü׉æ ä×# Ö] oבæ
q*
-0vZ†0· { ìzÅvZ Aã=Z³•Z·ƒZ†
| 1422B 1B 20)(l äm•çÊÖ] änÚ¡‰Ÿ] á©ŽÖ] é…]‡æ àÚ kÃjfÚ
| 1423B 11B 25
13 12
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

{zžì ]oãZzt »›gzZ 4zŠB‚Æ6¤' Š ‡ Zi%


Å ãc Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe

z6{Š™gHn Z
g]zZ°z•B÷Vâ ›ñƒ D CZÃx Z¤
Ãy ZgzZ ‚ Š‡
 c
Y »g Zzg¼»+
( 1) ì H c™gzZ q Në! Û ë Z‰Š ˜ {z =Zì êŠg Z Œ
Ã9• Û•
Û» Š !
òsZ (B÷ìZ ³Cc M âLZ )\g- ~~{~œ, ÞZ
Æ ~—uz ]¾ÅxsZ + Š y ›Z
 žìtzz Å òúŠ kZÆZi% ÒZÆ «z tægzZê wºzg Z M Z CZ ä kZgzZ Zƒgz Mú6´ ˜
• D™Š ˜ B‚Æ Z}
6V !¤ C¨¤ x Ó{)z6¤' y=Š n gzZ Ï( kZŽ å776¤' Š ;6´ ˜
~ V!¤ Y Z%‚yZgzZ c
{ i°Ð¤ {z gzZ ì CY Y ‡ 6yZ ì @
Yƒ ~g ¤ sp » Vâ › 
g Z M ZkiÆ kZ ´ ˜{)z^gzZ y *zy X åg ZŠ)fgzZ yZô»ú~Š â
Š ˜ ._ÆòúŠÆãc
Š ‡£ZxÝ Zi% ã r M¤
Z :X •CYƒx Z0
Z'
 Vð; Æ kZ {zž 1™wzN (Z ä kZ6y z u 0
~z¤ R'gzZ ‰ M
" gzZ yñâ ЄgzZ Ýz ±Ôg Z MZÆ Vâ ›g ñ ÂñYƒ » ð•Z Å VæZ%‚ž 7{æ7 Ð y›Ë]! {g™ƒ k8gzZ
t XŠ
XÐN Yƒsp èYOggzŠÐkZgzZXzgÐ+ŠÆyZÃVâ ›žì CƒtÒÃ
Xì ðƒ’]zZ°z•s ÜÆVâ ›gzZxsZ~VߊÆyZ
VlçfÞ pFç• ^Ò oÞ^m•^Î ]‡†Ú ÃöuzŠ ŽZÆy ZgzZ ä™X'
{g 0 Ð+ŠÆyZÃVâ ›
Š ‡ Zi% b§ÅVÍß„
ä ãc  6*ŠgzZ„
 6ÑÐ ¹ vŠ ä VrZžì t ÒÃ~(q
Z Å Væ Z%‚ ~â ¤'
n Æ ä™{g0
g7ZŠgÍ‘´Æ[ º/ßÆy *zy ~x 1840{zX H]tòúŠ Ì ì g•Ð x * Š ‡£ZxÝZi%Ž c
Æã c Š™ Z9ÿg Zh
úŠq
ZÆ]t
ôZ ä kZ ¶ð0
m . Zƒ Za ~ ó óyc
½à ©„ e Š ‡L LVƒ Çq
ZÆ ¹ »kZgzZì wÎggzZÑ Zƒc
¯»6¤'
 ™òúŠt¤
ñOÅvZ {zž @ ZŽ
}÷ž ¹gzZ HòúŠ »]t~( x 1901)y á ZÆ
ZzZÆ~œ,ÞZ6{g • @
™o¢Ã~ F
ÅkZ {zèY @
' kZ {z—" Âì ¦ZŠ Z (
ƒ C~ ]!
kZgzZ c Û•
Šg Z ŒÛ »äkZÃVß Zz+ â:Æ]tKÑKZgzZì C M kzk0 ™N ¬Š nÆ kZgzZ êŠ ¤6ƒ
s§ÅkZgzZì @  ÃkZgzZì
KZ ä kZì g•Ð x * Š ‡Ž ¿gŠ ã
Æ~£ZgzZ ã c Å®
 )q
Z ä ƒ Z9~¨£Æ Vâ ›ñƒ D™ q ÊÐ
gzZ E¯ÅkZgzZì @
kÐ ,vZY ¶
\ Md Z¼ƒ
 tì @
ÇÌÆs »Zzw°ÆkZ
žì `gŠy´Zg•t» Zi%6 ãqzgÔtz±Íje ( 1)
77mÔ 17¢ÔíZ •
 [ Z ì x Zw c +Š
( Wá iZ ) wy z k wì 2zŠ } Z » Š ˜ zŠ hg [ Z X ÇñYƒ ãZz6
15 14
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

h]†i àÚ äÏ×ì Ý•! Ø%ÛÒ ä×# Ö] ‚ß o³ŠFn س%Ú á]ZZ F{z~x »ÏZ c
¯œ
 Š ‡Vƒ ÇLZnÆ®
%Ãyc •á ZzíÅ]tKÑ
DQU Vá]†ÛÂ Ùô!E !XXáçÓnÊ àÒ äÖ Ù^Î Ü$ ™w ÙZé n-~x 1908#žJ
XŠ V Œ;gsz^k'

 q Åx?Zm}]|—" L L :ÀF
vZRª
YH `gŠžÜ »Z
:ì @ •ê Z~sf V‚ñ^ÏÂ 1Ò 7çnÞ^m•^Î
 q Å x?Zm xŠ M ]|q
ÆRª Š 4
Æ \¬
9}g ø² ( 1) • D™g ïZ »]t »{oÏ‚ ZÆxsZ ( 1)
Š ¬ÃyZQ c
{z : Ô Yƒž c ¯ Ð èÃyZžì/x 4E

U
" 6gî¬Ð {F Û *
 gzZ *™y M Œ
Zá< 45E
ƒ èEG
G Z ?{ » ~
 x™Z wÎg
x?Z ?*%]|gzZ d Û Z®X ‰ƒ
†Å *™y M Œ
á g ZçOì
Š•
:ì \¬~g !
Ù ª]P'
C ä ]+Z [g vZ Ð T ~i Z§yc 6
ä×# Ö] Ù牅 àÓÖFæ ÜÓÖ^q… àÚ ‚u] ^e] ‚ÛvÚ á^Ò^ÚZZ
Û
 Å *Š ~ yc kZgzZì ~Š â •
[:~(Ð ƒ
DPLVh]ˆuŸ] é…ç‰E XXànnfßÖ] Üi^ìæ
Û »{zÐzzÅt · ZgzZuZ· ZB‚ÆŠ·x ¸ŠzŠ%gzZ

ÆËÐ~VzŠ%}g v~
\ ! ·]| L L:ÀF
X ó ó•`g {ÐxsZ {]ZŠgzZ
ä™ »ÆV1x ÓgzZ wÎgÆ\¬vZ\ Mp7
Ö Z
Ãx?Zm}]|ä \¬vZžì {o¦)Z »0# ( 3) X ó ó•( Ñ ~y
M )áZz
ZÆ ~
q ÑZ ?{ d
 x™ Z wÎg Y m ŒÛ Æ#
Ö ª {z å 1VZ6y• M {0
i Û ¿Žžì q )Z6kZ »x Z™Y fgzZ
ZÆ*™y M Œ
{z}™g ïZ »swq
Š ‡1Ð NÑp=~ *ŠÐ wÅw¾g ZŠ Ãz e
{o» VEc . Û»
Xì •
kZÆ\¬vZ {zÐ kZX (1) c
VZ 76y• M {0
iÃyZ ä \¬vZžì Za Ðn»]gŠÅ \¬vZ ¡\!
% »x?Zm}]| ( 2)
á g Z~*™y M Œ
:ì Š • Û •ìg™d
†Åw ¸ Š ‡ì ;g ›Ðå q
ñƒ D™g ïZ » kZ ãc Š 4
Æ xsZ I Z *
ƒ
àm„Ö] á]æ Ü`Ö äfù • àÓÖæ åç³f׳‘ ^³Úæ åç³×³jÎ ^³ÚæZZ †Åw¸kZÆ\¬vZÐ kZ ( 2)Xv!
d fÍX å\!
»yZž•ë
Å^fi]Ÿ] Ü× àÚ äe Ü`Ö^Ú äßÚ Ô• oËÖ änÊ ]çË׳jì] :ì C M xi Ñ
G
660mÔ 22`ÔíZ • îªG
ãqzgÔkß Z G G3©8e ( 1) ãqzgÔ!Zi Z »tq
212mÔ 18`ÔíZ • Z ( 1)
( Wái Z ) 311mÔ 2` :V¯!ZiZ ó xó H{zZƒ¼
 4ZŠ nÅhŠ %*%0Z L L :¹äkZçO ãqzgÔ\* ( 2)
356D 355mÔ 20`ÔíZ •
17 16
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

zŠz wâ 6yZ c ®
ª •á Zz ózF
ÅZ Ž ~g ZŠ ÃzB‚Æ6¤'
•ë!  ä×# Ö] á^Òæ änÖ] ä×# Ö] äÃÊ… Øe ^ß³nϳm åç³×³jÎ ^³Úæ ೿³Ö]
Ù Æm
~LZu Zž ©~‘´< <C ôZžìzz¸Xì @lg !
‚' Å DMQSVð^ŠßÖ] é…ç‰E !XX^÷ÛnÓu ]÷ˆmˆÂ
ì Sg QŠ ZæZgzZG@ Ù Ãy ZÐ V ˜ • Çg™ì‡œ
Å b§C % LZ x?Zm}]| )ÃyZ: ä VrZèÑq L L :ÀF
ó óòÆL Lq
Š™Y Z̀Z »á ‚g: ;â ò *
tì c ZÐ V; zäVrZžJ
VŒ ƒ { éE
gzZ Š 4]IZÃyZpc
5G 6à ÎÃy Z:gzZ HO( Ã
Jm
Æ yZ s ÜÆ Vâ ›{zì ;g M c yZgzŠŽ {z´Æ kZgzZ¼ ƒ
 ~wìß{z•D™s %Z~}g !
ÆyZvߎ
ì @ÑŠ6
™ª ~Š IzwßZë!
y ZÆyZgzZì @ ¶
™„0 ÅìZ ³Ö gS 7?Š ðÃ6kZ k0
¿6VÂ! Æ yZ •
Ð Ç!
X •´p Æ+Š°Z ¸zwßZgzZ³#ôÜÆðsZIŽ É H7Ožì ]!
DÃyZ ä VrZgzZÆä™
} (\¬ vZ gzZ 1VZ s§ KZ ä \¬ vZ Ã yZ
VofßjÚ ^Ò †•^u …æ•
ó Xó •áZzÕ„
 Š'
i
Š ‡£Z xÝ Zi% ãr M
» äƒ (1) ~u~ i ¸ MÆg¼LZ ãc
Û gzZ•` VÃF
*™y M Œ Z ( 4)
Z ÂuŽg ïZ »]Z7Æx?Z:Y m
× Ç6{Zg Å ¹F
LZgzZ Zƒ y' × M× M ~ VƒúŠ LZ {zQ å @
™òúŠ
( 3) 7 }]|{ zž HòúŠQì ( 2) Ñ { zž HòúŠ ._Æyá
~
ˆÆƒ  x™ Z wÎggzZ}Ô .ñÔÔ™]|~]â £Š¼Æ
Xì ŠŽñ™f »yZ~
Û wz4
( 4) { zž HòúŠ ä kZQÐ N â • Ð y• M ~ äâ iy
MŽì
 z [ÂèÑq òúŠ » äƒ c™gzZ q NÆŠ ˜ òsZ
~< ( 5)
( ì Ñ!
z—¹ÐV Â! »\¬vZ
+Z \¬vZ )Xì g
Ö ªŠ ˜žì q )Z6kZ »x Z™Y fgzZì ŠŽñ¬»kZû%Vp
#
J
3E
z w ZjZÆ ÎR6228m > ðE ò 0ZƒqxsÑZ •
4ÉZ [Â Š
~]Ñqz]â £‰gzZìt é¨E½É Z ZZ
 Zz60# Ö Z {zgzZ Çìg ¹!
Ù ª\¬vZ ]*
C ÑŠ6y c z [˜Æ yZgzZ ]â ´
Ž á Zz 䙪

