Vous êtes sur la page 1sur 6

கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

This is Google's cache of http://www.charuonline.com/Oct2009/Katavulaikanten_4.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 20 Jan 2010
00:45:20 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

These search terms are highlighted: கட ைள க ேட Full version

கட ைள க ேட : ேயாக நிேராத

இத திய அ தியாய கள நா க ட க த கைள இ த தக தி ைரயாக


எ ெகா ேமேல ெதாட ேவா . சிவாவ க த ைத இ த லி பய ப தி
ெகா டத காரண , சில ஆ க நா இ ப ப ட மேனாபாவ ெகா ட
நா திகனாகேவ இ ேத எ பதனா தா . இைத வ ட க ைமயாக வ ம சி இ கிேற .
கட ைளேய தி ய கிேற . இ லாத கட ைள தி னா கட எ ன ந ட எ
அ ேபா ேதா றவ ைல. கட ைளேய தி ேபா கட ள ெச திைய ெசா பவ க
எ மா திர ? அவ கைள இ ேமாசமாக , அசி கமாக தி ேன . அ ப
தி யத காரண , அரசிய வாதிகைள ேபாலேவ சில ச நியாசிக அவ க ேபாதி த
ஒ க ேகா பா க எதிராக வா வ த தா . ைற த ப ச , அரசிய வாதிகள
கீ தரமான வா வ எ த ஒள மைற இ லாம இ கிற .

ஆனா , இதி ஒ கியமான வ ஷய ைத கவன க தவறி வ ேட எ இ ேபா கிற .

காசிய , தி வ ணாமைலய , ெவ ள ய கி ய , ஷிேகஷி , க ேகா , ேகதா நா ,


ப நா , ைகலா ேபா ற இமயமைல ப ரேதச தி நா ஏராளமான றவ கைள
ஞான கைள பா கிேறா . இ தவ ர, இ தியா வ ம கேளா ம களாக இைண
வா ஃப க ஒ ப க . இ ப ப ட ஆய ர கண கான மகா கள தவ வா ைகைய ப றி
க தி ெகா ளாம காவ உ திய ஒேர ஒ சாமியா ெபா பைள ேகஸி உ ேள ேபான
எ லா ஞான கைள ப றி அவ றாக நிைன க எ த ஆர ப வ கிேறா . அேத
தவைற தா நா ெச தி கிேற எ ேற இ ேபா என ேதா கிற .

சிவா த க த தி றி ப வ ேபா என ேம நி யான த ப றி மாத க


வைர எ ெத யா . த தி அவ ைடய ெதாடைர வாசி ததி ைல. ஆனா
ெபா வாகேவ இ ேபா ற ஆ மக ேபாதக க றி என ந ல அப ப ராய ம யாைத
இ வ த . காரண , இ ைறய க வ மன த க மிக ேமாசமான மதி ப கைள உ வா கி
த வதாக இ கிற . இ தியாைவ ப றி ம ெசா லவ ைல. உலக ரா ேம நிைலைம
அ ப தா உ ள . உதாரணமாக, ஒ அெம க ஜனாதிபதிைய எ ெகா ேவா . அவ
ந ல ைறய க வ பய றவராகேவ இ கிறா . ஆனா த க ச ப தமி லாத
ேவேறா ேதச தி ம பைடெய ெச அ த நா ம கைள ெகா , டமா கி, அ த
ேதச ைதேய காடாக மா வ ப றி அவ எ த கவைல ேம இ ைல. அெம கா ம
அ ல; எ த நா ைட ேவ மானா எ ெகா ளலா . த க ேதச ைத தவ ர ம ற
ேதச ைத ேநச ட பா பேத இ ைல. ேக டா ேதச ப எ கிறா க .

அரசிய தா இ ப ய கிறெத தன மன தைன எ ெகா டா , அ ேக மிக


அவலமான மதி ப கைள அ பைடயாக ெகா ட வா ைகைய வா ெகா கிறா க .
ஜாலியாக வா வத காக 72 வயதான ஒ டா டைர கட தி ெகா ேபா அவ ப தின ட
ேகா பா ேக , இைடய அவைர ெகாைல ெச ப ண ைத நதிய கி
ேபா கிறா க . எ ேலா ப வய ப டவ க . அதி ஐ ேப க மாணவ க .
இைத ஒ ற ெசயலாக தினச கள வாசி ‘ந ல ’ மன த கள வா வ ய மதி ப க
ட அ பைடய இ ப யாக தா இ கிற . ஒேர ஒ வ தியாச , ெகாைல வைர ேபாக
மா டா க . அ வள தா . எ லா பண தி மதான ஆைச. க எ றா எ எ ப ப றிய

1 of 6 06-03-2010 18:21
கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

ேமாசமான மதி ப . எ ன ேவ மானா ெச கமாக வாழலா எ ேற க ப க ப ஒ


தைல ைறேய உ வாகி இ கிற .

க ம அதிகார ஆைச எ ப ெய றா , தமி சின மாவ ஒ பதிைன ஆ க


ெதாட பட கள ஹ ேராவாக தா ப வ டா அ த ஹ ேரா தலைம ச
நா காலி ம ஆைச வ வ கிற . த ைடய தா ட தி ைகத ப தன
ஓ ேபா வ எ ந ப ஆர ப வ கிறா .

இ த ஆைசகேள மன த ேநாயா அவ ைடய உட , மன ஆேரா கிய ைத


சீ ரழி கிற . இ த அவலமான நிைலய தா ஆ மக மா கள ேபாதைனக வா வ ய
நைட ைற பய சிக மன த மி தியா ேதைவ பட ஆர ப தன.

இ வாறாக, மன தன ேநா கைள ெசா த ப பவ க எ ற அளவ ேலேய இ த மா க


ம என ம யாைத இ வ த . இ த நிைலய தா எ மைனவ அவ திகா ஒ நா
அவ ைடய ஆ மக வ ப லி ஒ த மனான தக ைத எ வ தா . இ த இட தி
ஒ சிறிய அறி க ைத ெகா க ேவ . நா அவ திகா ெயக க ( ECKANKAR ) எ ற
மத ைத ேச தவ க . உலகி அதிக ேப ெத ய வராத ஒ ஆ மக வா வ ய ெநறி இ .
இ த மத தி ப ேவ மா க உ . அவ கள ஒ வரான ராமி ( Rami Nuri) ப லாய ர
ஆ களாக உய வா வ பவ . இ த மத தி னத லான ஷ ய ேக மா -ஐ இவ
ெவ ள கிரக தி ைவ பா கா வ தா . இ ேபா இ த மிய கிைட கிற .
மிய வா ெய ைவ மஹ தா எ அைழ கி றன . த ேபாைதய மஹ தா
ெஹரா ெள த சமய மி ெனேசா டாவ (அெம கா) வசி வ கிறா . இவ ,
இைடெவள ேய இ லாம ெதாட சியாக வ ெயக க பார ப ய தி 973-ஆவ
ஆவா .

ஒ ெய கி ட ராமி ேநர யாக ெதாட ெகா வா . ெய கி அவேரா ெதாட


ெகா ளலா . ரா ெக இ கிறதா, ெதாைல ெதாட ைற அ வள ர வள வ டதா
எ ெற லா ேக க டா . எ லாேம ஆ ம பயணமாக ( Soul Travel) நட ெசய பா க .
உலெக கி உ ள ெய கி க ட மஹ தா இேத வ தமாக தா ெதாட ெகா கிறா .
உதாரணமாக, மஹ தாவ ட ந க ெத வ க நிைன பைத ஒ காகித தி எ தி ைவ தா
உ க கனவ வ மஹ தா அத வ ைட அள கிறா .

இெத லா எ ன ைப திய கார தன எ தா நா ஆர ப தி உ கைள ேபாலேவ


நிைன ேத . ஆனா சமய கள உற க திலி நா வ ழி ேபா அவ திகா அெம க
ஆ கில தி யா டேனா உற க திேலேய உைரயா ெகா பா . அவ ஆ கில
ேபச ெத . ஆனா ேபா டா ட அெம க உ ச ெத யா . ச தமி றி
கவன தா யாேரா ேப வத இவ பதி ெசா வ , உைரயா வ ெத .இ
கவன அ மஹ தா எ ெத ெகா ேவ .