Û
Xì Ðn•
6] ! Û —" L L :• i ZBg ñƒ D™y Ò • D â •
kZ *™y M Œ Û
 gzZ ì *%0 }gzZ ì ~u {zžì òúŠ » ã c
ƒ Š ‡ Zi% ( 6)
Å [Z˜=g fÆ ]Ó z bÑŠ \¬ îZE
z e Ô•Z' !4vZžì @ÑŠ
™ª
X •D™& ¤ÅkZ~]!
kZ ðZi%
X {1g TÔ 367m:{™E
( 2) X 257m:{™E ( 1)
49mD 1` :ò²Z ( 4) 275mÔ8` :íZ •ãqzg :¶Zx ÓZ ( 3) ×z G@
îSe Û »gzZ ]zZ° ð•ZB‚Æ Vâ › ( 7)
Å Vz•
19 18
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Û 6230mxò sÑZ •Q
!4vZ L L• D â •
Ÿ»t »ÕÅ \¬ îZE Ù ªd
ÃkZ6gîÆx ÙZÆ™C Û gzZ^Ñ»kZgz¢É D â •
• Û 7G@
Û 7]Zz) b§kZ yxgŠÆ[f »gzZ tŠ ™{zžì
gñZ, Zž D â • á g Z »\¬vZçO•D™ ZÎgz?f
:ì Š •
×G @
e ÅkZgzZ ñYƒ VcÜ ZœÅtŠ ™Ð XNÑg » ñz'
ú‰  ànÛnÖ^e äßÚ ^Þ„ìŸ Ømæ^Ο] ˜Ãe ^ßn× Ùçϳi ç³ÖæZZ
¹! Û 4x •Z » kZ ©]³Æ™
í™f » kZ ~ y ˜ *ŠgzZ ,Šg Z Œ ä³ß ‚u] àÚ ÜÓßÚ^ÛÊ (à³niç³Ö] ä³³ß³Ú ^³ß³Ã³_³Ï³Ö ܳ$
, Š™ ZÎg z ?f jZÆ™ue Ug ¯{Š6» d
•Û z [˜Æ [f »gzZ Og DPS ^i PPVèÎ^vÖ] é…ç‰E XXàmˆq^u
Ö èÒnÆkZ~*ŠgzZ, Š™{ nz{(x •Z »kZ
ž 6,Š•g# '!( KÑ ) ¼ )f }g ø ( 9) t ¤
Z L L :ÀF
•T e *Û {g •
â• á Zs§Å%ZkZÐkZh
•á xò sÑZ •X NZX [ƒ µZz wŠ v¦ ÅyZ ëQ D ñB; Vc
ZŠ » y Z ë Â ï Š Î
{z gzZ Zƒ Ýq„gzZ g Z M Z Ãy Z ~ qzÑž Zƒ úzg c ]tyÈæ Ž : ÌÑZz äXÐ ZwkZÃyZ ðÃ~ ?Q s Z e^ »
ëgŠnç»yZ „¢QÑ äîŠ V*ÑŽ
ƒë'
^ vÆ]ñ{zgzZ Š X ó ó@
ƒ
f ~ *Š ‰ 0 y¶
zª » ]‡n Æ Vß Zz y ˜ *ŠgzZ ‰ •Šg @ Z á g Z »\¬vZ¬ÐkZ
:ì Š •
E
4
D! Z0g UÔ ög ‘ŠÎZ‰ð M~zÆy Zv M •Š~]y MgzZ ðZÎg ÙçÏÖ äÞ] (á憒fi Ÿ^Úæ á憒³fi ^³Û³e ܳŠÎ] ¡³ÊZZ
X {)z[Z˜¯gzZÑ (áçßÚ©i^Ú ¡n×Î †Â^• ÙçÏe ça^³Úæ (ܳm†³Ò Ù糉…
-“x *
»àÆ^tgzZì _ ¨0ª0îÏ£E »kZ VoŠß •ç‰] h… àÚ Ømˆßi (áæ†Ò„i^³Ú ¡³n׳Πà³a^³Ò Ùç³Ï³mŸæ
gzZ •³H»Vƒ§Î]‚gzZ HòúŠ »]tä kZ åÑZz•g »y ¦ DPP ^i OTVèÎ^vÖ] é…ç‰E XXànÛÖ^ÃÖ]
?6V•i X !ß Zz äƒ ™6ë} Z L L :–Ãw é)O’Æ vZ wÎg ä kZ ƒ Ù Š ?ÃXÅVzq yZ Vƒ @
3n~Q L L :ÀF
Û …{zì H ¦ä ?{)z wâ ŽgzZzŠ™:Zz …{zƒ`ƒ*‡
ë Z• Û tž Ù Š 7?ÃXÌÅVzq y ZgzZ
Z y M Œ
i dq

Ãk’kZ Å]t¦æZg fX óƒ
ó g6wq LZ ?gzZ• ëÑ{Š c
iÆkZëzŠ™ á ËtgzZì x¯ Zƒ c
¹ ?ì 7x¯ »²• Û
Ñ » º•
 ·]|wÎgFÆ]+Z[gvZgzZÆkZdŠ
]¯Æ~
Æò Z¤ BÁ¹ ?ì x¯ »‚» Ët:gzZƒ D Ñy ZZ Á
[¯X z™: i Zñy xgŠ
:ƒ±5ò Z¤ Xì ( x¯ ) Zƒ5Ðs§Å=°Z[g (É )ƒ
21 20
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

7Z ä kZ  ?ì wq H » ‡ M }g øžÑ {7 Ð ~ç ÅŠÎ ZgzZ h^jÓÖ] Øa] ^m سΠ!pF‚³`Ö] ijfi] à³Ú o³×³Â Ý¡³‰ZZ
h ÂxŠ {zèÑqì ;gƒwz4»kz6Ñ}g vÐìgzZ c
Š uzg™Èlñ{ ä×#Ö] Ÿ] ‚fÃÞ Ÿ á] ÜÓßneæ ^ßßne ð]ç‰ èÛ×Ò oÖ] ]çÖ^Ãi
ƒx¥kz=g &
Š ‰Ü z ÏZ§Zz »äYƒ OÆkZÃ~
 x™ Z wÎg å;g àÚ ^e^e…] ^–Ãe ^ß–Ãe „íjm Ÿæ ªn• ä³e Õ†³ŽÞ Ÿæ
E
Û p=~ {gëÜæ ~
g4‘
O~Y 3àÆ^ ö ŠÎZgzZ¸ â •  \ M² !XXáçÛ×ŠÚ ^Þªe ]æ‚`•] ]çÖçÏÊ ]çÖçi á^Ê (ä×# Ö] áæ•
ž cÛ Ð ŽZ :vZ yZçg x Z™/ô‰
â• Ü zÆ ðä ~  \ M X å Zƒ Z@ Ž 6kZ ƒ xsL L :ÀF
\ M X }™ ~zc Å e
E
Û
4‘
Oä ¿y›q ZÆy Z0 {•' ! Zg â ög ŠÎZ ]Zg ` M
ZÃkZ Š
q žŽ s§Å ]! Z ƒ M [ I Z } Z Ô£Š â •
+Z q
Hx *
»kZ ~ : Ån²ä ŽZ:vZ yZçgx Z™/ôì H
 vZ wÎg c ËëÆ\¬vZSžì '
 yxgŠ}g vgzZ}g ø
Z'
X ó óiz9Ôiz9L L :cÛ ?ì
â• ÑÃËB‚Æ \¬vZ gzZ , ™: ]Š „ÅgzZ
:q
Vh]„Ò äÛ×nŠÚ Û : [gÃ}uzŠ ËðÃÐ ~ ëgzZ N ZI
} Šg Z Œ
wÎg {zB‚ÆkZgzZ HòúŠ »]tÌä[Z˜¯b§ÏZ zŠÈvß ?Â,™nZ ‹Zvß{z¤
ZQÔ™hgÃ\¬vZ
 \ M ~ž å H{zpå@
~ ]tÅ ~ Û Z Ì»]tÅ ~
™g Z Œ  x™Z ó Xó •áZz+ â Â랃g { ZÍÆkZ ?ž
ZÐ~kz)ú'
:ìtq × ÅkZgzZì Cƒwi * kz6ígzZVƒq Ñ « kZÔ+ŠÆkZgzZ \¬vZŽì ò Z¤ [ ¯ » ~
 vZwÎgt
E
4
oÊi èÛŠÞ ^`ßÚ t†ì] o×fvÖ] o× ä×#Ö] ÜÃÞ] ‚ϳÖZZ »w â gzZ }i sÜ{z  ög ‘ŠÎZ ; gXì Œ6]úŠ Å]Š „ÅvZ: u z
XX^Žuæ Ñ^Ë‘ àne àÚ &6
Y 3gzZyZ•gzZ ZƒÝq„gzZ]¸¼Ãë!
ÆkZQì @
™c_
Ð yZ ì @ ™3g6VÂgúnq \¬vZ —" :ÀF Cƒã ÑŽq
ZÅë! ª XXèÖçq Ø›^f×ÖZZìg•ž 6p; g*‡{â
9 E
Ü zä
4
gzZ VzŠ6‰
V ðG3ÒO£E Y DQ º
 Ž ì mïg Z0 ~ ûLZ {z Zƒ uh b§~' ög ‘ŠÎZXì @ 
Yƒko zZ {zQ Xì
5
4É y xgŠÆ
X •Tg õG/F ¸ ñƒ n ~«™KZÃkZg ZŠ}P gzZ å Zƒ ´ k0
Æ~ç KZ
y ZgzZ ~Š™w '[ZÑgzZ c Û^
Šg Z Œ i c x ¸KZ ä kZQ
YÃ * y
b§kZŠÎ Z ÂÎä™OÐZ¿ò *
y  Xn™: q Ê {zp
iz9Z
y*»T –âq
Z x *
Æ~ vZ wÎg ä kZgzZ ~Š™s çi úÐ ñ M ñƒD hzŠ™Íi Zz Mtg Zh
PÆûXƒ @
g » eâðÉÎä™
23 22
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