ச ,இ ைப திய கார தன எ ந க நிைன தா ேவெறா சா சிய அள கிேற . நா


இ ஆ மாத கழி எ ன ெச ய ேபாகிேற எ இ ேபாேத அவ ைடய நா றி ப
எ தி ைவ தி கிறா . நா அவ ைடய நா றி கைள ப பதி ைல. ெச ற ஆ
இ திய எ ைடய தவறி காரணமாக நா ஒ ப ர சிைனய மா ெகா ேட . அ ேபா
அவ அ த ச பவ நட க இ பத ஆ மாத க னா எ திய ைட ைய எ
கா ப தா . ேந இ பா த ேபா அ வள லியமாக இ த . இைத அ ைறய
தின அவ எ திய க யா . நா றி தக தி ஆ மாத க ேன ஏேதா
ஒ பைழய ேததிய எ த ப த அ த ச பவ . அைத ெதாட ஆ மாத க
தின நா றி எ த ப த . இைத ந வ ந பாத உ க வ ப . ஆனா
நா இைத ச தியமாக ெசா கிேற .

இ ப எ தைனேயா ச பவ க நட தி கி றன. இ வள அவ கனவ மஹ தாவா


ெசா ல ப கி றன எ கிறா .

ெயக க ெநறிய என இ ப ஒ அ பவ ட ஏ ப டதி ைல எ றா இதி உ ள

2 of 6 06-03-2010 18:21
கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

எ ேலா ேம ெபா ெசா கிறா க எ ெசா னா அ எ ைடய டா தன . ேம ,


அவ திகாவ ேநர சா சிய ைத நா ம கேவ யா . யா ேம ெத யாத, என
ம ேம ெத த எ ச ப த ப ட ரகசிய க ட அவ ைடய நா றி ப இ தன.

இெத லா ஒ ற இ க, நா ெசா ல வ த வ ஷய வ கிேற . ெய கி கள


ஆ மக வ வார ேதா ெச ைனய நைடெப கிற . நா அ த வ க
ெச வதி ைல. ஆனா அவ திகா தவறாம ெச வ வா . அ த வ ஒ றிலி தா
அ த த மனான தக ைத எ வ தா அவ திகா. ஜவ தி எ ற அ த இர
காரண களா எ கவன ைத கவ த . ஒ , ஒேர நாள இர டைர ல ச ப ரதிக
பதி ெச ய ப ட . இர டாவ , உ ைமயான மகா க ம ேம உ ய ஈ ச தி
அ த தக தி ஒ ெவா அ வ ெவள ப ட த ைம.

ப ன அ த தக ைத ம ம ப தேபா ‘இவ மகா ம ம ல; மகா அவதார


ஷ ’ எ பைத உண ேத . அவ தா பரமஹ ஸ நி யான த .

அத பற நட த தா பா ேச ய லி ெச ைன வ வழிய கிைட த நி ய
த சன . அதி எ ேப ப ட த சன ? நா ஒ வ பா தி தா அைத மனதி ேதா
மாய ேதா ற (ஹ சிேனஷ ) எ க தலா . ஒேர சமய தி இர ேப ஒேர நப
ெபௗதிக ேதா ற கா சியள தா அ எ ப மாய ேதா றமாக இ க ? நா ெத வ த
ேததிைய ைவ ஆசிரம தி பா வ டா க . நி யான த கா யத சி நி யான த
சீ ட களா ஐயா எ அைழ க ப பவ மான நி ய சதான தா நா றி ப ட ேததிைய
ைவ ச பா வ டா . அ த ேததிய நி யான த ெப க இ ளா .

இ த ச பவ பற என ஒ அதிசய நட த . அ , ெச ற மாத ஒ நா ெச ைன
வ வ ேகா ட தி நட த க பத நிக சிய . நா வ நட த அ த தியான வ ப
வ நி யான த அ வ தி த 2000 ேப க பத த ைச அள தா .

த ைச அள பத ஒ றவ அறிவ தா : ப ைள வர ேவ பவ கெள லா வ
வ ைசய அமரலா .

இைத ேக ட என ’ நா எ ன வ ஞான க தி தா வா ெகா கிேறாமா? ’


எ ற திைக ஏ ப ட . ஆனா அ ேக வ தி தவ க றிய ச பவ க நி யான த இைற
ச தி சா சிய அள ெகா தன. நி ய ஞானான தா றிய இ :

நி யான த ப தரான ம வ ஒ வ த ைடய ம வமைன வ ஆசி வழ க


ேவ ெமன ேக ெகா ள அ த இட ெச கிறா நி யா. ழ ைத இ லாதவ க
ழ ைத ெப வத கான சிகி ைச அள ம வமைன அ . நி யான த அ ேக ேபா
ைழ த ஒ ெப ஓ வ அவ பாத கள வ ” என தி மணமாகி ஏ
ஆ களாக ழ ைத பா கிய இ ைல; தா க அ ய ேவ ”எ ேக க, நி யா
“நட ”எ ெசா லி வ நக வ கிறா .

அ த ெப அ த ம வமைன நி யான தைர அைழ வ த ம வ உதவ யாள .


அ த ெப ச ேதக . நா ெசா னைத வாமி ச யாக கா ெகா ேக ட ேபா
ெத யவ ைலேய? ேபாகிற ேபா கி “நட ”எ ஒ ைற ெசா லி ெசா லிவ ெச
வ டாேர?

நி யான த சில வா கைள பா வ தி ேபா ச யான த ண பா


ெகா த அ த ெப ம அவ எதி பாராதப அவ காலி வ
ெசா னைதேய ச அ தமாக , உ கமாக ெசா கிறா . அ ேபா “நட ” எ
ெசா லிவ ேவ அைறக ெச கிறா நி யா.

அ ேபா அ த ெப தி தி இ ைல. வாமி நா ெசா னைத ேக ட ேபாலேவ


ெத யவ ைலேய? நா ெசா லி பத ேளேய ’ நட ’ எ ஒ ைற வா ைதய
ெசா லிவ ேபாகிறாேர?

3 of 6 06-03-2010 18:21
கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

வாமிய ட இ ச யாக ெசா ல ேவ எ அத கான த ண ைத பா அவ


ம வமைனைய வ கிள ப கா ஏற ெச ேபா தடாெல அவ காலி வ
கா கைள ெக யாக ப ெகா கிறா .

இ ப சில த ம ெகா லா அ டா நட வ ப றி நி யான தேர ஒ உைரய


றி ப டா . அவ எ ேபா சமாதி நிைலய ேலேய இ பவ எ பதா இ ப எதி பாராம
வ ேபா அவேர த மாறி வ வட .

இ த சமாதி வ ஷய தி என ஒ ச ேதக உ ள . பத சலிய ேயாக திர தி த


பாதமான சமாதி பாத தி இ திய வ 51-ஆவ ேலாக “த யப நிேராேத ஸ வநிேராத
நி ப ஜ ஸமாதி ” எ ப . நி எ றா தவ ர, தவ தஎ ெபா . ப ஜ எ றா வ ைத. இ த நி ப ஜ
சமாதிதா நி யான த நி வ க ப சமாதி. ம தா கிள ப ய இட ேக தி ப
ெச வத கான வ ைதக எைத ெகா ராத ஒ றிைணத எ ப இத ெபா .

ேயாக திர தி இர டா பாக சாதனா பாத . இதி யா ேயாக , அ டா க ேயாக எ


இர ேயாக க ற ப கி றன. இ த அ டா க ேயாக எ பாைதகைள கிற . இைவ
ப க அ ல; பாைதக அ ல கிைளக எ றா நி யா. அதாவ , இ த எ நிைலகைள
ஒ வ ஒ ெவா ப யாக ெச கட பதி ைல; இ த எ ஒேர சமய தி ப ப ற பட
ேவ யைவ. ஒ தாமைரய இத கைள ேபால எ ெசா லலா .

யம :க பா , அகி ைச ேபா றைவ

நியம : த ேபா றைவ

ஆசன : ஆசன

ப ராணாயாம : வாச பய சி

ர யாஹரா : லனட க

தாரணா : கவன ைத ஒ க ப த

தியான : தியான

சமாதி : ச கார கள லி வ ப இைறச திேயா ஒ த .