:Å™fkzKZäkZçOå@
™7 :åb§kZ¼
Õ†ñ^‰æ (…‚‘æ á^Þƒ] kÞ] ^³Û³Þ] (†³eæ^³m †³eæ^³mZZ Vä×#Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ oÖ] ä³×# ³Ö] Ù糉… è۳׳nŠÚ à³ÚZZ
XX†ÏÞ †Ïu †ÚŸ] Ì’Þ ^ßÖ á]æ ÔÃÚ †ÚŸ] oÊ kÒ†³•] o³Þ^³Ê
' ( ì x * Z '
»gâ Y q  z } Z '
z) ' z } Z L L :ÀF XX!áçÖ‚Ãm ^÷ÚçÎ •m†Î ‹nÖæ (†ÚŸ] Ì’Þ •m†ÏÖ]æ
X óì
ó sfggzZHZg7ÂgzZìBq
ZgzZy»zŠ}¾ ·wÎgÆvZÐ s§Å¯wÎgÆvZ L L :ÀF
Û yxgŠÆVzk
Ú Z y xgŠÆ VâzŠ ,™±5 t• ’VâzŠ \ M Ñ »\ M ~ ]t%Z~žƒ ãZz :x *
q )
Æ(~
Xì y xgŠÆ}i ¬Ðƒ
 gzZy• M ,‚Aì å›E
$N Û ÛgzZì ~g ø Û}iuÅ[²Vƒg »
Å÷Œ
Õ^µ ÜÖ^Â ^e]… Õ^ì kfŠÞ ä2 ó Xó ì „g™ °»Z *
gzZ CŠ c Û x ¸p
i÷Œ
:–[ ZŽ ä~  \ M ÂZƒ¢qk0 Æ~  x™ZwÎg³âœ‡»kZ
E
4
g UˆÆ[Z˜¯gzZ ög ‘ŠÎ Z VoËÏ$ ‚nf oe] àe …^jíÚ ä×# Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ àÚ Ünu†Ö] àÛ³u†³Ö] ä³×# ³Ö] ܳŠeZZ
ÆkZ HòúŠ »]täÑD!Z0
Ž •Ð~]Z|yZD1Z\! VpF‚`Ö] Äfi] àÚ o× ݡ‰ Vh]„ÓÖ] ä³Û³×³nŠÚ o³Ö]
 ôsÑ7ZpñƒxsZ/sæ~ Ï0
Zƒ: ‚š  \ M
iÅ ~ ǻ•^f àÚ ð^Žm àÚ ^`$…çm ä×# ³Ö š…Ÿ] á^³Ê ‚³Ã³e ^³Ú]
kzB; Æ LZƒ k0}÷å H å¿N Ñ Z(g UX ‰ƒL{zgzZ DMNTVÍ]†ÂŸ] é…ç‰E XXànÏjÛ×Ö èfÎ^ÃÖ]æ
g U~ž cÛ äVrZì Åe
â• ZzgЊò Z”0 G
î”Ãgä£ ò Zx â ZXì C M  ) vZ wÎg ·+
(~ »°°Z Ý°ZvZ pL L :ÀF
Ð V ŒLZƒð¸Z÷¤ Š™‡s§~÷ä kZ Âc
Z L L¹gzZ c M k0
Æ Z@ Ž 6kZƒ xs : [Z˜¯x ¯
X }™~zc Åe
{Š Zg Z Z÷ cÛ ä·Ãg ]|X ꊙ7Ã\ M Ìt ~ ÂDƒ} 9JZ
â• ~ VzÈ LZì Å \¬vZ }ižƒx¥ˆÆ kZ
MŠ c
:Š yâ• Û t» ~ *™wÎg=pVzŠ Zh ZyŠ¤ ÅkZž Zƒ ÅE¬gzZì êŠ ¯´ â z_g ZzÃkZì LeÃTÐ
Øi^ÏÖ] àÚ ^Þ^Ê ä×jÏÊ äÚ• o× ^÷ßÚçÚ àÚœ àÚ©Ú ^³Û³m]ZZ ó Xó ì nÆVzg ÇÌ6
! x»
DMNN VÝ^ÃÞŸ] é…ç‰E XXpü†e à ÒgÎkz KZ {zgzZì Cƒwi *
~¨£ÆW kz6kZž åyá »¯
25 24
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Þ £ÆkZä~
:ìt{zgzZì {•¹Ž H7x¯ò AZ. Qƒ sp" 6ypLZÐ ðñËðñŽ L L :ÀF
(†a^qæ Ôe†Ö Ø’Ê (†a^Û³r³Ö] Õ^³ß³n_³Â] ^³Þ]ZZ X ó óVƒg Zi"ÐL
Þ ‡~Âá Z e™OÃkZ {z
XX†Ê^Òæ †u^‰ ØÒ Ä_ôiöŸæ ñ 0ZvZ†]|
ì C M kz6ížì Hg Už ˆÅn²Ð /
ŠJm
~ÇÐZçO ñ Y c Š ¬™ƒ ë'
6à ÎÐZž c ä-{ Û ä \¬vZ q :Z Åkz +ZXì H sž c
kZ Å *™y M Œ Û ä VrZ
â•
á Ñ0îÐ t · Z Š
Ð ZäkZ ÂZƒg*ÐOŠ Z »²• Š\
c6à ÎÅ Û ~e
XXÜa ð^nÖæ] oÖ] áçuçnÖ àn›^nŽÖ] á]æZZ :ì ðâ • M
:¹™NŠ ñƒ • kz6Vzg ÇŠæ LZ vâ :ÀF
 x™Z wÎgX • D™ Hwi *
ä~
^Þ]æ (•ç o× Ôe†Ö Ø’Ê (•çÛÃÖ] Õ^ßn_Â] ^Þ]ZZ Û q :Z 0Æ ` sgzZ ^ÑÆ kZ Ô`zy
:ì ðâ • ÆD! Z0g U
!XX•çÃi Ÿ] Ôß àÚ^• ä™uhªçG .2E!Nq Z~Ù´FLž
ZgzZ[ Z˜q L cÛ ä~
â• \ M
Îì  å{Š Z-Š »[ZÑ{z ðƒ ]‡5Ð lÈ0Z Å¿q
Z ðâ • .2E!gN zZÐD!Z0g U‚Å[ Z˜ä*™Y fX ó óǃÑZz
Û Ð` sÅçG
Û w'Ã[ ZÑŽì Zƒ_¬Ñq
kZ ¹ä kZì êŠg Z Œ Zì x¥Ã\ M gmÐ ÙFVâzŠ {zgzZì
]tyÈæ L Ñ b§ÏZgzZ • n
Ð Z} Š™: „
 gHÃShÃgzZ Ó Š ZigŠ â {z J
* Z
 σ: wJ]!
Å 0ÆyZ~gzŠÆk„µÄÜ îS•ìg Dƒ~Vâ â i ÒZ
c
ä™ qŽ ¥gzZ/Âä kZ Ô¹Ãä™/ÂÐ Z Š Ñt ‚Æ3
gÍƆà y Zt ‚ÆkÜZx ZúÐzzÅx PZÆ# Ö Ó1ì ðƒ]ÒÅVz¸
E
A-!X å @
äŒÐ ò3
ÐZt ‚Æ3

¤ Š™g ïZÐ
gzZ ð M ðƒ Czg {-Zz ÅkZ c ZzgÆ kZ îÏ)E
e Š™Ø{ » yZ „¬ Ð äƒC
Y c Ù ªŠ YzÑ »
G
} ™ «ñgzZ•]¸ÃwŠ}¾\¬vZ Yƒ s§q
Z ¹ä kZ ÂÐ yMŒÛ gzZ HòúŠ » ]t~: â iÆ ~çl¢vZ†0-{ ä ¿q Zžì
G
k0 Û «]¸ÃwŠÆ{-ZzÅx?Zm.ñž 6
ÆkZ-Zz»kZgzZ ðâ • VrZ Š cÑt ‚Æ~çl¢-{ÐZX H7x¯ò AZ CZ. Þ £Æ*™
Š [ZŽ ä kZ  ¹Ãä™ qŽ ¥Ð ]tòúŠ ä kZgzZ c
!gi M } Z :c M Û » \¬vZŽ ~*™y M Œ
yâ• Û ž c
Š[ ZŽ äkZ ?ì H H ž cÛä
â•
XŠ Š™OÐZЬÆ3
c gÍy
MX Yƒs§q
Z :ì
Š ‡£ZxÝ Zi%kZ~y
kZ ÔZƒg¼» ãc ZzZÆ ~œ, ÞZgzZ á] (†vÞ]æ Ôe†Ö Ø’Ê (†$ç³Ó³Ö] Õ^³ß³n_³Â] ^³Þ]ZZ
wz4 M Ž H òúŠ » äƒ }Q gzZ » äƒ Ñ ä
Ð y • M ~ : â iy XX†jeŸ] ça ÔòÞ^•
27 26
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq
J4J&
Ð yxgŠÆVèZ Å ~
ŽHx Óž ©†^Y}g Z ¯Æã 0  \M Š Ä »[Z˜ÐZžì g Z, » kZ {z n kZX {)zÐ è â •
X ñ Y c Û
~Š i Zz MÃ|
 gŠ ä ~
 \ MgzZ Š Z å{Š c
ƒ[ § i¼Ð kZ c Ù | le
g ZD Š Ä»[ Z˜Ã¯]t¦æÆ äâ i LZ ä ~
c  x™Z wÎgž 6
gzZ Š Š¬»3ZzÐZQgzZ Š
ƒ :Zz(KZ {z Âc ƒ¢qk0
Æ\ M { z kZ ä VMvßtgzZ ’ e *
™™fÐ ÄÆ[Z˜£ZxÝÌÐZ å
\¬vZ\ MžVƒ îŠ „ZÍÅ]!
kZ~ž ¹gzZ Hx¯Ð \ M ä{Í : Æ™& ¤ÅkZ%Æ ?Š ãZzgzZ y; '
ËgzZ à ™wJ]úŠ Å
6Vâ • M nÆ ` Zc~g ZË ª
b ÔÉŸÏZ \ M gzZ • wÎgÆ ŠÈŽ6i Zz M ÅkZ ¡ž Š
Œd Κ gzZ c ƒ HÃV°ÅyZ äY
Š hg *
kZ å c ƒ} 9ä \ M 6T Ú »gL b§ÏZ ‰ á p= Z à y â ]!
x ©Z 7Z¤ 7õY ÅV ƒúŠgzZ ïÅ]!
ÅkZ%G w@
y ZŽç M Å\vZ èg {Š y]|ä ~
 \ MgzZ Zƒ úzg§Zz »äzgÆ Â @ Æ x?Z:Ëgz Y m
ƒD¼ »]Z7z ]Ó Û ]c
ZgzZ6 M Œ M ÔxsZ
y ZˆÆ y ZgzZ c Û :Zz„
Š â•  gŠ6(ÅkZÃkZ ¶~ 7¤
6gÄgÆ Zžn kZ D™: wJ¦
:Y m Ù yc z[˜ »kZÔ]úŠ Å[Z˜kZ
C
ò +Z†0/]|6kZ {Š Zñ™Æ
=g fÆg ÃZg•LZt ‚Æm éÅ X¸ D i ZâÐ ]Z7z tgZp,Z ˜i Ñ ]+Z [gvZ Ãx?Z
:ì @
™õ X •Dƒ̄ !
»& ¤Åy Z {zgzZì Cƒb
¬+
 ̈Zx ÓÐ äÑ
äßn ‚íÖ] o× kÖ^‰ p„Ö] àe] ^Þ]  {z • s Z e6}i ¡ CZ x?Zm .ñ]|t ! ¶ Š
q
•…^Ûm] oË_³’³Û³Ö] ÌÓ³e l•†³Ê 
Ž • x?Zm•Z' Y0;Š j Z Zƒ @
Z ]|2Æ\¬vZtgzZì @ hzŠ
^`Ö^u àŠuŸ kÞ^Ò ^ÛÒ l•^³Ã³Ê äsgzZ uQnÆyZ {z ‰ •Š wZ e~v M ~(¹ ðƒ Ç¿
•…^Ú àŠu^³mæ à³nÂ^³Ú ೊu ^³nÊ  gHÃShÃgzZ Ó
gzZ „ Š ZigŠ â Ž • x?Zm}]|t gzZ ˆƒ à Zz
*
 x™ Z wÎgQ ¶ˆË 6g Ägç M ÅTVƒ g
~ »¿kZ~ :ÀF M Ñ9}g øgzZ¸ï Š™{0
wÎgVâ ²Zy iÐ ¬Æ\¬vZÃVzŠ%
 q+4Ь {zgzZ ˆƒ :ZzÐB; ug IÆ
ç M {zðƒ :Zz6ª VU[²x Óä T Zƒwi * Û 6Ô Z»ÆX• ~
*™y M Œ  x™Z
X ¶{•HÌ3ZzÅkZgzZ ¶[p HÌ 'gÎkŠÜkZ c
Ái Z Ác Nѯx¯ 6kZ {zž H ½Ãƒ
 VÓgzZ
ñ ÅZ~]ó^ b§ÏZ
~¾ÑïÆTžì§Zz» ~–Å6 ï : JÖ ªgzZn ¯ :gzZìg b
# ¬ ƒ
 {z ÂNѯ „ ]gÎq
Z
Æ kZ ä ~ Ë Y 7J
 \ M ¶$ {zgzZ¸ ‰ƒÈÐzz Å
{ Ç Zl gzZ ‰ƒ } •zŠÆ 0 á ZÆ ug IiZ Å ~
e Ð }g •  \ M gzZÐ
29 28
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Æ [Z˜ Zi%~ŸkZì ?Š ×zggzZ— 6|ÅwßZ z ~Š I ÅZ™Q!\ QgzZ cÛ lâäƒ


â•  &жŠ|ŠzŠ Ug ¯{zÂZ¢B; 6
ï
:•sf `gŠw Z ¸Z ŠÄg k0
b ôä *™Y fŽ •]Z7{zVz%{z´ÆkZgzZ c Æ6ñ
y Y~÷~B; ÆTVƒH™ 3nÅ Z}
kZ~L L ( 1) »y ZV ŒÐ spƪ Û ™f~Ã{)zògzZ7 )Ô3
 Zî•ñâ •
gzZì 3g Ñ x *
Z÷ä ÏZgzZì 5= ä ÏZžì X @
YH7™f
ÆŠúñ [= ä ÏZ
~÷ä kZgzZì Zg å Ð x * Š ‡yZ :
c_ »} 7ˉ kZÐ Ñ xúè LZ ä VEc
Ù ªy ¶
ÄÑ &Ž • GC
J } (} (c & ¤ z(LZ ä kZÉ ?@
0 Û ?Š6‰
gZŒ Ü ZœÅ ãc
Š ‡ Zi%kZŽ H: VY
G3©80) ó Xó •í ¯ÅspkZÐd
Zn YH:c_»} 7ËÐkZ}ž6 Û
•
G
ã qzgÔkß Z îGªG
( 503mÔ22`ÔíZ • :Y m
,Í Çìg~ *Š yú¤žJ
Z
 wq¾ \¬ Z}
L L ( 2) U
" Š™g ïZ „ » ]Z7Æ x?Z
I YgzZ s ¸z " Ä g »zcÆ kZ c
Š ‡ìgJ
ÇÇgpôÐ „nu +pÅkZÃyc k'
 gzZ ë! Å kZÉ nƒú Æ ?ŠgzZ y; '
Æ ]! Ë%žŽ ñƒ
nÆVáZx ÓtgzZì { ǪÅwÎgÆkZtèY s ä \¬vZ—" ‰ƒ ì‡@ZØzbÑŠ b§Å×zg ¯ zg6äƒ^Ñ
Š ‡ä Tì Z}
CZ ~ yc „z Z}
C'ì y¶
 :ì cÛ
â•
ãqzgÔY , Z «ZŠ ) ó Xó 5wÎg
( 231D 230mÔ18`ÔíZ • X XáçßÚ©m Ÿ ÝçÎ à³Â …„³ß³Ö]æ l^³³m¤] o³ß³Ç³i ^³³ÚæZZ
Å [Z˜ kZ Špì ]!
~(Âk'
,]gŠ Å Z}
L L DMLMV‹Þçm é…ç‰E
Š ‡ä yú¤ „ ~ Ï0
É 1á ~ • KZÃyc i gzZ L L :ÀF
Vß Zz äÑ: yZZá Zz äZg egzZ V*¶
o² e $:Ð „nu +pkZ Ìy CZ » kZŠp ó Xó D M 7x »¼Æ
ó Xó ìgpôÐ!
zkZ{}uzŠÆ Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×# Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ ÙçuŸæ
¯ )þ
( 115mÔ5` :t£Z]! VÙ]çÎ] 1Ò á^m•^Î h]„Ò
Æ{g 7ZgzZ ˆÅ Ï~íbzg Å}b§Å *% L L ( 3) Ð T• D™7w Z ¸ZÐ ¹ÆZ Š ‡ë[Z
‡Æ VEc
]æ)ŽˆÆV¸Fy
MgzZ Š
c g
ZInq=~8 Û { ZekZ n Æ y›q
t¬Æ kZgzZ‘• ZgzZì QŠæ ~KÃkZ
31 30
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

X óì
ó ôZz~]‡‘ ¯ }Ð *%= '7{Š c
c
Š iÐ ¹ kŠ ( Ü
ãqzgÔt_Z[ Â )
( 102mÔ 13`ÔíZ• X ZI*%0Z~Ðg ð…MkZ:
Šp~ž ¬Š ~ ÙLZ ä ~L L
¢gzZ Vƒ Z} ( 8) ãqzg :b âÏ )
( 50mÔ19`ÔíZ •
X ó óVƒ„zž H Z÷ä \¬vZ —" L L
m}Ž 3g *% {z „ x * ( 4)
ãqzgÔt_Z[ Â )
( 102mÔ 13`ÔíZ• Û kZ ~ *’ÒgÎgzZ • ðƒnqB‚Æ x?Z
yâ•
Û yÒ c ~
ñâ• Ð Zz [ØZŽ ä *™y M Œ
 x™Z wÎg ]Zi q Û ( 9) ojÖ] á]†Û³Â èß³e] ܳm†³ÚæZZ Vƒt Z]„~» ~g!
Zi ZâÐ[ØZy Zkz=g& Š ‡£ZxÝZi%0ÆyZ•
=žì H ã c gzZ :ÀF
) XX^ßuæ… àÚ änÊ ^ßíËßÊ ^`q†³Ê k³ß³’³u]
Û ]c
:ã M Œ M sfzgq}ì Š
 Ãkñ*
KZ äVMì @
™yÒ wq »e Åy Z/*%
ànÛÖ^Ã×Ö èÛu… Ÿ] Õ^ß׉…] ^Úæ þ ¿e Æ y Z ä ë : 3g pô
bzg KZ ~ yâ¤
ãqzgÔíMx •Z)
( 18mÔ11¢ÔíZ• kZgzZ òúŠ » äƒ *%ž =Z ( X ~Š 7
ž » ] ! Y
ouçm ouæ Ÿ] ]çâ á] pFçãÖ] à Ð_ßm ^Úæ þ Ë{z´}÷H„ä~ˆÅ Ï~=bzgÅ}
G
ãqzgÔÉg Z)
( 385mÔ17¢ÔíZ• G3©8íq x|) X H7òúŠ » ]!
îªG
Ôkß Z G kZ ä gzZ
]†nßÚ ^÷q]†‰æ äÞƒ^e ä×# Ö] oÖ] ^÷nÂ]•æ þ L •n
xÝ Zi%Lž Š ‡6
g {otã c ¯ ÏZgzZ ( 337m
ãqzgÔÉg Z)
( 350mÔ17¢ÔíZ• X óì
ó „\¬vZÐÉì g Š ‡£Z
»\¬vZ ã c
ä×# Ö] ÜÓffvm oÞçÃfi^Ê ä×# Ö] áçfvi ÜjßÒ á] ØÎ þ ó ód
}÷} ZÍ L L :H¥#™Èt=ä\¬vZ ( 5)
G
( 85mÔ 22¢ÔíZ• îªG
ãqzgÔkß Z G G3©8) ( 49B 1ò²Z)
ä×# Ö] áçÃm^fm ^ÛÞ] ÔÞçÃm^fm àm„Ö] á] þ •~gzZì Ðí ÂL L :cÛ ä [g}÷Ð =
â• ( 6)
ãqzgÔíMx •Z)
( 78mÔ11¢ÔíZ• ) ó Xó ìg¼Z÷g¼Z¾VƒÐ
( 650m:{™E
KZ7Z {z• ðƒwi *
6~
 x™ZwÎgŽ ]c
M Ϲ b§ÏZ x ÓgzZ ~ í Â' ( c
M F Z }¾ Z}
Z g0 ) ‚ZzZ L L ( 7)
33 32
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

r â Š ñÆ kZ „z • '!
~uzŠŽ ÜkZgzZì ð‹]g t
Åä M Xì Š Z%„zÐ yZžì @ Û wi *
™òúŠ »kZgzZì êŠgZ Œ 6
]Zf
̄ ! ZŠgzZ • „g™œ$6[ ZCZ C;gzZ
» äƒ `g {Ð xsZ {] Ù žZ
t ì } Y ¿C  ì c Û ~ hLZ ä Zi%ÃW
Šg Z Œ à ÒgÎ ( 1 0)
ÀnËvÖ]æ á^ÚŸ] X ¿#Å# Ö Z q )ZgzZ<
 [ ôÜ<Yp• X ðƒwi * Ð Z» ~
nÆäCi q  x™ ZwÎgm{]gÎ
( y Î !
Y fðG î”û Ô îG
0E
G Š ØZ ððsÑZ G
"c î%ÑZ •ñ) [ Â Å] Z f KZ ÌÃ ` Zcªi Z ³ZàSÆ~  x™ ZwÎgä Zi% ( 11)
G
Š ‡657m
t XXî³Ö] ý ȳ׳³e ‚³³ÎæZZ•i ZBgx Z™Y f0ÆVEc ~ Y Zu Z î0œ¢ Zz kZ ]c
y Z • ðƒ wi * MŽžì ¹gzZì H[™s§
Š ‡q
ã c Zž S(J
ukZ ]g • u *
xÑgzZ 0Z w 9Z ÔiήÔu0
* Xì Š Z%„z~
á vZ à z+$
Æx 1934Ð yZÄÆ XX‚Ûu] äÛ‰]ZZä{ • °Z+ i±+ ™òúŠ »]tLž• ìgNŠÃkZ \ M ~ ]Zg „Ñ!
@ {gÃè
á µ ZŽ Åk
kZ~ kZì _ƒ ù• ½×q Š‡
Z~*: Ñ‚Æyc ]o » [" gzZ ª Ü ×KZ „Šp {zÐ kZ » :ß Z LgzZì
 ˜ Ô‰
 x™Z wÎgŠ Z%Ð £Z ~ e
Å~  M {gÃèž H7òúŠ ¸ sÜä Û
Xì ; g™ë Z•
U
~• ÒgΞÅÒÃÅä™" Š ‡£ZxÝ Zi%ñ O
ÌtÉì ãc YÅ Z}
Ð+ ™òúŠùQì Z}
{zžì @ ™òúŠ {z
{zžì @
Š ‡7c xñ Z™/ô{z • ˆ~Š 'g t
ã c ÎÅ ]¾z ìÃxñ Z™/ô » äƒ aZÐ x?Zm}{z LgzZì *%0 }{z LgzZì wÎg
:ì H{zñƒD™¥#î  ) KZçO‰nÆ® ) `™e  M Å*™y M Œ Û Lž
L ì H{zì gZh úŠ
Ûe
ä×# Ö] àÚ †’Þ ^`Þçfvi p†ìœæZZ ã M Œ Qt'
 M òy XX‚Ûu] ä³Û‰] p‚óe à³Ú o³i^³m$ Ùõ糉†³e ]÷†³ŽfÚæZZ
D™ Õ/ôÅTì Ú·" X XXgm†Î xjÊæ DRVÌ‘ åÿ …ç‰E
Xì „gïÃ\ MgzZn™:ÝqÐZ {z1ìg  x™ ZwÎgÐx ¸KZ äx?Zm}]|
~gz M p=Å ~
Š ‡·,Ô74m£Z‰Z)
( x 1934yc ž åcÛ ñƒïŠ]g t
â• Å
•Ât Åxñ Z™/ôÆ\ MgzZ ~
 ïØgÝ ¬zŠ§ »už <g¨ M nÆ ¶Š ~ŸpÅwÎgq
}÷Ž Vƒ c Z~L L
 h M ÅVñ*
f ƒ…
Æ Vâ ›t Zè *tB‚Æ ]c Û gzZ
M Å *™y M Œ ó Xó ǃ£Zx *
»kZgzZ Çñ Mˆ
E
G-#
tèYì ¹x~( B‚ÆV- Š·7Z b§ÏZX öW :X ZXì Hñƒ Æ kZ ä x?Zm}gzZ Vƒ~Š Z%Ð £Zžì òúŠ » kZ
35 34
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

gzZ , 7O y • Mž7ê¼ :


 Æ kZžì Å ŠŽz! ÑÃ\ M LZgzZ•D™p’~]c
Æ䙢N M#â ÅyZ
]! ™^ Ih N gzZ N Yƒ} •Æ }i
kZ , 7¤ X •D™[™s§KZbcÆVzuzŠ
èÑq• D™ÚÅŠ ÑzZs§Å\¬vZvßtÐ V7^m‡]•†µ ð]†jÊ] †µ oÖF^Ãi ä×#Ö]
á Å \¬vZ
¼ Ìæ }™g (Z Š ÑzZ {zž 7y• t ÅkZÐ ~ V-i ZŠ6Y Z í ZgzZ ^Ñ6]+Z [gvZgzZ
]!