ஆக, சமாதி பாத தி றி ப ட ப சமாதி , அ டா க ேயாக தி வ எ டாவ


உ சநிைலயான சமாதி ஒ றா எ ப தா எ ைடய ச ேதக . அ த ைற
நி யான தைர பா ேபா ேக க ேவ எ இ கிேற .

தன உைரய நி யா றி ப டா , இ த உலகிேலேய அதிக எ ண ைகய லான ம களா இ


ப ப ற ப ஒேர ஆ மகவாதி பத சலி எ . மத, இன, ேதச ேவ பா க இ லாம
பத சலிய ேயாக வழி ைறக தா இ ெவ ேவ ெபய கள ெவ ேவ
ஆ சா யா களா ேகா கண கான ம க ேபாதி க ப வ கி றன. உலக வ
பரவ ெகா தியான ம ேயாகா வ கள ஆதி ஆசா பத சலிதா . ஆனா
கி. . றா றா ேதா றிய இ த ஞான ைய ப றி இ தியா கவைல படவ ைல.
இவேர ேம லகி ேதா றிய தா உலகி ள எ லா ம க ெத த மகா வாக
அறிய ப பா .

ேயாக ைத ஒ வ ஞானமாக, ஒ ெதாழி பமாக (ெட னாலஜி எ ற வா ைதைய அதிக


பய ப வா நி யா) மா றி ெகா தவ பத சலி. ேயாக எ ப பத சலி பல
றா க ேப ப ேவ மா களா ப ப ற ப வ த ; -சி ய
பார ப ய தி வழிவழியாக வா ெசா லாக , ேநர பய சிய லமாக க ப க ப
வ த . ஆனா அ ைமயாக இ லாம சிதறலாக இ த . உதாரணமாக, த எ
ேகா பா க பத சலிய அ டா க ேயாக ஒ ைம உ . ச யான த ,

4 of 6 06-03-2010 18:21
கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

ச யான ேநா க ( இ த இர ஞான எ ற ப வ அட ), ேப , ெசய , வா


ஆகியவ றி ச யான பாைதைய ேத ெத த (இ த அற ண எ ற ப வ
அட ), ய சி, அறித , ஆ கவன த (இ த உளவ ய ப ) எ பைவேய அ த
எ ேகா பா க . ெவ இ தஎ வா ைதகைள ைவ ெகா ந மா எைத
ெகா ள யா . அத தா ஆ மக வழிெநறிய வ ேதைவ வலி த ப கிற .
உதாரணமாக, த ஆ கவன த எ பேத தியான என ப கிற .

ததாகத சி தா தனாக ப ன அர மைனைய வ ெவள ேயறிய ேபா அவ மகத


ரா ஜிய தி (இ ேபாதய ப கா ) தைலநகரான ராஜ ஹ அ கி ள கானக கள வசி த
அரத கலமா, உ தக ராம தா ( Arada Kalama, Uttara Ramaputta) எ ற இர நாத கைள ஒ வ ப
ஒ வராக ச தி கிறா . ராம தாவ ட அ ேபா எ மாணவ க இ தன . அவ தன
தியான ைறய ல மனைத , மனதி சலன கைள தா யவராக க த ப டா .
சி தைன இ ைல; சி தைனய ற நிைல இ ைல எ ற நிைலைய எ தியவ ராம தா.

இ தஇ வ ட க ற தியான தி ல தா ேத ய ஞான கிைட காததா இவ கைள


ப ேவ இட க ெச கிறா ததாகத எ ப ச திர .

நா ெசா ல வ த எ னெவ றா , பத சலி ேப ப ேவ மா க ,


ஆ சா யா க ப ப றி ெகா த ப ேவ ேயாக, தியான ைறகைள பத சலிேய
ைற ப தி அைத ஒ வ ஞானமாக, ெதாழி பமாக மா றினா .

இ த இட தி ேயாக எ றா எ னஎ ப ப றி கமாக அறிேவா . பத சலி இைத நாேல


வா ைதகள வள கிறா .