™ƒ xÝz'  • ~ }igzZ Vâ • M
zgÆ \¬vZ ƒ Ü z [ Z :h
‰ ¸gzZ© Â~÷ž 6ì (ZÐ ( Z}
)í ( Zi%) ÂL Lì
X ó ó•Dƒ¢q Âó óñ Yƒg•gzZszcy xgŠÆVÍß ÂgzZ ñY ÅŠæ~¾žì Š
M
:ì ~0  á Z2
Š •
zZ} ÐíÂó ì
ó 6Š ÑzZ ~÷Ðí( Zi%} Z ) Âó ì
ó 6l²}÷Ðí
ÜÖæ !‚Öçm ÜÖæ ‚×m ÜÖ !‚Û’Ö] ä×# Ö] !‚u] ä×# Ö] ça سΠ¹gzZ u 0 +Z \¬vZ ó ó7D» kZÃt‘žì ~û%,Z
Ð VÂ!
!‚u] ]÷çËÒ äÖ àÓm gzZì @
™d Û gzZ k0
†Å *™y M Œ ^Ñ6\¬vZ ¶ Š !ì Ñ!
! z—
i * " vZ X ì q Û \ M L L :ÀF
ZvZ ª{zž £Š â • Š ÑzZ ~÷Ðí žì @Û Ð ( Zi%) kZ {zžì H0Æ \¬vZ
â•
Å kZ: ª » ä ËÐZ:gzZ » ÃËä kZ: Xì ™[™Š ÑzZ s§ÅÝgžì d
@ Û t Xì 6
† ™ ZÜÅ *™y M Œ

»' 
Z'ÆkZ ðÃ:gzZì Š ÑzZ ÅË{z:gzZì Š ÑzZ ðà á g Z »]+Z[gvZžZ
슕 ì
ó Xó ì •^Ói (]•ù ] ^/n• Üjòq ‚ÏÖ ]÷‚Öæ àÛu†Ö] „íi] ]ç³Ö^³ÎæZZ
Û tèYì ¬uZu *
Å *™y M Œ ™ÚÅŠ ÑzZ s§Å\¬vZ Ù^frÖ] †íiæ š…Ÿ] ÐŽßiæ äßÚ á†_Ëjm lç³Û³ŠÖ]
gzZu 0 ÅV>ª\¬vZì ÃÅ\¬~g !
Ð V Â! †
[»gzZd á] àÛu†×Ö oÇfßm ^Úæ (]‚Öæ àÛu†×³Ö]ç³Â• á] (]‚ù³â
Xì Ñ!
z—¹ oi! Ÿ] š…Ÿ]æ lçÛŠÖ] oÊ àÚ ØÒ á] (]‚Öæ „íjm
á^m•^Î …æ] ànËm†• ànÚ†u XX ]÷‚f àÛu†Ö]
EEG
5{©$Å y c
Å)(l gzZ Wz ÿG Š ‡ÂKZ 6{gëÜæ z)(l Û » ) gzZ L L :ÀF
Š ÑzZ ä \¬vZž • ë vß ( •
Š ‡ñ O
:w Z ¸Z~ŸÆc_ÆeÆy c Û \¬vZì ¿g™g (Z
wJ+Z ä ?ž•D â •

37 36
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Š ‡£Z
:w Z ¸ZÆã c ™fB‚Æx Z™ Zzi Z ³Zx * Û
ÆVzà&ä *™y M Œ ( 1)
ì @ Ù Í ã c
™ ã ]ZC Š ‡ Zi%6íZ •
ãqzgz[¹Z t c
F
[ ( 1) Š ‡gzZ {gëÜæÔ)(l•G
X yc
:ž ã qzgÔx ;zZ!Zi Zíq )
( 140mÔ3`ÔíZ •
×z G @
~e Å ~ môZ žz ÒZ » /~÷L L Šúñ []|ì ~gz¢e
. * Š ‡) V Œ
M ( ~ yc ( 2)
 ¤Z ~ m
Æ® ôZgzZŠ ˜ Ƙä ~gzZ ì Zg ¦
 V Œg !
g !
Žžì cÛ gzZì c
â• Šgzi Z (0ÆkZ ä
á ]Zg 3ZgzZ•èÁÂgŠkZ~}g!
•G ù • Š ‡Ž :ì {ç » yZZÆ yZ= D M 7
Ð yc
V c Z ÁÂgzZ b‚g {z¤
g ÓZ k• ÂN Y Å C Zž » ðÃ:Ð ~ ?žzg e ?ÇñY N
N » {zÇÇg7m
ó Xó •$
Ë ½ÐyZ Ì|ŠzŠ » V ƒ â y
M Çìg J|ŠzŠ { i @
“ t Q ñY
ãqzg :[¹Zt c
( 155mÔ15`ÔíZ • F
) ÄÎ|ŠzŠtÐVZYÅÜægzZl Hì @
Š ™ c
YÄÎ
J‚ 㽎 J
/Åk' Ü z kZÐ/ðZ’Z KZ~
‰ ( 2) X 7žì
w'~ x » ë Z kZ Ð ¯gzZ y ! 
i KZ Vƒ àJ ( ŠúZi%i ZX 46m:Y c
ƒ°Z G
îªG
G
G3©8)
E
0kIÒº$ Z ¯gÍÃVßŠÆ Vâ ›ž @
Ô›E Å îG Vƒ ä \¬vZ—" gzZì b§Å e Ì*: Ñ‚ Zg ø ( 3)
Û [NZ » y c
E
V~Á‰ÆyZgzZVz¢s§Å~Šg^gzZ „Zpí Ô ïI¢g ~ ež 6gzZì c
â• Š ‡c e
à Š ÃyZŽ Vz™gzŠÆ {)zŠ ˜ wì ßÐ VßŠÆ ( 1) Xì IÌ~*kZ „, Zì Iw Z]
gzZt\
X •È zgÐ]©: ÀgzZ ðÌ ( 7Ô5Ô4mÔŠúZi%i ZÄsZ] »'
)
( 11mÔ 3¢Ô]Zg 3Z·ù) Vkm^Ûu æ ‚nñ^i oÒ kÚçÓu pˆm†,Þ]
Û Å ¯gÍ kZ {zž ì n•
~g ZŠÎâ • Û t » y›C
Ù ( 3) Æ q ÊРs§ÅyZgzZ ðZu bæ Å m
xÝ Zi%~}g ! ôZ
X }Šx •ZB‚ÆmÜ Z}g7 Š ‡£ZxÝZi% ( 1)
:ì H ãc
ì xwng ZÐ »xW Š ‡}i
ì x H[ ZVc
Ù !
Q Â ƒ Y òC Ð ñ‚Æ ¯gÍkZ ?¤
ZaÎ Ât ( 4) ( 52mÔ:gŠ )
39 38
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

zz Åx ÈZÆ ]úŠ kZgzZì Š


ƒ {eÐ ®
 ) ÅVâ ›{zžì ?ì V¹: 1Zg v
Æ}g Zzy
 QÐ xsZ + Š {zì ¡ÅxsZŽÐ
i Z:%–tXì Š '
Xì • Ö Ó~â ¤'
gzZØgn}g v# !’ ( 5)
:Çñ Yƒsîx¯ ÂB™{Š Zg Z »yÒ-¤ Ö }
Zì # 76gî Ð yZ n }g vm
ôZ • ³#}g vŽ y›t ( 6)
ó„
ó Zg }
 z~Ø{Šgi M wŠžÌF
K:¤ LL Ù
X •4zgŠg ZD
Ž •º„6Vâ ZŠ *
bß{Š ‚yZd
•Û gzZ%èÔ]c ¬tžìgŠ c
p Ö Ó~â ¤'
 n }g ø #
'Xì ¼ žì t§Zz ( 7)
E
45 Å
g7/Zz¼Ð~
Xn 45E
 èEG
G Z ?{g—gzZxsZ+Š X {y
Kà Z
( t„jBŠ2Ô 155mÔ15`Ô156íZ •
ãqzgÔ[¹Zt c
F)
Vä×’nÊ Ð×ÃjÚ 1Ò 7çnÞ^m•^Î Ö Ó~ m
•Âz p°~ V/A , Z Å # Š ‡ Zi%
ôZ ã c :^ â
á g Z »]+Z[gvZ
:ì Š • X Yƒ7g »y̈Z;r ZnÆTì @
 ™q ™
ä×# Ö] Ù牅 àÓÖæ ÜÓÖ^q… àÚ ‚u] ^e] ‚ÛvÚ á^Ò^ÚZZ Š ‡ Zi%Ðg "Z e
7]‚½ZgzZ 'g „P Å ãc .ä ë
DPLVh]ˆuŸ] é…ç‰E !XXànnfßÖ] Üi^ìæ {zžì Š°ª
V⠛Рs§Å6¤' ÑŠ6]!
kZÐ T• G
Æ ËÐ ~ VzŠ%}g v~
 ·]| L L :ÀF  Ÿz Å]!
s ÏZ Ì]g „q
Z Å kZ ~ sf Xì Ë%Ñ s ÜÆ
 gzZ•wÎgÆ\¬vZp• 7\!
»ÆV1ƒ :ì C™
ó Xó •6 Ù !
ƒ Y òC Ð ñ‚ƯgÍkZ ?¤
ZžaÎ ÂtL L
 ·]|žì C™ª
Æ \¬vZ ~ ÑŠ ™ ZÜ`™e  Mt Ù 'ì V¹: 1 Zg v
ZC
O}g vžòsZ q
E
45Å
ŸkZ Ìg Š q ZÅ ~
 \ MgzZ•Ñ ~y 45E
M ª èEG
G Z ?{gzZ•9 
D Û » ?~{ óÅy ZèYì „g5-
%gzZ• ZŠ nÆ
0Z • ǃ7Ñ *ðÈÆ\ M • Ñ ~y M ~  \ Mž• FZá~ ( 583mÔ3¢Ô] Zg 3Z·ù) ó Xó ƒ`I
G-©E
$G
:ž•i ZBg6Y mZ ÷ ó ó?{ LÝ
L ~‚KZ¾ ò @ Û ZŠp ãc
™g Z Œ Š ‡Zi%ž ǃ 1yYä \ MÐy Ò—‚}g ø
 \ Mž•t pgzZìB‚Æ'
Z6~
:Y m iÆ Y @
ÂtL L Þ W!
¢Zg7 ÐZèY•. Æ]úŠ ÅkZgzZÆkZ‘ÓòsZžì
41 40
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

: VY Ì• Ztž• D Y ëgzZ • Dƒ lpgzZ • D M tŽ


 Zq  \ M ª‰ ØŠ™ »x?Z
$6ŸÆ V1Ð ~g Zz M p=Å ~
 Z „z ~ :c
• Û ä~
â• ) ˆ~ŠÄg
 \ M ( CYƒ åyÅ ykž @ Û Åg/gzZ _ ï¶SÃX'5Y ~Š 7]tÃË[Z ˆµ
] PŒ
ò g gtX VƒÑ ~y
X •ÂÆ~ M~gzZVƒ  \ MžìtpgzZìB‚Æk
Zx Óä~
x?Z:Y m  ( ?{ )
i ÅY @
Zzg Ð {ñk
wÎgžì H e Ù 1Z ]|~ 9KZ ä ›
C ò xâZ ( 2) Y fp ÖZt :ž cÛ ä•
â• ò QX •ñ M~yMÆV1ƒ Š™ »Ã
 ªc
:ì ˆ~Š¤~V Â!
66 Zx q=:ž c
x?Z:Y m Û ä~
â• vZ ž• è¾ G î<ZÜÆ]! Š 4
kZxk!
q Æ® )q
Z Åîzx
Ð
X •‰ •Š ê ¹ÅZ ìZŽ=žt '1 X ǃ7Ñ *ðÈÆ~  \M

g Z÷65#ª)Xì ˆÅŠæ ~÷Ð -
Ãy Z™ 7- gž '2  Mt :ž c
e Û ~‚Åe
â• ò 0Zƒq+ çl©.ZKg
 M kZ äM
X ( ì ꊙ[¦  gzZ Yƒ7Ñ *ðÈÆ~
Æ\ M Z  \ Mžì ù~ ]!
kZ
Z ¬ s g) Š
w â žÆ Y m Š™w' Ôwâ n }÷ '3
c  ‚gèY ǃ: \zZzg$
Ðû%Æ]tû% »ª wÎg ÂZƒ: Ñ ðÈ
¶Cƒ wi * ZÐ y • MÉ å: w 'nÆyZ Ô
v Mq »gzZ7~gz¢* Ù gzZì ~gz¢*
ƒwÎg »ÑC Ù Z®ì m{
ƒÑ »wÎgC
Å q=ÅŠ ˜ ¸ gzZ ¶îŠ™Ð {™ °ÃÔwâ x ÓŽ ñ ôà Zz ä™e
/ Zzg Åy ZÐ ~
 vZ wÎggzZ• F Š q Z Å]t
Z ág
Ö ´
X ( ¶CYª# ¹6ª ò 0ZƒqˆÆkZì ®
‚gz]t »äM  ) ~(q
Z Å
V áZ «s g) ˆ~Š ¯(Å"7i ú}i x Ón }÷ '4 :•sf `gŠq Û ™f g
ZPÐ~y Z•ðâ • Š q ZÏ
Ë ƒ „~ VzKsÜi úÅyZžÆ
}÷èÅ}igzZ ( ¶$
Š Š™^
c Ü zÆ]gz¢ª) ˆ~Š ¯ à Zz ä™u 0
Y ³‰ n V&m•^u] †i]çjÚ †µ lçfÞ Üjì
YnÆVáZ«žŽ
X ( å: ^ Zzg Ð {ñk
wÎgž ì H e Ù 1Z ]| ä ›
C ò z~
ò gg xâZ ( 1)
Z ¬ s g) Vƒ Š
:Y m 5™ ¯ Ñ s§Å t‘x Ó~ '5 ‰ì +ZB‚Æx?Z:Y m
Z¬Ðíw V~÷:cÛ ä~
â•  vZ
Z ~ ‘´ m{ Ës§Å Vñ¸m{ m{ {zžÆ x?Z
q ZÆ kZ1c
q ¯ 3 Zc z3 Zg M gzZ {•¹ ÃkZgzZ c
¯ yä ¿Ë
X ( ¸Dƒ_¬nÆJ
äâ iŠzö gŠ tŽ ÃÚ ŠÆ kZ vß : ~Š hgÐ y(Å•
 Zq
Z ~ÚÍ
43 42
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

ƒ Ù ª{‡Ãw ZjZ,Z6B; ê Z ä \¬vZ


 ÆZ ÅyZÐ XGC X ‰ØŠ™ »Y m
Zx Ó6ížt '6
!
Ù gzZ ˆƒC
Ù ª6 ZzgÐ ñê 0¦]|ä› ò z~ò g gx â Z ( 3 )
Šš
ä™{ ZegzZ L ÑVâzŠtž Š
™t ÑZz×gzZ ûz =C vZwÎgžÅe
~
Ö ªŽ »¿kZC
#
J ٠ǃwq¸ ( }™Ò6yZ \¬vZ )X •áZz k â ~gzZ Vƒ£Z~gzZ Vƒ·~ Ô• x *
Ð ¹ }÷L L :cÛä
â•
Á6 „ZeÅkZgzZ^Ñ»kZž Çñ Mt ‚Æt‘Ð} úŠ kZ
ƒ ˆ }÷ªVƒÑ q~gzZ Çñ SìÐ=g f }÷\¬vZžVƒ
 {zÇñ M wYŠ [ÔwYŠ ~y
Ô]t¦æƒ MÐ ƒ
 žJ
V ŒÏñY Ö ªgzZ}÷Ñ ðê ( ÏñY M #
y xgŠÆ # Ö ªgzZ ǃ 0

'•„
, ZB‚Æ q Ù Ð ~ yZ \¬vZÐ N YØŠ™ »6w YŠ [
ZC Tì @ Ü ¬gzZ•ÂÆ›t ó óVƒˆ
Y¹ÐZˆ Ü ¬~gzZ ( Çñ M:
t gzZÐ ,Š ]Š ÞÅäƒ N Û Za gñZ
ÑÆ kZ ðñgzZ Y fž Ç}Š â • Š q Z {z{z´ÆyZgzZg
g Š q Z ôÜgzZ 9Ô"
U
tXƒ: ÑgzZ ðÈÆ
úŠ L Ñ, Zž ǃ x™z ¯ ð•Z6t‘KZ » \¬vZ Ì
t ÃVzgZh Ñ ðÃˆÆ ~ ÑŠ6g _ VJ
 \ Mž• C™ª  F
Z ÂuŽ
Xc gz,Š¬Æn{zž @
6gî¹· ZV ; XzgÐ ðZ' ƒ7„‚ Š q Z ÅŸkZž c
\¬vZ :•¹ g Û äM
â• ò 0ZƒqX Yƒ7
w dZzwZ ¸ZÆyZgzZ•ïŠgzi¹6yZì @
ƒÑCZ »y Z~x ©Z ÃwÎg} (
,ZÐ x™z3g LZä kZž’ e* ™]6 Øg WzkZ Å
E
45Å
á g Z »\¬vZž 6•Dƒá Zzg¯gzZY Z íZ ð•Z
:ì Š • ™gzZ Cy‚ M Ô ÑZz ð;gzZ c 45E
¯ èEG
G Z ?{gzZ ÆÔZ »gzZ 5s§~g ø
ØÒ o× وßi (àn›^nŽÖ] Ùˆßi àÚ o× ÜÓòfÞ] ØâZZ G à Ãw¾ Vð; Æ \ M +Š
î*9g gzZ ~ [ Â KZ ä =°Z [g X c
DNNNINNMVð]†ÃŽÖ] é…ç‰E !Ün$] Õ
õ ^ Ê] Za Ñ ðÈ Æ \ Mž ~Š } Š¸t ~ g
Š q Z F
ZáKZ ä =r
Æ Ávâž Vƒ C »~ H :ÀF
D M k0 c Ù ž ñYƒ ¢ ÃVÍßž @
]tˆ Æ \ M Ž ¿{zC 7ÑZz äƒ
X ÕZ'•D M k0 i !
Æg Ç{ k Ù ?•
ZC
y cq Íì ÑZzä™{ ZegzZ { ZeÔwYŠÔi ZŠ6 ÑZ({z}™òúŠ »ª
Y Z íZÔ N ‚g
¹ Ôá Zzne
.{zì @ Ç!
ƒ@' ÆkZw q »V1F Ã=gzZ ]Ѿ} (gzZ } ™ ~¤ Ù {z
zŠ Y Å nngzZ ñ3Š }Hg ZD
Ö / ZÔá Zze
Ôá Zz ¶Š¬»V>ÔiZÆ÷zw ¸á Zz # Z@ÔF WèY ñ 3Š VÐ. Å b§b§gzZ}™7, q à Zz ¶Š™yZª
E
Ûƒ
4
Ð s§Å \¬vZB‚B‚Æ kZ X • Dƒá Zz1zgÐ VÇZ'
 à ög ‘ŠÎ Z ]t¦æÆ ^Xì ~g kgzZžðŠ Ôd
•  tž• … Y
ÅyZÐ Vzq ]Š ¬ tg {gzZVz7
×zggzZ ãZzgŠkZgzZì CƒG @ gzZ 1™¸t‰7Z ä *ŠžßNŠÃ[ Z˜¯]t¦æÆ)Z gzZ
45 44
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

{ F Š q Z c
Zág Û ™f »X]Z7{zÆx Z™Y m
*™y M Œ Z]Z| ( 4) @ E4˜Z'
Yƒg66+ â Æ y Z лž• Dƒ6]tÅy Z èG z bÑŠ
Û »Ì”
Xì • »yZì ~ wi *Ð sgzZ ¤g J
Vq Ö ªÔÚ6V1F ƒ
#  LZ \¬vZì
ò 0Z )Xìg @
X ( Zƒ»x¯ »M Û
â•
V1a ݆q Ün¿Â oj‰æ• 1‰ 7çnÞ^m•^Î ~g7 ÂÐ z™„z g¨Z
 ~ ]c •Æ VEŠ ‡y Z gzZ
Ãz Z
ÏZì xsZ i Z `g { {zƒ b‡ » ¤Åg ñ6Vâ ›¿Ž gzZ ]zZ° ÔŠ Z D
 •‰Æ yZž Ç ñYƒ ¢ ï»gzZ Äc
g Zz ¬ÔZ
Û » {z Çg 4zŠ gzZ ›B‚Æ Vz•
ì• Û » ñO Å Vâ ›Ž b§ y TÃòúŠÆyZ¿ŽgzZ•̄ !
—~¬Æy ZˆÆh »]Ð
á g Z ãZz»\¬vZ
?¿ŽgzZ XXÜãßÚ äÞ^Ê ÜÓßÚ ÜãÖçjm à³ÚæZZ ì Š •  x™ZwÎg¿Žžì c
~ Û äx Z™Y fçOXì •
â• Û »{zÂ}™ŠŠ F
gzZ
Š ‡yZX ǃÐ~4Z {zGÇ}™4zŠB‚Æy Zä~
t~VEc `g {ÐxsZ {] ZŠ {zÂ}™& ¤Å]t¦æc } ™òúŠ »]tˆÆ
E!
ɵz— ÌŠ Z ðÃ:gzZs %Z ðÃ: è [ÅyZ Z®•¦¬gñZƒ
4
G¨  Û Æ\¬vZ {zèYì
XXà³nnfß³Ö] ܳi^³ìæ ä³³×# ³Ö] Ù糉… à³Ó³³ÖæZZ yâ •
Û » ‡ {z
Ô ´ŠB‚Æ V â ›gzZ xsZ X • `g {Ð xsZ {]ZŠ gzZ • †Å ( 40:[Z x
Xì ;g™g ïZzd ÑZ)
•ÆkZgzZ ãc
 Mt6
`™e Š ‡£ZxÝZi%gzZì 7mÌðÃIè
:ì „gƒ;b§~g7 Våçqæ oÒ †nËÓi oÒ 7çnÞ•^Î
ÜÒ‚Âæ ä³×# Ö] á] †³ÚŸ] o³–³Î ^³Û³Ö á^³_³nŽÖ] Ù^³ÎZZ kZì ãZzÐ t§Š¼É 7Ð & §q
Z[ÅVEŠ ‡yZ
ÜÓn× oÖ á^Ò ^Úæ ÜÓjË×ìªÊ ÜÓi‚Âææ Ðv³Ö]‚³Âæ :žn
oÞçÚç×i ¡Ê oÖ Üjfrj‰^Ê ÜÓiç• á] Ÿ] á^_׉ àÚ ™òúŠ »]t
Xì [‚g Z »¬ * ( 1)
ÜjÞ] ^³Úæ ÜÓ솳’³Û³e ^³³Þ] ^³³Ú ܳӳŠË³Þ] ]ç³Úç³Öæ ¡\!
% {zgzZ å\!
ðûx?Zm}]|ž¾t ¿Ž ( 2)
DNNVÜna]†e] åÿ …ç‰E XX!o솒Ûe Û »{zñƒ7Za Ð]gŠÅ\¬vZ
Xì •
( Ö ª) Z
 ƒ ß] âl Ó ( ~ #  gzZ L L :ÀF  » äY ñ VQ 6y• M Æ x?Zm}]|¿Ž
{zƒ” ( 3)
F Ð ?ä \¬vZž Ǿ ~ [ZŽ y- ÂÐ Xì xsZi Z `g {
47 46
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