’ ேயாக சி த தி நிேராதா. ’ (சமாதி பாத தி வ இர டா திர இ ).

Yogah Chitta Vritti Norodhah || (1 – 2)

ேயாகா : ஒ றாக இைணத ; சி த : மன ; தி : சலன / ெசய ப த ; நிேராதா : த த .


மனதி சலன ைத த இைறச தி ட ஒ றிைணத .

நிேராதா எ ற வா ைதைய ெகா டா இைத இ ச யாக உ வா கி ெகா ளலா .


ப க பா தி ட ைத இ திய அரசா க அறி க ப தியேபா அத கான சாதனமாக
நிேரா எ ற ர ப வ ன ேயாகி க ப டத லவா? அத ெசய பா ஆண வ ேயான
ெச க த வ டாம த ப . அேதேபா , ேயாகாவான சி த தி அைலபா தைல
த கிற .

இ த இட தி இ ப றிய ஒ அழகான ெஜ கவ ைத ஞாபக வ கிற .

ெதள த மன வான தி நிலா.

சில சமய கள ேமக க அைத மைற கி றன;

ஆனா அ த ேமக க ப ேன

இ ெகா தா இ கிற நிலா;

அேதேபா சி தைனக வ ெகா ேபா ெகா இ கி றன;

வ ெகா ேபா ெகா இ அ த

சி தைனகைள ப றி ஏ கவைல ப கிறா ?

அத ப ேன உ ைடய ெதள த மன

அ ப ேயதா இ ெகா கிற .

சா .

5 of 6 06-03-2010 18:21
கட ைள க ேட http://209.85.135.132/search?q=cache:-2hnNqyx8bQJ:www.charuonline...

நி யான த சமாதி நிைல எ ற பத சலி ேபா இ வள ர வ வ ேட . இ த


இட தி ேவேறா வ ஷய . தி ெர தாநா காைலய தா என இ த
வ ஷய கெள லா ஞாேனாதயமாக உதி தன எ யா க த ேவ டா . என ப
வயதிலி ேத ஆ மக ேதட இ வ த .ப ள ட தி ப ேபா எ க ஊ சிவ
ேகாவ லி உ ள ைக அ ம சிைல ேன ேபா மண கண கி நி
ெகா ேப . வார ேதா ெமௗன வ ரத இ ேப . ப ற க ப வ தி பல
ஆ மக க ைரகைள நிேவதிதா எ ற ெபய எ தி வ ேத . சம கி த ல கைள
ப பத காக ச கி த க ெகா ேட . ஒ ைற மகாவ ர ப றிய எ ைடய
க ைர ஒ இ திய ைஜன மகாசைபயா ெப பாரா ட ப ஆய ர பா ெரா க ப
கிைட த . அ ேபா என வய 18. ஆ : 1971. ப ற தா சிவா றிய ேபா மா சீய
அ ண களா மா சீ ய மத மா ற ெச ய ப ேட . அ ேபா 24 வய இ . அ த
அ ண கள கியமான ஒ வ இ ேபா தமி சின மா இய ன கள ஷ கள
ெத ப கிறா . பாைவ ேச தவ .

இ ேபா ம ஆர ப இட தி ேக வ ேச தி கிேற . பயண ஒ வ டமாகி வ ட .

இ ேபா நி யான த காலி வ த ெப மண ய ட வ ேவா . அவ ம வமைனைய


வ கா ஏற ெச ற ேபா அவ கா கைள ெக யாக ப ெகா ட அ த ெப
“என ஒ வழி ெசா க வாமி; என ழ ைத வர தா க ” எ த த த
ரலி ம ெசா ல அ ேபா “நட ” எ ெசா லிவ கா ஏறி ெச
வ கிறா நி யான த .

ச யாக மாத கள அ த ம வமைனய லி ஒ பத றமான, யா ேம


எதி பா காத அ த அதி சியான ெச தி நி யான த ப டதி ஆசிரம வ த .

(ெதாட ...)

25.8.2009.

5.15 p.m.

© 2007 charuonline.com. All Rights Reserved. Site Design : C-Infosoft Technologies.

6 of 6 06-03-2010 18:21