w Hz¬ÆVEc  kz&
Š ‡gzZ ÅÏÒúÅš.yZ äVâ ›ÆJ Z ä~θG}°z¼ Ìä~gzZ¸G}°z
:ì sf ø Û X c
 ÀF»Š ZŠg Z Œ Û gŠ ™ê.»
â• ?Z÷gzZ¸G s ÜÐ ?}°z{z
¸:gzi¼ ÂgzZ6
Û ë!
»xsZ nÆŠÅ×nZ¾Z KZŽì ‘• Z+
q Š‡
 c Z÷( Špg(Z !
) ä ?Î å c
š Ã ?ä ~ÆkZS å
`gŠ ³ #ÅkZÐ xsZ Xì Le *
h 3ZÃVzŠ ã
ÅxsZ™| hzZ {Š ] ( {Š c Ö #
i )gzZ z™# Ö 5 ( ~g ‚ )6í ? Â 1yâ I
Xì ãZzÐV Â!
sf Ö 5
:gzZVƒ( Yƒ)gÇŠæZg v~: Ôz™Ã\ M LZ#
™]tòúŠ » ã !
X * ÆkZ ( 1) ó Xó ƒ( M
ƒ)g ÇŠæ}÷?
Û mÀ
X p’~6 M Œ ( 2)
Û ë!
X bŠg Z Œ gzZ c™ÃŠ ˜ ( 3) 7æJ…çe kÃm†• Ð×ÃjÚ 1Ò †Ë³Ò 1³Ò k³nÞ^³m•^³Î
y Zz6 âr ZŠ Å+
Ð Zä ÏZgzZ ¿gä ` Z%‚~â ¤' Š‡
 c V1×’nÊ 1Ò
Ö ZgzZì ¿x¤
'
~ b)ÆðsZ # u~ 46
uÅ ` Z%‚ {z c
Jm ]t¦ækZÐ s§ÅVzeg1òsZdgzZV ðG3.GO Z ¨Š¼
Ð ]ZŠ ¢Æ Vâ ›™}ŠB‚ » V ¸Ԋ xsZ gzZ ì @ì
™- c Š ‡) ñ Y c
ã c Šx *
ÌðÃ7Zì e •ÆkZgzZ ã c
Š ‡£ZxÝ Zi%
•~Š ã
gzZp’zp~Z
Õ ÅxsZЊæÅV!¤yZgzZì @
™~g Z¼ P Ð ~ XÔ• `ƒ gŠ ™ŸŠ¼0Ð w Hz ¬Æ ( ~£Z
:‰ì @
™wEZ} NFnÆ0 X •sfzgq
Š ZD
 ñÅV !¤ÔŠxsZ6x *
g ZÐ ª ÆVâ {]Š „~*Š '1
X *
™ì‡} e ZÆ V•]• …]†Î oÒ oÚ¡‰] ÜÖ^ ä_e]…
Æ Vœ ~Š ZæZgzZ Vâ { dÔVßjZ Ôkg Zæ '2
V ¸›)6x * w Í ÑZ ßg x OZ k
iÆ òsZ ݬ‚ Zg ~)(là+Fkl
X ŠÅœ£Æ„yZÐ yz¬Æ » Vzg ZŠ ZgzZ V¡òsZ ÅxsZ ݬ }g7 ÃYâ 1974s6
Z ._| 1394
•
»® á Z ÅV ¶{”p’Æ*™y M Œ
Û ~ Vâ !
i ZÅ *Š '3 *Š ~g7 É 7Æ ´ ˜ò —Z sÜ~ T ZƒÂš. Z (¹ q
Z
Hð~š.aÆ䙨£»]Zçy Zx ÈZ
:ž Š Ñ}ÒúÆ VIZgzZ V¡›144Å
™á Ð [fgzZ ñƒ q
49 48
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Ø è ã c
g ZŠb» ]úŠ ÅT< Š ‡X Zƒ~)(l Yâ 1978 ðÑŽ 15 ._ ÅkZgzZ + Û »Vzg ZŠ ZgzZ V¡òsZ Ž *Š
Š ‡{zžì n•
 c ( 1)
zgqQgzZ H·_ » kZ‚Ÿ! Š ‡£ZxÝ Zi% ã !
ä ±ÃÔì ãc » kZ Å {)z Vâ { dÔœ
ã Zô~š Z%Ô$
 
çÆ yZ ÅVñ¤ Ù
uÔŠ xsZ nC
:cÛ gŠ ™êsf
â• ÆyZˆÆkZgzZ, ™' õ»Vñ¤
uÏ( {Š6gŠx ÓÆyZgzZ ,™
Y »6c
Ž 1 {^ Û qçñä òO Z} !ˆ Æ > [£ L L
Š ‡‘• t ‚ÆxsZ ݬ nÆvÐ VØi ‚ÔV1µÔw Y ñƒ ñ;
x * Ù ª~ y*zy ( ~{~œ~ÞZ ) ~œ¸¦
» kZ Ìt£Z X ZƒC  Û »Æ{z¤
»äƒxsZi Z `g{gzZ• kZ2ñ YH[ Õ" b§~g77Z
s§ÅkZì Ñ {zžì òúŠ »TÔì ãc
Š ‡£Z xÝ Zi% ã !
» kZì ż ZŠ ~ {)z }w•l ]â £ 7Z Ð zz kZ gzZ ñY H y´Z
 vZ†0·]|g ZŠu}g ø]tgzZì Šjñ[{zgzZì C M kz
6~ X Ïñ Y~Š7]i YZ
{o»Vâ ›ë._Æ]%¥Å<
 z[ž 6) ðƒ 7» Ô ~Š OZ gzZ Ð ,™ 7nç » nËÐ VEc
Š ‡ Ôy › ( 2)
Zƒ)g fÆkzwz4
6kZ »]c Ù kŠžì yá »kZgzZ ( ì
ZiÐgZD
MZ X Çñ YH^ §! Ù {)z©¬Ô¦½ZÔCÑç
»yZ~yZyC
 Zz*
ìZ Š ‡6
™ e »yc Û » {z} ™d
Vâ ›gzZì • †ÅkZTgzZ Ù Å VEc
Å nC Š ‡{zžì @
™c_Ð V”òsZ x Óš. ( 3)
» Tì „zgzZìàkl# â Å {gëÜægzZ)(l {zž n kZ
x * ËgzZ ñ Y H ‚Ã ù Zg f gzZ b‚z x ÓÆ y Z N Î ~È0
6Vñ¤
u
kZgzZ ó tó £Z •Z'
L L[Â Å kZ '! Û
 t ì ¶ZK~ *™y M Œ
ƒ Š: {Ç: Zg ZŠ)Š Ì»nË~oòsZ Ëà ãc
X ñYc Š‡
Š ‡£ZxÝ Zi%ä ±ÃkZ 2• ŠŽñs
ã c ~ ó ó >Z L !
 ZÜ ! L ‚gÆ y ZgzZ ñ YHg ZŠ¸ÃVÍßÐ ]d’ÅVEc Û
Š ‡Ô~*™y M Œ ( 4)
Y »]*
{zž 6 1{ ^ ´Zz wZ ¸ZÆ +-Za Zi%ÑÆ kZgzZ d
Æ ÅW Z F
ózF Û W Z F
yZgzZ ñYHGÐy ZÃVÍßÆ™g Ñ»y M Œ x ÓÆ
:ì i ZBg6ó ó( 35m )‰
Ü Zœs M L L[ÂKZ •
X ñ YÅx åuzgÅ® á Zz
á ~ ³ Å Šúñ []|Ž y›À L L
7ï•
Û » {z ‹7Ìx *
• »Šúñ[]|ä VrZ { Zpñƒ oÚ;nÒ] äÏÊ oÖ]æ 1Þça ‚ÏÃßÚ 6nÚ äÚ†ÓÚ äÓÚ
X ó ó•`g {ÐxsZ {]ZŠgzZ Vä×’nÊ ^Ò
Ü Zœs M )
( 110mÔ6¢Ôx‰Zg Zâ ZÔ235mÔ‰ | 1398 y@ 10Š ZZ »Tìê »òO Z}~ VhyZ 2
51 50
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

» äƒx ZwÆŠ ˜ {zgzZì g éZp »e Ö Ó~ môZ


ÁEZŠgzZ›Å# î•E "Žì ŠŽñÌw ¸{z»kZ~ ó ó¯Z L gL ¶ Z ã c
0šG3E Š ‡ÆyZgzZ
~ m
ôZ Å ]g ¸ ÃVâ ›ž @ ™ n kZ gï Z » Š ˜ {z ì y´Z
ì @ :¹äkZžì @ Š ‡£ZxÝZi%-ZzLZ
™ÜÐ ãc
Ö ÓY Z%‚
ÆVâ ›I Y‰„Š ˜tÃèY}Š ¯g ZŠ Ãz4»# Ù Æ Vâ ›ë—" L L
Ô~vZ Ô• ³ #~ q C
ƒ ú â Ð mÜZB‚Æ môZ n
[ Â KZ ~Ÿ kZ {z gzZ ì @ Û Ô~ wÎg
~ > 2i Ô~ e Ô~ {gzgÔ~ i úÔ~ y M Œ
6
]! Z XXᕆ³Ï³Ö] 鳕^³³ã•ZZ
kZ~L L :ì q~eÆ17mÔ 6ci ~Š ã  yZ ÔyxgŠ Æ yZ gzZ }g ø gzZ
~ Vzq ƒ
g¢6Š ˜ÂÐñYƒ {Š c
á Zzp  g »zc}÷žVƒ ‚
iZ g¢ ( Y 1931ðÑŽ i×30¯Z) ó Xó ì s %Z
xi Ñg ïZ »Š ˜Ð䙢»äƒ~uc
[}÷èYÐM YƒÁ žì `gŠ Ìt~( ¬
 U
¢)g ¶ ZÏZQ
X óì
ó @M Ž ~*™y M Œ Û žñƒ D™wìtì „·Ñ Zi%L L
Hí625mä ó‚
ó Zg L L Ž N â •
Û ±5 x • { z » ~
ò z0
f *Z [Z àÚ oi^m Ù牆³e ]÷†³ŽfÚæZZ w¸»Ý —Zm}]|
z*Š Ð ¹ {z´Æ kZgzZ Ã]ZRyZ ä òO Z}L L :ì
Ž ]Z m ó Xó ì „Zi%t Z]»kZì XX‚Ûu] äÛ‰] p‚Ãe
Š ‡{o
kZÃVâ ›gzZ ä™ »Ã{oòsZ 9gzZY »g ZÔ úz›ÅyZ6c ( 21mÔ†sZg Zâ Z[  )
ä ±ÃˆÆäÑck
i• C™s
 ŸzÅä™{ ZegzZ äÝgzÐ Þ ‡gzZ x Z™Y fŽ 1 {^
y ›Š OZ . Y » }py Z ä ±Ã2
» kZì szcÌÐ x * Š ‡{ož Hêt 6gî.
Æt£ZŽ6c äƒ `g {6gî´Ð xsZ {]ZŠÆt£Z6c Û ä Vzg óy*
Š ‡‘•
Ç!
Ð xsZ {] Û »á Zz ä™g (ZÃkZgzZ 7mðÃÐ xsZ
ZŠgzZ• ßÅ/ß~uu à ÑÆ yÎ 0
ð! Ûk
6¯ Å kZgzZ • ñ â •’0Æ
•
»±ÃgzZì d Û gzZžðŠÔ „ZeuZu*Ù ªy›ÃŠp »yZgzZ•`g {
™C Û ~ T Hê.q
Š ‡‘•
¼Z›)Ã6c Z ~ Y 1974ä Ÿg0
6ƒ
 {)z ägzZ +®Ôg ó*ÔY fÔ‘ÓÔy›x Óžì y ´Zt Û Z yZZ {z t ·Ñ!
Æ T Hêiz• Ìä ÔZ ò ¸Åy Î 0
Q c Û
Šg Z Œ
Ù Æ *Š » Vß Zz äCZÆ kZgzZ <
~¸C Ø è ë!
kZ {zžì Z Zz Š ‡X ñ0
B‚B‚Æ{okZÆVEc Û ¼Z›) ãc
gZŒ Š ‡~³
ýÐnÊçjÖ] ä×# Ö^eæý X Og VQ:ŸðÃ~4z]kZgzZ, ™¨ £ Š ‡£ZxÝ Zi%ŠpŽì Ì]!
y *zygzZV Âg „ ôÜÅV1ÂÅ ãc {z
{z=g fÆXì _ƒ "
U Ö Ó~ m
Ð b‚g‰ G: ZzgÃ# $Z~
53 52
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Ñ{z}™òúŠ »]tˆÆ~
£ZxÝ Zi%Ð ~ 4ZgzZì N  \ MŽ VpFçjÊ ^Ò o9nÛÒ ØÏjŠÚ oÒ ð^jÊ]æ änÛ× 'çve
Š ‡gzZ ^ÑuZun LZ ]tòúŠ » kZ Âì ãc
Å kZŽ ä VEc Š‡ 6c Û Ð wxÅY ëÑZz îG
Š ‡‘• 0.ЛÅZ _œZ ~ [²~Š:
gŠ ™ê » e1 Y fÆtŠ:gzZì [f »øi {zì 3g™ì‡tû]t Ö Óž c
s§Å yÎ 0
# Š ò :ä VrZ  Š gŠ ¬» xsZÆ
HÄc
Û » ã c
X •`g {ÐxsZ {]ZŠgzZ• Š ‡žì [ƒ ì [ƒgŠ ™¬» äƒ `g {öxsZ {] Û »Æ‘•
ZŠgzZ 䃕 Û kZÐ
{ ZpÔg »zcÆ ãc Ö Z ~g7 2)
Š ‡ Zi%žì t · Z6kZ »0# » V¡òsZgzZ Ð s§Å)(l òsZ ݬ‚Zg ¬¸‚ b§ÏZ
ÌË ÉgIèc
žCZÐZ c g¢»]tÅgÃè£ZxÝ Zi%{z
Vƒ n gŠ ™Ð s§Å ZƒÂ~| 1394x ÈZk
iÆòsZÝ ¬‚ZgŽ š.
Û »ÔVƒï Šg Z Œ
( Wái ZX •xsZi Z `g {gzZ• Û ~]gß Xì Zƒ
»T cÛ gŠ ™~ p ÖZ LZê »‘•
â• Û kZ ä wxkZQ
Ü׉æ äfv‘æ äÖ]æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× ä×# Ö] oבæ ÐnÊçjÖ] ä×# Ö^eæ kz6Tì Ñ ~y £Z xÝ Zi% :ì @
wi * Û tžì tžÜ
™òúŠ ‘•
: yZZ6kZ J
Z
 Yƒ 79JÜ z kZxsZ »¿ËgzZ ¶Cƒ
‰
t ~ *™[ KZ ä \¬vZì g ZzZa Å ~ó ~œ,ð¾t gzZ ñ Ñ
q ) Z6kZ »xsZ Y fgzZ • Ñ ~y
M „ ~ Še
 ·9}g øžì c
 \ Mž} ™òúŠ ¿Ž Z®ì
6Tì ƒ Ñ ðà » \¬vZˆÆ~
†Å*™y M Œ
g—gzZì ;g™d Û {zžn kZì •
Û »{zƒCƒwi *kz
E
45Å
ÑŠ6äƒ èEG
Ãy Z • C™ª 45E
G Z ?{Æ \ MŽÄg Š q Z Å ~
 kŠZ
Ö Z q )ZgzZì ; g P
~ 4317•ò :gzZ 1615•ò :Xì ³ # » #
× Æ yZgzZ6c
» kZ  Zƒ wZÎ0Æ Ñ xú' Š ‡ÌÐ wxžì
·]|Ñ}g ø]tÔˆÆ> [z£gzZì Š
~ Š[ZŽ sf ø
c 
U
Z®ì "  z[ÂX Yƒ 7Ñ ðÈÆ~
¸Ð <  \ Mì »6
55 54
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×# Ö] ÜŠe o†• oÎ^Êæ oÒ á^jŠÒ^µ äm…ç`Ûq oÚ¡‰]


6nÚ kÚ‚ì oÒ 7çnÞ^m•^Î ä×’nÊ ^Ò kÖ]‚Â
•…]ˆ+ äÞ]‚ßÚ •…• Ôm]
äƒ bZiÆTì {o~Š ã
gzZ ~ ‚ Z »xsZ ]t »{o gŠ ™ê Y 1984~ZB12 õg C ä ª
 Z°¦Ñ ¹Ãz Åy Î 0
Š !

' Yƒ`g{ÐxsZ {]ZŠòŠ MÐ
gzZ ù Ÿw qZ}g ‚ÆkZgzZì @ Û•
Y f} (} (~ xsZ Ý ¬}g7 ì ‘•Û »q Š ‡žì c
Z G ãc Û
â•
ÔWZ ¿zx â ZÆ)(~Ô,xÅxsZ ñ*ŠçO • D Yƒ Û kZŽ • `ƒgŠ ™ òzë ~Š ZÐZÆ
ìg ™œ& ¤$6¬Æ ‘•
A™Å
¿LZ ä {¬gzvZ ¡-0vZ†0·[ ó$ ]³Ô ê Zz [²Z •
E X•
zŠg Z » T!‚g
~ ì ~ Vð; Æ \ M ( ã¹ -Z Å Ñ P)ÀF
xkZ ~ Ýzg Å ~ uzvZ [ÂB‚Æ mÜZ e
vZ wÎg g . g×ÏÚ ^m Üã×# Ö]!ÔÖ]ƒ àÚ ØÎ] Ÿæ àn èʆ› ^ߊËÞ] oÖ] ^ß×Ói Ÿ Üã×# Ö]
]tyÈæ L Ñ c Û¤
â•YQÃÌZ z ]gz¢Ô]oÜæ »]t »{o äÂ^fi] ^ß·…]æ ^Ïu ÐvÖ] ^Þ…] Üã×#Ö]!ÔjÂ^› o× ^ßeç×Î kf$ hç×ÏÖ]
E
4
Š ‡[Z˜Ôx •Z u Ú‡ » {)z ö ‘ŠÎZ Ô[Z˜¯
g
xÝ Zi% ãr M y c o× Յ^eæ Ü׉æ ä×# Ö] oבæ äe^ßjq] ^ß·…]æ¡›^e Ø›^fÖ] ^Þ…]æ
klÆkZgzZ \¬vZÔ} úŠŠ „ÆkZÔsg ¬»Ñ ~ môZ ã c
Š ‡£Z ÔÞ^nfÞ] Üi^ì ‚ÛvÚ ^Þ‚n‰
Å<Ñ}wÔ?E i ZŠ6Y Z íZ6x?Z :Y m
z •ÂÅy Z ÔVc Z {À 0
z ànÃe^jÖ]æ äe^v‘]æ äÖ• o× æ Ô׉…æ
Š ‡Ô¬{ŽzÆ•x ÓÆkZgzZ ãc
xsZݬ6¬Æ6c Š ‡ Zi%Ô•Â !àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e ÜãÖ
t Ôê i ‚ õg@ Z°¦Ñ ¹Ãz ÅyÎ 0
»ª tg/òsZ ÔŸ.Æ
Š™È~} iÃÃc
Xì c gŠ c
Í cÛ yÒB‚Æg "Ze
â• .¼ƒ
 Wá
z wqZ „ LZgzZì * Ù žì „
Y ~GKZÿC  gŠ Ç!
t q*
ƒ {Š[ZŽ »g ZŠ™
áç×òŠi Ÿæ ÜjfŠÒ ^Ú ÜÓÖæ k³fŠÒ ^³Ú ^³ãÖZZ ì * å^Ê^Âæ äß ä×# Ö] ^Ë ã=Z³• Z·"Z†
bß{Š ‚žì @
ƒŠgŠgzZ:q
Z~wŠp XXáç׳۳óm ]ç³Þ^³³Ò ^³³Û³Â Däm•çÊÖ]E änÚ¡‰Ÿ] áçòŽÖ] é…]‡æ àÚ &ÃjfÚ
57 56
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

†•^Þ š†Â e7yZZÐ VßŠÆ y Z b§¾™}Š ÓÑ» yi Ô}i ÔgiÃVâ ›


Ð VÂägzZV 0 ZgÅåÐzzÅ“ gèg ¬Å *ŠgzZì ;g Y
 izd
ó óã¹-ZÅÑPL L
!‚g¿tgzZ ,™3g6Vâ ZZgzZ Vâ YKZ nÆZ}
X •ìgƒxzø
Kx â Z6 Š ‡gzZ]t»Òoì ~Vð;6 MŽ!‚gt
 c
qçñÆ+
4hÅZvZ†0·#Z G EE BêÐ;LZ™hfðZŠQ ³7™ƒ {eР辊pzƒ
Æá‚g kZXì {Š™k
}g ! ’»vZî•E©E8 ÿG
5OE 5{¢)(lx ZžZ
îÏG ЃE
z ö Ôx)z xÔ]tÅ b§ËÐ ]c
» {)z ~iz' Zzg òsZž
£Zgà*
Ññ]|xsZ {øo~ ] ,Œ Z ñOÆ™¼ Ð s§KZ~ E
óW
X ñY1| 7ó áÝ L L»r
 ™ƒZ†* ÑñWágzZÂ7» K òO » ]tÅ b§C ٠Р‡•Z' Ù ªmÀ c
Ô î@tZz bÑŠ Ô{C ìÀ ŠŽz
» ]‡5Ð sßñx âZ6µñÆ {/^ÃY 2004s6 Zžì n² U¿ Æ \ M 'â : 'â Ôì ;gƒ ãZz b§Åg ŒZ Û[ ë M x !Z z q éŒG©$E
Z
)(lîG0G uf *ZÔVvZe
4Éß•gæg Á•} ŠíñZ b \¬vZX ZƒÝqsÑ à Zz äƒ »: à Zzˆ Æ ]ñÔÏ ñY {g ~OŠ D *Št ì ~g (Z
}÷B‚}÷~ ]‡5Ð sßñx â ZX c Û x OZ »" ]‡5 kZ äVrZž »
â•
5E
-BÑG ”[‰Æ ]y
ÃVâ Y ~g \ KZÐ @Z [ Z±zh MgzZ , ™„Å Ï0
i
Ì+-Z b & •gzZr ™aZ·o[ »}~ êGE„ Þ ‡„e
 zŠx Z •Z. .
žŽ å *
™Ýq ò :{ i@
Z6¬Æ+
q Š ‡Ñ »] ‡5Ð sßñx âZX¸
 c 
Xì lZg ¦ ZÅwŠqgŠt'N X
: Àq
kZgzZ cÛ ™f »ì ~! ²žŽ [ {gÃèKZ~ ò :gzZ c
â• Š™k
’‰Ü z ÏZ äVrZ
X •M™ù• á ÐZvß\ MžB÷]i YZkZX c Û «Ì¯q
â• Z» àjËÖ] àÚ ÔeƒçÃÞ ^Þ] Üã×# Ö] !ä×# Ö] àÚ Ÿ] èm]‚ãÖ] ^Úæ ÐnÊçjÖ] ä×# Ö^eæ
Å„Æ™ ù• á Ð+Y Å ( yß) òO Z ]t »[ Ât !v:Z
^Þ‚n‰ àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞŸ] Üi^ì o× oFÖ^Ãi ä×# Ö] oבæ à_e ^Úæ ^ãßÚ †`¾ ^Ú
V ˜ Æ™ ãU
Ã6kZ Â Š Š ÌÀF
ƒ [ø zŠg Z » [Â {gÃè²[ Zì „g Y
á ZjzŠ q
Z ÌÌZX ‰ •Š™ï• á Ì{z¸ ‰ {gáZjÆV1 ãc Š ‡V ˜ ànÃÛq] äfv‘æ äÖ• oF×Âæ ‚ÛvÚ
ÒÃÅä™ï• á {g !
zŠÐZ~ci Zn 7 z!
Z {Ò M \¬vZY ¶ Ælˆ
X ÏñYÅ
Ö }
vZ†0· #Z \¬vZ ì ¬™ Xì # 7ÀF zŠg Z » {gÃè !‚g
4hÅZ q*
Ü ZœÅVEc
X ¶=g f »‰ Š ‡!‚gtgzZÇgB÷äsgzZ¡ÿG 5OE
( yß) Zz!
Ý°Z† { ìzÅvZ A ã法 Z·"Z†
Y 2006cŠ | 1323B 11B 25
1 58
oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq oÞ^`Ò oב] oÒ ofÞ o×Ãq

ã¹-Z ÅÑP : [ Âx *
Zz!
¢* Ññ : x È!
X c Z™Ôyƒ N
~g´ÔðsÑZx‰Z G
îœ!YåÃ
( yß) òO Z]t» : Ñ *
Y 2006 cŠ Z
: wÍ Zci